Fyzika nižší gymnázium

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Fyzika nižší gymnázium"

Transkript

1 Fyzika nižší gymnázium Obsahové vymezení Vyučovací předmět Fyzika je součástí vzdělávacích oblastí Člověk a příroda a Člověk a svět práce. Vychází ze vzdělávacího obsahu vzdělávacího oboru Fyzika a z tematického okruhu Práce s laboratorní technikou. Do vyučovacího předmětu Fyzika jsou začleněna tato průřezová témata: Osobnostní a sociální výchova (OSV) - Rozvoj schopností poznávání - Seberegulace a sebeorganizace - Kooperace a kompetice - Kreativita Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech (VMEGS) - Jsme Evropané Environmentální výchova () - Základní podmínky života - Lidské aktivity a problémy životního prostředí - Vztah člověka k prostředí Mediální výchova (MedV) - Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení - Tvorba mediálního sdělení Vzdělávání ve fyzice směřuje k tomu, aby žáci porozuměli základním fyzikálním jevům vyskytujícím se v přírodě, v běžném životě i v oblasti technologií. Fyzika rozvíjí u žáků dovednost pozorovat různé děje, samostatně experimentovat a měřit fyzikální veličiny. Žáci se učí zpracovávat získané výsledky a vyvozovat z nich závěry. Časové vymezení Předmět je vyučován v prvním ročníku 2 hodiny týdně (1 výuková hodina a 1 hodina cvičení), ve druhém a třetím ročníku v rozsahu 2 hodiny týdně, ve čtvrtém ročníku 1,5 hodiny týdně (tj. 1 výuková hodina týdně a 1 hodina cvičení jednou za 14 dní). Při cvičeních je třída dělená na 2 skupiny. Organizační vymezení Výuka probíhá především v odborné učebně fyziky a v laboratoři. Při výuce je kladen důraz na vlastní pozorování, experimentování, měření fyzikálních veličin. Pokud to charakter učiva umožňuje, jsou do výuky zařazovány demonstrační i frontální pokusy. V každém ročníku žáci provádí laboratorní práce. Při hodinách a v rámci domácí přípravy žáci pracují s učebnicemi, pracovními sešity, odbornou literaturou a Internetem. Učí se také pracovat s tabulkami a grafy. Při řešení úloh žáci využívají kalkulátory, případně další prostředky výpočetní techniky. Do výuky jsou zařazovány skupinové práce, referáty, krátkodobé projekty a exkurze.

2 5.9.4 Výchovné a vzdělávací strategie: Kompetence k učení Učitel: - zadává žákům samostatnou práci tak, aby se naučili vyhledávat potřebné informace z různých zdrojů - vede žáky k tomu, aby o získaných informacích diskutovali, kriticky je hodnotili a využívali k dalšímu studiu - vede žáky k odvozování fyzikálních poznatků na základě vlastního pozorování a experimentování tím, že do výuky zařazuje demonstrační i frontální pokusy a laboratorní práce - při všech možných příležitostech zdůrazňuje praktické využití osvojených poznatků, a tím vede žáky k tomu, aby pochopili význam fyziky v běžném životě i pro rozvoj nových technologií Kompetence k řešení problémů Učitel: - formou diskuze vede žáky k tomu, aby dokázali problém najít, formulovat jeho podstatu a hledat řešení - využívá skupinové práce k tomu, aby žáci diskutovali o problému a hledali různé způsoby jeho řešení - využívá demonstrační pokusy k tomu, aby žáci na základě pozorování formulovali hypotézy a ty pak s využitím dosavadních poznatků nebo vlastních experimentů dokazovali - vede žáky k řešení Archimediády a fyzikální olympiády - zadává náměty pro experimenty s jednoduchými pomůckami, které mohou žáci provádět doma - při písemném i ústním zkoušení ověřuje, zda jsou žáci schopni nalezené postupy využít při řešení podobných problémových situací Kompetence komunikativní Učitel: - formou skupinové práce nebo diskuze rozvíjí schopnost žáků vyjadřovat a obhajovat vlastní názor, vhodně argumentovat a naslouchat druhým žákům - zadáváním referátů a krátkodobých projektů vede žáky k tomu, aby vyjadřovali vlastní myšlenky v logickém sledu, vyjadřovali se výstižně a kultivovaně Kompetence sociální a personální Učitel: - při zadání skupinové práce vhodně vytváří pracovní skupiny, aby svým složením byly vyvážené a aby se na práci podíleli všichni žáci - důsledným hodnocením práce skupiny rozvíjí u žáků potřebu spolupracovat s ostatními při řešení úkolů a dodržovat pravidla práce, učí je vážit si práce své i ostatních Kompetence občanské Učitel: - při výkladu zdůrazňuje pozitivní příklady péče o kvalitní životní prostředí a zároveň upozorňuje na příklady negativní a vede žáky k pochopení potřeby chránit životní prostředí i své zdraví - vyžaduje u žáků důsledné plnění zadaných úkolů, dodržování dohodnutých pravidel, řádů učeben, a tím přispívá k tomu, aby si žáci uvědomili svá práva a povinnosti ve škole

3 Kompetence pracovní Učitel: - při laboratorních pracích a experimentech vede žáky k dodržování pravidel bezpečnosti práce a tím k ochraně vlastního zdraví i zdraví spolužáků - zařazením laboratorních prací do výuky, hodnocením jejich průběhu a zpracování vede žáky k získávání praktických dovedností, pracovních návyků, k pečlivosti a k šetrnému zacházení s pracovními pomůckami a měřidly - zařazuje do výuky exkurze a vytváří tím u žáků představu o využití fyziky v praxi

4 Vyučovací předmět: Fyzika Ročník: Prima VLASTNOSTI LÁTEK A TĚLES Žák : uvede konkrétní příklady jevů dokazujících, že se částice látek neustále pohybují a vzájemně na sebe působí Žák : určí rozdíl mezi látkou a tělesem rozliší různé vlastnosti látek a dokáže většinu z nich vyjmenovat vysvětlí, že látky se skládají z částic - atomů, molekul a iontů uvede společné a odlišné vlastnosti různých skupenství látek tělesa a látky vlastnosti látek skupenství látek částicové složení látek Brownův pohyb, difuze OSV - Rozvoj schopností poznávání - Seberegulace a sebeorganizace - Kreativita - Kooperace a kompetice - průběžně Ch - skupenství a vlastnosti látek - sekunda V průběhu celého roku jsou s ohledem na charakter učiva do výuky zařazovány laboratorní práce, demonstrační i frontální pokusy, skupinové práce, referáty, popř. krátkodobé projekty. VELIČINY A JEJICH MĚŘENÍ změří vhodně zvolenými měřidly některé důležité fyzikální veličiny charakterizující látky a tělesa předpoví, jak se změní délka či objem tělesa při dané změně jeho teploty využívá s porozuměním vztah mezi hmotností, objemem a hustotou při řešení praktických problémů dovede vysvětlit pojem fyzikální veličina, používá označení veličin, určí jejich hodnotu a jednotku má představu o velikosti jednotek délky, hmotnosti a objemu, odhaduje rozměry, objem a hmotnost těles používá prakticky různá měřidla, zapíše výsledek měření a posoudí přesnost měření porovnávání vlastností těles měření délky měření objemu měření hmotnosti měření času měření teploty měření hustoty VMEGS - Jsme Evropané (mezinárodní soustava měr a vah, normalizace a unifikace) M - výpočet aritmetického průměru, zaokrouhlování - prima Zejména při laboratorních pracích a pokusech žáků jsou realizovány očekávané výstupy tematického okruhu Práce s laboratorní technikou.

5 uvede příklady z praxe, kdy se projevuje délková a objemová roztažnost vyhledá v tabulkách hustotu některých látek ELEKTRICKÉ VLASTNOSTI LÁTEK rozliší vodič, izolant na základě analýzy jejich vlastností předvede a vysvětlí elektrování těles třením, odliší dva druhy elektrického náboje a elektrické síly přitažlivé a odpudivé dokáže odlišit částice atomového jádra i obalu vysvětlí princip elektroskopu a používá ho při pokusech uvede příklady typických vodičů a izolantů elektrování těles dva druhy elektrického náboje model atomu elektroskop, elektrometr, zdroje elektrického náboje elektrické vodiče a izolanty elektrické pole tělesa v elektrickém poli elektrické výboje, blesk a ochrana proti němu Ch - představa o atomech, molekulách a elementárních částicích - sekunda MAGNETISMUS využívá prakticky poznatky o působení magnetického pole na magnet rozliší severní a jižní pól magnetu dokáže pomocí magnetu odlišit feromagnetické a nemagnetické látky pomocí magnetu a železa sestrojí dočasný magnet používá kompas či buzolu k určení základních směrů magnety přírodní a umělé, části tyčového magnetu působení magnetu na tělesa z různých látek magnetická indukce a magnetování magnetické pole, magnetické indukční čáry magnetické pole Země, kompas Ch - feromagnetické látky - sekunda Z - určování světových stran, orientace v terénu - prima

6 ELEKTRICKÝ OBVOD, ELEKTROMAGNETICKÉ DĚJE sestaví správně podle schématu elektrický obvod a analyzuje správně schéma reálného obvodu charakterizuje elektrický proud jako uspořádaný pohyb nabitých částic rozlišuje veličiny elektrický proud a elektrické napětí a správně používá jejich označení a jednotky uvede různé typy elektráren rozlišuje elektrické články a akumulátory na praktických příkladech ukáže, jaké jsou účinky el. proudu dokáže vyjmenovat větší počet elektrických spotřebičů určí, jaké podmínky musí být splněny, aby obvodem procházel elektrický proud dovede použít dohodnuté značky pro znázornění částí elektrického obvodu sestrojí jednoduchý elektromagnet, uvede příklady užití elektromagnetu v praxi dodržuje pravidla bezpečného zacházení s elektrickými zařízeními a ovládá zásady první pomoci při úrazu el. proudem elektrický proud, elektrické napětí zdroje elektrického napětí účinky elektrického proudu elektrické spotřebiče elektrický obvod, jeho schéma jednoduchý a rozvětvený elektrický obvod elektrický proud v kapalinách a plynech bezpečnost při práci s elektřinou zkrat magnetické vlastnosti elektrického proudu magnetické pole cívky, elektromagnet - Vztah člověka k prostředí ( ekologicky šetrné nakládání s použitými el. přístroji, použitými galvanickými zdroji apod.) Ch - elektrolýza - tercie Člověk a zdraví - dodržování pravidel bezpečnosti a ochrany zdraví

7 Vyučovací předmět: Fyzika Ročník: Sekunda POHYB TĚLESA Žák : rozhodne, jaký druh pohybu těleso koná vzhledem k jinému tělesu využívá s porozuměním při řešení problémů a úloh vztah mezi rychlostí, dráhou a časem u rovnoměrného pohybu těles Žák : rozhodne, zda dané těleso je v klidu nebo v pohybu vzhledem k jinému tělesu rozliší pohyb přímočarý a křivočarý, posuvný a otáčivý vypočte průměrnou rychlost ze znalosti dráhy a času rozliší pohyby podle rychlosti na rovnoměrné a nerovnoměrné pohyb a klid tělesa přímočarý a křivočarý pohyb posuvný a otáčivý pohyb průměrná a okamžitá rychlost rovnoměrný a nerovnoměrný pohyb dráha rovnoměrného pohybu OSV - Rozvoj schopností poznání - Kooperace a kompetice - Seberegulace a sebeorganizace - Kreativita (průběžně) VMEGS - Jsme Evropané (významní fyzikové, zážitky z cest) V průběhu celého roku jsou s ohledem na charakter učiva do výuky zařazovány laboratorní práce, demonstrační i frontální pokusy, skupinové práce, referáty, popř. krátkodobé projekty. - Základní podmínky života (ovzduší, skleníkový efekt) M - grafy, obsah obdélníka a trojúhelníka - prima

8 SÍLY A JEJICH VLASTNOSTI změří velikost působící síly určí v konkrétní jednoduché situaci druhy sil působících na těleso, jejich velikosti, směry a výslednici využívá Newtonovy zákony pro objasňování či předvídání změn pohybu těles při působení stálé výsledné síly v jednoduchých situacích aplikuje poznatky o otáčivých účincích síly při řešení praktických problémů rozliší různé formy vzájemného působení těles aplikuje znalosti o skládání sil v konkrétních příkladech objasní rozdíl mezi gravitační a tíhovou silou a souvislost tíhové síly a hmotnosti tělesa aplikuje poznatky o těžišti tělesa při hledání těžiště plochých a pravidelných těles uvede příklady projevu zákona setrvačnosti, působení síly na těleso a uvede příklady užití zákona akce a reakce určí, na čem závisí otáčivé účinky síly vysvětlí, jak v praktických příkladech zvyšujeme nebo snižujeme tlak rozliší případy, kdy je tření nežádoucí a kdy potřebné a uvede způsoby, jak je odstranit, resp. zvětšit vzájemné působení těles síla, znázornění síly skládání rovnoběžných sil skládání různoběžných sil gravitační síla, tíhová síla a těžiště Newtonovy zákony otáčivý účinek síly, rovnováha tělesa deformační účinky síly, tlak, tlaková síla smykové tření valivé tření a odpor prostředí Z - pohyby Země a Měsíce, gravitační síla v okolí těles sluneční soustavy - prima D - stavba pyramid; rozdělávání ohně v pravěku - prima Zejména při laboratorních pracích a pokusech žáků jsou realizovány očekávané výstupy tematického okruhu Práce s laboratorní technikou.

9 MECHANICKÉ VLASTNOSTI TEKUTIN využívá poznatky o zákonitostech tlaku v klidných tekutinách pro řešení konkrétních praktických problémů předpoví z analýzy sil působících na těleso v klidné tekutině chování tělesa v ní objasní některé jevy v přírodě, které souvisí s povrchovým napětím objasní anomálii vody a její význam pro život v přírodě porovnává tlak v různých hloubkách pod hladinou kapaliny demonstruje princip spojených nádob na předmětech denní potřeby formuluje Archimédův zákon a vysvětlí, jaké aplikace má Archimédův zákon v přírodě a v technice klasifikuje chování tělesa ponořeného do kapaliny podle jeho hustoty a hustoty kapaliny vysvětlí, jak pracují hydraulická zařízení vlastnosti kapalin, povrchové napětí, kapilární jevy závislost hustoty kapalin na teplotě hydrostatický tlak spojené nádoby Archimédův zákon chování těles v kapalině (plování, potápění, vznášení) Pascalův zákon - Základní podmínky života (obdělávání půdy, kapilarita) - Vztah člověka k prostředí (odpadní vody - sifon, lodní doprava) Z - koloběh vody v přírodě - prima Bi - kapiláry v rostlinách; vlásečnice u živočichů a u člověka - tercie D - Archimédes - prima určí společné a rozdílné vlastnosti kapalin a plynů objasní příčinu atmosférického tlaku pojmenuje jednotlivé vrstvy atmosféry Země vlastnosti plynů atmosféra Země, atmosférický tlak a jeho měření základy meteorologie Archimédův zákon pro plyny přetlak, podtlak, vakuum proudění vzduchu Z - atmosféra Země; meteorologické prvky - prima Ch - vlastnosti plynu - sekunda Bi - vzduch a jeho složení - prima, kvarta

10 objasní základní meteorologické prvky (tlak vzduchu, teplotu vzduchu, vlhkost vzduchu, proudění vzduchu, oblačnost a srážky) vysvětlí vznik vztlakové síly a rozhodne, která tělesa budou v atmosféře stoupat aplikuje pojmy vakuum, podtlak, přetlak na činnosti, které jsou založeny na těchto jevech Ov - negativní zásahy civilizace do přírodních dějů; extrémní výkyvy počasí a možný negativní vliv zásahů civilizace do přírodních dějů - sekunda - Základní podmínky života (využití větru jako alternativního zdroje energie) SVĚTELNÉ JY využívá zákona o přímočarém šíření světla ve stejnorodém optickém prostředí a zákona odrazu světla při řešení problémů a úloh rozhodne ze znalosti rychlostí světla ve dvou různých prostředích, zda se světlo bude lámat ke kolmici či od kolmice, a využívá této skutečnosti při analýze průchodu světla čočkami demonstruje vznik stínu i polostínu aplikuje tyto pojmy na příkladu zatmění Slunce a Měsíce charakterizuje fáze Měsíce určí vlastnosti obrazu, který vznikne zobrazením předmětu rovinným zrcadlem objasní, jak závisí vlastnosti obrazu na poloze předmětu před zrcadlem (čočkou) vysvětlí princip činnosti lidského oka, objasní krátkozrakost a dalekozrakost a podstatu odstranění těchto vad brýlemi popíše rozklad bílého světla optickým hranolem na jednoduché barvy zdroje světla, rychlost světla stín a polostín zatmění Slunce a Měsíce fáze Měsíce odraz světla rovinná a kulová zrcadla lom světla čočky oko optické přístroje - užití čoček v praxi rozklad světla hranolem, barvy Z - střídání ročních období; poloha Slunce na obloze během dne a během roku; fáze Měsíce - prima M - poměr; podobnost trojúhelníků - sekunda, kvarta Bi - stavba a funkce oka - tercie mikroskopické pozorování struktur neviditelných prostým okem - průběžně Vv - skládání barev v malířství - kvarta

11 Vyučovací předmět: Fyzika Ročník: Tercie ENERGIE určí v jednoduchých případech práci vykonanou silou a z ní určí změnu energie tělesa využívá s porozuměním vztah mezi výkonem, vykonanou prací a časem využívá poznatky o vzájemných přeměnách různých forem energie a jejich přenosu při řešení konkrétních problémů a úloh Žák : rozliší, kdy je použito slovo práce ve fyzikálním významu uvede příklady, kdy je konána práce správně používá jednotky práce a výkonu porovná pohybové energie těles na základě znalosti jejich rychlostí a hmotností objasní závislost polohové energie na volbě místa s nulovou polohovou energií užívá vztah E p = mgh při řešení úloh uvede příklady přeměn mezi různými druhy energie uvede příklady použití jednoduchých strojů v praxi práce, výkon, účinnost polohová a pohybová energie přeměny energie zákon zachování energie jednoduché stroje - páka, kladka, nakloněná rovina OSV - Rozvoj schopností poznávání - Seberegulace a sebeorganizace - Kooperace a kompetice - Kreativita (průběžně) VMEGS - Jsme Evropané (významní fyzici) Bi - přeměny energie u živočichů - sekunda, tercie D - vývoj zdrojů energie, užití jednoduchých strojů při stavbách - tercie Z - nadmořská výška - prima V průběhu celého roku jsou s ohledem na charakter učiva do výuky zařazovány laboratorní práce, demonstrační i frontální pokusy, skupinové práce, referáty popř. krátkodobé projekty. Rozšiřující učivo : kolo na hřídeli, šroub určí v jednoduchých případech teplo přijaté či odevzdané tělesem rozliší veličiny teplo a teplota vysvětlí význam měrné tepelné kapacity a posoudí vliv velikosti měrné tepelné kapacity látek na jejich užití v praxi vnitřní energie tělesa teplo kalorimetrická rovnice vedení tepla, šíření tepla prouděním a zářením tepelné motory Z - proudění vzduchu, mořské proudy - prima Ch - var za sníženého tlaku (výroba cukru) - kvarta Zejména při laboratorních pracích a pokusech žáků jsou realizovány očekávané výstupy tematického okruhu Práce s laboratorní technikou.

12 rozliší různé způsoby přenosu tepla a uvede příklady z praxe objasní princip činnosti čtyřdobého zážehového i vznětového motoru rozliší, při kterých skupenských změnách se energie přijímá a při kterých odevzdává charakterizuje hlavní faktory, které ovlivňují rychlost vypařování a teplotu varu kapaliny skupenské přeměny - tání a tuhnutí, vypařování a kapalnění, var, sublimace a desublimace - Lidské aktivity a problémy životního prostředí (doprava a životní prostředí) ZVUKOVÉ DĚJE rozpozná ve svém okolí zdroje zvuku a kvalitativně analyzuje příhodnost daného prostředí pro šíření zvuku posoudí možnost zmenšování vlivu nadměrného hluku na životní prostředí uvede příklady zdrojů zvuku a způsob, jakým v nich vzniká zvuk využívá poznatky o závislosti rychlosti šíření zvuku na druhu prostředí a na teplotě při řešení problémů a úloh uvědomuje si škodlivost nadměrného hluku pro lidské zdraví a podle možnosti se před ním chrání uvede příklady užití ultrazvuku v praxi kmitavý pohyb, vlnění zdroje zvuku, šíření zvuku rychlost zvuku v různých prostředích odraz zvuku na překážce, ozvěna pohlcování zvuku výška zvukového tónu vnímání zvuku, hlasitost infrazvuk, ultrazvuk Bi - hlasivky, ucho, užití ultrazvuku a infrazvuku k orientaci a dorozumívání u živočichů - tercie Hv - hudební nástroje, tóny - průběžně - Vztah člověka k prostředí (prostředí a zdraví ) Rozšiřující učivo: záznam a reprodukce zvuku

13 ELEKTROMAGNETICKÉ DĚJE sestaví správně podle schématu elektrický obvod a analyzuje správně schéma reálného obvodu změří elektrický proud a napětí využívá Ohmův zákon pro část obvodu při řešení praktických problémů objasní souvislost elektrického proudu a náboje dovede používat voltmetr a ampérmetr a správně je zapojovat do obvodu užívá poznatků, že odpor vodiče závisí na délce, průřezu a materiálu, při řešení úloh sestaví podle schématu elektrický obvod s reostatem a provede příslušná měření dodržuje zásady bezpečnosti při práci s elektrickými přístroji a zařízeními elektrický náboj elektrický proud a jeho měření elektrické napětí a jeho měření Ohmův zákon elektrický odpor zapojování rezistorů reostat elektrická energie a výkon - Vztah člověka k prostředí (spotřeba el.energie a možnosti úspory) Člověk a zdraví - dodržování pravidel bezpečnosti a ochrany zdraví

14 Vyučovací předmět: Fyzika Ročník: Kvarta ELEKTROMAGNETICKÉ DĚJE Žák : rozliší stejnosměrný proud od střídavého a změří elektrický proud a napětí využívá prakticky poznatky o působení magnetického pole na magnet a cívku s proudem a o vlivu změny magnetického pole v okolí cívky na vznik indukovaného napětí v ní Žák : vysvětlí princip stejnosměrného elektromotoru a uvede příklady jeho využití v praxi provede a vysvětlí pokusy, při kterých vzniká v cívce indukovaný proud z daného grafu časového průběhu střídavého proudu určí jeho periodu a z ní kmitočet změří efektivní hodnoty střídavého proudu a napětí a porovná je s maximálními hodnotami objasní princip činnosti transformátoru a užívá vztah mezi počtem závitů na cívkách a napětím na nich při řešení problémů magnetické pole cívky s proudem působení magnetického pole na vodič protékaný proudem elektromotor elektromagnetická indukce vznik a měření střídavého proudu generátor střídavého proudu transformátor a přenos elektrické energie zásady bezpečnosti při práci s elektrickými zařízeními a postup při úrazu elektrickým proudem VMEGS - Jsme Evropané (významní fyzici) - Základní podmínky života (snížení ztrát při přenosu el. energie) OSV - Rozvoj schopností poznávání - Seberegulace a sebeorganizace - Kooperace a kompetice - Kreativita (průběžně) V průběhu celého roku jsou s ohledem na charakter učiva do výuky zařazovány laboratorní práce, demonstrační i frontální pokusy, skupinové práce, referáty, popř. krátkodobé projekty. Zejména při laboratorních pracích a pokusech žáků jsou realizovány očekávané výstupy tematického okruhu Práce s laboratorní technikou. Člověk a zdraví - dodržování pravidel bezpečnosti a ochrany zdraví

15 zapojí správně polovodičovou diodu sestaví správně podle schématu elektrický obvod a analyzuje správně schéma reálného obvodu rozliší vodič, izolant a polovodič na základě analýzy jejich vlastností uvede příklady zařízení, které využívají polovodičové součástky objasní podstatu vedení proudu v polovodičích určí voltampérovou charakteristiku polovodičové diody. uvede příklady využití elektromagnetických vln v praktickém životě vlastní polovodiče příměsové polovodiče polovodičová dioda a její užití elektromagnetické vlny a záření Bi - vliv UV záření na člověka, rentgenové záření - tercie Rozšiřující učivo: tranzistor, zesilovač, integrovaný obvod ENERGIE zhodnotí výhody a nevýhody využívání různých energetických zdrojů z hlediska vlivu na životní prostředí rozliší jednotlivé druhy radioaktivního záření podle jejich pronikavosti uvede příklady využití radionuklidů v praxi posoudí možnosti uvolňování energie při jaderných reakcích zhodnotí klady a zápory jednotlivých druhů elektráren atomové jádro radioaktivita a její využití jaderné reakce jaderný reaktor jaderná elektrárna ochrana před radioaktivním zářením obnovitelné a neobnovitelné zdroje energie Ch - atomové jádro - sekunda Z - jaderné elektrárny ve světě - kvarta - Základní podmínky života (energie, energetické zdroje, jejich vyčerpatelnost ) Exkurze - Jaderná elektrárna Temelín - Lidské aktivity a problémy životního prostředí (jaderný odpad ) Člověk a zdraví - ochrana člověka za mimořádných situací

16 VESMÍR objasní (kvalitativně) pomocí poznatků o gravitačních silách pohyb planet kolem Slunce a měsíců kolem planet odliší hvězdu od planety na základě jejich vlastností vyjmenuje a charakterizuje hlavní složky sluneční soustavy vyhledá základní charakteristiky o Slunci a planetách v tabulkách využívá mediální zdroje k získávání nových informací o vesmíru sluneční soustava - její hlavní složky měsíční fáze hvězdy - složení naše Galaxie Z - složení sluneční soustavy prima MedV - Tvorba mediálního sdělení - Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení Rozšiřující učivo: Keplerovy zákony, vznik a vývoj hvězd Po ukončení tohoto tématu následuje závěrečná systematizace učiva.

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace Fyzika - 6. ročník Uvede konkrétní příklady jevů dokazujících, že se částice látek neustále pohybují a vzájemně na sebe působí stavba látek - látka a těleso - rozdělení látek na pevné, kapalné a plynné

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vyučovací předmět : Období ročník : Učební texty : Fyzika 3. období 9. ročník M.Macháček : Fyzika 8/1 (Prometheus ), M.Macháček : Fyzika 8/2 (Prometheus ) J.Bohuněk : Pracovní sešit k učebnici fyziky 8

Více

Úvodní hodina. Co nás obklopuje? 1 Z čeho se tělesa skládají? 1. Skupenství látek 1. Atomy a molekuly - animace 6. Vlastnosti atomů a molekul 1

Úvodní hodina. Co nás obklopuje? 1 Z čeho se tělesa skládají? 1. Skupenství látek 1. Atomy a molekuly - animace 6. Vlastnosti atomů a molekul 1 Úvodní a Úvodní a září Exkurze Exkurze září - červen - uvede konkrétní příklady jevů dokazujících, že se částice látek neustále pohybují a vzájemně na sebe působí Tělesa a látky Co nás obklopuje? Z čeho

Více

Fyzika 6. ročník. Poznámky. Stavba látek Vlastnosti látek Částicová stavba látek

Fyzika 6. ročník. Poznámky. Stavba látek Vlastnosti látek Částicová stavba látek Fyzika 6. ročník Očekávaný výstup Školní výstup Učivo Mezipředmětové vztahy, průřezová témata Uvede konkrétní příklady jevů dokazujících, že se částice látek neustále pohybují a vzájemně na sebe působí.

Více

5.6 ČLOVĚK A PŘÍRODA. 5.6.1. Fyzika

5.6 ČLOVĚK A PŘÍRODA. 5.6.1. Fyzika 5.6 ČLOVĚK A PŘÍRODA Vzdělávací oblast Člověk a příroda zahrnuje okruh problémů spojených se zkoumáním přírody. Poskytuje žákům prostředky a metody pro hlubší porozumění přírodním faktům a jejich zákonitostem.

Více

Tematické okruhy průřezových témat zařazené do předmětu fyzikální praktika

Tematické okruhy průřezových témat zařazené do předmětu fyzikální praktika Vzdělávací oblast Člověk a příroda Vyučovací předmět Fyzikální praktika Charakteristika předmětu Obor, vzdělávací oblasti Člověk a příroda, Fyzika, jehož součástí je předmět Fyzikální praktika, svým činnostním

Více

Člověk a příroda. Fyzika. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní vzdělávací program. Oblast.

Člověk a příroda. Fyzika. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní vzdělávací program. Oblast. Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Člověk a příroda Fyzika 6. 9. ročník 6. 9. ročník 2 hodiny týdně 6. ročník (rozšířená výuka cizích jazyků)

Více

Vzdělávací obor fyzika

Vzdělávací obor fyzika Kompetence sociální a personální Člověk a měření síly 5. technika 1. LÁTKY A TĚLESA Žák umí měřit některé fyz. veličiny, Měření veličin Neživá měření hmotnosti,objemu, 4. zná některé jevy o pohybu částic,

Více

Fyzika pro 6.ročník. Stavba látek-vlastnosti, gravitace, částice, atomy a molekuly. Elektrické vlastnosti látek, el.

Fyzika pro 6.ročník. Stavba látek-vlastnosti, gravitace, částice, atomy a molekuly. Elektrické vlastnosti látek, el. Fyzika pro 6.ročník výstupy okruh učivo dílčí kompetence Stavba látek-vlastnosti, gravitace, částice, atomy a molekuly Elektrické vlastnosti látek, el.pole, model atomu Magnetické vlastnosti látek, magnetické

Více

Fyzika pro 6.ročník. mezipředmětové vztahy. výstupy okruh učivo dílčí kompetence. poznámky. Ch8 - atom

Fyzika pro 6.ročník. mezipředmětové vztahy. výstupy okruh učivo dílčí kompetence. poznámky. Ch8 - atom Fyzika pro 6.ročník výstupy okruh učivo dílčí kompetence Stavba látek-vlastnosti, gravitace, částice, atomy a molekuly Elektrické vlastnosti látek, el.pole, model atomu Magnetické vlastnosti látek, magnetické

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vyučovací předmět: Fyzika

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vyučovací předmět: Fyzika Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vyučovací předmět: Fyzika 1/ Charakteristika vyučovacího předmětu a) obsahové vymezení Předmět fyzika je koncipován na základě OVO Fyzika v RVP ZV v plném rozsahu Vzdělávání

Více

FYZIKA. 6. 9. ročník Charakteristika předmětu. Obsahové, organizační a časové vymezení. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj kompetencí žáků

FYZIKA. 6. 9. ročník Charakteristika předmětu. Obsahové, organizační a časové vymezení. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj kompetencí žáků FYZIKA 6. 9. ročník Charakteristika předmětu Obsahové, organizační a časové vymezení Fyzika je samostatně vyučována v 6., 7., 8., 9. ročníku po dvou hodinách týdně. Časová dotace byla posílena v 6. a 8.

Více

Charakteristika předmětu:

Charakteristika předmětu: Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Volitelné předměty Člověk a příroda Seminář z fyziky Charakteristika předmětu: Vzdělávací obsah: Základem vzdělávacího obsahu předmětu Seminář z fyziky je vzdělávací

Více

Fyzika 7. ročník Vzdělávací obsah

Fyzika 7. ročník Vzdělávací obsah Fyzika 7. ročník Druhy látek a jejich vlastnosti Pohyb a síla Skupenství látek Vlastnosti pevných látek Vlastnosti kapalin Vlastnosti plynů Tlak v kapalinách a plynech Hydrostatický a atmosférický tlak

Více

4.5 VZDĚLÁVACÍ OBLAST ČLOVĚK A PŘÍRODA 4.5.1 Fyzika

4.5 VZDĚLÁVACÍ OBLAST ČLOVĚK A PŘÍRODA 4.5.1 Fyzika 4.5 VZDĚLÁVACÍ OBLAST ČLOVĚK A PŘÍRODA 4.5.1 Fyzika 1. 2. 3. 4. Hodinová dotace 2 2 2 1 Realizuje obsah vzdělávacích oborů RVP ZV. Při vyučování mají žáci získat základní přehled o zákonitostech fyzikálních

Více

Fyzika 6.ročník. 2.Síla jako fyzikální veličina, její měření, gravitační síla, vztah mezi gravitační sílou a hmotností, Newtonovy zákony.

Fyzika 6.ročník. 2.Síla jako fyzikální veličina, její měření, gravitační síla, vztah mezi gravitační sílou a hmotností, Newtonovy zákony. září - říjen říjen - prosinec Porozumí pojmu fyzika, látka a těleso, rozliší na jednoduchých příkladech látky pevné, kapalné a plynné Změří velikost působící síly siloměrem, určí v konkrétní jednoduché

Více

Fyzika 6.ročník. 2.Síla jako fyzikální veličina, její měření, gravitační síla, vztah mezi gravitační sílou a hmotností, Newtonovy zákony.

Fyzika 6.ročník. 2.Síla jako fyzikální veličina, její měření, gravitační síla, vztah mezi gravitační sílou a hmotností, Newtonovy zákony. září - říjen říjen - prosinec Porozumí pojmu fyzika, látka a těleso, rozliší na jednoduchých příkladech látky pevné, kapalné a plynné Změří velikost působící síly siloměrem, určí v konkrétní jednoduché

Více

FYZIKA. Charakteristika předmětu

FYZIKA. Charakteristika předmětu Vzdělávací obor: Fyzika FYZIKA Charakteristika předmětu Vzdělávací obor Fyzika umožňuje ům hlouběji porozumět zákonitostem přírodních procesů i jednotlivých jevů a tím si uvědomovat i užitečnost přírodovědných

Více

Žák : rozliší na příkladech těleso a látku a dovede uvést příklady látek a těles

Žák : rozliší na příkladech těleso a látku a dovede uvést příklady látek a těles 6.ročník Výstupy Žák : rozliší na příkladech těleso a látku a dovede uvést příklady látek a těles určí, zda je daná látka plynná, kapalná či pevná, a popíše rozdíl ve vlastnostech správně používá pojem

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Fyzika 7. ročník Zpracovala: Ing. Irena Košťálková Rozhodne, jaký druh pohybu těleso koná vzhledem k jinému tělesu Uvede konkrétní příklady, na kterých doloží jednotlivé

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda. Vyučovací předmět: fyzika. Třída: sekunda. Očekávané výstupy. Poznámky. Přesahy. Průřezová témata.

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda. Vyučovací předmět: fyzika. Třída: sekunda. Očekávané výstupy. Poznámky. Přesahy. Průřezová témata. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vyučovací předmět: fyzika Třída: sekunda Očekávané výstupy Nalezne společné a rozdílné vlastnosti kapalin, plynů a pevných látek Uvede konkrétní příklady jevů dokazujících,

Více

Tématický celek - téma. Magnetické vlastnosti látek Laboratorní úloha: Určení hmotnosti tělesa podle rovnoramenných vah

Tématický celek - téma. Magnetické vlastnosti látek Laboratorní úloha: Určení hmotnosti tělesa podle rovnoramenných vah 6. ročník květen Stavba látek Stavba látek Elektrické vlastnosti látek Magnetické vlastnosti látek Laboratorní úloha: Určení hmotnosti tělesa podle rovnoramenných vah Magnetické vlastnosti látek Měření

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A PŘÍRODA FYZIKA 8. JOSKA Pohybová a polohová energie Přeměna polohové a pohybové energie

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A PŘÍRODA FYZIKA 8. JOSKA Pohybová a polohová energie Přeměna polohové a pohybové energie Výstupy žáka ZŠ Chrudim, U Stadionu Učivo obsah Mezipředmětové vztahy Metody + formy práce, projekty, pomůcky a učební materiály ad. Poznámky Uvede hlavní jednotky práce a výkonu, jejich díly a násobky

Více

FYZIKA (7. 9. ročník)

FYZIKA (7. 9. ročník) FYZIKA (7. 9. ročník) Charakteristika předmětu Předmět fyzika je zařazen do výuky na druhém stupni od sedmého do devátého ročníku. Vyučuje se v běžných učebnách s dostupnými pomůckami. Spolu s ostatními

Více

Člověk a příroda Fyzika

Člověk a příroda Fyzika Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Člověk a příroda Fyzika Charakteristika vyučovacího předmětu V předmětu Fyzika je realizován obsah vzdělávací oblasti Člověk a příroda, oboru fyzika Mezi hlavní

Více

Číslo materiálu Předmět ročník Téma hodiny Ověřený materiál Program

Číslo materiálu Předmět ročník Téma hodiny Ověřený materiál Program Číslo materiálu Předmět ročník Téma hodiny Ověřený materiál Program 1 VY_32_INOVACE_01_13 fyzika 6. Elektrické vlastnosti těles Výklad učiva PowerPoint 6 4 2 VY_32_INOVACE_01_14 fyzika 6. Atom Výklad učiva

Více

ŠVP podle RVP ZV Hravá škola č.j.: s 281 /2013 - Kře. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Fyzika Vyučovací předmět: Fyzika

ŠVP podle RVP ZV Hravá škola č.j.: s 281 /2013 - Kře. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Fyzika Vyučovací předmět: Fyzika Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Fyzika Vyučovací předmět: Fyzika Charakteristika vyučovacího předmětu Fyzika Charakteristika vyučovacího předmětu Škola považuje předmět Fyzika za významný

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Fyzika 9. ročník Zpracovala: Ing. Irena Košťálková Elektromagnetické a světelné děje Využívá prakticky poznatky o působení magnetického pole na magnet a cívku s proudem

Více

ZŠMŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program

ZŠMŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program 4.6.2. Fyzika A) Charakteristika předmětu Fyzika je samostatný předmět s 1-2 hodinovou dotací.výuka probíhá v odborné pracovně, kde je k dispozici interaktivní tabule, video, pomůcky na demonstrační i

Více

Pomůcky, které poskytuje sbírka fyziky, a audiovizuální technika v učebně fyziky, interaktivní tabule a i-učebnice

Pomůcky, které poskytuje sbírka fyziky, a audiovizuální technika v učebně fyziky, interaktivní tabule a i-učebnice Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Fyzika (FYZ) Práce a energie, tepelné jevy, elektrický proud, zvukové jevy Tercie 1+1 hodina týdně Pomůcky, které poskytuje sbírka fyziky, a audiovizuální technika

Více

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ ĆLOVĚK A PŘÍRODA FYZIKA Mgr. Zdeněk Kettner

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ ĆLOVĚK A PŘÍRODA FYZIKA Mgr. Zdeněk Kettner CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ ĆLOVĚK A PŘÍRODA FYZIKA Mgr. Zdeněk Kettner Vyučovací předmět fyzika je zařazen samostatně v 6. 9. ročníku v těchto hodinových dotacích: 6.

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - VLNKA Učební osnovy / Člověk a příroda / F. průřezová témata: zkratky: II.

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - VLNKA Učební osnovy / Člověk a příroda / F. průřezová témata: zkratky: II. I. název vzdělávacího oboru: FYZIKA (F) II. charakteristika vzdělávacího oboru: a) organizace: Vzdělávací obor Fyzika spadá do vzdělávací oblasti 2. stupně základního vzdělávání Člověk a příroda. Vzdělávací

Více

5.11 Fyzika. Charakteristika vyučovacího předmětu

5.11 Fyzika. Charakteristika vyučovacího předmětu Charakteristika vyučovacího předmětu 5.11 Fyzika Vyučovací předmět Fyzika je jedním z vyučovacích předmětů ŠVP, který ovi umožňuje poznávání přírody jako systému a uvědomování si užitečnosti přírodovědných

Více

6.8 Charakteristika vyučovacího předmětu Fyzika

6.8 Charakteristika vyučovacího předmětu Fyzika 6.8 Charakteristika vyučovacího předmětu Fyzika Předmět Fyzika se vyučuje po 2 hodinách týdně v každém ročníku. Poskytuje žákům prostředky a metody pro hlubší porozumění přírodním faktům a jejich zákonitostem.

Více

A. Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu

A. Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu 5.6.1 Fyzika (F) 5.6.1.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Fyzika A. Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Fyzika vede žáky k hledání a poznávání fyzikálních

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Fyzika Vyučovací předmět: Fyzika

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Fyzika Vyučovací předmět: Fyzika 10. Fyzika 120 Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Fyzika Vyučovací předmět: Fyzika Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vzdělávací obsah

Více

Fyzika Fyzika Cíle vzdělávací oblasti: Formy a metody práce fyzika Člověk a příroda průřezová témata

Fyzika Fyzika Cíle vzdělávací oblasti: Formy a metody práce fyzika Člověk a příroda průřezová témata Fyzika Fyzika se vyučuje jako samostatný předmět od šestého do devátého ročníku druhého stupně. Vyučování probíhá ve třídách, speciální učebně fyziky a chemie a v interaktivní učebně. Fyzika se obsahově

Více

Evropský sociální fond "Praha a EU: Investujeme do vaší budoucnosti"

Evropský sociální fond Praha a EU: Investujeme do vaší budoucnosti Střední škola umělecká a řemeslná Projekt Evropský sociální fond "Praha a EU: Investujeme do vaší budoucnosti" IMPLEMENTACE ŠVP Evaluace a aktualizace metodiky předmětu Fyzika Obory nástavbového studia

Více

I. Sekaniny1804 Fyzika

I. Sekaniny1804 Fyzika Fyzika Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, organizační a časové vymezení Vyučovací předmět Fyzika je součástí vzdělávací oblasti Člověk a příroda. Směřuje k poznávání a pochopení fyzikálních

Více

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060 5.6 ČLOVĚK A PŘÍRODA 5.6.1 FYZIKA, SVĚT FYZIKY (pro třídy s rozšířenou výukou estetické výchovy) 5.6.1.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Fyzika/Svět Fyziky je součástí vzdělávací

Více

5.6. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda

5.6. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda 5.6. 5.6.1 Vyučovací předmět: Fyzika Obsahové, organizační a časové vymezení Fyzika je vyučována jako samostatný předmět v 6. 9. ročníku. Výuka fyziky se uskutečňuje převážně v jednotlivých kmenových třídách.

Více

A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět:: FYZIKA A. Charakteristika vyučovacího předmětu a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu U vyučovacího předmětu fyzika je časové vymezení dáno učebním plánem. V šestém, sedmém

Více

Pohyb tělesa, síly a jejich vlastnosti, mechanické vlastnosti kapalin a plynů, světelné jevy

Pohyb tělesa, síly a jejich vlastnosti, mechanické vlastnosti kapalin a plynů, světelné jevy Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Fyzika (FYZ) Pohyb tělesa, síly a jejich vlastnosti, mechanické vlastnosti kapalin a plynů, světelné jevy Sekunda 2 hodiny týdně Pomůcky, které poskytuje sbírka

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vyučovací předmět: Fyzika. Ročník: 7. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy Projekty a kurzy

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vyučovací předmět: Fyzika. Ročník: 7. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy Projekty a kurzy 1 Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vyučovací předmět: Fyzika Ročník: 7. -rozhodne, zda je dané těleso v klidu či v pohybu vzhledem k jinému tělesu -změří dráhu uraženou tělesem a odpovídající čas Pohyb

Více

Ročník VII. Fyzika. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Mezipřed. vztahy.

Ročník VII. Fyzika. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Mezipřed. vztahy. Opakování IX. Fyzikální veličiny a jejich měření. Metoda didaktická-soutěže,diskuse Žák si zopakuje fyzikální veličiny probírané v 6.roč., jejich značky, jednotky a mezi nimi. výchova-vztah k přírodě,

Více

5.6. Člověk a jeho svět

5.6. Člověk a jeho svět 5.6. Člověk a jeho svět 5.6.1. Fyzika ŠVP ZŠ Luštěnice, okres Mladá Boleslav verze 2012/2013 Charakteristika vyučujícího předmětu FYZIKA I. Obsahové vymezení Vyučovací předmět Fyzika vychází z obsahu vzdělávacího

Více

ročník 6. 7. 8. 9. celkem počet hodin 2 2 2 1 7

ročník 6. 7. 8. 9. celkem počet hodin 2 2 2 1 7 FYZIKA Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení Vzdělávání v předmětu fyzika: vede žáka ke zkoumání přírodních jevů a jejich souvislostí s využitím různých metod poznávání (pozorování, měření,

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 Animovaná fyzika Top-Hit Atomy a molekuly Atom Brownův pohyb Difúze Elektron Elementární náboj Jádro atomu Kladný iont Model atomu Molekula Neutron Nukleonové číslo Pevná látka Plyn Proton Protonové číslo

Více

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce 6 ČLOVĚK A PŘÍRODA UČEBNÍ OSNOVY 6. 1 Fyzika Časová dotace 6. ročník 1 hodina 7. ročník 2 hodiny 8. ročník 2 hodiny 9. ročník 2 hodiny Celková dotace na 2. stupni je 7 hodin. Charakteristika: Fyzika navazuje

Více

FYZIKA. A/ Charakteristika vyučovacího předmětu

FYZIKA. A/ Charakteristika vyučovacího předmětu FYZIKA A/ Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení: Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu je vytvořen na základě rozpracování oboru Fyzika ze vzdělávací oblasti Člověk a příroda. Vzdělávání

Více

Učební osnovy. Člověk a příroda. Fyzika. Charakteristika vyučovacího předmětu. Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět :

Učební osnovy. Člověk a příroda. Fyzika. Charakteristika vyučovacího předmětu. Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Učební osnovy Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Člověk a příroda Fyzika Charakteristika vyučovacího předmětu V předmětu Fyzika je realizován obsah vzdělávací oblasti Člověk a příroda, oboru fyzika

Více

Vyučovací předmět: FYZIKA

Vyučovací předmět: FYZIKA Vyučovací předmět: FYZIKA Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Předmět fyzika navazuje na výuku zejména matematiky, a předmětu Svět kolem nás na prvním stupni. Fyzika

Více

Elektrodynamika, elektrický proud v polovodičích, elektromagnetické záření, energie a její přeměny, astronomie

Elektrodynamika, elektrický proud v polovodičích, elektromagnetické záření, energie a její přeměny, astronomie Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Fyzika (FYZ) Elektrodynamika, elektrický proud v polovodičích, elektromagnetické záření, energie a její přeměny, astronomie Kvarta 2 hodiny týdně Pomůcky, které

Více

Změna pro školní rok 2010-2013

Změna pro školní rok 2010-2013 Změna pro školní rok 2010-2013 Z důvodu změny učebnic dochází k úpravě ŠVP předmětu Fyzika. Ţáci 7. 9. ročníků v letech 2010 2011, 2011 2012, 2012 2013 budou pracovat s pozměněným plánem v následující

Více

Ročník 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Dotace 1 2 2 1+1 Povinnost povinný povinný povinný povinný (skupina)

Ročník 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Dotace 1 2 2 1+1 Povinnost povinný povinný povinný povinný (skupina) 242 Vzdělávací oblast : ČLOVĚK A PŘÍRODA Vyučovací předmět: FYZIKA CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení Ročník 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Dotace 1 2 2 1+1 Povinnost povinný povinný

Více

FYZIKA Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň

FYZIKA Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň FYZIKA Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Předmět Fyzika se vyučuje jako samostatný předmět v 6. ročníku 1 hodinu týdně a v 7. až 9. ročníku 2 hodiny

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu Fyzika

Charakteristika vyučovacího předmětu Fyzika Charakteristika vyučovacího předmětu Fyzika Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Fyzika Obsahem předmětu Fyzika je oblast neživé přírody a současných technologií. Žák si osvojí

Více

6.10 Fyzika. Člověk a příroda VZDĚLÁVACÍ OBLAST : Fyzika VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU:

6.10 Fyzika. Člověk a příroda VZDĚLÁVACÍ OBLAST : Fyzika VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: VZDĚLÁVACÍ OBLAST : VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Člověk a příroda Fyzika 6.10 Fyzika Vyučovací předmět Fyzika je jedním z vyučovacích předmětů ŠVP (Fyzika, Chemie, Přírodopis,

Více

FYZIKA Charakteristika vyučovacího předmětu

FYZIKA Charakteristika vyučovacího předmětu FYZIKA Charakteristika vyučovacího předmětu Fyzika se vyučuje ve všech ročnících. Předmět obsahuje 1 hodinu z oborou P člověk a svět práce, ve kterém bude probírána laboratorní technika, práce s ní i praktické

Více

Ročník VI. Fyzika. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed.

Ročník VI. Fyzika. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed. Látka a těleso IX X.. Seznámení s tím, co nás obklopuje, z čeho se tělesa skládají. Zavedení skupenství látek, vlastnosti atomů a molekul. Metoda monologická,dialogická, práce s knihou, s tabulkami,výukový

Více

9 FYZIKA. 9.1 Charakteristika vyučovacího předmětu. 9.2 Vzdělávací obsah

9 FYZIKA. 9.1 Charakteristika vyučovacího předmětu. 9.2 Vzdělávací obsah 9 FYZIKA 9.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu je vytvořen na základě rozpracování oboru Fyzika ze vzdělávací oblasti Člověk a příroda. Vzdělávání

Více

Fyzika. Charakteristika vyučovacího předmětu:

Fyzika. Charakteristika vyučovacího předmětu: Fyzika Charakteristika vyučovacího předmětu: Obsahové vymezení Obsah vyučovacího předmětu vychází ze vzdělávacího oboru Fyzika vzdělávací oblasti Člověk a příroda stanovených RVP ZV. Předmět fyzika v základní

Více

Fyzika, maturitní okruhy (profilová část), školní rok 2014/2015 Gymnázium INTEGRA BRNO

Fyzika, maturitní okruhy (profilová část), školní rok 2014/2015 Gymnázium INTEGRA BRNO 1. Jednotky a veličiny soustava SI odvozené jednotky násobky a díly jednotek skalární a vektorové fyzikální veličiny rozměrová analýza 2. Kinematika hmotného bodu základní pojmy kinematiky hmotného bodu

Více

ČLOVĚK A PŘÍRODA FYZIKA Charakteristika vyučovacího předmětu Fyzika (F) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Fyzika

ČLOVĚK A PŘÍRODA FYZIKA Charakteristika vyučovacího předmětu Fyzika (F) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Fyzika Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A PŘÍRODA Vzdělávací oblast Člověk a příroda se úzce váţe k poznávání a zkoumání přírody, ţáci poznávají přírodu jako systém, jehoţ části na sebe působí, ovlivňují se a jsou vzájemně

Více

Prováděcí plán Školní rok 2013/2014

Prováděcí plán Školní rok 2013/2014 září Období Prováděcí plán Školní rok 2013/2014 Vyučovací předmět: Fyzika Třída: VIII. Vyučující: Jitka Wachtlová, Clive Allen Časová dotace: 1 hodina týdně v českém jazyce + 1 hodina týdně v anglickém

Více

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor - vyučovací předmět: Fyzika Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod 1. CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU FYZIKA Obsahové,

Více

6.7 Fyzika. 6.7.1 Charakteristika vyučovacího předmětu

6.7 Fyzika. 6.7.1 Charakteristika vyučovacího předmětu 6.7 Fyzika 6.7.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Charakteristika vzdělávací oblasti Tato oblast je povinnou součástí základního vzdělávání. Předmět se zabývá naukou o nejobecnějších zákonitostech

Více

5.5 Vzdělávací oblast - Člověk a příroda 5.5.1.1 Fyzika 5.5.1.2 Blok přírodovědných předmětů - Fyzika

5.5 Vzdělávací oblast - Člověk a příroda 5.5.1.1 Fyzika 5.5.1.2 Blok přírodovědných předmětů - Fyzika 5.5 Vzdělávací oblast - Člověk a příroda 5.5.1 Fyzika 5.5.2 Blok přírodovědných předmětů - Fyzika Ročník 3. 4. Hodinová dotace Fyzika 2 2 0 0 Hodinová dotace Blok přírodovědných předmětů - fyzika 0 0 R

Více

látka a těleso rozdělení látek na pevné, kapalné a plynné síla, gravitační síla, gravitační pole

látka a těleso rozdělení látek na pevné, kapalné a plynné síla, gravitační síla, gravitační pole Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vyučovací předmět: Fyzika Ročník: 6. Výstup Žák: - rozliší na příkladech látku a těleso, popíše rozdílné vlastnosti pevných, kapalných a plynných látek - změří sílu

Více

5.6.3 - FYZIKA 7. ROČNÍK (1/7) VZDĚLÁVACÍ VÝSTUP VZDĚLÁVACÍ OBSAH EVALUACE PŘESAHY, VAZBY, POMŮCKY Kompetence Učivo Očekávané výstupy, učivo

5.6.3 - FYZIKA 7. ROČNÍK (1/7) VZDĚLÁVACÍ VÝSTUP VZDĚLÁVACÍ OBSAH EVALUACE PŘESAHY, VAZBY, POMŮCKY Kompetence Učivo Očekávané výstupy, učivo 5.6.3 - FYZIKA 7. ROČNÍK (1/7) Kompetence Učivo Očekávané výstupy, učivo Kompetence k učení Opakování látky 6. ročníku vyhledává a třídí informace a na základě jejich pochopení, propojení a systematizace

Více

Jednoduchý elektrický obvod

Jednoduchý elektrický obvod 21 25. 05. 22 01. 06. 23 22. 06. 24 04. 06. 25 28. 02. 26 02. 03. 27 13. 03. 28 16. 03. VI. A Jednoduchý elektrický obvod Jednoduchý elektrický obvod Prezentace zaměřená na jednoduchý elektrický obvod

Více

Výstupy Učivo Průřezová témata

Výstupy Učivo Průřezová témata 5.2.8.2 Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu VZDĚLÁVACÍ OBLAST: Člověk a příroda PŘEDMĚT: Fyzika ROČNÍK: 6. Výstupy Učivo Průřezová témata -rozlišuje látku a těleso, dovede uvést příklady látek a těles

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu Fyzika ŠVP LMP

Charakteristika vyučovacího předmětu Fyzika ŠVP LMP Charakteristika vyučovacího předmětu Fyzika ŠVP LMP Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Fyzika Vyučovací předmět Fyzika je tvořen z obsahu vzdělávacího oboru ze vzdělávací oblasti

Více

Fyzikální učebna vybavená audiovizuální technikou, interaktivní tabule, fyzikální pomůcky

Fyzikální učebna vybavená audiovizuální technikou, interaktivní tabule, fyzikální pomůcky Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Fyzika (FYZ) Molekulová fyzika, termika 2. ročník, sexta 2 hodiny týdně Fyzikální učebna vybavená audiovizuální technikou, interaktivní tabule, fyzikální pomůcky

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vyučovací předmět : Období ročník : Učební texty : Fyzika 3. období 8. ročník M.Macháček : Fyzika pro ZŠ a VG 7/1 (Prometheus), M.Macháček : Fyzika pro ZŠ a VG 7/2 (Prometheus) M.Macháček : Fyzika 8/1

Více

Vzdělávací obor fyzika

Vzdělávací obor fyzika 7.ročník Kompetence sociální a personální 1. LÁTKY A Žák umí měřit některé fyzikální veličiny Měření veličin Člověk a měření síly 5. TĚLESA (F-9-1-01) délka, objem, hmotnost, teplota, síla, čas technika

Více

VZDĚLÁVACÍ OBLAST ČLOVĚK A PŘÍRODA VZDĚLÁVACÍ OBOR FYZIKA

VZDĚLÁVACÍ OBLAST ČLOVĚK A PŘÍRODA VZDĚLÁVACÍ OBOR FYZIKA 5.6. 5.6.1. VZDĚLÁVACÍ OBLAST ČLOVĚK A PŘÍRODA VZDĚLÁVACÍ OBOR FYZIKA CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU FYZIKA: Vyučovací předmět Fyzika vychází ze vzdělávacího oboru Fyzika. V předmětu fyzika si žáci

Více

Fyzika úprava platná od 1. 9. 2009

Fyzika úprava platná od 1. 9. 2009 Fyzika úprava platná od 1. 9. 2009 Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací oblast Člověk a příroda je realizována ve vyučovacím předmětu Fyzika. Navazuje na předměty 1. stupně - prvouku a přírodovědu.

Více

Tematický plán učiva z fyziky pro 6. ročník na školní rok 2012-2013

Tematický plán učiva z fyziky pro 6. ročník na školní rok 2012-2013 Tematický plán učiva z fyziky pro 6. ročník na školní rok 2012-2013 Měsíc: Září Učivo: Látka a těleso Co nás obklopuje Z čeho se tělesa skládají Skupenství látek Atomy a molekuly Opakování a shrnutí Dovede

Více

Biskupské gymnázium Žďár nad Sázavou

Biskupské gymnázium Žďár nad Sázavou Předmět: Ročník: Oček ávané výstupy z RVP ZV Žák: - uvede konkrétní příklady jevů dokazujících, že se částice látek neustále neuspořádaně pohybují a vzájemně na sebe působí Biskupské gymnázium Žďár nad

Více

ŠKOLA PRO BUDOUCNOST

ŠKOLA PRO BUDOUCNOST Ruská 355/7, 353 01 Dodatek č. 3 k ŠVP NG 1. verze Zpracovány podle: RVP ZV 2013 ŠKOLA PRO BUDOUCNOST upraveny učební osnovy fyzika (FY) upraveny osnovy předmětu finanční gramotnost (FG) z důvodu legislativních

Více

Tabulace učebního plánu. Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : Fyzika. Ročník: I.ročník - kvinta

Tabulace učebního plánu. Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : Fyzika. Ročník: I.ročník - kvinta Tabulace učebního plánu Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : Fyzika Ročník: I.ročník - kvinta Fyzikální veličiny a jejich měření Fyzikální veličiny a jejich měření Soustava fyzikálních veličin a jednotek

Více

Okruhy k maturitní zkoušce z fyziky

Okruhy k maturitní zkoušce z fyziky Okruhy k maturitní zkoušce z fyziky 1. Fyzikální obraz světa - metody zkoumaní fyzikální reality, pojem vztažné soustavy ve fyzice, soustava jednotek SI, skalární a vektorové fyzikální veličiny, fyzikální

Více

Maturitní témata fyzika

Maturitní témata fyzika Maturitní témata fyzika 1. Kinematika pohybů hmotného bodu - mechanický pohyb a jeho sledování, trajektorie, dráha - rychlost hmotného bodu - rovnoměrný pohyb - zrychlení hmotného bodu - rovnoměrně zrychlený

Více

Látka a těleso skupenství látek atomy, molekuly a jejich vlastnosti. Fyzikální veličiny a jejich měření fyzikální veličiny a jejich jednotky

Látka a těleso skupenství látek atomy, molekuly a jejich vlastnosti. Fyzikální veličiny a jejich měření fyzikální veličiny a jejich jednotky Vyučovací předmět Fyzika Týdenní hodinová dotace 1 hodina Ročník Prima Roční hodinová dotace 36 hodin Výstupy Učivo Průřezová témata, mezipředmětové vztahy prakticky rozeznává vlastnosti látek a těles

Více

V tomto předmětu si žáci upevňují své dovednosti získané v ostatních předmětech. Nejblíže je předmětu matematika, přírodopis, chemie a zeměpis.

V tomto předmětu si žáci upevňují své dovednosti získané v ostatních předmětech. Nejblíže je předmětu matematika, přírodopis, chemie a zeměpis. FYZIKA Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Výuka směřuje k následujícím cílům: Předmět Fyzika je vyučován jako samostatný v 6. 9. ročníku. V 6. ročníku je 1 hodina

Více

FYZIKA. Charakteristika vyučovacího předmětu 2.stupeň

FYZIKA. Charakteristika vyučovacího předmětu 2.stupeň FYZIKA Charakteristika vyučovacího předmětu 2.stupeň Obsahové, organizační a časové vymezení Předmět fyzika je vyučován jako samostatný předmět v 6., 7. a 8. ročníku 2 hodiny týdně a v 9.ročníku 1 hodinu

Více

Fyzika - 1. ročník. přesahy, vazby, mezipředmětové vztahy průřezová témata. témata / učivo. očekávané výstupy RVP. očekávané výstupy ŠVP

Fyzika - 1. ročník. přesahy, vazby, mezipředmětové vztahy průřezová témata. témata / učivo. očekávané výstupy RVP. očekávané výstupy ŠVP očekávané výstupy RVP témata / učivo Fyzika - 1. ročník očekávané výstupy ŠVP přesahy, vazby, mezipředmětové vztahy průřezová témata 4.1., 4.2. 4.1, 4.3, 4.5. 1. echanická práce, energie 1.1 Práce a výkon

Více

5.7. Člověk a příroda

5.7. Člověk a příroda 5.7. Člověk a příroda 5.7.1. Charakteristika vzdělávací oblasti Žáci dostávají příležitost poznávat přírodu jako systém. Jsou vedeni k pochopení, že udržování přírodní rovnováhy mezi přírodními procesy

Více

Maturitní otázky z předmětu FYZIKA

Maturitní otázky z předmětu FYZIKA Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace Maturitní otázky z předmětu FYZIKA 1. Pohyby z hlediska kinematiky a jejich zákon Relativnost klidu a pohybu, klasifikace pohybů z hlediska

Více

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí 1. Pojetí vyučovacího předmětu 1.1. Obecný cíl vyučovacího předmětu Obecným cílem je zprostředkovat základní fyzikální poznatky potřebné v odborném i dalším vzdělání a praktickém životě a také naučit žáky

Více

Předmět: Fyzika. 5.6 Oblast: Člověk a příroda. 5.6.1 Obor: Fyzika. Charakteristika předmětu fyzika 2. stupeň

Předmět: Fyzika. 5.6 Oblast: Člověk a příroda. 5.6.1 Obor: Fyzika. Charakteristika předmětu fyzika 2. stupeň 5.6 Oblast: Člověk a příroda Předmět: Fyzika 5.6.1 Obor: Fyzika Charakteristika předmětu fyzika 2. stupeň Vyučovací předmět Fyzika je vyučován ve všech ročnících druhého stupně. Časová dotace je dvě hodiny

Více

Vyučovací předmět:: Fyzikální praktika. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Vyučovací předmět:: Fyzikální praktika. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět:: Fyzikální praktika A. Charakteristika vyučovacího předmětu a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu U vyučovacího předmětu fyzikální praktika je časové vymezení dáno učebním

Více

6.11 Pojetí vyučovacího předmětu Fyzika RVP GV

6.11 Pojetí vyučovacího předmětu Fyzika RVP GV 6.11 Pojetí vyučovacího předmětu Fyzika RVP GV Obecné cíle výuky Fyziky Cílem výuky vyučovacího předmětu Fyzika je osvojení základních fyzikálních pojmů a zákonitostí, rozvíjení přirozené touhy po poznání

Více

II. Nástroje a metody, kterými ověřujeme plnění cílů

II. Nástroje a metody, kterými ověřujeme plnění cílů FYZIKA Gymnázium Nový PORG Fyziku vyučujeme na gymnáziu Nový PORG jako samostatný předmět od sekundy do sexty. Fyziku vyučujeme v češtině a rozvíjíme v ní a doplňujeme témata probíraná v rámci předmětu

Více

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 222

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 222 5.9 Člověk a příroda 5.9.1 Fyzika Charakteristika vyučovacího předmětu Předmět Fyzika je vyučován jako samostatný předmět v 6. 9. ročníku. 6. ročník 1 hod. týdně, 7., 8. a 9. ročník 2 hod. týdně. Sportovní

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vyučovací předmět: Fyzika Období: 3. období Počet hodin ročník: 66 66 66 66 Učební texty: 1 3. období A) Cíle vzdělávací oblasti Vzdělávací

Více

Gymnázium, Havířov - Město, Komenského 2 MATURITNÍ OTÁZKY Z FYZIKY Školní rok: 2012/2013

Gymnázium, Havířov - Město, Komenského 2 MATURITNÍ OTÁZKY Z FYZIKY Školní rok: 2012/2013 1. a) Kinematika hmotného bodu klasifikace pohybů poloha, okamžitá a průměrná rychlost, zrychlení hmotného bodu grafické znázornění dráhy, rychlosti a zrychlení na čase kinematika volného pádu a rovnoměrného

Více

laboratorní řád, bezpečnost práce metody fyzikálního měření, chyby měření hustota tělesa

laboratorní řád, bezpečnost práce metody fyzikálního měření, chyby měření hustota tělesa Vyučovací předmět Fyzika Týdenní hodinová dotace 2 hodiny Ročník 1. Roční hodinová dotace 72 hodin Výstupy Učivo Průřezová témata, mezipředmětové vztahy používá s porozuměním učivem zavedené fyzikální

Více

Fyzika - 3.ročník. očekávané. témata / učivo výstupy RVP 1.1., 1.2. 0. Fyzikální veličiny a jejich měření. očekávané výstupy ŠVP.

Fyzika - 3.ročník. očekávané. témata / učivo výstupy RVP 1.1., 1.2. 0. Fyzikální veličiny a jejich měření. očekávané výstupy ŠVP. očekávané témata / učivo výstupy RVP 1.1., 1.2. 0. Fyzikální veličiny a jejich měření 0.1 Vyjádření výsledku měření vědecký zápis výsledku násobky jednotek, převádění rozměrová zkouška Fyzika - 3.ročník

Více