Radniční list. Starostův sloupek. Měsíc pro neziskový sektor začíná. Města Prachatice, XIV. ročník, číslo 10 (říjen 2012)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Radniční list. Starostův sloupek. Měsíc pro neziskový sektor začíná. Města Prachatice, XIV. ročník, číslo 10 (říjen 2012) www.prachatice."

Transkript

1 Radniční list Měsíčník Města Prachatice, XIV. ročník, číslo 10 (říjen 2012) Starostův sloupek Dlouhé stíny, ranní mlhy a přízemní mrazíky jsou neklamným znamením nastupujícího podzimu a neodvratně se blížícího zimního, topného období. I u nás ve městě, stejně jako v domácnostech, se na toto období připravujeme. Finišují práce na největší letošní investiční akci města, a to na rekonstrukci Rumpálovy ulice, která výrazně zvelebí celou tuto část našeho města včetně zahrady jedné ze základních škol. V rámci tohoto projektu budou vybudovány také chodníky, které zajistí bezpečný pohyb žáků této školy i ostatních obyvatel. Usilovně se též pracuje na regeneraci panelového sídliště na takzvaném šestém bytovém okrsku, kde se již nyní rýsuje řada zrekonstruovaných povrchů chodníků, schodů a stání pro automobily. Nové povrchy chodníků se již realizují také na sídlišti Na Sadech. Zrekonstruované a zateplené fasády se ještě letos dočká panelový dům Na Sadech čp Dalších sedm domů v centru města čekají nové historické fasády, výměny oken, případně i opravy vchodových dveří, vrat nebo střech. Vedení společnosti Tepelné hospodářství s. r. o. usilovně pracuje na zefektivnění svého provozu osazením dvou megawattových kogeneračních jednotek s cílem poměrně významného snížení ceny tepla a teplé užitkové vody pro koncového odběratele. Pokud se vše podaří, jejich provoz by mohl být spuštěn na přelomu zimy a jara příštího roku. Také v podzimním čase je třeba pamatovat na relaxaci a odpočinek, čemuž může napomoci návštěva bazénu, divadla, nově digitalizovaného kina nebo některého z koncertů. Na jednu společenskou událost, spojenou i se dnem volna, bychom určitě zapomenout neměli. Tou je 28. říjen, svátek samostatnosti naší země. O jeho důstojnou oslavu se každoročně zasazují naši baráčníci, kteří si tento den připomenou 25. října v Radničním sále. Koncertem v sále Národního domu tento svátek oslaví 28. října také smíšený pěvecký sbor Česká píseň. Hezký říjen. Ing. Martin Malý Hanka Rabenhauptová v rámci relaxace pohoupala Karla Hrůzu a Zdeňka Krejsu před organizačně náročným říjnem, měsícem pro neziskový sektor. Foto Pavel Vlachynský Měsíc pro neziskový sektor začíná Cílem kampaně Měsíc pro neziskový sektor v Prachaticích 2012 je informovat různými způsoby o nestátních neziskových organizacích zaměřených na sociálně zdravotní problematiku a doplňkové programy. Hlavními organizátory jsou Centrum pro zdravotně postižené Jihočeského kraje, pracoviště Prachatice (garant H. Vlasáková) a občanské sdružení KreBul Prachatice (garant Z. Krejsa) společně s Městem Prachatice. Do kampaně se mohou zapojit různé subjekty, neziskové a společenské organizace, kluby i jednotlivci z Prachatic a okolí. V Prachaticích je přes sto spolků a organizací. Minimálně z jednou třetinou z nich kampaň připravujeme (program najdete v příloze RL). V říjnu bude také vyhodnoceno půlroční úsilí seniorů ve fotografické soutěži, dojde na zhodnocení kampaně Místa přátelská rodině v Prachaticích a také na měsíční celorepublikovou akci Rotopedtours a Pěškotours Týden sociálních služeb v ČR, který vyhlásila Asociace poskytovatelů sociálních služeb (APSS) v ČR a Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, zakládá také na tradici. Město Prachatice je čtvrtým rokem partnerem Týdne sociálních služeb a pořádá podobné aktivity října. Letos pod heslem Aby se člověk cítil být člověkem. Pojítkem všech typů sociálních služeb je zachování lidské důstojnosti a úcta k člověku bez ohledu na jeho věk, sociální postavení a zdravotní stav. Sociální služby jsou v ČR poskytovány přibližně sedmi procentům populace. Jejich klienty jsou senioři, osoby se zdravotním postižením a lidé ohrožení sociálním vyloučením. Sociální služby zahrnují: služby sociální péče usilující o zabezpečení základních životních potřeb těm, u nichž dochází ke snižování soběstačnosti, dále služby sociální prevence zaměřené na integraci a snižování rizika sociálního vyloučení těch, kteří jsou jím ohroženi, ale i služby sociálního poradenství přispívající k řešení obtížných situací předáváním cílených informací. Sociální služby se v jakékoli podobě dotýkají každého z nás. V České republice působí více než 2000 poskytovatelů sociálních služeb, kteří služby poskytují přibližně klientů. Pracují zde desetitisíce zaměstnanců, kteří pomáhají řešit jejich nepříznivou sociální situaci formou, jež zaručuje zachování lidské důstojnosti, ctí individuální potřeby a posiluje schopnost začleňování do společnosti v přirozeném sociálním prostředí. Město Prachatice dostalo příležitost 17. září 2012 prezentovat na celostátní konferenci o dobrovolnicví v Soběslavi mnoho příkladů dobré praxe. Nechyběly informace o dobrovolnictví prostřednictvím Dobrovolnického centra o. s. KreBul nebo příklady z Domova seniorů Mistra Křišťana, Hospice sv. J. N. Neumanna, Charity Prachatice či Českého červeného kříže, studentů i seniorů, ale také řady dalších organizací a jednotlivců. Někteří ukázkou své práce zaujali přímo na konferenci (taneční vystoupení, pletení bačkůrek pro nedonošené děti v ústavech nebo mezigenerační stavba origami). Dobrovolníkem je každý, kdo ze své dobré vůle, ve svém volném čase a bez nároku na finanční odměnu vykonává činnost ve prospěch jiných lidí. Cílem kampaně je veřejnosti ukázat, že sociální a doprovodné služby v České republice jsou kvalitní, pomáhají statisícům lidí a zachovávají lidskou důstojnost a soběstačnost. Navštivte některou z akcí, některá zařízení a posuďte sami. Napište nám na Děkujeme. Hanka Rabenhauptová, odbor kanceláře starosty

2 V Prachaticích každoročně od roku 1993 při obnovách nemovitých kulturních památek na území městské památkové rezervace užíváme účelovou dotaci Ministerstva kultury ČR v rámci Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón. Program regenerace umožňuje vlastníkům nemovitých kulturních památek v městských památkových rezervacích či zónách získávat i relativně vysoké peněžní příspěvky na obnovu (nikoli modernizaci) konkrétních nemovitých kulturních památek. Jeho velkým přínosem, vedle přímého poskytnutí peněžních prostředků, je motivační efekt pro vlastníky památek, kteří s výjimkou určitých prací musejí k příspěvku z Programu regenerace přidat vlastní zdroje, ke kterým dále přistupuje příspěvek místně příslušného města. Daří se tak iniciovat investování sdružených prostředků do obnovy mnoha konkrétních památek, k němuž by často bez spouštěcího příspěvku z Programu regenerace nedošlo. Příprava Programu regenerace pro rok 2013 započne již letos na podzim zpracováním tzv. anketního dotazníku obsahujícího konkrétní plánované akce obnovy, včetně rozpočtových nákladů, a jeho odesláním Ministerstvu kultury ČR. Vyzýváme proto vlastníky nemovitých kulturních památek na území Městské památkové rezervace Prachatice, kteří na rok 2013 připravují obnovu své nemovitosti a uvítali by finanční příspěvek určený právě na ni (s realizací včetně dokončení v roce 2013), aby nejpozději do poloviny letošního října kontaktovali odbor stavebně správní a regionálního rozvoje MěÚ Prachatice (Mgr. Jiří Srch, tel. č. 388 Rada města vzala na vědomí informaci o provedených protipovodňových opatřeních v ulicích Primátorská, Krumlovská, Nádražní a Mlýnská a schválila realizaci dalšího v ulici Nádražní. Před rokem byla rada informována o připravovaných dílčích protipovodňových opatřeních na území města a schválila jejich realizaci. Na základě toho byla realizována v ulici Primátorská otočná zábrana ke zpětnému svedení vody do otevřeného koryta Feferského potoka, vč. úpravy nátoku do potoka, v ulici Nádražní u autobusového nádraží byly nainstalovány betonové zábrany, vybudován vpustní objekt se svodem vody do odlehčovacího potrubí DN 800 mm zaústěného do Živného potoka, v Mlýnské ulici byla vybudována protipovodňová zábrana v prostoru mezi garáží a bránou do areálu veterinární správy (na snímku) a do odlehčovacího koryta Feferského potoka podél přeložky byla nainstalována předřadná česla k zachycení splavenin. V současné době se připravuje další opatření v Nádražní ulici, které bude spočívat ve vybudování přibližně 20 m obrubníků s bočním odvodem vody se zaústěním do odlehčovacího potrubí přímo do Živného potoka pod mostem a ve vybudování příčného odvodňovacího žlabu, resp. liniové vpusti za mostem a svedení vody přímo do potoka. Tímto opatřením by mělo dojít k eliminaci rozlití vody v ulici Nádražní a u vlakového nádraží. Bc. Ivana Jeřábková vedoucí odboru komunálních služeb a dopravy Radniční list Příprava regenerace městské památkové rezervace pro příští rok Další protipovodňová opatření ochrání Nádražní ulici nebo Ing. arch. Dana Marková, tel. č ), zde oznámili svůj záměr, upřesnili předpokládané rozpočtové náklady a požádali o závazné stanovisko orgánu státní památkové péče tak, aby všechny tyto náležitosti mohly být v průběhu listopadu zpracovány do podkladů pro ministerstvo. Konkrétní výše účelové dotace ze státního rozpočtu městu Prachatice v rámci Programu regenerace pro rok 2013 bude známa v únoru příštího roku. Ihned poté proběhne užší výběr vlastníků nemovitostí, kterým bude navržena výše finančního příspěvku. Tito majitelé budou muset své záměry doplnit příslušnými doklady, včetně např. smluv o dílo se zhotovitelem. O rozdělení dotace na příspěvky jednotlivým vlastníkům na konkrétní akce obnovy pak bude rozhodovat zastupitelstvo města. Pro zařazení města do Programu regenerace je nezbytný zpracovaný a zastupitelstvem města schválený dokument Program regenerace městské památkové rezervace. Tento dokument obsahuje zejména hlavní cíle a z nich odvozené úkoly v rámci regenerace městské památkové rezervace, výčet jednotlivých akcí obnovy, které by se měly připravovat a následně realizovat jak v nejbližších letech, tak v dlouhodobějším výhledu. Nejedná se tedy o statický dokument, nýbrž podléhá vývoji v návaznosti na stav městské památkové rezervace. Pro naše město proto je zpracováván a schvalován na dvouleté období. Právě letos bude tento dokument aktualizován, uvítáme proto také do poloviny října nahlášení plánovaných akcí obnovy s realizací do dvou až tří let. Ing. Antonín Jurčo odbor stavebně správní a regionálního rozvoje Petice za zachování nemocnice Na podatelně Městského úřadu Prachatice jsou připraveny k podpisu petiční archy za zachování provozu nemocnice v Prachaticích ve stávajícím rozsahu poskytované lékařské péče. Občané mohou připojit svůj podpis v době úředních hodin, tj. ve dnech pondělí a středa od 8.00 do hodin, v ostatních pracovních dnech od 8.00 do hodin, upřesnil tajemník městského úřadu Karel Pašek. Nečinnost VZP při jednání s vedením naší nemocnice o rámcových smlouvách pro následující pětileté období a stávající návrhy omezující úhrady za léčebné výkony směřují k likvidaci malých nemocnic v Jihočeském kraji, zejména nemocnice v Českém Krumlově a Prachaticích, a k omezení rozsahu péče v nemocnici ve Strakonicích a Písku a v konečném důsledku k destabilizaci celé sítě nemocnic v Jihočeském kraji a k omezení dostupnosti lékařské péče v celém regionu. Je to stav vzbuzující velké obavy, neboť právem každého občana České republiky stále ještě je právo na zdraví a také požadavek na dostupnou a kvalitní péči kdekoliv v České Republice, nikoliv jen ve velkých městech. Náš cíl je jasný: zachránit funkční a dobře vedenou nemocnici. Děkuji předem za odezvu a za laskavou pomoc v našem úsilí cíleném na potřeby občanů, kterých se žádná pojišťovna na jejich názor neptá, uvedla členka petičního výboru Jaroslava Ambrožová, primářka oddělení klinické biochemie a hematologie prachatické nemocnice. (vam) Iveta Jiroušková se seznamuje s peticí za záchranu nemocnice v infocentru na Velkém náměstí. Petiční archy se objevily na řadě dalších míst v Prachaticích. Foto Václav Malina strana 2 říjen 2012

3 Radniční list Neplatiči nájemného soudně vystěhováni z obecních bytů v Krumlovské Na základě soudního rozhodnutí došlo k vystěhování tří obecních bytů v Krumlovské ulici čp. 39. Z důvodu neplacení nájemného nebyla nájemníkům prodloužena nájemní smlouva na další období. Vzhledem k tomu, že sami dobrovolně nepředali byty zpět pronajímateli a dále je užívali bez právního důvodu, tedy bez platné nájemní smlouvy, podal pronajímatel návrh na soudní vyklizení bytů. To se uskutečnilo za účasti soudní vykonavatelky, justiční stráže, zástupců města Prachatice jako vlastníka bytu, Městské správy domů a bytů s. r. o. jako správce bytů a stěhovací firmy.byty byly vyklizeny, po dohodě s bývalými nájemci byly Podpisem smlouvy bylo v srpnu zakončeno více než rok trvající koncesní řízení, ve kterém hledalo město Prachatice provozovatele svého vodohospodářského majetku. Vítězem soutěže se stala společnost ČEVAK a. s., která tak bude vodovody a kanalizace ve městě provozovat i v příštích deseti letech ( ). Společnost ČEVAK a. s. podala nejlepší nabídku v soutěži s dalšími dvěma uchazeči, přičemž rozdíl mezi soutěžícími byl téměř 20 %. Uzavřením nové provozovatelské smlouvy se městu Prachatice podařilo stanovit jednoznačná pravidla pro tvorbu cen pro vodné a stočné. Dosavadní každoroční vyjednávání o nových cenách za vodu bude od příštího roku nahrazeno smlouvou stanoveným propočtem, který vychází ze soutěžní nabídky vítězného uchazeče. Vývoj cen pro vodné a stočné tak bude pevně svázán části zařízení uskladněny, části vyvezeny na skládku, došlo k výměně zámků, uzavření těchto bytů a předání správci bytového fondu. Stávajícím nájemcům nebyly poskytovány žádné bytové náhrady ani přístřeší. V bytech byly poškozené sporáky, někde i dveře a zdi. Byty se musí opravit, uklidit, vymalovat, přičemž náklady na stěhování i na opravy se přidají k dluhům dnes již bývalých nájemníků a budou se na nich vymáhat. Byty uvedené do pořádku přidáme k těm, které nabízíme ve výběrových řízeních. Žadatel musí mít trvalý pobyt v Prachaticích, nesmí mít dluhy vůči městu. Bc. Ivana Jeřábková ČEVAK bude provozovat vodovody a kanalizace v Prachaticích dalších 10 let zejména s vývojem inflace. Přímo se pak budou promítat neovlivnitelné státní zásahy, dodávky monopolních dodavatelů a rozhodnutí města o výši nájemného. Nově uzavřená smlouva umožní městu také lepší kontrolu a dozor nad správou svého vodohospodářského majetku. Ve smlouvě jsou jasně nastavena kritéria, která provozovatel musí dodržovat a při jejichž neplnění ho může město sankcionovat. Rizika spojená s provozováním jsou novou koncesní smlouvou přenesena na společnost ČEVAK. I to je důvod, proč se město Prachatice rozhodlo na základě závěrů koncesního řízení svěřit svou vodohospodářskou infrastrukturu do péče soukromé firmy s jasně definovanými parametry smluvního vztahu. Ing. Martin Kalač, ředitel pro strategický rozvoj, ČEVAK a. s. Nemocnice zavádí nový systém parkování se závorami Od 1. října 2012 bude v Nemocnici Prachatice zaveden nový parkovací systém. Do provozu budou uvedeny automatické závory pro vjezd a výjezd z areálu nemocnice včetně kamerového systému. Stávající parkoviště v areálu nemocnice bude rozšířeno z původních 70 parkovacích míst na 100 parkovacích míst, z nich bude šest míst vyhrazeno pro invalidy. Do pěší zóny k hlavnímu vchodu bude dovoleno vjet pouze při naložení nebo vyložení pacienta na nezbytně nutnou dobu. Parkování v pěší zóně je zakázáno! Vozidla bude možno parkovat pouze na vyznačených parkovacích místech.v rámci nového parkovacího systému bude parkování uvnitř areálu nemocnice po dobu prvních 30 minut zdarma (doba pro vyložení a naložení pacienta) a po překročení 30 minutového limitu bude úhrada parkovného za každou následující započatou hodinu činit 15 Kč v pracovní dny a pět korun mimo pracovní dny. Ztráta parkovacího lístku bude zpoplatněna finanční částkou 100 Kč. Od plateb za parkování uvnitř areálu nemocnice budou osvobozeni držitelé invalidní průkazky ZTP, pacienti hemodialyzovaní a dlouhodobě hospitalizovaní pacienti, kteří po propuštění před odjezdem uhradí hospitalizační poplatek, v opačném případě musí na recepci po předložení faktury za hospitalizaci a parkovacího lístku uhradit paušální parkovací poplatek ve výši 50 Kč. Platba za parkování bude realizována přes automatickou pokladnu umístěnou na začátku nově vybudovaného parkoviště u pavilonu JIP a dětského oddělení. Po uhrazení parkovného v automatické pokladně pomocí vystaveného lístku (daňového dokladu) bude umožněn výjezd z areálu v čase do 15 minut od zaplacení. Držitelé invalidní průkazky předloží při odjezdu parkovací lístek a invalidní průkazku pracovnici recepce, která zajistí jejich bezplatný odjezd. Totéž platí i pro dlouhodobě hospitalizované pacienty. Po předložení dokladu o uhrazení hospitalizačního poplatku a parkovacího lístku pracovnici recepce nemocnice bude pacientovi zajištěn bezplatný odjezd. Pacientům hemodialýzy budou na požádání bezplatně vystaveny parkovací karty. Pacienti mohou též využít parkoviště umístěné před areálem nemocnice, které zpoplatněno není. Ing. Michal Čarvaš, ředitel nemocnice říjen 2012 Věžní ulici zdobí opravená fasáda s červenou omítkou S využitím příspěvku ve výši 80 tisíc korun z Programu regenerace městské památkové rezervace byla celkovým nákladem 215 tisíc korun opravena uliční fasáda domu čp. 54 ve Věžní ulici. Opravě předcházel restaurátorský průzkum omítkových a nátěrových vrstev, který pod dosavadním novodobým štukem a mladšími nátěry odhalil silnější vrstvu červené kvalitní původně pohledové omítky, na kterou bylo použito kvalitní vápno s hydraulickou příměsí jemné cihlové drti. Při pozdějších opravách byla omítka přetažena slabým zeleným štukem a později dvakrát zeleně natírána. Následoval světlý vápenný nátěr a štuková vrstva s dosavadní světlou okrovou barevnou úpravou s bíle malovanými šambránami okolo oken. V rámci opravy byla na soklové části provedena sanační opatření zahrnující odstranění degradované zasolené omítky, infuzní clonu, sulfátostálou stěrku a sanační omítkový systém. Odkryta byla zmíněná spodní červeně probarvená původně pohledová omítka, která byla v chybějících místech doplněna a barevně scelena lazurami. Okolo oken byly doplněny plastické hladké šambrány odlišné barevnosti. Osazeny byly nové klempířské prvky. Dvoupodlažní měšťanský dům čp. 54 je gotického původu. Do současné podoby byl klasicistně přestavěn roku Uliční průčelí tříosé, hlavní římsa fabionová, mezipatrová římsa hladká plastická spolu s nyní provedenými šambránami okolo oken. Výplně otvorů novodobé. Ing. Antonín Jurčo, odbor stavebně správní a regionálního rozvoje strana 3

4 Radniční list Voliči rozhodnou o krajských zastupitelích Volby do Zastupitelstva Jihočeského kraje se budou konat v pátek 12. října a v sobotu 13. října V pátek začíná hlasování ve hodin a končí ve hodin, v sobotu v 8.00 hodin a končí ve hodin. Ve městě Prachatice je v současné době celkem 9269 oprávněných voličů a je stanoveno devět volebních okrsků, ve kterých zajišťují hlasování příslušné okrskové komise. Adresy jednotlivých volebních okrsků ve městě jsou následující: č. I Střední pedagogická škola, Husova 75; č. II Gymnázium, Zlatá stezka 137; č. III SNP 559 (bývalý pečovatelský dům); č. IV Gymnázium, Zlatá stezka 137; č. V Mateřská škola, Česká 674; č. VI Základní škola, Národní 1018; č. VII Základní škola, Národní 1018; č. VIII Základní škola, Vodňanská 287; č. IX Stavební bytové družstvo, Pod Hradbami 55. Každý volič obdrží společně s hlasovacími lístky informaci o adrese svého volebního okrsku. Volič hlasuje osobně, zastoupení není přípustné. Po příchodu do volební místnosti pro hlasování prokáže občan svou totožnost a státní občanství České republiky platným občanským průkazem (OP) nebo platným cestovním pasem. Občan, který nebude mít v době konání voleb platný OP si může o jeho vydání požádat na městském úřadu. Oprávněnému voliči, který nebude moci hlasovat v okrsku, v jehož stálém seznamu je zapsán, může městský úřad na jeho žádost vydat nejpozději do 10. října 2012 voličský průkaz. Tento průkaz opravňuje ve dnech konání voleb k zápisu do výpisu ze stálého seznamu v jakémkoliv okrsku na území Jihočeského kraje. Hlasovací lístky a informace o způsobu hlasování budou doručovány do domovních schránek, a to nejpozději tři dny přede dnem voleb. Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních důvodů o možnost hlasovat mimo volební místnost, a to pouze v územním obvodu volebního okrsku, pro který byla okrsková volební komise zřízena. Veškeré záležitosti ohledně voleb vyřizuje odbor vnitřních věcí MěÚ Prachatice. Zdeněk Filip Kaple pod Dolní branou se dočkala obnovy Vstup do kaple sv. Jana Nepomuckého pod Dolní branou v létě uzavírala provizorní dřevěná mříž. Příčinou bylo restaurování originální vstupní kované mříže pocházející z 18. století od neznámého autora. V rámci restaurování v pražském ateliéru restaurátora PhDr. Norberta Riegla byla mříž očištěna, vyrovnány byly místní deformace, provedeno ošetření proti korozi s povrchovou úpravou černou kovářskou grafitovou barvou. Dekorativní prvky byly pozlaceny plátkovým zlatem namísto předchozího nátěru žlutým lakem. Restaurována a nově osazena byla dobová malba v horní části lunety na plochém plechu s reliéfními paprsky a korunou zobrazující relikvii jazyka sv. Jana Nepomuckého a anděly po stranách. Tato malba na mříži zhruba od roku 1994 chyběla, v loňském roce byla dohledána a nyní osazena zpět na své původní místo. Nad obloukem dveří byla zhotovena a doplněna replika zlacené kartuše s volutami, kterou v uplynulých letech odcizil vandal. Doplněna byla řada dalších chybějících prvků a částí mříže. Restaurování vstupní mříže si vyžádalo celkem 112 tisíc korun, přičemž 100 tisíc korun pokryl příspěvek Ministerstva kultury ČR z Programu regenerace městské památkové rezervace. Současně s restaurováním vstupní mříže došlo rukou štukatéra Rok 1947 Osidlovací příspěvek Jednotný příspěvek osídlencům bude vyplácen podle směrnic uvedených ve Sb. z. a ministerstva zemědělství dne Do konce roku 1946 bylo na Prachaticku osídleno 767 usedlostí s 5000 ha půdy. Úmrtí lékaře lidumila Bývalý primář okresní nemocnice v Prachaticích MUDr. Jaromír Klíma zemřel ve Vodňanech dne 3. ledna 1947 ve věku 76 let. Zemřelý byl znám v širokém kraji prachatickém jako lékař lidumil. Slovenští dřevorubci Prostřednictví úřadu ochrany práce přibude na Prachaticko k zdolání naléhavých lesních prací a lesním pracím spojených s bojem s kůrovcem, větší počet slovenských dřevorubců. Požár v MNV V zasedací síni a zásobovacím oddělení MNV vypukl požár. Vzňal se vestavěný trám do komína. Celková škoda asi ,- je kryta pojistkou. Úprava jatek MNV upravuje nákladem asi Kčs domek u jatek, bude Vladimíra Voborníka k obnově interiéru kaple. Na soklové části byla provedena sanační opatření zahrnující odstranění degradované omítky, provedení infuzních clon omezujících vzlínání zemní vlhkosti, sanační omítkový systém s vrchní vápennou omítkou. Ponechané omítky nad soklovou částí, včetně stropu, byly opraveny a nově natřeny. Na podlaze byly doplněny chybějící dlaždice. Restaurátorsky byla provedena oprava hnědočerveného mramorování lizén a další malířské výzdoby interiéru tvořené iluzivními kanelurami na spodní části lizén, mušlí v zaklenutí niky nad oknem a listovým dekorem okolo okna na čelní jižní stěně, mušlí v zaklenutí niky nad oknem, ornamentálním dekorem okolo okna na boční východní stěně a iluzivním oknem, mušlí v zaklenutí niky nad ním, ornamentálním dekorem okolo iluzivního okna na boční západní stěně. Obnova interiéru vyšla na 102 tisíc korun, přičemž 50 tisíc korun pokryl příspěvek Ministerstva kultury ze zmíněného programu. Vlastní kaple sv. Jana Nepomuckého je barokní, pravděpodobně z poloviny 18. století. Kaple je čtyřboká, zaklenutá se štítem, členěná římsou a pilastry. V interiéru je kamenná socha sv. Jana Nepomuckého. Ing. Antonín Jurčo odbor stavebně správní a regionálního rozvoje Od roku 1945 po sametovou revoluci ze stránek prachatické kroniky v něm rozdělovna masa a kancelář zvěrolékaře. Kruté mrazy Celá Šumava a Pošumaví jsou důkladně bílé sněhem. Mrazy -22, -24 a -27 C se střídaly, přes den mrazivé slunečno s krásně modrou oblohou. Dar na školský rozhlas Hostinští pořádali svůj první ples. Čistý výtěžek byl darován na zakoupení školského rozhlasu. O zdar plesu se zasloužili hlavně Chalupa, Chochole, Velinger a Mauric. Péče o městské lesy MNV rozhodl upravit lesní cesty v celkové délce 8 km, zalesnit 5 ha zabuřených pasek, rozšířit lesní školku o výměře 0,25 ha, zneškodnit kůrovcovou kalamitu hrozící prachatickým lesům, zmechanizovat práce v lese opatřením další motorové pily (dvojmužné, pozn red.) a motorových loupáků na odkornění, umístit v hojném počtu lavičky u lesních cest, opatřit určitý počet stálých lesních dělníků odborníků a zvětšit lesní majetek získáním Rohanovského lesa. Dostavba silnice V nejbližší době bude započato s dostavěním silnice z Prachatic přes údolní přehradu na Blanici do Husince. Zemský národní výbor poukázal k tomu účelu Kčs. Pavel Fencl strana 4 říjen 2012

5 říjen 2012 Radniční list Do konce roku oblečou nový kabát další domy v centru města Také v době letních prázdnin se pravidelně scházeli členové smíšeného pěveckého sboru Česká píseň k nastudování repertoáru pro nadcházející období. Vzhledem k pracovnímu vytížení se prázdninových zkoušek nemohl zúčastňovat sbormistr Václav Kraus. Zodpovědně se ujala tohoto nelehkého úkolu jedna z členek sboru Marcela Pehelová. Zkoušky probíhaly tam, kde se momentálně dalo. Většinou v jídelně SPgŠ v Zahradní ulici, ale několikrát i ve vestibulu plaveckého bazénu. Každý nedělní podvečer se vždy okolo 25 zpěváků pouštělo do nácviku skladeb, které zaznějí 27. října v Písku a 28. října v Prachaticích na slavnostních koncertech u příležitosti Dne vzniku samostatného československého státu (viz článek níže). Celá prázdninová snaha byla završena na tradičním víkendovém soustředění ve Stožci. Nejen, že se tu pilně nacvičoval repertoár na říjnové koncerty, ale také si všichni pochutnali na dortu, který jako poděkování za prázdninovou spolupráci přinesla prázdninová sbormistryně (na snímku). Dárek Sbor Čeká píseň připravil ke dni vzniku samostatného československého státu 28. října slavnostní koncert. Jako hosty jsme si pozvali naše dlouholeté přátele z rakouského Bad Leonfeldenu, smíšený pěvecký sbor Chorgemeinschaft. Společně provedeme skladbu M. A. Charpentiera Te deum. V loňském roce jsme tuto skladbu zpívali v Bad Leonfeldenu za doprovodu rakouského orchestru a protože měl koncert mezi posluchači veliký ohlas, dohodli jsme se, že koncert uspořádáme tentokrát v Čechách. Dalšími hosty budou písecký sbor Sonitus a písecký orchestr PIKO. Také s těmito soubory již spolupracujeme několik let. Na pozvání velvyslance gen.voznici jsme například společně vystupovali v Lublani, kde jsme uvedli vánoční mši J. J. Ryby Hej, mistře. V Prachaticích ve společném provedení zazní slavnostní kantáta Česká píseň Bedřicha Smetany a ta část Requiem, kterou zkomponoval W. A. Mozart. Všechny zúčastněné soubory velmi pilně nacvičují, pořádáme společná soustředění, připravujeme společné zkoušky. Každý rok má náš sbor sborové prázdniny, letos jsme však udělali výjimku a po celé léto jsme pod vedením 2. sbormistryně Marcely Pehelové zkoušeli. S nácvikem repertoáru jsme však začali se Na základě jednání starosty města Martina Malého, památkářů a vedení Městské správy domů a bytů, valná hromada této společnosti, která se konala v den jednání rady města v pondělí 6. srpna 2012, rozhodla o rozšíření plánu činnosti oprav a investic této organizace. Stalo se tak z důvodu rozpuštění finanční rezervy, která byla rozpočtována pro případ, že by některá z plánovaných dotací na účet města v letošním roce nedorazila, a díky určitým úsporám v ukončených výběrových řízeních. Po zastupiteli již schváleném zateplení a výměně oken v SNP 559 tak dojde ještě na další méně nákladné opravy především bytových domů v centru města. Na nové fasády, nová okna a nové nebo zrekonstruované vstupní dveře, popř. vrata, se mohou těšit nájemníci v památkově chráněných domech v Horní ulici čp. 139, 140 a 141, dále v Husově ulici čp. 72, Solní ulici čp. 123, Neumannově ulici čp. 18 a Věžní ulici čp. 62. Nové střechy se dočkají bytové domy v Křišťanově ulici čp. 61 a Husově ulici čp. 68. Nových vstupních dveří, vrat v oplocení a vlastní opravy oplocení pak dům na Malém náměstí čp. 1. Celkové náklady jsou odhadovány na 4,15 milionu korun, ale předpokládá se, že se mohou výběrovým řízením ještě o něco snížit. Efektem těchto oprav je nejen zkvalitnění bydlení nájemníků, ale i další výrazné vylepšení estetického vzhledu centra města, neboť po dohodě s památkáři se těmto domům částečně navrátí jejich původní historická tvář. Renata Jandová Radostné přátelství už myslí na adventní a vánoční koncerty Prvním jarním vystoupením pěveckého sboru Radostné přátelství při Městské organizaci Svazu důchodců ČR Prachatice bylo otevření výstavy ručních prací našich členů v Muzeu české loutky a cirkusu. V dubnu jsme účinkovali v Domově seniorů Mistra Křišťana s velikonočním pásmem. V květnu na českobudějovickém výstavišti v rámci Hobby 2012 a nebudeme zde chybět ani nyní na podzim. Zajímavá byla i naše účast na benefičním koncertu na arkádách Staré radnice v Prachaticích organizovaném Českým červeným křížem Prachatice. I když byla velmi malá účast, zpěv Hašlerových písní za doprovodu harmoniky pana Pence nás těšil. Na letošním ročníku Slavností Zlaté stezky jsme vystupovali ve Štěpánčině parku. Celý sbor šel ve slavnostním průvodu, kterému přihlíželo několik tisíc lidí. Ani o prázdninách jsme nezaháleli, v červenci to byla dvě vystoupení: v Husinci u památníku M. J. Husa a na Libínském Sedle při Anenské pouti. V závěru roku nás čeká několik zajímavých vystoupení: opět v Muzeu české loutky a cirkusu v Prachaticích při výstavě seniorských prací, adventní a vánoční koncerty s koledami. Členů v našem sboru stále přibývá, což nás velice těší. Jarmila Kadlecová Česká píseň ani o prázdninách nezahálela Radostné přátelství zazpívalo také na Podzimních městských slavnostech. Jaromír Popiel byl oporou nejen na pódiu, ale i cestou dolů. Foto Václav Malina a chystá koncert ke vzniku samostatného státu Sonitem již na našem společném zájezdu v Itálii, když každé dopoledne jsme věnovali nácviku nových skladeb odpolední zkouška pak byla věnována programu koncertů, které jsme uvedli v Itálii. Velké množství práce se udělalo na soustředění, které jsme již po třetí měli v ubytovně Pstruh na Stožci tradičně poslední víkend v srpnu. Sportovním jazykem lze hovořit o třífázovém tréninku, který jistě přinese kýžené ovoce. Připravovaný repertoár koncertu je pro amatérské sbory těžký, ale krásný. Ostatně některé z připravovaných skladeb jsme již během naší existence vícekrát zpívali. Asi nejraději vzpomínáme na provedení kantáty Česká píseň v rámci festivalu Pražského jara v Praze ještě pod vedením našeho prvního milovaného sbormistra pana Maidla. Záštitu nad koncertem převzal starosta města Prachatice Martin Malý. Koncert je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj Společně dosáhneme více a je podpořen Jihočeským krajem. Přijďte nás podpořit také vy, všechny srdečně zveme do sálu Národního domu v Prachaticích 28. října v 19 hodin. Jana Holá, předsedkyně sboru strana 5

6 Kulturní a společenský servis na říjen 2012 Změna programu vyhrazena! GALERIE DOLNÍ BRÁNA Tel po zavřeno út pá so ne Prodejní galerie stálá expozice. do Jaroslav Valečka: V zajetí snu Výrazný český výtvarník Jaroslav Valečka a jeho obrazy plné napjatého ticha, snovosti, temnoty a mystéria i hloubky lidské duše. MĚSTSKÉ DIVADLO (19.00) Sharon Lewis a Jan Kořínek Zpěvačka pokřtí nové CD Live at the Ramp. Vstupné 150 Kč (19.00) Kristof Magnusson: Kutloch aneb I muži mají své dny Studio DVA Praha Velmi komická černá komedie plná ironie o těžkém údělu muže v současném světě. Doba je v krizi, svět je v krizi, vztahy jsou v krizi, to je všeobecně známo, ale pozor: I muži jsou v krizi! Jedno z posledních míst mužského sebevědomí a sebeurčení se nachází v kotelně pod supermarketem Happycentrum. Schází se zde každou sobotu čtyři muži schovaní před svými manželkami. Na pár hodin se stávají opět pravými chlapy. Kouří, pijí pivo a koukají se na fotbal. Podaří se jim uhájit tento ostrůvek svobody? Hrají: Bob Klepl, Filip Blažek/Roman Štabrňák, Kryštof Hádek/Václav Jílek, Michal Slaný/Petr Bláha. Divadelní představení předplatného cyklu Podzim A Vstupné: přízemí 280, balkon 260 Kč, pro předplatitele 250, balkon 230 Kč (19.00) Rinceoirí: Dancing Dream Irish Dance Show Přijďte zažít večer ve světě pohádkové irské legendy, kterou ve svém představení Dancing Dream Irish Dance Show vypráví prostřednictvím irského tance a stepu soubor Rinceoirí. Vstupné: předprodej 300 a 250 Kč, na místě 350 a 300 Kč (19.00) Kuba perla Karibiku Povídání CA Ocean. Vstupné dobrovolné (15.00) O Palečkovi Ukázka, jak pevné je pouto mezi rodiči a dítětem. V pohádce pro dva herce je využito kombinace živého herce a loutek. Loutky maňásci. Vhodné pro děti od 3 9 let. Vstupné 50 Kč (8.30 a 10.00) O Sněhurce Klasická loutková pohádka o Sněhurce a sedmi trpaslících je určena pro nejmenší diváky. Text je doplněn písničkami. Školní představení pro děti mateřských a základních škol. Vstupné 40 Kč (19.00) Jure Tori a Enea Bari Slovinsko italské jazzové duo v hodně neobvyklém nástrojovém obsazení: Jure Tori akordeon a Enea Bari kontrabas. Jure Tori je slovinský jazzový akordeonista a skladatel. Co se na Toriho hudbě líbí Enea Barimu? Spousta jeho věcí je založena na pocitu. Když vyměníte muzikanty, budou ty skladby znít jinak. A Jure je jedním z mála hudebníků, které znám, kteří se nebojí experimentovat stále s něčím novým. Vstupné 150 Kč. SÁL NÁRODNÍHO DOMU (20.00) Kamil Střihavka Jeden z neznámějších a nejrespektovanějších zpěváků postkomunistické éry v ČR poprvé přijede do Prachatic (více na str. 8). Vstupné v předprodeji 200, na místě 250 Kč (16.00) Top Band Plesová kapela bude stěžejním bodem programu druhého dílu Odpoledních čajů. Místní kapela TOP Band zahraje spoustu známých písniček. Koncert začne již v 16 hodin a s přestávkami bude trvat až do večera. Vstupné100 Kč (19.00) Česká píseň Koncert ke vzniku samostatného československého státu (více na str. 5) Vstupné 100 Kč. RADNIČNÍ SÁL (9.00) Den pro charitu Připravuje město Prachatice společně s Jihočeským krajem. Konzultační seminář pro pracovníky obecních úřadů, představení činnosti Diecézní charity Č. Budějovice a Prachatice. SKLEPY STARÉ RADNICE Výstava Diecézní charita České Budějovice a Prachatice Vernisáž v hodin. INFORMACE Městské divadlo, tel programy, e mail: Infocentrum, tel předprodej INFOCENTRUM Velké nám. 1, tel E mail: po pá KULTURNÍ CENTRUM O. H. HAJEKA Otevře na požádání v infocentru. ZIMNÍ ZAHRADA MěÚ Evropský rok aktivního stárnutí a mezigenerační solidarity 2012 a prezentací neziskových organizací v rámci Měsíce pro neziskový sektor v Prachaticích. Součástí výstavy budou také výtvarné práce dětí na téma Šťastné stáří očima dětí. Vernisáž ve hodin. KINO NÁRODKA Tel. číslo pro rezervaci vstupenek: infocentrum (20.00) Svatá čtveřice Komedie ČR, přístupná od 15 let. Nudíte se v posteli? Inspiraci můžete načerpat u režiséra J. Hřebejka a scenáristy M. Viewegha. Vstupné 80 Kč (17.00) Doba ledová 4: Země v pohybu (3D) Animovaný film USA, české znění, 3D Vstupné 130 Kč (20.00) Total Recall Vstupné 100 Kč. Sci fi thriller USA, od 12 let, titulky (20.00) Postradatelní 2 Akční film USA, přístupný od 15 let, titulky. Vstupné 80 Kč (20.00) Bez kalhot Komedie USA, přístupná od 12 let, titulky Vstupné 80 Kč (20.00) Ve stínu Detektivní film ČR, přístupný. Příběh z Československa 50. let. Vstupné 100 Kč (18.00) Norman a duchové (3D) Animovaná komedie USA, přístupná, české znění, 3D. Vstupné 130 Kč (20.00) Druhá šance Komedie, drama USA, přístupné od 12 let, titulky. Vstupné 80 Kč (20.00) Líbáš jako ďábel Komedie ČR, přístupná. Volné pokračování romantické komedie Líbáš jako Bůh. Vstupné 90 Kč. MĚSTSKÁ KNIHOVNA pt.cz Tel (ředitelna), (dospělí a donášková služba), (odd. pro děti a mládež), (studovna), e mail: pt.cz 1., 8., 15., Pondělní odpoledne nad knihou ( , klubovna) Týden knihoven 2012: Čti, žij zdravě! Výstava Než otevřeme knihu, otevřeme knihovnu Sonda do oddělení historických fondů Jihočeské vědecké knihovny (ve výstavních prostorách MěK). Výstava potrvá do Vyhlášení Čtenářské ligy 2012/ Besedy se spisovatelkou Petrou Braunovou: Tramvaj plná strašidel (v odd. pro děti a mládež pro ZŠ) Pražské zahrady PhDr. Eva Havlovcová (14.00, Radniční sál, Ve spolupráci se Seniorskou občanskou společností o. p. s.) Křest E knihy Pověsti z Prachatického deníku (14.00, Radniční sál) strana 6 říjen 2012

7 Skauti v knihovně ( , klubovna MěK) STROOM Dub Za Jiřinou Bohdalovou do knihovny (9.30, odd. pro děti a ml.) Druhý život dětské knihy (ve spolupráci se společností SENSEN). Předání již nepotřebných knih do sociálních zařízení pro potřeby dětí (od 10.00, klubovna MěK) Čítárna U Čerta s knihou se Sítou o zdraví v jejich knihách (13.30, odd. pro děti a mládež) Knihovna kamarádka přírody sázení stromu v Parku Mládí (14.00) Literární kavárna: Schwarzenbergové v českých zemích Mgr. Zdeněk Bezecný (14.00, Domov seniorů Mistra Křišťana, Literární kavárna otevřena již od 13.00) Čítárna U Čerta s knihou Josef Lada (9.00 a hodin pro ZŠ Vodňanská, odd. pro děti, akce pořádána s MěO Svazu důchodců) Hudební podzim s knihovnou VI Dixie Old Boys, prachatická dixilendová kapela (15.00, Radniční sál, akce ve spolupráci se Seniorskou občanskou společností) Habsburkové a Marie Terezie PhDr. Eva Havlovcová (14.00, Radniční sál, akce ve spolupráci se Seniorskou občanskou společností) Tvořivé středy se Zdeňkou Lebedovou Halloween (14.00, odd. pro děti a mládež) Podzimní prázdniny s knihovnou Halloweenské dobrodružství v knihovně ( , odd. pro děti a mládež) Podzimní prázdniny s knihovnou O upírech s husineckou spisovatelkou Petrou Klabouchovou ( , odd. pro děti a mládež) Hudební podzim s knihovnou VI Yvetta Simonová v hudebním pořadu zavzpomíná na své nejznámější písničky (15.00, Domov seniorů Mistra Křišťana). PRACHATICKÉ MUZEUM Tel: e mail: Otevřeno čt ne Výstava do Kde končí barva a začíná světlo Výstava obrazů a fotografií rodiny Staňkových Stálá expozice Prachatice pohled do minulosti města II. Přednášky od 17 hodin, vchod z Neumannovy ulice říjen 2012 Počátky Sokola v českých zemích PhDr. František Kotěšovec, SOkA Prachatice Zlatá bula sicilská Prof. PhDr. Josef Žemlička, DrSc., Historický ústav AV ČR Praha Vimperská větev Zlaté stezky PhDr. František Kubů, Prachatické muzeum, a PhDr. Petr Zavřel, Jihočeské muzeum Č. Budějovice MUZEUM ČESKÉ LOUTKY A CIRKUSU Velké náměstí 43, Prachatice tel , Otevřeno út ne KOSTEL SV. ANNY, LIBÍNSKÉ SEDLO (18.00) Česká píseň Prachatice, koncert duchovní hudby VZDĚLÁVACÍ CENTRUM BEZINKA při DDM Prachatice bezinka.webnode.cz Škola osobní transformace Skříněřov 7 víkendů s Janem Rychlíkem (18.00) Montessori pedagogika pro nové rodiče i ostatní (9.00) Kurz efektivního rodičovství 1. část (13.00) Jak zůstat zdravý navzdory svému lékaři Mudr. Ludmila Eleková MěO SVAZU DŮCHODCŮ ČR pt.blog.cz (17.00) Den seniorů Oslava Bál seniorů. Hraje Malá muzika Nauše Pepíka. Nár. dům. Vstupné 70 Kč (14.00) Akademie aktivního stárnutí Zdravá výživa s Meduňkou, nové trendy ve výživě s ochutnávkou. KC Na Sadech (14.00) Veselé odpoledne s písničkou Komunitní centrum Na Sadech (17.00) Mirandolína Divadelní představení v podání ochotnického spolku Tyl Netolice. Městské divadlo Prachatice. Vstupné 50 Kč (14.00) Hudební posezení s duem Penc Tischler Restaurace Hubertus. Vstupné 20 Kč. KLUB DŮCHODCŮ (13.30) Pravidelné aktivity půlhodinka s předsedkyní vyprávění o Šumavě s A. Jurečkovou (13.30) Hudební posezení odpoledne s Triem F. Novotného (13.30) Pravidelné aktivity cvičení na židlích a jóga prstů s H. Koželuhovou (13.30) Hudební posezení zpívají nevidomé sestry Šímovy (13.30) Pravidelné aktivity zdravý životní styl s M. Ludačkovou SENIORSKÁ OBČAN. SPOLEČNOST (14.00) Pražské zahrady, přednáška s promítáním, RNDr. Eva Havlovcová, Radniční sál (17.00) Účast na Dnu seniorů seniorském bále, vstupné 70 Kč, Národní dům (9.20) Zahájení kurzu angličtiny začátečníci, VOŠS (10.00) Měření krevního tlaku, KC (14.00) Účast v Literární kavárně, Schwarzenbergové v českých zemích, DS MK (15.00) Koncert pro návštěvníky a lektory Akademie 3. věku, Radniční sál (15.00) Hudební podzim, spolu s MěK, Prachatická dixilendová kapela, DS MK (14.00) Habsburkové a Marie Terezie, přednáška s promítáním, RNDr. Eva Havlovcová, Radniční sál (15.00) Hudební podzim, spolu s MěK, Yvetta Simonová, Domov seniorů MK ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST SPORTOVNĚ STŘELECKÝ KLUB Podzimní cena Prachatic Podzimní pohár SSAŠ z MaO Podzimní předovky ČAJOVNA U HRUŠKY tel: KLUB ČESKÝCH TURISTŮ e mail: Třeboň Spolí Mladošovice Hluboká u Borovan. Bus hod Prachatice Nebahovy Vitějovice Běleč Prachatice. Malé nám hod Vimperk Klášterec Lipka Vimperk Bus hod Pražák kolem Blanice Strunkovice n. Bl. ČD hod. SPORTOVNÍ ZAŘÍZENÍ /sport JIHOČESKÁ HOSP. KOMORA tel , e mail: MC SLUNÍČKO strana 7

8 Hospic sv. Jana N. Neumanna srdečně zve na benefiční koncert skupiny Spirituál kvintet, který se uskuteční 19. října 2012 od 19 hodin v prachatickém divadle. Vstupenky je možné zakoupit od 1. října v recepci hospice denně od 9 do 17 hodin. Výtěžek koncertu bude využit ve prospěch nevyléčitelně nemocných pacientů a pacientů s demencí. Na setkání se těší prachatičtí hospicáci. (dop) Radniční list Kamil Střihavka se poprvé představí v Prachaticích Jeden z neznámějších a nejrespektovanějších zpěváků postkomunistické éry v České republice poprvé přijede do Prachatic. Koncert se uskuteční 6. října 2012 v Národním domě a návštěvníci se mohou těšit na pravou rockovou show v čele s Kamilem Střihavkou. V posledních letech jej doprovází partička Leaders, která se skládá z předních českých muzikantů. Repertoár kapely stojí na známých hitech jako Země vzdálená, Holka čapni draka a dalších, ale kapela také píše nové věci, které sice nejsou tak provařené, ale kvalitou nijak nezaostávají za Střihavkovou někdejší tvorbou. Prachatický KIS zařadil tento koncert do Hudebního podzimu v Prachaticích. Projekt blíže představil ředitel KIS Michal Piloušek. Ústřední myšlenkou bylo uspořádat v Prachaticích pravidelné programy jednotlivých žánrů tak, aby si potenciální divák mohl zvyknout, že například první víkend v měsíci je rockový koncert. Do tohoto konceptu spadá i koncert Kamila Střihavky. Dá se říci, že je i jedním z vrcholů celého podzimu. Kromě Střihavky se mohou Prachatičtí těšit mezi šestnácti koncerty také na Blue Effect, Michala Pavlíčka, Jaroslava Hutku nebo amerického kytaristu Paula Batta. Kamilova současná formace Leaders konečně vrátila jeho hlas k rocku, kam podle mě nejlépe sedí. Je to opravdová živá show bez jakékoli přetvářky doplněná brilantními výkony všech muzikantů. Vždyť na bicí hraje Miloš Meier, v současnosti jeden z mála bubeníků, které respektují i v zahraničí, na kytaru Petr Henych, basu většinou tvrdí Jaryn Janek. Prostě strašná nálož, popisuje z muzikantského pohledu Michal Piloušek to, co nás na začátku října čeká. Koncert se uskuteční v sále Národního domu. Pro tyto účely jej pořadatelé dovybavili, vylepšili přívod elektrické energie, zkvalitnili zázemí. Chceme vše dělat na 100 %, dodává Michal Piloušek. Začátek je plánován na hodin, nejdříve diváky naladí předkapela, poté bude pokračovat večer hlavní hvězdou. Vstupné bylo stanoveno na 200 Kč v předprodeji (v prachatickém informačním centru), na místě si návštěvníci 50 korun připlatí. (red) Irská taneční legenda na scéně prachatického divadla Soubor Rinceoirí, to je souhra a dokonalý rytmus. Spirituál kvintet benefičně pro hospic Trilogie o mlýnech se uzavírá Historii a osudy mlýnů na Blanici uzavírá třetí díl knihy Na břehu Blanice K šumavskému prameni autorky Jaroslavy Pixové. Putování proti proudu této romantické řeky od soutoku Otavy s Blanicí nyní pokračuje od Rožboudovského mlýna u Svinětic přes Bavorov, Blanici, Strunkovice, Žíchovec, Těšovice, Husinec a další obce až k šumavskému prameništi. Autorka popisuje celkem třicet mlýnů, z nichž čtrnáct už bohužel neexistuje. Jedná se o objekty zejména v pohraniční oblasti, odkud po druhé světové válce nuceně odešli němečtí obyvatelé. Představení závěrečného dílu knihy Na břehu Blanice se bude konat v Bavorově 19. října v 17 hodin. Prezentace knihy bude spojená s besedou s autorkou Jaroslavou Pixovou a promítáním fotografií, které při putování okolo Blanice vznikaly. Přítomen bude také strunkovický mlynář a mecenáš Theodor Pártl, který knize popřeje štěstí na její cestě ke čtenářům. Ve středu 24. října od 16 hodin se v prachatickém knihkupectví Müller uskuteční autogramiáda této knihy. Tentýž den od 18 hodin bude autorka vyprávět o osudech mlýnů v Městské knihovně v Husinci. (kap) Irská taneční legenda Dancing Dream o Aengusovi a Caer se odehraje na divadelní scéně Městského divadla v Prachaticích v sobotu 13. října od hodin. Přijďte a nechte si vyprávět pohádku o splněném snu, o lásce, o krásné labutí dívce a hrdinovi, kterého na jeho cestě za snem nic nezastaví. Příběh vám prostřednictvím baletu převypráví jedinečný taneční soubor Rinceoirí. Těšte se na vynikající stepařské a taneční výkony, spousty originálních choreografií, půvabnou hru na keltskou harfu, desítky tisíc úderů stepek, desítky tisíc výskoků a více než sto kostýmů. Rinceoirí je nejstarší a nejúspěšnější v České republice. Tančili nejen u nás, ale i v londýnském centru na Trafalgar Square. Fascinující souhra téměř dvaceti párů nohou a dokonalý rytmus uchvátily i porotu a diváky jedné z televizních talentových show, Rinceoirí se tak dostali až do finále. Zuzana Jarošová, Agentura Zuzana Production Blázinec v prvním poschodí Nejedná se o příběh z vašeho paneláku či z důvěrně známé instituce, veškeré podobnosti jsou čistě náhodné a náhodnosti jsou čistě podobné. Ve čtvrtek 1. listopadu do našeho krásného města Prachatice zavítá Divadelní společnost Julie Jurištové, aby právě zde uvedla veselohru Františka Ferdinanda Šamberka Blázinec v prvním poschodí. Hrdina příběhu Josef, člen divadelního spolku, se tajně rozhodne léčit si pocuchané nervy. Proto nastoupí jako sluha do zdánlivě poklidné domácnosti doktora Jaroslava a jeho ženy Kláry, veliké milovnice divadla. Jenže nic není takové, jak na první pohled vypadá. V domácnosti nastane opravdový blázinec. Veselohra F. F. Šamberka je jednou z nejúspěšnějších bláznivých komedií proslulého českého dramatika a herce druhé poloviny 19. století. Je plná zápletek, překvapivých zvratů a komických situací. Zaznějí v ní známé staropražské písničky a kuplety. Hrají: Jaroslava Obermaierová (na snímku), Martina Hudečková/Kamila Špráchalová, Julie Jurištová/ Kateřina Fixová, Oldřich Navrátil, Libor Jeník, Jiří Hána/Mário Kubec. Režie: Milan Schejbal. Jedná se o divadelní představení předplatného cyklu PODZIM A Zažijte blázinec v prvním poschodí, tentokrát v prachatickém divadle, 1. listopadu od 19 hodin. (vam), foto Návnada KISu na listopad 2012 Blue Effect koncert Xindl X koncert Jazz And Blues 3 koncert Děvčátko se sirkami školní představení Soukromý skandál představení cyklu předplatného skupiny B strana 8 říjen 2012

9 říjen 2012 Radniční list Počasí přálo první pomoci i záchraně lidí U příležitosti Světového dne první pomoci uspořádal Český červený kříž Prachatice za podpory Ministerstva obrany v Zahradní ulici akci, která stovkám příchozích předvedla mnoho zajímavostí. Žáci ZŠ Vodňanská, Národní a Zlatá stezka 387 s dobrovolníky ČČK předváděli postupy první pomoci u popálenin, odřenin nebo zlomenin, pracovnice Kontaktního centra Prevent se zaměřila na ošetření poranění o pohozenou injekční stříkačku a její bezpečnou likvidaci. Členové ČČK zajišťovali také stanoviště věnovaná dárcovství krve, prevenci úrazů a úloze ČČK při mimořádných událostech. Nechybělo ani Zdravé město Prachatice děti si rády vyzkoušely aktivity jako pexeso a dozvěděly se nové zajímavosti o našem městě. Tradičně jsme také pro zájemce připravili měření krevního tlaku a poradenství v oblasti zdravotní prevence. K prohlédnutí byla vozidla a technika hasičského záchranného sboru, zdravotnické záchranné služby a horské služby. Všichni příchozí měli možnost si např. vyzkoušet resuscitaci, ošetření, transport osob v podmínkách těžko dostupného terénu nebo dozvědět se důležité zásady požární ochrany. Členové Jihočeské záchranné kynologické brigády se akce zúčastnili i se svými psími pomocníky a převedli nejen vyhledávání zasypaných osob. Nejakčnější součástí pak byl požár domova mládeže. Hasiči, záchranáři a dobrovolníci ČČK předvedli dokonalou souhru při hromadném neštěstí a zachránili tak životy všem zasaženým osobám. Děkuji všem zúčastněným za precizní přípravu akce, která byla Letos poprvé pořádalo město Třeboň ve spolupráci s Jihočeským krajem a organizací Liga proti rakovině třídenní Jihočeský festival zdraví. V sobotu 15. září celá akce vyvrcholila a Prachatice byly přitom. Na stánku Zdravého města získali návštěvníci informace o projektu, seznámili se s propagačními materiály pohlednicemi, pexesem, děti soutěžily ve skládání log a všichni se mohli zapojit do ankety a vybírat stromového sympaťáka města Prachatice roku Zároveň se zde prezentoval i prachatický hospic sv. Jana N. Neumanna. Spousta muziky, tance, zábavy, sportu, zajímavostí a důležitých informací zaplnila centrum města. K tomu stánky se zdravou stravou, zdravotnickými potřebami, poradny, vyšetřovna. Své výrobky zde prodávaly i chráněné dílny a domovy seniorů. pestrá a velmi zajímavá. Nesmím však opomenout ani ty, bez jejichž pochopení by se akce nemohla uskutečnit, a to šéfy všech zúčastněných organizací a ředitele střední pedagogické školy, jejichž prostory jsme mohli využít. Text a foto Zuzana Furišová Zdravé město Prachatice se představilo na Festivalu zdraví v Třeboni Po čtyřech měsících provozu oranžových kontejnerů na sběr starého šatstva můžeme konstatovat, že si je občané oblíbili. Od května do srpna občané vytřídili a Diakonie Broumov zdarma odvezla 13,4 tuny odpadu. V porovnání s mnohem většími městy, jako jsou Kolín nebo Pardubice, která zahájila sběr rovněž v květnu, si Prachatičtí vedou opravdu velmi dobře (Havlíčkův Brod 10,5 tuny, Kolín 16,1 tuny, Pardubice13,5 tuny). Do kontejnerů je možno odevzdat: letní a zimní oblečení (dámské, pánské, dětské) lůžkoviny, prostěradla, ručníky, utěrky, záclony látky (minimálně 1 m 2, prosíme, nedávejte odřezky a zbytky látek) peří, péřové a vatované přikrývky, polštáře, deky, spací pytle obuv svázanou, aby se páry nerozhodily tašky, kabelky, batohy ale jen funkční plyšové hračky. Savý textil může být i potrhaný, jelikož se upotřebí na čistící hadry. Nesavé (umělé, silonové) věci, které jsou roztrhané nebo mají rozbité zapínání (zip, chybí knoflíky), do kontejneru, prosím, nedávejte, Diakonie Broumov nemá možnost věci opravovat. Na výstavě Každý svého zdraví strůjcem získali návštěvníci informace o lidském těle, vlivu kouření, vysokého tlaku, mohli si vyzkoušet svou kapacitu plic, postřeh a motoriku. Akci doplnil program v zámeckém parku, Běh kolem Světa a losování anketních lístků čtenářů Deníku (jedna z cen putovala i do Prachatic). V odpoledním programu vystoupil Senior country klub Prachatice a sklidil obrovský potlesk. Senioři se neplánovaně, ale velmi vřele, postarali o taneční doprovod při koncertu třeboňské country skupiny Hráz. Známé písničky si společně s nimi notovali naši tanečníci i publikum. Fotografie ze zajímavé a úspěšné akce si můžete prohlédnout na. Děkujeme Třeboni za pozvání. Těší nás, že jsme se podíleli na úspěchu celého festivalu. Marie Peřinková, koordinátor projektu Zdravé město a MA21 Sběr starého šatstva v Prachaticích je úspěšný Veškeré věci musí být čisté, suché a zabalené do igelitových tašek či pytlů, aby se transportem nepoškodily! Co se dále děje s použitým oblečením, textilem a obuví? Vše bude odvezeno do Diakonie Broumov, kde se dále roztřídí na: věci použitelné k humanitárním účelům, které budou předány do výdejních středisek Diakonie pro sociálně potřebné občany nebo pro další sociální organizace, věci neupotřebitelné k humanitárním účelům, které se použijí k dalšímu průmyslovému zpracování (např. v automobilovém a stavebním průmyslu nebo na výrobu přikrývek a úklidových hadrů). Na celém procesu se podílejí lidé z okraje společnosti, kteří mají v Diakonii azylové ubytování a i pracovní uplatnění (přibližně 60 klientů). Jedná se převážně o osoby bez přístřeší, které by jinak práci nikde nedostaly. Dalším pozitivním faktorem je ochrana životního prostředí, jelikož textil neskončí na skládkách, ale je ještě z 90 % dále využitý. Dva oranžové kontejnery najdete na Horním náměstí a mezi budovou polikliniky a okresní správou sociálního zabezpečení. Marie Peřinková strana 9

10 Hned druhý den nového školní roku, 4. září, zahájilo provoz Středisko plavecké výuky Sportovního zařízení Prachatice. Abychom mohli zorganizovat čtyři desetitýdenní turnusy v průběhu školního roku, musíme začít okamžitě, zdůvodnila vedoucí střediska Marcela Vitoulová. V loňském roce prošlo výcvikem celkem 1773 dětí a mládeže. Kromě základních škol nejen okresu Prachatice, ale také z Českokrumlovska, Českobudějovicka a Strakonicka, využily služeb střediska plavecké výuky i střední pedagogická škola a lyceum Prachatice, ZŠ speciální či Stroom Dub. Letošní školní rok máme opět plně obsazen, v některých turnusech musíme, kromě třech kmenových zaměstnanců, využívat i další zaměstnance sportovního zařízením, kteří mají příslušnou kvalifikaci, sdělila Marcela Vitoulová. (dar) V Centru ekologické výchovy Dřípatka se 2. a 30. října konají poslední dva z cyklu seminářů o bylinkách a jejich praktickém využití. Semináře podpořené z grantu Jihočeského kraje jsou součástí projektu Zdravé město Prachatice a od začátku se těší velké oblibě. Už jsme si vyrobili jitrocelový sirup, bylinkové octy, voňavé šatní ramínko a ochutnali jsme pomazánky, saláty a bylinkové máslo. Na začátku října se budeme věnovat ekologickým čisticím prostředkům. Vytvoříme si bylinkové mýdlo, sprchový gel a prostředek na praní. Poslední setkání věnujeme výrobě bylinkových krémů a mastiček. O předchozích seminářích se dočtete na webových stránkách města Prachatice, informace získáte i na mailu nebo na telefonu Marie Peřinková, koordinátorka projektu Zdravé město a MA21 Radniční list Běh pro zdraví opět součástí sportovních rodinných her O plaveckou výuku je zájem Nový školní rok odstartovali v prachatickém bazénu chlapci a děvčata ze ZŠ Brloh. Poslední bylinkové semináře Hlídání na dlani Nejednoho rodiče jistě mnohdy trápí myšlenka: Co ten můj Pepíček? Zvládne tu školku? nebo Zítra bych to potřebovala určitě zařídit, ale kdo mi pohlídá malou, když je babička v práci. S řešením přichází Mateřské centrum Sluníčko v novém kabátě. Kromě standardní nabídky místa k aktivnímu odpočinku, pestrého zážitkového programu a možnosti zapojení do nejrůznějších pohybových či kreativní her a aktivit pro žádoucí rozvoj dětí, zavádí jedinečnou novinku. Sluníčko nabízí každou středu miniškolku pro děti ve věku od dvou do tří let, která si stanovila jako svůj cíl maximální přípravu dětí tohoto věku na přechod do mateřských školek. Zároveň ale nabízí možnost dlouhodobého či jednorázového profesionálního hlídání dětí v příjemném a bezpečném prostředí. Díky dlouhodobému začlení Sluníčka do komplexu služeb pro rodiny, děti a mládež Portus Prachatice nikoho nevyjde celodopolední hlídání na více než bonboniéra pro kamarádku Bc. Silvie Spurná Jako každoročně se začátkem nového školního roku konal Běh pro zdraví, který pořádá Základní škola Zlatá stezka 240 ve spolupráci s Domem dětí a mládeže Prachatice. Dne 4. září se běhu zúčastnilo kolem 460 dětí z místních základních a mateřských škol. S úsměvem na tváři si děti proběhly trasu v okolí dopravního hřiště a veřejného koupaliště Hulák. Některé děti s nadšením absolvovaly okruh i vícekrát. Běh pro zdraví je podpořen projektem Prachatice Obec přátelská rodině, a to pěti tisíci korunami. V rámci této částky byly pořízeny prezenční předměty a drobné dárky, za což městu Prachatice děkujeme. Těšíme se na stejnou účast i v příštím roce. Mgr. Radka Veverková, učitelka 1. stupně Zajímavé ceny za originální nápady Opět po roce je tu možnost zapojit se do velké prázdninové soutěže O nejhezčí fotku, příběh, obrázek z prázdnin. V pořadí čtvrtý ročník velké prázdninové soutěže o nejhezčí fotku, příběh, obrázek a (pokud jste kreativní, můžeme otevřít novou kategorii) vyhlásilo Informační centrum pro mládež Prachatice. Zapojit se do ní mohou všichni zájemci ve věku od šesti do 26 let. Jak na to? Stačí zaslat svůj výtvor (fotku, příběh, obrázek ) do konce měsíce října na adresu ICM Prachatice, Zlatá stezka 145, Prachatice, případně na Tato ová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript. Důležité je vždy uvést jméno, věk a adresu, a to z důvodu zařazení do správné věkové kategorie. Soutěžte s námi o hodnotné ceny, které budou předány v listopadu, kdy z došlých příspěvků bude uspořádána velká výstava. Fantazii se meze nekladou, přihlas se do soutěže se svým originálním nápadem a staň se právě ty výhercem některé ze zajímavých cen! Na všechny příspěvky se těší pracovníci ICM. (jaz) Podnikatelské fórum po deváté Již po deváté se 31. října 2012 setkají podnikatelé z Prachaticka, aby při příležitosti konání podnikatelského fóra pohovořili o aktualitách a problémech v podnikatelském prostředí. Cílem tohoto setkání je pomáhat utvářet mezi podnikateli vztahy, ve kterých konkurenci nahrazuje spolupráce, vzájemná důvěra a podpora. Fóra se pravidelně zúčastňují podnikatelé nejen z řad členů Jihočeské hospodářské komory. Se svými příspěvky vystupují obvykle osoby činné v politické sféře nebo lidé zastupující města, která spolupracují s Jihočeskou hospodářskou komorou (JHK). Přednášky zástupců měst Prachatice a Vimperk bývají příjemnou samozřejmostí. Nejinak tomu bude i letos. Nově dostanou slovo také starostové Netolic a Volar. Pozvání na toto setkání přijal též ředitel Úřadu práce v Prachaticích Václav Pauch, který bude přítomné mimo jiné informovat o možnostech čerpání finančních příspěvků od úřadů práce v letošním a v příštím roce. Dalším významným hostem fóra bude nově jmenovaný ředitel Správy Národního parku a Chráněné krajinné oblasti Šumava Jiří Mánek. Podnikatelské fórum bude zakončeno společenským rautem spojeným s neformální diskuzí. Dovolujeme si pozvat zástupce firem, a to nejen z řad členů Jihočeské hospodářské komory, na IX. Podnikatelské fórum, které se uskuteční 31. října 2012 od 17 hodin v Radničním sále Staré radnice v Prachaticích. Radka Dvořáková ředitelka Oblastní kanceláře JHK Prachatice Zdravotní potíže zrušily operetku Kvůli nemoci hlavního představitele Josefa Zímy muselo být zrušeno představení Na tý louce zelený plánované na 10. října. Vstupenky lze vrátit nebo využít na seniorský bál, který se koná 2. října 2012 od 17 hodin. (RH+) Klikněte si... Zájemci o kroužky Domu dětí a mládeže Prachatice, kteří snad ještě nemají naši nabídku, se mohou podívat na webové stránky nebo nás kontaktovat na telefonním čísle Václava Kubíčková strana 10 říjen 2012

11 Radniční list Děti narozené v prachatické nemocnici v srpnu 2012 V srpnu 2012 se v prachatické nemocnici narodilo 27 dětí. Z celkového počtu bylo 15 chlapečků a 12 děvčátek. Nejčastější jména: Vojtěch (2), Ondřej (2), Daniel (2), Matyáš (2) a Ema (3). Prachatičtí občánci narození v prachatické nemocnici od 1. do 31. srpna 2012, k jejichž zveřejnění dali rodiče souhlas: Jindřich Miklas Gabriela Lencová Daniel Suk Ema Smetáčková Matyáš Mansfeld Jan Exner Vojtěch Jiroušek Přibylo sedm prachatických občánků. Eva Matysová, matrikářka Poznejte vítěze soutěže Kvetoucí Prachatice Ve středu 3. října od 14 hodin se v parku Mládí uskuteční malá slavnost, při které oceníme letošní vítěze soutěže Kvetoucí Prachatice kvetoucí domov, vyhodnotíme anketu O největšího stromového sympaťáka města Prachatice a společně zasadíme strom. Akci připravujeme ve spolupráci s Městskou knihovnou Prachatice. Srdečně zveme všechny hlasující, soutěžící, zahradníky, pěstitele, čtenáře Marie Peřinková, koordinátorka projektu Zdravé město a MA21 Setkání zahájila harmonika Vojenská prachatická společnost, sekce Klubu vojenských důchodců regionu Prachatice, uspořádala 7. až 9. září pro své členy a příznivce již 11. setkání v penzionu na Dobré Vodě u Prachatic. Setkání připravili členové sekce Ivan Vulterýn, František Piloušek, Milan Jankulár a Rostislav Sladký. Zúčastnilo se ho 74 členů z Čech a Moravy. Uvítání a přátelské posezení při harmonice člena sekce Jiřího Kudrny víkendové setkání zahájilo. Program hlavního dne, soboty, byl velmi pestrý: přednáška o zdravém způsobu života, udělení vyznamenání a medailí aktivním členům společnosti (jedna členka KVD byla uvedena do Síně slávy), večer vyhodnocení soutěže o nejlepšího houbaře (vyhráli ji manželé Lukášovi z Dolních Kounic u Brna za své houby ve slamáku), taneční večer s diskotékou a laserovou show v režii majitele penzionu. Setkání skončilo v neděli nad ránem k plné spokojenosti všech zúčastněných. Emil Steinmayer předseda KVD regionu Prachatice Charita děkuje za podporu Dne 8. září odpoledne se konala na prachatickém náměstí benefiční akce na podporu pečovatelské služby v Prachaticích. Vystoupil zde padesátičlenný dechový orchestr, vystoupily mažoretky, byly připraveny hry pro děti, u stánku zdraví si bylo možno nechat změřit tlak či glykemii, o tuto možnost byl velký zájem, program byl doplněn i tombolou, všech 200 cen bylo výherních a všechny lístky do tomboly byly vyprodány. Výtěžek akce Kč bude věnován na úhradu nákladů pečovatelské služby v Prachaticích, konkrétně na nákup pohonných hmot pro auta pečovatelské služby. Děkujeme všem, kteří přišli a podpořili tuto potřebnou službu, děkujeme všem, kteří přispěli do kasiček i zakoupením malých dárečků, děkujeme panu starostovi Martinu Malému za převzetí záštity, děkujeme Městu Prachatice za spolupráci při akci, děkujeme technickým službám, infocentru v Prachaticích a moc děkujeme všem sponzorům, kteří nám věnovali do tomboly všech 200 cen. Věříme, že si návštěvníci společně s námi užili krásné odpoledne plné zážitků. Těšíme se zase někdy příště. Mgr. Dana Marková, ředitelka Oblastní charity Vimperk Judisté ukážou sebeobranu Stali jste se někdy obětí přepadení nebo jiného násilí? Myslíte, že se vám to nemůže stát? Nebo někomu jinému? Jak můžete pomoci? To vše se dozvíte na semináři Sebeobrana i pro seniory. Lektoři z oddílu judo TJ Tatran Prachatice naučí zájemce, jak se ubránit v případě napadení. Lektoři Českého červeného kříže si pak vezmou na starost problematiku první pomoci, jak pomoci člověku, který se stal obětí přepadení, i následkům neposkytnutí pomoci. Seminář proběhne ve dvou tříhodinových kolech 4. října 2012 od 9.00 nebo od v judo-tělocvičně TJ Tatran Prachatice. Vítáni jsou zájemci všech věkových kategorií, sportovní oblečení s sebou! Seminář podporuje Město Prachatice. Zuzana Furišová Diabetici zvou na přednášku a na pochod Dne 30. října letošního roku pořádá Územní organizace svazu diabetiků Prachatice od hodin v restauraci Hubertus přednášku na téma Zdravá výživa. Přednášejícím bude šéfkuchař Konstantinových Lázní Josef Jaroš. Součástí akce je též ochutnávka zdravých produktů. Tato akce je zajišťována za spoluúčasti města Prachatice, které poskytlo finanční podporu z grantového systému. Další připravovanou akcí bude Pochod proti diabetu, který se uskuteční na Světový den diabetu 14. listopadu 2012 (zahájení ve hodin před budovou radnice na Velkém náměstí v Prachaticích). Jaroslav Churaň, předseda organizace Pozvánka Jihočeské hospodářské komory Oblastní hospodářská komora v Prachaticích připravuje pro následujícím období roku 2012 vzdělávací a odborné akce. Zváni jsou členové Jihočeské hospodářské komory i široká veřejnost. Přehled akcí: 31. října 2012 Podnikatelské fórum 8. listopadu 2012 Burza škol 29. listopadu 2012 Seminář Obchodní zákoník pro účetní 7. prosince 2012 Seminář Daňové aktuality 11. ledna 2013 VIII. Společenský ples Bližší informace lze získat na kontaktech nebo telefon Radka Dvořáková Skauti uspořádají sbírku pro školu v Africe Ve dnech 2. a 4. října 2012 budou prachatičtí skauti pořádat akci zvanou Postavme školu v Africe, jejímž cílem je získat peníze na stavbu škol v Etiopii. Speciální program, který skauti připravují, se bude odehrávat 2. října od 15 do 17 hodin v klubovně městské knihovny. Zde bude představena prezentace, která má za úkol seznámit veřejnost se samotným projektem, jeho dosavadní historií, úspěchy a plány do budoucna. Ve čtvrtek 4. října bude od 11 hodin probíhat veřejná sbírka v areálu Parkán. V rámci doprovodného programu bude také ochutnávka afrických jídel a možnost vyzkoušet si africké hry. Dále bude připravený i další poznávací program o Etiopii. Další informace jsou k dispozici na webových stránkách skautského střediska Vladimíra Velková Radniční list měsíčník Města Prachatice. Ročník XIV., číslo 10, uzávěrka 15. září Vydává Městský úřad Prachatice, Adresa redakce: Velké náměstí 3, Prachatice. Šéfredaktor: Karel Pašek (tel ), e mail: Řídí redakční rada: Martin Malý, Jiřina Dolejšková, Pavel Fencl, Antonín Jurčo, Václav Malina, Michal Piloušek, Hana Rabenhauptová. Registrace MK ČR E Sazba a tisk: Písmenka, v. o. s. Pro občany města Prachatice zdarma. říjen 2012 strana 11

12 Radniční list Zdeněk Kollar: Bolavá místa v dopravě pomůže léčit ohleduplnost chodců Zdeněk Kollar zastupitel města Prachatice, předseda komise dopravy a člen finančního výboru Datum a místo narození: 5. září 1956 v Prachaticích Rodinný stav: ženatý Děti: dcera Jitka (narozena v r. 1974) Dosažené vzdělání: Základní škola Zlatá stezka v Prachaticích, učňovská škola elektrotechnická v Netolicích, Střední průmyslová škola České Budějovice, obor sdělovací a radioelektronická zařízení (maturita v r. 1983) Dosavadní kariéra: Od roku 1971 ČSAD Prachatice jako autoelektrikář, od r technik výpočetního střediska taktéž v ČSAD (do r. 1995). V roce 1995 přešel do JČE Prachatice jako správce počítačové sítě (do r. 2000). V letech 2001 až 2003 pracoval u českobudějovické firmy TranSoft na pobočce v Prachaticích. V roce 2003 nastoupil na Krajský úřad do Českých Budějovic jako vedoucí oddělení spisové služby (dodnes). Koníčky: Fotografování, počítače, četba. V roce 1971 se stal členem aeroklubu Prachatice, kde se až do r věnoval bezmotorovému létání. Patříte k ostříleným členům městského zastupitelstva v Prachaticích, v němž zasedáte od počátku devadesátých let minulého století. Které usnesení vám v poslední době udělalo radost, které naopak nemůžete rozdýchat? Mám radost, že se nepodařilo zaprodat cizí firmě nebo neuváženě zdevastovat tepelné hospodářství, že jsme neudělali osudovou chybu a zůstalo v majetku města. Pracovní skupina této problematice věnovala velké úsilí i mnoho času, její členové sháněli informace a data, poptávali se na zkušenosti v různých městech. Nakonec se podařilo udržet tepelné hospodářství ve správě a v majetku města. Naopak se mi nelíbí, že provoz vodohospodářského majetku město nepřevzalo, dokázalo by ho provozovat samo a kvalitně, stejně jako to dělá ČEVAK. Je to ohromná firma, bude ho jistě spravovat dobře, jak nás o tom už v minulosti přesvědčila, ale myslím si, že pro město by bylo výhodné provozovat vodohospodářství například vlastní společností. Je tady poměrně málo pracovních příležitostí a v ní by byla možnost pro uplatnění, dejme tomu, deseti patnácti lidí. Co se havarijních stavů týká, informoval jsem se u firem, které se tímto oborem zabývají, a přislíbily, že by je pro město mohly řešit. Technické služby Prachatice by to jistě také zvládaly. Působíte jako předseda komise dopravy, jednoho z iniciativních a poradních orgánů rady města. S čím jste radním například poradili? Mám třeba radost z toho, že bývalá rada a vedení města vzaly doporučení komise dopravy při rekonstrukci Malého náměstí, konkrétně rozšíření chodníku u kapličky. Tehdy se sešla komise přímo na místě a za významné pomoci Martina Grožaje, tehdejšího náčelníka prachatické dopravní policie a člena komise, jsme navrhli stávající stav, který se velice osvědčil. Také jsme poradili s rozšířením ulice Pod Hradbami, konkrétně spojnice mezi křižovatkou ulic Slámova a Družstevní. Čemu se věnovala komise dopravy v polovině září? Bylo to klasické jednání o přáních občanů a organizací ve městě ohledně parkování, stání a podobně. A jelikož se blíží zima, stěžejním bodem byl plán zimní údržby. To znamená prioritní úklid sněhu do dvou hodin po ukončení srážek na vybraných komunikacích a chodnících, které komunikace musí být uklizené v daném časovém rozpětí. Podrobnosti lze samozřejmě vyhledat na webových stránkách města Prachatice. Zásadní změna v plánu zimní údržby není, vychází z minulých let s tím, že se město snažilo nakoupit čistou posypovou sůl z Německa, nikoliv tu polskou, po které zůstalo město bílé, i když nebyl sníh. Ale německá sůl bude dražší? Jen o nepatrnou částku. A výsledný efekt bude podstatně lepší. Peníze na zimní údržbu jsou připravené, technické služby také. Nemělo by nás nic zaskočit. Městský rozpočet jako obvykle počítá s částkou kolem dvou milionů korun. Dál záleží na tom, jaká bude zima. Jaké vidíte bolavé místo dopravy v Prachaticích? Bolavé místo není jenom jedno. Projevují se v dopravních špičkách ve městě, v nejsilnějším provozu. Asi nejbolavější místo je na Malém náměstí, kde je velká kumulace chodců a osobních automobilů. Je to spojnice mezi čtvrtým a pátým bytovým okrskem a městem a dál s výpadovkami na Volary, České Budějovice, Český Krumlov a Prahu. Další je u Penny a autobusového nádraží. Chodci mířící od autobusů nebo k jejich odjezdům. Chodí jeden za druhým, takže se chvílemi na silnici vytvoří zácpy nebo větší kolony automobilů. Je to vždycky hlavně o ohleduplnosti. Bohužel platí zákon o absolutní přednosti chodce, ne o tom, že má přednost. Někteří chodci si ho vysvětlují tak, že skloní hlavu a jdou přes vozovku, ani se nerozhlédnou. Přitom by měli respektovat souvisle jedoucí řady vozidel. Těm by, podle mého názoru, měli umožnit projet. Když přechází jeden chodec, je v půlce přechodu, za ním vyrazí druhý a pak další. Je jasné, že se kolony budou tvořit. Počkat chvilku, až se shromáždí několik chodců. A ti přejdou v hloučku, to by potíže zmírnilo. Podobně to přece funguje, když městská policie dohlíží na přechodech u základních škol. Strážníci zastaví provoz, když je u přechodu skupina dětí, a umožní dětem bezpečný přechod přes vozovku. S jakými podněty se obracejí na komisi dopravy obyvatelé Prachatic a přilehlých osad? Většinou podněty, žádosti a přání chodí na městský úřad, na příslušný odbor, nebo k tajemníkovi, místostarostovi, starostovi. Ti je pak předávají nám do komise. Poslední dobou se jednalo o zpomalovací prahy na Velkém náměstí a na náměstí Přátelství. Požadavek na jejich umístění do historické zástavby jsme projednávali a požádali jsme městskou policii, aby instalovala radar. Výsledek? Průměrná rychlost 22 kilometrů v hodině, což je pod limit stanovené maximální rychlosti třicet kilometrů v hodině při vjezdu na Velké náměstí. Samozřejmě se najde někdo, kdo jede rychleji. Takových řidičů je jenom zhruba jedno procento. Přijít s represí kvůli jednomu procentu řidičů, kteří ji stejně nebudou respektovat, je trošku zbytečné. Navíc by problémy přinášely přívalové deště, při kterých by zpomalovací prahy vodu rozrážely a směřovaly do přilehlých domů. Na náměstí Přátelství chtěli lidé zpomalovací práh u prodejny Spar. Tam dodržuje předepsanou rychlost třicet kilometrů v hodině nějakých osmdesát procent řidičů, ale ani tam zatím zpomalovací prvky nechystáme. Vyptával se Václav Malina. strana 12 říjen 2012

Radniční list. Starostův sloupek. Ostatky světce vybízejí k odvaze a statečnosti. Města Prachatice, XV. ročník, číslo 5 (květen 2013)

Radniční list. Starostův sloupek. Ostatky světce vybízejí k odvaze a statečnosti. Města Prachatice, XV. ročník, číslo 5 (květen 2013) Radniční list Měsíčník Města Prachatice, XV. ročník, číslo 5 (květen 2013) Starostův sloupek Zima snad už definitivně skončila. Jarní úklid jsme kvůli její neoblomnosti a vytrvalosti během března i dubna

Více

Radniční list. Starostův sloupek. Závěrečný účet shrnul hospodaření města. Města Prachatice, XV. ročník, číslo 9 (září 2013) www.prachatice.

Radniční list. Starostův sloupek. Závěrečný účet shrnul hospodaření města. Města Prachatice, XV. ročník, číslo 9 (září 2013) www.prachatice. Radniční list Měsíčník Města Prachatice, XV. ročník, číslo 9 (září 2013) Starostův sloupek I když už se dny neúprosně krátí, stíny se prodlužují, věřím, že si sluníčka ještě trochu užít můžeme. Máme za

Více

Radniční list. Starostův sloupek. Rekordní investice v rozpočtu města na rok 2015. Města Prachatice, XVII. ročník, číslo 2 (únor 2015)

Radniční list. Starostův sloupek. Rekordní investice v rozpočtu města na rok 2015. Města Prachatice, XVII. ročník, číslo 2 (únor 2015) Radniční list Měsíčník Města Prachatice, XVII. ročník, číslo 2 (únor 2015) Starostův sloupek Necelé tři měsíce po komunálních volbách, poté co se adaptovala nová tvůrčí rada města, přichází doba ustanovení

Více

Radniční list. Starostův sloupek. Tradiční slavnosti nabídnou znovu novinky. Města Prachatice, XV. ročník, číslo 6 (červen 2013)

Radniční list. Starostův sloupek. Tradiční slavnosti nabídnou znovu novinky. Města Prachatice, XV. ročník, číslo 6 (červen 2013) Radniční list Měsíčník Města Prachatice, XV. ročník, číslo 6 (červen 2013) Starostův sloupek Obecně bývá červen důležitý především pro všechny školáky. Než si na jeho konci převezmou vysvědčení, mohou

Více

Radniční list. Starostův sloupek. Prachatice opět usilují o celostátní titul. Města Prachatice, XVII. ročník, číslo 3 (březen 2015) www.prachatice.

Radniční list. Starostův sloupek. Prachatice opět usilují o celostátní titul. Města Prachatice, XVII. ročník, číslo 3 (březen 2015) www.prachatice. Měsíčník Města Prachatice, XVII. ročník, číslo 3 (březen 2015) Starostův sloupek P ř e d p á r t ý d n y uběhlo 100 dní, kdy bylo zvoleno nové v e d e n í n a š e h o města. V této chvíli často přicházejí

Více

Radniční list. Starostův sloupek. Prachatice získaly další ocenění za péči o památky. Města Prachatice, XVI. ročník, číslo 5 (květen 2014)

Radniční list. Starostův sloupek. Prachatice získaly další ocenění za péči o památky. Města Prachatice, XVI. ročník, číslo 5 (květen 2014) Radniční list Měsíčník Města Prachatice, XVI. ročník, číslo 5 (květen 2014) Starostův sloupek Na posledním zasedání zastupitelstva města a jednání rady města byla rozdělena více než dvoumilionová částka

Více

Radniční list. Starostův sloupek. Bitva o radnici připomene konec války. Města Prachatice, XVII. ročník, číslo 4 (duben 2015) www.prachatice.

Radniční list. Starostův sloupek. Bitva o radnici připomene konec války. Města Prachatice, XVII. ročník, číslo 4 (duben 2015) www.prachatice. Měsíčník Města Prachatice, XVII. ročník, číslo 4 (duben 2015) Starostův sloupek M ě s t o v l a s t n í poměrně rozsáhlý majetek. Z nemovitostí je to celá řada pozemků, lesů, infrastrukturních staveb a

Více

Radniční list. Starostův sloupek. Nové vedení města již probíralo bytovou politiku. Města Prachatice, XVI. ročník, číslo 12 (prosinec 2014)

Radniční list. Starostův sloupek. Nové vedení města již probíralo bytovou politiku. Města Prachatice, XVI. ročník, číslo 12 (prosinec 2014) Měsíčník Města Prachatice, XVI. ročník, číslo 12 (prosinec 2014) Starostův sloupek Jsem velice potěšen, že mohu čtenáře našeho Radničního listu opět oslovit jako starosta našeho krásného města. Ještě jednou

Více

Radniční list. Starostův sloupek. Cyklisté vyrazí po stopách mistra Jana Husa. Města Prachatice, XVII. ročník, číslo 5 (květen 2015) www.prachatice.

Radniční list. Starostův sloupek. Cyklisté vyrazí po stopách mistra Jana Husa. Města Prachatice, XVII. ročník, číslo 5 (květen 2015) www.prachatice. Radniční list Měsíčník Města Prachatice, XVII. ročník, číslo 5 (květen 2015) Starostův sloupek Již v minulém století si naši předkové uvědomovali potenciál hor, které obklopují město Prachatice. Už jako

Více

Radniční list. Starostův sloupek. Sběrný dvůr vstoupí do zkušebního provozu. Města Prachatice, XVII. ročník, číslo 8 (srpen 2015) www.prachatice.

Radniční list. Starostův sloupek. Sběrný dvůr vstoupí do zkušebního provozu. Města Prachatice, XVII. ročník, číslo 8 (srpen 2015) www.prachatice. Radniční list Měsíčník Města Prachatice, XVII. ročník, číslo 8 (srpen 2015) Starostův sloupek Prázdninový měsíc srpen bývá často spojován s dobou dovolených, teplého počasí a s koupáním. O prachatickém

Více

Radniční list. Starostův sloupek. Na národní pouť zavítá řada významných hostů. Měsíčník Města Prachatice. XIII. ročník, číslo 3 (březen 2011)

Radniční list. Starostův sloupek. Na národní pouť zavítá řada významných hostů. Měsíčník Města Prachatice. XIII. ročník, číslo 3 (březen 2011) Měsíčník Města Prachatice XIII. ročník, číslo 3 (březen 2011) Starostův sloupek Konec února a březen nebývají zrovna měsíce nějak zvlášť bohaté na kulturu či jiné lidské činnosti. Končí plesová sezona,

Více

Radniční list. Starostův sloupek. Lávka přes Pivovarskou získala ocenění. Měsíčník Města Prachatice XIII. ročník, číslo 11 (listopad 2011)

Radniční list. Starostův sloupek. Lávka přes Pivovarskou získala ocenění. Měsíčník Města Prachatice XIII. ročník, číslo 11 (listopad 2011) Měsíčník Města Prachatice XIII. ročník, číslo 11 (listopad 2011) Starostův sloupek První mrazíky a pranostika o Martinovi na bílém koni vážící se k nadcházejícímu období dávají tušit neodvratně blížící

Více

Radniční list. Starostův sloupek. Výběr účinkujících pro slavnosti záleží na financích. Města Prachatice, XVII. ročník, číslo 6 (červen 2015)

Radniční list. Starostův sloupek. Výběr účinkujících pro slavnosti záleží na financích. Města Prachatice, XVII. ročník, číslo 6 (červen 2015) Radniční list Měsíčník Města Prachatice, XVII. ročník, číslo 6 (červen 2015) Starostův sloupek V květnu letošního roku byly dokončeny rekonstrukce dvou základních škol v našem městě ZŠ Národní a ZŠ Zlatá

Více

Radniční list. Starostův sloupek. Trasy pro běžkaře i sjezdovky čekají na sníh. Města Prachatice, XVII. ročník, číslo 1 (leden 2015) www.prachatice.

Radniční list. Starostův sloupek. Trasy pro běžkaře i sjezdovky čekají na sníh. Města Prachatice, XVII. ročník, číslo 1 (leden 2015) www.prachatice. Radniční list Měsíčník Města Prachatice, XVII. ročník, číslo 1 (leden 2015) Starostův sloupek Jako většina měst naší země přicházejí Prachatice do nadcházejícího roku s novým návrhem rozpočtu. I když na

Více

Radniční list. Starostův sloupek. Evropský rok dobrovolnictví není prázdnou frází. Měsíčník Města Prachatice. XIII. ročník, číslo 5 (květen 2011)

Radniční list. Starostův sloupek. Evropský rok dobrovolnictví není prázdnou frází. Měsíčník Města Prachatice. XIII. ročník, číslo 5 (květen 2011) Radniční list Měsíčník Města Prachatice XIII. ročník, číslo 5 (květen 2011) Starostův sloupek Květen pokládám za jeden z nejkrásnějších měsíců v roce a jak jsem psal v minulém sloupku, toto období vybízí

Více

Radniční list. Posvátná atmosféra vyzývá k otevření srdcí. Měsíčník Města Prachatice. VIII. ročník, číslo 12 (prosinec 2006) www.prachatice.

Radniční list. Posvátná atmosféra vyzývá k otevření srdcí. Měsíčník Města Prachatice. VIII. ročník, číslo 12 (prosinec 2006) www.prachatice. Měsíčník Města Prachatice VIII. ročník, číslo 12 (prosinec 2006) Starostův sloupek Tak už tady opět máme poslední měsíc v roce a s ním neodmyslitelně spjaté určitě nejkrásnější svátky. Vánoce jsou oslavou

Více

Radniční list. Starostův sloupek. Úpravy v Kasárenské by omezení přinesly i později. Města Prachatice, XVI. ročník, číslo 7 (červenec 2014)

Radniční list. Starostův sloupek. Úpravy v Kasárenské by omezení přinesly i později. Města Prachatice, XVI. ročník, číslo 7 (červenec 2014) Měsíčník Města Prachatice, XVI. ročník, číslo 7 (červenec 2014) Starostův sloupek Na posledním jednání zastupitelstva byl, mimo jiné, schválen dokument Závěrečný účet města. Je to ucelený materiál, z něhož

Více

Radniční list. Obytný dům na Zlaté stezce 135 ustoupil novým bytům. Měsíčník Města Prachatice IV. ročník, číslo 3 (březen 2002) Starostův sloupek

Radniční list. Obytný dům na Zlaté stezce 135 ustoupil novým bytům. Měsíčník Města Prachatice IV. ročník, číslo 3 (březen 2002) Starostův sloupek Měsíčník Města Prachatice IV. ročník, číslo 3 (březen 2002) Starostův sloupek Svoboda jednotlivce končí tam, kde začíná svoboda ostatních, sly- -šel jsem kdysi dávno. Ten, kdo takto výstižně formuloval

Více

Radniční list. Starostův sloupek. Noví zastupitelé zvolili vedení města. Měsíčník Města Prachatice. XII. ročník, číslo 12 (prosinec 2010)

Radniční list. Starostův sloupek. Noví zastupitelé zvolili vedení města. Měsíčník Města Prachatice. XII. ročník, číslo 12 (prosinec 2010) Radniční list Měsíčník Města Prachatice XII. ročník, číslo 12 (prosinec 2010) Starostův sloupek Je mi potěšením oslovit vás, spoluobčany, coby nově zvolený starosta našeho města. Po roce se opět nacházíme

Více

Radniční list. Starostův sloupek. Oku amerického generála lahodily dívky v krojích. Měsíčník Města Prachatice. VII. ročník, číslo 5 (květen 2005)

Radniční list. Starostův sloupek. Oku amerického generála lahodily dívky v krojích. Měsíčník Města Prachatice. VII. ročník, číslo 5 (květen 2005) Měsíčník Města Prachatice VII. ročník, číslo 5 (květen 2005) Starostův sloupek Musím se přiznat všem čtenářům, že je mi velice nepříjemné, a to z mnoha důvodů, se již po několikáté vyjadřovat k situaci

Více

Radniční list. Starostův sloupek. Filmové Burácení má výraznou prachatickou stopu. Města Prachatice, XVI. ročník, číslo 8 (srpen 2014)

Radniční list. Starostův sloupek. Filmové Burácení má výraznou prachatickou stopu. Města Prachatice, XVI. ročník, číslo 8 (srpen 2014) Radniční list Měsíčník Města Prachatice, XVI. ročník, číslo 8 (srpen 2014) Starostův sloupek Léto je nejčastějším obdobím dovolených. Velice často, když navštívíme různé destinace, porovnáváme cenovou

Více

Radniční list. Starostův sloupek. Jubilejní XV. ročník Slavností Zlaté stezky: Na náměstí budeme mít dokonce moře! Měsíčník Města Prachatice

Radniční list. Starostův sloupek. Jubilejní XV. ročník Slavností Zlaté stezky: Na náměstí budeme mít dokonce moře! Měsíčník Města Prachatice Radniční list Měsíčník Města Prachatice VII. ročník, číslo 6 (červen 2005) Starostův sloupek Zanedlouho proběhne již 15. ročník Slavností Zlaté stezky a my si opět během bohatého programu připomeneme legendární

Více

Radniční list. Starostův sloupek. Prázdninový program nabídne i táboření v bazénu. VI. ročník, číslo 7 (červenec 2004) www.prachatice.

Radniční list. Starostův sloupek. Prázdninový program nabídne i táboření v bazénu. VI. ročník, číslo 7 (červenec 2004) www.prachatice. Radniční list VI. ročník, číslo 7 (červenec 2004) Starostův sloupek S nadšením jsem sledoval úspěšné tažení našich fotbalistů v Portugalsku. Mimo krásných okamžiků jsem svým laickým okem nabyl přesvědčení,

Více

Radniční list. Starostův sloupek. Hurá na prázdniny třeba s Prázdninovým pasem. Měsíčník Města Prachatice. XII. ročník, číslo 7 (červenec 2010)

Radniční list. Starostův sloupek. Hurá na prázdniny třeba s Prázdninovým pasem. Měsíčník Města Prachatice. XII. ročník, číslo 7 (červenec 2010) Měsíčník Města Prachatice XII. ročník, číslo 7 (červenec 2010) Starostův sloupek Čas neúprosně utíká, a já jsem si ani nenašel krátkou chvilku, abych zpětně, sám a s odstupem času, zhodnotil letošní červen,

Více

Radniční list. Druhá nominace Prachatic na cenu regenerace svědčí o kvalitní péči o památky

Radniční list. Druhá nominace Prachatic na cenu regenerace svědčí o kvalitní péči o památky Měsíčník Města Prachatice IV. ročník, číslo 5 (květen 2002) Starostův sloupek Tvář našeho města a celého regionu byla po staletí utvářena tradicí obchodu se solí. Přeshraniční spolupráce, která probíhala

Více

Radniční list. Starostův sloupek. Příděl sněhu dal zabrat lidem i technice. Měsíčník Města Prachatice. VIII. ročník, číslo 2 (únor 2006)

Radniční list. Starostův sloupek. Příděl sněhu dal zabrat lidem i technice. Měsíčník Města Prachatice. VIII. ročník, číslo 2 (únor 2006) Měsíčník Města Prachatice VIII. ročník, číslo 2 (únor 2006) Starostův sloupek Průběžné informace o projektu Léčebné centrum sv. Markéty zaznívají pravidelně na jednáních zastupitelstva města, nicméně ne

Více

Radniční list. Starostův sloupek. Štěstí u maturity přeje připraveným. VI. ročník, číslo 6 (červen 2004) www.prachatice.cz

Radniční list. Starostův sloupek. Štěstí u maturity přeje připraveným. VI. ročník, číslo 6 (červen 2004) www.prachatice.cz Radniční list VI. ročník, číslo 6 (červen 2004) Starostův sloupek Když pozoruji bujaré veselí prachatických studentů v rámci posledního zvonění, tak se pokaždé ve vzpomínkách moc rád vracím do časů svých

Více

Radniční list. Starostův sloupek. Štít odvezli divadelníci z Jihlavy za Drahouška Annu, Štítek putuje díky čertíkovi do Českých Budějovic

Radniční list. Starostův sloupek. Štít odvezli divadelníci z Jihlavy za Drahouška Annu, Štítek putuje díky čertíkovi do Českých Budějovic V. ročník, číslo 4 (duben 2003) Starostův sloupek S přicházejícím jarem začíná období realizace mnoha úkolů, které jsme si předsevzali na rok 2003. Řídit chod města je nekonečný proces. Bylo by naivní

Více

Základní škola Komenského 2, žáky 1. A vítá starostka města Dagmar Zvěřinová. dařit a školu si užijeme, doplnila Topinková.

Základní škola Komenského 2, žáky 1. A vítá starostka města Dagmar Zvěřinová. dařit a školu si užijeme, doplnila Topinková. ČÍSLO 2 / 2014 ROČNÍK 1 DO VŠECH DOMÁCNOSTÍ ZDARMA Základní škola Komenského 2, žáky 1. A vítá starostka města Dagmar Zvěřinová Foto: Nikola Adlerová PRVNÍHO ZÁŘÍ ŠKOLY I ŠKOLKY VE ŽĎÁŘE OPĚT OŽILY Jak

Více

Číslo 3/2013. Vychází 2. dubna 2013. MAS Královédvorsko, o. s. Mostek. Dolní Brusnice. Bílá Třemešná. Dvůr Králové nad Labem.

Číslo 3/2013. Vychází 2. dubna 2013. MAS Královédvorsko, o. s. Mostek. Dolní Brusnice. Bílá Třemešná. Dvůr Králové nad Labem. NOVINY ZDARMA KR ÁLOVÉDVORSKÉ R ADNICE Vydává město Dvůr Králové nad Labem Číslo 3/2013 Vychází 2. dubna 2013 www.dvurkralove.cz Zakládáme Místní akční skupinu MAS Královédvorsko, o. s. Obcím na Královédvorsku

Více