Fyzika nižší gymnázium

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Fyzika nižší gymnázium"

Transkript

1 Fyzika nižší gymnázium Obsahové vymezení Vyučovací předmět Fyzika je součástí vzdělávacích oblastí Člověk a příroda a Člověk a svět práce. Vychází ze vzdělávacího obsahu vzdělávacího oboru Fyzika a z tematického okruhu Práce s laboratorní technikou. Do vyučovacího předmětu Fyzika jsou začleněna tato průřezová témata: Osobnostní a sociální výchova (OSV) - Rozvoj schopností poznávání - Seberegulace a sebeorganizace - Kooperace a kompetice - Kreativita Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech (VMEGS) - Jsme Evropané Environmentální výchova () - Základní podmínky života - Lidské aktivity a problémy životního prostředí - Vztah člověka k prostředí Mediální výchova (MedV) - Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení - Tvorba mediálního sdělení Vzdělávání ve fyzice směřuje k tomu, aby žáci porozuměli základním fyzikálním jevům vyskytujícím se v přírodě, v běžném životě i v oblasti technologií. Fyzika rozvíjí u žáků dovednost pozorovat různé děje, samostatně experimentovat a měřit fyzikální veličiny. Žáci se učí zpracovávat získané výsledky a vyvozovat z nich závěry. Časové vymezení Předmět je vyučován v prvním ročníku 2 hodiny týdně (1 výuková hodina a 1 hodina cvičení), ve druhém a třetím ročníku v rozsahu 2 hodiny týdně, ve čtvrtém ročníku 1,5 hodiny týdně (tj. 1 výuková hodina týdně a 1 hodina cvičení jednou za 14 dní). Při cvičeních je třída dělená na 2 skupiny. Organizační vymezení Výuka probíhá především v odborné učebně fyziky a v laboratoři. Při výuce je kladen důraz na vlastní pozorování, experimentování, měření fyzikálních veličin. Pokud to charakter učiva umožňuje, jsou do výuky zařazovány demonstrační i frontální pokusy. V každém ročníku žáci provádí laboratorní práce. Při hodinách a v rámci domácí přípravy žáci pracují s učebnicemi, pracovními sešity, odbornou literaturou a Internetem. Učí se také pracovat s tabulkami a grafy. Při řešení úloh žáci využívají kalkulátory, případně další prostředky výpočetní techniky. Do výuky jsou zařazovány skupinové práce, referáty, krátkodobé projekty a exkurze.

2 5.9.4 Výchovné a vzdělávací strategie: Kompetence k učení Učitel: - zadává žákům samostatnou práci tak, aby se naučili vyhledávat potřebné informace z různých zdrojů - vede žáky k tomu, aby o získaných informacích diskutovali, kriticky je hodnotili a využívali k dalšímu studiu - vede žáky k odvozování fyzikálních poznatků na základě vlastního pozorování a experimentování tím, že do výuky zařazuje demonstrační i frontální pokusy a laboratorní práce - při všech možných příležitostech zdůrazňuje praktické využití osvojených poznatků, a tím vede žáky k tomu, aby pochopili význam fyziky v běžném životě i pro rozvoj nových technologií Kompetence k řešení problémů Učitel: - formou diskuze vede žáky k tomu, aby dokázali problém najít, formulovat jeho podstatu a hledat řešení - využívá skupinové práce k tomu, aby žáci diskutovali o problému a hledali různé způsoby jeho řešení - využívá demonstrační pokusy k tomu, aby žáci na základě pozorování formulovali hypotézy a ty pak s využitím dosavadních poznatků nebo vlastních experimentů dokazovali - vede žáky k řešení Archimediády a fyzikální olympiády - zadává náměty pro experimenty s jednoduchými pomůckami, které mohou žáci provádět doma - při písemném i ústním zkoušení ověřuje, zda jsou žáci schopni nalezené postupy využít při řešení podobných problémových situací Kompetence komunikativní Učitel: - formou skupinové práce nebo diskuze rozvíjí schopnost žáků vyjadřovat a obhajovat vlastní názor, vhodně argumentovat a naslouchat druhým žákům - zadáváním referátů a krátkodobých projektů vede žáky k tomu, aby vyjadřovali vlastní myšlenky v logickém sledu, vyjadřovali se výstižně a kultivovaně Kompetence sociální a personální Učitel: - při zadání skupinové práce vhodně vytváří pracovní skupiny, aby svým složením byly vyvážené a aby se na práci podíleli všichni žáci - důsledným hodnocením práce skupiny rozvíjí u žáků potřebu spolupracovat s ostatními při řešení úkolů a dodržovat pravidla práce, učí je vážit si práce své i ostatních Kompetence občanské Učitel: - při výkladu zdůrazňuje pozitivní příklady péče o kvalitní životní prostředí a zároveň upozorňuje na příklady negativní a vede žáky k pochopení potřeby chránit životní prostředí i své zdraví - vyžaduje u žáků důsledné plnění zadaných úkolů, dodržování dohodnutých pravidel, řádů učeben, a tím přispívá k tomu, aby si žáci uvědomili svá práva a povinnosti ve škole

3 Kompetence pracovní Učitel: - při laboratorních pracích a experimentech vede žáky k dodržování pravidel bezpečnosti práce a tím k ochraně vlastního zdraví i zdraví spolužáků - zařazením laboratorních prací do výuky, hodnocením jejich průběhu a zpracování vede žáky k získávání praktických dovedností, pracovních návyků, k pečlivosti a k šetrnému zacházení s pracovními pomůckami a měřidly - zařazuje do výuky exkurze a vytváří tím u žáků představu o využití fyziky v praxi

4 Vyučovací předmět: Fyzika Ročník: Prima VLASTNOSTI LÁTEK A TĚLES Žák : uvede konkrétní příklady jevů dokazujících, že se částice látek neustále pohybují a vzájemně na sebe působí Žák : určí rozdíl mezi látkou a tělesem rozliší různé vlastnosti látek a dokáže většinu z nich vyjmenovat vysvětlí, že látky se skládají z částic - atomů, molekul a iontů uvede společné a odlišné vlastnosti různých skupenství látek tělesa a látky vlastnosti látek skupenství látek částicové složení látek Brownův pohyb, difuze OSV - Rozvoj schopností poznávání - Seberegulace a sebeorganizace - Kreativita - Kooperace a kompetice - průběžně Ch - skupenství a vlastnosti látek - sekunda V průběhu celého roku jsou s ohledem na charakter učiva do výuky zařazovány laboratorní práce, demonstrační i frontální pokusy, skupinové práce, referáty, popř. krátkodobé projekty. VELIČINY A JEJICH MĚŘENÍ změří vhodně zvolenými měřidly některé důležité fyzikální veličiny charakterizující látky a tělesa předpoví, jak se změní délka či objem tělesa při dané změně jeho teploty využívá s porozuměním vztah mezi hmotností, objemem a hustotou při řešení praktických problémů dovede vysvětlit pojem fyzikální veličina, používá označení veličin, určí jejich hodnotu a jednotku má představu o velikosti jednotek délky, hmotnosti a objemu, odhaduje rozměry, objem a hmotnost těles používá prakticky různá měřidla, zapíše výsledek měření a posoudí přesnost měření porovnávání vlastností těles měření délky měření objemu měření hmotnosti měření času měření teploty měření hustoty VMEGS - Jsme Evropané (mezinárodní soustava měr a vah, normalizace a unifikace) M - výpočet aritmetického průměru, zaokrouhlování - prima Zejména při laboratorních pracích a pokusech žáků jsou realizovány očekávané výstupy tematického okruhu Práce s laboratorní technikou.

5 uvede příklady z praxe, kdy se projevuje délková a objemová roztažnost vyhledá v tabulkách hustotu některých látek ELEKTRICKÉ VLASTNOSTI LÁTEK rozliší vodič, izolant na základě analýzy jejich vlastností předvede a vysvětlí elektrování těles třením, odliší dva druhy elektrického náboje a elektrické síly přitažlivé a odpudivé dokáže odlišit částice atomového jádra i obalu vysvětlí princip elektroskopu a používá ho při pokusech uvede příklady typických vodičů a izolantů elektrování těles dva druhy elektrického náboje model atomu elektroskop, elektrometr, zdroje elektrického náboje elektrické vodiče a izolanty elektrické pole tělesa v elektrickém poli elektrické výboje, blesk a ochrana proti němu Ch - představa o atomech, molekulách a elementárních částicích - sekunda MAGNETISMUS využívá prakticky poznatky o působení magnetického pole na magnet rozliší severní a jižní pól magnetu dokáže pomocí magnetu odlišit feromagnetické a nemagnetické látky pomocí magnetu a železa sestrojí dočasný magnet používá kompas či buzolu k určení základních směrů magnety přírodní a umělé, části tyčového magnetu působení magnetu na tělesa z různých látek magnetická indukce a magnetování magnetické pole, magnetické indukční čáry magnetické pole Země, kompas Ch - feromagnetické látky - sekunda Z - určování světových stran, orientace v terénu - prima

6 ELEKTRICKÝ OBVOD, ELEKTROMAGNETICKÉ DĚJE sestaví správně podle schématu elektrický obvod a analyzuje správně schéma reálného obvodu charakterizuje elektrický proud jako uspořádaný pohyb nabitých částic rozlišuje veličiny elektrický proud a elektrické napětí a správně používá jejich označení a jednotky uvede různé typy elektráren rozlišuje elektrické články a akumulátory na praktických příkladech ukáže, jaké jsou účinky el. proudu dokáže vyjmenovat větší počet elektrických spotřebičů určí, jaké podmínky musí být splněny, aby obvodem procházel elektrický proud dovede použít dohodnuté značky pro znázornění částí elektrického obvodu sestrojí jednoduchý elektromagnet, uvede příklady užití elektromagnetu v praxi dodržuje pravidla bezpečného zacházení s elektrickými zařízeními a ovládá zásady první pomoci při úrazu el. proudem elektrický proud, elektrické napětí zdroje elektrického napětí účinky elektrického proudu elektrické spotřebiče elektrický obvod, jeho schéma jednoduchý a rozvětvený elektrický obvod elektrický proud v kapalinách a plynech bezpečnost při práci s elektřinou zkrat magnetické vlastnosti elektrického proudu magnetické pole cívky, elektromagnet - Vztah člověka k prostředí ( ekologicky šetrné nakládání s použitými el. přístroji, použitými galvanickými zdroji apod.) Ch - elektrolýza - tercie Člověk a zdraví - dodržování pravidel bezpečnosti a ochrany zdraví

7 Vyučovací předmět: Fyzika Ročník: Sekunda POHYB TĚLESA Žák : rozhodne, jaký druh pohybu těleso koná vzhledem k jinému tělesu využívá s porozuměním při řešení problémů a úloh vztah mezi rychlostí, dráhou a časem u rovnoměrného pohybu těles Žák : rozhodne, zda dané těleso je v klidu nebo v pohybu vzhledem k jinému tělesu rozliší pohyb přímočarý a křivočarý, posuvný a otáčivý vypočte průměrnou rychlost ze znalosti dráhy a času rozliší pohyby podle rychlosti na rovnoměrné a nerovnoměrné pohyb a klid tělesa přímočarý a křivočarý pohyb posuvný a otáčivý pohyb průměrná a okamžitá rychlost rovnoměrný a nerovnoměrný pohyb dráha rovnoměrného pohybu OSV - Rozvoj schopností poznání - Kooperace a kompetice - Seberegulace a sebeorganizace - Kreativita (průběžně) VMEGS - Jsme Evropané (významní fyzikové, zážitky z cest) V průběhu celého roku jsou s ohledem na charakter učiva do výuky zařazovány laboratorní práce, demonstrační i frontální pokusy, skupinové práce, referáty, popř. krátkodobé projekty. - Základní podmínky života (ovzduší, skleníkový efekt) M - grafy, obsah obdélníka a trojúhelníka - prima

8 SÍLY A JEJICH VLASTNOSTI změří velikost působící síly určí v konkrétní jednoduché situaci druhy sil působících na těleso, jejich velikosti, směry a výslednici využívá Newtonovy zákony pro objasňování či předvídání změn pohybu těles při působení stálé výsledné síly v jednoduchých situacích aplikuje poznatky o otáčivých účincích síly při řešení praktických problémů rozliší různé formy vzájemného působení těles aplikuje znalosti o skládání sil v konkrétních příkladech objasní rozdíl mezi gravitační a tíhovou silou a souvislost tíhové síly a hmotnosti tělesa aplikuje poznatky o těžišti tělesa při hledání těžiště plochých a pravidelných těles uvede příklady projevu zákona setrvačnosti, působení síly na těleso a uvede příklady užití zákona akce a reakce určí, na čem závisí otáčivé účinky síly vysvětlí, jak v praktických příkladech zvyšujeme nebo snižujeme tlak rozliší případy, kdy je tření nežádoucí a kdy potřebné a uvede způsoby, jak je odstranit, resp. zvětšit vzájemné působení těles síla, znázornění síly skládání rovnoběžných sil skládání různoběžných sil gravitační síla, tíhová síla a těžiště Newtonovy zákony otáčivý účinek síly, rovnováha tělesa deformační účinky síly, tlak, tlaková síla smykové tření valivé tření a odpor prostředí Z - pohyby Země a Měsíce, gravitační síla v okolí těles sluneční soustavy - prima D - stavba pyramid; rozdělávání ohně v pravěku - prima Zejména při laboratorních pracích a pokusech žáků jsou realizovány očekávané výstupy tematického okruhu Práce s laboratorní technikou.

9 MECHANICKÉ VLASTNOSTI TEKUTIN využívá poznatky o zákonitostech tlaku v klidných tekutinách pro řešení konkrétních praktických problémů předpoví z analýzy sil působících na těleso v klidné tekutině chování tělesa v ní objasní některé jevy v přírodě, které souvisí s povrchovým napětím objasní anomálii vody a její význam pro život v přírodě porovnává tlak v různých hloubkách pod hladinou kapaliny demonstruje princip spojených nádob na předmětech denní potřeby formuluje Archimédův zákon a vysvětlí, jaké aplikace má Archimédův zákon v přírodě a v technice klasifikuje chování tělesa ponořeného do kapaliny podle jeho hustoty a hustoty kapaliny vysvětlí, jak pracují hydraulická zařízení vlastnosti kapalin, povrchové napětí, kapilární jevy závislost hustoty kapalin na teplotě hydrostatický tlak spojené nádoby Archimédův zákon chování těles v kapalině (plování, potápění, vznášení) Pascalův zákon - Základní podmínky života (obdělávání půdy, kapilarita) - Vztah člověka k prostředí (odpadní vody - sifon, lodní doprava) Z - koloběh vody v přírodě - prima Bi - kapiláry v rostlinách; vlásečnice u živočichů a u člověka - tercie D - Archimédes - prima určí společné a rozdílné vlastnosti kapalin a plynů objasní příčinu atmosférického tlaku pojmenuje jednotlivé vrstvy atmosféry Země vlastnosti plynů atmosféra Země, atmosférický tlak a jeho měření základy meteorologie Archimédův zákon pro plyny přetlak, podtlak, vakuum proudění vzduchu Z - atmosféra Země; meteorologické prvky - prima Ch - vlastnosti plynu - sekunda Bi - vzduch a jeho složení - prima, kvarta

10 objasní základní meteorologické prvky (tlak vzduchu, teplotu vzduchu, vlhkost vzduchu, proudění vzduchu, oblačnost a srážky) vysvětlí vznik vztlakové síly a rozhodne, která tělesa budou v atmosféře stoupat aplikuje pojmy vakuum, podtlak, přetlak na činnosti, které jsou založeny na těchto jevech Ov - negativní zásahy civilizace do přírodních dějů; extrémní výkyvy počasí a možný negativní vliv zásahů civilizace do přírodních dějů - sekunda - Základní podmínky života (využití větru jako alternativního zdroje energie) SVĚTELNÉ JY využívá zákona o přímočarém šíření světla ve stejnorodém optickém prostředí a zákona odrazu světla při řešení problémů a úloh rozhodne ze znalosti rychlostí světla ve dvou různých prostředích, zda se světlo bude lámat ke kolmici či od kolmice, a využívá této skutečnosti při analýze průchodu světla čočkami demonstruje vznik stínu i polostínu aplikuje tyto pojmy na příkladu zatmění Slunce a Měsíce charakterizuje fáze Měsíce určí vlastnosti obrazu, který vznikne zobrazením předmětu rovinným zrcadlem objasní, jak závisí vlastnosti obrazu na poloze předmětu před zrcadlem (čočkou) vysvětlí princip činnosti lidského oka, objasní krátkozrakost a dalekozrakost a podstatu odstranění těchto vad brýlemi popíše rozklad bílého světla optickým hranolem na jednoduché barvy zdroje světla, rychlost světla stín a polostín zatmění Slunce a Měsíce fáze Měsíce odraz světla rovinná a kulová zrcadla lom světla čočky oko optické přístroje - užití čoček v praxi rozklad světla hranolem, barvy Z - střídání ročních období; poloha Slunce na obloze během dne a během roku; fáze Měsíce - prima M - poměr; podobnost trojúhelníků - sekunda, kvarta Bi - stavba a funkce oka - tercie mikroskopické pozorování struktur neviditelných prostým okem - průběžně Vv - skládání barev v malířství - kvarta

11 Vyučovací předmět: Fyzika Ročník: Tercie ENERGIE určí v jednoduchých případech práci vykonanou silou a z ní určí změnu energie tělesa využívá s porozuměním vztah mezi výkonem, vykonanou prací a časem využívá poznatky o vzájemných přeměnách různých forem energie a jejich přenosu při řešení konkrétních problémů a úloh Žák : rozliší, kdy je použito slovo práce ve fyzikálním významu uvede příklady, kdy je konána práce správně používá jednotky práce a výkonu porovná pohybové energie těles na základě znalosti jejich rychlostí a hmotností objasní závislost polohové energie na volbě místa s nulovou polohovou energií užívá vztah E p = mgh při řešení úloh uvede příklady přeměn mezi různými druhy energie uvede příklady použití jednoduchých strojů v praxi práce, výkon, účinnost polohová a pohybová energie přeměny energie zákon zachování energie jednoduché stroje - páka, kladka, nakloněná rovina OSV - Rozvoj schopností poznávání - Seberegulace a sebeorganizace - Kooperace a kompetice - Kreativita (průběžně) VMEGS - Jsme Evropané (významní fyzici) Bi - přeměny energie u živočichů - sekunda, tercie D - vývoj zdrojů energie, užití jednoduchých strojů při stavbách - tercie Z - nadmořská výška - prima V průběhu celého roku jsou s ohledem na charakter učiva do výuky zařazovány laboratorní práce, demonstrační i frontální pokusy, skupinové práce, referáty popř. krátkodobé projekty. Rozšiřující učivo : kolo na hřídeli, šroub určí v jednoduchých případech teplo přijaté či odevzdané tělesem rozliší veličiny teplo a teplota vysvětlí význam měrné tepelné kapacity a posoudí vliv velikosti měrné tepelné kapacity látek na jejich užití v praxi vnitřní energie tělesa teplo kalorimetrická rovnice vedení tepla, šíření tepla prouděním a zářením tepelné motory Z - proudění vzduchu, mořské proudy - prima Ch - var za sníženého tlaku (výroba cukru) - kvarta Zejména při laboratorních pracích a pokusech žáků jsou realizovány očekávané výstupy tematického okruhu Práce s laboratorní technikou.

12 rozliší různé způsoby přenosu tepla a uvede příklady z praxe objasní princip činnosti čtyřdobého zážehového i vznětového motoru rozliší, při kterých skupenských změnách se energie přijímá a při kterých odevzdává charakterizuje hlavní faktory, které ovlivňují rychlost vypařování a teplotu varu kapaliny skupenské přeměny - tání a tuhnutí, vypařování a kapalnění, var, sublimace a desublimace - Lidské aktivity a problémy životního prostředí (doprava a životní prostředí) ZVUKOVÉ DĚJE rozpozná ve svém okolí zdroje zvuku a kvalitativně analyzuje příhodnost daného prostředí pro šíření zvuku posoudí možnost zmenšování vlivu nadměrného hluku na životní prostředí uvede příklady zdrojů zvuku a způsob, jakým v nich vzniká zvuk využívá poznatky o závislosti rychlosti šíření zvuku na druhu prostředí a na teplotě při řešení problémů a úloh uvědomuje si škodlivost nadměrného hluku pro lidské zdraví a podle možnosti se před ním chrání uvede příklady užití ultrazvuku v praxi kmitavý pohyb, vlnění zdroje zvuku, šíření zvuku rychlost zvuku v různých prostředích odraz zvuku na překážce, ozvěna pohlcování zvuku výška zvukového tónu vnímání zvuku, hlasitost infrazvuk, ultrazvuk Bi - hlasivky, ucho, užití ultrazvuku a infrazvuku k orientaci a dorozumívání u živočichů - tercie Hv - hudební nástroje, tóny - průběžně - Vztah člověka k prostředí (prostředí a zdraví ) Rozšiřující učivo: záznam a reprodukce zvuku

13 ELEKTROMAGNETICKÉ DĚJE sestaví správně podle schématu elektrický obvod a analyzuje správně schéma reálného obvodu změří elektrický proud a napětí využívá Ohmův zákon pro část obvodu při řešení praktických problémů objasní souvislost elektrického proudu a náboje dovede používat voltmetr a ampérmetr a správně je zapojovat do obvodu užívá poznatků, že odpor vodiče závisí na délce, průřezu a materiálu, při řešení úloh sestaví podle schématu elektrický obvod s reostatem a provede příslušná měření dodržuje zásady bezpečnosti při práci s elektrickými přístroji a zařízeními elektrický náboj elektrický proud a jeho měření elektrické napětí a jeho měření Ohmův zákon elektrický odpor zapojování rezistorů reostat elektrická energie a výkon - Vztah člověka k prostředí (spotřeba el.energie a možnosti úspory) Člověk a zdraví - dodržování pravidel bezpečnosti a ochrany zdraví

14 Vyučovací předmět: Fyzika Ročník: Kvarta ELEKTROMAGNETICKÉ DĚJE Žák : rozliší stejnosměrný proud od střídavého a změří elektrický proud a napětí využívá prakticky poznatky o působení magnetického pole na magnet a cívku s proudem a o vlivu změny magnetického pole v okolí cívky na vznik indukovaného napětí v ní Žák : vysvětlí princip stejnosměrného elektromotoru a uvede příklady jeho využití v praxi provede a vysvětlí pokusy, při kterých vzniká v cívce indukovaný proud z daného grafu časového průběhu střídavého proudu určí jeho periodu a z ní kmitočet změří efektivní hodnoty střídavého proudu a napětí a porovná je s maximálními hodnotami objasní princip činnosti transformátoru a užívá vztah mezi počtem závitů na cívkách a napětím na nich při řešení problémů magnetické pole cívky s proudem působení magnetického pole na vodič protékaný proudem elektromotor elektromagnetická indukce vznik a měření střídavého proudu generátor střídavého proudu transformátor a přenos elektrické energie zásady bezpečnosti při práci s elektrickými zařízeními a postup při úrazu elektrickým proudem VMEGS - Jsme Evropané (významní fyzici) - Základní podmínky života (snížení ztrát při přenosu el. energie) OSV - Rozvoj schopností poznávání - Seberegulace a sebeorganizace - Kooperace a kompetice - Kreativita (průběžně) V průběhu celého roku jsou s ohledem na charakter učiva do výuky zařazovány laboratorní práce, demonstrační i frontální pokusy, skupinové práce, referáty, popř. krátkodobé projekty. Zejména při laboratorních pracích a pokusech žáků jsou realizovány očekávané výstupy tematického okruhu Práce s laboratorní technikou. Člověk a zdraví - dodržování pravidel bezpečnosti a ochrany zdraví

15 zapojí správně polovodičovou diodu sestaví správně podle schématu elektrický obvod a analyzuje správně schéma reálného obvodu rozliší vodič, izolant a polovodič na základě analýzy jejich vlastností uvede příklady zařízení, které využívají polovodičové součástky objasní podstatu vedení proudu v polovodičích určí voltampérovou charakteristiku polovodičové diody. uvede příklady využití elektromagnetických vln v praktickém životě vlastní polovodiče příměsové polovodiče polovodičová dioda a její užití elektromagnetické vlny a záření Bi - vliv UV záření na člověka, rentgenové záření - tercie Rozšiřující učivo: tranzistor, zesilovač, integrovaný obvod ENERGIE zhodnotí výhody a nevýhody využívání různých energetických zdrojů z hlediska vlivu na životní prostředí rozliší jednotlivé druhy radioaktivního záření podle jejich pronikavosti uvede příklady využití radionuklidů v praxi posoudí možnosti uvolňování energie při jaderných reakcích zhodnotí klady a zápory jednotlivých druhů elektráren atomové jádro radioaktivita a její využití jaderné reakce jaderný reaktor jaderná elektrárna ochrana před radioaktivním zářením obnovitelné a neobnovitelné zdroje energie Ch - atomové jádro - sekunda Z - jaderné elektrárny ve světě - kvarta - Základní podmínky života (energie, energetické zdroje, jejich vyčerpatelnost ) Exkurze - Jaderná elektrárna Temelín - Lidské aktivity a problémy životního prostředí (jaderný odpad ) Člověk a zdraví - ochrana člověka za mimořádných situací

16 VESMÍR objasní (kvalitativně) pomocí poznatků o gravitačních silách pohyb planet kolem Slunce a měsíců kolem planet odliší hvězdu od planety na základě jejich vlastností vyjmenuje a charakterizuje hlavní složky sluneční soustavy vyhledá základní charakteristiky o Slunci a planetách v tabulkách využívá mediální zdroje k získávání nových informací o vesmíru sluneční soustava - její hlavní složky měsíční fáze hvězdy - složení naše Galaxie Z - složení sluneční soustavy prima MedV - Tvorba mediálního sdělení - Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení Rozšiřující učivo: Keplerovy zákony, vznik a vývoj hvězd Po ukončení tohoto tématu následuje závěrečná systematizace učiva.

5.6 ČLOVĚK A PŘÍRODA. 5.6.1. Fyzika

5.6 ČLOVĚK A PŘÍRODA. 5.6.1. Fyzika 5.6 ČLOVĚK A PŘÍRODA Vzdělávací oblast Člověk a příroda zahrnuje okruh problémů spojených se zkoumáním přírody. Poskytuje žákům prostředky a metody pro hlubší porozumění přírodním faktům a jejich zákonitostem.

Více

Učební osnovy. Člověk a příroda. Fyzika. Charakteristika vyučovacího předmětu. Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět :

Učební osnovy. Člověk a příroda. Fyzika. Charakteristika vyučovacího předmětu. Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Učební osnovy Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Člověk a příroda Fyzika Charakteristika vyučovacího předmětu V předmětu Fyzika je realizován obsah vzdělávací oblasti Člověk a příroda, oboru fyzika

Více

V tomto předmětu si žáci upevňují své dovednosti získané v ostatních předmětech. Nejblíže je předmětu matematika, přírodopis, chemie a zeměpis.

V tomto předmětu si žáci upevňují své dovednosti získané v ostatních předmětech. Nejblíže je předmětu matematika, přírodopis, chemie a zeměpis. FYZIKA Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Výuka směřuje k následujícím cílům: Předmět Fyzika je vyučován jako samostatný v 6. 9. ročníku. V 6. ročníku je 1 hodina

Více

Vyučovací předmět: FYZIKA

Vyučovací předmět: FYZIKA Vyučovací předmět: FYZIKA Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Předmět fyzika navazuje na výuku zejména matematiky, a předmětu Svět kolem nás na prvním stupni. Fyzika

Více

Školní vzdělávací program. Příloha č. 2. čj: ZŠ/0692/2011-MO, ze dne 27. června 2011

Školní vzdělávací program. Příloha č. 2. čj: ZŠ/0692/2011-MO, ze dne 27. června 2011 Školní vzdělávací program Příloha č. 2 čj: ZŠ/0692/2011-MO, ze dne 27. června 2011 platnost dokumentu od: 1. září 2011 2 Příloha č. 2 Školního vzdělávacího programu, čj: ZŠ/0692/2011-MO Mgr. Jaroslav Motejlek

Více

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova 5.6 Učební osnovy: Fyzika

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova 5.6 Učební osnovy: Fyzika Podle těchto učebních osnov se vyučuje ve všech třídách šestiletého i čtyřletého gymnázia od školního roku 2012/2013. Zpracování osnovy předmětu Fyzika koordinoval Mgr. Jaroslav Bureš. Časová dotace Nižší

Více

6.8 Fyzika. 6.8.1 Charakteristika vyučovacího předmětu

6.8 Fyzika. 6.8.1 Charakteristika vyučovacího předmětu 6.8 Fyzika 6.8.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení předmětu: Vyučovací předmět Fyzika je zařazen jako povinný předmět v 5. 8. ročníku osmiletého studia a 1. 4. ročníku studia čtyřletého.

Více

14. Učební osnovy FYZIKA, CHEMIE, PŘÍRODOPIS, ZEMĚPIS

14. Učební osnovy FYZIKA, CHEMIE, PŘÍRODOPIS, ZEMĚPIS 14. Učební osnovy FYZIKA, CHEMIE, PŘÍRODOPIS, ZEMĚPIS 1 FYZIKA Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Fyzika je jedním z vyučovacích předmětů ŠVP (Fyzika, Chemie, Přírodopis, Zeměpis),

Více

5.6 FYZIKA, CHEMIE, PŘÍRODOPIS, ZEMĚPIS

5.6 FYZIKA, CHEMIE, PŘÍRODOPIS, ZEMĚPIS 5.6 FYZIKA, CHEMIE, PŘÍRODOPIS, ZEMĚPIS 1 5.6.1 FYZIKA 5.6.1.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Fyzika je jedním z vyučovacích předmětů ŠVP (Fyzika, Chemie, Přírodopis, Zeměpis),

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Obor: 7941K/81, Gymnázium všeobecné ( osmileté ) Obor: 7941/41, Gymnázium všeobecné ( čtyřleté ) Učební osnovy pro vyšší stupeň osmiletého gymnázia a čtyřleté gymnázium Vzdělávací

Více

5.6 Vzdělávací oblast: Člověk a příroda 5.6.1 Vzdělávací obor: Fyzika 5.6.1.1 Vyučovací předmět: Fyzika

5.6 Vzdělávací oblast: Člověk a příroda 5.6.1 Vzdělávací obor: Fyzika 5.6.1.1 Vyučovací předmět: Fyzika 5.6 Vzdělávací oblast: Člověk a příroda 5.6.1 Vzdělávací obor: Fyzika 5.6.1.1 Vyučovací předmět: Fyzika Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vzdělávací

Více

Akceptování matematiky jako součásti multikulturního pohledu na svět (připomenutím významných osobností a elementů historie matematiky).

Akceptování matematiky jako součásti multikulturního pohledu na svět (připomenutím významných osobností a elementů historie matematiky). Akceptování matematiky jako součásti multikulturního pohledu na svět (připomenutím významných osobností a elementů historie matematiky). Vyhledávání informací z matematiky k dovednosti užívat vztahy mezi

Více

Dodatek č. 1/2012 Úpravy rámcového vzdělávacího programu

Dodatek č. 1/2012 Úpravy rámcového vzdělávacího programu Dodatek č. 1/2012 Úpravy rámcového vzdělávacího programu S platností od 1. září 2012 dochází ke změně učebního plánu ŠVP Otevřená škola I pro nižší ročníky osmiletého studia z důvodu realizace úsporných

Více

Časové, obsahové a organizační vymezení Ročník 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Hodinová dotace 2 2 1 2 2 2 2 - Vol. předmět VG - - - - - - - 4(3)

Časové, obsahové a organizační vymezení Ročník 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Hodinová dotace 2 2 1 2 2 2 2 - Vol. předmět VG - - - - - - - 4(3) 17 Zeměpis Časové, obsahové a organizační vymezení Ročník 4. 5. 6. 7. 8. Hodinová dotace 2 2 1 2 2 2 2 - Vol. předmět VG - - - - - - - 4(3) Realizuje se obsah vzdělávacího oboru Zeměpis RVP ZV a Geografie

Více

průřezová témata mezipředmětové vztahy, projekty další poznámky ORV školní výstup téma učivo VVS

průřezová témata mezipředmětové vztahy, projekty další poznámky ORV školní výstup téma učivo VVS VVS ORV školní výstup téma učivo průřezová témata projekty předčasné specializace a přetěžování v jednotlivých sportech dokáže vyjmenovat a uplatňovat principy zdravé výživy a pitného režimu usiluje o

Více

Fyzika F51 volitelný předmět ve 4. ročníku

Fyzika F51 volitelný předmět ve 4. ročníku Fyzika F51 volitelný předmět ve 4. ročníku Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Fyzika patří mezi přírodní vědy. Žáky vede k pochopení, že fyzika je součástí každodenního života a je

Více

DODATEK K ŠVP PLATNÝ OD 1. 9. 2011

DODATEK K ŠVP PLATNÝ OD 1. 9. 2011 DODATEK K ŠVP PLATNÝ OD 1. 9. 2011 - Od 1. 9. 2011 v ŠVP pro vyšší stupeň gymnázia a čtyřleté gymnázium je učivo obohaceno o nové výukové programy vytvořené v rámci realizovaného projektu - Zavedení nových

Více

Dodatek č. 1 zahrnující změny Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělání k 1. září 2010

Dodatek č. 1 zahrnující změny Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělání k 1. září 2010 Církevní základní škola ORBIS-PICTUS, spol. s r.o. Budějovická 825, Tábor Motto: UČÍME SE NAVZÁJEM Dodatek č. 1 zahrnující změny Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělání k 1. září 2010-0 -

Více

- uměl aplikovat získané chemické poznatky v odborné praxi i občanském životě.

- uměl aplikovat získané chemické poznatky v odborné praxi i občanském životě. UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU ZÁKLADY PŘÍRODNÍCH VĚD Název školního vzdělávacího programu: Název a kód oboru vzdělání: Management ve stavebnictví 63-41-M/001 Ekonomika a podnikání Celkový počet hodin za studium

Více

II. Nástroje a metody, kterými ověřujeme plnění cílů

II. Nástroje a metody, kterými ověřujeme plnění cílů FYZIKA Gymnázium Nový PORG Fyziku vyučujeme na gymnáziu Nový PORG jako samostatný předmět od sekundy do sexty. Fyziku vyučujeme v češtině a rozvíjíme v ní a doplňujeme témata probíraná v rámci předmětu

Více

V.6 Člověk a příroda. Obsahové, časové a organizační vymezení. V.6.II. 1 Charakteristika oblasti 1/49

V.6 Člověk a příroda. Obsahové, časové a organizační vymezení. V.6.II. 1 Charakteristika oblasti 1/49 1/49 V.6 Člověk a příroda V.6. II 2. stupeň V.6.II. 1 Charakteristika oblasti Obsahové, časové a organizační vymezení Celá oblast zahrnuje okruh problémů souvisejících se zkoumáním přírody, samostatné

Více

Školní vzdělávací program. Příloha č. 1. čj: ZŠ/0793/2009-MO, ze dne 24. srpna 2009

Školní vzdělávací program. Příloha č. 1. čj: ZŠ/0793/2009-MO, ze dne 24. srpna 2009 Školní vzdělávací program Příloha č. 1 čj: ZŠ/0793/2009-MO, ze dne 24. srpna 2009 platnost dokumentu od: 1. září 2009 2 Příloha č.1 Školního vzdělávacího programu, čj: ZŠ/0793/2009-MO Mgr. Jaroslav Motejlek

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu: zeměpis

Charakteristika vyučovacího předmětu: zeměpis Charakteristika vyučovacího předmětu: zeměpis Osmiletý vzdělávací obor: prima-kvarta Předmět zeměpis zahrnuje obsah vzdělávacího oboru Zeměpis (Geografie). Předmět je vyučován od primy do kvarty včetně,

Více

4.5. Člověk a příroda

4.5. Člověk a příroda 4.5. Člověk a příroda 4.5.1. Fyzika Cíle výuky předmětu Ţák by se měl naučit: uţívat základní fyzikální pojmy a také je rozpoznat v reálných situacích zapsat a popřípadě i načrtnout objekt, systém nebo

Více

Fyzika pro 6.ročník. Stavba látek-vlastnosti, gravitace, částice, atomy a molekuly. Elektrické vlastnosti látek, el.

Fyzika pro 6.ročník. Stavba látek-vlastnosti, gravitace, částice, atomy a molekuly. Elektrické vlastnosti látek, el. Fyzika pro 6.ročník výstupy okruh učivo dílčí kompetence Stavba látek-vlastnosti, gravitace, částice, atomy a molekuly Elektrické vlastnosti látek, el.pole, model atomu Magnetické vlastnosti látek, magnetické

Více

STANDARDY PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Fyzika

STANDARDY PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Fyzika STANDARDY PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Fyzika Pracovní verze z 30. 4. 2013 Zpracováno dle upraveného RVP ZV platného od 1. 9. 2013 Vypracovala skupina pro přípravu standardů vzdělávacího oboru Fyzika ve složení:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Základní škola Gebauerova 8 Školní vzdělávací program ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO ŽIVOT ZÁKLADNÍ ŠKOLA GEBAUEROVA 8 OSTRAVA-PŘÍVOZ Motto Když nevíte, kam jdete, tak vás

Více

Učební osnovy 2. stupeň

Učební osnovy 2. stupeň Učební osnovy 2. stupeň ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Charakteristika vyučovacího předmětu Časové, organizační a obsahové vymezení Vyučovací předmět Český jazyk a literatura se vyučuje jako samostatný předmět

Více

6.20 UČEBNÍ OSNOVY VOLITELNÝCH PŘEDMĚTŮ

6.20 UČEBNÍ OSNOVY VOLITELNÝCH PŘEDMĚTŮ 6.20 UČEBNÍ OSNOVY VOLITELNÝCH PŘEDMĚTŮ Ročník 6. 7. 8. 9. Celkem skupin maxim. nabídka Seminář z českého jazyka - 1 1 1 3 Seminář z matematiky 1 1 1 1 4 Sportovní hry 1 1 1 1 4 Výtvarné projekty 1 1 1

Více

FYZIKA 8.- 9. ROČNÍK

FYZIKA 8.- 9. ROČNÍK SBORNÍK FYZIKA 8.- 9. ROČNÍK Mgr. Petra Trnčíková Vytvořeno v rámci Projektu Škola hrou - počítače ve výuce kroměřížských základních škol Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu

Více