BYZANTSKÁ TRADICE A MÍSTNÍ JAZYKY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "BYZANTSKÁ TRADICE A MÍSTNÍ JAZYKY"

Transkript

1 BYZANTSKÁ REVUE 009. BYZANTSKÁ TRADICE A MÍSTNÍ JAZYKY BYZANTINE TRADITION AND THE VERNACULAR Manuela E. Gheorghe Katedra aplikované lingvistiky, Filozofická fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci Abstract: The present paper challenges some scholars view that the use of the vernacular during Constantine and Methodius s mission in Great Moravia constitutes a singular and isolated phenomenon within the Byzantine Empire and the countries in its sphere of influence. The author argues that, despite the relative predominance of Byzantine Greek as a well-developed and highly sensitive language for liturgical use, vernaculars emerged and were encouraged in the worship of those Christianized peoples who had the appropriate theological and linguistic education to allow them to translate biblical, liturgical and patristic texts well. It is further argued that this multiplicity of liturgical languages witnesses to the diversity and dynamism of the political and cultural life of Byzantium, as opposed to the tendencies towards centralization, in language and other matters, of Western (Latin) Christendom. Key words: linguistics, vernacular, Byzantium, Byzantine culture. V roce 56 John Jewel, známý teolog raného alžbětinského anglikanismu, oxfordský profesor a později biskup v Salisbury, napsal svou Apology of the Church of England (Apologie Církve anglické). V roce 565 se v debatách, které následovaly, zmínil o cyrilometodějské misii na J. JEWEL, A Reply to Mr. Harding s Answer (565), in: Works, Parker Society, I, 5, 0,, 05. Citováno v R. WELLEK, Bohemia in English Literature, in: Essays on Czech Literature, The Hague 96, 9.

2 . BYZANTSKÁ REVUE 009 Moravě: [ ] před více než šesti sty lety bylo povoleno mít bohoslužbu v slovanském jazyce na Moravě. Cyril a Metoděj obrátili [Moravany] k víře v Krista dlouhodobým kázáním a velkou snahou, a pro lepší pokračování toho, co začali, si přáli, aby lidé, kteří se obrátili, mohli mít společnou bohoslužbu v mateřském jazyce. Řím váhal [tomu dát požehnání]... Jewel pokračuje ve své obraně Slovanů a vysvětluje: To, že obyvatelům území Čech a Moravy bylo dopřáno, aby sloužili bohoslužby ve svém jazyce, nebyl výsledek nějaké módní nálady, ale byla to jejich snaha pokračovat v duchu původní Církve. Také jim bylo dopřáno přijímání podobojí pokračuje Jewel a v pozdějším kázání se zmíní o husitech a jejich vztahu k řecké Církvi. Třináct let později, v roce 588, William Whitaker, regius professor teologie v Cambridge, cituje argumenty Johna Jewela, podporující konání bohoslužeb v místním jazyce (tj. v angličtině), a ptá se: Když Cyrilovi a Metodějovi bylo povoleno, aby použili slovanský jazyk, proč by se to nemělo stejným způsobem povolit i jiným církvím? Všechny překlady z angličtiny do češtiny jsou pracovní verze autorky. Děkuji touto cestou dr. Petru Balcárkovi za pomoc s překlady k tomuto článku. [...] above six hundred years past it was granted to have the mass in the Sclavons tongue, in Moravia. After Cyrillus and Methodius by long preaching and great pains had converted [the Moravians] to the faith of Christ, and for the better continuance of that they had begun, were desirous that the people so converted might have their common service in their mother-tongue, and the matter stood in supense at Rome [...] JEWEL, A Reply, in WELLEK, Bohemia, 9. Wellekův text v angličtině je následující: Jewel also defends the Bohemians against the accusation of being new-fangled : they merely continued in the order of the primitive church and the Council of Bâle granted them the use of the sacrament under both kinds. W. WHITAKER, A Disputation on Holy Scripture, transl. William Fitzgerald (89), pp , from the original Disputatio de Sacra Scriptura (588), citováno v R. WELLEK, Bohemia, 9. Wellekův text v angličtině zní: If Cyrill and Methodius were granted the use of the Slavonic tongue why might not the same be granted to other churches? Podle A. P. Vlasta důvodem, proč byla slovanština papežem Hadrianem II. povolená na Velké Moravě, byl na jedné straně nárok na území Moravy, který si dělaly politické a církevní frakce z Pasova a Salzburgu, na druhé straně vztah mezi Římem a Konstantinopolí: papež projevil respekt vůči byzantské misii na Moravě proto, že by mu vytvoření církve s liturgií ve slovanštině, jejíž biskupové by byli jím vysvěceni, dalo přímou kontrolu nad tímto

3 BYZANTSKÁ REVUE 009. Tato slova se píší v 6. století v Anglii, kde se král Jindřich VIII. (9 57) již odpoutal od Říma a v roce 58 povolil vydání oficiálního překladu Bible do angličtiny. Podat patristickou literaturu v místním jazyce a tím usnadnit křesťanskou výchovu svých poddaných se snažil již na konci 9. století anglický král Alfréd Veliký, který se (mezi válkami s pohanskými dánský-mi dobyvateli) sám naučil latinsky a přeložil do angličtiny Cura pastoralis (O pastýřské péči) od sv. Řehoře Velikého nebo Historia ecclesiastica (Církevní dějiny) od Bedy Ctihodného. Beda byl mnichem v monastýru Wearmouth-Jarrow v severovýchodní Anglii a počátkem 8. století přeložil do staré angličtiny základní modlitby (Otče náš a Vyznání víry) a před svou smrtí překládal Janovo Evangelium malé Evangelium, které se zabývá věcmi, jež se realizují láskou. Ve své knize Anglo-Saxon England Stenton zdůrazňuje jedinečnou důležitost snahy krále Alfréda v dějinách anglické literatury, která vychází z jeho přesvědčení, že život bez poznání nebo přemýšlení [rozjímání] není hoden úcty. Stenton také vyzdvihuje rozhodnutí Alfréda, aby přenesl myšlení minulosti tak, aby mu rozuměli jeho poddaní. Překlady starověkých knih, kterými se snažil toho docílit, tvoří počátky anglické literatury v próze. V předmluvě svého prvního překladu [v roce 89] Alfréd popsal stav anglické vzdělanosti v době svého nástupu. Máloúzemím a zároveň zeslabilo autoritu franských vůdců (viz A. P. VLASTO, The Entry of the Slavs into Christendom, Cambridge 970, 8 56). F. M. STENTON, Anglo-Saxon England, Oxford 97, M. P. BROWN (ed.), In the Beginning. Bibles Before the Year 000, N.Y.-Washington 006, 0. M. P. BROWN, Spreading the Word, in: M. P. BROWN (ed.), In the Beginning. Bibles Before the Year 000, N.Y. Washington 006, 60 : [...] the little Gospel that treats of the things that work by love. Anglický text zní: His unique importance in the history of English letters comes from his conviction that a life without knowledge or reflection was unworthy of respect, and his determination to bring the thought of the past within the range of his subjects understanding. The translation of ancient books by which he tried to reach this end form the beginning of English prose literature. In a preface to the first of his own translations Alfred described the condition of English learning at the time of his accession.

4 . BYZANTSKÁ REVUE 009 kteří duchovní na jeho území rozuměli latinským bohoslužbám, které sami sloužili a neuměli přeložit ani slovo z latiny do angličtiny. Snaha Alfréda Velikého v Anglii se projevila nedlouho poté, co ve střední Evropě skončila dramatickým způsobem misie Byzantinců Konstantina a Metoděje na území Velké Moravy. Než byli jejich žáci vyhnáni úsilím představitelů západních sousedů Franské říše, stačili tito dva soluňští bratři přeložit z řečtiny do jimi kodifikovaného slovanského jazyka hlavní liturgické materiály, kterých bylo později využito balkánskými Slovany. Tato studie vychází z cyrilometodějské misie na Moravě a otevírá k diskusi otázku záměrného používání řečtiny a (nebo) místních jazyků, zvláště v liturgickém životě na územích byzantské říše a těch zemí, které v dějinách více či méně spadaly pod kulturní vliv Byzance. Vladimír Vavřínek se ve své studii The Introduction of the Slavonic Liturgy and the Byzantine Missionary Policy (Uvedení slovanské liturgie a byzantská misionářská politika) pokouší o dialektické čtení textů, které připisují Byzanci demokratické užívání místních jazyků a zdůrazňuje spíše jedinečnost cyrilometodějské misie z hlediska použití slovanštiny jako liturgického jazyka. Byzantská kultura je tu charakterizována dominancí, dokonce monopolem řeckého jazyka v byzantské církvi; to je zdůvodněno pocitem nadřazenosti řecké kultury, a to na úkor místních jazyků a kultur národů byzantské říše. Vavřínek užívá termínu the absolute pre-eminence of the Greek language and Greek culture absolutní převaha řeckého jazyka a řecké kultury. Tato myšlenka je převzata z článku Ihora Ševčenka, Three Paradoxes of the Cyrillo-Methodian Mission (Tři paradoxy cyrilometodějské misie), 5 v němž píše: F. M. STENTON, Anglo-Saxon England, Oxford 97, 67. V. VAVŘÍNEK, The Introduction of the Slavonic Liturgy and the Byzantine Missionary Policy, in V. VAVŘÍNEK (ed.), Beiträge zur byzantinischen Geschichte im 9.. Jahrhundert, Praha 978, V. VAVŘÍNEK, The Introduction of the Slavonic Liturgy, 57. V. VAVŘÍNEK, The Introduction of the Slavonic Liturgy, I. ŠEVČENKO, Three Paradoxes of the Cyrillo-Methodian Mission, in: Slavic Review (96),

5 BYZANTSKÁ REVUE 009. U Byzantinců, kteří zdědili ze své helénské minulosti zvyk rozdělit svět na Helény a barbary, bylo pohrdání barbary doplňkem jejich bezmezné kulturní pýchy. V průběhu velké části existence Byzance se barbaři tj. ne-byzantinci ve stereotypních popisech jeví jako úskoční, falešní a zbabělí, krutí, odmítající se řídit pravidly civilizovaného chování, panovační při vítězství, servilní při porážce. [ ] Byzantinci, kteří znali svatého Pavla nazpaměť, si měli uvědomit, že Pán povolal barbary jako první a v očích Boha byli barbaři jejich bratři. [ ] Křest sice proměnil barbary, tato zvířecí stvoření, na lidské bytosti, ale samotná skutečnost obrácení barbarů na víru byla opravdu zázrakem. Ševčenko zakládá své tvrzení na německém autorovi K. Lechnerovi. Výsledkem těchto úvah je konstatování, že Konstantin Filosof a jeho bratr Metoděj mají odlišný postoj k jazykům cizích a doposud [na víru] neobrácených národů, že tito jedinci jsou výjimkami a že jejich uvažování je poměrně netypické pro byzantskou mentalitu jejich doby. Ševčenko považuje za paradox to, že cyrilo-metodějská misie byla vedena v duchu přátelství a rovnosti [ ], ačkoli kulturní I. ŠEVČENKO, Three Paradoxes, 6: To the Byzantines, who inherited from their Hellenic past the habit of dividing the world into Hellenes and barbarians, scorn for the barbarians was a counterpart to their own limitless cultural pride. Throughout the better part of Byzantium s existence, the barbarians that is, non-byzantines appear in stereotyped descriptions as cunning, false and cowardly, cruel, refusing to abide by the rules of civilized behaviour, overbearing in victory, abject in defeat. [...] The Byzantines, who knew St. Paul by heart, should have realized that the Lord called upon barbarians first and that in the eyes of God barbarians were their brothers. [...] Baptism did change the barbarians, those bestial creatures, into human beings, but the mere fact of the barbarians conversion was indeed a miracle. K. LECHNER, Hellenen und Barbaren im Weltbild der Byzantiner... (dissertation), Munich 95, quoted in footnote, in I. ŠEVČENKO, Three Paradoxes, 6. V. VAVŘÍNEK, The Introduction of the Slavonic Liturgy, 60. Anglický text zní: Although the vast majority of Byzantine intellectuals were convinced of the absolute pre-eminence of the Greek language and Greek culture, there were nevertheless some individuals who entertained a different attitude towards the languages of the foreign and hitherto unconverted nations. Personages [sic!] like Constantine the Philosopher and his brother Methodius are proof of this. But we must regard these individuals as exceptions and their ideas as quite untypical of the Byzantine mentality of the age. 6

6 . BYZANTSKÁ REVUE 009 původ obou Byzantinců je předurčoval k tomu, že by měli mít špatné mínění o všech barbarech [...] Ševčenko, a po něm i Vavřínek citují v této souvislosti Teodora z Kýru (byl původem Syřan) a Jana Zlatoústého, kteří na počátku 5. století uznávali potřebu zvěstování slova Božího v místních jazycích. Tvrdí však, že později, až do posledních dvou či tří staletí existence byzantské říše, byl tento způsob myšlení opuštěn a že tolerance Konstantina a Metoděje, kteří do slovanštiny přeložili celé bohoslužby, byla výjimkou. Tato výjimečná situace byla podle Vavřínka způsobena několika faktory: skutečnost, že Konstantin a Metoděj pocházeli ze Soluně, tj. z prostředí, kde se užívala jak řečtina, tak i slovanština; dále fakt, že Konstantin byl přítelem patriarchy Fotia, který mu misii na Moravu požehnal; také názor, jak se Vavřínek domnívá, že soluňští bratři (dle vzoru monastýru svatého Sávy v Palestině) byli původně připraveni přeložit jen biblické texty, určené ke čtení během liturgie, tj. čtení z apoštolských listů a z evangelií, a že překlad celé liturgie byl vynucen konkurenční misií Franků na území Velké Moravy. Fotiova slova, že při Nanebevstoupení Páně svěřil Kristus prorockou tradici svým apoštolům a nařídil jim, aby ji zvěstovali do řeckých zemí a skrze ně do všech pohanských zemí, Vavřínek interpretuje následovně: Pro Fotia byla jazykem předurčeným Kristem k zvěstování víry tudíž řečtina a její nadřazené postavení pochází z apoštolské I. ŠEVČENKO, Three Paradoxes, 6. Anglický text je následující: The second paradox of the Cyrillo-Methodian mission is the spirit of friendliness and equality with which this mission was conducted by the two Byzantines, although their cultural background must have conditioned them to hold a low opinion of all barbarians [...] V. VAVŘÍNEK, The Introduction of the Slavonic Liturgy, 56 57; I. ŠEVČENKO, Three Paradoxes, 7. I. ŠEVČENKO, Three Paradoxes, 7. V. VAVŘÍNEK, The Introduction of the Slavonic Liturgy, 70: [ ] when our Lord... had ascended to His Father, He entrusted the prophetical tradition to the Holy Apostles, enjoining them to spread it to the Greek countries and, through them, to all pagan countries. The quotation is from Photius s letter to Zacharias, the Catholicos of Armenia, which has survived in an Armenian version only. Anglická verze je z F. DVORNÍK, The Idea of Apostolicity in Byzantium and the Legend of the Apostle Andrew, Dumbarton Oaks Studies, Cambridge Mass. 958, 9 ff. 7

7 BYZANTSKÁ REVUE 009. tradice. Tato interpretace textu z Fotia vede Vavřínka k tomu, že úsilí Konstantina přeložit liturgické a biblické texty do slovanštiny, tj. do jazyka srozumitelného národu, kterému je zvěstována víra, považuje za revoluční čin. Chtěla bych nyní shrnout Vavřínkovy a Ševčenkovy závěry týkající se výjimečnosti cyrilometodějské misie a pokusím se je krátce okomentovat v kontextu byzantské mentality. Podle těchto autorů Byzanc vedla politiku záměrné helenizace národů své oikumeny, a to z arogantních důvodů nadřazenosti řecké kultury. K tomuto bych chtěla citovat z článku Dimitrije Obolenského, The Principles and Methods of Byzantine Diplomacy (Principy a metody byzantské diplomacie), který uvádí, že cílem byzantské politiky je vybudovat řetězec spojeneckých nebo vazalských států [ ]. Jejich národy mohly poskytovat říši služby podle své geografické pozice a vojenských zdrojů [ ]. Byzanc si tudíž spíše vybrala cestu diplomacie než války vzhledem k tomu, že nepřetržitě čelila útokům Peršanů, Arabů a Turků z východu a stepních národů a balkánských Slovanů ze severu [...]. 5 Proces takzvané helenizace zajistil to, že národy přičleněné do říše fungovaly na základě římského práva a administrativy a křesťanského V. VAVŘÍNEK, The Introduction of the Slavonic Liturgy, 7: For Photius, then, the language pre-destined by Christ for the preaching of the faith was Greek, and its preeminent position derived from the apostolic tradition. V. VAVŘÍNEK, The Introduction of the Slavonic Liturgy, 7. Anglický text zní: Constantine thus gives the idea that the faith must be preached and explained in a comprehensible language a basically new interpretation, which, from the traditional Byzantine point of view, was quite revolutionary: that this language should be one intelligible to the nation that the faith is being preached to its own language. D. OBOLENSKY, The Principles and Methods of Byzantine Diplomacy, in: D. OBOLENSKY, Byzantium and the Slavs, New York 99,. D. OBOLENSKY, The Principles and Methods, : [...] to build a chain of allied, or vassal, states [...]. Their peoples could render the Empire services consonant with their geographical position and military resources [...] 5 D. OBOLENSKY, The Principles and Methods, : [...] in the east against Persians, Arabs and Turks, in the north against the steppe barbarians and the Balkan Slavs [...]. 8

8 . BYZANTSKÁ REVUE 009 chování, jež jim spolu s řeckým jazykem umožnil, aby se mezi sebou domluvili. Dále se Ševčenko a Vavřínek shodují v tom, že kultury nehelénských národů byly Byzantinci opovrhované a nazývané barbarskými. Slovo barbarský má však různé konotace v různých obdobích lidských dějin. Pro Židy byly barbary nežidovské národy. D. Obolenský píše, že pro starověké Řeky termín barbaros označoval lidi mimo helénský svět, jejichž způsob života, myšlení a chování byl neřecký. A Byzantinci převzali tento pojem barbaři od starověkých Řeků, ale s novým kulturním důrazem, který získal v období helénismu. V pozoruhodné směsici ras, které tvořily Byzantskou říši, nebylo místo pro etnické odlišení mezi Rhomaios a barbarem. Je pravda, že Byzantinci stále nazývali neřecké jazyky barbarskými, avšak pravou odlišující vlastností Rhomaios bylo jeho členství v pravoslavné církvi a jeho loajalita k císaři, tedy náměstkovi Boha. Nyní byl v zásadě barbarem pohan, který byl mimo císařovu přímou správu. Jakmile přijal pravoslaví, přestal být barbarem navzdory rase a jazyku, kterým mluvil. Dalším aspektem, který Ševčenko a Vavřínek vyzdvihují, je názor, že slovanština v byzantské tradici byla výjimkou v použití místního jazyka v liturgickém životě; kromě prvních a posledních staletí existence této říše byla řečtina povinným jazykem. D. OBOLENSKY, The Principles and Methods, 0. D. OBOLENSKY, The Principles and Methods,. Původní text zní: [...] for the ancient Greeks the barbarians were people outside the Hellenic world whose way of living, thinking and behaving was un-greek. And the Byzantines borrowed this concept of barbarians from the ancient Greeks, but with the new cultural emphasis it had acquired in the Hellenistic age. In the remarkable mixture of races that made up the Byzantine Empire there was no place for any ethnic distinction between the Rhomaios and the barbarian. The Byzantines, it is true, would still call the non-greek languages barbarian ; but the true distinctive mark of the Rhomaios was his membership of the Orthodox Church and his allegiance to the Emperor, the viceregent of God. The barbarian, in principle, was now the pagan, outside the Emperor s direct jurisdiction. Once you accepted Orthodox Christianity you generally ceased, whatever your race and the language you spoke, to be a barbarian. 9

9 BYZANTSKÁ REVUE 009. Sám Ševčenko považuje tuto situaci za paradoxní; dle mého názoru dokonce protiřečí svým dříve zmiňovaným výrokům, když uvádí, že Byzantinci si nezaslouží pochvalu za podporu národní slovanské liturgie, jelikož [v] Byzanci, v mnohonárodnostním státě, byli vzdělaní lidé, v minulosti stejně tak i v současnosti [myšleno v době Konstantina a Metoděje], obeznámeni s užíváním jazyků méně dokonalých než řečtina v křesťanských bohoslužbách. To, že řečtina neměla tuto výsadu, jak je občas interpretováno, může být doloženo i lingvistickým fenoménem, kterým je použití slova limbi(le) ( jazyky ) ve smyslu národy v rumunském textu ze začátku 6. století, původně psaném ve slovanštině, Învăţăturile lui Neagoe Basarab către fiul său Teodosie (Učení Neagoe Basaraba svému synovi Teodosiovi). Ve staroslověnském překladu Nového zákona se totiž používá slovo jazyky, např. ve tvaru jazykom v Listu Římanům 5:9 (tam, kde řečtina má ethne, moderní rumunština má již místo limbile neamurile, čeština (pohanské) národy, angličtina gentiles ), jež souvisí s událostí Seslání Ducha svatého (Skutky apoštolů : ), kde se ikonografický motiv plamenných jazyků spočívajících nad hlavami apoštolů vyjadřuje různými jazyky, kterými apoštolové začínají zvěstovat evangelium. Od svého vzniku ve. století byla Byzantská říše založena na principu vnitřní kulturní a jazykové plurality. Princip babylonské věže, symbolu rozdělení řečí a neschopnosti komunikovat, se měl proměnit duchovní jednotou křesťanského života. To však nevyloučilo osobitost každého z pokřesťanštěných národů. Z jazykového hlediska je velmi pravděpodobné, že Kristovo učení se původně rozšířilo ústně v místním jazyce, aramejštině, a později byla evangelia napsána v literární řečtině. Přestože řečtina hrála sjednocující roli na Východě, teologické debaty I. ŠEVČENKO, Three Paradoxes, 7. I. ŠEVČENKO, Three Paradoxes, 8. Anglický text je následující: We lavish praise upon the Byzantines for their encouragement of national Slavic liturgy. Not all of this praise is deserved. In Byzantium, a multinational state, cultivated people were familiar with the past and current use of tongues less perfect than Greek for Christian worship. To je vyjádřeno na některých příkladech východokřesťanské ikonografie Seslání Ducha svatého přítomností starého může, který drží v ruce dvanáct svitků jako symbol dvanácti jazyků, ve kterých každý ze dvanácti apoštolů měl zvěstovat Svaté Písmo. 0

10 . BYZANTSKÁ REVUE 009 z. a 5. století vedly ke vzniku samostatných církví, z nichž si každá svou ranou tradici pečlivě zachovala: v Gruzii, Arménii, Sýrii, koptském Egyptě, Núbii, Etiopii a na slovanských územích. Řecký jazyk byl prvním písemným biblickým jazykem křesťanů, ale také řecká abeceda byla základem znakových systémů písemných jazyků prvních christianizovaných národů Gruzínců, Arménů a později Slovanů. Na křesťanském Východě nebylo napětí mezi oficiálními písemnými a místními ústními jazyky, které se mělo stát tak výrazným rysem ve středověku na západních územích. V západní Evropě se latina, kterou byla psána Vulgáta sv. Jeronýma, původně sama stala místním jazykem v porovnání s řečtinou, a až později se prosadila jako jediný liturgický jazyk (původně jeden ze tří sakrálních jazyků vedle hebrejštiny a řečtiny), a to až do II. vatikánského koncilu v 60. letech 0. století. To mělo ovlivnit mentalitu západních křesťanů, kteří očekávali centralizovaný nejen politický, ale také kulturní (a jazykový) projev v rámci říše. Domnívám se, že tento vzor myšlení musel pravděpodobně ovlivnit tvrzení těch autorů, kteří jej uplatňují na jinak zcela odlišných kulturních a politických podmínkách východní říše Byzance a kteří vidí použití řeckého jazyka pouze jako otázku kulturní a politické nadřazenosti centra. A. P. Vlasto cituje kanonické pravidlo Teodora Balsamona, antiochijského patriarchy (85 95), který se vyjadřuje k používání jiných jazyků než řečtiny: Ti, kteří jsou po všech stránkách pravoslavní, ale nemají žádné znalosti řeckého jazyka, mohou sloužit [bohoslužby] ve svém vlastním jazyce, pokud mají nezměněné překlady obvyklých modliteb, které byly přesně opsány z dobře napsaných řeckých textů. 5 Viz M. P. BROWN, In the Beginning, 58. M. P. BROWN, Spreading the Word, 5. Viz M. P. BROWN, In the Beginning, 58. M. P. BROWN, Spreading the Word, A. P. VLASTO, The Entry of the Slavs, 5: Those who are Orthodox in all respects but who are altogether ignorant of the Greek tongue may celebrate in their own language, provided that they have unaltered versions of the customary prayers exactly as transcribed from well-written Greek texts. (Původní text vzatý z MIGNE, PG 8, Responsa ad interrogationes Marci, otázka 5.)

11 BYZANTSKÁ REVUE 009. Jestliže v Byzanci neexistuje mnoho dokladů o existenci nových národních liturgických jazyků od 5. do 9. století, důvodem mohou být postupné a opakované útoky Slovanů, Avarů, Peršanů, Muslimů a Bulharů v 6. a 7. století. Nebyly tudíž vhodné podmínky a klid k případným liturgickým překladům. Přesto již v 8. století existovalo například mnoho patristických textů v arabštině potřebných k mezináboženskému dialogu mezi byzantskými křesťany a arabskými muslimy. Ikonoklastická krize v 7. a 8. století navíc vyvolala v Byzanci vnitřní teologický spor. Až po ní následovalo další období rozmachu akademického života v Konstantinopoli, které umožnilo mimo jiné také překlad liturgických textů Konstantinem a Metodějem do slovanštiny; a tyto texty se měly použít v rámci jejich misie na Moravě. Vlasto se domnívá, že Konstantin a Metoděj uvažovali o vytvoření slovanské abecedy již v době, kdy byl Metoděj guvernérem provincie obydlené Slovany a také později, kdy byl Metoděj mnichem na Olympu. Vlasto píše: V 9. století existoval v Bithýnii velký počet ještě neasimilovaného slovanského obyvatelstva, které potřebovalo osvětu. Je známo, že mniši z různých monastýrů z hory Olympu byli aktivními misionáři, působícími až v Arménii, a je velmi málo pravděpodobné, že by zanedbali národy, kterým byli [geograficky] blíže. 5 Existenci mnoha povolených jazyků v Byzanci ilustruje i dramatický příběh citovaný Dimitrijem Obolenským: Když ve. polovině 6. století Valentinus, vyslanec Justina II. u Turků ze Střední Asie, ukázal chánovi pověřovací listiny, musel čelit zuřivému výbuchu; turecký vůdce si dal ruce k ústům a vykřikl: Nejste vy ti Římané, kteří mají deset jazyků a jednu lest? Tak, jak mám nyní svých deset prstů v ústech, tolik A. P. VLASTO, The Entry of the Slavs, 8. F. DVORNÍK, Les légendes de Constantin et de Méthode vues de Byzance, Prague 9, A. P. VLASTO, The Entry of the Slavs,. A. P. VLASTO, The Entry of the Slavs, 7. 5 A. P. VLASTO, The Entry of the Slavs, 7. Původní anglický text zní: There was a large Slav population in Bythinia, still unassimilated in the ninth century, which was in need of enlightenment. Monks of various Olympian monasteries are known to have been active missionaries as far afield as Armenia and would scarcely have neglected peoples within easier reach.

12 . BYZANTSKÁ REVUE 009 užíváte vy jazyků: jedním podvádíte mne, jiným Avary, mé otroky. Lichotíte a klamete všechny národy obratností svých slov a proradností svých myšlenek [ ] Je to neobyčejné a nepřirozené [ ], aby Turek lhal. Tolik o byzantské diplomacii století předtím, než byla některá její území dobyta muslimy. Stejně jako Cassiodorus v 6. století v Itálii, Beda Ctihodný v 8. století a král Alfréd Veliký v 9. století v Anglii, byli i Konstantin a Metoděj přesvědčeni, že každé nové křesťanské společenství potřebuje k svému rozkvětu vzdělané duchovní, tj. lidi, kteří umějí číst a psát. Jakožto pokračování židovské tradice je křesťanství náboženstvím písemných textů, náboženstvím Logu-Slova. 5 Hlavním problémem tudíž, jak Slovo jazyk ( tongue ) je zde použito ve dvojím významu: jako místní řeč a jako způsob, styl jednání. D. OBOLENSKY, The Principles and Methods, 9 0. Citát Obolenského z MENANDER, Excerpta de legationibus, I, pp Anglický text zní: When Valentinus, envoy from Justin II to the Turks of Central Asia, presented his credentials to the khagan, he was met by an explosion of rage; putting his hands to his mouth, the Turkish sovereign exclaimed: are you not those Romans, who have ten tongues, and one deceit?... As my ten fingers are now in my mouth, so you use many tongues: with one you deceive me, with another the Avars, my slaves. You flatter and deceive all peoples with the artfulness of your words and the treachery of your thoughts [...] It is strange and unnatural [...] for a Turk to lie. To, že Kalifát, po muslimské expanzi v 7. století, toleroval náboženské a etnické menšiny tím, že uznával místní náboženské vůdce zároveň jako představitele těchto společenství, vedlo k dalšímu vývoji samostatných místních církví, kde se etnické kultury nerozlučitelně prolínaly s tradicemi víry [...] (Viz M. P. BROWN, Spreading the Word, 5). Anglický text zní: The toleration of religious and ethnic minorities by the Caliphate (the leading political power among Muslims) and its recognition of local religious leaders as simultaneously community representatives further promoted the development of selfcontained regional Churches with inextricably interwoven ethnic cultures and traditions of faith [...] CASSIODORUS (cca 87 cca 580), původně senátor a prefekt v Itálii, se po své návštěvě Konstantinopole stal mnichem v monastýru Vivarium, který založil. Viz A. P. KAZHDAN (ed.), The Oxford Dictionary of Byzantium, vol., Oxford 99, 88. Ve svých spisech Institutiones, Preface se přimlouval o překladu Svatých Písem do místního jazyka, tj. tehdejší italštiny (viz P. BROWN, Spreading the Word, 55 56). 5 Viz Evangelium podle Jana : ( Na počátku bylo Slovo, to Slovo bylo u Boha, to Slovo bylo Bůh ) a : ( A Slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi ).

13 BYZANTSKÁ REVUE 009. usuzuje Vlasto, nebyl jazyk, ale psaní. Důraz kladený na rozdíl mezi místním mluveným jazykem a písemným jazykem vnáší důležitý nový prvek do této diskuse. Zatímco místní ústní tradice šířily biblické příběhy a učení ve formě legend, pohádek, zpěvů a básní, písemná forma biblických textů se po dlouhá staletí v různých jazycích zdokonalovala. Na rozdíl od dovedností potřebných pro mluvený jazyk (např. k tlumočení čtení z Bible a kázání v rámci bohoslužeb), potřeboval psaný jazyk vytvořit systém znaků, které by se četly a kterými by se v daném jazyce přepisovaly biblické a liturgické texty. Sám Ševčenko se v závěrečné části svého dříve zmiňovaného článku zabývá náročností překládání liturgických a dogmatických textů, a tím zdůvodňuje zdrženlivost byzantských misionářů, kteří se obávají, aby nezkušení překladatelé nezavdali příčinu k herezi. Konstantin byl dobrým filologem i teologem. Ševčenko oceňuje jeho překlady a překlady první generace po Metodějovi jako doslovné, aniž by byly mechanické, 5 a provedené s porozuměním, 6 vnímavě, zatímco pozdější překlady považuje za mechanické, ale nepřesné, a často provedené bez porozumění. 7 To svědčí o složitosti překladatelského procesu a vysvětluje, proč Konstantin doporučuje, aby nekompetentním lidem bylo zakázáno opisovat (tj. editovat a přepisovat) posvátné knihy [...] 8 Závěrem bych shrnula to, že řečtina byla označována jako nadřazený, dlouho formovaný jazyk starověké kultury, který byl schopen vyjádřit metaforičnost a poetičnost textů Starého a Nového zákona A. P. VLASTO, The Entry of the Slavs, 7. Např. text, jenž byl na koncilu v Trentu (56) uzákoněn, se stal autorizovanou Biblí (Latina Vulgata). Na něm začal svými pečlivými překlady pracovat sv. Jeroným ve. století (viz P. BROWN, Spreading the Word, 56). Viz V. NERSESSIAN, The Bible in the Armenian Tradition, London 00, ; P. BROWN, Spreading the Word, I. ŠEVČENKO, Three Paradoxes, : [ ] the first post-methodian generation of translators. 5 Ibid.: [...] literal without being mechanical [...] 6 Ibid.: [...] with understanding [...] 7 Ibid.: [...] later translations were mechanical without being precise, and translating without understanding occurred quite often [...] 8 Ibid.: Constantine [...] proposed that unqualified people should be forbidden to copy (that is, edit and transcribe) sacred books [...]

14 . BYZANTSKÁ REVUE 009 a který se tímto stal první písemnou řečí, v níž byla zvěstována evangelia. Navzdory tomu se použití řečtiny v byzantské tradici jeví jako dominantní jen do chvíle, kdy kulturní tradice různých pokřesťanštěných národů byly natolik silné, aby si vytvořily vlastní literární jazyk (občas používáním řeckého znakového systému k vytvoření vlastního písemného jazyka, jako tomu bylo u Gruzínců, Arménů a Slovanů). Jestliže se v 6. až 9. století národní jazyková kreativita různých místních církví projevuje méně zřetelně, důvodem může být válečná situace byzantské říše čelící opakovaným útokům, stejně jako vnitřní spory způsobené ikonoklasmem v 7. a 8. století. Složitost vnější politiky Byzance založené na vyjednávání a pokřesťanštění vedla k časté změně zeměpisné a národnostní konfigurace, a tím k různorodosti světského a liturgického jazyka v rámci oikumeny. Téma této konference, Konštrukcia a dekonštrukcia Byzancie, vyjadřuje neustálou změnu, přirozenou dynamiku charakteristickou pro Byzanc. Na počátku své existence byla Byzanc pouze vesnicí. Postupně se rozšířila do velké části světa, aby se pak znovu zredukovala na část dnešního města Istanbulu, část čtvrti Fanaru. Po zániku říše byla však její duchovní a kulturní tradice převzata a pokračuje podnes všude tam, kde se slouží byzantská liturgie a hledají se patristické vzory. A to v místním jazyce, v duchu byzantského dědictví. 5

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

VY_32_INOVACE_06_Předpřítomný čas_03. Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace

VY_32_INOVACE_06_Předpřítomný čas_03. Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace VY_32_INOVACE_06_Předpřítomný čas_03 Autor: Růžena Krupičková Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu: Zkvalitnění ICT ve slušovské škole Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2400

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

2.STŘEDOVĚKÁ LITERATURA

2.STŘEDOVĚKÁ LITERATURA 2.STŘEDOVĚKÁ LITERATURA C)Počátky našeho písemnictví 1)Písemnictví staroslověnské (pol. 9.století Velká Morava) C) POČÁTKY NAŠEHO PÍSEMNICTVÍ (polovina 9.století- počátek 15.století) 1)Písemnictví staroslověnské

Více

Present Perfect x Past Simple Předpřítomný čas x Minulý čas Pracovní list

Present Perfect x Past Simple Předpřítomný čas x Minulý čas Pracovní list VY_32_INOVACE_AJ_133 Present Perfect x Past Simple Předpřítomný čas x Minulý čas Pracovní list PhDr. Zuzana Žantovská Období vytvoření: květen 2013 Ročník: 1. 4. ročník SŠ Tematická oblast: Gramatika slovesa

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Dějepis Sada:

Více

KONSTANTIN A METODĚJ

KONSTANTIN A METODĚJ VY_32_INOVACE_05_Konstantin a Metoděj KONSTANTIN A METODĚJ Použité zdroje : PhDr. Harna Josef, CSc. a kolektiv: Vlastivěda Obrazy ze starších českých dějin, Alter 1996 http://www.filaso.cz/katalog-znamky/889/1969-archeologicke-objevy-na-morave-a-na-slovensku

Více

USING VIDEO IN PRE-SET AND IN-SET TEACHER TRAINING

USING VIDEO IN PRE-SET AND IN-SET TEACHER TRAINING USING VIDEO IN PRE-SET AND IN-SET TEACHER TRAINING Eva Minaříková Institute for Research in School Education, Faculty of Education, Masaryk University Structure of the presentation What can we as teachers

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních

Více

FILM REVIEW. Vytvořeno v rámci projektu Gymnázium Sušice Brána vzdělávání II

FILM REVIEW. Vytvořeno v rámci projektu Gymnázium Sušice Brána vzdělávání II Gymnázium Sušice Brána vzdělávání II Gymnázium Sušice Gate of learning FILM REVIEW Vytvořeno v rámci projektu Gymnázium Sušice Brána vzdělávání II Autor: Mgr. Kristina Volná Škola: Gymnázium Sušice Předmět:

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI školní vzdělávací program PLACE HERE Název školy Adresa Palackého 211, Mladá Boleslav 293 80 Název ŠVP Platnost 1.9.2009 Dosažené vzdělání Střední vzdělání s maturitní zkouškou Název RVP Délka studia v

Více

Czech Republic. EDUCAnet. Střední odborná škola Pardubice, s.r.o.

Czech Republic. EDUCAnet. Střední odborná škola Pardubice, s.r.o. Czech Republic EDUCAnet Střední odborná škola Pardubice, s.r.o. ACCESS TO MODERN TECHNOLOGIES Do modern technologies influence our behavior? Of course in positive and negative way as well Modern technologies

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt Šablona Tématická oblast DUM č. CZ.1.07/1.5.00/34.0415 Inovujeme, inovujeme III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (DUM) Anglický jazyk pro obor podnikání

Více

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení.

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Moje hlavní město Londýn řešení: 1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Klíčová slova: capital, double decker bus, the River Thames, driving

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

The United Kingdom VY_32_INOVACE_99. Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace. Vzdělávací obor: Anglický jazyk. Ročník: 8. 9.roč.

The United Kingdom VY_32_INOVACE_99. Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace. Vzdělávací obor: Anglický jazyk. Ročník: 8. 9.roč. The United Kingdom VY_32_INOVACE_99 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Anglický jazyk Ročník: 8. 9.roč. 1.Find 28 expressions in a word search and solve the hidden message.

Více

(Člověk a společnost) Učební plán předmětu. Průřezová témata

(Člověk a společnost) Učební plán předmětu. Průřezová témata Dějepis (Člověk a společnost) Učební plán předmětu Ročník 7 Dotace 2 Povinnost povinný (skupina) Dotace skupiny Vzdělávací předmět jako celek pokrývá následující PT: ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA: - Vztah člověka

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Filozofie křesťanského středověku. Dr. Hana Melounová

Filozofie křesťanského středověku. Dr. Hana Melounová Filozofie křesťanského středověku Dr. Hana Melounová Středověk / 5. 15. st. n. l. / Křesťanství se utvářelo pod vlivem zjednodušené antické filozofie a židovského mesionaismu. Základní myšlenky už konec

Více

Mateřská škola a Základní škola při dětské léčebně, Křetín 12

Mateřská škola a Základní škola při dětské léčebně, Křetín 12 Mateřská škola a Základní škola při dětské léčebně, Křetín 12 Autor: Mgr. Miroslav Páteček Vytvořeno: říjen 2012 Člověk a společnost Klíčová slova: Příchod Slovanů, Sámova říše, Velkomoravská říše Třída:

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků prostřednictvím

Více

Jméno autora: Mgr. Alena Chrastinová Datum vytvoření: 2.01.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_14_AJ_G

Jméno autora: Mgr. Alena Chrastinová Datum vytvoření: 2.01.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_14_AJ_G Jméno autora: Mgr. Alena Chrastinová Datum vytvoření: 2.01.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_14_AJ_G Ročník: IV. Anglický jazyk Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: cizí jazyk anglický

Více

Základní škola Marjánka

Základní škola Marjánka Základní škola Marjánka Historie školy The school history Roku 1910 začíná v budově na Marjánce vyučování v pěti postupných ročnících s pěti paralelními třídami. The Marjanka elementary school was established

Více

PŘEDPŘÍTOMNÝ prostý ČAS - procvičení

PŘEDPŘÍTOMNÝ prostý ČAS - procvičení PŘEDPŘÍTOMNÝ prostý ČAS - procvičení Předmět Ročník a obor Kód sady Kód DUM Autor Anglický jazyk Všechny ročníky střední školy všech oborů AJ/ZA+SC+OS/01020+03+04/01 AJ/ZA+SC+OS/01+20+03+04/01/03-20 Mgr.

Více

Budějovice Název materiálu: Reported Speech. Datum (období) vytvoření: Srpen 2013. Autor materiálu: PhDr. Dalibor Vácha PhD. Zařazení materiálu:

Budějovice Název materiálu: Reported Speech. Datum (období) vytvoření: Srpen 2013. Autor materiálu: PhDr. Dalibor Vácha PhD. Zařazení materiálu: Projekt: Příjemce: Budějovice Název materiálu: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova

Více

II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních školách

II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních školách Název školy Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0218 Šablona Označení materiálu II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních školách VY_22_INOVACE_Mrh16 Vypracoval(a),

Více

ČTENÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

ČTENÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : ČTENÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Mgr. Martin Zicháček aj9-kap-zic-cte-01 Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) : Christmas Christmas is for many people in the

Více

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 email: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

redesign identity výrobce pop produktů

redesign identity výrobce pop produktů redesign identity výrobce pop produktů Christian Jánský chris@chrisjansky.cz / www.chrisjansky.cz DAGO individuální řešení Nová identita představuje společnost dago v novém světle jako seriózního partnera

Více

Denisa Prošková, ilustroval Drahomír Trsťan KDOPAK BY SE ŠKOLY BÁL WHO WOULD BE AFRAID OF SCHOOL

Denisa Prošková, ilustroval Drahomír Trsťan KDOPAK BY SE ŠKOLY BÁL WHO WOULD BE AFRAID OF SCHOOL Denisa Prošková, ilustroval Drahomír Trsťan KDOPAK BY SE ŠKOLY BÁL WHO WOULD BE AFRAID OF SCHOOL ENÍ PRVNÍ TENÍ V ANGLI TIN Denisa Prošková, ilustroval Drahomír Trsťan Kdopak by se školy bál Who Would

Více

Právní formy podnikání v ČR

Právní formy podnikání v ČR Bankovní institut vysoká škola Praha Právní formy podnikání v ČR Bakalářská práce Prokeš Václav Leden, 2009 Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra Bankovnictví Právní formy podnikání v ČR Bakalářská

Více

DUM DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL ANGLIČTINA. Mgr. Kateřina Kasanová

DUM DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL ANGLIČTINA. Mgr. Kateřina Kasanová DUM DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL ANGLIČTINA Mgr. Kateřina Kasanová PRO VYJÁDŘENÍ PRAVDĚPODOBNOSTI SEKUNDÁRNÍ MODÁLNÍ SLOVESA základní informace must be must have been can t be can t have been may, might,

Více

Identifikátor materiálu EU: ICT 1 8. Žák se seznámí s osobnostmi slovanských věrozvěstů. Mgr. Blanka Šteindlerová

Identifikátor materiálu EU: ICT 1 8. Žák se seznámí s osobnostmi slovanských věrozvěstů. Mgr. Blanka Šteindlerová Identifikátor materiálu EU: ICT 1 8 Anotace Autor Jazyk Vzdělávací oblast Vzdělávací obor ICT = Předmět/téma Žák se seznámí s osobnostmi slovanských věrozvěstů. Mgr. Blanka Šteindlerová Čeština Člověk

Více

WELCOME TO THE CZECH REPUBLIC, SUMMER JOB

WELCOME TO THE CZECH REPUBLIC, SUMMER JOB WELCOME TO THE CZECH REPUBLIC, SUMMER JOB writing skills Určeno studentům úrovně B1 / B2 Autor: Taťána Konečná Datum vytvoření: duben 2012 Ročník: 2. 4. ročník středních škol s maturitní zkouškou Klíčová

Více

Digitální učební materiály www.skolalipa.cz. Česká republika základní informace

Digitální učební materiály www.skolalipa.cz. Česká republika základní informace Název školy Číslo projektu Název projektu Klíčová aktivita Dostupné z: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: Tematická oblast: Téma: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ,

Více

Kultura obecné vymezení a dělení. Autor: Mgr. Václav Štěpař Vytvořeno: září 2012

Kultura obecné vymezení a dělení. Autor: Mgr. Václav Štěpař Vytvořeno: září 2012 Kultura obecné vymezení a dělení Autor: Mgr. Václav Štěpař Vytvořeno: září 2012 Křesťanství Autor: Mgr. Václav Štěpař Vytvořeno: listopad 2012 ANOTACE Kód DUMu: VY_6_INOVACE_3.ZSV.6 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0851

Více

Housework, professions, jobs, services, tradition/culture.

Housework, professions, jobs, services, tradition/culture. Housework, professions, jobs, services, tradition/culture. Zpracovala: Ing. Lucie Gerlach, DiS. pro: KONVERZACE V ANGLICKÉM JAZYCE seminář 8. třída/ říjen DO THE SHOPPING DO THE DISHES DO THE LAUNDRY MAKE

Více

www.zlinskedumy.cz Anotace Mgr. Filip Soviš (Autor) Angličtina, čeština Speciální vzdělávací potřeby - žádné -

www.zlinskedumy.cz Anotace Mgr. Filip Soviš (Autor) Angličtina, čeština Speciální vzdělávací potřeby - žádné - Anotace Autor Jazyk Očekávaný výstup Speciální vzdělávací potřeby Klíčová slova Druh učebního materiálu Druh interaktivity Cílová skupina Stupeň a typ vzdělávání Typická věková skupina Vazby na ostatní

Více

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33 Křesťanství 2 M g r. A L E N A B E N D O V Á, 2 0 1 2 Podoby náboženství 1. Katolicismus - nejrozšířenější skupinou v křesťanství. V nejširším smyslu slova sem patří všechny církve, které si nárokují všeobecnost,

Více

Vánoční sety Christmas sets

Vánoční sety Christmas sets Energy news 7 Inovace Innovations 1 Vánoční sety Christmas sets Na jaře tohoto roku jste byli informováni o připravované akci pro předvánoční období sety Pentagramu koncentrátů a Pentagramu krémů ve speciálních

Více

20/ Řeč přímá a nepřímá

20/ Řeč přímá a nepřímá Úroveň jazyka Pre-Intermediate ( 1. 2. ročník ANJ jako první jazyk, středně pokročilí studen&) 2.sada (nebo 3. - 4. ročník - ANJ jako druhý jazyk, středně pokročilí studen&) 20/ Řeč přímá a nepřímá Citace

Více

září 2013 Světová a česká literatura od starověku po 18. století 4. ročník gymnázia (vyšší stupeň)

září 2013 Světová a česká literatura od starověku po 18. století 4. ročník gymnázia (vyšší stupeň) Název vzdělávacího materiálu: Číslo vzdělávacího materiálu: Autor vzdělávací materiálu: Období, ve kterém byl vzdělávací materiál vytvořen: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vzdělávací předmět: Tematická

Více

Mateřská škola a Základní škola při dětské léčebně, Křetín 12

Mateřská škola a Základní škola při dětské léčebně, Křetín 12 Mateřská škola a Základní škola při dětské léčebně, Křetín 12 Autor: Mgr. Miroslav Páteček Vytvořeno: září 2012 Člověk a společnost Klíčová slova: První středověké státy, Franská říše, Byzantská říše,

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

VŠEOBECNÁ TÉMATA PRO SOU Mgr. Dita Hejlová

VŠEOBECNÁ TÉMATA PRO SOU Mgr. Dita Hejlová VŠEOBECNÁ TÉMATA PRO SOU Mgr. Dita Hejlová VZDĚLÁVÁNÍ V ČR VY_32_INOVACE_AH_3_03 OPVK 1.5 EU peníze středním školám CZ.1.07/1.500/34.0116 Modernizace výuky na učilišti Název školy Název šablony Předmět

Více

Anglický jazyk. Souslednost časů. Anglický jazyk. Vytvořil: Eva Burianová. www.ssgbrno.cz. Souslednost. DUM číslo: 9. Souslednost časů.

Anglický jazyk. Souslednost časů. Anglický jazyk. Vytvořil: Eva Burianová. www.ssgbrno.cz. Souslednost. DUM číslo: 9. Souslednost časů. www.ssgbrno.cz Vytvořil: Eva Burianová Souslednost Název tohoto časů DŮM Souslednost Strana: 1 Škola Ročník Název projektu Číslo projektu Číslo a název šablony Autor Tematická oblast Název DUM 3. - 4.

Více

11/ Podmínkové věty. ( 1st Conditional) VY_32_INOVACE_AJ_UMA11,Podmínkové věty (1st Conditional).notebook. January 28, 2014

11/ Podmínkové věty. ( 1st Conditional) VY_32_INOVACE_AJ_UMA11,Podmínkové věty (1st Conditional).notebook. January 28, 2014 Úroveň jazyka Pre-Intermediate 11/ Podmínkové věty ( 1st Conditional) Citace a zdroje Zpracovala: Mgr.Alena Závorová 1 Podmínkové věty typu 1 ( First Conditional ) Vedlejší věty podmínkové vyjadřují podmínku,

Více

Energy vstupuje na trh veterinárních produktů Energy enters the market of veterinary products

Energy vstupuje na trh veterinárních produktů Energy enters the market of veterinary products Energy news2 1 Energy vstupuje na trh veterinárních produktů Energy enters the market of veterinary products Doposud jste Energy znali jako výrobce a dodavatele humánních přírodních doplňků stravy a kosmetiky.

Více

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Libuše Matulová Název materiálu: Education Označení materiálu: VY_32_INOVACE_MAT27 Datum vytvoření: 10.10.2013

Více

Název sady: Anglický jazyk pro 2. ročník čtyřletých maturitních uměleckořemeslných oborů

Název sady: Anglický jazyk pro 2. ročník čtyřletých maturitních uměleckořemeslných oborů Datum: 17. 3. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.1013 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_303 Škola: Akademie - VOŠ, Gymn. a SOŠUP Světlá nad

Více

VY_12_INOVACE_02.14 1/9 1.2.02.14 Vyprávíme a překládáme příběh

VY_12_INOVACE_02.14 1/9 1.2.02.14 Vyprávíme a překládáme příběh 1/9 1.2.02.14 Materiál je určen pro práci žáků 4. 5. ročníku v hodinách informatiky. Navazuje na učivo českého a anglického jazyka. 1. část Žáci dostávají v elektronické podobě první pracovní list obrázky

Více

AIC ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC

AIC ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC ŘÍZENÍ LETOVÉHO PROVOZU ČR, s.p. Letecká informační služba AIR NAVIGATION SERVICES OF THE C.R. Aeronautical Information Service Navigační 787 252 61 Jeneč A 1/14 20 FEB +420

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Chv_III/2_04_05. Mgr. Martin Chovanec. Raný středověk. prezentace

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Chv_III/2_04_05. Mgr. Martin Chovanec. Raný středověk. prezentace Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Písek Pracovní list DUMu v rámci projektu Evropské peníze pro Obchodní akademii Písek", reg. č. CZ.1.07/1.5.00/34.0301 Číslo a název

Více

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám VY_22_INOVACE_AJOP40764ČER Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám Číslo projektu: Název projektu: Číslo šablony: CZ.1.07/1.5.00/34.0883 Rozvoj vzdělanosti II/2 Datum vytvoření:

Více

Čtvrtý Pentagram The fourth Pentagram

Čtvrtý Pentagram The fourth Pentagram Energy News 4 1 Čtvrtý Pentagram The fourth Pentagram Na jaře příštího roku nabídneme našim zákazníkům již čtvrtý Pentagram a to Pentagram šamponů. K zavedení tohoto Pentagramu jsme se rozhodli na základě

Více

http://www.zlinskedumy.cz

http://www.zlinskedumy.cz Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast Autor CZ.1.07/1.5.00/34.0514 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Výklad a cvičení z větné stavby, vy_32_inovace_ma_33_01

Více

Zelené potraviny v nových obalech Green foods in a new packaging

Zelené potraviny v nových obalech Green foods in a new packaging Energy News1 1 Zelené potraviny v nových obalech Green foods in a new packaging Již v minulém roce jsme Vás informovali, že dojde k přebalení všech tří zelených potravin do nových papírových obalů, které

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních

Více

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Mgr. Martin Zicháček aj9-kap-zic-pos-08 Z á k l a d o v ý t e x t : Helen: Hey Mike. What a surprise. Where are you going? To the airport?

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

19/ Přítomný podmiňovací způsob

19/ Přítomný podmiňovací způsob Úroveň jazyka Pre-Intermediate 19/ Přítomný podmiňovací způsob ( 2nd Conditional) Zpracovala: Mgr.Alena Závorová úvodní 1 Podmínkové věty typu 2 ( Second Conditional ) Vedlejší věty podmínkové vyjadřují

Více

Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám

Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.1094 Název projektu Učíme se trochu jink moderně zábvněji Číslo název šblony II/2 Inovce zkvlitnění výuky cizích jzyků n středních školách

Více

GREAT BRITAIN. III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Anglický jazyk Třída 3.A Téma hodiny Druh materiálu

GREAT BRITAIN. III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Anglický jazyk Třída 3.A Téma hodiny Druh materiálu Název školy Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5 Číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.0390 0218 Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Označení materiálu VY_32_INOVACE_HoP02 Vypracoval(a),

Více

Aplikácia viac ekonomického prístupu v oblasti vertikálnych obmedzení

Aplikácia viac ekonomického prístupu v oblasti vertikálnych obmedzení Aplikácia viac ekonomického prístupu v oblasti vertikálnych obmedzení Milan Brouček* Protimonopolný úrad Slovenskej republiky European Commission, DG Competition AKTUÁLNE TRENDY V SLOVENSKOM A EURÓPSKOM

Více

Univerzita Pardubice Fakulta filozofická. Franz Kafka: Pojetí systému v Proměně. Lukáš Vavrečka

Univerzita Pardubice Fakulta filozofická. Franz Kafka: Pojetí systému v Proměně. Lukáš Vavrečka Univerzita Pardubice Fakulta filozofická Franz Kafka: Pojetí systému v Proměně Lukáš Vavrečka Bakalářská práce 2009 University of Pardubice Faculty of Arts and Philosophy Franz Kafka: The Conception of

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0996 Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_ANJ349 Jméno autora: PhDr. Korbová Magdalena Třída/ročník:

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Návrh konceptu konkurenceschopného hotelu v době ekonomické krize Diplomová práce 2013 Návrh konceptu konkurenceschopného hotelu v době ekonomické krize Diplomová

Více

PRIMÁRNÍ MODÁLNÍ SLOVESA CAN

PRIMÁRNÍ MODÁLNÍ SLOVESA CAN PRIMÁRNÍ MODÁLNÍ SLOVESA Jak již bylo řečeno, primární modální slovesa vyjadřují míru svobody/nesvobody provádět nějakou činnost. Podíváme se na jednotlivá modální slovesa a vysvětlíme si jejich význam.

Více

VZDĚLÁVACÍ MATERIÁL. Závěrečná písemná práce pro 5. ročník z anglického jazyka Mgr. Iveta Milostná VY_32_INOVACE_A19 Pořadové číslo: 19.

VZDĚLÁVACÍ MATERIÁL. Závěrečná písemná práce pro 5. ročník z anglického jazyka Mgr. Iveta Milostná VY_32_INOVACE_A19 Pořadové číslo: 19. VZDĚLÁVACÍ MATERIÁL Název: Závěrečná písemná práce pro 5. ročník z anglického jazyka Autor: Mgr. Iveta Milostná Sada: VY_32_INOVACE_A19 Pořadové číslo: 19. Ročník: 5. ročník Datum vytvoření: 10. června

Více

My Year Manager is Vedoucí našeho ročníku je. P.E. is on Tělocvik mám v

My Year Manager is Vedoucí našeho ročníku je. P.E. is on Tělocvik mám v EMTRAS [Czech] My Headteacher is Ředitel naší školy je My Year Manager is Vedoucí našeho ročníku je My Form Tutor is Můj třídní učitel(ka) je My Form is Moje třída je P.E. is on Tělocvik mám v I must bring

Více

PITSTOP VY_22_INOVACE_26

PITSTOP VY_22_INOVACE_26 PITSTOP VY_22_INOVACE_26 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Anglický jazyk Ročník: 9. PITSTOP 1/ Try to complete the missing words. Then listen and check your ideas. Eight

Více

18.VY_32_INOVACE_AJ_UMB18, Frázová slovesa.notebook. September 09, 2013

18.VY_32_INOVACE_AJ_UMB18, Frázová slovesa.notebook. September 09, 2013 1 (Click on the text to move to the section) Worksheet Methodology Sources 2 Decide which words are considered prepositions (předložky) and which are particles (částice) Source: SWAN, Michael a Catharine

Více

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Název: KŘESŤANSTVÍ Autor: Horáková Ladislava Předmět: Dějepis Třída: 6.ročník Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Ověření: 10.5. a 16.5.2012 v 6.A a 6.B Metodické poznámky: prezentace je určena pro 6. ročník

Více

Fytomineral. Inovace Innovations. Energy News 04/2008

Fytomineral. Inovace Innovations. Energy News 04/2008 Energy News 4 Inovace Innovations 1 Fytomineral Tímto Vám sdělujeme, že již byly vybrány a objednány nové lahve a uzávěry na produkt Fytomineral, které by měly předejít únikům tekutiny při přepravě. První

Více

ČESKÁ FOTOGRAFIE CZECH PHOTOGRAPHY 2008. p r o S P O R T B E Z B A R I É R. Roman Šebrle

ČESKÁ FOTOGRAFIE CZECH PHOTOGRAPHY 2008. p r o S P O R T B E Z B A R I É R. Roman Šebrle p r o S P O R T B E Z B A R I É R f o r S p o r t w i t h o u t B a r r i e r s Foto/Photo: HERBERT SLAVÍK Roman Šebrle Prodejem kalendáře, vydaného ve spolupráci s Českým olympijským výborem, získává

Více

Jméno autora: Mgr. Alena Chrastinová Datum vytvoření: 2.02.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_17_AJ_G

Jméno autora: Mgr. Alena Chrastinová Datum vytvoření: 2.02.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_17_AJ_G Jméno autora: Mgr. Alena Chrastinová Datum vytvoření: 2.02.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_17_AJ_G Ročník: IV. Anglický jazyk Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: cizí jazyk anglický

Více

Střední odborná škola stavební a Střední odborné učiliště stavební Rybitví

Střední odborná škola stavební a Střední odborné učiliště stavební Rybitví Střední odborná škola stavební a Střední odborné učiliště stavební Rybitví Vzdělávací oblast: Vzdělávání a komunikace v cizím jazyce Název: Rozdíl v používání as/ like Autor: Mgr.Tompos Monika Datum, třída:

Více

ŽÁDOST O UZNÁNÍ ZAHRANIČNÍHO VYSOKOŠKOLSKÉHO VZDĚLÁNÍ A KVALIFIKACE APPLICATION FOR THE RECOGNITION OF FOREIGN EDUCATION IN THE CZECH REPUBLIC

ŽÁDOST O UZNÁNÍ ZAHRANIČNÍHO VYSOKOŠKOLSKÉHO VZDĚLÁNÍ A KVALIFIKACE APPLICATION FOR THE RECOGNITION OF FOREIGN EDUCATION IN THE CZECH REPUBLIC Otisk podacího razítka VŠE Vysoká škola ekonomická v Praze PRÁVNÍ ODDĚLENÍ nám. W. Churchilla 4 Praha 3 130 67 ŽÁDOST O UZNÁNÍ ZAHRANIČNÍHO VYSOKOŠKOLSKÉHO VZDĚLÁNÍ A KVALIFIKACE APPLICATION FOR THE RECOGNITION

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A SPOLEČNOST DĚJEPIS 7. SVOBODOVÁ Mezipředmětové vztahy

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A SPOLEČNOST DĚJEPIS 7. SVOBODOVÁ Mezipředmětové vztahy Výstupy žáka ZŠ Chrudim, U Stadionu Učivo obsah Mezipředmětové vztahy Metody + formy práce, projekty, pomůcky a učební materiály ad. Poznámky Popíše podstatné změny v Evropě v důsledku příchodu nových

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Název projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím

Více

POSLECH. Kate and Jim are friends. It's Thursday afternoon and they are talking about their free time activities.

POSLECH. Kate and Jim are friends. It's Thursday afternoon and they are talking about their free time activities. POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Markéta Zakouřilová aj5-jen-zak-pos-03 Z á k l a d o v ý t e x t : Kate and Jim are friends. It's Thursday afternoon and they are talking

Více

CZECH BUSINESS CLUB IN THE UAE 18 TH AUGUST 2014, PRAGUE

CZECH BUSINESS CLUB IN THE UAE 18 TH AUGUST 2014, PRAGUE CZECH BUSINESS CLUB IN THE UAE 18 TH AUGUST 2014, PRAGUE CZECH BUSINESS CLUB VE SPOJENÝCH ARABSKÝCH EMIRÁTECH 18. SRPNA 2014, PRAHA FOUNDATION OF THE CZECH BUSINESS CLUB Czech business community in the

Více

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Mgr. Martin Zicháček aj9-kap-zic-pos-01 Z á k l a d o v ý t e x t : After a Christmas holiday two friends are chatting at a school hall

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

Základní principy křesťanství

Základní principy křesťanství STUDIJNÍ PRACOVNÍ SEŠIT PRO UČITELE A STUDENTY Základní principy křesťanství ZÁKLADNÍ BIBLICKÉ NAUKY (I) autor ROBERT HARKRIDER MLUVÍ, KDE MLUVÍ BIBLE A MLČÍ, KDE MLČÍ BIBLE TÉMA BIBLE OBECNÉ INFORMACE

Více

Název projektu: Multimédia na Ukrajinské

Název projektu: Multimédia na Ukrajinské Základní škola, Ostrava Poruba, Ukrajinská 1533, příspěvková organizace Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Multimédia na Ukrajinské číslo projektu: CZ1.07/1.4.00/21.3759

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

Základní škola a Mateřská škola, Moravský Písek

Základní škola a Mateřská škola, Moravský Písek Základní škola a Mateřská škola, Moravský Písek Číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.0624 Název šablony klíčové aktivity: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji výuky cizích jazyků Název DUM:

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt Šablona Tématická oblast DUM č. CZ.1.07/1.5.00/34.0415 Inovujeme, inovujeme III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (DUM) Anglický jazyk pro obor podnikání

Více

Zásadní gramatické struktury (pro SOU) Michal Kadlec, Dis

Zásadní gramatické struktury (pro SOU) Michal Kadlec, Dis Zásadní gramatické struktury (pro SOU) Michal Kadlec, Dis PŘEDPŘÍTOMNÝ ČAS PRŮBĚHOVÝ VY_32_INOVACE_AK_2_12 OPVK 1.5 EU peníze středním školám CZ.1.07/1.500/34.0116 Modernizace výuky na učilišti Název školy

Více

Anglický jazyk 5. ročník

Anglický jazyk 5. ročník nglický jazyk 5. ročník Pátá třída (Testovací klíč: ZLZJOGGV) Počet správně zodpovězených otázek Počet nesprávně zodpovězených otázek 9 14 Poslech Čtení s porozuměním Slovní zásoba Gramatika Konverzace

Více