WBH Šaržové radlicové míchačky WBH

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "WBH Šaržové radlicové míchačky WBH"

Transkript

1 CZ WBH Šaržové radlicové míchačky WBH INSTALACE, OBSLUHA A ÚDRŽBA Manuál č. MAP M.CZ Vydání: A Poslední aktualizace: květen 01 PŮVODNÍ NÁVOD V ANGLIČTINĚ WAMGROUP S.p.A. Via Cavour, Ponte Motta Cavezzo (MO) - ITALY fax internet + 39 / 0535 / / 0535 / 6186

2 Při výrobě veškerých výrobků uvedených v tomto katalogu byly dodržovány postupy systému jakosti společnosti WAMGROUP S.p.A. Systém kvality společnosti, jenž byl v červenci 1994 certifikován podle mezinárodních norem UNI EN ISO 900 a jenž byl doplněn podle posledního vydání normy UNI EN ISO 9001, zabezpečuje u celého výrobního procesu jeho kontrolovaný průběh, který garantuje standard kvality výrobku, počínaje zpracováním objednávky až po technický servis po realizaci dodávky. Tato publikace ruší a nahrazuje veškerá dřívější vydání a revize. Vyhrazujeme si právo k začlenění změn bez upozornění. Tento katalog není možné reprodukovat, a to ani částečně, bez předchozího souhlasu.

3 REJSTŘÍK 05.1 Vydání: A SHRNUTÍ 1.0 OBECNÉ INFORMACE Rozsah manuálu Symboly Slovníček a terminologie Údaje o výrobci a identifikace zařízení Žádost o asistenci Záruka Vyloučení odpovědnosti INFORMACE O BEZPEČNOSTI Obecná bezpečnostní doporučení Bezpečnostní doporučení pro přepravu a manipulaci Bezpečnostní doporučení pro instalaci Bezpečnostní doporučení pro používání a provoz Bezpečnostní doporučení pro údržbu a výměnu součástí TECHNICKÉ INFORMACE Obecný popis zařízení Hlavní součásti Princip provozu Povolené užití Nevhodné a nepovolené užití Úroveň hluku Ekologické provozní omezení Celkové rozměry a technické parametry Bezpečnostní a informační značky Zabezpečovací zařízení Další rizika INFORMACE O MANIPULACI A PŘEPRAVĚ Typ balení Tovární zkoušky Převzetí zboží Skladování zařízení Rozměry a hmotnost zabaleného zařízení Postupy zdvihání a vykládky Manipulace se zařízením Zdvihací body Vybalení a likvidace obalu... 4 III

4 REJSTŘÍK 05.1 Vydání: A 5.0 INSTALACE A MONTÁŽ Doporučení pro instalaci Kontrola blokačního systému klíčového zamykacího zařízení solenoidem Připojení potrubí Ventilace s filtračním sáčkem Připojení přívodu výměníku tepla (verze s pláštěm) Vlastnosti stlačeného vzduchu Přívod stlačeného vzduchu pro přídavnou vypouštěcí klapku v čelním vývodu Regulace délky otevírání a uzavírání vypouštěcí klapky v čelním vývodu Přídatný výstupní pneumatický zdroj Elektrické připojení Důležité parametry, jež by měl elektroinstalatér dodržet Ovládací prvky Přezkoušení INFORMACE O POUŽÍVÁNÍ Spuštění výroby Čištění míchačky po ucpání Používání zařízení Plnění materiálem První plnění Náhodné vypnutí míchačky Výměník tepla (míchačky s pláštěm) Přidávání přísad Vypouštění materiálu Zařízení pro vstřikování kapalin (alternativa) Výpust pro odběr vzorků Delší odstávka stroje po jeho sestavení Možné opětovné použití po delších odstávkách INFORMACE O ÚDRŽBĚ Údržba Testy a kontroly prováděné na pracovišti Pravidelné kontroly Čištění míchačky Čištění zařízení (stroje) Utažení těsnění na koncových ložiscích Utažení hnacích řemenů (u CI) IV

5 REJSTŘÍK 05.1 Vydání: A 8.0 VÝMĚNA DÍLŮ Bezpečnostní doporučení pro výměnu Kontrola opotřebení dílů na pružné spojce Ložiska hřídele rotoru Koncové ložisko na boční straně pohonné jednotky Instalace koncového ložiska Koncové ložisko na protilehlé straně pohonné jednotky Výměna ucpávek Výměna těsnění na koncových ložiscích typu SW Mazání Mazání pohonné jednotky Plánovaná generální prohlídka Údržba výpusti pro odběr vzorků (alternativa) Výměna pístu na manuální výpusti pro odběr vzorků Výměna pístu na pneumatické výpusti pro odběr vzorků Postup čištění sací trysky zařízení pro vstřikování kapalin Demontáž a vyřazení z provozu Vrácení zařízení (stroje) Demolice a likvidace INFORMACE TÝKAJÍCÍ SE ZÁVAD Řešení problémů Tipy pro odstraňování závad TECHNICKÉ ÚDAJE NÁHRADNÍ DÍLY... 9 A PŘÍLOHY A1 Tabulka utahovacích momentů pro šrouby a matice A Tabulka maziv a těsnicích hmot A3 Tabulka maziv pro převodovku A4 Prohlášení společnosti V

6 1.0 OBECNÉ INFORMACE 05.1 Vydání: A 1.1 Rozsah manuálu Tuto příručku připravil výrobce za účelem poskytnutí provozních technických informací k instalaci, provozu a údržbě daného zařízení. Příručku, která je nedílnou součástí daného zařízení, je potřeba uchovávat po dobu životnosti zařízení na známém, snadno dostupném místě tak, aby byly informace v něm obsažené k dispozici vždy tehdy, když jsou zapotřebí. Pokud příručku ztratíte, je ukradena nebo nečitelná, požádejte výrobce o novou a uveďte přitom sériové číslo zařízení. Pokud dané zařízení změní vlastníka, musí být novému vlastníkovi příručka předána coby součást dodaného zařízení. Příručka je určena odborným technickým pracovníkům, kteří byli pověřeni výrobcem, vlastníkem a montážní firmou k zacházení s daným zařízením, k čemuž jsou nezbytné specifické technické dovednosti z daného oboru (elektrotechnického, strojírenského apod.). Vyobrazení se mohou lišit od skutečné struktury daného zařízení, což však nenarušuje popis jeho chodu. Pokud si nejste jisti, požádejte výrobce o upřesnění. Výrobce si vyhrazuje právo k provedení změn v příručce bez nutného předchozího upozornění, s výjimkou změn, které se týkají úrovně bezpečnosti. Technické informace obsažené v tomto návodu k použití jsou vlastnictvím výrobce, a proto musí být považovány za důvěrné. Je zakázáno příručku používat k jinému účelu než k účelu výhradně spojenému s provozem a údržbou daného zařízení. Tyto informace byly výrobcem poskytnuty v původním jazyce (angličtina) a mohou být přeloženy do dalších jazyků tak, aby byly splněny zákonné a/nebo obchodní požadavky. 1

7 1.0 OBECNÉ INFORMACE 05.1 Vydání: A 1. Symboly K zdůraznění určitých částí textu, za účelem bezpečnosti nebo k označení důležitých informací, byly použity určité níže uvedené symboly. Je důležité, aby informace zvýrazněné těmito symboly byly striktně dodržovány. Nebezpečí - Varování Upozorňuje na velmi nebezpečné situace, které mohou v případě opomenutí představovat ohrozit zdraví a bezpečnost osob. Pozor Upozorňuje na nutnost zaujetí odpovídajícího přístupu pro zamezení vzniku rizika pro zdraví a bezpečnost osob a pro prevenci vzniku hospodářských škod. Důležité Upozorňuje na zvláště důležité technické informace, jež nesmějí být opomenuty.

8 1.0 OBECNÉ INFORMACE 05.1 Vydání: A Seznam bezpečnostních a informačních symbolů Znázornění symbolu Popis symbolu Symbol nebezpečí: upozorňuje na nebezpečí úrazu elektrickým proudem v důsledku přítomnosti součástí pod napětím v rozvodné skříni nebo na ovládacím panelu. Povinné: přečtěte si tuto příručku před provedením jakékoli činnosti na daném zařízení. Zakázáno: upozorňuje na zákaz mazání nebo úprav pohybujících se částí. Nebezpečí: upozorňuje na nebezpečí vážného poranění končetin, pokud budou odkryty vnitřní pohybující se části zařízení. Před otevřením inspekčního nebo údržbového poklopu či dvířek odpojte dané zařízení od zdrojů elektrické energie. Informace: ukazuje směr rotace elektromotoru. Povinné: ukazuje závěsné body pro zdvihání každé z částí daného zařízení. Zakázáno: upozorňuje na zákaz vkládání rukou do zařízení. 3

9 1.0 OBECNÉ INFORMACE 05.1 Vydání: A 1.3 Slovníček a terminologie Obsluha: osoba řádně vyškolená a pověřená výrobním ředitelem k instalaci daného zařízení a provádění běžné údržby. Montážní firma, která zařízení instaluje: organizace disponující specializovanými techniky a odpovídajícím vybavením k provádění bezrizikové instalace a mimořádné údržby. Specializovaný technik: osoba, která zodpovídá za manipulaci se zařízením a je k tomu pověřena výrobcem, vlastníkem nebo montážní firmou. Tato osoba musí mít specifické technické dovednosti podle daného oboru (elektrotechnického, strojírenského apod.). Specializovaný technik musí, kromě obeznámenosti s prací na daném zařízení, být obeznámen s linkou či zařízením, na němž je dané zařízení instalováno. Běžná údržba: zahrnuje všechny činnosti nutné k udržení zařízení v dobrém provozním stavu tak, aby byla zajištěna delší provozní výdrž a stálé bezpečnostní podmínky. Mimořádná údržba: veškeré činnosti pro udržení zařízení v bezvadném stav. Zajištění bezpečnostních podmínek: veškerá preventivní opatření, jež pověření pracovníci musejí přijmout dříve, než budou zacházet s daným zařízením. Tato preventivní opatření jsou uvedena níže. - Zajistit, aby dané zařízení bylo odpojeno od všech elektrorozvodů a aby byly použity odpovídající přístroje, aby se zabránilo jejich náhodnému připojení. - Zajistit, aby veškeré pohybující se části zařízení byly zcela zastaveny. - Zajistit, aby teplota daného zařízení nemohla způsobit požár. - Zajistit v místě provozu odpovídající osvětlení. - Vyčkat, až se materiál, který má být zpracován v zařízení či stroji, zcela usadí. 4

10 1.0 OBECNÉ INFORMACE 05.1 Vydání: A 1.4 Údaje o výrobci a identifikace zařízení Důležité Neměňte údaje na identifikačním štítku. Udržujte identifikační štítky v čistotě, neporušené a údaje na nich napsané čitelné. Pokud dojde k poškození identifikačního štítku či k jeho nečitelnosti (i když se jedná třeba jen o jeden informativní prvek), požádejte výrobce o nový a vyměňte jej. Vyobrazené identifikační štítky identifikují dané zařízení a jeho hlavní součásti. Štítky obsahují údaje, jež jsou nezbytné k bezpečnému provozu. Obr. 1 A E Year WAMGROUP WAM S.p.A. v. Cavour 338 Ponte Motta/Cavezzo (MO)-ITALY Kg COD: B C D 1 - Identifikační štítek převodovky A) Rok výroby B) Jméno a adresa výrobce C) Identifikace převodovky D) Výrobní šarže E) Hmotnost převodovky A C D Year TYPE: Serial N0.: WAMGROUP Kg COD: B E - Identifikační štítek míchačky A) Rok výroby B) Jméno a adresa výrobce C) Typ míchačky D) Sériové číslo E) Hmotnost míchačky 5

11 1.0 OBECNÉ INFORMACE 05.1 Vydání: A A B Type Batch No. WAM 3 ~ Year Kg. V Hz Rpm kw A *01* C E IP 55 Ins.cl.: F cosφ Made in China 01 D COD: REV.04 F 3 - Identifikační štítek motoru A) Identifikační štítek elektromotoru B) Výrobní šarže C) Jméno a adresa výrobce D) Hmotnost elektromotoru E) Rok výroby F) Technické údaje 1.5 Žádost o asistenci Pokud jde o technickou asistenci, obraťte se na servisní síť výrobce. U všech žádostí uveďte identifikační údaje zařízení, druh problému, se kterým jste se setkali, a všechny další informace, jež by mohly být pro rozpoznání problému užitečné. 1.6 Záruka V prodejní smlouvě jsou specifikovány podmínky platnosti a použitelnosti záruky. 1.7 Vyloučení odpovědnosti Zařízení bylo dodáno podle konkrétních požadavků kupujícího, jež byly uvedeny v objednávce, a za podmínek platných v době koupě. Výrobce nepřijímá odpovědnost za bezpečnost osob či předmětů a provozní závady zařízení, pokud nebyly operace nakládání/vykládání z nákladních vozidel, přeprava, umístění na pracovišti, užití, opravy, údržba apod. provedeny v souladu s varováními popsanými v této příručce a v souladu s platnými národními předpisy. Výrobce rovněž nepřijímá žádnou odpovědnost, pokud bude dané zařízení používáno: - nesprávně; - neoprávněnými osobou a/nebo osobami, které nebyly dostatečně vyškoleny pro instalaci, provoz a údržbu; - s úpravami původní konfigurace bez svolení výrobce; - s náhradními díly, které nejsou původní nebo nejsou určeny pro daný model; - bez údržby; - bez dodržení zákonných norem a národní či místních právních předpisů pro oblast bezpečnosti práce; - bez dodržení doporučení obsažených v této příručce či na štítcích s výstrahami umístěných na zařízení. 6

12 .0 INFORMACE O BEZPEČNOSTI 05.1 Vydání: A.1 Obecná bezpečnostní doporučení Pečlivě si přečtěte návod k použití a přísně dodržujte v něm obsažené pokyny, zejména ty, jež se týkají bezpečnosti. Většina nehod na pracovišti je způsobena nedbalostí, nedodržením nejzákladnějších bezpečnostních norem a nesprávným či nevhodným používáním nástrojů a zařízení. Nehodám lze předcházet a zabránit náležitou péčí, používáním vhodného zařízení a přijetím odpovídajících preventivních opatření. Používejte a dodržujte platné normy týkající se hygieny a bezpečnosti na pracovišti. Pracovníci, kteří byli vyškoleni a pověřeni k daným operacím, musejí splňovat psychologické/fyzické předpoklady k výkonu operací, jež jim byly přiděleny. Všichni pracovníci, kteří jsou zapojeni do jakéhokoli druhu operací, musejí být připraveni, vyškoleni a informováni, o rizicích a požadovaném chování. Věnujte pozornost významu upozornění umístěných na zařízení, udržujte je čitelné a respektujte v nich uvedené informace. Používejte přístroje, zařízení a nástroje, jež byly schváleny a jsou jiskrově bezpečné a nemohou měnit úroveň bezpečnosti operací či poškodit zařízení během jeho instalace, používání a údržby. V žádném případě neprovádějte úpravy součástí zařízení bez souhlasu výrobce.. Bezpečnostní doporučení pro přepravu a manipulaci Veškerou manipulaci a přepravní operace provádějte v souladu s postupy a pokyny znázorněnými na balení a v dodané příručce. Všechny operace musejí provádět kvalifikované oprávněné osoby. Osoby, které provádějí manipulaci, musejí mít nutné schopnosti a zkušenosti pro přijetí všech nezbytných opatření, jež zaručí bezpečí dané osoby a osob přímo zapojených do operací. Zvolené parametry zdvihacích a manipulačních prostředků (jeřábu, mostového jeřábu, vysokozdvižného vozíku apod.) musí brát v potaz hmotnost, s níž budou manipulovat, rozměry a úchytné body. Během zdvihání používejte pouze takové doplňky typu závěsných šroubů, háčků, spon, pružinových háků, řemenů, popruhů, řetězů, provazů apod., jež byly certifikovány a jež jsou vhodné pro zdvihanou hmotnost. Při manipulaci dodržujte doporučení platná pro manipulaci s náklady. Udržujte u daného zařízení či jeho částí a volných součástí horizontální polohu, náklad udržujte nízko a všechny nezbytné přesuny provádějte opatrně. Vyhněte se náhlým manévrům, nebezpečným vychýlením a otáčení, manuálnímu napomáhání při přesunu a náklad umístěte opatrně na zem. 7

13 .0 INFORMACE O BEZPEČNOSTI 05.1 Vydání: A.3 Bezpečnostní doporučení pro instalaci Před zahájením instalace musí být přijat Bezpečnostní plán, který bude ochraňovat pracovníky přímo zapojené i ty, kteří provádějí operace v okolí. Je nutné dodržovat všechny zákony, zejména ty, které se týkají bezpečnosti práce. Před pokračováním instalace zařízení vyznačte pracovní plochu tak, abyste zabránili vstupu nepovolaných osob. Elektrické připojení je třeba provést v souladu s platnými normami a zákony. Osoba zodpovědná za elektrické připojení musí před zkouškou zajistit, že požadované normy a zákony byly dodrženy..4 Bezpečnostní doporučení pro používání a provoz Nezasahujte do daného zařízení pomocí jakéhokoli prostředku s cílem dosáhnout jiného výkonu, než ke kterému je zařízení určeno. Veškeré neoprávněné změny mohou mít dopad na zdraví osob a celistvost zařízení. Obsluha musí nosit výhradně ochranný oděv a být vybavena odpovídajícími prostředky individuálními ochrany k vykonávání daných operací podle požadavků norem pro bezpečnost a prevenci pracovních úrazů. Před použitím zařízení se ujistěte, že všechny bezpečnostní prostředky byly instalovány a že řádně fungují. V průběhu operací zabraňte přístupu nepovolaných osob na pracoviště. Z pracoviště odstraňte všechny překážky či zdroje nebezpečí..5 Bezpečnostní doporučení pro údržbu a výměnu součástí Nebezpečí - Varování Před provedením jakékoli operace na daném zařízení se ujistěte, že je vypnuto a odpojeno od sítí a pomocí vhodných prostředků zabraňte možnosti náhodné aktivace zdrojů energie. Zařízení udržujte ve stavu maximální efektivity ve shodě s plánem údržby poskytnutým výrobcem. Dobrá údržba kromě toho, že pomáhá nadále udržovat funkční parametry a nezbytné bezpečnostní parametry, též umožní prodloužení životnosti daného zařízení a dosažení nejlepšího možného výkonu. Přísně dodržujte postupy uvedené v příručce, zejména ty, které se týkají bezpečnosti. Ujistěte se, že všechny bezpečnostní prostředky byly nasazeny a řádně fungují. Vyznačte pracoviště tak, abyste zabránili přístupu nepovolaných osob. Opotřebované a poškozené součásti nahrazujte výhradně původními náhradními díly, jejichž bezpečnost, spolehlivost a vzájemná nahraditelnost je jistá. 8

14 .0 INFORMACE O BEZPEČNOSTI 05.1 Vydání: A Kromě zneplatnění záruky se výrobce zříká veškeré odpovědnosti za škodu na objektech a poškození osob, jež plynou z používání nepůvodních náhradních dílů či jsou důsledkem úprav, ke kterým nebyl poskytnut výslovný písemný souhlas a které byly provedeny během oprav. Používejte olej a maziva doporučené výrobcem. Neznečišťujte životní prostředí odpadním materiálem (olejem, mazadly, barvou, umělou hmotou apod.), nýbrž ukládejte tříděný odpad podle chemického složení daných výrobků ve shodě s platnou legislativou. Po dokončení údržby či výměny dílů a před obnovením výroby zkontrolujte, zda uvnitř daného zařízení nezůstala cizí tělesa (hadry, nástroje apod.). 9

15 3.0 TECHNICKÉ INFORMACE 05.1 Vydání: A 3.1 Obecný popis zařízení Horizontální jednohřídelové šaržové míchačky WBH sestávají z nádoby míchacího bubnu se vstupním hrdlem, výpustí s výpustným ventilem a ventilační tryskou, z míchací hřídele, dvou koncových desek uzavírajících buben, jež nesou koncová ložiska s integrovanou nastavitelnou těsnící jednotkou hřídele a pohonnou jednotkou včetně převodovky. Radlice či šikmé čepelovité lopatky se otáčejí coby míchací nástroje ve speciálním postavení na hřídeli míchačky uvnitř horizontálního, válcovitého bubnu. Vzniká tak ve směsi vír, který neustále zapojuje všechny částice materiálu do procesu mísení. Ten brání utváření mrtvých či pomalu se pohybujících zón v míchacím bubnu a zajišťuje precizní míchání. V některých případech lze nainstalovat vysokorychlostní míchadla na zvláštní pohon, aby se docílilo požadovaného výsledku míchání. 10

16 3.0 TECHNICKÉ INFORMACE 05.1 Vydání: A 3. Hlavní součásti C 3 A 1 B A B C Obr. 11

17 3.0 TECHNICKÉ INFORMACE 05.1 Vydání: A 1) pohon ) vstup pro příměsi či odvzdušnění 3) vstup materiálu 4) inspekční poklop 5) mísicí komora 6) výstup materiálu 7) čelní deska 8) pneumatický pohon otevírání/zavírání ventilu 9) hřídel rotoru 10) míchací lopatka 11) stírací lopatka 1) koncové ložisko 13) tryska pro přidání kapaliny přes vstupní otvor (alternativa) 13) tryska pro přidání kapaliny v mísicí komoře (alternativa) 14) výpust pro odběr vzorků (alternativa) 3.3 Princip provozu Horizontální jednohřídelová šaržová míchačka WBH funguje na základě principu mechanické fluidizace materiálu. Specifický tvar, poloha a rychlost otáčení míchacích lopatek vytvářejí vířivý pohyb, jenž umožňuje trojrozměrné vysílání částic materiálu a jejich vzájemné promíchání. To zaručuje, že složky s různou velikostí částic a objemovou hustotou se dokonale prolnou a smíchají s vysokou přesností v co nejkratší době. WBH míchačky šaržového typu se používají k míchání suchých prašných směsí, granulí či krátkých vláken, k zavlažování, aglomeraci či granulaci stejných materiálů, či k míchání kapalin nebo past s nízkou viskozitou. 1

18 3.0 TECHNICKÉ INFORMACE 05.1 Vydání: A 3.4 Povolené užití Tato míchačka byla zvlášť navržena ke zpracování prašného materiálu. Lze ji použít ke zpracování vlhkého materiálu, ale její běžná verze není vhodná k práci se zcela kapalnými směsmi. Má-li zařízení sloužit ke zpracování tohoto druhu materiálu, musí to být specifikováno při objednávce proto, aby bylo možné učinit nezbytné modifikace. Zařízení je vhodné k použití v místech, která nejsou klasifikována na přítomnost hořlavého prachu a vznětlivého plynu či par nebo aerosolu, a je nevhodné k zpracování hořlavých výrobků. 3.5 Nevhodné a nepovolené užití Míchačka lze používat pouze k účelům výslovně uvedeným výrobcem. Zařízení nepoužívejte, pokud: - Nebylo správně ukotveno k podlaze. - Nebylo správně připojeno potrubí. - Nebylo správně provedeno připojení k hlavnímu přívodu elektrické energie. - Nebylo správně provedeno připojení k přívodu stlačeného vzduchu. - Míchačka má nedokonalé nebo ne zcela naostřené lopatky. To sníží drtící výkon a zvýší utahovací moment absorbovaný motorem. - Nešplhejte na míchačku, ani když je vypnutá. Kromě nebezpečí pádu je zde vážné riziko poškození míchačky. - Nepracujte na elektromotoru, aniž byste zařízení nejprve odpojili od hlavního přívodu elektrické energie. Elektrické připojení a všechny elektrotechnické práce musí být prováděny pouze kvalifikovanými pracovníky. Hrozí vážné riziko úrazu elektrickým proudem. - Neomývejte zařízení vodní tryskou, jež by mohla přijít do styku s elektrickými součástmi. - Nepoužívejte zařízení k míchání podezřelých materiálů, jako jsou látky chemicky agresivní, hořlavé, vznětlivé či nebezpečné pro zařízení nebo obsluhu. - Nepoužívejte míchačku s komorou pod tlakem nebo ve vakuu. - Nepoužívejte zařízení v místech, kde hrozí nebezpečí požáru nebo výbuchu. - Nevytvářejte v mísicí komoře tlak nebo vakuum, protože zařízení za těchto podmínek nesmí být používáno. - V míchačce za účelem sušení nepřekračujte teplotu +150 C. 13

19 3.0 TECHNICKÉ INFORMACE 05.1 Vydání: A 3.6 Úroveň hluku Úroveň hluku míchaček WBH nepřekračuje 83 db(a), což je hodnota měřená z maximální vzdálenosti 1 m v co nejméně příznivé poloze. Nebezpečí - Varování Montážní firma instalující zařízení musí využít podle daného místa instalace vhodné systémy (zábrany apod.), jež v případě nutnosti budou udržovat hladiny hluku v rámci zákonem povolených hranic. 3.7 Ekologické provozní omezení Není-li uvedeno jinak, zařízení lze používat pouze v rámci stanovených limitů. - Výška: do m nadmořské výšky; - Teplota okolního prostředí: mezi - 0 C a + 40 C; - Chladné podnebí: při teplotách pod 5 C používejte olej a lubrikanty vhodné pro danou provozní teplotu. Obecně zařízení ochraňujte způsobem, jenž odpovídá převažujícím podmínkám. 3.8 Celkové rozměry a technické parametry Přesné údaje o daném zařízení naleznete na identifikačním štítku. Přepravní doklad obsahuje sériové číslo a identifikační kódy. Informace, které se týkají technických parametrů míchaček podle jejich velikosti, jsou obsaženy v kapitole č

20 3.0 TECHNICKÉ INFORMACE 05.1 Vydání: A 3.9Bezpečnostní a informační značky Nebezpečí - Varování Dbejte na značení na štítcích. Zajišťujte čitelnost štítků; pokud je to zapotřebí, vyčistěte je a vyměňte poškozené štítky. Nové štítky instalujte na jejich původní místo. Nebezpečí - Varování Elektrická zařízení mohou způsobit smrt nebo vážné poranění člověka. Zařízení se nedotýkejte, pokud se pohybuje, protože obsahuje rotující prvky, elektrické přístroje a součásti, jež mohou dosahovat vysokých teplot. Dbejte výstrah na nápisech na nálepkách. Jejich neuposlechnutí může vést k vážnému poranění nebo úmrtí. Vždy zkontrolujte, zda jsou nálepky na místě a zda jsou zcela čitelné. Pokud tomu tak není, přilepte je nebo je vyměňte. NB: viz str. 3, 1. Symboly Obr. 3 15

21 3.0 TECHNICKÉ INFORMACE 05.1 Vydání: A 3.10 Zabezpečovací zařízení Nebezpečí - Varování Před použitím zařízení zkontroluje, zda jsou všechna bezpečnostní zařízení neporušená a ve správné poloze. Je možné, že došlo k jejich poškození během přepravy. Do bezpečnostních zařízení nezasahujte. Na počátku každé pracovní směny zkontroluje, zda jsou všechna bezpečnostní zařízení na místě a funkční. Pokud tomu tak není, informujte o tom vedoucího údržby. A 3 A 1 3 Obr. 4 16

22 3.0 TECHNICKÉ INFORMACE 05.1 Vydání: A Přístupová dvířka do vnitřní části míchačky disponují dvojím bezpečnostním zařízením: 1) Zámek na klíč s elektromagnetem. Brání otevření dvířek za chodu míchačky. Pokud jsou dvířka otevřená, motor se nespustí. Před uvedením míchačky do chodu zkontrolujte, zda je zámkové zařízení na dvířkách funkční. Nebezpečí - Varování Při dodání míchačky není elektromagnetické zařízení aktivováno. Před použitím míchačky je nutné toto zařízení nastavit. ) Kryt na ochranu pohyblivých částí. Veškeré ventilátory, řemenice a spojky jsou chráněny kryty, jež mají zabránit náhodnému styku. 3) Kryty rotoru. Tyto kryty brání náhodnému styku s hřídelí rotoru. Nouzové tlačítko Pro případ, že ovládací panel je instalován daleko od zařízení, instalujte nouzové tlačítko vedle míchačky. Účelem tohoto tlačítka je možnost zastavit zařízení, kdykoliv je to nezbytné. Pracovní stanice Obsluha zařízení nemusí být vždy přítomna. V případě nouze musí stisknout tlačítka nouzového zastavení, jež musí být umístěna na těchto místech: - na míchačce, pokud je ovládací panel přívodu elektrické energie poměrně vzdálen; - na ovládacím panelu míchačky (pokud k tomu byl navržen); - na elektrickém ovládacím panelu linky. 17

23 3.0 TECHNICKÉ INFORMACE 05.1 Vydání: A 3.11 Další rizika Hlavní rizika, která může používání míchačky přinášet, jsou popsána níže. Na základě využití míchačky musí montážní firma informovat obsluhu prostřednictvím specifického značení o těchto zbytkových rizicích: Mechanické riziko U operací údržby je obsluha povinna vždy používat osobní ochranné prostředky. Speciální výstražné tabule na každé části zařízení popisují povinné prostředky osobní ochrany: POVINNÉ RUKAVICE POVINNÁ BEZPEČNOSTNÍ OBUV Možná zbytková vysoká teplota po vypnutí míchačky Během údržby a operací čištění by se obsluha zařízení mohla na určitých částech zařízení dotknout velmi horkých dílů míchačky, i když je zařízení vypnuto. Speciální výstražné tabule umístěné na strategických bodech upozorňují na riziko v důsledku přítomnosti velmi horkých povrchů a povinnost osoby obsluhující zařízení nosit prostředky osobní ochrany, zejména ochranné rukavice. Jde o tyto potenciálně horké díly (vysoká teplota): - Hlavní elektromotor; - Převodovka; - Podpěry rotoru umístěné u ložisek; - Míchadla umístěná u ložisek. POVINNÉ RUKAVICE VÝSTRAHA: NEBEZPEČNÁ TEPLOTA Přítomnost potenciálně nebezpečného prachu Při běžné i mimořádné údržbě musí mít obsluha zařízení vhodné prostředky osobní ochrany, zejména používat bezpečnostní masku pro dýchací ústrojí podle druhu filtrovaného prachu, i rukavice a ochranný oděv. Více informací naleznete v bezpečnostní tabulce o zpracovávaných materiálech. POVINNÁ MASKA 18

24 3.0 TECHNICKÉ INFORMACE 05.1 Vydání: A V určitých případech zpracovávání prašného materiálu, ve kterém jsou zastoupeny nebezpečné látky, musí daná obsluha, která musí používat vybavení při běžné a mimořádné údržbě, nosit vhodné ochranné prostředky, jež jsou vyznačeny na umístěných tabulích. POVINNÉ RUKAVICE POVINNÁ MASKA VÝSTRAHA: LÁTKA ZPŮSOBUJÍCÍ PORANĚNÍ Veškeré operace údržby uvnitř míchačky (nebo vně, avšak s částmi míchačky otevřenými) MUSÍ BÝT prováděny tehdy, když je linka vypnutá a když se nevyskytuje polétavý prach; je tedy nezbytné míchačku otevírat až poté, co byla ponechána dostatečně dlouhá doba k tomu, aby se prach usadil. V případě operací, s nimiž je spojeno zahřívání (sváření, řezání), je nezbytné míchačku nejprve očistit a odstranit všechny nánosy prachu (vrstvy, nánosy a nashromážděný hořlavý prach MUSÍ být brány do úvahy stejně jako jakýkoli jiný zdroj, který může vést k výbušné atmosféře). Pověření k výkonu operací, jež jsou spojeny se zahříváním, MUSÍ být dáno technickými pracovníky, kteří jsou specializováni a vyškoleni v riziku výbuchu prašných směsí, jsou schopni kontrolovat zbytková rizika, vhodnost prostředků a znalost postupů. Osoba, která je pověřena bezpečností, vydá písemné požární povolení osobě obsluhující zařízení. Nebezpečí plynoucí z okruhů pod tlakem (hydraulických, pneumatických) Během údržby a/nebo oprav musí být vypuštěn tlak ze zařízení a z akumulátorů (pokud jsou přítomny), podle pokynů popsaných na součástech a v relevantních uživatelských manuálech. Nebezpečí představované hlukem Uživatel a zaměstnavatel budou dbát zákonných norem týkajících se ochrany pracovníků před každodenním vystavováním obsluhy zařízení hluku (v Itálii L.D.77/91). 19

25 4.0 INFORMACE O MANIPULACI A PŘEPRAVĚ 05.1 Vydání: A 4.1 Typ balení Druh balení je zvolen podle druhu dodávky, použitého způsobu přepravy, množství přepravovaného zboží a místa určení. Pro snadnější přepravu může být míchačka zabalena do několika zvláštních balíků, jež jsou vhodným způsobem chráněny. Spolu s míchačkou je dodána montážní sada obsahující šrouby, matice a těsnění nezbytné pro správnou montáž. Pohyblivé díly nebo součásti míchačky jsou zabezpečeny prostřednictvím popruhů, jež musí být odstraněny během předmontáže. Balíky mohou být na přepravní vůz nakládány zvlášť nebo upevněné na paletu, vhodným způsobem chráněné, či uvnitř dálkových přepravních kontejnerů či kontejnerů k přepravě po moři nebo letecké přepravě. Značky pro bezpečné zdvihání jsou umístěny na všech balících. Následující seznam ukazuje popis a symboly znázorněné na balení. A) Křehké: upozorňuje na to, že s balíkem se má manipulovat opatrně, aby nedošlo k poškození. B) Těžiště: označuje polohu těžiště balíku. C) Popruhy: označuje správné postavení popruhů pro zdvihání balíku. D) Stohovací limit: označuje maximální stohovací nosnost balíků. E) Hmotnost: označuje maximální hmotnost balíku. Kg Balící materiál je nutné zlikvidovat či recyklovat v souladu s platnými normami. 0

26 4.0 INFORMACE O MANIPULACI A PŘEPRAVĚ 05.1 Vydání: A Na obrázku je znázorněn druh balení, který je nejčastěji používán pro zásilky do vzdálených destinací, zasílané po moři nebo letecky. Obr Tovární zkoušky U zařízení, které jste získali, byla v naší továrně zkouškami prověřena řádná funkčnost všech pohyblivých částí. V průběhu zkoušek byly provedeny zkoušky chodu naprázdno po dobu přibližně jedné hodiny. 4.3 Převzetí zboží Při převzetí zboží se ujistěte, že jeho druh a množství odpovídá údajům uvedeným na potvrzení objednávky. Případné poškození musí ihned sděleno písemně v kolonce, která je k tomuto účelu určena na přepravním dokladu. Přepravce je povinen reklamaci přijmout a ponechat zákazníkovi kopii přepravního dokladu. Pokud jde o dodávku zdarma, kopie přepravního dokladu a stížnosti bude zaslána výrobci či přepravci. Pokud nebude škoda reklamována ihned po převzetí zboží, vaši žádost o náhradu škody nebudeme moci přijmout. 4.4 Skladování zařízení Pokud nebude zařízení ihned instalováno, musí být skladováno na místě chráněném před povětrnostními vlivy, vlhkem, extrémními změnami teplot, kde nebude dostupné pracovníkům, kteří nejsou k práci s ním pověřeni. Ubezpečte se, že podlaha, na níž bude zařízení umístěno, je bezpečně unese. 1

TDS 20. CS Návod k obsluze - elektrický topný ventilátor

TDS 20. CS Návod k obsluze - elektrický topný ventilátor TDS 20 CS Návod k obsluze - elektrický topný ventilátor TRT-BA-TDS 20 -TC-001-CS TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com E-Mail:

Více

Mlýnská 930/8, 678 01 Blansko. Návod k použití. Dezinfekční zařízení GERMID. Typy: V015, V025, V030, V055

Mlýnská 930/8, 678 01 Blansko. Návod k použití. Dezinfekční zařízení GERMID. Typy: V015, V025, V030, V055 Mlýnská 930/8, 678 01 Blansko Návod k použití Dezinfekční zařízení GERMID Typy: V015, V025, V030, V055 Obsah: 1. Úvod 2. Princip UV záření 3. Technický popis zařízení 4. Instalace a montáž 5. Provozní

Více

Plynule nastavitelný regulátor tlakové diference a omezením průtoku

Plynule nastavitelný regulátor tlakové diference a omezením průtoku Regulátory tlakové diference DAL 516 Plynule nastavitelný regulátor tlakové diference a omezením průtoku Udržování tlaku & Kvalita vody Vyvažování & Regulace Termostatická regulace ENGINEERING ADVANTAGE

Více

Návod k obsluze SEPREMIUM 10. Separátor kondenzátu 06/14

Návod k obsluze SEPREMIUM 10. Separátor kondenzátu 06/14 Návod k obsluze SEPREMIUM 10 Separátor kondenzátu 06/14 OBECNÁ FUNKCE Zařízení SEPREMIUM 10 slouží k odlučování oleje z kondenzátu, který je extrahován ze systémů na stlačený vzduch. Polypropylen má na

Více

STAVEBNÍ MÍCHAČKY PRO SVÉPOMOCNÉ STAVEBNÍKY I PROFESIONÁLY CHP-80

STAVEBNÍ MÍCHAČKY PRO SVÉPOMOCNÉ STAVEBNÍKY I PROFESIONÁLY CHP-80 PŘÍRUČKA PRO OBSLUHU A ÚDRŽBU STAVEBNÍ MÍCHAČKY PRO SVÉPOMOCNÉ STAVEBNÍKY I PROFESIONÁLY CHP-80 Příručka pro obsluhu a údržbu TATO PŘÍRUČKA JE NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ STROJE Důležité upozornění: Před spuštěním

Více

Návod na montáž, obsluhu a údržbu

Návod na montáž, obsluhu a údržbu SAFEtech tel.: 234 706 311, fax: 234 706 300 e-mail: info.cz@koncept-ekotech.com www.koncept-ekotech.com Návod na montáž, obsluhu a údržbu HAWS A8100 BEZPEČNOSTNÍ SPRCHA PRO CELKOVÝ OPLACH INTERIÉROVÁ

Více

Digitální tabule. Průvodce pro bezpečnost výrobku Včetně pokynů k montáži

Digitální tabule. Průvodce pro bezpečnost výrobku Včetně pokynů k montáži Digitální tabule Průvodce pro bezpečnost výrobku Včetně pokynů k montáži Logo 3M a značka 3M jsou obchodní známky 3M Company. Prosinec 2005 78-6970-9435-3 Copyright 2005, 3M Company. Všechna práva vyhrazena.

Více

Návod k montáži. Logamax plus. Kaskádová jednotka GB162-65/80/100. Pro odbornou firmu. Před montáží pečlivě pročtěte. 7217 4300(2011/04) CZ

Návod k montáži. Logamax plus. Kaskádová jednotka GB162-65/80/100. Pro odbornou firmu. Před montáží pečlivě pročtěte. 7217 4300(2011/04) CZ Návod k montáži Kaskádová jednotka 7214 6000-000.1TD Logamax plus GB162-65/80/100 Pro odbornou firmu Před montáží pečlivě pročtěte. 7217 4300(2011/04) CZ Konstrukční uspořádání Konstrukční uspořádání 9

Více

ávod k obsluze Odvlhčovač BE KO D-880 EH BE KO D-880 SC BE KO D-1400 SC

ávod k obsluze Odvlhčovač BE KO D-880 EH BE KO D-880 SC BE KO D-1400 SC ávod k obsluze Odvlhčovač BE KO D-880 EH BE KO D-880 S BE KO D-880 SC BE KO D-1400 S BE KO D-1400 SC O B S A H 1. 1. Popis zařízení 2. 1.1 Všeobecné údaje 3. 1.2 Popis 4. 1.3 Technické údaje 5. 1.4 Princip

Více

Návod na montáž, obsluhu a údržbu HAWS A8100 BEZPEČNOSTNÍ SPRCHA PRO CELKOVÝ OPLACH INTERIÉROVÁ

Návod na montáž, obsluhu a údržbu HAWS A8100 BEZPEČNOSTNÍ SPRCHA PRO CELKOVÝ OPLACH INTERIÉROVÁ Návod na montáž, obsluhu a údržbu HAWS A8100 BEZPEČNOSTNÍ SPRCHA PRO CELKOVÝ OPLACH INTERIÉROVÁ 4/2013 2 1 sprchová hlavice pro celkový oplach 2 patice s přírubou pro ukotvení sprchy 3 - uzavírací ventil

Více

RB 3, RB 4, RB 5. Návod k používání pro. rozvodné baterie. PERMON s.r.o. Roztoky 217 270 23 Křivoklát

RB 3, RB 4, RB 5. Návod k používání pro. rozvodné baterie. PERMON s.r.o. Roztoky 217 270 23 Křivoklát PERMON s.r.o. Roztoky 217 270 23 Křivoklát VÝVOJ, VÝROBA, PRODEJ A SERVIS PNEUMATICKÉHO NÁŘADÍ tel : 313 521 511 fax : 313 521 553, 313 521 554 E-mail: permon@permon.cz www.permon.cz Návod k používání

Více

II. VŠEOBECNĚ 3 1. Popis... 3. 2. Provedení... 3. 4. Zabudování a umístění... 6 III. TECHNICKÉ ÚDAJE 6. 5. Základní parametry... 6

II. VŠEOBECNĚ 3 1. Popis... 3. 2. Provedení... 3. 4. Zabudování a umístění... 6 III. TECHNICKÉ ÚDAJE 6. 5. Základní parametry... 6 Tyto technické podmínky stanovují řadu vyráběných velikostí a provedení lineárních vířivých vyústí s pevnými lamelami (dále jen vyústě). Platí pro výrobu, navrhování, objednávání, dodávky, montáž a provoz.

Více

HM-843 Mixér Návod k obsluze

HM-843 Mixér Návod k obsluze HM-843 Mixér Návod k obsluze Přečtěte jsi tento návod důkladně před použitím a uložte si jej pro použití v budoucnosti. 1 Důležité bezpečnostní pokyny Pro zamezení poruch si tento Návod k použití pečlivě

Více

HL_1000N Paletový vozík s nůžkovým zdvihem nosnost 1 t, ruční ovládání Návod na použití a údržbu

HL_1000N Paletový vozík s nůžkovým zdvihem nosnost 1 t, ruční ovládání Návod na použití a údržbu Bankovní spojení: Komerční banka EMPORO, s.r.o. 43-1814280237/0100 Brandýská 84/10 CZ, 181 00 Praha 8 Firma je zapsaná v OR u MS V Praze tel.: +420 242 428 600 oddíl C, vložka 136881 fax: +420 242 428

Více

SEKČNÍ GARÁŽOVÁ VRATA COLNEY PRIM UPOZORNĚNÍ

SEKČNÍ GARÁŽOVÁ VRATA COLNEY PRIM UPOZORNĚNÍ SEKČNÍ GARÁŽOVÁ VRATA COLNEY PRIM UPOZORNĚNÍ 1. Prosíme, ověřte přiložené rozměry před instalací vrat. Pokud Vaše garáž rozměry nesplňuje, upravte pomocí stavebních úprav svou garáž dle přiložených rozměrů.

Více

II. ÚDAJE PRO OBJEDNÁVKU 3 1. Objednávkový klíč... 3. III. VŠEOBECNĚ 4 2. Popis... 4. 3. Provedení... 4. 5. Popis funkce... 4 IV.

II. ÚDAJE PRO OBJEDNÁVKU 3 1. Objednávkový klíč... 3. III. VŠEOBECNĚ 4 2. Popis... 4. 3. Provedení... 4. 5. Popis funkce... 4 IV. Tyto technické podmínky stanovují řadu vyráběných velikostí podstropních ventilátorů. Platí pro výrobu, navrhování, objednávání, dodávky, montáž, provoz, údržbu a revize. I. OBSAH II. ÚDAJE PRO OBJEDNÁVKU

Více

Přívodní vzduchotechnická jednotka. Duben 2003. Fläkt Woods 4507 CZ 03.04 strana 1. Změny vyhrazeny

Přívodní vzduchotechnická jednotka. Duben 2003. Fläkt Woods 4507 CZ 03.04 strana 1. Změny vyhrazeny Přívodní vzduchotechnická jednotka Montáž a údržba Duben 2003 Fläkt Fläkt Woods 4507 CZ 03.04 strana 1 Změny vyhrazeny Bezpečnostní pokyny Provoz vzduchotechnických jednotek a příslušenství UPOZORNĚNÍ

Více

Návod na instalaci. Softstartery PS S 18/30 142/245. 1SFC 388002-cz 1999-10-26 PS S85/147-500...142/245-500 PS S85/147-690...

Návod na instalaci. Softstartery PS S 18/30 142/245. 1SFC 388002-cz 1999-10-26 PS S85/147-500...142/245-500 PS S85/147-690... Návod na instalaci a údržbu Softstartery PS S 18/30 142/245 1SFC 388002-cz 1999-10-26 PS S18/30-500...44/76-500 PS S50/85-500...72/124-500 PS S18/30-690...32/124-690 PS S85/147-500...142/245-500 PS S85/147-690...142/245-690

Více

SONETTO. Vzduchové kompresory SONETTO 8-20

SONETTO. Vzduchové kompresory SONETTO 8-20 SONETTO Vzduchové kompresory SONETTO 8-20 Alup Poháněn technologiemi. Navržen na základě zkušeností. Firma Alup Kompressoren má více než 90 let zkušeností s průmyslovou výrobou. Naší ambicí je nabízet

Více

výkon: 500 jmenovitá hodnota 500 W 1000 jmenovitá hodnota 1000 W 1500 jmenovitá hodnota 1500 W 2000 jmenovitá hodnota 2000 W

výkon: 500 jmenovitá hodnota 500 W 1000 jmenovitá hodnota 1000 W 1500 jmenovitá hodnota 1500 W 2000 jmenovitá hodnota 2000 W Způsob rozlišování a označování konvektorů PROTHERM PROTHERM XXXX výkon: 500 jmenovitá hodnota 500 W 1000 jmenovitá hodnota 1000 W 1500 jmenovitá hodnota 1500 W 2000 jmenovitá hodnota 2000 W 5.2.0. Příklad:

Více

Pozor! SolaVentec solární stanice 1. solární stanice s ventilovou technikou! Provozní stav:

Pozor! SolaVentec solární stanice 1. solární stanice s ventilovou technikou! Provozní stav: Pozor! SolaVentec solární stanice 1. solární stanice s ventilovou technikou! Solární stanice SolaVentec má místo jinak obvyklých zpětných ventilů nastavovací ventil. Ten se otvírá a uzavírá termickým nastavovacím

Více

TOLMAX TRX57 Tlačené rozmetadlo

TOLMAX TRX57 Tlačené rozmetadlo TOLMAX TRX57 Tlačené rozmetadlo Návod k použití a montážní návod Mikel s.r.o., obchodní a logistické centrum, výdejní místo internetového obchodu Záhumenní V 329, 763 02 Zlín-Louky (areál Pozemního stavitelství

Více

NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE SVÍTIDEL CITYLED DA

NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE SVÍTIDEL CITYLED DA Výrobce SMART LUMEN s.r.o. Výstaviště 1, 603 00 Brno provozovna Jihlavská 1007/2 591 01 Žďár nad Sázavou www.smartlumen.eu Technická specifikace svítidel Venkovní svítidla SMART LUMEN řady DA se používají

Více

SC-C01-20 / SC-C01-30. Solární panel NÁVOD K INSTALACI

SC-C01-20 / SC-C01-30. Solární panel NÁVOD K INSTALACI SC-C01-20 / SC-C01-30 Solární panel NÁVOD K INSTALACI OBSAH 1. Specifikace 2 2. Bezpečnostní pokyny 3 3. Doporučení 4 4. Údržba 6 5. Návod k sestavení 7 2 1. Specifikace Typ SC-20 SC-30 A - délka 1460

Více

Průmyslové pístové kompresory RL - RH - RK

Průmyslové pístové kompresory RL - RH - RK Průmyslové pístové kompresory RL - RH - RK SPOLEHLIVÁ TECHNOLOGIE RL - RH - RK Kompresor přímo spojený s motorem řešení pro průmysl Vyzkoušená technologie, solidní konstrukce RL-RH-RK jsou kompresory přímo

Více

KATALOGOVÝ LIST. VENTILÁTORY RADIÁLNÍ VYSOKOTLAKÉ RVM 1600 až 2500 jednostranně sací s osovou regulací

KATALOGOVÝ LIST. VENTILÁTORY RADIÁLNÍ VYSOKOTLAKÉ RVM 1600 až 2500 jednostranně sací s osovou regulací KATALOGOVÝ LIST VENTILÁTORY RADIÁLNÍ VYSOKOTLAKÉ RVM 1600 až 2500 jednostranně sací s osovou regulací KM 12 3336 Vydání: 12/10 Strana: 1 Stran: 7 Ventilátory radiální vysokotlaké RVM 1600 až 2500 jednostranně

Více

RPEH5-16. Popis konstrukce a funkce HC 4023 9/2014. 4/2, 4/3 rozváděče s elektrohydraulickým ovládáním. Nahrazuje HC 4023 6/2012

RPEH5-16. Popis konstrukce a funkce HC 4023 9/2014. 4/2, 4/3 rozváděče s elektrohydraulickým ovládáním. Nahrazuje HC 4023 6/2012 /, /3 rozváděče s elektrohydraulickým ovládáním RPEH5-16 HC 03 9/01 D n 16 p max 350 bar / 0 bar Q max 300 dm 3 min -1 Nahrazuje HC 03 6/01 Rozváděče s elektrohydraulickým ovládáním RPEH Rozváděče s hydraulickým

Více

Nejedná se o kůlnu, nýbrž o komplexní řešení vašich problémů se skladováním

Nejedná se o kůlnu, nýbrž o komplexní řešení vašich problémů se skladováním Uživatelská příručka APEX 6x3 Nejedná se o kůlnu, nýbrž o komplexní řešení vašich problémů se skladováním Před zahájením montáže si pečlivě prostudujte tuto uživatelskou příručku - česky A-1070-2 519115

Více

TOPIDLO NA TUHÁ PALIVA

TOPIDLO NA TUHÁ PALIVA TOPIDLO NA TUHÁ PALIVA NÁVOD K POUŽITÍ MASTER CT-50 TECHNICKÉ PARAMETRY TYP MASTER CT-50 Jmenovitý tepelný výkon kw 50 Ohřátý vzduch Průtok vzduchu při 20 C m 3 /h 1400 Užitečný statický tlak mmh 2 O 1

Více

SFA21/18 SFA71/18. Elektrické pohony. Siemens Building Technologies HVAC Products. Pro zónové ventily

SFA21/18 SFA71/18. Elektrické pohony. Siemens Building Technologies HVAC Products. Pro zónové ventily 4 863 Elektrické pohony Pro zónové ventily, napájecí napětí AC 230 V, 2-polohová regulace, napájecí napětí AC 24 V, 2-polohová regulace Zpětná pružina Doba přeběhu 40 s Přestavovací síla 105N Pro přímou

Více

MONTÁŽNÍ A PROVOZNÍ PŘEDPISY ELEKTRICKÝCH OHŘÍVAČU VZDUCHU

MONTÁŽNÍ A PROVOZNÍ PŘEDPISY ELEKTRICKÝCH OHŘÍVAČU VZDUCHU MONTÁŽNÍ A PROVOZNÍ PŘEDPISY ELEKTRICKÝCH OHŘÍVAČU VZDUCHU 2011 - 1 - Tento předpis platí pro montáž, provoz a údržbu elektrických ohřívačů vzduchu EO : Do dodaného potrubí Kruhové potrubí s přírubou Kruhové

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Zimní sada SWK-20

NÁVOD K OBSLUZE. Zimní sada SWK-20 NÁVOD K OBSLUZE Zimní sada SWK-20 - plynulá regulace otáček ventilátoru - ovládání ohřívače podle okolní teploty -alarm při vysoké kondenzační teplotě - zobrazení aktuální teploty - mikroprocesorové řízení

Více

GESTRA Steam Systems VK 14, VK 16. Návod k obsluze 818630-00. Průhledítko Vaposkop

GESTRA Steam Systems VK 14, VK 16. Návod k obsluze 818630-00. Průhledítko Vaposkop GESTRA Steam Systems VK 14 VK 16 Návod k obsluze 818630-00 Průhledítko Vaposkop VK 14, VK 16 Obsah Důležité pokyny Strana Rozsah použití...4 Bezpečnostní pokyny...4 Nebezpečí...4 DGRL (Směrnice pro tlaková

Více

ventilátorů Informace o výrobku P215PR

ventilátorů Informace o výrobku P215PR PSC???? Sekce katalogu Regulátory rychlosti ventilátorů Informace o výrobku Datum vydání 1104/1204CZ Řada Tlakově ovládané regulátory rychlosti ventilátoru chladicího kondenzátoru pro jednofázové motory

Více

SPÍNANÝ LABORATORNÍ ZDROJ. Série SPS UŽIVATELSKÝ MANUÁL

SPÍNANÝ LABORATORNÍ ZDROJ. Série SPS UŽIVATELSKÝ MANUÁL SPÍNANÝ LABORATORNÍ ZDROJ s funkcemi Remote Sensing & Remote Control Série SPS UŽIVATELSKÝ MANUÁL 7673-9600-0005cz REV.1.8-10/2004 2 Obsah 1. Bezpečnostní opatření... 4 1.1 Obecná bezpečnostní opatření...

Více

Spínače koncové a koncové havarijní LHP(E)(w)-10/x-R.-.

Spínače koncové a koncové havarijní LHP(E)(w)-10/x-R.-. Uživatelská příručka Spínače koncové a koncové havarijní LHP(E)(w)-10/x-R.-. Tato uživatelská příručka obsahuje: Návod pro montáž, instalaci, uvedení do provozu, používání, užití, údržba a servis, demontáž,

Více

HYDRAULICKÝ DVOUSLOUPOVÝ ZVEDÁK

HYDRAULICKÝ DVOUSLOUPOVÝ ZVEDÁK WWW.AUTOMOTIVE.CZ HYDRAULICKÝ DVOUSLOUPOVÝ ZVEDÁK Ekonomický hydraulický pohon. Elektro-magnetické tlačítkové ovládání. Nástavce na ramena 50 mm a 100 mm. - NOSNOST 2500 kg/3000 kg - ASYMETRICKÁ KONSTRUKCE

Více

Výrobce potvrzuje odpovídající jakost, kompletnost a technická data výrobku.

Výrobce potvrzuje odpovídající jakost, kompletnost a technická data výrobku. 1. Osvědčení o jakosti a kompletnosti výrobku. Výrobek : Výrobní označení (typ, model) : Rotační podavač - turniket T250 Základní technické parametry Hmotnost (kg) : 42 Nr (výrobní číslo/rok výroby) :

Více

Podavače šnekové PSC 315 (dále jen podavače) se používají k dopravě odprašků z filtrů a odlučovačů v horizontální rovině.

Podavače šnekové PSC 315 (dále jen podavače) se používají k dopravě odprašků z filtrů a odlučovačů v horizontální rovině. KATALOGOVÝ LIST KM 12 1317c PODAVAČE ŠNEKOVÉ Vydání: 8/00 PSC 315 Strana: 1 Stran: 6 Podavače šnekové PSC 315 (dále jen podavače) se používají k dopravě odprašků z filtrů a odlučovačů v horizontální rovině.

Více

MFZ. Návod k obsluze zásuvné karty ZM-SKS B

MFZ. Návod k obsluze zásuvné karty ZM-SKS B Návod k obsluze zásuvné karty ZMSKS B CZ 1. Obsah 3. Všeobecné bezpečnostní pokyny 1. Obsah 2 2. Vysvětlení symbolů 2 3. Všeobecné bezpečnostní pokyny 2 4. Přehled výrobků 3 5. Uvedení do provozu 4 6.

Více

Návod k montáži ventilu volby místa DÜRR

Návod k montáži ventilu volby místa DÜRR Návod k montáži ventilu volby místa DÜRR 2003/06 2 Obsah Důležité informace 1. Pokyny...4 1.1 Hodnocení shody...4 1.2 Všeobecné pokyny...4 1.3 Všeobecné bezpečnostní pokyny...4 1.4 Výstražné pokyny a symboly...5

Více

Uživatelský manuál DB-100 DB-100B. Indikátor úrovně

Uživatelský manuál DB-100 DB-100B. Indikátor úrovně Uživatelský manuál DB-100 DB-100B Indikátor úrovně Uchovejte tento manuál pro pozdější použití! Copyright Zákaz reprodukce! Tento manuál je platný pro čísla výrobků: 10453010, 10453010. Nejnovější verzi

Více

Přímý dovozce LED osvětlení

Přímý dovozce LED osvětlení Panel: TOR228 Příkon: 28W Prac. napětí: 230V AC Barev. teplota: 6000K - Studená bílá Tvar: Kulatý Vážení zákazníci! Děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup našich LED panelů. Jejich koupí jste získali kvalitní

Více

Sada pro manikůru a pedikůru

Sada pro manikůru a pedikůru Sada pro manikůru a pedikůru M 287 CZ Návod k použití UPOZORNĚNÍ Přečtěte si pozorně tento návod. Obsahuje důležité pokyny pro bezpečnou instalaci, obsluhu a údržbu. Uschovejte tyto pokyny pro případ příštího

Více

Geniální přepravní řešení

Geniální přepravní řešení Geniální přepravní řešení IN MADE GERMANY s jedinečným pohonným systémem Jednoduše uchopte a jede se! touchmove Chytrý Přepravní přístroje, které jsou již v provozu nebo které jsou koncipovány ve spolupráci

Více

Servopohony vzduchotechnických klapek pro obytné

Servopohony vzduchotechnických klapek pro obytné 4 622 Servopohony vzduchotechnických klapek pro obytné prostory GXD..31.1 Rotační provedení, 2- nebo 3-bodové řízení Elektrické servopohony s 3-polohovým řízením Jmenovitý kroutící moment 1.5 Nm Napájecí

Více

Uživatelská příručka průmyslových a reflektorových LED osvětleních

Uživatelská příručka průmyslových a reflektorových LED osvětleních Uživatelská příručka průmyslových a reflektorových LED osvětleních Pro typy: Průmyslové LED osvětlení typ: PO typ I, PO typ II Reflektorové LED osvětlení typ: RE typ I, RE typ II, RE typ III Obsah: 1.

Více

NÁVOD K POUŽITÍ. Symboly W&H. Obsah

NÁVOD K POUŽITÍ. Symboly W&H. Obsah NÁVOD K POUŽITÍ Obsah Symboly W&H... 1 1. Vymezení pojmů... 2 2. Obecné informace... 2 3. Návod k obsluze a bezpečnostní pokyny... 3 4. Instalace... 5 5. Výměna filtrační patrony... 6 6. Kapacitní tabulka...

Více

Terasový plynový zářič W12 VA Návod k použití

Terasový plynový zářič W12 VA Návod k použití W12 Terasový plynový zářič W12 VA Návod k použití EKOTEZ s.r.o. tel. 221 599 163-4 Budovatelská 287 fax. 222 586 265 190 15 Praha 9-Satalice vytapeni@ekotez.cz Czech Republic půjčovna@ekotez.cz servis@ekotez.cz

Více

NÁVOD PRO MONTÁŽ A POUŽÍVÁNÍ SPRCHOVÉHO KOUTU

NÁVOD PRO MONTÁŽ A POUŽÍVÁNÍ SPRCHOVÉHO KOUTU NÁVOD PRO MONTÁŽ A POUŽÍVÁNÍ SPRCHOVÉHO KOUTU HARMONY Model: KH-HARM-52-15085-G Prodejce: WellMall s.r.o. Brněnec 53, 569 04 BRNĚNEC www.wellmall.cz, www-levna-koupelna-cz Pro více informací se obracejte

Více

Strana. Art.-Nr.: 30 62 432 Změny vyhrazeny 08/09 CZ SK PL

Strana. Art.-Nr.: 30 62 432 Změny vyhrazeny 08/09 CZ SK PL CZ Návod pro přestavbu na zkapalněný plyn P (G31) Plynový kondenzační kotel MGK Sada pro přestavbu obj. číslo 87 51 495 pro MGK-170 a MGK-250 Sada pro přestavbu obj. číslo 87 51 496 pro MGK-210 Sada pro

Více

Centronic EasyControl EC545-II

Centronic EasyControl EC545-II Centronic EasyControl EC545-II cs Návod na montáž a obsluhu 5 -ti kanálový ruční vysílač Důležité informace pro: montéry / elektrikáře / uživatele Prosíme o předání odpovídajícím osobám! Tento návod má

Více

Uzavírací klapky PN 63-160 DN 80/80-300/250. Oblasti použití. Varianty standardního provedení. Provozní data. Materiály. Instrukce.

Uzavírací klapky PN 63-160 DN 80/80-300/250. Oblasti použití. Varianty standardního provedení. Provozní data. Materiály. Instrukce. Typový list 7338.1/10-64 AKG-A/AKGS-A Uzavírací klapky se samotěsnícím závěrem krytu spřírubami event. s přivařovacími konci PN 63-160 DN 80/80-300/250 Oblasti použití Průmyslová zařízení, elektrárny,

Více

ELEKTRICKÉ ODSTŘEDIVÉ VENTILÁTORY

ELEKTRICKÉ ODSTŘEDIVÉ VENTILÁTORY ELEKTRICKÉ ODSTŘEDIVÉ VENTILÁTORY ŘADY TK NÁVOD K OBSLUZE VENTILÁTORU ATC Typ ATC Před zahájením montáže si pozorně přečtěte tento návod. Popis ventilátoru: Turbína s termostatem určená k nucenému oběhu

Více

Návod k obsluze. Zubová čerpadla řady GHD

Návod k obsluze. Zubová čerpadla řady GHD Návod k obsluze Zubová čerpadla řady GHD 1. Základní popis Zubová čerpadla slouží k přeměně mechanické energie v tlakovou energii kapaliny. Čerpadla řady GHD jsou určena zejména pro využití v mobilní hydraulice

Více

ZAM SERVIS s.r.o. KŘÍŠTANOVA 1116/14, 702 00, OSTRAVA - PŘÍVOZ. Uživatelská příručka DATOVÝ PŘEVODNÍK DOR-02-06. č. dokumentace: 210 15-40

ZAM SERVIS s.r.o. KŘÍŠTANOVA 1116/14, 702 00, OSTRAVA - PŘÍVOZ. Uživatelská příručka DATOVÝ PŘEVODNÍK DOR-02-06. č. dokumentace: 210 15-40 ZAM SERVIS s.r.o. KŘÍŠTANOVA 1116/14, 70 00, OSTRAVA - PŘÍVOZ DATOVÝ PŘEVODNÍK DOR-0-06 č. dokumentace: 10 15-40 Tato uživatelská příručka obsahuje: Návod pro montáž, instalaci, uvedení do provozu, používání,

Více

Vysokozdvižný vozík JF NÁVOD

Vysokozdvižný vozík JF NÁVOD Vysokozdvižný vozík JF NÁVOD EC Prohlášení o shodě Podle Směrnice o strojích 2006/42/EC Pro následující zařízení : Výrobek : Nůžkový paletový vozík Označení typu /Obchodní značka : JF Název výrobce : Ningbo

Více

TR 2 T R 2 1 0 1 POPIS TYPOVÝ KLÍČ. TLAKOVÉ RELÉ KT 7009 1/12 4 MPa 10 MPa 32 MPa

TR 2 T R 2 1 0 1 POPIS TYPOVÝ KLÍČ. TLAKOVÉ RELÉ KT 7009 1/12 4 MPa 10 MPa 32 MPa TR 2 TLAKOVÉ RELÉ KT 7009 1/12 4 MPa 10 MPa 32 MPa jednoduchá konstrukce nízká hmotnost tři druhy možného zapojení na hydraulický obvod malý zástavbový prostor připojení konektorovou zásuvkou dle DIN 43

Více

PUMPCONTROL Návod k obsluze a montáži

PUMPCONTROL Návod k obsluze a montáži PUMPCONTROL Návod k obsluze a montáži Provozní pokyny Automatická řídící jednotka čerpadla s ochranou proti běhu nasucho PUMPCONTROL 1. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY A OPATŘENÍ Před použitím Vašeho Pumpcontrolu

Více

HOT AIR HAIRSTYLER HS 5522

HOT AIR HAIRSTYLER HS 5522 HOT AIR HAIRSTYLER HS 5522 G F E A B C D 1 2 3 2 BEZPEŚNOST Při používání přístroje dodržujte následující pokyny: 7 Tento přístroj je určen výhradě k domácímu použití. 7 Přístroj nikdy nepoužívejte ve

Více

Návod k montáži. Kombinace chladnička-mraznička, integrovatelná, spřažené dveře ICBS/ ICUS/ ICUNS/ ICS... LC/LP 300614 7085468-01

Návod k montáži. Kombinace chladnička-mraznička, integrovatelná, spřažené dveře ICBS/ ICUS/ ICUNS/ ICS... LC/LP 300614 7085468-01 Návod k montáži Kombinace chladnička-mraznička, integrovatelná, spřažené dveře 300614 7085468-01 ICBS/ ICUS/ ICUNS/ ICS... LC/LP všeobecné bezpečnostní pokyny Obsah 2 Přeprava přístroje 1 všeobecné bezpečnostní

Více

IC 1000fgr. TFT LCD monitor s úhlopříčkou 10 palce (25,4 cm) Uživatelská příručka

IC 1000fgr. TFT LCD monitor s úhlopříčkou 10 palce (25,4 cm) Uživatelská příručka IC 1000fgr TFT LCD monitor s úhlopříčkou 10 palce (25,4 cm) Uživatelská příručka Upozornění Úpravy přístroje provedené bez souhlasu výrobce mohou vést k poškození přístroje a v tomto případě nelze uplatnit

Více

Kompaktní teplovzdušné jednotky

Kompaktní teplovzdušné jednotky Účinnost přes 91,5 %! Kompaktní velikost - ideální do omezených prostorů Pro instalace v uzavřených i větraných prostorech Automaticky zapalované hořáky s dálkovým zavíráním a spouštěním u všech modelů

Více

Vlastnosti a použití řídící jednotky

Vlastnosti a použití řídící jednotky CLEVER 01 Vlastnosti a použití řídící jednotky Řídící jednotky CLEVER01 a CLEVER01M jsou postaveny jako součást automatického systému uzavírání bran, vedený formou jednofázového motoru s trvalým kondenzátorem.

Více

Boiler Elektro. Návod k montáži Strana 2

Boiler Elektro. Návod k montáži Strana 2 Boiler Elektro Návod k montáži Strana Boiler Elektro (elektrický bojler) Obsah Použité symboly... Model... Návod k montáži 4 Návod k montáži Volba umístění a montáž... Přípojka vody... 3 Montáž pojistného/vypouštěcího

Více

ED362/ED363 NEREZ OCELOVÁ LAMPA S FOTOBUŇKOU

ED362/ED363 NEREZ OCELOVÁ LAMPA S FOTOBUŇKOU / NEREZ OCELOVÁ LAMPA S FOTOBUŇKOU 1 Horní kryt (Nerezová ocel) 2 Stínítko 3 Kryt nástěnného úchytu 4 Senzor fotobuňky ÚVOD OCELOVÁ LAMPA S FOTOBUŇKOU je chytré/inteligentní osvětlení, které se automaticky

Více

Závěsné plynové průtokové ohřívače TV PANDA

Závěsné plynové průtokové ohřívače TV PANDA Závěsné plynové průtokové ohřívače TV PANDA PANDA 19 POG průtokový ohřívač TV na zemní plyn s výkonem 7,7 19,2 kw, odvod spalin do komína PANDA 24 POG průtokový ohřívač TV na zemní plyn s výkonem 9,8 24,4

Více

NÁVOD K OBSLUZE NEVÝBUŠNÝ VYPÍNAČ X1AV.1 / Z. Datum vydání: 12.3.2003 Počet stran : 9 Revize: 24.4.2008, 15.11.2012 Str. 1/9

NÁVOD K OBSLUZE NEVÝBUŠNÝ VYPÍNAČ X1AV.1 / Z. Datum vydání: 12.3.2003 Počet stran : 9 Revize: 24.4.2008, 15.11.2012 Str. 1/9 ZAM-SERVIS s.r.o., Křišťanova 1116/14, 70200 Ostrava Přívoz, tel. 596 135 422, fax. 596 135 425 e-mail: obchod@zam-servis.cz NÁVOD K OBSLUZE PŘEPRAVĚ, SKLADOVÁNÍ, INSTALACI, MONTÁŽI A ÚDRŽBĚ NEVÝBUŠNÝ

Více

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI. LXDC SET 1-4kW

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI. LXDC SET 1-4kW NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI LXDC SET 1-4kW Výrobce: LOGITEX spol. s.r.o., Športovcov 884/4, SK - 02001 Púchov tel. +421/42/4710200 fax.: +421/42/4642300 logitex@logitex.sk Vyrobeno v: IMAO eletric, s.r.o

Více

SPRINKLEROVÁ CERPADLA s certifikátem VdS 2100

SPRINKLEROVÁ CERPADLA s certifikátem VdS 2100 SPRINKLEROVÁ CERPADLA s certifikátem VdS 2100 Datum vydání: 2009 Řada: U a LT SPECK provedení s elektromotorem provedení s dieselmotorem R 0 Popis : Odstředivá čerpadla Speck pro sprinklerová zařízení,

Více

Návod k používání a obsluze Topná jednotky Ermaf

Návod k používání a obsluze Topná jednotky Ermaf Návod k používání a obsluze Topná jednotky Ermaf Výrobek Dodavatel název: Topná jednotka Ermaf typ: ERA 33 název: AGRICO s.r.o. adresa: Rybářská 671, 379 01 Třeboň IČO: 26032163 DIČ: CZ26032163 1 Obsah:

Více

Návod na obsluhu a údržbu mlžící pistole typ SE. Obj. č. D 040 006

Návod na obsluhu a údržbu mlžící pistole typ SE. Obj. č. D 040 006 Návod na obsluhu a údržbu mlžící pistole typ SE Obj. č. D 040 006 Vážený zákazníku, děkujeme Vám za důvěru, kterou jste projevil našemu výrobku. Pro zajištění bezchybného chodu a dlouhé životnosti Vás

Více

Osobní váha s fotorámečkem Návod k použití

Osobní váha s fotorámečkem Návod k použití CZ Osobní váha s fotorámečkem Návod k použití Vážený zákazníku, děkujeme Vám za důvěru, kterou jste nám projevil nákupem tohoto výrobku. Věříme že s ním budete plně spokojen. Tento návod slouží pro efektivní

Více

Proplachovací a plnící jednotka - CSBS Technické informace pro montáž a provoz

Proplachovací a plnící jednotka - CSBS Technické informace pro montáž a provoz Proplachovací a plnící jednotka - CSBS Technické informace pro montáž a provoz Obsah: Bezpečnostní pokyny... 2 Předpisy... 2 Způsob používání zařízení... 2 Popis symbolů... 2 1 Všeobecné pokyny... 4 2

Více

TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH/VODA WPL 20/26 AZ POPIS PŘÍSTROJE, FUNKCE

TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH/VODA WPL 20/26 AZ POPIS PŘÍSTROJE, FUNKCE TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH/VODA WPL 20/26 AZ POPIS PŘÍSTROJE, FUNKCE Popis přístroje Systém tepelného čerpadla vzduch voda s malou potřebou místa pro instalaci tvoří tepelné čerpadlo k venkovní instalaci

Více

Compressed Air Treatment. Kondenzační sušič. Starlette. řady SGB 002 až 030. Návod na obsluhu, údržbu a provoz

Compressed Air Treatment. Kondenzační sušič. Starlette. řady SGB 002 až 030. Návod na obsluhu, údržbu a provoz Compressed Air Treatment Kondenzační sušič Starlette řady SGB 002 až 030 Návod na obsluhu, údržbu a provoz Kód: 272635 Vydání 2. ze dne 6.3.2001 Upozornění! Mějte k dispozici tento návod po celou dobu

Více

- Ovládací trn: - Pružina: - Těsnění:

- Ovládací trn: - Pružina: - Těsnění: ALEFFI www.caleffi.com 58684.02 eplotní přetlakový ventil s automatickým plněním opyright 2009 aleffi Funkce Rozsah sortimentu echnické specifikace eplotní přetlakový ventil s dvojím účinkem se používá

Více

CFSW. Panty s vestavěným bezpečnostním spínačem násobným. ELESA Original design

CFSW. Panty s vestavěným bezpečnostním spínačem násobným. ELESA Original design CFSW. Panty s vestavěným bezpečnostním spínačem násobným ELESA Original design Technické informace Materiál - Těleso pantu: SUPER-technopolymer, samozhášivý, s vysokou tvrdostí, černá barva. Odolnost proti

Více

Thinking Ace Parking Smart

Thinking Ace Parking Smart Thinking Ace Parking Smart ACE PARKING řešení pro rozmístění střední velikosti ACE PARKING vícerozměrný mechanický systém typu výtahu, který rychle a bezpečně zaparkuje co nejvyšší počet vozidel na minimální

Více

Uživatelská příručka. Systém ultrazvukové měření hladin UMV-1

Uživatelská příručka. Systém ultrazvukové měření hladin UMV-1 ZAM - SERVIS s. r. o. sídlo: Křišťanova 1116/14, 702 00 Ostrava - Přívoz IČO: 60 77 58 66 DIČ: 388-60 77 58 66 Firma je registrována v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 6878

Více

Technické údaje SI 75TER+

Technické údaje SI 75TER+ Technické údaje SI 75TER+ Informace o zařízení SI 75TER+ Provedení - Zdroj tepla Solanky - Provedení Univerzální konstrukce reverzibilní - Regulace WPM 2007 integrovaný - Místo instalace Indoor - Výkonnostní

Více

Rotační šroubové kompresory MSM MAXI 5,5-7,5-11 - 15 kw

Rotační šroubové kompresory MSM MAXI 5,5-7,5-11 - 15 kw Rotační šroubové kompresory MSM MAXI 5,5-7,5-11 - 15 kw SPOLEHLIVÁ TECHNOLOGIE Řada MSM Maxi Maxi 5,5-7,5-11 - 15 kw Řešení pro všechny požadavky zákazníků Základní verze Určené zejména pro instalace blízko

Více

AACT5R(červený) & AAT5G(zelený)

AACT5R(červený) & AAT5G(zelený) UŽIVATELSKÝ MANUÁL LASEROVÝ ZAMĚŘOVAČ AACT5R(červený) & AAT5G(zelený) Česky O firmě Sightmark Sightmark nabízí širokou škálu produktů, včetně puškohledů, kolimátorů, laserů, korekcí nastřelení, noktovizorů,

Více

Popis funkce. Obsluha. Laddomat 21 má za úkol... Provozní fáze. Spuštění. Samovolná cirkulace Technické údaje Laddomat 21-60.

Popis funkce. Obsluha. Laddomat 21 má za úkol... Provozní fáze. Spuštění. Samovolná cirkulace Technické údaje Laddomat 21-60. Popis funkce Laddomat 21 má za úkol......zajistit, aby po zátopu kotel rychle dosáhl vysoké provozní teploty....během nabíjení zahřívat studenou vodu ze zásobníku až ke dnu kotle, aby kotel nezkorodoval

Více

MPPT SHS měnič výkonu. Uživatelský manuál. Model PC002-300

MPPT SHS měnič výkonu. Uživatelský manuál. Model PC002-300 MPPT SHS měnič výkonu Uživatelský manuál Model PC002-300 Obsah I. BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ A UPOZORNĚNÍ...3 II. SPECIFIKACE...3 III. KONTROLA MĚNIČE A SOUČÁSTÍ...4 IV. POPIS VÝROBKU...4 V. INSTALACE A PROPOJENÍ...7

Více

Krok č. 1. SAGEM F@st 840. ADSL USB modem. Jednoduchý instalační návod

Krok č. 1. SAGEM F@st 840. ADSL USB modem. Jednoduchý instalační návod Krok č. 1 SAGEM F@st 840 ADSL USB modem Jednoduchý instalační návod Krok č. 1 Předtím, než začnete: Ujistěte se, že dodávka samoinstalačního balíčku Vašeho ADSL USB modemu SAGEM F@st 840 obsahuje tyto

Více

KONTROLA NASTAVENÍ ROZVODU

KONTROLA NASTAVENÍ ROZVODU KONTROLA NASTAVENÍ ROZVODU Nářadí [1] Tyčka na zajištění setrvačníku (dvojitý setrvačník) : (-).0198.A [2] Přípravek pro vystředění krytu pohonu rozvodu : (-).0198.G [3] Tyčka na zajištění ozub. kola vačkového

Více

NÁVOD K POUŽITÍ ČESKY VÝROBNÍK SODOVÉ VODY SODA PYGMY, SODA ELEGANCE

NÁVOD K POUŽITÍ ČESKY VÝROBNÍK SODOVÉ VODY SODA PYGMY, SODA ELEGANCE ČESKY NÁVOD K POUŽITÍ VÝROBNÍK SODOVÉ VODY PYGMY, ELEGANCE LINDR.CZ s.r.o. Chladicí a výčepní technika Sadová 13, CZ 503 15 Nechanice, Czech Republic Tel.: 495 447 39 l Fax: 495 45 085 l E-mail: info@lindr.cz

Více

Třífázové stejnosměrné odporové svařovací lisy 100 KVA typ 6101 6103

Třífázové stejnosměrné odporové svařovací lisy 100 KVA typ 6101 6103 Třífázové stejnosměrné odporové svařovací lisy 100 KVA typ 101 103 Třífázové stejnosměrné odporové svařovací lisy 100 KVA Odporové stejnosměrné svařovací lisy Tecna řady 1xx jsou především vhodné pro použití

Více

Hlavní znaky : 1. Bezdrátové řízení studiového blesku. 2. Bezdrátové řízení systémového blesku. 3. Bezdrátové ovládání spouště a závěrky fotoaparátu.

Hlavní znaky : 1. Bezdrátové řízení studiového blesku. 2. Bezdrátové řízení systémového blesku. 3. Bezdrátové ovládání spouště a závěrky fotoaparátu. Uživatelský manuál Úvod k výrobku Přístroj Trigmaster je bezdrátové zařízení pracující na frekvenci 2,4 GHz. Trigmaster umožňuje nastavení provozu na 16 nezávislých kanálech. Při použití fotoaparátů Nikon

Více

DANDO s.r.o. www.pohony-dando.sk Návod FLOR - ERA

DANDO s.r.o. www.pohony-dando.sk Návod FLOR - ERA Návod FLOR - ERA 1. Popis výrobku a možnosti jeho použití Tento dálkový ovladač je součástí výrobní řady Era Flor společnosti Nice. Dálkové ovladače této řady jsou vybavené technologií plovoucího kódu

Více

Návod na montáž, obsluhu a údržbu

Návod na montáž, obsluhu a údržbu SANItech tel.: 234 706 311, fax: 234 706 300 e-mail: info.cz@koncept-ekotech.com www.koncept-ekotech.com Návod na montáž, obsluhu a údržbu RADA VR 105 / VR 106 5/2008 1. Provedení RADA VR 105 / VR 106

Více

NÁVOD K POUŽITÍ PRO UŽIVATELE. 00334553-1. vydání - 03/13

NÁVOD K POUŽITÍ PRO UŽIVATELE. 00334553-1. vydání - 03/13 00334553-1. vydání - 03/13 NÁVOD K POUŽITÍ PRO UŽIVATELE CZ Obsah OBSAH 1 Symboly použité v návodu... 2 2 Správné použití zařízení... 2 3 Úprava vody... 2 4 Informace poskytované uživateli... 4 5 Bezpečnostní

Více

KATALOG 2004 MOBILNÍ VYSOKOTLAKÉ STROJE

KATALOG 2004 MOBILNÍ VYSOKOTLAKÉ STROJE MOBILNÍ VYSOKOTLAKÉ STROJE Společnost S. U. P. spol. s r. o. je výhradním distributorem mobilních vysokotlakých zařízení dánského výrobce Aquila pro Českou a Slovenskou republiku. Tyto speciální stroje

Více

NÁVOD K OBSLUZE SKARTOVACÍHO STROJE. Jaws S1

NÁVOD K OBSLUZE SKARTOVACÍHO STROJE. Jaws S1 NÁVOD K OBSLUZE SKARTOVACÍHO STROJE Jaws S1 1 1. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY 1.1. Při skartování vždy dbejte na to, aby nedošlo ke vtažení kravat, řetízků, vlasů a jiných visících předmětů do vstupního otvoru

Více

Návod k obsluze Výškově stavitelná sedačka Belek. Revised on 7-07-98

Návod k obsluze Výškově stavitelná sedačka Belek. Revised on 7-07-98 Návod k obsluze Výškově stavitelná sedačka Belek Revised on 7-07-98 Obsah: 1. Úvod...3 2. Technické údaje...4 3. Bezpečnost...5 3.1. Úvod...5 3.2. Popis bezpečnostních opatření...5 3.3. Bezpečnostní předpisy...5

Více

Návod k používání a katalog náhradních dílů. SEKACÍ ZAŘÍZENÍ TBC-50 serie

Návod k používání a katalog náhradních dílů. SEKACÍ ZAŘÍZENÍ TBC-50 serie Návod k používání a katalog náhradních dílů SEKACÍ ZAŘÍZENÍ TBC-50 serie ANITA B, s.r.o. Průmyslová 2453/7 680 01 Boskovice Czech Republic fax: +420 515553628 tel: +420 516454774,516453496 e-mail: servis@anita.cz

Více

POHLED DOVNITŘ. Tlačítko pro rozmrazování * Mrazící prostor. Termostat. Výsuvná zásuvka (pro zachycení vody při rozmrazování) Sýry, máslo, medikamenty

POHLED DOVNITŘ. Tlačítko pro rozmrazování * Mrazící prostor. Termostat. Výsuvná zásuvka (pro zachycení vody při rozmrazování) Sýry, máslo, medikamenty POHLED DOVNITŘ Tlačítko pro rozmrazování * Mrazící prostor Výsuvná zásuvka (pro zachycení vody při rozmrazování) Termostat Zelenina, vařená a hotová jídla Sýry, máslo, medikamenty Výškově nastavitelná

Více

Obj. č.: 4811127 NÁVOD K OBSLUZE

Obj. č.: 4811127 NÁVOD K OBSLUZE NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 4811127 Děkujeme, že jste si vybrali HQPOWER, 7-mi kanálový světelný efekt s otočnou hlavou a jog kolečkem pro snadné ovládání menu. Prosím přečtěte si návod před uvedení zařízení

Více

Návod k montáži. Kombinace chladnička-mraznička, integrovatelná, spřažené dveře IC..S... LC/LP 160215 7085466-01

Návod k montáži. Kombinace chladnička-mraznička, integrovatelná, spřažené dveře IC..S... LC/LP 160215 7085466-01 Návod k montáži Kombinace chladnička-mraznička, integrovatelná, spřažené dveře 160215 7085466-01 IC..S... LC/LP všeobecné bezpečnostní pokyny Obsah 2 Přeprava přístroje 1 všeobecné bezpečnostní pokyny...

Více