25 Prorocké poslání dnes

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "25 Prorocké poslání dnes"

Transkript

1 PROROCKÉ POSLÁNÍ DNES Osobnost proroka v dějinách 1 Od přímého kontaktu s Bohem jsme odděleni, protože po pádu do hříchu lidé žijí na zemi a Bůh přebývá v nebi. Jeho přítomnost, pravdu a lásku můžeme vnímat prostřednictvím Bible. Bůh dal pisatelům Písma inspiraci a zjevení, aby zachytili do jednotlivých knih Bible, co nám Bůh chce sdělit. Dnes si budeme klást otázku: Promlouvá k nám Bůh také dnes, i když od napsání Bible uplynulo 2000 let? Má pro nás Bůh aktuální poselství? V různých částech světa používají vědci silné radioteleskopy, které zaznamenávají zvuky z vesmíru. Anténa, zesilovač a ostatní přístroje slouží k tomu, že sledují na bázi radiových vln kosmické objekty. Od počátku stvoření chtěl člověk poznat tajemství vesmíru. Co když nevíme něco, co je pro nás důležité? 2 3 Mnozí z nás, nejen vědci, doufáme, že jednoho dne zaslechneme poselství od inteligentních bytostí z jiného světa. Mnoho lidí věří v mimozemské civilizace. Domnívají, že není možné, abychom byli v celém vesmíru sami. Existuje biblická zpráva o tom, že na naši zemi je vysíláno poselství po celá tisíciletí. Jedná se o poselství od Boha, Stvořitele nebe, země i celého vesmíru. Bůh touží po jediném, navázat s námi vztah. 4 Ne vždy žili lidé odděleni od Boha. Z Bibli se dozvídáme, že na začátku byl svět dokonalý, protože vztah mezi Bohem a člověkem byl bez chyby. Harmonie, která vyplývala ze vztahu člověka s Bohem, zaručovala neporušitelnost přírody, země i vesmíru. Protože však člověk zhřešil a vztah s Bohem byl narušen, došlo k oddělení, hříchu, pádu, bolesti, nemocem, smrti Kdyby osud lidí nevzal do svých rukou Bůh, zemřeli bychom bez jakékoliv naděje. 1 Moj 3,8 Tu uslyšeli hlas Hospodina Boha procházejícího se po zahraděza denního vánku. I ukryli se člověk a jeho žena před Hospodinem Bohem uprostřed stromovív zahradě. 5 (Text: 1. Mojžíšova 3,8) Tu uslyšeli hlas Hospodina Boha procházejícího se po zahradě za denního vánku. I ukryli se člověk a jeho žena před Hospodinem Bohem uprostřed stromoví v zahradě. Tady se píše o tom, jak se zachovali první lidé, Adam a Eva, když zhřešili. Izajáš 59,2 Jsou to právě vaše nepravosti, co vás odděluje od vašeho Boha, vaše hříchy zahalily jeho tvářpřed vámi 6 Hřích odděluje člověka od Boha a narušuje vztahy mezi lidmi. Hřích narušil stvoření a následný rozvoj světa. (Text: Izajáš 59,2) Prorok Izajáš napsal: Jsou to právě vaše nepravosti, co vás odděluje od vašeho Boha, vaše hříchy zahalily jeho tvář před vámi 1

2 7 Bůh měl ale způsob, jak zůstat v kontaktu s lidmi. Vybral si lidi, kterým důvěřoval. Dal jim zažít jedinečné chvíle, kdy se s ním setkali a mohli své zkušenosti předávat dalším generacím. Např. Noe, Abraham, Mojžíš, Jozue, Samuel, David, Elijáš, Chulda, Debora, Izajáš, Jeremjáš, Daniel. Vrcholným prorokem byl samozřejmě Ježíš z Nazaretu, po kterém přicházejí další reformní osobnosti, které známe nejen z Bible. Bůh vybíral a formoval různé muže a ženy, kteří mu důvěřovali a zachovávali jeho přikázání. Často šlo o proroky a prorokyně, kteří přinášeli konkrétní a aktuální poselství. 8 V Bibli najdeme mnoho příkladů, kde se můžeme více dozvědět, jak se lidé setkávali s Bohem. První staletí si lidé předávali zkušenosti ústně, teprve asi po letech byla ústní tradice zaznamenána. Učenci opisovali staré texty celá staletí. Později se texty překládaly z hebrejštiny a aramejštiny do řečtiny, latiny a ostatních jazyků. 9 Bůh mluvil k lidem přímo, skrze Ducha svatého, prostřednictvím andělů nebo si výjimečně použil i zvířata, např. oslici. Bůh hovořil k lidem na různých rovinách, ale obsah sdělení vždycky ovlivnil příjemce a často změnil život. Proroctví jsou poselství od Boha, která jsou určená k lidem. Ta, která zapsali proroci, máme dodnes. 10 Ámos 3,7 Ovšem, Panovník Hospodin nečiní nic, aniž by zjevil své tajemství prorokům, svým služebníkům. (Text: Ámos 3,7) Ovšem, Panovník Hospodin nečiní nic, aniž by zjevil své tajemství prorokům, svým služebníkům. Jak Bůh oznamoval proroctví? 11 2 Petr 1,21 Nikdy totiž nebylo vyřčeno proroctví z lidské vůle, nýbrž z popudu Ducha svatého mluvili lidé, poslaní od Boha. (Text: 2. list Petrův 1,21) Nikdy totiž nebylo vyřčeno proroctví z lidské vůle, nýbrž z popudu Ducha svatého mluvili lidé, poslaní od Boha. Bible není sbírkou lidských názorů, učení či dojmů. Bible je neobyčejnou knihou, protože lidé byli při psaní inspirováni Bohem. 12 2

3 Juda 14 Prorokoval také o nich Henoch, sedmý od Adama: Hle, přichází Pán s desetitisíci svých svatých. (Text: Juda 14) Prorokoval také o nich Henoch, sedmý od Adama: Hle, přichází Pán s desetitisíci svých svatých. O Božích prorocích se dočteme v Bibli už před potopou, kdy žil Noe. Tehdy hovořil o příchodu Mesiáše Enoch. 13 Skutky 3,21 Bůh od věků mluvil ústy svých svatých proroků. 14 (Text: Skutky 3,21) V Bibli čteme: Bůh od věků mluvil ústy svých svatých proroků. Noe předpověděl soud nad světem 120 let před tím, než přišla potopa. Po ní se v Bibli dočteme o dalších prorocích. Byli to učitelé spravedlnosti, morální a duchovní vůdci v době, ve které žili. Jejich prorocký vliv má přesah do současnosti. Bůh mluvil k prorokům skrze sny, vidění nebo na základě zvláštního oslovení. Bůh nejednal přímo s lidmi, ale skrze Božího Ducha, který se člověka zmocnil Moj 12,6 Bude-li mezi vámi prorok, já Hospodin se mu dám poznat ve vidění, mluvit s ním budu ve snu. 16 (Text: 4. Mojžíšova 12,6) Hospodin řekl: Bude-li mezi vámi prorok, já Hospodin se mu dám poznat ve vidění, mluvit s ním budu ve snu. Někdy dostali proroci pokyn, aby mluvili ve jménu Boha. Někdy měli jen obdržené poselství zapsat pro další generace. Proroci, kteří znali Zákon (5 knih Mojžíšových) a proroctví, z nich často vycházeli a také na ně navazovali. puzeni jeho Duchem 17 Proroci byli během psaní knih Starého zákona puzeni Duchem. Bůh si používal proroků, aby svůj lid vedl, napomínal, utěšoval, varoval nebo povzbuzoval. Mnoho z těchto slov je stále aktuálních i pro nás. Ale abychom jim správně porozuměli, je třeba vedení Ducha svatého. 18 Autory Nového zákona jsou Matouš, Marek, Lukáš, Jan, Pavel, Jakub, Petr a Juda. Také oni byli součástí Božího plánu a měli dar proroctví. Bůh ale mluvil i k dalším lidem, jako např. Simon, Agabus, Barnabáš, Anna a Filipovy čtyři dcery, které byly prorokyně. Bůh si použil tyto osoby pro růst rané křesťanské církve. Největším vzorem a pilířem církve je sám Ježíš Kristus. On je vtělením živého Boha. 3

4 Efeským 4,8 Vystoupil vzhůru, zajal nepřátele, dal dary lidem. (Text: Efezským 4,8) Vystoupil vzhůru, zajal nepřátele, dal dary lidem. O jaké dary se jednalo? A jak se dnes projevují? 19 Efeským 4,11-12 jedny povolal za apoštoly, jiné za proroky, jiné za zvěstovatele evangelia, jiné za pastýře a učitele, aby své vyvolené dokonale připravil k dílu služby k budování Kristova těla. 20 (Text: Efezským 4,11-14) Bible říká: Jedny povolal za apoštoly, jiné za proroky, jiné za zvěstovatele evangelia, jiné za pastýře a učitele. Proč se Ježíš rozhodl dát církvi takové schopnosti? Ve 12. verši se dočteme, že důvodem, proč Bůh dal církvi dary, je: aby své vyvolené dokonale připravil k dílu služby, k budování Kristova těla. Efeským 4, 13 Až bychom všichni dosáhli jednoty víry a poznání Syna Božího, a tak dorostli zralého lidství, měřeno mírou Kristovy plnosti. 21 Jak dlouho mají dary zůstávat v církvi? (Text: Efezským 4,11-14) Až bychom všichni dosáhli jednoty víry a poznání Syna Božího, a tak dorostli zralého lidství, měřeno mírou Kristovy plnosti. Verš 13. Tyto dary dávají církvi stabilitu, poučení a sílu. Efeským 4,14 Pak už nebudeme nedospělí, nebudeme zmítáni a unášeni závanem kdejakého učení lidskou falší, chytráctvím a lstivým sváděním k bludu. 22 Pak už nebudeme nedospělí, nebudeme zmítáni a unášeni závanem kdejakého učení lidskou falší, chytráctvím a lstivým sváděním k bludu. Verš 14. Vidíte? Apoštol Pavel nám sděluje, že prorocké slovo je především pro udržení správného směru, kterým se bude církev ubírat. 1 Kor 12,28 A v církvi ustanovil Bůh jedny za apoštoly, druhé za proroky, 23 Všimněme si, na jakém místě je uveden dar proroctví v seznamu duchovních darů, v Pavlově dopise. (Text: 1. list Korintským 12,28) A v církvi ustanovil Bůh jedny za apoštoly, druhé za proroky,... Apoštolové Proroci Učitelé Zázraky - Uzdravení - Pomoc - Řízení - Řeč 24 Dar proroctví je umístěn na druhém místě za darem apoštolství. Dar proroctví je důležitý, aby církvi umožnil porozumět jednání Boha v každé době. Proroctví nám dá porozumět světu a potřebám společnosti, ve které žijeme a pracujeme. Pavel přirovnával dary Ducha k různým částem lidského těla. Oči, nos, uši, ústa, krk, ruce, nohy a další části těla jsou nezbytné k tomu, aby tělo správně fungovalo. Stejné je to s církví jako s tělem Kristovým. Bez duchovního zraku je církev slepá! Nedostatek a nepřipravenost Božích služebníků má negativní dopad na celou společnost. 4

5 Přísloví 29,18 Není-li žádného vidění, lid pustne, ale blaze tomu, kdo zachovává Zákon. (Text: Přísloví 29,18) Není-li žádného vidění, lid pustne, ale blaze tomu, kdo zachovává Zákon. Zajímá nás otázka, co se stalo s darem proroctví, když se Ježíš vrátil do nebe? Neuplynulo mnoho generací a církev se dostala na scestí. Udělala mnoho kompromisů s pohanským způsobem myšlení a jednání. Tak ztratila svou čistotu a věrnost vůči Bohu a jeho přikázání. Např. Jeremjáš zaznamenal, co se stalo, když Izrael neposlouchal proroky: (Text: Pláč Jeremijášův 2,9) Zákona není; ani její proroci nemívají vidění od Hospodina. Bezzákonnost neumožňuje prorocké vidění, lidé přestávají vidět zřetelně Boha, neznají Jeho poselství a dělají si, co chtějí. Pokud se nad tímto stavem zamyslíme, můžeme porozumět současné situaci společnosti. 27 Během doby církevního úpadku, během doby temna, byly Bible uschované v klášterech. Byl k dispozici pouze překlad v latině a kromě učenců a kněží, ji lidé nerozuměli. Teprve překlady Bible do nejrůznějších jazyků umožnily lidem poznat Boha. Křesťané se navzdory nelibosti kněží a pronásledování rozhodli misijně pracovat a předávat učení Bible i dalším lidem. Zvěstovali evangelium ještě před počátkem reformace. Mistr Jan Hus začal kázat česky, v Německu přeložil Bibli do němčiny Martin Luther. Zpřístupnění Bible pro všechny způsobilo velké duchovní obnovení církve a důsledkem byly také společenské změny. 28 Lidé začali pilně a podrobně studovat Bibli a znovu objevovali tajemství, která byla skryta po celá staletí. Biblické pravdy o Bohu, člověku, i o církvi, prolomily zatuchlý, církevní systém plný pověr, chybných výkladů a prázdného náboženství. 29 5

6 Při obnově církve vznikala nová duchovní hnutí, např. husité, čeští bratři, metodisté, luteráni, kalvinisté, baptisté, presbyteriáni a další. Ti všichni zkoumali Bibli a modlili se za porozumění. Uváděli do praktického života biblické pravdy a principy, které nově objevovali Křesťané odhalili apoštolskou roli Ježíše Krista, význam jeho oběti, autoritu Božího Slova, význam milosti, modlitby, pravdu Desatera Nově objevili čtvrté přikázání o dni odpočinku, které nám připomíná odpočinek Hospodina po stvoření země. Křesťané četli knihu Zjevení a dozvěděli se o tom, jak má vypadat církev a jaký má úkol na konci dějin. Zjevení 14,12 Zde se ukáže vytrvalost svatých, kteří zachovávají Boží přikázání a věrnost Ježíši. (Text: Zjevení 14,12) Zde se ukáže vytrvalost svatých, kteří zachovávají Boží přikázání a věrnost Ježíši. Úkolem církve je co nejvěrněji připomínat Ježíše Krista a dodržovat učení Bible. 32 Pravda o Bohu je jedním ze základních východisek, abychom porozuměli tomu, co se bude dít nejen v budoucnosti, ale také v současnosti. SOBOTA A jakou roli zde mají prorocké dary? Potvrzuje Bůh v posledních desetiletích v křesťanských církvích nové hledání pravdy? Existuje nějaké speciální poselství pro tuto dobu? Chce k nám Bůh znovu promlouvat, povzbuzovat nás a ukázat nám směr? Jak se dozvíme, že i dnes rozumíme Bibli správně? Joel 3,1.4 Vaši synové i vaše dcery budou prorokovat, vaši starci budou mít sny, vaši jinoši budou mít prorocká vidění dříve než přijde den Hospodinův, veliký a hrozný. 35 (Text: Joel 3,1.4) Vaši synové i vaše dcery budou prorokovat, vaši starci budou mít sny, vaši jinoši budou mít prorocká vidění dříve než přijde den Hospodinův, veliký a hrozný. Označení dne nemůže být nic jiného nez druhý příchod Ježíše Krista. kterým dojde k poslednímu soudu. 6

7 Zjevení 19,10 Kdo vydává svědectví Ježíšovo, má ducha proroctví. 36 Objasněme si také biblickou zmínku o proroctví: (Text: Zjevení 19,10) Čteme, že ten kdo vydává svědectví Ježíšovo, má ducha proroctví. Jinými slovy, Ježíšovo svědectví a svědectvím o Ježíši je prorockým darem. Je to duchovní schopnost, jak Ježíšovo evangelium aktualizovat. Kniha Zjevení předpokládá, že církev je místem, kde se můžeme setkat s Bohem. Poslání Kristovy církve má být Božím prostředkem komunikace a požehnání pro celý svět. Stejně pozitivní je také zpráva o konečném soudu nad zlem označeném jako Babylón: Zjevení 18,20 Raduj se nebe a svatí, apoštolové i proroci, protože Bůh vynesl nad tím městem rozsudek, jaký ono vyneslo nad vámi. (Text: Zjevení 18,20) Raduj se nebe a svatí, apoštolové i proroci, protože Bůh vynesl nad tím městem rozsudek, jaký ono vyneslo nad vámi. 37 Jak poznáme pravého proroka? Jaký je však rozdíl mezi Božím prorokem a falešným prorokem? V celé historii církve existovali falešní i praví proroci. Falešných proroků se ovšem nemusíme obávat, pokud umíme rozpoznat pravé proroky. 38 Pravý prorok v souladu s Božím slovem Bible popisuje konkrétní znaky, podle kterých poznáme pravého proroka: (Text: Izajáš 8,20) K zákonu a svědectví 39 Především: Poselství, slova či proroctví pravého proroka nebudou odporovat Bibli. Pravý prorok v souladu s Božím slovem předpovědi se naplní Předpovědi pravého proroka se naplní, pokud jsou pravdivé! (Pozor, jsou ovšem i podmíněná proroctví) 40 Jeremjáš 28,9 Prorok, který prorokoval o pokoji, byl uznán za proroka, kterého opravdu poslal Hospodin, až když došlo na slovo toho proroka. 41 (Text: Jeremijáš 28,9) Prorok, který prorokoval o pokoji, byl uznán za proroka, kterého opravdu poslal Hospodin, až když došlo na slovo toho proroka. 7

8 Pravý prorok v souladu s Božím slovem předpovědi se naplní vzdělává církve Poselství, slova či proroctví pravého proroka budují a vzdělávají církev Kor 14,3.4 Ten však, kdo má prorocký dar, mluví k lidem pro jejich duchovní užitek, napomenutí i povzbuzení ale kdo mluví prorocky, mluví k užitku církve. (Text: 1. Korintským 14,3.4) Ten však, kdo má prorocký dar, mluví k lidem pro jejich duchovní užitek, napomenutí i povzbuzení ale kdo mluví prorocky, mluví k užitku církve. 43 Pravý prorok v souladu s Božím slovem předpovědi se naplní vzdělává církve vyvyšuje Krista jako Božího Syna Proroctví pravého proroka oslaví Ježíše Krista jako Božího Syna a Spasitele. Tato základní kritéria pro rozlišení pravého a falešného proroctví jsou důležitá. Proč? Protože žijeme nejen pod vlivem Božího Ducha, ale i pod vlivem satana Jan 4,1 Milovaní, nevěřte každému vnuknutí, nýbrž zkoumejte duchy, zda jsou z Boha; neboť mnoho falešných proroků vyšlo do světa. 45 (Text: 1. Jan 4,1) Milovaní, nevěřte každému vnuknutí, nýbrž zkoumejte duchy, zda jsou z Boha; neboť mnoho falešných proroků vyšlo do světa. Pravý prorok se pozná podle způsobu života a výsledků proroctví. To vše jsou biblická kritéria pravého proroka. Pravý prorok v souladu s Božím slovem předpovědi se naplní vzdělává církve vyvyšuje Krista jako Božího Syna nese dobré ovoce 46 (Text: Matouš 7,16.18) Po jejich ovoci je poznáte Dobrý strom nemůže nést špatné ovoce a špatný strom nemůže nést dobré ovoce. Ne každý, kdo o sobě říká, že je pravý prorok, jím musí být. Stále musíme umět rozlišovat pravdu od zdání pravdy. 47 Budu vám vyprávět příběh o duchovním probuzení v Severní Americe na začátku 19. století. Obyvatelé, kteří přicestovali z Evropy, hledali svobodnou zemi, aby mohli žít podle víry. Pilně studovali Bibli a hledali Boží vůli. Zvláštní pozornost věnovali proroctvím z knihy Daniele a Zjevení, protože řešili otázku budoucnosti a setkali se s poselstvím o návratu Krista jako vrcholu života církve. 8

9 48 Připomenu tzv. milleristické hnutí, které se pod vedením Wiliama Millera ve 30. letech 19. století zabývalo studiem Danielových proroctví o příchodu Ježíše Krista. Někteří millerité dospěli k závěru, že 22. října 1844 dojde k naplnění prorockého období, které je popsáno v 8. a 9. kapitole Daniela. Mysleli si, že dojde ke konci dějin a že se vrátí Ježíš Kristus na zem. Ale když nastal 22. říjen, tak se nic nestalo. Přesto je téma aktuální dodnes! 49 Pro skupiny věřících to bylo velké zklamání. Jejich výklady způsobily výsměch a zlehčování Bible. Dovedete si takovou situaci představit? Léta něčemu věříte, kážete o tom, víru dokládáte biblickými texty, připravujete se na setkání s Ježíšem Nakonec se ale předpověď nenaplní! Reakcí bylo odpadnutí od Boha, někdy zavržení křesťanství. Jen pár jedinců přestalo obviňovat Boha a připustilo, že se chyba stala jinde. Začali se modlit a znovu studovali Bibli. 50 Správné porozumění, kde se stala chyba, přišlo po modlitbách a při poctivém studiu Bible. Skupina objevila, že jejich pochopení o období bylo správné, ale chybně očekávali druhý příchod Ježíše Krista. Chybně se domnívali, že tzv. očištění svatyně, které je zmíněno v knize Daniele 8,14 znamená očištění země. Chápali to jako Boží soud. Ale jde o očištění svatyně v nebi. V Bibli je obrazně popsáno očištění Božího jména. Millerité to spojili s koncem světa. 51 Příběh ukázal, co může způsobit neporozumění Bibli. Každé zklamání a neporozumění ve vztahu s lidmi se musíme naučit řešit s Bohem. Nejlepší cestou je modlitba s dalšími křesťany a studium Bible. Stejnou cestou se vydali i první adventisté. Teprve potom se znovu objevilo prorocké poselství. Bůh vyvolil 17ti-letou dívku, Ellen Harmonovou. Vidění o Božím díle dostala brzy po velkém zklamání, které se odehrálo v prosinci Viděla církev, která putovala za zářícím světlem po cestě do nebe. Ellenino vidění bylo povzbuzením a potvrzením pro věřící, že jejich cesta má smysl Po období zklamání to bylo důležité. Prorocká služba přinesla mezi věřící novou naději. V druhé polovině 19. století se mnoho skupin křesťanů zabývalo příchodem Krista. Některé skupiny zanikly, jiné se ubíraly nebiblickou cestou. Z malé skupiny křesťanů, kteří věří v druhý příchod Ježíše Krista, se stalo celosvětově známé hnutí adventistů sedmého dne. 9

10 54 Služba Ellen Harmonové byla pro mladé hnutí velkou inspirací. Ellen se později vdala. Pod jménem Ellen Gould Whiteová se stala užitečnou nejen pro církev, ale i pro společnost v mnoha oblastech, např. v porozumění Bible, ve zdravotnictví, psychologii, pedagogice, vzdělávání a systému školství (od základních škol po univerzity), v organizaci nového hnutí Více než 70 let kázala, psala, učila a radila na základě Božího zjevení. Podle Ellen bylo jejím největším posláním vést muže a ženy k většímu světlu, k Bohu a jeho Slovu. Tím se lišila od jiných proroků ve své době. Vybraná poselství Ellen G. White sv 1, str. 18 Přilněte ke svébibli tak, jak je napsanáa skončete se svou kritikou ohlednějejíplatnosti. Poslouchejte Slovo, a nikdo nebudete ztraceni. Přilněte ke své Bibli tak, jak je napsaná a skončete se svou kritikou ohledně její platnosti. Poslouchejte Slovo, a nikdo nebudete ztraceni. (Vybraná poselství, sv. 1, s. 18) 55 Žádná autorka nikdy nenapsala tolik publikací o víře jako Ellen G. Whiteová. Psala knihy, brožury, články, letáky a osobní dopisy. Rady, které přijala od Boha, předávala během svého života jedincům i církvi. Její služba byla jedinečná Její spisy zahrnují rady, které se týkají úspěšného života křesťana, modlitebního života, víry, organizace církve, způsobu křesťanského života, zdraví, stravy, prenatální péče, nebezpečí alkoholu, role manželství a rodiny, významu dětské výchovy, vzdělání Mnoho z jejích spisů je starých více než 100 let, přesto její slova potvrzují současné moderní objevy vědy. Citovali ji profesoři, lékaři, novináři a další renomovaní odborníci. Proroctví ve spisech Ellen G. Whiteové přinesla nový vhled do mnoha oblastí. Ellen s nimi ale přišla dřív a na jejich vědecká potvrzení si musela církev počkat 100 let. Přírodní strava a zemědělství May, 1958 Dr. Clive M. McCay Spisy EllenG. Whiteovéjsou aktuální, protože poskytujípokyny týkajícíse stravy, které zahrnují celé tělo. Profesor v oblasti výživy na Cornellově universitě Dr. Clive M. Macay řekl: Spisy Ellen G. Whiteové jsou aktuální, protože obsahují pokyny týkající se stravy a jejího vlivu na celé tělo. Natural Food and Farming, May,

11 Život naplněný pokojem p. 313 Ellen G. White Lidéstále jí maso, kteréje plné baktérií tuberkulózy a rakoviny Proto se šířítuberkulóza, rakovina a jinésmrtelnénemoci. Ellen G. Whiteová psala v roce 1905 o tehdejších potravinách a některých příčinách rakoviny: Lidé stále jí maso, které je plné virů tuberkulózy a rakoviny Proto se šíří tuberkulóza, rakovina a jiné smrtelné nemoci. The Ministry of Healing, p Viry jsou aktivujícími faktory rakoviny 60 V časopise Newsweek se o 93 let později objevil článek s názvem: Viry jsou aktivujícími faktory rakoviny. Dr. Wendell Stanley, virolog na Kalifornské univerzitě a nositel Nobelovy ceny potvrdil, že viry způsobují většinu všech druhů rakoviny člověka. Newsweek, 18. června V roce 1902 Ellen Whiteová např. varovala, že na San Francisco a Oakland přijde Boží pohroma, protože se z nich stává něco jako Sodoma a Gomora. Manuscript 1902, str. 114 V roce 1902 Ellen G. Whiteová varovala, že na San Francisco a Oakland přijde Boží pohroma kvůli hříchům. Lidé ve městech se chovali stejně jako v Sodomě a Gomoře. (Manuscript 1902, s. 114.) 61 Proroctví se naplnilo 18. dubna, Toho dne bylo v San Franciscu v 5 hodin a 12 minut velké zemětřesení. Takových příkladů je mnoho. 62 Kdo byla Ellen G. White? Slova Ellen G. Whiteové i její potvrzení byla udivující, když zvážíme všechny překážky a handicapy, kterým musela celý svůj život čelit. Kdo byla Ellen G. Whiteová? Odpověď na naši otázku nás zavede do 26. listopadu Ellen pocházela z osmi dětí a naraodila se z dvojčat. Když jí bylo devět let, měla nehodu, nemohla běhat a hrát si se svými sourozenci. Nechodila ani do školy. Než se úplně uzdravila, stala se z Ellen dychtivá studentka Bible. Navštěvovala bohoslužby a setkání s křesťany. 11

12 65 Po setkání s metodisty v Buxtonu ve státě Main, se nechala pokřtít. V Boha uvěřila i celá její rodina a stali se členy metodistického sboru. Ellen se pak v Portlandu, ve státě Main, setkala s Williamem Millerem. Celá rodina se přidala k milleritům, vlastně k adventistům. Přijali poselství o blízkém příchodu Ježíše Krista, o adventu. Také rodina Ellen G. Whiteové prožila velké zklamání 22. října Sama tehdy plakala, modlila se a studovala Bibli, aby našla odpověď stejně jako další věřící. Bylo jí 17 let, právě zápasila s tuberkulózou a se srdeční nemocí. Pak Bůh povolal Ellen jako svou služebnici dopis Ellen G. White 1847 Potéco jsem měla vidění, Bůh mi dal světlo. Vybídl mně, abych ho předala dál... ale já jsem se stáhla. Byla jsem mladá a domnívala se, že to ode mněnepřijmou. 67 Ellen popisuje Boží povolání za prorokyni takto: Poté co jsem měla vidění, Bůh mi dal světlo. Vybídl mně, abych ho předala dál ale já jsem se stáhla. Byla jsem mladá a domnívala se, že to ode mě nepřijmou. Ellen G. White, Manuscript 3, Ačkoliv se necítila být vhodným člověkem pro takový úkol a fyzicky nebyla schopná nést zodpovědnost, přijala poslání od Boha ve víře. Nakonec to bylo poslání pro celý život. Ellen a její manžel James White předávali společně světlo, které jim Bůh dal. Svou obětavostí pomohli jedincům, církvi a společnosti. 68 Ve svých spisech psala o vítězstvích i starostech. Je velmi cenné si je přečíst. V průběhu svého života byla Ellen G. Whiteová oddanou křesťankou, neúnavnou Boží služebnicí a zbožnou matkou. Manžel, rodina a tisíce lidí na celém světě ji milovali. 69 Přestože její manžel zemřel, pracovala dalších 34 let. V pozdějším věku napsala ty nejlepší Bohem inspirované spisy. Sloužila i v mnoha dalších zemích

13 Život a práce Ellen G. Whiteové skončily 16. července 1915, bylo jí 87 let. Byla pohřbena po boku svého manžela na Oak Hill hřbitově v Battle Creeku v Michiganu. 71 Neprojevila žádnou duchovnípýchu ani jínešlo jen o zisk. Žila a pracovala jako obdivuhodnáprorokyně, nejobdivuhodnějšíz zamerického dědictví. The New York Independent 23. srpna, Několik týdnů po její smrti se objevil novinový článek s tímto obsahem: Neprojevila žádnou duchovní pýchu, ani jí nešlo o zisk. Žila a pracovala jako obdivuhodná prorokyně, nejobdivuhodnější z amerického dědictví. The New York Independent, 23. srpna Ellen sice odešla, ale mnoho rad, pokynů, napomenutí a povzbuzení nás provázejí prostřednictvím jejich knih dodnes Její odkazem světu byla láska od Boha, který chce být stále v kontaktu se svými dětmi, dokud nepřijde. Už jste četli některou z jejich knih? Jak na vás zapůsobily? Znovu si přečtěte duchovní poselství od Boha pro tuto dobu. Určitě objevíte i další knihy, které potvrzují její proroctví. Bůh nemlčí. I v dnešní době k nám promlouvá. A když budeme naslouchat, uslyšíme jeho hlas! 75 Už jste četli některé její spisy? Jak na Vás působily? Znáte někoho, komu pomohly najít Boha a sebe? Nechcete se připojit k těm, kdo zachovávají Boží přikázání a mají svědectví Ježíše? Nechcete se připojit k Božímu lidu poslední doby? Přemýšlejte o tomto závazku pečlivě. Mohlo by to být nejdůležitější rozhodnutí ve vašem životě. Modleme se 13

Základní principy křesťanství

Základní principy křesťanství STUDIJNÍ PRACOVNÍ SEŠIT PRO UČITELE A STUDENTY Základní principy křesťanství ZÁKLADNÍ BIBLICKÉ NAUKY (I) autor ROBERT HARKRIDER MLUVÍ, KDE MLUVÍ BIBLE A MLČÍ, KDE MLČÍ BIBLE TÉMA BIBLE OBECNÉ INFORMACE

Více

Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc!

Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc! Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc! Čtení: Lukáš 9:18 27 Asi před deseti lety se promítal film o třech přátelích z New Yorku, kteří se blížili ke čtyřicítce a měli velký zmatek ve svých životech, zaměstnáních,

Více

O V O C E B O Ž Í H O D U C H A

O V O C E B O Ž Í H O D U C H A O V O C E B O Ž Í H O D U C H A VERŠE K NAUČENÍ: Galatským 5:22-23a Ovoce Božího Ducha však je láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, tichost a sebeovládání. 1. Korintským 13:4

Více

DUCHOVNÍ DARY A PROROCTVÍ

DUCHOVNÍ DARY A PROROCTVÍ Týden od 11. ledna do 17. ledna 2009 DUCHOVNÍ DARY A PROROCTVÍ Biblické texty na tento týden: Sk 2,1 11; Ř 12,6 8; 1 K 1,6.7; 13,9; Ef 4,11; 2 Te 2,9.10 Základní verš Jsou rozdílná obdarování, ale tentýž

Více

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající.

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající. BOŽÍ DAR Jaký je podle vás nejznámější verš z Bible? Většina lidí by jistě odpověděla, že jím je Jan 3:16 a skutečně je to tak! Tento verš by měli znát všichni křesťané. Nikdy se mi neomrzí, protože je

Více

Biblická škola CBH Studium při pobočce BTS. Základy křesťanské víry. Praktické vzdělávání. Blokové studium a Workshopy. Odborné vzdělávání

Biblická škola CBH Studium při pobočce BTS. Základy křesťanské víry. Praktické vzdělávání. Blokové studium a Workshopy. Odborné vzdělávání Základy křesťanské víry Modul I. (vyučování před křtem / 12. lekcí) Modul II. (vyučování pro členy / 12. lekcí) Modul III. (vyučování pro vedoucí / 12. lekcí) Biblická škola CBH Studium při pobočce BTS

Více

OZEÁŠ A GOMERA ODPUSTIT NEVĚRNÉMU. Text na tento týden: Oz 1 3. Základní verš. Hlavní myšlenka. Týden od 16. září do 22. září 2006

OZEÁŠ A GOMERA ODPUSTIT NEVĚRNÉMU. Text na tento týden: Oz 1 3. Základní verš. Hlavní myšlenka. Týden od 16. září do 22. září 2006 Týden od 16. září do 22. září 2006 OZEÁŠ A GOMERA ODPUSTIT NEVĚRNÉMU Text na tento týden: Oz 1 3 Základní verš Hospodin mi řekl: Jdi opět a miluj ženu, milenku jiného, cizoložnici. Právě tak miluje Hospodin

Více

César farao Herodes Jakub

César farao Herodes Jakub Vyplň následující údaje: Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: Vedoucí skupiny: biblické příběhy pro starší žáky PoznejBibli 1. LEKCE: První Vánoce - To není možné! Jaký nejlepší dárek jsi kdy k Vánocům

Více

Prorocké poslání dnes

Prorocké poslání dnes Prorocké poslání dnes Mluví k nám Bůh i dnes skrze proroky? Radim Passer 22 22. Radim Passer Prorocké poslání dnes Mluví k nám Bůh i dnes skrze proroky? Hezký dobrý večer i dnes ode mne. Zjistil jsem,

Více

KDO JE JEŽÍŠ? Kdo je podle vašeho názoru... Nejvýznamnější osobností všech časů? Největším vůdcem? Největším učitelem?

KDO JE JEŽÍŠ? Kdo je podle vašeho názoru... Nejvýznamnější osobností všech časů? Největším vůdcem? Největším učitelem? KDO JE JEŽÍŠ? Kdo je podle vašeho názoru... Nejvýznamnější osobností všech časů? Největším vůdcem? Největším učitelem? Tím, kdo pro lidstvo vykonal nejvíce dobra? Tím, kdo žil nejsvatějším životem? 1 /

Více

PRŮVODCE STUDIEM BIBLE

PRŮVODCE STUDIEM BIBLE Záchrana pro každého 3/2010 PRŮVODCE STUDIEM BIBLE Myslete na sbírku 13. soboty V tomto čtvrtletí jsou finanční dary 13. soboty určeny pro Transevropskou divizi (TED) se sídlem v Hertfordshire (Velká Británie).

Více

Ženy v korintském sboru

Ženy v korintském sboru Ženy v korintském sboru 1. Ježíši krásný, panovníku jasný, Boží i lidský synu, tebe milovat a oslavovat žádám každou hodinu. 2. Krásné jsou kraje, pole, luhy, háje, zavítá-li jarní čas: nad vše vezdejší

Více

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU Autor: Mgr. Lukáš Boček Datum: 5.10.2012 Ročník: kvinta Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Tematický okruh: Literární komunikace

Více

neděle 18. (5.) října 2015

neděle 18. (5.) října 2015 neděle 18. (5.) října 2015 Otázky na opakování 1. Učí nás Pán Ježíš milovat jenom své přátele? 2. Co je to modlitba? 3. Proč nám někdy Bůh hned nesplní vše za co Ho 4. v modlitbě prosíme? 5. Uveďte konkrétní

Více

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká:

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Primice P. Jakuba Vavrečky 12. července 2014 5 EUCHARISTICKÁ MODLITBA Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Děkujeme ti, svatý Otče, a vyznáváme, že jsi veliký a žes všechna svá díla učinil v moudrosti

Více

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Název: KŘESŤANSTVÍ Autor: Horáková Ladislava Předmět: Dějepis Třída: 6.ročník Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Ověření: 10.5. a 16.5.2012 v 6.A a 6.B Metodické poznámky: prezentace je určena pro 6. ročník

Více

Týden od 23. září do 29. září 2007

Týden od 23. září do 29. září 2007 Týden od 23. září do 29. září 2007 HOSPODIN A IZRAEL NAPLNĚNÍ NAVZDORY SELHÁNÍ Texty na tento týden: Ex 3,6 14; 6,6 8; Joz 24,1 18; Jr 5,19.22; Ez 16,26 29.34; Oz 9,1; J 20,21; Fp 4,4; 1 Te 1,6; 1 J 2,12

Více

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ (pro soukromou pobožnost) 1.den Modleme se za celé lidstvo Nejmilosrdnější Ježíši, jehož vlastností je slitování a odpuštění, nehleď na naše hříchy, ale na důvěru, kterou

Více

ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE. Strašnice Středa 3.dubna 2013

ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE. Strašnice Středa 3.dubna 2013 ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE Strašnice Středa 3.dubna 2013 Univerzální vlastnosti lidstva VE VŠECH KULTURÁCH V KAŽDÉM ČLOVĚKU Touha po životě Obava z budoucna Strach ze smrti Tajemno co je po smrti? Je nějaká

Více

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Slavnost Narození Páně 25. prosince (vigilie, v den slavnosti) V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jednorozeného Syna, abychom měli život skrze něho. S touto vírou se modleme

Více

ZVĚSTOVÁNÍ Po dědičném hříchu byli lidé čím dál tím horší. Hřešili čím dál více, a tím se vzdalovali od Boha. Nenávist, války, otroctví a modloslužba se rozmohly po celém světě. Bůh však hned po pádu prvního

Více

Bible. Charlie Brackett

Bible. Charlie Brackett Bible Charlie Brackett BIBLE a. Bible 1. Jedinečná kniha a. Bible je nejúžasnější knihou celé historie. b. Nesčetné roky úsilí a péče vedly ke vzniku přesných opisů, uchování původního textu a kontrole

Více

5 OVOCE DUCHA JE TRPĚLIVOST. Texty na tento týden: Ex 34,6; Ef 4,1.2; 2 Tm 4,2; Gn 6,3; Jk 1,2 4

5 OVOCE DUCHA JE TRPĚLIVOST. Texty na tento týden: Ex 34,6; Ef 4,1.2; 2 Tm 4,2; Gn 6,3; Jk 1,2 4 Týden od 24. do 30. ledna 2010 5 OVOCE DUCHA JE TRPĚLIVOST Texty na tento týden: Ex 34,6; Ef 4,1.2; 2 Tm 4,2; Gn 6,3; Jk 1,2 4 Základní verš Potřebujete však vytrvalost, abyste splnili Boží vůli a dosáhli

Více

JEŽÍŠOVA LASKAVOST. Texty na tento týden: Mt 5,44 48; 19,13.14; 23,37; L 10,38 42; J 8,2 11; Sk 6,7. Základní verš. Týden od 25. do 31.

JEŽÍŠOVA LASKAVOST. Texty na tento týden: Mt 5,44 48; 19,13.14; 23,37; L 10,38 42; J 8,2 11; Sk 6,7. Základní verš. Týden od 25. do 31. Týden od 25. do 31. května 2008 Texty na tento týden: Mt 5,44 48; 19,13.14; 23,37; L 10,38 42; J 8,2 11; Sk 6,7 Základní verš Když viděl zástupy, bylo mu jich líto, protože byli vysílení a skleslí jako

Více

Zjevení - úvod. Úvod ke knize Zjevení Janovo. Jaký je účel knihy Zjevení? Srpen 2011

Zjevení - úvod. Úvod ke knize Zjevení Janovo. Jaký je účel knihy Zjevení? Srpen 2011 Zjevení - úvod Srpen 2011 Úvod ke knize Zjevení Janovo Kniha Zjevení výrazně ovlivnila křesťanské dějiny. Zejména v dobách krizí. V průběhu dějin vybízela a i dnes vybízí k čistotě víry, hledání Božího

Více

Týden od 23. listopadu do 29. listopadu 2008. Biblické texty na tento týden: Ř 3,19 26; 2 K 5,18 21; 1 J 4,7 11

Týden od 23. listopadu do 29. listopadu 2008. Biblické texty na tento týden: Ř 3,19 26; 2 K 5,18 21; 1 J 4,7 11 Týden od 23. listopadu do 29. listopadu 2008 Biblické texty na tento týden: Ř 3,19 26; 2 K 5,18 21; 1 J 4,7 11 Základní verš Jeho ustanovil Bůh, aby svou vlastní krví se stal smírnou obětí pro ty, kdo

Více

[2. TIM 3,10-17 BIBLE A PŘÍKLAD] 13. července 2008. Abychom mohli žít křesťanský život, potřebujeme Bibli a příklad lidí kolem

[2. TIM 3,10-17 BIBLE A PŘÍKLAD] 13. července 2008. Abychom mohli žít křesťanský život, potřebujeme Bibli a příklad lidí kolem 1) úvod a. hlavní myšlenka: b. Jak se nás to týká? Jak žít? - různá místa, co to znamená, žít jako křesťan, tam kde jsem? V zaměstnání /musím dělat všechno za ostatní, musím být vždycky poslední v práci

Více

7. třída - Boží pomoc k růstu člověka Vazba učiva 7. třídy na klíčové kompetence: Kompetence k učení Na základě zprávy o stvoření žák porozumí

7. třída - Boží pomoc k růstu člověka Vazba učiva 7. třídy na klíčové kompetence: Kompetence k učení Na základě zprávy o stvoření žák porozumí 7. třída - Boží pomoc k růstu člověka Vazba učiva 7. třídy na klíčové kompetence: Kompetence k učení Na základě zprávy o stvoření žák porozumí symbolickému způsobu vyjadřování v jazyce Bible a v jazyce

Více

A12. mladší žáci. PoznejBibli. O: Napiš jméno muže a ženy a název budovy, kde pracoval:

A12. mladší žáci. PoznejBibli. O: Napiš jméno muže a ženy a název budovy, kde pracoval: Vyplň následující údaje: Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: Vedoucí skupiny: biblické příběhy pro děti PoznejBibli 1. PŘÍBĚH: Zachariáš a Alžběta Zachariáš a Alžběta byli velmi smutní. Moc si přáli mít

Více

Kultura obecné vymezení a dělení. Autor: Mgr. Václav Štěpař Vytvořeno: září 2012

Kultura obecné vymezení a dělení. Autor: Mgr. Václav Štěpař Vytvořeno: září 2012 Kultura obecné vymezení a dělení Autor: Mgr. Václav Štěpař Vytvořeno: září 2012 Křesťanství Autor: Mgr. Václav Štěpař Vytvořeno: listopad 2012 ANOTACE Kód DUMu: VY_6_INOVACE_3.ZSV.6 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0851

Více

6. třída - Objevujeme křesťanskou víru

6. třída - Objevujeme křesťanskou víru 6. třída - Objevujeme křesťanskou víru Vazba učiva 6. třídy na klíčové kompetence: Kompetence k učení Žáci rozumějí evangelním zprávám jako výpovědím víry o setkání člověka a Boha. Žáci umějí rozpoznat

Více

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI PROČ A JAK SE MODLIT KŘÍŽOVOU CESTU? (zpracováno podle Vojtěcha Kodeta) MÁME JISTOTU, ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI Již dva tisíce let nás posiluje jistota víry, že na život nejsme sami. Těsně před svým návratem

Více

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 LABEM BIBLICKÉ SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ ÚSTÍ NAD NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 Spasní na poslední chvíli 32 Spolu s ním byli vedeni na smrt ještě dva zločinci. 33 Když přišli na místo, které

Více

Na úvod pár slov, jak je úžasná tato kniha. Co nám dává? Dává nám poznat obraz, jaký je Bůh, jaké je jeho srdce.

Na úvod pár slov, jak je úžasná tato kniha. Co nám dává? Dává nám poznat obraz, jaký je Bůh, jaké je jeho srdce. Já budu jásotem oslavovat Hospodina Máme Bibli? To je úžasná kniha. Na úvod pár slov, jak je úžasná tato kniha. Co nám dává? Dává nám poznat obraz, jaký je Bůh, jaké je jeho srdce. A já bych hned na začátku

Více

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE KRISTŮV RŮŽENEC 1 UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE Bůh každého z nás volá a vede. Každý na toto volání odpovídá podle rozhodnutí svého srdce v osobním projevu své modlitby. Křesťanství zná tři výrazové

Více

Moravské gymnázium Brno s.r.o. Kateřina Proroková

Moravské gymnázium Brno s.r.o. Kateřina Proroková Číslo projektu Název školy Autor Tematická oblast Téma CZ.1.07/1.5.00/34.0743 Moravské gymnázium Brno s.r.o. Kateřina Proroková Základy společenských věd Křesťanství Ročník 2. Datum tvorby 17.9.2012 Anotace

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky.

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve duben 2009 3. ročník / 4. číslo Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Slovo úvodem Milé sestry, milí bratři, začíná nejdůležitější

Více

Martin Luther. Martin Luther. Martin Luther

Martin Luther. Martin Luther. Martin Luther Martin Luther Vize zachráněn pro Boží záměry Izajáš 43,1-4 Nyní chceme společně začít novou sérii témat: Hrdinové víry. Nikoho asi nepřekvapí, že první osoba, kterou chceme blíže prozkoumat je dr. Martin

Více

Svědectví Ježíšovi. "Každý, kdo se ke mně přizná před lidmi, k tomu se i já přiznám před svým Otcem v nebi." Mt.10:32;

Svědectví Ježíšovi. Každý, kdo se ke mně přizná před lidmi, k tomu se i já přiznám před svým Otcem v nebi. Mt.10:32; Svědectví Ježíšovi Březen 2010 "Každý, kdo se ke mně přizná před lidmi, k tomu se i já přiznám před svým Otcem v nebi." Mt.10:32; 1. Úvod Každoročně si připomínáme poslední večeři Páně. Ježíš ten večer

Více

Bible z řeckého výrazu /τὰ βιβλíα -ta biblia/ neboli knihy,svitky. Papýrusové svitky se vyráběly ve starověkém fénickém městě. zvaném Byblos,které se

Bible z řeckého výrazu /τὰ βιβλíα -ta biblia/ neboli knihy,svitky. Papýrusové svitky se vyráběly ve starověkém fénickém městě. zvaném Byblos,které se BIBLE Bible z řeckého výrazu /τὰ βιβλíα -ta biblia/ neboli knihy,svitky. Papýrusové svitky se vyráběly ve starověkém fénickém městě. zvaném Byblos,které se na tuto výrobu specializovalo. Další označení

Více

MONOTEISTICKÁ NÁBOŽENSTVÍ

MONOTEISTICKÁ NÁBOŽENSTVÍ Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 MONOTEISTICKÁ

Více

www.vbavlnce.com Standa Korbel České Budějovice

www.vbavlnce.com Standa Korbel České Budějovice České Budějovice Přednášky - vypráví msgre. Josef Kavale Datum: 1.10.2011 Copyright Stanislav Korbel 2005-2011 KOST SOFT Q:\_Standa\www.vbavlnce.com\vbavlnce\Katalog\Vbavlnce_com-CD_prednasky.doc Cena

Více

KONSTANTIN A METODĚJ

KONSTANTIN A METODĚJ VY_32_INOVACE_05_Konstantin a Metoděj KONSTANTIN A METODĚJ Použité zdroje : PhDr. Harna Josef, CSc. a kolektiv: Vlastivěda Obrazy ze starších českých dějin, Alter 1996 http://www.filaso.cz/katalog-znamky/889/1969-archeologicke-objevy-na-morave-a-na-slovensku

Více

se bible P o můcka k učení se Bible z p a měti po celých knihách V e š k e r é P í s m o p o c h á z í z B o ž í h o D u c h a

se bible P o můcka k učení se Bible z p a měti po celých knihách V e š k e r é P í s m o p o c h á z í z B o ž í h o D u c h a D r. A n d r e w D a v i s se bible P o můcka k učení se Bible z p a měti po celých knihách V e š k e r é P í s m o p o c h á z í z B o ž í h o D u c h a An Approach to Extended Memorization of Scripture

Více

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI.

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Apoštol Ježíše Krista: promluvy o svatém Pavlovi. V Kostelním Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2009. 139 s. Jazyk originálu: Benedetto XVI, In cammino sotto la guida

Více

Růženec světla - Pán Ježíš řekl: "Já jsem Světlo světa." - Věřím v Boha...

Růženec světla - Pán Ježíš řekl: Já jsem Světlo světa. - Věřím v Boha... Růženec světla - Pán Ježíš řekl: "Já jsem Světlo světa." - Věřím v Boha... Zdráva buď, nebes Královno, - Maria, přesvatá Panno. S andělem tebe zdravíme, - růžencem svatým slavíme. Ó, Matko Páně přemilá,

Více

Katolictví x Židovství. Žák poznává, proč byla během staletí židovská víra potírána a jak se to odrazilo v období 20. století.

Katolictví x Židovství. Žák poznává, proč byla během staletí židovská víra potírána a jak se to odrazilo v období 20. století. Šablona č. VII, sada č. 3 Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Téma Dějepis Dějepis Dějiny 20. století Katolictví x Židovství Ročník 9. Anotace Materiál slouží pro pochopení rozdílnosti víry

Více

ŽALM 23,4A JAN ASSZONYI. SCB BRNO - KOUNICOVA Jan Asszonyi 2015_051 04 Ž23 - Rokle stínu smrti.docx 4. 10. 2015

ŽALM 23,4A JAN ASSZONYI. SCB BRNO - KOUNICOVA Jan Asszonyi 2015_051 04 Ž23 - Rokle stínu smrti.docx 4. 10. 2015 2015 Hospodin vede na různá místa zelené pastvy, stezky spravedlnosti. Po příjemných cestách pomyslel David na cestu roklí stínu smrti. Tam se nebude bát. Ne pro svo odvahu, nýbrž pro přítomnost pastýře.

Více

Začátek lidského smutku

Začátek lidského smutku Bible pro děti představuje Začátek lidského smutku Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Byron Unger; Lazarus Upravili: M. Maillot; Tammy S. Přeložila: Martina Penner Vydala: Bible for Children www.m1914.org

Více

Ježíš Dárce života. Texty na tento týden: Žd 1,3; Ko 1,16.17; 1K 8,6; Gn 1,29.30; 2,8.9; Jb 42,1 6; Ž 65,10.11; Mt 5,44.45; 6,25.

Ježíš Dárce života. Texty na tento týden: Žd 1,3; Ko 1,16.17; 1K 8,6; Gn 1,29.30; 2,8.9; Jb 42,1 6; Ž 65,10.11; Mt 5,44.45; 6,25. Týden od 17. do 23. února 8 Texty na tento týden: Žd 1,3; Ko 1,16.17; 1K 8,6; Gn 1,29.30; 2,8.9; Jb 42,1 6; Ž 65,10.11; Mt 5,44.45; 6,25.26; 10,28 31 Základní verš Můj Bůh vám dá všechno, co potřebujete,

Více

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI 1. NEDĚLE PO SV. TROJICI formulář A1 (bohoslužby s večeří Páně) ÚVODNÍ ČÁST VSTUPNÍ HUDBA OTEVŘENÍ K: Ve jménu Boha Otce i Syna i Ducha svatého. S: Amen. POZDRAV K: Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho

Více

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU Autor: Mgr. Lukáš Boček Datum: 30.9.2012 Ročník: kvinta Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Tematický okruh: Literární komunikace

Více

SOUTĚŽNÍ ARCH 2. KOLA SOUTĚŽE STEZKA PÍSMÁKŮ 2011 Kategorie M = mladší od 10 do 12 let včetně, počet v týmu jsou 2 až 4 soutěžící

SOUTĚŽNÍ ARCH 2. KOLA SOUTĚŽE STEZKA PÍSMÁKŮ 2011 Kategorie M = mladší od 10 do 12 let včetně, počet v týmu jsou 2 až 4 soutěžící SOUTĚŽNÍ ARCH 2. KOLA SOUTĚŽE STEZKA PÍSÁKŮ 2011 Kategorie = mladší od 10 do 12 let včetně, počet v týmu jsou 2 až 4 soutěžící Soutěžní tým (z organizace, oddílu, příp. další informace) Jméno, příjmení

Více

ADORACE MARIA, MATKA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ

ADORACE MARIA, MATKA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ ADORACE MARIA, MATKA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ Chválená a velebená budiž bez ustání 3x Též Neposkvrněné početí nejblahoslavenější Panny a Matky Boží Marie. Úvod Dn. 1746: Buď veleben, milosrdný Bože, Že ses

Více

25. prosince: Slavnost Naroz. Páně - v noci B

25. prosince: Slavnost Naroz. Páně - v noci B 25. prosince: Slavnost Naroz. Páně - v noci B VSTUPNÍ ANTIFONA Srov. Iz 40,5 Pán mi řekl: Ty jsi můj Syn, já jsem tě dnes zplodil. Nebo: Radujte se všichni v Pánu, protože se nám narodil Spasitel. Dnes

Více

2.12.2012 1. neděle adventní

2.12.2012 1. neděle adventní 2.12.2012 1. neděle adventní Milost vám a pokoj od toho, kterýž jest, kterýž byl a kterýž přijíti má. Rozjásej se, sijónská dcero, dcero jeruzalémská, propukni v hlahol! Hle, přichází k tobě tvůj král,

Více

Epištola Židům. část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3)

Epištola Židům. část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3) Epištola Židům část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3) Podklady: Nedělní kázání: 19. 07. 2015 Téma: Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš. Použit: Český studijní překlad Bible Sloužil:

Více

Opravdu nás Bůh miluje? Opravdu nás Bůh miluje?

Opravdu nás Bůh miluje? Opravdu nás Bůh miluje? Opravdu nás Bůh miluje? 1 2 Opravdu nás Bůh miluje? Opravdu nás Bůh miluje? Rozpor? Bůh je láska 1. Janova 4,16. Mnozí lidé znají tento text z dopisu učedníka Jana a často bývá také citován v kázáních.

Více

Sv. Jan z Avily, kněz (1500-1569)

Sv. Jan z Avily, kněz (1500-1569) Sv. Jan z Avily, kněz (1500-1569) 1. den novény: Jan z Avily se narodil roku 1500 v Almodovaru del Campo v jižním Španělsku v zámožné rodině. Jeho otec byl židovského původu, avšak byl křesťanem. Jan byl

Více

Je někdo z vás nemocen?

Je někdo z vás nemocen? Štěpán Rucki Je někdo z vás nemocen? Křesťanský pohled na zdraví, nemoc a uzdravení Co je to plné zdraví? Je nemoc následkem hříchu? Má nemoc a utrpení smysl? Uzdravení Boží mocí Zázračná uzdravení dnes?

Více

OBSAH MODLITEB. I. Krátké modlitby. 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících.

OBSAH MODLITEB. I. Krátké modlitby. 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících. OBSAH MODLITEB I. Krátké modlitby 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících. 4. Modlitba pro nevěřící při Varování I. 5. Modlitba pro nevěřící při Varování

Více

Křesťanství. Dan Hammer 397876

Křesťanství. Dan Hammer 397876 Křesťanství Dan Hammer 397876 Andrea Kristinová 397719 Martina Veselá 386134 Základní údaje křesťanství je nejrozšířenější náboženský směr, v současnosti 1 200 milionů vyznavačů slovo křesťanství pochází

Více

Bible. 1. schůzka. - Hledání v Bibli podle názvu, kapitoly a verše o

Bible. 1. schůzka. - Hledání v Bibli podle názvu, kapitoly a verše o Bible Disciplína devítiboje o Bibli vás uvede do poznávání úžasného Pána Boha, Jeho slov a zajímavých příběhů božího lidu. Také vám dá základní poznání této knihy a jejích částí. A jako vítaný bonus vám

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632

Více

KONFERENCE Poznámky pro účastníky

KONFERENCE Poznámky pro účastníky PROZKOUMEJTE velké životní otázky KONFERENCE pro účastníky Brno, Česká republika 13. 14. ledna 2012 SETKÁNÍ 1 Vize pro službu mladým lidem SETKÁNÍ 2 Co je Alfa pro mládež? Kurz Alfa pro mládež představuje

Více

neděle 1. listopadu (19. října)

neděle 1. listopadu (19. října) neděle 1. listopadu (19. října) Otázky na opakování 1. Co je to podobenství? 2. Proč Pán Ježíš Kristus učí v podobenstvích? 3. Co v podobenství o rozsévači znamená semeno, půda a kdo je tím rozsévačem?

Více

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU Autor: Mgr. Lukáš Boček Datum: 27.1.2013 Ročník: kvinta Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Tematický okruh: Literární komunikace

Více

Týden od 14. do 20. srpna 2011. Texty na tento týden Gn 6,5; Dt 12,8; 13,18; 1Kr 11,1 13; 1Kr 18; Jr 17,5; Mal 3,14 20

Týden od 14. do 20. srpna 2011. Texty na tento týden Gn 6,5; Dt 12,8; 13,18; 1Kr 11,1 13; 1Kr 18; Jr 17,5; Mal 3,14 20 Týden od 14. do 20. srpna 2011 8 PŘIZPŮSOBENÍ SE, KOMPROMISY A KRIZE V BOHOSLUŽBĚ Texty na tento týden Gn 6,5; Dt 12,8; 13,18; 1Kr 11,1 13; 1Kr 18; Jr 17,5; Mal 3,14 20 Základní verš Ti, kdo na základě

Více

CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA

CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA úvodní stránka strana - 1 - CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA NĚKTERÁ PROROCTVÍ A NĚKTERÉ OBRAZY se zdůrazněním toho: kým je co pro nás vykonal a co z toho pro nás vyplývá použit... ekumenický a kralický

Více

MOUDROST A BÁZEŇ BOŽÍ

MOUDROST A BÁZEŇ BOŽÍ MOUDROST A BÁZEŇ BOŽÍ Přísloví 3, 1-10 Připravené kázání na první kapitoly Genesis stvoření (velmi zajímavé kázání, úplně jiný pohled na stvoření, atd.). Ale když před pár týdny kázal v našem sboru Pete

Více

PO STOPÁCH IZRAELE. Soutěž Po stopách Izraele : ABRAHÁM (1.Moj. 11,26-12,9 + 1.Moj. 15.kap. + 1.Moj. 17.kap.)

PO STOPÁCH IZRAELE. Soutěž Po stopách Izraele : ABRAHÁM (1.Moj. 11,26-12,9 + 1.Moj. 15.kap. + 1.Moj. 17.kap.) PO STOPÁCH IZRAELE Téma: ABRAHAM aneb VÍRA A POSLUŠNOST Text 1. Mojžíšova 15,1-7 Úvod Úvodní text: Židům 11,8 a) Jak se projevila Abrahamova poslušnost z víry? b) Jak by se měla projevovat poslušnost člověka,

Více

02/2014. Slovo víry. A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8

02/2014. Slovo víry. A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8 02/2014 Slovo víry A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8 Právě máte v rukou další číslo netradičního, slovem, duchem a mocí nabitého, internetového časopisu, na jehož tvorbě se můžete podílet

Více

Nejlépe živá, je také možné pustit písničku z archivu Proglasu.

Nejlépe živá, je také možné pustit písničku z archivu Proglasu. Znělka Úvod (Pouští moderátor) Milí přátelé, dnes se s vámi bude modlit rodina X.Y., a to: Každý přítomný se představí (stačí křestní jméno). Začněme znamením kříže ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého.

Více

Získat Krista 1. Jediná touha hraběte Zinzendorfa

Získat Krista 1. Jediná touha hraběte Zinzendorfa Filipským 3,2-11 - 1 Žižkov 26.2.2012 Získat Krista 1. Jediná touha hraběte Zinzendorfa Jestliže účelem mého pobytu ve Francii má být, aby se ze mě stal člověk světa, prohlašuji, že peníze věnované k tomuto

Více

poznejbibli b12 biblické příběhy pro děti

poznejbibli b12 biblické příběhy pro děti Vyplň následující údaje Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: e-mail: Vedoucí skupiny: 1. Příběh Josef a anděl poznejbibli biblické příběhy pro děti Přečti si: Matouš 1,18-25 Na Josefa a Marii čekala spousta

Více

Pracovní list č. 1. Tipy do praxe

Pracovní list č. 1. Tipy do praxe Pracovní listy Pracovní list č. 1 Téma: Máme krásný úkol modlit se a milovat (sv. J.M. Vianney) V tichosti rozjímejte o jednotlivých částech modlitby Otče náš. Každý den projevte svou lásku k Bohu - modlitbou,

Více

Slovo Boží přišlo k prorokovi Williamu Marrionu Branhamovi. Ježíš Kristus je Bůh

Slovo Boží přišlo k prorokovi Williamu Marrionu Branhamovi. Ježíš Kristus je Bůh Slovo Boží přišlo k prorokovi Williamu Marrionu Branhamovi Ježíš Kristus je Bůh Slovo Boží přišlo k prorokovi Williamu Marrionu Branhamovi Ježíš Kristus je Bůh No, a to je to zjevení Ježíš Kristus je Bůh.

Více

Smíření. Texty na tento týden Dt 25,1; Lv 4,27 31; 6,19.23; 10,16 18; Jr 17,1; Mi 7,18 20

Smíření. Texty na tento týden Dt 25,1; Lv 4,27 31; 6,19.23; 10,16 18; Jr 17,1; Mi 7,18 20 Týden od 27. října do 2. listopadu 5 Texty na tento týden Dt 25,1; Lv 4,27 31; 6,19.23; 10,16 18; Jr 17,1; Mi 7,18 20 Základní verš Víte přece, že jste z prázdnoty svého způsobu života, jak jste jej přejali

Více

USTANOVUJÍCÍ LISTINA KŘESŤANSKÉ CÍRKVE CESTA ŽIVOTA

USTANOVUJÍCÍ LISTINA KŘESŤANSKÉ CÍRKVE CESTA ŽIVOTA USTANOVUJÍCÍ LISTINA KŘESŤANSKÉ CÍRKVE CESTA ŽIVOTA ČÁST PRVNÍ NÁZEV, CHARAKTERISTIKA A HISTORIE 1 název 1) název církve: KŘESŤANSKÁ CÍRKEV CESTA ŽIVOTA (dále jen KCCŽ) 2 charakteristika 1) KCCŽ je evangelikální

Více

12. 9. 2015 27/2015 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

12. 9. 2015 27/2015 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 12. 9. 2015 27/2015 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 12. září 2015 9.30 10.30 Sobotní škola uvádí Sedláček Daniel Společná píseň

Více

Ďábel a člověk Texty 1 Pt 5, 8 9: Mt 4, 1 11: 1 M 3, 1-13:

Ďábel a člověk Texty 1 Pt 5, 8 9: Mt 4, 1 11: 1 M 3, 1-13: Ďábel a člověk V našich shromážděních často hovoříme o Bohu, jeho díle v životě člověka, někdy trochu zapomínáme na to, že nežijeme v duchovně neutrálním prostředí, ve kterém nepracuje jenom Bůh, ale i

Více

04/2014. Slovo víry. A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8

04/2014. Slovo víry. A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8 04/2014 Slovo víry A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8 Právě máte v rukou další číslo netradičního, slovem, duchem a mocí nabitého, internetového časopisu, na jehož tvorbě se můžete podílet

Více

mladší žáci PoznejBibli O: Napiš královo jméno: A 1. PŘÍBĚH: Eliáš poslouchá Boha biblické příběhy pro děti Napiš jméno královny:

mladší žáci PoznejBibli O: Napiš královo jméno: A 1. PŘÍBĚH: Eliáš poslouchá Boha biblické příběhy pro děti Napiš jméno královny: Vyplň následující údaje: Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: Vedoucí skupiny: biblické příběhy pro děti PoznejBibli 1. PŘÍBĚH: Eliáš poslouchá Boha PŘEČTI SI: 17,1-7 KLÍČOVÝ VERŠ: 17,5 C9 Ve dnech Eliáše

Více

poznejbibli Zkoušky v mládí biblické studie pro mladé

poznejbibli Zkoušky v mládí biblické studie pro mladé Vyplň následující údaje Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: Vedoucí skupiny: 1. lekce Josefův život Zkoušky v mládí Další doporučená čtení: efeským 6,13-17 Jakub 1,12-18 poznejbibli biblické studie pro

Více

1.STAROVĚKÁ LITERATURA. A)Nejstarší písemné památky

1.STAROVĚKÁ LITERATURA. A)Nejstarší písemné památky 1.STAROVĚKÁ LITERATURA A)Nejstarší písemné památky LITERATURA PŘEDNÍHO VÝCHODU ve 4. tisíciletí př. Kr. (před Kristem) se v Mezopotámii objevuje písmo a s ním i psaná literatura (v povodí velkých řek Eufratu,

Více

neděle 20. (7.) září 2015

neděle 20. (7.) září 2015 neděle 20. (7.) září 2015 Narození Přesvaté Bohorodice pondělí 21. (8.) září Otázky na opakování 1. Jaká jsou dvě největší přikázání? 2. Co o Bohu víme a jak Ho můžeme poznávat? 3. Určete, která tvrzení

Více

Kázání Jak nepřijít o rozum Neděle 14.8.2011. Daniel 4.kap. 1-5 a 25-34

Kázání Jak nepřijít o rozum Neděle 14.8.2011. Daniel 4.kap. 1-5 a 25-34 Kázání Jak nepřijít o rozum Neděle 14.8.2011 Daniel 4.kap. 1-5 a 25-34 1Já, Nebúkadnesar, jsem spokojeně pobýval ve svém domě, pln svěžesti ve svém paláci. 2Viděl jsem sen a ten mě vystrašil. Představy

Více

Když uvažujeme o misiích, nezapomínáme, že každý z nás je povolán k misijnímu dílu, a že naším primárním misijním územím je místo, kde žijeme?

Když uvažujeme o misiích, nezapomínáme, že každý z nás je povolán k misijnímu dílu, a že naším primárním misijním územím je místo, kde žijeme? Úvaha nad otázkou: Když uvažujeme o misiích, nezapomínáme, že každý z nás je povolán k misijnímu dílu, a že naším primárním misijním územím je místo, kde žijeme? předmět: Kultura a křesťanské misie v rozvojových

Více

B12. poznejbibli. Narodil se Syn. biblické příběhy pro mladé

B12. poznejbibli. Narodil se Syn. biblické příběhy pro mladé Vyplň následující údaje Věk: datum narození: Jméno: Adresa: e-mail: poznejbibli biblické příběhy pro mladé Vedoucí skupiny: 1. studie Vánoční zázrak Narodil se Syn další doporučená čtení: izaiáš 7,14 a

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve listopad 2012 6. ročník / 11. číslo Každý, kdo je z pravdy, slyší můj hlas. (J 18,37b) Slovo úvodem Milé sestry, milí bratři, když jsem byl na gymnáziu,

Více

Krátký život pro zlaté tele

Krátký život pro zlaté tele Krátký život pro zlaté tele Ex 32: 1 Když lid viděl, že Mojžíš dlouho nesestupuje z hory, shromáždil se k Áronovi a naléhali na něho: "Vstaň a udělej nám boha, který by šel před námi. Vždyť nevíme, co

Více

ISLÁM. Lucie Ložinská 9.A 2011/2012

ISLÁM. Lucie Ložinská 9.A 2011/2012 ISLÁM Lucie Ložinská 9.A 2011/2012 Islám je monoteistické abrahámovské náboženství založené na učení proroka Muhammada, náboženského a politického vůdce působícího v 7. století. Slovo islám znamená podrobení

Více

Učení o smíření Církevní dogmatiky Karla Bartha. Úvodní teze paragrafů. 1 IV/1 (1953)

Učení o smíření Církevní dogmatiky Karla Bartha. Úvodní teze paragrafů. 1 IV/1 (1953) Učení o smíření Církevní dogmatiky Karla Bartha. Úvodní teze paragrafů. 1 Barth, Karl. Kirchliche Dogmatik IV/1-3, Zollikon-Zürich, 1953-1959. IV/1 (1953) 13. kapitola: předmět a problémy učení o smíření

Více

Jak mluvit s nejmenšími o Bohu?

Jak mluvit s nejmenšími o Bohu? Jak mluvit s nejmenšími o Bohu? Rada č. 1 Pracujme především na sobě, dítě je spolehlivé zrcadlo. Víra dítěte roste jeho účastí na víře rodičů. Malé děti se učí jednoduchým napodobováním a dítě důvěřuje.

Více

DUCHOVNÍ OCHRANA DĚTÍ Jan a Ráchel Bícovi

DUCHOVNÍ OCHRANA DĚTÍ Jan a Ráchel Bícovi DUCHOVNÍ OCHRANA DĚTÍ Jan a Ráchel Bícovi Proč je vlastně důležité zabývat se tím, co naše děti čtou, na co se dívají v televizi, s jakými hračkami si hrají? Není lepší nechat je, aby se o těchto věcech

Více

O to jde v následujícím kněžském zrcadle. Vypátráme vlastní silné stránky a povzbudíme k tomu, abychom se učili u ostatních kněžských typů.

O to jde v následujícím kněžském zrcadle. Vypátráme vlastní silné stránky a povzbudíme k tomu, abychom se učili u ostatních kněžských typů. Kněžské zrcadlo Naše moderní pedagogika je stále ještě specializována na zpracování slabin. Kdo je ve škole slabší v matematice, učí se ji tak dlouho, dokud není slabý i v jazycích. Chytřejší by - podle

Více

Řád Křesťanského sboru Pyšely

Řád Křesťanského sboru Pyšely Řád Křesťanského sboru Pyšely Úvod Abychom mohli vést a řídit práci Křesťanského sboru Pyšely (KSP) řádným a biblickým způsobem, stanovujeme a přijímáme jako domácí (viz. čl IV bod 1) následující články.

Více

Slovo dětem: Ježíš na svatbě Píseň ze Svítá: S156 Svatba v Káni

Slovo dětem: Ježíš na svatbě Píseň ze Svítá: S156 Svatba v Káni 1 Vršovice 1.5.2011 Pozdrav: Milé sestry, milí bratři, milé děti, všechny vás vítám na naší společné bohoslužbě. Na setkání, kde smíme naslouchat Božímu slovu, těšit se z Božího pozvání a děkovat za ně.

Více

Růst v Kristu C na pomoc tvému studiu Čas Místo Materiál Metoda

Růst v Kristu C na pomoc tvému studiu Čas Místo Materiál Metoda Růst v Kristu C na pomoc tvému studiu Uvědomuješ si, že když studuješ Písmo, máš při sobě osobního průvodce? Je ti vždy k dispozici, aby ti dal porozumět slovu, které čteš a aby to slovo promlouvalo do

Více

Téma: NERVY V KÝBLU. Téma: JE TO NA TOBĚ (UMÍME SE ROZHODOVAT?) Téma: JE TŘEBA BÝT IN? (aneb CO SE SVÝM VZHLEDEM?)

Téma: NERVY V KÝBLU. Téma: JE TO NA TOBĚ (UMÍME SE ROZHODOVAT?) Téma: JE TŘEBA BÝT IN? (aneb CO SE SVÝM VZHLEDEM?) Téma: NERVY V KÝBLU úvaha na biblický text Filipským 4, 6-7 Jak mi Bůh dal sílu překonat těžkou situaci (strach)? Proč prožíváme strach (úzkost) a jak s tím bojovat? Izaiáš 43, 1-2 1) Strach a obavy jsou

Více