Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download ""

Transkript

1 1 1. Úvod do Písma Bibli tvoří velký počet původně samostatných knih, které mají vlastní název. Jejich rozsah je nestejný - od velkého (např. IZ) po velmi malý (např. 2, a 3. Jan). Některé vznikly najednou jako ucelené vyprávění (Rút), jiné vznikaly postupně a obsahují samostatné literární jednotky (např. Žalmy). Bible je tedy sbírkou knih, resp. sbírkou sbírek. SZ je sbírkou náboženských literárních památek z doby od 13. stol. do 1. stol. př. Kr., NZ je sbírkou knih a listů z 2. pol. 1. stol. n. l. Bible je knihou historickou a doktrinální, tj. zachycuje dějiny (ovšem z určitého zorného úhlu) i obsahuje "učení". Jinak řečeno, obsahuje sebesdílení Boží, kterým se Bůh odhaluje lidem ve svých činech a slovech. Bible nám podává dějiny spásy, postupný rozvoj Božího plánu vykoupení v rámci dvou Zákonů (Úmluv). Poučuje nás o tom, co musíme vědět o Bohu a o člověku, i o tom, jak máme jednat, abychom byli milými Bohu. Bible obsahuje slovo Boží. Přesto je to i kniha lidská, která jako taková podléhá všem osudům lidských knih - až najeden: neobsahuje v oboru svých výpovědí mylné sdělení. To ovšem neznamená, že vše, o čem se v ní píše, se stalo tak, jak je v ní napsáno. Bible je kniha univerzální, přesto nepřestává být knihou, která vznikala v konkrétní historické situaci: nese pečeť svého původu, je to semitská literatura. Semité a východní národy vůbec mají odlišný přístup k životu, než máme my - mají tedy i odlišný způsob vyjadřování, sdělování různých skutečností apod. To je třeba mít na mysli, když bereme do ruky bibli. K bibli je možné mít dvojí přístup: asketický a odborný (vědecký). Pro křesťana je v praktickém životě důležitější ten první, tj. přístup, kterým hledá člověk Boží slovo do své osobní konkrétní situace. Ovšem církvi bylo svěřeno právo a moc toto sdělování se Boží závazně vykládat. K tomu, aby to mohla dělat, musí vědět, co chtěl Bůh prostřednictvím pisatele opravdu říci. To znamená rozpoznat pravý smysl textu: a po něm pátrá pomocí rozboru biblického textu. Vědecký přístup k Písmu pomáhá objasnit slovo Boží a hlouběji mu porozumět. 1.1 Jazyky bible Bible byla sepsána v hebrejštině, aramejštině a řečtině. Hebrejština patří k západním semitským jazykům. Při obsazování Kanaánu převzali Izraelité jazyk původního obyvatelstva. Většina starozákonních knih byla napsána v hebrejštině. Ale již v posledních letech př. Kr. přestala být hebrejština obecně srozumitelnou řečí, stávala se řečí učenců. Lid hovořil jazykem zvaným aramejština. V době Kristově byla aramejština hovorovou řečí. I NZ spisy prozrazují vliv aramejštiny. Třetím biblickým jazykem je řečtina. Její vstup mezi biblické jazyky souvisí s rozptýlením Židů mimo Palestinu (židovské diaspory). V celé říši Alexandra Velikého a jeho nástupců, ba i v době římské nadvlády se mluvilo řecky. Pro potřeby Židů v Alexandrii vznikl překlad SZ, tzv. Septuaginta (LXX) a zároveň v té době vznikly i některé další knihy SZ psané řecky (např. kniha Moudrosti, 2. kniha Makabejská). V řečtině byly také sepsány všechny knihy NZ (možná s výjimkou původního textu Matoušova evangelia, jež bylo snad psáno aramejsky a vzápětí přeloženo do řečtiny). NZ knihy byly až na list Židům napsány v řečtině hovorové, lidové, tzv. koiné. Novozákonní texty nesou dále stopy hebrejštiny a aramejštiny. 1.2 Kánon knih Písma SZ se obvykle dělí na knihy historické, naučné a prorocké. Historické knihy: 5 knih Mojžíšových, Josue, Soudců, 1, 2 Samuelova, 1, 2 Královská (10.-6.stol.), 1, 2 Kronik /Paralipomenon/ (kolem r. 400), Rút (4. stol.), Ezdráš, Nehemiáš (kolem r. 400), Tobiáš (2. stol.), Judit (poč. 1. stol.), Ester (2. stol.), 1, 2 Makabejská (2. pol. 2. stol.). Naučné knihy: Job (5. stol.), Žalmy ( stol.), Přísloví (8.-4. stol.), Kazatel (3. stol.) Velepíseň (4. stol.), Moudrosti (kolem r. 50), Sirachovcova (2. stol.). Prorocké knihy: Isaiáš (6. stol.), Jeremiáš (7.-6. stol.), Baruch (6.-2. stol.), Ezechiel (6. stol.), Daniel (2. stol.),

2 2 12 malých proroků: Ozeáš, Joel, Amos, Abdiáš, Jonáš, Micheáš, Nahum, Habakuk, Sofoniáš, Ageus, Zachariáš, Malachiáš. Židé sami dělili SZ na Tóru (Pentateuch, tj. 5. knih Mojžíšových), Proroky (Jozue, Soudců, 1, 2 Sam, 1, 2 Král, a tzv. posteriorss: Isaiáš, Jeremiáš, Ezechiel, a 12 malých proroků) a Spisy (Žalmy, Přísloví, Job, Velepíseň, Rút, Pláč Jeremiášův, Kazatel, Ester, Daniel, Ezdráš, Nehemiáš, 1, 2 Kronik). Židovský kánon byl definitivně stanoven až na konci 1. stol.n.l. na tzv. synodě v Jamnii. Židé vyloučili z kánonu 7 knih, tzv. deuterokanonické knihy (ty chybějí i v evangelických vydáních Písma): Baruch, Tobiáš, Judit, Sirachovec, 1, 2 Makabejská, kniha Moudrosti; a nehebrejské části: Ester, Daniel. V katolických vydáních má SZ 45 (46 - počítá-li se Pláč Jeremiášův jako samostatná kniha) knih. Nový zákon (1.stol. po Kr.) Historické knihy: evangelia (Mt, Mk, Lk n.l), Jan n.l.), Skutky (60. léta n.l.). Naučné listy: Řím., 1,2 Kor, Gal., Ef., FIEp., Kol., 1,2 Sol., 2 Tim., Tit, Filemon. (z let 51-67), Žid. (63-70), Jak. (60-62, někdo kolem 50), 1,2 Petr (64-67), 1, 2, 3 Jan (90-100), Juda (před 64). Prorocké knihy: Zjevení sv. Jana (93-96 n.l.). NZ má celkem 27 knih. 1.3 Předávání Božího zjevení Boží zjevem bylo od počátku předáváno ústně ve formě různých tradic (kmenových, rodinných, apod.). V určitém okamžiku byla tradice fixována písemně - vznikly jednotlivé knihy Písma. Až do napsání poslední knihy Písma je Boží zjevení lidu jaksi "v pohybu" - vedle tradovaných činů a slov Božích se "objevují" nové činy a nová slova. Vedle písemných záznamů existuje stále ústní tradice, která napsané vysvětluje a uvádí stále znovu v život. A to jak v židovském (pokud jde o SZ), tak v křesťanském prostředí. Ohniskem je kázání apoštolů. Nejen hlásají, čemu se od Ježíše naučili, ale do svého kázání zahrnuli i všechno učení SZ, který jim byl Písmem v první řadě. K slovům a činům Ježíšovým pak přidali i hlubší poznání (interpretaci), k němuž došli oni sami a prvotní církev jimi řízená. S tímto apoštolským kázáním se bezprostředně setkáváme v Písmu. Předávání a hlásání Božího zjevení se dalo nejen slovy, tj. kázáním, ale i jinak - učením, životem, liturgií církve, a to jak jako společenství, tak jako jednotlivců. Apoštolské podání (tradice) není mechanické předávání zjevených pravd z pokolení na pokolení. Je to životné pojímání slova Božího a jeho stále hlubší pronikání. Poznání Božího zjevení je i v církvi částečné, tj. je možné ho stále prohlubovat. Bůh je stále činný - neskončil svou činnost smrtí posledního NZ spisovatele, i když tím ukončil své "veřejné sdílení sebe". Poznání o existenci knih Písma a jejich výčet má církev z postupně krystalizující tradice. Církev vedena Duchem svatým rozhodla, které knihy do Písma patří a které ne. Tak vznikl kánon knih Písma. Spory vznikly už ve 2. stol., a tak v této době vznikají první seznamy posvátných knih, především pokud jde o NZ (SZ převzala prvotní církev z LXX). A tak vznikl seznam knih Písma - kánonu -, který byl přijat celou církví. Slavnostně byl kánon vyjádřen na Tridentském koncilu, když Otcové znovu chtěli obnovit jistotu, uvedenou v pochybnost Lutherem, který inspiraci některých knih popíral. 1.4 Neporušenost textu Písma Knihy Písma byly podrobeny nejdůkladnějšímu a nejpečlivějšímu studiu (jako žádná jiná kniha), a to i z toho důvodu, abychom měli jistotu, že text, který považujeme za Písmo, je skutečně ten, který byl před mnoha staletími napsán, tj. že máme k dispozici neporušený text. Neporušenost může být dvojí: tzv. kritická (tj. všechna slova a věty se přesně shodují s textem původním) a dogmatická (tj. myšlenky a smysl textu se shodují s myšlenkami a smyslem textu původního). Starý zákon: Původní text byl většinou hebrejský (řec. - Moudr., 2 Mak.; aram - části Dan, Judit a Job; pouze v řeckém překladu se dochovaly - Bar, 1 Mak, Tob, Jud, část Dan, Est, Sir). Text byl obvykle napsán na papyrových svitcích bez mezer, interpunkce a v hebrejštině bez samohlásek. Originály biblických knih se nám nedochovaly.

3 3 Židé chovali Písmo ve veliké úctě, studovali ho a pečlivě opisovali. Přitom docházelo k určitým chybám, vznikaly různé varianty. Pravděpodobně na konci l. stol. po Kr. v Jamnii stanovili svůj kánon. V dalších staletích se snažili stanovit přesný text jednotlivých knih srovnáváním všech důležitých dostupných opisů (6. až 10. stol.). Již předtím opatřili text značkami pro samohlásky a jinými pomocnými znaky ( stol.). Text, který vznikl srovnáváním jednotlivých opisů a zaznamenáním jednotlivých variant, se nazývá masoretský. Kumránské nálezy potvrdily, že mezi texty nejsou podstatné rozdíly. Důležitou úlohu v dějinách SZ textu sehrály překlady, zejména překlad do řečtiny, v Alexandrii ve stol. př. Kr., tzv. Septuaginta. LXX obohacenou o nejmladší starozákonní knihy přejala do svého kánonu církev. Byly z ní pořizovány další překlady. Z dalších překladů SZ je třeba uvést tzv. Vulgátu, tj. překlad celého Písma do latiny, jenž je z větší části dílem sv. Jeronýma z konce 4. stol. n. l. Jeroným překládal SZ z originálních jazyků. Vulgáta byla prohlášena pro západní církev za autentický text Písma, a to za autentický z toho hlediska, že neobsahuje žádný blud (tím nebylo řečeno, že je to nejlepší překlad Písma). Ve 2. pol. 20. stol. byla ukončena nová revize Vulgáty - tzv. Neovulgáta. Dnešní vědci postupují při textový kritice podobně jako masoreté. Srovnávají dostupné opisy, vyloučí chyby vzniklé opisováním a k nově vydávanému textu poznamenají varianty vyskytující se v důležitých rukopisech. Postupují stejně jako při přípravě kritického vydání jakéhokoliv jiného literárního díla. Nový zákon Knihy NZ byly napsány řecky (koiné). Psalo se na papyrové svitky velkými písmeny (majuskulemi či unciálkou) do sloupců bez přerušení: slova se oddělovala od 7. stol., přízvuk a interpunkce se vyznačovaly od 8. stol.). Nejdříve se psalo jen na jednu stranu svitku, od 2. stol. se začalo psát i na druhou stranu. Od 2. stol. se objevuje též kodex (kniha). Papyrové svitky byly dlouhé většinou do 10 m (Řím asi 4 m, Lk a Skutky asi 10 m, Zjev asi 5 m). Papyrus je velmi křehký, častějším používáním se rychle opotřebovává a škodí mu vlhké prostředí. Od 4. stol. se začal hojněji užívat pergamen, papír až od 13. století. Kodexy byly psány též malými písmeny. Stejně jako u knih SZ, ani v případě NZ knih nemáme k dispozici originály. Při opisování jednotlivých knih NZ docházelo ke stejným chybám. Textová kritika řeší typově stejné problémy. Nejstarší dosud známý dochovaný zlomek NZ je asi z 1. poloviny 2. stol., tzv. papyrus Rylands P52 s úryvky z Janova evangelia. Časový rozdíl mezi napsáním Janova evangelia s tímto dochovaným spisem je necelých padesát let. Kodexů je dochováno hodně. Rozdělení Písma na kapitoly pochází z počátku 13. stol. od Štěpána Langtona, rozdělení NZ na verše od Roberta Stephana ze 16. stol., rozdělení SZ na verše od dominikána Santese Pagnina ze 16. stol. NZ byl přeložen do latiny již v 1. nebo ve 2. stol. - do tzv. vetus latina. Na konci 4. stol. tento překlad revidoval sv. Jeroným podle řečtiny. I když nemáme dochovány originály biblických knih, lze právem tvrdit, že jsou texty Písma, jak se nám dochovaly, dogmaticky (vždy) a většinou i kriticky neporušené. Inspirace biblických knih Normou není Písmo proto, že se nám zachovaly jeho texty v tak výborném stavu, ani pro svůj lidský obsah, ani ze žádného jiného lidského důvodu, ale proto, že je inspirované, tzn. že je též dílem Božím. Bez této skutečnosti by bylo Písmo jednou z lidských knih - možná pozoruhodnější než mnohé, nicméně stejně málo závaznou. Jako činnost Boží se inspirace vymyká našemu přirozenému poznání: vědomí o ní čerpáme z Božího zjevení, jak je obsaženo v Písmu a tradici a interpretováno učitelským úřadem církve. Všechna ostatní kritéria (vznešenost nauky, bezbludnost, vzbuzení zbožných projevů, starobylost apod.) jsou nedostatečná (mj. se dají bez potíží aplikovat na jiné knihy). Z širšího hlediska je inspirace jeden z prvků procesu spásy, podstatná součást dějin spásy - součást zjevující se činnosti Boží. Inspirace Písma není nikde v SZ výslovně připomínána. Židé však měli SZ (Tóru) ve velké úctě, protože je považovali za Boží slovo (srv. Dan 9,2; 1 Mak 12,9). Autory těchto knih považovali za privilegované

4 4 jedince, "proroky" (hebr. prorok je ten, kdo zastupuje Boha), nebo "mudrce", kteří složili svou knihu s pomocí Boží. O inspiraci SZ svědectví také v NZ - v postoji Krista a apoštolů, kteří se na SZ odvolávají jako na slovo Boží. O postoji prvotní církve k Boží autoritě prorockých slov i slov Písma svědčí i dva známé verše z NZ: (2 Petr 1,21) a (Tim 3,16): "Všechno Písmo vdechnuté od Boha je užitečné k poučení, ke kázání, k napravování, k výchově ve spravedlnosti." Pokud jde o vědomí inspirace pro knihy NZ, platí podobně jako u SZ. Prvotní církev se k těmto spisům od chvíle jejich vzniku chovala jako k autentickému slovu Božímu. Přímo v textu NZ se, pokud jde výslovně o celek NZ, žádný zcela evidentní výrok nenachází. Přesto je zde několik míst, která ji naznačují: 1 Tim 5,18; Petr 3,15-16; Zj 1,11; 1,19. Ani v NZ ani ve SZ není možné mluvit o nějaké vypracované nauce o inspiraci biblických knih. Jsou zde však všechny prvky, na kterých tato nauka spočívá. Od počátku je si církev vědoma, že PS je dílem Božím: svědčí o tom zmínky v NZ, i výroky církevních Otců (2.-4. stol.). 1.8 Povaha inspirace Inspirací rozumíme Boží působení na svatopisce v tom smyslu, že Bůh osvítí rozum pisatele, pohne jeho vůli, aby se dal do psaní, vede ho při psaní, aby napsal to, co Bůh chce, aby bylo napsáno. Biblický autor sděluje pravdu, pro niž ho Bůh inspiruje slovy, která jsou běžná jeho době, kultuře a prostředí i jemu samotnému a která mají pro současníky smysl. Z toho je zřejmé, že to, co nám chce Bůh prostřednictvím inspirovaného autora sdělit, není jednoduše totožné se slovy, jimiž se sdělení děje, nýbrž je to v nich ukryté. A toto více nebo méně ukryté sdělení církev (jako celek i v jednotlivcích) postupně stále do větší hloubky odhaluje. Je třeba mít na zřeteli skutečnost, že v PS nejde o nějaké abstraktní pravdy, nýbrž o sebesdílení osobního Boha - slovy i skutky. Inspirovaní spisovatelé byli vedeni k tomu, aby tomuto Božímu sebesdílení v jednání, mluvení i v písemném zápisu porozuměli, a byli uschopněni k tomu, aby ho zprostředkovali. Bůh přitom respektoval rozum i svobodu svatopisce a přizpůsobil své poselství nadání a kultuře svého "nástroje". Bůh inspiroval autory posvátných knih různým způsobem. Někdy se jim zřejmě dostalo skutečného zjevení buď vnějšího, když přímo před očima viděli a ušima slyšeli, co je jinak lidským smyslům nepřístupné, nebo vnitřního, když Bůh vtiskl přímo do jejich rozumu nové pojmy. Ale mnohem častěji byla Boží inspirace osvícením jejich rozumu, který hledal pravdu přirozenými prostředky. Např. dějepisec se snažil popsat minulost na základě studia pramenů, které byly často neúplné, Bůh ho přitom nepoučil o jednotlivých podrobnostech, nýbrž dovedl ho k tomu, aby se díval na dějinné události z hlediska Božího a tento pohled svým sdělením zprostředkoval, tj. aby viděl v jednotlivých událostech zásahy Boží, které z dějin lidských činí dějiny spásy. Písmo je tedy plně dílem Božím a plně dílem lidským. Jednotlivé knihy PS nevznikaly obvykle najednou a jako dílo jedince. Inspirace se vztahuje na každého, kdo se na podobě výsledného textu jakkoliv podílel: na autory jednotlivých částí textů, na ty, kdo jednotlivé knihy uspořádali nebo připojili nějaké dodatky. Ti všichni stáli pod vlivem Božím, i když ne všichni. K tomu je ještě třeba připomenout skutečnost, že slovo Boží existovalo nejdříve jako slovo mluvené. Bible je až poslední etapou všech událostí dějin spásy a veškeré ústní nauky, kterou uchovala písemně, inspirace se vztahuje na všechny etapy slova prožívaného a hlásaného. 1.7 Rozsah inspirace Řekneme-li, že Bůh je plně autorem PS, říkáme tím zároveň, že všechno v Písmu je inspirované, tj. musíme připustit, že Boží působení se vztahuje až na základní jednotky textu - slova. Ne, že by Bůh pisatelům jednotlivá slova diktoval, ale uschopnil spisovatele, aby nalezl vhodná slova a vyjádřil jimi to, co chtěl Bůh sdělit lidem. Nemají tedy všechny části textu stejnou platnost, stejnou závažnost v rámci Božího sdělení. Jsou však všechny inspirované. I ten nejkratší odstavec je částí rozsáhlejší jednotky v knize a má své poslání v celém díle, byť by to bylo "jen" dokreslení prostředí, atmosféry apod. Biblický autor ví, že tyto méně důležité podrobnosti napomáhají tomu, aby mohl vyslovit pravdu, kterou chce sdělit, nebo aby dosáhl zamýšleného účinku.

5 5 Biblické knihy jsou literárními díly a platí v nich zákonitosti uměleckého vyjadřování. Účelem Božího slova není jen objasnit nám některé důležité pravdy. Písmo, jako Boží slovo, je hlavně prostředkem, abychom mohli mluvit s Bohem, povídat si s ním jako přátelé. Bylo by tedy nesprávné omezovat inspiraci jen na obsah nebo na věci víry a mravů. Celá bible je inspirována proto, aby nám zvěstovala poselství spásy: všechno, co se v ní sděluje, je zaměřeno k tomuto cíli. 1.8 Pravda Písma Je-li autorem Písma Bůh, nemůže se v něm nacházet nepravda. Nemůže být skutečný rozpor mezi dvěma místy v Písmu (Bůh je autorem celého Písma) ani mezi vědeckým poznáním a Písmem (Bůh je tvůrcem bible i celého světa). Bůh si nemůže odporovat, mýlit se apod. Přesto existuje již od antiky pohanská kritika Písma, která poukazuje na rozpory v Písmu (rozpory SZ a NZ, evangelií mezi sebou aj.). Křesťané se s ní nějakým způsobem vyrovnali, takže v rámci křesťanského světa nebylo až do novověku vážnějších problémů v otázce pravdivosti Písma, problémy vznikly s rozvojem přírodních i společenských věd. Situaci komplikovalo i to, že na rozdíl od profánních věd se biblické vědy příliš nerozvíjely. Zdálo se, že některé vědecké poznatky jsou neslučitelné s výroky Písma, a to jak přírodovědné, tak i historické. Hledání řešení vedlo k nesprávným závěrům (např. omezování rozsahu inspirace). Řešení: PS není učebnicí a předmětem jeho výpovědi není sdělení o přírodních skutečnostech jako takových. Písmo však zachycuje také dějiny a historičnost textů PS je třeba hájit. Zdálo se, že leckteré historické údaje bible neodpovídají skutečnosti. Řešení přineslo až poznání charakteru východní literatury. Přitom se zjistilo, že Izraelité byli v historických zprávách mnohem pečlivější než ostatní národy. Nesmíme ovšem na starověké dějepisectví klást naše dnešní požadavky. Dnes je biblická otázka z větší části vyřešena díky studiu literárních druhů a rozvoji pomocných věd historických. Omyly v textu se většinou ukáží jako omyly interpretace, tj. že forma a obsah výpovědi nebyly dostatečně rozlišeny. Všechny obtíže nelze ovšem řešit pomocí literárních druhů a dobového způsobu vyjadřování. Cílem Písma není referovat o historii jako takové, ale o dějinách spásy, a to nejen referovat, ale stále živě promlouvat. Dějiny v Písmu jsou zachyceny právě z hlediska dějin spásy, což ovšem neznamená, že nepodávají fakta s objektivní platností. Pravda Písma také souvisí s účinností Písma pro náš život. Hledání této pravdy je součástí života Božího lidu - tato pravda je zároveň dar a úkol. Pravda Písma vede k činnosti, neboť je to slovo stále živého Boha říkané nám pro konkrétní život. Při výkladu jevů, jež náležejí do oblasti profánních přírodních věd, je třeba se držet těchto zásad: 1. Nelze pokládat za jisté to, co je více či méně pravděpodobnou domněnkou (vědeckou hypotézou, teorií). 2. Bible nepoučuje o podstatě přírodních jevů, neboť jejím prvotním cílem je vést lidi ke spáse, ne je vědecky poučovat. 3. Bible referuje o přírodních úkazech z hlediska smyslového vnímání. Při výkladu historických údajů je třeba brát v úvahu: 1. Zda jde skutečně o vyprávění ve vlastním smyslu historické. Historií se rozumí výklad událostí tak, jak se skutečně staly. Každé zobrazení dějin je vždy do určité míry subjektivní. Také biblické podání, v němž jde o dějiny spásy. SZ ukazuje, jak Bůh působí v dějinách svého lidu, evangelia ukazují, že Ježíš z Nazareta je Spasitel. V bibli nalézáme tři typy "historického líčení": a) místa prostě referující (Gal 2,11-14; 2 Sam 2,1-4); b) výklad dějin (1 Kron 11,1); události, které se skutečně staly, jsou interpretovány, a tím se jim dostává nového zabarvení; c) věroučné výpovědi bez dějinného jádra v historickém rouše (události kolem Ježíšova narození, kniha Jonáš). 2. Musí být zřejmé, že PS bere zodpovědnost za historické vyprávění. Může uvádět i cizí historické vyprávění, aniž ručí za jeho obsah. Bible nemůže podávat nesprávné učení ani v oblasti morální. Je však docela možné, že se v bibli uvádějí i události odsouzeníhodné. Zejména pokud jde o SZ, vznikají problémy při výkladu vyprávění o krutostech, věcech pohoršlivých, proklínání apod.

6 6 1. Vyprávění o krutostech, kdy je za autora nařízení označen Bůh. Tuto skutečnost je třeba nazírat z historické perspektivy: a) nejde většinou o záznam události, nýbrž o náboženskou interpretaci: národ izraelský se měl uchovat čistý ode všeho pohanského. b) Izrael žil na úrovni své doby (a Bůh tuto skutečnost respektoval); c) sebezjevení Boha ve SZ je postupné, a postupná je i výchova národa. 2. Vyprávění událostí pohoršlivých: a) vyprávět neznamená schvalovat. b) jde o jiné jazykové zvyklosti - slova, jež nám připadají necudná, vulgární, byla tehdy běžná a neutrální. 3. Proklínání: vyjadřují jinou mentalitu, poznání a duchovní úroveň Izraelitů. Proklínající žádal, aby byli spravedlivě potrestáni hříšníci, bezbožníci a utlačovatelé. Často šlo o součást modlitby, jež měla v konečném účinku vyjádřit přání, aby nebylo bezbožníků, lidí, kteří urážejí Boha. 1.9 Vztah Starého a Nového zákona Oba Zákony obsahují Boží zjevení, ovšem v různých stupních či fázích. Jejich vztah je vyjádřen v NZ větou "Nepřijel jsem Zákon zrušit, ale naplnit" (Mt 5,17). Kristovu osobu můžeme chápat pouze na pozadí předchozí činností Boží, vyjádřené ve SZ. SZ je naplněn NZ, tj. jeho výpovědi nabývají plného významu až ve světle NZ. NZ je připraven SZ - neustále na něj odkazuje. Jsou to dvě fáze jediné skutečnosti. V obou se mluví o stejných dějinách a stejném plánu spásy, který v nich Bůh uskutečňuje. Bůh je autorem celé bible. I po sepsání SZ knih by byl Bůh mohl rozvíjet další průběh dějin spásy různým způsobem. Ve vytvoření křesťanského kánonu tkví rozhodnutí církve, že od nynějška se v jejím Písmu sv. má SZ chápat v tom smyslu, který dostává od Krista. Co chtěl Bůh skutečně říci, vysvitne teprve tehdy, když pochopíme jednotu v mnohosti biblických výpovědí Problém protiřečících si míst Písma K autentičnosti textů patří i zjištění, zda daný text napsal skutečně ten, jemuž je připisován. V případě Písma se dostaneme do určitých obtíží, neboť se zjistilo, že uvádění autoři ve skutečnosti autory dané knihy v mnoha případech nejsou. Výroky PS lze doložit téměř vše, často protichůdné věci. PS obsahuje řadu zdánlivě si odporujících výpovědí, pokud tyto výpovědi vytrhneme ze souvislosti, z celku textu. U biblických výpovědí je chápání textu jako celku velmi důležité. NZ nám poskytuje světlo k plnějšímu pochopení SZ. Tím však tento proces nekončí. Bůh přece působí i dnes: v životě, liturgii, nauce církve, a tak výroky celého Písma mohou být hlouběji pochopeny ve svém významu, jsou-li čteny ve světle celé zkušenosti církve až po naši dobu a až do definitivního naplnění království. Tento význam biblických výroků, chápaný ve vztahu k celé Boží ekonomii spásy, se nazývá integrálním (křesťanským) smyslem Písma. Prakticky to znamená, že z Písma nemohou být vyvozovány závěry, které by odporovaly víře církve Literární kritika Chceme-li se dobrat původního významu nějakého textu, musíme tento test podrobit kritice (ř. krinein - soudit): textové, historické a literární. Textová kritika má za cíl rekonstruovat text v původní podobě, kterou mu dal jeho autor. To znamená odstranit chyby opisování (nebo tisku), cizí výpisky a doplňky, okrajové poznámky (glosy). Dále to znamená vyloučit tendenční úpravy, které zeslabují nebo zkreslují smysl, které uhlazují sloh nebo se snaží změnit autorovy myšlenky. V případě Písma jsme konstatovali, že text, který máme dnes k dispozici, se podstatně shoduje s tím, který napsali jeho autoři. Historická kritika zkoumá pravost díla a jeho historičnost, tj. zjišťuje, od koho text pochází (jmenovitě nebo obecně), z jaké doby, z jakého prostředí i okolnosti vzniku. Dále zjišťuje, jaké důvěry autor zasluhuje, jaké meze má jeho výpověď. U historických knih se zjišťuje, z jakých pramenů autor čerpal. Badatel dále zkoumá a srovnává údaje obsažené v knize se skutečnostmi, které zná odjinud. Tak je možné zjistit spisovatelovy omyly a poznat historiografickou hodnotu jeho díla. Literární kritika zkoumá pravý smysl každého textu. To znamená, že daný text podrobuje jazykovému zkoumání (studuje gramatiku, syntaxi,

7 7 zjišťuje kontext a paralelní místa, aby mohla stanovit přesný význam slova). Dále stanovuje literární druh daného textu. Každá lidská výpověď je součástí nějakého literárního druhu, resp. dodržuje (popř. úmyslně nedodržuje) určité zvyklosti. V opakujících se situacích má jazyk tendenci k vytváření určitého stereotypu, k formuli až floskuli. Slova se stávají klišé, frází. V písemném projevu je užívání relativně pevných forem nezbytné. Podle toho, co a komu chce člověk sdělit, užívá různých literárních druhů: takovým literárním druhem či literární formou je např. oběžník, právní dokument, slovníkové heslo právě tak jako lyrická báseň, epigram, anekdota, román, povídka či novela. Literární druhy jsou sice relativně stálé, ale časem doznávají vývoje v závislosti na měnících se životních podmínkách. Pro některé biblické literární druhy nemáme paralelu v dnešní umělecké literatuře, takže je ani nedokážeme přesně pojmenovat (např. midráš). Kritika forem se snaží jednotlivé formy objevit, co nejpřesněji popsat, stanovit úmysl a tzv. postavení v životě (něm. Sitz im Leben), tj. jakou úlohu měl daný literární druh (forma) v životě společnosti (kult, kázání, vyučování apod.). V praxi to není vždy snadné. Někdy je totiž velmi obtížné rozlišit obsah a formu. Způsob biblického vyjadřování je dán jednak způsobem myšlení Izraelitů, jednak charakterem jazyka, který byl k vyjádření použit. Hebrejština je řeč názorná, barvitá, ale zcela neuzpůsobená ke sdělování složitých duševních pochodů či abstraktních pojmů. Ke sdělení určitých abstraktních pravd používá bible konkrétních obrazů. Čas je chápán víc kvalitativně než kvantitativně, proto nemá jen lineární charakter. Při vyjádření postihovali víc vnější zjev a způsob chování než vnitřní podstatu věcí a osob. S tím souvisí i nám často neobvykle znějící hrubý antropomorfní způsob vyjadřování, mluví-li bibličtí spisovatelé o Bohu. Nápadné je také tzv. myšlení celistvosti, které posuzuje celý národ nebo stav podle jednotlivých zástupců a pohlíží na jednotlivou událost či osobu jako na typickou pro celé dlouhé dějinné údobí. Izraelští spisovatelé ve svých líčeních s oblibou užívají jednostranného zkreslování, opakování, paradoxů a nadsázek, které nelze považovat za lež nebo překroucení pravdy, nýbrž za účinný prostředek, jak vyjádřit myšlenky pokud možno názorně a výrazně. Příznačným pro semitské myšlení je dále určité zmaterializování duchovních pochodů a sil, což často připomíná magické představy. Slovo není pro Semitu pouhým zvukem, nýbrž činnou, tvůrčí nebo ničivou silou. Proto se domnívá, že kletba nebo požehnání působí to, co se jimi vyjadřuje. Orientálci kladli váhu spíše na náboženský význam své zprávy než na její dějinnou přesnost. Proto u nich zaujímá takové místo výpravná báseň, podobenství, bajka a naučná legenda. Z množství literárních druhů (forem), které se vyskytují v Písmu, lze např. jmenovat z prozaických útvarů: genealogické seznamy, seznamy úředníků, smlouvy, dopisy, náboženské proslovy, zákony, vyprávění, kroniky, paměti, sbírky dokumentů, biografie, volné vyprávění, alegorie apod.; Z básnických útvarů: satira, milostná píseň, požehnání, báseň výpravná, žalmy (mudroslovné, lamentace individuální, ale i veřejné, děkovné i prosebné zpěvy, hymny atd.), hádanky, vtipné sentence, přísloví, orákula, vyznání atd Literární a básnické prostředky a) se smyslem vlastním: Přirovnání vzniká srovnáváním osob nebo věcí na základě společného znaku (Petr je silný jako lev). Podobenství (parabola) - přirovnání rozšířené v celek. Podobenství v širším slova smyslu znamená každý obrazný způsob mluvy; v užším slova smyslu znamená zpravidla vyprávění možného, skutečného nebo smyšleného děje ze života anebo přírody za účelem znázornit vyšší, většinou mravní pravdu. SZ podobenství - Nathanovo o ovečce a boháči (2 Král 12,1-4). NZ podobenství jsou hojná; Kristus je často užíval, aby objasnil své učení - o rozsévači, o chytrém správci apod. Bajka - smýšlené vyprávění, v němž jednají zvířata, rostliny nebo věci jako lidé - cílem je vyjádřit nějakou životní pravdu. SZ 2 bajky - Joatamova (Sdc 9,8-15). NZ - slova o církvi jako těle (1 Kor 12,15-22). Tyto literární útvary mají literární smysl vlastní, i když zachycují jen realitu literární a jsou používány ke sdělení nějaké obecnější pravdy.

8 8 b) se smyslem přeneseným: Metafora - označení jednoho jevu pojmenováním jevu jiného na základě jisté podobnosti a srovnání, nebo konfrontace. Metafora je zkoncentrované přirovnání. Věty typu: "Vy jste sůl země", "Vy jste světlo světa" leží na rozhraní metafory a přirovnání. Metonymie - přenos pojmenování jednoho jevu na jev jiný na základě jejich věcné souvislosti, vnějších nebo vnitřních vztahů. Předpokladem je závislost významů. "Nepřišel jsem zasévat pokoj, ale meč. Synekdocha - přenos pojmenování jednoho jevu na jev jiný na základě jejich věcných souvislostí kvantitativních (celek-část). Místo město - brány, já - moje duše, Jeruzalém - Sión. Emfaze - plnost významu nějakého výrazu, která mu v běžném užívání nepřísluší. Život = úzké společenství s Bohem, smrt = odloučení od Boha (typické pro žalmy). Hyperbola - nadsázka, pojem neurčité velikosti nebo malosti je zaměněn pojmem přehnané velikosti nebo malosti. "Přál bych si věru, abych já sám byl zavržen Kristem pro své bratry." (srv. Řím 9,3). Litotes - pojem výrazně kladný je vyjádřen mírněji pomocí dvou záporů. A ty, Betléme... nijak nejsi nejmenší mezi knížecími městy judskými" (Mat 2,6). Eufemismus - mírnější výraz místo slova, které označuje nepříjemné představy. Často souvisí se smrtí. Kryje ho černá zem. Odešel = zemřel. Ironie - výsměch opakem. "Hle, Adam se stal jako jeden z nás, poznávaje dobré i zlé" (Gen 3,22). Sarkasmus - jízlivý výsměch "Jsi-li Syn Boží, sestup z kříže" (Mk 15,27-40). Symbol - znak, který zastupuje obecný pojem - symbolické jednání v Písmě (Jeremiáš se jhem, rozbíjející hliněný džbán apod.). Číselný symbolismus (Apokalypsa), symbolismus vlastních jmen (synové Izaiášovi); přirozený - schopnost zastupovat je obsažena v druhé skutečnosti samé: "Tobě dám klíče království" = moc; konvenční - na základě domluvy - vlajka. Alegorie - rozvedený symbol: jinotaj, obrazné vyjádření dějů, pojmů a lidských vlastností založené na utajené paralelnosti jevů. Vztah mezi odkrytím a zakrytím významu má jediné logicky postižitelné řešení - jakmile je nalezen klíč k paralele, je rozluštěn smysl jinotaje. Pseudonymie - autor se představuje pod cizím jménem. Zvláštnosti biblické poezie Biblická poezie je nerýmovaná, nezná strofické útvary v našem pojetí. Důležitým prvkem v její poetice je tzv. paralelismus membrorum (myšlenkový úměr): synonymický (souzvučný) - opakuje myšlenku vyslovenou v 1. polovině verše jinými slovy v 2. části verše: "Sešle ti pomoc ze svatyně, ze Siónu ochraňuje tě" (Ž 15,3); antitetický (protikladný) - poměr je vyjádřen protikladem: "Výdělek spravedlivého přispívá k životu, zisk bezbožného k trestu" (Přísl 10,16); syntetický (doplňující) -doplňuje myšlenku 1. členu verše ve 2. členu a více ji rozvádí do dalších důsledků: "Učit budu hříšníky tvým cestám, takže se bezbožní obrátí k tobě" (Ž 50,15). Paralelismus je příznačný pro celé básnictví starého Orientu.

9 9 2 Palestina (Svatá země) v době biblické Jména Palestina bylo používáno Řeky pro označení území Filišťanů (mát Palastu, Filistu). Římané ho používali od 2. stol. př.kr. všeobecně pro označení Judska. V pozdější době bylo rozšířeno na celé území před i za Jordánem. Nejsevernějším městem biblické Palestiny byl Dan na úpatí Hermonu. Nejjižnějším místem byla Beršeba, jistý druh oázy v místech, kde hory přecházejí v neúrodnou step. Vzdálenost je vzdušnou čarou 240 km. Šířka zaslíbené země byla nestejná: na severu je vzdálenost Jordánu od Středozemního moře asi 50 km, na jihu kolem 130 km. Palestina se dělila na dvě části: Předjordání a Zajordání. Celá Palestina zabírala zhruba plochu km - asi jako Morava. Rozloha nebyla stabilní, záleželo tu na moci a schopnostech jednotlivých králů. Počet obyvatel v době Ježíšově se odhaduje na 2-3 milióny. V době Ježíšově zahrnovala: Judsko, Samařsko, Galileu a na druhé straně Jordánu Pereu a Decapolis. Její západní hranici tvoří Středozemní moře, jižní tzv. Egyptský potok, čili údolí Aríš a poušť, východní Arabská poušť, severní horské masívy Libanonu a pohoří Hermon. Palestina byla poměrně dobře oddělena od sousedních území, ale vedly přes ni důležité obchodní cesty. Geologické podmínky ji dělí na tři znatelně odlišné části: - rovinu přímořskou - západojordánskou vysočinu; - východojordánskou vysočinu. Obě vysočiny od sebe odděluje hluboká proláklina, táhnoucí se poříčím Jordánu až k Rudému moři a přes ně dál až do Afriky. Je to nejhlubší proláklina zemská, která klesá směrem k Mrtvému moři od + 2 m n.m. až po m n.m. v Mrtvém moři. Protéká jí v tomto úseku řeka Jordán, hlavní palestinská řeka. Jordán pramení na svazích Hermonu (2 760 m n.m.), teče přes Genezaretské jezero (též Tiberiadské, Galilejské moře, dlouhé 21 km, široké 12 km, hluboké m) do Mrtvého moře více než 320 km. Mrtvé moře je dlouhé asi 75 km, široké asi 16 km, největší hloubka v severní části je 401 m, v jižní 1-4 m. Plocha povrchu je zhruba jako Ženevské jezero. Voda obsahuje až 26% soli (6x víc než v jiných mořích) a jiných anorganických látek. Obsahuje tolik sloučenin chlóru a brómu, že je v ní jakýkoliv život vyloučen. Na březích je dost síry a soli a jsou prakticky pusté. Důležitým činitelem v dějinách Palestiny byly obchodní a vojenské cesty vedoucí přes její území. Z Egypta šla jedna hlavní cesta přes Gázu po pobřeží do Megida, dále kolem Genezaretského jezera dále do Mezopotamie. Druhá cesta vedla z Egypta vnitrozemím. Třetí velká cesta šla po východní straně Jordánu do Damašku. Vedle těchto cest zde existovalo mnoho dalších menších spojovacích cest. V Palestině jsou dvě roční období: období sucha a období dešťů. Období dešťů trvá od konce října do poloviny května, vrcholu dosahuje v lednu a únoru (prudké bouře a lijáky). Bez těchto zimních srážek by byl život v Palestině nemožný, protože větší část území je bez vodních pramenů a řek (jedinou vláhou je potom rosa). Dešťová voda se proto pečlivě shromažďovala do cisteren ve skalách, do umělých nádrží, dále se rozváděla od zdrojů vodovody. Výraz poušť znamená v těchto oblastech něco trochu jiného než u nás (poušť typu Sahara). Označuje krajinu, kde nejsou pole, ale většinou jen pastviny. 2.1 Jeruzalém hebrejsky Jerúšálájim, což pravděpodobně znamená sídlo pokoje. Jeruzalém je staré palestinské město (789 m n.m.) na skalnatém, vápencovitém výběžku na kraji Judské pouště, nedaleko Mrtvého moře. Staré město se rozkládá na návrší, obklopeném údolími. Na východní straně se rozprostírá mezi městem a Olivovou horou Kidronské (Cedronské) údolí, jímž v zimních měsících teče stejnojmenný potok. V tomto úvalu leží i jediný stálý pramen města Gichon. Olivová hora dosahuje výšky 828 m, na jejím úpatí se rozkládá getsemanská zahrada. Jižní část údolí, hluboce zaříznutá a s příkrými stráněmi, se nazývá údolí Josefat (podle tradice to má být místo Posledního soudu). U studny Jobovy, tzv. Rogelu (dochovaná, 37 m

10 10 hluboká), se stýká údolí Kidronské s tzv. Hinnomským údolím. Dolní část tohoto údolí dostala v pozdější době název Gehenna, zřejmě proto, že zde bylo místo, kde se přinášely lidské oběti. Původní jméno Jeruzaléma bylo Salem (sídlo nejvyššího boha), nebo Urusalim. Město patřilo Jebusitům. Král David město dobyl a učinil z něho sídelní město celé říše. Později zůstal Jeruzalém hlavním městem říše jižní (v severní části - Izraeli - byla hlavním městem Samarie). David vystavěl palác. Šalamoun palác rozšířil a vystavěl chrám, a to na hoře Morija (podle tradice zde mělo dojít k obětování Izáka). Z doby těchto prvních králů pocházely i první hradby. Jeruzalém byl několikrát vypleněn. Král Ezechiáš ( př.kr.) nechal mimo jiné vybudovat stoku, spojující Gíchon s rybníkem Siloe, aby město mělo vždy zásobu vody. Roku 586 př.kr. byl Jeruzalém zničen Nabukadnezarem - palác, chrám í hradby byly rozbořeny. Po návratu (po r. 538 př.kr.) byl Jeruzalém znovu vybudován Zorobabelem za pomoci Nehemiáše a Ezdráše. Velkého rozkvětu se Jeruzalém dočkal až za Heroda Velikého (37 až 4 př.kr.). Herodes přestavěl chrám do nádherné podoby, opevnil hrad v rohu chrámového prostranství (tzv. Antoniova pevnost, tvrz). Zde bylo i pretorium Pilátovo, kde byl souzen Ježíš. Na západním pahorku (hoře Sión) postavil Herodes mohutný palác, chráněný třemi věžemi. Postavil hradby, které byly zničeny Římany (v r. 70 a 135 n.l.). Dnešní hradby jsou ze 16. stol. z doby sultána Sulimana II. V roce 70 byl Jeruzalém dobyt Titem, vypleněn a spálen. Po potlačení povstání Bar Kochby roku 135 byl definitivně srovnán se zemí. V severní části bylo vybudováno město Aelia Capitolina. Židům byl přístup do města zakázán. Nynější stavby jsou dílem následujících staletí až do naší doby. Ve městě žijí vedle sebe: židé, muslimové a křesťané nejrůznějších vyznání. 2.2 Chrám Patriarchové byli kočovníky, neměli tedy nějaké pevné místo, kde by obětovali. Stavěli oltáře na místech, kde se jim zjevil Bůh. Zpočátku byly z hlíny, později z neotesaných kamenů. V Egyptě neměli Izraelité ani nějaké pevné kultovní místo (chrám), ani nestavěli oltáře, protože Egypťané považovali zvířata, která Izraelité obětovali, za posvátná. Měli již zde tzv. stánek schůzky (setkání), v němž se setkávali se svým Bohem a ptali se ho na radu. Tento stan setkávání nosili s sebou při putování pouští. Když dal Bůh Izraelitům teokracii, nařídil vybudovat svatostan (přenosná svatyně, v níž byla archa). Podle popisu bible byl vybudován podobně jako pozdější chrám nádvoří, svatyně a velesvatyně s archou úmluvy, v níž byly kamenné desky s desaterem. David archu přenesl do Jeruzaléma, za Šalamouna byla umístěna v chrámu. Od dobytí Jeruzaléma (586 př.kr.) se o ní neví. Zpočátku nebyl Jeruzalém jediným místem, kde se konaly oběti, a byl uctíván Hospodin. Posvátných míst bylo víc. (Svou tradicí sahala až k patriarchům a předizraelskému obyvatelstvu.) Tím, že se stal Jeruzalém za Davida a jeho nástupců sídelním královským městem a byl v něm chrám s posvátnou archou, stával se i hlavním střediskem kultu, až posléze se stal střediskem jediným - jedině v jeruzalémském chrámě měly být Bohu přinášeny oběti a konána bohoslužba. Chrám byl postaven na hoře Morija. Šalamoun nechal plošinu srovnat, zpevnit a obehnat sloupořadím, takže vzniklo nádvoří, v něm pak orientován východozápadně stál chrám (vstup na východní straně). Vlastní chrám se skládal: - z předsíně (elam) asi 10 x 5 x 7m - svatyně (hekal) asi 20 x 10 x 15m - velesvatyně (debir) asi 10 x 10 x l0m. Ve svatyni byl po severní straně postaven stůl s předkládanými chleby, proti němu sedmiramenný zlatý svícen, mezi nimi stál kadidlový oltář. Sem směli vcházet pouze kněží. Velesvatyně byla prázdná (původně tu byla archa). Do velesvatyně směl vstoupit jen velekněz, a to jen jednou v roce - v Den smíření -, aby tu obětoval krev za hříchy všeho lidu. Velesvatyně byla oddělena těžkým dvojitým závěsem. Z vnější strany chrámu byla zbudována tři poschodí malých komůrek, do kterých se vcházelo ze schodiště. Bydleli v nich kněží, některé sloužily jako skladiště.

11 11 Před vchodem stály dva sloupy Boaz a Jachin. Chrám byl spojen s nádvořím schodištěm. Východní část nádvoří tvořilo nádvoří žen, západní nádvoří mužů. Uprostřed nádvoří mužů (poněkud vyvýšeno) bylo nádvoří kněží, kde stál vysoký oltář, na němž byly každodenně přinášeny zápalné oběti. Oheň na něm nesměl nikdy vyhasnout. Naproti oltáři k severní straně bylo místo, kde se zabíjela a připravovala obětní zvířata. Kromě kněží sem směl vstoupit jen ten, kdo obětní zvíře přivedl, aby na ně před zabitím položil ruce. Kromě toho stálo na tomto nádvoří velké umyvadlo, tzv. měděné moře, s vodou k umývání. Vnější nádvoří bývalo nazýváno nádvořím pohanů. Od nádvoří žen bylo odděleno kamenným zábradlím s nápisem varujícím pohany před vstupem dál. 2.3 Synagoga a systém vzdělání Při formování židovstva i pro jeho zachování byly důležité synagogy. Vznikly v době vyhnanství. První historické zprávy jsou ze 3. stol. př.kr.). Byly zakládány v každém městě, kde žili Židé. V době Kristově byly rozšířeny po celé Palestině. Synagoga byla i společenským střediskem, v němž se židovské obyvatelstvo setkávalo i během týdne. Tam byli Židé vyučováni Zákonu a jejich děti víře otců. Shromáždění v synagoze jim nahrazovala chrámovou bohoslužbu, když jim pro vzdálenost a pro chudobu nebyla dosažitelná. Spolu se synagogami se vyvíjely i školy. Povinná školní docházka neexistovala, zpravidla však každá židovská obec organizovala pro děti svých obyvatel vyučování nejzákladnějším znalostem - číst z Tóry, trochu psát a počítat. Podle tradice byly školy v Palestině založeny na popud slavného zákoníka a farizeje Šimona ben Šatah, který žil kolem roku 75 př.kr. Zasloužil se o reformu, v níž se stát postaral o vzdělání pro chlapce z venkova. Obvykle jeden učitel pro 25 chlapců. Vyučování bylo zaměřeno výhradně nábožensky. Děti se učily nazpaměť oddíly z Tóry, některá přísloví a vybrané žalmy. Naučené stále opakovaly. Nejlepší žáci byli posíláni do školy pro zákoníky. Studium bylo zaměřeno výhradně na Zákon, o ostatní vědu se prakticky nezajímali. Velmi silný důraz však kladli Židé na vyučování řemeslu. Téměř každý hoch se musel naučit nějaké rukodělné práci, aby byl schopen si na sebe vydělat. Dívky zpravidla nebyly vyučovány ve školách. Učily se domácím pracím a připravovaly se na manželství a mateřství. Touha po náboženském vzdělání charakterizovala celý život Židů. Studium Tóry bylo pokládáno za znak zbožnosti. Proto Žid strávil nad Zákonem mnoho času. V tom lze hledat i jeden z důvodů toho, že si Židé uchovali vysokou intelektuální úroveň jako žádný jiný národ. Židé nevynikali v žádné umělecké, řemeslné či jiné kulturní činnosti: nezanechali nám žádné stavební či jiné hmotné památky. Jedinou výjimku tvoří literatura. Židé jsou národem slova. Dali světu Písmo. Vedle Písma mají Židé ještě další svůj literární "poklad" - talmud, knihu sice dosti pozdní (ze stol. n.l), obsahující však staré tradice. Talmud se stal stejně důležitou knihou jako Písmo. Jím je utvářen každodenní život a jemu vděčí do značné míry Židé za své trvání. Ve 2 verzích: palestinské (jeruzalémské), (4. stol.) a babylonské (5. stol). 2.4 Počítání času Židé měřili čas pomocí fází měsíce, to je od novoluní do novoluní. Celý rok má 354 dny. Aby se vyrovnal se slunečním (365), byl po určitých letech vkládán 13. měsíc (rok pak měl 384 dny). Den začínal západem slunce. Roky se počítají od "stvoření světa". V relaci s naším letopočtem jsou takto: Náš letopočet = židovský letopočet, tj. např = Náboženský rok počíná nisanem (III. IV.), letopočet se počítá od měsíce tišri (X. XI.). 2.5 Svět, v němž se zrodil Izrael Izrael byl zásadně ovlivňován třemi sousedícími kulturními okruhy: Mezopotámií, Egyptem a Kanaánem (Syropalestinou). Právě do Kanaánu přicházejí od severu izraelské kmeny v několika přistěhovaleckých vlnách možná už v 15. stol.pr.kr.). Postupné usídlení jednotlivých izraelských kmenů v Kanaánu dalo předpoklad pro politické sjednocení izraelských kmenů, k vytvoření svazu 12 kmenů.

12 12 Na počátku 12. století mají izraelské kmeny obsazeny jen horské oblasti. Přes nevelkou soudržnost kmenů se Izrael postupně zmocňoval dalších území a měst. V kritických obdobích se ujímali vlády soudcové. Nebyli ale stálým zřízením. Po splnění úkolu se vraceli do svého města. A tak žil Izrael v době soudců ( ) bez pevné ústřední vlády. Pelištejské nebezpečí si vynutilo pevnější semknutost kmenů Izraele. Pelištejci měli převahu protože užívali železné zbraně, ale Izraelci jen bronzové. Aby vyrovnali tuto převahu, snaží se izraelské kmeny o pevné spojení svých sil. A tak se Izrael stává monarchií. Kolem r je za krále prohlášen Saul z kmene Benjamin. Saul je schopný vojevůdce a podaří se mu osvobodit Izrael od Pelištejců i jiných nepřátel. Hlavní stan si zřídil v Gibei (severně od Jeruzaléma). Avšak kolem roku 1012 v bitvě s Pelištejci v pohoří Gelboa Saul padl. Se souhlasem Pelištejců je v Hebronu David prohlášen za krále jižních kmenů. Král David pochází z judského Betléma. David postupně získává přízeň severních kmenů a kolem roku 1005 se stává králem celého Izraele. Vede vítězné války proti Pelištejcům a dobývá i město Jeruzalém. V něm si postavil palác a učinil ho hlavním městem Izraele. Postupně si podrobuje všechna kanaánská města. Jeho říše sahá od Rudého moře až k Libanonu a Damašku. David zavedl v Izraeli organizaci ve všech oblastech života: vojenské, hospodářské i politické. Ústřední správu vedli královští radové. Pro každý druh správy byli ustanoveni zvláštní úředníci. David se snaží povznést Jeruzalém i stavebně: Siónský hrad, dokonalejší opevnění. V tom pak v daleko větší míře pokračuje syn a král Šalamoun ( ). 2.6 Náboženství v Izraeli Vedle politického spojení izraelských kmenů nastává i jistě zdlouhavé a obtížné spojení duchovních tradic, spojení náboženské. V tomto procesu se tradice některých kmenů uplatňovaly víc než tradice jiných. Nastává také teologické vyrovnání tím, že se spojují stará jména Boží. Tím došlo k vyrovnání mezi ústní tradicí izraelských kmenů, které přicházely z Egypta a přinášely Mojžíšův zákon a ústních tradicí těch kmenů, které se snad již dříve usadily v Kanaánu. Tyto tradice se pojily k určitým místům v Palestině, která se tak stávala posvátná. Izraelci k nim putují, a připomínají si události ze života patriarchů, které se podle tradice na těchto místech udaly. Tak je Hebron spojen s vyprávěním o Abrahámovi, praotci všech Izraelitů. Vyprávění o Izákovi se pojí k Bersebě. Příběh Jakobův je spojen s Betelem, Sichemem. Na těchto místech si Izraelité připomínají zaslíbení, které Bůh dal Abrahámovi. Spojovacím článkem mezi praotci a Mojžíšem je tradice vyprávějící o Josefovi Egyptském. Velmi starý a důležitý náznak spojení vidí biblická věda ve starém vyznání víry obsaženém v Dt 26,5-9. Jde o modlitbu Izraelce, který už jako zemědělec v zaslíbené zemi přináší prvotiny z úrody k oběti. Liturgie je mladší, ale vyznání je považováno za nejstarší nám dochované Krédo Izraele. A jeho základní myšlenka: Bůh otců je Jahve, vysvoboditel z Egypta. Tím, že byl Jahve ztotožněn s dávným Bohem otců, bylo dosaženo dvojího účinku: 1)Je zaručena historická kontinuita, protože je to jeden a týž Bůh, který od dnů Abraháma řídil osudy Izraele. 2) Víra v Boha se v Izraeli očišťuje od starých představ boha určitého místa, boha ochránce rodiny, kmene, národa, Bůh Izraelův. Víra v Boha dozrává ve smyslu monoteismu: Izrael si uvědomuje, že ve všech těch mocných činech se zjevuje jeden jediný Bůh, který zvláštním způsobem ochraňuje a vede svůj izraelský lid. 2.7 Jednota kultu Středem kultu izraelských kmenů putujících Sinajskou pouští byla archa úmluvy. Ta byla Izraelitům viditelným znamením přítomnosti Jahve a jeho pomoci. V její blízkosti byly přinášeny oběti. V době soudců byl v Silo (severně od Betelu) postaven stan úmluvy (později chrámová budova). V něm byla archa uložena. Zde se konaly výroční slavnosti Jahve. V Palestině stály ovšem i další svatyně na místech spojených starými tradicemi s událostmi ze života patriarchů (Hebron, Betel, Sichem, Berseba). Centrální svatyní Izraele bylo ale Silo. Když David dobyl Jeruzalém a učinil z něj politické centrum říše, přivezl archu úmluvy do Jeruzaléma, kde byla umístěna ve zvláštním stanu na hradě Siónu. Tak se stává Jeruzalém i centrem kultu celého Izraele. Kultovní význam Jeruzaléma pro celý Izrael ještě vzrostl, když král Šalamoun postavil kolem roku 950 př.kr. v Jeruzalémě chrám.

13 13 Chrám je dalším krokem k upevnění jednoty kultu. K definitivnímu sjednocení kultu však dochází až za vlády krále Josiáše, který v r. 621 př.kr. provádí reformu kultu, podle níž jediným místem oběti jedinému pravému Bohu se stává právě jeruzalémský chrám. 2.8 Zrození a rozvoj literatury v Izraeli Dvorní kronika (kronika nástupnictví Davidova) Izrael byl teokracií: králem Izraele byl Bůh. David je obyčejný člověk, jmenovaný králem proto, aby sloužil lidu jako prostředník Božího vedení Izraele. Po náboženské stránce působí na Davida proroci Gad a Nátan, kteří Davidovi oznamovali Boží vůli, a jeho úkolem bylo Boží rozhodnutí uplatňovat v životě Izraele. Postavení krále tedy vylučovalo dědičné nástupnictví. K nástupu Šalamouna na trůn nejsou dostatečné důvody. Je nutné zajistit náboženský podklad. A právě tento podklad dává "Dvorní kronika". Obsahuje dějiny rodiny Davidovy a nábožensky zdůvodňuje dědičné právo potomků Davidových na trůn. "Dvorní kronika" je součástí bible a patří k jejím nejstarším částem. ( 2 Sam 7; 9-20; 1 Král, 1 a 2) Texty pro potřeby kultu Možná, že už v době soudců se užívalo liturgických textů. Ukázkou je Debořina píseň. (Sd 5, 2-31) a je asi nejstarším biblickým dokumentem (kolem r př.kr.) Opěvuje se vítězství Izraelitů vedených soudcem Barákem nad nepřáteli a chválí Boha za toto vítězství. Po otevření jeruzalémský chrám, nastal rozkvět chrámové liturgie, a vzrostla potřeba liturgických textů. Vznikají žalmy k nejrůznějším příležitostem: výročí posvěcení chrámu, výročí korunovace krále, oběti, pokání, písně poutníků Máme zde počátky Knihy žalmů. Výroční chrámové slavnosti sice vycházely ze starých kanaánských zemědělských slavností, ale v Izraeli dostávají zcela nový obsah. Jsou to připomínky mocných činů Jahve. Pro potřeby kultu jsou sbírány ústně tradované příběhy o patriarších, o odchodu z Egypta, o putování Sinajskou pouští. Tyto tradice jsou spojovány v tematické celky, převyprávěny a nábožensky nově interpretovány. Tento zpětný pohled na minulost ve světle nových zkušeností má objasnit situaci přítomnosti a vytvořit předobraz budoucnosti (náboženská retrospekce) V kultu jsou projevy Božího vedení scénicky zpřítomňovány: to, co se udalo v době Mojžíšově, bylo znovu prožíváno v chrámě. Smlouva je znovu slavnostně ohlašována a lidem znovu přijímána. Vnější prvky jsou ovšem přizpůsobeny kultu, chrámovému prostředí a nové situaci. 2.9 Biblická tradice literární v století - Jahvistická škola Škola, která v stol. př. Kr. sebrala, uspořádala a sepsala ústní a písemné tradice existující v Izraeli. Tato škola se obrací k minulosti a z ní se snaží vysvětlit rozkvět říše Šalamounovy a události jeho vlády. Ze starých tradic zjistí, že skupina předků pod vedením Mojžíše prchla z Egypta. Na poušti přijali Zákon svého Boha Jahve. Potom zůstávají mnoho let na poušti a pak se přiblížili ke Kanaánu. Na základě těchto tradic jahvistická škola vypracovala vyprávění obsahující důležité poselství: Bůh Jahve prokázal svou moc tím, že seslal pohromy na Egypt. Zničil vojsko faraónovo a izraelský lid převedl přes Rudé moře. Potom trvale zasahoval do lidských záležitostí svou mocí a svým vedením Izraele. Minulost mocnými činy Jahve ukázala, že moc Jahve převyšuje všechny mocnosti. Jeho moc se projevuje i v přítomnosti. Vždyť Izrael okouší dobrotu Boží ochrany, kterou od Boha získal smlouvou uzavřenou předky na Sinaji. Velikost a moc Izraele je důsledkem této smlouvy. Ochrana Boží bude trvat tak dlouho, dokud bude trvat věrnost Izraele Bohu a jeho smlouvě. Objevují se další otázky, na které se jahvistická škola snaží najít odpověď ve starých lidových tradicích: Proč Bůh vyvolil izraelský národ a proč s ním uzavřel smlouvu? Na to odpovídá Abrahámovský cyklus. V Abrahámovi budou požehnány všechny národy země. Tento univerzalismus vede k otázkám po původu člověka a světa, po původu zla ve světě. Na blízkém Východě nachází různé druhy zpráv o těchto otázkách. Jsou to lidové legendy, ve kterých se objevuje: strom života, ráj, ďábelské mocnosti, potopa atd. (epos o Gilgamešovi). Jahvističtí spisovatelé použili tyto zprávy a upravili je tak, aby do nich mohli vtělit své

14 14 poselství o jediném Bohu, který je stvořitelem a vládcem celého světa. Načrtli jasnou linii událostí, které je od počátku určena Jahvem. Jahvistická škola psala pro potřeby své doby, ale zároveň položila základy, na kterých mohli pozdější pisatelé budovat. Texty, které jahvistická škola napsala, jsou nejstarším písemným pramenem Pentateuchu. Její dílo se nazývá "Dílo Jahvistovo". V Jos a Sdc se projevuje jeho vliv. Charakteristika: a/ pro Boha užívá jméno JAHVE b/ Vysoká vypravěčská úroveň jednoduchými prostředky c/ Psychologický popis. Zná myšlení člověka a umí je vyjádřit. d/ Teologický univerzalismus. Boží požehnání a spása pro všechny národy (Gen 12,2). Jahve univerzální Bůh všech 2.10 Rozdělené království Již za Šalamounovy vlády byly stále zřejmější roztržky a napětí. Ty vedly po jeho smrti v r. 932 k rozdělení říše. Hlavní důvody rozdělení: a/ Náboženská tolerance pohanských náboženství Šalamounem. Především prorocké kruhy tvořily náboženskou skupinu odporu. b/ Odstředivé tendence severních kmenů. Ty se stavěly proti všem centralizačním pokusům Šalamouna, který nerespektoval jejich starodávné kmenové tradice. c/ Velká daňová břemena, která nutil Šalamoun odvádět na rozsáhlou stavební činnost, na zesilování a zřizování pevností, zřízení mohutné armády a obchodního loďstva. Po smrti Šalamouna se rozpory ještě více vyhrotily. Syn Šalamouna Roboam zůstal v Jeruzalémě jako král pouze judský, zatímco ostatní izraelské kmeny povolaly za krále Jeroboama. Království Judské mělo svůj náboženský a politický střed v Jeruzalémě. Judsky král je jako potomek Davidův považován za prostředníka mezi Bohem a jeho lidem. Tato důvěra v potomky Davida zůstává zachována přes jejich mnohá selhání a zrady. V severním království se ve vládě během 200 let vystřídalo 9 dynastií. Králové jsou často provoláváni lidem a někdy i proroky. Nový král se zmocní násilím trůnu (8 vražd krále) a ani hlavní město nemá pevnou tradici. (Sichem, Tirsa, Samaria) Během 9. stol. př. Kr. narůstá moc Assyrie. Assyrský král Salmanasar III. si postupně (kolem r. 840) podmaňuje Fénicii, Damašek i Izrael a všichni musejí odvádět poplatky. Napětí v oblasti definitivně řeší assyrský král Sargon II. Po tříletém obléhání dobyl Samarii v r Obyvatelstvo odvléká do zajetí a izraelské území kolonizuje obyvatelstvem z Mezopotámie. Po mnohých neúspěšných pokusech se Babylon osvobozuje od nadvlády Assyrie a postupně jeho moc narůstá. Chaldejský princ Nabopolassar se zmocnil Babylonu a v r. 626 se prohlásil za babylonského krále. Tak byla založena Novobabylonská říše. V r. 598 dobyl následník babylónského trůnu Nabuchodonosor Jeruzalém. Část judské šlechty je odvedena do zajetí. Na trůn je dosazen Sedekiáš. Roku 586 je Sedekiáš zapleten do vzpoury proti Babylonu. Po dvou letech obléhání je r. 586 Jeruzalém dobyt. Město je zničeno, většina obyvatel odvlečena do Babylonu. Po smrti Nabuchodonosora (r. 562) moc Babylonu rychle upadá, a to pro vnitřní nestabilitu a také růstem moci nové říše Persie. Perský král Kýros se r. 539 obrátil proti Babylonu a zničil jeho vojsko a stává se tak vládcem největší říše jakou, svět poznal Náboženská situace Království Izrael Severní říše byla již svou zeměpisnou polohou vystavena vlivu kanaánského náboženství více než Judsko. Pro kmeny pastevců, které přecházely k usedlému životu, vyvstala brzy otázka, zda Bůh, který je provázel na jejich cestách se stády dobytka, jim bude pomocníkem v jejich životě zemědělců, nebo zda pánem plodnosti polí, růstu plodin, rytmu ročních období deště a sucha není Baal. Odpověď byla více méně taková, že vlastnosti Baalovy se přenášely na Jahve. Přitom se náboženská izraelská tradice snaží Jahve pozvednout z čistě přírodní roviny na rovinu dějinnou. Tak Jahve zůstává Bohem otců, Bohem vysvoboditelem z egyptského otroctví, Bohem smlouvy na Sinaji a dostává se mu nové funkce: je Pánem deště a bouře, Pánem

15 15 úrody. V náboženské praxi nebyly hranice tak přesné a kult Jahve se často mísil s kultem Baala. A právě kult se v této době klade za podstatu náboženství samého. Kult Jahve v izraelském národě dosáhl svého nejskvělejšího vyjádření v Jeruzalémském chrámě. Když se rozpadla Šalamounova říše, byly zbudovány chrámy v Betelu a Danu,a místo archy úmluvy tam umístil obrazy býků jako symboly přítomnosti Boží, jako viditelná podnož neviditelného Boha. Ale také bůh Baal se v kanaánském náboženství ztělesňoval jako býk. Proto byl i kult Jahve pod obrazem býka ve svatyních vystaven nebezpečí, že se stane magickým kultem Baala. Po porážce od Assyřanů a deportaci zbývá z původních dvanácti kmenů jen Juda a část kmene Benjamin, které tvořily obyvatelstvo Judska. Na území severní říše jsou pak ze vzdálenějších zemí přivlečeni noví obyvatelé. Tato směs národů a zbytky izraelského obyvatelstva se postupně spojují a vytvářejí národ Samaritánů Království Juda Jižní království bylo menší a hospodářsky méně významné než severní. Jeho poloha mimo karavanní cesty, ve špatně přístupných horách, ho činila také politicky méně významným. Jeho uzavřené území bylo svou polohou poněkud lépe chráněno. Politicky bylo stabilnější, protože je i v dobách krize a převratů zachována vláda rodu Davidova. Klíčovou je pro stabilitu jižní říše jednota kultu: Jeruzalémský chrám je středem náboženského života judského království. Jeho význam stále roste a vrcholí, když jej král Josiáš r. 622 prohlašuje za jediné místo oběti. Josiáš ( ) je jako osmiletý prohlášen králem. Využívá úpadku moci Assyrie k reorganizaci království a také k obnově bohoslužby Jahve. Modloslužbu úplně potlačuje. Navíc provádí náboženskou reformu podle knihy Zákona, nalezené v chrámě (jádro Deuteronomia). Roku 609 táhl egyptský faraón Necho II. přes Judsko na pomoc Assyrii proti Babylonu. Josiáš chce zabránit postupu Egypta. V bitvě u Megido je smrtelně raněn a v Jeruzalémě umřel. Když je Necho II. poražen Nabuchodonosorem (605), musí proegyptský král Joakim uznat Babylon za svého nového pána a dát mu rukojmí z řad šlechticů. Pak posílá poplatky do Babylonu. Když se ale po letech vzbouřil a snažil se spojit s Egyptem proti Babylonu, je Jeruzalém obležen. Joakim umírá a Jeruzalém se vzdává. Mnoho nejlepších lidí z království je odvedeno do zajetí. Sedekiáš ( ) je dosazen Babylonem na trůn, aby vládl zbytku národa. Ale i on se po čase postavil do opozice proti Babylonu. Nabuchodonosor po druhé obléhá Jeruzalém. Po dvou letech je Jeruzalém r. 586 dobyt. Sedekiáš oslepen a odveden do zajetí a s ním i zbytek judského lidu. Chrám jeruzalémský a všechny důležité budovy jsou vypáleny, hradby zbořeny. Království Juda přestalo existovat Babylonské zajetí Do zajetí bylo odvedeno asi lidí z Judska. (Tedy Židů, jak se od té doby začalo Izraelcům z Judy říkat.) Zdá se, že s nimi nebylo v zajetí zacházeno špatně. Mohli si budovat domy, zaměstnávat se obchodem. Největší ztrátou pro Židy byla ztráta chrámového kultu, který byl středem jejich náboženského života. Proto se kněží a proroci (prorok Ezechiel) snaží semknout vyvolený národ kolem nového náboženského středu, a tím je Zákon Jahve a životní řád, z něj plynoucí. Tak judští vyhnanci v Babylonu stále více zachraňovali příkazy Boží, týkající se každodenního i náboženského života, a odmítali vše pohanské. Pečlivě zachovávali sobotu, obřízku a další přikázání, která je odlišovala od jejich pohanského okolí. Tak si udržovali vědomí národa Bohem vyvoleného. Protože zmizel chrám a s ním pečlivě vypracované formy kultu, vracejí se Židé ke starým tradicím. Ty jsou zapsány v posvátných knihách. Jsou písemně zachovány (zachycovány) další ústní tradice a výroky proroků. Staré literární tradice jsou spojovány a nově interpretovány z hlediska nové situace a nového poznání Boha Jahve, nové zkušenosti s ním. Tóra a některé knihy prorocké (Nabiim) právě v době zajetí a ve století po něm dostávají svou definitivní podobu, jak ji dnes známe Biblická literární tradice v stol Elohistická škola Škola, ze které vyšel další pramen literární biblické tradice: pramen elohistický. Vznik této tradice neumíme místně ani časově určit.

16 16 Vzhledem k tomu, že pramen jahvistický pochází z jižní říše, soudí se, že Elohista vznikl v říši severní. Časové určení je také velmi přibližné. Jistě vznikl po rozpadu Šalamounovy říše (932) a před pádem jižní říše (586). Nejpravděpodobnější jsou století 9. a 8. Tato škola vychází ze stejných ústních tradic jako jahvistická. Často vypráví o stejných událostech. Části elohistické tradice jsou obsaženy v prvních čtyřech knihách Pentateuchu. Charakteristika elohistického pramene: a/ Pro Boha užívá jména Elohim. Elohim je množné číslo od slova El, které ve všech kanaánských jazycích označuje boha. (Také v bibli je nacházíme: El - Šadaj- Bůh všemohoucí, Panu El - Tvář Boha.) Množným číslem Elohim hebrejština vyjadřuje abstraktum, božství Boha. (To odpovídá teologii Elohisty, která vyzdvihuje velikost, všemohoucnost a vznešenost Boží. Zdůrazňuje vzdálenost mezi Bohem a lidmi. Překlenout ji pomáhají sny, andělé, hlasy z nebe. Jejich prostřednictvím Bůh sděluje lidem svou vůli.) Z velké úcty k Bohu se Elohista neodvažuje použít Božího jména Jahve a místo toho označuje Boha vlastností, která činí Boha Bohem: Božství - Elohim. Je nápadné, že ještě další dvě jména užívá Elohista jiná než Jahvista: Amorejci (E) - Kananejci (J) Oreb (E) - Sinaj (J) b/ Styl Elohistův je těžkopádný a mnohomluvný. c/ Elohista nemá univerzalistický pohled. Jeho zájem se soustřeďuje jen na Izrael. Vyprávění začíná od patriarchů. Líčí je co nejpříznivěji. Zato vůči pohanům je víc nedůvěřivý než Jahvista. Snaží se tak chránit monoteismus Izraele. Velkou úctu má k Mojžíšovi Dílo deuternomistické První spis této další literární biblické tradice vznikl před rokem 622. Na základě této "knihy Zákona" provedl král Josiáš reformu kultu. Užívá však velmi starých tradic sahajících až do dob Mojžíšových. Je sepsán ve formě Mojžíšovy řeči před jeho smrtí. Mojžíšovo poselství aktualizuje pro svou dobu. Kníhaje vedena jedinou myšlenkou. Izrael musí zůstat věrný smlouvě s Jahvem, uznat Jahve jako jediného Boha a uctívat jej jediným kultem v jediné svatyni. Styl je velmi osobitý. Je to působivý, zapřísahající kazatelský sloh. Duch a řeč tohoto spisu působí na čtenáře velmi silně. Usilovně nabádá k věrnosti smlouvě s Bohem. Je základem 5. Knihy Mojžíšovy Deuteronomia. Když jsou Židé v babylonském zajetí, vznikají v duchu a stylu Deuternomia další spisy deuternomistické tradice. Přepracovává se a rozšiřuje Deuteronomium do dnešní formy. Dále jsou to soustavné dějiny Izraele od Mojžíšovy smrti až po pád Jeruzaléma a babylonské zajetí. (Joz, Sdc, 1,2 Sam, 1,2 Král). Při sepisování Dt dějin bylo použito starších písemných tradic. Úryvky těchto starších tradic jsou obohacovány aktuálními vsuvkami. Duch knih je shodný s duchem Dt: věrnost Jahve, Bohu úmluvy. Odpad od Jahve je příčinou všeho zla Kněžský kodex (priester codex) V době mezi roky skupina spisovatelů z okruhu jeruzalémských kněží popisuje dějiny spásy od stvoření světa až po obsazení zaslíbené země. Přitom preferuje určité náměty: vše, co se týká svatyně a kultu. Na způsobu podání je nápadné pedantské, zevrubně schematické vyjadřování. Používá genealogie k překlenutí času od jednoho význačného období k jinému. Zvlášť zdůrazňuje událostí, které jsou důležité pro období exilu a těsně po něm. Chce utlačenému, politicky bezvýznamnému národu připomenout, že je národem vyvoleným. Chce přispět k jeho národnímu sebevědomí jedinečnosti a výjimečnosti mezi ostatními, třebaže mocnými národy. Chce přispět k národní a náboženské jednotě. Z toho pak plyne hlavní úkol díla, které nazýváme Kněžský kodex: ukázat Mojžíšovo zákonodárství jako soubor kultovních předpisů. Tedy tak, jak to odpovídalo potřebám doby. Můžeme uvést příklad sabatu a obřízky. Důležitost získávalo také kultovní zákonodárství a uzákonění privilegovaného postavení velekněze, který se po pádu královského úřadu ujímá vedení lidu a prostřednictví mezi Bohem a Božím lidem. Tento úkol plní kněžský kodex tím, že vyčerpávajícím způsobem popisuje příkazy smlouvy uzavřené Mojžíšem na Sinaji. Člověk se pozvedá k Bohu věrným zachováváním zákonů a předpisů tradice. Izraelský národ je chápán jako kultovní komunita řízená kněžími.

17 17 Zjevení je rozděleno do čtyř etap: stvoření, smlouva s Noem, smlouva s Abrahámem, smlouva sinajská. V těchto etapách se užívá pro Boha různých jmen. Ve dvou prvních Elohim, v době patriarchů El-Šedaj, v době Mojžíšově Jahve. Kde se zákonodárství Kněžského kodexu vzalo, není zcela jasné. Snad je to teologické vyjádření starých tradic a liturgických zvyků, kterých se po staletí užívalo v Jeruzalémském chrámě a které se ústně zachovávaly z jedné generace kněží na druhou. Kněžský kodex asi nezůstal dlouho samostatným spisem. Velmi brzy byl zpracován s dílem jahvistické a elohistické tradice v jednotné vylíčení dějin spásy. Během redakčních prací jsou nejen spojovány starší prameny s kněžskými, ale dochází i k rozšíření o nové texty. Toto rozšíření je dost rozsáhlé, např. kniha Leviticus. Tato redakce je uzavřena kolem roku 400 a od té doby existuje Pentateuch v té formě, jak jej známe dnes. Vznikal tedy více než 500 let, počítáme-li dobu od počátku literární tradice až po závěrečnou redakci. Z výsledku práce redaktorů Pentateuchu je vidět, s jakou úctou přistupovali ke starým pramenům. Všechny tři prameny se zabývají událostmi dějin Izraele paralelně. Při sjednocovací redakci postupují bibličtí redaktoři asi následovně: 1) Když je to možné, řadí svá vyprávění o téže události za sebe. Takto vzniká zvláštní literární úkaz - duplikace. Často zachovává starší podání paralelně s novějším i přesto, že si v mnoha bodech odporují. 2) Není-li možné zařadit dvě tradice paralelně, volí jednu ze tří možností: a/ Jeden pramen vynechá (často pramen elohistický). b/ Provádí kompozici z prvků jednotlivých tradic (často jen jednotlivé věty). c/ Snaží se o vlastní přechod z jednoho pramene do druhého. Text rozšiřuje nebo upravuje.

ÚVOD DO STUDIA PENTATEUCHU

ÚVOD DO STUDIA PENTATEUCHU 1 ÚVOD DO STUDIA PENTATEUCHU Adam Mackerle Verze 0.2 České Budějovice 2008 1 1. ODDÍL POVAHA A DĚJINY VZNIKU PENTATEUCHU Základní informace Název a dělení Pentateuch, hebrejsky Tóra, je celek prvních pěti

Více

Stručný přehled víry Katolické církve a života v ní aneb: křesťanem snadno a rychle

Stručný přehled víry Katolické církve a života v ní aneb: křesťanem snadno a rychle Předmluva Stručný přehled víry Katolické církve a života v ní aneb: křesťanem snadno a rychle Můžeme se stát snadno a rychle křesťanem? Ano i ne. Na jedné straně není snadné proniknout do oné šíře a hloubky

Více

Józef Szymeczek Úvod do religionistiky Studijní opora k inovovanému předmětu: Religionistika(3ELIG/33LIG) Ostrava, 2013 ISBN 978-80-7464-425-2

Józef Szymeczek Úvod do religionistiky Studijní opora k inovovanému předmětu: Religionistika(3ELIG/33LIG) Ostrava, 2013 ISBN 978-80-7464-425-2 Průvodka dokumentem: - nadpisy tří úrovní (pomocí stylů Nadpis 1-3), před nimi je znak # - na začátku dokumentu je automatický obsah (#Obsah) - obrázky vynechány, zůstávají pouze původní popisky vložené

Více

ÚVOD DO RELIGIONISTIKY

ÚVOD DO RELIGIONISTIKY ÚVOD DO RELIGIONISTIKY JÓZEF SZYMECZEK CZ.1.07/2.2.00/29.0006 OSTRAVA, ZÁŘÍ 2013 Studijní opora je jedním z výstupu projektu ESF OP VK. Číslo Prioritní osy: 7.2 Oblast podpory: 7.2.2 Vysokoškolské vzdělávání

Více

O ZÁKLADECH KŘESŤANSKÉ VÍRY JEŽÍŠ, CÍRKEV A BIBLE

O ZÁKLADECH KŘESŤANSKÉ VÍRY JEŽÍŠ, CÍRKEV A BIBLE O ZÁKLADECH KŘESŤANSKÉ VÍRY JEŽÍŠ, CÍRKEV A BIBLE Jakoubek Stříbrný Autor: Jakoubek Stříbrný, březen 2010 Korektury: Jana Hlaváčová Redakční úpravy: Jan Janča Obsah PŘEDMLUVA... 1 ÚVOD... 2 SLOVO VÍRY...

Více

KRISTUS JAKO MOŽNÝ PEDAGOGICKÝ IDEÁL V KATOLICKÉM A PROTESTANTSKÉM MYŠLENÍ. Bc. Silvie Šobáňová

KRISTUS JAKO MOŽNÝ PEDAGOGICKÝ IDEÁL V KATOLICKÉM A PROTESTANTSKÉM MYŠLENÍ. Bc. Silvie Šobáňová KRISTUS JAKO MOŽNÝ PEDAGOGICKÝ IDEÁL V KATOLICKÉM A PROTESTANTSKÉM MYŠLENÍ Bc. Silvie Šobáňová Diplomová práce 2014 ABSTRAKT Tato diplomová práce se v teoretické části zabývá analýzou osobnosti Ježíše

Více

Díl první : Lidé - Smlouvy Díl druhý : Lidé - Cesty Anthony E. Gilles

Díl první : Lidé - Smlouvy Díl druhý : Lidé - Cesty Anthony E. Gilles Díl první : Lidé - Smlouvy Díl druhý : Lidé - Cesty Anthony E. Gilles ÚVOD 1.SVĚDEK DOBY SKUTKŮ APOŠTOLSKÝCH Skutky apoštolské Skutky a prvotní kérygma Prameny Nového zákona Lukášovo poselství ve Skutcích

Více

Jan Pavel II. ŽIVOT KRISTŮV. (Vita di Cristo) překlad: doc. Dr. Ctirad Václav Pospíšil OFM. papežovy kristologické katecheze 1987-1989

Jan Pavel II. ŽIVOT KRISTŮV. (Vita di Cristo) překlad: doc. Dr. Ctirad Václav Pospíšil OFM. papežovy kristologické katecheze 1987-1989 Jan Pavel II. ŽIVOT KRISTŮV (Vita di Cristo) překlad: doc. Dr. Ctirad Václav Pospíšil OFM papežovy kristologické katecheze 1987-1989 (Světlo 44/2000 30/2002) SV. OTEC JAN PAVEL II. POVAŽOVAL KRISTOLOGICKÉ

Více

Hledání historického Ježíše

Hledání historického Ježíše 1 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Teologická fakulta Katedra biblistiky Hledání historického Ježíše poznámky z knihy: TRILLING, WOLFGANG. Hledání historického Ježíše. Praha: Vyšehrad, 1993.

Více

5. ZJEVENÍ BOHA V JEŽÍŠI KRISTU

5. ZJEVENÍ BOHA V JEŽÍŠI KRISTU 5. ZJEVENÍ BOHA V JEŽÍŠI KRISTU Boží zjevení je základem a východiskem víry a víra ve zjevujícího sesebesdělujícího se Boha je základem a východiskem teologie. Poznáváme Boha, protože se Bůh sám dal a

Více

5. ZJEVENÍ BOHA V JEŽÍŠI KRISTU

5. ZJEVENÍ BOHA V JEŽÍŠI KRISTU 5. ZJEVENÍ BOHA V JEŽÍŠI KRISTU Tato a následující kapitola jsou zároveň ukázkou, jak lze uplatnit geneticko-progresivní metodu navrženou v OT 16 v praxi, tj. v reflexi fundamentální teologie. Budeme tedy

Více

IV. Starověk (asi 3 500 př. Kr. tradičně 476 po Kr.) A. Vznik prvních států (městská revoluce)

IV. Starověk (asi 3 500 př. Kr. tradičně 476 po Kr.) A. Vznik prvních států (městská revoluce) IV. Starověk (asi 3 500 př. Kr. tradičně 476 po Kr.) A. Vznik prvních států (městská revoluce) Druhým (po pravěku) rozsáhlým úsekem lidských dějin je starověk. Začíná vznikem nejstarších států (kolem r.

Více

pravda nebo klam? E. Frank

pravda nebo klam? E. Frank pravda nebo klam? E. Frank Page 1 of 89 PŘEDMLUVA Na základě zřetelně se rýsující a vzájemně se prolínající náboženské a politické situace v Evropě, nabývající světového významu, vidím jako nutnost psát

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA. Smysl hodnot a jejich opodstatnění v křesťanské etice

MASARYKOVA UNIVERZITA. Smysl hodnot a jejich opodstatnění v křesťanské etice MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA HISTORIE Smysl hodnot a jejich opodstatnění v křesťanské etice Bakalářská práce Brno 2012 Vedoucí práce: prof. ThDr. Mgr. Helena Hrehová, PhD. Autor práce:

Více

EVANGELIUM PODLE JANA

EVANGELIUM PODLE JANA EVANGELIUM PODLE JANA Záměrem Janova evangelia je ve čtenářích probudit víru. Jan poznal Ježíše zblízka a jeho evangelium nám toto důvěrné poznání zprostředkovává. O sobě mluví jako o učedníku, kterého

Více

Sloup oblakový-sloužiti [901]

Sloup oblakový-sloužiti [901] Dt 16,22] a jejich ponechání vytýkal jak Judovi [1Kr 14,23; 2Kr 18,4; 23,14; Mi 5,13], tak Izraelovi [2Kr 17,10]. Neboť právě tyto sloupy, jež byly v posledních letech vykopány ve velké hojnosti zvláště

Více

Mám radost z ohlasu, se kterým se setkalo první vydání této knihy. V tomto novém vydání je látka předchozího vydání pojednána ve větší šíři a také je

Mám radost z ohlasu, se kterým se setkalo první vydání této knihy. V tomto novém vydání je látka předchozího vydání pojednána ve větší šíři a také je Mám radost z ohlasu, se kterým se setkalo první vydání této knihy. V tomto novém vydání je látka předchozího vydání pojednána ve větší šíři a také je doplněn o další materiál. Jediná větší změna se týká

Více

OD ROKU 33 n. l. DO ROKU 56 n. l.

OD ROKU 33 n. l. DO ROKU 56 n. l. VÝVOJ KŘESŤANSTVÍ OD ROKU 33 n. l. DO ROKU 56 n. l. 1. Poznámky: Mnohé časové a encyklopedické údaje jsou založeny na publikaci Hlubší pochopení Písem, kterou vydali svědkové Jehovovi. Tyto údaje rámcově

Více

SVĚTOVÁ A REGIONÁLNÍ NÁBOŽENSTVÍ

SVĚTOVÁ A REGIONÁLNÍ NÁBOŽENSTVÍ SVĚTOVÁ A REGIONÁLNÍ NÁBOŽENSTVÍ Studijní opora k akci č. 1.4 Světová a regionálná náboženství ve výuce zeměpisu v rámci projektu č. CZ.1.07/1.3.05/03.0030 Název projektu: Zeměpis v nové perspektivě aneb

Více

Dopisy sedmi sborům. 1 Nelze pochybovat, že by se dopisy, kdyby to bylo prvotním Božím záměrem, do vzdálenějších církví dostaly.

Dopisy sedmi sborům. 1 Nelze pochybovat, že by se dopisy, kdyby to bylo prvotním Božím záměrem, do vzdálenějších církví dostaly. Dopisy sedmi sborům Říjen 2011 "Neodvrhuj, můj synu, JHVH kárání, nestav se na odpor jeho domlouvání. Vždyť JHVH domlouvá tomu, koho miluje, jako otec synu, v němž nalezl zalíbení." [Př. 3:11,12; Žd. 12:6;]

Více

VIII. SNùM CÍRKVE âeskoslovenské HUSITSKÉ KOMENTÁŘ K ZÁKLADŮM VÍRY CČSH. Sborník pracovních textů

VIII. SNùM CÍRKVE âeskoslovenské HUSITSKÉ KOMENTÁŘ K ZÁKLADŮM VÍRY CČSH. Sborník pracovních textů VIII. SNùM CÍRKVE âeskoslovenské HUSITSKÉ KOMENTÁŘ K ZÁKLADŮM VÍRY CČSH Sborník pracovních textů Sněmovní centrum listopad 2004 PŘEDMLUVA K PRACOVNÍMU TEXTU KOMENTÁŘE K ZV Naukový výbor VIII. sněmu CČSH

Více

č. 1-2 Školní rok 2002/03 září, říjen

č. 1-2 Školní rok 2002/03 září, říjen č. 1-2 Školní rok 2002/03 září, říjen Milé katechetky a katecheté, každý biskup přijal v den svého svěcení úkol katechizovat. Vy, kteří jste pocítili ochotu mu v tom pomáhat a být jeho spolupracovníky,

Více

Studujeme společně. Mark Finley

Studujeme společně. Mark Finley Studujeme společně Mark Finley Název a logo Advent-Orion je ochranná známka, která je zapsána do rejstříku ochranných známek Úřadu průmyslového vlastnictví pod číslem zápisu 198705. ISBN 80-7172-780-6

Více

Argumenty Dr. Desmonda Forda pro platnost soboty

Argumenty Dr. Desmonda Forda pro platnost soboty Argumenty Dr. Desmonda Forda pro platnost soboty Pavel Škoda B.Th. poslední úprava 4/2012 Dr. Desmond Ford je bývalý člen CASD, který z církve odešel v r. 1980 po té, co doložil svojí studií neobhajitelnost

Více

Křesťanství a ekologická etika. Pavel Vichlenda

Křesťanství a ekologická etika. Pavel Vichlenda Křesťanství a ekologická etika Pavel Vichlenda Bakalářská práce 2013 ABSTRAKT Tato bakalářská práce se zabývá vztahem křesťanství a ekologické etiky. Podrobně rozebírá biblickou zprávu o stvoření světa,

Více

Občanský a společenskovědní základ

Občanský a společenskovědní základ Občanský a společenskovědní základ NÁBOŽENSTVÍ Jaromír Schön Nakladatelství a vydavatelství R www.computermedia.cz Obsah Obsah SLOVO AUTORA...6 ÚVOD...6 SEZNAM TÉMAT...7 NÁBOŽENSTVÍ / NÁBOŽENSKÁ VÍRA /

Více

Metodika výuky křesťanské výchovy na II. st. ZŠ a SŠ z pohledu pedagogické praxe náměty pro začínajícího učitele

Metodika výuky křesťanské výchovy na II. st. ZŠ a SŠ z pohledu pedagogické praxe náměty pro začínajícího učitele Pr ojekt OP VpK Ter ciární vzdělávání výzkum a vývoj Vysokoškolské vzdělávání Marie Monsportová Metodika výuky křesťanské výchovy na II. st. ZŠ a SŠ z pohledu pedagogické praxe náměty pro začínajícího

Více

Pavel [601] Řecká kněžka zdobí býka k oběti (srov. Sk 14,13). Z t. zv. Polygnotovy řecké vázy.

Pavel [601] Řecká kněžka zdobí býka k oběti (srov. Sk 14,13). Z t. zv. Polygnotovy řecké vázy. vysvítá nejen ze Sk, nýbrž i z Ga 1,21-22. Antiochie se tak stala třetím střediskem jeho misijní činnosti, a v jistém smyslu jím zůstala trvale, neboť i jeho další práce v mnohem rozsáhlejší oblasti [t.

Více

Časopis Apoštolské církve

Časopis Apoštolské církve Časopis Apoštolské církve Ročník 24 Navštivte nás na www.apostolskacirkev.cz Číslo 5 / 2012 Sloupek 2 Hospodin dále mluvil k Mojžíšovi: Toto je řád pro lévijce: Od pětadvaceti let bude schopen nastoupit

Více

VERBUM DOMINI. Svatý otec Benedikt. Apoštolská exhortace Benedikta XVI VERBUM DOMINI. V překladu České sekce Vatikánského rozhlasu

VERBUM DOMINI. Svatý otec Benedikt. Apoštolská exhortace Benedikta XVI VERBUM DOMINI. V překladu České sekce Vatikánského rozhlasu VERBUM DOMINI Svatý otec Benedikt V překladu České sekce Vatikánského rozhlasu Apoštolská exhortace Benedikta XVI VERBUM DOMINI ÚVOD 1. Slovo Páně trvá navěky, totiž slovo evangelia, které vám bylo zvěstováno

Více