Fyzika nižší gymnázium

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Fyzika nižší gymnázium"

Transkript

1 Fyzika nižší gymnázium Obsahové vymezení Vyučovací předmět Fyzika je součástí vzdělávacích oblastí Člověk a příroda a Člověk a svět práce. Vychází ze vzdělávacího obsahu vzdělávacího oboru Fyzika a z tematického okruhu Práce s laboratorní technikou. Do vyučovacího předmětu Fyzika jsou začleněna tato průřezová témata: Osobnostní a sociální výchova (OSV) - Rozvoj schopností poznávání - Seberegulace a sebeorganizace - Kooperace a kompetice - Kreativita Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech (VMEGS) - Jsme Evropané Environmentální výchova () - Základní podmínky života - Lidské aktivity a problémy životního prostředí - Vztah člověka k prostředí Mediální výchova (MedV) - Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení - Tvorba mediálního sdělení Vzdělávání ve fyzice směřuje k tomu, aby žáci porozuměli základním fyzikálním jevům vyskytujícím se v přírodě, v běžném životě i v oblasti technologií. Fyzika rozvíjí u žáků dovednost pozorovat různé děje, samostatně experimentovat a měřit fyzikální veličiny. Žáci se učí zpracovávat získané výsledky a vyvozovat z nich závěry. Časové vymezení Předmět je vyučován v prvním ročníku 2 hodiny týdně (1 výuková hodina a 1 hodina cvičení), ve druhém a třetím ročníku v rozsahu 2 hodiny týdně, ve čtvrtém ročníku 1,5 hodiny týdně (tj. 1 výuková hodina týdně a 1 hodina cvičení jednou za 14 dní). Při cvičeních je třída dělená na 2 skupiny. Organizační vymezení Výuka probíhá především v odborné učebně fyziky a v laboratoři. Při výuce je kladen důraz na vlastní pozorování, experimentování, měření fyzikálních veličin. Pokud to charakter učiva umožňuje, jsou do výuky zařazovány demonstrační i frontální pokusy. V každém ročníku žáci provádí laboratorní práce. Při hodinách a v rámci domácí přípravy žáci pracují s učebnicemi, pracovními sešity, odbornou literaturou a Internetem. Učí se také pracovat s tabulkami a grafy. Při řešení úloh žáci využívají kalkulátory, případně další prostředky výpočetní techniky. Do výuky jsou zařazovány skupinové práce, referáty, krátkodobé projekty a exkurze.

2 5.9.4 Výchovné a vzdělávací strategie: Kompetence k učení Učitel: - zadává žákům samostatnou práci tak, aby se naučili vyhledávat potřebné informace z různých zdrojů - vede žáky k tomu, aby o získaných informacích diskutovali, kriticky je hodnotili a využívali k dalšímu studiu - vede žáky k odvozování fyzikálních poznatků na základě vlastního pozorování a experimentování tím, že do výuky zařazuje demonstrační i frontální pokusy a laboratorní práce - při všech možných příležitostech zdůrazňuje praktické využití osvojených poznatků, a tím vede žáky k tomu, aby pochopili význam fyziky v běžném životě i pro rozvoj nových technologií Kompetence k řešení problémů Učitel: - formou diskuze vede žáky k tomu, aby dokázali problém najít, formulovat jeho podstatu a hledat řešení - využívá skupinové práce k tomu, aby žáci diskutovali o problému a hledali různé způsoby jeho řešení - využívá demonstrační pokusy k tomu, aby žáci na základě pozorování formulovali hypotézy a ty pak s využitím dosavadních poznatků nebo vlastních experimentů dokazovali - vede žáky k řešení Archimediády a fyzikální olympiády - zadává náměty pro experimenty s jednoduchými pomůckami, které mohou žáci provádět doma - při písemném i ústním zkoušení ověřuje, zda jsou žáci schopni nalezené postupy využít při řešení podobných problémových situací Kompetence komunikativní Učitel: - formou skupinové práce nebo diskuze rozvíjí schopnost žáků vyjadřovat a obhajovat vlastní názor, vhodně argumentovat a naslouchat druhým žákům - zadáváním referátů a krátkodobých projektů vede žáky k tomu, aby vyjadřovali vlastní myšlenky v logickém sledu, vyjadřovali se výstižně a kultivovaně Kompetence sociální a personální Učitel: - při zadání skupinové práce vhodně vytváří pracovní skupiny, aby svým složením byly vyvážené a aby se na práci podíleli všichni žáci - důsledným hodnocením práce skupiny rozvíjí u žáků potřebu spolupracovat s ostatními při řešení úkolů a dodržovat pravidla práce, učí je vážit si práce své i ostatních Kompetence občanské Učitel: - při výkladu zdůrazňuje pozitivní příklady péče o kvalitní životní prostředí a zároveň upozorňuje na příklady negativní a vede žáky k pochopení potřeby chránit životní prostředí i své zdraví - vyžaduje u žáků důsledné plnění zadaných úkolů, dodržování dohodnutých pravidel, řádů učeben, a tím přispívá k tomu, aby si žáci uvědomili svá práva a povinnosti ve škole

3 Kompetence pracovní Učitel: - při laboratorních pracích a experimentech vede žáky k dodržování pravidel bezpečnosti práce a tím k ochraně vlastního zdraví i zdraví spolužáků - zařazením laboratorních prací do výuky, hodnocením jejich průběhu a zpracování vede žáky k získávání praktických dovedností, pracovních návyků, k pečlivosti a k šetrnému zacházení s pracovními pomůckami a měřidly - zařazuje do výuky exkurze a vytváří tím u žáků představu o využití fyziky v praxi

4 Vyučovací předmět: Fyzika Ročník: Prima VLASTNOSTI LÁTEK A TĚLES Žák : uvede konkrétní příklady jevů dokazujících, že se částice látek neustále pohybují a vzájemně na sebe působí Žák : určí rozdíl mezi látkou a tělesem rozliší různé vlastnosti látek a dokáže většinu z nich vyjmenovat vysvětlí, že látky se skládají z částic - atomů, molekul a iontů uvede společné a odlišné vlastnosti různých skupenství látek tělesa a látky vlastnosti látek skupenství látek částicové složení látek Brownův pohyb, difuze OSV - Rozvoj schopností poznávání - Seberegulace a sebeorganizace - Kreativita - Kooperace a kompetice - průběžně Ch - skupenství a vlastnosti látek - sekunda V průběhu celého roku jsou s ohledem na charakter učiva do výuky zařazovány laboratorní práce, demonstrační i frontální pokusy, skupinové práce, referáty, popř. krátkodobé projekty. VELIČINY A JEJICH MĚŘENÍ změří vhodně zvolenými měřidly některé důležité fyzikální veličiny charakterizující látky a tělesa předpoví, jak se změní délka či objem tělesa při dané změně jeho teploty využívá s porozuměním vztah mezi hmotností, objemem a hustotou při řešení praktických problémů dovede vysvětlit pojem fyzikální veličina, používá označení veličin, určí jejich hodnotu a jednotku má představu o velikosti jednotek délky, hmotnosti a objemu, odhaduje rozměry, objem a hmotnost těles používá prakticky různá měřidla, zapíše výsledek měření a posoudí přesnost měření porovnávání vlastností těles měření délky měření objemu měření hmotnosti měření času měření teploty měření hustoty VMEGS - Jsme Evropané (mezinárodní soustava měr a vah, normalizace a unifikace) M - výpočet aritmetického průměru, zaokrouhlování - prima Zejména při laboratorních pracích a pokusech žáků jsou realizovány očekávané výstupy tematického okruhu Práce s laboratorní technikou.

5 uvede příklady z praxe, kdy se projevuje délková a objemová roztažnost vyhledá v tabulkách hustotu některých látek ELEKTRICKÉ VLASTNOSTI LÁTEK rozliší vodič, izolant na základě analýzy jejich vlastností předvede a vysvětlí elektrování těles třením, odliší dva druhy elektrického náboje a elektrické síly přitažlivé a odpudivé dokáže odlišit částice atomového jádra i obalu vysvětlí princip elektroskopu a používá ho při pokusech uvede příklady typických vodičů a izolantů elektrování těles dva druhy elektrického náboje model atomu elektroskop, elektrometr, zdroje elektrického náboje elektrické vodiče a izolanty elektrické pole tělesa v elektrickém poli elektrické výboje, blesk a ochrana proti němu Ch - představa o atomech, molekulách a elementárních částicích - sekunda MAGNETISMUS využívá prakticky poznatky o působení magnetického pole na magnet rozliší severní a jižní pól magnetu dokáže pomocí magnetu odlišit feromagnetické a nemagnetické látky pomocí magnetu a železa sestrojí dočasný magnet používá kompas či buzolu k určení základních směrů magnety přírodní a umělé, části tyčového magnetu působení magnetu na tělesa z různých látek magnetická indukce a magnetování magnetické pole, magnetické indukční čáry magnetické pole Země, kompas Ch - feromagnetické látky - sekunda Z - určování světových stran, orientace v terénu - prima

6 ELEKTRICKÝ OBVOD, ELEKTROMAGNETICKÉ DĚJE sestaví správně podle schématu elektrický obvod a analyzuje správně schéma reálného obvodu charakterizuje elektrický proud jako uspořádaný pohyb nabitých částic rozlišuje veličiny elektrický proud a elektrické napětí a správně používá jejich označení a jednotky uvede různé typy elektráren rozlišuje elektrické články a akumulátory na praktických příkladech ukáže, jaké jsou účinky el. proudu dokáže vyjmenovat větší počet elektrických spotřebičů určí, jaké podmínky musí být splněny, aby obvodem procházel elektrický proud dovede použít dohodnuté značky pro znázornění částí elektrického obvodu sestrojí jednoduchý elektromagnet, uvede příklady užití elektromagnetu v praxi dodržuje pravidla bezpečného zacházení s elektrickými zařízeními a ovládá zásady první pomoci při úrazu el. proudem elektrický proud, elektrické napětí zdroje elektrického napětí účinky elektrického proudu elektrické spotřebiče elektrický obvod, jeho schéma jednoduchý a rozvětvený elektrický obvod elektrický proud v kapalinách a plynech bezpečnost při práci s elektřinou zkrat magnetické vlastnosti elektrického proudu magnetické pole cívky, elektromagnet - Vztah člověka k prostředí ( ekologicky šetrné nakládání s použitými el. přístroji, použitými galvanickými zdroji apod.) Ch - elektrolýza - tercie Člověk a zdraví - dodržování pravidel bezpečnosti a ochrany zdraví

7 Vyučovací předmět: Fyzika Ročník: Sekunda POHYB TĚLESA Žák : rozhodne, jaký druh pohybu těleso koná vzhledem k jinému tělesu využívá s porozuměním při řešení problémů a úloh vztah mezi rychlostí, dráhou a časem u rovnoměrného pohybu těles Žák : rozhodne, zda dané těleso je v klidu nebo v pohybu vzhledem k jinému tělesu rozliší pohyb přímočarý a křivočarý, posuvný a otáčivý vypočte průměrnou rychlost ze znalosti dráhy a času rozliší pohyby podle rychlosti na rovnoměrné a nerovnoměrné pohyb a klid tělesa přímočarý a křivočarý pohyb posuvný a otáčivý pohyb průměrná a okamžitá rychlost rovnoměrný a nerovnoměrný pohyb dráha rovnoměrného pohybu OSV - Rozvoj schopností poznání - Kooperace a kompetice - Seberegulace a sebeorganizace - Kreativita (průběžně) VMEGS - Jsme Evropané (významní fyzikové, zážitky z cest) V průběhu celého roku jsou s ohledem na charakter učiva do výuky zařazovány laboratorní práce, demonstrační i frontální pokusy, skupinové práce, referáty, popř. krátkodobé projekty. - Základní podmínky života (ovzduší, skleníkový efekt) M - grafy, obsah obdélníka a trojúhelníka - prima

8 SÍLY A JEJICH VLASTNOSTI změří velikost působící síly určí v konkrétní jednoduché situaci druhy sil působících na těleso, jejich velikosti, směry a výslednici využívá Newtonovy zákony pro objasňování či předvídání změn pohybu těles při působení stálé výsledné síly v jednoduchých situacích aplikuje poznatky o otáčivých účincích síly při řešení praktických problémů rozliší různé formy vzájemného působení těles aplikuje znalosti o skládání sil v konkrétních příkladech objasní rozdíl mezi gravitační a tíhovou silou a souvislost tíhové síly a hmotnosti tělesa aplikuje poznatky o těžišti tělesa při hledání těžiště plochých a pravidelných těles uvede příklady projevu zákona setrvačnosti, působení síly na těleso a uvede příklady užití zákona akce a reakce určí, na čem závisí otáčivé účinky síly vysvětlí, jak v praktických příkladech zvyšujeme nebo snižujeme tlak rozliší případy, kdy je tření nežádoucí a kdy potřebné a uvede způsoby, jak je odstranit, resp. zvětšit vzájemné působení těles síla, znázornění síly skládání rovnoběžných sil skládání různoběžných sil gravitační síla, tíhová síla a těžiště Newtonovy zákony otáčivý účinek síly, rovnováha tělesa deformační účinky síly, tlak, tlaková síla smykové tření valivé tření a odpor prostředí Z - pohyby Země a Měsíce, gravitační síla v okolí těles sluneční soustavy - prima D - stavba pyramid; rozdělávání ohně v pravěku - prima Zejména při laboratorních pracích a pokusech žáků jsou realizovány očekávané výstupy tematického okruhu Práce s laboratorní technikou.

9 MECHANICKÉ VLASTNOSTI TEKUTIN využívá poznatky o zákonitostech tlaku v klidných tekutinách pro řešení konkrétních praktických problémů předpoví z analýzy sil působících na těleso v klidné tekutině chování tělesa v ní objasní některé jevy v přírodě, které souvisí s povrchovým napětím objasní anomálii vody a její význam pro život v přírodě porovnává tlak v různých hloubkách pod hladinou kapaliny demonstruje princip spojených nádob na předmětech denní potřeby formuluje Archimédův zákon a vysvětlí, jaké aplikace má Archimédův zákon v přírodě a v technice klasifikuje chování tělesa ponořeného do kapaliny podle jeho hustoty a hustoty kapaliny vysvětlí, jak pracují hydraulická zařízení vlastnosti kapalin, povrchové napětí, kapilární jevy závislost hustoty kapalin na teplotě hydrostatický tlak spojené nádoby Archimédův zákon chování těles v kapalině (plování, potápění, vznášení) Pascalův zákon - Základní podmínky života (obdělávání půdy, kapilarita) - Vztah člověka k prostředí (odpadní vody - sifon, lodní doprava) Z - koloběh vody v přírodě - prima Bi - kapiláry v rostlinách; vlásečnice u živočichů a u člověka - tercie D - Archimédes - prima určí společné a rozdílné vlastnosti kapalin a plynů objasní příčinu atmosférického tlaku pojmenuje jednotlivé vrstvy atmosféry Země vlastnosti plynů atmosféra Země, atmosférický tlak a jeho měření základy meteorologie Archimédův zákon pro plyny přetlak, podtlak, vakuum proudění vzduchu Z - atmosféra Země; meteorologické prvky - prima Ch - vlastnosti plynu - sekunda Bi - vzduch a jeho složení - prima, kvarta

10 objasní základní meteorologické prvky (tlak vzduchu, teplotu vzduchu, vlhkost vzduchu, proudění vzduchu, oblačnost a srážky) vysvětlí vznik vztlakové síly a rozhodne, která tělesa budou v atmosféře stoupat aplikuje pojmy vakuum, podtlak, přetlak na činnosti, které jsou založeny na těchto jevech Ov - negativní zásahy civilizace do přírodních dějů; extrémní výkyvy počasí a možný negativní vliv zásahů civilizace do přírodních dějů - sekunda - Základní podmínky života (využití větru jako alternativního zdroje energie) SVĚTELNÉ JY využívá zákona o přímočarém šíření světla ve stejnorodém optickém prostředí a zákona odrazu světla při řešení problémů a úloh rozhodne ze znalosti rychlostí světla ve dvou různých prostředích, zda se světlo bude lámat ke kolmici či od kolmice, a využívá této skutečnosti při analýze průchodu světla čočkami demonstruje vznik stínu i polostínu aplikuje tyto pojmy na příkladu zatmění Slunce a Měsíce charakterizuje fáze Měsíce určí vlastnosti obrazu, který vznikne zobrazením předmětu rovinným zrcadlem objasní, jak závisí vlastnosti obrazu na poloze předmětu před zrcadlem (čočkou) vysvětlí princip činnosti lidského oka, objasní krátkozrakost a dalekozrakost a podstatu odstranění těchto vad brýlemi popíše rozklad bílého světla optickým hranolem na jednoduché barvy zdroje světla, rychlost světla stín a polostín zatmění Slunce a Měsíce fáze Měsíce odraz světla rovinná a kulová zrcadla lom světla čočky oko optické přístroje - užití čoček v praxi rozklad světla hranolem, barvy Z - střídání ročních období; poloha Slunce na obloze během dne a během roku; fáze Měsíce - prima M - poměr; podobnost trojúhelníků - sekunda, kvarta Bi - stavba a funkce oka - tercie mikroskopické pozorování struktur neviditelných prostým okem - průběžně Vv - skládání barev v malířství - kvarta

11 Vyučovací předmět: Fyzika Ročník: Tercie ENERGIE určí v jednoduchých případech práci vykonanou silou a z ní určí změnu energie tělesa využívá s porozuměním vztah mezi výkonem, vykonanou prací a časem využívá poznatky o vzájemných přeměnách různých forem energie a jejich přenosu při řešení konkrétních problémů a úloh Žák : rozliší, kdy je použito slovo práce ve fyzikálním významu uvede příklady, kdy je konána práce správně používá jednotky práce a výkonu porovná pohybové energie těles na základě znalosti jejich rychlostí a hmotností objasní závislost polohové energie na volbě místa s nulovou polohovou energií užívá vztah E p = mgh při řešení úloh uvede příklady přeměn mezi různými druhy energie uvede příklady použití jednoduchých strojů v praxi práce, výkon, účinnost polohová a pohybová energie přeměny energie zákon zachování energie jednoduché stroje - páka, kladka, nakloněná rovina OSV - Rozvoj schopností poznávání - Seberegulace a sebeorganizace - Kooperace a kompetice - Kreativita (průběžně) VMEGS - Jsme Evropané (významní fyzici) Bi - přeměny energie u živočichů - sekunda, tercie D - vývoj zdrojů energie, užití jednoduchých strojů při stavbách - tercie Z - nadmořská výška - prima V průběhu celého roku jsou s ohledem na charakter učiva do výuky zařazovány laboratorní práce, demonstrační i frontální pokusy, skupinové práce, referáty popř. krátkodobé projekty. Rozšiřující učivo : kolo na hřídeli, šroub určí v jednoduchých případech teplo přijaté či odevzdané tělesem rozliší veličiny teplo a teplota vysvětlí význam měrné tepelné kapacity a posoudí vliv velikosti měrné tepelné kapacity látek na jejich užití v praxi vnitřní energie tělesa teplo kalorimetrická rovnice vedení tepla, šíření tepla prouděním a zářením tepelné motory Z - proudění vzduchu, mořské proudy - prima Ch - var za sníženého tlaku (výroba cukru) - kvarta Zejména při laboratorních pracích a pokusech žáků jsou realizovány očekávané výstupy tematického okruhu Práce s laboratorní technikou.

12 rozliší různé způsoby přenosu tepla a uvede příklady z praxe objasní princip činnosti čtyřdobého zážehového i vznětového motoru rozliší, při kterých skupenských změnách se energie přijímá a při kterých odevzdává charakterizuje hlavní faktory, které ovlivňují rychlost vypařování a teplotu varu kapaliny skupenské přeměny - tání a tuhnutí, vypařování a kapalnění, var, sublimace a desublimace - Lidské aktivity a problémy životního prostředí (doprava a životní prostředí) ZVUKOVÉ DĚJE rozpozná ve svém okolí zdroje zvuku a kvalitativně analyzuje příhodnost daného prostředí pro šíření zvuku posoudí možnost zmenšování vlivu nadměrného hluku na životní prostředí uvede příklady zdrojů zvuku a způsob, jakým v nich vzniká zvuk využívá poznatky o závislosti rychlosti šíření zvuku na druhu prostředí a na teplotě při řešení problémů a úloh uvědomuje si škodlivost nadměrného hluku pro lidské zdraví a podle možnosti se před ním chrání uvede příklady užití ultrazvuku v praxi kmitavý pohyb, vlnění zdroje zvuku, šíření zvuku rychlost zvuku v různých prostředích odraz zvuku na překážce, ozvěna pohlcování zvuku výška zvukového tónu vnímání zvuku, hlasitost infrazvuk, ultrazvuk Bi - hlasivky, ucho, užití ultrazvuku a infrazvuku k orientaci a dorozumívání u živočichů - tercie Hv - hudební nástroje, tóny - průběžně - Vztah člověka k prostředí (prostředí a zdraví ) Rozšiřující učivo: záznam a reprodukce zvuku

13 ELEKTROMAGNETICKÉ DĚJE sestaví správně podle schématu elektrický obvod a analyzuje správně schéma reálného obvodu změří elektrický proud a napětí využívá Ohmův zákon pro část obvodu při řešení praktických problémů objasní souvislost elektrického proudu a náboje dovede používat voltmetr a ampérmetr a správně je zapojovat do obvodu užívá poznatků, že odpor vodiče závisí na délce, průřezu a materiálu, při řešení úloh sestaví podle schématu elektrický obvod s reostatem a provede příslušná měření dodržuje zásady bezpečnosti při práci s elektrickými přístroji a zařízeními elektrický náboj elektrický proud a jeho měření elektrické napětí a jeho měření Ohmův zákon elektrický odpor zapojování rezistorů reostat elektrická energie a výkon - Vztah člověka k prostředí (spotřeba el.energie a možnosti úspory) Člověk a zdraví - dodržování pravidel bezpečnosti a ochrany zdraví

14 Vyučovací předmět: Fyzika Ročník: Kvarta ELEKTROMAGNETICKÉ DĚJE Žák : rozliší stejnosměrný proud od střídavého a změří elektrický proud a napětí využívá prakticky poznatky o působení magnetického pole na magnet a cívku s proudem a o vlivu změny magnetického pole v okolí cívky na vznik indukovaného napětí v ní Žák : vysvětlí princip stejnosměrného elektromotoru a uvede příklady jeho využití v praxi provede a vysvětlí pokusy, při kterých vzniká v cívce indukovaný proud z daného grafu časového průběhu střídavého proudu určí jeho periodu a z ní kmitočet změří efektivní hodnoty střídavého proudu a napětí a porovná je s maximálními hodnotami objasní princip činnosti transformátoru a užívá vztah mezi počtem závitů na cívkách a napětím na nich při řešení problémů magnetické pole cívky s proudem působení magnetického pole na vodič protékaný proudem elektromotor elektromagnetická indukce vznik a měření střídavého proudu generátor střídavého proudu transformátor a přenos elektrické energie zásady bezpečnosti při práci s elektrickými zařízeními a postup při úrazu elektrickým proudem VMEGS - Jsme Evropané (významní fyzici) - Základní podmínky života (snížení ztrát při přenosu el. energie) OSV - Rozvoj schopností poznávání - Seberegulace a sebeorganizace - Kooperace a kompetice - Kreativita (průběžně) V průběhu celého roku jsou s ohledem na charakter učiva do výuky zařazovány laboratorní práce, demonstrační i frontální pokusy, skupinové práce, referáty, popř. krátkodobé projekty. Zejména při laboratorních pracích a pokusech žáků jsou realizovány očekávané výstupy tematického okruhu Práce s laboratorní technikou. Člověk a zdraví - dodržování pravidel bezpečnosti a ochrany zdraví

15 zapojí správně polovodičovou diodu sestaví správně podle schématu elektrický obvod a analyzuje správně schéma reálného obvodu rozliší vodič, izolant a polovodič na základě analýzy jejich vlastností uvede příklady zařízení, které využívají polovodičové součástky objasní podstatu vedení proudu v polovodičích určí voltampérovou charakteristiku polovodičové diody. uvede příklady využití elektromagnetických vln v praktickém životě vlastní polovodiče příměsové polovodiče polovodičová dioda a její užití elektromagnetické vlny a záření Bi - vliv UV záření na člověka, rentgenové záření - tercie Rozšiřující učivo: tranzistor, zesilovač, integrovaný obvod ENERGIE zhodnotí výhody a nevýhody využívání různých energetických zdrojů z hlediska vlivu na životní prostředí rozliší jednotlivé druhy radioaktivního záření podle jejich pronikavosti uvede příklady využití radionuklidů v praxi posoudí možnosti uvolňování energie při jaderných reakcích zhodnotí klady a zápory jednotlivých druhů elektráren atomové jádro radioaktivita a její využití jaderné reakce jaderný reaktor jaderná elektrárna ochrana před radioaktivním zářením obnovitelné a neobnovitelné zdroje energie Ch - atomové jádro - sekunda Z - jaderné elektrárny ve světě - kvarta - Základní podmínky života (energie, energetické zdroje, jejich vyčerpatelnost ) Exkurze - Jaderná elektrárna Temelín - Lidské aktivity a problémy životního prostředí (jaderný odpad ) Člověk a zdraví - ochrana člověka za mimořádných situací

16 VESMÍR objasní (kvalitativně) pomocí poznatků o gravitačních silách pohyb planet kolem Slunce a měsíců kolem planet odliší hvězdu od planety na základě jejich vlastností vyjmenuje a charakterizuje hlavní složky sluneční soustavy vyhledá základní charakteristiky o Slunci a planetách v tabulkách využívá mediální zdroje k získávání nových informací o vesmíru sluneční soustava - její hlavní složky měsíční fáze hvězdy - složení naše Galaxie Z - složení sluneční soustavy prima MedV - Tvorba mediálního sdělení - Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení Rozšiřující učivo: Keplerovy zákony, vznik a vývoj hvězd Po ukončení tohoto tématu následuje závěrečná systematizace učiva.

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace Fyzika - 6. ročník Uvede konkrétní příklady jevů dokazujících, že se částice látek neustále pohybují a vzájemně na sebe působí stavba látek - látka a těleso - rozdělení látek na pevné, kapalné a plynné

Více

Fyzika 6. ročník. Poznámky. Stavba látek Vlastnosti látek Částicová stavba látek

Fyzika 6. ročník. Poznámky. Stavba látek Vlastnosti látek Částicová stavba látek Fyzika 6. ročník Očekávaný výstup Školní výstup Učivo Mezipředmětové vztahy, průřezová témata Uvede konkrétní příklady jevů dokazujících, že se částice látek neustále pohybují a vzájemně na sebe působí.

Více

5.6 ČLOVĚK A PŘÍRODA. 5.6.1. Fyzika

5.6 ČLOVĚK A PŘÍRODA. 5.6.1. Fyzika 5.6 ČLOVĚK A PŘÍRODA Vzdělávací oblast Člověk a příroda zahrnuje okruh problémů spojených se zkoumáním přírody. Poskytuje žákům prostředky a metody pro hlubší porozumění přírodním faktům a jejich zákonitostem.

Více

Tematické okruhy průřezových témat zařazené do předmětu fyzikální praktika

Tematické okruhy průřezových témat zařazené do předmětu fyzikální praktika Vzdělávací oblast Člověk a příroda Vyučovací předmět Fyzikální praktika Charakteristika předmětu Obor, vzdělávací oblasti Člověk a příroda, Fyzika, jehož součástí je předmět Fyzikální praktika, svým činnostním

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vyučovací předmět: Fyzika

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vyučovací předmět: Fyzika Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vyučovací předmět: Fyzika 1/ Charakteristika vyučovacího předmětu a) obsahové vymezení Předmět fyzika je koncipován na základě OVO Fyzika v RVP ZV v plném rozsahu Vzdělávání

Více

FYZIKA. 6. 9. ročník Charakteristika předmětu. Obsahové, organizační a časové vymezení. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj kompetencí žáků

FYZIKA. 6. 9. ročník Charakteristika předmětu. Obsahové, organizační a časové vymezení. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj kompetencí žáků FYZIKA 6. 9. ročník Charakteristika předmětu Obsahové, organizační a časové vymezení Fyzika je samostatně vyučována v 6., 7., 8., 9. ročníku po dvou hodinách týdně. Časová dotace byla posílena v 6. a 8.

Více

Fyzika pro 6.ročník. Stavba látek-vlastnosti, gravitace, částice, atomy a molekuly. Elektrické vlastnosti látek, el.

Fyzika pro 6.ročník. Stavba látek-vlastnosti, gravitace, částice, atomy a molekuly. Elektrické vlastnosti látek, el. Fyzika pro 6.ročník výstupy okruh učivo dílčí kompetence Stavba látek-vlastnosti, gravitace, částice, atomy a molekuly Elektrické vlastnosti látek, el.pole, model atomu Magnetické vlastnosti látek, magnetické

Více

Žák : rozliší na příkladech těleso a látku a dovede uvést příklady látek a těles

Žák : rozliší na příkladech těleso a látku a dovede uvést příklady látek a těles 6.ročník Výstupy Žák : rozliší na příkladech těleso a látku a dovede uvést příklady látek a těles určí, zda je daná látka plynná, kapalná či pevná, a popíše rozdíl ve vlastnostech správně používá pojem

Více

ŠVP podle RVP ZV Hravá škola č.j.: s 281 /2013 - Kře. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Fyzika Vyučovací předmět: Fyzika

ŠVP podle RVP ZV Hravá škola č.j.: s 281 /2013 - Kře. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Fyzika Vyučovací předmět: Fyzika Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Fyzika Vyučovací předmět: Fyzika Charakteristika vyučovacího předmětu Fyzika Charakteristika vyučovacího předmětu Škola považuje předmět Fyzika za významný

Více

FYZIKA (7. 9. ročník)

FYZIKA (7. 9. ročník) FYZIKA (7. 9. ročník) Charakteristika předmětu Předmět fyzika je zařazen do výuky na druhém stupni od sedmého do devátého ročníku. Vyučuje se v běžných učebnách s dostupnými pomůckami. Spolu s ostatními

Více

A. Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu

A. Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu 5.6.1 Fyzika (F) 5.6.1.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Fyzika A. Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Fyzika vede žáky k hledání a poznávání fyzikálních

Více

5.11 Fyzika. Charakteristika vyučovacího předmětu

5.11 Fyzika. Charakteristika vyučovacího předmětu Charakteristika vyučovacího předmětu 5.11 Fyzika Vyučovací předmět Fyzika je jedním z vyučovacích předmětů ŠVP, který ovi umožňuje poznávání přírody jako systému a uvědomování si užitečnosti přírodovědných

Více

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060 5.6 ČLOVĚK A PŘÍRODA 5.6.1 FYZIKA, SVĚT FYZIKY (pro třídy s rozšířenou výukou estetické výchovy) 5.6.1.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Fyzika/Svět Fyziky je součástí vzdělávací

Více

Číslo materiálu Předmět ročník Téma hodiny Ověřený materiál Program

Číslo materiálu Předmět ročník Téma hodiny Ověřený materiál Program Číslo materiálu Předmět ročník Téma hodiny Ověřený materiál Program 1 VY_32_INOVACE_01_13 fyzika 6. Elektrické vlastnosti těles Výklad učiva PowerPoint 6 4 2 VY_32_INOVACE_01_14 fyzika 6. Atom Výklad učiva

Více

Fyzika Fyzika Cíle vzdělávací oblasti: Formy a metody práce fyzika Člověk a příroda průřezová témata

Fyzika Fyzika Cíle vzdělávací oblasti: Formy a metody práce fyzika Člověk a příroda průřezová témata Fyzika Fyzika se vyučuje jako samostatný předmět od šestého do devátého ročníku druhého stupně. Vyučování probíhá ve třídách, speciální učebně fyziky a chemie a v interaktivní učebně. Fyzika se obsahově

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A PŘÍRODA FYZIKA 8. JOSKA Pohybová a polohová energie Přeměna polohové a pohybové energie

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A PŘÍRODA FYZIKA 8. JOSKA Pohybová a polohová energie Přeměna polohové a pohybové energie Výstupy žáka ZŠ Chrudim, U Stadionu Učivo obsah Mezipředmětové vztahy Metody + formy práce, projekty, pomůcky a učební materiály ad. Poznámky Uvede hlavní jednotky práce a výkonu, jejich díly a násobky

Více

A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět:: FYZIKA A. Charakteristika vyučovacího předmětu a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu U vyučovacího předmětu fyzika je časové vymezení dáno učebním plánem. V šestém, sedmém

Více

Pomůcky, které poskytuje sbírka fyziky, a audiovizuální technika v učebně fyziky, interaktivní tabule a i-učebnice

Pomůcky, které poskytuje sbírka fyziky, a audiovizuální technika v učebně fyziky, interaktivní tabule a i-učebnice Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Fyzika (FYZ) Práce a energie, tepelné jevy, elektrický proud, zvukové jevy Tercie 1+1 hodina týdně Pomůcky, které poskytuje sbírka fyziky, a audiovizuální technika

Více

Učební osnovy. Člověk a příroda. Fyzika. Charakteristika vyučovacího předmětu. Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět :

Učební osnovy. Člověk a příroda. Fyzika. Charakteristika vyučovacího předmětu. Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Učební osnovy Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Člověk a příroda Fyzika Charakteristika vyučovacího předmětu V předmětu Fyzika je realizován obsah vzdělávací oblasti Člověk a příroda, oboru fyzika

Více

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce 6 ČLOVĚK A PŘÍRODA UČEBNÍ OSNOVY 6. 1 Fyzika Časová dotace 6. ročník 1 hodina 7. ročník 2 hodiny 8. ročník 2 hodiny 9. ročník 2 hodiny Celková dotace na 2. stupni je 7 hodin. Charakteristika: Fyzika navazuje

Více

Vyučovací předmět: FYZIKA

Vyučovací předmět: FYZIKA Vyučovací předmět: FYZIKA Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Předmět fyzika navazuje na výuku zejména matematiky, a předmětu Svět kolem nás na prvním stupni. Fyzika

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 Animovaná fyzika Top-Hit Atomy a molekuly Atom Brownův pohyb Difúze Elektron Elementární náboj Jádro atomu Kladný iont Model atomu Molekula Neutron Nukleonové číslo Pevná látka Plyn Proton Protonové číslo

Více

Ročník 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Dotace 1 2 2 1+1 Povinnost povinný povinný povinný povinný (skupina)

Ročník 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Dotace 1 2 2 1+1 Povinnost povinný povinný povinný povinný (skupina) 242 Vzdělávací oblast : ČLOVĚK A PŘÍRODA Vyučovací předmět: FYZIKA CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení Ročník 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Dotace 1 2 2 1+1 Povinnost povinný povinný

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu Fyzika

Charakteristika vyučovacího předmětu Fyzika Charakteristika vyučovacího předmětu Fyzika Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Fyzika Obsahem předmětu Fyzika je oblast neživé přírody a současných technologií. Žák si osvojí

Více

6.10 Fyzika. Člověk a příroda VZDĚLÁVACÍ OBLAST : Fyzika VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU:

6.10 Fyzika. Člověk a příroda VZDĚLÁVACÍ OBLAST : Fyzika VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: VZDĚLÁVACÍ OBLAST : VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Člověk a příroda Fyzika 6.10 Fyzika Vyučovací předmět Fyzika je jedním z vyučovacích předmětů ŠVP (Fyzika, Chemie, Přírodopis,

Více

5.6.3 - FYZIKA 7. ROČNÍK (1/7) VZDĚLÁVACÍ VÝSTUP VZDĚLÁVACÍ OBSAH EVALUACE PŘESAHY, VAZBY, POMŮCKY Kompetence Učivo Očekávané výstupy, učivo

5.6.3 - FYZIKA 7. ROČNÍK (1/7) VZDĚLÁVACÍ VÝSTUP VZDĚLÁVACÍ OBSAH EVALUACE PŘESAHY, VAZBY, POMŮCKY Kompetence Učivo Očekávané výstupy, učivo 5.6.3 - FYZIKA 7. ROČNÍK (1/7) Kompetence Učivo Očekávané výstupy, učivo Kompetence k učení Opakování látky 6. ročníku vyhledává a třídí informace a na základě jejich pochopení, propojení a systematizace

Více

Fyzika úprava platná od 1. 9. 2009

Fyzika úprava platná od 1. 9. 2009 Fyzika úprava platná od 1. 9. 2009 Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací oblast Člověk a příroda je realizována ve vyučovacím předmětu Fyzika. Navazuje na předměty 1. stupně - prvouku a přírodovědu.

Více

V tomto předmětu si žáci upevňují své dovednosti získané v ostatních předmětech. Nejblíže je předmětu matematika, přírodopis, chemie a zeměpis.

V tomto předmětu si žáci upevňují své dovednosti získané v ostatních předmětech. Nejblíže je předmětu matematika, přírodopis, chemie a zeměpis. FYZIKA Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Výuka směřuje k následujícím cílům: Předmět Fyzika je vyučován jako samostatný v 6. 9. ročníku. V 6. ročníku je 1 hodina

Více

FYZIKA. Charakteristika vyučovacího předmětu 2.stupeň

FYZIKA. Charakteristika vyučovacího předmětu 2.stupeň FYZIKA Charakteristika vyučovacího předmětu 2.stupeň Obsahové, organizační a časové vymezení Předmět fyzika je vyučován jako samostatný předmět v 6., 7. a 8. ročníku 2 hodiny týdně a v 9.ročníku 1 hodinu

Více

5.7. Člověk a příroda

5.7. Člověk a příroda 5.7. Člověk a příroda 5.7.1. Charakteristika vzdělávací oblasti Žáci dostávají příležitost poznávat přírodu jako systém. Jsou vedeni k pochopení, že udržování přírodní rovnováhy mezi přírodními procesy

Více

Jednoduchý elektrický obvod

Jednoduchý elektrický obvod 21 25. 05. 22 01. 06. 23 22. 06. 24 04. 06. 25 28. 02. 26 02. 03. 27 13. 03. 28 16. 03. VI. A Jednoduchý elektrický obvod Jednoduchý elektrický obvod Prezentace zaměřená na jednoduchý elektrický obvod

Více

Maturitní témata fyzika

Maturitní témata fyzika Maturitní témata fyzika 1. Kinematika pohybů hmotného bodu - mechanický pohyb a jeho sledování, trajektorie, dráha - rychlost hmotného bodu - rovnoměrný pohyb - zrychlení hmotného bodu - rovnoměrně zrychlený

Více

Tabulace učebního plánu. Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : Fyzika. Ročník: I.ročník - kvinta

Tabulace učebního plánu. Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : Fyzika. Ročník: I.ročník - kvinta Tabulace učebního plánu Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : Fyzika Ročník: I.ročník - kvinta Fyzikální veličiny a jejich měření Fyzikální veličiny a jejich měření Soustava fyzikálních veličin a jednotek

Více

II. Nástroje a metody, kterými ověřujeme plnění cílů

II. Nástroje a metody, kterými ověřujeme plnění cílů FYZIKA Gymnázium Nový PORG Fyziku vyučujeme na gymnáziu Nový PORG jako samostatný předmět od sekundy do sexty. Fyziku vyučujeme v češtině a rozvíjíme v ní a doplňujeme témata probíraná v rámci předmětu

Více

Tematický plán učiva z fyziky pro 6. ročník na školní rok 2012-2013

Tematický plán učiva z fyziky pro 6. ročník na školní rok 2012-2013 Tematický plán učiva z fyziky pro 6. ročník na školní rok 2012-2013 Měsíc: Září Učivo: Látka a těleso Co nás obklopuje Z čeho se tělesa skládají Skupenství látek Atomy a molekuly Opakování a shrnutí Dovede

Více

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 222

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 222 5.9 Člověk a příroda 5.9.1 Fyzika Charakteristika vyučovacího předmětu Předmět Fyzika je vyučován jako samostatný předmět v 6. 9. ročníku. 6. ročník 1 hod. týdně, 7., 8. a 9. ročník 2 hod. týdně. Sportovní

Více

Gymnázium, Havířov - Město, Komenského 2 MATURITNÍ OTÁZKY Z FYZIKY Školní rok: 2012/2013

Gymnázium, Havířov - Město, Komenského 2 MATURITNÍ OTÁZKY Z FYZIKY Školní rok: 2012/2013 1. a) Kinematika hmotného bodu klasifikace pohybů poloha, okamžitá a průměrná rychlost, zrychlení hmotného bodu grafické znázornění dráhy, rychlosti a zrychlení na čase kinematika volného pádu a rovnoměrného

Více

Fyzikální učebna vybavená audiovizuální technikou, interaktivní tabule, fyzikální pomůcky

Fyzikální učebna vybavená audiovizuální technikou, interaktivní tabule, fyzikální pomůcky Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Fyzika (FYZ) Molekulová fyzika, termika 2. ročník, sexta 2 hodiny týdně Fyzikální učebna vybavená audiovizuální technikou, interaktivní tabule, fyzikální pomůcky

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vyučovací předmět: Fyzika Období: 3. období Počet hodin ročník: 33 66 66 66 Učební texty: 1 3. období A) Cíle vzdělávací oblasti Vzdělávací

Více

FYZIKA PORG Ostrava. I. Cíle výuky. II. Nástroje a metody, kterými ověřujeme plnění cílů. III. Hodinová dotace. IV. Osnovy

FYZIKA PORG Ostrava. I. Cíle výuky. II. Nástroje a metody, kterými ověřujeme plnění cílů. III. Hodinová dotace. IV. Osnovy FYZIKA PORG Ostrava Fyziku vyučujeme na gymnáziu PORG Ostrava jako samostatný předmět od sekundy do sexty. Fyziku vyučujeme v češtině a rozvíjíme v ní a doplňujeme témata probíraná v rámci předmětu Integrated

Více

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Schválilo Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy dne 15. července 2003, čj. 22 733/02-23 s platností od 1. září 2002 počínaje prvním ročníkem Učební osnova

Více

6.07. Fyzika - FYZ. Obor: 36-47-M/01 Stavebnictví Forma vzdělávání: denní Počet hodin týdně za dobu vzdělávání: 4 Platnost učební osnovy: od 1.9.

6.07. Fyzika - FYZ. Obor: 36-47-M/01 Stavebnictví Forma vzdělávání: denní Počet hodin týdně za dobu vzdělávání: 4 Platnost učební osnovy: od 1.9. 6.07. Fyzika - FYZ Obor: 36-47-M/01 Stavebnictví Forma vzdělávání: denní Počet hodin týdně za dobu vzdělávání: 4 Platnost učební osnovy: od 1.9.2008 1) Pojetí vyučovacího předmětu Vyučovací předmět fyzika

Více

Fyzika. Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie

Fyzika. Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie Fyzika Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Fyzika patří mezi přírodní vědy. Žáky vede k pochopení, že fyzika je součástí každodenního života a je nezbytná pro rozvoj moderních technologií,

Více

7.11 Pojetí vyučovacího předmětu Fyzika RVP EL

7.11 Pojetí vyučovacího předmětu Fyzika RVP EL 7.11 Pojetí vyučovacího předmětu Fyzika RVP EL Obecné cíle výuky Fyziky Cílem výuky vyučovacího předmětu Fyzika je osvojení základních fyzikálních pojmů a zákonitostí, rozvíjení přirozené touhy po poznání

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Název vyučovacího předmětu: FYZIKA (FYZ) Obor vzdělání: 63-41 -M/02 Obchodní akademie Forma vzdělání: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 68 (2 hodiny týdně) Platnost: od 1.9.2009 počínaje

Více

Vyučovací předmět: Charakteristika předmětu

Vyučovací předmět: Charakteristika předmětu Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Člověk a příroda Fyzika Charakteristika předmětu Vzdělávací obsah: Základem vzdělávacího obsahu předmětu Fyzika je vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Fyzika pro

Více

ročník 1. 2. 3. 4. ročník 4. hodinová dotace 2 2 3 2 hodinová dotace 2

ročník 1. 2. 3. 4. ročník 4. hodinová dotace 2 2 3 2 hodinová dotace 2 FYZIKA Časové, obsahové a organizační vymezení Povinné Volitelné ročník 1. 2. 3. 4. ročník 4. hodinová dotace 2 2 3 2 hodinová dotace 2 Realizuje se obsah vzdělávacího oboru Fyzika RVP GV. Realizují se

Více

Fyzika vyšší gymnázium

Fyzika vyšší gymnázium Fyzika vyšší gymnázium Obsahové vymezení Vyučovací předmět Fyzika je součástí vzdělávací oblasti Člověk a příroda v. Vychází ze vzdělávacího obsahu vzdělávacího oboru Fyzika. Do vyučovacího předmětu Fyzika

Více

6.8 Fyzika. 6.8.1 Charakteristika vyučovacího předmětu

6.8 Fyzika. 6.8.1 Charakteristika vyučovacího předmětu 6.8 Fyzika 6.8.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení předmětu: Vyučovací předmět Fyzika je zařazen jako povinný předmět v 5. 8. ročníku osmiletého studia a 1. 4. ročníku studia čtyřletého.

Více

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU ZÁKLADY PŘÍRODNÍCH VĚD Název školního vzdělávacího programu: Název a kód oboru vzdělání: Celkový počet hodin za studium (rozpis učiva): Truhlář 33-56-H/01 Truhlář 1. ročník = 66

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. Střední škola hospodářská a lesnická, Frýdlant, Bělíkova 187, příspěvková organizace Název modulu Fyzika Kód modulu Fy H 2/1-5 Délka modulu 16 hodin Platnost 1. 09. 2010 Typ modulu Povinný Pojetí teoretické

Více

4.6. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Fyzika. 4.6.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Fyzika

4.6. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Fyzika. 4.6.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Fyzika 4.6. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Fyzika 4.6.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Fyzika 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Fyzika spadá spolu s chemií, přírodopisem a

Více

Školní výstupy Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy

Školní výstupy Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy PŘEDMĚT: FYZIKA ROČNÍK: PRIMA Školní výstupy Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy Ţák využívá poznatky z přírody o fyzikálních jevech a dějích určí rozdíly mezi tělesy popíše vlastnosti předmětů

Více

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova 5.6 Učební osnovy: Fyzika

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova 5.6 Učební osnovy: Fyzika Podle těchto učebních osnov se vyučuje ve všech třídách šestiletého i čtyřletého gymnázia od školního roku 2012/2013. Zpracování osnovy předmětu Fyzika koordinoval Mgr. Jaroslav Bureš. Časová dotace Nižší

Více

Maturitní temata z fyziky pro 4.B, OkB ve školním roce 2011/2012

Maturitní temata z fyziky pro 4.B, OkB ve školním roce 2011/2012 Maturitní temata z fyziky pro 4.B, OkB ve školním roce 2011/2012 1. Kinematika pohybu hmotného bodu pojem hmotný bod, vztažná soustava, určení polohy, polohový vektor trajektorie, dráha, rychlost (okamžitá,

Více

SEZNAM PRO ARCHIVACI

SEZNAM PRO ARCHIVACI SEZNAM PRO ARCHIVACI Název školy Číslo projektu Číslo a název šablony KA Identifikační číslo Tematická oblast Základní škola Mánesova Otrokovice, příspěvková organizace CZ.1.07/1.4.00/21.3763 III/2 Inovace

Více

7.11 Pojetí vyučovacího předmětu Základy přírodních věd -část Chemie Biologie a Ekologie RVP CR

7.11 Pojetí vyučovacího předmětu Základy přírodních věd -část Chemie Biologie a Ekologie RVP CR 7.11 Pojetí vyučovacího předmětu Základy přírodních věd -část Chemie Biologie a Ekologie RVP CR Obecné cíle výuky Chemie a Ekologie Cílem výuky vyučování předmětu Chemie je osvojení základních pojmů, seznámení

Více

Pracovní list číslo 01

Pracovní list číslo 01 Pracovní list číslo 01 Měření délky Jak se nazývá základní jednotka délky? Jaká délková měřidla používáme k měření rozměrů a) knihy b) okenní tabule c) třídy.. d) obvodu svého pasu.. Jaké díly a násobky

Více

- uměl aplikovat získané chemické poznatky v odborné praxi i občanském životě.

- uměl aplikovat získané chemické poznatky v odborné praxi i občanském životě. UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU ZÁKLADY PŘÍRODNÍCH VĚD Název školního vzdělávacího programu: Název a kód oboru vzdělání: Management ve stavebnictví 63-41-M/001 Ekonomika a podnikání Celkový počet hodin za studium

Více

5.10 Fyzika. Charakteristika vyučovacího předmětu. 1. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

5.10 Fyzika. Charakteristika vyučovacího předmětu. 1. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 5.10 Fyzika Charakteristika vyučovacího předmětu 1. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Fyzika vychází ze vzdělávacího oboru Fyzika z RVP ZV vychází ze

Více

MATURITNÍ OKRUHY Z FYZIKY

MATURITNÍ OKRUHY Z FYZIKY MATURITNÍ OKRUHY Z FYZIKY 1.a) Kinematika hmotného bodu Hmotný bod, poloha hmotného bodu, vztažná soustava. Trajektorie a dráha, hm. bodu, průměrná a okamžitá rychlost, okamžité zrychlení. Klasifikace

Více

PŘÍLOHA Č. 2. Dodatek ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání

PŘÍLOHA Č. 2. Dodatek ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání PŘÍLOHA Č. 2 Dodatek ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Čemukoli se učíš, učíš se pro sebe Platnost dokumentu Číslo jednací: Školskou radou schváleno dne: 30.9.2014 Platnost od:

Více

Fyzika prostřednictvím projektově orientovaného studia pro 3. ročník gymnázia

Fyzika prostřednictvím projektově orientovaného studia pro 3. ročník gymnázia Plán volitelného předmětu Fyzika prostřednictvím projektově orientovaného studia pro 3. ročník gymnázia 1. Charakteristika vyučovacího předmětu Volitelný předmět fyzika, který je realizován prostřednictvím

Více

4.5. Člověk a příroda

4.5. Člověk a příroda 4.5. Člověk a příroda Vzdělávací oblast člověk a příroda zahrnuje okruh problémů spojených se zkoumáním přírody. Poskytuje žákům prostředky a metody pro hlubší porozumění přírodním faktům a jejich zákonitostem.

Více

FYZIKA. Charakteristika vzdělávací oblasti. Obsahové vymezení předmětu. ŠVP ZŠ Ratibořická

FYZIKA. Charakteristika vzdělávací oblasti. Obsahové vymezení předmětu. ŠVP ZŠ Ratibořická FYZIKA Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast fyzika patří do oblasti Člověk a příroda. Zahrnuje oblast problémů spojených se zkoumáním přírody. Poskytuje žákům prostředky a metody pro hlubší

Více

5.6 Člověk a příroda Charakteristika vzdělávací oblasti Člověk a příroda Fyzika, Chemie, Přírodopis a Zeměpis,

5.6 Člověk a příroda Charakteristika vzdělávací oblasti Člověk a příroda Fyzika, Chemie, Přírodopis a Zeměpis, 5.6 Člověk a příroda Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Člověk a příroda zahrnuje okruh problémů spojených se zkoumáním přírody. Poskytuje žákům prostředky a metody pro hlubší porozumění

Více

ŠVP Gymnázium Jeseník Seminář z fyziky oktáva, 4. ročník 1/5

ŠVP Gymnázium Jeseník Seminář z fyziky oktáva, 4. ročník 1/5 ŠVP Gymnázium Jeseník Seminář z fyziky oktáva, 4. ročník 1/5 žák řeší úlohy na vztah pro okamžitou výchylku kmitavého pohybu, určí z rovnice periodu frekvenci, počáteční fázi kmitání vypočítá periodu a

Více

Pojetí vyučovacího předmětu

Pojetí vyučovacího předmětu Učební osnova předmětu ZÁKLADY ELEKTROTECHNIKY studijního oboru 26-41-M/01 ELEKTROTECHNIKA Pojetí vyučovacího předmětu Učivo vyučovacího předmětu základy elektrotechniky poskytuje žákům na přiměřené úrovni

Více

5.6 Člověk a příroda Charakteristika vzdělávací oblasti

5.6 Člověk a příroda Charakteristika vzdělávací oblasti 5.6 Člověk a příroda Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Člověk a příroda zahrnuje okruh problémů spojených se zkoumáním přírody. Poskytuje žákům prostředky a metody pro hlubší porozumění

Více

Fyzika. Gymnázium Příbram. Charakteristika vyučovacího předmětu

Fyzika. Gymnázium Příbram. Charakteristika vyučovacího předmětu Gymnázium Příbram Fyzika Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Fyzika je zařazen jako povinný předmět v 1. 7. ročníku osmiletého gymnázia a 1. 3. ročníku čtyřletého gymnázia. V rámci tohoto

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vyučovací předmět: Zeměpis

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vyučovací předmět: Zeměpis Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vyučovací předmět: Zeměpis 1/Charakteristika vyučovacího předmětu a) obsahové vymezení Předmět zeměpis je koncipován na základě OVO Zeměpis v RVP ZV v plném rozsahu.

Více

4.5. Člověk a příroda

4.5. Člověk a příroda 4.5. Člověk a příroda 4.5.1. Fyzika Cíle výuky předmětu Ţák by se měl naučit: uţívat základní fyzikální pojmy a také je rozpoznat v reálných situacích zapsat a popřípadě i načrtnout objekt, systém nebo

Více

Vzdělávací oblast: MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Vyučovací předmět: MATEMATIKA Ročník: 7.

Vzdělávací oblast: MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Vyučovací předmět: MATEMATIKA Ročník: 7. Vzdělávací oblast: MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Vyučovací předmět: MATEMATIKA Ročník: 7. Výstupy dle RVP Školní výstupy Učivo žák: v oboru celých a racionálních čísel; využívá ve výpočtech druhou mocninu

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení

Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení INFORMATIKA VOLITELNÝ PŘEDMĚT Informatika - ve znění změn platných od 1.9. 2013 (doplnění klíčových kompetencí) Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Informatika.

Více

FYZIKÁLNÍ PRAKTIKUM. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň: Obsahové, časové a organizační vymezení: Předmětem prolínají průřezová témata:

FYZIKÁLNÍ PRAKTIKUM. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň: Obsahové, časové a organizační vymezení: Předmětem prolínají průřezová témata: FYZIKÁLNÍ PRAKTIKUM Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň: Vyučovací předmět umožňuje žákovi poznávání techniky jako nedílnou část životního prostředí, uvědomování si užitečnosti přírodovědných

Více

Tématické okruhy teoretických zkoušek Part 66 1 Modul 3 Základy elektrotechniky

Tématické okruhy teoretických zkoušek Part 66 1 Modul 3 Základy elektrotechniky Tématické okruhy teoretických zkoušek Part 66 1 3.1 Teorie elektronu 1 1 1 Struktura a rozložení elektrických nábojů uvnitř: atomů, molekul, iontů, sloučenin; Molekulární struktura vodičů, polovodičů a

Více

MATEMATICKÝ SEMINÁŘ (volitelný a nepovinný předmět)

MATEMATICKÝ SEMINÁŘ (volitelný a nepovinný předmět) MATEMATICKÝ SEMINÁŘ (volitelný a nepovinný předmět) Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení Vzdělání v matematickém semináři je zaměřeno na: užití matematiky v reálných situacích osvojení

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní školy a mateřské školy Dobrovice Učíme se pro zítřek - Chemie. Vyučovací předmět: CHEMIE

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní školy a mateřské školy Dobrovice Učíme se pro zítřek - Chemie. Vyučovací předmět: CHEMIE Vyučovací předmět: CHEMIE Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět chemie umožňuje žákům hlouběji porozumět zákonitostem přírodních procesů, a tím

Více

Technická praktika. Jen v případě účasti v robosoutěži Českého vysokého učení technického (viz ŠVP v 9. ročníku).

Technická praktika. Jen v případě účasti v robosoutěži Českého vysokého učení technického (viz ŠVP v 9. ročníku). Technická praktika Praktika jsou volitelný vyučovací předmět spadající do oblastí Člověk a příroda a Informační a komunikační technologie. Mohou být vyučována s týdenní dotací 2 hodin v 7. až 9. ročníku

Více

Elektřina a magnetizmus rozvod elektrické energie

Elektřina a magnetizmus rozvod elektrické energie DUM Základy přírodních věd DUM III/2-T3-19 Téma: rozvod elektrické energie Střední škola Rok: 2012 2013 Varianta: A Zpracoval: Mgr. Pavel Hrubý a Mgr. Josef Kormaník VÝKLAD Elektřina a magnetizmus rozvod

Více

TECHNIKA KOLEM NÁS. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň: Obsahové, časové a organizační vymezení: Předmětem prolínají průřezová témata:

TECHNIKA KOLEM NÁS. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň: Obsahové, časové a organizační vymezení: Předmětem prolínají průřezová témata: TECHNIKA KOLEM NÁS Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň: Vyučovací předmět umožňuje žákovi poznávání techniky jako nedílnou část životního prostředí, uvědomování si užitečnosti přírodovědných

Více

PŘÍRODOVĚDA Charakteristika vyučovacího předmětu

PŘÍRODOVĚDA Charakteristika vyučovacího předmětu PŘÍRODOVĚDA Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové,časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Přírodověda se vyučuje jako samostatný předmět ve 3. a 4. ročníku 2 hodiny týdně. Předmět Přírodověda

Více

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU FYZIKA ( čtyřleté studium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia)

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU FYZIKA ( čtyřleté studium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia) CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU FYZIKA ( čtyřleté studium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia) 1. Obsahové vymezení předmětu v předmětu fyzika se realizuje obsah vzdělávacího oboru Fyzika ze vzdělávací oblasti

Více

7. Občanská výchova 81

7. Občanská výchova 81 7. Občanská výchova 81 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Výchova k občanství Vyučovací předmět: Občanská výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obor Občanská výchova

Více

Fyzika prostřednictvím projektově orientovaného studia pro 1. ročník gymnázia

Fyzika prostřednictvím projektově orientovaného studia pro 1. ročník gymnázia Plán volitelného předmětu Fyzika prostřednictvím projektově orientovaného studia pro 1. ročník gymnázia 1. Charakteristika vyučovacího předmětu Volitelný předmět fyzika, který je realizován prostřednictvím

Více

E K O G Y M N Á Z I U M B R N O o.p.s. přidružená škola UNESCO

E K O G Y M N Á Z I U M B R N O o.p.s. přidružená škola UNESCO Seznam výukových materiálů III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast: Předmět: Vytvořil: ELEKTŘINA A MAGNETISMUS FYZIKA JANA SUCHOMELOVÁ 01 - Elektrické pole elektrická síla

Více

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo předmětu Přesahy a vazby

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo předmětu Přesahy a vazby Předmět: CHEMIE Ročník: 8. Časová dotace: 2 hodiny týdně Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo předmětu Přesahy a vazby Konkretizované tematické okruhy realizovaného průřezového tématu září orientuje se

Více

Žák plní standard v průběhu primy a sekundy, učivo absolutní hodnota v kvartě.

Žák plní standard v průběhu primy a sekundy, učivo absolutní hodnota v kvartě. STANDARDY MATEMATIKA 2. stupeň ČÍSLO A PROMĚNNÁ 1. M-9-1-01 Žák provádí početní operace v oboru celých a racionálních čísel; užívá ve výpočtech druhou mocninu a odmocninu 1. žák provádí základní početní

Více

PŘÍRODOVĚDA - 4. ROČNÍK žák: Vysvětlí co je vesmír. Objasní postavení Země ve vesmíru Popíše sluneční soustavu Ukáže pohyb Země na globusu, vysvětlí důvody pohybu Země a Slunce Zhodnotí základní informace

Více

Charakteristika předmětu CHEMIE

Charakteristika předmětu CHEMIE Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Charakteristika předmětu CHEMIE Předmět CHEMIE se na Gymnáziu Jiřího Ortena vyučuje v rámci nižšího stupně osmiletého studia v sekundě až kvartě v rámci

Více

Fyzika opakovací seminář 2010-2011 tematické celky:

Fyzika opakovací seminář 2010-2011 tematické celky: Fyzika opakovací seminář 2010-2011 tematické celky: 1. Kinematika 2. Dynamika 3. Práce, výkon, energie 4. Gravitační pole 5. Mechanika tuhého tělesa 6. Mechanika kapalin a plynů 7. Vnitřní energie, práce,

Více

I. Sekaniny1804 Finanční výchova

I. Sekaniny1804 Finanční výchova Finanční výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Finanční gramotnost je jedna z klíčových kompetencí člověka, tj. znalosti, dovednosti a hodnotové postoje,

Více

CHEMIE. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

CHEMIE. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu CHEMIE 8. 9. ročník Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět chemie má časovou dotaci 2 hodiny týdně v 8. a 9. ročníku. Vzdělávací obsah tohoto předmětu

Více

Gymnázium, Český Krumlov

Gymnázium, Český Krumlov Gymnázium, Český Krumlov Vyučovací předmět Fyzika Třída: 6.A - Prima (ročník 1.O) Úvod do předmětu FYZIKA Jan Kučera, 2011 1 Organizační záležitosti výuky Pomůcky související s výukou: Pracovní sešit (formát

Více

Fyzika F51 volitelný předmět ve 4. ročníku

Fyzika F51 volitelný předmět ve 4. ročníku Fyzika F51 volitelný předmět ve 4. ročníku Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Fyzika patří mezi přírodní vědy. Žáky vede k pochopení, že fyzika je součástí každodenního života a je

Více

1) Skupenství fáze, forma, stav. 2) 3 druhy skupenství (1 látky): pevné (led) kapalné (voda) plynné (vodní pára)

1) Skupenství fáze, forma, stav. 2) 3 druhy skupenství (1 látky): pevné (led) kapalné (voda) plynné (vodní pára) SKUPENSTVÍ 1) Skupenství fáze, forma, stav 2) 3 druhy skupenství (1 látky): pevné (led) kapalné (voda) plynné (vodní pára) 3) Pevné látky nemění tvar, objem částice blízko sebe, pohybují se kolem urč.

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Matematika 6. ročník Zpracovala: Mgr. Michaela Krůtová Číslo a početní operace zaokrouhluje, provádí odhady s danou přesností, účelně využívá kalkulátor porovnává

Více

5.6 Člověk a příroda

5.6 Člověk a příroda 5.6 Člověk a příroda Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Člověk a příroda zahrnuje široký okruh problémů spojených se zkoumáním přírody. Poskytuje žákům prostředky a metody pro hlubší

Více

UČEBNÍ OSNOVY PRO FYZIKU varianta O (časová dotace 2 + 2 + 3 + 2)

UČEBNÍ OSNOVY PRO FYZIKU varianta O (časová dotace 2 + 2 + 3 + 2) UČEBNÍ OSNOVY PRO FYZIKU varianta O (časová dotace 2 + 2 + 3 + 2) 1. ROČNÍK Očekávané školní výstupy Učivo Přesahy a vazby, poznámky 1. FYZIKÁLNÍ VELIČINY A JEDNOTKY (4 + 2) používá s porozuměním učivem

Více

V rámci gymnaziálního vzdělávání v předmětu Environmentální výchova vede učitel žáka k osvojení klíčových kompetencí těmito metodami:

V rámci gymnaziálního vzdělávání v předmětu Environmentální výchova vede učitel žáka k osvojení klíčových kompetencí těmito metodami: 5.13 Environmentální výchova Charakteristika vyučovacího předmětu 1. Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Environmentální výchova integruje všechny tematické okruhy

Více