}w!"#$%&'()+,-./012345

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "}w!"#$%&'()+,-./012345

Transkript

1 }w!"#$%&'()+,-./012345<ya MASARYKOVA UNIVERZITA FAKULTA INFORMATIKY Dynamics CRM 2011 a kalendářový záznam v Outlooku pro odvádění práce DIPLOMOVÁ PRÁCE Bc. Marek Weiss Brno, jaro 2012

2 Prohlášení Prohlašuji, že tato diplomová práce je mým původním autorským dílem, které jsem vypracoval samostatně. Všechny zdroje, prameny a literaturu, které jsem při vypracování používal nebo z nich čerpal, v práci řádně cituji s uvedením úplného odkazu na příslušný zdroj. Bc. Marek Weiss Vedoucí práce: RNDr. Ing. Tomáš Ludík ii

3 Poděkování Rád bych touto cestou poděkoval RNDr. Ing. Tomáši Ludíkovi za vedení práce a podnětné rady při jejím vypracovávání. Dále bych rád poděkoval své přítelkyni Martině Seiwaa Polcerové za jazykovou korekturu, podporu a motivaci k dokončení práce. iii

4 Shrnutí Tato diplomová práce se zabývá systémem Microsoft Dynamics CRM 2011 a možnostmi propojení tohoto systému s programem Microsoft Outlook Čtenář se seznámí s vlastnostmi obou programů a jejich možnostmi pro vývoj rozšíření. V práci je popsána analýza, návrh a implementace rozšíření pro Microsoft Outlook 2010, které umožní uživateli snadno spravovat aktivity systému Microsoft Dynamics 2011 přímo z rozhraní Outlooku. iv

5 Klíčová slova Customer Relationship Management, Microsoft Dynamics CRM 2011, Microsoft Outlook 2010, Add-in, Webová služba, kalendářový záznam, C#,.NET v

6 Obsah 1 Úvod Řízení vztahů se zákazníky Proces řízení vztahů se zákazníky Přínosy CRM Typy CRM CRM v praxi Systémy pro řízení vztahů se zákazníky Komponenty CRM systému Typy nasazení Přehled CRM systémů Systém Microsoft Dynamics CRM Popis systému Typy nasazení Licence Klientské aplikace Entity a aktivity systému Platforma pro vývoj aplikací a rozšíření Webová služba Dynamics CRM Platforma xrm Programovací model Dynamics CRM Microsoft Outlook Popis programu Microsoft Outlook Vývoj rozšíření pro Microsoft Outlook Kategorie softwarových rozšíření Technologie a API Možnosti propojení Dynamics CRM a Microsoft Outlook Analýza a návrh rozšíření pro Microsoft Outlook Analýza požadavků Oficiální klientská aplikace pro Microsoft Outlook Použité technologie Návrh struktury Add-in doplňku Návrh uživatelského rozhraní Nástrojový panel Ribbon rozhraní Formulářová oblast události Outlooku Formulář výběru souvisejících záznamů Formulář pro přihlášení Implementace a testování rozšíření Základní třída doplňku Nástrojový panel rozhraní Ribbon Přihlášení k serveru Dynamics CRM vi

7 6.4 Vytvoření a aktualizace aktivity služby Výběr souvisejících záznamů aktivity služby Lokalizace Vytvoření instalačního balíku Testování Závěr Literatura Přílohy vii

8 1 Úvod Zatímco dříve se společnosti orientovaly především na produkci a prodej svého zboží, dnes je pro úspěch jak malých, tak i středních a velkých firem zásadní orientovat se na zákazníky. Zároveň již není nejdůležitějším subjektem prodeje produkt, ale společnosti se zaměřují především na poskytování služeb, což vyžaduje větší potřebu komunikace se zákazníkem a péče o něj. Více se věnovat analýze trhu a potřebám klientů je klíčem k tomu, aby firma mohla nejen získat nové zákazníky, ale především si je udržet a zvyšovat jejich spokojenost. Jen tak může společnost uspět ve velké konkurenci způsobené rozšiřujícím se trhem a zkracujícími se vzdálenostmi mezi obchodníky. S rostoucím počtem zákazníků roste i firma a vzniká potřeba vytvoření firemní struktury, kde spolu jednotlivá oddělení budou v úzkém kontaktu, budou komunikovat a předávat si informace, které jsou potřebné k realizaci obchodních procesů a dosahování firemních cílů. Díky rozvoji informačních technologií je dnes možno využít komplexních počítačových systémů, které poskytují funkcionalitu potřebnou pro zpracování informací týkajících se prodeje, marketingu a služeb. Systémy pro řízení vztahů se zákazníky neboli Customer relationship management systems [1] (dále jen CRM systémy) jsou rozsáhlé softwarové systémy, které dnes zastávají klíčovou roli při budování a spravování obchodních činností od malých, začínajících firem až po mezinárodní korporace. Díky nim se ulehčuje, zrychluje a zpřehledňuje řada netriviálních obchodních procesů, snižují se náklady automatizací náročných úkolů a propojují se data jednotlivých firemních oddělení to vše s cílem vybudovat a podporovat dlouhotrvající vztahy se zákazníky, což je jedním z nejdůležitějších požadavků pro vedení úspěšné a prosperující firmy. CRM systémy jsou využívány ve společnostech, kde k nim přistupují zaměstnanci na různých pozicích a tedy i s různými potřebami. Je vhodné, aby jednotliví uživatelé systému měli k dispozici pouze takovou sadu funkcí a informací, kterou potřebují k vykonávání své práce. Pokud systém neumožňuje upravit rozhraní dle potřeb konkrétního uživatele, může to mít za následek problémy s orientací v systému, špatnou použitelností a zpomalení procesů vedoucích k dosažení konkrétních cílů. Pracovníci často ke své práci využívají více programů, a tak je vhodné, pokud lze některou z používaných aplikací rozšířit o novou funkcionalitu, která by jinak musela být řešena dalším programem. Jednou z hojně využívaných kancelářských aplikací pro taková rozšíření je program pro správu osobních informací s názvem Microsoft Outlook [2] (dále jen Outlook). Velice populární je především napojení tohoto programu na CRM systémy. Uživatelé tak nemusí přistupovat k celému systému, ale mohou spravovat úkoly, kontakty či kalendář z jednotného uživatelského rozhraní. 1

9 1. ÚVOD Cílem práce je navrhnout a implementovat řešení umožňující uživatelům Outlooku vytvářet kalendářový záznam, který je propojen s aktivitou CRM systému Microsoft Dynamics CRM 2011 [3, 4] (dále jen Dynamics CRM) a specifikuje uživatelem, respektive zaměstnancem provedenou práci. Před samotným návrhem jsou popsány vlastnosti jak CRM systému a platformy Dynamics CRM, tak programu Microsoft Outlook. Součástí popisu obou softwarových produktů je shrnutí možností pro vývoj aplikací, které využívají daného produktu. Po vytvoření aplikace již uživatel nemusí přistupovat k celému CRM systému, ale stačí mu pouze program Microsoft Outlook 2010 s implementovaným doplňkem, a může současně spravovat vlastní záznamy kalendáře Outlooku se záznamy CRM systému. Aplikace je vyvíjena ve spolupráci s firmou GEMMA Systems, spol. s r.o. [5], která se zabývá poskytováním systému Microsoft Dynamics CRM zákazníkům na českém a slovenském trhu, a která bude vytvořenou aplikaci v budoucnu nabízet svým klientům v rámci dodávaných řešení. V kapitole 2 jsou shrnuty principy řízení vztahů se zákazníky a popis softwarových produktů, které podporují procesy spojené s řízením vztahů se zákazníky. V navazující kapitole je detailně popsán systém Microsoft Dynamics CRM 2011, především možnosti integrované platformy pro vývoj aplikací. Kapitola 4 je věnována aplikaci Microsoft Outlook 2010 a možnostem rozšíření aplikace o vlastní funkcionalitu. Následuje praktická část vývoje rozšíření pro aplikaci Outlook. V kapitole 5 jsou analyzovány požadavky na doplněk a následně je proveden návrh struktury a uživatelského rozhraní. Kapitola 6 popisuje implementaci doplňku včetně lokalizace, vytvoření instalačního balíku a testování. Závěrem jsou shrnuty výsledky práce, přínosy vytvořeného doplňku a možnosti dalšího rozvoje. 2

10 2 Řízení vztahů se zákazníky V této kapitole je nejdříve charakterizována teoretická podstata řízení vztahů se zákazníky jako součásti firemní strategie a shrnuty výhody tohoto přístupu. Navazuje část věnovaná softwarovým systémům, které podporují proces řízení vztahů se zákazníky, především jejich komponenty a způsoby nasazení. 2.1 Proces řízení vztahů se zákazníky Pro pojem Customer relationship management, zkráceně CRM, nebo také v češtině řízení vztahů se zákazníky, neexistuje žádná jednoznačná definice. Nicméně většina literatury se shoduje na základním významu tohoto spojení. Zde je příklad jedné praktické a výstižné definice pojmu z knihy Dr. Roberta Shawa: Customer relationship management je interaktivní proces pro dosažení optimální rovnováhy mezi firemními investicemi a uspokojením zákaznických požadavků tak, aby bylo dosaženo maximálního zisku. [6] Zmíněné dosažení rovnováhy je v CRM realizováno organizací a automatizací obchodních procesů. Je tedy nutno integrovat a monitorovat veškeré prodejní, servisní a marketingové vstupy a výstupy, na nichž lze následně sledovat efektivitu procesů, dělat rozhodnutí a provádět kroky potřebné k dosažení spokojenosti zákazníka a vyšších výnosů. Dojde tedy k propojení dat jednotlivých oddělení a lepší dostupnosti informací pro zaměstnance napříč firmou, což umožní, aby v každém okamžiku mohl zaměstnanec zjistit, co konkrétní zákazník potřebuje, co ho motivuje k nákupu či jaké bylo jeho chování v průběhu celé spolupráce. Cílem je pak nalezení a získání nových zákazníků, udržení těch stávajících, současně zvyšování jejich spokojenosti a snížení nákladů na péči o ně [1]. Celý proces je tedy orientován především na zákazníka, který stojí v centru dění mezi všemi oblastmi firemních činností, jak je vidět na obrázku 2.1. Nejde ale jen o systém samotný. Aby mohla obchodní společnost aplikovat CRM, je potřeba, aby její filosofie primárně směřovala k uspokojení zákazníkových požadavků a nikoli k dosažení co nejvyššího zisku. Jen tak se podaří vybudovat dlouhotrvající vztahy se zákazníky, které se následně projeví na vyšších výnosech z prodeje zboží či služeb. U firem, které se neřídí touto filozofií, je velká pravděpodobnost, že se dříve či později setkají s nedostatkem klientů a finančními problémy Přínosy CRM Hlavními důvody, proč by firmy měly udržovat vztahy se svými zákazníky, jsou tedy ekonomické. Mezi ně lze zařadit například snížené marketingové 3

11 2. ŘÍZENÍ VZTAHŮ SE ZÁKAZNÍKY Obrázek 2.1: CRM a orientace na zákazníka náklady. Finance vynaložené na udržení současného zákazníka jsou několikanásobně nižší, než prostředky potřebné k získání nového. Dochází tak ke snížení nákladů použitých na reklamu, telemarketing apod. Mezi další přínosy se řadí zpětná vazba zákazníka. S rostoucí délkou vztahu jsou dodavatelé schopni lépe chápat potřeby zákazníka, poskytovat kvalitnější produkty a služby, rozšiřovat sortiment a více profitovat na klientech. Omezení administrativy a propojení firemních oddělení pomocí CRM vede také k automatizaci obchodních procesů. Dále díky ukládání kompletních záznamů o zákaznících může vedení snadno generovat zprávy a analýzy, na základě kterých lze provádět zásadní rozhodnutí a maximalizovat hodnotu zákazníka [7]. Zákazník není v CRM chápán jako několik oddělených transakcí, ale jako celoživotní zdroj příjmů. Pokud zákazník zakoupí produkt nebo službu, je pravděpodobné, že bude chtít dříve či později nakoupit produkt jiný, dokoupit komponentu, náhradní díl, rozšířit služby apod. Neustálou péčí o zákazníka lze podpořit a zefektivnit tyto nákupy Typy CRM Jak již bylo zmíněno v úvodu kapitoly, neexistuje zde prozatím žádná shoda na přesném významu spojení CRM. Proto se také liší názory na to, jak by mělo být k řízení vztahů se zákazníky přistupováno. Obecně rozlišujeme několik typů CRM dle jejich zaměření [1, 7]: Strategické CRM je zaměřeno na vytvoření obchodní strategie cílené na získání a udržení zákazníků tím, že zákazníci obdrží vyšší hodnotu a budou spokojenější než u konkurence. Operační CRM automatizuje a vylepšuje obchodní procesy, které se bezprostředně týkají zákazníka (front office). Zahrnuje automatizaci prodeje, služeb a marketingu. 4

12 2. ŘÍZENÍ VZTAHŮ SE ZÁKAZNÍKY Analytické CRM zabývá se získáváním, ukládáním, zpracováním, distribucí a využíváním zákaznických dat k obohacení klienta i společnosti. Kolaborativní CRM zaměřuje se na propojení a spolupráci jednotlivých oddělení v rámci společnosti, ale především na komunikaci a obchodování přesahující hranice firmy. Pomocí moderních telekomunikačních prostředků mohou partnerské firmy efektivněji kooperovat pro dosažení zákazníkovy maximální spokojenosti. Jednotlivé typy nelze chápat jako samostatné, vzájemně nesouvisející přístupy, nýbrž se jedná o soubor komponent, které na sebe vzájemně navazují. V praxi dochází ve většině případů k aplikaci několika typů současně a nejlépe všech, aby bylo využito všech aspektů Customer relationship managementu CRM v praxi Počátky užívání spojení CRM jako přístupu k budování a rozvíjení vztahů se zákazníky datujeme přibližně k roku Nejdříve bylo řízení vztahů se zákazníky chápáno jako komplexní obchodní filozofie, kterou by se mělo řídit vedení společnosti při budování firemní strategie. Od poloviny devadesátých let se ale pojem v oblasti informačních technologií začal používat především k označení softwarových aplikací, které automatizují prodejní, servisní a marketingové firemní procesy. V té době ještě nebyly rozšířeny z důvodu problematické implementace na tehdejší výpočetní techniku. Neměly tedy příliš mnoho funkcí a praktická použitelnost a dostupnost byla na velmi nízké úrovni. Postupem času s příchodem nových technologií a nárůstem výkonu hardware se CRM systémy stávaly komplexními a cenově dostupnými řešeními pro střední a velké firmy. Díky rozvoji internetu a Cloud computingu 1 se provozní náklady na CRM řešení ještě více snížily a mohou si je tak dnes dovolit i malé firmy. 2.2 Systémy pro řízení vztahů se zákazníky Jakmile je firma rozhodnuta nasadit CRM systém a je připravena provést veškeré potřebné organizační změny, lze přistoupit k volbě vhodného IT řešení, které bude zajišt ovat podporu procesů v řízení vztahů se zákazníky. Zpravidla se jedná o softwarovou aplikaci s významnou databázovou podporou, která zajišt uje vhodné propojení prodeje, služeb a marketingu tak, aby při používání systému byly splněny potřeby zákazníků. 1. Cloud computing model používání služeb či programů prostřednictvím sítě < > 5

13 2.2.1 Komponenty CRM systému 2. ŘÍZENÍ VZTAHŮ SE ZÁKAZNÍKY Komplexní CRM systémy se člení na jednotlivé komponenty neboli moduly podle toho, kterou oblast firemních procesů řeší. Výrobci aplikací tyto komponenty nabízejí bud to samostatně nebo častěji jako celek, kde jsou všechny moduly propojeny, sdílejí data a jejich uživatelé mohou využívat různých pohledů na systém. U výrobců se může také lišit výčet integrovaných komponent včetně jejich funkcí, proto zde uvádím pouze ty základní, které by měly být součástí každého CRM systému. Prodej Komponenta automatizace prodeje (SFA 2 ) slouží k zaznamenávání všech fází procesu prodeje. Cílem komponenty je optimalizovat prodejní aktivity, zkrátit cyklus prodeje a mít přehled o klíčových ukazatelích prodeje v reálném čase [3, 7]. Zákazník by měl být vyvarován od obdržení mylných či opakujících se informací. Typickými funkcemi prodejní komponenty CRM jsou správa zákazníků, obchodních příležitostí, objednávek, produktů, pracovních postupů prodeje (zahrnuje telefonáty zákazníkům, rozdělení úkolů zaměstnancům apod.) nebo předpovědí prodejnosti. Služby Správa zákaznických služeb nám umožňuje rychle reagovat na měnící se požadavky klientů. Odborníci na poskytování služeb tak mají k dispozici kompletní přehledy o potřebách zákazníků a mohou na ně rychle reagovat. Cílem je poskytovat služby na míru konkrétním klientům prostřednictvím různých komunikačních kanálů. Mezi funkce správy služeb zákazníkům se řadí správa obchodních vztahů, smluv, řešení případů neboli požadavků klientů, správa služeb (evidence poskytovaných služeb včetně potřebných zdrojů), pracovní postupy a analýzy. Pomocí analýz lze měřit výkon jednotlivých zaměstnanců i celé společnosti. Marketing Marketingová komponenta CRM systému poskytuje rozhraní pro tvorbu a správu marketingových kampaní, generování obchodních příležitostí a sledování konverzí. Komponenta plynule navazuje na modul prodeje, kde jsou potencionální zákazníci z marketingových kampaní přeneseni do modulu prodeje jako obchodní příležitosti. K funkcím marketingové komponenty patří správa kampaní (plánování a realizace), správa zájemců o kampaně. Pro sledování odezvy a konverzí z marketingových akcí slouží analýzy kampaní. 2. Sales force automation system < > 6

14 2.2.2 Typy nasazení 2. ŘÍZENÍ VZTAHŮ SE ZÁKAZNÍKY V současné době rozlišujeme dva základní typy nasazení CRM aplikací, které se liší umístěním a formou přístupu uživatelů. Nyní budou specifikovány základní principy obou typů a vyhodnocena vhodnost nasazení pro firmy podle jejich velikosti. Nasazení v sídle společnosti (On-premise) Jedná se o typ CRM aplikací, které jsou umístěny přímo v sídle společnosti a jsou dostupné z její lokální sítě [8]. Interní IT pracovník firmy zajišt uje instalaci hardwarových a softwarových komponent, integraci systému s existujícími systémy a rozmístění na straně koncových uživatelů. Rovněž správa a údržba systému je zajišt ována IT pracovníky firmy. On-premise CRM byla před rozvojem internetu a navýšením přenosových rychlostí jedinou možností, jak mohly organizace využívat CRM aplikace. Zásadním problémem pro volbu On-premise CRM jsou vysoké pořizovací náklady a dlouhá doba potřebná pro implementaci. Mezi výhody řešení patří: vysoké zabezpečení dat nejsou držena třetí společností, přenos probíhá přes lokální sít, možnost přizpůsobení konkrétním požadavkům firmy, kompletní kontrola nad systémem je možná optimalizace a zvýšení spolehlivosti, ekonomicky efektivní v dlouhodobém měřítku prvotní vysoká investice do systému se navrátí v průběhu několika let. Především z důvodu vysokých pořizovacích nákladů je On-Premise CRM vhodné pro velké společnosti o mnoha zaměstnancích a komplexní infrastrukturou nebo pro firmy, které potřebují zásadně upravit systém na specializované obchodní procesy [8]. Hostované nasazení (On-demand) Řešení často obecně označované zkratkou SaaS (z anglického Software as a Service) [9], neboli software jako služba, je typ poskytování aplikací, kdy jsou software i data umístěny a spravovány centrálně u poskytovatele hostingu a klienti k aplikaci přistupují prostřednictvím internetu, typicky použitím webového prohlížeče. Tento způsob nasazení je velmi populární a firmami čím dál více využívaný na úkor On-premise řešení, zejména z důvodu nízkých počátečních nákladů. Firma totiž neplatí za celý systém při jeho pořízení, ale periodicky v průběhu užívání software. On-demand CRM systémy už si dnes mohou dovolit i začínající, malé a střední firmy. Hlavními důvody, proč dnes většina firem volí hostované nasazení CRM aplikací, jsou [10]: 7

15 2. ŘÍZENÍ VZTAHŮ SE ZÁKAZNÍKY nízké pořizovací náklady, platba za skutečné užívání systému, rychlá implementace systému, hardware a software je pořízen a spravován poskytovatelem hostingu. Mezi nevýhody hostovaných CRM systémů patří problematická úprava a rozšiřování funkcionality CRM pro atypické obchodní procesy. Dále je pro používání systému vyžadováno, aby všichni uživatelé systému měli k dispozici neustálé připojení k internetu, které dovolí plynulou práci se systémem. On-demand řešení je vhodné především pro malé a střední firmy, bez specifických požadavků na funkcionalitu a dostupnost systému při výpadku připojení k internetu Přehled CRM systémů Srovnávat jednotlivé CRM aplikace je velmi náročné, ne-li nemožné. Jednotlivé systémy se od sebe značně liší a volba záleží především na potřebách konkrétní firmy. Uvedu zde pouze několik v současnosti nejpoužívanějších systémů rozdělených dle výrobce a shrnu jejich základní vlastnosti. Systémy pro přehled byly vybrány ze žebříčku publikovaného v článku The 2011 CRM Market Leaders, prestižního magazínu CRM magazine vydávaném společeností CRM Media. Článek je k dispozici rovněž na webových stránkách destinationcrm.com, provozovaném stejnojmennou společností [11]. Výsledky byly stanoveny na základě hodnocení nezávislých analytiků z oblasti CRM dle několika kritérií. Tabulka výsledků žebříčku je uvedena v příloze B. Salesforce.com Softwarová firma založená v roce 1999 se již od počátku svého působení zaměřuje především na CRM systém poskytovaný On-demand [9, 12]. Celý systém je rozdělen do několika tzv. cloudů, které se zabývají konkrétními oblastmi CRM, a ty se dále člení na jednotlivé edice lišící se množstvím obsažených funkcí a cenou. K systému lze kromě prohlížeče přistupovat také prostřednictvím mobilních zařízení. Mezi další nadstandardní funkce patří propojení se sociálními sítěmi a pokročilá kolaborační platforma, která usnadňuje spolupráci zaměstnanců firmy. Salesforce.com již několik let zastává největší podíl uživatelů na trhu On-demand CRM systémů pro malé, střední i velké firmy [12]. NetSuite Oproti výše uvedené společnosti se NetSuite soustředí na poskytování software pouze pro střední a velké firmy [11]. Kromě CRM systémů NetSuite nabízí i další aplikace pro podporu obchodních procesů a specializuje se na On-demand nasazení aplikací v cloudu. Na rozdíl od jiných řešení zahrnuje 8

16 2. ŘÍZENÍ VZTAHŮ SE ZÁKAZNÍKY NetSuite ve svém produktu Netsuite CRM+ kompletní správu prodeje, objednávek a marketingu, tedy celý životní cyklus zákazníka. CRM systém je možno zakoupit jako součást kompletního řešení pro řízení firmy orientovaného na zákazníka, obsahujícího ERP systém, účetnictví a elektronické obchodování (e-commerce) [13]. Oracle Oracle je mezinárodní společnost zaměřující se na vývoj a správu hardware a software, především na databázové produkty [14]. Jelikož CRM systémy potřebují ke svému fungování značnou databázovou podporu, orientuje se Oracle i na poskytování takových systémů. Na rozdíl od konkurenčních společností ve svém portfoliu nabízí několik různých CRM aplikací a konkrétní firmy volí dle požadavků mezi kompletními CRM systémy. Nevybírají tedy pouze mezi balíky funkcí v rámci jednoho nabízeného systému. V nabídce nalezneme jak On-premise aplikace, například Siebel CRM, tak On-demand systém CRM On Demand, který nabízí menší rozsah funkcí, ale rychlejší nasazení a přístup přes webový prohlížeč či mobilní telefon. Microsoft Společnost Microsoft se orientuje na firemní aplikace se svou řadou produktů Microsoft Dynamics. Software z této série poskytuje klientům včetně souvisejících služeb prostřednictvím partnerských prodejců. Konkrétní aplikací pro řízení vztahů se zákazníky je Microsoft Dynamics CRM (dále jen Dynamics CRM), která je určena pro On-premise i On-demand nasazení [3]. V případě obou typů nasazení je možno k systému přistupovat prostřednictvím prohlížeče Internet Explorer, použitím rozšíření pro program Microsoft Outlook nebo vlastní aplikace. Dynamics CRM je totiž zároveň platformou umožňující vývoj software pracující s daty CRM systému. Detailnímu popisu aktuální verze systému Microsoft Dynamics CRM 2011 je věnována kapitola 3. 9

17 3 Systém Microsoft Dynamics CRM 2011 Tato kapitola je věnována systému pro řízení vztahů se zákazníky Microsoft Dynamics CRM Nejdříve jsou shrnuty jeho významné vlastnosti, následuje popis jednotlivých typů nasazení, licencí a klientských aplikací používaných pro přístup k systému. Po shrnutí aplikace z uživatelského pohledu pokračuje kapitola popisem platformy pro vývoj rozšíření postavených na Microsoft Dynamics CRM. 3.1 Popis systému Microsoft Dynamics CRM je komplexní softwarové řešení pro řízení zákaznických vztahů, které zahrnuje moduly prodeje, marketingu a služeb zákazníkům [3]. Systém je součástí řady produktů určených pro řízení obchodních činností s názvem Dynamics. Jednotlivé produkty jsou vzájemně propojitelné, mohou si tak předávat výstupy a umožňují jednodušší a efektivnější správu obchodních procesů. Na rozdíl od jiných CRM systémů je Dynamics CRM zároveň platformou poskytující rozhraní umožňující úpravy systému na míru, vývoj vlastních aplikací a propojení s jinými systémy pomocí webových služeb [15]. Aktuální verze Dynamics CRM 2011 byla publikována v únoru roku 2011 a navazuje na předchozí verzi Microsoft Dynamics CRM 4.0, která jako první v řadě zaznamenala větší nárůst podílu na trhu CRM aplikací. Zásadním přínosem nové verze je sjednocení platformy pro vývojáře a rozšíření funkcionality platformy o nové technologie a rozhraní. Mezi další zajímavé novinky v této verzi patří inovativní vzhled klientské aplikace systému, vylepšená integrace do programu Microsoft Outlook či správa individuálních a firemních cílů [4]. V následujícím textu jsou popsány důležité vlastnosti aktuální verze Microsoft Dynamics CRM. Pokud v následujícím textu není uvedeno označení verze systému, jedná se vždy o verzi Microsoft Dynamics CRM Typy nasazení Jak bylo zmíněno v předchozí kapitole práce, jednotlivé CRM systémy mohou být implementovány několika způsoby. Systém Dynamics CRM podporuje tři typy nasazení [3, 15]: 1. Microsoft Dynamics CRM 2011 On-premises deployment Jedná se o On-premise nasazení systému přímo u klienta, které umožňuje větší kontrolu nad systémem a možnost přímého napojení na existující serverovou infrastrukturu firmy. 2. Microsoft Dynamics CRM 2011 Internet-facing deployment (IFD) IFD je shodné s On-premise nasazení, ale navíc uživatelé mohou při- 10

18 3. SYSTÉM MICROSOFT DYNAMICS CRM 2011 stupovat k systému i z umístění mimo lokální sít, typicky z internetu. 3. Microsoft Dynamics CRM Online Jedná se o hostované CRM řešení umístěné na serveru společnosti Microsoft nebo některého z jeho kvalifikovaných partnerů. Veškerou správu a aktualizaci systému zajišt uje poskytovatel, který také zajišt uje online podporu a dostupnost aplikace 99,9% času. Mimo typické vlastnosti On-demand nasazení uvedené v předcházející kapitole je zde vhodné zmínit, že Dynamics CRM online dovoluje uživatelům přihlašování pouze pomocí Windows Live ID (služba pro jednotné přihlašování od společnosti Microsoft). 3.3 Licence Na výběru typu nasazení závisí volba licencí, které klient musí k systému zakoupit. V případě On-premise nasazení je potřeba nejdříve zakoupit licenci pro server. Zde volí klient mezi verzí Microsoft Dynamics CRM Workgroup Server 2011 limitovanou na 5 uživatelských licencí a verzí Microsoft Dynamics Server 2011, která nemá žádná omezení na počet uživatelů. K samotné licenci pro server je nutno dokoupit licence pro jednotlivé uživatele, kteří přistupují k systému, takzvané Client Access Licenses [3] (dále jen CAL). Jednu uživatelskou licenci lze zakoupit i pro zařízení, se kterým pracuje více zaměstnanců, ale nikoliv současně. V případě On-premise verze Dynamics CRM 2011 rozlišujeme tři typy uživatelských licencí. Licence pro klientský přístup Employee Self Service CAL (ESS CAL) je určena pro samoobslužný přístup zaměstnanců s nízkými nároky na potřebné funkce systému. Uživatelé s touto licencí mají limitovaný přístup k systému prostřednictvím rozhraní API a nemají povoleno používat klientské aplikace systému. Může se tedy jednat například o pracovníky podpory využívající specializovanou aplikaci, která manipuluje s daty v CRM systému. Licence pro klientský přístup Limited CAL je omezenou licencí pro pracovníky, kteří pro přístup k informacím a řízení práce využívají kancelářské aplikace propojené se systémem pomocí API, ale současně i standardní klientské aplikace Dynamics CRM. Uživatelé mohou v klientské aplikaci data neomezeně číst, ale pouze částečně zapisovat. Mají možnost řídit práci, přiřazovat data a sdílet je s ostatními uživateli systému. Licence pro klientský přístup CAL je neomezená licence pro uživatele, která poskytuje veškeré funkce systému pro čtení i zápis prostřednictvím klientských aplikací a API rozhraní umožňuje úplnou kontrolu nad všemi informacemi v CRM systému. Kromě zmíněných uživatelských licencí lze přistupovat k On-Premise Dynamics CRM 2011 také jako administrátor (Administrative user) nebo použitím licence External Connector. Jedná se o licenci určenou pro externí 11

19 3. SYSTÉM MICROSOFT DYNAMICS CRM 2011 uživatele, jako jsou zákazníci, partneři, dodavatelé nebo koncoví uživatelé, kteří přistupují k systému přes jinou aplikaci nebo uživatelské rozhraní než je oficiální klientská aplikace Dynamics CRM. Při zakoupení jedné licence může získat omezený přístup k API a čtení či zápisu do systému neomezený počet uživatelů. Tato licence není určena pro zaměstnance pořizovatele Dynamics CRM. Na rozdíl od On-premises nasazení není u On-demand potřeba kupovat licenci pro server. Uživatelské licence, nazývané Subscriber Access License (dále jen SAL), jsou dodávány zákazníkům prostřednictvím poskytovatelů softwarových služeb. Jedná se o licence Employee Self Service SAL, Limited SAL a SAL [3]. Jednotlivé typy jsou v zásadě adekvátní stejnojmenným licencím CAL u On-premise nasazení a nebude již tedy popisována jejich funkcionalita. Licence pro Microsoft Dynamics CRM Online nejsou rozlišeny podle obsažené funkcionality jako v případě předchozích typů licencí, ale pro uživatele je zde pouze jedna základní User Subscription License (dále jen USL). Práva na čtení či zápis do systému jsou specifikována v konkrétních pravidlech pro použití služby, se kterými uživatelé souhlasí při registraci u poskytovatele. Přehledné zobrazení vlastností jednotlivých licencí pro všechny typy nasazení lze nalézt v příloze C. 3.4 Klientské aplikace Pro všechny typy nasazení existuje několik klientských aplikací pro přístup k Microsoft Dynamics CRM. Navíc platforma poskytuje možnost vytvoření vlastních aplikací, které klientům umožňují přístup k systému. Poskytovány jsou následující oficiální klientské aplikace [3, 15]: Webový klient Webový klient poskytuje primární rozhraní používané pro přístup k systému. Uživatelé se autentizují a používají systém prostřednictvím webového prohlížeče Internet Explorer verze 7 a vyšší z libovolného počítače podporujícího tento prohlížeč. Klientská aplikace obsahuje řadu nastavení pro úpravy uživatelského rozhraní pro jednotlivé uživatele. Klient pro Microsoft Office Outlook Jedná se o doplněk pro program Microsoft Outlook (dále jen Outlook), který zpřístupňuje všechna data v Dynamics CRM z rozhraní programu. Aplikace je určena především pro uživatele, kteří potřebují mít dostupná data CRM systému, zatímco pracují s y či kalendářem programu Outlook. Jednotlivé funkce doplňku jsou přehledně začleněny do aplikace včetně přídavné nástrojové lišty doplňku. 12

20 3. SYSTÉM MICROSOFT DYNAMICS CRM 2011 Klient pro Microsoft Office Outlook s offline přístupem Předchozího klienta je také možno nainstalovat s možností offline přístupu k datům systému Dynamics CRM. Klientská aplikace průběžně synchronizuje data ze serveru CRM, a když uživatel není připojen k síti, může stále manipulovat s daty systému. Ty se pak synchronizují při nejbližší příležitosti, kdy je CRM server dostupný. Mobile Express pro Microsoft Dynamics CRM Mobilní klient je určen pro přístup k Dynamics CRM z mobilních zařízení obsahujících webový prohlížeč s podporou HTML 4.0. Jednoduché rozhraní umožňuje uživatelům manipulovat s daty v Dynamics CRM kdykoliv a odkudkoliv, i když nemají k dispozici počítač. Mobilní klient slouží především k získání aktuálně potřebných informací, zapsání úkolů apod. Náročnější úkony se systémem by byly zdlouhavé nebo nejsou tímto klientem vůbec podporovány. Náhledy jednotlivých klientských aplikací jsou k dispozici v příloze D. Výrobce oznámil vývoj dalších klientů systému na druhou polovinu roku 2012, především aplikací pro platformy iphone, ipad a Android [3]. 3.5 Entity a aktivity systému Entity jsou v Microsoft Dynamics CRM použity pro modelování a správu obchodních dat [15]. Jedná se v podstatě o základní stavební prvky celého systému. Například entity jako kontakt, kampaň, obchodní případ či objednávka mohou být použity pro podporu prodejních, marketingových a servisních aktivit. Každá entita je definovaná sadou atributů, které obsahují konkrétní data, jako je například jméno nebo adresa kontaktu. V systému existují tři typy entit: systémové, obchodní a vlastní. Systémové entity slouží pro interní procesy a nelze s nimi nijak manipulovat. Obchodní entity jsou součástí výchozí instalace Dynamics CRM, lze vytvářet jednotlivé záznamy těchto entit a také editovat jejich atributy či přidávat nové. Vlastní entity jsou takové, které jsou do systému přidány pro podporu konkrétních obchodních požadavků dané organizace. Definují se pomocí takzvaných metadat, kterým je věnována navazující podkapitola o vývoji aplikací a rozšíření. Aktivity Dynamics CRM jsou specifické entity, které představují konkrétní úkoly vykonávané pracovníky a týmy dané společnosti, například telefonáty, y nebo schůzky [4]. Uživatelé systému mohou vytvářet aktivity, přiřazovat je sobě nebo jiným uživatelům, nastavovat jejich trvání, předmět či stav. Aktivity jsou v systému navázány na entity, kterých se týkají, a dokumentují tak činnosti vykonávané s entitami. 13

QAD CRM. Vladimír Bartoš. konzultant

QAD CRM. Vladimír Bartoš. konzultant QAD CRM Vladimír Bartoš konzultant Integrace QAD CRM QAD EA Artikly Adresy Nabídky Prodejní objednávky Instalovaná báze Servisní volání Servisní kontrakty Servisní nabídky Nabídky volání Měny Uživatelé

Více

Nabídka řešení CRM pomocí

Nabídka řešení CRM pomocí Nabídka řešení CRM pomocí Obsah: Popis systému SugarCRM 2 Cena 3 Moduly a funkce 4 o Hlavní stránka 5 o Kalendář 6 o Obchody 7 o Reklamace 8 o Firmy 9 o Firmy detail 10 o Osoby 11 o Reporty 12 Testovací

Více

OFFICE 365 popis služeb

OFFICE 365 popis služeb OFFICE 365 popis služeb Obsah OFFICE 365... 3 Office Professional Plus... 3 Exchange Online... 4 SharePoint Online... 4 Lync Online... 4 Office 365 pro každého... 5 Office 365 pro Small Business a Professional...

Více

2012 (červen) Microsoft Sharepoint Portal Server. Microsoft Live Communications Server 2003 Řešení pro online komunikaci. Microsoft Exchange

2012 (červen) Microsoft Sharepoint Portal Server. Microsoft Live Communications Server 2003 Řešení pro online komunikaci. Microsoft Exchange 1989 1996 2001 2003 Microsoft Office Kancelářský balík Microsoft Exchange Emailové a groupwarové řešení Microsoft Sharepoint Portal Server Webová platforma pro spolupráci a správu obsahu Microsoft Live

Více

Business Intelligence

Business Intelligence Business Intelligence Josef Mlnařík ISSS Hradec Králové 7.4.2008 Obsah Co je Oracle Business Intelligence? Definice, Od dat k informacím, Nástroj pro operativní řízení, Integrace informací, Jednotná platforma

Více

Snažší používání. > Prostředí pro mobilní zařízení. > Vylepšení uživatelského komfortu. > Zjednodušení práce. > Integrace Office 365

Snažší používání. > Prostředí pro mobilní zařízení. > Vylepšení uživatelského komfortu. > Zjednodušení práce. > Integrace Office 365 Microsoft Dynamics NAV 2015 Co je nového? Microsoft Dynamics NAV je systém pro řízení firmy, který se snadno implementuje a používá. Zároveň je dostatečnou oporou pro všechny vaše obchodní ambice. Rychlejší

Více

Současný svět Projekt č. CZ.2.17/3.1.00/32038, podpořený Evropským sociálním fondem v rámci Operačního programu Praha adaptabilita

Současný svět Projekt č. CZ.2.17/3.1.00/32038, podpořený Evropským sociálním fondem v rámci Operačního programu Praha adaptabilita Aktivní webové stránky Úvod: - statické webové stránky: pevně vytvořený kód HTML uložený na serveru, ke kterému se přistupuje obvykle pomocí protokolu HTTP (HTTPS - zabezpečený). Je možno používat i různé

Více

Leady & MERK Integrace Microsoft Dynamics CRM s aplikacemi Leady a MERK

Leady & MERK Integrace Microsoft Dynamics CRM s aplikacemi Leady a MERK Integrace Microsoft Dynamics CRM s aplikacemi Leady a MERK Strana 1 z 12 Obsah 1. Leady... 3 a. Shrnutí... 3 b. Popis modulu... 3 c. Technické podrobnosti o modulu... 5 2. MERK... 6 a. Shrnutí... 6 b.

Více

CRM v Microsoft Office Outlook

CRM v Microsoft Office Outlook CRM v Microsoft Office Outlook Také nová verze Microsoft Dynamics CRM spoléhá na to, že uživatelé při výkonu svých standardních úkolů budou již v podstatě vyplňovat vstupní data CRM systému. Obchodníci

Více

Počítačové kurzy buildit

Počítačové kurzy buildit Počítačové kurzy buildit Kurz MS Windows - základy 1 590 Kč principy systému Windows, ovládání systému, práce s aplikacemi a okny, správa souborů a složek, multitasking, práce se schránkou Uživatelům,

Více

Seznámení s prostředím dot.net Framework

Seznámení s prostředím dot.net Framework Základy programování v jazyce C# Seznámení s prostředím dot.net Framework PL-Prostředí dot.net - NET Framework Je základním stavebním prvkem, na kterém lze vytvářet software. Jeho součásti a jádro je založené

Více

2015 GEOVAP, spol. s r. o. Všechna práva vyhrazena.

2015 GEOVAP, spol. s r. o. Všechna práva vyhrazena. 2015 GEOVAP, spol. s r. o. Všechna práva vyhrazena. GEOVAP, spol. s r. o. Čechovo nábřeží 1790 530 03 Pardubice Česká republika +420 466 024 618 http://www.geovap.cz V dokumentu použité názvy programových

Více

GTL GENERATOR NÁSTROJ PRO GENEROVÁNÍ OBJEKTŮ OBJEKTY PRO INFORMATICA POWERCENTER. váš partner na cestě od dat k informacím

GTL GENERATOR NÁSTROJ PRO GENEROVÁNÍ OBJEKTŮ OBJEKTY PRO INFORMATICA POWERCENTER. váš partner na cestě od dat k informacím GTL GENERATOR NÁSTROJ PRO GENEROVÁNÍ OBJEKTŮ OBJEKTY PRO INFORMATICA POWERCENTER váš partner na cestě od dat k informacím globtech spol. s r.o. karlovo náměstí 17 c, praha 2 tel.: +420 221 986 390 info@globtech.cz

Více

PRVNÍ ELASTICKÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM : QI

PRVNÍ ELASTICKÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM : QI PRVNÍ ELASTICKÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM : QI Cyril Klimeš a) Jan Melzer b) a) Ostravská univerzita, katedra informatiky a počítačů, 30. dubna 22, 701 03 Ostrava, ČR E-mail: cyril.klimes@osu.cz b) DC Concept

Více

ArcGIS for Server. V oblasti správy, vizualizace a zpracování prostorových dat nabízí ArcGIS for Server tyto možnosti:

ArcGIS for Server. V oblasti správy, vizualizace a zpracování prostorových dat nabízí ArcGIS for Server tyto možnosti: ArcGIS for Server ArcGIS for Server ArcGIS for Server je komplexní nástroj, který představuje platformu pro poskytování GIS služeb umožňujících pořizování, správu a analýzu prostorových dat a jejich vizualizaci.

Více

Jádrem systému je modul GSFrameWork, který je poskytovatelem zejména těchto služeb:

Jádrem systému je modul GSFrameWork, který je poskytovatelem zejména těchto služeb: Technologie Marushka Základním konceptem technologie Marushka je použití jádra, které poskytuje přístup a jednotnou grafickou prezentaci geografických dat. Jádro je vyvíjeno na komponentním objektovém

Více

1. Úvod do Ajaxu 11. Jak Ajax funguje? 13

1. Úvod do Ajaxu 11. Jak Ajax funguje? 13 Obsah Úvodem 9 1. Úvod do Ajaxu 11 Jak Ajax funguje? 13 Popis 13 Ukázky 13 Jaké jsou možnosti tvorby interaktivních webových aplikací? 15 Co je třeba znát? 16 Jak fungují technologie Ajaxu 16 Jak funguje

Více

Dobrý den. Jmenuji se David Pertl. Můžete mě kontaktovat: Telefonicky: 777 166 889 E-mailem: pertldav@fit.cvut.cz Skype: david.

Dobrý den. Jmenuji se David Pertl. Můžete mě kontaktovat: Telefonicky: 777 166 889 E-mailem: pertldav@fit.cvut.cz Skype: david. Dobrý den. Jmenuji se David Pertl. Můžete mě kontaktovat: Telefonicky: 777 166 889 E-mailem: pertldav@fit.cvut.cz Skype: david.pertl Microsoft Dynamics CRM Online Přihlašovací údaje Otevřete si stránku

Více

Řízení agendy pojišťovacích makléřů

Řízení agendy pojišťovacích makléřů Řízení agendy pojišťovacích makléřů Produkt Makléř je určen pro samostatné pojišťovací makléře i větší makléřské kanceláře k vedení evidencí spojených se správou pojistných smluv klientů. Základní charakteristika

Více

Bezpečná autentizace přístupu do firemní sítě

Bezpečná autentizace přístupu do firemní sítě Bezpečná autentizace přístupu do firemní sítě ESET Secure Authentication (ESA) poskytuje silné ověření oprávnění přístupu do firemní sítě a k jejímu obsahu. Jedná se o mobilní řešení, které používá dvoufaktorové

Více

Modul msender message Sender. Brána do světa SMS zpráv a E-mail obchodní komunikace

Modul msender message Sender. Brána do světa SMS zpráv a E-mail obchodní komunikace Modul msender message Sender Brána do světa SMS zpráv a E-mail obchodní komunikace Představení modulu msender je samostatně prodávaným modulem a rozšiřujícím doplňkem informačního systému Money S5. msender

Více

EKONOMICKÝ A LOGISTICKÝ SOFTWARE. Luhačovice 24.10.2013

EKONOMICKÝ A LOGISTICKÝ SOFTWARE. Luhačovice 24.10.2013 EKONOMICKÝ A LOGISTICKÝ SOFTWARE Luhačovice 24.10.2013 CRM řízení vztahů se zákazníky CRM - je zkratka z anglického Customer Relationship Management a označují se tak systémy pro řízení vztahů se zákazníky.crm

Více

Helios Easy. integrované řešení pro řízení

Helios Easy. integrované řešení pro řízení integrované řešení pro řízení Skupina ASSECO je jedním z nejvýznamnějších softwarových domů ve střední Evropě. Chcete držet své náklady více pod kontrolou? Potřebujete, aby vaše investice měly rychlou

Více

Příručka pro nasazení a správu výukového systému edu-learning

Příručka pro nasazení a správu výukového systému edu-learning Příručka pro nasazení a správu výukového systému edu-learning Obsah: Edu-learning pro firmy a organizace... 2 Varianty nasazení... 2 A. Systém umístěný v lokální síti zákazníka... 3 B. Systém umístěný

Více

OBJEDNÁVÁNÍ DÁRCŮ KRVE PŘES INTERNET Naděžda Kalužová, Zdeněk Slanina

OBJEDNÁVÁNÍ DÁRCŮ KRVE PŘES INTERNET Naděžda Kalužová, Zdeněk Slanina OBJEDNÁVÁNÍ DÁRCŮ KRVE PŘES INTERNET Naděžda Kalužová, Zdeněk Slanina 60 Anotace Ve spolupráci FNO Ostrava a VŠB-TU vzniká informační systém pro krevní centra, jehož hlavní úlohou je nabídka jednoduchého

Více

Wonderware Information Server 4.0 Co je nového

Wonderware Information Server 4.0 Co je nového Wonderware Information Server 4.0 Co je nového Pavel Průša Pantek (CS) s.r.o. Strana 2 Úvod Wonderware Information Server je výrobní analytický a reportní informační portál pro publikaci výrobních dat

Více

Vytvoření procesně integrační nástavby KUBIKI pro ERP systém MAX+

Vytvoření procesně integrační nástavby KUBIKI pro ERP systém MAX+ Vytvoření procesně integrační nástavby KUBIKI pro ERP systém MAX+ O společnosti IBA CZ Společnost IBA CZ je vývojovým centrem nadnárodní korporace IBA Group, které se specializuje na zakázkový vývoj software

Více

E-ŘEŠENÍ INTERNETOVÉ APLIKACE NAD SOFT-4-SALE

E-ŘEŠENÍ INTERNETOVÉ APLIKACE NAD SOFT-4-SALE E-ŘEŠENÍ E-řešení je společným názvem pro skupinu internetových nadstaveb. V systému Soft-4-Sale poskytují podporu e-řešením, která Vám pomohou s prodejem a propagací zboží a služeb na internetu. Systém

Více

IBM Content Manager Collaboration Edition ECM služby pro IBM Lotus Quickr

IBM Content Manager Collaboration Edition ECM služby pro IBM Lotus Quickr IBM Content Manager Collaboration Edition ECM služby pro IBM Lotus Quickr 5/2010 IBM Content Manager Collaboration Edition O produktu IBM Content Manager Collaboration Edition IBM Content Manager Collaboration

Více

ArcGIS Online Subscription

ArcGIS Online Subscription ArcGIS Online Subscription GIS pro organizace ArcGIS Online je GIS v cloudu. Poskytuje služby GIS v prostředí internetu, ať už se jedná o úložné místo, publikaci mapových a geoprocessingových služeb, nebo

Více

Compatibility List. GORDIC spol. s r. o. Verze 3.60.5 8.4.2009

Compatibility List. GORDIC spol. s r. o. Verze 3.60.5 8.4.2009 Compatibility List Verze 3.60.5 8.4.2009 GORDIC spol. s r. o. Copyright 1993-2009 1 Obsah Obsah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 3.1 3.2 Úvodní informace Podporované databázové systémy Klientské prostředí Tlustý klient...

Více

TECHNICKÁ SPECIFIKACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

TECHNICKÁ SPECIFIKACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Příloha č. 3 k č.j. MV-159754-3/VZ-2013 Počet listů: 7 TECHNICKÁ SPECIFIKACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Nové funkcionality Czech POINT 2012 Popis rozhraní egon Service Bus Centrální Místo Služeb 2.0 (dále jen CMS

Více

Aplikace IS, outsourcing, systémová integrace. Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz http://www1.osu.cz/~zacek/

Aplikace IS, outsourcing, systémová integrace. Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz http://www1.osu.cz/~zacek/ Aplikace IS, outsourcing, systémová integrace Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz http://www1.osu.cz/~zacek/ Kontext Dodavatelé Strategická Zákazníci ERP Taktická Operativní Kategorie ERP - zaměřeno na

Více

1 Vytvoření oboustranné informační platformy MČ občan (mobilní aplikace + rozhraní API pro přenos informací do webových stránek městské části)

1 Vytvoření oboustranné informační platformy MČ občan (mobilní aplikace + rozhraní API pro přenos informací do webových stránek městské části) PŘÍLOHA Č. 1 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE TECHNICKÁ SPECIFIKACE ZÁKAZNÍKA 1 Vytvoření oboustranné informační platformy MČ občan (mobilní aplikace + rozhraní API pro přenos informací do webových stránek městské

Více

NetSuite CRM+ Výkonný systém CRM, který podporuje celou interakci se zákazníkem

NetSuite CRM+ Výkonný systém CRM, který podporuje celou interakci se zákazníkem NetSuite CRM+ Výkonný systém CRM, který podporuje celou interakci se zákazníkem NetSuite CRM+ Výkonný systém CRM, který podporuje celou interakci se zákazníkem PŘÍNOSY ŘEŠENÍ NETSUITE Přínosy zjištěné

Více

Možnosti cloudu JAK RYCHLE A JEDNODUŠE VYŘEŠIT KOMUNIKAČNÍ POTŘEBY ÚŘADU

Možnosti cloudu JAK RYCHLE A JEDNODUŠE VYŘEŠIT KOMUNIKAČNÍ POTŘEBY ÚŘADU Možnosti cloudu JAK RYCHLE A JEDNODUŠE VYŘEŠIT KOMUNIKAČNÍ POTŘEBY ÚŘADU Cloud ve veřejné správě Cloud ve veřejné správě Fakta a mýty Cloud ve veřejné správě Fakta a mýty - Data musí být v ČR... nenašli

Více

CA AppLogic platforma typu cloud pro podnikové aplikace

CA AppLogic platforma typu cloud pro podnikové aplikace INFORMACE O PRODUKTU: CA AppLogic CA AppLogic platforma typu cloud pro podnikové aplikace agility made possible CA AppLogic je platforma na klíč založená na technologii cloud computing, která pomáhá podnikům

Více

Ochranný svaz autorský zefektivnil svou činnost s produktem Webtica HelpDesk na platformě Microsoft

Ochranný svaz autorský zefektivnil svou činnost s produktem Webtica HelpDesk na platformě Microsoft Microsoft Windows Server System Ochranný svaz autorský zefektivnil svou činnost s produktem Webtica HelpDesk na platformě Microsoft Přehled Země: Česká republika Odvětví: Služby, zábavní průmysl Vedení

Více

Unified Communications. Customer Contact. Cisco Unified Contact Center Enterprise. Hlavní výhody. Způsoby nasazení

Unified Communications. Customer Contact. Cisco Unified Contact Center Enterprise. Hlavní výhody. Způsoby nasazení Unified Communications Customer Contact Cisco Unified Contact Center Enterprise Cisco Unified Contact Center Enterprise přináší ucelené řešení poskytující inteligentní směrování a obsloužení hovorů. Jedná

Více

POŽADAVKY NA INSTALACI

POŽADAVKY NA INSTALACI DATAPOINT POŽADAVKY NA INSTALACI Verze 1.0 Status: Rozpracováno Konica Minolta BCZ Jana Babáčková OBSAH OBSAH... 2 1. ÚVOD... 2 2. Hardwarové požadavky, operační systém... 3 3. SharePoint... 6 4. servisní

Více

Obsah ČÁST I JAK SE UCHÁZET O ZÁKAZNÍKY NA WEBU KAPITOLA 1

Obsah ČÁST I JAK SE UCHÁZET O ZÁKAZNÍKY NA WEBU KAPITOLA 1 Obsah O autorech 11 Poděkování 13 Předmluva 15 Úvod 17 Proč byste se měli přečíst tuto knihu 17 Co tato kniha obsahuje 18 Jak používat tuto knihu 19 Zpětná vazba od čtenářů 20 Errata 20 ČÁST I JAK SE UCHÁZET

Více

pro komplexní řešení agendy neziskových organizací se zaměřením na sociální služby zdravotně postiženým NABÍDKOVÝ LIST

pro komplexní řešení agendy neziskových organizací se zaměřením na sociální služby zdravotně postiženým NABÍDKOVÝ LIST pro komplexní řešení agendy neziskových organizací se zaměřením na sociální služby zdravotně postiženým NABÍDKOVÝ LIST Nabídkový list informačního systému modularis Informační systém modularis je typickým

Více

KOMPLEXNÍ PÉČE V OBLASTI MOBILNÍCH TECHNOLOGIÍ

KOMPLEXNÍ PÉČE V OBLASTI MOBILNÍCH TECHNOLOGIÍ KOMPLEXNÍ PÉČE V OBLASTI MOBILNÍCH TECHNOLOGIÍ PRO VAŠI FIRMU VOLBA / NEZÁVISLOST / ŠIRŠÍ MOŽNOSTI PŘEDSTAVENÍ SPOLEČNOSTI Jsme distributor s přidanou hodnotou působící v oboru informačních a komunikačních

Více

POSKYTOVÁNÍ ZÁKLADNÍCH PROVOZNÍCH APLIKACÍ VEŘEJNÉ SPRÁVY

POSKYTOVÁNÍ ZÁKLADNÍCH PROVOZNÍCH APLIKACÍ VEŘEJNÉ SPRÁVY POSKYTOVÁNÍ ZÁKLADNÍCH PROVOZNÍCH APLIKACÍ VEŘEJNÉ SPRÁVY Ing. Juraj Žoldák ve spolupráci s Datum Duben 2014 Místo Hradec Králové, ISSS http://itsolutions.vitkovice.cz Charakteristika trhu Možnost využití

Více

Systém elektronického rádce v životních situacích portálu www.senorady.cz

Systém elektronického rádce v životních situacích portálu www.senorady.cz Systém elektronického rádce v životních situacích portálu www.senorady.cz Obec Senorady Miroslav Patočka 2006 Obsah: 1. Úvodní informace 1.1 Informace pro uživatele 1.1.1 Přístupnost HTML, PDA, WAP, XML

Více

Tomáš Kantůrek. IT Evangelist, Microsoft

Tomáš Kantůrek. IT Evangelist, Microsoft Tomáš Kantůrek IT Evangelist, Microsoft Správa a zabezpečení PC kdekoliv Jednoduchá webová konzole pro správu Správa mobilních pracovníků To nejlepší z Windows Windows7 Enterprise a další nástroje Cena

Více

InternetovéTechnologie

InternetovéTechnologie 8 InternetovéTechnologie webdesign, mobile first Ing. Michal Radecký, Ph.D. www.cs.vsb.cz/radecky Webové stránky a aplikace - Webové stránky - množina vzájemně propojených stránek, které obsahují informace

Více

EMBARCADERO TECHNOLOGIES. Jak na BYOD chytře? Možnosti zapojování různých mobilních zařízení do podnikových informačních systémů.

EMBARCADERO TECHNOLOGIES. Jak na BYOD chytře? Možnosti zapojování různých mobilních zařízení do podnikových informačních systémů. Jak na BYOD chytře? Možnosti zapojování různých mobilních zařízení do podnikových informačních systémů. Trendy a móda EMBARCADERO TECHNOLOGIES Popularita a prodej mobilních zařízení roste Skoro každý má

Více

Vrstvy programového vybavení Klasifikace Systémové prostředky, ostatní SW Pořizování Využití

Vrstvy programového vybavení Klasifikace Systémové prostředky, ostatní SW Pořizování Využití Programové prostředky PC - 5 Informatika 2 Přednáší: doc. Ing. Jan Skrbek, Dr. - KIN Přednášky: středa 14 20 15 55 Spojení: e-mail: jan.skrbek@tul.cz 16 10 17 45 tel.: 48 535 2442 Obsah: Vrstvy programového

Více

Wonderware InTouch 2012 R2 Co je nového

Wonderware InTouch 2012 R2 Co je nového Wonderware InTouch 2012 R2 Co je nového Ivan Picek Pantek (CS) s.r.o. Strana 2 Úvod Wonderware InTouch je oblíbený software pro vizualizaci, sběr dat a supervizní řízení technologických procesů kategorie

Více

Přístup k poště MS Office 365 mají pouze studenti 1. a 2. ročníku EkF prezenčního studia. Přístup k ostatním službám mají všichni studenti.

Přístup k poště MS Office 365 mají pouze studenti 1. a 2. ročníku EkF prezenčního studia. Přístup k ostatním službám mají všichni studenti. Obsah Přihlášení k Office 365... 1 Nastavení přeposílání (předávání) doručené pošty... 2 Instalace plného balíku aplikací Office 365 Pro Plus pro studenty... 3 Přihlášení v plné verzi Office 365 Pro Plus

Více

Obsah. Úvod 11 Zpětná vazba od čtenářů 13 Errata 14 Poznámka ke kódům 14

Obsah. Úvod 11 Zpětná vazba od čtenářů 13 Errata 14 Poznámka ke kódům 14 Úvod 11 Zpětná vazba od čtenářů 13 Errata 14 Poznámka ke kódům 14 KAPITOLA 1 Nové rysy Windows 8 a 8.1 15 Nové uživatelské rozhraní 15 Rychlý náběh po zapnutí 16 Informace v prvním sledu 16 Nové prezentační

Více

Moje Cisco Nejčastější dotazy

Moje Cisco Nejčastější dotazy 1. Co je Moje Cisco? Moje Cisco umožňuje mobilní, přizpůsobitelné zobrazení vašich oblíbených informací na webu Cisco.com. 2. Jak otevřít stránku Moje Cisco? Moje Cisco lze otevřít dvěma způsoby: Rozbalovací

Více

Bohemia Energy. Případová studie. Uzavírání smluv prostřednictvím tabletů přineslo významné zvýšení výkonu obchodní sítě.

Bohemia Energy. Případová studie. Uzavírání smluv prostřednictvím tabletů přineslo významné zvýšení výkonu obchodní sítě. Bohemia Energy Uzavírání smluv prostřednictvím tabletů přineslo významné zvýšení výkonu obchodní sítě Případová studie Únor 2015 Shrnutí Společnost Bohemia Energy, největší alternativní dodavatel energií

Více

Olga Rudikova 2. ročník APIN

Olga Rudikova 2. ročník APIN Olga Rudikova 2. ročník APIN Redakční (publikační) systém neboli CMS - content management system (systém pro správu obsahu) je software zajišťující správu dokumentů, nejčastěji webového obsahu. (webová

Více

Systémy pro tvorbu digitálních knihoven

Systémy pro tvorbu digitálních knihoven Systémy pro tvorbu digitálních knihoven Vlastimil Krejčíř, krejcir@ics.muni.cz Ústav výpočetní techniky, Masarykova univerzita, Brno INFORUM 2006, Praha Obsah přednášky Úvod Fedora DSpace EPrints CDSware

Více

Allegro účetnictví. Schéma účetního modulu. Podstatné vlastnosti. Allegro Business Solution Účetnictví

Allegro účetnictví. Schéma účetního modulu. Podstatné vlastnosti. Allegro Business Solution Účetnictví Allegro účetnictví Obsahuje zákonem vyžadované agendy podvojného účetnictví a tvoří jádro celého systému. Standardní bloky zahrnují účetní knihu, faktury přijaté a vydané, banky, pokladny a přiznání DPH.

Více

Uživatelská příručka RYANT OtWIin RYANT, s.r.o.

Uživatelská příručka RYANT OtWIin RYANT, s.r.o. Uživatelská příručka RYANT OtWIin RYANT, s.r.o. Provozní oddělení: Slovenská 19, 669 02 Znojmo Tel: +420 515 221 861 Fax: +420 515 223 750 e-mail: info@ryant.cz web: http://www.ryant.cz, http://www.inchange.cz

Více

Úvod do Web Services

Úvod do Web Services Úvod do Web Services Základy webových služeb a jejich implementace na platformě OS/2 Jarda Kačer jarda@kacer.biz Český Warpstock 2008 Brno, 20.-21.9.2008 Co je to webová služba? Část business logiky přístupná

Více

Scénáře a důvody pro nasazení Exchange 2010 a Lync 2010. Martin Panák

Scénáře a důvody pro nasazení Exchange 2010 a Lync 2010. Martin Panák Scénáře a důvody pro nasazení Exchange 2010 a Lync 2010 Martin Panák 1 Agenda Exchange Server 2010 Lync OnLine 2010 Scénáře nasazení Uživatelské rozhraní Vybavení ROI 2 3 Koho oslovit Zákazník provozuje

Více

Vývoj SW pro mobilní zařízení s ios. Petr Hruška, Skymia s.r.o. Teorie a praxe IP telefonie, 6.12.2012

Vývoj SW pro mobilní zařízení s ios. Petr Hruška, Skymia s.r.o. Teorie a praxe IP telefonie, 6.12.2012 Vývoj SW pro mobilní zařízení s ios Petr Hruška, Skymia s.r.o. Teorie a praxe IP telefonie, 6.12.2012 Perspektiva 3 roky zkušeností s vývojem aplikací pro ios 1 rok vývoj pro Android desítky aplikací Obsah

Více

Telelogic Focal Point využití pro řízení a optimalizaci projektového portfolia Verze 1.0

Telelogic Focal Point využití pro řízení a optimalizaci projektového portfolia Verze 1.0 DISTRIBUTOR White Paper Verze 1.0 Ing. Jiří Gryc 26.4.2007 Tento dokument ve stručnosti představuje možnost využití špičkového Telelogic Focal Point pro řízení a optimalizaci projektového portfolia. Další

Více

Použití inteligentních značek s informačními službami

Použití inteligentních značek s informačními službami Použití inteligentních značek s informačními službami Jan Fransen Podokno úloh Zdroje informací v aplikacích sady Microsoft Office 2003 umožňuje uživatelům snadno prohledávat množství integrovaných či

Více

Přípravný kurz ECDL. Popis jednotlivých lekcí (modulů) je uveden v samostatných tabulkách níže. Rozsah kurzu

Přípravný kurz ECDL. Popis jednotlivých lekcí (modulů) je uveden v samostatných tabulkách níže. Rozsah kurzu Přípravný kurz ECDL Kurz je zaměřen na přípravu uchazeče o získání celosvětově rozšířeného certifikátu počítačové gramotnosti ECDL. Tyto ECDL certifikáty jsou určeny široké veřejnosti a jsou stále ve větší

Více

Popis produktu IDFU. Řešení součinnosti s oprávněnými osobami verze 2. Aegis s.r.o.

Popis produktu IDFU. Řešení součinnosti s oprávněnými osobami verze 2. Aegis s.r.o. Popis produktu IDFU Řešení součinnosti s oprávněnými osobami verze 2 Obsah Produkt IDFU...3 K čemu slouží...3 Historie IDFU...3 IDFU dnes...3 Generování odpovědí...4 Pozice produktu...5 Hlavní přínosy...5

Více

Implementace vysoce dostupné virtualizované IT infrastruktury

Implementace vysoce dostupné virtualizované IT infrastruktury Implementace vysoce dostupné virtualizované IT infrastruktury Společnost AŽD Praha nabízí ve svém portfoliu řadu profesionálních systémů řízení provozu a zajištění jeho bezpečnosti. Stejnou filosofii se

Více

Implementace SOA v GE Money

Implementace SOA v GE Money 3 Shared Experience Informační systémy a integrace Implementace SOA v GE Money Vybudování fungující SOA architektury a zavedení konceptu Enterprise Service Bus přineslo GE Money moderní a flexibilní IT

Více

Daniela Lišková Solution Specialist Windows Client. daniela.liskova@microsoft.com

Daniela Lišková Solution Specialist Windows Client. daniela.liskova@microsoft.com DESKTOP: Windows Vista Daniela Lišková Solution Specialist Windows Client daniela.liskova@microsoft.com TCO desktopů analýzy spol. Gartner Téměř 80% všech nákladů v IT vzniká po nákupu tj. na správě, opravě,

Více

Ideální platforma pro Vaše internetové projekty.

Ideální platforma pro Vaše internetové projekty. Ideální platforma pro Vaše internetové projekty. Co je to Cloudia CMS? Cloudia CMS je nástroj pro efektivní vývoj a správu webových aplikací. Obsahuje řadu unikátních vlastností a sofistikovaných mechanismů,

Více

Možnosti propojení Lotus Notes/Domino a jiných systémů. Ondřej Fuxa Your System spol. s r.o.

Možnosti propojení Lotus Notes/Domino a jiných systémů. Ondřej Fuxa Your System spol. s r.o. Možnosti propojení Lotus Notes/Domino a jiných systémů Ondřej Fuxa Your System spol. s r.o. Lotus Symposium 2010 Agenda Integrace proč o ní uvažujeme? Možnosti integrace Lotus Notes/Domino a jiných systémů

Více

Nejnovější trendy v B2B online reklamě Automatizace Marketingu. Ivo Vrána, Pavel Marek, www.marco.eu / www.marcob2b.cz

Nejnovější trendy v B2B online reklamě Automatizace Marketingu. Ivo Vrána, Pavel Marek, www.marco.eu / www.marcob2b.cz Nejnovější trendy v B2B online reklamě Automatizace Marketingu Ivo Vrána, Pavel Marek, www.marco.eu / www.marcob2b.cz OBSAH PREZENTACE Změny v nákupním chování Specifika online marketingu v B2B Marketingový

Více

1. Dostupné řešení CRM

1. Dostupné řešení CRM 1. Dostupné řešení CRM 1.1. Popis řešení Kompaktní CRM řešení s garantovaným časem zavedení! Komunikační systémy společnosti Siemens ve spojení se speciálním startovacím balíčkem osvědčeného evropského

Více

Řešení správy tiskáren Řešení správy tiskáren

Řešení správy tiskáren Řešení správy tiskáren Řešení správy tiskáren Řešení správy tiskáren Pro jednoduchou centralizovanou správu tiskáren a multifunkčních systémů ŘÍZENÍ PROVOZU SNADNÁ METODA PRO SPRÁVU VAŠICH TISKÁREN A MULTIFUNKČNÍCH SYSTÉMŮ Udržet

Více

Novinky ve Visual Studio 2010. Tomáš Kroupa Tomas.Kroupa@hotmail.com

Novinky ve Visual Studio 2010. Tomáš Kroupa Tomas.Kroupa@hotmail.com Novinky ve Visual Studio 2010 Tomáš Kroupa Tomas.Kroupa@hotmail.com O čem si dnes řekneme Visual studio 2010 (beta 2) Jazyk C# 4.0 ASP.NET 4.0.NET 4.0 Visual Studio 2010 Beta 2 Jak získat Testovací verze

Více

Platforma ArcGIS. Platforma ArcGIS se skládá ze čtyř komponent: dat, zdrojů, portálu a aplikací.

Platforma ArcGIS. Platforma ArcGIS se skládá ze čtyř komponent: dat, zdrojů, portálu a aplikací. Platforma ArcGIS Platforma ArcGIS Platforma ArcGIS je tvořena datovým obsahem, službami a softwarovými produkty, které spolu vzájemně komunikují. Je určena každému, kdo chce snadno a rychle sdělit informaci

Více

CLOUD COMPUTING PRO MALÉ A STŘEDNÍ FIRMY

CLOUD COMPUTING PRO MALÉ A STŘEDNÍ FIRMY 1 CLOUD COMPUTING PRO MALÉ A STŘEDNÍ FIRMY Ing. Martin Pochyla, Ph.D. VŠB TU Ostrava, Ekonomická fakulta Katedra Aplikovaná informatika martin.pochyla@vsb.cz Informační technologie pro praxi 2010 Definice

Více

Cloudová Řešení UAI/612

Cloudová Řešení UAI/612 Cloudová Řešení UAI/612 Kontakt Ondřej Urbánek ondrej.urbanek@orchitech.cz Výuka 7.3. 2014 13:00 21.3.2014 13:00 11.4. 2014 13:00 24.5. 2014 13:00 Cloudová Řešení Co je to cloud? Co je pro něj charakteristické?

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632 Číslo projektu

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632 Číslo projektu VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632

Více

Jak být online a ušetřit? Ing. Ondřej Helar

Jak být online a ušetřit? Ing. Ondřej Helar Jak být online a ušetřit? Ing. Ondřej Helar Obsah Co znamená být online ve škole? Rizika online přístupu Skryté náklady na straně školy Jak snížit rizika a náklady? Koncepce SaaS (Software as a Service)

Více

Obsah. Rozdíly mezi systémy Joomla 1.0 a 1.5...15 Systém Joomla coby jednička online komunity...16 Shrnutí...16

Obsah. Rozdíly mezi systémy Joomla 1.0 a 1.5...15 Systém Joomla coby jednička online komunity...16 Shrnutí...16 Obsah Kapitola 1 Seznámení se systémem Joomla!................................. 9 Přehled systémů pro správu obsahu....................................................10 Použití systému pro správu obsahu.....................................................11

Více

Projektové řízení jako základ řízení organizace

Projektové řízení jako základ řízení organizace Projektové řízení jako základ řízení organizace Aleš Chudý, ředitel divize IW ales.chudy@microsoft.com Technický seminář Bratislava 6.10.2008 Obsah Potřeby byznysu a IT Řešení EPM Microsoft EPM Optimalizační

Více

Uživatelské hodnocení kvality a dostupnosti ICT služeb. Zbyšek Chvojka, Mylène Veillet

Uživatelské hodnocení kvality a dostupnosti ICT služeb. Zbyšek Chvojka, Mylène Veillet Uživatelské hodnocení kvality a dostupnosti ICT služeb Zbyšek Chvojka, Mylène Veillet 2 QoE*- Kvalita uživatelské zkušenosti Definice a obsah I. Interakce s IS Monitorování Business transakcí QoE Reportování&

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE

STŘEDNÍ ŠKOLA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE STŘEDNÍ ŠKOLA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE WEBOWÉ STRÁNKY TŘÍD KAMIL POPELKA ZÁVĚREČNÁ MATURITNÍ PRÁCE BRNO 2011 Prohlášení Prohlašuji, že maturitní práce je mým původním autorským dílem, které

Více

One Life, live it well

One Life, live it well One Life, live it well DATASYS UMS - UNIFIED MESSAGING SYSTEM with integrated it s possible! 1 Společnost DATASYS poskytuje specializované služby v oblasti implementace, vývoje a dodávek komunikačních

Více

POKROČILÉ POUŽITÍ DATABÁZÍ

POKROČILÉ POUŽITÍ DATABÁZÍ POKROČILÉ POUŽITÍ DATABÁZÍ Barbora Tesařová Cíle kurzu Po ukončení tohoto kurzu budete schopni pochopit podstatu koncepce databází, navrhnout relační databázi s využitím pokročilých metod, navrhovat a

Více

5/8 INSTANT MESSAGING A JEHO BEZPEČNOST V PODNIKOVÝCH SÍTÍCH

5/8 INSTANT MESSAGING A JEHO BEZPEČNOST V PODNIKOVÝCH SÍTÍCH BEZPEČNÁ POČÍTAČOVÁ SÍŤ část 5, díl 8, kap. 1, str. 1 5/8 INSTANT MESSAGING A JEHO BEZPEČNOST V PODNIKOVÝCH SÍTÍCH 5/8.1 ÚVOD DO PROBLEMATIKY IM Instant messaging (dále jen IM) poskytuje komunikaci uživatelů

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Projekt je realizován v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurence

Více

Systém pro evidenci a vyhodnocování hovorů

Systém pro evidenci a vyhodnocování hovorů Systém pro evidenci a vyhodnocování hovorů ALL.COM software, s.r.o. AMI Praha a.s. 11. září 2007 Vypracovali: Tomáš Čihák, tomas.cihak@ami.cz Jiří Zíka, zika@allsoft.cz ALL.COM software, s.r.o. sídlo Zavadilova

Více

E-learningovýsystém Moodle

E-learningovýsystém Moodle E-learningovýsystém Moodle Jan Povolný Název projektu: Věda pro život, život pro vědu Registrační číslo: CZ.1.07/2.3.00/45.0029 Co je to Moodle? - systém pro tvorbu a správu elektronických výukových kurzů

Více

PORTÁL STÁTNÍ ROSTLINOLÉKAŘSKÉ SPRÁVY VE SLUŽBÁCH

PORTÁL STÁTNÍ ROSTLINOLÉKAŘSKÉ SPRÁVY VE SLUŽBÁCH PORTÁL STÁTNÍ ROSTLINOLÉKAŘSKÉ SPRÁVY VE SLUŽBÁCH VEŘEJNOSTI I ZAMĚSTNANCŮ O zákazníkovi Státní rostlinolékařská správa (SRS) je úředním orgánem rostlinolékařské péče České republiky. Činnost Státní rostlinolékařské

Více

Web Design Factory Projektové řízení pro progresivní společnost

Web Design Factory Projektové řízení pro progresivní společnost Web Design Factory Projektové řízení pro progresivní společnost Případová studie Name Description Projektové řízení pro progresivní společnost Implementace systému Atollon Workshop ve společnosti WDF Version

Více

Hospitality with a system Hotelový management v CLOUDU protel Air Informace o produktu www.protel.net protel hotelsoftware GmbH 2015 www.septim.

Hospitality with a system Hotelový management v CLOUDU protel Air Informace o produktu www.protel.net protel hotelsoftware GmbH 2015 www.septim. Hospitality with a system Hotelový management v CLOUDU protel Air Informace o produktu protel hotelsoftware GmbH 2015 www.protel.net www.septim.cz protel Air Bez limitů. Benefity jen začít! Hotelový management

Více

Mobilní aplikace ve světě ERP. Asseco Solutions, a.s. a Simac Technik ČR, a.s.

Mobilní aplikace ve světě ERP. Asseco Solutions, a.s. a Simac Technik ČR, a.s. Mobilní aplikace ve světě ERP Michal Hanko Petr Kolda Asseco Solutions, a.s. a Simac Technik ČR, a.s. Skupina Asseco Solutions Asseco Solutions je průkopníkem a vizionářem na poli informačních systémů

Více

DELTA - STŘEDNÍ ŠKOLA INFORMATIKY A EKONOMIE, s.r.o. Obor informační technologie AJAX ESHOP. Maturitní projekt. Třída:

DELTA - STŘEDNÍ ŠKOLA INFORMATIKY A EKONOMIE, s.r.o. Obor informační technologie AJAX ESHOP. Maturitní projekt. Třída: DELTA - STŘEDNÍ ŠKOLA INFORMATIKY A EKONOMIE, s.r.o. Obor informační technologie AJAX ESHOP Maturitní projekt Vypracoval: Denis Ptáček Třída: 4B Rok: 2014/2015 Obsah 1. Použité nástroje... 3 1.1 NetBeans

Více

Specifikace předmětu zakázky intranetový portál (INP)

Specifikace předmětu zakázky intranetový portál (INP) Příloha č. 1 Smlouvy: Podrobné vymezení díla Specifikace předmětu zakázky intranetový portál (INP) Předmětem zakázky je vybudování intranetového portálu (dále jen INP) na Městském úřadu Mikulov. Cílem

Více

7. Enterprise Search Pokročilé funkce vyhledávání v rámci firemních datových zdrojů

7. Enterprise Search Pokročilé funkce vyhledávání v rámci firemních datových zdrojů 7. Enterprise Search Pokročilé funkce vyhledávání v rámci firemních datových zdrojů Verze dokumentu: 1.0 Autor: Jan Lávička, Microsoft Časová náročnost: 30 40 minut 1 Cvičení 1: Vyhledávání informací v

Více

České Budějovice. 2. dubna 2014

České Budějovice. 2. dubna 2014 České Budějovice 2. dubna 2014 1 IBM regionální zástupci - Jihočeský kraj Michal Duba phone: +420 737 264 058 e-mail: michal_duba@cz.ibm.com Zdeněk Barlok phone: +420 731 435 534 e-mail: zdenek_barlok@cz.ibm.com

Více

Indexace pro souborová uložiště a Vyhledávací centrum

Indexace pro souborová uložiště a Vyhledávací centrum Indexace pro souborová uložiště a Vyhledávací centrum Obsah I. Úvod... 2 II. Cíl dokumentu... 2 III. Fáze projektu... 2 IV. Popis jednotlivých fází projektu... 2 1. Fáze 1. - Analýza... 2 2. Fáze 2. -

Více