Orientační harmonogram výzev Operačních programů 2015 OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Orientační harmonogram výzev Operačních programů 2015 OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost"

Transkript

1 Orientační harmonogram výzev Operačních programů OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Nastavení výzvy Měsíc Podporované aktivity ci Druh výzvy Aktivity, které směřují k realizaci inovačního projektu nebo k realizaci projektu na Podnikatelský subjekt; zemědělští podnikatelé (definovaní zákonem č. 252/1997 Sb., o podporu ochrany a nákupu práv duševního vlastnictví. Podpora inovačních projektů.1 - Inovace zemědělství) a potravinářští podnikatelé zaměřující se na výrobu položek mimo seznam zaměřených na zavedení nových metod organizace firemních procesů a zvýšení prodeje (dvou) uvedený v Příloze I. Smlouvy o fungování EU s projektem v oblasti VaV a inovací. výrob Založení nebo rozvoj center průmyslového výzkumu, vývoje a inovací spočívající v Podnikatelský subjekt; zemědělští podnikatelé (definovaní zákonem č. 252/1997 Sb., o pořízení pozemků, buv, strojů/zařízení a jiného vybavení centra nezbytného pro.1 - Potenciál zemědělství) a potravinářští podnikatelé zaměřující se na výrobu položek mimo seznam zajištění aktivit tohoto centra. U MSP jsou předmětem podpory i vybrané provozní (dvou) uvedený v Příloze I. Smlouvy o fungování EU s projektem v oblasti VaV a inovací. náklady cent podnikatelské subjekty a organizace pro výzkum a šíření znalostí (tj. subjekty splňující Realizace průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje ve smyslu Článku 25 definici organizace pro výzkum a šíření znalostí dle čl. 2, bodu 83 Nařízení Komise (EU) č..1 - Aplikace Nařízení Komise (EU) č. 651/2014, včetně účasti na mezinárodních projektech (dvou) 651/2014). průmyslového výzkumu a vývoje, např. prostřednictvím sítí ERA-NET. Žást o podporu mohou předkládat individuální subjekty (podnik Vytvoření partnerství mezi MSP a organizací pro výzkum a šíření znalostí za účelem Podnikatelský subjekt, který je MSP a organizace pro výzkum a šíření znalostí (tj..2 - Partnerství znalostního transferu znalostí, souvisejících technologií a vedností, ke kterým podnik nemá subjekty splňující definici organizace pro výzkum a šíření znalostí dle čl. 2, bodu 83 (dvou) transferu / KTP přístup. Znalostní transfer je realizován za účasti absolventa magisterského či Nařízení Komise (EU) č. 651/2014). MSP se rozumí podnikatel splňující podmínky stano ktorskéh 1) Klastry: a) kolektivní výzkum - VaV aktivity odpovídající inovačním potřebám zejména MSP a) Pro aktivity 1) a 2) příjemcem podpory může být účelově zřízené zájmové sdružení.2 - Spolupráce daného průmyslového odvětví nebo specifické technologické oblasti v rámci klastru. podnikatelů (zejména MSP) spolu s organizacemi pro výzkum a šíření znalostí či jinými (dvou) Podporována bude také realizace přeshraničních VaV projektů. institucemi a organizacemi, pokud směřuje k naplňování cílů stanovených v programu. b) sdílená infr a) cem podpory pro aktivitu a) může být podnikatelský subjekt, který je malým a) Nákup poradenských, expertních a podpůrných služeb v oblasti inovací od organizací nebo středním podnikem. MSP se rozumí podnikatel splňující podmínky stanovené v / kontinuální.2 - Inovační vouchery pro výzkum a šíření znalostí s cílem zahájení či zintenzivnění inovačních aktivit malých a 2. pol. Příloze I Nařízení Evropské komise č. 651/2014, kterým se v souladu s články 107 a 108 středních podniků. Poradenské, expertní a podpůrné služby v oblasti inovací za Smlo a) Poskytování služeb inovačním podnikům. a) Právnická osoba, která bude působit jako provozovatel VTP nebo IC nebo PI. VTP, IC a PI buu prostřednictvím vlastních expertů nebo formou zprostředkování b) V případě neziskových organizací obecně prospěšné společnosti založené dle.2 - Služby struktury / kontinuální 2. pol. ověřených externích služeb poskytovat inkubovaným a dalším inovativním MSP služby zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech, a dále sdružení specializovaného poradenství. Důraz bude kladen na právnických osob zal Podporována bude podnikatelská činnost vymezená seznamem podporovaných PO 2 - SC Technologie ekonomických činností podle CZ-NACE, který je uveden v Příloze č. 1 programu Malé a střední podniky (jedno) podpory. Podpora poradenských služeb a služeb pro začínající podniky. Podporovány buu a) cem tace jsou provozovatelé inovační struktury, jako jsou PI, VTP, IC. PO 2 - SC Poradenství (pro začínající poradenské služby pro začínající MSP (s historií 3 let) poskytované provozovateli ci tace mají ve svých stanovách zakotveno, že byli zřízeni za účelem podpořit / kontinuální Listopad podniky) inovační struktury jako jsou podnikatelské inkubátory, vědeckotechnické parky a intenzitu, kvalitu a rychlost šíření inovací a transferu technologií hospodářsk inovač Podporovanými aktivitami jsou služby pro MSP zaměřené na mezinárodní konkurenceschopnost usnadňující vstup na zahraniční trhy (účast na zahraničních PO 2 - SC Marketing Malé a střední podniky, CzechInvest a CzuechTrade /pro interní projekty/ (jedno) výstavách a veletrzích, organizace seminářů/akcí se zaměřením na konkrétní problematiku týkající se meziná Modernizace výrobních provozů a rekonstrukce stávající zastaralé struktury a rekonstrukce objektů typu brownfield (bez výdajů na odstranění ekologických zátěží) a PO 2 - SC Nemovitosti Malý a střední podnik jejich přeměna na moderní podnikatelské objekty. (dvou) Předmětem podpory programu nebuu inv Výstavba a pořízení nových případně rekonstrukce stávajících školicích center, modernizace prostor pro vzdělávání, pořízení vybavení školicích prostor včetně PO 2 - SC Školící střediska Malý a střední podnik (dvou) školicích pomůcek, vzdělávacích programů a práv duševního vlastnictví, které jsou nezbytné k zahá Výstavba a rekonstrukce a modernizace malých vodních elektráren, vyvedení tepla ze stávajících bioplynových stanic pomocí tepelných rozvodných zařízení místa PO 3 - SC Obnovitelné zdroje energie Podnikatelské subjekty (malé, střední a případně velké podniky). / kontinuální spotřeby, instalace vzdálené kogenerační jednotky využívající bioplyn ze stávající bioplynové Modernizace a rekonstrukce rozvodů elektřiny, plynu a tepla v buvách a v Podnikatelské subjekty (malé, střední a případně velké podniky); pro intervence v energetických hospodářstvích průmyslových areálů - Zavádění a modernizace systémů oblasti úspor energie (zateplování výrobních a podnikatelských objektů, komplexní PO 3 - SC Úspory energie (dvou) měření a regulace - Modernizace a rekonstrukce stávajících zařízení na výrobu energie řešení úspor energie) rovněž zemědělští podnikatelé, podnikatelé v potravinářství, a pro vlastní maloob nasazení automatizovaných dálkově ovládaných prvků v distribučních soustavách, nasazení technologických prvků řízení napětí a výběrové osazení měření kvality PO 3 - SC Smart grids I (Distribuční sítě) Podnikatelské subjekty (zejména střední a velké podniky). / kontinuální 4. Q. elektrické energie v distribučních soustavách, řešení lokální bilance řízením toků výkonu mezi od Zavádění inovativních technologií v oblasti nízkouhlíkové pravy - Pilotní projekty zavádění technologií akumulace energie - Zavádění nízkouhlíkových technologií v PO 3 - SC Nízkouhlíkové technologie Podnikatelské subjekty (malé, střední a případně velké podniky). / kontinuální 4. Q. buvách - Zavádění inovativních technologií v oblasti výroby energie z OZE - Zavádění off Rekonstrukce a rozvoj soustav zásobování teplem, především rozvodných tepelných PO3 - SC Úspory energie v SZT Malý, střední nebo velký podnik / kontinuální 2. Q. zařízení - Zavádění a zvyšování účinnosti systémů kombinované výroby elektřiny a tepla Výstavba, posílení, modernizace a rekonstrukce vedení přenosové soustavy a 4. Q. - PO 3 - SC Smart grids II (Přenosová síť) Podnikatelský subjekt (provozovatel přenosové soustavy). / kontinuální transformoven (v souladu s konceptem chytrých sítí). 1. Q a) Modernizace, resp. rozšiřování stávající struktury pro vysokorychlostní přístup cem podpory jsou podnikatelé v elektronických komunikacích bez ohledu na k internetu využitím optických prvků s cílem umožnit vysokorychlostní přístup velikost.a) musí být oprávněn k podnikání na území České republiky v oblasti PO 4 - SC Vysokorychlostní internet / kontinuální 4. Q. k internetu přenosovou rychlostí alespoň 30 Mbit/s, elektronických komunikací, resp. musí být takto registrován na Českém b) Zřizování nových sítí sestávajícíc telekomunikačním úřadě 1. Tvorba nových sofistikovaných ICT řešení, tzn. tvorba moderních a pokrokových Podnikatelský subjekt, který je právnickou osobou podnikající podle zákona č. 513/1991 PO 4 - SC ICT a sdílené služby digitálních služeb,aplikací a firmware např. v oblasti komunikace, zábavy, obchování, Sb., obchodní zákoník ve znění nebo dle zákona č.90/2013 v platném (dvou) vzdělávání, zdravotnictví, přístupu k zaměstnání nebo i v oblasti kulturních a kreativ znění,; zemědělští podnikatelé (definovaní zákonem č. 252/1997 Sb., o zemědělství) s vý OP Výzkum, vývoj a vzdělávání Nastavení výzvy Měsíc Podporované aktivity ci Druh výzvy Výzkumné struktury, centra excelence a excelentní výzkumné týmy - buvání či modernizace struktury; rozvoj kapacit výzkumných týmů; projekty špičkového výzkumné organizace dle Rámce pro státní podporu VaVaI 7/1/ VaV; vytváření strategických partnerství; mezinárodní spolupráce (včetně dávek částí Výzkumné struktury, centra excelence a excelentní výzkumné týmy - buvání či modernizace struktury; rozvoj kapacit výzkumných týmů; projekty špičkového výzkumné organizace dle Rámce pro státní podporu VaVaI 4/29/ VaV; vytváření strategických partnerství; mezinárodní spolupráce (včetně dávek částí Výzkumné struktury výzkumné organizace dle Rámce pro státní podporu VaVaI 6/1/ Výzkumné struktury, centra excelence a excelentní výzkumné týmy - buvání či modernizace struktury; rozvoj kapacit výzkumných týmů; projekty špičkového výzkumné organizace dle Rámce pro státní podporu VaVaI 7/7/ VaV; vytváření strategických partnerství; mezinárodní spolupráce (včetně dávek částí PO 1 - SC 3 Výzkumné struktury pro vzdělávací účely - buvání či modernizace výzkumné organizace dle Rámce pro státní podporu VaVaI 9/1/ PO 1 - SC 4 Buvání institucionální kapacity a strategické inteligence veřejné správy, Rozvoj strategického řízení politiky VaVaI, Vytvoření systému popularizace výsledků českého orgány státní správy a samosprávy, jim podřízené či jimi zřízené organizace 4/2/ VaV, Vytvoření a implementace systému centrálních informačních zdrojů pro VaV, Podpora PO 1 - SC 2 Příprava a realizace projektů dlouhobé spolupráce výzkumných organizací s podniky a mezioborových partnerství (typu evropských kompetenčních center a kolokačních výzkumné organizace dle Rámce pro státní podporu VaVaI, další subjekty provádějící 10/21/ výzkum center). PO 1 - SC 2 Realizace výzkumných projektů v před-aplikační fázi výzkumné organizace dle Rámce pro státní podporu VaVaI, další subjekty provádějící 9/7/ výzkum Zajištění vyhovujících expertních kapacit a podmínek pro transfer technologií z výzkumu praxe, včetně zvyšování kvalifikace specializovaných pracovníků. + výzkumné organizace dle Rámce pro státní podporu VaVaI 11/10/ twinning Podpora a rozvoj LZ pro implementaci strategie inteligentní specializace na regionální úrovni; příprava a rozvoj nových nebo inovovaných nástrojů, které poveu k Územní samosprávný celek, ústřední orgán státní správy, další subjekty zapojené 10/5/ naplňování RIS3, podpora dlouhobé spolupráce veřejného, akademického a řízení a implementace RIS 3 aplikačního sektoru 1) Pobyty (odborné pracovní stáže) výzkumných pracovníků v zahraničních VO a podnicích (v rámci i mimo EU); Vysílající subjekt- VO/VŠ, Spolufinancování: 1) z MSCA COFUND, u aktivit 2) a 3) z české VO/VŠ. V rámci projektů bude bonifikována spolupráce s podnikovou sférou a podpora 12/14/ 2) Výměna výzkumných pracovníků české a zahraniční (EU) výzkumné instituce; žen ve výzkumu. 3)Pobyty zahraničních výzkumných pracovníků ve VO v ČR, reintegrace + Rozvoj výzkumně zaměřených studijních programů, programů typu mezinárodních graduate a ctorate schools, zajištění klíčových výzkumných a akademických výzkumné organizace dle Rámce pro státní podporu VaVaI 10/22/ pracovníků PO 2 - SC 1-4 ESF mobility, podpora vzdělávací činnost VŠ, zvyšování kvalifikace akademických pracovníků VŠ, tvorba a inovace studijních programů, spolupráce VŠ a aplikační sféry, VŠ 10/20/ internacionalizace, podpora poradenských center, podpora studentů se specifickými potřebami, PO 2 - SC 4 implementace informačního portálu pro vysoké školství (návaznost na Ipn KREDO) orgány státní správy a samosprávy, jim podřízené či jimi zřízené organizace 4/2/ Rozvoj spolupráce pedagogických a sociálních služeb a rodiny ve vzdělávání; Podpora nových týmů a jejich kontaktů v komunitě u nově buvaných mateřských škol, NNO, VŠ a další specifikovaní ve výzvě případně dětských skupin; Podpora pedagogů přípravných tříd běžných ZŠ (práce s RVP (např. školská zařízení v případě realizace inkluzívního vzdělávání, OPŘO) PV); Podpor PO 3 - SC 3 a) podpora funkčních partnerství pro vytvoření místních akčních plánů v území. Podmínkou je spolupráce se školami, mimoškolním vzděláváním, rodiči a spolupráce Bude specifikováno ve výzvě obcí ze spávého území. Cílem je plánovat společné nebo sdílené aktivity v území, které přisp plných 1/ / 11/ 11/ 11/ 1/ / 1/ / Aktualizace

2 PO 3 - SC 3 PO 3 - SC 5, 2 PO 3 - SC 3, 2, 4, 5, 3 PO 3 - SC 5 Po 3 - SC 1 Výběr a příprava týmu metodiků pomáhajících realizovat krajské strategie, výběr a příprava týmu metodiků pomáhajících realizovat tematické intervence v krajích, výběr a Kraje 2.4. příprava koordinátorů krajských strategií, propagace, řízení, aktivizace stakeholderů Tvorba nových aplikací pro kariérové poradenství a zajištění koordinace kariérového poradenství v krajích; Tvorba metodik a materiálů pro kariérové poradenství; příprava Kraje nových nástrojů a vstupní diagnostiky pro centra CŽU; metodická a poradenská podpora Ostatní přímo řízené organizace MŠMT (OPŘO) - NNO Individuální podpora pedagogů - mentoring (výcvik, tvorba metodiky) ZŠ a SŠ ; - VŠ Podpora vzájemného učení pedagogů Právnické osoby působící ve vzdělávání a v kariérovém poradenství (na úrovni Osobnostně sociální rozvoj učitelů ZŠ systému, sociálního partnerství, přímého vzdělávání, výzkumu nebo popularizace vědy nebo kurikulární reformy) Individuální podpora pedagogů - mentoring (výcvik, tvorba metodiky) MŠ NNO, VŠ, případně další specifikovaní příjemci ve výzvě 2.7. Podpora vzájemného učení pedagogů Rozvoj klíčových kompetencí v rámci jednotlivých vzdělávacích oblastí (klíčové VŠ+ povinný partner další VŠ/NNO dlouhobě se zabývající danou problematikou 2.7. kompetence v oborových didaktikách): dle RVP ZV - viz výčet níže 1-8 Osobnostně sociální rozvoj učitelů MŠ Zvyšování metodických a didaktických kompetencí pedagogů MŠ (klíčové kompetence v NNO, VŠ, případně další specifikovaní příjemci ve výzvě 2.7. RVP PV) Školy a školská zařízení uvedená ve školském rejstříku - Organizační složky státu (OSS) - Ostatní přímo řízené organizace MŠMT (OPŘO) Otevření školy ke zlepšení výsledků žáků, propojení školy s rodiči a místní komunitou a - NNO využití jejího potenciálu pro mimoškolní vzdělávání, tvorba respektujícího sociálního VŠ klima na školách a ve školních společenstvích. Proměna školy na centrum obce v ob - Kraje - Právnické osoby působící ve vzdělávání a v kariérovém poradenství (na úrovni systému, sociálního pa Školy a školská zařízení uvedená ve školském rejstříku Organizační složky státu (OSS) Ostatní přímo řízené organizace MŠMT (OPŘO) Příprava metodických nástrojů (videa, metodiky, příprava kurzu pro DVPP - interní NNO 2.7. mentor pro formativní hodnocení; DVPP pro veucího pracovníka školy; VŠ Kraje Právnické osoby působící ve vzdělávání a v kariérovém poradenství (na úrovni systému, sociálního partnerství, př Příprava metodických nástrojů (videa, metodiky, příprava kurzu pro DVPP - pro oblast podpory funkční gramotnosti žáků s SVP na SŠ. Regionální centra podpory učitelů. NNO ve spolupráci s VŠ 9.9. Extrakurikulární aktivity na podporu základních gramotností. Výzkumně pilotní projekty s Příprava chybějících metodických materiálů pro čtenářskou a matematickou pregramotnost a polytechnické vzdělávání v MŠ (environmentální výchova, rozvoj VŠ, NNO 9/9/ zručnosti dětí, základy přírodních věd, kreativita) + DVPP. Čtenářská a matematická gramotnost ZŠ. Základy akce KLIMA. Akce KLIMA je východiskem, které zdůrazňuje nejdůležitější intervence na tyto oblast:i Kultura učení (zaměření na výsledky žáků), Leadership, OPŘO, ČŠI 2.4. Inkluze, Mentoring a Aktivní způsoby učení. Efektivní koordinace všech plánových a následně Projekt tvoří dvě spolu úzce související části: A. Modernizace středního odborného vzdělávání B. Poskytování metodické a supervizní podpory při přípravě, realizaci a vyhodnocování OPŘO 2.4. krajských akčních plánů (KAP) Ad A) Modernizace všeobecně vzdělávací slo Agentura pro sociální začleňování (ASZ), ve spolupráci s obcemi jako zřizovateli, školami a ostatními partnery, včetně NIDV a školských poradenských zařízení, bude vytvářet v Organizační složky státu (OSS) 2.4. sociálně vyloučených lokalitách místní akční plány rozvoje vzdělávání. Dle obecn Podpora tvorby transformačních plánů institucí (věcné řešení, harmonogram, rozpočet, vzdělanostní potřeby, monitorovací a hodnotící mechanismy). Realizace OPŘO 2.4. transformačních plánů institucí.rozvoj ambulantních a komunitních služeb pro ohrožené děti a rodiny. systémové zkvalitnění pedagogicko-psychologického poradenství; zefektivnění činnosti OPŘO 2.4. školských poradenských zařízení i školních poradenských pracovišť OP Zaměstnanost Podporované aktivity ci Druh výzvy PO1 - IP 1.1 Nástroje APZ Květen PO1 - IP1.3 Buvání kapacit sociálních partnerů PO1 - IP1.5 Iniciativa na podporu zaměstnanosti mládeže v regionu NUTS II Severozápad PO1 - IP1.1 Záruky pro mladé Průběžná výzva pro kraje - podpora vybraných sociálních služeb v návaznosti na krajské středněbé strategie rozvoje sociálních služeb Průběžná výzva pro hl.m. Prahu - podpora vybraných sociálních služeb v návaznosti na středněbou strategii rozvoje sociálních služeb Podpora procesů ve službách ( výzva pro kraje) Podpora procesů ve službách ( výzva pro Hlavní město Prahu) Systémové projekty na podporu rovnosti žen a mužů ec Realizace projektů zaměřených na řešení specifických problémů na regionální úrovni PO1 - IP1.1 ec pomocí kombinace nástrojů APZ PO1 - IP1.4 Rozvoj služeb zaměstnanosti (systémový projekt) ec PO5 - IP5.1 Projekty technické pomoci ec Podpora služeb péče o děti mladšího školního věku (dětské kluby při základních Otevřené výzvy jsou určeny pro okruh příjemců dle Programového kumentu otevřená školách) mimo hl m. Prahu Podpora služeb péče o děti mladšího školního věku (dětské kluby při základních Otevřené výzvy jsou určeny pro okruh příjemců dle Programového kumentu otevřená školách) v hl. m. Praze Podpora sociálního podnikání Otevřené výzvy jsou určeny pro okruh příjemců dle Programového kumentu otevřená Sociální podnikání (systémový projekt MPSV) Systémové projekty realizované MPSV a ÚP ČR ( výzva) PO3 - IP3.1 Projekty veřejné správy zaměřené na inovace v tematických oblastech OPZ Otevřené výzvy jsou určeny pro okruh příjemců dle Programového kumentu otevřená Výzva pro strategické projekty (realizace Strategického rámce pro rozvoj veřejné správy PO4 - IP4.1 v obbí a v souladu s implementačními plány) PO1 - IP1.4 Rozvoj dalšího profesního vzdělávání PO1 - IP1.3 Další profesní vzdělávání zaměstnanců podporované zaměstnavateli implementace strategie pro rovnost žen a mužů (16 ministerstev + Praha) Otevřené výzvy jsou určeny pro okruh příjemců dle Programového kumentu otevřená Podpora aktivit a programů v rámci soc. začleňování Otevřené výzvy jsou určeny pro okruh příjemců dle Programového kumentu otevřená Výzva zaměřená na poskytování služeb - procesy ve službě ve vazbě na kvalitu (zvyšování kvality služeb) a efektivitu, včetně profesního rozvoje zaměstnanců Otevřené výzvy jsou určeny pro okruh příjemců dle Programového kumentu otevřená (vzdělávání), a na posílení výkonu sociální práce ve službách, včetně vzdělávání soc. pracovníků PO3 - IP3.1 Sociální inovace v obl. soc. začleňování a přístupu na trh práce pro nejohroženější Otevřené výzvy jsou určeny pro okruh příjemců dle Programového kumentu otevřená skupiny na trhu práce PO4 - IP4.1 Výzva pro OSS (zejména pro ÚOSS) Otevřené výzvy jsou určeny pro okruh příjemců dle Programového kumentu otevřená Koordinovaný přístup k sociálně vyloučeným lokalitám (KPSVL ) - 1.výzva (soutěž pouze Uzavřené výzvy jsou určeny pro předem stanovený okruh příjemců typu Úřad práce ČR, na území v rámci kraje apod. příslušného SPSZ) implementace strategie pro rovnost žen a mužů na krajích Otevřené výzvy jsou určeny pro okruh příjemců dle Programového kumentu otevřená Ostatní ministerstva (systémové projekty) Úřad vlády ČR (systémové projekty) PO3 - IP3.1 Posilování kapacit NNO brovolníky z firem, zkušenostmi ze zahraničí či z ostatních Otevřené výzvy jsou určeny pro okruh příjemců dle Programového kumentu otevřená NNO (mezinárodní spolupráce) PO3 - IP3.1 Mezinárodní spolupráce v oblastech: sociální začleňování, mobilita Otevřené výzvy jsou určeny pro okruh příjemců dle Programového kumentu otevřená PO4 - IP4.1 Výzva pro ÚSC (obce, kraje, sdružení, asociace a svazy) Otevřené výzvy jsou určeny pro okruh příjemců dle Programového kumentu otevřená PO4 - IP4.1 Výzva pro ÚSC - hl.m. Praha Otevřené výzvy jsou určeny pro okruh příjemců dle Programového kumentu otevřená Podpora dětských skupin pro podniky i veřejnost - tace na vybuvání a provoz Otevřené výzvy jsou určeny pro okruh příjemců dle Programového kumentu otevřená mimo hl. m. Prahu Podpora dětských skupin pro podniky i veřejnost - tace na vybuvání a provoz v hl. Otevřené výzvy jsou určeny pro okruh příjemců dle Programového kumentu otevřená m. Praze Podpora procesu transformace pobytových služeb a podpora služeb komunitního typu vzniklých po transformaci Výzva pro zařízení sociálních služeb, zřizovaná MPSV Projekty realizované Ministerstvem zdravotnictví (systémové) Aktualizace

3 PO1 - IP1.1 Podpora zaměstnanosti cílových skupin Otevřené výzvy jsou určeny pro okruh příjemců dle Programového kumentu otevřená Listopad Buvání kapacit nestátních neziskových organizací, zejména v oblasti sociálního začleňování, rovnosti žena mužů a rovných příležitostí Listopad Koordinovaný přístup k sociálně vyloučeným lokalitám (KPSVL ) - 2.výzva (soutěž pouze na území v rámci příslušného SPSZ) OP Doprava Nastavení výzvy Měsíc Podporované aktivity ci Druh výzvy.1 - Zlepšení struktury pro Modernizace, obnova a výstavba tratí a zlepšování parametrů na síti TEN-T a mimo síť vyšší konkurenceschopnost a větší využití TEN-T (eliminace rychlostních propadů, omezení průchodnosti, traťové třídy zatížení, vlastníci/správci tčené struktury, např. SŽDC železniční pravy apod.), včetně struktury pro příměstskou pravu a zajištění obnovy kolejových Překladiště kombinované pravy modernizace a výstavba (mj. trimodální silniceželeznice-voda, bimodální silnice-železnice) PO Vytvoření podmínek pro větší vlastníci/správci tčené struktury využití multimodální pravy Napojení terminálů na pravní strukturu železniční, silniční, vodní a letecké pravy, výstavba a modernizace terminálů PO Vytvoření podmínek pro zvýšení Výstavba a modernizace struktury systémů městské a příměstské pravy na využívání veřejné hromadné pravy ve vlastníci/správci tčené struktury drážním principu (tramvaje, tram-train, trolejbusy) městech v elektrické trakci PO Zlepšení propojení center a regionů a zvýšení bezpečnosti a efektivnosti Výstavba nových úseků silniční sítě TEN-T silniční pravy prostřednictvím výstavby, Modernizace, obnova a zkapacitnění již provozovaných úseků kategorie D, R a vlastníci/správci tčené silniční struktury, zejména ŘSD ČR obnovy a modernizace dálnic, rychlostních ostatních silnic I. tříd sítě TEN-T a modernizace pravních mechanizačních prostředků silnic a silnic sítě TEN-T včetně rozvoje pro údržbu silniční sítě TEN-T v souladu s čl. systémů ITS PO Zlepšení stupnosti regionů, zvýšení bezpečnosti a plynulosti a snížení rekonstrukce, modernizace, obnova a výstavba silnic a dálnic ve vlastnictví státu mimo padů pravy na veřejné zdraví síť TEN-T včetně zavádění ITS, propojování regionálních pravních řídících a vlastníci/správci tčené struktury, zejména ŘSD ČR ec prostřednictvím výstavby, obnovy a zlepšení informačních center s národním pravním řídícím a informačním centrem včetně parametrů dálnic, rychlostních silnic a silnic I. rozvoje in třídy mimo síť TEN-T Řízení a kontrola programu Podpora absorpční kapacity Technické zabezpečení činností subjekty přímo zapojené implementace OP Doprava a subjekty, které svou činností PO Podpora a zajištění implementace Publicita přispívají k implementaci a k naplňování cílů OP Doprava, a to včetně vybraných OP Doprava Vzdělávání příjemců z tematických prioritních os OP Doprava Evaluace Dokončení realizace programového obbí a příprava nového programového obbí OP Životní prostředí Podporované aktivity ci Druh výzvy leden - březen 2016 leden - březen 2016 Po Snížit množství vypouštěného znečištění povrchových i podzemních vod dle projektů v 1. fázi fázovací výzvy OPŽP dle projektů v 1. fázi fázovací výzvy OPŽP z komunálních zdrojů a vnos znečišťujících látek povrchových a podzemních vod 2. fáze fázovací výzvy, nehodnocená výzva PO Snížit množství vypouštěného znečištění povrchových i podzemních vod bez omezení, dle PD bez omezení, dle PD (soutěžní) z komunálních zdrojů a vnos znečišťujících látek povrchových a podzemních vod PO Zajistit dávky pitné vody v 2. fáze fázovací výzvy, dle projektů v 1. fázi fázovací výzvy OPŽP dle projektů v 1. fázi fázovací výzvy OPŽP odpovídající jakosti a množství nehodnocená výzva PO Zajistit dávky pitné vody v bez omezení, dle PD bez omezení, dle PD (soutěžní) odpovídající jakosti a množství Aktivita Hospodaření se srážkovými vodami v intravilánu a jejich další využití namísto jejich urychleného odvádění kanalizací toků. 1.3 Zajistit povodňovou ochranu intravilánu bez omezení, dle PD (soutěžní) Aktivita Obnovení, výstavba a rekonstrukce, případně modernizace vodních děl sloužící povodňové ochraně 1.4 Podpořit preventivní protipovodňová Aktivita Buvání a rozšíření varovných, hlásných, předpovědních a výstražných bez omezení, dle PD (soutěžní) opatření systémů na lokální úrovni, digitální povodňové plány PO Snížit emise z lokálního vytápění mácností podílející se na expozici (soutěžní) - bez omezení, dle PD kraje obyvatelstva nadlimitním koncentracím grantové schéma znečišťujících látek Náhrada nebo rekonstrukce spalovacích a ostatních stacionárních zdrojů znečišťování; PO Snížit emise stacionárních zdrojů náhrada nebo rekonstrukce stacionárních zdrojů emitujících těkavé organické látky; podílející se na expozici obyvatelstva bez omezení, dle PD (soutěžní) pořízení datečných technologií a změny technologických postupů veucí ke snížení nadlimitním koncentracím znečišťujících látek emi PO Zlepšit systém slevání, hodnocení a předpovídání vývoje kvality bez omezení, dle PD bez omezení, dle PD (soutěžní) - prosinec ovzduší a souvisejících meteorologických aspektů Aktivity Výstavba a modernizace zařízení pro sběr, třídění a úpravu odpadů PO Zvýšit podíl materiálového a (systémy pro sběr, svoz a separaci odpadů a bioodpadů, sběrné dvory a sklad Veřejný žadatel (soutěžní) energetického využití odpadů komunálního odpadu, systémy pro separaci komunálních odpadů, nadzemní a podzemní kontejnery včet PO Rekultivovat staré skládky bez omezení, dle PD bez omezení, dle PD (soutěžní) PO Dokončit inventarizaci a odstranit Aktivita Realizace průzkumných prací, analýz rizik. bez omezení, dle PD (soutěžní) ekologické zátěže Aktivita sanace vážně kontaminovaných lokalit. PO Snížit environmentální rizika a bez omezení, dle PD bez omezení, dle PD (soutěžní) rozvíjet systémy jejich řízení a) Implementace soustavy Natura PO Zajistit příznivý stav předmětu b) Plánování péče o NP, CHKO, NPR, NPP a lokality soustavy území Natura 2000 (dále Pro opatření v bodě a) a b) jsou oprávněnými žadateli pouze kraje. Průběžná výzva je (soutěžní) c) ochrany národně významných chráněných jen území národního významu). pouze pro žadatele Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Správy národních parků a (nesoutěžní) území c) Zajištění péče o NP, CHKO, NPR, NPP a lokality soustavy území Natura 2000 (území Správa jeskyní ČR národního významu Aktivita Péče o vzácné druhy a jejich biotopy vč. obnovy a tvorby biotopů. Aktivita Péče o cenná stanoviště a jejich obnova a tvorba. PO Posílit biodiverzitu bez omezení, dle PD (soutěžní) Aktivita Prevence šíření a omezování výskytu invazních druhů. Aktivita Předcházení, mini c) PO Posílit přirozené funkce krajiny Aktivita Zprůchodnění migračních bariér pro živočichy a opatření k omezování úmrtnosti živočichů spojené s rozvojem technické struktury. bez omezení, dle PD (soutěžní) Aktivita Vytváření, regenerace či posílení funkčnosti krajinných prvků a struktur. Aktivita 4. Aktivita Zprůchodnění migračních bariér pro živočichy a opatření k omezování PO Posílit přirozené funkce krajiny úmrtnosti živočichů spojené s rozvojem technické struktury - buu podporována bez omezení, dle PD (nesoutěžní) pouze opatření vyplývající z Koncepce zprůchodnění říční sítě ČR Aktivita Revitalizace a podpora samovolné renaturace vodních toků a niv, obnova ekostabilizačních funkcí vodních a na vodu vázaných ekosystémů - buu PO Posílit přirozené funkce krajiny bez omezení, dle PD (nesoutěžní) podporována pouze opatření vyplývající z Plánů oblastí povodí, resp. po z Plánů díl PO Zlepšit kvalitu prostředí v sídlech Aktivita Revitalizace funkčních ploch a prvků sídelní zeleně. bez omezení, dle PD (soutěžní) PO Snížit energetickou náročnost veřejných buv a zvýšit využití bez omezení, dle PD bez omezení, dle PD (soutěžní) obnovitelných zdrojů energie PO Dosáhnout vysokého energetického standardu nových veřejných bez omezení, dle PD bez omezení, dle PD (soutěžní) buv Integrovaný regionální operační program Podporované aktivity ci Druh výzvy.1: Zvýšení regionální mobility prostřednictvím modernizace a rozvoje sítí Rekonstrukce, modernizace a výstavba vybraných úseků II. třídy včetně obchvatů a kraje, organizace zřizované nebo zakládané kraji Průběžná regionální silniční struktury navazující na vybraných úseků silnic III. třídy s napojením na TEN-T síť TEN-T Kraje, obce, brovolné svazky obcí, organizace zřizované nebo zakládané kraji,.2: Zvýšení podílu udržitelných organizace zřizované nebo zakládané obcemi, organizace zřizované nebo zakládané Zvýšení bezpečnosti železniční, silniční, cyklistické a pěší pravy forem pravy brovolnými svazky obcí, provozovatelé dráhy nebo drážní pravy podle zákona č. 266/1994 Sb., MV - Generální ředitelství HZS ČR, HZS krajů, Záchranný útvar HZS ČR obce, které zřizují.3: Zvýšení připravenosti k řešení a Technika pro IZS jednotky požární ochrany, jednotky sboru brovolných hasičů kategorie II a III, Průběžná řízení rizik a katastrof Policejní prezidium ČR, krajská ředitelství Policie ČR, kraje (kromě hl. m. Prahy) j nestátní neziskové organizace, organizační složky státu, příspěvkové organizace PO 2 - SC 2.1: Zvýšení kvality a stupnosti Deinstitucionalizace sociálních služeb za účelem sociálního organizačních složek státu, kraje, organizace zřizované nebo zakládané kraji, obce, služeb veucí k sociální inkluzi začleňování a zvýšení uplatnitelnosti na trhu práce organizace zřizované nebo zakládané obcemi, PO 2 - SC 2.2: Vznik nových a rozvoj osoby samostatně výdělečné činné, malé a střední podniky, obce, Sociální podnikání v obcích s rozšířenou působností, na jejichž území se nachází sociálně existujících podnikatelských aktivit v oblasti organizace zřizované nebo zakládané obcemi, kraje, organizace zřizované nebo / vyloučená lokalita (SVL samostatná výzva) sociálního podnikání zakládané kraji, brovolné svazky obcí 12/31/ /31/2017 1/5/2016 1/5/ / / / /2016 Aktualizace

4 PO 2 - SC 2.3: Rozvoj struktury pro příspěvkové organizace zřizované ministerstvem zdravotnictví, poskytování zdravotních služeb a péče o Zvýšení kvality vysoce specializované péče v oblastech onkogynekologie a perinatologie subjekty poskytující veřejnou službu v oblasti zdravotní péče podle zákona č. 372/2011 Průběžná zdraví Sb. nebo zákona č. 258/200 Sb. PO 2 - SC 2.4 Zvýšení kvality a stupnosti Podpora struktury pro předškolní vzdělávání - podpora mateřských škol, jeslí, zařízení péče o děti 3 let, školy a školská zařízení v oblasti předškolního vzdělávání, struktury pro vzdělávání a celoživotní dětských skupin a předškolního vzdělávání pro děti 6 let (sociálně vyloučené lokality další subjekty podílející se na realizaci vzdělávacích aktivit, Listopad učení - samostatná souběžná výzva) kraje, organizace zřizované nebo zakládané k PO 2 - SC 2.5: Snížení energetické náročnosti Snižování spotřeby energie zlepšením tepelných vlastností buv, podpora zařízení pro vlastníci bytových mů a společenství vlastníků bytových jednotek - buvy se čtyřmi v sektoru bydlení vytápění nebo přípravu teplé vody a podpora šetrných, ekologických zdrojů a více byty, kromě fyzických osob nepodnikajících Revitalizace a zatraktivnění: PO 3 - SC 3.1: Zefektivnění prezentace, - památek zapsaných na Seznam světového dědictví UNESCO, posílení ochrany a rozvoje kulturního a - památek zařazených na Indikativní seznam světového dědictví UNESCO, Vlastníci nebo subjekty s právem hospodaření kromě fyzických osob nepodnikajících Listopad přírodního dědictví - národních kulturních památek k , - památek evivaných v Indikativním seznamu národní PO 3 - SC 3.2: Zvyšování efektivity a transparentnosti veřejné správy Elektronická legislativa, elektronická sbírka zákonů, národní digitální archiv Organizační složky státu, příspěvkové organizace organizačních složek státu Průběžná prostřednictvím rozvoje využití a kvality systémů IKT PO 3 - SC 3.2: Zvyšování efektivity a transparentnosti veřejné správy OSS, příspěvkové organizace OSS, státní organizace, kraje a jimi zakládané organizace, Podpora úplného elektronického podání Průběžná prostřednictvím rozvoje využití a kvality obce a jimi zakládané organizace, státní podniky systémů IKT Územní plány Obce s rozšířenou působností Průběžná PO 3 - SC 3.3: Podpora pořizování a Územní studie Obce s rozšířenou působností Průběžná uplatňování kumentů územního rozvoje Regulační plány, nenahrazující územní rozhodnutí Obce s rozšířenou působností Průběžná PO 4 - SC 4.2: Posílení kapacit komunitně vedeného místního rozvoje za účelem Provozní a animační výdaje místní akční skupiny Průběžná zlepšení řídících a administrativních schopností MAS PO 5 - SC 5.1 Zajištění kvalitního řízení a Aktivity v oblasti řízení, kontroly, zabezpečení činnosti implementační struktury, ŘO IROP, CRR Průběžná implementace programu publicity, vzdělávání, evaluací 12/ / / / / / / / / / /2020 OP Praha - pól růstu ČR Podporované aktivity ci Druh výzvy Realizace záchytných parkovišť systému P+R (park & ride) u stanic a zastávek drážní PO Zvyšování atraktivity užívání pravy, případně včetně plňkových služeb úschovy jízdních kol B+R (bike&ride). Dopravní podnik hl. m. Prahy, a.s. městské veřejné pravy (EFRR) Opatření pro preferenci povrchové městské veřejné pravy v uličním provozu; Technická správa komunikací hl. m. Prahy realizace no Správa železniční pravní cesty PO Posílená struktura pro sociální Vznik a rozvoj sociálních podniků poskytujících pracovní příležitosti pro znevýhodněné podnikání (EFRR) a obtížně zaměstnatelné skupiny obyvatel v Praze (včetně chráněných dílen) Podnikatelské subjekty (u kterých se s ohledem na buucí právní úpravy předpokládá status veřejné pros Provoz, zakládání a rozšiřování sociálních podniků včetně projektů v oblasti PO Rozvinuté sociální podnikání zaměstnávání sociálně ohrožených v rámci kulturně-komunitních center a návazných místních komunit (ESF) aktivit Podnikatelské subjekty Vytvoření nových míst ve stávajících a buvání nových zařízení pro poskytování péče o PO Navýšení kapacity a zkvalitnění děti 3 let v denním režimu, nebo v objektech mateřských škol. předškolního, základního a středního Podpora vzniku nových forem alternativní nerodičovské předškolní péče (včetně dětí vzdělávání a zařízení pro poskytování péče o 3 let). Vzdělávací zařízení děti 3 let (EFRR) Vytvoření Podpora projektů v rámci spolupráce vzdělávacích zařízení (předškolních, základních a PO Zrovnoprávnění přístupu ke středních) s neziskovým sektorem, kulturním a sportovními institucemi a městskou vzdělání (ESF) správou na vzdělávání a jejich zapojení vzdělávacího procesu. Vzdělávací zařízení Podpora projektů, jejic PO Zvýšení stupnosti zařízení péče o Rozvoj zařízení péče o děti zřizovaných hl. m. Prahou, městskými částmi a organizacemi děti (ESF) zřízenými a založenými hl. m. Prahou a městskými částmi hl. m. Prahy PO Zajištění kvalitního a efektivního řízení programu (ESF) Podpora personálního, provozního a technického zajištění implementace operačního programu ŘO OP PPR PO Zajištění kvalitního a efektivního řízení programu (ESF) Aktivity související s posílením administrativní kapacit příjemců, které jsou cíleny především na poskytování informací, poradenských a konzultačních služeb potenciálním žadatelům o podporu ŘO OP PPR OP Rybářství Podporované aktivity výzvy ci Druh A 2.1. Inovace podniky akvakultury (spolupráce vědeckého nebo technického subjektu) 2B 2.2. Produktivní investice akvakultury podniky akvakultury 2C 2.4. Recirkulační zařízení a průtočné systém s čiťováním podniky akvakultury 2D 2.5. Akvakultura poskytující enviromentální služby podniky akvakultury 5B 5.3. Investice zpracování produktů podniky akvakultury N/A Technická pomoc Ministerstvo zemědělství, Zprostředkující subjekt Program rozvoje venkova Podporované aktivity ci Druh výzvy Investice v živočišné a rostlinné výrobě veucí ke snížení výrobních nákladů, Zemědělský podnikatel, včetně školních statků a státních podniků, pokud splňují definici PO Investice zemědělských modernizaci nebo zlepšení jakosti vyráběných produktů, zvýšení účinnosti využívání zemědělského podnikatele. cem nemůže být organizace producentů uznaná podniků výrobních faktorů a snadnějšímu přístupu k novým technologiím s výrazným inovačním podle článku 152, sdružení organizací producentů uznané podle čl. 156 nebo potenciále mezioborová org Operace je zaměřena na zvýšení efektivity výroby a celkové konkurenceschopnosti Zemědělský podnikatel, výrobce potravin, nebo výrobce krmiv, který splňuje definici PO Zpracování a uvádění na trh malých a středních podniků v oblasti zpracování zemědělských produktů. Využití mikro, malého, nebo středního podniku. cem nemůže být organizace producentů zemědělských produktů moderních technologií zemědělským podnikatelům, výrobcům potravin a krmiv umožní uznaná podle článku 152, sdružení organizací producentů uznané podle čl. 156 nebo podpora investi meziobo Provádění pozemkových úprav, kdy chází k racionálnímu prostorovému uspořádání pozemků vlastníků půdy v daném katastrálním území a podle potřeby také k reálnému PO Pozemkové úpravy Státní pozemkový úřad - pobočky krajských pozemkových úřadů. vytyčení těchto pozemků v terénu. Realizace plánu společných zařízení, což jsou opatření zaji Podpora rekonstrukcí a buvání lesnické struktury veucí ke zlepšení kvality či Fyzické nebo právnické osoby, sdružení s právní subjektivitou, obce nebo jejich svazky, PO Lesnická struktura zvýšení hustoty lesních cest. Ke zvýšení hustoty jde realizací výstavby nové cesty či střední školy, školní statky, hospodařící v lesích, které jsou ve vlastnictví soukromých zvýšením kategorie stávající cesty její rekonstrukcí. Zohledněn bude rovněž vliv osob nebo jejich sdružení nebo spolků s právní subjektivitou, krajů, obcí nebo Investice v živočišné a rostlinné výrobě veucí ke stimulaci zahájení aktivního Zemědělský podnikatel, který splňuje definici mikro nebo malého podniku. Žadatelem PO Zahájení činnosti mladých podnikání mladých zemědělců v zemědělských podnicích prostřednictvím podpory může být fyzická osoba, která sáhla ke dni zaregistrování Žásti o taci věku 18 let zemědělců investic nezbytných pro realizaci podnikatelského plánu. a zároveň k témuž dni nesáhla věku 40 let, sáhla minimální zemědělské kvalifika Soukromí a veřejní vlastníci, nájemci a pachtýři půdy a jejich sdružení a spolky. V Zalesnění zemědělské půdy včetně poskytnutí péče o založený porost a náhrady za případě státní půdy může být podpora poskytnuta pouze tehdy, hospodaří-li na ní příjem na plošné PO Zalesňování a zakládání lesů ukončení zemědělské činnosti. soukromý subjekt nebo obec. Podpora na zalesnění pozemků, jejímž vlastníkem jsou veřejné or Podpora bude zaměřena na realizaci preventivních opatření před povodňovými PO Zavádění preventivních opatření situacemi a následné snížení rozsahu škod způsobených těmito extrémními jevy. (1. kolo) v lesích Podpora bude zacílena na PUPFL na území celé ČR (mimo Prahu) (cca 2,6 mil. ha) a vodní toky, popř. jej Podpora snížení rozsahu škod způsobených přírodními katastrofami a katastrofickými PO Obnova lesních porostů po událostmi. Podpora je zacílena na lesní pozemky na území celé ČR (mimo Prahu) (cca 2,6 (1. kolo) kalamitách mil. ha). Podpora bude poskytnuta na zpracování projektové kumentace, odstraňování Podpora snížení rozsahu škod způsobených přírodními katastrofami a katastrofickými PO Odstraňování škod způsobených událostmi. Podpora je zacílena na PUPFL na území celé ČR (mimo Prahu) (cca 2,6 mil. povodněmi ha) a vodní toky, popř. jejich části a vodní útvary, které se nacházejí v rámci PUPFL. (1. kolo) PO Investice ochrany melioračních a zpevňujících dřevin PO Neproduktivní investice v lesích Podpora ochrany melioračních a zpevňujících dřevin od by výsadby stádia zajištění veucí k zajištění plnění mimoprodukčních a celospolečenských funkcí lesa a vyšší stabilitě porostů. Podpora je zacílena na lesní pozemky na území celé ČR (mimo Prahu) Podpora zvyšování environmentálních a společenských funkcí lesa podporou činností využívajících společenského potenciálu lesů. Podpora bude zacílena na PUPFL na území celé ČR (mimo ZCHÚ, oblasti Natura 2000 a Prahu). Žadatelem nemohou být státní podniky. (1. kolo) veřejnoprávní subjekty a (1. jejich kolo) sdružení a spolky. PO Přeměna porostů náhradních dřevin Podporována buu opatření k posílení Podpora rekonstrukce porostů náhradních dřevin. Podpora bude zacílena na lesní pozemky s porosty náhradních dřevin v imisních oblastech A nebo B stanovených dle vyhlášky č. 78/1996 Sb., o stanovení pásem ohrožení lesů pod vlivem imisí, případně vymezených (1. kolo) Aktualizace

5 PO Technika a technologie pro lesní hospodářství PO Technické vybavení dřevozpracujících provozoven PO 4-10 Agroenvironmentálně-klimatické opatření PO 4-11 Ekologické zemědělství PO 4-12 Platby v rámci sítě Natura 2000 a podle rámcové směrnice o vodě PO 4-13 Platby pro oblasti s přírodními či jinými zvláštními omezeními PO 4-14 Dobré životní podmínky zvířat PO 4-15 Lesnicko-environmentální a klimatické služby a ochrana lesů PO Podpora vývoje nových produktů, postupů a technologií zemědělských podniků a v rámci zpracování a uvádění na trh zemědělských podniků Podpora je zaměřena na investice lesní techniky a postupů práce, které zvyšují hospodářskou hodnotu lesů prostřednictvím využití šetrnějších technologií a strojů při hospodaření v lesích, omezujících poškození lesní půdy a porostů, techniky a technolog Operace se zaměřuje na podporu strojů a technologií veucích k efektivnímu zpracování surovin. Malé dřevozpracující provozovny, které produkují výrobky s větším podílem přidané hodnoty, hrají významnou roli při zvýšení ekonomické životaschopnosti a konku Integrovaná produkce ovoce Integrovaná produkce révy vinné Integrovaná produkce zeleniny Ošetřování travních porostů Zatravňování orné půdy Biopásy Ochrana čejky chocholaté Zatravňování drah soustřed Podpora zemědělců, kteří se brovolně zaváží hospodařit v souladu s nařízením Rady (ES) č. 834/2007, nařízení Komise (ES) č. 889/2008 a dle zákona č. 242/2000 Sb., o ekologickém zemědělství, v platném znění. Podporováno bude hospodaření na orné půdě, tra Kompenzace datečných nákladů a ušlých příjmů způsobených omezením hospodaření a tedy i zachováním biologické rozmanitosti v oblastech Natura 2000 nebo v územích, které na ně mohou navazovat ( stepping stones ), při vhodném způsobu obhospodařování zemědě Plná nebo částečná kompenzace datečných nákladů a ušlých příjmů v souvislosti s omezením zemědělské produkce a zachování udržitelných systémů hospodaření v oblastech s přírodními či jinými zvláštními omezeními. Podpora bude mít formu tace poskytované Zvýšení lehacího prostoru v chovu jnic Zlepšení stájového prostředí v chovu mléčného skotu Výběhy/přístup k pastvě pro suchostojné krávy Zlepšení životních podmínek pro prasničky a prasnice Zvětšení plochy pro sela Ochrana a reprodukce genofondu lesních dřevin Podpora bude mít formu tace poskytované na hektar oprávněné plochy lesních porostů. Kompenzace datečných nákladů a snížených výnosů souvisejících se sběrem osiva šetrnými technologiemi nad rámec zák Operace je zaměřena na rozvoj inovací, tzn. na zavedení nového výrobního postupu, zařízení či výrobku nebo také významné vylepšení stávající technologie výroby nebo produktu. Podpora bude poskytována na spolupráci zemědělských podnikatelů, výrobců potravi Fyzické nebo právnické osoby, sdružení s právní subjektivitou, obce nebo jejich svazky, střední školy, školní polesí, hospodařící v lesích, které jsou ve vlastnictví: soukromých osob nebo jejich sdružení nebo spolků s právní subjektivitou, krajů, obcí neb Fyzické nebo právnické osoby podnikající v lesnictví nebo souvisejícím odvětví, které splňují definici mikro nebo malého podniku. cem podpory jsou uživatelé půdy evivané v LPIS, kteří se brovolně zaváží k provádění podmínek v rámci závazku. cem podpory je fyzická nebo právnická osoba, která provozuje zemědělskou činnost vlastním jménem na vlastní zodpovědnost, hospodaří v souladu se zákonem č. 242/2000 Sb., o ekologickém zemědělství, obhospodařuje v LPIS evivanou zemědělskou půdu způ cem podpory je fyzická nebo právnická osoba, která provozuje zemědělskou činnost vlastním jménem na vlastní zodpovědnost, obhospodařuje v LPIS evivanou zemědělskou půdu způsobilou pro platbu. cem podpory je fyzická nebo právnická osoba, která provozuje zemědělskou činnost vlastním jménem na vlastní zodpovědnost, obhospodařuje v LPIS evivanou zemědělskou půdu způsobilou pro platbu a splňuje definici aktivního zemědělce dle čl. 9 nařízen cem podpory je fyzická nebo právnická osoba,, která provozuje zemědělskou činnost vlastním jménem na vlastní zodpovědnost a která se brovolně zaváže k provádění podmínek v rámci závazku a splňuje definici aktivního zemědělce podle čl. 9 nařízení Soukromí a veřejní vlastníci, nájemci a pachtýři lesů a jiné soukromoprávní a příjem na plošné příjem na plošné příjem na plošné příjem na plošné příjem na plošné příjem na plošné Uskupení minimálně dvou subjektů, kdy minimálně jeden subjekt musí prokázat podnikatelskou činnost v odvětví zemědělství nebo potravinářství a minimálně jeden subjekt musí být výzkumnou institucí. Zemědělský podnikatel, výrobce potravin Opatření: 20 Technická pomoc Technická pomoc je dle článku 59 nařízení (EU) č. 1303/2013 určena pro řádné zajištění Řídící orgán (Ministerstvo zemědělství odbor Řídící orgán PRV, odbor implementace Programu rozvoje venkova a k zabezpečení činnosti Celostátní sítě pro environmentálních podpor PRV), Platební agentura (Státní zemědělský intervenční venkov. Buu se podporovat opatření v oblasti přípravy, řízení, monitorování, hodnoc fond) a subjekt zajišťující implementaci Celostátní sítě pro venkov. Program přeshraniční spolupráce ČR - Polsko Podporované aktivity ci Druh výzvy Rozvoj společných či propojených systémů prevence, monitoringu, reakce a.1: Zvýšení přeshraniční Organizace zřizované a zakládané odstraňování následků rizik. Investiční opatření směřující ke zvýšení schopnosti akceschopnosti při řešení mimořádných orgány veřejné správy; NNO, pokud jsou součástí integrovaného záchranného systému ec záchranných a bezpečnostních složek efektivně zasahovat po obou stranách hranice. událostí a krizových situací nebo systému krizového řízení Společná odborná př Zachování a obnova kulturních a přírodních atraktivit směřující k jejich využití pro Organizace zřizované a zakládané PO 2 - SC 2.1: Zlepšení podmínek pro udržitelný rozvoj společného pohraničí. Podpora využití nehmotného kulturního orgány veřejné správy; NNO; Evropské seskupení pro územní spolupráci; Církve a zaměstnanost využitím potenciálu přírodních ec dědictví. Infrastrukturní opatření pro přeshraniční zpřístupnění a využívání kulturního a náboženské spolky; Asociace a sdružení působící v oblasti cestovního ruchu; a kulturních zdrojů regionu př Příprava a realizace společného vzdělávání (studijní programy, výměnné pobyty Organizace zřizované a zakládané orgány veřejné správy; PO 3 - SC 3.1: Zlepšení postavení osob studentů a pedagogů). Spolupráce mezi vzdělávacími institucemi a institucemi na trhu Vzdělávací instituce včetně vysokých škol; ec vstupujících na přeshraniční trh práce práce. Rozvoj jazykového vzdělávání (českého a polského jazyka) v rámci školského Hospodářské a profesní komory, svazy a sdružení; systému. ; Evropské seskupení pro územ Organizace zřizované a zakládané orgány veřejné správy; PO 4 - SC 4.1: Zvýšení intenzity spolupráce Rozvoj spolupráce institucí veřejné správy. Vytváření a rozvoj přeshraničních Hospodářské a profesní komory, svazy a sdružení ec institucí a komunit v příhraničním regionu kooperačních sítí, včetně spolupráce NNO a sociálních a hospodářských partnerů. ; Evropské seskupení pro územní spolupráci; Církve a náboženské spolky; Organizace zřizované a zakládané orgány veřejné správy; Posilování integrace na lokální úrovni, spolupráce občanské společnosti a další aktivity PO 4 - SC 4.2: Zlepšení spolupráce a soužití Hospodářské a profesní komory, svazy a sdružení přispívající ke kohezi na lokální úrovni. Vytváření a rozvoj přeshraničních kooperačních ec místních komunit ve společném regionu ; sítí, včetně spolupráce NNO a sociálních a hospodářských partnerů. Evropské seskupení pro územní spolupráci; Církve a náboženské spolky; Ustavení a zajištění fungování řídících a implementačních struktur; vzdělávání a PO 5 - SC 5.1: Zabezpečení kvalitního řízení a odborná příprava pracovníků zapojených implementace; zajištění fungování Subjekty podílející se na implementaci programu Průběžná provádění programu monitorovacího systému. Naplňování komunikační strategie, poskytování informací, poradenských a ko Aktualizace

Předběžný harmonogram výzev IROP Základní údaje Základní plánované údaje o výzvě Zacílení výzvy

Předběžný harmonogram výzev IROP Základní údaje Základní plánované údaje o výzvě Zacílení výzvy Předběžný harmonogram výzev IROP Základní údaje Základní plánované údaje o výzvě Zacílení Druh Alokace plánové (podpora) Z toho příspěvek Vybrané úseky silnic II. a III. třídy 1 1.1 Zvýšení regionální

Více

Harmonogram výzev pro IROP na rok 2015

Harmonogram výzev pro IROP na rok 2015 1 Název Identifikace Celková alokace Harmonogram výzev pro IROP na rok 015 Alokace plánové (podpora) Zacílení Územní plány. Podpora průběžná 60 000 000 55 500 000 94 500 000 07/015 0/017 Pořízení územních

Více

OPERAČNÍ PROGRAM VÝZKUM, VÝVOJ, VZDĚLÁVÁNÍ

OPERAČNÍ PROGRAM VÝZKUM, VÝVOJ, VZDĚLÁVÁNÍ Předběžný harmonogram výzev 2015 OPERAČNÍ PROGRAM VÝZKUM, VÝVOJ, VZDĚLÁVÁNÍ Prioritní osa / priorita unie Investiční priorita / prioritní oblast / specifický cíl (ENRF) Specifický cíl Podporované aktivity

Více

Předběžný harmonogram výzev pro OP PIK na rok 2015

Předběžný harmonogram výzev pro OP PIK na rok 2015 Předběžný harmonogram výzev pro OP PIK na rok 2015 Identifikace specifického cíle Prioritní osa Specifický cíl PO 1 SC 1.1 Inovace PO 1 SC 1.1 Potenciál PO 1 SC 1.1 Aplikace PO 1 SC 1.2 Program podpory

Více

OPERAČNÍ PROGRAM PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST

OPERAČNÍ PROGRAM PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST Předběžný harmonogram výzev 2015 OPERAČNÍ PROGRAM PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST Identifikace specifického cíle Prioritní osa Specifický cíl Program podpory OP PIK PO 1 SC 1.1 Inovace PO 1

Více

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) možnosti pro podnikatele

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) možnosti pro podnikatele Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) možnosti pro podnikatele 19. května 2014, Ostrava ZPĚT NA VRCHOL INSTITUCE, INOVACE A INFRASTRUKTURA Ing. Martin Kocourek ministr průmyslu

Více

Indikativní plán výzev PO 1 a 2 OP VVV v roce 2015

Indikativní plán výzev PO 1 a 2 OP VVV v roce 2015 Indikativní plán výzev PO 1 a 2 OP VVV v roce 2015 Mgr. Inka Vaverková (inka.vaverkova@msmt.cz) Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Grant Office Network http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy/op-vvv

Více

Dotační zpravodaj pro podnikatele. č. 1/2015

Dotační zpravodaj pro podnikatele. č. 1/2015 Dotační zpravodaj pro podnikatele č. 1/2015 Aktuální informace o dění ve světě dotací z fondů EU Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje nám. Krále Jiřího z Poděbrad 478/33, 350 02 Cheb, Tel: 354

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Hlavní zaměření programu Globálním cílem OP VVV je urychlit přechod ČR k růstu prostřednictvím lidského kapitálu pomocí investic do základů znalostní ekonomiky.

Více

PRIORITNÍ OSY A JEJICH SPECIFICKÉ CÍLE

PRIORITNÍ OSY A JEJICH SPECIFICKÉ CÍLE PRIORITNÍ OSY A JEJICH SPECIFICKÉ CÍLE V rámci jednotlivých prioritních os pracujeme s tzv. specifickými cíli. Objem finančních prostředků bude vždy předmětem vyhlášené výzvy. Vzhledem k vývoji čerpání

Více

Programy podpory pro inovativní

Programy podpory pro inovativní technologie a výrobky OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) Vodovody a kanalizace 2015 Praha 21.5. 2015 1 OP PIK - Cíl programu dosažení konkurenceschopné a udržitelné ekonomiky založené

Více

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM Předběžný harmonogram výzev 015 INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM Prioritní osa Identifikace specifického cíle Zaměření výzvy Typ výzvy Termín výzvy Specifický cíl Podporované aktivity Příjemci Předpokládané

Více

Aktuální stav OP VVV

Aktuální stav OP VVV OP VVV Aktuální stav OP VVV 6. 1. 2015 byl zveřejněn indikativní harmonogram výzev OP VVV pro rok 2015 19. 1. 2015 byla finální verze OP VVV po vypořádání připomínek znovu předložena Evropské komisi 20.

Více

Aktuální stav OP VVV

Aktuální stav OP VVV OP VVV Aktuální stav OP VVV 6. 1. 2014 byl zveřejněn indikativní harmonogram výzev OP VVV pro rok 2015 13. 3. 2015 byla finální verze OP VVV po vypořádání připomínek znovu oficiálně předložena Evropské

Více

Operační programy pro léta 2007-2013 (3) Prezentace pro školení v rámci modulu Venkovská politika pro projekt OP RLZ 4.1. JMK Víme co chceme odborné vzdělávání obecních zastupitelstev na Vyškovsku Rostěnice-Zvonovice,

Více

DOTAČNÍ ZPRAVODAJ BRAIN LOGISTICS průvodce podnikatele světem dotací v rámci operačního programu OP PIK

DOTAČNÍ ZPRAVODAJ BRAIN LOGISTICS průvodce podnikatele světem dotací v rámci operačního programu OP PIK Str. 1 z 9 DOTAČNÍ ZPRAVODAJ BRAIN LOGISTICS průvodce podnikatele světem dotací v rámci operačního programu OP PIK Vážení, v rámci Operačního programu podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OPPIK)

Více

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020 Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020 Řídící orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Požadavky kladené na programy ze strany EK a evropské legislativy Proces přípravy programů

Více

Páteřní infrastruktura

Páteřní infrastruktura Páteřní infrastruktura SENÁT PČR, 23. 1. 2014 petr.moos@rek.cvut.cz mobilita, energetika, ICT, sítě ŽP Východiska, Priority SMK, NPR 2 Východiska Klíčové strategie pro budoucí kohezní politiku: Dopravní

Více

PROGRAM ROZVOJE VENKOVA

PROGRAM ROZVOJE VENKOVA Předběžný harmonogram výzev 2015 PROGRAM ROZVOJE VENKOVA Identifikace programové úrovně Zaměření výzvy Nastavení výzvy Předpoklá dané Specifický cíl datum Prioritní osa / Druh / Opatření / Podporované

Více

Předběžný harmonogram výzev pro Program rozvoje venkova na rok 2015

Předběžný harmonogram výzev pro Program rozvoje venkova na rok 2015 Předběžný harmonogram výzev pro Program rozvoje venkova na rok Identifikace programové úrovně Prioritní osa / Priorita Unie Specifický cíl / Opatření / Operace Zaměření výzvy Podporované aktivity Příjemci

Více

Příležitosti pro obce a města

Příležitosti pro obce a města Evropské strukturální a investiční fondy v programovém období 2014-2020 Příležitosti pro obce a města Jednání měst a obcí v územní působnosti org. složky MAS SERVISO, SERVISO o. p. s. Třebenice, 16.6.2015

Více

Operační programy na revitalizace brownfields období 2014 2020. ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. Mgr. Dagmar Prochásková

Operační programy na revitalizace brownfields období 2014 2020. ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. Mgr. Dagmar Prochásková Operační programy na revitalizace brownfields období 2014 2020 ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. Mgr. Dagmar Prochásková Program rozvoje venkova 4.1.1 Investice dozemědělských podniků Předmět

Více

Předběžný harmonogram výzev pro Integrovaný regionální operační program na rok 2015

Předběžný harmonogram výzev pro Integrovaný regionální operační program na rok 2015 1 2 2 2 2 2 3 SC 2.1: Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí k sociální inkluzi SC 2.2: Vznik nových a rozvoj existujících podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání SC 2.4 Zvýšení kvality

Více

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj Ing. Hana Rozkopalová regionální projektová manažerka Brno, 18. února 2015 Regionální

Více

PŘEDSTAVENÍ OP PIK DOTACE NA NÁKUP STROJŮ

PŘEDSTAVENÍ OP PIK DOTACE NA NÁKUP STROJŮ PŘEDSTAVENÍ SPOLEČNOSTI 201 CONSULTING s.r.o. Zajištění komplexních poradenských služeb v oblasti získání dotací z EU: - předběžné posouzení projektu - optimalizace projektového záměru - žádost o dotaci

Více

Operační program Podnikání a inovace

Operační program Podnikání a inovace Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014-20200 JUDr. Ing. Tomáš Novotný, Ph.D. náměstek ministra pro oblast fondů EU, výzkumu a vývoje, MPO 10. září 2014 Kohezní politika 2014+

Více

Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika

Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika Prioritní osa 1 1a Posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací Posilování výzkumu a inovační infrastruktury a kapacit

Více

Obce a evropské fondy v období 2014-2020. Mgr. František Kubeš odbor regionální politiky Ministerstvo pro místní rozvoj

Obce a evropské fondy v období 2014-2020. Mgr. František Kubeš odbor regionální politiky Ministerstvo pro místní rozvoj Obce a evropské fondy v období 2014-2020 Mgr. František Kubeš odbor regionální politiky Ministerstvo pro místní rozvoj Evropský fond pro regionální rozvoj Evropské strukturální a investiční fondy 2014

Více

Evropské fondy 2014 2020: Jednoduše pro lidi

Evropské fondy 2014 2020: Jednoduše pro lidi Evropské fondy 2014 2020: Jednoduše pro lidi Mgr. Robert Veselý Ministerstvo pro místní rozvoj Národní orgán pro koordinaci 20. listopadu 2014, Ústí nad Labem 2 Aktuální stav přípravy 2014 2020 EU legislativa

Více

Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková

Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková 1) Regionální politika 2) Strukturální fondy 3) Operační programy 2007 2013 4) Projektová žádost 5) Aktuální stav čerpání 6) Problémy s Operačními programy strana

Více

Míra spolufinancování způsobilých výdajů projektů u jednotlivých aktivit specifických cílů IROP podle typu příjemce

Míra spolufinancování způsobilých výdajů projektů u jednotlivých aktivit specifických cílů IROP podle typu příjemce Míra spolufinancování způsobilých výdajů projektů u jednotlivých aktivit specifických cílů IROP podle typu příjemce Finanční prostředky Evropského fondu regionálního rozvoje (dále EFRR ) se podílejí na

Více

OPŽP 2014 2020 aktuální informace

OPŽP 2014 2020 aktuální informace OPŽP 2014 2020 aktuální informace Mgr. Ing. Jana Tejkalová Odbor ochrany vod, odd. ochrany před povodněmi Setkání vodoprávních úřadů s odborem ochrany vod MŽP Nové Město na Moravě 29. - 30. 4. 2015 OBSAH

Více

Možnosti financování projektů dopravní infrastruktury. Ing. Jiří Fuchs Semily 16.9.2014

Možnosti financování projektů dopravní infrastruktury. Ing. Jiří Fuchs Semily 16.9.2014 Možnosti financování projektů dopravní infrastruktury Ing. Jiří Fuchs Semily 16.9.2014 CYRRUS ADVISORY, a.s. Provozujeme největší informační portály o dotacích www.dotacni.info a www.dotacni-noviny.cz

Více

Podpora inovačních podniků z OP Praha - pól růstu ČR 2014-2020

Podpora inovačních podniků z OP Praha - pól růstu ČR 2014-2020 Podpora inovačních podniků z OP Praha - pól růstu ČR 2014-2020 Ing. Jakub Pechlát Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy Kancelář výzkumu, vývoje a inovací Seminář Financování firemních inovací s výhledem

Více

CzechInvest Programové období 2014+ Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

CzechInvest Programové období 2014+ Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost CzechInvest Programové období 2014+ Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Důraz na rozvojové podpory + počátek inovační podpory OPPI

Více

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Financování výzkumu a inovací z fondů EU a ČR v létech 2007-2013 2013 Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Strukturální fondy pro výzkum a inovace OP Podnikání a inovace OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Programové období 2014-2020 IROP 2014-2020

Programové období 2014-2020 IROP 2014-2020 Programové období 2014-2020 IROP 2014-2020 Židlochovice, 19. 3. 2015 PROGRAMOVACÍ OBDOBÍ 2014-2020 Programy 2007-2013 Programy 2014-2020 OP Doprava OP Doprava OP Životní prostředí OP Životní prostředí

Více

Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020

Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020 Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020 Marie Hatalová Jihlava 2. prosince 2014 Současný stav přípravy OPZ Schválení návrhu OPZ vládou ČR - 9. 7. 2014 Zaslání návrhu

Více

Aktuální stav OP VVV

Aktuální stav OP VVV OP VVV Aktuální stav OP VVV 13. 3. 2015 byla finální verze OP VVV předložena Evropské komisi 13. 5. 2015 byl OP VVV ze strany EK schválen V dubnu vyhlášena první Avíza o parametrech výzvy Dalších šest

Více

Co nového v IROP? Představení Integrovaného regionálního operačního programu. Mgr. Zdeněk Semorád, náměstek ministryně MMR pro evropské programy

Co nového v IROP? Představení Integrovaného regionálního operačního programu. Mgr. Zdeněk Semorád, náměstek ministryně MMR pro evropské programy Co nového v IROP? Představení Integrovaného regionálního operačního programu Mgr. Zdeněk Semorád, náměstek ministryně MMR pro evropské programy PŘEDSTAVENÍ HLAVNÍCH PRINCIPŮ IROP Určen pro všechny regiony

Více

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova (EZFRV) (European Agricultural Fund for Rural Development - EAFRD)

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova (EZFRV) (European Agricultural Fund for Rural Development - EAFRD) Program rozvoje venkova Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova (EZFRV) (European Agricultural Fund for Rural Development - EAFRD) Program rozvoje venkova České republiky na období 2007-2013 vychází

Více

střední podniky - Podpora zakládání a rozvoje sítí Business Angels (Prosperita OPPI) - Finanční fóra pro malé a střední podniky

střední podniky - Podpora zakládání a rozvoje sítí Business Angels (Prosperita OPPI) - Finanční fóra pro malé a střední podniky Program Start Jeremie Progres Popis programu Realizace podnikatelských záměrů osob Podpora rizikového kapitálu, Umožnit realizaci rozvojových vstupujících do podnikání poprvé nebo mikropůjček a záruk pro

Více

Aktuální stav OP VVV

Aktuální stav OP VVV OP VVV Aktuální stav OP VVV 6. 1. 2015 byl zveřejněn indikativní harmonogram výzev OP VVV pro rok 2015 19. 1. 2015 byla finální verze OP VVV po vypořádání připomínek znovu předložena Evropské komisi 20.

Více

AMPER 2014. Seminář Elektrické autobusy pro město II. Mgr. Daniel Glas. Brno 18. března 2014

AMPER 2014. Seminář Elektrické autobusy pro město II. Mgr. Daniel Glas. Brno 18. března 2014 AMPER 2014 Seminář Elektrické autobusy pro město II Mgr. Daniel Glas Brno 18. března 2014 1 Allowance s.r.o. kdo jsme 1. příprava, zajištění financování a řízení realizace projektů 2. organizace veřejných

Více

Podpora rekonstrukcí v OP Životní prostředí 2014 2020

Podpora rekonstrukcí v OP Životní prostředí 2014 2020 Podpora rekonstrukcí v OP Životní prostředí 2014 2020 Mgr. Martin Kubica náměstek úseku řízení OPŽP Ministerstvo životního prostředí Státní fond životního prostředí ČR www.opzp.cz zelená linka 800 260

Více

Praha a fondy EU. OP Praha - Konkurenceschopnost. Prezentace pro MSP 23. 10. 2007 Odbor fondů EU MHMP

Praha a fondy EU. OP Praha - Konkurenceschopnost. Prezentace pro MSP 23. 10. 2007 Odbor fondů EU MHMP Praha a fondy EU OP Praha - Konkurenceschopnost Prezentace pro MSP 23. 10. 2007 Odbor fondů EU MHMP Reforma politiky soudržnosti období 2000-2006 období 2007-2013 Cíl 1 Cíl 2 Cíl 3 Cíl Konvergence Cíl

Více

Vývoj vztahu MAS vůči Operačnímu programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020 (OP PIK)

Vývoj vztahu MAS vůči Operačnímu programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020 (OP PIK) Vývoj vztahu MAS vůči Operačnímu programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020 (OP PIK) JUDr. Ing. Břetislav Grégr, MBA ředitel odboru koordinace SF 3. března 2015 Zkušenosti MPO s operačními

Více

PO 3 - ROVNÝ PŘÍSTUP KE KVALITNÍMU PŘEDŠKOLNÍMU, PRIMÁRNÍMU A SEKUNDÁRNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

PO 3 - ROVNÝ PŘÍSTUP KE KVALITNÍMU PŘEDŠKOLNÍMU, PRIMÁRNÍMU A SEKUNDÁRNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ OPERAČNÍ PROGRAM VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ PO 3 - ROVNÝ PŘÍSTUP KE KVALITNÍMU PŘEDŠKOLNÍMU, PRIMÁRNÍMU A SEKUNDÁRNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ Oblast regionálního školství se zaměří na tyto priority: excelentní vzdělávání

Více

Finanční podpory. Pavel Růžička, MŽP 14.12.2007, Brno

Finanční podpory. Pavel Růžička, MŽP 14.12.2007, Brno Finanční podpory Pavel Růžička, MŽP 14.12.2007, Brno Přehled finančních podpor Operační programy OPŽP Operační program Životní prostředí OPPI Operační program Podnikání a inovace Podpora malého a středního

Více

Nabídka dotačních titulů pro obce a města v roce 2015

Nabídka dotačních titulů pro obce a města v roce 2015 Nabídka dotačních titulů pro obce a města v roce 2015 Snížení energetické náročnost veřejných budov a zvýšení využití obnovitelných zdrojů energie organizační složky městské části hl. města Prahy školy

Více

Operační program. Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) 2014-2020. RYCON Consul4ng s.r.o.

Operační program. Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) 2014-2020. RYCON Consul4ng s.r.o. Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) 2014 2020 RYCON Consul4ng s.r.o. Alokace v období 20142020 V programovacím období 2014 2020 jsou pro Českou republiku vyčleněny téměř 24 mld. EUR, tj.

Více

Administrativní zátěž a programové období 2014 2020 z pohledu MPO

Administrativní zátěž a programové období 2014 2020 z pohledu MPO Administrativní zátěž a programové období 2014 2020 z pohledu MPO JUDr. Ing. Břetislav Grégr, MBA Ředitel odboru koordinace strukturálních fondů 30. května 2012, Praha Operační program Podnikání a inovace

Více

Podpora výzkumu, vývoje a inovací

Podpora výzkumu, vývoje a inovací Podpora výzkumu, vývoje a inovací Ing. Martin Štícha Ministerstvo průmyslu a obchodu Zkušenosti MPO s operačními programy OPPP 2004-2006 Důraz na rozvojové podpory + počátek inovační podpory OPPI 2007-2013

Více

Programy v programovém období 2014-2020. Autor: Ing. Denisa Veselá

Programy v programovém období 2014-2020. Autor: Ing. Denisa Veselá Programy v programovém období 2014-2020 Autor: Ing. Denisa Veselá Pro nadcházející programové období 2014-2020 jsou připravovány nové programy, které budou spolufinancovány z Evropských strukturálních

Více

Dotační řízení MŠMT na realizaci aktivit v oblasti prevence rizikového chování na rok 2016 Inkluzivní vzdělávání Veřejně prospěšný program v oblasti

Dotační řízení MŠMT na realizaci aktivit v oblasti prevence rizikového chování na rok 2016 Inkluzivní vzdělávání Veřejně prospěšný program v oblasti Dotační řízení MŠMT na realizaci aktivit v oblasti prevence rizikového chování na rok 2016 Inkluzivní vzdělávání Veřejně prospěšný program v oblasti tělesné přípravy příslušníků Policie České republiky

Více

Příprava MPO na nové programovací období

Příprava MPO na nové programovací období Příprava MPO na nové programovací období JUDr. Ing. Břetislav Grégr, MBA Ředitel OKSF, MPO 3. prosince 2013, Praha Příprava OP v gesci MPO v kontextu přípravy ČR na kohezní politiku 2014+ Priority MPO

Více

ČR Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

ČR Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Krajské akční plány rozvoje vzdělávání Č.j.: MSMT 7246/2015-2 ČR Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ŘÍDICÍ ORGÁN OPERAČNÍHO PROGRAMU VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ vyhlašuje Avízo pro žadatele o

Více

Dotační příležitosti a příprava na nové dotační období 40. dny malých obcí, Prostějov

Dotační příležitosti a příprava na nové dotační období 40. dny malých obcí, Prostějov Dotační příležitosti a příprava na nové dotační období 40. dny malých obcí, Prostějov Tomáš Vacenovský 31. října 2013 Obsah prezentace Aktuální dotační příležitosti pro obce OP Životní prostředí Norské

Více

Monitoring. dotačních příležitostí. Obsah. Číslo: 01/2015 Datum vydání: 6. 1. 2015

Monitoring. dotačních příležitostí. Obsah. Číslo: 01/2015 Datum vydání: 6. 1. 2015 Číslo: 01/2015 Datum vydání: 6. 1. 2015 Monitoring gg dotačních příležitostí Obsah 1. Hamonogram výzev Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost... 3 2. Program Inovace... 4 3. Program

Více

Program rozvoje venkova. na období 2014-2020. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

Program rozvoje venkova. na období 2014-2020. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Program rozvoje venkova na období 2014-2020 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Strategický rámec pro období 2014-2020 Strategie Evropa 2020 (EU 2020) Společná

Více

RPS/CSF. Česká republika 2004>2006 Rámec podpory Společenství. Ministerstvo pro Místní rozvoj ČR Odbor Rámce podpory Společenství

RPS/CSF. Česká republika 2004>2006 Rámec podpory Společenství. Ministerstvo pro Místní rozvoj ČR Odbor Rámce podpory Společenství RPS/CSF Česká republika 2004>2006 Rámec podpory Společenství Ministerstvo pro Místní rozvoj ČR Odbor Rámce podpory Společenství Politika HSS EU 2007-13 3 nové cíle: Konvergence Regionální konkurenceschopnost

Více

Michaela Randáčková Hranickározvojováagentura, z. s. Tř. 1 máje 2063, Hranice agentura@regionhranicko.cz

Michaela Randáčková Hranickározvojováagentura, z. s. Tř. 1 máje 2063, Hranice agentura@regionhranicko.cz Michaela Randáčková Hranickározvojováagentura, z. s. Tř. 1 máje 2063, Hranice agentura@regionhranicko.cz Obsah: 1)Kde můžete sledovat aktuálnídotačnípříležitosti 2)Tematickéoperačníprogramy na období2007-2013

Více

1. 1OP ŽP 2014-2020: Specifický cíl 1.3 a specifický cíl 4.3

1. 1OP ŽP 2014-2020: Specifický cíl 1.3 a specifický cíl 4.3 Příloha č. 5: Synergie a komplementarity 1. Synergie a komplementarity mezi prioritami OP ŽP 1. 1OP ŽP 2014-2020: Specifický cíl 1.3 a specifický cíl 4.3 OP ŽP 2014-2020 podporuje prostřednictvím specifického

Více

CO NÁS ČEKÁ V NOVÉM PROGRAMOVACÍM OBDOBÍ

CO NÁS ČEKÁ V NOVÉM PROGRAMOVACÍM OBDOBÍ CO NÁS ČEKÁ V NOVÉM PROGRAMOVACÍM OBDOBÍ ING. KLÁRA DOSTÁLOVÁ PŘÍSTUP K FINANCÍM - ČESKÉ I EU ZDROJE A MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE FIREM 4. 11. 2014 DOHODA O PARTNERSTVÍ ČR S EK 23,9 mld EUR pro rozvoj krajů,

Více

Podpora výzkumu, vývoje a inovací pro potřeby průmyslu. Senát PČR 10. 4. 2014

Podpora výzkumu, vývoje a inovací pro potřeby průmyslu. Senát PČR 10. 4. 2014 Podpora výzkumu, vývoje a inovací pro potřeby průmyslu Senát PČR 10. 4. 2014 Systém výzkumu, vývoje a inovací (VaVaI) v ČR Legislativa VaVaI zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experiment. vývoje

Více

REGIONÁLNÍ AKČNÍ PLÁN MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE

REGIONÁLNÍ AKČNÍ PLÁN MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE REGIONÁLNÍ AKČNÍ PLÁN MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 15 218 500 000 Kč VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ 17 843 000 000 Kč PODNIKÁNÍ A INOVACE DOPRAVA 15,33 % 11 497 000 000 Kč 34 029 800 000 Kč 17,97

Více

Agendy v působnosti MV v rámci programového období 2014 2020 z pohledu příjemce

Agendy v působnosti MV v rámci programového období 2014 2020 z pohledu příjemce Agendy v působnosti MV v rámci programového období 2014 2020 z pohledu příjemce Konference o programovém období EU2014-2020 26. března 2015 Mgr. Jana Menšíková vedoucí samostatného oddělení strategií a

Více

Jak fungují evropské dotace

Jak fungují evropské dotace Jak fungují evropské dotace Jan Balek j.balek@regionhranicko.cz Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Základní principy získávání dotací Osnova prezentace:

Více

Uplatnění CLLD v oblasti sociálního začleňování a spolupráce MAS s Agenturou pro sociální začleňování

Uplatnění CLLD v oblasti sociálního začleňování a spolupráce MAS s Agenturou pro sociální začleňování Uplatnění CLLD v oblasti sociálního začleňování a spolupráce MAS s Agenturou pro sociální začleňování 24. 2. 2014 Zuzana Drhová Z Dohody o Partnerství (str. 173, leden 2014) 3.1.1 Komunitně vedený místní

Více

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM. 4.12.2014 Celostátní finanční konference SMO ČR- Praha

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM. 4.12.2014 Celostátní finanční konference SMO ČR- Praha INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM 4.12.2014 Celostátní finanční konference SMO ČR- Praha CO SE DOZVÍTE 1. Základní informace o IROP 2. Představení prioritních os IROP 3. Harmonogram příprav 4. Na

Více

Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020

Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020 Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020 XVII. celostátní finanční konference Mgr. Lenka Kaucká, MPSV Praha 4. prosince 2014 Obsah prezentace Věcné zaměření OP Zaměstnanost

Více

Priority a možnosti v programovém období 2014-2020 a hlavní změny oproti programovému období 2007-2013

Priority a možnosti v programovém období 2014-2020 a hlavní změny oproti programovému období 2007-2013 Priority a možnosti v programovém období 2014-2020 a hlavní změny oproti programovému období 2007-2013 Ing. Vladimír Kváča, Ph.D. ředitel Odboru Dohody o partnerství, evaluací a strategií Evropský fond

Více

Program rozvoje venkova. podpora investic v lesním hospodářství

Program rozvoje venkova. podpora investic v lesním hospodářství Program rozvoje venkova podpora investic v lesním hospodářství Program rozvoje venkova 2007-2013 Podpora lesního hospodářství: investiční opatření (osa I) I.1.2 Investice do lesů investiční opatření (osa

Více

X. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ PARDUBICKÉHO KRAJE

X. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ PARDUBICKÉHO KRAJE X. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ PARDUBICKÉHO KRAJE Mgr. Tomáš Nezmeškal BDO Czech Republic EU Office s. r. o. 27. listopad 2014 Obecné informace k aktuální situaci Pro Českou republiku byly pro období

Více

MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti

MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti Ing. Jiří Krist předseda sdružení MAS Opavsko Bc. Petr Chroust - manažer MAS Opavsko www.masopavsko.cz Energetická koncepce území MAS Opavsko Podklad pro

Více

Den malých obcí - Program rozvoje venkova

Den malých obcí - Program rozvoje venkova Den malých obcí - Program rozvoje venkova 1 Obsah: Program rozvoje venkova ČR 2007 2013 Program rozvoje venkova na období 2014 2020 2 Program rozvoje venkova ČR 2007-2013 PRV je podpůrný nástroj k zvýšení

Více

Přehled fichí. MAS Sedlčansko, o.p.s.

Přehled fichí. MAS Sedlčansko, o.p.s. Přehled fichí Fiche č. 1: Podpora a vznik mikropodniků (minimální výše ZV 100 000, maximální výše ZV 500 000) 1) rekonstrukce a modernizace objektu, případně nová výstavba budov a ploch pro zakládání a

Více

-- Představení agentury CzechInvest a výsledků

-- Představení agentury CzechInvest a výsledků Možnosti podpory podnikání se zaměřením na dotace Ing. Hana Matějková Ředitelka regionální kanceláře pro Pardubický kraj agentura CzechInvest 24. září 2009 -- Představení agentury CzechInvest a výsledků

Více

Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření

Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 - Podpora rozvoje znalostní ekonomiky... 2 Prioritní osa 2 - Podpora vstupu

Více

Školství MAS Region HANÁ

Školství MAS Region HANÁ Školství MAS Region HANÁ VIZE Materiální vybavení škol odpovídající 21. století, kvalitní pracovní podmínky pro pedagogy k zajištění moderní výuky, zlepšení podmínek i pro nepedagogické pracovníky škol.

Více

Příprava Královéhradeckého kraje na nové programové období 2014-2020

Příprava Královéhradeckého kraje na nové programové období 2014-2020 Příprava Královéhradeckého kraje na nové programové období 2014-2020 Konference Příležitosti pro města a obce v období 2014-2020 Zita Kučerová Centrum investic, rozvoje a inovací Příprava Královéhradeckého

Více

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM 7.8.2014 PROGRAMOVÝ DOKUMENT Globální cíl IROP: Zajistit vyvážený rozvoj území, zlepšit veřejné služby a veřejnou správu pro zvýšení konkurenceschopnosti a zajištění

Více

Pozice Prahy v podpoře VaVaI z evropských fondů v období 2014-2020

Pozice Prahy v podpoře VaVaI z evropských fondů v období 2014-2020 ESF ERDF Pozice Prahy v podpoře VaVaI z evropských fondů v období 2014-2020 Mgr. Zdeňka Bartošová vedoucí oddělení metodiky a strategie odbor evropských fondů Magistrát hl. města Prahy Východiska z programového

Více

Podpora inovačního podnikání v roce 2014

Podpora inovačního podnikání v roce 2014 Podpora inovačního podnikání v roce 2014 Ing. Marcela Příhodová poradkyně ředitele sekce fondů EU, MPO 18. 3. 2014, Brno OPPI stručné shrnutí Alokace 3,67 mld. = 101,3 mld. Kč Vyhlášeny výzvy o celkové

Více

NÁVRH AKČNÍHO PLÁNU REALIZACE KONCEPCE VČASNÉ PÉČE O DĚTI ZE SOCIÁLNĚ ZNEVÝHODŇUJÍCÍHO PROSTŘEDÍ

NÁVRH AKČNÍHO PLÁNU REALIZACE KONCEPCE VČASNÉ PÉČE O DĚTI ZE SOCIÁLNĚ ZNEVÝHODŇUJÍCÍHO PROSTŘEDÍ NÁVRH AKČNÍHO PLÁNU REALIZACE KONCEPCE VČASNÉ PÉČE O DĚTI ZE SOCIÁLNĚ ZNEVÝHODŇUJÍCÍHO PROSTŘEDÍ Vláda ČR na svém zasedání dne 14. května 2008 schválila usnesením č. 539 Zprávu vlády o realizaci Koncepce

Více

CO NÁS ČEKÁ V NOVÉM PROGRAMOVACÍM OBDOBÍ. First International Company s.r.o.

CO NÁS ČEKÁ V NOVÉM PROGRAMOVACÍM OBDOBÍ. First International Company s.r.o. CO NÁS ČEKÁ V NOVÉM PROGRAMOVACÍM OBDOBÍ First International Company s.r.o. DOHODA O PARTNERSTVÍ ČR S EK 23,9 mld EUR pro rozvoj krajů, měst, obcí, podniků, škol, venkova a obyvatel v České republice v

Více

Program rozvoje venkova na období 2014-2020

Program rozvoje venkova na období 2014-2020 Program rozvoje venkova na období 2014-2020 Obsah prezentace Účel a cíl PRV pro období 2014-2020 Strategický rámec pro období 2014-2020 Legislativní rámec PRV pro období 2014-2020 Finanční rámec PRV pro

Více

IROP: Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy. 21.11.2014 Elektrické autobusy pro město III Výstaviště Praha-Holešovice

IROP: Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy. 21.11.2014 Elektrické autobusy pro město III Výstaviště Praha-Holešovice IROP: Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy 21.11.2014 Elektrické autobusy pro město III Výstaviště Praha-Holešovice 1 CO SE DOZVÍTE 1. Základní informace o IROP 2. SC 1.2 Zvýšení podílu udržitelných

Více

OPERAČNÍ PROGRAM VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ

OPERAČNÍ PROGRAM VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ OPERAČNÍ PROGRAM VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ 29. června 2015 Mgr. Gabriela Pokorná OBSAH SEMINÁŘE aktuální stav cíle programu, prioritní osy Pravidla pro žadatele a příjemce obecná část harmonogram výzev

Více

KATEGORIZACE OBLASTÍ INTERVENCE STRUKTURÁLNÍCH FONDŮ EU

KATEGORIZACE OBLASTÍ INTERVENCE STRUKTURÁLNÍCH FONDŮ EU Metodické a systémové zásady zpracování sektorových operačních programů Příloha 2 KATEGORIZACE OBLASTÍ INTERVENCE STRUKTURÁLNÍCH FONDŮ EU 1. Výrobní prostředí 11 Zemědělství 111 Investice do zemědělského

Více

Integrovaná strategie rozvoje MAS Pobeskydí pro období 2014-2020

Integrovaná strategie rozvoje MAS Pobeskydí pro období 2014-2020 Integrovaná strategie rozvoje MAS Pobeskydí pro období 2014-2020 Veřejné projednání návrhu 4.9.2014 Projekt Integrovaná strategie rozvoje území v působnosti MAS Pobeskydí je financován Moravskoslezským

Více

Strategické dokumenty JMK

Strategické dokumenty JMK Strategické dokumenty JMK Koncepční dokumenty Jihomoravského kraje a jejich vzájemné vazby Dílčí koncepce Dlouhodobý záměr vzdělávání a vzdělávací soustavy Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Koncepce

Více

Operační program Podnikání a inovace 2007-2013. Ing. Barbora Krejčová

Operační program Podnikání a inovace 2007-2013. Ing. Barbora Krejčová Operační program Podnikání a inovace 2007-2013 Ing. Barbora Krejčová Základní charakteristika CI - státní agentura, která poskytuje své služby bezplatně - řídicí orgán - Ministerstvo průmyslu a obchodu

Více

Oblast intervence 1.1 - Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury

Oblast intervence 1.1 - Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury Regionální operační program Moravskoslezsko REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM MORAVSKOSLEZSKO Moravskoslezský kraj Na tento operační program je určeno 15% z celkové alokace pro všechny ROPy. Rozpočet na celkové

Více

SILNICE, CYKLOSTEZKY A DOPRAVNÍ OBSLUŽNOST

SILNICE, CYKLOSTEZKY A DOPRAVNÍ OBSLUŽNOST SILNICE, CYKLOSTEZKY A DOPRAVNÍ OBSLUŽNOST Délka silnic II. a III. třídy splňující kritéria 16,88 % z celku INTEGROVANÝ ZÁCHRANNÝ SYSTÉM SC navazuje na podporu z oblasti intervence 3.4 IOP (Sluţby

Více

Statutární město Hradec králové www.hradeckralove.org. Statutární město Pardubice www.pardubice.eu

Statutární město Hradec králové www.hradeckralove.org. Statutární město Pardubice www.pardubice.eu * Statutární město Hradec králové www.hradeckralove.org Statutární město Pardubice www.pardubice.eu *ITI INTEGROVANÉ ÚZEMNÍ INVESTICE = NOVÝ přístup k územnímu (urbánnímu) rozvoji - investice na základě

Více

Program rozvoje venkova ČR 2007-2013. Ing. Jan Landa

Program rozvoje venkova ČR 2007-2013. Ing. Jan Landa Program rozvoje venkova ČR 2007-2013 Ing. Jan Landa Ústí nad Labem 24.4.2008 Státní zemědělský intervenční fond (SZIF) SZIF je akreditovanou platební agenturou - zprostředkovatelem finanční podpory z Evropské

Více

Dotační možnosti obcí

Dotační možnosti obcí Dotační možnosti obcí MMR státní rozpočet IROP Ing. Josef Vlk, CSc. březen 2015 DMO Podpora obcím Dotační tituly - státní rozpočet Komunitně vedený místní rozvoj - CLLD Integrovaný regionální operační

Více