VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PARTNERSKÉHO PROGRAMU SPOLEČNOSTI FORTUNA GAME A.S.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PARTNERSKÉHO PROGRAMU SPOLEČNOSTI FORTUNA GAME A.S."

Transkript

1 Podmínky VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PARTNERSKÉHO PROGRAMU SPOLEČNOSTI FORTUNA GAME A.S. 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1 Společnost FORTUNA GAME a.s., se sídlem Praha 1, Nové Město, Vodičkova 699/30, PSČ , Česká republika, IČ: , zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 944 (dále jen FORTUNA"), provozuje na území České republiky loterie a jiné podobné hry, a to na základě zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, v platném znění, a na základě jednotlivých povolení vydaných Ministerstvem financí České republiky dle schválených herních plánů, jejichž aktuální znění je k dispozici na webových stránkách 1.2 Na základě povolení vydaným Ministerstvem financí České republiky provozuje společnost FORTUNA mimo jiné hru internetová kursová sázka, které se mohou účastnit sázející registrovaní u společnosti FORTUNA v souladu s příslušným herním plánem, přičemž kursové sázky mohou sázející uzavírat prostřednictvím počítačové aplikace umístěné na webové stránce společnosti FORTUNA 1.3 Partner je fyzická nebo právnická osoba (dále jen Partner"), který provozuje nebo spravuje jednu nebo více webových stránek (dále jen Partnerská stránka"), na které má zájem propagovat webovou stránku společnosti FORTUNA, a to v souladu a za podmínek stanovených v těchto všeobecných obchodních podmínkách partnerského programu společnosti FORTUNA (dále jen Podmínky"). 1.4 Účelem spolupráce společnosti FORTUNA a Partnera dle těchto Podmínek je zájem společnosti FORTUNA na marketingové propagaci společnosti FORTUNA prostřednictvím Partnerských stránek a zvýšení počtu registrovaných členů (dále jen Sázející") věrnostního programu FORTUNA KLUB PLUS (dále jen FORTUNA Klub"), prostřednictvím kterého společnost FORTUNA umožňuje Sázejícím uzavírat sázky na hru internetová kursová sázka. 2. ÚČAST V PARTNERSKÉM PROGRAMU 2.1 Pro účast v Partnerském programu je Partner povinen vyplnit přihlášku, která je dostupná na internetových stránkách Partnerského programu (dále jen Stránky Partnerského programu"). Vyplněním a odesláním přihlášky Partner bezpodmínečně akceptuje tyto Podmínky, jakož i veškerá další pravidla stanovená společností FORTUNA pro účast v Partnerském programu, a zavazuje se je dodržovat. Partner zároveň prohlašuje, že se před odesláním přihlášky seznámil s pravidly pro zisk nároku na provizi stanovenými v těchto Podmínkách. Za účelem přístupu do zabezpečené sekce Stránek Partnerského programu je Partner povinen zvolit si uživatelské jméno a heslo, které je povinen uvést do přihlášky a zároveň je povinen uchovat tyto údaje v tajnosti. Společnost FORTUNA nenese žádnou odpovědnost za zneužití přístupových údajů Partnera.

2 2.2 Společnost FORTUNA zváží přihlášku žadatele o účast v Partnerském programu a prostřednictvím e- mailu jej informuje, zda jeho přihláška byla ze strany společnosti FORTUNA přijata, či nikoliv. Společnost FORTUNA si vyhrazuje právo odmítnout přihlášku žadatele, a to bez uvedení důvodu. Na účast v Partnerském programu není žádný právní nárok. Schválením přihlášky ze strany společnosti FORTUNA se žadatel stává Partnerem Partnerského programu. 2.3 V okamžiku, kdy se žadatel stane Partnerem Partnerského programu, umožní společnost FORTUNA Partnerovi přístup do zabezpečené sekce Stránek Partnerského programu, ve které společnost FORTUNA zpřístupní Partnerovi veškeré dokumenty související s účastí Partnera v Partnerském programu a zároveň také vyúčtování provize za činnosti Partnera v rámci Partnerského. 3. PROVIZE 3.1 V případě splnění všech náležitostí stanovených v těchto Podmínkách, má Partner nárok na provizi z dokončené registrace Sázejícího do FORTUNA Klubu, a to za předpokladu, že Sázející provedl předregistraci do FORTUNA Klubu na internetových stránkách na které byl odkázán z Partnerské stránky (dále jen Provize za registraci"). Pro nárok Partnera na Provizi za registraci je nutné, aby Sázející registraci za použití předregistračního kódu dokončil, a to při osobní návštěvě na kterékoliv pobočce společnosti FORTUNA, jejichž aktuální seznam je umístěn na internetových stránkách Nárok na Provizi nevzniká Partnerovi v případě, že Sázející uvede při registraci číslo patrona, tzn. zúčastní se referenčního programu organizovaného společností FORTUNA (např. referenční program Přiveď Kámoše"). V případě, že se Sázející stane členem FORTUNA Klubu způsobem stanoveným v tomto článku, má Partner dále nárok na provizi z obratu Sázejícího (dále jen Provize z obratu" a společně s Provizí za registraci jako Provize"). Výplata Provize z obratu je omezene na dobu 1 roku od registrace získaného klienta. 3.2 Výše Provize za registraci, Provize z obratu, případně dalších provizí, které Partnerovi dle rozhodnutí společnosti FORTUNA náleží, je uvedena na Stránkách Partnerského programu. Společnost FORTUNA je oprávněna přiznat Partnerovi nárok na provizi i za jiné činnosti Partnera související s účastí v Partnerském programu, přičemž v takovém případě budou veškeré podmínky nároku na získání provize uvedeny na Stránkách Partnerského programu. Společnost FORTUNA je oprávněna pravidla pro zisk nároku na Provizi jakož i její výši kdykoliv jednostranně změnit. Společnost FORTUNA si zároveň vyhrazuje právo snížit Provizi Partnera v případě, že Partner sníží své úsilí související s propagací společností FORTUNA dle pravidel Partnerského programu a/nebo zprostředkovává podstatně méně Sázejících než v minulosti. Doba provize je omezena na 3.3 V případě, že se Partner se společností FORTUNA dohodl na zvláštních podmínkách pro nárok na zisk Provize a její výši, má taková dohoda přednost před pravidly stanovenými v těchto Podmínkách a/nebo na Stránkách Partnerského programu.

3 3.4 Provize z obratu se vypočte jako procentuální podíl na čistém příjmu ze Sázejícího, jehož členství ve FORTUNA Klubu vzniklo způsobem stanoveným v článku 3.1 těchto Podmínek. Čistý příjem ze Sázejícího se vypočte jako rozdíl mezi (i) Hrubým příjmem ze Sázejícího, (ii) Náklady na Sázejícího, (iii) Vrácenými platbami, (iv) Příjmy plynoucími z podvodné činnosti a (v) Licenčními poplatky. 3.5 Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností mají pojmy použité v těchto Podmínkách následující význam: Hrubý příjem ze Sázejícího - znamená rozdíl mezi přijatými vklady a vyplacenými výhrami. Hrubý příjem ze Sázejícího zohledňuje také korekce, tj. zrušené sázky, chybně zadané sázkové události a ostatní nesprávné transakce, které jsou opraveny. Do Hrubého příjmu ze Sázejícího se započítávají pouze sázky uzavřené na hru internetová kursová sázka, hru kursová sázka a číselné hry provozované společností FORTUNA; Náklady na Sázejícího - znamená veškeré náklady společnosti FORTUNA související s propagací, tj. zejména volné sázenky, bonusy vyplácené v rámci FORTUNA Klubu, sponzorované turnaje, VIP bonusy, a všechny kompenzace vyplacené Sázejícímu ze strany společnosti FORTUNA; Vrácené platby - znamená vklady, které byly vráceny Sázejícímu z důvodu zrušení sázky; Příjmy plynoucí z podvodné činnosti - zahrnuje zejména příjmy plynoucí z tajných dohod, zneužívání bonusů vyplácených Sázejícím v rámci FORTUNA Klubu a jiných podobných propagačních akcí, praní špinavých peněz, zneužívání kreditních karet, jakož i příjmy získané jinou nelegální činností; Licenční poplatky - znamená součet (i) daní a poplatků odváděných společností FORTUNA v souvislosti s provozováním loterií a jiných podobných her, (ii) poplatků souvisejících s platbami prostřednictvím kreditních karet a elektronickými platbami a (iii) licenčních poplatků hrazených společností FORTUNA v souvislosti s provozem Partnerského programu třetím stranám. 4. ÚHRADA PROVIZE 4.1 Společnost FORTUNA vypočte výši Provize, která Partnerovi náleží v souvislosti s plněním podmínek Partnerského programu, a to vždy po ukončení každého kalendářního měsíce trvání účasti Partnera v Partnerském programu. Celková výše Provize za příslušný měsíc bude uvedena ve vyúčtování, které společnost FORTUNA zpřístupní Partnerovi v zabezpečené sekci Stránek Partnerského programu, a to vždy nejpozději do dvou (2) dnů po ukončení příslušného měsíce, za který je vyúčtování prováděno. 4.2 Nárok na úhradu Provize vzniká Partnerovi v okamžiku, kdy výše Provize činí více než 50 (slovy: padesát Euro). Provize bude Partnerovi uhrazena na základě daňového dokladu (faktury), který partner vyhotoví po zadání relevantních údajů prostřednictvím zabezpečené sekce Stránek Partnerského programu v období od 2. do 15. dne měsíce následujícího po měsíci, za který je Provize hrazena. Splatnost daňového dokladu (faktury) činí třicet (30) dnů od jeho prokazatelného odeslání společnosti FORTUNA prostřednictvím zabezpečené sekce Stránek Partnerského programu. 4.3 Pokud Partner nesouhlasí s výší Provize, která byla společností FORTUNA vypočtena, je povinen o této skutečnosti společnost FORTUNA informovat do deseti (10) dnů od zpřístupnění vyúčtování Partnerovi v zabezpečené sekci Stránek Partnerského programu, a to elektronicky na e- mailovou adresu

4 přičemž Partner je zároveň povinen uvést veškeré důvody pro které výpočet Provize rozporuje. V případě, že Partner nebude ve lhůtě stanovené v tomto článku výši Provize rozporovat, má se za to, že s výší Provize souhlasí. 4.4 V případě ukončení účasti Partnera v Partnerském programu, má Partner nárok pouze na Provizi získanou ke dni ukončení účasti v Partnerském programu. Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností platí, že ukončením účasti Partnera v Partnerském programu zaniká Partnerovi nárok na úhradu Provize, zejména pak na úhradu Provize z obratu. 4.5 Společnost FORTUNA je oprávněna zadržet Partnerovi výplatu závěrečné Provize, vyplácené v souvislosti s ukončením účasti Partnera v Partnerském programu, a to až na devadesát (90) dnů od dne ukončení účasti Partnera v Partnerském programu tak, aby zajistila vyplacení správné výše Provize. Je- li účast Partnera v Partnerském programu ukončena ze strany společnosti FORTUNA v souvislosti s porušením povinností stanovených v těchto Podmínkách, je společnost FORTUNA oprávněna zadržet Provizi Partnera, a to za účelem zajištění jakýchkoliv nároků či náhrad společnosti FORTUNA, vyplývajících z porušení těchto Podmínek. 4.6 V případě, že při výpočtu Provize dojde k chybě, vyhrazuje si společnost FORTUNA právo na úpravu chybně vypočtené Provize, přičemž takto chybně vypočtená Provize bude zohledněna v nejbližším vyúčtování. 4.7 V případě důvodného podezření na nezákonné a/nebo podvodné jednání či chování ze strany Partnera je společnost FORTUNA oprávněna pozastavit úhradu Provize, a to až do odstranění všech pochybností, které vedly k pozastavení úhrady Provize. 4.8 Nárok na úhradu Provize zaniká v případě, že se Partner zapojil, nebo se dozvěděl o jakémkoli aktu návštěvnosti internetových stránek a/nebo o registraci Sázejícího, u kterých lze důvodně předpokládat, že se jedná o podvod či jiné jednání, které je v rozporu s právními předpisy nebo těmito Podmínkami. 4.9 Partner je povinen na žádost společnosti FORTUNA vrátit společnosti FORTUNA veškeré finanční prostředky, které byly Partnerovi vyplaceny v rámci Provize, a to za transakce, které byly generovány podvodným nebo zfalšovaným způsobem. 5. PRÁVA A POVINNOSTI SPOLEČNOSTI FORTUNA 5.1 Společnost FORTUNA přidělí každému Sázejícímu, jehož členství ve FORTUNA Klubu dle pravidel stanovených v těchto Podmínkách zprostředkoval Partner, jedinečný identifikační kód tak, aby u těchto Sázejících mohli Partner i společnost FORTUNA sledovat zejména celkovou výši obratu příslušného Sázejícího za příslušné období. Společnost FORTUNA je zároveň povinna zajistit přesné sledování a reportování aktivit Sázejících, které zprostředkoval Partner.

5 5.2 Veškeré náklady související s přípravou a výrobou marketingových materiálů, které budou Partnerem využívány v souvislosti s účastí v Partnerském programu, hradí společnost FORTUNA. V této souvislosti je společnost FORTUNA oprávněna veškeré takové materiály kdykoliv upravit či jednostranně změnit. 5.3 Společnost FORTUNA je povinna hradit Partnerovi splatnou Provizi, na kterou získal nárok v souladu s pravidly stanovenými v těchto Podmínkách. Společnost FORTUNA se zavazuje poskytovat Partnerovi vyúčtování Provize a vyřizovat veškerou zákaznickou podporu související s účastí Partnera v Partnerském programu. 5.4 Společnost FORTUNA je oprávněna kdykoli podle svého vlastního uvážení odmítnout jakéhokoliv potenciálního Sázejícího, který projeví zájem o členství ve FORTUNA Klubu, a to bez uvedení důvodu. Společnost FORTUNA je zároveň oprávněn ukončit Sázejícímu členství ve FOTUNA Klubu, a to v případě, že budou splněny podmínky předvídané všeobecnými podmínkami věrnostního programu FORTUNA Klubu. 5.5 V případě, že dojde k nemožnosti uzavírat sázky na hry provozované společností FORTUNA, neodpovídá společnost FORTUNA Partnerovi za jakkoliv škody způsobené nemožností uzavírání sázek. Společnost FORTUNA zároveň nenese jakoukoliv odpovědnost za poruchu, zpoždění nebo přerušení provozu internetových stránek 6. PRÁVA A POVINNOSTI PARTNERA 6.1 Vstupem do Partnerského programu se Partner zavazuje prostřednictvím Partnerských stránek propagovat společnost FORTUNA, podporovat a odkazovat potenciální Sázející na internetové stránky a na registraci do FORTUNA Klubu s použitím přiděleného odkazu. Přidělený odkaz může tvořit jeden či více textových odkazů, bannery či jiné marketingové nástroje. Veškeré náklady na implementaci přidělených odkazů na Partnerské stránky hradí Partner. 6.2 Partner je výhradně zodpovědný za obsah a způsob marketingových a propagačních aktivit, kterými propaguje společnost FORTUNA. Partner se zavazuje provádět veškeré činnosti v rámci účasti v Partnerském programu vždy profesionálním a zákonným způsobem a v souladu s těmito Podmínkami. 6.3 Partner se zavazuje nepropagovat společnost FORTUNA způsobem, který by byl urážlivý, diskriminační, nemravný, nezákonný nebo jinak nevhodný, případně obsahující sexuálně explicitní, pornografický, obscénní či graficky násilný materiál. V této souvislosti je Partner zároveň povinen aktivně necílit reklamní činnosti související s účastí v Partnerském programu na osoby, které nedosáhly zákonný věk pro účast na loteriích a jiných podobných hrách. 6.4 Partner se zavazuje negenerovat návštěvníky internetových stránek a/nebo Sázející

6 z nelegální nebo podvodné činnosti, zejména není oprávněn registrovat se jako Sázející. Porušení tohoto ustanovení se považuje za podvod a v takovém případě zaniká Partnerovi nárok na úhradu jakékoliv Provize. 6.5 Partner není oprávněn rozesílat nevyžádané e- maily a zprávy, které (i) je možné označit jako nevyžádanou poštu, (ii) obsahují nepravdivé údaje nebo zavádějící prohlášení, (iii) neobsahují možnost v reálném čase se odhlásit, (iv) nelze pravdivě identifikovat zdroj a původní IP adresu a/nebo původní e- mailovou adresu, (v) svazky určitého softwaru s jiným softwarem, zejména škodlivého záměru nebo ty, které porušují právo na soukromí, nebo vkládají ikony nebo způsobí stažení nebo instalaci softwaru nebo podobné akce bez souhlasu adresáta. 6.6 Mimo marketingových materiálů, které společnost FORTUNA poskytne Partnerovi v rámci účasti v Partnerském programu a/nebo zpřístupní prostřednictvím Stránek Partnerského programu, nesmí Partner používat jakákoliv jiná označení, ochranné známky či jiná práva duševního vlastnictví, která náleží společnosti FORTUNA. 6.7 Partner není oprávněn jakkoliv měnit nebo upravovat přidělené odkazy či marketingové materiály poskytnuté společností FORTUNA v souvislosti s účastí v Partnerském programu. Partner je povinen dodržovat brand manual vydaný společností FORTUNA, který je dostupný na Stránkách Partnerského programu. Partner je zároveň povinen dodržovat pravidla a zásady obsažené v kodexu chování Evropské asociace her a sázek, který je dostupný na internetových stránkách 6.8 Partner se zavazuje aktivně propagovat společnost FORTUNA a odkazovat potenciální Sázející na internetové stránky a to po celou dobu účasti v Partnerském programu. Aktivní propagací se rozumí použití maximálního úsilí k efektivní inzerci a propagaci společnosti FORTUNA dle těchto Podmínek, a to zejména za účelem maximalizace zprostředkování nových. 6.9 Partner má výlučnou odpovědnost za úhradu veškerých daní, odvodů a jiných poplatků, které jsou splatné v České republice a/nebozahraničí, souvisejících s příjmem Provize. Fortuna vyplatí provizi Partnerovi včetně DPH, v případech, kdy je DPH aplikovatelná, tudíž se provize nebude dále o DPH zvyšovat. Partner se zavazuje poskytnout Provozovateli DIČ, pokud mu bylo přiděleno. Pokud Partnerovi nebylo DIČ přiděleno, ale v budoucnu bude, je povinen tuto změnu Fortuně nahlásit V případě, že dojde k jakékoliv změně údajů uvedených Partnerem v žádosti o účast v Partnerském programu, je Partner povinen o takové změně společnost FORTUNA bez zbytečného odkladu informovat Partner není oprávněn postoupit práva a povinnosti související s účastí v Partnerském programu na třetí osobu, bez předchozího písemného souhlasu společnosti FORTUNA.

7 6.12 Všechna práva duševního vlastnictví, včetně, ale nikoliv výhradně, obchodních a finančních informací, seznamů Sázejících, jakož i informací o obratech a veškerých údajích týkajících se produktů, evidence, činnosti, obchodních plánů, procesů, informací o produktech, know- how, obchodních tajemstvích, obchodních příležitostech a podobných údajích společnosti FORTUNA jsou považovány za důvěrné. Partner není oprávněn tyto informace použít pro vlastní obchodní nebo jiné účely nebo je sdělovat třetím osobám Partner je povinen zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se dozví v souvislosti s účastí v Partnerském programu, a to zejména, nikoliv však výhradně, o Sázejících, vsazených částkách, výhercích a výší výher, jakož i o veškerých důvěrných informacích dle článku 6.12 těchto Podmínek. Závazek mlčenlivosti stanovený v tomto článku trvá i po ukončení účasti v Partnerském programu. 7. UKONČENÍ ÚČASTI V PARTNERSKÉM PROGRAMU 7.1 Účast Partnera v Partnerském programu může být ukončena dohodou nebo výpovědí. Společnost FORTUNA i Partner jsou oprávněni vypovědět účast Partnera v Partnerském programu i bez udání důvodů. Výpovědní lhůta dle tohoto článku činí třicet (30) dnů a začíná běžet dnem následujícím po dni doručení výpovědi druhé straně. 7.2 Společnost FORTUNA je oprávněna okamžitě zrušit účast Partnera v Partnerském programu, a to zejména v případě, že (i) Partner poruší povinnosti stanovené v těchto Podmínkách, (ii) je to nezbytné k ochraně zájmů společnosti FORTUNA a pro provozování Partnerského programu, (iii) Partner významným způsobem omezil nebo pozastavil propagaci společnosti FORTUNA a zprostředkování nových Sázejících. V případě splnění podmínek stanovených v tomto článku, zaniká účast Partnera v Partnerském programu dnem doručení oznámení o zrušení jeho účasti v Partnerském programu. 7.3 Při ukončení účasti Partnera v Partnerském programu je Partner povinen vrátit společnosti FORTUNA veškeré důvěrné informace (a všechny kopie a odvozeniny z nich), které získal v rámci účasti v Partnerském programu. 7.4 Ukončení účasti v Partnerském programu nezbavuje Partnera jakékoliv odpovědnosti vyplývající z porušení těchto Podmínek, ke kterému došlo před ukončením účasti v Partnerském programu. 7.5 Okamžikem ukončení účasti Partnera v Partnerském programu ztrácí Partner nárok na užívání licencí, ochranných známek a jiných označení, která získal v souvislosti s účastí v Partnerském programu a je povinen odstranit z Partnerských stránek veškeré odkazy, které byly na Partnerské stránky implementovány v souvislosti s účastí Partnera v Partnerském programu.

8 7.6 Společnost FORTUNA je oprávněna kdykoliv jednostranně započítat jakékoliv pohledávky za Partnerem vzniklé v souvislosti s účastí Partnera v Partnerském programu vůči Provizi. 8. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 8.1 Společnost FORTUNA si vyhrazuje právo na změnu těchto Podmínek s tím, že veškeré takové změny jsou pro Partnera závazné dnem jejich účinnosti. Změny těchto Podmínek jsou účinné dnem stanoveným společností FORTUNA, přičemž společnost FORTUNA je povinna změny vhodným způsobem zveřejnit (zejm. na Stránkách Partnerského programu a/nebo doručením na e- mailovou adresu Partnera), a to alespoň pět (5) před nabytím účinnosti příslušných změn. 8.2 Společnost FORTUNA si vyhrazuje právo Partnerský program kdykoliv ukončit, přičemž ukončení Partnerského programu musí být Partnerovi oznámeno vhodným způsobem, a to alespoň jeden třicet (30) dnů předem. 8.3 Veškeré písemnosti doručované Partnerovi mohou být učiněny, elektronicky a/nebo prostřednictví doporučené zásilky, a to na adresy, které Partner společnosti FORTUNA za tímto účelem předem sdělí. Kontaktní údaje na společnost FORTUNA jsou k dispozici na Stránkách Partnerského programu. Za okamžik doručení se v případě doručování prostřednictvím e- mailu považuje okamžik odeslání a v případě poštovní zásilky pátý (5.) den poté, co byla podána na poště. 8.4 Tyto Podmínky, jakož i veškeré vztahy mezi společností FORTUNA a Partnerem se řídí právním řádem České republiky, zejména zákonem č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění. 8.5 Veškeré případné spory vzniklé ze spolupráce mezi Partnerem a společností FORTUNA v souvislosti s účastí Partnera v Partnerském programu, budou řešeny smírnou cestou. V případě, že nedojde k vyřešení sporů smírnou cestou, společnost FORTUNA a Partner se dohodli, že místně příslušným soudem k projednání a rozhodnutí sporů a jiných právních věcí vyplývající z Partnerského programu bude Obvodní soud pro Prahu 1 v případě, že k projednání věci je věcně příslušný okresní soud, nebo Městský soud v Praze v případě, že k projednání věci je věcně příslušný krajský soud. 8.6 Podmínky v tomto znění nabývají platnosti a účinnosti dnem

Všeobecné smluvní podmínky služeb společnosti Úspěšný web s.r.o.

Všeobecné smluvní podmínky služeb společnosti Úspěšný web s.r.o. Všeobecné smluvní podmínky služeb společnosti Úspěšný web s.r.o. I. Úvodní ustanovení I.1 Provozovatel obchodní společnost Úspěšný web s.r.o. se sídlem Rakovník, Sportovní 99, PSČ 269 01 IČ: 242 09 007

Více

SMLOUVA O SPOLUPRÁCI. uzavřená podle 642 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku

SMLOUVA O SPOLUPRÁCI. uzavřená podle 642 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku SMLOUVA O SPOLUPRÁCI uzavřená podle 642 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku se sídlem: Sokola Tůmy 1099/1, Hulváky 709 00 Ostrava jednající: jednatelem společnosti IČ: 023 56 937 DIČ: CZ

Více

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 2. VYMEZENÍ NĚKTERÝCH POJMŮ

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 2. VYMEZENÍ NĚKTERÝCH POJMŮ OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti R2B2 s.r.o. se sídlem Rybná 716/24, Staré Město, 110 00 Praha 1 IČ: 028 86 286 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 225031

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. Úvodní ustanovení VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky internetového portálu timee.cz (dále jen timee.cz ) pro zákazníky společnosti Datlink s.r.o., IČ 27970485, se sídlem

Více

smlouva o marketingovém partnerství a zprostředkování v oblasti poskytování ubytovacích služeb

smlouva o marketingovém partnerství a zprostředkování v oblasti poskytování ubytovacích služeb Smluvní strany Poskytovatel : Sky club Brumlovka s.r.o. se sídlem : Vyskočilova 2, Praha 4, PSČ 140 00 korespondenční adresa : Na Příkopě 25, Praha 1, PSČ 110 00 DIČ : CZ47120479 Zapsaný : v OR vedeném

Více

Obchodní podmínky pro affiliate program Výzva 21 dní

Obchodní podmínky pro affiliate program Výzva 21 dní Obchodní podmínky pro affiliate program Výzva 21 dní Registrací do provizního programu potvrzuje partner i poskytovatel provizního programu svůj závazek řídit se těmito Obchodními podmínkami. Poskytovatelem

Více

1. Definice základních pojmů

1. Definice základních pojmů Všeobecné podmínky pro poskytování telekomunikačních služeb Všeobecné podmínky pro poskytování telekomunikačních služeb společnosti iwebs s.r.o., IČ: 26977966, se sídlem Praha, Kunratice, Františka Šimáčka

Více

Smlouva o spolupráci partnerský program

Smlouva o spolupráci partnerský program Smlouva o spolupráci partnerský program uzavřená podle ust. 269 odst.2 obchodního zákoníku mezi: chytryhonza.cz s.r.o. se sídlem: Office park budova B, Na Hřebenech II 1718/8, Praha 4 IČ: 289 336 48, DIČ:

Více

Všeobecné obchodní podmínky služby APEX Solutions platné od 1.11.2011

Všeobecné obchodní podmínky služby APEX Solutions platné od 1.11.2011 Všeobecné obchodní podmínky 1. Všeobecná ustanovení 1.1 Společnost QuickCode s.r.o., se sídlem Praha 5, Smíchov, Nádražní 349/3, PSČ 150 00, IČO: 278 89 181, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti Společnost ABOR, s.r.o., se sídlem Poříčí nad Sázavou, Potoční 292, PSČ 257 21, IČ 284 90 517 (dále též ABOR ),, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SÍTĚ TECHCOM

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SÍTĚ TECHCOM VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SÍTĚ TECHCOM 1 PŘEDMĚT VŠEOBECNÝCH OBCHODNÍCH PODMÍNEK 1.1 Předmětem těchto všeobecných obchodních podmínek jsou podmínky, na základě kterých budou poskytovány

Více

1. Úvodní ustanovení. 2. Základní pojmy. 3. Předmět této smlouvy. 4. Práva a povinnosti Provozovatele

1. Úvodní ustanovení. 2. Základní pojmy. 3. Předmět této smlouvy. 4. Práva a povinnosti Provozovatele 1. Úvodní ustanovení 1.1 Společnost WVG Solution s.r.o., se sídlem Nad Mazankou 1392/30, Libeň (Praha 8), 182 00 Praha, IČO: 02145138, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl

Více

SMLOUVA O SPOLUPRÁCI V AFFILIATE PROGRAMU

SMLOUVA O SPOLUPRÁCI V AFFILIATE PROGRAMU SMLOUVA O SPOLUPRÁCI V AFFILIATE PROGRAMU 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ SMLOUVY O SPOLUPRÁCI V AFFILIATE PROGRAMU 1.1 Tato smlouva o spolupráci v Affiliate programu (dále jen Smlouva ) se použije pro smluvní vztahy

Více

Smlouva o partnerské spolupráci

Smlouva o partnerské spolupráci Smlouva o partnerské spolupráci Smluvní strany: 1. WideNet s.r.o. se sídlem: Palác Lucerna, Štěpánská 61, 116 02 Praha 1 IČ: 26767244 jednající jednatelem Vladimírem Vavrochem obchodní společnost WideNet

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ A LICEČNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI easyresearch.biz s.r.o.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ A LICEČNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI easyresearch.biz s.r.o. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ A LICEČNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI easyresearch.biz s.r.o. 1. Společnost easyresearch.biz s.r.o., se sídlem Praha 2, Londýnská 18, IČ: 27259765, DIČ: CZ27259765, zapsaná v obchodním rejstříku

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. obchodní společnosti Commera s.r.o. se sídlem Na lysinách 457/20, Praha, identifikační číslo:

OBCHODNÍ PODMÍNKY. obchodní společnosti Commera s.r.o. se sídlem Na lysinách 457/20, Praha, identifikační číslo: obchodní společnosti Commera s.r.o. se sídlem Na lysinách 457/20, Praha, 147 00 identifikační číslo: 24302058 OBCHODNÍ PODMÍNKY zapsané v obchodním rejstříku vedeném v Městský soud v Praze, odd. vložka:

Více

SMLOUVA O VYDÁNÍ MEZINÁRODNÍ PLATEBNÍ KARTY DINERS CLUB ROAD ACCOUNT

SMLOUVA O VYDÁNÍ MEZINÁRODNÍ PLATEBNÍ KARTY DINERS CLUB ROAD ACCOUNT SMLOUVA O VYDÁNÍ MEZINÁRODNÍ PLATEBNÍ KARTY DINERS CLUB ROAD ACCOUNT Níže uvedeného dne měsíce a roku uzavřely smluvní strany: Společnost: Diners Club Czech, s.r.o. Se sídlem: Široká 5, č. p. 36, 110 00

Více

1.2. Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí Smlouvy.

1.2. Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí Smlouvy. OBCHODNÍ PODMÍNKY POSKYTOVATELE 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen Obchodní podmínky ) obchodní společnosti IMP net s.r.o., IČ: 28351801, se sídlem Šimáčkova 137, 628 00 Brno, zapsané

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI PERFECT CROWD S.R.O.

OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI PERFECT CROWD S.R.O. OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI PERFECT CROWD S.R.O. Úvodní ustanovení 1. Obchodní společnost PERFECT CROWD s.r.o., IČ: 275 87 673, sídlem Velké Kunratické 1576/3g, 148 00 Praha 4 Kunratice, zapsaná v obchodním

Více

Smlouva o obchodním zastoupení.

Smlouva o obchodním zastoupení. FINANCIAL ADVISOR Č.j.: ZU/53/2012/Ja/5 Sp. Značka: ZU/53/2012/Ja Jablunkovská 410, Třinec Lyžbice, 739 61 IČO: 64959473 (dále jen zadavatel ) a Pán/firma Jméno/název: Adresa/sídlo: RČ/IČ: Číslo účtu:

Více

1.3. Provozovatel bude Partnerovi vyplácet za jeho činnost propagující Heureku odměnu, a to za podmínek dále uvedených v těchto Pravidlech.

1.3. Provozovatel bude Partnerovi vyplácet za jeho činnost propagující Heureku odměnu, a to za podmínek dále uvedených v těchto Pravidlech. Obchodní podmínky Pravidla užívání Affiliate programu společnosti Naspers OCS Czech Republic, s.r.o. se sídlem Karolinská 650/1, 186 00 Praha 8, IČ 02387727, DIČ CZ02387727, zapsané v obchodním rejstříku

Více

! Nemovitostí se rozumí pozemky a stavby spojené se zemí pevným základem nacházející se na území České republiky.

! Nemovitostí se rozumí pozemky a stavby spojené se zemí pevným základem nacházející se na území České republiky. Obchodní podmínky I. Úvodní ustanovení Tyto obchodní podmínky jsou platné pro užívání služeb systému SdíleníZakázek.cz URL: http://www.sdilenizakazek.cz, který je provozován a spravován Davidem Horáčkem,

Více

PRAVIDLA SPOTŘEBITELSKÉ SOUTĚŽE. S kartou Mastercard to vyhrajete

PRAVIDLA SPOTŘEBITELSKÉ SOUTĚŽE. S kartou Mastercard to vyhrajete PRAVIDLA SPOTŘEBITELSKÉ SOUTĚŽE S kartou Mastercard to vyhrajete I. Základní informace 1. Tento dokument (dále také jako Pravidla ) představuje úplnou úpravu pravidel marketingové soutěže s názvem S kartou

Více

Smluvní podmínky pro užívání a správu domén ".sk" u spol. General Registry. Provozovatel. 1. Základní ujednání

Smluvní podmínky pro užívání a správu domén .sk u spol. General Registry. Provozovatel. 1. Základní ujednání u spol. General Registry Provozovatel Provozovatelem jsou v následujícím dokumentu myšleny společnosti: 1. General Registry, s.r.o. Žižkova 1 370 01 České Budějovice Česká republika IČ: 26027267 DIČ:CZ26027267

Více

Všeobecné podmínky poskytování služby LiveNet s platností a účinností od 1.1.2009

Všeobecné podmínky poskytování služby LiveNet s platností a účinností od 1.1.2009 Všeobecné podmínky poskytování služby LiveNet s platností a účinností od 1.1.2009 1) Úvodní ustanovení 1.1. Předmětem úpravy jsou podmínky poskytování telekomunikačních služeb prostřednictvím sítě LiveNet

Více

Obchodní podmínky hostingových služeb poskytovaných společností NeurIT s.r.o.

Obchodní podmínky hostingových služeb poskytovaných společností NeurIT s.r.o. Obchodní podmínky hostingových služeb poskytovaných společností NeurIT s.r.o. 1.1 Předmět a všeobecná ustanovení Předmětem těchto obchodních podmínek je úprava právních vztahů mezi Poskytovatelem a Objednavatelem

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA O SPOLUPRÁCI při zprostředkování

RÁMCOVÁ SMLOUVA O SPOLUPRÁCI při zprostředkování RÁMCOVÁ SMLOUVA O SPOLUPRÁCI při zprostředkování 1. e-finance Reality, s.r.o. IČ: 255 54 824, DIČ: CZ25554824, plátce DPH zapsaná v Obchodní rejstříku v Brně, oddíl C, vložka 33074 se sídlem Rooseveltova

Více

Smlouva o poskytnutí služby na vytvoření metodiky hodnocení ukončených zadávacích řízení jednotlivých programů TA ČR

Smlouva o poskytnutí služby na vytvoření metodiky hodnocení ukončených zadávacích řízení jednotlivých programů TA ČR Smlouva o poskytnutí služby na vytvoření metodiky hodnocení ukončených zadávacích řízení jednotlivých programů TA ČR Smluvní strany: uzavřená podle 269 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník,

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI PERFECT CROWD S.R.O.

OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI PERFECT CROWD S.R.O. OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI PERFECT CROWD S.R.O. Úvodní ustanovení 1. Obchodní společnost PERFECT CROWD s.r.o., IČ: 275 87 673, sídlem Velké Kunratické 1576/3g, 148 00 Praha 4 Kunratice, zapsaná v obchodním

Více

Obchodní podmínky. 1. Vymezení pojmů

Obchodní podmínky. 1. Vymezení pojmů Obchodní podmínky 1. Vymezení pojmů Poskytovatel poskytovatelem se pro účely těchto všeobecných podmínek rozumí Společnost HRS Hotelonline s.r.o., se sídlem Praha 2, Vinohrady, Vinohradská 2165/48, okres

Více

1. Úvodní ustanovení 1.1. Společnost FANTASY SPORT a.s., se sídlem Praha - Libeň, Zenklova 10/68, PSČ , IČ: , zapsaná v obchodním

1. Úvodní ustanovení 1.1. Společnost FANTASY SPORT a.s., se sídlem Praha - Libeň, Zenklova 10/68, PSČ , IČ: , zapsaná v obchodním 1. Úvodní ustanovení 1.1. Společnost FANTASY SPORT a.s., se sídlem Praha - Libeň, Zenklova 10/68, PSČ 180 00, IČ: 24206857, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Poskytovatel TDM real s.r.o. se sídlem Jelínkova 919/28, 616 00, Brno, IČ 02639441, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 8194, dále

Více

PODMÍNKY PLATEBNÍHO STYKU A VYUŽITÍ SBĚRNÉHO ÚČTU

PODMÍNKY PLATEBNÍHO STYKU A VYUŽITÍ SBĚRNÉHO ÚČTU PODMÍNKY PLATEBNÍHO STYKU A VYUŽITÍ SBĚRNÉHO ÚČTU vydané ANO spořitelním družstvem, IČ: : 26137755, se sídlem: Rohanské nábřeží 671/15, PSČ 186 00, Praha 8 zapsané v Obchodním rejstříku vedeném Městským

Více

KUPNÍ SMLOUVA, 2. jméno, příjmení / obchodní firma:. místo podnikání/sídlo: registrace: jednající/zastoupen: takto:

KUPNÍ SMLOUVA, 2. jméno, příjmení / obchodní firma:. místo podnikání/sídlo: registrace: jednající/zastoupen: takto: KUPNÍ SMLOUVA, kterou níže uvedeného data uzavírají: 1. Kanlux s.r.o. sídlem Frýdek-Místek, ul. Sadová čp. 618, PSČ: 738 01 IČ: 27804861 registrace: obchodní rejstřík, Krajský soud v Ostravě, sp. zn. C.

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ (Všeobecné podmínky/vp)

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ (Všeobecné podmínky/vp) VŠEOBECNÉ PODMÍNKY SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ (Všeobecné podmínky/vp) 1. Výklad pojmů použitých v těchto Všeobecných podmínkách: 1.1. Poskytovatel je společnost SJCOM s. r.

Více

D O H O D A. o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací a poskytnutí příspěvku č. MEA-V-10/2016.

D O H O D A. o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací a poskytnutí příspěvku č. MEA-V-10/2016. D O H O D A o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací a poskytnutí příspěvku č. MEA-V-10/2016 uzavřená mezi Úřadem práce České republiky zastupující osoba: Mgr. Petr Blecha,

Více

Čl. II Práva a povinnosti smluvních stran

Čl. II Práva a povinnosti smluvních stran Smlouva č. 15/011-0 Smlouva o poskytování poradenských služeb uzavřená na základě 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník ) Česká republika Úřad vlády České republiky

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Provozovatelem internetových stránek Rozzlobenimuzi.com je společnost Platinum Media, s.r.o., se sídlem Mezibranská 1579/4, Praha 1, 110 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném

Více

Pravidla soutěže Soutěž o nejlepší mobilní aplikaci. I. Pořadatel Soutěže. II. Účel Soutěže

Pravidla soutěže Soutěž o nejlepší mobilní aplikaci. I. Pořadatel Soutěže. II. Účel Soutěže Pravidla soutěže Soutěž o nejlepší mobilní aplikaci I. Pořadatel Soutěže Soutěž Soutěž o nejlepší mobilní aplikaci pořádá Pořadatel společnost Master Internet s.r.o. se sídlem v Brně, Jiráskova 225/21,

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ INTERNETOVÝCH SLUŽEB. Smluvní strany:

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ INTERNETOVÝCH SLUŽEB. Smluvní strany: SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ INTERNETOVÝCH SLUŽEB Smluvní strany:., se sídlem, IČ:.., DIČ:.., zapsaná v obchodním rejstříku vedeném., oddíl., vložka, jednající. bankovní spojení:, číslo účtu:., (dále též Poskytovatel

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti Swinging Dogs s.r.o. se sídlem Za mototechnou 939/23, Praha 13, Česká republika, IČ: 248 256 71 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka

Více

Všeobecné podmínky Klubu Startip

Všeobecné podmínky Klubu Startip Všeobecné podmínky Klubu Startip ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. Tyto Všeobecné podmínky Klubu Startip (dále jen VP) upravují smluvní vztah mezi společností SLOT Group a.s., se sídlem Karlovy Vary, Jáchymovská 142,

Více

HERNÍ PLÁN. pro provozování okamžité loterie ŠŤASTNÁ SEDMA - Edice 2

HERNÍ PLÁN. pro provozování okamžité loterie ŠŤASTNÁ SEDMA - Edice 2 HERNÍ PLÁN pro provozování okamžité loterie ŠŤASTNÁ SEDMA - Edice 2 OBSAH článek strana 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ... 3 2. VYMEZENÍ POJMŮ A JEJICH VÝKLAD... 3 3. ÚČAST NA HŘE... 4 4. ZPŮSOB HRY A ZJIŠTĚNÍ VÝHRY...

Více

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.6.2014

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.6.2014 Obchodní podmínky platné a účinné od 1.6.2014 1. Úvodní ustanovení 1.1 V souladu s ustanovením 1751 odst.1 zák. č. 89/2012 Sb. (Občanský zákoník) v platném znění vydává společnost REDVEL s.r.o. tyto obchodní

Více

Oficiální pravidla a podmínky soutěže Rozléváme radost miminek

Oficiální pravidla a podmínky soutěže Rozléváme radost miminek Oficiální pravidla a podmínky soutěže Rozléváme radost miminek Tento text obsahuje závazná pravidla a podmínky soutěže (dále již jen pravidla soutěže ) Rozléváme radost miminek (dále již jen soutěž ).

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Shean s.r.o. k Servisní smlouvě

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Shean s.r.o. k Servisní smlouvě Všeobecné obchodní podmínky společnosti Shean s.r.o. k Servisní smlouvě I.Úvodní ustanovení 1. Obchodní společnost Shean s.r.o., se sídlem Svitavská 500, 678 01 Blansko, IČ 26768479, zapsaná v Obchodním

Více

Obchodní podmínky marketingové spolupráce provizního systému Zonky umístěného na internetové adrese

Obchodní podmínky marketingové spolupráce provizního systému Zonky umístěného na internetové adrese Obchodní podmínky marketingové spolupráce provizního systému Zonky umístěného na internetové adrese www.zonky.cz Poskytovatelem provizního systému je: společnost Zonky s.r.o. se sídlem Evropská 2690/17,

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. POSKYTOVANÉ SLUŽBY

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. POSKYTOVANÉ SLUŽBY OBCHODNÍ PODMÍNKY Zhotovitel: Zákazník:, zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, spisová značka 219067 /dále též Zhotovitel/ Zákazníkem se stává právnická osoba, která uzavře smlouvu níže

Více

Všeobecné obchodní podmínky.

Všeobecné obchodní podmínky. Všeobecné obchodní podmínky. 1.1. Tento dokument obsahuje Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP) jazykové školy Jazykové studio Karlov, se sídlem provozovny v ulici Školní 2147, který je vedený pod

Více

Smlouva o poskytování služby přístupu k síti Internet

Smlouva o poskytování služby přístupu k síti Internet I. Smluvní strany Poskytovatel: Mgr. Ondřej Skipala Skipala Networks Rybník 162 56002 Česká Třebová IČ: 74764799 DIČ: CZ8610256215 Peněžní ústav: mbank Číslo účtu: 670100-2205746382/6210 Kontaktní telefon:

Více

RÁMCOVÁ DENNÍ SMLOUVA O USKLADŇOVÁNÍ PLYNU S PŘERUŠITELNÝM VÝKONEM

RÁMCOVÁ DENNÍ SMLOUVA O USKLADŇOVÁNÍ PLYNU S PŘERUŠITELNÝM VÝKONEM RÁMCOVÁ DENNÍ SMLOUVA O USKLADŇOVÁNÍ PLYNU S PŘERUŠITELNÝM VÝKONEM uzavřená ve smyslu ustanovení zákona č. 458/2000 Sb., energetický zákon a zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník SPP Storage, s.r.o.

Více

Smlouva o poskytování služby ProfiSERVER

Smlouva o poskytování služby ProfiSERVER Smlouva o poskytování služby ProfiSERVER uzavřená ve smyslu 536 a násl. obchodního zákoníku mezi těmito smluvními stranami: kupující: Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická jednajícím:

Více

Statut soutěže "Registruj se do Kozlí rodinky a vyhraj půllitr" a pravidla ochrany osobních údajů

Statut soutěže Registruj se do Kozlí rodinky a vyhraj půllitr a pravidla ochrany osobních údajů Statut soutěže "Registruj se do Kozlí rodinky a vyhraj půllitr" a pravidla ochrany osobních údajů Preambule 1. Soutěž Registruj se do Kozlí rodinky a vyhraj půllitr se řídí výhradně oficiálními pravidly

Více

Licenční podmínky pro uživatele

Licenční podmínky pro uživatele Licenční podmínky pro uživatele Společnost Plzeňský Prazdroj a.s. se sídlem U Prazdroje 7, 304 97 Plzeň IČ: 45357366 zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Plzni, odd. B, vložka 227 (dále jen

Více

Smlouva o výkonu funkce člena orgánu společnosti

Smlouva o výkonu funkce člena orgánu společnosti Smlouva o výkonu funkce člena orgánu společnosti uzavřená v souladu s ust. 59 a násl. zákona č. 90/2012 Sb. o obchodních korporacích, níže uvedeného dne, měsíce a roku, mezi 1. PATRIA Kobylí, a.s. se sídlem

Více

HERNÍ PLÁN. pro provozování okamžité loterie ZLATÁ RYBKA - Edice 5

HERNÍ PLÁN. pro provozování okamžité loterie ZLATÁ RYBKA - Edice 5 HERNÍ PLÁN pro provozování okamžité loterie ZLATÁ RYBKA - Edice 5 OBSAH článek strana 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ... 3 2. VYMEZENÍ POJMŮ A JEJICH VÝKLAD... 3 3. ÚČAST NA HŘE... 4 4. ZPŮSOB HRY A ZJIŠTĚNÍ VÝHRY...

Více

Obchodní podmínky. Provozovatel. I. Všeobecná ustanovení. II. Obsah vztahu mezi Provozovatelem a zákazníkem. III. Objednání voucheru

Obchodní podmínky. Provozovatel. I. Všeobecná ustanovení. II. Obsah vztahu mezi Provozovatelem a zákazníkem. III. Objednání voucheru Provozovatel MORRIS CL s. r. o. se sídlem: Hradešínská 1955/28, 101 00 Praha 10 - Vinohrady zapsaným v OR vedeném městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 78895 IČO: 49097415 DIČ: cz 49097415 www.hotelmorris.cz

Více

Status akce Frisco Telefonní číslo a pravidla ochrany osobních údajů

Status akce Frisco Telefonní číslo a pravidla ochrany osobních údajů Status akce Frisco Telefonní číslo a pravidla ochrany osobních údajů Preambule 1. Akce Frisco telefonní číslo se řídí výhradně oficiálními pravidly tohoto Statusu (dále jen Status, které vyznačují práva

Více

RÁMCOVÁ DENNÍ SMLOUVA O USKLADŇOVÁNÍ PLYNU S PEVNÝM VÝKONEM

RÁMCOVÁ DENNÍ SMLOUVA O USKLADŇOVÁNÍ PLYNU S PEVNÝM VÝKONEM RÁMCOVÁ DENNÍ SMLOUVA O USKLADŇOVÁNÍ PLYNU S PEVNÝM VÝKONEM uzavřená ve smyslu ustanovení zákona č. 458/2000 Sb., energetický zákon a zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník SPP Storage, s.r.o. se sídlem

Více

1.2 Pojmy s velkým počátečním písmenem jsou v těchto Podmínkách užívány ve významu uvedeném v článku 4 těchto Podmínek.

1.2 Pojmy s velkým počátečním písmenem jsou v těchto Podmínkách užívány ve významu uvedeném v článku 4 těchto Podmínek. PODMÍNKY KE KONTU G2 Článek 1. Úvodní ustanovení 1.1 Tyto Podmínky ke kontu G2 (dále jen Podmínky ) představují Produktové podmínky ve smyslu Všeobecných obchodních podmínek Banky (dále jen Všeobecné podmínky

Více

Smlouva o výkonu funkce člena orgánu společnosti

Smlouva o výkonu funkce člena orgánu společnosti Smlouva o výkonu funkce člena orgánu společnosti uzavřená v souladu s ust. 59 a násl. zákona č. 90/2012 Sb. o obchodních korporacích, níže uvedeného dne, měsíce a roku, mezi 1. PATRIA Kobylí, a.s. se sídlem

Více

Všeobecná pravidla soutěže pro členy Věrnostního program Centra Černý most: Soutěž vyhraj iphone 7

Všeobecná pravidla soutěže pro členy Věrnostního program Centra Černý most: Soutěž vyhraj iphone 7 Všeobecná pravidla soutěže pro členy Věrnostního program Centra Černý most: Soutěž vyhraj iphone 7 I. Pořadatel a organizátor soutěže Soutěž Soutěž vyhraj iphone 7 (dále jen soutěž ) bude probíhat na stránkách:

Více

WORKSHOP IV. Téma: Internetová hra Vytvořeno: Odborem 34 Státní dozor nad sázkovými hrami a loteriemi Praha 8. srpna 2016

WORKSHOP IV. Téma: Internetová hra Vytvořeno: Odborem 34 Státní dozor nad sázkovými hrami a loteriemi Praha 8. srpna 2016 WORKSHOP IV. Téma: Internetová hra Vytvořeno: Odborem 34 Státní dozor nad sázkovými hrami a loteriemi Praha 8. srpna 2016 Druhy hazardních her, které lze provozovat jako internetovou hru - a) loterii -

Více

1.1 Klub je program, v jehož rámci může Člen Klubu shromažďovat kredity získané za účast na akcích, nákup zboží či služeb určených Provozovatelem.

1.1 Klub je program, v jehož rámci může Člen Klubu shromažďovat kredity získané za účast na akcích, nákup zboží či služeb určených Provozovatelem. Všeobecné podmínky Klubu Zone For Power Provozovatelem Klubu Zone For Power je společnost Zone For Power, s.r.o., IČ: 24223123, se sídlem Praha 1, Lublaňská 1916/17, PSČ 120 00, Praha 2, zapsaná v obchodním

Více

1.1. Tyto obchodní podmínky Poskytovatele (dále jen Obchodní podmínky ) společnosti

1.1. Tyto obchodní podmínky Poskytovatele (dále jen Obchodní podmínky ) společnosti Obchodní podmínky OBCHODNÍ PODMÍNKY POSKYTOVATELE 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto obchodní podmínky Poskytovatele (dále jen Obchodní podmínky ) společnosti firma: Radek Maňák, IČ: 88663418, DIČ: neplátce

Více

Provozovatel partnerského affiliate programu: Forex systems s.r.o Sportovní 1081, Velké Přílepy 252 64, Praha Západ IČ: 02660571 1.

Provozovatel partnerského affiliate programu: Forex systems s.r.o Sportovní 1081, Velké Přílepy 252 64, Praha Západ IČ: 02660571 1. SMLOUVA O SPOLUPRÁCI A OBCHODNÍ PODMÍNKY PARTNERSKÉHO AFFILIATE PROGRAMU Provozovatel partnerského affiliate programu: Forex systems s.r.o Sportovní 1081, Velké Přílepy 252 64, Praha Západ IČ: 02660571

Více

Smlouva o zprostředkování

Smlouva o zprostředkování uzavřená dle ust. 2445 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění. I. Smluvní strany 1. MARS DELIVERY s.r.o., IČ: 03263100, se sídlem Kaprova 42/14, Staré Město, 110 00 Praha 1, zapsaná

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. "Poskytovatelem" se rozumí společnost Agentura PŘEKLADY A TLUMOČENÍ s.r.o. se sídlem Jaurisova 515/4, 140 00 Praha, Česká republika, provozovna Washingtonova

Více

SMLOUVA O SPOLUPRÁCI

SMLOUVA O SPOLUPRÁCI SMLOUVA O SPOLUPRÁCI k zajištění činnosti rozkladové komise ČSÚ evid. č. ČSÚ051-2016-S Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany: Česká republika - Český statistický úřad IČO 000 25 593

Více

Úplné znění podmínek soutěže FIAT Získejte tankovací kartu

Úplné znění podmínek soutěže FIAT Získejte tankovací kartu Úplné znění podmínek soutěže FIAT Získejte tankovací kartu 1. Předmět 1.1. Tento dokument obsahuje výhradní a úplnou úpravu pravidel soutěže FIAT Získejte tankovací kartu (dále jako soutěž ). Tato pravidla

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY APLIKACE LEADY, MERK

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY APLIKACE LEADY, MERK VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY APLIKACE LEADY, MERK Tento dokument obsahuje VOP aplikací společnosti Imper CZ, s.r.o. Autorská práva k tomuto dokumentu vlastní předkladatel, tedy společnost IMPER CZ, s.r.o.

Více

Veřejná zakázka je financována z ESF a státního rozpočtu ČR prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost.

Veřejná zakázka je financována z ESF a státního rozpočtu ČR prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. Příloha č. 5 SMLOUVA O DÍLO č.../2010 uzavřená dle ustanovení 536 a násl. zákona č. 513/1991, obchodní zákoník v platném znění Smluvní strany Královehradecký kraj Se sídlem: Pivovarské náměstí 1245/2,

Více

Pravidla užívání aplikace Nadesignuj Jackovu kytaru

Pravidla užívání aplikace Nadesignuj Jackovu kytaru Pravidla užívání aplikace Nadesignuj Jackovu kytaru (dále jen Podmínky ) 1. SEZNAM POJMŮ 1.1. Provozovatel Provozovatelem pro značku Jack Daniel s se míní společnost Brown-Forman, Czechia, s.r.o., Identifikační

Více

Smlouva o zajištění společného plnění s provozovatelem FVE

Smlouva o zajištění společného plnění s provozovatelem FVE Smlouva o zajištění společného plnění s provozovatelem FVE uzavřená podle 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku a podle 37p odst. 1 a 2 a 37h odst. 1, písm. c) zákona č. 185/2001 Sb.,

Více

SMLOUVA O UŽÍVÁNÍ národní referenční databáze přenesených čísel v prostředí mobilních sítí RNPDB-M (dále jen Smlouva )

SMLOUVA O UŽÍVÁNÍ národní referenční databáze přenesených čísel v prostředí mobilních sítí RNPDB-M (dále jen Smlouva ) SMLOUVA O UŽÍVÁNÍ národní referenční databáze přenesených čísel v prostředí mobilních sítí RNPDB-M (dále jen Smlouva ) uzavřená podle 269 zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, v platném znění, a

Více

D O H O D A. o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací a poskytnutí příspěvku č. KAA-V-1/2015

D O H O D A. o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací a poskytnutí příspěvku č. KAA-V-1/2015 D O H O D A o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací a poskytnutí příspěvku č. KAA-V-1/2015 uzavřená mezi Úřadem práce České republiky zastupující osoba: Ing. Dalibor Závacký,

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování telekomunikačních služeb PETR PEŠEK (www.netg2.cz)

Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování telekomunikačních služeb PETR PEŠEK (www.netg2.cz) Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování telekomunikačních služeb PETR PEŠEK (www.netg2.cz) 1. Úvodní ustanovení 1. 1. Tyto VOP, vydaná v souladu se zákonem č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích

Více

S M L O U V A O D I S T R I B U C I T I S K U

S M L O U V A O D I S T R I B U C I T I S K U Podrobná zadávací dokumentace Návrh obchodních podmínek číslo smlouvy objednatele:... S M L O U V A O D I S T R I B U C I T I S K U uzavřená níže psaného dne měsíce a roku podle ustanovení 724 a násl.

Více

Obchodní podmínky pro prodej vstupenek

Obchodní podmínky pro prodej vstupenek sídlo: Seifertova 571/5, 130 00 Praha 3 zápis společnosti v OR: Městský soud v Praze, spis. zn. C 236831 IČ: 03955354, DIČ CZ03955354 tel.: +420 777 200 258 e mail: mproductions@mproductions.cz www.mightysounds.cz

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Aqua holding s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Aqua holding s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky společnosti Aqua holding s.r.o. Se sídlem: Holečkova 789/49, 150 00 PRAHA 5 IČ: 29136491 DIČ: CZ29136491 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl

Více

MojeID: Pravidla motivačního programu pro poskytovatele služeb

MojeID: Pravidla motivačního programu pro poskytovatele služeb MojeID: Pravidla motivačního programu pro poskytovatele služeb V platnosti od 1. 3. 2015 1 Vyhlašovatel CZ.NIC, z. s. p. o. Milešovská 5, 130 00 Praha 3 IČ: 67985726 DIČ: CZ67985726 Zapsáno ve spolkovém

Více

Oficiální pravidla a podmínky soutěže Nominuj Sedlčanského Grilmistra

Oficiální pravidla a podmínky soutěže Nominuj Sedlčanského Grilmistra Oficiální pravidla a podmínky soutěže Nominuj Sedlčanského Grilmistra Tento text obsahuje závazná pravidla a podmínky soutěže (dále již jen pravidla soutěže ) Nominuj Sedlčanského grilmistra (dále již

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY PROVIZNÍHO SYSTÉMU FINAČNÍ KOUČI

OBCHODNÍ PODMÍNKY PROVIZNÍHO SYSTÉMU FINAČNÍ KOUČI OBCHODNÍ PODMÍNKY PROVIZNÍHO SYSTÉMU FINAČNÍ KOUČI I. Všeobecná ustanovení Vyplněním registračního formuláře a souhlasem s Provizními podmínkami, souhlasí registrující se uživatel (dále jen partner ) s

Více

Pravidla soutěže Nejkrásnější realizace roku 2013

Pravidla soutěže Nejkrásnější realizace roku 2013 Pravidla soutěže Nejkrásnější realizace roku 2013 Tato pravidla jsou jediným dokumentem, který zcela, jasně a závazně upravuje pravidla soutěže s názvem "Nejkrásnější realizace roku 2013". Pravidla soutěže

Více

SMLOUVA O PODMÍNKÁCH A PRAVIDLECH ÚČASTI NA ELEKTRONICKÝCH AUKCÍCH DŘÍVÍ

SMLOUVA O PODMÍNKÁCH A PRAVIDLECH ÚČASTI NA ELEKTRONICKÝCH AUKCÍCH DŘÍVÍ 1 SMLOUVA O PODMÍNKÁCH A PRAVIDLECH ÚČASTI NA ELEKTRONICKÝCH AUKCÍCH DŘÍVÍ Strany Smlouvy: 1. Organizátor Bohemia Brethren, s.r.o. se sídlem Mlýnská 500, Boršov nad Vltavou, PSČ: 373 82 Zapsána v OR KS

Více

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE společnost Měšťanský pivovar v Poličce, a.s., IČ 601 12 344, se sídlem Polička, Pivovarská 151, PSČ 572 14, zapsaná u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl B, vložka 1057, zastoupena

Více

HERNÍ PLÁN. pro provozování okamžité loterie GÓL!!! Edice 2

HERNÍ PLÁN. pro provozování okamžité loterie GÓL!!! Edice 2 HERNÍ PLÁN pro provozování okamžité loterie GÓL!!! Edice 2 OBSAH článek strana 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ... 3 2. VYMEZENÍ POJMŮ A JEJICH VÝKLAD... 3 3. ÚČAST NA HŘE... 4 4. ZPŮSOB HRY A ZJIŠTĚNÍ VÝHRY... 5

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky WVG Solution s.r.o. IČ: 02145138 DIČ: CZ02145138 1. Úvodní ustanovení 1.1 Společnost WVG Solution s.r.o., se sídlem Nad Mazankou 1392/30, Libeň (Praha 8), 182 00 Praha, IČO:

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. ke smlouvám o zajišťování vzdělávacích akcí

OBCHODNÍ PODMÍNKY. ke smlouvám o zajišťování vzdělávacích akcí V Praze dne 1. března 2014 OBCHODNÍ PODMÍNKY ke smlouvám o zajišťování vzdělávacích akcí 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky ) AKADEMIE MANAGEMENTU A KOMUNIKACE,

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1 DEFINICE POJMŮ Není-li výslovně stanoveno jinak, mají pojmy s velkým počátečním písmenem obsažené v těchto VOP nebo ve Smlouvě o Půjčce následující význam: 1.1 Dlužník znamená

Více

PODMÍNKY PLATEBNÍHO STYKU A VYUŽITÍ SBĚRNÉHO ÚČTU

PODMÍNKY PLATEBNÍHO STYKU A VYUŽITÍ SBĚRNÉHO ÚČTU PODMÍNKY PLATEBNÍHO STYKU A VYUŽITÍ SBĚRNÉHO ÚČTU vydané Metropolitním spořitelním družstvem, IČ: 25571150, se sídlem: Sokolovská 394/17, 180 00 Praha 8 - Karlín, zapsaným v oddílu Dr, vložce 7890, obchodního

Více

Obchodní podmínky. I. Definice pojmů (1) Pro účely Obchodních podmínek a této Smlouvy budou níže uvedené pojmy vykládány následovně:

Obchodní podmínky. I. Definice pojmů (1) Pro účely Obchodních podmínek a této Smlouvy budou níže uvedené pojmy vykládány následovně: Obchodní podmínky Společnosti TADY-A-TEĎ CZ s.r.o. IČ 034 61 114, DIČ CZ 034 61 114 se sídlem Lesní 1, Beroun-Zdejcina, 266 01 Beroun zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl

Více

Smlouva o pozáručním servisu a technické podpoře

Smlouva o pozáručním servisu a technické podpoře Smlouva o pozáručním servisu a technické podpoře Ev.č. Software602 a.s.: Ev.č. Organizace: SUPP/FFSaFP/Písek/0606/2016 1. Článek Smluvní strany Společnost: Software602 a.s. se sídlem: Hornokrčská 15, 140

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY pro poskytování služeb a zboží společností CONSITE, s.r.o. znění účinné od 1. 1. 2011 1. Předmět Všeobecných obchodních podmínek 1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále

Více

Smlouva o dílo. uzavřené podle 536 a násl. zák. č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů s názvem

Smlouva o dílo. uzavřené podle 536 a násl. zák. č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů s názvem Příloha č. 2 k Výzvě Smlouva o dílo uzavřené podle 536 a násl. zák. č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů s názvem Zajištění prvků publicity spolufinancovaných projektů Evropské

Více

SMLOUVA O ZPRACOVÁNÍ DAŇOVÉ EVIDENCE. Milevský software s.r.o. - účetní a poradenská kancelář

SMLOUVA O ZPRACOVÁNÍ DAŇOVÉ EVIDENCE. Milevský software s.r.o. - účetní a poradenská kancelář SMLOUVA O ZPRACOVÁNÍ DAŇOVÉ EVIDENCE Milevský software s.r.o. - účetní a poradenská kancelář 1 Smlouva o zpracování daňové evidence uzavřená mezi zadavatelem firma, jméno sídlo: IČ: na straně jedné a zpracovatelem

Více

HERNÍ PLÁN. pro provozování okamžité loterie PARÁDNÍ TREFA

HERNÍ PLÁN. pro provozování okamžité loterie PARÁDNÍ TREFA HERNÍ PLÁN pro provozování okamžité loterie PARÁDNÍ TREFA Obsah: 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ 2 VÝKLAD POJMŮ 3 ÚČAST VE HŘE 4 ZPŮSOB HRY A ZJIŠTĚNÍ VÝHRY 5 VÝŠE VKLADU, HERNÍ JISTINA A VÝŠE VÝHER VE HŘE 6 NÁROK

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB Uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi (dále jen uživatel ) a (dále jen poskytovatel ) I. Předmět smlouvy Předmětem této smlouvy je poskytování služeb, kterými se

Více

Smlouva o zajištění provozu systému Educon uzavřená podle 269 odst. 2 obchodního zákoníku, v účinném znění

Smlouva o zajištění provozu systému Educon uzavřená podle 269 odst. 2 obchodního zákoníku, v účinném znění Smlouva o zajištění provozu systému Educon uzavřená podle 269 odst. 2 obchodního zákoníku, v účinném znění Přílohy: Příloha č. 1 - Roční paušál Balíček 500 1. Smluvní strany Smluvní strany této smlouvy,

Více

HERNÍ PLÁN. pro provozování okamžité loterie Anděl a čert

HERNÍ PLÁN. pro provozování okamžité loterie Anděl a čert HERNÍ PLÁN pro provozování okamžité loterie Anděl a čert OBSAH článek strana 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ... 3 2. VYMEZENÍ POJMŮ A JEJICH VÝKLAD... 3 3. ÚČAST NA HŘE... 4 4. ZPŮSOB HRY A ZJIŠTĚNÍ VÝHRY... 5 5.

Více