WBH Šaržové radlicové míchačky WBH

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "WBH Šaržové radlicové míchačky WBH"

Transkript

1 CZ WBH Šaržové radlicové míchačky WBH INSTALACE, OBSLUHA A ÚDRŽBA Manuál č. MAP M.CZ Vydání: A Poslední aktualizace: květen 01 PŮVODNÍ NÁVOD V ANGLIČTINĚ WAMGROUP S.p.A. Via Cavour, Ponte Motta Cavezzo (MO) - ITALY fax internet + 39 / 0535 / / 0535 / 6186

2 Při výrobě veškerých výrobků uvedených v tomto katalogu byly dodržovány postupy systému jakosti společnosti WAMGROUP S.p.A. Systém kvality společnosti, jenž byl v červenci 1994 certifikován podle mezinárodních norem UNI EN ISO 900 a jenž byl doplněn podle posledního vydání normy UNI EN ISO 9001, zabezpečuje u celého výrobního procesu jeho kontrolovaný průběh, který garantuje standard kvality výrobku, počínaje zpracováním objednávky až po technický servis po realizaci dodávky. Tato publikace ruší a nahrazuje veškerá dřívější vydání a revize. Vyhrazujeme si právo k začlenění změn bez upozornění. Tento katalog není možné reprodukovat, a to ani částečně, bez předchozího souhlasu.

3 REJSTŘÍK 05.1 Vydání: A SHRNUTÍ 1.0 OBECNÉ INFORMACE Rozsah manuálu Symboly Slovníček a terminologie Údaje o výrobci a identifikace zařízení Žádost o asistenci Záruka Vyloučení odpovědnosti INFORMACE O BEZPEČNOSTI Obecná bezpečnostní doporučení Bezpečnostní doporučení pro přepravu a manipulaci Bezpečnostní doporučení pro instalaci Bezpečnostní doporučení pro používání a provoz Bezpečnostní doporučení pro údržbu a výměnu součástí TECHNICKÉ INFORMACE Obecný popis zařízení Hlavní součásti Princip provozu Povolené užití Nevhodné a nepovolené užití Úroveň hluku Ekologické provozní omezení Celkové rozměry a technické parametry Bezpečnostní a informační značky Zabezpečovací zařízení Další rizika INFORMACE O MANIPULACI A PŘEPRAVĚ Typ balení Tovární zkoušky Převzetí zboží Skladování zařízení Rozměry a hmotnost zabaleného zařízení Postupy zdvihání a vykládky Manipulace se zařízením Zdvihací body Vybalení a likvidace obalu... 4 III

4 REJSTŘÍK 05.1 Vydání: A 5.0 INSTALACE A MONTÁŽ Doporučení pro instalaci Kontrola blokačního systému klíčového zamykacího zařízení solenoidem Připojení potrubí Ventilace s filtračním sáčkem Připojení přívodu výměníku tepla (verze s pláštěm) Vlastnosti stlačeného vzduchu Přívod stlačeného vzduchu pro přídavnou vypouštěcí klapku v čelním vývodu Regulace délky otevírání a uzavírání vypouštěcí klapky v čelním vývodu Přídatný výstupní pneumatický zdroj Elektrické připojení Důležité parametry, jež by měl elektroinstalatér dodržet Ovládací prvky Přezkoušení INFORMACE O POUŽÍVÁNÍ Spuštění výroby Čištění míchačky po ucpání Používání zařízení Plnění materiálem První plnění Náhodné vypnutí míchačky Výměník tepla (míchačky s pláštěm) Přidávání přísad Vypouštění materiálu Zařízení pro vstřikování kapalin (alternativa) Výpust pro odběr vzorků Delší odstávka stroje po jeho sestavení Možné opětovné použití po delších odstávkách INFORMACE O ÚDRŽBĚ Údržba Testy a kontroly prováděné na pracovišti Pravidelné kontroly Čištění míchačky Čištění zařízení (stroje) Utažení těsnění na koncových ložiscích Utažení hnacích řemenů (u CI) IV

5 REJSTŘÍK 05.1 Vydání: A 8.0 VÝMĚNA DÍLŮ Bezpečnostní doporučení pro výměnu Kontrola opotřebení dílů na pružné spojce Ložiska hřídele rotoru Koncové ložisko na boční straně pohonné jednotky Instalace koncového ložiska Koncové ložisko na protilehlé straně pohonné jednotky Výměna ucpávek Výměna těsnění na koncových ložiscích typu SW Mazání Mazání pohonné jednotky Plánovaná generální prohlídka Údržba výpusti pro odběr vzorků (alternativa) Výměna pístu na manuální výpusti pro odběr vzorků Výměna pístu na pneumatické výpusti pro odběr vzorků Postup čištění sací trysky zařízení pro vstřikování kapalin Demontáž a vyřazení z provozu Vrácení zařízení (stroje) Demolice a likvidace INFORMACE TÝKAJÍCÍ SE ZÁVAD Řešení problémů Tipy pro odstraňování závad TECHNICKÉ ÚDAJE NÁHRADNÍ DÍLY... 9 A PŘÍLOHY A1 Tabulka utahovacích momentů pro šrouby a matice A Tabulka maziv a těsnicích hmot A3 Tabulka maziv pro převodovku A4 Prohlášení společnosti V

6 1.0 OBECNÉ INFORMACE 05.1 Vydání: A 1.1 Rozsah manuálu Tuto příručku připravil výrobce za účelem poskytnutí provozních technických informací k instalaci, provozu a údržbě daného zařízení. Příručku, která je nedílnou součástí daného zařízení, je potřeba uchovávat po dobu životnosti zařízení na známém, snadno dostupném místě tak, aby byly informace v něm obsažené k dispozici vždy tehdy, když jsou zapotřebí. Pokud příručku ztratíte, je ukradena nebo nečitelná, požádejte výrobce o novou a uveďte přitom sériové číslo zařízení. Pokud dané zařízení změní vlastníka, musí být novému vlastníkovi příručka předána coby součást dodaného zařízení. Příručka je určena odborným technickým pracovníkům, kteří byli pověřeni výrobcem, vlastníkem a montážní firmou k zacházení s daným zařízením, k čemuž jsou nezbytné specifické technické dovednosti z daného oboru (elektrotechnického, strojírenského apod.). Vyobrazení se mohou lišit od skutečné struktury daného zařízení, což však nenarušuje popis jeho chodu. Pokud si nejste jisti, požádejte výrobce o upřesnění. Výrobce si vyhrazuje právo k provedení změn v příručce bez nutného předchozího upozornění, s výjimkou změn, které se týkají úrovně bezpečnosti. Technické informace obsažené v tomto návodu k použití jsou vlastnictvím výrobce, a proto musí být považovány za důvěrné. Je zakázáno příručku používat k jinému účelu než k účelu výhradně spojenému s provozem a údržbou daného zařízení. Tyto informace byly výrobcem poskytnuty v původním jazyce (angličtina) a mohou být přeloženy do dalších jazyků tak, aby byly splněny zákonné a/nebo obchodní požadavky. 1

7 1.0 OBECNÉ INFORMACE 05.1 Vydání: A 1. Symboly K zdůraznění určitých částí textu, za účelem bezpečnosti nebo k označení důležitých informací, byly použity určité níže uvedené symboly. Je důležité, aby informace zvýrazněné těmito symboly byly striktně dodržovány. Nebezpečí - Varování Upozorňuje na velmi nebezpečné situace, které mohou v případě opomenutí představovat ohrozit zdraví a bezpečnost osob. Pozor Upozorňuje na nutnost zaujetí odpovídajícího přístupu pro zamezení vzniku rizika pro zdraví a bezpečnost osob a pro prevenci vzniku hospodářských škod. Důležité Upozorňuje na zvláště důležité technické informace, jež nesmějí být opomenuty.

8 1.0 OBECNÉ INFORMACE 05.1 Vydání: A Seznam bezpečnostních a informačních symbolů Znázornění symbolu Popis symbolu Symbol nebezpečí: upozorňuje na nebezpečí úrazu elektrickým proudem v důsledku přítomnosti součástí pod napětím v rozvodné skříni nebo na ovládacím panelu. Povinné: přečtěte si tuto příručku před provedením jakékoli činnosti na daném zařízení. Zakázáno: upozorňuje na zákaz mazání nebo úprav pohybujících se částí. Nebezpečí: upozorňuje na nebezpečí vážného poranění končetin, pokud budou odkryty vnitřní pohybující se části zařízení. Před otevřením inspekčního nebo údržbového poklopu či dvířek odpojte dané zařízení od zdrojů elektrické energie. Informace: ukazuje směr rotace elektromotoru. Povinné: ukazuje závěsné body pro zdvihání každé z částí daného zařízení. Zakázáno: upozorňuje na zákaz vkládání rukou do zařízení. 3

9 1.0 OBECNÉ INFORMACE 05.1 Vydání: A 1.3 Slovníček a terminologie Obsluha: osoba řádně vyškolená a pověřená výrobním ředitelem k instalaci daného zařízení a provádění běžné údržby. Montážní firma, která zařízení instaluje: organizace disponující specializovanými techniky a odpovídajícím vybavením k provádění bezrizikové instalace a mimořádné údržby. Specializovaný technik: osoba, která zodpovídá za manipulaci se zařízením a je k tomu pověřena výrobcem, vlastníkem nebo montážní firmou. Tato osoba musí mít specifické technické dovednosti podle daného oboru (elektrotechnického, strojírenského apod.). Specializovaný technik musí, kromě obeznámenosti s prací na daném zařízení, být obeznámen s linkou či zařízením, na němž je dané zařízení instalováno. Běžná údržba: zahrnuje všechny činnosti nutné k udržení zařízení v dobrém provozním stavu tak, aby byla zajištěna delší provozní výdrž a stálé bezpečnostní podmínky. Mimořádná údržba: veškeré činnosti pro udržení zařízení v bezvadném stav. Zajištění bezpečnostních podmínek: veškerá preventivní opatření, jež pověření pracovníci musejí přijmout dříve, než budou zacházet s daným zařízením. Tato preventivní opatření jsou uvedena níže. - Zajistit, aby dané zařízení bylo odpojeno od všech elektrorozvodů a aby byly použity odpovídající přístroje, aby se zabránilo jejich náhodnému připojení. - Zajistit, aby veškeré pohybující se části zařízení byly zcela zastaveny. - Zajistit, aby teplota daného zařízení nemohla způsobit požár. - Zajistit v místě provozu odpovídající osvětlení. - Vyčkat, až se materiál, který má být zpracován v zařízení či stroji, zcela usadí. 4

10 1.0 OBECNÉ INFORMACE 05.1 Vydání: A 1.4 Údaje o výrobci a identifikace zařízení Důležité Neměňte údaje na identifikačním štítku. Udržujte identifikační štítky v čistotě, neporušené a údaje na nich napsané čitelné. Pokud dojde k poškození identifikačního štítku či k jeho nečitelnosti (i když se jedná třeba jen o jeden informativní prvek), požádejte výrobce o nový a vyměňte jej. Vyobrazené identifikační štítky identifikují dané zařízení a jeho hlavní součásti. Štítky obsahují údaje, jež jsou nezbytné k bezpečnému provozu. Obr. 1 A E Year WAMGROUP WAM S.p.A. v. Cavour 338 Ponte Motta/Cavezzo (MO)-ITALY Kg COD: B C D 1 - Identifikační štítek převodovky A) Rok výroby B) Jméno a adresa výrobce C) Identifikace převodovky D) Výrobní šarže E) Hmotnost převodovky A C D Year TYPE: Serial N0.: WAMGROUP Kg COD: B E - Identifikační štítek míchačky A) Rok výroby B) Jméno a adresa výrobce C) Typ míchačky D) Sériové číslo E) Hmotnost míchačky 5

11 1.0 OBECNÉ INFORMACE 05.1 Vydání: A A B Type Batch No. WAM 3 ~ Year Kg. V Hz Rpm kw A *01* C E IP 55 Ins.cl.: F cosφ Made in China 01 D COD: REV.04 F 3 - Identifikační štítek motoru A) Identifikační štítek elektromotoru B) Výrobní šarže C) Jméno a adresa výrobce D) Hmotnost elektromotoru E) Rok výroby F) Technické údaje 1.5 Žádost o asistenci Pokud jde o technickou asistenci, obraťte se na servisní síť výrobce. U všech žádostí uveďte identifikační údaje zařízení, druh problému, se kterým jste se setkali, a všechny další informace, jež by mohly být pro rozpoznání problému užitečné. 1.6 Záruka V prodejní smlouvě jsou specifikovány podmínky platnosti a použitelnosti záruky. 1.7 Vyloučení odpovědnosti Zařízení bylo dodáno podle konkrétních požadavků kupujícího, jež byly uvedeny v objednávce, a za podmínek platných v době koupě. Výrobce nepřijímá odpovědnost za bezpečnost osob či předmětů a provozní závady zařízení, pokud nebyly operace nakládání/vykládání z nákladních vozidel, přeprava, umístění na pracovišti, užití, opravy, údržba apod. provedeny v souladu s varováními popsanými v této příručce a v souladu s platnými národními předpisy. Výrobce rovněž nepřijímá žádnou odpovědnost, pokud bude dané zařízení používáno: - nesprávně; - neoprávněnými osobou a/nebo osobami, které nebyly dostatečně vyškoleny pro instalaci, provoz a údržbu; - s úpravami původní konfigurace bez svolení výrobce; - s náhradními díly, které nejsou původní nebo nejsou určeny pro daný model; - bez údržby; - bez dodržení zákonných norem a národní či místních právních předpisů pro oblast bezpečnosti práce; - bez dodržení doporučení obsažených v této příručce či na štítcích s výstrahami umístěných na zařízení. 6

12 .0 INFORMACE O BEZPEČNOSTI 05.1 Vydání: A.1 Obecná bezpečnostní doporučení Pečlivě si přečtěte návod k použití a přísně dodržujte v něm obsažené pokyny, zejména ty, jež se týkají bezpečnosti. Většina nehod na pracovišti je způsobena nedbalostí, nedodržením nejzákladnějších bezpečnostních norem a nesprávným či nevhodným používáním nástrojů a zařízení. Nehodám lze předcházet a zabránit náležitou péčí, používáním vhodného zařízení a přijetím odpovídajících preventivních opatření. Používejte a dodržujte platné normy týkající se hygieny a bezpečnosti na pracovišti. Pracovníci, kteří byli vyškoleni a pověřeni k daným operacím, musejí splňovat psychologické/fyzické předpoklady k výkonu operací, jež jim byly přiděleny. Všichni pracovníci, kteří jsou zapojeni do jakéhokoli druhu operací, musejí být připraveni, vyškoleni a informováni, o rizicích a požadovaném chování. Věnujte pozornost významu upozornění umístěných na zařízení, udržujte je čitelné a respektujte v nich uvedené informace. Používejte přístroje, zařízení a nástroje, jež byly schváleny a jsou jiskrově bezpečné a nemohou měnit úroveň bezpečnosti operací či poškodit zařízení během jeho instalace, používání a údržby. V žádném případě neprovádějte úpravy součástí zařízení bez souhlasu výrobce.. Bezpečnostní doporučení pro přepravu a manipulaci Veškerou manipulaci a přepravní operace provádějte v souladu s postupy a pokyny znázorněnými na balení a v dodané příručce. Všechny operace musejí provádět kvalifikované oprávněné osoby. Osoby, které provádějí manipulaci, musejí mít nutné schopnosti a zkušenosti pro přijetí všech nezbytných opatření, jež zaručí bezpečí dané osoby a osob přímo zapojených do operací. Zvolené parametry zdvihacích a manipulačních prostředků (jeřábu, mostového jeřábu, vysokozdvižného vozíku apod.) musí brát v potaz hmotnost, s níž budou manipulovat, rozměry a úchytné body. Během zdvihání používejte pouze takové doplňky typu závěsných šroubů, háčků, spon, pružinových háků, řemenů, popruhů, řetězů, provazů apod., jež byly certifikovány a jež jsou vhodné pro zdvihanou hmotnost. Při manipulaci dodržujte doporučení platná pro manipulaci s náklady. Udržujte u daného zařízení či jeho částí a volných součástí horizontální polohu, náklad udržujte nízko a všechny nezbytné přesuny provádějte opatrně. Vyhněte se náhlým manévrům, nebezpečným vychýlením a otáčení, manuálnímu napomáhání při přesunu a náklad umístěte opatrně na zem. 7

13 .0 INFORMACE O BEZPEČNOSTI 05.1 Vydání: A.3 Bezpečnostní doporučení pro instalaci Před zahájením instalace musí být přijat Bezpečnostní plán, který bude ochraňovat pracovníky přímo zapojené i ty, kteří provádějí operace v okolí. Je nutné dodržovat všechny zákony, zejména ty, které se týkají bezpečnosti práce. Před pokračováním instalace zařízení vyznačte pracovní plochu tak, abyste zabránili vstupu nepovolaných osob. Elektrické připojení je třeba provést v souladu s platnými normami a zákony. Osoba zodpovědná za elektrické připojení musí před zkouškou zajistit, že požadované normy a zákony byly dodrženy..4 Bezpečnostní doporučení pro používání a provoz Nezasahujte do daného zařízení pomocí jakéhokoli prostředku s cílem dosáhnout jiného výkonu, než ke kterému je zařízení určeno. Veškeré neoprávněné změny mohou mít dopad na zdraví osob a celistvost zařízení. Obsluha musí nosit výhradně ochranný oděv a být vybavena odpovídajícími prostředky individuálními ochrany k vykonávání daných operací podle požadavků norem pro bezpečnost a prevenci pracovních úrazů. Před použitím zařízení se ujistěte, že všechny bezpečnostní prostředky byly instalovány a že řádně fungují. V průběhu operací zabraňte přístupu nepovolaných osob na pracoviště. Z pracoviště odstraňte všechny překážky či zdroje nebezpečí..5 Bezpečnostní doporučení pro údržbu a výměnu součástí Nebezpečí - Varování Před provedením jakékoli operace na daném zařízení se ujistěte, že je vypnuto a odpojeno od sítí a pomocí vhodných prostředků zabraňte možnosti náhodné aktivace zdrojů energie. Zařízení udržujte ve stavu maximální efektivity ve shodě s plánem údržby poskytnutým výrobcem. Dobrá údržba kromě toho, že pomáhá nadále udržovat funkční parametry a nezbytné bezpečnostní parametry, též umožní prodloužení životnosti daného zařízení a dosažení nejlepšího možného výkonu. Přísně dodržujte postupy uvedené v příručce, zejména ty, které se týkají bezpečnosti. Ujistěte se, že všechny bezpečnostní prostředky byly nasazeny a řádně fungují. Vyznačte pracoviště tak, abyste zabránili přístupu nepovolaných osob. Opotřebované a poškozené součásti nahrazujte výhradně původními náhradními díly, jejichž bezpečnost, spolehlivost a vzájemná nahraditelnost je jistá. 8

14 .0 INFORMACE O BEZPEČNOSTI 05.1 Vydání: A Kromě zneplatnění záruky se výrobce zříká veškeré odpovědnosti za škodu na objektech a poškození osob, jež plynou z používání nepůvodních náhradních dílů či jsou důsledkem úprav, ke kterým nebyl poskytnut výslovný písemný souhlas a které byly provedeny během oprav. Používejte olej a maziva doporučené výrobcem. Neznečišťujte životní prostředí odpadním materiálem (olejem, mazadly, barvou, umělou hmotou apod.), nýbrž ukládejte tříděný odpad podle chemického složení daných výrobků ve shodě s platnou legislativou. Po dokončení údržby či výměny dílů a před obnovením výroby zkontrolujte, zda uvnitř daného zařízení nezůstala cizí tělesa (hadry, nástroje apod.). 9

15 3.0 TECHNICKÉ INFORMACE 05.1 Vydání: A 3.1 Obecný popis zařízení Horizontální jednohřídelové šaržové míchačky WBH sestávají z nádoby míchacího bubnu se vstupním hrdlem, výpustí s výpustným ventilem a ventilační tryskou, z míchací hřídele, dvou koncových desek uzavírajících buben, jež nesou koncová ložiska s integrovanou nastavitelnou těsnící jednotkou hřídele a pohonnou jednotkou včetně převodovky. Radlice či šikmé čepelovité lopatky se otáčejí coby míchací nástroje ve speciálním postavení na hřídeli míchačky uvnitř horizontálního, válcovitého bubnu. Vzniká tak ve směsi vír, který neustále zapojuje všechny částice materiálu do procesu mísení. Ten brání utváření mrtvých či pomalu se pohybujících zón v míchacím bubnu a zajišťuje precizní míchání. V některých případech lze nainstalovat vysokorychlostní míchadla na zvláštní pohon, aby se docílilo požadovaného výsledku míchání. 10

16 3.0 TECHNICKÉ INFORMACE 05.1 Vydání: A 3. Hlavní součásti C 3 A 1 B A B C Obr. 11

17 3.0 TECHNICKÉ INFORMACE 05.1 Vydání: A 1) pohon ) vstup pro příměsi či odvzdušnění 3) vstup materiálu 4) inspekční poklop 5) mísicí komora 6) výstup materiálu 7) čelní deska 8) pneumatický pohon otevírání/zavírání ventilu 9) hřídel rotoru 10) míchací lopatka 11) stírací lopatka 1) koncové ložisko 13) tryska pro přidání kapaliny přes vstupní otvor (alternativa) 13) tryska pro přidání kapaliny v mísicí komoře (alternativa) 14) výpust pro odběr vzorků (alternativa) 3.3 Princip provozu Horizontální jednohřídelová šaržová míchačka WBH funguje na základě principu mechanické fluidizace materiálu. Specifický tvar, poloha a rychlost otáčení míchacích lopatek vytvářejí vířivý pohyb, jenž umožňuje trojrozměrné vysílání částic materiálu a jejich vzájemné promíchání. To zaručuje, že složky s různou velikostí částic a objemovou hustotou se dokonale prolnou a smíchají s vysokou přesností v co nejkratší době. WBH míchačky šaržového typu se používají k míchání suchých prašných směsí, granulí či krátkých vláken, k zavlažování, aglomeraci či granulaci stejných materiálů, či k míchání kapalin nebo past s nízkou viskozitou. 1

18 3.0 TECHNICKÉ INFORMACE 05.1 Vydání: A 3.4 Povolené užití Tato míchačka byla zvlášť navržena ke zpracování prašného materiálu. Lze ji použít ke zpracování vlhkého materiálu, ale její běžná verze není vhodná k práci se zcela kapalnými směsmi. Má-li zařízení sloužit ke zpracování tohoto druhu materiálu, musí to být specifikováno při objednávce proto, aby bylo možné učinit nezbytné modifikace. Zařízení je vhodné k použití v místech, která nejsou klasifikována na přítomnost hořlavého prachu a vznětlivého plynu či par nebo aerosolu, a je nevhodné k zpracování hořlavých výrobků. 3.5 Nevhodné a nepovolené užití Míchačka lze používat pouze k účelům výslovně uvedeným výrobcem. Zařízení nepoužívejte, pokud: - Nebylo správně ukotveno k podlaze. - Nebylo správně připojeno potrubí. - Nebylo správně provedeno připojení k hlavnímu přívodu elektrické energie. - Nebylo správně provedeno připojení k přívodu stlačeného vzduchu. - Míchačka má nedokonalé nebo ne zcela naostřené lopatky. To sníží drtící výkon a zvýší utahovací moment absorbovaný motorem. - Nešplhejte na míchačku, ani když je vypnutá. Kromě nebezpečí pádu je zde vážné riziko poškození míchačky. - Nepracujte na elektromotoru, aniž byste zařízení nejprve odpojili od hlavního přívodu elektrické energie. Elektrické připojení a všechny elektrotechnické práce musí být prováděny pouze kvalifikovanými pracovníky. Hrozí vážné riziko úrazu elektrickým proudem. - Neomývejte zařízení vodní tryskou, jež by mohla přijít do styku s elektrickými součástmi. - Nepoužívejte zařízení k míchání podezřelých materiálů, jako jsou látky chemicky agresivní, hořlavé, vznětlivé či nebezpečné pro zařízení nebo obsluhu. - Nepoužívejte míchačku s komorou pod tlakem nebo ve vakuu. - Nepoužívejte zařízení v místech, kde hrozí nebezpečí požáru nebo výbuchu. - Nevytvářejte v mísicí komoře tlak nebo vakuum, protože zařízení za těchto podmínek nesmí být používáno. - V míchačce za účelem sušení nepřekračujte teplotu +150 C. 13

19 3.0 TECHNICKÉ INFORMACE 05.1 Vydání: A 3.6 Úroveň hluku Úroveň hluku míchaček WBH nepřekračuje 83 db(a), což je hodnota měřená z maximální vzdálenosti 1 m v co nejméně příznivé poloze. Nebezpečí - Varování Montážní firma instalující zařízení musí využít podle daného místa instalace vhodné systémy (zábrany apod.), jež v případě nutnosti budou udržovat hladiny hluku v rámci zákonem povolených hranic. 3.7 Ekologické provozní omezení Není-li uvedeno jinak, zařízení lze používat pouze v rámci stanovených limitů. - Výška: do m nadmořské výšky; - Teplota okolního prostředí: mezi - 0 C a + 40 C; - Chladné podnebí: při teplotách pod 5 C používejte olej a lubrikanty vhodné pro danou provozní teplotu. Obecně zařízení ochraňujte způsobem, jenž odpovídá převažujícím podmínkám. 3.8 Celkové rozměry a technické parametry Přesné údaje o daném zařízení naleznete na identifikačním štítku. Přepravní doklad obsahuje sériové číslo a identifikační kódy. Informace, které se týkají technických parametrů míchaček podle jejich velikosti, jsou obsaženy v kapitole č

20 3.0 TECHNICKÉ INFORMACE 05.1 Vydání: A 3.9Bezpečnostní a informační značky Nebezpečí - Varování Dbejte na značení na štítcích. Zajišťujte čitelnost štítků; pokud je to zapotřebí, vyčistěte je a vyměňte poškozené štítky. Nové štítky instalujte na jejich původní místo. Nebezpečí - Varování Elektrická zařízení mohou způsobit smrt nebo vážné poranění člověka. Zařízení se nedotýkejte, pokud se pohybuje, protože obsahuje rotující prvky, elektrické přístroje a součásti, jež mohou dosahovat vysokých teplot. Dbejte výstrah na nápisech na nálepkách. Jejich neuposlechnutí může vést k vážnému poranění nebo úmrtí. Vždy zkontrolujte, zda jsou nálepky na místě a zda jsou zcela čitelné. Pokud tomu tak není, přilepte je nebo je vyměňte. NB: viz str. 3, 1. Symboly Obr. 3 15

21 3.0 TECHNICKÉ INFORMACE 05.1 Vydání: A 3.10 Zabezpečovací zařízení Nebezpečí - Varování Před použitím zařízení zkontroluje, zda jsou všechna bezpečnostní zařízení neporušená a ve správné poloze. Je možné, že došlo k jejich poškození během přepravy. Do bezpečnostních zařízení nezasahujte. Na počátku každé pracovní směny zkontroluje, zda jsou všechna bezpečnostní zařízení na místě a funkční. Pokud tomu tak není, informujte o tom vedoucího údržby. A 3 A 1 3 Obr. 4 16

22 3.0 TECHNICKÉ INFORMACE 05.1 Vydání: A Přístupová dvířka do vnitřní části míchačky disponují dvojím bezpečnostním zařízením: 1) Zámek na klíč s elektromagnetem. Brání otevření dvířek za chodu míchačky. Pokud jsou dvířka otevřená, motor se nespustí. Před uvedením míchačky do chodu zkontrolujte, zda je zámkové zařízení na dvířkách funkční. Nebezpečí - Varování Při dodání míchačky není elektromagnetické zařízení aktivováno. Před použitím míchačky je nutné toto zařízení nastavit. ) Kryt na ochranu pohyblivých částí. Veškeré ventilátory, řemenice a spojky jsou chráněny kryty, jež mají zabránit náhodnému styku. 3) Kryty rotoru. Tyto kryty brání náhodnému styku s hřídelí rotoru. Nouzové tlačítko Pro případ, že ovládací panel je instalován daleko od zařízení, instalujte nouzové tlačítko vedle míchačky. Účelem tohoto tlačítka je možnost zastavit zařízení, kdykoliv je to nezbytné. Pracovní stanice Obsluha zařízení nemusí být vždy přítomna. V případě nouze musí stisknout tlačítka nouzového zastavení, jež musí být umístěna na těchto místech: - na míchačce, pokud je ovládací panel přívodu elektrické energie poměrně vzdálen; - na ovládacím panelu míchačky (pokud k tomu byl navržen); - na elektrickém ovládacím panelu linky. 17

23 3.0 TECHNICKÉ INFORMACE 05.1 Vydání: A 3.11 Další rizika Hlavní rizika, která může používání míchačky přinášet, jsou popsána níže. Na základě využití míchačky musí montážní firma informovat obsluhu prostřednictvím specifického značení o těchto zbytkových rizicích: Mechanické riziko U operací údržby je obsluha povinna vždy používat osobní ochranné prostředky. Speciální výstražné tabule na každé části zařízení popisují povinné prostředky osobní ochrany: POVINNÉ RUKAVICE POVINNÁ BEZPEČNOSTNÍ OBUV Možná zbytková vysoká teplota po vypnutí míchačky Během údržby a operací čištění by se obsluha zařízení mohla na určitých částech zařízení dotknout velmi horkých dílů míchačky, i když je zařízení vypnuto. Speciální výstražné tabule umístěné na strategických bodech upozorňují na riziko v důsledku přítomnosti velmi horkých povrchů a povinnost osoby obsluhující zařízení nosit prostředky osobní ochrany, zejména ochranné rukavice. Jde o tyto potenciálně horké díly (vysoká teplota): - Hlavní elektromotor; - Převodovka; - Podpěry rotoru umístěné u ložisek; - Míchadla umístěná u ložisek. POVINNÉ RUKAVICE VÝSTRAHA: NEBEZPEČNÁ TEPLOTA Přítomnost potenciálně nebezpečného prachu Při běžné i mimořádné údržbě musí mít obsluha zařízení vhodné prostředky osobní ochrany, zejména používat bezpečnostní masku pro dýchací ústrojí podle druhu filtrovaného prachu, i rukavice a ochranný oděv. Více informací naleznete v bezpečnostní tabulce o zpracovávaných materiálech. POVINNÁ MASKA 18

24 3.0 TECHNICKÉ INFORMACE 05.1 Vydání: A V určitých případech zpracovávání prašného materiálu, ve kterém jsou zastoupeny nebezpečné látky, musí daná obsluha, která musí používat vybavení při běžné a mimořádné údržbě, nosit vhodné ochranné prostředky, jež jsou vyznačeny na umístěných tabulích. POVINNÉ RUKAVICE POVINNÁ MASKA VÝSTRAHA: LÁTKA ZPŮSOBUJÍCÍ PORANĚNÍ Veškeré operace údržby uvnitř míchačky (nebo vně, avšak s částmi míchačky otevřenými) MUSÍ BÝT prováděny tehdy, když je linka vypnutá a když se nevyskytuje polétavý prach; je tedy nezbytné míchačku otevírat až poté, co byla ponechána dostatečně dlouhá doba k tomu, aby se prach usadil. V případě operací, s nimiž je spojeno zahřívání (sváření, řezání), je nezbytné míchačku nejprve očistit a odstranit všechny nánosy prachu (vrstvy, nánosy a nashromážděný hořlavý prach MUSÍ být brány do úvahy stejně jako jakýkoli jiný zdroj, který může vést k výbušné atmosféře). Pověření k výkonu operací, jež jsou spojeny se zahříváním, MUSÍ být dáno technickými pracovníky, kteří jsou specializováni a vyškoleni v riziku výbuchu prašných směsí, jsou schopni kontrolovat zbytková rizika, vhodnost prostředků a znalost postupů. Osoba, která je pověřena bezpečností, vydá písemné požární povolení osobě obsluhující zařízení. Nebezpečí plynoucí z okruhů pod tlakem (hydraulických, pneumatických) Během údržby a/nebo oprav musí být vypuštěn tlak ze zařízení a z akumulátorů (pokud jsou přítomny), podle pokynů popsaných na součástech a v relevantních uživatelských manuálech. Nebezpečí představované hlukem Uživatel a zaměstnavatel budou dbát zákonných norem týkajících se ochrany pracovníků před každodenním vystavováním obsluhy zařízení hluku (v Itálii L.D.77/91). 19

25 4.0 INFORMACE O MANIPULACI A PŘEPRAVĚ 05.1 Vydání: A 4.1 Typ balení Druh balení je zvolen podle druhu dodávky, použitého způsobu přepravy, množství přepravovaného zboží a místa určení. Pro snadnější přepravu může být míchačka zabalena do několika zvláštních balíků, jež jsou vhodným způsobem chráněny. Spolu s míchačkou je dodána montážní sada obsahující šrouby, matice a těsnění nezbytné pro správnou montáž. Pohyblivé díly nebo součásti míchačky jsou zabezpečeny prostřednictvím popruhů, jež musí být odstraněny během předmontáže. Balíky mohou být na přepravní vůz nakládány zvlášť nebo upevněné na paletu, vhodným způsobem chráněné, či uvnitř dálkových přepravních kontejnerů či kontejnerů k přepravě po moři nebo letecké přepravě. Značky pro bezpečné zdvihání jsou umístěny na všech balících. Následující seznam ukazuje popis a symboly znázorněné na balení. A) Křehké: upozorňuje na to, že s balíkem se má manipulovat opatrně, aby nedošlo k poškození. B) Těžiště: označuje polohu těžiště balíku. C) Popruhy: označuje správné postavení popruhů pro zdvihání balíku. D) Stohovací limit: označuje maximální stohovací nosnost balíků. E) Hmotnost: označuje maximální hmotnost balíku. Kg Balící materiál je nutné zlikvidovat či recyklovat v souladu s platnými normami. 0

26 4.0 INFORMACE O MANIPULACI A PŘEPRAVĚ 05.1 Vydání: A Na obrázku je znázorněn druh balení, který je nejčastěji používán pro zásilky do vzdálených destinací, zasílané po moři nebo letecky. Obr Tovární zkoušky U zařízení, které jste získali, byla v naší továrně zkouškami prověřena řádná funkčnost všech pohyblivých částí. V průběhu zkoušek byly provedeny zkoušky chodu naprázdno po dobu přibližně jedné hodiny. 4.3 Převzetí zboží Při převzetí zboží se ujistěte, že jeho druh a množství odpovídá údajům uvedeným na potvrzení objednávky. Případné poškození musí ihned sděleno písemně v kolonce, která je k tomuto účelu určena na přepravním dokladu. Přepravce je povinen reklamaci přijmout a ponechat zákazníkovi kopii přepravního dokladu. Pokud jde o dodávku zdarma, kopie přepravního dokladu a stížnosti bude zaslána výrobci či přepravci. Pokud nebude škoda reklamována ihned po převzetí zboží, vaši žádost o náhradu škody nebudeme moci přijmout. 4.4 Skladování zařízení Pokud nebude zařízení ihned instalováno, musí být skladováno na místě chráněném před povětrnostními vlivy, vlhkem, extrémními změnami teplot, kde nebude dostupné pracovníkům, kteří nejsou k práci s ním pověřeni. Ubezpečte se, že podlaha, na níž bude zařízení umístěno, je bezpečně unese. 1

Instalace, provoz a údržba

Instalace, provoz a údržba Instalace, provoz a údržba VZDUCHEM CHLAZENÉ CHILLERY Providing indoor climate comfort CHILLER_AC-IOM-0708-CZ OBSAH VZDUCHEM CHLAZENÉ CHILLERY A SPLIT JEDNOTKY NÁVOD NA INSTALACI, PROVOZ A ÚDRŽBU Ref:

Více

Středně a vysoko napěťové trojfázové asynchronní motory M a H řada

Středně a vysoko napěťové trojfázové asynchronní motory M a H řada Motory Energie Automatizace Paints Středně a vysoko napěťové trojfázové asynchronní motory M a H řada Návod pro instalaci, obsluhu a údržbu PŘEDMLUVA Elektrický motor je zařízení, které se využívá v průmyslovém

Více

Amarex N S 32-160. Návod k obsluze/montáži

Amarex N S 32-160. Návod k obsluze/montáži Ponorné motorové čerpadlo Amarex N S 32-160 Konstrukční velikost DN 32 Velikosti motoru: 2pólové: 02 Bez standardů ATEX Návod k obsluze/montáži Impressum Návod k obsluze/montáži Amarex N S 32-160 Originální

Více

EOLO Star 24 3 E Návod k použití a upozornění

EOLO Star 24 3 E Návod k použití a upozornění EOLO Star 24 3 E CZ Návod k použití a upozornění *1.030588CZ* Vážený zákazníku, Blahopřejeme Vám k zakoupení vysoce kvalitního výrobku firmy Immergas, který Vám na dlouhou dobu zajistí spokojenost a bezpečí.

Více

Návod k obsluze Kolový nakladač WL 18. www.wackergroup.com

Návod k obsluze Kolový nakladač WL 18. www.wackergroup.com Návod k obsluze Kolový nakladač WL 18 www.wackergroup.com Vydání červen 08 Rozhodli jste se pro nakladač Wacker děkujeme Vám za Vaši důvěru. Se svým nakladačem od společnosti Wacker dostáváte výkonný produkt

Více

NÁVOD K OBSLUZE VYSOKOZDVIŽNÝ PALETOVACÍ VOZÍK CLE CLE1216, CLE1229 ZÁRUČNÍ LIST

NÁVOD K OBSLUZE VYSOKOZDVIŽNÝ PALETOVACÍ VOZÍK CLE CLE1216, CLE1229 ZÁRUČNÍ LIST ZÁRUČNÍ LIST 1. Na nářadí a stroje KH Trading je poskytována záruka 6/24 měsíců od data prodeje dle obchodního nebo občanského zákona a vztahuje se na prokazatelné vady materiálu. (datum prodeje je nutno

Více

Návod k montáži a obsluze 0150.15.14

Návod k montáži a obsluze 0150.15.14 Jednotky odlučovačů tuku pro samostatnou instalaci a úplnou likvidaci podle DIN EN 1825 a DIN 4040-100 Nerez ocel (1.4571) Provedení Typ oválné kulaté Základní provedení LIPUREX- O nebo R Rozšíření stupně

Více

MTS Criterion Series 60

MTS Criterion Series 60 MTS Criterion Series 60 Příručka k produktu 100-238-542 A Informace o autorských právech Informace o ochranné známce 2010 MTS Systems Corporation Všechna práva vyhrazena. MTS je registrovaná ochranná známka

Více

NIKE Star 24 3 E Návod k použití a upozornění

NIKE Star 24 3 E Návod k použití a upozornění NIKE Star 24 3 E CZ Návod k použití a upozornění *1.030587CZ* Vážený zákazníku, Blahopřejeme Vám k zakoupení vysoce kvalitního výrobku firmy Immergas, který Vám na dlouhou dobu zajistí spokojenost a bezpečí.

Více

Secochem-Ex. Chemické normované čerpadlo s ochranou proti výbuchu s motorem s obtékaným rotorem. Originální návod k obsluze 2939.

Secochem-Ex. Chemické normované čerpadlo s ochranou proti výbuchu s motorem s obtékaným rotorem. Originální návod k obsluze 2939. Originální návod k obsluze 2939.8/0-CS Secochem-Ex Chemické normované čerpadlo s ochranou proti výbuchu s motorem s obtékaným rotorem Připojovací rozměry podle EN 22 858/ISO 2858 Ochrana proti výbuchu

Více

EM3100CX1 EM4500CX1 * EM4500CXS1 EM5500CX1 * EM5500CXS1

EM3100CX1 EM4500CX1 * EM4500CXS1 EM5500CX1 * EM5500CXS1 Elektrocentrála EM3100CX1 EM4500CX1 * EM4500CXS1 EM5500CX1 * EM5500CXS1 Návod k obsluze a Servisní knížka Honda Motor Co., Ltd.2005 Vydání 25/02/2006 Copyright BG Technik cs, a.s. 2 OBSAH : ÚVOD.. 2 1.

Více

Příručka pro montáž, provoz a údržbu

Příručka pro montáž, provoz a údržbu Příručka pro montáž, provoz a údržbu OBSAH KAPITOLA 1. OBECNÁ UPOZORNĚNÍ... 3 KAPITOLA 2. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY... 3 2.1 Palivo... 3 2.2 Únik plynu... 3 2.3 Napájení... 4 2.4 Použití... 4 2.5 Údržba... 4

Více

Nástěnný plynový kotel s integrovaným zásobníkem teplé užitkové vody

Nástěnný plynový kotel s integrovaným zásobníkem teplé užitkové vody reset min Návod pro instalaci, obsluhu a údržbu Nástěnný plynový kotel s integrovaným zásobníkem teplé užitkové vody 45 55 65 75 85 reset max max max min max 6 720 613 627-00.1O DAGAS PLUS 03-28 BT DAGAS

Více

Příručka pokynů a upozornění VICTRIX X 12-24 2 I *1.031274CZ*

Příručka pokynů a upozornění VICTRIX X 12-24 2 I *1.031274CZ* Příručka pokynů a upozornění CZ VICTRIX X 12-24 2 I *1.031274CZ* Vážený zákazníku, blahopřejeme Vám k zakoupení vysoce kvalitního výrobku firmy Immergas, který Vám na dlouhou dobu zajistí spokojenost

Více

DOR F. Návod k instalaci. DOR F 12 DOR F 16 DOR F 20 DOR F 24 DOR F 25 Max DOR F 27 DOR F 32 DOR F 32D DOR F 45D

DOR F. Návod k instalaci. DOR F 12 DOR F 16 DOR F 20 DOR F 24 DOR F 25 Max DOR F 27 DOR F 32 DOR F 32D DOR F 45D Návod k instalaci DOR F KOTEL NA PEVNÁ PALIVA DOR F 12 DOR F 16 DOR F 20 DOR F 24 DOR F 25 Max DOR F 27 DOR F 32 DOR F 32D DOR F 45D DOR F 12 WT DOR F 16 WT DOR F 20 WT DOR F 24 WT DOR F 25 Max WT DOR

Více

Př ručka k obsluze. Válec RD 27-100 RD 27-120. 0171754cz 003 1209

Př ručka k obsluze. Válec RD 27-100 RD 27-120. 0171754cz 003 1209 Př ručka k obsluze Válec RD 27-100 RD 27-120 0171754cz 003 1209 0 1 7 1 7 5 4 C Z Oznámení o autorských právech Copyright 2009, Wacker Neuson Corporation. Všechna práva, obzvláště pak práva kopírování

Více

Návod k instalaci. Logano S111-2 x (WT) Kotel na pevná paliva. Rozsah výkonu od 13,5 kw do 45 kw 6 720 802 322 (2011/11) CZ 6 720 648 407-00.

Návod k instalaci. Logano S111-2 x (WT) Kotel na pevná paliva. Rozsah výkonu od 13,5 kw do 45 kw 6 720 802 322 (2011/11) CZ 6 720 648 407-00. Návod k instalaci Kotel na pevná paliva 6 720 648 407-00.1T Logano S111-2 x (WT) Rozsah výkonu od 13,5 kw do 45 kw 6 720 802 322 (2011/11) CZ Obsah Obsah 1 Vysvětlení symbolů a bezpečnostní pokyny. 3 1.1

Více

Automatický teplovodní kotel

Automatický teplovodní kotel Automatický teplovodní kotel KTP 20 PELLET Původní provozní a montážní návod a Záruční list aktualizace 4/ 2011 ROJEK DŘEVOOBRÁBĚCÍ STROJE a.s., prodej tepelné techniky Masarykova 16, 517 50 Častolovice,

Více

Klimatizační jednotky VENTUS Technická a provozní dokumentace

Klimatizační jednotky VENTUS Technická a provozní dokumentace Klimatizační jednotky VENTUS Technická a provozní dokumentace DTR-VS-ver.4.16 (09.2013) ! OTEVÍRÁNÍ INSPEKČNÍCH PANELŮ NEBO ZAPÍNÁNÍ A PROVOZOVÁNÍ JEDNOTKY BEZ INSPEKČNÍCH PANELŮ JE STRIKTNĚ ZAKÁZÁNO!

Více

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI KOTLE BENEKOV LT20 BENEKOV LT25 BENEKOV LT30 BENEKOV LT35 BENEKOV LT40. (s vodou chlazeným podstavcem)

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI KOTLE BENEKOV LT20 BENEKOV LT25 BENEKOV LT30 BENEKOV LT35 BENEKOV LT40. (s vodou chlazeným podstavcem) NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI KOTLE BENEKOV LT20 BENEKOV LT25 BENEKOV LT30 BENEKOV LT35 BENEKOV LT40 (s vodou chlazeným podstavcem) 1 Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení automatického kotle na hnědé

Více

BENEKOV C16 BENEKOV C26 BENEKOV C51

BENEKOV C16 BENEKOV C26 BENEKOV C51 NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI KOTLE BENEKOV C16 BENEKOV C26 BENEKOV C51 1 Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení automatického kotle na hnědé uhlí z modelové řady BENEKOV C a tím projevenou důvěru k

Více

Leica ASP300 S. Advanced Smart Processor Přečerpávací tkáňový procesor. Návod k použití

Leica ASP300 S. Advanced Smart Processor Přečerpávací tkáňový procesor. Návod k použití Návod k použití Leica ASP300 S Advanced Smart Processor Přečerpávací tkáňový procesor Leica ASP300 S, V 1.5 RevD, česky 03/2013 Obj. č 14 0476 80117 RevB Tento návod uchovávejte vždy v blízkosti přístroje.

Více

NÁVOD K OBSLUZE VYVAŽOVAČKA KOL C322D C 322 D36 ZÁRUČNÍ LIST

NÁVOD K OBSLUZE VYVAŽOVAČKA KOL C322D C 322 D36 ZÁRUČNÍ LIST ZÁRUČNÍ LIST Na výrobky UNI-MAX je poskytována záruka v délce 24 měsíců od data prodeje dle občanského zákoníku nebo v délce 12 měsíců dle obchodního zákoníku a vztahuje se na prokázané vady materiálu

Více

DS-TS 32. Návod k obsluze. Printed: 08.07.2013 Doc-Nr: PUB / 5069664 / 000 / 01

DS-TS 32. Návod k obsluze. Printed: 08.07.2013 Doc-Nr: PUB / 5069664 / 000 / 01 D-LP 32/ DS-TS 32 Návod k obsluze cs D-LP32/DS-TS32 Hydraulický agregát Dálková obsluha Kolejnice Řezací kotouč Ochranný kryt Hydraulické hadice Koncová zarážka Stojan kolejnic 2 Obsah 1. Všeobecné informace

Více

CAESAR 14 3 E Super CAESAR 17 3 E

CAESAR 14 3 E Super CAESAR 17 3 E Návod k použití a upozornění CZ CAESAR 14 3 E Super CAESAR 17 3 E *1.032004CZ* Vážený zákazníku, blahopřejeme Vám k zakoupení vysoce kvalitního výrobku firmy Immergas, který Vám na dlouhou dobu zajistí

Více

Čistírny odpadních vod

Čistírny odpadních vod Čistírny odpadních vod ACO SERVIS ACO SERVIS (10.4) Návod k instalaci a údržbě čistírny odpadních vod 3-6, 5-10, 15-29 (platný od 1. 4. 2011) Číslo aktualizace: 1 2 Poznámky Kapitola Strana 1 Úvod 4 1.1

Více

Automatický teplovodní kotel ROJEK TKA 15 ROJEK TKA 25 ROJEK TKA 45

Automatický teplovodní kotel ROJEK TKA 15 ROJEK TKA 25 ROJEK TKA 45 Automatický teplovodní kotel ROJEK TKA 15 ROJEK TKA 25 ROJEK TKA 45 Původní návod k používání Záruční list aktualizace 02/ 2014 ROJEK DŘEVOOBRÁBĚCÍ STROJE a.s., prodej tepelné techniky Masarykova 16, 517

Více

Návod pro instalaci, obsluhu a servis CZ 1

Návod pro instalaci, obsluhu a servis CZ 1 Manual Prestige 18-2_Manual Prestige 24-2 0.6.2010 10:11 Stránka 1 Prestige 8 1-2 MkIII Návod pro instalaci, obsluhu a servis CZ 1 06/2010 Manual Prestige 18-2_Manual Prestige 24-2 0.6.2010 10:11 Stránka

Více

Sněhová fréza HS550E. Návod k obsluze. HONDA POWER EQUIPMENT MFG., INC. 2000-2005 Vydání 01/04/2006 Česká verze

Sněhová fréza HS550E. Návod k obsluze. HONDA POWER EQUIPMENT MFG., INC. 2000-2005 Vydání 01/04/2006 Česká verze Sněhová fréza HS550E Návod k obsluze HONDA POWER EQUIPMENT MFG., INC. 2000-2005 Vydání 01/04/2006 Česká verze 2 Návod k obsluze sněhových fréz HONDA HS550E Vážený uživateli, právě jste se stal majitelem

Více

02/2011. Joker 5-12 RT. Návod k obsluze. Před uvedením do provozu si jej pečlivě přečtěte! Návod k obsluze uschovejte! Art.

02/2011. Joker 5-12 RT. Návod k obsluze. Před uvedením do provozu si jej pečlivě přečtěte! Návod k obsluze uschovejte! Art. 02/2011 Joker 5-12 RT Art.: 80800901 cs Návod k obsluze Před uvedením do provozu si jej pečlivě přečtěte! Návod k obsluze uschovejte! Prohlášení o shodě ES podle směrnice Evropského společenství 2006/42/ES

Více