Výběr open source CRM systému pro malé až střední firmy

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výběr open source CRM systému pro malé až střední firmy"

Transkript

1 Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze Yauheni Vasilyeu Výběr open source CRM systému pro malé až střední firmy Bakalářská práce

2 Prohlášení Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci na téma Výběr open source CRM systému pro malé až střední firmy zpracoval samostatně a použil pouze zdrojů, které cituji a uvádím v seznamu použité literatury. V Praze dne Podpis 2

3 Poděkování Rád bych poděkoval vedoucí práce paní doktorce Hruškové za cenné rady a připomínky při zpracování bakalářské práce a ostatním profesorům VOŠIS, kteří mi též pomohli. 3

4 Abstrakt Tato práce je zaměřená na provedení výzkumu trhu open source CRM systémů. Cílem je navrhnout nejvhodnější open source CRM řešení pro malou až střední firmu na praktickém příkladu poradenské společnosti Ouroboros Consulting. Práce je rozdělená na dvě části. Teoretická část obsahuje popis a vysvětlení samotných pojmů CRM a open source a jejích významu pro firmy. Praktická část je věnována procesu výběru vhodného systému pomoci metody vícekriteriálního rozhodování. Klíčová slova CRM, výběr CRM systému, open source systémy, vícekriteriální rozhodování Abstract This bachelor thesis focuses on the market research of open source CRM systems. Its main goal is to suggest the best open source CRM solution for small and medium enterprises using a practical example of Ouroboros Consulting company. The work is divided into two parts. The theoretical part contains a description and explanation of the terms "CRM" and "open source" and their importance for the company. The practical part is devoted to the process of selecting an appropriate system using multi-criteria decision analysis. 4

5 Obsah Úvod Teoretická část Definování pojmu CRM Účel CRM Historie CRM Kdy má firma začít používat CRM? Architektura CRM Funkcionalita CRM Open source CRM systémy Výhody a nevýhody použití open source Praktická část Výběr CRM systému pro společnost Ouroboros Consulting O společnosti Požadavky na systém Zvolené produkty a jejich popis Vícekriteriální rozhodování Metoda vícekriteriálního rozhodování Postup při vícekriteriálním rozhodování Výběr kritérií Hodnocení produktů dle kritérií Stanovení vah kritérií Hodnocení variant na základě stanovených vah Shrnutí výsledků Závěr Seznam použitých zdrojů Seznam odborné literatury Seznam internetových zdrojů Seznam obrázků Seznam tabulek Seznam grafů Seznam příloh Přílohy

6 Úvod Současný svět je charakteristický procesem globalizace, v jehož důsledku se denně zakládá stále více firem a společností. Nová realita umožňující vznik, růst, propojení a rozvoj společností po celém světě nevyhnutelně způsobuje neustálý nárůst konkurence. Tento jev podněcuje společnosti ke zlepšování kvality svých produktů, služeb a vztahů se zákazníky. Úspěšné firmy proto kladou čím dál větší důraz na rozvoj jednotlivých oblastí a na pečlivé hledání způsobů zdokonalování marketingových, obchodních a výrobních ukazatelů s cílem udržet si vlastní konkurenceschopnost. Vzhledem k novým firemním potřebám hrají informační technologie velice důležitou roli a v současné době mají zásadní význam a vliv na firemní procesy. Představitelé firem si již uvědomili, že pouhá optimalizace výroby pro vyřešení problému jejich přežití nestačí. Je to patrné zejména v sektoru služeb, například v oblasti poradenství, financí a médií, kde jsou firmy schopné udržet kvalitu na té nejvyšší úrovni. Odtud plyne, že úspěch společnosti není tolik závislý na kvalitě firemní nabídky, ale spíše na dokonalosti mechanismů interakce se zákazníky. Informační systémy mohou podporovat téměř veškeré firemní procesy i jednotlivé kroky v práci s klienty. Liší se však firemní kultura jednotlivých společností, jejich styl podnikání, způsoby komunikace a oslovení zákazníků. Z toho důvodu může být výběr vhodného IT řešení náročnou záležitostí, poněvadž následně ovlivní celou firmu. Hlavním cílem předkládané práce je provedení výzkumu trhu CRM systémů s otevřeným zdrojovým kódem, známých jako open source CRM systémy. Na základě vyhodnocení jednotlivých nabídek bude navržen nejvhodnější systém pro malé a střední společnosti, které si nemohou dovolit vynakládat velké finanční prostředky na drahý software. Teoretická část popíše a vysvětlí pojem CRM, význam a přínos těchto systémů pro firmy a také vysvětlí pojem open source. Praktická část bude věnována procesu výběru open source CRM systému pro malou nebo střední firmu na příkladu poradenské společnosti Ouroboros Consulting. Vhodný open source CRM systém bude nalezen na základě volby a popisu kritérií výběru a následného provedení vícekriteriálního rozhodování. 6

7 Výsledky provedeného výzkumu a analýzy by měly přispět k lepší orientaci firem v oblasti nabídky a vlastností open source CRM systémů a případně pomoci zvolit nejvhodnější CRM řešení. Daná práce si však neklade za cíl naznačit jediné správné řešení a v žádném případě nepropaguje konkrétní produkty. Spíše se jedná o návod na postup při výběru CRM systému. 7

8 1. Teoretická část 1.1 Definování pojmu CRM Odborná literatura a další informační zdroje nabízejí velké množství nejrůznějších definic CRM. Podle některých zdrojů spočívá hlavní funkce CRM v doslovném významu této zkratky, tj. řízení vztahů se zákazníky. CRM je tím pádem považován za firemní nástroj pro komunikaci s klienty. Jiní autoři však tvrdí, že jde o politiku firmy, která ovlivňuje veškeré její procesy, chování pracovníků a celkový styl podnikání. Kvůli rozmanitosti definic neexistuje o CRM konkrétní představa. V této kapitole bych proto chtěl uvést vybrané definice CRM popisující ho z různých pohledů. Customer Relationship Management (CRM) je zkratka pro strategii, která do středu zájmu staví nejcennější kapitál Vašeho podniku: Vaše zákazníky. 1 Uvedená definice, použitá německou společností nabízející CRM řešení pro malé a středně velké podniky, ho popisuje jako podnikovou strategii, ačkoliv většinou je CRM vnímán jako systém. V tomto případě se však klade důraz na to, že využití daného systému zároveň nastavuje i strategii, jejíž hlavní složkou je zákazník a jeho potřeby. Druhá možná definice CRM ho již popisuje jako systém: CRM je zkratka z anglického Customer Relationship Management a označují se tak systémy pro řízení vztahů se zákazníky. Jsou to programy, které umožňují shromažďovat, třídit a zpracovávat údaje o zákaznících, především jejich kontakty, probíhající obchodní procesy a dosahované tržby. CRM systémy tak pomáhají sledovat a vyhodnocovat veškeré obchodní aktivity v rámci celé společnosti. I z toho důvodu bývají součástí CRM systémů nejrůznější statistiky. 2 Jedná se spíše o základní definici, která pomáhá vytvořit obecnou představu o tomto systému. Přesnější a odbornější je následující vymezení definující CRM jako databázovou technologii a zároveň stanovující jeho hlavní funkce a přínosy: CRM systém je databázovou technologií podporovaný proces shromažďování, zpracování a využití informací o zákaznících firmy. Umožňuje tak poznat, pochopit a předvídat 1 Co je CRM? [online]. CAS CRM. A Smart Company of CAS Software AG [cit ]. Dostupné z: 2 CRM [online]. Praha: Adaptic [cit ]. Dostupné z: 8

9 potřeby, přání a nákupní zvyklosti zákazníků a podporuje oboustrannou komunikaci mezi firmou a jejími zákazníky Účel CRM Přestože v předchozí kapitole byly uvedeny nejrůznější způsoby chápání CRM, pouhá definice nedokáže zohlednit široké spektrum činností vykonávaných pomocí tohoto systému. Pokud mluvíme o faktických přínosech CRM a o důvodech pro uvažování o jeho implementaci ve firmě, je vhodné použít první z dříve uvedených definic. Z tohoto vysvětlení vyplývá, že CRM není pouze rozsáhlou aplikací, ale také je součástí komplexní strategie přístupu k zákazníkům, firemním procesům a k organizaci procesů poskytování služeb. Zásadní myšlenky CRM strategie je možno projasnit v rámci praktického příkladu. Já velice rád cestuji, avšak neochotně využívám služby velkých cestovních kanceláří, kde se občas stane, že manažeři zapomenou jména svých kolegů. Místo toho se vždycky obracím na malou málo známou agenturu, která sídlí v sousedním domě. Nehledě na to, že si nemůžu dovolit příliš časté dovolené, slečna pracující v této kanceláři si mě pamatuje již od první návštěvy a dokonce zná i moje jméno. V této agentuře si pamatují všechny mé předchozí cesty a zájezdy a dobře znají moje požadavky. Většinou okamžitě dostanu nabídku odpovídající mým potřebám a očekáváním. Proto to působí dojmem, že pracovnice této cestovní agentury je denně připravena na mou návštěvu. Kromě toho její rady a upozornění vždy odpovídají skutečnosti. Jsem si jistý, že cena zájezdu se dále nenavyšuje a pokud mají možnost poskytnout mi slevu, okamžitě mne o tom informují. V důsledku popisované interakce získávám pocit, že jsem váženým klientem, a jakmile mám možnost někam zajet, vždy zvolím tuto agenturu. Sbírání, shromažďování a zpracovávání informace o klientovi (základní informace, historie jeho nákupů, potřeby, preference) pomáhá firmě co nejlépe specifikovat konkrétní návrhy, které budou zákazníkovi nabídnuty, tak, aby byly s největší pravděpodobností přijaty. Samozřejmě, s časem přibývá klientů a velké společnosti tak nemohou zaručit individuální přístup v rámci obsluhy jednotlivých klientů bez použití automatizačních nástrojů. K řešení tohoto problému slouží právě CRM systém, který obsahuje moduly určené pro kvalitní řízení interakcí se 3 Co je CRM? [online]. Brno: AveNet [cit ]. Dostupné z: 9

10 zákazníkem. Pokud se veškeré informace o klientovi ukládají a je k nim zajištěn pohodlný přístup, je možné zanalyzovat průběh komunikace atd., a to výrazně zvýší kvalitu poskytování služeb zákazníkům. Taky je nutné zmínit, že kvalitní řízení vztahů se zákazníky vyžaduje více než jenom automatizaci obchodních procesů. Uživatelé by měli být schopní efektivně klíčové informace o klientech využít a dělat správná rozhodnutí na základě jejich zpracování. Zároveň s tím je důležité zvolit vhodné kanály pro komunikaci a používat ty, které nejvíce vyhovují zákazníkovi. Středem pozornosti v rámci CRM strategie je zákazník, což vyjadřuje i následující schéma: Obrázek 1. Střed pozornosti strategie společnosti s použitím CRM systému. Zdroj: ГРАНИЧИН, О.Н. КИЯЕВ, В.И. Информационные технологии в управлении информация. Интернет-университет информационных технологий - ИНТУИТ.ру, s. 207, ISBN Na závěr této kapitoly můžeme uvést hlavní cíle používání CRM systému: 4 zlepšení efektivity vztahů se zákazníky, zvýšení pravděpodobnosti provedení transakcí, zvýšení produktivity prodeje, zlepšení poskytovaných služeb, snížení nákladů na podpůrné služby. 4 ВАЛКИН, Евгений. CRM нужен всем! или кому он нужен этот CRM? [online]. PC Week/RE, roč. 2003, č. 9 [cit ]. Dostupné z: 10

11 1.3 Historie CRM Přestože popularita CRM řešení v současnosti v podnicích neustále roste, doposud nelze jednoznačně určit, jaký okamžik dějin je možné považovat za začátek jeho vývoje a také co lze označit za jeho první prototyp. Jednou z variant je názor A. Kudinova, který ve své knize CRM: praktika efektivního podnikání 5 tvrdí, že to byl právě výzkum pracovníka reklamního servisu Jame Handyho v roce 1911, který poznamenal začátek vývoje CRM řešení. Nicméně prvním systémem, který může být považován za prototyp CRM řešení je tzv. Day-Timer vypracovaný americkým advokátem Morrisem Perkinem v roce Hlavní úlohou tohoto systému bylo plánování obchodních jednání a dalších pracovních událostí. Mezi zásadní funkce systému patřila oznámení o naplánovaných akcích, funkce plánovače času, podrobného deníku, zobrazovaní dokončených úkolů apod. Od roku 1952 se začal Day-Timer šířit mezi podniky a v šedesátých letech minulého století se stal velice populárním ve Velké Británii a Kanadě. Společnost Day-Timer Ltd. existuje i v současnosti, nehledě na to, že za dobu své existence byla několikrát prodaná, nadále se věnuje výrobě nejrůznějších nástrojů pro organizaci a plánování času. Na konci 60. let 20. století vynalezl Arnold Neustadler rotační kartotéku Rolodex, čímž se již významně přiblížil k moderním počítačovým technologiím. Kartotéka sloužila jako nástroj pro ukládání obchodních kontaktů a její popularita trvala až do konce sedmdesátých let. Další období již bylo poznamenáno začátkem tzv. éry počítačů, která ve svém důsledku zásadně změnila pohled na CRM a jeho využití. Během 60. a 70. let počet transakcí a operací probíhajících pomocí počítačů značně vzrostl, avšak použití počítače stále zůstávalo velice drahou záležitostí. Řešení preferované většinou firem a podniků bylo používání tradičních, jednoduchých nástrojů pro podporu obchodních vztahů, jako například již zmíněné Day-Timer nebo Rodolex. Začátek 80. let minulého století byl charakteristický i nadále příliš vysokými cenami, které omezovaly a brzdily rozvoj CRM systémů. Postupem času se však vývoj počítačových technologií výrazně zlevnil a v roce 1987 vznikla první komerční počítačová aplikace pro řízení kontaktů. Její tvůrcem byl Pat Sullivan, zakladatel 5 КУДИНОВ, A. CRM. Российская практика эффективного бизнеса. 1С-Паблишинг, 2008, s ISBN

12 Contact Software International a SalesLogix Corporation. Samotná aplikace dostala název ACT. Pomocí ní mohli prodejci sledovat průběh vztahů s klienty, zpracovávat a analyzovat tyto informace a využívat dalších možností, jak zlepšovat kvalitu interakcí se zákazníky. V současné době existuje již jeho 10. verze, tzv. ACT! by Sage 2008, a v některých zemích tato aplikace doposud zůstává vedoucím nástrojem v oblasti Contact Management a operačních CRM systémů. CRM systém, jak jej známe v současnosti, byl vyvinut v první polovině 90. let. CRM systémy začaly být chápané jako automatizované technologie prodeje se zaměřením na vztahy a interakce s klientem. Samotný termín CRM byl poprvé použit společností Siebel Systems za účelem vymezení tohoto typu korporačního programního produktu. Dnes existuje více než 1000 řešení v oblasti CRM a neustále vznikají další. 1.4 Kdy má firma začít používat CRM? Rozhodnutí o zavedení CRM systému je pro podnik velkým a zodpovědným krokem, jelikož zahájení práce se systémem ovlivní téměř veškeré vnitřní procesy společnosti. V jakém okamžiku však by měla firma začít uvažovat o implementaci CRM řešení? Na tuto otázku existuje několik odpovědí. Podle Pavla Cherkashina 6, ředitele představenstva Adobe Systems v Rusku, existují tři základní scénáře, jak firma začne CRM systém využívat: 1. Krizový Hlavní faktor vznik krizové situace: manažer odešel a v důsledku toho společnost ztratila zákazníky, nízké ukazatele kvůli nízké kvalifikaci zaměstnanců, zvýšení konkurence apod. Hlavní potřeba získat možnost kontrolovat informace, uspořádat činnosti a postupy zaměstnanců. 2. Rozvojový Hlavní faktor prudký rozvoj firmy (nebo potřeba prudkého rozvoje). 6 ЧЕРКАШИН, Павел. Стратегия взаимоотношений с клиентами (CRM): нужна ли она вам? [online]. Elitarium, [cit ]. Dostupné z: 12

13 Hlavní potřeba automatizace operací a procesu, kontrola efektivity, sběr a předávání znalostí. 3. Statusní Hlavní faktor nutnost implementace CRM řešení vyvolána vnějšími faktory, např. korporativní standard, který firma musí splňovat, zvýšení investiční atraktivity firmy pomocí kvalitního rozšíření klientské báze. Hlavní potřeba realizace podmínek, na kterých trvá vedení, investoři atd. Další zajímavý názor zastává ruský specialista v oblasti poradenství Děnis Zapirkin 7, který tvrdí, že firma by se měla zamyslet nad zavedením CRM systému již v okamžiku, kdy se nedaří pamatovat si každou schůzku, volání nebo jakýkoliv další naplánovaný kontakt s klientem. V podstatě to znamená, že pro firmu má smysl CRM řešení zavést co nejdříve. 1.5 Architektura CRM Většina dnešních CRM systémů má podobnou základní architekturu. Podle Jana Dohnala a Miroslava Kučery vypadá takto: Obrázek 2. Architektura CRM. Zdroj: DOHNAL, Jan. KUČERA, Miroslav. Úvod do CRM v informační společnosti. Praha: Vysoká škola ekonomická, ISBN ЗАПИРКИН, Денис. Когда пора начинать использовать CRM. Infobusiness2.ru [online] [cit ]. Dostupné z: 13

14 Jak je vidět z obrázku, architektura je rozdělena na dvě základní části operační a analytickou. Operační část je zásadní částí systému vzhledem k tomu, že v ní probíhají první práce s informací, kterou systém získal přes jakékoliv kanály (telefon, web, atd.). V operační části se informace zpracovávají, ukládají a teprve pak s nimi lze pracovat dál. Obvykle se třídí v databázi dle typu kontakty, produkty, události, dokumenty apod. Analytická část dále odpovídá za reportingy a, jak je patrné z názvu, za analýzy. Obsahuje nástroje, které pomáhají při rozhodování o tom, jak propagovat výrobky na různých segmentech trhu (zároveň pomáhá správně rozdělit trh na segmenty) a jak vyhodnotit efektivitu marketingových kampaní. Ve většině dnešních CRM systémů se používají nejenom základní reporty, ale i moderní metody analýz jako např. OLAP a Data Mining, které umožňují identifikovat důležité faktory ovlivňující poptávku. V poslední době se také často vymezuje Koloborativní CRM, což představuje nejmodernější způsob řízení vztahů se zákazníky. Tento nástroj umožňuje zákazníkům nejen vyjadřovat své názory o společnosti ( , internet fóra, chat), ale také se přímo podílet na vývoji nových produktů nebo na sestavení nových balíčků služeb. Toho je dosaženo organizací přímého přístupu (většinou přes internet) do databáze chyb, zpětných vazeb a námětů na práci zaměstnanců. 1.6 Funkcionalita CRM Funkcionalita CRM systému se v podstatě týká všech sfér, ve kterých společnost potřebuje komunikovat se zákazníkem. Základní funkční prvky se proto obvykle rozdělují do následujících třech skupin: 8 SFA (Sales Force Automation) Automatizace prodejních procesů, MA (Marketing Automation) Automatizace marketingu, CSS (Customer Service & Support) Automatizace servisu a podpory zákazníků. Pokud je zmínka o konkrétní základní funkcionalitě většiny CRM systémů, je vhodné uvést devět zásadních funkcí CRM stanovených A. Kudinovem 5 a krátce nastínit jejich podstatu a přínosy 9. 8 Технологии CRM (управление связями с клиентами) [online]. Markets-Web.ru, 2010 [cit ]. Dostupné z: 14

15 Kontakty Jednou z hlavních funkcionalit CRM systému je uchovávání a správa kontaktů. CRM systém předpokládá existenci rozsáhlé databáze klientů a dalších důležitých osob a společností, např. konkurentů, partnerů, distributorů atd. Umožňuje tak vyhnout se duplicitě kontaktů a dodržovat pořádek, což šetří čas a úsilí pracovníkům a firmě. Ve většině systémů modul dokáže nejen zanést nový kontakt, ale i jakoukoliv informaci o firmě nebo osobě, organizační struktury firem, jejich priority, slabé a silné stránky atd. Tato databáze se stane velmi cenným majetkem firmy, jehož hlavní výhodou bude nezávislost na zaměstnancích. To znamená, že při normalizovaném přístupu k ukládání dat nedojde k situaci, že např. s odchodem pracovníka zaniknou struktury, kontakty a citlivé údaje. Data budou naopak vždy v jedné podobě a jakýkoliv nový pracovník firmy bude schopen je využívat. Řízení vztahů se zákazníky Je neoddělitelnou částí všech CRM systémů. Dává možnost ukládat a zpracovávat veškeré pohyby při komunikaci s klientem. Hlavním úkolem je vedení historie těchto pohybů. Jednou z výhod tohoto přístupu je schopnost předvídat budoucí potřeby zákazníků na základě analýzy aktuálních údajů o spolupráci. Dostupnost historie interakce s klientem umožňuje zaměstnancům poskytovat přesné a úplné informace klientovi a také eliminuje různé odpovědi na stejné otázky od jednotlivých členů společnosti. Chtěl bych dodat, že tento modul a to, jak je realizován v jednotlivých CRM systémech, je nejdůležitějším pro společnosti, poskytující služby B2B, např. pro poradenské společnosti. Řízení potenciálních transakcí Další úloha, kterou lze vykonávat pomocí CRM systému, je řízení procesů ohledně přípravy transakce. Možnost kontroly a monitorování potenciálních transakcí usnadňuje proces přijetí správného rozhodnutí. K dispozici je několik způsobů a přístupů k analýze potenciálních transakcí, např. analýza z hlediska času a finančních očekávání, analýza z hlediska pracovní efektivity, analýza z hlediska poptávky po zboží a službách atd. 9 Business Intelligence Group Labs - Бизнес аналитика, Data Mining, OLAP, нейронные сети, прогнозирование, энергосбережение, управленческий консалтинг. [online]. BIGroup Labs. [cit ]. Dostupné z: 15

16 Řízení uzavřených obchodů Po rozhodnutí o potenciálních transakcích je neméně významná i kontrola a řízení prováděných transakcí za účelem snižování rizika vzniku konfliktu či sporu mezi společností a klientem. Funkce kontroly plnění smluvních závazků zahrnuje: kontrolu dodání požadovaného rozsahu a množství zboží ve stanoveném časovém rozmezí, sledování lhůt a obsahu záručních závazků, monitorování vypořádávání vzájemných závazků se zákazníky. Databáze Systém umožňuje vytvořit informační základnu obsahující údaje o produktech, službách a cenách nabízených jak společností, tak i její konkurencí. Kromě toho zahrnuje i údaje o stavu trhu. Funkce umožňuje provádět rozšířené vyhledávání informací v rámci databáze a poskytuje nejrůznější prostředky, jako jsou elektronické diskuse, telekonference, FAQ a chaty, pro vzájemnou interakci s odborníky v oblasti výrobků a služeb. Přínos zavedení databáze spočívá ve zvýšení kompetencí pracovníků, což vede následně k růstu jejich efektivity. Společnost tak působí na své zákazníky profesionálněji. Kalendář a plánovač Osobní a sdílené kalendáře, plánovače událostí a rezervace zdrojů jsou standardními nástroji pro skupinovou práci. Zaměstnancům umožní naplánovat svou spolupráci a interakci s kolegy, což bezpochybně vede k růstu pracovní produktivity a efektivnímu využití času. Automatická příprava obchodních nabídek Tato funkce umožňuje vytvořit kvalitní podnikatelské nabídky na základě navržených šablon. V důsledku využití této možnosti se snižují náklady spojené s přípravou návrhů, jejich koordinace v rámci společnosti a náklady na dodání návrhů klientům. 16

17 Generování zpráv Jde o funkci generování zpráv s možností nastavení struktury a vzhledu zhotovených zpráv. Výhodou je úspora času na analýzu a prognózování, což usnadňuje práci vedení při řízení obchodních procesů. Plánování marketingových kampaní Cílem této funkce je plánování marketingových kampaní a výzkumů a vyúčtování nákladů a zdrojů potřebných k jejich realizaci. Další možností je zhodnocení efektivnosti a nákladnosti marketingových kampaní a výzkumů s využitím výsledků analýzy pro rozpočtování a prognózování výsledků budoucích událostí. 1.7 Open source CRM systémy Zavedení CRM řešení ve firmě rozhodně není levnou záležitostí. Pokud však budeme vycházet z pohledu Denise Zapirkina, podle něhož musí společnost implementovat CRM systém co nejdříve, zjistíme, že tzv. open source systém představuje nejvhodnější řešení z hlediska finanční náročnosti. Jsou s ním spojeny malé nebo žádné náklady (kromě úsilí pár zodpovědných pracovníků). Co se týče definice samotného pojmu open source, oficiální webové stránky věnované danému typu systémů Opensource.org ho definují jako vývoj a využití softwaru s dodržováním jednotlivých podmínek: Open source neznamená pouze přístup ke zdrojovému kódu. Distribuční podmínky open-source software musí být v souladu s následujícími kritérii: Free Redistribution (volné rozšiřování), 2. Source Code (zdrojový kód), 3. Derived Works (odvozené práce), 4. Integrity of The Author's Source Code (integrita autorova zdrojového kódu), 5. No Discrimination Against Persons or Groups (zákaz diskriminace vůči osobám a skupinám), 10 Open Source Definition: Introduction [online]. Open Source Initiative [cit ]. Dostupné z: 17

18 6. No Discrimination Against Fields of Endeavor (zákaz diskriminace sfér užití), 7. Distribution of License (šíření licence), 8. License Must Not Be Specific to a Product (licence nesmí záviset na programovém produktu), 9. License Must Not Restrict Other Software (licence nesmí ovlivňovat ostatní programy), 10. License Must Be Technology-Neutral (licence musí být technologicky neutrální) Výhody a nevýhody použití open source Každé z kritérií uvedených v definici open source (viz předchozí kapitola) je možné považovat za určitou výhodu. Lze ale jmenovat i další: Nízká cena produktů s otevřeným zdrojovým kódem, což umožňuje malým firmám nebo firmám s omezenými finančními možnostmi využívat software pro podporu firemních aktivit, např. CRM. Rychlá detekce chyb a bagů a jejich odstranění. Oproti všeobecnému názoru, že open source softwary jsou bezpečnější a obsahují hodně chyb, považují odborníci většinu těchto systémů za stabilnější, protože k nim má přístup více lidí a závady se nacházejí a opravují rychleji. Možnost rychlých úprav IT pracovníky firmy. Vzhledem k tomu, že kód je otevřený, mohou ho v podniku upravovat interní programátoři, bez zásahu poskytovatele. Lze ale najít i nevýhody open source systémů: Chybí podpora. Většina open source vývojářů neposkytuje uživatelskou podporu. A pokud tak činí, je samozřejmě zpoplatněná. Chybí dokumentace. Zdaleka nejčastějším problémem open source systémů je nedostatek potřebných dokumentů. Jednoduchost interfacu. Ve většině případů vývojáři podrobněji pracují s vnitřní složkou programů, přičemž interface nechávají v jednoduché podobě. 18

19 2 Praktická část 2.1 Výběr CRM systému pro společnost Ouroboros Consulting Jak již bylo uvedeno v úvodu, výzkum, který bude proveden v rámci předkládané práce, se týká výběru vhodného open source CRM řešení pro malou až střední společnost. Firma disponující dostatečným množstvím finančních prostředků si může dovolit využívat služeb externích konzultantů. Konzultanti provedou analýzu stávající situace ve firmě a rozhodnou o vhodných řešeních z hlediska implementace CRM systémů. Avšak v malých a středních firmách zpravidla nejsou k dispozici volné finanční zdroje. V tomto případě se obvykle svolává řešitelský tým, jehož členy jsou vybraní zaměstnanci společnosti. Obecně, než se firma rozhodne pro konkrétní CRM systém, musí si nejdříve ujasnit, jaké jsou její požadavky a očekávání vzhledem k potenciálnímu řešení. Je třeba rozhodnout, zda bude zavedený systém zaměřen pouze na firemní obchodní oddělení, nebo zda to bude integrované řešení týkající se většiny obchodních procesů bezprostředně spojených se zákazníky. V závislosti na stanovených cílech je definován rozsah možností CRM systému z hlediska v něm obsažených funkcionalit. Po zpřesnění požadovaného charakteru řešení firmy analyzují nabídku dostupných systémů a následně se rozhodují pro jeden produkt. Dalším krokem je implementace zvoleného produktu, v rámci níž je systém instalován na server a následně se provedou nezbytné konfigurace a zabezpečení. Po úspěšném testování funkcionality probíhá migrace dat. Posledním krokem je zprovoznění systému a zaškolení budoucích uživatelů. Cílem této práce je výzkum trhu open source CRM systému za účelem výběru vhodného řešení pro poradenskou společnost Ouroboros Consulting, která se rozhodla implementovat daný typ softwaru. Z důvodu omezenosti finančních zdrojů vytvořila uvedená společnost vlastní řešitelský tým. Projektu jsem se účastnil jako jeden ze tří členů tohoto týmu. Praktická část práce se tedy věnuje procesu výběru CRM systému prostřednictvím metody vícekriteriálního rozhodování, v rámci níž budou vybrané produkty porovnávány na základě jednotlivých kritérií, a to za účelem následné volby nejvhodnějšího řešení pro danou společnost. 19

20 2.2 O společnosti Ouroboros Consulting je společnost s mezinárodní značkou, která vytváří partnerskou síť profesionálů v oblastech koučinku, a poradenství, marketingu, IT, prodeje a managementu. V současnosti sdružuje Ouroboros Consulting zhruba třicet specialistů osmi národností a působí na dvou kontinentech. V rámci velkých projektů má k dispozici až 200 konzultantů. V ČR je značka spravována servisní organizací společností Cedrus, která je subjektem odpovědným za realizace projektů a administrativu a která na českém trhu aktivně působí zhruba půl roku. Organizační struktura firmy je plochá, což znamená, že každý pracovník může vykonávat jakékoliv pracovní činnosti, na které je firma zaměřená, a projevovat se v různých oblastech. Buď se rozhodne, že bude pracovat v rámci tzv. back-office či v administrativě, anebo se může přímo zaměřit na vyhledání potenciálního klienta, domluvit si s ním schůzku, zjistit potřeby jeho firmy a tím pádem pracovat v roli vedoucího projektu a zajistit realizaci navrženého řešení. Plat je proto flexibilní položkou, danou procentuálním podílem na jednotlivých činnostech. Firma je sice poměrně mladá, nemá vlastní webové stránky ani marketingovou strategii, nemá zatím zafixované údaje o obratu a příjmech, ale spolupracuje s velmi významnými zahraničními partnery a zastupuje je přímo, nebo nabízením jejich produktů na základě licence na českém trhu. Vedoucí poradenské sítě Ouroboros Consulting je hlavním motorem firmy, osobně realizuje velkou část služeb je specialistou v oblasti koučinku, tréningu a manažerského poradenství a intenzivněji než ostatní spolupracuje s dalším specialistou zaměstnaným v Ouroborosu. Zbytek zaměstnanců přišlo do společnosti z různých oblastí, které většinou nesouvisejí s poradenstvím. Avšak mladá firma zajišťuje školení a semináře zaměřené na rozvoj zaměstnanců a seznámení pracovníků s oblastmi její činnosti. Vzhledem k tomu, že zaměstnanci mohou vykonávat široké spektrum činností, potřebují pro to jednotný přístup k nejrůznějším údajům v rámci firmy Uvedená informace je převzatá z interních materiálů společnosti Ouroboros Consulting a byla vytvořená se spoluúčastí autora předkládané práce. 20

Leady & MERK Integrace Microsoft Dynamics CRM s aplikacemi Leady a MERK

Leady & MERK Integrace Microsoft Dynamics CRM s aplikacemi Leady a MERK Integrace Microsoft Dynamics CRM s aplikacemi Leady a MERK Strana 1 z 12 Obsah 1. Leady... 3 a. Shrnutí... 3 b. Popis modulu... 3 c. Technické podrobnosti o modulu... 5 2. MERK... 6 a. Shrnutí... 6 b.

Více

EKONOMICKÝ A LOGISTICKÝ SOFTWARE. Luhačovice 24.10.2013

EKONOMICKÝ A LOGISTICKÝ SOFTWARE. Luhačovice 24.10.2013 EKONOMICKÝ A LOGISTICKÝ SOFTWARE Luhačovice 24.10.2013 CRM řízení vztahů se zákazníky CRM - je zkratka z anglického Customer Relationship Management a označují se tak systémy pro řízení vztahů se zákazníky.crm

Více

Helios Easy. integrované řešení pro řízení

Helios Easy. integrované řešení pro řízení integrované řešení pro řízení Skupina ASSECO je jedním z nejvýznamnějších softwarových domů ve střední Evropě. Chcete držet své náklady více pod kontrolou? Potřebujete, aby vaše investice měly rychlou

Více

Olga Rudikova 2. ročník APIN

Olga Rudikova 2. ročník APIN Olga Rudikova 2. ročník APIN Redakční (publikační) systém neboli CMS - content management system (systém pro správu obsahu) je software zajišťující správu dokumentů, nejčastěji webového obsahu. (webová

Více

Tovek Server. Tovek Server nabízí následující základní a servisní funkce: Bezpečnost Statistiky Locale

Tovek Server. Tovek Server nabízí následující základní a servisní funkce: Bezpečnost Statistiky Locale je serverová aplikace určená pro efektivní zpracování velkého objemu sdílených nestrukturovaných dat. Umožňuje automaticky indexovat data z různých informačních zdrojů, intuitivně vyhledávat informace,

Více

Slovenská spořitelna:

Slovenská spořitelna: Případová studie Slovenská spořitelna: Microsoft Dynamics CRM pro správu klientů ze segmentu malých a středních podniků Jak jsme Slovenské spořitelně usnadnily a zefektivnily práci s klienty ze segmentu

Více

SW pro správu a řízení bezpečnosti

SW pro správu a řízení bezpečnosti Integrační bezpečnostní SW pro správu a řízení bezpečnosti Systém je vlastním produktem společnosti Integoo. Trvalý vývoj produktu reflektuje požadavky trhu a zákazníků. Ať už je velikost vaší organizace

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O. Mgr. Evgeniya Pavlova Rozvojová strategie podniku ve fázi stabilizace Diplomová práce 2013 Rozvojová strategie podniku ve fázi stabilizace Diplomová práce

Více

webmarketin Základní moduly aplikace

webmarketin Základní moduly aplikace webmarketin Aplikace webmarketing je komplexní online nástroj určený pro podporu a řízení marketingu a CRM ve společnosti. Její součástí jsou webové ankety, SMS kampaně nebo newslettery, které lze spravovat

Více

Zadávací dokumentace pro výběrové řízení. Zavedení CRM systému pro MEGA a.s.

Zadávací dokumentace pro výběrové řízení. Zavedení CRM systému pro MEGA a.s. Zadávací dokumentace pro výběrové řízení Zakázka Zavedení CRM systému pro MEGA a.s. Zadavatel: K MEGA a.s. Drahobejlova 1452/54 190 00 Praha 9 1 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ 1. IDENTIFIKAČNÍ

Více

Business Intelligence

Business Intelligence Business Intelligence Josef Mlnařík ISSS Hradec Králové 7.4.2008 Obsah Co je Oracle Business Intelligence? Definice, Od dat k informacím, Nástroj pro operativní řízení, Integrace informací, Jednotná platforma

Více

3. Očekávání a efektivnost aplikací

3. Očekávání a efektivnost aplikací VYUŽÍVANÍ INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ V ŘÍZENÍ FIREM Ota Formánek 1 1. Úvod Informační systémy (IS) jsou v současnosti naprosto nezbytné pro úspěšné řízení firem. Informačním ním systémem rozumíme ucelené softwarové

Více

QAD CRM. Vladimír Bartoš. konzultant

QAD CRM. Vladimír Bartoš. konzultant QAD CRM Vladimír Bartoš konzultant Integrace QAD CRM QAD EA Artikly Adresy Nabídky Prodejní objednávky Instalovaná báze Servisní volání Servisní kontrakty Servisní nabídky Nabídky volání Měny Uživatelé

Více

ÚVOD DO PROBLEMATIKY PROJEKTŮ, KATEGORIE

ÚVOD DO PROBLEMATIKY PROJEKTŮ, KATEGORIE PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ STAVEB ÚVOD DO PROBLEMATIKY PROJEKTŮ, KATEGORIE Vysoká škola technická a ekonomická v Českých PROJEKTŮ Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební

Více

Microsoft.NET. AppTima Feedback Solution - komplexní systém pro zjišťování a vyhodnocování spokojenosti zákazníků

Microsoft.NET. AppTima Feedback Solution - komplexní systém pro zjišťování a vyhodnocování spokojenosti zákazníků Microsoft.NET AppTima Feedback Solution - komplexní systém pro zjišťování a vyhodnocování spokojenosti zákazníků Přehled Země: Velká Británie Odvětví: Informační technologie Profil zákazníka Pantek Ltd.

Více

Efektivnější systém pro vyřizování požadavků na IT v ČMSS

Efektivnější systém pro vyřizování požadavků na IT v ČMSS 2 Shared Experience Technologická řešení Efektivnější systém pro vyřizování požadavků na IT v ČMSS Efektivnější systém pro vyřizování požadavků na IT v ČMSS přinesl procesní zpracování požadavků všech

Více

Obsah. ÚVOD 1 Poděkování 3

Obsah. ÚVOD 1 Poděkování 3 ÚVOD 1 Poděkování 3 Kapitola 1 CO JE TO PROCES? 5 Co všechno musíme vědět o procesním řízení, abychom ho mohli zavést 6 Různá důležitost procesů 13 Strategické plánování 16 Provedení strategické analýzy

Více

Telelogic Focal Point využití pro řízení a optimalizaci projektového portfolia Verze 1.0

Telelogic Focal Point využití pro řízení a optimalizaci projektového portfolia Verze 1.0 DISTRIBUTOR White Paper Verze 1.0 Ing. Jiří Gryc 26.4.2007 Tento dokument ve stručnosti představuje možnost využití špičkového Telelogic Focal Point pro řízení a optimalizaci projektového portfolia. Další

Více

Jedno globální řešení pro vaše Mezinárodní podnikání

Jedno globální řešení pro vaše Mezinárodní podnikání Jedno globální řešení pro vaše Mezinárodní podnikání Obsah 2 Známe váš svět, jsme jeho součástí 4 Správné řešení pro vaše mezinárodní podnikání 6 Standardní řešení s jedinečnými výhodami 8 Jedno globální

Více

Microsoft SharePoint Portal Server 2003. Zvýšená týmová produktivita a úspora času při správě dokumentů ve společnosti Makro Cash & Carry ČR

Microsoft SharePoint Portal Server 2003. Zvýšená týmová produktivita a úspora času při správě dokumentů ve společnosti Makro Cash & Carry ČR Microsoft SharePoint Portal Server 2003 Zvýšená týmová produktivita a úspora času při správě dokumentů ve společnosti Makro Cash & Carry ČR Přehled Země: Česká republika Odvětví: Velkoobchod Profil zákazníka

Více

Prezentace CRMplus. Téma: CRMplus jako nástroj pro kontrolu a vyhodnocení rozpracovanosti dílů na zakázkách

Prezentace CRMplus. Téma: CRMplus jako nástroj pro kontrolu a vyhodnocení rozpracovanosti dílů na zakázkách Prezentace CRMplus Téma: CRMplus jako nástroj pro kontrolu a vyhodnocení rozpracovanosti dílů na zakázkách Obsah prezentace Představení společnosti Technodat Develop, s.r.o. CRMplus základní charakteristika

Více

Trendy: Růst významu analytického reportingu. Tomáš Pospíšil, Oracle Czech Olomouc, 6.3.2014

Trendy: Růst významu analytického reportingu. Tomáš Pospíšil, Oracle Czech Olomouc, 6.3.2014 Trendy: Růst významu analytického reportingu Tomáš Pospíšil, Oracle Czech Olomouc, 6.3.2014 Témata Údaje, informace, poznání Analytický reporting opravdu to někdo potřebuje? Aktivní

Více

Řízení rizik. Ing. Petra Plevová. plevova.petra@klikni.cz http://plevovapetra.wbs.cz

Řízení rizik. Ing. Petra Plevová. plevova.petra@klikni.cz http://plevovapetra.wbs.cz Řízení rizik Ing. Petra Plevová plevova.petra@klikni.cz http://plevovapetra.wbs.cz Procesní řízení a řízení rizik V kontextu současných změn je třeba vnímat řízení jakékoli organizace jako jednoduchý,

Více

Vývoj moderních technologií při vyhledávání. Patrik Plachý SEFIRA spol. s.r.o. plachy@sefira.cz

Vývoj moderních technologií při vyhledávání. Patrik Plachý SEFIRA spol. s.r.o. plachy@sefira.cz Vývoj moderních technologií při vyhledávání Patrik Plachý SEFIRA spol. s.r.o. plachy@sefira.cz INFORUM 2007: 13. konference o profesionálních informačních zdrojích Praha, 22. - 24.5. 2007 Abstrakt Vzhledem

Více

Abychom definovali dimenze kompetencí, položili jsme si otázku: S kým/čím vstupujete do vzájemné interakce?

Abychom definovali dimenze kompetencí, položili jsme si otázku: S kým/čím vstupujete do vzájemné interakce? Profily kompetencí Úvodní situace před testováním E-learningový modul obsahuje šest interaktivních situací orientovaných na kompetence, které mají svou roli v maloobchodní společnosti. Všechny maloobchodní

Více

2013 IBM Corporation

2013 IBM Corporation 2013 IBM Corporation Connections v praxi Jak vypadá nasazení Social software v praxi MICHAL HOLOUBEK Social Business konzultant, oxy Online, s.r.o. 2013 IBM Corporation Agenda Úvod Zadání a specifikace

Více

INFORMAČNÍ SYSTÉMY (IS) Ing. Pavel Náplava Katedra počítačů K336, ČVUT FEL Praha 2004/2005

INFORMAČNÍ SYSTÉMY (IS) Ing. Pavel Náplava Katedra počítačů K336, ČVUT FEL Praha 2004/2005 INFORMAČNÍ SYSTÉMY (IS) Ing. Pavel Náplava Katedra počítačů K336, ČVUT FEL Praha 2004/2005 AGENDA definice IS, zavedení pojmů možnosti a rozdělení typická struktura technologie nasazení praktická ukázka

Více

ISA 610 POSUZOVÁNÍ PRÁCE INTERNÍHO AUDITU. (Platí pro audity účetních závěrek sestavených za období počínající 15.prosince 2004 nebo po tomto datu)

ISA 610 POSUZOVÁNÍ PRÁCE INTERNÍHO AUDITU. (Platí pro audity účetních závěrek sestavených za období počínající 15.prosince 2004 nebo po tomto datu) POSUZOVÁNÍ PRÁCE INTERNÍHO AUDITU (Platí pro audity účetních závěrek sestavených za období počínající 15.prosince 2004 nebo po tomto datu) O B S A H Odstavec Úvod... 1-4 Rozsah a cíle interního auditu..

Více

MANAŽERSKÉ ROZHODOVÁNÍ. Zpracoval Ing. Jan Weiser

MANAŽERSKÉ ROZHODOVÁNÍ. Zpracoval Ing. Jan Weiser MANAŽERSKÉ ROZHODOVÁNÍ Zpracoval Ing. Jan Weiser Obsah výkladu Rozhodovací procesy a problémy Dvě stránky rozhodování Klasifikace rozhodovacích procesů Modely rozhodování Nástroje pro podporu rozhodování

Více

Průzkum PRÁCE NA DÁLKU 2013 v ČR 708 respondentů, leden duben 2013

Průzkum PRÁCE NA DÁLKU 2013 v ČR 708 respondentů, leden duben 2013 Průzkum PRÁCE NA DÁLKU 2013 v ČR 708 respondentů, leden duben 2013 I přes prokazatelné přínosy neumí firmy v ČR pracovat na dálku chybí jim k tomu podmínky i dovednosti! www.pracenadalku.cz 1 ZÁKLADNÍ

Více

P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G

P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G 5 ZS, akad.rok 2014/2015 Průmyslový marketing - VŽ 1 M A R K E T I N G O V Ý I N F O R M A Č N Í S Y S T É M ZS, akad.rok 2014/2015 Průmyslový marketing - VŽ 2 Mnoho

Více

Snažší používání. > Prostředí pro mobilní zařízení. > Vylepšení uživatelského komfortu. > Zjednodušení práce. > Integrace Office 365

Snažší používání. > Prostředí pro mobilní zařízení. > Vylepšení uživatelského komfortu. > Zjednodušení práce. > Integrace Office 365 Microsoft Dynamics NAV 2015 Co je nového? Microsoft Dynamics NAV je systém pro řízení firmy, který se snadno implementuje a používá. Zároveň je dostatečnou oporou pro všechny vaše obchodní ambice. Rychlejší

Více

Projektové řízení jako základ řízení organizace

Projektové řízení jako základ řízení organizace Projektové řízení jako základ řízení organizace Aleš Chudý, ředitel divize IW ales.chudy@microsoft.com Technický seminář Bratislava 6.10.2008 Obsah Potřeby byznysu a IT Řešení EPM Microsoft EPM Optimalizační

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK ML Základy marketingu

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK ML Základy marketingu Základy marketingu (B_Mar) ZS 09 Bakalářské studium Garant předmětu: Ing.Miloslav Vaňák Vyučující:.. Ing. M. Vaňák Typ studijního předmětu: povinný roč./sem.:.. 1/1 Rozsah studijního předmětu:.. 2/0/0

Více

Znalostní systém nad ontologií ve formátu Topic Maps

Znalostní systém nad ontologií ve formátu Topic Maps Znalostní systém nad ontologií ve formátu Topic Maps Ladislav Buřita, Petr Do ladislav.burita@unob.cz; petr.do@unob.cz Univerzita obrany, Fakulta vojenských technologií Kounicova 65, 662 10 Brno Abstrakt:

Více

People Manager Komplexní řízení zdrojů a projektů jednoduše

People Manager Komplexní řízení zdrojů a projektů jednoduše People Manager Komplexní řízení zdrojů a projektů jednoduše Hlavní funkce Řízení portfolia projektů Podpora pro Demand Management a prioritizaci Podpora pro rozhodování při plánování releasů aplikací Přehled

Více

E-mailové kampaně. 2013 Byznys CRM s.r.o.

E-mailové kampaně. 2013 Byznys CRM s.r.o. E-mailové kampaně 2013 Byznys CRM s.r.o. Zákazník: Dne: 31. 5. 2015 Vytvořil: Pavel Šlesingr Schválil: Petr Hampejs Verze: 5.0 Emailové kampaně v CRM 2011 Strana 2 z 15 Obsah Obsah... 3 1. Popis... 4 1.1.

Více

DOTAZNÍK MĚŘENÍ A ŘÍZENÍ VÝKONNOSTI PODNIKŮ - ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA

DOTAZNÍK MĚŘENÍ A ŘÍZENÍ VÝKONNOSTI PODNIKŮ - ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Projekt Tvorba modelu pro měření a řízení výkonnosti podniků byl podpořen Grantovou agenturou ČR, reg. č. projektu 402/09/1739 DOTAZNÍK MĚŘENÍ A ŘÍZENÍ VÝKONNOSTI PODNIKŮ - ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKY

Více

Marketingové aktivity B2B firem a struktura marketingových rozpočtů Jaro 2014

Marketingové aktivity B2B firem a struktura marketingových rozpočtů Jaro 2014 Marketingové aktivity B2B firem a struktura marketingových rozpočtů Jaro 2014 B-inside s.r.o. Šmeralova 12, 170 00 Praha Vavrečkova 5262, 760 01 Zlín IČ: 24790648 DIČ: CZ24790648 Telefon: +420 608 048

Více

Projekt informačního systému pro Eklektik PRO S EK. Řešitel: Karolína Kučerová

Projekt informačního systému pro Eklektik PRO S EK. Řešitel: Karolína Kučerová Projekt informačního systému pro Eklektik PRO S EK Řešitel: ÚVODNÍ ZPRÁVA ZADÁNÍ PROJEKTU Zefektivnění komunikace ve firmě Eklektik, a to především v oblasti informací o klientech a o tištěných materiálech

Více

MIS. Manažerský informační systém. pro. Ekonomický informační systém EIS JASU CS. Dodavatel: MÚZO Praha s.r.o. Politických vězňů 15 110 00 Praha 1

MIS. Manažerský informační systém. pro. Ekonomický informační systém EIS JASU CS. Dodavatel: MÚZO Praha s.r.o. Politických vězňů 15 110 00 Praha 1 MIS Manažerský informační systém pro Ekonomický informační systém EIS JASU CS Dodavatel: MÚZO Praha s.r.o. Politických vězňů 15 110 00 Praha 1 Poslední aktualizace dne 5.8.2014 MÚZO Praha s.r.o. je certifikováno

Více

SOUBOR OTÁZEK PRO INTERNÍ AUDIT (Checklist)

SOUBOR OTÁZEK PRO INTERNÍ AUDIT (Checklist) SOUBOR OTÁZEK PRO INTERNÍ AUDIT (Checklist) Oblast 1. STRATEGICKÉ PLÁNOVÁNÍ Jsou identifikovány procesy v takovém rozsahu, aby byly dostačující pro zajištění systému managementu jakosti v oblasti vzdělávání?

Více

Téma: 02 Příprava a prezentace projektu v rámci OPPI 11.03.2009

Téma: 02 Příprava a prezentace projektu v rámci OPPI 11.03.2009 Vysoká škola finanční a správní, o. p. s. Katedra ŘPPE Estonská 500, 101 00 Praha 10 Téma: 02 Příprava a prezentace projektu v rámci OPPI 11.03.2009 1 Obsah přednášky Operační program průmysl a inovace

Více

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC partner pro byznys inovace MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC Hlavní zaměření: Odborná specializace: EKONOMIKA a MANAGEMENT Inovační management Informační a komunikační technologie

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK ML Základy marketingu

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK ML Základy marketingu Základy marketingu (B_Zmar) ZS 09 Bakalářské studium Garant předmětu: Ing.Miloslav Vaňák Vyučující:.. Ing. M. Vaňák Typ studijního předmětu: povinný roč./sem.:.. 1/1 Rozsah studijního předmětu:.. 6 (KS)

Více

Informační systém pro centrální správu lokální sítě a služeb ISP

Informační systém pro centrální správu lokální sítě a služeb ISP MASARYKOVA UNIVERZITA Fakulta informatiky PV098 Řízení implementace IS semestrální práce Informační systém pro centrální správu lokální sítě a služeb ISP Jiří Kratochvíla, učo 207622, semestr 6, ročník

Více

financnasprava.sk Portál Technologie Microsoft zjednodušují komunikaci občanů s Finanční správou SR a činí výběr daní transparentnějším.

financnasprava.sk Portál Technologie Microsoft zjednodušují komunikaci občanů s Finanční správou SR a činí výběr daní transparentnějším. Případová studie Portál financnasprava.sk Technologie Microsoft zjednodušují komunikaci občanů s Finanční správou SR a činí výběr daní transparentnějším. Portál financnasprava.sk Uvedení portálu do života

Více

Vymezení a význam marketingového výzkumu pro manažerské rozhodování. Základní východiska empirického přístupu, vztah. Téma č. 1

Vymezení a význam marketingového výzkumu pro manažerské rozhodování. Základní východiska empirického přístupu, vztah. Téma č. 1 Vymezení a význam marketingového výzkumu pro manažerské rozhodování. Základní východiska empirického přístupu, vztah teorie a empirie. Téma č. 1 Výzkum trhu Historický vývoj: Výzkum veřejného mínění, sociologický

Více

OBJEDNÁVACÍ A INFORMAČNÍ SYSTÉMY

OBJEDNÁVACÍ A INFORMAČNÍ SYSTÉMY OBJEDNÁVACÍ A INFORMAČNÍ SYSTÉMY STAkis-W STAkis-S Již dnes k dispozici všem zákazníkům společnosti Stahlgruber bez výjimky! www.stahlgruber.cz STAkis-W OBJEDNÁVACÍ SYSTÉM BEZ NUTNOSTI INSTALACE Jako výchozí

Více

Moderní metody automatizace a hodnocení marketingových kampaní

Moderní metody automatizace a hodnocení marketingových kampaní Moderní metody automatizace a hodnocení marketingových kampaní SAS CI Roadshow 2014 24/09/2014 Vít Stinka Agenda Představení společnosti Unicorn Systems Aliance Unicorn Systems a SAS Celkový koncept Customer

Více

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012 Studijní obor Manažerská ekonomika Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing pro studenty studující od roku 2011/2012 V první fázi studia oboru Manažerská ekonomika získá student

Více

KAISER DATA Collaboration Framework

KAISER DATA Collaboration Framework KAISER DATA Collaboration Framework KAISER DATA Collaboration Framework je modulární řešení, které pokrývá veškeré potřeby firem v rámci vzájemné spolupráce nejen v rámci interní komunikace, ale zároveň

Více

Reportingová platforma v České spořitelně

Reportingová platforma v České spořitelně Reportingová platforma v České spořitelně Agenda Implementované prostředí Cognos 8 v ČS Marek Varga, Česká spořitelna, a.s. Využití platformy Cognos z pohledu businessu Petr Kozák, Česká spořitelna, a.s.

Více

Komunikační řešení Avaya IP Office

Komunikační řešení Avaya IP Office Komunikační řešení Avaya IP Office Algotech tým 4. 3. 2014 Algotech Telefon: +420 225 006 555 Fax: +420 225 006 194 E-mail: info@algotech.cz Web: www.algotech.cz Adresa: FUTURAMA Business Park Sokolovská

Více

Případová studie. O2 Slovakia: Aplikace O2 Univerzita. Aplikace O2 Univerzita. jako nástroj řízení vzdělávání zaměstnanců

Případová studie. O2 Slovakia: Aplikace O2 Univerzita. Aplikace O2 Univerzita. jako nástroj řízení vzdělávání zaměstnanců Případová studie O2 Slovakia: Aplikace O2 Univerzita Aplikace O2 Univerzita jako nástroj řízení vzdělávání zaměstnanců Aplikace O2 Univerzita Vzdělávání je pro naši firmu jedním ze základních pilířů, bez

Více

Modul msender message Sender. Brána do světa SMS zpráv a E-mail obchodní komunikace

Modul msender message Sender. Brána do světa SMS zpráv a E-mail obchodní komunikace Modul msender message Sender Brána do světa SMS zpráv a E-mail obchodní komunikace Představení modulu msender je samostatně prodávaným modulem a rozšiřujícím doplňkem informačního systému Money S5. msender

Více

Scénáře a důvody pro nasazení Exchange 2010 a Lync 2010. Martin Panák

Scénáře a důvody pro nasazení Exchange 2010 a Lync 2010. Martin Panák Scénáře a důvody pro nasazení Exchange 2010 a Lync 2010 Martin Panák 1 Agenda Exchange Server 2010 Lync OnLine 2010 Scénáře nasazení Uživatelské rozhraní Vybavení ROI 2 3 Koho oslovit Zákazník provozuje

Více

Význam inovací pro firmy v současném období

Význam inovací pro firmy v současném období Význam inovací pro firmy v současném období Jan Heřman 25. říjen 2013 Uváděné údaje a informace vychází z výzkumného projektu FPH VŠE "Konkurenceschopnost" (projekt IGA 2, kód projektu VŠE IP300040). 2

Více

Procesy, procesní řízení organizace. Výklad procesů pro vedoucí odborů krajského úřadu Karlovarského kraje

Procesy, procesní řízení organizace. Výklad procesů pro vedoucí odborů krajského úřadu Karlovarského kraje Procesy, procesní řízení organizace Výklad procesů pro vedoucí odborů krajského úřadu Karlovarského kraje Co nového přináší ISO 9001:2008? Vnímání jednotlivých procesů organizace jako prostředku a nástroje

Více

Systém JSR představuje kompletní řešení pro webové stránky malého a středního rozsahu.

Systém JSR představuje kompletní řešení pro webové stránky malého a středního rozsahu. Redakční systém JSR Systém pro správu obsahu webových stránek Řešení pro soukromé i firemní webové stránky Systém JSR představuje kompletní řešení pro webové stránky malého a středního rozsahu. Je plně

Více

Workshop SAP GRC AC - 18.6.2009 Představení SAP GRC Access Control Josef Piňos, CONSIT s.r.o.

Workshop SAP GRC AC - 18.6.2009 Představení SAP GRC Access Control Josef Piňos, CONSIT s.r.o. Workshop SAP GRC AC - 18.6.2009 Představení SAP GRC Access Control Josef Piňos, CONSIT s.r.o. Představení SAP GRC Access Control Aplikace SAP GRC AC se obsluhuje v prostředí SAP Portál. Technicky se jedná

Více

POKYNY PRO ŽADATELE PŘÍLOHA C2 ZÁVAZNÉ OSNOVY PRO ZPRACOVÁNÍ STUDIE PROVEDITELNOSTI K AKCI PŘEDKLÁDANÉ DO GS JKS GRANTOVÁ SCHÉMATA SROP

POKYNY PRO ŽADATELE PŘÍLOHA C2 ZÁVAZNÉ OSNOVY PRO ZPRACOVÁNÍ STUDIE PROVEDITELNOSTI K AKCI PŘEDKLÁDANÉ DO GS JKS GRANTOVÁ SCHÉMATA SROP Moravskoslezský kraj POKYNY PRO ŽADATELE PŘÍLOHA C2 ZÁVAZNÉ OSNOVY PRO ZPRACOVÁNÍ STUDIE PROVEDITELNOSTI K AKCI PŘEDKLÁDANÉ DO GS JKS 28.6.2006 Strana 1 z 5 ZÁVAZNÁ OSNOVA STUDIE PROVEDITELNOSTI (SP) TITULNÍ

Více

KATEDRA ŘÍZENÍ PODNIKU. Obchodní, organizační, personální plán, IT

KATEDRA ŘÍZENÍ PODNIKU. Obchodní, organizační, personální plán, IT Business model KATEDRA ŘÍZENÍ PODNIKU Obchodní, organizační, personální plán, IT Mapa cílů Vyšší zisk Vyšší tržby Finanční stabilita image Rozšíření na další trhy Navýšení stávajícíc h tržních podílů Udržení

Více

Wonderware Information Server 4.0 Co je nového

Wonderware Information Server 4.0 Co je nového Wonderware Information Server 4.0 Co je nového Pavel Průša Pantek (CS) s.r.o. Strana 2 Úvod Wonderware Information Server je výrobní analytický a reportní informační portál pro publikaci výrobních dat

Více

1. Dostupné řešení CRM

1. Dostupné řešení CRM 1. Dostupné řešení CRM 1.1. Popis řešení Kompaktní CRM řešení s garantovaným časem zavedení! Komunikační systémy společnosti Siemens ve spojení se speciálním startovacím balíčkem osvědčeného evropského

Více

Bakalářský studijní obor hospodářská informatika

Bakalářský studijní obor hospodářská informatika Bakalářský studijní obor hospodářská informatika Předpoklady Struktura studia Přihlášky Poradenství Bakalářský studijní obor hospodářská informatika nabízí fundované vědecké a praktické vzdělání v oblasti

Více

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012 Studijní obor Manažerská ekonomika Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing pro studenty studující od roku 2011/2012 V první fázi studia oboru Manažerská ekonomika získá student

Více

Firma příjemce voucheru. ACEMCEE, s. r. o. (www.acemcee.com) U Vodárny 2, 616 00 Brno. Informační a komunikační technologie

Firma příjemce voucheru. ACEMCEE, s. r. o. (www.acemcee.com) U Vodárny 2, 616 00 Brno. Informační a komunikační technologie Firma příjemce voucheru ACEMCEE, s. r. o. (www.acemcee.com) Sídlo Obor Velikost Profil U Vodárny 2, 616 00 Brno Informační a komunikační technologie Drobný podnik ACEMCEE je firma působící v oblastech

Více

VÝSLEDKY VÝZKUMU. indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ

VÝSLEDKY VÝZKUMU. indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ VÝSLEDKY VÝZKUMU indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ Realizace průzkumu, zpracování dat a vyhodnocení: Střední odborná škola podnikání a obchodu, spol. s r.o.

Více

Psychodiagnostika Hogan a 360 dotazník

Psychodiagnostika Hogan a 360 dotazník Psychodiagnostika Hogan a 360 dotazník Na svých pozicích řešíte množství situací a vztahů, které jsou pro vás náročnější než jiné a pravděpodobně si kladete otázku proč. Jednou z možností, jak na tuto

Více

KOMPLEXNÍ PÉČE V OBLASTI MOBILNÍCH TECHNOLOGIÍ

KOMPLEXNÍ PÉČE V OBLASTI MOBILNÍCH TECHNOLOGIÍ KOMPLEXNÍ PÉČE V OBLASTI MOBILNÍCH TECHNOLOGIÍ PRO VAŠI FIRMU VOLBA / NEZÁVISLOST / ŠIRŠÍ MOŽNOSTI PŘEDSTAVENÍ SPOLEČNOSTI Jsme distributor s přidanou hodnotou působící v oboru informačních a komunikačních

Více

Neuralmarketing Inteligentní newsletter

Neuralmarketing Inteligentní newsletter Nabídka jednorázové rozesílky a doplňkových služeb Neuralmarketing Inteligentní newsletter Nabídka jednorázové rozesílky a doplňkových služeb 2 Obsah 1 Příprava rozesílky... 3 2 Rozesílka... 4 3 Zpracování

Více

Dnešní program. Jak síť využít. Přínosy sítě. Nasazení sítě. Proč síť

Dnešní program. Jak síť využít. Přínosy sítě. Nasazení sítě. Proč síť Dnešní program Proč síť Jak síť využít Přínosy sítě Nasazení sítě 2 SLADĚNÍ SE STRATEGIÍ FIRMY Každá firma má ve své strategii napsáno, že požaduje větší zapojení zaměstnanců do dění ve firmě. NASAZOVÁNÍ

Více

Delivering Public Service for the Future. Jak nejlépe naplnit očekávání občanů ve 21.století?

Delivering Public Service for the Future. Jak nejlépe naplnit očekávání občanů ve 21.století? Delivering Public Service for the Future Jak nejlépe naplnit očekávání občanů ve 21.století? Obsah Úvodem Jaká má občan 21. století očekávání? Vnímání služeb českým občanem Nejlepší praxe ze zahraničí

Více

Hodnocení spolehlivosti veřejně prospěšných organizací

Hodnocení spolehlivosti veřejně prospěšných organizací Hodnocení spolehlivosti veřejně prospěšných organizací METODIKA ČLENĚNÍ NÁKLADŮ 1. Popis problematiky Výše nákladů na propagaci/fundraising a administrativu/řízení organizace je podstatnou informací pro

Více

KATALOG SLUŽEB NÁSLEDNÉ PODPORY

KATALOG SLUŽEB NÁSLEDNÉ PODPORY KATALOG SLUŽEB NÁSLEDNÉ PODPORY Společnost WEBCOM a. s. Vám nabízí kompletní pokrytí Vašich požadavků na zajištění služeb technické podpory Microsoft Dynamics přesně podle Vašich potřeb a v požadovaném

Více

DATABÁZOVÉ SYSTÉMY. Metodický list č. 1

DATABÁZOVÉ SYSTÉMY. Metodický list č. 1 Metodický list č. 1 Cíl: Cílem předmětu je získat přehled o možnostech a principech databázového zpracování, získat v tomto směru znalosti potřebné pro informačního manažera. Databázové systémy, databázové

Více

Management rizik v životním cyklu produktu

Management rizik v životním cyklu produktu Management rizik v životním cyklu produktu ČSJ Praha Milan Trčka Cyklus rizik produktu Nové ISO 9001:2015 a požadavky na management rizik Definice Riziko (3.09, Pozn. 3,4) Riziko - účinek nejistoty Riziko

Více

CobiT. Control Objectives for Information and related Technology. Teplá u Mariánských Lázní, 6. října 2004

CobiT. Control Objectives for Information and related Technology. Teplá u Mariánských Lázní, 6. října 2004 CobiT Control Objectives for Information and related Technology Teplá u Mariánských Lázní, 6. října 2004 Agenda Základy CobiT Pojem CobiT Domény CobiT Hodnocení a metriky dle CobiT IT Governance Řízení

Více

ZÁKLADNÍ POPIS INFORMAČNÍHO SYSTÉMU KAJOT EASY-K

ZÁKLADNÍ POPIS INFORMAČNÍHO SYSTÉMU KAJOT EASY-K ZÁKLADNÍ POPIS INFORMAČNÍHO SYSTÉMU KAJOT EASY-K ÚVOD Easy-K běží na serveru Apache a je vytvořen v PHP s MySQL databází, doplněn Javascriptem a jeho výstupem je Xhtml, popř. tiskové sestavy v pdf (možnost

Více

E-ŘEŠENÍ INTERNETOVÉ APLIKACE NAD SOFT-4-SALE

E-ŘEŠENÍ INTERNETOVÉ APLIKACE NAD SOFT-4-SALE E-ŘEŠENÍ E-řešení je společným názvem pro skupinu internetových nadstaveb. V systému Soft-4-Sale poskytují podporu e-řešením, která Vám pomohou s prodejem a propagací zboží a služeb na internetu. Systém

Více

Cíl vzdělávacích modulů:

Cíl vzdělávacích modulů: PŘÍLOHA č. 9 OBSAH VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU Projekt rozšiřuje nabídku dalšího vzdělávání prostřednictvím vytvoření vzdělávacího programu se speciální SW aplikací a skripty pro personalisty a vedoucí pracovníky,

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice PROCES STRATEGICKÉHO ŘÍZENÍ, HIERARCHIE STRATEGIE (KOMPLEXNÍ PODNIKOVÁ STRATEGIE CORPORATE STRATEGY,, OBCHODNÍ STRATEGIE, DÍLČÍ STRATEGIE) Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute

Více

Software pro analýzu energetických dat W1000

Software pro analýzu energetických dat W1000 Software pro analýzu energetických dat W1000 Data pro snadný život vašich zákazníků Manage energy better Mít správné informace ve správný čas je základem úspěchu každého snažení, tedy i řízení spotřeby

Více

S T R A T E G I C K Ý M A N A G E M E N T

S T R A T E G I C K Ý M A N A G E M E N T S T R A T E G I C K Ý M A N A G E M E N T 3 LS, akad.rok 2014/2015 Strategický management - VŽ 1 Proces strategického managementu LS, akad.rok 2014/2015 Strategický management - VŽ 2 Strategický management

Více

2015 GEOVAP, spol. s r. o. Všechna práva vyhrazena.

2015 GEOVAP, spol. s r. o. Všechna práva vyhrazena. 2015 GEOVAP, spol. s r. o. Všechna práva vyhrazena. GEOVAP, spol. s r. o. Čechovo nábřeží 1790 530 03 Pardubice Česká republika +420 466 024 618 http://www.geovap.cz V dokumentu použité názvy programových

Více

WORKWATCH ON-LINE EVIDENCE PRÁCE A ZAKÁZEK

WORKWATCH ON-LINE EVIDENCE PRÁCE A ZAKÁZEK WORKWATCH ON-LINE EVIDENCE PRÁCE A ZAKÁZEK Systém WorkWatch je určen pro malé a střední firmy, které se zabývají službami nebo zakázkovou výrobou. Zajistí dokonalý přehled o všech zakázkách a jejich rozpracovanosti.

Více

Obsah. 1.1 Práce se záznamy... 3 1.2 Stránka Dnes... 4. 2.1 Kontakt se zákazníkem... 5

Obsah. 1.1 Práce se záznamy... 3 1.2 Stránka Dnes... 4. 2.1 Kontakt se zákazníkem... 5 CRM SYSTÉM KORMORÁN UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Obsah 1 Základní práce se systémem 3 1.1 Práce se záznamy................................. 3 1.2 Stránka Dnes.................................... 4 1.3 Kalendář......................................

Více

HODNOCENÍ VÝKONNOSTI PODNIKU VE SPOJITOSTI SE STRATEGICKÝMI CÍLY

HODNOCENÍ VÝKONNOSTI PODNIKU VE SPOJITOSTI SE STRATEGICKÝMI CÍLY 29 HODNOCENÍ VÝKONNOSTI PODNIKU VE SPOJITOSTI SE STRATEGICKÝMI CÍLY POKORNÝ Karel Abstrakt: Metoda Balanced Scorecard (BSC) její podstata, obsah a principy. Vztah BSC ke strategickému a operativnímu řízení

Více

Case Study. google apps jako nástroj personální politiky pro centrum holdings

Case Study. google apps jako nástroj personální politiky pro centrum holdings Case Study google apps jako nástroj personální politiky pro centrum holdings Kdo je centrum holdings Původně jeden z prvních internetových portálů v Česku, dnes mediální společnost působící také na Slovensku

Více

Podnikatelské plánování pro inovace

Podnikatelské plánování pro inovace Podnikatelské plánování pro inovace Šablona podnikatelského plánu Název projektu Datum zpracování Verze č. Údaje o autorech Obsah Exekutivní souhrn...3 1. Základní údaje o předkladateli a podniku...4 1.1

Více

X36SIN: Softwarové inženýrství. Životní cyklus a plánování

X36SIN: Softwarové inženýrství. Životní cyklus a plánování X36SIN: Softwarové inženýrství Životní cyklus a plánování 1 Kontext Minule jsme si řekli, co to je deklarace záměru, odborný článek, katalog požadavků, seznam aktérů a seznam událostí. Seznam aktérů a

Více

VÝSLEDKY VÝZKUMU. indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ

VÝSLEDKY VÝZKUMU. indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ VÝSLEDKY VÝZKUMU indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ Realizace průzkumu, zpracování dat a vyhodnocení: Střední odborná škola podnikání a obchodu, spol. s r.o.

Více

Podnikatelský plán. Název projektu. Logo. Jméno živnostníka / firmy

Podnikatelský plán. Název projektu. Logo. Jméno živnostníka / firmy Podnikatelský plán Název projektu Logo Jméno živnostníka / firmy (Cílem tohoto návodu je pomoci Vám k vytvoření podnikatelského plánu k Vaší myšlence do podnikání. Není potřeba odpovědět na všechny otázky,

Více

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia. předmětu Management ve finančních službách

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia. předmětu Management ve finančních službách Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu Management ve finančních službách Název tematického celku: Základní koncepční přístupy a osobnost manažera Cíl: V návaznosti na poznatky

Více

Problémové domény a jejich charakteristiky

Problémové domény a jejich charakteristiky Milan Mišovič (ČVUT FIT) Pokročilé informační systémy MI-PIS, 2011, Přednáška 02 1/16 Problémové domény a jejich charakteristiky Prof. RNDr. Milan Mišovič, CSc. Katedra softwarového inženýrství Fakulta

Více

Zadávací dokumentace k výběrovému řízení. E-learning CZ.1.07/3.2.04/04.0040. In Company Education, a.s.

Zadávací dokumentace k výběrovému řízení. E-learning CZ.1.07/3.2.04/04.0040. In Company Education, a.s. Číslo zakázky: VŘ 89/2013 Zadávací dokumentace k výběrovému řízení E-learning Název programu: Registrační číslo projektu: Název projektu: Název zakázky: Datum vyhlášení zakázky: Název zadavatele: Cílová

Více

Význam inovací pro firmy v současném. Jan Heřman 26. říjen 2012

Význam inovací pro firmy v současném. Jan Heřman 26. říjen 2012 Význam inovací pro firmy v současném období Jan Heřman 26. říjen 2012 Uváděné údaje a informace vychází z výzkumného záměru IGA 2 Inovační management, který je realizován v letech 2012 2013. Je registrován

Více

Zkouška ITIL Foundation

Zkouška ITIL Foundation Zkouška ITIL Foundation Sample Paper A, version 5.1 Výběr z více možností Pokyny 1. Měli byste se pokusit odpovědět na všech 40 otázek. 2. Všechny svoje odpovědi vyznačte na samostatný formulář, který

Více