Projekt implementace CRM ve společnosti Českomoravské sladovny, a. s. Bc. Jana Smékalová

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Projekt implementace CRM ve společnosti Českomoravské sladovny, a. s. Bc. Jana Smékalová"

Transkript

1 Projekt implementace CRM ve společnosti Českomoravské sladovny, a. s. Bc. Jana Smékalová Diplomová práce 2013

2

3

4 PROHLÁŠENÍ AUTORA BAKALÁŘSKÉ/DIPLOMOVÉ PRÁCE Beru na vědomí, že: odevzdáním bakalářské/diplomové práce souhlasím se zveřejněním své práce podle zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších právních předpisů, bez ohledu na výsledek obhajoby 1 ; bakalářská/diplomová práce bude uložena v elektronické podobě v univerzitním informačním systému, na mou bakalářskou/diplomovou práci se plně vztahuje zákon č. 121/2000 Sb. o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon) ve znění pozdějších právních předpisů, zejm. 35 odst. 3 2 ; podle 60 3 odst. 1 autorského zákona má UTB ve Zlíně právo na uzavření licenční smlouvy o užití školního díla v rozsahu 12 odst. 4 autorského zákona; 1 zákon č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších právních předpisů, 47b Zveřejňování závěrečných prací: (1) Vysoká škola nevýdělečně zveřejňuje disertační, diplomové, bakalářské a rigorózní práce, u kterých proběhla obhajoba, včetně posudků oponentů a výsledku obhajoby prostřednictvím databáze kvalifikačních prací, kterou spravuje. Způsob zveřejnění stanoví vnitřní předpis vysoké školy. (2) Disertační, diplomové, bakalářské a rigorózní práce odevzdané uchazečem k obhajobě musí být též nejméně pět pracovních dnů před konáním obhajoby zveřejněny k nahlížení veřejnosti v místě určeném vnitřním předpisem vysoké školy nebo není-li tak určeno, v místě pracoviště vysoké školy, kde se má konat obhajoba práce. Každý si může ze zveřejněné práce pořizovat na své náklady výpisy, opisy nebo rozmnoženiny. (3) Platí, že odevzdáním práce autor souhlasí se zveřejněním své práce podle tohoto zákona, bez ohledu na výsledek obhajoby. 2 zákon č. 121/2000 Sb. o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon) ve znění pozdějších právních předpisů, 35 odst. 3: (3) Do práva autorského také nezasahuje škola nebo školské či vzdělávací zařízení, užije-li nikoli za účelem přímého nebo nepřímého hospodářského nebo obchodního prospěchu k výuce nebo k vlastní potřebě dílo vytvořené žákem nebo studentem ke splnění školních nebo studijních povinností vyplývajících z jeho právního vztahu ke škole nebo školskému či vzdělávacího zařízení (školní dílo). 3 zákon č. 121/2000 Sb. o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon) ve znění pozdějších právních předpisů, 60 Školní dílo: (1) Škola nebo školské či vzdělávací zařízení mají za obvyklých podmínek právo na uzavření licenční smlouvy o užití školního díla ( 35 odst. 3). Odpírá-li autor takového díla udělit svolení bez vážného důvodu, mohou se tyto osoby domáhat nahrazení chybějícího projevu jeho vůle u soudu. Ustanovení 35 odst. 3 zůstává nedotčeno.

5 podle 60 4 odst. 2 a 3 mohu užít své dílo bakalářskou/diplomovou práci - nebo poskytnout licenci k jejímu využití jen s předchozím písemným souhlasem Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, která je oprávněna v takovém případě ode mne požadovat přiměřený příspěvek na úhradu nákladů, které byly Univerzitou Tomáše Bati ve Zlíně na vytvoření díla vynaloženy (až do jejich skutečné výše); pokud bylo k vypracování bakalářské/diplomové práce využito softwaru poskytnutého Univerzitou Tomáše Bati ve Zlíně nebo jinými subjekty pouze ke studijním a výzkumným účelům (tj. k nekomerčnímu využití), nelze výsledky bakalářské/diplomové práce využít ke komerčním účelům. Prohlašuji, že: jsem bakalářskou/diplomovou práci zpracoval/a samostatně a použité informační zdroje jsem citoval/a; odevzdaná verze bakalářské/diplomové práce a verze elektronická nahraná do IS/STAG jsou totožné. Ve Zlíně 4 zákon č. 121/2000 Sb. o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon) ve znění pozdějších právních předpisů, 60 Školní dílo: (2) Není-li sjednáno jinak, může autor školního díla své dílo užít či poskytnout jinému licenci, není-li to v rozporu s oprávněnými zájmy školy nebo školského či vzdělávacího zařízení. (3) Škola nebo školské či vzdělávací zařízení jsou oprávněny požadovat, aby jim autor školního díla z výdělku jím dosaženého v souvislosti s užitím díla či poskytnutím licence podle odstavce 2 přiměřeně přispěl na úhradu nákladů, které na vytvoření díla vynaložily, a to podle okolností až do jejich skutečné výše; přitom se přihlédne k výši výdělku dosaženého školou nebo školským či vzdělávacím zařízením z užití školního díla podle odstavce 1. 2

6 ABSTRAKT Diplomová práce se zabývá projektem implementace CRM ve společnosti Českomoravské sladovny, a.s., která vystupuje na trhu B2B. Cílem této práce je společnosti navrhnout takové softwarové řešení, aby se zvýšila její konkurenceschopnost a především efektivita podniku v řízení vztahů se zákazníky. Práce se skládá ze tří částí. První část je zaměřená na teorii, která popisuje problematiku řízení vztahů se zákazníky, historii a současnost CRM, proč je dobré mít ve firmě zavedené CRM a jeho implementaci. Jelikož se v práci zabývám společností vystupující na B2B trhu, zařadila jsem do teorie také problematiku B2B trhu. Ve druhé části se zabývám analyzováním společnosti, její konkurence, odběratelů, stavu současného řízení vztahů se zákazníky a spokojenosti zákazníků. Poslední částí práce je samotný projekt, ve kterém je provedena analýza CRM systémů na trhu a navržena implementace vybraného CRM systému. Dále je celý projekt podroben časové, nákladové a rizikové analýze. Klíčová slova: CRM, zákazník, projekt, implementace, B2B ABSTRACT This thesis deals with the CRM implementation project in the company Ceskomoravske Sladovny, a.s. that appears in the B2B market. The aim of this work is to propose a software solution to enhance the competitiveness and efficiency of the enterprise primarily in customer relationship management. The work consists of three parts. The first part is focused on the theory that describes the problem of customer relationship management, the history and the present of CRM, the advantages of having the CRM and its implementation established in a company. I have covered the issue of B2B market in the theoretical part since the company concerned in my work operates on B2B market. The second part deals with the company analysis, its competitors, customers, the current state of customer relationship management and client satisfaction. The last part of the thesis comprises a project in which the analysis of CRM systems on the market is performed and an implementation of the selected CRM systém is proposed. Furthermore, the whole project is submitted to the time, cost and risk analysis. Keywords: CRM, Customer, Project, Implementation, B2B

7 Touto cestou chci poděkovat mému vedoucímu práce panu Mgr. Janu Kramolišovi, Ph.D., který mi byl během práce vždy nápomocen, uděloval cenné rady a odbornou pomoc. Zároveň děkuji Ing. Václavu Dušánkovi, řediteli společnosti Českomoravské sladovny a.s., že mi umožnil práci ve společnosti zpracovávat, za jeho spolupráci a pomoc při získávání podkladů ke zpracování této diplomové práce. Prohlašuji, že odevzdaná verze bakalářské/diplomové práce a verze elektronická nahraná do IS/STAG jsou totožné.

8 OBSAH ÚVOD I TEORETICKÁ ČÁST CRM DEFINICE CRM PRVKY CRM PRVKY KVALITY CRM ZÁKLADNÍ OBLASTI CRM Operativní CRM Analytické CRM Kolaborativní CRM HLAVNÍ FUNKCE CRM HISTORIE A SOUČASNÝ STAV CRM HISTORIE CRM Vývojová stádia CRM Vývojové etapy CRM SOUČASNÝ STAV A VÝVOJOVÉ TRENDY CRM PROČ CRM CÍL CRM VÝHODY A PŘÍNOS CRM IMPLEMENTACE CRM PROCES IMPLEMENTACE CRM STRATEGIE CRM Součásti strategie CRM Proces plánování strategie CRM STRATEGIE VZTAHŮ SE ZÁKAZNÍKY VYPRACOVÁNÍ STRATEGIE CRM POMOCÍ SWOT ANALÝZY Interní strategická analýza CRM Externí strategická analýza CRM IDENTIFIKACE ÚROVNĚ CRM PŘEKÁŽKY PŘI IMPLEMENTACI CRM FAKTORY VÝBĚRU DŮVODY NEÚSPĚŠNOSTI PROJEKTU CRM ŘÍZENÍ VZTAHŮ SE ZÁKAZNÍKY NA TRZÍCH B2B DEFINICE B2B ZÁKAZNÍK NA B2B Rozdělení zákazníků podle délky vztahu ANALÝZA PROSTŘEDÍ V SEKTORU B2B Základní metodiky pro analýzu prostředí II PRAKTICKÁ ČÁST ANALYTICKÁ ČÁST... 36

9 6.1 CHARAKTERISTIKA SPOLEČNOSTI ČESKOMORAVSKÉ SLADOVNY, A.S Historie Základní údaje o společnosti Organizační struktura Předmět podnikatelské činnosti Podíl na trhu Export KONKURENCE Sladovny SOUFFLET ČR, a.s Plzeňský Prazdroj Ostatní sladovny a pivovary IDENTIFIKACE ODBĚRATELŮ (ZÁKAZNÍKŮ) Odběratelé sladu Odběratelé sladového odpadu ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU ŘÍZENÍ VZTAHŮ SE ZÁKAZNÍKY Komunikace se zákazníky Informační systém podniku Informace o zákaznících Proces řízení vztahů se zákazníky Průzkum spokojenosti zákazníků SWOT ANALÝZA SHRNUTÍ ANALYTICKÉ ČÁSTI PROJEKTOVÁ ČÁST STANOVENÍ CÍLE IMPLEMENTACE CRM ANALÝZA SOFTWAROVÝCH NÁSTROJŮ PRO ŘÍZENÍ CRM NA TRHU PŘEDSTAVENÍ DODAVATELE Firemní hodnoty CHARAKTERISTIKA SOFTWARU RAYNET CLOUD CRM Funkcionalita Důvody výběru systému Jak systém pomůže společnosti ČASOVÁ ANALÝZA HARMONOGRAM IMPLEMENTACE SYSTÉMU NÁKLADOVÁ ANALÝZA RIZIKOVÁ ANALÝZA Opatření ZÁVĚR SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY SEZNAM POUŽITÝCH SYMBOLŮ A ZKRATEK SEZNAM OBRÁZKŮ SEZNAM TABULEK SEZNAM PŘÍLOH... 82

10 UTB ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky 10 ÚVOD Cílem této diplomové práce je vypracovat projekt implementace CRM systému ve společnosti Českomoravské sladovny a.s. Podle mého názoru v současnosti není největší hrozbou obrovská konkurence na trhu, ale informovaný zákazník, který se nedá jen tak ošidit. Díky moderním technologiím, především internetu, má zákazník možnosti porovnání a tím se firmě ztrácí možnost nastavení vysokých marží. Proto je pro podnik velmi důležité zaměřovat se a sbírat kvalitní informace o svých zákaznících. Proto se ve své práci chci věnovat právě problematice CRM. Často se setkávám s názorem, že CRM kopíruje jen staré známé metody a není ničím novým. Proto se také kromě definice co vlastně CRM je, zaměřím také na jeho historii a vývoj. Dále je pro mě zajímavé zaměřit se také na jeho přínosy. Obecně můžeme říct, že přínosy přicházejí u obou stran. Jak na straně podniku v podobě vyšších zisků a konkurenčních výhod, tak na straně zákazníka, který je díky informovanosti podniku více spokojený s tím co mu podnik nabízí. Velmi důležité je však u CRM důsledná příprava na jeho implementaci do podniku, kterou se také v teoretické části budu zabývat. Po seznámení se s tímto tématem, mohu přejít na praktickou část, která je rozdělena na analytickou a projektovou část. V analytické části budu zkoumat samotnou společnost Českomoravské sladovny, a.s., která podniká na B2B trhu a zabývá se především výrobou sladu. Jejími klíčovými zákazníky jsou tedy pivovary a to jak tuzemské, tak i zahraniční. V této části práce se tedy budu věnovat hodnocení aktuální situace v podniku, analýze podniku a jeho okolí a současnému stavu řízení vztahů se zákazníky. V rámci analýzy současného stavu řízení, také provedu dotazníkové šetření spokojenosti zákazníků. Projektová část práce již bude zaměřena na samotný projekt implementace CRM systému do společnosti. Zde nejdříve provedu analýzu CRM systémů na trhu a na základě kritérií společnosti vyberu nejvhodnější systém pro implementaci. Následně provedu charakteristiku vybraného systému a zjistím, jak tento systém pomůže společnosti. Na závěr projektové části projekt vyhodnotím pomocí časové, nákladové a rizikové analýzy.

11 UTB ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky 11 I. TEORETICKÁ ČÁST

12 UTB ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky 12 1 CRM Zkratka CRM znamená Customer Relationship Management, v překladu řízení vztahů se zákazníky. Pojem CRM je chápán jako podnikatelská strategie pro výběr a řízení nejhodnotnějších vztahů se zákazníky. Jedná se tedy o podnikatelskou filozofii a firemní kulturu orientovanou na zákazníka, podporující efektivní marketingové, obchodní, ale i servisní procesy. CRM je způsob chování k zákazníkům, udržování vztahů a využití těchto vztahů k prospěchu dané firmy. (Kozák, 2008) Jedná se tedy o nástroj, který umožňuje maximálně využít informace o zákaznících. Cílem je udržet s nimi dlouhodobé vztahy, zvýšit jejich loajalitu, předvídat jejich chování a cíleně na ně působit. (Drtina, nedatováno) 1.1 Definice CRM Definice CRM je v literatuře celá řada. Vybrala jsem dvě definice, které znázorňují různé přístupy k CRM: CRM is the core business strategy that integrates internal processes and func- tions, and external networks, to create and deliver value to targeted customers at a profit. It is grounded on high quality customer-related data and enabled by in- formation technology. (Buttle, 2009) Customer Relationship Management (CRM) znamená aktivní tvorbu a udržování dlouhodobě prospěšných vztahů se zákazníky. Komunikace se zákazníky je přitom podpořena vhodnými technologiemi. (Kozák, 2008) Customer Relationship Management je interaktivní proces, jehož cílem je dosáhnout optimální rovnováhy mezi firemní investicí a uspokojením zákaznických potřeb. Optimum rovnováhy je determinované maximálním ziskem obou stran. (Chlebovský, 2005) Řízení vztahů se zákazníky (CRM) zahrnuje pracovníky, podnikové procesy a technologie (informační systémy a informační a komunikační technologie) s cílem maximalizovat loajalitu zákazníků a v důsledku toho i ziskovost podniku. Je součástí podnikové strategie a jako takové se stává součástí podnikové kultury. Technologicky stále víc využívá potenciálu a možností internetu. (Dohnal, 2002)

13 UTB ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky 13 Řízení vztahů se zákazníky je jako oblast řízení úzce spojena s IT. Důvodem je řada pokročilých analytických funkcí a dalších potřeb, které se neobejdou bez podpory sofistikovaných systémů a aplikací. Jejich volba závisí na velikosti, složitosti a konkrétních potřebách podniku. (Management Mania, 2011) 1.2 Prvky CRM Jako hlavní prvky CRM jsou označovány: obchodní procesy (řízení vztahů se zákazníky sjednocuje procesy marketingu, prodeje a služeb), lidé (pracovníci podniku, soustředění do týmů, aktivní účast všech zaměstnanců), technologie (nástroje umožňující uplatnění moderního řízení vztahů se zákazníky i při velkém počtu oslovovaných klientů), obsahy (data o zákaznících i pro řízení hodnototvorného procesu, jejich zpracování, uchovávání, forma poskytování zaměstnancům, třídění, analýz). Lidé, procesy a technologie jsou hlavní prvky CRM, existuje mezi nimi souvislost a doplňují je obsahy, které jsou čtvrtým prvkem CRM. Význam a účel těchto prvků nespočívá v detailním zaměření na význam jednotlivých prvků, ale v komplexním pohledu na CRM. Implementace CRM do stávajících organizačních struktur je možná pouze v případě, že se firma bude zabývat kvalifikací personálu, technologickým vybavením, zaměřením obchodních procesů a správou dat. (Loštáková, 2009; Kozák 2008; Wessling, 2003) Obrázek 1: Prvky CRM (Wessling, 2003)

14 UTB ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky Prvky kvality CRM Kvalita se často přisuzuje k výrobě, tedy kvalitě výrobků či služeb. CRM je však zaměřené na zákazníky a tudíž se musíme podívat na prvky, které se nespojují s produktem, ale zákazníkem podniku. Mezi tyto prvky můžeme zahrnout například: Přístup (technologie) Jedná se o přístup zákazník, který je myšlen jako možnost dostat se k potřebným informacím prostřednictvím různých médii, které mu vyhovují. Mezi tato média mohou patřit call centra, internet, , fax, obchod nebo wapové služby. Pokud zákazník nenajde mu vyhovující přístup, kvalita u něj klesá. Kompetentnost (kvalifikace personálu) Kvalita CRM také klesá v případě, že pracovník, kterému se kladou případné dotazy, není dostatečně kvalifikovaný nebo informovaný. Důležité je tedy zajistit okamžitý přístup k požadovaným informacím, aby pracovník mohl co nejrychleji reagovat na požadavky zákazníka. To lze dosáhnout pomocí vhodných nástrojů CRM. Obchodní procesy (rychlost) Podstatou je, aby obchodní procesy byly dostatečně rychlé a plynulé. Toho lze dosáhnout v případě, že požadavky zákazníka budou na kontaktním místě okamžitě interně zpracovány, předány na příslušné pracoviště a tam co nejrychleji zpracovány. Kvalita, zde roste tehdy, jestliže obchodní procesy zákazníkovi usnadňují život a ulehčují práci. To může znamenat, že zákazník nemusí volat zpět do firmy, jestli je už jeho požadavek zpracován, ale firma jej kontaktuje sama. Data (obsah) Obsah dat se vztahuje na údaje o samotném zákazníkovi, ale také na informace, které tento zákazník požaduje. Seznam jednotlivých dat lze libovolně rozšiřovat, dle potřeby. Rozhodují však je, aby podnik svého zákazníka znal nejen podrobně, ale hlavně účelně. (Wessling, 2003)

15 UTB ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky Základní oblasti CRM Operativní CRM Jedná se o tzv. front office, kam spadá zejména podpora procesů prodeje, marketingu a zákaznických služeb Analytické CRM Do analytické oblasti patří analýza dat o chování zákazníků, jako je hledání nových prodejních příležitostí, analýza marketingový kampaní nebo predikce chování zákazníků Kolaborativní CRM Kolaborativní (Kooperativní) CRM je zaměřeno na komunikaci se zákazníkem prostřednictvím různých komunikačních kanálů, optimalizaci komunikace, sdílení informací o zákazníkovi uvnitř společnosti apod. Všechny oblasti jsou vzájemně propojeny a ovlivňují se (viz. Obrázek 2). (Management Mania, 2011) Operativní CRM Podpora prodeje a obchodu, komunikace se zákazníky Analytické CRM Porozumění zákazníku, tvorba strategií, vyhodnocení ZÁKAZNÍK Kooperační CRM Marketing, servisní činnost, e- obchodování Obrázek 2: Architektura CRM (Dostálová, 2012; Vlastní zpracování)

16 UTB ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky Hlavní funkce CRM Mezi hlavní funkce CRM patří: Contact and Time Management - správa kontaktů a plánovač času, Lead Management - správa nových, doposud neidentifikovaných kontaktů, Management Reporting Tools nástroje pro tvorbu souhrnných zpráv pro management, Nástroje vzdáleného přístupu k systémům, Správa obchodních partnerů. V CRM najdeme vždy a zejména rychle informace jako jsou: název, sídlo, adresy, telefony, faxy, , čísla bankovních účtů, poznámky přímo ke konkrétním osobám, údaje o obratu, odběru, objednávkách zákazníka i za více let zpátky, potenciál, zájem, objednávky o každém obchodě, telefonáty se zákazníkem, schůzky, celou komunikaci od prvního kontaktu, plánované úlohy, připomínač, vybavené úkoly, nevybavené úkoly, servisní požadavky, stížnosti, návrhy na zlepšení a otázky od zákazníků, přehled o prodeji za vybrané regiony, pobočku, obchodníka, období. (Vtiger, 2012)

17 UTB ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky 17 2 HISTORIE A SOUČASNÝ STAV CRM 2.1 Historie CRM CRM sahá do dávných dob, kdy se lidé setkávali jako prodávající a kupující. Pekař znal všechny ve vesnici a věděl, že pan starosta má rád rohlíčky obzvláště vypečené a když šidil na kmínu a soli, dostalo se mu ocenění od zákazníků v podobě koupele ve Vltavě. Lidé využívali CRM každý den. Prodávající prohodili se zákazníky pár slov, upozornili, co se daný den obzvláště povedlo, nebo poradili lepší alternativu nákupu. Vše samozřejmě v zájmu zákazníka. V opačném případě by příště zákazník prodávajícímu nevěřil nebo šel dokonce k někomu jinému. Během průmyslové revoluce však nastala ve vztazích se zákazníkem změna a to vlivem mechanizace. Produktivita práce stoupla natolik, že bylo potřeba rozšiřovat působnost. Výrobci byli oddělení od koncového zákazníka, vstupem prostředníků na trh. Protože výrobky byli díky mechanizaci levnější, mohlo si je pořídit více lidí. Největší spotřební boom nastal po druhé světové válce, kdy lidé kupovali cokoliv. K masové produkci se přidala také masová komunikace a s ní mediální reklama. V současnosti s růstem počítačů a komunikačních médií (internet), jsme schopni se zákazníky komunikovat opět osobně (one to one) a přitom efektivně. Okolo roku 1997 vznikly systémy plně podporující všechny aktivity a komunikační kanály se zákazníkem, tzv. Front office systémy. (Drtina, nedatováno; CRM sweb, nedatováno) Vývojová stádia CRM pre-pre stádium CRM - na straně zákazníka je iniciativa k uzavření obchodu, - v obchodním oddělení jsou dodavatelem zpracovávány základní technické a záruční legislativní požadavky, které jsou respektovány, pre stádum CRM - existence obchodního / marketingového oddělení, - výskyt řady prodejců, jejichž přístup není koordinovaný, - rozhodujícím indikátorem výkonnosti prodeje jsou tržby tlak na nízkou cenu, 0. stádium CRM - představuje tradiční marketing zaměření na produkt, - marketingový mix 4P,

18 UTB ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky stádium CRM - orientace na zákazníka, - reaktivní přístupy hodnocení spokojenosti zákazníka, 2. stádium CRM - proaktivní přístupy k zákazníkovi, - win-win, vztahy, hodnoty, partnerství, - CRM-software. (Veber, 2009) Vývojové etapy CRM Systém papírové databáze Není závislý na výpočetní technice, je levný a umožňuje jednoduché ukládání dokumentů. Dokumenty však existují pouze v papírové podobě. Nulová míra automatizace stálé opisování údajů, ruční vyhledávání v databázi, ruční tvorba statistik, zpráv apod. Příkladem mohou být plánovací záznamníky dodávané firmou ADK. Balíky programů typu Office Existuje částečná automatizace některých procesů a činností. Po vytvoření elektronické databáze kontaktů lze jednoduše zautomatizovat tvorby zpráv. Nejpoužívanějším typem jsou produkty Microsoftu, jako je: Outlook, Excel, Word, Access nebo Lotus Smart Suite. Programy pro správu kontaktů a management času Mezi elektronickými CRM systémy byli tyto aplikace průkopníky, vyznačují se jednoduchostí obsluhy a údržby. Automatizace nejen procesů typu vyplňování dokumentů, ale také ukládání do historie, tzv. elektronické zákaznické karty. V databázi je možné rychle a efektivně vyhledávat podle potřebných kritérií, umožňuje sdílený přístup více uživatelů. Systém využívá širokých vazeb na další programy, jedná se o dobře propracovanou databázi s vazbou na okolní softwarový svět. Je tedy prvkem, který propojuje jednotlivé Office aplikace do jednoho funkčního celku. Jedná se například o systém ACT! Od Interact Commerce Corporation. Komplexní CRM e-systémy Tyto systémy jsou vrcholem současného CRM. Tvoří rozsáhlé elektronické systémy, které zahrnují čtyři základní moduly CRM:

19 UTB ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky 19 o automatizace prodejních činností, o automatizace marketingových činností, o automatizace servisních činností a zákaznické podpory, o elektronické obchodování. Jedná se o systém postavený na základě www, který plně podporuje různé podoby elektronické komunikace a obchodování. Příklady těchto systémů jsou Siebel nebo Marketing Manager. Hlavní nevýhodou je vysoká pořizovací cena a nutnost zajištění dobrého proškolení uživatelů a také trvalé údržby systému. Pro optimální funkčnost bývají tyto systémy postaveny na míru společnosti. Bývají k dispozici různé verze pro jednotlivé typy podnikání, např. B2B, obchod se spotřebním zbožím apod. (Chlebovský, 2002) 2.2 Současný stav a vývojové trendy CRM CRM systémy se staly globální záležitostí. Jsou nezbytné pro většinu odvětví podnikání (ve finančních službách, telekomunikacích, průmyslových odvětvích včetně konzervativního obranného průmyslu). V některých zemích je však růst CRM systému zpomalován přísnou legislativou, která vymezuje ochranu osobních údajů. Co se tyče vývojových trendů, tak se v roce 2011 nejvíce prosadily: Mobilní CRM Rozvoj mobilní CRM souvisí především s příchodem ipadu, díky němuž zaznamenalo neuvěřitelný boom. Sociální CRM Tento trend je spojený s myšlenkou, kterou prohlásil Paul Greenberg, že je stále důležitější poznávat potřeby zákazníků a že zákazníci již nechtějí pouhé služby, ale chtějí zážitky. Na začátku roku 2012 bylo třeba sledovat několik hlavních trendů: CRM založené na principu práce v cloudu, přehledné a srozumitelné uživatelské rozhraní, flexibilita, sociální CRM, mobilita.

20 UTB ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky 20 Kelly Craft, dlouholetá obchodní poradkyně, položila několika respondentům otázku: Jaké trendy v oblasti CRM jsou očekávány v roce 2013? Tady je několik odpovědí: chytrá komunikace v reálném čase, společenská spolupráce, personalizace systému a bohatší uživatelské zkušenosti, rozvoj hlasové komunikace se systémy. (Beňa, 2013)

21 UTB ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky 21 3 PROČ CRM V současné době by se firmy měly více než na konkurenci zaměřovat na zákazníka a klást na vztah s ním co největší důraz. Hlavním důvodem proč bychom měli mít se zákazníky dobře vybudovaný vztah je vysoká informovanost zákazníků a hrozba jejich odchodu ke konkurenci. Podle mého názoru není konkurence jako taková větší hrozbou jako informovaný zákazník. V dnešní době internetu a možnosti porovnání produktů, cen a kvalit si zákazník kdykoliv může udělat špatný obrázek o naší firmě a přejít k jiné. 3.1 Cíl CRM Cílem CRM je tedy vybudovat a řídit nadstandardní vztahy se zákazníky. Kvalita vztahů je základem úspěchu při obchodování. Jako hlavní cíle CRM můžeme označit: získávání nových zákazníků, udržení současných zákazníků a zvýšení jejich loajality, ziskovost zákazníků, rozpoznávání priorit zákazníků a stanovení ziskovosti zákaznických segmentů, řízení procesů marketingu, zvýšení objemu tržeb a procenta úspěšnosti obchodních případů, zvýšení marže, snížení obecných administrativních nákladů na prodej a marketing, vytváření komplexních internetových obchodů a realizace dalších procesů. (Kozák, 2008) 3.2 Výhody a přínos CRM Využívání CRM přináší podniku výhody, které v konečném efektu vedou k udržení a zvyšování stávajícího obratu a zisku. Mezi výhody implementace CRM patří zejména: spokojený zákazník neuvažuje o odchodu ke konkurenci, vývoj produktů lze nadefinovat podle aktuálních potřeb zákazníků, rychlý nárůst kvality produktů a služeb, schopnost lépe prodat své produkty a služby, optimalizace nákladů na komunikace se zákazníky,

22 UTB ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky 22 správná volba komunikačního nástroje ovlivní i další marketingové nástroje. (Kozák, 2008) Díky CRM existují přínosy, které se projeví bezprostředně po zavedení CRM. Mezi tyto přínosy CRM patří zejména: okamžitý přístup k informacím o zákaznících, více individuálních kontaktů se zákazníky, více času na zákazníka, zlepšení týmové spolupráce, růst motivace pracovníků, komunikace mezi marketingem, odbytem a službami, automatizace firemních procesů, bezproblémový průběh obchodních procesů, reporting a statistické analýzy informačních segmentů, spolehlivé a rychlé předpovědi, Online CRM systém dostupný z klasických PC i mobilních zařízení, multiuživatelský systém, odlišení se od konkurence, vylepšení image, jazykové mutace uživatelského prostředí. (Kozák, 2008; CRM zone, 2011)

23 UTB ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky 23 4 IMPLEMENTACE CRM Implementaci CRM můžeme charakterizovat jako zavedení systému do chodu firmy. Jedná se o celostní projekt a vždy více či méně zasáhne každého zaměstnance. Stejně jako zaměstnanci musí přijmout některé změny a naučit se s nimi pracovat, musí se s novým prvkem také zkoordinovat interní informační systémy podniku. (Soukup a Pechmann, 2006) Stává se, že si firma koupí program a myslí si, že problematiku, týkající se vztahů se zákazníky, má vyřešenou. Je velmi důležité si před zakoupením softwaru zodpovědět na pár základních otázek a ujasnit si tím co od nového řešení vlastně očekáváme. Jaký je obchodní plán? Jaký je popis klíčových procesů? Kdo a jak bude CRM využívat? Jaké informace o zákazníkovi nás zajímají? Jaké máme informace o svých činnostech? Jak zjistíme efektivnost zavedení CRM? Jaká jsou ostatní opatření? (Storbacka a Lehtinen, 2002) Aby mohla být implementace CRM úspěšná, musí jí předcházet několik dalších činností: analýza a návrh řešení, software a hardware, implementace CRM. Součástí implementace CRM jsou dále: instalace, testování, školení, asistence při zahájení. (Implementace CRM, ) 4.1 Proces implementace CRM V předchozí části jsem obecně uvedla činnosti, které jsou součástí implementace CRM. Nyní se zaměřím na jejich specifikaci.

24 UTB ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky 24 Zavedení CRM systému do podniku, je vlastně projekt a projekt jako takový se neobejde bez projektového řízení. Zásadním pravidlem řízení projektu je nejprve definovat cíle, obsah, časový plán, finanční rozpočet, určit odpovědné osoby, role a sestavit vyvážený systém hodnotících metrik. V praxi je možné využít postup v následujících krocích: 1. Přípravná a analytická část Příprava a plánování strategie, převzetí a verifikace závěrů podnikové strategie, stanovení vize a cílů systému CRM (výchozí základna pro hodnocení úspěšnosti celé strategie), což zahrnuje: o analýzu stávajícího stavu podnikatelské činnosti a stávajícího stavu CRM, o analýzu a hodnocení CRM trendů, o definice základních požadavků na systém CRM, o formulace vize a cílů CRM. 2. Návrhová část Informační integrace podniku s okolím a integrace interních podnikových procesů ve vztahu k CRM: o optimalizace modelu podnikových procesů, o definice funkcionality a parametrů interních firemních služeb, podporující procesy - požadavky na CRM IS. Definice modelu CRM: o návrh modelu procesů CRM, o popis architektur jednotlivých procesů a jejich informačních vazeb důležité pro optimální konfiguraci CRM IS, o technologická, aplikační a datová integrace - vazba na okolí v rámci firmy. (Chlebovský, 2010) 4.2 Strategie CRM Při určování strategie CRM je třeba dodržovat šest hlavních zásad: 1. Proces vypracování strategie CRM musí být řízen v rámci strategického projektu. 2. Stávající situaci je třeba přesně analyzovat, aby bylo možné na jejím základě provádět realistická strategická rozhodnutí.

Využití marketingové komunikace pro zvýšení konkurenceschopnosti sdružení MIVES. Bc. Markéta Matulová

Využití marketingové komunikace pro zvýšení konkurenceschopnosti sdružení MIVES. Bc. Markéta Matulová Využití marketingové komunikace pro zvýšení konkurenceschopnosti sdružení MIVES Bc. Markéta Matulová Diplomová práce 2010 ABSTRAKT Tato diplomová práce se zabývá problematikou zvýšení konkurenceschopnosti

Více

EKONOMICKÝ A LOGISTICKÝ SOFTWARE. Luhačovice 24.10.2013

EKONOMICKÝ A LOGISTICKÝ SOFTWARE. Luhačovice 24.10.2013 EKONOMICKÝ A LOGISTICKÝ SOFTWARE Luhačovice 24.10.2013 CRM řízení vztahů se zákazníky CRM - je zkratka z anglického Customer Relationship Management a označují se tak systémy pro řízení vztahů se zákazníky.crm

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK ML Základy marketingu

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK ML Základy marketingu Základy marketingu (B_Zmar) ZS 09 Bakalářské studium Garant předmětu: Ing.Miloslav Vaňák Vyučující:.. Ing. M. Vaňák Typ studijního předmětu: povinný roč./sem.:.. 1/1 Rozsah studijního předmětu:.. 6 (KS)

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK ML Základy marketingu

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK ML Základy marketingu Základy marketingu (B_Mar) ZS 09 Bakalářské studium Garant předmětu: Ing.Miloslav Vaňák Vyučující:.. Ing. M. Vaňák Typ studijního předmětu: povinný roč./sem.:.. 1/1 Rozsah studijního předmětu:.. 2/0/0

Více

Marketingový plán firmy XYZ. Tereza Řiháčková

Marketingový plán firmy XYZ. Tereza Řiháčková Marketingový plán firmy XYZ Tereza Řiháčková Bakalářská práce 2010 PROHLÁŠENÍ AUTORA BAKALÁŘSKÉ PRÁCE Beru na vědomí, že odevzdáním bakalářské práce souhlasím se zveřejněním své práce podle zákona č.

Více

Analýza konkurenčního prostředí realitní kanceláře FORTEX REALITY. Gabriela Dohnalová

Analýza konkurenčního prostředí realitní kanceláře FORTEX REALITY. Gabriela Dohnalová Analýza konkurenčního prostředí realitní kanceláře FORTEX REALITY Gabriela Dohnalová Bakalářská práce 2010 PROHLÁŠENÍ AUTORA BAKALÁŘSKÉ PRÁCE Beru na vědomí, ţe odevzdáním bakalářské práce souhlasím

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O. Mgr. Evgeniya Pavlova Rozvojová strategie podniku ve fázi stabilizace Diplomová práce 2013 Rozvojová strategie podniku ve fázi stabilizace Diplomová práce

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice PROCES STRATEGICKÉHO ŘÍZENÍ, HIERARCHIE STRATEGIE (KOMPLEXNÍ PODNIKOVÁ STRATEGIE CORPORATE STRATEGY,, OBCHODNÍ STRATEGIE, DÍLČÍ STRATEGIE) Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute

Více

Business Development Rozvoj podniku

Business Development Rozvoj podniku Marketing vytváření obchodních příležitostí pomocí: udržením stávajících zákazníků přilákáním nových zákazníků Tržby vyhráním zakázky Zákaznická služba Cíle společnosti, které ovlivňují marketingové činnosti:

Více

Informační strategie. Doc.Ing.Miloš Koch,CSc. koch@fbm.vutbr.cz

Informační strategie. Doc.Ing.Miloš Koch,CSc. koch@fbm.vutbr.cz Informační strategie Doc.Ing.Miloš Koch,CSc. koch@fbm.vutbr.cz 23 1 Firemní strategie Firma Poslání Vize Strategie Co chceme? Kam směřujeme? Jak toho dosáhneme? Kritické faktory úspěchu CSF 23 2 Strategie

Více

S T R A T E G I C K Ý M A N A G E M E N T

S T R A T E G I C K Ý M A N A G E M E N T S T R A T E G I C K Ý M A N A G E M E N T 3 LS, akad.rok 2014/2015 Strategický management - VŽ 1 Proces strategického managementu LS, akad.rok 2014/2015 Strategický management - VŽ 2 Strategický management

Více

ŘÍZENÍ VZTAHŮ SE ZÁKAZNÍKY

ŘÍZENÍ VZTAHŮ SE ZÁKAZNÍKY Masarykova univerzita v Brně Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Podnikové hospodářství ŘÍZENÍ VZTAHŮ SE ZÁKAZNÍKY Diplomová práce Vedoucí diplomové práce: Ing. Klára DOLEŽALOVÁ Autorka: Bc. Edita

Více

3. Očekávání a efektivnost aplikací

3. Očekávání a efektivnost aplikací VYUŽÍVANÍ INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ V ŘÍZENÍ FIREM Ota Formánek 1 1. Úvod Informační systémy (IS) jsou v současnosti naprosto nezbytné pro úspěšné řízení firem. Informačním ním systémem rozumíme ucelené softwarové

Více

P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G

P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G 5 ZS, akad.rok 2014/2015 Průmyslový marketing - VŽ 1 M A R K E T I N G O V Ý I N F O R M A Č N Í S Y S T É M ZS, akad.rok 2014/2015 Průmyslový marketing - VŽ 2 Mnoho

Více

Řízení firemních aktivit CRM jako konkurenční výhoda. Vilém Srnec ředitel společnosti vsrnec@inmedias.eu

Řízení firemních aktivit CRM jako konkurenční výhoda. Vilém Srnec ředitel společnosti vsrnec@inmedias.eu Řízení firemních aktivit CRM jako konkurenční výhoda Vilém Srnec ředitel společnosti vsrnec@inmedias.eu Naše potřeby v podnikání sdílet informace v rámci pracovních týmů evidence požadavků a úkolů přehlednost

Více

Osnova studie proveditelnosti pro projekt zakládání a rozvoje klastrů

Osnova studie proveditelnosti pro projekt zakládání a rozvoje klastrů Osnova studie proveditelnosti pro projekt zakládání a rozvoje klastrů V rámci tohoto dokumentu se předpokládá využití informací a dat, zjištěných v rámci projektu Vyhledávání vhodných firem pro klastry

Více

v praxi Rizika a přínosy zavádění BI jako nástroje pro řízení podnikání

v praxi Rizika a přínosy zavádění BI jako nástroje pro řízení podnikání Podpora rozhodování v praxi Rizika a přínosy zavádění BI jako nástroje pro řízení podnikání HanušRais Business DevelopmentManager SAS Institute ČR s.r.o. Agenda Úvod - Profil SAS Institute Pojem Business

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky. Metodické listy pro předmět ŘÍZENÍ PODNIKU 2

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky. Metodické listy pro předmět ŘÍZENÍ PODNIKU 2 Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky Metodické listy pro předmět ŘÍZENÍ PODNIKU 2 Studium předmětu umožní studentům základní orientaci v procesech, které

Více

Podnik prochází během doby své existence různými vývojovými fázemi, ve kterých se potýká s různými problémy, které mohou ohrozit jeho existenci.

Podnik prochází během doby své existence různými vývojovými fázemi, ve kterých se potýká s různými problémy, které mohou ohrozit jeho existenci. Život podniku Podnik prochází během doby své existence různými vývojovými fázemi, ve kterých se potýká s různými problémy, které mohou ohrozit jeho existenci. Nové podmínky 20. a 21. století nutí podniky

Více

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC partner pro byznys inovace MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC Hlavní zaměření: Odborná specializace: EKONOMIKA a MANAGEMENT Inovační management Informační a komunikační technologie

Více

Základy marketingu. vní. Ing. Miloslav Vaňák 2006-2007

Základy marketingu. vní. Ing. Miloslav Vaňák 2006-2007 Základy marketingu Přednášky pro Vysokou školu finanční a správn vní Ing. Miloslav Vaňák 2006-2007 1 Přednáška 1: Definice marketingu Trocha historie: Snaha minimalizovat riziko, které je spojeno se vstupem

Více

OČEKÁVÁNÍ FIREM A FAKTORY FIREMN Í ÚSPĚŠNOSTI

OČEKÁVÁNÍ FIREM A FAKTORY FIREMN Í ÚSPĚŠNOSTI OČEKÁVÁNÍ FIREM A FAKTORY FIREMN Í ÚSPĚŠNOSTI VÝZKUM MEZI MAJITELI A MANAŽERY FIREM 2013 Strana 1 z 9 Obsah: 1. Úvod 3 2. Hlavní závěry výzkumu 4 3. Metodika 7 4. Vzorek respondentů 7 5. Organizátoři a

Více

Význam inovací pro firmy v současném. Jan Heřman 26. říjen 2012

Význam inovací pro firmy v současném. Jan Heřman 26. říjen 2012 Význam inovací pro firmy v současném období Jan Heřman 26. říjen 2012 Uváděné údaje a informace vychází z výzkumného záměru IGA 2 Inovační management, který je realizován v letech 2012 2013. Je registrován

Více

Aplikace IS, outsourcing, systémová integrace. Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz http://www1.osu.cz/~zacek/

Aplikace IS, outsourcing, systémová integrace. Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz http://www1.osu.cz/~zacek/ Aplikace IS, outsourcing, systémová integrace Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz http://www1.osu.cz/~zacek/ Kontext Dodavatelé Strategická Zákazníci ERP Taktická Operativní Kategorie ERP - zaměřeno na

Více

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE strana: 1/8 TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE Název předmětu u maturitní zkoušky: Studijní obor: Ekonomika Podnikání Školní rok: 2012 2013 1.1. Předmět: Ekonomika 1) Předmět ekonomie a

Více

Význam inovací pro firmy v současném období

Význam inovací pro firmy v současném období Význam inovací pro firmy v současném období Jan Heřman 25. říjen 2013 Uváděné údaje a informace vychází z výzkumného projektu FPH VŠE "Konkurenceschopnost" (projekt IGA 2, kód projektu VŠE IP300040). 2

Více

SWOT ANALÝZA. Příloha č. 2, Pracovní list č. 1 SWOT analýza 28.4.2014. SWOT analýza - obsah. SWOT analýza. 1. Základní informace a princip metody

SWOT ANALÝZA. Příloha č. 2, Pracovní list č. 1 SWOT analýza 28.4.2014. SWOT analýza - obsah. SWOT analýza. 1. Základní informace a princip metody SWOT ANALÝZA 1 SWOT analýza - obsah 1. Základní informace a princip metody 2. Vnější a vnitřní faktory 3. Užitečné tipy a příklady z praxe 2 SWOT analýza I. ZÁKLADNÍ INFORMACE A PRINCIP METODY 3 1 SWOT

Více

Business Suite for Notes

Business Suite for Notes Business Suite for Notes Systém BSFN byl vytvořen na základě zkušeností s podporou a řízením procesů v obchodní firmě. Během několika let existence na trhu se osvědčil u mnoha zákazníků. Z nejvýznamnějších

Více

M. Kašík, K. Havlíček: Podnikový marketing, M. Kašík, K. Havlíček: Marketingové řízení. M. Kašík, K. Havlíček: Marketingové řízení

M. Kašík, K. Havlíček: Podnikový marketing, M. Kašík, K. Havlíček: Marketingové řízení. M. Kašík, K. Havlíček: Marketingové řízení Marketingové řízení podniku Transakční marketing Vztahový marketing Základní literatura M. Kašík, K. Havlíček: Podnikový marketing, VŠFS europress, 2004 M. Kašík, K. Havlíček: Marketingové řízení podniku,

Více

Management. Plánování Vnitřní a vnější prostředí organizace SWOT analýza

Management. Plánování Vnitřní a vnější prostředí organizace SWOT analýza Management Plánování Vnitřní a vnější prostředí organizace SWOT analýza Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a

Více

Realizace kurzu proběhne ve 12 výukových dnech po 6 vyučovacích hodinách. Vyučovací den bude probíhat v rozmezí 9:30 17:00.

Realizace kurzu proběhne ve 12 výukových dnech po 6 vyučovacích hodinách. Vyučovací den bude probíhat v rozmezí 9:30 17:00. Certifikovaný kurz: CIMA A Termín: 27. 03. 2013-13. 06. 2013, 09:30 17:00 Místo: Centrum podpory projektů VUT v Brně, Kounicova 67a, 602 00 Brno učebna č. 128 - kolem Billy po schodech nahoru, na terase

Více

HODNOCENÍ VÝKONNOSTI PODNIKU VE SPOJITOSTI SE STRATEGICKÝMI CÍLY

HODNOCENÍ VÝKONNOSTI PODNIKU VE SPOJITOSTI SE STRATEGICKÝMI CÍLY 29 HODNOCENÍ VÝKONNOSTI PODNIKU VE SPOJITOSTI SE STRATEGICKÝMI CÍLY POKORNÝ Karel Abstrakt: Metoda Balanced Scorecard (BSC) její podstata, obsah a principy. Vztah BSC ke strategickému a operativnímu řízení

Více

Trendy: Růst významu analytického reportingu. Tomáš Pospíšil, Oracle Czech Olomouc, 6.3.2014

Trendy: Růst významu analytického reportingu. Tomáš Pospíšil, Oracle Czech Olomouc, 6.3.2014 Trendy: Růst významu analytického reportingu Tomáš Pospíšil, Oracle Czech Olomouc, 6.3.2014 Témata Údaje, informace, poznání Analytický reporting opravdu to někdo potřebuje? Aktivní

Více

INFORMAČNÍ SYSTÉMY (IS) Ing. Pavel Náplava Katedra počítačů K336, ČVUT FEL Praha 2004/2005

INFORMAČNÍ SYSTÉMY (IS) Ing. Pavel Náplava Katedra počítačů K336, ČVUT FEL Praha 2004/2005 INFORMAČNÍ SYSTÉMY (IS) Ing. Pavel Náplava Katedra počítačů K336, ČVUT FEL Praha 2004/2005 AGENDA definice IS, zavedení pojmů možnosti a rozdělení typická struktura technologie nasazení praktická ukázka

Více

10/3.5 MARKETINGOVÉ STRATEGICKÉ KONCEPCE

10/3.5 MARKETINGOVÉ STRATEGICKÉ KONCEPCE MANAGEMENT PROCESŮ část 10, díl 3, kapitola 5, str. 1 10/3.5 MARKETINGOVÉ STRATEGICKÉ KONCEPCE Strategické marketingové plánování musí rozhodnout o volbě a pokrytí trhu, stanovení chování vůči tržním subjektům

Více

Prof. Ing. Miloš Konečný, DrSc. Nedostatky ve výzkumu a vývoji. Klíčové problémy. Tyto nedostatky vznikají v následujících podmínkách:

Prof. Ing. Miloš Konečný, DrSc. Nedostatky ve výzkumu a vývoji. Klíčové problémy. Tyto nedostatky vznikají v následujících podmínkách: Podnik je konkurenčně schopný, když může novými výrobky a službami s vysokou hodnotou pro zákazníky dobýt vedoucí pozice v oboru a na trhu. Prof. Ing. Miloš Konečný, DrSc. Brno University of Technology

Více

Výzkum komunikačního účinku propagace firmy GOTECH s.r.o. Eva Solařová

Výzkum komunikačního účinku propagace firmy GOTECH s.r.o. Eva Solařová Výzkum komunikačního účinku propagace firmy GOTECH s.r.o. Eva Solařová Bakalářská práce 2008 ABSTRAKT Tato bakalářská práce se zabývá analýzou marketingové komunikace firmy GOTECH s.r.o. Rozbor probíhá

Více

VÝZNAM A POZICE CRM V ŘÍZENÍ FIREM THE IMPORTANCE AND POSITION OF CRM IN FIRM MANAGEMENT. Jaroslav Novotný

VÝZNAM A POZICE CRM V ŘÍZENÍ FIREM THE IMPORTANCE AND POSITION OF CRM IN FIRM MANAGEMENT. Jaroslav Novotný VÝZNAM A POZICE CRM V ŘÍZENÍ FIREM THE IMPORTANCE AND POSITION OF CRM IN FIRM MANAGEMENT Jaroslav Novotný Abstract Most companies are trying to find and apply to their business and marketing processes

Více

ODBYT (marketing) Odbyt a marketing. Prodej zboží a služeb. Obchodní plán Marketingové techniky Organizace marketingu v podniku

ODBYT (marketing) Odbyt a marketing. Prodej zboží a služeb. Obchodní plán Marketingové techniky Organizace marketingu v podniku ODBYT (marketing) Odbyt a marketing. Prodej zboží a služeb. Obchodní plán Marketingové techniky Organizace marketingu v podniku Odbyt a marketing. Prodej zboží a služeb Odbyt = završení podnikového reprodukčního

Více

Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1263_Cílený marketing. Trh a rozdělení trhu_pwp

Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1263_Cílený marketing. Trh a rozdělení trhu_pwp Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1263_Cílený marketing. Trh a rozdělení trhu_pwp STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy:

Více

7) ANALÝZA KONKURENCE - ANALÝZA VNITŘNÍHO PROSTŘEDÍ PODNIKU - ANALÝZA VNĚJŠÍHO PROSTŘEDÍ PODNIKU

7) ANALÝZA KONKURENCE - ANALÝZA VNITŘNÍHO PROSTŘEDÍ PODNIKU - ANALÝZA VNĚJŠÍHO PROSTŘEDÍ PODNIKU 7) ANALÝZA KONKURENCE - ANALÝZA VNITŘNÍHO PROSTŘEDÍ PODNIKU - ANALÝZA VNĚJŠÍHO PROSTŘEDÍ PODNIKU VNITŘNÍ PROSTŘEDÍ UVĚDOMĚNÍ SI TRŽNÍ POZICE - VIDĚT SE OČIMA SVÉ KONKURENCE A UVĚDOMIT SI SVÉ POSTAVENÍ

Více

Aplikace IS, outsourcing, systémová integrace. Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz http://www1.osu.cz/~zacek/

Aplikace IS, outsourcing, systémová integrace. Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz http://www1.osu.cz/~zacek/ Aplikace IS, outsourcing, systémová integrace Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz http://www1.osu.cz/~zacek/ Kontext Dodavatelé Strategická Zákazníci ERP Taktická Operativní Kategorie ERP - zaměřeno na

Více

Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1285_SWOT analýza_pwp

Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1285_SWOT analýza_pwp Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1285_SWOT analýza_pwp STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy: Číslo a název projektu: Číslo

Více

Marketingové řízení. Ing. Dagmar Novotná. Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534

Marketingové řízení. Ing. Dagmar Novotná. Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 VY_32_INOVACE_MAR_88 Marketingové řízení Ing. Dagmar Novotná Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR. Období vytvoření: 10/2012

Více

Manažerská ekonomika

Manažerská ekonomika PODNIKOVÝ MANAGEMENT (zkouška č. 12) Cíl předmětu Získat znalosti zákonitostí úspěšného řízení organizace a přehled o současné teorii a praxi managementu. Seznámit se s moderními manažerskými metodami

Více

OBSAH PROCES MARKETINGOVÉHO PLÁNOVÁNÍ: ZÁKLADNÍ KROKY 41 ÚVOD 41 CO JE TO MARKETINGOVÉ PLÁNOVÁNÍ? 42 PROČ JE MARKETINGOVÉ PLÁNOVÁNÍ NEZBYTNÉ?

OBSAH PROCES MARKETINGOVÉHO PLÁNOVÁNÍ: ZÁKLADNÍ KROKY 41 ÚVOD 41 CO JE TO MARKETINGOVÉ PLÁNOVÁNÍ? 42 PROČ JE MARKETINGOVÉ PLÁNOVÁNÍ NEZBYTNÉ? OBSAH Marketingový plán 1 Předmluva a poděkování 9 Jak pomocí této knihy dosáhnout nejlepších výsledků 11 HLAVNÍ OBLASTI PRO ZLEPŠENÍ VE STRATEGICKÉM MARKETINGOVÉM PLÁNOVÁNÍ: KDE V TÉTO KNIZE NAJDETE PRAKTICKÉ

Více

Organizační výstavba podniku

Organizační výstavba podniku Organizační výstavba podniku Proč je potřeba organizovat Jak se postupuje při tvorbě organizační struktury Co je výsledkem organizování Ovlivňují organizaci právní předpisy? Proč je potřeba organizovat

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice FORMULACE, VÝBĚR A IMPLEMENTACE STRATEGIE Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu

Více

Přednáška č.6. Mezinárodní marketingový výzkum

Přednáška č.6. Mezinárodní marketingový výzkum Přednáška č.6 Mezinárodní marketingový výzkum Mezinárodní výzkum trhu Motto Kdo zná svého zákazníka, ten mu umí nabídnout zboží, které potřebuje způsobem, který ho zaujme. Marketingový výzkum systematické

Více

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost Školení je šance Komplexní vzdělávání zaměstnanců společnosti T-MAPY spol. s r.o. 2010-2012 Komplexní vzdělávání zaměstnanců společnosti T-MAPY T-MAPY AMOS

Více

Hospodářská informatika

Hospodářská informatika Hospodářská informatika HINFL, HINFK Vytvořeno s podporou projektu Průřezová inovace studijních programů Lesnické a dřevařské fakulty MENDELU v Brně (LDF) s ohledem na disciplíny společného základu reg.

Více

Informační systémy ve výuce na PEF Information Systems in teaching at the FEM

Informační systémy ve výuce na PEF Information Systems in teaching at the FEM Informační systémy ve výuce na PEF Information Systems in teaching at the FEM Edita Šilerová, Čestmír Halbich, Jana Hřebejková Cíle Předmět Informační systémy je postupně od roku 1994 zařazován na všechny

Více

Oracle Sales Cloud. moderní řízení obchodu

Oracle Sales Cloud. moderní řízení obchodu Oracle Sales Cloud moderní řízení obchodu Úvod Oracle Sales Cloud je nástroj moderního obchodování, který lze snadno nasadit a rychle užívat. Je to zcela mobilní řešení s analytickou výbavou, stavěné pro

Více

VYBRANÉ AKTIVITY ŘÍZENÍ VZTAHŮ SE ZÁKAZNÍKY

VYBRANÉ AKTIVITY ŘÍZENÍ VZTAHŮ SE ZÁKAZNÍKY VYBRANÉ AKTIVITY ŘÍZENÍ VZTAHŮ SE ZÁKAZNÍKY Miloslav Šašek ÚVOD Zákazníci, stávající i potenciální, jsou středem pozornosti každého dodavatele nebo prodejce, firmy, podniku. Platí to jak v prostředí B2C,

Více

Přednáška č.13. Organizace firmy při zahraniční činnosti

Přednáška č.13. Organizace firmy při zahraniční činnosti Přednáška č.13 Organizace firmy při zahraniční činnosti Organizační struktura Organizační struktura je vedením určený systém hierarchicky rozčleněných míst, útvarů, skupin (organizačních jednotek). Cílem

Více

Cena z makroekonomického pohledu

Cena z makroekonomického pohledu Cena Definice ceny Cena je vyjádření hodnoty zboží nebo služby v peněžních či jiných jednotkách Mění se v čase podle momentální nabídky a poptávky a v závislosti na jejich očekávaném vývoji Cena má mnoho

Více

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Marketing a management, okruh Plánování

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Marketing a management, okruh Plánování Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Marketing a management, okruh Plánování Materiál vytvořil: Ing. Karel Průcha Období vytvoření VM: listopad 2013 Klíčová slova: plánování,

Více

Řízení podniku a prvky strategického plánování

Řízení podniku a prvky strategického plánování 6.2.2009 Řízení podniku a prvky strategického plánování Semestrální práce z předmětu KMA/MAB Vypracoval: Tomáš Pavlík Studijní č.: Obor: E-mail: A05205 GEMB - Geomatika pavlikt@students.zcu.cz 1 Úvod Podnikové

Více

MANAGEMENT I. Ing. EVA ŠTĚPÁNKOVÁ, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu

MANAGEMENT I. Ing. EVA ŠTĚPÁNKOVÁ, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu MANAGEMENT I PLÁNOVÁNÍ VNITŘNÍ A VNĚJŠÍ PROSTŘEDÍ ORGANIZACE, SWOT ANALÝZA Ing. EVA ŠTĚPÁNKOVÁ, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu

Více

B104MFS Marketing finančních služeb

B104MFS Marketing finančních služeb B104MFS Marketing finančních služeb - vyučující předmětu - osnova předmětu/is BIVŠ - ukončení předmětu Václav Kupec Předmět - představení předmětu Holistická koncepce marketingu je dynamická koncepce opírající

Více

ÚVOD DO PROBLEMATIKY PROJEKTŮ, KATEGORIE

ÚVOD DO PROBLEMATIKY PROJEKTŮ, KATEGORIE PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ STAVEB ÚVOD DO PROBLEMATIKY PROJEKTŮ, KATEGORIE Vysoká škola technická a ekonomická v Českých PROJEKTŮ Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební

Více

Jedno globální řešení pro vaše Mezinárodní podnikání

Jedno globální řešení pro vaše Mezinárodní podnikání Jedno globální řešení pro vaše Mezinárodní podnikání Obsah 2 Známe váš svět, jsme jeho součástí 4 Správné řešení pro vaše mezinárodní podnikání 6 Standardní řešení s jedinečnými výhodami 8 Jedno globální

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. a.s. Ž Ď Á R N A D S Á Z A V O U VÝZVA

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. a.s. Ž Ď Á R N A D S Á Z A V O U VÝZVA Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky a.s. Ž Ď Á R N A D S Á Z A V O U VÝZVA k podání nabídky na dodávku vzdělávacích služeb ORLZ CZ.04.1.03 Vzdělávání

Více

CO JE TO SWOT ANALÝZA

CO JE TO SWOT ANALÝZA SWOT analýza CO JE TO SWOT ANALÝZA Univerzálně používaný nástroj, který mapuje a analyzuje daný jev (například určitý stav, situaci, úkol, problém, pracovní tým, projekt atd.) Umožňuje dívat se na analyzovanou

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. KFC/MARK Přednáška č 10 a 11 a 12 Plánování Audit marketingu

Více

Úvodní přednáška. Význam a historie PIS

Úvodní přednáška. Význam a historie PIS Úvodní přednáška Význam a historie PIS Systémy na podporu rozhodování Manažerský informační systém Manažerské rozhodování Srovnávání, vyhodnocování, kontrola INFORMACE ROZHODOVÁNÍ organizace Rozhodovacích

Více

Projekt zlepšení systému zaměstnaneckých výhod ve společnosti MITAS a. s., výrobní úsek Zlín. Bc. Kamil Vyoral

Projekt zlepšení systému zaměstnaneckých výhod ve společnosti MITAS a. s., výrobní úsek Zlín. Bc. Kamil Vyoral Projekt zlepšení systému zaměstnaneckých výhod ve společnosti MITAS a. s., výrobní úsek Zlín Bc. Kamil Vyoral Diplomová práce 2010 2) zákon č. 121/2000 Sb. o právu autorském, o právech souvisejících

Více

P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G

P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G 4 ZS, akad.rok 2014/2015 Průmyslový marketing - VŽ 1 Marketingové strategie ZS, akad.rok 2014/2015 Průmyslový marketing - VŽ 2 Klasifikace marketingových strategií

Více

Příloha č. 3. Charta projektu plné znění (pro jiné OSS než MŠMT)

Příloha č. 3. Charta projektu plné znění (pro jiné OSS než MŠMT) Příloha č. 3. Charta projektu plné znění (pro jiné OSS než MŠMT) Charta projektu má za cíl poskytnout úplné a pevné informační základy pro schválení projektu. Následně je Charta projektu rozpracována do

Více

Přístupy k efektivnímu využití modelu MBI

Přístupy k efektivnímu využití modelu MBI MBI, Management byznys informatiky Přístupy k efektivnímu využití modelu MBI Jan Dohnal Katedra softwarového inženýrství, F, ČVUT Jan Pour Katedra, FIS, VŠE MBI, Management byznys Snímek informatiky 1

Více

Podniková ekonomika : Život podniku. Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005

Podniková ekonomika : Život podniku. Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005 Podniková ekonomika : Život podniku Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005 ŽIVOT PODNIKU 1. Založení podniku 2. Růst podniku 3. Krize a sanace 4. Zánik podniku Život podniku Podstata počátku i další existence

Více

Strategické plánování a budování značky. 12. duben 2011

Strategické plánování a budování značky. 12. duben 2011 Strategické plánování a budování značky 12. duben 2011 Nejlepší cesta k předpovědění budoucnosti je tvořit jí. Peter F. Drucker, 1909-2005 Co je strategické plánování? Proces umožňující efektivní řízení

Více

Tematické okruhy diplomových (magisterských) prací pro akademický rok 2014/15. Katedra podnikání a managementu

Tematické okruhy diplomových (magisterských) prací pro akademický rok 2014/15. Katedra podnikání a managementu Tematické okruhy diplomových (magisterských) prací pro akademický rok 2014/15 Katedra podnikání a managementu doc. Ing. Jiří Cienciala, CSc. doc. Ing. Jiří Cienciala, CSc. doc. Ing. Milan Michalko, Ph.D.

Více

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012 Studijní obor Manažerská ekonomika Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing pro studenty studující od roku 2011/2012 V první fázi studia oboru Manažerská ekonomika získá student

Více

Komunikační plán firmy MT servis manipulační technika, s.r.o. Kateřina Kresničerová

Komunikační plán firmy MT servis manipulační technika, s.r.o. Kateřina Kresničerová Komunikační plán firmy MT servis manipulační technika, s.r.o. Kateřina Kresničerová Bakalářská práce 2013 PROHLÁŠENÍ AUTORA BAKALÁŘSKÉ PRÁCE Beru na vědomí, že: odevzdáním bakalářské práce souhlasím

Více

Centrum služeb pro podnikání s.r.o. MARKETING. 2013, I. verze (GH)

Centrum služeb pro podnikání s.r.o. MARKETING. 2013, I. verze (GH) MARKETING Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2013, I. verze (GH) Úvod Výukové materiály Centra služeb pro podnikání s.r.o. Vás budou provázet kurzem Marketing. Slouží pro ucelení informací a jako vodítko

Více

Národní 3,117 20 Praha 1,tel. 420 221 403 331;e- mail: preslickova@kav.cas.cz. Odbor pro evropskou integraci a využití znalostního potenciálu OEI

Národní 3,117 20 Praha 1,tel. 420 221 403 331;e- mail: preslickova@kav.cas.cz. Odbor pro evropskou integraci a využití znalostního potenciálu OEI Národní 3, 117 20 Praha 1 Zpracoval: Odbor pro evropskou integraci a využití znalostního potenciálu OEI Ing. Marcela Přesličková, tel.221 403 331, e-mail : preslickova@ kav.cas.cz str.1 1. Specifikace

Více

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012 Studijní obor Manažerská ekonomika Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing pro studenty studující od roku 2011/2012 V první fázi studia oboru Manažerská ekonomika získá student

Více

TOGETHER WE CAN projekt interních koučů v UniCredit Bank

TOGETHER WE CAN projekt interních koučů v UniCredit Bank TOGETHER WE CAN projekt interních koučů v UniCredit Bank Firma: UniCredit Bank Czech Republic, a.s. Na Příkopě 858/20 111 21 Praha 1 www.unicreditbank.cz Kontaktní osoba: Lenka Štěpánová Learning & Development

Více

Marketingové aktivity B2B firem a struktura marketingových rozpočtů Jaro 2014

Marketingové aktivity B2B firem a struktura marketingových rozpočtů Jaro 2014 Marketingové aktivity B2B firem a struktura marketingových rozpočtů Jaro 2014 B-inside s.r.o. Šmeralova 12, 170 00 Praha Vavrečkova 5262, 760 01 Zlín IČ: 24790648 DIČ: CZ24790648 Telefon: +420 608 048

Více

Podnikatelské plánování pro inovace

Podnikatelské plánování pro inovace Podnikatelské plánování pro inovace Šablona podnikatelského plánu Název projektu Datum zpracování Verze č. Údaje o autorech Obsah Exekutivní souhrn...3 1. Základní údaje o předkladateli a podniku...4 1.1

Více

Rizika na liberalizovaném trhu s elektřinou

Rizika na liberalizovaném trhu s elektřinou Rizika na liberalizovaném trhu s elektřinou Fórum užívateľov prenosovej sústavy, Košice 27. a 28.3.2003 Tento dokument je určen výhradně pro potřebu klienta. Žádná jeho část nesmí být zveřejněna, citována

Více

Helios Easy. integrované řešení pro řízení

Helios Easy. integrované řešení pro řízení integrované řešení pro řízení Skupina ASSECO je jedním z nejvýznamnějších softwarových domů ve střední Evropě. Chcete držet své náklady více pod kontrolou? Potřebujete, aby vaše investice měly rychlou

Více

Leady & MERK Integrace Microsoft Dynamics CRM s aplikacemi Leady a MERK

Leady & MERK Integrace Microsoft Dynamics CRM s aplikacemi Leady a MERK Integrace Microsoft Dynamics CRM s aplikacemi Leady a MERK Strana 1 z 12 Obsah 1. Leady... 3 a. Shrnutí... 3 b. Popis modulu... 3 c. Technické podrobnosti o modulu... 5 2. MERK... 6 a. Shrnutí... 6 b.

Více

Lenka Zahradníčková lenkazah@kpm.zcu.cz 16. 12. 2013

Lenka Zahradníčková lenkazah@kpm.zcu.cz 16. 12. 2013 Lenka Zahradníčková lenkazah@kpm.zcu.cz 16. 12. 2013 Opakování Test Jak je možné definovat marketing? Souhrn takových postupů a činností, jejichž cílem je uspokojování potřeb zákazníka. Filozofie úspěšného

Více

Vytvoříme národní systém [šedé] literatury?!

Vytvoříme národní systém [šedé] literatury?! Vytvoříme národní systém [šedé] literatury?! Martin Svoboda Státní technická knihovna, Praha M.Svoboda@stk.cz Přehled Motivace Právní prostředí Něco o ŠL Náčrt systému Na čem je třeba se shodnout Závěr

Více

To vše odděleně! Přitom mají stejný cíl: spokojeného zákazníka.

To vše odděleně! Přitom mají stejný cíl: spokojeného zákazníka. Firmy investují nemalé prostředky do posílení loajality zákazníků, zjišťování jejich spokojenosti a vnímání značky. Další prostředky směřují do výběru a motivace zaměstnanců, tréninků a školení, do průzkumů

Více

PRAVIDLA ŘÍZENÍ STŘETU ZÁJMŮ

PRAVIDLA ŘÍZENÍ STŘETU ZÁJMŮ 1 PRAVIDLA ŘÍZENÍ STŘETU ZÁJMŮ vnitřní předpis závazný pro zaměstnance, vázané zástupce a ostatní spolupracující osoby společnosti Květen 2014 2 Společnost, IČ 030 02 578, sídlem K Moravině 7, Praha 9,

Více

DISTRIBUCE V MEZINÁRODNÍM MARKETINGU

DISTRIBUCE V MEZINÁRODNÍM MARKETINGU DISTRIBUCE V MEZINÁRODNÍM MARKETINGU L 7 Ing. Jiří Šnajdar 2015 Distribuce a distribuční politika Distribuce = soubor postupů a činností, pomocí kterých je zboží dáno k dispozici spotřebiteli nebo uživateli

Více

Struk ur přednášk. Vymezení pojmu management, Úkoly řízení podniku, Strategické řízení, Taktické řízení, Plánování.

Struk ur přednášk. Vymezení pojmu management, Úkoly řízení podniku, Strategické řízení, Taktické řízení, Plánování. Struk ur přednášk Vymezení pojmu management, Úkoly řízení podniku, Strategické řízení, Taktické řízení, Plánování. Vymezení pojmu management Management jako specifická aktivita (řízení) Management jako

Více

Získávání pracovníků. Trh práce

Získávání pracovníků. Trh práce Získávání pracovníků Trh práce Získávání pracovníků x nábor Získávání pracovníků vs. nábor pracovníků U nás vžitý pojem nábor pracovníků X teorie řízení lidských zdrojů rozlišuje nábor a získávání - nábor

Více

Management IS. Doc.Ing.Miloš Koch,CSc. koch@fbm.vutbr.cz 22/ 1

Management IS. Doc.Ing.Miloš Koch,CSc. koch@fbm.vutbr.cz 22/ 1 Management IS Doc.Ing.Miloš Koch,CSc. koch@fbm.vutbr.cz 22/ 1 Učitelé Přednášející: Cvičící: Doc.Ing.Miloš Koch,CSc. Ing.Aleš Klusák Kontakt: koch@fbm.vutbr.cz 22/ 2 Literatura Skripta: Koch,M. Dovrtěl,J.:

Více

Zaměříme se na sanaci jako jeden z důvodů restrukturalizace podniku

Zaměříme se na sanaci jako jeden z důvodů restrukturalizace podniku Zaměříme se na sanaci jako jeden z důvodů restrukturalizace podniku Zefektivnění podniku Zajištění vyšší hodnoty pro vlastníky Důvody restrukturalizace podniku Sanace podniku Řešení podnikové krize při

Více

KATEDRA ŘÍZENÍ PODNIKU. Obchodní, organizační, personální plán, IT

KATEDRA ŘÍZENÍ PODNIKU. Obchodní, organizační, personální plán, IT Business model KATEDRA ŘÍZENÍ PODNIKU Obchodní, organizační, personální plán, IT Mapa cílů Vyšší zisk Vyšší tržby Finanční stabilita image Rozšíření na další trhy Navýšení stávajícíc h tržních podílů Udržení

Více

Obchodní podnik - zapojování do vnitřního evropského trhu

Obchodní podnik - zapojování do vnitřního evropského trhu Obchodní podnik - zapojování do vnitřního evropského trhu PhDr. Iveta Šimberová, Ph.D. Ústav managementu 6.patro, P645, Konzultační hodiny: Po:13:00-15:00 E-mail: simberova@fbm.vutbr.cz Cílem přednášky

Více

SWOT analýza současného stavu. odborného vzdělávání a přípravy

SWOT analýza současného stavu. odborného vzdělávání a přípravy SWOT analýza současného stavu odborného vzdělávání a přípravy Cíle: - uvědomit si slabé a rizikové stránky stávající praxe a přístupu k odbornému vzdělávání a přípravě. - Identifikovat silné stránky a

Více

Garant: prof. Ing. O. Kratochvíl, PhD, CSc, MBA, Dr.h.c.

Garant: prof. Ing. O. Kratochvíl, PhD, CSc, MBA, Dr.h.c. Master of Business Administration - General Management Specializace: Strategické řízení malých a středních firem Exkluzivně zajištěné e-lerningové on-line studium. Garant: prof. Ing. O. Kratochvíl, PhD,

Více

Plánování ve stavební firmě

Plánování ve stavební firmě Co je to podnikatelský plán? Podnikatelský plán je dokument, který popisuje podnik (ideu pro stávající nebo začínající) a způsob, jak dosáhne ziskovosti Plán by měl zahrnovat: všechny náklady a marketingový

Více

Management. Ing. Jan Pivoňka

Management. Ing. Jan Pivoňka Management Ing. Jan Pivoňka Stanovení osobní vize V souladu s kotvou Konkrétní představa Citový náboj Stimul pro aktivní jednání Krátkodobější cíle motivace Výjimky Jasná vize Pohodoví lidé Úspěch bez

Více

Případová studie. O2 Slovakia: Aplikace O2 Univerzita. Aplikace O2 Univerzita. jako nástroj řízení vzdělávání zaměstnanců

Případová studie. O2 Slovakia: Aplikace O2 Univerzita. Aplikace O2 Univerzita. jako nástroj řízení vzdělávání zaměstnanců Případová studie O2 Slovakia: Aplikace O2 Univerzita Aplikace O2 Univerzita jako nástroj řízení vzdělávání zaměstnanců Aplikace O2 Univerzita Vzdělávání je pro naši firmu jedním ze základních pilířů, bez

Více