25 Prorocké poslání dnes

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "25 Prorocké poslání dnes"

Transkript

1 PROROCKÉ POSLÁNÍ DNES Osobnost proroka v dějinách 1 Od přímého kontaktu s Bohem jsme odděleni, protože po pádu do hříchu lidé žijí na zemi a Bůh přebývá v nebi. Jeho přítomnost, pravdu a lásku můžeme vnímat prostřednictvím Bible. Bůh dal pisatelům Písma inspiraci a zjevení, aby zachytili do jednotlivých knih Bible, co nám Bůh chce sdělit. Dnes si budeme klást otázku: Promlouvá k nám Bůh také dnes, i když od napsání Bible uplynulo 2000 let? Má pro nás Bůh aktuální poselství? V různých částech světa používají vědci silné radioteleskopy, které zaznamenávají zvuky z vesmíru. Anténa, zesilovač a ostatní přístroje slouží k tomu, že sledují na bázi radiových vln kosmické objekty. Od počátku stvoření chtěl člověk poznat tajemství vesmíru. Co když nevíme něco, co je pro nás důležité? 2 3 Mnozí z nás, nejen vědci, doufáme, že jednoho dne zaslechneme poselství od inteligentních bytostí z jiného světa. Mnoho lidí věří v mimozemské civilizace. Domnívají, že není možné, abychom byli v celém vesmíru sami. Existuje biblická zpráva o tom, že na naši zemi je vysíláno poselství po celá tisíciletí. Jedná se o poselství od Boha, Stvořitele nebe, země i celého vesmíru. Bůh touží po jediném, navázat s námi vztah. 4 Ne vždy žili lidé odděleni od Boha. Z Bibli se dozvídáme, že na začátku byl svět dokonalý, protože vztah mezi Bohem a člověkem byl bez chyby. Harmonie, která vyplývala ze vztahu člověka s Bohem, zaručovala neporušitelnost přírody, země i vesmíru. Protože však člověk zhřešil a vztah s Bohem byl narušen, došlo k oddělení, hříchu, pádu, bolesti, nemocem, smrti Kdyby osud lidí nevzal do svých rukou Bůh, zemřeli bychom bez jakékoliv naděje. 1 Moj 3,8 Tu uslyšeli hlas Hospodina Boha procházejícího se po zahraděza denního vánku. I ukryli se člověk a jeho žena před Hospodinem Bohem uprostřed stromovív zahradě. 5 (Text: 1. Mojžíšova 3,8) Tu uslyšeli hlas Hospodina Boha procházejícího se po zahradě za denního vánku. I ukryli se člověk a jeho žena před Hospodinem Bohem uprostřed stromoví v zahradě. Tady se píše o tom, jak se zachovali první lidé, Adam a Eva, když zhřešili. Izajáš 59,2 Jsou to právě vaše nepravosti, co vás odděluje od vašeho Boha, vaše hříchy zahalily jeho tvářpřed vámi 6 Hřích odděluje člověka od Boha a narušuje vztahy mezi lidmi. Hřích narušil stvoření a následný rozvoj světa. (Text: Izajáš 59,2) Prorok Izajáš napsal: Jsou to právě vaše nepravosti, co vás odděluje od vašeho Boha, vaše hříchy zahalily jeho tvář před vámi 1

2 7 Bůh měl ale způsob, jak zůstat v kontaktu s lidmi. Vybral si lidi, kterým důvěřoval. Dal jim zažít jedinečné chvíle, kdy se s ním setkali a mohli své zkušenosti předávat dalším generacím. Např. Noe, Abraham, Mojžíš, Jozue, Samuel, David, Elijáš, Chulda, Debora, Izajáš, Jeremjáš, Daniel. Vrcholným prorokem byl samozřejmě Ježíš z Nazaretu, po kterém přicházejí další reformní osobnosti, které známe nejen z Bible. Bůh vybíral a formoval různé muže a ženy, kteří mu důvěřovali a zachovávali jeho přikázání. Často šlo o proroky a prorokyně, kteří přinášeli konkrétní a aktuální poselství. 8 V Bibli najdeme mnoho příkladů, kde se můžeme více dozvědět, jak se lidé setkávali s Bohem. První staletí si lidé předávali zkušenosti ústně, teprve asi po letech byla ústní tradice zaznamenána. Učenci opisovali staré texty celá staletí. Později se texty překládaly z hebrejštiny a aramejštiny do řečtiny, latiny a ostatních jazyků. 9 Bůh mluvil k lidem přímo, skrze Ducha svatého, prostřednictvím andělů nebo si výjimečně použil i zvířata, např. oslici. Bůh hovořil k lidem na různých rovinách, ale obsah sdělení vždycky ovlivnil příjemce a často změnil život. Proroctví jsou poselství od Boha, která jsou určená k lidem. Ta, která zapsali proroci, máme dodnes. 10 Ámos 3,7 Ovšem, Panovník Hospodin nečiní nic, aniž by zjevil své tajemství prorokům, svým služebníkům. (Text: Ámos 3,7) Ovšem, Panovník Hospodin nečiní nic, aniž by zjevil své tajemství prorokům, svým služebníkům. Jak Bůh oznamoval proroctví? 11 2 Petr 1,21 Nikdy totiž nebylo vyřčeno proroctví z lidské vůle, nýbrž z popudu Ducha svatého mluvili lidé, poslaní od Boha. (Text: 2. list Petrův 1,21) Nikdy totiž nebylo vyřčeno proroctví z lidské vůle, nýbrž z popudu Ducha svatého mluvili lidé, poslaní od Boha. Bible není sbírkou lidských názorů, učení či dojmů. Bible je neobyčejnou knihou, protože lidé byli při psaní inspirováni Bohem. 12 2

3 Juda 14 Prorokoval také o nich Henoch, sedmý od Adama: Hle, přichází Pán s desetitisíci svých svatých. (Text: Juda 14) Prorokoval také o nich Henoch, sedmý od Adama: Hle, přichází Pán s desetitisíci svých svatých. O Božích prorocích se dočteme v Bibli už před potopou, kdy žil Noe. Tehdy hovořil o příchodu Mesiáše Enoch. 13 Skutky 3,21 Bůh od věků mluvil ústy svých svatých proroků. 14 (Text: Skutky 3,21) V Bibli čteme: Bůh od věků mluvil ústy svých svatých proroků. Noe předpověděl soud nad světem 120 let před tím, než přišla potopa. Po ní se v Bibli dočteme o dalších prorocích. Byli to učitelé spravedlnosti, morální a duchovní vůdci v době, ve které žili. Jejich prorocký vliv má přesah do současnosti. Bůh mluvil k prorokům skrze sny, vidění nebo na základě zvláštního oslovení. Bůh nejednal přímo s lidmi, ale skrze Božího Ducha, který se člověka zmocnil Moj 12,6 Bude-li mezi vámi prorok, já Hospodin se mu dám poznat ve vidění, mluvit s ním budu ve snu. 16 (Text: 4. Mojžíšova 12,6) Hospodin řekl: Bude-li mezi vámi prorok, já Hospodin se mu dám poznat ve vidění, mluvit s ním budu ve snu. Někdy dostali proroci pokyn, aby mluvili ve jménu Boha. Někdy měli jen obdržené poselství zapsat pro další generace. Proroci, kteří znali Zákon (5 knih Mojžíšových) a proroctví, z nich často vycházeli a také na ně navazovali. puzeni jeho Duchem 17 Proroci byli během psaní knih Starého zákona puzeni Duchem. Bůh si používal proroků, aby svůj lid vedl, napomínal, utěšoval, varoval nebo povzbuzoval. Mnoho z těchto slov je stále aktuálních i pro nás. Ale abychom jim správně porozuměli, je třeba vedení Ducha svatého. 18 Autory Nového zákona jsou Matouš, Marek, Lukáš, Jan, Pavel, Jakub, Petr a Juda. Také oni byli součástí Božího plánu a měli dar proroctví. Bůh ale mluvil i k dalším lidem, jako např. Simon, Agabus, Barnabáš, Anna a Filipovy čtyři dcery, které byly prorokyně. Bůh si použil tyto osoby pro růst rané křesťanské církve. Největším vzorem a pilířem církve je sám Ježíš Kristus. On je vtělením živého Boha. 3

4 Efeským 4,8 Vystoupil vzhůru, zajal nepřátele, dal dary lidem. (Text: Efezským 4,8) Vystoupil vzhůru, zajal nepřátele, dal dary lidem. O jaké dary se jednalo? A jak se dnes projevují? 19 Efeským 4,11-12 jedny povolal za apoštoly, jiné za proroky, jiné za zvěstovatele evangelia, jiné za pastýře a učitele, aby své vyvolené dokonale připravil k dílu služby k budování Kristova těla. 20 (Text: Efezským 4,11-14) Bible říká: Jedny povolal za apoštoly, jiné za proroky, jiné za zvěstovatele evangelia, jiné za pastýře a učitele. Proč se Ježíš rozhodl dát církvi takové schopnosti? Ve 12. verši se dočteme, že důvodem, proč Bůh dal církvi dary, je: aby své vyvolené dokonale připravil k dílu služby, k budování Kristova těla. Efeským 4, 13 Až bychom všichni dosáhli jednoty víry a poznání Syna Božího, a tak dorostli zralého lidství, měřeno mírou Kristovy plnosti. 21 Jak dlouho mají dary zůstávat v církvi? (Text: Efezským 4,11-14) Až bychom všichni dosáhli jednoty víry a poznání Syna Božího, a tak dorostli zralého lidství, měřeno mírou Kristovy plnosti. Verš 13. Tyto dary dávají církvi stabilitu, poučení a sílu. Efeským 4,14 Pak už nebudeme nedospělí, nebudeme zmítáni a unášeni závanem kdejakého učení lidskou falší, chytráctvím a lstivým sváděním k bludu. 22 Pak už nebudeme nedospělí, nebudeme zmítáni a unášeni závanem kdejakého učení lidskou falší, chytráctvím a lstivým sváděním k bludu. Verš 14. Vidíte? Apoštol Pavel nám sděluje, že prorocké slovo je především pro udržení správného směru, kterým se bude církev ubírat. 1 Kor 12,28 A v církvi ustanovil Bůh jedny za apoštoly, druhé za proroky, 23 Všimněme si, na jakém místě je uveden dar proroctví v seznamu duchovních darů, v Pavlově dopise. (Text: 1. list Korintským 12,28) A v církvi ustanovil Bůh jedny za apoštoly, druhé za proroky,... Apoštolové Proroci Učitelé Zázraky - Uzdravení - Pomoc - Řízení - Řeč 24 Dar proroctví je umístěn na druhém místě za darem apoštolství. Dar proroctví je důležitý, aby církvi umožnil porozumět jednání Boha v každé době. Proroctví nám dá porozumět světu a potřebám společnosti, ve které žijeme a pracujeme. Pavel přirovnával dary Ducha k různým částem lidského těla. Oči, nos, uši, ústa, krk, ruce, nohy a další části těla jsou nezbytné k tomu, aby tělo správně fungovalo. Stejné je to s církví jako s tělem Kristovým. Bez duchovního zraku je církev slepá! Nedostatek a nepřipravenost Božích služebníků má negativní dopad na celou společnost. 4

5 Přísloví 29,18 Není-li žádného vidění, lid pustne, ale blaze tomu, kdo zachovává Zákon. (Text: Přísloví 29,18) Není-li žádného vidění, lid pustne, ale blaze tomu, kdo zachovává Zákon. Zajímá nás otázka, co se stalo s darem proroctví, když se Ježíš vrátil do nebe? Neuplynulo mnoho generací a církev se dostala na scestí. Udělala mnoho kompromisů s pohanským způsobem myšlení a jednání. Tak ztratila svou čistotu a věrnost vůči Bohu a jeho přikázání. Např. Jeremjáš zaznamenal, co se stalo, když Izrael neposlouchal proroky: (Text: Pláč Jeremijášův 2,9) Zákona není; ani její proroci nemívají vidění od Hospodina. Bezzákonnost neumožňuje prorocké vidění, lidé přestávají vidět zřetelně Boha, neznají Jeho poselství a dělají si, co chtějí. Pokud se nad tímto stavem zamyslíme, můžeme porozumět současné situaci společnosti. 27 Během doby církevního úpadku, během doby temna, byly Bible uschované v klášterech. Byl k dispozici pouze překlad v latině a kromě učenců a kněží, ji lidé nerozuměli. Teprve překlady Bible do nejrůznějších jazyků umožnily lidem poznat Boha. Křesťané se navzdory nelibosti kněží a pronásledování rozhodli misijně pracovat a předávat učení Bible i dalším lidem. Zvěstovali evangelium ještě před počátkem reformace. Mistr Jan Hus začal kázat česky, v Německu přeložil Bibli do němčiny Martin Luther. Zpřístupnění Bible pro všechny způsobilo velké duchovní obnovení církve a důsledkem byly také společenské změny. 28 Lidé začali pilně a podrobně studovat Bibli a znovu objevovali tajemství, která byla skryta po celá staletí. Biblické pravdy o Bohu, člověku, i o církvi, prolomily zatuchlý, církevní systém plný pověr, chybných výkladů a prázdného náboženství. 29 5

6 Při obnově církve vznikala nová duchovní hnutí, např. husité, čeští bratři, metodisté, luteráni, kalvinisté, baptisté, presbyteriáni a další. Ti všichni zkoumali Bibli a modlili se za porozumění. Uváděli do praktického života biblické pravdy a principy, které nově objevovali Křesťané odhalili apoštolskou roli Ježíše Krista, význam jeho oběti, autoritu Božího Slova, význam milosti, modlitby, pravdu Desatera Nově objevili čtvrté přikázání o dni odpočinku, které nám připomíná odpočinek Hospodina po stvoření země. Křesťané četli knihu Zjevení a dozvěděli se o tom, jak má vypadat církev a jaký má úkol na konci dějin. Zjevení 14,12 Zde se ukáže vytrvalost svatých, kteří zachovávají Boží přikázání a věrnost Ježíši. (Text: Zjevení 14,12) Zde se ukáže vytrvalost svatých, kteří zachovávají Boží přikázání a věrnost Ježíši. Úkolem církve je co nejvěrněji připomínat Ježíše Krista a dodržovat učení Bible. 32 Pravda o Bohu je jedním ze základních východisek, abychom porozuměli tomu, co se bude dít nejen v budoucnosti, ale také v současnosti. SOBOTA A jakou roli zde mají prorocké dary? Potvrzuje Bůh v posledních desetiletích v křesťanských církvích nové hledání pravdy? Existuje nějaké speciální poselství pro tuto dobu? Chce k nám Bůh znovu promlouvat, povzbuzovat nás a ukázat nám směr? Jak se dozvíme, že i dnes rozumíme Bibli správně? Joel 3,1.4 Vaši synové i vaše dcery budou prorokovat, vaši starci budou mít sny, vaši jinoši budou mít prorocká vidění dříve než přijde den Hospodinův, veliký a hrozný. 35 (Text: Joel 3,1.4) Vaši synové i vaše dcery budou prorokovat, vaši starci budou mít sny, vaši jinoši budou mít prorocká vidění dříve než přijde den Hospodinův, veliký a hrozný. Označení dne nemůže být nic jiného nez druhý příchod Ježíše Krista. kterým dojde k poslednímu soudu. 6

7 Zjevení 19,10 Kdo vydává svědectví Ježíšovo, má ducha proroctví. 36 Objasněme si také biblickou zmínku o proroctví: (Text: Zjevení 19,10) Čteme, že ten kdo vydává svědectví Ježíšovo, má ducha proroctví. Jinými slovy, Ježíšovo svědectví a svědectvím o Ježíši je prorockým darem. Je to duchovní schopnost, jak Ježíšovo evangelium aktualizovat. Kniha Zjevení předpokládá, že církev je místem, kde se můžeme setkat s Bohem. Poslání Kristovy církve má být Božím prostředkem komunikace a požehnání pro celý svět. Stejně pozitivní je také zpráva o konečném soudu nad zlem označeném jako Babylón: Zjevení 18,20 Raduj se nebe a svatí, apoštolové i proroci, protože Bůh vynesl nad tím městem rozsudek, jaký ono vyneslo nad vámi. (Text: Zjevení 18,20) Raduj se nebe a svatí, apoštolové i proroci, protože Bůh vynesl nad tím městem rozsudek, jaký ono vyneslo nad vámi. 37 Jak poznáme pravého proroka? Jaký je však rozdíl mezi Božím prorokem a falešným prorokem? V celé historii církve existovali falešní i praví proroci. Falešných proroků se ovšem nemusíme obávat, pokud umíme rozpoznat pravé proroky. 38 Pravý prorok v souladu s Božím slovem Bible popisuje konkrétní znaky, podle kterých poznáme pravého proroka: (Text: Izajáš 8,20) K zákonu a svědectví 39 Především: Poselství, slova či proroctví pravého proroka nebudou odporovat Bibli. Pravý prorok v souladu s Božím slovem předpovědi se naplní Předpovědi pravého proroka se naplní, pokud jsou pravdivé! (Pozor, jsou ovšem i podmíněná proroctví) 40 Jeremjáš 28,9 Prorok, který prorokoval o pokoji, byl uznán za proroka, kterého opravdu poslal Hospodin, až když došlo na slovo toho proroka. 41 (Text: Jeremijáš 28,9) Prorok, který prorokoval o pokoji, byl uznán za proroka, kterého opravdu poslal Hospodin, až když došlo na slovo toho proroka. 7

8 Pravý prorok v souladu s Božím slovem předpovědi se naplní vzdělává církve Poselství, slova či proroctví pravého proroka budují a vzdělávají církev Kor 14,3.4 Ten však, kdo má prorocký dar, mluví k lidem pro jejich duchovní užitek, napomenutí i povzbuzení ale kdo mluví prorocky, mluví k užitku církve. (Text: 1. Korintským 14,3.4) Ten však, kdo má prorocký dar, mluví k lidem pro jejich duchovní užitek, napomenutí i povzbuzení ale kdo mluví prorocky, mluví k užitku církve. 43 Pravý prorok v souladu s Božím slovem předpovědi se naplní vzdělává církve vyvyšuje Krista jako Božího Syna Proroctví pravého proroka oslaví Ježíše Krista jako Božího Syna a Spasitele. Tato základní kritéria pro rozlišení pravého a falešného proroctví jsou důležitá. Proč? Protože žijeme nejen pod vlivem Božího Ducha, ale i pod vlivem satana Jan 4,1 Milovaní, nevěřte každému vnuknutí, nýbrž zkoumejte duchy, zda jsou z Boha; neboť mnoho falešných proroků vyšlo do světa. 45 (Text: 1. Jan 4,1) Milovaní, nevěřte každému vnuknutí, nýbrž zkoumejte duchy, zda jsou z Boha; neboť mnoho falešných proroků vyšlo do světa. Pravý prorok se pozná podle způsobu života a výsledků proroctví. To vše jsou biblická kritéria pravého proroka. Pravý prorok v souladu s Božím slovem předpovědi se naplní vzdělává církve vyvyšuje Krista jako Božího Syna nese dobré ovoce 46 (Text: Matouš 7,16.18) Po jejich ovoci je poznáte Dobrý strom nemůže nést špatné ovoce a špatný strom nemůže nést dobré ovoce. Ne každý, kdo o sobě říká, že je pravý prorok, jím musí být. Stále musíme umět rozlišovat pravdu od zdání pravdy. 47 Budu vám vyprávět příběh o duchovním probuzení v Severní Americe na začátku 19. století. Obyvatelé, kteří přicestovali z Evropy, hledali svobodnou zemi, aby mohli žít podle víry. Pilně studovali Bibli a hledali Boží vůli. Zvláštní pozornost věnovali proroctvím z knihy Daniele a Zjevení, protože řešili otázku budoucnosti a setkali se s poselstvím o návratu Krista jako vrcholu života církve. 8

9 48 Připomenu tzv. milleristické hnutí, které se pod vedením Wiliama Millera ve 30. letech 19. století zabývalo studiem Danielových proroctví o příchodu Ježíše Krista. Někteří millerité dospěli k závěru, že 22. října 1844 dojde k naplnění prorockého období, které je popsáno v 8. a 9. kapitole Daniela. Mysleli si, že dojde ke konci dějin a že se vrátí Ježíš Kristus na zem. Ale když nastal 22. říjen, tak se nic nestalo. Přesto je téma aktuální dodnes! 49 Pro skupiny věřících to bylo velké zklamání. Jejich výklady způsobily výsměch a zlehčování Bible. Dovedete si takovou situaci představit? Léta něčemu věříte, kážete o tom, víru dokládáte biblickými texty, připravujete se na setkání s Ježíšem Nakonec se ale předpověď nenaplní! Reakcí bylo odpadnutí od Boha, někdy zavržení křesťanství. Jen pár jedinců přestalo obviňovat Boha a připustilo, že se chyba stala jinde. Začali se modlit a znovu studovali Bibli. 50 Správné porozumění, kde se stala chyba, přišlo po modlitbách a při poctivém studiu Bible. Skupina objevila, že jejich pochopení o období bylo správné, ale chybně očekávali druhý příchod Ježíše Krista. Chybně se domnívali, že tzv. očištění svatyně, které je zmíněno v knize Daniele 8,14 znamená očištění země. Chápali to jako Boží soud. Ale jde o očištění svatyně v nebi. V Bibli je obrazně popsáno očištění Božího jména. Millerité to spojili s koncem světa. 51 Příběh ukázal, co může způsobit neporozumění Bibli. Každé zklamání a neporozumění ve vztahu s lidmi se musíme naučit řešit s Bohem. Nejlepší cestou je modlitba s dalšími křesťany a studium Bible. Stejnou cestou se vydali i první adventisté. Teprve potom se znovu objevilo prorocké poselství. Bůh vyvolil 17ti-letou dívku, Ellen Harmonovou. Vidění o Božím díle dostala brzy po velkém zklamání, které se odehrálo v prosinci Viděla církev, která putovala za zářícím světlem po cestě do nebe. Ellenino vidění bylo povzbuzením a potvrzením pro věřící, že jejich cesta má smysl Po období zklamání to bylo důležité. Prorocká služba přinesla mezi věřící novou naději. V druhé polovině 19. století se mnoho skupin křesťanů zabývalo příchodem Krista. Některé skupiny zanikly, jiné se ubíraly nebiblickou cestou. Z malé skupiny křesťanů, kteří věří v druhý příchod Ježíše Krista, se stalo celosvětově známé hnutí adventistů sedmého dne. 9

10 54 Služba Ellen Harmonové byla pro mladé hnutí velkou inspirací. Ellen se později vdala. Pod jménem Ellen Gould Whiteová se stala užitečnou nejen pro církev, ale i pro společnost v mnoha oblastech, např. v porozumění Bible, ve zdravotnictví, psychologii, pedagogice, vzdělávání a systému školství (od základních škol po univerzity), v organizaci nového hnutí Více než 70 let kázala, psala, učila a radila na základě Božího zjevení. Podle Ellen bylo jejím největším posláním vést muže a ženy k většímu světlu, k Bohu a jeho Slovu. Tím se lišila od jiných proroků ve své době. Vybraná poselství Ellen G. White sv 1, str. 18 Přilněte ke svébibli tak, jak je napsanáa skončete se svou kritikou ohlednějejíplatnosti. Poslouchejte Slovo, a nikdo nebudete ztraceni. Přilněte ke své Bibli tak, jak je napsaná a skončete se svou kritikou ohledně její platnosti. Poslouchejte Slovo, a nikdo nebudete ztraceni. (Vybraná poselství, sv. 1, s. 18) 55 Žádná autorka nikdy nenapsala tolik publikací o víře jako Ellen G. Whiteová. Psala knihy, brožury, články, letáky a osobní dopisy. Rady, které přijala od Boha, předávala během svého života jedincům i církvi. Její služba byla jedinečná Její spisy zahrnují rady, které se týkají úspěšného života křesťana, modlitebního života, víry, organizace církve, způsobu křesťanského života, zdraví, stravy, prenatální péče, nebezpečí alkoholu, role manželství a rodiny, významu dětské výchovy, vzdělání Mnoho z jejích spisů je starých více než 100 let, přesto její slova potvrzují současné moderní objevy vědy. Citovali ji profesoři, lékaři, novináři a další renomovaní odborníci. Proroctví ve spisech Ellen G. Whiteové přinesla nový vhled do mnoha oblastí. Ellen s nimi ale přišla dřív a na jejich vědecká potvrzení si musela církev počkat 100 let. Přírodní strava a zemědělství May, 1958 Dr. Clive M. McCay Spisy EllenG. Whiteovéjsou aktuální, protože poskytujípokyny týkajícíse stravy, které zahrnují celé tělo. Profesor v oblasti výživy na Cornellově universitě Dr. Clive M. Macay řekl: Spisy Ellen G. Whiteové jsou aktuální, protože obsahují pokyny týkající se stravy a jejího vlivu na celé tělo. Natural Food and Farming, May,

11 Život naplněný pokojem p. 313 Ellen G. White Lidéstále jí maso, kteréje plné baktérií tuberkulózy a rakoviny Proto se šířítuberkulóza, rakovina a jinésmrtelnénemoci. Ellen G. Whiteová psala v roce 1905 o tehdejších potravinách a některých příčinách rakoviny: Lidé stále jí maso, které je plné virů tuberkulózy a rakoviny Proto se šíří tuberkulóza, rakovina a jiné smrtelné nemoci. The Ministry of Healing, p Viry jsou aktivujícími faktory rakoviny 60 V časopise Newsweek se o 93 let později objevil článek s názvem: Viry jsou aktivujícími faktory rakoviny. Dr. Wendell Stanley, virolog na Kalifornské univerzitě a nositel Nobelovy ceny potvrdil, že viry způsobují většinu všech druhů rakoviny člověka. Newsweek, 18. června V roce 1902 Ellen Whiteová např. varovala, že na San Francisco a Oakland přijde Boží pohroma, protože se z nich stává něco jako Sodoma a Gomora. Manuscript 1902, str. 114 V roce 1902 Ellen G. Whiteová varovala, že na San Francisco a Oakland přijde Boží pohroma kvůli hříchům. Lidé ve městech se chovali stejně jako v Sodomě a Gomoře. (Manuscript 1902, s. 114.) 61 Proroctví se naplnilo 18. dubna, Toho dne bylo v San Franciscu v 5 hodin a 12 minut velké zemětřesení. Takových příkladů je mnoho. 62 Kdo byla Ellen G. White? Slova Ellen G. Whiteové i její potvrzení byla udivující, když zvážíme všechny překážky a handicapy, kterým musela celý svůj život čelit. Kdo byla Ellen G. Whiteová? Odpověď na naši otázku nás zavede do 26. listopadu Ellen pocházela z osmi dětí a naraodila se z dvojčat. Když jí bylo devět let, měla nehodu, nemohla běhat a hrát si se svými sourozenci. Nechodila ani do školy. Než se úplně uzdravila, stala se z Ellen dychtivá studentka Bible. Navštěvovala bohoslužby a setkání s křesťany. 11

12 65 Po setkání s metodisty v Buxtonu ve státě Main, se nechala pokřtít. V Boha uvěřila i celá její rodina a stali se členy metodistického sboru. Ellen se pak v Portlandu, ve státě Main, setkala s Williamem Millerem. Celá rodina se přidala k milleritům, vlastně k adventistům. Přijali poselství o blízkém příchodu Ježíše Krista, o adventu. Také rodina Ellen G. Whiteové prožila velké zklamání 22. října Sama tehdy plakala, modlila se a studovala Bibli, aby našla odpověď stejně jako další věřící. Bylo jí 17 let, právě zápasila s tuberkulózou a se srdeční nemocí. Pak Bůh povolal Ellen jako svou služebnici dopis Ellen G. White 1847 Potéco jsem měla vidění, Bůh mi dal světlo. Vybídl mně, abych ho předala dál... ale já jsem se stáhla. Byla jsem mladá a domnívala se, že to ode mněnepřijmou. 67 Ellen popisuje Boží povolání za prorokyni takto: Poté co jsem měla vidění, Bůh mi dal světlo. Vybídl mně, abych ho předala dál ale já jsem se stáhla. Byla jsem mladá a domnívala se, že to ode mě nepřijmou. Ellen G. White, Manuscript 3, Ačkoliv se necítila být vhodným člověkem pro takový úkol a fyzicky nebyla schopná nést zodpovědnost, přijala poslání od Boha ve víře. Nakonec to bylo poslání pro celý život. Ellen a její manžel James White předávali společně světlo, které jim Bůh dal. Svou obětavostí pomohli jedincům, církvi a společnosti. 68 Ve svých spisech psala o vítězstvích i starostech. Je velmi cenné si je přečíst. V průběhu svého života byla Ellen G. Whiteová oddanou křesťankou, neúnavnou Boží služebnicí a zbožnou matkou. Manžel, rodina a tisíce lidí na celém světě ji milovali. 69 Přestože její manžel zemřel, pracovala dalších 34 let. V pozdějším věku napsala ty nejlepší Bohem inspirované spisy. Sloužila i v mnoha dalších zemích

13 Život a práce Ellen G. Whiteové skončily 16. července 1915, bylo jí 87 let. Byla pohřbena po boku svého manžela na Oak Hill hřbitově v Battle Creeku v Michiganu. 71 Neprojevila žádnou duchovnípýchu ani jínešlo jen o zisk. Žila a pracovala jako obdivuhodnáprorokyně, nejobdivuhodnějšíz zamerického dědictví. The New York Independent 23. srpna, Několik týdnů po její smrti se objevil novinový článek s tímto obsahem: Neprojevila žádnou duchovní pýchu, ani jí nešlo o zisk. Žila a pracovala jako obdivuhodná prorokyně, nejobdivuhodnější z amerického dědictví. The New York Independent, 23. srpna Ellen sice odešla, ale mnoho rad, pokynů, napomenutí a povzbuzení nás provázejí prostřednictvím jejich knih dodnes Její odkazem světu byla láska od Boha, který chce být stále v kontaktu se svými dětmi, dokud nepřijde. Už jste četli některou z jejich knih? Jak na vás zapůsobily? Znovu si přečtěte duchovní poselství od Boha pro tuto dobu. Určitě objevíte i další knihy, které potvrzují její proroctví. Bůh nemlčí. I v dnešní době k nám promlouvá. A když budeme naslouchat, uslyšíme jeho hlas! 75 Už jste četli některé její spisy? Jak na Vás působily? Znáte někoho, komu pomohly najít Boha a sebe? Nechcete se připojit k těm, kdo zachovávají Boží přikázání a mají svědectví Ježíše? Nechcete se připojit k Božímu lidu poslední doby? Přemýšlejte o tomto závazku pečlivě. Mohlo by to být nejdůležitější rozhodnutí ve vašem životě. Modleme se 13

Základní principy křesťanství

Základní principy křesťanství STUDIJNÍ PRACOVNÍ SEŠIT PRO UČITELE A STUDENTY Základní principy křesťanství ZÁKLADNÍ BIBLICKÉ NAUKY (I) autor ROBERT HARKRIDER MLUVÍ, KDE MLUVÍ BIBLE A MLČÍ, KDE MLČÍ BIBLE TÉMA BIBLE OBECNÉ INFORMACE

Více

Biblická škola CBH Studium při pobočce BTS. Základy křesťanské víry. Praktické vzdělávání. Blokové studium a Workshopy. Odborné vzdělávání

Biblická škola CBH Studium při pobočce BTS. Základy křesťanské víry. Praktické vzdělávání. Blokové studium a Workshopy. Odborné vzdělávání Základy křesťanské víry Modul I. (vyučování před křtem / 12. lekcí) Modul II. (vyučování pro členy / 12. lekcí) Modul III. (vyučování pro vedoucí / 12. lekcí) Biblická škola CBH Studium při pobočce BTS

Více

PRŮVODCE STUDIEM BIBLE

PRŮVODCE STUDIEM BIBLE Záchrana pro každého 3/2010 PRŮVODCE STUDIEM BIBLE Myslete na sbírku 13. soboty V tomto čtvrtletí jsou finanční dary 13. soboty určeny pro Transevropskou divizi (TED) se sídlem v Hertfordshire (Velká Británie).

Více

ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE. Strašnice Středa 3.dubna 2013

ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE. Strašnice Středa 3.dubna 2013 ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE Strašnice Středa 3.dubna 2013 Univerzální vlastnosti lidstva VE VŠECH KULTURÁCH V KAŽDÉM ČLOVĚKU Touha po životě Obava z budoucna Strach ze smrti Tajemno co je po smrti? Je nějaká

Více

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Slavnost Narození Páně 25. prosince (vigilie, v den slavnosti) V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jednorozeného Syna, abychom měli život skrze něho. S touto vírou se modleme

Více

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Název: KŘESŤANSTVÍ Autor: Horáková Ladislava Předmět: Dějepis Třída: 6.ročník Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Ověření: 10.5. a 16.5.2012 v 6.A a 6.B Metodické poznámky: prezentace je určena pro 6. ročník

Více

KONFERENCE Poznámky pro účastníky

KONFERENCE Poznámky pro účastníky PROZKOUMEJTE velké životní otázky KONFERENCE pro účastníky Brno, Česká republika 13. 14. ledna 2012 SETKÁNÍ 1 Vize pro službu mladým lidem SETKÁNÍ 2 Co je Alfa pro mládež? Kurz Alfa pro mládež představuje

Více

Zjevení - úvod. Úvod ke knize Zjevení Janovo. Jaký je účel knihy Zjevení? Srpen 2011

Zjevení - úvod. Úvod ke knize Zjevení Janovo. Jaký je účel knihy Zjevení? Srpen 2011 Zjevení - úvod Srpen 2011 Úvod ke knize Zjevení Janovo Kniha Zjevení výrazně ovlivnila křesťanské dějiny. Zejména v dobách krizí. V průběhu dějin vybízela a i dnes vybízí k čistotě víry, hledání Božího

Více

OBSAH MODLITEB. I. Krátké modlitby. 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících.

OBSAH MODLITEB. I. Krátké modlitby. 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících. OBSAH MODLITEB I. Krátké modlitby 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících. 4. Modlitba pro nevěřící při Varování I. 5. Modlitba pro nevěřící při Varování

Více

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká:

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Primice P. Jakuba Vavrečky 12. července 2014 5 EUCHARISTICKÁ MODLITBA Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Děkujeme ti, svatý Otče, a vyznáváme, že jsi veliký a žes všechna svá díla učinil v moudrosti

Více

Ženy v korintském sboru

Ženy v korintském sboru Ženy v korintském sboru 1. Ježíši krásný, panovníku jasný, Boží i lidský synu, tebe milovat a oslavovat žádám každou hodinu. 2. Krásné jsou kraje, pole, luhy, háje, zavítá-li jarní čas: nad vše vezdejší

Více

02/2014. Slovo víry. A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8

02/2014. Slovo víry. A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8 02/2014 Slovo víry A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8 Právě máte v rukou další číslo netradičního, slovem, duchem a mocí nabitého, internetového časopisu, na jehož tvorbě se můžete podílet

Více

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ (pro soukromou pobožnost) 1.den Modleme se za celé lidstvo Nejmilosrdnější Ježíši, jehož vlastností je slitování a odpuštění, nehleď na naše hříchy, ale na důvěru, kterou

Více

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE KRISTŮV RŮŽENEC 1 UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE Bůh každého z nás volá a vede. Každý na toto volání odpovídá podle rozhodnutí svého srdce v osobním projevu své modlitby. Křesťanství zná tři výrazové

Více

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU Autor: Mgr. Lukáš Boček Datum: 30.9.2012 Ročník: kvinta Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Tematický okruh: Literární komunikace

Více

MONOTEISTICKÁ NÁBOŽENSTVÍ

MONOTEISTICKÁ NÁBOŽENSTVÍ Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 MONOTEISTICKÁ

Více

Začátek lidského smutku

Začátek lidského smutku Bible pro děti představuje Začátek lidského smutku Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Byron Unger; Lazarus Upravili: M. Maillot; Tammy S. Přeložila: Martina Penner Vydala: Bible for Children www.m1914.org

Více

Epištola Židům. část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3)

Epištola Židům. část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3) Epištola Židům část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3) Podklady: Nedělní kázání: 19. 07. 2015 Téma: Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš. Použit: Český studijní překlad Bible Sloužil:

Více

CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA

CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA úvodní stránka strana - 1 - CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA NĚKTERÁ PROROCTVÍ A NĚKTERÉ OBRAZY se zdůrazněním toho: kým je co pro nás vykonal a co z toho pro nás vyplývá použit... ekumenický a kralický

Více

Slovo Boží přišlo k prorokovi Williamu Marrionu Branhamovi. Ježíš Kristus je Bůh

Slovo Boží přišlo k prorokovi Williamu Marrionu Branhamovi. Ježíš Kristus je Bůh Slovo Boží přišlo k prorokovi Williamu Marrionu Branhamovi Ježíš Kristus je Bůh Slovo Boží přišlo k prorokovi Williamu Marrionu Branhamovi Ježíš Kristus je Bůh No, a to je to zjevení Ježíš Kristus je Bůh.

Více

B12. poznejbibli. Narodil se Syn. biblické příběhy pro mladé

B12. poznejbibli. Narodil se Syn. biblické příběhy pro mladé Vyplň následující údaje Věk: datum narození: Jméno: Adresa: e-mail: poznejbibli biblické příběhy pro mladé Vedoucí skupiny: 1. studie Vánoční zázrak Narodil se Syn další doporučená čtení: izaiáš 7,14 a

Více

Velikonoční 7-mi denní modlitební stráž

Velikonoční 7-mi denní modlitební stráž Velikonoční 7-mi denní modlitební stráž Zveme vás, abyste se připojili k 7-mi denní nepřetržité modlitební stráži v modlitební místnosti. Stráž bude probíhat od pátku 27.3. 18:00 hod. do pátku 3.4. 18:00

Více

Bible z řeckého výrazu /τὰ βιβλíα -ta biblia/ neboli knihy,svitky. Papýrusové svitky se vyráběly ve starověkém fénickém městě. zvaném Byblos,které se

Bible z řeckého výrazu /τὰ βιβλíα -ta biblia/ neboli knihy,svitky. Papýrusové svitky se vyráběly ve starověkém fénickém městě. zvaném Byblos,které se BIBLE Bible z řeckého výrazu /τὰ βιβλíα -ta biblia/ neboli knihy,svitky. Papýrusové svitky se vyráběly ve starověkém fénickém městě. zvaném Byblos,které se na tuto výrobu specializovalo. Další označení

Více

DUCHOVNÍ OCHRANA DĚTÍ Jan a Ráchel Bícovi

DUCHOVNÍ OCHRANA DĚTÍ Jan a Ráchel Bícovi DUCHOVNÍ OCHRANA DĚTÍ Jan a Ráchel Bícovi Proč je vlastně důležité zabývat se tím, co naše děti čtou, na co se dívají v televizi, s jakými hračkami si hrají? Není lepší nechat je, aby se o těchto věcech

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632

Více

Knihy. PS056 Bible pro děti kolektiv autorů. Bible svatá podle vydání Kralického z roku 1613. PS029 Bible v českých zemích Merell, Jan

Knihy. PS056 Bible pro děti kolektiv autorů. Bible svatá podle vydání Kralického z roku 1613. PS029 Bible v českých zemích Merell, Jan Stránka 1 z 6 Knihy Seznam knih žánru Písma svatá (150) Novinka!!! Číslo Rezerva Název Autor PS103 Bible dnes a pro nás - Nový zákon Ravik, Slavomír PS102 Bible dnes a pro nás Starý zákon Ravik, Slavomír

Více

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI.

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Apoštol Ježíše Krista: promluvy o svatém Pavlovi. V Kostelním Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2009. 139 s. Jazyk originálu: Benedetto XVI, In cammino sotto la guida

Více

Učení o smíření Církevní dogmatiky Karla Bartha. Úvodní teze paragrafů. 1 IV/1 (1953)

Učení o smíření Církevní dogmatiky Karla Bartha. Úvodní teze paragrafů. 1 IV/1 (1953) Učení o smíření Církevní dogmatiky Karla Bartha. Úvodní teze paragrafů. 1 Barth, Karl. Kirchliche Dogmatik IV/1-3, Zollikon-Zürich, 1953-1959. IV/1 (1953) 13. kapitola: předmět a problémy učení o smíření

Více

Klasické náměty ve výtvarném umění

Klasické náměty ve výtvarném umění Narození Ježíše Krista VV-1 Náměty DUM č. 3 tercie osmiletého studia Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Gymnázium Sušice - Brána vzdělávání II Mgr. B. Skrbková Gymnázium Sušice Narození Ježíše

Více

Křesťanství. Dan Hammer 397876

Křesťanství. Dan Hammer 397876 Křesťanství Dan Hammer 397876 Andrea Kristinová 397719 Martina Veselá 386134 Základní údaje křesťanství je nejrozšířenější náboženský směr, v současnosti 1 200 milionů vyznavačů slovo křesťanství pochází

Více

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI PROČ A JAK SE MODLIT KŘÍŽOVOU CESTU? (zpracováno podle Vojtěcha Kodeta) MÁME JISTOTU, ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI Již dva tisíce let nás posiluje jistota víry, že na život nejsme sami. Těsně před svým návratem

Více

Téma: NERVY V KÝBLU. Téma: JE TO NA TOBĚ (UMÍME SE ROZHODOVAT?) Téma: JE TŘEBA BÝT IN? (aneb CO SE SVÝM VZHLEDEM?)

Téma: NERVY V KÝBLU. Téma: JE TO NA TOBĚ (UMÍME SE ROZHODOVAT?) Téma: JE TŘEBA BÝT IN? (aneb CO SE SVÝM VZHLEDEM?) Téma: NERVY V KÝBLU úvaha na biblický text Filipským 4, 6-7 Jak mi Bůh dal sílu překonat těžkou situaci (strach)? Proč prožíváme strach (úzkost) a jak s tím bojovat? Izaiáš 43, 1-2 1) Strach a obavy jsou

Více

Duch svatý Křest Duchem svatým versus naplnění Duchem Kdy proběhl křest Duchem/v Duchu? Co tento křest znamená? Naplnění Duchem svatým

Duch svatý Křest Duchem svatým versus naplnění Duchem Kdy proběhl křest Duchem/v Duchu? Co tento křest znamená? Naplnění Duchem svatým Duch svatý Křest Duchem svatým versus naplnění Duchem Velmi často diskutovanou otázkou (zejména při styku s charismatickými křesťany) je otázka křtu Duchem svatým. Už jsi byl pokřtěn Duchem svatým? Křest

Více

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU Autor: Mgr. Lukáš Boček Datum: 27.1.2013 Ročník: kvinta Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Tematický okruh: Literární komunikace

Více

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30.

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30. Markéta 8/2007 Občasník římskokatolické farnosti u kostela sv. Markéty ve Zhoři www.farnost-zhor.unas.cz mobil: 776 887 907 nebo 775 348 346 tel. (fara u sv. Jakuba v Jihlavě): 567 303 142 e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz

Více

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 LABEM BIBLICKÉ SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ ÚSTÍ NAD NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 Spasní na poslední chvíli 32 Spolu s ním byli vedeni na smrt ještě dva zločinci. 33 Když přišli na místo, které

Více

Je někdo z vás nemocen?

Je někdo z vás nemocen? Štěpán Rucki Je někdo z vás nemocen? Křesťanský pohled na zdraví, nemoc a uzdravení Co je to plné zdraví? Je nemoc následkem hříchu? Má nemoc a utrpení smysl? Uzdravení Boží mocí Zázračná uzdravení dnes?

Více

1.STAROVĚKÁ LITERATURA. A)Nejstarší písemné památky

1.STAROVĚKÁ LITERATURA. A)Nejstarší písemné památky 1.STAROVĚKÁ LITERATURA A)Nejstarší písemné památky LITERATURA PŘEDNÍHO VÝCHODU ve 4. tisíciletí př. Kr. (před Kristem) se v Mezopotámii objevuje písmo a s ním i psaná literatura (v povodí velkých řek Eufratu,

Více

neposlušnost porušenost Smrt (Satan) vládne od Adama i nad těmi, kdo hřeší jiným způsobem než Adam. (Řím. 5,14)

neposlušnost porušenost Smrt (Satan) vládne od Adama i nad těmi, kdo hřeší jiným způsobem než Adam. (Řím. 5,14) 3 PLÁN ZÁCHRANY 1 EVANGELIUM V předcházejícím oddíle jsem se pokusil vysvětlit dvojí povahu hříchu, neposlušnost a porušenost. Vysvětlil jsem, že Bůh stvořil člověka obdařeného svobodnou vůlí, která umožnila

Více

KONSTANTIN A METODĚJ

KONSTANTIN A METODĚJ VY_32_INOVACE_05_Konstantin a Metoděj KONSTANTIN A METODĚJ Použité zdroje : PhDr. Harna Josef, CSc. a kolektiv: Vlastivěda Obrazy ze starších českých dějin, Alter 1996 http://www.filaso.cz/katalog-znamky/889/1969-archeologicke-objevy-na-morave-a-na-slovensku

Více

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33 Křesťanství 2 M g r. A L E N A B E N D O V Á, 2 0 1 2 Podoby náboženství 1. Katolicismus - nejrozšířenější skupinou v křesťanství. V nejširším smyslu slova sem patří všechny církve, které si nárokují všeobecnost,

Více

42 hodinová modlitební stráž

42 hodinová modlitební stráž 42 hodinová modlitební stráž Hlavní téma modliteb: Evangelizace Zveme vás, abyste se připojili ke 42 hodinové modlitební stráži v modlitební místnosti. Stráž bude probíhat od 5.10. 18:00 do 7.10. 12:00

Více

Léto milostivé (Lk 4. 16-21) Litomyšl 18.8. 2013

Léto milostivé (Lk 4. 16-21) Litomyšl 18.8. 2013 Léto milostivé (Lk 4. 16-21) Litomyšl 18.8. 2013 introit Ž 117 čtení Lv 25.1-17 text Lk 4.16-30 poslání Ef 2.4-14 písně 163, 680, 694, 422, 685 163 Hospodin sám národů Bůh 680 Nás zavolal jsi, Pane 694

Více

Spasení jediné řešení

Spasení jediné řešení Týden od 21. do 27. října 4 Texty na tento týden: Ř 5,12; Ef 1,3 5; Ř 6,8; 5,8; Ef 2,8.9; 2K 5,17 Základní verš Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného Syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul,

Více

Poučení o Novém zákoně a jeho hlavních částech Ukázka z Listů apoštola Pavla Fotografie z křížové cesty a Baziliky božího hrobu v dnešním Jeruzalémě

Poučení o Novém zákoně a jeho hlavních částech Ukázka z Listů apoštola Pavla Fotografie z křížové cesty a Baziliky božího hrobu v dnešním Jeruzalémě Název školy Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0218 Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Označení materiálu VY_32_INOVACE_Kot20 Vypracoval(a),

Více

05/2014. Slovo víry. A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8

05/2014. Slovo víry. A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8 05/2014 Slovo víry A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8 Právě máte v rukou další číslo netradičního, slovem, duchem a mocí nabitého, internetového časopisu, na jehož tvorbě se můžete podílet

Více

NABÍDKOVÝ KATALOG ARCHA VÍRY PŘÍBRAM KÁZÁNÍ A VYUČOVÁNÍ

NABÍDKOVÝ KATALOG ARCHA VÍRY PŘÍBRAM KÁZÁNÍ A VYUČOVÁNÍ NABÍDKOVÝ KATALOG ARCHA VÍRY PŘÍBRAM KÁZÁNÍ A VYUČOVÁNÍ ZÁZNAMY KÁZÁNÍ ARCHA VÍRY PŘÍBRAM CD č.1 1) Boží dobrotivost 7) Pojď a následuj mě Lubo Jakab 2) Získej neomezenou vůli 8) Samuel 3) Bůh je láska

Více

Ježíš Kristus. Ježíš Kristus uprostřed světa. Interiorizace základních postojů člověka k Ježíši Kristu

Ježíš Kristus. Ježíš Kristus uprostřed světa. Interiorizace základních postojů člověka k Ježíši Kristu Ježíš Kristus Téma: Cíl: Obsah: Časová dotace: Doporučený věk: Ježíš Kristus uprostřed světa Interiorizace základních postojů člověka k Ježíši Kristu Meditace a aktivity vedoucí k nalezení a pochopení

Více

Vedení pastoračního rozhovoru s nemocnými. ThLic. Michal Umlauf CMTF UP Olomouc Maltézská pomoc, o. p. s.

Vedení pastoračního rozhovoru s nemocnými. ThLic. Michal Umlauf CMTF UP Olomouc Maltézská pomoc, o. p. s. Vedení pastoračního rozhovoru s nemocnými ThLic. Michal Umlauf CMTF UP Olomouc Maltézská pomoc, o. p. s. Radost a naděje, smutek a úzkost lidí naší doby, zvláště chudých a všech, kteří nějak trpí, je i

Více

Tabulace učebního plánu

Tabulace učebního plánu Tabulace učebního plánu Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : Náboženství Ročník: Prima Očekávané školní výstupy (kompetence) Učivo (osnovy) Přesahy a vazby (mezipředmětové vztahy, průřezová témata)

Více

Protestantismus a reformace

Protestantismus a reformace Protestantismus a reformace Někdy bývá za projevy reformace považováno již hnutí albigenských (13. století jižní Francie, balkánští bogomilové, italští kataři), jindy husitství (15. století), jindy vystoupení

Více

INFORMAČNÍ BULLETIN duben 2012

INFORMAČNÍ BULLETIN duben 2012 Vážení čtenáři, rodiče, podporovatelé školy NOE, INFORMAČNÍ BULLETIN duben 2012 v minulém čísle infobulletinu jste se mohli dočíst o vzniku křesťanské mateřské školy, která zahájí svou činnost v září 2012.

Více

Poznej Bibli. dorost. Vyučování o modlitbě. O: O co učedníci požádali Pána Ježíše, když se přestal modlit?

Poznej Bibli. dorost. Vyučování o modlitbě. O: O co učedníci požádali Pána Ježíše, když se přestal modlit? Vyplň následující údaje: Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: Poznej Bibli Vedoucí skupiny: 1. LEKCE: Být křesťanem Vyučování o modlitbě Lukášovo evangelium zaznamenává celou řadu případů, kdy se Pán Ježíš

Více

MNOH HLASU JEDNA VI RA. Felix Porsch ---

MNOH HLASU JEDNA VI RA. Felix Porsch --- MNOH HLASU Felix Porsch JEDNA --- VI RA ZVON ČESKÉ KATOLICKÉ NAKLADATELSTVí PRAHA 1993 OBSAH Předmluval5 POVELlKONOČNÍ NOVÝ ZAČÁTEK: PRVNÍ SVĚDECTVÍ VÍRY O KRISTU Místo vzniku novozákonních knih: křesťanské

Více

aneb křesťanství (ne)jen ve školních lavicích Církevní základní škola a mateřská škola Třinec

aneb křesťanství (ne)jen ve školních lavicích Církevní základní škola a mateřská škola Třinec aneb křesťanství (ne)jen ve školních lavicích Církevní základní škola a mateřská škola Třinec Něco z historie Školní rok 1993/94 otevřena první křesťanská třída na 6. základní škole v Třinci Slavnostní

Více

přírodní (kmenové) náboženství šamana

přírodní (kmenové) náboženství šamana Světová náboženství Úvod již pravěcí lidé uctívali přírodní živly, zvířata i totemy jako božstva dodnes žijí ve světě kmeny, které vyznávají přírodní (kmenové) náboženství (důležitá postava šamana) náboženství

Více

Základní škola T. G. Masaryka, Studénka, ul. 2. května 500, okres Nový Jičín. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost

Základní škola T. G. Masaryka, Studénka, ul. 2. května 500, okres Nový Jičín. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Základní škola T. G. Masaryka, Studénka, ul. 2. května 500, okres Nový Jičín Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.1489 Autor: Milan Stiller Označení vzdělávacího materiálu: VY_32_INOVACE_CASPO.9.12 Vzdělávací

Více

O Církvi (Matouš 16:13-20, Efezským)

O Církvi (Matouš 16:13-20, Efezským) O Církvi (Matouš 16:13-20, Efezským) Osnova kázání 1. Oslovení posluchačů, získání si pozornosti. Proč jsme dnes přišli. 2. Co je církev a co není církev. Církev v chápání NZ. Ustanovení Církve. Nelze

Více

Vzdělávání kazatelů a vedoucích

Vzdělávání kazatelů a vedoucích Vzdělávání kazatelů a vedoucích vzdělávání a přípravě vedoucích pracovníků. V roce 2011 požádal biskup Bernard Oringa naši církev o pomoc při Letos v létě oslavil Jižní Súdán první rok své svobodné existence.

Více

ADVENT 2012. Bůh přichází ke mně já přicházím k Bohu. 2. neděle adventní/část 1

ADVENT 2012. Bůh přichází ke mně já přicházím k Bohu. 2. neděle adventní/část 1 ADVENT 2012 Bůh přichází ke mně já přicházím k Bohu 2. neděle adventní/část 1 1. čtení (Baruch 5,1-9) Svlékni ze sebe, Jeruzaléme, roucho své žalosti a soužení a oblékni se v ozdobu věčné slávy, kterou

Více

NESMRTELNOST V KRISTU

NESMRTELNOST V KRISTU NESMRTELNOST V KRISTU I. Náčrt Krátká osnova: 1. Podstata člověka (Gn 2,7; Ez 18,4) 2. Podstata smrti (Ž 146,4; Kaz 9,5; 12,7; J 11,11; 1 Tm 6,16) 3. Kdy člověk dostane nesmrtelnost? (J 5,28.29; 1 Te 4,16.17;

Více

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA POSTNÍ DOBA Popeleční středa je výjimečný den. Den usebranosti a reflexe. Vydáváme se v něm totiž na cestu postní dobou, která se vyznačuje nasloucháním Božímu slovu, modlitbou a pokáním. ČLOVĚK BYL STVOŘEN,

Více

Tvoje cesta k biblickému vzdělání

Tvoje cesta k biblickému vzdělání Tvoje cesta k biblickému vzdělání Informace o studiu na pobočce -- 2013 Biblická škola Seznam předmětů -- podzim 2013 popis předmětu učitel datum HIS2203 Dějiny církve od Letnic k reformaci Modul uvede

Více

Misijní služba Elišky Adamcové v Bosně a Hercegovině Září 2010 Září 2011. Rok v Banja Luce

Misijní služba Elišky Adamcové v Bosně a Hercegovině Září 2010 Září 2011. Rok v Banja Luce VŮNĚ POZNÁNÍ BANJA LUCE 1 Misijní služba Elišky Adamcové v Bosně a Hercegovině Září 2010 Září 2011 Rok v Banja Luce Drazí přátelé, Dostávám se k napsání dopisu shrnujícího mou roční službu v Bosně a Hercegovině.

Více

Stezka spravedlivých je jako jasné světlo, které svítí stále více a více, dokud nebude pevně založen den

Stezka spravedlivých je jako jasné světlo, které svítí stále více a více, dokud nebude pevně založen den O světle a pravdě a kontextu Probuď se spáči a vstaň z mrtvých a zazáří na tebe Kristus. Efezanům 5:14 1: Rozbor Přísloví 4:18 Stezka spravedlivých je jako jasné světlo, které svítí stále více a více,

Více

PROČ JSME VŮBEC TADY hledání smyslu a poslání našeho života

PROČ JSME VŮBEC TADY hledání smyslu a poslání našeho života PROČ JSME VŮBEC TADY hledání smyslu a poslání našeho života 5. část SDÍLENÍ EVANGELIA O KRISU Máme před sebou závěrečnou část našeho setkávání nad objevováním Božích záměrů pro náš život. Dosud jsme hovořili

Více

Anděl Páně - Angelus Domini

Anděl Páně - Angelus Domini Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. Pane, děkujeme ti za naše společenství, kde můžeme prožívat chvíle společně. Děkujeme ti, že jsme se mohli znovu sejít. Ať sestoupí Duch Svatý mezi nás a obklopuje

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Česká Lípa28. října 2707, příspěvková organizace www.skolalipa.cz

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Česká Lípa28. října 2707, příspěvková organizace www.skolalipa.cz Číslo projektu Číslo materiálu Název školy Dostupné z: Autor Tematická oblast -Sada 39 Téma Typ materiálu CZ.1.07/1.5.00/34.0880 VY_32_INOVACE_761_Bible_pwp Střední odborná škola a Střední odborné učiliště

Více

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU...

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... MODLI SE ZA SVOU SMRT TO NEJTĚŽŠÍ JE SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... Dag Hammarskjöld (1905-1961) švédský spisovatel a diplomat, generální tajemník

Více

nový život Bible 1. studie Blok A Bible jako knihovna PřečTi si: Žalm 119,9-16 klíčový verš: Židům 1,1...kdysi mluvil Bůh k otcům v prorocích...

nový život Bible 1. studie Blok A Bible jako knihovna PřečTi si: Žalm 119,9-16 klíčový verš: Židům 1,1...kdysi mluvil Bůh k otcům v prorocích... BiBlický studijní kurz Tato studie patří: 1. studie PřečTi si: Žalm 119,9-1 Bible Blok A Bible jako knihovna dosaženého vzdělání. například Mojžíš byl vzdělán v moudrosti starověkých egypťanů, národa,

Více

Lukášovo evangeliuml. Ježíš vyprávěl lidem, kteří ho následovali, spoustu příběhů. Každý příběh měl zvláštní význam.

Lukášovo evangeliuml. Ježíš vyprávěl lidem, kteří ho následovali, spoustu příběhů. Každý příběh měl zvláštní význam. Vyplň následující údaje Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: úvodní biblické příběhy pro děti PoznejBibli Vedoucí skupiny: 1. Příběh Ztracená ovce Lukáš 15,1-7 3 Klíčový verš: Přečti si Lukáš 15,7 Popros

Více

PRACOVNÍ LIST KE STÁLÉ EXPOZICI ZÁKLADNÍ ŠKOLY

PRACOVNÍ LIST KE STÁLÉ EXPOZICI ZÁKLADNÍ ŠKOLY Odkaz J. A. Komenského. Tradice a výzvy české vzdělanosti Evropě PRACOVNÍ LIST KE STÁLÉ EXPOZICI ZÁKLADNÍ ŠKOLY Pokyny ke zpracování: Jednotlivé tematické celky jsou v expozici rozlišeny barevně. Na otázku

Více

3. Boží přikázání: POMNI, ABYS DEN SVATEČNÍ SVĚTIL

3. Boží přikázání: POMNI, ABYS DEN SVATEČNÍ SVĚTIL 3. Boží přikázání: POMNI, ABYS DEN SVATEČNÍ SVĚTIL Ve třetím Božím přikázání nám Pán Bůh ukládá, abychom jeden den v týdnu zvláštním způsobem zasvětili jemu. Všichni lidé na světě za všech dob měli jeden

Více

při Církvi bratrské Kladno

při Církvi bratrské Kladno při Církvi bratrské Kladno Rozšířit nabídku a dostupnost sociálně právních sluţeb pro sociálně znevýhodněné občany města Kladna a přilehlého okolí. Péče o celého člověka, o jeho duševní, duchovní a materiální

Více

O knize Léčebný kód. Od: Ing. Jaroslava Švajcrová

O knize Léčebný kód. Od: Ing. Jaroslava Švajcrová O knize Léčebný kód Od: Ing. Jaroslava Švajcrová Léčebný kód = převratná léčba vlastní bioenergií Úvod Jeden z autorů, původním povoláním kněz a poté lékař (psychiatr) měl svoji rodinu, kterou hluboce

Více

Statut obecně prospěšné společnosti Elim Vsetín, o.p.s.

Statut obecně prospěšné společnosti Elim Vsetín, o.p.s. Statut obecně prospěšné společnosti Elim Vsetín, o.p.s. Článek I. Založení společnosti 1. Založení společnosti Dne 1. července 2013 byla zakladatelem, společností ELIM, křesťanská společnost pro evangelizaci

Více

Církev a internetové společenské sítě

Církev a internetové společenské sítě Církev a internetové společenské sítě Téměř před 20 lety jsem zahlédl reklamu na mobilní telefony s nápisem: Důležité jsou vztahy, vše ostatní je technika. Myslím, že by to mohla být vůdčí myšlenka vašeho

Více

Děkanát Veselí nad Moravou

Děkanát Veselí nad Moravou Děkanát Veselí nad Moravou Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013 Drazí mladí, Duch svatý dnes nadále v Církvi mocně působí, a jeho plody jsou hojné do té míry, do jaké jsme ochotni otevřít se jeho obnovující

Více

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 17:00 17:00 Bochoř 8:00 Troubky 14:00 Troubky 20:00-21:00 10:00 Troubky

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 17:00 17:00 Bochoř 8:00 Troubky 14:00 Troubky 20:00-21:00 10:00 Troubky , Dědina 113/41, PSČ. 751 02 / mobil. 731 402 070 5.10. 6.10. 7.10. 8.10. 9.10. 10.10. 11.10. 12.10. 27. NEDĚLE 27. týdne Památka sv. Panny Marie Růžencové 27. týdne 27. týdne 27. týdne Sobotní památka

Více

Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13. Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh

Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13. Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13 Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh nás miluje takové, jací jsme. Je mnoho projevů modliteb, podstatné je, aby byly v upřímnosti.

Více

Já jsem dveře (J 10:7, 9)

Já jsem dveře (J 10:7, 9) Já jsem dveře (J 10:7, 9) - pomodlit se za kázání ÚČEL KÁZÁNÍ: Ukázat, že Ježíš Kristus je Jahve a jako takový má veškerou moc na nebi i na zemi. HOMILETICKÁ MYŠLENKA: Ježíš Kristus je Jahve (Hospodin),

Více

18.2.2012 7/2012 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

18.2.2012 7/2012 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 18.2.2012 7/2012 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 18. února 2012 9.30 10.30 Sobotní škola uvádí Martásková Libuše 10.30 10.45 Přestávka

Více

Svatba Adriana a Oliver Mikolášková - Nautsch. Kázání... šestý den -1.Mojž.1,24-31)

Svatba Adriana a Oliver Mikolášková - Nautsch. Kázání... šestý den -1.Mojž.1,24-31) Svatba Adriana a Oliver Mikolášková - Nautsch Kázání... šestý den -1.Mojž.1,24-31) Milé svatební shromáždění, chtěla bych Vás nyní ještě jednou pozvat do biblického příběhu o stvoření a ještě jednou se

Více

Jak je to s Desaterem? 2

Jak je to s Desaterem? 2 Jak je to s Desaterem? 1 Jak je to s Desaterem? Chris Badenhorst Překlad: Pavel Škoda, B.Th. Zdroj: http://www.lifeassuranceministries.org/studies/whataboutthetenc.html Jaká je role zákona v životě křesťana?

Více

Máme se bát milujícího Boha?

Máme se bát milujícího Boha? Máme se bát milujícího Boha? Tato přednáška vychází z následujících premis: Bůh existuje, Ježíš Kristus je jediná cesta k Bohu, Starozákonní a Novozákonní Písma Bible jsou inspirována Bohem. Abych však

Více

Bible. MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389

Bible. MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Bible

Více

VELKOMORAVSKÁ ŘÍŠE 4. TŘÍDA. Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná VY_32_Inovace/6_338 11. 3. 2012

VELKOMORAVSKÁ ŘÍŠE 4. TŘÍDA. Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná VY_32_Inovace/6_338 11. 3. 2012 VELKOMORAVSKÁ ŘÍŠE 4. TŘÍDA Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná VY_32_Inovace/6_338 11. 3. 2012 Anotace: Jazyk: Prezentace s počátky Velkomoravské říše a jejími panovníky Prezentace slouží k názornému výkladu

Více

VĚK DUCHA 2012 + I + I + JOEL 3,1-5 (2,28-32)

VĚK DUCHA 2012 + I + I + JOEL 3,1-5 (2,28-32) VĚK DUCHA 2012 + I + I + JOEL 3,1-5 (2,28-32) proroctví o posledních dnech Stane se v posledních dnech. Jestliže se zaslíbení o Duchu svatém naplnilo v den Letnic, žijeme téměř 2000 let v posledních dnech.

Více

Možný vliv náboženského vyznání na demografickou reprodukci

Možný vliv náboženského vyznání na demografickou reprodukci Možný vliv náboženského vyznání na demografickou reprodukci Mgr. Daniela Boďová 1 Daniela.Bodova@seznam.cz 2. ročník doktorského studia demografie Úvod Určitý vliv nezměřitelný Ostatní vlivy; individuální

Více

п ϵтϵoүɴ мⲁⲁϫϵ ммoϥ ϵcⲱтм мⲁⲣϵϥ cⲱтм

п ϵтϵoүɴ мⲁⲁϫϵ ммoϥ ϵcⲱтм мⲁⲣϵϥ cⲱтм ϵтϵoү ⲁⲁϫϵ oϥ ϵcⲱт ⲁⲣϵϥ cⲱт ϥcϩoүoⲣт ϭɪ oүo ɪ ϵтⲁϯ ⲁɪ ϩⲁ oүⲇⲱⲣo ʜ ϵтʙϵ oүϩϵoүⲱ ʜ ϵтʙϵ oүcⲱ ʜ ϵтʙϵ oүϣтʜ ʜ ϵтʙϵ ⲕϵ ϩⲱʙ тϵɪϵɪϵ Nag Hammadi Library Modlitba apoštola Pavla (codex 1 text 1) přeložil Vagrant

Více

Ježíšovo narození. Texty na tento týden L 1,1 4.11 17.30 33; 2,4 7.27 32

Ježíšovo narození. Texty na tento týden L 1,1 4.11 17.30 33; 2,4 7.27 32 Týden od 29. března do 4. dubna 2015 1 Texty na tento týden L 1,1 4.11 17.30 33; 2,4 7.27 32 Základní verš Neboť u Boha není nic nemožného. (L 1,37) Lukáš napsal své evangelium především pro pohany. I

Více

mladší žáci PoznejBibli / 4 1. PŘÍBĚH: Bůh tvoří svět V Bibli je napsáno: Na počátku Bůh stvořil nebe a zemi. biblické příběhy pro děti 1. den 2.

mladší žáci PoznejBibli / 4 1. PŘÍBĚH: Bůh tvoří svět V Bibli je napsáno: Na počátku Bůh stvořil nebe a zemi. biblické příběhy pro děti 1. den 2. Vyplň následující údaje: Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: Vedoucí skupiny: biblické příběhy pro děti PoznejBibli 1. PŘÍBĚH: Bůh tvoří svět Baví Tě něco vyrábět nebo tvořit? Možná si rád/a hraješ s Legem.

Více

Kdo je Ježíš Kristus?

Kdo je Ježíš Kristus? Týden od 12. do 18. dubna 3 Texty na tento týden L 1,30 35; 7,18 22; 9,18 20.25.26.28 35; 22,69.70 Základní verš Řekl jim: A za koho mne pokládáte vy? Petr mu odpověděl: Za Božího Mesiáše. (L 9,20) Odpověď

Více

ŘÁD VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ V CÍRKVI

ŘÁD VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ V CÍRKVI ŘÁD VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ V CÍRKVI OBSAH: Preambule Oddíl A. Výchova a vzdělávání v církvi Čl. 1 Zásady a cíle výchovy a vzdělávání v církvi Čl. 2. Obsah výchovy a vzdělávání v církvi Čl. 3. Zaměření výchovy

Více

Uvědomění ve vztazích - Uvědomění v emocích - Uvědomění v mysli- Uvědomění v srdci - Uvědomění v přijetí, Soucit, Přítomnost

Uvědomění ve vztazích - Uvědomění v emocích - Uvědomění v mysli- Uvědomění v srdci - Uvědomění v přijetí, Soucit, Přítomnost Nacházíme se v nejcennější a nejkrásnější fázi našich životů. Velmi dlouhou dobu jsme se připravovali všemi našimi osudy na tento okamžik, pro který jsme nyní tady. Příležitost k duchovnímu osvobození

Více

www.milionoveimperium.cz

www.milionoveimperium.cz www.milionoveimperium.cz David Kirš, autor Miliónového impéria a EmailAcademy uvádí ebook WEB MILIONÁŘE A KRUH BOHATSTVÍ Tento ebook (dokument) můžete šířit a přeposílat dále, ale pouze jako celek. Není

Více

2. třída - Poznáváme Boží lásku

2. třída - Poznáváme Boží lásku 2. třída - Poznáváme Boží lásku Vazba učiva 2. ročníku na klíčové kompetence: Kompetence k učení V tematickém celku věnovaném stvoření a počátkům dějin spásy žáci získávají základy lidského a křesťanského

Více

JEŽÍŠ KRISTUS BYL POČAT Z DUCHA SVATÉHO A NARODIL SE Z MARIE PANNY

JEŽÍŠ KRISTUS BYL POČAT Z DUCHA SVATÉHO A NARODIL SE Z MARIE PANNY 1 JEŽÍŠ KRISTUS BYL POČAT Z DUCHA SVATÉHO A NARODIL SE Z MARIE PANNY Úvodem Jsem si vědom potíží při hledání odpovědi na pravdy naši víry Potíže, jaké pociťovali mnozí Ježíšovi současníci, zůstávají nadále

Více

PRVNÍ VĚCI NA PRVNÍ MÍSTO Pete Game (listopad 2012)

PRVNÍ VĚCI NA PRVNÍ MÍSTO Pete Game (listopad 2012) PRVNÍ VĚCI NA PRVNÍ MÍSTO Pete Game (listopad 2012) Když jsem byl na počátku roku 2012 v České republice a chystal se navštívit jeden sbor, byl jsem požádán, abych se zeptal Pána, zda pro ně nemá nějaké

Více

Případ Desatera přikázání

Případ Desatera přikázání Představ si svět bez zákona Existovala by spravedlnost? Co kdyby nebylo žádného trestu za přestoupení zákona? Byl by jsi v klidu? Byl by jsi šťastný nebo šťastná v takovém světě?... šťastný je ten, kdo

Více