Blackjack STŮL BLACKJACKU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Blackjack STŮL BLACKJACKU"

Transkript

1 KAPITOLA 3 Ve všech soudobých kasinech od Benátek po Las Vegas, ve všech velkých i v tìch úplnì zapadlých kasinech, najdete stoly pro blackjack, kolem kterých se rojí spousta mizerných hráèù. Ale byly èasy, kdy tato hra byla vším, jen ne populární. Ve tøicátých a ètyøicátých letech 20. století bývaly v kasinech maximálnì dva stoly, zastrèené nìkde vzadu a prázdné. Pak se objevil starý dobrý profesor z MIT (Technologický institut v Massachusetts) a mimoøádnì talentovaný matematik Edward O Thorpe. V roce 1962 Thorpe vydal knihu Beat the dealer (Poraz dealera), v níž popsal postup, jak úspìšnì hrát blackjack. S použitím dnes už legraèních poèítaèù vyvinul nejen strategii pro jednotlivé kombinace, ale také první systém na poèítání karet, díky kterému majitelé kasin pøestali klidnì spát. Jakmile se dostalo do všeobecného povìdomí, že je možné v kasinu vyhrát, lidé se vrhli na stoly s blackjackem, i když byl do té doby pro vìtšinu z nich španìlskou vesnicí. Kasina samozøejmì davy hráèù ze zaèátku vítala, ale jen do té doby, než si jejich majitelé pøeèetli jednu tenkou knížku od profesora Thorpa. Byli jí tak vydìšeni, že zmìnili všechna pravidla tak, aby co nejvíce znemožnili možnost poèítání karet. A tím se sami pøipravili o davy hráèù, zájem o hazard nakonec ochabl. Pozdìji proto pøišla další zmìna pravidel, stále ale dost bezpeèná proti poèítání karet. Pøesto pøevládá pøesvìdèení, že blackjackem se dá vydìlat, pokud ho hrajete správnì.

2 Blackjack STŮL BLACKJACKU Dealer musí vzít kartu při 16, musí skončit při 17 Výplata insurance (pojištění) 2 ku 1 33

3 PRAVIDLA HRY Pravidla blackjacku jsou jednoduchá. Nejsložitìjší, co musíme umìt, je napoèítat do jednadvaceti. Tuto schopnost ovládá vìtšina hráèù, dokonce i ti, kteøí umìjí poèítat pouze na prstech. Cílem hry není vždy dosáhnout souètu 21, jak by si mohli mnozí zaèáteèníci myslet, ale mít vždy víc než dealer a nepøesáhnout 21. Blackjack se hraje se standardním balíèkem 52 karet (bez žolíkù). Všechny karty figur jsou poèítány za 10. Takže když držíte napøíklad 10 a J a dealer má Q a K, oba máte shodný souèet 20. Zvláštní postavení má eso, které má hodnotu 1 nebo 11, podle toho, co se vám zrovna víc hodí. Pokud tedy držíte 5, 5 a eso, s esem za 11 máte 21. Naopak, pokud máte 5, 6 a líznete eso s jedenácti za eso byste šli pøes na 22, Soft kombinace Hard kombinace BLACKJACK CHAPTER

4 takže zùstanete na hodnotì 12. Kombinace s esem, která dává dva souèty nepøesahující 21, se nazývá soft ; napø. eso a 7 dává souèty 8 a 18. Karta figury spolu s osmièkou dává hard souèet 18 (jediný možný). Nejvyšší kombinací je blackjack, což je kombinace 2 karet dávající 21, tzn. eso + karta za 10. V nejhranìjší variantì hry vám dealer rozdá na stùl dvì karty lícem nahoru, sobì také dvì karty, jednu lícem nahoru, jednu lícem dolù. Schovaná karta je nazývána hole card. Ukázková hra Nyní si ukažme pravidla pøi høe. Pøicházíte do kasina a usedáte ke stolu na blackjack, oznaèenému $. Èástky pøedstavují výši minimální a maximální sázky na stole. Položíte na stùl svoji stodolarovou bankovku (ve vìtšinì kasin mají dealeøi zakázáno pøijímat cokoliv z rukou hráèù, aby bylo zamezeno možnému podvádìní). Dealer vám pøedá žetony, vy pokládáte do vyznaèeného kruhu sázku v hodnotì 10 $ a hra zaèíná. Dostáváte 5 a 4, což dává souèet 9. Dealerova otoèená karta je sedmièka. Souèet 9 je dost nízký a navíc neexistuje karta, která by vás mohla dostat pøes 21, proto pokynete na dealera a požádáte o další kartu. Dostáváte Q, což je velmi pìkná karta, a máte nyní souèet 19. Ten vám staèí a další kartu nechcete, tzv. stojíte. Na rozdíl od dealera, který musí dodržovat pøesný postup, vy jste v rozhodování o další kartì naprosto svobodní. Poté, co dealer otoèí svou druhou kartu, musí hrát podle pravidel kasina. Musí vzít další kartu vždy, když má souèet 16 a ménì, musí skonèit, pokud má souèet 17 nebo vyšší. A to i v pøípadì, když má soft 17 (A a 6 nebo 3, 3 a A). Bez ohledu na vaše karty musí na 17 vždy skonèit. Vraśme se ke høe. Dealer otáèí J, a má tedy souèet 17. Podle pravidel kasina konèí. Vyhráváte a dealer pøesouvá vyhrané žetony k vaší sázce, sbírá karty a pøipravuje se na další kolo. 35

5 Jakou má kasino výhodu? Na první pohled to vypadá jako rovný souboj mezi vámi a dealerem. Navíc vaše rozhodnutí jsou neomezená a dealer musí hrát vždy stejným zpùsobem. A pøece má oproti vám jednu výhodu. Protože se vyjadøujete jako první, jako první také mùžete jít pøes ( bust ). V tom pøípadì okamžitì vyhrává dealer a nezáleží na tom, jestli bude také busted, nebo ne. Pojištění (Insurance) Pojïme si dát ještì jednu cviènou hru. Nyní dostáváte pár desítek a dealer ukazuje eso. Pokud má dealer blackjack, všichni ostatní hráèi automaticky prohrávají, nemají-li také blackjack (v tom pøípadì hra konèí remízou neboli push, hráè získává zpìt svoji sázku). Ještì pøedtím ale dealer zkontroluje svoji druhou kartu a vyzve hráèe, zda si nechtìjí koupit pojistku ( insurance ). Nyní si mùžete vsadit vedlejší sázku na to, že dealer má blackjack. Výše pojistné sázky je maximálnì polovina vaší pùvodní sázky a v pøípadì, že vyhrajete, berete výhru 2 ku 1, takže celkovì jste za tuto hru na nule. Pokud dealer blackjack nemá, vaše sázka propadá a hra pokraèuje. Vedlejší sázky jsou naneštìstí vždy nevýhodné a insurance není výjimkou. Dealer bude mít blackjack v ménì než tøetinì pøípadù. Insurance byste nemìli sázet pokud možno nikdy, aś už máte souèet 12 nebo 20. Je tu ale ještì jedna možnost. Máte blackjack a dealer ukazuje eso. V tu chvíli vám nabídne standardní výhru 2 ku 1 místo 3 ku 2, což je výhra za blackjack. A to bez ohledu na to, zda má také blackjack nebo ne. Pøestože šance na to, že dealer blackjack má, je stále stejná, v tuto chvíli vám radím brát peníze. Hraje zde roli psychologie když už máte koneènì jednou blackjack, je lepší nìco vyhrát než nakonec skonèit remízou. Matematicky budete z dlouhodobého hlediska samozøejmì vydìlávat, když menší výhru odmítnete, ale i tak vám radím, že lepší vrabec v hrsti než holub na støeše. CHAPTER

6 Split a double Pøi blackjacku má oproti vám kasino vždy výhodu, ale jsou tu poøád možnosti, které vy máte a dealer ne. Nejenže na blackjack vyhráváte extra výhru 3 ku 2 (dealer vždy bere stejnou sázku), ale máte ještì možnost hrát tzv. split nebo double. Z dlouhodobého hlediska máte matematicky šanci na výhru ve 44 ze 100 her, dealer bere 48 ze 100. Zbylých 8 her konèí remízou. Nejvíc penìz v blackjacku ale mùžete vyhrát právì díky možnostem split a double. Bez nich by byl blackjack statisticky jednou z nejhorších sázek v kasinu. Double zdvojnásobení sázky Pokaždé, když vidíte, že máte se svým souètem velkou šanci dealera porazit, chcete vyhrát dvojnásobek. Po rozdání karet mùžete pøisadit èástku ve výši vaší pùvodní sázky. Dostanete pak jen jednu kartu. Tohle riziko se ovšem dá podstoupit, protože pravdìpodobnost výhry z dlouhodobého hlediska hraje pro vás. Split rozdělení sázky Dalším ze základních pravidel blackjacku je možnost rozdìlení páru ( split ). Pokud napøíklad dostanete pár osmièek a máte vsazeno 10 $, mùžete vsadit dalších deset na jejich rozdìlení. V podstatì tak hrajete dvì hry a v každé zaèínáte na osmi. Na rozdíl od hry double ale máte možnost vzít tolik karet, kolik budete chtít a budete doufat v dvojnásobnou výhru. Nìkteré páry byste nemìli dìlit nikdy, a nìkteré pouze v pøípadì, že dealer má otoèenou konkrétní kartu. Podrobnìjší vysvìtlení, jak správnì dìlit, se dozvíte dále v této kapitole. 37

7 PLÁN ÚTOKU Matematiètí teoretici vás budou pøesvìdèovat o tom, že v blackjacku nikdy nemùžete vyhrát, pokud nebudete schopni poèítat karty. To vám budou dokazovat bìhem miliard poèítaèových simulací. Samozøejmì pøipouštìjí statistické odchylky v podobì výherních sérií, ale z dlouhodobého hlediska prohrajete z každého vsazeného dolaru dva centy. Jak je tedy možné, že jsem v reálném svìtì vidìl miliardy her, kde hráèi vyhrávali více, než jim pøisuzuje pravdìpodobnost? Klíèové je udìlat vše pro to, abyste zvýšili svoje šance o dost víc, než vám dává statistika. Pečlivě si nastudujte, jak hrát, a postup dodržujte Byly doby, kdy pojmy jako strategie, plán nebo koncept hry znamenaly pro hráèe blackjacku pramálo. Ale nyní, v dobì, kdy lidé mají mnohem vìtší mozkovou kapacitu, výkonné poèítaèe a mnohem více volného èasu, než si kdy užijete vy, byla každá situace, která jen mùže nastat, peèlivì analyzována a vypoèítán ideální další tah pro každou z nich. Ovocem práce pentií tìchto nadšencù je pomìrnì jednoduchý graf, který názornì ukazuje, jak hrát v každé jedné situaci. V kasinech milují lidi, kteøí neznají základy strategie, protože tam obvykle nechají všechny své peníze. Jednoduše není možné pravidelnì vyhrávat, pokud nebudete peèlivì následovat základní strategii. A staèí vám tedy k zaruèené výhøe dodržení strategie? Samozøejmì že ne. Jen správným managementem vašich penìz mùžete vyhrávat pravidelnì. Ale pokud se nebudete držet strategie, nemusíte do kasina ani chodit. To mùžete rovnou vypsat šek na èástku, se kterou jste chtìli hrát, a poslat ho majiteli. Jen vynecháte krupiéra jako prostøedníka. CHAPTER

8 Jiné hry, jiné grafy Jsou zpracovány postupy pro každou situaci, ve které se v kasinu mùžete ocitnout. Slibují vám vylepšení šancí na výhru proti základní strategii o celé desetiny procent! Ale asi byste døív zešíleli, než byste je všechny nastudovali, navíc kvùli výhodì v hodnotì desetin centù to opravdu nemá cenu. Nejlepší pro vás bude, když se budete držet jednoho grafu, který použijete v jakékoli høe blackjacku, s jedním nebo více balíèky karet. Tabulka na stránkách 40 a 41 vám ukazuje, jak hrát v jakékoliv situaci pøi blackjacku. Jednoduše spoèítejte souèet vašich karet, aś už máte 2, 3 nebo více karet. To platí i pøi splitu. Poté podle vašich karet a dealerovy otoèené karty najdete v grafu správné rozhodnutí. Takže pokud dìlíte pár osmièek (což vám graf radí v každém pøípadì), a na první z nich dostanete trojku, graf vám radí double, pokud má dealer jakoukoliv jinou kartu než eso. Ze zaèátku to mùže být matoucí, ale pokud si doma trochu zatrénujete, uvidíte, že vìtšina tìchto základních strategických tahù dává smysl. A pokud vám dìlá problém zapamatovat si všechny možnosti, vezmìte si graf s sebou. Vìtšina kasin s tím nemá žádný problém, nìkterá je dokonce prodávají v obchodì se suvenýry. Ještì jedna vìc: Nìkolik málo kasin nabízí hráèùm možnost pøežití. V pøípadì, že máte mizivou šanci na výhru, nabídnou vám zpìt polovinu sázky místo èekání na zázrak. Na rozdíl od vìtšiny nabídek kasina je tato pro vás výhodná, pokud se pøi høe držíte následujícího grafu. Nejčastější chyby základní strategie Vedlejší sázky. Pamatujte si, že tyto sázky jsou pro zelenáèe. Aś už se vám zdají jakkoliv lákavé, vìøte mi tyto sázky by kasina nenabízela, pokud by na nich nevydìlávala hromady penìz. 39

9 Jediný graf základní strategie, THE ONLY BASIC STRATEGY CHART který kdy YOU'LL budete EVER potřebovat NEED KARTA DEALERA KARTY HRÁČE A - A STAND STÁT double, pokud nemůžete, stůjte split HIT hit (další karta) double, pokud nemůžete, vezměte kartu CHAPTER surrender (přežití), pokud nemůžete, vezměte kartu

10 KARTA DEALERA KARTY HRÁČE SOFT SOFT SOFT 18 SOFT 17 SOFT 16 SOFT 15 SOFT 14 SOFT 13 HARD HARD HARD 16 HARD 15 HARD 14 HARD 13 HARD

11 Split desítek. Co myslíte tím, že z témìø dokonalé kombinace udìláte dvì a nakonec ještì pùjdete pøes? Na co ještì èekáte? Na další desítku? Tu také rozdìlíte? Nikdy, nikdy to nedìlejte. Split jenom proto, že máte tu možnost. Lidé si z nìjakého dùvodu myslí, že každý pár musí rozdìlit, aś jsou to tøeba dvojky proti dealerovì královnì. Gratuluji vám! Právì jste z jedné mizerné kombinace udìlali dvì stejnì špatné. Nehrát double, když byste mìli. Lidé neradi doublují proti vysoké kartì, i když milióny poèítaèových simulací, všichni matematici a herní teoretici radí opak. Možná ale vìdí nìco, co oni ne. Zùstat na souètu 16. Modlíte se, aby dealer mìl souèet 16, protože víte, že je to absolutnì nejhorší, co mùže dostat. Ale pokud se dostanete do stejné situace, zpanikaøíte a stojíte, i když jdete proti dealerovì desítce. Zamyslete se nad vašimi šancemi. Velmi pravdìpodobnì tuto hru stejnì prohrajete, takže je lepší zkusit trefit dobrou kartu než doufat, že dealer pùjde pøes. Poznámka k počítání karet Aś už vám knihy, filmy nebo televizní poøady tvrdí cokoliv, je to tìžké. Opravdu velmi tìžké. Není to nic, co byste se dokázali nauèit za veèer nebo za týden. Nechvalnì známý team MIT (Technologický institut v Massachusetts) dokázal, že poèítání karet funguje. Stojí za tím hodnì práce, samozøejmì. Nejdøív musíte strávit mnoho hodin tréninkem, tréninkem a zase tréninkem poèítání více balíèkù. Potom musíte najít jedno z tìch mála kasin, kde budete moci svoji schopnost aplikovat. Pak se musíte tváøit jako nahlouplý turista, zatímco budete skrývat, že vaše tahy jsou dokonale propoèítané složitou matematikou. A o kolik si pomùžete? O dva centy na dolaru! Je to tak. I ty nejsofistikovanìjší a nejsložitìjší systémy na poèítání karet vám dají výhodu maximálnì 2 procenta. Je pravda, že CHAPTER

12 team z MIT vydìlal nìjaké peníze, ale museli nejdøíve prosázet milióny, aby byl zisk citelný. Také si zažili pár hodnì bolestivých sérií proher. Pokud se stále ještì chcete nauèit poèítat karty, bude to pro vás spíš matematická výzva než snaha o zbohatnutí. Dokonce ani profesor Thorp nezbohatl díky blackjacku, ale na burze. Pokud jste ochotni vynaložit tolik námahy na zdokonalení vaší hry, existují jednodušší zpùsoby. Mýtus třetí pozice Nejvìtší omyl, kterého se hráèi dopouštìjí, je ten, že jsou znechuceni hráèi pøed nimi, kteøí berou kartu v situaci, kdy by nemìli. Nezáleží na tom, jestli jde o hráèe na první nebo tøetí (poslední) pozici na stole. Pokud hráè na první pozici vezme kartu, když má souèet 12 a dealerova karta je 3 (což je mimochodem správný tah dle strategického grafu), znièí tím sled karet, rozložení sil a snad i samotnou strukturu èasoprostoru. Lidé ale zapomínají na to, že základní pravidla nebyla vyvinuta na pøedpokladu, že lidé hrají, tak jak by mìli, ale tak, že se vždy bere vrchní karta balíèku a po každém pokusu se balíèek zamíchá. Neexistuje žádný posvátný sled karet. Hráè, který nahraje tak, jak by mìl, vám vaši kartu vezme stejnì èasto jako dealerovi. Hledejte tu správnou hru Pokud jdete hrát blackjack, nesedejte k prvnímu stolu, co se vám namane. Hledejte kasina, které vám nabízejí pravidla, jež vám mohou pomoci k výhøe. Pravidla, která hledáte Každé kasino nabízí nìjakou variantu hry blackjack, ale nìkterá pravidla se mìní kasino od kasina, nìkdy dokonce stùl od stolu. Vìtšina speciálních pravidel nejen zvyšuje výhodu kasina, ale také èiní hru o dost ménì zajímavou. Chcete mít u svého stolu co nejvíc z následujících pravidel. Nezapomínejte na vhodnou volbu výše sázek. 43

13 Držte se blackjacku stylu Vegas. Nikdy nehrajte žádnou z efektních odnoží, jako jsou Blackjack 21. století, Dvakrát odhalený blackjack, Španìlská 21, Kalifornský blackjack nebo jakoukoliv další praštìnou variantu. Vìøte mi, jde o nevýhodné hry, které byly chytøe navržené k tomu, aby vás pøipravily o více penìz. Blackjack s výplatou 3 ku 2. Nikdy nehrajte hru, která vám nabízí nìco podobného, obzvlášś špatnou variantu výplat 6 ku 5 nebo variantu s rovnými výplatami. Kasina se vás snaží pøesvìdèit, že 3 ku 2 je ta nejlepší volba. Není! Dealer zùstává pøi soft souètu 17. Objevuje se velmi zøídka, ale pokud takovou hru najdete, dobøe pro vás. Èím ménì balíèkù, tím lépe. Jeden balíèek je lepší než nìkolik. Double pøi jakémkoliv souètu. Nìkterá kasina dovolují double s jakoukoliv kombinací, nejen pøi souètu 10 nebo 11. Double po splitu. Pokud splitnete osmièky a dostanete trojku, chcete si dát double. Pøežití (Surrender). Chcete zpìt polovinu své sázky, pokud jste na tom opravdu zle. Dvojitý split es. Pokud splitujete esa, ve vìtšinì kasin máte nárok jen na jednu kartu ke každému z nich. Hledejte kasino, které vám umožní další split, pokud dostanete další eso. Rozdávání, zásobník a míchací stroje Rozdávání, zásobník a míchací stroje Na zaèátku byl blackjack hrou s jedním balíèkem karet, ze kterého dealer rozdával karty hráèùm. Jak zaèali hráèi, co poèítali karty, vyhrávat, kasina pøidala další balíèky. Ty se pak rozdávaly ze zásobníku (shoe) lícem nahoru. Nyní se navíc používají míchací stroje. Po každém rozdání jsou karty šesti balíèkù strojovì míchány. Tím je zamezeno podvádìní dealerù i možnosti poèítání karet. CHAPTER

14 Pokud to pravidla kasina dovolí, nejlepší je samozøejmì najít stùl s jedním balíèkem, kde rozdává dealer. Výhoda kasina je zde menší a obecnì platí, že èím ménì karet je ve høe, tím více blackjackù dostanete. Pokud najdete hru s jedním balíèkem (a je to dnes už velká vzácnost), nezáleží už mnoho na tom, zda karty rozdává dealer ze zásobníku nebo míchací stroj. Hledáte dobrou sérii, a tu lze vidìt v obou pøípadech. Není to ale tolik dùležité jako další rady, které vám ještì v dalším textu dám. VÍTĚZNÉ SÉRIE Matematici tvrdí, že v dlouhém období nemùžete nikdy vyhrát, pokud nebudete poèítat karty. Všechno, v co mùžete doufat, je jak prohrát co nejménì. Ale vás nezajímá, jak prohrát co nejménì, ani se nechystáte hrát miliardy her. Chcete vyhrát v krátkém období a chcete vyhrát hned. Jak jsem zmínil v druhé kapitole, cesta k výhøe vede pøes vítìznou sérii. Nauèit se najít ji a rozpoznat. Hledejte vítìzné stoly a smolné dealery. Dealeři blackjacku Dealeři blackjacku Krupiéøi mají svoje dobré a špatné dny, stejnì jako každý z nás. Jeden vás obere bìhem pár minut o všechno, druhý vás mùže zase nechat o nìco zbohatnout. Není to tím, že by to umìli s kartami. Nìkdy si prostì nepomùžete, a aś hrajete sebelépe, dealer shrábne všechny vaše žetony døív, než byste si to stihli statisticky vypoèítat. Bìhem pøestávek se spolu dealeøi obvykle baví ve stylu: Jak to jde? Odpovìï potom zní: Dneska jedu jako dráha, nikdo mì neporazí! Nebo naopak: Dneska prohraju všechno, chodí to pøíšernì. A samozøejmì se najde spousta prùmìrných dealerù, jejichž výkyvy nejsou tak velké. 45

15 Seznamte se s manažerem Manažer her v kasinu má nejvìtší moc nad dealery. Rozhoduje o tom, kdy a který dealer pùjde na jakou hru, aś už na blackjack s vysokými nebo tøeba na ruletu s nízkými sázkami. Ale nevybírá je jako èísla z klobouku. Má pøehled o tom, kdo je zkušený a kdo je nováèek, kdo má štìstí a kdo ne. A to nejen pro daný den, ale dlouhodobì. Pokud uvidíte dealera, který má štìstí a vyhrává, kam ho asi manažer posadí? Ke stolu se sázkou 5 $ nebo tam, kde se pøi minimální sázce 100 $ toèí tisíce bìhem každé hry? Stejnì tak to platí pro dealery smolaøe. Ty potkáte tam, kde nadìlají co možná nejménì škody u stolù se sázkami do pìti dolarù. Hledejte dealera První, co musíte udìlat, je najít ten pravý stùl a vhodného dealera. Pokud jste èetli moje rady o výši sázek, vítìzných sériích a penìžním managementu, budete aspoò ze zaèátku hledat na stolech s nižšími sázkami. Vìtšinou platí, že na vyšších sázkách budou lepší pravidla, ale tvrdí dealeøi. Pokud vidíte dealera u prázdného stolu, zeptejte se, jak se mu vede. Pokud vám odpoví, že dnes má štìstí jako nikdy, mìli byste na jeho varování dbát. Pokud uslyšíte opak, pøisednìte a chyśte štìstí za paèesy. Nìkteøí lidé neradi hrají jeden na jednoho, ale nejvìtší výhry, co jsem v kasinu vidìl, byly právì pøi souboji jeden hráè proti kasinu. Pokud nejsou žádné prázdné stoly, hledejte ten nejrušnìjší a snažte se zjistit, jestli se zrovna hráèùm daøí nebo naopak. Sledujte nìkolik her, aś vidíte, jak èasto jde dealer pøes. Je to jako prohra prohra prohra ètvrtina zpìt, nebo hráèi vyhrávají jednu hru za druhou? Jaká je nejèastìjší dealerova otoèená karta? Jsou to samá esa? Pokud ano, dealer pravdìpodobnì hráèe dost obírá, a vy byste se mìli poohlédnout po jiném stole. CHAPTER

16 Jak vypadají hráèi? Jsou veselí a dobøe se baví? Nebo se tváøí jako na svém vlastním pohøbu? Kolik mají hráèi pøed sebou žetonù? Hraje nìkdo o své poslední peníze? Pokud vše nasvìdèuje tomu, že sledujete dobrý stùl, nakupte žetony a sednìte si. Jestliže se situace zmìní, buïte pøipraveni odejít. Třikrát a dost V ideálním svìtì vám dealer za menší spropitné prozradí, kteøí dealeøi mají štìstí a kteøí ne. To ale moc èasto nefunguje, proto si pamatujte zásadu: Váš zadek není k té židli pøilepený. Každý den slýchávám hráèe, co si stìžují na dealera, který má neuvìøitelné štìstí a totálnì je obírá. A poté, co prohrají 8 her v øadì, sahají do penìženky pro další stovku. V této situaci obvykle stojíte proti smolnému dealerovi, smolnì zamíchaným kartám nebo smolnému stolu. Vy ale hledáte šśastného (pro vás) dealera, šśastný stùl a šśastné zamíchání. Musíte chytit dobrou sérii a vytìžit z ní maximum, to se však nestane u stolu, kde má oèividnì dealer navrch. Proto chcete-li pøežít, držte se pravidla: Pokud prohrajete tøikrát za sebou, musíte k jinému stolu. Proè byste mìli dál vyhazovat peníze tam, kde vám štìstí nepøeje? Myslíte, že najednou zaènete dostávat lepší karty? Jediná možnost, jak se dostat k lepším kartám, je najít jiný stùl, jiného dealera, jiné kasino, cokoliv! Hlavnì proboha bìžte pryè. Pøedpokládejme, že hrajete ve velkém kasinu, kde je dost stolù na blackjack. Ale pokud ne, buïte trpìliví. Bìžte se projít po kasinu. Zahrajte si chvilku automaty nebo jinou hru. Až se vrátíte, bude u stolu 47

17 nový dealer a noví hráèi. Trpìlivost a disciplína jsou v blackjacku velmi dùležité. PENĚŽNÍ MANAGEMENT Takže jste koneènì našli stùl, který vám vyhovuje, nauèili jste se základní strategii, kterou budete peèlivì dodržovat. Nejdùležitìjší otázka je, jak bych mìl sázet? Naši oblíbení matematici vám øeknou, že je jedno, jestli budete sázet stále stejnì nebo mìnit výši sázek, protože v dlouhém období to nemá žádný vliv. Ale léta praxe mi øíkají, že zpùsob sázení je ta nejdùležitìjší vìc! Nikdy nezdùrazním dost, jak dùležitý je penìžní management. Chytněte výherní sérii Abyste vyhráli v jakékoli høe, musíte využít náhodné odchylky, kterou už jsem popisoval jako vítìznou sérii. V každé høe bojujete proti výhodì kasina, a až do této chvíle jsme se snažili najít ideální stùl a vítìznou sérii. Nyní, když jsme to vše našli, je potøeba toho poøádnì využít. Metoda sázení v blackjacku 1. Zvolte si svou pøijatelnou minimální sázku, což bude jedna jednotka. Aś je to 3, 10 nebo 100 dolarù, sázejte tuto stejnou èástku do chvíle, kdy vyhrajete první hru. 2. Až vyhrajete, zvednìte sázku o 50 %. Pokud tedy sázíte 10 $, vaše další sázka bude 15 $. 3. Pokraèujte v navyšování sázky do chvíle, kdy vyhrajete tøikrát v øadì. Poté sázejte stejnou èástku, dokud neprohrajete. Napøíklad 10 $,15 $, 20 $, 25 $, 25 $, 25 $ a tak dále. CHAPTER

18 4. Pokud prohrajete, vraśte se na pùvodní sázku, dokud opìt nevyhrajete. A tak poøád dokola. Teï minimalizujte svoje ztráty, ale zároveò využíváte vítìzných sérií k vylepšení vašeho konta. Každý samozøejmì nebude zaèínat na deseti dolarech. Jednoduše pøizpùsobte systém vaší sázce, napøíklad 2$,3$, 4$, 5$, 5$, 5$. Split a double Co se týèe progresivního sázení popsaného v pøedchozí kapitole: Vždy zvednìte nebo snižte sázku bez ohledu na to, jestli jste hráli double, split èi remízu. Pokud rozdìlíte pár, jednou vyhrajete a jednou prohrajete, dohromady jste na remíze. Proto zachovejte pøíští hru stejnou sázku. Prohrajete-li obì hry, vraśte se k základní sázce. Pokud hrajete split, poté double a ještì split a celkovì skonèíte v plusu, sázku navyšte. Pokud prohrajete, jdìte zpìt na základní sázku. Stejnì tak, když máte blackjack, vyhráli jste, a proto sázku navyšte. Berete-li pøežití (surrender), prohráli jste, a vracíte se k základní sázce. A nezapomeòte: Pokud prohrajete tøikrát za sebou, musíte k jinému stolu. Léčky blackjacku Léčky blackjacku Za starých dobrých èasù, kdy Americe vládl swing a kasina vlastnili profesionální zabijáci, jste mìli štìstí, když jste narazili na hru blackjacku, rulety nebo kostek, která by nebyla nijak zfixlovaná. Pokud jste ale i pøesto odcházeli z kasina s pìknou hotovostí, majitel za vámi poslal partièku vyhazovaèù, aby vás doprovodili k autu. Poté, co byli mafiáni zatèeni, z kasin se staly spoleènosti a pak legální podniky. Tím se stalo podvádìní v kasinech ve Vegas minulostí. V souèasnosti mají všechna kasina od Vegas až po poslední zapadákov 49

19 propracované triky, jak vás obrat o peníze naprosto legálnì. Dejte si na tyto triky pozor. Výměna karet V kasinech bìžnì používané laciné papírové karty se ohrají velmi rychle, zvlášś když jsou míchány 24 hodin dennì. K tomu nemálo napomohou nìkteøí hosté, kteøí je žmoulají ve svých špinavých motorkáøských rukavicích. Kasina proto musejí karty mìnit, vìtšinou jednou dennì, nìkde (bohužel) i mnohem èastìji. Pamatuju si, když jsem rozdával v jednom indiánském kasinu v Kalifornii. Celý mùj stùl zaèal vyhrávat, a ne málo. Nedìlo se nic zvláštního, jen jsem prostì rozdával skvìlou sérii karet. Netrvalo dlouho a pøišel za mnou manažer kasina s oznámením, že je èas na výmìnu karet. Všech šest balíèkù. A to pøesto, že jsme s novými kartami hráli jen pár hodin a bylo to uprostøed dne. Tak jsme naplnili zásobníky míchacího stroje novými šesti balíèky. Mùj šéf doufal v to, že zmìní sérii silných karet a odradí tím hráèe pøesednout si k jinému vítìznému stolu. Majitelé ale pøirozenì nemají rádi hádky s rozzlobenými hráèi pøi výmìnách karet. Proto mì požádali o to, abych omylem zavadil o tlaèítko pøíkonu k míchacímu stroji. To zpùsobí, že se stroj restartuje a vysype všechny karty, a díky tomu se musí znovu naplnit a zmìnit tím sled výherních karet. Jiné nedaleké indiánské kasino bylo nechvalnì známé velmi nešikovnými dealery, kterým vypadávaly celé zásobníky karet a ty se pak rozlétly všude kolem, takže je museli poøád doplòovat. Co tedy dìlat, když zažijete nìco podobného? Jednoduše zmìòte kasino nebo pøinejmenším stùl. Ale stále buïte ve støehu. Změny míchání Změny míchání Každé kasino má svùj styl míchání, kterým dealer na stole míchá karty. Ale pokud u stolu zaène nìkdo vyhrávat, šéf kasina dá nenápadný pokyn CHAPTER

20 dealerovi, aby zmìnil styl míchání. Ten pak pøidá jedno dvì sejmutí nebo je pøed další hrou zamíchá opravdu dùkladnì. To vše s jediným cílem: aby hráèi zaèali prohrávat. Změna dealerů Změna dealerů Pokud má dealer špatný den, jeho šéf dobøe ví, že je tøeba ho vymìnit za jednoho ze svých nejlepších lidí. Dealeøi nepodvádìjí, jen mají dny, kdy to vypadá, že oberou každého o všechno. Jednou se mi stalo, že jsem u stolu rozdával tøikrát déle než obvykle jen proto, že jsem ten den mìl skvìlou formu a mìl jsem dovoleno odejít až ve chvíli, kdy jsem od bohatého hráèe vyhrál dost penìz. Jindy jsem zase byl odvolán po pìti minutách hry, protože jsem prohrával pøíliš moc penìz. Pokud si všimnete, že dealer je u stolu podezøele dlouho nebo se naopak u vašeho stolu dealeøi støídají každých 10 minut, dávejte si pozor na své peníze a nezapomeòte na pravidlo tøikrát a dost. 51

Bednáøský Dobble. Byl inspirován hrou Dobble od autorù: Denis Blanchot Guillaume Gille-Naves Igor Polouchine

Bednáøský Dobble. Byl inspirován hrou Dobble od autorù: Denis Blanchot Guillaume Gille-Naves Igor Polouchine Bednáøský Dobble Bednáøský Dobble posloužil jako artefakt, provázející celou Bednu 2013. Na jeho vlastnostech bylo postaveno 6 šifer a tìžilo z nìj ještì nìkolik dalších vèetnì cílové aktivity. Byl inspirován

Více

Habermaaß-hra 4280. Nešikovná čarodějnice

Habermaaß-hra 4280. Nešikovná čarodějnice CZ Habermaaß-hra 4280 Nešikovná čarodějnice Nešikovná čarodějnice Okouzlující sledovací hra podporující rychlé rozhodování, pro 2 až 4 hráče ve věku od 5 do 99 let. Hra má FEX efekt pro zvýšení stupně

Více

Habermaaß-hra 4646. Chutná nebo nechutná?

Habermaaß-hra 4646. Chutná nebo nechutná? CZ Habermaaß-hra 4646 Chutná nebo nechutná? Chutná nebo nechutná? Hra podporující exekutivní funkce pro 2 4 hráče ve věku od 4 do 99 let. Využívá Fex-efekt na zvýšení stupně obtížnosti hry. Autoři: Markus

Více

Podrobný výklad pravidel a příklady ke hře OSADNÍCI Z KATANU

Podrobný výklad pravidel a příklady ke hře OSADNÍCI Z KATANU Podrobný výklad pravidel a příklady ke hře OSADNÍCI Z KATANU Almanach obsahuje podrobné vysvìtlení všech pravidel Osadníkù z Katanu v abecedním poøadí. Tento podrobný výklad pravidel nemusíte èíst pøed

Více

Hra pro 2 10 hráčů od deseti let. OBSAH HRY CÍL HRY

Hra pro 2 10 hráčů od deseti let. OBSAH HRY CÍL HRY Hra pro 2 10 hráčů od deseti let. OBSAH HRY 104 hracích karet s čísly 1 104, pravidla hry CÍL HRY Na všech kartách jsou symboly krav. Každá kráva, kterou během hry vezmete, znamená jeden minusový bod.

Více

Habermaaß-hra 3615A /4714N. Kartová hra Najdi správný pár

Habermaaß-hra 3615A /4714N. Kartová hra Najdi správný pár CZ Habermaaß-hra 3615A /4714N Kartová hra Najdi správný pár Kartová hra Najdi správný pár Monstrózně rychlá vyhledávací hra pro 2 až 6 hráčů ve věku od 4 do 99 let. Zahrnuje variantu pro experty na sbírání

Více

Zaèínáme hrát Souèástí hry je herní deska (japonsky goban) se ètvercovou sítí 19 19. Pro zaèáteèníky

Zaèínáme hrát Souèástí hry je herní deska (japonsky goban) se ètvercovou sítí 19 19. Pro zaèáteèníky PRAVIDLA GO Japonské slovo go znamená sílu, tvrdost, protiúder. GO je 4000 let stará, pùvodnì èínská, stolní hra pro dva hráèe. Pøed více než 1300 lety se rozšíøila do Japonska, kde byla její pravidla

Více

Medvídek Teddy barvy a tvary

Medvídek Teddy barvy a tvary CZ Habermaaß-hra 5878 Moje první hra Medvídek Teddy barvy a tvary Moje první hra Medvídek Teddy barvy a tvary První umísťovací hra pro 1 až 4 malé medvídky od 2 let. Autor: Christiane Hüpper Ilustrace:

Více

Teorie her a ekonomické rozhodování. 4. Hry v rozvinutém tvaru

Teorie her a ekonomické rozhodování. 4. Hry v rozvinutém tvaru Teorie her a ekonomické rozhodování 4. Hry v rozvinutém tvaru 4.1 Hry v rozvinutém tvaru Hra v normálním tvaru hráči provedou jediné rozhodnutí a to všichni najednou v rozvinutém tvaru řada po sobě následujících

Více

Habermaaß-hra 4446. Nadýchaný koláč

Habermaaß-hra 4446. Nadýchaný koláč CZ Habermaaß-hra 4446 Nadýchaný koláč Nadýchaný koláč Foukací hra pro 1-4 hráče ve věku od 4 do 12 let s herní variantou pro foukače profesionály. Tato hra procvičuje motoriku rtů a úst čímž se hravou

Více

Habermaaß-hra 3389A /4521N. Počítání s piráty (mini verze)

Habermaaß-hra 3389A /4521N. Počítání s piráty (mini verze) CZ Habermaaß-hra 3389A /4521N Počítání s piráty (mini verze) Počítání s piráty mini verze Vzdělávací hra pro 2 až 4 piráty ve věku od 6 do 99 let. Obsahuje variantu pro jednoho hráče. Autor: Wolfgang Dirscherl

Více

Chytrý medvěd učí počítat

Chytrý medvěd učí počítat CZ Habermaaß-hra 3151A /4547N Chytrý medvěd učí počítat Medvědí kolekce vzdělávacích her pro 2 až 5 hráčů ve věku od 4 do 8 let. S navlékacím počítadlem Chytrého medvěda a třemi extra velkými kostkami.

Více

SÝPKA CUP BLANSKO 2013

SÝPKA CUP BLANSKO 2013 SÝPKA CUP BLANSKO 2013 HALOVÝ TURNAJ STARŠÍ PØÍPRAVKY hráèi roèník narození 2004 a mladší který se uskuteèní v sobotu 7.12.2013 ve sportovní hale Údolní FC NORDIC BRNO SK MORAVSKÁ SLAVIA BRNO OBSAZENÍ

Více

Krátké texty pro ètenáøe

Krátké texty pro ètenáøe 2.-5. roè. 3 Krátké texty pro ètenáøe OSV VDO EGS MKV ENV MED Využití: Krátké pøíbìhy usnadòují zlepšení ètení s porozumìním a umožòují dìtem lepší orientaci v textu. Pracovní listy lze využít také pro

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

====== ZAČÁTEK UKÁZKY ======

====== ZAČÁTEK UKÁZKY ====== ====== ZAČÁTEK UKÁZKY ====== Na závěr kapitoly poslední poznámka, která se týká obou variant. Praxí poznáte, že ačkoliv je startovních prémiových kombinací v Omaha pokeru víc než v Texas Hold'em, nedostanete

Více

Karty Prší. Anotace: Abstract: Gymnázium, Praha 6, Arabská 14 předmět Programování, vyučující Tomáš Obdržálek

Karty Prší. Anotace: Abstract: Gymnázium, Praha 6, Arabská 14 předmět Programování, vyučující Tomáš Obdržálek Gymnázium, Praha 6, Arabská 14 předmět Programování, vyučující Tomáš Obdržálek Karty Prší ročníkový projekt, Tomáš Krejča 1E květen 2014 Anotace: Mým cílem bylo vytvořit simulátor karetní hry prší. Hráč

Více

Kajot Casino Ltd. Popis hry Joker 27

Kajot Casino Ltd. Popis hry Joker 27 Joker 27 Joker 27 Popis a pravidla Joker 27 je hra se třemi kotouči. Zobrazený výsledek se skládá ze tří řad po třech symbolech (každý kotouč zobrazuje tři symboly). Náhledy Uvedený obrázek představuje

Více

Habermaaß-hra 4343. Bál princezen

Habermaaß-hra 4343. Bál princezen CZ Habermaaß-hra 4343 Bál princezen Bál princezen Pohádkové pexeso pro 2-6 hráčů ve věku od 4 do 99 let. Obsahuje varianty pro začátečníky i profesionály. Autoři: Christine Basler a Alix-Kis Bouguerra

Více

Ocean Tale 2 HERNÍ PLÁN NÁVOD PRO HRU

Ocean Tale 2 HERNÍ PLÁN NÁVOD PRO HRU Ocean Tale 2 Typ Hry Videohra na 5 válců Maximální sázka a maximální výhra v 1 hře Maximální výhra z jedné hry: 5 000 000 CZK Maximální výhra s double up hrou: 1 000 000 CZK Výherní podíl zjištěný po 100

Více

Emotion 750. 1. Technická charakteristika

Emotion 750. 1. Technická charakteristika 1. Technická charakteristika Výherní hrací přístroj je elektronicky řízené zařízení umožňující sázky do interaktivních her (dále jen VHP). VHP je přímo obsluhováno sázejícím. Okolnost, jež určuje výhru,

Více

Dosud vyšlo: 100 + 1 Sudoku pro každého 2

Dosud vyšlo: 100 + 1 Sudoku pro každého 2 Úvod Dosud vyšlo: 100 + 1 Sudoku pro každého 100 + 1 Sudoku pro každého 2 200 + 1 Sudoku pro každého 3 100 + 1 Sudoku junior 200 + 1 Sudoku pro každého Uvedené soubory hádanek si mùžete objednat i v našem

Více

Současná pravidla regulace hazardu na území obcí a připravované změny od roku 2016 Odbor 34 Státní dozor nad sázkovými hrami a loteriemi

Současná pravidla regulace hazardu na území obcí a připravované změny od roku 2016 Odbor 34 Státní dozor nad sázkovými hrami a loteriemi Současná pravidla regulace hazardu na území obcí a připravované změny od roku 2016 Odbor 34 Státní dozor nad sázkovými hrami a loteriemi HODONÍN 18.6.2015 Co se rozumí loterií a jinou podobnou hrou a kdo

Více

Magnetické šipky pravidla

Magnetické šipky pravidla Magnetické šipky - určeno všem hráčům, kterým došly v průběhu večera žetony ke hraní - po výhře v magnetických šipkách hráči obdrží výherní kupón na čerpání žetonů - po výhře v magnetických šipkách si

Více

ČAS LÉTAT Evoluce: O původu druhů rozšíření

ČAS LÉTAT Evoluce: O původu druhů rozšíření ČAS LÉTAT Evoluce: O původu druhů rozšíření Vážení přátelé, máte před sebou rozšíření hry Evoluce. Před tím, než začnete tuto hru hrát, spojte oba balíčky karet základní a rozšíření - a pořádně je zamíchejte.

Více

Hra před flopem (každý obdrží dvě vlastní karty)

Hra před flopem (každý obdrží dvě vlastní karty) Poker - pravidla pokeru Texas hold em Poker Texas hold em je v současné době nejpopulárnější varianta pokeru a hrají jej milióny lidí z celého světa. Proč? Pravidla pokeru texas hold em jsou totiž velmi

Více

HRY S KLASICK MI BODOV MI KOSTKAMI

HRY S KLASICK MI BODOV MI KOSTKAMI HRY S KLASICK MI BODOV MI KOSTKAMI Pro vût inu her je potfieba mít tuïku a papír. Jako Ïetony mûïete vyuïívat zápalky. BANK 1 kostka KaÏd hráã obdrïí 5 ÏetonÛ a hází tfiikrát za sebou kostkou. Ten, kdo

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

PRAVIDLA POKERU Čtyři barvy Třináct hodnot VÝHERNÍ KOMBINACE

PRAVIDLA POKERU Čtyři barvy Třináct hodnot VÝHERNÍ KOMBINACE PRAVIDLA POKERU Poker se hraje s balíčkem 52 karet. Ty se dělí na čtyři barvy, každá z nich obsahuje 13 hodnot. Čtyři barvy Všechny barvy stejné hodnoty jsou si rovny, žádná z nich nemá vyšší hodnotu nad

Více

Habermaaß-hra 4530. Terra Kids Země světa

Habermaaß-hra 4530. Terra Kids Země světa CZ Habermaaß-hra 4530 Terra Kids Země světa Terra kids Země světa Vzrušující poznávací hra pro 2-4 cestovatele ve věku od 8 do 99 let. Herní nápad: zaměstnanci Haba Ilustrace: Albert Kokai Délka hry: cca.

Více

Od Uwe Rosenberga Pro 2 až 5 hráčů od 10 let, 40 minut

Od Uwe Rosenberga Pro 2 až 5 hráčů od 10 let, 40 minut Od Uwe Rosenberga Pro 2 až 5 hráčů od 10 let, 40 minut Herní materiál 65 karet přísad na pizzu (13 od každého druhu: olivy, papričky, žampiony, salám a ananas) 40 karet s objednávkami (8 od každé v 5 barvách

Více

POZEMNÍ. HOKEJ Mnichovice. O pozemním hokeji. www.mladeznickyhokej.mnichovice.cz

POZEMNÍ. HOKEJ Mnichovice. O pozemním hokeji. www.mladeznickyhokej.mnichovice.cz O pozemním hokeji Pozemní hokej je kolektivní sport urèený pro muže i ženy. Jedná se o klasický staroanglický sport, mezi které lze zaøadit i kriket a ragby. Ve svìtì se setkáme obecnì s názvem hokej -

Více

Teorie her a ekonomické rozhodování. 7. Hry s neúplnou informací

Teorie her a ekonomické rozhodování. 7. Hry s neúplnou informací Teorie her a ekonomické rozhodování 7. Hry s neúplnou informací 7.1 Informace Dosud hráči měli úplnou informaci o hře, např. znali svou výplatní funkci, ale i výplatní funkce ostatních hráčů často to tak

Více

NEJSILNÌJŠÍ MENTÁLNÍ ANTIDEPRESIVUM

NEJSILNÌJŠÍ MENTÁLNÍ ANTIDEPRESIVUM NEJSILNÌJŠÍ MENTÁLNÍ ANTIDEPRESIVUM JAK SE STÁT ZDROJEM A AKTIVNÍM TVÙRCEM SVÉHO ŽIVOTA DRAGAN VUJOVIÈ NEJSILNÌJŠÍ MENTÁLNÍ ANTIDEPRESIVUM je skryté v klíèovém životním rozhodnutí OBSAH O autorovi... 4

Více

TOTAL HOT DELUXE VLT CZK

TOTAL HOT DELUXE VLT CZK TOTAL HOT DELUXE VLT CZK Typ hry: válcová video hra s 4 otáčejícími se válci a 25 výherními liniemi Maximální sázka na 1 hru: 1000 Kč Maximální výhra z jedné hry: 200 000 Kč Maximální výhra s double up

Více

Kateøina Zitová Krize šance pro Vás? A proè ne! Kniha I. Nevážné pojednání o tom jak nalézt štìstí a klid v sobì aneb jak pohlédnout pravdì do oèí Kateøina Zitová Krize šance pro Vás? A proè ne! Autorská

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 1 5 5 0 U k á z k a k n i h

Více

INSTRUKCE PRO BEZPROBLÉMOVÝ PRÙBÌH TESTOVÁNÍ 14. AŽ 21./29. KVÌTNA 2015 ÈJ MA OSP

INSTRUKCE PRO BEZPROBLÉMOVÝ PRÙBÌH TESTOVÁNÍ 14. AŽ 21./29. KVÌTNA 2015 ÈJ MA OSP INSTRUKCE PRO BEZPROBLÉMOVÝ PRÙBÌH TESTOVÁNÍ 14. AŽ 21./29. KVÌTNA 2015 ÈJ MA OSP Do aplikace ScioDat mùžete vstoupit po zadání pøihlašovacích údajù na stránce: http://testovani.scio.cz Pøihlašovací údaje

Více

Pøíruèka pro obce a jejich zastupitele

Pøíruèka pro obce a jejich zastupitele Pøíruèka pro obce a jejich zastupitele NÁRODNÍ MONITOROVACÍ STØEDISKO PRO DROGY A DROGOVÉ ZÁVISLOSTI Identifikace a øešení rizik spojených s hraním hazardních her Pøíruèka pro obce a jejich zastupitele

Více

Srdečně Vás vítáme u hry Knížata z Katanu!

Srdečně Vás vítáme u hry Knížata z Katanu! Srdečně Vás vítáme u hry Knížata z Katanu! Hra, kterou držíte v ruce, je zcela pøepracované nové vydání hry Osadníci z Katanu Karetní hra pro dva hráèe vydané v Èeské republice v roce 2003. I když již

Více

Martin Heni Eugene Trounev Kontrolor: Mike McBride

Martin Heni Eugene Trounev Kontrolor: Mike McBride Martin Heni Eugene Trounev Kontrolor: Mike McBride Překlad: Lukáš Vlček 2 Obsah 1 Úvod 5 2 Jak hrát 6 3 Herní pravidla, strategie a tipy 7 3.1 Herní obrazovka...................................... 7 3.2

Více

kap. Prostorový termostat osazujeme, pokud to jde, na zeï naproti zdroji tepla (radiátory), aby cirkulace tepla v místnosti probíhala pøes termostat ve vhodném bodì. Prostorový termostat osazujeme do výšky

Více

POPIS HRY. Apex Multi Magic. APEX MULTI MAGIC III CZ kat.2 V1.01 Minimální vklad 1 Kč Maximální vklad 100 Kč

POPIS HRY. Apex Multi Magic. APEX MULTI MAGIC III CZ kat.2 V1.01 Minimální vklad 1 Kč Maximální vklad 100 Kč POPIS HRY Apex Multi Magic APEX MULTI MAGIC III CZ kat.2 V1.01 Minimální vklad 1 Kč Maximální vklad 100 Kč Pravidla hry APEX MULTI MAGIC III CZ kat.2 V1.01 Výherní přístroj /dále jen VHP/ APEX Multi Magic

Více

JAK RYCHLE ZAÈÍT HRÁT

JAK RYCHLE ZAÈÍT HRÁT Jsou lidé, kteøí rádi cestují, a lidé, kteøí si o cestování rádi ètou. Bez hranic je internetový projekt, který má za úkol tyto lidi spojit dohromady. Ve høe se stanete cestovateli projektu Bez hranic,

Více

Princes of Florence - Pro Ludo

Princes of Florence - Pro Ludo Princes of Florence - Pro Ludo Die Fürsten von Florenz Pravidla pro rozšíření (Pro Ludo) Pravidla pro 2 hráče Při hře 2 hráčů použijte následující pravidla: Peníze do začátku: 2500 Florinů Základní cena

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Habermaaß-hra 4094. Princezna Kouzelná víla

Habermaaß-hra 4094. Princezna Kouzelná víla CZ Habermaaß-hra 4094 Princezna Kouzelná víla Princezna Kouzelná víla Paměťová a kreslící hra pro družstva pro 2-4 víly od 4 do 10 let. Autor: Ilustrace: Délka hry: Thilo Hutzler Anja Rieger přibližně

Více

INTERACTIVE GAMES 750 CZK

INTERACTIVE GAMES 750 CZK POPIS HRY INTERACTIVE GAMES II 750 je mincový výherní hrací přístroj, jehož náhodný herní průběh je řízen mikroprocesorem. Hra je opticky znázorněna na obrazovce, která je umístěna na hlavní desce přístroje.

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Cíl hry: Cílem hry je získat počet bodů, který si hráči stanoví na začátku. Body lze získat za slova složená z písmen na vylosovaných kostkách.

Cíl hry: Cílem hry je získat počet bodů, který si hráči stanoví na začátku. Body lze získat za slova složená z písmen na vylosovaných kostkách. Návod PÍSMENKOBRANÍ naučná hra ve 2 variantách - doporučený věk od 7 let - počet hráčů: 2-3 Obsah balení: 1) kostky s písmeny 25 ks 2) sáček 1 ks 3) provázky 3 ks 4) kostka s čísly 1 ks 5) poznámkový blok

Více

Nemáte Žádné Reference?

Nemáte Žádné Reference? Nemáte Žádné Reference? Pak mám pro vás dobrou zprávu. Každý začíná s tím, že žádné nemá. Všichni ale musíme odněkud začít. Z vlastní zkušenosti se mi nesčetněkrát potvrdilo, že když umístíte reference,

Více

Gymnázium, Praha 6, Arabská 14. předmět Programování, vyučující Tomáš Obdržálek. Počítačová hra Fotbalový Manažer. ročníkový projekt.

Gymnázium, Praha 6, Arabská 14. předmět Programování, vyučující Tomáš Obdržálek. Počítačová hra Fotbalový Manažer. ročníkový projekt. Gymnázium, Praha 6, Arabská 14 předmět Programování, vyučující Tomáš Obdržálek Počítačová hra Fotbalový Manažer ročníkový projekt Jan, 1E květen 2014 Anotace: Fotbalový Manažer je strategická hra pouze

Více

Habermaaß-hra 4511. Divocí Vikingové

Habermaaß-hra 4511. Divocí Vikingové CZ Habermaaß-hra 4511 Divocí Vikingové Hra Habermaaß č. 4511 Divocí Vikingové Riskantní sázková hra pro 2 5 odvážných Vikingů ve věku 6 99 let. Autor: Ilustrace: Délka hry: Wolfgang Dirscherl Michael Menzel

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Zlepšení studentů po 4 hraních zážitkové hry FINANČNÍ SVOBODA

Zlepšení studentů po 4 hraních zážitkové hry FINANČNÍ SVOBODA Zlepšení studentů po 4 hraních zážitkové hry FINANČNÍ SVOBODA Následující grafy ukazují zlepšení studentů Obchodní akademie v Ostravě po 4 hraních simulační hry FINANČNÍ SVOBODA. Studenti v průběhu dvou

Více

Habermaaß-hra 4985. Moje úplně první hry Zábavné počítání

Habermaaß-hra 4985. Moje úplně první hry Zábavné počítání CZ Habermaaß-hra 4985 Moje úplně první hry Zábavné počítání Moje úplně první hry Zábavné počítání Zábavná počítací hra pro 2-4 děti ve věku od 2 let. Obsahuje pozorovací hru pro 1 dítě a dospělého. Autoři:

Více

aneb Mizerný nekromant

aneb Mizerný nekromant KOSTLIVEC aneb Mizerný nekromant Pravidla hry Úvod Kostlivec je desková/karetní hra, jejímž cílem je postavit ze souboru kostí a různých doplňků kostlivce, který bude schopen porazit kostlivce postaveného

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Habermaaß-hra 2404. Domino Had z číslic a obrázků

Habermaaß-hra 2404. Domino Had z číslic a obrázků CZ Habermaaß-hra 2404 Domino Had z číslic a obrázků Domino Had z číslic a obrázků Barevná a veselá paměťová hra s čísly pro 2-4 děti ve věku od 4 let. Obsahuje i variantu pro jednoho hráče. Design: Jutta

Více

Milí pøátelé, Vaše Bahá í nakladatelství. Obsah:

Milí pøátelé, Vaše Bahá í nakladatelství. Obsah: Milí pøátelé, Výbor pro Bahá í nakladatelství pøipravil tento soubor, aby Vám pomohl pøi psaní textu a jeho korekturách. Následující informace se týkají jak psaní orientálních jmen latinkou, tak zpùsobu

Více

HERNÍ MATERIÁL. 120 karet: 19 karet od každého z 5 druhù surovin, 25 karet rozvoje. 1 oboustranný herní plán:

HERNÍ MATERIÁL. 120 karet: 19 karet od každého z 5 druhù surovin, 25 karet rozvoje. 1 oboustranný herní plán: ÚVOD V pozdním støedovìku vzkvétal v Evropì obchod. Obchodní spolky jako hanza, rodina Welserù nebo severoitalští kupci zakládaly obchodní kanceláøe a skladištì ve velkých mìstech Evropy a zásobovaly obyvatelstvo

Více

Daniel Meca a kolektiv CB pro mazáky 1 1999 Tato knížka volnì navazuje na mimoøádnì úspìšný titul Nebojte se CB, který jsme vydali v loòském roce Tentokrát je však zamìøena pøevážnì technicky V prvním

Více

Habermaaß-hra 4232. Černý pirát

Habermaaß-hra 4232. Černý pirát CZ Habermaaß-hra 4232 Černý pirát Černý pirát Hra pro 2-4 hráče, ve věku od 5-99 let. Dobří a poctiví mořeplavci plují od jednoho ostrova pokladů k dalšímu. V patách je jim ale Černý pirát Černovous Mořský

Více

JAN POŠTA DELPHI ZAÈÍNÁME PROGRAMOVAT Praha 2001 Jan Pošta DELPHI ZAÈÍNÁME PROGRAMOVAT Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli èást kopírována nebo rozmnožována jakoukoli formou

Více

CO TI BRÁNÍ V PODNIKÁNÍ. aneb NEBOJTE SE PODNIKAT DESATERO ÚSPÌŠNÉHO PODNIKATELE. www.icm-kladno.cz

CO TI BRÁNÍ V PODNIKÁNÍ. aneb NEBOJTE SE PODNIKAT DESATERO ÚSPÌŠNÉHO PODNIKATELE. www.icm-kladno.cz www.icm-kladno.cz CO TI BRÁNÍ V PODNIKÁNÍ aneb NEBOJTE SE PODNIKAT DESATERO ÚSPÌŠNÉHO PODNIKATELE Projekt "Právo na informace právì teï! Co ti brání v podnikání? je financován MŠMT v rámci mimoøádného

Více

LHM 2007 Tutoriál Lubomír Dobrovolský, 2007

LHM 2007 Tutoriál Lubomír Dobrovolský, 2007 LHM 2007 Tutoriál Lubomír Dobrovolský, 2007 Před spuštěním hry apod. Před samotným spuštěním hry je dobré povypínat všechny programy jako průzkumník, icq Spuštění hry Hra se spouší souborem LHM2007.exe.

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 0 9 5 5 PhDr. Michaela Daòková

Více

Kajot Casino Ltd. Popis hry Lucky Dragon

Kajot Casino Ltd. Popis hry Lucky Dragon Lucky Dragon Lucky Dragon Popis a pravidla Lucky Dragon je hra se pěti kotouči. Zobrazený výsledek se skládá ze tří řad po pěti symbolech (každý kotouč zobrazuje tři symboly). Náhledy Uvedený obrázek představuje

Více

Antonín Kamarýt Opakujeme si MATEMATIKU 3 doplnìné vydání Pøíprava k pøijímacím zkouškám na støední školy Pøíruèka má za úkol pomoci ètenáøùm pøipravit se k pøijímacím zkouškám na støední školu Pøíruèka

Více

Jak koupit nemovitost

Jak koupit nemovitost Jak koupit nemovitost Bezpečně? Co nejlépe? Bez starostí a stresu? Část 1. www.alisen.cz Proč vznikla tato kniha? Koupě nemovitosti bývá pro většinu z nás životní investicí. Vydáváme velké, často půjčené

Více

KAJOT MULTI GAME V.CZ-kat.3 HERNÍ PLÁN A POPIS HRY

KAJOT MULTI GAME V.CZ-kat.3 HERNÍ PLÁN A POPIS HRY KAJOT MULTI GAME V.CZ-kat.3 ČESKÁ REPUBLIKA OBSAHUJE NÍŽE UVEDENÉ HRY: SIMPLY GOLD THE FROG KING CASINO POKER SIMPLY THE BEST JOKER MANIA II RING OF FIRE XL MOKO MANIA KAJOT CARD CASINO ROULETTE SUPER

Více

Strana 1. Vysoké napětí FACTORY MANAGER / Ředitel továrny FRIEDEMANN FRIESE

Strana 1. Vysoké napětí FACTORY MANAGER / Ředitel továrny FRIEDEMANN FRIESE Strana 1 Vysoké napětí FACTORY MANAGER / Ředitel továrny FRIEDEMANN FRIESE 1 Strana 2 Předmluva Vítejte ve světě podnikatelů. Ve hře Vysoké napětí - Factory Manager se každý z hráčů vžije do role majitele

Více

Habermaaß-hra 4931. Koza s motýlkem

Habermaaß-hra 4931. Koza s motýlkem CZ Habermaaß-hra 4931 Koza s motýlkem Koza s motýlkem Kombinační hra pro 2-6 hráčů ve věku od 5 do 99let. S "Fex efektem" pro větší zábavu a větší namáhání mozkových závitů! Autoři: Christiane Hüpper,

Více

NÁVOD. SPOJUJ SLŮVKA téma: DŮM. vzdělávací hra ve 2 variantách od 7 let

NÁVOD. SPOJUJ SLŮVKA téma: DŮM. vzdělávací hra ve 2 variantách od 7 let NÁVOD SPOJUJ SLŮVKA téma: DŮM vzdělávací hra ve 2 variantách od 7 let Dílky s obrázky a anglickými slovíčky, které popisující obsah těchto obrázků jsou jednoduchou a atraktivní formou výuky pro nejmladší.

Více

HERNÍ PLÁN MAD MECHANIC APOLLO GAMES APKSOFT s.r.o.

HERNÍ PLÁN MAD MECHANIC APOLLO GAMES APKSOFT s.r.o. HERNÍ PLÁN MAD MECHANIC APOLLO GAMES APKSOFT s.r.o. HISTORIE REVIZÍ Datum Verze Popis změn Autor změn 16. 4. 2012 1.0 První naplnění Karel Kyovský OBSAH Historie revizí... 2 Obsah... 3 Úvod... 4 Rozsah

Více

Habermaaß-hra 4298. Malí kouzelníci

Habermaaß-hra 4298. Malí kouzelníci CZ Habermaaß-hra 4298 Malí kouzelníci Malí kouzelníci Bláznivá hra na zapamatování pro 2-4 hráče ve věku od 4 do 99 let. Obsahuje i variantu pro pokročilé kouzelníky. Autoři: Stine & Kis Ilustrace: Antje

Více

STRATEGICKÁ HRA MAGNETIC CHALLENGE

STRATEGICKÁ HRA MAGNETIC CHALLENGE STRATEGICKÁ HRA MAGNETIC CHALLENGE Jen chvilka postačí k pochopení pravidel a k jejich vysvětlení příteli. Magnetická výzva je zábavná, strhující, poučná kombinační hra, která kombinuje hru a zábavu s

Více

Kajot Casino Ltd. Popis hry Ring of Fire XL

Kajot Casino Ltd. Popis hry Ring of Fire XL Ring of Fire XL Ring of Fire XL Popis a pravidla Ring of Fire XL je hra se pěti kotouči. Zobrazený výsledek se skládá ze tří řad po pěti symbolech (každý kotouč zobrazuje tři symboly). Náhledy Uvedený

Více

SÍŤOVÝ - OBCHODNÍ MARKETINK FOHOW jak začít vydělávat?

SÍŤOVÝ - OBCHODNÍ MARKETINK FOHOW jak začít vydělávat? SÍŤOVÝ - OBCHODNÍ MARKETINK FOHOW jak začít vydělávat? Chcete-li být partnerem/partnerkou společnosti FOHOW, jednoduše podepíšete registrační smlouvu a koupíte si kontrakt (své byznys místo BM) na 300

Více

Habermaaß-hra 4778A /4680N. První hra Stavění zvířátek

Habermaaß-hra 4778A /4680N. První hra Stavění zvířátek CZ Habermaaß-hra 4778A /4680N První hra Stavění zvířátek První hra Stavění zvířátek Tři skládací hry se zvířaty pro 1-4 hráče ve věku od 2let. Autor: Klaus Miltenberger Ilustrace: Kristin Muckel Délka

Více

www.blackfire.cz IV. HERNÍ SYSTÉM Pravidla k deskové høe V. HRANÍ HRY I. OBSAH HRY Attack! stolní hra obsahuje následující èásti: VI.

www.blackfire.cz IV. HERNÍ SYSTÉM Pravidla k deskové høe V. HRANÍ HRY I. OBSAH HRY Attack! stolní hra obsahuje následující èásti: VI. IV. HERNÍ SYSTÉM Pravidla k deskové høe Systém Attacku! je navržen tak, aby vám umožnil poøídit si základní sadu pravidel a èástí, se kterými si mùžete užít tuto hru jako samostatný produkt. Až budete

Více

MAGIC FOX MULTIGAME V.2.3 CZ(750)

MAGIC FOX MULTIGAME V.2.3 CZ(750) MAGIC FOX MULTIGAME V.2.3 CZ(750) OBSAHUJE NÁSLEDUJÍCÍ HRY: HOT COINS ULTRA HEAT CRYSTAL FRUITS SPARKLING HOT WATER WORLD JOKERS DELUXE ROYAL POKER EUROPEAN POKER DELUXE FRUIT POKER TUTTI FRUTTI + HI LO

Více

Vyplácení: a) Přes Hopper v mincích 10,-- Kč. b) pomocí klíčového spínače a tlačítka VÝPLATA (Handpay - funkce)

Vyplácení: a) Přes Hopper v mincích 10,-- Kč. b) pomocí klíčového spínače a tlačítka VÝPLATA (Handpay - funkce) Fruit Palace II 750 obsahuje 8 různých her (Průběh hry viz. popis hry) Sizzling Hot 750 Fruits n Royals 750 Ultra Hot 750 Supra Gems 750 Xtra Hot 750 Power Stars 750 American Poker II 750 Hi-Lo Hra 750

Více

Copyright 1996, 2003 SAMUEL, Biblická práce pro děti ISBN 80-239-0735-2

Copyright 1996, 2003 SAMUEL, Biblická práce pro děti ISBN 80-239-0735-2 první kapitola Nejúrodnìjší misijní pole svìta 0 Nejúrodnìjší misijní pole svìta není na nìjakém zvláštním místì. Není to nìjaká urèitá zemì. Je to urèitý druh lidí jsou to dìti! Žádná skupina lidí není

Více

ZAZVOŇ A VYHRAJ! Počet hráčů: 2 6 osob Věk: od 6 let Délka hry: cca 20 minut

ZAZVOŇ A VYHRAJ! Počet hráčů: 2 6 osob Věk: od 6 let Délka hry: cca 20 minut ZAZVOŇ A VYHRAJ! Počet hráčů: 2 6 osob Věk: od 6 let Délka hry: cca 20 minut Obsah: 72 hracích karet - 64 karet s ovocem, 3 karty se slonem, 3 karty s opicí, 2 karty s prasátkem 1 zvonek 1 pravidla hry

Více

Úvod Varování Instalace

Úvod Varování Instalace Rychlovazaè X5 2v1 Úvod Blahopøejeme Vám k zakoupení vazacího stroje X5 2v1. Jsme pøesvìdèeni, že jste si vybrali správnì. Jedná se o tzv. kombinovaný vazaè pro vazbu do plastových i kovových høbetù (pro

Více

ČTRTLETNÍK ZÁKLADNÍ ŠKOLY STRÁŽ NAD NISOU Č.4 ZÁŘÍ-LISTOPAD 2013

ČTRTLETNÍK ZÁKLADNÍ ŠKOLY STRÁŽ NAD NISOU Č.4 ZÁŘÍ-LISTOPAD 2013 ČTRTLETNÍK ZÁKLADNÍ ŠKOLY STRÁŽ NAD NISOU Č.4 ZÁŘÍ-LISTOPAD 2013 !! $ % &!"!#!!!! ' "( '$ ' $ ' "!"" "#" ") % " ÚVODNÍK Vítáme Vás v novém školním roce. Věříme, že jste si o prázdninách dostatečně odpočinuli

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Pravidla k deskové høe

Pravidla k deskové høe Pravidla k deskové høe Expanze Bylo jasné, že musí povzbudit národ. Musí vyhrát za každou cenu. Ale co mùže dìlat? Premiér se posadil ve svém županu a doufal v inspiraci. Kompletní pravidla v elektronické

Více

3450, 3650, 3660, 8095N, 10-25 KVA

3450, 3650, 3660, 8095N, 10-25 KVA Kromì pøesného svaøování bez odstøikù jsou stroje TECNA velmi vhodné pro opravy karosérie po menších kolizích vyrovnáním plechù, namísto jejich výmìny. Opravy se tak stanou výraznì rychlejší a levnìjší.

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 1 1 6 5 U k á z k a k n i h

Více

Turnaj HALAS ligy v logických úlohách Brno

Turnaj HALAS ligy v logických úlohách Brno ŠRešitel Šas ody celkem Turnaj HLS ligy v logických úlohách rno Èas øešení ) Iso tykadla ) Iso tykadla ) Iso tykadla SUOKUUP.OM ) omina ) omina ) omina ) Pyramida 8) Pyramida ) Pyramida ) asy as ) asy

Více

NÁVOD LOGIX mini Hra pro 2-4 hráče

NÁVOD LOGIX mini Hra pro 2-4 hráče NÁVOD LOGIX mini Hra pro 2-4 hráče Cíl hry: Každý hráč si na začátku vylosuje kartu s tajným kódem (vzorem rozložení kuliček). V průběhu partie hráči pokládají na desku nové kuličky nebo přemisťují stávající

Více

Herní materiál. Pro 2 až 6 hráčů od 10 let

Herní materiál. Pro 2 až 6 hráčů od 10 let Pro 2 až 6 hráčů od 10 let Kotěhůlky! Proč právě Kotěhůlky? Že se v českých, moravských a slezských městech skvěle vyznáte? Ale kde jsou zrovna Kotěhůlky? On je to vlastně takový chyták. Kotěhůlky na mapě

Více

Herní plán DIRTY MONEY

Herní plán DIRTY MONEY Herní plán DIRTY MONEY Dirty Money 1. Úvod Dirty Money je hra s pěti válci a 9 výherními liniemi. Hra obsahuje 9 různých symbolů. 2. Pravidla hry a její průběh Ve hře Dirty Money může hráč nastavit sázky

Více

2.1.4 Funkce, definiční obor funkce. π 4. Předpoklady: 2103. Pedagogická poznámka: Následující ukázky si studenti do sešitů nepřepisují.

2.1.4 Funkce, definiční obor funkce. π 4. Předpoklady: 2103. Pedagogická poznámka: Následující ukázky si studenti do sešitů nepřepisují. .. Funkce, definiční obor funkce Předpoklady: 03 Pedagogická poznámka: Následující ukázky si studenti do sešitů nepřepisují. Uděláme si na tabuli jenom krátký seznam: S = a, y = x, s = vt, výška lidí v

Více

Návod a pokyny pro rodiče

Návod a pokyny pro rodiče 3 MODRÁ Najdi něco MODRÉHO. Pohlaď si bříško. ZABUČ jako k Návod a pokyny pro rodiče Napočítej prstů. 1 2 Zatvař se ospale. Zamávej na rozloučenou! VĚK Od 18 měsíců pro 2 a více hráčů Hoď si & Hraj je

Více

Habermaaß-hra 4935. Magie stínů

Habermaaß-hra 4935. Magie stínů CZ Habermaaß-hra 4935 Magie stínů Magie stínů Magická stínová hra pro 2 až 4 hráče ve věku od 4 do 99 let. Autor: Kai Haferkamp Ilustrace: Marc Robitzky Délka hry: cca. 15 až 20 minut Obsah: 4 malé kouzelné

Více

Nástroj 6.1.1 Hlavní dotazník

Nástroj 6.1.1 Hlavní dotazník Nástroj 6.1.1 Hlavní dotazník Tento dotazník je souèástí prùzkumu, který je zamìøen na vaše zkušenosti a názory na rùznorodé otázky a témata související se zdravím, školou, návykovými látkami atp. Dotazník

Více