Bibli kralické je letos 400 let

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Bibli kralické je letos 400 let"

Transkript

1 3/13 Bibli kralické je letos 400 let Na letošní rok připadá jedno významné výročí, které je s naší církví úzce spjato. Uplynulo totiž 400 let od posledního vydání Bible kralické, jedné z knih, které měly zásadní vliv na utváření české kultury, jazyka i sounáležitosti s českým národem, ale především na udržení víry našich otců. Je to kniha, která se mnohým stala oporou v těžkých dobách temna po bitvě na Bílé hoře. Tady je její příběh: Bratrské školství umožnilo nejen čilou korespondenci se zástupci světové reformace (Luther, Zwingli, Calvin ) na kvalitní jazykové úrovni, ale podnítilo i touhu mít český překlad Bible přímo z původních jazyků ne už z latinské Vulgáty, která byla užívána do té doby. Renesance (16. stol.) to umožnila, protože otevřela přístup k původním řeckým a hebrejským textům. Jednota tedy začala k takovému přímému překladu přirozeně směřovat. Již husitství stálo na zvěstování Slova. Jeden ze čtyř Pražských artiklů zněl: aby Slovo Boží bylo svobodně hlásáno. Bible jako kniha všem dostupná byla však v té době vzácná. Teprve v polovině 15. století byl v německých zemích vynalezen knihtisk a k nám se rozšířil v průběhu dalších padesáti let. Pro Jednotu bratrskou, která se tou dobou již zřetelně zaměřila na vzdělávání dalších generací, znamenal tento milník pokroku vítanou pomoc. Podstatnou roli v tom sehrál Jan Blahoslav, vzdělanec a tehdejší biskup Jednoty, který o celém záměru napsal: Zákona Páně do českého jazyku nenáleží vykladati toliko z vulgátního latinského vydání, v němž je pokaženo více než šestset míst, ale z textu řeckého; všem ctným a učeným lidem je přece známo, že je třeba čerpat přímo z pramenů. Nebo jisté jest, že mnohá slova z jazyku řeckého lépe se mohou vyložiti do češtiny, vlastněji mnohem nežli do latiny; protože se mnohá slova řecká (ne o všech slovích pravím) k českým nežli k latinským a nebo latinská k českým trefují. (J. Blahoslav, Gramatika česká) Nejprve připravil a vytříbil potřebnou gramatiku i sloh a důkladně prozkoumal

2 ...událost dosavadní české bible, aby se posléze sám pustil do překladu Nové smlouvy/ Nového zákona z řeckého originálu. Blahoslav si však byl dobře vědom toho, že bez techniky tisku a bez lidí s touto výrobou spojených není možné práci dotáhnout až do konce do obecného užívání. Proto nechal ze Šamotul přes Mladou Boleslav dopravit do svého sídla v Ivančicích tiskárnu. Zde také ještě za života Blahoslavova vznikly ve spolupráci s bratry Solíny a dalšími pracovníky kromě dalších knih i dvě vydání Nového zákona (1564 a 1568). Jan Blahoslav zemřel roku 1571 a doba se znovu začala přiostřovat. Jan Starší ze Žerotína tedy připravil místo, kde by tiskárna byla blíž jeho sídlu v Náměšti a kde by práce tiskařů i překladatelů mohla nerušeně pokračovat v Kralicích nad Oslavou. Po dramatickém tajném nočním převozu tiskárny z Ivančic do Kralic roku 1577 započala skutečná práce na překladu (i s výkladem) Staré smlouvy/starého zákona do češtiny. Podle Blahoslavova vzoru to neměl být pouze věrně přeložený text, ale zároveň i jazykově krásný a vytříbený. Tým složený především z kazatelů a seniorů Jednoty pracoval soustředěně devět let. Mnozí během procesu došli do konce svého pozemského života, ale tým byl stále doplňován novými odborníky. Kvalita výsledného překladu svědčí o tom, jak velkou péči Jednota věnovala vzdělání svých služebníků a jak vysoká tato úroveň byla. Každý z pěti dílů Starého zákona má výrazný poznámkový aparát a bratří k nim později přidali stejně vybavený Blahoslavův Nový zákon. Každý díl byl v Kralicích nejen přeložen, ale i vytisknut s mnohými ozdobami a pečlivě svázán do nádherné knihy, která v člověku vzbuzuje úctu i bázeň, když ji drží v rukou vždyť součástí překladatelské práce byly i modlitby a osobní čerpání ze Slova v pokorném očekávání, že Bůh při tomto díle bude hybnou silou i moudrostí a bude jím také oslaven. Celou takto přeloženou Bibli vydala kralická tiskárna roku Ve své době se stala pátým překladem Písma z originálu do národního jazyka v Evropě. Tím však práce neustala. Po dvou desetiletích od prvního dílu takzvané Šestidílky se bratří rozhodli k textu znovu vrátit a přehlédnout jej. Při všem dění politickém i církevním (tehdy byl Bible kralická: Nebo jakož tělo jedno jest a mnoho má oudů, ale všickni ti jednoho těla oudové, mnozí jsouce, jedno tělo jsou: tak i Kristus. Skrze jednoho zajisté Ducha my všickni v jedno tělo pokřtěni jsme, buď Židé, buď Řekové, buď služebníci, neb svobodní, a všickni v jeden duch zapojeni jsme. Nebo tělo není jeden oud, ale mnozí 1. Korintským 12, A protož neníť již žádného potupení těm, kteříž jsou v Kristu Ježíši, nechodícím podlé těla, ale podlé Ducha Římanům 8,1 2

3 ...událost například vyhlášen Rudolfův majestát, který Jednotě bratrské přinesl vytouženou legalizaci) se k vydání své poslední revize dostali až roku A to je tedy moment našeho čtyřstého výročí. Pak již byl běh času příliš překotný a potřeba jiných tisků než Bible naléhavější. Takže i v současnosti tištěných Kralických biblích se dočteme, že text je stále podle posledního vydání z roku Kralická bible se stala průvodcem všech českých emigrantů i oporou tajných protestantů v Čechách po Bílé hoře. Byla také základem obnovované češtiny v době národního obrození. Byla pečlivě ukrývána a také hledána a ničena nepřáteli, neboť výbušnina Božího slova jim bránila v šíření náboženství i ohlupování lidí. Je nejčastějším českým překladem Písma, který byl za 400 let od svého vzniku přetiskován. I když dnes Kralickou bibli příliš neužíváme, je nám pokladem bratrské víry, vzdělanosti i lásky ke Slovu a odkazem, ze kterého lze stále čerpat inspiraci. Výborný dokument o vzniku Bible kralické natočila letos Česká televize ve spolupráci s Vistafilmem. Jmenuje se Pod ochranou Žerotínů a režíroval jej Lubomír Hlavsa. Zhlédnout jej můžete zde: porady/ pod-ochranouzerotinu/ Základní škola v Kralicích nese od září jméno Jana Blahoslava Od letošního školního roku se základní a mateřská škola v Kralicích nad Oslavou jmenuje po biskupovi Jednoty bratrské Janu Blahoslavovi. Na budovu školy byla umístěna pamětní deska, která má tohoto významného učitele, překladatele a vzdělance připomínat. Za naši církev byl u jejího slavnostního odhalení přítomen Jan Klas. Fotografie si můžete prohlédnout zde, na stránkách Brněnské tiskové misie: php?menu=precist&co=177 3

4 ...misie PRVNÍ MISIONÁŘ NA JIHU AFRIKY BYL MORAVAN Při svých cestách po světě jsem potkával české stopy až překvapivě často a překvapivě často to byly stopy významné. Přesto mne jedna stopa oslovila více než ostatní a pokládám ji za tak výraznou, že je mi velmi líto, že se o ní v našich končinách mluví jen okrajově a velmi potichu. Tu stopu zanechal na jihu Afriky Moravan Jiří Šmíd, přesněji Georg Schmidt. Georg Schmidt Narodil se roku 1709 v Kunvaldu (Kuníně) a svou odvahou a obětavostí změnil významnou část Afriky. A jak to občas v českých zemích bývá zvykem doma o něm téměř nikdo nic neví. Když 9. července roku 1737 připlul do Kapského Města, vítal ho nejen guvernér, ale i duchovní Holandské reformované církve, v té době jediné oficiální církve v Kapsku. Ta sice měla šířit víru i mezi domorodým obyvatelstvem, ale praxe se od teorie velmi lišila. Většina farmářů pokládala původní černé obyvatelstvo za nehodné víry, ďáblovy děti, černé zboží, či dokonce za černý dobytek. Ale právě za původními Khoikoi (Sany, Křováky) Georg Schmidt přijel a mezi nimi chtěl žít. Bylo mu necelých 28 let a už měl za sebou 6 let vězení a zkušenosti pronásledovaného štvance. Tak odměňovala katolická vládnoucí elita protestantské aktivisty na Moravě v první polovině 18. století. Odmítl působit v Kapském Městě a odešel pěšky do pustiny. V Paviáním údolí, vzdáleném cca 120 km od Kapského Města, uprostřed území Koikoiů a daleko od bělošských farem, se rozhodl Jiří Schmidt postavit chýši podobnou domorodým obydlím. Chtěl začít systematicky vyučovat nejen křesťanství, ale přál si naučit také Koikoie číst, psát a naučit je řemesla. Tím se stal trnem oku farmářům, a když v roce 1742 začal 4

5 ...misie domorodce dokonce křtít, začala proti němu brojit i Holandská reformovaná církev, která si vymezovala právo na křest a chtěla rozhodovat o tom, kdo bude a nebude pokřtěn. Formálních důvodů k tlaku na moravského misionáře našla celou řadu. Přes všechny překážky vydržel ještě rok, ale v roce 1743 jej povolali do Kapského Města, nalodili na loď a poslali do Holandska, kde se mělo oficiálně rozhodnout, zda je jeho činnost v pořádku, či ne. V té době měla komunita Moravských bratří v Paviáním údolí 47 věřících domorodých Koikoiů. Holandské autority již nedovolily Jiřímu Schmidtovi, aby se do Afriky vrátil. Malá africká komunita zůstala bez pastora a všichni předpokládali, že zanikne. Když Paviání údolí navštívili v roce 1792 (tedy po téměř 50 letech!) další moravští misionáři, předpokládali, že misie již nebude existovat a žádný Koikoi se nebude hlásit ke křesťanství. Ptali se domorodců, zda si ještě někdo vzpomene na jejich předchůdce bratra Georga a byli nesmírně překvapeni, když je oslovila stará, téměř slepá žena a prohlásila: Otec Georg mne pokřtil a dal mi jméno Magdaléna. Navíc ukázala Bibli, kterou jí George Schmidt při svém odchodu zanechal. Když chtěli, aby jim něco z ní přečetla, zavolala svou vnučku a požádala ji, aby četla. Otec Georg by měl jistě velkou radost. Hudba je naprosto neoddělitelnou součástí bohoslužeb a církevního života Moravských bratří. Každá farnost na jihu Afriky se snaží mít svou vlastní kapelu a Moravian Brass Band je bezesporu veliký pojem. (Tradice dechových kapel přišla právě s moravskými bratřími. V Herrnhutu i jiných bratrských sborech bylo totiž používání těchto nástrojů typické pozn. red.) Téměř 70 dechovek hraje nejen při bohoslužbách a křtech, ale i při jiných příležitostech moravské komunity. Každý rok se pořádají festivaly farních dechovek a je to vždy veliká společenská a kulturní událost. V kapelách hrají především mladí a také je dirigují a radost z hudby a ze života vyzařuje i z každé bohoslužby. Víra je pro Moravské bratry živá věc a nedílnou součástí jejich životů. 5

6 ...misie Na místě původní misie Georga Schmidta byl založen Genadendal a stal se postupně náboženským, kulturním a vzdělávacím centrem Moravských bratří v oblasti Kapska. Dnes je v Jihoafrické republice více než členů Moravské církve, v Tanzanii dokonce více než čtvrt milionu. Ke kostelům patří školy, dílny, charitativní organizace a dechové kapely ty jsou vždy chloubou každé farnosti. Prostě Moravští bratři jsou významná protestantská církev, ačkoliv u nás o ní slyšel málokdo. Jiří Schmidt zanechal v Africe opravdu silnou českou stopu a určitě by si zasloužil větší pozornost nejen historiků, ale i veřejnosti. Do Afriky se už nikdy nevrátil. Pokoušel se bojovat za svou víru na území Moravy, Slezska a Čech. Zemřel ve věku 76 let. Jan Papež, CK Marco Polo Komenského muzeum V Genadendalu v komplexu Moravské církve najdete i malé, ale velmi pečlivě vedené muzeum. Dalo by se očekávat, že se takové lokální muzeum bude věnovat především historii svého vlastního místa, ale při návštěvě vás čeká velké překvapení hlavním tématem muzea je osobnost Jana Ámose Komenského. Komenský je pro většinu Čechů a Moravanů osobností z učebnic. Učitel národů, o kterém sice všichni víme, že existoval, ale jeho skutečný význam si neuvědomujeme a o jeho díle také víme zoufale málo. V malém městečku Genadendal, uprostřed kopců, téměř na konci Afriky uznávají Jana Ámose Komenského jako jednu z největších osobností světových dějin. Dávají jej na roveň s Albertem Einsteinem a podobnými velikány. Před šesti lety jsem přivedl do Genadendalu skupinku Čechů a Moravanů. Předem jsem je informoval o historii a současnosti tohoto zvláštního místa. Ve skupince byli i manželé Poliakovi a ti s sebou přivezli nádhernou bustu Jana Ámose Komenského, kterou nechali vyrobit, a darovali ji farnosti Moravanů v Genadendalu. Byl to dar, kterého si v Genadendalu nesmírně váží a pokaždé, když jsem se do farnosti vrátil, měli lidé z farnosti potřebu poděkovat. Moc díky, Poliakovi, moc díky! 6

7 ...Jednota v akci JESUS BREAK Jsou některé akce, které už mají tradici. Jednou z nich je Jesus break break dance festival, který už nějaký ten pátek pořádá sbor v Králíkách. Letošní ročník proběhl na začátku září, opět vydařeně. A tak je docela příhodné si o celé už docela úctyhodné historii festivalu popovídat. Zeptáme se Petra Appla, správce sboru v Králíkách: Orlicí, kde se akce pořádala až do roku Dan Dostrašil ale tehdy začínal v Ústí rozjíždět mateřské centrum Srdíčko a sbor se v té době zaměřoval spíš na malé děti. Breakový festival se jim do programu už nevešel. A já, protože jsem od začátku byl u toho, jsem zase věděl, že pro Králíky by akce tohoto formátu byla dobrá. Takže se Jesus break přesunul k nám. Měnil se nějak Jesus break během let? Ano, měnil. Původně jsme se v Králíkách snažili pokračovat v tom, jak festival fungoval v Ústí, ale pak jsme třeba zjistili, že nemůžeme být večer venku, protože jsou u nás drsnější klimatické podmínky. Takže jsme večerní vystoupení přestěhovali do kulturáku. Taky tady nebyly žádné zdi vhodné k posprejování, samotný street art v Králíkách vlastně ani nemá tradici. Teprve až letos byl pro sprejery prostor, protože jsme koupili dřevěné desky a papír, takže se po dlouhé době zase tvořilo. Jinak jsme se ale snažili Jesus break přebrat, jak byl. Petře, jak dlouho už se Jesus break pořádá? U nás v Králíkách šestým rokem, ovšem od úplného začátku už to bude 11 let. Přibliž nám, jak festival vznikl? Prvopočátek byl v Praze. Tamní sbor uspořádal takové break dancové odpoledne, které se jmenovalo Jesus break. Příští rok se pak myšlenky i organizace chopil sbor v Ústí nad Jak Jesus break probíhá? Když se všichni účastníci sjedou, začíná se pátečním seznamovacím večerem. Vždy v sobotu dopoledne je vystoupení na náměstí, jeho cílem je pozvat kolemjdoucí na večerní vystoupení. Odpoledne, zase na náměstí, probíhají workshopy a street art kolemjdoucí se mohou učit breakovat i sprejovat, což bývá prima je to takové spontánní. Večer je hlavní vystoupení, letos jsme měli 7

8 ...Jednota v akci asi třicet účinkujících, střídá se rap, hiphop, beatbox, breakdance Jesus break končí v neděli ráno festivalovou bohoslužbou, kde zase vystupují účastníci, a já mívám nějaké povzbuzující slovo pro mládež. Kolik lidí se asi účastní a odkud jsou? Jsou jen z církve? Vystupujících bývá okolo třiceti a většina jich je z církve. Ale nejen z té naší, Jesus break je dost ekumenický. Účinkující přivezou i svoje kamarády, také jezdí mládež z Rychnova, Dobrušky a Ústí a přicházejí i mladí lidé z města. Dohromady se na akci objeví tak 200 lidí, což je setrvalý stav už několik let. Jaký je smysl Jesus breaku? Chceme mladým lidem ukázat, že je tady Bůh, který je miluje. Že můžou žít plnohodnotný život bez drog, alkoholu a promiskuity a že je tady církev, která na ně myslí a fandí jim. Jak na festival reagují místní obyvatelé? Jesus break je v Králíkách už zavedená kulturní událost. Králická mládež se na něj těší a město nám na přípravu pravidelně přispívá. Na akci se objevují i mladí lidé, které známe z našeho volnočasového klubu. Vy jste nedávno rozjeli projekt s názvem Mládež pro Králíky. Povíš nám, o co jde? Je to projekt, který má za cíl zlepšit kvalitu života mladých lidí v Králíkách. Začali jsme dotazníkem, co mládež v Králíkách trápí, co se jim líbí, jestli tu chtějí žít, jaké mají vize, jak tráví volný čas. Potom proběhne několik diskuzních kulatých stolů pro mládež, zastupitele a širokou veřejnost. Na základě výstupů z dotazníků a zmíněných diskuzí pak budeme vytvářet dlouhodobou strategii. Celý ten počin je podporován z programu EU Mládež v akci a v týmu je starostka města, dva zastupitelé a další nadšenci, kteří mají rádi mladou generaci. My, jako sbor Jednoty, celý projekt zastřešujeme. Je ještě něco, co bys na téma Jesus break zmínil? Pozvali jsme Filipa Marka, aby natočil video z festivalu. Výsledek nás všechny nadchnul, určitě se na něj podívejte, je na stránkách Autorem i zpěvákem rapové skladby v klipu je David Bylina (Envej) z Mladé Boleslavi. Pro zájemce ještě uvádím stránky festivalu: Break/ / 8

9 ...náš sbor SBOR JEDNOTY BRATRSKÉ V OSTRAVĚ Pokud jste si v minulých číslech Jbulletinu četli poutavé články o moravských sborech Jednoty bratrské v Holešově a v Ivančicích, byli jste vždy v úvodu vtaženi do dějin a sledovali jste počátky tamní práce Jednoty od konce 15. století. V případě Ostravy vám něco podobného nemůžu nabídnout. Historie šla v tomto smyslu kolem nás, byť nás míjela opravdu těsně. Stačí připomenout místní jména jako Suchdol nad Odrou, Ženklava, Fulnek, určitou etapu v životě Jana Amose Komenského nebo třeba činnost Christiana Davida a srdce každého milovníka naší církevní historie zajásá. Jak začít? U nás se dějiny sboru začaly psát v roce 1998, kdy se skupinka místních křesťanů přihlásila k Jednotě bratrské. Situace v naší církvi ale tehdy nebyla jednoduchá. Přestože mnozí pastoři i členové církve této naší skupině fandili a stáli za ní, brzy se ukázalo, že se tehdejší Úzká rada Jednoty bratrské neshodne na našem přijetí a nedá souhlas k založení samostatného sboru v Ostravě. Tuto situaci někteří naši přátelé neustáli a skupinu opustili. Ti, kteří zůstali, hledali řešení, které by umožnilo zapojení do Jednoty bratrské jiným způsobem. Nejdříve jsme zvažovali možnost připojení k nejbližšímu, tedy holešovskému sboru, ale i tato možnost se ukázala jako neprůchodná. Nakonec došlo k poněkud kuriozní situaci, jelikož v Ostravě byla díky tehdejšímu nasazení Jaroslava Plevy nakonec ustavena misijní stanice mladoboleslavského sboru. Byl to zvláštní stav, ale umožnil naší skupině, aby se plně integrovala, připojila se k vizi Jednoty bratské a vyvíjela de facto stejnou činnost, jako kdyby byla samostatným sborem. V tomto období nás zastihly přelomové události, jakými byly například den pokání a následná smlouva věrnosti. Později byla ostravská misijní stanice na krátké období z organizačních důvodů přeřazena ke sboru v Benešově, ale to už vše spělo ke vzniku samostatného sboru. Ten byl oficiálně založen v roce Boží místo na radnici Takové tedy byly naše začátky. Nejdříve jsme se scházeli v prostorách Armády spásy v Ostravě-Porubě. Bylo to dobré dočasné řešení, ale 9

10 ...náš sbor neumožnovalo nám v podstatě žádný rozvoj sborových aktivit. Bylo zřejmé, že potřebujeme prostory, které budeme mít k dispozici sedm dní v týdnu a které budeme využívat nejen pro naše setkávání, ale i k nejrůznějším aktivitám určeným pro mnohem širší okruh lidí. Rozuměli jsme tomu, že církev je zde proto, aby žila pro společnost, nikoli proto, aby byla fabrikou na náboženství pro své členy. Vhodné místo jsme našli v Ostravě- Martinově, a to přímo na radnici tohoto malého městského obvodu. V prostorách, které měla dříve pronajaté krejčovská dílna a které nebyly zrovna v ideálním stavu, jsme začali s nutnými úpravami. Byla to pro nás výzva, protože stavební práce byly na naše poměry hodně drahé a i měsíční nájem se vyšplhal mnohonásobně nahoru. Radnice nám ale už tehdy výrazně pomohla a štědrost našich členů byla taková, že jsme se vlastně nikdy nedostali do opravdového finančního tlaku. Martinov je výborné místo. Sice je trochu stranou běžného městského ruchu, ale je dobře dostupný. Místní radnice je velmi dobrá adresa a naše sousedské vztahy s městským úřadem jsou stále lepší. Práce je pořád dost V našich prostorách se schází Klub deskových her Zátah, který si mezi fanoušky z Ostravy a okolí získal velmi dobrou pověst. Stále na něj přicházejí noví lidé, se kterými rádi navazujeme přátelské vztahy. Brzy po Zátahu začalo fungovat i Rodinné centrum Martínek, do kterého s dětmi přicházejí nejen maminky, ale i tátové. Je skvělé, že můžeme povzbuzovat chlapy a motivovat je k tomu, aby se mužským způsobem aktivně věnovali svým dětem. Když pak na Den otců vezmeme táty s dětmi a podnikneme výlet, na který mámy nemají přístup, má to hodně do sebe. Rodinné centrum Martínek roste nejen v počtu spřátelených rodin, ale také v dosahu své činnosti. V minulém roce vznikla další setkání s výukou angličtiny pro děti. Především se ale v tomto rodinném centru zrodila myšlenka na založení miniškolky pro dětí. Školka bude otevřena pravděpodobně od letošního října. Pro sbor to samozřejmě znamená další stavební úpravy, novou finanční výzvu a hledání nových zdrojů. A také řadu nových překvapení, například ze strany radnice, která nám pro potřeby školky zapůjčila bezplatně k užívání část své zahrady. Postupně se tak z našich prostor stává multifunkční centrum s volnočasovými a vzdělávacími aktivitami. Našemu okolí se nepodbízíme, ale chceme být otevření, srozumitelní a féroví lidé, kteří žijí pro druhé a mají jim co dát. 10

11 ...náš sbor Jak tluče ocelové srdce Nechci ale zůstat jen u popisu jednotlivých aktivit. Už před lety jsme si definovali, že chceme být sborem s apoštolskou a prorockou mentalitou. Rozumíme tomu tak, že své město, své bližší i vzdálenější okolí chceme vidět z Boží perspektivy a chceme mít hluboké porozumění tomu, co se kolem nás děje. Současně chceme být lidmi s přirozenou autoritou, skrze které má Ježíš vliv na okolí. Toto poslání si uvědomujeme zejména ve vztahu k Ostravě. Ostrava, dříve ocelové srdce republiky, je zvláštní město s velkým potenciálem i s velkými problémy. Velmi se zde daří umění, a toto umění roste specifickým způsobem zezdola. Je to město, ze kterého pochází řada současných vrcholových politiků. Město, které se nebývalým způsobem změnilo od pádu totality. Bez ohledu na svou pověst patří k nejzelenějším velkoměstům v republice. Současně se potýká s vysokou mírou nezaměstnanosti, s mimořádnými smogovými situacemi, se značnou mírou tolerance vůči komunistické straně a především s výrazným pocitem odmítnutí ze strany Prahy. Navíc Ostrava zakouší znatelný úbytek obyvatel. S těmito specifiky se jako sbor setkáváme. Jsme malým sborem, ale procentuálně máme velký počet umělecky nadaných členů. Jsme rádi, že zde můžeme žít jako lidé, kteří mají rádi své město, dělají pro něj něco užitečného, modlí se za něj, staví se za řešení jeho specifických problémů a navíc do svého okolí přinášejí jinou atmosféru, než jakou toto město žije. Moravská církev Současně máme na srdci Moravu. Chceme vzít dědictví, které zde zůstalo po našich otcích z Jednoty bratrské, a novým způsobem ho rozvinout. Toužíme po tom, aby moravská mentalita byla ovlivněna Ježíšem, ne prázdným náboženstvím. Toužíme po tom, aby na místech, kde je mnoho kamenných kostelů, začaly v budoucnu vznikat živé sbory. Současně se nechceme nechat strhnout naší fantazií. Víme, že je potřeba, abychom postupovali zralým způsobem ve společné vizi s dalšími dvěma moravskými sbory. Cesta ke spolupráci se začala otevírat s příchodem Toníka a Mirky Chutných do Holešova. Brzy jsme se začali scházet i s Chotašovými z Ivančic. To už zbýval jen krok k budování vztahů nejen mezi pastorskými manželskými páry, ale i mezi sbory. Uspořádali jsme první moravskou regionální konferenci a v dalších letech jsme pokračovali. Mohli jsme se společně radovat z toho, jak byl na každé další konferenci zřetelný posun dopředu. V této spolupráci moc rádi pokračujeme i se Svobodovými, kteří přišli do Holešova místo Chutných, a naše vztahy jsou stále intenzivnější. Letos v létě jsme například jeli na společnou moravskou dovolenou. Je nám spolu dobře, navzájem se inspirujeme, ale současně víme, že toto není konečným cílem. Máme před sebou skvělou a velkou výzvu, které se nemůžeme chopit z vlastních sil. Nemůžeme se v ní spoléhat na své zkušenosti, ani na svoji horlivost. Víme, že jsme nástroje, nikoli tahouni, a tomu opravdovému Tahounovi chceme dávat prostor. Tomáš Oliverius, správce sboru 11

12 ...co se děje NA POMOC HOŘÍNU Jak si všichni jistě pamatujeme, v červnu se značnou částí naší země prohnaly povodně. Míst, a hlavně lidí postižených obrovskou silou vody bylo nepočítaně a pro mnoho z nich se tato událost stala skutečnou pohromou. Naše církev se připojila k těm, kteří se rozhodli pomoci, a vyhlásila sbírku pro obec Hořín u Mělníka, která byla povodněmi zasažena již poněkolikáté. Veliké díky patří vám všem, kteří jste neváhali a darovali jste své prostředky, bylo nám potěšením a radostí stát s vámi v tomto projektu. Tady je shrnutí naší společné pomoci: Celkově jsme vybrali částku Kč. Tyto peníze byly použity na nákup sanačních omítek a nátěrů do rodinných domů a bytů, které umožňují rychlý návrat evakuovaných obyvatel do jejich domovů, dále k nákupu podlah, sádrokartonů a dalšího stavebního materiálu podle potřeb konkrétních rodin. V Hoříně jsme spolupracovali se Zuzanou Kosařovou, koordinátorkou pomoci, se kterou jsme ohledně povodní byli v kontaktu už jednou, a tudíž jsme věděli, že jí 12

13 ...co se děje můžeme důvěřovat. Do Hořína také jezdili osobně naši zástupci. Setkávali jsme se se starostou obce, jeho blízkými spolupracovníky i s konkrétními rodinami, se kterými jsme měli možnost mluvit, vyslechnout jejich trápení a nabízet jim Boží povzbuzení i naši blízkost. Starosta se svým týmem postupně vytipoval několik desítek nejhůře postižených rodin, kterým chtěli intenzivněji pomáhat, jim také byla směrována naše finanční pomoc. Zástupcům obce se mimo to podařilo dohodnout se na spolupráci se stavebninami IZOMAT Mělník, které jim poskytly slevu na stavební materiál ve výši cca 50 %. Díky tomu mohla být naše společná pomoc rozsáhlá a efektivní stavebním materiálem bylo podpořeno 38 domů (rodin). Koho by zajímal rozpis nakládání s našimi 13

14 ...co se děje financemi, najde ho na webových stránkách Hořína po zpracování příslušné dokumentace. V současnosti je život v obci stabilizovaný, byť bude ještě stát množství času i peněz, aby se zcela vrátil do původního stavu. Rádi vám jménem Hořína, jeho představitelů i místních obyvatel vyřizujeme velké poděkování i vzkaz, že si naší pomoci velmi váží. Během jednotlivých setkání to zaznělo několikrát. A nakonec znovu opakujeme i naše poděkování V obci Hořín na Mělnicku bylo červnovými záplavami zasaženo 141 domů, z celkového počtu 780 obyvatel jich bylo 700 evakuováno. K nim patřili kupříkladu: a přidáváme se k Pavlovi, který po obdržení daru z Filip řekl: Věřte, že tato vaše oběť je Bohu stejně milá jako mně. Proto dá i vám, kteří patříte Ježíši Kristu, ze svého nevyčerpatelného bohatství všechno, co potřebujete. Díky vám všem! Emil (79 let) a Karla (67 let) Hovorkovi, jejichž rodinný domek byl opětovně zaplaven (naposledy v roce 2002). Paní Karla je po mrtvici ochrnutá na polovinu těla, bez pomoci nemůže chodit. Přišli o veškeré vybavení domácnosti včetně plynového kotle. Po povodni museli kompletně vysekat vnitřní omítky do výše jednoho metru, potřebovali novou elektroinstalaci i koupelnu. Kuchyňskou linku se nám podařilo sehnat ve spolupráci s Oresi. Dům Pavla (45 let) a Jaroslavy (41) Petrusových byl zaplaven po celé obytné části do výše 56 cm. Vzhledem k tomu, že dům nemá druhé podlaží, byl po povodni zcela neobytný. Paní Petrusová bydlela na zahradě ve stanu, pan Petrus ve služebním voze a děti u přátel v Mělníku. Aby se rodina mohla alespoň částečně nastěhovat do domu, byla nutná obnova podlah a vnitřního zdiva. To, čím si Hořínští prošli, a místa, kam byla směřována naše pomoc, zachycují fotografie, které si můžete prohlédnout zde: 14

15 ...okénko do archivu RUKOPIS CHRISTIANA DAVIDA Milí čtenáři Jbulletinu, přinášíme vám další možnost nahlédnout do archivu Jednoty bratrské, ve kterém, jak bylo již v minulém čísle zmíněno, se najde nejedna zajímavost. Tentokrát se můžete podívat na vlastnoruční rukopis jedné z nejvýznamnějších postav Obnovené Jednoty bratrské, Christiana Davida. Nejedná se o žádný dokument nezvyklé důležitosti, jde o vcelku obyčejný záznam o zaplacení dluhu (1 tolar). Sbor jej měl u jistého pana licencia Dünnbiera, místního apatykáře. ( Licencius je titul pro magistra pan Dünnbier tedy, jak vidno, nebyl žádný obyčejný mastičkář.) Dluh tehdy za sbor zaplatil bratr Tobias Leippelt, na což mu Christian David vystavil toto potvrzení. Text končí tím, že sbor částku bratru Tobiasovi také vrátil. Zajímavostí jsou i drobné chyby, kterých se Christian David během psaní dopustil. Tobiasu Leippeltovi zkomolil jméno a měsíc april napsal jako abpril. Celkově tedy před sebou nemáme žádnou zásadní zprávu, ale jako ukázka Davidova rukopisu má tento list papíru z roku 1731 nepochybně své kouzlo. Německý text zní: Der liebe Bruder Tobiß Leiphold hatt vor die Gemeine, dem Herrn Licenciaten Dünnbier einen Thl bezalt welchen die Gemeine ihm noch schuldig ist Herrnhuth den 30. abpril 1731 Christian David richtig bezahlt Tobias Leippelt V češtině: Milý bratr Tobis Leiphold zaplatil sboru u pana licencia Dünnbiera jeden tolar, který mu sbor ještě dluží. Herrnhuth 30. dubna 1731 Christian David (pod tím douška) správně zaplaceno Tobias Leippelt 15

16 ...Polsko NEJNOVĚJŠÍ ZPRÁVY Z NOWEJ SOLI Během léta jsme stihli delší pobyt v Čechách, během kterého jsme navštívili rodiče a předali byt v Praze. V srpnu jsme začali poznávat zdejší krásy, kromě častých návštěv koupaliště v Drzonkowie jsme koupili stan a přenocovali u jezera Łagów. V srpnu jsme také strávili skoro týden v kempu u moře ve městě Ustka. Už jsme jako praví Poláci. V červenci se nám tu s Pražáky podařilo zorganizovat jednu větší akci. Byl to víkend pro rodiny v místním, dost populárním, parku Krasnala. Během tohoto víkendu jsme s dětmi i jejich rodiči vyrobili 90 dřevěných hraček, mnozí si také přišli zahrát hry jako Kubb nebo Holandský biliard. Zájem příchozích nás až zaskočil a tak jsme řezali a šroubovali, až šla hlava kolem. Děti i rodiče však odcházeli nadšení naše kontaktní akce se tak trefila do černého. Získali jsme i pár nových kontaktů a také naši známí si nás mohou spojit s konkrétní akcí, kde jim nikdo nic netlačil. Dostali jsme také prostor v místním tisku, reportér byl prima chlapík a udělal nám sadu hodně dobrých fotek. O prázdninách jsme také navštívili Nové Město pod Smrkem, kde nám vzniká nové zázemí (doktoři, úřady, místní sbor). Je dvakrát blíž než Praha (130 km nejkratší a 2 hod nejrychlejší cestou). Strávili jsme prodloužený víkend s Bukovskými a byli ve sboru. Návštěvy tu plánujeme jedenkrát za měsíc. 16

17 ...Polsko Iva je dál aktivní v Klubu Mam, kde se podílí na různých akcích. Jedna taková byla ke konci prázdnin. Program byl venku, různé hry na šikovnost, výroba, říkanky a projížďka lodí. Akce se líbila a Iva odpropagovala náš miniklub. Dvě maminky už návštěvu chystají, naposledy však účast Ivy zhatila nemoc (angína). Já tu našel zajímavou partičku amatérských běžců Klub běhačů. Začal jsem chodit na tréninky, kde poznávám nové lidi v podobné věkové kategorii a s podobnými zájmy. Filip začal navštěvovat místní školku. Nejprve docházeli s Ivou na přípravu, potom už začal chodit sám. Je statečnej, ve školním roce 2013/14 bude chodit 2 3x týdně cca na 4 5 hodin Brzo asi bude umět polsky líp než my. Původní varianta otevření nového krámku už téměř s jistotou padla, hledám alternativu. Rozdělil jsem web církevní zůstává na aktivity pro město (směrem ven) jsem sdružil pod samostatnou stránkou Jedná se o stránky nadace, kterou se teď snažím zaregistrovat, aby zastřešila naše aktivity. Budeme moc rádi za vaše modlitby na tato témata: parťáci, ať z PL nebo CZ, hlavně ale v DS (Duchu) a v NS (Nowa Sól) výstava o Jednotě bratrské, která začíná slavnostním večerem aby přišli zástupci samosprávy a abychom navázali lepší vztahy, pak taky, aby přišli lidi hladoví po životě miniklub první maminka projevila zájem. V Nové Soli není žádné mateřské centrum - věříme, že tento prostor dříve či později zaplníme hledání nového krámku (obecně spolupráce s Irkem), či jiných zdrojů obživy Všechny vás srdečně zdravíme! Pepa a Iva Šedovi 17

18 CO NÁS ČEKÁ Get Together 5.0 v Liberci Zahájení výstavy o Jednotě bratrské v Nové Soli Celocírkevní konference v Liberci 2013 Vydavatel: Jednota bratrská, Boženy Němcové 54/9, Liberec V, IČ: , šéfredaktor: Ester Brožová, tisková mluvčí, grafická šablona: Erik Černý; sazba a grafická úprava: Zdena Horáčková; korektury: Aneta Mladějovská. Jakékoliv užití obsahu tohoto časopisu včetně převzetí, šíření jinou formou či dalšího zpřístupňování článků a fotografií je bez písemného souhlasu vydavatele zakázáno.

Slovo dětem: Ježíš na svatbě Píseň ze Svítá: S156 Svatba v Káni

Slovo dětem: Ježíš na svatbě Píseň ze Svítá: S156 Svatba v Káni 1 Vršovice 1.5.2011 Pozdrav: Milé sestry, milí bratři, milé děti, všechny vás vítám na naší společné bohoslužbě. Na setkání, kde smíme naslouchat Božímu slovu, těšit se z Božího pozvání a děkovat za ně.

Více

Literatura období humanismu a renesance I

Literatura období humanismu a renesance I Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Literatura

Více

Biblická škola CBH Studium při pobočce BTS. Základy křesťanské víry. Praktické vzdělávání. Blokové studium a Workshopy. Odborné vzdělávání

Biblická škola CBH Studium při pobočce BTS. Základy křesťanské víry. Praktické vzdělávání. Blokové studium a Workshopy. Odborné vzdělávání Základy křesťanské víry Modul I. (vyučování před křtem / 12. lekcí) Modul II. (vyučování pro členy / 12. lekcí) Modul III. (vyučování pro vedoucí / 12. lekcí) Biblická škola CBH Studium při pobočce BTS

Více

Děkanát Kyjov. Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013. On nás pobízí jít k druhým, zapaluje v nás oheň lásky, činí z nás misionáře Boží lásky.

Děkanát Kyjov. Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013. On nás pobízí jít k druhým, zapaluje v nás oheň lásky, činí z nás misionáře Boží lásky. Děkanát Kyjov Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013 Drazí mladí, Duch svatý dnes nadále v Církvi mocně působí, a jeho plody jsou hojné do té míry, do jaké jsme ochotni otevřít se jeho obnovující síle.

Více

Vzdělávání kazatelů a vedoucích

Vzdělávání kazatelů a vedoucích Vzdělávání kazatelů a vedoucích vzdělávání a přípravě vedoucích pracovníků. V roce 2011 požádal biskup Bernard Oringa naši církev o pomoc při Letos v létě oslavil Jižní Súdán první rok své svobodné existence.

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632

Více

KONSTANTIN A METODĚJ

KONSTANTIN A METODĚJ VY_32_INOVACE_05_Konstantin a Metoděj KONSTANTIN A METODĚJ Použité zdroje : PhDr. Harna Josef, CSc. a kolektiv: Vlastivěda Obrazy ze starších českých dějin, Alter 1996 http://www.filaso.cz/katalog-znamky/889/1969-archeologicke-objevy-na-morave-a-na-slovensku

Více

Malá knížka o Amálce

Malá knížka o Amálce Malá knížka o Amálce Ahoj, jmenuji se Amalthea, ale říkají mi Amálka. Jsem bájná koza, první pěstounka, která se starala o malého Dia, když se o něj nemohla postarat jeho vlastní maminka. Proto podle mne

Více

Migrace Českých bratří do Dolního Slezska

Migrace Českých bratří do Dolního Slezska Migrace Českých bratří do Dolního Slezska Politická situace Po vítězství katolické ligy v bitvě na Bílé hoře nedaleko Prahy roku 1620, se ujal vlády Ferdinand II. (1620-1637). Záhy zkonfiskoval veškerý

Více

Martin Luther. Martin Luther. Martin Luther

Martin Luther. Martin Luther. Martin Luther Martin Luther Vize zachráněn pro Boží záměry Izajáš 43,1-4 Nyní chceme společně začít novou sérii témat: Hrdinové víry. Nikoho asi nepřekvapí, že první osoba, kterou chceme blíže prozkoumat je dr. Martin

Více

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající.

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající. BOŽÍ DAR Jaký je podle vás nejznámější verš z Bible? Většina lidí by jistě odpověděla, že jím je Jan 3:16 a skutečně je to tak! Tento verš by měli znát všichni křesťané. Nikdy se mi neomrzí, protože je

Více

Z obsahu: Když se nebe dotýká země... 02. K Roku rodiny... 03. Ptali jste se... 04. Informační servis... 07

Z obsahu: Když se nebe dotýká země... 02. K Roku rodiny... 03. Ptali jste se... 04. Informační servis... 07 LEDEN 2014 ČASOPIS FARNOSTI PUSTÁ POLOM www.pustapolom.cz/farnost/ Z obsahu: Když se nebe dotýká země... 02 K Roku rodiny... 03 Ptali jste se... 04 Toulky farní minulostí....... 05 Informační servis...

Více

Českobratrská církev evangelická

Českobratrská církev evangelická Českobratrská církev evangelická Česká reformace Český reformátor Mistr Jan Hus upálen 1415 v Kostnici Vysluhování eucharistie chlebem i vínem (pod obojí) kněžím i laikům včetně dětí Po období husitských

Více

Mezinárodní festival. Romale

Mezinárodní festival. Romale Mezinárodní festival Romale Naši drazí přátelé a milovníci romské hudby, dovolte, abych vás všechny tímto pozvala na další ročník mezinárodního romského festivalu "ROMALE" romská oslava / Gypsy Celebration,

Více

Děkanát Svitavy. Tříletý plán práce s mládeží 2007 2010

Děkanát Svitavy. Tříletý plán práce s mládeží 2007 2010 Děkanát Svitavy Tříletý plán práce s mládeží 2007 2010 Drazí mladí, Duch svatý dnes nadále v Církvi mocně působí, a jeho plody jsou hojné do té míry, do jaké jsme ochotni otevřít se jeho obnovující síle.

Více

Děkanát Veselí nad Moravou

Děkanát Veselí nad Moravou Děkanát Veselí nad Moravou Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013 Drazí mladí, Duch svatý dnes nadále v Církvi mocně působí, a jeho plody jsou hojné do té míry, do jaké jsme ochotni otevřít se jeho obnovující

Více

Michal Malátný z Chinaski: Jsem chodící reklama na rodičovství a manželství Neděle, 17 Květen 2015 00:33

Michal Malátný z Chinaski: Jsem chodící reklama na rodičovství a manželství Neděle, 17 Květen 2015 00:33 V poslední době se vám velmi daří. Vydali jste novou desku, sbíráte jedno ocenění za druhým a jste uprostřed vyprodaného turné. Co plánujete po jeho zakončení? 1 / 6 Turné se sice blíží ke svému závěru,

Více

O V O C E B O Ž Í H O D U C H A

O V O C E B O Ž Í H O D U C H A O V O C E B O Ž Í H O D U C H A VERŠE K NAUČENÍ: Galatským 5:22-23a Ovoce Božího Ducha však je láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, tichost a sebeovládání. 1. Korintským 13:4

Více

Když uvažujeme o misiích, nezapomínáme, že každý z nás je povolán k misijnímu dílu, a že naším primárním misijním územím je místo, kde žijeme?

Když uvažujeme o misiích, nezapomínáme, že každý z nás je povolán k misijnímu dílu, a že naším primárním misijním územím je místo, kde žijeme? Úvaha nad otázkou: Když uvažujeme o misiích, nezapomínáme, že každý z nás je povolán k misijnímu dílu, a že naším primárním misijním územím je místo, kde žijeme? předmět: Kultura a křesťanské misie v rozvojových

Více

2. DEN PŘÍJEZD A ZAHÁJENÍ

2. DEN PŘÍJEZD A ZAHÁJENÍ Klub Pathfinder O prázdninách se naši pathfindeři zúčastnili mezinárodního evropského CAMPOREE, které připravilo Interevropské oddělení dětí a mládeže. CO JE CAMPOREE Týdenní až desetidenní prázdninové

Více

Vznik dvou náboženských obcí ve Svinově

Vznik dvou náboženských obcí ve Svinově NA PAMÁTKU Vznik dvou náboženských obcí ve Svinově 29. května 2015 Obec Svinov, povýšená v roce 1936 na město, se na přelomu 19. a 20. století stále rychleji přetvářela z původně zemědělské vesnice v moderní

Více

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU. Zpracování tohoto DUM bylo financováno z projektu OPVK, výzva 1.5

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU. Zpracování tohoto DUM bylo financováno z projektu OPVK, výzva 1.5 GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU Autor: Mgr. Lukáš Boček Datum: 10.4.2013 Ročník: kvinta Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Tematický okruh: Literární komunikace

Více

28.5.2011 21/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

28.5.2011 21/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 28.5.2011 21/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 28. května 2011 9.30 10.30 Sobotní škola - uvádí Liebl Petr Společná píseň č.

Více

Měsíčník farností Velká Bystřice a Hlubočky Ročník 15 Číslo 5 Rok 2014

Měsíčník farností Velká Bystřice a Hlubočky Ročník 15 Číslo 5 Rok 2014 Měsíčník farností Velká Bystřice a Hlubočky Ročník 15 Číslo 5 Rok 2014 ÚVODNÍK Milí čtenáři Děníčku, připomeňme si jeden ze závěrů, který udělal Tomáš Zendulka v minulém čísle Děníčku, a to možný prodej

Více

Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v České republice, o. s.

Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v České republice, o. s. Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v České republice, o. s. Výroční zpráva za rok 2006 pro jednoduché čtení Napsal : Ivo Vykydal, předseda Republikového výboru Sdružení Slovníček V tomto

Více

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ.

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ. INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY Vážení spoluobčané, přestože se na základě rozhodnutí Vlády ČR dostavba Jaderné elektrárny Temelín de-facto zastavila, Skupina ČEZ v podpoře regionu pokračuje

Více

100% festival INTEGRACE 14.-16.3.2014. Ing. Michal Crhonek. koordinátor festivalu

100% festival INTEGRACE 14.-16.3.2014. Ing. Michal Crhonek. koordinátor festivalu festival 100% INTEGRACE 14.-16.3.2014 Ing. Michal Crhonek koordinátor festivalu tanecahandicap@gmail.com michal@michalcrhonek.cz tel: +420 603 284 760 www.tanecahandicap.cz O CO JDE? Projekt Tanec a handicap

Více

Střešovický. evangelík. na červen 2011

Střešovický. evangelík. na červen 2011 Střešovický evangelík na červen 2011 Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Praze 6 Střešovicích Náměstí Před Bateriemi 22, 162 00 Telefon fary a faráře Pokorného 224 312 107, kurátorky Roskovcové

Více

DEN ZA DNEM LETOŠNÍMI. Program oslav 421. výročí narození J. A. Komenského Uherský Brod, březen 2013. Dny Komenského 2013 Uherský Brod

DEN ZA DNEM LETOŠNÍMI. Program oslav 421. výročí narození J. A. Komenského Uherský Brod, březen 2013. Dny Komenského 2013 Uherský Brod DEN ZA DNEM LETOŠNÍMI Program oslav 421. výročí narození J. A. Komenského Uherský Brod, březen 2013 Bůh zajisté chce, aby mezi námi byla namísto násilí láska, namísto hádek prostota víry, místo roztržek

Více

ZPRÁVA O ŽIVOTĚ A STAVU FARNÍHO SBORU ČESKOBRATRSKÉ CÍRKVE EVANGELICKÉ V PRAZE 8 LIBNI ZA ROK 2007

ZPRÁVA O ŽIVOTĚ A STAVU FARNÍHO SBORU ČESKOBRATRSKÉ CÍRKVE EVANGELICKÉ V PRAZE 8 LIBNI ZA ROK 2007 ZPRÁVA O ŽIVOTĚ A STAVU FARNÍHO SBORU ČESKOBRATRSKÉ CÍRKVE EVANGELICKÉ V PRAZE 8 LIBNI ZA ROK 2007 1. ÚVOD Staršovstvo sboru předkládá tuto zprávu společenství sboru. Činí tak v důvěře, že se může stát

Více

Terra Batida Porto, Portugalsko www.terrabatida.com

Terra Batida Porto, Portugalsko www.terrabatida.com Žena podnikatelka a nápad Maria Gabriel začala s podnikáním v roce 2003. Přestože v té době měla stálou práci v mezinárodní telekomunikační společnosti, cítila, že potřebuje něco jiného něco, co by ji

Více

Správné porozumění. 1. kapitola. Evangelizace = ti, kteří znají Ježíše, o něm říkají těm, kteří jej neznají.

Správné porozumění. 1. kapitola. Evangelizace = ti, kteří znají Ježíše, o něm říkají těm, kteří jej neznají. 1. kapitola Správné porozumění Evangelizace = ti, kteří znají Ježíše, o něm říkají těm, kteří jej neznají. Jsem přesvědčen, že se všichni shodneme na tom, že evangelizace je něco, k čemu jsou křesťané

Více

11.12.2010 49/2010 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

11.12.2010 49/2010 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 11.12.2010 49/2010 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 9.30 10.30 Sobotní škola 10.30 10.45 Přestávka 11.prosince 2010 Společná píseň

Více

Nabídka vzdělávacích programů pro studenty středních škol

Nabídka vzdělávacích programů pro studenty středních škol Nabídka vzdělávacích programů pro studenty středních škol VZDĚLÁVACÍ POŘAD Poznejte životní osudy učitele národů zakladatele moderní výchovy. Přesvědčte se, že skrze vzdělání lze změnit svět. Má-li člověk

Více

PRŮVODCE STUDIEM BIBLE

PRŮVODCE STUDIEM BIBLE Záchrana pro každého 3/2010 PRŮVODCE STUDIEM BIBLE Myslete na sbírku 13. soboty V tomto čtvrtletí jsou finanční dary 13. soboty určeny pro Transevropskou divizi (TED) se sídlem v Hertfordshire (Velká Británie).

Více

Příběhy našich sousedů: S Jarmilou Erbanovou od A až do Z

Příběhy našich sousedů: S Jarmilou Erbanovou od A až do Z Příběhy našich sousedů: S Jarmilou Erbanovou od A až do Z tým: Ondřej Bednárik, Vojta Deliš, Jan Hlavsa, Ondřej Chalupka, Šimon Kuchynka, Jana Roubová zleva: O. Chalupka, O. Bednárik, Jarmila Erbanová,

Více

O to jde v následujícím kněžském zrcadle. Vypátráme vlastní silné stránky a povzbudíme k tomu, abychom se učili u ostatních kněžských typů.

O to jde v následujícím kněžském zrcadle. Vypátráme vlastní silné stránky a povzbudíme k tomu, abychom se učili u ostatních kněžských typů. Kněžské zrcadlo Naše moderní pedagogika je stále ještě specializována na zpracování slabin. Kdo je ve škole slabší v matematice, učí se ji tak dlouho, dokud není slabý i v jazycích. Chytřejší by - podle

Více

Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc!

Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc! Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc! Čtení: Lukáš 9:18 27 Asi před deseti lety se promítal film o třech přátelích z New Yorku, kteří se blížili ke čtyřicítce a měli velký zmatek ve svých životech, zaměstnáních,

Více

Odpovědět na výzvy své doby

Odpovědět na výzvy své doby Odpovědět na výzvy své doby Scénář s podněty ke katechezi mladých a dospělých věřících Určení programu: Program je vhodný pro mladé a dospělé lidi. Lze ho zařadit jako tematický blok do programu systematické

Více

ŽALM 23,4A JAN ASSZONYI. SCB BRNO - KOUNICOVA Jan Asszonyi 2015_051 04 Ž23 - Rokle stínu smrti.docx 4. 10. 2015

ŽALM 23,4A JAN ASSZONYI. SCB BRNO - KOUNICOVA Jan Asszonyi 2015_051 04 Ž23 - Rokle stínu smrti.docx 4. 10. 2015 2015 Hospodin vede na různá místa zelené pastvy, stezky spravedlnosti. Po příjemných cestách pomyslel David na cestu roklí stínu smrti. Tam se nebude bát. Ne pro svo odvahu, nýbrž pro přítomnost pastýře.

Více

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA POSTNÍ DOBA Popeleční středa je výjimečný den. Den usebranosti a reflexe. Vydáváme se v něm totiž na cestu postní dobou, která se vyznačuje nasloucháním Božímu slovu, modlitbou a pokáním. ČLOVĚK BYL STVOŘEN,

Více

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84 červen - červenec 2013, číslo 84 OBSAH: Informace z jednání zastupitelstva obce... 1 Informace z obecního úřadu... 1 Příspěvky od občanů... 2 Víte, že... 3 Kultura a sport... 8 Informace z jednání zastupitelstva

Více

ČERVEN Pátek Pro mě jsou letní prázdniny v podstatě tři měsíce výčitek svědomí.

ČERVEN Pátek Pro mě jsou letní prázdniny v podstatě tři měsíce výčitek svědomí. ČERVEN Pátek Pro mě jsou letní prázdniny v podstatě tři měsíce výčitek svědomí. Jenom proto, že je hezky, každý čeká, že budete venku a skotačitˮ nebo tak něco. A když venku netrávíte každou vteřinu, hned

Více

Věk v letech. Pohlaví. Jak dlouho jste členem/členkou starokatolické církve (v letech)? Věk v letech. Statistics

Věk v letech. Pohlaví. Jak dlouho jste členem/členkou starokatolické církve (v letech)? Věk v letech. Statistics Věk v letech Statistics Věk v letech N Mean Median 12 18 43,15 38,5 6 5 4 3 Věk v letech 2 1 16 21 25 28 31 34 38 42 45 5 55 59 62 65 68 74 78 Věk v letech Pohlaví muž žena pohlaví Frequency 62 51,7 51,7

Více

NÍK NÍK LEDEN 2015 ČÍSLO RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI

NÍK NÍK LEDEN 2015 ČÍSLO RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI LEDEN 2015 ČÍSLO PŘÍVOZ 1 NÍK NÍK Z OBSAHU: RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI Radost Bogdan Stępień, OSPPE Vstoupili jsme do nového časového úseku

Více

Časopis sboru Církve bratrské v Táboře

Časopis sboru Církve bratrské v Táboře O nás 9/2014 Časopis sboru Církve bratrské v Táboře Adamovo versus moje mlčení III. část O mužích, ale nejen pro ně! Jako již podvakrát, nyní potřetí otevřeme společně knihu Adamovo mlčení autorů: Larryho

Více

Téma: NERVY V KÝBLU. Téma: JE TO NA TOBĚ (UMÍME SE ROZHODOVAT?) Téma: JE TŘEBA BÝT IN? (aneb CO SE SVÝM VZHLEDEM?)

Téma: NERVY V KÝBLU. Téma: JE TO NA TOBĚ (UMÍME SE ROZHODOVAT?) Téma: JE TŘEBA BÝT IN? (aneb CO SE SVÝM VZHLEDEM?) Téma: NERVY V KÝBLU úvaha na biblický text Filipským 4, 6-7 Jak mi Bůh dal sílu překonat těžkou situaci (strach)? Proč prožíváme strach (úzkost) a jak s tím bojovat? Izaiáš 43, 1-2 1) Strach a obavy jsou

Více

sbor Českobratrské církve evangelické ve Velké Lhotě u Dačic Velká Lhota a Valtínov

sbor Českobratrské církve evangelické ve Velké Lhotě u Dačic Velká Lhota a Valtínov sbor Českobratrské církve evangelické ve Velké Lhotě u Dačic Velká Lhota a Valtínov sborový dopis - září 2009 Co se tu stalo o prázdninách?...byly dokončeny opravy věže horního kostela! Věž je opravdu

Více

Vzdělávací seminář Jak sladit rodinu a zaměstnání

Vzdělávací seminář Jak sladit rodinu a zaměstnání Žamberk Občanské sdružení CEMA Žamberk 7. 10.1. a 14.-16.1. 2013 Školilo se 13 žen, službu hlídání dětí využilo 6 maminek. Super zajištěný seminář, příjemné lektorky, obnovení starých a získání nových

Více

Připomínkový list. Registrační číslo projektu: CZ.1.08/3.2.00/14.00263 Název nositele strategie: Místní akční skupina Hlučínsko, z.s.

Připomínkový list. Registrační číslo projektu: CZ.1.08/3.2.00/14.00263 Název nositele strategie: Místní akční skupina Hlučínsko, z.s. Registrační číslo projektu: CZ.1.08/3.2.00/14.00263 Název nositele strategie: Místní akční skupina Hlučínsko, z.s. Číslo připomínky 1 Charita Hlučín, Lukáš 2 Charita Hlučín, Lukáš 3 Charita Hlučín, Lukáš

Více

Děkanát Uherské Hradiště

Děkanát Uherské Hradiště Děkanát Uherské Hradiště Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013 Výchozí situace: Situace v jednotlivých farnostech Ne všechny farnosti z děkanátu jsou v animátorech zastoupeny, a proto zde nejsou informace

Více

Pierre Franckh. způsobů, jak najít lásku

Pierre Franckh. způsobů, jak najít lásku Pierre Franckh 21 způsobů, jak najít lásku Důležité upozornění: Rady uveřejněné v této knížce byly autorem a nakladatelstvím pečlivě zpracovány a prověřeny, nemůže však za ně být převzata jakákoliv záruka.

Více

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Název: KŘESŤANSTVÍ Autor: Horáková Ladislava Předmět: Dějepis Třída: 6.ročník Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Ověření: 10.5. a 16.5.2012 v 6.A a 6.B Metodické poznámky: prezentace je určena pro 6. ročník

Více

6 Červen 1996 DRUHÉ EVROPSKÉ EKUMENICKÉ SHROMÁŽDĚNÍ SMÍŘENÍ: DAR BOŽÍ A PRAMEN NOVÉHO ŽIVOTA

6 Červen 1996 DRUHÉ EVROPSKÉ EKUMENICKÉ SHROMÁŽDĚNÍ SMÍŘENÍ: DAR BOŽÍ A PRAMEN NOVÉHO ŽIVOTA 6 Červen 1996 RADA EVROPSKÝCH BISKUPSKÝCH KONFERENCÍ KONFERENCE EVROPSKÝCH CÍRKVÍ DRUHÉ EVROPSKÉ EKUMENICKÉ SHROMÁŽDĚNÍ SMÍŘENÍ: DAR BOŽÍ A PRAMEN NOVÉHO ŽIVOTA VYDAL SEKRETARIÁT ČESKÉ BISKUPSKÉ KONFERENCE

Více

I/2-Inovace zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti

I/2-Inovace zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti Číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.0624 Název šablony klíčové aktivity: I/2-Inovace zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti Název DUM: J.A.Komenský - vyhledávání životopisných

Více

Vždyť si to přečtou...

Vždyť si to přečtou... Vždyť si to přečtou... Neslyšící děti v muzeích a galeriích mariana.koutska@gmail.com Přístupnost muzeí a galerií pro neslyšící Problematika sluchového postižení Neslyšící a kulturní práva Kulturní politika

Více

JAN AMOS KOMENSKÝ. FORMA VZDĚLÁVACÍHO MATERIÁLU pracovní list pro žáka

JAN AMOS KOMENSKÝ. FORMA VZDĚLÁVACÍHO MATERIÁLU pracovní list pro žáka JAN AMOS KOMENSKÝ AUTOR Mgr. Jana Hrubá OČEKÁVANÝ VÝSTUP vybere správná tvrzení vztahující se k pedagogické činnosti J. A. Komenského, zjistí některé údálosti související s životem tohoto učitele národů

Více

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI PROČ A JAK SE MODLIT KŘÍŽOVOU CESTU? (zpracováno podle Vojtěcha Kodeta) MÁME JISTOTU, ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI Již dva tisíce let nás posiluje jistota víry, že na život nejsme sami. Těsně před svým návratem

Více

České baroko (autoři)

České baroko (autoři) České baroko (autoři) MGR. LUCIE VYCHODILOVÁ, 2012 VY_32_INOVACE_VYC36 České baroko Hlavní autoři české barokní literatury Hlavní autoři české barokní literatury Jan Amos Komenský Bohuslav Balbín Bedřich

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

INFORMAČNÍ BULLETIN 2011. Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením DOMEČEK

INFORMAČNÍ BULLETIN 2011. Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením DOMEČEK INFORMAČNÍ BULLETIN 2011 Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením DOMEČEK OBSAH : I. INFORMACE O OBČANSKÉM SDRUŽENÍ I.1 Kontaktní adresy I.2 Základní cíle a předmět činnosti II. INFORMACE O ČINNOSTI

Více

životem a dílem Jana Amose Komenského Přerov; Fulnek; Lešno; Londýn, Elblag; Blatný Potok; Labyrint světa a ráj srdce; Didaktika; Škola hrou

životem a dílem Jana Amose Komenského Přerov; Fulnek; Lešno; Londýn, Elblag; Blatný Potok; Labyrint světa a ráj srdce; Didaktika; Škola hrou Registrační číslo projektu: Šablona/číslo materiálu: Jméno autora: Třída/ročník CZ.1.07/1.5.00/34.0996 III/2 VY_32_INOVACE_DEJ286 Mgr. Karel Šonka 1. ročník Datum vytvoření: 23. února 2013 Vzdělávací oblast:

Více

Fiat adventní 2015. Adventní zamyšlení. Farní časopis farností Vlachovo Březí, Lažiště, Záblatí

Fiat adventní 2015. Adventní zamyšlení. Farní časopis farností Vlachovo Březí, Lažiště, Záblatí Fiat adventní 2015 Farní časopis farností Vlachovo Březí, Lažiště, Záblatí Adventní zamyšlení Za svých pár let působení ve farnostech českobudějovické diecéze píšu každý rok touto dobou nějaká adventní

Více

MOUDROST A BÁZEŇ BOŽÍ

MOUDROST A BÁZEŇ BOŽÍ MOUDROST A BÁZEŇ BOŽÍ Přísloví 3, 1-10 Připravené kázání na první kapitoly Genesis stvoření (velmi zajímavé kázání, úplně jiný pohled na stvoření, atd.). Ale když před pár týdny kázal v našem sboru Pete

Více

PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým)

PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým) PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým) ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ: 1. Pastorační rada (PR) je poradním a pracovním orgánem faráře, administrátora farnosti (kán.517 1 Kodexu

Více

ÚTĚK NA ZÁPAD. (Günter Götz [1])

ÚTĚK NA ZÁPAD. (Günter Götz [1]) ÚTĚK NA ZÁPAD Koupit lístek, nastoupit do vlaku, to všechno proběhlo v pořádku. Ale kousek od východního Berlína vlak zastavil a objevila se lidová policie s kalašnikovy. Museli jsme ukázat dokumenty a

Více

dobroučské neděle 25. června 2006 12. neděle v mezidobí Modlitba z 12. neděle v mezidobí

dobroučské neděle 25. června 2006 12. neděle v mezidobí Modlitba z 12. neděle v mezidobí dobroučské farnosti neděle 25. června 2006 12. neděle v mezidobí 26/2006 Modlitba z 12. neděle v mezidobí Svatý Bože, dej ať jsme naplněni úctou a láskou k tobě. Vždyť ty nás stále miluješ, staráš se o

Více

CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA

CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA Roční pastorační plán (říjen 2014 srpen 2015) CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA Plakátek pastoračního roku PÍSMO Změňte smýšlení! A každý z vás ať se dá pokřtít ve jménu Ježíše Krista, aby

Více

WORKSHOP B. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

WORKSHOP B. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí WORKSHOP B Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Zaměření workshopu KULTURNÍ DĚDICTVÍ NA VENKOVĚ Preambule k workshopu Úvodem: Kulturní dědictví země zahrnuje

Více

Ženy v korintském sboru

Ženy v korintském sboru Ženy v korintském sboru 1. Ježíši krásný, panovníku jasný, Boží i lidský synu, tebe milovat a oslavovat žádám každou hodinu. 2. Krásné jsou kraje, pole, luhy, háje, zavítá-li jarní čas: nad vše vezdejší

Více

Co je to vlastně Baltík?

Co je to vlastně Baltík? Ve dnech 20. - 22. 4. 2012 se v prostorách Holického Gymnázia uskutečnil 10. ročník celostátní soutěže Mlady programátor v programovacím jazyce Baltík. Co je to Baltík a jak soutěž probíhá? Co je to vlastně

Více

květen-červen 2014 TENTO ZPRAVODAJ JE FINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY

květen-červen 2014 TENTO ZPRAVODAJ JE FINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY květen-červen 2014 TENTO ZPRAVODAJ JE FINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Co se děje v projektu. Drazí přátelé, máme tu závěr. Rok a půl utekl neskutečně rychle a

Více

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 V letošním školním roce se naše ZŠW Pardubice s podporou Magistrátu města Pardubic stala organizátorem tradičních olympijských her pro žáky pátých

Více

Projektové noviny. Vypravily jsme se s pracovníky Projektových Novin zjistit,co se děje dne 3.3.2005 na projektovém dni ZŠ Masarykova v Kolíně

Projektové noviny. Vypravily jsme se s pracovníky Projektových Novin zjistit,co se děje dne 3.3.2005 na projektovém dni ZŠ Masarykova v Kolíně Projektové noviny Vypravily jsme se s pracovníky Projektových Novin zjistit,co se děje dne 3.3.2005 na projektovém dni ZŠ Masarykova v Kolíně Projektové noviny vám připravily: Jak to všechno začalo? str.

Více

Misijní práce + další vzdělávání

Misijní práce + další vzdělávání Apoštolská církev ve spolupráci s NLI Europe Zakládání nových sborů Moravskoslezská oblast 2005-2011 Hlučín Jablunkov Opava Nový Jičín Orlová Příbor Zkušenosti i výzkumy ukazují, že nejefektivnější způsob

Více

Schindlerova továrna Továrna života KONCEPT IDEOVÝ

Schindlerova továrna Továrna života KONCEPT IDEOVÝ Schindlerova továrna Továrna života Továrna života - obnova území opuštěného průmyslového komplexu uprostřed obce Brněnec. Prostory areálu by se mohly stát živým centrem obce, ale i naší soudobé historie

Více

Základní škola a Mateřská škola při Fakultní Thomayerově nemocnici Vídeňská 800, 146 00 Praha 4 Nadační fond Prague Post Štěpánská 20, Praha 1

Základní škola a Mateřská škola při Fakultní Thomayerově nemocnici Vídeňská 800, 146 00 Praha 4 Nadační fond Prague Post Štěpánská 20, Praha 1 Základní škola a Mateřská škola při Fakultní Thomayerově nemocnici Vídeňská 800, 146 00 Praha 4 a Nadační fond Prague Post Štěpánská 20, Praha 1 Prázdninový provoz na oddělení dětské neurologie, psychiatrie

Více

Prezentace akcí 2014 2015 WWW.BRNO.SIGNALY.CZ

Prezentace akcí 2014 2015 WWW.BRNO.SIGNALY.CZ Prezentace akcí 2014 2015 Kefasfest 27. 29. 6. 2014 - P. Bende a P. Helan. Žamboši, SBM a další -Prostor pro hudbu, divadlo a kulturu - www.kefasfest.cz Expedice Albánie země orlů 20. 31. 7. 2014 - Pokud

Více

PLÁN VELIKONOČNÍCH AKTIVIT A BOHOSLUŽEB

PLÁN VELIKONOČNÍCH AKTIVIT A BOHOSLUŽEB 2/2011 Dostává se Vám do rukou další číslo Benjamína. Tradičně přináší informace ohledně Velikonoc časy bohoslužeb i příležitostí ke zpovědi. Jsem rád, že mnohé věci jako umývání nohou, otevření kostela

Více

Průběžná zpráva o realizaci projektu pro projektové partnery Etapa 3-4

Průběžná zpráva o realizaci projektu pro projektové partnery Etapa 3-4 Květen 2011 Průběžná zpráva o realizaci projektu pro projektové partnery Etapa 3-4 HelpTour - Agentura pro rozvoj cestovního ruchu Projekt Prezentace a propagace církevních památek a kulturně-historického

Více

3.5.2007-9.5.2007. Jazykové okénko... 7.5.2007 ČT 1 str. 1 07:50 Rubrika dne - Ostrava

3.5.2007-9.5.2007. Jazykové okénko... 7.5.2007 ČT 1 str. 1 07:50 Rubrika dne - Ostrava 3.5.2007-9.5.2007 Jazykové okénko... Jazykové okénko Tak a zatímco já jsem vás vítal u obrazovek, tak mě tady sledovala, čekala, až domluvím, paní Eva Jandová, vedoucí Katedry českého jazyka z Ostravské

Více

Knihovna pro všechny generace

Knihovna pro všechny generace Knihovna pro všechny generace Služby veřejných knihoven definují sociální úlohu veřejné knihovny takto: Základním cílem veřejných knihoven je zajišťovat zdroje a služby různého druhu k uspokojování potřeb

Více

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33 Křesťanství 2 M g r. A L E N A B E N D O V Á, 2 0 1 2 Podoby náboženství 1. Katolicismus - nejrozšířenější skupinou v křesťanství. V nejširším smyslu slova sem patří všechny církve, které si nárokují všeobecnost,

Více

Informace o 4. ročníku soutěže pro studenty středních škol a gymnázií Máš umělecké střevo? 2012/2013

Informace o 4. ročníku soutěže pro studenty středních škol a gymnázií Máš umělecké střevo? 2012/2013 Informace o 4. ročníku soutěže pro studenty středních škol a gymnázií Máš umělecké střevo? 2012/2013 Christian Ruben, Kolumbus objevuje břehy Ameriky, 1846, plátno, olej, 145 x 190 cm Vážená kolegyně,

Více

Zpravodaj č. 6/ 2011. Vážení přátelé slánského muzea,

Zpravodaj č. 6/ 2011. Vážení přátelé slánského muzea, Zpravodaj č. 6/ 2011 Vážení přátelé slánského muzea, na prahu léta je již v plném proudu výstavní sezóna Národopisného muzea Slánska ve Třebízi. Návštěvníci vníci sem přicházejí nejen za stálými expozicemi

Více

ČESKÝ STÁT ZA PŘEMYSLOVSKÝCH KRÁLŮ PRACOVNÍ LIST

ČESKÝ STÁT ZA PŘEMYSLOVSKÝCH KRÁLŮ PRACOVNÍ LIST 1. Přečti si následující text a poté odpověz na připojené otázky. Roku 1197 pan Přemysl a jeho příznivci táhli ku Praze, připraveni buď zemřít, nebo sobě zjednati chleba a pánu svému Přemyslovi knížectví.

Více

[PENÍZE - MANAŽEŘI] 28. října 2007

[PENÍZE - MANAŽEŘI] 28. října 2007 Úvod Zdravím vás všechny a vítám vás. Jsem moc rád, že jste dnes dorazili. Dnes začneme spolu mluvit o penězích. Vím, že je to velice kontroverzní téma. Ne jenom z pohledu lidí mimo církev. Nedávno zveřejnili

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

VÝCHOVNĚ PASTORAČ NÍ PROJEKT Domu Ignáce Stuchlého ve Fryštáku

VÝCHOVNĚ PASTORAČ NÍ PROJEKT Domu Ignáce Stuchlého ve Fryštáku VÝCHOVNĚ PASTORAČ NÍ PROJEKT Domu Ignáce Stuchlého ve Fryštáku Mgr. Michael Martinek 1. CHARAKTERISTIKA Dům Ignáce Stuchlého (dále jen DIS) je pobytovým výchovně vzdělávacím zařízením pro mládež. Patří

Více

150 let Turnovsko kralupské dráhy 5. a 6. září 2015

150 let Turnovsko kralupské dráhy 5. a 6. září 2015 150 let Turnovsko kralupské dráhy 5. a 6. září 2015 Průvodce oslavami V letošním roce uplyne již 150 let od zahájení provozu na významné železniční spojnici Turnova a Kralupy nad Vltavou, turnovsko kralupské

Více

Zpracovala Nová Milena - příběhy Čeháková Ludmila korektura Ing. Vlach

Zpracovala Nová Milena - příběhy Čeháková Ludmila korektura Ing. Vlach Celý měsíc se budeme seznamovat s pojmem láska. Musíme poznat co to slovo znamená. Před každým křesťanským kruhem si budeme vyprávět jeden mini příběh a vy samy děti určíte, zda je to láska a pohoda nebo

Více

VY_32_INOVACE_18_ ROZVÍJEJÍCÍ VĚTNÉ ČLENY_20

VY_32_INOVACE_18_ ROZVÍJEJÍCÍ VĚTNÉ ČLENY_20 VY_32_INOVACE_18_ ROZVÍJEJÍCÍ VĚTNÉ ČLENY_20 Autor: Kateřina Kantová Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu: Zkvalitnění ICT ve slušovské škole Číslo projektu:

Více

V podstatných věcech jednotu, ve sporných svobodu, a ve všech lásku. (Sv. Augustin)

V podstatných věcech jednotu, ve sporných svobodu, a ve všech lásku. (Sv. Augustin) V podstatných věcech jednotu, ve sporných svobodu, a ve všech lásku. (Sv. Augustin) Malé krůčky k bezpečné cestě do školy Již čtvrtým rokem působí na naší škole rodičovská dopravní skupinka, která se snaží

Více

Augustínek. MŠ a ZŠ sv. Augustina: Škola všemi smysly, rozumem a srdcem

Augustínek. MŠ a ZŠ sv. Augustina: Škola všemi smysly, rozumem a srdcem Augustínek MŠ a ZŠ sv. Augustina: Škola všemi smysly, rozumem a srdcem Letní tábor ve Sv. Dobrotivé, 2012 Školní družina 2 Augustínek, 2012 VYCHOVÁVAT MÁ BÝT RADOST! Milí rodiče a přátelé naší školy sv.

Více

I: Astronomicky a meteorologicky

I: Astronomicky a meteorologicky Rok spásy 2014 po Kristu ve farnosti Moutnice anno salutis bis millesimo quarto decimo post Christum natum parochiae moutniensis Přehled roku spásy MMXIV v moutnické farnosti, 31.12. 2014 I: Astronomicky

Více

Filosofa L. Klímy nalézání v Záběhlicích, p. Zbraslav

Filosofa L. Klímy nalézání v Záběhlicích, p. Zbraslav VýstaVa Filosofa L. Klímy nalézání v Záběhlicích, p. Zbraslav D u b e n 2 0 1 0 Výstavní síň Městského domu Zbraslav obsah Filosofa L. Klímy nalézání v Záběhlicích, p. Zbraslav (úvodem) [3] Pár vět o Záběhlicích

Více

Já se taky zpovídám!

Já se taky zpovídám! tonino Lasconi Já se taky zpovídám! Příprava na slavnost svátosti smíření Takže Odkud mám začít? Ilustrace GiUSY capizzi kluci a holky to je kniha pro vás! kniha Já se taky zpovídám! je tady pro vás, kdo

Více

Ale jak to, že nás má tolik stát život s Pánem který dává spasení zdarma, který za nás - jak víme - cele zaplatil svým životem?

Ale jak to, že nás má tolik stát život s Pánem který dává spasení zdarma, který za nás - jak víme - cele zaplatil svým životem? Mt 13, 44-46 Podobenství o Království. Zvláštní obrazy, které PJ používal aby lidi přivedl k podstatě věci. Tentokrát o pokladu a perle které člověka stojí všechno co má. Chceme-li porozumět Ježíšovu sdělení,

Více

12. Klokoty PŮVOD HORY KLOKOTSKÉ

12. Klokoty PŮVOD HORY KLOKOTSKÉ 12. Klokoty PŮVOD HORY KLOKOTSKÉ V západní části Tábora na pravém břehu Lužnice se nalézá místo, které dnes nazýváme Klokoty. Dříve bylo nazýváno Hora Klokotská. O názvu proč právě Klokoty jsou uvedeny

Více

Na úvod pár slov, jak je úžasná tato kniha. Co nám dává? Dává nám poznat obraz, jaký je Bůh, jaké je jeho srdce.

Na úvod pár slov, jak je úžasná tato kniha. Co nám dává? Dává nám poznat obraz, jaký je Bůh, jaké je jeho srdce. Já budu jásotem oslavovat Hospodina Máme Bibli? To je úžasná kniha. Na úvod pár slov, jak je úžasná tato kniha. Co nám dává? Dává nám poznat obraz, jaký je Bůh, jaké je jeho srdce. A já bych hned na začátku

Více