TEPELNÁ ČERPADLA. Ing. Otakar Galas Ing. Veronika Šípková

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "TEPELNÁ ČERPADLA. Ing. Otakar Galas Ing. Veronika Šípková"

Transkript

1 TEPELNÁ ČERPADLA Ing. Otakar Galas Ing. Veronika Šípková

2 Obsah 1 ÚVOD NEJČASTĚJŠÍ CHYBY V NÁVRHU OTOPONÝCH SOUSTAV S TEPELNÝM ČERPADLEM TEPELNÁ ČERPADLA OBECNĚ ZÁKLADNÍ PARAMETRY BUDOVY Tepelné ztráty objektu Energetická náročnost budov Způsob vytápění NÁVRH TEPELNÉHO ČERPADLA Základní parametry tepelných čerpadel COP coeficient of performance topný faktor Kritérium pro stanovení COP TYPY TEPELNÝCH ČERPADEL Tepelné čerpadlo ZEMĚ VODA Návrh tepelného čerpadla Hlavní zásady uložení plošného kolektoru Hlavní zásady uložení hlubinného kolektoru Podmínky pro provedení vrtných prací Primární okruh tepelného čerpadla ZEMĚ VODA Výpočet expanzní nádoby Media, použitá pro plnění primárního okruhu Plnění primárního okruhu tepelného čerpadla Zapojení tepelného čerpadla ZEMĚ VODA do otopného okruhu Připojení tepelného čerpadla Regenerace vrtů pro tepelná čerpadla ZEMĚ VODA Rozdělení tepelných čerpadel VZDUCH VODA Umístění vnější jednotky tepelného čerpadla Osazení vnitřní jednotky tepelného čerpadla Zapojení tepelného čerpadla VZDUCH VODA do topného systému Tepelná čerpadla ZEMĚ VZDUCH a VZDUCH VZDUCH Ventilační tepelná čerpadla Tepelná čerpadla s elektrickým kompresorem kompresorová s jiným pohonem např. se spalovacím plynovým motorem Tepelná čerpadla absorpční Princip absorpčního tepelného čerpadla Další oblastí absorpčních tepelných čerpadel, která používají absorpční systém BIVALENTNÍ ZDROJ REGULACE PROVOZU TEPELNÝCH ČERPADEL REKONSTRUOVANÉ OBJEKTY S TEPELNÝM ČERPADLEM PŘÍLOHA 1 METODICKÉ DOPORUČENÍ PRO STAVEBNÍ A VODOPRÁVNÍ ÚŘADY ZÁVĚR

3 Tepelná čerpadla Ing. Otakar GALAS, Ing. Veronika ŠÍPKOVÁ TEPELNÁ ČERPADLA Abstrakt Může se zdát, že na téma tepelná čerpadla již bylo popsáno mnoho listů papíru, avšak dohledat některé informace i dnes, v době internetu, bývá velice místy složité. Tato publikace si klade za cíl čtenáři připomenout základní principy doplněné o detaily z pohledu návrhu i realizace a upozornit na stále se opakující chyby. Čtenář by zde měl najít veškeré informace k tepelným čerpadlům od prvotní myšlenky až po konečné provedení včetně základních legislativních požadavků. Klíčová slova Tepelné čerpadlo, obnovitelné zdroje energií, vytápění, ekonomika provozu tepelných čerpadel 1 ÚVOD Pracujeme s tepelnými čerpadly a obnovitelnými zdroji tepla energie téměř dvacet let. Za toto období jsme se setkali s množstvím nedostatků a chyb v různých fázích realizace. Návrhem počínaje, přes nejrůznější chyby při výpočtech, až po skutečně závažné nedostatky při montážích. Tato publikace nemá být kritickou nebo spasitelskou, ale spíše jednoduchým manuálem pro návrh a montáž tepelných čerpadel. Abychom předešli dalším chybám při zpracování. Jsou zde použity poznatky, které mají vztah k modernímu řešení nejen tepelných čerpadel, ale i celých otopných systémů. 2

4 Ing. Otakar Galas, Ing. Veronika Šípková 2 NEJČASTĚJŠÍ CHYBY V NÁVRHU OTOPONÝCH SOUSTAV S TEPELNÝM ČERPADLEM Abychom předešli chybám, jsou zde vyjmenovány základní chyby a nedostatky, se kterými se při jednotlivých fázích realizace tepelného čerpadla setkáváme. Častým nešvarem je základní tepelně technické posouzení budovy. I dnes přistupuje mnoho profesních odborníků k odhadu tepelných ztrát objektu, se kterými otopný systém bezprostředně souvisí. Další oblastí nedostatků je návrh, či provedení otopného systému. Každý z odborníků ví, že provozní náklady se zvedají u otopných systémů mimo jiné délkou potrubních rozvodů. Neúčinná délka potrubních rozvodů má v konečném důsledku dopad v tom, že nějaká část tepelné energie se těmito rozvody vyzáří. Přestože se nejedná o nějaké rozsáhlé množství tepla, je nutné uvědomit si, že v případě tepelných čerpadel pracujeme s elementárními hodnotami. Objem tepla sice v objektu zůstane, ale v naprosto jiném místě, než kam mělo být určeno. Neméně důležité je i hydraulické vyvážení systému, které má být provedeno tak, aby bylo dopravováno teplo od nejvzdálenějšího místa otopné soustavy až k tepelnému čerpadlu. Rozhodujícím parametrem je, že teplosměnná plocha je rovnoměrně prohřívaná, resp. teplo je předáváno v celé teplosměnné ploše. Tedy mnohdy je prohřívána pouze horní jedna třetina těles. Zbývající části těles jsou chladné. Zejména u rekonstrukcí je nutné k této problematice přistupovat velmi obezřetně, protože možnost regulace je pouze proveditelná trojcestnými regulačními ventily, a ty se u těles, starších padesáti let zajišťují velmi obtížně. Snad nejzásadnější chybou v návrhu otopných soustav bývá, především u radiátorových systémů, předimenzování. Ve snaze zajištění dostatečného tepelného potenciálu jsou návrhy těles překračovány někdy i o víc než 20 %. Přepočet na hodnotu tepelného spádu, který je pro systém navržen u většiny návrhů chybí. V návaznosti na předchozí body je nadhodnocen výkon tepelného čerpadla, což způsobuje poměrně značný nárůst nákladů při provozu. Zároveň je skutečností, že provozovatelé jsou v zásadě spokojeni i s takovým řešením. Žádný z laických provozovatelů nepřipustí možnost, že má zařízení v chybném provozu, po chybném návrhu. I dnes se najde řada provozovatelů, kteří mají vztah k tepelnému čerpadlu jako k malému technickému zázraku. U tepelných čerpadel pak přistupují další nedostatky v návrhu tepelných čerpadel, kde chyby vycházejí především ze skutečnosti, že tepelná čerpadla jsou projektanty navrhována stejným způsobem, jako se navrhují kotle spalinové (na plynná, nebo pevná paliva). Většina návrhů obsahuje neidentifikovatelnou hodnotu, kterou je výkon čerpadla pojištěn, aby zcela pokryl požadavky vytápěcího systému, resp. překročil, což je nesprávně. Mnoho chyb vzniká při návrhu kolektorů a to jak plošných, tak hlubinných. Hlavním nedostatkem bývá potřeba řešitele nadhodnotit navrhovaný okruh. Je třeba mít na paměti, že každý metr navíc hlubinného kolektoru znamená u klasického řešení přibližně Kč navíc. Při větším počtu vrtů pak cena neúměrně narůstá. Dalším problémovým bodem je navržení nedostatečného odvzdušnění u vodorovných rozvodů. I malé převýšení v průběhu vodorovného rozvodu bude způsobovat koncentraci plynů a vzduchu v daném místě a následný problém při provozu. Takový problém nelze vyřešit dodatečně! Poslední oblastí je obecný návrh otopných systémů v objektech s minimálními tepelnými ztrátami. Na trhu je v současné době velmi málo zdrojů tepla s malým výkonem. Zejména na trhu s tepelnými čerpadly. Navrhování tepelných čerpadel, které mají vyšší výkon, než jsou požadavky, vyplývající z tepelných ztrát, je finanční hazard, který zaplatí v konečném důsledku klient. Jak tedy správně postupovat, abychom dosáhli ideálního návrhu i ceny za konečnou dodávku a montáž? K tomu by měla přispět tato malá publikace. 3

5 Tepelná čerpadla 3 TEPELNÁ ČERPADLA OBECNĚ Tepelné čerpadlo pracuje na bázi funkce 2. termodynamického zákona. Ten hovoří mimo jiné o tom, že teplo se přenáší v uzavřeném systému z jednoho tělesa na druhé. Vždy ale platí pravidlo, že tento pohyb je vždy z teplejšího na chladnější a nikdy naopak. Uzavřenou soustavou se myslí např. Země. Následuje domněnka, jak lze čerpat teplo za velmi nízkých teplot, např. v zimních měsících ze vzduchu. Odpověď je velmi snadná. Jestliže odebereme teplo z nějakého tělesa, v kterémkoliv skupenském stavu, může dojít ke změně charakteristiky tělesa, změně skupenského stavu, případně jiným změnám, ale teplo z tohoto tělesa lze odebírat až do hodnoty absolutní nuly, což je teplota 0⁰ K, nebo -273,15⁰C. Tzv. výroba chladu je tedy v zásadě odebírání tepla z otevřeného, nebo uzavřeného prostoru. Podle prostoru, ze kterého se teplo čerpá, se nazývá část tepelného čerpadla, která je první částí názvu systému. Jestliže se jedná o prostor země, nazývá se země, nebo se jedná o vzduch, nebo vodu, nazývají se podle toho. Proudící médium, které tento proces umožňuje a přenáší teplo z tohoto prostoru, nazýváme primárním médiem a proudí v primárním okruhu, zkráceně v primáru. Opačná strana tepelného čerpadla, která předává teplo do topného systému je stranou druhou. Proto hovoříme o sekundárním okruhu, zkráceně sekundáru. V zásadě se funkce tepelného čerpadla dá zobrazit v následujícím obrázku: Obrázek 1: Princip funkce tepelného čerpadla Základní fáze tepelného čerpadla jsou následující: 1. Komprese chladírenského plynu, který je provozním médiem, přenášejícím teplo. Komprese probíhá v případě kompresorového tepelného čerpadla v chladírenském kompresoru. V naprosté většině je poháněn elektromotorem. Hodnota příkonu elektromotoru je jediným příkonem, který zpracovává tepelný potenciál z prostoru čerpaného, do prostoru, kam je přečerpáván. 2. Kondenzátor je částí, ve které vzniká vysoký tlak a značné teplo. Toto teplo lze pomocí kondenzátorového výměníku odevzdat do prostoru, který chceme ohřívat. Okruh na straně kondenzátorového výměníku je sekundární okruh 3. Expanzní ventil je důležitou součástí, která umožňuje zúženým profilem na kapilární úroveň vznik vysokého tlaku na kondenzátoru 4. Výparník je poslední částí (nebo také první), která v okruhu systému reprezentuje výměník, ve kterém se vykonává děj přijímající teplo z vnějšího prostředí. Toto se děje na základě zvětšeného objemu chladírenského plynu za expanzním ventilem. Tento prudce ochlazený plyn je schopen přijmout značné množství tepla z vnějšího prostředí 4

6 Ing. Otakar Galas, Ing. Veronika Šípková 4 ZÁKLADNÍ PARAMETRY BUDOVY 4.1 Tepelné ztráty objektu Před vlastním návrhem je nutné mít vyřešeny tepelné ztráty objektu Nyní se počítají dle norem [5] a [6] v platném znění. Pro tuto oblast je dostatečně vyvinuta softwarová podpora a velmi zřídka se stává, že navrhovatel, či projektant je nucen spočítat tepelné ztráty ručně na papír. Pro výpočet tepelných ztrát je zásadní správné určení materiálové skladby stávajícího objektu, kterou lze vyčíst z projektové dokumentace. Skladby by měly být schváleny energetickým specialistou (především u rekonstrukcí), který určí tepelně technické parametry jednotlivých vrstev. Zejména součinitel tepelné vodivosti λ (W/mK). Následně je důležité správným způsobem určit vytápěné, temperované a nevytápěné části budovy včetně jejich objemů, ploch dělících konstrukcí a návrhové vnitřní teploty. ϕ i = ϕ T,i + ϕ V,i (1) ϕ i ϕ T,i ϕ V,i Celková návrhová tepelná ztráta (W) Celková návrhová tepelná ztráta (W) Návrhová tepelná ztráta větráním vytápěného prostoru (W) ϕ T,i = ( H T,ie + H T,iue + H T,ig + H T,ij ) ( θ int,i - θ e ) (2) ϕ T,i H T,ie H T,iue H T,ig H T,ij θ int,i θ e Celková návrhová tepelná ztráta (W) Součinitel tepelné ztráty prostupem z vytápěného prostoru (i) do venkovního prostředí (e) (W/K) Součinitel tepelné ztráty prostupem z vytápěného prostoru (i) do venkovního nevytápěným prostorem (u) (W/K) Součinitel tepelné ztráty prostupem do zeminy z vytápěného prostoru (i) do zeminy (g) (W/K) Součinitel tepelné ztráty prostupem z vytápěného prostoru (i) do sousedního prostoru (j) vytápěného na jinou teplotu (j) (W/K) Návrhová vnitřní teplota vytápěného prostoru (i) ( C) Návrhová venkovní teplota (e) ( C) 5

7 Tepelná čerpadla Součinitele tepelné ztráty pak závisí na součiniteli prostupu U (W/m2K) tepla konstrukce, která od sebe dělí jednotlivé prostory. (3) U Součinitel prostupu tepla konstrukce (W/m 2 K) R T R si R se R d λ Tepelný odpor konstrukce (m 2 K/W) Tepelný odpor při přestupu tepla na vnitřní straně konstrukce (m 2 K/W) Tepelný odpor při přestupu tepla na vnější straně konstrukce (m 2 K/W) Tepelný odpor vlastní konstrukce (m 2 K/W) Tloušťka jednotlivé vrstvy konstrukce (m) Tepelná vodivost jednotlivé vrstvy konstrukce (W/mK) Zjednodušený výpočet tepelné ztráty objektu závisí mimo součinitele prostupu tepla také na ploše dělící konstrukce, tepelném spádu a na případných tepelných mostech v konstrukci. ϕ i = A Δt U (4) Φ i Celková návrhová tepelná ztráta (W) U Součinitel prostupu tepla konstrukce (W/m 2 K) A Plocha dělící konstrukce (m 2 ) Δt Tepelný spád (K) Δt = t i - t e (5) t i t e Návrhová teplota v interiéru (K) Návrhová teplota v exteriéru (K) Celé tepelně technické posouzení budovy by mělo předcházet posouzení statickému. 4.2 Energetická náročnost budov Na základě předchozích výpočtu a technického zařízení budovy, včetně stávajícího zdroje tepla na vytápění a ohřev teplé vody, lze budovu zařadit do příslušné klasifikační třídy dle [12], přičemž každé klasifikační třídě přísluší dle typu budovy určitá roční měrná spotřeba energie vztažená na m 2. 6

8 Ing. Otakar Galas, Ing. Veronika Šípková Tabulka 1: Klasifikační třídy dle [12] Třída energetické náročnosti budovy A B C D E F G Slovní vyjádření energetické náročnosti budovy Mimořádně úsporná Velmi úsporná Úsporná Méně úsporná Nehospodárná Velmi nehospodárná Mimořádně nehospodárná Tabulka 2: Orientační měrná spotřeba energií ve vztahu ke klasifikačním třídám [13] Druh budovy Měrná spotřeba energie v KWh/(m 2.rok) A B C D E F G Rodinný dům < > 286 Bytový dům < > 245 Hotel a restaurace < > 590 Administrativní < > 345 Nemocnice < > 625 Vzdělávací zařízení < > 265 Sportovní zařízení < > 297 Obchodní < > 362 V rámci klasifikační třídy A je dobré ještě rozlišovat, o jakou mimořádně úspornou budovu se jedná. [6] hovoří o čtyřech kategoriích: Tabulka 3: Rozdělení klasifikační třídy A Typ budovy Měrná spotřeba emergie v kwh/(m 2.rok) Rodinné domy Ostatní budovy Nízkoenergetická budova Pasivní budova Nulová budova Energeticky aktivní budova budova vyrábí více energie než spotřebuje 7

9 Tepelná čerpadla Graf 1: Porovnání roční spotřeby energií u RODINNÝCH DOMŮ Projektanti nemusí být přesvědčováni o potřebě zpracovávat projekty s budovami, které mají nízkoenergetický standard. V této fázi se autoři zdržují názorů, které upřednostňují výstavbu domů pasivních, či s energetickým přebytkem. 4.3 Způsob vytápění Nejdříve je nutné navrhnout otopný systém. To asi není žádný závratný problém pro žádného zkušeného projektanta. Řídíme se vždy základní orientací na tepelné ztráty a obecnou efektivitu vytápění. Zkušenosti velí, že u objektů (a to zejména rodinných domů), které mají nižší celkové tepelné ztráty, nastává maličko problém a to především v případech kdy: tepelná ztráta je nižší než 5 kw, investiční náklady do klasického vytápění teplovodním systémem nemá ve většině případů opodstatnění. Buď se jedná o objekt velmi malý, nebo zateplený do té míry, že další investice jsou pak neúměrné. Pro přiblížení stačí uvést, že standardní varná konvice má energetickou spotřebu od 2 do 2,5 kw. V případě takovýchto ztrát se orientuje návrh na přímotopné systémy, které zabezpečí v plném rozsahu tepelnou pohodu. Další oblastí je příprava teplé vody, která do této problematiky bezprostředně spadá. Zde se nabízí návrh kombinované přípravy slunečními kolektory, ve vazbě na přímotopný zásobník TV. Jestliže hovoříme o přímotopných zásobnících a slunečních kolektorech, je vhodné zvážit provedení slunečních kolektorů s přímým ohřevem tepelného média, nebo použití fotovoltaických panelů. V mnoha případech primární zpracování slunečního záření do elektrické energie a následná spotřeba při výrobě teplé vody se jeví jako vysoce efektivní. Zejména v oblasti při využívání takto vyrobené elektřiny při minimálním působení slunečního záření. 8

10 Ing. Otakar Galas, Ing. Veronika Šípková tepelná ztráta se pohybuje od 5 do 7 kw. Zde lze navrhnout vytápění a ohřev teplé vody obnovitelným zdrojem (tepelným čerpadlem). Je však nutné zvážit, zda je vhodné vytápění teplovodní, nebo teplovzdušné. V této fázi je zapotřebí vzít v potaz rozsah vytápěné plochy domu. Doporučení se proto orientuje směrem následujícím: a) u domů do 80 m 2 provést teplovzdušné vytápění s rekuperací. Zdrojem pro dohřev lze využít např. tepelné čerpadlo. Bivalentním zdrojem je pak elektřina b) nad 80 m 2 lze použít teplovodní systém s případným podlahovým vytápěním. Jako zdroj pro dohřev lze využít také např. tepelné čerpadlo. Bivalentním zdrojem je pak elektřina, zemní plyn, nebo obnovitelné a alternativní zdroje. tepelná ztráta je nad 7 kw. Tady je nejvhodnější využití obnovitelného zdroje ve vazbě na progresivní způsob vytápění. Je profesní ctí navrhnout otopný systém u takovýchto domů s kombinací podlahového, stěnového, stropního radiátorového systému tak, aby zejména budoucí uživatel a provozovatel objektu byl spokojen s návrhem projektanta. Rekonstruované objekty, bytové domy apod. Hlavní zásadou je zde nejen výpočet tepelných ztrát, ale využití stávajícího otopného systému při případném snížení tepelného spádu v systému. Protože v takovém případě je nutné nejdříve snížit tepelné ztráty objektu tak, aby v konečném důsledku objekt splňoval vstupní data pro použití obnovitelného zdroje. V mnoha případech bude překvapující, že u seriózně zjištěných hodnot mnoha domů budou zjištěny parametry tepelných ztrát, (např. doplněných termovizní), které budou minimalizovat náklady na zateplení. Např. zateplení pouze panelových styčných spár, balkonových objektů apod. se ukazuje naprosto jako dostačující u většiny panelových staveb. Následné rekonstrukce otopného systému se pak orientuje pouze na použití obnovitelného zdroje. Návrh však není vše. Nastupuje další oblast vysvětlení celého systému objednateli tak, aby projektantovo přesvědčení si objednatel zosobnil. V opačném případě se najde vždy dostatek těch, kteří budou i špičkový návrh natolik kritizovat, že k jeho realizaci vůbec nedojde. 5 NÁVRH TEPELNÉHO ČERPADLA Hlavním kriteriem pro tepelné čerpadlo je znalost jeho výkonových parametrů, které jsou stanoveny laboratorním měřením u certifikované zkušebny. Tyto parametry jsou závazné. K lítosti je nutné konstatovat, že na trhu je množství výrobců a dodavatelů, kteří jsou schopni předkládat nepřesné, neúplné nebo naprosto nesmyslné hodnoty výkonů tepelných čerpadel. Jestliže máme dojít k reálným hodnotám při návrhu, je třeba znát parametry tepelných čerpadel, které jsou certifikované a hodnoty jsou řádně stanoveny na základě měření ve smyslu ČSN EN v certifikované laboratoři. Nejdůležitější informace je, že tepelné čerpadlo tepelnou energii přečerpává. A to z vnějšího prostředí, které tvoří primární okruh do prostředí, kde je tepelná energie využívána. Ta se nazývá okruhem sekundárním. Nejedná se o empiricky nastavenou terminologii, ale v dalším textu bude tento postup zachováván. Platí zde termodynamické zákony pro uzavřenou soustavu: 9

11 Tepelná čerpadla 0. TERMODYNAMICKÝ ZÁKON - Zákon zachování energie. 1. TERMODYNAMICKÝ ZÁKON - O vzrůstu neuspořádanosti 2. TERMODYNAMICKÝ ZÁKON - Nernstův teorém. Entropie systému v absolutní nule je konstanta. Je samozřejmostí, že v dalším textu bude používáno, že teplo je vyráběno. Samozřejmě se nejedná o výrobu, ale přeměnu. 5.1 Základní parametry tepelných čerpadel COP coeficient of performance topný faktor Vyjadřuje podíl mezi dodanou tepelnou energií a energií dodanou. Jedná se o bezrozměrnou veličinu. QT COP = P = Q T Q T Q CH (6) Q T Q CH P Topný výkon TČ (kw) Chladící výkon TČ (kw) Elektrický příkon TČ (kw). V praxi se hodnota topného faktoru pohybuje od 2 do 7. Jedná se okrajové hodnoty, např. topný faktor 3: Na 3 kw spotřebované energie získáme 9 kw energie tepelné. Pozor: Při výpočtu topného faktoru se většinou nezapočítává spotřeba oběhových čerpadel (případně ventilátorů), ovládacího modulu apod., které jsou nutná pro provoz tepelného čerpadla. Počítá se pouze spotřeba kompresoru. Skutečný topný faktor se pak může podle použitých různých vstupních údajů výrazně lišit. Srovnatelné hodnoty jsou vždy v případech, kdy se podružné energie nezapočítávají Kritérium pro stanovení COP V podstatná je hodnota, která je obecně závazná při stanovování COP. Jedná se o hodnotu teplot vnitřního a vnějšího prostředí. Z logiky zařízení plyne, že při snižování teploty vnějšího prostředí se snižuje i hodnota výkonu tepelného čerpadla. Z COP, jako nenápadného čísla, je rázem zásadní hodnota. Kromě ní je tedy v praxi hledat a rozlišovat dvě hodnoty: a) Ax / Wx (7) Ax Wx teplota vnějšího prostředí ( C) teplota teplonosné látky v otopném systému ( C) Zápis je v konečné podobě např. A-5/W35 10

12 Ing. Otakar Galas, Ing. Veronika Šípková b) Bx / Wx (8) B W výstupní teplota přenosové látky v primárním okruhu ( C) teplota teplonosné látky v sekundárním okruhu ( C) Zápis je v konečné podobě např. B5/W35 Hodnoty A a B nelze zaměňovat. Používají se pro různé druhy výpočtů! Podle evropské legislativy je udávaný výkon tepelných čerpadel stanovován pro A0/W35, podle českých norem pro TČ vzduch voda A7/W45 a země voda A0/W45 Podle etického kodexu výrobců a dovozců tepelných čerpadel [1] bude výkon a topný faktor bude vždy uváděn viditelně při podmínkách: u tepelných čerpadel země/voda: B0/W35 dle [2] u tepelných čerpadel vzduch/voda: A2/W35 dle [2] u tepelných čerpadel voda/voda: W10/W35 dle [2] Na webových stránkách bude bez registrace možné dohledat parametry (výkon a topný faktor) tepelných čerpadel i při podmínkách: u tepelných čerpadel země/voda: B0/W45 dle [2] u tepelných čerpadel vzduch/voda: A-7/W35 dle [2] Dále bude vždy viditelně uváděna u všech čerpadel: maximální výstupní teplota a u tepelných čerpadel vzduch/voda: minimální provozní teplota 6 TYPY TEPELNÝCH ČERPADEL Následuje rozhodnutí o systému tepelného čerpadla. V této oblasti můžeme rozdělit tepelná čerpadla následovně: 1. Tepelná čerpadla země voda 2. Tepelná čerpadla země vzduch 3. Tepelná čerpadla vzduch voda 4. Tepelná čerpadla vzduch vzduch 5. Tepelná čerpadla voda voda 6. Ventilační tepelná čerpadla V principu se jedná o prostředí primárního okruhu a za pomlčkou prostředí okruhu sekundárního. To znamená, že např. tepelné čerpadlo země voda prostřednictvím primárního okruhu odebírá teplo ze země a skrz sekundární okruh jej odevzdává do vody. Alternativa země vzduch, se téměř nevyrábí, i když se jedná o systém, který se jeví jako nejefektivnější. Skutečnost, proč tomu tak je, spočívá v konzervativním pohledu na vytápění naprosté většiny investorů především v Evropě. Všechny typy tepelných čerpadel pracují na stejném principu. Jediný rozdíl je ve specifikách jednotlivých primárních a sekundárních okruhů. Získávání tepelné energie ze země a z vody jsou v podstatě totožné. 11

13 Tepelná čerpadla Proto se dále budeme zabývat pouze typy země voda, vzduch voda a ventilační čerpadla, která jsou sice velice podobná vzduchovým, ale je třeba u nich řešit jistá specifika. Jestliže budeme brát v úvahu desetiletý cyklus, do kterého se započítávají náklady, počínaje investičními, následně náklady provozními a náklady na údržbu, nelze najít systém, který by měl být specificky preferován. U systému země - voda, jsou pořizovací náklady nejvyšší, u systému vzduch voda nejnižší. Nejefektivnější systém se zatím jeví systém voda voda, který je však v našich podmínkách obtížně aplikovatelný. Tento žebříček nelze dogmaticky stanovit. Na příklad voda voda má vysoké náklady spojené s údržbou a úpravou používaného primárního média, u systému země voda jsou pak provozní náklady minimální na rozdíl od pořizovacích. Protože ekonomická politika (a do této oblasti jistě energetická politika spadá) se dlouhodobě nevyvíjí ve prospěch spotřebitelů, jeví se vhodnost vyšších investičních nákladů postoupit v současnosti. Je však věcí názoru, ke kterému typu investice se přiklání jak zpracovatel projektu, tak budoucí uživatel. 6.1 Tepelné čerpadlo ZEMĚ VODA Jedná se o tepelné čerpadlo, které odebírá prostřednictvím primárního okruhu teplo ze země a skrz sekundární okruh jej odevzdává do vody. Primární okruh tvoří potrubní registr, tak zvaný kolektor a to hlubinný nebo plošný. Pro uvedený typ tepelného čerpadla můžeme přistoupit na základě několika vstupních informací: 1. Upřesněné majetkové vztahy a možnost fyzické realizace zemních prací. Do toho spadají např. příjezd vrtné soupravy, odvod povrchových vod a odpadu z vrtů atp. 2. Předběžné stanovisko stavebního úřadu, 3. Stanovisko příslušného odboru pro životní prostředí 4. Stanovisko báňského úřadu 5. Hydrogeologický posudek Hydrogeologický posudek pro danou oblast je neodmyslitelnou součástí. Tuto může zpracovat pouze autorizovaný hydrogeolog. Současně s hydrogeologickým posouzením je zapotřebí objednat i geologický posudek, ve kterém se obecně stanoví energetická hodnota, kterou lze trvale z horniny odebírat. Ty jsou zpracovávány ve vazbě na vodní zákon 254/2001 Sb. I když se to může zdát podivné, je nutné vyplňovat i formuláře, kde se využívá podzemní vody u i zcela suchých vrtů, ale praxe velí vyhovět liteře zákona a pečlivě do příslušných kolonek vyplnit nulovou hodnotu Návrh tepelného čerpadla Je obvyklé, že vytápění se navrhuje na vnější teplotu oblasti, ve které se objekt nachází. Ta se pohybuje na území ČR od -12⁰C do -18⁰C. Jednoduše lze odhadnout výkon tepelného čerpadla v rozmezí % tepelných ztrát objektu. Bivalentní zdroj (doplňkový zdroj) navrhujeme na pokrytí nejlépe 100% tepelných ztrát objektu. Pokrytí chybějící hodnoty tepelných ztrát bivalentním zdrojem je v důsledku krátkodobého provozu v průběhu roku zanedbatelné. Q T = Q ch + P (9) Q T = Q ch - P (10) Q T Q CH P topný výkon TČ (kw) chladící výkon TČ (kw) elektrický příkon TČ (kw). 12

14 Ing. Otakar Galas, Ing. Veronika Šípková Pro přesnější výpočet tepelného čerpadla se doporučuje použít výpočtu tepelných ztrát objektu a provést transpozici na hodnotu vnějšího prostředí při 0⁰C (vyplývá to ze skutečnosti stanovených EN pro příslušné COP dle [2]) a teplotu topného média v hodnotě 35 ⁰C. Následně totéž provést na hodnotu bodu bivalence (tu v naprosté většině předem stanovuje výrobce). Nejedná se o složité výpočty. V naprosté většině softwarových aplikací výpočtu tepelných ztrát se jedná o změnu jednoho čísla v zadání. Na základě uvedených výpočtů posoudíme výběr nejvhodnější volby tepelného čerpadla co se týče jeho výkonu. Obrázek 2: Uložení kolektorového potrubí v terénu Obrázek 3: Kolektorové potrubí při průchodu konstrukcí Řešení velikosti kolektoru se stanoví pomocí chladícího výkonu tepelného čerpadla [9] Hlubinný kolektor (11) H Q CH q VRT celková hloubka hlubinného kolektoru / vrtu (m) chladící výkon TČ (kw) měrný výkon hlubinného kolektoru / vrtu (W/m) 13

15 Tepelná čerpadla Plošný kolektor Q S = q CH KOL (12) H QCH celková plocha plošného kolektoru (m) chladící výkon TČ (kw) qkol měrný výkon plošného kolektoru (W/m 2 ) Z uvedeného vyplývá, že výpočet lze pak provést za předpokladu znalosti měrné tepelné kapacity zeminy v bezprostředním okolí kolektoru. Přestože tento postup je správný, je doporučeno při výpočtu Q CH neodečítat elektrický příkon (P) od topného výkonu (Q T ). Tato skutečnost je uváděna zejména z toho důvodu, že mnoho z výrobců do topného výkonu nezahrnuje elektrický příkon kompresoru, jak je již uvedeno výše. V konečném důsledku by mohlo dojít k nedostatečné hloubce vrtů a značným problémům při využívání provozu tepelného čerpadla. Doporučujeme tedy: Hlubinný kolektor Q H = q T VRT (13) H QT qvrt Celková hloubka hlubinného kolektoru / vrtu (m) Topný výkon TČ (kw) Měrný výkon hlubinného kolektoru / vrtu (W/m) Plošný kolektor Q S = q T KOL (14) H QT celková plocha plošného kolektoru (m) topný výkon TČ (kw) qkol měrný výkon plošného kolektoru (W/m 2 ) Délka jednotlivých větví jak plošného kolektoru, tak hlubinného vychází relativně podobně. S ohledem na skutečnost, že měrný tepelný výkon plošného kolektoru je průměrně 3x menší, než u kolektoru hlubinného, je nasnadě, že v konečném ekonomickém efektu není provedení hlubinného kolektoru výrazně dražší. Samozřejmě je nutno vzít v úvahu místní poměry a doporučení jak hydrogeologa, který zpracoval projekt s návrhem energetické využitelnosti, tak samozřejmě podmínky, stanovené odborem životního prostředí. Orientační hodnotou pro měrný tepelný výkon u vrtaného kolektoru je 50 Wm -1 Orientační hodnotou pro měrný tepelný výkon u plošného kolektoru je 15 Wm -1 14

16 Ing. Otakar Galas, Ing. Veronika Šípková Hlavní zásady uložení plošného kolektoru Obrázek 4:Schéma rozložení hlubinných kolektorů 1. Kolektor se ukládá do výkopu. Osová vzdálenost vykopaných rýh je min mm. Hloubka rýh je rovněž 1200 mm. 2. Potrubí musí být uloženo na zhutněné pískové lože. Lože musí být vyspárováno v min. spádu 0,05 %, který nesmí být přerušen. 3. Potrubí, uložené do rýhy se v zásadě používá PE 100 Dn40 mm. 4. Potrubí lze svařovat výhradně elektrospojkami. 5. Potrubí ve výkopu je uloženo tak, aby se v žádném místě nekřížilo. 6. Smyčka nepřesáhne 200 m. 7. Každá smyčka musí být samostatně odvzdušnitelná. 8. Tlaková zkouška musí být provedena před provedením záhozu rýhy. Podmínky pro provedení zkoušky jsou v zásadě shodné s tlakovou zkouškou, která provádí u vodovodních rozvodů. 9. Zásyp se provádí na zaplněné potrubí smyčky vodou 10. Před provedením zásypu je zapotřebí podél potrubí natáhnout signalizační vodič a uložit výstražnou folii 11. Z důvodu kvalitnějšího kontaktu kolektorového potrubí s okolní zeminou je vhodné provést zásyp 100 mm pískem, který se zhutní. Následně se provede zásyp dle původní struktury zeminy. 15

17 Tepelná čerpadla 12. V případě, že kolektor se ukládá do místa se zemědělským využitím, je nutné prohloubit výkop rýh na hloubku 1500 mm z důvodu pojíždění se zemědělskou technikou při použití hluboké orby. 13. Ve svažitém terénu, kde nelze rozdělovač umístit ve spodní části kolektoru (myšleno v nejnižším bodě) je nutné vybudovat odvzdušňovací objekt tak, aby funkce kolektoru nebyla narušena 14. Pro připojovací potrubí od kolektoru k tepelnému čerpadlu platí obdobné zásady jako u hlubinných vrtů. I v tomto případě je nutné zpracovat výpočet průřezu připojovacího potrubí. Pro zjednodušení je vhodné místo velkého průřezu použít průřezu subtilnějšího a použít více trubek. Množství trubek je nutné ověřit hydraulickým výpočtem Hlavní zásady uložení hlubinného kolektoru Obrázek 5: Schéma rozložení plošného kolektoru 1. Nejmenší vzdálenost od základů objektu je nutno dodržet v hodnotě 7 m. V extrémním případě lze se přiblížit na vzdálenost 5 m. 2. Rozdělovač primárního okruhu musí být izolován do té úrovně, aby byla možná manipulace s ovládacími kohouty i v záporných teplotách procházejícího media. 3. Potrubí od rozdělovače po vstup do tepelného čerpadla musí být (i ve výkopu) izolovány chladírenskou izolací. V případě výkopu musí být izolace zabezpečena proti nasákání podpovrchových vod. 4. Vodorovné potrubí napojení hlubinných vrtů k rozdělovači musí být oddrenážováno stejně jak potrubí od rozdělovače k tepelnému čerpadlu. 5. Rozdělovač primárního okruhu musí být uložen v šachtě, která je přístupná pro manipulaci. Současně musí být odvodněna. 6. Rozdělovač primárního okruhu musí být schopen odvzdušnění. 7. Vzdálenost mezi vrty musí být minimálně 7 m. 8. Připojení vrtů do rozdělovače má mít přibližně stejnou délku. V tomto případě se jedná o nutnost současného využívání všech vrtů najednou. Zapojení vrtů za sebou je nevhodné řešení! 16

18 Ing. Otakar Galas, Ing. Veronika Šípková 9. Do rozdělovače je vhodné připojovat maximálně 5 vrtů. Nad tento počet je vhodnější připojení tichelmannovo. 10. U každého z vrtů musí být zajištěno odvzdušnění a samostatné připojení, resp. odpojení. 11. Hlubinný kolektor by neměl přesahovat zásadně hloubku 120 m z důvodu vkládání kolektoru do vrtu. 12. Pokud tomu nebrání závažné důvody, použijeme do vrtů potrubí 4 x PE 100 DN 32 mm. V případě specifických požadavků lze použít potrubí 2 x PE 100 DN 40 mm 13. Pokud tomu nebrání specifické důvody, nebo nařízení ochranného charakteru, kolektor ve vrtu transportuje na celou výšku cemento-bentonitovou směsí, která svou pružností zajistí neustálý kontakt s okolní horninou ve vrtu. 14. Přestože se nabízí možnost vrtů o hloubkách do 30 m, které nepodléhají tak rozsáhlému schvalovacímu procesu, je třeba se jim vyvarovat. Zejména z toho důvodu, že průměrná hodnota měrného tepelného výkonu se zlepšuje, právě hloubkou vrtu se doporučují vrty min. o hloubce 50 m Podmínky pro provedení vrtných prací Obrázek 6: Plošný kolektor uložení v terénu Jak již bylo zmíněno výše, před rozhodnutím musí být zpracovány základní legislativní úkony, které provedení předmětných prací předchází. Před vlastními vrtnými pracemi musí být provedeny ohlašovací kroky na Báňském úřadu. Tento krok provádí báňský úřad samostatně na základě výzvy vrtařské společnosti, která bude předmětné práce provádět hornickým způsobem. U výběru vrtařských společností je zapotřebí vznést dotaz, do jaké hloubky jsou schopni vrtat a v případě nutnosti do jaké hloubky jsou schopni předmětný vrt pažit. V případě, že projektanti získají jakoukoliv pochybnost o předpokládaných skutečnostech, je nutné se obrátit na geologa, který zpracuje geologické posouzení a celý předpoklad vývoje vrtu. Většina kvalitních vrtařských společností si tento posudek zpracovávají z důvodu odhadu potřeb pro provádění prací. Pro zahájení vrtařských prací je nutné zabezpečit prostor pro vrtnou soupravu. Pokud se jedná o standardní vrtnou soupravu, hmotnost tohoto zařízení překračuje 20 t. Terén musí být způsobilý pro příjezd. V běžných zvyklostech bývá přímá rekognoskace terénu a stanovení podmínek pro příjezd vrtné soupravy, které vrtaři stanoví Dalším zařízením, které musí být v blízkém dosahu je nákladní vůz, který přiveze technologii (zejména vrtné nástavce a výpažnice) a současně vystrojení vrtu Dalším zařízením, které musí být v blízkosti je kompresorová jednotka, která bývá rovněž umístěna na nákladním automobilu V neposlední řadě bude ještě tento konvoj doplněn osobním automobilem, který přiveze vrtnou posádku. 17

19 Tepelná čerpadla K předání staveniště je zapotřebí zajistit: a) Projektant musí promyslet a písemně zpracovat místo a způsob odvážení odpadu z vrtu. Jedná se o velmi jemně rozemletou horninu, která se smísením s vodou je schopna vytvořit po vyschnutí hmotu, kterou není možné zlikvidovat. Z toho důvodu je nutné vyloučit čerpání odpadu do kanalizační sítě apod. Nejjednodušší způsob je odvoz odpadu na veřejnou skládku. b) Přípojku vody, nebo dostatečné množství vody, sloužící k proplachování vrtů. Deník a charakteristiku vrtu vede zhotovitel vrtných prací v tomto případě vrtařská společnost. Přejímka dokončených vrtů s vloženým kolektorem a) Zhotovitel dokončí práce a následně provede tlakovou zkoušku kolektoru. Kolektor musí být naplněn vodou. Zkoušku je nutné provádět v časovém měřítku min. 24 hod. Zkušební tlak je 6 barů. V zásadě zde platí obdobné podmínky jako u vodovodního potrubí. b) Zhotovitel předloží předávací protokol se zaznačením profilu vrtu, úroveň naražené podzemní vody a další sjednaná specifika. U předmětných prací je velmi vhodné mít stavební dozor, který na sebe přebírá odpovědnost dokončených prací vůči investorovi, resp. objednateli 6.2 Primární okruh tepelného čerpadla ZEMĚ VODA Nejdříve je nutné si uvědomit, že voda při ochlazování, resp. mrznutí svůj objem zvětšuje. Ostatní hmoty však reagují opačně. Z uvedeného důvodu je nutné provést návrh expanzní nádoby pro zvyšující se objem chladírenského media Výpočet expanzní nádoby 1. Stanovíme minimální provozní tlak v primární větvi. Ten v zásadě se pohybuje na hranici 0,2 MPa. Zjištěnou hodnotu zvětšíme o 0,2. Výsledkem je min. provozní tlak v systému primárnío okruhu p h,min. 2. Z podkladů použitého chladírenského media (lihu, ethylénglykolu a dalších) dosadíme hodnotu Δv pro maximální, resp. minimální teploty T max 3. Objem expanzní nádoby pak vypočteme podle vzorce: V e 1,3* V * v * ( p = p p h, dov h, dov 1) h,min + (15) V e V Objem tlakové expanzní nádoby (l) Objem media v primárním okruhu (l) Δv Nárůst objemu použitého chladícího média media při teplotním rozdílu 10⁰C ( - ) p h,dov p h,min Maximální provozní tlak v primárním okruhu (nesmí být vyšší než je Hodnota pojistného ventilu, kterým je okruh jištěn) (bar) minimální požadovaný tlak v primárním okruhu (dle výrobce TČ) (bar) 4. Z řady expanzních nádob vybereme nejblíže vyšší velikost. 5. Při instalací expanzní nádoby (před natlakováním primárního okruhu) upravte tlak v expanzní nádobě z přednastaveného tlaku na velikost p h,min 6. Na závěr naplníme primární okruh prostřednictvím plnící soupravy. Konečný tlak v systému primárního okruhu nastavíme tlakem z vodovodního systému na tlak na p h,min +0,2. Systém musí být před vyrovnáním systému řádně odvzdušněn na všech větvích 18

20 Ing. Otakar Galas, Ing. Veronika Šípková Media, použitá pro plnění primárního okruhu V primárním okruhu proudí nemrznoucí směs. Naprostá většina výrobců tepelných čerpadel stanovuje kritický bod pro vypnutí tepelného čerpadla na hodnotu -12⁰C. Nemrznoucí směs musí mít charakter, který nezpůsobí devastaci, či poškození potrubí a objektů na primárním okruhu. Pouze změní tekutost. Dalším požadovaným atributem na tuto teplosměnnou látku je schopnost předávání tepla. Poslední a jistě nezanedbatelná položka je cena. Je nutné rovněž vzít v úvahu poměrně značné množství chladírenského média. Již u kolektoru o výkonu 10 kw proudí v primárním okruhu okolo 300 l nemrznoucí směsi. Účelným materiálem, který je nejčastěji využíván je denaturovaný líh. Denaturovaný líh je složen především z etylalkoholu, u kterého je provedena denaturace. Denaturace je prováděna přidáním malé části metylalkoholu. Charakteristický pach je způsoben přidáním solventní nafty, která způsobuje odpornost při případném požití. Vlastnosti, či závadnost jsou v zásadě zachovány podobně jako u čistého etylalkoholu. Pro naředění se používá voda. K zajištění nezámeznosti při -12⁰C lze 98% denaturovaný líh zředit přibližně na 30 %, což tuto podmínku zajišťuje. Cena denaturovaného lihu se pohybuje od Kč/l. Dalším vhodným chladivem jsou glykoly. Jedná se v podstatě o roztoky na bázi etylu (běžně používaný pod názvem Fridex v jeho modifikacích), nebo propylenglykol (na bázi propanu). V neposlední řadě jsou na trhu další prostředky na biologické bázi, přirozeně odbouratelné, označované jako ekologické. Tyto prostředky vesměs obsahuji součásti, zlepšující viskozitu, dále obsahují inhibitory, zvyšující inertnost vůči kovům. Jistě se najde celá řada dalších. Kvalita a důvody pro jejich použití se jistě najde značné množství a preference jsou jak na výrobci tepelných čerpadel, tak na projektantovi a v neposlední řadě na montážní firmě. Faktem, který je vesměs rozhodující, že cena těchto směsí je oproti lihu více než trojnásobná. Značnou nevýhodou lihu však je, že lihový roztok jímá při plnění značné množství vzdušného kyslíku, který se poměrně obtížně z primárního okruhu dostává pryč. Z toho důvodu je nutné mít primární okruh velmi dobře vyspárován tak, aby jej bylo možné odvzdušnit. Za tím účelem je vhodné osazovat automatické odvzdušňovací hlavice a v prvním roce provozu systém kontrolovat proti výraznému snížení množství chladící směsi. Nahromadění vzduchu v systému způsobuje nedostatečný průtok a může být příčinou (zejména u krátkých primárních rozvodů) zamrznutí primárního okruhu. Zprovoznění pak spočívá v jeho odstavení, které může být i delší než 24 h Plnění primárního okruhu tepelného čerpadla Primární okruh se plní zásadně vždy tak, aby chladící směs procházela přes filtr do těla čerpadla a tím byla zajištěna dostatečná čistota chladící směsi. Jakýkoliv jiný postup je nevhodný. Naředění probíhá v baterii nádob, které má technik k dispozici. Koncentrace chladicí kapaliny se provádí lihoměrem, nebo hustoměrem. Důležité je, aby každá ze smyček, větví či vrtů byla plněna samostatně! Každý okruh musí být dostatečně odvzdušněn. Po naplnění poslední části kolektoru se všechny větve spustí a minimálně 12 hodin je nutné zajistit cirkulaci. Při tomto cyklu je nutné pravidelně systém kontrolovat, zda dochází ke komplexnímu odvzdušnění. Rovněž je nutné kontrolovat úplnou funkci jednotlivých větví kolektoru. Po provedení závěrečné kontroly je nutné změřit koncentraci nemrznoucí směsi a provést natlakování primárního okruhu na tlak, který doporučuje výrobce tepelného čerpadla a systém je připraven k provozu. 19

Tepelná čerpadla. Rady, tipy, informace. Rady, tipy, informace

Tepelná čerpadla. Rady, tipy, informace. Rady, tipy, informace Tepelná čerpadla Rady, tipy, informace Rady, tipy, informace Obsah Tepelná čerpadla 1 Co je tepelné čerpadlo? 2 Je pro náš dům tepelné čerpadlo vhodným řešením? 3 Instalace tepelného čerpadla v rámci rekonstrukce

Více

Tepelná čerpadla IVT s.r.o.,průmyslová 5, 108 21 PRAHA 10 Tel: 272 088 155, Fax: 272 088 166, E-mail: ivt@veskom.cz www.cerpadla-ivt.

Tepelná čerpadla IVT s.r.o.,průmyslová 5, 108 21 PRAHA 10 Tel: 272 088 155, Fax: 272 088 166, E-mail: ivt@veskom.cz www.cerpadla-ivt. Tepelná čerpadla IVT s.r.o.,průmyslová 5, 108 21 PRAHA 10 Tel: 272 088 155, Fax: 272 088 166, E-mail: ivt@veskom.cz www.cerpadla-ivt.cz TEPELNÁ ČERPADLA IVT 4 Základní rozvaha o vhodnosti použití tepelného

Více

Vytápění. Rady, tipy, informace

Vytápění. Rady, tipy, informace Rady, tipy, informace Měřiče spotřeby Díky PRE jsem ušetřila 1 500 Kč na ročním provozu kombinované chladničky. Půjčte si i vy zdarma měřič spotřeby. www.energetickyporadce.cz/merici-zarizeni 2 Centrum

Více

Obsah. Úvodem 5 ENERGY PROGRAM 7. 1. Energy program cesta k financování energetických projektů 8 ÚSPORY ENERGIE 11

Obsah. Úvodem 5 ENERGY PROGRAM 7. 1. Energy program cesta k financování energetických projektů 8 ÚSPORY ENERGIE 11 Obsah Úvodem 5 ENERGY PROGRAM 7 1. Energy program cesta k financování energetických projektů 8 ÚSPORY ENERGIE 11 2. Vytápění budov v sektoru služeb a průmyslu 12 Formy vytápění 12 Technologické možnosti

Více

STUDIJNÍ MATERIÁL. k modulu Úspory energií a nové technologie v rozvodech technického zabezpečení budov. k projektu

STUDIJNÍ MATERIÁL. k modulu Úspory energií a nové technologie v rozvodech technického zabezpečení budov. k projektu STUDIJNÍ MATERIÁL k modulu Úspory energií a nové technologie v rozvodech technického zabezpečení budov k projektu Rozvoj dalšího profesního vzdělávání v Jihomoravském kraji CZ.1.07/3.2.04/01.0045 ÚSPORY

Více

VYUŽITÍ TEPELNÝCH ČERPADEL PRO PŘÍPRAVU TUV V KOTELNÁCH NOVÝ JIČÍN

VYUŽITÍ TEPELNÝCH ČERPADEL PRO PŘÍPRAVU TUV V KOTELNÁCH NOVÝ JIČÍN VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ ÚSTAV PROCESNÍHO A EKOLOGICKÉHO INŽENÝRSTVÍ FACULTY OF MECHANICAL ENGINEERING INSTITUTE OF PROCESS AND ENVIRONMENTAL

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ KATEDRA TECHNOLOGIÍ A MĚŘENÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ KATEDRA TECHNOLOGIÍ A MĚŘENÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ KATEDRA TECHNOLOGIÍ A MĚŘENÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Zhodnocení možnosti použití tepelného čerpadla pro konkrétní objekt Jan Dunda 2014 Abstrakt Tato

Více

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ VARIANTY ŘEŠENÍ NÍZKOENERGETICKÉHO DOMU KATEDRA TECHNICKÝCH ZAŘÍZENÍ BUDOV BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ VARIANTY ŘEŠENÍ NÍZKOENERGETICKÉHO DOMU KATEDRA TECHNICKÝCH ZAŘÍZENÍ BUDOV BAKALÁŘSKÁ PRÁCE ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ KATEDRA TECHNICKÝCH ZAŘÍZENÍ BUDOV VARIANTY ŘEŠENÍ NÍZKOENERGETICKÉHO DOMU BAKALÁŘSKÁ PRÁCE PETR ŽÍŽALA Vedoucí bakalářské práce : Ing. Michal Kabrhel,

Více

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství. VYTÁPĚNÍ A KLIMATIZACE studijní opora.

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství. VYTÁPĚNÍ A KLIMATIZACE studijní opora. Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství VYTÁPĚNÍ A KLIMATIZACE studijní opora Marek Velička Ostrava 2013 Recenzent: prof. Ing. Miroslav Příhoda,

Více

náročnost EkoWATT 2009 Lenka Hudcová a kol.

náročnost EkoWATT 2009 Lenka Hudcová a kol. ENERGETICKÁ náročnost EkoWATT 2009 Lenka Hudcová a kol. BUDOV Energetická náročnost budov základní pojmy a platná legislativa Autoři: Lenka Hudcová, Monika Kašparová, Gabriela Krajcarová, David Lukavec,

Více

Tepelné čerpadlo a geotermální energie

Tepelné čerpadlo a geotermální energie Projekt Zlepšování podmínek pro výuku technických oborů na Střední škole informačních technologií a sociální péče, Brno, Purkyňova 97 Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.02/02.0158 Tepelné čerpadlo a geotermální

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY energetické hodnocení budov Plamínkové 1564/5, Praha 4, tel. 241 400 533, www.stopterm.cz PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY Bukolská č.p. 772-774, Praha 8 červenec 2013 Průkaz energetické náročnosti

Více

5 Tepelná ochrana budov

5 Tepelná ochrana budov 5 5.1 Širší souvislosti Hlavními úkoly tepelné ochrany budov (stavební tepelné techniky, jako součásti stavební fyziky) je přispět ke kvalitnímu vnitřnímu prostředí pro uživatele budov, nízké energetické

Více

ZUŠ HOLICE V PASIVNÍM STANDARDU ING. ARCH. DALIBOR BORÁK ING. MILAN BAKEŠ BC. FRANTIŠEK PÝCHA. zdroj: www.dobrydum.cz

ZUŠ HOLICE V PASIVNÍM STANDARDU ING. ARCH. DALIBOR BORÁK ING. MILAN BAKEŠ BC. FRANTIŠEK PÝCHA. zdroj: www.dobrydum.cz zdroj: www.dobrydum.cz ZUŠ HOLICE V PASIVNÍM STANDARDU ING. ARCH. DALIBOR BORÁK ING. MILAN BAKEŠ BC. FRANTIŠEK PÝCHA zdroj: www.dobrydum.cz ZUŠ HOLICEV PASIVNÍM STANDARDU Autor publikace: Ing. arch. Dalibor

Více

5 Tepelná ochrana budov a dřevostavby

5 Tepelná ochrana budov a dřevostavby 5 5.1 Úvod širší souvislosti Hlavními úkoly tepelné ochrany budov (stavební tepelné techniky, součásti stavební fyziky) je přispět ke kvalitnímu vnitřnímu prostředí pro uživatele budov, nízké energetické

Více

Logatherm WPLS 7,5/10/11/12 Comfort/Light. Projekční podklady Vydání 04/2013. Tepelné čerpadlo vzduch-voda v provedení Split

Logatherm WPLS 7,5/10/11/12 Comfort/Light. Projekční podklady Vydání 04/2013. Tepelné čerpadlo vzduch-voda v provedení Split Projekční podklady Vydání 04/2013 Fügen Sie auf der Vorgabeseite das zur Produktgruppe passende Bild ein. Sie finden die Bilder auf der Referenzseite 14: Buderus Product groups. Anordnung im Rahmen: -

Více

Malý průvodce energetickými úsporami a alternativními zdroji

Malý průvodce energetickými úsporami a alternativními zdroji Malý průvodce energetickými úsporami a alternativními zdroji Ing. Belica Petr Ing. Hlaváč Josef Kubešová Marie Lenža Libor Ing. Mužík Miloslav Ing. Panovec Zbislav, CSc. Ing. Štekl Zdeněk Ing. Tesaříková

Více

Rady, tipy, informace tipy, informace

Rady, tipy, informace tipy, informace Pasivní dům Pasivní domy Rady, Rady, tipy, tipy, informace informace Obsah Co je pasivní dům? 2 Tepelné ztráty a zisky 3 Pozemek 4 Projekt 6 Jaký dům zvolit? 7 Interiér 9 Materiály pro stavbu 11 Lehké

Více

MODERNÍ ENERGETICKY ÚSPORNÉ BUDOVY. Ing. Jiří Labudek, Ph.D. I Ing. Jiří Teslík Ing. Naďa Zdražilová I Ing. Jan Neuwirt

MODERNÍ ENERGETICKY ÚSPORNÉ BUDOVY. Ing. Jiří Labudek, Ph.D. I Ing. Jiří Teslík Ing. Naďa Zdražilová I Ing. Jan Neuwirt MODERNÍ ENERGETICKY ÚSPORNÉ BUDOVY Ing. Jiří Labudek, Ph.D. I Ing. Jiří Teslík Ing. Naďa Zdražilová I Ing. Jan Neuwirt PODĚKOVÁNÍ Realizační tým Moravskoslezského energetického klastru věnuje poděkování

Více

EkoWATT Středisko pro obnovitelné zdroje a úspory energie The Renewable and Energy Efficiency Center

EkoWATT Středisko pro obnovitelné zdroje a úspory energie The Renewable and Energy Efficiency Center Obsah OBSAH... 2 1. IDENTIFIKACE STUDIE... 5 2. ÚVOD... 6 2.1. Energetické plánování OZE v evropském kontextu 6 2.2. Shrnutí 6 3. ZÁKLADNÍ POJMY A DEFINICE... 8 3.1. Potenciály OZE 8 3.1.1. Příklady účelově

Více

VRTY PRO TEPELNÁ ČERPADLA TIPY PRO INVESTORY

VRTY PRO TEPELNÁ ČERPADLA TIPY PRO INVESTORY VRTY PRO TEPELNÁ ČERPADLA TIPY PRO INVESTORY 0.0 obsah Uvažujete o vrtech pro tepelné čerpadlo?...04 05 Systémy vrtů pro tepelné čerpadlo...06 07 Vyplatí se to?... 08 Příklad výpočtu návratnosti investice...

Více

ZATEPLENÍ OBJEKTU OBECNÍHO ÚŘADU PSÁRY

ZATEPLENÍ OBJEKTU OBECNÍHO ÚŘADU PSÁRY ENERGETICKÝ AUDIT ZATEPLENÍ OBJEKTU OBECNÍHO ÚŘADU PSÁRY INVESTOR: AUDITOR: Obec Psáry Pražská č.p. 137 252 44 Psáry IČ: 00241580 Ing. Renata Topinková Bellova 30 623 00 Brno IČ: 47958251 osvědčení MPO

Více

Nové technologie a aplikace. tepelných čerpadel. rozšiřující možnosti jejich uplatnění (nejen) v podmínkách ČR

Nové technologie a aplikace. tepelných čerpadel. rozšiřující možnosti jejich uplatnění (nejen) v podmínkách ČR Nové technologie a aplikace tepelných čerpadel rozšiřující možnosti jejich uplatnění (nejen) v podmínkách ČR 2014 UPLATNĚNÍ TEPELNÝCH ČERPADEL 6 2 6 2 3a 6 1b 3b 5b 4a 1a 4c 3b 4b 5a EHPA 1 1a 1b 2 3 3a

Více

Energetická gramotnost Energetická náročnost budov

Energetická gramotnost Energetická náročnost budov Energetická gramotnost Energetická náročnost budov Ing. Jiří Labudek, Ph.D. I Ing. Lenka Michnová I Ing. Jan Neuwirt Energetická gramotnost CZ.1.07/3.1.00/37.0276 PODĚKOVÁNÍ Realizační tým Moravskoslezského

Více

REGENERACE BYTOVÝCH DOMŮ NÁVOD PRO KOMPLEXNÍ REGENERACE

REGENERACE BYTOVÝCH DOMŮ NÁVOD PRO KOMPLEXNÍ REGENERACE Intelligent Energy Europe REGENERACE BYTOVÝCH DOMŮ NÁVOD PRO KOMPLEXNÍ REGENERACE Název Návod pro komplexní regenerace Autor Juraj Hazucha, Centrum pasivního domu, Česká republika Tato publikace byla zhotovena

Více

Energetický posudek. SVJ Ortenovo náměstí

Energetický posudek. SVJ Ortenovo náměstí Energetický posudek dle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 480/2012 Sb., o energetickém auditu a energetickém posudku SVJ Ortenovo náměstí Ortenovo

Více

Výklad ustanovení ČSN 73 0540 Tepelná ochrana budov pro obytné dřevostavby a návrhová doporučení. Obsah. Ing. Jiří Šála, CSc.

Výklad ustanovení ČSN 73 0540 Tepelná ochrana budov pro obytné dřevostavby a návrhová doporučení. Obsah. Ing. Jiří Šála, CSc. Výklad ustanovení ČSN 73 0540 Tepelná ochrana budov pro obytné dřevostavby a návrhová doporučení Ing. Jiří Šála, CSc. Obsah 1. Úvod... 2 1.1. Platné a závazné předpisy... 2 1.2. Výjimky... 2 1.3. Připravované

Více

Nízkoenergetický dům, pasivní dům, snižování energetické náročnosti budov, dynamická simulace teploty v nízkoenergetické budově

Nízkoenergetický dům, pasivní dům, snižování energetické náročnosti budov, dynamická simulace teploty v nízkoenergetické budově VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ Fakulta stavební práce ve studijním programu 36 07 V NÍZKONÁKLADOVÝ NÍZKOENERGETICKÝ DŮM Klíčová slova: Nízkoenergetický dům, pasivní dům, snižování energetické náročnosti

Více

SKRIPTA. ke vzdělávacímu programu Energetický specialista. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/3.2.08/04.0017

SKRIPTA. ke vzdělávacímu programu Energetický specialista. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/3.2.08/04.0017 SKRIPTA ke vzdělávacímu programu Energetický specialista Registrační číslo projektu: CZ.1.07/3.2.08/04.0017 Projekt je financován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR, prostřednictvím Operačního

Více

A B C D E F G. Návod k. Návod k použití. Přeprava / Instalace. Uvedení do provozu / Seřízení. Příslušenství se stručným návodem k použití

A B C D E F G. Návod k. Návod k použití. Přeprava / Instalace. Uvedení do provozu / Seřízení. Příslušenství se stručným návodem k použití MOS 0712-2 Návod k 031132 Návod k použití Přeprava / Instalace Uvedení do provozu / Seřízení Příslušenství se stručným návodem k použití Řízení / Popis funkcí Technická data Rejstřík A B C D E F G LEK

Více