5.3 U ební osnovy pro ro ník t ída s rozší enou výukou matematiky

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "5.3 U ební osnovy pro 6. 9. ro ník t ída s rozší enou výukou matematiky"

Transkript

1 5.3 U ební osnovy pro ro ník t ída s rozší enou výukou matematiky eský jazyk Anglický jazyk Matematika Informa ní a komunika ní technologie jepis Výchova k ob anství Fyzika Chemie írodopis Zem pis Hudební výchova Výtvarná výchova Výchova ke zdraví lesná výchova Pracovní výchova eský jazyk Vyu ovací p edm t eský jazyk se vyu uje jako samostatný p edm t ve specializovaných t ídách: v 6., 7.,8. a 9. ro níku s celkovou dotací 17 hodin. Vzd lávání ve vyu ovacím p edm tu eský jazyk je založeno na komunika ní podstat jazyka. Jeho úkolem je rozvíjet kultivovaný písemný i ústní projev. U í žáky obhajovat sv j názor, um t argumentovat, um t op ít sv j názor o tvrzení, doložit vhodným íkladem. Je zam eno na vyjád ení reakcí a pocit žák, pochopení role v r zných komunika ních situacích, orientaci p i vnímání okolního sv ta i sebe sama, dále na porozum ní r zným druh m psaných i mluvených jazykových projev, poznání zám ru autora, hlavní myšlenky. Literární výchova je chápána jako proces vnímání, prožívání, poznávání jev a souvislostí. Má sv j specifický význam v ovliv ování racionální stránky osobnosti i ve vlivu na stránku emocionální a voln aktivní. Cílem literární výchovy je propojit receptivní a produktivní složku v osobnostním a spole enském rozvoji žáka. Vzd lávání ve vyu ovacím p edm tu eský jazyk a literatura využívá r zných zdroj informací (slovníky, encyklopedie, katalogy, bibliografie, internet) pro rozši ování znalostí a dovedností pot ebných k dalšímu vzd lávání a sebevzd lávání. 717

2 Vyu ovací p edm t eský jazyk je úzce spjat s jepisem (nap. období Velké Moravy misijní innost Konstantina a Metod je, husitství, veleslavínské období, období národního obrození ), informa ními a komunika ními technologiemi (komunikace prost ednictvím elektronické pošty, dodržování vžitých konvencí a pravidel forma vhodná pro danou technologii, náležitosti apod.), hudební výchovou (lidová slovesnost, melodrama, písni ká i ), výtvarnou výchovou (um lecké slohy), filmem (adaptace literárních d l apod.). Výchovné a vzd lávací strategie p edm tu v ro níku KOMPETENCE K U ENÍ i výuce vedeme žáky k(e): 1. výb ru a využívání efektivních u ebních zp sob a metod 2. plánování, organizování a ízení vlastního u ení, ochot v novat se dalšímu studiu a vzd lávání 3. vyhledávání a t íd ní informací, na základ jejich pochopení, propojení a systematizace je žáci efektivn využívají v procesu u ení, tv í innosti a praktickém život 4. užívání obecn užívaných termín, znak a symbol 5. uvád ní poznatk do souvislostí, propojování poznatk z r zných vzd lávacích oblastí 6. porovnávání získaných informací 7. poznání smyslu a cíle u ení, získávání pozitivního vztahu k u ení 8. posouzení vlastního pokroku a ur ení problém bránících v u ení 9. kritickému zhodnocení výsledk jejich u ení a diskusi o nich KOMPETENCE K EŠENÍ PROBLÉM i výuce vedeme žáky k(e): 10. vnímání problémových situací ve škole i mimo ni, rozpoznání a pochopení problému 11. emýšlení o p inách a zp sobech ešení problému, k nimž využijí vlastního úsudku a zkušeností 12. využití získaných v domostí a dovedností k objevování r zných variant ešení 13. samostatnému ešení problém a vhodné volb zp sob ešení 14. ov ování správnosti ešení problém a aplikaci osv ených ešení do nových problémových situací 15. kritickému myšlení, obhajob vlastních názor, uv domování si zodpov dnosti za svá rozhodnutí a výsledky svých in KOMPETENCE KOMUNIKATIVNÍ i výuce vedeme žáky k(e): 16. formulování a vyjad ování vlastních myšlenek a názor v logickém sledu 17. výstižnému, souvislému a kultivovanému vyjad ování v ústním i písemném projevu 18. naslouchání promluvám druhých lidí, porozum ní jim a vhodné reakci na n, innému zapojení do diskuse, obhajob svých názor a vhodné argumentaci 718

3 19. porozum ní r zným typ m text a záznam, obrazových materiál a jiných informa ních a komunika ních prost edk, p emýšlení o nich, reagování na n a využívání jich ke svému rozvoji 20. využití informa ních a komunika ních prost edk a technologií pro komunikaci s okolním sv tem 21. využití získaných komunikativních dovedností k vytvá ení vztah pot ebných k soužití a spolupráci s ostatními lidmi KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ i výuce vedeme žáky k(e): 22. inné spolupráci ve skupin 23. podílení se spole s pedagogy na vytvá ení pravidel práce v týmu 24. pozitivnímu ovliv ování kvality spole né práce na základ jejich role v pracovní skupin 25. podílení se na utvá ení p íjemné atmosféry v týmu, ohleduplností a úctou p i jednání s druhými lidmi p ispívat k upev ování dobrých mezilidských vztah, poskytnutí pomoci nebo požádání o pomoc 26. ispívání k diskusi v malé skupin i celé t íd 27. efektivní spolupráci s druhými p i ešení daného problému, k oce ování zkušeností druhých lidí, k respektování r zných hledisek, k pou ení z jednání a chování druhých lidí 28. vytvá ení si pozitivní p edstavy o sob samém, k podpo e sebed ry a samostatného rozvoje 29. ovládání a ízení jejich jednání a chování tak, aby dosáhli pocitu sebeuspokojení a sebeúcty KOMPETENCE OB ANSKÉ i výuce vedeme žáky k(e): 30. respektování p esv ení druhých lidí, vážení si jejich vnit ních hodnot, schopnosti vcít ní se do situací ostatních lidí 31. odmítání útlaku a hrubého zacházení, uv dom ní si povinnosti postavit se fyzickému a psychickému násilí 32. chápání základních princip, na nichž spo ívají zákony a spole enské normy, k uv domování si svých práv a povinností ve škole i mimo ni 33. zodpov dnému rozhodování podle dané situace a možností, k ú inné pomoci v situacích ohrožujících život a zdraví lov ka 34. respektování, ochran a ocen ní našich tradic a kulturního d dictví, k pozitivnímu postoji k um leckým díl m, k aktivnímu zapojení do kulturního d ní KOMPETENCE PRACOVNÍ i výuce vedeme žáky k(e): 35. bezpe nému a ú innému používání materiál, nástroj a vybavení 36. ochran kulturních a spole enských hodnot 719

4 37. využití získaných znalostí a zkušeností v jednotlivých vzd lávacích oblastech v zájmu vlastního rozvoje a p ípravy na budoucnost 38. rozhodování o dalším vzd lávání a profesním zam ení 39. využití získaných poznatk v praxi 720

5 ekávané ro níkové výstupy pro 6. ro ník Žák: 1. dorozumívá se kultivovan, výstižn, jazykovými prost edky vhodnými pro danou komunika ní situaci 2. odlišuje spisovný a nespisovný projev a vhodn užívá spisovné jazykové prost edky vzhledem ke svému komunika nímu zám ru 3. v mluveném projevu p ipraveném i improvizovaném vhodn užívá verbálních, nonverbálních i paralingválních prost edk i 4. využívá základy studijního tení vyhledá klí ová slova, formuluje hlavní myšlenky textu, vytvo í otázky a stru né poznámky, výpisky nebo výtah z p teného textu; samostatn p ipraví a s oporou o text p ednese referát 5. využívá poznatk o jazyce a stylu ke gramaticky i v cn správnému písemnému projevu a k tvo ivé práci s textem nebo i k vlastnímu tvo ivému psaní na základ svých dispozic 6. a osobních zájm 7. samostatn pracuje s Pravidly eského pravopisu, se Slovníkem spisovné eštiny a s dalšími slovníky a p íru kami 8. správn t ídí slovní druhy, tvo í spisovné tvary slov a v dom jich používá ve vhodné komunika ní situaci 9. využívá znalostí o jazykové norm p i tvorb vhodných jazykových projev podle komunika ní situace 10. v písemném projevu zvládá pravopis lexikální, slovotvorný, morfologický i syntaktický ve jednoduché i souv tí 11. rozlišuje spisovný jazyk, ná í a obecnou eštinu a zd vodní jejich užití 12. ucelen reprodukuje p tený text, jednoduše popisuje strukturu a jazyk literárního díla a vlastními slovy interpretuje smysl díla 13. formuluje ústn i písemn dojmy ze své etby, návšt vy divadelního nebo filmového edstavení a názory na um lecké dílo 14. tvo í vlastní literární text podle svých schopností a na základ osvojených znalostí základ literární teorie 15. rozlišuje základní literární druhy a žánry, porovná je i jejich funkci, uvede jejich výrazné edstavitele 16. porovnává r zná ztvárn ní téhož nám tu v literárním, dramatickém i filmovém zpracování 17. vyhledává informace v r zných typech katalog, v knihovn i v dalších informa ních zdrojích 721

6 eský jazyk /jazyková výchova/ 6. ro ník žák rozlišuje spisovný Jazyk a jeho útvary Útvary jazyka VO mate ský jazyk 10 a nespisovný jazyk Jazykov da pravopis v pr hu celého dokáže pracovat se základními jaz. p íru kami Jazykové p íru ky školního roku 8 rozpozná spisovnou a nespisovnou výslovnost 9 ovládá pravopisné jevy lexikální a morfologické Zvuková stránka jazyka Stavba slova a pravopis Hláskosloví Výslovnost Slovotvorný základ, p ípona, p edpona, ko en Slova p íbuzná Pravopis souhláskových skupin 7 tvo í správné tvary slov Tvarosloví Ohebné slovní druhy 9 rozlišuje ohebné a neohebné slovní druhy v dom využívá správné slovní druhy v komunikaci 9 uv domuje si vztahy mezi Skladba Základní v tné leny Hv kultivovaný projev tnými leny ve v vytvá í syntakticky správn v ty jednoduché a souv tí Shoda p ísudku s podm tem Rozvíjející v tné leny ta jednoduchá a souv tí Tvo ení v t Stavba textová OSV osobnostní rozvoj, morální rozvoj (p i skupinové práci žák ) 722

7 eský jazyk /literární výchova/ 6. ro ník rozlišuje prózu a poezii Sv t literatury O sv literatury a sv skute ném Fj já tu, ty teš 11 chápe literaturu jako um lecký odraz skute nosti - práce s vybranými texty MuV - lidské vztahy MeV kritické tení a vnímání mediálních sd lení 11 dokáže vlastními slovy Próza a poezie Epika a lyrika VDO - komunikat. a prezenta ní reprodukovat p tený Básnické prost edky schopnosti a doved- text Lyrika írodní, vlastenecká, milostná, reflexní nosti 12 prezentuje ústn svoje pocity lyrika a dojmy z p teného Lidová slovesnost Hv - lidové písn textu Písn 13 dokládá svoje záv ry konkrétními citacemi Epigramy - práce s vybranými texty 14 seznamuje se blíže s n kterými Mýty a báje Mytologie starov kých stát VMEGS - Evropa a sv t nás spisovateli Bible Starý zákon zajímá 16 vyhledává informace z r zných zdroj Legendy Bible Nový zákon Legendy 15 porovnává r zná zpracování stejného nám tu v literatu e a filmu Pohádky a pov sti Sjednocující a rozlišující znaky obou žánr Druhy pohádek VO - pov sti poznámky: žáci si povedou tená ské a kulturní deníky, 13 vytvá í vlastní literární text Sb ratelé pohádek budou si p ipravovat referáty z vlastní etby i film, referáty k vybraným spisovatel m 723

8 eský jazyk /komunika ní a slohová výchova/ 6. ro ník vytvo í osnovu p íb hu Vypravování Kompozice vypravování poznámky: v pr hu celého 3 používá vhodné stylistické ímá školního roku si budou žáci 5 prost edky Osnova vypravování ipravovat mluvní cvi ení napíše vlastní p íb h jové nap tí 1 uv domí si shodné a rozdílné Zpráva a oznámení Pou ení o zpráv a oznámení Hv - kultivovaný projev 5 znaky t chto sloho- vých útvar Kritická práce s denním tiskem MeV kritické tení a vnímání mediálních sd lení formuluje a vyjad uje svoje názory 1 kultivovan sd luje sv j Dopis Dopis soukromý - jeho stylizace 2 zám r s ohledem na jeho Dopisy ú ední jejich p esn ur ená 5 el rozlišuje subjektivní a objektivní sd lení forma 4 využije poznatk k vlastní Výtah a výpisky Pou ení o výtahu a výpiscích OSV - osobnostní rozvoj 5 práci s texty v ostatních Práce s texty (dovednosti pro u ení a studium) edm tech vyhledává klí ová slova formuluje hlavní myšlenky textu vyhledává a t ídí informace 724

9 ekávané ro níkové výstupy pro 7. ro ník Žák: 1. dorozumívá se kultivovan, výstižn, jazykovými prost edky vhodnými pro danou komunika ní situaci 2. odlišuje spisovný a nespisovný projev a vhodn užívá spisovné jazykové prost edky vzhledem ke svému komunika nímu zám ru 3. využívá základy studijního tení vyhledá klí ová slova, formuluje hlavní myšlenky textu, vytvo í otázky a stru né poznámky, výpisky nebo výtah z p teného textu; samostatn p ipraví a s oporou o text p ednese referát 4. využívá poznatk o jazyce a stylu ke gramaticky i v cn správnému písemnému projevu a k tvo ivé práci s textem nebo i k vlastnímu tvo ivému psaní na základ svých dispozic a osobních zájm 5. rozlišuje a p íklady v textu dokládá nejd ležit jší zp soby obohacování slovní zásoby a zásady tvo ení eských slov, rozpoznává p enesená pojmenování, zvlášt ve frazémech 6. správn t ídí slovní druhy, tvo í spisovné tvary slov a v dom jich používá ve vhodné komunika ní situaci 7. využívá znalostí o jazykové norm p i tvorb vhodných jazykových projev podle komunika ní situace 8. v písemném projevu zvládá pravopis lexikální, slovotvorný, morfologický i syntaktický ve v jednoduché i souv tí 9. ucelen reprodukuje p tený text, jednoduše popisuje strukturu a jazyk literárního díla a vlastními slovy interpretuje smysl díla 10. tvo í vlastní literární text podle svých schopností a na základ osvojených znalostí základ literární teorie 11. rozlišuje základní literární druhy a žánry, porovná je i jejich funkci, uvede jejich výrazné edstavitele 12. porovnává r zná ztvárn ní téhož nám tu v literárním, dramatickém i filmovém zpracování 13. vyhledává informace v r zných typech katalog, v knihovn i v dalších informa ních zdrojích 725

10 eský jazyk /jazyková výchova/ správn t ídí slovní druhy tvo í spisovné tvary slov Tvarosloví Ohebné slovní druhy - procvi ování íve probraného u iva a v dom jich užívá ve vhodné komunika ní situaci správn sklo uje jména a asuje slovesa rozeznává a správn užívá neohebné slovní druhy 7 v praxi využívá znalostí 8 o jazykové norm orientuje se v užívání jazykových p íru ek 7 vymezí správn v tné 8 leny rozpozná druhy vedlejších t uv domuje si vztahy shody, ízenosti a p imykání mezi v tnými leny 5 rozpozná p enesená pojmenování Pravopis Skladba Nauka o významu a tvo ení slov Nové u ivo substantiva - duálové sklo ování - zájmena sklo. a užívání vztažných zájmen - slovesa rod, vid, t ída Neohebné slovní druhy Psaní velkých písmen ve vlastních jménech ty jedno lenné, dvoj lenné, v tné ekvivalenty Podm t, p ísudek a jejich druhy Rozvíjející v tné leny Vedlejší v ty Tvo ení v t Stavba textová Slovo, sousloví, r ení, synonyma, homonyma, zp soby tvo ení slov 7. ro ník poznámka: pravopis v pr - hu celého školního roku OSV - osobnostní, sociální a morální rozvoj p i skupinové práci žák 726

11 eský jazyk /literární výchova/ 7. ro ník za adí literární text k p íslušnému Bajky Pou ení o bajkách OSV - osobnostní, sociální a žánru Auto i bajek morální rozvoj 9 popíše strukturu a jazyk lit. Balady Charakteristika balady jako lit. žánru VMEGS - Evropa a sv t nás díla Základní typy balad zajímá 9 vlastními slovy interpretuje Povídky Charakteristika povídky jako lit. žánru MuV - lidské vztahy smysl díla Ich-forma, er-forma MeV - kritické tení a vnímá- 11 objasní literární pojmy a doloží je p íklady z textu 10 tvo í vlastní literární text podle svých schopností 13 vyhledává informace v knihovn a jiných informa ních zdrojích 12 uv domuje si význam literartury, divadla a filmu pro rozvoj osobnosti Povídky historické, dobrodružné, detektivní ní mediálních sd lení a humoristické VDO - p i práci s texty se Literatura faktu Vymezení literatury faktu prohlubuje žákova schopnost Kronika empatie, prohlubují se Cestopis jeho komunikativní dovednosti Fejeton Divadlo a film Divadelní žánry poznámky: v pr hu celého Kompozice dramatu Z historie divadla Dramatizace Vývoj filmu íprava filmu Televizní a filmová tvorba pro d ti školního roku žáci d lají tená ské deníky, p ipravují si referáty z vlastní etby, ípadn o filmu, vyhledávají informace o významných spisovatelích a ty pak prezentují p ed ostatními spolužáky; íležitostn je za azován ednes básní 727

12 eský jazyk /komunika ní a slohová výchova/ 7. ro ník aplikuje svoje znalosti i vytvá ení jednotlivých druh popisu 2 vhodn užívá spisovné jazykové prost edky p i svojí tvo ivé práci Popis Popis p edm tu poznámka: žáci budou Popis pracovního postupu Popis d je Užití odborných názv v popisu v pr hu školního roku prezentovat svoje p edem ipravená mluvní cvi ení 4 Charakteristika (téma a as jim bude ur en) Popis um leckých d l Lí ení 1 sestaví sv j životopis Životopis Ustálená forma životopisu 3 formuluje hlavní myšlenky textu a chápe jeho strukturu Práce s textem Výpisky z textu MeV - kritické tení Výtah z textu íprava referátu 1 p ipraví a p ednese referát Rétorická cvi ení zásady kultivované 4 mluvy 728

13 ekávané ro níkové výstupy pro 8. ro ník Žák: 1. odlišuje ve teném nebo slyšeném textu fakta od názor a hodnocení, ov uje fakta pomocí otázek nebo porovnáváním s dostupnými informa ními zdroji 2. rozlišuje subjektivní a objektivní sd lení a komunika ní zám r partnera v hovoru 3. dorozumívá se kultivovan, výstižn, jazykovými prost edky vhodnými pro danou komunika ní situaci 4. odlišuje spisovný a nespisovný projev a vhodn užívá spisovné jazykové prost edky vzhledem ke svému komunika nímu zám ru 5. zapojuje se do diskuse, ídí ji a využívá zásad komunikace a pravidel dialogu 6. využívá základy studijního tení vyhledá klí ová slova, formuluje hlavní myšlenky textu, vytvo í otázky a stru né poznámky, výpisky nebo výtah z p teného textu; samostatn p ipraví a s oporou o text p ednese referát 7. uspo ádá informace v textu s ohledem na jeho ú el, vytvo í koherentní text s dodržováním pravidel meziv tného navazování 8. využívá poznatk o jazyce a stylu ke gramaticky i v cn správnému písemnému projevu a k tvo ivé práci s textem nebo i k vlastnímu tvo ivému psaní na základ svých dispozic a osobních zájm 9. správn vyslovuje eská a b žn užívaná cizí slova 10. využívá znalostí o jazykové norm p i tvorb vhodných jazykových projev podle komunika ní situace 11. rozlišuje významové vztahy gramatických jednotek ve v a v souv tí 12. v písemném projevu zvládá pravopis lexikální, slovotvorný, morfologický i syntaktický ve v jednoduché i souv tí 13. rozlišuje literaturu hodnotnou a konzumní, sv j názor doloží argumenty 14. rozlišuje základní literární druhy a žánry, porovná je i jejich funkci, uvede jejich výrazné edstavitele 15. uvádí základní literární sm ry a jejich významné p edstavitele v eské a sv tové literatu e 16. porovnává r zná ztvárn ní téhož nám tu v literárním, dramatickém i filmovém zpracování 17. vyhledává informace v r zných typech katalog, v knihovn i v dalších informa ních zdrojích 729

14 eský jazyk /jazyková výchova/ rozlišuje úvary eského jazyka a kultivovan se vyjad uje na základ poznatk z historie vysv tlí p vod eského jazyka orientuje se v hlavních jazykových skupinách Evropy Obecné výklady o eském jazyce Útvary eského jazyka a jazyková kultura eský jazyk, slovanské jazyky 9 rozlišuje jednotlivé zp soby Nauka o slovní zá- Slovní zásoba a tvo ení slov 10 obohacování slovní sob Psaní a výslovnost slov p ejatých zásoby je upozorn n na n které nepravidelnosti ve sklo ování substantiv a vyhledává je v jaz. p íru kách Tvarosloví které nepravidelnosti sklo ování substantiv Sklo ování obecných a vlastních p ejatých jmen správn používá tvary Sklo ování zájmen týž a tentýž slov p ejatých Slovesné vzory aplikuje tvary zájmen orientuje se ve slovesných ídách a vzorech 8. ro ník OSV - osobnostní, sociální a morální rozvoj VMEGS - Evropa a sv t nás zajímá MuV lidské vztahy 6. D - Slované 8. VO formy státu VMEGS - Evropa a sv t nás zajímá OSV - osobnostní rozvoj 730

15 eský jazyk /jazyková výchova/ 8. ro ník rozliší v tu jednoduchou a souv tí sou adné i pod- adné uv domuje si vztahy a po- ry mezi v tnými leny a v tami svoje myšlenky dokáže vyjád it správn utvo enými v tami Skladba ta dvoj lenná, jedno lenná a v tný ekvivalent Zápor Základní a rozvíjející v tné leny kolikanásobné v tné leny ístavek Stavba souv tí Významový pom r mezi hlavními v tami Sou adn spojené v tné leny a vedlejší v ty 731

16 eský jazyk /literární výchova/ 8. ro ník zhodnotí význam staro- ké literatury 17 ocení ko eny, ze kterých vyr stá naše civilizace Starov ká literatura Orientální a antická literatura VMEGS - Evropa a sv t nás zajímá MuV - lidské vztahy MeV- kritické tení a vnímání mediálních sd lení 6. D antická kultura OSV - osobnostní, sociální a morální rozvoj orientuje se v hlavních obdobích eské a evropské literatury St edov ká literatura Po átky našeho písemnictví Husitská literatura Renesan ní literatura VDO - empatie, nasloucháni 16 za azuje významné osobnosti Barokní literatura a spravedlivé posuzování 17 k danému období 7. D gotika, renesance, uv domuje si souvislost baroko mezi dobou vzniku díla a jeho zpracováním porovnává svoje dojmy z etby se svými zkušenostmi ze sou asnosti orientuje se v hlavních obdobích eské a evropské literatury st edov ku seznámí se s hlavními osobnostmi st edov ku 732

17 eský jazyk /literární výchova/ 8. ro ník seznámí se s novými zp soby Novov ká literatura Klasicismus 8. D - historie 18. století 15 a zásadami tvorby Osvícenství 16 v 18. st. a jeho hlavními Romantismus 17 edstaviteli 14 uv domí si historické Národní obrození Etapy národního obrození, jeho p ední 8. D - národní obrození, 15 souvislosti vzniku NO a edstavitelé a jejich p ínos revolu ní události vytvo ení p edpoklad pro další rozvoj eské literatury prov í svoje vlastenectví MeV - PROJEKT - p evratné 19. st. - objevy a vynálezy, velké spole enské zm ny odraz v literatu e 13 vysv tlí vlastními slovy Literatura 2. pol. Realismus eský a sv tový 8.D - naše zem v 2. pol.19.st. 14 podstatu realismu a nových 19. století Literární moderna nové um lecké um leckých sm p adí st žejní díla tohoto období jejich autor m sm ry 733

18 eský jazyk /komunika ní a slohová výchova/ 8. ro ník podá pou ení o ur itém Výklad Pou ení o výkladu OSV - osobnostní, sociální 2 problému nebo jevu a Výklad v praxi a morální rozvoj osv tlí vztahy mezi nimi zpracuje jednoduchou Úvaha Pou ení o úvaze OSV - osobnostní rozvoj 2 úvahu na ur ité téma Stylistické a jazykové prost edky VDO - ob anská spole nost 3 nické otázky a škola 4 Témata k vlastním úvahám z okruhu MuV - lidské vztahy u í se naslouchat a tolerovat Diskuse žákových nejbližších zájm Seznámení se zásadami diskuse OSV - sociální rozvoj 2 odlišné názory Návaznost jednotlivých p ísp vk VDO - vlastní stanovisko v 3 kultivovan oponuje a sv j pluralit názor 5 názor dokládá argumenty 3 je schopen sestavit požado- Životopis Žákovský a profesní (strukturovaný) 8. VO profesní životopis 7 vaný životopis životopis 9. PV - profesní životopis 3 p ipraví si a p ednese Proslov íprava proslovu VDO - prezenta ní schopnosti 4 krátký proslov Rétorická cvi ení a dovednosti 734

19 ekávané ro níkové výstupy pro 9. ro ník Žák: 1. rozpoznává manipulativní komunikaci v masmédiích a zaujímá k ní kritický postoj 2. dorozumívá se kultivovan, výstižn, jazykovými prost edky vhodnými pro danou komunika ní situaci 3. odlišuje spisovný a nespisovný projev a vhodn užívá spisovné jazykové prost edky vzhledem ke svému komunika nímu zám ru 4. využívá základy studijního tení vyhledá klí ová slova, formuluje hlavní myšlenky textu, vytvo í otázky a stru né poznámky, výpisky nebo výtah z p teného textu; samostatn p ipraví a s oporou o text p ednese referát 5. uspo ádá informace v textu s ohledem na jeho ú el, vytvo í koherentní text s dodržováním pravidel meziv tného navazování 6. využívá poznatk o jazyce a stylu ke gramaticky i v cn správnému písemnému projevu a k tvo ivé práci s textem nebo i k vlastnímu tvo ivému psaní na základ svých dispozic a osobních zájm 7. správn vyslovuje eská a b žn užívaná cizí slova 8. využívá znalostí o jazykové norm p i tvorb vhodných jazykových projev podle komunika ní situace 9. rozlišuje významové vztahy gramatických jednotek ve v a v souv tí 10. v písemném projevu zvládá pravopis lexikální, slovotvorný, morfologický i syntaktický ve v jednoduché i souv tí 11. rozlišuje spisovný jazyk, ná í a obecnou eštinu a zd vodní jejich užití 12. rozpoznává základní rysy výrazného individuálního stylu autora 13. rozlišuje literaturu hodnotnou a konzumní, sv j názor doloží argumenty 14. rozlišuje základní literární druhy a žánry, porovná je i jejich funkci, uvede jejich výrazné edstavitele 15. uvádí základní literární sm ry a jejich významné p edstavitele v eské a sv tové literatu e 16. porovnává r zná ztvárn ní téhož nám tu v literárním, dramatickém i filmovém zpracování 17. vyhledává informace v r zných typech katalog, v knihovn i v dalších informa ních zdrojích 735

20 eský jazyk /jazyková výchova/ 9. ro ník ovládá pravopis lexikální, slovotvorný a morfologický 8 rozlišuje druhy slov a používá jejich správné tvary 7 orientuje se ve správných tvarech slov p ejatých 8 aplikuje svoje v domosti na interpunkci ve v tách Tvarosloví Ohebné a neohebné slovní druhy poznámka: v pr hu školního echodník p ítomný a minulý roku pravopis lexikální, Sklo ování obecných jmen p ejatých morfologický i syntaktický Sklo ování cizích vlastních jmen Psaní velkých písmen ve vlastních jménech a názvech Skladba tné leny Souv tí pod adné a sou adné 10 zvládá tvorbu souv tí Samostatný v tný len, osamostatn ný 9 rozlišuje významové vztahy gramatických jednotek ve v a souv tí tný len, elipsa Vsuvka 7 uv domí si d ležitost mate ského Slovanské jazyky Vývoj eského jazyka a útvary es. jaz. VMEGS - Evropa a sv t 11 7 jazyka správn a kultivovan Zvuková stránka Spisovná výslovnost nás zajímá 8 se vyjad uje jazyka Zvuková stránka v ty Psaní a výslovnost slov p ejatých 8 rozpozná nejd ležit jší Význam slova Slova jednozna ná a mnohozna ná OSV - osobnostní a sociální 11 zp soby obohacování slovní zásoby a zásady tvo ení eských slov Synonyma, homonyma, antonyma Odborné názvy Tvo ení slov rozvoj p i skupinové práci 736

21 eský jazyk /literární výchova/ 9. ro ník orientuje se v základních sm rech literatury tohoto období 12 má p ehled o významných edstavitelích a dílech eské a sv tové literatury 13 formuluje vlastní názory na um lecké dílo 16 chápe literaturu jako um lecký obraz své doby 13 aplikuje svoje znalosti 15 z teorie literatury p i tvor- vlastních literárních text 12 dle svých schopností 13 provádí rozbory literár- 9.D - historické souvislosti 9. Hv - básníci a hudba OSV osobností, sociální a morální rozvoj VDO - p i práci s texty Literatura 1. pol. 20. století Odraz sv tových válek v literatu e Mezivále ná próza a poezie Hlavní p edstavitelé eské a sv tové literatury 15 Literatura 2. pol. ední p edstavitelé sv tové literatury stol. a po átku Oficiální eská literatura VMEGS - Evropa a sv t nás 21. století Exilová a samizdatová literatura zajímá vše souvisí se vším Sou asní naši a sv toví auto i MuV lidské vztahy, halocaust MeV kritické tení, interpretace vztahu mediálních sd lení a reality 17 PROJEKT práce v realiza ním týmu poznámka: celý školní rok íprava referát z vlastní ních text etby a spisovatel ; tená ské 17 vyhledává a t ídí informace deníky; filmové adaptace vybraných d l, p ípadn divadelní p edstavení 737

22 eský jazyk /komunika ní a slohová výchova/ 9. ro ník kultivovan a srozumiteln Kultivovaný projev Diskuse 9. Hv kultivovaný projev 3 vyjad uje svoje názory a kultura jazyka Proslov 9.VO - práce s denním tiskem 4 argumentuje, ale respektuje Výklad OSV - osobnostní, sociální 1 argumenty oponenta Úvaha a morální rozvoj 2 používá jazykové prost edky Publicistické útvary Zpravodajské útvary MuV lidské vztahy vhodné pro danou Úvahové útvary MeV - stavba mediálních sd - komunika ní situaci echodné útvary lení 5 dokáže logicky uspo ádat Souhrnné pou ení Spisovný projev prost sd lovací PROJEKT tvorba mediál- 6 text o slohu Odborný text ních sd lení práce v týmu 4 využívá základy studijního Publicistické projevy poznámka: v pr hu roku tení Um lecký styl si budou žáci p ipravovat mluvní cvi ení; vést diskuse na vybraná témata 738

23 Anglický jazyk Anglickému jazyku je v nována v ro níku t íhodinová dotace. Jeho obsahem je napl ování o ekávaných výstup vzd lávacího oboru Cizí jazyk a souvisejících tematických okruh pr ezových témat rámcového vzd lávacího programu pro základní vzd lávání. Cílem je poskytnout žák m nástroj komunikace p i kontaktu s lidmi z r zných ástí sv ta, ale i pro práci s po íta em, internetem atd. Proto klademe d raz na rozvoj komunika ních dovedností. Žáci jsou d leni do vnit diferencovaných jazykových skupin. Ve skupinách jsou integrováni i žáci s vývojovými poruchami u ení, t mto u itelé v nují individuální pozornost a pro zvládnutí angli tiny se žáci v nují studiu angli tiny v redukované podob základního iva. Na druhém stupni pracují žáci krom u ebnice i s autentickými texty, konverzují spolu anglicky ve v tších celcích. V souvislosti s probíraným u ivem se žáci seznamují s reáliemi anglicky mluvících zemí. Výuka p edm, která má žák m umožnit pochopit sv t v co nejširších souvislostech, je integrována. Angli tinu žáci používají p i práci s internetem i v ástech jiných vyu ovacích p edm. Vzd lávání v tomto p edm tu sm uje k dosažení úrovn A2 podle Spole ného evropského referen ního rámce pro jazyky. Cílem výuky je získávání zájmu o cizí jazyk a utvá ení pozitivního vztahu k tomuto p edm tu, osvojení jazykových znalostí a dovedností a aktivní využití komunikace v cizím jazyce, získání schopnosti íst s porozum ním, íst p im ené texty v daném jazyce, porozum t p im en (jazykov, obsahov, rozsahem) ústnímu sd lení na úrovni osvojených znalostí, poznání kultury zemí p íslušné jazykové oblasti, vyhledání nejd ležit jších informací, práce s informacemi, pochopení významu znalosti cizích jazyk pro osobní život, respekt a tolerance odlišných kulturních hodnot jiných národ. V p edm tu se krom vlastního vzd lávacího obsahu realizují ásti vzd lávacích obsah pr ezových témat: osobnostní a sociální výchova, výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech, mediální výchova. evládajícími metodami výuky jsou samostatná, skupinová a projektová práce. Na výuku v b žných vyu ovacích hodinách navazují akce vztahující se k p edm tu jako nap. návšt vy divadelních p edstavení, kontakty s rodilým mluv ím a pobyty v zahrani í. Výchovné a vzd lávací strategie p edm tu v ro níku KOMPETENCE K U ENÍ i výuce vedeme žáky k: 1. propojování probraných témat a jazykových jev 2. pochopení d ležitosti schopnosti komunikovat anglicky pro další studium i praktický život 3. samostatnému vyhledávání nástroj k odstra ování problém p i komunikaci v angli tin 739

5.6 U ební osnovy pro 6. 9. ro ník t ída s rozší enou výukou výtvarné výchovy

5.6 U ební osnovy pro 6. 9. ro ník t ída s rozší enou výukou výtvarné výchovy 5.6 U ební osnovy pro 6. 9. ro ník t ída s rozší enou výukou výtvarné výchovy eský jazyk Anglický jazyk Matematika Informa ní a komunika ní technologie jepis Výchova k ob anství Fyzika Chemie írodopis

Více

Český jazyk. Výchovné a vzdělávací strategie předmětu v 6. 9. ročníku

Český jazyk. Výchovné a vzdělávací strategie předmětu v 6. 9. ročníku Český jazyk Vyučovací předmět český jazyk se vyučuje jako samostatný předmět v jazykových třídách v 6., 7., 8. a 9. ročníku. Celková dotace je 17 hodin. Vzdělávání ve vyučovacím předmětu český jazyk je

Více

Školní vzd lávací program

Školní vzd lávací program ŠKODA AUTO a.s., St ední odborné u ilišt strojírenské, odšt pný závod Školní vzd lávací program pro uchaze e, kte í ukon ili povinnou školní docházku Záme ník Kód a obor vzd lání: 23-51-H/01 Strojní mechanik

Více

Školní vzd lávací program

Školní vzd lávací program ŠKODA AUTO a.s., St ední odborné u ilišt strojírenské, odšt pný závod Školní vzd lávací program Pro žáky a další uchaze e, kte í ukon ili povinnou školní docházku Nástroja Kód a obor vzd lání: 23-52-H/01

Více

Základní škola a Mate ská škola Pramínek, o.p.s. Heyrovského 13, Brno 635 00. Školní vzd lávací program pro základní vzd lávání.

Základní škola a Mate ská škola Pramínek, o.p.s. Heyrovského 13, Brno 635 00. Školní vzd lávací program pro základní vzd lávání. Základní škola a Mate ská škola Pramínek, o.p.s. Heyrovského 13, Brno 635 00 Školní vzd lávací program pro základní vzd lávání Pramínek.j.: 236/2014 Školní vzd lávací program Pramínek, zpracovaný podle

Více

... razítko koly Mgr.Lenka Czehovská, editelka koly

... razítko koly Mgr.Lenka Czehovská, editelka koly KOLNÍ VZD LÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZD LÁVÁNÍ Základní koly Horní Dunajovice ZÁKLADNÍ KOLA A MATE SKÁ KOLA, HORNÍ DUNAJOVICE 184, 671 34 Identifika ní údaje Název vzd lávacího programu: Název koly:

Více

Vzd lávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vyu ovací p edm t: Anglický jazyk

Vzd lávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vyu ovací p edm t: Anglický jazyk Vzd lávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vyu ovací p edm t: Anglický jazyk Charakteristika p edm tu Vzd lávací obsah: Základem vzd lávacího obsahu p edm tu Anglický jazyk je vzd lávací obsah vzd

Více

Základní kola Velké Pavlovice okres B eclav, p ísp vková organizace. Nám stí 9.kv tna 46/2, 691 06 Velké Pavlovice

Základní kola Velké Pavlovice okres B eclav, p ísp vková organizace. Nám stí 9.kv tna 46/2, 691 06 Velké Pavlovice Základní kola Velké Pavlovice okres B eclav, p ísp vková organizace Nám stí 9.kv tna 46/2, 691 06 Velké Pavlovice KOLNÍ VZD LÁVACÍ PROGRAM Z VELKÉ PAVLOVICE ( VP pro základní vzd lávání) OBSAH: 1. IDENTIFIKA

Více

Základní škola Soběslav, Komenského 20. 4. Učební osnovy. Obsah. 4. Učební osnovy...1

Základní škola Soběslav, Komenského 20. 4. Učební osnovy. Obsah. 4. Učební osnovy...1 Základní škola Soběslav, Komenského 20 4. Učební osnovy Obsah 4. Učební osnovy...1 1 4.1. Jazyk a jazyková komunikace...3 4. 1. 1. Český jazyk...3 4. 1. 2. Anglický jazyk...15 4. 1. 3. Německý jazyk...26

Více

UČEBNÍ OSNOVY 2. STUPEŇ

UČEBNÍ OSNOVY 2. STUPEŇ UČEBNÍ OSNOVY 2. STUPEŇ Obsah: ČESKÝ JAZYK 3 CVIČENÍ Z ČESKÉHO JAZYKA 21 ANGLICKÝ JAZYK 25 KONVERZACE V ANGLICKÉM JAZYCE 35 DRUHÝ CIZÍ JAZYK 39 NĚMECKÝ JAZYK 41 FRANCOUZSKÝ JAZYK 52 RUSKÝ JAZYK 59 MATEMATIKA

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu: český jazyk a literatura

Charakteristika vyučovacího předmětu: český jazyk a literatura Charakteristika vyučovacího předmětu: český jazyk a literatura Osmiletý vzdělávací obor: prima - kvarta Vyučovací předmět český jazyk a literatura vychází ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura

Více

5.0. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A PŘEDMĚTY. 5.1.1 Český jazyk a literatura. 5. 1. Vzdělávací oblast jazyk a jazyková komunikace

5.0. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A PŘEDMĚTY. 5.1.1 Český jazyk a literatura. 5. 1. Vzdělávací oblast jazyk a jazyková komunikace 5.0. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A PŘEDMĚTY 5. 1. Vzdělávací oblast jazyk a jazyková komunikace 5.1.1 Český jazyk a literatura Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Charakteristika vyučovacího předmětu Dotace vyučovacího

Více

Základní ²kola T.G.Masaryka v Py²elích PSƒ 25167, Praºská ulice 168, tel. 323 647 215, E-mail : zspysely@zspysely.cz

Základní ²kola T.G.Masaryka v Py²elích PSƒ 25167, Praºská ulice 168, tel. 323 647 215, E-mail : zspysely@zspysely.cz Základní ²kola T.G.Masaryka v Py²elích PSƒ 25167, Praºská ulice 168, tel. 323 647 215, E-mail : zspysely@zspysely.cz kolní vzd lávací program pro základní vzd lávání kola pro d ti Neu íme se pro ²kolu,

Více

Gymnázium, Hodonín, Legionářů 1

Gymnázium, Hodonín, Legionářů 1 Gymnázium, Hodonín, Legionářů 1 Školní vzdělávací program pro 1. až 4. ročník osmiletého všeobecného gymnázia Denní studium Zpracováno podle Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání č. j.

Více

Předmět: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA

Předmět: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Předmět: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení předmětu Vyučovací předmět český jazyk a literatura je součástí vzdělávací

Více

Učební osnovy 2. stupeň

Učební osnovy 2. stupeň Učební osnovy 2. stupeň ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Charakteristika vyučovacího předmětu Časové, organizační a obsahové vymezení Vyučovací předmět Český jazyk a literatura se vyučuje jako samostatný předmět

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM GYMNÁZIA

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM GYMNÁZIA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM GYMNÁZIA (pro nižší stupeň víceletého gymnázia) 79-41-K/81 Obsah: I. Identifikační údaje II. Charakteristika školy III. Charakteristika ŠVP Zaměření školy Profil absolventa Organizace

Více

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE. Český jazyk a literatura. Oblast zahrnuje vyučovací předměty:

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE. Český jazyk a literatura. Oblast zahrnuje vyučovací předměty: ZŠHM Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČJ69 Oblast zahrnuje vyučovací předměty: Český jazyk a literatura Anglický jazyk Německý jazyk Český jazyk a literatura Charakteristika vyučovacího předmětu

Více

5.7 Učební osnovy pro 6. 9. ročník volitelné předměty. Anglická konverzace

5.7 Učební osnovy pro 6. 9. ročník volitelné předměty. Anglická konverzace 5.7 Učební osnovy pro 6. 9. ročník volitelné předměty Anglická konverzace třída s rozšířenou výukou jazyků Německý jazyk třída s rozšířenou výukou jazyků Francouzský jazyk- třída s rozšířenou výukou jazyků

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM vzdělávací oblasti pro II.stupeň

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM vzdělávací oblasti pro II.stupeň ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM vzdělávací oblasti pro II.stupeň ZÁKLADNÍ ŠKOLY HABRMANOVA 130 HRADEC KRÁLOVÉ 1 OBSAH VZDĚLÁVACÍ OBLASTI PRO II.STUPEŇ 8. DRUHÝ STUPEŇ 8.1 Český jazyk: charakteristika a vzdělávací

Více

Očekávané výstupy předmětů (OVP) Postoje. Znalosti. Dovednost

Očekávané výstupy předmětů (OVP) Postoje. Znalosti. Dovednost i Český jazyk a lit. 2013 1 kompeten průřezové ce ho slova ovednost 1 Čj čtení SkN,rv učit se EGS 3. 1. systém Žák čte pozorně slabiky, slova, věty, přiměřené texty a rozumí jim. čtení s porozuměním, pozorné

Více

1 Učební osnovy. 1.1 Jazyk a jazyková komunikace. ŠVP - učební osnovy - Zdravá škola

1 Učební osnovy. 1.1 Jazyk a jazyková komunikace. ŠVP - učební osnovy - Zdravá škola 1 Učební osnovy 1.1 Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení ve vzdělávacím procesu, neboť dobré jazykové vzdělání a jazyková kultura patří k

Více

eská školní inspekce Královéhradecký inspektorát

eská školní inspekce Královéhradecký inspektorát eská školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEK NÍ ZPRÁVA j. ŠIH-450/12-H Název právnické osoby vykonávající innost školy: Základní škola K. J. Erbena a Mate ská škola Korálka Miletín Sídlo: Na

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura 5.1. Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vyučovací předmět: Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura Český jazyk a literatura Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Český jazyk

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ZÁKLADNÍ ŠKOLY, JEJÍŽ ČINNOST VYKONÁVÁ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA OSTRAVA-ZÁBŘEH, BŘEZINOVA 52, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE K A P K A /1 Příloha: Učební

Více

Název vyučovacího předmětu: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA

Název vyučovacího předmětu: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Název vyučovacího předmětu: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Časová dotace na 2. stupni v jednotlivých ročnících Český jazyk a literatura se vyučuje od 6. do 9. ročníku 4 hodiny týdně. Celková časová dotace na

Více

Školní a vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní a vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní a vzdělávací program pro základní vzdělávání s názvem Škola vědomostí, pohybu a her Zpracovaný podle RVP ZV Základní škola a mateřská škola Aš, OBSAH: ZŠ a MŠ Aš, Školní vzdělávací program - 2 -

Více

Rámcový vzdlávací program pro základní vzdlávání

Rámcový vzdlávací program pro základní vzdlávání Rámcový vzdlávací program pro základní vzdlávání Praha 2004 Autoi Rámcový vzdlávací program pro základní vzdlávání VÚP Praha Rámcový vzdlávací program pro základní vzdlávání zpracovali: Celková gesce pípravy

Více

PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA

PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ROČNÍK: PRIMA Školní výstupy Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy JAZYKOVÁ VÝCHOVA Ţák rozeznává deset slovních druhů rozezná ohebná a neohebná slova určí slovní

Více

Rámcový vzd lávací program pro základní vzd lávání

Rámcový vzd lávací program pro základní vzd lávání Rámcový vzd lávací program pro základní vzd lávání Pomůcka na pomoc učitelům (aktuální znění k 1. 9. 2010) Tento dokument neprošel jako celek v tomto znění schvalovacím řízením MŠMT Auto i Rámcový vzd

Více