Radniční list. Starostův sloupek. Měsíc pro neziskový sektor začíná. Města Prachatice, XIV. ročník, číslo 10 (říjen 2012)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Radniční list. Starostův sloupek. Měsíc pro neziskový sektor začíná. Města Prachatice, XIV. ročník, číslo 10 (říjen 2012) www.prachatice."

Transkript

1 Radniční list Měsíčník Města Prachatice, XIV. ročník, číslo 10 (říjen 2012) Starostův sloupek Dlouhé stíny, ranní mlhy a přízemní mrazíky jsou neklamným znamením nastupujícího podzimu a neodvratně se blížícího zimního, topného období. I u nás ve městě, stejně jako v domácnostech, se na toto období připravujeme. Finišují práce na největší letošní investiční akci města, a to na rekonstrukci Rumpálovy ulice, která výrazně zvelebí celou tuto část našeho města včetně zahrady jedné ze základních škol. V rámci tohoto projektu budou vybudovány také chodníky, které zajistí bezpečný pohyb žáků této školy i ostatních obyvatel. Usilovně se též pracuje na regeneraci panelového sídliště na takzvaném šestém bytovém okrsku, kde se již nyní rýsuje řada zrekonstruovaných povrchů chodníků, schodů a stání pro automobily. Nové povrchy chodníků se již realizují také na sídlišti Na Sadech. Zrekonstruované a zateplené fasády se ještě letos dočká panelový dům Na Sadech čp Dalších sedm domů v centru města čekají nové historické fasády, výměny oken, případně i opravy vchodových dveří, vrat nebo střech. Vedení společnosti Tepelné hospodářství s. r. o. usilovně pracuje na zefektivnění svého provozu osazením dvou megawattových kogeneračních jednotek s cílem poměrně významného snížení ceny tepla a teplé užitkové vody pro koncového odběratele. Pokud se vše podaří, jejich provoz by mohl být spuštěn na přelomu zimy a jara příštího roku. Také v podzimním čase je třeba pamatovat na relaxaci a odpočinek, čemuž může napomoci návštěva bazénu, divadla, nově digitalizovaného kina nebo některého z koncertů. Na jednu společenskou událost, spojenou i se dnem volna, bychom určitě zapomenout neměli. Tou je 28. říjen, svátek samostatnosti naší země. O jeho důstojnou oslavu se každoročně zasazují naši baráčníci, kteří si tento den připomenou 25. října v Radničním sále. Koncertem v sále Národního domu tento svátek oslaví 28. října také smíšený pěvecký sbor Česká píseň. Hezký říjen. Ing. Martin Malý Hanka Rabenhauptová v rámci relaxace pohoupala Karla Hrůzu a Zdeňka Krejsu před organizačně náročným říjnem, měsícem pro neziskový sektor. Foto Pavel Vlachynský Měsíc pro neziskový sektor začíná Cílem kampaně Měsíc pro neziskový sektor v Prachaticích 2012 je informovat různými způsoby o nestátních neziskových organizacích zaměřených na sociálně zdravotní problematiku a doplňkové programy. Hlavními organizátory jsou Centrum pro zdravotně postižené Jihočeského kraje, pracoviště Prachatice (garant H. Vlasáková) a občanské sdružení KreBul Prachatice (garant Z. Krejsa) společně s Městem Prachatice. Do kampaně se mohou zapojit různé subjekty, neziskové a společenské organizace, kluby i jednotlivci z Prachatic a okolí. V Prachaticích je přes sto spolků a organizací. Minimálně z jednou třetinou z nich kampaň připravujeme (program najdete v příloze RL). V říjnu bude také vyhodnoceno půlroční úsilí seniorů ve fotografické soutěži, dojde na zhodnocení kampaně Místa přátelská rodině v Prachaticích a také na měsíční celorepublikovou akci Rotopedtours a Pěškotours Týden sociálních služeb v ČR, který vyhlásila Asociace poskytovatelů sociálních služeb (APSS) v ČR a Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, zakládá také na tradici. Město Prachatice je čtvrtým rokem partnerem Týdne sociálních služeb a pořádá podobné aktivity října. Letos pod heslem Aby se člověk cítil být člověkem. Pojítkem všech typů sociálních služeb je zachování lidské důstojnosti a úcta k člověku bez ohledu na jeho věk, sociální postavení a zdravotní stav. Sociální služby jsou v ČR poskytovány přibližně sedmi procentům populace. Jejich klienty jsou senioři, osoby se zdravotním postižením a lidé ohrožení sociálním vyloučením. Sociální služby zahrnují: služby sociální péče usilující o zabezpečení základních životních potřeb těm, u nichž dochází ke snižování soběstačnosti, dále služby sociální prevence zaměřené na integraci a snižování rizika sociálního vyloučení těch, kteří jsou jím ohroženi, ale i služby sociálního poradenství přispívající k řešení obtížných situací předáváním cílených informací. Sociální služby se v jakékoli podobě dotýkají každého z nás. V České republice působí více než 2000 poskytovatelů sociálních služeb, kteří služby poskytují přibližně klientů. Pracují zde desetitisíce zaměstnanců, kteří pomáhají řešit jejich nepříznivou sociální situaci formou, jež zaručuje zachování lidské důstojnosti, ctí individuální potřeby a posiluje schopnost začleňování do společnosti v přirozeném sociálním prostředí. Město Prachatice dostalo příležitost 17. září 2012 prezentovat na celostátní konferenci o dobrovolnicví v Soběslavi mnoho příkladů dobré praxe. Nechyběly informace o dobrovolnictví prostřednictvím Dobrovolnického centra o. s. KreBul nebo příklady z Domova seniorů Mistra Křišťana, Hospice sv. J. N. Neumanna, Charity Prachatice či Českého červeného kříže, studentů i seniorů, ale také řady dalších organizací a jednotlivců. Někteří ukázkou své práce zaujali přímo na konferenci (taneční vystoupení, pletení bačkůrek pro nedonošené děti v ústavech nebo mezigenerační stavba origami). Dobrovolníkem je každý, kdo ze své dobré vůle, ve svém volném čase a bez nároku na finanční odměnu vykonává činnost ve prospěch jiných lidí. Cílem kampaně je veřejnosti ukázat, že sociální a doprovodné služby v České republice jsou kvalitní, pomáhají statisícům lidí a zachovávají lidskou důstojnost a soběstačnost. Navštivte některou z akcí, některá zařízení a posuďte sami. Napište nám na Děkujeme. Hanka Rabenhauptová, odbor kanceláře starosty

2 V Prachaticích každoročně od roku 1993 při obnovách nemovitých kulturních památek na území městské památkové rezervace užíváme účelovou dotaci Ministerstva kultury ČR v rámci Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón. Program regenerace umožňuje vlastníkům nemovitých kulturních památek v městských památkových rezervacích či zónách získávat i relativně vysoké peněžní příspěvky na obnovu (nikoli modernizaci) konkrétních nemovitých kulturních památek. Jeho velkým přínosem, vedle přímého poskytnutí peněžních prostředků, je motivační efekt pro vlastníky památek, kteří s výjimkou určitých prací musejí k příspěvku z Programu regenerace přidat vlastní zdroje, ke kterým dále přistupuje příspěvek místně příslušného města. Daří se tak iniciovat investování sdružených prostředků do obnovy mnoha konkrétních památek, k němuž by často bez spouštěcího příspěvku z Programu regenerace nedošlo. Příprava Programu regenerace pro rok 2013 započne již letos na podzim zpracováním tzv. anketního dotazníku obsahujícího konkrétní plánované akce obnovy, včetně rozpočtových nákladů, a jeho odesláním Ministerstvu kultury ČR. Vyzýváme proto vlastníky nemovitých kulturních památek na území Městské památkové rezervace Prachatice, kteří na rok 2013 připravují obnovu své nemovitosti a uvítali by finanční příspěvek určený právě na ni (s realizací včetně dokončení v roce 2013), aby nejpozději do poloviny letošního října kontaktovali odbor stavebně správní a regionálního rozvoje MěÚ Prachatice (Mgr. Jiří Srch, tel. č. 388 Rada města vzala na vědomí informaci o provedených protipovodňových opatřeních v ulicích Primátorská, Krumlovská, Nádražní a Mlýnská a schválila realizaci dalšího v ulici Nádražní. Před rokem byla rada informována o připravovaných dílčích protipovodňových opatřeních na území města a schválila jejich realizaci. Na základě toho byla realizována v ulici Primátorská otočná zábrana ke zpětnému svedení vody do otevřeného koryta Feferského potoka, vč. úpravy nátoku do potoka, v ulici Nádražní u autobusového nádraží byly nainstalovány betonové zábrany, vybudován vpustní objekt se svodem vody do odlehčovacího potrubí DN 800 mm zaústěného do Živného potoka, v Mlýnské ulici byla vybudována protipovodňová zábrana v prostoru mezi garáží a bránou do areálu veterinární správy (na snímku) a do odlehčovacího koryta Feferského potoka podél přeložky byla nainstalována předřadná česla k zachycení splavenin. V současné době se připravuje další opatření v Nádražní ulici, které bude spočívat ve vybudování přibližně 20 m obrubníků s bočním odvodem vody se zaústěním do odlehčovacího potrubí přímo do Živného potoka pod mostem a ve vybudování příčného odvodňovacího žlabu, resp. liniové vpusti za mostem a svedení vody přímo do potoka. Tímto opatřením by mělo dojít k eliminaci rozlití vody v ulici Nádražní a u vlakového nádraží. Bc. Ivana Jeřábková vedoucí odboru komunálních služeb a dopravy Radniční list Příprava regenerace městské památkové rezervace pro příští rok Další protipovodňová opatření ochrání Nádražní ulici nebo Ing. arch. Dana Marková, tel. č ), zde oznámili svůj záměr, upřesnili předpokládané rozpočtové náklady a požádali o závazné stanovisko orgánu státní památkové péče tak, aby všechny tyto náležitosti mohly být v průběhu listopadu zpracovány do podkladů pro ministerstvo. Konkrétní výše účelové dotace ze státního rozpočtu městu Prachatice v rámci Programu regenerace pro rok 2013 bude známa v únoru příštího roku. Ihned poté proběhne užší výběr vlastníků nemovitostí, kterým bude navržena výše finančního příspěvku. Tito majitelé budou muset své záměry doplnit příslušnými doklady, včetně např. smluv o dílo se zhotovitelem. O rozdělení dotace na příspěvky jednotlivým vlastníkům na konkrétní akce obnovy pak bude rozhodovat zastupitelstvo města. Pro zařazení města do Programu regenerace je nezbytný zpracovaný a zastupitelstvem města schválený dokument Program regenerace městské památkové rezervace. Tento dokument obsahuje zejména hlavní cíle a z nich odvozené úkoly v rámci regenerace městské památkové rezervace, výčet jednotlivých akcí obnovy, které by se měly připravovat a následně realizovat jak v nejbližších letech, tak v dlouhodobějším výhledu. Nejedná se tedy o statický dokument, nýbrž podléhá vývoji v návaznosti na stav městské památkové rezervace. Pro naše město proto je zpracováván a schvalován na dvouleté období. Právě letos bude tento dokument aktualizován, uvítáme proto také do poloviny října nahlášení plánovaných akcí obnovy s realizací do dvou až tří let. Ing. Antonín Jurčo odbor stavebně správní a regionálního rozvoje Petice za zachování nemocnice Na podatelně Městského úřadu Prachatice jsou připraveny k podpisu petiční archy za zachování provozu nemocnice v Prachaticích ve stávajícím rozsahu poskytované lékařské péče. Občané mohou připojit svůj podpis v době úředních hodin, tj. ve dnech pondělí a středa od 8.00 do hodin, v ostatních pracovních dnech od 8.00 do hodin, upřesnil tajemník městského úřadu Karel Pašek. Nečinnost VZP při jednání s vedením naší nemocnice o rámcových smlouvách pro následující pětileté období a stávající návrhy omezující úhrady za léčebné výkony směřují k likvidaci malých nemocnic v Jihočeském kraji, zejména nemocnice v Českém Krumlově a Prachaticích, a k omezení rozsahu péče v nemocnici ve Strakonicích a Písku a v konečném důsledku k destabilizaci celé sítě nemocnic v Jihočeském kraji a k omezení dostupnosti lékařské péče v celém regionu. Je to stav vzbuzující velké obavy, neboť právem každého občana České republiky stále ještě je právo na zdraví a také požadavek na dostupnou a kvalitní péči kdekoliv v České Republice, nikoliv jen ve velkých městech. Náš cíl je jasný: zachránit funkční a dobře vedenou nemocnici. Děkuji předem za odezvu a za laskavou pomoc v našem úsilí cíleném na potřeby občanů, kterých se žádná pojišťovna na jejich názor neptá, uvedla členka petičního výboru Jaroslava Ambrožová, primářka oddělení klinické biochemie a hematologie prachatické nemocnice. (vam) Iveta Jiroušková se seznamuje s peticí za záchranu nemocnice v infocentru na Velkém náměstí. Petiční archy se objevily na řadě dalších míst v Prachaticích. Foto Václav Malina strana 2 říjen 2012

3 Radniční list Neplatiči nájemného soudně vystěhováni z obecních bytů v Krumlovské Na základě soudního rozhodnutí došlo k vystěhování tří obecních bytů v Krumlovské ulici čp. 39. Z důvodu neplacení nájemného nebyla nájemníkům prodloužena nájemní smlouva na další období. Vzhledem k tomu, že sami dobrovolně nepředali byty zpět pronajímateli a dále je užívali bez právního důvodu, tedy bez platné nájemní smlouvy, podal pronajímatel návrh na soudní vyklizení bytů. To se uskutečnilo za účasti soudní vykonavatelky, justiční stráže, zástupců města Prachatice jako vlastníka bytu, Městské správy domů a bytů s. r. o. jako správce bytů a stěhovací firmy.byty byly vyklizeny, po dohodě s bývalými nájemci byly Podpisem smlouvy bylo v srpnu zakončeno více než rok trvající koncesní řízení, ve kterém hledalo město Prachatice provozovatele svého vodohospodářského majetku. Vítězem soutěže se stala společnost ČEVAK a. s., která tak bude vodovody a kanalizace ve městě provozovat i v příštích deseti letech ( ). Společnost ČEVAK a. s. podala nejlepší nabídku v soutěži s dalšími dvěma uchazeči, přičemž rozdíl mezi soutěžícími byl téměř 20 %. Uzavřením nové provozovatelské smlouvy se městu Prachatice podařilo stanovit jednoznačná pravidla pro tvorbu cen pro vodné a stočné. Dosavadní každoroční vyjednávání o nových cenách za vodu bude od příštího roku nahrazeno smlouvou stanoveným propočtem, který vychází ze soutěžní nabídky vítězného uchazeče. Vývoj cen pro vodné a stočné tak bude pevně svázán části zařízení uskladněny, části vyvezeny na skládku, došlo k výměně zámků, uzavření těchto bytů a předání správci bytového fondu. Stávajícím nájemcům nebyly poskytovány žádné bytové náhrady ani přístřeší. V bytech byly poškozené sporáky, někde i dveře a zdi. Byty se musí opravit, uklidit, vymalovat, přičemž náklady na stěhování i na opravy se přidají k dluhům dnes již bývalých nájemníků a budou se na nich vymáhat. Byty uvedené do pořádku přidáme k těm, které nabízíme ve výběrových řízeních. Žadatel musí mít trvalý pobyt v Prachaticích, nesmí mít dluhy vůči městu. Bc. Ivana Jeřábková ČEVAK bude provozovat vodovody a kanalizace v Prachaticích dalších 10 let zejména s vývojem inflace. Přímo se pak budou promítat neovlivnitelné státní zásahy, dodávky monopolních dodavatelů a rozhodnutí města o výši nájemného. Nově uzavřená smlouva umožní městu také lepší kontrolu a dozor nad správou svého vodohospodářského majetku. Ve smlouvě jsou jasně nastavena kritéria, která provozovatel musí dodržovat a při jejichž neplnění ho může město sankcionovat. Rizika spojená s provozováním jsou novou koncesní smlouvou přenesena na společnost ČEVAK. I to je důvod, proč se město Prachatice rozhodlo na základě závěrů koncesního řízení svěřit svou vodohospodářskou infrastrukturu do péče soukromé firmy s jasně definovanými parametry smluvního vztahu. Ing. Martin Kalač, ředitel pro strategický rozvoj, ČEVAK a. s. Nemocnice zavádí nový systém parkování se závorami Od 1. října 2012 bude v Nemocnici Prachatice zaveden nový parkovací systém. Do provozu budou uvedeny automatické závory pro vjezd a výjezd z areálu nemocnice včetně kamerového systému. Stávající parkoviště v areálu nemocnice bude rozšířeno z původních 70 parkovacích míst na 100 parkovacích míst, z nich bude šest míst vyhrazeno pro invalidy. Do pěší zóny k hlavnímu vchodu bude dovoleno vjet pouze při naložení nebo vyložení pacienta na nezbytně nutnou dobu. Parkování v pěší zóně je zakázáno! Vozidla bude možno parkovat pouze na vyznačených parkovacích místech.v rámci nového parkovacího systému bude parkování uvnitř areálu nemocnice po dobu prvních 30 minut zdarma (doba pro vyložení a naložení pacienta) a po překročení 30 minutového limitu bude úhrada parkovného za každou následující započatou hodinu činit 15 Kč v pracovní dny a pět korun mimo pracovní dny. Ztráta parkovacího lístku bude zpoplatněna finanční částkou 100 Kč. Od plateb za parkování uvnitř areálu nemocnice budou osvobozeni držitelé invalidní průkazky ZTP, pacienti hemodialyzovaní a dlouhodobě hospitalizovaní pacienti, kteří po propuštění před odjezdem uhradí hospitalizační poplatek, v opačném případě musí na recepci po předložení faktury za hospitalizaci a parkovacího lístku uhradit paušální parkovací poplatek ve výši 50 Kč. Platba za parkování bude realizována přes automatickou pokladnu umístěnou na začátku nově vybudovaného parkoviště u pavilonu JIP a dětského oddělení. Po uhrazení parkovného v automatické pokladně pomocí vystaveného lístku (daňového dokladu) bude umožněn výjezd z areálu v čase do 15 minut od zaplacení. Držitelé invalidní průkazky předloží při odjezdu parkovací lístek a invalidní průkazku pracovnici recepce, která zajistí jejich bezplatný odjezd. Totéž platí i pro dlouhodobě hospitalizované pacienty. Po předložení dokladu o uhrazení hospitalizačního poplatku a parkovacího lístku pracovnici recepce nemocnice bude pacientovi zajištěn bezplatný odjezd. Pacientům hemodialýzy budou na požádání bezplatně vystaveny parkovací karty. Pacienti mohou též využít parkoviště umístěné před areálem nemocnice, které zpoplatněno není. Ing. Michal Čarvaš, ředitel nemocnice říjen 2012 Věžní ulici zdobí opravená fasáda s červenou omítkou S využitím příspěvku ve výši 80 tisíc korun z Programu regenerace městské památkové rezervace byla celkovým nákladem 215 tisíc korun opravena uliční fasáda domu čp. 54 ve Věžní ulici. Opravě předcházel restaurátorský průzkum omítkových a nátěrových vrstev, který pod dosavadním novodobým štukem a mladšími nátěry odhalil silnější vrstvu červené kvalitní původně pohledové omítky, na kterou bylo použito kvalitní vápno s hydraulickou příměsí jemné cihlové drti. Při pozdějších opravách byla omítka přetažena slabým zeleným štukem a později dvakrát zeleně natírána. Následoval světlý vápenný nátěr a štuková vrstva s dosavadní světlou okrovou barevnou úpravou s bíle malovanými šambránami okolo oken. V rámci opravy byla na soklové části provedena sanační opatření zahrnující odstranění degradované zasolené omítky, infuzní clonu, sulfátostálou stěrku a sanační omítkový systém. Odkryta byla zmíněná spodní červeně probarvená původně pohledová omítka, která byla v chybějících místech doplněna a barevně scelena lazurami. Okolo oken byly doplněny plastické hladké šambrány odlišné barevnosti. Osazeny byly nové klempířské prvky. Dvoupodlažní měšťanský dům čp. 54 je gotického původu. Do současné podoby byl klasicistně přestavěn roku Uliční průčelí tříosé, hlavní římsa fabionová, mezipatrová římsa hladká plastická spolu s nyní provedenými šambránami okolo oken. Výplně otvorů novodobé. Ing. Antonín Jurčo, odbor stavebně správní a regionálního rozvoje strana 3

4 Radniční list Voliči rozhodnou o krajských zastupitelích Volby do Zastupitelstva Jihočeského kraje se budou konat v pátek 12. října a v sobotu 13. října V pátek začíná hlasování ve hodin a končí ve hodin, v sobotu v 8.00 hodin a končí ve hodin. Ve městě Prachatice je v současné době celkem 9269 oprávněných voličů a je stanoveno devět volebních okrsků, ve kterých zajišťují hlasování příslušné okrskové komise. Adresy jednotlivých volebních okrsků ve městě jsou následující: č. I Střední pedagogická škola, Husova 75; č. II Gymnázium, Zlatá stezka 137; č. III SNP 559 (bývalý pečovatelský dům); č. IV Gymnázium, Zlatá stezka 137; č. V Mateřská škola, Česká 674; č. VI Základní škola, Národní 1018; č. VII Základní škola, Národní 1018; č. VIII Základní škola, Vodňanská 287; č. IX Stavební bytové družstvo, Pod Hradbami 55. Každý volič obdrží společně s hlasovacími lístky informaci o adrese svého volebního okrsku. Volič hlasuje osobně, zastoupení není přípustné. Po příchodu do volební místnosti pro hlasování prokáže občan svou totožnost a státní občanství České republiky platným občanským průkazem (OP) nebo platným cestovním pasem. Občan, který nebude mít v době konání voleb platný OP si může o jeho vydání požádat na městském úřadu. Oprávněnému voliči, který nebude moci hlasovat v okrsku, v jehož stálém seznamu je zapsán, může městský úřad na jeho žádost vydat nejpozději do 10. října 2012 voličský průkaz. Tento průkaz opravňuje ve dnech konání voleb k zápisu do výpisu ze stálého seznamu v jakémkoliv okrsku na území Jihočeského kraje. Hlasovací lístky a informace o způsobu hlasování budou doručovány do domovních schránek, a to nejpozději tři dny přede dnem voleb. Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních důvodů o možnost hlasovat mimo volební místnost, a to pouze v územním obvodu volebního okrsku, pro který byla okrsková volební komise zřízena. Veškeré záležitosti ohledně voleb vyřizuje odbor vnitřních věcí MěÚ Prachatice. Zdeněk Filip Kaple pod Dolní branou se dočkala obnovy Vstup do kaple sv. Jana Nepomuckého pod Dolní branou v létě uzavírala provizorní dřevěná mříž. Příčinou bylo restaurování originální vstupní kované mříže pocházející z 18. století od neznámého autora. V rámci restaurování v pražském ateliéru restaurátora PhDr. Norberta Riegla byla mříž očištěna, vyrovnány byly místní deformace, provedeno ošetření proti korozi s povrchovou úpravou černou kovářskou grafitovou barvou. Dekorativní prvky byly pozlaceny plátkovým zlatem namísto předchozího nátěru žlutým lakem. Restaurována a nově osazena byla dobová malba v horní části lunety na plochém plechu s reliéfními paprsky a korunou zobrazující relikvii jazyka sv. Jana Nepomuckého a anděly po stranách. Tato malba na mříži zhruba od roku 1994 chyběla, v loňském roce byla dohledána a nyní osazena zpět na své původní místo. Nad obloukem dveří byla zhotovena a doplněna replika zlacené kartuše s volutami, kterou v uplynulých letech odcizil vandal. Doplněna byla řada dalších chybějících prvků a částí mříže. Restaurování vstupní mříže si vyžádalo celkem 112 tisíc korun, přičemž 100 tisíc korun pokryl příspěvek Ministerstva kultury ČR z Programu regenerace městské památkové rezervace. Současně s restaurováním vstupní mříže došlo rukou štukatéra Rok 1947 Osidlovací příspěvek Jednotný příspěvek osídlencům bude vyplácen podle směrnic uvedených ve Sb. z. a ministerstva zemědělství dne Do konce roku 1946 bylo na Prachaticku osídleno 767 usedlostí s 5000 ha půdy. Úmrtí lékaře lidumila Bývalý primář okresní nemocnice v Prachaticích MUDr. Jaromír Klíma zemřel ve Vodňanech dne 3. ledna 1947 ve věku 76 let. Zemřelý byl znám v širokém kraji prachatickém jako lékař lidumil. Slovenští dřevorubci Prostřednictví úřadu ochrany práce přibude na Prachaticko k zdolání naléhavých lesních prací a lesním pracím spojených s bojem s kůrovcem, větší počet slovenských dřevorubců. Požár v MNV V zasedací síni a zásobovacím oddělení MNV vypukl požár. Vzňal se vestavěný trám do komína. Celková škoda asi ,- je kryta pojistkou. Úprava jatek MNV upravuje nákladem asi Kčs domek u jatek, bude Vladimíra Voborníka k obnově interiéru kaple. Na soklové části byla provedena sanační opatření zahrnující odstranění degradované omítky, provedení infuzních clon omezujících vzlínání zemní vlhkosti, sanační omítkový systém s vrchní vápennou omítkou. Ponechané omítky nad soklovou částí, včetně stropu, byly opraveny a nově natřeny. Na podlaze byly doplněny chybějící dlaždice. Restaurátorsky byla provedena oprava hnědočerveného mramorování lizén a další malířské výzdoby interiéru tvořené iluzivními kanelurami na spodní části lizén, mušlí v zaklenutí niky nad oknem a listovým dekorem okolo okna na čelní jižní stěně, mušlí v zaklenutí niky nad oknem, ornamentálním dekorem okolo okna na boční východní stěně a iluzivním oknem, mušlí v zaklenutí niky nad ním, ornamentálním dekorem okolo iluzivního okna na boční západní stěně. Obnova interiéru vyšla na 102 tisíc korun, přičemž 50 tisíc korun pokryl příspěvek Ministerstva kultury ze zmíněného programu. Vlastní kaple sv. Jana Nepomuckého je barokní, pravděpodobně z poloviny 18. století. Kaple je čtyřboká, zaklenutá se štítem, členěná římsou a pilastry. V interiéru je kamenná socha sv. Jana Nepomuckého. Ing. Antonín Jurčo odbor stavebně správní a regionálního rozvoje Od roku 1945 po sametovou revoluci ze stránek prachatické kroniky v něm rozdělovna masa a kancelář zvěrolékaře. Kruté mrazy Celá Šumava a Pošumaví jsou důkladně bílé sněhem. Mrazy -22, -24 a -27 C se střídaly, přes den mrazivé slunečno s krásně modrou oblohou. Dar na školský rozhlas Hostinští pořádali svůj první ples. Čistý výtěžek byl darován na zakoupení školského rozhlasu. O zdar plesu se zasloužili hlavně Chalupa, Chochole, Velinger a Mauric. Péče o městské lesy MNV rozhodl upravit lesní cesty v celkové délce 8 km, zalesnit 5 ha zabuřených pasek, rozšířit lesní školku o výměře 0,25 ha, zneškodnit kůrovcovou kalamitu hrozící prachatickým lesům, zmechanizovat práce v lese opatřením další motorové pily (dvojmužné, pozn red.) a motorových loupáků na odkornění, umístit v hojném počtu lavičky u lesních cest, opatřit určitý počet stálých lesních dělníků odborníků a zvětšit lesní majetek získáním Rohanovského lesa. Dostavba silnice V nejbližší době bude započato s dostavěním silnice z Prachatic přes údolní přehradu na Blanici do Husince. Zemský národní výbor poukázal k tomu účelu Kčs. Pavel Fencl strana 4 říjen 2012

5 říjen 2012 Radniční list Do konce roku oblečou nový kabát další domy v centru města Také v době letních prázdnin se pravidelně scházeli členové smíšeného pěveckého sboru Česká píseň k nastudování repertoáru pro nadcházející období. Vzhledem k pracovnímu vytížení se prázdninových zkoušek nemohl zúčastňovat sbormistr Václav Kraus. Zodpovědně se ujala tohoto nelehkého úkolu jedna z členek sboru Marcela Pehelová. Zkoušky probíhaly tam, kde se momentálně dalo. Většinou v jídelně SPgŠ v Zahradní ulici, ale několikrát i ve vestibulu plaveckého bazénu. Každý nedělní podvečer se vždy okolo 25 zpěváků pouštělo do nácviku skladeb, které zaznějí 27. října v Písku a 28. října v Prachaticích na slavnostních koncertech u příležitosti Dne vzniku samostatného československého státu (viz článek níže). Celá prázdninová snaha byla završena na tradičním víkendovém soustředění ve Stožci. Nejen, že se tu pilně nacvičoval repertoár na říjnové koncerty, ale také si všichni pochutnali na dortu, který jako poděkování za prázdninovou spolupráci přinesla prázdninová sbormistryně (na snímku). Dárek Sbor Čeká píseň připravil ke dni vzniku samostatného československého státu 28. října slavnostní koncert. Jako hosty jsme si pozvali naše dlouholeté přátele z rakouského Bad Leonfeldenu, smíšený pěvecký sbor Chorgemeinschaft. Společně provedeme skladbu M. A. Charpentiera Te deum. V loňském roce jsme tuto skladbu zpívali v Bad Leonfeldenu za doprovodu rakouského orchestru a protože měl koncert mezi posluchači veliký ohlas, dohodli jsme se, že koncert uspořádáme tentokrát v Čechách. Dalšími hosty budou písecký sbor Sonitus a písecký orchestr PIKO. Také s těmito soubory již spolupracujeme několik let. Na pozvání velvyslance gen.voznici jsme například společně vystupovali v Lublani, kde jsme uvedli vánoční mši J. J. Ryby Hej, mistře. V Prachaticích ve společném provedení zazní slavnostní kantáta Česká píseň Bedřicha Smetany a ta část Requiem, kterou zkomponoval W. A. Mozart. Všechny zúčastněné soubory velmi pilně nacvičují, pořádáme společná soustředění, připravujeme společné zkoušky. Každý rok má náš sbor sborové prázdniny, letos jsme však udělali výjimku a po celé léto jsme pod vedením 2. sbormistryně Marcely Pehelové zkoušeli. S nácvikem repertoáru jsme však začali se Na základě jednání starosty města Martina Malého, památkářů a vedení Městské správy domů a bytů, valná hromada této společnosti, která se konala v den jednání rady města v pondělí 6. srpna 2012, rozhodla o rozšíření plánu činnosti oprav a investic této organizace. Stalo se tak z důvodu rozpuštění finanční rezervy, která byla rozpočtována pro případ, že by některá z plánovaných dotací na účet města v letošním roce nedorazila, a díky určitým úsporám v ukončených výběrových řízeních. Po zastupiteli již schváleném zateplení a výměně oken v SNP 559 tak dojde ještě na další méně nákladné opravy především bytových domů v centru města. Na nové fasády, nová okna a nové nebo zrekonstruované vstupní dveře, popř. vrata, se mohou těšit nájemníci v památkově chráněných domech v Horní ulici čp. 139, 140 a 141, dále v Husově ulici čp. 72, Solní ulici čp. 123, Neumannově ulici čp. 18 a Věžní ulici čp. 62. Nové střechy se dočkají bytové domy v Křišťanově ulici čp. 61 a Husově ulici čp. 68. Nových vstupních dveří, vrat v oplocení a vlastní opravy oplocení pak dům na Malém náměstí čp. 1. Celkové náklady jsou odhadovány na 4,15 milionu korun, ale předpokládá se, že se mohou výběrovým řízením ještě o něco snížit. Efektem těchto oprav je nejen zkvalitnění bydlení nájemníků, ale i další výrazné vylepšení estetického vzhledu centra města, neboť po dohodě s památkáři se těmto domům částečně navrátí jejich původní historická tvář. Renata Jandová Radostné přátelství už myslí na adventní a vánoční koncerty Prvním jarním vystoupením pěveckého sboru Radostné přátelství při Městské organizaci Svazu důchodců ČR Prachatice bylo otevření výstavy ručních prací našich členů v Muzeu české loutky a cirkusu. V dubnu jsme účinkovali v Domově seniorů Mistra Křišťana s velikonočním pásmem. V květnu na českobudějovickém výstavišti v rámci Hobby 2012 a nebudeme zde chybět ani nyní na podzim. Zajímavá byla i naše účast na benefičním koncertu na arkádách Staré radnice v Prachaticích organizovaném Českým červeným křížem Prachatice. I když byla velmi malá účast, zpěv Hašlerových písní za doprovodu harmoniky pana Pence nás těšil. Na letošním ročníku Slavností Zlaté stezky jsme vystupovali ve Štěpánčině parku. Celý sbor šel ve slavnostním průvodu, kterému přihlíželo několik tisíc lidí. Ani o prázdninách jsme nezaháleli, v červenci to byla dvě vystoupení: v Husinci u památníku M. J. Husa a na Libínském Sedle při Anenské pouti. V závěru roku nás čeká několik zajímavých vystoupení: opět v Muzeu české loutky a cirkusu v Prachaticích při výstavě seniorských prací, adventní a vánoční koncerty s koledami. Členů v našem sboru stále přibývá, což nás velice těší. Jarmila Kadlecová Česká píseň ani o prázdninách nezahálela Radostné přátelství zazpívalo také na Podzimních městských slavnostech. Jaromír Popiel byl oporou nejen na pódiu, ale i cestou dolů. Foto Václav Malina a chystá koncert ke vzniku samostatného státu Sonitem již na našem společném zájezdu v Itálii, když každé dopoledne jsme věnovali nácviku nových skladeb odpolední zkouška pak byla věnována programu koncertů, které jsme uvedli v Itálii. Velké množství práce se udělalo na soustředění, které jsme již po třetí měli v ubytovně Pstruh na Stožci tradičně poslední víkend v srpnu. Sportovním jazykem lze hovořit o třífázovém tréninku, který jistě přinese kýžené ovoce. Připravovaný repertoár koncertu je pro amatérské sbory těžký, ale krásný. Ostatně některé z připravovaných skladeb jsme již během naší existence vícekrát zpívali. Asi nejraději vzpomínáme na provedení kantáty Česká píseň v rámci festivalu Pražského jara v Praze ještě pod vedením našeho prvního milovaného sbormistra pana Maidla. Záštitu nad koncertem převzal starosta města Prachatice Martin Malý. Koncert je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj Společně dosáhneme více a je podpořen Jihočeským krajem. Přijďte nás podpořit také vy, všechny srdečně zveme do sálu Národního domu v Prachaticích 28. října v 19 hodin. Jana Holá, předsedkyně sboru strana 5

6 Kulturní a společenský servis na říjen 2012 Změna programu vyhrazena! GALERIE DOLNÍ BRÁNA Tel po zavřeno út pá so ne Prodejní galerie stálá expozice. do Jaroslav Valečka: V zajetí snu Výrazný český výtvarník Jaroslav Valečka a jeho obrazy plné napjatého ticha, snovosti, temnoty a mystéria i hloubky lidské duše. MĚSTSKÉ DIVADLO (19.00) Sharon Lewis a Jan Kořínek Zpěvačka pokřtí nové CD Live at the Ramp. Vstupné 150 Kč (19.00) Kristof Magnusson: Kutloch aneb I muži mají své dny Studio DVA Praha Velmi komická černá komedie plná ironie o těžkém údělu muže v současném světě. Doba je v krizi, svět je v krizi, vztahy jsou v krizi, to je všeobecně známo, ale pozor: I muži jsou v krizi! Jedno z posledních míst mužského sebevědomí a sebeurčení se nachází v kotelně pod supermarketem Happycentrum. Schází se zde každou sobotu čtyři muži schovaní před svými manželkami. Na pár hodin se stávají opět pravými chlapy. Kouří, pijí pivo a koukají se na fotbal. Podaří se jim uhájit tento ostrůvek svobody? Hrají: Bob Klepl, Filip Blažek/Roman Štabrňák, Kryštof Hádek/Václav Jílek, Michal Slaný/Petr Bláha. Divadelní představení předplatného cyklu Podzim A Vstupné: přízemí 280, balkon 260 Kč, pro předplatitele 250, balkon 230 Kč (19.00) Rinceoirí: Dancing Dream Irish Dance Show Přijďte zažít večer ve světě pohádkové irské legendy, kterou ve svém představení Dancing Dream Irish Dance Show vypráví prostřednictvím irského tance a stepu soubor Rinceoirí. Vstupné: předprodej 300 a 250 Kč, na místě 350 a 300 Kč (19.00) Kuba perla Karibiku Povídání CA Ocean. Vstupné dobrovolné (15.00) O Palečkovi Ukázka, jak pevné je pouto mezi rodiči a dítětem. V pohádce pro dva herce je využito kombinace živého herce a loutek. Loutky maňásci. Vhodné pro děti od 3 9 let. Vstupné 50 Kč (8.30 a 10.00) O Sněhurce Klasická loutková pohádka o Sněhurce a sedmi trpaslících je určena pro nejmenší diváky. Text je doplněn písničkami. Školní představení pro děti mateřských a základních škol. Vstupné 40 Kč (19.00) Jure Tori a Enea Bari Slovinsko italské jazzové duo v hodně neobvyklém nástrojovém obsazení: Jure Tori akordeon a Enea Bari kontrabas. Jure Tori je slovinský jazzový akordeonista a skladatel. Co se na Toriho hudbě líbí Enea Barimu? Spousta jeho věcí je založena na pocitu. Když vyměníte muzikanty, budou ty skladby znít jinak. A Jure je jedním z mála hudebníků, které znám, kteří se nebojí experimentovat stále s něčím novým. Vstupné 150 Kč. SÁL NÁRODNÍHO DOMU (20.00) Kamil Střihavka Jeden z neznámějších a nejrespektovanějších zpěváků postkomunistické éry v ČR poprvé přijede do Prachatic (více na str. 8). Vstupné v předprodeji 200, na místě 250 Kč (16.00) Top Band Plesová kapela bude stěžejním bodem programu druhého dílu Odpoledních čajů. Místní kapela TOP Band zahraje spoustu známých písniček. Koncert začne již v 16 hodin a s přestávkami bude trvat až do večera. Vstupné100 Kč (19.00) Česká píseň Koncert ke vzniku samostatného československého státu (více na str. 5) Vstupné 100 Kč. RADNIČNÍ SÁL (9.00) Den pro charitu Připravuje město Prachatice společně s Jihočeským krajem. Konzultační seminář pro pracovníky obecních úřadů, představení činnosti Diecézní charity Č. Budějovice a Prachatice. SKLEPY STARÉ RADNICE Výstava Diecézní charita České Budějovice a Prachatice Vernisáž v hodin. INFORMACE Městské divadlo, tel programy, e mail: Infocentrum, tel předprodej INFOCENTRUM Velké nám. 1, tel E mail: po pá KULTURNÍ CENTRUM O. H. HAJEKA Otevře na požádání v infocentru. ZIMNÍ ZAHRADA MěÚ Evropský rok aktivního stárnutí a mezigenerační solidarity 2012 a prezentací neziskových organizací v rámci Měsíce pro neziskový sektor v Prachaticích. Součástí výstavy budou také výtvarné práce dětí na téma Šťastné stáří očima dětí. Vernisáž ve hodin. KINO NÁRODKA Tel. číslo pro rezervaci vstupenek: infocentrum (20.00) Svatá čtveřice Komedie ČR, přístupná od 15 let. Nudíte se v posteli? Inspiraci můžete načerpat u režiséra J. Hřebejka a scenáristy M. Viewegha. Vstupné 80 Kč (17.00) Doba ledová 4: Země v pohybu (3D) Animovaný film USA, české znění, 3D Vstupné 130 Kč (20.00) Total Recall Vstupné 100 Kč. Sci fi thriller USA, od 12 let, titulky (20.00) Postradatelní 2 Akční film USA, přístupný od 15 let, titulky. Vstupné 80 Kč (20.00) Bez kalhot Komedie USA, přístupná od 12 let, titulky Vstupné 80 Kč (20.00) Ve stínu Detektivní film ČR, přístupný. Příběh z Československa 50. let. Vstupné 100 Kč (18.00) Norman a duchové (3D) Animovaná komedie USA, přístupná, české znění, 3D. Vstupné 130 Kč (20.00) Druhá šance Komedie, drama USA, přístupné od 12 let, titulky. Vstupné 80 Kč (20.00) Líbáš jako ďábel Komedie ČR, přístupná. Volné pokračování romantické komedie Líbáš jako Bůh. Vstupné 90 Kč. MĚSTSKÁ KNIHOVNA pt.cz Tel (ředitelna), (dospělí a donášková služba), (odd. pro děti a mládež), (studovna), e mail: pt.cz 1., 8., 15., Pondělní odpoledne nad knihou ( , klubovna) Týden knihoven 2012: Čti, žij zdravě! Výstava Než otevřeme knihu, otevřeme knihovnu Sonda do oddělení historických fondů Jihočeské vědecké knihovny (ve výstavních prostorách MěK). Výstava potrvá do Vyhlášení Čtenářské ligy 2012/ Besedy se spisovatelkou Petrou Braunovou: Tramvaj plná strašidel (v odd. pro děti a mládež pro ZŠ) Pražské zahrady PhDr. Eva Havlovcová (14.00, Radniční sál, Ve spolupráci se Seniorskou občanskou společností o. p. s.) Křest E knihy Pověsti z Prachatického deníku (14.00, Radniční sál) strana 6 říjen 2012

7 Skauti v knihovně ( , klubovna MěK) STROOM Dub Za Jiřinou Bohdalovou do knihovny (9.30, odd. pro děti a ml.) Druhý život dětské knihy (ve spolupráci se společností SENSEN). Předání již nepotřebných knih do sociálních zařízení pro potřeby dětí (od 10.00, klubovna MěK) Čítárna U Čerta s knihou se Sítou o zdraví v jejich knihách (13.30, odd. pro děti a mládež) Knihovna kamarádka přírody sázení stromu v Parku Mládí (14.00) Literární kavárna: Schwarzenbergové v českých zemích Mgr. Zdeněk Bezecný (14.00, Domov seniorů Mistra Křišťana, Literární kavárna otevřena již od 13.00) Čítárna U Čerta s knihou Josef Lada (9.00 a hodin pro ZŠ Vodňanská, odd. pro děti, akce pořádána s MěO Svazu důchodců) Hudební podzim s knihovnou VI Dixie Old Boys, prachatická dixilendová kapela (15.00, Radniční sál, akce ve spolupráci se Seniorskou občanskou společností) Habsburkové a Marie Terezie PhDr. Eva Havlovcová (14.00, Radniční sál, akce ve spolupráci se Seniorskou občanskou společností) Tvořivé středy se Zdeňkou Lebedovou Halloween (14.00, odd. pro děti a mládež) Podzimní prázdniny s knihovnou Halloweenské dobrodružství v knihovně ( , odd. pro děti a mládež) Podzimní prázdniny s knihovnou O upírech s husineckou spisovatelkou Petrou Klabouchovou ( , odd. pro děti a mládež) Hudební podzim s knihovnou VI Yvetta Simonová v hudebním pořadu zavzpomíná na své nejznámější písničky (15.00, Domov seniorů Mistra Křišťana). PRACHATICKÉ MUZEUM Tel: e mail: Otevřeno čt ne Výstava do Kde končí barva a začíná světlo Výstava obrazů a fotografií rodiny Staňkových Stálá expozice Prachatice pohled do minulosti města II. Přednášky od 17 hodin, vchod z Neumannovy ulice říjen 2012 Počátky Sokola v českých zemích PhDr. František Kotěšovec, SOkA Prachatice Zlatá bula sicilská Prof. PhDr. Josef Žemlička, DrSc., Historický ústav AV ČR Praha Vimperská větev Zlaté stezky PhDr. František Kubů, Prachatické muzeum, a PhDr. Petr Zavřel, Jihočeské muzeum Č. Budějovice MUZEUM ČESKÉ LOUTKY A CIRKUSU Velké náměstí 43, Prachatice tel , Otevřeno út ne KOSTEL SV. ANNY, LIBÍNSKÉ SEDLO (18.00) Česká píseň Prachatice, koncert duchovní hudby VZDĚLÁVACÍ CENTRUM BEZINKA při DDM Prachatice bezinka.webnode.cz Škola osobní transformace Skříněřov 7 víkendů s Janem Rychlíkem (18.00) Montessori pedagogika pro nové rodiče i ostatní (9.00) Kurz efektivního rodičovství 1. část (13.00) Jak zůstat zdravý navzdory svému lékaři Mudr. Ludmila Eleková MěO SVAZU DŮCHODCŮ ČR pt.blog.cz (17.00) Den seniorů Oslava Bál seniorů. Hraje Malá muzika Nauše Pepíka. Nár. dům. Vstupné 70 Kč (14.00) Akademie aktivního stárnutí Zdravá výživa s Meduňkou, nové trendy ve výživě s ochutnávkou. KC Na Sadech (14.00) Veselé odpoledne s písničkou Komunitní centrum Na Sadech (17.00) Mirandolína Divadelní představení v podání ochotnického spolku Tyl Netolice. Městské divadlo Prachatice. Vstupné 50 Kč (14.00) Hudební posezení s duem Penc Tischler Restaurace Hubertus. Vstupné 20 Kč. KLUB DŮCHODCŮ (13.30) Pravidelné aktivity půlhodinka s předsedkyní vyprávění o Šumavě s A. Jurečkovou (13.30) Hudební posezení odpoledne s Triem F. Novotného (13.30) Pravidelné aktivity cvičení na židlích a jóga prstů s H. Koželuhovou (13.30) Hudební posezení zpívají nevidomé sestry Šímovy (13.30) Pravidelné aktivity zdravý životní styl s M. Ludačkovou SENIORSKÁ OBČAN. SPOLEČNOST (14.00) Pražské zahrady, přednáška s promítáním, RNDr. Eva Havlovcová, Radniční sál (17.00) Účast na Dnu seniorů seniorském bále, vstupné 70 Kč, Národní dům (9.20) Zahájení kurzu angličtiny začátečníci, VOŠS (10.00) Měření krevního tlaku, KC (14.00) Účast v Literární kavárně, Schwarzenbergové v českých zemích, DS MK (15.00) Koncert pro návštěvníky a lektory Akademie 3. věku, Radniční sál (15.00) Hudební podzim, spolu s MěK, Prachatická dixilendová kapela, DS MK (14.00) Habsburkové a Marie Terezie, přednáška s promítáním, RNDr. Eva Havlovcová, Radniční sál (15.00) Hudební podzim, spolu s MěK, Yvetta Simonová, Domov seniorů MK ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST SPORTOVNĚ STŘELECKÝ KLUB Podzimní cena Prachatic Podzimní pohár SSAŠ z MaO Podzimní předovky ČAJOVNA U HRUŠKY tel: KLUB ČESKÝCH TURISTŮ e mail: Třeboň Spolí Mladošovice Hluboká u Borovan. Bus hod Prachatice Nebahovy Vitějovice Běleč Prachatice. Malé nám hod Vimperk Klášterec Lipka Vimperk Bus hod Pražák kolem Blanice Strunkovice n. Bl. ČD hod. SPORTOVNÍ ZAŘÍZENÍ /sport JIHOČESKÁ HOSP. KOMORA tel , e mail: MC SLUNÍČKO strana 7

8 Hospic sv. Jana N. Neumanna srdečně zve na benefiční koncert skupiny Spirituál kvintet, který se uskuteční 19. října 2012 od 19 hodin v prachatickém divadle. Vstupenky je možné zakoupit od 1. října v recepci hospice denně od 9 do 17 hodin. Výtěžek koncertu bude využit ve prospěch nevyléčitelně nemocných pacientů a pacientů s demencí. Na setkání se těší prachatičtí hospicáci. (dop) Radniční list Kamil Střihavka se poprvé představí v Prachaticích Jeden z neznámějších a nejrespektovanějších zpěváků postkomunistické éry v České republice poprvé přijede do Prachatic. Koncert se uskuteční 6. října 2012 v Národním domě a návštěvníci se mohou těšit na pravou rockovou show v čele s Kamilem Střihavkou. V posledních letech jej doprovází partička Leaders, která se skládá z předních českých muzikantů. Repertoár kapely stojí na známých hitech jako Země vzdálená, Holka čapni draka a dalších, ale kapela také píše nové věci, které sice nejsou tak provařené, ale kvalitou nijak nezaostávají za Střihavkovou někdejší tvorbou. Prachatický KIS zařadil tento koncert do Hudebního podzimu v Prachaticích. Projekt blíže představil ředitel KIS Michal Piloušek. Ústřední myšlenkou bylo uspořádat v Prachaticích pravidelné programy jednotlivých žánrů tak, aby si potenciální divák mohl zvyknout, že například první víkend v měsíci je rockový koncert. Do tohoto konceptu spadá i koncert Kamila Střihavky. Dá se říci, že je i jedním z vrcholů celého podzimu. Kromě Střihavky se mohou Prachatičtí těšit mezi šestnácti koncerty také na Blue Effect, Michala Pavlíčka, Jaroslava Hutku nebo amerického kytaristu Paula Batta. Kamilova současná formace Leaders konečně vrátila jeho hlas k rocku, kam podle mě nejlépe sedí. Je to opravdová živá show bez jakékoli přetvářky doplněná brilantními výkony všech muzikantů. Vždyť na bicí hraje Miloš Meier, v současnosti jeden z mála bubeníků, které respektují i v zahraničí, na kytaru Petr Henych, basu většinou tvrdí Jaryn Janek. Prostě strašná nálož, popisuje z muzikantského pohledu Michal Piloušek to, co nás na začátku října čeká. Koncert se uskuteční v sále Národního domu. Pro tyto účely jej pořadatelé dovybavili, vylepšili přívod elektrické energie, zkvalitnili zázemí. Chceme vše dělat na 100 %, dodává Michal Piloušek. Začátek je plánován na hodin, nejdříve diváky naladí předkapela, poté bude pokračovat večer hlavní hvězdou. Vstupné bylo stanoveno na 200 Kč v předprodeji (v prachatickém informačním centru), na místě si návštěvníci 50 korun připlatí. (red) Irská taneční legenda na scéně prachatického divadla Soubor Rinceoirí, to je souhra a dokonalý rytmus. Spirituál kvintet benefičně pro hospic Trilogie o mlýnech se uzavírá Historii a osudy mlýnů na Blanici uzavírá třetí díl knihy Na břehu Blanice K šumavskému prameni autorky Jaroslavy Pixové. Putování proti proudu této romantické řeky od soutoku Otavy s Blanicí nyní pokračuje od Rožboudovského mlýna u Svinětic přes Bavorov, Blanici, Strunkovice, Žíchovec, Těšovice, Husinec a další obce až k šumavskému prameništi. Autorka popisuje celkem třicet mlýnů, z nichž čtrnáct už bohužel neexistuje. Jedná se o objekty zejména v pohraniční oblasti, odkud po druhé světové válce nuceně odešli němečtí obyvatelé. Představení závěrečného dílu knihy Na břehu Blanice se bude konat v Bavorově 19. října v 17 hodin. Prezentace knihy bude spojená s besedou s autorkou Jaroslavou Pixovou a promítáním fotografií, které při putování okolo Blanice vznikaly. Přítomen bude také strunkovický mlynář a mecenáš Theodor Pártl, který knize popřeje štěstí na její cestě ke čtenářům. Ve středu 24. října od 16 hodin se v prachatickém knihkupectví Müller uskuteční autogramiáda této knihy. Tentýž den od 18 hodin bude autorka vyprávět o osudech mlýnů v Městské knihovně v Husinci. (kap) Irská taneční legenda Dancing Dream o Aengusovi a Caer se odehraje na divadelní scéně Městského divadla v Prachaticích v sobotu 13. října od hodin. Přijďte a nechte si vyprávět pohádku o splněném snu, o lásce, o krásné labutí dívce a hrdinovi, kterého na jeho cestě za snem nic nezastaví. Příběh vám prostřednictvím baletu převypráví jedinečný taneční soubor Rinceoirí. Těšte se na vynikající stepařské a taneční výkony, spousty originálních choreografií, půvabnou hru na keltskou harfu, desítky tisíc úderů stepek, desítky tisíc výskoků a více než sto kostýmů. Rinceoirí je nejstarší a nejúspěšnější v České republice. Tančili nejen u nás, ale i v londýnském centru na Trafalgar Square. Fascinující souhra téměř dvaceti párů nohou a dokonalý rytmus uchvátily i porotu a diváky jedné z televizních talentových show, Rinceoirí se tak dostali až do finále. Zuzana Jarošová, Agentura Zuzana Production Blázinec v prvním poschodí Nejedná se o příběh z vašeho paneláku či z důvěrně známé instituce, veškeré podobnosti jsou čistě náhodné a náhodnosti jsou čistě podobné. Ve čtvrtek 1. listopadu do našeho krásného města Prachatice zavítá Divadelní společnost Julie Jurištové, aby právě zde uvedla veselohru Františka Ferdinanda Šamberka Blázinec v prvním poschodí. Hrdina příběhu Josef, člen divadelního spolku, se tajně rozhodne léčit si pocuchané nervy. Proto nastoupí jako sluha do zdánlivě poklidné domácnosti doktora Jaroslava a jeho ženy Kláry, veliké milovnice divadla. Jenže nic není takové, jak na první pohled vypadá. V domácnosti nastane opravdový blázinec. Veselohra F. F. Šamberka je jednou z nejúspěšnějších bláznivých komedií proslulého českého dramatika a herce druhé poloviny 19. století. Je plná zápletek, překvapivých zvratů a komických situací. Zaznějí v ní známé staropražské písničky a kuplety. Hrají: Jaroslava Obermaierová (na snímku), Martina Hudečková/Kamila Špráchalová, Julie Jurištová/ Kateřina Fixová, Oldřich Navrátil, Libor Jeník, Jiří Hána/Mário Kubec. Režie: Milan Schejbal. Jedná se o divadelní představení předplatného cyklu PODZIM A Zažijte blázinec v prvním poschodí, tentokrát v prachatickém divadle, 1. listopadu od 19 hodin. (vam), foto Návnada KISu na listopad 2012 Blue Effect koncert Xindl X koncert Jazz And Blues 3 koncert Děvčátko se sirkami školní představení Soukromý skandál představení cyklu předplatného skupiny B strana 8 říjen 2012

9 říjen 2012 Radniční list Počasí přálo první pomoci i záchraně lidí U příležitosti Světového dne první pomoci uspořádal Český červený kříž Prachatice za podpory Ministerstva obrany v Zahradní ulici akci, která stovkám příchozích předvedla mnoho zajímavostí. Žáci ZŠ Vodňanská, Národní a Zlatá stezka 387 s dobrovolníky ČČK předváděli postupy první pomoci u popálenin, odřenin nebo zlomenin, pracovnice Kontaktního centra Prevent se zaměřila na ošetření poranění o pohozenou injekční stříkačku a její bezpečnou likvidaci. Členové ČČK zajišťovali také stanoviště věnovaná dárcovství krve, prevenci úrazů a úloze ČČK při mimořádných událostech. Nechybělo ani Zdravé město Prachatice děti si rády vyzkoušely aktivity jako pexeso a dozvěděly se nové zajímavosti o našem městě. Tradičně jsme také pro zájemce připravili měření krevního tlaku a poradenství v oblasti zdravotní prevence. K prohlédnutí byla vozidla a technika hasičského záchranného sboru, zdravotnické záchranné služby a horské služby. Všichni příchozí měli možnost si např. vyzkoušet resuscitaci, ošetření, transport osob v podmínkách těžko dostupného terénu nebo dozvědět se důležité zásady požární ochrany. Členové Jihočeské záchranné kynologické brigády se akce zúčastnili i se svými psími pomocníky a převedli nejen vyhledávání zasypaných osob. Nejakčnější součástí pak byl požár domova mládeže. Hasiči, záchranáři a dobrovolníci ČČK předvedli dokonalou souhru při hromadném neštěstí a zachránili tak životy všem zasaženým osobám. Děkuji všem zúčastněným za precizní přípravu akce, která byla Letos poprvé pořádalo město Třeboň ve spolupráci s Jihočeským krajem a organizací Liga proti rakovině třídenní Jihočeský festival zdraví. V sobotu 15. září celá akce vyvrcholila a Prachatice byly přitom. Na stánku Zdravého města získali návštěvníci informace o projektu, seznámili se s propagačními materiály pohlednicemi, pexesem, děti soutěžily ve skládání log a všichni se mohli zapojit do ankety a vybírat stromového sympaťáka města Prachatice roku Zároveň se zde prezentoval i prachatický hospic sv. Jana N. Neumanna. Spousta muziky, tance, zábavy, sportu, zajímavostí a důležitých informací zaplnila centrum města. K tomu stánky se zdravou stravou, zdravotnickými potřebami, poradny, vyšetřovna. Své výrobky zde prodávaly i chráněné dílny a domovy seniorů. pestrá a velmi zajímavá. Nesmím však opomenout ani ty, bez jejichž pochopení by se akce nemohla uskutečnit, a to šéfy všech zúčastněných organizací a ředitele střední pedagogické školy, jejichž prostory jsme mohli využít. Text a foto Zuzana Furišová Zdravé město Prachatice se představilo na Festivalu zdraví v Třeboni Po čtyřech měsících provozu oranžových kontejnerů na sběr starého šatstva můžeme konstatovat, že si je občané oblíbili. Od května do srpna občané vytřídili a Diakonie Broumov zdarma odvezla 13,4 tuny odpadu. V porovnání s mnohem většími městy, jako jsou Kolín nebo Pardubice, která zahájila sběr rovněž v květnu, si Prachatičtí vedou opravdu velmi dobře (Havlíčkův Brod 10,5 tuny, Kolín 16,1 tuny, Pardubice13,5 tuny). Do kontejnerů je možno odevzdat: letní a zimní oblečení (dámské, pánské, dětské) lůžkoviny, prostěradla, ručníky, utěrky, záclony látky (minimálně 1 m 2, prosíme, nedávejte odřezky a zbytky látek) peří, péřové a vatované přikrývky, polštáře, deky, spací pytle obuv svázanou, aby se páry nerozhodily tašky, kabelky, batohy ale jen funkční plyšové hračky. Savý textil může být i potrhaný, jelikož se upotřebí na čistící hadry. Nesavé (umělé, silonové) věci, které jsou roztrhané nebo mají rozbité zapínání (zip, chybí knoflíky), do kontejneru, prosím, nedávejte, Diakonie Broumov nemá možnost věci opravovat. Na výstavě Každý svého zdraví strůjcem získali návštěvníci informace o lidském těle, vlivu kouření, vysokého tlaku, mohli si vyzkoušet svou kapacitu plic, postřeh a motoriku. Akci doplnil program v zámeckém parku, Běh kolem Světa a losování anketních lístků čtenářů Deníku (jedna z cen putovala i do Prachatic). V odpoledním programu vystoupil Senior country klub Prachatice a sklidil obrovský potlesk. Senioři se neplánovaně, ale velmi vřele, postarali o taneční doprovod při koncertu třeboňské country skupiny Hráz. Známé písničky si společně s nimi notovali naši tanečníci i publikum. Fotografie ze zajímavé a úspěšné akce si můžete prohlédnout na. Děkujeme Třeboni za pozvání. Těší nás, že jsme se podíleli na úspěchu celého festivalu. Marie Peřinková, koordinátor projektu Zdravé město a MA21 Sběr starého šatstva v Prachaticích je úspěšný Veškeré věci musí být čisté, suché a zabalené do igelitových tašek či pytlů, aby se transportem nepoškodily! Co se dále děje s použitým oblečením, textilem a obuví? Vše bude odvezeno do Diakonie Broumov, kde se dále roztřídí na: věci použitelné k humanitárním účelům, které budou předány do výdejních středisek Diakonie pro sociálně potřebné občany nebo pro další sociální organizace, věci neupotřebitelné k humanitárním účelům, které se použijí k dalšímu průmyslovému zpracování (např. v automobilovém a stavebním průmyslu nebo na výrobu přikrývek a úklidových hadrů). Na celém procesu se podílejí lidé z okraje společnosti, kteří mají v Diakonii azylové ubytování a i pracovní uplatnění (přibližně 60 klientů). Jedná se převážně o osoby bez přístřeší, které by jinak práci nikde nedostaly. Dalším pozitivním faktorem je ochrana životního prostředí, jelikož textil neskončí na skládkách, ale je ještě z 90 % dále využitý. Dva oranžové kontejnery najdete na Horním náměstí a mezi budovou polikliniky a okresní správou sociálního zabezpečení. Marie Peřinková strana 9

10 Hned druhý den nového školní roku, 4. září, zahájilo provoz Středisko plavecké výuky Sportovního zařízení Prachatice. Abychom mohli zorganizovat čtyři desetitýdenní turnusy v průběhu školního roku, musíme začít okamžitě, zdůvodnila vedoucí střediska Marcela Vitoulová. V loňském roce prošlo výcvikem celkem 1773 dětí a mládeže. Kromě základních škol nejen okresu Prachatice, ale také z Českokrumlovska, Českobudějovicka a Strakonicka, využily služeb střediska plavecké výuky i střední pedagogická škola a lyceum Prachatice, ZŠ speciální či Stroom Dub. Letošní školní rok máme opět plně obsazen, v některých turnusech musíme, kromě třech kmenových zaměstnanců, využívat i další zaměstnance sportovního zařízením, kteří mají příslušnou kvalifikaci, sdělila Marcela Vitoulová. (dar) V Centru ekologické výchovy Dřípatka se 2. a 30. října konají poslední dva z cyklu seminářů o bylinkách a jejich praktickém využití. Semináře podpořené z grantu Jihočeského kraje jsou součástí projektu Zdravé město Prachatice a od začátku se těší velké oblibě. Už jsme si vyrobili jitrocelový sirup, bylinkové octy, voňavé šatní ramínko a ochutnali jsme pomazánky, saláty a bylinkové máslo. Na začátku října se budeme věnovat ekologickým čisticím prostředkům. Vytvoříme si bylinkové mýdlo, sprchový gel a prostředek na praní. Poslední setkání věnujeme výrobě bylinkových krémů a mastiček. O předchozích seminářích se dočtete na webových stránkách města Prachatice, informace získáte i na mailu nebo na telefonu Marie Peřinková, koordinátorka projektu Zdravé město a MA21 Radniční list Běh pro zdraví opět součástí sportovních rodinných her O plaveckou výuku je zájem Nový školní rok odstartovali v prachatickém bazénu chlapci a děvčata ze ZŠ Brloh. Poslední bylinkové semináře Hlídání na dlani Nejednoho rodiče jistě mnohdy trápí myšlenka: Co ten můj Pepíček? Zvládne tu školku? nebo Zítra bych to potřebovala určitě zařídit, ale kdo mi pohlídá malou, když je babička v práci. S řešením přichází Mateřské centrum Sluníčko v novém kabátě. Kromě standardní nabídky místa k aktivnímu odpočinku, pestrého zážitkového programu a možnosti zapojení do nejrůznějších pohybových či kreativní her a aktivit pro žádoucí rozvoj dětí, zavádí jedinečnou novinku. Sluníčko nabízí každou středu miniškolku pro děti ve věku od dvou do tří let, která si stanovila jako svůj cíl maximální přípravu dětí tohoto věku na přechod do mateřských školek. Zároveň ale nabízí možnost dlouhodobého či jednorázového profesionálního hlídání dětí v příjemném a bezpečném prostředí. Díky dlouhodobému začlení Sluníčka do komplexu služeb pro rodiny, děti a mládež Portus Prachatice nikoho nevyjde celodopolední hlídání na více než bonboniéra pro kamarádku Bc. Silvie Spurná Jako každoročně se začátkem nového školního roku konal Běh pro zdraví, který pořádá Základní škola Zlatá stezka 240 ve spolupráci s Domem dětí a mládeže Prachatice. Dne 4. září se běhu zúčastnilo kolem 460 dětí z místních základních a mateřských škol. S úsměvem na tváři si děti proběhly trasu v okolí dopravního hřiště a veřejného koupaliště Hulák. Některé děti s nadšením absolvovaly okruh i vícekrát. Běh pro zdraví je podpořen projektem Prachatice Obec přátelská rodině, a to pěti tisíci korunami. V rámci této částky byly pořízeny prezenční předměty a drobné dárky, za což městu Prachatice děkujeme. Těšíme se na stejnou účast i v příštím roce. Mgr. Radka Veverková, učitelka 1. stupně Zajímavé ceny za originální nápady Opět po roce je tu možnost zapojit se do velké prázdninové soutěže O nejhezčí fotku, příběh, obrázek z prázdnin. V pořadí čtvrtý ročník velké prázdninové soutěže o nejhezčí fotku, příběh, obrázek a (pokud jste kreativní, můžeme otevřít novou kategorii) vyhlásilo Informační centrum pro mládež Prachatice. Zapojit se do ní mohou všichni zájemci ve věku od šesti do 26 let. Jak na to? Stačí zaslat svůj výtvor (fotku, příběh, obrázek ) do konce měsíce října na adresu ICM Prachatice, Zlatá stezka 145, Prachatice, případně na Tato ová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript. Důležité je vždy uvést jméno, věk a adresu, a to z důvodu zařazení do správné věkové kategorie. Soutěžte s námi o hodnotné ceny, které budou předány v listopadu, kdy z došlých příspěvků bude uspořádána velká výstava. Fantazii se meze nekladou, přihlas se do soutěže se svým originálním nápadem a staň se právě ty výhercem některé ze zajímavých cen! Na všechny příspěvky se těší pracovníci ICM. (jaz) Podnikatelské fórum po deváté Již po deváté se 31. října 2012 setkají podnikatelé z Prachaticka, aby při příležitosti konání podnikatelského fóra pohovořili o aktualitách a problémech v podnikatelském prostředí. Cílem tohoto setkání je pomáhat utvářet mezi podnikateli vztahy, ve kterých konkurenci nahrazuje spolupráce, vzájemná důvěra a podpora. Fóra se pravidelně zúčastňují podnikatelé nejen z řad členů Jihočeské hospodářské komory. Se svými příspěvky vystupují obvykle osoby činné v politické sféře nebo lidé zastupující města, která spolupracují s Jihočeskou hospodářskou komorou (JHK). Přednášky zástupců měst Prachatice a Vimperk bývají příjemnou samozřejmostí. Nejinak tomu bude i letos. Nově dostanou slovo také starostové Netolic a Volar. Pozvání na toto setkání přijal též ředitel Úřadu práce v Prachaticích Václav Pauch, který bude přítomné mimo jiné informovat o možnostech čerpání finančních příspěvků od úřadů práce v letošním a v příštím roce. Dalším významným hostem fóra bude nově jmenovaný ředitel Správy Národního parku a Chráněné krajinné oblasti Šumava Jiří Mánek. Podnikatelské fórum bude zakončeno společenským rautem spojeným s neformální diskuzí. Dovolujeme si pozvat zástupce firem, a to nejen z řad členů Jihočeské hospodářské komory, na IX. Podnikatelské fórum, které se uskuteční 31. října 2012 od 17 hodin v Radničním sále Staré radnice v Prachaticích. Radka Dvořáková ředitelka Oblastní kanceláře JHK Prachatice Zdravotní potíže zrušily operetku Kvůli nemoci hlavního představitele Josefa Zímy muselo být zrušeno představení Na tý louce zelený plánované na 10. října. Vstupenky lze vrátit nebo využít na seniorský bál, který se koná 2. října 2012 od 17 hodin. (RH+) Klikněte si... Zájemci o kroužky Domu dětí a mládeže Prachatice, kteří snad ještě nemají naši nabídku, se mohou podívat na webové stránky nebo nás kontaktovat na telefonním čísle Václava Kubíčková strana 10 říjen 2012

11 Radniční list Děti narozené v prachatické nemocnici v srpnu 2012 V srpnu 2012 se v prachatické nemocnici narodilo 27 dětí. Z celkového počtu bylo 15 chlapečků a 12 děvčátek. Nejčastější jména: Vojtěch (2), Ondřej (2), Daniel (2), Matyáš (2) a Ema (3). Prachatičtí občánci narození v prachatické nemocnici od 1. do 31. srpna 2012, k jejichž zveřejnění dali rodiče souhlas: Jindřich Miklas Gabriela Lencová Daniel Suk Ema Smetáčková Matyáš Mansfeld Jan Exner Vojtěch Jiroušek Přibylo sedm prachatických občánků. Eva Matysová, matrikářka Poznejte vítěze soutěže Kvetoucí Prachatice Ve středu 3. října od 14 hodin se v parku Mládí uskuteční malá slavnost, při které oceníme letošní vítěze soutěže Kvetoucí Prachatice kvetoucí domov, vyhodnotíme anketu O největšího stromového sympaťáka města Prachatice a společně zasadíme strom. Akci připravujeme ve spolupráci s Městskou knihovnou Prachatice. Srdečně zveme všechny hlasující, soutěžící, zahradníky, pěstitele, čtenáře Marie Peřinková, koordinátorka projektu Zdravé město a MA21 Setkání zahájila harmonika Vojenská prachatická společnost, sekce Klubu vojenských důchodců regionu Prachatice, uspořádala 7. až 9. září pro své členy a příznivce již 11. setkání v penzionu na Dobré Vodě u Prachatic. Setkání připravili členové sekce Ivan Vulterýn, František Piloušek, Milan Jankulár a Rostislav Sladký. Zúčastnilo se ho 74 členů z Čech a Moravy. Uvítání a přátelské posezení při harmonice člena sekce Jiřího Kudrny víkendové setkání zahájilo. Program hlavního dne, soboty, byl velmi pestrý: přednáška o zdravém způsobu života, udělení vyznamenání a medailí aktivním členům společnosti (jedna členka KVD byla uvedena do Síně slávy), večer vyhodnocení soutěže o nejlepšího houbaře (vyhráli ji manželé Lukášovi z Dolních Kounic u Brna za své houby ve slamáku), taneční večer s diskotékou a laserovou show v režii majitele penzionu. Setkání skončilo v neděli nad ránem k plné spokojenosti všech zúčastněných. Emil Steinmayer předseda KVD regionu Prachatice Charita děkuje za podporu Dne 8. září odpoledne se konala na prachatickém náměstí benefiční akce na podporu pečovatelské služby v Prachaticích. Vystoupil zde padesátičlenný dechový orchestr, vystoupily mažoretky, byly připraveny hry pro děti, u stánku zdraví si bylo možno nechat změřit tlak či glykemii, o tuto možnost byl velký zájem, program byl doplněn i tombolou, všech 200 cen bylo výherních a všechny lístky do tomboly byly vyprodány. Výtěžek akce Kč bude věnován na úhradu nákladů pečovatelské služby v Prachaticích, konkrétně na nákup pohonných hmot pro auta pečovatelské služby. Děkujeme všem, kteří přišli a podpořili tuto potřebnou službu, děkujeme všem, kteří přispěli do kasiček i zakoupením malých dárečků, děkujeme panu starostovi Martinu Malému za převzetí záštity, děkujeme Městu Prachatice za spolupráci při akci, děkujeme technickým službám, infocentru v Prachaticích a moc děkujeme všem sponzorům, kteří nám věnovali do tomboly všech 200 cen. Věříme, že si návštěvníci společně s námi užili krásné odpoledne plné zážitků. Těšíme se zase někdy příště. Mgr. Dana Marková, ředitelka Oblastní charity Vimperk Judisté ukážou sebeobranu Stali jste se někdy obětí přepadení nebo jiného násilí? Myslíte, že se vám to nemůže stát? Nebo někomu jinému? Jak můžete pomoci? To vše se dozvíte na semináři Sebeobrana i pro seniory. Lektoři z oddílu judo TJ Tatran Prachatice naučí zájemce, jak se ubránit v případě napadení. Lektoři Českého červeného kříže si pak vezmou na starost problematiku první pomoci, jak pomoci člověku, který se stal obětí přepadení, i následkům neposkytnutí pomoci. Seminář proběhne ve dvou tříhodinových kolech 4. října 2012 od 9.00 nebo od v judo-tělocvičně TJ Tatran Prachatice. Vítáni jsou zájemci všech věkových kategorií, sportovní oblečení s sebou! Seminář podporuje Město Prachatice. Zuzana Furišová Diabetici zvou na přednášku a na pochod Dne 30. října letošního roku pořádá Územní organizace svazu diabetiků Prachatice od hodin v restauraci Hubertus přednášku na téma Zdravá výživa. Přednášejícím bude šéfkuchař Konstantinových Lázní Josef Jaroš. Součástí akce je též ochutnávka zdravých produktů. Tato akce je zajišťována za spoluúčasti města Prachatice, které poskytlo finanční podporu z grantového systému. Další připravovanou akcí bude Pochod proti diabetu, který se uskuteční na Světový den diabetu 14. listopadu 2012 (zahájení ve hodin před budovou radnice na Velkém náměstí v Prachaticích). Jaroslav Churaň, předseda organizace Pozvánka Jihočeské hospodářské komory Oblastní hospodářská komora v Prachaticích připravuje pro následujícím období roku 2012 vzdělávací a odborné akce. Zváni jsou členové Jihočeské hospodářské komory i široká veřejnost. Přehled akcí: 31. října 2012 Podnikatelské fórum 8. listopadu 2012 Burza škol 29. listopadu 2012 Seminář Obchodní zákoník pro účetní 7. prosince 2012 Seminář Daňové aktuality 11. ledna 2013 VIII. Společenský ples Bližší informace lze získat na kontaktech nebo telefon Radka Dvořáková Skauti uspořádají sbírku pro školu v Africe Ve dnech 2. a 4. října 2012 budou prachatičtí skauti pořádat akci zvanou Postavme školu v Africe, jejímž cílem je získat peníze na stavbu škol v Etiopii. Speciální program, který skauti připravují, se bude odehrávat 2. října od 15 do 17 hodin v klubovně městské knihovny. Zde bude představena prezentace, která má za úkol seznámit veřejnost se samotným projektem, jeho dosavadní historií, úspěchy a plány do budoucna. Ve čtvrtek 4. října bude od 11 hodin probíhat veřejná sbírka v areálu Parkán. V rámci doprovodného programu bude také ochutnávka afrických jídel a možnost vyzkoušet si africké hry. Dále bude připravený i další poznávací program o Etiopii. Další informace jsou k dispozici na webových stránkách skautského střediska Vladimíra Velková Radniční list měsíčník Města Prachatice. Ročník XIV., číslo 10, uzávěrka 15. září Vydává Městský úřad Prachatice, Adresa redakce: Velké náměstí 3, Prachatice. Šéfredaktor: Karel Pašek (tel ), e mail: Řídí redakční rada: Martin Malý, Jiřina Dolejšková, Pavel Fencl, Antonín Jurčo, Václav Malina, Michal Piloušek, Hana Rabenhauptová. Registrace MK ČR E Sazba a tisk: Písmenka, v. o. s. Pro občany města Prachatice zdarma. říjen 2012 strana 11

12 Radniční list Zdeněk Kollar: Bolavá místa v dopravě pomůže léčit ohleduplnost chodců Zdeněk Kollar zastupitel města Prachatice, předseda komise dopravy a člen finančního výboru Datum a místo narození: 5. září 1956 v Prachaticích Rodinný stav: ženatý Děti: dcera Jitka (narozena v r. 1974) Dosažené vzdělání: Základní škola Zlatá stezka v Prachaticích, učňovská škola elektrotechnická v Netolicích, Střední průmyslová škola České Budějovice, obor sdělovací a radioelektronická zařízení (maturita v r. 1983) Dosavadní kariéra: Od roku 1971 ČSAD Prachatice jako autoelektrikář, od r technik výpočetního střediska taktéž v ČSAD (do r. 1995). V roce 1995 přešel do JČE Prachatice jako správce počítačové sítě (do r. 2000). V letech 2001 až 2003 pracoval u českobudějovické firmy TranSoft na pobočce v Prachaticích. V roce 2003 nastoupil na Krajský úřad do Českých Budějovic jako vedoucí oddělení spisové služby (dodnes). Koníčky: Fotografování, počítače, četba. V roce 1971 se stal členem aeroklubu Prachatice, kde se až do r věnoval bezmotorovému létání. Patříte k ostříleným členům městského zastupitelstva v Prachaticích, v němž zasedáte od počátku devadesátých let minulého století. Které usnesení vám v poslední době udělalo radost, které naopak nemůžete rozdýchat? Mám radost, že se nepodařilo zaprodat cizí firmě nebo neuváženě zdevastovat tepelné hospodářství, že jsme neudělali osudovou chybu a zůstalo v majetku města. Pracovní skupina této problematice věnovala velké úsilí i mnoho času, její členové sháněli informace a data, poptávali se na zkušenosti v různých městech. Nakonec se podařilo udržet tepelné hospodářství ve správě a v majetku města. Naopak se mi nelíbí, že provoz vodohospodářského majetku město nepřevzalo, dokázalo by ho provozovat samo a kvalitně, stejně jako to dělá ČEVAK. Je to ohromná firma, bude ho jistě spravovat dobře, jak nás o tom už v minulosti přesvědčila, ale myslím si, že pro město by bylo výhodné provozovat vodohospodářství například vlastní společností. Je tady poměrně málo pracovních příležitostí a v ní by byla možnost pro uplatnění, dejme tomu, deseti patnácti lidí. Co se havarijních stavů týká, informoval jsem se u firem, které se tímto oborem zabývají, a přislíbily, že by je pro město mohly řešit. Technické služby Prachatice by to jistě také zvládaly. Působíte jako předseda komise dopravy, jednoho z iniciativních a poradních orgánů rady města. S čím jste radním například poradili? Mám třeba radost z toho, že bývalá rada a vedení města vzaly doporučení komise dopravy při rekonstrukci Malého náměstí, konkrétně rozšíření chodníku u kapličky. Tehdy se sešla komise přímo na místě a za významné pomoci Martina Grožaje, tehdejšího náčelníka prachatické dopravní policie a člena komise, jsme navrhli stávající stav, který se velice osvědčil. Také jsme poradili s rozšířením ulice Pod Hradbami, konkrétně spojnice mezi křižovatkou ulic Slámova a Družstevní. Čemu se věnovala komise dopravy v polovině září? Bylo to klasické jednání o přáních občanů a organizací ve městě ohledně parkování, stání a podobně. A jelikož se blíží zima, stěžejním bodem byl plán zimní údržby. To znamená prioritní úklid sněhu do dvou hodin po ukončení srážek na vybraných komunikacích a chodnících, které komunikace musí být uklizené v daném časovém rozpětí. Podrobnosti lze samozřejmě vyhledat na webových stránkách města Prachatice. Zásadní změna v plánu zimní údržby není, vychází z minulých let s tím, že se město snažilo nakoupit čistou posypovou sůl z Německa, nikoliv tu polskou, po které zůstalo město bílé, i když nebyl sníh. Ale německá sůl bude dražší? Jen o nepatrnou částku. A výsledný efekt bude podstatně lepší. Peníze na zimní údržbu jsou připravené, technické služby také. Nemělo by nás nic zaskočit. Městský rozpočet jako obvykle počítá s částkou kolem dvou milionů korun. Dál záleží na tom, jaká bude zima. Jaké vidíte bolavé místo dopravy v Prachaticích? Bolavé místo není jenom jedno. Projevují se v dopravních špičkách ve městě, v nejsilnějším provozu. Asi nejbolavější místo je na Malém náměstí, kde je velká kumulace chodců a osobních automobilů. Je to spojnice mezi čtvrtým a pátým bytovým okrskem a městem a dál s výpadovkami na Volary, České Budějovice, Český Krumlov a Prahu. Další je u Penny a autobusového nádraží. Chodci mířící od autobusů nebo k jejich odjezdům. Chodí jeden za druhým, takže se chvílemi na silnici vytvoří zácpy nebo větší kolony automobilů. Je to vždycky hlavně o ohleduplnosti. Bohužel platí zákon o absolutní přednosti chodce, ne o tom, že má přednost. Někteří chodci si ho vysvětlují tak, že skloní hlavu a jdou přes vozovku, ani se nerozhlédnou. Přitom by měli respektovat souvisle jedoucí řady vozidel. Těm by, podle mého názoru, měli umožnit projet. Když přechází jeden chodec, je v půlce přechodu, za ním vyrazí druhý a pak další. Je jasné, že se kolony budou tvořit. Počkat chvilku, až se shromáždí několik chodců. A ti přejdou v hloučku, to by potíže zmírnilo. Podobně to přece funguje, když městská policie dohlíží na přechodech u základních škol. Strážníci zastaví provoz, když je u přechodu skupina dětí, a umožní dětem bezpečný přechod přes vozovku. S jakými podněty se obracejí na komisi dopravy obyvatelé Prachatic a přilehlých osad? Většinou podněty, žádosti a přání chodí na městský úřad, na příslušný odbor, nebo k tajemníkovi, místostarostovi, starostovi. Ti je pak předávají nám do komise. Poslední dobou se jednalo o zpomalovací prahy na Velkém náměstí a na náměstí Přátelství. Požadavek na jejich umístění do historické zástavby jsme projednávali a požádali jsme městskou policii, aby instalovala radar. Výsledek? Průměrná rychlost 22 kilometrů v hodině, což je pod limit stanovené maximální rychlosti třicet kilometrů v hodině při vjezdu na Velké náměstí. Samozřejmě se najde někdo, kdo jede rychleji. Takových řidičů je jenom zhruba jedno procento. Přijít s represí kvůli jednomu procentu řidičů, kteří ji stejně nebudou respektovat, je trošku zbytečné. Navíc by problémy přinášely přívalové deště, při kterých by zpomalovací prahy vodu rozrážely a směřovaly do přilehlých domů. Na náměstí Přátelství chtěli lidé zpomalovací práh u prodejny Spar. Tam dodržuje předepsanou rychlost třicet kilometrů v hodině nějakých osmdesát procent řidičů, ale ani tam zatím zpomalovací prvky nechystáme. Vyptával se Václav Malina. strana 12 říjen 2012

ZPRÁVY Z ICM PRACHATICE 41/2011

ZPRÁVY Z ICM PRACHATICE 41/2011 ZPRÁVY Z ICM PRACHATICE 41/2011 Co chystáme tento týden? Opět realizujeme jeden z adaptačních kurzů. Tentokrát to bude pro Střední školu Vimperk. Žáků bude 27 a máme pro ně připraveny ledolamy, hry na

Více

DOBROVOLNICTVÍ A JEHO PODPORA Z POHLEDU MĚSTA PRACHATICE

DOBROVOLNICTVÍ A JEHO PODPORA Z POHLEDU MĚSTA PRACHATICE DOBROVOLNICTVÍ A JEHO PODPORA Z POHLEDU MĚSTA PRACHATICE t Dobrovolnictví má v Prachaticích mnoho podob (sbírky, návštěvy, spolupráce s organizacemi, pomoc při odstraňování škod, pomoc společnosti). Zdravé

Více

INVESTICE V OBLASTI PAMÁTKOVÉ PÉČE KULTURNĚ SPOLEČENSKÝ ŽIVOT V HISTORICKÉM CENTRU V PRACHATICÍCH V ROCE 2013

INVESTICE V OBLASTI PAMÁTKOVÉ PÉČE KULTURNĚ SPOLEČENSKÝ ŽIVOT V HISTORICKÉM CENTRU V PRACHATICÍCH V ROCE 2013 INVESTICE V OBLASTI PAMÁTKOVÉ PÉČE KULTURNĚ SPOLEČENSKÝ ŽIVOT V HISTORICKÉM CENTRU V PRACHATICÍCH V ROCE 2013 Zpracoval MěÚ Prachatice, odbor stavebně správní a regionálního rozvoje Únor 2014 INVESTICE

Více

ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ

ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ Vážení čtenáři, Zdravá města, obce a regiony se promyšleně snaží utvářet svou lokalitu jako kvalitní a příjemné místo pro život. Také Třeboň je součástí Národní sítě Zdravých

Více

NÁRODNÍ DIVADLO DOSTANE NOVÝ KABÁT

NÁRODNÍ DIVADLO DOSTANE NOVÝ KABÁT NÁRODNÍ DIVADLO DOSTANE NOVÝ KABÁT Praha, 11. června Dlouho očekávaná rekonstrukce fasády historické budovy Národního divadla právě začíná. Náročné opravy budou probíhat až do konce roku 2015, ale chod

Více

Z pravodaj. č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N. Volby do Evropského parlamentu

Z pravodaj. č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N. Volby do Evropského parlamentu Z pravodaj č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N I n f o r m a č n í o b č a s n í k O b e c n í h o ú ř a d u R a d ě t i c e Volby do Evropského parlamentu Ve dnech 5.až 7. června se v zemích Evropské

Více

STAVBA ROKU 2011. Společenské centrum Trutnovska pro kulturu a volný čas. BAK stavební společnost, a.s., Vodní 177, 541 01 Trutnov

STAVBA ROKU 2011. Společenské centrum Trutnovska pro kulturu a volný čas. BAK stavební společnost, a.s., Vodní 177, 541 01 Trutnov VYHLÁŠENÍ SOUTĚŽE STAVBA ROKU 2011 Královéhradeckého kraje STAVBA ROKU 2011 Společenské centrum Trutnovska pro kulturu a volný čas BAK stavební společnost, a.s., Vodní 177, 541 01 Trutnov Autor architektonického

Více

Hanka Rabenhauptová Prachatice 28. dubna 2010

Hanka Rabenhauptová Prachatice 28. dubna 2010 Zapojení Města Prachatice do projektu Komunitní plánování sociálních služeb na území Chance in Nature Local Action Group a území správního obvodu obce s rozšířenou působností Prachatice 2008-2011 Hanka

Více

REKONSTRUKCE OBJEKTU

REKONSTRUKCE OBJEKTU Občanské sdružení Společenství Androméda Velká Chmelištná č. 18, 270 34 Čistá www.spolecenstvi-andromeda.cz, tel. 606 378 591 REKONSTRUKCE OBJEKTU září 2004 zakoupení objektu leden 2005 červenec 2005 nová

Více

PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012

PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012 PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012 PO CELÉ ODPOLEDNE A VEČER VSTUP ZDARMA!!! OD 12:15 FAKULTATIVNĚ SPOLEČNÝ OBĚD ESPERANTSKÝCH NÁVŠTĚVNÍKŮ V RESTAURACI ASTRA - v návaznosti na příjezd

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

MULTIŽÁNROVÝ KULTURNÍ FESTIVAL FESTIVAL, který kulturně a společensky spojí celou Vysočinu. Je to multižánrové setkání měst a obyvatel Kraje Vysočina. S přesahem do celé České republiky. 2 FESTIVAL, který

Více

Program rozvoje obce Holetín na období 2013-2018 OBEC HOLETÍN. Schváleno usnesením obce č. 6/2012

Program rozvoje obce Holetín na období 2013-2018 OBEC HOLETÍN. Schváleno usnesením obce č. 6/2012 OBEC HOLETÍN Schváleno usnesením obce č. 6/2012 Obec Holetín je tvořena třemi místními částmi Horní Holetín, Dolní Holetín, Horní Babákov. Středem obce Holetín prochází silnice II. třídy č. 355 o délce

Více

STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST

STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 O projektu DOTEK Dům obnovy tradice, ekologie a kultury je projekt Střediska ekologické výchovy

Více

REKONSTRUKCE OBJEKTU

REKONSTRUKCE OBJEKTU Občanské sdružení Společenství Androméda Velká Chmelištná č. 18, 270 34 Čistá, tel. 606 378 591 REKONSTRUKCE OBJEKTU září 2004 zakoupení objektu leden 2005 červenec 2005 nová střešní krytina a osazení

Více

NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně

NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně Národní dotační programy Regionální politika Podpora obnovy a rozvoje venkova Obnova obecního a krajského

Více

Zápis č.25. Omluveni: Ing. Jan Beran, Mgr. Pavel Fencl, RNDr. Jana Krejsová, Mgr. Václav Kuneš, Ing. Bohumil Ondřich, MUDr.

Zápis č.25. Omluveni: Ing. Jan Beran, Mgr. Pavel Fencl, RNDr. Jana Krejsová, Mgr. Václav Kuneš, Ing. Bohumil Ondřich, MUDr. Zápis č.25 z 25. zasedání Zastupitelstva města Prachatice ze dne 20.4.2004, konaného od 16.00 hodin v prostorách Radničního sálu Staré radnice v Prachaticích Přítomni: Ing. Jan Bauer, Ing. Miroslav Bojanovský,

Více

ZPRÁVY Z ICM PRACHATICE 23/2012. Zprávy z Informačního centra pro mládež Prachatice

ZPRÁVY Z ICM PRACHATICE 23/2012. Zprávy z Informačního centra pro mládež Prachatice ZPRÁVY Z ICM PRACHATICE 23/2012 Zprávy z Informačního centra pro mládež Prachatice www.facebook.com/icm.prachatice Kontakt: Informační centrum pro mládež Prachatice Zlatá stezka 145 383 01 Prachatice Tel./fax:

Více

Soutěžní kategorie: Věkové kategorie: Podmínky soutěže:

Soutěžní kategorie: Věkové kategorie: Podmínky soutěže: Soutěžní kategorie: A) Jazz, moderna, scénický tanec B) Disko C) Street dance D) Plesová choreografie E) Roztleskávačky Věkové kategorie: 1) mini - do 6 let 2) děti - do 10 let 3) junioři - do 15 let 4)

Více

Plán výzev ROP Moravskoslezsko na rok 2015. Specifikace výzev. Leden 2015. Je uvedena specifikace nově zařazených výzev.

Plán výzev ROP Moravskoslezsko na rok 2015. Specifikace výzev. Leden 2015. Je uvedena specifikace nově zařazených výzev. Plán výzev ROP Moravskoslezsko na rok 2015 Specifikace výzev Leden 2015 Je uvedena specifikace nově zařazených výzev. Výzvy prioritní osy 1 Regionální infrastruktura a dostupnost Aktualizace 23.1.2015

Více

Program na leden 2014

Program na leden 2014 Program na leden 2014 Čt 2.1. Mše svatá ( od 9.30 hod. ) Čt 16.1. Mše svatá ( od 9.30 hod. ) Čt 30.1. Mše svatá ( od 9.30 hod. ) Pá 17.1. Pedikúra ( od 13.00 hod.) Čt 23.1. Kadeřnice ( od 10.00 hod.) Program

Více

MĚSTYS CERHENICE AKČNÍ PLÁN INVESTIC OBCE. (Zásobník projektů pro období 2008-2015) MĚSTYS CERHENICE

MĚSTYS CERHENICE AKČNÍ PLÁN INVESTIC OBCE. (Zásobník projektů pro období 2008-2015) MĚSTYS CERHENICE MĚSTYS CERHENICE AKČNÍ PLÁN INVESTIC OBCE (Zásobník projektů pro období 2008-2015) : MĚSTYS CERHENICE Zpracoval: PhDr. Marek Semerád starosta městyse Schválil: Zastupitelstvo městyse Cerhenice, dne 30.

Více

REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS II JIHOZÁPAD. výtah

REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS II JIHOZÁPAD. výtah REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS II JIHOZÁPAD výtah Aktualizováno červen 2015 Stručný výčet zpracovaných projektů do ROP NUTS II JZ: Zakázka Zadavatel Název programu Rekonstrukce ulice Pod Zámkem v Rudolfově

Více

Závěrečná zpráva Senior Praha. www.seniorpraha.cz. 5. 6. 10. 2012 Výstaviště Praha Holešovice

Závěrečná zpráva Senior Praha. www.seniorpraha.cz. 5. 6. 10. 2012 Výstaviště Praha Holešovice Závěrečná zpráva Senior Praha www.seniorpraha.cz 5. 6. 10. 2012 Výstaviště Praha Holešovice 2 Na Výstavišti v Praze Holešovicích proběhl ve dnech 5. a 6. října 2012 druhý ročník veletrhu pro péči a aktivní

Více

Turistický zpravodaj č.1/ 2011

Turistický zpravodaj č.1/ 2011 Vážení turisté, vážení přátelé, Turistický zpravodaj č.1/ 2011 dostává se k Vám první číslo Turistického zpravodaje oblasti Klubu českých turistů Jižní Čechy. V tomto zpravodaji bychom Vám chtěli čtyřikrát

Více

Závěrečná zpráva Senior Praha 8. 10. 9. 2011 Výstaviště Holešovice

Závěrečná zpráva Senior Praha 8. 10. 9. 2011 Výstaviště Holešovice Závěrečná zpráva Senior Praha 8. 10. 9. 2011 Výstaviště Holešovice www.seniorpraha.cz 2 Ve dnech 8. až 10. září 2011 proběhl na Výstavišti v Praze Holešovicích první ročník odborného veletrhu zaměřeného

Více

Monitoring plnění opatření z KP

Monitoring plnění opatření z KP Příloha A stav k 31. 8. 2014 KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA ČESKÁ LÍPA Monitoring plnění opatření z KP ZJIŠTĚNÍ STAVU PLNĚNÍ číslo opatření název opatření plánované období realizace stav plnění

Více

PŘEHLED AKCÍ PRO SENIORY 2014

PŘEHLED AKCÍ PRO SENIORY 2014 PŘEHLED AKCÍ PRO SENIORY 2014 15. 2. a 26. 2. 2014 TVOŘIVÉ ODPOLEDNE PRO SENIORY Pro seniory DPS Hladnovská, Ostrava Muglinov a DPS Heřmanická, Slezská Ostrava jsme přichystali tvořivé odpoledne, ve kterém

Více

ÚVODNÍK ZÁCHRANÁŘI OLYMPIÁDA Z ČESKÉHO JAZYKA

ÚVODNÍK ZÁCHRANÁŘI OLYMPIÁDA Z ČESKÉHO JAZYKA 1 ÚVODNÍK Vítejte u 6. čísla Deváťáckých novin. V tomto vydání se dočtete, co se událo u nás v Senožatech v měsíci únoru. Tentokrát nejen ve škole. Došli jsme se podívat také na dětský karneval a na masopustní

Více

3.7.1.1 Opatření 1 - Podpora seniorů a lidí se zdravotním postižením

3.7.1.1 Opatření 1 - Podpora seniorů a lidí se zdravotním postižením 3.7.1 PRIORITA: Rozvoj služeb na Vlachovobřezsku 3.7.1.1 Opatření 1 - Podpora seniorů a lidí se zdravotním postižením STRUČNÝ POPIS VÝCHOZÍ SITUACE: V Malenicích pracuje Charita Malenice (je součást Diecézní

Více

Sanace historických fasád

Sanace historických fasád ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra konstrukcí pozemních staveb Sanace historických fasád Měšťanský dům U kamenného ptáka v Praze Prezentace byla vytvořena za laskavé podpory grantu FRVŠ 2960/2011. Historie

Více

Záměry obcí na období 2014-2020

Záměry obcí na období 2014-2020 Pořadové číslo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Žadatel Obec Hamry (CHR) Záměry obcí na období 2014-2020 Projekt Oprava místních komunikací Oprava veřejného osvětlení Zateplení ZŠ Rekonstrukce dětského hřiště Rekonstrukce

Více

Pronájem lukrativních kancelářských, bytových a obchodních prostor v budově České pojišťovny v centru města Humpolce.

Pronájem lukrativních kancelářských, bytových a obchodních prostor v budově České pojišťovny v centru města Humpolce. Pronájem lukrativních kancelářských, bytových a obchodních prostor v budově České pojišťovny v centru města Humpolce. 1 Vážení obchodní přátelé, touto cestou se Vám dovolujeme představit a nabídnout naše

Více

CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ. Nové Město nad Metují I.

CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ. Nové Město nad Metují I. CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ Nové Město nad Metují I. KONTAKT Adresa: Domov Dědina Nádražní 709 517 73 Opočno Telefon: 493 814 563 Web: www.domov-dedina.cz Email: opocno@domov-dedina.cz VIZE Chci žít v místě, kde

Více

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * *

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * KUL TURNI, KRONIKA Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * * * 2008 Centrum sociálních služeb Kojetín organizuje pro své obyvatele na domech s pecovatelskou službou a návštevníky Klubu duchodcu

Více

Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě.

Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě. 13.7. 2012 Burza oblečení Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě. 17.7.2012 Setkání s paní psycholožkou a individuálně jim pomohla s jiným pohledem na problémy,

Více

Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2006. Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2006.

Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2006. Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2006. Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2006 Vážení hosté, bratři a sestry Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2006. Zpráva začíná stavem naší

Více

3.4.1.1 Opatření 1 - Udržení a doplnění pobytových služeb pro seniory

3.4.1.1 Opatření 1 - Udržení a doplnění pobytových služeb pro seniory 3.4.1 PRIORITA: Podpora seniorů - Prachatice 3.4.1.1 Opatření 1 - Udržení a doplnění pobytových služeb pro seniory STRUČNÝ POPIS VÝCHOZÍ SITUACE: V Prachaticích je zajištěna služba domovy pro seniory,

Více

Centrum kultury a vzdělávání Blatná. PROVOZNÍ ŘÁD KOMUNITNÍHO CENTRA AKTIVNÍHO ŽIVOTA BLATNÁ Nádražní 661 388 01 Blatná. VNITŘNÍ SMĚRNICE č.

Centrum kultury a vzdělávání Blatná. PROVOZNÍ ŘÁD KOMUNITNÍHO CENTRA AKTIVNÍHO ŽIVOTA BLATNÁ Nádražní 661 388 01 Blatná. VNITŘNÍ SMĚRNICE č. Centrum kultury a vzdělávání Blatná PROVOZNÍ ŘÁD KOMUNITNÍHO CENTRA AKTIVNÍHO ŽIVOTA BLATNÁ Nádražní 661 388 01 Blatná VNITŘNÍ SMĚRNICE č. 15 Schváleno usnesením rady města č. 160/14 ze dne 19. 5. 2014

Více

PROVOZNÍ ŘÁD ORGANIZACE DOPRAVY A PARKOVÁNÍ území v prostoru ulice Bartošova, Soudní, Rašínova a pojížděné plochy náměstí Míru

PROVOZNÍ ŘÁD ORGANIZACE DOPRAVY A PARKOVÁNÍ území v prostoru ulice Bartošova, Soudní, Rašínova a pojížděné plochy náměstí Míru PROVOZNÍ ŘÁD ORGANIZACE DOPRAVY A PARKOVÁNÍ území v prostoru ulice Bartošova, Soudní, Rašínova a pojížděné plochy náměstí Míru 1.ÚVOD Provozní řád řeší dopravní situaci v prostoru ulic Rašínova, Bartošova,

Více

Území podél toku řek Ohře a Rolavy nebylo možné před územním vyjasněním a před realizací páteřních dopravních staveb nadmístního významu využívat pro

Území podél toku řek Ohře a Rolavy nebylo možné před územním vyjasněním a před realizací páteřních dopravních staveb nadmístního významu využívat pro Karlovy Vary 12.11.2009 Území podél toku řek Ohře a Rolavy nebylo možné před územním vyjasněním a před realizací páteřních dopravních staveb nadmístního významu využívat pro další odpovídající investice

Více

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 PŘÍJMY Kč Rozpočtová skladba oddíl položka Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 1 900 000 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatně výdělečné

Více

Projekt Jihlava Zdravé město a MA21

Projekt Jihlava Zdravé město a MA21 Projekt Jihlava Zdravé město a MA21 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA DEN ZEMĚ 2015 Mezinárodní kampaň Den Země, která vznikla před více než čtyřiceti lety, se pravidelně slaví také v České republice. Poprvé se Den Země

Více

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A1449

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A1449 Informační memorandum VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A1449 Administrativní objekt se skladovým zázemím a přípravnou BRTNICE okr. Jihlava, kraj Vysočina Insolvenční řízení SOLAR NET s.r.o. Obsah Stručný popis:... 3 Důležité

Více

1. Varianta prohlídkový zámek + galerie. 2. Varianta prohlídkový zámek + hotel. 3. Varianta prohlídkový zámek + seniorský program

1. Varianta prohlídkový zámek + galerie. 2. Varianta prohlídkový zámek + hotel. 3. Varianta prohlídkový zámek + seniorský program Zámek Brtnice Program investora pro vyhledávací studii k jednotlivým variantám využití zámku v Brtnici. 1. Varianta prohlídkový zámek + galerie Využití celého zámku jako universálního turistického cíle

Více

VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE

VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE Kde nás najdete BOSKOVICKO a MORAVSKÝ KRAS Boskovice leží na střední Moravě asi 40 km severně od Brna na hranici mezi Boskovickou brázdou a Drahanskou vrchovinou

Více

ČJ OÚ Těchobuz: 0000097/05 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Těchobuz konaného dne 14.4.2005 v 19.00 Přítomní členové zastupitelstva: Marcela Faktorová, Pavel Hájek, Ludvík Kadlec, Simona Tomanová,

Více

CHARITNÍ LISTY. ročník 1 číslo 4 červen 2008 PROJEKT REKONSTRUKCE VÍCEÚČELOVÉHO CHARITNÍHO DOMU V HALENKOVĚ

CHARITNÍ LISTY. ročník 1 číslo 4 červen 2008 PROJEKT REKONSTRUKCE VÍCEÚČELOVÉHO CHARITNÍHO DOMU V HALENKOVĚ CHARITNÍ LISTY ročník 1 číslo 4 červen 2008 PROJEKT REKONSTRUKCE VÍCEÚČELOVÉHO CHARITNÍHO DOMU V HALENKOVĚ Vzhledem k tomu, že se blíží ukončení rekonstrukce charitního domu v Halenkově, dovolte mi krátkou

Více

NEMOVITÉ KULTURNÍ PAMÁTKY - PŘEHLED AKCÍ

NEMOVITÉ KULTURNÍ PAMÁTKY - PŘEHLED AKCÍ R - - běžná hradební zeď radnice MPR - KP 22622/3-2278 Obnova obv.pláště radnice 1995 R Rest. soklu radnice 2000 Rest. ochozu věže radnice 2000 1 - radnice Masarykovo nám. 2262 A/11 2278 MT Obnova radnice

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 8. řádné jednání rady městské části, konané dne 13. 3. 2013 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl (příchod v 17.20 h),

Více

ORGANIZAČNÍ POKYNY časový plán

ORGANIZAČNÍ POKYNY časový plán ORGANIZAČNÍ POKYNY časový plán Vážení vystavovatelé, v zájmu zabezpečení hladkého průběhu veletrhu Vás prosíme, abyste věnovali pozornost následujícím důležitým informacím: Název akce: INVENTO 2013 1.

Více

Obrazová příloha rok 2006 ke kronice MČ Praha 14 č. 1: Mateřské centrum Klubíčko školička Beránek

Obrazová příloha rok 2006 ke kronice MČ Praha 14 č. 1: Mateřské centrum Klubíčko školička Beránek č. 1: Mateřské centrum Klubíčko školička Beránek č. 2: Dům dětí a mládeže děti se svým vyrobeným Mazlíkem č. 3: Foto z akce Klubu rodičů a přátel dětí s Downovým syndromem, které se konalo 28. ledna 2006

Více

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKÁ U PŘÍBRAMĚ 16. 12. 2014

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKÁ U PŘÍBRAMĚ 16. 12. 2014 ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKÁ U PŘÍBRAMĚ 16. 12. 2014 ZPRÁVA KONTROLNÍHO VÝBORU O PLNĚNÍ USNESENÍ A ÚKOLŮ Z MINULÝCH ZASEDÁNÍ předseda: MUDr. Karel Franěk člen: Ivo Chleboun člen: Jindřich Tomášek

Více

+420 224 217 217 Knight Frank, Budova Diamant, Václavské náměstí 3, 110 00 Praha 1 www.knightfrank.com. Na Podkově č.p. 6, Bystré u Poličky

+420 224 217 217 Knight Frank, Budova Diamant, Václavské náměstí 3, 110 00 Praha 1 www.knightfrank.com. Na Podkově č.p. 6, Bystré u Poličky INFORMAČNÍ MEMORANDUM Na Podkově č.p. 6, Bystré u Poličky Předmětem prodeje je spoluvlastnický podíl Zpětný pronájem ATM České spořitelny, a.s. Roční výnos z pronájmu činí přibližně 140 tis. Kč Kancelářské

Více

středa 19.11.2014 od 17:30 hod. Ing. Petr Švec, ředitel NSZM

středa 19.11.2014 od 17:30 hod. Ing. Petr Švec, ředitel NSZM ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fórum Zdravého města Mšena - Desatero problémů

Více

Zápis z 8. zasedání Zastupitelstva obce Tchořovice ze dne 4. 3. 2011

Zápis z 8. zasedání Zastupitelstva obce Tchořovice ze dne 4. 3. 2011 Zápis z 8. zasedání Zastupitelstva obce Tchořovice ze dne 4. 3. 2011 Přítomní členové zastupitelstva: M. Bolina, M. Cihla, V. Končelík, E. Křivancová, J. Křivanec I. Machovcová, P. Šeda Přítomní občané:

Více

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA NAŠÍ OBCE SE KONALO 17.6. 2015: Zastupitelé schválili následující usnesení:. Usn. č. 80/2015 Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnění záměru

Více

Městské kulturní středisko, Tišnov, Mlýnská 152

Městské kulturní středisko, Tišnov, Mlýnská 152 Městské kulturní středisko, Tišnov, Mlýnská 152 Sídlo: Mlýnská 152, 666 01 Tišnov IČO: 49457543 Telefon: 549 410 082 E-mail: sekretariat@kulturatisnov.cz Internetové stránky: http://www.mekstisnov.cz/

Více

Poutní kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře ve Žďáru nad Sázavou

Poutní kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře ve Žďáru nad Sázavou Projekt záchrany kulturní památky Poutní kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře ve Žďáru nad Sázavou Národní kulturní památka rejstř. č. ÚSKP: 11797/7-4653 Římsko-katolická farnost Žďár nad Sázavou

Více

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PRO RODIČE A DĚTI V AZYLOVÉM DOMĚ, NA LIŠČINĚ 2, OSTRAVA HRUŠOV 15. 1. 2014 SOUTĚŽNÍ ODPOLEDNE VE SPOLEČENSKÝCH HRÁCH Děti s rodiči a se zaměstnanci Azylového domu strávili příjemné

Více

MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí

MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí Vážené starostky a starostové, pro zpracování Strategie rozvoje území pokrývající oblast svazků obcí Poorlicko a Orlice od Vás naše Místní

Více

PROJEKT REKONSTRUKCE SOKOLOVNY 2015 2018

PROJEKT REKONSTRUKCE SOKOLOVNY 2015 2018 PROJEKT REKONSTRUKCE SOKOLOVNY 215 218 TJ SOKOL BOHUŇOVICE pro ZO Bohuňovice Zasedání zastupitelstva 21.5.215 Ing. Václav Fryčák 1 I. Současný stav / Shrnutí TJ Sokol Bohuňovice jako vlastník Sokolovny

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 12. 11. 2007

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 12. 11. 2007 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 12. 11. 2007 Usnesení č. 1183 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 05. 11. 2007. Usnesení č. 1184 Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o dílo, jejíž

Více

TyfloCentrum Brno, o. p. s.

TyfloCentrum Brno, o. p. s. Dobrovolnický program Podaná ruka na cestě tmou Dobrovolnický program Podaná ruka na cestě tmou realizuje Dispečink asistenčních služeb a dobrovolnické centrum obecně prospěšné společnosti TyfloCentrum

Více

NÁVRH VÝDAJŮ ROZPOČTU NA ROK 2015

NÁVRH VÝDAJŮ ROZPOČTU NA ROK 2015 NÁVRH VÝDAJŮ ROZPOČTU NA ROK 2015 11 HOSPODÁŘSTVÍ 2 850,0 - Místní rozhlasy 100,0 - rekonstrukce, rozšíření sítě, uložení vedení do země, běžné opravy, výměna nefunkčních reproduktorů apod. - Opravy, udržování

Více

Smíšeného pěveckého sboru

Smíšeného pěveckého sboru Přehled koncertů, akcí a vystoupení Smíšeného pěveckého sboru VOŠP a SPgŠ Litomyšl za školní rok 2007/08 zpracováno 19. 6. 2008 PODZIM 2007 20. 9. 2007 Koncert pro Městský úřad Litomyšl, Zámecké divadélko,

Více

Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ.

Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ. Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ. Přítomni : Němeček, Davídková, Macháčková, Hoření, Matuna, Pařízek, ing. Vesecký, Procházka Omluveni : Švarcová

Více

Místní poplatek za užívání veřejného prostranství

Místní poplatek za užívání veřejného prostranství 1. Identifikační číslo: 2. Kód: 3. Pojmenování životní situace: Místní poplatek za užívání veřejného prostranství 4. Základní informace k životní situaci: Veřejným prostranstvím jsou všechna náměstí, ulice,

Více

Studovala na státní konzervatoři v Žilině hru na housle a operní zpěv pokračovala na Státní konzervatoři v Praze, kde absolvovala hudebně-dramatický

Studovala na státní konzervatoři v Žilině hru na housle a operní zpěv pokračovala na Státní konzervatoři v Praze, kde absolvovala hudebně-dramatický Studovala na státní konzervatoři v Žilině hru na housle a operní zpěv pokračovala na Státní konzervatoři v Praze, kde absolvovala hudebně-dramatický obor. Získala prestižní divadelní cenu Thálie, 2x ocenění

Více

AKTUÁLNÍ INFORMACE: O Z N Á M E N Í

AKTUÁLNÍ INFORMACE: O Z N Á M E N Í AKTUÁLNÍ INFORMACE: 1. VOLBY DO ZASTUPITELSTEV KRAJŮ O Z N Á M E N Í o době a místě konání voleb do zastupitelstva Moravskoslezského kraje Starostka obce Pazderna podle 27 zákona č. 130/2000 Sb., o volbách

Více

ZPRÁVY Z ICM PRACHATICE

ZPRÁVY Z ICM PRACHATICE ZPRÁVY Z ICM PRACHATICE Událo se: Zahájení výstavy Anne Frank Minulý týden jsme slavnostně zahájili výstavu Anne Frank-odkaz pro současnost. Příběh židovské dívky dojímá mnoho návštěvníků i žáků základních

Více

ZPRAVODAJ Č. 6/2015. Vážení přátelé slánského muzea,

ZPRAVODAJ Č. 6/2015. Vážení přátelé slánského muzea, ZPRAVODAJ Č. 6/2015 Vážení přátelé slánského muzea, v květnu jsme zahájili hned čtyři výstavy, z nichž tři jsou stále k vidění. Máme za sebou muzejní noc, oslavy osvobození Československa, vyhlášení prestižní

Více

Organizace: REMEDIUM. Projekt 1: LouDkové divadélko a Divadelní spolek Proměna. Celkové náklady: 141 100 Kč. DOTACE: 20 000 Kč

Organizace: REMEDIUM. Projekt 1: LouDkové divadélko a Divadelní spolek Proměna. Celkové náklady: 141 100 Kč. DOTACE: 20 000 Kč Organizace: REMEDIUM Projekt 1: LouDkové divadélko a Divadelní spolek Proměna Celkové náklady: 141 100 Kč DOTACE: 20 000 Kč Cílem projektu je potěšit dětské i dospělé publikum divadelní hrou, ale i vnášet

Více

Komentář k návrhu rozpočtu pro rok 2015

Komentář k návrhu rozpočtu pro rok 2015 Komentář k návrhu rozpočtu pro rok 2015 P Ř Í J M Y A. Skupina daňové příjmy v celkové výši 7 160 tis. Kč 1122 Daň z příjmů právnických osob Příjem z daně z příjmů právnických osob jedná se o předpokládanou

Více

ROK 2009 NA ZÁMKU A V KULTUŘE

ROK 2009 NA ZÁMKU A V KULTUŘE ROK 2009 NA ZÁMKU A V KULTUŘE V kalendářním roce 2009 na zámku proběhlo 69 kulturních a společenských akcí, z nichž hlavním nebo jediným pořadatelem jsme byli u 48 akcí. Šlo o následující typy akcí: 5

Více

ICM Bruntál, Dr. E. Beneše 47, 79201 Bruntál. Zpravodaj Informačního centra pro mládež Bruntál při NZDM OPEN HOUSE Bruntál Bruntálsko 17.

ICM Bruntál, Dr. E. Beneše 47, 79201 Bruntál. Zpravodaj Informačního centra pro mládež Bruntál při NZDM OPEN HOUSE Bruntál Bruntálsko 17. Občan a stát: Pavilon v parku dostane nové zázemí Volný čas: ZMĚNA V DIVADLE: Drahé tety a já - detektivní komedie místo hry Play Strindberg. Prostor u hudebního pavilonu v bruntálském městském parku získá

Více

Nabídka prostor k pronájmu

Nabídka prostor k pronájmu Nabídka prostor k pronájmu 2014 Národní zemědělské muzeum Praha Kostelní 44 170 00 Praha 7 Kontaktní osoby: Ing. Ladislav Petránek, správa budovy, tel.: 220 308 163, e-mail: ladislav.petranek@nzm.cz Mgr.

Více

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ŠKOLSKÁ KULTURNÍ KOMISE VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ČERVEN - SRPEN 2013 Sportovní den Rozloučení s předškoláky INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. ZO Ženklava oznamuje, že 16. zasedání zastupitelstva

Více

V Ř E S K O V Á K listopad 2011

V Ř E S K O V Á K listopad 2011 V Ř E S K O V Á K listopad 2011 Úvodní slovo Vážení spoluobčané,na bývalé skládce směr Lhovice došlo ke spálení dřevního odpadu a kompletnímu srovnání. Bohužel někteří neukáznění občané sem zase vyvážejí

Více

V úterý 26.6.2012 přijede do naší obce prodejce borůvek. Borůvky budou valené v ½ litrových vaničkách, cena za jednu vaničku je 40 Kč.

V úterý 26.6.2012 přijede do naší obce prodejce borůvek. Borůvky budou valené v ½ litrových vaničkách, cena za jednu vaničku je 40 Kč. Obecní vysílání 3C V úterý 26.6.2012 přijede do naší obce prodejce borůvek. Borůvky budou valené v ½ litrových vaničkách, cena za jednu vaničku je 40 Kč. Prodej se uskuteční u samoobsluhy v 10:20 hod.,

Více

INFORMACE O ZPŮSOBU HLASOVÁNÍ VE VOLBÁCH DO ZASTUPITELSTVA HLAVNÍHO

INFORMACE O ZPŮSOBU HLASOVÁNÍ VE VOLBÁCH DO ZASTUPITELSTVA HLAVNÍHO INFORMACE O ZPŮSOBU HLASOVÁNÍ VE VOLBÁCH DO ZASTUPITELSTVA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY A ZASTUPITELSTEV MĚSTSKÝCH ČÁSTÍ Volby do zastupitelstev obcí (tj. i do Zastupitelstva hlavního města Prahy a zastupitelstev

Více

Zpráva z realizace kampaně

Zpráva z realizace kampaně Zpráva z realizace kampaně Dny zdraví Strakonice v roce 2014 1 INFORMACE O CELOSTÁTNÍ KAMPANI DNY ZDRAVÍ Dny zdraví patří mezi jednu z pěti základních celostátních komunitních kampaní, které Národní síť

Více

Zápis z jednání KPSS pracovní skupina Senioři

Zápis z jednání KPSS pracovní skupina Senioři Zápis z jednání KPSS pracovní skupina Senioři Datum konání: 27.3.2014, 13:00 Místo konání: ÚMČ Praha 10, 5. patro, budova B Radniční salonek Přítomni: Kateřina Hájková, A Doma, o.s. Anna Šoková a Jana

Více

FRANTIŠEK NEDVĚD zpívá ZLATÉ NEDVĚDOVKY

FRANTIŠEK NEDVĚD zpívá ZLATÉ NEDVĚDOVKY FRANTIŠEK NEDVĚD zpívá ZLATÉ NEDVĚDOVKY speciální hosté LUCIE BÍLÁ a SPIRITUÁL KVINTET DIVADLO HYBERNIA František Nedvěd zpívá Zlaté Nedvědovky Z vyprodaného Strahova, přes mnoho míst českých a slovenských,

Více

KONGRESOVÉ CENTRUM ZLÍN

KONGRESOVÉ CENTRUM ZLÍN KONGRESOVÉ CENTRUM ZLÍN NÁZEV PROJEKTU Provozování Kongresového centra Zlín formou PPP ZADAVATEL Statutární město Zlín HLAVNÍ CÍLE PROJEKTU Prioritním záměrem je zajistit dlouhodobou správu a provoz Kongresového

Více

ARCHITEKTONICKÁ OVĚŘOVACÍ STUDIE BUDOUCÍHO VYUŽITÍ OBJEKTU LIEBIEGOVA PALÁCE U Tiskárny 81, Liberec 09/2014

ARCHITEKTONICKÁ OVĚŘOVACÍ STUDIE BUDOUCÍHO VYUŽITÍ OBJEKTU LIEBIEGOVA PALÁCE U Tiskárny 81, Liberec 09/2014 ARCHITEKTONICKÁ OVĚŘOVACÍ STUDIE BUDOUCÍHO VYUŽITÍ OBJEKTU LIEBIEGOVA PALÁCE U Tiskárny 81, Liberec 09/2014 RUPRECHTICE BEDŘICHOV SITUACE ŠIRŠÍCH VZTAHŮ S výstaviště LIDOVÉ SADY BEDŘICHOV Severočeské muzeum

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 67*458*14

ZNALECKÝ POSUDEK č. 67*458*14 ZNALECKÝ POSUDEK č. 67*458*14 NEMOVITÁ VĚC: Bytová jednotka č. 2736/10 nacházející se v bytovém domě č.p. 2735, 2736 a 2737 v ulici Větrná, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu a

Více

Zpráva o společenské odpovědnosti. Sberbank CZ, a.s.

Zpráva o společenské odpovědnosti. Sberbank CZ, a.s. Zpráva o společenské odpovědnosti 2013 Sberbank CZ, a.s. Ucelenou dlouhodobou strategii společenské odpovědnosti představila Sberbank CZ v roce 2012. V rámci ní byly zahájeny dva hlavní projekty charitativní

Více

CHARITNÍ LISTY 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 5 číslo 5 květen 2012

CHARITNÍ LISTY 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 5 číslo 5 květen 2012 CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV ročník 5 číslo 5 květen 2012 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV U příležitosti 20. výročí Vás dne 19. května 2012 srdečně zveme na prohlídku našich

Více

ČESKÝ BROD. náměstí Husovo 70 282 01 Český Brod IČ 00235334 DIČ CZ00235334. Tel. 321 612 111 www.cesbrod.cz cesbrod@cesbrod.cz

ČESKÝ BROD. náměstí Husovo 70 282 01 Český Brod IČ 00235334 DIČ CZ00235334. Tel. 321 612 111 www.cesbrod.cz cesbrod@cesbrod.cz ČESKÝ BROD Pravidla pro poskytování a použití finančních prostředků z Programu na rekonstrukci a opravy fasád nemovitostí v městské památkové zóně města Český Brod náměstí Husovo 70 282 01 Český Brod IČ

Více

Dobrovolnické centrum, o. s.

Dobrovolnické centrum, o. s. Dobrovolnické centrum, o. s. 2015 Spolek Dobrovolnické centrum vytváří a poskytuje profesionální zázemí dobrovolníkům a propaguje dobrovolnictví jako přirozenou součást života. Rok vzniku: 1999 Jsme nestátní

Více

Místo: Zasedací místnost MAS Pošembeří, Nám. Arnošta z Pardubic 56, Český Brod

Místo: Zasedací místnost MAS Pošembeří, Nám. Arnošta z Pardubic 56, Český Brod Zápis z jednání PS Propagace Termín: 26. dubna 2012 ve 12 hodin Místo: Zasedací místnost MAS Pošembeří, Nám. Arnošta z Pardubic 56, Český Brod Přítomni: Jozef Jančo, Olga Špiková, Miloslav Oliva, Petra

Více

Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice

Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice Strategický plán rozvoje je jedním ze základních dokumentů územního celku obce Strážkovice, vyjadřující předpokládaný vývoj

Více

ZÁPIS Z 19. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 03.06.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214

ZÁPIS Z 19. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 03.06.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 ZÁPIS Z 19. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 03.06.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 Přítomni: Mgr. Terezie Jenisová, Zdeněk Mráz, Ing. Josef Pindroch, Josef Neužil, Ing. Bohuslav Jirák,

Více

Celkové příjmy 20 261 691,-- Kč. Z jednání rady obce ve dnech 2.3. a 23.3.2005. Z jednání zastupitelstva obce dne 23.3.2005

Celkové příjmy 20 261 691,-- Kč. Z jednání rady obce ve dnech 2.3. a 23.3.2005. Z jednání zastupitelstva obce dne 23.3.2005 1 Z jednání rady obce ve dnech 2.3. a 23.3.2005 - RO vzala na vědomí provedený průzkum cen za sněhovou frézu, která se pohybuje v částce přibližně 400 tis. Kč. V letošním roce bude podána žádost o dotaci

Více

Prezentace výtvarnice Josefíny Jonášové, i prezentace předsedkyně CID Marie Petrželové, byly zařazeny do programu jednání KKVČ.

Prezentace výtvarnice Josefíny Jonášové, i prezentace předsedkyně CID Marie Petrželové, byly zařazeny do programu jednání KKVČ. ZÁPIS č. 4/ KKVČ RMČ z jednání komise Rady Městské části Praha 8 pro kulturu a volný čas (KKVČ RMČ), které se uskutečnilo v úterý 30. června 2015 v místnosti č. 2 Libeňského zámku (15:30 17:20) 1) Informace

Více

DON BOSKO HAVÍŘOV o. s. Následně byla tato změna povolena a vzata na vědomí Ministerstvem vnitra dne 15. 11.2012

DON BOSKO HAVÍŘOV o. s. Následně byla tato změna povolena a vzata na vědomí Ministerstvem vnitra dne 15. 11.2012 Název sdružení: Sdružení Laiků Don Boska Sídlo sdružení: Haškova 3, Havířov Město, 73601 IČO: 630 24 730 Změna názvu sdružení 2 Dne 3. října 2012 byla na členské schůzi SLDB schválena změna názvu sdružení

Více

Informační občasník Mateřské školy Ročov

Informační občasník Mateřské školy Ročov Informační občasník Mateřské školy Ročov č. 1 září 2014 Přivítání všech dětí v MŠ proběhlo 1. 9. 2014. Na děti ve školce čekalo malé překvapení. Třídní seznam dětí i se značkami najdete na nástěnce v šatně

Více

Regionální aktivity. v podpoře zdraví a prevenci nemocí

Regionální aktivity. v podpoře zdraví a prevenci nemocí Regionální aktivity v podpoře zdraví a prevenci nemocí Kraj Vysočina MUDr. Stanislav Wasserbauer Ministerstvo zdravotnictví Zdravý Kraj Vysočina Kraj Vysočina je do realizace tohoto komunitního programu

Více

Obchodní dům Labuť v novém kabátě a s novým názvem

Obchodní dům Labuť v novém kabátě a s novým názvem Obchodní Centrum KVĚTEN 2011 AKCE Obchodní dům Labuť v novém kabátě a s novým názvem Za kouzelným světem pohádek se lidé mohou nyní vydat do Strakonic. Ve čtvrtek 24. března tam začíná 46. ročník loutkářské

Více