ŠVP GYMNÁZIA LIBEREC JERONÝMOVA 425/27

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ŠVP GYMNÁZIA LIBEREC JERONÝMOVA 425/27"

Transkript

1 ŠVP GYMNÁZIA LIBEREC JERONÝMOVA 425/27 OSMILETÉ VŠEOBECNÉ STUDIUM zpracováno podle ŠVP ZV a ŠVP GV Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická Liberec, Jeronýmova 425/27 příspěvková organizace č.j.: SVPG8/02-09

2 Identifikační údaje: Název ŠVP: ŠVP Gymnázia Liberec Jeronýmova 425/27 Vzdělávací program: osmileté všeobecné studium Studijní forma vzdělávání: denní forma vzdělávání Předkladatel: Název školy: Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická, Liberec, Jeronýmova 425/27, příspěvková organizace Typ: Škola s právní subjektivitou IČO: IZO: Ředitel školy: Mgr. Jaroslav Šťastný, Kosmonautů 359, Liberec 5 Součásti školy: Gymnázium - čtyřleté, osmileté Střední odborná škola pedagogická Zařazení do sítě: Kapacita: 750 studentů Kontakty: tel./fax: Koordinátor pro tvorbu ŠVP: Mgr. Jaroslav Šťastný a Mgr. Jiří Vydra Zřizovatel: Liberecký kraj Adresa: U Jezu 642/2a, Liberec 2 Kontakty: Ing. Jiřina Princová, , Platnost dokumentu od: 1. září 2009 razítko školy podpis ředitele školy 2

3 Identifikační údaje:... 2 Charakteristika školy Velikost školy Vybavení školy Střednědobý záměr rozvoje Gymnázia a SOŠPg Lokalizace školy Materiálně technické podmínky Personální a pedagogická charakteristika Charakteristika žáků Spolupráce s radou školy, rodiči, školami a dalšími organizacemi Dlouhodobé projekty a mezinárodní spolupráce... 7 Charakteristika školního vzdělávacího programu... 8 Zaměření školy... 8 Charakteristika ŠVP... 9 Profil absolventa ŠVP osmileté všeobecné studium... 9 Organizace přijímacího řízení Organizace maturitní zkoušky (model podle státní maturity) Výchovné a vzdělávací strategie Zabezpečení výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Poradenské služby školy Zabezpečení výuky žáků mimořádně nadaných Začlenění a realizace průřezových témat Školní učební plán nižšího gymnázia Učební osnovy nižšího gymnázia Hodnocení žáků a autoevaluace školy Pravidla pro hodnocení žáků Hodnocení klíčových kompetencí Výstupní hodnocení Státní srovnávací testy, maturita Autoevaluace školy Hodnocení žáky a rodiči Hodnocení učiteli Průzkumy Výroční zpráva o činnosti školy Autoevaluace

4 Charakteristika školy 1. Velikost školy škola má schválenou kapacitu 750 studentů ve škole je v současnosti 22 tříd ve třech oborech vzdělávání ve čtyřletém vzdělávacím programu gymnázia je 10 tříd, z toho 1. a 2. ročník po dvou třídách, 3. a 4. ročník má tři třídy v ročníku v osmiletém vzdělávacím programu gymnázia je 8 tříd (jedna třída v ročníku) součástí školy je SOŠPg se čtyřmi třídami 2. Vybavení školy V současnosti má škola 19 běžných učeben, 3 učebny informatiky; 7 odborných učeben (Bi, Fy, Ch, Z, D, Hv, Vv), ateliér pro Vv, hudební centrum pro Hv, 3 učebny pro výuku jazyků, 4 laboratoře (Bi, Fy, Ch 2x), 2 tělocvičny, posilovnu a místnost na stolní tenis, 2 venkovní hřiště s umělou trávou, knihovnu a přednáškový sál. Vyučující mají svůj pracovní prostor kabinetech podle předmětových komisí. Všechny odborné učebny a část dalších učeben je vybavena didaktickou technikou (dataprojektory, počítače, video, domácí kino). Všechny prostory splňují hygienické požadavky pro výuku podle platných norem. Budova školy prošla od svého vzniku několika rekonstrukcemi a částečnou přestavbou. Chronologicky vývoj probíhal následovně: 1932: počátek stavby Masarykovy obecné a měšťanské školy v Liberci Horním Růžodole podle projektu městského architekta Františka Cuce, škola byla postavena firmami stavitelů Antonína Vašátka z Velkých Hamrů a Josefa Frýdy z Jilemnice 1933: slavnostní otevření školy, instalace pamětních bronzových desek s nápisy: Postaveno za prvního presidenta T. G. Masaryka a ministra školství a národní osvěty Ivana Dérera a Památce Josefa Votočka, prvního českého starosty města, jakož i ostatních průkopníků českého školství v Horním Růžodole 1976: zřízení Střední pedagogické školy Liberec existence školy na několika, většinou čtyřech místech v Liberci, postupné vytváření struktury školy až do jejího řádného naplnění : přestěhování školy do školní budovy v Jeronýmově ulici, počátek postupného útlumu pedagogické školy 1986: bylo rozhodnuto o jejím zrušení zřízeno gymnázium 1987: otevřeny tři třídy 1. ročníku čtyřletého studia 1989: poslední absolventky pedagogické školy, Střední pedagogická škola v Liberci zanikla 1990: obnovena pedagogická škola otevřena jedna třída 1. ročníku čtyřletého studia a zároveň přešla jedna třída 2. ročníku ze SPgŠ Litoměřice, otevřena první třída prima víceletého gymnázia, sedmileté studium; vzniká Gymnázium a Střední pedagogická škola v Liberci, tzv. Jeronýmovka : - období oprav, rekonstrukcí a stavebně technických změn v hlavní budově: rozvody vody, tepla, napojení na systém dálkového vytápění, výměna střešní krytiny a oken, vybudování ateliéru, odborné učebny a kabinetů z půdního prostoru, počátek rekonstrukce stávajících odborných učeben a laboratoří a zřízení nových hlavně pro výuku informatiky tento proces je kontinuální 1995: otevřena první třída osmiletého gymnaziálního studia : 1. etapa přístavby školy podle projetu ing. arch. Petra Vaneše, realizovala firma Syner z Liberce postavila se nová školní budova s učebnami, tělocvičnou, kuchyní, jídelnou, technickým zázemím a vstupní hala spojující obě hlavní budovy 1999: 2. etapa přístavby školy byla postavena budova s knihovnou, studijním sálem, technickým zázemím pro venkovní sportoviště, dílnou, skladištěm a garáží, dále venkovní sportoviště a parkoviště; v hlavní budově vznikly v přízemí nové šatny a v nejvyšším patře hudební centrum 4

5 2005: rekonstrukce malé tělocvičny v hlavní budově 2006: ve školním roce 2006/2007 byl změněn název školy na Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická v Liberci, ředitelkou školy je Zdeňka Kutínová, jejími zástupci jsou Jaroslav Šťastný a Jiří Vydra 3. Střednědobý záměr rozvoje Gymnázia a SOŠPg Střednědobý záměr rozvoje Gymnázia a SOŠPg na období je zpracován ve smyslu zákona č. 561/ 2004 Sb., vyhl. č. 15/2005 Sb. a vychází ze záměru školy připraveného v minulých letech, z údajů výročních zpráv školy za roky 2005/2006 a 2006/2007, rozborů statistických údajů uveřejněných MPSV ČR, ÚIV a NÚOV, dokumentů Libereckého kraje (Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzděl. soust. LK, Strategie rozvoje LK ). Tento plán by měl být chápán jako koncepční materiál, pružně reagující na změny a potřeby ve společenském a ekonomickém životě regionu. MÍSTNÍ A REGIONÁLNÍ SPECIFIKA SPÁDOVÉ LOKALITY Liberecký kraj je v obecném povědomí lidí tradičně vnímán jako kraj průmyslově zemědělský s velkým rekreačním potenciálem. Negativní tendence, které v posledních letech postihují ekonomiku celé České republiky, se v Libereckém kraji neprojevují tak výrazně. Sociálněekonomické zázemí je hodnoceno průměrně v rámci České republiky. Ekonomická úroveň je dlouhodobě mírně pod průměrem v rámci ČR. Perspektivy ekonomického rozvoje regionu jsou podle posledních ukazatelů dobré, počet ekonomických subjektů se v poslední době zvyšuje, průmyslová základna je dostatečně pestrá s velkým podílem malých a středních firem. Podle zprávy Pracovního úřadu Liberec se začíná projevovat nedostatek kvalifikovaných a technicky dobře vybavených řemeslníků. Naopak absolventi vysokých škol nacházejí dobré uplatnění v státních a především soukromých firmách. Vytvoření mikrororegionů a euroregionů Nisa/ Neisse/Nysa posloužilo především zvýšení turistického ruchu, v ekonomické oblasti se příliš neprojevilo. S hodnocením strategie rozvoje regionu úzce souvisí nutnost změnit vzdělávací strukturu v kraji. Vzdělanostní úroveň je průměrná a stejně tak i počet vysokoškolsky vzdělaných lidí. Podpora gymnaziálního vzdělávání, umožňujícího jedincům s patřičnými studijními předpoklady kvalitní přípravu pro studium na vysokých školách, se proto jeví jako nezbytná. Tak to ostatně stanovuje i dlouhodobý záměr rozvoje vzdělávací soustavy v ČR. Demografický vývoj počtu obyvatel v posledních letech naznačoval pokles počtu žáků na ZŠ a následně také na středních školách. V příštích letech lze opět počítat s nárůstem žáků na školách, který se již nyní začíná projevovat v nedostatečné kapacitě mateřských škol a nárůstem počtu žáků na základních školách. Dočasný úbytek studentů se projevuje především na učilištích a některých odborných středních školách. Na gymnáziích se tento trend neprojevil, naopak stoupá zájem o studium na tomto typu školy. Gymnázium a SOŠPg Liberec, Jeronýmova 425/27, příspěvková organizace, je výchovně vzdělávacím zařízením poskytujícím všeobecné střední vzdělání a střední odborné vzdělání s maturitní zkouškou. Pro rok 2007/2008 má akreditované obory vzdělání: K/801 Gymnázium všeobecné (dobíhající) K/81 Gymnázium K/401 Gymnázium všeobecné M/003 Pedagogické lyceum (není otevřeno) M/005 Předškolní a mimoškolní pedagogika Obory gymnaziálního studia jsou vyhledávány především žáky okresu Liberec, podobná je i situace na SOŠPg, část studentů však pochází i z dalších okresů LK. DEMOGRAFICKÉ PODMÍNKY V PŮSOBIŠTI ŠKOLY Změna životního stylu v 90. letech minulého století způsobila pokles populační křivky. Mladí lidé zakládají rodiny mnohem déle, než tomu bylo v období před rokem 1990 a vzniklá odchylka způsobila dočasný pokles populace. Od roku 1997 opět populační křivka stoupá a počty nově narozených dětí rovnoměrně stoupají. Vzhledem k tomu, že již více než 100 let žije v oblasti Čech a Moravy přibližně deset milionů obyvatel, lze předpokládat, že se v případě přirozeného vývoje nebude počet obyvatel drasticky měnit a zůstane stabilizovaný. Město Liberec poskytuje obyvatelům vzhledem k celostátnímu průměru výhodné životní a ekonomické podmínky. Vhodnou komunální politikou tak do budoucna bude možné přilákat do regionu i další perspektivní rodiny. HLAVNÍ CÍLE ROZVOJE ŠKOLY 5

6 Koncepce rozvoje Gymnázia a SOŠPg Liberec, se odvíjí od Dlouhodobého záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky, schváleného vládou České republiky a zpracovávaného jednotlivými kraji. Její realizace by měla napomoci zajištění naplnění hlavních cílů této koncepce v Libereckém kraji, zejména v následujících oblastech: rozvoj vzdělávacích příležitostí a rovnost v přístupu ke vzdělávání; změny v pojetí a obsahu vzdělávání i charakteru školy (kurikulární reforma); obrat v postavení učitelů a v přístupu k ekonomickému zajištění vzdělávací soustavy. PEDAGOGICKÁ A VÝCHOVNÁ ČINNOST Nejdůležitějším úkolem v daném časovém horizontu je příprava prostředí pro realizaci školské reformy. Tím se začnou ve škole naplňovat principy rozvoje vzdělávání vyzdvihnuté na summitu v Lisabonu a zohledněné v Národním programu rozvoje vzdělávání v České republice. V souladu se školským zákonem vznikají školní vzdělávací programy a je připravována profilová část maturitní zkoušky. Právě otázka členění vzdělávání ve škole se zdá být do budoucna klíčová a v rámci zajišťování podkladů pro evaluaci školy probíhá šetření mezi rodiči a žáky, mapující poptávku v oblasti cílů vzdělávání. Škola pravidelně analyzuje počet uchazečů o studium, hodnotí studijní úspěšnost žáků a sleduje jejich uplatnění při studiu na vysokých školách nebo v praxi. Podle této analýzy chce škola přizpůsobovat vzdělávací programy společenským požadavkům. V současné době škola poskytuje všeobecné vzdělávání (Gymnázium) a odborné vzdělání v rámci SOŠPg. V následujících letech, s postupujícím zavedením školních vzdělávacích programů, bude umožněno studentům posledních ročníků vybírat si profilově výuku těch předmětů, z nichž se rozhodnou maturovat. V oblasti výuky cizích jazyků škola plánuje rozšiřovat nabídku o výuku ruského jazyka, latiny a některého z dalších románských jazyků. TVŮRČÍ ČINNOST A VOLNOČASOVÉ AKTIVITY Pro další zkvalitňování výuky a služeb, které Gymnázium a SOŠPg poskytuje, je důležité vhodně sestavovat plán dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků. Každoročně v něm budou zachyceny prioritní oblasti dalšího vzdělávání (informační technologie, angličtina, realizace maturitní zkoušky nového typu) na takovém principu, jenž by umožnil vytvořit výkonnější a stále kvalitnější základnu z řad vlastních pedagogických pracovníků. V rámci modernizace řízení školy je nezbytné zapojovat pedagogy i žáky do různých projektových aktivit, využívat granty vyhlášené místní samosprávou a postupně navyšovat objem finančních prostředků získaných z tvůrčích projektů. V oblasti žákovských iniciativ se bude podporovat rozvíjení jejich dovedností, prezentovaných v rámci středoškolské odborné činnosti, olympiád a dalších soutěžních přehlídek, což pomůže ke zvyšování prestiže školy a bude působit jako motivační prvek pro studenty. Jisté rezervy má škola v oblasti poskytování dalších nadstavbových informací žákům školy. Informační centrum školní knihovna, neposkytuje služby na požadované úrovni a to z důvodů omezeného knihovního fondu, který je bohužel limitován nedostatkem financí. Nabízené činnosti knihovny a její poskytované služby jsou přitom efektivní, ale nestačí pokrýt velký zájem studentů školy. V dlouhodobějším horizontu je třeba počítat s vybudováním moderního informačního centra pro žáky i zaměstnance školy, které by plně uspokojilo zájem studentů a pedagogů. V současné době má škola rezervy také v podpoře mimoškolních studentských aktivit. Na škole existuje školní sbor Gaudea, ekologicky zaměřený kroužek Globe a v omezené míře školní sportovní klub. Škola by ráda studentům poskytla i další možnosti rozvoje zájmů, o které je mezi studenty značný zájem, bohužel i tento problém je limitovaný především finančně. Škola hledá prostředky, jak tuto situaci vyřešit. 4. Lokalizace školy Budova školy je situovaná do klidné části Liberce Horní Růžodol a je plně v dosahu MHD (autobus a tramvaj 11 min z centra města). V těsné blízkosti školy se nachází hlavní sportovní areál města (Městský Stadion, Aréna) a budova Dukly Liberec. Budovy školy vytvářejí sourodý komplex v jednotném architektonickém stylu. Stará modernizovaná budova pochází z roku 1933, k ní byla v roce 1997 přistavěna nová moderní budova s jídelnou, učebnami a tělocvičnou, současně byl školní komplex doplněn o knihovnu a dvě venkovní hřiště s umělým povrchem. Škola disponuje několika budovami a areály. V tzv. Staré budově fungují standardní i odborné učebny, vedení školy a administrativní pracovníci. V tzv. Nové budově je několik standardních tříd, velká a malá tělocvična a školní jídelna. Do budovy tzv. Domečku je situován přednáškový sál a knihovna. Na rozlehlém školním pozemku je vedle zeleně parkového charakteru i fotbalové hřiště a tenisový kurt. V případě slunečných dnů probíhá výuka na školním pozemku ve venkovní třídě, která je však dosud tvořena pouze stoly a lavičkami, což ale nebrání části pedagogů 6

7 v jejím využívání. V zadní části školy je dále parkovací plocha, přední část budovy "shlíží" na dopravně nepříliš využívanou ulici Jeronýmovu. Škola je dostupná desetiminutovou chůzí od zastávek městské hromadné dopravy. 5. Materiálně technické podmínky Škola je velmi dobře prostorově i materiálně vybavena. Na škole je v provozu počítačová síť s více než 100 PC, které jsou všechny připojeny na Internet. V aktivním provozu jsou webové stránky školy. V době volna a přestávek mohou žáci využívat všech prostor školy, odpočinkové kouty na chodbách, prostor v krčku, studovnu a knihovnu, učebny s počítači (pokud jsou volné) a případně i tělocvičnu, vždy po domluvě s vyučujícím. Je jim k dispozici i školní bufet a nápojový automat na hlavní chodbě. Dále mohou využívat kopírku, která je umístěna poblíž knihovny. Všichni vyučující mají své kabinety vybavené PC, které jsou zapojené do sítě. Mají volný přístup na internet, používají tiskárny a kopírku a společně se schází v zasedací místnosti, která se využívá i k organizování různých soutěží, případně zde probíhá i výuka. Materiální vybavení není zcela dostatečné, je zapotřebí zaměřit se na dobudování dalších odborných učeben, na jejich vybavení moderní technikou, na rozšíření počítačových učeben, jak to dokládá ICT plán školy. Každoročně dochází k dalším úpravám, které sledují postupnou obnovu stávajícího zařízení. 6. Personální a pedagogická charakteristika Výuku zajišťuje 57 učitelů, 9 z nich pracuje na částečný úvazek. Fungování školy zajišťuje 10 správních zaměstnanců. Většina učitelů je plně kvalifikovaná (pouze tři učitelé nejsou plně kvalifikovaní 2 uč. jazyků a 1 informatiky), řada z nich si průběžně doplňuje vzdělání nejen ve svém oboru, ale i v rozvíjení jazykových znalostí. Ve škole pracuje výchovná poradkyně, metodik prevence sociálně patologických jevů, lektor a koordinátor ICT, koordinátoři pro tvorbu ŠVP, koordinátorka pro environmentální výchovu. Velká část sboru se podílí na organizování oblastních a krajských kol olympiád a dalších soutěží, případně přehlídek SOČ. Všichni pedagogové prošli základním školením k RVP ZV a předsedové předmětových komisí se pravidelně vzdělávají k tvorbě ŠVP v rámci svého oboru. Vedení školy je dvoučlenné: ředitel a zástupce. Součástí rozšířeného vedení je 14 předsedů předmětových komisí a výchovná poradkyně. 7. Charakteristika žáků Na naši školu přicházejí žáci z Liberce i blízkého okolí. Jsme státním gymnáziem s dlouhou tradicí, proto se zatím u nadaných dětí setkáváme se stabilním zájmem. Často se stává, že se k nám vracejí děti našich absolventů, rovněž u nás studuje hodně sourozenců. Díky dobrému dopravnímu spojení u nás studují i žáci z okolních menších měst a vesnic. Naši žáci mají i bohatou mimoškolní činnost, velká část z nich provozuje aktivně umění (výuka v ZUŠ, divadelní a taneční soubory) a sport. Žáci řeší svoje problémy v rámci studentského parlamentu, který si sami řídí, a s výsledky jednání nebo oprávněnými požadavky seznamují ředitele školy. 8. Spolupráce s radou školy, rodiči, školami a dalšími organizacemi Spolupráce s odborem školství KÚ Metodika příprav olympiády v AJ; Spolupráce s Technickou univerzitou v Liberci spočívá v zajištění lektorské činnosti, umožnění studentům PF vykonávat u nás praxi. Spolupráce se SIPVZ Liberec -- Lektorská činnost v rámci jednotlivých přednášek a seminářů pořádaných SIPVZ; Spolupráce s Karlovou univerzitou v Praze a MŠMT v oblasti Evropského jazykového portfolia (projekt Rady Evropy). Prezentace školy na veřejnosti je zajištěna následujícími způsoby oficiální www stránka na koncerty pěveckého sboru Gaudea; účast na 10. ročníku veletrhu vzdělávání, kvalifikace a učebních pomůcek se zahraniční účastí, EDUCA; Den otevřených dveří; školní akademie Jeroným. 9. Dlouhodobé projekty a mezinárodní spolupráce Škola dlouhodobě spolupracuje se zahraničními školami formou pravidelných exkurzí, výměn a spoluprací na mezinárodních projektech např. Česko-švýcarská výměna studentů Liberec Heerbrugg; Mezinárodní projekt Bridge Across the Ocean se studenty americké stř. školy ve Fairfaxu ve Virginii; část česko-německého výtvarného projektu (grafické listy suchá jehla, linoryt), proběhla v Hessisch Lichtenau. Tento projekt finančně podpořil Česko-německý fond budoucnosti. Škola se doposud zapojila do několika 7

8 mezinárodních projektů (např. projekty Leonardo da Vinci, výtvarné projekty s nadací Bosch, pedagogická stáž studentů SOŠPg v Německu.) Rozvíjí se také spolupráce se studenty Amersfoortu; navázání spolupráce se školou ve francouzském Aix en Provance. Vedení školy chce i nadále podporovat a rozvíjet spolupráci se stávajícími zahraničními partnery škola v Hessische Lichtenau a v Gummersbachu (SRN) a Kantonální škola ve švýcarském Heerbruggu, škola v Aix en Provance Vedle spolupráce s výše uvedenými institucemi se bude škola snažit navázat další partnerské vztahy se školami z anglicky mluvících zemí nebo zemí podporujících výuku v angličtině a nově se školami francouzskými. Příslibem do budoucna je i počínající spolupráce na projektech společně s partnery ve Spojených státech. V souvislosti s výše uvedenými aktivitami bude žádoucí navyšovat počet studentů a pedagogických pracovníků vyjíždějících do zahraničí v rámci programů MŠMT, EU apod. Škola spolupracuje na mnoha dlouhodobých projektech a akcích např. v rámci ekologických aktivit s org. Suchopýr a Divizna; NIDV (VPP v oblasti cizích jazyků pro Liberecký kraj, koordinátor E. Píšová); spolupráce s organizací CERMAT příprava Nové maturity; zapojení do mezinárodního projektu ERI ; zapojení do projektu Eee PC ( Easy to learn, Easy to work, Easy to play) - digitální třída; spolupráce s Alliance Française; spolupráce s AŠSK ČR Charakteristika školního vzdělávacího programu Zaměření školy Gymnázium poskytuje všeobecné vzdělání a připravuje žáky pro studium na různých typech vysokých škol. Našim cílem je vytvořit pro žáky takové vzdělávací, výchovné i materiální podmínky, aby mohli rozvíjet své studijní předpoklady. Studijní program je postaven na principu profilace žáků prostřednictvím volitelných předmětů. V rámci studijního programu věnujeme pozornost nejen předávání vědomostí a poznatků, ale také dovednosti učit se, řešit samostatně problémy s učením i řešit osobní problémy. Škola vytváří otevřené a přátelské prostředí, umožňující diskusi a názorovou různorodost; velmi dobrou úroveň komunikace mezi žáky, učiteli a vedením školy; vysokou úroveň pedagogické práce s žáky; přiměřenost kladených nároků a požadavků na žáky. Škola posiluje vzájemný respekt a úctu ve vztahu učitel žák. Škola poskytuje nabídku mimoškolních aktivit (práce s žáky mimo vyučování). Škola podporuje průběžné, systematické a cílené vzdělávání učitelů. Škola má bohaté zkušenosti s mezinárodními, celostátními i regionálními projekty. Vedeme žáky k samostatnému studiu, motivujeme je k celoživotnímu vzdělávání, připravujeme je k vysokoškolskému studiu. Učíme žáky pracovat s informacemi, spolupracovat s ostatními a připravujeme je k zapojení se do reálného života. Směřujeme žáky k vytvoření si vlastního názoru a zároveň k respektování názorů druhých. Nabízíme nadstandardní nabídku výuky cizích jazyků, volný přístup k internetu, studijním materiálům a literatuře ve školní studovně. Umožňujeme žákům využívat sportovní areál školy, organizujeme sportovně turistické kurzy, zahraniční poznávací zájezdy a mnoho dalších mimoškolních aktivit. Zapojujeme se do mezinárodních projektů. Škola zaujala významné postavení v regionu, což dokazují dlouhodobě úspěšné výsledky při přijetí žáků na VŠ, výborné výsledky žáků v odborných soutěžích a SOČ na mezinárodní úrovni, v mezinárodních testech, vzrůstající zájem o studium na naší škole, autorita školy u široké veřejnosti. Škola umožní všem studentům získat dostatečné všeobecné znalosti a dovednosti ve všech všeobecně vzdělávacích předmětech a hluboké odborné znalosti ve všech zvolených volitelných předmětech. Během celého studia je kladen důraz na vlastní zodpovědnost studentů za své vzdělání a budoucí úspěšnost u maturitní zkoušky a při studiu na vysoké škole. 8

9 Charakteristika ŠVP a) ŠVP je zpracován podle RVP ZV a RVP GV. b) Vzdělávací obsah ze všech vzdělávacích oblastí RVP ZV a RVP GV je rovnoměrně rozložen do vyučovacích předmětů je tak vypracován základ pro pozdější profilaci studia. c) Během studia je kladen důraz na souvislosti a mezioborové vztahy. d) Během studia je kladen důraz na výuku cizích jazyků. e) Prvním cizím jazykem je jazyk anglický f) Další cizí jazyk si žák volí pro studium od třetího ročníku (tercie) z aktuální nabídky. Možnosti jsou zpravidla jazyk německý a jazyk francouzský. Podmínkou zahájení výuky druhého cizího jazyka jsou také možnosti školy, zejména personální. g) Během studia je kladen důraz na uživatelské zvládnutí informačních a komunikačních technologií, využíváním informačních a komunikačních technologií v ostatních předmětech. h) Je zachována klasická nabídka předmětů bez integrace, je však kladen velký důraz na provázanost učebních osnov ve všech předmětech. i) ŠVP dále žákům poskytuje: větší motivaci ke studiu díky možnosti pracovat s žáky v mladším věku trvalejší a hlubší pracovní návyky častější projektovou výuku lepší znalost cizích jazyků díky dlouhodobější práci s žáky stejné úrovně nabídku aktivit pro volný čas žáků Profil absolventa ŠVP osmileté všeobecné studium Absolvent gymnázia je osobností s širokým všeobecným základem, která je schopna rozvíjet se v dalším studiu. Ovládá na dobré úrovni jeden cizí jazyk, má základy j- ní návyky, je schopen vyhledávat a hodnotit informace, dokáže je zpracovávat a využívat. Dokáže přijímat hodnoty občanské společnosti a orientovat se v nich. Absolvent je připravován především pro studium na vysokých školách všech směrů, resp. dalších typů terciárního vzdělávání. Díky svému obecnému vzdělanostnímu základu může však nalézt i okamžité uplatnění na trhu práce jako značně univerzální a adaptabilní pracovní síla, která se flexibilně přizpůsobuje nově vznikajícím a měnícím se požadavkům na trhu práce. Prohloubená jazyková příprava je ideální pro případné uplatnění v zahraničí. Absolvent disponuje uceleným a širokým všeobecným rozhledem, a má nadprůměrné znalosti, poznatky, dovednosti a kompetence, které získal v oborech vybraných podle svého dalšího zaměření ve volitelných a nepovinných předmětech. Způsobem svého myšlení, svými schopnostmi a znalostmi v ničem nezaostává za absolventy škol obdobného typu v zemích Evropské unie. Gymnázium a SOŠPg Jeronýmova, Liberec vytváří svým žákům dostatek příležitostí a šancí, aby si v průběhu gymnaziálního vzdělávání osvojili klíčové kompetence a naučili se díky nim vhodně zacházet se svými vědomostmi, dovednostmi a schopnostmi. Škola vytváří pro každého žáka náročné a motivující studijní prostředí, naučí uplatňovat přístupy a metody výuky podporující tvořivost a kritické myšlení, pohotovost a samostatnost žáka, využívat způsoby diferencované výuky, nové organizační formy, zařazovat integrované předměty apod. Maximum péče je věnováno vyhledávání a rozvíjení mimořádného talentu žáků, kteří úspěšně reprezentují svou školu v nejrůznějších předmětových soutěžích a olympiádách. Nadaní mladí lidé zde mají skvělou možnost rozvíjet svůj talent a své schopnosti, otevřeně (slušným a vhodným způsobem ve věcné a objektivní diskusi) vyjadřovat své názory a bez zkreslujících omezení poznávat minulý i současný svět. Předpokládá se vnitřní hluboký zájem o poznání, sebevzdělávání, kázeň a odpovědnost. Žákům je vštěpováno, že dobré vzdělání je trvalou a nezničitelnou hodnotou, která člověku zůstává po celý život. 9

10 Organizace přijímacího řízení Plnění cílů našeho ŠVP předpokládá i v budoucích letech stabilizovat počet otvíraných tříd na gymnáziu na 2 třídy čtyřletého a 1 třídu osmiletého studia. Co největšímu počtu žáků se tak umožní získání gymnaziálního vzdělání jako nejlepší přípravy na VŠ. Přijímací řízení vychází z platné legislativy (vyhlášky MŠMT). Žáci z 5. třídy ZŠ jsou přijímáni do 1. ročníku nižšího stupně gymnázia, žáci z 9. třídy jsou přijímáni do 1.ročníku čtyřletého studia a žáci z kvarty i případně žáci z 9.třídy ZŠ jsou přijímáni do 1.ročníku vyššího stupně osmiletého gymnázia. Ředitel gymnázia zveřejní na webových stránkách školy nejpozději do konce ledna počet přijímaných žáků, nejpozději do konce března kritéria přijímacího řízení (dle legislativy platné v aktuálním školním roce). Pro přijímací zkoušky na osmileté i čtyřleté gymnázium je využíváno objektivních a transparentních testů připravených společností SCIO (dle podmínek v aktuálním školním roce). Organizace maturitní zkoušky (model podle státní maturity) Maturitní zkouška probíhá v souladu s platným školským zákonem a příslušnou vyhláškou MŠMT. Ve školní části budou nabízeny předměty s ohledem na zájmy a potřeby žáků. Žákům bude umožněno konat také dobrovolnou maturitní zkoušku. Maturitní zkouška se skládá ze společné a profilové části. Žák získá střední vzdělání s maturitní zkouškou, jestliže úspěšně vykoná obě části maturitní zkoušky. Společná část maturitní zkoušky se skládá z 2 zkoušek, a to z českého jazyka, z cizího jazyka nebo matematiky. Volitelnou zkoušku koná žák z matematiky, občanského základu, přírodovědně-technického základu, nebo informačně technologického základu. Zkoušky z českého jazyka a cizího jazyka se skládají z písemné části a ústní části. Volitelná zkouška se koná písemně. Profilová část maturitní zkoušky se skládá z 2 až 3 povinných zkoušek. Konkrétní obsah zkoušek profilové části bude do ŠVP doplněn dodatečně a uveřejněn na internetových stránkách školy. Výchovné a vzdělávací strategie Gymnázium rozvíjí u svých žáků kompetence k učení, k řešení problémů, komunikativní, sociální a personální, občanské a pracovní, a to různými výchovnými a vzdělávacími strategiemi. Priority školy kvalitní příprava na vysokoškolské studium profilace na budoucí profesi prostřednictvím seminářů dobrá jazyková vybavenost a počítačová gramotnost individuální přístup k rozvíjení talentu a schopností vytváření příznivé atmosféry a vzájemných vztahů spolupráce s rodičovskou veřejností všeobecné i odborně zaměřené studijní obory kvalifikovaný pedagogický sbor moderně vybavené učebny zajímavé aktivity doplňující výuku možnost individuálního studijního plánu působivé prostředí historické budovy Úkolem školy není pouze zprostředkovávat žákům vzdělání a dovednosti, ale také utvářet jejich charakter, osobnost, vést je k toleranci, sebeovládání, zodpovědnému vztahu k životu, sobě samému, přírodě i životnímu prostředí. Gymnázium k utváření klíčových kompetencí žáků používá následující výchovné a vzdělávací strategie: 1. chceme, aby si žáci osvojili různé strategie učení a aby byli motivováni pro celoživotní učení plánují si své učení přípravy na ověřování znalostí, příprava na maturitní zkoušku, přijímací zkoušky na vysoké školy pracují na referátech, seminárních pracích, ročníkových pracích vyhledávání informací, práce s textem, hodnocení informací, systematizace poznatků obhajují seminární práce, ročníkové práce přijímají hodnocení ze strany druhých, reagují na ně v průběhu studia se seznamují se všemi dostupnými vzdělávacími formami přednášky, semináře, exkurze, pracovní skupiny, samostudium; mají možnost spolupracovat při přípravě festivalu vzdělávání 2. chceme podněcovat žáky k logickému uvažování, kritickému a tvořivému myšlení při řešení problémů pracují s textem 10

11 pracují na referátech, seminárních a ročníkových pracích získávají informace, kriticky je hodnotí, formulují závěry a obhajují je správně argumentují zapojují se do soutěží spolupracují při řešení problémů třídy a školy vyjadřují a prezentují vlastní názory řeší problémové úlohy 3. chceme vést žáky k všestranné komunikaci získávají úctu k mluvenému i psanému slovu jsou vedeni ke korektnímu vyjadřování při všech příležitostech obhajují seminární a ročníkové práce mají volný přístup do počítačových učeben a na internet mají možnost vytvářet školní webové stránky, chatují využívají školní knihovnu udržují kontakty s partnerskými školami pracují v týmu mají možnost podílet se na realizaci školní akademie mají možnost se podílet na organizaci exkurzí, společných akcí, výletů debatují, diskutují 4. chceme, aby žáci byli schopni spolupracovat, respektovat výsledky své práce i práce ostatních, aby pozitivně vnímali sebe i své okolí pracují v týmu konzultují s učiteli hodnotí své výkony zdraví a handicapovaní žáci se vzájemně obohacují ve společné práci účastní se kulturních akcí dbají na vhodné chování, vystupování, oblékání využívají pomoci výchovné poradkyně, školní psycholožky 5. chceme, aby se žáci stali svobodnými, zodpovědnými osobnostmi, aby uplatňovali svá práva a aktivně se zapojovali do občanského života respektují individuální, sociální, kulturní rozdíly respektují svá práva a dodržují své povinnosti účastní se přednášek, besed, výstav mají možnost pracovat ve školním parlamentu 6. chceme, aby žáci zaujali odpovědný postoj k prostředí, ve kterém žijí účastní se exkurzí a přednášek, školních výletů spolupracují s CHKO JH a LH 7. chceme, aby si žáci osvojili zdravý životní styl účastní se tělovýchovných kurzů, seznamovacích kurzů relaxují (relaxační koutky na chodbách) účastní se preventivních protidrogových programů úzce spolupracují s výchovnou poradkyní v oblasti prevence sociálně patologických jevů mají možnost účastnit se sportovních soutěží, sportovních kroužků 8. chceme, aby žáci poznávali a rozvíjeli své schopnosti, dokázali se profesně orientovat účastní poznávacích exkurzí, besed, diskusí Uvedenými osmi výchovně vzdělávacími strategiemi rozvíjíme následující kompetence 1. kompetence k učení 2. kompetence k řešení problémů 3. kompetence komunikativní 4. kompetence sociální a personální 5. kompetence občanské 6. kompetence pracovní Kompetence k učení Učitel: motivuje žáky k učení ukázkami využití učiva v praxi. Pokud je to možné, umožní žákům, aby si platnost jeho tvrzení mohli ověřit sami. rozvíjí tuto kompetenci častým zařazováním práce s odbornými časopisy, literaturou a internetem přímo v hodinách. vede žáky k samostatnosti při vytváření referátů, prezentací zařazuje do vyučování práci s chybou, vede žáky k odhalování záměrných chyb ve výkladu a chyb ve využívání daných poznatků v jejich okolí. 11

12 na konci vyučovací hodiny pravidelně shrne a utřídí probrané učivo s přihlédnutím k domácí přípravě. zařazuje do výuky specifické činnosti, které mají procvičovat žákovu paměť (např. matematické a jazykové rozcvičky, pětiminutovky, recitaci, místopis, dějepisná data a pojmy atd.). při hodnocení žákova výkonu zdůrazňuje především pozitivní postřehy. doporučuje žákům další vzdělávací aktivity (sledování televize, rozhlasu, četba nových knih a odborných časopisů), hovoří s nimi o nově nabytých informacích, popř. jich využívá v probírané látce. Kompetence k řešení problémů Učitel: vyžaduje po žákovi, aby vlastními slovy vysvětlil, jak pochopil zadaný úkol. vede žáky k využívání učiva z jiných předmětů, např. matematiky v přírodních vědách, fyziky v zeměpise, českého jazyka v cizích jazycích atd. podporuje žáky při hledání různých postupů řešení zadaných úloh. upozorňuje žáky na chyby, kterých se při práci mohou dopustit, a vede je k vyloučení možné chyby, např. ověřováním výsledku. vede žáka k používání specifických výrazových prostředků, které pomáhají zjednodušit řešený problém, např. náčrtek, diagram, vzorec atd. využívá samostatné práce či laboratorního cvičení k tomu, aby si žáci nacvičili rozebírání problému a stanovení cíle práce. snaží se potlačovat frontální výuku aktivizujícími metodami. Kompetence komunikativní Učitel: často zařazuje samostatná vystoupení žáků referáty, recitace, soutěže. chce po žácích věcnou argumentaci při referátech, odpovědích na dotazy atd. při práci s textem vede žáky k rozlišování informací podstatných, zavádějících apod. rozvíjí komunikativní dovednosti řízenou diskusí k učivu, které má souvislost s aktuálními problémy. vyžaduje používání správné (přesné) terminologie při komentáři vlastních úvah, prací podporuje vhodný zásah žáků do výkladu (dotaz, rozšiřující informace, upozornění na chybu) a adekvátně na něj reaguje. Kompetence sociální a personální Učitel: využívá v hodinách skupinovou práci a podporuje řešení úloh v malých skupinkách. procvičuje s žáky vyjadřování vlastních stanovisek (i opačných), žáci jsou vedeni k tomu, aby vyslechli názory druhých a přiměřeně na ně reagovali. vyhledává a podporuje talenty pomocí školních nebo celostátních soutěží. vede žáky k hodnocení vlastních výkonů i výkonů ostatních žáků. často zařazuje do výuky samostatná vystoupení, např. referáty, recitace, soutěže apod. klade důraz na pomoc slabším žákům při skupinové práci. vyžaduje dodržování stanovených pravidel, např. řádů učeben apod. prezentuje osobní zájem o vyučovaný obor. Kompetence občanské Učitel: umožňuje žákům vyjadřovat se k základním otázkám života školy. využívá ve výuce řízené diskuse k učivu, které souvisí s aktuálními problémy. Kompetence pracovní Učitel: důsledně kontroluje plnění uložených úkolů. pravidelně využívá domácí přípravu ve vyučovacích hodinách. zařazuje práci s technikou a různými materiály laboratorní cvičení, výtvarné práce atd. podporuje žáky, aby stanovili vlastní postup práce, kontrolu výsledků a výsledky sami zhodnotili. umožňuje žákům prezentovat jejich výrobky (charitativní akce, výzdoba školy, školní burza atd.). seznamuje žáky se světem práce exkurze, besedy s odborníky atd. nabízí žákům takové aktivity, které podporují jejich schopnosti samostatně o něčem rozhodovat, plánovat, připravovat a realizovat nějaké aktivity. při práci ve skupinách vede žáky ke společnému hledání efektivního řešení problému. zařazuje aktivity, které umožní sledovat vlivy lidské činnosti na okolí (exkurze, výlety atd.) Zabezpečení výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Naše gymnázium vychází vstříc žákům se specifickými poruchami učení. Doporučení PPP (výsledky vyšetření) jsou uložena u výchovného poradce, který zpracovává, jakým způsobem se k daným studen- 12

13 tům má přistupovat a s tímto seznamuje vyučující. Žáci mají možnost spolupráce s výchovným poradcem a odborníky z PPP. Nezletilý žák se speciálními vzdělávacími potřebami může být vzděláván podle individuálního vzdělávacího plánu na základě písemného doporučení školského poradenského zařízení. Při maturitních zkouškách mají delší čas na přípravu, v písemných částech využívají počítač. Pro žáky s diagnostikovanými vadami držení těla (např. vybočení páteře) je určen nepovinný předmět Zdravotní tělesná výchova. Škola zatím není vybavena bezbariérovými vstupy pro žáky tělesně postižené. Poradenské služby školy Oblast výchovného poradenství zabezpečuje PhDr. Marie Wiedenová, absolventka FF UK Praha, pedagogika, psychologie psycholožka školy. Pro svou funkci je plně kvalifikována, má rozsáhlou pedagogickou a psychologickou praxi. Zajišťuje - profesní poradenství práce se studenty se specifickými poruchami učení poradenská činnost pro studenty vyžadující speciální metody učení řešené případy sociálně patologických jevů spolupráce s rodinou odborná pomoc v oblasti práce s mládeží ve volném čase Funkci metodika preventisty zastává Mgr. Samuel Jirsák, který absolvoval Studium k výkonu spec. činnosti prevence soc. patol jevů dle 7, vyhl.č. 72/2005 Sb.. Spolupráce s odbornými pedagogicko psychologickými pracovišti: spolupráce s TUL (prof. Jirman, prof. Kučera); Pedagogicko-psychologická poradna pro středoškolskou mládež; vývojové poruchy učení; profesionální orientace; přednášková činnost; psychosociální výcvik; poradenské dny -- Středisko výchovné péče; oblast prevence sociálně patologických jevů PEER program; Speciálně pedagogické centrum pro tělesně postižené; výukové obtíže -- Psychiatrické oddělení nemocnice; doporučení pro nemocné studenty Pracoviště prevence patologických jevů. Prevence sociálně patologických jevů Metodik prevence vytváří ve spolupráci s pedagogickým týmem Minimální preventivní program pro daný školní rok. Koordinuje jeho realizaci. Součástí prevence jsou metody výuky - otevřený dialog a vstřícný vztah učitele a žáka, intenzivní komunikace s rodiči atd. Prevence probíhá i v rámci výuky jednotlivých vzdělávacích oblastí i při realizaci průřezových témat. Metodik a výchovný poradce jsou v kontaktu s oddělením péče o dítě příslušných úřadů městských částí a kurátory pro děti a mládež a sdruženími poskytujícími služby v této oblasti. Škola monitoruje rizika sociálně patologických jevů a při varovných signálech koordinuje postup výchovný poradce, svolává setkání s rodiči, konzultace s žáky a nabízí podporu a poradenství. Škola spolupracuje s dalšími organizacemi v oblasti prevence soc. pat. jevů, využívá vybrané programy. Do oblasti prevence jsou zapojeni i žáci prostřednictvím žákovského školního parlamentu. Psychologická péče Na třídní učitele a výchovného poradce školy se mohou žáci kdykoli ve škole obrátit a požádat ho o konzultaci a podporu v obtížných psychosociálních situacích. Výchovný poradce školy pomáhá s řešením konfliktů mezi žáky, podporuje optimální komunikaci mezi rodiči, učiteli a žáky (mediace). Podporuje rozvoj pozitivních vztahů a řešení konfliktů v rámci třídy. Nabízí individuální pohovory rodičům v případě psychosociální krize v souvislosti s výchovou, péčí o děti, vztahem mezi rodičem a dítětem. Poskytuje konzultace a podporu učitelům v práci s žákem s potížemi v učení, v chování, v sebepojetí, ve vztahu k učiteli, k druhým lidem. Podává informace o dalších subjektech zajišťujících psychologickou a sociální péči. Zabezpečení výuky žáků mimořádně nadaných Žáci mimořádně nadaní mohou během studia studovat podle individuálního vzdělávacího plánu. Možnost studia podle IVP mají i sportovní reprezentanti. V jazycích dochází k důsledné diferenciaci, aby výuka byla pro každého jedince efektivní. Při studiu je věnována individuální péče žákům s nadáním, především prostřednictvím jejich zapojení do různých soutěží a metodickou pomocí při řešení náročnějších úkolů. Všichni žáci mají volný přístup do knihovny a na počítače s připojením na internet. V českém jazyce pomáhá učitel studentům nadaným tvůrčími schopnostmi osobními konzultacemi, dále pravidelně připravuje talentované jedince na recitační, literární a jazykové soutěže a olympiády. V německém jazyce se jazykově nadaní žáci účastní od primy konverzačních soutěží odpovídající kategorie, nad rámec práce v hodinách zadává učitel žákům články z časopisů, novin a krátké literární texty. 13

14 Nadaným žákům doporučujeme prázdninové jazykové kurzy v Německu, Francii a Rakousku s možností složit zde odpovídající jazykovou zkoušku a mezinárodní jazykové tábory. V anglickém jazyce připravují členové PKAJ nadané žáky na konverzační soutěže v anglickém jazyce, nabízíme jim anglické časopisy k pravidelnému odběru (Hello, Friendship, Bridge). Nadaní žáci mají možnost složit zkoušky PET, pro studenty kvart, kteří mají o angličtinu zájem, organizujeme studijně poznávací zájezdy do Velké Británie. V přírodovědných předmětech se nadaní žáci připravují na olympiády v rámci kroužků, které vedou vyučující. V matematice vyhledává učitel paralelně se standardním hodnocením podle výsledků studia a zájmu o matematiku talentované žáky pro tento předmět. Takovým žákům nabízíme: přípravu pro Matematickou olympiádu a poté účast v soutěži, soutěž Pythagoriáda, soutěž Matematický klokan a individuální odbornou péči, jedná-li se o mimořádný talent. Začlenění a realizace průřezových témat Povinnou součástí gymnaziálního vzdělávání jsou kromě vyučovacích předmětů také průřezová témata. Slouží k formování postojů a hodnot žáků a jsou realizována při výuce ve vyučovacích předmětech, na samostatných kurzech, popřípadě pomocí zvláštních projektů. Osobnostní a sociální výchova Osobnostní a sociální výchova prochází výukou všech vzdělávacích oborů na nižším stupni gymnázia. Žáci poznávají sami sebe a objevují i nutnost spolupráce celého kolektivu. Sami si organizují vlastní čas, plánují, hledají možnosti efektivní komunikace. Naučí se ovládat stres, tvořivě pracovat, relaxovat i hledat pomoc při potížích. V prostorách školy i na mimoškolních akcích jsou vedeni k respektování řádu školy. Výchova demokratického občana Škola je vedena demokratickým způsobem, vychovává žáka k partnerství a k aktivnímu zapojení do každodenního školního života. Na škole pracuje studentský parlament. Žáci se učí přejímat zodpovědnost za své postoje i za svoji práci. Kromě toho, že využívají svých práv, respektují, že jsou s nimi spojeny i povinnosti. Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech Průřezové téma je realizováno především v humanitních předmětech, kde je součástí výuky poznávání Evropy a jejích zemí. V přírodovědných oborech se žáci seznamují s důsledky globálních vlivů na životní prostředí, informatiku využívají pro získávání a zpracování informací. Multikulturní výchova Multikulturní výchova prolíná všemi oblastmi. Žáci si uvědomují jedinečnost každého člověka, právo všech lidí na společné soužití. Ve škole je podporována složením jednotlivých tříd, ve kterých se začínají objevovat i příslušníci jiných menšin. Vzájemné návštěvy v partnerských školách multikulturalitu podporují. Environmentální výchova Prvky environmentální výchovy zařazují vyučující průběžně na nižším stupni gymnázia ve všech základních předmětech. Některá témata s ekologickou problematikou se objevují jako náměty pro slohové a výtvarné práce. Ve škole probíhá třídění odpadu. Škola má detailně zpracován plán EVVO. Mediální výchova Mediální výchova je zařazena především ve výchově jazykové. Vyučující vede žáky k vytváření postojů a názorů a k pěstování kritického přístupu k mediálním sdělením. Ve všech dalších předmětech dochází především k rozvoji komunikačních schopností, ke schopnosti stylizovat psaný a mluvený text a veřejně s ním vystoupit. 14

15 Použité zkratky: INT integrace obsahu; PRO realizace pomocí projektu; KURZ kurz Začlenění průřezových témat do ŠVP Tematické okruhy průřezových témat Prima Sekunda Tercie Kvarta Osobnostní rozvoj - rozvoj schopností poznávání Osobnostní a sociální výchova (OSV) - sebepoznání a sebepojetí INT/OV INT/BI INT/TV PRO/TV - seberegulace a sebeorganizace INT/OV INT/TV - psychohygiena INT/TV - kreativita Sociální rozvoj - poznávání lidí - komunikace - kooperace a kompetice Morální rozvoj - řešení problémů a rozhodovací dovednosti Občanská společnost a škola Občan, občanská společnost a stát INT/HV INT/VV INT/D INT/ČJL INT/OV INT/HV INT/VV INT/ČJL Výchova demokratického občana (VDO) INT/AJ INT/OV INT/OV INT/HV, VV PRO/TV Formy participace občanů v politickém životě INT/OV INT/D Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování INT/HV,VV INT/ČJL INT/NJ,FJ,ŠJ INT/TV INT/ČJL INT/TV INT/D INT/OV INT/D Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech (MEGS) Evropa a svět nás zajímají INT/Z INT/AJ Objevujeme Evropu a svět INT/AJ INT/Z INT/Z INT/D INT/ICT Jsme Evropané INT/VV INT/VV Kulturní diference Lidské vztahy Etnický původ Multikulturalita Princip sociálního smíru a solidarity Multikulturní výchova (MUV) INT/D INT/OV INT/D INT/TV INT/OV INT/D INT/OV INT/OV Environmentální výchova (ENV) PRO/ČJL INT/NJ, FJ, ŠJ INT/D INT/VV INT/D INT/BI INT/TV INT/BI INT/ČJL INT/AJ INT/Z PRO/OV INT/NJ, FJ, ŠJ INT/ICT INT/VV INT/Z INT/ŠJ,NJ Ekosystémy INT/BI INT/BI INT/BI INT/BI Základní podmínky života Lidské aktivity a problémy životního prostředí Vztah člověka k prostředí INT/Z INT/Z INT/D INT/TV INT/VV INT/CH INT/BI INT/BI INT/CH INT/TV PRO/F-CH-BI INT/VV INT/F INT/Z INT/Z PRO/CH- F INT/AJ INT/TV PRO/F-CH INT/Z INT/TV 15

16 Mediální výchova (MEV) Receptivní činnosti - kritické čtení a vnímání mediálních sdělení - interpretace vztahu mediálních sdělení a reality - stavba mediálních sdělení - vnímání autora mediálních sdělení - fungování a vliv médií ve společnosti INT/Z INT/TV INT/VV INT/ICT INT/VV INT/AJ INT/ČJL INT/VV INT/ČJL Produktivní činnost - tvorba mediálního sdělení - práce v realizačním týmu INT/VV INT/VV INT/ICT INT/OV INT/TV INT/VV INT/ICT NT/ICT INT/TV INT/VV PRO/ČJL INT/ICT INT/ICT Školní učební plán osmiletého gymnázia PŘEDMĚT P S T Kva Celkem Kvi Sx Sp Ok Celkem český jazyk cizí jazyk cizí jazyk občanská výchova/zsv dějepis zeměpis matematika ,5 3 14,5 fyzika 2, , ,5 2, chemie ,5 2, biologie 2, , ,5 2 10,5 informatika estetická výchova tělesná výchova VP VP VP VP CELKEM NEPOVINNÉ PŘEDM. cvič. z chemie 0 1 0,5 0 cvičení z matematiky cvič. z biologie 0 0,5 0,5 0,5 cvič. z fyziky 0 0,5 0 0,5 Poznámky k učebnímu plánu pro nižší stupeň osmiletého gymnázia: Český jazyk a literatura Vyučovací předmět zahrnuje vzdělávací obsah oboru Český jazyk a literatura z RVP ZV a GV. Cizí jazyk Vyučovací předmět zahrnuje vzdělávací obsah oboru Cizí jazyk z RVP ZV a GV. Žáci se od primy učí Anglický jazyk. Další cizí jazyk Vyučovací předmět zahrnuje vzdělávací obsah oboru Další cizí jazyk z RVP ZV a GV. Žáci si volí druhý jazyk buď Německý jazyk, nebo Francouzský jazyk, tak, aby byl různý od Cizího jazyka. Občanská výchova Vyučovací předmět zahrnuje vzdělávací obsah oboru Výchova k občanství z RVP ZV a GV, část vzdělávacího obsahu tematického okruhu Svět práce z oboru Člověk a svět práce z RVP ZV a GV a část vzdělávacího obsahu oboru Výchova ke zdraví z RVP ZV a GV. 16

17 Dějepis Vyučovací předmět zahrnuje vzdělávací obsah oboru Dějepis z RVP ZV a GV. Zeměpis Vyučovací předmět zahrnuje vzdělávací obsah oboru Zeměpis z RVP ZV a GV a část vzdělávacího obsahu tematického okruhu Svět práce z oboru Člověk a svět práce z RVP ZV a GV. Matematika Vyučovací předmět zahrnuje vzdělávací obsah oboru Matematika a její aplikace z RVP ZV a GV. Fyzika Vyučovací předmět zahrnuje část vzdělávacího obsahu oboru Fyzika z RVP ZV a GV a část vzdělávacího obsahu oboru Člověk a svět práce z RVP ZV a GV. Chemie Vyučovací předmět zahrnuje část vzdělávacího obsahu oboru Chemie z RVP ZV a GV a část vzdělávacího obsahu oboru Člověk a svět práce z RVP ZV a GV. Biologie Vyučovací předmět zahrnuje vzdělávací obsah oboru Přírodopis z RVP ZV a GV a část vzdělávacího obsahu oboru Výchova ke zdraví z RVP ZV a GV. Informatika a výpočetní technika Vyučovací předmět zahrnuje část vzdělávacího obsahu oboru Informační a komunikační technologie z RVP ZV a část vzdělávacího obsahu oboru Člověk a svět práce z RVP ZV a GV. Estetická výchova Realizuje se dvěma předměty (v tercii a kvartě je výuka dělena jednou za čtrnáct dní je dvouhodinová výuka. Hudební výchova: Vyučovací předmět zahrnuje vzdělávací obsah oboru Hudební výchova z RVP ZV a GV. Výtvarná výchova: Vyučovací předmět zahrnuje vzdělávací obsah oboru Výtvarná výchova z RVP ZV a GV. Tělesná výchova Vyučovací předmět zahrnuje vzdělávací obsah oboru Tělesná výchova z RVP ZV a GV, část vzdělávacího obsahu oboru Výchova ke zdraví z RVP ZV a GV. Volitelné předměty Volitelné předměty budou realizovány na vyšším gymnáziu (ŠVP pro vyšší gymnázium). Učební osnovy nižšího gymnázia Učební osnovy jsou zpracovány formou tabulek, kterým předchází charakteristika jednotlivých předmětů. Ve sloupci Průřezová témata a mezipředmětové vztahy jsou uvedeny heslovitě vazby mezi předměty zkratkou předmětu, se kterým mají výstupy či učivo v daném řádku tabulky souvislost. Dále jsou v tomto sloupci uvedeny přesné odkazy týkající se integrovaných vzdělávacích oborů např. Výchova ke zdraví a Svět práce. Ve sloupci hodnocení a realizace je velmi obecně uvedeno, které formy práce vyučující využívá. Jde o pracovní poznámky sloužící učitelům a budou postupně rozšiřovány a konkretizovány. Tabulky jsou součástí samostatných souborů dělených podle jednotlivých předmětů. 17

18 HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY Pravidla pro hodnocení žáků Obecné zásady hodnocení Hodnocení žáků upravuje Vyhláška č. 48/2005 Sb. Cílem a základem každého hodnocení je poskytnout žákovi zpětnou vazbu, tj. co se naučil, zvládnul, v čem se zlepšil, v čem chybuje a jak postupovat dále. Hodnocení by mělo vést k pozitivnímu vyjádření a mělo by být pro žáky motivující. Je důležité si uvědomovat, že při hodnocení se nehodnotí osoba žáka, ale konkrétní ověřovaný problém. Důležité je uplatňovat přiměřenou náročnost a pedagogický takt. Soustředíme se na individuální pokrok každého žáka (nesmí docházet ke srovnávání žáků se spolužáky a rozdělování na úspěšné a neúspěšné). Pro celkové hodnocení používáme klasifikaci, pouze na žádost rodičů a doporučení PPP se u žáků se SVPU používá hodnocení slovní. U průběžného hodnocení používáme různé formy, od klasifikace, přes bodové hodnocení, slovní hodnocení, až po sebehodnocení žáků. Žáci jsou cíleně vedeni k sebehodnocení a k sebekontrole, s chybou či nedostatkem se dále pracuje. Obecná pravidla pro hodnocení jsou součástí ŠVP. Hodnocení je součástí Klasifikačního řádu, který se každý rok obnovuje (na jednotlivých sekcích může být upravován a z těchto podkladů je vždy po schválení ředitelkou školy vydán KŘ pro daný rok, se kterým jsou seznámeni žáci na úvodních hodinách a rodiče na třídních schůzkách). Je volně k nahlédnutí v budově školy. Kritéria pro hodnocení zvládnutí výstupů jednotlivých vyučovacích předmětů v rámci individuálních možností žáka schopnost řešit problémové situace úroveň komunikačních dovedností schopnost vykonávat činnosti smysluplně a řešit předpokládané problémy tvůrčím způsobem změny v chování, postojích a dovednostech míra zodpovědnosti a tolerance, kterou žák pociťuje Formy ověřování vědomostí a dovedností žáků písemné práce, slohové práce, testy, sondy, diktáty, cvičení ústní zkoušení a mluvený projev zpracování referátů a prací k danému tématu úprava sešitů, samostatné aktivity a domácí úkoly modelové a problémové úkoly, kvízy, křížovky, rébusy výroba pomůcek, modelů, laboratorní práce projektové a skupinové práce ročníkové práce projektové dny celoškolní a projektové dny ročníkové, zařazované na konci školního roku soustavné diagnostické pozorování žáka vědomostní a dovednostní testy podle nabídky (Kalibro, SCIO). Základní pravidla hodnocení prospěchu klasifikací Prospěch žáka v jednotlivých vyučovacích předmětech je klasifikován stupni: 1 výborný, 2 chvalitebný, 3 dobrý, 4 dostatečný, 5 - nedostatečný Známka z hodnocení vědomostí nezahrnuje hodnocení chování žáka. Do klasifikace se promítá hodnocení úrovně dosažených vědomostí, dovedností, postup a práce s informacemi, úroveň komunikace a tvořivost žáka. Hodnocení musí probíhat průběžně v celém časovém období a výsledná známka je stanovena na základě dostatečného množství různých podkladů. V případě zhoršení prospěchu je nutno písemně informovat rodiče a konzultovat s nimi daný problém. Klasifikuje se vždy jen dostatečně probrané a procvičené učivo. Všechny písemné práce, testy, diktáty apod. jsou vždy včas předem oznámeny žákům, aby žáci měli dostatek času se na ně připravit (kontrolní pís. práce se archivují dva roky a v den, kdy se píše KPP, nemůže probíhat další písemné zkoušení). Žák má právo si své případné neúspěšné hodnocení plně opravit (po dohodě s vyučujícím). Stupně prospěchu a celkový prospěch Prospěch žáka v jednotlivých vyučovacích předmětech je klasifikován těmito stupni: 1 výborný žák je schopen samostatně a bezchybně řešit zadané úkoly, dokáže samostatně činit nové závěry ze získaných vědomostí; v laboratorních a praktických cvičeních je schopen samostatně 18

19 a správně používat pomůcky, nástroje a přístroje; činí samostatné závěry z prováděných činností; zadané práce odevzdává ve stanoveném termínu a bez chyb; 2 chvalitebný - žák je schopen samostatně a s drobnými chybami řešit zadané úkoly; dokáže samostatně reprodukovat získané vědomosti a je schopen za pomoci učitele činit nové závěry ze získaných vědomostí; v laboratorních a praktických cvičeních je schopen správně používat pomůcky, nástroje a přístroje; zadané práce odevzdává ve stanoveném termínu a bez podstatných chyb; 3 dobrý - žák je schopen správným postupem řešit zadané úkoly s drobnými chybami, je schopen reprodukovat získané vědomosti; při jeho činnosti je třeba občasné nápovědy učitele; v laboratorních a praktických cvičeních je schopen správně používat pomůcky, nástroje a přístroje, s nápovědou učitele dokáže vyvodit závěry; zadané práce odevzdává ve stanoveném termínu s drobnými nedostatky; 4 dostatečný - žák je schopen s nápovědou učitele řešit zadané úkoly; dokáže používat získané vědomosti v dalším studiu a prohlubovat je; při samostatné práci je schopen určit postup řešení; v laboratorních a praktických cvičeních je schopen za pomoci učitele používat pomůcky, nástroje a přístroje; pod vedením učitele dokáže vyvodit závěry; zadané práce odevzdává ve stanoveném termínu s vážnými nedostatky, nebo po stanoveném termínu bez podstatných chyb; 5 nedostatečný - žák ani s nápovědou učitele není schopen řešit zadané úkoly; stupeň znalostí, vědomostí a dovedností neumožňuje pokračovat v novém osvojování učební látky; při samostatné práci není schopen ani naznačit postup řešení; v laboratorních a praktických cvičeních se dopouští vážných omylů, nedokáže používat pomůcky, nástroje a přístroje; nedokáže ze své činnosti vyvodit závěry; zadané práce neodevzdává ve stanoveném termínu. Chování žáka Je klasifikováno těmito stupni: 1 velmi dobré žák uvědoměle dodržuje pravidla slušného chování a ustanovení školního řádu; méně závažných přestupků se dopouští ojediněle; žák je vždy přístupný výchovnému působení a snaží se své chyby napravit; 2 uspokojivé chování žáka je v rozporu s pravidly slušného chování a s ustanoveními školního řádu, tj. dopouští se vůči nim závažných přestupků; nebo se opakovaně dopouští méně závažných přestupků, ohrožuje bezpečnost a zdraví své či jiných osob; 3 neuspokojivé chování žáka ve škole je v příkrém rozporu s pravidly slušného chování; dopouští se takových závažných přestupků, že je jimi vážně ohrožena výuka, bezpečnost nebo zdraví jiných osob; záměrně hrubým způsobem narušuje výchovně vzdělávací činnost školy. Sebehodnocení Žáci jsou k sebehodnocení vedeni již od 1. ročníku. V 1. ročníku probíhá nejčastěji ústně při komunikativních aktivitách. Ve všech ročnících probíhá sebehodnocení v rámci jednotlivých vyučovacích předmětů průběžně ústně podle potřeby. Ověřování klíčových kompetencí Pro žáky jsou připravovány speciální projektové dny, při nichž tř. učitel sleduje naplňování kompetencí u jednotlivých žáků a zástupce vedení školy sleduje úroveň v jednotlivých třídách a ročnících. Výsledky pozorování jsou zpracovány, vyhodnoceny a pomáhají při další práci s kolektivem. Hodnocení žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Hodnocení se řídí Vyhláškou č.73/2005 Sb. Ve škole mohou být integrováni žáci s postižením smyslovým či tělesným. Při hodnocení a klasifikaci vychází učitel z doporučení a závěrů PPP a hodnocení je vždy zcela individuální. Žák je hodnocen s ohledem na své možnosti a schopnosti, je posuzován jeho individuální pokrok. Žáci integrovaní na základě Doporučení PPP nebo jiného SPC jsou vzděláváni i hodnoceni na základě plnění Individuálního vzdělávacího plánu. Na žádost rodičů a při doporučení poradenského zařízení mohou být hodnoceni slovně. Při slovním hodnocení se uvádí: a) ovládnutí učiva předepsaného osnovami ovládá bezpečně ovládá podstatně ovládá ovládá se značnými mezerami neovládá b) úroveň myšlení pohotové, bystré, dobře chápe souvislosti uvažuje celkem samostatně 19

20 menší samostatnost myšlení nesamostatné myšlení odpovídá nesprávně i na návodné otázky c) úroveň vyjadřování výstižné, poměrně přesné celkem výstižné nedostatečně přesné vyjadřuje se s obtížemi nesprávné i na návodné otázky d) úroveň aplikace vědomostí spolehlivě, uvědoměle užívá vědomostí a dovedností dovede používat vědomosti a dovednosti, dopouští se drobných chyb s pomocí učitele řeší úkoly, překonává obtíže a odstraňuje chyby, jichž se dopouští dělá podstatné chyby, nesnadno je překonává praktické úkoly nedokáže splnit ani s pomocí učitele e) píle a zájem o učení aktivní, učí se svědomitě a se zájmem učí se svědomitě k učení a práci nepotřebuje mnoho podnětů malý zájem o učení, potřebuje stálé podněty pomoc a pobízení k učení jsou neúčinné Použití slovního hodnocení není pouhé mechanické převádění číselného klasifikačního stupně do složitější slovní podoby. Smyslem hodnocení je objektivně posoudit jednotlivé složky školního výkonu dítěte. Hodnocení klíčových kompetencí K sledování cílů ŠVP i kvality jejich naplnění u jednotlivých žáků slouží pravidelné hodnocení úrovně kompetencí a kvality jednotlivých výstupů stanovených ŠVP GYMNÁZIA A SOŠPg (osnovy předmětů). Obecné kompetence jsou definovány konkrétními výstupy v jednotlivých předmětech, žák tak získává pravidelnou informaci a impuls pro svoji práci. Výstupní hodnocení Týká se žáků kvarty a navazuje na hodnocení klíčových kompetencí. Pro potřeby tohoto hodnocení je vypracován záznamový list, který vychází z obecných kompetencí definovaných konkrétními výstupy ŠVP pro jednotlivé předměty Státní srovnávací testy, maturita Zákonem je definována povinnost žáka absolvovat na závěr studia (4. ročník, resp. oktáva) státní část maturitní zkoušky i její školní část. Podmínky a zajištění odpovídají Zákonu č.561/2004 o předškolním, základním, středním, vyšším odborném i jiném vzdělávání a příslušným prováděcím předpisům. Předpokládáme zavedení pravidelného státního testování žáků i během studia (kvarta). Do doby zavedení zajišťuje škola zapojení žáků do testování, které provádějí komerční instituce (kvarta a 2. ročník, resp. sexta). Autoevaluace školy Hodnocení žáky a rodiči Směřuje především k sledování průběhu vzdělávání, podmínek vzdělávání a koncepčních záměrů vyjádřených v ŠVP GYMNÁZIA A SOŠPg. Konkrétně je naplňováno takto: hodnocení výuky jednotlivých předmětů: žáci všech ročníků hodnotí pomocí dotazníku výuku v předmětech podle rozhodnutí vedení školy. hodnocení podmínek a koncepčních záměrů: studenti všech ročníků provádějí jedenkrát za dva roky pomocí dotazníku vyhodnocení podmínek vzdělávání i realizace a správnosti záměrů ŠVP GYMNÁZIA a SOŠPg. Podobně zaměřený dotazník zaměřený především na porovnání očekávání a reality vyplňují i rodiče žáků a vyučující Průzkum probíhá jedenkrát za dva roky a výsledky obou sledování jsou prezentovány na Hodnocení učiteli Učitelé provádějí průběžně sebehodnocení své výuky a zároveň jsou hodnoceni i předsedy PK a vedením školy z náslechů při hospitacích. Učitelé, stejně jako žáci a rodiče provádějí jedenkrát za dva roky hodnocení podmínek výuky i koncepčních zásad a jejich naplňování pomocí TOWS analýzy. Zároveň také probíhá v uvedené oblasti hodnocení činnosti vedení školy. Výsledky jsou využity ke korekci koncepčních záměrů, případně úpravě ŠVP. 20

Školní vzdělávací program základního vzdělávání Hlava je jako padák, funguje jen, když je otevřená.

Školní vzdělávací program základního vzdělávání Hlava je jako padák, funguje jen, když je otevřená. 6. Hodnocení výsledků vzdělávání žáků 6.1. Hodnocení žáků 6.1.1. Obecné zásady hodnocení Hodnocení žáků se řídí legislativními normami (školský zákon 561/2004 Sb., vyhláška č. 48/2005 Sb., aj.) a na úrovni

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr.

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr. I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů RNDr. Radmila Hýblová Vzdělávací programy základní vymezení ve školském zákonu (zákon

Více

ŠVP SOŠPg LIBEREC JERONÝMOVA 425/27

ŠVP SOŠPg LIBEREC JERONÝMOVA 425/27 ŠVP SOŠPg LIBEREC JERONÝMOVA 425/27 STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA PEDAGOGICKÁ zpracováno podle RVP pro obor vzdělání PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKA (75-31-M/01) Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická

Více

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU FYZIKA ( čtyřleté studium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia)

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU FYZIKA ( čtyřleté studium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia) CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU FYZIKA ( čtyřleté studium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia) 1. Obsahové vymezení předmětu v předmětu fyzika se realizuje obsah vzdělávacího oboru Fyzika ze vzdělávací oblasti

Více

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk)

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Cizí jazyk Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Charakteristika vyučovacího předmětu Další cizí jazyk je doplňující vzdělávací obor, jehož obsah je doplňující a rozšiřující. Konkrétním

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 2

Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program Vaše škola Škola: ZŠ a MŠ Brno, Milénova, Milénova 14, 635 00 Brno Ředitel školy: Mgr. Jiří Křenek Koordinátor ŠVP

Více

ŠVP GYMNÁZIA LIBEREC JERONÝMOVA 425/27

ŠVP GYMNÁZIA LIBEREC JERONÝMOVA 425/27 ŠVP GYMNÁZIA LIBEREC JERONÝMOVA 425/27 OSMILETÉ VŠEOBECNÉ STUDIUM zpracováno podle ŠVP ZV a ŠVP GV Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická Liberec, Jeronýmova 425/27 příspěvková organizace č.j.:

Více

4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie

4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie 4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu

Více

1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE UČEBNÍ OSNOVY

1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE UČEBNÍ OSNOVY 1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE UČEBNÍ OSNOVY 1. 4 Konverzace v anglickém jazyce Časová dotace 7. ročník 1 hodina 8. ročník 1 hodina 9. ročník 1 hodina Celková dotace na 2. stupni jsou 3 hodiny. Charakteristika:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ OBSAH 1. Identifikační údaje 1. 1. Název ŠVP 1. 2. Předkladatel 1. 3. Zřizovatel 1. 4. Platnost dokumentu 1. 5. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2010 1. 6. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2011 1.7. Aktualizace

Více

INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium)

INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Telefon, fax: 387 319 358 e- mail: gymji@gymji.cz, licht@gymji.cz URL: http://www.gymji.cz INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) Vážení rodiče, žáci a učitelé

Více

RVP v širších souvislostech

RVP v širších souvislostech RVP v širších souvislostech Bílá kniha Národní program rozvoje vzdělávání základní koncepční materiál, na kterém byla nalezena společenská shoda popisuje vztah kurikulárních dokumentů mezi sebou, jejich

Více

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA Osobnostní rozvoj - rozvoj schopností poznávání - sebepoznání a sebepojetí - seberegulace a sebeorganizace - psychohygiena - kreativita Sociální rozvoj - poznávání lidí -

Více

Charakteristika ŠVP ZV / Začlenění průřezových témat

Charakteristika ŠVP ZV / Začlenění průřezových témat Charakteristika ŠVP ZV Začlenění průřezových témat Průřezová témata jsou na škole realizována dvojím způsobem. Za prvé se jedná o školní akce, školní tradice či takové aktivity, které jsou automatickou

Více

Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY:

Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY: Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY: ZŠ Háj ve Slezsku,okres Opava,příspěvková organizace Zaměření autoevaluace CÍLE KRITÉRIA Podmínky ke vzdělávání Zlepšovat materiální podmínky ke vzdělávání škole, Zabezpečení

Více

3. Charakteristika školního vzdělávacího programu

3. Charakteristika školního vzdělávacího programu 3. Charakteristika školního vzdělávacího programu 3.1 Zaměření školy Zaměření školy je všeobecné s důrazem na přírodovědné předměty a cizí jazyky. Zaměření školy naplňuje na nižším stupni cíle základního

Více

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 5 ZDRAVOTNÍ

Více

Charakteristika předmětu

Charakteristika předmětu Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Člověk a svět práce Člověk a svět práce - Svět práce Charakteristika předmětu Vzdělávací obsah: Základem vzdělávacího obsahu předmětu Svět práce je vzdělávací obsah

Více

4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova

4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 4.7. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Výtvarná výchova 4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Výtvarný výchova spadá spolu

Více

UČEBNÍ OSNOVY VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU ZEMĚPIS

UČEBNÍ OSNOVY VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU ZEMĚPIS UČEBNÍ OSNOVY VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU ZEMĚPIS Obsahové, organizační a časové vymezení Předmět zeměpis je vyučován jako samostatný předmět v primě, sekundě, tercii a kvartě, dvě vyučovací jednotky týdně. V

Více

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU CHEMIE (pro vyšší stupeň osmiletého gymnázia a čtyřleté gymnázium)

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU CHEMIE (pro vyšší stupeň osmiletého gymnázia a čtyřleté gymnázium) CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU CHEMIE (pro vyšší stupeň osmiletého gymnázia a čtyřleté gymnázium) 1. Obsahové vymezení obor vedoucí k poznání a pochopení podstaty dějů v živé a neživé přírodě člověka seznamuje

Více

Předmět: Logické hrátky

Předmět: Logické hrátky Předmět: Logické hrátky Charakteristika předmětu Logické hrátky Vyučovací předmět Logické hrátky je volitelným předmětem v 6. ročníku. Rozšiřuje a prohlubuje obsah předmětu Matematika vzdělávacího oboru

Více

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem.

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň poskytovaného : Pedagogické lyceum 78-42-M/03 Pedagogické lyceum čtyřleté denní studium střední s maturitní zkouškou Týdenní ročníkový plán

Více

4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova

4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova 4.7. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Hudební výchova 4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Hudební výchova spadá spolu

Více

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň dosaženého vzdělání: Učitelství pro mateřské školy a vychovatelství RVP 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika čtyřleté denní

Více

3.1. ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI A MIMOŘÁDNĚ NADANÝCH 3.1.1. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

3.1. ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI A MIMOŘÁDNĚ NADANÝCH 3.1.1. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami 3.1. ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI A MIMOŘÁNĚ NAANÝCH 3.1.1. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (žáci se specifickými poruchami učení) Žáci, u kterých se

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY ŠTERNBERK

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY ŠTERNBERK ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY ŠTERNBERK zpracovaný podle RVP ZV a přílohy ZV_LMP č.j. 15523/2007-22 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠTERNBERK, OLOMOUCKÁ 76, ŠTERNBERK 785 01 Motto: Každé poznání vychází ze srdce,

Více

ŠVP začlenění průřezových témat - 1. stupeň

ŠVP začlenění průřezových témat - 1. stupeň ŠVP začlenění průřezových témat - 1. stupeň Zkratky vzdělávacích předmětů Zkratky průřezových témat - Český jazyk OSV - Osobnostní a sociální výchova - Německý jazyk VDO - Výchova demokratického občana

Více

Dodatek č. 1. ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013. Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač

Dodatek č. 1. ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013. Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač Střední škola pro tělesně postižené GEMINI, Brno, Vaculíkova 14 Dodatek č. 1 ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013 Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač Vypracoval:

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA MISTRA JANA HUSA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HUSINEC Kostnická ulice 227 Telefon: ZŠ 388331234 Husinec PSČ 384 21

ZÁKLADNÍ ŠKOLA MISTRA JANA HUSA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HUSINEC Kostnická ulice 227 Telefon: ZŠ 388331234 Husinec PSČ 384 21 ZÁKLADNÍ ŠKOLA MISTRA JANA HUSA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HUSINEC Kostnická ulice 227 Telefon: ZŠ 388331234 Husinec PSČ 384 21 MŠ ŠJ 388331127 388331418 IČO 47 258 365 E-mail: reditel@zshusinec.cz www.zshusinec.cz

Více

5. 11. Pracovní činnosti

5. 11. Pracovní činnosti 5. 11. Pracovní činnosti Obsah stránka 5.11.1. Charakteristika vyučovacího předmětu 2 5.11.2. Začlenění průřezových témat 2 5.11.3. Zaměření na klíčové kompetence 2 5.11.4. Formy a metody práce 3 5.11.5.

Více

Realizace jednotlivých okruhů průřezového tématu Multikulturní výchova v jednotlivých ročnících a předmětech

Realizace jednotlivých okruhů průřezového tématu Multikulturní výchova v jednotlivých ročnících a předmětech Realizace jednotlivých okruhů průřezového tématu Multikulturní výchova v jednotlivých ročnících a předmětech Tématické okruhy průřezového tématu Ročník 1.stupeň 2. stupeň 1. ročník 2. ročník 3. ročník

Více

2. 4. 1. Průřezová témata a jednotlivé tematické okruhy:

2. 4. 1. Průřezová témata a jednotlivé tematické okruhy: 2.4. Průřezová témata Průřezová témata prostupují celým vzděláváním a vstupují do mnoha činností ve výuce i mimo ni. Část tematických okruhů a jejich námětů je předmětem každodenního kontaktu učitelů s

Více

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem.

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem. 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň poskytovaného : Pedagogické lyceum 78-42-M/03 Pedagogické lyceum čtyřleté denní studium střední s maturitní zkouškou 1. 1. Týdenní ročníkový

Více

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 4 ZDRAVOTNÍ

Více

GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice

GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice INFORMAČNÍ SERVIS Informace o studiu a o škole, podmínky přijímacího řízení, výroční zprávu o činnosti školy, inspekční zprávy atd. lze získat na oficiálních

Více

Pokrytí průřezových témat v projektech a projektových dnech

Pokrytí průřezových témat v projektech a projektových dnech Pokrytí průřezových témat v projektech a projektových dnech Průřezové téma: Osobnostní a sociální výchova Osobnostní rozvoj Název 1.ročník 2.ročník 3.ročník 4.ročník 5.ročník 6.ročník 7.ročník 8.ročník

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT určený pro praktickou školu jednoletou CHARAKTERISTIKA OBORU Charakteristika oboru vzdělání Praktická škola jednoletá umožňuje střední vzdělávání žákům se středně

Více

Vzdělávací obsah předmětu matematika a její aplikace je rozdělen na čtyři tématické okruhy:

Vzdělávací obsah předmětu matematika a její aplikace je rozdělen na čtyři tématické okruhy: 4.2. Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vzdělávací obor: Matematika a její aplikace Charakteristika předmětu Matematika 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Vzdělávací oblast matematika

Více

Poslání, vize a strategie školy Gymnázium Frýdlant

Poslání, vize a strategie školy Gymnázium Frýdlant Gymnázium, Frýdlant, Mládeže 884, příspěvková organizace tel. 482312078, fax 482312468, e-mail: gymfry@gymfry.cz Poslání, vize a strategie školy Gymnázium Frýdlant Poslání školy pro vzdělávací obor osmileté

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem. č.j.: ŠVP 1 / 2007 IDENTIFIKAČNÍ

Více

Začlenění. Základní škola H. Sienkiewicze s polským jazykem vyučovacím Jablunkov, příspěvková organizace

Začlenění. Základní škola H. Sienkiewicze s polským jazykem vyučovacím Jablunkov, příspěvková organizace školní vzdělávací program Tradice a současnost - Tradycja i współczesność Začlenění Základní škola H. Sienkiewicze s polským jazykem vyučovacím Jablunkov, příspěvková organizace PLACE HERE Název školy

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE,

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE, ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE, okres Hodonín, ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Máš na to! Příloha č.1: Pravidla pro hodnocení žáků Verze z 30.08.2009 zpracována podle RVP ZV Platnost : 1.9.2009

Více

Příloha 4 Oblasti hodnocení stanovené v ŠVP

Příloha 4 Oblasti hodnocení stanovené v ŠVP Příloha 4 Oblasti hodnocení stanovené v ŠVP Oblasti hodnocení podmínky vzdělávání, průběh vzdělávání, podpora školy žákům, spolupráce s rodiči, vliv vzájemných vztahů školy, žáků, rodičů a dalších osob

Více

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2009 jsou:

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2009 jsou: Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. Vlastní hodnocení školy 1. Právní vymezení Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. zpracovává na základě 11 a 12 odst. 2 zákona č. 561/2004

Více

Oblasti k získávání údajů k hodnocení školní práce. v MŠ, ZŠ a SŠ pro sluchově postižené, Riegrova l. České Budějovice

Oblasti k získávání údajů k hodnocení školní práce. v MŠ, ZŠ a SŠ pro sluchově postižené, Riegrova l. České Budějovice Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, České Budějovice, Riegrova ul. Oblasti k získávání údajů k hodnocení školní práce v MŠ, ZŠ a SŠ pro sluchově postižené, Riegrova l České

Více

Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků. Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402

Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků. Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402 Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402 Opravdu zkušenosti? zahájení dotazníkových šetření v roce 2004 při zahájení prací na ŠVP pravidelná zadávání

Více

5.1.7 Informatika a výpočetní technika. Časové, obsahové a organizační vymezení. ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0

5.1.7 Informatika a výpočetní technika. Časové, obsahové a organizační vymezení. ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0 5.1.7 Informatika a výpočetní technika Časové, obsahové a organizační vymezení ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0 Realizuje se vzdělávací obor Informatika a výpočetní technika RVP pro gymnázia.

Více

Hodnocení žáků a autoevaluace školy

Hodnocení žáků a autoevaluace školy Hodnocení žáků a autoevaluace školy Pravidla pro hodnocení žáků Základní východiska pro hodnocení a klasifikace Cílem hodnocení je zpětná vazba, prostřednictvím které žák získává informace o tom, jak danou

Více

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2008 jsou:

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2008 jsou: Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. Vlastní hodnocení školy pro školní rok 2008/09 1. Právní vymezení Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. zpracovává na základě 11 a 12 odst.

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24 Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Anglický jazyk rozšířená výuka 1. stupeň Výuka je zaměřena převážně

Více

6.34 Společenskovědní seminář

6.34 Společenskovědní seminář VZDĚLÁVACÍ OBLAST: VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Člověk a společnost Výchova k občanství 6.34 Společenskovědní seminář CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Společenskovědní seminář je volitelným předmětem,

Více

3. Charakteristika ŠVP

3. Charakteristika ŠVP 3.1 Zaměření školy Gymnázium a Střední odborná škola Hořice, Husova 1414, ŠVP Gymnázium NG 3. Charakteristika ŠVP Škola nabízí studium ve vzdělávacím programu Gymnázium NG. Hlavními rysy programů jsou:

Více

Jednoduchý přehled integrací průřezových témat poskytuje následující tabulka. Průřezová témata - 1. stupeň:

Jednoduchý přehled integrací průřezových témat poskytuje následující tabulka. Průřezová témata - 1. stupeň: Jednoduchý přehled integrací průřezových témat poskytuje následující tabulka. Průřezová témata - 1. stupeň: Osobnostní rozvoj Průřezové téma 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník Rozvoj schopností

Více

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ SYSTÉM VÝUKY Výuka podle školního vzdělávacího programu probíhá v 1. 9. ročníku základní školy. Školní vzdělávací program rozlišuje tři vzdělávací období: 1. období

Více

Církevní střední zdravotnická škola s.r.o. Grohova 14/16, 602 00 Brno

Církevní střední zdravotnická škola s.r.o. Grohova 14/16, 602 00 Brno Církevní střední zdravotnická škola s.r.o. Grohova 14/16, 602 00 Brno ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZDRAVOTNICKÉ LYCEUM od 1. 1. 2012 1 Církevní střední zdravotnická škola s.r.o. Grohova 14/16, 602 00 Brno

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 112 130/99-110 38 Signatura: bk2cs103 Oblastní pracoviště č. 11 Jihlava Okresní pracoviště Jihlava INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Základní škola Polná, Poděbradova 79,

Více

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI Název školy: ZŠ Liberec, Sokolovská Adresa: Sokolovská 328, Liberec 13, 460 14 IČO: 68 97 46 39 I. Společná ustanovení Základní charakteristika

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11 Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 602 Termín konání inspekce:

Více

ezová témata integrace projekt edm t Ekologie edm t Výchova demokratického ob ana. Osobnostní a sociální výchova - OSV Vysv tlivky :

ezová témata integrace projekt edm t Ekologie edm t Výchova demokratického ob ana. Osobnostní a sociální výchova - OSV Vysv tlivky : Průřezová témata Průřezová témata jsou propojena se vzdělávacím obsahem jednotlivých vyučovacích předmětů a s obsahem dalších činností žáků realizovaných ve škole. Do výuky jsou začleněna především formou

Více

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace Školní vzdělávací program školního klubu ZŠ Bečov Školní vzdělávací program školního klubu je v souladu se zákonem č.561/2004 Sb. 28 ods.1. Formuluje konkrétní cíle vzdělávání i jeho obsah, navrhuje odpovídající

Více

Střední škola Kostka s. r. o. Minimální počet hodin týdně za studium

Střední škola Kostka s. r. o. Minimální počet hodin týdně za studium 4. Učební plán 4. 1. Nižší stupeň šestiletého gymnázia Dle tohoto učebního pl{nu je výuka realizov{na od školního roku 2009/10 počínaje 1. ročníkem. Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory Minimální počet

Více

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy Environmentální výchova Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod Část V. Osnovy I. a II. stupeň KAPITOLA 39. PRŮŘEZOVÁ TÉMATA Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Více

Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz

Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz Vnitřní směrnice: ŠKOLNÍ PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY Obsah:

Více

Min. počet hodin týdně za studium. Český jazyk a literatura 7,5 Český jazyk a literatura 4 4

Min. počet hodin týdně za studium. Český jazyk a literatura 7,5 Český jazyk a literatura 4 4 1. Učební plán 1. 1. Nižší stupeň šestiletého gymnázia Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2013/14 počínaje 1. ročníkem. Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory Min. počet hodin

Více

Charakteristika předmětu TĚLESNÁ VÝCHOVA

Charakteristika předmětu TĚLESNÁ VÝCHOVA Charakteristika předmětu TĚLESNÁ VÝCHOVA Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Předmět TĚLESNÁ VÝCHOVA je součástí vědního oboru kinantropologie a zabývá se pohybovým učením, vyučováním a výchovou.

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1117/07-01. Předmět inspekční činnosti:

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1117/07-01. Předmět inspekční činnosti: Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1117/07-01 Název školy: Gymnázium, Praha 8, Ústavní 400 Adresa: Ústavní 400, 181 00 Praha 8 Identifikátor: 600005992 IČ: 60460784 Místo

Více

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU INFORMATIKA (4 leté studium)

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU INFORMATIKA (4 leté studium) CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU INFORMATIKA (4 leté studium) 1. Obsahové vymezení Hlavním cílem předmětu je umožnit všem žákům dosažení pokročilé úrovně informační gramotnosti získat dovednosti v ovládání výpočetní

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015 PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015 Gymnázium a obchodní akademie Chodov Smetanova 738, 357 35 Chodov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

Základní škola, Česká Lípa, Školní 2520, příspěvková organizace ul. Školní, č.p. 2520, 470 05 Česká Lípa

Základní škola, Česká Lípa, Školní 2520, příspěvková organizace ul. Školní, č.p. 2520, 470 05 Česká Lípa UČEBNÍ PLÁN Učební plán pro 1. stupeň Vzdělávací oblast Vyučovací předmět 1. 2. 3. 4. 5. ŠVP RVP Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace Informační a komunikační technologie Český jazyk

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Školní klub

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Školní klub LAUDEROVA MATEŘSKÁ ŠKOLA, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A GYMNÁZIUM PŘI ŽIDOVSKÉ OBCI V PRAZE Belgická 25, Praha 2, 120 00, tel. 246 080 784 5, www.lauder.cz, skola@lauder.cz ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Školní klub IČ:

Více

Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017

Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017 ZŠ T. G. Masaryka Kutná Hora, Jiráskovy sady 387 Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017 Mgr. Bc. Zdenka Mačinová, ředitelka školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015 2017

Více

Základní škola a mateřská škola Řečany nad Labem KONCEPCE ROZVOJE ZÁKLADNÍ ŠKOLY

Základní škola a mateřská škola Řečany nad Labem KONCEPCE ROZVOJE ZÁKLADNÍ ŠKOLY Základní škola a mateřská škola Řečany nad Labem KONCEPCE ROZVOJE ZÁKLADNÍ ŠKOLY ZÁKLADNÍ OBLASTI: 1. Vzdělávací program - poskytnout žákům, co nejkvalitnější základ všeobecného vzdělání 2. Mimoškolní

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

Právo a řízení firem. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2009/10 počínaje 1. ročníkem.

Právo a řízení firem. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2009/10 počínaje 1. ročníkem. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma vzdělávání: Stupeň poskytovaného vzdělávání: Právo a řízení firem 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání čtyřleté denní studium střední vzdělávání s maturitní

Více

Pravidla pro hodnocení žáků

Pravidla pro hodnocení žáků Pravidla pro hodnocení žáků Hodnocení výsledků vzdělávání žáků se řídí příslušnými paragrafy školského zákona. Podrobnosti o hodnocení výsledků žáků a jeho náležitostech stanoví ministerstvo prováděcím

Více

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 Základní škola a Mateřská škola Verneřice Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.cz Číslo účtu:925864329/0800 Platnost od 1. 9. 2012 Platnost

Více

PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVY ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY HAVÍŘOV-MĚSTO NA NÁBŘEŽÍ příspěvková organizace NA NÁBŘEŽÍ 49/1374, 736 01 HAVÍŘOV-MĚSTO

PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVY ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY HAVÍŘOV-MĚSTO NA NÁBŘEŽÍ příspěvková organizace NA NÁBŘEŽÍ 49/1374, 736 01 HAVÍŘOV-MĚSTO PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVY ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY HAVÍŘOV-MĚSTO NA NÁBŘEŽÍ příspěvková organizace NA NÁBŘEŽÍ 49/1374, 736 01 HAVÍŘOV-MĚSTO Environmentální výchova je chápána nejen jako výchova

Více

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá Juventa Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č.j.: 833/JUV/2014/Min (ze dne 11.7.2014) (účinnost

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní školy a mateřské školy Dobrovice. Č. j. ZŠD/348/2013. Učíme se pro zítřek

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní školy a mateřské školy Dobrovice. Č. j. ZŠD/348/2013. Učíme se pro zítřek Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní školy a mateřské školy Dobrovice Č. j. ZŠD/348/2013 Učíme se pro zítřek 1 Obsah: 1. Identifikační údaje 3 2. Charakteristika školy 4 3. Charakteristika

Více

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY 6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY Pravidla pro hodnocení žáků Hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků vychází z posouzení míry dosažení očekávaných výstupů formulovaných v učebních osnovách jednotlivých

Více

A. Charakteristika vyučovacího předmětu

A. Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět:: INFORMATIKA A. Charakteristika vyučovacího předmětu a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu U vyučovacího předmětu informatika je časové vymezení dáno učebním plánem. V

Více

6.30 Ekologický seminář

6.30 Ekologický seminář VZDĚLÁVACÍ OBLAST : VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Člověk a příroda Přírodopis 6.30 Ekologický seminář CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Ekologický seminář je volitelným předmětem, který se zaměřuje na rozšíření

Více

Průřezová témata pro nižší stupeň osmiletého gymnázia (zpracováno podle RVP ZV)

Průřezová témata pro nižší stupeň osmiletého gymnázia (zpracováno podle RVP ZV) Průřezová témata pro nižší stupeň osmiletého gymnázia (zpracováno podle RVP ZV) Průřezové téma Osobnostní a sociální výchova Výchova demokratického občana Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech

Více

KOMPETENCE K UČENÍ UČITEL vede žáky k vizuálně obraznému vyjádření

KOMPETENCE K UČENÍ UČITEL vede žáky k vizuálně obraznému vyjádření 1.1.4. VÝTVARNÁ VÝCHOVA I.ST. ve znění dodatku č.11 - platný od 1.9.2009, č.25 - platný id 1.9.2010, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační

Více

Dodatek č.2 ZÁKLADNÍ ŠKOLA

Dodatek č.2 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Dodatek č.2 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOBYLÍ, OKRES BŘECLAV, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE 1 Identifikační údaje Název vzdělávacího programu: Základní škola

Více

Vedení domácnosti. Charakteristika vyučovacího předmětu. Vedení domácnosti je předmět zařazený do vzdělávací oblasti Člověk a svět práce.

Vedení domácnosti. Charakteristika vyučovacího předmětu. Vedení domácnosti je předmět zařazený do vzdělávací oblasti Člověk a svět práce. Vzdělávací obor : Člověk a svět práce Vedení domácnosti Charakteristika vyučovacího předmětu Vedení domácnosti je předmět zařazený do vzdělávací oblasti Člověk a svět práce. Vzdělávací oblast zahrnuje

Více

7. Hodnocení žáků a autoevaluace školy. 7.1 Hodnocení žáků. 7.1.1 Způsoby hodnocení žáků

7. Hodnocení žáků a autoevaluace školy. 7.1 Hodnocení žáků. 7.1.1 Způsoby hodnocení žáků 7. Hodnocení žáků a autoevaluace školy 7.1 Hodnocení žáků 7.1.1 Způsoby hodnocení žáků Účelem hodnocení je poskytnout žákům i jejich rodičům co nejčastější zpětnou vazbu. Hodnocení současně přispívá i

Více

GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8

GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Telefon, fax: 387 319 358 PSČ: 371 61 e-mail: gymji@gymji.cz URL: http://www.gymji.cz INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) Vážení rodiče, žáci a učitelé základních

Více

Základní škola Bukovany ŠVP ŠKOLA NÁS BAVÍ

Základní škola Bukovany ŠVP ŠKOLA NÁS BAVÍ Základní škola Bukovany ŠVP ŠKOLA NÁS BAVÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název programu ŠKOLA NÁS BAVÍ Název školy Základní škola a mateřská škola Bukovany, okres Hodonín Adresa školy 696 31 Bukovany 132 Ředitel

Více

Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život

Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život Základní škola a Mateřská škola Neplachovice, okres Opava, příspěvková organizace Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život Projednán na pedagogické radě

Více

ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice

ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice ZŠ a MŠ Žirovnice Komenského 47 394 68 IČO: 70992614 ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice motto: Cesta práce na sobě je často klubíčkem velmi zamotaným a my nevíme, zda jsme ho začali rozmotávat ze správného

Více

3. Charakteristika ŠVP

3. Charakteristika ŠVP 3.1 Zaměření školy 3. Charakteristika ŠVP Škola nabízí studium ve vzdělávacím programu Gymnázium VG. Hlavními rysy programu jsou: účelné rozložení základního - společného - učiva do nižších ročníků studia

Více

7.26 Pojetí vyučovacího předmětu Průvodcovská činnost. Průvodcovská činnost

7.26 Pojetí vyučovacího předmětu Průvodcovská činnost. Průvodcovská činnost 7.26 Pojetí vyučovacího předmětu Průvodcovská činnost Průvodcovská činnost POJETÍ PŘEDMĚTU Cílem je poskytnout studentům základní informace o problematice průvodcovských služeb jak po stránce teoretické

Více

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení se týká podmínek organizačního zabezpečení logopedické péče v resortu školství (dále jen logopedická

Více

AUTOEVALUACE ŠKOLY. Autoevaluace školy

AUTOEVALUACE ŠKOLY. Autoevaluace školy AUTOEVALUACE ŠKOLY Autoevaluace školy Autoevaluace školy je podrobně rozpracovaná podle 9 vyhlášky č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náleţitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení

Více

Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod

Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Š K O L N Í P O R A D E N S T V Í PORADENSKÉ SLUŽBY VE ŠKOLE VÝCHOVNÝ PORADCE METODIK PREVENCE SPECIÁLNÍ PEDAGOG

Více

Časové a organizační vymezení

Časové a organizační vymezení Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Vyučovací předmět Týdenní hodinové dotace Časové a organizační vymezení Matematika a její aplikace Matematika a její aplikace Matematika 1. stupeň 2. stupeň 1. ročník

Více