Obchodní podmínky BET-MAN.cz

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Obchodní podmínky BET-MAN.cz"

Transkript

1 Obchodní podmínky BET-MAN.cz 1. Úvodní ustanovení 1.1. Služba BET-MAN 1.2. Poskytovatel je právnickou osobou poskytující poradenství v oblasti kursových sportovních sázek a umožňuje uživatelům, kteří mají aktivováno Členství, využívat tipů na vybrané fotbalové, hokejové nebo jiné zápasy, a to za úplatu Kontaktní údaje Poskytovatele Poskytovatelem je společnost COOL TIP 24 s.r.o., sídlem Jaurisova 515/4, Michle, Praha 4, IČ , zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C Kontaktní údaje Poskytovatele: a) adresa pro doručování: Jaurisova 515/4, Michle, Praha 4 b) ová adresa: 1.4. Definice pojmů Člen registrovaný uživatel, který uzavřel Smlouvu a má v příslušném období uhrazen členský poplatek Členství stav, kdy má Člen pro příslušné období uhrazený členský poplatek a je mu aktivováno zasílání Tipů; podmínky Členství se liší na variantě Členství, kterou si Člen zvolí; Člena ová adresa uvedená Členem v registračním formuláři (čl ); Objednávka návrh na uzavření Smlouvy, odeslaný Členem Poskytovateli v elektronické formě; Obchodní podmínky tyto obchodní podmínky BET-MAN.cz; Poskytovatel právnická osoba specifikovaná včetně kontaktních údajů v čl. 1.2; Registrovaný uživatel uživatel, který v souvislosti s uzavřením Smlouvy vyplnil a odeslal registrační formulář (čl ), bez ohledu na to, zda je Členem, nebo mu již Členství skončilo; Sázkový tip tip na kursovou sázku doporučený Poskytovatelem způsobem uvedeným v čl. 3.1; Smlouva členská smlouva o poskytování Sázkových tipů uzavřená v elektronické podobě mezi Poskytovatelem a Členem; Účet administrační rozhraní chráněné heslem, zpřístupněné Členovi s aktivním Členstvím, prostřednictvím kterého se může zejména přihlašovat k Sázkovým tipům Poskytovatele, sledovat své statistiky nebo ukládat změny kontaktních či fakturačních údajů. 2. Registrace a Členství 2.1. Uzavření Smlouvy, aktivace Účtu a vznik Členství Smlouvu uzavírají Člen s Poskytovatelem elektronicky. Zájemce o uzavření smlouvy zaklikne na internetových stránkách Poskytovatele variantu Členství a je přesměrován na registrační formulář umístěný na stránkách a následně jej odešle, což má účinky odeslání návrhu na uzavření Smlouvy.

2 2.1.2.Podmínkou k odeslání registračního formuláře dle čl je odsouhlasení těchto Obchodních podmínek, které jsou nedílnou součástí Smlouvy uzavřené mezi Poskytovatelem a Členem a upravují jejich vzájemná práva a povinnosti ze Smlouvy. Smlouvu může uzavřít pouze člověk, který dosáhl 18 let a má plnou způsobilost k právnímu jednání Poskytovatel odesílá automaticky na ovou adresu zadanou v registračním formuláři potvrzení o přijetí Objednávky včetně daňového dokladu faktury s platebními údaji k úhradě členského poplatku. Automaticky zaslané potvrzení o přijetí Objednávky není akceptací návrhu na uzavření Smlouvy Smlouva je uzavřena až okamžikem, kdy Poskytovatel aktivuje Členovi přístup k Účtu a informuje o tom Člena ve formě doručení potvrzení na jeho ovou adresu zadanou v registračním formuláři, včetně přístupového hesla k jeho Účtu. Podmínkou uzavření Smlouvy je úhrada členského poplatku, k uzavření Smlouvy dojde nejpozději do 48 hodin od připsání členského poplatku na účet Poskytovatele Členství vzniká uzavřením Smlouvy Předmět Smlouvy Poskytovatel se zavazuje po dobu trvání Smlouvy (Členství) poskytovat Členovi služby spočívající v poskytování Sázkových tipů, a to způsobem uvedeným dále v těchto Obchodních podmínkách, zejména v čl Člen se zavazuje uhradit členský poplatek a dodržovat další povinnosti uvedené v těchto Obchodních podmínkách Ochrana osobních údajů Registrovaný uživatel souhlasí se zpracováním svých osobních údajů, které zadal do registračního formuláře Poskytovatel zpracovává a užívá kontaktních údajů Registrovaných uživatelů výlučně za účelem poskytování sjednaných služeb dle Smlouvy Členům a řešením jejich reklamací, a dále za účelem komunikace s Registrovanými uživateli, kterým zaniklo Členství, popř. za účelem řešení reklamací s těmito Registrovanými uživateli. Tyto údaje nejsou bez souhlasu Registrovaného uživatele zpřístupňovány ani poskytovány třetím osobám, s výjimkou případů, kdy to bude nezbytné ke splnění zákonné povinnosti Osobní údaje Registrovaného uživatele zpracovává Poskytovatel po dobu trvání Členství resp. po dobu, po kterou trvá souhlas Registrovaného uživatele se zasíláním obchodních sdělení (čl. 2.4), jinak po dobu, kdy je to nezbytné ke splnění povinností ze Smlouvy, popř. do doby úplného vypořádání všech práv a povinností ze Smlouvy Poskytovatel neshromažďuje o Registrovaných uživatelích žádné citlivé údaje ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů Každý subjekt údajů (Registrovaný uživatel) má právo písemně formou dopisu doručeného na adresu Poskytovatele pro doručování dle čl požádat Poskytovatele o vysvětlení, popř. požadovat odstranění osobních údajů z databází a systémů Poskytovatele, pokud má za to, že Poskytovatel zpracovává jeho osobní údaje v rozporu se Smlouvou či právními předpisy. Poskytovatel vyřídí žádost subjektu údajů ve lhůtě 30 dnů ode dne jejího doručení Poskytovatel tímto prohlašuje, že přijal náležitá technicko organizační opatření za účelem zabránit neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům Registrovaných uživatelů Registrovaný uživatel, jehož Členství již zaniklo, je oprávněn kdykoliv bezplatně požadovat zrušení registrace a úplný výmaz svých osobních údajů z databáze

3 Poskytovatele, a to elektronicky formou u zaslaného na ovou adresu Poskytovatele: 2.4. Zasílání obchodních sdělení Poskytovatel je oprávněn zasílat ve formě u obchodní sdělení obsahující informace o novinkách v nabídce služeb poskytovaných na základě Smlouvy, ale rovněž o jiných službách Poskytovatele nebo o službách či produktech třetích osob. Tato obchodní sdělení je Poskytovatel oprávněn zasílat na ovou adresu, který s tímto vyjadřuje souhlas uzavřením Smlouvy, a to i pro případ, že Členství vzniklé na základě Smlouvy mezitím skončilo Registrovaný uživatel je oprávněn kdykoliv zastavit zasílání obchodních sdělení, a to bezúplatně a bez jakýchkoliv sankcí. 3. Poskytování Sázkových tipů 3.1. Způsob a forma poskytování Sázkových tipů Sázkové tipy jsou poskytovány pouze Členům, a to po dobu trvání Smlouvy. Sázkové tipy se vztahují na kursové sázky vybraných fotbalových, hokejových nebo jiných zápasů, obvykle se sázkové tipy vztahují k dosaženému skóre vybraného zápasu Poskytovatel se zavazuje Členům poskytovat denně nejpozději v 15:00 hod středoevropského času (CET) jeden nebo dva Sázkové tipy, a to těmito způsoby: a) zasláním em na ovou adresu Člena, b) zpřístupněním na internetové adrese Poskytovatel nabízí jednotlivé varianty Členství, které se liší pouze délkou trvání Smlouvy a výší členského poplatku. Způsob a forma poskytování Sázkových tipů je však vždy stejná, bez ohledu na variantu Členství (tj. jeden tip denně poskytovaný způsobem dle čl ) Doporučená sázková strategie Poskytovatel zveřejnil na internetové adrese doporučenou sázkovou strategii, jejíž dodržování významně snižuje riziko možných ztrát, které mohou Členovi vzniknout sázením dle Sázkových tipů Poskytovatele. Sázková strategie doporučuje mj. sázet denně podle Sázkových tipů Poskytovatele alespoň po dobu 30 dnů, dále stanoví doporučenou průměrnou výši finančních prostředků včetně procentuálního poměru jednotlivých denních sázek Sázkové riziko, vrácení členských poplatků Člen bere na vědomí, že u kursových sázek není zaručena návratnost vložených finančních prostředků, a to ani v případě, že bude Člen sázet v souladu se Sázkovými tipy Poskytovatele a bude dodržovat doporučenou sázkovou strategii (čl. 3.2). Poskytovatel proto v žádném případě neodpovídá za návratnost vložených finančních prostředků ani za jakékoliv ztráty ani jinou újmu, které Člen v souvislosti s kursovým sázením utrpěl Další práva a povinnosti Člen nesmí poskytovat Sázkové tipy třetím osobám, a to jakoukoli formou (ústně, e- mailem, zpřístupnění Sázkových tipů prostřednictvím internetových stránek nebo sociálních sítí, sdělením přístupových údajů ke svému Účtu) Přístupové heslo k Účtu, které Člen obdrží v souvislosti s aktivací jeho Účtu, je Člen povinen utajovat a nakládat s ním jako s důvěrnými informacemi. Člen nesmí své

4 přístupové údaje sdělovat třetím osobám ani jim jinak umožnit využívání svého Účtu a Sázkových tipů. Poskytovatel neodpovídá za vyzrazení přístupových hesel Porušení článků nebo je považováno za podstatné porušení Smlouvy a je důvodem k odstoupení Poskytovatele od Smlouvy a pozastavení přístupu takového Člena k jeho Účtu. 4. Členský poplatek a platební podmínky 4.1. Členský poplatek Výše členského poplatku se liší v závislosti na době Členství, kterou si Člen zvolil Poskytovatel není plátcem DPH Platební podmínky Členský poplatek se platí předem, a to bezhotovostním převodem na účet Poskytovatele uvedený na faktuře doručené způsobem dle čl , popř. prostřednictvím platebních bran (např. PayPal, PayU) a platebních karet uvedených na internetové adrese kde jsou uvedeny i pokyny a další informace. 5. Reklamace, odpovědnost 5.1. Reklamace Člen má možnost sdělit Poskytovateli případné reklamace i stížnosti v písemné formě, popř. elektronicky prostřednictvím u na adresy Poskytovatele uvedené v čl Poskytovatel bude reagovat na doručenou stížnost ve stejné formě, v jaké mu byla doručena (písemně, popř. elektronicky na ovou adresu Poskytovatele). Poskytovatel si však vyhrazuje právo nereagovat na stížnosti třetích osob, které neuzavřely s Poskytovatelem Smlouvu Nárok na vrácení členského poplatku (čl ) je Člen povinen uplatnit ve lhůtě 30 dnů ode dne, kdy mu nárok vzniknul, způsobem uvedeným shora v čl V případě, že Členovi vznikne nárok na vrácení členského poplatku (čl ), bude mu příslušná částka zaslána bezhotovostně na jeho účet, který Člen za tímto účelem sdělí Poskytovateli v reklamaci dle čl ; Poskytovatel nebude uvedenou částku vracet na základě telefonicky sděleného údaje o číslu účtu, ani v případech, kdy mu bude doručena z jiné e- mailové adresy, než je Člena Se stížnostmi na nakládání s osobními údaji se může Registrovaný uživatel obracet na Úřad pro ochranu osobních údajů: Nesprávnost poskytnutých tipů nelze s ohledem na charakter činnosti reklamovat Odpovědnost za škodu Poskytovatel zpřístupňuje Členům Sázkové tipy s ohledem na to, že v minulosti dosahoval jejich vysoké úspěšnosti a uživatelé Sázkových tipů Poskytovatele tak dosahovali vysokých zisků ze svých sázek. Tato úspěšnost minulých období však nezaručuje budoucí úspěšnost ani zisky dosahované při použití Sázkových tipů a Poskytovatel negarantuje žádné zisky ani návratnost prostředků vložených Členem dle Sázkových tipů. Výsledky sportovních utkání ani jejich skóre Poskytovatel nijak nemůže ovlivnit, ani tak dle právních předpisů činit nesmí. Případné ztráty Člena v souvislosti se sázkami, při kterých využil Sázkové tipy, proto nejsou škodou ani nejde o porušení Smlouvy ze strany Poskytovatele a Poskytovatel za takové ztráty ani jiné újmy vzniklé Členovi při využití Sázkových tipů neodpovídá, a to ani tehdy, pokud dodržoval doporučenou sázkovou strategii dle čl

5 6. Trvání Smlouvy a odstoupení od Smlouvy 6.1. Doba trvání Smlouvy, prodloužení Smlouvy Smlouva se uzavírá na dobu určitou, jejíž délka se liší v závislosti na variantě Členství, jak ji zvolil Člen během uzavírání Smlouvy. Uplynutím této doby Smlouva zaniká, ledaže ji Člen prodlouží způsobem dle čl Doba trvání smlouvy je uváděna v měsících a počítá se způsobem dle 605 odst. 2 občanského zákoníku Člen je oprávněn kdykoliv během trvání Smlouvy (Členství) dobu trvání Smlouvy prodloužit. Na skutečnost, že se blíží uplynutí doby předplaceného Členství, bude Člen upozorněn nejpozději jeden den předem prostřednictvím u a průběžně je mu údaj o datu ukončení členství zpřístupněn v rámci Účtu Dojde-li k zániku Smlouvy (Členství), bude po dobu 5 let od zániku Smlouvy Poskytovatel evidovat bývalého Člena jako tzv. Registrovaného uživatele, který však nebude mít přístup k Účtu ani mu nebudou poskytovány žádné služby. Jakmile Registrovaný uživatel uhradí členský poplatek, Členství se mu obnoví včetně jeho stávajících přístupových údajů Odstoupení od Smlouvy bez udání důvodu 6.2. Odstoupení od Smlouvy pro její podstatné porušení Člen i Poskytovatel mají právo odstoupit od Smlouvy pro její podstatné porušení druhou stranou. Oznámení o odstoupení musí být písemné, doručeno druhé straně a je účinné dnem jeho doručení, popř. pozdějším dnem uvedeným v písemném oznámení o odstoupení Za podstatné porušení Smlouvy ze strany Člena se považuje zejména porušení zákazu uvedeného v článku nebo těchto Obchodních podmínek. 7. Závěrečná ujednání 7.1. Smluvní vztah vzniklý ze Smlouvy se řídí českým právem a Smlouva se uzavírá v českém jazyce Obchodní podmínky jsou přístupné na internetové adrese Obchodní podmínky si může Člen (Registrovaný uživatel) vytisknout nebo uložit prostřednictvím příslušných funkcí internetového prohlížeče. Člen (Registrovaný uživatel) může archivovat údaje o svých Smlouvách zejména formou archivace potvrzení o přijetí Objednávky, které je mu zasíláno formou u a obsahuje rekapitulaci všech údajů, které Člen (Registrovaný uživatel) v Objednávce zadal Uzavřené Smlouvy jsou archivovány Poskytovatelem v elektronické podobě a nejsou přístupné Člen nese samostatně náklady na použití komunikačních prostředků za účelem uzavření Smlouvy, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby. Člen bere na vědomí, že výše těchto nákladů může záviset na podmínkách internetového nebo telefonického připojení, využívaném Členem ke komunikaci s Poskytovatelem a k uzavření Smlouvy.

Všeobecné obchodní podmínky. provozu a užívání platebního systému PayU

Všeobecné obchodní podmínky. provozu a užívání platebního systému PayU Všeobecné obchodní podmínky provozu a užívání platebního systému PayU provozovatele - společnosti Aukro s.r.o. se sídlem Zlín, náměstí T. G. Masaryka 1280, PSČ 76001 IČ 27684555 zapsané v obchodním rejstříku

Více

Obchodní podmínky. Všeobecné obchodní podmínky provozu a užívání SMS platební brány wplatba, která je součástí platební brány wplatba.

Obchodní podmínky. Všeobecné obchodní podmínky provozu a užívání SMS platební brány wplatba, která je součástí platební brány wplatba. Obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky provozu a užívání SMS platební brány wplatba, která je součástí platební brány wplatba. Provozovatel: MobilBonus s.r.o., se sídlem Úvoz 18, 58601 Jihlava,

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.mentuvshop.cz, provozovaného obchodní společnosti MENTX CZ s.r.o., se sídlem Dašická 1265,

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. společnosti IMAGE CARE s.r.o.

OBCHODNÍ PODMÍNKY. společnosti IMAGE CARE s.r.o. OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti IMAGE CARE s.r.o. 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky ) obchodní společnosti IMAGE CARE s.r.o., IČ: 247 49 478, se sídlem Sokolovská

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky dle 1751 an. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník ) vydané soukromou podnikatelkou Annou Němcovou, IČ: 03541517, se sídlem Dejvická 7, Praha 6,

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. 1. Úvodní ustanovení

OBCHODNÍ PODMÍNKY. 1. Úvodní ustanovení OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti GIC, s.r.o. se sídlem Kratochvílova 1107, 413 01 Roudnice nad Labem IČ: 250 45 687 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. obchodní společnosti Dogs and fun, s.r.o.

OBCHODNÍ PODMÍNKY. obchodní společnosti Dogs and fun, s.r.o. OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti Dogs and fun, s.r.o. se sídlem Roudnická 447, Praha 8, 182 00 identifikační číslo 62911058 zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, spisová

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY Obchodní společnosti MyEOS, s.r.o. se sídlem Renoirova 649/10, 152 00 Praha 5 Hlubočepy identifikační číslo: 032 43 435 (zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. obchodní společnosti

OBCHODNÍ PODMÍNKY. obchodní společnosti OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti e-baan Net s.r.o. se sídlem Tovární 537/8, 709 00 Ostrava identifikační číslo: 268 67 257 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C.,

Více

Obchodní podmínky pro poskytování služby Malá kancelář na platformě ČP Cloud

Obchodní podmínky pro poskytování služby Malá kancelář na platformě ČP Cloud Obchodní podmínky pro poskytování služby Malá kancelář na platformě ČP Cloud Účinné od 10.5.2015 Čl. 1 Úvodní ustanovení 1.1 Tyto Obchodní podmínky pro poskytování služby Malá kancelář na platformě ČP

Více

Obchodní podmínky společnosti WHITE SPIRIT s.r.o. účinné k datu 25.2.2014

Obchodní podmínky společnosti WHITE SPIRIT s.r.o. účinné k datu 25.2.2014 Obchodní podmínky společnosti WHITE SPIRIT s.r.o. účinné k datu 25.2.2014 Provozovatel obchodu: WHITE SPIRIT s.r.o. Sídlo společnosti: Rokycany, Čapkova č.p. 1124, PSČ 337 01 IČ: 26376083 DIČ: CZ26376083

Více

Podmínky užití webových stránek www.yamyam.cz a e-shopu

Podmínky užití webových stránek www.yamyam.cz a e-shopu Podmínky užití webových stránek www.yamyam.cz a e-shopu ÚVODNÍ USTANOVENÍ Tyto podmínky užití služeb webových stránek a e-shopu (dále jen Podmínky ), upravují pravidla používání internetových stránek na

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI FinCall s.r.o. 1.Předmět všeobecných obchodních podmínek 1.1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky upravují smluvní vztah, práva a povinnosti společnosti FinCall s.r.o.;

Více

zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě C, oddíl C, vložka 38431

zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě C, oddíl C, vložka 38431 obchodní společnosti Design guide s.r.o. se sídlem Ostrava Hulváky, Železárenská 636/4, PSČ 709 00 identifikační číslo: 29392063 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě C, oddíl

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY SOFTWARE FAPI

OBCHODNÍ PODMÍNKY SOFTWARE FAPI OBCHODNÍ PODMÍNKY SOFTWARE FAPI vydané na základě 1751 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. Obchodní společnost Firma 2.0. s.r.o., se sídlem v Praze, Krakovská

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO POUŽITÍ SLUŽBY MONKEYDATA

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO POUŽITÍ SLUŽBY MONKEYDATA VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO POUŽITÍ SLUŽBY MONKEYDATA 1. SMLUVNÍ STRANY 1.1. Poskytovatelem je: (dále jen VOP ) MonkeyData s.r.o. IČ: 02731452 se sídlem: Hladnovská 1255/23, Slezská Ostrava, 710 00

Více

pro užívání počítačového programu Semor a souvisejících služeb poskytovaných na internetové adrese www.semor.cz

pro užívání počítačového programu Semor a souvisejících služeb poskytovaných na internetové adrese www.semor.cz Licenční podmínky Víta Michalka Sídlo: Dr. M. Tyrše 3104, 738 01, Frýdek-Místek Frýdek Identifikační číslo: 76591719 zapsaného v živnostenském rejstříku vedeném Magistrátem města Frýdek-Místek, č.j. ŽÚ/1402/2010/Pí/3

Více

Obchodní podmínky pro prodej zboží na internetu

Obchodní podmínky pro prodej zboží na internetu Obchodní podmínky pro prodej zboží na internetu I. Úvodní ustanovení 1. Tyto obchodní podmínky pro prodej zboží na internetu (dále jen obchodní podmínky ) společnosti EcoStep s.r.o., IČO: 24799599, se

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro nákup v internetovém obchodě Nakladatelství Fraus, s. r. o.

Všeobecné obchodní podmínky pro nákup v internetovém obchodě Nakladatelství Fraus, s. r. o. Všeobecné obchodní podmínky pro nákup v internetovém obchodě Nakladatelství Fraus, s. r. o. Nakladatelství Fraus, s. r. o. I. Základní ustanovení Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP ) blíže

Více

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY NETMAIL S.R.O. PRO PRODEJ ZBOŽÍ

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY NETMAIL S.R.O. PRO PRODEJ ZBOŽÍ VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY NETMAIL S.R.O. PRO PRODEJ ZBOŽÍ I. Úvodní ustanovení 1. netmail s.r.o., se sídlem Praha 1, Voršilská 5, IČ: 25082159, DIČ: CZ25082159, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským

Více

Definice pojmů. Scanfore s.r.o. - IT divize egen. se sídlem Podpěrova 2, Brno, 621 00 IČ: 28288351 DIČ: CZ28288351

Definice pojmů. Scanfore s.r.o. - IT divize egen. se sídlem Podpěrova 2, Brno, 621 00 IČ: 28288351 DIČ: CZ28288351 Scanfore s.r.o. - IT divize egen se sídlem Podpěrova 2, Brno, 621 00 IČ: 28288351 DIČ: CZ28288351 Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 58827 www.egen.cz

Více

Obchodní podmínky. 1. Úvodní ustanovení. 2. Způsob objednávání a uzavření kupní smlouvy. 1. a) Prodávající: 1. b) Kupující:

Obchodní podmínky. 1. Úvodní ustanovení. 2. Způsob objednávání a uzavření kupní smlouvy. 1. a) Prodávající: 1. b) Kupující: Obchodní podmínky 1. Úvodní ustanovení Číslo stránky 1 Tyto obchodní podmínky se vztahují na nákup zboží v rámci České republiky i ze zahraničí prostřednictvím internetového obchodu www.majaperly.cz (dále

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY pro spotřebitele

OBCHODNÍ PODMÍNKY pro spotřebitele OBCHODNÍ PODMÍNKY pro spotřebitele obchodní společnosti AGEM.CZ s.r.o. se sídlem Pospíchalova 1093, 19800 Praha 9 identifikační číslo: 27370208 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

Více

6. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

6. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY firmy STV Dřevostavby s.r.o. se sídlem Horolezecká 861/2, 102 00 Praha 10, Hostivař IČ: 28917189 DIČ: CZ28917189 zapsané v Živnostenském rejstříku. ŽL vydán MÚ Jeseník Č. j. MJ/ 40131/2011/ŽÚ/He

Více

Obchodní podmínky služby PO SVÉM

Obchodní podmínky služby PO SVÉM Obchodní podmínky služby PO SVÉM společnosti SALMAKIS s.r.o., se sídlem Hviezdoslavova 508/23, 149 00 Praha 4, identifikační číslo: 24686891, zapsané v obchodním rejstříku vedeném v obchodním rejstříku

Více

Podmínky užívání a obchodní podmínky TIWWO.com

Podmínky užívání a obchodní podmínky TIWWO.com Podmínky užívání a obchodní podmínky TIWWO.com Poslední úprva: 28. července 2015 SMLUVNÍ STRANY Konovalov s.r.o. Se sídlem Bělehradská 1042/14, Karlovy Vary 360 01 IČ: 29088542 Zapsána v OR sp. zn. C 23989

Více

1. Úvodní ustanovení. 2. Uživatelský účet

1. Úvodní ustanovení. 2. Uživatelský účet Společnost Nadační fond Drab foundation se sídlem Rohanské nábřeží 678/29, 186 00 Praha 8, Česká republika identifikační číslo: 03265561 zapsaný v nadačním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, odd.

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. Eva Sojková IČ: 15377971 DIČ: CZ5457230889 se sídlem Karla Tomana 823 272 04 Kladno 4

OBCHODNÍ PODMÍNKY. Eva Sojková IČ: 15377971 DIČ: CZ5457230889 se sídlem Karla Tomana 823 272 04 Kladno 4 OBCHODNÍ PODMÍNKY Eva Sojková IČ: 15377971 DIČ: CZ5457230889 se sídlem Karla Tomana 823 272 04 Kladno 4 pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu Wellness klubu Nezestárni.cz, umístěného na internetové

Více

Všeobecné obchodní podmínky Tyto obchodní podmínky upřesňují smluvní vztah uzavřený prostřednictvím internetového obchodu www.steblanc.

Všeobecné obchodní podmínky Tyto obchodní podmínky upřesňují smluvní vztah uzavřený prostřednictvím internetového obchodu www.steblanc. Všeobecné obchodní podmínky Tyto obchodní podmínky upřesňují smluvní vztah uzavřený prostřednictvím internetového obchodu www.steblanc.cz a dále stanovují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího.

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti TechnoBank, s.r.o. se sídlem Dolina 69/15, Praha 6 Lysolaje, Česká republika identifikační číslo: 26 500 213

OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti TechnoBank, s.r.o. se sídlem Dolina 69/15, Praha 6 Lysolaje, Česká republika identifikační číslo: 26 500 213 OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti TechnoBank, s.r.o. se sídlem Dolina 69/15, Praha 6 Lysolaje, Česká republika identifikační číslo: 26 500 213 zapsané v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze,

Více