Výroční zpráva LIGA o. p. s.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva 2014. LIGA o. p. s."

Transkript

1 Výroční zpráva 2014 Bruntál, červen 2015

2 Obsah 1. Základní údaje Charakteristika společnosti Organizační struktura Poskytované sociální služby Sociálně právní ochrana dětí Akce a aktivity, realizované projekty Sociálně podnikatelské aktivity Hospodaření Spolupracující organizace a instituce Orgány společnosti Kontaktní údaje

3 1. Základní údaje Obecně prospěšná společnost vznikla v roce 1990, původně jako občanské sdružení zabývající se především lidskými právy, právy dětí a mládeže. Postupně se v organizaci vymezila činnost a hlavní náplň tak, aby co nejvíce napomáhala potřebám sociálně vyloučených rodin i jednotlivců žijících ve městě Bruntál a bruntálském regionu. Hlavními cíli společnosti je napomáhání zapojování rodin a jednotlivců žijících v sociálním vyloučení nebo tímto vyloučením hrožených do běžného života ve společnosti a to nejen formou poskytování sociálních a návazných služeb, ale také formou zajištění zaměstnání a pomoc při přípravě na zaměstnání. Poslání obecně prospěšné společnosti jsou hlavními vizemi, z nichž vycházejí veškeré činnosti (mise) společnosti. Poslání Ligy: "Hledáme a vytváříme pracovní příležitosti pro dlouhodobě nezaměstnané, snažíme se zvyšovat jejich zaměstnatelnost a realizujeme aktivity pro podporu rozvoje regionu." "Pomáháme rodinám a jednotlivcům z vyloučeného prostředí zastavit jejich další vyčleňování a zapojit se do běžného aktivního života společnosti." 2. Charakteristika společnosti je obecně prospěšná společnost, která je otevřená všem lidem dobré vůle, bez rozdílu vyznání, rasy, národnosti, politické příslušnosti a sociálního postavení. V prvních letech své existence, ještě jako občanské sdružení, se společnost zabývala zejména oblastí dodržování lidských práv ve všech oblastech. V roce 2001 se společnost přestěhovala z Krnova do Bruntálu a její hlavní činnost se zaměřila zejména na práci s dětmi a mládeží ze sociálně a kulturně znevýhodněného prostředí. V roce 2003 se sdružení věnovalo nejen dětem, ale začalo intenzivněji pracovat s dospívajícími a dospělými jedinci z řad dlouhodobě nezaměstnaných. V tomto roce zorganizovalo díky projektovým finančním prostředkům z Ministerstva práce a sociálních věcí ČR a Moravskoslezského kraje první rekvalifikace v oboru dlaždič. 3

4 Rekvalifikovaní zaměstnanci a další noví pracovníci opravili v následujících letech téměř m² chodníků a komunikací. V roce 2005 společnost založila sociálně podnikatelskou aktivitu Zelenou dílnu chráněnou dílnu pro osoby se zdravotním postižením, ve které se provádí ekologická recyklace odpadního elektrického a elektronického zařízení. Pracují zde lidé z etnických menšin, osoby nad 50 let věku, ženy samoživitelky, také těžce zdravotně postižení spoluobčané. Pracoviště dílny má výrazně integrační charakter. V roce 2009 byla chráněná dílna vyčleněna ze struktury společnosti a vytvořila samostatnou společnost s ručením omezeným, která je sociálním podnikem, hlásí se k principům sociálního podnikání a vykazuje znaky sociálního podniku. Společnost se podílí na vzniku pracovních příležitostí pro skupiny obyvatel s kombinací handicapů v souvislosti s podporou místního rozvoje a řešením místně příslušné problematiky. Provádí poradenství pro dlouhodobě nezaměstnané, snaží se o motivaci jednotlivců aktivně se zapojovat do společnosti, snaží se zvyšovat jejich vlastní zaměstnatelnost. Liga důsledně hledá a také vytváří příležitosti pro dlouhodobě nezaměstnané. Vyrovnává pracovní podmínky pro všechny skupiny obyvatelstva s důrazem na obyvatele ze sociálně vyloučeného prostředí nebo ohrožené sociálním vyčleněním. Vyvíjí činnost pro rozvoj regionu s důrazem na rozvoj dětí a mládeže. Společnost poskytuje sociální služby registrované podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Pracuje s dětmi a mládeží, s rodinami ze sociálně vyloučeného prostředí, zaměřuje se na předškolní výchovu a vzdělávání dětí z vyloučeného prostředí, s lidmi ohroženými sociální exkluzí. Pro výkon svých dvou akreditovaných sociálních služeb provozovala v roce 2014 v Bruntále Komunitní centrum v Dlouhé ulici. Liga také ve svých centrech provozuje zařízení prevence sociálního vyloučení pro rodiče pečující o děti, aktivizační služby pro rodiče, provádí poradenství, organizuje tématické semináře v oblasti práce s rodinou, rodiči, posilování rodičovských kompetencí. Společnost také poskytuje poradenství směřující ke zvyšování finanční gramotnosti pro občany ohrožené sociálním vyloučením nebo sociálně vyloučené. Provádí a organizuje lektorskou a přednáškovou činnost v oblastech výchovy, finanční gramotnosti, poskytování sociálních služeb, prevence kriminality a sociálně patologických jevů, zaměstnávání, bydlení a sociálního podnikání. 4

5 3. Organizační struktura Orgány obecně prospěšné společnosti jsou: 1. Správní rada 2. Dozorčí rada 3. Ředitel Správní rada rozhoduje o zásadních věcech vnitřního fungování společnosti a rozhodování v majetkových věcech. Správní rada také jmenuje a odvolává ředitele. Dozorčí rada je kontrolním orgánem společnosti. Ředitel je statutárním zástupcem společnosti a přímo řídí činnosti ve společnosti. Dozorčí rada Správní rada Ředitel Sekce sociálních služeb Sekce sociálně podnikatelských aktivit Provozní sekce Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Malé technické služby Účetnictví a účetní poradenství Poradna Společnost vykonávala své činnosti v roce 2014 v několika objektech, z nichž žádný není v jejím vlastnictví. Pro výkon činností Sekce sociálních služeb využívala Komunitní centrum v Dlouhé ulici v Bruntále. Pro výkony Sekce sociálně podnikatelských aktivit využívala začátkem roku ještě prostory v areálu Fügnerova. Později se společnost přestěhovala do nových prostor v Jezdecké ulici v Bruntále, ve kterých má také své sídlo. Služby poradny pro obyvatele města Bruntál a okolí poskytuje společnost v kancelářských prostorech na Náměstí míru v Bruntále. 5

6 Objekt Využití Komunitní centrum, Dlouhá ulice Sekce sociálních služeb sociálně aktivizační sužby pro rodiny s dětmi, nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Areál Jezdecká Provozní sekce asistenční agenda, kancelář vedoucí sociálních služeb; Sekce sociálně podnikatelských aktivit zpracování účetnictví Kanceláře Náměstí míru 4 Poradna 4. Poskytované sociální služby Společnost je dlouholetým poskytovatelem sociálních služeb. Tyto služby poskytuje již více než deset let v různých formách a stupních, od počátku platnosti zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, je poskytuje plně v souladu s ustanoveními zákona v platném znění. Od počátku účinnosti uvedeného zákona Liga poskytuje registrované sociální služby nízkoprahové zařízení pro děti a mládež a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi. Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Poslání Posláním nízkoprahového zařízení je podpora dětí a mládeže, které žijí v sociálním vyloučení nebo jsou sociálním vyloučením ohroženy, podpora dětí a mládeže ohrožené společensky nežádoucími jevy, k pozitivním změnám v jejich životě prostřednictvím aktivizačních činností v nízkoprahovém zařízení. 6

7 Cíle 1. Zlepšení kvality života dětí a mládeže, usilování o pozitivní změnu v jejich životech. 2. Vytváření prostředí ke smysluplnému trávení volného času. 3. Podpora začleňování dětí a mládeže mezi ostatní vrstevníky. 4. Podpora dětí v udržení v hlavním vzdělávacím proudu, podpora dosahování vzdělání podle individuálních možností dětí a mládeže. 5. Motivace mládeže k vlastnímu uplatnění na trhu práce a podpora udržení zaměstnání. 6. Podpora snižování rizika špatných návyků (alkoholismus, gamblerství). 7. Prevence sociálního vyloučení. Cílová skupina Sociální služba je poskytována dětem a mládeži ve věku od 6 do 26 let, kteří žijí zejména v sociálně vyloučených lokalitách města Bruntál (tzv. Západní lokalita, Jižní lokalita, střed města, ubytovna v ulici T. Kronesové), ale i v dalších částech města, a jsou ovlivněni nepříznivou sociální situací vyplývající ze života v sociálním vyloučení, nebo jsou sociálním vyloučením bezprostředně ohroženi. Nepříznivou sociální situací se rozumí oslabení nebo ztráta schopností pro krizovou sociální situaci, životní návyky a způsob života vedoucí ke konfliktu se společností, sociálně znevýhodňující prostředí, ohrožení práv a zájmů trestnou činností jiné fyzické osoby nebo jiné závažné důvody vyplývající ze života v sociálně vyčleněném prostředí. Principy 1. Dodržování práv uživatelů - vytváření a naplňování podmínek zajišťujících rovné postavení uživatelů vůči všem pracovníkům sociální služby. Všechny dotčené osoby jsou si rovny, není přípustný žádný náznak diskriminace, ať již z hlediska pohlaví, sexuální orientace, příslušnosti k národnostní menšině, náboženského vyznání a dalších. 2. Respekt - uživatelé sociální služby jsou respektovanými jedinci, pracovníci služby vytvářejí prostředí a atmosféru respektující individualitu a osobnost každého uživatele. Pracovníci sociální služby přizpůsobují služby individuálním potřebám uživatelů, na situaci uživatele pohlížejí v souvislostech. 7

8 3. Dobrovolnost - pracovníci sociální služby akceptují vůli a svobodu volby uživatele. Uživatel navštěvuje nízkoprahové zařízení dle svého uvážení. Je na jeho vůli, jaké služby bude v nízkoprahovém zařízení využívat. Uživatel má možnost zvolit si způsob, jakým bude dosahováno jeho individuálních cílů. Spolupráci může kdykoliv bez následků ukončit. Za toto rozhodnutí nese uživatel svou vlastní zodpovědnost. 4. Anonymita - sociální služba umožňuje uživateli zůstat v anonymitě, zaručuje mlčenlivost o sdělených a zjištěných skutečnostech v souladu s dokumentem "Ochrana osobních údajů uživatelů sociálních služeb". Uživatel má právo na diskrétnost, může využívat individuálních rozhovorů s pracovníkem sociální služby o samotě. 5. Nízkoprahovost - sociální služba je realizována tak, aby byla umožněna maximální přístupnost, tedy ve snaze odstranit časové, prostorové, finanční a psychologické bariéry, které by bránily cílové skupině vyhledat prostory zařízení či využít nabídky poskytovaných služeb. Nízkoprahové zařízení je umístěno v centru sociálně vyloučené lokality nazývané Západní lokalita v Bruntále, tedy v centru místa života značné části uživatelů sociální služby. Uživatel má možnost zůstat v anonymitě, má právo na docházku do nízkoprahového zařízení na základě vlastní vůle (není dána žádná forma registrace či pravidelnosti docházek), otevírací doba je co nejvíce přizpůsobena časovým možnostem uživatelů a zájemců o sociální službu. Sociální služba může být využita kýmkoliv z cílové skupiny, pokud jeho chování a jednání neomezuje jeho samotného, jiné uživatele nebo pracovníky služby či efektivitu sociální služby. Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Poslání Posláním sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi je podpora a pomoc rodinám s dětmi z Bruntálu a okolí, které se ocitly v nepříznivé životní situaci, rodinám sociálně znevýhodněným a rodinám žijícím v sociálním vyloučení nebo ohroženým sociálním vyloučením. Cíle 1. Vytvářet podmínky pro vyrovnání úrovně schopností, dovedností a znalostí dětí formou realizace předškolního programu "Půjdeme do školy". 2. Podpora a motivace dospělých členů rodin k vlastnímu uplatnění na trhu práce. 8

9 3. Zmírnění sociální vyloučení rodin a usilování o pozitivní změnu v jejich životech. 4. Motivace rodiny k samostatnému zodpovědnému řešení jejich vlastní životní situace. 5. Zvyšování znalostí a dovedností z oblasti finanční gramotnosti pro prevenci zadluženosti a zlepšení hospodaření v rodinách. 6. Smysluplné trávení společného volného času dětí a rodičů. 7. Snížení závislosti rodin na systémech sociální pomoci. 8. Prevence sociálního vyloučení. Cílová skupina Sociální služba je poskytována rodinám s alespoň jedním dítětem ve věku do 18 let, které žijí zejména v sociálně vyloučených lokalitách města Bruntál (tzv. Západní lokalita, Jižní lokalita, střed města, ubytovna v ulici T. Kronesové), ale i v dalších částech města, a jsou ovlivněny nepříznivou sociální situací vyplývající ze života v sociálním vyloučení, nebo jsou sociálním vyloučením bezprostředně ohroženy. Nepříznivou sociální situací se rozumí oslabení nebo ztráta schopností pro krizovou sociální situaci, životní návyky a způsob života vedoucí ke konfliktu se společností, sociálně znevýhodňující prostředí, ohrožení práv a zájmů trestnou činností jiné fyzické osoby nebo jiné závažné důvody vyplývající ze života v sociálně vyčleněném prostředí. Principy 1. Dodržování práv uživatelů - vytváření a naplňování podmínek zajišťujících rovné postavení uživatelů vůči všem pracovníkům sociální služby. Všechny dotčené osoby jsou si rovny, není přípustný žádný náznak diskriminace, ať již z hlediska pohlaví, sexuální orientace, příslušnosti k národnostní menšině, náboženského vyznání a dalších. 2. Respekt - uživatelé sociální služby jsou respektovanými jedinci, pracovníci služby vytvářejí prostředí a atmosféru respektující individualitu a osobnost každého uživatele. Pracovníci sociální služby přizpůsobují služby individuálním potřebám uživatelů, na situaci uživatele pohlížejí v souvislostech, respektují názory a rozhodnutí uživatele při řešení vlastní nepříznivé situace (např. hledání bydlení, práce), včetně práva na přirozené riziko při samostatném rozhodování uživatele. 9

10 3. Důvěra - sociální služba je založena na navázání stavu důvěry mezi pracovníkem sociální služby a uživatelem a vytvoření bezpečného prostředí pro řešení krizové situace uživatele. 4. Anonymita - sociální služba umožňuje uživateli zůstat v anonymitě, zaručuje mlčenlivost o sdělených a zjištěných skutečnostech v souladu s dokumentem "Ochrana osobních údajů uživatelů sociálních služeb". 5. Individuální přístup k uživatelům - sociální služba je podle potřeb a přání uživatele, vychází z jeho individuálních potřeb, podporuje uplatňování vlastní vůle uživatele, vede k převzetí zodpovědnosti za vlastní život a doprovázení k samostatnosti a sociálnímu začleňování. Uživatel má právo na diskrétnost, může využívat individuálních rozhovorů s pracovníkem sociální služby o samotě. 6. Dobrovolnost - sociální služba je realizována tak, aby byla umožněna maximální přístupnost. Sociální služba může být využita kýmkoliv z cílové skupiny, pokud jeho chování a jednání neomezuje jeho samotného, jiné uživatele nebo pracovníky služby či efektivitu sociální služby. Základní statistická data sociálních služeb za rok 2014 Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi počet kontaktů 7974 počet kontaktů 1822 počet intervencí 2262 počet intervencí 1572 počet smluv (počet uživatelů služby) 128 počet smluv (počet rodin) 42 Počet uživatelů služby celkem

11 5. Sociálně právní ochrana dětí Společnost disponuje od roku 2008 pověřením k výkonu sociálně právní ochrany dětí pro zařízení Komunitního centra. Výkon sociálně právní ochrany je organizace oprávněna provádět v tomto rozsahu: vyhledávání dětí, na které se sociálně-právní ochrana zaměřuje ( 6 odst. 1) pomoc rodičům při řešení výchovných a jiných problémů souvisejících s péčí o dítě poskytování nebo zprostředkování rodičům poradenství při výchově a vzdělávání dítěte a při péči o dítě zdravotně postižené pořádání v rámci poradenské činnosti přednášek a kurzů zaměřených na řešení výchovných, sociálních a jiných problémů souvisejících s péčí o dítě a jeho výchovou činnost zaměřená na ochranu dětí před škodlivými vlivy a předcházení jejich vzniku zřizování a provoz zařízení odborného poradenství pro péči o děti zřizování a provoz zařízení sociálně výchovné činnosti zřizování a provozování výchovně rekreačních táborů pro děti Sociálně právní ochrana dětí je vykonávána ve spolupráci se sociálním odborem a oddělením sociálně právní ochrany dětí Městského úřadu v Bruntále. V rámci spolupráce s odborem sociálních věcí Městského úřadu v Bruntále také společnost realizuje krizové nákupy pro rodiny a jednotlivce v akutní krizové situaci. 11

12 6. Akce a aktivity, realizované projekty Obecně prospěšná společnost se snaží naplňovat své cíle a poslání uskutečňováním nejen činností vyplývajících z realizace akreditovaných sociálních služeb, ale také mnoha návazných aktivit, či jednorázových činností a akcí, nebo činností projektových. Půjdeme do školy Fakultativní návazná činnost sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi zaměřená na děti předškolního věku, které nenavštěvují mateřské školky a potřebují rozvíjet své znalosti, dovednosti a schopnosti odpovídající jejich věku včetně psychosociálního rozvoje a zdravého osobnostního vývoje. V tomto programu se děti učí poznávat krásy přírody, rozvíjet si vztah k domovu, k rodině, k přátelům, učí se spolupracovat v týmu, rozvíjí svou kreativitu a schopnosti učit se a vnímat pozornost. S dětmi pracuje pedagožka pro mateřské školy a další odborný personál. 12

13 Superstar O jarních prázdninách proběhla akce Prázdninová superstar, která se konala ve Sportovní hale v Bruntále. Děti si připravily vlastní programy, zpívaly, tancovaly, zpívaly ve skupinách. Tohoto programu se zúčastnily také děti z Osoblahy, z obecně prospěšné společnosti Althaia o. p. s., se kterou Liga dlouhodobě spolupracuje ve všech možných oblastech práce s dětmi, mládeží a rodinami. Velikonoční kraslice Každý rok děti v Lize připravují kraslice, které zasílají do soutěže Muzea v Bruntále. Za ručně vymalované a vyzdobené kraslice děti získaly dárkovou tašku s cukrovinkami. Kraslice byly vystaveny na bruntálském zámku. 13

14 Tak tu spolu žijeme V červnu proběhl první ročník festivalu Tak tu spolu žijeme, který pořádalo Město Bruntál. Zúčastnily se ho různé pěvecké a taneční soubory a hudební skupiny z celého Moravskoslezského kraje. Na akci nemohli chybět chlapci z Terne čhave pod vedením Kamila Kováče DiS. V další části vystoupili také chlapci trénující street dance. ZOO Olomouc O letních prázdninách se děti podívaly do ZOO na Svatém Kopečku u Olomouce. Zájezdu se zúčastnilo téměř 40 dětí. Všechny byly s akcí spokojeny, dozvěděly se mnoho o dravcích, mohly zkusit udržet dravce na ruce, krmily malé kozičky, zaujal je žralok v akváriu, koupající se medvěd, zajímaly se o všechna zvířátka. V další části zájezdu se děti vyřádily v lanovém centru. Vyzkoušely si zde velkou houpačku, skluzavku s pneumatikou, lanové bludiště a spoustu dalších prvků. 14

15 Přednášky a besedy V průběhu celého roku probíhaly přednášky a besedy na různá témata, o která měly děti, mládež, ale i rodiny zájem. Mezi ně patří např. přednášky na dluhovou tématiku, prevenci dluhových pastí, řešení exekucí, přednášky na témata sociálně patologických jevů, ale i besedy o komunikačních dovednostech s cvičeními. Velký úspěch měla beseda o drogách a drogových závislostech, která byla doplněna ukázkami z výcviku policejního psa specializovaného na vyhledávání drog. O této akci byla natočena reportáž regionální televizí Polar Odkaz na reportáž: 15

16 Talent 2014 Velká letní soutěž pro děti, mládež, rodiny, hudební skupiny, tanečníky a tanečnice byla uspořádán v srpnu a všichni předvedly nadstandardní umělecké výkony. Bylo velmi těžké určit jen tři vítěze, protože všichni zúčastnění se zodpovědně postavili k tréninkům a přípravě na tuto akci. Akce se zúčastnily také rodiče a členové rodin jako diváci a skvělé publikum. Opékačky Po celý rok jsou nepravidelně organizovány různé akce spojené s úklidem v lokalitě, se soutěžením, jejichž součástí jsou tzv. opékačky. Tyto akce jsou dětmi i rodiči oblíbené, Liga se vždy snaží zajistit dostatek cen do soutěží a potravin k opékání. Akce se zúčastňují také pracovníci z Malých technických služeb, kteří připravují táborák, zajišťují také klacíky na opékání a starají se o ohniště vždy až do závěru celé akce. 16

17 Pirátský poklad Velká letní soutěž, na kterou se děti několik dní připravovaly. Trénovaly různé disciplíny, aby v soutěži uspěly. Některé nebyly vůbec jednoduché, děti musely např. zvládat vyhledávat skrytá jména v textech, hledat rozdíly mezi dvěma obrázky, zkoumat poslepu předměty, obstát v soutěži zručnosti a orientovat se na zeměpisné mapě. Hudební setkání dětí a mládeže Na podzim proběhlo v Krnově hudební setkání dětí a mládeže, která zorganizovala Armáda spásy a SKC Klub Labyrint a Maják. Zúčastnili se ho chlapci z Terne Čhave, vystoupil také Kamil Kováč a zatančila děvčata Romano čajora. Všechny děti se na svá vystoupení poctivě připravovaly, pravidelně trénovaly a snažily se, aby své vystoupení měly co nejlepší. 17

18 Kreativní činnosti Po celý rok také probíhaly různé akce pro děti, mládež, pro rodiče s dětmi, na kterých si mohli všichni přítomní vyzkoušet svou zručnost. Tyto akce jsou vždy směřovány k tomu, aby se účastníci naučili nové dovednosti, upevnili si své schopnosti, naučili se novým věcem. Často přitom spolupracují rodiče s dětmi, nebo sourozenci mezi sebou. Nejoblíbenějšími byly kreativní tvorby výroba náušnic, přívěsků na telefony, stříhání a malování papírových postav a šatů, výrobky různých vánočních ozdob. 18

19 Volnočasové aktivity Po celý rok mohou děti, mládež, rodiče, i rodiny s dětmi využívat nabídku různých volnočasových aktivit, ať již jednorázového nebo dlouhodobějšího charakteru. Děti mohou hrát na hudební nástroje, předškolní děti na perkusní nástroje, mohou hrát různé hry uvnitř i venku, soutěžit v různých disciplínách společenských i sportovních, mohou využívat možností Komunitního centra pro doučování, brouzdání na internetu. Každý má možnost přijít se svým nápadem na akci či na činnost. Nikdo není odmítnut, o každém nápadu děti a pracovníci Komunitního centra diskutují a přemýšlejí, zda jej uskutečnit či nikoli. 19

20 Projekty realizované v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost Komunitní centrum Dlouhá Tříletý projekt zaměřený na mládež od 15 let věku, dospělé nezaměstnané osoby, rodiny s dětmi a jednotlivce ze sociálně vyloučené romské lokality v Bruntále; projektové aktivity vedou ke zvýšení uplatnění na trhu práce, k získávání základních znalostí a povinností souvisejících s ukončením školní docházky. Projekt byl realizován z operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost, prioritní osy 3. Sociální integrace a rovné příležitosti, oblasti podpory 3.2 Podpora sociální integrace příslušníků romských lokalit. Projekt byl spolufinancován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a Státního rozpočtu České republiky. Finanční gramotnost východisko z dluhových pastí Tříletý projekt zaměřený na zvyšování finanční gramotnosti cílových skupin, prevenci předlužení a pomoc při řešení dluhových závislostí osob z cílových skupin. Projekt byl realizován v rámci operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost, prioritní osy 3. Sociální integrace a rovné příležitosti, oblasti podpory 3.1 Podpora sociální integrace a sociálních služeb. Projekt byl spolufinancován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a Státního rozpočtu České republiky. 20

21 Pracovní příležitosti v Bruntále Projekt je realizován v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost, prioritní osy 4.2a Aktivní politika trhu práce (Konvergence), oblast podpory Posílení aktivních politik zaměstnanosti, výzvy D8. Projekt je realizován ve spolupráci s partnerem - Kvalifikační a personální agentura o. p. s. Třinec. Projekt je zaměřen na zaměstnávání osob z cílové skupiny fyzických osob, které jsou vedeny v evidenci uchazečů o zaměstnání déle než 9 měsíců. Do projektu je zapojeno celkem 49 osob z cílové skupiny. Projekt se skládá ze vzájemně provázaných a na sebe navazujících aktivit směřujících k hlavnímu cíli - zajištění zaměstnání na nových či uvolněných pracovních místech pro klienty projektu. Projekt je spolufinancován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a Státního rozpočtu České republiky. Podpora sociálních služeb v sociálně vyloučených lokalitách MSK II Společnost mohla díky zapojení do individuálního projektu Moravskoslezského kraje poskytovat a částečně financovat sociálně aktivizačních služby pro rodiny s dětmi a sociální služby nízkoprahového zařízení pro děti a mládež v Bruntále. Individuální projekt je spolufinancován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a Státního rozpočtu České republiky. 21

22 Ostatní projekty Zvyšování právní, sociální a finanční gramotnosti Cyklus přednášek a besed na témata z uvedených oblastí, které probíhaly v Bruntále a v Osoblaze. Přednášky a besedy byly zaměřeny na řešení dluhů a dluhových pastí s praktickými příklady, vzájemné soužití vícegeneračních rodin a soužití v sousedských vztazích, problémy v rodině při výchově dětí, problémy vyplývajícími z bydlení v ubytovně. Projekt byl spolufinancován z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci Programu na podporu komunitní práce a na zmírňování následků sociálního vyloučení v sociálně vyloučených lokalitách Moravskoslezského kraje na rok Sociálně podnikatelské aktivity Malé technické služby Malé technické služby jsou sociálně podnikatelskou aktivitou, která vznikla v roce V roce 2014 obhospodařovaly Malé technické služby přibližně 67 tis. m² zatravněných ploch v západní části města. Hlavní činnost Malých technických služeb je realizována na základě smlouvy s Městem Bruntál o provádění údržby veřejné zeleně, ručního čistění částí místních komunikací, chodníků a veřejného prostranství a zajištění zimní údržby v části města Bruntál, v lokalitě ulic Pionýrská, Jesenická, Zeyerova, Rýmařovská, Dlouhá, Pěší, Jezdecká, Příčná, U Stadionu a Osvobození. Hlavním cílem je vytvářet pracovní místa pro dlouhodobě nezaměstnané osoby s kumulací sociálních exkluzí. V této činnosti jsou zaměstnáni čtyři pracovníci v dlouhodobém pracovním poměru. 22

23 Vedení účetnictví, projektové poradenství, prezentace V rámci sociálně podnikatelských aktivit společnost provozuje služby vedení účetnictví pro několik firem a osob samostatně výdělečně činných, provádí projektové poradenství, školí a prezentuje vlastní zkušenosti a příklady dobré praxe a odborné manažerské a ekonomické činnosti. V rámci těchto činností také vykonává pro sociální podniky expertní poradenské služby. V těchto činnostech nejsou vytvářena sice místa pro cílovou skupinu dlouhodobě nezaměstnaných osob s kumulací sociálních exkluzí, zisky z nich však jsou využity pro vlastní společensky a sociálně prospěšné projekty a aktivity směřující k naplňování hlavních cílů společnosti. 23

24 Poradna Poradna je vlastním společensky prospěšným projektem, který je určen pro všechny potřebné, jednotlivce i rodiny, kteří mají dluhové problémy, neví si rady s jejich řešením, octili se v dluhové pasti, či v dluhové spirále, nebo mají problémy s bydlením a dalšími specifickými problémy. V poradně se připravují a podávají žádosti o oddlužení formou splátkového kalendáře pro ty, kteří jsou vhodnými adepty na oddlužení podle insolvenčního zákona. V roce 2014 bylo podáno celkem 36 těchto oddlužení, dosud všechna byla krajskými soudy přijata a schválena. V roce 2014 navštívilo poradnu 78 klientů. 24

25 8. Hospodaření AKTIVA Číslo řádku Stav k (v tis.) A. Stálá aktiva ř Dlouhodobý Stavby hmotný majetek Samostatné movité věci a soubory movitých věcí Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek Oprávky k samostatným movitým věcem a souborům B. Oběžná aktiva Krátkodobý finanční majetek Krátkodobý finanční majetek Přechodné Náklady příštích období účty aktivní 018 ÚHRN AKTIV PASIVA A. Vlastní zdroje krytí aktiv ř Jmění Vlastní jmění Hospodářský Účet hospodářského výsledku výsledek Neuhrazená ztráta z minulých let B. Cizí zdroje Krátkodobé závazky Krátkodobé závazky Název ukazatele Celkem (v tis.) NÁKLADY Spotřeba materiálu 378 Spotřeba energie 135 Opravy a udržování 51 Cestovné 25 Ostatní služby Mzdové náklady, sociální pojištění a náklady Daně a poplatky, pokuty, úroky 129 Odpis nedobytné pohledávky 602 Jiné ostatní náklady 40 Odpisy dlouhodobého majetku 30 VÝNOSY Tržby z prodeje služeb Provozní dotace 911 Ostatní Hospodářský výsledek před zdaněním (+/-)

26 9. Spolupracující organizace a instituce Všem našim spolupracujícím organizacím a institucím děkujeme za aktivní, věcnou a dobrou spolupráci v roce Velmi si vážíme jejich zapojení se do řešení našich potřeb a potřeb našich uživatelů a klientů, do práce na naplňování cílů organizace, a jsme vděčni za jejich zájem, pochopení a vstřícnost při řešení všech dílčích i hlavních cílů a záměrů našich činností a projektů. Spolupracujeme zejména s těmito partnery: Město Bruntál sociální podnik Zelená dílna s. r. o. Aperkom o. p. s. Bruntál Althaia o. p. s. Moravskoslezský kraj Karla s. r. o. Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Slezská diakonie KaPa Kvalifikační a personální agentura Třinec 26

27 10. Orgány společnosti název sídlo Jezdecká 1915/21, Bruntál IČ DIČ CZ (organizace není plátcem DPH) výpis z rejstříku obecně prospěšných společností spisová značka O 1202, rejstřík je veden Krajským soudem v Ostravě nejvyšší orgán Správní rada předseda Správní rady Miroslav Juřena kontrolní orgán Dozorčí rada předseda Dozorčí rady Mgr. Jan Bezděk statutární zástupce Bc. Jana Juřenová MSc. http telefon, fax facebook Liga Bruntál 27

28 11. Kontaktní údaje oblast činnosti pracovník kontakt ředitelka Bc. Jana Juřenová MSc sociální práce, asistence, poradce Bc. Marta Juřenová DiS sociální práce, personalistika a mzdy Marie Čechová , hlavní ekonomka, poradce vedoucí Sekce sociálních služeb Andrea Cieslarová , Věra Štěpaníková vedoucí Sekce sociálně podnikatelských aktivit Jana Pavelková Malé technické služby Miroslav Juřena Komunitní centrum Dagmar Němcová

Althaia o. p. s. Výroční zpráva 2014. Obsah

Althaia o. p. s. Výroční zpráva 2014. Obsah Výroční zpráva 2014 2 Obsah 1. Základní údaje... 3 2. Charakteristika společnosti... 3 3. Organizační struktura... 5 4. Poskytované služby... 6 5. Sociálně právní ochrana dětí... 11 6. Realizované projekty...

Více

INFORMACE O ZAKÁZCE INFORMACE O ZAKÁZCE

INFORMACE O ZAKÁZCE INFORMACE O ZAKÁZCE Občanské sdružení D.R.A.K. Oblačná 450/1, 460 05 Liberec 5 Seminář "Dobrá praxe - IP5, 19.05.2015 Veřejná zakázka č. OLP/136/2014: Zajištění služby sociální prevence sociálně aktivizační služby pro rodiny

Více

flexibilní mosty v sociálních službách Ponton, občanské sdružení Prezentace činnosti

flexibilní mosty v sociálních službách Ponton, občanské sdružení Prezentace činnosti flexibilní mosty v sociálních službách Ponton, občanské sdružení Prezentace činnosti informace v prezentaci jsou aktuální k 1. 10. 2014 flexibilní mosty v sociálních službách Historie a poslání Ponton

Více

Občanské sdružení Květina

Občanské sdružení Květina Občanské sdružení Květina Jeníkov 74, Oldřichov u Duchcova, 417 24 Tel.: +420 721 568 898,, IČO: 27038645 e-mail: oskvetina@centrum.cz, www.oskvetina.ic.cz Výroční zpráva za rok 2007 1/1 Obsah Výroční

Více

Člověk v tísni, o.p.s.

Člověk v tísni, o.p.s. Člověk v tísni, o.p.s. Čím se zabýváme Humanitární a rozvojová pomoc (přírodní katastrofy/ Skutečný dárek) Podpora lidských práv (podpora občanské společnosti v zemích s totalitním režimem, filmový festival

Více

OBČANSKÁ PORADNA PARDUBICE, O. S.

OBČANSKÁ PORADNA PARDUBICE, O. S. OBČANSKÁ PORADNA PARDUBICE, O. S. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 2 OBSAH Představení organizace... 4 Kdo jsme?... 4 Poslání, cíle a principy organizace... 5 Posláním organizace je... 5 Cílem organizace je...

Více

Metodický pokyn č. 4

Metodický pokyn č. 4 Metodický pokyn č. 4 Poradna pro cizince a uprchlíky DIECÉZNÍ KATOLICKÁ CHARITA HRADEC KRÁLOVÉ Velké náměstí 37/46, 500 01 Hradec Králové, IČO: 42197449 Název: Poslání, cíle a principy poradny pro cizince

Více

ČÁST 5 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA ETNICKÉ MENŠINY: 5.1 Udržení stávajících sociálních služeb terénních a ambulantních

ČÁST 5 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA ETNICKÉ MENŠINY: 5.1 Udržení stávajících sociálních služeb terénních a ambulantních ČÁST 5 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA ETNICKÉ MENŠINY: Název Cíle: Popis a zdůvodnění Cíle: Na která zjištění z analýz cíl reaguje Seznam opatření, které vedou k naplnění Cíle: 5.1 Udržení stávajících

Více

Středisko rozvoje sociálních služeb, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013

Středisko rozvoje sociálních služeb, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 JESENÍK 2014 O B S A H: A. Úvodní slovo ředitelky společnosti B. Údaje o společnosti C. Cíle a poslání společnosti D. Struktura společnosti Správní rada Dozorčí rada Zaměstnanci E. Činnost společnosti

Více

Základní zásady základní sociální

Základní zásady základní sociální Předmět úpravy Podmínky pro poskytování sociálních služeb a příspěvku na péči Podmínky pro vydávání oprávnění k poskytování soc.služeb, pro výkon veřejné správy a inspekci soc.. služeb Předpoklady pro

Více

získat finanční podporu od Statutárního města Teplice na realizaci aktivit pro děti s trvalým bydlištěm v Teplicích

získat finanční podporu od Statutárního města Teplice na realizaci aktivit pro děti s trvalým bydlištěm v Teplicích 1 Obsah: 1. Základní informace o organizaci 2. Jakým jsme šli směrem 3. Co se podařilo 4. Co se nepodařilo 5. Plány pro rok 2009 6. Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Květina Klub Květina 7. Finanční

Více

Motto : Společně a jeden pro druhého

Motto : Společně a jeden pro druhého Motto : Společně a jeden pro druhého Základní údaje rok založení 2005 Zakladatel Evropská sociální organizace s.r.o. (EJF Berlín diakonická organizace) Poskytované sociální služby sociálně aktivizační

Více

Zařízení Název zařízení: Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Tanvald Kontaktní adresa zařízení: Hlavní 1309, 468 51 Smržovka

Zařízení Název zařízení: Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Tanvald Kontaktní adresa zařízení: Hlavní 1309, 468 51 Smržovka Příloha č. 1 Základní informace o zařízení Zařízení Název zařízení: Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Tanvald Kontaktní adresa zařízení: Hlavní 1309, 468 51 Smržovka Telefon: 606 635 113 E-mail:

Více

Výroční zpráva za rok 2012

Výroční zpráva za rok 2012 Výroční zpráva za rok 2012 o.s. Mosty sociálně psychologické centrum IČ: 26661306 Sídlo organizace: Most, J.Skupy 202/2303 Kontaktní místo pro klienty (provozovna) : Most, Business centrum, Budovatelů

Více

Výroční zpráva za rok 2013

Výroční zpráva za rok 2013 Výroční zpráva za rok 2013 o.s. Mosty sociálně psychologické centrum IČ: 26661306 Sídlo organizace: Most, J.Skupy 202/2303 Kontaktní místo pro klienty (provozovna) : Most, Business centrum, Budovatelů

Více

Poradna pro rodinu a mezilidské vztahy Kadaň. Mírové náměstí 120, 432 01 Kadaň

Poradna pro rodinu a mezilidské vztahy Kadaň. Mírové náměstí 120, 432 01 Kadaň Poradna pro rodinu a mezilidské vztahy Kadaň Mírové náměstí 120, 432 01 Kadaň Závěrečná zpráva o činnosti 2014 Obsah Kontaktní údaje... 3 Adresa:... 3 Úvodní slovo... 3 Přehled činnosti... 5 Statistika

Více

Úvodní slovo. Informace o organizaci

Úvodní slovo. Informace o organizaci Výroční zpráva 2013 Vážení přátelé, Úvodní slovo dostává se Vám do rukou první výroční zpráva obecně prospěšné společnosti Elim Vsetín, o.p.s. Společnost byla založena v roce 2013 s cílem převzetí aktivit,

Více

OPZ - IP 2.3 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD)

OPZ - IP 2.3 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD) OPZ - IP 2.3 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD) SEMINÁŘ PRO MAS PRAHA 29. 7. 2015 VĚCNÉ ZAMĚŘENÍ OPZ IP 2.3 CLLD Specifický cíl 2.3.1: Zvýšit zapojení lokálních aktérů do řešení problémů nezaměstnanosti

Více

Nízkoprahový klub pro děti a mládež Rachot

Nízkoprahový klub pro děti a mládež Rachot Nízkoprahový klub pro děti a mládež Rachot Gen. Svobody 68, Šumperk 787 01 Tel.: 583 550 237, 778 087 717 E-mail: rachot@pontis.cz Zaměstnanci Vedoucí sociální pracovník: Rýznarová Marie, DiS. Pracovníci

Více

OBČANSKÁ PORADNA PARDUBICE, O. S.

OBČANSKÁ PORADNA PARDUBICE, O. S. OBČANSKÁ PORADNA PARDUBICE, O. S. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 2 OBSAH Představení organizace... 4 Kdo jsme?... 4 Poslání, cíle a principy organizace... 5 Posláním organizace je... 5 Cílem organizace je...

Více

Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013

Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013 Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013 Plán rozvoje sociálních služeb se řídí zákony: zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách zákon

Více

Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013. Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011

Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013. Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011 Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013 Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011 Sociální integrace a rovné příležitosti Podpora a rozvoj systému sociálních služeb je

Více

KOSTKA KRÁSNÁ LÍPA, příspěvková organizace. Masarykova 1094/4, 40746 Krásná Lípa VÝROČNÍ ZPRÁVA. Rok 2010

KOSTKA KRÁSNÁ LÍPA, příspěvková organizace. Masarykova 1094/4, 40746 Krásná Lípa VÝROČNÍ ZPRÁVA. Rok 2010 KOSTKA KRÁSNÁ LÍPA, příspěvková organizace Masarykova 1094/4, 40746 Krásná VÝROČNÍ ZPRÁVA Rok 2010 Zpracovala Volfová Hana Kostka Krásná, příspěvková organizace Masarykova 1094/4 407 46 Krásná Kostka Krásná,

Více

EUROTOPIA OPAVA O.P.S. RESOCIALIZAČNÍ PROGRAM MSK Mgr. Petra Večerková Mgr. Simona Kellerová

EUROTOPIA OPAVA O.P.S. RESOCIALIZAČNÍ PROGRAM MSK Mgr. Petra Večerková Mgr. Simona Kellerová EUROTOPIA OPAVA O.P.S. RESOCIALIZAČNÍ PROGRAM MSK 2015 Mgr. Petra Večerková Mgr. Simona Kellerová CÍLE RESOCIALIZAČNÍHO PROGRAMU MSK 2015 předcházení recidivy u osob, které se dopustily protiprávního jednání,

Více

Koncepce školy 2014/2015

Koncepce školy 2014/2015 Koncepce školy 2014/2015 Mateřská škola s liberálním přístupem respektující jednotlivé osobnosti dětí, s cílem přirozenou formou rozvíjet kladný vztah k přírodě, úctu k životu a ochranu životního prostředí.

Více

Dodatek č. 1 k Střednědobému plánu rozvoje sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí a obcí v jeho správním obvodu 2009 2013 ze dne 17. 12.

Dodatek č. 1 k Střednědobému plánu rozvoje sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí a obcí v jeho správním obvodu 2009 2013 ze dne 17. 12. Zastupitelstvo města Frýdlant nad Ostravicí svým usnesením č. 6/4.1. ze dne 15. 9. 2011 podle ustanovení 84 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů,

Více

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBSAH 1. ÚVODNÍ SLOVO 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 3. VZNIK A POSLÁNÍ 4. PROJEKTY 5. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 6. PODĚKOVÁNÍ 7. FINANČNÍ PODPORA 8. SPOLUPRÁCE A PODPORA 1. ÚVODNÍ SLOVO Vážené čtenářky,

Více

Výroční zpráva za rok 2013

Výroční zpráva za rok 2013 Výroční zpráva za rok 2013 Osoblažský cech, o.p.s. 1 Obecně prospěšná společnost Osoblažský cech, o.p.s. byla založena v polovině roku 2013 čtyřmi obcemi osoblažského regionu. Osoblažský cech je organizací

Více

Občanská poradna Pardubice, o. s.

Občanská poradna Pardubice, o. s. Občanská poradna Pardubice, o. s. Obsah PŘEDSTAVENÍ ORGANIZACE... 3 Kdo jsme?... 3 Poslání a principy organizace... 3 Orgány sdružení a organizační schéma... 5 Zaměstnanci poradny v roce 2009... 8 Kde

Více

Zpráva o činnosti za období od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014

Zpráva o činnosti za období od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014 Zpráva o činnosti za období od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014 Název střediska: Poradenské centrum KHAMORO Druh služby: Terénní programy, id. 3645646 Kapacita služby: V danou chvíli je možno poskytnout službu

Více

Občanská poradna Pardubice o.s.

Občanská poradna Pardubice o.s. Občanská poradna Pardubice o.s. Obsah: 1. P O S L Á N Í O R G A N I Z A C E... 3 2. O B Č A N S K Á P O R A D N A V R O C E 2 0 0... 3 3. S T A T I S T I K A 2 0 0... 4 4. S T A T I S T I C K É V Ý S T

Více

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu:

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Modul 5 Sociálně - právní minimum Lekce č. 9 Sociální služby Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Podpora celoživotního vzdělávání pracovníků poskytovatelů sociálních služeb v Jihomoravském

Více

Etický kodex sociálních pracovníků

Etický kodex sociálních pracovníků Etický kodex sociálních pracovníků 1. Etické zásady Sociální práce je založena na hodnotách demokracie, lidských práv a sociální spravedlnosti. Sociální pracovníci proto dbají na dodržování lidských práv

Více

POSLÁNÍ A CÍLE POMOC V PRAVÝ ČAS. Vážení přátelé, kamarádi a příznivci.

POSLÁNÍ A CÍLE POMOC V PRAVÝ ČAS. Vážení přátelé, kamarádi a příznivci. Výroční zpráva 2012 Vážení přátelé, kamarádi a příznivci. Rok dvoutisící dvanáctý byl pro nás rokem zrodu. Zrození mnohdy předchází hlubší uvažování nad tím, jak nově zrozený bude svou existenci prožívat

Více

Zápis ze společného jednání pracovních skupin komunitního plánování sociálních a návazných služeb na městské části Praha 10

Zápis ze společného jednání pracovních skupin komunitního plánování sociálních a návazných služeb na městské části Praha 10 Zápis ze společného jednání pracovních skupin komunitního plánování sociálních a návazných služeb na městské části Praha 10 Datum konání: 1. 6. 2016, 13:00 hod-15:15 hod. Místo konání: ÚMČ Praha 10, Vršovická

Více

Opatření. 5 4 1 2. Občané ohroženi sociálním vyloučením a etnické

Opatření. 5 4 1 2. Občané ohroženi sociálním vyloučením a etnické Zpráva o naplňování cílů a opatření komunitních plánů v lokalitách Olomouckého kraje za rok 2013 Název komunitního plánu 2. Komunitní plán sociálních služeb města Kojetína na období let 2012-2016 Časová

Více

Výroční zpráva společnosti InHelp,o.p.s. za rok 2011

Výroční zpráva společnosti InHelp,o.p.s. za rok 2011 Výroční zpráva společnosti InHelp,o.p.s. za rok 2011 Identifikace organizace: InHelp, o.p.s. Sídlem: 5. Května 3, 289 23 Milovice IČ: 27923151 Tato z práva zahrnuje popis činnosti společnosti InHelp, o.p.s.

Více

Sdružení AMICITIA, z.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA z a r o k 2 0 1 4

Sdružení AMICITIA, z.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA z a r o k 2 0 1 4 Sdružení AMICITIA, z.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA z a r o k 2 0 1 4 0 O B S A H : 1. PLNĚNÍ ÚKOLŮ V HLAVNÍ ČINNOSTI ORGANIZACE 2 1.1. Služby klientům 2 1.2. Vzdělávací činnost 6 1.3. Podíl financování a kapacita

Více

INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ,

INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. 1 Obsah 1. Slovo úvodem... 3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň... 4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...

Více

MV ČR Prevence sociálně patologických jevů pro rok 2016. ESFR ČR - OP Zaměstnanost - Podpora procesů ve službách a podpora rozvoje sociální práce

MV ČR Prevence sociálně patologických jevů pro rok 2016. ESFR ČR - OP Zaměstnanost - Podpora procesů ve službách a podpora rozvoje sociální práce Aktuální výzvy: Prevence sociálně patologických jevů pro rok 2016 MV ČR Podpora procesů ve službách a podpora rozvoje sociální práce OP Zaměstnanost Podpora sociálního podnikání Deinstitucionalizace sociálních

Více

SOCIÁLNĚ VYLOUČENÁ ROMSKÁ LOKALITA NEBO ZÁRODEK OBČANSKÉ SPOLEČNOSTI?

SOCIÁLNĚ VYLOUČENÁ ROMSKÁ LOKALITA NEBO ZÁRODEK OBČANSKÉ SPOLEČNOSTI? SOCIÁLNĚ VYLOUČENÁ ROMSKÁ LOKALITA NEBO ZÁRODEK OBČANSKÉ SPOLEČNOSTI? Občanské sdružení Český západ se sídlem vdobrévodě u Toužimi na Karlovarsku POSLÁNÍ SDRUŽENÍ Posláním činnosti občanského sdružení

Více

Strategická část. stručná verze. k připomínkování

Strategická část. stručná verze. k připomínkování Strategická část stručná verze k připomínkování Vznik strategie, návaznost na ostatní dokumenty Strategická část Komunitního plánování sociálních služeb na území místní akční skupiny Chance in Nature Local

Více

Priorita IX. - Podpora poradenských služeb

Priorita IX. - Podpora poradenských služeb Opatření IX. 1.: Podpora odborného sociálního poradenství. Sociální poradenství je základním druhem sociálních služeb a dle zákona č. 108/2006 o sociálních službách, se dělí na dva typy, tedy základní

Více

Podpora zaměstnanosti prostřednictvím grantových projektů v Operačním programu Lidské zdroje a zaměstnanost

Podpora zaměstnanosti prostřednictvím grantových projektů v Operačním programu Lidské zdroje a zaměstnanost Podpora zaměstnanosti prostřednictvím grantových projektů v Operačním programu Lidské zdroje a zaměstnanost Ing. Ivana Projsová Odbor implementace programů ESF Změny v OP LZZ Oblast podpory 1.1, 3.4 vyhlašuje

Více

Občanská poradna Pardubice, o. s.

Občanská poradna Pardubice, o. s. Občanská poradna Pardubice, o. s. Obsah PŘEDSTAVENÍ ORGANIZACE... 3 Kdo jsme?... 3 Poslání, cíle a principy organizace... 4 Posláním organizace je:... 4 Cílem organizace je:... 4 Principy organizace:...

Více

Stanovy Farní charity Prachatice

Stanovy Farní charity Prachatice Stanovy Farní charity Prachatice Farní charita Prachatice je součástí římskokatolické církve. Jejím posláním je služba milosrdné lásky církve lidem v nouzi, a to bez ohledu na jejich rasu, národnost, náboženství

Více

SMĚRNICE č.503 /2013. Poradenské služby ve škole

SMĚRNICE č.503 /2013. Poradenské služby ve škole SMĚRNICE č.503 /2013 Poradenské služby ve škole Obsah: ČL.1 - ČL.2 - ČL.3 - ČL.4 - ČL.5 - ČL.6 - ČL.7 - ČL.8 - ČL.9 - ČL.10 - ČL.11 - Úvod Obsah poradenských služeb Pracovníci poskytující poradenské služby

Více

Regionální projekty ÚP ČR. Praha,

Regionální projekty ÚP ČR. Praha, Regionální projekty ÚP ČR Praha, 12. 9. 2016 Záruky pro mladé 11 RIP Záruky pro mladé v kraji navazující na již realizované projekty Odborné praxe pro mladé do 30 let Cíl projektů: poradenské aktivity

Více

Díky vstřícné spolupráci členů sdružení a dobrovolníků IVCP, o.s. naplňuje stanovené cíle občanského sdružení, které si určilo ve svých stanovách.

Díky vstřícné spolupráci členů sdružení a dobrovolníků IVCP, o.s. naplňuje stanovené cíle občanského sdružení, které si určilo ve svých stanovách. Obsah 1. Slovo úvodem...2 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň...3 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...3 2.2. Poslání a činnost IVCP,o.s. Plzeň...4 2.3. Hlavní činnosti IVCP,

Více

Rekapitulace historie

Rekapitulace historie Výroční zpráva občanského sdružení Máš čas? Rok 2011 Občanské sdružení Máš čas? I. Šustaly, 1080, Kopřivnice I.Č. 265 84 344 e-mail: ndcracek@seznam.cz mobil: 790 232 245, 790 232 244 http://mascas.koprivnice.org

Více

Zpráva o činnosti. za období od 1.1.2014 do 31.12.2014

Zpráva o činnosti. za období od 1.1.2014 do 31.12.2014 Zpráva o činnosti za období od 1.1.2014 do 31.12.2014 Název střediska: Poradenské centrum KHAMORO Druh služby: Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, id. 5218079 Kapacita služby: V danou chvíli

Více

Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015

Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015 Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015 Výstupy v roce 37 odborné sociální poradenství Cíl C.7 Optimalizace sítě odborného sociálního poradenství Cíl D.1 Zajistit síť krizových poradenských

Více

SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY PRO RODINY S DĚTMI

SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY PRO RODINY S DĚTMI SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY PRO RODINY S DĚTMI Informační balíček pro uživatele služeb (veřejný závazek) Poslání služby Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi jsou služby poskytované rodině s nezaopatřeným

Více

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající A. Koncepce činnosti, aktivity, orientace B.1. Základní charakteristika zařízení Pedagogicko-psychologická poradna (PPP) zajišťuje spektrum psychologických a speciálně pedagogických služeb, které jsou

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE O SOCIÁLNÍ SLUŽBĚ POSKYTOVANÉ V CHRÁNĚNÉM BYDLENÍ

ZÁKLADNÍ INFORMACE O SOCIÁLNÍ SLUŽBĚ POSKYTOVANÉ V CHRÁNĚNÉM BYDLENÍ Harmonie, příspěvková organizace Krnov, Pod Cvilínem, Chářovská 785/85 PSČ 794 01 Pracoviště: Chráněné bydlení, P. Bezruče 141/4, 793 95 Město Albrechtice Pracoviště: Chráněné bydlení, Pod Hůrkou 754/26,

Více

DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY příspěvková organizace 468 45 Velké Hamry 600 IČ: 712 200 03

DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY příspěvková organizace 468 45 Velké Hamry 600 IČ: 712 200 03 DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY příspěvková organizace 468 45 Velké Hamry 600 IČ: 712 200 03 Standard č. 1 - Cíle a způsoby poskytování služeb Závazný metodický pokyn č. 1 Druh služby: Domov pro seniory ETICKÝ

Více

PROGRAMY PRO OSOBY S KRIMINÁLNÍ MINULOSTÍ. Karlovarský kraj

PROGRAMY PRO OSOBY S KRIMINÁLNÍ MINULOSTÍ. Karlovarský kraj PROGRAMY PRO OSOBY S KRIMINÁLNÍ MINULOSTÍ Karlovarský kraj Sdružení pro probaci a mediaci v justici, o.s. založeno 1994 27 zaměstnanců 150 externích spolupracovníků 10 000 klientů/40 projektů Poslání a

Více

Střední škola, Nové Město nad Metují, Husovo nám. 1218. Strategie kariérového poradenství při Střední škole Nové Město nad Metují

Střední škola, Nové Město nad Metují, Husovo nám. 1218. Strategie kariérového poradenství při Střední škole Nové Město nad Metují Strategie kariérového poradenství při Střední škole Nové Město nad Metují Cíl 1) Pomáhat žákům orientovat se ve světě práce a vzdělávacích příležitostí a vytvářet si představu o nabídce profesních a vzdělávacích

Více

Priorita VI. - Řešení/podpora zaměstnávání ohrožených osob

Priorita VI. - Řešení/podpora zaměstnávání ohrožených osob Opatření VI. 1.: Podpora zaměstnávání ohrožených osob Ze sociologického šetření prováděného v rámci komunitního plánování v Mladé Boleslavi vyplynulo, že problém získat a udržet si práci je pro dotazované

Více

Výroční zpráva společnosti InHelp,o.p.s. za rok 2012

Výroční zpráva společnosti InHelp,o.p.s. za rok 2012 Výroční zpráva společnosti InHelp,o.p.s. za rok 2012 Identifikace organizace: InHelp, o.p.s. Sídlem: 5. Května 3, 289 23 Milovice IČ: 27923151 Tato zpráva zahrnuje popis činnosti společnosti InHelp, o.p.s.

Více

STATUT OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI MAJÁK

STATUT OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI MAJÁK STATUT OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI MAJÁK Článek I. Úvodní ustanovení 1. Název: MAJÁK o.p.s. 2. Sídlo: Liberec 14, Konopná 776, PSČ 460 14 3. IČO 25 40 52 76 4. Právní forma právnické osoby: Obecně prospěšná

Více

Výroční zpráva 2013. Občanského sdružení Ano, ano

Výroční zpráva 2013. Občanského sdružení Ano, ano Výroční zpráva 2013 Občanského sdružení Ano, ano V našich projektech nabízíme spolupráci všem, kterým není lhostejný osud dětí i dospělých a věří, že se vždy dá najít možnost, jak pomoci. 1 Základní údaje

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY Základní škola a Mateřská škola Cheznovice, okres Rokycany, příspěvková organizace Cheznovice 136, 338 06 Cheznovice 1. Identifikační údaje Školní družina při Základní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. představenstva o činnosti společnosti v roce 2007

VÝROČNÍ ZPRÁVA. představenstva o činnosti společnosti v roce 2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA představenstva o činnosti společnosti v roce 2007 ČERVEN 2008 Základní údaje společnosti Obchodní jméno: FPD CORPORATION CZ a.s. Sídlo společnosti: Václavské náměstí 1601/47, 110 00 Praha

Více

Zpracovatel: QQT, s.r.o., www.qqt.cz Nositel projektu: Karlovarský kraj. Publikace vznikla jako výstup z realizace veřejné zakázky v rámci projektu V

Zpracovatel: QQT, s.r.o., www.qqt.cz Nositel projektu: Karlovarský kraj. Publikace vznikla jako výstup z realizace veřejné zakázky v rámci projektu V T 1 Osoba v krizi aktivně kontaktuje zdroj pomoci, získává bezpečný a diskrétní prostor pro sdělení toho, o čem potřebuje hovořit, lépe se orientuje v aktuální situaci s podporou poskytovatele služby Základní

Více

Sdružení AMICITIA. VÝROČNÍ ZPRÁVA z a r o k 2 0 1 3

Sdružení AMICITIA. VÝROČNÍ ZPRÁVA z a r o k 2 0 1 3 Sdružení AMICITIA VÝROČNÍ ZPRÁVA z a r o k 2 0 1 3 0 O B S A H : 1. PLNĚNÍ ÚKOLŮ V HLAVNÍ ČINNOSTI ORGANIZACE 2 1.1. Služby klientům 2 1.2. Vzdělávací činnost 5 1.3. Podíl financování a kapacita 5 1.4.

Více

Výroční správa obecně prospěšné společnosti MANEMI o. p. s. za rok 2010

Výroční správa obecně prospěšné společnosti MANEMI o. p. s. za rok 2010 Výroční správa obecně prospěšné společnosti MANEMI o. p. s. za rok 2010 1. Základní údaje 1 1.1. Organizační schéma 2 1.2. Hlavní činnost 3 1.3. Doplňková činnost 3 2. Činnost obecně prospěšné společnosti

Více

ZAMĚSTNÁVÁNÍ OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

ZAMĚSTNÁVÁNÍ OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM ZAMĚSTNÁVÁNÍ OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM PROČ SE ZAPOJIT DO PRACOVNÍHO PROCESU? Pocit užitečnosti. Překonání handicapu uvnitř sebe sama. Alespoň částečná finanční nezávislost. Aktivní zapojení do formování

Více

Výroční zpráva společnosti Ledax o.p.s. za rok 2007 verze final

Výroční zpráva společnosti Ledax o.p.s. za rok 2007 verze final Výroční zpráva společnosti Ledax o.p.s. za rok 2007 verze final 1 Kontaktní údaje Ledax o.p.s. Riegrova 51 370 01 České Budějovice IČ: 28068955 DIČ: CZ28068955 Bankovní spojení: 216002646 / 0300, ČSOB

Více

Projekt OP RLZ CZ. 04.1.03/2.1.25.2/2306 Začlenění skupin ohrožených sociální exkluzí. ANIMA VIVA o.s.

Projekt OP RLZ CZ. 04.1.03/2.1.25.2/2306 Začlenění skupin ohrožených sociální exkluzí. ANIMA VIVA o.s. Projekt OP RLZ CZ. 04.1.03/2.1.25.2/2306 Začlenění skupin ohrožených sociální exkluzí ANIMA VIVA o.s. O nás Jsme občanské sdružení ANIMA VIVA o. s., které vzniklo z iniciativy svépomocné organizace rodičů

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ZA ROK 2011

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ZA ROK 2011 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ZA ROK 2011 Gahurova 5265, 760 01 Zlín Tel: 776 224 751 e-mail: reditel@czp-zk.cz http//: www.czp-zk.cz STRANA 1 (celkem 13) Obsah: Základní informace o organizaci Centrum pro zdravotně

Více

S námi na trh práce CZ.1.04/3.3.05/96.00079 Doba realizace projektu od 1. 4. 2013 do 31. 3. 2015

S námi na trh práce CZ.1.04/3.3.05/96.00079 Doba realizace projektu od 1. 4. 2013 do 31. 3. 2015 S námi na trh práce CZ.1.04/3.3.05/96.00079 Doba realizace projektu od 1. 4. 2013 do 31. 3. 2015 Příjemce: Kvalifikační a personální agentura, o.p.s. (Závodní 815, Třinec) KaPA, o.p.s. byla založena v

Více

Vnitřní předpis č. 33 /2014. Veřejný závazek. Obsah: 1 - Služba DOZP Všebořice 2 - Služba Chráněné bydlení

Vnitřní předpis č. 33 /2014. Veřejný závazek. Obsah: 1 - Služba DOZP Všebořice 2 - Služba Chráněné bydlení Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem, příspěvková organizace, středisko DOZP Všebořice Pod Vodojemem 312/3C, 400 10 Ústí nad Labem, IČ 751 49 541 Vnitřní předpis č. 33 /2014 Veřejný

Více

Čl. 1. Název a sídlo. Čl. 2. Statut sdružení

Čl. 1. Název a sídlo. Čl. 2. Statut sdružení Čl. 1. Název a sídlo Název: Občanské sdružení Janus (dále jen sdružení ) Sídlo: Popkova 1005, 664 34 Kuřim Čl. 2 Statut sdružení 1. Sdružení je dobrovolné, nezávislé, sdružující členy na základě společného

Více

Raná péče v ČR-preventivní komunitní služba pro rodiny dětí s postižením. Mgr. Pavla Matyášová Společnost pro ranou péči 3. března 2012, Olomouc

Raná péče v ČR-preventivní komunitní služba pro rodiny dětí s postižením. Mgr. Pavla Matyášová Společnost pro ranou péči 3. března 2012, Olomouc Raná péče v ČR-preventivní komunitní služba pro rodiny dětí s postižením Mgr. Pavla Matyášová Společnost pro ranou péči 3. března 2012, Olomouc V ČR raná péče v systému sociálních služeb Raná péče je terénní

Více

Projekt ROZVOJ CO ZAPOJENÍM DO PROJEKTU ROZVOJ ZÍSKÁVÁ DĚTSKÝ DOMOV?

Projekt ROZVOJ CO ZAPOJENÍM DO PROJEKTU ROZVOJ ZÍSKÁVÁ DĚTSKÝ DOMOV? Projekt ROZVOJ Náš dětský domov je zapojen do projektu Rozvoj, který realizuje Rozmarýna o.p.s. ve spolupráci s partnerem o.s. SES, SEbe - Spolu v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012. Občanského sdružení NÁVRATY Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012. Občanského sdružení NÁVRATY Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 Občanského sdružení NÁVRATY Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny Organizace: Občanské sdružení Návraty centrum sociálního poradenství a sociálních služeb Adresa:

Více

Veřejný závazek. Posláním služby je podpora a zajištění ubytování, v nepřetržitém provozu, pro těhotné ženy a

Veřejný závazek. Posláním služby je podpora a zajištění ubytování, v nepřetržitém provozu, pro těhotné ženy a Poslání: Veřejný závazek Posláním služby je podpora a zajištění ubytování, v nepřetržitém provozu, pro těhotné ženy a matky s dětmi z Českého Těšína a celé České republiky, které se ocitly v tíživé životní

Více

STATUT OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI MAJÁK

STATUT OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI MAJÁK STATUT OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI MAJÁK Článek I Úvodní ustanovení 1. Název: MAJÁK o.p.s. 2. Sídlo: Liberec 14, Konopná 776, PSČ 460 14 3. IČO 25 40 52 76 4. Právní forma právnické osoby: Obecně prospěšná

Více

DŮM NA PŮL CESTY HAVLÍČKŮV BROD

DŮM NA PŮL CESTY HAVLÍČKŮV BROD DŮM NA PŮL CESTY HAVLÍČKŮV BROD www.pestalozzi.cz Jaké je poslání Domu na půl cesty? Posláním pobytové služby Dům na půl cesty (dále jen DPC) Havlíčkův Brod je poskytovat odborným způsobem podporu mladým

Více

Výroční zpráva 2011 D občanské sdružení

Výroční zpráva 2011 D občanské sdružení Výroční zpráva 2011 D občanské sdružení č Úvodní slovo Další rok práce máme za sebou, je to už 13 let, co Déčko v Liberci pracuje. V roce 2011 se mírně změnilo složení Rady sdružení, na konci roku jsme

Více

OBČANSKÁ PORADNA PARDUBICE, O. S.

OBČANSKÁ PORADNA PARDUBICE, O. S. OBČANSKÁ PORADNA PARDUBICE, O. S. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011 Obsah PŘEDSTAVENÍ ORGANIZACE... 3 Kdo jsme?... 3 Poslání, cíle a principy organizace... 3 Posláním organizace je:... 3 Cílem organizace je:...

Více

Služby sociální péče a služby sociální prevence

Služby sociální péče a služby sociální prevence Služby sociální péče a služby sociální prevence Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů upravuje tyto formy sociálních služeb: Podle typu sociální situace rozlišujeme

Více

Úvodní informace. Závěrečná konference Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Pobeskydí. Úvodní informace. Úvodní informace.

Úvodní informace. Závěrečná konference Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Pobeskydí. Úvodní informace. Úvodní informace. Závěrečná konference Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Pobeskydí Třanovice, 27. 4. 2015 Úvodní informace Posláním (misí) této strategie je přispět k všestrannému rozvoji Pobeskydí prostřednictvím

Více

MIKROREGION OBCÍ POVODÍ STONÁVKY----------------------

MIKROREGION OBCÍ POVODÍ STONÁVKY---------------------- Výroční zpráva o činnosti a hospodaření společnosti STONAX, o.p.s. v roce 2008 Obsah: 1/ Zpráva o činnosti společnosti v roce 2008 2/ Roční účetní závěrka 3/ Přehled o peněžních příjmech a výdajích 4/

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009. Sídlo: Krajíčkova 361/13, 674 01 Třebíč IČ: 27668240 Číslo účtu: 201039438/0300 www.domacipomoc-diana.cz

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009. Sídlo: Krajíčkova 361/13, 674 01 Třebíč IČ: 27668240 Číslo účtu: 201039438/0300 www.domacipomoc-diana.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 DIANA TŘEBÍČ, obecně prospěšná společnost Sídlo: Krajíčkova 361/13, 674 01 Třebíč IČ: 27668240 Číslo účtu: 201039438/0300 www.domacipomoc-diana.cz Informační kancelář: Poliklinika Vltavínská,

Více

Jihočeské centrum rovných příležitostí z. ú.

Jihočeské centrum rovných příležitostí z. ú. Název: Jihočeské centrum rovných příležitostí z. ú. Sídlo: SNP 559, 383 01 Prachatice IČ: 03482952 Webové stránky: www.jczps.cz E-mail: reditelka@jczps.cz Bankovní spojení: 2300722637/2010 Fio banka Datum

Více

Komunitní centrum Černý Most

Komunitní centrum Černý Most EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND Komunitní centrum Černý Most PRAHA & EU INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI Zpracoval: Iveta Millerová, jednatelka, sídlo: Broumarská 25, Praha 9 - Kyje Místo: Praha 14, datum: 22.11.

Více

Občanská poradna Pardubice, o.s.

Občanská poradna Pardubice, o.s. Občanská poradna Pardubice, o.s. Obsah Obsah... 2 PŘEDSTAVENÍ ORGANIZACE... 3 Kdo jsme?... 3 Poslání a principy organizace... 3 Orgány sdružení a organizační schéma... 5 Zaměstnanci poradny v roce 2008...

Více

středisko výměník chráněné zaměstnání café robinson obchod u soba technická dílna sociální služby sociálně terapeutická dílna sociální rehabilitace

středisko výměník chráněné zaměstnání café robinson obchod u soba technická dílna sociální služby sociálně terapeutická dílna sociální rehabilitace středisko výměník chráněné zaměstnání café robinson obchod u soba technická dílna sociální služby sociálně terapeutická dílna sociální rehabilitace výroční zpráva 2014 středisko výměník o nás Zařízení

Více

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBSAH 1. ÚVODNÍ SLOVO 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 3. VZNIK A POSLÁNÍ 4. PROJEKTY 5. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 6. PODĚKOVÁNÍ 7. FINANČNÍ PODPORA 8. SPOLUPRÁCE A PODPORA 1. ÚVODNÍ SLOVO Vážené čtenářky,

Více

Úřad práce ČR Krajská pobočka v Ostravě Spolupráce Úřadu práce ČR s obcemi

Úřad práce ČR Krajská pobočka v Ostravě Spolupráce Úřadu práce ČR s obcemi Úřad práce ČR Krajská pobočka v Ostravě Spolupráce Úřadu práce ČR s obcemi Vypracoval Pavel Zdražila Nezaměstnanost v MSK k 28. 2. 2015 okres ke konci měsíce rozdíl proti min. měsíci počet uchazečů absolventi

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. Obsah 1. Slovo úvodem...3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň...4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...4 2.2.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. Obsah 1. Slovo úvodem...3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň...4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...4 2.2.

Více

Výroční. zpráva. Občanské sdružení Madio

Výroční. zpráva. Občanské sdružení Madio 2011 zpráva Občanské sdružení Madio vydává pravidelně výroční zprávy. Tato výroční zpráva se ohlíží za rokem 2011. Madio touto formou informuje veřejnost o své činnosti a o plnění jeho základního cíle:

Více

Příloha č. 2 Legislativa. Zaměstnávání osob se zdravotním postižením v ČR podklad pro teoretickou část výukového DVD

Příloha č. 2 Legislativa. Zaměstnávání osob se zdravotním postižením v ČR podklad pro teoretickou část výukového DVD Příloha č. 2 Legislativa materiálu Zaměstnávání osob se zdravotním postižením v ČR podklad pro teoretickou část výukového DVD Pracovní materiál vytvořený v rámci KA č. 1 projektu Diverzita pro OZP, OP

Více

Je to na Vás? Role neziskového sektoru v systému ochrany práv dětí

Je to na Vás? Role neziskového sektoru v systému ochrany práv dětí Je to na Vás? Role neziskového sektoru v systému ochrany práv dětí Odbor rodiny a ochrany práv dětí Proces změn aktuální informace Změna systému práce orgánů sociálně-právní ochrany a soudů Vytváření sítě

Více

Veřejný závazek. Posláním služby je podpora a zajištění ubytování pro těhotné ženy a matky s dětmi, které se ocitly

Veřejný závazek. Posláním služby je podpora a zajištění ubytování pro těhotné ženy a matky s dětmi, které se ocitly Poslání: Veřejný závazek Posláním služby je podpora a zajištění ubytování pro těhotné ženy a matky s dětmi, které se ocitly v tíživé životní situaci, a nejsou ji schopny vlastními silami vyřešit a jsou

Více

Občanské sdružení Madio. Výroční zpráva. Výroční zpráva. Občanské sdružení Madio

Občanské sdružení Madio. Výroční zpráva. Výroční zpráva. Občanské sdružení Madio Výroční zpráva Výroční zpráva 2010 Obsah Úvodem... 3 Hlavní události v roce... 3 Preventivní programy... 4 Áčko... 4 Firmy... 4 Finance... 5 Poděkování... 6 Kontakty... 7 Strana 2 Úvodem Vážení čtenáři,

Více

Milí čtenáři, Mgr. Dolores Czudková předseda představenstva

Milí čtenáři, Mgr. Dolores Czudková předseda představenstva Milí čtenáři, Není lehké najít vhodná slova, krátce v pár řádcích popsat celý minulý rok, a přitom Vás nenudit. Takže vyberu jen nejdůležitější věci, které se v minulém roce odehrály a chci se společně

Více