Orientační harmonogram výzev Operačních programů 2015 OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Orientační harmonogram výzev Operačních programů 2015 OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost"

Transkript

1 Orientační harmonogram výzev Operačních programů OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Nastavení výzvy Měsíc Podporované aktivity ci Druh výzvy Aktivity, které směřují k realizaci inovačního projektu nebo k realizaci projektu na Podnikatelský subjekt; zemědělští podnikatelé (definovaní zákonem č. 252/1997 Sb., o podporu ochrany a nákupu práv duševního vlastnictví. Podpora inovačních projektů.1 - Inovace zemědělství) a potravinářští podnikatelé zaměřující se na výrobu položek mimo seznam zaměřených na zavedení nových metod organizace firemních procesů a zvýšení prodeje (dvou) uvedený v Příloze I. Smlouvy o fungování EU s projektem v oblasti VaV a inovací. výrob Založení nebo rozvoj center průmyslového výzkumu, vývoje a inovací spočívající v Podnikatelský subjekt; zemědělští podnikatelé (definovaní zákonem č. 252/1997 Sb., o pořízení pozemků, buv, strojů/zařízení a jiného vybavení centra nezbytného pro.1 - Potenciál zemědělství) a potravinářští podnikatelé zaměřující se na výrobu položek mimo seznam zajištění aktivit tohoto centra. U MSP jsou předmětem podpory i vybrané provozní (dvou) uvedený v Příloze I. Smlouvy o fungování EU s projektem v oblasti VaV a inovací. náklady cent podnikatelské subjekty a organizace pro výzkum a šíření znalostí (tj. subjekty splňující Realizace průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje ve smyslu Článku 25 definici organizace pro výzkum a šíření znalostí dle čl. 2, bodu 83 Nařízení Komise (EU) č..1 - Aplikace Nařízení Komise (EU) č. 651/2014, včetně účasti na mezinárodních projektech (dvou) 651/2014). průmyslového výzkumu a vývoje, např. prostřednictvím sítí ERA-NET. Žást o podporu mohou předkládat individuální subjekty (podnik Vytvoření partnerství mezi MSP a organizací pro výzkum a šíření znalostí za účelem Podnikatelský subjekt, který je MSP a organizace pro výzkum a šíření znalostí (tj..2 - Partnerství znalostního transferu znalostí, souvisejících technologií a vedností, ke kterým podnik nemá subjekty splňující definici organizace pro výzkum a šíření znalostí dle čl. 2, bodu 83 (dvou) transferu / KTP přístup. Znalostní transfer je realizován za účasti absolventa magisterského či Nařízení Komise (EU) č. 651/2014). MSP se rozumí podnikatel splňující podmínky stano ktorskéh 1) Klastry: a) kolektivní výzkum - VaV aktivity odpovídající inovačním potřebám zejména MSP a) Pro aktivity 1) a 2) příjemcem podpory může být účelově zřízené zájmové sdružení.2 - Spolupráce daného průmyslového odvětví nebo specifické technologické oblasti v rámci klastru. podnikatelů (zejména MSP) spolu s organizacemi pro výzkum a šíření znalostí či jinými (dvou) Podporována bude také realizace přeshraničních VaV projektů. institucemi a organizacemi, pokud směřuje k naplňování cílů stanovených v programu. b) sdílená infr a) cem podpory pro aktivitu a) může být podnikatelský subjekt, který je malým a) Nákup poradenských, expertních a podpůrných služeb v oblasti inovací od organizací nebo středním podnikem. MSP se rozumí podnikatel splňující podmínky stanovené v / kontinuální.2 - Inovační vouchery pro výzkum a šíření znalostí s cílem zahájení či zintenzivnění inovačních aktivit malých a 2. pol. Příloze I Nařízení Evropské komise č. 651/2014, kterým se v souladu s články 107 a 108 středních podniků. Poradenské, expertní a podpůrné služby v oblasti inovací za Smlo a) Poskytování služeb inovačním podnikům. a) Právnická osoba, která bude působit jako provozovatel VTP nebo IC nebo PI. VTP, IC a PI buu prostřednictvím vlastních expertů nebo formou zprostředkování b) V případě neziskových organizací obecně prospěšné společnosti založené dle.2 - Služby struktury / kontinuální 2. pol. ověřených externích služeb poskytovat inkubovaným a dalším inovativním MSP služby zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech, a dále sdružení specializovaného poradenství. Důraz bude kladen na právnických osob zal Podporována bude podnikatelská činnost vymezená seznamem podporovaných PO 2 - SC Technologie ekonomických činností podle CZ-NACE, který je uveden v Příloze č. 1 programu Malé a střední podniky (jedno) podpory. Podpora poradenských služeb a služeb pro začínající podniky. Podporovány buu a) cem tace jsou provozovatelé inovační struktury, jako jsou PI, VTP, IC. PO 2 - SC Poradenství (pro začínající poradenské služby pro začínající MSP (s historií 3 let) poskytované provozovateli ci tace mají ve svých stanovách zakotveno, že byli zřízeni za účelem podpořit / kontinuální Listopad podniky) inovační struktury jako jsou podnikatelské inkubátory, vědeckotechnické parky a intenzitu, kvalitu a rychlost šíření inovací a transferu technologií hospodářsk inovač Podporovanými aktivitami jsou služby pro MSP zaměřené na mezinárodní konkurenceschopnost usnadňující vstup na zahraniční trhy (účast na zahraničních PO 2 - SC Marketing Malé a střední podniky, CzechInvest a CzuechTrade /pro interní projekty/ (jedno) výstavách a veletrzích, organizace seminářů/akcí se zaměřením na konkrétní problematiku týkající se meziná Modernizace výrobních provozů a rekonstrukce stávající zastaralé struktury a rekonstrukce objektů typu brownfield (bez výdajů na odstranění ekologických zátěží) a PO 2 - SC Nemovitosti Malý a střední podnik jejich přeměna na moderní podnikatelské objekty. (dvou) Předmětem podpory programu nebuu inv Výstavba a pořízení nových případně rekonstrukce stávajících školicích center, modernizace prostor pro vzdělávání, pořízení vybavení školicích prostor včetně PO 2 - SC Školící střediska Malý a střední podnik (dvou) školicích pomůcek, vzdělávacích programů a práv duševního vlastnictví, které jsou nezbytné k zahá Výstavba a rekonstrukce a modernizace malých vodních elektráren, vyvedení tepla ze stávajících bioplynových stanic pomocí tepelných rozvodných zařízení místa PO 3 - SC Obnovitelné zdroje energie Podnikatelské subjekty (malé, střední a případně velké podniky). / kontinuální spotřeby, instalace vzdálené kogenerační jednotky využívající bioplyn ze stávající bioplynové Modernizace a rekonstrukce rozvodů elektřiny, plynu a tepla v buvách a v Podnikatelské subjekty (malé, střední a případně velké podniky); pro intervence v energetických hospodářstvích průmyslových areálů - Zavádění a modernizace systémů oblasti úspor energie (zateplování výrobních a podnikatelských objektů, komplexní PO 3 - SC Úspory energie (dvou) měření a regulace - Modernizace a rekonstrukce stávajících zařízení na výrobu energie řešení úspor energie) rovněž zemědělští podnikatelé, podnikatelé v potravinářství, a pro vlastní maloob nasazení automatizovaných dálkově ovládaných prvků v distribučních soustavách, nasazení technologických prvků řízení napětí a výběrové osazení měření kvality PO 3 - SC Smart grids I (Distribuční sítě) Podnikatelské subjekty (zejména střední a velké podniky). / kontinuální 4. Q. elektrické energie v distribučních soustavách, řešení lokální bilance řízením toků výkonu mezi od Zavádění inovativních technologií v oblasti nízkouhlíkové pravy - Pilotní projekty zavádění technologií akumulace energie - Zavádění nízkouhlíkových technologií v PO 3 - SC Nízkouhlíkové technologie Podnikatelské subjekty (malé, střední a případně velké podniky). / kontinuální 4. Q. buvách - Zavádění inovativních technologií v oblasti výroby energie z OZE - Zavádění off Rekonstrukce a rozvoj soustav zásobování teplem, především rozvodných tepelných PO3 - SC Úspory energie v SZT Malý, střední nebo velký podnik / kontinuální 2. Q. zařízení - Zavádění a zvyšování účinnosti systémů kombinované výroby elektřiny a tepla Výstavba, posílení, modernizace a rekonstrukce vedení přenosové soustavy a 4. Q. - PO 3 - SC Smart grids II (Přenosová síť) Podnikatelský subjekt (provozovatel přenosové soustavy). / kontinuální transformoven (v souladu s konceptem chytrých sítí). 1. Q a) Modernizace, resp. rozšiřování stávající struktury pro vysokorychlostní přístup cem podpory jsou podnikatelé v elektronických komunikacích bez ohledu na k internetu využitím optických prvků s cílem umožnit vysokorychlostní přístup velikost.a) musí být oprávněn k podnikání na území České republiky v oblasti PO 4 - SC Vysokorychlostní internet / kontinuální 4. Q. k internetu přenosovou rychlostí alespoň 30 Mbit/s, elektronických komunikací, resp. musí být takto registrován na Českém b) Zřizování nových sítí sestávajícíc telekomunikačním úřadě 1. Tvorba nových sofistikovaných ICT řešení, tzn. tvorba moderních a pokrokových Podnikatelský subjekt, který je právnickou osobou podnikající podle zákona č. 513/1991 PO 4 - SC ICT a sdílené služby digitálních služeb,aplikací a firmware např. v oblasti komunikace, zábavy, obchování, Sb., obchodní zákoník ve znění nebo dle zákona č.90/2013 v platném (dvou) vzdělávání, zdravotnictví, přístupu k zaměstnání nebo i v oblasti kulturních a kreativ znění,; zemědělští podnikatelé (definovaní zákonem č. 252/1997 Sb., o zemědělství) s vý OP Výzkum, vývoj a vzdělávání Nastavení výzvy Měsíc Podporované aktivity ci Druh výzvy Výzkumné struktury, centra excelence a excelentní výzkumné týmy - buvání či modernizace struktury; rozvoj kapacit výzkumných týmů; projekty špičkového výzkumné organizace dle Rámce pro státní podporu VaVaI 7/1/ VaV; vytváření strategických partnerství; mezinárodní spolupráce (včetně dávek částí Výzkumné struktury, centra excelence a excelentní výzkumné týmy - buvání či modernizace struktury; rozvoj kapacit výzkumných týmů; projekty špičkového výzkumné organizace dle Rámce pro státní podporu VaVaI 4/29/ VaV; vytváření strategických partnerství; mezinárodní spolupráce (včetně dávek částí Výzkumné struktury výzkumné organizace dle Rámce pro státní podporu VaVaI 6/1/ Výzkumné struktury, centra excelence a excelentní výzkumné týmy - buvání či modernizace struktury; rozvoj kapacit výzkumných týmů; projekty špičkového výzkumné organizace dle Rámce pro státní podporu VaVaI 7/7/ VaV; vytváření strategických partnerství; mezinárodní spolupráce (včetně dávek částí PO 1 - SC 3 Výzkumné struktury pro vzdělávací účely - buvání či modernizace výzkumné organizace dle Rámce pro státní podporu VaVaI 9/1/ PO 1 - SC 4 Buvání institucionální kapacity a strategické inteligence veřejné správy, Rozvoj strategického řízení politiky VaVaI, Vytvoření systému popularizace výsledků českého orgány státní správy a samosprávy, jim podřízené či jimi zřízené organizace 4/2/ VaV, Vytvoření a implementace systému centrálních informačních zdrojů pro VaV, Podpora PO 1 - SC 2 Příprava a realizace projektů dlouhobé spolupráce výzkumných organizací s podniky a mezioborových partnerství (typu evropských kompetenčních center a kolokačních výzkumné organizace dle Rámce pro státní podporu VaVaI, další subjekty provádějící 10/21/ výzkum center). PO 1 - SC 2 Realizace výzkumných projektů v před-aplikační fázi výzkumné organizace dle Rámce pro státní podporu VaVaI, další subjekty provádějící 9/7/ výzkum Zajištění vyhovujících expertních kapacit a podmínek pro transfer technologií z výzkumu praxe, včetně zvyšování kvalifikace specializovaných pracovníků. + výzkumné organizace dle Rámce pro státní podporu VaVaI 11/10/ twinning Podpora a rozvoj LZ pro implementaci strategie inteligentní specializace na regionální úrovni; příprava a rozvoj nových nebo inovovaných nástrojů, které poveu k Územní samosprávný celek, ústřední orgán státní správy, další subjekty zapojené 10/5/ naplňování RIS3, podpora dlouhobé spolupráce veřejného, akademického a řízení a implementace RIS 3 aplikačního sektoru 1) Pobyty (odborné pracovní stáže) výzkumných pracovníků v zahraničních VO a podnicích (v rámci i mimo EU); Vysílající subjekt- VO/VŠ, Spolufinancování: 1) z MSCA COFUND, u aktivit 2) a 3) z české VO/VŠ. V rámci projektů bude bonifikována spolupráce s podnikovou sférou a podpora 12/14/ 2) Výměna výzkumných pracovníků české a zahraniční (EU) výzkumné instituce; žen ve výzkumu. 3)Pobyty zahraničních výzkumných pracovníků ve VO v ČR, reintegrace + Rozvoj výzkumně zaměřených studijních programů, programů typu mezinárodních graduate a ctorate schools, zajištění klíčových výzkumných a akademických výzkumné organizace dle Rámce pro státní podporu VaVaI 10/22/ pracovníků PO 2 - SC 1-4 ESF mobility, podpora vzdělávací činnost VŠ, zvyšování kvalifikace akademických pracovníků VŠ, tvorba a inovace studijních programů, spolupráce VŠ a aplikační sféry, VŠ 10/20/ internacionalizace, podpora poradenských center, podpora studentů se specifickými potřebami, PO 2 - SC 4 implementace informačního portálu pro vysoké školství (návaznost na Ipn KREDO) orgány státní správy a samosprávy, jim podřízené či jimi zřízené organizace 4/2/ Rozvoj spolupráce pedagogických a sociálních služeb a rodiny ve vzdělávání; Podpora nových týmů a jejich kontaktů v komunitě u nově buvaných mateřských škol, NNO, VŠ a další specifikovaní ve výzvě případně dětských skupin; Podpora pedagogů přípravných tříd běžných ZŠ (práce s RVP (např. školská zařízení v případě realizace inkluzívního vzdělávání, OPŘO) PV); Podpor PO 3 - SC 3 a) podpora funkčních partnerství pro vytvoření místních akčních plánů v území. Podmínkou je spolupráce se školami, mimoškolním vzděláváním, rodiči a spolupráce Bude specifikováno ve výzvě obcí ze spávého území. Cílem je plánovat společné nebo sdílené aktivity v území, které přisp plných 1/ / 11/ 11/ 11/ 1/ / 1/ / Aktualizace

2 PO 3 - SC 3 PO 3 - SC 5, 2 PO 3 - SC 3, 2, 4, 5, 3 PO 3 - SC 5 Po 3 - SC 1 Výběr a příprava týmu metodiků pomáhajících realizovat krajské strategie, výběr a příprava týmu metodiků pomáhajících realizovat tematické intervence v krajích, výběr a Kraje 2.4. příprava koordinátorů krajských strategií, propagace, řízení, aktivizace stakeholderů Tvorba nových aplikací pro kariérové poradenství a zajištění koordinace kariérového poradenství v krajích; Tvorba metodik a materiálů pro kariérové poradenství; příprava Kraje nových nástrojů a vstupní diagnostiky pro centra CŽU; metodická a poradenská podpora Ostatní přímo řízené organizace MŠMT (OPŘO) - NNO Individuální podpora pedagogů - mentoring (výcvik, tvorba metodiky) ZŠ a SŠ ; - VŠ Podpora vzájemného učení pedagogů Právnické osoby působící ve vzdělávání a v kariérovém poradenství (na úrovni Osobnostně sociální rozvoj učitelů ZŠ systému, sociálního partnerství, přímého vzdělávání, výzkumu nebo popularizace vědy nebo kurikulární reformy) Individuální podpora pedagogů - mentoring (výcvik, tvorba metodiky) MŠ NNO, VŠ, případně další specifikovaní příjemci ve výzvě 2.7. Podpora vzájemného učení pedagogů Rozvoj klíčových kompetencí v rámci jednotlivých vzdělávacích oblastí (klíčové VŠ+ povinný partner další VŠ/NNO dlouhobě se zabývající danou problematikou 2.7. kompetence v oborových didaktikách): dle RVP ZV - viz výčet níže 1-8 Osobnostně sociální rozvoj učitelů MŠ Zvyšování metodických a didaktických kompetencí pedagogů MŠ (klíčové kompetence v NNO, VŠ, případně další specifikovaní příjemci ve výzvě 2.7. RVP PV) Školy a školská zařízení uvedená ve školském rejstříku - Organizační složky státu (OSS) - Ostatní přímo řízené organizace MŠMT (OPŘO) Otevření školy ke zlepšení výsledků žáků, propojení školy s rodiči a místní komunitou a - NNO využití jejího potenciálu pro mimoškolní vzdělávání, tvorba respektujícího sociálního VŠ klima na školách a ve školních společenstvích. Proměna školy na centrum obce v ob - Kraje - Právnické osoby působící ve vzdělávání a v kariérovém poradenství (na úrovni systému, sociálního pa Školy a školská zařízení uvedená ve školském rejstříku Organizační složky státu (OSS) Ostatní přímo řízené organizace MŠMT (OPŘO) Příprava metodických nástrojů (videa, metodiky, příprava kurzu pro DVPP - interní NNO 2.7. mentor pro formativní hodnocení; DVPP pro veucího pracovníka školy; VŠ Kraje Právnické osoby působící ve vzdělávání a v kariérovém poradenství (na úrovni systému, sociálního partnerství, př Příprava metodických nástrojů (videa, metodiky, příprava kurzu pro DVPP - pro oblast podpory funkční gramotnosti žáků s SVP na SŠ. Regionální centra podpory učitelů. NNO ve spolupráci s VŠ 9.9. Extrakurikulární aktivity na podporu základních gramotností. Výzkumně pilotní projekty s Příprava chybějících metodických materiálů pro čtenářskou a matematickou pregramotnost a polytechnické vzdělávání v MŠ (environmentální výchova, rozvoj VŠ, NNO 9/9/ zručnosti dětí, základy přírodních věd, kreativita) + DVPP. Čtenářská a matematická gramotnost ZŠ. Základy akce KLIMA. Akce KLIMA je východiskem, které zdůrazňuje nejdůležitější intervence na tyto oblast:i Kultura učení (zaměření na výsledky žáků), Leadership, OPŘO, ČŠI 2.4. Inkluze, Mentoring a Aktivní způsoby učení. Efektivní koordinace všech plánových a následně Projekt tvoří dvě spolu úzce související části: A. Modernizace středního odborného vzdělávání B. Poskytování metodické a supervizní podpory při přípravě, realizaci a vyhodnocování OPŘO 2.4. krajských akčních plánů (KAP) Ad A) Modernizace všeobecně vzdělávací slo Agentura pro sociální začleňování (ASZ), ve spolupráci s obcemi jako zřizovateli, školami a ostatními partnery, včetně NIDV a školských poradenských zařízení, bude vytvářet v Organizační složky státu (OSS) 2.4. sociálně vyloučených lokalitách místní akční plány rozvoje vzdělávání. Dle obecn Podpora tvorby transformačních plánů institucí (věcné řešení, harmonogram, rozpočet, vzdělanostní potřeby, monitorovací a hodnotící mechanismy). Realizace OPŘO 2.4. transformačních plánů institucí.rozvoj ambulantních a komunitních služeb pro ohrožené děti a rodiny. systémové zkvalitnění pedagogicko-psychologického poradenství; zefektivnění činnosti OPŘO 2.4. školských poradenských zařízení i školních poradenských pracovišť OP Zaměstnanost Podporované aktivity ci Druh výzvy PO1 - IP 1.1 Nástroje APZ Květen PO1 - IP1.3 Buvání kapacit sociálních partnerů PO1 - IP1.5 Iniciativa na podporu zaměstnanosti mládeže v regionu NUTS II Severozápad PO1 - IP1.1 Záruky pro mladé Průběžná výzva pro kraje - podpora vybraných sociálních služeb v návaznosti na krajské středněbé strategie rozvoje sociálních služeb Průběžná výzva pro hl.m. Prahu - podpora vybraných sociálních služeb v návaznosti na středněbou strategii rozvoje sociálních služeb Podpora procesů ve službách ( výzva pro kraje) Podpora procesů ve službách ( výzva pro Hlavní město Prahu) Systémové projekty na podporu rovnosti žen a mužů ec Realizace projektů zaměřených na řešení specifických problémů na regionální úrovni PO1 - IP1.1 ec pomocí kombinace nástrojů APZ PO1 - IP1.4 Rozvoj služeb zaměstnanosti (systémový projekt) ec PO5 - IP5.1 Projekty technické pomoci ec Podpora služeb péče o děti mladšího školního věku (dětské kluby při základních Otevřené výzvy jsou určeny pro okruh příjemců dle Programového kumentu otevřená školách) mimo hl m. Prahu Podpora služeb péče o děti mladšího školního věku (dětské kluby při základních Otevřené výzvy jsou určeny pro okruh příjemců dle Programového kumentu otevřená školách) v hl. m. Praze Podpora sociálního podnikání Otevřené výzvy jsou určeny pro okruh příjemců dle Programového kumentu otevřená Sociální podnikání (systémový projekt MPSV) Systémové projekty realizované MPSV a ÚP ČR ( výzva) PO3 - IP3.1 Projekty veřejné správy zaměřené na inovace v tematických oblastech OPZ Otevřené výzvy jsou určeny pro okruh příjemců dle Programového kumentu otevřená Výzva pro strategické projekty (realizace Strategického rámce pro rozvoj veřejné správy PO4 - IP4.1 v obbí a v souladu s implementačními plány) PO1 - IP1.4 Rozvoj dalšího profesního vzdělávání PO1 - IP1.3 Další profesní vzdělávání zaměstnanců podporované zaměstnavateli implementace strategie pro rovnost žen a mužů (16 ministerstev + Praha) Otevřené výzvy jsou určeny pro okruh příjemců dle Programového kumentu otevřená Podpora aktivit a programů v rámci soc. začleňování Otevřené výzvy jsou určeny pro okruh příjemců dle Programového kumentu otevřená Výzva zaměřená na poskytování služeb - procesy ve službě ve vazbě na kvalitu (zvyšování kvality služeb) a efektivitu, včetně profesního rozvoje zaměstnanců Otevřené výzvy jsou určeny pro okruh příjemců dle Programového kumentu otevřená (vzdělávání), a na posílení výkonu sociální práce ve službách, včetně vzdělávání soc. pracovníků PO3 - IP3.1 Sociální inovace v obl. soc. začleňování a přístupu na trh práce pro nejohroženější Otevřené výzvy jsou určeny pro okruh příjemců dle Programového kumentu otevřená skupiny na trhu práce PO4 - IP4.1 Výzva pro OSS (zejména pro ÚOSS) Otevřené výzvy jsou určeny pro okruh příjemců dle Programového kumentu otevřená Koordinovaný přístup k sociálně vyloučeným lokalitám (KPSVL ) - 1.výzva (soutěž pouze Uzavřené výzvy jsou určeny pro předem stanovený okruh příjemců typu Úřad práce ČR, na území v rámci kraje apod. příslušného SPSZ) implementace strategie pro rovnost žen a mužů na krajích Otevřené výzvy jsou určeny pro okruh příjemců dle Programového kumentu otevřená Ostatní ministerstva (systémové projekty) Úřad vlády ČR (systémové projekty) PO3 - IP3.1 Posilování kapacit NNO brovolníky z firem, zkušenostmi ze zahraničí či z ostatních Otevřené výzvy jsou určeny pro okruh příjemců dle Programového kumentu otevřená NNO (mezinárodní spolupráce) PO3 - IP3.1 Mezinárodní spolupráce v oblastech: sociální začleňování, mobilita Otevřené výzvy jsou určeny pro okruh příjemců dle Programového kumentu otevřená PO4 - IP4.1 Výzva pro ÚSC (obce, kraje, sdružení, asociace a svazy) Otevřené výzvy jsou určeny pro okruh příjemců dle Programového kumentu otevřená PO4 - IP4.1 Výzva pro ÚSC - hl.m. Praha Otevřené výzvy jsou určeny pro okruh příjemců dle Programového kumentu otevřená Podpora dětských skupin pro podniky i veřejnost - tace na vybuvání a provoz Otevřené výzvy jsou určeny pro okruh příjemců dle Programového kumentu otevřená mimo hl. m. Prahu Podpora dětských skupin pro podniky i veřejnost - tace na vybuvání a provoz v hl. Otevřené výzvy jsou určeny pro okruh příjemců dle Programového kumentu otevřená m. Praze Podpora procesu transformace pobytových služeb a podpora služeb komunitního typu vzniklých po transformaci Výzva pro zařízení sociálních služeb, zřizovaná MPSV Projekty realizované Ministerstvem zdravotnictví (systémové) Aktualizace

3 PO1 - IP1.1 Podpora zaměstnanosti cílových skupin Otevřené výzvy jsou určeny pro okruh příjemců dle Programového kumentu otevřená Listopad Buvání kapacit nestátních neziskových organizací, zejména v oblasti sociálního začleňování, rovnosti žena mužů a rovných příležitostí Listopad Koordinovaný přístup k sociálně vyloučeným lokalitám (KPSVL ) - 2.výzva (soutěž pouze na území v rámci příslušného SPSZ) OP Doprava Nastavení výzvy Měsíc Podporované aktivity ci Druh výzvy.1 - Zlepšení struktury pro Modernizace, obnova a výstavba tratí a zlepšování parametrů na síti TEN-T a mimo síť vyšší konkurenceschopnost a větší využití TEN-T (eliminace rychlostních propadů, omezení průchodnosti, traťové třídy zatížení, vlastníci/správci tčené struktury, např. SŽDC železniční pravy apod.), včetně struktury pro příměstskou pravu a zajištění obnovy kolejových Překladiště kombinované pravy modernizace a výstavba (mj. trimodální silniceželeznice-voda, bimodální silnice-železnice) PO Vytvoření podmínek pro větší vlastníci/správci tčené struktury využití multimodální pravy Napojení terminálů na pravní strukturu železniční, silniční, vodní a letecké pravy, výstavba a modernizace terminálů PO Vytvoření podmínek pro zvýšení Výstavba a modernizace struktury systémů městské a příměstské pravy na využívání veřejné hromadné pravy ve vlastníci/správci tčené struktury drážním principu (tramvaje, tram-train, trolejbusy) městech v elektrické trakci PO Zlepšení propojení center a regionů a zvýšení bezpečnosti a efektivnosti Výstavba nových úseků silniční sítě TEN-T silniční pravy prostřednictvím výstavby, Modernizace, obnova a zkapacitnění již provozovaných úseků kategorie D, R a vlastníci/správci tčené silniční struktury, zejména ŘSD ČR obnovy a modernizace dálnic, rychlostních ostatních silnic I. tříd sítě TEN-T a modernizace pravních mechanizačních prostředků silnic a silnic sítě TEN-T včetně rozvoje pro údržbu silniční sítě TEN-T v souladu s čl. systémů ITS PO Zlepšení stupnosti regionů, zvýšení bezpečnosti a plynulosti a snížení rekonstrukce, modernizace, obnova a výstavba silnic a dálnic ve vlastnictví státu mimo padů pravy na veřejné zdraví síť TEN-T včetně zavádění ITS, propojování regionálních pravních řídících a vlastníci/správci tčené struktury, zejména ŘSD ČR ec prostřednictvím výstavby, obnovy a zlepšení informačních center s národním pravním řídícím a informačním centrem včetně parametrů dálnic, rychlostních silnic a silnic I. rozvoje in třídy mimo síť TEN-T Řízení a kontrola programu Podpora absorpční kapacity Technické zabezpečení činností subjekty přímo zapojené implementace OP Doprava a subjekty, které svou činností PO Podpora a zajištění implementace Publicita přispívají k implementaci a k naplňování cílů OP Doprava, a to včetně vybraných OP Doprava Vzdělávání příjemců z tematických prioritních os OP Doprava Evaluace Dokončení realizace programového obbí a příprava nového programového obbí OP Životní prostředí Podporované aktivity ci Druh výzvy leden - březen 2016 leden - březen 2016 Po Snížit množství vypouštěného znečištění povrchových i podzemních vod dle projektů v 1. fázi fázovací výzvy OPŽP dle projektů v 1. fázi fázovací výzvy OPŽP z komunálních zdrojů a vnos znečišťujících látek povrchových a podzemních vod 2. fáze fázovací výzvy, nehodnocená výzva PO Snížit množství vypouštěného znečištění povrchových i podzemních vod bez omezení, dle PD bez omezení, dle PD (soutěžní) z komunálních zdrojů a vnos znečišťujících látek povrchových a podzemních vod PO Zajistit dávky pitné vody v 2. fáze fázovací výzvy, dle projektů v 1. fázi fázovací výzvy OPŽP dle projektů v 1. fázi fázovací výzvy OPŽP odpovídající jakosti a množství nehodnocená výzva PO Zajistit dávky pitné vody v bez omezení, dle PD bez omezení, dle PD (soutěžní) odpovídající jakosti a množství Aktivita Hospodaření se srážkovými vodami v intravilánu a jejich další využití namísto jejich urychleného odvádění kanalizací toků. 1.3 Zajistit povodňovou ochranu intravilánu bez omezení, dle PD (soutěžní) Aktivita Obnovení, výstavba a rekonstrukce, případně modernizace vodních děl sloužící povodňové ochraně 1.4 Podpořit preventivní protipovodňová Aktivita Buvání a rozšíření varovných, hlásných, předpovědních a výstražných bez omezení, dle PD (soutěžní) opatření systémů na lokální úrovni, digitální povodňové plány PO Snížit emise z lokálního vytápění mácností podílející se na expozici (soutěžní) - bez omezení, dle PD kraje obyvatelstva nadlimitním koncentracím grantové schéma znečišťujících látek Náhrada nebo rekonstrukce spalovacích a ostatních stacionárních zdrojů znečišťování; PO Snížit emise stacionárních zdrojů náhrada nebo rekonstrukce stacionárních zdrojů emitujících těkavé organické látky; podílející se na expozici obyvatelstva bez omezení, dle PD (soutěžní) pořízení datečných technologií a změny technologických postupů veucí ke snížení nadlimitním koncentracím znečišťujících látek emi PO Zlepšit systém slevání, hodnocení a předpovídání vývoje kvality bez omezení, dle PD bez omezení, dle PD (soutěžní) - prosinec ovzduší a souvisejících meteorologických aspektů Aktivity Výstavba a modernizace zařízení pro sběr, třídění a úpravu odpadů PO Zvýšit podíl materiálového a (systémy pro sběr, svoz a separaci odpadů a bioodpadů, sběrné dvory a sklad Veřejný žadatel (soutěžní) energetického využití odpadů komunálního odpadu, systémy pro separaci komunálních odpadů, nadzemní a podzemní kontejnery včet PO Rekultivovat staré skládky bez omezení, dle PD bez omezení, dle PD (soutěžní) PO Dokončit inventarizaci a odstranit Aktivita Realizace průzkumných prací, analýz rizik. bez omezení, dle PD (soutěžní) ekologické zátěže Aktivita sanace vážně kontaminovaných lokalit. PO Snížit environmentální rizika a bez omezení, dle PD bez omezení, dle PD (soutěžní) rozvíjet systémy jejich řízení a) Implementace soustavy Natura PO Zajistit příznivý stav předmětu b) Plánování péče o NP, CHKO, NPR, NPP a lokality soustavy území Natura 2000 (dále Pro opatření v bodě a) a b) jsou oprávněnými žadateli pouze kraje. Průběžná výzva je (soutěžní) c) ochrany národně významných chráněných jen území národního významu). pouze pro žadatele Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Správy národních parků a (nesoutěžní) území c) Zajištění péče o NP, CHKO, NPR, NPP a lokality soustavy území Natura 2000 (území Správa jeskyní ČR národního významu Aktivita Péče o vzácné druhy a jejich biotopy vč. obnovy a tvorby biotopů. Aktivita Péče o cenná stanoviště a jejich obnova a tvorba. PO Posílit biodiverzitu bez omezení, dle PD (soutěžní) Aktivita Prevence šíření a omezování výskytu invazních druhů. Aktivita Předcházení, mini c) PO Posílit přirozené funkce krajiny Aktivita Zprůchodnění migračních bariér pro živočichy a opatření k omezování úmrtnosti živočichů spojené s rozvojem technické struktury. bez omezení, dle PD (soutěžní) Aktivita Vytváření, regenerace či posílení funkčnosti krajinných prvků a struktur. Aktivita 4. Aktivita Zprůchodnění migračních bariér pro živočichy a opatření k omezování PO Posílit přirozené funkce krajiny úmrtnosti živočichů spojené s rozvojem technické struktury - buu podporována bez omezení, dle PD (nesoutěžní) pouze opatření vyplývající z Koncepce zprůchodnění říční sítě ČR Aktivita Revitalizace a podpora samovolné renaturace vodních toků a niv, obnova ekostabilizačních funkcí vodních a na vodu vázaných ekosystémů - buu PO Posílit přirozené funkce krajiny bez omezení, dle PD (nesoutěžní) podporována pouze opatření vyplývající z Plánů oblastí povodí, resp. po z Plánů díl PO Zlepšit kvalitu prostředí v sídlech Aktivita Revitalizace funkčních ploch a prvků sídelní zeleně. bez omezení, dle PD (soutěžní) PO Snížit energetickou náročnost veřejných buv a zvýšit využití bez omezení, dle PD bez omezení, dle PD (soutěžní) obnovitelných zdrojů energie PO Dosáhnout vysokého energetického standardu nových veřejných bez omezení, dle PD bez omezení, dle PD (soutěžní) buv Integrovaný regionální operační program Podporované aktivity ci Druh výzvy.1: Zvýšení regionální mobility prostřednictvím modernizace a rozvoje sítí Rekonstrukce, modernizace a výstavba vybraných úseků II. třídy včetně obchvatů a kraje, organizace zřizované nebo zakládané kraji Průběžná regionální silniční struktury navazující na vybraných úseků silnic III. třídy s napojením na TEN-T síť TEN-T Kraje, obce, brovolné svazky obcí, organizace zřizované nebo zakládané kraji,.2: Zvýšení podílu udržitelných organizace zřizované nebo zakládané obcemi, organizace zřizované nebo zakládané Zvýšení bezpečnosti železniční, silniční, cyklistické a pěší pravy forem pravy brovolnými svazky obcí, provozovatelé dráhy nebo drážní pravy podle zákona č. 266/1994 Sb., MV - Generální ředitelství HZS ČR, HZS krajů, Záchranný útvar HZS ČR obce, které zřizují.3: Zvýšení připravenosti k řešení a Technika pro IZS jednotky požární ochrany, jednotky sboru brovolných hasičů kategorie II a III, Průběžná řízení rizik a katastrof Policejní prezidium ČR, krajská ředitelství Policie ČR, kraje (kromě hl. m. Prahy) j nestátní neziskové organizace, organizační složky státu, příspěvkové organizace PO 2 - SC 2.1: Zvýšení kvality a stupnosti Deinstitucionalizace sociálních služeb za účelem sociálního organizačních složek státu, kraje, organizace zřizované nebo zakládané kraji, obce, služeb veucí k sociální inkluzi začleňování a zvýšení uplatnitelnosti na trhu práce organizace zřizované nebo zakládané obcemi, PO 2 - SC 2.2: Vznik nových a rozvoj osoby samostatně výdělečné činné, malé a střední podniky, obce, Sociální podnikání v obcích s rozšířenou působností, na jejichž území se nachází sociálně existujících podnikatelských aktivit v oblasti organizace zřizované nebo zakládané obcemi, kraje, organizace zřizované nebo / vyloučená lokalita (SVL samostatná výzva) sociálního podnikání zakládané kraji, brovolné svazky obcí 12/31/ /31/2017 1/5/2016 1/5/ / / / /2016 Aktualizace

Předběžný harmonogram výzev pro Integrovaný regionální operační program na rok 2015

Předběžný harmonogram výzev pro Integrovaný regionální operační program na rok 2015 1 2 2 2 2 2 3 SC 2.1: Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí k sociální inkluzi SC 2.2: Vznik nových a rozvoj existujících podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání SC 2.4 Zvýšení kvality

Více

Možnosti financování projektových záměrů obcí a měst ze zdrojů EU 2014-2020

Možnosti financování projektových záměrů obcí a měst ze zdrojů EU 2014-2020 Možnosti financování projektových záměrů obcí a měst ze zdrojů EU a KHK v novém programovém období 2014-2020 PROGRAM Úvodní slovo Představení hostitelské obce Dotace z fondů Evropské unie 2014 2020 MAS

Více

Příloha č. 14 - Vazby mezi programy ESIF (resp. ESIF a programy EU)

Příloha č. 14 - Vazby mezi programy ESIF (resp. ESIF a programy EU) Příloha č. 14 - Vazby mezi programy ESIF (resp. ESIF a programy EU) Předkládaná verze Souhrnu synergií/komplementarit (červen 2014) vychází převážně z verzí programů předkládaných v rámci MPŘ (OP Z, OP

Více

Předběžný harmonogram výzev pro OP PIK na rok 2015

Předběžný harmonogram výzev pro OP PIK na rok 2015 Předběžný harmonogram výzev pro OP PIK na rok 2015 Identifikace specifického cíle Prioritní osa Specifický cíl PO 1 SC 1.1 Inovace PO 1 SC 1.1 Potenciál PO 1 SC 1.1 Aplikace PO 1 SC 1.2 Program podpory

Více

OPERAČNÍ PROGRAM PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST

OPERAČNÍ PROGRAM PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST Předběžný harmonogram výzev 2015 OPERAČNÍ PROGRAM PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST Identifikace specifického cíle Prioritní osa Specifický cíl Program podpory OP PIK PO 1 SC 1.1 Inovace PO 1

Více

Předběžný harmonogram výzev pro Program rozvoje venkova na rok 2015

Předběžný harmonogram výzev pro Program rozvoje venkova na rok 2015 Předběžný harmonogram výzev pro Program rozvoje venkova na rok Identifikace programové úrovně Prioritní osa / Priorita Unie Specifický cíl / Opatření / Operace Zaměření výzvy Podporované aktivity Příjemci

Více

OPERAČNÍ PROGRAM VÝZKUM, VÝVOJ, VZDĚLÁVÁNÍ

OPERAČNÍ PROGRAM VÝZKUM, VÝVOJ, VZDĚLÁVÁNÍ Předběžný harmonogram výzev 2015 OPERAČNÍ PROGRAM VÝZKUM, VÝVOJ, VZDĚLÁVÁNÍ Prioritní osa / priorita unie Investiční priorita / prioritní oblast / specifický cíl (ENRF) Specifický cíl Podporované aktivity

Více

H. Synergie a komplementarity

H. Synergie a komplementarity H. Synergie a komplementarity I/ Identifikace synergií a komplementarit mezi ESF programy Tabulka č. 40: Výzkum, vývoj OP PIK OP VVV OP PPR PRV OP R Tematický cíl TC 1 TC 1, TC 10 TC 1 TC 1, TC 10 TC 3

Více

FINANCOVÁNÍ PODLE PROGRAMOVÝCH RÁMCŮ

FINANCOVÁNÍ PODLE PROGRAMOVÝCH RÁMCŮ FINANCOVÁNÍ PODLE PROGRAMOVÝCH RÁMCŮ Programový rámec (dále PR) tvoří fiche, které definují jednotlivé oblasti podpory a integraci prioritních os a specifických cílů v rámci jednoho dotačního programu

Více

PŘÍLEŽITOSTI PRO OBCE ANEB DOTACE NA MÍRU STAROSTŮM Z EU 2014 2020

PŘÍLEŽITOSTI PRO OBCE ANEB DOTACE NA MÍRU STAROSTŮM Z EU 2014 2020 PŘÍLEŽITOSTI PRO OBCE ANEB DOTACE NA MÍRU STAROSTŮM Z EU 2014 2020 Upozornění: Jedná se o pracovní verze operačních programů, neschválené Evropskou komisí. 1. vydání Regionální operační program regionu

Více

Nové dotační příležitosti z EU 2014 2020

Nové dotační příležitosti z EU 2014 2020 Nové dotační příležitosti z EU 2014 2020 Jedná se o pracovní verze operačních programů, neschválené Evropskou komisí. 1. vydání. Obsah Úvodní slovo... 4 Nové příležitosti pro obce v období 2014 2020...5

Více

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje místní akční skupiny Stolové hory pro období 2014 2020. Strategická část. (průběžná verze červen 2015)

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje místní akční skupiny Stolové hory pro období 2014 2020. Strategická část. (průběžná verze červen 2015) Strategie komunitně vedeného místního rozvoje místní akční skupiny Stolové hory pro období 2014 2020 Strategická část (průběžná verze červen 2015) 1 2 Obsah 1 Strategická část... 5 1.1 Definování Mise...

Více

I N T E G R O V A N Ý R E G I O N Á L N Í O P E R A Č N Í P R O G R A M

I N T E G R O V A N Ý R E G I O N Á L N Í O P E R A Č N Í P R O G R A M Prioritní osa 2 Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele regionů Prioritní osa 5 Technická pomoc Prioritní osa 4 Komunitně vedený místní rozvoj (CLLD) Prioritní osa 1 Konkurenceschopné,

Více

NÁRODNÍ DOKUMENT K ÚZEMNÍ DIMENZI

NÁRODNÍ DOKUMENT K ÚZEMNÍ DIMENZI NÁRODNÍ DOKUMENT K ÚZEMNÍ DIMENZI Verze: 1.0 ze dne 22. 8. 2014 Ministerstvo pro místní rozvoj Staroměstské náměstí 6 110 15 Praha 1 Vydáno Ministerstvem pro místní rozvoj ČR dne 27. srpna 2014 s účinností

Více

MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU ČESKÉ REPUBLIKY. Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020

MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU ČESKÉ REPUBLIKY. Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020 MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU ČESKÉ REPUBLIKY Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020 Verze programového dokumentu OP PIK vložená do elektronického systému Evropské komise

Více

Integrovaný regionální operační program

Integrovaný regionální operační program Integrovaný regionální operační program 18. 6. 2015 Liberec Ing. Michaela Brožová EVROPSKÉ STRUKTURÁLNÍ A INVESTIČNÍ FONDY 2014 2020 Evropský fond pro regionální rozvoj Zjednodušení architektury programů

Více

PROGRAM ROZVOJE KRAJE VYSOČINA

PROGRAM ROZVOJE KRAJE VYSOČINA PROGRAM ROZVOJE KRAJE VYSOČINA SWOT analýza Programová část Listopad 2014 Zpracoval: KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA ÚVOD... 3 Vize a globální cíl Programu rozvoje Kraje Vysočina... 5 Struktura programové

Více

Kraje. Organizace zřizované nebo zakládané kraji. Obce Dobrovolné svazky obcí

Kraje. Organizace zřizované nebo zakládané kraji. Obce Dobrovolné svazky obcí INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM (IROP) VERZE K 11. 2. 2015 Alokace ERDF Specifický cíl/prioritní osa Podporované aktivity/typy projektů Příjemci (EUR) Rekonstrukce, modernizace, popř. výstavba

Více

PROGRAM ROZVOJE LIBERECKÉHO KRAJE 2014-2020

PROGRAM ROZVOJE LIBERECKÉHO KRAJE 2014-2020 PROGRAM ROZVOJE LIBERECKÉHO KRAJE 2014-2020 zkrácená verze Program rozvoje Libereckého kraje 2014-2020 byl schválen Zastupitelstvem Libereckého kraje usnesením č. 359/14/ZK dne 23. 9. 2014. Program rozvoje

Více

Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor publicity a administrativní kapacity NSRR www.strukturalni-fondy.cz; info@strukturalni-fondy.

Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor publicity a administrativní kapacity NSRR www.strukturalni-fondy.cz; info@strukturalni-fondy. STRUČNÝ PŘEHLED OPERAČNÍCH PROGRAMŮ Vypracovalo Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor publicity a administrativní kapacity NSRR, www.strukturalni-fondy.cz, info@strukturalni-fondy.cz Operační program Podnikání

Více

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. Stav přípravy Březen 2014 Ing. Václav Kubík

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. Stav přípravy Březen 2014 Ing. Václav Kubík Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Stav přípravy Březen 2014 Ing. Václav Kubík OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Důraz na rozvojové podpory + počátek inovační podpory

Více

Naším cílem je vám pomoci. Proto nepoužíváme složité názvy a odborné termíny. Ty zůstávají součástí naší odborné práce.

Naším cílem je vám pomoci. Proto nepoužíváme složité názvy a odborné termíny. Ty zůstávají součástí naší odborné práce. Portfolio služeb: Analýza dotačních možností na míru Komplexní příprava projektů Řízení projektů Administrativní zajištění projektů Příprava výběrových řízení Publicita Evaluace a další Předmětem našeho

Více

Integrovaného regionálního operačního programu (IROP)

Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) Představení Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) Ing. Ondřej Kubín, MBA Praha, 26. března 2015 ZÁKLADNÍ INFORMACE O IROP Globální cíl IROP Zajistit vyvážený rozvoj území, zlepšit veřejné

Více

Přehled operačních programů 2015-20

Přehled operačních programů 2015-20 Přehled operačních programů 2015-20 OP / kod Priorita (opatření OP) Opatření Přijatelné výdaje Žadatel lokace MS PRV 22 416 666,67 Kč PRV 1 Předávání znalostí a informační akce -vzdělávací akce Mzdy,cestovné,

Více

REGIONÁLNÍ AKČNÍ PLÁN MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE

REGIONÁLNÍ AKČNÍ PLÁN MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE REGIONÁLNÍ AKČNÍ PLÁN MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 15 218 500 000 Kč VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ 17 843 000 000 Kč PODNIKÁNÍ A INOVACE DOPRAVA 15,33 % 11 497 000 000 Kč 34 029 800 000 Kč 17,97

Více

PROGRAM ROZVOJE PLZEŇSKÉHO KRAJE 2014+

PROGRAM ROZVOJE PLZEŇSKÉHO KRAJE 2014+ PROGRAM ROZVOJE PLZEŇSKÉHO KRAJE 2014+ AKČNÍ PLÁN Regionální rozvojová agentura Plzeňského kraje, o.p. s. Tým zpracovatele: Ing. Pavel Beneš RNDr. Emil Chochole, CSc. Mgr. Miroslav Pešík RNDr. Milan Svoboda

Více

Obsah: Obsah:... 2 1. Úvod... 3 2. Vize Města... 4 3. Problémové okruhy strategie... 5 3. Opatření a aktivity...10

Obsah: Obsah:... 2 1. Úvod... 3 2. Vize Města... 4 3. Problémové okruhy strategie... 5 3. Opatření a aktivity...10 STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA HUMPOLEC (STRATEGIE MĚSTA) Verze 3.0 září 2006 Obsah: Obsah:... 2 1. Úvod... 3 2. Vize Města... 4 3. Problémové okruhy strategie... 5 3. Opatření a aktivity...10 Problémový

Více

STRATEGIE ROZVOJE JIHOMORAVSKÉHO KRAJE

STRATEGIE ROZVOJE JIHOMORAVSKÉHO KRAJE STRATEGIE ROZVOJE JIHOMORAVSKÉHO KRAJE část: NÁVRHOVÁ ČÁST Strategická vize rozvoje kraje a globální cíl Specifické cíle a strategická opatření k jejich naplnění ZPRACOVATEL: Konsorcium firem GaREP, spol.

Více

VELKÉ MOŽNOSTI PRO NEZISKOVÝ SEKTOR

VELKÉ MOŽNOSTI PRO NEZISKOVÝ SEKTOR VELKÉ MOŽNOSTI PRO NEZISKOVÝ SEKTOR REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM MORAVSKOSLEZSKO TEMATICKÉ OPERAČNÍ PROGRAMY PROGRAMY V RÁMCI EVROPSKÉ ÚZEMNÍ SPOLUPRÁCE PROGRAM ROZVOJE VENKOVA FINANČNÍ MECHANISMUS EHP/NORSKA

Více

Program rozvoje venkova 2007-2013 Popis priorit a opatření

Program rozvoje venkova 2007-2013 Popis priorit a opatření Program rozvoje venkova 2007-2013 Popis priorit a opatření Leden 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa I: Zlepšení konkurenceschopnosti zemědělství a lesnictví... 2 Prioritní osa II: Zlepšování životního

Více