TP + Návod k použití D Revize: 02

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "TP + Návod k použití. 2022-D033543 Revize: 02"

Transkript

1 2022-D TP + Návod k použití 2022-D Revize: 02

2 TP + Přehled revizí Revize Datum Komentář Kapitola Nové zpracování Všechny Směrnice o strojních zařízeních 1, 2, 3, 4, 6 Servis V případě technických otázek se obrat'te na tuto adresu: WITTENSTEIN alpha GmbH Customer Service Walter-Wittenstein-Straße 1 D Igersheim Tel.: Fax: WITTENSTEIN alpha GmbH 2009 Tato dokumentace je chráněna autorským zákonem. Všechna práva, včetně rozmnožování a rozšiřování jiným způsobem (např. zpracování dat, nosiče dat a datová sit'), a to i částečně, vlastní WITTENSTEIN alpha GmbH. Změny obsahu a technické změny vyhrazeny D Revize: 02

3 TP + Obsah 1 O tomto návodu Signální výrazy Bezpečnostní symboly Struktura bezpečnostních pokynů Informační symboly Bezpečnost Směrnice ES o strojních zařízeních Nebezpečí Personál Použití ke stanovenému účelu Rozumem předpokládatelné chybné použití Záruka Všeobecné bezpečnostní pokyny Popis převodovky Přehled součástí převodovky Výrobní štítek Objednací kód Údaje o výkonu Hmotnost Emise zvuku Přeprava a uložení Rozsah dodávky Balení Přeprava Uložení Montáž Příprava Připojení elektromotoru k převodovce Připojení převodovky ke stroji Připojení na výstupní straně Uvedení do provozu a provoz Údržba a likvidace Práce při údržbě Prohlídka Kontrola utahovacích momentů Uvedení do provozu po provedení údržby Plán údržby Pokyny k použitému mazivu Likvidace do odpadu Závady Dodatek Údaje k připojení elektromotoru Údaje pro verzi M Údaje pro verzi MA Údaje k připojení na výstupní straně Údaje k připojení stroje Utahovací momenty pro běžné rozměry závitů ve strojírenství...20 Revize: D cs-1

4 O tomto návodu TP + 1 O tomto návodu Tento návod k použití obsahuje důležité informace potřebné k bezpečnému používání planetové převodovky TP + (dále jen "převodovky"). Provozovatel musí zajistit, aby si tento návod k použití přečetly a porozuměly mu všechny osoby, které jsou pověřené montáží, provozem nebo údržbou převodovky. Tento návod k použití musí být k dispozici v blízkosti převodovky. Tyto bezpečnostní pokyny předejte prosím i dalším osobám. Originál tohoto návodu k použití byl vytvořen v německém jazyce; všechny ostatní jazykové verze jsou překlady tohoto návodu. 1.1 Signální výrazy Jako upozornění na nebezpečí, zákazy a důležité informace jsou použity následující signální výrazy (návěští): Tento výraz upozorňuje na bezprostřední nebezpečí, které má za následek těžké zranění nebo i smrt. Tento výraz upozorňuje na možné nebezpečí, které může mít za následek těžké zranění nebo i smrt. Tento výraz upozorňuje na možné nebezpečí, které může mít za následek lehké až těžké zranění. Tento signální výraz upozorňuje na možné nebezpečí, které může mít za následek věcné škody. Upozornění bez signálního výrazu upozorňuje na tipy k používání nebo zvlášť důležité informace při manipulaci s převodovkou. 1.2 Bezpečnostní symboly Jako upozornění na nebezpečí, zákazy a důležité informace jsou použity následující bezpečnostní symboly: Všeobecné nebezpečí Horký povrch Zavěšená břemena Vtažení Ochrana životního prostředí Informace cs D Revize: 02

5 TP + O tomto návodu 1.3 Struktura bezpečnostních pokynů Bezpečnostní pokyny uvedené v tomto provozním návodu jsou uspořádány podle následujícího vzoru: A = bezpečnostní symbol (viz kap. 1.2 "Bezpečnostní symboly") B = signální výraz, návěští (viz kap. 1.1 "Signální výrazy") C = druh a pořadí nebezpečí D = ochrana před nebezpečím 1.4 Informační symboly Jsou použity následující informační symboly: vyzývá Vás k určitému jednání ukazuje následek určitého jednání uvádí dodatečné informace k jednání Revize: D cs-3

6 Bezpečnost TP + 2 Bezpečnost Tento návod k použití zejména bezpeènostní pokyny, a pøedpisy platné v místì poųití, musí dodr ovat všechny osoby, které pracují s převodovkou. Kromě bezpečnostních pokynů uvedených v tomto návodu k použití je třeba dodržovat i všeobecné zákonné a jiné předpisy týkající se předcházení úrazům (např. používání osobních ochranných pomůcek) a ochrany životního prostředí. 2.1 Směrnice ES o strojních zařízeních Převodovka platí za "součást strojního zařízení" a nepodléhá proto směrnici ES 2006/42/ES o strojních zařízeních. V rozsahu platnosti směrnice ES nesmí být převodovka uvedena do provozu, dokud není stanoveno, že stroj, do kterého má být tato převodovka zabudována, odpovídá požadavkům této směrnice. 2.2 Nebezpečí Převodovka platí za "součást strojního zařízení" a nepodléhá proto směrnici Evropského parlamentu a Rady 2006/42/ES o strojních zařízeních. Aby nebyla ohrožena bezpečnost uživatele a nevznikly škody na stroji, může být převodovka používána pouze ke stanovenému účelu (viz kapitola 2.4 "Použití ke stanovenému účelu") a v bezpečnostně-technicky nezávadném stavu. 2.3 Personál Práce na převodovce smí provádět pouze osoby, které si prostudovaly tento návod k použití a porozuměly mu. 2.4 Použití ke stanovenému účelu Převodovka slouží k převodu točivých momentů apočtu otáček. Je vhodná pro průmyslové aplikace, které nespadají pod článek 2 směrnice 2002/95/ES (o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních). Převodovka je určena pro zabudování do elektromotorů, které: - odpovídají konstrukci B5 (při odchylkách se spojte s naším Customer Service [technickým zákaznickým servisem]). - mají alespoň radiální a stranovou házivost v toleranci N podle DIN mají hladký hřídel. 2.5 Rozumem předpokládatelné chybné použití Každé použití, které překročí maximální dovolený počet otáček, točivý moment či teplotu, představuje použití v rozporu s původním určením a je proto zakázáno. 2.6 Záruka Nároky vyplývající ze záruky a odpovědnosti při zranění osob a věcných škodách jsou vyloučeny v případě - nedodržení pokynů pro přepravu a skladování - nesprávného (chybného) použití - neodborné nebo chybějící údržby a oprav - neodborné montáže/demontáže nebo neodborného provozu - provozu převodovky vadnými ochrannými zařízeními - provozu převodovky bez maziv - provozu značně znečistěné převodovky - změn nebo přestavby provedených bez písemného souhlasu WITTENSTEIN alpha GmbH cs D Revize: 02

7 TP + Bezpečnost 2.7 Všeobecné bezpečnostní pokyny Předměty vymrštěné otáčejícími se součástmi mohou způsobit těžká zranění. Před uvedením do provozu odkliďte předměty a nářadí z převodovky. Otáčející se součásti převodovky mohou vtáhnout části těla a způsobit těžká zranění nebo i smrt. Dodržujte bezpečnou vzdálenost od pohybujících se strojních součástí převodovky, která je v činnosti. Během montáže a údržby zajistěte stroj proti opětovnému rozběhu a samovolným pohybům. Horký povrch převodovky může způsobit těžké popáleniny. Povrchu převodovky se dotýkejte pouze v ochranných rukavicích nebo po delším odstavení převodovky. Uvolněné nebo nadměrně namáhané šroubové spoje mohou mít za následek poškození převodovky. Montáž a kontrolu utažení šroubových spojů, pro které jsou stanoveny utahovací momenty, provádějte kalibrovaným momentovým klíčem. Rozpouštědla a maziva mohou znečistit půdu a vodní toky. Čisticí rozpouštědla a maziva používejte a likvidujte podle předpisů. Revize: D cs-5

8 Popis převodovky TP + 3 Popis převodovky Jedná se o jedno- nebo vícestupňovou přesnou planetovou převodovku, vyráběnou standardně vtěchto provedeních: M (pro montáž jako nástavba elektromotoru) Vystředění elektromotoru nástavbové převodovky se provádí: - do velikosti převodovky TP a průměru hřídele elektromotoru 28 mm svěrným pouzdrem (zásuvkou nebo spojkou) - od velikosti převodovky TP a průměru hřídele elektromotoru > 28 mm středicím nákružkem elektromotoru. Radiální pnutí elektromotoru je tak vyloučeno. Přizpůsobení různým elektromotorům se provádí adaptační přírubou a distančním pouzdrem. Uložení výstupní příruby je provedeno tak, že pohlcuje vysoké klopné momenty a axiální síly. Pro teplotní kompenzaci délky může být převodovka volitelně vybavena spojkou. L S (jako Samostatná převodovka) Základem tohoto provedení je verze "M" (viz výše) doplněná o další přídavné součásti jako skříň pohonu či hnací hřídel (L). Hnací hřídel poskytuje možnost pohonu převodovky například přímo řemenicí. Uložení hnacího hřídele a výstupní příruby je provedeno tak, že pohlcuje vysoké klopné momenty a axiální síly. 3.1 Přehled součástí převodovky Součásti převodovky J I K A B C A B C D Skříň převodovky Uložení pohonu Výstupní příruba Planetový stupeň H D E F Těsnicí kroužek radiálního hřídele Těsnicí kroužek radiálního hřídele G F E G H I Svěrné pouzdro (zásuvka/spojka) Distanční pouzdro Adaptační příruba J Uložení pohonu K Skříň pohonu Tbl-1: Přehled součástí převodovky cs D Revize: 02

9 TP + Popis převodovky 3.2 Výrobní štítek Výrobní štítek je umístěn na skříni převodovky. WITTENSTEIN alpha GmbH - Walter Wittenstein-Str Igersheim E A C D B TP 010S-MF K1-2S i= 10 Lubricated for Life: Tribol 800/220 SN: DMF: 24/08 Made in Germany A B C D E Označení Objednací kód (viz kap. 3.3 "Objednací kód" ) Převodový poměr Výrobní číslo Mazivo Datum výroby Tbl-2: Výrobní štítek (příklady hodnot) 3.3 Objednací kód TP 010 S-M F K 1-2 S Typ převodovky TP+ 004/010/025/050/110/ 300/500 Provedení A = Provedení optimalizované co do setrvačnosti hmoty F = Mazání pro potravinářský průmysl G = Tuk S = Standardní X = Zvláštnì provedenì Varianty převodovky M = Pro montáž s elektromotorem S = Samostatná převodovka Provedení převodovky A = High Torque F = Provoz v cyklu S5 Pročet stupňů 1 = 1 stupňová 2 = 2 stupňovà 3 = 3 stupňovà Připojení k motoru K = Spojka S = Standardní Generace Přesnost 0 = Zvýŝenà 1 = Standardní Vnitřní průměr svěrnèho pouzdra Viz katalog Typ výstupní příruby 0 = Standardní 3 = Systemabtrieb 4 = Zvláštnì provedenì Převodový poměr i Revize: D cs-7

10 Popis převodovky TP Údaje o výkonu Údaje o maximálních otáčkách a přípustných točivých momentech naleznete v našem katalogu nebo na našich internetových stránkách Pokud je převodovka starší než jeden rok, spojte se prosím s naším zákaznickým servisem. Obdržíte platné údaje o výkonu. 3.5 Hmotnost V tabulce "Tbl-3" jsou uvedeny hmotnosti převodovky se středně velkou adaptační přírubou. Pokud je namontována jiná adaptační příruba, může se skutečná hmotnost lišit až o 10 %. Velikost převodovky TP + Provedení Stupně M 1 1,4 3,8 6,5 14,0 30,0 60,0 82,0 2 1,5 3,6 6,7 14,1 34,0 58,5 77,5 MA ,0 80,0 2-3,2 5,6 12,5 33,1 64,0 80,0 3-3,6 6,1 13,4 35,4 67,0 89,0 S na vyžádání Tbl-3: Hmotnost [kg] 3.6 Emise zvuku Trvalá hladina akustického tlaku může podle typu převodovky a konstrukční velikosti dosahovat hodnoty mezi 70 a 75 db(a). Máte-li zájem o údaje týkající se vašeho konkrétního výrobku, spojte se prosím s naším zákaznickým servisem. cs D Revize: 02

11 TP + Přeprava a uložení 4 Přeprava a uložení 4.1 Rozsah dodávky Podle dodacího listu zkontrolujte úplnost dodávky. Chybějící díly nebo zjištěné škody ihned písemně sdělte dopravci, pojišťovně nebo firmě WITTENSTEIN alpha GmbH. 4.2 Balení Převodovka se dodává zabalená do fólií a kartónů. 4.3 Přeprava Obalový materiál odneste do sběrného střediska, kde bude zlikvidován. Při likvidaci dodržujte platné místní předpisy. Tvrdé nárazy, například při pádu nebo prudkém položení na zem, mohou převodovku poškodit. Používejte pouze zdvihací zařízení a závěsné prostředky s dostatečnou nosností. Nesmí být překročena maximální nosnost zdvihacího zařízení. Převodovkuukládejte pomalu. Zavěšená břemena mohou pádem způsobit těžká zranění nebo i smrt. Nikdy se nezdržujte pod zavěšeným břemenem. Kpřepravě převodovky není předepsán žádný zvláštní způsob. Údaje o hmotnostech viz kapitola 3.5 "Hmotnost". 4.4 Uložení Převodovku skladujte v původním obalu, ve vodorovné poloze a suchém prostředí s teplotou od 0 C do +40 C. Doba skladování převodovky nesmí překročit 2 roky. Z hlediska vedení skladu doporučujeme použít metodu "first in - first out". Revize: D cs-9

12 Montáž TP + 5 Montáž 5.1 Příprava Před zahájením prací se informujte o všeobecných bezpečnostních pokynech (viz str. 2.7 "Všeobecné bezpečnostní pokyny"). Stlačený vzduch může poškodit těsnění převodovky. Převodovku nečistěte stlačeným vzduchem. Přímo aplikovaný čisticí prostředek může změnit hodnoty tření svěrného pouzdra. Čisticí prostředek aplikujte na tkaninu, prostřednictvím které potom svěrné pouzdro otřete. Očistěte resp. odstraňte mazivo z následujících součástí převodovky čistou tkaninou nepouštějící vlákna a neagresivním čisticím prostředkem rozpouštějícím tuky: - všechny styčné plochy sousedních dílů - centrování - hřídel elektromotoru - vnitřní povrch svěrného pouzdra - vnitřní a vnější povrch distančního pouzdra Všechny styčné plochy sousedních dílů vytřete do sucha a zajistěte tak správné hodnoty koeficientu tření šroubových spojů. Zkontrolujte styčné plochy z hlediska poškození a cizích těles. cs D Revize: 02

13 TP + Montáž 5.2 Připojení elektromotoru k převodovce Věnujte pozornost údajům a bezpečnostním pokynům výrobce motoru. Věnujte pozornost pokynům k bezpečnosti a zpracování použitého lepidla k zajišťování šroubů. F C H D B A E Pokud má hřídel elektromotoru lícované pero, vyjměte je. Pokud to výrobce motoru doporučuje, vložte poloklín (Woodruffovo pero). Otočte svěrné pouzdro (C) tak, aby svěrný šroub (H) byl přístupný montážním otvorem. Povolte svěrný šroub (H) svěrného pouzdra (C) o jednu otáčku. Nasuňte hřídel elektromotoru do svěrného pouzdra převodovky (E). Zasunutí hřídele elektromotoru musí být snadné. V opačném případě musíte více povolit svěrný šroub. U některých průměrů hřídelů elektromotoru a aplikací je nutné namontovat přídavné jednostranně naříznuté distanční pouzdro. Drážky distančního pouzdra (je-li k dispozici) a svěrného pouzdra musejí ležet v jedné přímce s drážkou (je-li k dispozici) hřídele elektromotoru, viz tabulka "Tbl-4". Mezi elektromotorem (D) a adaptační přírubou (B) nesmí být mezera. H I J K L Označení Svěrný šroub Ocelový/hliníkový svěrací kroužek [součást svěrného pouzdra (C)] Distanční pouzdro Drážkovaný hřídel Hladký hřídel Tbl-4: Uspořádání hřídele elektromotoru, svěrného pouzdra a distančního pouzdra Potřete všechny čtyři šrouby (F) zajišťovacím prostředkem na šrouby (např. lepidlem Loctite 243). Upevněte elektromotor (D) čtyřmi šrouby k adaptační přírubě (B). Revize: D cs-11

14 Montáž TP + Utahovací moment svěrného šroubu (H) zvolte podle materiálu svěracího kroužku (I). - Svěrný šroub pro ocelový svěrací kroužek: Třída pevnosti Svěrný šroub pro hliníkový svěrací kroužek: Třída pevnosti 8.8 Rozměry šroubů a předepsané utahovací momenty jsou uvedeny v kapitole 9.1 "Údaje k připojení elektromotoru", tabulkách "Tbl-10" a "Tbl-11". Utáhněte svěrný šroub (H) svěrného pouzdra (C). Našroubujte závěrný šroub (A) do adaptační příruby (B). Rozměr šroubu a předepsaný utahovací moment je uveden tabulce "Tbl-5". Rozměr klíče [mm] Utahovací moment [Nm] Tbl-5: Utahovací momenty závěrného šroubu 5.3 Připojení převodovky ke stroji Věnujte pozornost pokynům k bezpečnosti a zpracování použitého lepidla k zajišťování šroubů. A Vystřeďte převodovku v loži stroje. Upevňovací šrouby namažte prostředkem na zajišťování šroubů (např. lepidlem Loctite 243). Připevněte převodovku upevňovacími šrouby v průchozích otvorech (A) ke stroji. Převodovku namontujte tak, aby výrobní štítek zůstal čitelný. Nepoužívejte podložky (např. běžné podložky, zubaté podložky). Předepsané rozměry šroubů a utahovací momenty jsou uvedeny v kapitole 9.3 "Údaje k připojení stroje", tabulce "Tbl-13". 5.4 Připojení na výstupní straně Pnutí při montáži může převodovku poškodit. Bez působení síly namontujte ozubená kola a ozubené řemenice na výstupní (hnací) přírubu. V žádném případě neprovádějte montáž narážením nebo lisováním! K montáži používejte pouze vhodné nástroje a zařízení. Předepsané rozměry šroubů a utahovací momenty jsou uvedeny v kapitole 9.2 "Údaje k připojení na výstupní straně", tabulce "Tbl-12". cs D Revize: 02

15 TP + Uvedení do provozu a provoz 6 Uvedení do provozu a provoz Před zahájením prací se informujte o všeobecných bezpečnostních pokynech (viz str. 2.7 "Všeobecné bezpečnostní pokyny"). Nesprávné zacházení a provoz mohou způsobit poškození převodovky. Zajistěte, aby - teplota okolí nepoklesla pod -15 C resp. nepřekročila +40 C aaby - provozní teplota nestoupla nad +90 C. Zabraňte vytváření námrazy. Mohla by poškodit těsnění. V případě jiných podmínek použití se prosím spojte s naším zákaznickým servisem. Používejte převodovku pouze v rozsahu jejich limitních hodnot, viz kapitola 3.4 "Údaje o výkonu". Používejte převodovku pouze v čistém, bezprašném a suchém prostředí. Revize: D cs-13

16 Údržba a likvidace TP + 7 Údržba a likvidace Před zahájením prací se informujte o všeobecných bezpečnostních pokynech (viz str. 2.7 "Všeobecné bezpečnostní pokyny"). 7.1 Práce při údržbě Prohlídka Prohlédněte převodovku a zjistěte, zda nevykazuje vnější známky poškození. Těsnicí kroužky radiálního hřídele podléhají opotřebení. Proto při každé prohlídce převodovky zkontrolujte případné netěsnosti. Další všeobecné informace o těsnicích kroužcích radiálního hřídele najdete na internetové stránce našeho partnera Zkontrolujte v montážní poloze, že se na výstupní (hnací) přírubě nehromadí cizí médium (např. olej) Kontrola utahovacích momentů Zkontrolujte utahovací momenty upevňovacích šroubů skříně převodovky a výstupní příruby. Předepsané utahovací momenty najdete v kapitole 9.3 "Údaje k připojení stroje", tabulce "Tbl-13", a v kapitole 9.2 "Údaje k připojení na výstupní straně", tabulce "Tbl-12". Zkontrolujte utahovací moment svěrného šroubu na nástavbě elektromotoru. Předepsané utahovací momenty jsou uvedeny v kapitole 9.1 "Údaje k připojení elektromotoru", tabulkách "Tbl-10" a "Tbl-11". 7.2 Uvedení do provozu po provedení údržby Očistěte vnější povrch převodovky. Namontujte všechna bezpečnostní zařízení. Před opětovným uvedením převodovky do provozu proveďte zkoušku činnosti. 7.3 Plán údržby Práce při údržbě Při uvedení do provozu Poprvé po 500 provozních hodinách nebo 3 měsících Každé 3 měsíce Ročně Prohlídka X X X Kontrola utahovacích momentů X X X Tbl-6: Plán údržby cs D Revize: 02

17 TP + Údržba a likvidace 7.4 Pokyny k použitému mazivu Všechny převodovky jsou od výrobce naplněny syntetickým převodovým olejem (polyglykolem) třídy viskozity ISO VG100, ISO VG220 nebo permanentně promazány mazivem pro vysoké výkony (viz výrobní štítek). Všechna ložiska jsou od výrobce namazána pro dlouhou životnost. Další informace o mazivech získáte přímo u výrobce: Standardní maziva Castrol Industrie GmbH, Mönchengladbach Tel.: Maziva pro potravinářský průmysl (registrace NSF-H1) Klüber Lubrication München KG, Mnichov Tel.: Tbl-7: Výrobci maziv 7.5 Likvidace do odpadu Doplňující informace k výměně adaptèru, k demontáži a odstranění převodovky obdržíte od našeho zákaznického servisu. Odstranění převodovky provádějte v příslušném středisku odpadového hospodářství. Při likvidaci dodržujte platné místní předpisy. Revize: D cs-15

18 Závady TP + 8 Závady Odlišná činnost při provozu může být známkou již vzniklé závady převodovky, popř. může způsobit závadu převodovky. Teprve po odstranění závady můžete převodovku uvést do provozu. Odstraňování poruch je vyhrazeno výlučně odbornému personálu se zvláštní kvalifikací. Závada Možná příčina Odstranění Zvýšená provozní teplota. Zvýšená hlučnost při provozu. Převodovka není vhodná k danému účelu použití. Elektromotor zahřívá převodovku. Vysoká okolní teplota. Pnutí v připojení elektromotoru. Poškozená ložiska. Poškozená ozubení. Zkontrolujte technické údaje. Zkontrolujte zapojení kabeláže elektromotoru. Zajistěte dostatečné chlazení. Vyměňte elektromotor. Zajistěte dostatečné chlazení. Spojte se s naším zákaznickým servisem. Úbytek maziva. Velké množství maziva. Otřete vystupující mazivo a dále pozorujte převodovku. Po krátké době musí mazivo přestat vystupovat. Netěsnosti. Spojte se s naším zákaznickým servisem. Tbl-8: Závady cs D Revize: 02

19 TP + Dodatek 9 Dodatek 9.1 Údaje k připojení elektromotoru Označení H I J K Svěrný šroub Ocelový/hliníkový svěrací kroužek (součást svěrného pouzdra) Distanční pouzdro Hřídel Tbl-9: Uspořádání hřídele elektromotoru, svěrného pouzdra a distančního pouzdra Údaje pro verzi M Velikost převodovky TP + Vnitř. Ø svěr. pouzdra x [mm] Svěrný šroub (H)/ DIN ISO 4762 Rozměr klíče [mm] Utahovací moment [Nm] Třída pevnosti 12.9 (8.8) max. axiál. síla svěr. pouzdra [N] Zásuvk. pouzdro Spojka 004 1stupňová x 11 M4 3 4,1 (2,8) < x 14 M5 4 9,5 (5,6) 14< x 19 M (9,5) 2stupňová x 11 M4 3 4,1 (2,8) 80 11< x 14 M5 4 9,5 (5,6) 010 1stupňová x 14 M5 4 9,5 (5,6) < x 19 M (9,5) 19< x 24 M (23) 2stupňová x 11 M4 3 4,1 (2,8) < x 14 M5 4 9,5 (5,6) 14< x 19 M (9,5) 025 1stupňová x 19 M (9,5) < x 24 M (23) 24< x 28 M (9,5) 28< x 38 M (45) 2stupňová x 14 M5 4 9,5 (5,6) < x 19 M (9,5) 19< x 24 M (23) 050 1stupňová x 24 M (23) < x 38 M (45) 38< x 48 M (78) 2stupňová x 19 M (9,5) < x 24 M (23) 24< x 38 M (45) Revize: D cs-17

20 Dodatek TP + Velikost převodovky TP + Vnitř. Ø svěr. pouzdra x [mm] Svěrný šroub (H)/ DIN ISO 4762 Rozměr klíče [mm] Utahovací moment [Nm] Třída pevnosti 12.9 (8.8) max. axiál. síla svěr. pouzdra [N] Zásuvk. pouzdro Spojka 110 1stupňová x 38 M (45) < x 48 M (78) 2stupňová x 24 M (23) < x 38 M (45) 38< x 48 M (78) 300 1stupňová x 55 M (78) 300 2stupňová x 48 M (78) stupňová x 60 M (195) 300 2stupňová x 48 M (78) 250 Tbl-10: Údaje k připojení elektromotoru, verze M Údaje pro verzi MA Velikost převodovky TP + Vnitř. Ø svěr. pouzdra x [mm] Svěrný šroub (H)/ DIN ISO 4762 Rozměr klíče [mm] Utahovací moment [Nm] Třída pevnosti 12.9 (8.8) max. axiál. síla svěr. pouzdra [N] Zásuvk. pouzdro Spojka 010 2stupňová x 14 M5 4 9,5 (5,6) < x 19 M (9,5) 3stupňová x 14 M5 4 9,5 (5,6) stupňová x 19 M (9,5) < x 24 M (23) 3stupňová x 19 M (9,5) stupňová x 24 M (23) < x 38 M (45) 3stupňová x 24 M (23) stupňová x 38 M (45) < x 48 M (78) 3stupňová x 38 M (45) stupňová x 55 M (78) 300 2stupňová x 48 M (78) 250 3stupňová x 38 M (45) stupňová x 60 M (195) 300 2stupňová x 48 M (78) 250 3stupňová x 38 M (45) < x 48 M (78) Tbl-11: Údaje k připojení elektromotoru, verze MA cs D Revize: 02

21 TP + Dodatek 9.2 Údaje k připojení na výstupní straně Závit ve výstupní přírubě Velikost převodovky / provedení TP + Ø roztečné kružnice [mm] Počet x závit x hloubka [ ] x [mm] x [mm] Utahovací moment [Nm] Třída pevnosti M / S 31,5 8 x M5 x M / S 50 8 x M6 x 10 15,4 025 M / S x M6 x 12 15,4 050 M / S x M8 x 15 37,3 110 M / S x M10 x 20 73,4 300 M / S x M16 x M / S x M20 x MA / SA x M6 x 10 15,4 025 MA / SA x M8 x 12 37,3 050 MA / SA x M10 x 15 73,4 110 MA / SA x M12 x MA / SA x M20 x MA / SA x M24 x MA / SA = HighTorque Tbl-12: Údaje k připojení na výstupní straně 9.3 Údaje k připojení stroje Průchozí otvory ve skříni převodovky Velikost převodovky / provedení TP + Ø roztečné kružnice [mm] Počet x průměr [ ] x [mm] Pro rozměr šroubu/třídu pevnosti Utahovací moment [Nm] 004 M / S 79 8 x 4,5 M4 / , M / S x 5,5 M5 / M / S x 5,5 M5 / M / S x 6,6 M6 / ,4 110 M / S x 9,0 M8 / ,3 300 M / S x 13,5 M12 / M / S x 13,5 M12 / MA / SA x 5,5 M5 / MA / SA x 5,5 M5 / MA / SA x 6,6 M6 / ,4 110 MA / SA x 9,0 M8 / ,3 300 MA / SA x 13,5 M12 / MA / SA x 13,5 M12 / Tbl-13: Údaje k připojení stroje; MA / SA = HighTorque Revize: D cs-19

22 Dodatek TP Utahovací momenty pro běžné rozměry závitů ve strojírenství Uvedené utahovací momenty vrutů a matic jsou výpočtové hodnoty, které jsou založeny na těchto předpokladech: - Výpočet podle VDI 2230 (vydání v únoru 2003) - Součinitel tření závitů a dosedacích ploch µ = 0,10 - Využití meze průtažnosti 90% Utahovací moment [Nm] pro závit Třída pevnosti Šroub / matice M3 M4 M5 M6 M8 M10 M12 M14 M16 M18 M20 M22 M / 8 1,15 2,64 5,24 8,99 21,7 42,7 73, / 10 1,68 3,88 7,69 13,2 31,9 62, / 12 1,97 4,55 9,00 15,4 37,3 73, Tbl-14: Utahovací momenty vrutù a matic cs D Revize: 02

Amarex N S 32-160. Návod k obsluze/montáži

Amarex N S 32-160. Návod k obsluze/montáži Ponorné motorové čerpadlo Amarex N S 32-160 Konstrukční velikost DN 32 Velikosti motoru: 2pólové: 02 Bez standardů ATEX Návod k obsluze/montáži Impressum Návod k obsluze/montáži Amarex N S 32-160 Originální

Více

Originální Provozní návod V-KTR

Originální Provozní návod V-KTR Edition: 1.12.2009 BA 461-CS Originální Provozní návod V-KTR V-KTR 100 140 V-Serie Série V Drehschieber Rotační šoupátko Obsah Obsah 1 Úvod......................................................................

Více

BK 45 BK 45-U BK 45-LT BK 46

BK 45 BK 45-U BK 45-LT BK 46 Odvaděč kondenzátu BK 45 BK 45-U BK 45-LT BK 46 Překlad původního návodu k obsluze 818631-01 Obsah Úvod...3 Dostupnost...3 Charakteristika uspořádání textu...3 Bezpečnost...3 Zamýšlené používání...3 Základní

Více

Secochem-Ex. Chemické normované čerpadlo s ochranou proti výbuchu s motorem s obtékaným rotorem. Originální návod k obsluze 2939.

Secochem-Ex. Chemické normované čerpadlo s ochranou proti výbuchu s motorem s obtékaným rotorem. Originální návod k obsluze 2939. Originální návod k obsluze 2939.8/0-CS Secochem-Ex Chemické normované čerpadlo s ochranou proti výbuchu s motorem s obtékaným rotorem Připojovací rozměry podle EN 22 858/ISO 2858 Ochrana proti výbuchu

Více

Provozní návod Interroll DriveControl DriveControl 20 DriveControl 54

Provozní návod Interroll DriveControl DriveControl 20 DriveControl 54 Provozní návod Interroll DriveControl DriveControl 20 DriveControl 54 Chapter-ID: Verze Provozní Překlad originálního návod návodu Adresa výrobce Interroll Engineering GmbH Hoeferhof 16 D-42929 Wermelskirchen

Více

Návod pro uživatele. ISC2-Série. - Překlad originálního návodu -

Návod pro uživatele. ISC2-Série. - Překlad originálního návodu - Návod pro uživatele - Překlad originálního návodu - CZ ISC2-Série Inovovaná mechanická ucpávka ISC pro všeobecné použití. Montážní návod pro strojní konstrukční prvky. Experience in Motion Mechanické ucpávky

Více

Středně a vysoko napěťové trojfázové asynchronní motory M a H řada

Středně a vysoko napěťové trojfázové asynchronní motory M a H řada Motory Energie Automatizace Paints Středně a vysoko napěťové trojfázové asynchronní motory M a H řada Návod pro instalaci, obsluhu a údržbu PŘEDMLUVA Elektrický motor je zařízení, které se využívá v průmyslovém

Více

ContiPressureCheck. Systém pro stálou kontrolu tlaku v pneumatikách. Návod na instalaci

ContiPressureCheck. Systém pro stálou kontrolu tlaku v pneumatikách. Návod na instalaci ContiPressureCheck Systém pro stálou kontrolu tlaku v pneumatikách Návod na instalaci Obsah Obsah 1 Všeobecně...6 1.1 Informace k tomuto návodu na instalaci... 6 1.2 Omezení záruk... 7 1.3 Výklad symbolů...

Více

HORSCH Terrano 6-12 FG

HORSCH Terrano 6-12 FG 09/2008 Specialista na nejmodernější kultivaci půdy a secí techniku HORSCH Terrano 6-12 FG Art.: 80270902 cs Návod k obsluze Před uvedením do provozu si jej pečlivě přečtěte! Návod k obsluze uschovejte!

Více

Provozní návod Cirkulační chladicí přístroj CR 1000/CR1250

Provozní návod Cirkulační chladicí přístroj CR 1000/CR1250 Provozní návod Cirkulační chladicí přístroj CR 1000/CR1250 Originální provozní návod Originální návod k použití Výrobce si vyhrazuje právo provést v tomto návodu kdykoliv a bez předběžného sdělení změny,

Více

POLY 49610 CZ 1 9. KTR-N Strana: Vydání: POLY Provozní a montážní návod

POLY 49610 CZ 1 9. KTR-N Strana: Vydání: POLY Provozní a montážní návod 4610 CZ 1 Torzně pružné typy spojek, bez ochrany proti protočení PKZ, PKD, PKA, a jejich kombinace. Typ PKZ V souladu s Normou 4//EC (ATEX 5) pro vrtané, nevrtané spojky a spojky s předvrtanou dírou. Typ

Více

ROTEX Provozní/montážní návod Konstrukční provedení S-H ROTEX. Torzně elastické čelisťové spojky konstrukční provedení S-H a jejich kombinace

ROTEX Provozní/montážní návod Konstrukční provedení S-H ROTEX. Torzně elastické čelisťové spojky konstrukční provedení S-H a jejich kombinace 1 z 20 Torzně elastické čelisťové spojky konstrukční provedení S-H a jejich kombinace podle směrnice 94/9/EG (ATEX 95) pro konečně vyvrtané jakož i předvrtané/nevrtané spojky Kreslil: 17.12.1 Pz/Str Náhrada

Více

DOR F. Návod k instalaci. DOR F 12 DOR F 16 DOR F 20 DOR F 24 DOR F 25 Max DOR F 27 DOR F 32 DOR F 32D DOR F 45D

DOR F. Návod k instalaci. DOR F 12 DOR F 16 DOR F 20 DOR F 24 DOR F 25 Max DOR F 27 DOR F 32 DOR F 32D DOR F 45D Návod k instalaci DOR F KOTEL NA PEVNÁ PALIVA DOR F 12 DOR F 16 DOR F 20 DOR F 24 DOR F 25 Max DOR F 27 DOR F 32 DOR F 32D DOR F 45D DOR F 12 WT DOR F 16 WT DOR F 20 WT DOR F 24 WT DOR F 25 Max WT DOR

Více

Návod k instalaci. Logano S111-2 x (WT) Kotel na pevná paliva. Rozsah výkonu od 13,5 kw do 45 kw 6 720 802 322 (2011/11) CZ 6 720 648 407-00.

Návod k instalaci. Logano S111-2 x (WT) Kotel na pevná paliva. Rozsah výkonu od 13,5 kw do 45 kw 6 720 802 322 (2011/11) CZ 6 720 648 407-00. Návod k instalaci Kotel na pevná paliva 6 720 648 407-00.1T Logano S111-2 x (WT) Rozsah výkonu od 13,5 kw do 45 kw 6 720 802 322 (2011/11) CZ Obsah Obsah 1 Vysvětlení symbolů a bezpečnostní pokyny. 3 1.1

Více

Návod k obsluze Kolový nakladač WL 18. www.wackergroup.com

Návod k obsluze Kolový nakladač WL 18. www.wackergroup.com Návod k obsluze Kolový nakladač WL 18 www.wackergroup.com Vydání červen 08 Rozhodli jste se pro nakladač Wacker děkujeme Vám za Vaši důvěru. Se svým nakladačem od společnosti Wacker dostáváte výkonný produkt

Více

NÁVOD K OBSLUZE VYSOKOZDVIŽNÝ PALETOVACÍ VOZÍK CLE CLE1216, CLE1229 ZÁRUČNÍ LIST

NÁVOD K OBSLUZE VYSOKOZDVIŽNÝ PALETOVACÍ VOZÍK CLE CLE1216, CLE1229 ZÁRUČNÍ LIST ZÁRUČNÍ LIST 1. Na nářadí a stroje KH Trading je poskytována záruka 6/24 měsíců od data prodeje dle obchodního nebo občanského zákona a vztahuje se na prokazatelné vady materiálu. (datum prodeje je nutno

Více

02/2011. Joker 5-12 RT. Návod k obsluze. Před uvedením do provozu si jej pečlivě přečtěte! Návod k obsluze uschovejte! Art.

02/2011. Joker 5-12 RT. Návod k obsluze. Před uvedením do provozu si jej pečlivě přečtěte! Návod k obsluze uschovejte! Art. 02/2011 Joker 5-12 RT Art.: 80800901 cs Návod k obsluze Před uvedením do provozu si jej pečlivě přečtěte! Návod k obsluze uschovejte! Prohlášení o shodě ES podle směrnice Evropského společenství 2006/42/ES

Více

ROTEX Provozní/montážní návod AFN, BFN, CF, CFN, DF a DFN ROTEX

ROTEX Provozní/montážní návod AFN, BFN, CF, CFN, DF a DFN ROTEX 401 CZ 1 z Torzně pružné spojky čelisťového typu v provedení AFN, BFN, CF, CFN, DF, DFN a jejich kombinace podle směrnice 94/9/EG (ATEX 95) pro konečně vyvrtané jakož i předvrtané/nevrtané spojky Konstrukční

Více

HORSCH Tiger AS LT MT XL

HORSCH Tiger AS LT MT XL 07/2008 Specialista na nejmodernější kultivaci půdy a secí techniku HORSCH Tiger AS LT MT XL Art.: 80580902 cs Návod k obsluze Před uvedením do provozu si jej pečlivě přečtěte! Návod k obsluze uschovejte!

Více

Správné řešení pro každou oblast. GEA SAHARA Vent VN. Větrací jednotky. Návod k používání 01/2012 (CZ)

Správné řešení pro každou oblast. GEA SAHARA Vent VN. Větrací jednotky. Návod k používání 01/2012 (CZ) Správné řešení pro každou oblast GEA SAHARA Vent VN Větrací jednotky 01/2012 (CZ) Návod k používání Přehled výrobků SAHARA Vent VN Přehled výrobků 2 PR-2011-0148-CZ Změny vyhrazeny 01/2012 SAHARA Vent

Více

Návod k používání Obsluha stroje je povinna si podrobně prostudovat tento návod k používání

Návod k používání Obsluha stroje je povinna si podrobně prostudovat tento návod k používání Návod k používání Obsluha stroje je povinna si podrobně prostudovat tento návod k používání Výrobek (stroj) - typ Mulčovač sekačka KBM 100/120 KOMBINOVANÁ SEKAČKA se zadním/bočním výhozem / MULČOVACÍ SEKAČKA

Více

NÁVOD LMK 351 / 331. Snímače tlaku s keramickou čelní membránou

NÁVOD LMK 351 / 331. Snímače tlaku s keramickou čelní membránou JSP Měření a regulace Snímače tlaku - ND0159-2015/05 NÁVOD LMK 351 / 331 Snímače tlaku s keramickou čelní membránou Měření tlaku nebo výšky hladiny kapalin, kalů, suspenzí a emulzí bez tlakových rázů.

Více

Wilo-SiBoost Smart (FC)... Helix V/... Helix VE/... Helix EXCEL

Wilo-SiBoost Smart (FC)... Helix V/... Helix VE/... Helix EXCEL Wilo-SiBoost Smart (FC)... Helix V/... Helix VE/... Helix EXCEL 2 535 457-Ed. 02 / 2013-04-Wilo cs Návod k montá i a obsluze Obr. 1a: 1 2 9 13 14 8 13 10 13 11 12 4 5 7 6 3 Obr. 1b: 1 2 9 8 13 13 14 13

Více

Motorové kalové čerpadlo WT20X * WT30X * WT40X

Motorové kalové čerpadlo WT20X * WT30X * WT40X Motorové kalové čerpadlo WT20X * WT30X * WT40X Návod k obsluze a Servisní knížka HONDA MOTOR Co., Ltd. 2002 Vydání 18/01/2006 Copyright BG Technik cs, a.s. 2 OBSAH : 1. BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY.... 5 2. UMÍSTĚŇÍ

Více

MX 250 / 130115 V1/0214

MX 250 / 130115 V1/0214 MX 250 / 130115 V1/0214 CZ ČESKY Překlad originálního návodu k obsluze Dříve než začnete používat zařízení, přečtěte si návod k obsluze a potom jej uschovejte na dostupném místě! 1. Obecné informace...

Více

Návod k montáži a obsluze 0150.15.14

Návod k montáži a obsluze 0150.15.14 Jednotky odlučovačů tuku pro samostatnou instalaci a úplnou likvidaci podle DIN EN 1825 a DIN 4040-100 Nerez ocel (1.4571) Provedení Typ oválné kulaté Základní provedení LIPUREX- O nebo R Rozšíření stupně

Více

HORSCH Joker 6-12 RT. Návod k obsluze. Specialista na nejmodernější kultivaci půdy a secí techniku

HORSCH Joker 6-12 RT. Návod k obsluze. Specialista na nejmodernější kultivaci půdy a secí techniku 07/2008 Specialista na nejmodernější kultivaci půdy a secí techniku HORSCH Joker 6-12 RT Art.: 80800900 cs Návod k obsluze Před uvedením do provozu si jej pečlivě přečtěte! Návod k obsluze uschovejte!

Více

Technika pohonů \ elektronika pohonů \ systémová integrace \ servis MOVIFIT -SC. Návod k obsluze. Vydání 10/2008 11662751 / CS

Technika pohonů \ elektronika pohonů \ systémová integrace \ servis MOVIFIT -SC. Návod k obsluze. Vydání 10/2008 11662751 / CS Technika pohonů \ elektronika pohonů \ systémová integrace \ servis MOVIFIT -SC Vydání 10/2008 11662751 / CS Návod k obsluze SEW-EURODRIVE Driving the world Obsah 1 Všeobecné pokyny... 5 1.1 Použití návodu

Více

NÁVOD K OBSLUZE VYVAŽOVAČKA KOL C322D C 322 D36 ZÁRUČNÍ LIST

NÁVOD K OBSLUZE VYVAŽOVAČKA KOL C322D C 322 D36 ZÁRUČNÍ LIST ZÁRUČNÍ LIST Na výrobky UNI-MAX je poskytována záruka v délce 24 měsíců od data prodeje dle občanského zákoníku nebo v délce 12 měsíců dle obchodního zákoníku a vztahuje se na prokázané vady materiálu

Více

Rozvaděče vn. Rozvaděče vn. typu 8DJ10/8DJ20 PROVOZNÍ NÁVOD. do 25 kv, s plynovou izolací

Rozvaděče vn. Rozvaděče vn. typu 8DJ10/8DJ20 PROVOZNÍ NÁVOD. do 25 kv, s plynovou izolací s Rozvaděče vn typu 8DJ10/8DJ20 do 25 kv, s plynovou izolací Rozvaděče vn PROVOZNÍ NÁVOD Objednací číslo: 817-8030.0 Opravené vydání: 07.1 Vydání: 24-10-2008 Všeobecně Tento návod z důvodu přehlednosti

Více