Orientační harmonogram výzev Operačních programů 2015 OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Orientační harmonogram výzev Operačních programů 2015 OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost"

Transkript

1 Orientační harmonogram výzev Operačních programů OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Nastavení výzvy Měsíc Podporované aktivity ci Druh výzvy Aktivity, které směřují k realizaci inovačního projektu nebo k realizaci projektu na Podnikatelský subjekt; zemědělští podnikatelé (definovaní zákonem č. 252/1997 Sb., o podporu ochrany a nákupu práv duševního vlastnictví. Podpora inovačních projektů.1 - Inovace zemědělství) a potravinářští podnikatelé zaměřující se na výrobu položek mimo seznam zaměřených na zavedení nových metod organizace firemních procesů a zvýšení prodeje (dvou) uvedený v Příloze I. Smlouvy o fungování EU s projektem v oblasti VaV a inovací. výrob Založení nebo rozvoj center průmyslového výzkumu, vývoje a inovací spočívající v Podnikatelský subjekt; zemědělští podnikatelé (definovaní zákonem č. 252/1997 Sb., o pořízení pozemků, buv, strojů/zařízení a jiného vybavení centra nezbytného pro.1 - Potenciál zemědělství) a potravinářští podnikatelé zaměřující se na výrobu položek mimo seznam zajištění aktivit tohoto centra. U MSP jsou předmětem podpory i vybrané provozní (dvou) uvedený v Příloze I. Smlouvy o fungování EU s projektem v oblasti VaV a inovací. náklady cent podnikatelské subjekty a organizace pro výzkum a šíření znalostí (tj. subjekty splňující Realizace průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje ve smyslu Článku 25 definici organizace pro výzkum a šíření znalostí dle čl. 2, bodu 83 Nařízení Komise (EU) č..1 - Aplikace Nařízení Komise (EU) č. 651/2014, včetně účasti na mezinárodních projektech (dvou) 651/2014). průmyslového výzkumu a vývoje, např. prostřednictvím sítí ERA-NET. Žást o podporu mohou předkládat individuální subjekty (podnik Vytvoření partnerství mezi MSP a organizací pro výzkum a šíření znalostí za účelem Podnikatelský subjekt, který je MSP a organizace pro výzkum a šíření znalostí (tj..2 - Partnerství znalostního transferu znalostí, souvisejících technologií a vedností, ke kterým podnik nemá subjekty splňující definici organizace pro výzkum a šíření znalostí dle čl. 2, bodu 83 (dvou) transferu / KTP přístup. Znalostní transfer je realizován za účasti absolventa magisterského či Nařízení Komise (EU) č. 651/2014). MSP se rozumí podnikatel splňující podmínky stano ktorskéh 1) Klastry: a) kolektivní výzkum - VaV aktivity odpovídající inovačním potřebám zejména MSP a) Pro aktivity 1) a 2) příjemcem podpory může být účelově zřízené zájmové sdružení.2 - Spolupráce daného průmyslového odvětví nebo specifické technologické oblasti v rámci klastru. podnikatelů (zejména MSP) spolu s organizacemi pro výzkum a šíření znalostí či jinými (dvou) Podporována bude také realizace přeshraničních VaV projektů. institucemi a organizacemi, pokud směřuje k naplňování cílů stanovených v programu. b) sdílená infr a) cem podpory pro aktivitu a) může být podnikatelský subjekt, který je malým a) Nákup poradenských, expertních a podpůrných služeb v oblasti inovací od organizací nebo středním podnikem. MSP se rozumí podnikatel splňující podmínky stanovené v / kontinuální.2 - Inovační vouchery pro výzkum a šíření znalostí s cílem zahájení či zintenzivnění inovačních aktivit malých a 2. pol. Příloze I Nařízení Evropské komise č. 651/2014, kterým se v souladu s články 107 a 108 středních podniků. Poradenské, expertní a podpůrné služby v oblasti inovací za Smlo a) Poskytování služeb inovačním podnikům. a) Právnická osoba, která bude působit jako provozovatel VTP nebo IC nebo PI. VTP, IC a PI buu prostřednictvím vlastních expertů nebo formou zprostředkování b) V případě neziskových organizací obecně prospěšné společnosti založené dle.2 - Služby struktury / kontinuální 2. pol. ověřených externích služeb poskytovat inkubovaným a dalším inovativním MSP služby zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech, a dále sdružení specializovaného poradenství. Důraz bude kladen na právnických osob zal Podporována bude podnikatelská činnost vymezená seznamem podporovaných PO 2 - SC Technologie ekonomických činností podle CZ-NACE, který je uveden v Příloze č. 1 programu Malé a střední podniky (jedno) podpory. Podpora poradenských služeb a služeb pro začínající podniky. Podporovány buu a) cem tace jsou provozovatelé inovační struktury, jako jsou PI, VTP, IC. PO 2 - SC Poradenství (pro začínající poradenské služby pro začínající MSP (s historií 3 let) poskytované provozovateli ci tace mají ve svých stanovách zakotveno, že byli zřízeni za účelem podpořit / kontinuální Listopad podniky) inovační struktury jako jsou podnikatelské inkubátory, vědeckotechnické parky a intenzitu, kvalitu a rychlost šíření inovací a transferu technologií hospodářsk inovač Podporovanými aktivitami jsou služby pro MSP zaměřené na mezinárodní konkurenceschopnost usnadňující vstup na zahraniční trhy (účast na zahraničních PO 2 - SC Marketing Malé a střední podniky, CzechInvest a CzuechTrade /pro interní projekty/ (jedno) výstavách a veletrzích, organizace seminářů/akcí se zaměřením na konkrétní problematiku týkající se meziná Modernizace výrobních provozů a rekonstrukce stávající zastaralé struktury a rekonstrukce objektů typu brownfield (bez výdajů na odstranění ekologických zátěží) a PO 2 - SC Nemovitosti Malý a střední podnik jejich přeměna na moderní podnikatelské objekty. (dvou) Předmětem podpory programu nebuu inv Výstavba a pořízení nových případně rekonstrukce stávajících školicích center, modernizace prostor pro vzdělávání, pořízení vybavení školicích prostor včetně PO 2 - SC Školící střediska Malý a střední podnik (dvou) školicích pomůcek, vzdělávacích programů a práv duševního vlastnictví, které jsou nezbytné k zahá Výstavba a rekonstrukce a modernizace malých vodních elektráren, vyvedení tepla ze stávajících bioplynových stanic pomocí tepelných rozvodných zařízení místa PO 3 - SC Obnovitelné zdroje energie Podnikatelské subjekty (malé, střední a případně velké podniky). / kontinuální spotřeby, instalace vzdálené kogenerační jednotky využívající bioplyn ze stávající bioplynové Modernizace a rekonstrukce rozvodů elektřiny, plynu a tepla v buvách a v Podnikatelské subjekty (malé, střední a případně velké podniky); pro intervence v energetických hospodářstvích průmyslových areálů - Zavádění a modernizace systémů oblasti úspor energie (zateplování výrobních a podnikatelských objektů, komplexní PO 3 - SC Úspory energie (dvou) měření a regulace - Modernizace a rekonstrukce stávajících zařízení na výrobu energie řešení úspor energie) rovněž zemědělští podnikatelé, podnikatelé v potravinářství, a pro vlastní maloob nasazení automatizovaných dálkově ovládaných prvků v distribučních soustavách, nasazení technologických prvků řízení napětí a výběrové osazení měření kvality PO 3 - SC Smart grids I (Distribuční sítě) Podnikatelské subjekty (zejména střední a velké podniky). / kontinuální 4. Q. elektrické energie v distribučních soustavách, řešení lokální bilance řízením toků výkonu mezi od Zavádění inovativních technologií v oblasti nízkouhlíkové pravy - Pilotní projekty zavádění technologií akumulace energie - Zavádění nízkouhlíkových technologií v PO 3 - SC Nízkouhlíkové technologie Podnikatelské subjekty (malé, střední a případně velké podniky). / kontinuální 4. Q. buvách - Zavádění inovativních technologií v oblasti výroby energie z OZE - Zavádění off Rekonstrukce a rozvoj soustav zásobování teplem, především rozvodných tepelných PO3 - SC Úspory energie v SZT Malý, střední nebo velký podnik / kontinuální 2. Q. zařízení - Zavádění a zvyšování účinnosti systémů kombinované výroby elektřiny a tepla Výstavba, posílení, modernizace a rekonstrukce vedení přenosové soustavy a 4. Q. - PO 3 - SC Smart grids II (Přenosová síť) Podnikatelský subjekt (provozovatel přenosové soustavy). / kontinuální transformoven (v souladu s konceptem chytrých sítí). 1. Q a) Modernizace, resp. rozšiřování stávající struktury pro vysokorychlostní přístup cem podpory jsou podnikatelé v elektronických komunikacích bez ohledu na k internetu využitím optických prvků s cílem umožnit vysokorychlostní přístup velikost.a) musí být oprávněn k podnikání na území České republiky v oblasti PO 4 - SC Vysokorychlostní internet / kontinuální 4. Q. k internetu přenosovou rychlostí alespoň 30 Mbit/s, elektronických komunikací, resp. musí být takto registrován na Českém b) Zřizování nových sítí sestávajícíc telekomunikačním úřadě 1. Tvorba nových sofistikovaných ICT řešení, tzn. tvorba moderních a pokrokových Podnikatelský subjekt, který je právnickou osobou podnikající podle zákona č. 513/1991 PO 4 - SC ICT a sdílené služby digitálních služeb,aplikací a firmware např. v oblasti komunikace, zábavy, obchování, Sb., obchodní zákoník ve znění nebo dle zákona č.90/2013 v platném (dvou) vzdělávání, zdravotnictví, přístupu k zaměstnání nebo i v oblasti kulturních a kreativ znění,; zemědělští podnikatelé (definovaní zákonem č. 252/1997 Sb., o zemědělství) s vý OP Výzkum, vývoj a vzdělávání Nastavení výzvy Měsíc Podporované aktivity ci Druh výzvy Výzkumné struktury, centra excelence a excelentní výzkumné týmy - buvání či modernizace struktury; rozvoj kapacit výzkumných týmů; projekty špičkového výzkumné organizace dle Rámce pro státní podporu VaVaI 7/1/ VaV; vytváření strategických partnerství; mezinárodní spolupráce (včetně dávek částí Výzkumné struktury, centra excelence a excelentní výzkumné týmy - buvání či modernizace struktury; rozvoj kapacit výzkumných týmů; projekty špičkového výzkumné organizace dle Rámce pro státní podporu VaVaI 4/29/ VaV; vytváření strategických partnerství; mezinárodní spolupráce (včetně dávek částí Výzkumné struktury výzkumné organizace dle Rámce pro státní podporu VaVaI 6/1/ Výzkumné struktury, centra excelence a excelentní výzkumné týmy - buvání či modernizace struktury; rozvoj kapacit výzkumných týmů; projekty špičkového výzkumné organizace dle Rámce pro státní podporu VaVaI 7/7/ VaV; vytváření strategických partnerství; mezinárodní spolupráce (včetně dávek částí PO 1 - SC 3 Výzkumné struktury pro vzdělávací účely - buvání či modernizace výzkumné organizace dle Rámce pro státní podporu VaVaI 9/1/ PO 1 - SC 4 Buvání institucionální kapacity a strategické inteligence veřejné správy, Rozvoj strategického řízení politiky VaVaI, Vytvoření systému popularizace výsledků českého orgány státní správy a samosprávy, jim podřízené či jimi zřízené organizace 4/2/ VaV, Vytvoření a implementace systému centrálních informačních zdrojů pro VaV, Podpora PO 1 - SC 2 Příprava a realizace projektů dlouhobé spolupráce výzkumných organizací s podniky a mezioborových partnerství (typu evropských kompetenčních center a kolokačních výzkumné organizace dle Rámce pro státní podporu VaVaI, další subjekty provádějící 10/21/ výzkum center). PO 1 - SC 2 Realizace výzkumných projektů v před-aplikační fázi výzkumné organizace dle Rámce pro státní podporu VaVaI, další subjekty provádějící 9/7/ výzkum Zajištění vyhovujících expertních kapacit a podmínek pro transfer technologií z výzkumu praxe, včetně zvyšování kvalifikace specializovaných pracovníků. + výzkumné organizace dle Rámce pro státní podporu VaVaI 11/10/ twinning Podpora a rozvoj LZ pro implementaci strategie inteligentní specializace na regionální úrovni; příprava a rozvoj nových nebo inovovaných nástrojů, které poveu k Územní samosprávný celek, ústřední orgán státní správy, další subjekty zapojené 10/5/ naplňování RIS3, podpora dlouhobé spolupráce veřejného, akademického a řízení a implementace RIS 3 aplikačního sektoru 1) Pobyty (odborné pracovní stáže) výzkumných pracovníků v zahraničních VO a podnicích (v rámci i mimo EU); Vysílající subjekt- VO/VŠ, Spolufinancování: 1) z MSCA COFUND, u aktivit 2) a 3) z české VO/VŠ. V rámci projektů bude bonifikována spolupráce s podnikovou sférou a podpora 12/14/ 2) Výměna výzkumných pracovníků české a zahraniční (EU) výzkumné instituce; žen ve výzkumu. 3)Pobyty zahraničních výzkumných pracovníků ve VO v ČR, reintegrace + Rozvoj výzkumně zaměřených studijních programů, programů typu mezinárodních graduate a ctorate schools, zajištění klíčových výzkumných a akademických výzkumné organizace dle Rámce pro státní podporu VaVaI 10/22/ pracovníků PO 2 - SC 1-4 ESF mobility, podpora vzdělávací činnost VŠ, zvyšování kvalifikace akademických pracovníků VŠ, tvorba a inovace studijních programů, spolupráce VŠ a aplikační sféry, VŠ 10/20/ internacionalizace, podpora poradenských center, podpora studentů se specifickými potřebami, PO 2 - SC 4 implementace informačního portálu pro vysoké školství (návaznost na Ipn KREDO) orgány státní správy a samosprávy, jim podřízené či jimi zřízené organizace 4/2/ Rozvoj spolupráce pedagogických a sociálních služeb a rodiny ve vzdělávání; Podpora nových týmů a jejich kontaktů v komunitě u nově buvaných mateřských škol, NNO, VŠ a další specifikovaní ve výzvě případně dětských skupin; Podpora pedagogů přípravných tříd běžných ZŠ (práce s RVP (např. školská zařízení v případě realizace inkluzívního vzdělávání, OPŘO) PV); Podpor PO 3 - SC 3 a) podpora funkčních partnerství pro vytvoření místních akčních plánů v území. Podmínkou je spolupráce se školami, mimoškolním vzděláváním, rodiči a spolupráce Bude specifikováno ve výzvě obcí ze spávého území. Cílem je plánovat společné nebo sdílené aktivity v území, které přisp plných 1/ / 11/ 11/ 11/ 1/ / 1/ / Aktualizace

2 PO 3 - SC 3 PO 3 - SC 5, 2 PO 3 - SC 3, 2, 4, 5, 3 PO 3 - SC 5 Po 3 - SC 1 Výběr a příprava týmu metodiků pomáhajících realizovat krajské strategie, výběr a příprava týmu metodiků pomáhajících realizovat tematické intervence v krajích, výběr a Kraje 2.4. příprava koordinátorů krajských strategií, propagace, řízení, aktivizace stakeholderů Tvorba nových aplikací pro kariérové poradenství a zajištění koordinace kariérového poradenství v krajích; Tvorba metodik a materiálů pro kariérové poradenství; příprava Kraje nových nástrojů a vstupní diagnostiky pro centra CŽU; metodická a poradenská podpora Ostatní přímo řízené organizace MŠMT (OPŘO) - NNO Individuální podpora pedagogů - mentoring (výcvik, tvorba metodiky) ZŠ a SŠ ; - VŠ Podpora vzájemného učení pedagogů Právnické osoby působící ve vzdělávání a v kariérovém poradenství (na úrovni Osobnostně sociální rozvoj učitelů ZŠ systému, sociálního partnerství, přímého vzdělávání, výzkumu nebo popularizace vědy nebo kurikulární reformy) Individuální podpora pedagogů - mentoring (výcvik, tvorba metodiky) MŠ NNO, VŠ, případně další specifikovaní příjemci ve výzvě 2.7. Podpora vzájemného učení pedagogů Rozvoj klíčových kompetencí v rámci jednotlivých vzdělávacích oblastí (klíčové VŠ+ povinný partner další VŠ/NNO dlouhobě se zabývající danou problematikou 2.7. kompetence v oborových didaktikách): dle RVP ZV - viz výčet níže 1-8 Osobnostně sociální rozvoj učitelů MŠ Zvyšování metodických a didaktických kompetencí pedagogů MŠ (klíčové kompetence v NNO, VŠ, případně další specifikovaní příjemci ve výzvě 2.7. RVP PV) Školy a školská zařízení uvedená ve školském rejstříku - Organizační složky státu (OSS) - Ostatní přímo řízené organizace MŠMT (OPŘO) Otevření školy ke zlepšení výsledků žáků, propojení školy s rodiči a místní komunitou a - NNO využití jejího potenciálu pro mimoškolní vzdělávání, tvorba respektujícího sociálního VŠ klima na školách a ve školních společenstvích. Proměna školy na centrum obce v ob - Kraje - Právnické osoby působící ve vzdělávání a v kariérovém poradenství (na úrovni systému, sociálního pa Školy a školská zařízení uvedená ve školském rejstříku Organizační složky státu (OSS) Ostatní přímo řízené organizace MŠMT (OPŘO) Příprava metodických nástrojů (videa, metodiky, příprava kurzu pro DVPP - interní NNO 2.7. mentor pro formativní hodnocení; DVPP pro veucího pracovníka školy; VŠ Kraje Právnické osoby působící ve vzdělávání a v kariérovém poradenství (na úrovni systému, sociálního partnerství, př Příprava metodických nástrojů (videa, metodiky, příprava kurzu pro DVPP - pro oblast podpory funkční gramotnosti žáků s SVP na SŠ. Regionální centra podpory učitelů. NNO ve spolupráci s VŠ 9.9. Extrakurikulární aktivity na podporu základních gramotností. Výzkumně pilotní projekty s Příprava chybějících metodických materiálů pro čtenářskou a matematickou pregramotnost a polytechnické vzdělávání v MŠ (environmentální výchova, rozvoj VŠ, NNO 9/9/ zručnosti dětí, základy přírodních věd, kreativita) + DVPP. Čtenářská a matematická gramotnost ZŠ. Základy akce KLIMA. Akce KLIMA je východiskem, které zdůrazňuje nejdůležitější intervence na tyto oblast:i Kultura učení (zaměření na výsledky žáků), Leadership, OPŘO, ČŠI 2.4. Inkluze, Mentoring a Aktivní způsoby učení. Efektivní koordinace všech plánových a následně Projekt tvoří dvě spolu úzce související části: A. Modernizace středního odborného vzdělávání B. Poskytování metodické a supervizní podpory při přípravě, realizaci a vyhodnocování OPŘO 2.4. krajských akčních plánů (KAP) Ad A) Modernizace všeobecně vzdělávací slo Agentura pro sociální začleňování (ASZ), ve spolupráci s obcemi jako zřizovateli, školami a ostatními partnery, včetně NIDV a školských poradenských zařízení, bude vytvářet v Organizační složky státu (OSS) 2.4. sociálně vyloučených lokalitách místní akční plány rozvoje vzdělávání. Dle obecn Podpora tvorby transformačních plánů institucí (věcné řešení, harmonogram, rozpočet, vzdělanostní potřeby, monitorovací a hodnotící mechanismy). Realizace OPŘO 2.4. transformačních plánů institucí.rozvoj ambulantních a komunitních služeb pro ohrožené děti a rodiny. systémové zkvalitnění pedagogicko-psychologického poradenství; zefektivnění činnosti OPŘO 2.4. školských poradenských zařízení i školních poradenských pracovišť OP Zaměstnanost Podporované aktivity ci Druh výzvy PO1 - IP 1.1 Nástroje APZ Květen PO1 - IP1.3 Buvání kapacit sociálních partnerů PO1 - IP1.5 Iniciativa na podporu zaměstnanosti mládeže v regionu NUTS II Severozápad PO1 - IP1.1 Záruky pro mladé Průběžná výzva pro kraje - podpora vybraných sociálních služeb v návaznosti na krajské středněbé strategie rozvoje sociálních služeb Průběžná výzva pro hl.m. Prahu - podpora vybraných sociálních služeb v návaznosti na středněbou strategii rozvoje sociálních služeb Podpora procesů ve službách ( výzva pro kraje) Podpora procesů ve službách ( výzva pro Hlavní město Prahu) Systémové projekty na podporu rovnosti žen a mužů ec Realizace projektů zaměřených na řešení specifických problémů na regionální úrovni PO1 - IP1.1 ec pomocí kombinace nástrojů APZ PO1 - IP1.4 Rozvoj služeb zaměstnanosti (systémový projekt) ec PO5 - IP5.1 Projekty technické pomoci ec Podpora služeb péče o děti mladšího školního věku (dětské kluby při základních Otevřené výzvy jsou určeny pro okruh příjemců dle Programového kumentu otevřená školách) mimo hl m. Prahu Podpora služeb péče o děti mladšího školního věku (dětské kluby při základních Otevřené výzvy jsou určeny pro okruh příjemců dle Programového kumentu otevřená školách) v hl. m. Praze Podpora sociálního podnikání Otevřené výzvy jsou určeny pro okruh příjemců dle Programového kumentu otevřená Sociální podnikání (systémový projekt MPSV) Systémové projekty realizované MPSV a ÚP ČR ( výzva) PO3 - IP3.1 Projekty veřejné správy zaměřené na inovace v tematických oblastech OPZ Otevřené výzvy jsou určeny pro okruh příjemců dle Programového kumentu otevřená Výzva pro strategické projekty (realizace Strategického rámce pro rozvoj veřejné správy PO4 - IP4.1 v obbí a v souladu s implementačními plány) PO1 - IP1.4 Rozvoj dalšího profesního vzdělávání PO1 - IP1.3 Další profesní vzdělávání zaměstnanců podporované zaměstnavateli implementace strategie pro rovnost žen a mužů (16 ministerstev + Praha) Otevřené výzvy jsou určeny pro okruh příjemců dle Programového kumentu otevřená Podpora aktivit a programů v rámci soc. začleňování Otevřené výzvy jsou určeny pro okruh příjemců dle Programového kumentu otevřená Výzva zaměřená na poskytování služeb - procesy ve službě ve vazbě na kvalitu (zvyšování kvality služeb) a efektivitu, včetně profesního rozvoje zaměstnanců Otevřené výzvy jsou určeny pro okruh příjemců dle Programového kumentu otevřená (vzdělávání), a na posílení výkonu sociální práce ve službách, včetně vzdělávání soc. pracovníků PO3 - IP3.1 Sociální inovace v obl. soc. začleňování a přístupu na trh práce pro nejohroženější Otevřené výzvy jsou určeny pro okruh příjemců dle Programového kumentu otevřená skupiny na trhu práce PO4 - IP4.1 Výzva pro OSS (zejména pro ÚOSS) Otevřené výzvy jsou určeny pro okruh příjemců dle Programového kumentu otevřená Koordinovaný přístup k sociálně vyloučeným lokalitám (KPSVL ) - 1.výzva (soutěž pouze Uzavřené výzvy jsou určeny pro předem stanovený okruh příjemců typu Úřad práce ČR, na území v rámci kraje apod. příslušného SPSZ) implementace strategie pro rovnost žen a mužů na krajích Otevřené výzvy jsou určeny pro okruh příjemců dle Programového kumentu otevřená Ostatní ministerstva (systémové projekty) Úřad vlády ČR (systémové projekty) PO3 - IP3.1 Posilování kapacit NNO brovolníky z firem, zkušenostmi ze zahraničí či z ostatních Otevřené výzvy jsou určeny pro okruh příjemců dle Programového kumentu otevřená NNO (mezinárodní spolupráce) PO3 - IP3.1 Mezinárodní spolupráce v oblastech: sociální začleňování, mobilita Otevřené výzvy jsou určeny pro okruh příjemců dle Programového kumentu otevřená PO4 - IP4.1 Výzva pro ÚSC (obce, kraje, sdružení, asociace a svazy) Otevřené výzvy jsou určeny pro okruh příjemců dle Programového kumentu otevřená PO4 - IP4.1 Výzva pro ÚSC - hl.m. Praha Otevřené výzvy jsou určeny pro okruh příjemců dle Programového kumentu otevřená Podpora dětských skupin pro podniky i veřejnost - tace na vybuvání a provoz Otevřené výzvy jsou určeny pro okruh příjemců dle Programového kumentu otevřená mimo hl. m. Prahu Podpora dětských skupin pro podniky i veřejnost - tace na vybuvání a provoz v hl. Otevřené výzvy jsou určeny pro okruh příjemců dle Programového kumentu otevřená m. Praze Podpora procesu transformace pobytových služeb a podpora služeb komunitního typu vzniklých po transformaci Výzva pro zařízení sociálních služeb, zřizovaná MPSV Projekty realizované Ministerstvem zdravotnictví (systémové) Aktualizace

3 PO1 - IP1.1 Podpora zaměstnanosti cílových skupin Otevřené výzvy jsou určeny pro okruh příjemců dle Programového kumentu otevřená Listopad Buvání kapacit nestátních neziskových organizací, zejména v oblasti sociálního začleňování, rovnosti žena mužů a rovných příležitostí Listopad Koordinovaný přístup k sociálně vyloučeným lokalitám (KPSVL ) - 2.výzva (soutěž pouze na území v rámci příslušného SPSZ) OP Doprava Nastavení výzvy Měsíc Podporované aktivity ci Druh výzvy.1 - Zlepšení struktury pro Modernizace, obnova a výstavba tratí a zlepšování parametrů na síti TEN-T a mimo síť vyšší konkurenceschopnost a větší využití TEN-T (eliminace rychlostních propadů, omezení průchodnosti, traťové třídy zatížení, vlastníci/správci tčené struktury, např. SŽDC železniční pravy apod.), včetně struktury pro příměstskou pravu a zajištění obnovy kolejových Překladiště kombinované pravy modernizace a výstavba (mj. trimodální silniceželeznice-voda, bimodální silnice-železnice) PO Vytvoření podmínek pro větší vlastníci/správci tčené struktury využití multimodální pravy Napojení terminálů na pravní strukturu železniční, silniční, vodní a letecké pravy, výstavba a modernizace terminálů PO Vytvoření podmínek pro zvýšení Výstavba a modernizace struktury systémů městské a příměstské pravy na využívání veřejné hromadné pravy ve vlastníci/správci tčené struktury drážním principu (tramvaje, tram-train, trolejbusy) městech v elektrické trakci PO Zlepšení propojení center a regionů a zvýšení bezpečnosti a efektivnosti Výstavba nových úseků silniční sítě TEN-T silniční pravy prostřednictvím výstavby, Modernizace, obnova a zkapacitnění již provozovaných úseků kategorie D, R a vlastníci/správci tčené silniční struktury, zejména ŘSD ČR obnovy a modernizace dálnic, rychlostních ostatních silnic I. tříd sítě TEN-T a modernizace pravních mechanizačních prostředků silnic a silnic sítě TEN-T včetně rozvoje pro údržbu silniční sítě TEN-T v souladu s čl. systémů ITS PO Zlepšení stupnosti regionů, zvýšení bezpečnosti a plynulosti a snížení rekonstrukce, modernizace, obnova a výstavba silnic a dálnic ve vlastnictví státu mimo padů pravy na veřejné zdraví síť TEN-T včetně zavádění ITS, propojování regionálních pravních řídících a vlastníci/správci tčené struktury, zejména ŘSD ČR ec prostřednictvím výstavby, obnovy a zlepšení informačních center s národním pravním řídícím a informačním centrem včetně parametrů dálnic, rychlostních silnic a silnic I. rozvoje in třídy mimo síť TEN-T Řízení a kontrola programu Podpora absorpční kapacity Technické zabezpečení činností subjekty přímo zapojené implementace OP Doprava a subjekty, které svou činností PO Podpora a zajištění implementace Publicita přispívají k implementaci a k naplňování cílů OP Doprava, a to včetně vybraných OP Doprava Vzdělávání příjemců z tematických prioritních os OP Doprava Evaluace Dokončení realizace programového obbí a příprava nového programového obbí OP Životní prostředí Podporované aktivity ci Druh výzvy leden - březen 2016 leden - březen 2016 Po Snížit množství vypouštěného znečištění povrchových i podzemních vod dle projektů v 1. fázi fázovací výzvy OPŽP dle projektů v 1. fázi fázovací výzvy OPŽP z komunálních zdrojů a vnos znečišťujících látek povrchových a podzemních vod 2. fáze fázovací výzvy, nehodnocená výzva PO Snížit množství vypouštěného znečištění povrchových i podzemních vod bez omezení, dle PD bez omezení, dle PD (soutěžní) z komunálních zdrojů a vnos znečišťujících látek povrchových a podzemních vod PO Zajistit dávky pitné vody v 2. fáze fázovací výzvy, dle projektů v 1. fázi fázovací výzvy OPŽP dle projektů v 1. fázi fázovací výzvy OPŽP odpovídající jakosti a množství nehodnocená výzva PO Zajistit dávky pitné vody v bez omezení, dle PD bez omezení, dle PD (soutěžní) odpovídající jakosti a množství Aktivita Hospodaření se srážkovými vodami v intravilánu a jejich další využití namísto jejich urychleného odvádění kanalizací toků. 1.3 Zajistit povodňovou ochranu intravilánu bez omezení, dle PD (soutěžní) Aktivita Obnovení, výstavba a rekonstrukce, případně modernizace vodních děl sloužící povodňové ochraně 1.4 Podpořit preventivní protipovodňová Aktivita Buvání a rozšíření varovných, hlásných, předpovědních a výstražných bez omezení, dle PD (soutěžní) opatření systémů na lokální úrovni, digitální povodňové plány PO Snížit emise z lokálního vytápění mácností podílející se na expozici (soutěžní) - bez omezení, dle PD kraje obyvatelstva nadlimitním koncentracím grantové schéma znečišťujících látek Náhrada nebo rekonstrukce spalovacích a ostatních stacionárních zdrojů znečišťování; PO Snížit emise stacionárních zdrojů náhrada nebo rekonstrukce stacionárních zdrojů emitujících těkavé organické látky; podílející se na expozici obyvatelstva bez omezení, dle PD (soutěžní) pořízení datečných technologií a změny technologických postupů veucí ke snížení nadlimitním koncentracím znečišťujících látek emi PO Zlepšit systém slevání, hodnocení a předpovídání vývoje kvality bez omezení, dle PD bez omezení, dle PD (soutěžní) - prosinec ovzduší a souvisejících meteorologických aspektů Aktivity Výstavba a modernizace zařízení pro sběr, třídění a úpravu odpadů PO Zvýšit podíl materiálového a (systémy pro sběr, svoz a separaci odpadů a bioodpadů, sběrné dvory a sklad Veřejný žadatel (soutěžní) energetického využití odpadů komunálního odpadu, systémy pro separaci komunálních odpadů, nadzemní a podzemní kontejnery včet PO Rekultivovat staré skládky bez omezení, dle PD bez omezení, dle PD (soutěžní) PO Dokončit inventarizaci a odstranit Aktivita Realizace průzkumných prací, analýz rizik. bez omezení, dle PD (soutěžní) ekologické zátěže Aktivita sanace vážně kontaminovaných lokalit. PO Snížit environmentální rizika a bez omezení, dle PD bez omezení, dle PD (soutěžní) rozvíjet systémy jejich řízení a) Implementace soustavy Natura PO Zajistit příznivý stav předmětu b) Plánování péče o NP, CHKO, NPR, NPP a lokality soustavy území Natura 2000 (dále Pro opatření v bodě a) a b) jsou oprávněnými žadateli pouze kraje. Průběžná výzva je (soutěžní) c) ochrany národně významných chráněných jen území národního významu). pouze pro žadatele Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Správy národních parků a (nesoutěžní) území c) Zajištění péče o NP, CHKO, NPR, NPP a lokality soustavy území Natura 2000 (území Správa jeskyní ČR národního významu Aktivita Péče o vzácné druhy a jejich biotopy vč. obnovy a tvorby biotopů. Aktivita Péče o cenná stanoviště a jejich obnova a tvorba. PO Posílit biodiverzitu bez omezení, dle PD (soutěžní) Aktivita Prevence šíření a omezování výskytu invazních druhů. Aktivita Předcházení, mini c) PO Posílit přirozené funkce krajiny Aktivita Zprůchodnění migračních bariér pro živočichy a opatření k omezování úmrtnosti živočichů spojené s rozvojem technické struktury. bez omezení, dle PD (soutěžní) Aktivita Vytváření, regenerace či posílení funkčnosti krajinných prvků a struktur. Aktivita 4. Aktivita Zprůchodnění migračních bariér pro živočichy a opatření k omezování PO Posílit přirozené funkce krajiny úmrtnosti živočichů spojené s rozvojem technické struktury - buu podporována bez omezení, dle PD (nesoutěžní) pouze opatření vyplývající z Koncepce zprůchodnění říční sítě ČR Aktivita Revitalizace a podpora samovolné renaturace vodních toků a niv, obnova ekostabilizačních funkcí vodních a na vodu vázaných ekosystémů - buu PO Posílit přirozené funkce krajiny bez omezení, dle PD (nesoutěžní) podporována pouze opatření vyplývající z Plánů oblastí povodí, resp. po z Plánů díl PO Zlepšit kvalitu prostředí v sídlech Aktivita Revitalizace funkčních ploch a prvků sídelní zeleně. bez omezení, dle PD (soutěžní) PO Snížit energetickou náročnost veřejných buv a zvýšit využití bez omezení, dle PD bez omezení, dle PD (soutěžní) obnovitelných zdrojů energie PO Dosáhnout vysokého energetického standardu nových veřejných bez omezení, dle PD bez omezení, dle PD (soutěžní) buv Integrovaný regionální operační program Podporované aktivity ci Druh výzvy.1: Zvýšení regionální mobility prostřednictvím modernizace a rozvoje sítí Rekonstrukce, modernizace a výstavba vybraných úseků II. třídy včetně obchvatů a kraje, organizace zřizované nebo zakládané kraji Průběžná regionální silniční struktury navazující na vybraných úseků silnic III. třídy s napojením na TEN-T síť TEN-T Kraje, obce, brovolné svazky obcí, organizace zřizované nebo zakládané kraji,.2: Zvýšení podílu udržitelných organizace zřizované nebo zakládané obcemi, organizace zřizované nebo zakládané Zvýšení bezpečnosti železniční, silniční, cyklistické a pěší pravy forem pravy brovolnými svazky obcí, provozovatelé dráhy nebo drážní pravy podle zákona č. 266/1994 Sb., MV - Generální ředitelství HZS ČR, HZS krajů, Záchranný útvar HZS ČR obce, které zřizují.3: Zvýšení připravenosti k řešení a Technika pro IZS jednotky požární ochrany, jednotky sboru brovolných hasičů kategorie II a III, Průběžná řízení rizik a katastrof Policejní prezidium ČR, krajská ředitelství Policie ČR, kraje (kromě hl. m. Prahy) j nestátní neziskové organizace, organizační složky státu, příspěvkové organizace PO 2 - SC 2.1: Zvýšení kvality a stupnosti Deinstitucionalizace sociálních služeb za účelem sociálního organizačních složek státu, kraje, organizace zřizované nebo zakládané kraji, obce, služeb veucí k sociální inkluzi začleňování a zvýšení uplatnitelnosti na trhu práce organizace zřizované nebo zakládané obcemi, PO 2 - SC 2.2: Vznik nových a rozvoj osoby samostatně výdělečné činné, malé a střední podniky, obce, Sociální podnikání v obcích s rozšířenou působností, na jejichž území se nachází sociálně existujících podnikatelských aktivit v oblasti organizace zřizované nebo zakládané obcemi, kraje, organizace zřizované nebo / vyloučená lokalita (SVL samostatná výzva) sociálního podnikání zakládané kraji, brovolné svazky obcí 12/31/ /31/2017 1/5/2016 1/5/ / / / /2016 Aktualizace

4 PO 2 - SC 2.3: Rozvoj struktury pro příspěvkové organizace zřizované ministerstvem zdravotnictví, poskytování zdravotních služeb a péče o Zvýšení kvality vysoce specializované péče v oblastech onkogynekologie a perinatologie subjekty poskytující veřejnou službu v oblasti zdravotní péče podle zákona č. 372/2011 Průběžná zdraví Sb. nebo zákona č. 258/200 Sb. PO 2 - SC 2.4 Zvýšení kvality a stupnosti Podpora struktury pro předškolní vzdělávání - podpora mateřských škol, jeslí, zařízení péče o děti 3 let, školy a školská zařízení v oblasti předškolního vzdělávání, struktury pro vzdělávání a celoživotní dětských skupin a předškolního vzdělávání pro děti 6 let (sociálně vyloučené lokality další subjekty podílející se na realizaci vzdělávacích aktivit, Listopad učení - samostatná souběžná výzva) kraje, organizace zřizované nebo zakládané k PO 2 - SC 2.5: Snížení energetické náročnosti Snižování spotřeby energie zlepšením tepelných vlastností buv, podpora zařízení pro vlastníci bytových mů a společenství vlastníků bytových jednotek - buvy se čtyřmi v sektoru bydlení vytápění nebo přípravu teplé vody a podpora šetrných, ekologických zdrojů a více byty, kromě fyzických osob nepodnikajících Revitalizace a zatraktivnění: PO 3 - SC 3.1: Zefektivnění prezentace, - památek zapsaných na Seznam světového dědictví UNESCO, posílení ochrany a rozvoje kulturního a - památek zařazených na Indikativní seznam světového dědictví UNESCO, Vlastníci nebo subjekty s právem hospodaření kromě fyzických osob nepodnikajících Listopad přírodního dědictví - národních kulturních památek k , - památek evivaných v Indikativním seznamu národní PO 3 - SC 3.2: Zvyšování efektivity a transparentnosti veřejné správy Elektronická legislativa, elektronická sbírka zákonů, národní digitální archiv Organizační složky státu, příspěvkové organizace organizačních složek státu Průběžná prostřednictvím rozvoje využití a kvality systémů IKT PO 3 - SC 3.2: Zvyšování efektivity a transparentnosti veřejné správy OSS, příspěvkové organizace OSS, státní organizace, kraje a jimi zakládané organizace, Podpora úplného elektronického podání Průběžná prostřednictvím rozvoje využití a kvality obce a jimi zakládané organizace, státní podniky systémů IKT Územní plány Obce s rozšířenou působností Průběžná PO 3 - SC 3.3: Podpora pořizování a Územní studie Obce s rozšířenou působností Průběžná uplatňování kumentů územního rozvoje Regulační plány, nenahrazující územní rozhodnutí Obce s rozšířenou působností Průběžná PO 4 - SC 4.2: Posílení kapacit komunitně vedeného místního rozvoje za účelem Provozní a animační výdaje místní akční skupiny Průběžná zlepšení řídících a administrativních schopností MAS PO 5 - SC 5.1 Zajištění kvalitního řízení a Aktivity v oblasti řízení, kontroly, zabezpečení činnosti implementační struktury, ŘO IROP, CRR Průběžná implementace programu publicity, vzdělávání, evaluací 12/ / / / / / / / / / /2020 OP Praha - pól růstu ČR Podporované aktivity ci Druh výzvy Realizace záchytných parkovišť systému P+R (park & ride) u stanic a zastávek drážní PO Zvyšování atraktivity užívání pravy, případně včetně plňkových služeb úschovy jízdních kol B+R (bike&ride). Dopravní podnik hl. m. Prahy, a.s. městské veřejné pravy (EFRR) Opatření pro preferenci povrchové městské veřejné pravy v uličním provozu; Technická správa komunikací hl. m. Prahy realizace no Správa železniční pravní cesty PO Posílená struktura pro sociální Vznik a rozvoj sociálních podniků poskytujících pracovní příležitosti pro znevýhodněné podnikání (EFRR) a obtížně zaměstnatelné skupiny obyvatel v Praze (včetně chráněných dílen) Podnikatelské subjekty (u kterých se s ohledem na buucí právní úpravy předpokládá status veřejné pros Provoz, zakládání a rozšiřování sociálních podniků včetně projektů v oblasti PO Rozvinuté sociální podnikání zaměstnávání sociálně ohrožených v rámci kulturně-komunitních center a návazných místních komunit (ESF) aktivit Podnikatelské subjekty Vytvoření nových míst ve stávajících a buvání nových zařízení pro poskytování péče o PO Navýšení kapacity a zkvalitnění děti 3 let v denním režimu, nebo v objektech mateřských škol. předškolního, základního a středního Podpora vzniku nových forem alternativní nerodičovské předškolní péče (včetně dětí vzdělávání a zařízení pro poskytování péče o 3 let). Vzdělávací zařízení děti 3 let (EFRR) Vytvoření Podpora projektů v rámci spolupráce vzdělávacích zařízení (předškolních, základních a PO Zrovnoprávnění přístupu ke středních) s neziskovým sektorem, kulturním a sportovními institucemi a městskou vzdělání (ESF) správou na vzdělávání a jejich zapojení vzdělávacího procesu. Vzdělávací zařízení Podpora projektů, jejic PO Zvýšení stupnosti zařízení péče o Rozvoj zařízení péče o děti zřizovaných hl. m. Prahou, městskými částmi a organizacemi děti (ESF) zřízenými a založenými hl. m. Prahou a městskými částmi hl. m. Prahy PO Zajištění kvalitního a efektivního řízení programu (ESF) Podpora personálního, provozního a technického zajištění implementace operačního programu ŘO OP PPR PO Zajištění kvalitního a efektivního řízení programu (ESF) Aktivity související s posílením administrativní kapacit příjemců, které jsou cíleny především na poskytování informací, poradenských a konzultačních služeb potenciálním žadatelům o podporu ŘO OP PPR OP Rybářství Podporované aktivity výzvy ci Druh A 2.1. Inovace podniky akvakultury (spolupráce vědeckého nebo technického subjektu) 2B 2.2. Produktivní investice akvakultury podniky akvakultury 2C 2.4. Recirkulační zařízení a průtočné systém s čiťováním podniky akvakultury 2D 2.5. Akvakultura poskytující enviromentální služby podniky akvakultury 5B 5.3. Investice zpracování produktů podniky akvakultury N/A Technická pomoc Ministerstvo zemědělství, Zprostředkující subjekt Program rozvoje venkova Podporované aktivity ci Druh výzvy Investice v živočišné a rostlinné výrobě veucí ke snížení výrobních nákladů, Zemědělský podnikatel, včetně školních statků a státních podniků, pokud splňují definici PO Investice zemědělských modernizaci nebo zlepšení jakosti vyráběných produktů, zvýšení účinnosti využívání zemědělského podnikatele. cem nemůže být organizace producentů uznaná podniků výrobních faktorů a snadnějšímu přístupu k novým technologiím s výrazným inovačním podle článku 152, sdružení organizací producentů uznané podle čl. 156 nebo potenciále mezioborová org Operace je zaměřena na zvýšení efektivity výroby a celkové konkurenceschopnosti Zemědělský podnikatel, výrobce potravin, nebo výrobce krmiv, který splňuje definici PO Zpracování a uvádění na trh malých a středních podniků v oblasti zpracování zemědělských produktů. Využití mikro, malého, nebo středního podniku. cem nemůže být organizace producentů zemědělských produktů moderních technologií zemědělským podnikatelům, výrobcům potravin a krmiv umožní uznaná podle článku 152, sdružení organizací producentů uznané podle čl. 156 nebo podpora investi meziobo Provádění pozemkových úprav, kdy chází k racionálnímu prostorovému uspořádání pozemků vlastníků půdy v daném katastrálním území a podle potřeby také k reálnému PO Pozemkové úpravy Státní pozemkový úřad - pobočky krajských pozemkových úřadů. vytyčení těchto pozemků v terénu. Realizace plánu společných zařízení, což jsou opatření zaji Podpora rekonstrukcí a buvání lesnické struktury veucí ke zlepšení kvality či Fyzické nebo právnické osoby, sdružení s právní subjektivitou, obce nebo jejich svazky, PO Lesnická struktura zvýšení hustoty lesních cest. Ke zvýšení hustoty jde realizací výstavby nové cesty či střední školy, školní statky, hospodařící v lesích, které jsou ve vlastnictví soukromých zvýšením kategorie stávající cesty její rekonstrukcí. Zohledněn bude rovněž vliv osob nebo jejich sdružení nebo spolků s právní subjektivitou, krajů, obcí nebo Investice v živočišné a rostlinné výrobě veucí ke stimulaci zahájení aktivního Zemědělský podnikatel, který splňuje definici mikro nebo malého podniku. Žadatelem PO Zahájení činnosti mladých podnikání mladých zemědělců v zemědělských podnicích prostřednictvím podpory může být fyzická osoba, která sáhla ke dni zaregistrování Žásti o taci věku 18 let zemědělců investic nezbytných pro realizaci podnikatelského plánu. a zároveň k témuž dni nesáhla věku 40 let, sáhla minimální zemědělské kvalifika Soukromí a veřejní vlastníci, nájemci a pachtýři půdy a jejich sdružení a spolky. V Zalesnění zemědělské půdy včetně poskytnutí péče o založený porost a náhrady za případě státní půdy může být podpora poskytnuta pouze tehdy, hospodaří-li na ní příjem na plošné PO Zalesňování a zakládání lesů ukončení zemědělské činnosti. soukromý subjekt nebo obec. Podpora na zalesnění pozemků, jejímž vlastníkem jsou veřejné or Podpora bude zaměřena na realizaci preventivních opatření před povodňovými PO Zavádění preventivních opatření situacemi a následné snížení rozsahu škod způsobených těmito extrémními jevy. (1. kolo) v lesích Podpora bude zacílena na PUPFL na území celé ČR (mimo Prahu) (cca 2,6 mil. ha) a vodní toky, popř. jej Podpora snížení rozsahu škod způsobených přírodními katastrofami a katastrofickými PO Obnova lesních porostů po událostmi. Podpora je zacílena na lesní pozemky na území celé ČR (mimo Prahu) (cca 2,6 (1. kolo) kalamitách mil. ha). Podpora bude poskytnuta na zpracování projektové kumentace, odstraňování Podpora snížení rozsahu škod způsobených přírodními katastrofami a katastrofickými PO Odstraňování škod způsobených událostmi. Podpora je zacílena na PUPFL na území celé ČR (mimo Prahu) (cca 2,6 mil. povodněmi ha) a vodní toky, popř. jejich části a vodní útvary, které se nacházejí v rámci PUPFL. (1. kolo) PO Investice ochrany melioračních a zpevňujících dřevin PO Neproduktivní investice v lesích Podpora ochrany melioračních a zpevňujících dřevin od by výsadby stádia zajištění veucí k zajištění plnění mimoprodukčních a celospolečenských funkcí lesa a vyšší stabilitě porostů. Podpora je zacílena na lesní pozemky na území celé ČR (mimo Prahu) Podpora zvyšování environmentálních a společenských funkcí lesa podporou činností využívajících společenského potenciálu lesů. Podpora bude zacílena na PUPFL na území celé ČR (mimo ZCHÚ, oblasti Natura 2000 a Prahu). Žadatelem nemohou být státní podniky. (1. kolo) veřejnoprávní subjekty a (1. jejich kolo) sdružení a spolky. PO Přeměna porostů náhradních dřevin Podporována buu opatření k posílení Podpora rekonstrukce porostů náhradních dřevin. Podpora bude zacílena na lesní pozemky s porosty náhradních dřevin v imisních oblastech A nebo B stanovených dle vyhlášky č. 78/1996 Sb., o stanovení pásem ohrožení lesů pod vlivem imisí, případně vymezených (1. kolo) Aktualizace

5 PO Technika a technologie pro lesní hospodářství PO Technické vybavení dřevozpracujících provozoven PO 4-10 Agroenvironmentálně-klimatické opatření PO 4-11 Ekologické zemědělství PO 4-12 Platby v rámci sítě Natura 2000 a podle rámcové směrnice o vodě PO 4-13 Platby pro oblasti s přírodními či jinými zvláštními omezeními PO 4-14 Dobré životní podmínky zvířat PO 4-15 Lesnicko-environmentální a klimatické služby a ochrana lesů PO Podpora vývoje nových produktů, postupů a technologií zemědělských podniků a v rámci zpracování a uvádění na trh zemědělských podniků Podpora je zaměřena na investice lesní techniky a postupů práce, které zvyšují hospodářskou hodnotu lesů prostřednictvím využití šetrnějších technologií a strojů při hospodaření v lesích, omezujících poškození lesní půdy a porostů, techniky a technolog Operace se zaměřuje na podporu strojů a technologií veucích k efektivnímu zpracování surovin. Malé dřevozpracující provozovny, které produkují výrobky s větším podílem přidané hodnoty, hrají významnou roli při zvýšení ekonomické životaschopnosti a konku Integrovaná produkce ovoce Integrovaná produkce révy vinné Integrovaná produkce zeleniny Ošetřování travních porostů Zatravňování orné půdy Biopásy Ochrana čejky chocholaté Zatravňování drah soustřed Podpora zemědělců, kteří se brovolně zaváží hospodařit v souladu s nařízením Rady (ES) č. 834/2007, nařízení Komise (ES) č. 889/2008 a dle zákona č. 242/2000 Sb., o ekologickém zemědělství, v platném znění. Podporováno bude hospodaření na orné půdě, tra Kompenzace datečných nákladů a ušlých příjmů způsobených omezením hospodaření a tedy i zachováním biologické rozmanitosti v oblastech Natura 2000 nebo v územích, které na ně mohou navazovat ( stepping stones ), při vhodném způsobu obhospodařování zemědě Plná nebo částečná kompenzace datečných nákladů a ušlých příjmů v souvislosti s omezením zemědělské produkce a zachování udržitelných systémů hospodaření v oblastech s přírodními či jinými zvláštními omezeními. Podpora bude mít formu tace poskytované Zvýšení lehacího prostoru v chovu jnic Zlepšení stájového prostředí v chovu mléčného skotu Výběhy/přístup k pastvě pro suchostojné krávy Zlepšení životních podmínek pro prasničky a prasnice Zvětšení plochy pro sela Ochrana a reprodukce genofondu lesních dřevin Podpora bude mít formu tace poskytované na hektar oprávněné plochy lesních porostů. Kompenzace datečných nákladů a snížených výnosů souvisejících se sběrem osiva šetrnými technologiemi nad rámec zák Operace je zaměřena na rozvoj inovací, tzn. na zavedení nového výrobního postupu, zařízení či výrobku nebo také významné vylepšení stávající technologie výroby nebo produktu. Podpora bude poskytována na spolupráci zemědělských podnikatelů, výrobců potravi Fyzické nebo právnické osoby, sdružení s právní subjektivitou, obce nebo jejich svazky, střední školy, školní polesí, hospodařící v lesích, které jsou ve vlastnictví: soukromých osob nebo jejich sdružení nebo spolků s právní subjektivitou, krajů, obcí neb Fyzické nebo právnické osoby podnikající v lesnictví nebo souvisejícím odvětví, které splňují definici mikro nebo malého podniku. cem podpory jsou uživatelé půdy evivané v LPIS, kteří se brovolně zaváží k provádění podmínek v rámci závazku. cem podpory je fyzická nebo právnická osoba, která provozuje zemědělskou činnost vlastním jménem na vlastní zodpovědnost, hospodaří v souladu se zákonem č. 242/2000 Sb., o ekologickém zemědělství, obhospodařuje v LPIS evivanou zemědělskou půdu způ cem podpory je fyzická nebo právnická osoba, která provozuje zemědělskou činnost vlastním jménem na vlastní zodpovědnost, obhospodařuje v LPIS evivanou zemědělskou půdu způsobilou pro platbu. cem podpory je fyzická nebo právnická osoba, která provozuje zemědělskou činnost vlastním jménem na vlastní zodpovědnost, obhospodařuje v LPIS evivanou zemědělskou půdu způsobilou pro platbu a splňuje definici aktivního zemědělce dle čl. 9 nařízen cem podpory je fyzická nebo právnická osoba,, která provozuje zemědělskou činnost vlastním jménem na vlastní zodpovědnost a která se brovolně zaváže k provádění podmínek v rámci závazku a splňuje definici aktivního zemědělce podle čl. 9 nařízení Soukromí a veřejní vlastníci, nájemci a pachtýři lesů a jiné soukromoprávní a příjem na plošné příjem na plošné příjem na plošné příjem na plošné příjem na plošné příjem na plošné Uskupení minimálně dvou subjektů, kdy minimálně jeden subjekt musí prokázat podnikatelskou činnost v odvětví zemědělství nebo potravinářství a minimálně jeden subjekt musí být výzkumnou institucí. Zemědělský podnikatel, výrobce potravin Opatření: 20 Technická pomoc Technická pomoc je dle článku 59 nařízení (EU) č. 1303/2013 určena pro řádné zajištění Řídící orgán (Ministerstvo zemědělství odbor Řídící orgán PRV, odbor implementace Programu rozvoje venkova a k zabezpečení činnosti Celostátní sítě pro environmentálních podpor PRV), Platební agentura (Státní zemědělský intervenční venkov. Buu se podporovat opatření v oblasti přípravy, řízení, monitorování, hodnoc fond) a subjekt zajišťující implementaci Celostátní sítě pro venkov. Program přeshraniční spolupráce ČR - Polsko Podporované aktivity ci Druh výzvy Rozvoj společných či propojených systémů prevence, monitoringu, reakce a.1: Zvýšení přeshraniční Organizace zřizované a zakládané odstraňování následků rizik. Investiční opatření směřující ke zvýšení schopnosti akceschopnosti při řešení mimořádných orgány veřejné správy; NNO, pokud jsou součástí integrovaného záchranného systému ec záchranných a bezpečnostních složek efektivně zasahovat po obou stranách hranice. událostí a krizových situací nebo systému krizového řízení Společná odborná př Zachování a obnova kulturních a přírodních atraktivit směřující k jejich využití pro Organizace zřizované a zakládané PO 2 - SC 2.1: Zlepšení podmínek pro udržitelný rozvoj společného pohraničí. Podpora využití nehmotného kulturního orgány veřejné správy; NNO; Evropské seskupení pro územní spolupráci; Církve a zaměstnanost využitím potenciálu přírodních ec dědictví. Infrastrukturní opatření pro přeshraniční zpřístupnění a využívání kulturního a náboženské spolky; Asociace a sdružení působící v oblasti cestovního ruchu; a kulturních zdrojů regionu př Příprava a realizace společného vzdělávání (studijní programy, výměnné pobyty Organizace zřizované a zakládané orgány veřejné správy; PO 3 - SC 3.1: Zlepšení postavení osob studentů a pedagogů). Spolupráce mezi vzdělávacími institucemi a institucemi na trhu Vzdělávací instituce včetně vysokých škol; ec vstupujících na přeshraniční trh práce práce. Rozvoj jazykového vzdělávání (českého a polského jazyka) v rámci školského Hospodářské a profesní komory, svazy a sdružení; systému. ; Evropské seskupení pro územ Organizace zřizované a zakládané orgány veřejné správy; PO 4 - SC 4.1: Zvýšení intenzity spolupráce Rozvoj spolupráce institucí veřejné správy. Vytváření a rozvoj přeshraničních Hospodářské a profesní komory, svazy a sdružení ec institucí a komunit v příhraničním regionu kooperačních sítí, včetně spolupráce NNO a sociálních a hospodářských partnerů. ; Evropské seskupení pro územní spolupráci; Církve a náboženské spolky; Organizace zřizované a zakládané orgány veřejné správy; Posilování integrace na lokální úrovni, spolupráce občanské společnosti a další aktivity PO 4 - SC 4.2: Zlepšení spolupráce a soužití Hospodářské a profesní komory, svazy a sdružení přispívající ke kohezi na lokální úrovni. Vytváření a rozvoj přeshraničních kooperačních ec místních komunit ve společném regionu ; sítí, včetně spolupráce NNO a sociálních a hospodářských partnerů. Evropské seskupení pro územní spolupráci; Církve a náboženské spolky; Ustavení a zajištění fungování řídících a implementačních struktur; vzdělávání a PO 5 - SC 5.1: Zabezpečení kvalitního řízení a odborná příprava pracovníků zapojených implementace; zajištění fungování Subjekty podílející se na implementaci programu Průběžná provádění programu monitorovacího systému. Naplňování komunikační strategie, poskytování informací, poradenských a ko Aktualizace

Předběžný harmonogram výzev IROP Základní údaje Základní plánované údaje o výzvě Zacílení výzvy

Předběžný harmonogram výzev IROP Základní údaje Základní plánované údaje o výzvě Zacílení výzvy Předběžný harmonogram výzev IROP Základní údaje Základní plánované údaje o výzvě Zacílení Druh Alokace plánové (podpora) Z toho příspěvek Vybrané úseky silnic II. a III. třídy 1 1.1 Zvýšení regionální

Více

Harmonogram výzev pro IROP na rok 2015

Harmonogram výzev pro IROP na rok 2015 1 Název Identifikace Celková alokace Harmonogram výzev pro IROP na rok 015 Alokace plánové (podpora) Zacílení Územní plány. Podpora průběžná 60 000 000 55 500 000 94 500 000 07/015 0/017 Pořízení územních

Více

Integrovaný regionální operační program

Integrovaný regionální operační program Integrovaný regionální operační program Přehled specifických cílů IROP dle identifikace územní dimenze X / 1.1 Zvýšení regionální mobility prostřednictvím modernizace a rozvoje sítí regionální silniční

Více

Předběžný harmonogram výzev OP Výzkum, vývoj, vzdělávání Prioritní osa

Předběžný harmonogram výzev OP Výzkum, vývoj, vzdělávání Prioritní osa Předběžný harmonogram výzev OP Výzkum, vývoj, vzdělávání Prioritní osa Investiční priorita Specifický cíl Podporované aktivity Příjemci Druh výzvy Datum vyhlášení PO1 IP1 SC1 Výzkumné infrastruktury, centra

Více

Předběžný harmonogram výzev OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Prioritní osa

Předběžný harmonogram výzev OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Prioritní osa Předběžný harmonogram výzev OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Prioritní osa Specifický cíl Podprogram Podporované aktivity Příjemci Druh výzvy Datum vyhlášení PO 1 SC 1.1. Inovace Aktivity,

Více

OPERAČNÍ PROGRAM VÝZKUM, VÝVOJ, VZDĚLÁVÁNÍ

OPERAČNÍ PROGRAM VÝZKUM, VÝVOJ, VZDĚLÁVÁNÍ Předběžný harmonogram výzev 2015 OPERAČNÍ PROGRAM VÝZKUM, VÝVOJ, VZDĚLÁVÁNÍ Prioritní osa / priorita unie Investiční priorita / prioritní oblast / specifický cíl (ENRF) Specifický cíl Podporované aktivity

Více

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM Předběžný harmonogram výzev 015 INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM Prioritní osa Identifikace specifického cíle Zaměření výzvy Typ výzvy Termín výzvy Specifický cíl Podporované aktivity Příjemci Předpokládané

Více

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) možnosti pro podnikatele

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) možnosti pro podnikatele Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) možnosti pro podnikatele 19. května 2014, Ostrava ZPĚT NA VRCHOL INSTITUCE, INOVACE A INFRASTRUKTURA Ing. Martin Kocourek ministr průmyslu

Více

Indikativní plán výzev PO 1 a 2 OP VVV v roce 2015

Indikativní plán výzev PO 1 a 2 OP VVV v roce 2015 Indikativní plán výzev PO 1 a 2 OP VVV v roce 2015 Mgr. Inka Vaverková (inka.vaverkova@msmt.cz) Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Grant Office Network http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy/op-vvv

Více

Předběžný harmonogram výzev OP Životní prostředí Prioritní osa

Předběžný harmonogram výzev OP Životní prostředí Prioritní osa Předběžný harmonogram výzev OP Životní prostředí Prioritní osa Specifický cíl Podporované aktivity Příjemci Druh výzvy Datum vyhlášení PO 1 SC 1.1 Výstavba kanalizace, výstavba, modernizace a intenzifikace

Více

OPŽP prioritní osa 4. Petr Šandor, Martin Tomešek AOPK ČR, regionální pracoviště SCHKO Bílé Karpaty Zlín, 1.10.2015

OPŽP prioritní osa 4. Petr Šandor, Martin Tomešek AOPK ČR, regionální pracoviště SCHKO Bílé Karpaty Zlín, 1.10.2015 OPŽP prioritní osa 4 Petr Šandor, Martin Tomešek AOPK ČR, regionální pracoviště SCHKO Bílé Karpaty Zlín, 1.10.2015 OSA 1 Zlepšování kvality vody a snižování rizika povodní 1.1 - Snížit množství vypouštěného

Více

Programy podpory pro inovativní

Programy podpory pro inovativní technologie a výrobky OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) Vodovody a kanalizace 2015 Praha 21.5. 2015 1 OP PIK - Cíl programu dosažení konkurenceschopné a udržitelné ekonomiky založené

Více

Dotační zpravodaj. č. 3/2015

Dotační zpravodaj. č. 3/2015 Dotační zpravodaj č. 3/2015 Aktuální informace o dění ve světě dotací z fondů EU Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje nám. Krále Jiřího z Poděbrad 478/33, 350 02 Cheb, Tel: 354 426 140 IČO: 48

Více

Předběžný harmonogram výzev pro OP PIK na rok 2015

Předběžný harmonogram výzev pro OP PIK na rok 2015 Předběžný harmonogram výzev pro OP PIK na rok 2015 Identifikace specifického cíle Prioritní osa Specifický cíl PO 1 SC 1.1 Inovace PO 1 SC 1.1 Potenciál PO 1 SC 1.1 Aplikace PO 1 SC 1.2 Program podpory

Více

Operační programy na revitalizace brownfields období 2014 2020. ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. Ing. Jana Davidová

Operační programy na revitalizace brownfields období 2014 2020. ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. Ing. Jana Davidová Operační programy na revitalizace brownfields období 2014 2020 ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. Ing. Jana Davidová Operační programy Program rozvoje venkova (PRV) Operační program životní

Více

Aktuální stav OP VVV

Aktuální stav OP VVV OP VVV Aktuální stav OP VVV 6. 1. 2014 byl zveřejněn indikativní harmonogram výzev OP VVV pro rok 2015 13. 3. 2015 byla finální verze OP VVV po vypořádání připomínek znovu oficiálně předložena Evropské

Více

OPERAČNÍ PROGRAM PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST

OPERAČNÍ PROGRAM PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST Předběžný harmonogram výzev 2015 OPERAČNÍ PROGRAM PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST Identifikace specifického cíle Prioritní osa Specifický cíl Program podpory OP PIK PO 1 SC 1.1 Inovace PO 1

Více

Páteřní infrastruktura

Páteřní infrastruktura Páteřní infrastruktura SENÁT PČR, 23. 1. 2014 petr.moos@rek.cvut.cz mobilita, energetika, ICT, sítě ŽP Východiska, Priority SMK, NPR 2 Východiska Klíčové strategie pro budoucí kohezní politiku: Dopravní

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Hlavní zaměření programu Globálním cílem OP VVV je urychlit přechod ČR k růstu prostřednictvím lidského kapitálu pomocí investic do základů znalostní ekonomiky.

Více

Nový Operační program Životní prostředí PRIORITNÍ OSA 3

Nový Operační program Životní prostředí PRIORITNÍ OSA 3 Nový Operační program Životní prostředí PRIORITNÍ OSA 3 Ing. Petr Stejskal Ministerstvo životního prostředí Státní fond životního prostředí ČR www.opzp.cz zelená linka 800 260 500 dotazy@sfzp.cz OPŽP pro

Více

DOTAČNÍ INFO K 16. 11. 2015 MPSV - ESF

DOTAČNÍ INFO K 16. 11. 2015 MPSV - ESF DOTAČNÍ INFO K 16. 11. 2015 MPSV - ESF Podpora vybudování a provozu zařízení péče o děti předškolního věku pro podniky i veřejnost mimo hl. m. Prahu 11.11.2015 Číslo výzvy: 035 Výzva platí od: 11. listopad

Více

Možnosti čerpání evropských fondů pro rozvoj podnikání nové dotační výzvy na podporu malého a středního podnikání

Možnosti čerpání evropských fondů pro rozvoj podnikání nové dotační výzvy na podporu malého a středního podnikání Možnosti čerpání evropských fondů pro rozvoj podnikání nové dotační výzvy na podporu malého a středního podnikání Mgr. Zuzana Fialová regionální projektová manažerka Brno, 29. ledna 2015 OP PIK 2014-2020

Více

Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková

Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková 1) Regionální politika 2) Strukturální fondy 3) Operační programy 2007 2013 4) Projektová žádost 5) Aktuální stav čerpání 6) Problémy s Operačními programy strana

Více

Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika

Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika Prioritní osa 1 1a Posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací Posilování výzkumu a inovační infrastruktury a kapacit

Více

Aktuální nabídka dotačních titulů pro obce

Aktuální nabídka dotačních titulů pro obce Aktuální nabídka dotačních titulů pro obce Integrovaný regionální operační program 2014-2020 (IROP) Územní plány Obce s rozšířenou působností Pořízení územních plánů a změn územních plánů Max. 90 % ze

Více

Kraj: Plzeňský kraj. Pořadí významnosti prioritní oblasti pro kraj (1,2, ) Vazba na regionální strategický dokument.

Kraj: Plzeňský kraj. Pořadí významnosti prioritní oblasti pro kraj (1,2, ) Vazba na regionální strategický dokument. Určení prioritních oblastí a identifikace hlavních oblastí podpory s uvedením vazby na Integrované hlavní směry strategie Evropa 2020 a na regionální strategické y Kraj: Plzeňský kraj Prioritní oblast

Více

Obce a evropské fondy v období 2014-2020. Mgr. František Kubeš odbor regionální politiky Ministerstvo pro místní rozvoj

Obce a evropské fondy v období 2014-2020. Mgr. František Kubeš odbor regionální politiky Ministerstvo pro místní rozvoj Obce a evropské fondy v období 2014-2020 Mgr. František Kubeš odbor regionální politiky Ministerstvo pro místní rozvoj Evropský fond pro regionální rozvoj Evropské strukturální a investiční fondy 2014

Více

Aktuální stav OP VVV

Aktuální stav OP VVV OP VVV Aktuální stav OP VVV 6. 1. 2015 byl zveřejněn indikativní harmonogram výzev OP VVV pro rok 2015 19. 1. 2015 byla finální verze OP VVV po vypořádání připomínek znovu předložena Evropské komisi 20.

Více

Dotační zpravodaj pro podnikatele. č. 1/2015

Dotační zpravodaj pro podnikatele. č. 1/2015 Dotační zpravodaj pro podnikatele č. 1/2015 Aktuální informace o dění ve světě dotací z fondů EU Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje nám. Krále Jiřího z Poděbrad 478/33, 350 02 Cheb, Tel: 354

Více

Podpora inovačních podniků z OP Praha - pól růstu ČR 2014-2020

Podpora inovačních podniků z OP Praha - pól růstu ČR 2014-2020 Podpora inovačních podniků z OP Praha - pól růstu ČR 2014-2020 Ing. Jakub Pechlát Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy Kancelář výzkumu, vývoje a inovací Seminář Financování firemních inovací s výhledem

Více

Prioritní osa 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj

Prioritní osa 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj Prioritní osa 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST 2007-20132013 PhDr. Kateřina Pösingerová, CSc. Samostatné oddělení duben 2008 Evropských programů

Více

Národní 3,117 20 Praha 1,tel. 420 221 403 331;e- mail: preslickova@kav.cas.cz. Odbor pro evropskou integraci a využití znalostního potenciálu OEI

Národní 3,117 20 Praha 1,tel. 420 221 403 331;e- mail: preslickova@kav.cas.cz. Odbor pro evropskou integraci a využití znalostního potenciálu OEI Národní 3, 117 20 Praha 1 Zpracoval: Odbor pro evropskou integraci a využití znalostního potenciálu OEI Ing. Marcela Přesličková, tel.221 403 331, e-mail : preslickova@ kav.cas.cz str.1 1. Specifikace

Více

Evropské fondy 2014 2020: Jednoduše pro lidi

Evropské fondy 2014 2020: Jednoduše pro lidi Evropské fondy 2014 2020: Jednoduše pro lidi Mgr. Robert Veselý Ministerstvo pro místní rozvoj Národní orgán pro koordinaci 20. listopadu 2014, Ústí nad Labem 2 Aktuální stav přípravy 2014 2020 EU legislativa

Více

Ministerstvo průmyslu a obchodu

Ministerstvo průmyslu a obchodu Ministerstvo průmyslu a obchodu zveřejnilo první výzvy v Operačním programu Podnikání a inovace pro konkurence schopnost (OPPIK) Již od 1. 6. 2015 je možno podat žádost o dotace na projekty podporující

Více

CzechInvest Programové období 2014+ Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

CzechInvest Programové období 2014+ Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost CzechInvest Programové období 2014+ Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Důraz na rozvojové podpory + počátek inovační podpory OPPI

Více

Realizace NLP II v roce 2013 z pohledu Ministerstva zemědělství. Tomáš Krejzar Ministerstvo zemědělství ČR

Realizace NLP II v roce 2013 z pohledu Ministerstva zemědělství. Tomáš Krejzar Ministerstvo zemědělství ČR Realizace NLP II v roce 2013 z pohledu Ministerstva zemědělství Tomáš Krejzar Ministerstvo zemědělství ČR Příklady realizace NLP II v roce 2013 1) Příprava programu rozvoje venkova na období 2014-2020

Více

2008-2010 PŘÍLOHA 3: PROVÁZANOST OPATŘENÍ PRIORIT PROGRAMU S VYBRANÝMI KONCEPCEMI A PLÁNY KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE

2008-2010 PŘÍLOHA 3: PROVÁZANOST OPATŘENÍ PRIORIT PROGRAMU S VYBRANÝMI KONCEPCEMI A PLÁNY KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Program rozvoje Královéhradeckého 2008-2010 I. Priorita Podnikání a zaměstnanost Priority / opatření PRK A) Podpora stávajících firem jako stabilizujícího prvku regionální ekonomiky a zaměstnanosti 1.

Více

PRIORITNÍ OSY A JEJICH SPECIFICKÉ CÍLE

PRIORITNÍ OSY A JEJICH SPECIFICKÉ CÍLE PRIORITNÍ OSY A JEJICH SPECIFICKÉ CÍLE V rámci jednotlivých prioritních os pracujeme s tzv. specifickými cíli. Objem finančních prostředků bude vždy předmětem vyhlášené výzvy. Vzhledem k vývoji čerpání

Více

MŽP vyhlásilo první výzvy z nového OPŽP 2014-2020

MŽP vyhlásilo první výzvy z nového OPŽP 2014-2020 MŽP vyhlásilo první výzvy z nového OPŽP 2014-2020 Červenec 2015 OP ŽP - 1. výzva, PO 1, SC: 1.1 - Snížit množství vypouštěného znečištění do povrchových i podzemních vod z komunálních zdrojů a vnos znečišťujících

Více

Strategie programu rozvoje Karlovarského kraje

Strategie programu rozvoje Karlovarského kraje Strategie programu rozvoje Karlovarského kraje RNDr. Jan Vozáb, PhD Problémy v oblasti životního prostředí Nedostatečné využití potenciálu obnovitelných zdrojů v kraji pro výrobu energie Zvýšená energetická

Více

Jak fungují evropské dotace

Jak fungují evropské dotace Jak fungují evropské dotace Ing. Marcela Tomášová m.tomasova@regionhranicko.cz 14. října 2008 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Základní principy získávání

Více

Příloha č. 3. Souhrnný přehled strategických dokumentů a. Incidenční matice průkaz uplatňování hlavních témat Evropa 2020 v IROP

Příloha č. 3. Souhrnný přehled strategických dokumentů a. Incidenční matice průkaz uplatňování hlavních témat Evropa 2020 v IROP Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP Incidenční matice průkaz uplatňování hlavních témat Evropa 2020 v IROP Průřezové strategie dotýkající se více tematických cílů TC

Více

PODPORA VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST

PODPORA VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST Ing. Petr Porák, Ministerstvo průmyslu a obchodu PODPORA VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST PROGRAMOVACÍ OBDOBÍ 2014-2020 MPO je Řídícím orgánem

Více

Prioritní osa 2 Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele regionů

Prioritní osa 2 Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele regionů Seminář pro žadatele k vyhlášeným výzvám IROP Prioritní osa 2 Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele regionů SC 2.1 Deinstitucionalizace sociálních služeb za účelem sociálního začleňování

Více

KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD) Činnost Místní akční skupiny vychází z prioritní osy 4 IROP Komunitně vedený místní rozvoj (CLLD).

KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD) Činnost Místní akční skupiny vychází z prioritní osy 4 IROP Komunitně vedený místní rozvoj (CLLD). MOŽNOSTI ČERPÁNÍ DOTAČNÍCH PROSTŘEDKŮ MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINY V INTEGROVANÉM REGIONÁLNÍM OPERAČNÍM PROGRAMU (IROP) (aktuální verze IROP schválená 4. 6. 2015) KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD) Činnost

Více

Finanční podpory. Pavel Růžička, MŽP 14.12.2007, Brno

Finanční podpory. Pavel Růžička, MŽP 14.12.2007, Brno Finanční podpory Pavel Růžička, MŽP 14.12.2007, Brno Přehled finančních podpor Operační programy OPŽP Operační program Životní prostředí OPPI Operační program Podnikání a inovace Podpora malého a středního

Více

Operační programy na revitalizace brownfields období 2014 2020. ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. Mgr. Dagmar Prochásková

Operační programy na revitalizace brownfields období 2014 2020. ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. Mgr. Dagmar Prochásková Operační programy na revitalizace brownfields období 2014 2020 ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. Mgr. Dagmar Prochásková Program rozvoje venkova 4.1.1 Investice dozemědělských podniků Předmět

Více

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj Ing. Hana Rozkopalová regionální projektová manažerka Brno, 18. února 2015 Regionální

Více

Harmonogram výzev OP VVV: Aktuálně vyhlášené výzvy: OP Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV)

Harmonogram výzev OP VVV: Aktuálně vyhlášené výzvy: OP Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) Harmonogram výzev OP VVV: http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/harmonogram-vyzev-op-vvv Aktuálně vyhlášené výzvy: http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/vyhlasene-vyzvy Výzvy OP VVV vyhlašované v listopadu

Více

Aktuální stav OP VVV

Aktuální stav OP VVV OP VVV Aktuální stav OP VVV 6. 1. 2015 byl zveřejněn indikativní harmonogram výzev OP VVV pro rok 2015 19. 1. 2015 byla finální verze OP VVV po vypořádání připomínek znovu předložena Evropské komisi 20.

Více

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020 Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020 Řídící orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Požadavky kladené na programy ze strany EK a evropské legislativy Proces přípravy programů

Více

Dotace pro podnikatele z pohledu investičních projektů v novém programovém období 2014 2020

Dotace pro podnikatele z pohledu investičních projektů v novém programovém období 2014 2020 Dotace pro podnikatele z pohledu investičních projektů v novém programovém období 2014 2020 Expirit, s.r.o. 2. 2. 2015 Expirit, s.r.o., 2015 2 OBSAH Změny v programovacích obdobích Základní informace o

Více

Monitoring. dotačních příležitostí. Obsah. Číslo: 9/2014 Datum vydání: 5. 5. 2014

Monitoring. dotačních příležitostí. Obsah. Číslo: 9/2014 Datum vydání: 5. 5. 2014 Číslo: 9/2014 Datum vydání: 5. 5. 2014 Monitoring gg dotačních příležitostí Obsah 1. Operační program Životní prostředí Výzva LXII... 3 2. Novinky k programovacímu období 2014 2020: Operační program Podnikání

Více

Podpora rekonstrukcí v OP Životní prostředí 2014 2020

Podpora rekonstrukcí v OP Životní prostředí 2014 2020 Podpora rekonstrukcí v OP Životní prostředí 2014 2020 Mgr. Martin Kubica náměstek úseku řízení OPŽP Ministerstvo životního prostředí Státní fond životního prostředí ČR www.opzp.cz zelená linka 800 260

Více

Strategie programu rozvoje Karlovarského kraje

Strategie programu rozvoje Karlovarského kraje Strategie programu rozvoje Karlovarského kraje RNDr. Jan Vozáb, PhD Problémy konkurenceschopnosti Karlovarského kraje Problémy konkurenceschopnosti KVK Investiční priority podle návrhů nařízení ke strukturálním

Více

Operační program životní prostředí avíza výzev

Operační program životní prostředí avíza výzev Operační program životní prostředí avíza výzev - Zahájení příjmu žádostí 14. 8. 2015 Příjemci dotací: - FO podnikající - Právnická osoba (včetně obcí) Prioritní osa 1 1.1 Snížit množství vypouštěného znečištění

Více

OPPIK Další výzva zveřejněna

OPPIK Další výzva zveřejněna Vážení, po první vlně vyhlášení výzev pro Operační program podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OPPIK) byla v pátek 26. června 2015 zveřejněna další Výzva, a to sice k programu podpory Aplikace.

Více

Operační program Životní prostředí 2014+

Operační program Životní prostředí 2014+ Operační program Životní prostředí 2014+ Ing. Miroslav Zmeškal Ministerstvo životního prostředí Státní fond životního prostředí ČR www.opzp.cz zelená linka 800 260 500 dotazy@sfzp.cz OPŽP pro roky 2014-2020

Více

Operační programy pro léta 2007-2013 (3) Prezentace pro školení v rámci modulu Venkovská politika pro projekt OP RLZ 4.1. JMK Víme co chceme odborné vzdělávání obecních zastupitelstev na Vyškovsku Rostěnice-Zvonovice,

Více

Kategorizace kód intervence (dimenze 1 oblast intervence a další dimenze) programy podpory metodika pro žadatele 1

Kategorizace kód intervence (dimenze 1 oblast intervence a další dimenze) programy podpory metodika pro žadatele 1 Kategorizace kód intervence (dimenze 1 oblast intervence a další dimenze) programy podpory metodika pro žadatele 1 /Intervence = jedná se pouze o částku z ERDF (Evropský fond pro regionální rozvoj)/ Tato

Více

Informace odboru ŽP o možnostech financování projektů v roce 2015 zaměřených na ochranu a zlepšení životního prostředí

Informace odboru ŽP o možnostech financování projektů v roce 2015 zaměřených na ochranu a zlepšení životního prostředí Informace odboru ŽP o možnostech financování projektů v roce 2015 zaměřených na ochranu a zlepšení životního prostředí Úvod 1. Dotační programy Plzeňského kraje v roce 2015 pro oblast ŽP 2. Národní dotační

Více

OPŽP 2014 2020 aktuální informace

OPŽP 2014 2020 aktuální informace OPŽP 2014 2020 aktuální informace Mgr. Ing. Jana Tejkalová Odbor ochrany vod, odd. ochrany před povodněmi Setkání vodoprávních úřadů s odborem ochrany vod MŽP Nové Město na Moravě 29. - 30. 4. 2015 OBSAH

Více

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova (EZFRV) (European Agricultural Fund for Rural Development - EAFRD)

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova (EZFRV) (European Agricultural Fund for Rural Development - EAFRD) Program rozvoje venkova Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova (EZFRV) (European Agricultural Fund for Rural Development - EAFRD) Program rozvoje venkova České republiky na období 2007-2013 vychází

Více

Nabídka dotačních titulů pro obce a města v roce 2015

Nabídka dotačních titulů pro obce a města v roce 2015 Nabídka dotačních titulů pro obce a města v roce 2015 Snížení energetické náročnost veřejných budov a zvýšení využití obnovitelných zdrojů energie organizační složky městské části hl. města Prahy školy

Více

Co nového v IROP? Představení Integrovaného regionálního operačního programu. Mgr. Zdeněk Semorád, náměstek ministryně MMR pro evropské programy

Co nového v IROP? Představení Integrovaného regionálního operačního programu. Mgr. Zdeněk Semorád, náměstek ministryně MMR pro evropské programy Co nového v IROP? Představení Integrovaného regionálního operačního programu Mgr. Zdeněk Semorád, náměstek ministryně MMR pro evropské programy PŘEDSTAVENÍ HLAVNÍCH PRINCIPŮ IROP Určen pro všechny regiony

Více

Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020

Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020 Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020 XVII. celostátní finanční konference Mgr. Lenka Kaucká, MPSV Praha 4. prosince 2014 Obsah prezentace Věcné zaměření OP Zaměstnanost

Více

Školství MAS Region HANÁ

Školství MAS Region HANÁ Školství MAS Region HANÁ VIZE Materiální vybavení škol odpovídající 21. století, kvalitní pracovní podmínky pro pedagogy k zajištění moderní výuky, zlepšení podmínek i pro nepedagogické pracovníky škol.

Více

Podpora komunitních obnovitelných zdrojů v připravovaných operačních programech 2014-2020

Podpora komunitních obnovitelných zdrojů v připravovaných operačních programech 2014-2020 Ondřej Pašek Podpora komunitních obnovitelných zdrojů v připravovaných operačních programech 2014-2020 Dohoda o partnerství Schválena Vládou ČR 9. 4. 2014, odeslána k formálním vyjednáváním s Evropskou

Více

DOTAČNÍ ZPRAVODAJ BRAIN LOGISTICS průvodce podnikatele světem dotací v rámci operačního programu OP PIK

DOTAČNÍ ZPRAVODAJ BRAIN LOGISTICS průvodce podnikatele světem dotací v rámci operačního programu OP PIK Str. 1 z 9 DOTAČNÍ ZPRAVODAJ BRAIN LOGISTICS průvodce podnikatele světem dotací v rámci operačního programu OP PIK Vážení, v rámci Operačního programu podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OPPIK)

Více

Možnosti financování projektů dopravní infrastruktury. Ing. Jiří Fuchs Semily 16.9.2014

Možnosti financování projektů dopravní infrastruktury. Ing. Jiří Fuchs Semily 16.9.2014 Možnosti financování projektů dopravní infrastruktury Ing. Jiří Fuchs Semily 16.9.2014 CYRRUS ADVISORY, a.s. Provozujeme největší informační portály o dotacích www.dotacni.info a www.dotacni-noviny.cz

Více

DOTAČNÍ PODPORA Z EU

DOTAČNÍ PODPORA Z EU DOTAČNÍ PODPORA Z EU V Olomouci dne 27.11.2009 Zpracovatel: Lenka Keclíková Období 2007 2013: celkem 24 operačních programů Vybrané programy: OP Podnikání a inovace OP Výzkum a vývoj pro inovace OP Lidské

Více

Program rozvoje venkova. na období 2014-2020. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

Program rozvoje venkova. na období 2014-2020. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Program rozvoje venkova na období 2014-2020 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Strategický rámec pro období 2014-2020 Strategie Evropa 2020 (EU 2020) Společná

Více

Programové období 2014-2020 IROP 2014-2020

Programové období 2014-2020 IROP 2014-2020 Programové období 2014-2020 IROP 2014-2020 Židlochovice, 19. 3. 2015 PROGRAMOVACÍ OBDOBÍ 2014-2020 Programy 2007-2013 Programy 2014-2020 OP Doprava OP Doprava OP Životní prostředí OP Životní prostředí

Více

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Financování výzkumu a inovací z fondů EU a ČR v létech 2007-2013 2013 Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Strukturální fondy pro výzkum a inovace OP Podnikání a inovace OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020

Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020 EVROPSKÁ KOMISE Brusel, 26. srpna Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020 Obecné informace Dohoda o partnerství (DP) s Českou republikou se týká pěti fondů: Evropského fondu pro regionální

Více

Evropská územní spolupráce. Programy přeshraniční spolupráce 2014-2020

Evropská územní spolupráce. Programy přeshraniční spolupráce 2014-2020 Evropská územní spolupráce Programy přeshraniční spolupráce 2014-2020 Financování společenských funkcí lesů, možnosti podpory EVVO z národních a evropských zdrojů 24. 6. 2015, Mazurova chalupa, Hoděšovice

Více

Využívání fondů EU v letech 2007 2013 Strategie a programy ČR, možnosti pro obce

Využívání fondů EU v letech 2007 2013 Strategie a programy ČR, možnosti pro obce Využívání fondů EU v letech 2007 2013 Strategie a programy ČR, možnosti pro obce Martina Sýkorová Odbor evropských fondů Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Přerov, 26. dubna 2007 1 Finanční prostředky SF

Více

Dotační příležitosti a příprava na nové dotační období 40. dny malých obcí, Prostějov

Dotační příležitosti a příprava na nové dotační období 40. dny malých obcí, Prostějov Dotační příležitosti a příprava na nové dotační období 40. dny malých obcí, Prostějov Tomáš Vacenovský 31. října 2013 Obsah prezentace Aktuální dotační příležitosti pro obce OP Životní prostředí Norské

Více

Program rozvoje venkova na období 2014-2020. Ing. Josef Tabery. ředitel odboru Řídicí orgán PRV

Program rozvoje venkova na období 2014-2020. Ing. Josef Tabery. ředitel odboru Řídicí orgán PRV Program rozvoje venkova na období 2014-2020 Ing. Josef Tabery ředitel odboru Řídicí orgán PRV PRV 2014 2020 Program rozvoje venkova schválen v květnu tohoto roku 20.8.2015 vláda schválila navýšení kofinancování

Více

Podpora výzkumu, vývoje a inovací pro potřeby průmyslu. Senát PČR 10. 4. 2014

Podpora výzkumu, vývoje a inovací pro potřeby průmyslu. Senát PČR 10. 4. 2014 Podpora výzkumu, vývoje a inovací pro potřeby průmyslu Senát PČR 10. 4. 2014 Systém výzkumu, vývoje a inovací (VaVaI) v ČR Legislativa VaVaI zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experiment. vývoje

Více

Transfer technologií v praxi. Regionální kancelář pro Jihočeský kraj Ing. Iva Smudková, 3.11.2015

Transfer technologií v praxi. Regionální kancelář pro Jihočeský kraj Ing. Iva Smudková, 3.11.2015 Transfer technologií v praxi Regionální kancelář pro Jihočeský kraj Ing. Iva Smudková, 3.11.2015 Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest je státní příspěvková organizace podřízená Ministerstvu

Více

Předběžný harmonogram výzev pro Program rozvoje venkova na rok 2015

Předběžný harmonogram výzev pro Program rozvoje venkova na rok 2015 Předběžný harmonogram výzev pro Program rozvoje venkova na rok Identifikace programové úrovně Prioritní osa / Priorita Unie Specifický cíl / Opatření / Operace Zaměření výzvy Podporované aktivity Příjemci

Více

Monitoring. dotačních příležitostí. Obsah. Číslo: 01/2015 Datum vydání: 6. 1. 2015

Monitoring. dotačních příležitostí. Obsah. Číslo: 01/2015 Datum vydání: 6. 1. 2015 Číslo: 01/2015 Datum vydání: 6. 1. 2015 Monitoring gg dotačních příležitostí Obsah 1. Hamonogram výzev Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost... 3 2. Program Inovace... 4 3. Program

Více

Michaela Randáčková Hranickározvojováagentura, z. s. Tř. 1 máje 2063, Hranice agentura@regionhranicko.cz

Michaela Randáčková Hranickározvojováagentura, z. s. Tř. 1 máje 2063, Hranice agentura@regionhranicko.cz Michaela Randáčková Hranickározvojováagentura, z. s. Tř. 1 máje 2063, Hranice agentura@regionhranicko.cz Obsah: 1)Kde můžete sledovat aktuálnídotačnípříležitosti 2)Tematickéoperačníprogramy na období2007-2013

Více

PO 3 - ROVNÝ PŘÍSTUP KE KVALITNÍMU PŘEDŠKOLNÍMU, PRIMÁRNÍMU A SEKUNDÁRNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

PO 3 - ROVNÝ PŘÍSTUP KE KVALITNÍMU PŘEDŠKOLNÍMU, PRIMÁRNÍMU A SEKUNDÁRNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ OPERAČNÍ PROGRAM VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ PO 3 - ROVNÝ PŘÍSTUP KE KVALITNÍMU PŘEDŠKOLNÍMU, PRIMÁRNÍMU A SEKUNDÁRNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ Oblast regionálního školství se zaměří na tyto priority: excelentní vzdělávání

Více

Operační program ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ (OP ŽP) 2014-2020. RYCON Consul4ng s.r.o.

Operační program ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ (OP ŽP) 2014-2020. RYCON Consul4ng s.r.o. Operační program ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ (OP ŽP) 2014-2020 RYCON Consul4ng s.r.o. Alokace v období 2014-2020 V programovacím období 2014-2020 jsou pro Českou republiku vyčleněny téměř 24 mld. EUR, tj. cca 650

Více

Operační program Životní prostředí 2014-2020. Martin Popelka sekce fondů EU, ekonomických a dobrovolných nástrojů

Operační program Životní prostředí 2014-2020. Martin Popelka sekce fondů EU, ekonomických a dobrovolných nástrojů Operační program Životní prostředí 2014-2020 Martin Popelka sekce fondů EU, ekonomických a dobrovolných nástrojů Aktuální stav příprav programového období 2014-2020 Dohoda o partnerství 26. 8. 2014 - oficiální

Více

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK)

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) RIS3 strategie 19. května 2014, Ostrava 9. září 2014, Brno Kritéria MMR-NOK pro zahájení implementace operačních programů schválení

Více

Regionální stálá konference pro území Jihomoravského kraje. 3. pracovní jednání Brno 7. dubna 2015

Regionální stálá konference pro území Jihomoravského kraje. 3. pracovní jednání Brno 7. dubna 2015 Regionální stálá konference pro území Jihomoravského kraje 3. pracovní jednání Brno 7. dubna 2015 Informace o postupu zpracování Regionálního akčního plánu SRR ČR 2014 2020 pro území JMK Regionální akční

Více

PŘEDSTAVENÍ OP PIK DOTACE NA NÁKUP STROJŮ

PŘEDSTAVENÍ OP PIK DOTACE NA NÁKUP STROJŮ PŘEDSTAVENÍ SPOLEČNOSTI 201 CONSULTING s.r.o. Zajištění komplexních poradenských služeb v oblasti získání dotací z EU: - předběžné posouzení projektu - optimalizace projektového záměru - žádost o dotaci

Více

SSR Společný strategický rámec, nejširší vymezení priorit EU na dané období. EZFRV Evropský zemědělský fond rozvoje venkova

SSR Společný strategický rámec, nejširší vymezení priorit EU na dané období. EZFRV Evropský zemědělský fond rozvoje venkova Souhrn strategických záměrů EU 2014-2020: SSR Společný strategický rámec, nejširší vymezení priorit EU na dané období s cílem maximalizovat dopad těchto politik při dosahování evropských priorit Komise

Více

Uplatnění CLLD v oblasti sociálního začleňování a spolupráce MAS s Agenturou pro sociální začleňování

Uplatnění CLLD v oblasti sociálního začleňování a spolupráce MAS s Agenturou pro sociální začleňování Uplatnění CLLD v oblasti sociálního začleňování a spolupráce MAS s Agenturou pro sociální začleňování 24. 2. 2014 Zuzana Drhová Z Dohody o Partnerství (str. 173, leden 2014) 3.1.1 Komunitně vedený místní

Více

Podpora výzkumu, vývoje a inovací

Podpora výzkumu, vývoje a inovací Podpora výzkumu, vývoje a inovací Ing. Martin Štícha Ministerstvo průmyslu a obchodu Zkušenosti MPO s operačními programy OPPP 2004-2006 Důraz na rozvojové podpory + počátek inovační podpory OPPI 2007-2013

Více

Připravena další verze programového dokumentu OP PIK. Termín odeslání na EK: konec února 2014 Probíhá ex-ante a SEA hodnocení programu.

Připravena další verze programového dokumentu OP PIK. Termín odeslání na EK: konec února 2014 Probíhá ex-ante a SEA hodnocení programu. Připravena další verze programového dokumentu OP PIK. Termín odeslání na EK: konec února 2014 Probíhá ex-ante a SEA hodnocení programu. Dohoda o partnerství: koncem března začátkem dubna by měla být předána

Více

PROGRAM ROZVOJE VENKOVA

PROGRAM ROZVOJE VENKOVA Předběžný harmonogram výzev 2015 PROGRAM ROZVOJE VENKOVA Identifikace programové úrovně Zaměření výzvy Nastavení výzvy Předpoklá dané Specifický cíl datum Prioritní osa / Druh / Opatření / Podporované

Více

OPŽP programové období 2014+

OPŽP programové období 2014+ OPŽP programové období 2014+ Operační program Životní prostředí 2014+ Usnesením vlády č. 867 ze dne 28. listopadu 2012 vymezen samostatný operační program pro oblast životního prostředí Řídícím orgánem

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Program přeshraniční spolupráce ČR-Polsko MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR AKTUÁLNÍ MOŽNOSTI FINANCOVÁNÍ OBNOVY A UCHOVÁNÍ KULTURNÍHO DĚDICTVÍ, Liberec, 10.12.2014 Obsah prezentace Ohlédnutí za programovým

Více

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Škola pro život v 21.

Více

OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. www.oppik.cz www.czechinvest.org

OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. www.oppik.cz www.czechinvest.org OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost www.oppik.cz www.czechinvest.org Cíle OP PIK OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Důraz na rozvojové podpory Alokace: 260 852 142 EUR OPPI 2007-2013

Více

střední podniky - Podpora zakládání a rozvoje sítí Business Angels (Prosperita OPPI) - Finanční fóra pro malé a střední podniky

střední podniky - Podpora zakládání a rozvoje sítí Business Angels (Prosperita OPPI) - Finanční fóra pro malé a střední podniky Program Start Jeremie Progres Popis programu Realizace podnikatelských záměrů osob Podpora rizikového kapitálu, Umožnit realizaci rozvojových vstupujících do podnikání poprvé nebo mikropůjček a záruk pro

Více