Výroční zpráva LIGA o. p. s.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva 2014. LIGA o. p. s."

Transkript

1 Výroční zpráva 2014 Bruntál, červen 2015

2 Obsah 1. Základní údaje Charakteristika společnosti Organizační struktura Poskytované sociální služby Sociálně právní ochrana dětí Akce a aktivity, realizované projekty Sociálně podnikatelské aktivity Hospodaření Spolupracující organizace a instituce Orgány společnosti Kontaktní údaje

3 1. Základní údaje Obecně prospěšná společnost vznikla v roce 1990, původně jako občanské sdružení zabývající se především lidskými právy, právy dětí a mládeže. Postupně se v organizaci vymezila činnost a hlavní náplň tak, aby co nejvíce napomáhala potřebám sociálně vyloučených rodin i jednotlivců žijících ve městě Bruntál a bruntálském regionu. Hlavními cíli společnosti je napomáhání zapojování rodin a jednotlivců žijících v sociálním vyloučení nebo tímto vyloučením hrožených do běžného života ve společnosti a to nejen formou poskytování sociálních a návazných služeb, ale také formou zajištění zaměstnání a pomoc při přípravě na zaměstnání. Poslání obecně prospěšné společnosti jsou hlavními vizemi, z nichž vycházejí veškeré činnosti (mise) společnosti. Poslání Ligy: "Hledáme a vytváříme pracovní příležitosti pro dlouhodobě nezaměstnané, snažíme se zvyšovat jejich zaměstnatelnost a realizujeme aktivity pro podporu rozvoje regionu." "Pomáháme rodinám a jednotlivcům z vyloučeného prostředí zastavit jejich další vyčleňování a zapojit se do běžného aktivního života společnosti." 2. Charakteristika společnosti je obecně prospěšná společnost, která je otevřená všem lidem dobré vůle, bez rozdílu vyznání, rasy, národnosti, politické příslušnosti a sociálního postavení. V prvních letech své existence, ještě jako občanské sdružení, se společnost zabývala zejména oblastí dodržování lidských práv ve všech oblastech. V roce 2001 se společnost přestěhovala z Krnova do Bruntálu a její hlavní činnost se zaměřila zejména na práci s dětmi a mládeží ze sociálně a kulturně znevýhodněného prostředí. V roce 2003 se sdružení věnovalo nejen dětem, ale začalo intenzivněji pracovat s dospívajícími a dospělými jedinci z řad dlouhodobě nezaměstnaných. V tomto roce zorganizovalo díky projektovým finančním prostředkům z Ministerstva práce a sociálních věcí ČR a Moravskoslezského kraje první rekvalifikace v oboru dlaždič. 3

4 Rekvalifikovaní zaměstnanci a další noví pracovníci opravili v následujících letech téměř m² chodníků a komunikací. V roce 2005 společnost založila sociálně podnikatelskou aktivitu Zelenou dílnu chráněnou dílnu pro osoby se zdravotním postižením, ve které se provádí ekologická recyklace odpadního elektrického a elektronického zařízení. Pracují zde lidé z etnických menšin, osoby nad 50 let věku, ženy samoživitelky, také těžce zdravotně postižení spoluobčané. Pracoviště dílny má výrazně integrační charakter. V roce 2009 byla chráněná dílna vyčleněna ze struktury společnosti a vytvořila samostatnou společnost s ručením omezeným, která je sociálním podnikem, hlásí se k principům sociálního podnikání a vykazuje znaky sociálního podniku. Společnost se podílí na vzniku pracovních příležitostí pro skupiny obyvatel s kombinací handicapů v souvislosti s podporou místního rozvoje a řešením místně příslušné problematiky. Provádí poradenství pro dlouhodobě nezaměstnané, snaží se o motivaci jednotlivců aktivně se zapojovat do společnosti, snaží se zvyšovat jejich vlastní zaměstnatelnost. Liga důsledně hledá a také vytváří příležitosti pro dlouhodobě nezaměstnané. Vyrovnává pracovní podmínky pro všechny skupiny obyvatelstva s důrazem na obyvatele ze sociálně vyloučeného prostředí nebo ohrožené sociálním vyčleněním. Vyvíjí činnost pro rozvoj regionu s důrazem na rozvoj dětí a mládeže. Společnost poskytuje sociální služby registrované podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Pracuje s dětmi a mládeží, s rodinami ze sociálně vyloučeného prostředí, zaměřuje se na předškolní výchovu a vzdělávání dětí z vyloučeného prostředí, s lidmi ohroženými sociální exkluzí. Pro výkon svých dvou akreditovaných sociálních služeb provozovala v roce 2014 v Bruntále Komunitní centrum v Dlouhé ulici. Liga také ve svých centrech provozuje zařízení prevence sociálního vyloučení pro rodiče pečující o děti, aktivizační služby pro rodiče, provádí poradenství, organizuje tématické semináře v oblasti práce s rodinou, rodiči, posilování rodičovských kompetencí. Společnost také poskytuje poradenství směřující ke zvyšování finanční gramotnosti pro občany ohrožené sociálním vyloučením nebo sociálně vyloučené. Provádí a organizuje lektorskou a přednáškovou činnost v oblastech výchovy, finanční gramotnosti, poskytování sociálních služeb, prevence kriminality a sociálně patologických jevů, zaměstnávání, bydlení a sociálního podnikání. 4

5 3. Organizační struktura Orgány obecně prospěšné společnosti jsou: 1. Správní rada 2. Dozorčí rada 3. Ředitel Správní rada rozhoduje o zásadních věcech vnitřního fungování společnosti a rozhodování v majetkových věcech. Správní rada také jmenuje a odvolává ředitele. Dozorčí rada je kontrolním orgánem společnosti. Ředitel je statutárním zástupcem společnosti a přímo řídí činnosti ve společnosti. Dozorčí rada Správní rada Ředitel Sekce sociálních služeb Sekce sociálně podnikatelských aktivit Provozní sekce Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Malé technické služby Účetnictví a účetní poradenství Poradna Společnost vykonávala své činnosti v roce 2014 v několika objektech, z nichž žádný není v jejím vlastnictví. Pro výkon činností Sekce sociálních služeb využívala Komunitní centrum v Dlouhé ulici v Bruntále. Pro výkony Sekce sociálně podnikatelských aktivit využívala začátkem roku ještě prostory v areálu Fügnerova. Později se společnost přestěhovala do nových prostor v Jezdecké ulici v Bruntále, ve kterých má také své sídlo. Služby poradny pro obyvatele města Bruntál a okolí poskytuje společnost v kancelářských prostorech na Náměstí míru v Bruntále. 5

6 Objekt Využití Komunitní centrum, Dlouhá ulice Sekce sociálních služeb sociálně aktivizační sužby pro rodiny s dětmi, nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Areál Jezdecká Provozní sekce asistenční agenda, kancelář vedoucí sociálních služeb; Sekce sociálně podnikatelských aktivit zpracování účetnictví Kanceláře Náměstí míru 4 Poradna 4. Poskytované sociální služby Společnost je dlouholetým poskytovatelem sociálních služeb. Tyto služby poskytuje již více než deset let v různých formách a stupních, od počátku platnosti zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, je poskytuje plně v souladu s ustanoveními zákona v platném znění. Od počátku účinnosti uvedeného zákona Liga poskytuje registrované sociální služby nízkoprahové zařízení pro děti a mládež a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi. Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Poslání Posláním nízkoprahového zařízení je podpora dětí a mládeže, které žijí v sociálním vyloučení nebo jsou sociálním vyloučením ohroženy, podpora dětí a mládeže ohrožené společensky nežádoucími jevy, k pozitivním změnám v jejich životě prostřednictvím aktivizačních činností v nízkoprahovém zařízení. 6

7 Cíle 1. Zlepšení kvality života dětí a mládeže, usilování o pozitivní změnu v jejich životech. 2. Vytváření prostředí ke smysluplnému trávení volného času. 3. Podpora začleňování dětí a mládeže mezi ostatní vrstevníky. 4. Podpora dětí v udržení v hlavním vzdělávacím proudu, podpora dosahování vzdělání podle individuálních možností dětí a mládeže. 5. Motivace mládeže k vlastnímu uplatnění na trhu práce a podpora udržení zaměstnání. 6. Podpora snižování rizika špatných návyků (alkoholismus, gamblerství). 7. Prevence sociálního vyloučení. Cílová skupina Sociální služba je poskytována dětem a mládeži ve věku od 6 do 26 let, kteří žijí zejména v sociálně vyloučených lokalitách města Bruntál (tzv. Západní lokalita, Jižní lokalita, střed města, ubytovna v ulici T. Kronesové), ale i v dalších částech města, a jsou ovlivněni nepříznivou sociální situací vyplývající ze života v sociálním vyloučení, nebo jsou sociálním vyloučením bezprostředně ohroženi. Nepříznivou sociální situací se rozumí oslabení nebo ztráta schopností pro krizovou sociální situaci, životní návyky a způsob života vedoucí ke konfliktu se společností, sociálně znevýhodňující prostředí, ohrožení práv a zájmů trestnou činností jiné fyzické osoby nebo jiné závažné důvody vyplývající ze života v sociálně vyčleněném prostředí. Principy 1. Dodržování práv uživatelů - vytváření a naplňování podmínek zajišťujících rovné postavení uživatelů vůči všem pracovníkům sociální služby. Všechny dotčené osoby jsou si rovny, není přípustný žádný náznak diskriminace, ať již z hlediska pohlaví, sexuální orientace, příslušnosti k národnostní menšině, náboženského vyznání a dalších. 2. Respekt - uživatelé sociální služby jsou respektovanými jedinci, pracovníci služby vytvářejí prostředí a atmosféru respektující individualitu a osobnost každého uživatele. Pracovníci sociální služby přizpůsobují služby individuálním potřebám uživatelů, na situaci uživatele pohlížejí v souvislostech. 7

8 3. Dobrovolnost - pracovníci sociální služby akceptují vůli a svobodu volby uživatele. Uživatel navštěvuje nízkoprahové zařízení dle svého uvážení. Je na jeho vůli, jaké služby bude v nízkoprahovém zařízení využívat. Uživatel má možnost zvolit si způsob, jakým bude dosahováno jeho individuálních cílů. Spolupráci může kdykoliv bez následků ukončit. Za toto rozhodnutí nese uživatel svou vlastní zodpovědnost. 4. Anonymita - sociální služba umožňuje uživateli zůstat v anonymitě, zaručuje mlčenlivost o sdělených a zjištěných skutečnostech v souladu s dokumentem "Ochrana osobních údajů uživatelů sociálních služeb". Uživatel má právo na diskrétnost, může využívat individuálních rozhovorů s pracovníkem sociální služby o samotě. 5. Nízkoprahovost - sociální služba je realizována tak, aby byla umožněna maximální přístupnost, tedy ve snaze odstranit časové, prostorové, finanční a psychologické bariéry, které by bránily cílové skupině vyhledat prostory zařízení či využít nabídky poskytovaných služeb. Nízkoprahové zařízení je umístěno v centru sociálně vyloučené lokality nazývané Západní lokalita v Bruntále, tedy v centru místa života značné části uživatelů sociální služby. Uživatel má možnost zůstat v anonymitě, má právo na docházku do nízkoprahového zařízení na základě vlastní vůle (není dána žádná forma registrace či pravidelnosti docházek), otevírací doba je co nejvíce přizpůsobena časovým možnostem uživatelů a zájemců o sociální službu. Sociální služba může být využita kýmkoliv z cílové skupiny, pokud jeho chování a jednání neomezuje jeho samotného, jiné uživatele nebo pracovníky služby či efektivitu sociální služby. Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Poslání Posláním sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi je podpora a pomoc rodinám s dětmi z Bruntálu a okolí, které se ocitly v nepříznivé životní situaci, rodinám sociálně znevýhodněným a rodinám žijícím v sociálním vyloučení nebo ohroženým sociálním vyloučením. Cíle 1. Vytvářet podmínky pro vyrovnání úrovně schopností, dovedností a znalostí dětí formou realizace předškolního programu "Půjdeme do školy". 2. Podpora a motivace dospělých členů rodin k vlastnímu uplatnění na trhu práce. 8

9 3. Zmírnění sociální vyloučení rodin a usilování o pozitivní změnu v jejich životech. 4. Motivace rodiny k samostatnému zodpovědnému řešení jejich vlastní životní situace. 5. Zvyšování znalostí a dovedností z oblasti finanční gramotnosti pro prevenci zadluženosti a zlepšení hospodaření v rodinách. 6. Smysluplné trávení společného volného času dětí a rodičů. 7. Snížení závislosti rodin na systémech sociální pomoci. 8. Prevence sociálního vyloučení. Cílová skupina Sociální služba je poskytována rodinám s alespoň jedním dítětem ve věku do 18 let, které žijí zejména v sociálně vyloučených lokalitách města Bruntál (tzv. Západní lokalita, Jižní lokalita, střed města, ubytovna v ulici T. Kronesové), ale i v dalších částech města, a jsou ovlivněny nepříznivou sociální situací vyplývající ze života v sociálním vyloučení, nebo jsou sociálním vyloučením bezprostředně ohroženy. Nepříznivou sociální situací se rozumí oslabení nebo ztráta schopností pro krizovou sociální situaci, životní návyky a způsob života vedoucí ke konfliktu se společností, sociálně znevýhodňující prostředí, ohrožení práv a zájmů trestnou činností jiné fyzické osoby nebo jiné závažné důvody vyplývající ze života v sociálně vyčleněném prostředí. Principy 1. Dodržování práv uživatelů - vytváření a naplňování podmínek zajišťujících rovné postavení uživatelů vůči všem pracovníkům sociální služby. Všechny dotčené osoby jsou si rovny, není přípustný žádný náznak diskriminace, ať již z hlediska pohlaví, sexuální orientace, příslušnosti k národnostní menšině, náboženského vyznání a dalších. 2. Respekt - uživatelé sociální služby jsou respektovanými jedinci, pracovníci služby vytvářejí prostředí a atmosféru respektující individualitu a osobnost každého uživatele. Pracovníci sociální služby přizpůsobují služby individuálním potřebám uživatelů, na situaci uživatele pohlížejí v souvislostech, respektují názory a rozhodnutí uživatele při řešení vlastní nepříznivé situace (např. hledání bydlení, práce), včetně práva na přirozené riziko při samostatném rozhodování uživatele. 9

10 3. Důvěra - sociální služba je založena na navázání stavu důvěry mezi pracovníkem sociální služby a uživatelem a vytvoření bezpečného prostředí pro řešení krizové situace uživatele. 4. Anonymita - sociální služba umožňuje uživateli zůstat v anonymitě, zaručuje mlčenlivost o sdělených a zjištěných skutečnostech v souladu s dokumentem "Ochrana osobních údajů uživatelů sociálních služeb". 5. Individuální přístup k uživatelům - sociální služba je podle potřeb a přání uživatele, vychází z jeho individuálních potřeb, podporuje uplatňování vlastní vůle uživatele, vede k převzetí zodpovědnosti za vlastní život a doprovázení k samostatnosti a sociálnímu začleňování. Uživatel má právo na diskrétnost, může využívat individuálních rozhovorů s pracovníkem sociální služby o samotě. 6. Dobrovolnost - sociální služba je realizována tak, aby byla umožněna maximální přístupnost. Sociální služba může být využita kýmkoliv z cílové skupiny, pokud jeho chování a jednání neomezuje jeho samotného, jiné uživatele nebo pracovníky služby či efektivitu sociální služby. Základní statistická data sociálních služeb za rok 2014 Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi počet kontaktů 7974 počet kontaktů 1822 počet intervencí 2262 počet intervencí 1572 počet smluv (počet uživatelů služby) 128 počet smluv (počet rodin) 42 Počet uživatelů služby celkem

11 5. Sociálně právní ochrana dětí Společnost disponuje od roku 2008 pověřením k výkonu sociálně právní ochrany dětí pro zařízení Komunitního centra. Výkon sociálně právní ochrany je organizace oprávněna provádět v tomto rozsahu: vyhledávání dětí, na které se sociálně-právní ochrana zaměřuje ( 6 odst. 1) pomoc rodičům při řešení výchovných a jiných problémů souvisejících s péčí o dítě poskytování nebo zprostředkování rodičům poradenství při výchově a vzdělávání dítěte a při péči o dítě zdravotně postižené pořádání v rámci poradenské činnosti přednášek a kurzů zaměřených na řešení výchovných, sociálních a jiných problémů souvisejících s péčí o dítě a jeho výchovou činnost zaměřená na ochranu dětí před škodlivými vlivy a předcházení jejich vzniku zřizování a provoz zařízení odborného poradenství pro péči o děti zřizování a provoz zařízení sociálně výchovné činnosti zřizování a provozování výchovně rekreačních táborů pro děti Sociálně právní ochrana dětí je vykonávána ve spolupráci se sociálním odborem a oddělením sociálně právní ochrany dětí Městského úřadu v Bruntále. V rámci spolupráce s odborem sociálních věcí Městského úřadu v Bruntále také společnost realizuje krizové nákupy pro rodiny a jednotlivce v akutní krizové situaci. 11

12 6. Akce a aktivity, realizované projekty Obecně prospěšná společnost se snaží naplňovat své cíle a poslání uskutečňováním nejen činností vyplývajících z realizace akreditovaných sociálních služeb, ale také mnoha návazných aktivit, či jednorázových činností a akcí, nebo činností projektových. Půjdeme do školy Fakultativní návazná činnost sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi zaměřená na děti předškolního věku, které nenavštěvují mateřské školky a potřebují rozvíjet své znalosti, dovednosti a schopnosti odpovídající jejich věku včetně psychosociálního rozvoje a zdravého osobnostního vývoje. V tomto programu se děti učí poznávat krásy přírody, rozvíjet si vztah k domovu, k rodině, k přátelům, učí se spolupracovat v týmu, rozvíjí svou kreativitu a schopnosti učit se a vnímat pozornost. S dětmi pracuje pedagožka pro mateřské školy a další odborný personál. 12

13 Superstar O jarních prázdninách proběhla akce Prázdninová superstar, která se konala ve Sportovní hale v Bruntále. Děti si připravily vlastní programy, zpívaly, tancovaly, zpívaly ve skupinách. Tohoto programu se zúčastnily také děti z Osoblahy, z obecně prospěšné společnosti Althaia o. p. s., se kterou Liga dlouhodobě spolupracuje ve všech možných oblastech práce s dětmi, mládeží a rodinami. Velikonoční kraslice Každý rok děti v Lize připravují kraslice, které zasílají do soutěže Muzea v Bruntále. Za ručně vymalované a vyzdobené kraslice děti získaly dárkovou tašku s cukrovinkami. Kraslice byly vystaveny na bruntálském zámku. 13

14 Tak tu spolu žijeme V červnu proběhl první ročník festivalu Tak tu spolu žijeme, který pořádalo Město Bruntál. Zúčastnily se ho různé pěvecké a taneční soubory a hudební skupiny z celého Moravskoslezského kraje. Na akci nemohli chybět chlapci z Terne čhave pod vedením Kamila Kováče DiS. V další části vystoupili také chlapci trénující street dance. ZOO Olomouc O letních prázdninách se děti podívaly do ZOO na Svatém Kopečku u Olomouce. Zájezdu se zúčastnilo téměř 40 dětí. Všechny byly s akcí spokojeny, dozvěděly se mnoho o dravcích, mohly zkusit udržet dravce na ruce, krmily malé kozičky, zaujal je žralok v akváriu, koupající se medvěd, zajímaly se o všechna zvířátka. V další části zájezdu se děti vyřádily v lanovém centru. Vyzkoušely si zde velkou houpačku, skluzavku s pneumatikou, lanové bludiště a spoustu dalších prvků. 14

15 Přednášky a besedy V průběhu celého roku probíhaly přednášky a besedy na různá témata, o která měly děti, mládež, ale i rodiny zájem. Mezi ně patří např. přednášky na dluhovou tématiku, prevenci dluhových pastí, řešení exekucí, přednášky na témata sociálně patologických jevů, ale i besedy o komunikačních dovednostech s cvičeními. Velký úspěch měla beseda o drogách a drogových závislostech, která byla doplněna ukázkami z výcviku policejního psa specializovaného na vyhledávání drog. O této akci byla natočena reportáž regionální televizí Polar Odkaz na reportáž: 15

16 Talent 2014 Velká letní soutěž pro děti, mládež, rodiny, hudební skupiny, tanečníky a tanečnice byla uspořádán v srpnu a všichni předvedly nadstandardní umělecké výkony. Bylo velmi těžké určit jen tři vítěze, protože všichni zúčastnění se zodpovědně postavili k tréninkům a přípravě na tuto akci. Akce se zúčastnily také rodiče a členové rodin jako diváci a skvělé publikum. Opékačky Po celý rok jsou nepravidelně organizovány různé akce spojené s úklidem v lokalitě, se soutěžením, jejichž součástí jsou tzv. opékačky. Tyto akce jsou dětmi i rodiči oblíbené, Liga se vždy snaží zajistit dostatek cen do soutěží a potravin k opékání. Akce se zúčastňují také pracovníci z Malých technických služeb, kteří připravují táborák, zajišťují také klacíky na opékání a starají se o ohniště vždy až do závěru celé akce. 16

17 Pirátský poklad Velká letní soutěž, na kterou se děti několik dní připravovaly. Trénovaly různé disciplíny, aby v soutěži uspěly. Některé nebyly vůbec jednoduché, děti musely např. zvládat vyhledávat skrytá jména v textech, hledat rozdíly mezi dvěma obrázky, zkoumat poslepu předměty, obstát v soutěži zručnosti a orientovat se na zeměpisné mapě. Hudební setkání dětí a mládeže Na podzim proběhlo v Krnově hudební setkání dětí a mládeže, která zorganizovala Armáda spásy a SKC Klub Labyrint a Maják. Zúčastnili se ho chlapci z Terne Čhave, vystoupil také Kamil Kováč a zatančila děvčata Romano čajora. Všechny děti se na svá vystoupení poctivě připravovaly, pravidelně trénovaly a snažily se, aby své vystoupení měly co nejlepší. 17

18 Kreativní činnosti Po celý rok také probíhaly různé akce pro děti, mládež, pro rodiče s dětmi, na kterých si mohli všichni přítomní vyzkoušet svou zručnost. Tyto akce jsou vždy směřovány k tomu, aby se účastníci naučili nové dovednosti, upevnili si své schopnosti, naučili se novým věcem. Často přitom spolupracují rodiče s dětmi, nebo sourozenci mezi sebou. Nejoblíbenějšími byly kreativní tvorby výroba náušnic, přívěsků na telefony, stříhání a malování papírových postav a šatů, výrobky různých vánočních ozdob. 18

19 Volnočasové aktivity Po celý rok mohou děti, mládež, rodiče, i rodiny s dětmi využívat nabídku různých volnočasových aktivit, ať již jednorázového nebo dlouhodobějšího charakteru. Děti mohou hrát na hudební nástroje, předškolní děti na perkusní nástroje, mohou hrát různé hry uvnitř i venku, soutěžit v různých disciplínách společenských i sportovních, mohou využívat možností Komunitního centra pro doučování, brouzdání na internetu. Každý má možnost přijít se svým nápadem na akci či na činnost. Nikdo není odmítnut, o každém nápadu děti a pracovníci Komunitního centra diskutují a přemýšlejí, zda jej uskutečnit či nikoli. 19

20 Projekty realizované v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost Komunitní centrum Dlouhá Tříletý projekt zaměřený na mládež od 15 let věku, dospělé nezaměstnané osoby, rodiny s dětmi a jednotlivce ze sociálně vyloučené romské lokality v Bruntále; projektové aktivity vedou ke zvýšení uplatnění na trhu práce, k získávání základních znalostí a povinností souvisejících s ukončením školní docházky. Projekt byl realizován z operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost, prioritní osy 3. Sociální integrace a rovné příležitosti, oblasti podpory 3.2 Podpora sociální integrace příslušníků romských lokalit. Projekt byl spolufinancován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a Státního rozpočtu České republiky. Finanční gramotnost východisko z dluhových pastí Tříletý projekt zaměřený na zvyšování finanční gramotnosti cílových skupin, prevenci předlužení a pomoc při řešení dluhových závislostí osob z cílových skupin. Projekt byl realizován v rámci operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost, prioritní osy 3. Sociální integrace a rovné příležitosti, oblasti podpory 3.1 Podpora sociální integrace a sociálních služeb. Projekt byl spolufinancován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a Státního rozpočtu České republiky. 20

21 Pracovní příležitosti v Bruntále Projekt je realizován v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost, prioritní osy 4.2a Aktivní politika trhu práce (Konvergence), oblast podpory Posílení aktivních politik zaměstnanosti, výzvy D8. Projekt je realizován ve spolupráci s partnerem - Kvalifikační a personální agentura o. p. s. Třinec. Projekt je zaměřen na zaměstnávání osob z cílové skupiny fyzických osob, které jsou vedeny v evidenci uchazečů o zaměstnání déle než 9 měsíců. Do projektu je zapojeno celkem 49 osob z cílové skupiny. Projekt se skládá ze vzájemně provázaných a na sebe navazujících aktivit směřujících k hlavnímu cíli - zajištění zaměstnání na nových či uvolněných pracovních místech pro klienty projektu. Projekt je spolufinancován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a Státního rozpočtu České republiky. Podpora sociálních služeb v sociálně vyloučených lokalitách MSK II Společnost mohla díky zapojení do individuálního projektu Moravskoslezského kraje poskytovat a částečně financovat sociálně aktivizačních služby pro rodiny s dětmi a sociální služby nízkoprahového zařízení pro děti a mládež v Bruntále. Individuální projekt je spolufinancován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a Státního rozpočtu České republiky. 21

22 Ostatní projekty Zvyšování právní, sociální a finanční gramotnosti Cyklus přednášek a besed na témata z uvedených oblastí, které probíhaly v Bruntále a v Osoblaze. Přednášky a besedy byly zaměřeny na řešení dluhů a dluhových pastí s praktickými příklady, vzájemné soužití vícegeneračních rodin a soužití v sousedských vztazích, problémy v rodině při výchově dětí, problémy vyplývajícími z bydlení v ubytovně. Projekt byl spolufinancován z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci Programu na podporu komunitní práce a na zmírňování následků sociálního vyloučení v sociálně vyloučených lokalitách Moravskoslezského kraje na rok Sociálně podnikatelské aktivity Malé technické služby Malé technické služby jsou sociálně podnikatelskou aktivitou, která vznikla v roce V roce 2014 obhospodařovaly Malé technické služby přibližně 67 tis. m² zatravněných ploch v západní části města. Hlavní činnost Malých technických služeb je realizována na základě smlouvy s Městem Bruntál o provádění údržby veřejné zeleně, ručního čistění částí místních komunikací, chodníků a veřejného prostranství a zajištění zimní údržby v části města Bruntál, v lokalitě ulic Pionýrská, Jesenická, Zeyerova, Rýmařovská, Dlouhá, Pěší, Jezdecká, Příčná, U Stadionu a Osvobození. Hlavním cílem je vytvářet pracovní místa pro dlouhodobě nezaměstnané osoby s kumulací sociálních exkluzí. V této činnosti jsou zaměstnáni čtyři pracovníci v dlouhodobém pracovním poměru. 22

23 Vedení účetnictví, projektové poradenství, prezentace V rámci sociálně podnikatelských aktivit společnost provozuje služby vedení účetnictví pro několik firem a osob samostatně výdělečně činných, provádí projektové poradenství, školí a prezentuje vlastní zkušenosti a příklady dobré praxe a odborné manažerské a ekonomické činnosti. V rámci těchto činností také vykonává pro sociální podniky expertní poradenské služby. V těchto činnostech nejsou vytvářena sice místa pro cílovou skupinu dlouhodobě nezaměstnaných osob s kumulací sociálních exkluzí, zisky z nich však jsou využity pro vlastní společensky a sociálně prospěšné projekty a aktivity směřující k naplňování hlavních cílů společnosti. 23

24 Poradna Poradna je vlastním společensky prospěšným projektem, který je určen pro všechny potřebné, jednotlivce i rodiny, kteří mají dluhové problémy, neví si rady s jejich řešením, octili se v dluhové pasti, či v dluhové spirále, nebo mají problémy s bydlením a dalšími specifickými problémy. V poradně se připravují a podávají žádosti o oddlužení formou splátkového kalendáře pro ty, kteří jsou vhodnými adepty na oddlužení podle insolvenčního zákona. V roce 2014 bylo podáno celkem 36 těchto oddlužení, dosud všechna byla krajskými soudy přijata a schválena. V roce 2014 navštívilo poradnu 78 klientů. 24

25 8. Hospodaření AKTIVA Číslo řádku Stav k (v tis.) A. Stálá aktiva ř Dlouhodobý Stavby hmotný majetek Samostatné movité věci a soubory movitých věcí Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek Oprávky k samostatným movitým věcem a souborům B. Oběžná aktiva Krátkodobý finanční majetek Krátkodobý finanční majetek Přechodné Náklady příštích období účty aktivní 018 ÚHRN AKTIV PASIVA A. Vlastní zdroje krytí aktiv ř Jmění Vlastní jmění Hospodářský Účet hospodářského výsledku výsledek Neuhrazená ztráta z minulých let B. Cizí zdroje Krátkodobé závazky Krátkodobé závazky Název ukazatele Celkem (v tis.) NÁKLADY Spotřeba materiálu 378 Spotřeba energie 135 Opravy a udržování 51 Cestovné 25 Ostatní služby Mzdové náklady, sociální pojištění a náklady Daně a poplatky, pokuty, úroky 129 Odpis nedobytné pohledávky 602 Jiné ostatní náklady 40 Odpisy dlouhodobého majetku 30 VÝNOSY Tržby z prodeje služeb Provozní dotace 911 Ostatní Hospodářský výsledek před zdaněním (+/-)

26 9. Spolupracující organizace a instituce Všem našim spolupracujícím organizacím a institucím děkujeme za aktivní, věcnou a dobrou spolupráci v roce Velmi si vážíme jejich zapojení se do řešení našich potřeb a potřeb našich uživatelů a klientů, do práce na naplňování cílů organizace, a jsme vděčni za jejich zájem, pochopení a vstřícnost při řešení všech dílčích i hlavních cílů a záměrů našich činností a projektů. Spolupracujeme zejména s těmito partnery: Město Bruntál sociální podnik Zelená dílna s. r. o. Aperkom o. p. s. Bruntál Althaia o. p. s. Moravskoslezský kraj Karla s. r. o. Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Slezská diakonie KaPa Kvalifikační a personální agentura Třinec 26

27 10. Orgány společnosti název sídlo Jezdecká 1915/21, Bruntál IČ DIČ CZ (organizace není plátcem DPH) výpis z rejstříku obecně prospěšných společností spisová značka O 1202, rejstřík je veden Krajským soudem v Ostravě nejvyšší orgán Správní rada předseda Správní rady Miroslav Juřena kontrolní orgán Dozorčí rada předseda Dozorčí rady Mgr. Jan Bezděk statutární zástupce Bc. Jana Juřenová MSc. http telefon, fax facebook Liga Bruntál 27

28 11. Kontaktní údaje oblast činnosti pracovník kontakt ředitelka Bc. Jana Juřenová MSc sociální práce, asistence, poradce Bc. Marta Juřenová DiS sociální práce, personalistika a mzdy Marie Čechová , hlavní ekonomka, poradce vedoucí Sekce sociálních služeb Andrea Cieslarová , Věra Štěpaníková vedoucí Sekce sociálně podnikatelských aktivit Jana Pavelková Malé technické služby Miroslav Juřena Komunitní centrum Dagmar Němcová

1.1 O ORGANIZACI OBSAH. Provozované činnosti a poskytované služby

1.1 O ORGANIZACI OBSAH. Provozované činnosti a poskytované služby Výroční zpráva 2014 OBSAH 1.1 O organizaci...str. 3 1.1.1 Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi...str. 4 1.1.2 NZDM Klub Modrá kočka...str. 8 1.1.3 NZDM Caravan...str. 11 1.1.4 Poradenské středisko

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2012 VZDĚLÁVACÍ, SOCIÁLNÍ A KULTURNÍ STŘEDISKO PŘI NADACI JANA PIVEČKY, O.P.S. VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2012 ČERVEN 2013 VZDĚLÁVACÍ, SOCIÁLNÍ A KULTURNÍ STŘEDISKO PŘI NADACI JANA PIVEČKY, O.P.S. VÝROČNÍ ZPRÁVA

Více

Výroční zpráva za rok 2013

Výroční zpráva za rok 2013 Vzdělávací, sociální a kulturní středisko při Výroční zpráva za rok 2013 Vzdělávací, sociální a kulturní středisko při Nadaci Jana Pivečky, o.p.s. Červen 2014 VZDĚLÁVACÍ, SOCIÁLNÍ A KULTURNÍ STŘEDISKO

Více

Městská charita České Budějovice Výroční zpráva 2008

Městská charita České Budějovice Výroční zpráva 2008 Městská charita České Budějovice Výroční zpráva 2008 2 Základní údaje o organizaci 3 Obsah 4 Poslání a cíle MCHČB 5 Poděkování Městská charita České Budějovice Boženy Němcové 53 370 01 České Budějovice

Více

DIECÉZNÍ CHARITA OSTRAVSKO-OPAVSKÁ. Výroční zpráva 2009

DIECÉZNÍ CHARITA OSTRAVSKO-OPAVSKÁ. Výroční zpráva 2009 DIECÉZNÍ CHARITA OSTRAVSKO-OPAVSKÁ Výroční zpráva 2009 Obsah Úvodní slovo ředitele...1 Profil Diecézní charity ostravsko-opavské...2 Přehled oblastních charit v rámci Diecézní charity ostravsko-opavské...3

Více

NÍZKOPRAHOVÉ ZAŘÍZENÍ DĚTÍ A MLÁDEŽE OÁZA

NÍZKOPRAHOVÉ ZAŘÍZENÍ DĚTÍ A MLÁDEŽE OÁZA Výroční zpráva 2013 Nízkoprahové zařízení dětí a mládeže OÁZA Karviná Úvodní slovo, předkládáme Vám výroční zprávu za rok 2013 a bilancujeme tak další rok činnosti našeho zařízení služeb sociální prevence,

Více

7 Sociální politika obce

7 Sociální politika obce ZÁKLADNÍ PRINCIPY FUNGOVÁNÍ SOCIÁLNÍ OBCE A JEJÍCH POLITIKA ORGÁNŮ OBCE Sociální politika obce PaedDr. Miroslav Pilát, Ph.D. Ing. Iva Červinková Mgr. Irena Sonntagová Domy, silnice, chodníky, vodovody,

Více

KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB region LIBEREC. Vymezení sociálních služeb...2 SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO VYMEZENÝ OKRUH OSOB. Duševní zdraví.

KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB region LIBEREC. Vymezení sociálních služeb...2 SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO VYMEZENÝ OKRUH OSOB. Duševní zdraví. KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB region LIBEREC Vymezení sociálních služeb...2 Druhy sociálních služeb a rozsah vykonávaných činností - rejstřík organizací působících v regionu Liberec....3 SOCIÁLNÍ

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Občanského sdružení Prostor za rok 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Občanského sdružení Prostor za rok 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA Občanského sdružení Prostor za rok 2013 Slovo ředitele Prostor plus je profesionální obecně prospěšná společnost, která již více než deset let všestranně rozvíjí prostředí, ve kterém působí.

Více

Výroční zpráva. o činnosti a hospodaření Střediska sociální prevence Olomouc, příspěvkové organizace, za rok 2013

Výroční zpráva. o činnosti a hospodaření Střediska sociální prevence Olomouc, příspěvkové organizace, za rok 2013 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření Střediska sociální prevence Olomouc, příspěvkové organizace, za rok 2013 Strana 1 Obsah: 1. Základní údaje o organizaci... 3 2. Přehled o činnosti v roce 2013...

Více

výroční zpráva SPOLEČNĚ-JEKHETANE o.p.s. Palackého 13/49 OSTRAVA

výroční zpráva SPOLEČNĚ-JEKHETANE o.p.s. Palackého 13/49 OSTRAVA 2013 výroční zpráva SPOLEČNĚ-JEKHETANE o.p.s. Palackého 13/49 OSTRAVA 1 SPOLEČNĚ-JEKHETANE, o. s. (do 22. října 2013) SPOLEČNĚ-JEKHETANE, o. p. s. (od 22. října 2013) Právní forma: obecně prospěšná společnost

Více

1. Úvodní slovo. Obsah. Vážení příznivci a přátelé obecně prospěšné společnosti Romodrom, 1. Úvodní slovo...1. 2. Základní informace o sdružení...

1. Úvodní slovo. Obsah. Vážení příznivci a přátelé obecně prospěšné společnosti Romodrom, 1. Úvodní slovo...1. 2. Základní informace o sdružení... Výroční zpráva 2013 Obsah 1. Úvodní slovo....1 2. Základní informace o sdružení...2 3. Organizační struktura..................................... 3 4. Rozhovory s vedením...4 5. Naše činnost...6 5.1. Programy

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ SLOVO

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ SLOVO VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 2 1 Obsah ÚVODNÍ SLOVO................................................ 2 I. ÚVOD..................................................... 3 II. SOCIÁLNÍ SLUŽBY.............................................

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBČANSKÉ SDRUŽENÍ - MC JABLÍČKO, zapsaný spolek

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBČANSKÉ SDRUŽENÍ - MC JABLÍČKO, zapsaný spolek VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBČANSKÉ SDRUŽENÍ - MC JABLÍČKO, zapsaný spolek Rodina je obojí, jak základní jednotkou společnosti, tak kořenem kultury. Je to neutuchající zdroj podpory, obhajoby, ujištění a emocionálního

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA SDRUŽENÍ SOCIÁLNÍCH ASISTENTŮ. S d r u ž e n í s o c i á l n í c h a s i s t e n t ů 2014 1

VÝROČNÍ ZPRÁVA SDRUŽENÍ SOCIÁLNÍCH ASISTENTŮ. S d r u ž e n í s o c i á l n í c h a s i s t e n t ů 2014 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 SDRUŽENÍ SOCIÁLNÍCH ASISTENTŮ S d r u ž e n í s o c i á l n í c h a s i s t e n t ů 2014 1 1 SDRUŽENÍ SOCIÁLNÍCH ASISTENTŮ Sdružení sociálních asistentů poskytuje od r. 2003 v souladu

Více

Mgr. Helena Balabánová, Božena Dudy-Koťová, Lenka Martišová, Jan Bongilaj, PaedDr. Jan Effenberger

Mgr. Helena Balabánová, Božena Dudy-Koťová, Lenka Martišová, Jan Bongilaj, PaedDr. Jan Effenberger obecně prospěšná společnost Krajského soudu v Ostravě, oddíl O, vložka 1228 dne 14. prosince 2013 Palackého 13/49, 702 00 Ostrava 68145209 CZ68145209 Mgr. Helenou Balabánovou, ředitelkou www.jekhetane.cz

Více

pro výkon terénní sociální práce

pro výkon terénní sociální práce Podpora vytváření systému Terénní sociální práce - vytvoření metodických příruček Metodická příručka Metodická příručka pro výkon terénní sociální práce Realizátor veřejné zakázky: Ostravská univerzita

Více

Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace. Veřejná zakázka malého rozsahu

Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace. Veřejná zakázka malého rozsahu Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace pro výběrové řízení pro veřejnou zakázku malého rozsahu II. kategorie dle článku 2.1.2. Metodického pokynu pro zadávání zakázek OP LZZ MAD 9 pro zadávání zakázek

Více

ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ

ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ K základním bodům dění v r. 2008 se tentokrát vyjádří oba členové řídícího tandemu Amalthey, Martina Pojmonová (výkonná ředitelka) a David Svoboda (odborný ředitel). Co považuješ za významné události minulého

Více

Metodika terénní sociální práce v rodinách s dětmi se zaměřením na sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

Metodika terénní sociální práce v rodinách s dětmi se zaměřením na sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Metodika terénní sociální práce v rodinách s dětmi se zaměřením na sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Azylový dům pro ženy a matky s dětmi o.p.s. Zpracováno v rámci projektu Mezinárodní spolupráce

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROZBOR HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROZBOR HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA ROZBOR HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI Komunitní středisko KONTAKT LIBEREC příspěvková organizace Obsah 1 Základní údaje o organizaci... 4 1.1 Vymezení hlavní činnosti... 4 1.2 Prostory využívané

Více

~ 2 ~ Obsah: Základní údaje. Poskytované sociální služby Domova u rybníka. Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb. Hospodaření organizace

~ 2 ~ Obsah: Základní údaje. Poskytované sociální služby Domova u rybníka. Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb. Hospodaření organizace Obsah: str. 3 str. 4 str. 7 str. 12 str. 16 str. 20 str. 24 str. 27 str. 28 str. 29 str. 32 str. 36 str. 38 Základní údaje Poskytované sociální služby Domova u rybníka Cíle a způsoby poskytování sociálních

Více

Děkuji všem spolupracovníkům za osobní přínos a nasazení při poskytování služeb našim klientům a také děkuji všem, kteří nám v naší činnosti pomáhají.

Děkuji všem spolupracovníkům za osobní přínos a nasazení při poskytování služeb našim klientům a také děkuji všem, kteří nám v naší činnosti pomáhají. Vážení, jak nám ten čas rychle plyne, občas se zdá, že přímo letí. Ani jsme se nenadáli a naše OÁZA, zařízení zabývající se práci s dětmi a mládeží oslavila již své 11. výročí. Záměrně píši zařízení, protože

Více

~ 2 ~ Obsah: Základní údaje. Poskytované sociální služby Domova u rybníka. Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb. Hospodaření organizace

~ 2 ~ Obsah: Základní údaje. Poskytované sociální služby Domova u rybníka. Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb. Hospodaření organizace Výroční zpráva 2014 Obsah: str. 3 str. 4 str. 9 str. 18 str. 22 str. 28 str. 32 str. 37 str. 38 str. 41 str. 45 str. 47 Základní údaje Poskytované sociální služby Domova u rybníka Cíle a způsoby poskytování

Více

Komunitní plán sociálních služeb pro období 2012-2014

Komunitní plán sociálních služeb pro období 2012-2014 Komunitní plán sociálních služeb pro období 2012-2014 Komunitní plánování sociálních služeb města Holešova Město Holešov 1 Obsah Úvodní slovo místostarosty města Holešova... 2 Úvod ke komunitnímu plánu

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010. www.pestalozzi.cz

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010. www.pestalozzi.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 www.pestalozzi.cz Obsah Výroční zpráva 2010 Annual report 2010 Česká verze English version 1 2 Úvodní slovo... 1 O společnosti 2/1 Řídící orgány... 3 1 About the company 1/1 Managing

Více

VZÁJEMNÉ SOUŽITÍ o.p.s. OSTRAVA

VZÁJEMNÉ SOUŽITÍ o.p.s. OSTRAVA VZÁJEMNÉ SOUŽITÍ o.p.s. OSTRAVA VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Milí a vážení přátelé, je nám ctí, předložit Vám naši výroční zprávu za rok 2014. Rádi bychom tímto s Vámi sdíleli souhrn činností a údajů za uplynulý

Více

Oblastní charita Most

Oblastní charita Most Oblastní charita Most Výroční zpráva 2010 Úvod Vážení, představujeme Vám činnost Oblastní charity Most v roce 2010. Oblastní charita Most je nestátní nezisková- církevní organizace. Poskytuje humanitární

Více

6. průběžná zpráva o naplňování. Střednědobé rozvojové koncepce sociálních služeb v Plzni pro období let 2008-2015

6. průběžná zpráva o naplňování. Střednědobé rozvojové koncepce sociálních služeb v Plzni pro období let 2008-2015 6. průběžná zpráva o naplňování Střednědobé rozvojové koncepce sociálních služeb v Plzni pro období let 2008-2015 Bilance období: červen 2012 květen 2013 Zpracoval: Odbor sociálních služeb Magistrátu města

Více

Městská charita České Budějovice Výroční zpráva 2009

Městská charita České Budějovice Výroční zpráva 2009 Městská charita České Budějovice Výroční zpráva 2009 Městská charita České Budějovice Boženy Němcové 53 370 01 České Budějovice IČ: 600 727 09 Číslo účtu: 7000029251/8040 u Oberbank AG, pobočka České Budějovice

Více