Výroční zpráva LIGA o. p. s.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva 2014. LIGA o. p. s."

Transkript

1 Výroční zpráva 2014 Bruntál, červen 2015

2 Obsah 1. Základní údaje Charakteristika společnosti Organizační struktura Poskytované sociální služby Sociálně právní ochrana dětí Akce a aktivity, realizované projekty Sociálně podnikatelské aktivity Hospodaření Spolupracující organizace a instituce Orgány společnosti Kontaktní údaje

3 1. Základní údaje Obecně prospěšná společnost vznikla v roce 1990, původně jako občanské sdružení zabývající se především lidskými právy, právy dětí a mládeže. Postupně se v organizaci vymezila činnost a hlavní náplň tak, aby co nejvíce napomáhala potřebám sociálně vyloučených rodin i jednotlivců žijících ve městě Bruntál a bruntálském regionu. Hlavními cíli společnosti je napomáhání zapojování rodin a jednotlivců žijících v sociálním vyloučení nebo tímto vyloučením hrožených do běžného života ve společnosti a to nejen formou poskytování sociálních a návazných služeb, ale také formou zajištění zaměstnání a pomoc při přípravě na zaměstnání. Poslání obecně prospěšné společnosti jsou hlavními vizemi, z nichž vycházejí veškeré činnosti (mise) společnosti. Poslání Ligy: "Hledáme a vytváříme pracovní příležitosti pro dlouhodobě nezaměstnané, snažíme se zvyšovat jejich zaměstnatelnost a realizujeme aktivity pro podporu rozvoje regionu." "Pomáháme rodinám a jednotlivcům z vyloučeného prostředí zastavit jejich další vyčleňování a zapojit se do běžného aktivního života společnosti." 2. Charakteristika společnosti je obecně prospěšná společnost, která je otevřená všem lidem dobré vůle, bez rozdílu vyznání, rasy, národnosti, politické příslušnosti a sociálního postavení. V prvních letech své existence, ještě jako občanské sdružení, se společnost zabývala zejména oblastí dodržování lidských práv ve všech oblastech. V roce 2001 se společnost přestěhovala z Krnova do Bruntálu a její hlavní činnost se zaměřila zejména na práci s dětmi a mládeží ze sociálně a kulturně znevýhodněného prostředí. V roce 2003 se sdružení věnovalo nejen dětem, ale začalo intenzivněji pracovat s dospívajícími a dospělými jedinci z řad dlouhodobě nezaměstnaných. V tomto roce zorganizovalo díky projektovým finančním prostředkům z Ministerstva práce a sociálních věcí ČR a Moravskoslezského kraje první rekvalifikace v oboru dlaždič. 3

4 Rekvalifikovaní zaměstnanci a další noví pracovníci opravili v následujících letech téměř m² chodníků a komunikací. V roce 2005 společnost založila sociálně podnikatelskou aktivitu Zelenou dílnu chráněnou dílnu pro osoby se zdravotním postižením, ve které se provádí ekologická recyklace odpadního elektrického a elektronického zařízení. Pracují zde lidé z etnických menšin, osoby nad 50 let věku, ženy samoživitelky, také těžce zdravotně postižení spoluobčané. Pracoviště dílny má výrazně integrační charakter. V roce 2009 byla chráněná dílna vyčleněna ze struktury společnosti a vytvořila samostatnou společnost s ručením omezeným, která je sociálním podnikem, hlásí se k principům sociálního podnikání a vykazuje znaky sociálního podniku. Společnost se podílí na vzniku pracovních příležitostí pro skupiny obyvatel s kombinací handicapů v souvislosti s podporou místního rozvoje a řešením místně příslušné problematiky. Provádí poradenství pro dlouhodobě nezaměstnané, snaží se o motivaci jednotlivců aktivně se zapojovat do společnosti, snaží se zvyšovat jejich vlastní zaměstnatelnost. Liga důsledně hledá a také vytváří příležitosti pro dlouhodobě nezaměstnané. Vyrovnává pracovní podmínky pro všechny skupiny obyvatelstva s důrazem na obyvatele ze sociálně vyloučeného prostředí nebo ohrožené sociálním vyčleněním. Vyvíjí činnost pro rozvoj regionu s důrazem na rozvoj dětí a mládeže. Společnost poskytuje sociální služby registrované podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Pracuje s dětmi a mládeží, s rodinami ze sociálně vyloučeného prostředí, zaměřuje se na předškolní výchovu a vzdělávání dětí z vyloučeného prostředí, s lidmi ohroženými sociální exkluzí. Pro výkon svých dvou akreditovaných sociálních služeb provozovala v roce 2014 v Bruntále Komunitní centrum v Dlouhé ulici. Liga také ve svých centrech provozuje zařízení prevence sociálního vyloučení pro rodiče pečující o děti, aktivizační služby pro rodiče, provádí poradenství, organizuje tématické semináře v oblasti práce s rodinou, rodiči, posilování rodičovských kompetencí. Společnost také poskytuje poradenství směřující ke zvyšování finanční gramotnosti pro občany ohrožené sociálním vyloučením nebo sociálně vyloučené. Provádí a organizuje lektorskou a přednáškovou činnost v oblastech výchovy, finanční gramotnosti, poskytování sociálních služeb, prevence kriminality a sociálně patologických jevů, zaměstnávání, bydlení a sociálního podnikání. 4

5 3. Organizační struktura Orgány obecně prospěšné společnosti jsou: 1. Správní rada 2. Dozorčí rada 3. Ředitel Správní rada rozhoduje o zásadních věcech vnitřního fungování společnosti a rozhodování v majetkových věcech. Správní rada také jmenuje a odvolává ředitele. Dozorčí rada je kontrolním orgánem společnosti. Ředitel je statutárním zástupcem společnosti a přímo řídí činnosti ve společnosti. Dozorčí rada Správní rada Ředitel Sekce sociálních služeb Sekce sociálně podnikatelských aktivit Provozní sekce Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Malé technické služby Účetnictví a účetní poradenství Poradna Společnost vykonávala své činnosti v roce 2014 v několika objektech, z nichž žádný není v jejím vlastnictví. Pro výkon činností Sekce sociálních služeb využívala Komunitní centrum v Dlouhé ulici v Bruntále. Pro výkony Sekce sociálně podnikatelských aktivit využívala začátkem roku ještě prostory v areálu Fügnerova. Později se společnost přestěhovala do nových prostor v Jezdecké ulici v Bruntále, ve kterých má také své sídlo. Služby poradny pro obyvatele města Bruntál a okolí poskytuje společnost v kancelářských prostorech na Náměstí míru v Bruntále. 5

6 Objekt Využití Komunitní centrum, Dlouhá ulice Sekce sociálních služeb sociálně aktivizační sužby pro rodiny s dětmi, nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Areál Jezdecká Provozní sekce asistenční agenda, kancelář vedoucí sociálních služeb; Sekce sociálně podnikatelských aktivit zpracování účetnictví Kanceláře Náměstí míru 4 Poradna 4. Poskytované sociální služby Společnost je dlouholetým poskytovatelem sociálních služeb. Tyto služby poskytuje již více než deset let v různých formách a stupních, od počátku platnosti zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, je poskytuje plně v souladu s ustanoveními zákona v platném znění. Od počátku účinnosti uvedeného zákona Liga poskytuje registrované sociální služby nízkoprahové zařízení pro děti a mládež a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi. Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Poslání Posláním nízkoprahového zařízení je podpora dětí a mládeže, které žijí v sociálním vyloučení nebo jsou sociálním vyloučením ohroženy, podpora dětí a mládeže ohrožené společensky nežádoucími jevy, k pozitivním změnám v jejich životě prostřednictvím aktivizačních činností v nízkoprahovém zařízení. 6

7 Cíle 1. Zlepšení kvality života dětí a mládeže, usilování o pozitivní změnu v jejich životech. 2. Vytváření prostředí ke smysluplnému trávení volného času. 3. Podpora začleňování dětí a mládeže mezi ostatní vrstevníky. 4. Podpora dětí v udržení v hlavním vzdělávacím proudu, podpora dosahování vzdělání podle individuálních možností dětí a mládeže. 5. Motivace mládeže k vlastnímu uplatnění na trhu práce a podpora udržení zaměstnání. 6. Podpora snižování rizika špatných návyků (alkoholismus, gamblerství). 7. Prevence sociálního vyloučení. Cílová skupina Sociální služba je poskytována dětem a mládeži ve věku od 6 do 26 let, kteří žijí zejména v sociálně vyloučených lokalitách města Bruntál (tzv. Západní lokalita, Jižní lokalita, střed města, ubytovna v ulici T. Kronesové), ale i v dalších částech města, a jsou ovlivněni nepříznivou sociální situací vyplývající ze života v sociálním vyloučení, nebo jsou sociálním vyloučením bezprostředně ohroženi. Nepříznivou sociální situací se rozumí oslabení nebo ztráta schopností pro krizovou sociální situaci, životní návyky a způsob života vedoucí ke konfliktu se společností, sociálně znevýhodňující prostředí, ohrožení práv a zájmů trestnou činností jiné fyzické osoby nebo jiné závažné důvody vyplývající ze života v sociálně vyčleněném prostředí. Principy 1. Dodržování práv uživatelů - vytváření a naplňování podmínek zajišťujících rovné postavení uživatelů vůči všem pracovníkům sociální služby. Všechny dotčené osoby jsou si rovny, není přípustný žádný náznak diskriminace, ať již z hlediska pohlaví, sexuální orientace, příslušnosti k národnostní menšině, náboženského vyznání a dalších. 2. Respekt - uživatelé sociální služby jsou respektovanými jedinci, pracovníci služby vytvářejí prostředí a atmosféru respektující individualitu a osobnost každého uživatele. Pracovníci sociální služby přizpůsobují služby individuálním potřebám uživatelů, na situaci uživatele pohlížejí v souvislostech. 7

8 3. Dobrovolnost - pracovníci sociální služby akceptují vůli a svobodu volby uživatele. Uživatel navštěvuje nízkoprahové zařízení dle svého uvážení. Je na jeho vůli, jaké služby bude v nízkoprahovém zařízení využívat. Uživatel má možnost zvolit si způsob, jakým bude dosahováno jeho individuálních cílů. Spolupráci může kdykoliv bez následků ukončit. Za toto rozhodnutí nese uživatel svou vlastní zodpovědnost. 4. Anonymita - sociální služba umožňuje uživateli zůstat v anonymitě, zaručuje mlčenlivost o sdělených a zjištěných skutečnostech v souladu s dokumentem "Ochrana osobních údajů uživatelů sociálních služeb". Uživatel má právo na diskrétnost, může využívat individuálních rozhovorů s pracovníkem sociální služby o samotě. 5. Nízkoprahovost - sociální služba je realizována tak, aby byla umožněna maximální přístupnost, tedy ve snaze odstranit časové, prostorové, finanční a psychologické bariéry, které by bránily cílové skupině vyhledat prostory zařízení či využít nabídky poskytovaných služeb. Nízkoprahové zařízení je umístěno v centru sociálně vyloučené lokality nazývané Západní lokalita v Bruntále, tedy v centru místa života značné části uživatelů sociální služby. Uživatel má možnost zůstat v anonymitě, má právo na docházku do nízkoprahového zařízení na základě vlastní vůle (není dána žádná forma registrace či pravidelnosti docházek), otevírací doba je co nejvíce přizpůsobena časovým možnostem uživatelů a zájemců o sociální službu. Sociální služba může být využita kýmkoliv z cílové skupiny, pokud jeho chování a jednání neomezuje jeho samotného, jiné uživatele nebo pracovníky služby či efektivitu sociální služby. Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Poslání Posláním sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi je podpora a pomoc rodinám s dětmi z Bruntálu a okolí, které se ocitly v nepříznivé životní situaci, rodinám sociálně znevýhodněným a rodinám žijícím v sociálním vyloučení nebo ohroženým sociálním vyloučením. Cíle 1. Vytvářet podmínky pro vyrovnání úrovně schopností, dovedností a znalostí dětí formou realizace předškolního programu "Půjdeme do školy". 2. Podpora a motivace dospělých členů rodin k vlastnímu uplatnění na trhu práce. 8

9 3. Zmírnění sociální vyloučení rodin a usilování o pozitivní změnu v jejich životech. 4. Motivace rodiny k samostatnému zodpovědnému řešení jejich vlastní životní situace. 5. Zvyšování znalostí a dovedností z oblasti finanční gramotnosti pro prevenci zadluženosti a zlepšení hospodaření v rodinách. 6. Smysluplné trávení společného volného času dětí a rodičů. 7. Snížení závislosti rodin na systémech sociální pomoci. 8. Prevence sociálního vyloučení. Cílová skupina Sociální služba je poskytována rodinám s alespoň jedním dítětem ve věku do 18 let, které žijí zejména v sociálně vyloučených lokalitách města Bruntál (tzv. Západní lokalita, Jižní lokalita, střed města, ubytovna v ulici T. Kronesové), ale i v dalších částech města, a jsou ovlivněny nepříznivou sociální situací vyplývající ze života v sociálním vyloučení, nebo jsou sociálním vyloučením bezprostředně ohroženy. Nepříznivou sociální situací se rozumí oslabení nebo ztráta schopností pro krizovou sociální situaci, životní návyky a způsob života vedoucí ke konfliktu se společností, sociálně znevýhodňující prostředí, ohrožení práv a zájmů trestnou činností jiné fyzické osoby nebo jiné závažné důvody vyplývající ze života v sociálně vyčleněném prostředí. Principy 1. Dodržování práv uživatelů - vytváření a naplňování podmínek zajišťujících rovné postavení uživatelů vůči všem pracovníkům sociální služby. Všechny dotčené osoby jsou si rovny, není přípustný žádný náznak diskriminace, ať již z hlediska pohlaví, sexuální orientace, příslušnosti k národnostní menšině, náboženského vyznání a dalších. 2. Respekt - uživatelé sociální služby jsou respektovanými jedinci, pracovníci služby vytvářejí prostředí a atmosféru respektující individualitu a osobnost každého uživatele. Pracovníci sociální služby přizpůsobují služby individuálním potřebám uživatelů, na situaci uživatele pohlížejí v souvislostech, respektují názory a rozhodnutí uživatele při řešení vlastní nepříznivé situace (např. hledání bydlení, práce), včetně práva na přirozené riziko při samostatném rozhodování uživatele. 9

10 3. Důvěra - sociální služba je založena na navázání stavu důvěry mezi pracovníkem sociální služby a uživatelem a vytvoření bezpečného prostředí pro řešení krizové situace uživatele. 4. Anonymita - sociální služba umožňuje uživateli zůstat v anonymitě, zaručuje mlčenlivost o sdělených a zjištěných skutečnostech v souladu s dokumentem "Ochrana osobních údajů uživatelů sociálních služeb". 5. Individuální přístup k uživatelům - sociální služba je podle potřeb a přání uživatele, vychází z jeho individuálních potřeb, podporuje uplatňování vlastní vůle uživatele, vede k převzetí zodpovědnosti za vlastní život a doprovázení k samostatnosti a sociálnímu začleňování. Uživatel má právo na diskrétnost, může využívat individuálních rozhovorů s pracovníkem sociální služby o samotě. 6. Dobrovolnost - sociální služba je realizována tak, aby byla umožněna maximální přístupnost. Sociální služba může být využita kýmkoliv z cílové skupiny, pokud jeho chování a jednání neomezuje jeho samotného, jiné uživatele nebo pracovníky služby či efektivitu sociální služby. Základní statistická data sociálních služeb za rok 2014 Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi počet kontaktů 7974 počet kontaktů 1822 počet intervencí 2262 počet intervencí 1572 počet smluv (počet uživatelů služby) 128 počet smluv (počet rodin) 42 Počet uživatelů služby celkem

11 5. Sociálně právní ochrana dětí Společnost disponuje od roku 2008 pověřením k výkonu sociálně právní ochrany dětí pro zařízení Komunitního centra. Výkon sociálně právní ochrany je organizace oprávněna provádět v tomto rozsahu: vyhledávání dětí, na které se sociálně-právní ochrana zaměřuje ( 6 odst. 1) pomoc rodičům při řešení výchovných a jiných problémů souvisejících s péčí o dítě poskytování nebo zprostředkování rodičům poradenství při výchově a vzdělávání dítěte a při péči o dítě zdravotně postižené pořádání v rámci poradenské činnosti přednášek a kurzů zaměřených na řešení výchovných, sociálních a jiných problémů souvisejících s péčí o dítě a jeho výchovou činnost zaměřená na ochranu dětí před škodlivými vlivy a předcházení jejich vzniku zřizování a provoz zařízení odborného poradenství pro péči o děti zřizování a provoz zařízení sociálně výchovné činnosti zřizování a provozování výchovně rekreačních táborů pro děti Sociálně právní ochrana dětí je vykonávána ve spolupráci se sociálním odborem a oddělením sociálně právní ochrany dětí Městského úřadu v Bruntále. V rámci spolupráce s odborem sociálních věcí Městského úřadu v Bruntále také společnost realizuje krizové nákupy pro rodiny a jednotlivce v akutní krizové situaci. 11

12 6. Akce a aktivity, realizované projekty Obecně prospěšná společnost se snaží naplňovat své cíle a poslání uskutečňováním nejen činností vyplývajících z realizace akreditovaných sociálních služeb, ale také mnoha návazných aktivit, či jednorázových činností a akcí, nebo činností projektových. Půjdeme do školy Fakultativní návazná činnost sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi zaměřená na děti předškolního věku, které nenavštěvují mateřské školky a potřebují rozvíjet své znalosti, dovednosti a schopnosti odpovídající jejich věku včetně psychosociálního rozvoje a zdravého osobnostního vývoje. V tomto programu se děti učí poznávat krásy přírody, rozvíjet si vztah k domovu, k rodině, k přátelům, učí se spolupracovat v týmu, rozvíjí svou kreativitu a schopnosti učit se a vnímat pozornost. S dětmi pracuje pedagožka pro mateřské školy a další odborný personál. 12

13 Superstar O jarních prázdninách proběhla akce Prázdninová superstar, která se konala ve Sportovní hale v Bruntále. Děti si připravily vlastní programy, zpívaly, tancovaly, zpívaly ve skupinách. Tohoto programu se zúčastnily také děti z Osoblahy, z obecně prospěšné společnosti Althaia o. p. s., se kterou Liga dlouhodobě spolupracuje ve všech možných oblastech práce s dětmi, mládeží a rodinami. Velikonoční kraslice Každý rok děti v Lize připravují kraslice, které zasílají do soutěže Muzea v Bruntále. Za ručně vymalované a vyzdobené kraslice děti získaly dárkovou tašku s cukrovinkami. Kraslice byly vystaveny na bruntálském zámku. 13

14 Tak tu spolu žijeme V červnu proběhl první ročník festivalu Tak tu spolu žijeme, který pořádalo Město Bruntál. Zúčastnily se ho různé pěvecké a taneční soubory a hudební skupiny z celého Moravskoslezského kraje. Na akci nemohli chybět chlapci z Terne čhave pod vedením Kamila Kováče DiS. V další části vystoupili také chlapci trénující street dance. ZOO Olomouc O letních prázdninách se děti podívaly do ZOO na Svatém Kopečku u Olomouce. Zájezdu se zúčastnilo téměř 40 dětí. Všechny byly s akcí spokojeny, dozvěděly se mnoho o dravcích, mohly zkusit udržet dravce na ruce, krmily malé kozičky, zaujal je žralok v akváriu, koupající se medvěd, zajímaly se o všechna zvířátka. V další části zájezdu se děti vyřádily v lanovém centru. Vyzkoušely si zde velkou houpačku, skluzavku s pneumatikou, lanové bludiště a spoustu dalších prvků. 14

15 Přednášky a besedy V průběhu celého roku probíhaly přednášky a besedy na různá témata, o která měly děti, mládež, ale i rodiny zájem. Mezi ně patří např. přednášky na dluhovou tématiku, prevenci dluhových pastí, řešení exekucí, přednášky na témata sociálně patologických jevů, ale i besedy o komunikačních dovednostech s cvičeními. Velký úspěch měla beseda o drogách a drogových závislostech, která byla doplněna ukázkami z výcviku policejního psa specializovaného na vyhledávání drog. O této akci byla natočena reportáž regionální televizí Polar Odkaz na reportáž: 15

16 Talent 2014 Velká letní soutěž pro děti, mládež, rodiny, hudební skupiny, tanečníky a tanečnice byla uspořádán v srpnu a všichni předvedly nadstandardní umělecké výkony. Bylo velmi těžké určit jen tři vítěze, protože všichni zúčastnění se zodpovědně postavili k tréninkům a přípravě na tuto akci. Akce se zúčastnily také rodiče a členové rodin jako diváci a skvělé publikum. Opékačky Po celý rok jsou nepravidelně organizovány různé akce spojené s úklidem v lokalitě, se soutěžením, jejichž součástí jsou tzv. opékačky. Tyto akce jsou dětmi i rodiči oblíbené, Liga se vždy snaží zajistit dostatek cen do soutěží a potravin k opékání. Akce se zúčastňují také pracovníci z Malých technických služeb, kteří připravují táborák, zajišťují také klacíky na opékání a starají se o ohniště vždy až do závěru celé akce. 16

17 Pirátský poklad Velká letní soutěž, na kterou se děti několik dní připravovaly. Trénovaly různé disciplíny, aby v soutěži uspěly. Některé nebyly vůbec jednoduché, děti musely např. zvládat vyhledávat skrytá jména v textech, hledat rozdíly mezi dvěma obrázky, zkoumat poslepu předměty, obstát v soutěži zručnosti a orientovat se na zeměpisné mapě. Hudební setkání dětí a mládeže Na podzim proběhlo v Krnově hudební setkání dětí a mládeže, která zorganizovala Armáda spásy a SKC Klub Labyrint a Maják. Zúčastnili se ho chlapci z Terne Čhave, vystoupil také Kamil Kováč a zatančila děvčata Romano čajora. Všechny děti se na svá vystoupení poctivě připravovaly, pravidelně trénovaly a snažily se, aby své vystoupení měly co nejlepší. 17

18 Kreativní činnosti Po celý rok také probíhaly různé akce pro děti, mládež, pro rodiče s dětmi, na kterých si mohli všichni přítomní vyzkoušet svou zručnost. Tyto akce jsou vždy směřovány k tomu, aby se účastníci naučili nové dovednosti, upevnili si své schopnosti, naučili se novým věcem. Často přitom spolupracují rodiče s dětmi, nebo sourozenci mezi sebou. Nejoblíbenějšími byly kreativní tvorby výroba náušnic, přívěsků na telefony, stříhání a malování papírových postav a šatů, výrobky různých vánočních ozdob. 18

19 Volnočasové aktivity Po celý rok mohou děti, mládež, rodiče, i rodiny s dětmi využívat nabídku různých volnočasových aktivit, ať již jednorázového nebo dlouhodobějšího charakteru. Děti mohou hrát na hudební nástroje, předškolní děti na perkusní nástroje, mohou hrát různé hry uvnitř i venku, soutěžit v různých disciplínách společenských i sportovních, mohou využívat možností Komunitního centra pro doučování, brouzdání na internetu. Každý má možnost přijít se svým nápadem na akci či na činnost. Nikdo není odmítnut, o každém nápadu děti a pracovníci Komunitního centra diskutují a přemýšlejí, zda jej uskutečnit či nikoli. 19

20 Projekty realizované v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost Komunitní centrum Dlouhá Tříletý projekt zaměřený na mládež od 15 let věku, dospělé nezaměstnané osoby, rodiny s dětmi a jednotlivce ze sociálně vyloučené romské lokality v Bruntále; projektové aktivity vedou ke zvýšení uplatnění na trhu práce, k získávání základních znalostí a povinností souvisejících s ukončením školní docházky. Projekt byl realizován z operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost, prioritní osy 3. Sociální integrace a rovné příležitosti, oblasti podpory 3.2 Podpora sociální integrace příslušníků romských lokalit. Projekt byl spolufinancován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a Státního rozpočtu České republiky. Finanční gramotnost východisko z dluhových pastí Tříletý projekt zaměřený na zvyšování finanční gramotnosti cílových skupin, prevenci předlužení a pomoc při řešení dluhových závislostí osob z cílových skupin. Projekt byl realizován v rámci operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost, prioritní osy 3. Sociální integrace a rovné příležitosti, oblasti podpory 3.1 Podpora sociální integrace a sociálních služeb. Projekt byl spolufinancován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a Státního rozpočtu České republiky. 20

21 Pracovní příležitosti v Bruntále Projekt je realizován v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost, prioritní osy 4.2a Aktivní politika trhu práce (Konvergence), oblast podpory Posílení aktivních politik zaměstnanosti, výzvy D8. Projekt je realizován ve spolupráci s partnerem - Kvalifikační a personální agentura o. p. s. Třinec. Projekt je zaměřen na zaměstnávání osob z cílové skupiny fyzických osob, které jsou vedeny v evidenci uchazečů o zaměstnání déle než 9 měsíců. Do projektu je zapojeno celkem 49 osob z cílové skupiny. Projekt se skládá ze vzájemně provázaných a na sebe navazujících aktivit směřujících k hlavnímu cíli - zajištění zaměstnání na nových či uvolněných pracovních místech pro klienty projektu. Projekt je spolufinancován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a Státního rozpočtu České republiky. Podpora sociálních služeb v sociálně vyloučených lokalitách MSK II Společnost mohla díky zapojení do individuálního projektu Moravskoslezského kraje poskytovat a částečně financovat sociálně aktivizačních služby pro rodiny s dětmi a sociální služby nízkoprahového zařízení pro děti a mládež v Bruntále. Individuální projekt je spolufinancován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a Státního rozpočtu České republiky. 21

22 Ostatní projekty Zvyšování právní, sociální a finanční gramotnosti Cyklus přednášek a besed na témata z uvedených oblastí, které probíhaly v Bruntále a v Osoblaze. Přednášky a besedy byly zaměřeny na řešení dluhů a dluhových pastí s praktickými příklady, vzájemné soužití vícegeneračních rodin a soužití v sousedských vztazích, problémy v rodině při výchově dětí, problémy vyplývajícími z bydlení v ubytovně. Projekt byl spolufinancován z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci Programu na podporu komunitní práce a na zmírňování následků sociálního vyloučení v sociálně vyloučených lokalitách Moravskoslezského kraje na rok Sociálně podnikatelské aktivity Malé technické služby Malé technické služby jsou sociálně podnikatelskou aktivitou, která vznikla v roce V roce 2014 obhospodařovaly Malé technické služby přibližně 67 tis. m² zatravněných ploch v západní části města. Hlavní činnost Malých technických služeb je realizována na základě smlouvy s Městem Bruntál o provádění údržby veřejné zeleně, ručního čistění částí místních komunikací, chodníků a veřejného prostranství a zajištění zimní údržby v části města Bruntál, v lokalitě ulic Pionýrská, Jesenická, Zeyerova, Rýmařovská, Dlouhá, Pěší, Jezdecká, Příčná, U Stadionu a Osvobození. Hlavním cílem je vytvářet pracovní místa pro dlouhodobě nezaměstnané osoby s kumulací sociálních exkluzí. V této činnosti jsou zaměstnáni čtyři pracovníci v dlouhodobém pracovním poměru. 22

23 Vedení účetnictví, projektové poradenství, prezentace V rámci sociálně podnikatelských aktivit společnost provozuje služby vedení účetnictví pro několik firem a osob samostatně výdělečně činných, provádí projektové poradenství, školí a prezentuje vlastní zkušenosti a příklady dobré praxe a odborné manažerské a ekonomické činnosti. V rámci těchto činností také vykonává pro sociální podniky expertní poradenské služby. V těchto činnostech nejsou vytvářena sice místa pro cílovou skupinu dlouhodobě nezaměstnaných osob s kumulací sociálních exkluzí, zisky z nich však jsou využity pro vlastní společensky a sociálně prospěšné projekty a aktivity směřující k naplňování hlavních cílů společnosti. 23

24 Poradna Poradna je vlastním společensky prospěšným projektem, který je určen pro všechny potřebné, jednotlivce i rodiny, kteří mají dluhové problémy, neví si rady s jejich řešením, octili se v dluhové pasti, či v dluhové spirále, nebo mají problémy s bydlením a dalšími specifickými problémy. V poradně se připravují a podávají žádosti o oddlužení formou splátkového kalendáře pro ty, kteří jsou vhodnými adepty na oddlužení podle insolvenčního zákona. V roce 2014 bylo podáno celkem 36 těchto oddlužení, dosud všechna byla krajskými soudy přijata a schválena. V roce 2014 navštívilo poradnu 78 klientů. 24

25 8. Hospodaření AKTIVA Číslo řádku Stav k (v tis.) A. Stálá aktiva ř Dlouhodobý Stavby hmotný majetek Samostatné movité věci a soubory movitých věcí Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek Oprávky k samostatným movitým věcem a souborům B. Oběžná aktiva Krátkodobý finanční majetek Krátkodobý finanční majetek Přechodné Náklady příštích období účty aktivní 018 ÚHRN AKTIV PASIVA A. Vlastní zdroje krytí aktiv ř Jmění Vlastní jmění Hospodářský Účet hospodářského výsledku výsledek Neuhrazená ztráta z minulých let B. Cizí zdroje Krátkodobé závazky Krátkodobé závazky Název ukazatele Celkem (v tis.) NÁKLADY Spotřeba materiálu 378 Spotřeba energie 135 Opravy a udržování 51 Cestovné 25 Ostatní služby Mzdové náklady, sociální pojištění a náklady Daně a poplatky, pokuty, úroky 129 Odpis nedobytné pohledávky 602 Jiné ostatní náklady 40 Odpisy dlouhodobého majetku 30 VÝNOSY Tržby z prodeje služeb Provozní dotace 911 Ostatní Hospodářský výsledek před zdaněním (+/-)

26 9. Spolupracující organizace a instituce Všem našim spolupracujícím organizacím a institucím děkujeme za aktivní, věcnou a dobrou spolupráci v roce Velmi si vážíme jejich zapojení se do řešení našich potřeb a potřeb našich uživatelů a klientů, do práce na naplňování cílů organizace, a jsme vděčni za jejich zájem, pochopení a vstřícnost při řešení všech dílčích i hlavních cílů a záměrů našich činností a projektů. Spolupracujeme zejména s těmito partnery: Město Bruntál sociální podnik Zelená dílna s. r. o. Aperkom o. p. s. Bruntál Althaia o. p. s. Moravskoslezský kraj Karla s. r. o. Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Slezská diakonie KaPa Kvalifikační a personální agentura Třinec 26

27 10. Orgány společnosti název sídlo Jezdecká 1915/21, Bruntál IČ DIČ CZ (organizace není plátcem DPH) výpis z rejstříku obecně prospěšných společností spisová značka O 1202, rejstřík je veden Krajským soudem v Ostravě nejvyšší orgán Správní rada předseda Správní rady Miroslav Juřena kontrolní orgán Dozorčí rada předseda Dozorčí rady Mgr. Jan Bezděk statutární zástupce Bc. Jana Juřenová MSc. http telefon, fax facebook Liga Bruntál 27

28 11. Kontaktní údaje oblast činnosti pracovník kontakt ředitelka Bc. Jana Juřenová MSc sociální práce, asistence, poradce Bc. Marta Juřenová DiS sociální práce, personalistika a mzdy Marie Čechová , hlavní ekonomka, poradce vedoucí Sekce sociálních služeb Andrea Cieslarová , Věra Štěpaníková vedoucí Sekce sociálně podnikatelských aktivit Jana Pavelková Malé technické služby Miroslav Juřena Komunitní centrum Dagmar Němcová

Výroční zpráva LIGA o. p. s.

Výroční zpráva LIGA o. p. s. Výroční zpráva 2015 Bruntál, červen 2016 Obsah 1. Základní údaje... 3 2. Charakteristika společnosti... 3 3. Organizační struktura... 5 4. Poskytované sociální služby... 6 5. Sociálně právní ochrana dětí...

Více

Althaia o. p. s. Výroční zpráva 2014. Obsah

Althaia o. p. s. Výroční zpráva 2014. Obsah Výroční zpráva 2014 2 Obsah 1. Základní údaje... 3 2. Charakteristika společnosti... 3 3. Organizační struktura... 5 4. Poskytované služby... 6 5. Sociálně právní ochrana dětí... 11 6. Realizované projekty...

Více

Občanské sdružení D.R.A.K.

Občanské sdružení D.R.A.K. Občanské sdružení D.R.A.K. Oblačná 450/1, 460 05 Liberec 5 Seminář "Dobrá praxe - IP5, 19.05.2015 Veřejná zakázka č. OLP/136/2014: Zajištění služby sociální prevence sociálně aktivizační služby pro rodiny

Více

INFORMACE O ZAKÁZCE INFORMACE O ZAKÁZCE

INFORMACE O ZAKÁZCE INFORMACE O ZAKÁZCE Občanské sdružení D.R.A.K. Oblačná 450/1, 460 05 Liberec 5 Seminář "Dobrá praxe - IP5, 19.05.2015 Veřejná zakázka č. OLP/136/2014: Zajištění služby sociální prevence sociálně aktivizační služby pro rodiny

Více

Občanské sdružení Květina

Občanské sdružení Květina Občanské sdružení Květina Jeníkov 74, Oldřichov u Duchcova, 417 24 Tel.: +420 721 568 898,, IČO: 27038645 e-mail: oskvetina@centrum.cz, www.oskvetina.ic.cz Výroční zpráva za rok 2007 1/1 Obsah Výroční

Více

Standard č. 1. Cíle a způsoby činnosti pověřené osoby. Schválil: Mgr. Bc. Romana Svobodová, ředitelka organizace

Standard č. 1. Cíle a způsoby činnosti pověřené osoby. Schválil: Mgr. Bc. Romana Svobodová, ředitelka organizace Standard č. 1 Cíle a způsoby činnosti pověřené osoby Vydal: Mgr. Bc. Romana Svobodová Schválil: Mgr. Bc. Romana Svobodová, ředitelka organizace Datum: 11. 12. 2014 Revize č.: Stran: 1-5 Kritérium 1a Pověřená

Více

Středisko rozvoje sociálních služeb, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013

Středisko rozvoje sociálních služeb, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 JESENÍK 2014 O B S A H: A. Úvodní slovo ředitelky společnosti B. Údaje o společnosti C. Cíle a poslání společnosti D. Struktura společnosti Správní rada Dozorčí rada Zaměstnanci E. Činnost společnosti

Více

Člověk v tísni, o.p.s.

Člověk v tísni, o.p.s. Člověk v tísni, o.p.s. Čím se zabýváme Humanitární a rozvojová pomoc (přírodní katastrofy/ Skutečný dárek) Podpora lidských práv (podpora občanské společnosti v zemích s totalitním režimem, filmový festival

Více

Popis realizace poskytování sociální služby

Popis realizace poskytování sociální služby Název a adresa zařízení: Salesiánské středisko mládeže dům dětí a mládeže, Emy Destinové 1, 370 05 (Středisko) Název pracoviště: NZDM Oráč Místo poskytování služeb: Komunitní centrum na sídlišti Máj, A.

Více

ČÁST 5 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA ETNICKÉ MENŠINY: 5.1 Udržení stávajících sociálních služeb terénních a ambulantních

ČÁST 5 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA ETNICKÉ MENŠINY: 5.1 Udržení stávajících sociálních služeb terénních a ambulantních ČÁST 5 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA ETNICKÉ MENŠINY: Název Cíle: Popis a zdůvodnění Cíle: Na která zjištění z analýz cíl reaguje Seznam opatření, které vedou k naplnění Cíle: 5.1 Udržení stávajících

Více

flexibilní mosty v sociálních službách Ponton, občanské sdružení Prezentace činnosti

flexibilní mosty v sociálních službách Ponton, občanské sdružení Prezentace činnosti flexibilní mosty v sociálních službách Ponton, občanské sdružení Prezentace činnosti informace v prezentaci jsou aktuální k 1. 10. 2014 flexibilní mosty v sociálních službách Historie a poslání Ponton

Více

Úvodní slovo. Informace o organizaci

Úvodní slovo. Informace o organizaci Výroční zpráva 2013 Vážení přátelé, Úvodní slovo dostává se Vám do rukou první výroční zpráva obecně prospěšné společnosti Elim Vsetín, o.p.s. Společnost byla založena v roce 2013 s cílem převzetí aktivit,

Více

Motto : Společně a jeden pro druhého

Motto : Společně a jeden pro druhého Motto : Společně a jeden pro druhého Základní údaje rok založení 2005 Zakladatel Evropská sociální organizace s.r.o. (EJF Berlín diakonická organizace) Poskytované sociální služby sociálně aktivizační

Více

Výroční zpráva za rok 2012

Výroční zpráva za rok 2012 Výroční zpráva za rok 2012 o.s. Mosty sociálně psychologické centrum IČ: 26661306 Sídlo organizace: Most, J.Skupy 202/2303 Kontaktní místo pro klienty (provozovna) : Most, Business centrum, Budovatelů

Více

OBČANSKÁ PORADNA PARDUBICE, O. S.

OBČANSKÁ PORADNA PARDUBICE, O. S. OBČANSKÁ PORADNA PARDUBICE, O. S. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 2 OBSAH Představení organizace... 4 Kdo jsme?... 4 Poslání, cíle a principy organizace... 5 Posláním organizace je... 5 Cílem organizace je...

Více

OPZ - IP 2.3 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD)

OPZ - IP 2.3 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD) OPZ - IP 2.3 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD) SEMINÁŘ PRO MAS PRAHA 29. 7. 2015 VĚCNÉ ZAMĚŘENÍ OPZ IP 2.3 CLLD Specifický cíl 2.3.1: Zvýšit zapojení lokálních aktérů do řešení problémů nezaměstnanosti

Více

Výroční zpráva za rok 2013

Výroční zpráva za rok 2013 Výroční zpráva za rok 2013 o.s. Mosty sociálně psychologické centrum IČ: 26661306 Sídlo organizace: Most, J.Skupy 202/2303 Kontaktní místo pro klienty (provozovna) : Most, Business centrum, Budovatelů

Více

Althaia o. p. s. Výroční zpráva Obsah

Althaia o. p. s. Výroční zpráva Obsah Výroční zpráva 2015 2 Obsah 1. Základní údaje... 3 2. Charakteristika společnosti... 3 3. Organizační struktura... 5 4. Poskytované služby... 6 5. Sociálně právní ochrana dětí... 11 6. Realizované projekty...

Více

Nízkoprahový klub pro děti a mládež Rachot

Nízkoprahový klub pro děti a mládež Rachot Nízkoprahový klub pro děti a mládež Rachot Gen. Svobody 68, Šumperk 787 01 Tel.: 583 550 237, 778 087 717 E-mail: rachot@pontis.cz Zaměstnanci Vedoucí sociální pracovník: Rýznarová Marie, DiS. Pracovníci

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Centrum komunitních služeb města Říčany, o.p.s. Masarykovo nám. 83, Říčany

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Centrum komunitních služeb města Říčany, o.p.s. Masarykovo nám. 83, Říčany VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 Centrum komunitních služeb města Říčany, o.p.s. Masarykovo nám. 83, 251 01 Říčany www.cks-ricany.cz e-mail: cks.ricany@seznam.cz Základní data společnosti Název: Centrum komunitních

Více

získat finanční podporu od Statutárního města Teplice na realizaci aktivit pro děti s trvalým bydlištěm v Teplicích

získat finanční podporu od Statutárního města Teplice na realizaci aktivit pro děti s trvalým bydlištěm v Teplicích 1 Obsah: 1. Základní informace o organizaci 2. Jakým jsme šli směrem 3. Co se podařilo 4. Co se nepodařilo 5. Plány pro rok 2009 6. Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Květina Klub Květina 7. Finanční

Více

Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013

Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013 Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013 Plán rozvoje sociálních služeb se řídí zákony: zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách zákon

Více

Základní zásady základní sociální

Základní zásady základní sociální Předmět úpravy Podmínky pro poskytování sociálních služeb a příspěvku na péči Podmínky pro vydávání oprávnění k poskytování soc.služeb, pro výkon veřejné správy a inspekci soc.. služeb Předpoklady pro

Více

Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013. Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011

Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013. Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011 Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013 Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011 Sociální integrace a rovné příležitosti Podpora a rozvoj systému sociálních služeb je

Více

OBČANSKÁ PORADNA PARDUBICE, O. S.

OBČANSKÁ PORADNA PARDUBICE, O. S. OBČANSKÁ PORADNA PARDUBICE, O. S. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 2 OBSAH Představení organizace... 4 Kdo jsme?... 4 Poslání, cíle a principy organizace... 5 Posláním organizace je... 5 Cílem organizace je...

Více

Metodický pokyn č. 4

Metodický pokyn č. 4 Metodický pokyn č. 4 Poradna pro cizince a uprchlíky DIECÉZNÍ KATOLICKÁ CHARITA HRADEC KRÁLOVÉ Velké náměstí 37/46, 500 01 Hradec Králové, IČO: 42197449 Název: Poslání, cíle a principy poradny pro cizince

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2015 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2015 Hlavní poslání a cíle společnosti a) ochrana nejvýznamnějších hodnot území střední Moravy, kterými jsou zejména venkovské prostředí, zachovalá příroda, estetická krajina, kulturní

Více

Chráněné bydlení LONGEVITA

Chráněné bydlení LONGEVITA Chráněné bydlení LONGEVITA Poskytovatel chráněného bydlení LONGEVITA Na Jíkalce č. 5 a č. 7, Plzeň 301 00 Plzeň Křimice, Plzeňská 95/61, 322 00 Popis realizace Chráněné bydlení LONGEVITA Slovník pojmů:

Více

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBSAH 1. ÚVODNÍ SLOVO 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 3. VZNIK A POSLÁNÍ 4. PROJEKTY 5. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 6. PODĚKOVÁNÍ 7. FINANČNÍ PODPORA 8. SPOLUPRÁCE A PODPORA 1. ÚVODNÍ SLOVO Vážené čtenářky,

Více

Podpora odlehčovacích služeb pro osoby se sníženou soběstačností, sociální rehabilitace a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

Podpora odlehčovacích služeb pro osoby se sníženou soběstačností, sociální rehabilitace a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Příloha č. 1 Popis podporovaných aktivit výzvy 034/03_16_047/CLLD_15_01_271 Podpora odlehčovacích služeb pro osoby se sníženou soběstačností, sociální rehabilitace a sociálně aktivizační služby pro rodiny

Více

PRAVIDLA PRO DOBROVOLNÍKY. v Klubu Nezbeda

PRAVIDLA PRO DOBROVOLNÍKY. v Klubu Nezbeda PRAVIDLA PRO DOBROVOLNÍKY v Klubu Nezbeda Vytvořily: Mgr. Alena Kopidolová vedoucí Klubu Nezbeda sociální pracovnice Jana Boščíková pracovnice v sociálních službách kontaktní osoba pro dobrovolníky Mgr.

Více

Poradna pro rodinu a mezilidské vztahy Kadaň. Mírové náměstí 120, 432 01 Kadaň

Poradna pro rodinu a mezilidské vztahy Kadaň. Mírové náměstí 120, 432 01 Kadaň Poradna pro rodinu a mezilidské vztahy Kadaň Mírové náměstí 120, 432 01 Kadaň Závěrečná zpráva o činnosti 2014 Obsah Kontaktní údaje... 3 Adresa:... 3 Úvodní slovo... 3 Přehled činnosti... 5 Statistika

Více

Systém sociálních služeb v České republice

Systém sociálních služeb v České republice WORKSHOP ZAMĚŘENÝ NA SYSTÉM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Systém sociálních služeb Otrokovice 10. září 2009 Ing. Alena Havlíková vedoucí oddělení sociálních služeb sociální odbor MěÚ Otrokovice Co rozumíme pod pojmem

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. Obsah 1. Slovo úvodem... 3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň... 4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...

Více

Zařízení Název zařízení: Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Tanvald Kontaktní adresa zařízení: Hlavní 1309, 468 51 Smržovka

Zařízení Název zařízení: Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Tanvald Kontaktní adresa zařízení: Hlavní 1309, 468 51 Smržovka Příloha č. 1 Základní informace o zařízení Zařízení Název zařízení: Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Tanvald Kontaktní adresa zařízení: Hlavní 1309, 468 51 Smržovka Telefon: 606 635 113 E-mail:

Více

CENTRUM PRO NESLYŠÍCÍ A NEDOSLÝCHAVÉ KRAJE VYSOČINA, O. P. S. IČ

CENTRUM PRO NESLYŠÍCÍ A NEDOSLÝCHAVÉ KRAJE VYSOČINA, O. P. S. IČ CENTRUM PRO NESLYŠÍCÍ A NEDOSLÝCHAVÉ KRAJE VYSOČINA, O. P. S. IČ.02285266 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015 Obsah 1 Základní informace:... 4 2 Cíle společnosti... 5 2.1 Cílové skupiny, na které společnost orientuje

Více

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 01 pro oblast podpory 1.2 - Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita:

Více

Dodatek č. 1 k Střednědobému plánu rozvoje sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí a obcí v jeho správním obvodu 2009 2013 ze dne 17. 12.

Dodatek č. 1 k Střednědobému plánu rozvoje sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí a obcí v jeho správním obvodu 2009 2013 ze dne 17. 12. Zastupitelstvo města Frýdlant nad Ostravicí svým usnesením č. 6/4.1. ze dne 15. 9. 2011 podle ustanovení 84 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů,

Více

PODPORA SOCIÁLNÍHO PODNIKÁNÍ A ZAMĚSTNÁVÁNÍ ZNEVÝHODNĚNÝCH SKUPIN PRACOVNÍKŮ. Gabriela Melková Ministerstvo práce a sociálních věcí

PODPORA SOCIÁLNÍHO PODNIKÁNÍ A ZAMĚSTNÁVÁNÍ ZNEVÝHODNĚNÝCH SKUPIN PRACOVNÍKŮ. Gabriela Melková Ministerstvo práce a sociálních věcí PODPORA SOCIÁLNÍHO PODNIKÁNÍ A ZAMĚSTNÁVÁNÍ ZNEVÝHODNĚNÝCH SKUPIN PRACOVNÍKŮ Gabriela Melková Ministerstvo práce a sociálních věcí 24. října 2016, Praha OPERAČNÍ PROGRAM ZAMĚSTNANOST 2014 2020 Navazuje

Více

Opatření. 5 4 1 2. Občané ohroženi sociálním vyloučením a etnické

Opatření. 5 4 1 2. Občané ohroženi sociálním vyloučením a etnické Zpráva o naplňování cílů a opatření komunitních plánů v lokalitách Olomouckého kraje za rok 2013 Název komunitního plánu 2. Komunitní plán sociálních služeb města Kojetína na období let 2012-2016 Časová

Více

Poradna pro rodinu a mezilidské vztahy Kadaň. Mírové náměstí 120, Kadaň

Poradna pro rodinu a mezilidské vztahy Kadaň. Mírové náměstí 120, Kadaň Poradna pro rodinu a mezilidské vztahy Kadaň Mírové náměstí 120, 432 01 Kadaň Závěrečná zpráva o činnosti 2015 1 Obsah Kontaktní údaje... 3 Úvodní slovo... 3 Přehled činnosti... 5 Statistika za rok 2015...

Více

Strategická část. stručná verze. k připomínkování

Strategická část. stručná verze. k připomínkování Strategická část stručná verze k připomínkování Vznik strategie, návaznost na ostatní dokumenty Strategická část Komunitního plánování sociálních služeb na území místní akční skupiny Chance in Nature Local

Více

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu:

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Modul 5 Sociálně - právní minimum Lekce č. 9 Sociální služby Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Podpora celoživotního vzdělávání pracovníků poskytovatelů sociálních služeb v Jihomoravském

Více

Farní charita. Dvůr Králové nad Labem

Farní charita. Dvůr Králové nad Labem Farní charita Dvůr Králové nad Labem Výroční zpráva za rok 2009 Slovo ředitele Předkládáme Vám Výroční zprávu Farní charity Dvůr Králové nad Labem za rok 2009. Snažíme se zde popsat a přiblížit Vám naši

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Hlavní poslání a cíle společnosti a) ochrana nejvýznamnějších hodnot území střední Moravy, kterými jsou zejména venkovské prostředí, zachovalá příroda, estetická krajina, kulturní

Více

Popis a realizace sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Vejprty (SAS Vejprty) Obsah

Popis a realizace sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Vejprty (SAS Vejprty) Obsah Popis a realizace sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Vejprty (SAS Vejprty) Obsah Popis a realizace sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Vejprty... 1 Název a adresa zařízení... 2 Poslání

Více

Výroční zpráva za rok 2013

Výroční zpráva za rok 2013 Výroční zpráva za rok 2013 Osoblažský cech, o.p.s. 1 Obecně prospěšná společnost Osoblažský cech, o.p.s. byla založena v polovině roku 2013 čtyřmi obcemi osoblažského regionu. Osoblažský cech je organizací

Více

Výroční zpráva za rok 2011

Výroční zpráva za rok 2011 Výroční zpráva za rok 2011 o.s. Mosty sociálně psychologické centrum IČ: 26661306 Sídlo organizace: Most, J.Skupy 202/2303 Kontaktní místo pro klienty (provozovna) : Most, Business centrum, Budovatelů

Více

Příloha 8. - Bližší specifikace předmětu veřejné zakázky

Příloha 8. - Bližší specifikace předmětu veřejné zakázky Příloha 8. - Bližší specifikace předmětu veřejné zakázky Část veřejné zakázky 1. Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi (sociální služba), prevence kriminality (fakultativní činnost), dluhové poradenství

Více

KOSTKA KRÁSNÁ LÍPA, příspěvková organizace. Masarykova 1094/4, 40746 Krásná Lípa VÝROČNÍ ZPRÁVA. Rok 2010

KOSTKA KRÁSNÁ LÍPA, příspěvková organizace. Masarykova 1094/4, 40746 Krásná Lípa VÝROČNÍ ZPRÁVA. Rok 2010 KOSTKA KRÁSNÁ LÍPA, příspěvková organizace Masarykova 1094/4, 40746 Krásná VÝROČNÍ ZPRÁVA Rok 2010 Zpracovala Volfová Hana Kostka Krásná, příspěvková organizace Masarykova 1094/4 407 46 Krásná Kostka Krásná,

Více

Občanská poradna Pardubice, o. s.

Občanská poradna Pardubice, o. s. Občanská poradna Pardubice, o. s. Obsah PŘEDSTAVENÍ ORGANIZACE... 3 Kdo jsme?... 3 Poslání a principy organizace... 3 Orgány sdružení a organizační schéma... 5 Zaměstnanci poradny v roce 2009... 8 Kde

Více

Elim Opava o.p.s. Rolnická 21A Opava IČO: tel.:

Elim Opava o.p.s. Rolnická 21A Opava IČO: tel.: POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Magnet STREET (terénní forma) Název a adresa provozovatele: Elim Opava, o.p.s., Rolnická 1636/21a, 747 05 Opava Kateřinky Místo poskytování sociální služby:

Více

Zpráva o činnosti za období od do

Zpráva o činnosti za období od do Zpráva o činnosti za období od 1.1.2013 do 31.12.2013 Název střediska: Druh služby: Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Služby pro rodiny Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi,

Více

Sdružení AMICITIA, z.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA z a r o k 2 0 1 4

Sdružení AMICITIA, z.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA z a r o k 2 0 1 4 Sdružení AMICITIA, z.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA z a r o k 2 0 1 4 0 O B S A H : 1. PLNĚNÍ ÚKOLŮ V HLAVNÍ ČINNOSTI ORGANIZACE 2 1.1. Služby klientům 2 1.2. Vzdělávací činnost 6 1.3. Podíl financování a kapacita

Více

Zpráva o činnosti za období od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014

Zpráva o činnosti za období od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014 Zpráva o činnosti za období od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014 Název střediska: Poradenské centrum KHAMORO Druh služby: Terénní programy, id. 3645646 Kapacita služby: V danou chvíli je možno poskytnout službu

Více

Popis realizace sociální služby. Název: Štafeta

Popis realizace sociální služby. Název: Štafeta Popis realizace sociální služby Název: Štafeta Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi dle 65 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění Provozovatel: Rodina v centru, o.s. Smetanova

Více

Občanská poradna Pardubice o.s.

Občanská poradna Pardubice o.s. Občanská poradna Pardubice o.s. Obsah: 1. P O S L Á N Í O R G A N I Z A C E... 3 2. O B Č A N S K Á P O R A D N A V R O C E 2 0 0... 3 3. S T A T I S T I K A 2 0 0... 4 4. S T A T I S T I C K É V Ý S T

Více

Zpracovatel: QQT, s.r.o., www.qqt.cz Nositel projektu: Karlovarský kraj. Publikace vznikla jako výstup z realizace veřejné zakázky v rámci projektu V

Zpracovatel: QQT, s.r.o., www.qqt.cz Nositel projektu: Karlovarský kraj. Publikace vznikla jako výstup z realizace veřejné zakázky v rámci projektu V T 1 Osoba v krizi aktivně kontaktuje zdroj pomoci, získává bezpečný a diskrétní prostor pro sdělení toho, o čem potřebuje hovořit, lépe se orientuje v aktuální situaci s podporou poskytovatele služby Základní

Více

EUROTOPIA OPAVA O.P.S. RESOCIALIZAČNÍ PROGRAM MSK Mgr. Petra Večerková Mgr. Simona Kellerová

EUROTOPIA OPAVA O.P.S. RESOCIALIZAČNÍ PROGRAM MSK Mgr. Petra Večerková Mgr. Simona Kellerová EUROTOPIA OPAVA O.P.S. RESOCIALIZAČNÍ PROGRAM MSK 2015 Mgr. Petra Večerková Mgr. Simona Kellerová CÍLE RESOCIALIZAČNÍHO PROGRAMU MSK 2015 předcházení recidivy u osob, které se dopustily protiprávního jednání,

Více

Zápis ze společného jednání pracovních skupin komunitního plánování sociálních a návazných služeb na městské části Praha 10

Zápis ze společného jednání pracovních skupin komunitního plánování sociálních a návazných služeb na městské části Praha 10 Zápis ze společného jednání pracovních skupin komunitního plánování sociálních a návazných služeb na městské části Praha 10 Datum konání: 1. 6. 2016, 13:00 hod-15:15 hod. Místo konání: ÚMČ Praha 10, Vršovická

Více

Analýza poskytovaných sociálních služeb ve správním území pro děti ohrožené na výchově a děti obtížně vychovatelné.

Analýza poskytovaných sociálních služeb ve správním území pro děti ohrožené na výchově a děti obtížně vychovatelné. Město Jičín Městský úřad Jičín odbor ch věcí a zdravotnictví Analýza poskytovaných ch služeb ve správním území pro děti ohrožené na výchově a děti obtížně vychovatelné. Pracovní skupina KP pro děti ohrožené

Více

D.R.A.K. občanské sdružení

D.R.A.K. občanské sdružení D.R.A.K. občanské sdružení Výroční zpráva 2006 Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu občanského sdružení D.R.A.K., která je průřezem činnosti a hospodaření sdružení za rok 2005. Kdo jsme PRO PŘIPOMENUTÍ

Více

Sdružení AMICITIA. VÝROČNÍ ZPRÁVA z a r o k 2 0 1 3

Sdružení AMICITIA. VÝROČNÍ ZPRÁVA z a r o k 2 0 1 3 Sdružení AMICITIA VÝROČNÍ ZPRÁVA z a r o k 2 0 1 3 0 O B S A H : 1. PLNĚNÍ ÚKOLŮ V HLAVNÍ ČINNOSTI ORGANIZACE 2 1.1. Služby klientům 2 1.2. Vzdělávací činnost 5 1.3. Podíl financování a kapacita 5 1.4.

Více

Výroční zpráva společnosti InHelp,o.p.s. za rok 2011

Výroční zpráva společnosti InHelp,o.p.s. za rok 2011 Výroční zpráva společnosti InHelp,o.p.s. za rok 2011 Identifikace organizace: InHelp, o.p.s. Sídlem: 5. Května 3, 289 23 Milovice IČ: 27923151 Tato z práva zahrnuje popis činnosti společnosti InHelp, o.p.s.

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE O SOCIÁLNÍ SLUŽBĚ POSKYTOVANÉ V CHRÁNĚNÉM BYDLENÍ

ZÁKLADNÍ INFORMACE O SOCIÁLNÍ SLUŽBĚ POSKYTOVANÉ V CHRÁNĚNÉM BYDLENÍ Harmonie, příspěvková organizace Krnov, Pod Cvilínem, Chářovská 785/85 PSČ 794 01 Pracoviště: Chráněné bydlení, P. Bezruče 141/4, 793 95 Město Albrechtice Pracoviště: Chráněné bydlení, Pod Hůrkou 754/26,

Více

Rekapitulace historie

Rekapitulace historie Výroční zpráva občanského sdružení Máš čas? Rok 2011 Občanské sdružení Máš čas? I. Šustaly, 1080, Kopřivnice I.Č. 265 84 344 e-mail: ndcracek@seznam.cz mobil: 790 232 245, 790 232 244 http://mascas.koprivnice.org

Více

Občanská poradna Pardubice, o. s.

Občanská poradna Pardubice, o. s. Občanská poradna Pardubice, o. s. Obsah PŘEDSTAVENÍ ORGANIZACE... 3 Kdo jsme?... 3 Poslání, cíle a principy organizace... 4 Posláním organizace je:... 4 Cílem organizace je:... 4 Principy organizace:...

Více

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež (NZDM) Popis realizace poskytování soc. služby

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež (NZDM) Popis realizace poskytování soc. služby Zahájení poskyt. služby: září 2001 Nízkoprahové zařízení pro (NZDM) Popis realizace poskytování soc. služby Charakteristika: NZDM je zčásti služba terénní, která se zaměřuje na práci v přirozeném prostředí

Více

Městský program. prevence kriminality pro rok Město Smiřice

Městský program. prevence kriminality pro rok Město Smiřice Městský program prevence kriminality pro rok 2011 Město Smiřice OBSAH 1. Úvod...3 2. Podklady pro zpracování programu...3 2.1 Vyhodnocení průzkumu potřeb...3 2.2 Zpráva o bezpečnostní situaci v teritoriu

Více

Vnitřní předpis ITY z.s. č. 1/2017

Vnitřní předpis ITY z.s. č. 1/2017 Vnitřní předpis č. 1/2017 1. Cíle a předmět činnosti spolku 2. Organizační řád 3. Kompetence pracovníků v sociální službě 4. Práva a povinnosti zaměstnanců 5. Nouzové a havarijních situace 6. Závěrečné

Více

PRAVIDLA PRO DOBROVOLNÍKY. v Terénní službě Rebel

PRAVIDLA PRO DOBROVOLNÍKY. v Terénní službě Rebel PRAVIDLA PRO DOBROVOLNÍKY v Terénní službě Rebel Vytvořili: Martin Paĺov pracovník v sociálních službách kontaktní osoba pro dobrovolníky Mgr. Martina Petrová koordinátorka dobrovolníků Schválila: Mgr.

Více

METODICKÝ DEN PRO MAS K TÉMATU AKTIVIT NA PODPORU ZAMĚSTNANOSTI

METODICKÝ DEN PRO MAS K TÉMATU AKTIVIT NA PODPORU ZAMĚSTNANOSTI METODICKÝ DEN PRO MAS K TÉMATU AKTIVIT NA PODPORU ZAMĚSTNANOSTI MPSV, oddělení projektů CLLD 12. 9. 2016 Praha 20. 9. 2016 Olomouc PROGRAM METODICKÉHO DNE - PRAHA 12.9. 10:30 11:45 Úvod, představení podporovaných

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, spolek

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, spolek VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, spolek Obsah 1. Slovo úvodem...3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň, spolek...4 2.1. Spolek Informační a vzdělávací centrum Plzeň...4 2.2.

Více

Vymezení podporovaných aktivit

Vymezení podporovaných aktivit I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Vymezení podporovaných aktivit pro předkládání žádostí o finanční podporu v rámci globálního grantu Jihomoravského kraje v OP VK Oblast podpory 1.2

Více

Regionální projekty ÚP ČR. Praha,

Regionální projekty ÚP ČR. Praha, Regionální projekty ÚP ČR Praha, 12. 9. 2016 Záruky pro mladé 11 RIP Záruky pro mladé v kraji navazující na již realizované projekty Odborné praxe pro mladé do 30 let Cíl projektů: poradenské aktivity

Více

Indikativní seznam projektů. 2. Neinvestiční projekty. Aktivita v IPRM Název projektu Nositel projektu Cíl 1 Opatření 1.2 Rekvalifikace, Stručný popis

Indikativní seznam projektů. 2. Neinvestiční projekty. Aktivita v IPRM Název projektu Nositel projektu Cíl 1 Opatření 1.2 Rekvalifikace, Stručný popis Indikativní seznam projektů 2. Neinvestiční projekty Aktivita v IPRM Název projektu Nositel projektu Rekvalifikace, DRK zprostředkování, motivace Nová cesta k Pracovní poradenství Tréninkové a motivační

Více

Příloha A Obsah a rozsah služby

Příloha A Obsah a rozsah služby Příloha A Obsah a rozsah služby Druh sociální služby Identifikátor sociální služby Forma poskytování služby Individuální okamžitá kapacita Skupinová okamžitá kapacita Počet lůžek Cílová skupina Místo poskytování

Více

Koncepce školy 2014/2015

Koncepce školy 2014/2015 Koncepce školy 2014/2015 Mateřská škola s liberálním přístupem respektující jednotlivé osobnosti dětí, s cílem přirozenou formou rozvíjet kladný vztah k přírodě, úctu k životu a ochranu životního prostředí.

Více

Struktura a pracovní profily pracovních míst v rámci terénních programů LRS (personální standard č. 9 Standardů kvality sociálních služeb LRS)

Struktura a pracovní profily pracovních míst v rámci terénních programů LRS (personální standard č. 9 Standardů kvality sociálních služeb LRS) Struktura a pracovní profily pracovních míst v rámci terénních programů LRS (personální standard č. 9 Standardů kvality sociálních služeb LRS) Vedoucí projektu Účetní Asistent Koordinátor terénních pracovníků

Více

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM Deinstitucionalizace sociálních služeb za účelem sociálního začleňování a zvýšení uplatnitelnosti na trhu práce Deinstitucionalizací služeb se transformuje institucionální péče v péči komunitní. Řízeně

Více

Projekt Podpora integrace romské komunity v Ústeckém kraji informace k projektu

Projekt Podpora integrace romské komunity v Ústeckém kraji informace k projektu Projekt Podpora integrace romské komunity v Ústeckém kraji informace k projektu Registrační číslo projektu: Realizátor projektu: Finanční zdroj: Oblast podpory: CZ.1.04/3.2.00/15.00003 Ústecký kraj Období

Více

POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Název poskytovatele Druh služby Identifikátor Forma služby Název zařízení a místo poskytování Armáda spásy v ČR, Petržílkova 2565/23, Praha Nízkoprahové zařízení

Více

Popis realizace poskytované sociální služby odborného sociálního poradenství registrační číslo

Popis realizace poskytované sociální služby odborného sociálního poradenství registrační číslo Popis realizace poskytované sociální služby odborného sociálního poradenství registrační číslo 4149910 Zařazením sociálního poradenství do našich sociálních aktivit sledujeme dva cíle. Prvním je, aby lidé

Více

Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015

Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015 Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015 Výstupy v roce 37 odborné sociální poradenství Cíl C.7 Optimalizace sítě odborného sociálního poradenství Cíl D.1 Zajistit síť krizových poradenských

Více

Etický kodex sociálních pracovníků

Etický kodex sociálních pracovníků Etický kodex sociálních pracovníků 1. Etické zásady Sociální práce je založena na hodnotách demokracie, lidských práv a sociální spravedlnosti. Sociální pracovníci proto dbají na dodržování lidských práv

Více

INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ,

INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. 1 Obsah 1. Slovo úvodem... 3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň... 4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...

Více

SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY PRO RODINY S DĚTMI

SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY PRO RODINY S DĚTMI SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY PRO RODINY S DĚTMI Informační balíček pro uživatele služeb (veřejný závazek) Poslání služby Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi jsou služby poskytované rodině s nezaopatřeným

Více

PRAVIDLA pro poskytování příspěvků z rozpočtu obce (2015)

PRAVIDLA pro poskytování příspěvků z rozpočtu obce (2015) Obec Kunějovice PRAVIDLA pro poskytování příspěvků z rozpočtu obce (2015) I. Úvodní ustanovení 1. Poslání a cíle: Obec Kunějovice v rámci své samostatné působnosti v souladu se zákonem o obcích č. 128/2000

Více

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb města Třince na období let

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb města Třince na období let 15. března 2016 Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb města Třince na období let 2013-2017 Město Třinec realizuje střednědobé plánování již od r. 2005 Jedná se o čtvrtý komunitní plán města Třince

Více

Priorita VI. - Řešení/podpora zaměstnávání ohrožených osob

Priorita VI. - Řešení/podpora zaměstnávání ohrožených osob Opatření VI. 1.: Podpora zaměstnávání ohrožených osob Ze sociologického šetření prováděného v rámci komunitního plánování v Mladé Boleslavi vyplynulo, že problém získat a udržet si práci je pro dotazované

Více

STANOVY. Odborové organizace PILA Paskov

STANOVY. Odborové organizace PILA Paskov STANOVY Odborové organizace PILA Paskov Ve smyslu ustanovení Listiny základních práv a svobod, kde je zakotveno i právo občana se svobodně sdružovat s jinými na ochranu svých hospodářských a sociálních

Více

Výroční zpráva společnosti InHelp,o.p.s. za rok 2012

Výroční zpráva společnosti InHelp,o.p.s. za rok 2012 Výroční zpráva společnosti InHelp,o.p.s. za rok 2012 Identifikace organizace: InHelp, o.p.s. Sídlem: 5. Května 3, 289 23 Milovice IČ: 27923151 Tato zpráva zahrnuje popis činnosti společnosti InHelp, o.p.s.

Více

Priorita IX. - Podpora poradenských služeb

Priorita IX. - Podpora poradenských služeb Opatření IX. 1.: Podpora odborného sociálního poradenství. Sociální poradenství je základním druhem sociálních služeb a dle zákona č. 108/2006 o sociálních službách, se dělí na dva typy, tedy základní

Více

Přehled cílů a opatření za pracovní skupinu. Nezaměstnaní, sociálně slabé rodiny a občané ohroženi sociálním vyloučením

Přehled cílů a opatření za pracovní skupinu. Nezaměstnaní, sociálně slabé rodiny a občané ohroženi sociálním vyloučením Přehled cílů a za pracovní skupinu Nezaměstnaní, sociálně slabé rodiny a občané ohroženi sociálním vyloučením Nezaměstnaní, sociálně slabé rodiny a občané ohroženi sociálním vyloučením Cíl Opatření 2.1

Více

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBSAH 1. ÚVODNÍ SLOVO 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 3. VZNIK A POSLÁNÍ 4. PROJEKTY 5. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 6. PODĚKOVÁNÍ 7. FINANČNÍ PODPORA 8. SPOLUPRÁCE A PODPORA 1. ÚVODNÍ SLOVO Vážené čtenářky,

Více

Domov Krajánek, poskytovatel sociálních služeb. Samota 224, Jesenice, IČ

Domov Krajánek, poskytovatel sociálních služeb. Samota 224, Jesenice, IČ Domov Krajánek, poskytovatel sociálních služeb Samota 224, 270 33 Jesenice, IČ 71209867 Tel.: 313 599 219, e-mail: sunkovsky@domovjesenice.cz, www.domovjesenice.cz -------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

SOCIÁLNĚ VYLOUČENÁ ROMSKÁ LOKALITA NEBO ZÁRODEK OBČANSKÉ SPOLEČNOSTI?

SOCIÁLNĚ VYLOUČENÁ ROMSKÁ LOKALITA NEBO ZÁRODEK OBČANSKÉ SPOLEČNOSTI? SOCIÁLNĚ VYLOUČENÁ ROMSKÁ LOKALITA NEBO ZÁRODEK OBČANSKÉ SPOLEČNOSTI? Občanské sdružení Český západ se sídlem vdobrévodě u Toužimi na Karlovarsku POSLÁNÍ SDRUŽENÍ Posláním činnosti občanského sdružení

Více

Podpora zaměstnanosti prostřednictvím grantových projektů v Operačním programu Lidské zdroje a zaměstnanost

Podpora zaměstnanosti prostřednictvím grantových projektů v Operačním programu Lidské zdroje a zaměstnanost Podpora zaměstnanosti prostřednictvím grantových projektů v Operačním programu Lidské zdroje a zaměstnanost Ing. Ivana Projsová Odbor implementace programů ESF Změny v OP LZZ Oblast podpory 1.1, 3.4 vyhlašuje

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. 1 Obsah: 1. Slovo úvodem... 3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň... 4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...

Více

Díky vstřícné spolupráci členů sdružení a dobrovolníků IVCP, o.s. naplňuje stanovené cíle občanského sdružení, které si určilo ve svých stanovách.

Díky vstřícné spolupráci členů sdružení a dobrovolníků IVCP, o.s. naplňuje stanovené cíle občanského sdružení, které si určilo ve svých stanovách. Obsah 1. Slovo úvodem...2 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň...3 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...3 2.2. Poslání a činnost IVCP,o.s. Plzeň...4 2.3. Hlavní činnosti IVCP,

Více