A1 Bible: kniha knih. A2 Náboženství a pojem bůh

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "A1 Bible: kniha knih. A2 Náboženství a pojem bůh"

Transkript

1 Bible: Starý zákon: První kniha Mojžíšova A1 Bible: kniha knih; A2 Náboženství a pojem bůh; A3 Biblický Starý zákon a Hebrejci; A4 Judaismus; A5 Hermeneutika a exegeze; B5 Bible: Starý zákon: První kniha Mojžíšova: Gn 1-2; A6 Vznik starozákonních textů; A7 Uspořádání Starého zákona; A8 Stručná historie biblických překladů; D Knihy Starého zákona; Starý zákon jako inspirace pro umělce. A1 Bible: kniha knih Nejčtenější, nejvydávanější a nejčastěji překládanou knihou všech dob je Bible. Od svého vzniku byla jako celek přeložena do více než 400 jazyků, tedy do všech významných jazyků světa. V r se stala vůbec první tištěnou knihou a jen od r jí bylo prodáno asi 3 miliardy výtisků. Bible vznikala v průběhu mnoha staletí a je dílem mnoha autorů. Její jednotlivé části mají rozmanitý obsah a najdeme mezi nimi také texty mytologické. A především právě jimi se nyní budeme zabývat. Řecké slovo biblía / βιβλία znamená knihy, listy, spisy. Je odvozeno od jména starověkého přístavu Byblos na východním pobřeží Středozemního moře (dnešní Džubajl v Libanonu). Z Byblu se totiž do Řecka dovážel egyptský papyrus, z něhož se vyráběly svitky sloužící jako tehdy nejpoužívanější psací látka. Nejstarší části Bible vznikly jako lidová slovesnost a byly zprvu tradovány ústně. Takové období ústního podání však během své existence zažila většina biblických textů. Jednotlivé části Bible se označují jako knihy, ačkoli každá z nich má zpravidla jen několik desítek stran (psaní na papyrové svitky omezovalo rozsah literárních děl). Biblické knihy nevznikaly se záměrem být součástí uceleného souboru, ale byly původně samostatnými texty. Teprve postupně se utvářel jejich souhrn, který se stal posvátnou (uctívanou) knihou pro dvě náboženství: judaismus a křesťanství. Bible je tedy spíše celá knihovna, ale bývá zpravidla tištěna jako jednosvazková. Na okraj: některé motivy z Bible přijímá i další náboženství, islám: ten však má svou vlastní svatou knihu, Korán. A2 Náboženství a pojem bůh Náboženství je soubor lidských vztahů k bohu. A co to je bůh? K pojmu bůh dospěli lidé již na počátku svých dějin. Všímali si a pochopili, že nejdůležitější skutečnosti ve světě podléhají určitému řádu, který vyvozovali především z přírodních jevů, ale také ze života lidské společnosti. Uvědomili si, že díky poznání tohoto řádu mohou předvídat obrysy budoucích událostí, a tak zásadní měrou zvyšovat své šance na přežití. Proto tento řád začali chápat jako boha nejvyšší, nejmocnější (svatou) skutečnost. Slovo bůh souvisí se slovem bohatství: bůh je tedy zdrojem nejvyššího bohatství, jímž je pro člověka samozřejmě život a jeho zachování. Náboženství je obecně lidský jev, vlastní všem národům i kulturám. Typologie náboženství je tedy velmi široká. Uveďme jen, že náboženství ve světě minulosti i současnosti můžeme dělit na: 1. Teistická (bůh má osobní povahu, nejčastěji antropomorfizovanou, tedy připodobněnou člověku a lidským vlastnostem): a) Polyteistická: bohů (bohyň) je několik, zpravidla každý z nich reprezentuje (ovládá) jednu přírodní sílu či přírodní prostředí; klasickým příkladem je náboženství starověkých Egypťanů, Řeků i Římanů;

2 b) Henoteistická: bohů existuje více, ale jednomu z nich je prokazována výrazně nejvyšší úcta; patří sem náboženství semitských národů starověké Mezopotámie (vůdčí bůh Marduk); c) Monoteistická: existuje jediný, všemohoucí Bůh (toto slovo je tedy zároveň jeho vlastním jménem); takovými náboženstvími jsou judaismus (židovské náboženství), křesťanství, islám. 2. Neteistická: bůh nemá povahu osoby, je ztotožněn s harmonickou souhrou vesmírných sil, která utváří i lidskou osobnost; jedná se především o asijská náboženství buddhismus (zejména v jeho původní a zenové podobě) a taoismus. Ještě se zmiňme o etymologii slova bůh v některých jiných jazycích. Řecké slovo theos a latinské deus vycházejí z indoevropského kořene div = zářící; anglické god i německé Gott lze přeložit jako ten, kdo je vzýván nebo ten, jemuž se přinášejí oběti. Uvedené výrazy nejsou v rozporu s předchozím tvrzením, že bůh je dárcem či zdrojem nejvyššího bohatství. Moc polyteistických bohů bývá ovšem omezena prostředím jejich hlavní působnosti. A3 Biblický Starý zákon a Hebrejci Nejstarší známé i dobře zdokumentované náboženské soustavy nepochybně úzce souvisejí s mýtem. Mýtus pronikl i do Bible, zejména do jejích nejstarších knih. Celou Bibli můžeme roztřídit několika různými způsoby, ale na základním rozdělení se všechny shodují: První oddíl Bible (zahrnující zhruba její tři čtvrtiny) považují za svatý judaisté (nazývají jej Tenach) i křesťané (nazývají jej tradičně Starý zákon nebo nověji, ale výstižněji Stará smlouva). Druhý, zhruba čtvrtinový oddíl Bible se jmenuje Nový zákon (Nová smlouva) a je svatým textem pouze pro křesťany. Starý zákon je ve svém původním znění psán většinou v semitském jazyce hebrejštině (jeho velmi menšinové, mladší části vznikly v příbuzném jazyce aramejštině). Hebrejštinou mluvili Hebrejci: starověký blízkovýchodní národ, který vstoupil do dějin po r př. Kr., když přišel ve stopách jiného, početnějšího semitského národa Amoritů do Mezopotámie, nížinné krajiny podél řek Eufratu a Tigridu, ústících do Perského zálivu. Mezopotámie se stala již předtím, po r př. Kr., jednou z kolébek vyspělé státní civilizace: zasloužil se o to národ Sumerové, od nějž pak Semité převzali pokročilou kulturu a dále ji rozvinuli. Hebrejci jen obtížně hledali území, které by mohli nerušeně osídlit. Tuto nesnáz však dokázali proměnit v silnou stránku své historie: během svého dlouhého a spletitého putování zeměmi starověkého Blízkého východu přejímali prvky hned několika různých kultur a sami je tvůrčím způsobem zpracovávali zejména při budování svého jedinečného náboženství, které se dnes označuje jako judaismus. A4 Judaismus Judaismus je nejstarším dosud existujícím monoteistickým náboženstvím: je založen na víře v jediného, všemohoucího Boha, stvořitele i pána všeho světa. Zdá se, že k tomuto pohledu na božskou skutečnost dospěli Hebrejci během svého putování polopouštními oblastmi s nízkou rozmanitostí vydatných zdrojů života. Často rovněž museli hledat cesty k dohodě se svými různorodými sousedy. Svého Boha vnímali Hebrejci i jako svědka takových životně důležitých smluv. Záhy začali chápat také vztah mezi sebou a Bohem jako vztah založený na smlouvě, kterou s nimi Bůh ze své vůle uzavřel. Pokud člověk smlouvu plní (svou vírou v Boha a poslušností vůči němu), může si být jist účinnou Boží přízní: Bůh nedovolí svému národu zahynout. Tak se člověk ocitá v partnerském, byť nikoli rovnocenném vztahu k Bohu: přestává být vydán na pospas jeho libovůli. Název judaismus je odvozen od jména Juda, které patřilo nejvýznamnějšímu z pozdějších

3 hebrejských kmenů. V judaismu Bůh (hebrejsky Elohím) bývá též nazýván Pán (hebr. Jahve; v českých biblických překladech se používá výraz Hospodin). Hebrejci putovali širokým obloukem z oblasti kolem jihomezopotamského města Uru, kde ještě na počátku 2. tisíciletí př. Kr. žili poslední Sumerové, k Charránu na mezopotamském severu a pak obloukem po okraji Syrské pouště na jihozápad, do země Palestiny. Palestinu můžeme vymezit jako zemi mezi třemi moři: Středozemním, Rudým a Mrtvým (které je ovšem slaným jezerem). Ačkoli Palestina svou rozlohou nedosahuje ani poloviny České republiky, jedná se o nejdůležitější křižovatku celého Blízkého východu: od starověku až dodnes se tu střetávají trasy spojující Mezopotámii, Egypt, Malou Asii a Arabský poloostrov. Hebrejci se pravděpodobně v některých dobách neúrody do okrajových oblastí bohatého Egypta dokonce stěhovali. A5 Hermeneutika a exegeze Kromě Hebrejců ostatní blízkovýchodní národy vyznávaly náboženství polyteistická (případně henoteistická) založená na uznávání více bohů, kteří ztělesňovali jednotlivé přírodní síly: slunce, vítr, bouři, moře atd. Na tomto místě musíme upozornit na jednu zdánlivě okrajovou, ve skutečnosti však významnou souvislost. Často se říká, že lidé v boha či bohy věří. Pod pojmem víra se rozumí přesvědčení o něčem, co se vymyká našemu smyslovému poznání. Ale polyteistická náboženství víru vůbec nepotřebují: jestliže např. slunce bylo bohem, lidé se s ním setkávali každý den, stejně jako s dalšími přírodními silami. Lidé zkrátka vedle svých bohů žili. Polyteistické náboženství je tedy založeno na smyslové zkušenosti. Naproti tomu monoteismus víru potřebuje, protože jediný, všemohoucí Bůh není poznatelný zrakem ani jinými smysly: je to řád, který panuje nad přírodou. A kde tedy je? Lze si to představit tak, že náš svět má několik různých rozměrů, které jej definují. Tři rozměry jsou prostorové a snadno je můžeme smyslově poznávat: pozorováním, odhadem (např. také na základě hmatových nebo sluchových vjemů), měřením. O těchto rozměrech běžně hovoříme a dokážeme je přesně popsat: řekneme-li např., že střed hradního areálu vyplňuje obrovská obytná věž o půdorysu téměř 13 x 19 metrů, jde o informaci všeobecně srozumitelnou a exaktně (přesně) ověřitelnou. Čtvrtým rozměrem našeho světa je čas. I s časem běžně žijeme (každý den se patrně aspoň jednou podíváme na kalendář a určitě vícekrát na hodinky), ale smyslově poznatelný čas není (ačkoli je stále s námi). Svítání sice označuje konec noci, nejkratší stíny signalizují poledne a sníh zimní období, ale to samozřejmě nestačí. Zásadní rozdíl oproti rozměrům prostorovým poznáme v okamžiku, kdy o času začneme mluvit. To, že se čas vymyká našim smyslům, se projevuje tím, že v žádném jazyce neexistují speciální výrazy pro proměny času: mluvčí si vždy musí pomáhat metaforami z prostředí prostorových vztahů. Tak říkáme, že čas běží (jako např. pes běží), vyučování se vleče (jako vlečené vozidlo), zima se blíží (jako chodec se blíží), prázdniny jsou za dveřmi (nejsou tam!). Takové metafory, bez nichž se vlastně při komunikaci nemůžeme obejít, se označují jako nenahraditelné nebo zkusmé. A teď si můžeme představit, že řád světa (který lze označit např. slovem bůh) má pro sebe vyhrazen také podobný prostor jako čas. Takový prostor dokonce získal odborný přívlastek transcendentní = jsoucí za hranicemi smyslového nebo rozumového poznání (lat. transcendens =

4 překračující). Zde se dostáváme především na pole filozofie a musíme otevřeně dodat, že existují také myšlenkové proudy, které existenci transcendentní skutečnosti popírají. Je otázka, zda vůbec lze transcendentní skutečnost poznat. Nejoptimističtější názory tu připouštějí poznání částečné, prostřednictvím velmi výlučných příležitostí, jimiž mohou být: kontemplace (psychický stav bez myšlenek a smyslových vjemů včetně vnímání sebe sama; nejvyšší forma meditace, tedy psychického odpoutání se od reálného světa), mystika (jejímž průvodním jevem jsou výmluvné sny, mimosmyslová vidění, náhlá duševní osvícení, odříkavá askeze apod.) i extáze (stav emocionálně velmi silného vytržení doprovázeného dočasným snížením či ztrátou vnímavosti smyslů). Pro nás je ovšem zajímavé, že pro jazykové vyjadřování o transcendentním rozměru platí totéž co v případě času: speciální slovní zásoba tu neexistuje. Také o transcendentních zážitcích či představách můžeme hovořit jen v nenahraditelných metaforách (či lépe ve strukturovaných souborech těchto metafor). Uveďme velmi častý příklad. Bůh či bohové bývají mnohdy umisťováni do výše, na oblohu (nebe), případně na vrcholky hor. Původně se jednalo o obrazný příměr: postavení boha nad člověkem neznamená pozici v prostoru, ale odvozuje se např. od poměru sil v zápase, kdy nahoře je vždy ten silnější, mocnější. Řetězení metafor o transcendentnu do složitějších obrazů často používá dějový princip. Výsledným příběhem pak bývá samozřejmě mýtus. Takový vývoj se odehrával především ve vzdálenější minulosti a jeho nejdostupnější příklady poskytuje právě Bible, zejména Starý zákon. Porozumět dávným mýtům není ovšem záležitost jednoduchá. Proto se tu neobejdeme bez odborného zázemí, které využívá metody i poznatky celé řady oborů (historických, literárněhistorických, literárněvědných, sociologických, psychologických atd.). Zastřešující naukou je v tomto případě hermeneutika (výklad zejména starých textů; řec. hermeneutés / έρμηνευτής = hlasatel, vykladač, tlumočník). Zjednodušeně řečeno, hermeneutika sleduje tyto cíle: a) Nalezení a objasnění důležitých vnějších okolností textu (historické souvislosti, dobový způsob života i myšlení autorů a původních příjemců díla); b) Formulování a objasnění předporozumění, s nímž k textu (na základě vlastních znalostí, výchovy i životních zkušeností) přistupuje dnešní příjemce díla; c) Textová kritika: jejím cílem je zejména nalezení nejautentičtější (nejhodnověrnější) dochované verze (podoby) textu; d) Objasnění či oprava nesrozumitelných a porušených míst textu; e) Nalezení a objasnění smyslu díla ve všech jeho souvislostech. Hermeneutické bádání postupuje v hermeneutickém kruhu, založeném na stále hlubším střídání fází předporozumění badatelská zkušenost úprava předporozumění další bádání. Jak vidno, některé hermeneutické cíle se překrývají s cíli literární interpretace (viz I.B. Záznamy o četbě a zvláštnosti beletristického jazyka). Praktický výklad zejména biblického textu podle hermeneutických zásad se nazývá exegeze (lat. exegesis = výklad). B5 Biblický Starý zákon začíná pěti knihami Mojžíšovými. Jak je ve starozákonních textech obvyklé, osobní jméno v názvu knihy neznamená autora, ale ústřední postavu. První kniha Mojžíšova začíná vznikem světa i člověka. Jde o vůbec nejznámější část Starého zákona. Přečtěme si z ní počátek (i s moderními exegetickými poznámkami) v českém ekumenickém překladu, pořízeném společně zástupci různých křesťanských církví.

5 Církev je organizované společenství křesťanů. Původně existovala církev jednotná, ale od jedenáctého a zejména od šestnáctého století se počet církví zvýšil, takže dnes každá církev zahrnuje příslušníky určitého proudu uvnitř křesťanství; nejpočetnější je katolická (výstižněji: římskokatolická) církev v čele s papežem sídlícím v Římě. Abychom biblickému textu lépe porozuměli, připomeňme si nejprve některé jeho technické náležitosti: Po dlouhá staletí se překladatelé, opisovači a posléze i vydavatelé a tiskaři snažili četbu biblického textu co nejvíce usnadnit. Tak byly jednotlivé biblické knihy závazně rozděleny na kapitoly (ve 13. století) a později (v 16. století) byl text všech kapitol dále rozčleněn na číslované úseky, tradičně nazývané verše, ačkoli jsou většinou psány prózou, a nikoli jako poezie. Pět knih Mojžíšových má pro snazší rozlišení vžité latinské názvy: Genesis (Kniha zrodu), Exodus (Vyjití; rozumí se z Egypta do Palestiny), Leviticus (Soubor kněžských předpisů), Numeri (Sečtení lidu) a Deuteronomium (Stručný přehled textu předchozích knih). Pokud biblický text citujeme nebo na něj odkazujeme, používáme ustálený soubor zkratek, např.: Gn 2,1 = v knize Genesis (První Mojžíšově) ve 2. kapitole 1. verš; Gn 2,10n = ve 2. kapitole Genese verše 10 a následující; Gn 2,19nn = ve 2. kapitole Genese verš 19 a řada veršů následujících. Bible: Starý zákon: První kniha Mojžíšova Kapitola 1 1 Na počátku stvořil Bůh nebe a zemi a. 2 Země byla pustá a prázdná b a nad propastnou tůní byla tma. Ale nad vodami vznášel se duch Boží. 3 I řekl Bůh: Buď světlo! A bylo světlo. 4 Viděl, že světlo je dobré, a oddělil světlo od tmy. 5 Světlo nazval Bůh dnem a tmu nazval nocí. Byl večer a bylo jitro, den první. 6 I řekl Bůh: Buď klenba uprostřed vod a odděluj vody od vod! 7 Učinil klenbu a oddělil vody pod klenbou od vod nad klenbou. A stalo se tak. 8 Klenbu nazval Bůh nebem. Byl večer a bylo jitro, den druhý. 9 I řekl Bůh: Nahromaďte se vody pod nebem na jedno místo a ukaž se souš! A stalo se tak. 10 Souš nazval Bůh zemí a nahromaděné vody nazval moři. Viděl, že to je dobré. 11 Bůh také řekl: Zazelenej se země zelení: bylinami, které se rozmnožují semeny, a ovocným stromovím rozmanitého druhu, které na zemi ponese plody se semeny! A stalo se tak. 12 Země vydala zeleň: rozmanité druhy bylin, které se rozmnožují semeny, a rozmanité druhy stromoví, které nese plody se semeny. Bůh viděl, že to je dobré. 13 Byl večer a bylo jitro, den třetí. 14 I řekl Bůh: Buďte světla na nebeské klenbě, aby oddělovala den od noci! Budou na znamení časů, dnů a let. 15 Ta světla ať jsou na nebeské klenbě, aby svítila nad zemí. A stalo se tak. 16 Učinil tedy Bůh dvě veliká světla: větší světlo, aby vládlo ve dne, a menší světlo, aby vládlo v noci; učinil i hvězdy. 17 Bůh je umístil na nebeskou klenbu, aby svítila nad zemí, 18 aby vládla ve dne a v noci a oddělovala světlo od tmy. Viděl, že to je dobré. 19 Byl večer a bylo jitro, den čtvrtý. 20 I řekl Bůh: Hemžete se vody živočišnou havětí a létavci c létejte nad zemí pod nebeskou klenbou! 21 I stvořil Bůh veliké netvory a rozmanité druhy všelijakých hbitých živočichů, jimiž se zahemžily vody, stvořil i rozmanité druhy všelijakých okřídlených létavců. Viděl, že to je dobré. 22 A Bůh jim požehnal: Ploďte a množte se a naplňte vody v mořích. Létavci nechť se rozmnoží na zemi. 23 Byl večer a bylo jitro, den pátý. 24 I řekl Bůh: Vydej země rozmanité druhy živočichů, dobytek, plazy a rozmanité druhy zemské zvěře! A stalo se tak. 25 Bůh učinil rozmanité druhy zemské zvěře i rozmanité druhy dobytka a rozmanité druhy všelijakých zeměplazů. Viděl, že to je dobré.

6 26 I řekl Bůh: Učiňme člověka, aby byl naším obrazem d podle naší podoby. Ať lidé panují nad mořskými rybami a nad nebeským ptactvem, nad zvířaty a nad celou zemí i nad každým plazem plazícím se po zemi. 27 Bůh stvořil člověka, aby byl jeho obrazem, stvořil ho, aby byl obrazem Božím, jako muže a ženu je stvořil. 28 A Bůh jim požehnal a řekl jim: Ploďte a množte se a naplňte zemi. Podmaňte ji a panujte nad mořskými rybami, nad nebeským ptactvem, nade vším živým, co se na zemi hýbe. 29 Bůh také řekl: Hle, dal jsem vám na celé zemi každou bylinu nesoucí semena i každý strom, na němž rostou plody se semeny. To budete mít za pokrm. 30 Veškeré zemské zvěři i všemu nebeskému ptactvu a všemu, co se plazí po zemi, v čem je živá duše, dal jsem za pokrm veškerou zelenou bylinu. A stalo se tak. 31 Bůh viděl, že všechno, co učinil, je velmi dobré. Byl večer a bylo jitro, den šestý. Kapitola 2. 1 Tak byla dokončena nebesa i země se všemi svými zástupy. 2 Sedmého dne dokončil Bůh své dílo, které konal; sedmého dne přestal konat veškeré své dílo. 3 A Bůh požehnal a posvětil sedmý den, neboť v něm přestal konat veškeré své stvořitelské dílo. ( ) Poznámky a vysvětlivky: a Není zmíněno moře, které v pojetí starých Orientálců představovalo nepřátelský, život ohrožující živel. Verš je možno chápat jako nadpisek k celé kapitole. Nebe stvořil Bůh pro sebe, zemi pro člověka (srovnej Ž 115,16). Člověk smí vědět o svém Stvořiteli a nemusí se bát zlého. (Pro srovnání uveďme i text, na nějž poznámka odkazuje, tedy Žalm 115, verš 16: Nebesa, ta patří Hospodinu, zemi dal však lidem.) b Starý Izraelec si nedovedl představit stvoření z ničeho. V duchu své doby proto mluví o ztvárnění něčeho beztvarého, chaotického, temného. Teprve Božím stvořením se svět stává místem, na němž je možný život. Otázky po věčnosti hmoty apod. Starý zákon nezná. c Není tu míněno (jen) ptactvo, nýbrž i protějšky mořských netvorů (v. 21). Tito létavci jsou schopni též přenášet a vyzrazovat tajemství (sr Kaz 10,20). (Opět uvádíme i text, na nějž se odkazuje, a nevynecháme ani další poznámku, jež je k němu připojena: Kazatel 10,20: Králi nezlořeč ani v mysli,

7 boháčovi nezlořeč ani v pokojíku, kde uléháš, neboť nebeské ptactvo roznese ten hlas, okřídlenec vyzradí každé slovo*. * Verš vychází z ptakopravecké praxe. Neprozřetelně pronesené slovo se zachytí na letícím ptáku a věštec je zjistí např. z letu či jinak.) d Obrazem je naznačena schopnost člověka, a to muže i ženy (v. 27), žít s Bohem v obecenství; je tu vyjádřen vztah blízkosti a přece i odlišnosti. Dokonalým obrazem Božím je Ježíš Kristus (Ko 1,15). (List Koloským 1,15: On je obraz Boha neviditelného, prvorozený všeho stvoření ) Bible. Písmo svaté Starého a Nového zákona. Český ekumenický překlad. Praha 1992, strany SZ 21 23, 25, 556, 618, NZ 159, 161, 191. Výňatky z další exegeze textu: 1. Ústní podání. Nejprve se podívejme, jak je text v Gn 1 členěn. Všimněme si, že každý úsek věnovaný jednomu dni je jasně vymezen zahajovací a závěrečnou formulí (jistě je snadno najdeme). Opakované věty, zřetelně vyznačující jednotlivé fáze veledůležitého aktu tvoření, nepochybně sloužily orientaci především posluchačů v době, kdy se text šířil převážně deklamováním (přednesem) nebo předčítáním. Patří sem i opakování hodnotící fráze (soustavně od 3. dne; povšimněme si jejího vystupňování v souvislosti se stvořením člověka, Gn 1,31). 2. Titul a ústřední myšlenka. Uvedli jsme, že názvy biblických kapitol jsou až dílem středověku. Již nejstarší autoři však potřebovali opatřit text nadpisem (titulem). Tím je Gn 1,1. Zároveň tato věta obsahuje v nejstručnější podobě celé základní náboženské poselství Starého zákona: Bůh je jediný a věčný, Boží existence se vymyká prostému plynutí času, Bůh byl již před počátkem a samotný Boží vznik se v Bibli vůbec neřeší. Porovnejme s tím náboženství starověkých Řeků: jejich nejvyšší bůh Zeus se zrodil z bohyně jménem Rheia, jejíž rodiče Úranos a Gáia vznikli z prázdnoty (chaosu). 3. Moc slova. Bůh tvoří pouhým slovem (I řekl Bůh: Buď ). Slovo obsahuje nejen prosté pojmenování, ale i vztah mluvčího ke skutečnosti: Bůh má svět ve své moci. 4. Úloha světla. Jistě nás zarazilo, že stvoření světla je zmíněno dvakrát. V první den (Gn 1,3n) je stvořeno světlo a den, ale Slunce, Měsíc a hvězdy jsou stvořeny až v den čtvrtý (Gn 1,14n), navíc až po rostlinách (bylinách a stromech), které přitom bez slunečního svitu nemohou existovat. Tady je třeba říci, že starozákonní text není a ani nechce být přírodovědeckou příručkou. Je to mýtus: hovoří o vztazích, nikoli o fyzikální podstatě, chemickém složení ani o posloupnosti biologického vývoje. První světlo není ani elektromagnetickým zářením, ani proudem fotonů: je projevem Boží náklonnosti ke světu i Božího řádu (řád nacházíme tehdy, když jsme si okolní svět vy-světl-ili či objas-nili). 5. Člověk jako obraz Boží. V Gn 1,26-27 Bůh tvoří člověka jako svůj obraz. Neznamená to, že by Bůh měl lidskou podobu. Naopak: Bůh se ve světě projevuje prostřednictvím skutků lidí, kteří v Boha věří, a není tedy třeba Boha zobrazovat jako lidskou nebo zvířecí figuru (taková zobrazení byla tehdy běžná v okolním egyptském i mezopotamském prostředí). Člověk má k Bohu mnohem bližší, intimnější vztah než příslušníci

8 okolních národů ke svým uctívaným modlám. V Gn 1,28 Bůh právě stvořeným lidem žehná (projevuje svou přízeň, účinně přeje prospěch), aby se rozmnožovali a vládli nad zemí. I to je polemika s polyteismem: jiné starověké národy si musely zajišťovat svoji plodnost i úrodnost obdělávané půdy každoročním uctíváním příslušných božstev (zejména bohyně země a boha úrody). 6. Vztah mezi mužem a ženou. Obě pohlaví tvoří nedílný celek, účinně se doplňují. Starý zákon se nezabývá rozdíly rasovými apod.; podstatná je pouze odlišnost mezi pohlavími. Pokud budeme v Bibli číst dál, nalezneme (Gn 2,24) půvabné vylíčení počátku intimního života člověka: Proto opustí muž svého otce i matku a přilne ke své ženě a stanou se jedním tělem je to nadčasově výstižné. 7. Nejasnosti. Nenamlouvejme si, že lze uspokojivě a jednoznačně vysvětlit každý úsek biblického textu. Vždy ještě zůstává prostor pro naše čtenářské úvahy i představivost. Co si například počít s používaným Božím plurálem (Gn 1,26)? Jde o pozůstatek polyteismu, nebo o slavnostní formu Božích slov? Takových míst bychom v celé Bibli našli více. A6 Vznik starozákonních textů Nejstarší biblické texty (především knihy Mojžíšovy) vznikaly od 2. tisíciletí př. Kr., zprvu jako ústní slovesnost. Starozákonní knihy byly zapisovány od 10. století př. Kr., takže velká většina Starého zákona, která vznikla v průběhu 1. tisíciletí př. Kr., existovala v ústní formě již jen kratší dobu. V průběhu věků se měnilo i společenství vyznávající judaismus. Z národa Hebrejců se stal svaz údajně 12 izraelských kmenů. Izraelité vytvořili kolem r př. Kr. v Palestině stát (vládli mu král David a po něm jeho syn Šalomoun; hlavním městem byl Jeruzalém), který ovládl i některá okolní území a na necelých sto let se stal důležitým hráčem na politické scéně Blízkého východu. Po Šalomounově smrti se Izraelské království na konci 10. století př. Kr. rozpadlo a zároveň ztratilo prakticky všechna mimopalestinská území. Následnickými státy se stala království Izrael v severní části Palestiny (hlavní město Šomerón) a Judsko v jižní části (hlavní město Jeruzalém). Mladší spisy Starého zákona jsou spojovány se jmény proroků: to byli veřejně činní lidé, kteří otevřeně upozorňovali na ty rysy politického a vůbec společenského života, jimiž se Izraelité vzdalovali od naplňování své smlouvy s Bohem. Proroci zároveň varovali před neblahými následky, jež takové jednání i chování bude mít. Soustřeďovali kolem sebe své žáky, kteří pak zpravidla líčení prorockých výroků i činů sestavovali do ucelených textů, jimž dávali jména svých učitelů. V r. 722 (nebo 721) př. Kr. bylo severní království Izrael dobyto z východu Novoassyrskou říší. Semitští Assyřané tehdy značnou část Izraelců přesídlili do Mezopotámie jako výkonnou pracovní sílu. Jediným státem s náboženstvím založeným na víře v Hospodina tedy zůstalo Judsko. Prakticky veškeré jeho obyvatelstvo tvořili příslušníci početného a mocného kmene Juda (odkud kdysi pocházeli i David a Šalomoun); proto se jeho potomci označují dnes jako Židé (tento výraz doputoval do češtiny z pův. hebr. Jehudah = oslavený Bůh přes lat. Iudaeus a asi přes it. Giudio). Doplňme pravopisnou poznámku: vedle Židů existují také židé: jde o běžnější označení judaistů (vyznavačů judaistického náboženství) bez ohledu na národnost někteří z nich nemusejí náležet k Židům (a ne každý Žid musí být judaista). Na počátku 6. století př. Kr. se v ohrožení ocitlo i Judsko, tentokrát ze strany Novobabylonské říše, jež se rozkládala přibližně na témže území jako předtím říše Asyřanů. V r. 587 (586?) semitští Babyloňané dobyli Judsko, pobořili Jeruzalém a velkou část judského obyvatelstva deportovali do Mezopotámie. Tak začalo období označované jako babylonské zajetí Židů. V babylonském zajetí se Židé snažili udržet si svou náboženskou i národnostní svébytnost právě prostřednictvím posvátných textů. Právě až zde je zrekonstruovali i sestavili do uceleného souboru, jenž tvoří velkou většinu dnešního Starého zákona. Na okraj: protože jeruzalémský kněžský archiv neměli k dispozici (byl zřejmě Babyloňany zničen), byli odkázáni na ústní tradici. Ta

9 ovšem zahrnovala několik verzí, které se od sebe v některých drobnostech lišily. Pořadatelé Starého zákona však chtěli uchovat všechny texty, které znali, a proto na několika místech Bible nacházíme dvojí poněkud pozměněná znění téhož obsahu (jedná se o dublety). V r. 539 byla sama Novobabylonská říše rozvrácena a dobyta dalšími útočníky z východu, Peršany. Perská říše se stala největší státem tehdejšího světa, sahala od řeky Indu a střední Asie na východě až po bulharské a libyjské pobřeží na západě. Peršané usilovali o snazší komunikaci s podmaněnými národy, a proto stanovili semitský jazyk aramejštinu (blízký hebrejštině a rozšířený již v Novobabylonské říši) jako úřední jazyk pro semitskou část své říše. Aramejština postupně zcela nahradila hebrejštinu jak v písemném, tak ústním dorozumívání. Proto je několik kratších míst ve Starém zákoně psáno aramejsky. Peršané dovolili již r. 538 Židům návrat do Judska, ale nezávislost jim samozřejmě neposkytli. Perská říše pohltila také někdejší území severních izraelských kmenů: stalo se národnostně i nábožensky smíšenou oblastí. Postupem času narůstal počet Židů, kteří se stěhovali z Palestiny jinam: nejprve do Egypta (tehdy ještě zprvu také perského) a později i do Evropy aj.; pro takové rozptýlené židovské osídlení se vžil výraz diaspora (řec. diasporá / διαςπορά = rozptýlení, vyhnanství). V letech Perskou říši zničil a její území ovládl Alexandr Veliký v čele svého makedonsko-řeckého vojska. Vytvořil rozlehlou Makedonskou říši, která se sice po jeho smrti (r. 323) rozpadla, ale znamenala počátek hellénistické kultury, jež vznikla, když se řecká antická kultura rozšířila do východních zemí a obohatila se tam orientálními prvky. V jazykové oblasti znamenal hellénismus nástup řečtiny jako hlavního mezinárodního jazyka celého východního Středomoří. Tato skutečnost se projevila i v judaistickém prostředí: řečtina zdomácněla v části řecké diaspory. Ve 3. století vznikl první překlad Tenachu do řečtiny: byl pořízen v prostředí židovské řecky hovořící diaspory v egyptské Alexandrii a nazývá se Septuaginta (údajně jej vytvořilo 72 židovských učenců). A7 Uspořádání Starého zákona Starozákonní spisy lze třídit dvěma hlavními způsoby, které se shodují v tom, že oba stavějí do čela pořadí pět knih Mojžíšových: 1. Palestinský (hebrejský) kánon (řec. kanón / κανών = mj. závazný soubor textů): Je starší, původnější a byl uspořádán především podle tematického hlediska; 2. Křesťanské členění: Je mladší, navazuje na Septuagintu a bylo uspořádáno především podle chronologického hlediska od knih o dávné minulosti k proroctvím o budoucnosti. A8 Stručná historie biblických překladů Zjednodušeně řečeno: Problematika biblických překladů se soustřeďuje kolem rozporu, který vznikl již ve starověku. Starší a původnější hebrejský kánon zůstal nadlouho omezen jen na palestinskou část židovstva, zatímco mnohem úspěšněji se šířící křesťanství přejalo Starý zákon v mladším a méně přesném řeckém znění (tedy jako Septuagintu). Tento rozdíl byl posílen skutečností, že do Septuaginty byly zařazeny i řecké překlady několika knih (Kniha Moudrosti, Kniha Sírachovcova aj.), které v hebrejském kánonu nebyly křesťané označují tyto knihy jako deuterokanonické (pozdně kanonické). Ve 2. století po Kr. vznikl první latinský překlad Starého zákona, dnes nazývaný Vetus latina (Starý latinský překlad): byl však pořízen ze Septuaginty, a šlo tedy o překlad překladu, což s sebou přineslo řadu nepřesností. Kolem r. 400 křesťanský mnich Hieronymus (svatý Jeroným), který pocházel z území dnešního Slovinska nebo Chorvatska, přeložil Starý zákon z hebrejského kánonu, ale přidal k němu i

IV. Starověk (asi 3 500 př. Kr. tradičně 476 po Kr.) A. Vznik prvních států (městská revoluce)

IV. Starověk (asi 3 500 př. Kr. tradičně 476 po Kr.) A. Vznik prvních států (městská revoluce) IV. Starověk (asi 3 500 př. Kr. tradičně 476 po Kr.) A. Vznik prvních států (městská revoluce) Druhým (po pravěku) rozsáhlým úsekem lidských dějin je starověk. Začíná vznikem nejstarších států (kolem r.

Více

Křesťanství a ekologická etika. Pavel Vichlenda

Křesťanství a ekologická etika. Pavel Vichlenda Křesťanství a ekologická etika Pavel Vichlenda Bakalářská práce 2013 ABSTRAKT Tato bakalářská práce se zabývá vztahem křesťanství a ekologické etiky. Podrobně rozebírá biblickou zprávu o stvoření světa,

Více

SVĚTOVÁ A REGIONÁLNÍ NÁBOŽENSTVÍ

SVĚTOVÁ A REGIONÁLNÍ NÁBOŽENSTVÍ SVĚTOVÁ A REGIONÁLNÍ NÁBOŽENSTVÍ Studijní opora k akci č. 1.4 Světová a regionálná náboženství ve výuce zeměpisu v rámci projektu č. CZ.1.07/1.3.05/03.0030 Název projektu: Zeměpis v nové perspektivě aneb

Více

Józef Szymeczek Úvod do religionistiky Studijní opora k inovovanému předmětu: Religionistika(3ELIG/33LIG) Ostrava, 2013 ISBN 978-80-7464-425-2

Józef Szymeczek Úvod do religionistiky Studijní opora k inovovanému předmětu: Religionistika(3ELIG/33LIG) Ostrava, 2013 ISBN 978-80-7464-425-2 Průvodka dokumentem: - nadpisy tří úrovní (pomocí stylů Nadpis 1-3), před nimi je znak # - na začátku dokumentu je automatický obsah (#Obsah) - obrázky vynechány, zůstávají pouze původní popisky vložené

Více

ÚVOD DO RELIGIONISTIKY

ÚVOD DO RELIGIONISTIKY ÚVOD DO RELIGIONISTIKY JÓZEF SZYMECZEK CZ.1.07/2.2.00/29.0006 OSTRAVA, ZÁŘÍ 2013 Studijní opora je jedním z výstupu projektu ESF OP VK. Číslo Prioritní osy: 7.2 Oblast podpory: 7.2.2 Vysokoškolské vzdělávání

Více

THE COSMOGONIC WATER MYTH OF GENEZIS AND ITS

THE COSMOGONIC WATER MYTH OF GENEZIS AND ITS Technická univerzita v Liberci Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Katedra: Katedra filosofie Studijní program: Učitelství pro 2. stupeň základní školy Studijní program: (kombinace) Český jazyk

Více

Občanský a společenskovědní základ

Občanský a společenskovědní základ Občanský a společenskovědní základ NÁBOŽENSTVÍ Jaromír Schön Nakladatelství a vydavatelství R www.computermedia.cz Obsah Obsah SLOVO AUTORA...6 ÚVOD...6 SEZNAM TÉMAT...7 NÁBOŽENSTVÍ / NÁBOŽENSKÁ VÍRA /

Více

V. Středověk (tradičně 476 1492) A. Stěhování národů (4. 6. století, tradičně 375 568)

V. Středověk (tradičně 476 1492) A. Stěhování národů (4. 6. století, tradičně 375 568) V. Středověk (tradičně 476 1492) A. Stěhování národů (4. 6. století, tradičně 375 568) Pronikání barbarských kmenů zejména do Západořímské a Východořímské říše bylo součástí rozsáhlého souhrnu migrací,

Více

O ZÁKLADECH KŘESŤANSKÉ VÍRY JEŽÍŠ, CÍRKEV A BIBLE

O ZÁKLADECH KŘESŤANSKÉ VÍRY JEŽÍŠ, CÍRKEV A BIBLE O ZÁKLADECH KŘESŤANSKÉ VÍRY JEŽÍŠ, CÍRKEV A BIBLE Jakoubek Stříbrný Autor: Jakoubek Stříbrný, březen 2010 Korektury: Jana Hlaváčová Redakční úpravy: Jan Janča Obsah PŘEDMLUVA... 1 ÚVOD... 2 SLOVO VÍRY...

Více

ÚVOD DO STUDIA PENTATEUCHU

ÚVOD DO STUDIA PENTATEUCHU 1 ÚVOD DO STUDIA PENTATEUCHU Adam Mackerle Verze 0.2 České Budějovice 2008 1 1. ODDÍL POVAHA A DĚJINY VZNIKU PENTATEUCHU Základní informace Název a dělení Pentateuch, hebrejsky Tóra, je celek prvních pěti

Více

Člověk versus Pravda

Člověk versus Pravda 1 Člověk versus Pravda aneb všechno je jinak crime analysis of testimony 2 Prosím Otče, dej mi sílu a moudrost, abych dokázal své myšlenky sdělit. Úvod Vše začalo přesně před 14 lety, kdy se mi poprvé

Více

Stručný přehled víry Katolické církve a života v ní aneb: křesťanem snadno a rychle

Stručný přehled víry Katolické církve a života v ní aneb: křesťanem snadno a rychle Předmluva Stručný přehled víry Katolické církve a života v ní aneb: křesťanem snadno a rychle Můžeme se stát snadno a rychle křesťanem? Ano i ne. Na jedné straně není snadné proniknout do oné šíře a hloubky

Více

5. ZJEVENÍ BOHA V JEŽÍŠI KRISTU

5. ZJEVENÍ BOHA V JEŽÍŠI KRISTU 5. ZJEVENÍ BOHA V JEŽÍŠI KRISTU Boží zjevení je základem a východiskem víry a víra ve zjevujícího sesebesdělujícího se Boha je základem a východiskem teologie. Poznáváme Boha, protože se Bůh sám dal a

Více

5. ZJEVENÍ BOHA V JEŽÍŠI KRISTU

5. ZJEVENÍ BOHA V JEŽÍŠI KRISTU 5. ZJEVENÍ BOHA V JEŽÍŠI KRISTU Tato a následující kapitola jsou zároveň ukázkou, jak lze uplatnit geneticko-progresivní metodu navrženou v OT 16 v praxi, tj. v reflexi fundamentální teologie. Budeme tedy

Více

SPOLEČNOST KŘESŤANŮ A ŽIDŮ P R A V O D A 51 ZPRAVODAJ SKŽ ČÍSLO ROKU 2004/5765

SPOLEČNOST KŘESŤANŮ A ŽIDŮ P R A V O D A 51 ZPRAVODAJ SKŽ ČÍSLO ROKU 2004/5765 Z SPOLEČNOST KŘESŤANŮ A ŽIDŮ P R A V O David Biernot Paradigmatické myšlení v rabínské literatuře Mikuláš Vymětal Midraš Vladimír Merta Myslící Mini-tanky Elie Wiesel Žid a válka Jan Heller Jména synů

Více

Svět, jak jej neznáte

Svět, jak jej neznáte Svět, jak jej neznáte Napsal: Marcel Brus Milí přátelé, dovoluji si vám předložit toto dílko, s jedinou prosbou, totiž abyste si ho přečetli. Uspokojivé vysvětlení toho, proč mi na získání vaší pozornosti

Více

Reflexe mezináboženských vztahů u Jana Hellera

Reflexe mezináboženských vztahů u Jana Hellera Univerzita Pardubice Fakulta filosofická Reflexe mezináboženských vztahů u Jana Hellera Hana Zrínyová Bakalářská práce 2012 Prohlašuji: Tuto práci jsem vypracovala samostatně. Všechny převzaté údaje a

Více

Věci na počátku. Počátek Bible

Věci na počátku. Počátek Bible Věci na počátku Počátek Bible Začátek Bible je zřejmě přepis materiálů psaných kdysi na kámen či hliněné destičky. Ať již bylo první medium jakékoli, nepochybně první pisatelé neplýtvali slovy a tím i

Více

Časopis Apoštolské církve

Časopis Apoštolské církve Časopis Apoštolské církve Ročník 24 Navštivte nás na www.apostolskacirkev.cz Číslo 5 / 2012 Sloupek 2 Hospodin dále mluvil k Mojžíšovi: Toto je řád pro lévijce: Od pětadvaceti let bude schopen nastoupit

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA. Smysl hodnot a jejich opodstatnění v křesťanské etice

MASARYKOVA UNIVERZITA. Smysl hodnot a jejich opodstatnění v křesťanské etice MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA HISTORIE Smysl hodnot a jejich opodstatnění v křesťanské etice Bakalářská práce Brno 2012 Vedoucí práce: prof. ThDr. Mgr. Helena Hrehová, PhD. Autor práce:

Více

KRISTUS JAKO MOŽNÝ PEDAGOGICKÝ IDEÁL V KATOLICKÉM A PROTESTANTSKÉM MYŠLENÍ. Bc. Silvie Šobáňová

KRISTUS JAKO MOŽNÝ PEDAGOGICKÝ IDEÁL V KATOLICKÉM A PROTESTANTSKÉM MYŠLENÍ. Bc. Silvie Šobáňová KRISTUS JAKO MOŽNÝ PEDAGOGICKÝ IDEÁL V KATOLICKÉM A PROTESTANTSKÉM MYŠLENÍ Bc. Silvie Šobáňová Diplomová práce 2014 ABSTRAKT Tato diplomová práce se v teoretické části zabývá analýzou osobnosti Ježíše

Více

UNIVERSITA PALACKÉHO V OLOMOUCI CYRILOMETODĚJSKÁ TEOLOGICKÁ FAKULTA Katedra křesťanské sociální práce

UNIVERSITA PALACKÉHO V OLOMOUCI CYRILOMETODĚJSKÁ TEOLOGICKÁ FAKULTA Katedra křesťanské sociální práce UNIVERSITA PALACKÉHO V OLOMOUCI CYRILOMETODĚJSKÁ TEOLOGICKÁ FAKULTA Katedra křesťanské sociální práce Martin Bílek Solidarita s trpícími ve světových náboženstvích Bakalářská práce Vedoucí práce: ThLic.

Více

Díl první : Lidé - Smlouvy Díl druhý : Lidé - Cesty Anthony E. Gilles

Díl první : Lidé - Smlouvy Díl druhý : Lidé - Cesty Anthony E. Gilles Díl první : Lidé - Smlouvy Díl druhý : Lidé - Cesty Anthony E. Gilles ÚVOD 1.SVĚDEK DOBY SKUTKŮ APOŠTOLSKÝCH Skutky apoštolské Skutky a prvotní kérygma Prameny Nového zákona Lukášovo poselství ve Skutcích

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) 2. stupeň ZŠ Se

Více

Václav Renč -- básník hluboké víry

Václav Renč -- básník hluboké víry Zpravodaj p r o duchovní hudbu Václav Renč -- básník hluboké víry V minulém Psalteriu jsme již neměli prostor na připomenutí významného českého básníka Václava Renče, od jehož narození uplynulo 28. listopadu

Více

Měla by církev učit desátky?

Měla by církev učit desátky? 1 Měla by církev učit desátky? Russell Earl Kelly, Ph.D. Teologické závěry týkající se jedné tabu doktríny. Russell Earl Kelly, Ph.D. Autor knihy Odhalení učení Adventistů sedmého dne Writers Club Press

Více

Dr. Pavel Kocek a Petr Mutinský: Historické kořeny současného judaizmu

Dr. Pavel Kocek a Petr Mutinský: Historické kořeny současného judaizmu Dr. Pavel Kocek a Petr Mutinský: Historické kořeny současného judaizmu Obsah Obsah... 2 Historické kořeny současného judaismu... 3 Vliv judaismu na svobodné zednářství... 12 Dr. Theodor Herzl a počátky

Více

Metodika výuky křesťanské výchovy na II. st. ZŠ a SŠ z pohledu pedagogické praxe náměty pro začínajícího učitele

Metodika výuky křesťanské výchovy na II. st. ZŠ a SŠ z pohledu pedagogické praxe náměty pro začínajícího učitele Pr ojekt OP VpK Ter ciární vzdělávání výzkum a vývoj Vysokoškolské vzdělávání Marie Monsportová Metodika výuky křesťanské výchovy na II. st. ZŠ a SŠ z pohledu pedagogické praxe náměty pro začínajícího

Více

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI Katedra filozofie KULTURNÍ HISTORIE Luďka Hrabáková Liberec 2006 Luďka Hrabáková - 2006 Tištěná verze má ISBN 80-7372-183-4 2 OBSAH 1 KULTURA, VÝVOJOVÉ FÁZE KULTURY, NEOLITICKÁ

Více

Bakalářská práce na téma:

Bakalářská práce na téma: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Teologická fakulta Katedra biblických věd Bakalářská práce na téma: Desatero a etika, srovnání Desatera u Židů a katolíků Vedoucí práce: ThLic. Adam Mackerle

Více