Závěrečné stanovisko

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Závěrečné stanovisko"

Transkript

1 V Brně dne 2. prosince 2011 Sp. zn.: 5383/2010/VOP/EHŠ Závěrečné stanovisko ve věci podnětu paní V.P. A Na základě podání paní V.P. (dále také stěžovatelka ), bylo ve smyslu ustanovení 14 zákona č. 349/1999 Sb., o veřejném ochránci práv, ve znění pozdějších předpisů, zahájeno šetření Úřadu práce ČR kontaktního pracoviště B. (dále také úřad práce nebo ÚP ) a Ministerstva práce a sociálních věcí (dále také MPSV ) při rozhodování o sankčním vyřazení stěžovatelky z evidence uchazečů o zaměstnání. Ve zprávě o průběhu šetření byla ve smyslu ustanovení 18 odst. 1 zákona o veřejném ochránci práv v postupu ÚP a MPSV konstatována pochybení spočívající v nerespektování zásady materiální pravdy a dalších zásad správního řízení, nezjištění skutkového stavu věci bez důvodných pochybností a neprovedení důkazů potřebných ke zjištění stavu věci. Nedílnou součástí tohoto závěrečného stanoviska je výše zmíněná zpráva o průběhu šetření, jež obsahuje podrobné objasnění mých závěrů a na kterou v podrobnostech odkazuji. B S výše uvedenou zprávou byl podle ustanovení 18 odst. 1 zákona o veřejném ochránci práv seznámen ředitel Úřadu práce ČR kontaktního pracoviště B. a ředitel odboru koncepcí trhu práce a odboru služeb trhu práce Ministerstva práce a sociálních věcí Mgr. Karel Machotka, kteří byli vyzváni, aby se k mým zjištěním vyjádřili. Oba shodně uvedli, že stěžovatelka se měla dostavit na Úřad práce v B., pobočku v K. dne , kdy v tento den byly úřední hodiny od 8:00 do 13:00 hod. Na úřad práce se však stěžovatelka dostavila dne a do protokolu o ústním jednání uvedla, že měla zafixované, že má přijít na úřad práce dne Svůj omyl si uvědomila až odpoledne a kolem 14:00 hod. se marně pokoušela na úřad práce dovolat, což ovšem nebylo možno ověřit. Dále sdělila, že se dne stěhovala, na byt jí přišla sociálka z města a že v rámci těchto starostí na termín zapomněla. Úřady dále sdělily, že stěžovatelka byla řádně seznámena se svými právy a povinnostmi, protokol o ústním jednání přečetla, podepsala a výslovně se vzdala lhůty pro doplnění vyjádření.

2 Důvody uvedené stěžovatelkou byly posouzeny jako ryze soukromé, nikoli jako vážné ve smyslu ustanovení 5 písm. c) zákona o zaměstnanosti. Ve zprávě Městského úřadu v K. je uvedeno, že místní šetření z důvodu ukončení nájmu bytu probíhalo v době od 11:00 do 12:30 hod., z čehož dle sdělení úřadů vyplývá, že stěžovatelka měla dostatek času dostavit se na úřad práce kdykoli v úředních hodinách, popř. se omluvit. Se stanoveným termínem byla stěžovatelka seznámena dne Omyl ohledně stanoveného termínu nelze brát jako vážný osobní důvod ve smyslu zákona o zaměstnanosti. Jak plyne z vyjádření úřadů, je povinností uchazeče, aby si dostupnou technikou zabezpečil, že na termín nezapomene. S ohledem na skutečnost, že se nejednalo o nucené soudní vystěhování, ale o dobrovolné, je nutné jej hodnotit jako čistě soukromou záležitost, nikoli jako vážný osobní důvod. Stěhování nadto časově nebránilo ve splnění povinnosti vůči úřadu práce. Dotčené úřady se dále domnívají, že zásada materiální pravdy nebyla porušena. Úřad práce stěžovatelku řádně poučil o právech a povinnostech, ověřil všechna uvedená tvrzení a není jeho povinností zjišťovat, zda měla i jiné důvody, které neuvedla. Závěrem vyjádření je konstatováno, že dotčené úřady na svém rozhodnutí trvají a nesdílí názor, že rozhodnutí o vyřazení z evidence uchazečů o zaměstnání pro maření součinnosti je v rozporu s právními předpisy. Na svých závěrech uvedených ve zprávě o průběhu šetření trvám. C Mám nepochybně za prokázané, že koncem října 2010 se stěžovatelka nacházela ve svízelné situaci. Dne se stěhovala a nečekaně se do bytu dostavila sociální pracovnice na šetření a řešily předání bytu. Rovněž v důsledku ztráty zaměstnání přišla jako samoživitelka o značnou část příjmů, nebyla schopna hradit pravidelně nájemné, a proto jí byla dána výpověď z nájmu bytu. Pod vlivem složité osobní i finanční situace byla snížena její koncentrace, a lze proto pochopit, že v tomto okamžiku došlo k omylu data schůzky na úřadu práce právě s ohledem na její psychický stav. Úřad práce ani MPSV stěžovatelkou uvedené skutečnosti neakceptoval jakožto vážné důvody ve smyslu zákona o zaměstnanosti, přičemž shledal stěžovatelkou tvrzené skutečnosti bez právního významu. Dopustil se tak dle mého názoru nevstřícného, velmi restriktivního a formalistního výkladu zákonných ustanovení, který se však svým dopadem dostal do rozporu se základními zásadami správního řízení (viz níže). Připouštím sice, že izolovaně by se skutečně ono opomenutí stěžovatelky v termínu schůzky jevilo jako pouhá nepozornost, která by nemohla být posouzena jako vážný důvod ve smyslu ustanovení 5 písm. c) zákona o zaměstnanosti. Nicméně právě takto, odděleně od osobní, rodinné a sociální situace stěžovatelky, nemohou být jednotlivé skutečnosti posuzovány, ale musejí být chápány v souvislosti s ostatními relevantními okolnostmi. Teprve při zasazení do celistvého pohledu na situaci stěžovatelky, a s ohledem k němu, mělo být ono opomenutí interpretováno 2

3 a hodnoceno. Tímto způsobem ovšem dotčené úřady nepostupovaly. 1 Kumulace důvodů uvedených stěžovatelkou by při prokázání a doložení musela vést k závěru, že zde existovaly minimálně důvody uvedené v ustanovení 5 písm. c) bodu 7 zákona o zaměstnanosti, obzvláště když výčet důvodů v tomto ustanovení je toliko demonstrativní. Rovněž skutečnosti spočívající v osobnosti uchazeče a jeho případné snaze aktivně hledat zaměstnání jsou bezpochyby jedním z hodnotících kritérií při posuzování jiných vážných důvodů, a jako takové byly zcela opomenuty. 2 Došlo tak k popření koncepce veřejné správy jako služby veřejnosti (v podrobnostech odkazuji na svou zprávu o průběhu šetření) a k porušení zásady vyslovené v ustanovení 2 odst. 4 správního řádu: Správní orgán dbá, aby přijaté řešení bylo v souladu s veřejným zájmem a aby odpovídalo okolnostem daného případu. Veřejným zájmem, který plní, a základní funkcí, kterou zastává úřad práce, je zprostředkování zaměstnání. K tomuto účelu má veškerá činnost úřadu vést. Účelem činnosti úřadu práce je zprostředkovat uchazečům zaměstnání, a nikoli je vyřazovat (tento postup je krajním opatřením, a nikoli běžným nástrojem řešení agendy úřadu práce). Úřady dále měly před vydáním rozhodnutí o vyřazení zjišťovat veškeré relevantní okolnosti, které by svědčily pro případné vážné důvody na straně uchazeče, a v souladu s ustanovením 3 správního řádu postupovat tak, aby zjistily skutečný stav věci, resp. stav věci, o němž nejsou důvodné pochybnosti, a to v rozsahu, který je nezbytný pro soulad postupu úřadu s požadavky uvedenými v ustanovení 2 správního řádu (zásada materiální pravdy). Mám za to, že v daném případě tak úřady nepostupovaly, a nemohu akceptovat námitku úřadu práce, že ověřil všechna uvedená tvrzení stěžovatelky. K tomu uvádím, že prvoinstanční orgán a následně ani Ministerstvo práce a sociálních věcí se nezabývaly bližšími okolnostmi souvisejícími se stěhováním stěžovatelky, tj. např. skutečností, zda se nejednalo o soudní vyklizení nemovitosti apod. Úřad práce si tuto skutečnost prokazatelně písemně ověřil až v březnu 2011 a Ministerstvo práce a sociálních věcí se touto skutečností nezabývalo vůbec. Tímto postupem se jednání správních orgánů dostalo do rozporu také s ustanovením 2 odst. 2 správního řádu, neboť svojí nečinností úřady nevyhověly požadavku ochrany oprávněných zájmů účastníka správního řízení. Je proto zarážející tvrzení orgánů, že s ohledem na skutečnost, že se nejednalo o soudní vystěhování, je nutné jej hodnotit jako čistě soukromou záležitost, nikoli jako vážný osobní důvod, když tuto skutečnost před vydáním svých rozhodnutí úřady ani neověřovaly. K argumentům, že sociální šetření (ohledně kterého rovněž nebyly zjišťovány relevantní skutečnosti, resp. byly zjišťovány úřadem práce až v rámci odvolacího řízení, ačkoliv stěžovatelka sociální šetření úřadu práce uvedla již ) z důvodu ukončení nájmu bytu probíhalo v době od 11:00 do 12:30 hod., z čehož vyplývá, že stěžovatelka měla dostatek času dostavit se na úřad práce v úředních hodinách, uvádím, že sociální šetření bylo neohlášené a stěžovatelka nemohla tušit, že se sociální pracovnice do bytu dostaví, potažmo tedy pokud by tak zamýšlela, že od 11:00 hod. (kdy jsou stále úřední hodiny) nebude možné se na úřad práce dostavit. V tomto bodu lze současně odkázat na zásadu správního řízení vyslovenou v ustanovení 4 odst. 2 správního řádu, kterou se měl správní orgán řídit, neboť se 1 Shodně viz např. rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne , sp. zn.: 4Ads 161/ Shodně viz např. rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne , sp. zn.: 4Ads 161/

4 jedná o obecný požadavek kladený na postup orgánu ve správním řízení: správní orgán v souvislosti se svým úkonem poskytne dotčené osobě přiměřené poučení o jejích právech a povinnostech, je-li to vzhledem k povaze úkonu a osobním poměrům dotčené osoby potřebné. Jestliže tedy v daném případě stěžovatelka tvrdila důvod, který měl zřejmou souvislost s jejím nedostavením se k jednání na úřadu práce, a svým důsledkem by měl zásadní vliv na závěr správního rozhodnutí, bylo povinností správního orgánu poučit stěžovatelku o nutnosti doložení této tvrzené skutečnosti. Totéž platí i ohledně tvrzeného stěhování stěžovatelky. Navíc mám za to, že předem neohlášené sociální šetření mělo být považováno za jiný vážný důvod ve smyslu ustanovení 5 písm. c) bodu 7, a to dle mého názoru jako jeden vážný důvod v řetězci řady dalších vážných důvodů, posuzovaných komplexně. Jak jsem již uvedl výše, správní orgány měly především přistupovat ke stěžovatelce vstřícně a snažit se pochopit její situaci ve svém celku. 3 Teprve při komplexním poznání situace stěžovatelky, která by bez pochybností značila, že došlo k maření činnosti úřadu práce bez vážných důvodů, ji mohl správní orgán vyřadit z evidence uchazečů o zaměstnání. Správní orgán však neprojevil žádnou aktivní snahu pro seznámení se s důvody, které stěžovatelka uváděla pro vysvětlení své nepřítomnosti na úřadu práce ve stanoveném termínu. I bez ohledu na případné hodnocení těchto důvodů lze konstatovat, že správní orgány v tomto nedostály výše uvedeným požadavkům správního řádu. Nadto důvody, které stěžovatelka uváděla, by při jejich prokázání měly relevantní dopad na okolnosti jejího opomenutí, a jako takové měly ve správním orgánu vzbudit pochybnosti o naplnění podmínek maření součinnosti s úřadem práce. V případě stěžovatelky se navíc jednalo o osobu, u níž měl úřad práce brát zvláštního zřetele k její situaci a věnovat jí zvýšenou péči ve smyslu ustanovení 33 zákona o zaměstnanosti. U stěžovatelky byl dán důvod uvedený pod písm. g), neboť stěžovatelka se přechodně ocitla v mimořádně obtížných poměrech. Úřad práce proto měl obzvláště dbát na pomoc a snahu o pochopení situace stěžovatelky. Mohu tedy shrnout, že správní orgány ani u jednoho z uvedených důvodů neprojevily snahu o zjištění skutečného stavu věci a bez dalšího vyslovily závěr, že uvedené skutečnosti nejsou relevantními právními důvody. Dopustily se tak procesněprávního i hmotněprávního pochybení. D Trvám na tom, že se ÚP i MPSV dopustily procesněprávních pochybení, spočívajících v nerespektování zásady materiální pravdy a dalších zásad správního řízení, nezjištění skutkového stavu věci bez důvodných pochybností a neprovedení důkazů potřebných ke zjištění stavu věci. Rovněž tak se dopustily i hmotněprávního pochybení, spočívajícího v neposouzení stěžovatelkou uváděných důvodů relevantními, resp. vážnými ve smyslu zákona o zaměstnanosti. ÚP navrhuji v souladu s ustanovením 19 zákona o veřejném ochránci práv, následující opatření k nápravě: 3 Shodně též rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne , č. j.: 4Ads 20/

5 - seznámit zaměstnance úřadu práce, kteří jsou pověřeni zpracováním příslušné a související agendy, se závěry veřejného ochránce práv obsaženými ve zprávě o šetření a v tomto stanovisku a přijmout opatření k eliminaci obdobného pochybení v budoucnu. Ministerstvu práce a sociálních věcí navrhuji v souladu s ustanovením 19 odst. a) zákona o veřejném ochránci práv, následující opatření k nápravě: - zahájení přezkumného řízení z moci úřední a přezkoumání předmětného rozhodnutí Úřadu práce ČR kontaktního pracoviště B. v plném rozsahu. V souladu s ustanovením 18 odst. 2 a 20 odst. 1 zákona o veřejném ochránci práv žádám ředitele Úřadu práce ČR kontaktního pracoviště B. a ředitele odboru koncepcí trhu práce a odboru služeb trhu práce Ministerstva práce a sociálních věcí Mgr. Karla Machotku, aby mi do 30 dnů od doručení závěrečného stanoviska sdělili, zda navrhovaná opatření k nápravě přijali. JUDr. Pavel V a r v a ř o v s k ý v. r. veřejný ochránce práv (stanovisko je opatřeno elektronickým podpisem) 5

ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY 4 Ads 124/2013-82 ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Dagmar Nygrínové a soudců JUDr. Jiřího Pally a Mgr. Aleše Roztočila v právní

Více

Zpráva o šetření. ve věci podnětu pana L. A Obsah podnětu

Zpráva o šetření. ve věci podnětu pana L. A Obsah podnětu I. Dokud není soudem pravomocně rozhodnuto o tom, že rozvázání pracovního poměru je neplatné, považuje se rozvazovací úkon za platný a pracovní poměr za skončený ke dni, kdy měl skončit podle úkonu, který

Více

Zpráva o šetření. ve věci podnětu J. V. A - Obsah podnětu

Zpráva o šetření. ve věci podnětu J. V. A - Obsah podnětu V Brně dne 24.9.2010 Sp. zn. 1527/2010/VOP/JB Zpráva o šetření ve věci podnětu J. V. A - Obsah podnětu dne 8. 3. 2010 se na veřejného ochránce práv obrátil pan J. V., který si stěžoval na postup Úřadu

Více

Pokračování 2 59A 32/2014

Pokračování 2 59A 32/2014 59A 32/2014-172 ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Krajský soud v Ústí nad Labem, pobočka v Liberci, rozhodl v senátu složeném z předsedkyně Mgr. Lucie Trejbalové a soudců Mgr. Karolíny Tylové,

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 4 Ads 86/2008 198 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Dagmar Nygrínové a soudců JUDr. Marie Turkové a JUDr.

Více

Zpráva o šetření. ve věci pana D.M.

Zpráva o šetření. ve věci pana D.M. I. Je právem, nikoliv povinností nezaopatřeného dítěte pokračujícího ve studiu setrvat do 26 let dobrovolně v dětském domově i po nabytí zletilosti a ukončení ústavní výchovy. Úřad práce při hodnocení

Více

Zpráva o šetření. z vlastní iniciativy veřejného ochránce práv ve věci výkonu sociálně-právní ochrany nezl. J.G. A Obsah podnětu

Zpráva o šetření. z vlastní iniciativy veřejného ochránce práv ve věci výkonu sociálně-právní ochrany nezl. J.G. A Obsah podnětu OSPOD je povinen doporučit osobám, jež fakticky převzaly dítě do péče, nejen právně vhodnou formou náhradní rodinné péče, ale rovněž je upozornit na souvislosti týkající se sociálních dávek (v daném případě

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 4 Ads 163/2011-163 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Dagmar Nygrínové a soudců JUDr. Jaroslava Vlašína a

Více

Zpráva o výsledku šetření

Zpráva o výsledku šetření V Brně dne 24. února 2011 Sp. zn.: 4398/2010/VOP/KP Zpráva o výsledku šetření na základě podnětu paní J. ve věci postupu OSPOD týkajícího se i její osoby při výkonu sociálně-právní ochrany nezl. P. A -

Více

R O Z H O D N U T Í. 11 Kse 8/2009-99

R O Z H O D N U T Í. 11 Kse 8/2009-99 11 Kse 8/2009-99 R O Z H O D N U T Í Kárný senát Nejvyššího správního soudu složený z předsedkyně senátu Mgr. Daniely Zemanové a jeho členů: JUDr. Petra Gemmela, Mgr. Věroslava Řezáče, JUDr. Aleny Mátlové,

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.:úohs-s500/2012/vz-2307/2013/522/vfr Brno 5. února 2013

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.:úohs-s500/2012/vz-2307/2013/522/vfr Brno 5. února 2013 *UOHSX004PCQV* UOHSX004PCQV ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.:úohs-s500/2012/vz-2307/2013/522/vfr Brno 5. února 2013 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112 zákona

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 2 As 93/2008-115 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Miluše Doškové a soudců Mgr. Radovana Havelce a JUDr.

Více

Zpráva o šetření. ve věci společnosti M. r., s. r. o.

Zpráva o šetření. ve věci společnosti M. r., s. r. o. I. Podá-li účastník zadávacího řízení podnět k přezkumu úkonů zadavatele místo návrhu na zahájení řízení podle zákona o veřejných zakázkách, nestává se účastníkem řízení u Úřadu na ochranu hospodářské

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 4 Ads 2/2010-50 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Dagmar Nygrínové a soudců JUDr. Marie Turkové a JUDr. Jiřího

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 4 Ads 95/2009-99 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Dagmar Nygrínové a soudců JUDr. Marie Turkové a JUDr.

Více

O d ů v o d n ě n í : 1. Předmět řízení před finančním arbitrem a zkoumání podmínek řízení

O d ů v o d n ě n í : 1. Předmět řízení před finančním arbitrem a zkoumání podmínek řízení F i n a n č n í a r b i t r Legerova 1581/69, 110 00 Praha 1 Nové Město Tel. 257 042 094, e-mail: arbitr@finarbitr.cz Evidenční číslo: 6913/2013 Registrační číslo (uvádějte vždy v korespondenci): 137/SU/2012

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 5 Afs 143/2006-72 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Ludmily Valentové a soudkyň JUDr. Lenky Matyášové

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 5 Afs 133/2004-75 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Václava Novotného a soudkyň JUDr. Lenky Matyášové

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 5 Afs 174/2006-70 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Ludmily Valentové a soudkyň JUDr. Lenky Matyášové

Více

se sídlem Sokolovská 219, Praha 9 poštovní přihrádka 02, 225 02 Praha 025 Praha 15.12.2014 Čj. ČTÚ-53 370/2014-603

se sídlem Sokolovská 219, Praha 9 poštovní přihrádka 02, 225 02 Praha 025 Praha 15.12.2014 Čj. ČTÚ-53 370/2014-603 se sídlem Sokolovská 219, Praha 9 poštovní přihrádka 02, 225 02 Praha 025 Praha 15.12.2014 Čj. ČTÚ-53 370/2014-603 Na základě rozkladu, který podala dne 17. 7. 2014 obchodní společnost PPL CZ s.r.o., IČO

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 7 Afs 81/2012-60 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedkyně JUDr. Elišky Cihlářové a soudců JUDr. Karla Šimky a JUDr. Jaroslava

Více

AKTUALIZACE ZÁKON O ZAMĚSTNANOSTI. Komentář

AKTUALIZACE ZÁKON O ZAMĚSTNANOSTI. Komentář AKTUALIZACE ZÁKON O ZAMĚSTNANOSTI Komentář ČÁST SEDMÁ KONTROLNÍ ČINNOST 125 (Orgány kontroly) Kontrolní činnost na úseku zaměstnanosti vykonávají Státní úřad inspekce práce, oblastní inspektoráty práce,

Více

Česká republika NÁLEZ Ústavního soudu. Jménem republiky

Česká republika NÁLEZ Ústavního soudu. Jménem republiky Česká republika NÁLEZ Ústavního soudu Jménem republiky Ústavní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy senátu Radovana Suchánka, soudce zpravodaje Pavla Rychetského a soudce Vojtěcha Šimíčka v řízení

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 8 As 31/2012-76 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Michala Mazance a soudců Mgr. Davida Hipšra a JUDr. Jana Passera

Více

Zpráva o šetření ve věci pana J.V.

Zpráva o šetření ve věci pana J.V. I. Je-li pojišťovna povinna šetření škodní události provést s odbornou péčí a obezřetně ( 6 zákona o pojišťovnictví), je povinna k tomu využít veškerá svá oprávnění. Mezi tato opatření patří i právo nahlížet

Více

Průběžná zpráva o výsledku šetření

Průběžná zpráva o výsledku šetření Je povinností kontrolujícího, aby úplně zjistil skutkový stav věci, a to zejména pokud jde o zjišťování plnění povinností kontrolovaného podle ustanovení 5 zákona o ochraně osobních údajů. Stejně tak je

Více

Město Česká Lípa, IČ 260428, se sídlem T. G. Masaryka 1, 470 01 Česká Lípa zast. JUDr. Stanislavem Kadečkou, Ph.D., advokátem

Město Česká Lípa, IČ 260428, se sídlem T. G. Masaryka 1, 470 01 Česká Lípa zast. JUDr. Stanislavem Kadečkou, Ph.D., advokátem Fráni Šrámka 1139/2 Hradec Králové 500 02 www.akhradec.cz tel.: +420 495 510 765 fax: +420 495 581 970 e-mail: sekretariat@akhradec.cz Zn. 275/11 Krajský soud v Ústí nad Labem - pobočka v Liberci U Soudu

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 1 Afs 7/2012 22 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Marie Žiškové a soudců JUDr. Lenky Kaniové a JUDr. Zdeňka

Více

Zpráva o šetření. postupu Městského úřadu Brandýs nad Labem-Stará Boleslav a Krajského úřadu Středočeského kraje ve věci podnětu Ing. J. S.

Zpráva o šetření. postupu Městského úřadu Brandýs nad Labem-Stará Boleslav a Krajského úřadu Středočeského kraje ve věci podnětu Ing. J. S. I. Není-li podnikatel sám spoluvlastníkem nemovitosti ve spoluvlastnictví jiných osob, do níž umisťuje své místo podnikání (resp. sídlo), musí své užívací právo k ní doložit ( 46 odst. 1 písm. f/ živnostenského

Více

Zpráva o šetření. ve věci vyjmutí pozemků z území vesnické památkové rezervace Doubrava. A Obsah podnětu

Zpráva o šetření. ve věci vyjmutí pozemků z území vesnické památkové rezervace Doubrava. A Obsah podnětu Prohlášení památkové ochrany území se děje právním předpisem vydaným buď vládou (nařízením vlády v případě památkové rezervace) nebo ministerstvem (vyhláškou ministerstva kultury v případě památkové zóny).

Více