VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PARTNERSKÉHO PROGRAMU SPOLEČNOSTI FORTUNA GAME A.S.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PARTNERSKÉHO PROGRAMU SPOLEČNOSTI FORTUNA GAME A.S."

Transkript

1 Podmínky VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PARTNERSKÉHO PROGRAMU SPOLEČNOSTI FORTUNA GAME A.S. 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1 Společnost FORTUNA GAME a.s., se sídlem Praha 1, Nové Město, Vodičkova 699/30, PSČ , Česká republika, IČ: , zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 944 (dále jen FORTUNA"), provozuje na území České republiky loterie a jiné podobné hry, a to na základě zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, v platném znění, a na základě jednotlivých povolení vydaných Ministerstvem financí České republiky dle schválených herních plánů, jejichž aktuální znění je k dispozici na webových stránkách 1.2 Na základě povolení vydaným Ministerstvem financí České republiky provozuje společnost FORTUNA mimo jiné hru internetová kursová sázka, které se mohou účastnit sázející registrovaní u společnosti FORTUNA v souladu s příslušným herním plánem, přičemž kursové sázky mohou sázející uzavírat prostřednictvím počítačové aplikace umístěné na webové stránce společnosti FORTUNA 1.3 Partner je fyzická nebo právnická osoba (dále jen Partner"), který provozuje nebo spravuje jednu nebo více webových stránek (dále jen Partnerská stránka"), na které má zájem propagovat webovou stránku společnosti FORTUNA, a to v souladu a za podmínek stanovených v těchto všeobecných obchodních podmínkách partnerského programu společnosti FORTUNA (dále jen Podmínky"). 1.4 Účelem spolupráce společnosti FORTUNA a Partnera dle těchto Podmínek je zájem společnosti FORTUNA na marketingové propagaci společnosti FORTUNA prostřednictvím Partnerských stránek a zvýšení počtu registrovaných členů (dále jen Sázející") věrnostního programu FORTUNA KLUB PLUS (dále jen FORTUNA Klub"), prostřednictvím kterého společnost FORTUNA umožňuje Sázejícím uzavírat sázky na hru internetová kursová sázka. 2. ÚČAST V PARTNERSKÉM PROGRAMU 2.1 Pro účast v Partnerském programu je Partner povinen vyplnit přihlášku, která je dostupná na internetových stránkách Partnerského programu (dále jen Stránky Partnerského programu"). Vyplněním a odesláním přihlášky Partner bezpodmínečně akceptuje tyto Podmínky, jakož i veškerá další pravidla stanovená společností FORTUNA pro účast v Partnerském programu, a zavazuje se je dodržovat. Partner zároveň prohlašuje, že se před odesláním přihlášky seznámil s pravidly pro zisk nároku na provizi stanovenými v těchto Podmínkách. Za účelem přístupu do zabezpečené sekce Stránek Partnerského programu je Partner povinen zvolit si uživatelské jméno a heslo, které je povinen uvést do přihlášky a zároveň je povinen uchovat tyto údaje v tajnosti. Společnost FORTUNA nenese žádnou odpovědnost za zneužití přístupových údajů Partnera.

2 2.2 Společnost FORTUNA zváží přihlášku žadatele o účast v Partnerském programu a prostřednictvím e- mailu jej informuje, zda jeho přihláška byla ze strany společnosti FORTUNA přijata, či nikoliv. Společnost FORTUNA si vyhrazuje právo odmítnout přihlášku žadatele, a to bez uvedení důvodu. Na účast v Partnerském programu není žádný právní nárok. Schválením přihlášky ze strany společnosti FORTUNA se žadatel stává Partnerem Partnerského programu. 2.3 V okamžiku, kdy se žadatel stane Partnerem Partnerského programu, umožní společnost FORTUNA Partnerovi přístup do zabezpečené sekce Stránek Partnerského programu, ve které společnost FORTUNA zpřístupní Partnerovi veškeré dokumenty související s účastí Partnera v Partnerském programu a zároveň také vyúčtování provize za činnosti Partnera v rámci Partnerského. 3. PROVIZE 3.1 V případě splnění všech náležitostí stanovených v těchto Podmínkách, má Partner nárok na provizi z dokončené registrace Sázejícího do FORTUNA Klubu, a to za předpokladu, že Sázející provedl předregistraci do FORTUNA Klubu na internetových stránkách na které byl odkázán z Partnerské stránky (dále jen Provize za registraci"). Pro nárok Partnera na Provizi za registraci je nutné, aby Sázející registraci za použití předregistračního kódu dokončil, a to při osobní návštěvě na kterékoliv pobočce společnosti FORTUNA, jejichž aktuální seznam je umístěn na internetových stránkách Nárok na Provizi nevzniká Partnerovi v případě, že Sázející uvede při registraci číslo patrona, tzn. zúčastní se referenčního programu organizovaného společností FORTUNA (např. referenční program Přiveď Kámoše"). V případě, že se Sázející stane členem FORTUNA Klubu způsobem stanoveným v tomto článku, má Partner dále nárok na provizi z obratu Sázejícího (dále jen Provize z obratu" a společně s Provizí za registraci jako Provize"). Výplata Provize z obratu je omezene na dobu 1 roku od registrace získaného klienta. 3.2 Výše Provize za registraci, Provize z obratu, případně dalších provizí, které Partnerovi dle rozhodnutí společnosti FORTUNA náleží, je uvedena na Stránkách Partnerského programu. Společnost FORTUNA je oprávněna přiznat Partnerovi nárok na provizi i za jiné činnosti Partnera související s účastí v Partnerském programu, přičemž v takovém případě budou veškeré podmínky nároku na získání provize uvedeny na Stránkách Partnerského programu. Společnost FORTUNA je oprávněna pravidla pro zisk nároku na Provizi jakož i její výši kdykoliv jednostranně změnit. Společnost FORTUNA si zároveň vyhrazuje právo snížit Provizi Partnera v případě, že Partner sníží své úsilí související s propagací společností FORTUNA dle pravidel Partnerského programu a/nebo zprostředkovává podstatně méně Sázejících než v minulosti. Doba provize je omezena na 3.3 V případě, že se Partner se společností FORTUNA dohodl na zvláštních podmínkách pro nárok na zisk Provize a její výši, má taková dohoda přednost před pravidly stanovenými v těchto Podmínkách a/nebo na Stránkách Partnerského programu.

3 3.4 Provize z obratu se vypočte jako procentuální podíl na čistém příjmu ze Sázejícího, jehož členství ve FORTUNA Klubu vzniklo způsobem stanoveným v článku 3.1 těchto Podmínek. Čistý příjem ze Sázejícího se vypočte jako rozdíl mezi (i) Hrubým příjmem ze Sázejícího, (ii) Náklady na Sázejícího, (iii) Vrácenými platbami, (iv) Příjmy plynoucími z podvodné činnosti a (v) Licenčními poplatky. 3.5 Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností mají pojmy použité v těchto Podmínkách následující význam: Hrubý příjem ze Sázejícího - znamená rozdíl mezi přijatými vklady a vyplacenými výhrami. Hrubý příjem ze Sázejícího zohledňuje také korekce, tj. zrušené sázky, chybně zadané sázkové události a ostatní nesprávné transakce, které jsou opraveny. Do Hrubého příjmu ze Sázejícího se započítávají pouze sázky uzavřené na hru internetová kursová sázka, hru kursová sázka a číselné hry provozované společností FORTUNA; Náklady na Sázejícího - znamená veškeré náklady společnosti FORTUNA související s propagací, tj. zejména volné sázenky, bonusy vyplácené v rámci FORTUNA Klubu, sponzorované turnaje, VIP bonusy, a všechny kompenzace vyplacené Sázejícímu ze strany společnosti FORTUNA; Vrácené platby - znamená vklady, které byly vráceny Sázejícímu z důvodu zrušení sázky; Příjmy plynoucí z podvodné činnosti - zahrnuje zejména příjmy plynoucí z tajných dohod, zneužívání bonusů vyplácených Sázejícím v rámci FORTUNA Klubu a jiných podobných propagačních akcí, praní špinavých peněz, zneužívání kreditních karet, jakož i příjmy získané jinou nelegální činností; Licenční poplatky - znamená součet (i) daní a poplatků odváděných společností FORTUNA v souvislosti s provozováním loterií a jiných podobných her, (ii) poplatků souvisejících s platbami prostřednictvím kreditních karet a elektronickými platbami a (iii) licenčních poplatků hrazených společností FORTUNA v souvislosti s provozem Partnerského programu třetím stranám. 4. ÚHRADA PROVIZE 4.1 Společnost FORTUNA vypočte výši Provize, která Partnerovi náleží v souvislosti s plněním podmínek Partnerského programu, a to vždy po ukončení každého kalendářního měsíce trvání účasti Partnera v Partnerském programu. Celková výše Provize za příslušný měsíc bude uvedena ve vyúčtování, které společnost FORTUNA zpřístupní Partnerovi v zabezpečené sekci Stránek Partnerského programu, a to vždy nejpozději do dvou (2) dnů po ukončení příslušného měsíce, za který je vyúčtování prováděno. 4.2 Nárok na úhradu Provize vzniká Partnerovi v okamžiku, kdy výše Provize činí více než 50 (slovy: padesát Euro). Provize bude Partnerovi uhrazena na základě daňového dokladu (faktury), který partner vyhotoví po zadání relevantních údajů prostřednictvím zabezpečené sekce Stránek Partnerského programu v období od 2. do 15. dne měsíce následujícího po měsíci, za který je Provize hrazena. Splatnost daňového dokladu (faktury) činí třicet (30) dnů od jeho prokazatelného odeslání společnosti FORTUNA prostřednictvím zabezpečené sekce Stránek Partnerského programu. 4.3 Pokud Partner nesouhlasí s výší Provize, která byla společností FORTUNA vypočtena, je povinen o této skutečnosti společnost FORTUNA informovat do deseti (10) dnů od zpřístupnění vyúčtování Partnerovi v zabezpečené sekci Stránek Partnerského programu, a to elektronicky na e- mailovou adresu

4 přičemž Partner je zároveň povinen uvést veškeré důvody pro které výpočet Provize rozporuje. V případě, že Partner nebude ve lhůtě stanovené v tomto článku výši Provize rozporovat, má se za to, že s výší Provize souhlasí. 4.4 V případě ukončení účasti Partnera v Partnerském programu, má Partner nárok pouze na Provizi získanou ke dni ukončení účasti v Partnerském programu. Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností platí, že ukončením účasti Partnera v Partnerském programu zaniká Partnerovi nárok na úhradu Provize, zejména pak na úhradu Provize z obratu. 4.5 Společnost FORTUNA je oprávněna zadržet Partnerovi výplatu závěrečné Provize, vyplácené v souvislosti s ukončením účasti Partnera v Partnerském programu, a to až na devadesát (90) dnů od dne ukončení účasti Partnera v Partnerském programu tak, aby zajistila vyplacení správné výše Provize. Je- li účast Partnera v Partnerském programu ukončena ze strany společnosti FORTUNA v souvislosti s porušením povinností stanovených v těchto Podmínkách, je společnost FORTUNA oprávněna zadržet Provizi Partnera, a to za účelem zajištění jakýchkoliv nároků či náhrad společnosti FORTUNA, vyplývajících z porušení těchto Podmínek. 4.6 V případě, že při výpočtu Provize dojde k chybě, vyhrazuje si společnost FORTUNA právo na úpravu chybně vypočtené Provize, přičemž takto chybně vypočtená Provize bude zohledněna v nejbližším vyúčtování. 4.7 V případě důvodného podezření na nezákonné a/nebo podvodné jednání či chování ze strany Partnera je společnost FORTUNA oprávněna pozastavit úhradu Provize, a to až do odstranění všech pochybností, které vedly k pozastavení úhrady Provize. 4.8 Nárok na úhradu Provize zaniká v případě, že se Partner zapojil, nebo se dozvěděl o jakémkoli aktu návštěvnosti internetových stránek a/nebo o registraci Sázejícího, u kterých lze důvodně předpokládat, že se jedná o podvod či jiné jednání, které je v rozporu s právními předpisy nebo těmito Podmínkami. 4.9 Partner je povinen na žádost společnosti FORTUNA vrátit společnosti FORTUNA veškeré finanční prostředky, které byly Partnerovi vyplaceny v rámci Provize, a to za transakce, které byly generovány podvodným nebo zfalšovaným způsobem. 5. PRÁVA A POVINNOSTI SPOLEČNOSTI FORTUNA 5.1 Společnost FORTUNA přidělí každému Sázejícímu, jehož členství ve FORTUNA Klubu dle pravidel stanovených v těchto Podmínkách zprostředkoval Partner, jedinečný identifikační kód tak, aby u těchto Sázejících mohli Partner i společnost FORTUNA sledovat zejména celkovou výši obratu příslušného Sázejícího za příslušné období. Společnost FORTUNA je zároveň povinna zajistit přesné sledování a reportování aktivit Sázejících, které zprostředkoval Partner.

5 5.2 Veškeré náklady související s přípravou a výrobou marketingových materiálů, které budou Partnerem využívány v souvislosti s účastí v Partnerském programu, hradí společnost FORTUNA. V této souvislosti je společnost FORTUNA oprávněna veškeré takové materiály kdykoliv upravit či jednostranně změnit. 5.3 Společnost FORTUNA je povinna hradit Partnerovi splatnou Provizi, na kterou získal nárok v souladu s pravidly stanovenými v těchto Podmínkách. Společnost FORTUNA se zavazuje poskytovat Partnerovi vyúčtování Provize a vyřizovat veškerou zákaznickou podporu související s účastí Partnera v Partnerském programu. 5.4 Společnost FORTUNA je oprávněna kdykoli podle svého vlastního uvážení odmítnout jakéhokoliv potenciálního Sázejícího, který projeví zájem o členství ve FORTUNA Klubu, a to bez uvedení důvodu. Společnost FORTUNA je zároveň oprávněn ukončit Sázejícímu členství ve FOTUNA Klubu, a to v případě, že budou splněny podmínky předvídané všeobecnými podmínkami věrnostního programu FORTUNA Klubu. 5.5 V případě, že dojde k nemožnosti uzavírat sázky na hry provozované společností FORTUNA, neodpovídá společnost FORTUNA Partnerovi za jakkoliv škody způsobené nemožností uzavírání sázek. Společnost FORTUNA zároveň nenese jakoukoliv odpovědnost za poruchu, zpoždění nebo přerušení provozu internetových stránek 6. PRÁVA A POVINNOSTI PARTNERA 6.1 Vstupem do Partnerského programu se Partner zavazuje prostřednictvím Partnerských stránek propagovat společnost FORTUNA, podporovat a odkazovat potenciální Sázející na internetové stránky a na registraci do FORTUNA Klubu s použitím přiděleného odkazu. Přidělený odkaz může tvořit jeden či více textových odkazů, bannery či jiné marketingové nástroje. Veškeré náklady na implementaci přidělených odkazů na Partnerské stránky hradí Partner. 6.2 Partner je výhradně zodpovědný za obsah a způsob marketingových a propagačních aktivit, kterými propaguje společnost FORTUNA. Partner se zavazuje provádět veškeré činnosti v rámci účasti v Partnerském programu vždy profesionálním a zákonným způsobem a v souladu s těmito Podmínkami. 6.3 Partner se zavazuje nepropagovat společnost FORTUNA způsobem, který by byl urážlivý, diskriminační, nemravný, nezákonný nebo jinak nevhodný, případně obsahující sexuálně explicitní, pornografický, obscénní či graficky násilný materiál. V této souvislosti je Partner zároveň povinen aktivně necílit reklamní činnosti související s účastí v Partnerském programu na osoby, které nedosáhly zákonný věk pro účast na loteriích a jiných podobných hrách. 6.4 Partner se zavazuje negenerovat návštěvníky internetových stránek a/nebo Sázející

6 z nelegální nebo podvodné činnosti, zejména není oprávněn registrovat se jako Sázející. Porušení tohoto ustanovení se považuje za podvod a v takovém případě zaniká Partnerovi nárok na úhradu jakékoliv Provize. 6.5 Partner není oprávněn rozesílat nevyžádané e- maily a zprávy, které (i) je možné označit jako nevyžádanou poštu, (ii) obsahují nepravdivé údaje nebo zavádějící prohlášení, (iii) neobsahují možnost v reálném čase se odhlásit, (iv) nelze pravdivě identifikovat zdroj a původní IP adresu a/nebo původní e- mailovou adresu, (v) svazky určitého softwaru s jiným softwarem, zejména škodlivého záměru nebo ty, které porušují právo na soukromí, nebo vkládají ikony nebo způsobí stažení nebo instalaci softwaru nebo podobné akce bez souhlasu adresáta. 6.6 Mimo marketingových materiálů, které společnost FORTUNA poskytne Partnerovi v rámci účasti v Partnerském programu a/nebo zpřístupní prostřednictvím Stránek Partnerského programu, nesmí Partner používat jakákoliv jiná označení, ochranné známky či jiná práva duševního vlastnictví, která náleží společnosti FORTUNA. 6.7 Partner není oprávněn jakkoliv měnit nebo upravovat přidělené odkazy či marketingové materiály poskytnuté společností FORTUNA v souvislosti s účastí v Partnerském programu. Partner je povinen dodržovat brand manual vydaný společností FORTUNA, který je dostupný na Stránkách Partnerského programu. Partner je zároveň povinen dodržovat pravidla a zásady obsažené v kodexu chování Evropské asociace her a sázek, který je dostupný na internetových stránkách 6.8 Partner se zavazuje aktivně propagovat společnost FORTUNA a odkazovat potenciální Sázející na internetové stránky a to po celou dobu účasti v Partnerském programu. Aktivní propagací se rozumí použití maximálního úsilí k efektivní inzerci a propagaci společnosti FORTUNA dle těchto Podmínek, a to zejména za účelem maximalizace zprostředkování nových. 6.9 Partner má výlučnou odpovědnost za úhradu veškerých daní, odvodů a jiných poplatků, které jsou splatné v České republice a/nebozahraničí, souvisejících s příjmem Provize. Fortuna vyplatí provizi Partnerovi včetně DPH, v případech, kdy je DPH aplikovatelná, tudíž se provize nebude dále o DPH zvyšovat. Partner se zavazuje poskytnout Provozovateli DIČ, pokud mu bylo přiděleno. Pokud Partnerovi nebylo DIČ přiděleno, ale v budoucnu bude, je povinen tuto změnu Fortuně nahlásit V případě, že dojde k jakékoliv změně údajů uvedených Partnerem v žádosti o účast v Partnerském programu, je Partner povinen o takové změně společnost FORTUNA bez zbytečného odkladu informovat Partner není oprávněn postoupit práva a povinnosti související s účastí v Partnerském programu na třetí osobu, bez předchozího písemného souhlasu společnosti FORTUNA.

7 6.12 Všechna práva duševního vlastnictví, včetně, ale nikoliv výhradně, obchodních a finančních informací, seznamů Sázejících, jakož i informací o obratech a veškerých údajích týkajících se produktů, evidence, činnosti, obchodních plánů, procesů, informací o produktech, know- how, obchodních tajemstvích, obchodních příležitostech a podobných údajích společnosti FORTUNA jsou považovány za důvěrné. Partner není oprávněn tyto informace použít pro vlastní obchodní nebo jiné účely nebo je sdělovat třetím osobám Partner je povinen zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se dozví v souvislosti s účastí v Partnerském programu, a to zejména, nikoliv však výhradně, o Sázejících, vsazených částkách, výhercích a výší výher, jakož i o veškerých důvěrných informacích dle článku 6.12 těchto Podmínek. Závazek mlčenlivosti stanovený v tomto článku trvá i po ukončení účasti v Partnerském programu. 7. UKONČENÍ ÚČASTI V PARTNERSKÉM PROGRAMU 7.1 Účast Partnera v Partnerském programu může být ukončena dohodou nebo výpovědí. Společnost FORTUNA i Partner jsou oprávněni vypovědět účast Partnera v Partnerském programu i bez udání důvodů. Výpovědní lhůta dle tohoto článku činí třicet (30) dnů a začíná běžet dnem následujícím po dni doručení výpovědi druhé straně. 7.2 Společnost FORTUNA je oprávněna okamžitě zrušit účast Partnera v Partnerském programu, a to zejména v případě, že (i) Partner poruší povinnosti stanovené v těchto Podmínkách, (ii) je to nezbytné k ochraně zájmů společnosti FORTUNA a pro provozování Partnerského programu, (iii) Partner významným způsobem omezil nebo pozastavil propagaci společnosti FORTUNA a zprostředkování nových Sázejících. V případě splnění podmínek stanovených v tomto článku, zaniká účast Partnera v Partnerském programu dnem doručení oznámení o zrušení jeho účasti v Partnerském programu. 7.3 Při ukončení účasti Partnera v Partnerském programu je Partner povinen vrátit společnosti FORTUNA veškeré důvěrné informace (a všechny kopie a odvozeniny z nich), které získal v rámci účasti v Partnerském programu. 7.4 Ukončení účasti v Partnerském programu nezbavuje Partnera jakékoliv odpovědnosti vyplývající z porušení těchto Podmínek, ke kterému došlo před ukončením účasti v Partnerském programu. 7.5 Okamžikem ukončení účasti Partnera v Partnerském programu ztrácí Partner nárok na užívání licencí, ochranných známek a jiných označení, která získal v souvislosti s účastí v Partnerském programu a je povinen odstranit z Partnerských stránek veškeré odkazy, které byly na Partnerské stránky implementovány v souvislosti s účastí Partnera v Partnerském programu.

8 7.6 Společnost FORTUNA je oprávněna kdykoliv jednostranně započítat jakékoliv pohledávky za Partnerem vzniklé v souvislosti s účastí Partnera v Partnerském programu vůči Provizi. 8. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 8.1 Společnost FORTUNA si vyhrazuje právo na změnu těchto Podmínek s tím, že veškeré takové změny jsou pro Partnera závazné dnem jejich účinnosti. Změny těchto Podmínek jsou účinné dnem stanoveným společností FORTUNA, přičemž společnost FORTUNA je povinna změny vhodným způsobem zveřejnit (zejm. na Stránkách Partnerského programu a/nebo doručením na e- mailovou adresu Partnera), a to alespoň pět (5) před nabytím účinnosti příslušných změn. 8.2 Společnost FORTUNA si vyhrazuje právo Partnerský program kdykoliv ukončit, přičemž ukončení Partnerského programu musí být Partnerovi oznámeno vhodným způsobem, a to alespoň jeden třicet (30) dnů předem. 8.3 Veškeré písemnosti doručované Partnerovi mohou být učiněny, elektronicky a/nebo prostřednictví doporučené zásilky, a to na adresy, které Partner společnosti FORTUNA za tímto účelem předem sdělí. Kontaktní údaje na společnost FORTUNA jsou k dispozici na Stránkách Partnerského programu. Za okamžik doručení se v případě doručování prostřednictvím e- mailu považuje okamžik odeslání a v případě poštovní zásilky pátý (5.) den poté, co byla podána na poště. 8.4 Tyto Podmínky, jakož i veškeré vztahy mezi společností FORTUNA a Partnerem se řídí právním řádem České republiky, zejména zákonem č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění. 8.5 Veškeré případné spory vzniklé ze spolupráce mezi Partnerem a společností FORTUNA v souvislosti s účastí Partnera v Partnerském programu, budou řešeny smírnou cestou. V případě, že nedojde k vyřešení sporů smírnou cestou, společnost FORTUNA a Partner se dohodli, že místně příslušným soudem k projednání a rozhodnutí sporů a jiných právních věcí vyplývající z Partnerského programu bude Obvodní soud pro Prahu 1 v případě, že k projednání věci je věcně příslušný okresní soud, nebo Městský soud v Praze v případě, že k projednání věci je věcně příslušný krajský soud. 8.6 Podmínky v tomto znění nabývají platnosti a účinnosti dnem

Všeobecné smluvní podmínky služeb společnosti Úspěšný web s.r.o.

Všeobecné smluvní podmínky služeb společnosti Úspěšný web s.r.o. Všeobecné smluvní podmínky služeb společnosti Úspěšný web s.r.o. I. Úvodní ustanovení I.1 Provozovatel obchodní společnost Úspěšný web s.r.o. se sídlem Rakovník, Sportovní 99, PSČ 269 01 IČ: 242 09 007

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. Úvodní ustanovení VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky internetového portálu timee.cz (dále jen timee.cz ) pro zákazníky společnosti Datlink s.r.o., IČ 27970485, se sídlem

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SÍTĚ TECHCOM

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SÍTĚ TECHCOM VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SÍTĚ TECHCOM 1 PŘEDMĚT VŠEOBECNÝCH OBCHODNÍCH PODMÍNEK 1.1 Předmětem těchto všeobecných obchodních podmínek jsou podmínky, na základě kterých budou poskytovány

Více

smlouva o marketingovém partnerství a zprostředkování v oblasti poskytování ubytovacích služeb

smlouva o marketingovém partnerství a zprostředkování v oblasti poskytování ubytovacích služeb Smluvní strany Poskytovatel : Sky club Brumlovka s.r.o. se sídlem : Vyskočilova 2, Praha 4, PSČ 140 00 korespondenční adresa : Na Příkopě 25, Praha 1, PSČ 110 00 DIČ : CZ47120479 Zapsaný : v OR vedeném

Více

Obchodní podmínky pro affiliate program Výzva 21 dní

Obchodní podmínky pro affiliate program Výzva 21 dní Obchodní podmínky pro affiliate program Výzva 21 dní Registrací do provizního programu potvrzuje partner i poskytovatel provizního programu svůj závazek řídit se těmito Obchodními podmínkami. Poskytovatelem

Více

1. Úvodní ustanovení. 2. Základní pojmy. 3. Předmět této smlouvy. 4. Práva a povinnosti Provozovatele

1. Úvodní ustanovení. 2. Základní pojmy. 3. Předmět této smlouvy. 4. Práva a povinnosti Provozovatele 1. Úvodní ustanovení 1.1 Společnost WVG Solution s.r.o., se sídlem Nad Mazankou 1392/30, Libeň (Praha 8), 182 00 Praha, IČO: 02145138, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ A LICEČNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI easyresearch.biz s.r.o.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ A LICEČNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI easyresearch.biz s.r.o. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ A LICEČNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI easyresearch.biz s.r.o. 1. Společnost easyresearch.biz s.r.o., se sídlem Praha 2, Londýnská 18, IČ: 27259765, DIČ: CZ27259765, zapsaná v obchodním rejstříku

Více

Smlouva o spolupráci partnerský program

Smlouva o spolupráci partnerský program Smlouva o spolupráci partnerský program uzavřená podle ust. 269 odst.2 obchodního zákoníku mezi: chytryhonza.cz s.r.o. se sídlem: Office park budova B, Na Hřebenech II 1718/8, Praha 4 IČ: 289 336 48, DIČ:

Více

Smlouva o partnerské spolupráci

Smlouva o partnerské spolupráci Smlouva o partnerské spolupráci Smluvní strany: 1. WideNet s.r.o. se sídlem: Palác Lucerna, Štěpánská 61, 116 02 Praha 1 IČ: 26767244 jednající jednatelem Vladimírem Vavrochem obchodní společnost WideNet

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Poskytovatel TDM real s.r.o. se sídlem Jelínkova 919/28, 616 00, Brno, IČ 02639441, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 8194, dále

Více

Všeobecné podmínky poskytování služby LiveNet s platností a účinností od 1.1.2009

Všeobecné podmínky poskytování služby LiveNet s platností a účinností od 1.1.2009 Všeobecné podmínky poskytování služby LiveNet s platností a účinností od 1.1.2009 1) Úvodní ustanovení 1.1. Předmětem úpravy jsou podmínky poskytování telekomunikačních služeb prostřednictvím sítě LiveNet

Více

1. Definice základních pojmů

1. Definice základních pojmů Všeobecné podmínky pro poskytování telekomunikačních služeb Všeobecné podmínky pro poskytování telekomunikačních služeb společnosti iwebs s.r.o., IČ: 26977966, se sídlem Praha, Kunratice, Františka Šimáčka

Více

Všeobecné obchodní podmínky služby APEX Solutions platné od 1.11.2011

Všeobecné obchodní podmínky služby APEX Solutions platné od 1.11.2011 Všeobecné obchodní podmínky 1. Všeobecná ustanovení 1.1 Společnost QuickCode s.r.o., se sídlem Praha 5, Smíchov, Nádražní 349/3, PSČ 150 00, IČO: 278 89 181, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským

Více

SMLOUVA O VYDÁNÍ MEZINÁRODNÍ PLATEBNÍ KARTY DINERS CLUB ROAD ACCOUNT

SMLOUVA O VYDÁNÍ MEZINÁRODNÍ PLATEBNÍ KARTY DINERS CLUB ROAD ACCOUNT SMLOUVA O VYDÁNÍ MEZINÁRODNÍ PLATEBNÍ KARTY DINERS CLUB ROAD ACCOUNT Níže uvedeného dne měsíce a roku uzavřely smluvní strany: Společnost: Diners Club Czech, s.r.o. Se sídlem: Široká 5, č. p. 36, 110 00

Více

! Nemovitostí se rozumí pozemky a stavby spojené se zemí pevným základem nacházející se na území České republiky.

! Nemovitostí se rozumí pozemky a stavby spojené se zemí pevným základem nacházející se na území České republiky. Obchodní podmínky I. Úvodní ustanovení Tyto obchodní podmínky jsou platné pro užívání služeb systému SdíleníZakázek.cz URL: http://www.sdilenizakazek.cz, který je provozován a spravován Davidem Horáčkem,

Více

Obchodní podmínky. 1. Vymezení pojmů

Obchodní podmínky. 1. Vymezení pojmů Obchodní podmínky 1. Vymezení pojmů Poskytovatel poskytovatelem se pro účely těchto všeobecných podmínek rozumí Společnost HRS Hotelonline s.r.o., se sídlem Praha 2, Vinohrady, Vinohradská 2165/48, okres

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY APLIKACE LEADY, MERK

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY APLIKACE LEADY, MERK VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY APLIKACE LEADY, MERK Tento dokument obsahuje VOP aplikací společnosti Imper CZ, s.r.o. Autorská práva k tomuto dokumentu vlastní předkladatel, tedy společnost IMPER CZ, s.r.o.

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI PERFECT CROWD S.R.O.

OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI PERFECT CROWD S.R.O. OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI PERFECT CROWD S.R.O. Úvodní ustanovení 1. Obchodní společnost PERFECT CROWD s.r.o., IČ: 275 87 673, sídlem Velké Kunratické 1576/3g, 148 00 Praha 4 Kunratice, zapsaná v obchodním

Více

KUPNÍ SMLOUVA, 2. jméno, příjmení / obchodní firma:. místo podnikání/sídlo: registrace: jednající/zastoupen: takto:

KUPNÍ SMLOUVA, 2. jméno, příjmení / obchodní firma:. místo podnikání/sídlo: registrace: jednající/zastoupen: takto: KUPNÍ SMLOUVA, kterou níže uvedeného data uzavírají: 1. Kanlux s.r.o. sídlem Frýdek-Místek, ul. Sadová čp. 618, PSČ: 738 01 IČ: 27804861 registrace: obchodní rejstřík, Krajský soud v Ostravě, sp. zn. C.

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. POSKYTOVANÉ SLUŽBY

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. POSKYTOVANÉ SLUŽBY OBCHODNÍ PODMÍNKY Zhotovitel: Zákazník:, zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, spisová značka 219067 /dále též Zhotovitel/ Zákazníkem se stává právnická osoba, která uzavře smlouvu níže

Více

Smlouva o poskytování služby přístupu k síti Internet

Smlouva o poskytování služby přístupu k síti Internet I. Smluvní strany Poskytovatel: Mgr. Ondřej Skipala Skipala Networks Rybník 162 56002 Česká Třebová IČ: 74764799 DIČ: CZ8610256215 Peněžní ústav: mbank Číslo účtu: 670100-2205746382/6210 Kontaktní telefon:

Více

1.3. Provozovatel bude Partnerovi vyplácet za jeho činnost propagující Heureku odměnu, a to za podmínek dále uvedených v těchto Pravidlech.

1.3. Provozovatel bude Partnerovi vyplácet za jeho činnost propagující Heureku odměnu, a to za podmínek dále uvedených v těchto Pravidlech. Obchodní podmínky Pravidla užívání Affiliate programu společnosti Naspers OCS Czech Republic, s.r.o. se sídlem Karolinská 650/1, 186 00 Praha 8, IČ 02387727, DIČ CZ02387727, zapsané v obchodním rejstříku

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA O SPOLUPRÁCI při zprostředkování

RÁMCOVÁ SMLOUVA O SPOLUPRÁCI při zprostředkování RÁMCOVÁ SMLOUVA O SPOLUPRÁCI při zprostředkování 1. e-finance Reality, s.r.o. IČ: 255 54 824, DIČ: CZ25554824, plátce DPH zapsaná v Obchodní rejstříku v Brně, oddíl C, vložka 33074 se sídlem Rooseveltova

Více

Obchodní podmínky hostingových služeb poskytovaných společností NeurIT s.r.o.

Obchodní podmínky hostingových služeb poskytovaných společností NeurIT s.r.o. Obchodní podmínky hostingových služeb poskytovaných společností NeurIT s.r.o. 1.1 Předmět a všeobecná ustanovení Předmětem těchto obchodních podmínek je úprava právních vztahů mezi Poskytovatelem a Objednavatelem

Více

1.2. Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí Smlouvy.

1.2. Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí Smlouvy. OBCHODNÍ PODMÍNKY POSKYTOVATELE 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen Obchodní podmínky ) obchodní společnosti IMP net s.r.o., IČ: 28351801, se sídlem Šimáčkova 137, 628 00 Brno, zapsané

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti Swinging Dogs s.r.o. se sídlem Za mototechnou 939/23, Praha 13, Česká republika, IČ: 248 256 71 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka

Více

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.6.2014

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.6.2014 Obchodní podmínky platné a účinné od 1.6.2014 1. Úvodní ustanovení 1.1 V souladu s ustanovením 1751 odst.1 zák. č. 89/2012 Sb. (Občanský zákoník) v platném znění vydává společnost REDVEL s.r.o. tyto obchodní

Více

1.1. Tyto obchodní podmínky Poskytovatele (dále jen Obchodní podmínky ) společnosti

1.1. Tyto obchodní podmínky Poskytovatele (dále jen Obchodní podmínky ) společnosti Obchodní podmínky OBCHODNÍ PODMÍNKY POSKYTOVATELE 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto obchodní podmínky Poskytovatele (dále jen Obchodní podmínky ) společnosti firma: Radek Maňák, IČ: 88663418, DIČ: neplátce

Více

Smlouva o poskytnutí služby na vytvoření metodiky hodnocení ukončených zadávacích řízení jednotlivých programů TA ČR

Smlouva o poskytnutí služby na vytvoření metodiky hodnocení ukončených zadávacích řízení jednotlivých programů TA ČR Smlouva o poskytnutí služby na vytvoření metodiky hodnocení ukončených zadávacích řízení jednotlivých programů TA ČR Smluvní strany: uzavřená podle 269 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník,

Více

PODMÍNKY PLATEBNÍHO STYKU A VYUŽITÍ SBĚRNÉHO ÚČTU

PODMÍNKY PLATEBNÍHO STYKU A VYUŽITÍ SBĚRNÉHO ÚČTU PODMÍNKY PLATEBNÍHO STYKU A VYUŽITÍ SBĚRNÉHO ÚČTU vydané Metropolitním spořitelním družstvem, IČ: 25571150, se sídlem: Sokolovská 394/17, 180 00 Praha 8 - Karlín, zapsaným v oddílu Dr, vložce 7890, obchodního

Více

HERNÍ PLÁN. pro provozování okamžité loterie ZLATÁ RYBKA - Edice 5

HERNÍ PLÁN. pro provozování okamžité loterie ZLATÁ RYBKA - Edice 5 HERNÍ PLÁN pro provozování okamžité loterie ZLATÁ RYBKA - Edice 5 OBSAH článek strana 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ... 3 2. VYMEZENÍ POJMŮ A JEJICH VÝKLAD... 3 3. ÚČAST NA HŘE... 4 4. ZPŮSOB HRY A ZJIŠTĚNÍ VÝHRY...

Více

Smluvní podmínky pro užívání a správu domén ".sk" u spol. General Registry. Provozovatel. 1. Základní ujednání

Smluvní podmínky pro užívání a správu domén .sk u spol. General Registry. Provozovatel. 1. Základní ujednání u spol. General Registry Provozovatel Provozovatelem jsou v následujícím dokumentu myšleny společnosti: 1. General Registry, s.r.o. Žižkova 1 370 01 České Budějovice Česká republika IČ: 26027267 DIČ:CZ26027267

Více

Obchodní podmínky pro prodej vstupenek

Obchodní podmínky pro prodej vstupenek sídlo: Seifertova 571/5, 130 00 Praha 3 zápis společnosti v OR: Městský soud v Praze, spis. zn. C 236831 IČ: 03955354, DIČ CZ03955354 tel.: +420 777 200 258 e mail: mproductions@mproductions.cz www.mightysounds.cz

Více

Smlouva o výkonu funkce člena orgánu společnosti

Smlouva o výkonu funkce člena orgánu společnosti Smlouva o výkonu funkce člena orgánu společnosti uzavřená v souladu s ust. 59 a násl. zákona č. 90/2012 Sb. o obchodních korporacích, níže uvedeného dne, měsíce a roku, mezi 1. PATRIA Kobylí, a.s. se sídlem

Více

Všeobecné podmínky Klubu Startip

Všeobecné podmínky Klubu Startip Všeobecné podmínky Klubu Startip ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. Tyto Všeobecné podmínky Klubu Startip (dále jen VP) upravují smluvní vztah mezi společností SLOT Group a.s., se sídlem Karlovy Vary, Jáchymovská 142,

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Provozovatelem internetových stránek Rozzlobenimuzi.com je společnost Platinum Media, s.r.o., se sídlem Mezibranská 1579/4, Praha 1, 110 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném

Více

Statut soutěže "Registruj se do Kozlí rodinky a vyhraj půllitr" a pravidla ochrany osobních údajů

Statut soutěže Registruj se do Kozlí rodinky a vyhraj půllitr a pravidla ochrany osobních údajů Statut soutěže "Registruj se do Kozlí rodinky a vyhraj půllitr" a pravidla ochrany osobních údajů Preambule 1. Soutěž Registruj se do Kozlí rodinky a vyhraj půllitr se řídí výhradně oficiálními pravidly

Více

Všeobecné obchodní podmínky.

Všeobecné obchodní podmínky. Všeobecné obchodní podmínky. 1.1. Tento dokument obsahuje Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP) jazykové školy Jazykové studio Karlov, se sídlem provozovny v ulici Školní 2147, který je vedený pod

Více

Status akce Frisco Telefonní číslo a pravidla ochrany osobních údajů

Status akce Frisco Telefonní číslo a pravidla ochrany osobních údajů Status akce Frisco Telefonní číslo a pravidla ochrany osobních údajů Preambule 1. Akce Frisco telefonní číslo se řídí výhradně oficiálními pravidly tohoto Statusu (dále jen Status, které vyznačují práva

Více

Pravidla užívání aplikace Nadesignuj Jackovu kytaru

Pravidla užívání aplikace Nadesignuj Jackovu kytaru Pravidla užívání aplikace Nadesignuj Jackovu kytaru (dále jen Podmínky ) 1. SEZNAM POJMŮ 1.1. Provozovatel Provozovatelem pro značku Jack Daniel s se míní společnost Brown-Forman, Czechia, s.r.o., Identifikační

Více

Čl. II Práva a povinnosti smluvních stran

Čl. II Práva a povinnosti smluvních stran Smlouva č. 15/011-0 Smlouva o poskytování poradenských služeb uzavřená na základě 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník ) Česká republika Úřad vlády České republiky

Více

SMLOUVA O UŽÍVÁNÍ národní referenční databáze přenesených čísel v prostředí mobilních sítí RNPDB-M (dále jen Smlouva )

SMLOUVA O UŽÍVÁNÍ národní referenční databáze přenesených čísel v prostředí mobilních sítí RNPDB-M (dále jen Smlouva ) SMLOUVA O UŽÍVÁNÍ národní referenční databáze přenesených čísel v prostředí mobilních sítí RNPDB-M (dále jen Smlouva ) uzavřená podle 269 zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, v platném znění, a

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1 DEFINICE POJMŮ Není-li výslovně stanoveno jinak, mají pojmy s velkým počátečním písmenem obsažené v těchto VOP nebo ve Smlouvě o Půjčce následující význam: 1.1 Dlužník znamená

Více

Obchodní podmínky a reklamační řád

Obchodní podmínky a reklamační řád Obchodní podmínky a reklamační řád 1) OBECNÁ USTANOVENÍ A VYMEZENÍ POJMŮ Tyto obchodní podmínky platí pro poskytování služeb a prodej zboží na internetovém portálu www.cstzb.cz. Podmínky blíže vymezují

Více

Smlouva o zajištění společného plnění s provozovatelem FVE

Smlouva o zajištění společného plnění s provozovatelem FVE Smlouva o zajištění společného plnění s provozovatelem FVE uzavřená podle 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku a podle 37p odst. 1 a 2 a 37h odst. 1, písm. c) zákona č. 185/2001 Sb.,

Více

Smlouva o zajištění provozu systému Educon uzavřená podle 269 odst. 2 obchodního zákoníku, v účinném znění

Smlouva o zajištění provozu systému Educon uzavřená podle 269 odst. 2 obchodního zákoníku, v účinném znění Smlouva o zajištění provozu systému Educon uzavřená podle 269 odst. 2 obchodního zákoníku, v účinném znění Přílohy: Příloha č. 1 - Roční paušál Balíček 500 1. Smluvní strany Smluvní strany této smlouvy,

Více

FinCall s.r.o. Reklamační řád upravuje rozsah odpovědnosti společnosti FinCall s.r.o.,

FinCall s.r.o. Reklamační řád upravuje rozsah odpovědnosti společnosti FinCall s.r.o., REKLAMAČNÍ ŘÁD Společnost FinCall s.r.o., se sídlem Čihákova 872/17, IČ 27854477, DIČ CZ27854477 zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praha, oddíl C., vložka 198125, vydává v souladu s příslušnými

Více

MojeID: Pravidla motivačního programu pro poskytovatele služeb

MojeID: Pravidla motivačního programu pro poskytovatele služeb MojeID: Pravidla motivačního programu pro poskytovatele služeb V platnosti od 1. 3. 2015 1 Vyhlašovatel CZ.NIC, z. s. p. o. Milešovská 5, 130 00 Praha 3 IČ: 67985726 DIČ: CZ67985726 Zapsáno ve spolkovém

Více

Pravidla soutěže Nejkrásnější realizace roku 2013

Pravidla soutěže Nejkrásnější realizace roku 2013 Pravidla soutěže Nejkrásnější realizace roku 2013 Tato pravidla jsou jediným dokumentem, který zcela, jasně a závazně upravuje pravidla soutěže s názvem "Nejkrásnější realizace roku 2013". Pravidla soutěže

Více

Licenční podmínky pro uživatele

Licenční podmínky pro uživatele Licenční podmínky pro uživatele Společnost Plzeňský Prazdroj a.s. se sídlem U Prazdroje 7, 304 97 Plzeň IČ: 45357366 zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Plzni, odd. B, vložka 227 (dále jen

Více

Provozovatel partnerského affiliate programu: Forex systems s.r.o Sportovní 1081, Velké Přílepy 252 64, Praha Západ IČ: 02660571 1.

Provozovatel partnerského affiliate programu: Forex systems s.r.o Sportovní 1081, Velké Přílepy 252 64, Praha Západ IČ: 02660571 1. SMLOUVA O SPOLUPRÁCI A OBCHODNÍ PODMÍNKY PARTNERSKÉHO AFFILIATE PROGRAMU Provozovatel partnerského affiliate programu: Forex systems s.r.o Sportovní 1081, Velké Přílepy 252 64, Praha Západ IČ: 02660571

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. ke smlouvám o zajišťování vzdělávacích akcí

OBCHODNÍ PODMÍNKY. ke smlouvám o zajišťování vzdělávacích akcí V Praze dne 1. března 2014 OBCHODNÍ PODMÍNKY ke smlouvám o zajišťování vzdělávacích akcí 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky ) AKADEMIE MANAGEMENTU A KOMUNIKACE,

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ INTERNETOVÝCH SLUŽEB. Smluvní strany:

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ INTERNETOVÝCH SLUŽEB. Smluvní strany: SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ INTERNETOVÝCH SLUŽEB Smluvní strany:., se sídlem, IČ:.., DIČ:.., zapsaná v obchodním rejstříku vedeném., oddíl., vložka, jednající. bankovní spojení:, číslo účtu:., (dále též Poskytovatel

Více

Úplné znění podmínek soutěže FIAT Získejte tankovací kartu

Úplné znění podmínek soutěže FIAT Získejte tankovací kartu Úplné znění podmínek soutěže FIAT Získejte tankovací kartu 1. Předmět 1.1. Tento dokument obsahuje výhradní a úplnou úpravu pravidel soutěže FIAT Získejte tankovací kartu (dále jako soutěž ). Tato pravidla

Více

Smlouva o poskytnutí dat

Smlouva o poskytnutí dat Smlouva o poskytnutí dat Subjekt Lesy České republiky, s.p. se sídlem: Hradec Králové, Přemyslova 1106, PSČ 501 68 zapsaný: v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka

Více

HERNÍ PLÁN. pro provozování okamžité loterie PARÁDNÍ TREFA

HERNÍ PLÁN. pro provozování okamžité loterie PARÁDNÍ TREFA HERNÍ PLÁN pro provozování okamžité loterie PARÁDNÍ TREFA Obsah: 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ 2 VÝKLAD POJMŮ 3 ÚČAST VE HŘE 4 ZPŮSOB HRY A ZJIŠTĚNÍ VÝHRY 5 VÝŠE VKLADU, HERNÍ JISTINA A VÝŠE VÝHER VE HŘE 6 NÁROK

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB Uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi (dále jen uživatel ) a (dále jen poskytovatel ) I. Předmět smlouvy Předmětem této smlouvy je poskytování služeb, kterými se

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky I. Všeobecná ustanovení pro využívání provizního systému a) Vyplněním registračního formuláře a registrací do provizního systému běžícího na stránkách http://www.netaffiliate.cz/

Více

mysh.cz Smluvní ujednání Platné od 1. února 2007 UAM Czech Republic s.r.o. Limuzská 2110/8 100 00 Praha 10 Strašnice

mysh.cz Smluvní ujednání Platné od 1. února 2007 UAM Czech Republic s.r.o. Limuzská 2110/8 100 00 Praha 10 Strašnice Smluvní ujednání Platné od 1. února 2007 UAM Czech Republic s.r.o. Limuzská 2110/8 100 00 Praha 10 Strašnice A. Smlouva o poskytování internetových služeb 1. Smluvní strany Smluvními stranami je firma

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI PERFECT CROWD S.R.O.

OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI PERFECT CROWD S.R.O. OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI PERFECT CROWD S.R.O. Úvodní ustanovení 1. Obchodní společnost PERFECT CROWD s.r.o., IČ: 275 87 673, sídlem Velké Kunratické 1576/3g, 148 00 Praha 4 Kunratice, zapsaná v obchodním

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. "Poskytovatelem" se rozumí společnost Agentura PŘEKLADY A TLUMOČENÍ s.r.o. se sídlem Jaurisova 515/4, 140 00 Praha, Česká republika, provozovna Washingtonova

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky WVG Solution s.r.o. IČ: 02145138 DIČ: CZ02145138 1. Úvodní ustanovení 1.1 Společnost WVG Solution s.r.o., se sídlem Nad Mazankou 1392/30, Libeň (Praha 8), 182 00 Praha, IČO:

Více

HERNÍ PLÁN. pro provozování okamžité loterie MAXI ZLATÁ RYBKA

HERNÍ PLÁN. pro provozování okamžité loterie MAXI ZLATÁ RYBKA HERNÍ PLÁN pro provozování okamžité loterie MAXI ZLATÁ RYBKA OBSAH článek strana 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ... 3 2. VYMEZENÍ POJMŮ A JEJICH VÝKLAD... 3 3. ÚČAST NA HŘE... 4 4. ZPŮSOB HRY A ZJIŠTĚNÍ VÝHRY...

Více

2.1. Předmětem těchto obchodních podmínek je úprava právních vztahů mezi Poskytovatelem a Účastníkem affiliate programu MonkeyData.

2.1. Předmětem těchto obchodních podmínek je úprava právních vztahů mezi Poskytovatelem a Účastníkem affiliate programu MonkeyData. 1. SMLUVNÍ STRANY MonkeyData s.r.o. Hladnovská 1255, Ostrava, 71000 IČ: 2731452 (dále jen "Poskytovatel") Účastník Účastníkem se pro účely těchto podmínek rozumí každý subjekt, který provede registraci

Více

Obchodní podmínky obchodu MYUNICARD

Obchodní podmínky obchodu MYUNICARD Obchodní podmínky obchodu MYUNICARD I. Úvodní ustanovení 1. Tyto obchodní podmínky upravují vztah mezi společností mobile2card a.s., IČ 24301761, se sídlem Hanusova 353/12, 140 00 Praha 4 Michle, zapsanou

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO PROVOZ UBYTOVACÍ DATABÁZE KAMNACHATU.CZ

OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO PROVOZ UBYTOVACÍ DATABÁZE KAMNACHATU.CZ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO PROVOZ UBYTOVACÍ DATABÁZE KAMNACHATU.CZ 1. OBECNÁ USTANOVENÍ 1.1. Firma Tomáš Novosad se sídlem Konečná 1177, 755 01 Vsetín, IČ: 73294438 (dále jen Provozovatel ) je provozovatelem

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY pro poskytování služeb a zboží společností CONSITE, s.r.o. znění účinné od 1. 1. 2011 1. Předmět Všeobecných obchodních podmínek 1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále

Více

1.1 Klub je program, v jehož rámci může Člen Klubu shromažďovat kredity získané za účast na akcích, nákup zboží či služeb určených Provozovatelem.

1.1 Klub je program, v jehož rámci může Člen Klubu shromažďovat kredity získané za účast na akcích, nákup zboží či služeb určených Provozovatelem. Všeobecné podmínky Klubu Zone For Power Provozovatelem Klubu Zone For Power je společnost Zone For Power, s.r.o., IČ: 24223123, se sídlem Praha 1, Lublaňská 1916/17, PSČ 120 00, Praha 2, zapsaná v obchodním

Více

Smlouva o poskytování služeb kterou dnešního dne, měsíce a roku uzavírají tyto smluvní strany

Smlouva o poskytování služeb kterou dnešního dne, měsíce a roku uzavírají tyto smluvní strany Jméno : se sídlem : IČ: DIČ: Tel. : Email : Doručovací adresa : Smlouva o poskytování služeb kterou dnešního dne, měsíce a roku uzavírají tyto smluvní strany (dále jen Objenavatel ) a Jan Pril-Prill se

Více

HERNÍ PLÁN. pro provozování okamžité loterie Zlaté ostrovy kapitána GECO Číslo emise 52

HERNÍ PLÁN. pro provozování okamžité loterie Zlaté ostrovy kapitána GECO Číslo emise 52 HERNÍ PLÁN pro provozování okamžité loterie Zlaté ostrovy kapitána GECO Číslo emise 52 OBSAH článek strana 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ... 3 2. VYMEZENÍ POJMŮ A JEJICH VÝKLAD... 3 3. ÚČAST NA HŘE... 4 4. ZPŮSOB

Více

Podmínky užívání webových stránek Nadace Bohuslava Martinů

Podmínky užívání webových stránek Nadace Bohuslava Martinů Podmínky užívání webových stránek Nadace Bohuslava Martinů (dále jen Podmínky ) Před zahájením užívání webových stránek Nadace Bohuslava Martinů umístěných na internetovém serveru www.martinu.cz si prosím

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY PROVIZNÍHO SYSTÉMU FINAČNÍ KOUČI

OBCHODNÍ PODMÍNKY PROVIZNÍHO SYSTÉMU FINAČNÍ KOUČI OBCHODNÍ PODMÍNKY PROVIZNÍHO SYSTÉMU FINAČNÍ KOUČI I. Všeobecná ustanovení Vyplněním registračního formuláře a souhlasem s Provizními podmínkami, souhlasí registrující se uživatel (dále jen partner ) s

Více

Pravidla a podmínky akce Gongy (dále jen Podmínky akce )

Pravidla a podmínky akce Gongy (dále jen Podmínky akce ) Pravidla a podmínky akce Gongy (dále jen Podmínky akce ) 1. Úvodní ustanovení Tato Pravidla a podmínky akce Gongy ( dále jen Podmínky akce ) upravují pravidla a podmínky marketingové akce Gong (dále jen

Více

Status soutěže "Klání v neřešení" a pravidla ochrany osobních údajů

Status soutěže Klání v neřešení a pravidla ochrany osobních údajů Status soutěže "Klání v neřešení" a pravidla ochrany osobních údajů Preambule 1. Soutěž Klání v neřešeníse řídí výhradně oficiálními pravidly tohoto Statusu (dále jen Status, které vyznačují práva a povinnosti

Více

VÍTKOVICE HOLDING, a.s. SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE PŘEDSEDY VÝBORU

VÍTKOVICE HOLDING, a.s. SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE PŘEDSEDY VÝBORU VÍTKOVICE HOLDING, a.s. a [ ] SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE PŘEDSEDY VÝBORU PRO AUDIT 1.1. VÍTKOVICE HOLDING, a.s., Článek I. Smluvní strany se sídlem: Ostrava, Vítkovice, Ruská 2887/101, PSČ 706 02, IČ: 258

Více

HERNÍ PLÁN. pro provozování okamžité loterie Sněhulák

HERNÍ PLÁN. pro provozování okamžité loterie Sněhulák HERNÍ PLÁN pro provozování okamžité loterie Sněhulák OBSAH článek strana 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ...3 2. VYMEZENÍ POJMŮ A JEJICH VÝKLAD...3 3. ÚČAST NA HŘE...4 4. ZPŮSOB HRY A ZJIŠTĚNÍ VÝHRY...5 5. VÝŠE VKLADU,

Více

HERNÍ ŘÁD Webové soutěže Snowboard

HERNÍ ŘÁD Webové soutěže Snowboard HERNÍ ŘÁD Webové soutěže Snowboard I. Úvodní ustanovení 1. Pořadatelem soutěže s názvem Snowboard (dále jen Soutěž ) je společnost FTV Prima, spol. s r. o. se sídlem Praha 8 Libeň, Na Žertvách 24/132,

Více

1. Úvodní ustanovení Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě eshop.eledo.savana.cz Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího. Provozovatelem

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ NA SÍTI G-NET č.

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ NA SÍTI G-NET č. Smlouva o poskytování služeb elektronických komunikací na síti G-NET č. 1/5 SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ NA SÍTI G-NET č. (dále jen smlouva ), uzavřená podle ustanovení 63 a násl.

Více

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.5.2015

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.5.2015 Obchodní podmínky platné a účinné od 1.5.2015 1. Úvodní ustanovení 1.1 V souladu s ustanovením 1751 odst.1 zák. č. 89/2012 Sb. (Občanský zákoník) v platném znění vydáváme tyto obchodní podmínky, jež jsou

Více

Smluvní podmínky pro zadávání placené inzerce na serveru lesni-obchody.cz

Smluvní podmínky pro zadávání placené inzerce na serveru lesni-obchody.cz Smluvní podmínky pro zadávání placené inzerce na serveru lesni-obchody.cz I. Obecná ustanovení 1. Společnost Bohemia Brethren, s.r.o. se sídlem Mlýnská 500, 373 82 Boršov nad Vltavou, IČ: 26371979, zapsaná

Více

Obchodní podmínky espolupráce.cz (platné od 1.1.2011)

Obchodní podmínky espolupráce.cz (platné od 1.1.2011) Obchodní podmínky espolupráce.cz (platné od 1.1.2011) I. Všeobecná ustanovení a) Registrující se uživatel (dále jen uživatel ) bere na vědomí, že okamžikem, kdy odklikne tyto obchodní podmínky, vyplní

Více

LICENČNÍ PODMÍNKY. užívání softwarové aplikace Beautis

LICENČNÍ PODMÍNKY. užívání softwarové aplikace Beautis LICENČNÍ PODMÍNKY užívání softwarové aplikace Beautis Tyto licenční podmínky užívání softwarové aplikace Beautis (dále jen Licenční podmínky ) představují smlouvu uzavřenou mezi Geesoft.net s.r.o. se sídlem

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro využívání hostingových služeb m-hosting.cz

Všeobecné obchodní podmínky pro využívání hostingových služeb m-hosting.cz Všeobecné obchodní podmínky pro využívání hostingových služeb m-hosting.cz Všeobecné obchodní podmínky poskytování služby pronájmu kapacitních, výpočetních a programových prostředků počítače připojeného

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o. Obchodní společnost KUBYX trade s.r.o. je zhotovitelem potisků na textilie, v rámci této své činnosti poskytuje kupujícím buď pouze

Více

Všeobecná pravidla soutěže na stránkách JCB-AGRO.cz OBECNÁ USTANOVENÍ 1

Všeobecná pravidla soutěže na stránkách JCB-AGRO.cz OBECNÁ USTANOVENÍ 1 Všeobecná pravidla soutěže na stránkách JCB-AGRO.cz OBECNÁ USTANOVENÍ 1 Všeobecná pravidla níže uvedená ustanovují pravidla soutěže na internetových stránkách www.jcb-agro.cz (dále jen soutěž ). 2 Pořadatelem

Více

Obchodní podmínky www.skoleni-online.eu

Obchodní podmínky www.skoleni-online.eu Obchodní podmínky www.skoleni-online.eu 1) OBECNÁ USTANOVENÍ A VYMEZENÍ POJMŮ Tyto obchodní podmínky platí pro poskytování služeb na internetovém portálu www.skolenionline.eu Podmínky blíže vymezují a

Více

SMLOUVA O PODMÍNKÁCH A PRAVIDLECH ÚČASTI NA ELEKTRONICKÝCH AUKCÍCH DŘÍVÍ

SMLOUVA O PODMÍNKÁCH A PRAVIDLECH ÚČASTI NA ELEKTRONICKÝCH AUKCÍCH DŘÍVÍ 1 SMLOUVA O PODMÍNKÁCH A PRAVIDLECH ÚČASTI NA ELEKTRONICKÝCH AUKCÍCH DŘÍVÍ Strany Smlouvy: 1. Organizátor Bohemia Brethren, s.r.o. se sídlem Mlýnská 500, Boršov nad Vltavou, PSČ: 373 82 Zapsána v OR KS

Více

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE společnost Měšťanský pivovar v Poličce, a.s., IČ 601 12 344, se sídlem Polička, Pivovarská 151, PSČ 572 14, zapsaná u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl B, vložka 1057, zastoupena

Více

Rodinná školička U veselé mašinky

Rodinná školička U veselé mašinky SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ MIMOŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ A PÉČE O DÍTĚ uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany 1. Společnost Rodinná školička U veselé

Více

Pravidla soutěže Soutěž o nejlepší mobilní aplikaci. I. Pořadatel Soutěže. II. Účel Soutěže

Pravidla soutěže Soutěž o nejlepší mobilní aplikaci. I. Pořadatel Soutěže. II. Účel Soutěže Pravidla soutěže Soutěž o nejlepší mobilní aplikaci I. Pořadatel Soutěže Soutěž Soutěž o nejlepší mobilní aplikaci pořádá Pořadatel společnost Master Internet s.r.o. se sídlem v Brně, Jiráskova 225/21,

Více

Smlouva o prodeji a koupi stlačeného zemního plynu a používání nepřenosné zákaznické karty číslo../ KFŘ

Smlouva o prodeji a koupi stlačeného zemního plynu a používání nepřenosné zákaznické karty číslo../ KFŘ Smlouva o prodeji a koupi stlačeného zemního plynu číslo../ KFŘ Pražská plynárenská, a. s. Praha 1 Nové Město, Národní 37, PSČ 110 00 IČ 60193492 DIČ CZ60193492 zastoupená Tomášem Ratajem dle plné moci

Více

Obchodní podmínky Svoz Bioodpadu

Obchodní podmínky Svoz Bioodpadu Obchodní podmínky Svoz Bioodpadu Tyto obchodní podmínky (dále jen OP ) platí bez výjimky na poskytování služby Svoz Bioodpadu společností Pražské služby a.s. (dále jen Poskytovatel ) Objednateli. Pokud

Více

SMLOUVA O VYUŽÍVÁNÍ DATABÁZE VÝUKOVÝCH AUDIOVIZUÁLNÍCH DĚL

SMLOUVA O VYUŽÍVÁNÍ DATABÁZE VÝUKOVÝCH AUDIOVIZUÁLNÍCH DĚL SMLOUVA O VYUŽÍVÁNÍ DATABÁZE VÝUKOVÝCH AUDIOVIZUÁLNÍCH DĚL Smluvní strany: Člověk v tísni, o.p.s. IČ 25755277 se sídlem Šafaříkova 24, 120 00 Praha 2 zastoupený Karlem Strachotou, ředitelem programu Jeden

Více

SMLOUVA O OBCHODNÍM ZASTOUPENÍ

SMLOUVA O OBCHODNÍM ZASTOUPENÍ SMLOUVA O OBCHODNÍM ZASTOUPENÍ Číslo provizního prodejce: uzavřená mezi následujícími stranami: Přidělí CK Cestovní kancelář: you travel s.r.o. se sídlem: Štefánikova 18/25, 150 00 Praha 5 zapsána: Městský

Více

Kupní smlouva na zakázku Dodávka licencí a podpor pro Citrix. Smluvní strany. zapsaná v. zastoupená

Kupní smlouva na zakázku Dodávka licencí a podpor pro Citrix. Smluvní strany. zapsaná v. zastoupená Kupní smlouva na zakázku Dodávka licencí a podpor pro Citrix Dále jen Smlouva Smluvní strany Společnost.. zapsaná v. zastoupená IČ: DIČ:. Bank. spojení:., č. účtu:. (dále jen Prodávající) a Centrum pro

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ TELEKOMUNIKAČNÍCH SLUŽEB PŘÍSTUPU K SÍTI INTERNET

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ TELEKOMUNIKAČNÍCH SLUŽEB PŘÍSTUPU K SÍTI INTERNET Evidenční číslo smlouvy: SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ TELEKOMUNIKAČNÍCH SLUŽEB PŘÍSTUPU K SÍTI INTERNET v souladu s ust. 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ) uzavřená

Více

Pravidla prvního kola soutěže Pepsi Výzva červen

Pravidla prvního kola soutěže Pepsi Výzva červen Pravidla prvního kola soutěže Pepsi Výzva červen 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Tato pravidla (dále jen pravidla ) upravují podmínky spotřebitelské soutěže nazvané Pepsi výzva červen (dále též jen soutěž ).

Více

Všeobecné smluvní podmínky užívání

Všeobecné smluvní podmínky užívání Všeobecné smluvní podmínky užívání služeb poskytovaných na serveru Ovcee.cz (dále jen Podmínky ) Nahráním souboru na server Ovcee.cz nebo zaregistrováním se a vytvořením účtu uživatele souhlasí uživatel

Více

Oficiální pravidla a podmínky soutěže Zjemni šéfe

Oficiální pravidla a podmínky soutěže Zjemni šéfe Oficiální pravidla a podmínky soutěže Zjemni šéfe Tento text obsahuje závazná pravidla a podmínky soutěže a vedlejší akce (dále již jen pravidla soutěže ) Zjemni šéfe (dále společně již jen soutěž ). Pravidla

Více