Které faktory Vás motivují, nebo by Vás motivovaly, ke studiu technického oboru na SŠ, popř. v budoucnu na VŠ? 10% 41% 18% 33%

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Které faktory Vás motivují, nebo by Vás motivovaly, ke studiu technického oboru na SŠ, popř. v budoucnu na VŠ? 10% 41% 18% 33%"

Transkript

1 ANALÝZA POTŘEB ŽÁKŮ STŘEDNÍCH ŠKOL Analýza potřeb žáků SŠ uvádí přehled vyhodnocení vybraných otázek z dotazníkového šetření provedeného u žáků SŠ technického směru a všeobecných gymnázií v Moravskoslezském kraji. Průzkum provedla Okresní hospodářská komora Karviná v období měsíců února a března roku 2009 a to u některých škol klasickou metodou dotazování (osobně) a u některých škol, kde byly technické předpoklady, formou elektronického dotazníku. Průzkumu se zúčastnily střední školy ze všech okresů MSK a to v konečném počtu žáků. Cílem průzkumu bylo zjistit spokojenost žáků s úrovni vzdělání na dané SŠ, zmapovat zájem o vysokoškolské studium a zjistit pohled žáků na trh práce technických oborů v MSK A. STŘEDNÍ ŠKOLY Otázka č. 6: Které faktory Vás motivují, nebo by Vás motivovaly, ke studiu technického oboru na SŠ, popř. v budoucnu na VŠ? Faktor, který nejvíce motivuje dotazované ke studiu technického oboru na SŠ, je výše mezd a další formy odměňování v daném oboru. Pro tuto variantu se vyslovilo celkem 471 dotazovaných (41%). Na druhém místě se pak umístil faktor v podobě nedostatku odborníků v oboru, tudíž snadné uplatnění se na trhu práce. Tento faktor zvolilo celkem 380 dotazovaných (33%). Dále pak v klesajícím pořadím to byly faktory: okolí rodiče, přátelé, spolužáci (23%) a možnost rychlého pracovního postupu v technické profesi. Jinou odpověď uvedlo 122 dotazovaných (10%). Které faktory Vás motivují, nebo by Vás motivovaly, ke studiu technického oboru na SŠ, popř. v budoucnu na VŠ? 23% 10% 41% 33% výše mezd a další formy odměňování v daném oboru nedostatek odborníků v oboru, tudíž snadné uplatnění se na trhu práce možnost rychlého pracovního postupu v technické profesi okolí - rodiče, přátelé, spolužáci jiná odpověď 1

2 Otázka č. 7: Jak hodnotíte úroveň výuky na Vaší SŠ (využitelnost teoretických znalostí i praktických dovedností)? Nejvíce odpovědí na hodnocení úrovně výuky na SŠ se setkalo s ohodnocením dobře, myslím, že bych se uplatnil(a) i po SŠ ve výši 31% všech dotazovaných, tj. 352 osob. Ve 27% byla zvoleno hodnocení jako velmi dobře, úroveň výuky není nejvyšší, ale jsem spokojen(a). Jako výbornou úroveň výuky hodnotí pouze 172 dotazovaných (15%) a za nedostačující úroveň výuky považuje celkem 96 osob (8%). Velké mezery ve výuce vnímá celkem 200 respondentů (17%) a jinou odpověď zvolilo celkem 18 respondentů (tj. 2%). Jak hodnotíte úroveň výuky na Vaší SŠ (využitelnost teoretických znalostí i praktických dovedností)? 17% 8% 2% 15% 27% 31% výborně, úroveň výuky je dle mého názoru vysoká velmi dobře, úroveň výuky není nejvyšší, ale jsem spokojen(a) dobře, myslím, že bych se uplatnil(a) i po SŠ úroveň výuky považuji za dostačující, ale vnímám ve výuce velké rezervy úroveň výuky je nedostačující, kdybych měl(a) možnost opětovné volby, patrně bych na tuto školu nešel (nešla) jiný názor na hodnocení úrovně výuky na Vaší SŠ Otázka č. 9: Máte zájem o studium technického oboru na VŠ? Z celkového počtu dotazovaných má o studium technického oboru na VŠ zájem 352 respondentů (31%). O jiný obor na VŠ má zájem 201 respondentů () a o studium na VŠ nemá zájem celkem 230 dotazovaných (21%). Rozhodnuto ještě není celkem 299 studentů (26%) a 65 respondentů (6%) uvažují o studiu, spíše kvůli přání rodičů. 2

3 Máte zájem o studium technického oboru na VŠ? 26% 6% 30% 20% ano, mám zájem ne, nemám zájem o studium na VŠ uvažuji, ale mé studium na VŠ je spíše přání rodičů ne, nemám zájem o jiný obor na VŠ uvažuji, nejsem ještě rozhodnut(a) jakou VŠ chci studovat Otázka č. 10: Máte-li zájem o jiný obor na VŠ než technický, vyberte či vypište o který? Z celkového počtu dotazovaných má celkem 201 žáků zájem o studium jiného než technického oboru na VŠ. Největší zájem je o ekonomicko-správní obor se 44 respondenty (23%), dále pak o pedagogický obor a oblasti sportovních studií (15%) a právnický a sociální obor (16%). Menší zájem byl zaznamenán u uměleckého oboru () a u lékařského oboru (). Jinou odpověď uvedlo celkem 35 dotazovaných (17%). S velkým zastoupení se zde setkal obor historie, vojenský nebo policejní obor. Dále pak žurnalistika, matematika, psychologie nebo jazykové obory. Máte-li zájem o jiný obor na VŠ než technický, vyberte o který? 17% 23% 16% 15% 11% ekonomicko - správní obor lékařský obor právnický a sociální obor jiná odpověď filozoficko - přírodovědecký obor pedagogický obor a oblast sportovních studií umělecký obor 3

4 Otázka č. 11: Který technický obor chcete studovat? Z celkových 352 dotazovaných má nejvíce zájem o následující pozice: ICT technologie, informatika (21%), stavebnictví (16%) a strojírenství (16%). Dále pak už v menší míře je zájem o: elektrotechniku (), architekturu/zahradnictví (8%) a dopravu (7%). Nejmenší zájem je o studium oboru: lesnictví a zemědělství (2%), konstruktérství a kybernetika (4%), matematika, fyzika, chemie (3%) a metalurgie, hornictví a geologie (2%). Jinou odpověď uvedlo celkem 31 dotazovaných (). S větším zastoupením u jiných odpovědí se setkal obor automatizace, geodezie, desing a automobilový průmysl či biotechnika a nábytkářství. Dále studenti neví nebo mají zájem studovat více technických oborů. Který technický obor chcete studovat? 16% 7% 7% 21% 2% 2% 3% 2% 4% architektura / zahradnictví doprava elektrotechnika ICT technologie, informatika konstruktérství a kybernetika lesnictví (dřevařství) a zemědělství matematika, fyzika, chemie mechanika a opravy metalurgie, hornictví a geologie stavebnictví strojírenství jiná odpověď Otázka č. 12: Na které vysoké škole uvažujete o dalším studiu technického oboru? Z vyjmenovaných veřejných vysokých škol v ČR s technickým zaměřením mělo z 352 respondentů největší zájem o studium na VŠB-TUO Ostrava 189 respondentů (54%), dále pak na VUT v Brně 88 žáků (25%) a na Masarykově univerzitě v Brně 19 žáků (5%). Celkem 3 osoby (0,8%) měly zájem o studium na ČVUT v Praze, 5 osob (1%) na Univerzitě Karlově v Praze a 1 dotazovaný na VŠ umělecko-průmyslové v Praze. Jinou odpověď uvedlo celkem 28 dotazovaných (8%). Ostatní jmenované vysoké školy se nesetkaly se zájmem o studium v rámci oslovených respondentů. V rámci jiných odpovědí byla uváděna možnost, že studenti ještě neví a nejsou rozhodnuti. 4

5 Na které vysoké škole uvažujete o dalším studiu technického oboru? 189 Počet zájemců Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Vysoká škola chemicko - technologická v Praze Vysoká škola umělecko - průmyslová v Praze České vysoké učení technické v Praze Univerzita Jana Evangelisty Purkyně Univerzita Karlova v Praze Univerzita Hradec Králové Univerzita Pardubice Česká zemědělská univerzita Masarykova univerzita v Brně Technická univerzita v Liberci Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně Vysoké učení technické v Brně Zápodočeská univerzita v Plzni jiná odpověď Název vysoké školy Otázka č. 13: Studoval někdo z Vašich rodinných příslušníků technický obor na VŠ? Z celkového počtu dotazovaných odpovědělo 407 studentů (35%), že někdo z jejich rodinných příslušníků studoval technický obor na SŠ, popř. na VŠ a 470 osob (41%) odpovědělo, že nikdo z rodinných příslušníků nestudoval technický obor. Celkem 270 osob (24%) neví. Studoval někdo z Vašich rodinných příslušníků technický obor na střední, popř. VŠ? 24% 35% 41% ano ne nevím Otázka č. 14: Jak hodnotíte své šance na přijetí ke studiu na VŠ? Celkem 665 studentů (58%) neví jaké jsou jejich šance, pokusí se o zvládnutí přijímacích zkoušek a doufají, že uspějí. Dále 225 studentů (20%) také neví, zkusí zvládnou přijímací zkoušky, ale myslí si, že neuspějí. Jen 71 studentů (6%) z dotazovaných si myslí, že je SŠ skvěle připravila ke studiu na VŠ a 82 studentů (7%) se domnívá, že s přijetím nebudou mít velkým problém, díky velké kapacitě přijímaných studentů. Maximum pro přípravu na přijímací řízení si myslí, že doposud udělalo celkem 104 studentů (). 5

6 Jak hodnotíte své šance na přijetí ke studiu na VŠ? 20% 6% 7% 58% výborně, mysím si, že mě SŠ skvěle připravila ke studiu na VŠ s přijetím nebudu mít problém díky velké kapacitě počtu přijímaných studentů velmi dobře, pro přípravdu na přijímací řízení jsem dosud udělal(a) a udělám maximum nevím, pokusím se o zvládnutí přijímacích zkoušek a doufám, že uspěji nevím, zkusím to, ale myslím si, že neuspěji Otázka č. 15: Myslíte si, že v současné době je dostatek informací o náplni studia technických oborů a možnostech uplatnění se na trhu práce? Celkem 642 studentů (56%) z celkového počtu dotazovaných si myslí, že v současné době je spíše nedostatek informací o náplni studia technických oborů a možnostech uplatnění se na trhu práce. Dále 212 studentů () si myslí, že je dostatek těchto informací a 54 studentů (5%) si myslí, že je nedostatek informací o náplni studia technických oborů. Celkem 239 studentů (21%) si myslí, že je spíše dostatek takovýchto informací. Myslíte si, že v současné době je dostatek informací o náplni studia technických oborů a možnostech uplatnění se na trhu práce? 5% 56% 21% ano spíše ano spíše ne ne Zdroj: dotazníkové šetření u studentů SŠ v MSK provedené klasickou i elektronickou formou. 6

7 B. OBECNÝ ZÁVĚR Z dotazníkového šetření provedeného u žáků středních škol technického směru a gymnázií v Moravskoslezském kraji, v celkovém počtu studentů, vyplývá, že faktory, které je motivují nebo by je motivovaly, ke studiu technického oboru na SŠ, popř. v budoucnu na VŠ, jsou především výše mezd a další formy odměňování v daném oboru a také nedostatek odborníků v oboru, tudíž snadné uplatnění se na trhu práce. Významným faktorem, proč se respondenti rozhodil studovat technický obor také bylo okolí, jako např. rodiče, přátelé, spolužáci apod. Hodnocení úrovně výuky na SŠ (tj. využitelnost teoretických znalostí i praktických dovedností) bylo z větší části ohodnoceno studenty jako dobrá úroveň. Studenti si většinově myslí, že by se velmi dobře uplatnili i po SŠ. Dále si myslí, že úroveň výuky není nejvyšší, ale jsou spokojeni. Jak se potvrdilo, dle předpokladu, mají v dnešní době a dnešním trendu studenti středních škol zájem o studium na VŠ nebo uvažují a nejsou ještě rozhodnuti jakou VŠ chtějí sami studovat. Pokud respondenti (tj. celkem 201 studentů z všech dotazovaných) měli zájem o studium jiného než technického oboru na VŠ, tak v největší míře se jednalo o studium ekonomicko správního oboru, právnického a sociálního oboru nebo pedagogického oboru. Z technických oborů, které chtějí studenti studovat se s největším ohlasem setkal obor ICT technologie, informatika, stavebnictví a dále také strojírenství nebo elektrotechnika. Z veřejných vysokých škol mají studenti největší zájem o studium technického oboru na Vysoké škole báňské Technické Univerzitě Ostrava a poté na Vysokém učení technickém v Brně. Dále studenti projevují zájem o studium na Masarykově univerzitě v Brně, Českém vysokém učením technickém v Praze a Mendelově zemědělské a lesnické univerzitě v Brně. Rodinní příslušníci dotazovaných studentů ve větší míře nestudovali technický obor na střední nebo vysoké škole. Své šance na přijetí ke studiu na VŠ hodnotí studenti v převážné míře jako pokus o zvládnutí přijímacích zkoušek a doufají, že uspějí. Menší počet dotazovaných pak neví, zkusí přijímací řízení, ale myslí si, že neuspějí. Z dotazníkového šetření především vyplynulo, že studenti se domnívají, že v současné době je spíše nedostatek informací o náplni studia technických oborů a možnostech uplatnění se na trhu práce. 7

EVROPSKÝ VELETRH POMATURITNÍHO A CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ GAUDEAMUS XXI. ROČNÍK

EVROPSKÝ VELETRH POMATURITNÍHO A CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ GAUDEAMUS XXI. ROČNÍK EVROPSKÝ VELETRH POMATURITNÍHO A CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ GAUDEAMUS XXI. ROČNÍK BRNO 4. 7. listopadu 2014 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Ve dnech 4. až 7. listopadu 2014 proběhl v areálu brněnského výstaviště, v pavilonech

Více

Absolventi vysokých škol:

Absolventi vysokých škol: Absolventi vysokých škol: hodnocení vzdělání, uplatnění na trhu práce, kompetence Radim Ryška a Martin Zelenka 2011 2 Absolventi vysokých škol: hodnocení vzdělání, uplatnění na trhu práce, kompetence Radim

Více

Stav výuky soudobých dějin

Stav výuky soudobých dějin Stav výuky soudobých dějin Ústav pro studium totalitních režimů Výzkumná zpráva 25.6.2012 Obsah strana Metodika 3 Hlavní zjištění 8 Detailní analýza 11 Výuka dějepisu 12 Učitelé 20 Kontext výuky 23 Žáci

Více

VELETRHY A VÝSTAVY JAKO NÁSTROJ MARKETINGOVÉ KOMUNIKACE VYSOKÝCH ŠKOL

VELETRHY A VÝSTAVY JAKO NÁSTROJ MARKETINGOVÉ KOMUNIKACE VYSOKÝCH ŠKOL VELETRHY A VÝSTAVY JAKO NÁSTROJ MARKETINGOVÉ KOMUNIKACE VYSOKÝCH ŠKOL Barbara Morská Klíčová slova: Veletrhy, výstavy, podpora prodeje, public relations, cíle vystavovatele, výběr veletrhu. Key words:

Více

ANALÝZA VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB TERÉNNÍCH PRACOVNÍKŮ

ANALÝZA VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB TERÉNNÍCH PRACOVNÍKŮ Ostravská univerzita v Ostravě Zdravotně sociální fakulta katedra sociální práce ANALÝZA VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB TERÉNNÍCH PRACOVNÍKŮ Klára Janoušková, Radim Kvasnička ANALÝZA VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB TERÉNNÍCH

Více

Lze učit fyziku zajímavěji a lépe? Příručka pro učitele

Lze učit fyziku zajímavěji a lépe? Příručka pro učitele Lze učit fyziku zajímavěji a lépe? Příručka pro učitele Leoš Dvořák a kol. Všechna práva vyhrazena. Tato publikace vznikla v rámci projektu č. 2E06020 Fyzikální vzdělávání pro všestrannou přípravu a rozvoj

Více

Prognózování vzdělanostních potřeb na období 2008 až 2012 - stav modelu a aktuální prognóza

Prognózování vzdělanostních potřeb na období 2008 až 2012 - stav modelu a aktuální prognóza Prognózování vzdělanostních potřeb na období 2008 až 2012 - stav modelu a aktuální prognóza vypracováno pro část grantového projektu: Společnost vědění - nároky na kvalifikaci lidských zdrojů a na další

Více

Téma 1: Co lze udělat pro větší přitažlivost technických oborů? A je to vůbec třeba?

Téma 1: Co lze udělat pro větší přitažlivost technických oborů? A je to vůbec třeba? Téma 1: Co lze udělat pro větší přitažlivost technických oborů? A je to vůbec třeba? Vzdělávání v ČR neodpovídá potřebám firem, ukazují data V globálním světě plném nových technologií potřebují firmy podle

Více

Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeském krajem

Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeském krajem Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeském krajem Na začátku září zahájil Středočeský kraj realizaci projektu Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeském krajem. Díky

Více

Přechod absolventů středních škol na trh práce - srovnání situace absolventů učebních a maturitních oborů. Ing. Jana Trhlíková

Přechod absolventů středních škol na trh práce - srovnání situace absolventů učebních a maturitních oborů. Ing. Jana Trhlíková Přechod absolventů středních škol na trh práce - srovnání situace absolventů učebních a maturitních oborů Ing. Jana Trhlíková Praha 2014 OBSAH 1. Úvod... 3 1.1 Předmět analýzy a cíle šetření... 3 1.2 Sběr

Více

ZÁKLADNA VĚDY, VÝZKUMU A VÝVOJE V HL. M. PRAZE

ZÁKLADNA VĚDY, VÝZKUMU A VÝVOJE V HL. M. PRAZE ÚTVAR ROZVOJE HL. M. PRAHY Odbor strategické koncepce ZÁKLADNA VĚDY, VÝZKUMU A VÝVOJE V HL. M. PRAZE Analýza současného stavu Zpracoval Ing. Jakub Pechlát spolupráce Ing. Jiří Mejstřík Prosinec 2006 Tato

Více

STŘEDNÍ ŠKOLSTVÍ PRO MENTÁLNĚ POSTIŽENÉ V ČESKÉ REPUBLICE

STŘEDNÍ ŠKOLSTVÍ PRO MENTÁLNĚ POSTIŽENÉ V ČESKÉ REPUBLICE STŘEDNÍ ŠKOLSTVÍ PRO MENTÁLNĚ POSTIŽENÉ V ČESKÉ REPUBLICE PaedDr. Pavlína Baslerová, Speciální základní škola, mateřská škola a praktická škola Moravská Třebová, e-mail: reditelka@specmt.com, www.specmt.com

Více

Strategie integrované územní investice pro Hradecko-pardubickou metropolitní oblast

Strategie integrované územní investice pro Hradecko-pardubickou metropolitní oblast Strategie integrované územní investice pro Hradecko-pardubickou metropolitní oblast Verze 27. 10. 2014 datum 27. 10. 2014 Projekt ITI metropolitní oblasti hradecko-pardubická s reg. č. CZ.1.08/3.2.00/14.00309

Více

Předčasné odchody žáků ze středních škol

Předčasné odchody žáků ze středních škol Předčasné odchody žáků ze středních škol Názory pracovníků škol a úřadů práce na nástroje prevence a intervence Ing. Jana Trhlíková Praha 2013 OBSAH Úvod... 3 1. Východiska a cíle šetření... 4 1.1 Vymezení

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií a státním rozpočtem České republiky. Projekt. Evropa pro učitele, učitelé pro Evropu

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií a státním rozpočtem České republiky. Projekt. Evropa pro učitele, učitelé pro Evropu Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií a státním rozpočtem České republiky Projekt Evropa pro učitele, učitelé pro Evropu Realizátor projektu: Vyšší odborná škola, Střední pedagogická škola a

Více

Dopad demografického vývoje do středních škol zřizovaných krajem (dokument k projednání v orgánech kraje)

Dopad demografického vývoje do středních škol zřizovaných krajem (dokument k projednání v orgánech kraje) Dopad demografického vývoje do středních škol zřizovaných krajem (dokument k projednání v orgánech kraje) Tato studie se zabývá odhadem vývoje středního školství v kraji Vysočina v období výrazné demografické

Více

Přehled možností studia na vysokých školách pro studenty se zdravotním postižením

Přehled možností studia na vysokých školách pro studenty se zdravotním postižením Přehled možností studia na vysokých školách pro studenty se zdravotním postižením Fakulta AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ fakulta DIVADELNÍ Karlova 26 116 65 Praha 1 AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ fakulta FILMOVÁ A

Více

Aktuální stav zpřístupňování vysokoškolských kvalifikačních prací v ČR : výsledky průzkumu

Aktuální stav zpřístupňování vysokoškolských kvalifikačních prací v ČR : výsledky průzkumu Aktuální stav zpřístupňování vysokoškolských kvalifikačních prací v ČR : výsledky průzkumu V prosinci roku 200 Odborná komise pro otázky elektronického zpřístupňování vysokoškolských kvalifikačních prací

Více

mapa vysokých škol v Čr

mapa vysokých škol v Čr číslo 15/2012 n 29 Kč Nejlepší časopis pro budoucí maturanty 84 prezentací VŠ 49 prezentací VOŠ jak vyplnit přihlášku na vš vyzkoušejte vzorové testy Partner čísla: BONUSY v tomto čísle: n Jak si vybrat

Více

VYŠŠÍ ODBORNÉ ŠKOLY NA ROZCESTÍ

VYŠŠÍ ODBORNÉ ŠKOLY NA ROZCESTÍ S T U D I E B Y L A S P O L U F I N A N C O V Á N A E V R O P S K Ý M S O C I Á L N Í M F O N D E M A S T Á T N Í M R O Z P O Č T E M Č E S K É R E P U B L I K Y VYŠŠÍ ODBORNÉ ŠKOLY NA ROZCESTÍ Analýza

Více

Stav mediální gramotnosti v ČR. Výzkum úrovně mediální gramotnosti obyvatelstva nad 15 let

Stav mediální gramotnosti v ČR. Výzkum úrovně mediální gramotnosti obyvatelstva nad 15 let Výzkum úrovně mediální gramotnosti obyvatelstva nad let květen 0 Zadavatel výzkumu: Rada pro rozhlasové a televizní vysílání Realizátor výzkumu: Centrum pro mediální studia CEMES UK FSV Autorský kolektiv:

Více

závěrečná zpráva Analýza potřeb sociálních služeb Moravskoslezského kraje

závěrečná zpráva Analýza potřeb sociálních služeb Moravskoslezského kraje závěrečná zpráva Analýza potřeb sociálních služeb Moravskoslezského kraje červenec 2012 Analýza potřeb sociálních služeb v Moravskoslezském kraji Sociotrendy, 2012 ISBN 978-80-904888-9-2 Analýza potřeb

Více

Názory učitelů základních škol na potřebu změn ve školním vzdělávání 1

Názory učitelů základních škol na potřebu změn ve školním vzdělávání 1 ORBIS SCHOLAE, 2013, 7 (1) 79 100 EMPIRICKÉ STUDIE Názory učitelů základních škol na potřebu změn ve školním vzdělávání 1 79 Jana Straková, Vladimíra Spilková, Jaroslava Simonová Univerzita Karlova v Praze,

Více

NÁVRH KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ ŠKOL V PROBLEMATICE PRVNÍ POMOCI

NÁVRH KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ ŠKOL V PROBLEMATICE PRVNÍ POMOCI NÁVRH KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ ŠKOL V PROBLEMATICE PRVNÍ POMOCI Mgr. Pavla Trčková, MUDr. Ondřej Franěk a kol. Projekt: CZ.1.07/1.3.40/02.0022 První pomoc prožitkem PAMATUJ POSKYTNI PŘEDÁVEJ Realizátor

Více

Objednatel: Jihomoravský kraj Žerotínovo nám. 3/5 601 82 Brno

Objednatel: Jihomoravský kraj Žerotínovo nám. 3/5 601 82 Brno Individuální projekt Jihomoravského kraje reg. číslo CZ.1.04/3.1.00/05.00027 s názvem Podpora plánování rozvoje sociálních služeb v Jihomoravském kraji Zjišťování potřeb uživatelů v oblasti poskytování

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 3. LÉKAŘSKÁ FAKULTA Ústav zdraví dětí a mládeže Jana Nedbalová Kvalita základních škol z hlediska podpory zdraví Quality primary schools from standpoints supports health Bakalářská

Více

PŘEDBĚŽNÁ SOUHRNNÁ ZPRÁVA TESTOVÁNÍ ŽÁKŮ MATURITNÍCH ROČNÍKU STŘEDNÍCH ŠKOL

PŘEDBĚŽNÁ SOUHRNNÁ ZPRÁVA TESTOVÁNÍ ŽÁKŮ MATURITNÍCH ROČNÍKU STŘEDNÍCH ŠKOL SONDA MATURANT PO 11 LETECH PŘEDBĚŽNÁ SOUHRNNÁ ZPRÁVA TESTOVÁNÍ ŽÁKŮ MATURITNÍCH ROČNÍKU STŘEDNÍCH ŠKOL Tento materiál obsahuje stručnou charakteristiku projektu a souhrnné výsledky z testování Sonda maturant

Více

Cíl ankety. Koncepce ankety

Cíl ankety. Koncepce ankety Cíl ankety Cílem ankety bylo zjistit názory a připomínky obyvatel související s rozvojem sociálních služeb na Sušicku a to na základě dílčích otázek zaměřených zejména na informovanost o sociálních službách

Více

Lidský kapitál a investice do vzdělání. Sborník z 9. ročníku mezinárodní vědecké konference

Lidský kapitál a investice do vzdělání. Sborník z 9. ročníku mezinárodní vědecké konference Lidský kapitál a investice do vzdělání Sborník z 9. ročníku mezinárodní vědecké konference 19. 20. září 2006 Lidský kapitál a investice do vzdělání Sborník z 9. ročníku mezinárodní vědecké konference

Více

SOCIOLOGICKÁ ANALÝZA PŘECHODŮ ROMSKÝCH DĚTÍ ZE SOCIÁLNĚ VYLOUČENÉHO PROSTŘEDÍ ZE ZÁKLADNÍCH NA STŘEDNÍ ŠKOLY

SOCIOLOGICKÁ ANALÝZA PŘECHODŮ ROMSKÝCH DĚTÍ ZE SOCIÁLNĚ VYLOUČENÉHO PROSTŘEDÍ ZE ZÁKLADNÍCH NA STŘEDNÍ ŠKOLY SOCIOLOGICKÁ ANALÝZA PŘECHODŮ ROMSKÝCH DĚTÍ ZE SOCIÁLNĚ VYLOUČENÉHO PROSTŘEDÍ ZE ZÁKLADNÍCH NA STŘEDNÍ ŠKOLY ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Praha, prosinec 2010 www.gac.cz PROJEKT BYL FINANČNĚ ZAJIŠTĚN Z PROSTŘEDKŮ

Více