Blackjack STŮL BLACKJACKU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Blackjack STŮL BLACKJACKU"

Transkript

1 KAPITOLA 3 Ve všech soudobých kasinech od Benátek po Las Vegas, ve všech velkých i v tìch úplnì zapadlých kasinech, najdete stoly pro blackjack, kolem kterých se rojí spousta mizerných hráèù. Ale byly èasy, kdy tato hra byla vším, jen ne populární. Ve tøicátých a ètyøicátých letech 20. století bývaly v kasinech maximálnì dva stoly, zastrèené nìkde vzadu a prázdné. Pak se objevil starý dobrý profesor z MIT (Technologický institut v Massachusetts) a mimoøádnì talentovaný matematik Edward O Thorpe. V roce 1962 Thorpe vydal knihu Beat the dealer (Poraz dealera), v níž popsal postup, jak úspìšnì hrát blackjack. S použitím dnes už legraèních poèítaèù vyvinul nejen strategii pro jednotlivé kombinace, ale také první systém na poèítání karet, díky kterému majitelé kasin pøestali klidnì spát. Jakmile se dostalo do všeobecného povìdomí, že je možné v kasinu vyhrát, lidé se vrhli na stoly s blackjackem, i když byl do té doby pro vìtšinu z nich španìlskou vesnicí. Kasina samozøejmì davy hráèù ze zaèátku vítala, ale jen do té doby, než si jejich majitelé pøeèetli jednu tenkou knížku od profesora Thorpa. Byli jí tak vydìšeni, že zmìnili všechna pravidla tak, aby co nejvíce znemožnili možnost poèítání karet. A tím se sami pøipravili o davy hráèù, zájem o hazard nakonec ochabl. Pozdìji proto pøišla další zmìna pravidel, stále ale dost bezpeèná proti poèítání karet. Pøesto pøevládá pøesvìdèení, že blackjackem se dá vydìlat, pokud ho hrajete správnì.

2 Blackjack STŮL BLACKJACKU Dealer musí vzít kartu při 16, musí skončit při 17 Výplata insurance (pojištění) 2 ku 1 33

3 PRAVIDLA HRY Pravidla blackjacku jsou jednoduchá. Nejsložitìjší, co musíme umìt, je napoèítat do jednadvaceti. Tuto schopnost ovládá vìtšina hráèù, dokonce i ti, kteøí umìjí poèítat pouze na prstech. Cílem hry není vždy dosáhnout souètu 21, jak by si mohli mnozí zaèáteèníci myslet, ale mít vždy víc než dealer a nepøesáhnout 21. Blackjack se hraje se standardním balíèkem 52 karet (bez žolíkù). Všechny karty figur jsou poèítány za 10. Takže když držíte napøíklad 10 a J a dealer má Q a K, oba máte shodný souèet 20. Zvláštní postavení má eso, které má hodnotu 1 nebo 11, podle toho, co se vám zrovna víc hodí. Pokud tedy držíte 5, 5 a eso, s esem za 11 máte 21. Naopak, pokud máte 5, 6 a líznete eso s jedenácti za eso byste šli pøes na 22, Soft kombinace Hard kombinace BLACKJACK CHAPTER

4 takže zùstanete na hodnotì 12. Kombinace s esem, která dává dva souèty nepøesahující 21, se nazývá soft ; napø. eso a 7 dává souèty 8 a 18. Karta figury spolu s osmièkou dává hard souèet 18 (jediný možný). Nejvyšší kombinací je blackjack, což je kombinace 2 karet dávající 21, tzn. eso + karta za 10. V nejhranìjší variantì hry vám dealer rozdá na stùl dvì karty lícem nahoru, sobì také dvì karty, jednu lícem nahoru, jednu lícem dolù. Schovaná karta je nazývána hole card. Ukázková hra Nyní si ukažme pravidla pøi høe. Pøicházíte do kasina a usedáte ke stolu na blackjack, oznaèenému $. Èástky pøedstavují výši minimální a maximální sázky na stole. Položíte na stùl svoji stodolarovou bankovku (ve vìtšinì kasin mají dealeøi zakázáno pøijímat cokoliv z rukou hráèù, aby bylo zamezeno možnému podvádìní). Dealer vám pøedá žetony, vy pokládáte do vyznaèeného kruhu sázku v hodnotì 10 $ a hra zaèíná. Dostáváte 5 a 4, což dává souèet 9. Dealerova otoèená karta je sedmièka. Souèet 9 je dost nízký a navíc neexistuje karta, která by vás mohla dostat pøes 21, proto pokynete na dealera a požádáte o další kartu. Dostáváte Q, což je velmi pìkná karta, a máte nyní souèet 19. Ten vám staèí a další kartu nechcete, tzv. stojíte. Na rozdíl od dealera, který musí dodržovat pøesný postup, vy jste v rozhodování o další kartì naprosto svobodní. Poté, co dealer otoèí svou druhou kartu, musí hrát podle pravidel kasina. Musí vzít další kartu vždy, když má souèet 16 a ménì, musí skonèit, pokud má souèet 17 nebo vyšší. A to i v pøípadì, když má soft 17 (A a 6 nebo 3, 3 a A). Bez ohledu na vaše karty musí na 17 vždy skonèit. Vraśme se ke høe. Dealer otáèí J, a má tedy souèet 17. Podle pravidel kasina konèí. Vyhráváte a dealer pøesouvá vyhrané žetony k vaší sázce, sbírá karty a pøipravuje se na další kolo. 35

5 Jakou má kasino výhodu? Na první pohled to vypadá jako rovný souboj mezi vámi a dealerem. Navíc vaše rozhodnutí jsou neomezená a dealer musí hrát vždy stejným zpùsobem. A pøece má oproti vám jednu výhodu. Protože se vyjadøujete jako první, jako první také mùžete jít pøes ( bust ). V tom pøípadì okamžitì vyhrává dealer a nezáleží na tom, jestli bude také busted, nebo ne. Pojištění (Insurance) Pojïme si dát ještì jednu cviènou hru. Nyní dostáváte pár desítek a dealer ukazuje eso. Pokud má dealer blackjack, všichni ostatní hráèi automaticky prohrávají, nemají-li také blackjack (v tom pøípadì hra konèí remízou neboli push, hráè získává zpìt svoji sázku). Ještì pøedtím ale dealer zkontroluje svoji druhou kartu a vyzve hráèe, zda si nechtìjí koupit pojistku ( insurance ). Nyní si mùžete vsadit vedlejší sázku na to, že dealer má blackjack. Výše pojistné sázky je maximálnì polovina vaší pùvodní sázky a v pøípadì, že vyhrajete, berete výhru 2 ku 1, takže celkovì jste za tuto hru na nule. Pokud dealer blackjack nemá, vaše sázka propadá a hra pokraèuje. Vedlejší sázky jsou naneštìstí vždy nevýhodné a insurance není výjimkou. Dealer bude mít blackjack v ménì než tøetinì pøípadù. Insurance byste nemìli sázet pokud možno nikdy, aś už máte souèet 12 nebo 20. Je tu ale ještì jedna možnost. Máte blackjack a dealer ukazuje eso. V tu chvíli vám nabídne standardní výhru 2 ku 1 místo 3 ku 2, což je výhra za blackjack. A to bez ohledu na to, zda má také blackjack nebo ne. Pøestože šance na to, že dealer blackjack má, je stále stejná, v tuto chvíli vám radím brát peníze. Hraje zde roli psychologie když už máte koneènì jednou blackjack, je lepší nìco vyhrát než nakonec skonèit remízou. Matematicky budete z dlouhodobého hlediska samozøejmì vydìlávat, když menší výhru odmítnete, ale i tak vám radím, že lepší vrabec v hrsti než holub na støeše. CHAPTER

6 Split a double Pøi blackjacku má oproti vám kasino vždy výhodu, ale jsou tu poøád možnosti, které vy máte a dealer ne. Nejenže na blackjack vyhráváte extra výhru 3 ku 2 (dealer vždy bere stejnou sázku), ale máte ještì možnost hrát tzv. split nebo double. Z dlouhodobého hlediska máte matematicky šanci na výhru ve 44 ze 100 her, dealer bere 48 ze 100. Zbylých 8 her konèí remízou. Nejvíc penìz v blackjacku ale mùžete vyhrát právì díky možnostem split a double. Bez nich by byl blackjack statisticky jednou z nejhorších sázek v kasinu. Double zdvojnásobení sázky Pokaždé, když vidíte, že máte se svým souètem velkou šanci dealera porazit, chcete vyhrát dvojnásobek. Po rozdání karet mùžete pøisadit èástku ve výši vaší pùvodní sázky. Dostanete pak jen jednu kartu. Tohle riziko se ovšem dá podstoupit, protože pravdìpodobnost výhry z dlouhodobého hlediska hraje pro vás. Split rozdělení sázky Dalším ze základních pravidel blackjacku je možnost rozdìlení páru ( split ). Pokud napøíklad dostanete pár osmièek a máte vsazeno 10 $, mùžete vsadit dalších deset na jejich rozdìlení. V podstatì tak hrajete dvì hry a v každé zaèínáte na osmi. Na rozdíl od hry double ale máte možnost vzít tolik karet, kolik budete chtít a budete doufat v dvojnásobnou výhru. Nìkteré páry byste nemìli dìlit nikdy, a nìkteré pouze v pøípadì, že dealer má otoèenou konkrétní kartu. Podrobnìjší vysvìtlení, jak správnì dìlit, se dozvíte dále v této kapitole. 37

7 PLÁN ÚTOKU Matematiètí teoretici vás budou pøesvìdèovat o tom, že v blackjacku nikdy nemùžete vyhrát, pokud nebudete schopni poèítat karty. To vám budou dokazovat bìhem miliard poèítaèových simulací. Samozøejmì pøipouštìjí statistické odchylky v podobì výherních sérií, ale z dlouhodobého hlediska prohrajete z každého vsazeného dolaru dva centy. Jak je tedy možné, že jsem v reálném svìtì vidìl miliardy her, kde hráèi vyhrávali více, než jim pøisuzuje pravdìpodobnost? Klíèové je udìlat vše pro to, abyste zvýšili svoje šance o dost víc, než vám dává statistika. Pečlivě si nastudujte, jak hrát, a postup dodržujte Byly doby, kdy pojmy jako strategie, plán nebo koncept hry znamenaly pro hráèe blackjacku pramálo. Ale nyní, v dobì, kdy lidé mají mnohem vìtší mozkovou kapacitu, výkonné poèítaèe a mnohem více volného èasu, než si kdy užijete vy, byla každá situace, která jen mùže nastat, peèlivì analyzována a vypoèítán ideální další tah pro každou z nich. Ovocem práce pentií tìchto nadšencù je pomìrnì jednoduchý graf, který názornì ukazuje, jak hrát v každé jedné situaci. V kasinech milují lidi, kteøí neznají základy strategie, protože tam obvykle nechají všechny své peníze. Jednoduše není možné pravidelnì vyhrávat, pokud nebudete peèlivì následovat základní strategii. A staèí vám tedy k zaruèené výhøe dodržení strategie? Samozøejmì že ne. Jen správným managementem vašich penìz mùžete vyhrávat pravidelnì. Ale pokud se nebudete držet strategie, nemusíte do kasina ani chodit. To mùžete rovnou vypsat šek na èástku, se kterou jste chtìli hrát, a poslat ho majiteli. Jen vynecháte krupiéra jako prostøedníka. CHAPTER

8 Jiné hry, jiné grafy Jsou zpracovány postupy pro každou situaci, ve které se v kasinu mùžete ocitnout. Slibují vám vylepšení šancí na výhru proti základní strategii o celé desetiny procent! Ale asi byste døív zešíleli, než byste je všechny nastudovali, navíc kvùli výhodì v hodnotì desetin centù to opravdu nemá cenu. Nejlepší pro vás bude, když se budete držet jednoho grafu, který použijete v jakékoli høe blackjacku, s jedním nebo více balíèky karet. Tabulka na stránkách 40 a 41 vám ukazuje, jak hrát v jakékoliv situaci pøi blackjacku. Jednoduše spoèítejte souèet vašich karet, aś už máte 2, 3 nebo více karet. To platí i pøi splitu. Poté podle vašich karet a dealerovy otoèené karty najdete v grafu správné rozhodnutí. Takže pokud dìlíte pár osmièek (což vám graf radí v každém pøípadì), a na první z nich dostanete trojku, graf vám radí double, pokud má dealer jakoukoliv jinou kartu než eso. Ze zaèátku to mùže být matoucí, ale pokud si doma trochu zatrénujete, uvidíte, že vìtšina tìchto základních strategických tahù dává smysl. A pokud vám dìlá problém zapamatovat si všechny možnosti, vezmìte si graf s sebou. Vìtšina kasin s tím nemá žádný problém, nìkterá je dokonce prodávají v obchodì se suvenýry. Ještì jedna vìc: Nìkolik málo kasin nabízí hráèùm možnost pøežití. V pøípadì, že máte mizivou šanci na výhru, nabídnou vám zpìt polovinu sázky místo èekání na zázrak. Na rozdíl od vìtšiny nabídek kasina je tato pro vás výhodná, pokud se pøi høe držíte následujícího grafu. Nejčastější chyby základní strategie Vedlejší sázky. Pamatujte si, že tyto sázky jsou pro zelenáèe. Aś už se vám zdají jakkoliv lákavé, vìøte mi tyto sázky by kasina nenabízela, pokud by na nich nevydìlávala hromady penìz. 39

9 Jediný graf základní strategie, THE ONLY BASIC STRATEGY CHART který kdy YOU'LL budete EVER potřebovat NEED KARTA DEALERA KARTY HRÁČE A - A STAND STÁT double, pokud nemůžete, stůjte split HIT hit (další karta) double, pokud nemůžete, vezměte kartu CHAPTER surrender (přežití), pokud nemůžete, vezměte kartu

10 KARTA DEALERA KARTY HRÁČE SOFT SOFT SOFT 18 SOFT 17 SOFT 16 SOFT 15 SOFT 14 SOFT 13 HARD HARD HARD 16 HARD 15 HARD 14 HARD 13 HARD

11 Split desítek. Co myslíte tím, že z témìø dokonalé kombinace udìláte dvì a nakonec ještì pùjdete pøes? Na co ještì èekáte? Na další desítku? Tu také rozdìlíte? Nikdy, nikdy to nedìlejte. Split jenom proto, že máte tu možnost. Lidé si z nìjakého dùvodu myslí, že každý pár musí rozdìlit, aś jsou to tøeba dvojky proti dealerovì královnì. Gratuluji vám! Právì jste z jedné mizerné kombinace udìlali dvì stejnì špatné. Nehrát double, když byste mìli. Lidé neradi doublují proti vysoké kartì, i když milióny poèítaèových simulací, všichni matematici a herní teoretici radí opak. Možná ale vìdí nìco, co oni ne. Zùstat na souètu 16. Modlíte se, aby dealer mìl souèet 16, protože víte, že je to absolutnì nejhorší, co mùže dostat. Ale pokud se dostanete do stejné situace, zpanikaøíte a stojíte, i když jdete proti dealerovì desítce. Zamyslete se nad vašimi šancemi. Velmi pravdìpodobnì tuto hru stejnì prohrajete, takže je lepší zkusit trefit dobrou kartu než doufat, že dealer pùjde pøes. Poznámka k počítání karet Aś už vám knihy, filmy nebo televizní poøady tvrdí cokoliv, je to tìžké. Opravdu velmi tìžké. Není to nic, co byste se dokázali nauèit za veèer nebo za týden. Nechvalnì známý team MIT (Technologický institut v Massachusetts) dokázal, že poèítání karet funguje. Stojí za tím hodnì práce, samozøejmì. Nejdøív musíte strávit mnoho hodin tréninkem, tréninkem a zase tréninkem poèítání více balíèkù. Potom musíte najít jedno z tìch mála kasin, kde budete moci svoji schopnost aplikovat. Pak se musíte tváøit jako nahlouplý turista, zatímco budete skrývat, že vaše tahy jsou dokonale propoèítané složitou matematikou. A o kolik si pomùžete? O dva centy na dolaru! Je to tak. I ty nejsofistikovanìjší a nejsložitìjší systémy na poèítání karet vám dají výhodu maximálnì 2 procenta. Je pravda, že CHAPTER

12 team z MIT vydìlal nìjaké peníze, ale museli nejdøíve prosázet milióny, aby byl zisk citelný. Také si zažili pár hodnì bolestivých sérií proher. Pokud se stále ještì chcete nauèit poèítat karty, bude to pro vás spíš matematická výzva než snaha o zbohatnutí. Dokonce ani profesor Thorp nezbohatl díky blackjacku, ale na burze. Pokud jste ochotni vynaložit tolik námahy na zdokonalení vaší hry, existují jednodušší zpùsoby. Mýtus třetí pozice Nejvìtší omyl, kterého se hráèi dopouštìjí, je ten, že jsou znechuceni hráèi pøed nimi, kteøí berou kartu v situaci, kdy by nemìli. Nezáleží na tom, jestli jde o hráèe na první nebo tøetí (poslední) pozici na stole. Pokud hráè na první pozici vezme kartu, když má souèet 12 a dealerova karta je 3 (což je mimochodem správný tah dle strategického grafu), znièí tím sled karet, rozložení sil a snad i samotnou strukturu èasoprostoru. Lidé ale zapomínají na to, že základní pravidla nebyla vyvinuta na pøedpokladu, že lidé hrají, tak jak by mìli, ale tak, že se vždy bere vrchní karta balíèku a po každém pokusu se balíèek zamíchá. Neexistuje žádný posvátný sled karet. Hráè, který nahraje tak, jak by mìl, vám vaši kartu vezme stejnì èasto jako dealerovi. Hledejte tu správnou hru Pokud jdete hrát blackjack, nesedejte k prvnímu stolu, co se vám namane. Hledejte kasina, které vám nabízejí pravidla, jež vám mohou pomoci k výhøe. Pravidla, která hledáte Každé kasino nabízí nìjakou variantu hry blackjack, ale nìkterá pravidla se mìní kasino od kasina, nìkdy dokonce stùl od stolu. Vìtšina speciálních pravidel nejen zvyšuje výhodu kasina, ale také èiní hru o dost ménì zajímavou. Chcete mít u svého stolu co nejvíc z následujících pravidel. Nezapomínejte na vhodnou volbu výše sázek. 43

13 Držte se blackjacku stylu Vegas. Nikdy nehrajte žádnou z efektních odnoží, jako jsou Blackjack 21. století, Dvakrát odhalený blackjack, Španìlská 21, Kalifornský blackjack nebo jakoukoliv další praštìnou variantu. Vìøte mi, jde o nevýhodné hry, které byly chytøe navržené k tomu, aby vás pøipravily o více penìz. Blackjack s výplatou 3 ku 2. Nikdy nehrajte hru, která vám nabízí nìco podobného, obzvlášś špatnou variantu výplat 6 ku 5 nebo variantu s rovnými výplatami. Kasina se vás snaží pøesvìdèit, že 3 ku 2 je ta nejlepší volba. Není! Dealer zùstává pøi soft souètu 17. Objevuje se velmi zøídka, ale pokud takovou hru najdete, dobøe pro vás. Èím ménì balíèkù, tím lépe. Jeden balíèek je lepší než nìkolik. Double pøi jakémkoliv souètu. Nìkterá kasina dovolují double s jakoukoliv kombinací, nejen pøi souètu 10 nebo 11. Double po splitu. Pokud splitnete osmièky a dostanete trojku, chcete si dát double. Pøežití (Surrender). Chcete zpìt polovinu své sázky, pokud jste na tom opravdu zle. Dvojitý split es. Pokud splitujete esa, ve vìtšinì kasin máte nárok jen na jednu kartu ke každému z nich. Hledejte kasino, které vám umožní další split, pokud dostanete další eso. Rozdávání, zásobník a míchací stroje Rozdávání, zásobník a míchací stroje Na zaèátku byl blackjack hrou s jedním balíèkem karet, ze kterého dealer rozdával karty hráèùm. Jak zaèali hráèi, co poèítali karty, vyhrávat, kasina pøidala další balíèky. Ty se pak rozdávaly ze zásobníku (shoe) lícem nahoru. Nyní se navíc používají míchací stroje. Po každém rozdání jsou karty šesti balíèkù strojovì míchány. Tím je zamezeno podvádìní dealerù i možnosti poèítání karet. CHAPTER

14 Pokud to pravidla kasina dovolí, nejlepší je samozøejmì najít stùl s jedním balíèkem, kde rozdává dealer. Výhoda kasina je zde menší a obecnì platí, že èím ménì karet je ve høe, tím více blackjackù dostanete. Pokud najdete hru s jedním balíèkem (a je to dnes už velká vzácnost), nezáleží už mnoho na tom, zda karty rozdává dealer ze zásobníku nebo míchací stroj. Hledáte dobrou sérii, a tu lze vidìt v obou pøípadech. Není to ale tolik dùležité jako další rady, které vám ještì v dalším textu dám. VÍTĚZNÉ SÉRIE Matematici tvrdí, že v dlouhém období nemùžete nikdy vyhrát, pokud nebudete poèítat karty. Všechno, v co mùžete doufat, je jak prohrát co nejménì. Ale vás nezajímá, jak prohrát co nejménì, ani se nechystáte hrát miliardy her. Chcete vyhrát v krátkém období a chcete vyhrát hned. Jak jsem zmínil v druhé kapitole, cesta k výhøe vede pøes vítìznou sérii. Nauèit se najít ji a rozpoznat. Hledejte vítìzné stoly a smolné dealery. Dealeři blackjacku Dealeři blackjacku Krupiéøi mají svoje dobré a špatné dny, stejnì jako každý z nás. Jeden vás obere bìhem pár minut o všechno, druhý vás mùže zase nechat o nìco zbohatnout. Není to tím, že by to umìli s kartami. Nìkdy si prostì nepomùžete, a aś hrajete sebelépe, dealer shrábne všechny vaše žetony døív, než byste si to stihli statisticky vypoèítat. Bìhem pøestávek se spolu dealeøi obvykle baví ve stylu: Jak to jde? Odpovìï potom zní: Dneska jedu jako dráha, nikdo mì neporazí! Nebo naopak: Dneska prohraju všechno, chodí to pøíšernì. A samozøejmì se najde spousta prùmìrných dealerù, jejichž výkyvy nejsou tak velké. 45

15 Seznamte se s manažerem Manažer her v kasinu má nejvìtší moc nad dealery. Rozhoduje o tom, kdy a který dealer pùjde na jakou hru, aś už na blackjack s vysokými nebo tøeba na ruletu s nízkými sázkami. Ale nevybírá je jako èísla z klobouku. Má pøehled o tom, kdo je zkušený a kdo je nováèek, kdo má štìstí a kdo ne. A to nejen pro daný den, ale dlouhodobì. Pokud uvidíte dealera, který má štìstí a vyhrává, kam ho asi manažer posadí? Ke stolu se sázkou 5 $ nebo tam, kde se pøi minimální sázce 100 $ toèí tisíce bìhem každé hry? Stejnì tak to platí pro dealery smolaøe. Ty potkáte tam, kde nadìlají co možná nejménì škody u stolù se sázkami do pìti dolarù. Hledejte dealera První, co musíte udìlat, je najít ten pravý stùl a vhodného dealera. Pokud jste èetli moje rady o výši sázek, vítìzných sériích a penìžním managementu, budete aspoò ze zaèátku hledat na stolech s nižšími sázkami. Vìtšinou platí, že na vyšších sázkách budou lepší pravidla, ale tvrdí dealeøi. Pokud vidíte dealera u prázdného stolu, zeptejte se, jak se mu vede. Pokud vám odpoví, že dnes má štìstí jako nikdy, mìli byste na jeho varování dbát. Pokud uslyšíte opak, pøisednìte a chyśte štìstí za paèesy. Nìkteøí lidé neradi hrají jeden na jednoho, ale nejvìtší výhry, co jsem v kasinu vidìl, byly právì pøi souboji jeden hráè proti kasinu. Pokud nejsou žádné prázdné stoly, hledejte ten nejrušnìjší a snažte se zjistit, jestli se zrovna hráèùm daøí nebo naopak. Sledujte nìkolik her, aś vidíte, jak èasto jde dealer pøes. Je to jako prohra prohra prohra ètvrtina zpìt, nebo hráèi vyhrávají jednu hru za druhou? Jaká je nejèastìjší dealerova otoèená karta? Jsou to samá esa? Pokud ano, dealer pravdìpodobnì hráèe dost obírá, a vy byste se mìli poohlédnout po jiném stole. CHAPTER

16 Jak vypadají hráèi? Jsou veselí a dobøe se baví? Nebo se tváøí jako na svém vlastním pohøbu? Kolik mají hráèi pøed sebou žetonù? Hraje nìkdo o své poslední peníze? Pokud vše nasvìdèuje tomu, že sledujete dobrý stùl, nakupte žetony a sednìte si. Jestliže se situace zmìní, buïte pøipraveni odejít. Třikrát a dost V ideálním svìtì vám dealer za menší spropitné prozradí, kteøí dealeøi mají štìstí a kteøí ne. To ale moc èasto nefunguje, proto si pamatujte zásadu: Váš zadek není k té židli pøilepený. Každý den slýchávám hráèe, co si stìžují na dealera, který má neuvìøitelné štìstí a totálnì je obírá. A poté, co prohrají 8 her v øadì, sahají do penìženky pro další stovku. V této situaci obvykle stojíte proti smolnému dealerovi, smolnì zamíchaným kartám nebo smolnému stolu. Vy ale hledáte šśastného (pro vás) dealera, šśastný stùl a šśastné zamíchání. Musíte chytit dobrou sérii a vytìžit z ní maximum, to se však nestane u stolu, kde má oèividnì dealer navrch. Proto chcete-li pøežít, držte se pravidla: Pokud prohrajete tøikrát za sebou, musíte k jinému stolu. Proè byste mìli dál vyhazovat peníze tam, kde vám štìstí nepøeje? Myslíte, že najednou zaènete dostávat lepší karty? Jediná možnost, jak se dostat k lepším kartám, je najít jiný stùl, jiného dealera, jiné kasino, cokoliv! Hlavnì proboha bìžte pryè. Pøedpokládejme, že hrajete ve velkém kasinu, kde je dost stolù na blackjack. Ale pokud ne, buïte trpìliví. Bìžte se projít po kasinu. Zahrajte si chvilku automaty nebo jinou hru. Až se vrátíte, bude u stolu 47

17 nový dealer a noví hráèi. Trpìlivost a disciplína jsou v blackjacku velmi dùležité. PENĚŽNÍ MANAGEMENT Takže jste koneènì našli stùl, který vám vyhovuje, nauèili jste se základní strategii, kterou budete peèlivì dodržovat. Nejdùležitìjší otázka je, jak bych mìl sázet? Naši oblíbení matematici vám øeknou, že je jedno, jestli budete sázet stále stejnì nebo mìnit výši sázek, protože v dlouhém období to nemá žádný vliv. Ale léta praxe mi øíkají, že zpùsob sázení je ta nejdùležitìjší vìc! Nikdy nezdùrazním dost, jak dùležitý je penìžní management. Chytněte výherní sérii Abyste vyhráli v jakékoli høe, musíte využít náhodné odchylky, kterou už jsem popisoval jako vítìznou sérii. V každé høe bojujete proti výhodì kasina, a až do této chvíle jsme se snažili najít ideální stùl a vítìznou sérii. Nyní, když jsme to vše našli, je potøeba toho poøádnì využít. Metoda sázení v blackjacku 1. Zvolte si svou pøijatelnou minimální sázku, což bude jedna jednotka. Aś je to 3, 10 nebo 100 dolarù, sázejte tuto stejnou èástku do chvíle, kdy vyhrajete první hru. 2. Až vyhrajete, zvednìte sázku o 50 %. Pokud tedy sázíte 10 $, vaše další sázka bude 15 $. 3. Pokraèujte v navyšování sázky do chvíle, kdy vyhrajete tøikrát v øadì. Poté sázejte stejnou èástku, dokud neprohrajete. Napøíklad 10 $,15 $, 20 $, 25 $, 25 $, 25 $ a tak dále. CHAPTER

18 4. Pokud prohrajete, vraśte se na pùvodní sázku, dokud opìt nevyhrajete. A tak poøád dokola. Teï minimalizujte svoje ztráty, ale zároveò využíváte vítìzných sérií k vylepšení vašeho konta. Každý samozøejmì nebude zaèínat na deseti dolarech. Jednoduše pøizpùsobte systém vaší sázce, napøíklad 2$,3$, 4$, 5$, 5$, 5$. Split a double Co se týèe progresivního sázení popsaného v pøedchozí kapitole: Vždy zvednìte nebo snižte sázku bez ohledu na to, jestli jste hráli double, split èi remízu. Pokud rozdìlíte pár, jednou vyhrajete a jednou prohrajete, dohromady jste na remíze. Proto zachovejte pøíští hru stejnou sázku. Prohrajete-li obì hry, vraśte se k základní sázce. Pokud hrajete split, poté double a ještì split a celkovì skonèíte v plusu, sázku navyšte. Pokud prohrajete, jdìte zpìt na základní sázku. Stejnì tak, když máte blackjack, vyhráli jste, a proto sázku navyšte. Berete-li pøežití (surrender), prohráli jste, a vracíte se k základní sázce. A nezapomeòte: Pokud prohrajete tøikrát za sebou, musíte k jinému stolu. Léčky blackjacku Léčky blackjacku Za starých dobrých èasù, kdy Americe vládl swing a kasina vlastnili profesionální zabijáci, jste mìli štìstí, když jste narazili na hru blackjacku, rulety nebo kostek, která by nebyla nijak zfixlovaná. Pokud jste ale i pøesto odcházeli z kasina s pìknou hotovostí, majitel za vámi poslal partièku vyhazovaèù, aby vás doprovodili k autu. Poté, co byli mafiáni zatèeni, z kasin se staly spoleènosti a pak legální podniky. Tím se stalo podvádìní v kasinech ve Vegas minulostí. V souèasnosti mají všechna kasina od Vegas až po poslední zapadákov 49

19 propracované triky, jak vás obrat o peníze naprosto legálnì. Dejte si na tyto triky pozor. Výměna karet V kasinech bìžnì používané laciné papírové karty se ohrají velmi rychle, zvlášś když jsou míchány 24 hodin dennì. K tomu nemálo napomohou nìkteøí hosté, kteøí je žmoulají ve svých špinavých motorkáøských rukavicích. Kasina proto musejí karty mìnit, vìtšinou jednou dennì, nìkde (bohužel) i mnohem èastìji. Pamatuju si, když jsem rozdával v jednom indiánském kasinu v Kalifornii. Celý mùj stùl zaèal vyhrávat, a ne málo. Nedìlo se nic zvláštního, jen jsem prostì rozdával skvìlou sérii karet. Netrvalo dlouho a pøišel za mnou manažer kasina s oznámením, že je èas na výmìnu karet. Všech šest balíèkù. A to pøesto, že jsme s novými kartami hráli jen pár hodin a bylo to uprostøed dne. Tak jsme naplnili zásobníky míchacího stroje novými šesti balíèky. Mùj šéf doufal v to, že zmìní sérii silných karet a odradí tím hráèe pøesednout si k jinému vítìznému stolu. Majitelé ale pøirozenì nemají rádi hádky s rozzlobenými hráèi pøi výmìnách karet. Proto mì požádali o to, abych omylem zavadil o tlaèítko pøíkonu k míchacímu stroji. To zpùsobí, že se stroj restartuje a vysype všechny karty, a díky tomu se musí znovu naplnit a zmìnit tím sled výherních karet. Jiné nedaleké indiánské kasino bylo nechvalnì známé velmi nešikovnými dealery, kterým vypadávaly celé zásobníky karet a ty se pak rozlétly všude kolem, takže je museli poøád doplòovat. Co tedy dìlat, když zažijete nìco podobného? Jednoduše zmìòte kasino nebo pøinejmenším stùl. Ale stále buïte ve støehu. Změny míchání Změny míchání Každé kasino má svùj styl míchání, kterým dealer na stole míchá karty. Ale pokud u stolu zaène nìkdo vyhrávat, šéf kasina dá nenápadný pokyn CHAPTER

20 dealerovi, aby zmìnil styl míchání. Ten pak pøidá jedno dvì sejmutí nebo je pøed další hrou zamíchá opravdu dùkladnì. To vše s jediným cílem: aby hráèi zaèali prohrávat. Změna dealerů Změna dealerů Pokud má dealer špatný den, jeho šéf dobøe ví, že je tøeba ho vymìnit za jednoho ze svých nejlepších lidí. Dealeøi nepodvádìjí, jen mají dny, kdy to vypadá, že oberou každého o všechno. Jednou se mi stalo, že jsem u stolu rozdával tøikrát déle než obvykle jen proto, že jsem ten den mìl skvìlou formu a mìl jsem dovoleno odejít až ve chvíli, kdy jsem od bohatého hráèe vyhrál dost penìz. Jindy jsem zase byl odvolán po pìti minutách hry, protože jsem prohrával pøíliš moc penìz. Pokud si všimnete, že dealer je u stolu podezøele dlouho nebo se naopak u vašeho stolu dealeøi støídají každých 10 minut, dávejte si pozor na své peníze a nezapomeòte na pravidlo tøikrát a dost. 51

Podrobný výklad pravidel a příklady ke hře OSADNÍCI Z KATANU

Podrobný výklad pravidel a příklady ke hře OSADNÍCI Z KATANU Podrobný výklad pravidel a příklady ke hře OSADNÍCI Z KATANU Almanach obsahuje podrobné vysvìtlení všech pravidel Osadníkù z Katanu v abecedním poøadí. Tento podrobný výklad pravidel nemusíte èíst pøed

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Magnetické šipky pravidla

Magnetické šipky pravidla Magnetické šipky - určeno všem hráčům, kterým došly v průběhu večera žetony ke hraní - po výhře v magnetických šipkách hráči obdrží výherní kupón na čerpání žetonů - po výhře v magnetických šipkách si

Více

Kateøina Zitová Krize šance pro Vás? A proè ne! Kniha I. Nevážné pojednání o tom jak nalézt štìstí a klid v sobì aneb jak pohlédnout pravdì do oèí Kateøina Zitová Krize šance pro Vás? A proè ne! Autorská

Více

Habermaaß-hra 4280. Nešikovná čarodějnice

Habermaaß-hra 4280. Nešikovná čarodějnice CZ Habermaaß-hra 4280 Nešikovná čarodějnice Nešikovná čarodějnice Okouzlující sledovací hra podporující rychlé rozhodování, pro 2 až 4 hráče ve věku od 5 do 99 let. Hra má FEX efekt pro zvýšení stupně

Více

Medvídek Teddy barvy a tvary

Medvídek Teddy barvy a tvary CZ Habermaaß-hra 5878 Moje první hra Medvídek Teddy barvy a tvary Moje první hra Medvídek Teddy barvy a tvary První umísťovací hra pro 1 až 4 malé medvídky od 2 let. Autor: Christiane Hüpper Ilustrace:

Více

INSTRUKCE PRO BEZPROBLÉMOVÝ PRÙBÌH TESTOVÁNÍ 14. AŽ 21./29. KVÌTNA 2015 ÈJ MA OSP

INSTRUKCE PRO BEZPROBLÉMOVÝ PRÙBÌH TESTOVÁNÍ 14. AŽ 21./29. KVÌTNA 2015 ÈJ MA OSP INSTRUKCE PRO BEZPROBLÉMOVÝ PRÙBÌH TESTOVÁNÍ 14. AŽ 21./29. KVÌTNA 2015 ÈJ MA OSP Do aplikace ScioDat mùžete vstoupit po zadání pøihlašovacích údajù na stránce: http://testovani.scio.cz Pøihlašovací údaje

Více

Hra před flopem (každý obdrží dvě vlastní karty)

Hra před flopem (každý obdrží dvě vlastní karty) Poker - pravidla pokeru Texas hold em Poker Texas hold em je v současné době nejpopulárnější varianta pokeru a hrají jej milióny lidí z celého světa. Proč? Pravidla pokeru texas hold em jsou totiž velmi

Více

POZEMNÍ. HOKEJ Mnichovice. O pozemním hokeji. www.mladeznickyhokej.mnichovice.cz

POZEMNÍ. HOKEJ Mnichovice. O pozemním hokeji. www.mladeznickyhokej.mnichovice.cz O pozemním hokeji Pozemní hokej je kolektivní sport urèený pro muže i ženy. Jedná se o klasický staroanglický sport, mezi které lze zaøadit i kriket a ragby. Ve svìtì se setkáme obecnì s názvem hokej -

Více

Kajot Casino Ltd. Popis hry Joker 27

Kajot Casino Ltd. Popis hry Joker 27 Joker 27 Joker 27 Popis a pravidla Joker 27 je hra se třemi kotouči. Zobrazený výsledek se skládá ze tří řad po třech symbolech (každý kotouč zobrazuje tři symboly). Náhledy Uvedený obrázek představuje

Více

Milí pøátelé, Vaše Bahá í nakladatelství. Obsah:

Milí pøátelé, Vaše Bahá í nakladatelství. Obsah: Milí pøátelé, Výbor pro Bahá í nakladatelství pøipravil tento soubor, aby Vám pomohl pøi psaní textu a jeho korekturách. Následující informace se týkají jak psaní orientálních jmen latinkou, tak zpùsobu

Více

PRAVIDLA POKERU Čtyři barvy Třináct hodnot VÝHERNÍ KOMBINACE

PRAVIDLA POKERU Čtyři barvy Třináct hodnot VÝHERNÍ KOMBINACE PRAVIDLA POKERU Poker se hraje s balíčkem 52 karet. Ty se dělí na čtyři barvy, každá z nich obsahuje 13 hodnot. Čtyři barvy Všechny barvy stejné hodnoty jsou si rovny, žádná z nich nemá vyšší hodnotu nad

Více

CO TI BRÁNÍ V PODNIKÁNÍ. aneb NEBOJTE SE PODNIKAT DESATERO ÚSPÌŠNÉHO PODNIKATELE. www.icm-kladno.cz

CO TI BRÁNÍ V PODNIKÁNÍ. aneb NEBOJTE SE PODNIKAT DESATERO ÚSPÌŠNÉHO PODNIKATELE. www.icm-kladno.cz www.icm-kladno.cz CO TI BRÁNÍ V PODNIKÁNÍ aneb NEBOJTE SE PODNIKAT DESATERO ÚSPÌŠNÉHO PODNIKATELE Projekt "Právo na informace právì teï! Co ti brání v podnikání? je financován MŠMT v rámci mimoøádného

Více

Nástroj 6.1.1 Hlavní dotazník

Nástroj 6.1.1 Hlavní dotazník Nástroj 6.1.1 Hlavní dotazník Tento dotazník je souèástí prùzkumu, který je zamìøen na vaše zkušenosti a názory na rùznorodé otázky a témata související se zdravím, školou, návykovými látkami atp. Dotazník

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 0 9 5 5 PhDr. Michaela Daòková

Více

JAK RYCHLE ZAÈÍT HRÁT

JAK RYCHLE ZAÈÍT HRÁT Jsou lidé, kteøí rádi cestují, a lidé, kteøí si o cestování rádi ètou. Bez hranic je internetový projekt, který má za úkol tyto lidi spojit dohromady. Ve høe se stanete cestovateli projektu Bez hranic,

Více

====== ZAČÁTEK UKÁZKY ======

====== ZAČÁTEK UKÁZKY ====== ====== ZAČÁTEK UKÁZKY ====== Na závěr kapitoly poslední poznámka, která se týká obou variant. Praxí poznáte, že ačkoliv je startovních prémiových kombinací v Omaha pokeru víc než v Texas Hold'em, nedostanete

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Pøíruèka pro obce a jejich zastupitele

Pøíruèka pro obce a jejich zastupitele Pøíruèka pro obce a jejich zastupitele NÁRODNÍ MONITOROVACÍ STØEDISKO PRO DROGY A DROGOVÉ ZÁVISLOSTI Identifikace a øešení rizik spojených s hraním hazardních her Pøíruèka pro obce a jejich zastupitele

Více

Copyright 1996, 2003 SAMUEL, Biblická práce pro děti ISBN 80-239-0735-2

Copyright 1996, 2003 SAMUEL, Biblická práce pro děti ISBN 80-239-0735-2 první kapitola Nejúrodnìjší misijní pole svìta 0 Nejúrodnìjší misijní pole svìta není na nìjakém zvláštním místì. Není to nìjaká urèitá zemì. Je to urèitý druh lidí jsou to dìti! Žádná skupina lidí není

Více

HERNÍ MATERIÁL. 120 karet: 19 karet od každého z 5 druhù surovin, 25 karet rozvoje. 1 oboustranný herní plán:

HERNÍ MATERIÁL. 120 karet: 19 karet od každého z 5 druhù surovin, 25 karet rozvoje. 1 oboustranný herní plán: ÚVOD V pozdním støedovìku vzkvétal v Evropì obchod. Obchodní spolky jako hanza, rodina Welserù nebo severoitalští kupci zakládaly obchodní kanceláøe a skladištì ve velkých mìstech Evropy a zásobovaly obyvatelstvo

Více

Chytrý medvěd učí počítat

Chytrý medvěd učí počítat CZ Habermaaß-hra 3151A /4547N Chytrý medvěd učí počítat Medvědí kolekce vzdělávacích her pro 2 až 5 hráčů ve věku od 4 do 8 let. S navlékacím počítadlem Chytrého medvěda a třemi extra velkými kostkami.

Více

SÍŤOVÝ - OBCHODNÍ MARKETINK FOHOW jak začít vydělávat?

SÍŤOVÝ - OBCHODNÍ MARKETINK FOHOW jak začít vydělávat? SÍŤOVÝ - OBCHODNÍ MARKETINK FOHOW jak začít vydělávat? Chcete-li být partnerem/partnerkou společnosti FOHOW, jednoduše podepíšete registrační smlouvu a koupíte si kontrakt (své byznys místo BM) na 300

Více

Pavel Kras EXCEL pro pokroèilé Praktická pøíruèka pro potøeby sekretáøek, asistentù, úèetních, administrativních pracovníkù a studentù pøíslušných oborù Pøedpokládá základní znalost práce s PC a s Excelem

Více

Návod jak nejen reference získat, ale i efektivně využít. Publikace je chráněna autorským právem Pavel Fara 2013

Návod jak nejen reference získat, ale i efektivně využít. Publikace je chráněna autorským právem Pavel Fara 2013 Návod jak nejen reference získat, ale i efektivně využít. Publikace je chráněna autorským právem Pavel Fara 2013 1 Určitě sami dobře víte, že lidé neradi dávají doporučení na finanční zprostředkovatele.

Více

Pravidla k deskové høe

Pravidla k deskové høe Pravidla k deskové høe Expanze Bylo jasné, že musí povzbudit národ. Musí vyhrát za každou cenu. Ale co mùže dìlat? Premiér se posadil ve svém županu a doufal v inspiraci. Kompletní pravidla v elektronické

Více

KOMUNIKAÈNÍ DDE SERVER PRO AUTOMATY MICROPEL VERZE 2.3 POPIS ROZHRANÍ A OVLÁDÁNÍ 03.2002

KOMUNIKAÈNÍ DDE SERVER PRO AUTOMATY MICROPEL VERZE 2.3 POPIS ROZHRANÍ A OVLÁDÁNÍ 03.2002 PESdde KOMUNIKAÈNÍ DDE SERVER PRO AUTOMATY MICROPEL VERZE 2.3 POPIS ROZHRANÍ A OVLÁDÁNÍ 03.2002 1. Co je nového ve verzi 2.3 Proti verzi 2.1 jsou v této verzi dvì významná vylepšení: 1. Server nyní stále

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Vzpùsobeno pøedevším zdravotními pomùckami, které tyto osoby používají. U vozíèkáøù

Vzpùsobeno pøedevším zdravotními pomùckami, které tyto osoby používají. U vozíèkáøù 7. Základní parametry a rozmìrové požadavky na pohyb a orientaci v prostoru Základním problémem pohybu jakkoliv handicapovaného v daném prostøedí je potøeba prostoru a možnosti dobré orientace v nìm. Filipiová,

Více

Princes of Florence - Pro Ludo

Princes of Florence - Pro Ludo Princes of Florence - Pro Ludo Die Fürsten von Florenz Pravidla pro rozšíření (Pro Ludo) Pravidla pro 2 hráče Při hře 2 hráčů použijte následující pravidla: Peníze do začátku: 2500 Florinů Základní cena

Více

ABN AMRO LifeCycle Fund 2015

ABN AMRO LifeCycle Fund 2015 ABN AMRO LifeCycle Fund 2015 Podfond investièní spoleènosti ABN AMRO Funds, založené jako podnik pro kolektivní investování do pøevoditelných cenných papírù podle lucemburského práva Èesky Portfolia s

Více

Zámořské objevy O CO JDE?

Zámořské objevy O CO JDE? O CO JDE? Toto rozšíøení se skládá z nìkolika na sebe navazujících scénáøù. Ve všech scénáøích budou mít hráèi za úkol prozkoumávat svými lodìmi neznámé moøe a na objevených ostrovech vybudovat vesnice.

Více

POPIS HRY. Apex Multi Magic. APEX MULTI MAGIC III CZ kat.2 V1.01 Minimální vklad 1 Kč Maximální vklad 100 Kč

POPIS HRY. Apex Multi Magic. APEX MULTI MAGIC III CZ kat.2 V1.01 Minimální vklad 1 Kč Maximální vklad 100 Kč POPIS HRY Apex Multi Magic APEX MULTI MAGIC III CZ kat.2 V1.01 Minimální vklad 1 Kč Maximální vklad 100 Kč Pravidla hry APEX MULTI MAGIC III CZ kat.2 V1.01 Výherní přístroj /dále jen VHP/ APEX Multi Magic

Více

Obsah. Naposledy jsme se vidìli na táboøe. Prázdniny jsou fuè, takže se pokusíme pøipomenout atmosféru tábora nìkolika obrázky a krátkým povídáním

Obsah. Naposledy jsme se vidìli na táboøe. Prázdniny jsou fuè, takže se pokusíme pøipomenout atmosféru tábora nìkolika obrázky a krátkým povídáním Šprdzpravodaj Sdružení dìtí a mládeže pro volný èas, pøírodu a recesi Interní nepravidelník sdružení Vychází jednou za uherský mìsíc Èíslo 32 ze dne 1. 10. 1998 Pozvánka na podzimní akci Informace pro

Více

TOTAL HOT DELUXE VLT CZK

TOTAL HOT DELUXE VLT CZK TOTAL HOT DELUXE VLT CZK Typ hry: válcová video hra s 4 otáčejícími se válci a 25 výherními liniemi Maximální sázka na 1 hru: 1000 Kč Maximální výhra z jedné hry: 200 000 Kč Maximální výhra s double up

Více

BABYSENSE II NÁVOD K POUŽITÍ

BABYSENSE II NÁVOD K POUŽITÍ BABYSENSE II NÁVOD K POUŽITÍ Babysense II je na obsluhu nenároèný pøístroj urèený pro použití v domácnostech i zdravotnických zaøízeních vhodný pro v zásadì zdravé kojence, vyjma kojencù s vysokým rizikem

Více

MAGIC FOX MULTIGAME V.2.3 CZ(750)

MAGIC FOX MULTIGAME V.2.3 CZ(750) MAGIC FOX MULTIGAME V.2.3 CZ(750) OBSAHUJE NÁSLEDUJÍCÍ HRY: HOT COINS ULTRA HEAT CRYSTAL FRUITS SPARKLING HOT WATER WORLD JOKERS DELUXE ROYAL POKER EUROPEAN POKER DELUXE FRUIT POKER TUTTI FRUTTI + HI LO

Více

PESexcl. PODPORA PRO VÝMÌNU DAT S APLIKACÍ MICROSOFT EXCEL s využitím DDE serveru PESdde

PESexcl. PODPORA PRO VÝMÌNU DAT S APLIKACÍ MICROSOFT EXCEL s využitím DDE serveru PESdde PESexcl PODPORA PRO VÝMÌNU DAT S APLIKACÍ MICROSOFT EXCEL s využitím DDE serveru PESdde PESexcl Hotová pøedpøipravená makra VBA pro program Microsoft EXCEL umožòující výmìnu tabulek dat s automaty MICROPEL

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Body celkem. Øešitel BLOK 2. Vánoèní turnaj HALAS ligy v logice Praha 15. prosinec 2012

Body celkem. Øešitel BLOK 2. Vánoèní turnaj HALAS ligy v logice Praha 15. prosinec 2012 Øešitel Body celkem Vánoèní turnaj HALAS ligy v logice Praha. prosinec 0 BLK Køížky a koleèka Zrcadla Padouši a poctivci Tykadla Bludištì / Mrakodrapy Hvìzdy a mìsíce Lev a Jednorožec Nejbližší úseèka

Více

Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008. Obsah výroèní zprávy

Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008. Obsah výroèní zprávy Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008 Obsah výroèní zprávy 1. Úvodem k èinnosti OS 2. Vznik a poslání OS 3. Rada OS 4. Aktivity v roce 2008 5. Podìkování dárcùm 6. Kontaktní údaje 7. Závìr 1. Slovo

Více

Úvodní slovo pøedsedy

Úvodní slovo pøedsedy Výroèní zpráva Obèanské sdružení K srdci klíè Úvodní slovo pøedsedy Vážení pøátelé, kolegové, ètenáøi této výroèní zprávy Dokument, který právì držíte v rukou, popisuje události, které ovlivnily èinnost

Více

Obsah. Vìnování...12 Úvod...14

Obsah. Vìnování...12 Úvod...14 PENÍZE, SPIRITUALITA A REALITA 5 Obsah Vìnování...12 Úvod...14 Èást první CO PØITAHUJE A CO NEPØITAHUJE PENÍZE...17 1. Poulièní koumáci 21. století...18 Posun jako za Gutenberga...18 Kde jsou ty peníze?...19

Více

Herní plán DIRTY MONEY

Herní plán DIRTY MONEY Herní plán DIRTY MONEY Dirty Money 1. Úvod Dirty Money je hra s pěti válci a 9 výherními liniemi. Hra obsahuje 9 různých symbolů. 2. Pravidla hry a její průběh Ve hře Dirty Money může hráč nastavit sázky

Více

2007 Nokia. V¹echna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a Nseries jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky spoleènosti

2007 Nokia. V¹echna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a Nseries jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky spoleènosti 2007 Nokia. V¹echna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a Nseries jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky spoleènosti Nokia Corporation. Ostatní zmiòované výrobky a názvy spoleèností

Více

Krtèí norou 6. šifry. Adamov, 19. 9. 2009

Krtèí norou 6. šifry. Adamov, 19. 9. 2009 Krtèí norou 6 šifry damov, 19. 9. 2009 Krtèí norou 6 (úvodní øada, šifry a nápovìdy), jejímž autorem je kolektiv autorù Krtèí norou, podléhá Creative Commons Uveïte autora-neužívejte dílo komerènì 3.0

Více

TVRDÁ PLENA PAVOUÈNATKA MOZEK MOZEÈEK PÁTEØNÍ MÍCHA. akciny.net

TVRDÁ PLENA PAVOUÈNATKA MOZEK MOZEÈEK PÁTEØNÍ MÍCHA. akciny.net MOZEK STEJNÌ JAKO MÍCHA TVOØÍ CENTRÁLNÍ NERVOVÝ SYSTÉM. JEDNÁ SE O VELMI SLOŽITÉ ORGÁNY, KTERÉ VYTVÁØEJÍ NERVOVÉ BUÒKY, JENŽ MAJÍ VELMI MALOU SCHOPNOST SE OBNOVOVAT. POŠKOZENOU NERVOVOU BUÒKU SE JEN MÁLOKDY

Více

Cíl hry. Obsah. Příprava

Cíl hry. Obsah. Příprava PRAVIDLA HRY Cíl hry Ocitli jste se v kůži malého prasátka. Vaším největším přáním je postavit pevný a krásný dům, kde budete moci trávit dlouhé zimní večery. Abyste toho docílili, nebudete potřebovat

Více

Edgar Cayce. Eko konzult

Edgar Cayce. Eko konzult Edgar Cayce JÍDLO A ZDRAVÍ Eko konzult Co jsou to vitaminy? Co jsou to aminokyseliny? Jakýsi hudební vìdec jednou poznamenal, že vitamin je jednotou ignorance nikdo neví, co to je. Pouze se ví k èemu slouží.

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 0 6 4 6 PhDr. František David

Více

Poezie života je láska. Svatopluk Èech. Hledali jsme štìstí a našli jsme sebe. J. Lennon

Poezie života je láska. Svatopluk Èech. Hledali jsme štìstí a našli jsme sebe. J. Lennon MOTTA Hledali jsme štìstí a našli jsme sebe. J. Lennon Poezie života je láska. Svatopluk Èech 1 2 Kdo miluje, má stále plné ruce práce. Aischylos Láskou èlovìka k èlovìku se otvírá brána nebeská dokoøán.

Více

R A N Ž Á D A. Vyrazili jsme na Jarní pochod. Kaèeøi vytvoøili rekord. Vaøili jsme zel(e)òaèku. Otevøeli jsme knihovnu v zahradì

R A N Ž Á D A. Vyrazili jsme na Jarní pochod. Kaèeøi vytvoøili rekord. Vaøili jsme zel(e)òaèku. Otevøeli jsme knihovnu v zahradì R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice vyšlo: kvìten 2014 roèník 8, èíslo 8 CO SE DÌLO ZAJÍMAVÉHO Vyrazili jsme na Jarní pochod V sobotu 26. dubna se uskuteènil

Více

Gymnázium, Praha 6, Arabská 14. předmět Programování, vyučující Tomáš Obdržálek. Počítačová hra Fotbalový Manažer. ročníkový projekt.

Gymnázium, Praha 6, Arabská 14. předmět Programování, vyučující Tomáš Obdržálek. Počítačová hra Fotbalový Manažer. ročníkový projekt. Gymnázium, Praha 6, Arabská 14 předmět Programování, vyučující Tomáš Obdržálek Počítačová hra Fotbalový Manažer ročníkový projekt Jan, 1E květen 2014 Anotace: Fotbalový Manažer je strategická hra pouze

Více

Nemáte Žádné Reference?

Nemáte Žádné Reference? Nemáte Žádné Reference? Pak mám pro vás dobrou zprávu. Každý začíná s tím, že žádné nemá. Všichni ale musíme odněkud začít. Z vlastní zkušenosti se mi nesčetněkrát potvrdilo, že když umístíte reference,

Více

Vyplácení: a) Přes Hopper v mincích 10,-- Kč. b) pomocí klíčového spínače a tlačítka VÝPLATA (Handpay - funkce)

Vyplácení: a) Přes Hopper v mincích 10,-- Kč. b) pomocí klíčového spínače a tlačítka VÝPLATA (Handpay - funkce) Fruit Palace II 750 obsahuje 8 různých her (Průběh hry viz. popis hry) Sizzling Hot 750 Fruits n Royals 750 Ultra Hot 750 Supra Gems 750 Xtra Hot 750 Power Stars 750 American Poker II 750 Hi-Lo Hra 750

Více

Úøad prùmyslového vlastnictví. s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u. Údaje o ochranné známce - oznaète køížkem

Úøad prùmyslového vlastnictví. s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u. Údaje o ochranné známce - oznaète køížkem Úøad prùmyslového vlastnictví Antonína Èermáka 2a, 160 68 Praha 6 : (02) 203 83 111, 24 31 15 55 : (02) 24 32 47 18 PØIHLÁŠKA OCHRANNÉ ZNÁMKY s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u è. jednací,

Více

Obr azové for máty - GIF, J PEG a PNG - jak a kdy je použít?

Obr azové for máty - GIF, J PEG a PNG - jak a kdy je použít? Grafické systémy a DTP Obr azové for máty - GIF, J PEG a PNG - jak a kdy je použít? Za posledních deset let doðlo k bouølivému vývoji v oblasti tvorby webu. Spousta uživatelù se nauèila jazyk HTML a kaskádové

Více

Návod a pokyny pro rodiče

Návod a pokyny pro rodiče 3 MODRÁ Najdi něco MODRÉHO. Pohlaď si bříško. ZABUČ jako k Návod a pokyny pro rodiče Napočítej prstů. 1 2 Zatvař se ospale. Zamávej na rozloučenou! VĚK Od 18 měsíců pro 2 a více hráčů Hoď si & Hraj je

Více

e-mailmap Manažerský nástroj pro analýzu mailové komunikace firemních týmù a neformálních skupin

e-mailmap Manažerský nástroj pro analýzu mailové komunikace firemních týmù a neformálních skupin 21. 12. 2014 Cílem VaV projektu LF13030 - Optimalizace výkonnosti pracovních týmù s využitím SW nástrojù pro analýzu sociálních a profesních vztahù v podnikových sítích (2013-2015, MSM/LF) - zkrácenì TeamNET

Více

Kapitola 31. Ten starý dobrý poèítaè

Kapitola 31. Ten starý dobrý poèítaè 771 Kapitola 31 Ten starý dobrý poèítaè 772 Ten starý dobrý poèítaè Úvod S poèítaèi pracuji už desítky let. Mìl jsem tak pøíležitost poznat, jak se poèítaèe postupnì vyvíjely; od gigantických monster,

Více

Kajot Casino Ltd. Popis hry Joker Area

Kajot Casino Ltd. Popis hry Joker Area Joker Area Joker Area Popis a pravidla Joker Area je hra se čtyřmi kotouči. Zobrazený výsledek se skládá ze tří řad po čtyřmi symbolech (každý kotouč zobrazuje tři symboly). Náhledy Uvedený obrázek představuje

Více

Jak na to. Návod, jak si sami a snadno nastavíte v mobilu rùzné služby

Jak na to. Návod, jak si sami a snadno nastavíte v mobilu rùzné služby 926 338 05/2007 Jak na to Návod, jak si sami a snadno nastavíte v mobilu rùzné služby 2 3 Obsah Vybrané služby si mùžete nastavovat tøemi zpùsoby 4 Zapomnìl jsem PIN a nemùžu se dostat do telefonu 6 Chci

Více

Věc: Rozšířené stanovisko Ministerstva financí k tzv. Kvízomatům

Věc: Rozšířené stanovisko Ministerstva financí k tzv. Kvízomatům MINISTERSTVO FINANCÍ Státní dozor nad sázkovými hrami a loteriemi Věc: Rozšířené stanovisko Ministerstva financí k tzv. Kvízomatům Podle ust. 1 odst. 1 zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných

Více

HERNÍ PLÁN A POPIS HRY

HERNÍ PLÁN A POPIS HRY Přijímané mince: 10, 20, 50 Kč Přijímané bankovky: 100, 200, 500, 1000, 2000, 5000 Kč Maximální sázka do hry: 50 Kč Maximální výhra z jedné hry: 50 000 Kč Výherní podíl: 93-97 % Výplata kreditu je možná

Více

Hlavní obrazovka displeje je rozdìlena do pìti základních monitorovacích oken a tlaèítka slou ícího ke vstupu do nastavení zaøízení.

Hlavní obrazovka displeje je rozdìlena do pìti základních monitorovacích oken a tlaèítka slou ícího ke vstupu do nastavení zaøízení. OBSLUHA REGULACE 1. HLAVNÍ OBRAZOVKA Hlavní obrazovka displeje je rozdìlena do pìti základních monitorovacích oken a tlaèítka slou ícího ke vstupu do nastavení zaøízení. Aktuální èas a datum Venkovní teplota

Více

Habermaaß-hra 4935. Magie stínů

Habermaaß-hra 4935. Magie stínů CZ Habermaaß-hra 4935 Magie stínů Magie stínů Magická stínová hra pro 2 až 4 hráče ve věku od 4 do 99 let. Autor: Kai Haferkamp Ilustrace: Marc Robitzky Délka hry: cca. 15 až 20 minut Obsah: 4 malé kouzelné

Více

POPLACH. Co vše mojepco umožòuje? 12:47

POPLACH. Co vše mojepco umožòuje? 12:47 PŘÍRUČKA UŽIVATELE Co vše mojepco umožòuje? Mobilní telefon s pøipojením k internetu a mojepco, mi umožòují neustálou kontrolu nad: stavem objektu zabezpeèovacím zaøízením (vypnuto/zapnuto) pøípadnými

Více

Návod na vytvoření vlastního videa. Publikace je chráněna autorským právem Pavel Fara 2013

Návod na vytvoření vlastního videa. Publikace je chráněna autorským právem Pavel Fara 2013 Návod na vytvoření vlastního videa Publikace je chráněna autorským právem Pavel Fara 2013 1 Sami nejlépe víte, že trh s finančními poradci je přesycen.každý poradce se snaží odlišit od ostatních, být nejlepší

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

HERNÍ PLÁN SÁZKOVÉ HRY

HERNÍ PLÁN SÁZKOVÉ HRY HERNÍ PLÁN SÁZKOVÉ HRY Systém : Sada her : Min. sázka na jednu hru (dle nastavení): Max. sázka na jednu hru (dle nastavení): CLS - GAMES SYSTÉM Emotion 1 Kč 1.000 Kč Nastavený výherní podíl: 89-97 % Vložení

Více

Rezervaèní systém pro restaurace

Rezervaèní systém pro restaurace Rezervaèní systém pro restaurace Spravujte svou restauraci rychle, snadno, efektivnì. J e t o tak snadné! Obsah: Strana 1. Pøedstavení rezervaèního systému pro restaurace...3 1.1. Co je redakèní systém

Více

R-systémy a jak na nich vydělat peníze. Ing. Petr Kulhanek

R-systémy a jak na nich vydělat peníze. Ing. Petr Kulhanek R-systémy a jak na nich vydělat peníze Ing. Petr Kulhanek Hlavní body dnešního dne 11) Představení autora - Petr Kulhanek 2 2) Více společné práce než jen presentování 33) Základní údaje o R-systémech

Více

PhDr. Petr Šmolka, Daniel Pacek

PhDr. Petr Šmolka, Daniel Pacek PhDr. Petr Šmolka, Daniel Pacek MANŽELSKÁ PORADNA Tam, kde vlastní síly nestaèí Vydala Grada Publishing, a.s. U Prùhonu 22, 170 00 Praha 7 tel.: +420 220 386 401, fax: +420 220 386 400 www.grada.cz jako

Více

Saunový regulátor S 2000 NÁVOD NA OBSLUHU www.mctsro.com 2 1. Popis Saunový regulátor S 2000 je urèen k ovládání a øízení provozu sauny. Je urèen k øízení provozu všech typù saun od suché až po parní.

Více

PROGRAMOVÁNÍ MIKROKONTROLÉRÙ PIC16CXX Jiøí Hrbáèek Praha 1998, BEN Jiøí Hrbáèek PROGRAMOVÁNÍ MIKROKONTROLÉRÙ PIC16CXX lektor: RNDr Jiøí Poš Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli

Více

Habermaaß-hra 4511. Divocí Vikingové

Habermaaß-hra 4511. Divocí Vikingové CZ Habermaaß-hra 4511 Divocí Vikingové Hra Habermaaß č. 4511 Divocí Vikingové Riskantní sázková hra pro 2 5 odvážných Vikingů ve věku 6 99 let. Autor: Ilustrace: Délka hry: Wolfgang Dirscherl Michael Menzel

Více

METODIKA N 4 Jak ve kole vytvoøit zdravìj í prostøedí

METODIKA N 4 Jak ve kole vytvoøit zdravìj í prostøedí METODIKA N 4 Jak ve škole vytvoøit zdravìjší prostøedí Pøíruèka o efektivní školní drogové prevenci à Obsah Úvodní slovo ministrynì školství, mládeže a tìlovýchovy Ètenáøùm à K èeskému vydání Úvod Cíl

Více

Jak koupit nemovitost

Jak koupit nemovitost Jak koupit nemovitost Bezpečně? Co nejlépe? Bez starostí a stresu? Část 1. www.alisen.cz Proč vznikla tato kniha? Koupě nemovitosti bývá pro většinu z nás životní investicí. Vydáváme velké, často půjčené

Více

nejen pro prvòáèky je variabilní pomùckou. Je urèena k výuce a procvièování ètení a psaní v 1. roèníku.

nejen pro prvòáèky je variabilní pomùckou. Je urèena k výuce a procvièování ètení a psaní v 1. roèníku. A B E C E D A nejen pro prvòáèky je variabilní pomùckou. Je urèena k výuce a procvièování ètení a psaní v 1. roèníku. ilesia rading s.r.o. ÈESKÝ VÝROBCE UÈEBNÍCH POMÙCEK Polní 287, 747 19 Bohuslavice,

Více

Okam¾ité zprávy. Nokia N76-1

Okam¾ité zprávy. Nokia N76-1 Okam¾ité zprávy Nokia N76-1 BEZ ZÁRUKY Aplikace tøetích stran poskytované v pøístroji mohly být vytvoøeny a mohou být vlastnìny osobami nebo entitami, které nejsou spøíznìnými osobami a nemají ani jiný

Více

Zlepšení studentů po 4 hraních zážitkové hry FINANČNÍ SVOBODA

Zlepšení studentů po 4 hraních zážitkové hry FINANČNÍ SVOBODA Zlepšení studentů po 4 hraních zážitkové hry FINANČNÍ SVOBODA Následující grafy ukazují zlepšení studentů Obchodní akademie v Ostravě po 4 hraních simulační hry FINANČNÍ SVOBODA. Studenti v průběhu dvou

Více

VYUŽITÍ TERMOVIZE U PACIENTÙ S REVMATOIDNÍ ARTRITIDOU

VYUŽITÍ TERMOVIZE U PACIENTÙ S REVMATOIDNÍ ARTRITIDOU VYUŽITÍ TERMOVIZE U PACIENTÙ S REVMATOIDNÍ ARTRITIDOU Z. Horáková Èeské vysoké uèení technické v Praze, Fakulta biomedicínského inženýrství Abstrakt Práce se zabývá termovizním mìøením pacientù, kteøí

Více

Rozdílová dokumentace STEREO 16 dodatek

Rozdílová dokumentace STEREO 16 dodatek 1 Rozdílová dokumentace STEREO 16 dodatek Vážení uživatelé, vzhledem k tomu, že po vydání rozdílové dokumentace k verzi 16 programu STEREO došlo k zapracování dalších novinek a nìkolika dílèím zmìnám,

Více

Èíslo 41 ze dne 12. 3. 2000 OBSAH

Èíslo 41 ze dne 12. 3. 2000 OBSAH Šprdzpravodaj Sdružení dìtí a mládeže pro volný èas, pøírodu a recesi Interní nepravidelník sdružení Vychází jednou za uherský mìsíc Èíslo 41 ze dne 12. 3. 2000 Informace o LT 2000 OBSAH Vydává a tiskne

Více

HERNÍ PLÁN IVT SYNOT

HERNÍ PLÁN IVT SYNOT HERNÍ PLÁN IVT SYNOT 1 Celtic Magick Celtic Magick je hra se čtyřmi válci a 81 výherními liniemi. Hra obsahuje 10 různých symbolů. Ve hře Celtic Magick může hráč nastavit sázky v následujících krocích:

Více

S U P E R G A M E S HERNÍ PLÁN

S U P E R G A M E S HERNÍ PLÁN Zadávání kreditů : S U P E R G A M E S HERNÍ PLÁN Přístroj přijímá mince v hodnotě 5, 10 a 20 Kč. Akceptor bankovek přijímá bankovky dle nastavení provozovatele v hodnotách : 50,100, 200, 500, 1000 a 2000

Více

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Mgr. Tereza Beníšková PRVNÍ TØÍDOU BEZ PLÁÈE Vydala Grada Publishing, a.s. U Prùhonu 22, 170 00 Praha 7 tel.: +420 220 386 401, fax: +420 220 386

Více

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz PhDr. Tomáš Novák MANŽELSTVÍ JAKO TRVALÝ STRES Vydala Grada Publishing, a.s. U Prùhonu 22, 170 00 Praha 7 tel.: +420 234 264 401, fax: +420 234

Více

V zemi skřítků se hráči snaží navštívit co nejvíce měst. Musíte kombinovat jakou krajinou a jakým dopravním prostředkem budete cestovat.

V zemi skřítků se hráči snaží navštívit co nejvíce měst. Musíte kombinovat jakou krajinou a jakým dopravním prostředkem budete cestovat. Elfenland Počet hráčů: 2-6 Doporučený věk: nejméně 10 let Délka hry: 60 až 80 minut Vydavatel: Amigo Rok vydání: 1998 Autor: Alan R. Moon V zemi skřítků se hráči snaží navštívit co nejvíce měst. Musíte

Více

KYLIX v pøíkladech LIBOR FORST A TOMÁŠ HOLAN Praha 2003 Libor Forst a Tomáš Holan KYLIX V PØÍKLADECH Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli èást kopírována nebo rozmnožována

Více

Dokončete Vaši registraci na pobočce Tipsportu!

Dokončete Vaši registraci na pobočce Tipsportu! Dokončete Vaši registraci na pobočce Tipsportu! Vaše předregistrace na internetu je platná pouze 7 dní. Dalším krokem k plnohodnotnému a legálnímu sázení je podpis smlouvy - potvrzení údajů osobně v kterékoliv

Více

Patologické hráčství. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

Patologické hráčství. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Patologické hráčství Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Duben 2010 Mgr.Olga Čadilová PROBLEMATIKA ZÁVISLOSTÍ Patologické hráčství aneb není

Více

KRITIKOU A POCHVALOU K VYŠŠÍ MOTIVACI ZAMÌSTNANCÙ

KRITIKOU A POCHVALOU K VYŠŠÍ MOTIVACI ZAMÌSTNANCÙ Mgr. Yveta Rychtaøíková KRITIKOU A POCHVALOU K VYŠŠÍ MOTIVACI ZAMÌSTNANCÙ Vydala Grada Publishing, a.s. U Prùhonu 22, 170 00 Praha 7 tel.: +420 220 386 401, fax: +420 220 386 400 www.grada.cz jako svou

Více

Draw Poker CZK. Hra s rizikem: Po přepnutí přístroje na hru s rizikem, má hráč ze zásady možnost volit mezi dvěma typy her s rizikem.

Draw Poker CZK. Hra s rizikem: Po přepnutí přístroje na hru s rizikem, má hráč ze zásady možnost volit mezi dvěma typy her s rizikem. Magic Games CZK Magic Games obsahuje 12 různých her ( herní průběh viz. herní plán ). Z následujících her je možné si sestavit herní mix s maximálně 7 hrami, přičemž HI-LO není považována za extra hru.

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

R A N Ž Á D A. Hudba dunìla na letošním KobylaFestu. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice

R A N Ž Á D A. Hudba dunìla na letošním KobylaFestu. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice vyšlo: prosinec 2014 roèník 9, èíslo 4 CO SE DÌLO ZAJÍMAVÉHO Hudba dunìla na letošním KobylaFestu Na 4. roèník festivalu

Více

CVIKY NA VAŠI BOLEST Rychlá a úèinná úleva

CVIKY NA VAŠI BOLEST Rychlá a úèinná úleva MUDr. Kamil Ramík CVIKY NA VAŠI BOLEST Rychlá a úèinná úleva Vydala Grada Publishing, a.s. U Prùhonu 22, 170 00 Praha 7 tel.: +420 220 386401, fax: +420 220 386400 www.grada.cz jako svou 3323. publikaci

Více

Omlouváme se všem ètenáøùm a autorùm knihy!

Omlouváme se všem ètenáøùm a autorùm knihy! Vážení ètenáøi, v textu publikace Projektový management podle IPMA (ISBN 978-80-247-2848-3) jsme po jejím vytištìní zjistili, že na stranì 80 je chyba v tabulce 1.04.6, na stranì 168 je chyba v obrázku

Více