Prahy. Vydává městská část Praha 2 ZDARMA

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Prahy. Vydává městská část Praha 2 ZDARMA"

Transkript

1 11 Noviny Prahy 2 Nové Město Nusle Vinohrady Vyšehrad LISTOPAD 2009, ročník 11 Vydává městská část Praha 2 ZDARMA Praha 2 Územní plán Prahy Až do 9. prosince je možné připomínkovat koncept nového územního plánu hlavního města. strana 3 20 let od pádu totality Jak vzpomínáme na dobu, kdy tato země po padesáti letech získala naději na svobodu a prosperitu. strana 4 a 5 Pocta Václavu Bendovi Pamětní deska věnovaná disidentovi, filozofovi a politikovi bude symbolicky odhalena 17. listopadu. strana 12 Svatoanežská revoluce Ten režim zdál se zde trvat na věčné časy. Narýsován železnou oponou, nastolen únorovým pučem, potvrzen srpnovou invazí. Podpořen milicí a policií. A jadernými zbraněmi. Většinu zastrašil. Koho ne, toho smetl. Počáteční teror posléze nahradil mírnějšími prostředky. Rozprostřel zde letitou nudu, šeď, beznaděj. Slovo úvodem Většina nalézá únik ve svém stažení se do soukromí. Denní starosti i radosti, rodina, chata. Celé generace dětí vychovány, že mluví se jinak doma a jinak ve škole. Doba hlavně smutná. I zde však oběti. Situace se zvolna mění až na přelomu sedmdesátých a osmdesátých let. V zemích východního bloku se objevují disidenti odvážně připomínající komunistickým režimům jejich vlastní závazky v oblasti lidských práv. A na Západě nastupují státníci formátu Margareth Thatcherové a Ronalda Reagana, nahrazující dosavadní bezzubou politiku, détente, stále silnějším tlakem na Sovětský svaz a jeho satelity, vědomi si morální převahy svobody a demokracie. V Sovětském svazu nástup Gorbačova a jeho demokratizující perestrojky. Gorbačov hodlá komunismus vylepšit, uvolnit. Ne zničit. S uvolněním však uvádí ve zmatek své gubernátory doma i ve svých satelitech. Sami utužovatelé se mají stát rázem uvolňovateli. Do svých funkcí dosazeni pro svoji bezvýhradnou poslušnost Moskvě zcela vzepřít se tedy neodhodlávají. Občané dosud převážně mlčící začínají se stále víc zapojovat do veřejného života v neoficiálních sférách. Petice, demonstrace. Šíří se stále víc samizdatový tisk. Leccos již proniká i do oficiálních médií. Režim se uvolňuje. Už není nemožné vycestovat za železnou oponu. Disidenti přestávají být izolovanou menšinou, o níž se ví jen ze zahraničního rozhlasu, ale stávají se autoritou, která je stále víc následována. Paradoxně právě v této situaci je režim asi nejnenáviděnější a nejopovrhovanější. A snad už nikdo ani z nejvyšších míst nepochybuje o tom, kam komunisté dovedli svým hospodařením kdysi vyspělé Masarykovo Československo. Železná opona se hroutí. V Polsku ji demontuje Solidarita, v NDR masivní odliv uprchlíků, v Maďarsku sami komunisté. Je jasné, že Československo nezůstane rudým ostrůvkem. Jak ale zareagují naši komunisté, až dojde ke střetu? I při své oslabené pozici stále disponují značnými mocenskými prostředky. Použijí je? Stále je v živé paměti brutální ukončení zdánlivě nadějného procesu v Číně na náměstí Nebeského klidu. Pád režimu probíhá nakonec nečekaně klidně a rychle. Tak mírně, že až někteří pochybují. Byla to vůbec revoluce? Či jen předání moci ze strany starých brežněvovských dinosaurů těm mladším, čipernějším, svazáckými sekretariáty odkojeným? Za nekrvavý průběh převratu se netřeba stydět ani omlouvat. Kde je možné použít smírné řešení, bylo by neodpovědné volit řešení násilné. A byla to revoluce? Ať si každý volí podle své libosti. Pro mne ne. Pro mne je revoluce řáděním lůzy. A k tomu měl listopad 89 naštěstí opravdu hodně daleko. Ráj na zemi nenastal. Nastoupily zas nové, jiné starosti. I ty nečekané. Ale padesátiletá nadvláda zla nad naší zemí skončila. Již podvacáté díky, svatá Anežko Česká! Jan Stoss, radní (ODS) Hledejte s námi kandidáty na čestné občanství Vážení čtenáři, jak víte, městská část Praha 2 v minulosti již několikrát udílela čestná občanství osobnostem, které svou celoživotní činností významně přispěly k dobrému jménu Prahy 2. Mezi čestnými občany naší městské části jsou známé postavy společenského, kulturního a politického života, vynikající hudebníci, výtvarní umělci, spisovatelé, ale také váleční veteráni a lidé persekvovaní za dob totality. Jako vůbec první byli takto oceněni v roce 2004 disident, filozof a politik Václav Benda, dramatik František Langer a fotograf Ladislav Sitenský. Mezi námi žije řada lidí, kteří by si takové ocenění zasloužili také. Víte-li o někom, kdo má výrazné zásluhy v některém z oborů lidské činnosti a žije na území městské části Praha 2, dejte nám vědět. Své tipy na kandidáty čestného občanství Prahy 2 nám můžete posílat, spolu se stručnou charakteristikou osobnosti, na adresu: ÚMČ Praha 2, redakce novin, nám. Míru 20, Praha 2 nebo na Čestné občany Prahy 2 bude městská část vyhlašovat na počátku roku VE ZNAMENÍ NOVÉ NADĚJE: Pražská porodnice U Apolináře se v minulých dnech ocitla ve zvláštní situaci... Z velmi nevšedního důvodu sem chodili a stále přicházejí lidé s dárky pro novorozenou holčičku, která byla 15. října nalezena pohozená v parku na Karlově náměstí. Malou Terezku navštívila 20. října i její zachránkyně Jitka Jarchovská. Doprovázela ji při tom starostka Jana Černochová (viz str. 3). Text a foto: len V zájmu zklidnění Severojižní magistrály Radní městské části Praha 2 přijali 20. října usnesení ke zklidnění Severojižní magistrály. Je reakcí na další iniciativu představitelů městské části Praha 4 ve věci opětovného rozšíření počtu průjezdných pruhů v Legerově ulici a na snahu znovu tuto ulici dopravně zatížit do ekologicky neúnosného stavu. Praha 2 požaduje, aby Legerova ulice zůstala trvale zúžená a nebyla vrácena do původní podoby; aby byly neprodleně učiněny další kroky, vedoucí Co nás pálí ke snížení hlukové a exhalační zátěže; aby obyvatelé Legerovy a Sokolské ulice měli zajištěna stejná práva, jaká mají obyvatelé před Nuselským mostem v ulici 5. května tj. dva průjezdné pruhy, jeden odbočovací a jeden odstavný; a konečně aby byla zřízena světelně řízená křižovatka na Legerově ulici za Nuselským mostem. Současná neúnosná situace Rozsáhlá výstavba podél Severojižní magistrály (SJM) a zvláště na pankrácké pláni zatížila provoz na magistrále do neúnosné míry. V posledních letech lze hovořit o nárůstu o tisíce vozidel denně. Městská část Praha 2 neměla možnost tuto výstavbu připomínkovat. Mají-li obyvatelé v Praze 2 podél SJM čekat na dokončení okruhů, pak je namístě, aby na totéž čekali stavebníci plánovaných staveb kolem SJM, míní radní Prahy 2. Měření provedené Zdravotním ústavem prokázalo, že podmínky na Legerově ulici jsou mnohem horší, než v ul. 5. května. Pražská památková rezervace a Památková zóna Vinohrady jsou degradovány dálničním typem komunikace, rozdělené navíc do dvou samostatných směrů. Skutečnost, že první světelně řízené křižovatky ve směru od jihovýchodu jsou situovány až v centru města, vytváří ze SJM v Praze 2 v dopravních špičkách těžko překonatelnou bariéru. Nejpřetíženější částí přitom je úsek mezi Rumunskou a Žitnou ulicí. Jediná úrovňová křižovatka, kde lze přímo a kolmo překonat směrově rozdělenou SJM od východu k západu, je křižovatka s Anglickou ulicí, která je pokračováním Žitné. Na navazující křižovatce Anglická x Bělehradská se ve špičkách vytváří neúnosná situace. Na Legerově ulici chybí světelně řízená křižovatka s ulicí Boženy Němcové nebo Wenzigovou tak, aby značná část vozidel z oblasti Vinohrad mířící k jihu nemusela jet do Anglické a pak ve stejném směru zpět k Nuselskému mostu. Nikde jinde není exhalacemi a hlukem, koncentrovanými na jednom místě, tak závažně postiženo tolik obyvatel, jako v Legerově ulici. Právní normy, týkající se hluku a exhalací, jsou extrémním způsobem porušovány. Vizualizace řešení Městská část Praha 2 nepovažuje variantu řešení zklidnění SJM, kterou předložilo hlavní město v r (studie zpracovaná firmou SATRA, spol. s r. o.), za uspokojivou pro další vývoj dotčeného území. Proto nechala prostřednictvím firmy Metroprojekt Praha, a. s. prověřit řešení zklidnění dopravy na SJM komplexnější variantou tunelového řešení. Ve formě vizualizace ji předkládá na svých stránkách Text: len, foto: nov NP_listopad_09.indd :18:21

2 2 ČÍSLO 11 - LISTOPAD 2009 Co se děje na radnici Noviny Prahy 2 Rada a Zastupitelstvo MČ Praha 2 Z jednání rady Rada MČ Praha 2 jednala v říjnu dvakrát, a to a Projednala celkem 73 bodů včetně informací. Z jednání vybíráme: Rada souhlasila se záměrem rozšířit od škol. roku 2010/2011 MŠ Na Děkance 2 o dvě třídy a schválila záměr otevřít v tomtéž škol. roce v ZŠ Sázavská 5 a v ZŠ Na Smetance 1 jednu přípravnou třídu. Souhlasila s vyhlášením otevřeného řízení na nadlimitní veřejnou zakázku Digitalizace archivu stavebního úřadu ve smyslu zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. Schválila právní úkony při správě bytového a nebytového fondu a s účinností od aktualizované znění směrnice RMČ K zadávání veřejných zakázek v rámci rozpočtu a účtu hospodářské činnosti městské části Praha 2. RMČ dále přijala usnesení k pravidelným bodům: k žádostem projednávaným v majetkové komisi č. 17/2009 a č. 18/2009 a k bytovým záležitostem projednávaným v bytové komisi č. 13/2009. Z materiálů k informaci vybíráme: ke zprávě nezávislého auditora ověření účetních závěrek školských příspěvkových organizací k , k provedení metodické dohlídky v příspěvkové organizaci Novoměstská radnice, k termínům zasedání RMČ Praha 2 a ZMČ Praha 2 v I. pololetí 2010 a k plánu volnočasových aktivit seniorů pro rok Ing. Barbora Pletková, odbor Kancelář tajemníka Městská část Praha 2 oznamuje Parkovací karty Upozorňujeme držitele parkovacích karet s platností do konce roku 2009, že si mohou požádat o novou kartu již od K žádosti je nutné předložit opakovaně všechny potřebné doklady! Připomínáme možnost využití služby on-line objednání na Nová dražba bytů V úterý 10. listopadu v 16:00 se bude konat letos již šestá veřejná soutěž o nájem obecního bytu za smluvní nájemné, které se mohou zúčastnit rezidenti z Prahy 2 a další zájemci. Touto zcela transparentní formou aukce nahradila letos v červnu městská část původní obálkovou metodu, kterou zneužívali podvodníci. Podle pravidel se zájemci musí soutěže účastnit osobně a musí složit jistinu ve výši Kč. Minulá veřejná soutěž o šest bytů se konala a zúčastnilo se jí dvacet zájemců. Báječný výlet s dvojkou Senioři městské části Praha 2 se 22. října zúčastnili výletu, který pro ně zorganizovala radnice pod patronací radní Aleksandry Udženija. Vyráželi jsme podle plánu. První zastávkou byl krásný soukromý rokokový zámek Nové Hrady. Právem si vysloužil přezdívku České Versailles. Další zastávkou byla Litomyšl, kde jsme si v hotelu Zlatá Hvězda vychutnali kávu a zákusek. Následovala procházka po náměstí s výkladem k jednotlivým druhům architektonických stylů. Počasí nám přálo, bylo příjemně podzimně. Ve 14:00 nás čekali na zámku v Litomyšli, kde byl připraven v barokním divadle minikoncert, na loutnu zahrál Jindřich Macek. Poté jsme navštívili Portmoneum Josefa Váchala. Byl to výjimečný umělec, malíř, dřevorytec, grafik. K vidění je kniha, kterou vytvořil celou od rukopisu, sazby, dřevorytů až po vazbu. Kolem 17:00 jsme odjížděli z Litomyšle plni krásných dojmů. Všichni v pořádku dorazili. Výletníci byli skvělí, stejně tak Michal Zeman, který výlet odřídil a spolu s průvodkyní Jiřinou Johanovou pravidelně komentoval. A my jim všem za to děkujeme. tat PROMĚNY PRAHY 2: Za účasti architektů, kteří se podílejí na významných projektech městské části poslední doby, a dalších osobností Prahy 2 byla 12. října na radnici zahájena dlouhodobá výstava Proměny Prahy 2. Umístěna je v prvním patře Úřadu MČ Praha 2 (nám. Míru 20) a navštívit ji můžete v pondělí a ve středu od 8:00 do 17:30, v úterý a ve čtvrtek od 8:00 do 16:00 a v pátek od 8:00 do 13:00. Mezi nejvýznamnější akce patří právě dokončená rekonstrukce historického objektu Pavilonu v Havlíčkových sadech a pokračující revitalizace tohoto parkového areálu. Okolnosti rekonstrukce Pavilonu komentoval zástupce starostky Ing. Jiří Paluska. Jako další přijde nyní na řadu obnova Grotty a revitalizace parku, ke které se v současné době zpracovává projektová dokumentace. Výstavu zahájila starostka Jana Černochová (vlevo). Jednotlivé panely pak přítomným přiblížila autorka expozice Ing. arch. Petra Šandová. Také třetí ročník této přehlídky má za cíl představit veřejnosti projekty a realizace posledních několika let z oblasti nové výstavby a rekonstrukcí, dopravy a úprav veřejných prostranství na území Prahy 2, financované naší městskou částí. Severojižní magistrála palčivé téma pro všechny, kteří žijí a pracují v její blízkosti. Zástupce starostky Ing. arch. Václav Vondrášek mj. prezentoval postoj městské části Praha 2 k plánům hlavního města na dopravní řešení kolem Národního muzea. Této páteřní komunikaci je věnován jeden z panelů najdete na něm návrh zklidnění magistrály, o něž městská část dlouhodobě usiluje. Text: len, foto: len/van Kapacity mateřských škol v Praze 2 budou posíleny Rada MČ Praha 2 se na svém zasedání zabývala situací v mateřských školách zřizovaných městskou částí. Schválila záměr otevřít ve školním roce 2010/2011 dvě přípravné třídy, a to v základních školách v Sázavské a Na Smetance, a rozšířit školku Na Děkance o dvě třídy. Podle odhadů konzultovaných s ředitelkami mateřských škol se očekává, že v nich v příštím školním roce bude až 60 dětí, jejichž rodiče požádají o odklad školní docházky. Tento velký nápor se městská část Praha 2 rozhodla řešit vytvořením tzv. přípravných tříd v základních školách, kde zároveň sídlí mateřská škola. Zájem otevřít po jedné takové třídě ve školním roce 2010/2011 projevili ředitel ZŠ Sázavská Mgr. Michal Voldřich a ředitelka ZŠ Na Smetance PaedDr. Hana Vítová. Umožňují jim to provozní, prostorové i personální kapacity. Takovému řešení je nakloněna i ředitelka Pedagogicko-psychologické Potřebujeme nový zákon proti hazardním hrám Hlavní město chce znovu novelizovat obecně závaznou vyhlášku č. 19 Sb. hl. m. Prahy, v jejíž příloze se stanoví místa, kde lze provozovat výherní hrací přístroje (VHP), a doba jejich provozování. Proto zaslalo městským částem v pořadí již třetí návrh její aktualizace k připomínkování. Rada naší městské části návrh projednala na svém zasedání 20. října. Městská část Praha 2 byla jedním z hlavních iniciátorů omezování heren, sama pokládám tento problém za velmi závažný a současný vývoj za alarmující, říká k tomu starostka Jana Černochová. Praha 2 navrhla při první novelizaci vypustit 28 míst s provozem VHP (Zastupitelstvo hl. m. Prahy odsouhlasilo 27) a při druhé novelizaci 15 míst (odsouhlaseno 14); nyní navrhuje vypustit jedno místo. Od roku 2007 se díky této vyhlášce podařilo na území hlavního města snížit počet VHP. Před tím, než začala platit, bylo v Praze provozováno 8358 hracích přístrojů. V polovině letošního roku se jejich počet snížil na Regulace počtu míst, kde jsou provozovány hazardní hry, má ale, bohužel, i druhou stránku. A tou je značný nárůst počtu nových, interaktivních videoloterijních terminálů (VLT) a jiných her. Například v Praze 2 byl v srpnu 2009 povolen provoz 518 VLT. Podle současného zákona je jedinou institucí, která je oprávněna povolovat poradny pro Prahu 1, 2 a 4 PhDr. Václava Masáková bez souhlasu poradenského zařízení totiž zřizovatel tyto třídy vytvářet nemůže. Otevření dvou přípravných tříd je vedeno snahou ulehčit kapacitně přeplněným mateřským školám. V rámci těchto tříd by zároveň probíhala výuka českého jazyka dětí cizinců, které pak provoz výherních hracích automatů a videoloterijních terminálů, ministerstvo financí. Bohužel, ani hlavní město, ani jeho městské části i když musí řešit důsledky negativních jevů spojených s hazardními hrami nemohou žádným způsobem do ministerského povolovacího procesu zasahovat. Bez zásadní změny zákona ČNR č. 202/1990, o loteriích a jiných podobných hrách, jak s politováním ve svém usnesení v první třídě často mívají jazykové problémy. Hodnotíme takové řešení jako velmi pozitivní krok, uvedla k tomu radní Aleksandra Udženija. Další změnou chystanou na příští školní rok je rozšíření Mateřské školy Na Děkance o dvě třídy. Architekto-tonická studie nastiňuje možnost uvolnění nevyužitých prostor v sousední Základní škole Botičská a jejich rekonstrukci ve prospěch mateřské školy. Obě zařízení sídlí v jednom objektu a probouráním v prvním patře bude umožněn průchod z mateřské školy do křídla základní školy. Tam budou pro provoz školky zrekonstruovány dvě učebny. len konstatovala Rada MČ Praha 2, je snaha o omezení negativních jevů spojených s provozováním hazardních her cestou vyhlášky omezující provoz výherních hracích přístrojů takřka bezvýsledná. Hlavní město je se současnou situací nespokojeno a chce ji řešit. Dne zasedala městská rada, která mj. projednala Zprávu o provozování výherních hracích přístrojů, videoloterijních terminálů a jiných technických zařízení a kasin na území hlavního města. Konstatovala, že situace v této oblasti je nepřijatelná a schválila záměr předložit Poslanecké sněmovně parlamentu svůj návrh na změnu platné právní úpravy. Nový právní předpis by měl provozování sázkových her nejen upravovat a účinně regulovat podle potřeb současné praxe, ale zároveň zajišťovat i ochranu občanů před negativními jevy, které provozování hazardních her provázejí, uvedl první náměstek primátora Rudolf Blažek. Text: van, foto: len NP_listopad_09.indd :18:25

3 Noviny Prahy 2 Co se děje v Praze 2 ČÍSLO 11 - LISTOPAD Nové prostory pro akademickou obec Studenti a pedagogové 1. lékařské fakulty UK mohou v nedávno zrekonstruované budově v ul. U Nemocnice využívat nové studovny, posluchárny, půjčovnu knih, rozsáhlé počítačové učebny a další služby. Slavnostního přestřižení pásky se ujali (zleva) prorektor UK Stanislav Štech, ministryně školství, mládeže a tělovýchovy Miroslava Kopicová, pražský primátor Pavel Bém a děkan 1. lékařské fakulty UK Tomáš Zima Foto: len Ve středu 14. října 2009 byla slavnostně otevřena zrekonstruovaná budova U Nemocnice 4. Obnovené prostory jsou určeny pro potřeby výuky 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Využívat je bude Ústav vědeckých informací a Ústav dějin lékařství a cizích jazyků. Budova bude akademické obci sloužit svými studovnami, posluchárnami, půjčovnou knih a dalšími službami. Její počítačové učebny jsou největší na fakultách Univerzity Karlovy. Slavnostního otevření nových prostor se zúčastnili ministryně školství, mládeže a tělovýchovy Miroslava Kopicová, ministryně zdravotnictví Dana Jurásková, primátor hl. m. Prahy Pavel Bém, bývalý ministr a předseda legislativní rady vlády Cyril Svoboda, prorektor UK Stanislav Štech, předseda Akademie věd ČR Jiří Drahoš, rektor ČVUT Václav Havlíček, ředitelé fakultních nemocnic, přednostové pracovišť 1. LF UK a další významní hosté. Z historie Podle pražského katastru z roku 1842 stálo v těchto místech, při tehdejším Kateřinském plácku, malé stavení. Po roce 1840 jednala německá univerzita o odkoupení těchto pozemků a postavila zde asi po roce 1844 svůj Patologicko-anatomický ústav, včetně malého domku, márnice v jižním cípu zahrady. Pro potřeby Patologicko-anatomického ústavu sloužil objekt po celou svou historii tuto funkci plnil včetně druhé světové války až do loňského roku, kdy byla zahájena rekonstrukce. Jejím předmětem byl celý interiér objektu a fasáda a celkové náklady na obnovu představují 112 milionů korun. len Rekonstrukce křižovatky Anglická x Italská Až do 6. prosince 2009 bude probíhat rozsáhlá rekonstrukce křižovatky ulic Anglická a Italská, zahájená 24. října Provádí ji Technická správa komunikací hl. m. Prahy. Zatímco v první etapě od 24. října do 2. listopadu byla uzavřena severní polovina křižovatky, nyní ve druhé, trvající od 3. listopadu do 6. prosince, bude uzavřena jižní polovina křižovatky. V obou směrech bude zprovozněna zastávka autobusu č. 135 Italská. Objízdná trasa povede Anglickou, Londýnskou, Jugoslávskou a na náměstí Míru. TSK žádá řidiče, aby se v době rekonstrukce křižovatce Italská x Anglická pokud možno vyhnuli. V PŘEDVEČER OSLAV: Dne udělil ministr obrany Martin Barták u příležitosti 91. výročí založení Československa v Panteonu Národního muzea resortní vyznamenání vojákům a občanům, kteří vykonali významný čin nebo mají dlouhodobé zásluhy o rozvoj ČR. Jednou z oceněných byla také starostka MČ Praha 2 Jana Černochová (první zprava). Z rukou ministra Bartáka převzala Čestnou pamětní medaili k výročí vzniku republiky. Text: van, foto: vin Na návštěvě u Terezky Starostka městské části Jana Černochová zavítala v úterý 20. října do porodnice U Apolináře. Důvodem byla návštěva novorozené holčičky, kterou pracovnice úklidové čety Jitka Jarchovská 15. října našla pohozenou v parku na Karlově náměstí. V době návštěvy se už děvčátku dařilo dobře. Spolu s paní starostkou se na ně přišla podívat jeho zachránkyně. Terezka, jak miminko nazvaly sestřičky v porodnici podle jména připadajícího v kalendáři na 15. říjen, neměla dobrý start do života. Bezprostředně po narození ji někdo odložil v igelitové tašce do křoví před kostelem sv. Ignáce na Karlově náměstí. Jitka Jarchovská ji našla náhodou, když se sem vrátila zkontrolovat již uklizenou část parku. Ihned zalarmovala nedalekou hlídku městské policie. Původně jsem si myslela, že je to pytel plný hadrů, když jsem ho ale položila na kontejner, uslyšela jsem dětský pláč. Byl to pro mě ohromný šok, uvedla paní Jarchovská. Strážníci silně podchlazené miminko ihned odnesli do vytopeného služebního auta, přebalili ho do vlastních uniforem a podvázali mu neošetřenou pupeční šňůru. Lékaři ze záchranné služby dítě pak převezli do blízké porodnice U Apolináře, kde personál nemocnice bojoval několik dní o jeho život. V současné době již je Terezka v dobrém zdravotním stavu. Do nemocnice chodí dopisy, které jí přejí pevné zdraví a šťastnou budoucnost, lidé nosí dary v podobě oblečení a hraček. Paní starostka k těm svým dárečkům připojila přání, aby se Terezka dočkala šťastnějšího života a podařilo se pro ni najít dobré rodiče. Adoptována může být po uplynutí šesti týdnů. Po návštěvě porodnice se odpoledne sešli na radnici všichni protagonisté záchranné akce. Kromě Jitky Jarchovské paní starostka poděkovala dvěma strážníkům, Janu Pechovi a Jiřímu Richterovi, kteří zorganizovali první pomoc a přivolali záchranku. Paní Jarchovská dostala na památku zlatý řetízek s přívěskem, strážníci nože, které používá švýcarská armáda, a všichni tři zachránci pamětní minci městské části. Text a foto: len Starostka J. Černochová a zachránkyně Terezky J. Jarchovská v porodnici U Apolináře Zemědělská knihovna ve Slezské zve k návštěvě V týdnu od do si třetí největší zemědělská knihovna na světě připomene několika akcemi 85. výročí první zmínky o Ústřední slovanské zemědělské knihovně a čítárně. Návštěvníci budou moci ve Slezské ul. 7 zhlédnout výstavu historických tisků ze sbírek knihovny a seznámit se s dřevěnými plastikami knih výtvarníka Martina Patřičného. Vystaveny budou i ex libris, které knihovna uchovává v různých publikacích získaných darem či převodem fondů. Dne 2. prosince 2009 bude mít veřejnost možnost navštívit přednášku o zdravé výživě a stravovacích návycích, kterou doplní ochutnávka regionálních potravin. K vidění budou i ukázky starších filmů s potravinářskou tematikou. Zemědělská a potravinářská knihovna ÚZEI je jednou z knihoven, které se nacházejí na území městské části Praha 2. kvt Seznamte se s konceptem územního plánu Prahy Hlavní město Praha, Magistrát hl. m. Prahy oznámil veřejnou vyhláškou vystavení a veřejné projednání konceptu Územního plánu hlavního města Prahy včetně vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území (VVURÚ). Vyhlášku najdete na veškeré informace k novému územnímu plánu na a dále na V době od běží lhůta pro oznámení o termínech vystavení a veřejného projednání Konceptu Územního plánu hl. m. Prahy dle 48 stavebního zákona (č. 183/2006 Sb.). Kompletní dokumentace je v souladu se stavebním zákonem přístupná od Od tohoto data také je možné podávat stanoviska, námitky a připomínky, a to až do KONCEPT ÚZEMNÍHO PLÁNU JE VYSTAVEN od do na dvou místech: u pořizovatele OUP MHMP: v Infocentru rozvoje hl. m. Prahy, Jungmannova 29, Praha 1 (přízemí Škodova paláce, vchod také z Charvátovy ulice), otevřeno včetně konzultačních hodin pro veřejnost , po čt od 8:00 do 18:00, pá od 8:00 do 16:00, u projektanta: v Útvaru rozvoje hl. m. Prahy, Vyšehradská 57, Praha 2 (velký sál budovy A), po, út a čt od 8:00 do 16:00, st od 8:00 do 17:00, pá od 8:00 do 15:00. KONZULTAČNÍ HODINY PRO VEŘEJNOST u projektanta, tj. v Útvaru rozvoje hl. m. Prahy, Vyšehradská 57, Praha 2: po od 9:00 do 12:00, st od 13:00 do 17:00. PŘEDNÁŠKY PRO VEŘEJNOST Půjde pouze o výklad konceptu nového územního plánu bez diskusní části a možnosti podávání námitek a připomínek. Přednášky se budou konat ve Velkém zasedacím sále Magistrátu hl. m. Prahy, Mariánské nám. 2, Praha 1 ve dnech (17:00) a (10:00). VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ KONCEPTU ÚZEMNÍHO PLÁNU HL. M. PRAHY se bude konat ve Velkém zasedacím sále Magistrátu hl. m. Prahy, Mariánské náměstí 2, Praha 1, dne od 9:00. Stanoviska, námitky a připomínky ke konceptu ÚP je možné podávat od do Stanoviska vydávají v souladu s 4, odst. 2 a 48, odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, pouze dotčené orgány, uplatňující chráněné zájmy ve vztahu k pořizovanému ÚP hl. m. Prahy na základě odkazu na ustanovení příslušného zákona. Mimo oblast ochrany zájmů dotčeným orgánem lze podat námitku a připomínku. Námitky mohou podat v souladu s 48, odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, vlastníci pozemků a staveb, dotčených návrhem veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření a zastavitelných ploch a dále zástupce veřejnosti (ve smyslu 23 výše uvedeného zákona). Připomínky může podat každý. Ve smyslu 25c, odst. 4 obecně závazné vyhlášky hl. m. Prahy č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hl. m. Prahy, ve znění pozdějších předpisů, mohou městské části uplatnit zásadní připomínky. K podání námitek a připomínek v písemné formě doporučuje MHMP využít formuláře, zveřejněné na internetové adrese praha-mesto.cz/ územní plánování a rozvoj ve složce vystaveného konceptu nového ÚP hl. m. Prahy. NP_listopad_09.indd :18:28

4 4 ČÍSLO 11 - LISTOPAD 2009 Téma měsíce Noviny Prahy 2 Dvacet let od pádu totality Díky sametové revoluci žijeme dnes v demokratickém státě. Připomeňme si jedno z nejvýznamnějších období novodobých českých dějin, kdy události několika předcházejících měsíců připravily půdu pro listopadový kolotoč, započatý studentskou demonstrací Jak vzpomínáme na dobu, kdy tato země po padesáti letech získala naději na svobodu a prosperitu? A co jsme si z těch hektických dnů odnesli pod kůží? JAK JSME PROŽÍVALI 17. LISTOPAD ROKU 1989 Anna Šabatová, disidentka Bydleli jsme tehdy s rodinou v Anglické ulici. Sedmnáctého listopadu 1989 byl pátek a příliš se nelišil od našich běžných dní tehdejší doby. S manželem Petrem Uhlem a dalšími přáteli jsme provozovali, samozřejmě že neoficiálně, ale ne tajně, již více než rok Východoevropskou informační agenturu (VIA). To znamená, že jsme se snažili spolu s přáteli v Polsku, NDR, Maďarsku a Sovětském svazu sbírat informace o nezávislých aktivitách nejrůznějšího druhu, o nichž oficiální média neinformovala. Tyto informace jsme poskytovali zahraničním novinářům akreditovaným v Praze, diplomatům, stanicím Svobodná Evropa a Hlas Ameriky a také specializované tiskové agentuře Palach Press v Londýně. Věděli jsme již několik dnů, že se bude konat velká studentská demonstrace k 50. výročí 17. listopadu, a věděli jsme, že nepůjde o akci oficiální, byť byla podle zákona řádně ohlášena. To znamenalo, že jsme se rozhodli o akci referovat i v naší agentuře. Na Albertově jsem byla já a náš nejstarší syn Pavel, tehdy čtrnáctiletý, který na magnetofon nahrával i pronesené projevy. Já jsem po plánované části demonstrace vyrazila velmi rychle domů, abychom mohli vydat zprávu. Pavel doprovázel průvod až na nábřeží a pak se také vrátil domů podat informace. Celý večer až do pozdních hodin k nám přicházeli a telefonovali lidé, kteří vyprávěli o tom, co se stalo na Národní třídě. Z informací jsme až do pozdních nočních hodin vytvářeli zprávu, kterou jsme následujícího dne vydali. Zprávu psal manžel, který je ostatně autorem většiny zpráv VIA. Táňa Fišerová, herečka 17. listopadu jsem měla schůzku se svou přítelkyní ve Spálené ulici v kdysi známé restauraci U Šupů. Prožívala jsem tehdy osobní krizi. Okny restaurace jsme však s úžasem sledovaly pobíhání bílých přileb a posléze jednotlivců, kteří unikli z pasti na Národní třídě. Netušila jsem, že sedím několik metrů od dění, které mění naši historii. Teprve večer jsem zjistila celou pravdu a od té doby jsem už byla přímým svědkem všech událostí. Byla jsem v Realistickém divadle, kde se dohodlo, že divadla nebudou hrát, byla jsem na všech demonstracích i v Činoherním klubu při vzniku OF. Moje problémy díky tomuto dění ustoupily do pozadí a prožívala jsem s ostatními dny, které se nadšením podobaly těm z roku Jak to všechno nakonec dopadlo, je už jiná kapitola. Ale nebylo v mém životě zase tolik dní, kdy jsem se cítila spojena s ostatními v touze po něčem lepším. Jiřina Šiklová, socioložka, publicistka Pracovala jsem v té době jako uklízečka ve Vodních stavbách a zneužívala jsem telefony k tomu, abych oznámila do RFE, VOA, BBC, co se zde děje. Ten den byla oficiálně ohlášena demonstrace k 50. výročí zásahu nacistů proti vysokoškolákům. Nepředpokládala jsem, když je to povoleno od ÚV KSČ, že se něco bude dít. Šla jsem na Albertov, kde byly projevy, průvod se hnul k Vltavě, část šla na Vyšehrad, druhá po nábřeží. Nadběhla jsem jim, zjistila, 17. listopad studenti na Vyšehradě že jdou normálně po nábřeží, šla do práce a tam ohlásila, že je zde poklidný průvod. Po skončení uklízení jsem šla na oslavu narozenin Vlasty Chramostové. Tam mně z budky zavolal můj syn Jan, který zkontroloval, tak kolem deváté večer, co se děje na Vyšehradě. Byl tam klid, rozsvěcovali svíčky, takže na dotaz Zdeny Tominové jsem do BBC opět potvrdila, že v Praze se nic neděje. Tak to ohlásily i zahraniční stanice. Teprve druhý den jsem se dozvěděla, co se na Národní seběhlo. Naděžda Kavalírová, předsedkyně Konfederace politických vězňů ČR Vracela jsem se ze zaměstnání a chtěla jsem koupit ve stáncích na I. P. Pavlova kytičku pro maminku mého zetě, která několik dnů čekala v Praze, až se sejde celá rodina. Vrátila se právě z Říma, kde se zúčastnila s moravskými poutníky svatořečení Anežky České, ona sama Anežka z Moravy. Ve stáncích nebylo ani jedno kvítko, všechno prý vykoupili studenti. Byl přece 17. listopad, Mezinárodní den studentstva, a to pravidelně studentská mládež chodila s květinami na Slavín na Vyšehradě. Večer v rodině mé dcery a zetě byl plný vyprávění, umocněný opakováním programu o slavnosti v Římě na druhém programu ČT. Netušili jsme, co se odehrálo cestou studentů z Albertova na Národní třídu. Až druhý den ale to už bylo Svíce - jeden ze symbolů sametové revoluce Dr. Vojtěch Eliáš, svého času duchovní administrátor u sv. Ludmily Bylo to krátce po svatořečení sv. Anežky Přemyslovny. Já jsem byl v té době studentem posledního ročníku teologických studií tehdy ještě na fakultě, která byla vyloučena ze svazku Univerzity Karlovy. Ve středu (tj ) jsme se vrátili letadlem z Říma ti, co se s námi v Římě loučili, tak nám tvrdili, že už to u nás také (po Polsku a NDR) prasklo. Jenže my jsme byli odvezeni autobusy přímo do Litoměřic a žádné prasknutí jsme nepozorovali. O tom, co se dělo v pátek, jsem byl velmi dobře informován od nás z domova, protože jsme bydleli blízko centra, a tak se u nás doma dokonce ošetřovalo Pak se v sobotu začalo šířit, že byl někdo zabit a to vlastně byl ten hlavní argument, že později teologická fakulta šla do stávky: nám studentům budoucím kněžím stále říkali, že se nemáme míchat do politiky, ale tou pověstnou kapkou, která přetekla, byla právě ona fáma o zabití jednoho studenta. To jsme se již nikoho moc neptali, a naopak se seminaristé stali důležitou spojkou mezi Prahou a celým Litoměřickem a Děčínskem export revoluce z centra se vším všudy. Lidé nás varovali Dejte si pozor, to jsme také zažili v 68 až to skončí, všechny vás vyhodí se školy a zavřou! Vzpomínám si, že jsem si uvědomoval, že asi mají pravdu Tomáš Töpfer, senátor, ředitel divadla Na Fidlovačce Pokud mě paměť neklame, což se stává čím dál častěji, měli jsme ten večer představení ve Vinohradském divadle. Zprávy o průvodu studentů a události z Národní třídy k nám pronikaly jen kusé. Po představení, v noci, jsem měl na záznamníku vzkaz. (Tehdy jsme ještě o mobilních telefonech ani nesnili.) Zítra, v sobotu 18. listopadu, je sraz divadelníků v Realistickém divadle na Smíchově. Ještě že už jsem v té době měl záznamník. To také nebylo docela běžné. V sobotu dopoledne jsem se zastavil na DAMU. Studenti byli odhodláni jít do stávky. Řekl jsem jen, ať to udělají, že je podpoříme. S Ivanem Rajmontem jsme zajeli ještě dopoledne k Janu Krausovi. Ten totiž, na rozdíl od nás, měl doma počítač a dokonce tiskárnu. Tam jsme dali společně dohromady prohlášení. Navrhli jsme stávku divadel, otevření hledišť divadel k diskusi a hlavně, to bylo podstatné, generální stávku. Tohle prohlášení jsme přinesli s sebou odpoledne na Smíchov. Čas na petice, které navrhovali někteří, už minul. Naše prohlášení jsme přečetli a ono se to všechno stalo. Každou noc potom, a byly dost mrazivé, jak si pamatuji, jsem chodil s pejskem po Riegrových sadech a vymýšlel plány na další den. Improvizované večery a stávka trvaly vlastně až do jmenování nové vlády a každý večer byla premiéra. Dnes je to všechno, naštěstí, historie, která málokoho zajímá. Informace, ale i dezinformace se šíří rychlostí blesku, ale tehdy byla divadla jediným zdrojem informací. Česká hymna je vlastně z divadelního představení. Kde jinde mohla začít sametová revoluce v Čechách, než v divadle. Prof. RNDr. Pavel Kovář, CSc., Přírodovědecká fakulta UK v Praze Měl jsem v té době coby vědecký pracovník Akademie věd se zaměstnavatelem v Průhonicích vyjednáno neplacené studijní volno (na způsob otcovské dovolené, protože v onom roce se nám narodil nejmladší syn a já jsem chtěl pracovat doma, abych byl v neklidné době po ruce rodině). Změny visely ve vzduchu. Jedním ze symptomů bylo, že katedra na PřF UK, kde jsem kdysi studoval, mě ústy obávaného prorežimního profesora R. Hendrycha, jenž se po léta stavěl nepřátelsky k mé mateřské specializaci, pozvala, abych proslovil přednášku na semináři. Byl to svého druhu průlom a odehrál se V pátek jsem při cestě kolem fakulty potkal studentský průvod, v němž byla řada mých známých, a zanedlouho jsem se pak z telefonátu dověděl o událostech na Národní třídě. Další události pak vedly k mému návratu na fakultu. Shodou okolností v té době vznikala moje knížka rozhovorů s osobnostmi vědy a kultury, což nakonec přesáhlo daleko přes sametovou revoluci. Rukopis odpočíval v šuplíku a kniha vyšla až po 17 letech jako dokument doby (Klíčová slova 1989). Uvádí ji vzpomínka jak na revoluční dny, tak na osazení pamětní desky k v roce 2006 na budově děkanátu naší fakulty v roli děkana spolu s tehdejším starostou MČ Praha 2 M. Baschem a za přítomnosti současné paní starostky J. Černochové. Leo Žídek, místopředseda Konfederace politických vězňů ČR Jako pravidelný posluchač Svobodné Evropy jsem v období totality pečlivě sledoval všechny zprávy z ciziny i z domova. Krátkovlnný přijímač sovětské výroby jsem koncem osmdesátých let měl polohlasně naladěný na vlnách FE i venku při práci na zahradě. Takže již před 17. listopadem 1989 mi neuniklo, že k nám musí něco přijít, co povede ke změnám v totalitním politickém klimatu. Tuto již téměř jistotu jsem pak intenzivně prožíval nejen při ještě častějším poslechu zahraničního štvavého rozhlasu, ale od 17. listopadu i sledováním domácích sdělovacích prostředků. Nejvíc jsem ovšem vítal skutečné změny a události, které nás vracely do svobodného života demokratické země. Těchto proměn jsem se zúčastňoval aktivně a snažím se o to dodnes. Škoda, že se nám toho během uplynulých dvaceti let nepodařilo víc... Zdeněk Šputa, malíř Sedmnáctý listopad 1989 byl po válečných letech a dlouhém komunistickém diktátu první hluboké nadechnutí čerstvého vzduchu. Tenkrát mi bylo 73 let, ale v té atmosféře jsem se cítil jako mladík. Scházeli jsme se v Mánesu a odtud jsme se k večeru přesouvali v průvodu pod melantrišský balkon, abychom byli centru dění co nejblíže. Když se shromáždění rozcházelo, nedalo se stejně spát. Zbytek nocí jsme trávili ve vzrušených debatách v bytech a ateliérech snad po celé Praze. Na Václavském náměstí a na Letné uzrávala naděje na změnu. Připadalo mi to jako vidina z nejsmělejších snů, ale ve skutečnosti se komunistický systém moci v těch dnech už hroutil a v agonii sám sobě přinesl sdělení o svém zániku. Před dvaceti lety vznikla naše listopadová naděje. Dnes už je naší krásnou skutečností. Prof. Tomáš Zima, děkan 1. lékařské fakulty UK v Praze V roce 1989 jsem studoval poslední, 6. ročník Fakulty všeobecného lékařství UK. Dne 17. listopadu 1989 jsem se účastnil shromáždění studentů a veřejnosti na Albertově, které organizovalo SSM a nezávislé studentské struktury. Rektor UK a tehdejší starosta Prahy 2 odhalují v roce 2006 pamětní desku na budově děkanátu PřF UK Z Albertova se potom vydal průvod, který došel na vyšehradský Slavín. Já jsem odtud šel do Divadla na Vinohradech. V noci jsem se dozvěděl o zásahu policejních sil na Národní třídě. V sobotu se rozšířila informace o údajné smrti jednoho studenta. V sobotní noci se začali studenti organizovat. V neděli se na naší fakultě začala připravovat stávka. Vznikl stávkový výbor a tehdejší vedení fakulty se pozdě odpoledne sešlo a informovalo přednosty klinik, že v pondělí nebude výuka, neboť byla vyhlášena studentská stávka. Následovaly stále větší a větší demonstrace na Václavském náměstí, kde první dny, v pondělí nebo v úterý, nebyl hezký pohled na střechy u sv. Václava, kde stály zvláštní osoby. A další průběh listopadových dní už každý zná. O víkendu listopadu nikdo ze studentů netušil, že brutální zásah policie na Národní třídě vyvolá zásadní změnu ve společnosti, změnu k tolik žádané demokracii a demokratickému uspořádání státu. Bohužel, události v současnosti problematická vymahatelnost práva, silné lobbystické tlaky, netolerance a další nešvary jsou v silném kontrastu s idejemi, které byly nastoleny ve společnosti v listopadových dnech roku Foto: archiv redakce a Google NP_listopad_09.indd :18:29

Prahy. Vydává městská část Praha 2 ZDARMA. Vinobraní na Grébovce Letos se potkáte s Hříšnými lidmi města vinohradského. strana 2

Prahy. Vydává městská část Praha 2 ZDARMA. Vinobraní na Grébovce Letos se potkáte s Hříšnými lidmi města vinohradského. strana 2 9 Noviny Prahy 2 Nové Město Nusle Vinohrady Vyšehrad ZÁŘÍ 2010, ročník 12 Vydává městská část Praha 2 ZDARMA Praha 2 Stop hazardu Praha 2 nechce na svém území žádné výherní hrací přístroje. strana 2 Vinobraní

Více

ROČNÍK XVIII LISTOPAD 2009

ROČNÍK XVIII LISTOPAD 2009 www.strazpr.cz ROČNÍK XVIII LISTOPAD 2009 SLOVO STAROSTKY Ve dnech 7. - 9. 10. 2009 probíhala v našem městě konference České společnosti AIDS na téma Život s AIDS, která je svými akreditovanými přednáškami

Více

Prahy. Vydává městská část Praha 2 ZDARMA. Společně proti hazardu Petiční akce proti omezení pravomocí obcí v boji s hazardem přinesla ovoce

Prahy. Vydává městská část Praha 2 ZDARMA. Společně proti hazardu Petiční akce proti omezení pravomocí obcí v boji s hazardem přinesla ovoce 5 Noviny Prahy 2 Nové Město Nusle Vinohrady Vyšehrad KVĚTEN 2010, ročník 12 Vydává městská část Praha 2 ZDARMA Praha 2 Otevírání hřišť Jarní dny na hřištích zpříjemní městská část dětem i rodičům pestrým

Více

Prahy. Vydává městská část Praha 2 ZDARMA

Prahy. Vydává městská část Praha 2 ZDARMA 6 Noviny Prahy 2 Nové Město Nusle Vinohrady Vyšehrad ČERVEN 2009, ročník 11 Vydává městská část Praha 2 ZDARMA Praha 2 Na horké téma O dopravních problémech, perspektivách Severojižní magistrály a placeném

Více

Prahy. Vydává městská část Praha 2 ZDARMA. Znáte svého strážníka? Představujeme okrskáře, kteří se v Praze 2 starají o klid a pořádek strana 4 + 5

Prahy. Vydává městská část Praha 2 ZDARMA. Znáte svého strážníka? Představujeme okrskáře, kteří se v Praze 2 starají o klid a pořádek strana 4 + 5 2 Noviny Prahy 2 Nové Město Nusle Vinohrady Vyšehrad ÚNOR 2011, ročník 13 Vydává městská část Praha 2 ZDARMA Praha 2 Hřiště na úrovni Dětská hřiště v Praze 2 jsou hodnocena jako špičková co do bezpečí

Více

2 Prahy. Vydává městská část Praha 2 ZDARMA

2 Prahy. Vydává městská část Praha 2 ZDARMA 2 Prahy Nové Město Nusle Vinohrady Vyšehrad ÚNOR 2009, ročník 11 Vydává městská část Praha 2 ZDARMA Noviny 2 Praha 2 Čistota městské části Do roku 2009 vstupuje radnice s kampaní ČISTÁ DVOJKA. Pro zlepšení

Více

Prahy. Noviny. Není to léto moc krátké?

Prahy. Noviny. Není to léto moc krátké? 7 Noviny Prahy 2 Nové Město Nusle Vinohrady Vyšehrad ČERVENEC 2015, ročník 17 Vydává městská část Praha 2 ZDARMA Praha 2 Léto v Praze Prázdniny lze i ve městě strávit zajímavě, máme pro vás pár tipů strana

Více

Evropský festival filozofie skončil. Představily se významné osobnosti

Evropský festival filozofie skončil. Představily se významné osobnosti Založeno roku 1919 16. června 2010 Ročník XXI. číslo 24 Cena: 12 Kč Dálným východem čtvrtek 17. 6. od 17 hodin ve Středisku ekologické výchovy Ostrůvek Velké Meziříčí cestopisná přednáška Radovana Jirků.

Více

PRAHA 1. Praha 1 oslaví 17. listopad s prezidentem. Měsíčník městské části Praha 1 listopad 2009. minibusy. výstava.

PRAHA 1. Praha 1 oslaví 17. listopad s prezidentem. Měsíčník městské části Praha 1 listopad 2009. minibusy. výstava. Měsíčník městské části Praha 1 listopad 2009 o éh ck le ře st ce za li ta vi re PRAHA 1 a ov tr os foto archiv bezpečnostních složek ) 11 0 (1 Praha 1 oslaví 17. listopad s prezidentem výstava 5 minibusy

Více

Prahy. Vydává městská část Praha 2 ZDARMA

Prahy. Vydává městská část Praha 2 ZDARMA 6 Noviny Prahy 2 Nové Město Nusle Vinohrady Vyšehrad ČERVEN 2012, ročník 14 Vydává městská část Praha 2 ZDARMA Praha 2 Paměť národa 70. výročí operace Anthropoid připomíná výstava historických dokumentů

Více

Prahy. Vydává městská část Praha 2 ZDARMA

Prahy. Vydává městská část Praha 2 ZDARMA 10 Noviny Prahy 2 Nové Město Nusle Vinohrady Vyšehrad ŘÍJEN 2014, ročník 16 Vydává městská část Praha 2 ZDARMA Praha 2 Co na to politici Životní prostředí a doprava jsou posledními z cyklu předvolebních

Více

BRANÍK MILUJI KVŮLI PŘÍRODĚ A SPORTU SOFTBALISTKA LUCIE ČERNOHLÁVKOVÁ, VÍTĚZKA POHÁRU MISTRYŇ: RADNICE PRAHY 4 TRVÁ NA ZASTŘEŠENÍ ULICE SPOŘILOVSKÁ

BRANÍK MILUJI KVŮLI PŘÍRODĚ A SPORTU SOFTBALISTKA LUCIE ČERNOHLÁVKOVÁ, VÍTĚZKA POHÁRU MISTRYŇ: RADNICE PRAHY 4 TRVÁ NA ZASTŘEŠENÍ ULICE SPOŘILOVSKÁ ŘÍJEN 2013 ROČNÍK XXIII TÉMA MĚSÍCE: SPORTOVNÍ CENTRA NOVĚ NABÍZEJÍ VÍCE AKTIVIT ČTĚTE NA STR. 4 5 AKTUÁLNĚ: RADNICE PRAHY 4 TRVÁ NA ZASTŘEŠENÍ ULICE SPOŘILOVSKÁ ČTĚTE NA STR. 7 SOFTBALISTKA LUCIE ČERNOHLÁVKOVÁ,

Více

Prahy. Vydává městská část Praha 2 ZDARMA

Prahy. Vydává městská část Praha 2 ZDARMA 7 Noviny Prahy 2 Nové Město Nusle Vinohrady Vyšehrad ČERVENEC 2013, ročník 15 Vydává městská část Praha 2 ZDARMA Praha 2 Teče tudy Botič Jindy klidný potok předvedl, jakou sílu v sobě skrývá. Zaútočil

Více

Prahy. Vydává městská část Praha 2 ZDARMA. Vánoce za dveřmi Rady a tipy, jak prožít advent a připravit se na svátky. strana 4 + 5

Prahy. Vydává městská část Praha 2 ZDARMA. Vánoce za dveřmi Rady a tipy, jak prožít advent a připravit se na svátky. strana 4 + 5 12 Noviny Prahy 2 Nové Město Nusle Vinohrady Vyšehrad PROSINEC 2010, ročník 12 Vydává městská část Praha 2 ZDARMA Praha 2 Amos Tour odstartovala Oblíbená soutěž o nejvšestrannější školu je v plném proudu.

Více

únor 2014 STODŮLECKÝ POSEL Zpravodaj Městské části Praha 13 KRESBA: PAVEL TALAŠ

únor 2014 STODŮLECKÝ POSEL Zpravodaj Městské části Praha 13 KRESBA: PAVEL TALAŠ únor 2014 STODŮLECKÝ POSEL Zpravodaj Městské části Praha 13 KRESBA: PAVEL TALAŠ Zprávy ze zasedání rady Kompletní seznam usnesení a jejich úplné znění najdete na internetových stránkách www.praha13.cz

Více

květen 2015 STODŮLECKÝ POSEL Zpravodaj Městské části Praha 13 FOTO: LEONA DOSKOČILOVÁ FOTO: xxxxxxxxxx Svátek matek 10. 5.

květen 2015 STODŮLECKÝ POSEL Zpravodaj Městské části Praha 13 FOTO: LEONA DOSKOČILOVÁ FOTO: xxxxxxxxxx Svátek matek 10. 5. květen 2015 STODŮLECKÝ POSEL Zpravodaj Městské části Praha 13 FOTO: LEONA DOSKOČILOVÁ Svátek matek 10. 5. FOTO: xxxxxxxxxx Zprávy ze zasedání rady Kompletní seznam usnesení a jejich úplné znění najdete

Více

březen 2015 STODŮLECKÝ POSEL Zpravodaj Městské části Praha 13 FOTO: MONIKA AUŠKOVÁ

březen 2015 STODŮLECKÝ POSEL Zpravodaj Městské části Praha 13 FOTO: MONIKA AUŠKOVÁ březen 2015 STODŮLECKÝ POSEL Zpravodaj Městské části Praha 13 Pojmenujme horní rybník FOTO: MONIKA AUŠKOVÁ Zprávy ze zasedání rady Kompletní seznam usnesení a jejich úplné znění najdete na internetových

Více

PRAHA1. Sociální služby MČ Praha 1. Albrecht z Valdštejna a jeho doba. Pravidla privatizace se nezmění. strana 8 10 strana 23. strana 15. str.

PRAHA1. Sociální služby MČ Praha 1. Albrecht z Valdštejna a jeho doba. Pravidla privatizace se nezmění. strana 8 10 strana 23. strana 15. str. Arnošt Lustig rozhovor str. 12 13 MĚSÍČNÍK MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 1 ROČNÍK XVI PROSINEC 2007 str. 12 13 Nedošly vám tyto noviny do schránky? Stěžujte si u svého pošťáka. Distribuci zajišťuje Česká pošta,

Více

HOSPODAŘENÍ MĚSTA JE VCELKU PŘÍZNIVÉ

HOSPODAŘENÍ MĚSTA JE VCELKU PŘÍZNIVÉ HOSPODAŘENÍ MĚSTA JE VCELKU PŘÍZNIVÉ Rozhovor s druhým náměstkem primátorky města Zlína ing. Miroslavem Hladíkem souvisí zejména s oblastí, za niž je v městské radě zodpovědný, tj. s problematikou rozpočtu,

Více

ariánskolázenské noviny 17. LISTOPADU Požár hotelu Rozkvět očima hasičů PARTNEŘI mariánskolázeňských novin Vážení dopisovatelé,

ariánskolázenské noviny 17. LISTOPADU Požár hotelu Rozkvět očima hasičů PARTNEŘI mariánskolázeňských novin Vážení dopisovatelé, M ariánskolázenské noviny NEZÁVISLÝ ČTRNÁCTIDENÍK - Mariánské Lázně, Velká Hled sebe, Valy, Drmoul, Tři Sekery, Zádub-Závišín, Teplá a Lázně Kynžvart Požár hotelu Rozkvět očima hasičů S velitelem mariánskolázeňského

Více

Lidé najdou úřad na jednom místě. Moje obrazy jsou spíše vize

Lidé najdou úřad na jednom místě. Moje obrazy jsou spíše vize Druhý ročník Žižkovského pivobraní se blíží str. 11 a 16 JAK SE VYHNOUT PŘEDLUŽENÍ A JAK ŘEŠIT DOMÁCÍ NÁSILÍ STR. 12 A 13 Moje obrazy jsou spíše vize Rozhovor s malířem a sochařem Jaroslavem Rónou str.

Více

Prahy. Vydává městská část Praha 2 ZDARMA. Víte, jak být v bezpečí? Na radnici začíná oblíbený vzdělávací cyklus Senior akademie strana 6

Prahy. Vydává městská část Praha 2 ZDARMA. Víte, jak být v bezpečí? Na radnici začíná oblíbený vzdělávací cyklus Senior akademie strana 6 3 Noviny Prahy 2 Nové Město Nusle Vinohrady Vyšehrad Březen 2015, ročník 17 Vydává městská část Praha 2 ZDARMA Praha 2 Když bomby padaly na Prahu Další autentické příběhy čtenářů z náletu v únoru 1945

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í. 1. Radniční noviny č. 6/2015, které jsou přílohou tohoto usnesení

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í. 1. Radniční noviny č. 6/2015, které jsou přílohou tohoto usnesení č.j.: 396/2015 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 370 ze dne 27.05.2015 Schválení Radničních novin č. 6/2015 Rada městské části I. s c h v a l u j e II. 1. Radniční noviny č. 6/2015,

Více

Centru sociální a ošetřovatelské pomoci přibývají spokojení klienti více na str. 11

Centru sociální a ošetřovatelské pomoci přibývají spokojení klienti více na str. 11 ZDARMA ČÍSLO 9 ROČNÍK 15 LISTOPAD 2009 ČASOPIS MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15 Centru sociální a ošetřovatelské pomoci přibývají spokojení klienti více na str. 11 DNES V LISTU: Radnice informuje 2-4 Radostné události

Více

jim nabídnuta možnost umístit jejich děti do mateřských škol s navýšenou

jim nabídnuta možnost umístit jejich děti do mateřských škol s navýšenou ROČNÍK 23 ČÍSLO 6/2014 ZDARMA Žižkovské pivobraní 2014 Degustace piva proběhne 6. a 7. června na Parukářce str. 20 NA 20 MÍSTECH PRAHY 3 PROBĚHLA NOC LITERATURY str. 11 Diváky vážnost v divadle spíše obtěžuje

Více

Prahy. Vydává městská část Praha 2 ZDARMA

Prahy. Vydává městská část Praha 2 ZDARMA 8 Noviny Prahy 2 Nové Město Nusle Vinohrady Vyšehrad SRPEN 2013, ročník 15 Vydává městská část Praha 2 ZDARMA Praha 2 Město pro lidi Rušná křižovatka I. P. Pavlova se na dva týdny proměnila v městskou

Více

SUCHDO L SKÉ L ISTY. K říjnovým komunálním volbám

SUCHDO L SKÉ L ISTY. K říjnovým komunálním volbám SUCHDO L SKÉ 62010 občasník MČ Praha-Suchdol www.praha-suchdol.cz ZDARMA stojí za přečtení Nová Rada městské části str. 4 Úsporná opatření od 1. 1. 2011 str. 7 Kroužek mladých hasičů str. 8 stojí za zapsání

Více

Ostravská NEJ 2014. Tereza Vilišová. www.ostravainfo.cz

Ostravská NEJ 2014. Tereza Vilišová. www.ostravainfo.cz ROČENKA 2014 ROČNÍK IV rozhovory Ostravská NEJ 2014 Tereza Vilišová Redakce OKNO změna je život Staré přísloví praví, že v životě máme jednu jedinou jistotu. Dříve nebo později přijde změna. Ostrava těchto

Více

Jsme v předposlední etapě. Na I/23

Jsme v předposlední etapě. Na I/23 8 srpen 2012 ROČNÍK XXIII Cena: 6 Kč LIST MĚSTSKÉHO ÚŘADU PRO OBČANY TELČSKA Roman Fabeš k rekonstrukci státní silnice: Jsme v předposlední etapě. Na I/23 Prázdninový provoz je každoročně zatěžkávací zkouškou

Více

Zprávu o hospodaření TS a hospodaření s odpady za I. pololetí. 2007 Zprávu o přípravě investičních akcí na rok 2008

Zprávu o hospodaření TS a hospodaření s odpady za I. pololetí. 2007 Zprávu o přípravě investičních akcí na rok 2008 Nový název Základní umělecká škola v Úpici má od 28. září 2007 čestný název Základní umělecká škola A. M. Buxton, Úpice. I přesto, že na Václava si vzalo babí léto náhradní volno a pršelo, na dobré náladě

Více