Oceňování ve facility managementu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Oceňování ve facility managementu"

Transkript

1 Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra financí a ekonomie Oceňování ve facility managementu Diplomová práce Autor: Bc. Lenka Dufková Finance Vedoucí práce: Ing. Petr Ort, Ph.D. Praha Duben 2014

2 Prohlášení: Prohlašuji, že jsem diplomovou práci zpracovala samostatně a v seznamu uvedla veškerou použitou literaturu. Svým podpisem stvrzuji, že odevzdaná elektronická podoba práce je identická s její tištěnou verzí, a jsem seznámena se skutečností, že se práce bude archivovat v knihovně BIVŠ a dále bude zpřístupněna třetím osobám prostřednictvím interní databáze elektronických vysokoškolských prací. V Praze, dne 24. dubna 2014 Lenka Dufková

3 Poděkování Chtěla bych poděkovat panu Ing. Petru Ortovi, Ph.D. za odbornou pomoc a mnoho užitečných rad při tvoření diplomové práce.

4 Anotace: Tato diplomová práce je koncipovaná do tří částí. V první části se zaměřuji na téma facility management. Jednotlivé obory a vybrané činnosti facility managementu, roli facility manažera. Druhá část obsahuje shrnutí metod oceňování nemovitostí na tržních principech. V poslední části diplomové práce se věnuji investicím, investičních projektů. Investiční rozhodování s příkladem ocenění nemovitosti. Klíčová slova: facility management, ocenění, investice, cena, hodnota Annotation: This thesis is divided into three parts. The first part focuses on facility management. Individual disciplines and specific activities of facility management, facility manager role. The second part contains a summary of the methods of valuation of properties on market principles. In the last part of the thesis is devoted to investment, investment projects. Investment decisions with examples of real estate valuation. Keywords: facility management, valuation, investment, price, value.

5 Obsah: Úvod Facility management Historie managementu Facility managementu Obory Facility managementu Pojmy a jijich definice Cíl a úrověn facility managementu Normy facility management Outsourcing Oceňování ve facility managementu Hodnota a cena Základní pojmy Vlastnické právo Životnost a opotřebení staveb Facility management v technické správě Metody oceňování na tržních principech Porovnávací metoda Potřebné údaje majetku jako celku při oceňování Nákladová metoda Potřebné údaje pro výpočet tržní hodnoty nákladovou metodou Metoda příjmová Potřebné údaje pro výpočet tržní hodnoty výnosovou metodou Investiční rozhodování Investice Členění investic Příprava a realizace investičních projektů Předinvestiční fáze Provozní fáze Postinvestiční fáze Oceňení Závěr Seznam použité literatury

6 Úvod Snahou mé diplomové práce je přiblížit facility management jako samostatný obor, který svými nástroji dokáže zvýšit hodnotu nemovitost, snížit náklady a zhodnotit ekonomické využití nemovitosti. Téma oceňování ve facility managementu jsem zvolila z důvodu dynamického růstu na trhu. S facility managentem se v dnešní době setkáváme téměř deňe. Diplomová práce je koncipovaná do tří částí. V první části diplomová práce se zaměřuji na facility management, jeho činnost a obory. Roli facility managera v facility managementu. V druhé části diplomové práce se zabývám oborem oceňování nemovitostí na tržních principech. Základními metody oceňování na tržních principech. V závěrečné části diplomové práce je kapitola investice. Objasnění postupů při investičním rozhodováním. Ocenění nemovitosti na tržních principech. Zvolené metody zpracování V diplomové práci jsem si určila tyto cíle: Podat popis pojmů, norem a principů týkajících facility managementu. Dále popsat metody a možnosti ocenění nemovitostí na tržních principech. Zaměřit se na investiční rozhodování, vzájemnou souvislost investičního rozhodování s facility managementem. 6

7 1. Facility management 1.1. Historie facility managementu Počátky vzniku facility managementu zasahují do sedmdesátých let na území Spojených států amerických. Obsahem jeho náplně byly zejména služby související se správou a provozem nemovitého majetku a budov. Velká změna nastala během provozu budovy, kdy bylo důležité splňovat požadavky dynamického rozvoje a vývoje společnosti, jak ve směru technického i ekonomického. Z dané situace vyplívaly požadavky k profesionálnímu řešení technického zázemí budovy, bezpečnosti osob a věcí. Postupem času se ke službám související se správou a provozem budov přidaly podpůrné činnost. Mezi které patři správa energií, revize a oprava technického zařízení budovy, údržba, úklidové práce, účtování nájemného a služeb s tím souvisejících, recepce, bezpečnostní služby skladovací služby a další. V osmdesátých letech minulého století došlo k založení základny pro asociaci facility managementu ve Spojených státech amerických, která byla prvním krokem pro založení asociace IFMA (International Facility Management Association) v roce V Evropě se facility management objevil až začátkem devadesátých let, zejména ve státech Velká Británie, Francie, země Beneluxu, Skandinávské země a Německa. V České republice až koncem devadesátých let. V dubnu 2000 byla Česká republika začleněna do asociace Facility Managerů IFMA. V současné době sdružuje asociace IFMA více než osmnáct tisíc členů z šedesáti zemí. Výsledným efektem vzájemných vazeb, předávání poznatků a zkušeností je posílení všech procesů a úspěšného nasazení facility managementu do procesu strategického a taktického plánování Facility management Metoda, jak v organizacích sladit pracovní prostředí, pracovníky a pracovní činnosti. Všeo becně uznávaná definice principů Facility managementu je nazývaná 3P Do Facility managementu spadají tyto oblasti: 1. Lidské zdroje pracovníci 2. Činnosti práce, procesy 7

8 3. Místo výkonu činnosti pracoviště Sloučením těchto složek se vytvářejí podmínky, které zkvalitňují práci každého pracovníka na pracovišti a vedou k zefektivnění činnosti společnosti. Tuto definici lze vyjádřit i graficky 1 Obr. č. 1: Definice 3P Facility management nabízí kompletní soubor jednotlivých služeb zahrnutých do celkového provozního souboru činností. Provozní soubor: Technický facility management řízení provozu, údržba, opravy, rekonstrukce, likvidace, energetický management, požární ochrana Facility management infrastruktury bezpečností služby, recepce, doručovací služby, stěhovací služby, kopírovací služby, telefonní služby, údržba zeleně, úklid Komerční facility management vyúčtování vedlejších nákladů, rozpočty, management ploch, ekonomika pronájmu, management smluv a investic Služby doprovázející optimalizace nákladů, optimalizace energií, životní cyklus budov, bezpečnost práce a ochrana životního prostředí 1 8

9 1.3. Obory Facility managementu Mezi obory, které mají mnoho společného a navzájem se doplňují, patří: Property management správa prostor, maximální využití prostor majetku. Dosažení takových podmínek, které vyhovují uživatelům prostor, po stránce ekonomických, provozních i fyzických. Asset management správa majetků (aktiv), systematická činnost správy a oprav majetku provozovaná v průběhu životního cyklu majetku Facility management zajištění podpůrných služeb uživatelům a pracovníkům Společným cílem property, asset i facility managementu je optimalizace výnosů, snížení nákladů ve správě majetku, celková podpora uživatelů, kompletní servis uživatelům, rychlé a kvalitní vyřízení požadavků. Náplně těchto oborů se velice prolíná a má být chápaná jako celek Pojmy a jejich definice 2 Facility management Sjednocení činností v rámci organizace k zajištění a rozvoji sjednaných služeb. Její aplikace mohou organizace dosáhnout snížení nákladů. Facility manager zabezpečuje optimální a efektivní řízení všech úkonů tak, aby veškerá zařízení a technologie byly optimálně funkční v souladu s potřebami jejich uživatelů. Facility Services (podpůrné procesy) procesy v organizacích, které podporují hlavní činnost. Patří sem oblast ekonomických agend, komunikace, informační technologie a oblast správy a využití movitého i nemovitého majetku včetně všech souvisejících služeb. Služby facility managementu Podpůrné zajišťování základních činností společnosti dodávané interním nebo externím poskytovatelem. Integrované služby facility managementu Soubor služeb facility managementu, které jsou navzájem provázány. 2 9

10 Area management (řízení ploch) správa určení, zatřídění a využití jednotlivých ploch nemovitostí. Nedílnou součástí je přesná adresace všech nákladových položek vztažených vždy na konkrétní plochy. Odběratel facility managementu Organizační jednotka, která specifikuje a objednává dodávku FM-služeb v rámci termínů a podmínek FM-smlouvy. Due diligence (obvyklá opatrnost) sestavení, smysluplné vyhodnocení o ověření informací o organizaci na příslušné úrovni facility managementu - smlouvy, potřebné pro vyhodnocení správnosti a komplexnosti v patřičném stádiu vypracování dohody. Dodavatel facility managementu Organizace, která je smluvně zavázána zajistit FM-služby a je zodpovědná za vykonání předmětu. Poskytovatel služeb facility managementu Organizace, která poskytuje klientovi komplexní soubor FM-služeb v rámci termínů a podmínek FM - smlouvy. Projekt manager Zodpovědná osoba, která se podílí na řízení projekt v organizaci. Nositel know-how v oblasti projektového řízení. Risk management Analýza jednotlivých procesů, stanovení míry rizika, definice a zhodnocení míry dopadu, omezení negativních následků. Smlouva o facility managementu Psaná nebo ústní smlouva mezi klientem a interním nebo externím dodavatelem služeb stanovující termíny a podmínky poskytování FM - služeb. Technická infrastruktura (technická zařízení budov TZB) požadavky klienta na technické vybavení budovy jsou uspokojovány službami, které zajišťují příjemné klima, světlo/stín, elektrický proud, vodu a plyn. 10

11 1.5. Cíl a úroveň facility managementu Cílem facility managementu je ulehčit organizaci od řešení komplikací s podpůrnými činnostmi a zefektivnit jejich vzájemné působení. Výsledkem tohoto stavu by měl být efektivní ekonomický provoz. Přínosy facility managementu: - určení zodpovědné osoby, která řídí komunikaci - optimální využití provázanosti pracovníků, pracoviště a činnosti - jednotné vedení evidence služeb - jednoznačnost stavu a kvality služeb a nákladů na jejich provedeni Přínos facility managementu zaznamenáme v delším časovém odstupu, zejména: snížení nákladů, efektivnější zaměření na hlavní odvětví činnosti, variabilní nákladová struktura, zvýšení rychlosti procesu, zkvalitnění služeb, inovace, úspora kapitálu. Pro zajištění požadovaných výsledků musí být facility management důkladně seznámen s představou a vizí organizace. Formy poskytování podpůrných služeb lze zařadit z časového hlediska do tří úrovní (obr.2) 3 : - strategická úroveň dosažení dlouhodobých cílů - taktická úroveň dosažení střednědobých cílů - operativní úroveň dosažení krátkodobých cílů Obr. č.2: Úroveň rozhodování a jejich časová působnost 3 KUDA, F., BERÁNKOVÁ, E. a kol., Facility management v technické správě a údržbě budov, Příbram: Professional Publishing, 2012, ISBN

12 Strategická úroveň zahrnuje zejména procesy: - firemní strategií a její změnami, - vývoj firemní facility management strategie - investice a strategické projekty - hlášení a vedení firmy - analýza rizik - vedení a kontrola facility managementu řízení Taktická úroveň zahrnuje zejména tyto procesy: - facility management plánování, - hodnocení výkonu zařízení, - návrh využití prostor a jeho sledování - výkonosti facility managementu zařízení - řízení smluv, poskytovatele, týmu - kontrola zdraví, ochrany a prostředí - evidence zařízení - komunikace a změnová řízení Provozní úroveň zahrnuje zejména procesy: - sledování a vyhodnocování výkonu facility managementu - sběr dat a administrace - hlášení podle zařízení a služeb - provoz zařízení, údržba, stěhování a bezpečnost - ochrana, úklid, komunikace s koncovými uživateli - poštovní služby, stravování - venkovní úklid - helpdesk, požadavky 4 4 KUDA, F., BERÁNKOVÁ, E. a kol., Facility management v technické správě a údržbě budov, Příbram: Professional Publishing, 2012, ISBN

13 1.6. Normy facility managementu Základy facility managementu v Evropě stanovuje EU norma u nás označovaná ČSN EN facility management 5. ČSN EN Facility management - Část 1: Definice a terminologie vymezuje oblast facility managementu, přibližuje základní pojmy a definice. Norma definuje tzv. tvrdé služby (FM služby vztahující se k prostoru a infrastruktuře) a měkké služby (FM služby vztahující se k lidem a organizaci). ČSN EN Facility management - Část 2: Průvodce přípravou FM smluv pomáhá s přípravou FM smluv, kde základním předpokladem je smlouva mezi klientem a FM poskytovatelem a poskytnutí souboru FM služeb (nikoliv smlouva na jednotlivé FM služby). pr EN Facility management - Část 3: Návod jak dosáhnout/zajistit kvalitu ve facility managementu - v procesu schvalování pr EN Facility management - Část 4: Taxonomie facility managementu - Klasifikace a struktura - v procesu schvalování pr EN Facility management - Část 5: Průvodce rozvojem a zlepšením procesů - v procesu schvalování pr EN Facility management - Část 6: Plošné a prostorové měření - v procesu schvalování pr EN Facility management - Část 7: Benchmarking ve facility managementu - v přípravě 1.7. Role facility manažera Facility manažer je klíčová role v celém procesu poskytování služeb facility managementu. Facility manažer musí splňovat podmínky: odbornost, praktické dovednosti a sociální zralost. Do skupiny těchto znalostí a kompetencí můžeme zařadit: zobecněnou životní zkušenost, zdravý selský rozum, vzdělání, nápaditost a kreativnost, experimentování, rozvoj facility managementu. Náplň práce facility manažera obsahuje: 5 13

14 2. vedení a řízení týmu společnosti (plánování, motivace, odměny, komunikace, strategie, služby zákazníkům), 3. plánování (majetek, vybavení, správa ploch), 4. rozpočty a finance (rozpočty, návratnost, reporty, daně, pojištění), 5. projekty (rekonstrukce, přestavby, renovace, výměna, stěhování), 6. technologie (telekomunikační sítě), 7. správa a údržba majetku, 8. doplňkové služby Cíl facility manažeru musí dosáhnout plánovaných cílů, nejnižší náklady, zajistit nezbytnou konkurence schopnost firmy, prosadit efektivnost a účelnost provádění ve společnosti. 2. Outsourcing Slovo outsourcing můžeme přeložit z anglického slova out vně a source.zdroj. Při outsourcingu se jedná o převedení jedné či více aktiv na externí společnosti. Externí společnost provádí aktivity na základě smlouvy. Tato metoda se provozuje již od sedmdesátých let. Outsourcing dělíme na následující úrovně: taktické společnost potřebuje zefektivnit určitou oblast ve společnosti a v outsourcingu hledá rychlejší řešení (např. nedostatek kvalifikovaných lidí) strategické u společností, které využívají outsourcing dlouhodobě, uvědomují si přidanou hodnotu outsourcingu transformační pomáhá při vývoji nové společnosti a její struktuře Důvody pro využívání outsourcingu 9. ekonomické - zaměření na snížení nákladů 10. strategické určení směru vývoje společnosti, vykonávání její činnosti s menším množstvím vlastních zdrojů 11. organizační zvýšení pružnosti, hodnoty výrobků a služeb, hodnoty společnosti 12. procesní zlepšení managementu, provozní výkonnosti, zlepšení informační technologie, získání nových nápadů 13. finanční snížení investic do stálých aktiv, pozitivní vliv na finanční stránku 14. výnosové získání přístupu k novému trhu přes obchodní sít dodavatele 15. nákladové zlepšení kontroly nad náklady, snížení fixních nákladů 14

15 16. zaměstnanecké větší možnosti kariérního růstu zaměstnanců, zvýšení jejich motivace Výhody a nevýhody outsourcingu Výhody pro společnost - důkladnější zaměření na hlavní činnost, - nové technologie bez vedlejších nákladů, rychlejší nástup technologie - odpadá zodpovědnost za oblast a za řízení - redukce investic, podnikové finance se přesouvají na jádro podnikání - sdílení rizika s poskytovatelem Ovlivnění vlastních zdrojů - vysoká operativa - menší riziko úniku interních informací Nevýhody pro společnost - ztráta kontroly nad procesem, závislost na dodavateli - nekontrolovatelné toky vnitřní komunikace mimo podnik - rizika zadavatele, nízké úrovně služeb - rizika krachu dodavatele - možnost vzniku právních problému Nevýhody na vlastní zdroje - odpovědnost za oblast a její řízení - nutnost investice do oblasti - riziko stagnace oblasti Insourcing: Zajištění interních služeb, což jsou vlastní zdroje, pracovníci a organizace. Znamenají realizaci činností pomocí vlastních pracovníků. Insouring je v podstatě začlení původně externě zajišťovaných služeb, procesů a činností zpět dovnitř organizace nebo začlenění cizích procesů do vlastní činnosti s cílem zefektivnit související procesy. 6 6 KUDA, F., BERÁNKOVÁ, E. a kol., Facility management v technické správě a údržbě budov, Příbram: Professional Publishing, 2012, ISBN

16 3. Oceňování ve facility managementu Vzhledem k tomu, že k úkolům facility managementu patří udržovat a zvyšovat tržní hodnotu majetku, je jeho součástí také periodické přeceňování této hodnoty Hodnota a cena Důležité je rozlišovat mezi hodnotou a cenou majetku. Jedná se o dva odlišné pojmy, přestože jsou v praxi velmi často zaměňovány. Při oceňování majetku určujeme tržní hodnotu majetku. Hodnota vytváří základ pro jednání o ceně majetku. Dohodou mezi prodávajícím a kupujícím je určená konečná cena. Hodnota je ekonomický pojem, který se týká peněžního vztahu mezi zbožím a službami, které lze koupit a těmi, kdo je kupují a prodávají. Hodnota není na rozdíl od ceny skutečností, ale odhadem ohodnocení zboží a služeb v daném čase. 7 Tržní hodnota dle IVSC a TEGoVA Odhadnutá částka, za kterou by měl být majetek směn k datu ocenění mezi svolným prodávajícím a nestranným kupujícím v nestranné transakci po náležitém marketingu, ve kterém obě strany jednaly opatrně, bez nátlaku, z vlastní vůle a na základě znalostí Tato definice je rozšířená z definice z Evropské unie a je platná i na trzích kde neplatí komunitární právo. Z této definice vychází většina metodik při ocenění na tržních principech používaných v Evropské unii. IVSC/TEGoVA mezinárodní odborná sdružení odhadců. 8 Tržní hodnota dle českého zákon o oceňování majetku Obvyklou cenou tohoto zákona se rozumí cena, která byla dosažena při prodeji stejného či podobného majetku v obchodním styku ke dni ocenění. Zvažují se všechny okolnosti, které mají vliv na cenu, ale neobsahují vlivy mimořádných okolností trhu, osobní poměry prodávajícího a kupujícího, ani zvláštní oblibu. Tato definice je důležitá, jelikož z ní vycházejí veškeré vyhlášky o oceňování majetku v České republice. 9 7 HÁLEK, V., Oceňování majetku v praxi, Bratislava DonauMedia, 2009, ISBN ORT, P. Oceňování nemovitostí na tržních principech, Bankovní institut vysoká škola, Praha, 2007, ISBN

17 Základní druhy hodnot: Cena - současná hodnota hodnota budoucích peněžních toků z investic směřovaných k současnosti - budoucí hodnota hodnota budoucích peněžních toků směřovaných k datu v budoucnosti - investiční hodnota hodnota pro konkrétního investora pro určení investičního cíle. - účetní hodnota hodnota používaná v účetnictví - zůstatková hodnota pořizovací hodnota majetku snížená o hodnotu opotřebení majetku - přidaná hodnota - finanční ukazatel, který definuje rozdíl mezi kapitálovými náklady a čistým provozním ziskem skutečná zaplacená částka za majetek nebo službu. V současné době se cena stanoví dohodou nebo ocenění podle zvláštního předpisu, dle zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v aktuálním znění, 1 ods.2:,,(2) Cena je peněžní částka a) sjednaná při nákupu a prodeji zboží podle 2 až 13 nebo b) zjištěná podle zvláštního přepisu (zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku o změně některých zákonu) k jiným účelům než k prodeji. 10 Základní druhy cen: - tržní cena - je cena, která odpovídá vyrovnanému vztahu mezi nabídkou a poptávkou. - cena administrativní (zjištěná) cena zjištěná podle cenového předpisu, zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku - cena výchozí pořizovací cena nového majetku bez odpočtu opotřebení - historická je v účetnictví označení pro ocenění složek majetku nebo zdrojů - pořizovací je označení pro cenu, za kterou byl pořízen majetek a zahrnuje cenu pořízení + vedlejší pořizovací náklady - běžná cena z pohledu oceňování jde o skutečné ceny platné ke dni ocenění 9 ORT, P. Oceňování nemovitostí na tržních principech, Bankovní institut vysoká škola, Praha, 2007, ISBN Bradáč, A. a kol. Nemovitosti - Oceňování a právní vztahy. 4. přepracované a doplněné vydání. Praha Linde, a.s., 2007, ISBN

18 - výchozí cena pořizovací cena nového majetku bez odečtení opotřebení - obvyklá cena zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku - cena, která byla dosažena při prodejích stejného, případně obdobného majetku nebo při poskytování stejné či obdobné služby, v obvyklém obchodním styku v tuzemsku ke dni ocenění. - sjednaná cena skutečná cena domluvená při prodeji majetku. Podobně jak tržní cena - reprodukční cena cena, za kterou by bylo možno stejnou nebo porovnatelnou novou věc pořídit v době ocenění bez odpočtu opotřebení Základní pojmy Nemovitost Podle: 119 zák. č. 401/1964 Sb., Občanský zákoník Nemovitosti jsou pozemky a stavby spojené se zemí pevným základem. Stavba - veškerá stavební díla, která vznikla stavební či montážní technologii, bez ohledu na technické provedení, materiály, konstrukce či na účel využitá Dočasná stavba stavba, která je dočasně využívaná. Předem určená doba využívání od stavebního úřadu. Nástavba stavba je stavebně navyšovaná Přístavba stavba se rozšiřuje a je pevně propojení s dosavadní stavbou Budova - nadzemní stavba spojená se zemí pevným základem, která je prostorově soustředěná a navenek převážně uzavřená obvodovými stěnami a střešními konstrukcemi, s jedním nebo více ohraničenými užitkovými prostory. Za vznik budovy je považován okamžik, kdy je patrné její stavebně technické uspořádání a dispozici prvního nadzemního podlaží (minimálně do jednoho metru výšky stěn prvního nadzemního podlaží). Byt - neboli bytová jednotka je samostatná místnost nebo soubor místností, které jsou podle rozhodnutí stavebního úřadu určeny k bydlení. Bytová jednotka vzniká v momentě, kdy je v domě uzavřena tak, že je ohraničena obvodovými stěnami a střešní konstrukcí. 18

19 Nebytový prostor - nebytová jednotka je místnost nebo soubor místností, které jsou určeny stavebním úřadem k jinému využití, než bytová jednotka. Využití obchodní či komerční. Obytný dům - dům je stavba, u níž více jak dvě třetiny plochy souží k bydlení. Do této plochy se nezapočítává plocha domovního vybavení. Rodinný dům - samostatná budova s jedním či několika podlaží určená k bydlení. Součást věci Podle 120 Občanského zákoníku jsou součásti věcí (tedy i nemovitostí) definovány následovně. Součástí věci je vše, co k ní podle povahy náleží a nemůže být odděleno, aniž by se tím věc znehodnotila. Příslušenství nemovitosti Podle 121 Občanského zákoníku ods. 1., vyplývá, že příslušenstvím je samostatnou věcí, které náleží vlastníku věci hlavní a jsou jím určeny k tomu, aby byly s hlavní věcí trvale užívány. Katastr nemovitostí veřejným souborem údajů o nemovitostech v České republice. Zahrnuje popis, soupis a geometrické a polohové určení. Vznikl ke dni na základě zákona č. 344/92 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon) Katastrální mapa soubor geodetických informací katastru nemovitostí. Mapa s velkým meřítkem obsahující body bodových polí, polohopis a popis nemovitostí evidovaných v katastru nemovitostí. List vlastnictví veřejná listina obsahující seznam nemovitostí, které v daném katastrálním území vlastní vlastník a slouží k prokázání vlastnictví. Zjednodušená evidence katastru nemovitostí zjednodušená evidence zemědělských a lesních pozemků, jejichž hranice v terénu neexistují. O tomto pozemku jsou vedeny tyto údaje: druh zjednodušení evidence, parcelní číslo, výměra, údaje o vlastníkovi, údaje o bonitě půdy 19

20 BPEJ Bonitovaná půdně ekologická jednotka je pětimístný číselný kód související se zemědělskými pozemky. Pětimístný číselný kód vyjadřuje hlavní půdní a klimatické podmínky, které mají vliv na ekonomické ohodnocení a mají vliv na produkční schopnost zemědělské půdy. Věcné břemeno jedná se o věcné právo k cizí věci, protože omezuje vlastníka nemovité věci ve prospěch jiného tak, že vlastník je povinen něco strpět nebo něčeho se zdržet. Nejčastější věcná břemena: - věcné břemeno podle listiny, - věcné břemeno jízdy, cesty, chůze - věcné břemeno výměnku, - věcné břemeno užívání, - věcné břemeno spoluužívání, - věcné břemeno braní vody - věcné břemeno údržby a opravy, - věcné břemeno štítové zdi Ocenění věcného břemene Ocenění věcných břemen upravuje 18 zákona č. 151/1997 Sb., tento zákon říká, že práva, která odpovídají věcným břemenům, se oceňují na základě jejich roční výnosnosti. Roční výnos je možné zjistit ze smlouvy, z výsledků dědického řízení nebo také z rozhodnutí příslušného orgánu. Nelze - li ocenění provést na základě tohoto způsobu ocenění se provádí paušální částkou Kč. 11 Výpis z katastru nemovitostí úřední dokument, který obsahuje údaje o nemovitosti, ke které má vlastník nebo jiná oprávněná osoba právní vztah. Katastrální mapa polohopisná mapa velkého měřítka s popisem, které zobrazuje všechny nemovitosti v katastrálním území Pozemek je část zemského povrchu, bez ohledu na to, jakým substrátem je pokryta (zemědělská půda, zastavěná plocha, vodní toky aj.). Podle: 27 zák. č. 344/1992 Sb., O Katastru nemovitosti 11 Zákon 151/1997 Sb., o ocenění nemovitosti 20

21 Pozemek charakterizován jako část zemského povrchu oddělená od sousedních částí hranicí územním správní jednotky nebo hranicí katastrálního území, hranicí vlastnickou, hranicí držby, hranicí druhů pozemků, popř. rozhraním způsobu využití pozemku. Parcela - pozemek, který je geometricky a polohově určen, zobrazen v katastrální mapě a označen parcelním číslem. 12 Dělení pozemku dle katastru nemovitostí: V zákoně č. 151/1997 Sb je členění pozemků pro účely oceňování uvedeno: stavební pozemky nezastavěné pozemky s možností zastavění, pozemky již zastavěné, pozemky skutečně zastavěné stavbami zemědělské pozemky označené v katastru nemovitostí jako orná půda, vinice, zahrada, chmelnice, zahrada, ovocné sady, trvalé travní porosty pozemky trvale zarostlé travinami, louky a pastviny lesní pozemky - pozemek s lesním porostem, lesní průsek, nezpevněná lesní cesta pozemky evidované v katastru nemovitostí jako vodní nádrže a vodní toky (rybníky, koryta vodních toků) jiné pozemky, kterými jsou například hospodářsky nevyužitelné pozemky a neplodná půda, jako je roklina, mez s kamením, ochranná hráz, močál, bažina 3.3. Vlastnické právo Vlastnické právo je jedno z nejdůležitějších majetkových práv, má absolutní povahu. Vlastnické právo všech vlastníků má stejný zákonný obsah a ochranu. Základní úprava vlastnictví je zařazena do občanského zákoníku. Obsah subjektivního vlastnického práva je vytvářen souhrnem konkrétních oprávnění příslušejících vlastníkovi věci. Tento postup je tradičně označován jako tzv: vlastnická triáda: - právo věc užívat a požívat její plody a užitky, - právo s věcí disponovat, - právo věc držet 13 Druhy nabytí vlastnického práva: 12 2 písm. b zákona č. 256/2013 Sb., katastrální zákon. 13 Bradáč, A. a kol. Nemovitosti - Oceňování a právní vztahy. 4. přepracované a doplněné vydání. Praha Linde, a.s., 2007, ISBN

22 a) nabytí smlouvou nejčastější metoda nabytí vlastnického práva. Nabytí vlastnického práva na základě kupní smlouvy, darovací smlouvy. b) nabytí děděním způsob, kdy vlastnická práva přechází na dědice, v okamžiku smrti zůstavitele c) nabýváním na základě rozhodnutí státního orgánu - vlastnické právo lze nabýt i rozhodnutím příslušného státního orgánu (soudy, správní úřady). Této způsob nabývání je v praxi ojedinělý. d) nabýváním na základě jiné skutečnosti vymezené zákonem - Vlastnictví k věci lze nabýt i na základě jiných skutečností uvedených v zákoně, například zhotovením, přírůstkem, přisvojením zpracováním cizí věci. Do katastru nemovitostí se zapisují dále práva: Zástavní právo - zástavní právo slouží k zajištění pohledávek včetně jejího příslušenství, v případě že dlužník nebude moci splácet své závazky. Právo odpovídající věčnému břemenu - věcné právo k věci cizí. Jedná se o právo, které omezuje vlastníka nemovité věci v prospěch jiného; vlastník je nucen něco strpět. Předkupní právo - právo, které zajišťuje prodávajícímu, že subjekt, kterému nemovitost prodává, mu v případě dalšího prodeje nemovitost nabídne ke koupi jako prvému. Zápis všech právních vztahů k nemovitostem zaručuje příslušný katastrální úřad a to způsobem: Vklad - záznam, který má za následek změnu věcného práva k nemovitostem v katastru nemovitostí. Zahájení řízení o povolení vkladu do katastru nemovitostí je zahájeno na základě návrhu na vklad, který musí obsahovat údaje označení katastrálního úřadu, označení změny práva, které mají být zapsaná. Návrh na vklad je vypsán do formuláře vydaným katastrálním úřadem. Záznam záznam v katastru nemovitostí o vlastnickém, věcném právu informuje pouze o právní skutečnosti, na základě níž toto právo vzniklo, změnilo či zaniklo. 22

23 Poznámka záznam uvedený katastrálním úřadem na základě oznámení soudu, jiného státního orgánu, popř. na žádost osoby, která projeví právní zájem, vyznačení určité skutečnosti týkající s e nemovitost Životnost a opotřebení staveb Životnost určité časové období, po kterou jsou budovy či jiné výrobky schopny plnit svou funkci a vlastníkovi přinášejí užitek. Životnost lze rozdělit z pohledu času: Prvky s dlouhodobou životností: - základy - vodorovné nosné konstrukce - svislé nosné konstrukce - střešní nosní konstrukce - schodišťové konstrukce Prvky s krátkodobou životností: - povrchové úpravy stěn - podlahy - izolační vrstvy - oplechování - výplně otvorů U stavebních objektů dělíme životnost následující způsobem na: Technická životnost technickou životností rozumíme dobu, kterou počítáme od okamžiku stavby až do doby zchátrání a technického zániku za předpokladů běžné údržby. Obvykle je delší než ekonomická životnost. Na technickou životnost mají vliv zejména konstrukční systémy, rekonstrukce, údržba, renovace. Ekonomická životnost doba, která začíná vznikem komerčního využití stavby (zpravidla jak u technické životnosti, až do doby, kdy stavba z technických, právních důsledku není schopna vytvářet zisk. 14 JANKŮ, M a kol. Základy práva pro posluchače neprávnických fakult., 4. přepracované a doplněné vydání, Praha C.H.Beck, 2010, ISB ,521 s 23

Oceňování nemovitostí

Oceňování nemovitostí Oceňování nemovitostí Doc. Ing. Renáta Schneiderová Heralová, Ph.D. katedra Ekonomiky a řízení ve stavebnictví heralova@fsv.cvut.cz B 416 Cíl kurzu 1. Seznámit se s teorií a obecnou metodikou základních

Více

Výstavbový projekt základní pojmy. Doc.Ing. Renáta Schneiderová Heralová, Ph.D. heralova@fsv.cvut.cz

Výstavbový projekt základní pojmy. Doc.Ing. Renáta Schneiderová Heralová, Ph.D. heralova@fsv.cvut.cz Výstavbový projekt základní pojmy Doc.Ing. Renáta Schneiderová Heralová, Ph.D. heralova@fsv.cvut.cz Výstavbový projekt = komplexní, jedinečný, konečný proces přeměny myšlenky dané v investičním záměru

Více

POSTUP PŘI OCEŇOVÁNÍ NEMOVITOSTÍ A STANOVENÍ NÁKLADOVÉ MEZERY

POSTUP PŘI OCEŇOVÁNÍ NEMOVITOSTÍ A STANOVENÍ NÁKLADOVÉ MEZERY PŘÍLOHA Č.9 POSTUP PŘI OCEŇOVÁNÍ NEMOVITOSTÍ A STANOVENÍ NÁKLADOVÉ MEZERY 1. Úvodní ustanovení 1.1. Účel postupu při oceňování nemovitostí V této příloze je definován postup při oceňování nemovitostí pro

Více

OCENĚNÍ NEMOVITOSTI 03/2015

OCENĚNÍ NEMOVITOSTI 03/2015 OCENĚNÍ NEMOVITOSTI 03/2015 Předmětem ocenění je stanovení návrhu ceny obvyklé areálu Státního archivu, který je situován v katastrálním území Žlutice, obec Žlutice, okres Karlovy Vary. Objednatel: Státní

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 623-42-2014

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 623-42-2014 ZNALECKÝ POSUDEK č. 623-42-2014 O ceně pozemků parc.č.734/23, 271/23, zapsaných na LV č. 384 v KÚ 767671 Točník u Klatov, obec Klatovy, okres Klatovy Objednatel znaleckého posudku: Účel znaleckého posudku:

Více

Oceňování nemovitostí. Ekonomika a managment

Oceňování nemovitostí. Ekonomika a managment Oceňování nemovitostí Ekonomika a managment Obvyklá cena cena, která by byla dosažena při prodejích stejného, případně obdobného majetku nebo při poskytování stejné nebo obdobné služby, v obvyklém obchodním

Více

Znalecký posudek č. 5123-287/13

Znalecký posudek č. 5123-287/13 Znalecký posudek č. 5123-287/13 O obvyklé ceně nemovitosti - nebytového prostoru č. 1199/102, v prvním podzemním podlaží bytového domu v ulici Na Jezerce č.p. 1199, v obci Praha, na pozemku parc. č. 2129

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 659-78-2014. Karlovarská 7 252 61 Jeneč

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 659-78-2014. Karlovarská 7 252 61 Jeneč ZNALECKÝ POSUDEK č. 659-78-2014 O ceně pozemků parc.č.269, 273, 275, 276, 277, 280, 282, PK č.183, PK č.184, zapsaných na LV č. 8 v KÚ 759708 Milčice u Sušice, obec Sušice, okres Klatovy Objednatel znaleckého

Více

FIRMA: REKOD. GSM: 607 860 338 GSM: 724 217 609 Tel: 568 450 256 ICQ: 341 591 832. Komenského 716 Zdiměřická 1447/16 Jemnice 675 31 Praha 4, 140 00

FIRMA: REKOD. GSM: 607 860 338 GSM: 724 217 609 Tel: 568 450 256 ICQ: 341 591 832. Komenského 716 Zdiměřická 1447/16 Jemnice 675 31 Praha 4, 140 00 FIRMA: REKOD Ivan Křivánek Ing. Petr Křivánek GSM: 607 860 338 GSM: 724 217 609 Tel: 568 450 256 ICQ: 341 591 832 JIŢNÍ MORAVA: STŘEDNÍ ČECHY: Komenského 716 Zdiměřická 1447/16 Jemnice 675 31 Praha 4,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 112-3956-2015

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 112-3956-2015 ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 112-3956-2015 NEMOVITÁ VĚC: pozemky, pozemek Katastrální údaje : Kraj Středočeský, okres Mělník, obec Býkev, k.ú. Býkev Adresa nemovité věci: Býkev, 276 01 Býkev Vlastník

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 78/2010

ZNALECKÝ POSUDEK č. 78/2010 ZNALECKÝ POSUDEK č. 78/2010 o obvyklé ceně nemovitosti - pozemku ve zjednodušené evidenci parcely původ Přídělový plán nebo jiný podklad (GP) p.č. 1605 zapsané na listu vlastnictví č. 142 v katastrálním

Více

Znalecký posudek - Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1780/055/2015/12

Znalecký posudek - Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1780/055/2015/12 Znalecký posudek - Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1780/055/2015/12 NEMOVITOST: Garáž bez č.p. na p.č. 678/22 Adresa nemovitosti: Bezručova, 256 01 Benešov Katastrální údaje : Kraj Středočeský, okres

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. Stanovení obvyklé ceny nemovitosti pro účely dražebníka

ZNALECKÝ POSUDEK. Stanovení obvyklé ceny nemovitosti pro účely dražebníka č. vyhotovení: 1 č. j: 465/2015-N ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 1417-22/2015 o ceně bytové jednotky č. 1073/5 (zapsané na listu vlastnictví č. 5922), umístěné v budově č.p. 1073 (zapsané na listu vlastnictví

Více

NABÍDKA ODBORNÝCH ČINNOSTÍ

NABÍDKA ODBORNÝCH ČINNOSTÍ Odhad nemovitostí JUDr. Jaroslav Kubát - reality - soudní znalec - odhadce cen nemovitosti - odhady ceník - posudky - smlouvy - právník - zajištění prodeje nemovitostí - kupní smlouvy - poradenství, konzultace

Více

Základy investování. Terminologie

Základy investování. Terminologie Základy investování Terminologie Terminologie investování Investice obecně kapitálový vklad do budoucích výnosů. Jsou to hmotné a finanční zdroje vynakládané na pořizování nového hmotného majetku ( investičního

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 03375-0017 / 2015. o ceně nemovitosti - pozemkové parcely č.385/5 v k.ú. Pilínkov, obec Liberec, kraj Liberecký.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 03375-0017 / 2015. o ceně nemovitosti - pozemkové parcely č.385/5 v k.ú. Pilínkov, obec Liberec, kraj Liberecký. ZNALECKÝ POSUDEK č. 03375-0017 / 2015 o ceně nemovitosti - pozemkové parcely č.385/5 v k.ú. Pilínkov, obec Liberec, kraj Liberecký. Objednavatel znaleckého posudku: Účel znaleckého posudku: JUDr. Mgr.

Více

OCENĚNÍ AKTIV FÚZOVANÝCH SPOLEČNOSTÍ

OCENĚNÍ AKTIV FÚZOVANÝCH SPOLEČNOSTÍ OCENĚNÍ AKTIV FÚZOVANÝCH SPOLEČNOSTÍ Ing. Andrea PASLEROVÁ 1 Obsah / Úvod / Podklady pro zpracování posudků / Ocenění majetku / Ocenění obchodních společností / Ocenění nemovitého majetku / Ocenění movitého

Více

PŘÍLOHA. statutární město Zlín. Informace podle 7 odst. 5 zákona (TEXT) (v Kč) Období: 12 / 2013 IČO: 00283924 Název:

PŘÍLOHA. statutární město Zlín. Informace podle 7 odst. 5 zákona (TEXT) (v Kč) Období: 12 / 2013 IČO: 00283924 Název: PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kč) Období: 12 / 2013 IČO: 00283924 Název: statutární město Zlín A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Statutární město Zlín pokračuje

Více

Oceňování podniku. doc. RNDr. Ing. Hana Scholleová, Ph.D. Katedra podnikové ekonomiky Fakulta podnikohospodářská Vysoká škola ekonomická v Praze

Oceňování podniku. doc. RNDr. Ing. Hana Scholleová, Ph.D. Katedra podnikové ekonomiky Fakulta podnikohospodářská Vysoká škola ekonomická v Praze Oceňování podniku doc. RNDr. Ing. Hana Scholleová, Ph.D. Katedra podnikové ekonomiky Fakulta podnikohospodářská Vysoká škola ekonomická v Praze Obsah přednášky Cena x hodnota Přístupy ke stanovení hodnoty

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 5655-65/2015. Stanovení ceny obecné pro prodej v dražbě 003EX 65/12-117

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 5655-65/2015. Stanovení ceny obecné pro prodej v dražbě 003EX 65/12-117 ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 5655-65/2015 o obvyklé ceně nájemního vztahu váznoucího k bytu č.001 v budově č.p.1309 realizované na pozemku p.č.638 v katastrálním území Libeň (kód:730891), obec Praha. Objednavatel

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. Exekutorský úřad Karviná, JUDr. Juraj Polák Komorní 4 737 01 Český Těšín Č.j.: 068 EX 1831/11, povinný Robert Richtr

ZNALECKÝ POSUDEK. Exekutorský úřad Karviná, JUDr. Juraj Polák Komorní 4 737 01 Český Těšín Č.j.: 068 EX 1831/11, povinný Robert Richtr ZNALECKÝ POSUDEK č. 1779-189/12 O ceně obvyklé nemovitosti - ideálního spoluvlastnického podílu ve výši 1/2 pozemku p.č. 1838/33 zapsaného na LV č.1188 pro obec a k.ú. Drásov, kraj Jihomoravský. Objednatel

Více

Metody oceňování podniku založené na stavových veličinách. přehled

Metody oceňování podniku založené na stavových veličinách. přehled Metody oceňování podniku založené na stavových veličinách přehled 3) Ocenění na základě analýzy majetku Účetní hodnota vlastního kapitálu na principu historických cen Substanční hodnota A)Substanční hodnota

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2099/2012

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2099/2012 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2099/2012 O ceně pozemků ve zjednodušené evidenci PK 1190/2, PK 1191, PK 1192, PK 1226, PK 1227, PK 1231, PK 1232 k.ú. Svatá Kateřina u Svatého Mikuláše. Objednatel znaleckého posudku:

Více

Znalecký posudek - obvyklá cena, tržní

Znalecký posudek - obvyklá cena, tržní Znalecký posudek - obvyklá cena, tržní č. 1670-170/2014 o ceně bytu jednotka č.1565/57, včetně garážového stání, č.p.1565/30, stavební plocha p.č.1352/2, 1353/2, 1353/5, v k.ú. Krč, obci Praha, okres Hlavní

Více

Odhad tržní hodnoty č. 2267

Odhad tržní hodnoty č. 2267 Odhad tržní hodnoty č. 2267 Objednatel posudku: Exekutorský úřad Šumperk soudní exekutor JUDr. Jiří Petruň K. H. Máchy 647/2 787 01 Šumperk IČ: 47844582 DIČ: CZ460603459 č. obj.: USN 065 Ex 00519/04-031

Více

Oceňování majetkové hodnoty dřevin

Oceňování majetkové hodnoty dřevin 11. června 2013, Brno Konference měst 2013 Připravil: Ing. Tomáš Badal Oceňování majetkové hodnoty dřevin strana 2 Hodnota = co dostanu dlouhodobější charakter není skutečně zaplacená určuje se odhadem

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2533/2015

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2533/2015 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2533/2015 O ceně nemovitostí - pozemků evidovaných jako p.p.č. 3497 (trvalý travní ), p.p.č. 3498 (trvalý travní ), p.p.č. 3507 (orná půda), p.p.č. 3510 (orná půda), k.ú. Stašov. Objednatel

Více

Převody a oceňování nemovitostí

Převody a oceňování nemovitostí Prohloubení nabídky dalšího vzdělávání v oblasti zeměměřictví a katastru nemovitostí ve Středočeském kraji CZ.1.07/3.2.11/03.0115 Projekt je finančně podpořen Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. KFC/PEM Přednáška č 4 Podnik jako hospodářský systém Podnik

Více

Znalecký posudek - Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1746/021/2015/18

Znalecký posudek - Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1746/021/2015/18 Znalecký posudek - Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1746/021/2015/18 NEMOVITOST: ½ bytové jednotky, č. 944/3 Adresa nemovitosti: Haškova 944, 460 01 Liberec Katastrální údaje : Kraj Liberecký, okres

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 11019-108/2015

ZNALECKÝ POSUDEK č. 11019-108/2015 J. Zrzavého 8, 796 04 Prostějov stránka č. 1 č.j.: 018 EX 04357/12-052 ZNALECKÝ POSUDEK č. 11019-108/2015 o stanovení obvyklé ceny nemovitých věcí: spoluvlastnického podílu o velikosti 2/20 na pozemcích

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2365/1. Palackého 31/2 26601 Beroun. Č.j. 015 EX 313/2013-76. Zjištění obvyklé ceny nemovitosti.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2365/1. Palackého 31/2 26601 Beroun. Č.j. 015 EX 313/2013-76. Zjištění obvyklé ceny nemovitosti. ZNALECKÝ POSUDEK č. 2365/1 O obvyklé ceně nemovitosti - nebytové jednotky č. 970/13 v budově čp. 970 včetně podílu o velikosti 28/922 na společných částech domu a pozemku parc.č. 437/2 v kat. území Beroun,

Více

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY IČO: Název: Sídlo: A.1. 00636207 Obec Dolní Nětčice Dolní Nětčice 49, 753 54 Dolní Nětčice sestavený k 31.12.2014 Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Účetní jednotka pokračuje v následujícím účetním

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4647

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4647 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4647 odhad obvyklé ceny bytové jednotky č. 411/3 v domě s bytovými jednotkami ve vlastnictví č.p. 411-415 na pozemcích parc. č. 806/134-138 včetně spoluvlastnického podílu na budově

Více

Preambule. Článek I. Vymezení pojmů. Pro účely těchto Principů se vymezují následující pojmy:

Preambule. Článek I. Vymezení pojmů. Pro účely těchto Principů se vymezují následující pojmy: Principy prodeje nemovitostí č.p. 1334 a 1335 U Smaltovny 22 a 20 na pozemku parc. č. 1451, 1448 a pozemků parc. č. 1451, 1448, 1450, 1449, vše k.ú. Holešovice, oprávněným nájemcům, formou převodu vlastnictví

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 27/15

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 27/15 ZNALECKÝ POSUDEK č. 27/15 o obvyklé ceně podílu id. 1/8 na nemovitých věcech - pozemku p. č. 261/1, 266, 267a 265 - PK, LV číslo 399, katastrální území Jeníkov u Hlinska, obec Jeníkov, okres Chrudim a

Více

MANAŽERSKÉ ÚČETNICTVÍ - SKRIPTA

MANAŽERSKÉ ÚČETNICTVÍ - SKRIPTA MANAŽERSKÉ ÚČETNICTVÍ UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2014, I. Verze 1 OBSAH KAPITOLA 1 - ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ... 3 1.1. SOUVISEJÍCÍ LEGISLATIVA... 3 1.2. FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ...

Více

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1512/177/2013

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1512/177/2013 Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1512/177/2013 NEMOVITOST: Bytová jednotka, č. 135/12 Adresa nemovitosti: Labská 135, 405 02 Děčín Katastrální údaje : Kraj Ústecký, okres Děčín, obec Děčín, k.ú. Děčín,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4566. Školní 384 270 33 Jesenice

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4566. Školní 384 270 33 Jesenice ZNALECKÝ POSUDEK č. 4566 o ceně rodinného domu č.p. 728 na pozemku parc. č. 1838 včetně venkovních úprav a pozemku v obci Kladno, katastrální území Kročehlavy, okres Kladno Objednatel znaleckého posudku:

Více

Podle ZDPH 4 odst. 2 písm. a) je nemovitá věc (hmotná věc) zbožím.

Podle ZDPH 4 odst. 2 písm. a) je nemovitá věc (hmotná věc) zbožím. 30 KompliKované účetní případy a jejich daňové dopady 1.3.2 Nemovitá věc z účetního pohledu Nemovitá věc může být z pohledu účetních předpisů: 1. dlouhodobým hmotným majetkem 2. zbožím Zbožím může být

Více

Znalecký posudek č. 5004 204/2011

Znalecký posudek č. 5004 204/2011 Ing. Bc. Eva Hradilová, znalec 765 02 Otrokovice, Moravní 6224 mobil: +420 603 35 45 98 Znalecký posudek č. 5004 204/2011 o obvyklé ceně nemovitosti pozemku parcelní číslo st. 21 v katastrálním území Pavlínov,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 10547-17/2015

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 10547-17/2015 Oceňovací a znalecká kancelář s.r.o. se sídlem Václavské náměstí 832/19, Praha, kancelář Sušilova 1938/26, Přerov tel.: 608 251 025, 776 284 814, 581 331 601, email: vingralek@posudek.com zapsaná v obchodním

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 422-20/2012

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 422-20/2012 ZNALECKÝ POSUDEK č. 422-20/2012 O ceně skladovací haly, v obci Džbánov, katastrální území Džbánov u Vysokého Mýta,, okres Ústí nad Orlicí, kraj Pardubický Objednatel znaleckého posudku: Exekutorský úřad

Více

Dlouhodobý hmotný majetek. Ulyana Bazyuk Ivana Brunacká

Dlouhodobý hmotný majetek. Ulyana Bazyuk Ivana Brunacká Dlouhodobý hmotný majetek Ulyana Bazyuk Ivana Brunacká Obsah Pojmy Ocenění DHM Pořízení DHM Odpisy Daňové Účetní Vyřazení DHM Příklad Právní úprava DHM Český účetní standard pro podnikatele č. 013 Vyhláška

Více

Znalecký posudek č. T 37/1200/2010

Znalecký posudek č. T 37/1200/2010 Znalecký posudek č. T 37/1200/2010 o obvyklé ceně pozemku komunikace parc. č. 533 včetně součástí a příslušenství, jde o ulici Průmyslovou v obci Dolní Břežany, Katastrální území Dolní Břežany, kraj Středočeský.

Více

Zápisy vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem

Zápisy vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem Hornicko-geologická fakulta, VŠB TU Ostrava Institut geodézie a důlního měřictví Zápisy vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem Ing. Pavel Černota, Ph.D. Ing. Hana Staňková, Ph.D. Podle zákona

Více

Znalecký posudek č. 683/2013

Znalecký posudek č. 683/2013 Znalecký posudek č. 683/2013 O ceně obvyklé bytové jednotky č. 506/33 v objektu čp. 506, ulice Útulná, obec Praha, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemku parcelní číslo 806/260,

Více

TRANSROLL EAST, a.s. 2013

TRANSROLL EAST, a.s. 2013 TRANSROLL EAST, a.s. 213 Příloha k účetní závěrce za rok 213 sestavená k rozvahovému dni 31. 12. 213 v plném rozsahu Příloha je zpracována v souladu s Opatřením MF ČR čj. 281/97 417/21, ve znění pozdějších

Více

Znalecký posudek číslo 155/12 6783 OCENĚNÍ NEMOVITOSTI. Rodinný dům s příslušenstvím a pozemkem. Pod rybníčkem 431, 691 42 Valtice

Znalecký posudek číslo 155/12 6783 OCENĚNÍ NEMOVITOSTI. Rodinný dům s příslušenstvím a pozemkem. Pod rybníčkem 431, 691 42 Valtice Znalecký posudek číslo 155/12 6783 OCENĚNÍ NEMOVITOSTI NEMOVITOST: Adresa nemovitosti: Rodinný dům s příslušenstvím a pozemkem Pod rybníčkem 431, 691 42 Valtice Katastrální údaje: Kraj Jihomoravský, okres

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4659. Školní 384 27033 Jesenice. dražbu dobrovolnou.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4659. Školní 384 27033 Jesenice. dražbu dobrovolnou. ZNALECKÝ POSUDEK č. 4659 odhad obvyklé ceny bytové jednotky č. 2090/51 v domě s bytovými jednotkami ve vlastnictví č.p. 2088-2095 na parcelách č. 2854-2859, 2861 a 2892 včetně spoluvlastnického podílu

Více

5. kapitola PODNIKOVÉ ČINNOSTI

5. kapitola PODNIKOVÉ ČINNOSTI 5. kapitola PODNIKOVÉ ČINNOSTI Obsah kapitoly: Řízení podniku Výrobní činnost Nákupní činnosti Prodejní činnost Personální činnost Financování Investiční činnost Řízení Vrcholové řízení podniku řeší základní

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č.3285/41/2013

ZNALECKÝ POSUDEK č.3285/41/2013 Okres:Zlín Obec :Otrokovice ZNALECKÝ POSUDEK č.3285/41/2013 ODHAD OBVYKLÉ CENY NEMOVITOSTI bytu č.1251/37 v osobním vlastnictví v domě č.p.1251 v ulici Hlavní v Otrokovicích, okres Zlín, včetně spoluvlastnického

Více

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Právní forma: Předmět činnosti: Okamžik sestavení: 31.1.2014 10:49:46 č. 5 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. obec státní správa A 1 Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Účetní jednotka pokračuje v následujícím

Více

ODBORNÝ POSUDEK. č. 2494/134/14

ODBORNÝ POSUDEK. č. 2494/134/14 ODBORNÝ POSUDEK č. 2494/134/14 o obvyklé ceně ideální 1/2 nemovité věci bytové jednotky č. 689/215 včetně podílu na společných částech domu a pozemcích, v katastrálním území Milovice a obci Milovice, okres

Více

Znalecký posudek: ODHAD OBVYKLÉ CENY NEMOVITOSTI

Znalecký posudek: ODHAD OBVYKLÉ CENY NEMOVITOSTI Znalecký posudek: ODHAD OBVYKLÉ CENY NEMOVITOSTI Evidenční číslo znaleckého posudku: 3989 / 2013 Zadání: Odhad obvyklé ceny nemovitostí uvedených jako předmět ocenění Předmět ocenění: Rodinný dům č.p.

Více

Zásady. I. Základní ustanovení. II. Vymezení pojmů

Zásady. I. Základní ustanovení. II. Vymezení pojmů Zásady postupu při prodeji bytů a bytových domů v majetku Města Horažďovice Zastupitelstvo města Horažďovice schválilo svým usnesením č. 22 dne 1. 12. 2008 tyto Zásady postupu při prodeji bytů a bytových

Více

Komentář k návrhu plánu hospodářské činnosti vlastního hospodaření hl.m. Prahy na rok 2014

Komentář k návrhu plánu hospodářské činnosti vlastního hospodaření hl.m. Prahy na rok 2014 Komentář k návrhu plánu hospodářské činnosti vlastního hospodaření hl.m. Prahy na rok 2014 Správa bytových objektů Výnosy jsou v převážné míře tvořeny předpisem nájemného z bytových a nebytových prostor

Více

Workshop Investice. Představení fází procesu Investice

Workshop Investice. Představení fází procesu Investice Workshop Investice Představení fází procesu Investice Workshop Investice cíl - Seznámení účastníků (zájemců) s koncepcí workshopů, představit aktivisty a zdůraznit zaměření na praxi; - Sdílení dobré praxe;

Více

Znalecký posudek č. 2009/128 Pozemky, parcely č. 766/32, 2748, v katastrálním území Kopřivnice, obec Kopřivnice, okres Nový Jičín, kraj Moravskoslezský. Exekutorský úřad Ostrava JUDr. Milan Vlha, soudní

Více

Znalecký posudek č. 5753-135/15

Znalecký posudek č. 5753-135/15 Znalecký posudek č. 5753-135/15 O obvyklé ceně nemovité věci - spoluvlastnického podílu ve výši id. 1/2 na pozemku parc. č. st. 261, jehož součástí je stavba rodinného domu č.p. 190 a pozemku parc. č.

Více

OCEŇOVACÍ POSUDEK. ředitel územního pracoviště

OCEŇOVACÍ POSUDEK. ředitel územního pracoviště OCEŇOVACÍ POSUDEK o stanovení tržní hodnoty přebytečného movitého majetku-cena obvyklá v evidenci Finančního úřadu pro Jihomoravský kraj Územního pracoviště Brno II Ocenění vyžádal: Ing. Vladimír Slabák,

Více

Z N A L E C K Ý P O S U D E K. číslo ZP 0208/N/12/09

Z N A L E C K Ý P O S U D E K. číslo ZP 0208/N/12/09 výtisk č. 1 Z N A L E C K Ý P O S U D E K číslo ZP 0208/N/12/09 ZADAVATEL: Exekutorský úřad Ostrava Mgr. Pavla Fučíková Slévárenská 410/14 709 00 Ostrava Mariánské Hory zadání posudku : EX 2723 / 08-91

Více

SEMINÁRNÍ PRÁCE - EKONOMIKA STAVEB A SÍDEL POSOUZENÍ NÁVRATNOSTI INVESTICE EVA FRICOVÁ - SOUBOR STAVEB POD VÍTKOVEM. 1. Identifikační údaje

SEMINÁRNÍ PRÁCE - EKONOMIKA STAVEB A SÍDEL POSOUZENÍ NÁVRATNOSTI INVESTICE EVA FRICOVÁ - SOUBOR STAVEB POD VÍTKOVEM. 1. Identifikační údaje SEMINÁRNÍ PRÁCE - EKONOMIKA STAVEB A SÍDEL POSOUZENÍ NÁVRATNOSTI INVESTICE EVA FRICOVÁ - SOUBOR STAVEB POD VÍTKOVEM 1. Identifikační údaje Název projektu: Soubor staveb pod Vítkovem Místo stavby: Pernerova

Více

SEZNAM AUTORŮ... 3 ZKRATKY A ÚPLNÉ NÁZVY PŘEDPISŮ POUŽITÝCH V PUBLIKACI... 12 ÚVOD...15. 1 Základní pojmy a právní úprava nemovitých věcí...

SEZNAM AUTORŮ... 3 ZKRATKY A ÚPLNÉ NÁZVY PŘEDPISŮ POUŽITÝCH V PUBLIKACI... 12 ÚVOD...15. 1 Základní pojmy a právní úprava nemovitých věcí... SEZNAM AUTORŮ..................................................... 3 ZKRATKY A ÚPLNÉ NÁZVY PŘEDPISŮ POUŽITÝCH V PUBLIKACI............ 12 ÚVOD...............................................................15

Více

Pojem investování. vynakládání zdrojů podniku za účelem získání užitků které jsou očekávány v delším časovém období Investice = odložená spotřeba

Pojem investování. vynakládání zdrojů podniku za účelem získání užitků které jsou očekávány v delším časovém období Investice = odložená spotřeba Investiční činnost Pojem investování vynakládání zdrojů podniku za účelem získání užitků které jsou očekávány v delším časovém období Investice = odložená spotřeba Druhy investic 1. Hmotné investice vytvářejí

Více

PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady

PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady A.1. PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2012 IČO: 00568724 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Sehradice Účetní

Více

Znalecký posudek číslo 4537-27/15

Znalecký posudek číslo 4537-27/15 Znalecký posudek číslo 4537-27/15 O ceně nemovitých věcí Pozemky zapsané na LV č. 1777 Lípa Katastrální území: Lípa nad Dřevnicí Okres: Zlín O B V Y K L Á T R Ž N Í C E N A Objednatel znaleckého posudku:

Více

MĚSTO PROSEČ. Pravidla pro pronajímání pozemků ve vlastnictví města Proseč. Elektronická verze: www.mestoprosec.cz

MĚSTO PROSEČ. Pravidla pro pronajímání pozemků ve vlastnictví města Proseč. Elektronická verze: www.mestoprosec.cz MĚSTO PROSEČ Pravidla pro pronajímání pozemků ve vlastnictví města Proseč Číslo: P/02/2012 Originál: Kancelář úřadu Elektronická verze: www.mestoprosec.cz Platnost od: 20. 12. 2012 Účinnost od: 1. 1. 2013

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo obor Podnikání 1. Základní ekonomické pojmy - Předmět ekonomie, základní ekonomické systémy, hospodářský proces, potřeby, statky, služby,

Více

Znalecký posudek č. 678/2013

Znalecký posudek č. 678/2013 Znalecký posudek č. 678/2013 O ceně obvyklé bytové jednotky č. 1424/111 v objektu čp. 1424, ulice Tádžická, obec Praha, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemku parcelní číslo

Více

Příloha č.1. Příklad výnosového ocenění

Příloha č.1. Příklad výnosového ocenění Příklad výnosového ocenění Příloha č.1 Pro aplikační příklad výnosového ocenění pro moji diplomovou práci jsem vybrala existující areál. Areál se skládá z výrobní budovy, haly a pozemků. Komplex se nachází

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3.326-136 / 14

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3.326-136 / 14 1 ZNALECKÝ POSUDEK č. 3.326-136 / 14 o obvyklé ceně podílu 1/6 nemovitých věcí - 4 ks pozemků ZPF parc.č.902/10, parc.č.971/31, parc.č.1000/18, parc.č.1000/29 dle LV 39 pro k.ú.slavonín, obec Olomouc,

Více

Otázky a odpovědi k dani z nemovitých věcí v roce 2014. Jakým předpisem je novelizována daň z nemovitostí od 1.ledna 2014?

Otázky a odpovědi k dani z nemovitých věcí v roce 2014. Jakým předpisem je novelizována daň z nemovitostí od 1.ledna 2014? Otázky a odpovědi k dani z nemovitých věcí v roce 2014 Jakým předpisem je novelizována daň z nemovitostí od 1.ledna 2014? Zákon o dani z nemovitostí byl novelizován zákonným opatřením Senátu č. 344/2013

Více

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 11005-475/2015

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 11005-475/2015 Oceňovací a znalecká kancelář s.r.o. se sídlem Václavské náměstí 832/19, Praha, kancelář Sušilova 1938/26, Přerov tel.: 608 251 025, 776 284 814, 581 331 601, email: vingralek@posudek.com zapsaná v obchodním

Více

PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady

PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady A.1. PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 6 / 2015 IČO: 00252638 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Účetní jednotka nepřetržitě

Více

AKTIVA a PASIVA ROZVAHA

AKTIVA a PASIVA ROZVAHA Majetek podniku souhrn prostředků pro hospodářskou činnost organizace Majetek z pohledu účetnictví: podle druhů majetku podle zdrojů financování Majetek z hlediska formy = AKTIVA Majetek z hlediska zdrojů

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. KFC/PEM Přednáška č 10 Řízení podnikových financí, úvěry,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 320-9-2014. O ceně pozemků parc.č.116/3; parc.č. 116/4 a parc.č. 1036 v katastrálním území Hýskov, obec Hýskov, okres Beroun

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 320-9-2014. O ceně pozemků parc.č.116/3; parc.č. 116/4 a parc.č. 1036 v katastrálním území Hýskov, obec Hýskov, okres Beroun ZNALECKÝ POSUDEK č. 320-9-2014 O ceně pozemků parc.č.116/3; parc.č. 116/4 a parc.č. 1036 v katastrálním území Hýskov, obec Hýskov, okres Beroun. Objednatel znaleckého posudku: Účel znaleckého posudku:

Více

Znalecký posudek č. 648

Znalecký posudek č. 648 Znalecký posudek č. 648 O ceně obvyklé bytové jednotky č. 657/25 v objektu čp.657, ulice Gruzínská, obec Praha, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemku parcelní číslo 1392/1,

Více

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1250/110/2012/6

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1250/110/2012/6 Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1250/110/2012/6 NEMOVITOST: Bytová jednotka č. 339/4 Adresa nemovitosti: Dukelská 339, 293 01 Mladá Boleslav Katastrální údaje : Kraj Středočeský, okres Mladá Boleslav,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2411 66/14. dodatek č. 1

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2411 66/14. dodatek č. 1 Ing. Michal Sirový, Jírovcova 1621/19, 370 01 České Budějovice tel. : + 420 603 77 603 1 mail.: info@posudkyodhady.cz www.posudkyodhady.cz ZNALECKÝ POSUDEK č. 2411 66/14 dodatek č. 1 o stanovení obvyklé

Více

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY IČO: Název: Sídlo: 71227075 DSO Mariánská zahrada Bukvice 27, 506 01 Jičín sestavený k 31.12.2014 A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Účetní jednotka pokračuje v následujícím účetním období ve

Více

DAŇOVÁ EVIDENCE. Rozdíl mezi daňovou evidencí a účetnictvím

DAŇOVÁ EVIDENCE. Rozdíl mezi daňovou evidencí a účetnictvím DAŇOVÁ EVIDENCE Způsoby vedení evidence podnikatelské činnosti: Formou vedení DEV (DEV = daňovou evidencí) Formou vedení UČE (UČE = účetnictví) Formou paušálních výdajů (PV) Právní předpisy zákon o daních

Více

předseda představenstva

předseda představenstva PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE ZA ROK 2014 1 OBECNÉ INFORMACE O ÚČETNÍ JEDNOTCE 1.1 Založení a charakteristika společnosti Název účetní jednotky: Bytové družstvo Sulova Sídlo účetní jednotky: Praha, Zbraslav,

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta financí a účetnictví katedra finančního účetnictví a auditingu. Leasingy

Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta financí a účetnictví katedra finančního účetnictví a auditingu. Leasingy Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a účetnictví katedra finančního účetnictví a auditingu Leasingy Ing. David Procházka, Ph.D. katedra finančního účetnictví a auditingu Fakulta financí a účetnictví

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 8441-94/10. o ceně rekreační chalupy č.e. 7 na parcele č. st. 28/2, k.ú. Krásný Buk, obec Krásná Lípa, okres Děčín.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 8441-94/10. o ceně rekreační chalupy č.e. 7 na parcele č. st. 28/2, k.ú. Krásný Buk, obec Krásná Lípa, okres Děčín. ZNALECKÝ POSUDEK č. 8441-94/10 o ceně rekreační chalupy č.e. 7 na parcele č. st. 28/2, k.ú. Krásný Buk, obec Krásná Lípa, okres Děčín. Objednatel posudku: Účel posudku: Exekutorský úřad Brno - venkov JUDr.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 790/260/2011

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 790/260/2011 ZNALECKÝ POSUDEK č. 790/260/2011 o ceně obvyklé bytové jednotky č. 190/16, v budově č.p. 190 na pozemku č. parc. 170, vč. příslušenství a spoluvlastnického podílu na společných částech domu č.p. 190 a

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č.3530/286/2013

ZNALECKÝ POSUDEK č.3530/286/2013 Okres:Šumperk Obec :Zábřeh ZNALECKÝ POSUDEK č.3530/286/2013 ODHAD OBVYKLÉ CENY NEMOVITOSTI bytu č.1934/16 v osobním vlastnictví v domě č.p.1934 v ulici Havlíčkova v Zábřehu, okres Šumperk, včetně spoluvlastnického

Více

Témata. k ústní maturitní zkoušce. Ekonomika a Podnikání. Školní rok: 2014/2015. Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková

Témata. k ústní maturitní zkoušce. Ekonomika a Podnikání. Školní rok: 2014/2015. Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková Témata k ústní maturitní zkoušce Obor vzdělání: Předmět: Agropodnikání Ekonomika a Podnikání Školní rok: 2014/2015 Třída: AT4 Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková Projednáno předmětovou komisí dne: 13.2.

Více

Semestrální práce z předmětu MAB

Semestrální práce z předmětu MAB Západočeská univerzita v Plzni Fakulta aplikovaných věd Semestrální práce z předmětu MAB Modely investičního rozhodování Helena Wohlmuthová A07148 16. 1. 2009 Obsah 1 Úvod... 3 2 Parametry investičních

Více

Znalecký posudek č. 187-2927/10 Ocenění nemovitosti pro účel veřejné dražby ve smyslu 13 zákona č.26/2000 Sb.

Znalecký posudek č. 187-2927/10 Ocenění nemovitosti pro účel veřejné dražby ve smyslu 13 zákona č.26/2000 Sb. Znalecký posudek č. 187-2927/10 Ocenění nemovitosti pro účel veřejné dražby ve smyslu 13 zákona č.26/2000 Sb. pro dražebníka Předmět ocenění: Garáž bez č.p. na pozemku parc.č. 2197/149 a pozemek parc.č.

Více

Převody a oceňování nemovitostí (1)

Převody a oceňování nemovitostí (1) (1) Prohloubení nabídky dalšího vzdělávání v oblasti zeměměřictví a katastru nemovitostí ve Středočeském kraji CZ.1.07/3.2.11/03.0115 Projekt je finančně podpořen Evropským sociálním fondem astátním rozpočtem

Více

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha č. 2 Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Výkaz zisku a ztráty společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha k účetní závěrce společnosti.a.s.a. skládka

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 03409-0041 / 2015. o ceně nemovitosti - pozemkové parcely č.1333/1 v k.ú. Stráž nad Nisou, obec Stráž nad Nisou, kraj Liberecký.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 03409-0041 / 2015. o ceně nemovitosti - pozemkové parcely č.1333/1 v k.ú. Stráž nad Nisou, obec Stráž nad Nisou, kraj Liberecký. ZNALECKÝ POSUDEK č. 03409-0041 / 2015 o ceně nemovitosti - pozemkové parcely č.1333/1 v k.ú. Stráž nad Nisou, obec Stráž nad Nisou, kraj Liberecký. Objednavatel znaleckého posudku: Účel znaleckého posudku:

Více

Znalecký posudek č. 5388 133/2013 b)

Znalecký posudek č. 5388 133/2013 b) Ing. Bc. Ewa Hradil, znalec 765 02 Otrokovice, Moravní 6224 mobil: +420 603 35 45 98 Znalecký posudek č. 5388 133/2013 b) o obvyklé ceně nemovitostí pozemků parcelní číslo 432 a 437 v katastrálním území

Více

Znalecký posudek č. 5748-130/15

Znalecký posudek č. 5748-130/15 Znalecký posudek č. 5748-130/15 O obvyklé ceně nemovité věci - bytové jednotky č. 2465/8, ve třetím nadzemním podlaží bytového domu v ulici Dominova č.p. 2465, v obci Praha, na pozemku parc. č. 2780/29,

Více

PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady

PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady A.1. PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2014 IČO: 00557889 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Drnovice Účetní

Více

Licence: DMND XCRGUPXA / PXA (30052014 / 05032014) Dům dětí a mládeže Jednička, Dvůr Králové nad Labem

Licence: DMND XCRGUPXA / PXA (30052014 / 05032014) Dům dětí a mládeže Jednička, Dvůr Králové nad Labem A.1. PŘÍLOHA příspěvkové organizace zřizované ÚSC (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2014 IČO: 71236554 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Dům dětí a mládeže Jednička, Dvůr Králové

Více

Zásady postupu při prodeji bytů a bytových domů v majetku Města Horažďovice pro 2. etapu prodeje

Zásady postupu při prodeji bytů a bytových domů v majetku Města Horažďovice pro 2. etapu prodeje Zásady postupu při prodeji bytů a bytových domů v majetku Města Horažďovice pro. etapu prodeje Zastupitelstvo města Horažďovice schválilo svým usnesením č. 15. dne 19.05.014 tyto Zásady postupu při prodeji

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. LV no.: 729

ZNALECKÝ POSUDEK. LV no.: 729 ENI CONSULT spol. s r.o. znalecký ústav obor ekonomika oceňování majetku ZNALECKÝ POSUDEK č. 412/7082/2014 o obvyklé ceně spoluvlastnického podílu ve výši ½ na pozemku čís. parcely 214/1, k.ú. Kolešovice,

Více