Prahy. Vydává městská část Praha 2 ZDARMA

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Prahy. Vydává městská část Praha 2 ZDARMA"

Transkript

1 11 Noviny Prahy 2 Nové Město Nusle Vinohrady Vyšehrad LISTOPAD 2009, ročník 11 Vydává městská část Praha 2 ZDARMA Praha 2 Územní plán Prahy Až do 9. prosince je možné připomínkovat koncept nového územního plánu hlavního města. strana 3 20 let od pádu totality Jak vzpomínáme na dobu, kdy tato země po padesáti letech získala naději na svobodu a prosperitu. strana 4 a 5 Pocta Václavu Bendovi Pamětní deska věnovaná disidentovi, filozofovi a politikovi bude symbolicky odhalena 17. listopadu. strana 12 Svatoanežská revoluce Ten režim zdál se zde trvat na věčné časy. Narýsován železnou oponou, nastolen únorovým pučem, potvrzen srpnovou invazí. Podpořen milicí a policií. A jadernými zbraněmi. Většinu zastrašil. Koho ne, toho smetl. Počáteční teror posléze nahradil mírnějšími prostředky. Rozprostřel zde letitou nudu, šeď, beznaděj. Slovo úvodem Většina nalézá únik ve svém stažení se do soukromí. Denní starosti i radosti, rodina, chata. Celé generace dětí vychovány, že mluví se jinak doma a jinak ve škole. Doba hlavně smutná. I zde však oběti. Situace se zvolna mění až na přelomu sedmdesátých a osmdesátých let. V zemích východního bloku se objevují disidenti odvážně připomínající komunistickým režimům jejich vlastní závazky v oblasti lidských práv. A na Západě nastupují státníci formátu Margareth Thatcherové a Ronalda Reagana, nahrazující dosavadní bezzubou politiku, détente, stále silnějším tlakem na Sovětský svaz a jeho satelity, vědomi si morální převahy svobody a demokracie. V Sovětském svazu nástup Gorbačova a jeho demokratizující perestrojky. Gorbačov hodlá komunismus vylepšit, uvolnit. Ne zničit. S uvolněním však uvádí ve zmatek své gubernátory doma i ve svých satelitech. Sami utužovatelé se mají stát rázem uvolňovateli. Do svých funkcí dosazeni pro svoji bezvýhradnou poslušnost Moskvě zcela vzepřít se tedy neodhodlávají. Občané dosud převážně mlčící začínají se stále víc zapojovat do veřejného života v neoficiálních sférách. Petice, demonstrace. Šíří se stále víc samizdatový tisk. Leccos již proniká i do oficiálních médií. Režim se uvolňuje. Už není nemožné vycestovat za železnou oponu. Disidenti přestávají být izolovanou menšinou, o níž se ví jen ze zahraničního rozhlasu, ale stávají se autoritou, která je stále víc následována. Paradoxně právě v této situaci je režim asi nejnenáviděnější a nejopovrhovanější. A snad už nikdo ani z nejvyšších míst nepochybuje o tom, kam komunisté dovedli svým hospodařením kdysi vyspělé Masarykovo Československo. Železná opona se hroutí. V Polsku ji demontuje Solidarita, v NDR masivní odliv uprchlíků, v Maďarsku sami komunisté. Je jasné, že Československo nezůstane rudým ostrůvkem. Jak ale zareagují naši komunisté, až dojde ke střetu? I při své oslabené pozici stále disponují značnými mocenskými prostředky. Použijí je? Stále je v živé paměti brutální ukončení zdánlivě nadějného procesu v Číně na náměstí Nebeského klidu. Pád režimu probíhá nakonec nečekaně klidně a rychle. Tak mírně, že až někteří pochybují. Byla to vůbec revoluce? Či jen předání moci ze strany starých brežněvovských dinosaurů těm mladším, čipernějším, svazáckými sekretariáty odkojeným? Za nekrvavý průběh převratu se netřeba stydět ani omlouvat. Kde je možné použít smírné řešení, bylo by neodpovědné volit řešení násilné. A byla to revoluce? Ať si každý volí podle své libosti. Pro mne ne. Pro mne je revoluce řáděním lůzy. A k tomu měl listopad 89 naštěstí opravdu hodně daleko. Ráj na zemi nenastal. Nastoupily zas nové, jiné starosti. I ty nečekané. Ale padesátiletá nadvláda zla nad naší zemí skončila. Již podvacáté díky, svatá Anežko Česká! Jan Stoss, radní (ODS) Hledejte s námi kandidáty na čestné občanství Vážení čtenáři, jak víte, městská část Praha 2 v minulosti již několikrát udílela čestná občanství osobnostem, které svou celoživotní činností významně přispěly k dobrému jménu Prahy 2. Mezi čestnými občany naší městské části jsou známé postavy společenského, kulturního a politického života, vynikající hudebníci, výtvarní umělci, spisovatelé, ale také váleční veteráni a lidé persekvovaní za dob totality. Jako vůbec první byli takto oceněni v roce 2004 disident, filozof a politik Václav Benda, dramatik František Langer a fotograf Ladislav Sitenský. Mezi námi žije řada lidí, kteří by si takové ocenění zasloužili také. Víte-li o někom, kdo má výrazné zásluhy v některém z oborů lidské činnosti a žije na území městské části Praha 2, dejte nám vědět. Své tipy na kandidáty čestného občanství Prahy 2 nám můžete posílat, spolu se stručnou charakteristikou osobnosti, na adresu: ÚMČ Praha 2, redakce novin, nám. Míru 20, Praha 2 nebo na Čestné občany Prahy 2 bude městská část vyhlašovat na počátku roku VE ZNAMENÍ NOVÉ NADĚJE: Pražská porodnice U Apolináře se v minulých dnech ocitla ve zvláštní situaci... Z velmi nevšedního důvodu sem chodili a stále přicházejí lidé s dárky pro novorozenou holčičku, která byla 15. října nalezena pohozená v parku na Karlově náměstí. Malou Terezku navštívila 20. října i její zachránkyně Jitka Jarchovská. Doprovázela ji při tom starostka Jana Černochová (viz str. 3). Text a foto: len V zájmu zklidnění Severojižní magistrály Radní městské části Praha 2 přijali 20. října usnesení ke zklidnění Severojižní magistrály. Je reakcí na další iniciativu představitelů městské části Praha 4 ve věci opětovného rozšíření počtu průjezdných pruhů v Legerově ulici a na snahu znovu tuto ulici dopravně zatížit do ekologicky neúnosného stavu. Praha 2 požaduje, aby Legerova ulice zůstala trvale zúžená a nebyla vrácena do původní podoby; aby byly neprodleně učiněny další kroky, vedoucí Co nás pálí ke snížení hlukové a exhalační zátěže; aby obyvatelé Legerovy a Sokolské ulice měli zajištěna stejná práva, jaká mají obyvatelé před Nuselským mostem v ulici 5. května tj. dva průjezdné pruhy, jeden odbočovací a jeden odstavný; a konečně aby byla zřízena světelně řízená křižovatka na Legerově ulici za Nuselským mostem. Současná neúnosná situace Rozsáhlá výstavba podél Severojižní magistrály (SJM) a zvláště na pankrácké pláni zatížila provoz na magistrále do neúnosné míry. V posledních letech lze hovořit o nárůstu o tisíce vozidel denně. Městská část Praha 2 neměla možnost tuto výstavbu připomínkovat. Mají-li obyvatelé v Praze 2 podél SJM čekat na dokončení okruhů, pak je namístě, aby na totéž čekali stavebníci plánovaných staveb kolem SJM, míní radní Prahy 2. Měření provedené Zdravotním ústavem prokázalo, že podmínky na Legerově ulici jsou mnohem horší, než v ul. 5. května. Pražská památková rezervace a Památková zóna Vinohrady jsou degradovány dálničním typem komunikace, rozdělené navíc do dvou samostatných směrů. Skutečnost, že první světelně řízené křižovatky ve směru od jihovýchodu jsou situovány až v centru města, vytváří ze SJM v Praze 2 v dopravních špičkách těžko překonatelnou bariéru. Nejpřetíženější částí přitom je úsek mezi Rumunskou a Žitnou ulicí. Jediná úrovňová křižovatka, kde lze přímo a kolmo překonat směrově rozdělenou SJM od východu k západu, je křižovatka s Anglickou ulicí, která je pokračováním Žitné. Na navazující křižovatce Anglická x Bělehradská se ve špičkách vytváří neúnosná situace. Na Legerově ulici chybí světelně řízená křižovatka s ulicí Boženy Němcové nebo Wenzigovou tak, aby značná část vozidel z oblasti Vinohrad mířící k jihu nemusela jet do Anglické a pak ve stejném směru zpět k Nuselskému mostu. Nikde jinde není exhalacemi a hlukem, koncentrovanými na jednom místě, tak závažně postiženo tolik obyvatel, jako v Legerově ulici. Právní normy, týkající se hluku a exhalací, jsou extrémním způsobem porušovány. Vizualizace řešení Městská část Praha 2 nepovažuje variantu řešení zklidnění SJM, kterou předložilo hlavní město v r (studie zpracovaná firmou SATRA, spol. s r. o.), za uspokojivou pro další vývoj dotčeného území. Proto nechala prostřednictvím firmy Metroprojekt Praha, a. s. prověřit řešení zklidnění dopravy na SJM komplexnější variantou tunelového řešení. Ve formě vizualizace ji předkládá na svých stránkách Text: len, foto: nov NP_listopad_09.indd :18:21

2 2 ČÍSLO 11 - LISTOPAD 2009 Co se děje na radnici Noviny Prahy 2 Rada a Zastupitelstvo MČ Praha 2 Z jednání rady Rada MČ Praha 2 jednala v říjnu dvakrát, a to a Projednala celkem 73 bodů včetně informací. Z jednání vybíráme: Rada souhlasila se záměrem rozšířit od škol. roku 2010/2011 MŠ Na Děkance 2 o dvě třídy a schválila záměr otevřít v tomtéž škol. roce v ZŠ Sázavská 5 a v ZŠ Na Smetance 1 jednu přípravnou třídu. Souhlasila s vyhlášením otevřeného řízení na nadlimitní veřejnou zakázku Digitalizace archivu stavebního úřadu ve smyslu zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. Schválila právní úkony při správě bytového a nebytového fondu a s účinností od aktualizované znění směrnice RMČ K zadávání veřejných zakázek v rámci rozpočtu a účtu hospodářské činnosti městské části Praha 2. RMČ dále přijala usnesení k pravidelným bodům: k žádostem projednávaným v majetkové komisi č. 17/2009 a č. 18/2009 a k bytovým záležitostem projednávaným v bytové komisi č. 13/2009. Z materiálů k informaci vybíráme: ke zprávě nezávislého auditora ověření účetních závěrek školských příspěvkových organizací k , k provedení metodické dohlídky v příspěvkové organizaci Novoměstská radnice, k termínům zasedání RMČ Praha 2 a ZMČ Praha 2 v I. pololetí 2010 a k plánu volnočasových aktivit seniorů pro rok Ing. Barbora Pletková, odbor Kancelář tajemníka Městská část Praha 2 oznamuje Parkovací karty Upozorňujeme držitele parkovacích karet s platností do konce roku 2009, že si mohou požádat o novou kartu již od K žádosti je nutné předložit opakovaně všechny potřebné doklady! Připomínáme možnost využití služby on-line objednání na Nová dražba bytů V úterý 10. listopadu v 16:00 se bude konat letos již šestá veřejná soutěž o nájem obecního bytu za smluvní nájemné, které se mohou zúčastnit rezidenti z Prahy 2 a další zájemci. Touto zcela transparentní formou aukce nahradila letos v červnu městská část původní obálkovou metodu, kterou zneužívali podvodníci. Podle pravidel se zájemci musí soutěže účastnit osobně a musí složit jistinu ve výši Kč. Minulá veřejná soutěž o šest bytů se konala a zúčastnilo se jí dvacet zájemců. Báječný výlet s dvojkou Senioři městské části Praha 2 se 22. října zúčastnili výletu, který pro ně zorganizovala radnice pod patronací radní Aleksandry Udženija. Vyráželi jsme podle plánu. První zastávkou byl krásný soukromý rokokový zámek Nové Hrady. Právem si vysloužil přezdívku České Versailles. Další zastávkou byla Litomyšl, kde jsme si v hotelu Zlatá Hvězda vychutnali kávu a zákusek. Následovala procházka po náměstí s výkladem k jednotlivým druhům architektonických stylů. Počasí nám přálo, bylo příjemně podzimně. Ve 14:00 nás čekali na zámku v Litomyšli, kde byl připraven v barokním divadle minikoncert, na loutnu zahrál Jindřich Macek. Poté jsme navštívili Portmoneum Josefa Váchala. Byl to výjimečný umělec, malíř, dřevorytec, grafik. K vidění je kniha, kterou vytvořil celou od rukopisu, sazby, dřevorytů až po vazbu. Kolem 17:00 jsme odjížděli z Litomyšle plni krásných dojmů. Všichni v pořádku dorazili. Výletníci byli skvělí, stejně tak Michal Zeman, který výlet odřídil a spolu s průvodkyní Jiřinou Johanovou pravidelně komentoval. A my jim všem za to děkujeme. tat PROMĚNY PRAHY 2: Za účasti architektů, kteří se podílejí na významných projektech městské části poslední doby, a dalších osobností Prahy 2 byla 12. října na radnici zahájena dlouhodobá výstava Proměny Prahy 2. Umístěna je v prvním patře Úřadu MČ Praha 2 (nám. Míru 20) a navštívit ji můžete v pondělí a ve středu od 8:00 do 17:30, v úterý a ve čtvrtek od 8:00 do 16:00 a v pátek od 8:00 do 13:00. Mezi nejvýznamnější akce patří právě dokončená rekonstrukce historického objektu Pavilonu v Havlíčkových sadech a pokračující revitalizace tohoto parkového areálu. Okolnosti rekonstrukce Pavilonu komentoval zástupce starostky Ing. Jiří Paluska. Jako další přijde nyní na řadu obnova Grotty a revitalizace parku, ke které se v současné době zpracovává projektová dokumentace. Výstavu zahájila starostka Jana Černochová (vlevo). Jednotlivé panely pak přítomným přiblížila autorka expozice Ing. arch. Petra Šandová. Také třetí ročník této přehlídky má za cíl představit veřejnosti projekty a realizace posledních několika let z oblasti nové výstavby a rekonstrukcí, dopravy a úprav veřejných prostranství na území Prahy 2, financované naší městskou částí. Severojižní magistrála palčivé téma pro všechny, kteří žijí a pracují v její blízkosti. Zástupce starostky Ing. arch. Václav Vondrášek mj. prezentoval postoj městské části Praha 2 k plánům hlavního města na dopravní řešení kolem Národního muzea. Této páteřní komunikaci je věnován jeden z panelů najdete na něm návrh zklidnění magistrály, o něž městská část dlouhodobě usiluje. Text: len, foto: len/van Kapacity mateřských škol v Praze 2 budou posíleny Rada MČ Praha 2 se na svém zasedání zabývala situací v mateřských školách zřizovaných městskou částí. Schválila záměr otevřít ve školním roce 2010/2011 dvě přípravné třídy, a to v základních školách v Sázavské a Na Smetance, a rozšířit školku Na Děkance o dvě třídy. Podle odhadů konzultovaných s ředitelkami mateřských škol se očekává, že v nich v příštím školním roce bude až 60 dětí, jejichž rodiče požádají o odklad školní docházky. Tento velký nápor se městská část Praha 2 rozhodla řešit vytvořením tzv. přípravných tříd v základních školách, kde zároveň sídlí mateřská škola. Zájem otevřít po jedné takové třídě ve školním roce 2010/2011 projevili ředitel ZŠ Sázavská Mgr. Michal Voldřich a ředitelka ZŠ Na Smetance PaedDr. Hana Vítová. Umožňují jim to provozní, prostorové i personální kapacity. Takovému řešení je nakloněna i ředitelka Pedagogicko-psychologické Potřebujeme nový zákon proti hazardním hrám Hlavní město chce znovu novelizovat obecně závaznou vyhlášku č. 19 Sb. hl. m. Prahy, v jejíž příloze se stanoví místa, kde lze provozovat výherní hrací přístroje (VHP), a doba jejich provozování. Proto zaslalo městským částem v pořadí již třetí návrh její aktualizace k připomínkování. Rada naší městské části návrh projednala na svém zasedání 20. října. Městská část Praha 2 byla jedním z hlavních iniciátorů omezování heren, sama pokládám tento problém za velmi závažný a současný vývoj za alarmující, říká k tomu starostka Jana Černochová. Praha 2 navrhla při první novelizaci vypustit 28 míst s provozem VHP (Zastupitelstvo hl. m. Prahy odsouhlasilo 27) a při druhé novelizaci 15 míst (odsouhlaseno 14); nyní navrhuje vypustit jedno místo. Od roku 2007 se díky této vyhlášce podařilo na území hlavního města snížit počet VHP. Před tím, než začala platit, bylo v Praze provozováno 8358 hracích přístrojů. V polovině letošního roku se jejich počet snížil na Regulace počtu míst, kde jsou provozovány hazardní hry, má ale, bohužel, i druhou stránku. A tou je značný nárůst počtu nových, interaktivních videoloterijních terminálů (VLT) a jiných her. Například v Praze 2 byl v srpnu 2009 povolen provoz 518 VLT. Podle současného zákona je jedinou institucí, která je oprávněna povolovat poradny pro Prahu 1, 2 a 4 PhDr. Václava Masáková bez souhlasu poradenského zařízení totiž zřizovatel tyto třídy vytvářet nemůže. Otevření dvou přípravných tříd je vedeno snahou ulehčit kapacitně přeplněným mateřským školám. V rámci těchto tříd by zároveň probíhala výuka českého jazyka dětí cizinců, které pak provoz výherních hracích automatů a videoloterijních terminálů, ministerstvo financí. Bohužel, ani hlavní město, ani jeho městské části i když musí řešit důsledky negativních jevů spojených s hazardními hrami nemohou žádným způsobem do ministerského povolovacího procesu zasahovat. Bez zásadní změny zákona ČNR č. 202/1990, o loteriích a jiných podobných hrách, jak s politováním ve svém usnesení v první třídě často mívají jazykové problémy. Hodnotíme takové řešení jako velmi pozitivní krok, uvedla k tomu radní Aleksandra Udženija. Další změnou chystanou na příští školní rok je rozšíření Mateřské školy Na Děkance o dvě třídy. Architekto-tonická studie nastiňuje možnost uvolnění nevyužitých prostor v sousední Základní škole Botičská a jejich rekonstrukci ve prospěch mateřské školy. Obě zařízení sídlí v jednom objektu a probouráním v prvním patře bude umožněn průchod z mateřské školy do křídla základní školy. Tam budou pro provoz školky zrekonstruovány dvě učebny. len konstatovala Rada MČ Praha 2, je snaha o omezení negativních jevů spojených s provozováním hazardních her cestou vyhlášky omezující provoz výherních hracích přístrojů takřka bezvýsledná. Hlavní město je se současnou situací nespokojeno a chce ji řešit. Dne zasedala městská rada, která mj. projednala Zprávu o provozování výherních hracích přístrojů, videoloterijních terminálů a jiných technických zařízení a kasin na území hlavního města. Konstatovala, že situace v této oblasti je nepřijatelná a schválila záměr předložit Poslanecké sněmovně parlamentu svůj návrh na změnu platné právní úpravy. Nový právní předpis by měl provozování sázkových her nejen upravovat a účinně regulovat podle potřeb současné praxe, ale zároveň zajišťovat i ochranu občanů před negativními jevy, které provozování hazardních her provázejí, uvedl první náměstek primátora Rudolf Blažek. Text: van, foto: len NP_listopad_09.indd :18:25

3 Noviny Prahy 2 Co se děje v Praze 2 ČÍSLO 11 - LISTOPAD Nové prostory pro akademickou obec Studenti a pedagogové 1. lékařské fakulty UK mohou v nedávno zrekonstruované budově v ul. U Nemocnice využívat nové studovny, posluchárny, půjčovnu knih, rozsáhlé počítačové učebny a další služby. Slavnostního přestřižení pásky se ujali (zleva) prorektor UK Stanislav Štech, ministryně školství, mládeže a tělovýchovy Miroslava Kopicová, pražský primátor Pavel Bém a děkan 1. lékařské fakulty UK Tomáš Zima Foto: len Ve středu 14. října 2009 byla slavnostně otevřena zrekonstruovaná budova U Nemocnice 4. Obnovené prostory jsou určeny pro potřeby výuky 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Využívat je bude Ústav vědeckých informací a Ústav dějin lékařství a cizích jazyků. Budova bude akademické obci sloužit svými studovnami, posluchárnami, půjčovnou knih a dalšími službami. Její počítačové učebny jsou největší na fakultách Univerzity Karlovy. Slavnostního otevření nových prostor se zúčastnili ministryně školství, mládeže a tělovýchovy Miroslava Kopicová, ministryně zdravotnictví Dana Jurásková, primátor hl. m. Prahy Pavel Bém, bývalý ministr a předseda legislativní rady vlády Cyril Svoboda, prorektor UK Stanislav Štech, předseda Akademie věd ČR Jiří Drahoš, rektor ČVUT Václav Havlíček, ředitelé fakultních nemocnic, přednostové pracovišť 1. LF UK a další významní hosté. Z historie Podle pražského katastru z roku 1842 stálo v těchto místech, při tehdejším Kateřinském plácku, malé stavení. Po roce 1840 jednala německá univerzita o odkoupení těchto pozemků a postavila zde asi po roce 1844 svůj Patologicko-anatomický ústav, včetně malého domku, márnice v jižním cípu zahrady. Pro potřeby Patologicko-anatomického ústavu sloužil objekt po celou svou historii tuto funkci plnil včetně druhé světové války až do loňského roku, kdy byla zahájena rekonstrukce. Jejím předmětem byl celý interiér objektu a fasáda a celkové náklady na obnovu představují 112 milionů korun. len Rekonstrukce křižovatky Anglická x Italská Až do 6. prosince 2009 bude probíhat rozsáhlá rekonstrukce křižovatky ulic Anglická a Italská, zahájená 24. října Provádí ji Technická správa komunikací hl. m. Prahy. Zatímco v první etapě od 24. října do 2. listopadu byla uzavřena severní polovina křižovatky, nyní ve druhé, trvající od 3. listopadu do 6. prosince, bude uzavřena jižní polovina křižovatky. V obou směrech bude zprovozněna zastávka autobusu č. 135 Italská. Objízdná trasa povede Anglickou, Londýnskou, Jugoslávskou a na náměstí Míru. TSK žádá řidiče, aby se v době rekonstrukce křižovatce Italská x Anglická pokud možno vyhnuli. V PŘEDVEČER OSLAV: Dne udělil ministr obrany Martin Barták u příležitosti 91. výročí založení Československa v Panteonu Národního muzea resortní vyznamenání vojákům a občanům, kteří vykonali významný čin nebo mají dlouhodobé zásluhy o rozvoj ČR. Jednou z oceněných byla také starostka MČ Praha 2 Jana Černochová (první zprava). Z rukou ministra Bartáka převzala Čestnou pamětní medaili k výročí vzniku republiky. Text: van, foto: vin Na návštěvě u Terezky Starostka městské části Jana Černochová zavítala v úterý 20. října do porodnice U Apolináře. Důvodem byla návštěva novorozené holčičky, kterou pracovnice úklidové čety Jitka Jarchovská 15. října našla pohozenou v parku na Karlově náměstí. V době návštěvy se už děvčátku dařilo dobře. Spolu s paní starostkou se na ně přišla podívat jeho zachránkyně. Terezka, jak miminko nazvaly sestřičky v porodnici podle jména připadajícího v kalendáři na 15. říjen, neměla dobrý start do života. Bezprostředně po narození ji někdo odložil v igelitové tašce do křoví před kostelem sv. Ignáce na Karlově náměstí. Jitka Jarchovská ji našla náhodou, když se sem vrátila zkontrolovat již uklizenou část parku. Ihned zalarmovala nedalekou hlídku městské policie. Původně jsem si myslela, že je to pytel plný hadrů, když jsem ho ale položila na kontejner, uslyšela jsem dětský pláč. Byl to pro mě ohromný šok, uvedla paní Jarchovská. Strážníci silně podchlazené miminko ihned odnesli do vytopeného služebního auta, přebalili ho do vlastních uniforem a podvázali mu neošetřenou pupeční šňůru. Lékaři ze záchranné služby dítě pak převezli do blízké porodnice U Apolináře, kde personál nemocnice bojoval několik dní o jeho život. V současné době již je Terezka v dobrém zdravotním stavu. Do nemocnice chodí dopisy, které jí přejí pevné zdraví a šťastnou budoucnost, lidé nosí dary v podobě oblečení a hraček. Paní starostka k těm svým dárečkům připojila přání, aby se Terezka dočkala šťastnějšího života a podařilo se pro ni najít dobré rodiče. Adoptována může být po uplynutí šesti týdnů. Po návštěvě porodnice se odpoledne sešli na radnici všichni protagonisté záchranné akce. Kromě Jitky Jarchovské paní starostka poděkovala dvěma strážníkům, Janu Pechovi a Jiřímu Richterovi, kteří zorganizovali první pomoc a přivolali záchranku. Paní Jarchovská dostala na památku zlatý řetízek s přívěskem, strážníci nože, které používá švýcarská armáda, a všichni tři zachránci pamětní minci městské části. Text a foto: len Starostka J. Černochová a zachránkyně Terezky J. Jarchovská v porodnici U Apolináře Zemědělská knihovna ve Slezské zve k návštěvě V týdnu od do si třetí největší zemědělská knihovna na světě připomene několika akcemi 85. výročí první zmínky o Ústřední slovanské zemědělské knihovně a čítárně. Návštěvníci budou moci ve Slezské ul. 7 zhlédnout výstavu historických tisků ze sbírek knihovny a seznámit se s dřevěnými plastikami knih výtvarníka Martina Patřičného. Vystaveny budou i ex libris, které knihovna uchovává v různých publikacích získaných darem či převodem fondů. Dne 2. prosince 2009 bude mít veřejnost možnost navštívit přednášku o zdravé výživě a stravovacích návycích, kterou doplní ochutnávka regionálních potravin. K vidění budou i ukázky starších filmů s potravinářskou tematikou. Zemědělská a potravinářská knihovna ÚZEI je jednou z knihoven, které se nacházejí na území městské části Praha 2. kvt Seznamte se s konceptem územního plánu Prahy Hlavní město Praha, Magistrát hl. m. Prahy oznámil veřejnou vyhláškou vystavení a veřejné projednání konceptu Územního plánu hlavního města Prahy včetně vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území (VVURÚ). Vyhlášku najdete na veškeré informace k novému územnímu plánu na a dále na V době od běží lhůta pro oznámení o termínech vystavení a veřejného projednání Konceptu Územního plánu hl. m. Prahy dle 48 stavebního zákona (č. 183/2006 Sb.). Kompletní dokumentace je v souladu se stavebním zákonem přístupná od Od tohoto data také je možné podávat stanoviska, námitky a připomínky, a to až do KONCEPT ÚZEMNÍHO PLÁNU JE VYSTAVEN od do na dvou místech: u pořizovatele OUP MHMP: v Infocentru rozvoje hl. m. Prahy, Jungmannova 29, Praha 1 (přízemí Škodova paláce, vchod také z Charvátovy ulice), otevřeno včetně konzultačních hodin pro veřejnost , po čt od 8:00 do 18:00, pá od 8:00 do 16:00, u projektanta: v Útvaru rozvoje hl. m. Prahy, Vyšehradská 57, Praha 2 (velký sál budovy A), po, út a čt od 8:00 do 16:00, st od 8:00 do 17:00, pá od 8:00 do 15:00. KONZULTAČNÍ HODINY PRO VEŘEJNOST u projektanta, tj. v Útvaru rozvoje hl. m. Prahy, Vyšehradská 57, Praha 2: po od 9:00 do 12:00, st od 13:00 do 17:00. PŘEDNÁŠKY PRO VEŘEJNOST Půjde pouze o výklad konceptu nového územního plánu bez diskusní části a možnosti podávání námitek a připomínek. Přednášky se budou konat ve Velkém zasedacím sále Magistrátu hl. m. Prahy, Mariánské nám. 2, Praha 1 ve dnech (17:00) a (10:00). VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ KONCEPTU ÚZEMNÍHO PLÁNU HL. M. PRAHY se bude konat ve Velkém zasedacím sále Magistrátu hl. m. Prahy, Mariánské náměstí 2, Praha 1, dne od 9:00. Stanoviska, námitky a připomínky ke konceptu ÚP je možné podávat od do Stanoviska vydávají v souladu s 4, odst. 2 a 48, odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, pouze dotčené orgány, uplatňující chráněné zájmy ve vztahu k pořizovanému ÚP hl. m. Prahy na základě odkazu na ustanovení příslušného zákona. Mimo oblast ochrany zájmů dotčeným orgánem lze podat námitku a připomínku. Námitky mohou podat v souladu s 48, odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, vlastníci pozemků a staveb, dotčených návrhem veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření a zastavitelných ploch a dále zástupce veřejnosti (ve smyslu 23 výše uvedeného zákona). Připomínky může podat každý. Ve smyslu 25c, odst. 4 obecně závazné vyhlášky hl. m. Prahy č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hl. m. Prahy, ve znění pozdějších předpisů, mohou městské části uplatnit zásadní připomínky. K podání námitek a připomínek v písemné formě doporučuje MHMP využít formuláře, zveřejněné na internetové adrese praha-mesto.cz/ územní plánování a rozvoj ve složce vystaveného konceptu nového ÚP hl. m. Prahy. NP_listopad_09.indd :18:28

4 4 ČÍSLO 11 - LISTOPAD 2009 Téma měsíce Noviny Prahy 2 Dvacet let od pádu totality Díky sametové revoluci žijeme dnes v demokratickém státě. Připomeňme si jedno z nejvýznamnějších období novodobých českých dějin, kdy události několika předcházejících měsíců připravily půdu pro listopadový kolotoč, započatý studentskou demonstrací Jak vzpomínáme na dobu, kdy tato země po padesáti letech získala naději na svobodu a prosperitu? A co jsme si z těch hektických dnů odnesli pod kůží? JAK JSME PROŽÍVALI 17. LISTOPAD ROKU 1989 Anna Šabatová, disidentka Bydleli jsme tehdy s rodinou v Anglické ulici. Sedmnáctého listopadu 1989 byl pátek a příliš se nelišil od našich běžných dní tehdejší doby. S manželem Petrem Uhlem a dalšími přáteli jsme provozovali, samozřejmě že neoficiálně, ale ne tajně, již více než rok Východoevropskou informační agenturu (VIA). To znamená, že jsme se snažili spolu s přáteli v Polsku, NDR, Maďarsku a Sovětském svazu sbírat informace o nezávislých aktivitách nejrůznějšího druhu, o nichž oficiální média neinformovala. Tyto informace jsme poskytovali zahraničním novinářům akreditovaným v Praze, diplomatům, stanicím Svobodná Evropa a Hlas Ameriky a také specializované tiskové agentuře Palach Press v Londýně. Věděli jsme již několik dnů, že se bude konat velká studentská demonstrace k 50. výročí 17. listopadu, a věděli jsme, že nepůjde o akci oficiální, byť byla podle zákona řádně ohlášena. To znamenalo, že jsme se rozhodli o akci referovat i v naší agentuře. Na Albertově jsem byla já a náš nejstarší syn Pavel, tehdy čtrnáctiletý, který na magnetofon nahrával i pronesené projevy. Já jsem po plánované části demonstrace vyrazila velmi rychle domů, abychom mohli vydat zprávu. Pavel doprovázel průvod až na nábřeží a pak se také vrátil domů podat informace. Celý večer až do pozdních hodin k nám přicházeli a telefonovali lidé, kteří vyprávěli o tom, co se stalo na Národní třídě. Z informací jsme až do pozdních nočních hodin vytvářeli zprávu, kterou jsme následujícího dne vydali. Zprávu psal manžel, který je ostatně autorem většiny zpráv VIA. Táňa Fišerová, herečka 17. listopadu jsem měla schůzku se svou přítelkyní ve Spálené ulici v kdysi známé restauraci U Šupů. Prožívala jsem tehdy osobní krizi. Okny restaurace jsme však s úžasem sledovaly pobíhání bílých přileb a posléze jednotlivců, kteří unikli z pasti na Národní třídě. Netušila jsem, že sedím několik metrů od dění, které mění naši historii. Teprve večer jsem zjistila celou pravdu a od té doby jsem už byla přímým svědkem všech událostí. Byla jsem v Realistickém divadle, kde se dohodlo, že divadla nebudou hrát, byla jsem na všech demonstracích i v Činoherním klubu při vzniku OF. Moje problémy díky tomuto dění ustoupily do pozadí a prožívala jsem s ostatními dny, které se nadšením podobaly těm z roku Jak to všechno nakonec dopadlo, je už jiná kapitola. Ale nebylo v mém životě zase tolik dní, kdy jsem se cítila spojena s ostatními v touze po něčem lepším. Jiřina Šiklová, socioložka, publicistka Pracovala jsem v té době jako uklízečka ve Vodních stavbách a zneužívala jsem telefony k tomu, abych oznámila do RFE, VOA, BBC, co se zde děje. Ten den byla oficiálně ohlášena demonstrace k 50. výročí zásahu nacistů proti vysokoškolákům. Nepředpokládala jsem, když je to povoleno od ÚV KSČ, že se něco bude dít. Šla jsem na Albertov, kde byly projevy, průvod se hnul k Vltavě, část šla na Vyšehrad, druhá po nábřeží. Nadběhla jsem jim, zjistila, 17. listopad studenti na Vyšehradě že jdou normálně po nábřeží, šla do práce a tam ohlásila, že je zde poklidný průvod. Po skončení uklízení jsem šla na oslavu narozenin Vlasty Chramostové. Tam mně z budky zavolal můj syn Jan, který zkontroloval, tak kolem deváté večer, co se děje na Vyšehradě. Byl tam klid, rozsvěcovali svíčky, takže na dotaz Zdeny Tominové jsem do BBC opět potvrdila, že v Praze se nic neděje. Tak to ohlásily i zahraniční stanice. Teprve druhý den jsem se dozvěděla, co se na Národní seběhlo. Naděžda Kavalírová, předsedkyně Konfederace politických vězňů ČR Vracela jsem se ze zaměstnání a chtěla jsem koupit ve stáncích na I. P. Pavlova kytičku pro maminku mého zetě, která několik dnů čekala v Praze, až se sejde celá rodina. Vrátila se právě z Říma, kde se zúčastnila s moravskými poutníky svatořečení Anežky České, ona sama Anežka z Moravy. Ve stáncích nebylo ani jedno kvítko, všechno prý vykoupili studenti. Byl přece 17. listopad, Mezinárodní den studentstva, a to pravidelně studentská mládež chodila s květinami na Slavín na Vyšehradě. Večer v rodině mé dcery a zetě byl plný vyprávění, umocněný opakováním programu o slavnosti v Římě na druhém programu ČT. Netušili jsme, co se odehrálo cestou studentů z Albertova na Národní třídu. Až druhý den ale to už bylo Svíce - jeden ze symbolů sametové revoluce Dr. Vojtěch Eliáš, svého času duchovní administrátor u sv. Ludmily Bylo to krátce po svatořečení sv. Anežky Přemyslovny. Já jsem byl v té době studentem posledního ročníku teologických studií tehdy ještě na fakultě, která byla vyloučena ze svazku Univerzity Karlovy. Ve středu (tj ) jsme se vrátili letadlem z Říma ti, co se s námi v Římě loučili, tak nám tvrdili, že už to u nás také (po Polsku a NDR) prasklo. Jenže my jsme byli odvezeni autobusy přímo do Litoměřic a žádné prasknutí jsme nepozorovali. O tom, co se dělo v pátek, jsem byl velmi dobře informován od nás z domova, protože jsme bydleli blízko centra, a tak se u nás doma dokonce ošetřovalo Pak se v sobotu začalo šířit, že byl někdo zabit a to vlastně byl ten hlavní argument, že později teologická fakulta šla do stávky: nám studentům budoucím kněžím stále říkali, že se nemáme míchat do politiky, ale tou pověstnou kapkou, která přetekla, byla právě ona fáma o zabití jednoho studenta. To jsme se již nikoho moc neptali, a naopak se seminaristé stali důležitou spojkou mezi Prahou a celým Litoměřickem a Děčínskem export revoluce z centra se vším všudy. Lidé nás varovali Dejte si pozor, to jsme také zažili v 68 až to skončí, všechny vás vyhodí se školy a zavřou! Vzpomínám si, že jsem si uvědomoval, že asi mají pravdu Tomáš Töpfer, senátor, ředitel divadla Na Fidlovačce Pokud mě paměť neklame, což se stává čím dál častěji, měli jsme ten večer představení ve Vinohradském divadle. Zprávy o průvodu studentů a události z Národní třídy k nám pronikaly jen kusé. Po představení, v noci, jsem měl na záznamníku vzkaz. (Tehdy jsme ještě o mobilních telefonech ani nesnili.) Zítra, v sobotu 18. listopadu, je sraz divadelníků v Realistickém divadle na Smíchově. Ještě že už jsem v té době měl záznamník. To také nebylo docela běžné. V sobotu dopoledne jsem se zastavil na DAMU. Studenti byli odhodláni jít do stávky. Řekl jsem jen, ať to udělají, že je podpoříme. S Ivanem Rajmontem jsme zajeli ještě dopoledne k Janu Krausovi. Ten totiž, na rozdíl od nás, měl doma počítač a dokonce tiskárnu. Tam jsme dali společně dohromady prohlášení. Navrhli jsme stávku divadel, otevření hledišť divadel k diskusi a hlavně, to bylo podstatné, generální stávku. Tohle prohlášení jsme přinesli s sebou odpoledne na Smíchov. Čas na petice, které navrhovali někteří, už minul. Naše prohlášení jsme přečetli a ono se to všechno stalo. Každou noc potom, a byly dost mrazivé, jak si pamatuji, jsem chodil s pejskem po Riegrových sadech a vymýšlel plány na další den. Improvizované večery a stávka trvaly vlastně až do jmenování nové vlády a každý večer byla premiéra. Dnes je to všechno, naštěstí, historie, která málokoho zajímá. Informace, ale i dezinformace se šíří rychlostí blesku, ale tehdy byla divadla jediným zdrojem informací. Česká hymna je vlastně z divadelního představení. Kde jinde mohla začít sametová revoluce v Čechách, než v divadle. Prof. RNDr. Pavel Kovář, CSc., Přírodovědecká fakulta UK v Praze Měl jsem v té době coby vědecký pracovník Akademie věd se zaměstnavatelem v Průhonicích vyjednáno neplacené studijní volno (na způsob otcovské dovolené, protože v onom roce se nám narodil nejmladší syn a já jsem chtěl pracovat doma, abych byl v neklidné době po ruce rodině). Změny visely ve vzduchu. Jedním ze symptomů bylo, že katedra na PřF UK, kde jsem kdysi studoval, mě ústy obávaného prorežimního profesora R. Hendrycha, jenž se po léta stavěl nepřátelsky k mé mateřské specializaci, pozvala, abych proslovil přednášku na semináři. Byl to svého druhu průlom a odehrál se V pátek jsem při cestě kolem fakulty potkal studentský průvod, v němž byla řada mých známých, a zanedlouho jsem se pak z telefonátu dověděl o událostech na Národní třídě. Další události pak vedly k mému návratu na fakultu. Shodou okolností v té době vznikala moje knížka rozhovorů s osobnostmi vědy a kultury, což nakonec přesáhlo daleko přes sametovou revoluci. Rukopis odpočíval v šuplíku a kniha vyšla až po 17 letech jako dokument doby (Klíčová slova 1989). Uvádí ji vzpomínka jak na revoluční dny, tak na osazení pamětní desky k v roce 2006 na budově děkanátu naší fakulty v roli děkana spolu s tehdejším starostou MČ Praha 2 M. Baschem a za přítomnosti současné paní starostky J. Černochové. Leo Žídek, místopředseda Konfederace politických vězňů ČR Jako pravidelný posluchač Svobodné Evropy jsem v období totality pečlivě sledoval všechny zprávy z ciziny i z domova. Krátkovlnný přijímač sovětské výroby jsem koncem osmdesátých let měl polohlasně naladěný na vlnách FE i venku při práci na zahradě. Takže již před 17. listopadem 1989 mi neuniklo, že k nám musí něco přijít, co povede ke změnám v totalitním politickém klimatu. Tuto již téměř jistotu jsem pak intenzivně prožíval nejen při ještě častějším poslechu zahraničního štvavého rozhlasu, ale od 17. listopadu i sledováním domácích sdělovacích prostředků. Nejvíc jsem ovšem vítal skutečné změny a události, které nás vracely do svobodného života demokratické země. Těchto proměn jsem se zúčastňoval aktivně a snažím se o to dodnes. Škoda, že se nám toho během uplynulých dvaceti let nepodařilo víc... Zdeněk Šputa, malíř Sedmnáctý listopad 1989 byl po válečných letech a dlouhém komunistickém diktátu první hluboké nadechnutí čerstvého vzduchu. Tenkrát mi bylo 73 let, ale v té atmosféře jsem se cítil jako mladík. Scházeli jsme se v Mánesu a odtud jsme se k večeru přesouvali v průvodu pod melantrišský balkon, abychom byli centru dění co nejblíže. Když se shromáždění rozcházelo, nedalo se stejně spát. Zbytek nocí jsme trávili ve vzrušených debatách v bytech a ateliérech snad po celé Praze. Na Václavském náměstí a na Letné uzrávala naděje na změnu. Připadalo mi to jako vidina z nejsmělejších snů, ale ve skutečnosti se komunistický systém moci v těch dnech už hroutil a v agonii sám sobě přinesl sdělení o svém zániku. Před dvaceti lety vznikla naše listopadová naděje. Dnes už je naší krásnou skutečností. Prof. Tomáš Zima, děkan 1. lékařské fakulty UK v Praze V roce 1989 jsem studoval poslední, 6. ročník Fakulty všeobecného lékařství UK. Dne 17. listopadu 1989 jsem se účastnil shromáždění studentů a veřejnosti na Albertově, které organizovalo SSM a nezávislé studentské struktury. Rektor UK a tehdejší starosta Prahy 2 odhalují v roce 2006 pamětní desku na budově děkanátu PřF UK Z Albertova se potom vydal průvod, který došel na vyšehradský Slavín. Já jsem odtud šel do Divadla na Vinohradech. V noci jsem se dozvěděl o zásahu policejních sil na Národní třídě. V sobotu se rozšířila informace o údajné smrti jednoho studenta. V sobotní noci se začali studenti organizovat. V neděli se na naší fakultě začala připravovat stávka. Vznikl stávkový výbor a tehdejší vedení fakulty se pozdě odpoledne sešlo a informovalo přednosty klinik, že v pondělí nebude výuka, neboť byla vyhlášena studentská stávka. Následovaly stále větší a větší demonstrace na Václavském náměstí, kde první dny, v pondělí nebo v úterý, nebyl hezký pohled na střechy u sv. Václava, kde stály zvláštní osoby. A další průběh listopadových dní už každý zná. O víkendu listopadu nikdo ze studentů netušil, že brutální zásah policie na Národní třídě vyvolá zásadní změnu ve společnosti, změnu k tolik žádané demokracii a demokratickému uspořádání státu. Bohužel, události v současnosti problematická vymahatelnost práva, silné lobbystické tlaky, netolerance a další nešvary jsou v silném kontrastu s idejemi, které byly nastoleny ve společnosti v listopadových dnech roku Foto: archiv redakce a Google NP_listopad_09.indd :18:29

17. listopad DEN BOJE ZA SVOBODU A DEMOKRACII

17. listopad DEN BOJE ZA SVOBODU A DEMOKRACII 17. listopad DEN BOJE ZA SVOBODU A DEMOKRACII 17. listopad patří mezi jeden z nejvýznamnějších dnů v dějinách České republiky. V roce 1939 nacisté brutálně zakročili proti vysokoškolským studentům. O padesát

Více

Zápis. 20. řádné jednání Rady městské části Praha 2. konané dne 20.10.2009. Ing. arch. Václav Vondrášek, zástupce starostky

Zápis. 20. řádné jednání Rady městské části Praha 2. konané dne 20.10.2009. Ing. arch. Václav Vondrášek, zástupce starostky Zápis 20. řádné jednání Rady městské části Praha 2 konané dne 20.10.2009 Přítomni: Dále přítomni: Omluveni: Ověřil: Zapsal: Jana Babická, členka rady, Ing. Michal Bočan, člen rady, Jana Černochová, starostka,

Více

Přítomni: členové ZMČ... 43 (2 omluveni) hosté.. 75

Přítomni: členové ZMČ... 43 (2 omluveni) hosté.. 75 Z á z n a m z 12. (mimořádného) zasedání Zastupitelstva Městské části Praha 8 konaného ve čtvrtek dne 15. listopadu 2012 od 15:00 hodin ve velkém sále "bílého domu" v Praze 8 Libni, U Meteoru 6 Přítomni:

Více

Zpráva o semináři Radecký dědictví.

Zpráva o semináři Radecký dědictví. Zpráva o semináři Radecký dědictví. Seminář pořádali poslanci Parlamentu poslanecké sněmovny z TOP 09 MUDr. Gabriela Pecková a PhDr. Daniel Korte, ve spolupráci s naším občanským sdružením Radecký 1766

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 9. zasedání zastupitelstva města dne: 29. 10. 2015 Bod pořadu jednání: Návrh na udělení čestného občanství města v letech 2015 a 2016 a medaile města v roce

Více

Národní hrdost (pracovní list)

Národní hrdost (pracovní list) Základní škola a Mateřská škola Dolní Hbity, okres Příbram 6. ročník Národní hrdost (pracovní list) Mgr. Jana Vršecká VY_32_INOVACE_VO.Vr.20-1 - Popis Předmět: Výchova k občanství Stupeň vzdělávání: druhý

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009 MOZAIKOVNÍK školní rok 2008 / 2009 Organizace školního roku 2008/2009 Zahájení školního roku 1. září 2008 Ukončení 1.pololetí 29. ledna 2009 Ukončení 2. pololetí 29. června 2009 PRÁZDNINY Podzimní prázdniny

Více

D o l n í S v ě t l á 2 3. z á ř í 2 0 1 0

D o l n í S v ě t l á 2 3. z á ř í 2 0 1 0 Vzpomínka na události roku 1938 v Lužických horách D o l n í S v ě t l á 2 3. z á ř í 2 0 1 0 Sedmé výročí odhalení Pomníku československých hraničářů na hraničním přechodu Dolní Světlá - Waltersdorf Než

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vedoucího služebního úřadu ústředního ředitele Státní veterinární správy

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vedoucího služebního úřadu ústředního ředitele Státní veterinární správy Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vedoucího služebního úřadu ústředního ředitele Státní veterinární správy Praha 8. prosince 2015 Č.j.: MV-141989-12/OSK-2015 Náměstek ministra vnitra

Více

Věcně shodná připomínka a zmocnění zástupce veřejnosti při pořizování nového územního

Věcně shodná připomínka a zmocnění zástupce veřejnosti při pořizování nového územního Magistrát hlavního města Prahy Odbor územního plánu Jungmannova 35/29 111 21 Praha 1 V Praze dne 1 listopadu 2009 Věcně shodná připomínka a zmocnění zástupce veřejnosti při pořizování nového územního plánu

Více

Předmět: DĚJEPIS Ročník: 9. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu

Předmět: DĚJEPIS Ročník: 9. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu Opakování učiva 8. ročníku Brainstorming, práce s mapou, opakovací soutěže Určí základní historické události 19. stol. příčiny, důsledky a chronologie. Vysvětlí základní politické, sociální, ekonomické

Více

PROJEKT ROMA Česká republika Karviná. Sdružení Romů Severní Moravy

PROJEKT ROMA Česká republika Karviná. Sdružení Romů Severní Moravy PROJEKT ROMA Česká republika Karviná Sdružení Romů Severní Moravy 1 AKTIVITY V RÁMCI PROJEKTU Průběžné aktivity pro děti: Volnočasové aktivity pro děti a mláděž (zvláště z cílové skupiny) kroužky: počítačový,

Více

Země živitelka 2011 České Budějovice

Země živitelka 2011 České Budějovice Země živitelka 2011 České Budějovice S koncem prázdnin se již po čtvrté NS MAS ČR účastnila 38. ročníku výstavy Země živitelka. V letošním roce se NS MAS ČR společně s Celostátní síti pro venkov (CSV),

Více

Zápis a usnesení z 1. jednání Výboru pro výchovu a vzdělávání ZHMP, ze dne 17.1. 2011

Zápis a usnesení z 1. jednání Výboru pro výchovu a vzdělávání ZHMP, ze dne 17.1. 2011 Zápis a usnesení z 1. jednání Výboru pro výchovu a vzdělávání ZHMP, ze dne 17.1. 2011 Přítomni: Ing. Marie Kousalíková, Mgr. Jiří Dienstbier ml., Jan Slezák, Mgr. Ludmila Štvánová, Mgr. Nataša Šturmová,

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně:

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně: MOZAIKOVNÍK školní rok 2009 / 2010 Pracoviště I. stupně: Základní škola Mozaika, o.p.s. U Stadionu 1166 516 01 Rychnov nad Kněžnou tel.: 732 234 209 (sborovna) 739 007 826 603 709 174 (p. ředitelka) Pracoviště

Více

Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Rady hlavního města Prahy

Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Rady hlavního města Prahy Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ Rady hlavního města Prahy číslo 2165 ze dne 19.11.2013 k návrhu akcí na komunikační síti hl.m. Prahy v souvislosti se zahájením provozu tunelového

Více

O B E C N Í Ú Ř A D S V Ě T Í

O B E C N Í Ú Ř A D S V Ě T Í III. Veřejné zasedání zastupitelstva obce Světí přítomní členové zastupitelstva obce : Josef Honc, Luděk Čihal, Jiří Kulhánek, Jiří Krejčí, Žaneta Vestfálová Omluveni: Lenka Bednářová Dále přítomno: 10

Více

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ.

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ. INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY Vážení spoluobčané, přestože se na základě rozhodnutí Vlády ČR dostavba Jaderné elektrárny Temelín de-facto zastavila, Skupina ČEZ v podpoře regionu pokračuje

Více

ZÁSADY OCENĚNÍ A POCT STATUTÁRNÍHO MĚSTA OPAVY

ZÁSADY OCENĚNÍ A POCT STATUTÁRNÍHO MĚSTA OPAVY STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA ZÁSADY OCENĚNÍ A POCT STATUTÁRNÍHO MĚSTA OPAVY Účinnost od: 01. 01. 2012 Schváleno: Zastupitelstvem statutárního města Opavy dne 12. 12. 2012, pod číslem usnesení 156/08 ZM 11 Zpracoval:

Více

Mentální obraz Romů AKTIVITA

Mentální obraz Romů AKTIVITA Cíle studenti jsou schopni vyjádřit představy asociace spojené se slovy průměrný Rom uvědomují si, že mentální obraz nemusí být plně v souladu se skutečností jsou schopni analyzovat svoje postoje a odhalit

Více

Přítomni: členové ZMČ... 30 (15 omluveno) hosté.. 45

Přítomni: členové ZMČ... 30 (15 omluveno) hosté.. 45 Z á z n a m ze 13. (mimořádného) zasedání Zastupitelstva Městské části Praha 8 konaného v pátek dne 30. listopadu 2012 od 15:00 hodin ve velkém sále "bílého domu" v Praze 8 Libni, U Meteoru 6 Přítomni:

Více

Z Á P I S č. 9/2015. z jednání rady města Libčice nad Vltavou konaného dne 30. 3. 2015

Z Á P I S č. 9/2015. z jednání rady města Libčice nad Vltavou konaného dne 30. 3. 2015 Z Á P I S č. 9/2015 z jednání rady města Libčice nad Vltavou konaného dne 30. 3. 2015 Přítomni: Ing. Pavel Bartoš, MBA, Ing. Jiří Lain, Ing. Vladimír Urbánek, Tajemník: Ing. R. Dědič Starosta zahájil jednání

Více

Zápis. 4. mimořádné jednání Rady městské části Praha 2. konané dne 15.12.2009

Zápis. 4. mimořádné jednání Rady městské části Praha 2. konané dne 15.12.2009 Zápis 4. mimořádné jednání Rady městské části Praha 2 konané dne 15.12.2009 Přítomni: Dále přítomni: Omluveni: Ověřil: Zapsal: Jana Babická, členka rady, Ing. Michal Bočan, člen rady, Jana Černochová,

Více

číslo 4 2010 V čísle naleznete... TOULKY LONDÝNEM POLITICI URÁŽEJÍ POLITICKÉ VĚZNĚ! www.politicti-vezni.cz

číslo 4 2010 V čísle naleznete... TOULKY LONDÝNEM POLITICI URÁŽEJÍ POLITICKÉ VĚZNĚ! www.politicti-vezni.cz číslo 4 2010 V čísle naleznete... TOULKY LONDÝNEM POLITICI URÁŽEJÍ POLITICKÉ VĚZNĚ! www.politicti-vezni.cz 2010 TOULKY LONDÝNEM Členové SBPV se konečně vydali na cestu do světa. Better late than never

Více

MINISTERSTVO OBRANY ČR

MINISTERSTVO OBRANY ČR Tisková konference k zákonu o III. odboji (zákon č. 262/2011 Sb.) V Praze 15.11. 2011 ministr obrany Alexandr Vondra náměstek ministra obrany pro personalistiku Michael Hrbata ZÁKLADNÍ INFORMACE Po 22

Více

Vize pražské magistrály

Vize pražské magistrály odborný tým: Vize pražské magistrály 08. 12. 10.12. 2011 Iniciativa za humanizaci severojižní magistrály plán krátkodobých opatření do roku 2014 v CCEA Lobby, Karolíny Světlé 31, Praha 1, 110 01 Praha

Více

OBCHODNÍ AKADEMIE V UHERSKÉM HRADIŠTI ÚTŘIVÉČKO Č. 3

OBCHODNÍ AKADEMIE V UHERSKÉM HRADIŠTI ÚTŘIVÉČKO Č. 3 OBCHODNÍ AKADEMIE V UHERSKÉM HRADIŠTI ÚTŘIVÉČKO Č. 3 2014 Milé spolužačky a milí spolužáci, v měsíci lednu 2014 jste všichni ve svých ročnících zahájili letní semestr. O průběhu zimního semestru jste mohli

Více

z řádného jednání zastupitelstva Obce Tuřany konaného dne 21. září 2011 od 16,00 hodin na obecním úřadě v knihovně.

z řádného jednání zastupitelstva Obce Tuřany konaného dne 21. září 2011 od 16,00 hodin na obecním úřadě v knihovně. Zápis 11/2011 z řádného jednání zastupitelstva Obce Tuřany konaného dne 21. září 2011 od 16,00 hodin na obecním úřadě v knihovně. Přítomni: dle prezenční listiny příloha č. 1 Zasedání zastupitelstva Obce

Více

Název projektu: Multimédia na Ukrajinské

Název projektu: Multimédia na Ukrajinské Základní škola, Ostrava Poruba, Ukrajinská 1533, příspěvková organizace Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Multimédia na Ukrajinské číslo projektu: CZ1.07/1.4.00/21.3759

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 28. řádné jednání rady městské části, konané dne 5. 10. 2015 v 15:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: Z. Vejvodová, M. Bernardová,

Více

Výpis ze zápisu č. 1/14

Výpis ze zápisu č. 1/14 Město VELKÉ PAVLOVICE Výpis ze zápisu č. 1/14 z ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Velké Pavlovice, které se konalo ve čtvrtek dne 30. října 2014 v 18.00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Tento výpis

Více

ITA, SMART Notebook, Version 10.0.187.1 23:35:24 Jul 30 2008

ITA, SMART Notebook, Version 10.0.187.1 23:35:24 Jul 30 2008 Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185, 339 01 Klatovy; ( 376312154, fax 376326089 E-mail: skola@maszskt.investtel.cz; internet: www.maszskt.investtel.cz Kód přílohy vzdělávací

Více

Bezpečnostní systém státu. Ing. Vilém ADAMEC,Ph.D.

Bezpečnostní systém státu. Ing. Vilém ADAMEC,Ph.D. Bezpečnostní systém státu Ing. Vilém ADAMEC,Ph.D. Ústavní zákon č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky Ústavní zákon č. 110/1998 Sb. Čl.1 Zajištění svrchovanosti a územní celistvosti ČR, ochrana

Více

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Září 2009 REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Během prázdnin započala v areálu naší školy rozsáhlá rekonstrukce jídelny a školního dvora. Jak dlouho potrvá nevíme. Snad do poloviny listopadu. Bohužel

Více

Změnu č. 1 Územního plánu obce Lhotka

Změnu č. 1 Územního plánu obce Lhotka Obec LHOTKA, 739 47, okr. Frýdek-Místek IČ: 00296864, tel. i fax 558661850, e-mail info@obec-lhotka.eu Č.j.: 82/2010 Datum 15. 12. 2010 Záznam o účinnosti Správní orgán, který Změnu č. 1 Územního plánu

Více

Z á p i s. Omluveni: Vladimír Pejřil, JUDr. Libuše Růčková, PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D. Program jednání:

Z á p i s. Omluveni: Vladimír Pejřil, JUDr. Libuše Růčková, PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D. Program jednání: Z á p i s z 33. jednání Výboru pro kulturu a památkovou péči Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 10. listopadu 2011 od 13 hodin v budově Krajského úřadu Královéhradeckého kraje Přítomni:

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

Zpravodaj č. 6/ 2011. Vážení přátelé slánského muzea,

Zpravodaj č. 6/ 2011. Vážení přátelé slánského muzea, Zpravodaj č. 6/ 2011 Vážení přátelé slánského muzea, na prahu léta je již v plném proudu výstavní sezóna Národopisného muzea Slánska ve Třebízi. Návštěvníci vníci sem přicházejí nejen za stálými expozicemi

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborného rady ředitele odboru kancelář úřadu

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborného rady ředitele odboru kancelář úřadu Praha 26. srpna 2015 č. j.: 612/Ř/15 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborného rady ředitele odboru kancelář úřadu Ředitel Státní plavební správy, jako služební orgán

Více

MAMINKA MOJÍ BABIČKY Z VYPRÁVĚNÍ NAD STARÝMI FOTOGRAFIEMI

MAMINKA MOJÍ BABIČKY Z VYPRÁVĚNÍ NAD STARÝMI FOTOGRAFIEMI MAMINKA MOJÍ BABIČKY * Z VYPRÁVĚNÍ NAD STARÝMI FOTOGRAFIEMI LUKÁŠ URBAN 2013-2014 OBSAH ÚVOD 3 ŽIVOT 4 POVOLÁNÍ 4 STĚHOVÁNÍ 4 NÁŠ DŮM 5 ZDROJE 6 PŘÍLOHY ÚVOD Každou neděli k nám chodí na odpoledne babiččina

Více

LITOBRATŘICE 671 66 Litobratřice

LITOBRATŘICE 671 66 Litobratřice MĚSTSKÝ ÚŘAD ZNOJMO ODBOR ROZVOJE oddělení územního plánu OBROKOVÁ 10/12, 669 22 ZNOJMO Obecní úřad LITOBRATŘICE 671 66 Litobratřice Váš dopis značky/ze dne naše značka vyřizuje tel.: 515 216 334 MUZN

Více

22. Základní škola Plzeň. Až já budu velká. Třída: 7. B. Datum: 8. 12. 2008. Jméno: Kamila Šilhánková

22. Základní škola Plzeň. Až já budu velká. Třída: 7. B. Datum: 8. 12. 2008. Jméno: Kamila Šilhánková 22. Základní škola Plzeň Až já budu velká Třída: 7. B Datum: 8. 12. 2008 Jméno: Kamila Šilhánková V pěti letech jsem onemocněla zánětem ledvin a ležela jsem v nemocnici u svatého Jiří. Byla tam veliká

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Karviná Mizerov, Majakovského 2219 Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola

Více

23.1. 2013 Na základě došlé žádosti souhlasí Moravské zemské muzeum s pojmenováním prostranství jako Ulička Václava Havla.

23.1. 2013 Na základě došlé žádosti souhlasí Moravské zemské muzeum s pojmenováním prostranství jako Ulička Václava Havla. 18. 12. 2012 Na vzpomínkovém setkání při prvním výročí úmrtí Václava Havla v Divadle Husa na provázku vyslovil Vladimír Morávek poprvé myšlenku o Uličce Václava Havla. Navedl ho přitom architekt Tomáš

Více

ZKOUŠKA PRO ÚČELY UDĚLOVÁNÍ STÁTNÍHO OBČANSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY

ZKOUŠKA PRO ÚČELY UDĚLOVÁNÍ STÁTNÍHO OBČANSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY ZKOUŠKA PRO ÚČELY UDĚLOVÁNÍ STÁTNÍHO OBČANSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY MODELOVÝ TEST Z ČESKÝCH REÁLIÍ Tato část zkoušky má 30 úloh. Maximální počet bodů je 30. Vyberte u testových úloh 1 30 jedno správné řešení

Více

VY_32_INOVACE_OV89LE_14_01_08. Mgr.Eva Lepší. Občanská výchova. 9.roč. 17. listopad. prezentace spojená s interaktivitou.

VY_32_INOVACE_OV89LE_14_01_08. Mgr.Eva Lepší. Občanská výchova. 9.roč. 17. listopad. prezentace spojená s interaktivitou. Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185, 339 01 Klatovy; 376312154, fax 376326089 E-mail: skola@maszskt.investtel.cz; internet: www.maszskt.investtel.cz Kód přílohy vzdělávací materiál

Více

konec druhé světové války změny téměř ve všech oblastech; atmosféra bodu nula

konec druhé světové války změny téměř ve všech oblastech; atmosféra bodu nula Situace po roce 1945 konec druhé světové války změny téměř ve všech oblastech; atmosféra bodu nula se nevyhnula ani vysokému školství, a to samozřejmě ani ekonomickému a obchodnímu po únoru 1948 obsazení

Více

Veřejný program 2009

Veřejný program 2009 Veřejný program 2009 Centrum Bavaria Bohemia Freyung 1 92539 Schönsee Tel.: +49(0)9674-92 48 77 Fax: +49(0)9674 91 30 67 email: info@cebb.de Internet: www.bbkult.net Leden 2009 11.01.09 Cyklus Objevy :

Více

Očekávaný výstup: Hodnocení:

Očekávaný výstup: Hodnocení: NÁRODNÍ DIVADLO Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_29_05 Tématický celek: Historie a umění Autor: Mgr. Gabriela Šišková

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 24. řádné jednání rady městské části, konané dne 11. 6. 2014 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, S. Hasenkopfová, F.

Více

Seznamte se s historií

Seznamte se s historií Bylo Československo před rokem 1989 federací? Jedním z prvních signálů, že vztah Čechů a Slováků nebude v obnovené demokracii po listopadu 1989 bezproblémový, se stala tzv. pomlčková, která odkryla vzájemné

Více

NÁVRH Opatření obecné povahy č. 1/2015

NÁVRH Opatření obecné povahy č. 1/2015 Záznam o účinnosti: Správní orgán, který územní plán vydal: Datum nabytí účinnosti: Pořizovatel: Jméno a příjmení: Funkce: Podpis: OBEC BRUSNÉ Brusné 93, 768 61, Bystřice pod Hostýnem NÁVRH Opatření obecné

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborného rady vedoucího oddělení hospodářské správy

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborného rady vedoucího oddělení hospodářské správy Praha 26. srpna 2015 č. j.: 621/Ř/15 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborného rady vedoucího oddělení hospodářské správy Ředitel Státní plavební správy, jako služební

Více

Z Á P I S o průběhu 17. zasedání zastupitelstva obce Babice u Rosic konaného dne 6. 2. 2008 na OÚ Babice u Rosic

Z Á P I S o průběhu 17. zasedání zastupitelstva obce Babice u Rosic konaného dne 6. 2. 2008 na OÚ Babice u Rosic Z Á P I S o průběhu 17. zasedání zastupitelstva obce Babice u Rosic konaného dne 6. 2. 2008 na OÚ Babice u Rosic Starosta obce pan Vladimír Blažejovský (dále jen starosta obce) zahájil 17. zasedání zastupitelstva

Více

Články v Křesťanských obzorech aneb mé publikační začátky PhDr. Mgr. Jeroným Klimeš, Ph.D. 2011 Následující stránky přinášejí první dva mé články,

Články v Křesťanských obzorech aneb mé publikační začátky PhDr. Mgr. Jeroným Klimeš, Ph.D. 2011 Následující stránky přinášejí první dva mé články, Články v Křesťanských obzorech aneb mé publikační začátky PhDr. Mgr. Jeroným Klimeš, Ph.D. 2011 Následující stránky přinášejí první dva mé články, které jsem kdy publikoval. Napsal jsem je za totality

Více

620 let městyse Spálov

620 let městyse Spálov 620 let městyse Spálov V červenci 2014 slavil městys Spálov 620 let od svého založení. Při této příležitosti měli občané městyse a další návštěvníci možnost zhlédnout v sokolovně výstavu mapující dějiny

Více

Zápis z 6. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 19. 12. 2012

Zápis z 6. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 19. 12. 2012 Zápis z 6. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 19. 12. 2012 Zapsal: Mgr. Rudolf Hubinger - tajemník V 16:00 hodin zahájil starosta města 6. řádné zasedání Zastupitelstva města Nová

Více

Zvonek. 2. číslo školního roku 2012/2013 Školní časopis OU Kunice (Občasník) Redakční rada: žáci oboru vzdělání Cukrářské práce

Zvonek. 2. číslo školního roku 2012/2013 Školní časopis OU Kunice (Občasník) Redakční rada: žáci oboru vzdělání Cukrářské práce Zvonek 2. číslo školního roku 2012/2013 Školní časopis OU Kunice (Občasník) Redakční rada: žáci oboru vzdělání Cukrářské práce Oboz. tohle slovo mi jeden čas znělo jako tajemné zaklínadlo. Tenkrát jsem

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TOCHOVICE ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 číslo: 67

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TOCHOVICE ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 číslo: 67 ZÁKLADNÍ ŠKOLA TOCHOVICE ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 číslo: 67 Obsah: Slovo ředitele školy. Dopravní hřiště, školní výlet, vyhodnocení sběru, bludiště a omalovánky. Červen 2014

Více

SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM

SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM Odhalení památníku starostou Ing. Jiřím Černým a generálem Ing. Jiřím Kubalou V odpoledních hodinách 30. dubna 2013, v den 68. výročí osvobození Buchlovic

Více

Základní škola a Mateřská škola při Fakultní Thomayerově nemocnici Vídeňská 800, 146 00 Praha 4 Nadační fond Prague Post Štěpánská 20, Praha 1

Základní škola a Mateřská škola při Fakultní Thomayerově nemocnici Vídeňská 800, 146 00 Praha 4 Nadační fond Prague Post Štěpánská 20, Praha 1 Základní škola a Mateřská škola při Fakultní Thomayerově nemocnici Vídeňská 800, 146 00 Praha 4 a Nadační fond Prague Post Štěpánská 20, Praha 1 Prázdninový provoz na oddělení dětské neurologie, psychiatrie

Více

Stručné zhodnocení akce MIKROKLIMA 2011

Stručné zhodnocení akce MIKROKLIMA 2011 Stručné zhodnocení akce MIKROKLIMA 2011 Dne 31. 5. 2011 proběhla na Náměstí OSN tradiční akce s názvem Mikroklima 2011. Protože OSN vyhlásilo rok 2011 "Mezinárodním rokem lesů", zvolili jsme za hlavní

Více

Kurzy češtiny pro cizince. Otevřené kurzy bez registrace, přijďte rovnou na lekci! Typ kurzu Termín Den Čas Místo Cena

Kurzy češtiny pro cizince. Otevřené kurzy bez registrace, přijďte rovnou na lekci! Typ kurzu Termín Den Čas Místo Cena Milí příznivci CIC, zde jsou novinky z Centra pro integraci cizinců, o.p.s., zaměřené na prázdninový režim. Kurzy češtiny pro cizince Kurzy češtiny budou probíhat i v létě ještě než si přečtete jejich

Více

MODERNÍ DOBA svět a České země v letech 1871 1914

MODERNÍ DOBA svět a České země v letech 1871 1914 1 Vzdělávací oblast : Člověk a společnost Vyučovací předmět : Dějepis Ročník:9. Výstup Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy Poznámka vysvětlí rozdílné tempo modernizace a prohloubení nerovnoměrnosti

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 10. října 2001 č. 1033 o zřízení Rady vlády pro rovné příležitosti žen a mužů V l á d a I. z ř i z u j e Radu vlády pro rovné příležitosti žen

Více

Název projektu: Multimédia na Ukrajinské

Název projektu: Multimédia na Ukrajinské Základní škola, Ostrava Poruba, Ukrajinská 1533, příspěvková organizace Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Multimédia na Ukrajinské číslo projektu: CZ1.07/1.4.00/21.3759

Více

Zápis č. 17 ze zasedání Zastupitelstva obce Doubek, konaného dne 11.12.2013, od 18:00 hodin

Zápis č. 17 ze zasedání Zastupitelstva obce Doubek, konaného dne 11.12.2013, od 18:00 hodin Obec Doubek Zastupitelstvo obce Doubek Zápis č. 17 ze zasedání Zastupitelstva obce Doubek, konaného dne 11.12.2013, od 18:00 hodin Přítomni: Pospíšil, Čížková, Čadil, Glaser, Lacina, Winzberger Určení

Více

INTERNETOVÝ HUDEBNĚMLÁDEŽNÍ OBČASNÍK ČÍSLO 2/2010

INTERNETOVÝ HUDEBNĚMLÁDEŽNÍ OBČASNÍK ČÍSLO 2/2010 INTERNETOVÝ HUDEBNĚMLÁDEŽNÍ OBČASNÍK ČÍSLO 2/2010 Přátelé a kamarádi! Druhé číslo hudebně-mládežních novin je tu! Dočtete se, jak proběhl náš hlavní festival Mladá Smetanova Litomyšl a co vás čeká na podzimním

Více

Číslo 13 Ročník XVI 4. října 2010. Poslední veřejné zasedání současného obecního zastupitelstva

Číslo 13 Ročník XVI 4. října 2010. Poslední veřejné zasedání současného obecního zastupitelstva Lhotecký Občasník Číslo 13 Ročník XVI 4. října 2010 Poslední veřejné zasedání současného obecního zastupitelstva se konalo 22. září v zasedací místnosti obecního úřadu. Dá se říci, že bylo plno. Projednávaly

Více

153/1994 Sb. ZÁKON. ze dne 7. července 1994. o zpravodajských službách České republiky. Úvodní ustanovení

153/1994 Sb. ZÁKON. ze dne 7. července 1994. o zpravodajských službách České republiky. Úvodní ustanovení 153/1994 Sb. ZÁKON ze dne 7. července 1994 o zpravodajských službách České republiky Změna: 118/1995 Sb. Změna: 53/2004 Sb. Změna: 290/2005 Sb. Změna: 530/2005 Sb. Změna: 342/2006 Sb. Změna: 80/2006 Sb.

Více

Příběhy totality. Srpen 1968. Malčik, ili děvočka?

Příběhy totality. Srpen 1968. Malčik, ili děvočka? Příběhy totality Svůj koncept jsem rozdělil na tři části. První je příběh z okupace roku 1968, druhá obsahuje dva příběhy normalizační perzekuce a třetí útržky problémů týkajících se mezinárodních styků.

Více

Trutnodráček březen 2015

Trutnodráček březen 2015 Trutnodráček březen 2015 MÍŠA OSLAVIL JEDENÁCTÉ NAROZENINY Jedenácté narozeniny jsme oslavili dortem, písničkou a milými dárečky. Přejeme Míšovi vše nejlepší do života, především pak stálou vnitřní radost.

Více

Den čtvrtý neděle 21. června 2015 Sloup v Čechách

Den čtvrtý neděle 21. června 2015 Sloup v Čechách Den čtvrtý neděle 21. června 2015 Sloup v Čechách Ráno jsme se opět probudili do neslunečného dne. Dnešní den jsme potřebovali, aby nám počasí přálo a tak jsme poustevníkovi na hrad vzkázali, ať pošle

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 36. řádné jednání rady městské části, konané dne 8. 12. 2010 v 15:30 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: Háněl, Klímová, Hasenkopfová,

Více

NEOBYČEJNÝ PŘÍBĚH OBYČEJNÉHO ČLOVĚKA KARLA SUCHÉHO

NEOBYČEJNÝ PŘÍBĚH OBYČEJNÉHO ČLOVĚKA KARLA SUCHÉHO NEOBYČEJNÝ PŘÍBĚH OBYČEJNÉHO ČLOVĚKA KARLA SUCHÉHO Tamara Čopová Jiří Čechák Natálie Havlová Filip Wlodarczyk a Mgr. Zdeněk Brila Náš žákovský tým osmé třídy Základní a mateřské školy Jaroslava Seiferta

Více

Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14

Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14 30.6.2007 Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14 INFORMAČNÍ MEMORANDUM Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14 byl

Více

Fantastický Svět Pana Kaňky

Fantastický Svět Pana Kaňky Fantastický Svět Pana Kaňky Adam Nehůdka je chlapec, jenž velmi rád četl knížky. Doma a ve škole se mu nikdy nic nedařilo, a tak byl poslán do Akademie pana Kaňky. Chodili tam chlapci, jejichž jména začínala

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborného rady vedoucího oddělení ekonomického, hlavní účetní

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborného rady vedoucího oddělení ekonomického, hlavní účetní Praha 26. srpna 2015 č. j.: 619/Ř/15 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborného rady vedoucího oddělení ekonomického, hlavní účetní Ředitel Státní plavební správy, jako

Více

USNESENÍ (výpis ze zápisu) z XVIII. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Zdíkov, konaného dne 26. 06. 2013

USNESENÍ (výpis ze zápisu) z XVIII. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Zdíkov, konaného dne 26. 06. 2013 USNESENÍ (výpis ze zápisu) z XVIII. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Zdíkov, konaného dne 26. 06. 2013 ZASTUPITELSTVO OBCE ZDÍKOV: A. Projednalo: 1. Zahájení, schválení programu, ověřovatelů zápisu

Více

OBEC STAROVIČKY. Zápis č. 23/2013 ze zasedání zastupitelstva obce Starovičky konaného dne 14. 11. 2013

OBEC STAROVIČKY. Zápis č. 23/2013 ze zasedání zastupitelstva obce Starovičky konaného dne 14. 11. 2013 OBEC STAROVIČKY Zápis č. 23/2013 ze zasedání zastupitelstva obce Starovičky konaného dne 14. 11. 2013 Účast dle prezenční listiny: Program: v 18.00 hod. v zasedací místnosti OÚ Starovičky 6 členů ZO 1.

Více

Jméno autora: Mgr. Barbora Jášová Datum vytvoření: 14. 09. 2012 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_20_ZSV

Jméno autora: Mgr. Barbora Jášová Datum vytvoření: 14. 09. 2012 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_20_ZSV Jméno autora: Mgr. Barbora Jášová Datum vytvoření: 14. 09. 2012 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_20_ZSV Ročník: I. Základy společenských věd Vzdělávací oblast: Společenskovědní vzdělávání Vzdělávací obor: Základy

Více

Monitoring mediálních výstupů

Monitoring mediálních výstupů Monitoring mediálních výstupů Fórum realitních, stavebních a investičních příležitostí na Plzeňsku FINPEX 2014 Monitorované období: 1. září 15. října 2014 Zpracovala: Mgr. Martina Kurfirstová, ImaginePR,

Více

ZÁPIS z 19/VII. schůze Rady městské části Brno-Chrlice ze dne 21. 5. 2015

ZÁPIS z 19/VII. schůze Rady městské části Brno-Chrlice ze dne 21. 5. 2015 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI, CHRLICKÉ NÁM. 4, 643 00 BRNO ZÁPIS z 19/VII. schůze Rady městské části Brno-Chrlice ze dne 21. 5. 2015 Přítomni dle prezenční listiny: Ing. Lukáš Fila, starosta Leopold Šrom, místostarosta

Více

Iva a Honza Šnajderovi

Iva a Honza Šnajderovi B U L L E T I N 12/2015 Vážení rodiče, milí přátelé, dostalo se k Vám první číslo našeho malého bulletinu. Rádi bychom Vás informovali co je ve Filia klubu a Filiánku nového. Filia klub působí v Brně již

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborného rady vedoucího oddělení dokladů plavidel pobočka Praha

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborného rady vedoucího oddělení dokladů plavidel pobočka Praha Praha 26. srpna 2015 č. j.: 625/Ř/15 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborného rady vedoucího oddělení dokladů plavidel pobočka Praha Ředitel Státní plavební správy,

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo náměstka pro řízení sekce zahraničních vztahů

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo náměstka pro řízení sekce zahraničních vztahů Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo náměstka pro řízení sekce zahraničních vztahů Č.j.: 51785/8/2015-MZE-11130 Datum: 25. září 2015 Státní tajemník v Ministerstvu zemědělství jako

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2012 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 52 Rozeslána dne 7. května 2012 Cena Kč 90, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2012 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 52 Rozeslána dne 7. května 2012 Cena Kč 90, O B S A H : Ročník 2012 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 52 Rozeslána dne 7. května 2012 Cena Kč 90, O B S A H : 141. Zákon, kterým se mění zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením

Více

USNESENÍ Z 3. JEDNÁNÍ VÝBORU PRO DOPRAVU A BEZPEČNOST ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA 13 KONANÉHO DNE 16. 3. 2015

USNESENÍ Z 3. JEDNÁNÍ VÝBORU PRO DOPRAVU A BEZPEČNOST ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA 13 KONANÉHO DNE 16. 3. 2015 USNESENÍ Z 3. JEDNÁNÍ VÝBORU PRO DOPRAVU A BEZPEČNOST ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA 13 KONANÉHO DNE 16. 3. 2015 Přítomni: Předseda: Místopředseda: Členové: Tajemník: Omluven: Hosté: Ing. Zobal Josef Aleš Mareček

Více

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku.

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. Základní škola Ořech a její KFOŠ Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. V pondělí 17. prosince to ráno s naším vánočním výletem do Prahy nevypadalo moc dobře. Pršelo. Vyjeli jsme

Více

Z Á P I S. ze 16. zasedání zastupitelstva MČ Praha Kunratice. Datum konání: 12. prosince 2012. Ing. Potluka Oto, Ph.D.

Z Á P I S. ze 16. zasedání zastupitelstva MČ Praha Kunratice. Datum konání: 12. prosince 2012. Ing. Potluka Oto, Ph.D. Z Á P I S ze 16. zasedání zastupitelstva MČ Praha Kunratice Datum konání: 12. prosince 2012 Řízení: Přítomni: Omluveni: Ing. Lenka Alinčová 8 členů Zastupitelstva MČ dle presenční listiny Ing. Potluka

Více

Přehled zpráv 19.2.2014-20.2.2014

Přehled zpráv 19.2.2014-20.2.2014 Přehled zpráv 19.2.2014-20.2.2014 Betynka Vybíráte porodnici?... 2 19.2.2014 Betynka str. 56 Miminko Českolipský deník Na okrese se šíří zaječí mor. Nejvíc u Brenné... 3 20.2.2014 Českolipský deník str.

Více

Zdraví, síla, krása. Český vysokoškolský sport oslavil 100 let

Zdraví, síla, krása. Český vysokoškolský sport oslavil 100 let Zdraví, síla, krása. Český vysokoškolský sport oslavil 100 let 100 let trvání českého vysokoškolského sportu založeného v roce 1910 dr. Františkem Smotlachou dnes oslavila Česká asociace univerzitního

Více

Příloha 8 ATLASOVÁ TVORBA

Příloha 8 ATLASOVÁ TVORBA ATLASOVÁ TVORBA Vyjádřením a uznáním vysoké úrovně znalostí a tvůrčích schopností příslušníků Vojenského zeměpisného ústavu v oborech kartografie, geografie a kartografická polygrafie byla účast jeho redaktorů,

Více

Vlastimil Kybal. československý vyslanec v Itálii 1920 1925

Vlastimil Kybal. československý vyslanec v Itálii 1920 1925 Vlastimil Kybal československý vyslanec v Itálii 1920 1925 Vyslanec v Itálii 1920 1925 Diplomacie znamená být důstojnými představiteli svého národa u národa cizího a pokornými dělníky spojujícími oba národy

Více

Usnesení z 14. jednání Rady městské části Praha Zličín, které se konalo dne 9. 6. 2011 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 14. jednání Rady městské části Praha Zličín, které se konalo dne 9. 6. 2011 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 14. jednání Rady městské části Praha Zličín, které se konalo dne 9. 6. 2011 na Úřadě MČ Praha-Zličín 1. Vybudování chodníku při ul. Na Radosti a) Nájemní smlouva b) Smlouva o uzavření budoucí

Více

Zpráva ze zahraniční cesty

Zpráva ze zahraniční cesty Zpráva ze zahraniční cesty Místo: Levoča (Slovensko) Termín: 20. 22. června 2006 Doprava: autobus / vlak Odjezd: 19. 6. 7.00 hod. Praha, ÚAN Florenc 19. 6. 15.40 hod. Poprad, aut. nádraží 19. 6. 16.10

Více

Oslava Svatého Jiří. Hrdinové. Junák - český skaut, středisko Havran Klecany, z. s.

Oslava Svatého Jiří. Hrdinové. Junák - český skaut, středisko Havran Klecany, z. s. Oslava Svatého Jiří Hrdinové Junák - český skaut, středisko Havran Klecany, z. s. Klecany 24. 4. 2015 Svatý Jiří 2 Svatý Jiří je patronem všech skautů. V České republice jeho svátek připadá na 24. dubna.

Více

Svět po roce 1945. MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389

Svět po roce 1945. MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Svět

Více

Setkání s občany Třeboně. 2. července 2014, 17:00 hod. Stará Hlína

Setkání s občany Třeboně. 2. července 2014, 17:00 hod. Stará Hlína Setkání s občany Třeboně 2. července 2014, 17:00 hod. Stará Hlína 1. aktualizace Zásad územního rozvoje Jihočeského kraje (ZUR) 1/ ZUR = územně plánovací dokumentace kraje 2/ Územní plánování řeší m.j.

Více

BULLETIN. 174. Žofínské fórum. Setkání primátorů a starostů měst a obcí ČR

BULLETIN. 174. Žofínské fórum. Setkání primátorů a starostů měst a obcí ČR BULLETIN 174. Žofínské fórum Setkání primátorů a starostů měst a obcí ČR 16. prosince 2014 174. Žofínské fórum Setkání primátorů a starostů měst a obcí ČR 16. prosince 2014 Obsah: - Přednášející v hlavní

Více