TP + Návod k použití D Revize: 02

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "TP + Návod k použití. 2022-D033543 Revize: 02"

Transkript

1 2022-D TP + Návod k použití 2022-D Revize: 02

2 TP + Přehled revizí Revize Datum Komentář Kapitola Nové zpracování Všechny Směrnice o strojních zařízeních 1, 2, 3, 4, 6 Servis V případě technických otázek se obrat'te na tuto adresu: WITTENSTEIN alpha GmbH Customer Service Walter-Wittenstein-Straße 1 D Igersheim Tel.: Fax: WITTENSTEIN alpha GmbH 2009 Tato dokumentace je chráněna autorským zákonem. Všechna práva, včetně rozmnožování a rozšiřování jiným způsobem (např. zpracování dat, nosiče dat a datová sit'), a to i částečně, vlastní WITTENSTEIN alpha GmbH. Změny obsahu a technické změny vyhrazeny D Revize: 02

3 TP + Obsah 1 O tomto návodu Signální výrazy Bezpečnostní symboly Struktura bezpečnostních pokynů Informační symboly Bezpečnost Směrnice ES o strojních zařízeních Nebezpečí Personál Použití ke stanovenému účelu Rozumem předpokládatelné chybné použití Záruka Všeobecné bezpečnostní pokyny Popis převodovky Přehled součástí převodovky Výrobní štítek Objednací kód Údaje o výkonu Hmotnost Emise zvuku Přeprava a uložení Rozsah dodávky Balení Přeprava Uložení Montáž Příprava Připojení elektromotoru k převodovce Připojení převodovky ke stroji Připojení na výstupní straně Uvedení do provozu a provoz Údržba a likvidace Práce při údržbě Prohlídka Kontrola utahovacích momentů Uvedení do provozu po provedení údržby Plán údržby Pokyny k použitému mazivu Likvidace do odpadu Závady Dodatek Údaje k připojení elektromotoru Údaje pro verzi M Údaje pro verzi MA Údaje k připojení na výstupní straně Údaje k připojení stroje Utahovací momenty pro běžné rozměry závitů ve strojírenství...20 Revize: D cs-1

4 O tomto návodu TP + 1 O tomto návodu Tento návod k použití obsahuje důležité informace potřebné k bezpečnému používání planetové převodovky TP + (dále jen "převodovky"). Provozovatel musí zajistit, aby si tento návod k použití přečetly a porozuměly mu všechny osoby, které jsou pověřené montáží, provozem nebo údržbou převodovky. Tento návod k použití musí být k dispozici v blízkosti převodovky. Tyto bezpečnostní pokyny předejte prosím i dalším osobám. Originál tohoto návodu k použití byl vytvořen v německém jazyce; všechny ostatní jazykové verze jsou překlady tohoto návodu. 1.1 Signální výrazy Jako upozornění na nebezpečí, zákazy a důležité informace jsou použity následující signální výrazy (návěští): Tento výraz upozorňuje na bezprostřední nebezpečí, které má za následek těžké zranění nebo i smrt. Tento výraz upozorňuje na možné nebezpečí, které může mít za následek těžké zranění nebo i smrt. Tento výraz upozorňuje na možné nebezpečí, které může mít za následek lehké až těžké zranění. Tento signální výraz upozorňuje na možné nebezpečí, které může mít za následek věcné škody. Upozornění bez signálního výrazu upozorňuje na tipy k používání nebo zvlášť důležité informace při manipulaci s převodovkou. 1.2 Bezpečnostní symboly Jako upozornění na nebezpečí, zákazy a důležité informace jsou použity následující bezpečnostní symboly: Všeobecné nebezpečí Horký povrch Zavěšená břemena Vtažení Ochrana životního prostředí Informace cs D Revize: 02

5 TP + O tomto návodu 1.3 Struktura bezpečnostních pokynů Bezpečnostní pokyny uvedené v tomto provozním návodu jsou uspořádány podle následujícího vzoru: A = bezpečnostní symbol (viz kap. 1.2 "Bezpečnostní symboly") B = signální výraz, návěští (viz kap. 1.1 "Signální výrazy") C = druh a pořadí nebezpečí D = ochrana před nebezpečím 1.4 Informační symboly Jsou použity následující informační symboly: vyzývá Vás k určitému jednání ukazuje následek určitého jednání uvádí dodatečné informace k jednání Revize: D cs-3

6 Bezpečnost TP + 2 Bezpečnost Tento návod k použití zejména bezpeènostní pokyny, a pøedpisy platné v místì poųití, musí dodr ovat všechny osoby, které pracují s převodovkou. Kromě bezpečnostních pokynů uvedených v tomto návodu k použití je třeba dodržovat i všeobecné zákonné a jiné předpisy týkající se předcházení úrazům (např. používání osobních ochranných pomůcek) a ochrany životního prostředí. 2.1 Směrnice ES o strojních zařízeních Převodovka platí za "součást strojního zařízení" a nepodléhá proto směrnici ES 2006/42/ES o strojních zařízeních. V rozsahu platnosti směrnice ES nesmí být převodovka uvedena do provozu, dokud není stanoveno, že stroj, do kterého má být tato převodovka zabudována, odpovídá požadavkům této směrnice. 2.2 Nebezpečí Převodovka platí za "součást strojního zařízení" a nepodléhá proto směrnici Evropského parlamentu a Rady 2006/42/ES o strojních zařízeních. Aby nebyla ohrožena bezpečnost uživatele a nevznikly škody na stroji, může být převodovka používána pouze ke stanovenému účelu (viz kapitola 2.4 "Použití ke stanovenému účelu") a v bezpečnostně-technicky nezávadném stavu. 2.3 Personál Práce na převodovce smí provádět pouze osoby, které si prostudovaly tento návod k použití a porozuměly mu. 2.4 Použití ke stanovenému účelu Převodovka slouží k převodu točivých momentů apočtu otáček. Je vhodná pro průmyslové aplikace, které nespadají pod článek 2 směrnice 2002/95/ES (o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních). Převodovka je určena pro zabudování do elektromotorů, které: - odpovídají konstrukci B5 (při odchylkách se spojte s naším Customer Service [technickým zákaznickým servisem]). - mají alespoň radiální a stranovou házivost v toleranci N podle DIN mají hladký hřídel. 2.5 Rozumem předpokládatelné chybné použití Každé použití, které překročí maximální dovolený počet otáček, točivý moment či teplotu, představuje použití v rozporu s původním určením a je proto zakázáno. 2.6 Záruka Nároky vyplývající ze záruky a odpovědnosti při zranění osob a věcných škodách jsou vyloučeny v případě - nedodržení pokynů pro přepravu a skladování - nesprávného (chybného) použití - neodborné nebo chybějící údržby a oprav - neodborné montáže/demontáže nebo neodborného provozu - provozu převodovky vadnými ochrannými zařízeními - provozu převodovky bez maziv - provozu značně znečistěné převodovky - změn nebo přestavby provedených bez písemného souhlasu WITTENSTEIN alpha GmbH cs D Revize: 02

7 TP + Bezpečnost 2.7 Všeobecné bezpečnostní pokyny Předměty vymrštěné otáčejícími se součástmi mohou způsobit těžká zranění. Před uvedením do provozu odkliďte předměty a nářadí z převodovky. Otáčející se součásti převodovky mohou vtáhnout části těla a způsobit těžká zranění nebo i smrt. Dodržujte bezpečnou vzdálenost od pohybujících se strojních součástí převodovky, která je v činnosti. Během montáže a údržby zajistěte stroj proti opětovnému rozběhu a samovolným pohybům. Horký povrch převodovky může způsobit těžké popáleniny. Povrchu převodovky se dotýkejte pouze v ochranných rukavicích nebo po delším odstavení převodovky. Uvolněné nebo nadměrně namáhané šroubové spoje mohou mít za následek poškození převodovky. Montáž a kontrolu utažení šroubových spojů, pro které jsou stanoveny utahovací momenty, provádějte kalibrovaným momentovým klíčem. Rozpouštědla a maziva mohou znečistit půdu a vodní toky. Čisticí rozpouštědla a maziva používejte a likvidujte podle předpisů. Revize: D cs-5

8 Popis převodovky TP + 3 Popis převodovky Jedná se o jedno- nebo vícestupňovou přesnou planetovou převodovku, vyráběnou standardně vtěchto provedeních: M (pro montáž jako nástavba elektromotoru) Vystředění elektromotoru nástavbové převodovky se provádí: - do velikosti převodovky TP a průměru hřídele elektromotoru 28 mm svěrným pouzdrem (zásuvkou nebo spojkou) - od velikosti převodovky TP a průměru hřídele elektromotoru > 28 mm středicím nákružkem elektromotoru. Radiální pnutí elektromotoru je tak vyloučeno. Přizpůsobení různým elektromotorům se provádí adaptační přírubou a distančním pouzdrem. Uložení výstupní příruby je provedeno tak, že pohlcuje vysoké klopné momenty a axiální síly. Pro teplotní kompenzaci délky může být převodovka volitelně vybavena spojkou. L S (jako Samostatná převodovka) Základem tohoto provedení je verze "M" (viz výše) doplněná o další přídavné součásti jako skříň pohonu či hnací hřídel (L). Hnací hřídel poskytuje možnost pohonu převodovky například přímo řemenicí. Uložení hnacího hřídele a výstupní příruby je provedeno tak, že pohlcuje vysoké klopné momenty a axiální síly. 3.1 Přehled součástí převodovky Součásti převodovky J I K A B C A B C D Skříň převodovky Uložení pohonu Výstupní příruba Planetový stupeň H D E F Těsnicí kroužek radiálního hřídele Těsnicí kroužek radiálního hřídele G F E G H I Svěrné pouzdro (zásuvka/spojka) Distanční pouzdro Adaptační příruba J Uložení pohonu K Skříň pohonu Tbl-1: Přehled součástí převodovky cs D Revize: 02

9 TP + Popis převodovky 3.2 Výrobní štítek Výrobní štítek je umístěn na skříni převodovky. WITTENSTEIN alpha GmbH - Walter Wittenstein-Str Igersheim E A C D B TP 010S-MF K1-2S i= 10 Lubricated for Life: Tribol 800/220 SN: DMF: 24/08 Made in Germany A B C D E Označení Objednací kód (viz kap. 3.3 "Objednací kód" ) Převodový poměr Výrobní číslo Mazivo Datum výroby Tbl-2: Výrobní štítek (příklady hodnot) 3.3 Objednací kód TP 010 S-M F K 1-2 S Typ převodovky TP+ 004/010/025/050/110/ 300/500 Provedení A = Provedení optimalizované co do setrvačnosti hmoty F = Mazání pro potravinářský průmysl G = Tuk S = Standardní X = Zvláštnì provedenì Varianty převodovky M = Pro montáž s elektromotorem S = Samostatná převodovka Provedení převodovky A = High Torque F = Provoz v cyklu S5 Pročet stupňů 1 = 1 stupňová 2 = 2 stupňovà 3 = 3 stupňovà Připojení k motoru K = Spojka S = Standardní Generace Přesnost 0 = Zvýŝenà 1 = Standardní Vnitřní průměr svěrnèho pouzdra Viz katalog Typ výstupní příruby 0 = Standardní 3 = Systemabtrieb 4 = Zvláštnì provedenì Převodový poměr i Revize: D cs-7

10 Popis převodovky TP Údaje o výkonu Údaje o maximálních otáčkách a přípustných točivých momentech naleznete v našem katalogu nebo na našich internetových stránkách Pokud je převodovka starší než jeden rok, spojte se prosím s naším zákaznickým servisem. Obdržíte platné údaje o výkonu. 3.5 Hmotnost V tabulce "Tbl-3" jsou uvedeny hmotnosti převodovky se středně velkou adaptační přírubou. Pokud je namontována jiná adaptační příruba, může se skutečná hmotnost lišit až o 10 %. Velikost převodovky TP + Provedení Stupně M 1 1,4 3,8 6,5 14,0 30,0 60,0 82,0 2 1,5 3,6 6,7 14,1 34,0 58,5 77,5 MA ,0 80,0 2-3,2 5,6 12,5 33,1 64,0 80,0 3-3,6 6,1 13,4 35,4 67,0 89,0 S na vyžádání Tbl-3: Hmotnost [kg] 3.6 Emise zvuku Trvalá hladina akustického tlaku může podle typu převodovky a konstrukční velikosti dosahovat hodnoty mezi 70 a 75 db(a). Máte-li zájem o údaje týkající se vašeho konkrétního výrobku, spojte se prosím s naším zákaznickým servisem. cs D Revize: 02

11 TP + Přeprava a uložení 4 Přeprava a uložení 4.1 Rozsah dodávky Podle dodacího listu zkontrolujte úplnost dodávky. Chybějící díly nebo zjištěné škody ihned písemně sdělte dopravci, pojišťovně nebo firmě WITTENSTEIN alpha GmbH. 4.2 Balení Převodovka se dodává zabalená do fólií a kartónů. 4.3 Přeprava Obalový materiál odneste do sběrného střediska, kde bude zlikvidován. Při likvidaci dodržujte platné místní předpisy. Tvrdé nárazy, například při pádu nebo prudkém položení na zem, mohou převodovku poškodit. Používejte pouze zdvihací zařízení a závěsné prostředky s dostatečnou nosností. Nesmí být překročena maximální nosnost zdvihacího zařízení. Převodovkuukládejte pomalu. Zavěšená břemena mohou pádem způsobit těžká zranění nebo i smrt. Nikdy se nezdržujte pod zavěšeným břemenem. Kpřepravě převodovky není předepsán žádný zvláštní způsob. Údaje o hmotnostech viz kapitola 3.5 "Hmotnost". 4.4 Uložení Převodovku skladujte v původním obalu, ve vodorovné poloze a suchém prostředí s teplotou od 0 C do +40 C. Doba skladování převodovky nesmí překročit 2 roky. Z hlediska vedení skladu doporučujeme použít metodu "first in - first out". Revize: D cs-9

12 Montáž TP + 5 Montáž 5.1 Příprava Před zahájením prací se informujte o všeobecných bezpečnostních pokynech (viz str. 2.7 "Všeobecné bezpečnostní pokyny"). Stlačený vzduch může poškodit těsnění převodovky. Převodovku nečistěte stlačeným vzduchem. Přímo aplikovaný čisticí prostředek může změnit hodnoty tření svěrného pouzdra. Čisticí prostředek aplikujte na tkaninu, prostřednictvím které potom svěrné pouzdro otřete. Očistěte resp. odstraňte mazivo z následujících součástí převodovky čistou tkaninou nepouštějící vlákna a neagresivním čisticím prostředkem rozpouštějícím tuky: - všechny styčné plochy sousedních dílů - centrování - hřídel elektromotoru - vnitřní povrch svěrného pouzdra - vnitřní a vnější povrch distančního pouzdra Všechny styčné plochy sousedních dílů vytřete do sucha a zajistěte tak správné hodnoty koeficientu tření šroubových spojů. Zkontrolujte styčné plochy z hlediska poškození a cizích těles. cs D Revize: 02

13 TP + Montáž 5.2 Připojení elektromotoru k převodovce Věnujte pozornost údajům a bezpečnostním pokynům výrobce motoru. Věnujte pozornost pokynům k bezpečnosti a zpracování použitého lepidla k zajišťování šroubů. F C H D B A E Pokud má hřídel elektromotoru lícované pero, vyjměte je. Pokud to výrobce motoru doporučuje, vložte poloklín (Woodruffovo pero). Otočte svěrné pouzdro (C) tak, aby svěrný šroub (H) byl přístupný montážním otvorem. Povolte svěrný šroub (H) svěrného pouzdra (C) o jednu otáčku. Nasuňte hřídel elektromotoru do svěrného pouzdra převodovky (E). Zasunutí hřídele elektromotoru musí být snadné. V opačném případě musíte více povolit svěrný šroub. U některých průměrů hřídelů elektromotoru a aplikací je nutné namontovat přídavné jednostranně naříznuté distanční pouzdro. Drážky distančního pouzdra (je-li k dispozici) a svěrného pouzdra musejí ležet v jedné přímce s drážkou (je-li k dispozici) hřídele elektromotoru, viz tabulka "Tbl-4". Mezi elektromotorem (D) a adaptační přírubou (B) nesmí být mezera. H I J K L Označení Svěrný šroub Ocelový/hliníkový svěrací kroužek [součást svěrného pouzdra (C)] Distanční pouzdro Drážkovaný hřídel Hladký hřídel Tbl-4: Uspořádání hřídele elektromotoru, svěrného pouzdra a distančního pouzdra Potřete všechny čtyři šrouby (F) zajišťovacím prostředkem na šrouby (např. lepidlem Loctite 243). Upevněte elektromotor (D) čtyřmi šrouby k adaptační přírubě (B). Revize: D cs-11

14 Montáž TP + Utahovací moment svěrného šroubu (H) zvolte podle materiálu svěracího kroužku (I). - Svěrný šroub pro ocelový svěrací kroužek: Třída pevnosti Svěrný šroub pro hliníkový svěrací kroužek: Třída pevnosti 8.8 Rozměry šroubů a předepsané utahovací momenty jsou uvedeny v kapitole 9.1 "Údaje k připojení elektromotoru", tabulkách "Tbl-10" a "Tbl-11". Utáhněte svěrný šroub (H) svěrného pouzdra (C). Našroubujte závěrný šroub (A) do adaptační příruby (B). Rozměr šroubu a předepsaný utahovací moment je uveden tabulce "Tbl-5". Rozměr klíče [mm] Utahovací moment [Nm] Tbl-5: Utahovací momenty závěrného šroubu 5.3 Připojení převodovky ke stroji Věnujte pozornost pokynům k bezpečnosti a zpracování použitého lepidla k zajišťování šroubů. A Vystřeďte převodovku v loži stroje. Upevňovací šrouby namažte prostředkem na zajišťování šroubů (např. lepidlem Loctite 243). Připevněte převodovku upevňovacími šrouby v průchozích otvorech (A) ke stroji. Převodovku namontujte tak, aby výrobní štítek zůstal čitelný. Nepoužívejte podložky (např. běžné podložky, zubaté podložky). Předepsané rozměry šroubů a utahovací momenty jsou uvedeny v kapitole 9.3 "Údaje k připojení stroje", tabulce "Tbl-13". 5.4 Připojení na výstupní straně Pnutí při montáži může převodovku poškodit. Bez působení síly namontujte ozubená kola a ozubené řemenice na výstupní (hnací) přírubu. V žádném případě neprovádějte montáž narážením nebo lisováním! K montáži používejte pouze vhodné nástroje a zařízení. Předepsané rozměry šroubů a utahovací momenty jsou uvedeny v kapitole 9.2 "Údaje k připojení na výstupní straně", tabulce "Tbl-12". cs D Revize: 02

15 TP + Uvedení do provozu a provoz 6 Uvedení do provozu a provoz Před zahájením prací se informujte o všeobecných bezpečnostních pokynech (viz str. 2.7 "Všeobecné bezpečnostní pokyny"). Nesprávné zacházení a provoz mohou způsobit poškození převodovky. Zajistěte, aby - teplota okolí nepoklesla pod -15 C resp. nepřekročila +40 C aaby - provozní teplota nestoupla nad +90 C. Zabraňte vytváření námrazy. Mohla by poškodit těsnění. V případě jiných podmínek použití se prosím spojte s naším zákaznickým servisem. Používejte převodovku pouze v rozsahu jejich limitních hodnot, viz kapitola 3.4 "Údaje o výkonu". Používejte převodovku pouze v čistém, bezprašném a suchém prostředí. Revize: D cs-13

16 Údržba a likvidace TP + 7 Údržba a likvidace Před zahájením prací se informujte o všeobecných bezpečnostních pokynech (viz str. 2.7 "Všeobecné bezpečnostní pokyny"). 7.1 Práce při údržbě Prohlídka Prohlédněte převodovku a zjistěte, zda nevykazuje vnější známky poškození. Těsnicí kroužky radiálního hřídele podléhají opotřebení. Proto při každé prohlídce převodovky zkontrolujte případné netěsnosti. Další všeobecné informace o těsnicích kroužcích radiálního hřídele najdete na internetové stránce našeho partnera Zkontrolujte v montážní poloze, že se na výstupní (hnací) přírubě nehromadí cizí médium (např. olej) Kontrola utahovacích momentů Zkontrolujte utahovací momenty upevňovacích šroubů skříně převodovky a výstupní příruby. Předepsané utahovací momenty najdete v kapitole 9.3 "Údaje k připojení stroje", tabulce "Tbl-13", a v kapitole 9.2 "Údaje k připojení na výstupní straně", tabulce "Tbl-12". Zkontrolujte utahovací moment svěrného šroubu na nástavbě elektromotoru. Předepsané utahovací momenty jsou uvedeny v kapitole 9.1 "Údaje k připojení elektromotoru", tabulkách "Tbl-10" a "Tbl-11". 7.2 Uvedení do provozu po provedení údržby Očistěte vnější povrch převodovky. Namontujte všechna bezpečnostní zařízení. Před opětovným uvedením převodovky do provozu proveďte zkoušku činnosti. 7.3 Plán údržby Práce při údržbě Při uvedení do provozu Poprvé po 500 provozních hodinách nebo 3 měsících Každé 3 měsíce Ročně Prohlídka X X X Kontrola utahovacích momentů X X X Tbl-6: Plán údržby cs D Revize: 02

17 TP + Údržba a likvidace 7.4 Pokyny k použitému mazivu Všechny převodovky jsou od výrobce naplněny syntetickým převodovým olejem (polyglykolem) třídy viskozity ISO VG100, ISO VG220 nebo permanentně promazány mazivem pro vysoké výkony (viz výrobní štítek). Všechna ložiska jsou od výrobce namazána pro dlouhou životnost. Další informace o mazivech získáte přímo u výrobce: Standardní maziva Castrol Industrie GmbH, Mönchengladbach Tel.: Maziva pro potravinářský průmysl (registrace NSF-H1) Klüber Lubrication München KG, Mnichov Tel.: Tbl-7: Výrobci maziv 7.5 Likvidace do odpadu Doplňující informace k výměně adaptèru, k demontáži a odstranění převodovky obdržíte od našeho zákaznického servisu. Odstranění převodovky provádějte v příslušném středisku odpadového hospodářství. Při likvidaci dodržujte platné místní předpisy. Revize: D cs-15

18 Závady TP + 8 Závady Odlišná činnost při provozu může být známkou již vzniklé závady převodovky, popř. může způsobit závadu převodovky. Teprve po odstranění závady můžete převodovku uvést do provozu. Odstraňování poruch je vyhrazeno výlučně odbornému personálu se zvláštní kvalifikací. Závada Možná příčina Odstranění Zvýšená provozní teplota. Zvýšená hlučnost při provozu. Převodovka není vhodná k danému účelu použití. Elektromotor zahřívá převodovku. Vysoká okolní teplota. Pnutí v připojení elektromotoru. Poškozená ložiska. Poškozená ozubení. Zkontrolujte technické údaje. Zkontrolujte zapojení kabeláže elektromotoru. Zajistěte dostatečné chlazení. Vyměňte elektromotor. Zajistěte dostatečné chlazení. Spojte se s naším zákaznickým servisem. Úbytek maziva. Velké množství maziva. Otřete vystupující mazivo a dále pozorujte převodovku. Po krátké době musí mazivo přestat vystupovat. Netěsnosti. Spojte se s naším zákaznickým servisem. Tbl-8: Závady cs D Revize: 02

19 TP + Dodatek 9 Dodatek 9.1 Údaje k připojení elektromotoru Označení H I J K Svěrný šroub Ocelový/hliníkový svěrací kroužek (součást svěrného pouzdra) Distanční pouzdro Hřídel Tbl-9: Uspořádání hřídele elektromotoru, svěrného pouzdra a distančního pouzdra Údaje pro verzi M Velikost převodovky TP + Vnitř. Ø svěr. pouzdra x [mm] Svěrný šroub (H)/ DIN ISO 4762 Rozměr klíče [mm] Utahovací moment [Nm] Třída pevnosti 12.9 (8.8) max. axiál. síla svěr. pouzdra [N] Zásuvk. pouzdro Spojka 004 1stupňová x 11 M4 3 4,1 (2,8) < x 14 M5 4 9,5 (5,6) 14< x 19 M (9,5) 2stupňová x 11 M4 3 4,1 (2,8) 80 11< x 14 M5 4 9,5 (5,6) 010 1stupňová x 14 M5 4 9,5 (5,6) < x 19 M (9,5) 19< x 24 M (23) 2stupňová x 11 M4 3 4,1 (2,8) < x 14 M5 4 9,5 (5,6) 14< x 19 M (9,5) 025 1stupňová x 19 M (9,5) < x 24 M (23) 24< x 28 M (9,5) 28< x 38 M (45) 2stupňová x 14 M5 4 9,5 (5,6) < x 19 M (9,5) 19< x 24 M (23) 050 1stupňová x 24 M (23) < x 38 M (45) 38< x 48 M (78) 2stupňová x 19 M (9,5) < x 24 M (23) 24< x 38 M (45) Revize: D cs-17

20 Dodatek TP + Velikost převodovky TP + Vnitř. Ø svěr. pouzdra x [mm] Svěrný šroub (H)/ DIN ISO 4762 Rozměr klíče [mm] Utahovací moment [Nm] Třída pevnosti 12.9 (8.8) max. axiál. síla svěr. pouzdra [N] Zásuvk. pouzdro Spojka 110 1stupňová x 38 M (45) < x 48 M (78) 2stupňová x 24 M (23) < x 38 M (45) 38< x 48 M (78) 300 1stupňová x 55 M (78) 300 2stupňová x 48 M (78) stupňová x 60 M (195) 300 2stupňová x 48 M (78) 250 Tbl-10: Údaje k připojení elektromotoru, verze M Údaje pro verzi MA Velikost převodovky TP + Vnitř. Ø svěr. pouzdra x [mm] Svěrný šroub (H)/ DIN ISO 4762 Rozměr klíče [mm] Utahovací moment [Nm] Třída pevnosti 12.9 (8.8) max. axiál. síla svěr. pouzdra [N] Zásuvk. pouzdro Spojka 010 2stupňová x 14 M5 4 9,5 (5,6) < x 19 M (9,5) 3stupňová x 14 M5 4 9,5 (5,6) stupňová x 19 M (9,5) < x 24 M (23) 3stupňová x 19 M (9,5) stupňová x 24 M (23) < x 38 M (45) 3stupňová x 24 M (23) stupňová x 38 M (45) < x 48 M (78) 3stupňová x 38 M (45) stupňová x 55 M (78) 300 2stupňová x 48 M (78) 250 3stupňová x 38 M (45) stupňová x 60 M (195) 300 2stupňová x 48 M (78) 250 3stupňová x 38 M (45) < x 48 M (78) Tbl-11: Údaje k připojení elektromotoru, verze MA cs D Revize: 02

21 TP + Dodatek 9.2 Údaje k připojení na výstupní straně Závit ve výstupní přírubě Velikost převodovky / provedení TP + Ø roztečné kružnice [mm] Počet x závit x hloubka [ ] x [mm] x [mm] Utahovací moment [Nm] Třída pevnosti M / S 31,5 8 x M5 x M / S 50 8 x M6 x 10 15,4 025 M / S x M6 x 12 15,4 050 M / S x M8 x 15 37,3 110 M / S x M10 x 20 73,4 300 M / S x M16 x M / S x M20 x MA / SA x M6 x 10 15,4 025 MA / SA x M8 x 12 37,3 050 MA / SA x M10 x 15 73,4 110 MA / SA x M12 x MA / SA x M20 x MA / SA x M24 x MA / SA = HighTorque Tbl-12: Údaje k připojení na výstupní straně 9.3 Údaje k připojení stroje Průchozí otvory ve skříni převodovky Velikost převodovky / provedení TP + Ø roztečné kružnice [mm] Počet x průměr [ ] x [mm] Pro rozměr šroubu/třídu pevnosti Utahovací moment [Nm] 004 M / S 79 8 x 4,5 M4 / , M / S x 5,5 M5 / M / S x 5,5 M5 / M / S x 6,6 M6 / ,4 110 M / S x 9,0 M8 / ,3 300 M / S x 13,5 M12 / M / S x 13,5 M12 / MA / SA x 5,5 M5 / MA / SA x 5,5 M5 / MA / SA x 6,6 M6 / ,4 110 MA / SA x 9,0 M8 / ,3 300 MA / SA x 13,5 M12 / MA / SA x 13,5 M12 / Tbl-13: Údaje k připojení stroje; MA / SA = HighTorque Revize: D cs-19

22 Dodatek TP Utahovací momenty pro běžné rozměry závitů ve strojírenství Uvedené utahovací momenty vrutů a matic jsou výpočtové hodnoty, které jsou založeny na těchto předpokladech: - Výpočet podle VDI 2230 (vydání v únoru 2003) - Součinitel tření závitů a dosedacích ploch µ = 0,10 - Využití meze průtažnosti 90% Utahovací moment [Nm] pro závit Třída pevnosti Šroub / matice M3 M4 M5 M6 M8 M10 M12 M14 M16 M18 M20 M22 M / 8 1,15 2,64 5,24 8,99 21,7 42,7 73, / 10 1,68 3,88 7,69 13,2 31,9 62, / 12 1,97 4,55 9,00 15,4 37,3 73, Tbl-14: Utahovací momenty vrutù a matic cs D Revize: 02

CLAMPEX KTR 400 Provozní a montážní návod

CLAMPEX KTR 400 Provozní a montážní návod 1 z 8 Upínací pouzdro CLAMPEX je třecí, rozebíratelné spojení hřídel-náboj pro válcové hřídele a díry bez lícovaného pera. Obsah 1 Technické údaje 2 Pokyny 2.1 Všeobecné pokyny 2.2 Značky pro bezpečnost

Více

Návod k obsluze. Zubová čerpadla řady GHD

Návod k obsluze. Zubová čerpadla řady GHD Návod k obsluze Zubová čerpadla řady GHD 1. Základní popis Zubová čerpadla slouží k přeměně mechanické energie v tlakovou energii kapaliny. Čerpadla řady GHD jsou určena zejména pro využití v mobilní hydraulice

Více

TDS 20. CS Návod k obsluze - elektrický topný ventilátor

TDS 20. CS Návod k obsluze - elektrický topný ventilátor TDS 20 CS Návod k obsluze - elektrický topný ventilátor TRT-BA-TDS 20 -TC-001-CS TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com E-Mail:

Více

QHD2 OBSAH. Katalog zubových čerpadel Obsah

QHD2 OBSAH. Katalog zubových čerpadel Obsah OBSAH Obsah POPIS... 2 ZÁKADNÍ DÍY ČEPADA... 2 TABUKA PAAMETŮ... 3 VZOCE POUŽITÉ PO VÝPOČET... 4 ÚČINNOSTI ČEPADA... 4 PACOVNÍ KAPAINA... 5 TAKOVÉ ZATÍŽENÍ... 5 DAŠÍ POŽADAVKY... 6 SMĚ OTÁČENÍ... 6 EVEZNÍ

Více

GESTRA Steam Systems VK 14, VK 16. Návod k obsluze 818630-00. Průhledítko Vaposkop

GESTRA Steam Systems VK 14, VK 16. Návod k obsluze 818630-00. Průhledítko Vaposkop GESTRA Steam Systems VK 14 VK 16 Návod k obsluze 818630-00 Průhledítko Vaposkop VK 14, VK 16 Obsah Důležité pokyny Strana Rozsah použití...4 Bezpečnostní pokyny...4 Nebezpečí...4 DGRL (Směrnice pro tlaková

Více

Návod k použití Z 01379+02549_CZ_V3

Návod k použití Z 01379+02549_CZ_V3 Návod k použití CZ Z 01379+02549_CZ_V3 01379+02549_CZ.indd 1 15.10.2013 15:24:44 01379+02549_CZ.indd 2 15.10.2013 15:26:16 Obsah Bezpečnostní pokyny 4 Používání v souladu s určením 4 Nebezpečí zranění

Více

Uzavírací klapky PN 63-160 DN 80/80-300/250. Oblasti použití. Varianty standardního provedení. Provozní data. Materiály. Instrukce.

Uzavírací klapky PN 63-160 DN 80/80-300/250. Oblasti použití. Varianty standardního provedení. Provozní data. Materiály. Instrukce. Typový list 7338.1/10-64 AKG-A/AKGS-A Uzavírací klapky se samotěsnícím závěrem krytu spřírubami event. s přivařovacími konci PN 63-160 DN 80/80-300/250 Oblasti použití Průmyslová zařízení, elektrárny,

Více

Demontáž a montáž převodky servořízení (převodky řízení s posilovačem) u vozi... volantem na levé straně

Demontáž a montáž převodky servořízení (převodky řízení s posilovačem) u vozi... volantem na levé straně Stránka č. 1 z 7 Demontáž a montáž převodky servořízení (převodky řízení s posilovačem) u vozidel s volantem na levé straně Potřebné speciální nářadí, zkušební a měřicí přístroje a pomocné prostředky Hadicové

Více

Spínače koncové a koncové havarijní LHP(E)(w)-10/x-R.-.

Spínače koncové a koncové havarijní LHP(E)(w)-10/x-R.-. Uživatelská příručka Spínače koncové a koncové havarijní LHP(E)(w)-10/x-R.-. Tato uživatelská příručka obsahuje: Návod pro montáž, instalaci, uvedení do provozu, používání, užití, údržba a servis, demontáž,

Více

Nejedná se o kůlnu, nýbrž o komplexní řešení vašich problémů se skladováním

Nejedná se o kůlnu, nýbrž o komplexní řešení vašich problémů se skladováním Uživatelská příručka APEX 6x3 Nejedná se o kůlnu, nýbrž o komplexní řešení vašich problémů se skladováním Před zahájením montáže si pečlivě prostudujte tuto uživatelskou příručku - česky A-1070-2 519115

Více

KEYSTONE. Uzavírací klapky ParaSeal Návod k údržbě a montáži. www.pentair.com/valves. Pozorně si pročtěte tyto pokyny

KEYSTONE. Uzavírací klapky ParaSeal Návod k údržbě a montáži. www.pentair.com/valves. Pozorně si pročtěte tyto pokyny KEYSTONE Pozorně si pročtěte tyto pokyny Tento symbol označuje důležitá upozornění a bezpečnostní pokyny. Potenciální rizika: nedbání pokynů nesprávné použití produktu nedostatečně kvalifikovaný personál

Více

ServoFit planetové převodovky PHQ/ PHQA. Quattro pohony s největším výkonem v nejmenším provedení

ServoFit planetové převodovky PHQ/ PHQA. Quattro pohony s největším výkonem v nejmenším provedení ServoFit planetové převodovky PHQ/ PHQA Quattro pohony s největším výkonem v nejmenším provedení Mílové kroky pro pohony obráběcích strojů V součtu inovací nepřekonatelný Velikost 7 Velikost 8 Velikost

Více

UTAHOVACÍ POSTUP PRO PŘÍRUBOVÉ SPOJE

UTAHOVACÍ POSTUP PRO PŘÍRUBOVÉ SPOJE Kvalitní těsnění & technická řešení Konzultace Výroba Aplikace Školení M.Gill 12/2013 UTAHOVACÍ POSTUP PRO PŘÍRUBOVÉ SPOJE www.fs.cvut.cz www.techseal.cz Počet listů: 20 1. Úspěšná montáž přírubového spoje

Více

ContiTech: Odporné poradenství k výměně ozubeného řemene

ContiTech: Odporné poradenství k výměně ozubeného řemene ContiTech: Odporné poradenství k výměně ozubeného řemene Podrobný návod pro Ford Focus C-Max 1,6 l Ti s kódem motoru HXDA, SIDA Při výměně ozubeného řemene se často dělají fatální chyby. Pro zajištění

Více

Návod k montáži ventilu volby místa DÜRR

Návod k montáži ventilu volby místa DÜRR Návod k montáži ventilu volby místa DÜRR 2003/06 2 Obsah Důležité informace 1. Pokyny...4 1.1 Hodnocení shody...4 1.2 Všeobecné pokyny...4 1.3 Všeobecné bezpečnostní pokyny...4 1.4 Výstražné pokyny a symboly...5

Více

GF4C. Vretenový koncový spínač B U S I N E S S P A R T N E R. Možnosti. Vlastnosti. Materiály. Divadelní technika. Prumysl automatizace

GF4C. Vretenový koncový spínač B U S I N E S S P A R T N E R. Možnosti. Vlastnosti. Materiály. Divadelní technika. Prumysl automatizace GF4C Vretenový koncový spínač Vřetenový koncový spínač GF4C je určen pro použití v pomocných řídících obvodech zdvihacích a dalších průmyslových zařízeních (ovládání stykačů, PLC). Vstupní hřídel spínače

Více

II. VŠEOBECNĚ 3 1. Popis... 3. 2. Provedení... 3. 4. Zabudování a umístění... 6 III. TECHNICKÉ ÚDAJE 6. 5. Základní parametry... 6

II. VŠEOBECNĚ 3 1. Popis... 3. 2. Provedení... 3. 4. Zabudování a umístění... 6 III. TECHNICKÉ ÚDAJE 6. 5. Základní parametry... 6 Tyto technické podmínky stanovují řadu vyráběných velikostí a provedení lineárních vířivých vyústí s pevnými lamelami (dále jen vyústě). Platí pro výrobu, navrhování, objednávání, dodávky, montáž a provoz.

Více

Podavače šnekové PSC 315 (dále jen podavače) se používají k dopravě odprašků z filtrů a odlučovačů v horizontální rovině.

Podavače šnekové PSC 315 (dále jen podavače) se používají k dopravě odprašků z filtrů a odlučovačů v horizontální rovině. KATALOGOVÝ LIST KM 12 1317c PODAVAČE ŠNEKOVÉ Vydání: 8/00 PSC 315 Strana: 1 Stran: 6 Podavače šnekové PSC 315 (dále jen podavače) se používají k dopravě odprašků z filtrů a odlučovačů v horizontální rovině.

Více

GESTRA Steam Systems BK 45 BK 45 U. Návod k obsluze 818631-00. Odvaděč kondenzátu BK 45, BK 45U

GESTRA Steam Systems BK 45 BK 45 U. Návod k obsluze 818631-00. Odvaděč kondenzátu BK 45, BK 45U GESTRA Steam Systems BK 45 BK 45 U Návod k obsluze 818631-00 Odvaděč kondenzátu BK 45, BK 45U Obsah Důležité pokyny Strana Rozsah použití...4 Bezpečnostní pokyn...4 Nebezpečí...4 Zařazení podle odstavce

Více

NÁVOD K POUŽITÍ ČELNÍ PŘEVODOVKY

NÁVOD K POUŽITÍ ČELNÍ PŘEVODOVKY NÁVOD K POUŽITÍ ČELNÍ PŘEVODOVKY TNC MTC-TC KTM ATC ES Prohlášení o shodě Výrobce: TOS ZNOJMO, akciová společnost Družstevní 3 CZ 669 02 Znojmo Strojní zařízení: Čelní převodovky Typ/Model: MTC, TC 11,

Více

Kapesní akumulátorová svítilna. Obj.č.: 84 00 54

Kapesní akumulátorová svítilna. Obj.č.: 84 00 54 Kapesní akumulátorová svítilna Obj.č.: 84 00 54 Tento návod k obsluze náleží k tomuto výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení do provozu a údržbě. Budete jej také potřebovat, budete-li tento výrobek

Více

STAVEBNÍ MÍCHAČKY PRO SVÉPOMOCNÉ STAVEBNÍKY I PROFESIONÁLY CHP-80

STAVEBNÍ MÍCHAČKY PRO SVÉPOMOCNÉ STAVEBNÍKY I PROFESIONÁLY CHP-80 PŘÍRUČKA PRO OBSLUHU A ÚDRŽBU STAVEBNÍ MÍCHAČKY PRO SVÉPOMOCNÉ STAVEBNÍKY I PROFESIONÁLY CHP-80 Příručka pro obsluhu a údržbu TATO PŘÍRUČKA JE NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ STROJE Důležité upozornění: Před spuštěním

Více

BEVELGEAR. Kompetence a výkon. www.graessner.de

BEVELGEAR. Kompetence a výkon. www.graessner.de MS-Graessner GmbH & Co. KG THE GEAR COMPANY BEVELGEAR Kompetence a výkon Propojení přesnosti s výkonem Sotva kdo jiný zná komplexní konstrukci tak dobře, jako společnost MS-Graessner, protože tato specializovaná

Více

SPRINKLEROVÁ CERPADLA s certifikátem VdS 2100

SPRINKLEROVÁ CERPADLA s certifikátem VdS 2100 SPRINKLEROVÁ CERPADLA s certifikátem VdS 2100 Datum vydání: 2009 Řada: U a LT SPECK provedení s elektromotorem provedení s dieselmotorem R 0 Popis : Odstředivá čerpadla Speck pro sprinklerová zařízení,

Více

SFA21/18 SFA71/18. Elektrické pohony. Siemens Building Technologies HVAC Products. Pro zónové ventily

SFA21/18 SFA71/18. Elektrické pohony. Siemens Building Technologies HVAC Products. Pro zónové ventily 4 863 Elektrické pohony Pro zónové ventily, napájecí napětí AC 230 V, 2-polohová regulace, napájecí napětí AC 24 V, 2-polohová regulace Zpětná pružina Doba přeběhu 40 s Přestavovací síla 105N Pro přímou

Více

SPIRÁLNÍ ČERPADLA SUPERNOVA

SPIRÁLNÍ ČERPADLA SUPERNOVA SPIRÁLNÍ ČERPADLA SUPERNOVA KONSTRUKCE Horizontální odstředivá jednostupňová spirální čerpadla na ložiskové konzole s axiálním vstupem a radiálním výstupem, s připojovacími rozměry dle DIN 24255 / EN 733,

Více

NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE SVÍTIDEL CITYLED DA

NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE SVÍTIDEL CITYLED DA Výrobce SMART LUMEN s.r.o. Výstaviště 1, 603 00 Brno provozovna Jihlavská 1007/2 591 01 Žďár nad Sázavou www.smartlumen.eu Technická specifikace svítidel Venkovní svítidla SMART LUMEN řady DA se používají

Více

TAŽENÝ KARTÁČOVÝ SBĚRAČ PROVOZNÍ PŘÍRUČKA

TAŽENÝ KARTÁČOVÝ SBĚRAČ PROVOZNÍ PŘÍRUČKA TAŽENÝ KARTÁČOVÝ SBĚRAČ PROVOZNÍ PŘÍRUČKA BEZPEČNOSTNÍ PRAVIDLA Nezapomeňte, že každé silové zařízení může způsobit zranění, pokud je ovládáno nesprávným způsobem nebo pokud uživatel nerozumí tomu, jak

Více

Návod k obsluze SEPREMIUM 10. Separátor kondenzátu 06/14

Návod k obsluze SEPREMIUM 10. Separátor kondenzátu 06/14 Návod k obsluze SEPREMIUM 10 Separátor kondenzátu 06/14 OBECNÁ FUNKCE Zařízení SEPREMIUM 10 slouží k odlučování oleje z kondenzátu, který je extrahován ze systémů na stlačený vzduch. Polypropylen má na

Více

Návod k montáži. Logamax plus. Kaskádová jednotka GB162-65/80/100. Pro odbornou firmu. Před montáží pečlivě pročtěte. 7217 4300(2011/04) CZ

Návod k montáži. Logamax plus. Kaskádová jednotka GB162-65/80/100. Pro odbornou firmu. Před montáží pečlivě pročtěte. 7217 4300(2011/04) CZ Návod k montáži Kaskádová jednotka 7214 6000-000.1TD Logamax plus GB162-65/80/100 Pro odbornou firmu Před montáží pečlivě pročtěte. 7217 4300(2011/04) CZ Konstrukční uspořádání Konstrukční uspořádání 9

Více

RB 3, RB 4, RB 5. Návod k používání pro. rozvodné baterie. PERMON s.r.o. Roztoky 217 270 23 Křivoklát

RB 3, RB 4, RB 5. Návod k používání pro. rozvodné baterie. PERMON s.r.o. Roztoky 217 270 23 Křivoklát PERMON s.r.o. Roztoky 217 270 23 Křivoklát VÝVOJ, VÝROBA, PRODEJ A SERVIS PNEUMATICKÉHO NÁŘADÍ tel : 313 521 511 fax : 313 521 553, 313 521 554 E-mail: permon@permon.cz www.permon.cz Návod k používání

Více

Dětská jídelní židlička

Dětská jídelní židlička Dětská jídelní židlička Návod k obsluze www.babypoint.eu DŮLEŽITÉ, USCHOVEJTE PRO POZDĚJŠÍ POTŘEBU: ČTĚTE POZORNĚ! VAROVÁNÍ! Odstraňte plastový obal, v němž byla židlička zabalena, z dosahu dětí, hrozí

Více

Automatický šlehač na mléko. Návod k použití

Automatický šlehač na mléko. Návod k použití Automatický šlehač na mléko Návod k použití Obsah Váš šlehač na mléko DŮLEŽITÁ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ 2 Správné používání...3 Ovládací prvky 4 1 Umístění a zapojení 6 2 Provoz 6 Mléčná pěna...6 Horké mléko...6

Více

Návod na obsluhu a údržbu mlžící pistole typ SE. Obj. č. D 040 006

Návod na obsluhu a údržbu mlžící pistole typ SE. Obj. č. D 040 006 Návod na obsluhu a údržbu mlžící pistole typ SE Obj. č. D 040 006 Vážený zákazníku, děkujeme Vám za důvěru, kterou jste projevil našemu výrobku. Pro zajištění bezchybného chodu a dlouhé životnosti Vás

Více

Digitální tabule. Průvodce pro bezpečnost výrobku Včetně pokynů k montáži

Digitální tabule. Průvodce pro bezpečnost výrobku Včetně pokynů k montáži Digitální tabule Průvodce pro bezpečnost výrobku Včetně pokynů k montáži Logo 3M a značka 3M jsou obchodní známky 3M Company. Prosinec 2005 78-6970-9435-3 Copyright 2005, 3M Company. Všechna práva vyhrazena.

Více

Montážní návod 08/2011. Skalní kotva 15,0. Č. výrobku 581120000. Odborníci na bednení ˇ

Montážní návod 08/2011. Skalní kotva 15,0. Č. výrobku 581120000. Odborníci na bednení ˇ 08/2011 Montážní návod 999415015 cs Skalní kotva 15,0 Č. výrobku 581120000 Popis výrobku Skalní kotva 15,0 slouží k jednostrannému ukotvení bednění v betonu. Vícenásobné použití skalní kotvy a dočasné

Více

www.ejouda.cz www.opra.cz

www.ejouda.cz www.opra.cz www.ejouda.cz www.opra.cz NÁVOD K MONTÁŽI PALIS GYM MODEL 1 Rozbalte stavebnici a zkontrolujte její úplnost. Stavebnice PALI GYM MODEL 1 obsahuje tyto komponenty: A-4 ks sloupek 70 x 70 x 2226 mm B-1 ks

Více

ISORIA 16. Centrické motýlové klapky s manžetou z elastomeru AMRING. DN 40 až 1000 mm Dovolený tlak PS 16 bar Konstrukce podle EN 593 a ISO 10631

ISORIA 16. Centrické motýlové klapky s manžetou z elastomeru AMRING. DN 40 až 1000 mm Dovolený tlak PS 16 bar Konstrukce podle EN 593 a ISO 10631 Katalogový sešit 8445.1/4 -- 64 ISORIA 16 Centrické motýlové klapky s manžetou z elastomeru AMRING DN 40 až 1000 mm Dovolený tlak PS 16 bar Konstrukce podle EN 593 a ISO 10631 Použití Uzavírací a regulační

Více

ACO Stavební prvky. ACO ShowerDrain E-line - Liniové žlaby. Návod k použití. 0153.33.08_V5.1 08/2011 edice Překlad z německého originálu.

ACO Stavební prvky. ACO ShowerDrain E-line - Liniové žlaby. Návod k použití. 0153.33.08_V5.1 08/2011 edice Překlad z německého originálu. Návod k použití ACO ShowerDrain E-line - Liniové žlaby 0..08_V. 08/0 edice Překlad z německého originálu Montáž u vstupu do sprchového koutu (žlab s horizontální přírubou) Montáž u stěny ve sprchovém koutu

Více

Tento podklad určuje hlavní rozměry, provedení a hmotnosti kontrolních otvorů, které se umisťují do čtyřhranného potrubí skupiny I podle KM 12 0403.

Tento podklad určuje hlavní rozměry, provedení a hmotnosti kontrolních otvorů, které se umisťují do čtyřhranného potrubí skupiny I podle KM 12 0403. KATALOGOVÝ LIST KM 12 0773d KONTROLNÍ OTVORY Vydání: 8/07 Strana: 1 Stran: 2 Tento podklad určuje hlavní rozměry, provedení a hmotnosti kontrolních otvorů, které se umisťují do čtyřhranného potrubí skupiny

Více

MLÝNKY NA MASO ITALSKÉ FIRMY

MLÝNKY NA MASO ITALSKÉ FIRMY OBCHOD - SLUŽBY- SERVIS pro gastronomická zařízení 507 81 LÁZNĚ BĚLOHRAD - Prostřední Nová Ves 22 tel, fax * 493 792 510 / 777 692 510 e-mail: info@gastroservis-hofman.cz www.gastroservis-hofman.cz,,vařte

Více

systémy kuličkových šroubů příležitost v automatizační technice

systémy kuličkových šroubů příležitost v automatizační technice systémy kuličkových šroubů příležitost v automatizační technice POLOHOVACÍ OSY LINEÁRNÍCH MOTORŮ Porovnání vlastností pohonných systémů Při výběru vhodných poháněcích prvků pro polohovací úlohy jsou k

Více

KONTROLA NASTAVENÍ ROZVODU

KONTROLA NASTAVENÍ ROZVODU KONTROLA NASTAVENÍ ROZVODU Nářadí [1] Tyčka na zajištění setrvačníku (dvojitý setrvačník) : (-).0198.A [2] Přípravek pro vystředění krytu pohonu rozvodu : (-).0198.G [3] Tyčka na zajištění ozub. kola vačkového

Více

TR 2 T R 2 1 0 1 POPIS TYPOVÝ KLÍČ. TLAKOVÉ RELÉ KT 7009 1/12 4 MPa 10 MPa 32 MPa

TR 2 T R 2 1 0 1 POPIS TYPOVÝ KLÍČ. TLAKOVÉ RELÉ KT 7009 1/12 4 MPa 10 MPa 32 MPa TR 2 TLAKOVÉ RELÉ KT 7009 1/12 4 MPa 10 MPa 32 MPa jednoduchá konstrukce nízká hmotnost tři druhy možného zapojení na hydraulický obvod malý zástavbový prostor připojení konektorovou zásuvkou dle DIN 43

Více

NÁVOD K OBSLUZE DÍLENSKÁ SKŘÍŇ 5 PLUS HFZCAIII ZÁRUČNÍ LIST

NÁVOD K OBSLUZE DÍLENSKÁ SKŘÍŇ 5 PLUS HFZCAIII ZÁRUČNÍ LIST ZÁRUČNÍ LIST 1. Na výrobky UNI-MAX je poskytována záruka v délce 24 měsíců od data prodeje dle občanského zákoníku nebo v délce 12 měsíců dle obchodního zákoníku a vztahuje se na prokázané vady materiálu

Více

SEKČNÍ GARÁŽOVÁ VRATA COLNEY PRIM UPOZORNĚNÍ

SEKČNÍ GARÁŽOVÁ VRATA COLNEY PRIM UPOZORNĚNÍ SEKČNÍ GARÁŽOVÁ VRATA COLNEY PRIM UPOZORNĚNÍ 1. Prosíme, ověřte přiložené rozměry před instalací vrat. Pokud Vaše garáž rozměry nesplňuje, upravte pomocí stavebních úprav svou garáž dle přiložených rozměrů.

Více

CZ B 1000. Převodovka. Provozní a montážní návod

CZ B 1000. Převodovka. Provozní a montážní návod CZ B 1000 Převodovka Provozní a montážní návod Převodovka Provozní a montážní návod Všeobecná bezpečnostní upozornění a pokyny k použití 1. Všeobecně Během provozu se mohou na přístroji vyskytovat v souladu

Více

CFSW. Panty s vestavěným bezpečnostním spínačem násobným. ELESA Original design

CFSW. Panty s vestavěným bezpečnostním spínačem násobným. ELESA Original design CFSW. Panty s vestavěným bezpečnostním spínačem násobným ELESA Original design Technické informace Materiál - Těleso pantu: SUPER-technopolymer, samozhášivý, s vysokou tvrdostí, černá barva. Odolnost proti

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Dvoustupňová převodovka 2K250 / 2K300. Vydání 08.2007. 4161 758 912i

NÁVOD K OBSLUZE. Dvoustupňová převodovka 2K250 / 2K300. Vydání 08.2007. 4161 758 912i NÁVOD K OBSLUZE Dvoustupňová převodovka 2K250 / 2K300 Vydání 08.2007 4161 758 912i Změny vyhrazeny Copyright by ZF Otisk, a to i částečný, jen s naším písemným svolením. Printed in Germany Vydání 08.2007

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09, Karlovy Vary Autor: ing. Tomáš Zadražil Název materiálu:

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09, Karlovy Vary Autor: ing. Tomáš Zadražil Název materiálu: Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09, Karlovy Vary Autor: ing. Tomáš Zadražil Název materiálu: VY_32_INOVACE_PD._07 Číslo projektu: CZ 1.07/1.5.00/34.1077

Více

OW 480 VOLT 351/451/551

OW 480 VOLT 351/451/551 Doplňující listy k návodu k obsluze Doplněk z výroby CZ OW 480 VOLT 351/451/551 Vybavení přístroje pro síťovou přípojku 480 V (ne dodatečné vybavení) Dbejte na dodatkové systémové dokumenty! Všeobecné

Více

Centronic EasyControl EC545-II

Centronic EasyControl EC545-II Centronic EasyControl EC545-II cs Návod na montáž a obsluhu 5 -ti kanálový ruční vysílač Důležité informace pro: montéry / elektrikáře / uživatele Prosíme o předání odpovídajícím osobám! Tento návod má

Více

Návod k montáži. Kombinace chladnička-mraznička, integrovatelná, spřažené dveře IC..S... LC/LP 160215 7085466-01

Návod k montáži. Kombinace chladnička-mraznička, integrovatelná, spřažené dveře IC..S... LC/LP 160215 7085466-01 Návod k montáži Kombinace chladnička-mraznička, integrovatelná, spřažené dveře 160215 7085466-01 IC..S... LC/LP všeobecné bezpečnostní pokyny Obsah 2 Přeprava přístroje 1 všeobecné bezpečnostní pokyny...

Více

BK 45 BK 45-U BK 45-LT BK 46

BK 45 BK 45-U BK 45-LT BK 46 Odvaděč kondenzátu BK 45 BK 45-U BK 45-LT BK 46 Překlad původního návodu k obsluze 818631-01 Obsah Úvod...3 Dostupnost...3 Charakteristika uspořádání textu...3 Bezpečnost...3 Zamýšlené používání...3 Základní

Více

NÁVOD PRO MONTÁŽ A POUŽÍVÁNÍ SPRCHOVÉHO KOUTU

NÁVOD PRO MONTÁŽ A POUŽÍVÁNÍ SPRCHOVÉHO KOUTU NÁVOD PRO MONTÁŽ A POUŽÍVÁNÍ SPRCHOVÉHO KOUTU HARMONY Model: KH-HARM-52-15085-G Prodejce: WellMall s.r.o. Brněnec 53, 569 04 BRNĚNEC www.wellmall.cz, www-levna-koupelna-cz Pro více informací se obracejte

Více

Triple Duty AT5R & AT5G

Triple Duty AT5R & AT5G UŽIVATELSKÝ MANUÁL LASEROVÝ ZAMĚŘOVAČ Triple Duty AT5R & AT5G Česky O firmě Sightmark Sightmark nabízí širokou škálu produktů, včetně puškohledů, kolimátorů, laserů, korekcí nastřelení, noktovizorů, svítilen

Více

KATALOGOVÝ LIST KM 12 0319a DÍLY KRUHOVÉHO POTRUBÍ Vydání: 3/96 skupiny I I I Strana: 1 Stran: 8

KATALOGOVÝ LIST KM 12 0319a DÍLY KRUHOVÉHO POTRUBÍ Vydání: 3/96 skupiny I I I Strana: 1 Stran: 8 KATALOGOVÝ LIST KM 12 0319a DÍLY KRUHOVÉHO POTRUBÍ Vydání: 3/96 skupiny I I I Strana: 1 Stran: 8 Díly potrubí kruhového skupiny III (dále jen díly) se rozumí trouby, oblouky, oblouky s troubou a rozbočky.

Více

Pneumatický regulační ventil Typ 3241-1 a typ 3241-7

Pneumatický regulační ventil Typ 3241-1 a typ 3241-7 Pneumatický regulační ventil Typ 3241-1 a typ 3241-7 Obrázek 1: Ventil typu 3241 s pohonem typu 3271 a s pohonem typu 3277 Návod k instalaci a obsluze EB 8015 CS Vydáno v září 2009 Obsah Obsah Strana 1

Více

Šneková převodovka MOTOX S BA 2012. Provozní návod 03/2013 MOTOX. Answers for industry.

Šneková převodovka MOTOX S BA 2012. Provozní návod 03/2013 MOTOX. Answers for industry. Šneková převodovka MOTOX S Provozní návod 03/2013 MOTOX Answers for industry. Všeobecné pokyny a bezpečnostní pokyny 1 2 Technický popis MOTOX Šneková převodovka S Provozní návod Příjem zboží, přeprava

Více

XB-523 Odšťavovač citrusových plodů Návod k obsluze

XB-523 Odšťavovač citrusových plodů Návod k obsluze XB-523 Odšťavovač citrusových plodů Návod k obsluze Přečtěte jsi tento návod důkladně před použitím a uložte si jej pro použití v budoucnosti. 1 Důležité bezpečnostní pokyny - Pro zamezení poruch si tento

Více

Kompaktní teplovzdušné jednotky

Kompaktní teplovzdušné jednotky Účinnost přes 91,5 %! Kompaktní velikost - ideální do omezených prostorů Pro instalace v uzavřených i větraných prostorech Automaticky zapalované hořáky s dálkovým zavíráním a spouštěním u všech modelů

Více

Ostatní pitola 6 a K 125

Ostatní pitola 6 a K 125 Ostatní Kapitola 6 125 Redukční příruba XR PN 10/16 pro redukce s krátkou stavební délkou XR-kusy šetří náklady, montáž je jednoduchá a časově úsporná. Materiál: tvárná litina podle ČSN EN 545 Standardní

Více

Pneumatický regulační ventil Typ 3251-1 a typ 3251-7

Pneumatický regulační ventil Typ 3251-1 a typ 3251-7 Pneumatický regulační ventil Typ 3251-1 a typ 3251-7 Obrázek 1: Typ 3251-1 Návod k instalaci a obsluze EB 8051 CS Vydáno v červenci 2007 Obsah Obsah Strana 1 Konstrukce a působení... 4 2 Složení pohonu

Více

Návod k použití MS 75001

Návod k použití MS 75001 Návod k použití MS 75001 EKOLOGICKÁ LIKVIDACE Obalový materiál ekologicky zlikvidujte. Tento spotřebič je označen v souladu s evropskou směrnicí 2002/96/EG o elektrických a elektronických vysloužilých

Více

Návod k montáži. Kombinace chladnička-mraznička, integrovatelná, spřažené dveře ICBS/ ICUS/ ICUNS/ ICS... LC/LP 300614 7085468-01

Návod k montáži. Kombinace chladnička-mraznička, integrovatelná, spřažené dveře ICBS/ ICUS/ ICUNS/ ICS... LC/LP 300614 7085468-01 Návod k montáži Kombinace chladnička-mraznička, integrovatelná, spřažené dveře 300614 7085468-01 ICBS/ ICUS/ ICUNS/ ICS... LC/LP všeobecné bezpečnostní pokyny Obsah 2 Přeprava přístroje 1 všeobecné bezpečnostní

Více

Výrobce potvrzuje odpovídající jakost, kompletnost a technická data výrobku.

Výrobce potvrzuje odpovídající jakost, kompletnost a technická data výrobku. 1. Osvědčení o jakosti a kompletnosti výrobku. Výrobek : Výrobní označení (typ, model) : Rotační podavač - turniket T250 Základní technické parametry Hmotnost (kg) : 42 Nr (výrobní číslo/rok výroby) :

Více

II. ÚDAJE PRO OBJEDNÁVKU 3 1. Objednávkový klíč... 3. III. VŠEOBECNĚ 4 2. Popis... 4. 3. Provedení... 4. 5. Popis funkce... 4 IV.

II. ÚDAJE PRO OBJEDNÁVKU 3 1. Objednávkový klíč... 3. III. VŠEOBECNĚ 4 2. Popis... 4. 3. Provedení... 4. 5. Popis funkce... 4 IV. Tyto technické podmínky stanovují řadu vyráběných velikostí podstropních ventilátorů. Platí pro výrobu, navrhování, objednávání, dodávky, montáž, provoz, údržbu a revize. I. OBSAH II. ÚDAJE PRO OBJEDNÁVKU

Více

Portoforte 170. Montážní návod

Portoforte 170. Montážní návod Portoforte 170 Montážní návod Stav 03/2012 Montážní návod přístřešku pro - Portoforte 170 Hlavní rozměry: Na vyobrazených nákresech vidíte všechny hlavní rozměry přístřešku. Kromě toho jsou zde nakresleny

Více

Pozor! SolaVentec solární stanice 1. solární stanice s ventilovou technikou! Provozní stav:

Pozor! SolaVentec solární stanice 1. solární stanice s ventilovou technikou! Provozní stav: Pozor! SolaVentec solární stanice 1. solární stanice s ventilovou technikou! Solární stanice SolaVentec má místo jinak obvyklých zpětných ventilů nastavovací ventil. Ten se otvírá a uzavírá termickým nastavovacím

Více

Top Line 22. Konstrukční svoboda pro velké skříně

Top Line 22. Konstrukční svoboda pro velké skříně Konstrukční svoboda pro velké skříně Konstrukční svoboda pro velké skříně Kování pro posuvné dveře, zejména pro těžká křídla v ložnicových skříních. Speciální vozíky pro křídla s dřevěným nebo hliníkovým

Více

Teleskopické lišty 415

Teleskopické lišty 415 Teleskopické lišty 415 416 Přehled výrobků Teleskopické lišty částečné vysunutí, nosnost do 15 kg K0536 částečné vysunutí, nosnost do 35 kg K0537 Strana 419 plné vysunutí, dělitelné, nosnost do 52 kg K0538

Více

MNOHOSTRANNÉ MAZADLA. www.spreje.cz

MNOHOSTRANNÉ MAZADLA. www.spreje.cz MNOHOSTRANNÉ MAZADLA MNOHOSTRANNÉ MAZADLO AL-W Speciální tuk pro mazání, korozní ochranu a pro použití pod vodou (klasifikace dle DIN 51 502: KPL 1-2E -25). Účinná ochrana proti agresivním kapalinám (např.

Více

R-522. Návod k použití SEKÁČEK POTRAVIN. česky. Sekáček potravin R-522

R-522. Návod k použití SEKÁČEK POTRAVIN. česky. Sekáček potravin R-522 Návod k použití SEKÁČEK POTRAVIN R-522 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte

Více

BA300. Potrubní oddělovač. Montážní návod. Uschovejte návod pro pozdější potřebu!

BA300. Potrubní oddělovač. Montážní návod. Uschovejte návod pro pozdější potřebu! BA300 Montážní návod Uschovejte návod pro pozdější potřebu! Potrubní oddělovač CZ 1. Bezpečnostní pokyny 1. Postupujte podle montážního návodu 2. Používejte oddělovač v souladu s jeho určením pouze pokud

Více

HL_1000N Paletový vozík s nůžkovým zdvihem nosnost 1 t, ruční ovládání Návod na použití a údržbu

HL_1000N Paletový vozík s nůžkovým zdvihem nosnost 1 t, ruční ovládání Návod na použití a údržbu Bankovní spojení: Komerční banka EMPORO, s.r.o. 43-1814280237/0100 Brandýská 84/10 CZ, 181 00 Praha 8 Firma je zapsaná v OR u MS V Praze tel.: +420 242 428 600 oddíl C, vložka 136881 fax: +420 242 428

Více

Kombinovaná souprava stahováku TMMK 10-35

Kombinovaná souprava stahováku TMMK 10-35 Použití Kombinovaná souprava stahováku SKF TMMK 10 35 je určena k rychlé, přesné a bezpečné montáži ložiska s dírou o průměru od 10 do 35 mm. Souprava je vhodná rovněž k montáži pouzder, těsnění, řemenic

Více

PŘÍRUBY EN 1092-1. str. H96. Materiály: AISI 304/L (DIN 1.4301/7) AISI 316/L (DIN 1.4401/4) AISI 321 (DIN 1.4541) AISI 316Ti (DIN 1.

PŘÍRUBY EN 1092-1. str. H96. Materiály: AISI 304/L (DIN 1.4301/7) AISI 316/L (DIN 1.4401/4) AISI 321 (DIN 1.4541) AISI 316Ti (DIN 1. PŘÍRUBY EN 1092-1 str. H96 Materiály: AISI 3/L (DIN 1.43/7) AISI 316/L (DIN 1.44/4) AISI 1 (DIN 1.4541) AISI 316Ti (DIN 1.4571) Certifikáty: na přání certifikát dle EN 1-3.1 na poptávku certifikát dle

Více

Plynule nastavitelný regulátor tlakové diference a omezením průtoku

Plynule nastavitelný regulátor tlakové diference a omezením průtoku Regulátory tlakové diference DAL 516 Plynule nastavitelný regulátor tlakové diference a omezením průtoku Udržování tlaku & Kvalita vody Vyvažování & Regulace Termostatická regulace ENGINEERING ADVANTAGE

Více

Chladiče a příslušenství

Chladiče a příslušenství Chladiče a příslušenství Obsah Profil společnosti 2 Profil společnosti 2 Chladiče 3 Vzduchové chladiče pro součástky svorníkového typu 3 Vzduchové chladiče pro jednostranné chlazení součástek kotoučového

Více

Uživatelská příručka průmyslových a reflektorových LED osvětleních

Uživatelská příručka průmyslových a reflektorových LED osvětleních Uživatelská příručka průmyslových a reflektorových LED osvětleních Pro typy: Průmyslové LED osvětlení typ: PO typ I, PO typ II Reflektorové LED osvětlení typ: RE typ I, RE typ II, RE typ III Obsah: 1.

Více

HOT AIR HAIRSTYLER HS 5522

HOT AIR HAIRSTYLER HS 5522 HOT AIR HAIRSTYLER HS 5522 G F E A B C D 1 2 3 2 BEZPEŚNOST Při používání přístroje dodržujte následující pokyny: 7 Tento přístroj je určen výhradě k domácímu použití. 7 Přístroj nikdy nepoužívejte ve

Více

LCM - 05 Metakrylátové konstrukční lepidlo list technických údajů

LCM - 05 Metakrylátové konstrukční lepidlo list technických údajů LCM - 05 Metakrylátové konstrukční lepidlo list technických údajů Popis LCM - 05 je rychle tvrdnoucí dvousložkové akrylové lepidlo pro lepení kompozit, termoplastů a kovů. LCM - 05 je bezpodkladové lepidlo

Více

Brány hřebové BH-138. Návod k používání. CZ Česky původní návod k používání

Brány hřebové BH-138. Návod k používání. CZ Česky původní návod k používání Brány hřebové BH-138 Návod k používání CZ Česky původní návod k používání Obsah 1 CZ Návod k používání 3 2 CZ Obrazová příloha 8 CZ Základní informace Vybalení stroje a instruktáž požadujte u svého prodejce

Více

HM-843 Mixér Návod k obsluze

HM-843 Mixér Návod k obsluze HM-843 Mixér Návod k obsluze Přečtěte jsi tento návod důkladně před použitím a uložte si jej pro použití v budoucnosti. 1 Důležité bezpečnostní pokyny Pro zamezení poruch si tento Návod k použití pečlivě

Více

Kvalifikace OE dodavatele

Kvalifikace OE dodavatele Dílenské tipy Kvalifikace OE dodavatele Společnost GKN Driveline je přední světový dodavatel komponentů a systémů hnacích souprav pro automobilový průmysl. Naše vedoucí postavení na celosvětovém trhu je

Více

ZÁRUČNÍ LIST. Made in Germany

ZÁRUČNÍ LIST. Made in Germany Made in Germany ZÁRUČNÍ LIST VANY A SPRCHOVÉ VANIČKY ze smaltované oceli Kaldewei 3,5 mm a ze smaltované oceli Kaldewei 3,5 mm se samočisticím Perl-Effektem. 30LETÁ ZÁRUKA DÍKY SMALTOVANÉ OCELI KALDEWEI

Více

Servopohony vzduchotechnických klapek pro obytné

Servopohony vzduchotechnických klapek pro obytné 4 622 Servopohony vzduchotechnických klapek pro obytné prostory GXD..31.1 Rotační provedení, 2- nebo 3-bodové řízení Elektrické servopohony s 3-polohovým řízením Jmenovitý kroutící moment 1.5 Nm Napájecí

Více

ROTAČNÍ AKTUÁTORY DRIVESPIN

ROTAČNÍ AKTUÁTORY DRIVESPIN ROTAČNÍ AKTUÁTORY DRIVESPIN Manuál k použití. Informace uvedené v této příručce jsou považovány za přesné a spolehlivé, avšak firma TG Drives nenese žádnou odpovědnost za jejich použití. Firma si rovněž

Více

14. JEŘÁBY 14. CRANES

14. JEŘÁBY 14. CRANES 14. JEŘÁBY 14. CRANES slouží k svislé a vodorovné přepravě břemen a jejich držení v požadované výšce Hlavní parametry jeřábů: 1. jmenovitá nosnost největší hmotnost dovoleného břemene (zkušební břemeno

Více

NÁVOD K MONTÁŽI ROŠTŮ A SCHODŮ

NÁVOD K MONTÁŽI ROŠTŮ A SCHODŮ Montážní návod NÁVOD K MONTÁŽI ROŠTŮ A SCHODŮ OBSAH 1 ZÁKLADNÍ POJMY... 2 2 ULOŽENÍ A PŘIPEVNĚNÍ ROŠTŮ... 3 2.1 ULOŽENÍ... 3 2.2 DOPORUČENÉ ULOŽENÍ ROŠTŮ NA PODPORÁCH MONTÁŽNÍ MEZERY... 3 2.3 PŘIPEVNĚNÍ

Více

RENZ Combi Comfort. Návod na použití kombinovaného děrovacího a vázacího stroje

RENZ Combi Comfort. Návod na použití kombinovaného děrovacího a vázacího stroje RENZ Combi Comfort Návod na použití kombinovaného děrovacího a vázacího stroje 1. Doporučení před prvním použitím Vyndejte opatrně stroj z krabice. Uchopte vazač na stranách. Nezvedejte jej za děrovací

Více

typ: FB2 Diagram tlaku a teploty www.fluidtechnik.eu Průmyslové armatury kulové kohouty Kulový kohout kompaktní DN150 200, PN10 40, ANSI150 300

typ: FB2 Diagram tlaku a teploty www.fluidtechnik.eu Průmyslové armatury kulové kohouty Kulový kohout kompaktní DN150 200, PN10 40, ANSI150 300 Vlastnosti a použití: Pro vodu, páru, tlakový vzduch, vakuum a další plynná a kapalná média s přihlédnutím na odolnost použitých materiálů. Díky konstrukčnímu provedení lze použít i na agresivní plynné

Více

SCHMIDT PneumaticPress

SCHMIDT PneumaticPress Maximální lisovací síla od 1,6 kn do 60 kn Produktová rodina SCHMIDT PneumaticPress představuje modulární systém, který v rozsahu lisovací síly 1,6 60 kn optimálně splňuje požadavky v oblasti tváření,

Více

Návod na stavbu plastového plotu

Návod na stavbu plastového plotu Obj. č: Návod na stavbu plastového plotu 9564 9566 9567 9565 Plastový sloupek Deska Výztuha Krytka plastového pole Účelem tohoto návodu je popsání základních pravidel a doporučení, které je potřeba dodržovat

Více

Popis Bezpečnostní rolety FR 23/FR 24

Popis Bezpečnostní rolety FR 23/FR 24 Popis rolety / vnější žaluzie FR 23 FR 24 FR 23 vel. 16 FR 23 vel. 18 178 203 rolety V4 1 2 160 ke032023001v1 178 ke032023002v1 rolety V6 6 3 4 5 FR 24 vel. 16 FR 24 vel. 18 185 203 rolety V8 7 obr. 86:

Více

Osobní váha s fotorámečkem Návod k použití

Osobní váha s fotorámečkem Návod k použití CZ Osobní váha s fotorámečkem Návod k použití Vážený zákazníku, děkujeme Vám za důvěru, kterou jste nám projevil nákupem tohoto výrobku. Věříme že s ním budete plně spokojen. Tento návod slouží pro efektivní

Více

OKENNÍ SUŠÁK. s předzahrádkou ( 2v1 ) NÁVOD K MONTÁŽ A POUŽITÍ

OKENNÍ SUŠÁK. s předzahrádkou ( 2v1 ) NÁVOD K MONTÁŽ A POUŽITÍ OKENNÍ SUŠÁK s předzahrádkou ( 2v1 ) NÁVOD K MONTÁŽ A POUŽITÍ Tento výrobek je určen k montáži na rám plastového okna. Používejte jej výhradně k sušení prádla a k účelům, ke kterým je výrobek určen. Technický

Více

Uzavírací klapka s elektrickým pohonem. BOAX-B Mat E. PS 16 bar: DN 40 až 200 PS 10 bar: DN 250 a 300 Provedení podle EN 593 a ISO 10631.

Uzavírací klapka s elektrickým pohonem. BOAX-B Mat E. PS 16 bar: DN 40 až 200 PS 10 bar: DN 250 a 300 Provedení podle EN 593 a ISO 10631. Uzavírací klapka s elektrickým pohonem BOAX-B Mat E PS 16 bar: DN 40 až 200 PS 10 bar: DN 250 a 300 Provedení podle EN 593 a ISO 10631 Typový list Impressum Typový list BOAX-B Mat E Všechna práva vyhrazena.

Více

NÁVOD K OBSLUZE DRŽÁK NA TV M02022

NÁVOD K OBSLUZE DRŽÁK NA TV M02022 NÁVOD K OBSLUZE DRŽÁK NA TV M02022 Děkujeme za nákup tohoto produktu, doufáme, že s ním budete spokojeni. Pro správné a bezpečné zacházení si před montáží a používáním pečlivě prostudujte tento návod.

Více

Air-Master- roubové kompresory. Stavební fiada B1. 3 15 kw

Air-Master- roubové kompresory. Stavební fiada B1. 3 15 kw Air-Master- roubové kompresory Stavební fiada B1 3 15 kw listopad 2002 Stavební fiada B Šroubové kompresory Air-Master jsou v programu firmy Schneider Bohemia určeny pro trvalý provoz. Tradiční stavební

Více