Výběr open source CRM systému pro malé až střední firmy

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výběr open source CRM systému pro malé až střední firmy"

Transkript

1 Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze Yauheni Vasilyeu Výběr open source CRM systému pro malé až střední firmy Bakalářská práce

2 Prohlášení Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci na téma Výběr open source CRM systému pro malé až střední firmy zpracoval samostatně a použil pouze zdrojů, které cituji a uvádím v seznamu použité literatury. V Praze dne Podpis 2

3 Poděkování Rád bych poděkoval vedoucí práce paní doktorce Hruškové za cenné rady a připomínky při zpracování bakalářské práce a ostatním profesorům VOŠIS, kteří mi též pomohli. 3

4 Abstrakt Tato práce je zaměřená na provedení výzkumu trhu open source CRM systémů. Cílem je navrhnout nejvhodnější open source CRM řešení pro malou až střední firmu na praktickém příkladu poradenské společnosti Ouroboros Consulting. Práce je rozdělená na dvě části. Teoretická část obsahuje popis a vysvětlení samotných pojmů CRM a open source a jejích významu pro firmy. Praktická část je věnována procesu výběru vhodného systému pomoci metody vícekriteriálního rozhodování. Klíčová slova CRM, výběr CRM systému, open source systémy, vícekriteriální rozhodování Abstract This bachelor thesis focuses on the market research of open source CRM systems. Its main goal is to suggest the best open source CRM solution for small and medium enterprises using a practical example of Ouroboros Consulting company. The work is divided into two parts. The theoretical part contains a description and explanation of the terms "CRM" and "open source" and their importance for the company. The practical part is devoted to the process of selecting an appropriate system using multi-criteria decision analysis. 4

5 Obsah Úvod Teoretická část Definování pojmu CRM Účel CRM Historie CRM Kdy má firma začít používat CRM? Architektura CRM Funkcionalita CRM Open source CRM systémy Výhody a nevýhody použití open source Praktická část Výběr CRM systému pro společnost Ouroboros Consulting O společnosti Požadavky na systém Zvolené produkty a jejich popis Vícekriteriální rozhodování Metoda vícekriteriálního rozhodování Postup při vícekriteriálním rozhodování Výběr kritérií Hodnocení produktů dle kritérií Stanovení vah kritérií Hodnocení variant na základě stanovených vah Shrnutí výsledků Závěr Seznam použitých zdrojů Seznam odborné literatury Seznam internetových zdrojů Seznam obrázků Seznam tabulek Seznam grafů Seznam příloh Přílohy

6 Úvod Současný svět je charakteristický procesem globalizace, v jehož důsledku se denně zakládá stále více firem a společností. Nová realita umožňující vznik, růst, propojení a rozvoj společností po celém světě nevyhnutelně způsobuje neustálý nárůst konkurence. Tento jev podněcuje společnosti ke zlepšování kvality svých produktů, služeb a vztahů se zákazníky. Úspěšné firmy proto kladou čím dál větší důraz na rozvoj jednotlivých oblastí a na pečlivé hledání způsobů zdokonalování marketingových, obchodních a výrobních ukazatelů s cílem udržet si vlastní konkurenceschopnost. Vzhledem k novým firemním potřebám hrají informační technologie velice důležitou roli a v současné době mají zásadní význam a vliv na firemní procesy. Představitelé firem si již uvědomili, že pouhá optimalizace výroby pro vyřešení problému jejich přežití nestačí. Je to patrné zejména v sektoru služeb, například v oblasti poradenství, financí a médií, kde jsou firmy schopné udržet kvalitu na té nejvyšší úrovni. Odtud plyne, že úspěch společnosti není tolik závislý na kvalitě firemní nabídky, ale spíše na dokonalosti mechanismů interakce se zákazníky. Informační systémy mohou podporovat téměř veškeré firemní procesy i jednotlivé kroky v práci s klienty. Liší se však firemní kultura jednotlivých společností, jejich styl podnikání, způsoby komunikace a oslovení zákazníků. Z toho důvodu může být výběr vhodného IT řešení náročnou záležitostí, poněvadž následně ovlivní celou firmu. Hlavním cílem předkládané práce je provedení výzkumu trhu CRM systémů s otevřeným zdrojovým kódem, známých jako open source CRM systémy. Na základě vyhodnocení jednotlivých nabídek bude navržen nejvhodnější systém pro malé a střední společnosti, které si nemohou dovolit vynakládat velké finanční prostředky na drahý software. Teoretická část popíše a vysvětlí pojem CRM, význam a přínos těchto systémů pro firmy a také vysvětlí pojem open source. Praktická část bude věnována procesu výběru open source CRM systému pro malou nebo střední firmu na příkladu poradenské společnosti Ouroboros Consulting. Vhodný open source CRM systém bude nalezen na základě volby a popisu kritérií výběru a následného provedení vícekriteriálního rozhodování. 6

7 Výsledky provedeného výzkumu a analýzy by měly přispět k lepší orientaci firem v oblasti nabídky a vlastností open source CRM systémů a případně pomoci zvolit nejvhodnější CRM řešení. Daná práce si však neklade za cíl naznačit jediné správné řešení a v žádném případě nepropaguje konkrétní produkty. Spíše se jedná o návod na postup při výběru CRM systému. 7

8 1. Teoretická část 1.1 Definování pojmu CRM Odborná literatura a další informační zdroje nabízejí velké množství nejrůznějších definic CRM. Podle některých zdrojů spočívá hlavní funkce CRM v doslovném významu této zkratky, tj. řízení vztahů se zákazníky. CRM je tím pádem považován za firemní nástroj pro komunikaci s klienty. Jiní autoři však tvrdí, že jde o politiku firmy, která ovlivňuje veškeré její procesy, chování pracovníků a celkový styl podnikání. Kvůli rozmanitosti definic neexistuje o CRM konkrétní představa. V této kapitole bych proto chtěl uvést vybrané definice CRM popisující ho z různých pohledů. Customer Relationship Management (CRM) je zkratka pro strategii, která do středu zájmu staví nejcennější kapitál Vašeho podniku: Vaše zákazníky. 1 Uvedená definice, použitá německou společností nabízející CRM řešení pro malé a středně velké podniky, ho popisuje jako podnikovou strategii, ačkoliv většinou je CRM vnímán jako systém. V tomto případě se však klade důraz na to, že využití daného systému zároveň nastavuje i strategii, jejíž hlavní složkou je zákazník a jeho potřeby. Druhá možná definice CRM ho již popisuje jako systém: CRM je zkratka z anglického Customer Relationship Management a označují se tak systémy pro řízení vztahů se zákazníky. Jsou to programy, které umožňují shromažďovat, třídit a zpracovávat údaje o zákaznících, především jejich kontakty, probíhající obchodní procesy a dosahované tržby. CRM systémy tak pomáhají sledovat a vyhodnocovat veškeré obchodní aktivity v rámci celé společnosti. I z toho důvodu bývají součástí CRM systémů nejrůznější statistiky. 2 Jedná se spíše o základní definici, která pomáhá vytvořit obecnou představu o tomto systému. Přesnější a odbornější je následující vymezení definující CRM jako databázovou technologii a zároveň stanovující jeho hlavní funkce a přínosy: CRM systém je databázovou technologií podporovaný proces shromažďování, zpracování a využití informací o zákaznících firmy. Umožňuje tak poznat, pochopit a předvídat 1 Co je CRM? [online]. CAS CRM. A Smart Company of CAS Software AG [cit ]. Dostupné z: 2 CRM [online]. Praha: Adaptic [cit ]. Dostupné z: 8

9 potřeby, přání a nákupní zvyklosti zákazníků a podporuje oboustrannou komunikaci mezi firmou a jejími zákazníky Účel CRM Přestože v předchozí kapitole byly uvedeny nejrůznější způsoby chápání CRM, pouhá definice nedokáže zohlednit široké spektrum činností vykonávaných pomocí tohoto systému. Pokud mluvíme o faktických přínosech CRM a o důvodech pro uvažování o jeho implementaci ve firmě, je vhodné použít první z dříve uvedených definic. Z tohoto vysvětlení vyplývá, že CRM není pouze rozsáhlou aplikací, ale také je součástí komplexní strategie přístupu k zákazníkům, firemním procesům a k organizaci procesů poskytování služeb. Zásadní myšlenky CRM strategie je možno projasnit v rámci praktického příkladu. Já velice rád cestuji, avšak neochotně využívám služby velkých cestovních kanceláří, kde se občas stane, že manažeři zapomenou jména svých kolegů. Místo toho se vždycky obracím na malou málo známou agenturu, která sídlí v sousedním domě. Nehledě na to, že si nemůžu dovolit příliš časté dovolené, slečna pracující v této kanceláři si mě pamatuje již od první návštěvy a dokonce zná i moje jméno. V této agentuře si pamatují všechny mé předchozí cesty a zájezdy a dobře znají moje požadavky. Většinou okamžitě dostanu nabídku odpovídající mým potřebám a očekáváním. Proto to působí dojmem, že pracovnice této cestovní agentury je denně připravena na mou návštěvu. Kromě toho její rady a upozornění vždy odpovídají skutečnosti. Jsem si jistý, že cena zájezdu se dále nenavyšuje a pokud mají možnost poskytnout mi slevu, okamžitě mne o tom informují. V důsledku popisované interakce získávám pocit, že jsem váženým klientem, a jakmile mám možnost někam zajet, vždy zvolím tuto agenturu. Sbírání, shromažďování a zpracovávání informace o klientovi (základní informace, historie jeho nákupů, potřeby, preference) pomáhá firmě co nejlépe specifikovat konkrétní návrhy, které budou zákazníkovi nabídnuty, tak, aby byly s největší pravděpodobností přijaty. Samozřejmě, s časem přibývá klientů a velké společnosti tak nemohou zaručit individuální přístup v rámci obsluhy jednotlivých klientů bez použití automatizačních nástrojů. K řešení tohoto problému slouží právě CRM systém, který obsahuje moduly určené pro kvalitní řízení interakcí se 3 Co je CRM? [online]. Brno: AveNet [cit ]. Dostupné z: 9

10 zákazníkem. Pokud se veškeré informace o klientovi ukládají a je k nim zajištěn pohodlný přístup, je možné zanalyzovat průběh komunikace atd., a to výrazně zvýší kvalitu poskytování služeb zákazníkům. Taky je nutné zmínit, že kvalitní řízení vztahů se zákazníky vyžaduje více než jenom automatizaci obchodních procesů. Uživatelé by měli být schopní efektivně klíčové informace o klientech využít a dělat správná rozhodnutí na základě jejich zpracování. Zároveň s tím je důležité zvolit vhodné kanály pro komunikaci a používat ty, které nejvíce vyhovují zákazníkovi. Středem pozornosti v rámci CRM strategie je zákazník, což vyjadřuje i následující schéma: Obrázek 1. Střed pozornosti strategie společnosti s použitím CRM systému. Zdroj: ГРАНИЧИН, О.Н. КИЯЕВ, В.И. Информационные технологии в управлении информация. Интернет-университет информационных технологий - ИНТУИТ.ру, s. 207, ISBN Na závěr této kapitoly můžeme uvést hlavní cíle používání CRM systému: 4 zlepšení efektivity vztahů se zákazníky, zvýšení pravděpodobnosti provedení transakcí, zvýšení produktivity prodeje, zlepšení poskytovaných služeb, snížení nákladů na podpůrné služby. 4 ВАЛКИН, Евгений. CRM нужен всем! или кому он нужен этот CRM? [online]. PC Week/RE, roč. 2003, č. 9 [cit ]. Dostupné z: 10

11 1.3 Historie CRM Přestože popularita CRM řešení v současnosti v podnicích neustále roste, doposud nelze jednoznačně určit, jaký okamžik dějin je možné považovat za začátek jeho vývoje a také co lze označit za jeho první prototyp. Jednou z variant je názor A. Kudinova, který ve své knize CRM: praktika efektivního podnikání 5 tvrdí, že to byl právě výzkum pracovníka reklamního servisu Jame Handyho v roce 1911, který poznamenal začátek vývoje CRM řešení. Nicméně prvním systémem, který může být považován za prototyp CRM řešení je tzv. Day-Timer vypracovaný americkým advokátem Morrisem Perkinem v roce Hlavní úlohou tohoto systému bylo plánování obchodních jednání a dalších pracovních událostí. Mezi zásadní funkce systému patřila oznámení o naplánovaných akcích, funkce plánovače času, podrobného deníku, zobrazovaní dokončených úkolů apod. Od roku 1952 se začal Day-Timer šířit mezi podniky a v šedesátých letech minulého století se stal velice populárním ve Velké Británii a Kanadě. Společnost Day-Timer Ltd. existuje i v současnosti, nehledě na to, že za dobu své existence byla několikrát prodaná, nadále se věnuje výrobě nejrůznějších nástrojů pro organizaci a plánování času. Na konci 60. let 20. století vynalezl Arnold Neustadler rotační kartotéku Rolodex, čímž se již významně přiblížil k moderním počítačovým technologiím. Kartotéka sloužila jako nástroj pro ukládání obchodních kontaktů a její popularita trvala až do konce sedmdesátých let. Další období již bylo poznamenáno začátkem tzv. éry počítačů, která ve svém důsledku zásadně změnila pohled na CRM a jeho využití. Během 60. a 70. let počet transakcí a operací probíhajících pomocí počítačů značně vzrostl, avšak použití počítače stále zůstávalo velice drahou záležitostí. Řešení preferované většinou firem a podniků bylo používání tradičních, jednoduchých nástrojů pro podporu obchodních vztahů, jako například již zmíněné Day-Timer nebo Rodolex. Začátek 80. let minulého století byl charakteristický i nadále příliš vysokými cenami, které omezovaly a brzdily rozvoj CRM systémů. Postupem času se však vývoj počítačových technologií výrazně zlevnil a v roce 1987 vznikla první komerční počítačová aplikace pro řízení kontaktů. Její tvůrcem byl Pat Sullivan, zakladatel 5 КУДИНОВ, A. CRM. Российская практика эффективного бизнеса. 1С-Паблишинг, 2008, s ISBN

12 Contact Software International a SalesLogix Corporation. Samotná aplikace dostala název ACT. Pomocí ní mohli prodejci sledovat průběh vztahů s klienty, zpracovávat a analyzovat tyto informace a využívat dalších možností, jak zlepšovat kvalitu interakcí se zákazníky. V současné době existuje již jeho 10. verze, tzv. ACT! by Sage 2008, a v některých zemích tato aplikace doposud zůstává vedoucím nástrojem v oblasti Contact Management a operačních CRM systémů. CRM systém, jak jej známe v současnosti, byl vyvinut v první polovině 90. let. CRM systémy začaly být chápané jako automatizované technologie prodeje se zaměřením na vztahy a interakce s klientem. Samotný termín CRM byl poprvé použit společností Siebel Systems za účelem vymezení tohoto typu korporačního programního produktu. Dnes existuje více než 1000 řešení v oblasti CRM a neustále vznikají další. 1.4 Kdy má firma začít používat CRM? Rozhodnutí o zavedení CRM systému je pro podnik velkým a zodpovědným krokem, jelikož zahájení práce se systémem ovlivní téměř veškeré vnitřní procesy společnosti. V jakém okamžiku však by měla firma začít uvažovat o implementaci CRM řešení? Na tuto otázku existuje několik odpovědí. Podle Pavla Cherkashina 6, ředitele představenstva Adobe Systems v Rusku, existují tři základní scénáře, jak firma začne CRM systém využívat: 1. Krizový Hlavní faktor vznik krizové situace: manažer odešel a v důsledku toho společnost ztratila zákazníky, nízké ukazatele kvůli nízké kvalifikaci zaměstnanců, zvýšení konkurence apod. Hlavní potřeba získat možnost kontrolovat informace, uspořádat činnosti a postupy zaměstnanců. 2. Rozvojový Hlavní faktor prudký rozvoj firmy (nebo potřeba prudkého rozvoje). 6 ЧЕРКАШИН, Павел. Стратегия взаимоотношений с клиентами (CRM): нужна ли она вам? [online]. Elitarium, [cit ]. Dostupné z: 12

13 Hlavní potřeba automatizace operací a procesu, kontrola efektivity, sběr a předávání znalostí. 3. Statusní Hlavní faktor nutnost implementace CRM řešení vyvolána vnějšími faktory, např. korporativní standard, který firma musí splňovat, zvýšení investiční atraktivity firmy pomocí kvalitního rozšíření klientské báze. Hlavní potřeba realizace podmínek, na kterých trvá vedení, investoři atd. Další zajímavý názor zastává ruský specialista v oblasti poradenství Děnis Zapirkin 7, který tvrdí, že firma by se měla zamyslet nad zavedením CRM systému již v okamžiku, kdy se nedaří pamatovat si každou schůzku, volání nebo jakýkoliv další naplánovaný kontakt s klientem. V podstatě to znamená, že pro firmu má smysl CRM řešení zavést co nejdříve. 1.5 Architektura CRM Většina dnešních CRM systémů má podobnou základní architekturu. Podle Jana Dohnala a Miroslava Kučery vypadá takto: Obrázek 2. Architektura CRM. Zdroj: DOHNAL, Jan. KUČERA, Miroslav. Úvod do CRM v informační společnosti. Praha: Vysoká škola ekonomická, ISBN ЗАПИРКИН, Денис. Когда пора начинать использовать CRM. Infobusiness2.ru [online] [cit ]. Dostupné z: 13

14 Jak je vidět z obrázku, architektura je rozdělena na dvě základní části operační a analytickou. Operační část je zásadní částí systému vzhledem k tomu, že v ní probíhají první práce s informací, kterou systém získal přes jakékoliv kanály (telefon, web, atd.). V operační části se informace zpracovávají, ukládají a teprve pak s nimi lze pracovat dál. Obvykle se třídí v databázi dle typu kontakty, produkty, události, dokumenty apod. Analytická část dále odpovídá za reportingy a, jak je patrné z názvu, za analýzy. Obsahuje nástroje, které pomáhají při rozhodování o tom, jak propagovat výrobky na různých segmentech trhu (zároveň pomáhá správně rozdělit trh na segmenty) a jak vyhodnotit efektivitu marketingových kampaní. Ve většině dnešních CRM systémů se používají nejenom základní reporty, ale i moderní metody analýz jako např. OLAP a Data Mining, které umožňují identifikovat důležité faktory ovlivňující poptávku. V poslední době se také často vymezuje Koloborativní CRM, což představuje nejmodernější způsob řízení vztahů se zákazníky. Tento nástroj umožňuje zákazníkům nejen vyjadřovat své názory o společnosti ( , internet fóra, chat), ale také se přímo podílet na vývoji nových produktů nebo na sestavení nových balíčků služeb. Toho je dosaženo organizací přímého přístupu (většinou přes internet) do databáze chyb, zpětných vazeb a námětů na práci zaměstnanců. 1.6 Funkcionalita CRM Funkcionalita CRM systému se v podstatě týká všech sfér, ve kterých společnost potřebuje komunikovat se zákazníkem. Základní funkční prvky se proto obvykle rozdělují do následujících třech skupin: 8 SFA (Sales Force Automation) Automatizace prodejních procesů, MA (Marketing Automation) Automatizace marketingu, CSS (Customer Service & Support) Automatizace servisu a podpory zákazníků. Pokud je zmínka o konkrétní základní funkcionalitě většiny CRM systémů, je vhodné uvést devět zásadních funkcí CRM stanovených A. Kudinovem 5 a krátce nastínit jejich podstatu a přínosy 9. 8 Технологии CRM (управление связями с клиентами) [online]. Markets-Web.ru, 2010 [cit ]. Dostupné z: 14

15 Kontakty Jednou z hlavních funkcionalit CRM systému je uchovávání a správa kontaktů. CRM systém předpokládá existenci rozsáhlé databáze klientů a dalších důležitých osob a společností, např. konkurentů, partnerů, distributorů atd. Umožňuje tak vyhnout se duplicitě kontaktů a dodržovat pořádek, což šetří čas a úsilí pracovníkům a firmě. Ve většině systémů modul dokáže nejen zanést nový kontakt, ale i jakoukoliv informaci o firmě nebo osobě, organizační struktury firem, jejich priority, slabé a silné stránky atd. Tato databáze se stane velmi cenným majetkem firmy, jehož hlavní výhodou bude nezávislost na zaměstnancích. To znamená, že při normalizovaném přístupu k ukládání dat nedojde k situaci, že např. s odchodem pracovníka zaniknou struktury, kontakty a citlivé údaje. Data budou naopak vždy v jedné podobě a jakýkoliv nový pracovník firmy bude schopen je využívat. Řízení vztahů se zákazníky Je neoddělitelnou částí všech CRM systémů. Dává možnost ukládat a zpracovávat veškeré pohyby při komunikaci s klientem. Hlavním úkolem je vedení historie těchto pohybů. Jednou z výhod tohoto přístupu je schopnost předvídat budoucí potřeby zákazníků na základě analýzy aktuálních údajů o spolupráci. Dostupnost historie interakce s klientem umožňuje zaměstnancům poskytovat přesné a úplné informace klientovi a také eliminuje různé odpovědi na stejné otázky od jednotlivých členů společnosti. Chtěl bych dodat, že tento modul a to, jak je realizován v jednotlivých CRM systémech, je nejdůležitějším pro společnosti, poskytující služby B2B, např. pro poradenské společnosti. Řízení potenciálních transakcí Další úloha, kterou lze vykonávat pomocí CRM systému, je řízení procesů ohledně přípravy transakce. Možnost kontroly a monitorování potenciálních transakcí usnadňuje proces přijetí správného rozhodnutí. K dispozici je několik způsobů a přístupů k analýze potenciálních transakcí, např. analýza z hlediska času a finančních očekávání, analýza z hlediska pracovní efektivity, analýza z hlediska poptávky po zboží a službách atd. 9 Business Intelligence Group Labs - Бизнес аналитика, Data Mining, OLAP, нейронные сети, прогнозирование, энергосбережение, управленческий консалтинг. [online]. BIGroup Labs. [cit ]. Dostupné z: 15

16 Řízení uzavřených obchodů Po rozhodnutí o potenciálních transakcích je neméně významná i kontrola a řízení prováděných transakcí za účelem snižování rizika vzniku konfliktu či sporu mezi společností a klientem. Funkce kontroly plnění smluvních závazků zahrnuje: kontrolu dodání požadovaného rozsahu a množství zboží ve stanoveném časovém rozmezí, sledování lhůt a obsahu záručních závazků, monitorování vypořádávání vzájemných závazků se zákazníky. Databáze Systém umožňuje vytvořit informační základnu obsahující údaje o produktech, službách a cenách nabízených jak společností, tak i její konkurencí. Kromě toho zahrnuje i údaje o stavu trhu. Funkce umožňuje provádět rozšířené vyhledávání informací v rámci databáze a poskytuje nejrůznější prostředky, jako jsou elektronické diskuse, telekonference, FAQ a chaty, pro vzájemnou interakci s odborníky v oblasti výrobků a služeb. Přínos zavedení databáze spočívá ve zvýšení kompetencí pracovníků, což vede následně k růstu jejich efektivity. Společnost tak působí na své zákazníky profesionálněji. Kalendář a plánovač Osobní a sdílené kalendáře, plánovače událostí a rezervace zdrojů jsou standardními nástroji pro skupinovou práci. Zaměstnancům umožní naplánovat svou spolupráci a interakci s kolegy, což bezpochybně vede k růstu pracovní produktivity a efektivnímu využití času. Automatická příprava obchodních nabídek Tato funkce umožňuje vytvořit kvalitní podnikatelské nabídky na základě navržených šablon. V důsledku využití této možnosti se snižují náklady spojené s přípravou návrhů, jejich koordinace v rámci společnosti a náklady na dodání návrhů klientům. 16

17 Generování zpráv Jde o funkci generování zpráv s možností nastavení struktury a vzhledu zhotovených zpráv. Výhodou je úspora času na analýzu a prognózování, což usnadňuje práci vedení při řízení obchodních procesů. Plánování marketingových kampaní Cílem této funkce je plánování marketingových kampaní a výzkumů a vyúčtování nákladů a zdrojů potřebných k jejich realizaci. Další možností je zhodnocení efektivnosti a nákladnosti marketingových kampaní a výzkumů s využitím výsledků analýzy pro rozpočtování a prognózování výsledků budoucích událostí. 1.7 Open source CRM systémy Zavedení CRM řešení ve firmě rozhodně není levnou záležitostí. Pokud však budeme vycházet z pohledu Denise Zapirkina, podle něhož musí společnost implementovat CRM systém co nejdříve, zjistíme, že tzv. open source systém představuje nejvhodnější řešení z hlediska finanční náročnosti. Jsou s ním spojeny malé nebo žádné náklady (kromě úsilí pár zodpovědných pracovníků). Co se týče definice samotného pojmu open source, oficiální webové stránky věnované danému typu systémů Opensource.org ho definují jako vývoj a využití softwaru s dodržováním jednotlivých podmínek: Open source neznamená pouze přístup ke zdrojovému kódu. Distribuční podmínky open-source software musí být v souladu s následujícími kritérii: Free Redistribution (volné rozšiřování), 2. Source Code (zdrojový kód), 3. Derived Works (odvozené práce), 4. Integrity of The Author's Source Code (integrita autorova zdrojového kódu), 5. No Discrimination Against Persons or Groups (zákaz diskriminace vůči osobám a skupinám), 10 Open Source Definition: Introduction [online]. Open Source Initiative [cit ]. Dostupné z: 17

18 6. No Discrimination Against Fields of Endeavor (zákaz diskriminace sfér užití), 7. Distribution of License (šíření licence), 8. License Must Not Be Specific to a Product (licence nesmí záviset na programovém produktu), 9. License Must Not Restrict Other Software (licence nesmí ovlivňovat ostatní programy), 10. License Must Be Technology-Neutral (licence musí být technologicky neutrální) Výhody a nevýhody použití open source Každé z kritérií uvedených v definici open source (viz předchozí kapitola) je možné považovat za určitou výhodu. Lze ale jmenovat i další: Nízká cena produktů s otevřeným zdrojovým kódem, což umožňuje malým firmám nebo firmám s omezenými finančními možnostmi využívat software pro podporu firemních aktivit, např. CRM. Rychlá detekce chyb a bagů a jejich odstranění. Oproti všeobecnému názoru, že open source softwary jsou bezpečnější a obsahují hodně chyb, považují odborníci většinu těchto systémů za stabilnější, protože k nim má přístup více lidí a závady se nacházejí a opravují rychleji. Možnost rychlých úprav IT pracovníky firmy. Vzhledem k tomu, že kód je otevřený, mohou ho v podniku upravovat interní programátoři, bez zásahu poskytovatele. Lze ale najít i nevýhody open source systémů: Chybí podpora. Většina open source vývojářů neposkytuje uživatelskou podporu. A pokud tak činí, je samozřejmě zpoplatněná. Chybí dokumentace. Zdaleka nejčastějším problémem open source systémů je nedostatek potřebných dokumentů. Jednoduchost interfacu. Ve většině případů vývojáři podrobněji pracují s vnitřní složkou programů, přičemž interface nechávají v jednoduché podobě. 18

19 2 Praktická část 2.1 Výběr CRM systému pro společnost Ouroboros Consulting Jak již bylo uvedeno v úvodu, výzkum, který bude proveden v rámci předkládané práce, se týká výběru vhodného open source CRM řešení pro malou až střední společnost. Firma disponující dostatečným množstvím finančních prostředků si může dovolit využívat služeb externích konzultantů. Konzultanti provedou analýzu stávající situace ve firmě a rozhodnou o vhodných řešeních z hlediska implementace CRM systémů. Avšak v malých a středních firmách zpravidla nejsou k dispozici volné finanční zdroje. V tomto případě se obvykle svolává řešitelský tým, jehož členy jsou vybraní zaměstnanci společnosti. Obecně, než se firma rozhodne pro konkrétní CRM systém, musí si nejdříve ujasnit, jaké jsou její požadavky a očekávání vzhledem k potenciálnímu řešení. Je třeba rozhodnout, zda bude zavedený systém zaměřen pouze na firemní obchodní oddělení, nebo zda to bude integrované řešení týkající se většiny obchodních procesů bezprostředně spojených se zákazníky. V závislosti na stanovených cílech je definován rozsah možností CRM systému z hlediska v něm obsažených funkcionalit. Po zpřesnění požadovaného charakteru řešení firmy analyzují nabídku dostupných systémů a následně se rozhodují pro jeden produkt. Dalším krokem je implementace zvoleného produktu, v rámci níž je systém instalován na server a následně se provedou nezbytné konfigurace a zabezpečení. Po úspěšném testování funkcionality probíhá migrace dat. Posledním krokem je zprovoznění systému a zaškolení budoucích uživatelů. Cílem této práce je výzkum trhu open source CRM systému za účelem výběru vhodného řešení pro poradenskou společnost Ouroboros Consulting, která se rozhodla implementovat daný typ softwaru. Z důvodu omezenosti finančních zdrojů vytvořila uvedená společnost vlastní řešitelský tým. Projektu jsem se účastnil jako jeden ze tří členů tohoto týmu. Praktická část práce se tedy věnuje procesu výběru CRM systému prostřednictvím metody vícekriteriálního rozhodování, v rámci níž budou vybrané produkty porovnávány na základě jednotlivých kritérií, a to za účelem následné volby nejvhodnějšího řešení pro danou společnost. 19

20 2.2 O společnosti Ouroboros Consulting je společnost s mezinárodní značkou, která vytváří partnerskou síť profesionálů v oblastech koučinku, a poradenství, marketingu, IT, prodeje a managementu. V současnosti sdružuje Ouroboros Consulting zhruba třicet specialistů osmi národností a působí na dvou kontinentech. V rámci velkých projektů má k dispozici až 200 konzultantů. V ČR je značka spravována servisní organizací společností Cedrus, která je subjektem odpovědným za realizace projektů a administrativu a která na českém trhu aktivně působí zhruba půl roku. Organizační struktura firmy je plochá, což znamená, že každý pracovník může vykonávat jakékoliv pracovní činnosti, na které je firma zaměřená, a projevovat se v různých oblastech. Buď se rozhodne, že bude pracovat v rámci tzv. back-office či v administrativě, anebo se může přímo zaměřit na vyhledání potenciálního klienta, domluvit si s ním schůzku, zjistit potřeby jeho firmy a tím pádem pracovat v roli vedoucího projektu a zajistit realizaci navrženého řešení. Plat je proto flexibilní položkou, danou procentuálním podílem na jednotlivých činnostech. Firma je sice poměrně mladá, nemá vlastní webové stránky ani marketingovou strategii, nemá zatím zafixované údaje o obratu a příjmech, ale spolupracuje s velmi významnými zahraničními partnery a zastupuje je přímo, nebo nabízením jejich produktů na základě licence na českém trhu. Vedoucí poradenské sítě Ouroboros Consulting je hlavním motorem firmy, osobně realizuje velkou část služeb je specialistou v oblasti koučinku, tréningu a manažerského poradenství a intenzivněji než ostatní spolupracuje s dalším specialistou zaměstnaným v Ouroborosu. Zbytek zaměstnanců přišlo do společnosti z různých oblastí, které většinou nesouvisejí s poradenstvím. Avšak mladá firma zajišťuje školení a semináře zaměřené na rozvoj zaměstnanců a seznámení pracovníků s oblastmi její činnosti. Vzhledem k tomu, že zaměstnanci mohou vykonávat široké spektrum činností, potřebují pro to jednotný přístup k nejrůznějším údajům v rámci firmy Uvedená informace je převzatá z interních materiálů společnosti Ouroboros Consulting a byla vytvořená se spoluúčastí autora předkládané práce. 20

Helios Easy. integrované řešení pro řízení

Helios Easy. integrované řešení pro řízení integrované řešení pro řízení Skupina ASSECO je jedním z nejvýznamnějších softwarových domů ve střední Evropě. Chcete držet své náklady více pod kontrolou? Potřebujete, aby vaše investice měly rychlou

Více

Olga Rudikova 2. ročník APIN

Olga Rudikova 2. ročník APIN Olga Rudikova 2. ročník APIN Redakční (publikační) systém neboli CMS - content management system (systém pro správu obsahu) je software zajišťující správu dokumentů, nejčastěji webového obsahu. (webová

Více

Leady & MERK Integrace Microsoft Dynamics CRM s aplikacemi Leady a MERK

Leady & MERK Integrace Microsoft Dynamics CRM s aplikacemi Leady a MERK Integrace Microsoft Dynamics CRM s aplikacemi Leady a MERK Strana 1 z 12 Obsah 1. Leady... 3 a. Shrnutí... 3 b. Popis modulu... 3 c. Technické podrobnosti o modulu... 5 2. MERK... 6 a. Shrnutí... 6 b.

Více

EKONOMICKÝ A LOGISTICKÝ SOFTWARE. Luhačovice 24.10.2013

EKONOMICKÝ A LOGISTICKÝ SOFTWARE. Luhačovice 24.10.2013 EKONOMICKÝ A LOGISTICKÝ SOFTWARE Luhačovice 24.10.2013 CRM řízení vztahů se zákazníky CRM - je zkratka z anglického Customer Relationship Management a označují se tak systémy pro řízení vztahů se zákazníky.crm

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O. Mgr. Evgeniya Pavlova Rozvojová strategie podniku ve fázi stabilizace Diplomová práce 2013 Rozvojová strategie podniku ve fázi stabilizace Diplomová práce

Více

QAD CRM. Vladimír Bartoš. konzultant

QAD CRM. Vladimír Bartoš. konzultant QAD CRM Vladimír Bartoš konzultant Integrace QAD CRM QAD EA Artikly Adresy Nabídky Prodejní objednávky Instalovaná báze Servisní volání Servisní kontrakty Servisní nabídky Nabídky volání Měny Uživatelé

Více

Snažší používání. > Prostředí pro mobilní zařízení. > Vylepšení uživatelského komfortu. > Zjednodušení práce. > Integrace Office 365

Snažší používání. > Prostředí pro mobilní zařízení. > Vylepšení uživatelského komfortu. > Zjednodušení práce. > Integrace Office 365 Microsoft Dynamics NAV 2015 Co je nového? Microsoft Dynamics NAV je systém pro řízení firmy, který se snadno implementuje a používá. Zároveň je dostatečnou oporou pro všechny vaše obchodní ambice. Rychlejší

Více

Web Design Factory Projektové řízení pro progresivní společnost

Web Design Factory Projektové řízení pro progresivní společnost Web Design Factory Projektové řízení pro progresivní společnost Případová studie Name Description Projektové řízení pro progresivní společnost Implementace systému Atollon Workshop ve společnosti WDF Version

Více

Business Intelligence

Business Intelligence Business Intelligence Josef Mlnařík ISSS Hradec Králové 7.4.2008 Obsah Co je Oracle Business Intelligence? Definice, Od dat k informacím, Nástroj pro operativní řízení, Integrace informací, Jednotná platforma

Více

HODNOCENÍ VÝKONNOSTI PODNIKU VE SPOJITOSTI SE STRATEGICKÝMI CÍLY

HODNOCENÍ VÝKONNOSTI PODNIKU VE SPOJITOSTI SE STRATEGICKÝMI CÍLY 29 HODNOCENÍ VÝKONNOSTI PODNIKU VE SPOJITOSTI SE STRATEGICKÝMI CÍLY POKORNÝ Karel Abstrakt: Metoda Balanced Scorecard (BSC) její podstata, obsah a principy. Vztah BSC ke strategickému a operativnímu řízení

Více

SW pro správu a řízení bezpečnosti

SW pro správu a řízení bezpečnosti Integrační bezpečnostní SW pro správu a řízení bezpečnosti Systém je vlastním produktem společnosti Integoo. Trvalý vývoj produktu reflektuje požadavky trhu a zákazníků. Ať už je velikost vaší organizace

Více

Zároveň společně probereme vlastnosti, které jsou orientované na zákazníka firmy, a zjistíme, zda je máte v pořádku právě vy.

Zároveň společně probereme vlastnosti, které jsou orientované na zákazníka firmy, a zjistíme, zda je máte v pořádku právě vy. V tomto materiálu se Vám pokusíme povědět o základních elementech a praktických aspektech procesu řízení vztahů se zákazníky (CRM, customer relationship management) a zákaznické zkušenosti (CEM, customer

Více

Slovenská spořitelna:

Slovenská spořitelna: Případová studie Slovenská spořitelna: Microsoft Dynamics CRM pro správu klientů ze segmentu malých a středních podniků Jak jsme Slovenské spořitelně usnadnily a zefektivnily práci s klienty ze segmentu

Více

Trendy v (mobilní) Business Inteligence v ČR dotazníkové šetření

Trendy v (mobilní) Business Inteligence v ČR dotazníkové šetření Trendy v (mobilní) Business Inteligence v ČR dotazníkové šetření Vytvořil: Distribuce dokumentu: Česká asociace pro finanční řízení Controller Institut elektronicky na finanční a controllingové specialisty

Více

Abychom definovali dimenze kompetencí, položili jsme si otázku: S kým/čím vstupujete do vzájemné interakce?

Abychom definovali dimenze kompetencí, položili jsme si otázku: S kým/čím vstupujete do vzájemné interakce? Profily kompetencí Úvodní situace před testováním E-learningový modul obsahuje šest interaktivních situací orientovaných na kompetence, které mají svou roli v maloobchodní společnosti. Všechny maloobchodní

Více

Obsah ČÁST I JAK SE UCHÁZET O ZÁKAZNÍKY NA WEBU KAPITOLA 1

Obsah ČÁST I JAK SE UCHÁZET O ZÁKAZNÍKY NA WEBU KAPITOLA 1 Obsah O autorech 11 Poděkování 13 Předmluva 15 Úvod 17 Proč byste se měli přečíst tuto knihu 17 Co tato kniha obsahuje 18 Jak používat tuto knihu 19 Zpětná vazba od čtenářů 20 Errata 20 ČÁST I JAK SE UCHÁZET

Více

2013 IBM Corporation

2013 IBM Corporation 2013 IBM Corporation Connections v praxi Jak vypadá nasazení Social software v praxi MICHAL HOLOUBEK Social Business konzultant, oxy Online, s.r.o. 2013 IBM Corporation Agenda Úvod Zadání a specifikace

Více

People Manager Komplexní řízení zdrojů a projektů jednoduše

People Manager Komplexní řízení zdrojů a projektů jednoduše People Manager Komplexní řízení zdrojů a projektů jednoduše Hlavní funkce Řízení portfolia projektů Podpora pro Demand Management a prioritizaci Podpora pro rozhodování při plánování releasů aplikací Přehled

Více

P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G

P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G 5 ZS, akad.rok 2014/2015 Průmyslový marketing - VŽ 1 M A R K E T I N G O V Ý I N F O R M A Č N Í S Y S T É M ZS, akad.rok 2014/2015 Průmyslový marketing - VŽ 2 Mnoho

Více

Zadávací dokumentace pro výběrové řízení. Zavedení CRM systému pro MEGA a.s.

Zadávací dokumentace pro výběrové řízení. Zavedení CRM systému pro MEGA a.s. Zadávací dokumentace pro výběrové řízení Zakázka Zavedení CRM systému pro MEGA a.s. Zadavatel: K MEGA a.s. Drahobejlova 1452/54 190 00 Praha 9 1 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ 1. IDENTIFIKAČNÍ

Více

Vývoj moderních technologií při vyhledávání. Patrik Plachý SEFIRA spol. s.r.o. plachy@sefira.cz

Vývoj moderních technologií při vyhledávání. Patrik Plachý SEFIRA spol. s.r.o. plachy@sefira.cz Vývoj moderních technologií při vyhledávání Patrik Plachý SEFIRA spol. s.r.o. plachy@sefira.cz INFORUM 2007: 13. konference o profesionálních informačních zdrojích Praha, 22. - 24.5. 2007 Abstrakt Vzhledem

Více

Dobrý den. Jmenuji se David Pertl. Můžete mě kontaktovat: Telefonicky: 777 166 889 E-mailem: pertldav@fit.cvut.cz Skype: david.

Dobrý den. Jmenuji se David Pertl. Můžete mě kontaktovat: Telefonicky: 777 166 889 E-mailem: pertldav@fit.cvut.cz Skype: david. Dobrý den. Jmenuji se David Pertl. Můžete mě kontaktovat: Telefonicky: 777 166 889 E-mailem: pertldav@fit.cvut.cz Skype: david.pertl Microsoft Dynamics CRM Online Přihlašovací údaje Otevřete si stránku

Více

PAVEZA &EVEZA PRODUKTOVÉ PORTFOLIO ELEKTRONICKÝCH NÁSTROJŮ PRO SPRÁVU VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

PAVEZA &EVEZA PRODUKTOVÉ PORTFOLIO ELEKTRONICKÝCH NÁSTROJŮ PRO SPRÁVU VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK PAVEZA & PRODUKTOVÉ PORTFOLIO ELEKTRONICKÝCH NÁSTROJŮ PRO SPRÁVU VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK PAVEZA / PAVEZA LIGHT Intranetová aplikace PAVEZA (a její odlehčenější verze PAVEZA LIGHT) jako velmi efektivní elektronický

Více

IBM Content Manager Collaboration Edition ECM služby pro IBM Lotus Quickr

IBM Content Manager Collaboration Edition ECM služby pro IBM Lotus Quickr IBM Content Manager Collaboration Edition ECM služby pro IBM Lotus Quickr 5/2010 IBM Content Manager Collaboration Edition O produktu IBM Content Manager Collaboration Edition IBM Content Manager Collaboration

Více

Telelogic Focal Point využití pro řízení a optimalizaci projektového portfolia Verze 1.0

Telelogic Focal Point využití pro řízení a optimalizaci projektového portfolia Verze 1.0 DISTRIBUTOR White Paper Verze 1.0 Ing. Jiří Gryc 26.4.2007 Tento dokument ve stručnosti představuje možnost využití špičkového Telelogic Focal Point pro řízení a optimalizaci projektového portfolia. Další

Více

Efektivnější systém pro vyřizování požadavků na IT v ČMSS

Efektivnější systém pro vyřizování požadavků na IT v ČMSS 2 Shared Experience Technologická řešení Efektivnější systém pro vyřizování požadavků na IT v ČMSS Efektivnější systém pro vyřizování požadavků na IT v ČMSS přinesl procesní zpracování požadavků všech

Více

Nabídka řešení CRM pomocí

Nabídka řešení CRM pomocí Nabídka řešení CRM pomocí Obsah: Popis systému SugarCRM 2 Cena 3 Moduly a funkce 4 o Hlavní stránka 5 o Kalendář 6 o Obchody 7 o Reklamace 8 o Firmy 9 o Firmy detail 10 o Osoby 11 o Reporty 12 Testovací

Více

E-ŘEŠENÍ INTERNETOVÉ APLIKACE NAD SOFT-4-SALE

E-ŘEŠENÍ INTERNETOVÉ APLIKACE NAD SOFT-4-SALE E-ŘEŠENÍ E-řešení je společným názvem pro skupinu internetových nadstaveb. V systému Soft-4-Sale poskytují podporu e-řešením, která Vám pomohou s prodejem a propagací zboží a služeb na internetu. Systém

Více

Delivering Public Service for the Future. Jak nejlépe naplnit očekávání občanů ve 21.století?

Delivering Public Service for the Future. Jak nejlépe naplnit očekávání občanů ve 21.století? Delivering Public Service for the Future Jak nejlépe naplnit očekávání občanů ve 21.století? Obsah Úvodem Jaká má občan 21. století očekávání? Vnímání služeb českým občanem Nejlepší praxe ze zahraničí

Více

Řešení Vašeho nástrojového managementu

Řešení Vašeho nástrojového managementu Řešení Vašeho nástrojového managementu TDM Systems komp TDM Systems profesionálové pro správu nástrojových dat Již více než 20 let vyvíjí a prodává společnost TDM Systems GmbH software pro organizaci nástrojů

Více

Ochranný svaz autorský zefektivnil svou činnost s produktem Webtica HelpDesk na platformě Microsoft

Ochranný svaz autorský zefektivnil svou činnost s produktem Webtica HelpDesk na platformě Microsoft Microsoft Windows Server System Ochranný svaz autorský zefektivnil svou činnost s produktem Webtica HelpDesk na platformě Microsoft Přehled Země: Česká republika Odvětví: Služby, zábavní průmysl Vedení

Více

Management. Rozhodování. Ing. Vlastimil Vala, CSc. Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky

Management. Rozhodování. Ing. Vlastimil Vala, CSc. Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky Management Rozhodování Ing. Vlastimil Vala, CSc. Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky Vytvořeno s podporou projektu Průřezová inovace studijních programů Lesnické a dřevařské fakulty MENDELU

Více

Aplikace IS, outsourcing, systémová integrace. Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz http://www1.osu.cz/~zacek/

Aplikace IS, outsourcing, systémová integrace. Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz http://www1.osu.cz/~zacek/ Aplikace IS, outsourcing, systémová integrace Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz http://www1.osu.cz/~zacek/ Kontext Dodavatelé Strategická Zákazníci ERP Taktická Operativní Kategorie ERP - zaměřeno na

Více

Systém elektronického rádce v životních situacích portálu www.senorady.cz

Systém elektronického rádce v životních situacích portálu www.senorady.cz Systém elektronického rádce v životních situacích portálu www.senorady.cz Obec Senorady Miroslav Patočka 2006 Obsah: 1. Úvodní informace 1.1 Informace pro uživatele 1.1.1 Přístupnost HTML, PDA, WAP, XML

Více

Unified Communications. Customer Contact. Cisco Unified Contact Center Enterprise. Hlavní výhody. Způsoby nasazení

Unified Communications. Customer Contact. Cisco Unified Contact Center Enterprise. Hlavní výhody. Způsoby nasazení Unified Communications Customer Contact Cisco Unified Contact Center Enterprise Cisco Unified Contact Center Enterprise přináší ucelené řešení poskytující inteligentní směrování a obsloužení hovorů. Jedná

Více

Scénáře a důvody pro nasazení Exchange 2010 a Lync 2010. Martin Panák

Scénáře a důvody pro nasazení Exchange 2010 a Lync 2010. Martin Panák Scénáře a důvody pro nasazení Exchange 2010 a Lync 2010 Martin Panák 1 Agenda Exchange Server 2010 Lync OnLine 2010 Scénáře nasazení Uživatelské rozhraní Vybavení ROI 2 3 Koho oslovit Zákazník provozuje

Více

powerful SAP-Solutions

powerful SAP-Solutions We deliver powerful SAP-Solutions to the World! Praktický průvodce novými SAP technologiemi Září 2015 Martin Chmelař itelligence, a.s. Milníky: 2002: založení společnosti 2008: společnost členem itelligence

Více

Workshop SAP GRC AC - 17.9.2009 Představení SAP GRC Access Control Josef Piňos, CONSIT s.r.o.

Workshop SAP GRC AC - 17.9.2009 Představení SAP GRC Access Control Josef Piňos, CONSIT s.r.o. Workshop SAP GRC AC - 17.9.2009 Představení SAP GRC Access Control Josef Piňos, CONSIT s.r.o. SAP GRC AC workshop - program Termín: Místo: 17. září 2009 od 9:00h do cca 13:00h. Praha 5, Pekařská 7, sídlo

Více

Bohemia Energy. Případová studie. Uzavírání smluv prostřednictvím tabletů přineslo významné zvýšení výkonu obchodní sítě.

Bohemia Energy. Případová studie. Uzavírání smluv prostřednictvím tabletů přineslo významné zvýšení výkonu obchodní sítě. Bohemia Energy Uzavírání smluv prostřednictvím tabletů přineslo významné zvýšení výkonu obchodní sítě Případová studie Únor 2015 Shrnutí Společnost Bohemia Energy, největší alternativní dodavatel energií

Více

WORKWATCH ON-LINE EVIDENCE PRÁCE A ZAKÁZEK

WORKWATCH ON-LINE EVIDENCE PRÁCE A ZAKÁZEK WORKWATCH ON-LINE EVIDENCE PRÁCE A ZAKÁZEK Systém WorkWatch je určen pro malé a střední firmy, které se zabývají službami nebo zakázkovou výrobou. Zajistí dokonalý přehled o všech zakázkách a jejich rozpracovanosti.

Více

Moderní metody automatizace a hodnocení marketingových kampaní

Moderní metody automatizace a hodnocení marketingových kampaní Moderní metody automatizace a hodnocení marketingových kampaní SAS CI Roadshow 2014 24/09/2014 Vít Stinka Agenda Představení společnosti Unicorn Systems Aliance Unicorn Systems a SAS Celkový koncept Customer

Více

WEBOVÉ SYSTÉMY PORADENSKÝCH SLUŽEB WEB-BASED ADVISORY SERVICE SYSTEMS. Milan Mišovič, Jana Andrýsková

WEBOVÉ SYSTÉMY PORADENSKÝCH SLUŽEB WEB-BASED ADVISORY SERVICE SYSTEMS. Milan Mišovič, Jana Andrýsková WEBOVÉ SYSTÉMY PORADENSKÝCH SLUŽEB WEB-BASED ADVISORY SERVICE SYSTEMS Milan Mišovič, Jana Andrýsková Anotace: Poradenská služba je zákaznicky orientovaný proces, pro který je na bázi současných webových

Více

POŘÍZENÍ A IMPLEMENTACE INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ

POŘÍZENÍ A IMPLEMENTACE INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ POŘÍZENÍ A IMPLEMENTACE INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ ŽIVOTNÍ CYKLUS IS Stejně jako stroje a technologické linky, které jsou pořízeny, provozovány a následně, po opotřebování vyřazeny, má i informační systém svůj

Více

Manažerský GIS. Martina Dohnalova 1. Smilkov 46, 2789, Heřmaničky, ČR MartinaDohnalova@seznam.cz

Manažerský GIS. Martina Dohnalova 1. Smilkov 46, 2789, Heřmaničky, ČR MartinaDohnalova@seznam.cz Manažerský GIS Martina Dohnalova 1 1 VŠB TU Ostrava, HGF, GIS, Smilkov 46, 2789, Heřmaničky, ČR MartinaDohnalova@seznam.cz Abstrakt. Téma této práce je manažerský GIS, jehož cílem je vytvořit prostředek,

Více

ISKŘ. INFORMAČNÍ SYSTÉM KRIZOVÉHO ŘÍZENÍ MHMP úvod PLUSKAL Dalibor. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

ISKŘ. INFORMAČNÍ SYSTÉM KRIZOVÉHO ŘÍZENÍ MHMP úvod PLUSKAL Dalibor. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost 1 ISKŘ INFORMAČNÍ SYSTÉM KRIZOVÉHO ŘÍZENÍ MHMP úvod PLUSKAL Dalibor Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu (reg. č.: CZ.1.01/2.2.00/15.0070)

Více

3. Očekávání a efektivnost aplikací

3. Očekávání a efektivnost aplikací VYUŽÍVANÍ INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ V ŘÍZENÍ FIREM Ota Formánek 1 1. Úvod Informační systémy (IS) jsou v současnosti naprosto nezbytné pro úspěšné řízení firem. Informačním ním systémem rozumíme ucelené softwarové

Více

Projekt: Koordinační centrum pro zavádění e-gov v územní veřejné správě. Koncepční dokument pro oblast řízení. Procesní model

Projekt: Koordinační centrum pro zavádění e-gov v územní veřejné správě. Koncepční dokument pro oblast řízení. Procesní model Koncepční dokument pro oblast řízení a koordinaci e-gov: Procesní model 18. 09. 2013 OBSAH Obsah... 2 Seznam zkratek... 3 Použité pojmy... 4 1 Úvodní informace... 6 2 Procesní model: životní cyklus e-gov...

Více

1. Dostupné řešení CRM

1. Dostupné řešení CRM 1. Dostupné řešení CRM 1.1. Popis řešení Kompaktní CRM řešení s garantovaným časem zavedení! Komunikační systémy společnosti Siemens ve spojení se speciálním startovacím balíčkem osvědčeného evropského

Více

Smlouvy v SAP Extended ECM = rychlost, jednoduchost, flexibilita a základní stavební kámen pro další agendy

Smlouvy v SAP Extended ECM = rychlost, jednoduchost, flexibilita a základní stavební kámen pro další agendy Smlouvy v SAP Extended ECM = rychlost, jednoduchost, flexibilita a základní stavební kámen pro další agendy Jiří Švasta, ECM Consultant Sabris, s.r.o., Pekařská 621/7, 155 00 Praha 5, tel.: +420 234 704

Více

Management IS1. Doc.Ing.Miloš Koch,CSc. koch@fbm.vutbr.cz

Management IS1. Doc.Ing.Miloš Koch,CSc. koch@fbm.vutbr.cz Management IS1 Doc.Ing.Miloš Koch,CSc. koch@fbm.vutbr.cz 23 1 Proč a jaký IS/IT? Informační systém je pro podnik totéž, co šaty pro člověka. Může mít vlastní, může mít vypůjčené (outsourcing), ale musí

Více

Case Study. Google Apps: Krok do 21. století. Kterých témat se case study týká?

Case Study. Google Apps: Krok do 21. století. Kterých témat se case study týká? Case Study Google Apps: Krok do 21. století Kterých témat se case study týká? Změna firemní kultury Vysoké nároky na funkcionalitu Úspora firemních nákladů 1 Kdo je ANNONCE? 2 Výchozí podmínky Annonce

Více

webmarketin Základní moduly aplikace

webmarketin Základní moduly aplikace webmarketin Aplikace webmarketing je komplexní online nástroj určený pro podporu a řízení marketingu a CRM ve společnosti. Její součástí jsou webové ankety, SMS kampaně nebo newslettery, které lze spravovat

Více

Vytvoření procesně integrační nástavby KUBIKI pro ERP systém MAX+

Vytvoření procesně integrační nástavby KUBIKI pro ERP systém MAX+ Vytvoření procesně integrační nástavby KUBIKI pro ERP systém MAX+ O společnosti IBA CZ Společnost IBA CZ je vývojovým centrem nadnárodní korporace IBA Group, které se specializuje na zakázkový vývoj software

Více

Komunikační řešení Avaya IP Office

Komunikační řešení Avaya IP Office Komunikační řešení Avaya IP Office Algotech tým 4. 3. 2014 Algotech Telefon: +420 225 006 555 Fax: +420 225 006 194 E-mail: info@algotech.cz Web: www.algotech.cz Adresa: FUTURAMA Business Park Sokolovská

Více

Nejnovější trendy v B2B online reklamě Automatizace Marketingu. Ivo Vrána, Pavel Marek, www.marco.eu / www.marcob2b.cz

Nejnovější trendy v B2B online reklamě Automatizace Marketingu. Ivo Vrána, Pavel Marek, www.marco.eu / www.marcob2b.cz Nejnovější trendy v B2B online reklamě Automatizace Marketingu Ivo Vrána, Pavel Marek, www.marco.eu / www.marcob2b.cz OBSAH PREZENTACE Změny v nákupním chování Specifika online marketingu v B2B Marketingový

Více

Projekt informačního systému pro Eklektik PRO S EK. Řešitel: Karolína Kučerová

Projekt informačního systému pro Eklektik PRO S EK. Řešitel: Karolína Kučerová Projekt informačního systému pro Eklektik PRO S EK Řešitel: ÚVODNÍ ZPRÁVA ZADÁNÍ PROJEKTU Zefektivnění komunikace ve firmě Eklektik, a to především v oblasti informací o klientech a o tištěných materiálech

Více

Bakalářský studijní obor hospodářská informatika

Bakalářský studijní obor hospodářská informatika Bakalářský studijní obor hospodářská informatika Předpoklady Struktura studia Přihlášky Poradenství Bakalářský studijní obor hospodářská informatika nabízí fundované vědecké a praktické vzdělání v oblasti

Více

Využití ICT v podnicích (ve znění platném od 1.1. 2007)

Využití ICT v podnicích (ve znění platném od 1.1. 2007) Změna: (datum změny) Využití ICT v podnicích (ve znění platném od 1.1. 2007) Tento program realizuje Prioritu 1 Podnikání a inovace, Operačního programu Podnikání a Inovace 2007 2013. 1. Cíl programu Cílem

Více

GTL GENERATOR NÁSTROJ PRO GENEROVÁNÍ OBJEKTŮ OBJEKTY PRO INFORMATICA POWERCENTER. váš partner na cestě od dat k informacím

GTL GENERATOR NÁSTROJ PRO GENEROVÁNÍ OBJEKTŮ OBJEKTY PRO INFORMATICA POWERCENTER. váš partner na cestě od dat k informacím GTL GENERATOR NÁSTROJ PRO GENEROVÁNÍ OBJEKTŮ OBJEKTY PRO INFORMATICA POWERCENTER váš partner na cestě od dat k informacím globtech spol. s r.o. karlovo náměstí 17 c, praha 2 tel.: +420 221 986 390 info@globtech.cz

Více

Bezpečnostní politika společnosti synlab czech s.r.o.

Bezpečnostní politika společnosti synlab czech s.r.o. Bezpečnostní politika společnosti synlab czech s.r.o. Platnost dokumentu: 14. ledna 2015 Datum vypracování: 8. ledna 2015 Datum schválení: 13. ledna 2015 Vypracoval: Schválil: Bc. Adéla Wosková, Ing. Jaroslav

Více

Indexace pro souborová uložiště a Vyhledávací centrum

Indexace pro souborová uložiště a Vyhledávací centrum Indexace pro souborová uložiště a Vyhledávací centrum Obsah I. Úvod... 2 II. Cíl dokumentu... 2 III. Fáze projektu... 2 IV. Popis jednotlivých fází projektu... 2 1. Fáze 1. - Analýza... 2 2. Fáze 2. -

Více

OFFICE 365 popis služeb

OFFICE 365 popis služeb OFFICE 365 popis služeb Obsah OFFICE 365... 3 Office Professional Plus... 3 Exchange Online... 4 SharePoint Online... 4 Lync Online... 4 Office 365 pro každého... 5 Office 365 pro Small Business a Professional...

Více

Počítačové kurzy buildit

Počítačové kurzy buildit Počítačové kurzy buildit Kurz MS Windows - základy 1 590 Kč principy systému Windows, ovládání systému, práce s aplikacemi a okny, správa souborů a složek, multitasking, práce se schránkou Uživatelům,

Více

DATABÁZOVÉ SYSTÉMY. Metodický list č. 1

DATABÁZOVÉ SYSTÉMY. Metodický list č. 1 Metodický list č. 1 Cíl: Cílem předmětu je získat přehled o možnostech a principech databázového zpracování, získat v tomto směru znalosti potřebné pro informačního manažera. Databázové systémy, databázové

Více

AristoTelos Systém pro optimalizaci a řízení lidských zdrojů

AristoTelos Systém pro optimalizaci a řízení lidských zdrojů AristoTelos Systém pro optimalizaci a řízení lidských zdrojů AristoTelos The Workforce Management System Workforce management systém AristoTelos AristoTelos je softwarové řešení pro optimalizaci a řízení

Více

SPECIFIKA CERTIFIKACE PODLE ČSN EN ISO 9001:2001 V ORGANIZACÍCH, KTERÉ SE ZABÝVAJÍ VÝVOJEM SOFTWARE

SPECIFIKA CERTIFIKACE PODLE ČSN EN ISO 9001:2001 V ORGANIZACÍCH, KTERÉ SE ZABÝVAJÍ VÝVOJEM SOFTWARE SPECIFIKA CERTIFIKACE PODLE ČSN EN ISO 9001:2001 V ORGANIZACÍCH, KTERÉ SE ZABÝVAJÍ VÝVOJEM SOFTWARE Václav Šebesta Ústav informatiky Akademie věd ČR, e-mail: vasek@cs.cas.cz Abstrakt Jestliže ještě před

Více

www.productoo.com E-SHOP

www.productoo.com E-SHOP Jedinečný způsob on-line prezentace, prodeje a řízení výroby Vašich produktů. Productoo je původní český software určený pro on-line prezentaci a prodej produktů. Kombinuje klasický způsob prodeje na internetu

Více

Tvorba webových aplikací s využitím Open Source CMS. Lukáš Dubina. Vedoucí práce. PaedDr. Petr Pexa

Tvorba webových aplikací s využitím Open Source CMS. Lukáš Dubina. Vedoucí práce. PaedDr. Petr Pexa Tvorba webových aplikací s využitím Open Source CMS Lukáš Dubina Vedoucí práce PaedDr. Petr Pexa Školní rok: 2009-2010 Abstrakt Cílem této práce je popsat problematiku tvorby webových stránek s využitím

Více

ISM Online. Informační systém pro správu flotily

ISM Online. Informační systém pro správu flotily ISM Online Informační systém pro správu flotily ISM Online spojuje obchodní a technická data vozíku. ISM Online je webová aplikace s intuitivním ovládáním, která nabízí celou řadu možností reportingu.

Více

Reportingová platforma v České spořitelně

Reportingová platforma v České spořitelně Reportingová platforma v České spořitelně Agenda Implementované prostředí Cognos 8 v ČS Marek Varga, Česká spořitelna, a.s. Využití platformy Cognos z pohledu businessu Petr Kozák, Česká spořitelna, a.s.

Více

Uživatelská dokumentace

Uživatelská dokumentace Uživatelská dokumentace Verze 14-06 2010 Stahování DTMM (v rámci služby Geodata Distribution) OBSAH OBSAH...2 1. O MAPOVÉM SERVERU...3 2. NASTAVENÍ PROSTŘEDÍ...3 2.1 Hardwarové požadavky...3 2.2 Softwarové

Více

EPC NÁSTROJ PRO DOSAHOVÁNÍ ÚSPOR ENERGIE BEZ VÝRAZNÉ POTŘEBY INVESTIC

EPC NÁSTROJ PRO DOSAHOVÁNÍ ÚSPOR ENERGIE BEZ VÝRAZNÉ POTŘEBY INVESTIC EPC NÁSTROJ PRO DOSAHOVÁNÍ ÚSPOR ENERGIE BEZ VÝRAZNÉ POTŘEBY INVESTIC Ing. Vladimír Sochor SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s. vladimir.sochor@svn.cz Abstrakt Energetické služby poskytované

Více

BPM Software pro přehledné řízení práce

BPM Software pro přehledné řízení práce www.orinoco.cz BPM Software pro přehledné řízení práce Snížení nákladů zvýšení efektivity Řízení workflow, procesy pod kontrolou Systém, který roste s firmou Co je orinoco? co je orinoco? Orinoco je BPM

Více

POKROČILÉ POUŽITÍ DATABÁZÍ

POKROČILÉ POUŽITÍ DATABÁZÍ POKROČILÉ POUŽITÍ DATABÁZÍ Barbora Tesařová Cíle kurzu Po ukončení tohoto kurzu budete schopni pochopit podstatu koncepce databází, navrhnout relační databázi s využitím pokročilých metod, navrhovat a

Více

Manažerský informační systém na MPSV. Mgr. Karel Lux, vedoucí oddělení koncepce informatiky MPSV

Manažerský informační systém na MPSV. Mgr. Karel Lux, vedoucí oddělení koncepce informatiky MPSV Manažerský informační systém na MPSV Mgr. Karel Lux, vedoucí oddělení koncepce informatiky MPSV Konference ISSS-2009 Hradec Králové Aldis 6. dubna 2009 MIS na MPSV časové údaje projektu Vytvoření MIS MPSV

Více

Results of innovation of the course Application software

Results of innovation of the course Application software Zkušenosti z inovace předmětu Aplikační programové vybavení Results of innovation of the course Application software Miroslav Cepl *, Ondřej Popelka Abstrakt Článek popisuje postup a průběžný výsledek

Více

Transmisní mechanismy nestandardních nástrojů monetární politiky

Transmisní mechanismy nestandardních nástrojů monetární politiky Transmisní mechanismy nestandardních nástrojů monetární politiky Petr Šimíček Abstrakt: Cílem práce je popsat vliv nestandardního nástroje monetární politiky - kvantitativního uvolňování (QE) na ekonomiky

Více

EVIDENCE DAT VE VÝROBĚ SVOČ FST 2015. Bc. Petr Horalík Západočeská univerzita v Plzni Univerzitní 8, 306 14 Plzeň Česká republika

EVIDENCE DAT VE VÝROBĚ SVOČ FST 2015. Bc. Petr Horalík Západočeská univerzita v Plzni Univerzitní 8, 306 14 Plzeň Česká republika EVIDENCE DAT VE VÝROBĚ SVOČ FST 2015 Bc. Petr Horalík Západočeská univerzita v Plzni Univerzitní 8, 306 14 Plzeň Česká republika ABSTRAKT Tato práce pojednává o evidenci dat ve výrobě. Je zde popsána metodika

Více

7. Enterprise Search Pokročilé funkce vyhledávání v rámci firemních datových zdrojů

7. Enterprise Search Pokročilé funkce vyhledávání v rámci firemních datových zdrojů 7. Enterprise Search Pokročilé funkce vyhledávání v rámci firemních datových zdrojů Verze dokumentu: 1.0 Autor: Jan Lávička, Microsoft Časová náročnost: 30 40 minut 1 Cvičení 1: Vyhledávání informací v

Více

Varovný systém ochrany obyvatel před povodněmi pro město Hrádek nad Nisou- digitální povodňový plán

Varovný systém ochrany obyvatel před povodněmi pro město Hrádek nad Nisou- digitální povodňový plán Příloha č. 3 Zadávací dokumentace: Technické požadavky na zpracování digitálního povodňového plánu v rámci veřejné zakázky: Varovný systém ochrany obyvatel před povodněmi pro město Hrádek nad Nisou- digitální

Více

Hospodářská informatika

Hospodářská informatika Hospodářská informatika HINFL, HINFK Vytvořeno s podporou projektu Průřezová inovace studijních programů Lesnické a dřevařské fakulty MENDELU v Brně (LDF) s ohledem na disciplíny společného základu reg.

Více

INISOFT UPDATE - SLUŽBA AUTOMATICKÝCH AKTUALIZACÍ Uživatelská příručka

INISOFT UPDATE - SLUŽBA AUTOMATICKÝCH AKTUALIZACÍ Uživatelská příručka INISOFT UPDATE - SLUŽBA AUTOMATICKÝCH AKTUALIZACÍ Uživatelská příručka Popis funkce Softwarový nástroj INISOFT Update je univerzálním nástrojem pro stahování, údržbu a distribuci programových aktualizací

Více

Firma příjemce voucheru. ACEMCEE, s. r. o. (www.acemcee.com) U Vodárny 2, 616 00 Brno. Informační a komunikační technologie

Firma příjemce voucheru. ACEMCEE, s. r. o. (www.acemcee.com) U Vodárny 2, 616 00 Brno. Informační a komunikační technologie Firma příjemce voucheru ACEMCEE, s. r. o. (www.acemcee.com) Sídlo Obor Velikost Profil U Vodárny 2, 616 00 Brno Informační a komunikační technologie Drobný podnik ACEMCEE je firma působící v oblastech

Více

Finální zpráva vyhodnocení dopadů investic čerpajících pobídky a zhodnocení efektivity agentury CzechInvest

Finální zpráva vyhodnocení dopadů investic čerpajících pobídky a zhodnocení efektivity agentury CzechInvest Finální zpráva vyhodnocení dopadů investic čerpajících pobídky a zhodnocení efektivity agentury CzechInvest Agentura pro podporu a podnikání CzechInvest 15. 2. 21 Manažerské shrnutí Investiční pobídky

Více

Bezpapírový obchod a jeho přednosti

Bezpapírový obchod a jeho přednosti Bezpapírový obchod a jeho přednosti Od fikce k realitě, od výdajů k úsporám. Petr Majer, ARBES Finance Day 2014, Bratislava 19.6.2014 www.arbes.com Obsah Bezpapírový obchod Komponenty pro bezpapírový obchod

Více

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC partner pro byznys inovace MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC Hlavní zaměření: Odborná specializace: EKONOMIKA a MANAGEMENT Inovační management Informační a komunikační technologie

Více

Webové rozhraní pro datové úložiště. Obhajoba bakalářské práce Radek Šipka, jaro 2009

Webové rozhraní pro datové úložiště. Obhajoba bakalářské práce Radek Šipka, jaro 2009 Webové rozhraní pro datové úložiště Obhajoba bakalářské práce Radek Šipka, jaro 2009 Úvod Cílem práce bylo reimplementovat stávající webové rozhraní datového úložiště MU. Obsah prezentace Úložiště nasazené

Více

One Life, live it well

One Life, live it well One Life, live it well DATASYS UMS - UNIFIED MESSAGING SYSTEM with integrated it s possible! 1 Společnost DATASYS poskytuje specializované služby v oblasti implementace, vývoje a dodávek komunikačních

Více

KATALOG SLUŽEB NÁSLEDNÉ PODPORY

KATALOG SLUŽEB NÁSLEDNÉ PODPORY KATALOG SLUŽEB NÁSLEDNÉ PODPORY Společnost WEBCOM a. s. Vám nabízí kompletní pokrytí Vašich požadavků na zajištění služeb technické podpory Microsoft Dynamics přesně podle Vašich potřeb a v požadovaném

Více

Přístupy malých a středních podniků k marketingovým aktivitám

Přístupy malých a středních podniků k marketingovým aktivitám Přístupy malých a středních podniků k marketingovým aktivitám Petra Koudelková VUT Brno, Fakulta Podnikatelská Tel.: 793 649 578 Email: koudelkova@fbm.vutbr.cz Abstrakt V závislosti na finanční krizi je

Více

Copyright 2001, COM PLUS CZ a.s., Praha

Copyright 2001, COM PLUS CZ a.s., Praha Základní informace: CP Call je CTI (Computer Telephony Integration) aplikace. Jedná se tedy o vzájemné propojení osobního počítače a telefonního přístroje. Je vytvořena podle standardu CSTA (Computer Supported

Více

X36SIN: Softwarové inženýrství. Životní cyklus a plánování

X36SIN: Softwarové inženýrství. Životní cyklus a plánování X36SIN: Softwarové inženýrství Životní cyklus a plánování 1 Kontext Minule jsme si řekli, co to je deklarace záměru, odborný článek, katalog požadavků, seznam aktérů a seznam událostí. Seznam aktérů a

Více

Case Study. Google Apps: cesta k úspoře nákladů. Kterých témat se case study týká?

Case Study. Google Apps: cesta k úspoře nákladů. Kterých témat se case study týká? Case Study Google Apps: cesta k úspoře nákladů Kterých témat se case study týká? Vladimír Peták vedoucí IT Grand Princ Media Změna firemní kultury Vysoké nároky na funkcionalitu Úspora firemních nákladů

Více

ENTERPRISE INFORMATION PORTALS

ENTERPRISE INFORMATION PORTALS ENTERPRISE INFORMATION PORTALS Jan Kotek Sybase ČR s.r.o., Tychonova 2, 160 00 Praha 6, ČR Abstrakt Příspěvek pojednává o novém směru vývoje informačních systémů zaměřených na elektronickou komerci tzv.

Více

SAP PROCUREMENT DAY 2013. SAP CLM (Contract Lifecycle Management) Správa životního cyklu kontraktů. smooth business flow

SAP PROCUREMENT DAY 2013. SAP CLM (Contract Lifecycle Management) Správa životního cyklu kontraktů. smooth business flow smooth business flow SAP CLM (Contract Lifecycle Management) Správa životního cyklu kontraktů con4pas, s.r.o. Novodvorská 1010/14A, 140 00 Praha 4 tel.: +420 261 393 211, fax: +420 261 393 212 www.con4pas.cz

Více

Hospodářská informatika

Hospodářská informatika Hospodářská informatika HINFL, HINFK Vytvořeno s podporou projektu Průřezová inovace studijních programů Lesnické a dřevařské fakulty MENDELU v Brně (LDF) s ohledem na disciplíny společného základu reg.

Více

ZNAČENÍ ENERGETICKÝMI ŠTÍTKY a ErP

ZNAČENÍ ENERGETICKÝMI ŠTÍTKY a ErP ZNAČENÍ ENERGETICKÝMI ŠTÍTKY a ErP 3 / 1. SOUVISLOSTI 6 / 2. EKO-DESIGN (ErP) 7 / 3. ENERGETICKÉ ŠTÍTKY 12 / 4. SVĚT SE MĚNÍ, ARISTON JE S VÁMI 1 KONTEXT PROČ ENERGETICKÉ ŠTÍTKY A ErP? Potýkání se s klimatickými

Více

INOVACE PŘEDMĚTŮ ICT. MODUL 11: PROGRAMOVÁNÍ WEBOVÝCH APLIKLACÍ Metodika

INOVACE PŘEDMĚTŮ ICT. MODUL 11: PROGRAMOVÁNÍ WEBOVÝCH APLIKLACÍ Metodika Vyšší odborná škola ekonomická a zdravotnická a Střední škola, Boskovice INOVACE PŘEDMĚTŮ ICT MODUL 11: PROGRAMOVÁNÍ WEBOVÝCH APLIKLACÍ Metodika Zpracoval: Jaroslav Kotlán srpen 2009s Úvod Modul Programování

Více

Mobilní aplikace ve světě ERP. Asseco Solutions, a.s. a Simac Technik ČR, a.s.

Mobilní aplikace ve světě ERP. Asseco Solutions, a.s. a Simac Technik ČR, a.s. Mobilní aplikace ve světě ERP Michal Hanko Petr Kolda Asseco Solutions, a.s. a Simac Technik ČR, a.s. Skupina Asseco Solutions Asseco Solutions je průkopníkem a vizionářem na poli informačních systémů

Více