Oceňování ve facility managementu

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Oceňování ve facility managementu"

Transkript

1 Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra financí a ekonomie Oceňování ve facility managementu Diplomová práce Autor: Bc. Lenka Dufková Finance Vedoucí práce: Ing. Petr Ort, Ph.D. Praha Duben 2014

2 Prohlášení: Prohlašuji, že jsem diplomovou práci zpracovala samostatně a v seznamu uvedla veškerou použitou literaturu. Svým podpisem stvrzuji, že odevzdaná elektronická podoba práce je identická s její tištěnou verzí, a jsem seznámena se skutečností, že se práce bude archivovat v knihovně BIVŠ a dále bude zpřístupněna třetím osobám prostřednictvím interní databáze elektronických vysokoškolských prací. V Praze, dne 24. dubna 2014 Lenka Dufková

3 Poděkování Chtěla bych poděkovat panu Ing. Petru Ortovi, Ph.D. za odbornou pomoc a mnoho užitečných rad při tvoření diplomové práce.

4 Anotace: Tato diplomová práce je koncipovaná do tří částí. V první části se zaměřuji na téma facility management. Jednotlivé obory a vybrané činnosti facility managementu, roli facility manažera. Druhá část obsahuje shrnutí metod oceňování nemovitostí na tržních principech. V poslední části diplomové práce se věnuji investicím, investičních projektů. Investiční rozhodování s příkladem ocenění nemovitosti. Klíčová slova: facility management, ocenění, investice, cena, hodnota Annotation: This thesis is divided into three parts. The first part focuses on facility management. Individual disciplines and specific activities of facility management, facility manager role. The second part contains a summary of the methods of valuation of properties on market principles. In the last part of the thesis is devoted to investment, investment projects. Investment decisions with examples of real estate valuation. Keywords: facility management, valuation, investment, price, value.

5 Obsah: Úvod Facility management Historie managementu Facility managementu Obory Facility managementu Pojmy a jijich definice Cíl a úrověn facility managementu Normy facility management Outsourcing Oceňování ve facility managementu Hodnota a cena Základní pojmy Vlastnické právo Životnost a opotřebení staveb Facility management v technické správě Metody oceňování na tržních principech Porovnávací metoda Potřebné údaje majetku jako celku při oceňování Nákladová metoda Potřebné údaje pro výpočet tržní hodnoty nákladovou metodou Metoda příjmová Potřebné údaje pro výpočet tržní hodnoty výnosovou metodou Investiční rozhodování Investice Členění investic Příprava a realizace investičních projektů Předinvestiční fáze Provozní fáze Postinvestiční fáze Oceňení Závěr Seznam použité literatury

6 Úvod Snahou mé diplomové práce je přiblížit facility management jako samostatný obor, který svými nástroji dokáže zvýšit hodnotu nemovitost, snížit náklady a zhodnotit ekonomické využití nemovitosti. Téma oceňování ve facility managementu jsem zvolila z důvodu dynamického růstu na trhu. S facility managentem se v dnešní době setkáváme téměř deňe. Diplomová práce je koncipovaná do tří částí. V první části diplomová práce se zaměřuji na facility management, jeho činnost a obory. Roli facility managera v facility managementu. V druhé části diplomové práce se zabývám oborem oceňování nemovitostí na tržních principech. Základními metody oceňování na tržních principech. V závěrečné části diplomové práce je kapitola investice. Objasnění postupů při investičním rozhodováním. Ocenění nemovitosti na tržních principech. Zvolené metody zpracování V diplomové práci jsem si určila tyto cíle: Podat popis pojmů, norem a principů týkajících facility managementu. Dále popsat metody a možnosti ocenění nemovitostí na tržních principech. Zaměřit se na investiční rozhodování, vzájemnou souvislost investičního rozhodování s facility managementem. 6

7 1. Facility management 1.1. Historie facility managementu Počátky vzniku facility managementu zasahují do sedmdesátých let na území Spojených států amerických. Obsahem jeho náplně byly zejména služby související se správou a provozem nemovitého majetku a budov. Velká změna nastala během provozu budovy, kdy bylo důležité splňovat požadavky dynamického rozvoje a vývoje společnosti, jak ve směru technického i ekonomického. Z dané situace vyplívaly požadavky k profesionálnímu řešení technického zázemí budovy, bezpečnosti osob a věcí. Postupem času se ke službám související se správou a provozem budov přidaly podpůrné činnost. Mezi které patři správa energií, revize a oprava technického zařízení budovy, údržba, úklidové práce, účtování nájemného a služeb s tím souvisejících, recepce, bezpečnostní služby skladovací služby a další. V osmdesátých letech minulého století došlo k založení základny pro asociaci facility managementu ve Spojených státech amerických, která byla prvním krokem pro založení asociace IFMA (International Facility Management Association) v roce V Evropě se facility management objevil až začátkem devadesátých let, zejména ve státech Velká Británie, Francie, země Beneluxu, Skandinávské země a Německa. V České republice až koncem devadesátých let. V dubnu 2000 byla Česká republika začleněna do asociace Facility Managerů IFMA. V současné době sdružuje asociace IFMA více než osmnáct tisíc členů z šedesáti zemí. Výsledným efektem vzájemných vazeb, předávání poznatků a zkušeností je posílení všech procesů a úspěšného nasazení facility managementu do procesu strategického a taktického plánování Facility management Metoda, jak v organizacích sladit pracovní prostředí, pracovníky a pracovní činnosti. Všeo becně uznávaná definice principů Facility managementu je nazývaná 3P Do Facility managementu spadají tyto oblasti: 1. Lidské zdroje pracovníci 2. Činnosti práce, procesy 7

8 3. Místo výkonu činnosti pracoviště Sloučením těchto složek se vytvářejí podmínky, které zkvalitňují práci každého pracovníka na pracovišti a vedou k zefektivnění činnosti společnosti. Tuto definici lze vyjádřit i graficky 1 Obr. č. 1: Definice 3P Facility management nabízí kompletní soubor jednotlivých služeb zahrnutých do celkového provozního souboru činností. Provozní soubor: Technický facility management řízení provozu, údržba, opravy, rekonstrukce, likvidace, energetický management, požární ochrana Facility management infrastruktury bezpečností služby, recepce, doručovací služby, stěhovací služby, kopírovací služby, telefonní služby, údržba zeleně, úklid Komerční facility management vyúčtování vedlejších nákladů, rozpočty, management ploch, ekonomika pronájmu, management smluv a investic Služby doprovázející optimalizace nákladů, optimalizace energií, životní cyklus budov, bezpečnost práce a ochrana životního prostředí 1 8

9 1.3. Obory Facility managementu Mezi obory, které mají mnoho společného a navzájem se doplňují, patří: Property management správa prostor, maximální využití prostor majetku. Dosažení takových podmínek, které vyhovují uživatelům prostor, po stránce ekonomických, provozních i fyzických. Asset management správa majetků (aktiv), systematická činnost správy a oprav majetku provozovaná v průběhu životního cyklu majetku Facility management zajištění podpůrných služeb uživatelům a pracovníkům Společným cílem property, asset i facility managementu je optimalizace výnosů, snížení nákladů ve správě majetku, celková podpora uživatelů, kompletní servis uživatelům, rychlé a kvalitní vyřízení požadavků. Náplně těchto oborů se velice prolíná a má být chápaná jako celek Pojmy a jejich definice 2 Facility management Sjednocení činností v rámci organizace k zajištění a rozvoji sjednaných služeb. Její aplikace mohou organizace dosáhnout snížení nákladů. Facility manager zabezpečuje optimální a efektivní řízení všech úkonů tak, aby veškerá zařízení a technologie byly optimálně funkční v souladu s potřebami jejich uživatelů. Facility Services (podpůrné procesy) procesy v organizacích, které podporují hlavní činnost. Patří sem oblast ekonomických agend, komunikace, informační technologie a oblast správy a využití movitého i nemovitého majetku včetně všech souvisejících služeb. Služby facility managementu Podpůrné zajišťování základních činností společnosti dodávané interním nebo externím poskytovatelem. Integrované služby facility managementu Soubor služeb facility managementu, které jsou navzájem provázány. 2 9

10 Area management (řízení ploch) správa určení, zatřídění a využití jednotlivých ploch nemovitostí. Nedílnou součástí je přesná adresace všech nákladových položek vztažených vždy na konkrétní plochy. Odběratel facility managementu Organizační jednotka, která specifikuje a objednává dodávku FM-služeb v rámci termínů a podmínek FM-smlouvy. Due diligence (obvyklá opatrnost) sestavení, smysluplné vyhodnocení o ověření informací o organizaci na příslušné úrovni facility managementu - smlouvy, potřebné pro vyhodnocení správnosti a komplexnosti v patřičném stádiu vypracování dohody. Dodavatel facility managementu Organizace, která je smluvně zavázána zajistit FM-služby a je zodpovědná za vykonání předmětu. Poskytovatel služeb facility managementu Organizace, která poskytuje klientovi komplexní soubor FM-služeb v rámci termínů a podmínek FM - smlouvy. Projekt manager Zodpovědná osoba, která se podílí na řízení projekt v organizaci. Nositel know-how v oblasti projektového řízení. Risk management Analýza jednotlivých procesů, stanovení míry rizika, definice a zhodnocení míry dopadu, omezení negativních následků. Smlouva o facility managementu Psaná nebo ústní smlouva mezi klientem a interním nebo externím dodavatelem služeb stanovující termíny a podmínky poskytování FM - služeb. Technická infrastruktura (technická zařízení budov TZB) požadavky klienta na technické vybavení budovy jsou uspokojovány službami, které zajišťují příjemné klima, světlo/stín, elektrický proud, vodu a plyn. 10

11 1.5. Cíl a úroveň facility managementu Cílem facility managementu je ulehčit organizaci od řešení komplikací s podpůrnými činnostmi a zefektivnit jejich vzájemné působení. Výsledkem tohoto stavu by měl být efektivní ekonomický provoz. Přínosy facility managementu: - určení zodpovědné osoby, která řídí komunikaci - optimální využití provázanosti pracovníků, pracoviště a činnosti - jednotné vedení evidence služeb - jednoznačnost stavu a kvality služeb a nákladů na jejich provedeni Přínos facility managementu zaznamenáme v delším časovém odstupu, zejména: snížení nákladů, efektivnější zaměření na hlavní odvětví činnosti, variabilní nákladová struktura, zvýšení rychlosti procesu, zkvalitnění služeb, inovace, úspora kapitálu. Pro zajištění požadovaných výsledků musí být facility management důkladně seznámen s představou a vizí organizace. Formy poskytování podpůrných služeb lze zařadit z časového hlediska do tří úrovní (obr.2) 3 : - strategická úroveň dosažení dlouhodobých cílů - taktická úroveň dosažení střednědobých cílů - operativní úroveň dosažení krátkodobých cílů Obr. č.2: Úroveň rozhodování a jejich časová působnost 3 KUDA, F., BERÁNKOVÁ, E. a kol., Facility management v technické správě a údržbě budov, Příbram: Professional Publishing, 2012, ISBN

12 Strategická úroveň zahrnuje zejména procesy: - firemní strategií a její změnami, - vývoj firemní facility management strategie - investice a strategické projekty - hlášení a vedení firmy - analýza rizik - vedení a kontrola facility managementu řízení Taktická úroveň zahrnuje zejména tyto procesy: - facility management plánování, - hodnocení výkonu zařízení, - návrh využití prostor a jeho sledování - výkonosti facility managementu zařízení - řízení smluv, poskytovatele, týmu - kontrola zdraví, ochrany a prostředí - evidence zařízení - komunikace a změnová řízení Provozní úroveň zahrnuje zejména procesy: - sledování a vyhodnocování výkonu facility managementu - sběr dat a administrace - hlášení podle zařízení a služeb - provoz zařízení, údržba, stěhování a bezpečnost - ochrana, úklid, komunikace s koncovými uživateli - poštovní služby, stravování - venkovní úklid - helpdesk, požadavky 4 4 KUDA, F., BERÁNKOVÁ, E. a kol., Facility management v technické správě a údržbě budov, Příbram: Professional Publishing, 2012, ISBN

13 1.6. Normy facility managementu Základy facility managementu v Evropě stanovuje EU norma u nás označovaná ČSN EN facility management 5. ČSN EN Facility management - Část 1: Definice a terminologie vymezuje oblast facility managementu, přibližuje základní pojmy a definice. Norma definuje tzv. tvrdé služby (FM služby vztahující se k prostoru a infrastruktuře) a měkké služby (FM služby vztahující se k lidem a organizaci). ČSN EN Facility management - Část 2: Průvodce přípravou FM smluv pomáhá s přípravou FM smluv, kde základním předpokladem je smlouva mezi klientem a FM poskytovatelem a poskytnutí souboru FM služeb (nikoliv smlouva na jednotlivé FM služby). pr EN Facility management - Část 3: Návod jak dosáhnout/zajistit kvalitu ve facility managementu - v procesu schvalování pr EN Facility management - Část 4: Taxonomie facility managementu - Klasifikace a struktura - v procesu schvalování pr EN Facility management - Část 5: Průvodce rozvojem a zlepšením procesů - v procesu schvalování pr EN Facility management - Část 6: Plošné a prostorové měření - v procesu schvalování pr EN Facility management - Část 7: Benchmarking ve facility managementu - v přípravě 1.7. Role facility manažera Facility manažer je klíčová role v celém procesu poskytování služeb facility managementu. Facility manažer musí splňovat podmínky: odbornost, praktické dovednosti a sociální zralost. Do skupiny těchto znalostí a kompetencí můžeme zařadit: zobecněnou životní zkušenost, zdravý selský rozum, vzdělání, nápaditost a kreativnost, experimentování, rozvoj facility managementu. Náplň práce facility manažera obsahuje: 5 13

14 2. vedení a řízení týmu společnosti (plánování, motivace, odměny, komunikace, strategie, služby zákazníkům), 3. plánování (majetek, vybavení, správa ploch), 4. rozpočty a finance (rozpočty, návratnost, reporty, daně, pojištění), 5. projekty (rekonstrukce, přestavby, renovace, výměna, stěhování), 6. technologie (telekomunikační sítě), 7. správa a údržba majetku, 8. doplňkové služby Cíl facility manažeru musí dosáhnout plánovaných cílů, nejnižší náklady, zajistit nezbytnou konkurence schopnost firmy, prosadit efektivnost a účelnost provádění ve společnosti. 2. Outsourcing Slovo outsourcing můžeme přeložit z anglického slova out vně a source.zdroj. Při outsourcingu se jedná o převedení jedné či více aktiv na externí společnosti. Externí společnost provádí aktivity na základě smlouvy. Tato metoda se provozuje již od sedmdesátých let. Outsourcing dělíme na následující úrovně: taktické společnost potřebuje zefektivnit určitou oblast ve společnosti a v outsourcingu hledá rychlejší řešení (např. nedostatek kvalifikovaných lidí) strategické u společností, které využívají outsourcing dlouhodobě, uvědomují si přidanou hodnotu outsourcingu transformační pomáhá při vývoji nové společnosti a její struktuře Důvody pro využívání outsourcingu 9. ekonomické - zaměření na snížení nákladů 10. strategické určení směru vývoje společnosti, vykonávání její činnosti s menším množstvím vlastních zdrojů 11. organizační zvýšení pružnosti, hodnoty výrobků a služeb, hodnoty společnosti 12. procesní zlepšení managementu, provozní výkonnosti, zlepšení informační technologie, získání nových nápadů 13. finanční snížení investic do stálých aktiv, pozitivní vliv na finanční stránku 14. výnosové získání přístupu k novému trhu přes obchodní sít dodavatele 15. nákladové zlepšení kontroly nad náklady, snížení fixních nákladů 14

15 16. zaměstnanecké větší možnosti kariérního růstu zaměstnanců, zvýšení jejich motivace Výhody a nevýhody outsourcingu Výhody pro společnost - důkladnější zaměření na hlavní činnost, - nové technologie bez vedlejších nákladů, rychlejší nástup technologie - odpadá zodpovědnost za oblast a za řízení - redukce investic, podnikové finance se přesouvají na jádro podnikání - sdílení rizika s poskytovatelem Ovlivnění vlastních zdrojů - vysoká operativa - menší riziko úniku interních informací Nevýhody pro společnost - ztráta kontroly nad procesem, závislost na dodavateli - nekontrolovatelné toky vnitřní komunikace mimo podnik - rizika zadavatele, nízké úrovně služeb - rizika krachu dodavatele - možnost vzniku právních problému Nevýhody na vlastní zdroje - odpovědnost za oblast a její řízení - nutnost investice do oblasti - riziko stagnace oblasti Insourcing: Zajištění interních služeb, což jsou vlastní zdroje, pracovníci a organizace. Znamenají realizaci činností pomocí vlastních pracovníků. Insouring je v podstatě začlení původně externě zajišťovaných služeb, procesů a činností zpět dovnitř organizace nebo začlenění cizích procesů do vlastní činnosti s cílem zefektivnit související procesy. 6 6 KUDA, F., BERÁNKOVÁ, E. a kol., Facility management v technické správě a údržbě budov, Příbram: Professional Publishing, 2012, ISBN

16 3. Oceňování ve facility managementu Vzhledem k tomu, že k úkolům facility managementu patří udržovat a zvyšovat tržní hodnotu majetku, je jeho součástí také periodické přeceňování této hodnoty Hodnota a cena Důležité je rozlišovat mezi hodnotou a cenou majetku. Jedná se o dva odlišné pojmy, přestože jsou v praxi velmi často zaměňovány. Při oceňování majetku určujeme tržní hodnotu majetku. Hodnota vytváří základ pro jednání o ceně majetku. Dohodou mezi prodávajícím a kupujícím je určená konečná cena. Hodnota je ekonomický pojem, který se týká peněžního vztahu mezi zbožím a službami, které lze koupit a těmi, kdo je kupují a prodávají. Hodnota není na rozdíl od ceny skutečností, ale odhadem ohodnocení zboží a služeb v daném čase. 7 Tržní hodnota dle IVSC a TEGoVA Odhadnutá částka, za kterou by měl být majetek směn k datu ocenění mezi svolným prodávajícím a nestranným kupujícím v nestranné transakci po náležitém marketingu, ve kterém obě strany jednaly opatrně, bez nátlaku, z vlastní vůle a na základě znalostí Tato definice je rozšířená z definice z Evropské unie a je platná i na trzích kde neplatí komunitární právo. Z této definice vychází většina metodik při ocenění na tržních principech používaných v Evropské unii. IVSC/TEGoVA mezinárodní odborná sdružení odhadců. 8 Tržní hodnota dle českého zákon o oceňování majetku Obvyklou cenou tohoto zákona se rozumí cena, která byla dosažena při prodeji stejného či podobného majetku v obchodním styku ke dni ocenění. Zvažují se všechny okolnosti, které mají vliv na cenu, ale neobsahují vlivy mimořádných okolností trhu, osobní poměry prodávajícího a kupujícího, ani zvláštní oblibu. Tato definice je důležitá, jelikož z ní vycházejí veškeré vyhlášky o oceňování majetku v České republice. 9 7 HÁLEK, V., Oceňování majetku v praxi, Bratislava DonauMedia, 2009, ISBN ORT, P. Oceňování nemovitostí na tržních principech, Bankovní institut vysoká škola, Praha, 2007, ISBN

17 Základní druhy hodnot: Cena - současná hodnota hodnota budoucích peněžních toků z investic směřovaných k současnosti - budoucí hodnota hodnota budoucích peněžních toků směřovaných k datu v budoucnosti - investiční hodnota hodnota pro konkrétního investora pro určení investičního cíle. - účetní hodnota hodnota používaná v účetnictví - zůstatková hodnota pořizovací hodnota majetku snížená o hodnotu opotřebení majetku - přidaná hodnota - finanční ukazatel, který definuje rozdíl mezi kapitálovými náklady a čistým provozním ziskem skutečná zaplacená částka za majetek nebo službu. V současné době se cena stanoví dohodou nebo ocenění podle zvláštního předpisu, dle zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v aktuálním znění, 1 ods.2:,,(2) Cena je peněžní částka a) sjednaná při nákupu a prodeji zboží podle 2 až 13 nebo b) zjištěná podle zvláštního přepisu (zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku o změně některých zákonu) k jiným účelům než k prodeji. 10 Základní druhy cen: - tržní cena - je cena, která odpovídá vyrovnanému vztahu mezi nabídkou a poptávkou. - cena administrativní (zjištěná) cena zjištěná podle cenového předpisu, zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku - cena výchozí pořizovací cena nového majetku bez odpočtu opotřebení - historická je v účetnictví označení pro ocenění složek majetku nebo zdrojů - pořizovací je označení pro cenu, za kterou byl pořízen majetek a zahrnuje cenu pořízení + vedlejší pořizovací náklady - běžná cena z pohledu oceňování jde o skutečné ceny platné ke dni ocenění 9 ORT, P. Oceňování nemovitostí na tržních principech, Bankovní institut vysoká škola, Praha, 2007, ISBN Bradáč, A. a kol. Nemovitosti - Oceňování a právní vztahy. 4. přepracované a doplněné vydání. Praha Linde, a.s., 2007, ISBN

18 - výchozí cena pořizovací cena nového majetku bez odečtení opotřebení - obvyklá cena zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku - cena, která byla dosažena při prodejích stejného, případně obdobného majetku nebo při poskytování stejné či obdobné služby, v obvyklém obchodním styku v tuzemsku ke dni ocenění. - sjednaná cena skutečná cena domluvená při prodeji majetku. Podobně jak tržní cena - reprodukční cena cena, za kterou by bylo možno stejnou nebo porovnatelnou novou věc pořídit v době ocenění bez odpočtu opotřebení Základní pojmy Nemovitost Podle: 119 zák. č. 401/1964 Sb., Občanský zákoník Nemovitosti jsou pozemky a stavby spojené se zemí pevným základem. Stavba - veškerá stavební díla, která vznikla stavební či montážní technologii, bez ohledu na technické provedení, materiály, konstrukce či na účel využitá Dočasná stavba stavba, která je dočasně využívaná. Předem určená doba využívání od stavebního úřadu. Nástavba stavba je stavebně navyšovaná Přístavba stavba se rozšiřuje a je pevně propojení s dosavadní stavbou Budova - nadzemní stavba spojená se zemí pevným základem, která je prostorově soustředěná a navenek převážně uzavřená obvodovými stěnami a střešními konstrukcemi, s jedním nebo více ohraničenými užitkovými prostory. Za vznik budovy je považován okamžik, kdy je patrné její stavebně technické uspořádání a dispozici prvního nadzemního podlaží (minimálně do jednoho metru výšky stěn prvního nadzemního podlaží). Byt - neboli bytová jednotka je samostatná místnost nebo soubor místností, které jsou podle rozhodnutí stavebního úřadu určeny k bydlení. Bytová jednotka vzniká v momentě, kdy je v domě uzavřena tak, že je ohraničena obvodovými stěnami a střešní konstrukcí. 18

19 Nebytový prostor - nebytová jednotka je místnost nebo soubor místností, které jsou určeny stavebním úřadem k jinému využití, než bytová jednotka. Využití obchodní či komerční. Obytný dům - dům je stavba, u níž více jak dvě třetiny plochy souží k bydlení. Do této plochy se nezapočítává plocha domovního vybavení. Rodinný dům - samostatná budova s jedním či několika podlaží určená k bydlení. Součást věci Podle 120 Občanského zákoníku jsou součásti věcí (tedy i nemovitostí) definovány následovně. Součástí věci je vše, co k ní podle povahy náleží a nemůže být odděleno, aniž by se tím věc znehodnotila. Příslušenství nemovitosti Podle 121 Občanského zákoníku ods. 1., vyplývá, že příslušenstvím je samostatnou věcí, které náleží vlastníku věci hlavní a jsou jím určeny k tomu, aby byly s hlavní věcí trvale užívány. Katastr nemovitostí veřejným souborem údajů o nemovitostech v České republice. Zahrnuje popis, soupis a geometrické a polohové určení. Vznikl ke dni na základě zákona č. 344/92 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon) Katastrální mapa soubor geodetických informací katastru nemovitostí. Mapa s velkým meřítkem obsahující body bodových polí, polohopis a popis nemovitostí evidovaných v katastru nemovitostí. List vlastnictví veřejná listina obsahující seznam nemovitostí, které v daném katastrálním území vlastní vlastník a slouží k prokázání vlastnictví. Zjednodušená evidence katastru nemovitostí zjednodušená evidence zemědělských a lesních pozemků, jejichž hranice v terénu neexistují. O tomto pozemku jsou vedeny tyto údaje: druh zjednodušení evidence, parcelní číslo, výměra, údaje o vlastníkovi, údaje o bonitě půdy 19

20 BPEJ Bonitovaná půdně ekologická jednotka je pětimístný číselný kód související se zemědělskými pozemky. Pětimístný číselný kód vyjadřuje hlavní půdní a klimatické podmínky, které mají vliv na ekonomické ohodnocení a mají vliv na produkční schopnost zemědělské půdy. Věcné břemeno jedná se o věcné právo k cizí věci, protože omezuje vlastníka nemovité věci ve prospěch jiného tak, že vlastník je povinen něco strpět nebo něčeho se zdržet. Nejčastější věcná břemena: - věcné břemeno podle listiny, - věcné břemeno jízdy, cesty, chůze - věcné břemeno výměnku, - věcné břemeno užívání, - věcné břemeno spoluužívání, - věcné břemeno braní vody - věcné břemeno údržby a opravy, - věcné břemeno štítové zdi Ocenění věcného břemene Ocenění věcných břemen upravuje 18 zákona č. 151/1997 Sb., tento zákon říká, že práva, která odpovídají věcným břemenům, se oceňují na základě jejich roční výnosnosti. Roční výnos je možné zjistit ze smlouvy, z výsledků dědického řízení nebo také z rozhodnutí příslušného orgánu. Nelze - li ocenění provést na základě tohoto způsobu ocenění se provádí paušální částkou Kč. 11 Výpis z katastru nemovitostí úřední dokument, který obsahuje údaje o nemovitosti, ke které má vlastník nebo jiná oprávněná osoba právní vztah. Katastrální mapa polohopisná mapa velkého měřítka s popisem, které zobrazuje všechny nemovitosti v katastrálním území Pozemek je část zemského povrchu, bez ohledu na to, jakým substrátem je pokryta (zemědělská půda, zastavěná plocha, vodní toky aj.). Podle: 27 zák. č. 344/1992 Sb., O Katastru nemovitosti 11 Zákon 151/1997 Sb., o ocenění nemovitosti 20

21 Pozemek charakterizován jako část zemského povrchu oddělená od sousedních částí hranicí územním správní jednotky nebo hranicí katastrálního území, hranicí vlastnickou, hranicí držby, hranicí druhů pozemků, popř. rozhraním způsobu využití pozemku. Parcela - pozemek, který je geometricky a polohově určen, zobrazen v katastrální mapě a označen parcelním číslem. 12 Dělení pozemku dle katastru nemovitostí: V zákoně č. 151/1997 Sb je členění pozemků pro účely oceňování uvedeno: stavební pozemky nezastavěné pozemky s možností zastavění, pozemky již zastavěné, pozemky skutečně zastavěné stavbami zemědělské pozemky označené v katastru nemovitostí jako orná půda, vinice, zahrada, chmelnice, zahrada, ovocné sady, trvalé travní porosty pozemky trvale zarostlé travinami, louky a pastviny lesní pozemky - pozemek s lesním porostem, lesní průsek, nezpevněná lesní cesta pozemky evidované v katastru nemovitostí jako vodní nádrže a vodní toky (rybníky, koryta vodních toků) jiné pozemky, kterými jsou například hospodářsky nevyužitelné pozemky a neplodná půda, jako je roklina, mez s kamením, ochranná hráz, močál, bažina 3.3. Vlastnické právo Vlastnické právo je jedno z nejdůležitějších majetkových práv, má absolutní povahu. Vlastnické právo všech vlastníků má stejný zákonný obsah a ochranu. Základní úprava vlastnictví je zařazena do občanského zákoníku. Obsah subjektivního vlastnického práva je vytvářen souhrnem konkrétních oprávnění příslušejících vlastníkovi věci. Tento postup je tradičně označován jako tzv: vlastnická triáda: - právo věc užívat a požívat její plody a užitky, - právo s věcí disponovat, - právo věc držet 13 Druhy nabytí vlastnického práva: 12 2 písm. b zákona č. 256/2013 Sb., katastrální zákon. 13 Bradáč, A. a kol. Nemovitosti - Oceňování a právní vztahy. 4. přepracované a doplněné vydání. Praha Linde, a.s., 2007, ISBN

22 a) nabytí smlouvou nejčastější metoda nabytí vlastnického práva. Nabytí vlastnického práva na základě kupní smlouvy, darovací smlouvy. b) nabytí děděním způsob, kdy vlastnická práva přechází na dědice, v okamžiku smrti zůstavitele c) nabýváním na základě rozhodnutí státního orgánu - vlastnické právo lze nabýt i rozhodnutím příslušného státního orgánu (soudy, správní úřady). Této způsob nabývání je v praxi ojedinělý. d) nabýváním na základě jiné skutečnosti vymezené zákonem - Vlastnictví k věci lze nabýt i na základě jiných skutečností uvedených v zákoně, například zhotovením, přírůstkem, přisvojením zpracováním cizí věci. Do katastru nemovitostí se zapisují dále práva: Zástavní právo - zástavní právo slouží k zajištění pohledávek včetně jejího příslušenství, v případě že dlužník nebude moci splácet své závazky. Právo odpovídající věčnému břemenu - věcné právo k věci cizí. Jedná se o právo, které omezuje vlastníka nemovité věci v prospěch jiného; vlastník je nucen něco strpět. Předkupní právo - právo, které zajišťuje prodávajícímu, že subjekt, kterému nemovitost prodává, mu v případě dalšího prodeje nemovitost nabídne ke koupi jako prvému. Zápis všech právních vztahů k nemovitostem zaručuje příslušný katastrální úřad a to způsobem: Vklad - záznam, který má za následek změnu věcného práva k nemovitostem v katastru nemovitostí. Zahájení řízení o povolení vkladu do katastru nemovitostí je zahájeno na základě návrhu na vklad, který musí obsahovat údaje označení katastrálního úřadu, označení změny práva, které mají být zapsaná. Návrh na vklad je vypsán do formuláře vydaným katastrálním úřadem. Záznam záznam v katastru nemovitostí o vlastnickém, věcném právu informuje pouze o právní skutečnosti, na základě níž toto právo vzniklo, změnilo či zaniklo. 22

23 Poznámka záznam uvedený katastrálním úřadem na základě oznámení soudu, jiného státního orgánu, popř. na žádost osoby, která projeví právní zájem, vyznačení určité skutečnosti týkající s e nemovitost Životnost a opotřebení staveb Životnost určité časové období, po kterou jsou budovy či jiné výrobky schopny plnit svou funkci a vlastníkovi přinášejí užitek. Životnost lze rozdělit z pohledu času: Prvky s dlouhodobou životností: - základy - vodorovné nosné konstrukce - svislé nosné konstrukce - střešní nosní konstrukce - schodišťové konstrukce Prvky s krátkodobou životností: - povrchové úpravy stěn - podlahy - izolační vrstvy - oplechování - výplně otvorů U stavebních objektů dělíme životnost následující způsobem na: Technická životnost technickou životností rozumíme dobu, kterou počítáme od okamžiku stavby až do doby zchátrání a technického zániku za předpokladů běžné údržby. Obvykle je delší než ekonomická životnost. Na technickou životnost mají vliv zejména konstrukční systémy, rekonstrukce, údržba, renovace. Ekonomická životnost doba, která začíná vznikem komerčního využití stavby (zpravidla jak u technické životnosti, až do doby, kdy stavba z technických, právních důsledku není schopna vytvářet zisk. 14 JANKŮ, M a kol. Základy práva pro posluchače neprávnických fakult., 4. přepracované a doplněné vydání, Praha C.H.Beck, 2010, ISB ,521 s 23

Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra Oceňování majetku Srovnání tržního ocenění a ocenění dle předpisu Bakalářská práce Autor: Lucie Havlíčková Oceňování majetku Vedoucí práce: Ing. Petr Ort, Ph.D.

Více

Analýza vývoje cen nemovitostí v ČR. Petr Korytar

Analýza vývoje cen nemovitostí v ČR. Petr Korytar Analýza vývoje cen nemovitostí v ČR Petr Korytar Bakalářská práce 2009 ABSTRAKT Cílem této bakalářské práce je důkladně analyzovat vývoj cen nemovitostí za posledních 10 let. Bakalářská práce bude rozdělena

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV STAVEBNÍ EKONOMIKY A ŘÍZENÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF STRUCTURAL ECONOMICS AND MANAGEMENT VLIV REVITALIZACE

Více

ANALÝZA NEJVYŠŠÍHO A NEJLEPŠÍHO VYUŽITÍ OBJEKTU BÝVALÉ RESTAURACE V KROMĚŘÍŽI

ANALÝZA NEJVYŠŠÍHO A NEJLEPŠÍHO VYUŽITÍ OBJEKTU BÝVALÉ RESTAURACE V KROMĚŘÍŽI VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY ÚSTAV SOUDNÍHO INŽENÝRSTVÍ INSTITUTE OF FORENSIC ENGINEERING ANALÝZA NEJVYŠŠÍHO A NEJLEPŠÍHO VYUŽITÍ OBJEKTU BÝVALÉ RESTAURACE V KROMĚŘÍŽI ANALYSIS

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV STAVEBNÍ EKONOMIKY A ŘÍZENÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF STRUCTURAL ECONOMICS AND MANAGEMENT POROVNÁNÍ SLUŽEB

Více

Pouţití trţního ocenění při zajištění úvěru pro komerční nemovitosti

Pouţití trţního ocenění při zajištění úvěru pro komerční nemovitosti Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra podnikání a oceňování Pouţití trţního ocenění při zajištění úvěru pro komerční nemovitosti Bakalářská práce Autor: Alena Krausová Oceňování majetku Vedoucí

Více

Moderní aplikace porovnávací metody

Moderní aplikace porovnávací metody Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra podnikání a oceňování Moderní aplikace porovnávací metody Bakalářská práce Autor: Jan Kolář Oceňování majetku Vedoucí práce: Ing. Petr Ort, Ph.D Praha Červen

Více

Oceňování nemovitostí při zajištění úvěru

Oceňování nemovitostí při zajištění úvěru Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra financí a ekonomie Oceňování nemovitostí při zajištění úvěru Diplomová práce Autor: Bc. Michaela Holečková Finance Vedoucí práce: Ing. Petr Ort, Ph.D. Praha

Více

Význam oceňování nemovitosti pro hypoteční úvěrování

Význam oceňování nemovitosti pro hypoteční úvěrování Bankovní institut vysoká škola Praha Finance Význam oceňování nemovitosti pro hypoteční úvěrování Diplomová práce Autor: Bc. Michaela Gruberová Finance Vedoucí práce: doc. Ing. František Pavelka, CSc.

Více

Posudek / č. 147-1826/2015. Stanovení hodnoty nemovité věci

Posudek / č. 147-1826/2015. Stanovení hodnoty nemovité věci Posudek / č. 147-1826/2015 Stanovení hodnoty nemovité věci zapsané na LV č. 109 k. ú. Černý Most ve spoluvlastnictví PRIMA GRIL s.r.o., Cíglerova 1138/7, Černý Most, 198 00 Praha 9, IČ: 492 43 772, podíl

Více

Znalecký posudek číslo 142/2006

Znalecký posudek číslo 142/2006 ZNALECKÝ ÚSTAV ZAPSANÝ MINISTERSTVEM SPRAVEDLNOSTI ČR Znalecký posudek číslo 142/2006 ve věci stanovení ceny obvyklé (tržní hodnoty) souboru aktiv sloužících provozování podniku společnosti Kovolijecká

Více

Znalecký posudek 921-161/07. o ocenění akcií společnosti Pankrác, a.s. pro účel veřejné dražby

Znalecký posudek 921-161/07. o ocenění akcií společnosti Pankrác, a.s. pro účel veřejné dražby Znalecký posudek 921-161/07 o ocenění akcií společnosti Pankrác, a.s. pro účel veřejné dražby ZNALECKÝ POSUDEK 921-161/07 o ocenění akcií společnosti Pankrác, a.s. pro účel veřejné dražby Objednavatel:

Více

RIZIKA SPOJENÁ S MOŽNOSTMI VYUŽITÍ BYTU V DLOUHODOBÉM ČASOVÉM HORIZONTU

RIZIKA SPOJENÁ S MOŽNOSTMI VYUŽITÍ BYTU V DLOUHODOBÉM ČASOVÉM HORIZONTU VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY ÚSTAV SOUDNÍHO INŽENÝRSTVÍ INSTITUTE OF FORENSIC ENGINEERING RIZIKA SPOJENÁ S MOŽNOSTMI VYUŽITÍ BYTU V DLOUHODOBÉM ČASOVÉM HORIZONTU LONG-TERM

Více

Zjištění tržní hodnoty předmětných nemovitých věcí pro účely insolvenčního řízení

Zjištění tržní hodnoty předmětných nemovitých věcí pro účely insolvenčního řízení Posudek / č. 18-1104/2014 O obvyklé ceně nemovitých věcí zapsaných na LV č. 7745 k. ú. Teplice-Trnovany ve vlastnictví KM 1 INDUSTRY s.r.o., nám. Krále Jiřího z Poděbrad 24, 252 30 Řevnice, IČ: 286 84

Více

Použití tržního ocenění při zajištění úvěru

Použití tržního ocenění při zajištění úvěru Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra podnikání a oceňování Použití tržního ocenění při zajištění úvěru Bakalářská práce Autor: Iva Šafarčíková Oceňování majetku Vedoucí práce: Ing. Vladimír Klimeš,

Více

Investiční rozhodování kritéria Investment decision criteria

Investiční rozhodování kritéria Investment decision criteria Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra financí a účetnictví Investiční rozhodování kritéria Investment decision criteria Autor: Bc.Rafael Aytekov FINANCE Vedoucí práce: Ing.Tomáš Marek Praha Duben,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 61/3161/2015. Mgr. Lenka Černošková Dolní 71 796 01 Prostějov. Zjištění obvyklé ceny nemovitých věcí

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 61/3161/2015. Mgr. Lenka Černošková Dolní 71 796 01 Prostějov. Zjištění obvyklé ceny nemovitých věcí ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 61/3161/2015 o ceně nemovitých věcí - pozemkové parcely číslo 462/3, 462/20, 462/22 a 479/18 v katastrálním území Lodín, obci Lodín, kraj Královéhradecký. Objednavatel posudku:

Více

Typy a aplikace výnosových metod oceňování

Typy a aplikace výnosových metod oceňování Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra financí a ekonomie Typy a aplikace výnosových metod oceňování Diplomová práce Autor: Bc. David Cepák finance Vedoucí práce: Ing. Petr Ort, Ph.D. Praha Červen,

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV STAVEBNÍ EKONOMIKY A ŘÍZENÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF STRUCTURAL ECONOMICS AND MANAGEMENT ALTERNATIVNÍ

Více

Vytápění staveb a jeho vliv na tržní hodnotu

Vytápění staveb a jeho vliv na tržní hodnotu Bankovní institut vysoká škola Praha Bankovnictví a pojišťovnictví Vytápění staveb a jeho vliv na tržní hodnotu Bakalářská práce Autor: Ing. Libor Koblása Studijní obor: Oceňování majetku Vedoucí práce:

Více

Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní. Daňové povinnosti spojené s vlastnictvím nemovitostí. Lucie Balcarová.

Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní. Daňové povinnosti spojené s vlastnictvím nemovitostí. Lucie Balcarová. Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Daňové povinnosti spojené s vlastnictvím nemovitostí Lucie Balcarová Bakalářská práce 2011 Prohlášení autora práce Prohlašuji, že jsem celou bakalářskou

Více

Posudek / č. 348-1026/2013. O obvyklé ceně nemovitostí

Posudek / č. 348-1026/2013. O obvyklé ceně nemovitostí Posudek / č. 348-1026/2013 O obvyklé ceně nemovitostí zapsaných na LV č. 1715 k.ú. Šeberov ve vlastnictví WAGE a.s., Plečnikova 944, Šeberov, 140 00 Praha 4, IČ: 27204031 Č.j.: 146 EX 1114/13-18 Objednatel:

Více

Metodické zásady oceňování nemovitostí v souvislosti s prodejem části bytového fondu městské části Praha 2

Metodické zásady oceňování nemovitostí v souvislosti s prodejem části bytového fondu městské části Praha 2 Příloha č. 3 k usnesení ZMČ č. 156 ze dne 10.9.2012 Metodické zásady oceňování nemovitostí v souvislosti s prodejem části bytového fondu městské části Praha 2 Obsah: 1. Použití a závaznost metodických

Více

Nemovitost jako zástava úvěru

Nemovitost jako zástava úvěru Bankovní institut vysoká škola Praha Finance Nemovitost jako zástava úvěru Diplomová práce Autor: Alexander Flaška Finance Vedoucí práce: Ing. Petr Ort, Ph.D. Praha Březen, 2009 1 Prohlášení: Prohlašuji,

Více

Historický vývoj výstavby domů a jeho vliv na tržní ceny bytů v Praze 8

Historický vývoj výstavby domů a jeho vliv na tržní ceny bytů v Praze 8 Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra financí a ekonomie Historický vývoj výstavby domů a jeho vliv na tržní ceny bytů v Praze 8 Diplomová práce Autor: Bc. Zdeněk Černošek Finance Vedoucí práce:

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. Objednavatel posudku: Bytový podnik v Praze 8 státní podn.v "likvidaci" Nekvasilova 625/2 186 00 Praha 8 - Karlín

ZNALECKÝ POSUDEK. Objednavatel posudku: Bytový podnik v Praze 8 státní podn.v likvidaci Nekvasilova 625/2 186 00 Praha 8 - Karlín ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 77/2757/2013 * dodatek o ceně nemovitostí - nebytového prostoru číslo 98/101, tvořeného prodejnou v přízemí a sklady v podzemním podlaží v objektu bytového domu číslo popisné 98

Více

FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce. Hodnocení ekonomické efektivnosti investičních projektů

FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce. Hodnocení ekonomické efektivnosti investičních projektů ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Hodnocení ekonomické efektivnosti investičních projektů Evaluation of economic effectiveness of investment projects Petra Voříšková Plzeň

Více

FINANCOVÁNÍ REVITALIZACE BYTOVÉHO DOMU

FINANCOVÁNÍ REVITALIZACE BYTOVÉHO DOMU VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV EKONOMIKY FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF ECONOMICS FINANCOVÁNÍ REVITALIZACE BYTOVÉHO DOMU FINANCING

Více

Definice základních pojmů

Definice základních pojmů OCEŇOVÁNÍ NEMOVITOSTÍ LUCIE MAŘÁKOVÁ Obsah Obsah Obsah... 2 Definice základních pojmů... 3 Katastr nemovitostí... 5 Analýzy trhu nemovitostí... 7 1) Ekonomické a sociální vztahy v daném segmentu... 9 2)

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY ŘÍZENÍ ZÁSOB V PODNIKU INVENTORY MANAGEMENT IN THE COMPANY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY ŘÍZENÍ ZÁSOB V PODNIKU INVENTORY MANAGEMENT IN THE COMPANY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV STAVEBNÍ EKONOMIKY A ŘÍZENÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING DEPARTMENT OF STRUCTURAL ECONOMY AND MANAGEMENT ŘÍZENÍ ZÁSOB

Více