Blackjack STŮL BLACKJACKU

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Blackjack STŮL BLACKJACKU"

Transkript

1 KAPITOLA 3 Ve všech soudobých kasinech od Benátek po Las Vegas, ve všech velkých i v tìch úplnì zapadlých kasinech, najdete stoly pro blackjack, kolem kterých se rojí spousta mizerných hráèù. Ale byly èasy, kdy tato hra byla vším, jen ne populární. Ve tøicátých a ètyøicátých letech 20. století bývaly v kasinech maximálnì dva stoly, zastrèené nìkde vzadu a prázdné. Pak se objevil starý dobrý profesor z MIT (Technologický institut v Massachusetts) a mimoøádnì talentovaný matematik Edward O Thorpe. V roce 1962 Thorpe vydal knihu Beat the dealer (Poraz dealera), v níž popsal postup, jak úspìšnì hrát blackjack. S použitím dnes už legraèních poèítaèù vyvinul nejen strategii pro jednotlivé kombinace, ale také první systém na poèítání karet, díky kterému majitelé kasin pøestali klidnì spát. Jakmile se dostalo do všeobecného povìdomí, že je možné v kasinu vyhrát, lidé se vrhli na stoly s blackjackem, i když byl do té doby pro vìtšinu z nich španìlskou vesnicí. Kasina samozøejmì davy hráèù ze zaèátku vítala, ale jen do té doby, než si jejich majitelé pøeèetli jednu tenkou knížku od profesora Thorpa. Byli jí tak vydìšeni, že zmìnili všechna pravidla tak, aby co nejvíce znemožnili možnost poèítání karet. A tím se sami pøipravili o davy hráèù, zájem o hazard nakonec ochabl. Pozdìji proto pøišla další zmìna pravidel, stále ale dost bezpeèná proti poèítání karet. Pøesto pøevládá pøesvìdèení, že blackjackem se dá vydìlat, pokud ho hrajete správnì.

2 Blackjack STŮL BLACKJACKU Dealer musí vzít kartu při 16, musí skončit při 17 Výplata insurance (pojištění) 2 ku 1 33

3 PRAVIDLA HRY Pravidla blackjacku jsou jednoduchá. Nejsložitìjší, co musíme umìt, je napoèítat do jednadvaceti. Tuto schopnost ovládá vìtšina hráèù, dokonce i ti, kteøí umìjí poèítat pouze na prstech. Cílem hry není vždy dosáhnout souètu 21, jak by si mohli mnozí zaèáteèníci myslet, ale mít vždy víc než dealer a nepøesáhnout 21. Blackjack se hraje se standardním balíèkem 52 karet (bez žolíkù). Všechny karty figur jsou poèítány za 10. Takže když držíte napøíklad 10 a J a dealer má Q a K, oba máte shodný souèet 20. Zvláštní postavení má eso, které má hodnotu 1 nebo 11, podle toho, co se vám zrovna víc hodí. Pokud tedy držíte 5, 5 a eso, s esem za 11 máte 21. Naopak, pokud máte 5, 6 a líznete eso s jedenácti za eso byste šli pøes na 22, Soft kombinace Hard kombinace BLACKJACK CHAPTER

4 takže zùstanete na hodnotì 12. Kombinace s esem, která dává dva souèty nepøesahující 21, se nazývá soft ; napø. eso a 7 dává souèty 8 a 18. Karta figury spolu s osmièkou dává hard souèet 18 (jediný možný). Nejvyšší kombinací je blackjack, což je kombinace 2 karet dávající 21, tzn. eso + karta za 10. V nejhranìjší variantì hry vám dealer rozdá na stùl dvì karty lícem nahoru, sobì také dvì karty, jednu lícem nahoru, jednu lícem dolù. Schovaná karta je nazývána hole card. Ukázková hra Nyní si ukažme pravidla pøi høe. Pøicházíte do kasina a usedáte ke stolu na blackjack, oznaèenému $. Èástky pøedstavují výši minimální a maximální sázky na stole. Položíte na stùl svoji stodolarovou bankovku (ve vìtšinì kasin mají dealeøi zakázáno pøijímat cokoliv z rukou hráèù, aby bylo zamezeno možnému podvádìní). Dealer vám pøedá žetony, vy pokládáte do vyznaèeného kruhu sázku v hodnotì 10 $ a hra zaèíná. Dostáváte 5 a 4, což dává souèet 9. Dealerova otoèená karta je sedmièka. Souèet 9 je dost nízký a navíc neexistuje karta, která by vás mohla dostat pøes 21, proto pokynete na dealera a požádáte o další kartu. Dostáváte Q, což je velmi pìkná karta, a máte nyní souèet 19. Ten vám staèí a další kartu nechcete, tzv. stojíte. Na rozdíl od dealera, který musí dodržovat pøesný postup, vy jste v rozhodování o další kartì naprosto svobodní. Poté, co dealer otoèí svou druhou kartu, musí hrát podle pravidel kasina. Musí vzít další kartu vždy, když má souèet 16 a ménì, musí skonèit, pokud má souèet 17 nebo vyšší. A to i v pøípadì, když má soft 17 (A a 6 nebo 3, 3 a A). Bez ohledu na vaše karty musí na 17 vždy skonèit. Vraśme se ke høe. Dealer otáèí J, a má tedy souèet 17. Podle pravidel kasina konèí. Vyhráváte a dealer pøesouvá vyhrané žetony k vaší sázce, sbírá karty a pøipravuje se na další kolo. 35

5 Jakou má kasino výhodu? Na první pohled to vypadá jako rovný souboj mezi vámi a dealerem. Navíc vaše rozhodnutí jsou neomezená a dealer musí hrát vždy stejným zpùsobem. A pøece má oproti vám jednu výhodu. Protože se vyjadøujete jako první, jako první také mùžete jít pøes ( bust ). V tom pøípadì okamžitì vyhrává dealer a nezáleží na tom, jestli bude také busted, nebo ne. Pojištění (Insurance) Pojïme si dát ještì jednu cviènou hru. Nyní dostáváte pár desítek a dealer ukazuje eso. Pokud má dealer blackjack, všichni ostatní hráèi automaticky prohrávají, nemají-li také blackjack (v tom pøípadì hra konèí remízou neboli push, hráè získává zpìt svoji sázku). Ještì pøedtím ale dealer zkontroluje svoji druhou kartu a vyzve hráèe, zda si nechtìjí koupit pojistku ( insurance ). Nyní si mùžete vsadit vedlejší sázku na to, že dealer má blackjack. Výše pojistné sázky je maximálnì polovina vaší pùvodní sázky a v pøípadì, že vyhrajete, berete výhru 2 ku 1, takže celkovì jste za tuto hru na nule. Pokud dealer blackjack nemá, vaše sázka propadá a hra pokraèuje. Vedlejší sázky jsou naneštìstí vždy nevýhodné a insurance není výjimkou. Dealer bude mít blackjack v ménì než tøetinì pøípadù. Insurance byste nemìli sázet pokud možno nikdy, aś už máte souèet 12 nebo 20. Je tu ale ještì jedna možnost. Máte blackjack a dealer ukazuje eso. V tu chvíli vám nabídne standardní výhru 2 ku 1 místo 3 ku 2, což je výhra za blackjack. A to bez ohledu na to, zda má také blackjack nebo ne. Pøestože šance na to, že dealer blackjack má, je stále stejná, v tuto chvíli vám radím brát peníze. Hraje zde roli psychologie když už máte koneènì jednou blackjack, je lepší nìco vyhrát než nakonec skonèit remízou. Matematicky budete z dlouhodobého hlediska samozøejmì vydìlávat, když menší výhru odmítnete, ale i tak vám radím, že lepší vrabec v hrsti než holub na støeše. CHAPTER

6 Split a double Pøi blackjacku má oproti vám kasino vždy výhodu, ale jsou tu poøád možnosti, které vy máte a dealer ne. Nejenže na blackjack vyhráváte extra výhru 3 ku 2 (dealer vždy bere stejnou sázku), ale máte ještì možnost hrát tzv. split nebo double. Z dlouhodobého hlediska máte matematicky šanci na výhru ve 44 ze 100 her, dealer bere 48 ze 100. Zbylých 8 her konèí remízou. Nejvíc penìz v blackjacku ale mùžete vyhrát právì díky možnostem split a double. Bez nich by byl blackjack statisticky jednou z nejhorších sázek v kasinu. Double zdvojnásobení sázky Pokaždé, když vidíte, že máte se svým souètem velkou šanci dealera porazit, chcete vyhrát dvojnásobek. Po rozdání karet mùžete pøisadit èástku ve výši vaší pùvodní sázky. Dostanete pak jen jednu kartu. Tohle riziko se ovšem dá podstoupit, protože pravdìpodobnost výhry z dlouhodobého hlediska hraje pro vás. Split rozdělení sázky Dalším ze základních pravidel blackjacku je možnost rozdìlení páru ( split ). Pokud napøíklad dostanete pár osmièek a máte vsazeno 10 $, mùžete vsadit dalších deset na jejich rozdìlení. V podstatì tak hrajete dvì hry a v každé zaèínáte na osmi. Na rozdíl od hry double ale máte možnost vzít tolik karet, kolik budete chtít a budete doufat v dvojnásobnou výhru. Nìkteré páry byste nemìli dìlit nikdy, a nìkteré pouze v pøípadì, že dealer má otoèenou konkrétní kartu. Podrobnìjší vysvìtlení, jak správnì dìlit, se dozvíte dále v této kapitole. 37

7 PLÁN ÚTOKU Matematiètí teoretici vás budou pøesvìdèovat o tom, že v blackjacku nikdy nemùžete vyhrát, pokud nebudete schopni poèítat karty. To vám budou dokazovat bìhem miliard poèítaèových simulací. Samozøejmì pøipouštìjí statistické odchylky v podobì výherních sérií, ale z dlouhodobého hlediska prohrajete z každého vsazeného dolaru dva centy. Jak je tedy možné, že jsem v reálném svìtì vidìl miliardy her, kde hráèi vyhrávali více, než jim pøisuzuje pravdìpodobnost? Klíèové je udìlat vše pro to, abyste zvýšili svoje šance o dost víc, než vám dává statistika. Pečlivě si nastudujte, jak hrát, a postup dodržujte Byly doby, kdy pojmy jako strategie, plán nebo koncept hry znamenaly pro hráèe blackjacku pramálo. Ale nyní, v dobì, kdy lidé mají mnohem vìtší mozkovou kapacitu, výkonné poèítaèe a mnohem více volného èasu, než si kdy užijete vy, byla každá situace, která jen mùže nastat, peèlivì analyzována a vypoèítán ideální další tah pro každou z nich. Ovocem práce pentií tìchto nadšencù je pomìrnì jednoduchý graf, který názornì ukazuje, jak hrát v každé jedné situaci. V kasinech milují lidi, kteøí neznají základy strategie, protože tam obvykle nechají všechny své peníze. Jednoduše není možné pravidelnì vyhrávat, pokud nebudete peèlivì následovat základní strategii. A staèí vám tedy k zaruèené výhøe dodržení strategie? Samozøejmì že ne. Jen správným managementem vašich penìz mùžete vyhrávat pravidelnì. Ale pokud se nebudete držet strategie, nemusíte do kasina ani chodit. To mùžete rovnou vypsat šek na èástku, se kterou jste chtìli hrát, a poslat ho majiteli. Jen vynecháte krupiéra jako prostøedníka. CHAPTER

8 Jiné hry, jiné grafy Jsou zpracovány postupy pro každou situaci, ve které se v kasinu mùžete ocitnout. Slibují vám vylepšení šancí na výhru proti základní strategii o celé desetiny procent! Ale asi byste døív zešíleli, než byste je všechny nastudovali, navíc kvùli výhodì v hodnotì desetin centù to opravdu nemá cenu. Nejlepší pro vás bude, když se budete držet jednoho grafu, který použijete v jakékoli høe blackjacku, s jedním nebo více balíèky karet. Tabulka na stránkách 40 a 41 vám ukazuje, jak hrát v jakékoliv situaci pøi blackjacku. Jednoduše spoèítejte souèet vašich karet, aś už máte 2, 3 nebo více karet. To platí i pøi splitu. Poté podle vašich karet a dealerovy otoèené karty najdete v grafu správné rozhodnutí. Takže pokud dìlíte pár osmièek (což vám graf radí v každém pøípadì), a na první z nich dostanete trojku, graf vám radí double, pokud má dealer jakoukoliv jinou kartu než eso. Ze zaèátku to mùže být matoucí, ale pokud si doma trochu zatrénujete, uvidíte, že vìtšina tìchto základních strategických tahù dává smysl. A pokud vám dìlá problém zapamatovat si všechny možnosti, vezmìte si graf s sebou. Vìtšina kasin s tím nemá žádný problém, nìkterá je dokonce prodávají v obchodì se suvenýry. Ještì jedna vìc: Nìkolik málo kasin nabízí hráèùm možnost pøežití. V pøípadì, že máte mizivou šanci na výhru, nabídnou vám zpìt polovinu sázky místo èekání na zázrak. Na rozdíl od vìtšiny nabídek kasina je tato pro vás výhodná, pokud se pøi høe držíte následujícího grafu. Nejčastější chyby základní strategie Vedlejší sázky. Pamatujte si, že tyto sázky jsou pro zelenáèe. Aś už se vám zdají jakkoliv lákavé, vìøte mi tyto sázky by kasina nenabízela, pokud by na nich nevydìlávala hromady penìz. 39

9 Jediný graf základní strategie, THE ONLY BASIC STRATEGY CHART který kdy YOU'LL budete EVER potřebovat NEED KARTA DEALERA KARTY HRÁČE A - A STAND STÁT double, pokud nemůžete, stůjte split HIT hit (další karta) double, pokud nemůžete, vezměte kartu CHAPTER surrender (přežití), pokud nemůžete, vezměte kartu

10 KARTA DEALERA KARTY HRÁČE SOFT SOFT SOFT 18 SOFT 17 SOFT 16 SOFT 15 SOFT 14 SOFT 13 HARD HARD HARD 16 HARD 15 HARD 14 HARD 13 HARD

11 Split desítek. Co myslíte tím, že z témìø dokonalé kombinace udìláte dvì a nakonec ještì pùjdete pøes? Na co ještì èekáte? Na další desítku? Tu také rozdìlíte? Nikdy, nikdy to nedìlejte. Split jenom proto, že máte tu možnost. Lidé si z nìjakého dùvodu myslí, že každý pár musí rozdìlit, aś jsou to tøeba dvojky proti dealerovì královnì. Gratuluji vám! Právì jste z jedné mizerné kombinace udìlali dvì stejnì špatné. Nehrát double, když byste mìli. Lidé neradi doublují proti vysoké kartì, i když milióny poèítaèových simulací, všichni matematici a herní teoretici radí opak. Možná ale vìdí nìco, co oni ne. Zùstat na souètu 16. Modlíte se, aby dealer mìl souèet 16, protože víte, že je to absolutnì nejhorší, co mùže dostat. Ale pokud se dostanete do stejné situace, zpanikaøíte a stojíte, i když jdete proti dealerovì desítce. Zamyslete se nad vašimi šancemi. Velmi pravdìpodobnì tuto hru stejnì prohrajete, takže je lepší zkusit trefit dobrou kartu než doufat, že dealer pùjde pøes. Poznámka k počítání karet Aś už vám knihy, filmy nebo televizní poøady tvrdí cokoliv, je to tìžké. Opravdu velmi tìžké. Není to nic, co byste se dokázali nauèit za veèer nebo za týden. Nechvalnì známý team MIT (Technologický institut v Massachusetts) dokázal, že poèítání karet funguje. Stojí za tím hodnì práce, samozøejmì. Nejdøív musíte strávit mnoho hodin tréninkem, tréninkem a zase tréninkem poèítání více balíèkù. Potom musíte najít jedno z tìch mála kasin, kde budete moci svoji schopnost aplikovat. Pak se musíte tváøit jako nahlouplý turista, zatímco budete skrývat, že vaše tahy jsou dokonale propoèítané složitou matematikou. A o kolik si pomùžete? O dva centy na dolaru! Je to tak. I ty nejsofistikovanìjší a nejsložitìjší systémy na poèítání karet vám dají výhodu maximálnì 2 procenta. Je pravda, že CHAPTER

12 team z MIT vydìlal nìjaké peníze, ale museli nejdøíve prosázet milióny, aby byl zisk citelný. Také si zažili pár hodnì bolestivých sérií proher. Pokud se stále ještì chcete nauèit poèítat karty, bude to pro vás spíš matematická výzva než snaha o zbohatnutí. Dokonce ani profesor Thorp nezbohatl díky blackjacku, ale na burze. Pokud jste ochotni vynaložit tolik námahy na zdokonalení vaší hry, existují jednodušší zpùsoby. Mýtus třetí pozice Nejvìtší omyl, kterého se hráèi dopouštìjí, je ten, že jsou znechuceni hráèi pøed nimi, kteøí berou kartu v situaci, kdy by nemìli. Nezáleží na tom, jestli jde o hráèe na první nebo tøetí (poslední) pozici na stole. Pokud hráè na první pozici vezme kartu, když má souèet 12 a dealerova karta je 3 (což je mimochodem správný tah dle strategického grafu), znièí tím sled karet, rozložení sil a snad i samotnou strukturu èasoprostoru. Lidé ale zapomínají na to, že základní pravidla nebyla vyvinuta na pøedpokladu, že lidé hrají, tak jak by mìli, ale tak, že se vždy bere vrchní karta balíèku a po každém pokusu se balíèek zamíchá. Neexistuje žádný posvátný sled karet. Hráè, který nahraje tak, jak by mìl, vám vaši kartu vezme stejnì èasto jako dealerovi. Hledejte tu správnou hru Pokud jdete hrát blackjack, nesedejte k prvnímu stolu, co se vám namane. Hledejte kasina, které vám nabízejí pravidla, jež vám mohou pomoci k výhøe. Pravidla, která hledáte Každé kasino nabízí nìjakou variantu hry blackjack, ale nìkterá pravidla se mìní kasino od kasina, nìkdy dokonce stùl od stolu. Vìtšina speciálních pravidel nejen zvyšuje výhodu kasina, ale také èiní hru o dost ménì zajímavou. Chcete mít u svého stolu co nejvíc z následujících pravidel. Nezapomínejte na vhodnou volbu výše sázek. 43

13 Držte se blackjacku stylu Vegas. Nikdy nehrajte žádnou z efektních odnoží, jako jsou Blackjack 21. století, Dvakrát odhalený blackjack, Španìlská 21, Kalifornský blackjack nebo jakoukoliv další praštìnou variantu. Vìøte mi, jde o nevýhodné hry, které byly chytøe navržené k tomu, aby vás pøipravily o více penìz. Blackjack s výplatou 3 ku 2. Nikdy nehrajte hru, která vám nabízí nìco podobného, obzvlášś špatnou variantu výplat 6 ku 5 nebo variantu s rovnými výplatami. Kasina se vás snaží pøesvìdèit, že 3 ku 2 je ta nejlepší volba. Není! Dealer zùstává pøi soft souètu 17. Objevuje se velmi zøídka, ale pokud takovou hru najdete, dobøe pro vás. Èím ménì balíèkù, tím lépe. Jeden balíèek je lepší než nìkolik. Double pøi jakémkoliv souètu. Nìkterá kasina dovolují double s jakoukoliv kombinací, nejen pøi souètu 10 nebo 11. Double po splitu. Pokud splitnete osmièky a dostanete trojku, chcete si dát double. Pøežití (Surrender). Chcete zpìt polovinu své sázky, pokud jste na tom opravdu zle. Dvojitý split es. Pokud splitujete esa, ve vìtšinì kasin máte nárok jen na jednu kartu ke každému z nich. Hledejte kasino, které vám umožní další split, pokud dostanete další eso. Rozdávání, zásobník a míchací stroje Rozdávání, zásobník a míchací stroje Na zaèátku byl blackjack hrou s jedním balíèkem karet, ze kterého dealer rozdával karty hráèùm. Jak zaèali hráèi, co poèítali karty, vyhrávat, kasina pøidala další balíèky. Ty se pak rozdávaly ze zásobníku (shoe) lícem nahoru. Nyní se navíc používají míchací stroje. Po každém rozdání jsou karty šesti balíèkù strojovì míchány. Tím je zamezeno podvádìní dealerù i možnosti poèítání karet. CHAPTER

14 Pokud to pravidla kasina dovolí, nejlepší je samozøejmì najít stùl s jedním balíèkem, kde rozdává dealer. Výhoda kasina je zde menší a obecnì platí, že èím ménì karet je ve høe, tím více blackjackù dostanete. Pokud najdete hru s jedním balíèkem (a je to dnes už velká vzácnost), nezáleží už mnoho na tom, zda karty rozdává dealer ze zásobníku nebo míchací stroj. Hledáte dobrou sérii, a tu lze vidìt v obou pøípadech. Není to ale tolik dùležité jako další rady, které vám ještì v dalším textu dám. VÍTĚZNÉ SÉRIE Matematici tvrdí, že v dlouhém období nemùžete nikdy vyhrát, pokud nebudete poèítat karty. Všechno, v co mùžete doufat, je jak prohrát co nejménì. Ale vás nezajímá, jak prohrát co nejménì, ani se nechystáte hrát miliardy her. Chcete vyhrát v krátkém období a chcete vyhrát hned. Jak jsem zmínil v druhé kapitole, cesta k výhøe vede pøes vítìznou sérii. Nauèit se najít ji a rozpoznat. Hledejte vítìzné stoly a smolné dealery. Dealeři blackjacku Dealeři blackjacku Krupiéøi mají svoje dobré a špatné dny, stejnì jako každý z nás. Jeden vás obere bìhem pár minut o všechno, druhý vás mùže zase nechat o nìco zbohatnout. Není to tím, že by to umìli s kartami. Nìkdy si prostì nepomùžete, a aś hrajete sebelépe, dealer shrábne všechny vaše žetony døív, než byste si to stihli statisticky vypoèítat. Bìhem pøestávek se spolu dealeøi obvykle baví ve stylu: Jak to jde? Odpovìï potom zní: Dneska jedu jako dráha, nikdo mì neporazí! Nebo naopak: Dneska prohraju všechno, chodí to pøíšernì. A samozøejmì se najde spousta prùmìrných dealerù, jejichž výkyvy nejsou tak velké. 45

15 Seznamte se s manažerem Manažer her v kasinu má nejvìtší moc nad dealery. Rozhoduje o tom, kdy a který dealer pùjde na jakou hru, aś už na blackjack s vysokými nebo tøeba na ruletu s nízkými sázkami. Ale nevybírá je jako èísla z klobouku. Má pøehled o tom, kdo je zkušený a kdo je nováèek, kdo má štìstí a kdo ne. A to nejen pro daný den, ale dlouhodobì. Pokud uvidíte dealera, který má štìstí a vyhrává, kam ho asi manažer posadí? Ke stolu se sázkou 5 $ nebo tam, kde se pøi minimální sázce 100 $ toèí tisíce bìhem každé hry? Stejnì tak to platí pro dealery smolaøe. Ty potkáte tam, kde nadìlají co možná nejménì škody u stolù se sázkami do pìti dolarù. Hledejte dealera První, co musíte udìlat, je najít ten pravý stùl a vhodného dealera. Pokud jste èetli moje rady o výši sázek, vítìzných sériích a penìžním managementu, budete aspoò ze zaèátku hledat na stolech s nižšími sázkami. Vìtšinou platí, že na vyšších sázkách budou lepší pravidla, ale tvrdí dealeøi. Pokud vidíte dealera u prázdného stolu, zeptejte se, jak se mu vede. Pokud vám odpoví, že dnes má štìstí jako nikdy, mìli byste na jeho varování dbát. Pokud uslyšíte opak, pøisednìte a chyśte štìstí za paèesy. Nìkteøí lidé neradi hrají jeden na jednoho, ale nejvìtší výhry, co jsem v kasinu vidìl, byly právì pøi souboji jeden hráè proti kasinu. Pokud nejsou žádné prázdné stoly, hledejte ten nejrušnìjší a snažte se zjistit, jestli se zrovna hráèùm daøí nebo naopak. Sledujte nìkolik her, aś vidíte, jak èasto jde dealer pøes. Je to jako prohra prohra prohra ètvrtina zpìt, nebo hráèi vyhrávají jednu hru za druhou? Jaká je nejèastìjší dealerova otoèená karta? Jsou to samá esa? Pokud ano, dealer pravdìpodobnì hráèe dost obírá, a vy byste se mìli poohlédnout po jiném stole. CHAPTER

16 Jak vypadají hráèi? Jsou veselí a dobøe se baví? Nebo se tváøí jako na svém vlastním pohøbu? Kolik mají hráèi pøed sebou žetonù? Hraje nìkdo o své poslední peníze? Pokud vše nasvìdèuje tomu, že sledujete dobrý stùl, nakupte žetony a sednìte si. Jestliže se situace zmìní, buïte pøipraveni odejít. Třikrát a dost V ideálním svìtì vám dealer za menší spropitné prozradí, kteøí dealeøi mají štìstí a kteøí ne. To ale moc èasto nefunguje, proto si pamatujte zásadu: Váš zadek není k té židli pøilepený. Každý den slýchávám hráèe, co si stìžují na dealera, který má neuvìøitelné štìstí a totálnì je obírá. A poté, co prohrají 8 her v øadì, sahají do penìženky pro další stovku. V této situaci obvykle stojíte proti smolnému dealerovi, smolnì zamíchaným kartám nebo smolnému stolu. Vy ale hledáte šśastného (pro vás) dealera, šśastný stùl a šśastné zamíchání. Musíte chytit dobrou sérii a vytìžit z ní maximum, to se však nestane u stolu, kde má oèividnì dealer navrch. Proto chcete-li pøežít, držte se pravidla: Pokud prohrajete tøikrát za sebou, musíte k jinému stolu. Proè byste mìli dál vyhazovat peníze tam, kde vám štìstí nepøeje? Myslíte, že najednou zaènete dostávat lepší karty? Jediná možnost, jak se dostat k lepším kartám, je najít jiný stùl, jiného dealera, jiné kasino, cokoliv! Hlavnì proboha bìžte pryè. Pøedpokládejme, že hrajete ve velkém kasinu, kde je dost stolù na blackjack. Ale pokud ne, buïte trpìliví. Bìžte se projít po kasinu. Zahrajte si chvilku automaty nebo jinou hru. Až se vrátíte, bude u stolu 47

17 nový dealer a noví hráèi. Trpìlivost a disciplína jsou v blackjacku velmi dùležité. PENĚŽNÍ MANAGEMENT Takže jste koneènì našli stùl, který vám vyhovuje, nauèili jste se základní strategii, kterou budete peèlivì dodržovat. Nejdùležitìjší otázka je, jak bych mìl sázet? Naši oblíbení matematici vám øeknou, že je jedno, jestli budete sázet stále stejnì nebo mìnit výši sázek, protože v dlouhém období to nemá žádný vliv. Ale léta praxe mi øíkají, že zpùsob sázení je ta nejdùležitìjší vìc! Nikdy nezdùrazním dost, jak dùležitý je penìžní management. Chytněte výherní sérii Abyste vyhráli v jakékoli høe, musíte využít náhodné odchylky, kterou už jsem popisoval jako vítìznou sérii. V každé høe bojujete proti výhodì kasina, a až do této chvíle jsme se snažili najít ideální stùl a vítìznou sérii. Nyní, když jsme to vše našli, je potøeba toho poøádnì využít. Metoda sázení v blackjacku 1. Zvolte si svou pøijatelnou minimální sázku, což bude jedna jednotka. Aś je to 3, 10 nebo 100 dolarù, sázejte tuto stejnou èástku do chvíle, kdy vyhrajete první hru. 2. Až vyhrajete, zvednìte sázku o 50 %. Pokud tedy sázíte 10 $, vaše další sázka bude 15 $. 3. Pokraèujte v navyšování sázky do chvíle, kdy vyhrajete tøikrát v øadì. Poté sázejte stejnou èástku, dokud neprohrajete. Napøíklad 10 $,15 $, 20 $, 25 $, 25 $, 25 $ a tak dále. CHAPTER

18 4. Pokud prohrajete, vraśte se na pùvodní sázku, dokud opìt nevyhrajete. A tak poøád dokola. Teï minimalizujte svoje ztráty, ale zároveò využíváte vítìzných sérií k vylepšení vašeho konta. Každý samozøejmì nebude zaèínat na deseti dolarech. Jednoduše pøizpùsobte systém vaší sázce, napøíklad 2$,3$, 4$, 5$, 5$, 5$. Split a double Co se týèe progresivního sázení popsaného v pøedchozí kapitole: Vždy zvednìte nebo snižte sázku bez ohledu na to, jestli jste hráli double, split èi remízu. Pokud rozdìlíte pár, jednou vyhrajete a jednou prohrajete, dohromady jste na remíze. Proto zachovejte pøíští hru stejnou sázku. Prohrajete-li obì hry, vraśte se k základní sázce. Pokud hrajete split, poté double a ještì split a celkovì skonèíte v plusu, sázku navyšte. Pokud prohrajete, jdìte zpìt na základní sázku. Stejnì tak, když máte blackjack, vyhráli jste, a proto sázku navyšte. Berete-li pøežití (surrender), prohráli jste, a vracíte se k základní sázce. A nezapomeòte: Pokud prohrajete tøikrát za sebou, musíte k jinému stolu. Léčky blackjacku Léčky blackjacku Za starých dobrých èasù, kdy Americe vládl swing a kasina vlastnili profesionální zabijáci, jste mìli štìstí, když jste narazili na hru blackjacku, rulety nebo kostek, která by nebyla nijak zfixlovaná. Pokud jste ale i pøesto odcházeli z kasina s pìknou hotovostí, majitel za vámi poslal partièku vyhazovaèù, aby vás doprovodili k autu. Poté, co byli mafiáni zatèeni, z kasin se staly spoleènosti a pak legální podniky. Tím se stalo podvádìní v kasinech ve Vegas minulostí. V souèasnosti mají všechna kasina od Vegas až po poslední zapadákov 49

19 propracované triky, jak vás obrat o peníze naprosto legálnì. Dejte si na tyto triky pozor. Výměna karet V kasinech bìžnì používané laciné papírové karty se ohrají velmi rychle, zvlášś když jsou míchány 24 hodin dennì. K tomu nemálo napomohou nìkteøí hosté, kteøí je žmoulají ve svých špinavých motorkáøských rukavicích. Kasina proto musejí karty mìnit, vìtšinou jednou dennì, nìkde (bohužel) i mnohem èastìji. Pamatuju si, když jsem rozdával v jednom indiánském kasinu v Kalifornii. Celý mùj stùl zaèal vyhrávat, a ne málo. Nedìlo se nic zvláštního, jen jsem prostì rozdával skvìlou sérii karet. Netrvalo dlouho a pøišel za mnou manažer kasina s oznámením, že je èas na výmìnu karet. Všech šest balíèkù. A to pøesto, že jsme s novými kartami hráli jen pár hodin a bylo to uprostøed dne. Tak jsme naplnili zásobníky míchacího stroje novými šesti balíèky. Mùj šéf doufal v to, že zmìní sérii silných karet a odradí tím hráèe pøesednout si k jinému vítìznému stolu. Majitelé ale pøirozenì nemají rádi hádky s rozzlobenými hráèi pøi výmìnách karet. Proto mì požádali o to, abych omylem zavadil o tlaèítko pøíkonu k míchacímu stroji. To zpùsobí, že se stroj restartuje a vysype všechny karty, a díky tomu se musí znovu naplnit a zmìnit tím sled výherních karet. Jiné nedaleké indiánské kasino bylo nechvalnì známé velmi nešikovnými dealery, kterým vypadávaly celé zásobníky karet a ty se pak rozlétly všude kolem, takže je museli poøád doplòovat. Co tedy dìlat, když zažijete nìco podobného? Jednoduše zmìòte kasino nebo pøinejmenším stùl. Ale stále buïte ve støehu. Změny míchání Změny míchání Každé kasino má svùj styl míchání, kterým dealer na stole míchá karty. Ale pokud u stolu zaène nìkdo vyhrávat, šéf kasina dá nenápadný pokyn CHAPTER

20 dealerovi, aby zmìnil styl míchání. Ten pak pøidá jedno dvì sejmutí nebo je pøed další hrou zamíchá opravdu dùkladnì. To vše s jediným cílem: aby hráèi zaèali prohrávat. Změna dealerů Změna dealerů Pokud má dealer špatný den, jeho šéf dobøe ví, že je tøeba ho vymìnit za jednoho ze svých nejlepších lidí. Dealeøi nepodvádìjí, jen mají dny, kdy to vypadá, že oberou každého o všechno. Jednou se mi stalo, že jsem u stolu rozdával tøikrát déle než obvykle jen proto, že jsem ten den mìl skvìlou formu a mìl jsem dovoleno odejít až ve chvíli, kdy jsem od bohatého hráèe vyhrál dost penìz. Jindy jsem zase byl odvolán po pìti minutách hry, protože jsem prohrával pøíliš moc penìz. Pokud si všimnete, že dealer je u stolu podezøele dlouho nebo se naopak u vašeho stolu dealeøi støídají každých 10 minut, dávejte si pozor na své peníze a nezapomeòte na pravidlo tøikrát a dost. 51

V tomto èísle: exklusivní rozhovory se Zdeòkem Izerem a Michalem Davidem!!! Pro fanoušky hokeje

V tomto èísle: exklusivní rozhovory se Zdeòkem Izerem a Michalem Davidem!!! Pro fanoušky hokeje ! zprávy reportáže názory kultura zábava sport èasopis tøineckého gymnázia 8. èíslo/èerven 1999 cena: 2,- Kè Na tøineckém gymnáziu se maturovalo Všichni z vás, ví, že tento mìsíc probìhly maturity, kterým

Více

Dáváme prostor všemu a všem (bez cenzury)

Dáváme prostor všemu a všem (bez cenzury) ! zprávy reportáže názory kultura zábava sport èasopis na tøineckém gymnáziu 7. èíslo (bøezen 2001) / 3. roèník cena: 2,- Kè Postøehy z uplynulého mìsíce aneb dìje se na této škole 13. únor v 6:30 ráno

Více

zdarma pro zákazníky T-Mobile Best of Anna K. Nadílka více než vánoèní Andorra knížectví v oblacích Kde razítka nezamrzají Alpinismus nejen v Alpách

zdarma pro zákazníky T-Mobile Best of Anna K. Nadílka více než vánoèní Andorra knížectví v oblacích Kde razítka nezamrzají Alpinismus nejen v Alpách Impuls4 07 Best of Anna K. Nadílka více než vánoèní Andorra knížectví v oblacích Kde razítka nezamrzají Alpinismus nejen v Alpách zdarma pro zákazníky T-Mobile inzerce úvodník 1 Milé ètenáøky, milí ètenáøi,

Více

PSYCHOLOGICKÁ PODPORA PRO PACIENTY S MNOHOÈETNÝM MYELOMEM A JEJICH RODINNÉ PØÍSLUŠNÍKY

PSYCHOLOGICKÁ PODPORA PRO PACIENTY S MNOHOÈETNÝM MYELOMEM A JEJICH RODINNÉ PØÍSLUŠNÍKY PSYCHOLOGICKÁ PODPORA PRO PACIENTY S MNOHOÈETNÝM MYELOMEM A JEJICH RODINNÉ PØÍSLUŠNÍKY Autor: PhDr. Ing. Ludmila Malinová, MBA Autorsky spolupracovali: MUDr. Petr Pøíhoda PhDr. Kvìtoslava Vejrostová Mgr.

Více

VLIV MÉDIÍ sborník pøíspìvkù

VLIV MÉDIÍ sborník pøíspìvkù 2. konference Človìk a média VLIV MÉDIÍ sborník pøíspìvkù Centrum Mariapoli, Praha - Vinoø 26. 4. 2003 STRANA 1 OBSAH Média jsme my, aneb od informací k in-formaci, Alexandra Ma k o vièk o vá...3 Násilí

Více

KRITIKOU A POCHVALOU K VYŠŠÍ MOTIVACI ZAMÌSTNANCÙ

KRITIKOU A POCHVALOU K VYŠŠÍ MOTIVACI ZAMÌSTNANCÙ Mgr. Yveta Rychtaøíková KRITIKOU A POCHVALOU K VYŠŠÍ MOTIVACI ZAMÌSTNANCÙ Vydala Grada Publishing, a.s. U Prùhonu 22, 170 00 Praha 7 tel.: +420 220 386 401, fax: +420 220 386 400 www.grada.cz jako svou

Více

Dáváme prostor všemu a všem (bez cenzury)

Dáváme prostor všemu a všem (bez cenzury) ! zprávy reportáže názory kultura zábava sport èasopis na tøineckém gymnáziu 6. èíslo (únor 2001) / 3. roèník cena: 2,- Kè Postøehy z uplynulého mìsíce aneb dìje se na této škole 5. leden studentem shozena

Více

POTRAVINOVÉ INTOLERANCE

POTRAVINOVÉ INTOLERANCE POTRAVINOVÉ INTOLERANCE Jakákoli potravina se mùže stát pro organismus toxickou a vytváøet alergii nebo intoleranci. Každý èlovìk je pøitom jedineèný: co nesedí panu Kopeckému, to mùže panu Novotnému vyhovovat.

Více

ústav pro výzkum informaèních technologií støední odborné školy Interdact

ústav pro výzkum informaèních technologií støední odborné školy Interdact id ústav pro výzkum informaèních technologií støední odborné školy Interdact kvìten/èerven 2013 upravená verze - únor 2014 vedoucí ústavu: BA Ondøej Drudik grafický návrh, návrh rozložení: Marek Šimr editor:

Více

Váš partner T-Mobile Internet rychleji a levnìji Co je sociální marketing? Professional

Váš partner T-Mobile Internet rychleji a levnìji Co je sociální marketing? Professional Váš partner T-Mobile Internet rychleji a levnìji Co je sociální marketing? Professional ètvrtletník pro firemní zákazníky spoleènosti T-Mobile èíslo 3 øíjen 2007 obsah 3 Obsah Služby/T-Mobile 4 Partnerská

Více

Projekt: ABECEDA aneb První kroky do života Registraèní èíslo: CZ.1.07/1.2.25/01.0058. Tak už jsme dospìlí. aneb Jak se postavit na vlastní nohy

Projekt: ABECEDA aneb První kroky do života Registraèní èíslo: CZ.1.07/1.2.25/01.0058. Tak už jsme dospìlí. aneb Jak se postavit na vlastní nohy Projekt: ABECEDA aneb První kroky do života Registraèní èíslo: CZ..0/../0.008 Tak už jsme dospìlí aneb Jak se postavit na vlastní nohy Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním

Více

ETIKA A REGULACE MÉDIÍ

ETIKA A REGULACE MÉDIÍ 3. konference Èlovìk a média ETIKA A REGULACE MÉDIÍ sborník pøíspìvkù Centrum Mariapoli, Praha- Vinoø 23. 9. 2003 OBSAH ETIKA A REGULACE MÉDIÍ Josef Musil...3 Pøíspìvek Daniely Brùhové z náboženské redakce

Více

a jak na to Prùvodce pro zadavatele pøekladù

a jak na to Prùvodce pro zadavatele pøekladù Pøeklady a jak na to Prùvodce pro zadavatele pøekladù JTP Jednota tlumoèníkù a pøekladatelù www.jtpunion.org ITI Institute of Translation & Interpreting www.iti.org.uk Pro zákazníky, kteøí neznají jazyk,

Více

Hlavní téma v. Upozornìní. V tomto èísle. Èasopis Prostor. Schránka èasopisu Prostor

Hlavní téma v. Upozornìní. V tomto èísle. Èasopis Prostor. Schránka èasopisu Prostor ! zprávy reportáže názory kultura zábava sport èasopis tøineckého gymnázia 5. èíslo/bøezen 1999 cena: 2,- Kè Upozornìní Už se to blíží, už za mìsíc tu bude Apríl. Nenechte si ujít mimoøádné aprílové èíslo

Více

ŠKOLY A DIVADLO Léta pøemítám o tom, podle èeho a jak si školy vybírají pøedstavení. Zdá se mi, že jde vìtšinou o zvyk založený na osobních vazbách k divadelnímu souboru èi agentuøe, vypìstovaný setrvaèností.

Více

Milí ètenáøi, Kvìten 2006

Milí ètenáøi, Kvìten 2006 Milí ètenáøi, všechny dopisy, pøíbìhy, nápady a postøehy, které od Vás dostávám mnì dìlají velkou radost a jsem moc potìšen z Vašeho, èím dál tím vìtšího, zájmu o Zpravodaj. Myslím, že za poslední rok

Více

HUDBA JINAK HUDEBNÍ NÁSTROJE A STYLY, Od Vlastimila Marka v nakladatelství Eminent vyšlo TAJNÉ DÌJINY HUDBY TICHO A ZVUK JAKO STAV VÌDOMÍ

HUDBA JINAK HUDEBNÍ NÁSTROJE A STYLY, Od Vlastimila Marka v nakladatelství Eminent vyšlo TAJNÉ DÌJINY HUDBY TICHO A ZVUK JAKO STAV VÌDOMÍ Od Vlastimila Marka v nakladatelství Eminent vyšlo TAJNÉ DÌJINY HUDBY TICHO A ZVUK JAKO STAV VÌDOMÍ NOVÁ DOBA PORODNÍ PØIROZENÝ POROD JAKO CESTA KE SPOLEÈNOSTI BEZ NÁSILÍ Pøipravujeme MEDITACE NÁVOD NA

Více

Úvod do. kolektiv autorù

Úvod do. kolektiv autorù Úvod do terénní sociální práce kolektiv autorù Brno 2002 Úvod do terénní sociální práce www.tspweb.cz Obsah Úvod Roman Krištof...1 Sociální vylouèení Mgr. Štìpán Moravec...3 Chudoba - globální problém

Více

NOVÍ STUDENTI CHORVATSKO PETRA KAMENCOVÁ. Milí studenti, více než jednu desetinu školního roku máme za sebou. Studenti prvních roèníkù se rozkoukali,

NOVÍ STUDENTI CHORVATSKO PETRA KAMENCOVÁ. Milí studenti, více než jednu desetinu školního roku máme za sebou. Studenti prvních roèníkù se rozkoukali, ÚVODNÍK Milí studenti, školní rok se nám rozbìhl a už více než jednu desetinu školního roku máme za sebou. Studenti prvních roèníkù se rozkoukali, loòští tøe áci jsou rázem tìmi, na které za dveømi èeká

Více

JAHODY Z HOBLIN Z OBSAHU:

JAHODY Z HOBLIN Z OBSAHU: ÈÍSLO 6 / LISTOPAD PROSINEC 2003 ROÈNÍK IX / 22 Kè JAHODY Z HOBLIN Badateli dr. Wilhelmu Haarmanovi se roku 1874 podaøil jeden husarský kousek, který mìl nedozírné následky: objevil syntetickou náhražku

Více

è.9v záøí 2014v roè. 22/13v www.obeliskval.czv tel./fax: 606 377 400, 571 621 248 mail: obeliskvm@gmail.com Park patøil pohádkám a rozprávkám

è.9v záøí 2014v roè. 22/13v www.obeliskval.czv tel./fax: 606 377 400, 571 621 248 mail: obeliskvm@gmail.com Park patøil pohádkám a rozprávkám Obelisk è.9v záøí 2014v roè. 22/13v www.obeliskval.czv tel./fax: 606 377 400, 571 621 248 mail: obeliskvm@gmail.com Park patøil pohádkám a rozprávkám Sobotní odpoledne 6. záøí patøilo v parku dìtem, a

Více

PRAHA 1. Volební období konèí. UDÁLOSTI 6 Malostranská beseda: Stavba roku 2010. VOLBY 28 29 Manuál pro volièe, mapa okrskù

PRAHA 1. Volební období konèí. UDÁLOSTI 6 Malostranská beseda: Stavba roku 2010. VOLBY 28 29 Manuál pro volièe, mapa okrskù PRAHA 1 MÌSÍÈNÍK MÌSTSKÉ ÈÁSTI PRAHA 1 WWW.PRAHA1.CZ ØÍJEN 2010 Volební období konèí UDÁLOSTI 6 Malostranská beseda: Stavba roku 2010 VOLBY 28 29 Manuál pro volièe, mapa okrskù ZMÌNA 30 Finanèní výbor

Více

MIKROPORTY ETC. Ach, jak je to pohodlné! Nasadím si na hlavu, pøipnu na klopu èi pøilepím na tváø (na Fidlovaèce doprostøed èela) mikroport nebo strèím za paraván mikrofon a nemusím se namáhat. Co na tom,

Více

PRAVIDLA HER MULTIFUNKČNÍ STŮL

PRAVIDLA HER MULTIFUNKČNÍ STŮL PRAVIDLA HER MULTIFUNKČNÍ STŮL Seznam her: stolní fotbálek vč. 2x míček kulečník vč. 2 x tágo, sada koulí, křídy, trojúhelník stolní tenis vč. 2 x pálka na stolní tenis, síťka, 2x míček stolní hokej vč.

Více

LISTOPAD 1997 DUCHOVNÍ RÁDCE SKAUTSKÝCH ODDÍLÙ. Èasné mrazíky sežehly poslední kvìty, jen brunátné plody hlohu pøipomínají na keøích

LISTOPAD 1997 DUCHOVNÍ RÁDCE SKAUTSKÝCH ODDÍLÙ. Èasné mrazíky sežehly poslední kvìty, jen brunátné plody hlohu pøipomínají na keøích DUCHOVNÍ RÁDCE SKAUTSKÝCH ODDÍLÙ 65 LISTOPAD 1997 Èasné mrazíky sežehly poslední kvìty, jen brunátné plody hlohu pøipomínají na keøích citlivé skautské duši závazek služby nejvyšší Pravdì a Lásce. Nejsou

Více

106 odpovìdí na vaše dotazy

106 odpovìdí na vaše dotazy Oldøich Kužílek 106 odpovìdí na vaše dotazy Pøíruèka pro obèany o svobodném pøístupu k informacím Projekt Právo na informace 1 Dìkujeme Nadaci Open Society Fund Praha za finanèní podporu Obèanskému sdružení

Více

PACIENTKY V NEVÌDOMOSTI Z OBSAHU:

PACIENTKY V NEVÌDOMOSTI Z OBSAHU: ÈÍSLO 4 / ÈERVENEC- SRPEN 2003 ROÈNÍK IX / 22 Kè PACIENTKY V NEVÌDOMOSTI Pøedstavte si, že jste doktor medicíny a že šest z každých deseti pacientù, kteøí k vám pøijdou, jsou ženy, pøedstavte si dále,

Více

(Ne)spokojený zákazník náš cíl?! prof. Ing. Ivan Nový, CSc. Dipl. Kfm. Jörg Petzold, PhD. Jak získat zákazníka špièkovými službami

(Ne)spokojený zákazník náš cíl?! prof. Ing. Ivan Nový, CSc. Dipl. Kfm. Jörg Petzold, PhD. Jak získat zákazníka špièkovými službami Podìkování za spolupráci patøí firmì top vision s.r.o., poøádající odborná fóra, diskusní setkání, otevøené tréninky a semináøe i akce pøipravované pøímo na míru ve všech oborech øízení. www.topvision.cz

Více

Z obsahu. elektroodpadu. Seniorské Vánoce s pøedstihem. chotovinských motokrosaøù. Otázky pro trenéry. Roèník XX. Èíslo 12 prosinec 2012 ZDARMA

Z obsahu. elektroodpadu. Seniorské Vánoce s pøedstihem. chotovinských motokrosaøù. Otázky pro trenéry. Roèník XX. Èíslo 12 prosinec 2012 ZDARMA 12/2012 LISTY CHOTOVINSKA 1 Roèník XX. Èíslo 12 prosinec 2012 ZDARMA Vánoèní dílna Ve ètvrtek 29. listopadu 2012 probìhla v našem kulturním domì již tradièní Vánoèní dílna poøádaná Základní školou Chotoviny

Více