TP + Návod k použití D Revize: 02

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "TP + Návod k použití. 2022-D033543 Revize: 02"

Transkript

1 2022-D TP + Návod k použití 2022-D Revize: 02

2 TP + Přehled revizí Revize Datum Komentář Kapitola Nové zpracování Všechny Směrnice o strojních zařízeních 1, 2, 3, 4, 6 Servis V případě technických otázek se obrat'te na tuto adresu: WITTENSTEIN alpha GmbH Customer Service Walter-Wittenstein-Straße 1 D Igersheim Tel.: Fax: WITTENSTEIN alpha GmbH 2009 Tato dokumentace je chráněna autorským zákonem. Všechna práva, včetně rozmnožování a rozšiřování jiným způsobem (např. zpracování dat, nosiče dat a datová sit'), a to i částečně, vlastní WITTENSTEIN alpha GmbH. Změny obsahu a technické změny vyhrazeny D Revize: 02

3 TP + Obsah 1 O tomto návodu Signální výrazy Bezpečnostní symboly Struktura bezpečnostních pokynů Informační symboly Bezpečnost Směrnice ES o strojních zařízeních Nebezpečí Personál Použití ke stanovenému účelu Rozumem předpokládatelné chybné použití Záruka Všeobecné bezpečnostní pokyny Popis převodovky Přehled součástí převodovky Výrobní štítek Objednací kód Údaje o výkonu Hmotnost Emise zvuku Přeprava a uložení Rozsah dodávky Balení Přeprava Uložení Montáž Příprava Připojení elektromotoru k převodovce Připojení převodovky ke stroji Připojení na výstupní straně Uvedení do provozu a provoz Údržba a likvidace Práce při údržbě Prohlídka Kontrola utahovacích momentů Uvedení do provozu po provedení údržby Plán údržby Pokyny k použitému mazivu Likvidace do odpadu Závady Dodatek Údaje k připojení elektromotoru Údaje pro verzi M Údaje pro verzi MA Údaje k připojení na výstupní straně Údaje k připojení stroje Utahovací momenty pro běžné rozměry závitů ve strojírenství...20 Revize: D cs-1

4 O tomto návodu TP + 1 O tomto návodu Tento návod k použití obsahuje důležité informace potřebné k bezpečnému používání planetové převodovky TP + (dále jen "převodovky"). Provozovatel musí zajistit, aby si tento návod k použití přečetly a porozuměly mu všechny osoby, které jsou pověřené montáží, provozem nebo údržbou převodovky. Tento návod k použití musí být k dispozici v blízkosti převodovky. Tyto bezpečnostní pokyny předejte prosím i dalším osobám. Originál tohoto návodu k použití byl vytvořen v německém jazyce; všechny ostatní jazykové verze jsou překlady tohoto návodu. 1.1 Signální výrazy Jako upozornění na nebezpečí, zákazy a důležité informace jsou použity následující signální výrazy (návěští): Tento výraz upozorňuje na bezprostřední nebezpečí, které má za následek těžké zranění nebo i smrt. Tento výraz upozorňuje na možné nebezpečí, které může mít za následek těžké zranění nebo i smrt. Tento výraz upozorňuje na možné nebezpečí, které může mít za následek lehké až těžké zranění. Tento signální výraz upozorňuje na možné nebezpečí, které může mít za následek věcné škody. Upozornění bez signálního výrazu upozorňuje na tipy k používání nebo zvlášť důležité informace při manipulaci s převodovkou. 1.2 Bezpečnostní symboly Jako upozornění na nebezpečí, zákazy a důležité informace jsou použity následující bezpečnostní symboly: Všeobecné nebezpečí Horký povrch Zavěšená břemena Vtažení Ochrana životního prostředí Informace cs D Revize: 02

5 TP + O tomto návodu 1.3 Struktura bezpečnostních pokynů Bezpečnostní pokyny uvedené v tomto provozním návodu jsou uspořádány podle následujícího vzoru: A = bezpečnostní symbol (viz kap. 1.2 "Bezpečnostní symboly") B = signální výraz, návěští (viz kap. 1.1 "Signální výrazy") C = druh a pořadí nebezpečí D = ochrana před nebezpečím 1.4 Informační symboly Jsou použity následující informační symboly: vyzývá Vás k určitému jednání ukazuje následek určitého jednání uvádí dodatečné informace k jednání Revize: D cs-3

6 Bezpečnost TP + 2 Bezpečnost Tento návod k použití zejména bezpeènostní pokyny, a pøedpisy platné v místì poųití, musí dodr ovat všechny osoby, které pracují s převodovkou. Kromě bezpečnostních pokynů uvedených v tomto návodu k použití je třeba dodržovat i všeobecné zákonné a jiné předpisy týkající se předcházení úrazům (např. používání osobních ochranných pomůcek) a ochrany životního prostředí. 2.1 Směrnice ES o strojních zařízeních Převodovka platí za "součást strojního zařízení" a nepodléhá proto směrnici ES 2006/42/ES o strojních zařízeních. V rozsahu platnosti směrnice ES nesmí být převodovka uvedena do provozu, dokud není stanoveno, že stroj, do kterého má být tato převodovka zabudována, odpovídá požadavkům této směrnice. 2.2 Nebezpečí Převodovka platí za "součást strojního zařízení" a nepodléhá proto směrnici Evropského parlamentu a Rady 2006/42/ES o strojních zařízeních. Aby nebyla ohrožena bezpečnost uživatele a nevznikly škody na stroji, může být převodovka používána pouze ke stanovenému účelu (viz kapitola 2.4 "Použití ke stanovenému účelu") a v bezpečnostně-technicky nezávadném stavu. 2.3 Personál Práce na převodovce smí provádět pouze osoby, které si prostudovaly tento návod k použití a porozuměly mu. 2.4 Použití ke stanovenému účelu Převodovka slouží k převodu točivých momentů apočtu otáček. Je vhodná pro průmyslové aplikace, které nespadají pod článek 2 směrnice 2002/95/ES (o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních). Převodovka je určena pro zabudování do elektromotorů, které: - odpovídají konstrukci B5 (při odchylkách se spojte s naším Customer Service [technickým zákaznickým servisem]). - mají alespoň radiální a stranovou házivost v toleranci N podle DIN mají hladký hřídel. 2.5 Rozumem předpokládatelné chybné použití Každé použití, které překročí maximální dovolený počet otáček, točivý moment či teplotu, představuje použití v rozporu s původním určením a je proto zakázáno. 2.6 Záruka Nároky vyplývající ze záruky a odpovědnosti při zranění osob a věcných škodách jsou vyloučeny v případě - nedodržení pokynů pro přepravu a skladování - nesprávného (chybného) použití - neodborné nebo chybějící údržby a oprav - neodborné montáže/demontáže nebo neodborného provozu - provozu převodovky vadnými ochrannými zařízeními - provozu převodovky bez maziv - provozu značně znečistěné převodovky - změn nebo přestavby provedených bez písemného souhlasu WITTENSTEIN alpha GmbH cs D Revize: 02

7 TP + Bezpečnost 2.7 Všeobecné bezpečnostní pokyny Předměty vymrštěné otáčejícími se součástmi mohou způsobit těžká zranění. Před uvedením do provozu odkliďte předměty a nářadí z převodovky. Otáčející se součásti převodovky mohou vtáhnout části těla a způsobit těžká zranění nebo i smrt. Dodržujte bezpečnou vzdálenost od pohybujících se strojních součástí převodovky, která je v činnosti. Během montáže a údržby zajistěte stroj proti opětovnému rozběhu a samovolným pohybům. Horký povrch převodovky může způsobit těžké popáleniny. Povrchu převodovky se dotýkejte pouze v ochranných rukavicích nebo po delším odstavení převodovky. Uvolněné nebo nadměrně namáhané šroubové spoje mohou mít za následek poškození převodovky. Montáž a kontrolu utažení šroubových spojů, pro které jsou stanoveny utahovací momenty, provádějte kalibrovaným momentovým klíčem. Rozpouštědla a maziva mohou znečistit půdu a vodní toky. Čisticí rozpouštědla a maziva používejte a likvidujte podle předpisů. Revize: D cs-5

8 Popis převodovky TP + 3 Popis převodovky Jedná se o jedno- nebo vícestupňovou přesnou planetovou převodovku, vyráběnou standardně vtěchto provedeních: M (pro montáž jako nástavba elektromotoru) Vystředění elektromotoru nástavbové převodovky se provádí: - do velikosti převodovky TP a průměru hřídele elektromotoru 28 mm svěrným pouzdrem (zásuvkou nebo spojkou) - od velikosti převodovky TP a průměru hřídele elektromotoru > 28 mm středicím nákružkem elektromotoru. Radiální pnutí elektromotoru je tak vyloučeno. Přizpůsobení různým elektromotorům se provádí adaptační přírubou a distančním pouzdrem. Uložení výstupní příruby je provedeno tak, že pohlcuje vysoké klopné momenty a axiální síly. Pro teplotní kompenzaci délky může být převodovka volitelně vybavena spojkou. L S (jako Samostatná převodovka) Základem tohoto provedení je verze "M" (viz výše) doplněná o další přídavné součásti jako skříň pohonu či hnací hřídel (L). Hnací hřídel poskytuje možnost pohonu převodovky například přímo řemenicí. Uložení hnacího hřídele a výstupní příruby je provedeno tak, že pohlcuje vysoké klopné momenty a axiální síly. 3.1 Přehled součástí převodovky Součásti převodovky J I K A B C A B C D Skříň převodovky Uložení pohonu Výstupní příruba Planetový stupeň H D E F Těsnicí kroužek radiálního hřídele Těsnicí kroužek radiálního hřídele G F E G H I Svěrné pouzdro (zásuvka/spojka) Distanční pouzdro Adaptační příruba J Uložení pohonu K Skříň pohonu Tbl-1: Přehled součástí převodovky cs D Revize: 02

9 TP + Popis převodovky 3.2 Výrobní štítek Výrobní štítek je umístěn na skříni převodovky. WITTENSTEIN alpha GmbH - Walter Wittenstein-Str Igersheim E A C D B TP 010S-MF K1-2S i= 10 Lubricated for Life: Tribol 800/220 SN: DMF: 24/08 Made in Germany A B C D E Označení Objednací kód (viz kap. 3.3 "Objednací kód" ) Převodový poměr Výrobní číslo Mazivo Datum výroby Tbl-2: Výrobní štítek (příklady hodnot) 3.3 Objednací kód TP 010 S-M F K 1-2 S Typ převodovky TP+ 004/010/025/050/110/ 300/500 Provedení A = Provedení optimalizované co do setrvačnosti hmoty F = Mazání pro potravinářský průmysl G = Tuk S = Standardní X = Zvláštnì provedenì Varianty převodovky M = Pro montáž s elektromotorem S = Samostatná převodovka Provedení převodovky A = High Torque F = Provoz v cyklu S5 Pročet stupňů 1 = 1 stupňová 2 = 2 stupňovà 3 = 3 stupňovà Připojení k motoru K = Spojka S = Standardní Generace Přesnost 0 = Zvýŝenà 1 = Standardní Vnitřní průměr svěrnèho pouzdra Viz katalog Typ výstupní příruby 0 = Standardní 3 = Systemabtrieb 4 = Zvláštnì provedenì Převodový poměr i Revize: D cs-7

10 Popis převodovky TP Údaje o výkonu Údaje o maximálních otáčkách a přípustných točivých momentech naleznete v našem katalogu nebo na našich internetových stránkách Pokud je převodovka starší než jeden rok, spojte se prosím s naším zákaznickým servisem. Obdržíte platné údaje o výkonu. 3.5 Hmotnost V tabulce "Tbl-3" jsou uvedeny hmotnosti převodovky se středně velkou adaptační přírubou. Pokud je namontována jiná adaptační příruba, může se skutečná hmotnost lišit až o 10 %. Velikost převodovky TP + Provedení Stupně M 1 1,4 3,8 6,5 14,0 30,0 60,0 82,0 2 1,5 3,6 6,7 14,1 34,0 58,5 77,5 MA ,0 80,0 2-3,2 5,6 12,5 33,1 64,0 80,0 3-3,6 6,1 13,4 35,4 67,0 89,0 S na vyžádání Tbl-3: Hmotnost [kg] 3.6 Emise zvuku Trvalá hladina akustického tlaku může podle typu převodovky a konstrukční velikosti dosahovat hodnoty mezi 70 a 75 db(a). Máte-li zájem o údaje týkající se vašeho konkrétního výrobku, spojte se prosím s naším zákaznickým servisem. cs D Revize: 02

11 TP + Přeprava a uložení 4 Přeprava a uložení 4.1 Rozsah dodávky Podle dodacího listu zkontrolujte úplnost dodávky. Chybějící díly nebo zjištěné škody ihned písemně sdělte dopravci, pojišťovně nebo firmě WITTENSTEIN alpha GmbH. 4.2 Balení Převodovka se dodává zabalená do fólií a kartónů. 4.3 Přeprava Obalový materiál odneste do sběrného střediska, kde bude zlikvidován. Při likvidaci dodržujte platné místní předpisy. Tvrdé nárazy, například při pádu nebo prudkém položení na zem, mohou převodovku poškodit. Používejte pouze zdvihací zařízení a závěsné prostředky s dostatečnou nosností. Nesmí být překročena maximální nosnost zdvihacího zařízení. Převodovkuukládejte pomalu. Zavěšená břemena mohou pádem způsobit těžká zranění nebo i smrt. Nikdy se nezdržujte pod zavěšeným břemenem. Kpřepravě převodovky není předepsán žádný zvláštní způsob. Údaje o hmotnostech viz kapitola 3.5 "Hmotnost". 4.4 Uložení Převodovku skladujte v původním obalu, ve vodorovné poloze a suchém prostředí s teplotou od 0 C do +40 C. Doba skladování převodovky nesmí překročit 2 roky. Z hlediska vedení skladu doporučujeme použít metodu "first in - first out". Revize: D cs-9

12 Montáž TP + 5 Montáž 5.1 Příprava Před zahájením prací se informujte o všeobecných bezpečnostních pokynech (viz str. 2.7 "Všeobecné bezpečnostní pokyny"). Stlačený vzduch může poškodit těsnění převodovky. Převodovku nečistěte stlačeným vzduchem. Přímo aplikovaný čisticí prostředek může změnit hodnoty tření svěrného pouzdra. Čisticí prostředek aplikujte na tkaninu, prostřednictvím které potom svěrné pouzdro otřete. Očistěte resp. odstraňte mazivo z následujících součástí převodovky čistou tkaninou nepouštějící vlákna a neagresivním čisticím prostředkem rozpouštějícím tuky: - všechny styčné plochy sousedních dílů - centrování - hřídel elektromotoru - vnitřní povrch svěrného pouzdra - vnitřní a vnější povrch distančního pouzdra Všechny styčné plochy sousedních dílů vytřete do sucha a zajistěte tak správné hodnoty koeficientu tření šroubových spojů. Zkontrolujte styčné plochy z hlediska poškození a cizích těles. cs D Revize: 02

13 TP + Montáž 5.2 Připojení elektromotoru k převodovce Věnujte pozornost údajům a bezpečnostním pokynům výrobce motoru. Věnujte pozornost pokynům k bezpečnosti a zpracování použitého lepidla k zajišťování šroubů. F C H D B A E Pokud má hřídel elektromotoru lícované pero, vyjměte je. Pokud to výrobce motoru doporučuje, vložte poloklín (Woodruffovo pero). Otočte svěrné pouzdro (C) tak, aby svěrný šroub (H) byl přístupný montážním otvorem. Povolte svěrný šroub (H) svěrného pouzdra (C) o jednu otáčku. Nasuňte hřídel elektromotoru do svěrného pouzdra převodovky (E). Zasunutí hřídele elektromotoru musí být snadné. V opačném případě musíte více povolit svěrný šroub. U některých průměrů hřídelů elektromotoru a aplikací je nutné namontovat přídavné jednostranně naříznuté distanční pouzdro. Drážky distančního pouzdra (je-li k dispozici) a svěrného pouzdra musejí ležet v jedné přímce s drážkou (je-li k dispozici) hřídele elektromotoru, viz tabulka "Tbl-4". Mezi elektromotorem (D) a adaptační přírubou (B) nesmí být mezera. H I J K L Označení Svěrný šroub Ocelový/hliníkový svěrací kroužek [součást svěrného pouzdra (C)] Distanční pouzdro Drážkovaný hřídel Hladký hřídel Tbl-4: Uspořádání hřídele elektromotoru, svěrného pouzdra a distančního pouzdra Potřete všechny čtyři šrouby (F) zajišťovacím prostředkem na šrouby (např. lepidlem Loctite 243). Upevněte elektromotor (D) čtyřmi šrouby k adaptační přírubě (B). Revize: D cs-11

14 Montáž TP + Utahovací moment svěrného šroubu (H) zvolte podle materiálu svěracího kroužku (I). - Svěrný šroub pro ocelový svěrací kroužek: Třída pevnosti Svěrný šroub pro hliníkový svěrací kroužek: Třída pevnosti 8.8 Rozměry šroubů a předepsané utahovací momenty jsou uvedeny v kapitole 9.1 "Údaje k připojení elektromotoru", tabulkách "Tbl-10" a "Tbl-11". Utáhněte svěrný šroub (H) svěrného pouzdra (C). Našroubujte závěrný šroub (A) do adaptační příruby (B). Rozměr šroubu a předepsaný utahovací moment je uveden tabulce "Tbl-5". Rozměr klíče [mm] Utahovací moment [Nm] Tbl-5: Utahovací momenty závěrného šroubu 5.3 Připojení převodovky ke stroji Věnujte pozornost pokynům k bezpečnosti a zpracování použitého lepidla k zajišťování šroubů. A Vystřeďte převodovku v loži stroje. Upevňovací šrouby namažte prostředkem na zajišťování šroubů (např. lepidlem Loctite 243). Připevněte převodovku upevňovacími šrouby v průchozích otvorech (A) ke stroji. Převodovku namontujte tak, aby výrobní štítek zůstal čitelný. Nepoužívejte podložky (např. běžné podložky, zubaté podložky). Předepsané rozměry šroubů a utahovací momenty jsou uvedeny v kapitole 9.3 "Údaje k připojení stroje", tabulce "Tbl-13". 5.4 Připojení na výstupní straně Pnutí při montáži může převodovku poškodit. Bez působení síly namontujte ozubená kola a ozubené řemenice na výstupní (hnací) přírubu. V žádném případě neprovádějte montáž narážením nebo lisováním! K montáži používejte pouze vhodné nástroje a zařízení. Předepsané rozměry šroubů a utahovací momenty jsou uvedeny v kapitole 9.2 "Údaje k připojení na výstupní straně", tabulce "Tbl-12". cs D Revize: 02

15 TP + Uvedení do provozu a provoz 6 Uvedení do provozu a provoz Před zahájením prací se informujte o všeobecných bezpečnostních pokynech (viz str. 2.7 "Všeobecné bezpečnostní pokyny"). Nesprávné zacházení a provoz mohou způsobit poškození převodovky. Zajistěte, aby - teplota okolí nepoklesla pod -15 C resp. nepřekročila +40 C aaby - provozní teplota nestoupla nad +90 C. Zabraňte vytváření námrazy. Mohla by poškodit těsnění. V případě jiných podmínek použití se prosím spojte s naším zákaznickým servisem. Používejte převodovku pouze v rozsahu jejich limitních hodnot, viz kapitola 3.4 "Údaje o výkonu". Používejte převodovku pouze v čistém, bezprašném a suchém prostředí. Revize: D cs-13

16 Údržba a likvidace TP + 7 Údržba a likvidace Před zahájením prací se informujte o všeobecných bezpečnostních pokynech (viz str. 2.7 "Všeobecné bezpečnostní pokyny"). 7.1 Práce při údržbě Prohlídka Prohlédněte převodovku a zjistěte, zda nevykazuje vnější známky poškození. Těsnicí kroužky radiálního hřídele podléhají opotřebení. Proto při každé prohlídce převodovky zkontrolujte případné netěsnosti. Další všeobecné informace o těsnicích kroužcích radiálního hřídele najdete na internetové stránce našeho partnera Zkontrolujte v montážní poloze, že se na výstupní (hnací) přírubě nehromadí cizí médium (např. olej) Kontrola utahovacích momentů Zkontrolujte utahovací momenty upevňovacích šroubů skříně převodovky a výstupní příruby. Předepsané utahovací momenty najdete v kapitole 9.3 "Údaje k připojení stroje", tabulce "Tbl-13", a v kapitole 9.2 "Údaje k připojení na výstupní straně", tabulce "Tbl-12". Zkontrolujte utahovací moment svěrného šroubu na nástavbě elektromotoru. Předepsané utahovací momenty jsou uvedeny v kapitole 9.1 "Údaje k připojení elektromotoru", tabulkách "Tbl-10" a "Tbl-11". 7.2 Uvedení do provozu po provedení údržby Očistěte vnější povrch převodovky. Namontujte všechna bezpečnostní zařízení. Před opětovným uvedením převodovky do provozu proveďte zkoušku činnosti. 7.3 Plán údržby Práce při údržbě Při uvedení do provozu Poprvé po 500 provozních hodinách nebo 3 měsících Každé 3 měsíce Ročně Prohlídka X X X Kontrola utahovacích momentů X X X Tbl-6: Plán údržby cs D Revize: 02

17 TP + Údržba a likvidace 7.4 Pokyny k použitému mazivu Všechny převodovky jsou od výrobce naplněny syntetickým převodovým olejem (polyglykolem) třídy viskozity ISO VG100, ISO VG220 nebo permanentně promazány mazivem pro vysoké výkony (viz výrobní štítek). Všechna ložiska jsou od výrobce namazána pro dlouhou životnost. Další informace o mazivech získáte přímo u výrobce: Standardní maziva Castrol Industrie GmbH, Mönchengladbach Tel.: Maziva pro potravinářský průmysl (registrace NSF-H1) Klüber Lubrication München KG, Mnichov Tel.: Tbl-7: Výrobci maziv 7.5 Likvidace do odpadu Doplňující informace k výměně adaptèru, k demontáži a odstranění převodovky obdržíte od našeho zákaznického servisu. Odstranění převodovky provádějte v příslušném středisku odpadového hospodářství. Při likvidaci dodržujte platné místní předpisy. Revize: D cs-15

18 Závady TP + 8 Závady Odlišná činnost při provozu může být známkou již vzniklé závady převodovky, popř. může způsobit závadu převodovky. Teprve po odstranění závady můžete převodovku uvést do provozu. Odstraňování poruch je vyhrazeno výlučně odbornému personálu se zvláštní kvalifikací. Závada Možná příčina Odstranění Zvýšená provozní teplota. Zvýšená hlučnost při provozu. Převodovka není vhodná k danému účelu použití. Elektromotor zahřívá převodovku. Vysoká okolní teplota. Pnutí v připojení elektromotoru. Poškozená ložiska. Poškozená ozubení. Zkontrolujte technické údaje. Zkontrolujte zapojení kabeláže elektromotoru. Zajistěte dostatečné chlazení. Vyměňte elektromotor. Zajistěte dostatečné chlazení. Spojte se s naším zákaznickým servisem. Úbytek maziva. Velké množství maziva. Otřete vystupující mazivo a dále pozorujte převodovku. Po krátké době musí mazivo přestat vystupovat. Netěsnosti. Spojte se s naším zákaznickým servisem. Tbl-8: Závady cs D Revize: 02

19 TP + Dodatek 9 Dodatek 9.1 Údaje k připojení elektromotoru Označení H I J K Svěrný šroub Ocelový/hliníkový svěrací kroužek (součást svěrného pouzdra) Distanční pouzdro Hřídel Tbl-9: Uspořádání hřídele elektromotoru, svěrného pouzdra a distančního pouzdra Údaje pro verzi M Velikost převodovky TP + Vnitř. Ø svěr. pouzdra x [mm] Svěrný šroub (H)/ DIN ISO 4762 Rozměr klíče [mm] Utahovací moment [Nm] Třída pevnosti 12.9 (8.8) max. axiál. síla svěr. pouzdra [N] Zásuvk. pouzdro Spojka 004 1stupňová x 11 M4 3 4,1 (2,8) < x 14 M5 4 9,5 (5,6) 14< x 19 M (9,5) 2stupňová x 11 M4 3 4,1 (2,8) 80 11< x 14 M5 4 9,5 (5,6) 010 1stupňová x 14 M5 4 9,5 (5,6) < x 19 M (9,5) 19< x 24 M (23) 2stupňová x 11 M4 3 4,1 (2,8) < x 14 M5 4 9,5 (5,6) 14< x 19 M (9,5) 025 1stupňová x 19 M (9,5) < x 24 M (23) 24< x 28 M (9,5) 28< x 38 M (45) 2stupňová x 14 M5 4 9,5 (5,6) < x 19 M (9,5) 19< x 24 M (23) 050 1stupňová x 24 M (23) < x 38 M (45) 38< x 48 M (78) 2stupňová x 19 M (9,5) < x 24 M (23) 24< x 38 M (45) Revize: D cs-17

20 Dodatek TP + Velikost převodovky TP + Vnitř. Ø svěr. pouzdra x [mm] Svěrný šroub (H)/ DIN ISO 4762 Rozměr klíče [mm] Utahovací moment [Nm] Třída pevnosti 12.9 (8.8) max. axiál. síla svěr. pouzdra [N] Zásuvk. pouzdro Spojka 110 1stupňová x 38 M (45) < x 48 M (78) 2stupňová x 24 M (23) < x 38 M (45) 38< x 48 M (78) 300 1stupňová x 55 M (78) 300 2stupňová x 48 M (78) stupňová x 60 M (195) 300 2stupňová x 48 M (78) 250 Tbl-10: Údaje k připojení elektromotoru, verze M Údaje pro verzi MA Velikost převodovky TP + Vnitř. Ø svěr. pouzdra x [mm] Svěrný šroub (H)/ DIN ISO 4762 Rozměr klíče [mm] Utahovací moment [Nm] Třída pevnosti 12.9 (8.8) max. axiál. síla svěr. pouzdra [N] Zásuvk. pouzdro Spojka 010 2stupňová x 14 M5 4 9,5 (5,6) < x 19 M (9,5) 3stupňová x 14 M5 4 9,5 (5,6) stupňová x 19 M (9,5) < x 24 M (23) 3stupňová x 19 M (9,5) stupňová x 24 M (23) < x 38 M (45) 3stupňová x 24 M (23) stupňová x 38 M (45) < x 48 M (78) 3stupňová x 38 M (45) stupňová x 55 M (78) 300 2stupňová x 48 M (78) 250 3stupňová x 38 M (45) stupňová x 60 M (195) 300 2stupňová x 48 M (78) 250 3stupňová x 38 M (45) < x 48 M (78) Tbl-11: Údaje k připojení elektromotoru, verze MA cs D Revize: 02

21 TP + Dodatek 9.2 Údaje k připojení na výstupní straně Závit ve výstupní přírubě Velikost převodovky / provedení TP + Ø roztečné kružnice [mm] Počet x závit x hloubka [ ] x [mm] x [mm] Utahovací moment [Nm] Třída pevnosti M / S 31,5 8 x M5 x M / S 50 8 x M6 x 10 15,4 025 M / S x M6 x 12 15,4 050 M / S x M8 x 15 37,3 110 M / S x M10 x 20 73,4 300 M / S x M16 x M / S x M20 x MA / SA x M6 x 10 15,4 025 MA / SA x M8 x 12 37,3 050 MA / SA x M10 x 15 73,4 110 MA / SA x M12 x MA / SA x M20 x MA / SA x M24 x MA / SA = HighTorque Tbl-12: Údaje k připojení na výstupní straně 9.3 Údaje k připojení stroje Průchozí otvory ve skříni převodovky Velikost převodovky / provedení TP + Ø roztečné kružnice [mm] Počet x průměr [ ] x [mm] Pro rozměr šroubu/třídu pevnosti Utahovací moment [Nm] 004 M / S 79 8 x 4,5 M4 / , M / S x 5,5 M5 / M / S x 5,5 M5 / M / S x 6,6 M6 / ,4 110 M / S x 9,0 M8 / ,3 300 M / S x 13,5 M12 / M / S x 13,5 M12 / MA / SA x 5,5 M5 / MA / SA x 5,5 M5 / MA / SA x 6,6 M6 / ,4 110 MA / SA x 9,0 M8 / ,3 300 MA / SA x 13,5 M12 / MA / SA x 13,5 M12 / Tbl-13: Údaje k připojení stroje; MA / SA = HighTorque Revize: D cs-19

22 Dodatek TP Utahovací momenty pro běžné rozměry závitů ve strojírenství Uvedené utahovací momenty vrutů a matic jsou výpočtové hodnoty, které jsou založeny na těchto předpokladech: - Výpočet podle VDI 2230 (vydání v únoru 2003) - Součinitel tření závitů a dosedacích ploch µ = 0,10 - Využití meze průtažnosti 90% Utahovací moment [Nm] pro závit Třída pevnosti Šroub / matice M3 M4 M5 M6 M8 M10 M12 M14 M16 M18 M20 M22 M / 8 1,15 2,64 5,24 8,99 21,7 42,7 73, / 10 1,68 3,88 7,69 13,2 31,9 62, / 12 1,97 4,55 9,00 15,4 37,3 73, Tbl-14: Utahovací momenty vrutù a matic cs D Revize: 02

CLAMPEX KTR 400 Provozní a montážní návod

CLAMPEX KTR 400 Provozní a montážní návod 1 z 8 Upínací pouzdro CLAMPEX je třecí, rozebíratelné spojení hřídel-náboj pro válcové hřídele a díry bez lícovaného pera. Obsah 1 Technické údaje 2 Pokyny 2.1 Všeobecné pokyny 2.2 Značky pro bezpečnost

Více

PŘÍRUČKA PRO UŽIVATELE

PŘÍRUČKA PRO UŽIVATELE POL. T26801 PŘÍRUČKA PRO UŽIVATELE POKYNY PRO POUŽITÍ Nosnost 1500 lb SKLÁDACÍ STOJAN PRO MOTOR VAROVÁNÍ PROSTUDUJTE, POCHOPTE A DODRŽUJTE VEŠKERÁ VAROVÁNÍ A POKYNY PŘED POUŽITÍM STOJANU. NEPŘEKRAČUJTE

Více

Návod k montáži VAZ H1000/1, VAZ H1500/1. Návod k montáži. Pro servisního technika. Vydavatel/Výrobce Vaillant GmbH

Návod k montáži VAZ H1000/1, VAZ H1500/1. Návod k montáži. Pro servisního technika. Vydavatel/Výrobce Vaillant GmbH Návod k montáži Pro servisního technika Návod k montáži VAZ H1000/1, VAZ H1500/1 CZ Vydavatel/Výrobce Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28 10 info@vaillant.de

Více

Provozní návod VISCONET II VISCONET II F VISCONET II M VISCONET II MF. Obecné údaje. Instalace/ sestavení. Uvedení do provozu. Provoz.

Provozní návod VISCONET II VISCONET II F VISCONET II M VISCONET II MF. Obecné údaje. Instalace/ sestavení. Uvedení do provozu. Provoz. Provozní návod VISCONET II VISCONET II F VISCONET II M VISCONET II MF Obecné údaje Instalace/ sestavení Uvedení do provozu Provoz Opravy/servis Před uvedením přístroje do provozu je bezpodmínečně nutné

Více

FLENDER ARPEX pakety lamel s kónickým šroubením. ARC-6/8/10 Velikosti 225-6 až 1035-10. Návod k montáži AN 4241 cs 06/2012.

FLENDER ARPEX pakety lamel s kónickým šroubením. ARC-6/8/10 Velikosti 225-6 až 1035-10. Návod k montáži AN 4241 cs 06/2012. FLENDER ARPEX pakety lamel s kónickým šroubením ARC-6/8/10 Velikosti 225-6 až 1035-10 Návod k montáži FLENDER couplings FLENDER ARPEX pakety lamel s kónickým šroubením ARC-6/8/10 Velikosti 225-6 až 1035-10

Více

Návod k instalaci VR 900. Návod k instalaci. Pro servisního technika. Komunikační jednotka. Vydavatel/Výrobce Vaillant GmbH

Návod k instalaci VR 900. Návod k instalaci. Pro servisního technika. Komunikační jednotka. Vydavatel/Výrobce Vaillant GmbH Návod k instalaci Pro servisního technika Návod k instalaci VR 900 Komunikační jednotka CZ Vydavatel/Výrobce Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28

Více

AIRCRAFT ENGINES SERVICE BULLETIN KONTROLA ČEPU KLIKOVÉHO HŘÍDELE A KLUZNÉHO POUZDRA VE VÍKU REDUKTORU U MOTORŮ ROTAX SB-912-046 SB-914-031

AIRCRAFT ENGINES SERVICE BULLETIN KONTROLA ČEPU KLIKOVÉHO HŘÍDELE A KLUZNÉHO POUZDRA VE VÍKU REDUKTORU U MOTORŮ ROTAX SB-912-046 SB-914-031 ZÁVAZNÉ KONTROLA ČEPU KLIKOVÉHO HŘÍDELE A KLUZNÉHO POUZDRA VE VÍKU REDUKTORU U MOTORŮ ROTAX ŘADY 912/914 Opakované symboly Věnujte pozornost následujícím symbolům, které odlišují důležitost některých sdělení

Více

Akumulační zásobník all- STOR. Návod k obsluze. Návod k obsluze. Pro provozovatele. Vydavatel/Výrobce Vaillant GmbH

Akumulační zásobník all- STOR. Návod k obsluze. Návod k obsluze. Pro provozovatele. Vydavatel/Výrobce Vaillant GmbH Návod k obsluze Pro provozovatele Návod k obsluze Akumulační zásobník all- STOR CZ Vydavatel/Výrobce Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28 10 info@vaillant.de

Více

Návod k obsluze. Zubová čerpadla řady QHD

Návod k obsluze. Zubová čerpadla řady QHD Návod k obsluze Zubová čerpadla řady QHD 1. Základní popis Zubová čerpadla slouží k přeměně mechanické energie v tlakovou energii kapaliny. Čerpadla řady QHD jsou určena zejména pro využití v mobilní hydraulice

Více

GLAUNACH. Všeobecný návod k použití pro tlumiče výfukového hluku. 2010 GLAUNACH GMBH vydání 02.03 strana 1 z 8

GLAUNACH. Všeobecný návod k použití pro tlumiče výfukového hluku. 2010 GLAUNACH GMBH vydání 02.03 strana 1 z 8 GLAUNACH Všeobecný návod k použití pro tlumiče výfukového hluku strana 1 z 8 OBSAH strana 1. VŠEOBECNÉ 3 1.1 Úvodní poznámka 3 1.2 Rozsah platnosti 3 2. ZÁKLADNÍ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY 3 2.1 Pokyny v návodu

Více

Návod k obsluze Technické informace o produktu TPI 650 CS Pneumaticky ovládaná kombinace spojky s brzdou Konstrukční řada 406

Návod k obsluze Technické informace o produktu TPI 650 CS Pneumaticky ovládaná kombinace spojky s brzdou Konstrukční řada 406 Návod k obsluze Technické informace o produktu Pneumaticky ovládaná kombinace spojky s brzdou Konstrukční řada 406 Obsah 1. Bezpečnostní pokyny 2 2. Technické údaje 4 3. Doprava, balení 5 4. Návod k montáži

Více

www.unimotion.eu NÁVOD K ÚDRŽBĚ A MONTÁŽI ŘADA MTV

www.unimotion.eu NÁVOD K ÚDRŽBĚ A MONTÁŽI ŘADA MTV K ÚDRŽBĚ A MONTÁŽI ŘADA Hypex d.o.o. Alpska cesta 43, 4248 Lesce Slovinsko Tel.: +386 (0)4 531 8700 Fax: +386 (0)4 531 8740 www.unimotion.eu e-mail: sales@unimotion.eu www.unimotion.eu OBSAH OBSAH STRANA

Více

AGILE 150. A. Bezpečnostní pokyny B. Montážní návod, péče a údržba

AGILE 150. A. Bezpečnostní pokyny B. Montážní návod, péče a údržba WN 800.52.667.6.32, 12/12 / 006701 A. Bezpečnostní pokyny B. Montážní návod, péče a údržba A. Bezpečnostní pokyny Důležité bezpečnostní pokyny pro montáž a použití kování pro sklo DORMA (je nutné dodržovat

Více

NÁVOD K PROVOZU. Planetové převodovky pro servomotory. 4152 758 901b22

NÁVOD K PROVOZU. Planetové převodovky pro servomotory. 4152 758 901b22 NÁVOD K PROVOZU Planetové převodovky pro servomotory 4152 758 901b22 Změny vyhrazeny Copyright ZF Tento návod k provozu je chráněn podle autorského práva. Rozmnožování a rozšiřování této příručky v jakékoli

Více

TDS 20. CS Návod k obsluze - elektrický topný ventilátor

TDS 20. CS Návod k obsluze - elektrický topný ventilátor TDS 20 CS Návod k obsluze - elektrický topný ventilátor TRT-BA-TDS 20 -TC-001-CS TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com E-Mail:

Více

Návod k obsluze. Zubová čerpadla řady GHD

Návod k obsluze. Zubová čerpadla řady GHD Návod k obsluze Zubová čerpadla řady GHD 1. Základní popis Zubová čerpadla slouží k přeměně mechanické energie v tlakovou energii kapaliny. Čerpadla řady GHD jsou určena zejména pro využití v mobilní hydraulice

Více

Návod k opravě. Výměna 3D pouzdra. XL-AS10001RM-cz-CZ Rev A

Návod k opravě. Výměna 3D pouzdra. XL-AS10001RM-cz-CZ Rev A Návod k opravě Výměna 3D pouzdra XL-AS10001RM-cz-CZ Rev A Obsah 1 Všeobecné informace... 3 1.1 Bezpečnostní pokyny a výstrahy... 3 1.2 Právní informace... 4 1.3 Informace o objednání a kontaktní údaje...

Více

Bezpečnostní kluzné a rozběhové lamelové spojky

Bezpečnostní kluzné a rozběhové lamelové spojky Funkce Vlastnosti, oblast použití Pokyny pro konstrukci a montáž Příklady montáže Strana 3b.03.00 3b.03.00 3b.03.00 3b.06.00 Technické údaje výrobků Kluzné lamelové spojky s tělesem s nábojem Konstrukční

Více

Pohon brány do šířky 2m 900 SN 20CS 900 SN -20

Pohon brány do šířky 2m 900 SN 20CS 900 SN -20 Pohon brány do šířky 2m 900 SN 20CS 900 SN -20 Obsah Bezpečnost......2 Vybavení......2 Modely a vlastnosti......3 Rozměry....3 Připevnění ramene/předběžná kontrola......4 Montáž......4 Odblokování......5

Více

Montážní návod pro dílenský jeřáb

Montážní návod pro dílenský jeřáb Montážní návod pro dílenský jeřáb BEZPEČNOSTNÍ POKYNY Přečtěte si pečlivě tyto pokyny před použitím! DŮLEŽITÉ Přečtěte si všechny pokyny před použitím a dodržujte všechny instrukce a bezpečnostní pokyny,

Více

CLAMPEX KTR 100 Provozní/montážní návod

CLAMPEX KTR 100 Provozní/montážní návod 1 z 9 CLAMPEX svěrná sada je třecí, rozebíratelné spojení hřídel-hřídel pro válcové hřídele a díry bez lícovaného pera. Obsah 1 Technické údaje 2 2 Pokyny 4 2.1 Všeobecné pokyny 4 2.2 Bezpečnostní a informační

Více

Servisní příručka. Hydromotory typ MM a MLHM

Servisní příručka. Hydromotory typ MM a MLHM Hydromotory typ MM a MLHM 1 MM a MLHM Demontáž Poz. Demontovaný díl Popis 2 Montážní příruba F, Upevněte motor svisle s hřídelí otočenou směrem vzhůru na 1 šrouby montážní desku. Šroubovákem A1,2x8 DIN5265

Více

actostor Návod k obsluze Návod k obsluze Pro provozovatele Zásobník teplé vody Vydavatel/Výrobce Vaillant GmbH

actostor Návod k obsluze Návod k obsluze Pro provozovatele Zásobník teplé vody Vydavatel/Výrobce Vaillant GmbH Návod k obsluze Pro provozovatele Návod k obsluze actostor Zásobník teplé vody Vydavatel/Výrobce Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28 10 info@vaillant.de

Více

Nor-Mex E. Návod k montáži a obsluze TSCHAN Pružná spojka. pro prostředí s nebezpečím výbuchu provedení podle RL 94/9/EG BAWN 001-EX-CZE-3 12/2010

Nor-Mex E. Návod k montáži a obsluze TSCHAN Pružná spojka. pro prostředí s nebezpečím výbuchu provedení podle RL 94/9/EG BAWN 001-EX-CZE-3 12/2010 BAWN 001-EX-CZE-3 12/2010 Návod k montáži a obsluze TSCHAN Pružná spojka Nor-Mex E pro prostředí s nebezpečím výbuchu provedení podle RL 94/9/EG Dodavatel a zastoupení v ČR: TYMA CZ, s.r.o. Telefon: +420

Více

NÁVOD K PROVOZU (Překlad) Zvedací stůl

NÁVOD K PROVOZU (Překlad) Zvedací stůl 1. Skupiny uživatelů Úkoly Obsluha Obsluha, vizuální kontrola Odborný personál NÁVOD K PROVOZU (Překlad) Zvedací stůl Typ 1097.0,75 1097.1,25 8718.0,2 Montáž, demontáž, opravy, údržba Kontroly CZ Kvalifikace

Více

OPTIMUM M A S C H I N E N - G E R M A N Y

OPTIMUM M A S C H I N E N - G E R M A N Y www.1bow.cz tel. 585 378 012 OPTIMUM Návod k obsluze Verze 1.0 Univerzální posuv stolu V 250 Návod pečlivě uschovejte pro další použití! OPTIMUM Univerzální posuv stolu 1 Automatický posuv stolu 1.1 Použití

Více

unistor Návod k obsluze Návod k obsluze Pro provozovatele Zásobník teplé vody Vydavatel/Výrobce Vaillant GmbH

unistor Návod k obsluze Návod k obsluze Pro provozovatele Zásobník teplé vody Vydavatel/Výrobce Vaillant GmbH Návod k obsluze Pro provozovatele Návod k obsluze unistor Zásobník teplé vody Vydavatel/Výrobce Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28 10 info@vaillant.de

Více

Návod na obsluhu a údržbu ráčnového utahováku 1/2 W 134 L

Návod na obsluhu a údržbu ráčnového utahováku 1/2 W 134 L Návod na obsluhu a údržbu ráčnového utahováku 1/2 W 134 L s pravým a levým chodem Obj. č. D 322 603 Stav k 11/99 Vážený zákazníku, děkujeme Vám za projevenou důvěru v náš výrobek. Před tím, než začnete

Více

OBSAH. Katalog zubových čerpadel Obsah

OBSAH. Katalog zubových čerpadel Obsah OBSAH Obsah POPIS... 2 ZÁKADNÍ DÍY ČERPADA... 2 TABUKA PARAMETRŮ... 3 VZORCE POUŽITÉ PRO VÝPOČET... 4 ÚČINNOSTI ČERPADA... 4 PRACOVNÍ KAPAINA... 5 TAKOVÉ ZATÍŽENÍ... 5 SMĚR OTÁČENÍ... 6 REVERZNÍ PROVEDENÍ...

Více

Pro provozovatele. Návod k obsluze. allstor. Vyrovnávací zásobník

Pro provozovatele. Návod k obsluze. allstor. Vyrovnávací zásobník Pro provozovatele Návod k obsluze allstor Vyrovnávací zásobník CZ Obsah Obsah 1 Informace k dokumentaci... 3 1.1 Související dokumentace... 3 1.2 Archivace podkladů... 3 1.3 Použité symboly... 3 1.4 Platnost

Více

Šnekový sběrač. Pokyny pro údržbu SMĚRNICE STROJNÍHO ZAŘÍZENÍ

Šnekový sběrač. Pokyny pro údržbu SMĚRNICE STROJNÍHO ZAŘÍZENÍ Pokyny pro údržbu Šnekový sběrač D SMĚRNICE STROJNÍHO ZAŘÍZENÍ Výrobek Dodavatel název: Šnekový sběrač typ: D název: AGRICO s.r.o. adresa: Rybářská 671, 379 01 Třeboň IČO: 26032163 DIČ: CZ26032163 1 Obsah:

Více

Kyvné servopohony SQ 05.2 SQ 14.2/SQR 05.2 SQR 14.2 SQEx 05.2 SQEx 14.2/SQREx 05.2 SQREx 14.2 se stojanem a pákou

Kyvné servopohony SQ 05.2 SQ 14.2/SQR 05.2 SQR 14.2 SQEx 05.2 SQEx 14.2/SQREx 05.2 SQREx 14.2 se stojanem a pákou Kyvné servopohony SQ 05.2 SQ 14.2/SQR 05.2 SQR 14.2 SQEx 05.2 SQEx 14.2/SQREx 05.2 SQREx 14.2 se stojanem a pákou Používejte jen ve spojení s provozním návodem! Tento krátký návod NENAHRAZUJE provozní

Více

Kapesní akumulátorová svítilna. Obj.č.: 84 00 54

Kapesní akumulátorová svítilna. Obj.č.: 84 00 54 Kapesní akumulátorová svítilna Obj.č.: 84 00 54 Tento návod k obsluze náleží k tomuto výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení do provozu a údržbě. Budete jej také potřebovat, budete-li tento výrobek

Více

Plynovy filtr. Návod k použití Návod k montáží Je nutno mít při jízde ve vozidle! Strana 2 Strana 6

Plynovy filtr. Návod k použití Návod k montáží Je nutno mít při jízde ve vozidle! Strana 2 Strana 6 Plynovy filtr Návod k použití Návod k montáží Je nutno mít při jízde ve vozidle! Strana 2 Strana 6 Plynový filtr Rejstřík Použité symboly... 2 Návod k použití Účel použití... 3 Výměna filtrační vložky...

Více

Pohony ozubenou tyčí, Série TRR Úhel otáčení: 0-360 Ø32-100 mm S magnetickým pístem Dvojitý píst s ozubenou tyčí Tlumení: pneumaticky, nastavitelný

Pohony ozubenou tyčí, Série TRR Úhel otáčení: 0-360 Ø32-100 mm S magnetickým pístem Dvojitý píst s ozubenou tyčí Tlumení: pneumaticky, nastavitelný 1 Provozní tlak min/max 1,5 bar / 10 bar Teplota okolí min./max. + - 20 C / +80 C Teplota média min./max. + - 20 C / +80 C Médium Stlačený vzduch Max. částic 5 µm Obsah oleje stlačeného vzduchu 0 mg/m³

Více

Globoidní otočné stoly

Globoidní otočné stoly Globoidní otočné stoly 43 Globoidní otočné stoly Globoidní otočné stoly Naše nejmenší Kompaktní otočné stoly projektované pro maximální zatížení 50 až 2000 kg při extrémně krátkém pracovním taktu a vysoké

Více

TTW 25000 S / TTW 35000 S

TTW 25000 S / TTW 35000 S TTW 25000 S / TTW 35000 S CS NÁVOD K OBSLUZE VENTILÁTOR TRT-BA-TTW25000S35000S-TC-001-CS OBSAH 01. Všeobecný popis........................ 01 02. Bezpečnostní pokyny.................... 01 03. Návod na

Více

Tiskové chyby vyhrazeny. Obrázky mají informativní charakter.

Tiskové chyby vyhrazeny. Obrázky mají informativní charakter. MTJZ Lineární jednotky MTJZ s pohonem ozubeným řemenem Charakteristika Lineární moduly řady MTJZ jsou v první řadě určeny pro svislou zástavbu a použití jako osy Z lineárních víceosých X-Y-Z systémů. Lineární

Více

Vřetenová frézka. tfe 30. Návod k obsluze

Vřetenová frézka. tfe 30. Návod k obsluze Vřetenová frézka tfe 30 Číslo zařízení 6323 0000 Návod k obsluze Výrobce: Scheppach Maschinen-fabrik GmbH & Co. KG D-89335 Ichenhausen/FRG Obecné informace: Když stroj vybalíte z jeho obalu, zkontrolujte,

Více

D.A. SERVOPOHON, série AP - dvojčinný servopohon

D.A. SERVOPOHON, série AP - dvojčinný servopohon D.A. SERVOPOHON, série AP - dvojčinný servopohon Funkční princip: Otáčení hnací hřídele proti směru hodinových ručiček je dosaženo přivedením tlakového vzduchu do OTVORU A, což způsobí pohyb pístů směrem

Více

OBSAH. Katalog zubových čerpadel Obsah

OBSAH. Katalog zubových čerpadel Obsah OBSAH Obsah POPIS... 2 ZÁKADNÍ DÍY ČERPADA... 2 TABUKA PARAMETRŮ... 3 VZORCE POUŽITÉ PRO VÝPOČET... 4 ÚČINNOSTI ČERPADA... 4 PRACOVNÍ KAPAINA... 5 TAKOVÉ ZATÍŽENÍ... 5 SMĚR OTÁČENÍ... 6 REVERZNÍ PROVEDENÍ...

Více

Pila karosářská pneumatická Objednací číslo 100-00953

Pila karosářská pneumatická Objednací číslo 100-00953 Návod k použití Pila karosářská pneumatická Objednací číslo 100-00953 1 Model: Pila karosářská pneumatická Vsuvka pro rychlospojku není součástí dodávky! Pokyny Než začnete nástroj používat, pečlivě pročtěte

Více

PNEUMAxx. Mazací lisy. Provozní návod. Pákové mazací lisy Jednoruční mazací lisy Mazací lisy na stlačený vzduch. Obsah:

PNEUMAxx. Mazací lisy. Provozní návod. Pákové mazací lisy Jednoruční mazací lisy Mazací lisy na stlačený vzduch. Obsah: Mazací lisy PNEUMAxx Pákové mazací lisy Jednoruční mazací lisy Mazací lisy na stlačený vzduch Provozní návod Obsah: 1. Všeobecné údaje 1.1 Použití dle určení 1.2 Konstrukce a popis funkce 1.3 Technická

Více

OW 480 VOLT 351/451/551

OW 480 VOLT 351/451/551 Doplňující listy k návodu k obsluze Doplněk z výroby CZ OW 480 VOLT 351/451/551 Vybavení přístroje pro síťovou přípojku 480 V (ne dodatečné vybavení) Dbejte na dodatkové systémové dokumenty! Všeobecné

Více

Plynový filtr. Návod k použití Návod k montážní Je nutno mít při jízde ve vozidle!

Plynový filtr. Návod k použití Návod k montážní Je nutno mít při jízde ve vozidle! Plynový filtr Návod k použití Návod k montážní Je nutno mít při jízde ve vozidle! Plynový filtr Rejstřík Použité symboly... 2 Návod k použití Účel použití... 3 Indikátor nasycení... 3 Výměna filtrační

Více

Nejedná se o kůlnu, nýbrž o komplexní řešení vašich problémů se skladováním

Nejedná se o kůlnu, nýbrž o komplexní řešení vašich problémů se skladováním Uživatelská příručka APEX 6x3 Nejedná se o kůlnu, nýbrž o komplexní řešení vašich problémů se skladováním Před zahájením montáže si pečlivě prostudujte tuto uživatelskou příručku - česky A-1070-2 519115

Více

www.unimotion.eu NÁVOD K ÚDRŽBĚ A MONTÁŽI ŘADA MTJZ

www.unimotion.eu NÁVOD K ÚDRŽBĚ A MONTÁŽI ŘADA MTJZ K ÚDRŽBĚ A MONTÁŽI ŘADA Hypex d.o.o. Alpska cesta 43, 4248 Lesce Slovinsko Tel: +386 (0)4 531 8700 Fax: +386 (0)4 531 8740 www.unimotion.eu e-mail: sales@unimotion.eu www.unimotion.eu OBSAH OBSAH STRANA

Více

NÁVOD NA INSTALACI, USTAVENÍ A ÚDRŽBU. pružných spojek CMD. typ Winflex

NÁVOD NA INSTALACI, USTAVENÍ A ÚDRŽBU. pružných spojek CMD. typ Winflex NÁVOD NA INSTALACI, USTAVENÍ A ÚDRŽBU pružných spojek CMD typ Winflex 1. MONTÁŽ A USTAVENÍ PRUŽINOVÉ SPOJKY Každé pravidlo a doporučení musí být při montáži respektováno 1.1 Před montáží pružné spojky

Více

QHD1 OBSAH. Katalog zubových čerpadel Obsah

QHD1 OBSAH. Katalog zubových čerpadel Obsah OBSAH Obsah POPIS... 2 ZÁKADNÍ DÍY ČEPADA... 2 TABUKA PAAMETŮ... 3 VZOCE POUŽITÉ PO VÝPOČET... 4 ÚČINNOSTI ČEPADA... 4 PACOVNÍ KAPAINA... 5 TAKOVÉ ZATÍŽENÍ... 5 DAŠÍ POŽADAVKY... 6 SMĚ OTÁČENÍ... 6 EVEZNÍ

Více

P l a s t o v é r a d i á l n í v e n t i l á t o r y

P l a s t o v é r a d i á l n í v e n t i l á t o r y P l a s t o v é r a d i á l n í v e n t i l á t o r y O B S A H EPN 1. Bezpečnost. 2 2. Popis... 3 3. Provozní podmínky. 3 4. Skladování a přeprava... 4 5. Montáž.. 4 6. Provoz.. 5 7. Údržba.. 5 8. Opravy..

Více

TITAN. Centrální motor s převodovkou pro mříže

TITAN. Centrální motor s převodovkou pro mříže TITAN Centrální motor s převodovkou pro mříže Montážní pokyny a upozornění Pozor: dodržujte uvedené pokyny kvůli bezpečnosti osob. Uchovejte tento návod pro pozdější použití. CE Prohlášení o shodě Centrální

Více

IN 1336 Bench lavička HERO

IN 1336 Bench lavička HERO N Á V O D N A P O U Ž I T Í IN 1336 Bench lavička HERO Děkujeme, že jste se rozhodli pro koupi našeho produktu. Ačkoliv vynakládáme velké úsilí k zajištění kvality každého našeho 1 výrobku, ojediněle se

Více

R-825. Návod k použití STOJANOVÝ VENTILÁTOR. česky. Stojanový ventilátor R-825

R-825. Návod k použití STOJANOVÝ VENTILÁTOR. česky. Stojanový ventilátor R-825 Návod k použití STOJANOVÝ VENTILÁTOR R-825 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte

Více

Montážní návod Audi A6 Limousine (4G) 2011

Montážní návod Audi A6 Limousine (4G) 2011 Servis Montážní návod Originální příslušenství Audi Základní nosič 4G5.071. Vydání 01.2011 Servisní služby. Technické informace Servis Obsah 1 Všeobecné pokyny... 2 Bezpečnostní pokyny... 3 Díly... 3.1

Více

TRONIC 230 V / 50 Hz 115 V / 60 Hz

TRONIC 230 V / 50 Hz 115 V / 60 Hz CZ Návod k obsluze TYP TRONIC 230 V / 50 Hz 115 V / 60 Hz MADE IN EU TR10/V02 HLAVNÍ SOUČÁSTI VIBRAČNÍ HLAVICE S MOTOREM MĚNIČ FREKVENCE PRYŽOVÁ HADICE VYPÍNACÍ/ZAPÍNACÍ TLAČÍTKO ZÁSTRČKA NAPÁJECÍHO KABELU

Více

Kyvné pohony 2SC5. Doplnění provozního návodu SIPOS 5. Změny vyhrazeny!

Kyvné pohony 2SC5. Doplnění provozního návodu SIPOS 5. Změny vyhrazeny! Kyvné pohony 2SC5 Doplnění provozního návodu SIPOS 5 Vydání 03.13 Změny vyhrazeny! Obsah Doplnění provozního návodu SIPOS 5 Obsah Obsah 1 Úvod... 3 1.1 Pokyny týkající se provozního návodu... 3 1.2 Bezpečnostní

Více

Hřídelové klouby, kloubové hřídele / Drážkové hřídele a náboje

Hřídelové klouby, kloubové hřídele / Drážkové hřídele a náboje Strana Informace o produktu.2 Hřídelové klouby a kloubové hřídele Hřídelové klouby.6 Kloubové hřídele.12 Prachovky. Drážkové hřídele a náboje.18 stroj.elementy@haberkorn.cz www.haberkorn.cz.1 Informace

Více

GESTRA Steam Systems VK 14, VK 16. Návod k obsluze 818630-00. Průhledítko Vaposkop

GESTRA Steam Systems VK 14, VK 16. Návod k obsluze 818630-00. Průhledítko Vaposkop GESTRA Steam Systems VK 14 VK 16 Návod k obsluze 818630-00 Průhledítko Vaposkop VK 14, VK 16 Obsah Důležité pokyny Strana Rozsah použití...4 Bezpečnostní pokyny...4 Nebezpečí...4 DGRL (Směrnice pro tlaková

Více

Všeobecné pokyny pro opravu a kontrolu. Bezpečná oprava a kontrola přístrojů WABCO

Všeobecné pokyny pro opravu a kontrolu. Bezpečná oprava a kontrola přístrojů WABCO Všeobecné pokyny pro opravu a kontrolu Bezpečná oprava a kontrola přístrojů Všeobecné pokyny pro opravu a kontrolu Bezpečná oprava a kontrola přístrojů 2. vydání Nové verze naleznete na stránkách www.wabco-auto.com

Více

Kyvné převodovky GSI 63.3 GSI 250.3 pro použití v jaderných elektrárnách (Inside/Outside Containment)

Kyvné převodovky GSI 63.3 GSI 250.3 pro použití v jaderných elektrárnách (Inside/Outside Containment) Kyvné převodovky GSI 63.3 GSI 250.3 (Inside/Outside Containment) Návod k obsluze Montáž, obsluha, uvedení do provozu Obsah GSI 63.3 GSI 250.3 Nejdříve si přečtěte návod! Dodržujte bezpečnostní pokyny.

Více

PROTECO HYDRAULICKÝ ZVEDÁK PROTECO 42.09-ZH-2000, 4000, 6000, 8000, 12000A, 20000

PROTECO HYDRAULICKÝ ZVEDÁK PROTECO 42.09-ZH-2000, 4000, 6000, 8000, 12000A, 20000 HYDRAULICKÝ ZVEDÁK PROTECO 42.09-ZH-2000, 4000, 6000, 8000, 12000A, 20000 14 1. Vypouštěcí ventil 2. Základní deska 3. Těsnící kroužek 4. Hydraulický válec 5. Pístnice 6. Hydraulický olej 7. Olejová nádrž

Více

QHD2 OBSAH. Katalog zubových čerpadel Obsah

QHD2 OBSAH. Katalog zubových čerpadel Obsah OBSAH Obsah POPIS... 2 ZÁKADNÍ DÍY ČEPADA... 2 TABUKA PAAMETŮ... 3 VZOCE POUŽITÉ PO VÝPOČET... 4 ÚČINNOSTI ČEPADA... 4 PACOVNÍ KAPAINA... 5 TAKOVÉ ZATÍŽENÍ... 5 DAŠÍ POŽADAVKY... 6 SMĚ OTÁČENÍ... 6 EVEZNÍ

Více

Montážní návod DORMA AGILE 150 DORMOTION Montáž na stěnu

Montážní návod DORMA AGILE 150 DORMOTION Montáž na stěnu Montážní návod DORMA AGILE 150 DORMOTION Montáž na stěnu Obsah: S. 2-3........... Důležité informace S. 3........... Potřebné nářadí S. 4........... Příprava skla DORMOTION L S. 4........... Rozsah dodávky

Více

Návod k použití. skládající se ze stříkací pistole METACAP typ D/A, dvoulitrové tlakové nádoby model 244/2, 1,5m dvojité hadice a nosného popruhu

Návod k použití. skládající se ze stříkací pistole METACAP typ D/A, dvoulitrové tlakové nádoby model 244/2, 1,5m dvojité hadice a nosného popruhu Návod k použití pro stříkací zařízení 2 L Combi II skládající se ze stříkací pistole METACAP typ D/A, dvoulitrové tlakové nádoby model 244/2, 1,5m dvojité hadice a nosného popruhu (Stav / vydání září 2001)

Více

Uzavírací klapky PN 63-160 DN 80/80-300/250. Oblasti použití. Varianty standardního provedení. Provozní data. Materiály. Instrukce.

Uzavírací klapky PN 63-160 DN 80/80-300/250. Oblasti použití. Varianty standardního provedení. Provozní data. Materiály. Instrukce. Typový list 7338.1/10-64 AKG-A/AKGS-A Uzavírací klapky se samotěsnícím závěrem krytu spřírubami event. s přivařovacími konci PN 63-160 DN 80/80-300/250 Oblasti použití Průmyslová zařízení, elektrárny,

Více

Překlad původního návodu k obsluze. ZIMM Maschinenelemente GmbH & Co KG Millennium Park 3 6890 Lustenau/Rakousko

Překlad původního návodu k obsluze. ZIMM Maschinenelemente GmbH & Co KG Millennium Park 3 6890 Lustenau/Rakousko Překlad původního návodu k obsluze Vydavatel ZIMM Maschinenelemente GmbH & Co KG Millennium Park 3 6890 Lustenau/Rakousko Tel.: 0043 (0)5577 806-0 Fax: 0043 (0)5577 806-8 E-mail: Internet: info@zimm.at

Více

ŠOUPÁTKO PŘÍRUBOVÉ S MĚKKÝM TĚSNĚNÍM BRA.20.900 21.900

ŠOUPÁTKO PŘÍRUBOVÉ S MĚKKÝM TĚSNĚNÍM BRA.20.900 21.900 .iv ar cs.c z ŠOUPÁTKO PŘÍRUBOVÉ S MĚKKÝM TĚSNĚNÍM BRA.20.900 21.900 Šoupátka 20.900 a 21.900 jsou armatury s měkkým těsněním, vyrobené z tvárné litiny, v souladu s těmi nejpřísnějšími výrobními standardy

Více

Obecné informace Pokyny týkající se nasazení a montáže

Obecné informace Pokyny týkající se nasazení a montáže Obecné informace Montážní práce smí být prováděny pouze vyškoleným odborným personálem. Za škody způsobené neodbornou montáží nebo údržbou nepřebírá firma WÖHWA žádnou záruku. Montážní práce smí být prováděny

Více

1592P01. max. DC 48 V, 1 A, 20 W

1592P01. max. DC 48 V, 1 A, 20 W 594 59P0 Průtokový spínač pro kapaliny, pro potrubí DN 0 00. QE90 Spínací výkon : Jmenovitý tlak PN5 max. AC 30, A, 6 A max. DC 48, A, 0 W Ruční nastavení funkce kontaktu (spínací NO / rozpínací NC) Stupeň

Více

ELEKTRONICKÝ INDIKÁTOR TOPNÝCH NÁKLADŮ E-ITN 10.7

ELEKTRONICKÝ INDIKÁTOR TOPNÝCH NÁKLADŮ E-ITN 10.7 ELEKTRONICKÝ INDIKÁTOR TOPNÝCH NÁKLADŮ E-ITN 10.7 Popis: Přístroj E-ITN 10.7 je elektronický indikátor pro rozdělování nákladů na vytápění místností pracující se dvěma snímači teploty. Jeden snímač snímá

Více

Návod k použití Z 01379+02549_CZ_V3

Návod k použití Z 01379+02549_CZ_V3 Návod k použití CZ Z 01379+02549_CZ_V3 01379+02549_CZ.indd 1 15.10.2013 15:24:44 01379+02549_CZ.indd 2 15.10.2013 15:26:16 Obsah Bezpečnostní pokyny 4 Používání v souladu s určením 4 Nebezpečí zranění

Více

BA 2019 MOTOX. Hnací skupiny BA 2019. Všeobecné pokyny a bezpečnostní pokyny. Technický popis. Montáž. Provoz 4. Opravy a údržba.

BA 2019 MOTOX. Hnací skupiny BA 2019. Všeobecné pokyny a bezpečnostní pokyny. Technický popis. Montáž. Provoz 4. Opravy a údržba. Všeobecné pokyny a bezpečnostní pokyny 1 Technický popis 2 MOTOX Hnací skupiny Provozní návod Montáž 3 Provoz 4 Opravy a údržba 5 Náhradní díly 6 Doplnění k návodem k obsluze BA 2010 a BA 2515 pro převod

Více

ServoFit planetové převodovky PHQ/ PHQA. Quattro pohony s největším výkonem v nejmenším provedení

ServoFit planetové převodovky PHQ/ PHQA. Quattro pohony s největším výkonem v nejmenším provedení ServoFit planetové převodovky PHQ/ PHQA Quattro pohony s největším výkonem v nejmenším provedení Mílové kroky pro pohony obráběcích strojů V součtu inovací nepřekonatelný Velikost 7 Velikost 8 Velikost

Více

Návod k použití pro st íkací za ízení MD- 10 skládající se ze st

Návod k použití pro st íkací za ízení MD- 10 skládající se ze st Návod k použití pro stříkací zařízení MD- 10 skládající se ze stříkací pistole METACAP, typ D/A, 10litrové tlakové nádoby model King Lion, typ 17P0101-04, a dvojité hadice dle výběru (Stav / vydání září

Více

Návod pro montáž a použití

Návod pro montáž a použití Návod pro montáž a použití Podesta s žebříkem, pojízdná, přístupná z jedné strany CZ V případě zájmu o další informace nebo pokud by se vyskytly problémy, které nejsou v tomto návodu pro montáž a použití

Více

Laserová vodováha BWL201. Návod k obsluze

Laserová vodováha BWL201. Návod k obsluze Laserová vodováha BWL201 Návod k obsluze OBSAH Důležitá upozornění 2 Všeobecné bezpečnostní pokyny 2 Před uvedením do provozu 3 Použití podle účelu určení 3 Popis přístroje 4 Uvedení do provozu 4 Údržba

Více

Servisní příručka Hydromotory typ RW a MLHRW serie 2

Servisní příručka Hydromotory typ RW a MLHRW serie 2 Servisní příručka Hydromotory typ RW a MLHRW serie 2 1 Servisní příručka RW a MLHRW Demontáž Poz. Demontovaný díl Popis 8 Korunová matice Pouze u motorů provedení RW...KB s kuželovým hřídelem. Odšroubujte

Více

NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE SVÍTIDEL CITYLED DA

NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE SVÍTIDEL CITYLED DA Výrobce SMART LUMEN s.r.o. Výstaviště 1, 603 00 Brno provozovna Jihlavská 1007/2 591 01 Žďár nad Sázavou www.smartlumen.eu Technická specifikace svítidel Venkovní svítidla SMART LUMEN řady DA se používají

Více

Lumination LED světla

Lumination LED světla GE Lighting Solutions Montážní příručka Lumination LED světla Zavěšené LED světlo (Řada EP14) Vlastnosti Životnost (jmenovitá životnost 50000 hodin) 5 let záruka IP30 Určeno pro suché prostředí PŘEDTÍM

Více

DIN. Koncový spínač B U S I N E S S P A R T N E R. Materiály. Vlastnosti. Stavebnictví. Prumyslová automatizace. Prumysl

DIN. Koncový spínač B U S I N E S S P A R T N E R. Materiály. Vlastnosti. Stavebnictví. Prumyslová automatizace. Prumysl DIN Koncový spínač Koncový spínač DIN najde široké uplatnění v různých oblastech průmyslu, stavebnictví a řadě dalších. Jako pomocný ovladač je vhodný pro řízení kontrolních obvodů napájení (stykače, PLC)

Více

NÁVOD NA OBSLUHU A ÚDRŽBU

NÁVOD NA OBSLUHU A ÚDRŽBU NÁVOD NA OBSLUHU A ÚDRŽBU NÁVOD NA OBSLUHU A ÚDRŽBU PŘEVODOVKY RC - Čelní koaxiální převodovky RD - Čelní koaxiální převodovky RP - Čelní převodovky RS - Šnekové převodovky RT - Šnekové převodovky XA

Více

Koncové spínače B U S I N E S S P A R T N E R. Materiály. Vlastnosti. Stavebnictví. Prumyslová automatizace. Prumysl

Koncové spínače B U S I N E S S P A R T N E R. Materiály. Vlastnosti. Stavebnictví. Prumyslová automatizace. Prumysl 7551 7552 Koncové spínače Koncové spínače 7551 a 7552 jsou vhodné pro ovládání celé řady průmyslových strojů a zařízení, zejména mostových jeřábů, kladkostrojů a dalších zdvihacích nebo transportních zařízení.

Více

Axiální kuličková ložiska

Axiální kuličková ložiska Axiální kuličková ložiska Jednosměrná axiální kuličková ložiska... 838 Obousměrná axiální kuličková ložiska... 839 Základní údaje... 840 Rozměry... 840 Tolerance... 840 Nesouosost... 840 Klece... 840 Minimální

Více

Precont MT. Převodník tlaku Měření absolutního a relativního tlaku v plynech, parách, kapalinách a prachu. Hlavní vlastnosti

Precont MT. Převodník tlaku Měření absolutního a relativního tlaku v plynech, parách, kapalinách a prachu. Hlavní vlastnosti Precont MT Převodník tlaku Měření absolutního a relativního tlaku v plynech, parách, kapalinách a prachu Technický návod 05.13 Hlavní vlastnosti Jemně odstupňované měření tlaku Měřicí rozsahy od -1 do

Více

CZ: Návod k obsluze Odlučovač ke kompresoru. Art. Nr.: 41.341.00 I. Nr.: 01039 Art. Nr.: 41.342.00 I. Nr.: 01039

CZ: Návod k obsluze Odlučovač ke kompresoru. Art. Nr.: 41.341.00 I. Nr.: 01039 Art. Nr.: 41.342.00 I. Nr.: 01039 CZ: Návod k obsluze Odlučovač ke kompresoru Art. Nr.: 41.341.00 I. Nr.: 01039 Art. Nr.: 41.342.00 I. Nr.: 01039 Důležité Při používání přístroje musí být dodržována určitá bezpečnostní opatření, aby se

Více

Přívod vzduchu Typová řada: 0086-006 0088-114

Přívod vzduchu Typová řada: 0086-006 0088-114 Technická informace o produktu č. 1050 CS Přívod vzduchu Typová řada: 0086-006 0088-114 Seznam Strana Pokyny týkající se předkládané Technické informace o produktu (TPI) Systém číselného značení výrobků

Více

Návod k instalaci a obsluze EB 8546-1 CS. Regulátor přívodního tlaku, typ 4708-45. pro zvýšený pneumatický výkon

Návod k instalaci a obsluze EB 8546-1 CS. Regulátor přívodního tlaku, typ 4708-45. pro zvýšený pneumatický výkon Regulátor přívodního tlaku, typ 4708-45 pro zvýšený pneumatický výkon Obr. 1: Regulátor přívodního tlaku, typ 4708-45 Návod k instalaci a obsluze EB 8546-1 CS Vydání: březen 2010 Obsah Obsah 1 Konstrukce

Více

NÁVOD K POUŽITÍ OBSLUHA A ÚDRŽBA ŠNEKOVÝCH PŘEVODOVEK

NÁVOD K POUŽITÍ OBSLUHA A ÚDRŽBA ŠNEKOVÝCH PŘEVODOVEK NÁVOD K POUŽITÍ OBSLUHA A ÚDRŽBA ŠNEKOVÝCH PŘEVODOVEK Prohlášení o shodě Výrobce: TOS ZNOJMO akciová společnost IČO: 46347691 Adresa: Družstevní 3 669 02 Znojmo Označení výrobku: šnekové převodovky MRT,

Více

Návod k používání a obsluze. ventilátory MULTIFAN

Návod k používání a obsluze. ventilátory MULTIFAN Návod k používání a obsluze ventilátory MULTIFAN Obsah I. BEZPEČNOST PRÁCE 3 II. TECHNICKÝ POPIS 4 III. TECHNICKÉ ÚDAJE...6 IV. MONTÁŽ.13 V. OBSLUHA A ÚDRŽBA..15 VI. BALENÍ, PŘEPRAVA SKLADOVÁNÍ A LIKVIDACE...15

Více

OW HASE DV4L / DVX XX1 OW HASE DV4 XX1

OW HASE DV4L / DVX XX1 OW HASE DV4 XX1 Doplňující listy k návodu k obsluze Doplněk z výroby OW HASE DV4L / DVX XX1 OW HASE DV4 XX1 Dbejte na dodatkové systémové dokumenty! Všeobecné pokyny POZOR Přečtěte si návod k obsluze! Návod k obsluze

Více

Habermaaß-hra 4828. Houpačka padák. Návod a záruka

Habermaaß-hra 4828. Houpačka padák. Návod a záruka CZ Habermaaß-hra 4828 Houpačka padák Návod a záruka Vážený zákazníku Padák je dětská houpačka s měkkým sedákem ve které se děti mohou houpat sem a tam. Doufáme, že se vám to bude líbit. Vaši vynálezci

Více

5. Demontáž 6. Údržba 7. Likvidace 8. Opravy a servis

5. Demontáž 6. Údržba 7. Likvidace 8. Opravy a servis Návod k obsluze HORNET Provedení W 40 W 40 G 40/12 G 40/12 G 40/24 G 40/24 Obsah 1. Bezpečnostní pokyny 1.1 Pracovně-bezpečnostní pokyny 1.2 Požadavky na místo instalace 2. Obecné informace 2.1 Výrobce

Více

Před zahájením montáže si pečlivě prostudujte tuto uživatelskou příručku (pro montáž výrobku lze využít originální obrazový návod) - česky

Před zahájením montáže si pečlivě prostudujte tuto uživatelskou příručku (pro montáž výrobku lze využít originální obrazový návod) - česky Uživatelská příručka Gemini 6x6 Vaší zahradě bude perfektně slušet Před zahájením montáže si pečlivě prostudujte tuto uživatelskou příručku (pro montáž výrobku lze využít originální obrazový návod) - česky

Více

Návod na použití a montáž

Návod na použití a montáž Uzavírací ventil s ucpávkovým těsněním PN16-160 1.0 Všeobecně k návodu k použití... 2 2.0 Bezpečnostní upozornění... 2 2.1 Význam symbolů...2 2.2 Výrazy vztahující se k bezpečnosti...2 3.0 Skladování a

Více

Kluzné prvky nenáročné na údržbu. Změny vyhrazeny D99

Kluzné prvky nenáročné na údržbu. Změny vyhrazeny D99 Kluzné prvky nenáročné na údržbu D99 Kluzné prvky nenáročné na údržbu Popis Kluzné prvky nenáročné na údržbu se používají převážně ve výrobě nástrojů a ve strojírenství pro lineární rotační kluzné pohyby.

Více

TD32F Termodynamický odvaděč kondenzátu

TD32F Termodynamický odvaděč kondenzátu TD32F Termodynamický odvaděč kondenzátu Návod k montáži a údržbě IM-P068-26 ST Vydání 4 1. Bezpečnost 2. Všeobecné informace 3. Montáž 4. Uvedení do provozu 5. Provoz 6. Údržba 7. Náhradní díly IM-P068-26

Více

ELEKTRICKÝ ŘETĚZOVÝ KLADKOSTROJ P r o v o z n í n á v o d - překlad originálního návodu -

ELEKTRICKÝ ŘETĚZOVÝ KLADKOSTROJ P r o v o z n í n á v o d - překlad originálního návodu - Ho 07/2015 česky ELEKTRICKÝ ŘETĚZOVÝ KLADKOSTROJ P r o v o z n í n á v o d - překlad originálního návodu - Provedení 13 6300/1-5,6/1,4 12500/2-2,8/0,7 Provedení 15 7500/1-4,4/1,1 15000/2-2,2/0,6 Informace

Více

UTAHOVACÍ POSTUP PRO PŘÍRUBOVÉ SPOJE

UTAHOVACÍ POSTUP PRO PŘÍRUBOVÉ SPOJE Kvalitní těsnění & technická řešení Konzultace Výroba Aplikace Školení M.Gill 12/2013 UTAHOVACÍ POSTUP PRO PŘÍRUBOVÉ SPOJE www.fs.cvut.cz www.techseal.cz Počet listů: 20 1. Úspěšná montáž přírubového spoje

Více

Návod k instalaci a obsluze EB 8393 CS. Typ konstrukce 3755. Pneumatický zesilovač objemového průtoku Typ 3755

Návod k instalaci a obsluze EB 8393 CS. Typ konstrukce 3755. Pneumatický zesilovač objemového průtoku Typ 3755 Typ konstrukce 3755 Pneumatický zesilovač objemového průtoku Typ 3755 Obr. 1: Typ 3755-1, odvod vzduchu přes slinutou filtrační vložku z PE se sníženou hlučností Obr. 2: Typ 3755-2, přípojka pro odvod

Více

Návod k montáži ventilu volby místa DÜRR

Návod k montáži ventilu volby místa DÜRR Návod k montáži ventilu volby místa DÜRR 2003/06 2 Obsah Důležité informace 1. Pokyny...4 1.1 Hodnocení shody...4 1.2 Všeobecné pokyny...4 1.3 Všeobecné bezpečnostní pokyny...4 1.4 Výstražné pokyny a symboly...5

Více