WBH Šaržové radlicové míchačky WBH

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "WBH Šaržové radlicové míchačky WBH"

Transkript

1 CZ WBH Šaržové radlicové míchačky WBH INSTALACE, OBSLUHA A ÚDRŽBA Manuál č. MAP M.CZ Vydání: A Poslední aktualizace: květen 01 PŮVODNÍ NÁVOD V ANGLIČTINĚ WAMGROUP S.p.A. Via Cavour, Ponte Motta Cavezzo (MO) - ITALY fax internet + 39 / 0535 / / 0535 / 6186

2 Při výrobě veškerých výrobků uvedených v tomto katalogu byly dodržovány postupy systému jakosti společnosti WAMGROUP S.p.A. Systém kvality společnosti, jenž byl v červenci 1994 certifikován podle mezinárodních norem UNI EN ISO 900 a jenž byl doplněn podle posledního vydání normy UNI EN ISO 9001, zabezpečuje u celého výrobního procesu jeho kontrolovaný průběh, který garantuje standard kvality výrobku, počínaje zpracováním objednávky až po technický servis po realizaci dodávky. Tato publikace ruší a nahrazuje veškerá dřívější vydání a revize. Vyhrazujeme si právo k začlenění změn bez upozornění. Tento katalog není možné reprodukovat, a to ani částečně, bez předchozího souhlasu.

3 REJSTŘÍK 05.1 Vydání: A SHRNUTÍ 1.0 OBECNÉ INFORMACE Rozsah manuálu Symboly Slovníček a terminologie Údaje o výrobci a identifikace zařízení Žádost o asistenci Záruka Vyloučení odpovědnosti INFORMACE O BEZPEČNOSTI Obecná bezpečnostní doporučení Bezpečnostní doporučení pro přepravu a manipulaci Bezpečnostní doporučení pro instalaci Bezpečnostní doporučení pro používání a provoz Bezpečnostní doporučení pro údržbu a výměnu součástí TECHNICKÉ INFORMACE Obecný popis zařízení Hlavní součásti Princip provozu Povolené užití Nevhodné a nepovolené užití Úroveň hluku Ekologické provozní omezení Celkové rozměry a technické parametry Bezpečnostní a informační značky Zabezpečovací zařízení Další rizika INFORMACE O MANIPULACI A PŘEPRAVĚ Typ balení Tovární zkoušky Převzetí zboží Skladování zařízení Rozměry a hmotnost zabaleného zařízení Postupy zdvihání a vykládky Manipulace se zařízením Zdvihací body Vybalení a likvidace obalu... 4 III

4 REJSTŘÍK 05.1 Vydání: A 5.0 INSTALACE A MONTÁŽ Doporučení pro instalaci Kontrola blokačního systému klíčového zamykacího zařízení solenoidem Připojení potrubí Ventilace s filtračním sáčkem Připojení přívodu výměníku tepla (verze s pláštěm) Vlastnosti stlačeného vzduchu Přívod stlačeného vzduchu pro přídavnou vypouštěcí klapku v čelním vývodu Regulace délky otevírání a uzavírání vypouštěcí klapky v čelním vývodu Přídatný výstupní pneumatický zdroj Elektrické připojení Důležité parametry, jež by měl elektroinstalatér dodržet Ovládací prvky Přezkoušení INFORMACE O POUŽÍVÁNÍ Spuštění výroby Čištění míchačky po ucpání Používání zařízení Plnění materiálem První plnění Náhodné vypnutí míchačky Výměník tepla (míchačky s pláštěm) Přidávání přísad Vypouštění materiálu Zařízení pro vstřikování kapalin (alternativa) Výpust pro odběr vzorků Delší odstávka stroje po jeho sestavení Možné opětovné použití po delších odstávkách INFORMACE O ÚDRŽBĚ Údržba Testy a kontroly prováděné na pracovišti Pravidelné kontroly Čištění míchačky Čištění zařízení (stroje) Utažení těsnění na koncových ložiscích Utažení hnacích řemenů (u CI) IV

5 REJSTŘÍK 05.1 Vydání: A 8.0 VÝMĚNA DÍLŮ Bezpečnostní doporučení pro výměnu Kontrola opotřebení dílů na pružné spojce Ložiska hřídele rotoru Koncové ložisko na boční straně pohonné jednotky Instalace koncového ložiska Koncové ložisko na protilehlé straně pohonné jednotky Výměna ucpávek Výměna těsnění na koncových ložiscích typu SW Mazání Mazání pohonné jednotky Plánovaná generální prohlídka Údržba výpusti pro odběr vzorků (alternativa) Výměna pístu na manuální výpusti pro odběr vzorků Výměna pístu na pneumatické výpusti pro odběr vzorků Postup čištění sací trysky zařízení pro vstřikování kapalin Demontáž a vyřazení z provozu Vrácení zařízení (stroje) Demolice a likvidace INFORMACE TÝKAJÍCÍ SE ZÁVAD Řešení problémů Tipy pro odstraňování závad TECHNICKÉ ÚDAJE NÁHRADNÍ DÍLY... 9 A PŘÍLOHY A1 Tabulka utahovacích momentů pro šrouby a matice A Tabulka maziv a těsnicích hmot A3 Tabulka maziv pro převodovku A4 Prohlášení společnosti V

6 1.0 OBECNÉ INFORMACE 05.1 Vydání: A 1.1 Rozsah manuálu Tuto příručku připravil výrobce za účelem poskytnutí provozních technických informací k instalaci, provozu a údržbě daného zařízení. Příručku, která je nedílnou součástí daného zařízení, je potřeba uchovávat po dobu životnosti zařízení na známém, snadno dostupném místě tak, aby byly informace v něm obsažené k dispozici vždy tehdy, když jsou zapotřebí. Pokud příručku ztratíte, je ukradena nebo nečitelná, požádejte výrobce o novou a uveďte přitom sériové číslo zařízení. Pokud dané zařízení změní vlastníka, musí být novému vlastníkovi příručka předána coby součást dodaného zařízení. Příručka je určena odborným technickým pracovníkům, kteří byli pověřeni výrobcem, vlastníkem a montážní firmou k zacházení s daným zařízením, k čemuž jsou nezbytné specifické technické dovednosti z daného oboru (elektrotechnického, strojírenského apod.). Vyobrazení se mohou lišit od skutečné struktury daného zařízení, což však nenarušuje popis jeho chodu. Pokud si nejste jisti, požádejte výrobce o upřesnění. Výrobce si vyhrazuje právo k provedení změn v příručce bez nutného předchozího upozornění, s výjimkou změn, které se týkají úrovně bezpečnosti. Technické informace obsažené v tomto návodu k použití jsou vlastnictvím výrobce, a proto musí být považovány za důvěrné. Je zakázáno příručku používat k jinému účelu než k účelu výhradně spojenému s provozem a údržbou daného zařízení. Tyto informace byly výrobcem poskytnuty v původním jazyce (angličtina) a mohou být přeloženy do dalších jazyků tak, aby byly splněny zákonné a/nebo obchodní požadavky. 1

7 1.0 OBECNÉ INFORMACE 05.1 Vydání: A 1. Symboly K zdůraznění určitých částí textu, za účelem bezpečnosti nebo k označení důležitých informací, byly použity určité níže uvedené symboly. Je důležité, aby informace zvýrazněné těmito symboly byly striktně dodržovány. Nebezpečí - Varování Upozorňuje na velmi nebezpečné situace, které mohou v případě opomenutí představovat ohrozit zdraví a bezpečnost osob. Pozor Upozorňuje na nutnost zaujetí odpovídajícího přístupu pro zamezení vzniku rizika pro zdraví a bezpečnost osob a pro prevenci vzniku hospodářských škod. Důležité Upozorňuje na zvláště důležité technické informace, jež nesmějí být opomenuty.

8 1.0 OBECNÉ INFORMACE 05.1 Vydání: A Seznam bezpečnostních a informačních symbolů Znázornění symbolu Popis symbolu Symbol nebezpečí: upozorňuje na nebezpečí úrazu elektrickým proudem v důsledku přítomnosti součástí pod napětím v rozvodné skříni nebo na ovládacím panelu. Povinné: přečtěte si tuto příručku před provedením jakékoli činnosti na daném zařízení. Zakázáno: upozorňuje na zákaz mazání nebo úprav pohybujících se částí. Nebezpečí: upozorňuje na nebezpečí vážného poranění končetin, pokud budou odkryty vnitřní pohybující se části zařízení. Před otevřením inspekčního nebo údržbového poklopu či dvířek odpojte dané zařízení od zdrojů elektrické energie. Informace: ukazuje směr rotace elektromotoru. Povinné: ukazuje závěsné body pro zdvihání každé z částí daného zařízení. Zakázáno: upozorňuje na zákaz vkládání rukou do zařízení. 3

9 1.0 OBECNÉ INFORMACE 05.1 Vydání: A 1.3 Slovníček a terminologie Obsluha: osoba řádně vyškolená a pověřená výrobním ředitelem k instalaci daného zařízení a provádění běžné údržby. Montážní firma, která zařízení instaluje: organizace disponující specializovanými techniky a odpovídajícím vybavením k provádění bezrizikové instalace a mimořádné údržby. Specializovaný technik: osoba, která zodpovídá za manipulaci se zařízením a je k tomu pověřena výrobcem, vlastníkem nebo montážní firmou. Tato osoba musí mít specifické technické dovednosti podle daného oboru (elektrotechnického, strojírenského apod.). Specializovaný technik musí, kromě obeznámenosti s prací na daném zařízení, být obeznámen s linkou či zařízením, na němž je dané zařízení instalováno. Běžná údržba: zahrnuje všechny činnosti nutné k udržení zařízení v dobrém provozním stavu tak, aby byla zajištěna delší provozní výdrž a stálé bezpečnostní podmínky. Mimořádná údržba: veškeré činnosti pro udržení zařízení v bezvadném stav. Zajištění bezpečnostních podmínek: veškerá preventivní opatření, jež pověření pracovníci musejí přijmout dříve, než budou zacházet s daným zařízením. Tato preventivní opatření jsou uvedena níže. - Zajistit, aby dané zařízení bylo odpojeno od všech elektrorozvodů a aby byly použity odpovídající přístroje, aby se zabránilo jejich náhodnému připojení. - Zajistit, aby veškeré pohybující se části zařízení byly zcela zastaveny. - Zajistit, aby teplota daného zařízení nemohla způsobit požár. - Zajistit v místě provozu odpovídající osvětlení. - Vyčkat, až se materiál, který má být zpracován v zařízení či stroji, zcela usadí. 4

10 1.0 OBECNÉ INFORMACE 05.1 Vydání: A 1.4 Údaje o výrobci a identifikace zařízení Důležité Neměňte údaje na identifikačním štítku. Udržujte identifikační štítky v čistotě, neporušené a údaje na nich napsané čitelné. Pokud dojde k poškození identifikačního štítku či k jeho nečitelnosti (i když se jedná třeba jen o jeden informativní prvek), požádejte výrobce o nový a vyměňte jej. Vyobrazené identifikační štítky identifikují dané zařízení a jeho hlavní součásti. Štítky obsahují údaje, jež jsou nezbytné k bezpečnému provozu. Obr. 1 A E Year WAMGROUP WAM S.p.A. v. Cavour 338 Ponte Motta/Cavezzo (MO)-ITALY Kg COD: B C D 1 - Identifikační štítek převodovky A) Rok výroby B) Jméno a adresa výrobce C) Identifikace převodovky D) Výrobní šarže E) Hmotnost převodovky A C D Year TYPE: Serial N0.: WAMGROUP Kg COD: B E - Identifikační štítek míchačky A) Rok výroby B) Jméno a adresa výrobce C) Typ míchačky D) Sériové číslo E) Hmotnost míchačky 5

11 1.0 OBECNÉ INFORMACE 05.1 Vydání: A A B Type Batch No. WAM 3 ~ Year Kg. V Hz Rpm kw A *01* C E IP 55 Ins.cl.: F cosφ Made in China 01 D COD: REV.04 F 3 - Identifikační štítek motoru A) Identifikační štítek elektromotoru B) Výrobní šarže C) Jméno a adresa výrobce D) Hmotnost elektromotoru E) Rok výroby F) Technické údaje 1.5 Žádost o asistenci Pokud jde o technickou asistenci, obraťte se na servisní síť výrobce. U všech žádostí uveďte identifikační údaje zařízení, druh problému, se kterým jste se setkali, a všechny další informace, jež by mohly být pro rozpoznání problému užitečné. 1.6 Záruka V prodejní smlouvě jsou specifikovány podmínky platnosti a použitelnosti záruky. 1.7 Vyloučení odpovědnosti Zařízení bylo dodáno podle konkrétních požadavků kupujícího, jež byly uvedeny v objednávce, a za podmínek platných v době koupě. Výrobce nepřijímá odpovědnost za bezpečnost osob či předmětů a provozní závady zařízení, pokud nebyly operace nakládání/vykládání z nákladních vozidel, přeprava, umístění na pracovišti, užití, opravy, údržba apod. provedeny v souladu s varováními popsanými v této příručce a v souladu s platnými národními předpisy. Výrobce rovněž nepřijímá žádnou odpovědnost, pokud bude dané zařízení používáno: - nesprávně; - neoprávněnými osobou a/nebo osobami, které nebyly dostatečně vyškoleny pro instalaci, provoz a údržbu; - s úpravami původní konfigurace bez svolení výrobce; - s náhradními díly, které nejsou původní nebo nejsou určeny pro daný model; - bez údržby; - bez dodržení zákonných norem a národní či místních právních předpisů pro oblast bezpečnosti práce; - bez dodržení doporučení obsažených v této příručce či na štítcích s výstrahami umístěných na zařízení. 6

12 .0 INFORMACE O BEZPEČNOSTI 05.1 Vydání: A.1 Obecná bezpečnostní doporučení Pečlivě si přečtěte návod k použití a přísně dodržujte v něm obsažené pokyny, zejména ty, jež se týkají bezpečnosti. Většina nehod na pracovišti je způsobena nedbalostí, nedodržením nejzákladnějších bezpečnostních norem a nesprávným či nevhodným používáním nástrojů a zařízení. Nehodám lze předcházet a zabránit náležitou péčí, používáním vhodného zařízení a přijetím odpovídajících preventivních opatření. Používejte a dodržujte platné normy týkající se hygieny a bezpečnosti na pracovišti. Pracovníci, kteří byli vyškoleni a pověřeni k daným operacím, musejí splňovat psychologické/fyzické předpoklady k výkonu operací, jež jim byly přiděleny. Všichni pracovníci, kteří jsou zapojeni do jakéhokoli druhu operací, musejí být připraveni, vyškoleni a informováni, o rizicích a požadovaném chování. Věnujte pozornost významu upozornění umístěných na zařízení, udržujte je čitelné a respektujte v nich uvedené informace. Používejte přístroje, zařízení a nástroje, jež byly schváleny a jsou jiskrově bezpečné a nemohou měnit úroveň bezpečnosti operací či poškodit zařízení během jeho instalace, používání a údržby. V žádném případě neprovádějte úpravy součástí zařízení bez souhlasu výrobce.. Bezpečnostní doporučení pro přepravu a manipulaci Veškerou manipulaci a přepravní operace provádějte v souladu s postupy a pokyny znázorněnými na balení a v dodané příručce. Všechny operace musejí provádět kvalifikované oprávněné osoby. Osoby, které provádějí manipulaci, musejí mít nutné schopnosti a zkušenosti pro přijetí všech nezbytných opatření, jež zaručí bezpečí dané osoby a osob přímo zapojených do operací. Zvolené parametry zdvihacích a manipulačních prostředků (jeřábu, mostového jeřábu, vysokozdvižného vozíku apod.) musí brát v potaz hmotnost, s níž budou manipulovat, rozměry a úchytné body. Během zdvihání používejte pouze takové doplňky typu závěsných šroubů, háčků, spon, pružinových háků, řemenů, popruhů, řetězů, provazů apod., jež byly certifikovány a jež jsou vhodné pro zdvihanou hmotnost. Při manipulaci dodržujte doporučení platná pro manipulaci s náklady. Udržujte u daného zařízení či jeho částí a volných součástí horizontální polohu, náklad udržujte nízko a všechny nezbytné přesuny provádějte opatrně. Vyhněte se náhlým manévrům, nebezpečným vychýlením a otáčení, manuálnímu napomáhání při přesunu a náklad umístěte opatrně na zem. 7

13 .0 INFORMACE O BEZPEČNOSTI 05.1 Vydání: A.3 Bezpečnostní doporučení pro instalaci Před zahájením instalace musí být přijat Bezpečnostní plán, který bude ochraňovat pracovníky přímo zapojené i ty, kteří provádějí operace v okolí. Je nutné dodržovat všechny zákony, zejména ty, které se týkají bezpečnosti práce. Před pokračováním instalace zařízení vyznačte pracovní plochu tak, abyste zabránili vstupu nepovolaných osob. Elektrické připojení je třeba provést v souladu s platnými normami a zákony. Osoba zodpovědná za elektrické připojení musí před zkouškou zajistit, že požadované normy a zákony byly dodrženy..4 Bezpečnostní doporučení pro používání a provoz Nezasahujte do daného zařízení pomocí jakéhokoli prostředku s cílem dosáhnout jiného výkonu, než ke kterému je zařízení určeno. Veškeré neoprávněné změny mohou mít dopad na zdraví osob a celistvost zařízení. Obsluha musí nosit výhradně ochranný oděv a být vybavena odpovídajícími prostředky individuálními ochrany k vykonávání daných operací podle požadavků norem pro bezpečnost a prevenci pracovních úrazů. Před použitím zařízení se ujistěte, že všechny bezpečnostní prostředky byly instalovány a že řádně fungují. V průběhu operací zabraňte přístupu nepovolaných osob na pracoviště. Z pracoviště odstraňte všechny překážky či zdroje nebezpečí..5 Bezpečnostní doporučení pro údržbu a výměnu součástí Nebezpečí - Varování Před provedením jakékoli operace na daném zařízení se ujistěte, že je vypnuto a odpojeno od sítí a pomocí vhodných prostředků zabraňte možnosti náhodné aktivace zdrojů energie. Zařízení udržujte ve stavu maximální efektivity ve shodě s plánem údržby poskytnutým výrobcem. Dobrá údržba kromě toho, že pomáhá nadále udržovat funkční parametry a nezbytné bezpečnostní parametry, též umožní prodloužení životnosti daného zařízení a dosažení nejlepšího možného výkonu. Přísně dodržujte postupy uvedené v příručce, zejména ty, které se týkají bezpečnosti. Ujistěte se, že všechny bezpečnostní prostředky byly nasazeny a řádně fungují. Vyznačte pracoviště tak, abyste zabránili přístupu nepovolaných osob. Opotřebované a poškozené součásti nahrazujte výhradně původními náhradními díly, jejichž bezpečnost, spolehlivost a vzájemná nahraditelnost je jistá. 8

14 .0 INFORMACE O BEZPEČNOSTI 05.1 Vydání: A Kromě zneplatnění záruky se výrobce zříká veškeré odpovědnosti za škodu na objektech a poškození osob, jež plynou z používání nepůvodních náhradních dílů či jsou důsledkem úprav, ke kterým nebyl poskytnut výslovný písemný souhlas a které byly provedeny během oprav. Používejte olej a maziva doporučené výrobcem. Neznečišťujte životní prostředí odpadním materiálem (olejem, mazadly, barvou, umělou hmotou apod.), nýbrž ukládejte tříděný odpad podle chemického složení daných výrobků ve shodě s platnou legislativou. Po dokončení údržby či výměny dílů a před obnovením výroby zkontrolujte, zda uvnitř daného zařízení nezůstala cizí tělesa (hadry, nástroje apod.). 9

15 3.0 TECHNICKÉ INFORMACE 05.1 Vydání: A 3.1 Obecný popis zařízení Horizontální jednohřídelové šaržové míchačky WBH sestávají z nádoby míchacího bubnu se vstupním hrdlem, výpustí s výpustným ventilem a ventilační tryskou, z míchací hřídele, dvou koncových desek uzavírajících buben, jež nesou koncová ložiska s integrovanou nastavitelnou těsnící jednotkou hřídele a pohonnou jednotkou včetně převodovky. Radlice či šikmé čepelovité lopatky se otáčejí coby míchací nástroje ve speciálním postavení na hřídeli míchačky uvnitř horizontálního, válcovitého bubnu. Vzniká tak ve směsi vír, který neustále zapojuje všechny částice materiálu do procesu mísení. Ten brání utváření mrtvých či pomalu se pohybujících zón v míchacím bubnu a zajišťuje precizní míchání. V některých případech lze nainstalovat vysokorychlostní míchadla na zvláštní pohon, aby se docílilo požadovaného výsledku míchání. 10

16 3.0 TECHNICKÉ INFORMACE 05.1 Vydání: A 3. Hlavní součásti C 3 A 1 B A B C Obr. 11

17 3.0 TECHNICKÉ INFORMACE 05.1 Vydání: A 1) pohon ) vstup pro příměsi či odvzdušnění 3) vstup materiálu 4) inspekční poklop 5) mísicí komora 6) výstup materiálu 7) čelní deska 8) pneumatický pohon otevírání/zavírání ventilu 9) hřídel rotoru 10) míchací lopatka 11) stírací lopatka 1) koncové ložisko 13) tryska pro přidání kapaliny přes vstupní otvor (alternativa) 13) tryska pro přidání kapaliny v mísicí komoře (alternativa) 14) výpust pro odběr vzorků (alternativa) 3.3 Princip provozu Horizontální jednohřídelová šaržová míchačka WBH funguje na základě principu mechanické fluidizace materiálu. Specifický tvar, poloha a rychlost otáčení míchacích lopatek vytvářejí vířivý pohyb, jenž umožňuje trojrozměrné vysílání částic materiálu a jejich vzájemné promíchání. To zaručuje, že složky s různou velikostí částic a objemovou hustotou se dokonale prolnou a smíchají s vysokou přesností v co nejkratší době. WBH míchačky šaržového typu se používají k míchání suchých prašných směsí, granulí či krátkých vláken, k zavlažování, aglomeraci či granulaci stejných materiálů, či k míchání kapalin nebo past s nízkou viskozitou. 1

18 3.0 TECHNICKÉ INFORMACE 05.1 Vydání: A 3.4 Povolené užití Tato míchačka byla zvlášť navržena ke zpracování prašného materiálu. Lze ji použít ke zpracování vlhkého materiálu, ale její běžná verze není vhodná k práci se zcela kapalnými směsmi. Má-li zařízení sloužit ke zpracování tohoto druhu materiálu, musí to být specifikováno při objednávce proto, aby bylo možné učinit nezbytné modifikace. Zařízení je vhodné k použití v místech, která nejsou klasifikována na přítomnost hořlavého prachu a vznětlivého plynu či par nebo aerosolu, a je nevhodné k zpracování hořlavých výrobků. 3.5 Nevhodné a nepovolené užití Míchačka lze používat pouze k účelům výslovně uvedeným výrobcem. Zařízení nepoužívejte, pokud: - Nebylo správně ukotveno k podlaze. - Nebylo správně připojeno potrubí. - Nebylo správně provedeno připojení k hlavnímu přívodu elektrické energie. - Nebylo správně provedeno připojení k přívodu stlačeného vzduchu. - Míchačka má nedokonalé nebo ne zcela naostřené lopatky. To sníží drtící výkon a zvýší utahovací moment absorbovaný motorem. - Nešplhejte na míchačku, ani když je vypnutá. Kromě nebezpečí pádu je zde vážné riziko poškození míchačky. - Nepracujte na elektromotoru, aniž byste zařízení nejprve odpojili od hlavního přívodu elektrické energie. Elektrické připojení a všechny elektrotechnické práce musí být prováděny pouze kvalifikovanými pracovníky. Hrozí vážné riziko úrazu elektrickým proudem. - Neomývejte zařízení vodní tryskou, jež by mohla přijít do styku s elektrickými součástmi. - Nepoužívejte zařízení k míchání podezřelých materiálů, jako jsou látky chemicky agresivní, hořlavé, vznětlivé či nebezpečné pro zařízení nebo obsluhu. - Nepoužívejte míchačku s komorou pod tlakem nebo ve vakuu. - Nepoužívejte zařízení v místech, kde hrozí nebezpečí požáru nebo výbuchu. - Nevytvářejte v mísicí komoře tlak nebo vakuum, protože zařízení za těchto podmínek nesmí být používáno. - V míchačce za účelem sušení nepřekračujte teplotu +150 C. 13

19 3.0 TECHNICKÉ INFORMACE 05.1 Vydání: A 3.6 Úroveň hluku Úroveň hluku míchaček WBH nepřekračuje 83 db(a), což je hodnota měřená z maximální vzdálenosti 1 m v co nejméně příznivé poloze. Nebezpečí - Varování Montážní firma instalující zařízení musí využít podle daného místa instalace vhodné systémy (zábrany apod.), jež v případě nutnosti budou udržovat hladiny hluku v rámci zákonem povolených hranic. 3.7 Ekologické provozní omezení Není-li uvedeno jinak, zařízení lze používat pouze v rámci stanovených limitů. - Výška: do m nadmořské výšky; - Teplota okolního prostředí: mezi - 0 C a + 40 C; - Chladné podnebí: při teplotách pod 5 C používejte olej a lubrikanty vhodné pro danou provozní teplotu. Obecně zařízení ochraňujte způsobem, jenž odpovídá převažujícím podmínkám. 3.8 Celkové rozměry a technické parametry Přesné údaje o daném zařízení naleznete na identifikačním štítku. Přepravní doklad obsahuje sériové číslo a identifikační kódy. Informace, které se týkají technických parametrů míchaček podle jejich velikosti, jsou obsaženy v kapitole č

20 3.0 TECHNICKÉ INFORMACE 05.1 Vydání: A 3.9Bezpečnostní a informační značky Nebezpečí - Varování Dbejte na značení na štítcích. Zajišťujte čitelnost štítků; pokud je to zapotřebí, vyčistěte je a vyměňte poškozené štítky. Nové štítky instalujte na jejich původní místo. Nebezpečí - Varování Elektrická zařízení mohou způsobit smrt nebo vážné poranění člověka. Zařízení se nedotýkejte, pokud se pohybuje, protože obsahuje rotující prvky, elektrické přístroje a součásti, jež mohou dosahovat vysokých teplot. Dbejte výstrah na nápisech na nálepkách. Jejich neuposlechnutí může vést k vážnému poranění nebo úmrtí. Vždy zkontrolujte, zda jsou nálepky na místě a zda jsou zcela čitelné. Pokud tomu tak není, přilepte je nebo je vyměňte. NB: viz str. 3, 1. Symboly Obr. 3 15

21 3.0 TECHNICKÉ INFORMACE 05.1 Vydání: A 3.10 Zabezpečovací zařízení Nebezpečí - Varování Před použitím zařízení zkontroluje, zda jsou všechna bezpečnostní zařízení neporušená a ve správné poloze. Je možné, že došlo k jejich poškození během přepravy. Do bezpečnostních zařízení nezasahujte. Na počátku každé pracovní směny zkontroluje, zda jsou všechna bezpečnostní zařízení na místě a funkční. Pokud tomu tak není, informujte o tom vedoucího údržby. A 3 A 1 3 Obr. 4 16

22 3.0 TECHNICKÉ INFORMACE 05.1 Vydání: A Přístupová dvířka do vnitřní části míchačky disponují dvojím bezpečnostním zařízením: 1) Zámek na klíč s elektromagnetem. Brání otevření dvířek za chodu míchačky. Pokud jsou dvířka otevřená, motor se nespustí. Před uvedením míchačky do chodu zkontrolujte, zda je zámkové zařízení na dvířkách funkční. Nebezpečí - Varování Při dodání míchačky není elektromagnetické zařízení aktivováno. Před použitím míchačky je nutné toto zařízení nastavit. ) Kryt na ochranu pohyblivých částí. Veškeré ventilátory, řemenice a spojky jsou chráněny kryty, jež mají zabránit náhodnému styku. 3) Kryty rotoru. Tyto kryty brání náhodnému styku s hřídelí rotoru. Nouzové tlačítko Pro případ, že ovládací panel je instalován daleko od zařízení, instalujte nouzové tlačítko vedle míchačky. Účelem tohoto tlačítka je možnost zastavit zařízení, kdykoliv je to nezbytné. Pracovní stanice Obsluha zařízení nemusí být vždy přítomna. V případě nouze musí stisknout tlačítka nouzového zastavení, jež musí být umístěna na těchto místech: - na míchačce, pokud je ovládací panel přívodu elektrické energie poměrně vzdálen; - na ovládacím panelu míchačky (pokud k tomu byl navržen); - na elektrickém ovládacím panelu linky. 17

23 3.0 TECHNICKÉ INFORMACE 05.1 Vydání: A 3.11 Další rizika Hlavní rizika, která může používání míchačky přinášet, jsou popsána níže. Na základě využití míchačky musí montážní firma informovat obsluhu prostřednictvím specifického značení o těchto zbytkových rizicích: Mechanické riziko U operací údržby je obsluha povinna vždy používat osobní ochranné prostředky. Speciální výstražné tabule na každé části zařízení popisují povinné prostředky osobní ochrany: POVINNÉ RUKAVICE POVINNÁ BEZPEČNOSTNÍ OBUV Možná zbytková vysoká teplota po vypnutí míchačky Během údržby a operací čištění by se obsluha zařízení mohla na určitých částech zařízení dotknout velmi horkých dílů míchačky, i když je zařízení vypnuto. Speciální výstražné tabule umístěné na strategických bodech upozorňují na riziko v důsledku přítomnosti velmi horkých povrchů a povinnost osoby obsluhující zařízení nosit prostředky osobní ochrany, zejména ochranné rukavice. Jde o tyto potenciálně horké díly (vysoká teplota): - Hlavní elektromotor; - Převodovka; - Podpěry rotoru umístěné u ložisek; - Míchadla umístěná u ložisek. POVINNÉ RUKAVICE VÝSTRAHA: NEBEZPEČNÁ TEPLOTA Přítomnost potenciálně nebezpečného prachu Při běžné i mimořádné údržbě musí mít obsluha zařízení vhodné prostředky osobní ochrany, zejména používat bezpečnostní masku pro dýchací ústrojí podle druhu filtrovaného prachu, i rukavice a ochranný oděv. Více informací naleznete v bezpečnostní tabulce o zpracovávaných materiálech. POVINNÁ MASKA 18

24 3.0 TECHNICKÉ INFORMACE 05.1 Vydání: A V určitých případech zpracovávání prašného materiálu, ve kterém jsou zastoupeny nebezpečné látky, musí daná obsluha, která musí používat vybavení při běžné a mimořádné údržbě, nosit vhodné ochranné prostředky, jež jsou vyznačeny na umístěných tabulích. POVINNÉ RUKAVICE POVINNÁ MASKA VÝSTRAHA: LÁTKA ZPŮSOBUJÍCÍ PORANĚNÍ Veškeré operace údržby uvnitř míchačky (nebo vně, avšak s částmi míchačky otevřenými) MUSÍ BÝT prováděny tehdy, když je linka vypnutá a když se nevyskytuje polétavý prach; je tedy nezbytné míchačku otevírat až poté, co byla ponechána dostatečně dlouhá doba k tomu, aby se prach usadil. V případě operací, s nimiž je spojeno zahřívání (sváření, řezání), je nezbytné míchačku nejprve očistit a odstranit všechny nánosy prachu (vrstvy, nánosy a nashromážděný hořlavý prach MUSÍ být brány do úvahy stejně jako jakýkoli jiný zdroj, který může vést k výbušné atmosféře). Pověření k výkonu operací, jež jsou spojeny se zahříváním, MUSÍ být dáno technickými pracovníky, kteří jsou specializováni a vyškoleni v riziku výbuchu prašných směsí, jsou schopni kontrolovat zbytková rizika, vhodnost prostředků a znalost postupů. Osoba, která je pověřena bezpečností, vydá písemné požární povolení osobě obsluhující zařízení. Nebezpečí plynoucí z okruhů pod tlakem (hydraulických, pneumatických) Během údržby a/nebo oprav musí být vypuštěn tlak ze zařízení a z akumulátorů (pokud jsou přítomny), podle pokynů popsaných na součástech a v relevantních uživatelských manuálech. Nebezpečí představované hlukem Uživatel a zaměstnavatel budou dbát zákonných norem týkajících se ochrany pracovníků před každodenním vystavováním obsluhy zařízení hluku (v Itálii L.D.77/91). 19

25 4.0 INFORMACE O MANIPULACI A PŘEPRAVĚ 05.1 Vydání: A 4.1 Typ balení Druh balení je zvolen podle druhu dodávky, použitého způsobu přepravy, množství přepravovaného zboží a místa určení. Pro snadnější přepravu může být míchačka zabalena do několika zvláštních balíků, jež jsou vhodným způsobem chráněny. Spolu s míchačkou je dodána montážní sada obsahující šrouby, matice a těsnění nezbytné pro správnou montáž. Pohyblivé díly nebo součásti míchačky jsou zabezpečeny prostřednictvím popruhů, jež musí být odstraněny během předmontáže. Balíky mohou být na přepravní vůz nakládány zvlášť nebo upevněné na paletu, vhodným způsobem chráněné, či uvnitř dálkových přepravních kontejnerů či kontejnerů k přepravě po moři nebo letecké přepravě. Značky pro bezpečné zdvihání jsou umístěny na všech balících. Následující seznam ukazuje popis a symboly znázorněné na balení. A) Křehké: upozorňuje na to, že s balíkem se má manipulovat opatrně, aby nedošlo k poškození. B) Těžiště: označuje polohu těžiště balíku. C) Popruhy: označuje správné postavení popruhů pro zdvihání balíku. D) Stohovací limit: označuje maximální stohovací nosnost balíků. E) Hmotnost: označuje maximální hmotnost balíku. Kg Balící materiál je nutné zlikvidovat či recyklovat v souladu s platnými normami. 0

26 4.0 INFORMACE O MANIPULACI A PŘEPRAVĚ 05.1 Vydání: A Na obrázku je znázorněn druh balení, který je nejčastěji používán pro zásilky do vzdálených destinací, zasílané po moři nebo letecky. Obr Tovární zkoušky U zařízení, které jste získali, byla v naší továrně zkouškami prověřena řádná funkčnost všech pohyblivých částí. V průběhu zkoušek byly provedeny zkoušky chodu naprázdno po dobu přibližně jedné hodiny. 4.3 Převzetí zboží Při převzetí zboží se ujistěte, že jeho druh a množství odpovídá údajům uvedeným na potvrzení objednávky. Případné poškození musí ihned sděleno písemně v kolonce, která je k tomuto účelu určena na přepravním dokladu. Přepravce je povinen reklamaci přijmout a ponechat zákazníkovi kopii přepravního dokladu. Pokud jde o dodávku zdarma, kopie přepravního dokladu a stížnosti bude zaslána výrobci či přepravci. Pokud nebude škoda reklamována ihned po převzetí zboží, vaši žádost o náhradu škody nebudeme moci přijmout. 4.4 Skladování zařízení Pokud nebude zařízení ihned instalováno, musí být skladováno na místě chráněném před povětrnostními vlivy, vlhkem, extrémními změnami teplot, kde nebude dostupné pracovníkům, kteří nejsou k práci s ním pověřeni. Ubezpečte se, že podlaha, na níž bude zařízení umístěno, je bezpečně unese. 1

Uživatelská příručka 30637114.014PS

Uživatelská příručka 30637114.014PS Uživatelská příručka 30637114.014PS Potrubní ohřívač VENTS NK série 2 Potrubní ohřívač Úvod...... 3 Použití...... 3 Obsah...... 3 Základní technický list... 3 Konstrukce ohřívače... 7 Bezpečnostní požadavky...

Více

Manuál k pracovní stanici SR500

Manuál k pracovní stanici SR500 Manuál k pracovní stanici SR500 Obsah Manuál k pracovní stanici SR500...1 1. Bezpečnostní pokyny...2 1.1 Instalace a uvedení do provozu...2 1.2 Odpovědnost za škody...2 1.3 Popis symbolů...2 2. Instalace...3

Více

Šnekový sběrač. Pokyny pro údržbu SMĚRNICE STROJNÍHO ZAŘÍZENÍ

Šnekový sběrač. Pokyny pro údržbu SMĚRNICE STROJNÍHO ZAŘÍZENÍ Pokyny pro údržbu Šnekový sběrač D SMĚRNICE STROJNÍHO ZAŘÍZENÍ Výrobek Dodavatel název: Šnekový sběrač typ: D název: AGRICO s.r.o. adresa: Rybářská 671, 379 01 Třeboň IČO: 26032163 DIČ: CZ26032163 1 Obsah:

Více

Návod k instalaci. Myčka nádobí

Návod k instalaci. Myčka nádobí Návod k instalaci Myčka nádobí 1 1 Poznámky Před instalací si přečtěte pozorně tuto příručku. Přečtení návodu Vám pomůže porozumět, jak zapojit přívody, vypouštěcí hadice a přívodní napájecí kabel a najít

Více

Dávkovací čerpadla - INVIKTA

Dávkovací čerpadla - INVIKTA Dávkovací čerpadla - INVIKTA SLOŽENÍ SYSTÉMU 1 Šroubení výtlaku 2 Šroubení sání 3 Sací ventil Otočný regulátor otáček Vstup pro napájecí kabel Vstup senzoru hladiny 7 Nástěnná konzole OBSAH BALENÍ INVIKTA

Více

TRONIC 230 V / 50 Hz 115 V / 60 Hz

TRONIC 230 V / 50 Hz 115 V / 60 Hz CZ Návod k obsluze TYP TRONIC 230 V / 50 Hz 115 V / 60 Hz MADE IN EU TR10/V02 HLAVNÍ SOUČÁSTI VIBRAČNÍ HLAVICE S MOTOREM MĚNIČ FREKVENCE PRYŽOVÁ HADICE VYPÍNACÍ/ZAPÍNACÍ TLAČÍTKO ZÁSTRČKA NAPÁJECÍHO KABELU

Více

Nožové šoupátko LUCAVAL

Nožové šoupátko LUCAVAL Nožové šoupátko LUCAVAL MONTÁŽ ÚDRŽBA NÁVOD NA OPRAVU typ: M08 Obsah Strana 0. Popis.. 2 1. Manipulace 2 2. Instalace. 2 3. Pohony... 4 4. Údržba... 5 4.1 Výměna ucpávky... 5 4.2 Výměna těsnění. 6 4.3

Více

Návod k používání a obsluze. ventilátory MULTIFAN

Návod k používání a obsluze. ventilátory MULTIFAN Návod k používání a obsluze ventilátory MULTIFAN Obsah I. BEZPEČNOST PRÁCE 3 II. TECHNICKÝ POPIS 4 III. TECHNICKÉ ÚDAJE...6 IV. MONTÁŽ.13 V. OBSLUHA A ÚDRŽBA..15 VI. BALENÍ, PŘEPRAVA SKLADOVÁNÍ A LIKVIDACE...15

Více

TDS 20. CS Návod k obsluze - elektrický topný ventilátor

TDS 20. CS Návod k obsluze - elektrický topný ventilátor TDS 20 CS Návod k obsluze - elektrický topný ventilátor TRT-BA-TDS 20 -TC-001-CS TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com E-Mail:

Více

Provozní návod VISCONET II VISCONET II F VISCONET II M VISCONET II MF. Obecné údaje. Instalace/ sestavení. Uvedení do provozu. Provoz.

Provozní návod VISCONET II VISCONET II F VISCONET II M VISCONET II MF. Obecné údaje. Instalace/ sestavení. Uvedení do provozu. Provoz. Provozní návod VISCONET II VISCONET II F VISCONET II M VISCONET II MF Obecné údaje Instalace/ sestavení Uvedení do provozu Provoz Opravy/servis Před uvedením přístroje do provozu je bezpodmínečně nutné

Více

Elektrický řetězový pohon SINTESI 2000 Montážní návod

Elektrický řetězový pohon SINTESI 2000 Montážní návod Elektrický řetězový pohon SINTESI 2000 Montážní návod Specifikace Napětí 230 Vac Zdvih 250/380 mm Síla v tlaku: - zdvih 250 mm 180 N - zdvih 380 mm 90 N Síla v tahu 300 N Rychlost 30 mm/s Výkon 150 W Třída

Více

CZ SK. Překlad originálního návodu k použití Preklad originálneho návodu na použitie

CZ SK. Překlad originálního návodu k použití Preklad originálneho návodu na použitie CZ SK Překlad originálního návodu k použití Preklad originálneho návodu na použitie Průmyslový vysavač VAC 2050 Jmenovitý příkon 1. rychlost 1400 W Jmenovitý příkon 2. rychlost 2000 W kapacita sběrné

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA OBDELNÍKOVÝ VENTILÁTOR SÉRIE VKP VENTS VKP / VKPI / VKPF / VKPFI / VKP EC / VKPI EC SÉRIE

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA OBDELNÍKOVÝ VENTILÁTOR SÉRIE VKP VENTS VKP / VKPI / VKPF / VKPFI / VKP EC / VKPI EC SÉRIE UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA OBDELNÍKOVÝ VENTILÁTOR SÉRIE VKP VENTS VKP / VKPI / VKPF / VKPFI / VKP EC / VKPI EC SÉRIE OBSAH 1. Použití str. 3 2. Obsah setu str. 3 3. Základní technická data str. 3 4. Označení

Více

Návod k použití PRODUKT: LED PANEL TYP: AE-IPAN

Návod k použití PRODUKT: LED PANEL TYP: AE-IPAN Návod k použití PRODUKT: LED PANEL TYP: AE-IPAN Vážení uživatelé, děkujeme Vám, že jste si vybrali produkt od společnosti Anadem Europe, která se zaměřuje na moderní LED osvětlovací techniku, LED světelné

Více

Priux Home. Návod na instalaci oběhového čerpadla

Priux Home. Návod na instalaci oběhového čerpadla Priux Home Návod na instalaci oběhového čerpadla 1 2 3 1. základní rozměry oběhového čerpadla 1.1 Možnosti natočení vrchního ovládacího panelu 1.2 Připojení napájení s konektorem SALMSON 4 Obecné informace

Více

Stavební připravenost pro masážní vanu SPA 201

Stavební připravenost pro masážní vanu SPA 201 Stavební připravenost pro masážní vanu SPA 201 V masážní vaně SPA-201 je již nainstalován kompletní masážní systém. Vana je vybavena stabilním nosným rámem, dále pak přívodem teplé a studené vody a odpadem.

Více

PŘÍRUČKA PRO UŽIVATELE

PŘÍRUČKA PRO UŽIVATELE POL. T26801 PŘÍRUČKA PRO UŽIVATELE POKYNY PRO POUŽITÍ Nosnost 1500 lb SKLÁDACÍ STOJAN PRO MOTOR VAROVÁNÍ PROSTUDUJTE, POCHOPTE A DODRŽUJTE VEŠKERÁ VAROVÁNÍ A POKYNY PŘED POUŽITÍM STOJANU. NEPŘEKRAČUJTE

Více

Elektromotorické pohony

Elektromotorické pohony 4 508 Elektromotorické pohony pro ventily s úhlem natočení 90 napájecí napětí AC 230 V napájecí napětí AC 24 V 3-polohový řídicí signál Jmenovitý úhel natočení 90 Jmenovitý krouticí moment 5 Nm Přímá montáž

Více

Pila karosářská pneumatická Objednací číslo 100-00953

Pila karosářská pneumatická Objednací číslo 100-00953 Návod k použití Pila karosářská pneumatická Objednací číslo 100-00953 1 Model: Pila karosářská pneumatická Vsuvka pro rychlospojku není součástí dodávky! Pokyny Než začnete nástroj používat, pečlivě pročtěte

Více

Obecné informace Pokyny týkající se nasazení a montáže

Obecné informace Pokyny týkající se nasazení a montáže Obecné informace Montážní práce smí být prováděny pouze vyškoleným odborným personálem. Za škody způsobené neodbornou montáží nebo údržbou nepřebírá firma WÖHWA žádnou záruku. Montážní práce smí být prováděny

Více

Hydraulický zvedák sudů PBH-300

Hydraulický zvedák sudů PBH-300 TECHNICKÁ A PROVOZNÍ DOKUMENTACE Hydraulický zvedák sudů PBH-300 Obsah 1. Úvod 2. Určení 3. Technický popis 4. Technické údaje 5. Příprava zvedáku k použití 6. Pracovní podmínky 7. Provozní a bezpečnostní

Více

Aktualizováno 15.4.2013. GRE ohřev NÁVOD K POUŽITÍ

Aktualizováno 15.4.2013. GRE ohřev NÁVOD K POUŽITÍ Aktualizováno 15.4.2013 GRE ohřev NÁVOD K POUŽITÍ Popis VELMI DŮLEŽITÉ: VÝROBEK JE URČEN PRO INSTALACI VE VODOROVNÉ POLOŽENÉ POLOZE NA ZEMI!! NIKDY JEJ NAINSTALUJTE NA STĚNU! VÝROBEK SE SMÍ PROVOZOVAT,

Více

Myčky na nádobí. Návod k montáži MI61010E

Myčky na nádobí. Návod k montáži MI61010E Myčky na nádobí Návod k montáži MI61010E Poznámky Před montáží myčky si pečlivě přečtěte tento návod. Pokud tak učiníte, lépe poznáte způsoby připojení přívodní a vypouštěcí hadice, napájecího kabelu a

Více

http://www.workshopdata.com/printmaintenance.do

http://www.workshopdata.com/printmaintenance.do Stránka č. 1 z 5 Údaje o zákazníkovi: Jméno: Poštovní Kód: : : SPZ: Stav najetých kilometrů: Vysvětlující ikony: Kód OE Dodatečná Práce OK Dokončeno Potřebuje výměnu/opravu * Mohou být potřebné náhradní

Více

Návod k instalaci a obsluze EB 8546-1 CS. Regulátor přívodního tlaku, typ 4708-45. pro zvýšený pneumatický výkon

Návod k instalaci a obsluze EB 8546-1 CS. Regulátor přívodního tlaku, typ 4708-45. pro zvýšený pneumatický výkon Regulátor přívodního tlaku, typ 4708-45 pro zvýšený pneumatický výkon Obr. 1: Regulátor přívodního tlaku, typ 4708-45 Návod k instalaci a obsluze EB 8546-1 CS Vydání: březen 2010 Obsah Obsah 1 Konstrukce

Více

Návod na obsluhu a údržbu ráčnového utahováku 1/2 W 134 L

Návod na obsluhu a údržbu ráčnového utahováku 1/2 W 134 L Návod na obsluhu a údržbu ráčnového utahováku 1/2 W 134 L s pravým a levým chodem Obj. č. D 322 603 Stav k 11/99 Vážený zákazníku, děkujeme Vám za projevenou důvěru v náš výrobek. Před tím, než začnete

Více

ŽALUZIOVÝ POHON J4 WT NÁVOD K MONTÁŽI A POUŽITÍ

ŽALUZIOVÝ POHON J4 WT NÁVOD K MONTÁŽI A POUŽITÍ ŽALUZIOVÝ POHON J4 WT NÁVOD K MONTÁŽI A POUŽITÍ OBSAH 1 Všeobecné informace 3 1.1 Všeobecné bezpečnostní pokyny 3 1.2 Prohlášení o shodě 4 1.3 Technické údaje 4 2 Instalace 5 2.1 Montáž 5 2.1.1 Profil

Více

PODSTROPNÍ VENTILÁTOR - DESTRATIFIKÁTOR

PODSTROPNÍ VENTILÁTOR - DESTRATIFIKÁTOR M A N D Í K TPM 048/05 PLATÍ OD: 1.2.2005 PODSTROPNÍ VENTILÁTOR - DESTRATIFIKÁTOR D1, D2, D3 Tyto technické podmínky stanovují řadu vyráběných velikostí podstropních ventilátorů. Platí pro výrobu, navrhování,

Více

Compressed Air Treatment. Vodou chlazené dochlazovače s pevnou trubkovnicí. Hypercool. Návod na obsluhu, údržbu a provoz

Compressed Air Treatment. Vodou chlazené dochlazovače s pevnou trubkovnicí. Hypercool. Návod na obsluhu, údržbu a provoz Compressed Air Treatment Vodou chlazené dochlazovače s pevnou trubkovnicí Hypercool řady WFN/WFC/WFS/WFA Návod na obsluhu, údržbu a provoz Kód: 271584 Vydání ze dne 15.7.2002 - Rev. 0 Bezpečnostní upozornění

Více

PŘÍRUČKA KE STROPNÍMU VENTILÁTORU FUTURA II ECO LED

PŘÍRUČKA KE STROPNÍMU VENTILÁTORU FUTURA II ECO LED PŘÍRUČKA KE STROPNÍMU VENTILÁTORU FUTURA II ECO LED BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ Informace obsažené v tomto návodu jsou připraveny tak, aby vám pomohly bezproblémově zprovoznit stropní ventilátor. 1. Tento produkt

Více

Model: UR200-UR400-UR600 UF200-UF400-UF600

Model: UR200-UR400-UR600 UF200-UF400-UF600 Model: UR200-UR400-UR600 UF200-UF400-UF600 Uživatelská příručka CZ 14 201-070726 1 CZ Obsah Důležité bezpečnostní pokyny 14 Vybalení a instalace 14 Elektrické zapojení 15 Uvedení zařízení do provozu 15

Více

Koncové spínače B U S I N E S S P A R T N E R. Materiály. Vlastnosti. Stavebnictví. Prumyslová automatizace. Prumysl

Koncové spínače B U S I N E S S P A R T N E R. Materiály. Vlastnosti. Stavebnictví. Prumyslová automatizace. Prumysl 7551 7552 Koncové spínače Koncové spínače 7551 a 7552 jsou vhodné pro ovládání celé řady průmyslových strojů a zařízení, zejména mostových jeřábů, kladkostrojů a dalších zdvihacích nebo transportních zařízení.

Více

Přírubový přímý a trojcestný regulační ventil BVS

Přírubový přímý a trojcestný regulační ventil BVS Přírubový přímý a trojcestný regulační ventil VS Návod k instalaci a obsluze 1 Profil produktu ezpečnostní normy Kompletně utěsněný motorový ventil společnosti road je vyroben v souladu s evropským certifikátem

Více

Nastavení teploty 1/2 1/2 3/4 3/4 1 1 30-48 C 40-60 C 30-48 C 40-60 C 30-48 C 40-60 C. - uzávěr: - pružina: - těsnící prvky: - nástavec série 522:

Nastavení teploty 1/2 1/2 3/4 3/4 1 1 30-48 C 40-60 C 30-48 C 40-60 C 30-48 C 40-60 C. - uzávěr: - pružina: - těsnící prvky: - nástavec série 522: CALEFFI www.caleffi.com Nastavitelné termostatické směšovací ventily pro ohřívače vody se zásobníkem 58806.04 CZ Copyright 008 Caleffi Funkce Série 50-5 Směšovací ventily série 50 a 5 se používají v systémech,

Více

Mlýnská 930/8, 678 01 Blansko. Návod k použití. Dezinfekční zařízení GERMID. Typy: V015, V025, V030, V055

Mlýnská 930/8, 678 01 Blansko. Návod k použití. Dezinfekční zařízení GERMID. Typy: V015, V025, V030, V055 Mlýnská 930/8, 678 01 Blansko Návod k použití Dezinfekční zařízení GERMID Typy: V015, V025, V030, V055 Obsah: 1. Úvod 2. Princip UV záření 3. Technický popis zařízení 4. Instalace a montáž 5. Provozní

Více

Provozní předpis. pro uzavírací klapky ABO série 3 E

Provozní předpis. pro uzavírací klapky ABO série 3 E Provozní předpis pro uzavírací klapky ABO série 3 E 1. Úvod 2. Bezpečnostní pokyny 3. Provedení klapek 4. Doprava a skladování 5. Montáž do potrubí 6. Tlaková zkouška potrubí 7. Provoz a údržba 8. Pomoc

Více

NÁVOD NA MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU

NÁVOD NA MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU Pokyny pro instalaci a zapojení Bezpečnostní a pokyny ikvidace o-carbon Rekuperační jednotka do jedné místnosti Před použitím jednotky, si pečlivě přečtěte tento návod a záruční podmínky. Přečtěte si tyto

Více

II. ÚDAJE PRO OBJEDNÁVKU 3 1. Objednávkový klíč... 3. III. VŠEOBECNĚ 4 2. Popis... 4. 3. Provedení... 4. 5. Popis funkce... 4 IV.

II. ÚDAJE PRO OBJEDNÁVKU 3 1. Objednávkový klíč... 3. III. VŠEOBECNĚ 4 2. Popis... 4. 3. Provedení... 4. 5. Popis funkce... 4 IV. Tyto technické podmínky stanovují řadu vyráběných velikostí podstropních ventilátorů. Platí pro výrobu, navrhování, objednávání, dodávky, montáž, provoz, údržbu a revize. I. OBSAH II. ÚDAJE PRO OBJEDNÁVKU

Více

TITAN. Centrální motor s převodovkou pro mříže

TITAN. Centrální motor s převodovkou pro mříže TITAN Centrální motor s převodovkou pro mříže Montážní pokyny a upozornění Pozor: dodržujte uvedené pokyny kvůli bezpečnosti osob. Uchovejte tento návod pro pozdější použití. CE Prohlášení o shodě Centrální

Více

PŘÍRUČKA KE STROPNÍMU VENTILÁTORU AIRFUSION QUEST II

PŘÍRUČKA KE STROPNÍMU VENTILÁTORU AIRFUSION QUEST II PŘÍRUČKA KE STROPNÍMU VENTILÁTORU AIRFUSION QUEST II 2 BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ 1. Tento spotřebič není určen pro užívání osobami (včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi,

Více

Návod k montáži, obsluze a údržbě

Návod k montáži, obsluze a údržbě Návod k montáži, obsluze a údržbě Klimatizační zařízení KG/KGW v provedení ATEX pro potenciálně výbušné prostředí Doplňující informace pro uživatele (Překlad originálu) Wolf Česká republika s.r.o., Rybnická

Více

Myčky na nádobí Návod k instalaci CDI 45 Poznámky Před instalací si přečtěte pozorně tuto příručku. Přečtení návodu vám pomůže porozumět, jak zapojit přívody, vypouštěcí hadice a přívodní napájecí kabel

Více

VZDUCHOVÉ ČERPADLO NA OLEJ OP/T3/31B/N

VZDUCHOVÉ ČERPADLO NA OLEJ OP/T3/31B/N Návod k použití VZDUCHOVÉ ČERPADLO NA OLEJ OP/T3/31B/N Světová průmyslová dávkovací čerpadlo se zaručenou výkonností a bezproblémovým ovládáním. Čerpadlo je navrženo pro práci v náročných podmínkách a

Více

STAVEBNÍ MÍCHAČKA PROMIX-150

STAVEBNÍ MÍCHAČKA PROMIX-150 NÁŘADÍ A STROJE PRO STAVEBNICTVÍ NÁVOD K OBSLUZE STAVEBNÍ MÍCHAČKA PROMIX-150 UMACON, S.A. utiles y maquinas para la construccion, S.A. - Polígono Industrial Malpica C/F n 26 Tel. +34 976 571 212 Fax +34

Více

Karta obsluhy velkoobjemového přečerpávače CE Rhino VE

Karta obsluhy velkoobjemového přečerpávače CE Rhino VE Karta obsluhy velkoobjemového přečerpávače CE Rhino VE Ustavovací kus součástí Viz obr. 1 a Tabulka 1. P/N 7179410_01 - Czech - ZOBRAZENO V POLOZE OPEN 1 3 8 4 7 6 5 Obr. 1 Položka Ustavovací kus součástí

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Model č. 45-0315 45-0315- AF 315 ROZMETADLO. VAROVÁNÍ: Pozorně si přečtěte Pokyny a pravidla pro bezpečný provoz

NÁVOD K OBSLUZE. Model č. 45-0315 45-0315- AF 315 ROZMETADLO. VAROVÁNÍ: Pozorně si přečtěte Pokyny a pravidla pro bezpečný provoz NÁVOD K OBSLUZE Model č. 45-0315 VAROVÁNÍ: Pozorně si přečtěte Pokyny a pravidla pro bezpečný provoz 45-0315- AF 315 ROZMETADLO Bezpečnost Provoz Údržba Díly nejrychlejší způsob jak nakoupit díly www.speedepart.com

Více

ISIS Recover. Větrací jednotky. Rekuperační jednotky. Charakteristika. Rozměry. Funkční schéma. Katalog produktů 2011 / 2012 HR-A-03-V-G4-E-1-60

ISIS Recover. Větrací jednotky. Rekuperační jednotky. Charakteristika. Rozměry. Funkční schéma. Katalog produktů 2011 / 2012 HR-A-03-V-G4-E-1-60 Charakteristika Nástěnná vertikální instalace Vzduchový a 5 m /h Diagonální rekuperátor s účinností až 9 % nebo křížový rekuperátor s účinností až Rozměry HR-A--V-G4-E-1-6 6 % Elektrický drátkový dohřev

Více

Typový list. Technická specifikace:

Typový list. Technická specifikace: Albert E. 95 Výkonnost max. (1) 1,6 m 3 /min Minimální pracovní přetlak 5 bar Maximální pracovní přetlak 9 bar El. napětí / frekvence 400 / 50 V / Hz Šroubový blok ATMOS B 100 Hlučnost (2) 67 db(a) Mikroprocesorové

Více

Montážní návod pro dílenský jeřáb

Montážní návod pro dílenský jeřáb Montážní návod pro dílenský jeřáb BEZPEČNOSTNÍ POKYNY Přečtěte si pečlivě tyto pokyny před použitím! DŮLEŽITÉ Přečtěte si všechny pokyny před použitím a dodržujte všechny instrukce a bezpečnostní pokyny,

Více

VĚTRACÍ JEDNOTKY N-RVJ-C

VĚTRACÍ JEDNOTKY N-RVJ-C PODNIKOVÁ NORMA VĚTRACÍ JEDNOTKY PC 12 7336 1. POPIS VĚTRACÍ JEDNOTKY A NÁZVOSLOVÍ Základní částí větrací jednotky N-RVJ- C je radiální oběžné kolo poháněné elektromotorem. Před povětrnostními vlivy je

Více

Komponenty VZT rozvodů

Komponenty VZT rozvodů Specifikace Rozměry PODMÍNKY PROVOZU Ohřívač je určen pro provoz v krytých prostorách s okolní teplotou od 30 C do +50 C (prostředí obyčejné základní dle ČSN 33 2320) k ohřevu čistého vzduchu bez prachu

Více

Míchačka s nuceným oběhem M 50 M 450. I. Použití stroje...2 II. Princip fungování...2 III. Popis stroje...3 IV. Technické údaje...

Míchačka s nuceným oběhem M 50 M 450. I. Použití stroje...2 II. Princip fungování...2 III. Popis stroje...3 IV. Technické údaje... Míchačky s nuceným oběhem řada M Technický list Míchačky s nuceným oběhem M 50 M 450 VÝROBCE: FILAMOS, s.r.o. Hatě 546, 261 01 Příbram, Česká republika Tel: + 420 318 637 763, Fax: + 420 318 624 181 www.filamos.cz

Více

Poznámka: Zkontrolujte přiložené montážní příslušenství (háček pro krycí desku dvířek, šroub)

Poznámka: Zkontrolujte přiložené montážní příslušenství (háček pro krycí desku dvířek, šroub) Poznámky Před montáží myčky si pečlivě přečtěte tento návod. Pokud tak učiníte, lépe poznáte způsoby připojení přívodní a vypouštěcí hadice, napájecího kabelu a zvolíte optimální polohu pro umístění myčky.

Více

Návod k obsluze SEPREMIUM 10. Separátor kondenzátu 06/14

Návod k obsluze SEPREMIUM 10. Separátor kondenzátu 06/14 Návod k obsluze SEPREMIUM 10 Separátor kondenzátu 06/14 OBECNÁ FUNKCE Zařízení SEPREMIUM 10 slouží k odlučování oleje z kondenzátu, který je extrahován ze systémů na stlačený vzduch. Polypropylen má na

Více

Vysavač SC7060. Návod k obsluze. Před používáním tohoto přístroje si prosím pečlivě přečtěte tento návod a uložte jej pro případ potřeby v budoucnu.

Vysavač SC7060. Návod k obsluze. Před používáním tohoto přístroje si prosím pečlivě přečtěte tento návod a uložte jej pro případ potřeby v budoucnu. Vysavač SC7060 Návod k obsluze Před používáním tohoto přístroje si prosím pečlivě přečtěte tento návod a uložte jej pro případ potřeby v budoucnu. 1 1. Sestavení součástí vysavače 3 Příslušenství se může

Více

Pokynů pro instalaci modely s integrovanou v plynových

Pokynů pro instalaci modely s integrovanou v plynových Instalační manuál instalace autorizovaným servisem Doporučujeme pozorně přečíst a postupovat pouze podle pokynů v této příručce. Jakékoli nesrovnalosti na které narazíte během instalace nebo údržby by

Více

Přímočinné regulátory tlaku Přepouštěcí ventil Typ M 44-7 Obr. 1 Typ M 44-7 Přepouštěcí ventil, připojení G1, Kvs = 3.6 1. Konstrukce a funkční princip Tlakový regulační ventil, typ M 44-7, se skládá z

Více

Typový list. Technická specifikace:

Typový list. Technická specifikace: Albert E.50 V Výkonnost max. (1) 0,8 m 3 /min Minimální pracovní přetlak 5 bar Maximální pracovní přetlak 9 bar El. napětí / frekvence 400 / 50 V / Hz Šroubový blok ATMOS B 100 Hlučnost (2) 64* 69 db(a)

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Objednací číslo: M01650

NÁVOD K OBSLUZE. Objednací číslo: M01650 NÁVOD K OBSLUZE Objednací číslo: M01650 Ušetřete si čas a neutrácejte zbytečně peníze! Toto malé čerpadlo Vám usnadní výměnu motorového oleje ve Vašem automobilu bez problémů a bez velkých nákladů. Vyčerpání

Více

Rotační šroubové kompresory RMF 110-132 - 160 kw

Rotační šroubové kompresory RMF 110-132 - 160 kw Rotační šroubové kompresory RMF 110-132 - 160 kw SPOLEHLIVÁ TECHNOLOGIE Rotační šroubové kompresory RMF vysoký výkon vysoká spolehlivost snadná údržba to vše je výsledkem desetiletí zkušeností s vývojem

Více

Rotační šroubové kompresory. RMF 110-132 - 160 kw SPOLEHLIVÁ TECHNOLOGIE

Rotační šroubové kompresory. RMF 110-132 - 160 kw SPOLEHLIVÁ TECHNOLOGIE Rotační šroubové kompresory RMF - - kw SPOLEHLIVÁ TECHNOLOGIE Rotační šroubové kompresory RMF vysoký výkon vysoká spolehlivost snadná údržba to vše je výsledkem desetiletí zkušeností s vývojem a konstrukcí

Více

Použití: Lis SCHWITZLER Lokomotiv MP-80B je určen k transferovým přenosům na hrnky o průměru 80 mm. Technické parametry:

Použití: Lis SCHWITZLER Lokomotiv MP-80B je určen k transferovým přenosům na hrnky o průměru 80 mm. Technické parametry: Návod k obsluze Lis na hrnky SCHWITZLER Lokomotiv MP-80B UNIVOX spol. s r.o., Kolonie 392/2, Český Těšín, www.grawerton.cz, grawerton@univox.cz 1 Použití: Lis SCHWITZLER Lokomotiv MP-80B je určen k transferovým

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 826 885. Model č. 123 55

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 826 885. Model č. 123 55 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 826 885 Model č. 123 55 Tato elektrická vrtačka je určena pro vrtání do různých materiálů jako je kov, dřevo, kámen,umělohmotné materiály, nebo keramické předměty a pro zašroubování

Více

NÁVOD K OBSLUZE MONTÁŽNÍ A PROVOZNÍ PŘEDPISY. ponorných čerpadel řady

NÁVOD K OBSLUZE MONTÁŽNÍ A PROVOZNÍ PŘEDPISY. ponorných čerpadel řady NÁVOD K OBSLUZE MONTÁŽNÍ A PROVOZNÍ PŘEDPISY ponorných čerpadel řady TM 10 OBSAH 1.0 Úvod str. 2 1.1 Záruka str. 2 1.2 Popis čerpadla str. 2 1.3 Přeprava a instalace str. 4 1.4 Technické detaily str.

Více

ČELNÍ AXIÁLNÍ PŘEVODOVKY

ČELNÍ AXIÁLNÍ PŘEVODOVKY ČELNÍ AXIÁLNÍ PŘEVODOVKY Typy: CV, RCV NÁVOD PRO INSTALACI, PROVOZ A ÚDRŽBU MOTOR-GEAR a.s.; Martinská čtvrť 1800; 744 01 Frenštát p.r. Tel: 556 830 660 Fax: 556 830 661 E-mail: motorgear@motorgear.cz

Více

Návod na montáž. www.solarpower.cz

Návod na montáž. www.solarpower.cz Návod na montáž DHW www.solarpower.cz Bezpečnostní pokyny: Prosím přečtěte si pečlivě návod k instalaci, než produkt uvedete do provozu. Předejdete tím poškození systému, které by mohlo vzniknout v důsledku

Více

BAZÉNOVÉ SVĚTLO UL - P100 (12V/100W)

BAZÉNOVÉ SVĚTLO UL - P100 (12V/100W) BAZÉNOVÉ SVĚTLO UL - P100 (12V/100W) INSTALAČNÍ A UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA i Přečtěte si návod k použití 1. Přípravné kroky, které musí provést elektrikář před instalací světla: viz obrázek 1. 120 CM MIN.

Více

Kroužkový sběrač. Stavební zdvihací zařízení. Průmyslová automatizace

Kroužkový sběrač. Stavební zdvihací zařízení. Průmyslová automatizace 50A Kroužkový sběrač Kroužkový sběrač je zařízení, které pomocí sady kroužků a sběračů umožňuje přenos elektrického proudu mezi pevnou a rotující částí. Kroužkový sběrač 50A najde uplatnění zejména v elektrických

Více

Mlýnská 930/8, 678 01 Blansko. Návod k použití. Dezinfekční zařízení GERMID. Typy: V015, V025, V030, V055

Mlýnská 930/8, 678 01 Blansko. Návod k použití. Dezinfekční zařízení GERMID. Typy: V015, V025, V030, V055 Mlýnská 930/8, 678 01 Blansko Návod k použití Dezinfekční zařízení GERMID Typy: V015, V025, V030, V055 Obsah: 1. Úvod 2. Princip UV záření 3. Technický popis zařízení 4. Instalace a montáž 5. Provozní

Více

Dynamos - pohon pro posuvné brány

Dynamos - pohon pro posuvné brány Dynamos - pohon pro posuvné brány Instalační a uživatelský návod CZ NÁVOD K INSTALACI Důležité upozornění Příklad instalace Přečtěte si pozorně pokyny k instalaci. Před instalací pohonu zkontrolujte, jsou-li

Více

VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ POPIS SUŠIČKY PŘÍPOJKA PRO ODVĚTRÁVÁNÍ ZMĚNA SMĚRU OTVÍRÁNÍ DVEŘÍ

VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ POPIS SUŠIČKY PŘÍPOJKA PRO ODVĚTRÁVÁNÍ ZMĚNA SMĚRU OTVÍRÁNÍ DVEŘÍ OBSAH PŘED POUžITÍM SUŠIČKY/PŘIPOJENÍ VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ POPIS SUŠIČKY PŘÍPOJKA PRO ODVĚTRÁVÁNÍ ZMĚNA SMĚRU OTVÍRÁNÍ DVEŘÍ 8 PŘED POUžITÍM SUŠIČKY/PŘIPOJENÍ 1. Rozbalení a kontrola Po vybalení

Více

Hypercool. Vodou chlazené dochlazovače s vyjímatelnou trubkovnicí. řady WRN/WRC/WRS/WRA. Návod na obsluhu, údržbu a provoz

Hypercool. Vodou chlazené dochlazovače s vyjímatelnou trubkovnicí. řady WRN/WRC/WRS/WRA. Návod na obsluhu, údržbu a provoz Compressed Air Treatment Vodou chlazené dochlazovače s vyjímatelnou trubkovnicí Hypercool řady WRN/WRC/WRS/WRA Návod na obsluhu, údržbu a provoz Kód: 271577 Vydání ze dne 15.7.2002 - Rev. 0 Bezpečnostní

Více

Typový list. Technická specifikace:

Typový list. Technická specifikace: Albert E. 170 Výkonnost max. (1) 2,9 m 3 /min 2,7 m 3 /min 2,4 m 3 /min Minimální pracovní přetlak 5 bar Maximální pracovní přetlak 8 bar 10 bar 13 bar El. napětí / frekvence 400 / 50 V / Hz Šroubový blok

Více

Návod k použití obsahuje 9 kapitol, kdy každá se věnuje specifickému tématu. Dodatky na závěr návodu k použití jsou doplněním těchto kapitol.

Návod k použití obsahuje 9 kapitol, kdy každá se věnuje specifickému tématu. Dodatky na závěr návodu k použití jsou doplněním těchto kapitol. KAPITOLA 1: ÚVOD 1.1 Jak pracovat s návodem k použití Návod k použití, který držíte v rukou obsahuje informace o použití, instalaci a údržbě vibrátorů A11 a A12, vyrobených firmou Zhermack S.p.A. Vibrátory

Více

Chladič na víno a šampaňské Návod k obsluze

Chladič na víno a šampaňské Návod k obsluze Chladič na víno a šampaňské Návod k obsluze Před uvedením tohoto výrobku do provozu se, prosím, seznamte s návodem k jeho obsluze, a to i v případě, že jste již obeznámeni s používáním výrobků podobného

Více

Vysavač prachu do automobilu Turbo. Obj. č.: 85 22 10

Vysavač prachu do automobilu Turbo. Obj. č.: 85 22 10 NÁVOD K OBSLUZE Verze 11/99 Vysavač prachu do automobilu Turbo Obj. č.: 85 22 10 Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení do provozu a k obsluze. Jestliže výrobek předáte

Více

Plynule nastavitelný regulátor tlakové diference a omezením průtoku

Plynule nastavitelný regulátor tlakové diference a omezením průtoku Regulátory tlakové diference DAL 516 Plynule nastavitelný regulátor tlakové diference a omezením průtoku Udržování tlaku & Kvalita vody Vyvažování & Regulace Termostatická regulace ENGINEERING ADVANTAGE

Více

Návod k montáži VAZ H1000/1, VAZ H1500/1. Návod k montáži. Pro servisního technika. Vydavatel/Výrobce Vaillant GmbH

Návod k montáži VAZ H1000/1, VAZ H1500/1. Návod k montáži. Pro servisního technika. Vydavatel/Výrobce Vaillant GmbH Návod k montáži Pro servisního technika Návod k montáži VAZ H1000/1, VAZ H1500/1 CZ Vydavatel/Výrobce Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28 10 info@vaillant.de

Více

Návod na montáž, obsluhu a údržbu HAWS A8100 BEZPEČNOSTNÍ SPRCHA PRO CELKOVÝ OPLACH INTERIÉROVÁ

Návod na montáž, obsluhu a údržbu HAWS A8100 BEZPEČNOSTNÍ SPRCHA PRO CELKOVÝ OPLACH INTERIÉROVÁ Návod na montáž, obsluhu a údržbu HAWS A8100 BEZPEČNOSTNÍ SPRCHA PRO CELKOVÝ OPLACH INTERIÉROVÁ 4/2013 2 1 sprchová hlavice pro celkový oplach 2 patice s přírubou pro ukotvení sprchy 3 - uzavírací ventil

Více

Nerezové kulové ventily série 26d se samodotahovatelným sedlem a nebo plovoucím kulovým segmentem

Nerezové kulové ventily série 26d se samodotahovatelným sedlem a nebo plovoucím kulovým segmentem Nerezové kulové ventily série 26d se samodotahovatelným sedlem a nebo plovoucím kulovým segmentem Použití: Těsně uzavírací kulový kohout nerezové oceli pro agresivní média, obvzláště pro chemický průmysl:

Více

NÁVOD K POUŽITÍ ZP MATRACE ANTIDEKUBITNÍ VZDUCHOVÁ S PULZNÍM KOMPRESOREM PA 3500

NÁVOD K POUŽITÍ ZP MATRACE ANTIDEKUBITNÍ VZDUCHOVÁ S PULZNÍM KOMPRESOREM PA 3500 NÁVOD K POUŽITÍ ZP MATRACE ANTIDEKUBITNÍ VZDUCHOVÁ S PULZNÍM KOMPRESOREM PA 3500 DODAVATEL : DMA Praha s.r.o. Centrála-distribuce: Kunice 207, 251 63 Strančice tel.: 323 664 465-6, fax: 323 664 335 www.dmapraha.cz,

Více

BAZÉNOVÉ SVĚTLO LED-P100 (12V/8W)

BAZÉNOVÉ SVĚTLO LED-P100 (12V/8W) BAZÉNOVÉ SVĚTLO LED-P100 (12V/8W) INSTALAČNÍ A UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA i Přečtěte si návod k použití 1. Přípravné kroky, které musí provést elektrikář před instalací světla: viz obrázek 1. 120 CM MIN. K NAPÁJECÍMU

Více

Návod pro montáž a údržbu sálavých panelů

Návod pro montáž a údržbu sálavých panelů Návod pro montáž a údržbu sálavých panelů Bezpečnostní předpisy Hmotnost v kg/m Provedení Model Standard Speciál Protože jsou panely těžké (viz tabulku hmotností), musí být transportovány minimálně dvěmi

Více

Přímý dovozce LED osvětlení

Přímý dovozce LED osvětlení Panel: TPL 60x60 Příkon: 36 Wattů Prac. napětí: 230V AC Barev. teplota: 3.000-3.500, 4.000-4.500, 5.500-6.000K Tvar: Hranatý Tloušťka: 9mm Vážení zákazníci! Děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup našich

Více

Pásová bruska BBSM900

Pásová bruska BBSM900 Version 1.2 česky Pásová bruska BBSM900 Návod na obsluhu Art.-Nr.: 263 10 Art.-Bez.: BBSM900 Obsah: Poznámky: Důležitá upozornění 2 Před uvedením do provozu 2 Řádné použití 3 Všeobecné bezpečnostní předpisy

Více

Řada Mobrey MCU900 Řídicí jednotka kompatibilní spřevodníky 4 20 ma + HART

Řada Mobrey MCU900 Řídicí jednotka kompatibilní spřevodníky 4 20 ma + HART IP2030-CS/QS, rev. AA Řada Mobrey MCU900 Řídicí jednotka kompatibilní spřevodníky 4 20 ma + HART Průvodce rychlou instalací VAROVÁNÍ Nedodržení bezpečnostních pokynů pro instalaci může způsobit smrt, nebo

Více

220-240V 50Hz. indukční aktivní(především ventilátory) Stupeň ochrany IP34 Celkové rozměry nepřekročí Teplota prostředí

220-240V 50Hz. indukční aktivní(především ventilátory) Stupeň ochrany IP34 Celkové rozměry nepřekročí Teplota prostředí BU Obsah 1- Ustanovení 2- Doručená sada 3- Základní technický popis 4- Obchodní podmínky 5- Reklamační požadavky 6- Popis a složení 7- Instalace a připojení k elekt.proudu 8- Popis ovládání modelů, návrh

Více

TTW 25000 S / TTW 35000 S

TTW 25000 S / TTW 35000 S TTW 25000 S / TTW 35000 S CS NÁVOD K OBSLUZE VENTILÁTOR TRT-BA-TTW25000S35000S-TC-001-CS OBSAH 01. Všeobecný popis........................ 01 02. Bezpečnostní pokyny.................... 01 03. Návod na

Více

STAVEBNÍ MÍCHAČKY PRO SVÉPOMOCNÉ STAVEBNÍKY I PROFESIONÁLY CHP-80

STAVEBNÍ MÍCHAČKY PRO SVÉPOMOCNÉ STAVEBNÍKY I PROFESIONÁLY CHP-80 PŘÍRUČKA PRO OBSLUHU A ÚDRŽBU STAVEBNÍ MÍCHAČKY PRO SVÉPOMOCNÉ STAVEBNÍKY I PROFESIONÁLY CHP-80 Příručka pro obsluhu a údržbu TATO PŘÍRUČKA JE NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ STROJE Důležité upozornění: Před spuštěním

Více

Pohon garážových vrat

Pohon garážových vrat Hněvkovského 30/65, 61700 Brno-Komárov Pohon garážových vrat Instalační a uživatelský manuál Upozornění: je důležité pro bezpečnost všech osob, kteří instalují a používají tento pohon garážových vrat,

Více

Návod k použití pro Ovinovací stroj

Návod k použití pro Ovinovací stroj Návod k použití pro Ovinovací stroj Katalogové číslo: 180003 Popis Způsob balení palet ovinováním zajišťuje: perfektní zafixování zboží na paletě ochranu proti vlhkosti a zašpinění ekonomické balení -

Více

MĚNIČ NAPĚTÍ DC/AC VÝKON: 100 W 150 W 300 W 350 W 400 W 600 W. Návod k obsluze

MĚNIČ NAPĚTÍ DC/AC VÝKON: 100 W 150 W 300 W 350 W 400 W 600 W. Návod k obsluze MĚNIČ NAPĚTÍ DC/AC VÝKON: 100 W 150 W 300 W 350 W 400 W 600 W Návod k obsluze 1. POPIS 2. ZAPOJENÍ ZAŘÍZENÍ Červený kabel veďte z červené svorky (+) baterie do červené zdířky (+) v měniči napětí a černý

Více

DIN. Koncový spínač B U S I N E S S P A R T N E R. Materiály. Vlastnosti. Stavebnictví. Prumyslová automatizace. Prumysl

DIN. Koncový spínač B U S I N E S S P A R T N E R. Materiály. Vlastnosti. Stavebnictví. Prumyslová automatizace. Prumysl DIN Koncový spínač Koncový spínač DIN najde široké uplatnění v různých oblastech průmyslu, stavebnictví a řadě dalších. Jako pomocný ovladač je vhodný pro řízení kontrolních obvodů napájení (stykače, PLC)

Více

NÁVOD K POUŽITÍ ZP MATRACE ANTIDEKUBITNÍ VZDUCHOVÁ S PULZNÍM KOMPRESOREM PA 5500

NÁVOD K POUŽITÍ ZP MATRACE ANTIDEKUBITNÍ VZDUCHOVÁ S PULZNÍM KOMPRESOREM PA 5500 NÁVOD K POUŽITÍ ZP MATRACE ANTIDEKUBITNÍ VZDUCHOVÁ S PULZNÍM KOMPRESOREM PA 5500 DODAVATEL : DMA Praha s.r.o. Centrála-distribuce: Kunice 207, 251 63 Strančice tel.: 323 664 465-6, fax: 323 664 335 www.dmapraha.cz,

Více

II. VŠEOBECNĚ 3 1. Popis... 3. 2. Provedení... 3. 4. Zabudování a umístění... 6 III. TECHNICKÉ ÚDAJE 6. 5. Základní parametry... 6

II. VŠEOBECNĚ 3 1. Popis... 3. 2. Provedení... 3. 4. Zabudování a umístění... 6 III. TECHNICKÉ ÚDAJE 6. 5. Základní parametry... 6 Tyto technické podmínky stanovují řadu vyráběných velikostí a provedení lineárních vířivých vyústí s pevnými lamelami (dále jen vyústě). Platí pro výrobu, navrhování, objednávání, dodávky, montáž a provoz.

Více

Hydraulický zvedák převodovky 500 kg. www.elit.cz

Hydraulický zvedák převodovky 500 kg. www.elit.cz Hydraulický zvedák převodovky 500 kg www.elit.cz Prvním použitím tohoto výrobku uživatel svou svobodnou vůlí stvrzuje, že tento manuál řádné prostudoval, pochopil všechny náležitosti a seznámil se se všemi

Více

Nejedná se o kůlnu, nýbrž o komplexní řešení vašich problémů se skladováním

Nejedná se o kůlnu, nýbrž o komplexní řešení vašich problémů se skladováním Uživatelská příručka APEX 6x3 Nejedná se o kůlnu, nýbrž o komplexní řešení vašich problémů se skladováním Před zahájením montáže si pečlivě prostudujte tuto uživatelskou příručku - česky A-1070-2 519115

Více

PROTECO PNEUMATICKÝ UTAHOVÁK 42.01-22105, 22110, 22120, 22130, 22140 PROTECO 42.01-22105, 22110, 22120, 22130, 22140

PROTECO PNEUMATICKÝ UTAHOVÁK 42.01-22105, 22110, 22120, 22130, 22140 PROTECO 42.01-22105, 22110, 22120, 22130, 22140 PNEUMATICKÝ UTAHOVÁK 42.01-22105, 22110, 22120, 22130, 22140 PROTECO 42.01-22105, 22110, 22120, 22130, 22140 PŮVODNÍ NÁVOD K OBSLUZE PNEUMATICKÉHO UTAHOVÁKU označení: 42.01-22105, 22110, 22120, 22130,

Více

N0524/N1024, N05230-2POS/N10230-2POS KLAPKOVÉ POHONY BEZ VRATNÉ PRUŽINY PRO 2-POLOHONOU A 3-BODOVOU REGULACI

N0524/N1024, N05230-2POS/N10230-2POS KLAPKOVÉ POHONY BEZ VRATNÉ PRUŽINY PRO 2-POLOHONOU A 3-BODOVOU REGULACI , N05230-2POS/N10230-2POS KLAPKOVÉ POHONY BEZ VRATNÉ PRUŽINY PRO 2-POLOHONOU A 3-BODOVOU REGULACI TECHNICKÉ INFORMACE OBECNĚ Klapkové pohony zajišťují 2-polohovou a 3-bodovou regulaci pro: vzduchové klapky,

Více

Pohon brány do šířky 2m 900 SN 20CS 900 SN -20

Pohon brány do šířky 2m 900 SN 20CS 900 SN -20 Pohon brány do šířky 2m 900 SN 20CS 900 SN -20 Obsah Bezpečnost......2 Vybavení......2 Modely a vlastnosti......3 Rozměry....3 Připevnění ramene/předběžná kontrola......4 Montáž......4 Odblokování......5

Více