VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN Fakulta elektrotechniky a komunikaních technologií. Bakaláský studijní obor ELEKTRONIKA A SDLOVACÍ TECHNIKA

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN Fakulta elektrotechniky a komunikaních technologií. Bakaláský studijní obor ELEKTRONIKA A SDLOVACÍ TECHNIKA"

Transkript

1 VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN Fakulta elektrotechniky a komunikaních technologií Bakaláský studijní obor ELEKTRONIKA A SDLOVACÍ TECHNIKA BAKALÁSKÁ PRÁCE Brno 2006 Jaroslav PAJSKR

2 VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN Fakulta elektrotechniky a komunikaních technologií Ústav radioelektroniky Regulátor efektivní hodnoty naptí s dálkovým ízením bakaláská práce Studijní obor: Jméno studenta: Vedoucí Bakaláské práce: Elektronika a sdlovací technika Jaroslav PAJSKR Ing.Vaclav Pospíšil 1

3 Úvod Vlastnosti regulaních systém Využitelné spínací prvky k regulaci efektivní hodnoty naptí Zpsoby regulace efektivní hodnoty naptí Kód RC Procesory Atmel ady AVR Návrh obvod a plošného spoje Výkonový spína Budi pro tranzistor MOSFET Napájecí zdroj pro budi tranzistoru MOSFET IR pijíma TSOP Detektor prchodu nulou Procesor ATtiny Napájecí zdroj pro ídící jednotku Schéma regulátoru Návrh desky plošného spoje Návrh programu Vlastnosti a ovládání regulátoru ešení programu Zvolený zpsob ešení Výpoet doby sepnutí spínae Odpor žárovky Výpoet výstupního výkonu Výpoet tabulky Závr Literatura

4 Úvod Regulátor efektivní hodnoty stídavého naptí se používá v mnoha aplikacích. Používají se k regulaci výkonu topných tles, k regulaci toivého momentu elektromotoru, k regulaci intenzity osvtlení a v mnoha dalších pípadech. Osvtlení se používá velmi asto, proto ešení projektu bude zameno do oblasti regulace intenzity osvtlení s využitím dálkového ovladae. Regulátor by se mohl zapojit místo klasického spínae osvtlení a tím by nevyžadovala instalace regulátoru zásah do elektroinstalace. Regulátor by byl napájen pes odpor svítidla. Z tchto požadavk, jako jsou malé rozmry a napájení regulátoru pes spotebi, vzniká urité omezení. Regulátor bude schopný regulovat pouze odporová svítidla, tedy žárovky. Nejastjší použití regulátoru by bylo v domácnosti. Zde se mže pedpokládat že bude dostupný dálkový ovlada vysílající IR kód standartu RC5. Regulátor by mohl být ovládán tímto ovladaem. Je nutné, aby regulátor umožoval nauení vysílaného IR kódu, který urí uživatel stiskem nevyužívaného tlaítka. 3

5 1 Vlastnosti regulaních systém 1.1 Využitelné spínací prvky k regulaci efektivní hodnoty naptí Tyristor Tyristor je prvek se tyvrstvou strukturou PNPN. Schématická znaka tyristoru je na Obr. 1a. Silové vývody jsou ANODA a KATODA. ídící vývod se nazývá GATE. Tyristor lze nahradit dvma tranzistory PNP a NPN viz. Obr. 1b. T2 T1 a) b) c) Obr. 1: a) Schématická znaka tyristoru, b) Náhradní schéma tyristoru, c) Typický prbh VA charakteristiky tyristoru Z náhradního schématu tyristoru je zejmé, že když je na vývod A pivedeno kladné naptí a záporné naptí na vývod C, pak pivedené ídící naptí mezi vývody G a C vyvolá proud ídící elektrodou nutný k sepnutí tyristoru. ídící proud v náhradním schématu sepne tranzistor T1 a ten oteve i T2. Oba tranzistory jsou sepnuté do té doby, než pestane téct proud mezi A a C. Typický prbh VA charakteristiky je na Obr. 1c. Podrobnjší informace o tyristoru je uvedeno v [1]. Triak Triak obsahuje ptivrstvou strukturu. Schématická znaka triaku je na Obr. 2a. Silové vývody jsou oznaeny A 1 a A 2 a ídící vývod je GATE. Triak má proti tyristoru výhodu v tom, že spíná naptí piložené mezi A 1 a A 2 a to nezávisle na polarit. Díky této vlastnosti mže spínat jak v kladné, tak i v záporné plvln stídavého naptí. Typický prbh VA charakteristiky je na Obr. 2b. Podrobnjší informace o tomto prvku jsou v [1]. Obr. 2: a) Schématická znaka triaku, b) Typický prbh VA charakteristiky triaku 4

6 Tranzistor MOSFET Tranzistor MOSFET má schématickou znaku na Obr. 3. Jedná se o pln iditelný prvek a to je jeho velká výhoda proti triaku a tyristoru. Tranzistor umožuje spínat i vypínat nezávisle na procházejícím proudu. Obsahuje vývody G Gate, D Drain, S Source. Tranzistor MOSFET se obvykle zapojuje tak, že mezi G a S se zapojí ídící naptí a mezi vývody D a S tranzistor spíná. Mezi hlavní parametry patí velikost maximálního naptí V DSS, odpor v sepnutém stavu R DS(on) a maximální trvalý procházející proud I d, atd.. Obr. 3: Schématická znaka tranzistoru MOSFET 1.2 Zpsoby regulace efektivní hodnoty naptí Efektivní hodnotu stídavého naptí lze mnit mnoha zpsoby. Každý zpsob je vhodný pro jiné úely a pi návrhu zaízení se vždy vybere ta metoda, která je pro danou aplikaci nejlepší. Metody regulace efektivní hodnoty naptí jsou uvedeny v [2]. Regulace pomocí transformátoru Asi nejznámjší a snad i nejstarší princip zmny efektivní hodnoty naptí je pomocí transformátoru. Transformátor se skládá ze dvou vinutí. Vinutí oznaené jako primární se vyznauje tím, že do magnetického obvodu dodává energii, kterou ostatní sekundární vinutí odebírají. Výstupnímu naptí U 2 odpovídá vztah (2.1). N2 U 2.U 1 (2.1) N1 kde N 2 je podle volby S1 dána vztahem (2.2). N 2 = N 2a + N 2b + N 2c (2.2) Obr. 4: Schéma regulátoru pomocí transformátoru Aby transformátor mohl pracovat jako regulátor efektivní hodnoty naptí, musí mít mnoho sekundárních vynutí, která budou mít rzné poty závit. Píklad regulátoru pomocí transformátoru je na Obr. 4. Pepínáním jednotlivých vynutí se docílí zmny efektivní hodnoty naptí. Bohužel pomocí tohoto zpsobu regulace nelze spojit mnit efektivní hodnotu na- 5

7 ptí a pi realizaci je zapotebí mechanický pepína nebo mnoho spína, které pipojí potebné vynutí k výstupu regulátoru. Metody regulace efektivní hodnoty naptí pomocí triaku a tyristoru Regulaci efektivní hodnoty naptí pomocí tyristoru nebo triaku lze provést dvma zpsoby. První zpsob regulace spoívá ve zpoždném sepnutí triaku tj. zpoždné pipnutí stídavého naptí na zátž po prchodu nulou. Zpoždní sepnutí triaku se provádí s každou plkou periody stídavého napájecího naptí. Pi této metod regulace vzniká vysokofrekvenní rušení a proto tato metoda není vhodná pro regulaci velkých výkon. Druhý zpsob regulace se provádí tak, že se triak spíná na uritý poet period stídavého naptí. Jeden cyklus této regulace pak pedstavuje nkolik period stídavého napájecího naptí. Tento zpsob regulace je vhodný pro spotebie s velkou setrvaností, u kterých nevadí, že pi regulaci bude vynecháno nkolik period stídavého naptí. Vertikální stídavé buzení Tato regulace je založena na tom, že prrazné naptí triaku (naptí, pi kterém triak sepne) se zmenšuje se vzrstajícím proudem Ig podle jeho pevodní charakteristiky. Píklad regulátoru se stídavým buzením je na Obr. 5. Obr. 5: Píklad zapojení regulátoru se stídavým buzením Ze stídavého naptí U1 je dliem naptí R1 - P1 získán proud Ig pro ovládání ídící elektrody triaku. Zmnou dlícího pomru trimru P1 se zmní doba, kdy triak sepne. Tento jev nastane tehdy, když naptí U1 pivedené pes zátž Rz na triak odpovídá prraznému naptí pi proudu Ig daném R1 a P1. Je zejmé, že takovýto zpsob ízení je velmi nelineární, nebo proud Ig a U1 se s asem mní a dobu kdy triak sepne lze zjistit jen pomocí pevodní charakteristiky, která je vždy nelineární. Další nevýhodou je malý rozsah regulace. Triak mže sepnout jen bhem první tvrtiny periody po prchodu nulou. Proto se mže výkon mnit pouze zhruba od 100% do 50% maximálního výkonu nelineárn a spojit. Pi dalším poklesu Ig klesne penášený výkon náhle na 0%. Tím se pak stává nastavený výkon 50% maximálního výkonu velmi nestabilním, protože vlivem malého rušení mže klesnout Ig a triak nemusí sepnout. Vertikální stejnosmrné buzení Princip regulace je velmi podobný jako v pípad vertikálního stídavého buzení, jen místo odporového dlie je stejnosmrný zdroj. Píklad vertikálního stejnosmrného buzení je na Obr. 6. 6

8 Obr. 6: Píklad zapojení regulátoru se stídavým buzením Zde zmnou naptí U2 se mní proud Ig a tím i naptí, pi kterém tyristor sepne. Tento zpsob regulace má obdobné nevýhodné vlastnosti jako vertikální stídavé buzení. Horizontální stídavé ízení Zde ídící proud Ig je zpoždn fázovacím lánkem RC. Tím lze dosáhnout vtšího rozmezí nastavení výstupního výkonu než v pedchozích dvou zpsobech. Zmnou P1 se mní asová konstanta RC lánku složeného z P1 a C1. Tím se mní i fázové zpoždní proudu Ig. Výstupní výkon lze regulovat spojit v rozsahu 0% až 100% maximálního výkonu. Okamžik, kdy triak sepne, závisí na pevodní charakteristice triaku, proto i tento zpsob je nelineární. Principielní schéma regulátoru s horizontálním ízením je na Obr. 7. Obr. 7: Principielní schéma regulátoru Horizontální impulsové ízení Jedná se o nejlepší, ale složitjší zpsob ízení než pedcházející zpsoby. Triak už není spínán velikostí proudu Ig, ale je spínán krátkým impulsem. Tím se neprojeví na regulaci pevodní charakteristika triaku a regulace doby sepnutí triaku je proto lineární. Krátký impulz vygeneruje ídící obvod triaku. ídící obvod obsahuje generátor pilového naptí synchronizovaný s U1 a s periodou U1. Dále obsahuje komparátor, který porovnává pilové naptí se vstupním ídícím naptím. Velikosti ídícího naptí odpovídá doba zpoždní, za kterou triak sepne po prchodu nulou. Další souástí ídícího obvodu je generátor impulz, který tvaruje výstup komparátoru. Všechny tyto komponenty jsou zahrnuty v integrovaném obvodu MAA436. Výhodou tohoto obvodu je, že se mže napájet pímo ze síového naptí 230V pes odpor o hodnot 18k. Nevýhodou tohoto typu regulace je vf rušení, které vzniká spínáním triaku. Blokové schéma horizontálního impulsového ízení je na Obr. 8. 7

9 Obr. 8: Blokové schéma horizontálního impulsového ízení U tchto typ regulací odpovídá stejnosmrná složka proudu pro plku periody vztahu (2.3) pevzatého z [2] I AV.sin. ( ).( cos cos ).(1 cos ) I M t dt t I M I M (2.3) kde I M [A] je špiková hodnota proudu, [Rad/s]je úhlový kmitoet proudu I, [º] je fázový posun sepnutí triaku po prchodu nulou Regulace se spínáním v nule Tato regulace je použitelná pouze pro setrvané systémy, kde nevadí, že systém bude nkolik celých pl period bez napájení. ídící impulz mže sepnout triak pouze pi prchodu U1 nulou. Tím nemže vzniknou velké vf rušení pi spínání triaku, protože triak sepne už pi malé okamžité hodnot naptí a proto je tento zpsob vhodný pro regulaci velkých výkon. Po prchodu U1 nulou a sepnutí triaku, zstává pak zbylou plku periody sepnutý a na zátž je pipojeno napájecí naptí. Když ídící impulz znovu nesepne triak pi dalším prchodu U1 nulou, je triak v následující pl period rozepnutý na zátži je nulové naptí. Jeden cyklus regulace je složen z uritého potu pl period. Potem pl period bhem jednoho cyklu je daný minimální výkon a krok, s jakým se mže výkon mnit. Jedná se o nespojitou diskrétní regulaci. Vlastní regulace se provádí tak, že bhem doby jednoho cyklu je pouze nkolik pl period sepnutých. Blokové schéma regulátoru se spínáním v nule je na Obr. 9. Obr. 9: Blokové schéma regulátoru se spínáním v nule Realizace takového regulátoru z diskrétních souástek je velmi složitá. Velmi výhodn lze využít mikroprocesor, který jednoduše poítá pl periody. Pak ídící obvod je tvoí pouze procesorem, tvarovaem synchronizaního impulsu a tvarovaem pro ízení triaku. 8

10 1.3 Kód RC5 Tento kód se používá v IR dálkových ovladaích. Je založen na Bi-phase kódování na kmitot 36kHz. Bi-phase u sériové posloupnosti bit se poítá s tím, že se v uritý pedem známý as provede sestupná nebo vzestupná hrana. Tím se rozliší, jestli se jedná o log. 0 nebo log. 1. Perioda vysílání informace o stisku tlaítka je 114 ms. Vlastní informace o stisku tla- ítka je penesena bhem 24,9 ms. Každému tlaítku je piazen 6-bitový kód, každý ovlada má svou 5-bitovou adresu. Pi zahájení penosu informace se vyšlou nejprve dva startovací bity, pak jeden toggle bit, adresa ovladae a kód tlaítka. Informace o kódu RC5 jsou pevzaty z [7]. Grafické znázornní posloupnosti bit je na Obr. 10. Obr. 10: Grafické znázornní penášené informace stisku tlaítka Pi realizaci pijímae se musí poítat s rozdílnými asy jednotlivých impuls, nebo rzní výrobci dálkových ovlada si mohou tento standard pozmnit. 1.4 Procesory Atmel ady AVR Procesory této ady jsou založeny na architektue RISC. Tato architektura má zcela jiné instrukce než u procesoru ady Procesory s RISC architekturou nemají jeden stada, ale ticet dva osmi bitových registr. Každý se mže používat jako stada. Nkteré z tchto 32 registr mají speciální funkce k pímému i nepímému adresování. Výhodou architektury RISC je provádní instrukce zpravidla bhem jednoho hodinového taktu. Díky tomu jsou procesory významn rychlejší než starší procesory ady Další výhodou procesor AVR je možnost sériového programování pomocí SPI sbrnice. Když se tato sbrnice vyvede na desku plošného spoje, mže se pak jednoduše nahrát novjší verze programu do procesoru, aniž by se musel procesor vyjmout ze zaízení. Procesory jsou vybaveny rznými periferiemi, kterými lze zjednodušit program a usnadnit tvrci programu ešení aplikace a také z procesoru dlají univerzálnjší prvek. Všechny typy procesor AVR mají vnitní pam FLASH, 8-bitový íta, perušovací systém, pam EEPROM, Watchdog a vstupn-výstupní brány. Podrobnjší informace o použitém procesoru jsou v [6]. 9

11 2 Návrh obvod a plošného spoje Nejvhodnjší zpsob regulace efektivní hodnoty naptí pro nesetrvaný spotebi pomocí procesoru je horizontální impulzové ízení, protože na takovýto režim lze procesor snadno naprogramovat. Jako spína se obvykle používá triak, nebo spíná pi obou polaritách naptí. Pi tomto zpsobu ízení dochází k nežádoucímu vysokofrekvennímu rušení. V návrhu je použit jako spína tranzistor MOSFET, který lze pln ídit. Vhodnou volbou režimu se mže vysokofrekvenní rušení potlait. Tranzistor MOSFET potebuje pro svj správný chod budi, který zajistí potebná naptí pro jeho ízení ve spínacím režimu. Dále je poteba navrhnout napájecí zdroj, který bude nepetržit napájet celé zapojení. Nejjednodušší zpsob bude pomocí kapacitního dlie. Výstupní naptí kapacitního dlie je vhodné dvoucestn usmrnit, vyfiltrovat a stabilizovat. Dále se musí zapojení opatit detektorem prchodu nulou. Periferie mikrokontroleru ATtiny15 by mohly postaovat pro realizaci regulátoru ovládaného pomocí dálkového ovládání. K procesoru je nutné pivést IR pijíma, synchronizaní signál, signál od dvou tlaítek jedno sloužící k zapnutí/vypnutí, druhé k uení IR kódu. Hotovým regulátorem bude možné nahradit klasický svtelný vypína používaný v elektroinstalacích. Z této konstrukce vyplývá, že navržený regulátor nebude mít dobré chlazení. Proto maximální regulovaný výkon bude omezený. Blokové schéma zapojení regulátoru do obvodu je na Obr. 11 Obr. 11: Blokové schéma zapojení regulátoru 2.1 Výkonový spína Výkonový spína realizovaný pomocí triaku je velice jednoduchý, protože potebuje velmi málo prvk k jeho ovládání, ale v dob jeho spínání dochází k vysokofrekvennímu rušení, a tím k negativnímu vlivu na ostatní spotebie v jeho blízkém okolí. Proto byl v regulátoru zvolen tranzistor MOSFET, který je pln iditelný spína a vhodnou volbou ízení se sníží vyzaované rušení. Schéma výkonového spínae je na Obr

12 Obr. 12: Schéma výkonového spínae Tranzistorem MOSFET mže téci proud od vývodu D k S, proto je spína doplnn o mstkový usmrova, který zajistí potebný smr proudu pro tranzistor pi stídavém proudu mezi vývody 1-2. Spína je ovládán naptím mezi vývody 3-4. Tranzistor je vybírán tak, aby ml dostatené velké prrazné naptí V DSS, dostaten malý odpor v sepnutém stavu R DS(on) a dostaten velký proud I d. Tranzistor IRFPC50 má V DSS = 600V, R DS(on) = 0.6 a I d = 11A. Proto je tento tranzistor vhodný pro regulátor. Tento tranzistor je bezpen rozepnut, když naptí mezi vývody 3-4 U 3-4 = 0V a bezpen sepnutý, pi naptí U 3-4 = 10V. Tento tranzistor je vhodný pro regulátor. Podrobnjší informace o obvodu jsou v [10]. 2.2 Budi pro tranzistor MOSFET Budi má za úkol zajistit potebný tvar ídících impuls pro tranzistor MOSFET. Budi je realizován dvma optoleny a jeho schéma je na Obr. 13. Obr. 13: Schéma budie tranzistoru MOSFET Optolen OK1A zajistí na výstupu budie potebné naptí ze zdroje naptí pro sepnutí tranzistoru. Optolen OK1B zajistí nulové naptí na výstupu budie, aby tranzistor bezpen rozepnul. Tranzistory Q3 a Q4 proudov posilují výstupy optolen. Tím se výrazn zkrátí pechodové dje výstupu budie pi ízení vstup optolen malým proudem. Ze schématu vyplývá, že oba optoleny nemohou být sepnuty souasn, protože by se nadmrn zatížil zdroj naptí. Odpor R1 byl volen tak, aby píliš nezatžoval zdroj budie naptí a pitom plnil svou funkci automaticky rozepínal tranzistor MOSFET v dob, kdy není buzen. Jeho hodnota je R1 = 470k. Výrobce uvádí, že pro správné sepnutí optolenu staí proud budící LED diodou I LED = 5 ma. Více informací o optolenu je uvedeno v [11]. Když se optoleny doplní o posilující tranzistory, staí pro dostatené sepnutí výstupu proud budící ledkou I LED = 1 ma. Naptí na budící LED diod v propustném smru pi tomto proudu je U p = 1 V. RC lánky 11

13 R2, R3 a C1 slouží pro krátkodobé zvýšení budícího proudu optonen. Kapacita kondenzátoru byla zvolena C1=100nF. Odpor R2 musí tvoit spolu s C1 RC lánek s asovou konstantou 390µs. To je doba, za kterou se kondenzátor vybije. Velikost odporu R2 je dána vztahem (2.1). R 390 s 2 3, k C 100nF 9 (2.1) 1 Budící proud optolenu po odeznní pechodových jev je zvolen I LED = 0,8 ma. Velikost omezovacího odpor Rc=R2+R3 je dán vztahem (2.2). U napu p 5V 1V Rc 5k (2.2) I LED 0,8mA Odpor R3 je pak daný vztahem (2.3). R3 Rc R2 5k 3,9k 1k (2.3) Navržený RC lánek umožuje krátkodobé zvýšení proudu. Velikost proudu je dána vztahem (2.4). U nap U p 5V 1V I 4mA (2.4) R3 1k asová konstanta RC lánku v dob zvyšování proudu je dána vztahem (2.5). 1. C nF 79,6µs (2.5) 1 1 R1 R2 Touto zmnou se zvýší proud až na 4mA s dobou pechodového dje 80µs. 2.3 Napájecí zdroj pro budi tranzistoru MOSFET Napájecí zdroj je nábojová pumpa, tvoená kondenzátorem C1 diodami D5, D6 a rezistorem R1 se stabilizací výstupního naptí tvoené D7 a C2. Na výstupu usmrovae je dvoucestn usmrnné naptí. V dob, kdy okamžitá hodnota usmrnného naptí stoupá, se nabíjí C1 pes diodu D6. Po tuto dobu je dodávána energie ze vstupního naptí do kondenzátoru C2 a do zátže. Když okamžitá hodnota naptí na vstupu klesá, zane se C1 vybíjet pes D5 spolu s R1. V této dob se kondenzátor C1 vybíjí a tím se pipravuje na další cyklus dodávání energie do C2 se zátží. Velikost C1 volíme podle odebíraného proudu ze zdroje pi nejmenších zmnách naptí pi nejvtší nastavené efektivní hodnot naptí. Schéma zdroje je na Obr. 14. Obr. 14: Napájecí zdroj pro budi tranzistoru MOSFET Mením bylo zjištno, že pro správnou funkci zdroje postaí kapacita C1 = 33nF. Odpor R1 a kapacita C1 tvoí sériový RC lánek. asová konstanta RC obvodu musí být menší, než t = 10ms, protože se musí kondenzátor C1 dostaten vybít. Byl zvolen odpor R1 = 180k. asová konstanta RC obvodu dáno vztahem (2.6). = R.C = 33nF.180k = 6ms (2.6). 12

14 Velikost asové konstanty = 6ms spluje výše uvedenou podmínku. Kdyby se rezistor R1 zvolil menší, zvyšoval by se jeho ztrátový výkon pi nejmenších nastavených intenzitách regulátoru. Ztrátový výkon zvoleného rezistoru je dán vztahem (2.7). 2 U V I 0, 29W (2.7) R1 180k Zenerova dioda D7 omezí výstupní naptí. Podle požadavk použitého tranzistoru MOSFET omezí dioda D7 naptí U výstmax = 12V. Kondenzátor C2 vyhlazuje zvlnní výstupního naptí. Pi pedpokládaném odbru I odb = 0.12mA bylo zvlnní maximáln 1V. Kapacita C2 dána vztahem (2.8). I odb. t 0.12 ma.10 ms C2 1,2 F (2.8) U 1 Byla zvolena kapacita kondenzátoru C2 = 10µF. U tohoto zdroje je velmi dležité, aby výstupní naptí výrazn nepokleslo. Nedocházelo by tak k plnému otevírání tranzistoru, ímž by se mohl poškodit vlivem jeho velkého ztrátového výkonu. 2.4 IR pijíma TSOP1738 Pro píjem kódu RC5 byl použit speciální obvod, který slouží pro pevod infraerveného modulovaného signálu do TTL logiky. Tento obvod je vhodné, podle výrobce, napájet stejnosmrným naptím 5V. Pi napájecím naptí 5V je jeho spoteba 0,4-0,8mA. Schéma doporueného zapojení je na Obr. 16. Zvyšovací odpor R1 slouží k posílení logické úrovn H a zvýšení odolnosti proti rušení. Podrobnjší informace o obvodu jsou v [9]. Obr. 16: Schéma doporueného zapojení IR pijímae TSOP Detektor prchodu nulou Detektor prchodu nulou slouží k synchronizaci mikroprocesoru se síovým naptím, aby procesor ml informaci o tom, kdy mže sepnout výkonový spína a mohl zaít odpoítávat dobu vypnutí výkonového spínae. K zjištní prchodu nulou byl použit optolen, který reaguje na ob polarity naptí. Schéma zapojení detektoru je na Obr

15 Obr. 17: Schéma detektoru prchodu nulou Tranzistor Q2 slouží ke správnému natvarování proudových impuls, které vytváí optolen, aby na jeho výstupu byly napové impulsy potebné úrovn pro zpracování procesoru. Rezistor R1 je volen tak, aby pi vstupním stídavém naptí 230V nebyl pekroen maximální proud optolenem a zárove, aby odpor neml zbyten velký ztrátový výkon. Rezistor R3 slouží ke zmenšení citlivosti tranzistoru na rušení a rezistor R2 omezuje maximální proud do báze tranzistoru. Rezistor R4 zajistí vysokou úrove na výstupu pro procesor. 2.6 Procesor ATtiny15 Procesor pro svou innost nevyžaduje mnoho periferií zapojených mimo procesor, protože vše nezbytné má již integrováno na ipu. Díky tmto vlastnostem se velmi zjednoduší celé zapojení, protože se nemusí zapojovat externí rezonátor ani resetovací obvod. Výrobce uvádí, že pi pracovní frekvenci 1,4MHz a napájecím naptí 5V se pohybuje odbr mikrokontroleru okolo 3mA. Dále výrobce uvádí, že maximální vstupní proud v nízké úrovni je I Lmax = 40mA. 2.7 Napájecí zdroj pro ídící jednotku Napájecí zdroj musí zajisti dostaten stabilní napájecí naptí pro celý regulátor a to nezávisle na nastaveném ídícím úhlu na uživatelem nastavenou efektivní hodnotu naptí. Dále je poteba, aby napájecí zdroj galvanicky oddlil ídící jednotku regulátoru od síového naptí. Požadovaný výstupní proud je souet všech pipojených obvod. Tento zdroj bude napájet procesor, detektor prchodu nulou, IR pijíma a optoleny budie tranzistoru MOS- FET. Budi tranzistoru MOSTFET bude odebírat proud 0,8mA, IR pijíma do 1mA, procesor do 3mA a detektor prchodu nulou do 0,5mA. Celkový odbr ze zdroje by neml pekro- it proud I zdrmax =,5mA. Pi ešení zdroje byla použita nábojová pumpa tvoena kondenzátory C1, C2, C3, C4 a diodami D1, D2, D3, D4, D5. Schéma napájecího zdroje je na Obr. 18. Obr. 18: Schéma napájecího zdroje 14

16 Mením bylo zjištno, že pro správný chod zdroje pi požadovaném odbru a malém zvlnní výstupního naptí postauje kapacita C3 = C4 = 220nF,. Zenerova dioda D5 omezuje maximální naptí na výstupu zdroje na 5V. Zvtšováním kapacity C2 se zmenšuje zvlnní výstupního naptí, ale zpomalují se pechodové dje a tím se prodlužuje doba nábhu výstupního naptí po pivedení síového naptí. Jako optimální hodnota byla volena C2 = 100F. Kondenzátor C1 filtruje vysokofrekvenní rušení, které mže zpsobovat mikrokontroler. Jeho velikost je C1 = 100nF. 2.8 Schéma regulátoru Celkové schéma regulátoru je složeno z jednotlivých výše popsaných díl. Schéma je znázornno na Obr. 19. K procesoru je ovládací tlaítko pipojeno pomocí pinu JP3. Pro modul IR pijímae slouží piny JP1.Tlaítko pro uení IR kódu je osazeno na desce plošného spoje. Silové vývody, mezi kterými se spíná tranzistor, jsou oznaeny X1-1 a X1-2. Celé zapojení je jištno 2A pojistkou F1. Obr. 19: Celkové schéma regulátoru 2.9 Návrh desky plošného spoje Rozmry desky plošného spoje byly voleny podle rozmr ovládacího vypínae. Deska má oválný tvar o rozmrech 53x58mm. S ohledem na rozmry a úelnost plošného spoje bylo možné rozmístit souástky pouze jediným zpsobem. Ohled se také musí brát na rovnomrné rozložení souástek a bezpené izolaní vzdálenosti. Celý návrh je na jednostranné desce plošného spoje se dvmi propojkami. Návrh desky by bylo možno upravit tak, aby nebyly poteba drátové propojky, ale za cenu dodržení bezpené izolaní vzdálenosti mezi spoji. Proto byl zvolen návrh desky s propojkami. Deska bude uchycena dvma šrouby k vypínai. Celý regulátor lze pipojit do síového obvodu jednoduše pomocí svorkovnice. Návrh plošného spoje je na Obr. 20. Rozmístní souástek ze strany spoj je na Obr. 21. Rozmístní souástek na stran souástek je na Obr

17 Obr. 20: Návrh desky plošného spoje Obr. 21: Rozmístní souástek ze strany plošného spoje Obr. 22: Rozmístní souástek ze strany souástek 16

18 Seznam souástek Název hodnota B1 DB 106 B2 KBL 10 C1 220n/400V C2 10µ/25V C3 100n C4 100µ/10V C5 100µ/10V C6 220n/400V C7 33n/630V C8 100n C9 100n D1 1N4007 D2 ZF12 D3 1N4007 D4 ZF5,1 F1 2A IC1 TINY12P OK1 PC827 Název hodnota OK2 PC814 Q1 IRFPC50 Q2 BC548 Q3 BC846ASMD Q4 BC856ASMD R1 180k R2 22k R3 82k R4 1k R5 1M R6 4k7 R7 22k R8 3k9 R9 33k R R11 22k R

19 3 Návrh programu Procesor je univerzální prvek, který vykonává jen operace dané vloženým programem a tudíž ze schématu zapojení není zcela zejmá innost regulátoru. Proto nejvíce závisí na programu, jaké funkce a možnosti bude mít hotový regulátor. Díky možnosti peprogramování lze jednoduše mnit vlastnosti regulátoru a to bez nutnosti zmny hardware. To je velká výhoda, protože již hotový výrobek lze upravit i vylepšit. Pi tvorb programu se mže objevit mnoho ešení s mírn odlišnými vlastnostmi a je na tvrci programu posoudit, které ešení je nejlepší. 3.1 Vlastnosti a ovládání regulátoru Navržený regulátor je založen na principu horizontálního impulzového ízení. Základní funkcí je tedy odmování doby sepnutí výkonového prvku. Jsou možné dv varianty ešení. První by pracovala tak, že se zane odmovat doba sepnutí po prchodu okamžité hodnoty regulovaného naptí. Druhá varianta ešení by odmila dobu sepnutí ped prchodem nulou. Pi návrhu obvodového schéma bylo pedpokládáno, že se pro taktování procesoru bude využívat jeho interní RC oscilátor. Tento oscilátor má uritý rozptyl své oscilaní frekvence. Procesor umožuje mnit oscilaní frekvenci zmnou hodnoty speciálního registru. Bylo by vhodné program doplnit o kalibraci interního RC oscilátoru pomocí síového kmitotu. Procesor, aby mohl správn odmovat doby, musí být síovým kmitotem synchronizován. Synchronizaní impulzy mají dvojnásobnou frekvenci síového kmitotu a proto doplnní programu o kalibraci interního RC oscilátoru je velmi snadno realizovatelné. Kalibrovaný taktovací oscilátor je pomrn dležitý pi odmování doby sepnutí. Pro správnou innost napájecích zdroj je poteba zajistit, aby výkonový spína byl njakou zaru- enou dobu rozepnut. To znamená, že v pípad nekalibrovaného oscilátoru se musí nastavit maximální výstupní efektivní hodnota naptí maximální doba sepnutí tranzistoru pouze tak, aby pi minimální oscilaní frekvenci byla zaruena potebná minimální doba rozepnutí. Pak maximální nastavená efektivní hodnota naptí bude nižší pi maximální oscilaní frekvenci. Proto s nekalibrovaným interním oscilátorem by ml regulátor omezen regulaní rozsah. Další dobrou funkcí, která výrazn zlepšuje spolehlivost regulátoru, je filtr proti rušivým impulsm. Aby pracoval dobe, vyžaduje tento filtr uritou pesnost taktovací frekvence procesoru. Kdyby nebyla taktovací frekvence dostaten pesná, musely by se tolerance filtru neúnosn zvtšit, a pak by filtr propouštl více rušivých impulz. Tím by se tento filtr nemusel do algoritmu zahrnovat, protože by neplnil správn svou funkci. Algoritmus detektoru kódu RC5 zajišuje pijímání kódu od dálkového ovládání. Je nutné, aby tento algoritmus byl naprosto nezávislý na ostatních algoritmech. Kód dálkového ovládání není synchronizován se síovým kmitotem a proto je nutné dávat si v návrhu programu pozor na pípadné kolize bhem odmování asu pi detekci pijímaného IR kódu. U zpracování obslužných tlaítek je nutné poítat se zákmity, aby nemohlo dojít ke špatnému vyhodnocení jejich stisku. Zapojení umožuje pipojit dv tlaítka. Jedno tlaítko má funkci zapínání, vypínání a nastavování efektivní hodnoty naptí. Jednotlivé funkce jsou rozlišeny dobou stisku tlaítka. Pi krátkém stisku po uvolnní tlaítka dojde k nastavení nulové hodnoty naptí v pípad, že byla nastavena uritá hodnota naptí nebo k pozvolnému nastavení hodnoty naptí v pípad, pokud byla nastavená nulová hodnota naptí. Dlouhý stisk tlaítka zpsobí pozvolnou zmnu hodnoty naptí. Jestliže se v pedchozí pozvolné zmn hodnoty naptí pidávalo, pak se nyní pozvolna ubírá a naopak. Druhé tlaítko má funkci uložení práv vysílaného kódu RC5. 18

20 3.2 ešení programu Zpsob ešení funkcí regulátoru je mnoho. Podle požadované pesnosti zmených as se volí zpsob ešení. Kdyby postaovala malá pesnost, mohla by se doba mit v hlavní smyce programu. Zde by se vnášela chyba do mení doby s každou obsluhou podprogramu nkterého z perušení. Pesnjší metoda mení doby je pomocí asovae, který je integrován v procesoru. Poet asova je omezený, proto je nutné zvolit z mených dob ty, které vyžadují nejvyšší pesnost. Nejvtší pesnost mení je požadována u mení doby sepnutí výkonového spínae, protože vloženou chybou mení doby by mohl pestat regulátor korektn pracovat. Zde nejhorší možnou situací by se mohlo stát, že vložená chyba prodlouží dobu sepnutí spínae a napájecí zdroj by tak nebyl schopen dodávat potebné napájecí naptí pro chod regulátoru. Mení doby vyžaduje i detektor kódu RC5. Tento dekodér musí mit dobu nezávisle na mení doby sepnutí spínae. Dekodér nevyžaduje píliš pesné mení doby, ale nepesnost nesmí být moc velká. Pvodn bylo zamýšleno, že procesor ATtiny12L vystaí pro všechny funkce regulátoru. asova by se využil pro mení doby sepnutí, doby rozepnutí a kalibrace interního RC oscilátoru. Perušení od externího vstupu INT0 by zajistilo sepnutí výkonového spínae a spustilo odmování doby jeho sepnutí. Detektor kódu RC5 by byl realizován v hlavní smyce a perušení od externího perušení Pin Change Interrupt. V hlavní smyce by se realizovalo mení doby spolu s generátorem pulsní šíkové modulace. Generátor pulsní šíkové modulace by sloužil pro snížení stední hodnoty proudu budiem tranzistoru MOSFET, aby špikový proud budiem byl dostatený pro jeho správnou funkci a pitom odebíraný proud z napájecího zdroje byl malý. V hlavní smyce v generátoru pulsní šíkové modulace by musel být zahrnut i detektor stisk tlaítek. Stisk tlaítka by se zjistil vždy ped vzestupnou hranou výstupu budie. Perušení od Pin Change Interrupt bylo vyvoláno pi každé zmn úrovn všech vstup procesoru. Bylo proto nutné nejprve filtrovat tato perušení, aby se vykonával algoritmus detektoru RC5 pouze pi zmn úrovn na výstupu IR pijímae. Vytváením vývojových diagram bylo zjištno, že pi ešení algoritmu mení doby sepnutí, doby rozepnutí a kalibrace interního RC oscilátoru, jsou tyto funkce realizovatelné s dostatenou pesností. asova procesoru ATtiny12 umožuje perušit program pouze jeho peteením. Aby se mohla mnit velikost efektivní hodnoty naptí s dostaten malými kroky, musel asova zvyšovat svou hodnotu s každým taktem procesoru. Odmovaná doba je proto vyjádena pomocí dvou ísel. Jedním íslem se zkrátí doba asovae do peteení a druhé íslo bude udávat poet peteení asovae do ukonení mení doby. Algoritmus detektoru kódu RC5 spolu s generátorem pulsní šíkové modulace v hlavní smyce nelze vytvoit s dostaten malým rozptylem mených dob. Také navržený algoritmus by byl píliš nároný na programovou i datovou pam. Chyba mení doby by se mohla snížit zvýšením taktovací frekvence. Procesor neumožuje výrazné zvýšení frekvence, proto bylo nutné najít jiné a lepší ešení. Po odstranní generátoru pulsn šíkové modulace se algoritmus výrazn zjednodušil. Aby budi pro tranzistor MOSFET správn pracoval i pi malém proudu, muselo se upravit obvodové schéma. Po této zmn by hlavní smyka sloužila pouze pro mení doby a perušení od Pin Change Interrupt by vyhodnocovalo tyto zmené doby. Testováním nkolika dálkových ovlada rzných výrobc bylo zjištno, že každý výrobce nepoužívá kódování RC5. Spoleným rysem všech testovaných dálkových ovlada bylo, že vysílané kódy nesly taktovací kmitoet. Nejjednodušší metoda záznamu pijímaného kódu by byla vzorkováním vstupu minimáln dvojnásobným kmitotem, než je taktovací kmitoet vysílaného kódu. Protože taktovací frekvence není u všech výrobc stejná, musel by se volit nejvyšší vzorkovací kmitoet z pedpokládaných taktovacích frekvencí. Takto zaznamenaný kód potebuje pro uchování velkou pam. Takové ešení nebylo vhodné pro jednoipový procesor, který nemá dostatek pamti RAM. Bylo poteba, aby algoritmus zkomprimoval pijatá data. Dále bylo poteba, aby algoritmus zachoval dostatenou rozlišovací schopnost a 19

Efektivní hodnota proudu a nap tí

Efektivní hodnota proudu a nap tí Peter Žilavý: Efektivní hodnota proudu a naptí Efektivní hodnota proudu a naptí Peter Žilavý Katedra didaktiky fyziky MFF K Praha Abstrakt Píspvek experimentáln objasuje pojem efektivní hodnota stídavého

Více

Prostedky automatického ízení

Prostedky automatického ízení VŠB-TU Ostrava / Prostedky automatického ízení Úloha. Dvoupolohová regulace teploty Meno dne:.. Vypracoval: Petr Osadník Spolupracoval: Petr Ševík Zadání. Zapojte laboratorní úlohu dle schématu.. Zjistte

Více

LABORATORNÍ CVIENÍ Stední prmyslová škola elektrotechnická

LABORATORNÍ CVIENÍ Stední prmyslová škola elektrotechnická Stední prmyslová škola elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Pardubice, Karla IV. 13 LABORATORNÍ VIENÍ Stední prmyslová škola elektrotechnická Píjmení: Hladna íslo úlohy: 14 Jméno: Jan Datum mení: 14.

Více

DANDO S.R.O č.t. 0902 331 936 X-BAR. Elektromechanická závora. Návod k inštalácii a obsluhe

DANDO S.R.O č.t. 0902 331 936 X-BAR. Elektromechanická závora. Návod k inštalácii a obsluhe X-BAR Elektromechanická závora Návod k inštalácii a obsluhe 1. Kontrola p_ed montáží Než p_ikro_íte k instalaci, zkontrolujte vhodnost zvoleného modelu závory a podmínky pro montáž Ujist_te se, že všechny

Více

LABORATORNÍ CVIENÍ Stední prmyslová škola elektrotechnická

LABORATORNÍ CVIENÍ Stední prmyslová škola elektrotechnická Stední prmyslová škola elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Pardubice, Karla IV. 13 LABORATORNÍ CVIENÍ Stední prmyslová škola elektrotechnická Píjmení: Hladna íslo úlohy: 3 Jméno: Jan Datum mení: 10.

Více

ROBEX DK, s. r. o., Slovany 3051, 544 01 Dvr Králové nad Labem tel: +420 499 321 109, fax:+420 499 621 124, DI: CZ27471489 e-mail:

ROBEX DK, s. r. o., Slovany 3051, 544 01 Dvr Králové nad Labem tel: +420 499 321 109, fax:+420 499 621 124, DI: CZ27471489 e-mail: WWW.ROBEX-DK.CZ 1 WWW.ROBEX-DK.CZ 2 Elektronický íta LUCA-2 Elektronický íta LUCA-2 slouží pro ítání impuls od bezkontaktních a kontaktních idel. Umožuje ítání s rozlišením smru (piítání - odítání). Natené

Více

VLASTNOSTI KOMPONENT MICÍHO ETZCE -ÍSLICOVÁÁST

VLASTNOSTI KOMPONENT MICÍHO ETZCE -ÍSLICOVÁÁST VLASTNOSTI KOMPONENT MICÍHO ETZCE -ÍSLICOVÁÁST 6.1. Analogovíslicový pevodník 6.2. Zobrazovací a záznamové zaízení 6.1. ANALOGOVÍSLICOVÝ PEVODNÍK Experimentální metody pednáška 6 Napájecí zdroj Sníma pevod

Více

Návod k obsluze a montáži

Návod k obsluze a montáži Návod k obsluze a montáži Trojfázové relé pro monitorování napájení sít, ada CM Pokyn: tento návod k obsluze a montáži neobsahuje všechny podrobné informace ke všem typm této výrobkové ady a nebere v úvahu

Více

17. Elektrický proud v polovodiích, užití polovodiových souástek

17. Elektrický proud v polovodiích, užití polovodiových souástek 17. Elektrický proud v polovodiích, užití polovodiových souástek Polovodie se od kov liší pedevším tím, že mají vtší rezistivitu (10-2.m až 10 9.m) (kovy 10-8.m až 10-6.m). Tato rezistivita u polovodi

Více

2. Diody a usmrovae. 2.1. P N pechod

2. Diody a usmrovae. 2.1. P N pechod 2. Diody a usmrovae schématická znaka A K Dioda = pasivní souástka k P N je charakteristická ventilovým úinkem pro jednu polaritu piloženého naptí propouští, pro druhou polaritu nepropouští lze ho dosáhnout

Více

27. asové, kmitotové a kódové dlení (TDM, FDM, CDM). Funkce a poslání úzkopásmových a širokopásmových sítí.

27. asové, kmitotové a kódové dlení (TDM, FDM, CDM). Funkce a poslání úzkopásmových a širokopásmových sítí. Petr Martínek martip2@fel.cvut.cz, ICQ: 303-942-073 27. asové, kmitotové a kódové dlení (TDM, FDM, CDM). Funkce a poslání úzkopásmových a širokopásmových sítí. Multiplexování (sdružování) - jedná se o

Více

34OFD Rev. A / 1SCC390116M0201. Elektronický monitor stavu pojistek pro stejnosmrná naptí typ OFD Instalace a návod k obsluze

34OFD Rev. A / 1SCC390116M0201. Elektronický monitor stavu pojistek pro stejnosmrná naptí typ OFD Instalace a návod k obsluze 4OFD Rev. A / SCC906M00 Elektronický monitor stavu pojistek pro stejnosmrná naptí typ OFD Instalace a návod k obsluze Úvod Monitor stavu pojistek, oznaený OFD, signalizuje pepálení pojistky zapojené ve

Více

Programovatelný časový spínač 1s 68h řízený jednočip. mikroprocesorem v3.0a

Programovatelný časový spínač 1s 68h řízený jednočip. mikroprocesorem v3.0a Programovatelný časový spínač 1s 68h řízený jednočip. mikroprocesorem v3.0a Tato konstrukce představuje časový spínač řízený mikroprocesorem Atmel, jehož hodinový takt je odvozen od přesného krystalového

Více

Technické údaje podle EN/IEC 61557-1 CM-IWS.1 CM-IWS.2 Krytí: pouzdro svorky

Technické údaje podle EN/IEC 61557-1 CM-IWS.1 CM-IWS.2 Krytí: pouzdro svorky CM-IWS.1 CM-IWS.2 Návod k obsluze a montáži Izolaní monitorovací relé ady CM Pokyn: tento návod k obsluze a montáži neobsahuje všechny podrobné informace o všech typech této výrobkové ady a nemže si také

Více

LABORATORNÍ CVIENÍ Stední prmyslová škola elektrotechnická

LABORATORNÍ CVIENÍ Stední prmyslová škola elektrotechnická Stední prmyslová škola elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Pardubice, Karla IV. 13 LABORATORNÍ CVIENÍ Stední prmyslová škola elektrotechnická Píjmení: Hladna íslo úlohy: 9 Jméno: Jan Datum mení: 23.

Více

1. Systém domácího videovrátného. 2. Obsah dodávky. 3. Technická specifikace

1. Systém domácího videovrátného. 2. Obsah dodávky. 3. Technická specifikace 1. Systém domácího videovrátného Umožuje audiovizuální spojení s elektrickým videovrátným a ovládání dveního zámku. Základním pínosem tohoto systému je zvýšení komfortu a bezpenosti bydlení. Základní funkce

Více

CM-IWN.1. Návod k obsluze a montáži. Izolaní monitorovací relé ady CM

CM-IWN.1. Návod k obsluze a montáži. Izolaní monitorovací relé ady CM CM-IWN.1 Návod k obsluze a montáži Izolaní monitorovací relé ady CM Pokyn: tento návod k obsluze a montáži neobsahuje všechny podrobné informace o všech typech této výrobkové ady a nemže si také všímat

Více

Napájecí zdroje a stabilizátory ss nap?tí

Napájecí zdroje a stabilizátory ss nap?tí Napájecí zdroje a stabilizátory ss nap?tí 1. Zadání A. Na soustav? sí?ový transformátor - m?stkový usm?r?ova? - filtr prove?te tato m??ení: a) pomocí dvoukanálového osciloskopu zobrazte sou?asn??asový

Více

Univerzální watchdog WDT-U2/RS485

Univerzální watchdog WDT-U2/RS485 Univerzální watchdog WDT-U2/RS485 Parametry: Doporučené použití: hlídání komunikace na sběrnicích RS485, RS232 a jiných. vstupní svorkovnice - napájení 9-16V DC nebo 7-12V AC externí galvanicky oddělený

Více

1 VERZE DOKUMENTU... 4 2 VERZE SOFTWARE... 4 3 ZÁKLADNÍ POPIS... 4 4 ZÁKLADNÍ P EHLED HYDRAULICKÝCH SCHÉMAT... 4 5 HYDRAULICKÁ SCHÉMATA...

1 VERZE DOKUMENTU... 4 2 VERZE SOFTWARE... 4 3 ZÁKLADNÍ POPIS... 4 4 ZÁKLADNÍ P EHLED HYDRAULICKÝCH SCHÉMAT... 4 5 HYDRAULICKÁ SCHÉMATA... Uživatelská píruka Obsah 1 VERZE DOKUMENTU... 4 2 VERZE SOFTWARE... 4 3 ZÁKLADNÍ POPIS... 4 4 ZÁKLADNÍ PEHLED HYDRAULICKÝCH SCHÉMAT... 4 4.1 REGULÁTOREM NEOVLÁDANÝ KOTEL:... 4 4.2 REGULÁTOREM OVLÁDANÝ

Více

Řídicí obvody (budiče) MOSFET a IGBT. Rozdíly v buzení bipolárních a unipolárních součástek

Řídicí obvody (budiče) MOSFET a IGBT. Rozdíly v buzení bipolárních a unipolárních součástek Řídicí obvody (budiče) MOSFET a IGBT Rozdíly v buzení bipolárních a unipolárních součástek Řídicí obvody (budiče) MOSFET a IGBT Řídicí obvody (budiče) MOSFET a IGBT Hlavní požadavky na ideální budič Galvanické

Více

Diagnostika u voz s 2-místnými diagnostickými kódy

Diagnostika u voz s 2-místnými diagnostickými kódy Zobrazení Diagnostické y jsou zobrazovány jako impulsy (blikání). Uživatel musí spoítat poet impuls LED diody na diagnostickém zaízení. Nap. íslice 5 je vysláno jako pt impuls (bliknutí), následuje krátká

Více

2. M ení t ecích ztrát na vodní trati

2. M ení t ecích ztrát na vodní trati 2. M ení t ecích ztrát na vodní trati 2. M ení t ecích ztrát na vodní trati 2.1. Úvod P i proud ní skute ných tekutin vznikají následkem viskozity t ecí odpory, tj. síly, které p sobí proti pohybu ástic

Více

Pedání smny. Popis systémového protokolování. Autor: Ing. Jaroslav Halva V Plzni 24.01.2012. Strana 1/6

Pedání smny. Popis systémového protokolování. Autor: Ing. Jaroslav Halva V Plzni 24.01.2012. Strana 1/6 Autor: Ing. Jaroslav Halva V Plzni 24.01.2012 Strana 1/6 Obsah 1 OBSAH... 2 2 NKOLIK SLOV NA ÚVOD... 3 3 MODEL... 3 4 DEFINICE... 3 5 DENNÍ VÝKAZ... 4 6 ZÁVR... 6 Strana 2/6 1 Nkolik slov na úvod Zamení

Více

Asynchronní pevodník RS-232 /485 s automatickým ízením penosu a galvanickým oddlením rozhraní ELO E069. Uživatelský manuál

Asynchronní pevodník RS-232 /485 s automatickým ízením penosu a galvanickým oddlením rozhraní ELO E069. Uživatelský manuál Asynchronní pevodník RS-232 /485 s automatickým ízením penosu a galvanickým oddlením rozhraní ELO E069 Uživatelský manuál 2 ELOE069ZK001 1.0 Úvod 4 1.1 Použití pevodníku pro RS-485 4 2.0 Principy innosti

Více

PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - RUTINNÍ PRÁCE S DATY

PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - RUTINNÍ PRÁCE S DATY PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - RUTINNÍ PRÁCE S DATY YAMACO SOFTWARE 2006 1. ÚVODEM Nové verze produkt spolenosti YAMACO Software pinášejí mimo jiné ujednocený pístup k použití urité množiny funkcí, která

Více

ATEUS - APS MINI HELIOS SET

ATEUS - APS MINI HELIOS SET ATEUS - APS MINI HELIOS SET Obj.. 91341611W Uživatelský a servisní manuál Verze 2.1 Pehled sortimentu systému ATEUS - APS mini 91341611W Helios set 9134162W Samostatný tecí modul 9134167W tecí modul s

Více

POPIS A NÁVOD K OBSLUZE

POPIS A NÁVOD K OBSLUZE POPIS A NÁVOD K OBSLUZE PROGRAMOVATELNÉHO REGULÁTORU TEPLOTY ADY TEMPREG 200 TEMPREG 201, 202 firmy SMART BRNO jsou programovatelné regulátory teploty urené pro pímé programové ízení malých elektrických

Více

Univerzální ovlada LP20 DÁLKOVÝ OVLADA S MOŽNOSTÍ UENÍ SE OD PVODNÍCH OVLADA

Univerzální ovlada LP20 DÁLKOVÝ OVLADA S MOŽNOSTÍ UENÍ SE OD PVODNÍCH OVLADA Univerzální ovlada LP20 DÁLKOVÝ OVLADA S MOŽNOSTÍ UENÍ SE OD PVODNÍCH OVLADA NÁVOD K OBSLUZE Výhradní dovozce pro R (kontakt): Bohumil Veselý - VES Tšínská 204 Albrechtice, 735 43 I: 44750498 DI: CZ-6812261016

Více

MOVIDRIVE M!ni" pro pohony Dodatek k návodu k obsluze. 1 Podporované typy p#ístroj$ 2 Montáž volitelné, dopl%kové desky

MOVIDRIVE M!ni pro pohony Dodatek k návodu k obsluze. 1 Podporované typy p#ístroj$ 2 Montáž volitelné, dopl%kové desky Tato informace nenahrazuje podrobný návod k obsluze! Instalaci provádí pouze specializovaný elektrotechnický personál, jenž dbá na dodržování platných bezpe"nostních p#edpis$ a návodu k obsluze! 1 Podporované

Více

1 Motory s permanentními magnety

1 Motory s permanentními magnety 1 Motory s permanentními magnety Obr. 1 Píný ez synchronním motorem s permanentními magnety 1. kw, p=4 Motory s permanentními magnety jsou synchronní motory, které místo budicího vinutí pro vytvoení magnetického

Více

DISKRÉTNÍ FOURIEROVA TRANSFORMACE P I NELINEÁRNÍ ULTRAZVUKOVÉ SPEKTROSKOPII

DISKRÉTNÍ FOURIEROVA TRANSFORMACE P I NELINEÁRNÍ ULTRAZVUKOVÉ SPEKTROSKOPII DISKRÉTNÍ FOURIEROVA TRANSFORMACE PI NELINEÁRNÍ ULTRAZVUKOVÉ SPEKTROSKOPII Luboš PAZDERA *, Jaroslav SMUTNÝ **, Marta KOENSKÁ *, Libor TOPOLÁ *, Jan MARTÍNEK *, Miroslav LUÁK *, Ivo KUSÁK * Vysoké uení

Více

Zvyšující DC-DC měnič

Zvyšující DC-DC měnič - 1 - Zvyšující DC-DC měnič (c) Ing. Ladislav Kopecký, 2007 Na obr. 1 je nakresleno principielní schéma zapojení zvyšujícího měniče, kterému se také říká boost nebo step-up converter. Princip je založen,

Více

4 - Architektura poítae a základní principy jeho innosti

4 - Architektura poítae a základní principy jeho innosti 4 - Architektura poítae a základní principy jeho innosti Z koncepního hlediska je mikropoíta takové uspoádání logických obvod umožující provádní logických i aritmetických operací podle posloupnosti povel

Více

"DLK 642-Lite Konfigurator" Programové vybavení pro ídicí jednotku DLK642-Lite Instalaní a programovací návod verze 2.1.4 Aktualizace 3.11.

DLK 642-Lite Konfigurator Programové vybavení pro ídicí jednotku DLK642-Lite Instalaní a programovací návod verze 2.1.4 Aktualizace 3.11. "DLK 642-Lite Konfigurator" Programové vybavení pro ídicí jednotku DLK642-Lite Instalaní a programovací návod verze 2.1.4 Aktualizace 3.11.03 V souvislostí s neustálým rozvojem systém, hardwarového a programového

Více

Zbytky zákaznického materiálu

Zbytky zákaznického materiálu Autoi: V Plzni 31.08.2010 Obsah ZBYTKOVÝ MATERIÁL... 3 1.1 Materiálová žádanka na peskladnní zbytk... 3 1.2 Skenování zbytk... 7 1.3 Vývozy zbytk ze skladu/makulatura... 7 2 1 Zbytkový materiál V souvislosti

Více

Konstrukce a kalibrace t!íkomponentních tenzometrických aerodynamických vah

Konstrukce a kalibrace t!íkomponentních tenzometrických aerodynamických vah Konstrukce a kalibrace t!íkomponentních tenzometrických aerodynamických vah Václav Pospíšil *, Pavel Antoš, Ji!í Noži"ka Abstrakt P!ísp#vek popisuje konstrukci t!íkomponentních vah s deforma"ními "leny,

Více

Návrh a realizace regulace otáček jednofázového motoru

Návrh a realizace regulace otáček jednofázového motoru Středoškolská technika 2015 Setkání a prezentace prací středoškolských studentů na ČVUT Návrh a realizace regulace otáček jednofázového motoru Michaela Pekarčíková 1 Obsah : 1 Úvod.. 3 1.1 Regulace 3 1.2

Více

IMPORT DAT Z TABULEK MICROSOFT EXCEL

IMPORT DAT Z TABULEK MICROSOFT EXCEL IMPORT DAT Z TABULEK MICROSOFT EXCEL V PRODUKTECH YAMACO SOFTWARE PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - IMPORTU DAT DO PÍSLUŠNÉ EVIDENCE YAMACO SOFTWARE 2005 1. ÚVODEM Všechny produkty spolenosti YAMACO Software

Více

Bezdrátový zásuvkový adaptér, stmíva

Bezdrátový zásuvkový adaptér, stmíva 2 719 Synco living Bezdrátový zásuvkový adaptér, stmíva KRF961-E Zásuvkový adaptér ovládaný rádiovým signálem pro spínání a stmívání elektrického osvtlení do 300 W Rádiová komunikace protokolem KNX RF

Více

Ing. Jaroslav Halva. UDS Fakturace

Ing. Jaroslav Halva. UDS Fakturace UDS Fakturace Modul fakturace výrazn posiluje funknost informaního systému UDS a umožuje bilancování jednotlivých zakázek s ohledem na hodnotu skutených náklad. Navíc optimalizuje vlastní proces fakturace

Více

NÁVOD K OBSLUZE NEZÁVISLÉHO NAFTOVÉHO TOPENÍ S RUNÍM OVLÁDÁNÍM III

NÁVOD K OBSLUZE NEZÁVISLÉHO NAFTOVÉHO TOPENÍ S RUNÍM OVLÁDÁNÍM III NÁVOD K OBSLUZE NEZÁVISLÉHO NAFTOVÉHO TOPENÍ S RUNÍM OVLÁDÁNÍM III Výrobce: BRANO a.s., SBU CV Na Raanech 100, 514 01 Jilemnice tel.: +420 481 561 111 e-mail: info@brano.eu 29.05.2007 Vážený zákazníku,

Více

Síový analyzátor / rekordér pechodových jev

Síový analyzátor / rekordér pechodových jev Technické údaje Síový analyzátor / rekordér pechodových jev Model PQ-Box 200 Detekce chyb Vyhodnocování kvality naptí podle norem EN50160 a IEC61000-2-2 (2-4) FFT analýza do 20 khz Naítání analýz, mení

Více

BAREVNÁ VENKOVNÍ KAMEROVÁ JEDNOTKA DRC-4CP NÁVOD K INSTALACI A POUŽITÍ DOMÁCÍ VIDEOVRÁTNÝ

BAREVNÁ VENKOVNÍ KAMEROVÁ JEDNOTKA DRC-4CP NÁVOD K INSTALACI A POUŽITÍ DOMÁCÍ VIDEOVRÁTNÝ BAREVNÁ VENKOVNÍ KAMEROVÁ JEDNOTKA DRC-4CP NÁVOD K INSTALACI A POUŽITÍ DOMÁCÍ VIDEOVRÁTNÝ 1. Obsah dodávky Po otevení krabice se doporuuje zkontrolovat její obsah dle následujícího seznamu: 1x hlavní kamerová

Více

Flyback converter (Blokující měnič)

Flyback converter (Blokující měnič) Flyback converter (Blokující měnič) 1 Blokující měnič patří do rodiny měničů se spínaným primárním vinutím, což znamená, že výstup je od vstupu galvanicky oddělen. Blokující měniče se používají pro napájení

Více

P ehled nep ítomnosti

P ehled nep ítomnosti Pehled nepítomnosti Modul poskytuje pehled nepítomností zamstnanc na pracovišti. Poskytuje informace o plánované, schválené nebo aktuáln erpané pracovní nepítomnosti zamstnanc v rámci pracovišt VUT a možnost

Více

POPIS A NÁVOD K OBSLUZE PROGRAMOVATELNÉHO REGULÁTORU R101

POPIS A NÁVOD K OBSLUZE PROGRAMOVATELNÉHO REGULÁTORU R101 POPIS A NÁVOD K OBSLUZE PROGRAMOVATELNÉHO REGULÁTORU R101 Programovatelný regulátor teploty R101 firmy SMART Brno je uren pro ízení teploty elektrických pecí a ohívacích soustav prostednictvím styka nebo

Více

UNIMA-KS vf wobbler. Návod na obsluhu vysokofrekven ního wobbleru k PC. UNIMA-KS vf wobbler. 1MHz-1GHz

UNIMA-KS vf wobbler. Návod na obsluhu vysokofrekven ního wobbleru k PC. UNIMA-KS vf wobbler. 1MHz-1GHz Návod na obsluhu vysokofrekvenního wobbleru k PC UNIMA-KS vf wobbler 1MHz-1GHz 1 Vítejte! kujeme Vám, že jste si koupili ící pístroj UNIMA-KS vf wobbler. Tento ístroj lze použít pro mení frekvenních charakteristik

Více

Stejnosměrné měniče. přednášky výkonová elektronika

Stejnosměrné měniče. přednášky výkonová elektronika přednášky výkonová elektronika Projekt ESF CZ.1.07/2.2.00/28.0050 Modernizace didaktických metod a ovace výuky technických předmětů. Stejnosměrné měniče - charakteristika vstupní proud stejnosměrný, výstupní

Více

BOXER. Nevýherní hrací pístroj. Uživatelský manuál NVHP - BOXER UŽIVATELSKÝ MANUÁL. KIMEX NOVA s.r.o. Strana: 1 / 7

BOXER. Nevýherní hrací pístroj. Uživatelský manuál NVHP - BOXER UŽIVATELSKÝ MANUÁL. KIMEX NOVA s.r.o. Strana: 1 / 7 KIMEX NOVA s.r.o. Strana: 1 / 7 Nevýherní hrací pístroj BOXER Uživatelský manuál KIMEX NOVA s.r.o. Strana: 2 / 7 Obsah 1. Úvod 3 2. Technické parametry 3 3. Hra, módy 3 4. Programování parametr 4 5. Programování

Více

Cykly Intermezzo. FOR cyklus

Cykly Intermezzo. FOR cyklus Cykly Intermezzo Rozhodl jsem se zaadit do série nkolika lánk o základech programování v Delphi/Pascalu malou vsuvku, která nám pomže pochopit principy a zásady pi používání tzv. cykl. Mnoho ástí i jednoduchých

Více

ENÍ TECHNICKÉ V PRAZE

ENÍ TECHNICKÉ V PRAZE ESKÉ VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta elektrotechnická BAKALÁSKÁ PRÁCE 006 ESKÉ VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta elektrotechnická Katedra mení Využití Rogowskiho cívky pi mení proudu a analýza

Více

popsat princip činnosti základních zapojení čidel napětí a proudu samostatně změřit zadanou úlohu

popsat princip činnosti základních zapojení čidel napětí a proudu samostatně změřit zadanou úlohu 9. Čidla napětí a proudu Čas ke studiu: 15 minut Cíl Po prostudování tohoto odstavce budete umět popsat princip činnosti základních zapojení čidel napětí a proudu samostatně změřit zadanou úlohu Výklad

Více

VÝVOJOVÁ DESKA PRO JEDNOČIPOVÝ MIKROPOČÍTAČ PIC 16F88 A. ZADÁNÍ FUNKCE A ELEKTRICKÉ PARAMETRY: vstupní napětí: U IN AC = 12 V (např.

VÝVOJOVÁ DESKA PRO JEDNOČIPOVÝ MIKROPOČÍTAČ PIC 16F88 A. ZADÁNÍ FUNKCE A ELEKTRICKÉ PARAMETRY: vstupní napětí: U IN AC = 12 V (např. VÝVOJOVÁ DESKA PRO JEDNOČIPOVÝ MIKROPOČÍTAČ PIC 16F88 A. ZADÁNÍ FUNKCE A ELEKTRICKÉ PARAMETRY: vstupní napětí: U IN AC = 12 V (např. z transformátoru TRHEI422-1X12) ovládání: TL1- reset, vývod MCLR TL2,

Více

Impulsní regulátor ze změnou střídy ( 100 W, 0,6 99,2 % )

Impulsní regulátor ze změnou střídy ( 100 W, 0,6 99,2 % ) ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI Fakulta elektrotechnická Impulsní regulátor ze změnou střídy ( 100 W, 0,6 99,2 % ) Školní rok: 2007/2008 Ročník: 2. Datum: 12.12. 2007 Vypracoval: Bc. Tomáš Kavalír Zapojení

Více

Sítání dopravy na silnici II/432 ul. Hulínská Osvoboditel v Kromíži

Sítání dopravy na silnici II/432 ul. Hulínská Osvoboditel v Kromíži Sítání dopravy na silnici II/432 ul. Hulínská Osvoboditel v Kromíži O B S A H : A. ÚVOD Strana 2 B. PÍPRAVA A PROVEDENÍ PRZKUM 1. Rozdlení území na dopravní oblasti 2 2. Metoda smrového przkumu 3 3. Uzávry

Více

Prostedky automatického ízení

Prostedky automatického ízení VŠB-TU Ostrava 2006/2007 Prostedky automatického ízení Úloha. 5 Hierarchická struktura ízení Meno dne: 25.4.2007 Vypracoval: Petr Osadník Spolupracoval: Petr Ševík Zadání 1. Seznamte se s dílími pracovišti

Více

Zapojení horního spína e pro dlouhé doby sepnutí

Zapojení horního spína e pro dlouhé doby sepnutí - 1 - Zapojení horního spína e pro dlouhé doby sepnutí (c) Ing. Ladislav Kopecký, ervenec 2015 Pro krátké doby sepnutí horního spína e se asto používá zapojení s nábojovou pumpou. P íklad takového zapojení

Více

Svorkovnice. Svorka Symbol Jeden výstup Dva výstupy. 1 Uzemnní 2 Vstup nulák N 3 Výstup fáze P. 12 Zem zátže Zem zátže

Svorkovnice. Svorka Symbol Jeden výstup Dva výstupy. 1 Uzemnní 2 Vstup nulák N 3 Výstup fáze P. 12 Zem zátže Zem zátže Série X AC/DC zdroje 375 a 500W Široké napájecí naptí 85... 264 VAC s PFC 1 nebo 2 izolované výstupy Kompaktní design, mechanicky i elektricky robustní Verze bateriového nabíjee (*) Instalace na lištu

Více

Instrukce pro obsluhu a montáž

Instrukce pro obsluhu a montáž DMTME-96 2CSG133030R4022 M204675 DMTME-I-485-96 2CSG163030R4022 M204675 Instrukce pro obsluhu a montáž Model DMTME-96 : Jedná se o trojfázový multimetr urený pro panelovou montáž, používaný také v jednofázových

Více

Obvodová ešení rezonan ních m ni

Obvodová ešení rezonan ních m ni 1 Obvodová ešení rezonan ních m ni (c) Ing. Ladislav Kopecký, leden 2015 S rostoucím po tem spínaných zdroj nar stají i problémy s elektromagnetickým rušením. Proto se hledají stále dokonalejší metody

Více

SBÍRKA PEDPIS ESKÉ REPUBLIKY

SBÍRKA PEDPIS ESKÉ REPUBLIKY Stránka. 1 z 10 Roník 2006 SBÍRKA PEDPIS ESKÉ REPUBLIKY PROFIL PEDPISU: itul pedpisu: Vyhláška o podmínkách pipojení k elektrizaní soustav Citace: 51/2006 Sb. ástka: 23/2006 Sb. Na stran (od-do): 718-729

Více

Osvětlení modelového kolejiště Analog

Osvětlení modelového kolejiště Analog A V1.0 Osvětlení modelového kolejiště Analog Popisovaný elektronický modul simuluje činnost veřejného osvětlení pro různé druhy svítidel a osvětlení budov s nepravidelným rozsvěcením jednotlivých světel.

Více

Obj..: 34 02 86 erná barva 34 02 87 stíbrná barva 34 02 93 barva buk

Obj..: 34 02 86 erná barva 34 02 87 stíbrná barva 34 02 93 barva buk SK - N Á V O D N A M O N T Á Ž A O B S L U H U : Obj..: 34 02 86 www.conrad.sk Obj..: 34 02 86 erná barva 34 02 87 stíbrná barva 34 02 93 barva buk Kompaktní rozmry, kvalitn provedená a masivní skí z MDF

Více

1. Co je elektrický proud? Elektrický proud je projev pohybu elektrického náboje. Vyjadujeme ho jako celkový náboj, který projde za jednotku asu.

1. Co je elektrický proud? Elektrický proud je projev pohybu elektrického náboje. Vyjadujeme ho jako celkový náboj, který projde za jednotku asu. 1. 1. Co je elektrický proud? Elektrický proud je projev pohybu elektrického náboje. Vyjadujeme ho jako celkový náboj, který projde za jednotku asu. Q I [A] t 2. Co ovlivuje velikost odporu? Velikost odporu

Více

BASPELIN MRP Popis obsluhy indikační a řídicí jednotky MRP T2

BASPELIN MRP Popis obsluhy indikační a řídicí jednotky MRP T2 Baspelin, s.r.o. Hálkova 10 614 00 BRNO tel. + fax: 545 212 382 tel.: 545212614 e-mail: info@baspelin.cz http://www.baspelin.cz BASPELIN MRP Popis obsluhy indikační a řídicí jednotky MRP T2 květen 2004

Více

CM-TCS.11, CM-TCS.12, TM-TCS.13 CM-TCS.21, CM-TCS.22, TM-TCS.23. Návod k obsluze a montáži. Teplotní monitorovací relé ady CM

CM-TCS.11, CM-TCS.12, TM-TCS.13 CM-TCS.21, CM-TCS.22, TM-TCS.23. Návod k obsluze a montáži. Teplotní monitorovací relé ady CM CM-TCS.11, CM-TCS.12, TM-TCS.13 CM-TCS.21, CM-TCS.22, TM-TCS.23 Návod k obsluze a montáži Teplotní monitorovací relé ady CM Pokyn: tento návod k obsluze a montáži neobsahuje všechny podrobné informace

Více

Registr. O.S. Hradec Králové, od.c., vložka 8994/95 UŽIVATELSKÁ DOKUMENTACE

Registr. O.S. Hradec Králové, od.c., vložka 8994/95 UŽIVATELSKÁ DOKUMENTACE UŽIVATELSKÁ DOKUMENTACE K ZAÍZENÍ KEEPER 3 M 1 1 POUŽITÍ Zaízení KEEPER 3 M je ureno k limitnímu mení výšky hladiny v nádržích s ropnými produkty a k indikaci pítomnosti pohonných hmot a vody v prostorách,

Více

Demontáž výrobku. Návod k provozu a montáži Relé pro monitorování hladiny kapaliny, ada CM

Demontáž výrobku. Návod k provozu a montáži Relé pro monitorování hladiny kapaliny, ada CM Návod k provozu a montáži Relé pro monitorování hladiny kapaliny, ada CM Pokyn: Tento návod k provozu a montáži neobsahuje všechny detailní informace ke všem typm výrobkové ady a nebere v úvahu všechny

Více

ÚVOD. Výhoda spínaného stabilizátoru oproti lineárnímu

ÚVOD. Výhoda spínaného stabilizátoru oproti lineárnímu ÚVOD Podsvícení budíků pomocí LED je velmi praktické zapojení. Pokud je použita varianta s paralelním zapojením všech LE diod je třeba napájet celý obvod zdrojem konstantního napětí. Jas lze regulovat

Více

PRÁCE S GRAFICKÝMI VÝSTUPY SESTAV

PRÁCE S GRAFICKÝMI VÝSTUPY SESTAV PRÁCE S GRAFICKÝMI VÝSTUPY SESTAV V PRODUKTECH YAMACO SOFTWARE PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - UŽIVATELSKÉ ÚPRAVY GRAFICKÝCH VÝSTUP YAMACO SOFTWARE 2006 1. ÚVODEM Vtšina produkt spolenosti YAMACO Software

Více

OBSAH... 1 TYPY DATOVÝCH SÍTÍ...

OBSAH... 1 TYPY DATOVÝCH SÍTÍ... Obsah OBSAH... 1 TYPY DATOVÝCH SÍTÍ... 2 KOMUTANÍ DATOVÉ SÍT... 2 PAKETOVÉ DATOVÉ SÍT... 3 ISDN... 4 LOKÁLNÍ SÍT LAN... 5 ŠIROKOPÁSMOVÉ SÍT... 6 DRUŽICOVÉ DATOVÉ SÍT... 7 HODNOCENÍ KOMUNIKANÍCH SÍTÍ...

Více

Návod k použití GEMINI G

Návod k použití GEMINI G Návod k použití GEMINI G 061340-104 06.09.2011 Všeobecná upozornní Pro Vaši bezpenost Dokumentace Ped zahájením práce s pístrojem GEMINI G se prosím nejprve seznamte s tímto návodem k obsluze a s bezpenostními

Více

1.Obsah dodávky. 2. Technický popis výrobku

1.Obsah dodávky. 2. Technický popis výrobku 1.Obsah dodávky kamerová jednotka Videotelefon 1x hlavní kamerová jednotka 1x monitor 1x montážní krabika 1x sluchátko 2x šroub M3x20 2x upevovací šrouby 1x montážní rámeek 1x pipojovací 4-pinový konektor

Více

NÁVOD K INSTALACI A POUŽITÍ

NÁVOD K INSTALACI A POUŽITÍ ADRESNÝ VIDEOVRÁTNÝ DIGITÁLNÍ SYSTÉM KAMEROVÉ JEDNOTKY DRC-2KMSVN DRC-4KMVN DRC-6KMVN TLAÍTKOVÉ EXPANDÉRY DRC-8KSVN DRC-10KVN DRC-14KVN NÁVOD K INSTALACI A POUŽITÍ Upozornní! Tento výrobek je souástí systému

Více

LABORATORNÍ CVIENÍ Stední prmyslová škola elektrotechnická

LABORATORNÍ CVIENÍ Stední prmyslová škola elektrotechnická Stední prmyslová škola elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Pardubice, Karla IV. 13 LABORATORNÍ CVIENÍ Stední prmyslová škola elektrotechnická Píjmení: Hladna íslo úlohy: 3 Jméno: Jan Datum mení: 10.

Více

Time RELAY. Přídavný časový spínač. Uživatelská příručka

Time RELAY. Přídavný časový spínač. Uživatelská příručka Time RELAY Přídavný časový spínač Uživatelská příručka Popis Přídavný časový spínač je určen jako doplněk k univerzálnímu vrátnému pro rozšíření možností ovládání dalších elektrických zámků, elektrických

Více

TRANSFORMÁTORY. 4. Konstrukce a provedení transformátor 5. Autotransformátory 6. Mící transformátory 7. Speciální transformátory

TRANSFORMÁTORY. 4. Konstrukce a provedení transformátor 5. Autotransformátory 6. Mící transformátory 7. Speciální transformátory TRASFORMÁTORY reno pro stdenty bakaláských stdijních program na FBI. Princip innosti ideálního transformátor. Princip innosti skteného transformátor 3. Pracovní stavy transformátor Transformátor naprázdno

Více

DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ SMILO

DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ SMILO DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ SMILO NÁVOD K ZAPOJENÍ 1 DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ SMILO 2 DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ SMILO Vysílače Vysílače SM2 a SM4 ( obr. 1) Přijímač Přijíma č SMX2 ( obr. 2 ) je určen pro univerzální použití. Upevňuje

Více

Polovodičové usměrňovače a zdroje

Polovodičové usměrňovače a zdroje Polovodičové usměrňovače a zdroje Druhy diod Zapojení a charakteristiky diod Druhy usměrňovačů Filtrace výstupního napětí Stabilizace výstupního napětí Zapojení zdroje napětí Závěr Polovodičová dioda Dioda

Více

ÚSTAV AUTOMATIZACE A MICÍ TECHNIKY Fakulta elektrotechniky a komunikaních technologií Vysoké uení technické v Brn

ÚSTAV AUTOMATIZACE A MICÍ TECHNIKY Fakulta elektrotechniky a komunikaních technologií Vysoké uení technické v Brn 1 Obsah: 1. ÚVOD...4 1.1 Obecné použití...4 1.2 Konkrétní použití...5 2. ZPRACOVÁNÍ OBRAZU...7 2.1 Snímání obrazu...8 2.2 Další zpracování...9 2.3 Omezující vlivy...11 2.3.1 Odlesk zdroje svtla na lesklých

Více

Polovodiče Polovodičové měniče

Polovodiče Polovodičové měniče Polovodiče Polovodičové měniče Ing. Tomáš Mlčák, Ph.D. Fakulta elektrotechniky a informatiky VŠB TUO Katedra elektrotechniky www.fei.vsb.cz/kat452 PEZ I ELEKTRONIKA Podoblast elektrotechniky která využívá

Více

1. Exponenciální rst. 1.1. Spojitý pípad. Rstový zákon je vyjáden diferenciální rovnicí

1. Exponenciální rst. 1.1. Spojitý pípad. Rstový zákon je vyjáden diferenciální rovnicí V tomto lánku na dvou modelech rstu - exponenciálním a logistickém - ukážeme nkteré rozdíly mezi chováním spojitých a diskrétních systém. Exponenciální model lze považovat za základní rstový model v neomezeném

Více

Manuál přípravku FPGA University Board (FUB)

Manuál přípravku FPGA University Board (FUB) Manuál přípravku FPGA University Board (FUB) Rozmístění prvků na přípravku Obr. 1: Rozmístění prvků na přípravku Na obrázku (Obr. 1) je osazený přípravek s FPGA obvodem Altera Cyclone III EP3C5E144C8 a

Více

Stanovení požadavk protismykových vlastností vozovek s ohledem na nehodovost

Stanovení požadavk protismykových vlastností vozovek s ohledem na nehodovost VUT Brno Fakulta stavební Studentská vdecká a odborná innost Akademický rok 2005/2006 Stanovení požadavk protismykových vlastností vozovek s ohledem na nehodovost Jméno a píjmení studenta : Roník, obor

Více

Základy MIDI komunikace

Základy MIDI komunikace Propojení nástroje a poítae Základy MIDI komunikace MIDI IN, OUT, THRU Možností, jak pipojit klávesy k poítai je hned nkolik. Stále nejrozšíenjší porty pro MIDI komunikaci u kláves jsou klasické MIDI IN

Více

CM-SRS.11; CM-SRS.12 CM-SRS.21; CM-SRS.22. Návod k obsluze a montáži. Jednofázové proudové monitorovací relé ady CM

CM-SRS.11; CM-SRS.12 CM-SRS.21; CM-SRS.22. Návod k obsluze a montáži. Jednofázové proudové monitorovací relé ady CM CM-SRS.11; CM-SRS.12 CM-SRS.21; CM-SRS.22 Návod k obsluze a montáži Jednofázové proudové monitorovací relé ady CM Pokyn: tento návod k obsluze a montáži neobsahuje všechny podrobné informace o všech typech

Více

200W ATX PC POWER SUPPLY 200W ATX PC POWER SUPPLY Zde Vam prinasim schema PC zdroje firmy DTK. Tento zdroj je v ATX provedeni o vykonu 200W. Schema jsem nakreslil, kdyz sem zdroj opravoval. Kdyz uz jsem

Více

LINKOVÝ VRÁTNÝ CVJ NÁVOD K POUŽITÍ INSTALANÍ PÍRUKA

LINKOVÝ VRÁTNÝ CVJ NÁVOD K POUŽITÍ INSTALANÍ PÍRUKA LINKOVÝ VRÁTNÝ CVJ NÁVOD K POUŽITÍ INSTALANÍ PÍRUKA OBSAH 1. O VÝROBKU... 2 2. ZÁKLADNÍ VLASTNOSTI..... 3 3. POUŽITÁ TERMINOLOGIE... 3 4. NÁVOD K POUŽITÍ..... 3 4.1 Uživatel u linkového vrátného. 3 a/

Více

Zdroje napětí - usměrňovače

Zdroje napětí - usměrňovače ZDROJE NAPĚTÍ Napájecí zdroje napětí slouží k přeměně AC napětí na napětí DC a následnému předání energie do zátěže, která tento druh napětí (proudu) vyžaduje ke správné činnosti. Blokové schéma síťového

Více

DOPRAVNÍ INŽENÝRSTVÍ

DOPRAVNÍ INŽENÝRSTVÍ VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN FAKULTA STAVEBNÍ ING. MARTIN SMLÝ DOPRAVNÍ INŽENÝRSTVÍ MODUL 4 ÍZENÉ ÚROVOVÉ KIŽOVATKY ÁST 1 STUDIJNÍ OPORY PRO STUDIJNÍ PROGRAMY S KOMBINOVANOU FORMOU STUDIA Dopravní inženýrství

Více

Podpora výroby energie v zaízeních na energetické využití odpad

Podpora výroby energie v zaízeních na energetické využití odpad Podpora výroby energie v zaízeních na energetické využití odpad Tomáš Ferdan, Martin Pavlas Vysoké uení technické v Brn, Fakulta strojního inženýrství, Ústav procesního a ekologického inženýrství, Technická

Více

Návod k použití výkonového modulu KP10M

Návod k použití výkonového modulu KP10M Návod k použití výkonového modulu KP10M výrobce : sdružení, 552 03 Česká skalice, Pod lesem 763, Česká republika typ : KP0M 1.Technické údaje 1.1 Úvod Výkonový modul KP10M je určen pro řízení dvoufázového

Více

Základy logického řízení

Základy logického řízení Základy logického řízení 11/2007 Ing. Jan Vaňuš, doc.ing.václav Vrána,CSc. Úvod Řízení = cílené působení řídicího systému na řízený objekt je členěno na automatické a ruční. Automatickéřízení je děleno

Více

Pojistka otáček PO 1.1

Pojistka otáček PO 1.1 Pojistka otáček PO 1.1 1. Účel použití: 1.1. Signalizátor dosažení maximálních dovolených otáček turbiny (dále jen SMDO) je určen pro automatickou elektronickou signalizaci překročení zadaných otáček rotoru

Více

Součástky s více PN přechody

Součástky s více PN přechody Součástky s více PN přechody spínací polovodičové součástky tyristor, diak, triak Součástky s více PN přechody první realizace - 1952 třívrstvé tranzistor diak čtyřvrstvé tyristor pětivrstvé triak diak

Více

Elektromr Delta plus

Elektromr Delta plus Elektromr Delta plus Instalaní návod Obsah Úvod 1 Instalace.. 1 Standardní hodnoty. 3 Informace o výrobku.. 4 Nastavení pístroje. 6 Zobrazovací režimy 13 Technické údaje.. 17 Odstraování závad 19 Krytí

Více

200W ATX PC POWER SUPPLY

200W ATX PC POWER SUPPLY 200W ATX PC POWER SUPPLY Obecné informace Zde vám přináším schéma PC zdroje firmy DTK. Tento zdroj je v ATX provedení o výkonu 200W. Schéma jsem nakreslil, když jsem zdroj opravoval. Když už jsem měl při

Více

A. TBOS SYSTEM. 1. Popis systému TBOS. 3. Vlastnosti: TBOS verze UNIK verze UNIK. (stará verze) (stará verze) cívka 9V. 2. Doplky.

A. TBOS SYSTEM. 1. Popis systému TBOS. 3. Vlastnosti: TBOS verze UNIK verze UNIK. (stará verze) (stará verze) cívka 9V. 2. Doplky. A. TBOS SYSTEM 1. Popis systému TBOS Vysílací modul Ovládací modul (stará verze) TBOS verze UNIK verze UNIK (stará verze) cívka 9V 2. Doplky idlo srážek relé idlo vlhkosti 3. Vlastnosti: * Doba závlahy

Více

ORACLE MANUFACTURING SCHEDULING ORACLE HLAVNÍ PLÁNOVÁNÍ VÝROBY

ORACLE MANUFACTURING SCHEDULING ORACLE HLAVNÍ PLÁNOVÁNÍ VÝROBY ORACLE MANUFACTURING SCHEDULING ORACLE HLAVNÍ PLÁNOVÁNÍ VÝROBY KLÍOVÉ FUNKCE ORACLE MANUFACTURING SCHEDULING Píprava pedpovdí Parametry plánu finální výroby Plánování materiálových požadavk Pracovní plocha

Více