BIBLICKÉ TEXTY V ČÍTANKÁCH PRO 2. STUPEŇ ZÁKLADNÍ ŠKOLY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "BIBLICKÉ TEXTY V ČÍTANKÁCH PRO 2. STUPEŇ ZÁKLADNÍ ŠKOLY"

Transkript

1 UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Katedra českého jazyka a literatury JIŘINA FORBELSKÁ Prezenční studium Obor: český jazyk křesťanská výchova BIBLICKÉ TEXTY V ČÍTANKÁCH PRO 2. STUPEŇ ZÁKLADNÍ ŠKOLY Diplomová práce Vedoucí práce: PhDr. Hana Marešová, Ph.D. Olomouc 2012

2

3 Prohlašuji, že jsem diplomovou práci vypracovala samostatně a použila jen uvedených pramenů a literatury. Ve Stínavě 21. června Jiřina Forbelská

4 Děkuji PhDr. Haně Marešové, Ph.D. za odborné vedení práce. Dále také děkuji učitelkám českého jazyka i žákům 2. stupně na ZŠ Ptení, kde jsem prováděla výzkum. Mgr. Milanu Polákovi, Ph.D. a Mgr. Martinu Gregorovi patří dík za cenné rady a zapůjčení materiálů důležitých pro mou práci. Děkuji všem, kdo si mou práci přečetli a sdělili mi k ní jakékoliv připomínky či pomohli s korekturou textu. Za laskavou podporu a toleranci při psaní diplomové práce děkuji svému manželovi a svým dcerám Jiřině a Anně. Srdečně děkuji také všem, kdo moji diplomovou práci provázeli modlitbou.

5 Obsah Obsah 5 Úvod 9 Teoretická část Čtenářská gramotnost Bible a biblické texty Bible Biblické knihy Vznik Bible Orientace v Bibli Biblické texty Překlady biblických textů Adaptace biblických textů Texty volněji inspirované Biblí Aluze biblických textů (narážky na biblické texty) v literatuře Děti a Bible Děti Znalosti dětí o Bibli Kde se děti setkávají s Biblí? Proč by děti měly číst Bibli? Biblické texty v literární výchově na 2. stupni základní školy Čítanky pro 2. stupeň ZŠ Dosavadní výzkum v oblasti biblických textů Vybrané čítanky a jejich obecná charakteristika Biblické texty ve vybraných čítankách (překlady, adaptace a texty volně inspirované Biblí) Ukázky ze Starého a Nového zákona Biblická témata, která se v čítankách vyskytují Zařazení ukázek biblických textů do čítanek pro různé ročníky 2. stupně základní školy Překlady, adaptace a texty volněji inspirované Biblí Vysvětlivky k biblickým textům Podněty pro učitele pro didaktickou práci s biblickými texty Narážky na Bibli v ostatních ukázkách čítanky Informace o Bibli Závěr 89

6 Empirická část Úroveň současného vědeckého poznání v oblasti biblických textů ve výuce na druhém stupni základní školy Výzkum v oblasti čítanek pro 2. stupeň základních škol Výzkum v oblasti čtenářské gramotnosti Vlastní předvýzkum Výzkumný problém a cíl předvýzkumu Výzkumné hypotézy Výzkumné metody a metodika předvýzkumu Ověřování hypotéz č. 1 a Ověřování hypotézy č Ověřování hypotézy č Kvalitativní předvýzkum Průběh předvýzkumu Analýza výsledků předvýzkumu Ověřování hypotéz 1, 2 a Závěr 134 Závěr 137 Použitá literatura a zdroje 141 Literatura 141 Zdroje 145 ANOTACE 149 Přílohy 151 Seznam příloh 151 Příloha 1 - Výsledky výzkumu Křesťanské akademie mladých v r Příloha 2 - Dotazník I 155 Příloha 3 - Rozbor Dotazníku I 159 Příloha 4 - Dotazník II 163 Příloha 5 - Rozbor Dotazníku II 167 Příloha 6 - Dotazník III 173 Příloha 7 - Rozbor Dotazníku III 177 Příloha 8 - Rozbor úkolů a otázek v dotaznících I a II 179 Příloha 9 - Vybrané odpovědi žáků na otázky v dotaznících I a II 191

7 Tráva usychá, květ vadne, ale slovo Boha našeho je stálé navěky. Bible, Izaiáš 40,8 Odkazuji tobě za dědictví knihu Boží, Bibli svatou, kterouž synové moji z původních jazyků... do češtiny s pilností velikou (do patnácti let na té práci ztrávivše několik učených a věrných mužů) uvedli, a Pán Bůh tomu tak požehnal, že málo ještě jest národů, kteříž by tak pravdivě, vlastně i jasně svaté proroky a apoštoly ve svém jazyku mluvící slyšeli. Přijmiž to tedy za svůj vlastní klenot, vlasti milá, a užívej toho k slávě Boží a svému v dobrém vzdělání. A ač knihy této Boží exempláře popálili nepřátelé, kde které dostati mohli, že však milosrdenstvím (Božím)... i tobě kniha tato Boží dochována bude, důvěř se a nepochybuj. Jan Amos Komenský: Kšaft umírající matky Jednoty bratrské Co jsme si nahráli všichni tři v našem sadě, můj bratr ÁBEL, Evžen, já, poslední v řadě, tisíce her pod bdělým zrakem matky. Prastarý klášter nás k výpravám zval do tichých síní, chodeb, do zákoutí skal, až hlad nás přiměl vždycky jít zas zpátky. Stará věž také stála při klášteru s komorou, kde jsme vídávali v šeru jakousi knihu vysoko na polici. Jednou jsme vylezli až do té tmavé výše. Ještě dnes vidím, co skrývala ta skrýše: byla to bible v staré vepřovici. Voněla kadidlem, svícemi, starým časem, tak plná tajemství, vábící zvláštním hlasem! A krásné rytiny zdobily každý list! Knihu jsme otevřeli. Už první slova tak byla srdci krásná a tak stále nová, že nechali jsme her a začali jsme číst. Před námi kráčel Noe s Abrahamem, Maria, Ježíš, provázeni Janem... Četli jsme každý den, ke světu kolem hluší. Jako když dítě chytí holubici, diví se, směje a s radostí v líci ve dlaních cítí, jak jí srdce buší. Victor Hugo, ve Feuillantines, Kontemplace

8

9 Úvod Jádrem literární výchovy na 2. stupni základní školy je četba a interpretace literárních textů, přemýšlení o textech i obecně o literatuře. Učitel je na této cestě objevování literatury žákům průvodcem. Pomáhá jim získávat a upevňovat schopnosti a dovednosti porozumět textům (souhrnně nazývané čtenářská gramotnost) a seznamovat se s literárními díly prověřenými časem a všeobecně považovanými v dané kultuře za hodnotné. Nejde však jen o to, jaký text vybrat a jak s ním s žáky pracovat. Důležitou roli hraje také osobnost učitele a každého jednotlivého žáka. Jejich lidské setkání teprve umožní výchovné působení (v ideálním případě by měl nejen učitel ovlivňovat žáky, ale také žáci učitele), které si tato složka vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura klade za cíl už ve svém názvu. Je tedy zřejmé a oprávněné, že volbu textů, které bude se žáky číst, i metod, kterými s nimi bude pracovat, do velké míry ovlivňuje také osobnost učitele, jeho preference a zájmy. Mojí nejoblíbenější knihou je Bible. Je proto zcela přirozené, že mě zajímá, jak ji číst se žáky na 2. stupni základní školy. Bible je nesporně cennou literární památkou, která v mnoha aspektech tvoří základy naší evropské kultury. Nebudu se proto příliš zabývat otázkou, zda číst, nebo nečíst s dětmi biblické texty. Vycházím z kladné odpovědi na tuto otázku (některé důvody, proč číst s dětmi biblické texty uvádím v částech a 4) a zaměřím se na to, jak pomoci těm, kdo s dětmi biblické texty číst chtějí, především vyučujícím literární výchovy na 2. stupni základní školy. Pokud někdo váhá, zda má Bibli číst sám nebo s ní seznámit své žáky nebo vlastní děti, může mu pomoci osobní zkušenost svatého Ignáce z Loyoly. Ten při svém dlouhodobém upoutání na lůžko neměl po dlouhou dobu k dispozici jinou četbu než Bibli a životopisy svatých. Mnohem raději by četl v té době velice oblíbené dvorské romány, ale z dlouhé chvíle a nemožnosti věnovat se jiné činnosti nakonec po těchto knihách sáhl a zjistil zajímavou věc: i když se mu do četby těchto knih moc nechtělo, když je četl (protože nic jiného zrovna neměl), zjistil, že na něj dlouhodobě pozitivně působí. Práce s biblickými texty v hodinách literární výchovy je poměrně náročná, pokud chceme, aby jim žáci skutečně porozuměli a ne je pouze slyšeli či viděli. Přesto a snad i právě proto jsme přesvědčeni, že má smysl s biblickými texty se žáky pracovat v hodinách literární výchovy, zamýšlet se i nad jejich nejednoznačnostmi, snažit se je zařadit do časových a prostorových souvislostí apod. Vycházíme z předpokladu, že žáci jsou schopni s pomocí učitele biblickým textům porozumět. Je potřeba vzhledem k aktuální úrovni čtenářské gramotnosti žáků vybrat vhodný a pro žáky zajímavý text a vhodné metody práce s textem. Pak může být práce s biblickým textem v hodině literární výchovy v souladu s jedním z pěti hlavních doporučení pro reformy 9

10 školství, které byly vybrány v mezinárodní soutěži OECD na podzim roku 2010: Spíše než na standardizované testy se soustřeďte na budování dlouhodobého zájmu o poznání a zvyšování schopnosti kriticky přemýšlet. Ve výzkumu K. Váňové (který popisuji podrobněji v 5. kapitole práce) 59 % respondentů uvedlo, že se s biblickými texty setkali poprvé ve škole prostřednictvím učitele. Na učiteli literární výchovy tedy také do velké míry záleží, jaký si děti vytvoří první poučenější dojem o Bibli (většinou mají o Bibli nějakou představu ještě dříve, než se skutečně setkají s některým jejím textem) a jestli ji budou vnímat jako hodnotnou knihu, ke které se mohou v budoucnu vracet a z které mohou také čerpat inspiraci pro svůj život. Cílem naší práce bude hledat odpověď na otázku: Které biblické texty číst se žáky na 2. stupni základní školy v literární výchově? I pokud se pokusíme odhlédnout od výše zmíněné osobnosti učitele a osobností jednotlivých žáků, které by měly hrát při výběru důležitou roli, je tato problematika stále dost široká i vzhledem k tomu, že Bible je kniha (či spíše soubor mnoha knih) neobyčejně rozsáhlá a rozmanitá. V první, teoretické části práce, uvádíme základní informace, důležité pro zodpovězení této otázky. Věnujeme se základní terminologii a teorii čtenářské gramotnosti. Stručně uvádíme, jaké různé texty Bible obsahuje a jaká jsou specifika těchto textů. Vzhledem k tomu, že se žáky základní školy není možné číst biblické texty v originále, stručně představujeme překlady Bible a její adaptace pro děti a mládež, které se objevují v současných čítankách pro 2. stupeň základní školy. Představujeme poznatky vývojové psychologie o vývoji porozumění textům u žáků 2. stupně základní školy, dále uvádíme výsledky výzkumů o vztahu dětí k Bibli a uvádíme i důvody, proč by děti měly číst Bibli. Upozorňujeme na specifika využití biblických textů v literární výchově na 2. stupni základní školy. Provedli jsme analýzu čítanek a souvisejících materiálů (příruček pro učitele, pracovních sešitů aj.) pro 2. stupeň základní školy s platnou schvalovací doložkou MŠMT pro školní rok 2011/2012, abychom zjistili, které biblické texty pro žáky vybírají autoři čítanek. Při analýze čítanek jsme použili metodu excerpce didaktických materiálů. V empirické části uvádíme výsledky předvýzkumu, který jsme provedli na Základní škole Ptení. Použili jsme metodu kvalitativního šetření pomocí didaktického testu. Zaměřili jsme se na srovnání porozumění žáků překladu a adaptaci souvislého biblickému textu. Kromě toho jsme se pokusili zhodnotit, jak jsou žáci bez předchozí přípravy porozumět souvislému biblickému textu. Dále jsme se zabývali otázkou, zda žáci preferují překlad nebo adaptaci biblického textu a proč. Pro srovnání jsme vybrali jeden překlad a jednu adaptaci, které jsou v současných čítankách pro 2. stupeň základní školy používány nejčastěji. 10

11 Biblické texty jsou velice staré, náročné na porozumění a interpretaci a v mnoha směrech jsou také specifické: biblické texty chtějí většinou sdělit něco, co je slovy nesdělitelné přestože jde o texty, které napsali lidští autoři některým z běžných jazyků (hebrejštinou, řečtinou nebo aramejštinou), vždy zůstávají samy o sobě jaksi tajemné nikdy nemůžeme přesně určit, co bylo záměrem autora textu. Biblické texty jsou takové záměrně, nikdy nebude snadné je hodnotit. Proto je snad více než u jiných textů aktuální otázka, jak s biblickými texty pracovat se žáky tak, aby jim jejich četba přinesla potěšení a byla pro ně přínosem. Tato problematika je opět velice široká, proto se jí v naší práci můžeme věnovat jen omezeně. Při rozboru současných čítanek pro 2. stupeň základní školy jsme si všímali také toho, jaké náměty pro didaktickou práci s texty nabízejí autoři čítanek. Výzkum toho, jak jsou žáci (bez předchozí přípravy) schopni porozumět konkrétnímu souvislému biblickému textu, také přinesl některé podněty pro to, jak by bylo vhodné se žáky s texty pracovat. 11

12

13 Teoretická část 1. Čtenářská gramotnost Problematika čtenářské gramotnosti je dnes sledovanou a progresivní oblastí. Vzhledem k tomu, že chceme ukázat, jak můžeme v hodinách literární výchovy na 2. stupni základní školy rozvíjet čtenářskou gramotnost žáků prostřednictvím práce s biblickými texty, uvedeme zde alespoň základní pojmy: definici čtenářské gramotnosti, její místo v RVP ZV, roviny čtenářské gramotnosti a její složky. Pro další informace můžeme čtenáře odkázat na podrobnější literaturu, jejíž dostupnost v českém jazyce se v poslední době stále zlepšuje. Doporučit můžeme především práce ALTMANOVÁ (2010), STRAKOVÁ (2002), KOŠŤÁLOVÁ (2010), ALTMANOVÁ (2011) a GARBE (2008), z kterých jsme čerpali. Problematikou čtenářské gramotnosti se zabývají také materiály a kurzy společnosti Kritické myšlení 1, webový portál pro učitele základních škol občanského sdružení Abeceda 2, práce V. Řeřichové 3, články S. Kratochvílové 4, práce I. Věříšové a kol. Kudy vede cesta ke čtenáři? 5 a A. Manguela Dějiny čtení 6. V současné společnosti je právě dovednost porozumět textům v různých situacích a kontextech, vyvozovat z přečteného závěry a posuzovat texty z různých hledisek (včetně sledování autorových záměrů) základem úspěšného života každého člověka a prosperity celé společnosti. Zpracovávat nebo používat při své práci písemné podklady je dnes nuceno stále více lidí, a to i v profesích, ve kterých to dříve nebylo nutné. Čtenářství a míra čtenářské gramotnosti dětí je jedním z významných faktorů určujících jejich úspěšnost ve studiu. (Srov. ALTMANOVÁ, 2011, s. 6) Čtení je však činnost náročná a komplexní. Na rozdíl třeba od mluvení, které je nám dáno vrozeně, nemáme v mozku strukturu geneticky připravenou čtení zajistit. Žádné centrum čtení v mozku neexistuje. Německý neurolog, fyziolog a psycholog E. Pöppel řekl, že čtení je tou nejnepřirozenější činností mozku. Evoluce nepočítala se čtením písmen. Vyjádřit jazyk písmem bylo jedním z největších duševních výkonů člověka. Mozek využívá pro činnosti spojené se čtením a psaním část, která měla původně jiné úkoly, a musí se v průběhu namáhavého procesu naučit nesmírné abstrakci, která je nutná k tomu, aby bylo možné všechno vyslovitelné převést do systému 25 až 30 písmen. Podle Pöppela a jiných vědců je mozek pouze v prvních deseti 1 Více na internetových stránkách společnosti Kritické myšlení: Přehled odborné a publikační činnosti docentky Řeřichové: 4 Přehled článků Silvie Kratochvílové: 5 Věříšová, I. a kol. Kudy vede cesta ke čtenáři? Rozvoj dětského čtenářství na druhém stupni základní školy. 1. vyd. Praha, ISBN Manguel, A. Dějiny čtení. Přeložila Olga Trávníčková. 1. vyd. Brno: Host, ISBN

14 letech života schopen naučit se číst tak, aby tuto činnost zvládal bez námahy. (Srov. GARBE, 2008, s ) Čtení vyžaduje od čtenáře aktivitu, a navíc aktivitu nesnadnou myšlení. Čtení je pomalé, neobejde se bez trpělivosti. Porozumění textům nastává jen v případě náležitého soustředění. Je proto třeba, aby pedagogové zajistili podmínky pro soustředění se žáků na čtení po dostatečně dlouhou dobu. Stane se, že sám text klade porozumění velké překážky a čtenář, nechce-li knihu nebo text odložit, musí vynaložit značné úsilí, aby se s nimi vypořádal. Čtení nepředkládá hotové obrazy, čtenář je odkázán na svou vlastní představivost. Čtení je z větší části nespolečenské, odehrává se stranou dynamických dějů. To jsou jen některé z příčin, proč čtenářství dětí vyžaduje hodně podpory ze strany dospělých. (Srov. ALTMANOVÁ, 2011, s. 6) Volání po cíleném rozvoji čtenářské gramotnosti je u nás posíleno i nedobrými výsledky, kterých v jejím testování dosahují v posledních letech čeští žáci v mezinárodních výzkumech PISA a PIRLS (výsledky českých žáků ve výzkumu PISA uvádíme v oddíle 6.2). Na základě těchto výsledků byla Česká republika v posledních dvou ročních zprávách o naplňování cílů Lisabonské strategie ve vzdělávání a odborné přípravě v oblasti čtení uváděna mezi zeměmi s nejvážnějšími problémy v oblasti čtenářské gramotnosti. (ALTMANOVÁ, 2010, s. 6) Definice čtenářské gramotnosti Pojem čtenářská gramotnost má několik různých definic. Společnost PISA ho definuje takto: Čtenářská gramotnost je schopnost porozumět psanému textu, přemýšlet o něm a používat jej k dosažení vlastních cílů, k rozvoji vlastních vědomostí a potenciálu a k aktivní účasti ve společnosti. (STRAKOVÁ, 2002, s. 10) Poněkud jinou definici uvádí R. L. Venezky ve své knize What is literacy?: Gramotnost vyžaduje autonomní, aktivní zaujetí tištěným slovem a zdůrazňuje roli jedince ve vytváření nezávislých interpretací různých sdělení stejně jako v přijímání a propojování interpretací jiných. V českém prostředí uvádí další z možných definic, kterou budeme dále používat, panel pro čtenářskou gramotnost Výzkumného ústavu pedagogického (VÚP): Čtenářská gramotnost je celoživotně se rozvíjející vybavenost člověka vědomostmi, dovednostmi, schopnostmi, postoji a hodnotami potřebnými pro užívání všech druhů textů v různých individuálních i sociálních kontextech. (ALTMANOVÁ, 2010, s. 7) Čtenářská gramotnost v RVP ZV Rozvinutí čtenářské gramotnosti každého žáka na potřebnou úroveň by mělo být jedním z hlavních vzdělávacích cílů základního vzdělávání. Čtenářská gramotnost představuje komplex provázaných složek má obdobnou povahu jako kompetence. Vyžaduje porozumění poznatkům o čtení a čtenářství a jejich aplikaci, nelze ji rozvíjet bez vnitřní motivace žáka a pozitivních 14

15 postojů, a nelze ji uplatnit bez zvládnutí specifických čtenářských dovedností i obecných sociálních a poznávacích dovedností. (Srov. ALTMANOVÁ, 2010, s. 8-9) RVP ZV nepoužívá pojem čtenářská gramotnost, přesto vyžaduje po učitelích českého jazyka a literatury a cizích jazyků, aby v těchto předmětech u žáků rozvíjeli dovednosti a schopnosti, které zahrnuje. Některé složky čtenářské gramotnosti se vyskytují jako očekávané výstupy ve vzdělávacím oboru Český jazyk a literatura v částech Literární výchova a Komunikační a slohová výchova a ve vzdělávacím oboru Cizí jazyk v částech Receptivní řečové dovednosti a Produktivní řečové dovednosti (srov. JEŘÁBEK, 2007, s ). Očekávané výstupy žáka v RVP ZV v oboru Český jazyk a literatura, které se vztahují ke čtenářské gramotnosti (srov. JEŘÁBEK, 2007, s. 25 a BROŽ, 2006): V části Komunikační a slohová výchova: - Žák odlišuje ve čteném nebo slyšeném textu fakta od názorů a hodnocení, ověřuje fakta pomocí otázek nebo porovnáváním s dostupnými informačními zdroji. - Žák rozlišuje subjektivní a objektivní sdělení a komunikační záměr partnera v hovoru. - Žák rozpoznává manipulativní komunikaci v masmédiích a zaujímá k ní kritický postoj. - Žák využívá základy studijního čtení vyhledá klíčová slova, formuluje hlavní myšlenky textu, vytvoří otázky a stručné poznámky, výpisky nebo výtah z přečteného textu, samostatně připraví a s oporou o text přednese referát. V části Literární výchova: - Žák uceleně reprodukuje přečtený text, jednoduše popisuje strukturu a jazyk literárního díla a vlastními slovy interpretuje smysl díla. - Žák rozpoznává základní rysy výrazného individuálního stylu autora. - Žák formuluje ústně i písemně dojmy ze své četby, návštěvy divadelního nebo filmového představení a názory na umělecké dílo. - Žák rozlišuje literaturu hodnotnou a konzumní, svůj názor doloží argumenty. - Žák porovnává různá ztvárnění téhož námětu v literárním, dramatickém i filmovém zpracování. Odborný panel pro čtenářskou gramotnost při VÚP po analýze RVP ZV dospěl k závěru, že současná podoba RVP ZV neklade na rozvoj čtenářské gramotnosti takový důraz, jaký odpovídá jejímu významu pro úspěšný život žáků a současně varovným výsledkům našich patnáctiletých žáků v mezinárodních srovnávacích šetřeních. Za zvlášť závažné zjištění je považován 15

16 fakt, že čtenářská gramotnost (nebo její složky) nefiguruje jako významný cíl na žádné úrovni v RVP ZV a že není požadován její systematický rozvoj u každého žáka. (Srov. VÚP, 2011) Čtenářskou gramotnost je především možné a vhodné rozvíjet ve všech předmětech, tedy nejen pouze v těch jazykových. Dále by mohl být položen důraz na výuku čtenářských strategií, tedy postupů, které čtenáři pomáhají, aby správně porozuměl tomu, co čte, aby si ze čtení odnesl co nejvíce a přesně to, co potřebuje. Vhodné by mohlo být i rozšíření výstupů RVP ZV pro vzdělávací oblast Český jazyk a literatura o výstupy, které konkretizují rozvoj čtenářských dovedností, do budoucna pak vytvoření podrobného dokumentu, který by popsal rozvoj čtení. Takovým dokumentem je např. australské vývojové kontinuum pro oblast čtení 7, které obsahuje také typy otázek a úkolů, které rozvoj čtenářských dovedností podporují. Takový dokument by mohl nabídnout velkou metodickou pomoc učitelům. (Srov. KRATOCHVÍLOVÁ, 2010) Přestože se v RVP ZV pojem čtenářské gramotnosti nepoužívá, nezabraňuje tento dokument žádnému vyučujícímu, aby se žáky čtenářství rozvíjel. Dokument samotný ovšem nemůže zajistit, že všichni žáci budou mít šanci své čtenářství ve škole náležitě rozvinout. Závisí jen na škole nebo na jednotlivém vyučujícím, za jak významnou čtenářskou gramotnost považuje, jak jí rozumí, co v ní vidí, které složky čtenářské gramotnosti chce a umí u žáků rozvíjet. (ALTMANOVÁ, 2010, s. 9) Odborníci z VÚP dále poskytují náměty, jak by měla být čtenářská gramotnost systematicky uchopena v RVP ZV (srov. ALTMANOVÁ, 2010, s a VÚP, 2011). Další náměty, jak zlepšovat úroveň čtenářské gramotnosti u žáků v českých školách poskytuje PROCHÁZKOVÁ (2012). Roviny čtenářské gramotnosti Ve čtenářské gramotnosti se prolíná několik rovin, z nichž každá je důležitá: 1. Vztah ke čtení: Předpokladem pro rozvíjení čtenářské gramotnosti je potěšení z četby a nitřní potřeba číst. 2. Vysuzování: Čtenářsky gramotný člověk musí umět také vyvozovat z přečteného závěry a texty posuzovat z různých hledisek včetně sledování autorových záměrů. 3. Metakognice: Součástí čtenářské gramotnosti je dovednost a návyk seberegulace, tj. dovednost reflektovat záměr vlastního čtení, v souladu s ním volit texty a způsob čtení, sledovat a vyhodnocovat vlastní porozumění čtenému textu a záměrně volit strategie pro lepší porozumění, pro překonávání obtížnosti obsahu i formy vyjádření. 7 Více informací o australském vývojovém kontinuu pro oblast čtení a jeho plné znění je k dispozici v článcích Silvie Kratochvílové: 16

17 4. Sdílení: Čtenářsky gramotný člověk je připraven své prožitky, porozumívání a pochopení sdílet s dalšími čtenáři. Své pochopení textu porovnává s jeho společensky sdílenými interpretacemi, všímá si shod a přemýšlí o rozdílech. 5. Aplikace: Součástí čtenářské gramotnosti je schopnost využít čtení k seberozvoji i ke svému konání a zúročit četbu v dalším životě. (Srov. KOŠŤÁLOVÁ, 2010, s a ALTMANOVÁ, 2010, s. 7) Složky čtenářské gramotnosti, které můžeme sledovat a rozvíjet u žáků Čtenářská gramotnost zahrnuje velké množství činností a dovedností žáka, které potřebujeme rozvíjet cíleně a jednotlivě. Zatím asi nejpodrobnější popis těchto činností v české literatuře podala KOŠŤÁLOVÁ (2010, s ). Popis má sloužit spíše jako inspirace, není vyčerpávající. 1. Žák je k četbě motivovaný, četba patří mezi preferované činnosti 2. Žák se soustředí na četbu 3. Žák vyhledá v textu informace - odpovídá na otázky učitelky vyhledáním informace na jednom místě v textu (nižší úroveň), - odpovídá na otázky učitelky vyhledáním informací z různých míst textu a jejich sdružením v odpovědi (náročnější úroveň), - vyhledá informace v textu, který je zřetelně členěn a informace jsou graficky zvýrazněné (např. v učebnici), - vyhledá informace v autentickém textu (text stažený z internetu, z populárně naučného časopisu apod.), - hledá informace v textu samostatně nebo se spolužáky (bez vedení učitelkou) na základě činností, které proběhly před čtením (evokace), nebo pomocí nějaké k tomu určené metody (INSERT apod.), nebo podle toho, jaké informace potřebuje ke splnění úkolu, - žák se rozhoduje o tom, které informace jsou důležité, do jaké míry jsou důvěryhodné, které potřebují ověřit nebo doplnit, - vyhledává informace k určitému úkolu a účelu ve více zdrojích a slučuje je, - využívá získané informace. 4. Žák shrnuje - odliší důležité (hlavní) sdělení od dílčích informací vzhledem k cíli (účelu) čtení, - formuluje shrnutí vlastními slovy, zaměřuje se jen na podstatné, - dodrží při shrnutí logický sled informací nebo myšlenek, - formulace obsahuje klíčová slova ze shrnované pasáže, - při samostatné četbě delšího textu čas od času rekapituluje, co už přečetl, a tím si ověřuje porozumění (vyšší úroveň). 17

18 5. Žák si vyjasňuje při čtení - rozpozná, že slovu nebo myšlence nebo pasáži textu neporozuměl, - pozná, zda vyjasnění potřebuje, nebo může číst dál i bez něho, - význam neznámého slova vyjasňuje odvozením, rozložením, z kontextu (teprve když toto vyzkouší, ujistí se u spolužáka, u učitelky nebo ve zdroji slovníku apod.), - smysl nesrozumitelné myšlenky vyjasňuje vyslovením domněnek, odhadů (hypotéz) o smyslu, - domněnky, odhady (hypotézy) prozkoumává a využívá při tom vodítka v textu, svou dosavadní čtenářskou či životní zkušenost. 6. Žák si klade otázky k lepšímu porozumění textu - pokládá si různé druhy otázek jak otázky kontrolního typu, na které lze najít odpověď přímo v textu, tak otázky, na které v textu odpověď není, - otázky míří na širší souvislosti jdou za text (propojují čtený text s jinými texty, s myšlenkami a zkušenostmi čtenáře). 7. Žák předvídá - formuluje, jak se bude text dál vyvíjet (obsah, dějová linie), - předpovědi zdůvodňuje, a to vodítky z textu, svou čtenářskou nebo životní zkušeností, - odhaduje z obálky, žánru, jména autora, titulu, z ilustrací, zda se mu bude kniha líbit a zda si ji má vybrat k četbě. 8. Žák zachytí základní složky příběhu - převypráví příběh tak, že jeho vyprávění správně vystihuje místo, postavy, zápletku, rozuzlení (případně příběh zachytí obrázky ve správném pořadí, vytvoří osnovu přečteného příběhu, nakreslí mapu příběhu...), - odliší to, co o postavách říká příběh, od (své) interpretace (např. vyplní tabulku postav), - vystihne hlavní myšlenku příběhu, - vyjádří, jaké poučení si z textu pro sebe odnáší. 9. Žák vyvozuje, vysuzuje nebo posuzuje - odpovídá na otázky učitelky, na které v textu nelze přímo najít odpověď, a které ho nutí domýšlet, vyvozovat, hodnotit text apod. (na takové otázky nemusí existovat jediná správná odpověď), - i bez otázek formuluje závěry, které ho nad textem napadly, mohou to být i otázky, domněnky, hypotézy, hodnocení textu, - rozlišuje fikci od skutečnosti, - rozpozná přiznané autorovy záměry chtěl nás pobavit, informovat, přesvědčit, instruovat k něčemu, 18

19 - odhaduje zastřené autorovy záměry a svoje závěry zdůvodňuje, - odhaduje, jak textu budou (mohou) rozumět různí čtenáři (např. pomocí metody poslední slovo patří mně). 10. Žák hledá a nalézá souvislosti - rozpozná, jak to, o čem čte, souvisí s poznatky a zkušenostmi, které již má, případně jim odporuje, - rozpozná, jak to, o čem čte, souvisí s jinými texty, případně jim odporuje. 11. Žák vyjadřuje svou bezprostřední reakci na četbu - vyjadřuje, co ho při četbě napadá, jaké pocity se mu vybavují, co ho rozveselilo nebo rozesmutnilo, jaké obdobné příběhy nebo životní situace mu příběh připomíná apod. (vyjadřuje se ústně i písemně, např. formou podvojného deníku psaného průběžně, formou osobních záznamů z četby, čtenářských dopisů spolužákovi, učitelce, apod.; záznamy může mít shromážděné ve čtenářském portfoliu), - vyjadřuje, co se mu na textu líbí a proč a co se mu nelíbí a proč; vyjadřuje se tak i o žánrech, knihách určitého autora; tématech; určitých postupech; ilustracích; adaptacích literárních děl (ty porovnává s předlohou), - když vypráví o přečtené knize, činí tak se zaujetím, zprvu používá vyjadřování předvedeného učitelkou, postupně se vyjadřuje samostatně, neomezuje se na fráze, - pokud na četbu reaguje kresbou, vyjádří v ní nejen doslova to, co je v textu, ale své pocity z četby a reakci na ni. Z tohoto popisu složek čtenářské gramotnosti budeme vycházet při tvorbě a hodnocení testu porozumění žáků souvislému biblickému textu. Do našich testů porozumění biblickému textu (viz Příloha 2, Příloha 4 a Příloha 6) pochopitelně nezahrneme všechny uvedené činnosti (činnosti, které se vyskytují v testech, popisujeme v Příloha 3, Příloha 5 a Příloha 7), ale je vhodné si uvědomit celou jejich šíři. 2. Bible a biblické texty V této kapitole uvedeme základní informace o tom, co je to Bible, jak a kdy vznikala a jaké zahrnuje texty. Upřesníme, co budeme v naší práci označovat jako biblický text. Budeme se podrobně věnovat překladům biblických textů do češtiny, adaptacím biblických textů pro děti a mládež, textům volněji inspirovaným Biblí, a to především těm, z nichž čerpají ukázky současné čítanky pro 2. stupeň základní školy. Dále vymezíme, co budeme považovat za aluze biblických textů, které budeme sledovat při rozboru čítanek v oddíle

20 2.1 Bible Slvo bible pochází z řeckého ta biblia (plurál slova biblion: kniha). Název vznikl v dobách, kdy knih bylo málo a většina lidí znala jen tu jednu, totiž Bibli. Bible se také nazývá Písmo, Písmo svaté nebo Boží slovo. Na rozdíl od jiných knih dávného původu, např. Homérovy Odysseje, je Bible kniha neobyčejně rozmanitá. Vlastně to není kniha, ale sbírka mnoha knih, které vznikaly během doby delší než tisíc let. Nejde však o knihovnu obsahující různé, na sobě nezávislé knihy. Německý teolog N. Lohfink to vysvětluje tímto názorným příkladem: S jednotlivými biblickými knihami a s celou Biblí to není tak, jako když si nějaký učenec pořídí knihovnu, zařazuje do ní nové knihy a přitom pečlivě zanáší jejich jména do katalogu. Takové knihy sice stojí na polici vedle sebe, ale každá zůstává veličinou sama o sobě. Odejmutí či přidání nějaké knihy nijak nemění smysl či obsah ostatních. Dál vypovídají totéž co předtím, už dávno se staly definitivními. S biblickými knihami je tomu jinak. Vzájemně se doplňují, někdy i kritizují, tvoří jednotu vyššího řádu. Kánon Bible, ač je sbírkou knih, je zároveň jednou Knihou. Bible je jedinečná kniha, plná napínavých a zajímavých příběhů. Zároveň je ale víc než jen sbírkou příběhů. Středem příběhu Bible je Bůh a jeho jednání se světem a s člověkem. Bible začíná tím, jak Bůh stvořil nebe a zemi a dále vypráví o tom, jak Bůh jedná s člověkem, a to až do chvíle, kdy (Bůh) ukončí dějiny. Bible nevypráví tento příběh nezaujatě, tak jak by ho mohl vyprávět třeba historik. Bible zve ty, kteří slyší její poselství, aby na něj také odpověděli. (Srov. SOKOL, 1996, s. 5, 253; VLKOVÁ, 2004, s. 115) Bible má dvě hlavní části: Starý zákon a Nový zákon. Tyto dvě části odpovídají dvěma velkým etapám historie Božího lidu: první smlouvě uzavřené mezi Bohem a Izraelem na Sínaji a Nové smlouvě, která se definitivně naplnila v Ježíši Kristu. Křesťané nazývají první část Bible Starý zákon. Pro židy je to uzavřená kniha, kterou nazývají Tanach. Prostřednictvím Koránu na ni a na její etické učení odkazuje islám. Starý a Nový zákon jsou posvátnými texty křesťanských náboženství, i když různá vyznání a církve se mírně liší v tom, které knihy uznávají jako kanonické, tedy patřící do Bible. Posvátné texty představují pro věřící slovo Boží, které člověku otevírá smysl a cíl jeho života, jež mu dává naději a důvěru. 2.2 Biblické knihy Židovský Tanach obsahuje 39 knih, křesťanský Starý zákon obsahuje až 46 knih (navíc 7 knih deuterokanonických či apokryfních), které bývají řazeny do čtyř skupin: 1. Pentateuch: Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri, Deuteronomium. Těchto prvních pět knih Starého zákona se také nazývá hebrejským slovem Tóra čili Zákon, protože je v nich zapsán zákon Staré smlouvy. 20

Knihy. PS056 Bible pro děti kolektiv autorů. Bible svatá podle vydání Kralického z roku 1613. PS029 Bible v českých zemích Merell, Jan

Knihy. PS056 Bible pro děti kolektiv autorů. Bible svatá podle vydání Kralického z roku 1613. PS029 Bible v českých zemích Merell, Jan Stránka 1 z 6 Knihy Seznam knih žánru Písma svatá (150) Novinka!!! Číslo Rezerva Název Autor PS103 Bible dnes a pro nás - Nový zákon Ravik, Slavomír PS102 Bible dnes a pro nás Starý zákon Ravik, Slavomír

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Česká Lípa28. října 2707, příspěvková organizace www.skolalipa.cz

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Česká Lípa28. října 2707, příspěvková organizace www.skolalipa.cz Číslo projektu Číslo materiálu Název školy Dostupné z: Autor Tematická oblast -Sada 39 Téma Typ materiálu CZ.1.07/1.5.00/34.0880 VY_32_INOVACE_761_Bible_pwp Střední odborná škola a Střední odborné učiliště

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 9. ročník Zpracovala: Mgr. Marie Čámská Jazyková výchova spisovně vyslovuje běžně užívaná cizí slova samostatně pracuje s Pravidly českého

Více

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov Dodatek č.17 PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ROČNÍK: 8. ročník ČESKÝ JAZYK - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov - rozlišuje

Více

MENSA GYMNÁZIUM, o.p.s. TEMATICKÉ PLÁNY TEMATICKÝ PLÁN (ŠR 2014/15)

MENSA GYMNÁZIUM, o.p.s. TEMATICKÉ PLÁNY TEMATICKÝ PLÁN (ŠR 2014/15) TEMATICKÝ PLÁN (ŠR 2014/15) PŘEDMĚT Literatura TŘÍDA/SKUPINA VYUČUJÍCÍ ČASOVÁ DOTACE UČEBNICE (UČEB. MATERIÁLY) - ZÁKLADNÍ prima Mgr. Barbora Maxová 2hod/týden, 70hod/rok Literatura pro 1. ročník středních

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 8. ročník Zpracovala: Mgr. Marie Čámská Jazyková výchova spisovně vyslovuje běžně užívaná cizí slova umí spisovně vyslovit běžná cizí slova

Více

ROZVÍJENÍ ČTENÁŘSKÉ GRAMOTNOSTI KROK ZA KROKEM 1. 5. ročník základní školy program Místo pro život ÚVOD

ROZVÍJENÍ ČTENÁŘSKÉ GRAMOTNOSTI KROK ZA KROKEM 1. 5. ročník základní školy program Místo pro život ÚVOD ROZVÍJENÍ ČTENÁŘSKÉ GRAMOTNOSTI KROK ZA KROKEM 1. 5. ročník základní školy program Místo pro život CO JE ČTENÁŘSKÁ GRAMOTNOST ÚVOD Je to výbava člověka, která mu umožňuje zorientovat se v různých druzích

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: Číslo projektu: Název projektu školy: Šablona III/2: EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Výuka s ICT na SŠ obchodní České

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovacího předmět: Český jazyk a literatura, II. stupeň

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovacího předmět: Český jazyk a literatura, II. stupeň Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovacího předmět: Český jazyk a literatura, II. stupeň 1/Charakteristika vyučovacího předmětu a/ obsahové vymezení Vyučovací předmět Český jazyk vychází

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Jazyk a jazyková komunikace Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura má komplexní charakter a pro přehlednost je rozdělen do tří složek: Komunikační

Více

- 1 - Výstup Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy

- 1 - Výstup Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy - 1 - Vyučovací předmět : Český jazyk a literatura (komunikační a slohová výchova) Výstup Učivo Průřezová témata Mezipředmětové - odlišuje ve čteném nebo slyšeném textu fakta od názorů a hodnocení, ověřuje

Více

KOMPETENCE K UČENÍ UČITEL vede žáky k vizuálně obraznému vyjádření

KOMPETENCE K UČENÍ UČITEL vede žáky k vizuálně obraznému vyjádření 1.1.4. VÝTVARNÁ VÝCHOVA I.ST. ve znění dodatku č.11 - platný od 1.9.2009, č.25 - platný id 1.9.2010, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační

Více

Bible. Charlie Brackett

Bible. Charlie Brackett Bible Charlie Brackett BIBLE a. Bible 1. Jedinečná kniha a. Bible je nejúžasnější knihou celé historie. b. Nesčetné roky úsilí a péče vedly ke vzniku přesných opisů, uchování původního textu a kontrole

Více

ZÁVĚRY A DOPORUČENÍ PRO INOVACI ŠVP. A oddíl: Obecná analýza (výchovné a vzdělávací strategie) Tabulka TH2(A) Počet hodnocených ŠVP: 100

ZÁVĚRY A DOPORUČENÍ PRO INOVACI ŠVP. A oddíl: Obecná analýza (výchovné a vzdělávací strategie) Tabulka TH2(A) Počet hodnocených ŠVP: 100 ZÁVĚRY A DOPORUČENÍ PRO INOVACI ŠVP Celkovému prozkoumání a vyhodnocení bylo podrobeno 150 ŠVP ze Středočeského, Jihomoravského, Královehradeckého a Pardubického kraje. Při vyhodnocování ŠVP se však ukázalo,

Více

se bible P o můcka k učení se Bible z p a měti po celých knihách V e š k e r é P í s m o p o c h á z í z B o ž í h o D u c h a

se bible P o můcka k učení se Bible z p a měti po celých knihách V e š k e r é P í s m o p o c h á z í z B o ž í h o D u c h a D r. A n d r e w D a v i s se bible P o můcka k učení se Bible z p a měti po celých knihách V e š k e r é P í s m o p o c h á z í z B o ž í h o D u c h a An Approach to Extended Memorization of Scripture

Více

1.STAROVĚKÁ LITERATURA. A)Nejstarší písemné památky

1.STAROVĚKÁ LITERATURA. A)Nejstarší písemné památky 1.STAROVĚKÁ LITERATURA A)Nejstarší písemné památky LITERATURA PŘEDNÍHO VÝCHODU ve 4. tisíciletí př. Kr. (před Kristem) se v Mezopotámii objevuje písmo a s ním i psaná literatura (v povodí velkých řek Eufratu,

Více

Kultura obecné vymezení a dělení. Autor: Mgr. Václav Štěpař Vytvořeno: září 2012

Kultura obecné vymezení a dělení. Autor: Mgr. Václav Štěpař Vytvořeno: září 2012 Kultura obecné vymezení a dělení Autor: Mgr. Václav Štěpař Vytvořeno: září 2012 Křesťanství Autor: Mgr. Václav Štěpař Vytvořeno: listopad 2012 ANOTACE Kód DUMu: VY_6_INOVACE_3.ZSV.6 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0851

Více

Č. j.: ČŠIG-460/11-G21 Podpora rozvoje čtenářské gramotnosti v předškolním a základním vzdělávání únor 2011 Příloha č. 5

Č. j.: ČŠIG-460/11-G21 Podpora rozvoje čtenářské gramotnosti v předškolním a základním vzdělávání únor 2011 Příloha č. 5 Analýza strategických dokumentů (RVP PV a RVP ZV) vzhledem k výstupům dětí a žáků vztahujícím se k předčtenářským dovednostem a čtenářské gramotnosti Mateřské a základní školy, včetně nižších ročníků víceletého

Více

SEKCE IVU SDRUK. Činnost sekce

SEKCE IVU SDRUK. Činnost sekce SEKCE IVU SDRUK Činnost sekce INFORMAČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ UŽIVATELŮ záplava informací kritické myšlení celoživotní vzdělávání společnost znalostí INFORMAČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ UŽIVATELŮ 7. ročník konference Informační

Více

Výchovné a vzdělávací postupy vedoucí k utváření klíčových kompetencí:

Výchovné a vzdělávací postupy vedoucí k utváření klíčových kompetencí: Volitelný předmět KONVERZACE AJ Obecná charakteristika vyučovacího předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu: Vyučovací předmět Konverzace v anglickém jazyce vychází ze vzdělávacího oboru Cizí jazyk

Více

ZŠ, Praha 10, Brigádníků 14/510 ZÁVĚREČNÉ PRÁCE ŽÁKŮ DEVÁTÉHO ROČNÍKU

ZŠ, Praha 10, Brigádníků 14/510 ZÁVĚREČNÉ PRÁCE ŽÁKŮ DEVÁTÉHO ROČNÍKU ZŠ, Praha 10, Brigádníků 14/510 ZÁVĚREČNÉ PRÁCE ŽÁKŮ DEVÁTÉHO ROČNÍKU Předmět Předmět bude sloužit zejména k prohlubování zájmu žáků 9. tříd a rozvíjení dovedností týkajících se práce s textem, plnění

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 5. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas vymyslí

Více

I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE

I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení ve výchovně vzdělávacím procesu. Dobrá úroveň jazykové kultury

Více

VZDĚLÁVACÍ OBLAST - JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE VZDĚLÁVACÍ OBOR - ČESKÝ JAZYK A LITERATURA

VZDĚLÁVACÍ OBLAST - JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE VZDĚLÁVACÍ OBOR - ČESKÝ JAZYK A LITERATURA VZDĚLÁVACÍ OBLAST - JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE VZDĚLÁVACÍ OBOR - ČESKÝ JAZYK A LITERATURA VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ČTENÁŘSKÁ GRAMOTNOST Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení

Více

METODIKA K ANALÝZE ŠVP

METODIKA K ANALÝZE ŠVP METODIKA K ANALÝZE ŠVP I ÚVOD Pro hodnocení ŠVP z hlediska podpory rozvoje čtenářské gramotnosti byl pracovní skupinou PedF UK 1 vytvořen základní nástroj hodnocení, který vychází z definice pojmu čtenářská

Více

4.9.40. Psychologie MEDIÁLNÍ VÝCHOVA. Média a mediální produkce VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH

4.9.40. Psychologie MEDIÁLNÍ VÝCHOVA. Média a mediální produkce VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH 4.9.40. Psychologie Dvouletý volitelný předmět PSYCHOLOGIE (pro 3. ročník, septima) navazuje na základní okruhy probírané v hodinách ZSV. Zaměřuje se na rozšíření poznatků jak teoretických psychologických

Více

Itálie Dotazník pro učitele VŠ připravující budoucí učitele cizích jazyků Zpracování údajů

Itálie Dotazník pro učitele VŠ připravující budoucí učitele cizích jazyků Zpracování údajů Itálie Dotazník pro učitele VŠ připravující budoucí učitele cizích jazyků Zpracování údajů O Vás 1. Dotazník vyplnilo sedm vysokoškolských pedagogů připravujících budoucí učitele cizích jazyků. 2. Šest

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 4. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas čte s porozuměním

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu

Charakteristika vyučovacího předmětu Seminář k odborné práci Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět je zařazen jako podpůrný předmět při zpracování odborné práce BOČ (Botičská odborná činnost). Studenti získají kompetence

Více

Bible z řeckého výrazu /τὰ βιβλíα -ta biblia/ neboli knihy,svitky. Papýrusové svitky se vyráběly ve starověkém fénickém městě. zvaném Byblos,které se

Bible z řeckého výrazu /τὰ βιβλíα -ta biblia/ neboli knihy,svitky. Papýrusové svitky se vyráběly ve starověkém fénickém městě. zvaném Byblos,které se BIBLE Bible z řeckého výrazu /τὰ βιβλíα -ta biblia/ neboli knihy,svitky. Papýrusové svitky se vyráběly ve starověkém fénickém městě. zvaném Byblos,které se na tuto výrobu specializovalo. Další označení

Více

Ročník V. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed.

Ročník V. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed. Komunikační a slohová výchova Praktické a věcné čtení Praktické a věcné naslouchání Základy mluveného projevu Pozdrav, oslovení, omluva, prosba, vzkaz, zpráva, oznámení, vyprávění, dialog, mimika, gesta

Více

Bible. 1. schůzka. - Hledání v Bibli podle názvu, kapitoly a verše o

Bible. 1. schůzka. - Hledání v Bibli podle názvu, kapitoly a verše o Bible Disciplína devítiboje o Bibli vás uvede do poznávání úžasného Pána Boha, Jeho slov a zajímavých příběhů božího lidu. Také vám dá základní poznání této knihy a jejích částí. A jako vítaný bonus vám

Více

Předškolní a mimoškolní pedagogika Odborné předměty Výchova a vzdělávání Metody výchovy a vzdělávání

Předškolní a mimoškolní pedagogika Odborné předměty Výchova a vzdělávání Metody výchovy a vzdělávání VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 10, S 17 JMÉNO AUTORA: DATUM VYTVOŘENÍ: 9.2. 2013 PRO ROČNÍK: OBORU: VZDĚLÁVACÍ OBLAST. TEMATICKÝ OKRUH: Bc. Blažena Nováková 1. ročník Předškolní a mimoškolní pedagogika

Více

Zásady zpracování vědecké práce

Zásady zpracování vědecké práce Zásady zpracování vědecké práce Kontakt: Doc. Hana Čížková Katedra biologických disciplín ZF JU Na Zlaté stoce 10, 1. patro č. 203 hcizkova@zf.jcu.cz Pro 2. ročník BOZO, PÚPN, LS 2011 1. Úvod 1.1 Co je

Více

Výsledky vzdělávání ve ČG

Výsledky vzdělávání ve ČG Výsledky vzdělávání ve ČG Co je výsledkem vzdělávání v ČG? Přemýšlivý a nezávislý celoživotní čtenář Jak poznáme přemýšlivého a nezávislého celoživotního čtenáře? (1) Má pozitivní prožitky spojené s četbou

Více

Ročník II. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed.

Ročník II. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed. Jazyková výchova Zvuková stránka jazyka-sluch, rozlišení hlásek, výslovnost samohlásek, souhlásek a souhláskových skupin. Modelace souvislé řeči/tempo, intonace, přízvuk/ Hláska, slabika, slovo, věta,

Více

Cesta do školy. PhDr.FilipRoubíček,Ph.D.,Praha

Cesta do školy. PhDr.FilipRoubíček,Ph.D.,Praha PhDr.FilipRoubíček,Ph.D.,Praha Obor RVP ZV: Ročník: Časový rámec: (tematický okruh: závislosti, vztahy a práce s daty) 4. 7. ročník ZŠ a odpovídající ročníky víceletých gymnázií 45 60 minut METODIKA MATERIÁL

Více

Standardy ČJ - 2.stupeň - přehled

Standardy ČJ - 2.stupeň - přehled Standardy ČJ - 2.stupeň - přehled ČJL-9-1-01 Žák odlišuje ve čteném nebo slyšeném textu fakta od názorů a hodnocení, ověřuje fakta pomocí otázek nebo porovnáváním s dostupnými informačními zdroji - 9.r.

Více

ŠVP Gymnázium Jeseník Český jazyk a literatura prima 1/5

ŠVP Gymnázium Jeseník Český jazyk a literatura prima 1/5 ŠVP Gymnázium Jeseník Český jazyk a literatura prima 1/5 JAZYKOVÁ VÝCHOVA žák rozlišuje spisovný jazyk, nářečí a obecnou češtinu a zdůvodní jejich užití samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu,

Více

RVP ŠVP UČIVO - samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu, se Slovníkem spisovné češtiny a s dalšími slovníky a příručkami

RVP ŠVP UČIVO - samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu, se Slovníkem spisovné češtiny a s dalšími slovníky a příručkami DODATEK č. 27 PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ROČNÍK: 9. ročník ČESKÝ JAZYK - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov, rozpoznává

Více

ROZVÍJENÍ ČTENÁŘSKÉ GRAMOTNOSTI NA ZÁKLADNÍ ŠKOLE Lauderovy školy, Praha

ROZVÍJENÍ ČTENÁŘSKÉ GRAMOTNOSTI NA ZÁKLADNÍ ŠKOLE Lauderovy školy, Praha ROZVÍJENÍ ČTENÁŘSKÉ GRAMOTNOSTI NA ZÁKLADNÍ ŠKOLE Lauderovy školy, Praha Náš předpoklad Výuka čtenářské gramotnosti je plnohodnotným vzdělávacím cílem běţné výuky. Škola obvykle určitou úroveň čtenářské

Více

Absolventská a bakalářská práce

Absolventská a bakalářská práce Absolventská a bakalářská práce Smysl absolventské práce aneb co mám ukázat, že umím Rozšířit vědomosti, akademické i praktické schopnosti a dovednosti Samostatná práce s literaturou a citacemi Vytvoření

Více

Příloha č. 1 ke Školnímu vzdělávacímu programu základního vzdělávání pro žáky s mentálním postižením a poruchami komunikace

Příloha č. 1 ke Školnímu vzdělávacímu programu základního vzdělávání pro žáky s mentálním postižením a poruchami komunikace Logopedická základní škola, Měcholupy 1, příspěvková organizace Příloha č. 1 ke Školnímu vzdělávacímu programu základního vzdělávání pro žáky s mentálním postižením a poruchami komunikace Měcholupy 1.

Více

Konverzace v anglickém jazyce

Konverzace v anglickém jazyce VZDĚLÁVACÍ OBLAST: VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk Konverzace v anglickém jazyce Konverzace v anglickém jazyce je volitelný vyučovací

Více

Část D. 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Část D. 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Část D Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání VÚP Praha 2005 Část D 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Za žáky se speciálními vzdělávacími potřebami jsou považováni žáci

Více

Písemná komunikace. PhDr. Libuše Machačová Vědecká knihovna v Olomouci

Písemná komunikace. PhDr. Libuše Machačová Vědecká knihovna v Olomouci Písemná komunikace PhDr. Libuše Machačová Vědecká knihovna v Olomouci Písemná komunikace - 1 Komunikační proces probíhající ve společnosti písemné dorozumívání mezi lidmi. Budeme se zabývat především písemnou

Více

Charakteristika předmětu Anglický jazyk

Charakteristika předmětu Anglický jazyk Charakteristika předmětu Anglický jazyk Vyučovací předmět Anglický jazyk se vyučuje jako samostatný předmět s časovou dotací: Ve 3. 5. ročníku 3 hodiny týdně Výuka je vedena od počátečního vybudování si

Více

Příklad dobré praxe XXI

Příklad dobré praxe XXI Projekt Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v oblasti kariérového poradenství CZ 1.07/1.3.00/08.0181 Příklad dobré praxe XXI pro průřezové téma Člověk a svět práce Ing. Iva Černá 2010

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Benešov, Dukelská 1818. Dukelská 1818, 256 01 Benešov. Identifikátor školy: 600 041 956

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Benešov, Dukelská 1818. Dukelská 1818, 256 01 Benešov. Identifikátor školy: 600 041 956 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Benešov, Dukelská 1818 Dukelská 1818, 256 01 Benešov Identifikátor školy: 600 041 956 Termín konání inspekce: 15. červen 2006

Více

PILOTNÍ OVĚŘOVÁNÍ v aktivitě Ekonomická gramotnost

PILOTNÍ OVĚŘOVÁNÍ v aktivitě Ekonomická gramotnost PILOTNÍ OVĚŘOVÁNÍ v aktivitě Ekonomická gramotnost 1. Úvod V souladu s aktivitami projektu byl výukový modul Ekonomická gramotnost pilotně ověřen na primární (děti) i sekundární (pedagogové) cílové skupině.

Více

Odpovědět na výzvy své doby

Odpovědět na výzvy své doby Odpovědět na výzvy své doby Scénář s podněty ke katechezi mladých a dospělých věřících Určení programu: Program je vhodný pro mladé a dospělé lidi. Lze ho zařadit jako tematický blok do programu systematické

Více

4. Francouzský jazyk

4. Francouzský jazyk 4. Francouzský jazyk 62 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Vyučovací předmět: Francouzský jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího

Více

JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE (ČESKÝ JAZYK, CIZÍ JAZYK, DALŠÍ CIZÍ)

JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE (ČESKÝ JAZYK, CIZÍ JAZYK, DALŠÍ CIZÍ) 5. Učební osnovy 5.1. Jazyk a jazyková komunikace 5.1.3 Německý jazyk Blok předmětů: Název předmětu: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE (ČESKÝ JAZYK, CIZÍ JAZYK, DALŠÍ CIZÍ) Další cizí jazyk - NECKÝ JAZYK Charakteristika

Více

Německý jazyk (rozšířená výuka cizích jazyků)

Německý jazyk (rozšířená výuka cizích jazyků) Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Další cizí jazyk Německý jazyk (rozšířená výuka cizích jazyků) 6. 9. ročník 3 hodiny týdně třídy, jazykové

Více

Předmět: Český jazyk a literatura

Předmět: Český jazyk a literatura Komunikační a slohová výchova 1 odlišuje ve čteném nebo slyšeném textu fakta od názorů a hodnocení, ověřuje fakta pomocí otázek nebo porovnáváním s dostupnými informačními zdroji 15 využívá znalostí o

Více

DOTAZNÍK PRO URČENÍ UČEBNÍHO STYLU

DOTAZNÍK PRO URČENÍ UČEBNÍHO STYLU DOTAZNÍK PRO URČENÍ UČEBNÍHO STYLU Projekt MOTIVALUE Jméno: Třida: Pokyny Prosím vyplňte vaše celé jméno. Vaše jméno bude vytištěno na informačním listu s výsledky. U každé ze 44 otázek vyberte a nebo

Více

6.1 I.stupeň. Vzdělávací oblast: Cizí jazyk 6.1.2. Vyučovací předmět: ANGLICKÝ JAZYK. Charakteristika vyučovacího předmětu 1.

6.1 I.stupeň. Vzdělávací oblast: Cizí jazyk 6.1.2. Vyučovací předmět: ANGLICKÝ JAZYK. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. 6.1 I.stupeň Vzdělávací oblast: Cizí jazyk 6.1.2. Vyučovací předmět: ANGLICKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň Anglický jazyk je důležitý cizí jazyk. Přispívá k chápání a objevování

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Anglický jazyk 3. období 8. ročník učebnice Project 3 třetí edice - pracovní sešit Project 3 třetí edice Očekávané výstupy předmětu POSLECH S POROZUMĚNÍM

Více

pro tento předmět nejsou v RVP závazné výstupy, uvádíme pouze ŠVP výstupy

pro tento předmět nejsou v RVP závazné výstupy, uvádíme pouze ŠVP výstupy ČESKÝ JAZYK JINAK - Předmět se bude vyučovat pouze v 9.ročníku ve školním roce 2013/14 (po té bude předmět zrušen, byl nabízen jako ekvivalent k druhému cizímu jazyku) Charakteristika vyučovacího předmětu

Více

Gerlinde Baumann. Bible

Gerlinde Baumann. Bible Gerlinde Baumann Bible O knize Bible je bestseller. Ale kdo ji četl? Jak je to vlastně s Knihou knih? Kdo ji napsal? Písmo svaté a slovo Boží co to znamená? Hovoří Bible bezprostředně ke každému člověku,

Více

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU Autor: Mgr. Lukáš Boček Datum: 5.10.2012 Ročník: kvinta Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Tematický okruh: Literární komunikace

Více

Zpráva pro školu z evaluačního nástroje Strategie učení se cizímu jazyku

Zpráva pro školu z evaluačního nástroje Strategie učení se cizímu jazyku Zpráva pro školu z evaluačního nástroje Strategie učení se cizímu jazyku Škola Gymnázium Datum 12. 2011 22. 02. 2011 Jana 3. OA3 Němčina 22. 02. 2011 Jana 4. OA4 Němčina 22. 02. 2011 Marie 3. OA3 Němčina

Více

Rozvíjení rozumových dovedností (uvažovat a kriticky myslet) krok za krokem

Rozvíjení rozumových dovedností (uvažovat a kriticky myslet) krok za krokem Rozvíjení rozumových dovedností (uvažovat a kriticky myslet) krok za krokem 1. 5. ročník základní školy program Místo pro život 1. krok ÚROVEŇ 1 Dovednosti potřebné pro práci s informacemi Nalézt informace

Více

Příloha č. 13 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 13 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Rozlišuje jazykové útvary. jazyk a jeho útvary Chápe vhodnost volby jazykových prostředků obecné poučení o jazyce spisovný jazyk 6. září MV- chování podporující dobré K- komunikace v různých situacích

Více

UČEBNÍ OSNOVY. 1 Seminář z pracovního práva v anglickém jazyce. Charakteristika předmětu

UČEBNÍ OSNOVY. 1 Seminář z pracovního práva v anglickém jazyce. Charakteristika předmětu UČEBNÍ OSNOVY 1 Seminář z pracovního práva v anglickém jazyce Charakteristika předmětu (Industrial Law) Obsahové, časové a organizační vymezení Předmět Seminář z pracovního práva v anglickém jazyce do

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24 Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Anglický jazyk rozšířená výuka 1. stupeň Výuka je zaměřena převážně

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. Střední škola hospodářská a lesnická, Frýdlant, Bělíkova 1387, příspěvková organizace Název modulu Český jazyk a literatura Kód modulu Čj-M-2/1-3 Délka modulu 99 hodin Platnost 1.09.2010 Typ modulu povinný

Více

UČITELSTVÍ PRO 3. STUPEŇ SŠ ČESKÝ JAZYK A LITERATURA. O b s a h

UČITELSTVÍ PRO 3. STUPEŇ SŠ ČESKÝ JAZYK A LITERATURA. O b s a h UČITELSTVÍ PRO 3. STUPEŇ SŠ ČESKÝ JAZYK A LITERATURA O b s a h DIDAKTIKA ČESKÉHO JAZYKA A LITERATURY 1 2 DIDAKTIKA ČESKÉHO JAZYKA A LITERATURY 2 4 PRŮBĚŽNÁ PEDAGOGICKÁ PRAXE 6 PRŮBĚŽNÁ PEDAGOGICKÁ PRAXE

Více

Strategie pro naplnění klíčových kompetencí v 3. 5. ročníku

Strategie pro naplnění klíčových kompetencí v 3. 5. ročníku Cizí jazyk Charakteristika předmětu V rámci povinné výuky prvního cizího jazyka je žákům nabízena výuka anglického nebo německého jazyka. Cizí jazyk je vyučován ve třetím až devátém ročníku v tříhodinové

Více

Francouzský jazyk. Náměty jeu de role skupinová práce jazykové hry domácí úkoly práce s časopisy

Francouzský jazyk. Náměty jeu de role skupinová práce jazykové hry domácí úkoly práce s časopisy Francouzský jazyk ročník TÉMA VÝSTUP G5 Tematické okruhy rodina škola místo, kde žije bydlení volný čas a zájmová činnost jídlo oblékání nákupy některé svátky, tradice příroda cizí země omluva a reakce

Více

Přijímací řízení zohledňující specifika nekvalifikovaných učitelů s dlouhodobou praxí (metodika)

Přijímací řízení zohledňující specifika nekvalifikovaných učitelů s dlouhodobou praxí (metodika) Přijímací řízení zohledňující specifika nekvalifikovaných učitelů s dlouhodobou praxí (metodika) Studijní program Učitelství pro základní školy, Učitelství pro střední školy (navazující magisterské studium,

Více

Aktuální změny v didaktickém testu z češtiny 2015

Aktuální změny v didaktickém testu z češtiny 2015 Aktuální změny v didaktickém testu z češtiny 2015 PhDr. Dana Brdková Lektorka Bankovní akademie a VŠFS Pro použití v rámci projektu ematurity Jak je sestaven didaktický test? Didaktický test obsahuje 10

Více

Starověká mimoevropská literatura

Starověká mimoevropská literatura Starověká mimoevropská literatura Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.1094 Číslo a název šablony klíčové aktivity: Identifikátor: Škola: Předmět: Tematická oblast: Název: I/2 Inovace a zkvalitnění výuky

Více

na trhu práce (přednáška pro gymnázia) KIT PEF CZU - Vladimír Očenášek

na trhu práce (přednáška pro gymnázia) KIT PEF CZU - Vladimír Očenášek na trhu práce (přednáška pro gymnázia) 1 položme si pár otázek... předvídáme měnící se kvalifikační potřeby? (co bude za 5, 10, 15 let...) jsou propojeny znalosti, dovednosti a kompetence (žáků, studentů,

Více

EU peníze školám. Základní škola Jablunkov, Lesní 190, příspěvková organizace. Žadatel projektu: 2 834 891Kč

EU peníze školám. Základní škola Jablunkov, Lesní 190, příspěvková organizace. Žadatel projektu: 2 834 891Kč Základní škola Jablunkov, Lesní 190, příspěvková organizace P R O J E K T O V Ý Z Á M Ě R EU peníze školám Žadatel projektu: Název projektu: Název operačního programu: Prioritní osa programu: Název oblasti

Více

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060 5.1.4 FRANCOUZSKÝ JAZYK 5.1.4.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Francouzský jazyk vychází ze vzdělávacího obsahu vzdělávacího oboru Další cizí jazyk. Ruský jazyk je předmět nabízený

Více

DIGITÁLNÍ ARCHIV VZDĚLÁVACÍCH MATERIÁLŮ

DIGITÁLNÍ ARCHIV VZDĚLÁVACÍCH MATERIÁLŮ DIGITÁLNÍ ARCHIV VZDĚLÁVACÍCH MATERIÁLŮ Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast CZ.1.07/1.5.00/34.0963 II/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační

Více

Handicap není překážkou ve vzdělávání

Handicap není překážkou ve vzdělávání Handicap není překážkou ve vzdělávání Název modulu Typ modulu Délka modulu (počet hodin) Tvořivé psaní výukový 21 hodin Platnost modulu (datum, od kterého modul platí) 1.10.2011 - schopnost psát a číst

Více

LITERÁRNĚ DRAMATICKÝ OBOR

LITERÁRNĚ DRAMATICKÝ OBOR ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV LITERÁRNĚ DRAMATICKÝ OBOR Tento dokument obsahuje pouze vybrané kapitoly z kompletního školního vzdělávacího programu a slouží pouze k informovanosti

Více

Klíčové kompetence. Jako jeden z nosných prvků reformy

Klíčové kompetence. Jako jeden z nosných prvků reformy Jako jeden z nosných prvků reformy Klíčové kompetence Podle Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání má základní vzdělávání žákům pomoci utvářet a postupně rozvíjet klíčové kompetence. Pojem

Více

5.3.1. Informatika pro 2. stupeň

5.3.1. Informatika pro 2. stupeň 5.3.1. Informatika pro 2. stupeň Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Informační a komunikační technologie umožňuje všem žákům dosáhnout základní úrovně informační gramotnosti - získat

Více

Literární a slohová výchova, komunikace

Literární a slohová výchova, komunikace Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Literatura (LIT) Literární a slohová výchova, komunikace Tercie 2 hodiny týdně Dataprojektor Literární výchova I Čte s porozuměním Shromáždí a zapíše co nejvíc

Více

český jazyk a literatura

český jazyk a literatura 1 český jazyk a literatura český jazyk a literatura Učivo Praktické čtení - pozorné, plynulé, přiměřeně rychlé, čtení hlasité i tiché, s porozuměním Zdokonalování techniky čtení Porozumění přiměřeným textům

Více

Předmět: Český jazyk a literatura

Předmět: Český jazyk a literatura 21. sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří krátký mluvený nebo písemný projev s dodržením časové posloupnosti 30. porovnává významy slov, zvláště slova stejného nebo podobného významu a slova

Více

2.STŘEDOVĚKÁ LITERATURA

2.STŘEDOVĚKÁ LITERATURA 2.STŘEDOVĚKÁ LITERATURA C)Počátky našeho písemnictví 1)Písemnictví staroslověnské (pol. 9.století Velká Morava) C) POČÁTKY NAŠEHO PÍSEMNICTVÍ (polovina 9.století- počátek 15.století) 1)Písemnictví staroslověnské

Více

VÝTVARNÁ KULTURA. 7. Křesťanství II. 9-Výtvarná kultura. Vytvořil: Lenka Tichá. www.isspolygr.cz. DUM číslo: 7 Křesťanství II.

VÝTVARNÁ KULTURA. 7. Křesťanství II. 9-Výtvarná kultura. Vytvořil: Lenka Tichá. www.isspolygr.cz. DUM číslo: 7 Křesťanství II. VÝTVARNÁ KULTURA 7. www.isspolygr.cz Vytvořil: Lenka Tichá Strana: 1 Škola Ročník Název projektu Číslo projektu Číslo a název šablony Autor Tematická oblast Název DUM 1. ročník (SOŠ, SOU) Interaktivní

Více

Učebnice Project 1 třetí edice, pracovní sešit Project 1 třetí edice. Učebnice Project 2 třetí edice, pracovní sešit Project 2 třetí edice

Učebnice Project 1 třetí edice, pracovní sešit Project 1 třetí edice. Učebnice Project 2 třetí edice, pracovní sešit Project 2 třetí edice Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Očekávané výstupy předmětu POSLECH S POROZUMĚNÍM žák Anglický jazyk 3. období 6. ročník Učebnice Project 1 třetí edice, pracovní sešit Project 1 třetí edice

Více

MENSA GYMNÁZIUM, o.p.s. TEMATICKÉ PLÁNY TEMATICKÝ PLÁN (ŠR 2014/15)

MENSA GYMNÁZIUM, o.p.s. TEMATICKÉ PLÁNY TEMATICKÝ PLÁN (ŠR 2014/15) TEMATICKÝ PLÁN (ŠR 2014/15) PŘEDMĚT Český jazyk TŘÍDA/SKUPINA VYUČUJÍCÍ ČASOVÁ DOTACE UČEBNICE (UČEB. MATERIÁLY) - ZÁKLADNÍ POZN. (UČEBNÍ MATERIÁLY DOPLŇKOVÉ aj.) sekunda Mgr. Barbora Maxová 2hod/týden,

Více

6.2. II.stupeň. Vzdělávací oblast: 6.2.1. Vyučovací předmět: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA. Charakteristika vyučovacího předmětu 2.

6.2. II.stupeň. Vzdělávací oblast: 6.2.1. Vyučovací předmět: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. 6.2. II.stupeň Vzdělávací oblast: 6.2.1. Vyučovací předmět: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Dovednosti získané ve vzdělávacím oboru Český jazyk a literatura jsou

Více

Český jazyk komunikační a slohová výchova, 6. ročník

Český jazyk komunikační a slohová výchova, 6. ročník Český jazyk komunikační a slohová výchova, 6. ročník Odlišuje ve čteném nebo slyšeném textu fakta od názorů a hodnocení, ověřuje fakta pomocí otázek nebo porovnáváním s dostupnými informačními zdroji.

Více

DATUM VYTVOŘENÍ: 10.9. 2012

DATUM VYTVOŘENÍ: 10.9. 2012 VÝUKOVÝ MATERIÁL: JMÉNO AUTORA: DATUM VYTVOŘENÍ: 10.9. 2012 PRO ROČNÍK: OBORU: VZDĚLÁVACÍ OBLAST. TEMATICKÝ OKRUH: TÉMA: VY_32_INOVACE_ DUM - 6, S7 Bc. Blažena Nováková 1. ročník Studijního maturitního

Více

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU INFORMATIKA (4 leté studium)

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU INFORMATIKA (4 leté studium) CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU INFORMATIKA (4 leté studium) 1. Obsahové vymezení Hlavním cílem předmětu je umožnit všem žákům dosažení pokročilé úrovně informační gramotnosti získat dovednosti v ovládání výpočetní

Více

ČTENÁŘSKÁ GRAMOTNOST ČESKÝCH ŽÁKŮ V MEZINÁRODNÍM SROVNÁNÍ

ČTENÁŘSKÁ GRAMOTNOST ČESKÝCH ŽÁKŮ V MEZINÁRODNÍM SROVNÁNÍ ČTENÁŘSKÁ GRAMOTNOST ČESKÝCH ŽÁKŮ V MEZINÁRODNÍM SROVNÁNÍ Josef Basl, Ústav pro informace ve vzdělávání Praha Čtenářská gramotnost žáků v České republice byla dosud zjišťována v rámci dvou mezinárodních

Více

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Název: KŘESŤANSTVÍ Autor: Horáková Ladislava Předmět: Dějepis Třída: 6.ročník Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Ověření: 10.5. a 16.5.2012 v 6.A a 6.B Metodické poznámky: prezentace je určena pro 6. ročník

Více

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk)

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Cizí jazyk Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Charakteristika vyučovacího předmětu Další cizí jazyk je doplňující vzdělávací obor, jehož obsah je doplňující a rozšiřující. Konkrétním

Více

1. KRITÉRIA HODNOCENÍ ZKOUŠEK A DÍLČÍCH ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY

1. KRITÉRIA HODNOCENÍ ZKOUŠEK A DÍLČÍCH ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY V Praze dne 11. března 2015 Č. j.: MSMT-6626/2015-1 SDĚLENÍ V souladu s 22, odst. 1 vyhlášky č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění

Více

PEDAGOGICKOPSYCHOLOGICKÁ DIAGNOSTIKA

PEDAGOGICKOPSYCHOLOGICKÁ DIAGNOSTIKA PEDAGOGICKOPSYCHOLOGICKÁ DIAGNOSTIKA Pedagogickopsychologická diagnostika je učitelův nástroj poznání podmínek, průběhu a výsledků řízeného procesu. Snaží se o poznání příčin, které učiteli umožní na základě

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Anglický jazyk Ročník: 9. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy.

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Anglický jazyk Ročník: 9. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy. - pozdraví a představí se; - popíše povolání a dotáže se na ně (interview); - čte inzerát nabídky práce; - sestaví žádost o práci (formální dopis); - vybídne druhé, aby něco udělali; - čte článek v časopise;

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk (časová dotace 3 hodiny týdně)

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk (časová dotace 3 hodiny týdně) Ročník: 7. Poznámky: Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk (časová dotace 3 hodiny týdně) ŽÁK: umí, rozumí a ovládá slovní zásobu každého tématu je schopen samostatně vytvořit složitější

Více

Základní principy křesťanství

Základní principy křesťanství STUDIJNÍ PRACOVNÍ SEŠIT PRO UČITELE A STUDENTY Základní principy křesťanství ZÁKLADNÍ BIBLICKÉ NAUKY (I) autor ROBERT HARKRIDER MLUVÍ, KDE MLUVÍ BIBLE A MLČÍ, KDE MLČÍ BIBLE TÉMA BIBLE OBECNÉ INFORMACE

Více