A1 Bible: kniha knih. A2 Náboženství a pojem bůh

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "A1 Bible: kniha knih. A2 Náboženství a pojem bůh"

Transkript

1 Bible: Starý zákon: První kniha Mojžíšova A1 Bible: kniha knih; A2 Náboženství a pojem bůh; A3 Biblický Starý zákon a Hebrejci; A4 Judaismus; A5 Hermeneutika a exegeze; B5 Bible: Starý zákon: První kniha Mojžíšova: Gn 1-2; A6 Vznik starozákonních textů; A7 Uspořádání Starého zákona; A8 Stručná historie biblických překladů; D Knihy Starého zákona; Starý zákon jako inspirace pro umělce. A1 Bible: kniha knih Nejčtenější, nejvydávanější a nejčastěji překládanou knihou všech dob je Bible. Od svého vzniku byla jako celek přeložena do více než 400 jazyků, tedy do všech významných jazyků světa. V r se stala vůbec první tištěnou knihou a jen od r jí bylo prodáno asi 3 miliardy výtisků. Bible vznikala v průběhu mnoha staletí a je dílem mnoha autorů. Její jednotlivé části mají rozmanitý obsah a najdeme mezi nimi také texty mytologické. A především právě jimi se nyní budeme zabývat. Řecké slovo biblía / βιβλία znamená knihy, listy, spisy. Je odvozeno od jména starověkého přístavu Byblos na východním pobřeží Středozemního moře (dnešní Džubajl v Libanonu). Z Byblu se totiž do Řecka dovážel egyptský papyrus, z něhož se vyráběly svitky sloužící jako tehdy nejpoužívanější psací látka. Nejstarší části Bible vznikly jako lidová slovesnost a byly zprvu tradovány ústně. Takové období ústního podání však během své existence zažila většina biblických textů. Jednotlivé části Bible se označují jako knihy, ačkoli každá z nich má zpravidla jen několik desítek stran (psaní na papyrové svitky omezovalo rozsah literárních děl). Biblické knihy nevznikaly se záměrem být součástí uceleného souboru, ale byly původně samostatnými texty. Teprve postupně se utvářel jejich souhrn, který se stal posvátnou (uctívanou) knihou pro dvě náboženství: judaismus a křesťanství. Bible je tedy spíše celá knihovna, ale bývá zpravidla tištěna jako jednosvazková. Na okraj: některé motivy z Bible přijímá i další náboženství, islám: ten však má svou vlastní svatou knihu, Korán. A2 Náboženství a pojem bůh Náboženství je soubor lidských vztahů k bohu. A co to je bůh? K pojmu bůh dospěli lidé již na počátku svých dějin. Všímali si a pochopili, že nejdůležitější skutečnosti ve světě podléhají určitému řádu, který vyvozovali především z přírodních jevů, ale také ze života lidské společnosti. Uvědomili si, že díky poznání tohoto řádu mohou předvídat obrysy budoucích událostí, a tak zásadní měrou zvyšovat své šance na přežití. Proto tento řád začali chápat jako boha nejvyšší, nejmocnější (svatou) skutečnost. Slovo bůh souvisí se slovem bohatství: bůh je tedy zdrojem nejvyššího bohatství, jímž je pro člověka samozřejmě život a jeho zachování. Náboženství je obecně lidský jev, vlastní všem národům i kulturám. Typologie náboženství je tedy velmi široká. Uveďme jen, že náboženství ve světě minulosti i současnosti můžeme dělit na: 1. Teistická (bůh má osobní povahu, nejčastěji antropomorfizovanou, tedy připodobněnou člověku a lidským vlastnostem): a) Polyteistická: bohů (bohyň) je několik, zpravidla každý z nich reprezentuje (ovládá) jednu přírodní sílu či přírodní prostředí; klasickým příkladem je náboženství starověkých Egypťanů, Řeků i Římanů;

2 b) Henoteistická: bohů existuje více, ale jednomu z nich je prokazována výrazně nejvyšší úcta; patří sem náboženství semitských národů starověké Mezopotámie (vůdčí bůh Marduk); c) Monoteistická: existuje jediný, všemohoucí Bůh (toto slovo je tedy zároveň jeho vlastním jménem); takovými náboženstvími jsou judaismus (židovské náboženství), křesťanství, islám. 2. Neteistická: bůh nemá povahu osoby, je ztotožněn s harmonickou souhrou vesmírných sil, která utváří i lidskou osobnost; jedná se především o asijská náboženství buddhismus (zejména v jeho původní a zenové podobě) a taoismus. Ještě se zmiňme o etymologii slova bůh v některých jiných jazycích. Řecké slovo theos a latinské deus vycházejí z indoevropského kořene div = zářící; anglické god i německé Gott lze přeložit jako ten, kdo je vzýván nebo ten, jemuž se přinášejí oběti. Uvedené výrazy nejsou v rozporu s předchozím tvrzením, že bůh je dárcem či zdrojem nejvyššího bohatství. Moc polyteistických bohů bývá ovšem omezena prostředím jejich hlavní působnosti. A3 Biblický Starý zákon a Hebrejci Nejstarší známé i dobře zdokumentované náboženské soustavy nepochybně úzce souvisejí s mýtem. Mýtus pronikl i do Bible, zejména do jejích nejstarších knih. Celou Bibli můžeme roztřídit několika různými způsoby, ale na základním rozdělení se všechny shodují: První oddíl Bible (zahrnující zhruba její tři čtvrtiny) považují za svatý judaisté (nazývají jej Tenach) i křesťané (nazývají jej tradičně Starý zákon nebo nověji, ale výstižněji Stará smlouva). Druhý, zhruba čtvrtinový oddíl Bible se jmenuje Nový zákon (Nová smlouva) a je svatým textem pouze pro křesťany. Starý zákon je ve svém původním znění psán většinou v semitském jazyce hebrejštině (jeho velmi menšinové, mladší části vznikly v příbuzném jazyce aramejštině). Hebrejštinou mluvili Hebrejci: starověký blízkovýchodní národ, který vstoupil do dějin po r př. Kr., když přišel ve stopách jiného, početnějšího semitského národa Amoritů do Mezopotámie, nížinné krajiny podél řek Eufratu a Tigridu, ústících do Perského zálivu. Mezopotámie se stala již předtím, po r př. Kr., jednou z kolébek vyspělé státní civilizace: zasloužil se o to národ Sumerové, od nějž pak Semité převzali pokročilou kulturu a dále ji rozvinuli. Hebrejci jen obtížně hledali území, které by mohli nerušeně osídlit. Tuto nesnáz však dokázali proměnit v silnou stránku své historie: během svého dlouhého a spletitého putování zeměmi starověkého Blízkého východu přejímali prvky hned několika různých kultur a sami je tvůrčím způsobem zpracovávali zejména při budování svého jedinečného náboženství, které se dnes označuje jako judaismus. A4 Judaismus Judaismus je nejstarším dosud existujícím monoteistickým náboženstvím: je založen na víře v jediného, všemohoucího Boha, stvořitele i pána všeho světa. Zdá se, že k tomuto pohledu na božskou skutečnost dospěli Hebrejci během svého putování polopouštními oblastmi s nízkou rozmanitostí vydatných zdrojů života. Často rovněž museli hledat cesty k dohodě se svými různorodými sousedy. Svého Boha vnímali Hebrejci i jako svědka takových životně důležitých smluv. Záhy začali chápat také vztah mezi sebou a Bohem jako vztah založený na smlouvě, kterou s nimi Bůh ze své vůle uzavřel. Pokud člověk smlouvu plní (svou vírou v Boha a poslušností vůči němu), může si být jist účinnou Boží přízní: Bůh nedovolí svému národu zahynout. Tak se člověk ocitá v partnerském, byť nikoli rovnocenném vztahu k Bohu: přestává být vydán na pospas jeho libovůli. Název judaismus je odvozen od jména Juda, které patřilo nejvýznamnějšímu z pozdějších

3 hebrejských kmenů. V judaismu Bůh (hebrejsky Elohím) bývá též nazýván Pán (hebr. Jahve; v českých biblických překladech se používá výraz Hospodin). Hebrejci putovali širokým obloukem z oblasti kolem jihomezopotamského města Uru, kde ještě na počátku 2. tisíciletí př. Kr. žili poslední Sumerové, k Charránu na mezopotamském severu a pak obloukem po okraji Syrské pouště na jihozápad, do země Palestiny. Palestinu můžeme vymezit jako zemi mezi třemi moři: Středozemním, Rudým a Mrtvým (které je ovšem slaným jezerem). Ačkoli Palestina svou rozlohou nedosahuje ani poloviny České republiky, jedná se o nejdůležitější křižovatku celého Blízkého východu: od starověku až dodnes se tu střetávají trasy spojující Mezopotámii, Egypt, Malou Asii a Arabský poloostrov. Hebrejci se pravděpodobně v některých dobách neúrody do okrajových oblastí bohatého Egypta dokonce stěhovali. A5 Hermeneutika a exegeze Kromě Hebrejců ostatní blízkovýchodní národy vyznávaly náboženství polyteistická (případně henoteistická) založená na uznávání více bohů, kteří ztělesňovali jednotlivé přírodní síly: slunce, vítr, bouři, moře atd. Na tomto místě musíme upozornit na jednu zdánlivě okrajovou, ve skutečnosti však významnou souvislost. Často se říká, že lidé v boha či bohy věří. Pod pojmem víra se rozumí přesvědčení o něčem, co se vymyká našemu smyslovému poznání. Ale polyteistická náboženství víru vůbec nepotřebují: jestliže např. slunce bylo bohem, lidé se s ním setkávali každý den, stejně jako s dalšími přírodními silami. Lidé zkrátka vedle svých bohů žili. Polyteistické náboženství je tedy založeno na smyslové zkušenosti. Naproti tomu monoteismus víru potřebuje, protože jediný, všemohoucí Bůh není poznatelný zrakem ani jinými smysly: je to řád, který panuje nad přírodou. A kde tedy je? Lze si to představit tak, že náš svět má několik různých rozměrů, které jej definují. Tři rozměry jsou prostorové a snadno je můžeme smyslově poznávat: pozorováním, odhadem (např. také na základě hmatových nebo sluchových vjemů), měřením. O těchto rozměrech běžně hovoříme a dokážeme je přesně popsat: řekneme-li např., že střed hradního areálu vyplňuje obrovská obytná věž o půdorysu téměř 13 x 19 metrů, jde o informaci všeobecně srozumitelnou a exaktně (přesně) ověřitelnou. Čtvrtým rozměrem našeho světa je čas. I s časem běžně žijeme (každý den se patrně aspoň jednou podíváme na kalendář a určitě vícekrát na hodinky), ale smyslově poznatelný čas není (ačkoli je stále s námi). Svítání sice označuje konec noci, nejkratší stíny signalizují poledne a sníh zimní období, ale to samozřejmě nestačí. Zásadní rozdíl oproti rozměrům prostorovým poznáme v okamžiku, kdy o času začneme mluvit. To, že se čas vymyká našim smyslům, se projevuje tím, že v žádném jazyce neexistují speciální výrazy pro proměny času: mluvčí si vždy musí pomáhat metaforami z prostředí prostorových vztahů. Tak říkáme, že čas běží (jako např. pes běží), vyučování se vleče (jako vlečené vozidlo), zima se blíží (jako chodec se blíží), prázdniny jsou za dveřmi (nejsou tam!). Takové metafory, bez nichž se vlastně při komunikaci nemůžeme obejít, se označují jako nenahraditelné nebo zkusmé. A teď si můžeme představit, že řád světa (který lze označit např. slovem bůh) má pro sebe vyhrazen také podobný prostor jako čas. Takový prostor dokonce získal odborný přívlastek transcendentní = jsoucí za hranicemi smyslového nebo rozumového poznání (lat. transcendens =

4 překračující). Zde se dostáváme především na pole filozofie a musíme otevřeně dodat, že existují také myšlenkové proudy, které existenci transcendentní skutečnosti popírají. Je otázka, zda vůbec lze transcendentní skutečnost poznat. Nejoptimističtější názory tu připouštějí poznání částečné, prostřednictvím velmi výlučných příležitostí, jimiž mohou být: kontemplace (psychický stav bez myšlenek a smyslových vjemů včetně vnímání sebe sama; nejvyšší forma meditace, tedy psychického odpoutání se od reálného světa), mystika (jejímž průvodním jevem jsou výmluvné sny, mimosmyslová vidění, náhlá duševní osvícení, odříkavá askeze apod.) i extáze (stav emocionálně velmi silného vytržení doprovázeného dočasným snížením či ztrátou vnímavosti smyslů). Pro nás je ovšem zajímavé, že pro jazykové vyjadřování o transcendentním rozměru platí totéž co v případě času: speciální slovní zásoba tu neexistuje. Také o transcendentních zážitcích či představách můžeme hovořit jen v nenahraditelných metaforách (či lépe ve strukturovaných souborech těchto metafor). Uveďme velmi častý příklad. Bůh či bohové bývají mnohdy umisťováni do výše, na oblohu (nebe), případně na vrcholky hor. Původně se jednalo o obrazný příměr: postavení boha nad člověkem neznamená pozici v prostoru, ale odvozuje se např. od poměru sil v zápase, kdy nahoře je vždy ten silnější, mocnější. Řetězení metafor o transcendentnu do složitějších obrazů často používá dějový princip. Výsledným příběhem pak bývá samozřejmě mýtus. Takový vývoj se odehrával především ve vzdálenější minulosti a jeho nejdostupnější příklady poskytuje právě Bible, zejména Starý zákon. Porozumět dávným mýtům není ovšem záležitost jednoduchá. Proto se tu neobejdeme bez odborného zázemí, které využívá metody i poznatky celé řady oborů (historických, literárněhistorických, literárněvědných, sociologických, psychologických atd.). Zastřešující naukou je v tomto případě hermeneutika (výklad zejména starých textů; řec. hermeneutés / έρμηνευτής = hlasatel, vykladač, tlumočník). Zjednodušeně řečeno, hermeneutika sleduje tyto cíle: a) Nalezení a objasnění důležitých vnějších okolností textu (historické souvislosti, dobový způsob života i myšlení autorů a původních příjemců díla); b) Formulování a objasnění předporozumění, s nímž k textu (na základě vlastních znalostí, výchovy i životních zkušeností) přistupuje dnešní příjemce díla; c) Textová kritika: jejím cílem je zejména nalezení nejautentičtější (nejhodnověrnější) dochované verze (podoby) textu; d) Objasnění či oprava nesrozumitelných a porušených míst textu; e) Nalezení a objasnění smyslu díla ve všech jeho souvislostech. Hermeneutické bádání postupuje v hermeneutickém kruhu, založeném na stále hlubším střídání fází předporozumění badatelská zkušenost úprava předporozumění další bádání. Jak vidno, některé hermeneutické cíle se překrývají s cíli literární interpretace (viz I.B. Záznamy o četbě a zvláštnosti beletristického jazyka). Praktický výklad zejména biblického textu podle hermeneutických zásad se nazývá exegeze (lat. exegesis = výklad). B5 Biblický Starý zákon začíná pěti knihami Mojžíšovými. Jak je ve starozákonních textech obvyklé, osobní jméno v názvu knihy neznamená autora, ale ústřední postavu. První kniha Mojžíšova začíná vznikem světa i člověka. Jde o vůbec nejznámější část Starého zákona. Přečtěme si z ní počátek (i s moderními exegetickými poznámkami) v českém ekumenickém překladu, pořízeném společně zástupci různých křesťanských církví.

5 Církev je organizované společenství křesťanů. Původně existovala církev jednotná, ale od jedenáctého a zejména od šestnáctého století se počet církví zvýšil, takže dnes každá církev zahrnuje příslušníky určitého proudu uvnitř křesťanství; nejpočetnější je katolická (výstižněji: římskokatolická) církev v čele s papežem sídlícím v Římě. Abychom biblickému textu lépe porozuměli, připomeňme si nejprve některé jeho technické náležitosti: Po dlouhá staletí se překladatelé, opisovači a posléze i vydavatelé a tiskaři snažili četbu biblického textu co nejvíce usnadnit. Tak byly jednotlivé biblické knihy závazně rozděleny na kapitoly (ve 13. století) a později (v 16. století) byl text všech kapitol dále rozčleněn na číslované úseky, tradičně nazývané verše, ačkoli jsou většinou psány prózou, a nikoli jako poezie. Pět knih Mojžíšových má pro snazší rozlišení vžité latinské názvy: Genesis (Kniha zrodu), Exodus (Vyjití; rozumí se z Egypta do Palestiny), Leviticus (Soubor kněžských předpisů), Numeri (Sečtení lidu) a Deuteronomium (Stručný přehled textu předchozích knih). Pokud biblický text citujeme nebo na něj odkazujeme, používáme ustálený soubor zkratek, např.: Gn 2,1 = v knize Genesis (První Mojžíšově) ve 2. kapitole 1. verš; Gn 2,10n = ve 2. kapitole Genese verše 10 a následující; Gn 2,19nn = ve 2. kapitole Genese verš 19 a řada veršů následujících. Bible: Starý zákon: První kniha Mojžíšova Kapitola 1 1 Na počátku stvořil Bůh nebe a zemi a. 2 Země byla pustá a prázdná b a nad propastnou tůní byla tma. Ale nad vodami vznášel se duch Boží. 3 I řekl Bůh: Buď světlo! A bylo světlo. 4 Viděl, že světlo je dobré, a oddělil světlo od tmy. 5 Světlo nazval Bůh dnem a tmu nazval nocí. Byl večer a bylo jitro, den první. 6 I řekl Bůh: Buď klenba uprostřed vod a odděluj vody od vod! 7 Učinil klenbu a oddělil vody pod klenbou od vod nad klenbou. A stalo se tak. 8 Klenbu nazval Bůh nebem. Byl večer a bylo jitro, den druhý. 9 I řekl Bůh: Nahromaďte se vody pod nebem na jedno místo a ukaž se souš! A stalo se tak. 10 Souš nazval Bůh zemí a nahromaděné vody nazval moři. Viděl, že to je dobré. 11 Bůh také řekl: Zazelenej se země zelení: bylinami, které se rozmnožují semeny, a ovocným stromovím rozmanitého druhu, které na zemi ponese plody se semeny! A stalo se tak. 12 Země vydala zeleň: rozmanité druhy bylin, které se rozmnožují semeny, a rozmanité druhy stromoví, které nese plody se semeny. Bůh viděl, že to je dobré. 13 Byl večer a bylo jitro, den třetí. 14 I řekl Bůh: Buďte světla na nebeské klenbě, aby oddělovala den od noci! Budou na znamení časů, dnů a let. 15 Ta světla ať jsou na nebeské klenbě, aby svítila nad zemí. A stalo se tak. 16 Učinil tedy Bůh dvě veliká světla: větší světlo, aby vládlo ve dne, a menší světlo, aby vládlo v noci; učinil i hvězdy. 17 Bůh je umístil na nebeskou klenbu, aby svítila nad zemí, 18 aby vládla ve dne a v noci a oddělovala světlo od tmy. Viděl, že to je dobré. 19 Byl večer a bylo jitro, den čtvrtý. 20 I řekl Bůh: Hemžete se vody živočišnou havětí a létavci c létejte nad zemí pod nebeskou klenbou! 21 I stvořil Bůh veliké netvory a rozmanité druhy všelijakých hbitých živočichů, jimiž se zahemžily vody, stvořil i rozmanité druhy všelijakých okřídlených létavců. Viděl, že to je dobré. 22 A Bůh jim požehnal: Ploďte a množte se a naplňte vody v mořích. Létavci nechť se rozmnoží na zemi. 23 Byl večer a bylo jitro, den pátý. 24 I řekl Bůh: Vydej země rozmanité druhy živočichů, dobytek, plazy a rozmanité druhy zemské zvěře! A stalo se tak. 25 Bůh učinil rozmanité druhy zemské zvěře i rozmanité druhy dobytka a rozmanité druhy všelijakých zeměplazů. Viděl, že to je dobré.

6 26 I řekl Bůh: Učiňme člověka, aby byl naším obrazem d podle naší podoby. Ať lidé panují nad mořskými rybami a nad nebeským ptactvem, nad zvířaty a nad celou zemí i nad každým plazem plazícím se po zemi. 27 Bůh stvořil člověka, aby byl jeho obrazem, stvořil ho, aby byl obrazem Božím, jako muže a ženu je stvořil. 28 A Bůh jim požehnal a řekl jim: Ploďte a množte se a naplňte zemi. Podmaňte ji a panujte nad mořskými rybami, nad nebeským ptactvem, nade vším živým, co se na zemi hýbe. 29 Bůh také řekl: Hle, dal jsem vám na celé zemi každou bylinu nesoucí semena i každý strom, na němž rostou plody se semeny. To budete mít za pokrm. 30 Veškeré zemské zvěři i všemu nebeskému ptactvu a všemu, co se plazí po zemi, v čem je živá duše, dal jsem za pokrm veškerou zelenou bylinu. A stalo se tak. 31 Bůh viděl, že všechno, co učinil, je velmi dobré. Byl večer a bylo jitro, den šestý. Kapitola 2. 1 Tak byla dokončena nebesa i země se všemi svými zástupy. 2 Sedmého dne dokončil Bůh své dílo, které konal; sedmého dne přestal konat veškeré své dílo. 3 A Bůh požehnal a posvětil sedmý den, neboť v něm přestal konat veškeré své stvořitelské dílo. ( ) Poznámky a vysvětlivky: a Není zmíněno moře, které v pojetí starých Orientálců představovalo nepřátelský, život ohrožující živel. Verš je možno chápat jako nadpisek k celé kapitole. Nebe stvořil Bůh pro sebe, zemi pro člověka (srovnej Ž 115,16). Člověk smí vědět o svém Stvořiteli a nemusí se bát zlého. (Pro srovnání uveďme i text, na nějž poznámka odkazuje, tedy Žalm 115, verš 16: Nebesa, ta patří Hospodinu, zemi dal však lidem.) b Starý Izraelec si nedovedl představit stvoření z ničeho. V duchu své doby proto mluví o ztvárnění něčeho beztvarého, chaotického, temného. Teprve Božím stvořením se svět stává místem, na němž je možný život. Otázky po věčnosti hmoty apod. Starý zákon nezná. c Není tu míněno (jen) ptactvo, nýbrž i protějšky mořských netvorů (v. 21). Tito létavci jsou schopni též přenášet a vyzrazovat tajemství (sr Kaz 10,20). (Opět uvádíme i text, na nějž se odkazuje, a nevynecháme ani další poznámku, jež je k němu připojena: Kazatel 10,20: Králi nezlořeč ani v mysli,

7 boháčovi nezlořeč ani v pokojíku, kde uléháš, neboť nebeské ptactvo roznese ten hlas, okřídlenec vyzradí každé slovo*. * Verš vychází z ptakopravecké praxe. Neprozřetelně pronesené slovo se zachytí na letícím ptáku a věštec je zjistí např. z letu či jinak.) d Obrazem je naznačena schopnost člověka, a to muže i ženy (v. 27), žít s Bohem v obecenství; je tu vyjádřen vztah blízkosti a přece i odlišnosti. Dokonalým obrazem Božím je Ježíš Kristus (Ko 1,15). (List Koloským 1,15: On je obraz Boha neviditelného, prvorozený všeho stvoření ) Bible. Písmo svaté Starého a Nového zákona. Český ekumenický překlad. Praha 1992, strany SZ 21 23, 25, 556, 618, NZ 159, 161, 191. Výňatky z další exegeze textu: 1. Ústní podání. Nejprve se podívejme, jak je text v Gn 1 členěn. Všimněme si, že každý úsek věnovaný jednomu dni je jasně vymezen zahajovací a závěrečnou formulí (jistě je snadno najdeme). Opakované věty, zřetelně vyznačující jednotlivé fáze veledůležitého aktu tvoření, nepochybně sloužily orientaci především posluchačů v době, kdy se text šířil převážně deklamováním (přednesem) nebo předčítáním. Patří sem i opakování hodnotící fráze (soustavně od 3. dne; povšimněme si jejího vystupňování v souvislosti se stvořením člověka, Gn 1,31). 2. Titul a ústřední myšlenka. Uvedli jsme, že názvy biblických kapitol jsou až dílem středověku. Již nejstarší autoři však potřebovali opatřit text nadpisem (titulem). Tím je Gn 1,1. Zároveň tato věta obsahuje v nejstručnější podobě celé základní náboženské poselství Starého zákona: Bůh je jediný a věčný, Boží existence se vymyká prostému plynutí času, Bůh byl již před počátkem a samotný Boží vznik se v Bibli vůbec neřeší. Porovnejme s tím náboženství starověkých Řeků: jejich nejvyšší bůh Zeus se zrodil z bohyně jménem Rheia, jejíž rodiče Úranos a Gáia vznikli z prázdnoty (chaosu). 3. Moc slova. Bůh tvoří pouhým slovem (I řekl Bůh: Buď ). Slovo obsahuje nejen prosté pojmenování, ale i vztah mluvčího ke skutečnosti: Bůh má svět ve své moci. 4. Úloha světla. Jistě nás zarazilo, že stvoření světla je zmíněno dvakrát. V první den (Gn 1,3n) je stvořeno světlo a den, ale Slunce, Měsíc a hvězdy jsou stvořeny až v den čtvrtý (Gn 1,14n), navíc až po rostlinách (bylinách a stromech), které přitom bez slunečního svitu nemohou existovat. Tady je třeba říci, že starozákonní text není a ani nechce být přírodovědeckou příručkou. Je to mýtus: hovoří o vztazích, nikoli o fyzikální podstatě, chemickém složení ani o posloupnosti biologického vývoje. První světlo není ani elektromagnetickým zářením, ani proudem fotonů: je projevem Boží náklonnosti ke světu i Božího řádu (řád nacházíme tehdy, když jsme si okolní svět vy-světl-ili či objas-nili). 5. Člověk jako obraz Boží. V Gn 1,26-27 Bůh tvoří člověka jako svůj obraz. Neznamená to, že by Bůh měl lidskou podobu. Naopak: Bůh se ve světě projevuje prostřednictvím skutků lidí, kteří v Boha věří, a není tedy třeba Boha zobrazovat jako lidskou nebo zvířecí figuru (taková zobrazení byla tehdy běžná v okolním egyptském i mezopotamském prostředí). Člověk má k Bohu mnohem bližší, intimnější vztah než příslušníci

8 okolních národů ke svým uctívaným modlám. V Gn 1,28 Bůh právě stvořeným lidem žehná (projevuje svou přízeň, účinně přeje prospěch), aby se rozmnožovali a vládli nad zemí. I to je polemika s polyteismem: jiné starověké národy si musely zajišťovat svoji plodnost i úrodnost obdělávané půdy každoročním uctíváním příslušných božstev (zejména bohyně země a boha úrody). 6. Vztah mezi mužem a ženou. Obě pohlaví tvoří nedílný celek, účinně se doplňují. Starý zákon se nezabývá rozdíly rasovými apod.; podstatná je pouze odlišnost mezi pohlavími. Pokud budeme v Bibli číst dál, nalezneme (Gn 2,24) půvabné vylíčení počátku intimního života člověka: Proto opustí muž svého otce i matku a přilne ke své ženě a stanou se jedním tělem je to nadčasově výstižné. 7. Nejasnosti. Nenamlouvejme si, že lze uspokojivě a jednoznačně vysvětlit každý úsek biblického textu. Vždy ještě zůstává prostor pro naše čtenářské úvahy i představivost. Co si například počít s používaným Božím plurálem (Gn 1,26)? Jde o pozůstatek polyteismu, nebo o slavnostní formu Božích slov? Takových míst bychom v celé Bibli našli více. A6 Vznik starozákonních textů Nejstarší biblické texty (především knihy Mojžíšovy) vznikaly od 2. tisíciletí př. Kr., zprvu jako ústní slovesnost. Starozákonní knihy byly zapisovány od 10. století př. Kr., takže velká většina Starého zákona, která vznikla v průběhu 1. tisíciletí př. Kr., existovala v ústní formě již jen kratší dobu. V průběhu věků se měnilo i společenství vyznávající judaismus. Z národa Hebrejců se stal svaz údajně 12 izraelských kmenů. Izraelité vytvořili kolem r př. Kr. v Palestině stát (vládli mu král David a po něm jeho syn Šalomoun; hlavním městem byl Jeruzalém), který ovládl i některá okolní území a na necelých sto let se stal důležitým hráčem na politické scéně Blízkého východu. Po Šalomounově smrti se Izraelské království na konci 10. století př. Kr. rozpadlo a zároveň ztratilo prakticky všechna mimopalestinská území. Následnickými státy se stala království Izrael v severní části Palestiny (hlavní město Šomerón) a Judsko v jižní části (hlavní město Jeruzalém). Mladší spisy Starého zákona jsou spojovány se jmény proroků: to byli veřejně činní lidé, kteří otevřeně upozorňovali na ty rysy politického a vůbec společenského života, jimiž se Izraelité vzdalovali od naplňování své smlouvy s Bohem. Proroci zároveň varovali před neblahými následky, jež takové jednání i chování bude mít. Soustřeďovali kolem sebe své žáky, kteří pak zpravidla líčení prorockých výroků i činů sestavovali do ucelených textů, jimž dávali jména svých učitelů. V r. 722 (nebo 721) př. Kr. bylo severní království Izrael dobyto z východu Novoassyrskou říší. Semitští Assyřané tehdy značnou část Izraelců přesídlili do Mezopotámie jako výkonnou pracovní sílu. Jediným státem s náboženstvím založeným na víře v Hospodina tedy zůstalo Judsko. Prakticky veškeré jeho obyvatelstvo tvořili příslušníci početného a mocného kmene Juda (odkud kdysi pocházeli i David a Šalomoun); proto se jeho potomci označují dnes jako Židé (tento výraz doputoval do češtiny z pův. hebr. Jehudah = oslavený Bůh přes lat. Iudaeus a asi přes it. Giudio). Doplňme pravopisnou poznámku: vedle Židů existují také židé: jde o běžnější označení judaistů (vyznavačů judaistického náboženství) bez ohledu na národnost někteří z nich nemusejí náležet k Židům (a ne každý Žid musí být judaista). Na počátku 6. století př. Kr. se v ohrožení ocitlo i Judsko, tentokrát ze strany Novobabylonské říše, jež se rozkládala přibližně na témže území jako předtím říše Asyřanů. V r. 587 (586?) semitští Babyloňané dobyli Judsko, pobořili Jeruzalém a velkou část judského obyvatelstva deportovali do Mezopotámie. Tak začalo období označované jako babylonské zajetí Židů. V babylonském zajetí se Židé snažili udržet si svou náboženskou i národnostní svébytnost právě prostřednictvím posvátných textů. Právě až zde je zrekonstruovali i sestavili do uceleného souboru, jenž tvoří velkou většinu dnešního Starého zákona. Na okraj: protože jeruzalémský kněžský archiv neměli k dispozici (byl zřejmě Babyloňany zničen), byli odkázáni na ústní tradici. Ta

9 ovšem zahrnovala několik verzí, které se od sebe v některých drobnostech lišily. Pořadatelé Starého zákona však chtěli uchovat všechny texty, které znali, a proto na několika místech Bible nacházíme dvojí poněkud pozměněná znění téhož obsahu (jedná se o dublety). V r. 539 byla sama Novobabylonská říše rozvrácena a dobyta dalšími útočníky z východu, Peršany. Perská říše se stala největší státem tehdejšího světa, sahala od řeky Indu a střední Asie na východě až po bulharské a libyjské pobřeží na západě. Peršané usilovali o snazší komunikaci s podmaněnými národy, a proto stanovili semitský jazyk aramejštinu (blízký hebrejštině a rozšířený již v Novobabylonské říši) jako úřední jazyk pro semitskou část své říše. Aramejština postupně zcela nahradila hebrejštinu jak v písemném, tak ústním dorozumívání. Proto je několik kratších míst ve Starém zákoně psáno aramejsky. Peršané dovolili již r. 538 Židům návrat do Judska, ale nezávislost jim samozřejmě neposkytli. Perská říše pohltila také někdejší území severních izraelských kmenů: stalo se národnostně i nábožensky smíšenou oblastí. Postupem času narůstal počet Židů, kteří se stěhovali z Palestiny jinam: nejprve do Egypta (tehdy ještě zprvu také perského) a později i do Evropy aj.; pro takové rozptýlené židovské osídlení se vžil výraz diaspora (řec. diasporá / διαςπορά = rozptýlení, vyhnanství). V letech Perskou říši zničil a její území ovládl Alexandr Veliký v čele svého makedonsko-řeckého vojska. Vytvořil rozlehlou Makedonskou říši, která se sice po jeho smrti (r. 323) rozpadla, ale znamenala počátek hellénistické kultury, jež vznikla, když se řecká antická kultura rozšířila do východních zemí a obohatila se tam orientálními prvky. V jazykové oblasti znamenal hellénismus nástup řečtiny jako hlavního mezinárodního jazyka celého východního Středomoří. Tato skutečnost se projevila i v judaistickém prostředí: řečtina zdomácněla v části řecké diaspory. Ve 3. století vznikl první překlad Tenachu do řečtiny: byl pořízen v prostředí židovské řecky hovořící diaspory v egyptské Alexandrii a nazývá se Septuaginta (údajně jej vytvořilo 72 židovských učenců). A7 Uspořádání Starého zákona Starozákonní spisy lze třídit dvěma hlavními způsoby, které se shodují v tom, že oba stavějí do čela pořadí pět knih Mojžíšových: 1. Palestinský (hebrejský) kánon (řec. kanón / κανών = mj. závazný soubor textů): Je starší, původnější a byl uspořádán především podle tematického hlediska; 2. Křesťanské členění: Je mladší, navazuje na Septuagintu a bylo uspořádáno především podle chronologického hlediska od knih o dávné minulosti k proroctvím o budoucnosti. A8 Stručná historie biblických překladů Zjednodušeně řečeno: Problematika biblických překladů se soustřeďuje kolem rozporu, který vznikl již ve starověku. Starší a původnější hebrejský kánon zůstal nadlouho omezen jen na palestinskou část židovstva, zatímco mnohem úspěšněji se šířící křesťanství přejalo Starý zákon v mladším a méně přesném řeckém znění (tedy jako Septuagintu). Tento rozdíl byl posílen skutečností, že do Septuaginty byly zařazeny i řecké překlady několika knih (Kniha Moudrosti, Kniha Sírachovcova aj.), které v hebrejském kánonu nebyly křesťané označují tyto knihy jako deuterokanonické (pozdně kanonické). Ve 2. století po Kr. vznikl první latinský překlad Starého zákona, dnes nazývaný Vetus latina (Starý latinský překlad): byl však pořízen ze Septuaginty, a šlo tedy o překlad překladu, což s sebou přineslo řadu nepřesností. Kolem r. 400 křesťanský mnich Hieronymus (svatý Jeroným), který pocházel z území dnešního Slovinska nebo Chorvatska, přeložil Starý zákon z hebrejského kánonu, ale přidal k němu i

10 deuterokanonické knihy (většinou v podobě z Vetus latiny): celý Jeronýmův překlad se označuje jako Vulgata (lat. vulgaris = obecný, všední) a stal se základem pro katolické překlady starozákonního oddílu Bible do národních jazyků. Když v století vznikly první protestantské církve, začaly záhy věnovat mnoho úsilí novým překladům Bible, nezávislým na katolické Vulgatě. Proto sáhly k tvorbě biblických překladů z původních jazyků přímo do živých jazyků národních: ze středoevropského hlediska jsou nejvýznamnější průkopnický překlad do němčiny pořízený Martinem Lutherem (žil ) a velmi kvalitní český překlad nazývaný Bible kralická (2. polovina 16. století). Protestantské překlady pochopitelně vycházejí z hebrejského kánonu: neobsahují deuterokanonické knihy. Dnes i některé katolické překlady Bible vycházejí z původních jazyků, obsahují však také deuterokanonické knihy (jejichž starší, hebrejské verze byly posléze objeveny). Protestanti pořizují biblické překlady z původních jazyků bez deuterokanonických knih. Tab. 1 Stručný přehled cest, jimž se ubíraly starozákonní překlady Hebrejský (palestinský) kánon (HK) Hebr. DTK Septuaginta(S; řec.): HK deuterokanonické knihy (DTK) Vetus latina (lat.) Svatý Jeroným: Vulgata (lat.): HK DTK Středověké katolické překlady Novověké protestantské překlady do národních jazyků do národních jazyků: jen HK Novověké katolické překlady do národních jazyků: HK DTK

11 2-3-D Některá zajímavá data Knihy Starého zákona: členění judaistické (hebrejské) (vlevo) a křesťanské (vpravo) Zákon (Tóra) Gn Zákon Gn Ex (Pentateuch) Ex Lv Lv Nu Nu Dt Dt Proroci Přední- Jozue Knihy výpravné Jozue (Nebí ím) starší: Soudců (historické) Soudců 1.+2.Samuelova Rút 1.+2.Královská 1.+2.Samuelova Zadní- Izajáš 1.+2.Královská pozdější: Jeremjáš 1.+2.Paralipomenon Ezechiel Ezdráš Dvanáct Ozeáš Nehemjáš malých: Jóel Ester Ámos Knihy naučné Jób Abdijáš (básnické a Žalmy Jonáš mudroslovné) Přísloví Micheáš Kazatel Nahum Píseň písní Abakuk Knihy prorocké Izajáš Sofonjáš Jeremjáš Ageus Pláč Zacharjáš Ezechiel Malachiáš Daniel Spisy Tři velké: Žalmy Dvanáct Ozeáš (Ketúbím) Jób malých Jóel Přísloví proroků: Ámos Pět Rút Abdijáš malých, Píseň písní Jonáš sváteč- Kazatel Micheáš ních: Pláč Nahum Ester Abakuk Ostatní: Daniel Sofonjáš Ezdráš Ageus Nehemjáš Zacharjáš 1.+2.Paralipomenon Malachiáš Poznámka: V r byl nedaleko palestinského Kumránu u Mrtvého moře objeven jeskynní archiv judaistického náboženského společenství esejců z 2. století př. Kr. 1. století po Kr. Na pergamenech se tu mj. dochovaly hebrejské opisy téměř celého Starého zákona. Jde o unikátní soubor textů, díky němuž se ze Starého zákona stala bezkonkurenčně nejlépe dochovaná kniha

12 starověké literatury vůbec. Kumránské svitky také prokázaly věrohodnost mladších opisů biblických textů. Starý zákon jako inspirace pro umělce Bible se stala významným zdrojem inspirace pro nespočetné množství uměleckých děl: bez biblických námětů bychom si umění přinejmenším Evropy a Ameriky ani nedovedli představit. Největší omezení v tomto směru si klade Bible sama. V Ex 20 je výslovně zakázáno zobrazování Boha. Porušení tohoto zákazu bylo chápáno jako opovážlivé provinění: vycházelo se tu z představy, že zobrazováním nějaké skutečnosti se odhodláváme k jejímu ovládnutí. Zmíněný zákaz dodnes dodržují judaisté a někteří křesťané (zejména protestantští). Avšak v katolické církvi (a samozřejmě v nenáboženských souvislostech) se k pokusům o zobrazování Boha někdy přistupuje (existuje i věroučné zdůvodnění této změny, ale to teď pomineme). Nemáme prostor na víc než na několik stručných ukázek. Soustředíme se na první 2 kapitoly Genese (z nichž jsme četli). Bezesporu největší tvůrčí postavou v tomto směru je italský sochař a malíř Michelangelo Buonarroti ( ). Strop Sixtinské kaple v papežském sídle ve Vatikánu v Římě vyzdobil cyklem fresek (maleb do vlhké omítky) Stvoření světa a pro římský chrám svatého Petra v řetězech vytvořil mohutnou mramorovou sochu Mojžíše. Rakouský hudební skladatel Joseph Haydn ( ) složil hudbu k oratoriu (rozsáhlé skladbě pro zpěváky a orchestr) Stvoření. A ve filmovém světě vznikl kreslený československo-francouzský film Stvoření světa (1959; výtvarník Jean Effel, režie Eduard Hofman, vypravuje Jan Werich) a americko-italský velkofilm Bible (1966; režie John Huston), který převádí na plátno většinu Genese. Starý zákon inspiroval samozřejmě i literární díla, ale o nich se zmíníme později.

1.STAROVĚKÁ LITERATURA. A)Nejstarší písemné památky

1.STAROVĚKÁ LITERATURA. A)Nejstarší písemné památky 1.STAROVĚKÁ LITERATURA A)Nejstarší písemné památky LITERATURA PŘEDNÍHO VÝCHODU ve 4. tisíciletí př. Kr. (před Kristem) se v Mezopotámii objevuje písmo a s ním i psaná literatura (v povodí velkých řek Eufratu,

Více

se bible P o můcka k učení se Bible z p a měti po celých knihách V e š k e r é P í s m o p o c h á z í z B o ž í h o D u c h a

se bible P o můcka k učení se Bible z p a měti po celých knihách V e š k e r é P í s m o p o c h á z í z B o ž í h o D u c h a D r. A n d r e w D a v i s se bible P o můcka k učení se Bible z p a měti po celých knihách V e š k e r é P í s m o p o c h á z í z B o ž í h o D u c h a An Approach to Extended Memorization of Scripture

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Česká Lípa28. října 2707, příspěvková organizace www.skolalipa.cz

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Česká Lípa28. října 2707, příspěvková organizace www.skolalipa.cz Číslo projektu Číslo materiálu Název školy Dostupné z: Autor Tematická oblast -Sada 39 Téma Typ materiálu CZ.1.07/1.5.00/34.0880 VY_32_INOVACE_761_Bible_pwp Střední odborná škola a Střední odborné učiliště

Více

B. Mýtus a jeho nejstarší literární podoby

B. Mýtus a jeho nejstarší literární podoby B. Mýtus a jeho nejstarší literární podoby 1. Mýtus a logos: dva způsoby chápání skutečnosti / 2. 3. Bible: Starý zákon: První kniha Mojžíšova / 4. 5. Epos o Gilgamešovi / 6. 7. Homér: Ílias Mluvíme-li

Více

Bible. Charlie Brackett

Bible. Charlie Brackett Bible Charlie Brackett BIBLE a. Bible 1. Jedinečná kniha a. Bible je nejúžasnější knihou celé historie. b. Nesčetné roky úsilí a péče vedly ke vzniku přesných opisů, uchování původního textu a kontrole

Více

Knihy. PS056 Bible pro děti kolektiv autorů. Bible svatá podle vydání Kralického z roku 1613. PS029 Bible v českých zemích Merell, Jan

Knihy. PS056 Bible pro děti kolektiv autorů. Bible svatá podle vydání Kralického z roku 1613. PS029 Bible v českých zemích Merell, Jan Stránka 1 z 6 Knihy Seznam knih žánru Písma svatá (150) Novinka!!! Číslo Rezerva Název Autor PS103 Bible dnes a pro nás - Nový zákon Ravik, Slavomír PS102 Bible dnes a pro nás Starý zákon Ravik, Slavomír

Více

Metodický list. Zařazení materiálu:

Metodický list. Zařazení materiálu: Sportovní 300, 789 63 Ruda nad Moravou Zařazení materiálu: Metodický list Šablona: Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti (I/2) Sada: 1 Číslo: EU-OPVK-ČIG-2ST-03

Více

Kultura obecné vymezení a dělení. Autor: Mgr. Václav Štěpař Vytvořeno: září 2012

Kultura obecné vymezení a dělení. Autor: Mgr. Václav Štěpař Vytvořeno: září 2012 Kultura obecné vymezení a dělení Autor: Mgr. Václav Štěpař Vytvořeno: září 2012 Křesťanství Autor: Mgr. Václav Štěpař Vytvořeno: listopad 2012 ANOTACE Kód DUMu: VY_6_INOVACE_3.ZSV.6 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0851

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Dějepis Sada:

Více

Základní principy křesťanství

Základní principy křesťanství STUDIJNÍ PRACOVNÍ SEŠIT PRO UČITELE A STUDENTY Základní principy křesťanství ZÁKLADNÍ BIBLICKÉ NAUKY (I) autor ROBERT HARKRIDER MLUVÍ, KDE MLUVÍ BIBLE A MLČÍ, KDE MLČÍ BIBLE TÉMA BIBLE OBECNÉ INFORMACE

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu ZELENÁ DO BUDOUCNOSTI Operační program: OP vzdělávání pro konkurenceschopnost Výzva: 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Klíčová aktivita:

Více

4. tisíciletí př. Kr. (př. n. l. ) 1. tisíciletí př. Kr. (př. n. l.)

4. tisíciletí př. Kr. (př. n. l. ) 1. tisíciletí př. Kr. (př. n. l.) 4. tisíciletí př. Kr. (př. n. l. ) 1. tisíciletí př. Kr. (př. n. l.) UDÁLOSTI FAKTA rozpad kmenové a rodové společnosti vývoj od měst ke státům roste role jednotlivce panovníka původní osídlení v úrodných

Více

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33 Křesťanství 2 M g r. A L E N A B E N D O V Á, 2 0 1 2 Podoby náboženství 1. Katolicismus - nejrozšířenější skupinou v křesťanství. V nejširším smyslu slova sem patří všechny církve, které si nárokují všeobecnost,

Více

Svatba Adriana a Oliver Mikolášková - Nautsch. Kázání... šestý den -1.Mojž.1,24-31)

Svatba Adriana a Oliver Mikolášková - Nautsch. Kázání... šestý den -1.Mojž.1,24-31) Svatba Adriana a Oliver Mikolášková - Nautsch Kázání... šestý den -1.Mojž.1,24-31) Milé svatební shromáždění, chtěla bych Vás nyní ještě jednou pozvat do biblického příběhu o stvoření a ještě jednou se

Více

Komentář k pracovnímu listu

Komentář k pracovnímu listu Komentář k pracovnímu listu Název: Islám Cíle aneb K čemu by práce s tímto pracovním listem měla vést: Cílem PL je procvičit a upevnit si znalosti o islámu, zároveň jej zasadit do souvislostí s ostatními

Více

Bible z řeckého výrazu /τὰ βιβλíα -ta biblia/ neboli knihy,svitky. Papýrusové svitky se vyráběly ve starověkém fénickém městě. zvaném Byblos,které se

Bible z řeckého výrazu /τὰ βιβλíα -ta biblia/ neboli knihy,svitky. Papýrusové svitky se vyráběly ve starověkém fénickém městě. zvaném Byblos,které se BIBLE Bible z řeckého výrazu /τὰ βιβλíα -ta biblia/ neboli knihy,svitky. Papýrusové svitky se vyráběly ve starověkém fénickém městě. zvaném Byblos,které se na tuto výrobu specializovalo. Další označení

Více

Já jsem dveře (J 10:7, 9)

Já jsem dveře (J 10:7, 9) Já jsem dveře (J 10:7, 9) - pomodlit se za kázání ÚČEL KÁZÁNÍ: Ukázat, že Ježíš Kristus je Jahve a jako takový má veškerou moc na nebi i na zemi. HOMILETICKÁ MYŠLENKA: Ježíš Kristus je Jahve (Hospodin),

Více

Judaismus. M gr. A L E N A B E N D O V Á, 2 0 1 2 VY_32_INOVACE_BEN28

Judaismus. M gr. A L E N A B E N D O V Á, 2 0 1 2 VY_32_INOVACE_BEN28 Judaismus M gr. A L E N A B E N D O V Á, 2 0 1 2 Judaismus patří ke světově rozšířeným monoteistickým náboženstvím důraz na posvátný biblický text, zejména Tóru opírá především o náboženské právo a dodržování

Více

Staroorientální státy Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje.

Staroorientální státy Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. Staroorientální státy Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. leden 2011 Mgr.Jitka Cihelníková STAROVĚK - vznik nejstarších států podmíněn určitou

Více

přírodní (kmenové) náboženství šamana

přírodní (kmenové) náboženství šamana Světová náboženství Úvod již pravěcí lidé uctívali přírodní živly, zvířata i totemy jako božstva dodnes žijí ve světě kmeny, které vyznávají přírodní (kmenové) náboženství (důležitá postava šamana) náboženství

Více

Petr Chalupa. DYNAMIKA SMLOUVY VDEUTERONOMISTICKÉM ZPRACOVÁNÍ DĚJIN Historické pozadí, projevy a další působení

Petr Chalupa. DYNAMIKA SMLOUVY VDEUTERONOMISTICKÉM ZPRACOVÁNÍ DĚJIN Historické pozadí, projevy a další působení Univerzita Palackého v Olomouci Cyrilometodějská teologická fakulta Petr Chalupa DYNAMIKA SMLOUVY VDEUTERONOMISTICKÉM ZPRACOVÁNÍ DĚJIN Historické pozadí, projevy a další působení Olomouc 2008 Oponenti:

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Evidenční číslo materiálu: 432 Autor: Silvie Lidmilová Datum: 26.3.2012 Ročník: 7. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Zeměpis Tematický okruh: Regiony světa

Více

Podještědské gymnázium Liberec Kořeny evropské kultury. Biblická mytologie. Starozákonní příběhy Stvoření člověka

Podještědské gymnázium Liberec Kořeny evropské kultury. Biblická mytologie. Starozákonní příběhy Stvoření člověka Podještědské gymnázium Liberec Kořeny evropské kultury Biblická mytologie Starozákonní příběhy Stvoření člověka Co už víme o Bibli testík 1) Ve kterém století (př. n. l.) byly pravděpodobně zaznamenány

Více

Starověká mimoevropská literatura

Starověká mimoevropská literatura Starověká mimoevropská literatura Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.1094 Číslo a název šablony klíčové aktivity: Identifikátor: Škola: Předmět: Tematická oblast: Název: I/2 Inovace a zkvalitnění výuky

Více

Literatura starověku a antiky - test. VY_32_INOVACE_CJL1.1.05a PhDr. Olga Šimandlová září 2013. Jazyk a jazyková komunikace

Literatura starověku a antiky - test. VY_32_INOVACE_CJL1.1.05a PhDr. Olga Šimandlová září 2013. Jazyk a jazyková komunikace Název vzdělávacího materiálu: Číslo vzdělávacího materiálu: Autor vzdělávací materiálu: Období, ve kterém byl vzdělávací materiál vytvořen: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vzdělávací předmět: Tematická

Více

12. Křesťanství... 106 12.1 Místo křesťanství v současném světě... 106 12.2 Křesťanství na pozadí jiných náboženství... 107 12.

12. Křesťanství... 106 12.1 Místo křesťanství v současném světě... 106 12.2 Křesťanství na pozadí jiných náboženství... 107 12. Obsah 1. Úvod.... 11 1.1 Situace oboru... 11 1.2 Místo této práce v oborové souvislosti... 12 1.3 Vztah k dosavadní literatuře... 13 1.4 Jaké cíle si klade tato práce?... 14 1.5 Poznámkový aparát a práce

Více

Počátky starověké literatury

Počátky starověké literatury Počátky starověké literatury Písmo V pravěku pouze nástěnné malby či ozdobné předměty Ve starověku potom rozvoj písma a s ním související počátky literatury Obrázková písma: vztahují se k vizuální podobě

Více

září 2013 Světová a česká literatura od starověku po 18. století 4. ročník gymnázia (vyšší stupeň)

září 2013 Světová a česká literatura od starověku po 18. století 4. ročník gymnázia (vyšší stupeň) Název vzdělávacího materiálu: Číslo vzdělávacího materiálu: Autor vzdělávací materiálu: Období, ve kterém byl vzdělávací materiál vytvořen: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vzdělávací předmět: Tematická

Více

MONOTEISTICKÁ NÁBOŽENSTVÍ

MONOTEISTICKÁ NÁBOŽENSTVÍ Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 MONOTEISTICKÁ

Více

Bible. 1. schůzka. - Hledání v Bibli podle názvu, kapitoly a verše o

Bible. 1. schůzka. - Hledání v Bibli podle názvu, kapitoly a verše o Bible Disciplína devítiboje o Bibli vás uvede do poznávání úžasného Pána Boha, Jeho slov a zajímavých příběhů božího lidu. Také vám dá základní poznání této knihy a jejích částí. A jako vítaný bonus vám

Více

Moravské gymnázium Brno s.r.o. Kateřina Proroková

Moravské gymnázium Brno s.r.o. Kateřina Proroková Číslo projektu Název školy Autor Tematická oblast Téma CZ.1.07/1.5.00/34.0743 Moravské gymnázium Brno s.r.o. Kateřina Proroková Základy společenských věd Křesťanství Ročník 2. Datum tvorby 17.9.2012 Anotace

Více

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU Autor: Mgr. Lukáš Boček Datum: 30.9.2012 Ročník: kvinta Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Tematický okruh: Literární komunikace

Více

Kdy byl stvořen Měsíc? Záleží na tom?

Kdy byl stvořen Měsíc? Záleží na tom? Kdy byl stvořen Měsíc? Záleží na tom? Stvořitelův kalendář je založen na Měsíci a Slunci, jak uvádí Písmo. S tím jak narůstají důkazy pro pravý kalendář, narůstají i pošetilé argumenty proti němu. Kdy

Více

KULTURA A UMĚNÍ STAROVĚKÉHO EGYPTA A MEZOPOTÁMIE

KULTURA A UMĚNÍ STAROVĚKÉHO EGYPTA A MEZOPOTÁMIE KULTURA A UMĚNÍ STAROVĚKÉHO EGYPTA A MEZOPOTÁMIE Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_15_20 Tématický celek: Umění

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt MŠMT ČR EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3349 Název projektu I nejvyšší věž

Více

Katolictví x Židovství. Žák poznává, proč byla během staletí židovská víra potírána a jak se to odrazilo v období 20. století.

Katolictví x Židovství. Žák poznává, proč byla během staletí židovská víra potírána a jak se to odrazilo v období 20. století. Šablona č. VII, sada č. 3 Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Téma Dějepis Dějepis Dějiny 20. století Katolictví x Židovství Ročník 9. Anotace Materiál slouží pro pochopení rozdílnosti víry

Více

Judaista spíše odborník na judaismus, obor judaistika. Nutno odlišit Izrael jako biblický a historický Boží lid od novodobého státu Izrael.

Judaista spíše odborník na judaismus, obor judaistika. Nutno odlišit Izrael jako biblický a historický Boží lid od novodobého státu Izrael. Judaismus Důležité výrazy k judaismu Podle biblického vyprávění 12 kmenů izraelského lidu, kmen Juda (s částí kmene Lévi) přežil babylonské zajetí a reprezentuje Izrael; judaismus od kmene Judovců, české

Více

2.STŘEDOVĚKÁ LITERATURA

2.STŘEDOVĚKÁ LITERATURA 2.STŘEDOVĚKÁ LITERATURA C)Počátky našeho písemnictví 1)Písemnictví staroslověnské (pol. 9.století Velká Morava) C) POČÁTKY NAŠEHO PÍSEMNICTVÍ (polovina 9.století- počátek 15.století) 1)Písemnictví staroslověnské

Více

Obsah. Tiráž" 4. Příběhy starého Izraele" 5 IZRAEL" 6

Obsah. Tiráž 4. Příběhy starého Izraele 5 IZRAEL 6 Obsah Tiráž" 4 Příběhy starého Izraele" 5 IZRAEL" 6 První příběh O TOM, JAK VZNIKL PODLE IZRAELCŮ SVĚT A VŠECHNY JEHO DIVY A KTERAK PRVNÍ LIDÉ DOSTALI DAREM RÁJ A JAK HO POZBYLI" 9 Druhý příběh V NĚMŽ

Více

Světová náboženství. Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život

Světová náboženství. Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Světová náboženství Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_15_12 Tématický celek: Umění a kultura Autor: Mgr. J. Hyklová

Více

1 ÚVOD DO UČIVA DĚJEPISU

1 ÚVOD DO UČIVA DĚJEPISU 1 ÚVOD DO UČIVA DĚJEPISU Promysli a vypiš k čemu všemu je člověku dobrá znalost historie Pokus se co nejlépe určit tyto historické prameny. Kam patří? PROČ SE UČÍME DĚJEPIS historie je věda, která zkoumá

Více

Křesťanství. Dan Hammer 397876

Křesťanství. Dan Hammer 397876 Křesťanství Dan Hammer 397876 Andrea Kristinová 397719 Martina Veselá 386134 Základní údaje křesťanství je nejrozšířenější náboženský směr, v současnosti 1 200 milionů vyznavačů slovo křesťanství pochází

Více

Filozofie křesťanského středověku. Dr. Hana Melounová

Filozofie křesťanského středověku. Dr. Hana Melounová Filozofie křesťanského středověku Dr. Hana Melounová Středověk / 5. 15. st. n. l. / Křesťanství se utvářelo pod vlivem zjednodušené antické filozofie a židovského mesionaismu. Základní myšlenky už konec

Více

Třístupňový plán. pro čtení. Bible 20, 21, 22, 23, 24. Abdijáš Abdiáš Jonáš 1 2, 3 4 2.a3.listJanův 2.,3.Janův

Třístupňový plán. pro čtení. Bible 20, 21, 22, 23, 24. Abdijáš Abdiáš Jonáš 1 2, 3 4 2.a3.listJanův 2.,3.Janův 16 20, 21, 22, 23, 24 ListJakubův 1, 2, 3 4, 5 Ezechiel 25 48 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 1.listPetrův 1, 2, 3, 4 5 Daniel 1, 2, 3, 4,

Více

Lekce 1. Boží cesty a Boží slova. osnova lekce

Lekce 1. Boží cesty a Boží slova. osnova lekce Lekce 1 Boží cesty a Boží slova Starý zákon byl první částí Bible, jež měla být sepsána. Na jeho stránkách se setkáváme s osudy mnoha různých lidí, kteří žili před více než dvěma tisíci lety. Často však

Více

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Název: KŘESŤANSTVÍ Autor: Horáková Ladislava Předmět: Dějepis Třída: 6.ročník Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Ověření: 10.5. a 16.5.2012 v 6.A a 6.B Metodické poznámky: prezentace je určena pro 6. ročník

Více

ZŠ A MŠ HORKA NAD MORAVOU PROJEKT ABSOLVENT SEMINÁRNÍ PRÁCE AUTOR: DAVID VÝKRUTA. GARANT: PhDr. JANA SKÁCELÍKOVÁ OBLAST: HISTORIE TÉMA: MAYOVÉ

ZŠ A MŠ HORKA NAD MORAVOU PROJEKT ABSOLVENT SEMINÁRNÍ PRÁCE AUTOR: DAVID VÝKRUTA. GARANT: PhDr. JANA SKÁCELÍKOVÁ OBLAST: HISTORIE TÉMA: MAYOVÉ ZŠ A MŠ HORKA NAD MORAVOU PROJEKT ABSOLVENT SEMINÁRNÍ PRÁCE AUTOR: DAVID VÝKRUTA GARANT: PhDr. JANA SKÁCELÍKOVÁ OBLAST: HISTORIE TÉMA: MAYOVÉ V HORCE NAD MORAVOU ČERVEN Osnova: Úvod - anotace - problémové

Více

MENSA GYMNÁZIUM, o.p.s. TEMATICKÉ PLÁNY TEMATICKÝ PLÁN (ŠR 2014/15)

MENSA GYMNÁZIUM, o.p.s. TEMATICKÉ PLÁNY TEMATICKÝ PLÁN (ŠR 2014/15) TEMATICKÝ PLÁN (ŠR 2014/15) PŘEDMĚT Literatura TŘÍDA/SKUPINA VYUČUJÍCÍ ČASOVÁ DOTACE UČEBNICE (UČEB. MATERIÁLY) - ZÁKLADNÍ prima Mgr. Barbora Maxová 2hod/týden, 70hod/rok Literatura pro 1. ročník středních

Více

ZVĚSTOVÁNÍ Po dědičném hříchu byli lidé čím dál tím horší. Hřešili čím dál více, a tím se vzdalovali od Boha. Nenávist, války, otroctví a modloslužba se rozmohly po celém světě. Bůh však hned po pádu prvního

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) 7. ročník základní

Více

Počátky křesťanství, Betlém

Počátky křesťanství, Betlém Název školy Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0218 Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Označení materiálu VY_32_INOVACE_Kot19 Vypracoval(a),

Více

Gerlinde Baumann. Bible

Gerlinde Baumann. Bible Gerlinde Baumann Bible O knize Bible je bestseller. Ale kdo ji četl? Jak je to vlastně s Knihou knih? Kdo ji napsal? Písmo svaté a slovo Boží co to znamená? Hovoří Bible bezprostředně ke každému člověku,

Více

CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA

CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA úvodní stránka strana - 1 - CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA NĚKTERÁ PROROCTVÍ A NĚKTERÉ OBRAZY se zdůrazněním toho: kým je co pro nás vykonal a co z toho pro nás vyplývá použit... ekumenický a kralický

Více

Ježíš Dárce života. Texty na tento týden: Žd 1,3; Ko 1,16.17; 1K 8,6; Gn 1,29.30; 2,8.9; Jb 42,1 6; Ž 65,10.11; Mt 5,44.45; 6,25.

Ježíš Dárce života. Texty na tento týden: Žd 1,3; Ko 1,16.17; 1K 8,6; Gn 1,29.30; 2,8.9; Jb 42,1 6; Ž 65,10.11; Mt 5,44.45; 6,25. Týden od 17. do 23. února 8 Texty na tento týden: Žd 1,3; Ko 1,16.17; 1K 8,6; Gn 1,29.30; 2,8.9; Jb 42,1 6; Ž 65,10.11; Mt 5,44.45; 6,25.26; 10,28 31 Základní verš Můj Bůh vám dá všechno, co potřebujete,

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Chv_III/2_04_05. Mgr. Martin Chovanec. Raný středověk. prezentace

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Chv_III/2_04_05. Mgr. Martin Chovanec. Raný středověk. prezentace Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Písek Pracovní list DUMu v rámci projektu Evropské peníze pro Obchodní akademii Písek", reg. č. CZ.1.07/1.5.00/34.0301 Číslo a název

Více

www.vbavlnce.com Standa Korbel České Budějovice

www.vbavlnce.com Standa Korbel České Budějovice České Budějovice Přednášky - vypráví msgre. Josef Kavale Datum: 1.10.2011 Copyright Stanislav Korbel 2005-2011 KOST SOFT Q:\_Standa\www.vbavlnce.com\vbavlnce\Katalog\Vbavlnce_com-CD_prednasky.doc Cena

Více

PhDr. Andrea Kousalová Světov ětov náboženství stv

PhDr. Andrea Kousalová Světov ětov náboženství stv Člověk a společnost 1. www.isspolygr.cz Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová Strana: 1 Škola Ročník Název projektu Číslo projektu Číslo a název šablony Autor Tematická oblast Název DUM Pořadové číslo DUM 1

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Jazyk a jazyková komunikace Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura má komplexní charakter a pro přehlednost je rozdělen do tří složek: Komunikační

Více

Výstupy předmětu. Žák si zopakuje pojmy, vesmír, planeta Země, tvar, rozměry, rotace a její důsledky, mapa a určení polohy, zemské sféry.

Výstupy předmětu. Žák si zopakuje pojmy, vesmír, planeta Země, tvar, rozměry, rotace a její důsledky, mapa a určení polohy, zemské sféry. Opakování 6. ročníku -opakování základních pojmů -práce s učebnicí-otázky a úkoly -práce s tematickými mapami Žák si zopakuje pojmy, vesmír, planeta Země, tvar, rozměry, rotace a její důsledky, mapa a

Více

Vypracovala: Ing. Darina Holomková ASIE REKORDY A OBYVATELSTVO

Vypracovala: Ing. Darina Holomková ASIE REKORDY A OBYVATELSTVO Vypracovala: Ing. Darina Holomková ASIE REKORDY A OBYVATELSTVO ASIE největší světadíl rozloha: 44,5 mil. km² ASIE - obecně Nejvyšší hora světa: Mount Everest - 8 850 m (Nepál, Čína, Himaláje) ASIE - obecně

Více

Bible. Gerlinde Baumann. Bible

Bible. Gerlinde Baumann. Bible Gerlinde Baumann Jak je to vlastně s Biblí: Kdo napsal tento první světový bestseller? Jaký význam má Starý zákon pro křesťany a pro židy? O čem pojednává Nový zákon? Právě tady najdete jasný přehled a

Více

Postavení České republiky ve světě a v Evropě 1) Charakteristika České republiky 2) Mezinárodní organizace, v nichž je ČR zastoupena

Postavení České republiky ve světě a v Evropě 1) Charakteristika České republiky 2) Mezinárodní organizace, v nichž je ČR zastoupena Postavení České republiky ve světě a v Evropě 1) Charakteristika České republiky 2) Mezinárodní organizace, v nichž je ČR zastoupena Česká republika - demokratický stát - republika - vyspělý stát z hlediska

Více

(Člověk a společnost) Učební plán předmětu. Průřezová témata

(Člověk a společnost) Učební plán předmětu. Průřezová témata Dějepis (Člověk a společnost) Učební plán předmětu Ročník 6 Dotace 2 Povinnost povinný (skupina) Dotace skupiny Vzdělávací předmět jako celek pokrývá následující PT: ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA: - Vztah člověka

Více

KONSTANTIN A METODĚJ

KONSTANTIN A METODĚJ VY_32_INOVACE_05_Konstantin a Metoděj KONSTANTIN A METODĚJ Použité zdroje : PhDr. Harna Josef, CSc. a kolektiv: Vlastivěda Obrazy ze starších českých dějin, Alter 1996 http://www.filaso.cz/katalog-znamky/889/1969-archeologicke-objevy-na-morave-a-na-slovensku

Více

OBSAH. Předmluva 7. Doslov Vysoký rabín Lev 107 Pražský Maharal život a dílo 117 Slovník pojmů 119 Hebrejské a české přepisy biblických jmen 133

OBSAH. Předmluva 7. Doslov Vysoký rabín Lev 107 Pražský Maharal život a dílo 117 Slovník pojmů 119 Hebrejské a české přepisy biblických jmen 133 OBSAH Předmluva 7 První svíce Danielovo proroctví 11 Druhá svíce Babylonie, Persie a Řecko 23 Třetí svíce Řím 37 Čtvrtá svíce Izrael 49 Pátá svíce Svátek Chanuka 58 Šestá svíce Tři promluvy 73 Sedmá svíce

Více

Kdybych měl nějak nadepsat dnešní zamyšlení, asi bych použil

Kdybych měl nějak nadepsat dnešní zamyšlení, asi bych použil Proč mě Bůh stvořil... člověka? Kdybych měl nějak nadepsat dnešní zamyšlení, asi bych použil otázku: Proč mě Bůh stvořil... člověka? Tuhle otázku už jste určitě v nějaké podobě slyšeli, možná o ní dokonce

Více

Mateřská škola a Základní škola při dětské léčebně, Křetín 12

Mateřská škola a Základní škola při dětské léčebně, Křetín 12 Mateřská škola a Základní škola při dětské léčebně, Křetín 12 Autor: Mgr. Miroslav Páteček Vytvořeno: září 2012 Člověk a společnost Klíčová slova: První středověké státy, Franská říše, Byzantská říše,

Více

Možný vliv náboženského vyznání na demografickou reprodukci

Možný vliv náboženského vyznání na demografickou reprodukci Možný vliv náboženského vyznání na demografickou reprodukci Mgr. Daniela Boďová 1 Daniela.Bodova@seznam.cz 2. ročník doktorského studia demografie Úvod Určitý vliv nezměřitelný Ostatní vlivy; individuální

Více

PŘEHLED DĚJIN HUDBY. Autor: Mgr. Zuzana Zifčáková. Datum (období) tvorby: březen 2013. Ročník: osmý. Vzdělávací oblast: Hudební výchova na 2.

PŘEHLED DĚJIN HUDBY. Autor: Mgr. Zuzana Zifčáková. Datum (období) tvorby: březen 2013. Ročník: osmý. Vzdělávací oblast: Hudební výchova na 2. PŘEHLED DĚJIN HUDBY Autor: Mgr. Zuzana Zifčáková Datum (období) tvorby: březen 2013 Ročník: osmý Vzdělávací oblast: Hudební výchova na 2.stupni ZŠ Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem

Více

II. HLEDÁNÍ ROZUMNÉ VÍRY - 5. Je rozumné věřit, že Bible je Boží Slovo? DŮKAZY, ŽE BIBLE JE BOŽÍ SLOVO

II. HLEDÁNÍ ROZUMNÉ VÍRY - 5. Je rozumné věřit, že Bible je Boží Slovo? DŮKAZY, ŽE BIBLE JE BOŽÍ SLOVO II. HLEDÁNÍ ROZUMNÉ VÍRY - 5. Je rozumné věřit, že Bible je Boží Slovo? DŮKAZY, ŽE BIBLE JE BOŽÍ SLOVO Bible, jakožto následek je důkazem, který svědčí o tom, zda je její příčinou Bůh nebo pouhý člověk.

Více

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU Autor: Mgr. Lukáš Boček Datum: 5.10.2012 Ročník: kvinta Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Tematický okruh: Literární komunikace

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice POJMY URBANISMUS A ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ, VÝVOJ ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl

Více

Starověk. Věda: Matematika šedesátková soustava, rozvoj geometrie, násobilka, mocniny Kalendář podle záplav, aby věděli, kdy přijdou

Starověk. Věda: Matematika šedesátková soustava, rozvoj geometrie, násobilka, mocniny Kalendář podle záplav, aby věděli, kdy přijdou Starověk vznik starověkých říší: Přední východ, Dálný východ (Indie, Čína), Egejská oblast 1) Staroorientální říše v Asii (od 3500 let př.n.l.) 2) Klasické říše u středozemního moře (od 1000 let př.n.l.)

Více

ISLÁM. Lucie Ložinská 9.A 2011/2012

ISLÁM. Lucie Ložinská 9.A 2011/2012 ISLÁM Lucie Ložinská 9.A 2011/2012 Islám je monoteistické abrahámovské náboženství založené na učení proroka Muhammada, náboženského a politického vůdce působícího v 7. století. Slovo islám znamená podrobení

Více

Odpovědět na výzvy své doby

Odpovědět na výzvy své doby Odpovědět na výzvy své doby Scénář s podněty ke katechezi mladých a dospělých věřících Určení programu: Program je vhodný pro mladé a dospělé lidi. Lze ho zařadit jako tematický blok do programu systematické

Více

VÝTVARNÁ KULTURA. 6. Řím a počátky křesťanství. 9-Výtvarná kultura. Vytvořil: Lenka Tichá. www.isspolygr.cz

VÝTVARNÁ KULTURA. 6. Řím a počátky křesťanství. 9-Výtvarná kultura. Vytvořil: Lenka Tichá. www.isspolygr.cz VÝTVARNÁ KULTURA 6. www.isspolygr.cz Vytvořil: Lenka Tichá Strana: 1 Škola Ročník Název projektu Číslo projektu Číslo a název šablony Autor Tematická oblast Název DUM 1. ročník (SOŠ, SOU) Interaktivní

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Chv_III/2_04_02. Úvod do studia předmětu

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Chv_III/2_04_02. Úvod do studia předmětu Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Písek Pracovní list DUMu v rámci projektu Evropské peníze pro Obchodní akademii Písek", reg. č. CZ.1.07/1.5.00/34.0301 Číslo a název

Více

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE KRISTŮV RŮŽENEC 1 UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE Bůh každého z nás volá a vede. Každý na toto volání odpovídá podle rozhodnutí svého srdce v osobním projevu své modlitby. Křesťanství zná tři výrazové

Více

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU. Zpracování tohoto DUM bylo financováno z projektu OPVK, výzva 1.5

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU. Zpracování tohoto DUM bylo financováno z projektu OPVK, výzva 1.5 GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU Autor: Mgr. Lukáš Boček Datum: 10.4.2013 Ročník: kvinta Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Tematický okruh: Literární komunikace

Více

Spirituální teologie PÍSMO JAKO SPIRITUALITA

Spirituální teologie PÍSMO JAKO SPIRITUALITA Spirituální teologie PÍSMO JAKO SPIRITUALITA Spiritualita Spiritualita je docela módním pojmem. Různí lidé jí různé rozumějí a různě ji prezentují. Spiritualita už není spojována jen s religiozitou. Na

Více

Multikulturní ošetřovatelství 2

Multikulturní ošetřovatelství 2 Multikulturní ošetřovatelství 2 Studijní opora Mgr. Kateřina Mařanová Liberec 2014 Cíle předmětu Předmět navazuje na znalosti studentů získané v rámci předmětu Multikulturní ošetřovatelství 1. Cílem předmětu

Více

Otázka: Filozofie vznik, význam, disciplíny, základní přístupy. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): Pedrino

Otázka: Filozofie vznik, význam, disciplíny, základní přístupy. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): Pedrino Otázka: Filozofie vznik, význam, disciplíny, základní přístupy Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Pedrino FILOSOFIE - filein = láska, sofie = moudrost => láska k moudrosti - způsob myšlení -

Více

Bible. MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389

Bible. MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Bible

Více

Zánik lidských kultur, přírodních národů multikulturní svět

Zánik lidských kultur, přírodních národů multikulturní svět Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti přírodních věd Člověk a příroda 8.ročník červenec 2012 Zánik lidských kultur, přírodních národů Anotace: Kód: VY_52_INOVACE_ Čap-Z 8.,9.33 Vzdělávací oblast: Autor:

Více

Mezopotámie. Ninive Ašur Babylon Uruk Ur

Mezopotámie. Ninive Ašur Babylon Uruk Ur Mezopotámie Mezopotámie Ninive Ašur Babylon Uruk Ur Historie Mezopotámie První říší v Mezopotámii (území mezi řekami Eufrat a Tigris) byl Sumer (kolem roku 3200př.n.l.). Nebyl to jednotný stát, existovalo

Více

ONDŘEJ ŠMERDA. Vývoj. latinkového (typografického) písma SŠOGD LYSÁ NAD L ABEM

ONDŘEJ ŠMERDA. Vývoj. latinkového (typografického) písma SŠOGD LYSÁ NAD L ABEM v ONDŘEJ ŠMERDA aaa eee Vývoj latinkového (typografického) i SŠOGD písma LYSÁ NAD L ABEM 2014 Copyright Ondřej Šmerda, 2014 ÚVOD Tato učebnice si klade za cíl popsat vznik a vývoj typografického a tedy

Více

Význam ochrany přírody

Význam ochrany přírody Význam ochrany přírody 1. Velký, protože příroda představuje podmínky pro náš život a představuje přirozenou krásu pro náš duševní život. 2. Na světě nejsme sami, žijí s námi i jiné živočišné a rostlinné

Více

Asýrie. Autor: Mgr. Přemysl Dvorský, Ph.D. Datum tvorby: září 2012. Ročník: šestý. Vzdělávací oblast: dějepis

Asýrie. Autor: Mgr. Přemysl Dvorský, Ph.D. Datum tvorby: září 2012. Ročník: šestý. Vzdělávací oblast: dějepis Asýrie Autor: Mgr. Přemysl Dvorský, Ph.D. Datum tvorby: září 2012 Ročník: šestý Vzdělávací oblast: dějepis Anotace: Digitální učební materiál seznamuje žáky s dějinami umění starověké Mezopotámie z období

Více

Literární a slohová výchova, komunikace

Literární a slohová výchova, komunikace Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Literatura (LIT) Literární a slohová výchova, komunikace Tercie 2 hodiny týdně Dataprojektor Literární výchova I Čte s porozuměním Shromáždí a zapíše co nejvíc

Více

FILOSOFIE FILEIN = milovat (láska), SOFIA = moudrost láska k moudrosti

FILOSOFIE FILEIN = milovat (láska), SOFIA = moudrost láska k moudrosti Otázka: Filosofie Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): jirka223 FILOSOFIE FILEIN = milovat (láska), SOFIA = moudrost láska k moudrosti Evropské myšlení ve smyslu lásky k moudrosti se zrodilo na

Více

Ženy v korintském sboru

Ženy v korintském sboru Ženy v korintském sboru 1. Ježíši krásný, panovníku jasný, Boží i lidský synu, tebe milovat a oslavovat žádám každou hodinu. 2. Krásné jsou kraje, pole, luhy, háje, zavítá-li jarní čas: nad vše vezdejší

Více

Konceptualizace světa v knize Genesis

Konceptualizace světa v knize Genesis Konceptualizace světa v knize Genesis Ivan Ryant, 2012 1/52 Osnova Konceptualizace světa v knize Genesis Pozorování první kapitoly Geneze: formální vzorce, refrény a jiné pravidelnosti Hebrejsky snadno

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní 3 týdně, povinný MKŽ: Naše vlast Výsledky vzdělávání Učivo Průřezová témata přesahy do učebních bloků: Žák: vyhledá ČR na mapě Evropy pojmenuje nejdůležitější pohoří ČR, nížiny ČR vysvětlí pojmy povodí,

Více

6. třída - Objevujeme křesťanskou víru

6. třída - Objevujeme křesťanskou víru 6. třída - Objevujeme křesťanskou víru Vazba učiva 6. třídy na klíčové kompetence: Kompetence k učení Žáci rozumějí evangelním zprávám jako výpovědím víry o setkání člověka a Boha. Žáci umějí rozpoznat

Více

2. kapitola. Šamanský pohled na svět

2. kapitola. Šamanský pohled na svět 2. kapitola Šamanský pohled na svět Mýty a legendy existujících šamanských kmenů nám mohou poskytnout vodítka k odpovědi na otázku, jak a kdy šamanismus vznikl, ale vždy musíme mít na paměti, že každý

Více

Tabulace učebního plánu

Tabulace učebního plánu Tabulace učebního plánu Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : Náboženství Ročník: Prima Očekávané školní výstupy (kompetence) Učivo (osnovy) Přesahy a vazby (mezipředmětové vztahy, průřezová témata)

Více

Volná grafika, základní druhy a techniky

Volná grafika, základní druhy a techniky Volná grafika, základní druhy a techniky Grafika ve smyslu umělecké grafiky je jedním z druhů výtvarného umění. Obecně můžeme říci, že grafikou nazýváme umělecké dílo, kdy umělec použije jednu z grafických

Více

ÚVOD DO STUDIA DĚJEPISU

ÚVOD DO STUDIA DĚJEPISU ÚVOD DO STUDIA DĚJEPISU TÉMA: OSOBNOSTI ČESKÝCH DĚJIN - OPAKOVÁNÍ Zdroje: OSOBNOSTI ČESKÝCH DĚJIN SÁMO francký kupec, 7.st., sjednotil slovanské kmeny proti Avarům první státní útvar na našem území KONSTANTIN

Více

Základní škola Ruda nad Moravou. Označení šablony (bez čísla materiálu): EU-OPVK-ICT-D

Základní škola Ruda nad Moravou. Označení šablony (bez čísla materiálu): EU-OPVK-ICT-D Označení šablony (bez čísla materiálu): EU-OPVK-ICT-D Číslo materiálu Datum Třída Téma hodiny Ověřený materiál - název Téma, charakteristika Autor Ověřil 41 25.4.2012 VI.A Řecké umění Řecké umění 42 2.5.2012

Více