25 Prorocké poslání dnes

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "25 Prorocké poslání dnes"

Transkript

1 PROROCKÉ POSLÁNÍ DNES Osobnost proroka v dějinách 1 Od přímého kontaktu s Bohem jsme odděleni, protože po pádu do hříchu lidé žijí na zemi a Bůh přebývá v nebi. Jeho přítomnost, pravdu a lásku můžeme vnímat prostřednictvím Bible. Bůh dal pisatelům Písma inspiraci a zjevení, aby zachytili do jednotlivých knih Bible, co nám Bůh chce sdělit. Dnes si budeme klást otázku: Promlouvá k nám Bůh také dnes, i když od napsání Bible uplynulo 2000 let? Má pro nás Bůh aktuální poselství? V různých částech světa používají vědci silné radioteleskopy, které zaznamenávají zvuky z vesmíru. Anténa, zesilovač a ostatní přístroje slouží k tomu, že sledují na bázi radiových vln kosmické objekty. Od počátku stvoření chtěl člověk poznat tajemství vesmíru. Co když nevíme něco, co je pro nás důležité? 2 3 Mnozí z nás, nejen vědci, doufáme, že jednoho dne zaslechneme poselství od inteligentních bytostí z jiného světa. Mnoho lidí věří v mimozemské civilizace. Domnívají, že není možné, abychom byli v celém vesmíru sami. Existuje biblická zpráva o tom, že na naši zemi je vysíláno poselství po celá tisíciletí. Jedná se o poselství od Boha, Stvořitele nebe, země i celého vesmíru. Bůh touží po jediném, navázat s námi vztah. 4 Ne vždy žili lidé odděleni od Boha. Z Bibli se dozvídáme, že na začátku byl svět dokonalý, protože vztah mezi Bohem a člověkem byl bez chyby. Harmonie, která vyplývala ze vztahu člověka s Bohem, zaručovala neporušitelnost přírody, země i vesmíru. Protože však člověk zhřešil a vztah s Bohem byl narušen, došlo k oddělení, hříchu, pádu, bolesti, nemocem, smrti Kdyby osud lidí nevzal do svých rukou Bůh, zemřeli bychom bez jakékoliv naděje. 1 Moj 3,8 Tu uslyšeli hlas Hospodina Boha procházejícího se po zahraděza denního vánku. I ukryli se člověk a jeho žena před Hospodinem Bohem uprostřed stromovív zahradě. 5 (Text: 1. Mojžíšova 3,8) Tu uslyšeli hlas Hospodina Boha procházejícího se po zahradě za denního vánku. I ukryli se člověk a jeho žena před Hospodinem Bohem uprostřed stromoví v zahradě. Tady se píše o tom, jak se zachovali první lidé, Adam a Eva, když zhřešili. Izajáš 59,2 Jsou to právě vaše nepravosti, co vás odděluje od vašeho Boha, vaše hříchy zahalily jeho tvářpřed vámi 6 Hřích odděluje člověka od Boha a narušuje vztahy mezi lidmi. Hřích narušil stvoření a následný rozvoj světa. (Text: Izajáš 59,2) Prorok Izajáš napsal: Jsou to právě vaše nepravosti, co vás odděluje od vašeho Boha, vaše hříchy zahalily jeho tvář před vámi 1

2 7 Bůh měl ale způsob, jak zůstat v kontaktu s lidmi. Vybral si lidi, kterým důvěřoval. Dal jim zažít jedinečné chvíle, kdy se s ním setkali a mohli své zkušenosti předávat dalším generacím. Např. Noe, Abraham, Mojžíš, Jozue, Samuel, David, Elijáš, Chulda, Debora, Izajáš, Jeremjáš, Daniel. Vrcholným prorokem byl samozřejmě Ježíš z Nazaretu, po kterém přicházejí další reformní osobnosti, které známe nejen z Bible. Bůh vybíral a formoval různé muže a ženy, kteří mu důvěřovali a zachovávali jeho přikázání. Často šlo o proroky a prorokyně, kteří přinášeli konkrétní a aktuální poselství. 8 V Bibli najdeme mnoho příkladů, kde se můžeme více dozvědět, jak se lidé setkávali s Bohem. První staletí si lidé předávali zkušenosti ústně, teprve asi po letech byla ústní tradice zaznamenána. Učenci opisovali staré texty celá staletí. Později se texty překládaly z hebrejštiny a aramejštiny do řečtiny, latiny a ostatních jazyků. 9 Bůh mluvil k lidem přímo, skrze Ducha svatého, prostřednictvím andělů nebo si výjimečně použil i zvířata, např. oslici. Bůh hovořil k lidem na různých rovinách, ale obsah sdělení vždycky ovlivnil příjemce a často změnil život. Proroctví jsou poselství od Boha, která jsou určená k lidem. Ta, která zapsali proroci, máme dodnes. 10 Ámos 3,7 Ovšem, Panovník Hospodin nečiní nic, aniž by zjevil své tajemství prorokům, svým služebníkům. (Text: Ámos 3,7) Ovšem, Panovník Hospodin nečiní nic, aniž by zjevil své tajemství prorokům, svým služebníkům. Jak Bůh oznamoval proroctví? 11 2 Petr 1,21 Nikdy totiž nebylo vyřčeno proroctví z lidské vůle, nýbrž z popudu Ducha svatého mluvili lidé, poslaní od Boha. (Text: 2. list Petrův 1,21) Nikdy totiž nebylo vyřčeno proroctví z lidské vůle, nýbrž z popudu Ducha svatého mluvili lidé, poslaní od Boha. Bible není sbírkou lidských názorů, učení či dojmů. Bible je neobyčejnou knihou, protože lidé byli při psaní inspirováni Bohem. 12 2

3 Juda 14 Prorokoval také o nich Henoch, sedmý od Adama: Hle, přichází Pán s desetitisíci svých svatých. (Text: Juda 14) Prorokoval také o nich Henoch, sedmý od Adama: Hle, přichází Pán s desetitisíci svých svatých. O Božích prorocích se dočteme v Bibli už před potopou, kdy žil Noe. Tehdy hovořil o příchodu Mesiáše Enoch. 13 Skutky 3,21 Bůh od věků mluvil ústy svých svatých proroků. 14 (Text: Skutky 3,21) V Bibli čteme: Bůh od věků mluvil ústy svých svatých proroků. Noe předpověděl soud nad světem 120 let před tím, než přišla potopa. Po ní se v Bibli dočteme o dalších prorocích. Byli to učitelé spravedlnosti, morální a duchovní vůdci v době, ve které žili. Jejich prorocký vliv má přesah do současnosti. Bůh mluvil k prorokům skrze sny, vidění nebo na základě zvláštního oslovení. Bůh nejednal přímo s lidmi, ale skrze Božího Ducha, který se člověka zmocnil Moj 12,6 Bude-li mezi vámi prorok, já Hospodin se mu dám poznat ve vidění, mluvit s ním budu ve snu. 16 (Text: 4. Mojžíšova 12,6) Hospodin řekl: Bude-li mezi vámi prorok, já Hospodin se mu dám poznat ve vidění, mluvit s ním budu ve snu. Někdy dostali proroci pokyn, aby mluvili ve jménu Boha. Někdy měli jen obdržené poselství zapsat pro další generace. Proroci, kteří znali Zákon (5 knih Mojžíšových) a proroctví, z nich často vycházeli a také na ně navazovali. puzeni jeho Duchem 17 Proroci byli během psaní knih Starého zákona puzeni Duchem. Bůh si používal proroků, aby svůj lid vedl, napomínal, utěšoval, varoval nebo povzbuzoval. Mnoho z těchto slov je stále aktuálních i pro nás. Ale abychom jim správně porozuměli, je třeba vedení Ducha svatého. 18 Autory Nového zákona jsou Matouš, Marek, Lukáš, Jan, Pavel, Jakub, Petr a Juda. Také oni byli součástí Božího plánu a měli dar proroctví. Bůh ale mluvil i k dalším lidem, jako např. Simon, Agabus, Barnabáš, Anna a Filipovy čtyři dcery, které byly prorokyně. Bůh si použil tyto osoby pro růst rané křesťanské církve. Největším vzorem a pilířem církve je sám Ježíš Kristus. On je vtělením živého Boha. 3

4 Efeským 4,8 Vystoupil vzhůru, zajal nepřátele, dal dary lidem. (Text: Efezským 4,8) Vystoupil vzhůru, zajal nepřátele, dal dary lidem. O jaké dary se jednalo? A jak se dnes projevují? 19 Efeským 4,11-12 jedny povolal za apoštoly, jiné za proroky, jiné za zvěstovatele evangelia, jiné za pastýře a učitele, aby své vyvolené dokonale připravil k dílu služby k budování Kristova těla. 20 (Text: Efezským 4,11-14) Bible říká: Jedny povolal za apoštoly, jiné za proroky, jiné za zvěstovatele evangelia, jiné za pastýře a učitele. Proč se Ježíš rozhodl dát církvi takové schopnosti? Ve 12. verši se dočteme, že důvodem, proč Bůh dal církvi dary, je: aby své vyvolené dokonale připravil k dílu služby, k budování Kristova těla. Efeským 4, 13 Až bychom všichni dosáhli jednoty víry a poznání Syna Božího, a tak dorostli zralého lidství, měřeno mírou Kristovy plnosti. 21 Jak dlouho mají dary zůstávat v církvi? (Text: Efezským 4,11-14) Až bychom všichni dosáhli jednoty víry a poznání Syna Božího, a tak dorostli zralého lidství, měřeno mírou Kristovy plnosti. Verš 13. Tyto dary dávají církvi stabilitu, poučení a sílu. Efeským 4,14 Pak už nebudeme nedospělí, nebudeme zmítáni a unášeni závanem kdejakého učení lidskou falší, chytráctvím a lstivým sváděním k bludu. 22 Pak už nebudeme nedospělí, nebudeme zmítáni a unášeni závanem kdejakého učení lidskou falší, chytráctvím a lstivým sváděním k bludu. Verš 14. Vidíte? Apoštol Pavel nám sděluje, že prorocké slovo je především pro udržení správného směru, kterým se bude církev ubírat. 1 Kor 12,28 A v církvi ustanovil Bůh jedny za apoštoly, druhé za proroky, 23 Všimněme si, na jakém místě je uveden dar proroctví v seznamu duchovních darů, v Pavlově dopise. (Text: 1. list Korintským 12,28) A v církvi ustanovil Bůh jedny za apoštoly, druhé za proroky,... Apoštolové Proroci Učitelé Zázraky - Uzdravení - Pomoc - Řízení - Řeč 24 Dar proroctví je umístěn na druhém místě za darem apoštolství. Dar proroctví je důležitý, aby církvi umožnil porozumět jednání Boha v každé době. Proroctví nám dá porozumět světu a potřebám společnosti, ve které žijeme a pracujeme. Pavel přirovnával dary Ducha k různým částem lidského těla. Oči, nos, uši, ústa, krk, ruce, nohy a další části těla jsou nezbytné k tomu, aby tělo správně fungovalo. Stejné je to s církví jako s tělem Kristovým. Bez duchovního zraku je církev slepá! Nedostatek a nepřipravenost Božích služebníků má negativní dopad na celou společnost. 4

5 Přísloví 29,18 Není-li žádného vidění, lid pustne, ale blaze tomu, kdo zachovává Zákon. (Text: Přísloví 29,18) Není-li žádného vidění, lid pustne, ale blaze tomu, kdo zachovává Zákon. Zajímá nás otázka, co se stalo s darem proroctví, když se Ježíš vrátil do nebe? Neuplynulo mnoho generací a církev se dostala na scestí. Udělala mnoho kompromisů s pohanským způsobem myšlení a jednání. Tak ztratila svou čistotu a věrnost vůči Bohu a jeho přikázání. Např. Jeremjáš zaznamenal, co se stalo, když Izrael neposlouchal proroky: (Text: Pláč Jeremijášův 2,9) Zákona není; ani její proroci nemívají vidění od Hospodina. Bezzákonnost neumožňuje prorocké vidění, lidé přestávají vidět zřetelně Boha, neznají Jeho poselství a dělají si, co chtějí. Pokud se nad tímto stavem zamyslíme, můžeme porozumět současné situaci společnosti. 27 Během doby církevního úpadku, během doby temna, byly Bible uschované v klášterech. Byl k dispozici pouze překlad v latině a kromě učenců a kněží, ji lidé nerozuměli. Teprve překlady Bible do nejrůznějších jazyků umožnily lidem poznat Boha. Křesťané se navzdory nelibosti kněží a pronásledování rozhodli misijně pracovat a předávat učení Bible i dalším lidem. Zvěstovali evangelium ještě před počátkem reformace. Mistr Jan Hus začal kázat česky, v Německu přeložil Bibli do němčiny Martin Luther. Zpřístupnění Bible pro všechny způsobilo velké duchovní obnovení církve a důsledkem byly také společenské změny. 28 Lidé začali pilně a podrobně studovat Bibli a znovu objevovali tajemství, která byla skryta po celá staletí. Biblické pravdy o Bohu, člověku, i o církvi, prolomily zatuchlý, církevní systém plný pověr, chybných výkladů a prázdného náboženství. 29 5

6 Při obnově církve vznikala nová duchovní hnutí, např. husité, čeští bratři, metodisté, luteráni, kalvinisté, baptisté, presbyteriáni a další. Ti všichni zkoumali Bibli a modlili se za porozumění. Uváděli do praktického života biblické pravdy a principy, které nově objevovali Křesťané odhalili apoštolskou roli Ježíše Krista, význam jeho oběti, autoritu Božího Slova, význam milosti, modlitby, pravdu Desatera Nově objevili čtvrté přikázání o dni odpočinku, které nám připomíná odpočinek Hospodina po stvoření země. Křesťané četli knihu Zjevení a dozvěděli se o tom, jak má vypadat církev a jaký má úkol na konci dějin. Zjevení 14,12 Zde se ukáže vytrvalost svatých, kteří zachovávají Boží přikázání a věrnost Ježíši. (Text: Zjevení 14,12) Zde se ukáže vytrvalost svatých, kteří zachovávají Boží přikázání a věrnost Ježíši. Úkolem církve je co nejvěrněji připomínat Ježíše Krista a dodržovat učení Bible. 32 Pravda o Bohu je jedním ze základních východisek, abychom porozuměli tomu, co se bude dít nejen v budoucnosti, ale také v současnosti. SOBOTA A jakou roli zde mají prorocké dary? Potvrzuje Bůh v posledních desetiletích v křesťanských církvích nové hledání pravdy? Existuje nějaké speciální poselství pro tuto dobu? Chce k nám Bůh znovu promlouvat, povzbuzovat nás a ukázat nám směr? Jak se dozvíme, že i dnes rozumíme Bibli správně? Joel 3,1.4 Vaši synové i vaše dcery budou prorokovat, vaši starci budou mít sny, vaši jinoši budou mít prorocká vidění dříve než přijde den Hospodinův, veliký a hrozný. 35 (Text: Joel 3,1.4) Vaši synové i vaše dcery budou prorokovat, vaši starci budou mít sny, vaši jinoši budou mít prorocká vidění dříve než přijde den Hospodinův, veliký a hrozný. Označení dne nemůže být nic jiného nez druhý příchod Ježíše Krista. kterým dojde k poslednímu soudu. 6

7 Zjevení 19,10 Kdo vydává svědectví Ježíšovo, má ducha proroctví. 36 Objasněme si také biblickou zmínku o proroctví: (Text: Zjevení 19,10) Čteme, že ten kdo vydává svědectví Ježíšovo, má ducha proroctví. Jinými slovy, Ježíšovo svědectví a svědectvím o Ježíši je prorockým darem. Je to duchovní schopnost, jak Ježíšovo evangelium aktualizovat. Kniha Zjevení předpokládá, že církev je místem, kde se můžeme setkat s Bohem. Poslání Kristovy církve má být Božím prostředkem komunikace a požehnání pro celý svět. Stejně pozitivní je také zpráva o konečném soudu nad zlem označeném jako Babylón: Zjevení 18,20 Raduj se nebe a svatí, apoštolové i proroci, protože Bůh vynesl nad tím městem rozsudek, jaký ono vyneslo nad vámi. (Text: Zjevení 18,20) Raduj se nebe a svatí, apoštolové i proroci, protože Bůh vynesl nad tím městem rozsudek, jaký ono vyneslo nad vámi. 37 Jak poznáme pravého proroka? Jaký je však rozdíl mezi Božím prorokem a falešným prorokem? V celé historii církve existovali falešní i praví proroci. Falešných proroků se ovšem nemusíme obávat, pokud umíme rozpoznat pravé proroky. 38 Pravý prorok v souladu s Božím slovem Bible popisuje konkrétní znaky, podle kterých poznáme pravého proroka: (Text: Izajáš 8,20) K zákonu a svědectví 39 Především: Poselství, slova či proroctví pravého proroka nebudou odporovat Bibli. Pravý prorok v souladu s Božím slovem předpovědi se naplní Předpovědi pravého proroka se naplní, pokud jsou pravdivé! (Pozor, jsou ovšem i podmíněná proroctví) 40 Jeremjáš 28,9 Prorok, který prorokoval o pokoji, byl uznán za proroka, kterého opravdu poslal Hospodin, až když došlo na slovo toho proroka. 41 (Text: Jeremijáš 28,9) Prorok, který prorokoval o pokoji, byl uznán za proroka, kterého opravdu poslal Hospodin, až když došlo na slovo toho proroka. 7

8 Pravý prorok v souladu s Božím slovem předpovědi se naplní vzdělává církve Poselství, slova či proroctví pravého proroka budují a vzdělávají církev Kor 14,3.4 Ten však, kdo má prorocký dar, mluví k lidem pro jejich duchovní užitek, napomenutí i povzbuzení ale kdo mluví prorocky, mluví k užitku církve. (Text: 1. Korintským 14,3.4) Ten však, kdo má prorocký dar, mluví k lidem pro jejich duchovní užitek, napomenutí i povzbuzení ale kdo mluví prorocky, mluví k užitku církve. 43 Pravý prorok v souladu s Božím slovem předpovědi se naplní vzdělává církve vyvyšuje Krista jako Božího Syna Proroctví pravého proroka oslaví Ježíše Krista jako Božího Syna a Spasitele. Tato základní kritéria pro rozlišení pravého a falešného proroctví jsou důležitá. Proč? Protože žijeme nejen pod vlivem Božího Ducha, ale i pod vlivem satana Jan 4,1 Milovaní, nevěřte každému vnuknutí, nýbrž zkoumejte duchy, zda jsou z Boha; neboť mnoho falešných proroků vyšlo do světa. 45 (Text: 1. Jan 4,1) Milovaní, nevěřte každému vnuknutí, nýbrž zkoumejte duchy, zda jsou z Boha; neboť mnoho falešných proroků vyšlo do světa. Pravý prorok se pozná podle způsobu života a výsledků proroctví. To vše jsou biblická kritéria pravého proroka. Pravý prorok v souladu s Božím slovem předpovědi se naplní vzdělává církve vyvyšuje Krista jako Božího Syna nese dobré ovoce 46 (Text: Matouš 7,16.18) Po jejich ovoci je poznáte Dobrý strom nemůže nést špatné ovoce a špatný strom nemůže nést dobré ovoce. Ne každý, kdo o sobě říká, že je pravý prorok, jím musí být. Stále musíme umět rozlišovat pravdu od zdání pravdy. 47 Budu vám vyprávět příběh o duchovním probuzení v Severní Americe na začátku 19. století. Obyvatelé, kteří přicestovali z Evropy, hledali svobodnou zemi, aby mohli žít podle víry. Pilně studovali Bibli a hledali Boží vůli. Zvláštní pozornost věnovali proroctvím z knihy Daniele a Zjevení, protože řešili otázku budoucnosti a setkali se s poselstvím o návratu Krista jako vrcholu života církve. 8

9 48 Připomenu tzv. milleristické hnutí, které se pod vedením Wiliama Millera ve 30. letech 19. století zabývalo studiem Danielových proroctví o příchodu Ježíše Krista. Někteří millerité dospěli k závěru, že 22. října 1844 dojde k naplnění prorockého období, které je popsáno v 8. a 9. kapitole Daniela. Mysleli si, že dojde ke konci dějin a že se vrátí Ježíš Kristus na zem. Ale když nastal 22. říjen, tak se nic nestalo. Přesto je téma aktuální dodnes! 49 Pro skupiny věřících to bylo velké zklamání. Jejich výklady způsobily výsměch a zlehčování Bible. Dovedete si takovou situaci představit? Léta něčemu věříte, kážete o tom, víru dokládáte biblickými texty, připravujete se na setkání s Ježíšem Nakonec se ale předpověď nenaplní! Reakcí bylo odpadnutí od Boha, někdy zavržení křesťanství. Jen pár jedinců přestalo obviňovat Boha a připustilo, že se chyba stala jinde. Začali se modlit a znovu studovali Bibli. 50 Správné porozumění, kde se stala chyba, přišlo po modlitbách a při poctivém studiu Bible. Skupina objevila, že jejich pochopení o období bylo správné, ale chybně očekávali druhý příchod Ježíše Krista. Chybně se domnívali, že tzv. očištění svatyně, které je zmíněno v knize Daniele 8,14 znamená očištění země. Chápali to jako Boží soud. Ale jde o očištění svatyně v nebi. V Bibli je obrazně popsáno očištění Božího jména. Millerité to spojili s koncem světa. 51 Příběh ukázal, co může způsobit neporozumění Bibli. Každé zklamání a neporozumění ve vztahu s lidmi se musíme naučit řešit s Bohem. Nejlepší cestou je modlitba s dalšími křesťany a studium Bible. Stejnou cestou se vydali i první adventisté. Teprve potom se znovu objevilo prorocké poselství. Bůh vyvolil 17ti-letou dívku, Ellen Harmonovou. Vidění o Božím díle dostala brzy po velkém zklamání, které se odehrálo v prosinci Viděla církev, která putovala za zářícím světlem po cestě do nebe. Ellenino vidění bylo povzbuzením a potvrzením pro věřící, že jejich cesta má smysl Po období zklamání to bylo důležité. Prorocká služba přinesla mezi věřící novou naději. V druhé polovině 19. století se mnoho skupin křesťanů zabývalo příchodem Krista. Některé skupiny zanikly, jiné se ubíraly nebiblickou cestou. Z malé skupiny křesťanů, kteří věří v druhý příchod Ježíše Krista, se stalo celosvětově známé hnutí adventistů sedmého dne. 9

10 54 Služba Ellen Harmonové byla pro mladé hnutí velkou inspirací. Ellen se později vdala. Pod jménem Ellen Gould Whiteová se stala užitečnou nejen pro církev, ale i pro společnost v mnoha oblastech, např. v porozumění Bible, ve zdravotnictví, psychologii, pedagogice, vzdělávání a systému školství (od základních škol po univerzity), v organizaci nového hnutí Více než 70 let kázala, psala, učila a radila na základě Božího zjevení. Podle Ellen bylo jejím největším posláním vést muže a ženy k většímu světlu, k Bohu a jeho Slovu. Tím se lišila od jiných proroků ve své době. Vybraná poselství Ellen G. White sv 1, str. 18 Přilněte ke svébibli tak, jak je napsanáa skončete se svou kritikou ohlednějejíplatnosti. Poslouchejte Slovo, a nikdo nebudete ztraceni. Přilněte ke své Bibli tak, jak je napsaná a skončete se svou kritikou ohledně její platnosti. Poslouchejte Slovo, a nikdo nebudete ztraceni. (Vybraná poselství, sv. 1, s. 18) 55 Žádná autorka nikdy nenapsala tolik publikací o víře jako Ellen G. Whiteová. Psala knihy, brožury, články, letáky a osobní dopisy. Rady, které přijala od Boha, předávala během svého života jedincům i církvi. Její služba byla jedinečná Její spisy zahrnují rady, které se týkají úspěšného života křesťana, modlitebního života, víry, organizace církve, způsobu křesťanského života, zdraví, stravy, prenatální péče, nebezpečí alkoholu, role manželství a rodiny, významu dětské výchovy, vzdělání Mnoho z jejích spisů je starých více než 100 let, přesto její slova potvrzují současné moderní objevy vědy. Citovali ji profesoři, lékaři, novináři a další renomovaní odborníci. Proroctví ve spisech Ellen G. Whiteové přinesla nový vhled do mnoha oblastí. Ellen s nimi ale přišla dřív a na jejich vědecká potvrzení si musela církev počkat 100 let. Přírodní strava a zemědělství May, 1958 Dr. Clive M. McCay Spisy EllenG. Whiteovéjsou aktuální, protože poskytujípokyny týkajícíse stravy, které zahrnují celé tělo. Profesor v oblasti výživy na Cornellově universitě Dr. Clive M. Macay řekl: Spisy Ellen G. Whiteové jsou aktuální, protože obsahují pokyny týkající se stravy a jejího vlivu na celé tělo. Natural Food and Farming, May,

11 Život naplněný pokojem p. 313 Ellen G. White Lidéstále jí maso, kteréje plné baktérií tuberkulózy a rakoviny Proto se šířítuberkulóza, rakovina a jinésmrtelnénemoci. Ellen G. Whiteová psala v roce 1905 o tehdejších potravinách a některých příčinách rakoviny: Lidé stále jí maso, které je plné virů tuberkulózy a rakoviny Proto se šíří tuberkulóza, rakovina a jiné smrtelné nemoci. The Ministry of Healing, p Viry jsou aktivujícími faktory rakoviny 60 V časopise Newsweek se o 93 let později objevil článek s názvem: Viry jsou aktivujícími faktory rakoviny. Dr. Wendell Stanley, virolog na Kalifornské univerzitě a nositel Nobelovy ceny potvrdil, že viry způsobují většinu všech druhů rakoviny člověka. Newsweek, 18. června V roce 1902 Ellen Whiteová např. varovala, že na San Francisco a Oakland přijde Boží pohroma, protože se z nich stává něco jako Sodoma a Gomora. Manuscript 1902, str. 114 V roce 1902 Ellen G. Whiteová varovala, že na San Francisco a Oakland přijde Boží pohroma kvůli hříchům. Lidé ve městech se chovali stejně jako v Sodomě a Gomoře. (Manuscript 1902, s. 114.) 61 Proroctví se naplnilo 18. dubna, Toho dne bylo v San Franciscu v 5 hodin a 12 minut velké zemětřesení. Takových příkladů je mnoho. 62 Kdo byla Ellen G. White? Slova Ellen G. Whiteové i její potvrzení byla udivující, když zvážíme všechny překážky a handicapy, kterým musela celý svůj život čelit. Kdo byla Ellen G. Whiteová? Odpověď na naši otázku nás zavede do 26. listopadu Ellen pocházela z osmi dětí a naraodila se z dvojčat. Když jí bylo devět let, měla nehodu, nemohla běhat a hrát si se svými sourozenci. Nechodila ani do školy. Než se úplně uzdravila, stala se z Ellen dychtivá studentka Bible. Navštěvovala bohoslužby a setkání s křesťany. 11

12 65 Po setkání s metodisty v Buxtonu ve státě Main, se nechala pokřtít. V Boha uvěřila i celá její rodina a stali se členy metodistického sboru. Ellen se pak v Portlandu, ve státě Main, setkala s Williamem Millerem. Celá rodina se přidala k milleritům, vlastně k adventistům. Přijali poselství o blízkém příchodu Ježíše Krista, o adventu. Také rodina Ellen G. Whiteové prožila velké zklamání 22. října Sama tehdy plakala, modlila se a studovala Bibli, aby našla odpověď stejně jako další věřící. Bylo jí 17 let, právě zápasila s tuberkulózou a se srdeční nemocí. Pak Bůh povolal Ellen jako svou služebnici dopis Ellen G. White 1847 Potéco jsem měla vidění, Bůh mi dal světlo. Vybídl mně, abych ho předala dál... ale já jsem se stáhla. Byla jsem mladá a domnívala se, že to ode mněnepřijmou. 67 Ellen popisuje Boží povolání za prorokyni takto: Poté co jsem měla vidění, Bůh mi dal světlo. Vybídl mně, abych ho předala dál ale já jsem se stáhla. Byla jsem mladá a domnívala se, že to ode mě nepřijmou. Ellen G. White, Manuscript 3, Ačkoliv se necítila být vhodným člověkem pro takový úkol a fyzicky nebyla schopná nést zodpovědnost, přijala poslání od Boha ve víře. Nakonec to bylo poslání pro celý život. Ellen a její manžel James White předávali společně světlo, které jim Bůh dal. Svou obětavostí pomohli jedincům, církvi a společnosti. 68 Ve svých spisech psala o vítězstvích i starostech. Je velmi cenné si je přečíst. V průběhu svého života byla Ellen G. Whiteová oddanou křesťankou, neúnavnou Boží služebnicí a zbožnou matkou. Manžel, rodina a tisíce lidí na celém světě ji milovali. 69 Přestože její manžel zemřel, pracovala dalších 34 let. V pozdějším věku napsala ty nejlepší Bohem inspirované spisy. Sloužila i v mnoha dalších zemích

13 Život a práce Ellen G. Whiteové skončily 16. července 1915, bylo jí 87 let. Byla pohřbena po boku svého manžela na Oak Hill hřbitově v Battle Creeku v Michiganu. 71 Neprojevila žádnou duchovnípýchu ani jínešlo jen o zisk. Žila a pracovala jako obdivuhodnáprorokyně, nejobdivuhodnějšíz zamerického dědictví. The New York Independent 23. srpna, Několik týdnů po její smrti se objevil novinový článek s tímto obsahem: Neprojevila žádnou duchovní pýchu, ani jí nešlo o zisk. Žila a pracovala jako obdivuhodná prorokyně, nejobdivuhodnější z amerického dědictví. The New York Independent, 23. srpna Ellen sice odešla, ale mnoho rad, pokynů, napomenutí a povzbuzení nás provázejí prostřednictvím jejich knih dodnes Její odkazem světu byla láska od Boha, který chce být stále v kontaktu se svými dětmi, dokud nepřijde. Už jste četli některou z jejich knih? Jak na vás zapůsobily? Znovu si přečtěte duchovní poselství od Boha pro tuto dobu. Určitě objevíte i další knihy, které potvrzují její proroctví. Bůh nemlčí. I v dnešní době k nám promlouvá. A když budeme naslouchat, uslyšíme jeho hlas! 75 Už jste četli některé její spisy? Jak na Vás působily? Znáte někoho, komu pomohly najít Boha a sebe? Nechcete se připojit k těm, kdo zachovávají Boží přikázání a mají svědectví Ježíše? Nechcete se připojit k Božímu lidu poslední doby? Přemýšlejte o tomto závazku pečlivě. Mohlo by to být nejdůležitější rozhodnutí ve vašem životě. Modleme se 13

Apoštolé a proroci Apoštolská církev Novozákonní apoštolé

Apoštolé a proroci Apoštolská církev Novozákonní apoštolé Position Papers jsou oficiální stanoviska církve AoG, které byly vydány její Generální radou. Toto prohlášení o apoštolech a prorocích bylo přijato jako oficiální prohlášení Generální radou Assemblies

Více

Proč je tolik církví?

Proč je tolik církví? Proč je tolik církví? Smysl a poslání církve dnes Radim Passer 23 23. Radim Passer Proč je tolik církví? Smysl a poslání církve dnes My jsme se v naší minulé přednášce zabývali tématem, jestli Pán Bůh

Více

Stručný přehled víry Katolické církve a života v ní aneb: křesťanem snadno a rychle

Stručný přehled víry Katolické církve a života v ní aneb: křesťanem snadno a rychle Předmluva Stručný přehled víry Katolické církve a života v ní aneb: křesťanem snadno a rychle Můžeme se stát snadno a rychle křesťanem? Ano i ne. Na jedné straně není snadné proniknout do oné šíře a hloubky

Více

Umění přímluvné modlitby

Umění přímluvné modlitby Kenneth E. Hagin Umění přímluvné modlitby Příručka přímluvy Poděkování Rév. Wilford H. Reidt z Kennewicku ve státě Washington je vynikajícím biblickým učitelem. Wilfordova žena Gertrude je dcera Johna

Více

Studujeme společně. Mark Finley

Studujeme společně. Mark Finley Studujeme společně Mark Finley Název a logo Advent-Orion je ochranná známka, která je zapsána do rejstříku ochranných známek Úřadu průmyslového vlastnictví pod číslem zápisu 198705. ISBN 80-7172-780-6

Více

https://egwwritings.org/printview.php?id_pub=19619&start_paragrap...

https://egwwritings.org/printview.php?id_pub=19619&start_paragrap... z 104 19.4.2013 19:22 Zkratky a názvy v hranatých závorkách označují česká vydání s udáním roku vydání. V knize jsou použity citace z ČEP z roku 1985. Pokud je použit jiný překlad, je to uvedeno formou

Více

Díl první : Lidé - Smlouvy Díl druhý : Lidé - Cesty Anthony E. Gilles

Díl první : Lidé - Smlouvy Díl druhý : Lidé - Cesty Anthony E. Gilles Díl první : Lidé - Smlouvy Díl druhý : Lidé - Cesty Anthony E. Gilles ÚVOD 1.SVĚDEK DOBY SKUTKŮ APOŠTOLSKÝCH Skutky apoštolské Skutky a prvotní kérygma Prameny Nového zákona Lukášovo poselství ve Skutcích

Více

Víra v dnešním světě

Víra v dnešním světě Studijní texty z náboženství pro 6. ročník ZŠSV zpracováno podle: Belgická biskupská konference, Dar víry, Zvon 1994 Víra v dnešním světě Ve světě, v němž žijeme, existuje mnoho nejrůznějších duchovních,

Více

Děravé nádrže Richard O Ffill. Neobracet se zpět Ted Wilson Z RÁJE DO RÁJE. Příloha k časopisu

Děravé nádrže Richard O Ffill. Neobracet se zpět Ted Wilson Z RÁJE DO RÁJE. Příloha k časopisu Děravé nádrže Richard O Ffill Neobracet se zpět Ted Wilson Příloha k časopisu Z RÁJE DO RÁJE 1-2011 Příloha k časopisu Z ráje do ráje 1-2011 Copyright 1989 Hope International P.O. Box 940 Eatonville, WA

Více

Postup přípravy vyučování. 1. Východiska

Postup přípravy vyučování. 1. Východiska Postup přípravy vyučování Odkud jdeme: 1. Východiska Kam jdeme: 2. Vytvořit definici vyučeného člověka 3. Definovat si úkoly a roli učitele 4. Uvědomit si, co všechno žák sleduje na svém učiteli 5. Ujasnit

Více

OBSAH. 1. kapitola Mé dětství Nehoda 17-19 Má výchova

OBSAH. 1. kapitola Mé dětství Nehoda 17-19 Má výchova OBSAH 1. kapitola Mé dětství Nehoda 17-19 Má výchova 2. kapitola Mé obrácení Dojmy z mládí Duchovní probuzení Spravedlnost z víry Břímě odňato V novém životě Připojení k církvi metodistů 3. kapitola Boje

Více

Advent POSELSTVÍ NADĚJE. Přednášky modlitebního týdne

Advent POSELSTVÍ NADĚJE. Přednášky modlitebního týdne Advent ČASOPIS CÍRKVE ADVENTISTŮ ČASOPIS CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE 10/2009 POSELSTVÍ NADĚJE Přednášky modlitebního týdne ÚVOD Sestry a bratři, modlitební týden je každoročně příležitostí, aby se církev

Více

Z ráje do ráje 1 2012 - Příloha

Z ráje do ráje 1 2012 - Příloha Příloha k časopisu Z ráje do ráje 1 2012 Příloha k časopisu Z ráje do ráje 1 2012 Adresa redakce: Vydavatelství a nakladatelství Jurica Jaroslav - Ráj Lubenská 630 739 11 Frýdlant n. Ostr. IČ: 87221284

Více

Ježíš Kristus usmiřuje nebe a zemi.

Ježíš Kristus usmiřuje nebe a zemi. Ježíš Kristus usmiřuje nebe a zemi. Ježíš, při poslední večeři se svými učedníky, když s nimi uzavíral novou smlouvu, řekl: Vezměte, jezte. Toto je mé tělo." Pak vzal kalich, vzdal díky a dal jim ho se

Více

Dopisy sedmi sborům. 1 Nelze pochybovat, že by se dopisy, kdyby to bylo prvotním Božím záměrem, do vzdálenějších církví dostaly.

Dopisy sedmi sborům. 1 Nelze pochybovat, že by se dopisy, kdyby to bylo prvotním Božím záměrem, do vzdálenějších církví dostaly. Dopisy sedmi sborům Říjen 2011 "Neodvrhuj, můj synu, JHVH kárání, nestav se na odpor jeho domlouvání. Vždyť JHVH domlouvá tomu, koho miluje, jako otec synu, v němž nalezl zalíbení." [Př. 3:11,12; Žd. 12:6;]

Více

O ZÁKLADECH KŘESŤANSKÉ VÍRY JEŽÍŠ, CÍRKEV A BIBLE

O ZÁKLADECH KŘESŤANSKÉ VÍRY JEŽÍŠ, CÍRKEV A BIBLE O ZÁKLADECH KŘESŤANSKÉ VÍRY JEŽÍŠ, CÍRKEV A BIBLE Jakoubek Stříbrný Autor: Jakoubek Stříbrný, březen 2010 Korektury: Jana Hlaváčová Redakční úpravy: Jan Janča Obsah PŘEDMLUVA... 1 ÚVOD... 2 SLOVO VÍRY...

Více

ZDRAVOTNÍ MISIJNÍ PRÁCE V DOBĚ KONCE

ZDRAVOTNÍ MISIJNÍ PRÁCE V DOBĚ KONCE ZDRAVOTNÍ MISIJNÍ PRÁCE V DOBĚ KONCE Matouš 24,7-14 Ježíš předpovídá katastrofy. Pat Robinson, prezident křesťanské koalice Současné hlavní přírodní katastrofy jsou důkazy, že Bůh je uražen hříšností národa

Více

Rozmluvy z Písem se Svědky Jehovovými

Rozmluvy z Písem se Svědky Jehovovými Další informace o svědcích Jehovových www.straznavez.cz Nezávislé informační fórum o Společnosti Strážná Věž a svědcích Jehovových Dokumenty o Společnosti Strážná Věž Rozbory o Společnosti Strážná Věž

Více

Opravdového života v Bohu

Opravdového života v Bohu Vyjasnění situace Opravdového života v Bohu dle Kongregace pro nauku víry 3 4 Kancelář arcibiskupa Arcidiecéze Lipa San Lorenzo Drive 4217 Lipa City, Filipíny tel. (043) 756-2573 Fax (043) 756-2964 E-mail:

Více

Časopis Apoštolské církve

Časopis Apoštolské církve Časopis Apoštolské církve Ročník 23 Navštivte nás na www.apostolskacirkev.cz Číslo 1 / 2011 Sloupek Když Ježíš vyšel z chrámu a odcházel odtud, přistoupili k němu učedníci a ukazovali mu chrámové stavby.

Více

SLOVA ŽIVOTA. Bratrská jednota baptistů

SLOVA ŽIVOTA. Bratrská jednota baptistů SLOVA ŽIVOTA 2015 Bratrská jednota baptistů Slova života jsou určena pro vnitřní potřebu Bratrské jednoty Baptistů. ISBN 978-80-260-7171-6 Úvod Ve válečné době, kdy baptisté byli nedobrovolně rozděleni

Více

pravda nebo klam? E. Frank

pravda nebo klam? E. Frank pravda nebo klam? E. Frank Page 1 of 89 PŘEDMLUVA Na základě zřetelně se rýsující a vzájemně se prolínající náboženské a politické situace v Evropě, nabývající světového významu, vidím jako nutnost psát

Více

obsah Jeffrey W. Dove (str. 4 5) Opravdu DŮLEŽITÝ ZÁZRAK L. Alton Garrison (str. 6 10) Věřit Bohu ohledně ZMOCNĚNÍ DUCHEM

obsah Jeffrey W. Dove (str. 4 5) Opravdu DŮLEŽITÝ ZÁZRAK L. Alton Garrison (str. 6 10) Věřit Bohu ohledně ZMOCNĚNÍ DUCHEM PRAKTICKÉ LETNIČNÍ TEOLOGIE http://www.enrichmentjournal.ag.org Vydává: Apoštolská církev ve spolupráci s nakladatelstvím Life Publishers International Redaktor české verze: Radek Smetana, M.A. Překlady:

Více

Nebo základu jiného žádný položiti nemůž, mimo ten, kterýž položen jest jenž jest Ježíš Kristus 1K 3,11

Nebo základu jiného žádný položiti nemůž, mimo ten, kterýž položen jest jenž jest Ježíš Kristus 1K 3,11 Pásmo Základy napsal: Derek Prince I. Základ víry Nebo základu jiného žádný položiti nemůž, mimo ten, kterýž položen jest jenž jest Ježíš Kristus 1K 3,11 Každý, kdož přichází ke mně, a slyší slovo mé,

Více

čteme: Přijmete ale moc Ducha svatého přicházejícího na vás a budete mými svědky v Jeruzalémě, v celém Judsku, v Samaří a až na konec světa. (Sk.

čteme: Přijmete ale moc Ducha svatého přicházejícího na vás a budete mými svědky v Jeruzalémě, v celém Judsku, v Samaří a až na konec světa. (Sk. Deset dnů v horní místnosti Mark A. Finley Obsah: 1. den Vážné prosby 2. den Hlubší víra 3. den Pokání vycházející ze srdce 4. den Čestné a upřímné vyznání 5. den Laskavé a jednotné společenství 6. den

Více

Obsah Předmluva Úvod Zničení Jeruzaléma Pronásledování v prvních staletích Doba duchovního temna Valdenští John Viklef Hus a Jeroným

Obsah Předmluva Úvod Zničení Jeruzaléma Pronásledování v prvních staletích Doba duchovního temna Valdenští John Viklef Hus a Jeroným Obsah Předmluva... 4 Úvod... 5 1. Zničení Jeruzaléma... 8 2. Pronásledování v prvních staletích... 15 3. Doba duchovního temna... 19 4. Valdenští... 24 5. John Viklef... 30 6. Hus a Jeroným... 36 7. Lutherův

Více

Program Týdne modliteb za jednotu křesťanů. 18. 25. ledna 2012

Program Týdne modliteb za jednotu křesťanů. 18. 25. ledna 2012 POZVÁNÍ KE SPOLEČNÝM MODLITBÁM Program Týdne modliteb za jednotu křesťanů 18. 25. ledna 2012 Vydala: Česká biskupská konference Ekumenická rada církví Praha 2011 (pro vnitřní potřebu) MODLITBY ZA JEDNOTU

Více

EVANGELIUM PODLE JANA

EVANGELIUM PODLE JANA EVANGELIUM PODLE JANA Záměrem Janova evangelia je ve čtenářích probudit víru. Jan poznal Ježíše zblízka a jeho evangelium nám toto důvěrné poznání zprostředkovává. O sobě mluví jako o učedníku, kterého

Více

11. ROČNÍK. Č Í S L O 4 2014 ISSN 1801-0059. Z RÁJE DO RÁJE 2. TESSALONICENSKÝM 2. KAPITOLA A ČAS PŘÍCHODU JEŽÍŠE KRISTA IGOR ZH. - SHUTTERSTOCK.

11. ROČNÍK. Č Í S L O 4 2014 ISSN 1801-0059. Z RÁJE DO RÁJE 2. TESSALONICENSKÝM 2. KAPITOLA A ČAS PŘÍCHODU JEŽÍŠE KRISTA IGOR ZH. - SHUTTERSTOCK. ISSN 1801-0059. 11. ROČNÍK. Č Í S L O 4 2014 DO RÁJE 2. TESSALONICENSKÝM 2. KAPITOLA A ČAS PŘÍCHODU JEŽÍŠE KRISTA IGOR ZH. - SHUTTERSTOCK.COM INSPIRACE Boží lid uslyší jasný a příjemný hlas: Pohleďte!

Více

ZJEVENÍ JEŽÍŠE KRISTA

ZJEVENÍ JEŽÍŠE KRISTA Mluvené slovo skrze Williama Branhama ZJEVENÍ JEŽÍŠE KRISTA Kázáno 4.12.1960 v Jeffersonville, Indiana, U.S.A. Mluvené Slovo je to originální semeno 1 Zjevení Ježíše Krista kázáno 4.12.1960 v Jeffersonville,

Více