VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PARTNERSKÉHO PROGRAMU SPOLEČNOSTI FORTUNA GAME A.S.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PARTNERSKÉHO PROGRAMU SPOLEČNOSTI FORTUNA GAME A.S."

Transkript

1 Podmínky VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PARTNERSKÉHO PROGRAMU SPOLEČNOSTI FORTUNA GAME A.S. 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1 Společnost FORTUNA GAME a.s., se sídlem Praha 1, Nové Město, Vodičkova 699/30, PSČ , Česká republika, IČ: , zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 944 (dále jen FORTUNA"), provozuje na území České republiky loterie a jiné podobné hry, a to na základě zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, v platném znění, a na základě jednotlivých povolení vydaných Ministerstvem financí České republiky dle schválených herních plánů, jejichž aktuální znění je k dispozici na webových stránkách 1.2 Na základě povolení vydaným Ministerstvem financí České republiky provozuje společnost FORTUNA mimo jiné hru internetová kursová sázka, které se mohou účastnit sázející registrovaní u společnosti FORTUNA v souladu s příslušným herním plánem, přičemž kursové sázky mohou sázející uzavírat prostřednictvím počítačové aplikace umístěné na webové stránce společnosti FORTUNA 1.3 Partner je fyzická nebo právnická osoba (dále jen Partner"), který provozuje nebo spravuje jednu nebo více webových stránek (dále jen Partnerská stránka"), na které má zájem propagovat webovou stránku společnosti FORTUNA, a to v souladu a za podmínek stanovených v těchto všeobecných obchodních podmínkách partnerského programu společnosti FORTUNA (dále jen Podmínky"). 1.4 Účelem spolupráce společnosti FORTUNA a Partnera dle těchto Podmínek je zájem společnosti FORTUNA na marketingové propagaci společnosti FORTUNA prostřednictvím Partnerských stránek a zvýšení počtu registrovaných členů (dále jen Sázející") věrnostního programu FORTUNA KLUB PLUS (dále jen FORTUNA Klub"), prostřednictvím kterého společnost FORTUNA umožňuje Sázejícím uzavírat sázky na hru internetová kursová sázka. 2. ÚČAST V PARTNERSKÉM PROGRAMU 2.1 Pro účast v Partnerském programu je Partner povinen vyplnit přihlášku, která je dostupná na internetových stránkách Partnerského programu (dále jen Stránky Partnerského programu"). Vyplněním a odesláním přihlášky Partner bezpodmínečně akceptuje tyto Podmínky, jakož i veškerá další pravidla stanovená společností FORTUNA pro účast v Partnerském programu, a zavazuje se je dodržovat. Partner zároveň prohlašuje, že se před odesláním přihlášky seznámil s pravidly pro zisk nároku na provizi stanovenými v těchto Podmínkách. Za účelem přístupu do zabezpečené sekce Stránek Partnerského programu je Partner povinen zvolit si uživatelské jméno a heslo, které je povinen uvést do přihlášky a zároveň je povinen uchovat tyto údaje v tajnosti. Společnost FORTUNA nenese žádnou odpovědnost za zneužití přístupových údajů Partnera.

2 2.2 Společnost FORTUNA zváží přihlášku žadatele o účast v Partnerském programu a prostřednictvím e- mailu jej informuje, zda jeho přihláška byla ze strany společnosti FORTUNA přijata, či nikoliv. Společnost FORTUNA si vyhrazuje právo odmítnout přihlášku žadatele, a to bez uvedení důvodu. Na účast v Partnerském programu není žádný právní nárok. Schválením přihlášky ze strany společnosti FORTUNA se žadatel stává Partnerem Partnerského programu. 2.3 V okamžiku, kdy se žadatel stane Partnerem Partnerského programu, umožní společnost FORTUNA Partnerovi přístup do zabezpečené sekce Stránek Partnerského programu, ve které společnost FORTUNA zpřístupní Partnerovi veškeré dokumenty související s účastí Partnera v Partnerském programu a zároveň také vyúčtování provize za činnosti Partnera v rámci Partnerského. 3. PROVIZE 3.1 V případě splnění všech náležitostí stanovených v těchto Podmínkách, má Partner nárok na provizi z dokončené registrace Sázejícího do FORTUNA Klubu, a to za předpokladu, že Sázející provedl předregistraci do FORTUNA Klubu na internetových stránkách na které byl odkázán z Partnerské stránky (dále jen Provize za registraci"). Pro nárok Partnera na Provizi za registraci je nutné, aby Sázející registraci za použití předregistračního kódu dokončil, a to při osobní návštěvě na kterékoliv pobočce společnosti FORTUNA, jejichž aktuální seznam je umístěn na internetových stránkách Nárok na Provizi nevzniká Partnerovi v případě, že Sázející uvede při registraci číslo patrona, tzn. zúčastní se referenčního programu organizovaného společností FORTUNA (např. referenční program Přiveď Kámoše"). V případě, že se Sázející stane členem FORTUNA Klubu způsobem stanoveným v tomto článku, má Partner dále nárok na provizi z obratu Sázejícího (dále jen Provize z obratu" a společně s Provizí za registraci jako Provize"). Výplata Provize z obratu je omezene na dobu 1 roku od registrace získaného klienta. 3.2 Výše Provize za registraci, Provize z obratu, případně dalších provizí, které Partnerovi dle rozhodnutí společnosti FORTUNA náleží, je uvedena na Stránkách Partnerského programu. Společnost FORTUNA je oprávněna přiznat Partnerovi nárok na provizi i za jiné činnosti Partnera související s účastí v Partnerském programu, přičemž v takovém případě budou veškeré podmínky nároku na získání provize uvedeny na Stránkách Partnerského programu. Společnost FORTUNA je oprávněna pravidla pro zisk nároku na Provizi jakož i její výši kdykoliv jednostranně změnit. Společnost FORTUNA si zároveň vyhrazuje právo snížit Provizi Partnera v případě, že Partner sníží své úsilí související s propagací společností FORTUNA dle pravidel Partnerského programu a/nebo zprostředkovává podstatně méně Sázejících než v minulosti. Doba provize je omezena na 3.3 V případě, že se Partner se společností FORTUNA dohodl na zvláštních podmínkách pro nárok na zisk Provize a její výši, má taková dohoda přednost před pravidly stanovenými v těchto Podmínkách a/nebo na Stránkách Partnerského programu.

3 3.4 Provize z obratu se vypočte jako procentuální podíl na čistém příjmu ze Sázejícího, jehož členství ve FORTUNA Klubu vzniklo způsobem stanoveným v článku 3.1 těchto Podmínek. Čistý příjem ze Sázejícího se vypočte jako rozdíl mezi (i) Hrubým příjmem ze Sázejícího, (ii) Náklady na Sázejícího, (iii) Vrácenými platbami, (iv) Příjmy plynoucími z podvodné činnosti a (v) Licenčními poplatky. 3.5 Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností mají pojmy použité v těchto Podmínkách následující význam: Hrubý příjem ze Sázejícího - znamená rozdíl mezi přijatými vklady a vyplacenými výhrami. Hrubý příjem ze Sázejícího zohledňuje také korekce, tj. zrušené sázky, chybně zadané sázkové události a ostatní nesprávné transakce, které jsou opraveny. Do Hrubého příjmu ze Sázejícího se započítávají pouze sázky uzavřené na hru internetová kursová sázka, hru kursová sázka a číselné hry provozované společností FORTUNA; Náklady na Sázejícího - znamená veškeré náklady společnosti FORTUNA související s propagací, tj. zejména volné sázenky, bonusy vyplácené v rámci FORTUNA Klubu, sponzorované turnaje, VIP bonusy, a všechny kompenzace vyplacené Sázejícímu ze strany společnosti FORTUNA; Vrácené platby - znamená vklady, které byly vráceny Sázejícímu z důvodu zrušení sázky; Příjmy plynoucí z podvodné činnosti - zahrnuje zejména příjmy plynoucí z tajných dohod, zneužívání bonusů vyplácených Sázejícím v rámci FORTUNA Klubu a jiných podobných propagačních akcí, praní špinavých peněz, zneužívání kreditních karet, jakož i příjmy získané jinou nelegální činností; Licenční poplatky - znamená součet (i) daní a poplatků odváděných společností FORTUNA v souvislosti s provozováním loterií a jiných podobných her, (ii) poplatků souvisejících s platbami prostřednictvím kreditních karet a elektronickými platbami a (iii) licenčních poplatků hrazených společností FORTUNA v souvislosti s provozem Partnerského programu třetím stranám. 4. ÚHRADA PROVIZE 4.1 Společnost FORTUNA vypočte výši Provize, která Partnerovi náleží v souvislosti s plněním podmínek Partnerského programu, a to vždy po ukončení každého kalendářního měsíce trvání účasti Partnera v Partnerském programu. Celková výše Provize za příslušný měsíc bude uvedena ve vyúčtování, které společnost FORTUNA zpřístupní Partnerovi v zabezpečené sekci Stránek Partnerského programu, a to vždy nejpozději do dvou (2) dnů po ukončení příslušného měsíce, za který je vyúčtování prováděno. 4.2 Nárok na úhradu Provize vzniká Partnerovi v okamžiku, kdy výše Provize činí více než 50 (slovy: padesát Euro). Provize bude Partnerovi uhrazena na základě daňového dokladu (faktury), který partner vyhotoví po zadání relevantních údajů prostřednictvím zabezpečené sekce Stránek Partnerského programu v období od 2. do 15. dne měsíce následujícího po měsíci, za který je Provize hrazena. Splatnost daňového dokladu (faktury) činí třicet (30) dnů od jeho prokazatelného odeslání společnosti FORTUNA prostřednictvím zabezpečené sekce Stránek Partnerského programu. 4.3 Pokud Partner nesouhlasí s výší Provize, která byla společností FORTUNA vypočtena, je povinen o této skutečnosti společnost FORTUNA informovat do deseti (10) dnů od zpřístupnění vyúčtování Partnerovi v zabezpečené sekci Stránek Partnerského programu, a to elektronicky na e- mailovou adresu

4 přičemž Partner je zároveň povinen uvést veškeré důvody pro které výpočet Provize rozporuje. V případě, že Partner nebude ve lhůtě stanovené v tomto článku výši Provize rozporovat, má se za to, že s výší Provize souhlasí. 4.4 V případě ukončení účasti Partnera v Partnerském programu, má Partner nárok pouze na Provizi získanou ke dni ukončení účasti v Partnerském programu. Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností platí, že ukončením účasti Partnera v Partnerském programu zaniká Partnerovi nárok na úhradu Provize, zejména pak na úhradu Provize z obratu. 4.5 Společnost FORTUNA je oprávněna zadržet Partnerovi výplatu závěrečné Provize, vyplácené v souvislosti s ukončením účasti Partnera v Partnerském programu, a to až na devadesát (90) dnů od dne ukončení účasti Partnera v Partnerském programu tak, aby zajistila vyplacení správné výše Provize. Je- li účast Partnera v Partnerském programu ukončena ze strany společnosti FORTUNA v souvislosti s porušením povinností stanovených v těchto Podmínkách, je společnost FORTUNA oprávněna zadržet Provizi Partnera, a to za účelem zajištění jakýchkoliv nároků či náhrad společnosti FORTUNA, vyplývajících z porušení těchto Podmínek. 4.6 V případě, že při výpočtu Provize dojde k chybě, vyhrazuje si společnost FORTUNA právo na úpravu chybně vypočtené Provize, přičemž takto chybně vypočtená Provize bude zohledněna v nejbližším vyúčtování. 4.7 V případě důvodného podezření na nezákonné a/nebo podvodné jednání či chování ze strany Partnera je společnost FORTUNA oprávněna pozastavit úhradu Provize, a to až do odstranění všech pochybností, které vedly k pozastavení úhrady Provize. 4.8 Nárok na úhradu Provize zaniká v případě, že se Partner zapojil, nebo se dozvěděl o jakémkoli aktu návštěvnosti internetových stránek a/nebo o registraci Sázejícího, u kterých lze důvodně předpokládat, že se jedná o podvod či jiné jednání, které je v rozporu s právními předpisy nebo těmito Podmínkami. 4.9 Partner je povinen na žádost společnosti FORTUNA vrátit společnosti FORTUNA veškeré finanční prostředky, které byly Partnerovi vyplaceny v rámci Provize, a to za transakce, které byly generovány podvodným nebo zfalšovaným způsobem. 5. PRÁVA A POVINNOSTI SPOLEČNOSTI FORTUNA 5.1 Společnost FORTUNA přidělí každému Sázejícímu, jehož členství ve FORTUNA Klubu dle pravidel stanovených v těchto Podmínkách zprostředkoval Partner, jedinečný identifikační kód tak, aby u těchto Sázejících mohli Partner i společnost FORTUNA sledovat zejména celkovou výši obratu příslušného Sázejícího za příslušné období. Společnost FORTUNA je zároveň povinna zajistit přesné sledování a reportování aktivit Sázejících, které zprostředkoval Partner.

5 5.2 Veškeré náklady související s přípravou a výrobou marketingových materiálů, které budou Partnerem využívány v souvislosti s účastí v Partnerském programu, hradí společnost FORTUNA. V této souvislosti je společnost FORTUNA oprávněna veškeré takové materiály kdykoliv upravit či jednostranně změnit. 5.3 Společnost FORTUNA je povinna hradit Partnerovi splatnou Provizi, na kterou získal nárok v souladu s pravidly stanovenými v těchto Podmínkách. Společnost FORTUNA se zavazuje poskytovat Partnerovi vyúčtování Provize a vyřizovat veškerou zákaznickou podporu související s účastí Partnera v Partnerském programu. 5.4 Společnost FORTUNA je oprávněna kdykoli podle svého vlastního uvážení odmítnout jakéhokoliv potenciálního Sázejícího, který projeví zájem o členství ve FORTUNA Klubu, a to bez uvedení důvodu. Společnost FORTUNA je zároveň oprávněn ukončit Sázejícímu členství ve FOTUNA Klubu, a to v případě, že budou splněny podmínky předvídané všeobecnými podmínkami věrnostního programu FORTUNA Klubu. 5.5 V případě, že dojde k nemožnosti uzavírat sázky na hry provozované společností FORTUNA, neodpovídá společnost FORTUNA Partnerovi za jakkoliv škody způsobené nemožností uzavírání sázek. Společnost FORTUNA zároveň nenese jakoukoliv odpovědnost za poruchu, zpoždění nebo přerušení provozu internetových stránek 6. PRÁVA A POVINNOSTI PARTNERA 6.1 Vstupem do Partnerského programu se Partner zavazuje prostřednictvím Partnerských stránek propagovat společnost FORTUNA, podporovat a odkazovat potenciální Sázející na internetové stránky a na registraci do FORTUNA Klubu s použitím přiděleného odkazu. Přidělený odkaz může tvořit jeden či více textových odkazů, bannery či jiné marketingové nástroje. Veškeré náklady na implementaci přidělených odkazů na Partnerské stránky hradí Partner. 6.2 Partner je výhradně zodpovědný za obsah a způsob marketingových a propagačních aktivit, kterými propaguje společnost FORTUNA. Partner se zavazuje provádět veškeré činnosti v rámci účasti v Partnerském programu vždy profesionálním a zákonným způsobem a v souladu s těmito Podmínkami. 6.3 Partner se zavazuje nepropagovat společnost FORTUNA způsobem, který by byl urážlivý, diskriminační, nemravný, nezákonný nebo jinak nevhodný, případně obsahující sexuálně explicitní, pornografický, obscénní či graficky násilný materiál. V této souvislosti je Partner zároveň povinen aktivně necílit reklamní činnosti související s účastí v Partnerském programu na osoby, které nedosáhly zákonný věk pro účast na loteriích a jiných podobných hrách. 6.4 Partner se zavazuje negenerovat návštěvníky internetových stránek a/nebo Sázející

6 z nelegální nebo podvodné činnosti, zejména není oprávněn registrovat se jako Sázející. Porušení tohoto ustanovení se považuje za podvod a v takovém případě zaniká Partnerovi nárok na úhradu jakékoliv Provize. 6.5 Partner není oprávněn rozesílat nevyžádané e- maily a zprávy, které (i) je možné označit jako nevyžádanou poštu, (ii) obsahují nepravdivé údaje nebo zavádějící prohlášení, (iii) neobsahují možnost v reálném čase se odhlásit, (iv) nelze pravdivě identifikovat zdroj a původní IP adresu a/nebo původní e- mailovou adresu, (v) svazky určitého softwaru s jiným softwarem, zejména škodlivého záměru nebo ty, které porušují právo na soukromí, nebo vkládají ikony nebo způsobí stažení nebo instalaci softwaru nebo podobné akce bez souhlasu adresáta. 6.6 Mimo marketingových materiálů, které společnost FORTUNA poskytne Partnerovi v rámci účasti v Partnerském programu a/nebo zpřístupní prostřednictvím Stránek Partnerského programu, nesmí Partner používat jakákoliv jiná označení, ochranné známky či jiná práva duševního vlastnictví, která náleží společnosti FORTUNA. 6.7 Partner není oprávněn jakkoliv měnit nebo upravovat přidělené odkazy či marketingové materiály poskytnuté společností FORTUNA v souvislosti s účastí v Partnerském programu. Partner je povinen dodržovat brand manual vydaný společností FORTUNA, který je dostupný na Stránkách Partnerského programu. Partner je zároveň povinen dodržovat pravidla a zásady obsažené v kodexu chování Evropské asociace her a sázek, který je dostupný na internetových stránkách 6.8 Partner se zavazuje aktivně propagovat společnost FORTUNA a odkazovat potenciální Sázející na internetové stránky a to po celou dobu účasti v Partnerském programu. Aktivní propagací se rozumí použití maximálního úsilí k efektivní inzerci a propagaci společnosti FORTUNA dle těchto Podmínek, a to zejména za účelem maximalizace zprostředkování nových. 6.9 Partner má výlučnou odpovědnost za úhradu veškerých daní, odvodů a jiných poplatků, které jsou splatné v České republice a/nebozahraničí, souvisejících s příjmem Provize. Fortuna vyplatí provizi Partnerovi včetně DPH, v případech, kdy je DPH aplikovatelná, tudíž se provize nebude dále o DPH zvyšovat. Partner se zavazuje poskytnout Provozovateli DIČ, pokud mu bylo přiděleno. Pokud Partnerovi nebylo DIČ přiděleno, ale v budoucnu bude, je povinen tuto změnu Fortuně nahlásit V případě, že dojde k jakékoliv změně údajů uvedených Partnerem v žádosti o účast v Partnerském programu, je Partner povinen o takové změně společnost FORTUNA bez zbytečného odkladu informovat Partner není oprávněn postoupit práva a povinnosti související s účastí v Partnerském programu na třetí osobu, bez předchozího písemného souhlasu společnosti FORTUNA.

7 6.12 Všechna práva duševního vlastnictví, včetně, ale nikoliv výhradně, obchodních a finančních informací, seznamů Sázejících, jakož i informací o obratech a veškerých údajích týkajících se produktů, evidence, činnosti, obchodních plánů, procesů, informací o produktech, know- how, obchodních tajemstvích, obchodních příležitostech a podobných údajích společnosti FORTUNA jsou považovány za důvěrné. Partner není oprávněn tyto informace použít pro vlastní obchodní nebo jiné účely nebo je sdělovat třetím osobám Partner je povinen zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se dozví v souvislosti s účastí v Partnerském programu, a to zejména, nikoliv však výhradně, o Sázejících, vsazených částkách, výhercích a výší výher, jakož i o veškerých důvěrných informacích dle článku 6.12 těchto Podmínek. Závazek mlčenlivosti stanovený v tomto článku trvá i po ukončení účasti v Partnerském programu. 7. UKONČENÍ ÚČASTI V PARTNERSKÉM PROGRAMU 7.1 Účast Partnera v Partnerském programu může být ukončena dohodou nebo výpovědí. Společnost FORTUNA i Partner jsou oprávněni vypovědět účast Partnera v Partnerském programu i bez udání důvodů. Výpovědní lhůta dle tohoto článku činí třicet (30) dnů a začíná běžet dnem následujícím po dni doručení výpovědi druhé straně. 7.2 Společnost FORTUNA je oprávněna okamžitě zrušit účast Partnera v Partnerském programu, a to zejména v případě, že (i) Partner poruší povinnosti stanovené v těchto Podmínkách, (ii) je to nezbytné k ochraně zájmů společnosti FORTUNA a pro provozování Partnerského programu, (iii) Partner významným způsobem omezil nebo pozastavil propagaci společnosti FORTUNA a zprostředkování nových Sázejících. V případě splnění podmínek stanovených v tomto článku, zaniká účast Partnera v Partnerském programu dnem doručení oznámení o zrušení jeho účasti v Partnerském programu. 7.3 Při ukončení účasti Partnera v Partnerském programu je Partner povinen vrátit společnosti FORTUNA veškeré důvěrné informace (a všechny kopie a odvozeniny z nich), které získal v rámci účasti v Partnerském programu. 7.4 Ukončení účasti v Partnerském programu nezbavuje Partnera jakékoliv odpovědnosti vyplývající z porušení těchto Podmínek, ke kterému došlo před ukončením účasti v Partnerském programu. 7.5 Okamžikem ukončení účasti Partnera v Partnerském programu ztrácí Partner nárok na užívání licencí, ochranných známek a jiných označení, která získal v souvislosti s účastí v Partnerském programu a je povinen odstranit z Partnerských stránek veškeré odkazy, které byly na Partnerské stránky implementovány v souvislosti s účastí Partnera v Partnerském programu.

8 7.6 Společnost FORTUNA je oprávněna kdykoliv jednostranně započítat jakékoliv pohledávky za Partnerem vzniklé v souvislosti s účastí Partnera v Partnerském programu vůči Provizi. 8. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 8.1 Společnost FORTUNA si vyhrazuje právo na změnu těchto Podmínek s tím, že veškeré takové změny jsou pro Partnera závazné dnem jejich účinnosti. Změny těchto Podmínek jsou účinné dnem stanoveným společností FORTUNA, přičemž společnost FORTUNA je povinna změny vhodným způsobem zveřejnit (zejm. na Stránkách Partnerského programu a/nebo doručením na e- mailovou adresu Partnera), a to alespoň pět (5) před nabytím účinnosti příslušných změn. 8.2 Společnost FORTUNA si vyhrazuje právo Partnerský program kdykoliv ukončit, přičemž ukončení Partnerského programu musí být Partnerovi oznámeno vhodným způsobem, a to alespoň jeden třicet (30) dnů předem. 8.3 Veškeré písemnosti doručované Partnerovi mohou být učiněny, elektronicky a/nebo prostřednictví doporučené zásilky, a to na adresy, které Partner společnosti FORTUNA za tímto účelem předem sdělí. Kontaktní údaje na společnost FORTUNA jsou k dispozici na Stránkách Partnerského programu. Za okamžik doručení se v případě doručování prostřednictvím e- mailu považuje okamžik odeslání a v případě poštovní zásilky pátý (5.) den poté, co byla podána na poště. 8.4 Tyto Podmínky, jakož i veškeré vztahy mezi společností FORTUNA a Partnerem se řídí právním řádem České republiky, zejména zákonem č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění. 8.5 Veškeré případné spory vzniklé ze spolupráce mezi Partnerem a společností FORTUNA v souvislosti s účastí Partnera v Partnerském programu, budou řešeny smírnou cestou. V případě, že nedojde k vyřešení sporů smírnou cestou, společnost FORTUNA a Partner se dohodli, že místně příslušným soudem k projednání a rozhodnutí sporů a jiných právních věcí vyplývající z Partnerského programu bude Obvodní soud pro Prahu 1 v případě, že k projednání věci je věcně příslušný okresní soud, nebo Městský soud v Praze v případě, že k projednání věci je věcně příslušný krajský soud. 8.6 Podmínky v tomto znění nabývají platnosti a účinnosti dnem

OBCHODNÍ PODMÍNKY. obchodní společnosti

OBCHODNÍ PODMÍNKY. obchodní společnosti OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti e-baan Net s.r.o. se sídlem Tovární 537/8, 709 00 Ostrava identifikační číslo: 268 67 257 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C.,

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky obchodní společnosti Takeplace, s.r.o. se sídlem Roubalova 383/13, 602 00 Brno, CZ IČ: 29208602 DIČ: CZ29208602 Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně,

Více

evidování Poskytovatele jako majitele týká. Ze strany Poskytovatele je Mandátní smlouva uzavřena Zahájením poskytování Služby registrace této domény.

evidování Poskytovatele jako majitele týká. Ze strany Poskytovatele je Mandátní smlouva uzavřena Zahájením poskytování Služby registrace této domény. 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Obchodní společnost POLOMINO Services, spol. s r.o. vydává tímto postupem podle 273 zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku v platném znění, tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále

Více

Obchodní podmínky. Všeobecné obchodní podmínky provozu a užívání SMS platební brány wplatba, která je součástí platební brány wplatba.

Obchodní podmínky. Všeobecné obchodní podmínky provozu a užívání SMS platební brány wplatba, která je součástí platební brány wplatba. Obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky provozu a užívání SMS platební brány wplatba, která je součástí platební brány wplatba. Provozovatel: MobilBonus s.r.o., se sídlem Úvoz 18, 58601 Jihlava,

Více

Veřejné obchodní podmínky poskytovábní služeb zákazníkům. Dokument je platný od 1.6.2015 ISO 9001:2008

Veřejné obchodní podmínky poskytovábní služeb zákazníkům. Dokument je platný od 1.6.2015 ISO 9001:2008 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Obchodní korporace Unico Europe s.r.o., IČO: 242 97 747, sídlem: Kaprova 42, 110 00 Praha Staré město (dále UNICO nebo Poskytovatel ) publikuje tímto v souladu s 1751 zákona č. 89/2012

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ SKYLAB SPOL. S R.O.

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ SKYLAB SPOL. S R.O. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ SKYLAB SPOL. S R.O. vyplývající z novely zákona č. 127/2005 o elektronických komunikacích (novela č. 214/2013 Sb.

Více

Rozšíření konfigurace Katalogové doplňky Uživatelské doplňky Rozšíření licence Licenční služba Cena Nových verzí SW ABRA. HOT Line. Školení.

Rozšíření konfigurace Katalogové doplňky Uživatelské doplňky Rozšíření licence Licenční služba Cena Nových verzí SW ABRA. HOT Line. Školení. Licenční podmínky k informačnímu systému ABRA G3 1. Toto jsou podmínky pro užívání informačního systému ABRA G3 (dále jen Produkt ) obchodní společnosti ABRA Software a.s., IČ: 25097563, se sídlem Jeremiášova

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY. ( Verze č. 3 platná pro Smlouvy o vydání a používání karet uzavřené od 1.1.2015 )

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY. ( Verze č. 3 platná pro Smlouvy o vydání a používání karet uzavřené od 1.1.2015 ) VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY ( Verze č. 3 platná pro Smlouvy o vydání a používání karet uzavřené od 1.1.2015 ) Tyto Všeobecné obchodní podmínky upravují vydání a používání karet společnosti MOL Retail Česká

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY ELEKTRONICKÉHO SÁZENÍ U TIPSPORT.NET a.s.

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY ELEKTRONICKÉHO SÁZENÍ U TIPSPORT.NET a.s. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY ELEKTRONICKÉHO SÁZENÍ U TIPSPORT.NET a.s. OBSAH: 1 - ÚVODNÍ USTANOVENÍ 2 UZAVŘENÍ SMLOUVY O INTERNETOVÉ KURSOVÉ SÁZCE 3 HERNÍ ÚČET 4 DOTACE HERNÍHO ÚČTU 5 VÝBĚRY Z HERNÍHO ÚČTU 6 EVIDENCE

Více

Obchodní podmínky pro poskytování služby Malá kancelář na platformě ČP Cloud

Obchodní podmínky pro poskytování služby Malá kancelář na platformě ČP Cloud Obchodní podmínky pro poskytování služby Malá kancelář na platformě ČP Cloud Účinné od 10.5.2015 Čl. 1 Úvodní ustanovení 1.1 Tyto Obchodní podmínky pro poskytování služby Malá kancelář na platformě ČP

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY INTERNETOVÉHO SÁZENÍ U CHANCE a.s.

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY INTERNETOVÉHO SÁZENÍ U CHANCE a.s. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY INTERNETOVÉHO SÁZENÍ U CHANCE a.s. OBSAH: 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ 2 UZAVŘENÍ SMLOUVY O INTERNETOVÉ KURZOVÉ SÁZCE 3 HERNÍ ÚČET 4 DOTACE HERNÍHO ÚČTU 5 VÝBĚRY Z HERNÍHO ÚČTU 6 EVIDENCE ÚDAJŮ

Více

SMLOUVA O VŠEOBECNÝCH PODMÍNKÁCH POSKYTNUTÍ ÚVĚRU je uzavřena mezi:

SMLOUVA O VŠEOBECNÝCH PODMÍNKÁCH POSKYTNUTÍ ÚVĚRU je uzavřena mezi: SMLOUVA O VŠEOBECNÝCH PODMÍNKÁCH POSKYTNUTÍ ÚVĚRU je uzavřena mezi: Společnost: se sídlem: Nademlejnská 600/1, Hloubětín, 198 00 Praha 9 spisová značka: C 29514 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB s účinností od 8.2.2014

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB s účinností od 8.2.2014 VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB s účinností od 8.2.2014 1. Úvodní ustanovení Všeobecné podmínky pro poskytování služeb (dále jen Všeobecné podmínky ) stanovují a upravují práva a povinnosti smluvních

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU,

RÁMCOVÁ SMLOUVA O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU, RÁMCOVÁ SMLOUVA O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU, resp. RÁMCOVÁ SMLOUVA O ZÁPŮJČCE Smluvní strany: Fast Cash a.s. se sídlem: Školská 694/32, Nové Město, PSČ 110 00 IČ: 241 77 032 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném

Více

Všeobecné obchodní podmínky Equa bank a.s.

Všeobecné obchodní podmínky Equa bank a.s. Všeobecné obchodní podmínky Equa bank a.s. 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Rozsah platnosti a změny všeobecných obchodních podmínek 1.1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP ) upravují obecné podmínky

Více

Všeobecné obchodní podmínky. provozu a užívání platebního systému PayU

Všeobecné obchodní podmínky. provozu a užívání platebního systému PayU Všeobecné obchodní podmínky provozu a užívání platebního systému PayU provozovatele - společnosti Aukro s.r.o. se sídlem Zlín, náměstí T. G. Masaryka 1280, PSČ 76001 IČ 27684555 zapsané v obchodním rejstříku

Více

Všeobecné podmínky poskytování Služby Mobito Zákazníkům

Všeobecné podmínky poskytování Služby Mobito Zákazníkům Všeobecné podmínky poskytování Služby Mobito Zákazníkům Verze 2/2012 (dále jen Podmínky ) 1 Všeobecné informace 1.1 Tyto Podmínky upravují poskytování Služby Mobito Zákazníkům tj. fyzickým osobám nepodnikatelům,

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY K RÁMCOVÉ SMLOUVĚ O SJEDNÁVÁNÍ A VEDENÍ VKLADOVÝCH PRODUKTŮ Platné od 01.04.2012

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY K RÁMCOVÉ SMLOUVĚ O SJEDNÁVÁNÍ A VEDENÍ VKLADOVÝCH PRODUKTŮ Platné od 01.04.2012 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY K RÁMCOVÉ SMLOUVĚ O SJEDNÁVÁNÍ A VEDENÍ VKLADOVÝCH PRODUKTŮ Platné od 01.04.2012 ČLÁNEK 1 Informace o Bance 1.1 Základní údaje: J&T BANKA, a. s. Pobřežní 14, 186 00 Praha 8,

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací společností Vole-j.cz s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací společností Vole-j.cz s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací společností Vole-j.cz s.r.o. (dále jen VOP) 1. Základní ustanovení Obchodní společnost Vole-j.cz s.r.o. (dále

Více

Všeobecné obchodní podmínky beevendo

Všeobecné obchodní podmínky beevendo Všeobecné obchodní podmínky beevendo Všeobecné obchodní podmínky společnosti beevendo s.r.o. se sídlem Radlická 7840/113d, PSČ 158 00 Praha 5, IČ: 246 78 902, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY CPS společnosti PALMAFONE, a.s.

OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY CPS společnosti PALMAFONE, a.s. OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY CPS společnosti PALMAFONE, a.s. Vydané v souladu s ustanovením 63 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích (dále jen ZoEK ) a ustanoveními 1800 a následujících

Více

Všeobecné obchodní podmínky poskytování služeb elektronických komunikací

Všeobecné obchodní podmínky poskytování služeb elektronických komunikací Všeobecné obchodní podmínky poskytování služeb elektronických komunikací I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1 Tyto všeobecné obchodní podmínky služeb elektronických komunikací (dále jen Podmínky ) tvoří obecný právní

Více

Statut SAZKA KLUBU PREAMBULE

Statut SAZKA KLUBU PREAMBULE Statut SAZKA KLUBU PREAMBULE 1 Úvodní ustanovení 1. SAZKA KLUB je věrnostní program, který SAZKA a.s., se sídlem K Žižkovu 851, Praha 9, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze dne 28.

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. Předmětem těchto obchodních podmínek je úprava právních vztahů mezi Poskytovatelem a Zákazníkem při poskytování webhostingových služeb Klenot.cz, dále

Více

Pojištění zneužití platební karty

Pojištění zneužití platební karty Pojištění zneužití platební karty Spolehlivá ochrana při zneužití platební karty v důsledku její ztráty nebo odcizení Používáte Vaši platební kartu při platbách v obchodech nebo pro výběry z bankomatu?

Více

info@vypujcime.cz bankovní spojení:

info@vypujcime.cz bankovní spojení: Dnešního dne uzavřeli Vypůjčíme s.r.o., IČ: 03186792, se sídlem Praha 4 Nusle, Na Zámecké 1518/9, PSČ 140 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 228095, jejímž

Více

Definice pojmů. Scanfore s.r.o. - IT divize egen. se sídlem Podpěrova 2, Brno, 621 00 IČ: 28288351 DIČ: CZ28288351

Definice pojmů. Scanfore s.r.o. - IT divize egen. se sídlem Podpěrova 2, Brno, 621 00 IČ: 28288351 DIČ: CZ28288351 Scanfore s.r.o. - IT divize egen se sídlem Podpěrova 2, Brno, 621 00 IČ: 28288351 DIČ: CZ28288351 Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 58827 www.egen.cz

Více

Čl. 3 Zařízení pro poskytování a užívání služeb. zařízení Poskytovatele Koncové zařízení účastníka doplňková zařízení

Čl. 3 Zařízení pro poskytování a užívání služeb. zařízení Poskytovatele Koncové zařízení účastníka doplňková zařízení Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací a Všeobecné obchodní podmínky prodeje doplňkových zařízení společnosti UPC Česká republika, s.r.o. Část I. Všeobecné podmínky

Více

Všeobecné podmínky pro poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací

Všeobecné podmínky pro poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací Všeobecné podmínky pro poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací společnosti INTERNET Pb, spol. s r.o. Všeobecné podmínky pro poskytování veřejně dostupných služeb elektronických

Více

Obsah: I. ČÁST: ÚVODNÍ USTANOVENÍ Článek 1: Informace o Bance Článek 2: Informace o dohledu Článek 3: Definice pojmů Článek 4: Výkladová pravidla

Obsah: I. ČÁST: ÚVODNÍ USTANOVENÍ Článek 1: Informace o Bance Článek 2: Informace o dohledu Článek 3: Definice pojmů Článek 4: Výkladová pravidla Obchodní podmínky J&T BANKY, a. s., k Rámcové smlouvě o sjednávání a vedení vkladových produktů pro právnické osoby a podnikatele Účinnost od 15.01.2015 Obsah: I. ČÁST: ÚVODNÍ USTANOVENÍ Článek 1: Informace

Více