Microsoft Office systém verze 2007

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Microsoft Office systém verze 2007"

Transkript

1 iii Microsoft Office systém verze 2007 Příručka recenzenta Květen 2006 Informace pouze pro tisk: Office Reviews Team Waggener Edstrom Worldwide (503) Rapid Response Team (Tým rychlé odezvy) Waggener Edstrom Worldwide (503)

2 Jedná se o předběţný dokument, který můţe být i podstatně změněn v závislosti na uvedení komerční verze popisovaného softwaru. Zde obsaţené informace vyjadřují postoj a názory společnosti Microsoft Corporation v době zveřejnění tohoto dokumentu. Protoţe společnost Microsoft musí reagovat na podmínky na trhu, nelze tento dokument povaţovat za nějaký závazek ze strany spol. Microsoft. Microsoft nemůţe zaručit přesnost informací kdykoliv po datu zveřejnění tohoto dokumentu Tato příručka recenzenta je určena pouze pro informativní účely. MICROSOFT V SOUVISLOSTI S TÍMTO DOKUMENTEM NEPŘEBÍRÁ ŢÁDNÉ ZÁRUKY, AŤ UŢ PŘÍMO VYJÁDŘENÉ ČI PŘEDPOKLÁDANÉ. Uţivatel je zodpovědný za dodrţování veškerých autorských práv. S výjimkou situací a uţití popsaných autorským zákonem nesmí být tento dokument ani jeho části bez předchozího písemného svolení společnosti Microsoft ţádnou formou reprodukován (elektronicky, mechanicky, fotografickou cestou ani jiným způsobem.) Společnost Microsoft můţe být drţitelem patentů, patentovaných aplikací, ochranných známek, autorských práv a dalšího intelektuálního vlastnictví, které se týkají obsahu tohoto dokumentu. Bez doslovného zplnomocnění na základě písemného licenčního ujednání nelze nic z tohoto dokumentu povaţovat za převod práv k těmto patentům, ochranným známkám, autorským právům a dalšímu intelektuálnímu vlastnictví. Microsoft Corp. One Microsoft Way Redmond, WA USA Jména firem, organizací, produktů, domén a lidí, stejně jako místa, události, loga a adresy elektronické pošty uvedené v příkladu jsou smyšlené. Jakákoliv podobnost se skutečnými firmami, organizacemi, doménami, adresami elektronické pošty, logy, osobami, místy a událostmi je čistě náhodná Microsoft Corporation. Veškerá práva vyhrazena. Microsoft, PowerPoint, SharePoint, Excel, Outlook, OneNote, Groove, Windows, the Windows logo, Windows Vista, PivotTable, PivotChart, Windows Server, InfoPath, Internet Explorer, logo Internet Explorer, Visual Studio, Visio, Microsoft Press, Windows Mobile, Active Directory, Visual Basic, IntelliSense a Visual C# jsou buďto registrované ochranné známky nebo ochranné známky společnosti Microsoft Corp. a skupiny společností Microsoft v USA a dalších zemích. SAP je registrovanou ochrannou známkou společnosti SAP AG v Německu a dalších zemích. Jména a produkty skutečných společností mohou být ochrannými známkami jejich vlastníků.

3 Obsah Rychlý přehled... i Microsoft Office PowerPoint i Microsoft Office Word ii Microsoft Office Excel iv Microsoft Office Outlook vi Microsoft Office SharePoint Server x Microsoft Office Groove xiv Úvod...1 Vývoj nástrojů... 1 Přínos systému Microsoft Office...2 Zvýšení osobního vlivu Uţivatelské rozhraní orientované na výsledky... 2 Rychle vytváření působivých dokumentů... 4 Efektivní správa času a informací... 5 Zjednodušení spolupráce... 9 Sjednocená komunikace... 9 Jediné rozhraní pro správu různých typů komunikace Pracovní prostory spolupráce Vzájemné propojení lidí s lidmi, procesy a daty Zjednodušení procesů a správy obsahu Správa obsahu na úrovni podniku Formuláře na serveru Správa podnikových projetků a portfoliat Lepší přehled o podniku Přehled prostřednictvím rozšíření klientských aplikací Přehled prostřednictvím rozšíření serverů Office Vývoj základů Posílené zabezpečení Otevřené formáty XML Rozšířená dostupnost Migrace a nasazení Rozšíření osobních aplikací systému Microsoft Office Microsoft Office Access Microsoft Office Excel Microsoft Office Groove Microsoft Office InfoPath Microsoft Office OneNote Microsoft Office Outlook Microsoft Office PowerPoint Microsoft Office Project

4 Microsoft Office Project Standard Microsoft Office Project Professional Microsoft Office Publisher Microsoft Office SharePoint Designer Microsoft Office Vision Microsoft Office Word Servery Microsoft Office System Microsoft Office Project Server Microsoft Office Portfolio Server Microsoft Office SharePoint Server Microsoft Office InfoPath 2007 Forms Services Sady systému Microsoft Office Microsoft Office Enterprise Microsoft Office Professional Plus Microsoft Office Professional Microsoft Office Standard Microsoft Office Small Business Edition Microsoft Office Basic Microsoft Office Home and Student Závěr Dodatek A: Požadavky na systém a známé problémy Osobní aplikace a sady systému Microsoft Office Servery Microsoft Office System Microsoft Windows SharePoint Services Microsoft Office Groove Server 2007 Groove Manager Microsoft Office Groove Server 2007 Groove Relay Microsoft Office Groove Server 2007 Groove Data Bridge... 81

5 Rychlý přehled Microsoft Office PowerPoint 2007 S aplikací Office PowerPoint je snadné vytvářet rychle prezentace s bohatou grafikou. Uţivatelé mohou jednotlivé snímky sdílet a opakovaně pouţívat prostřednictvím knihovny snímků na serveru Office SharePoint Server. Seznamy s odrážkami můžete snadno a rychle převést na výrazné grafické prvky prostým kliknutím pravým tlačítkem myši na seznamu a výběrem volby Převést na SmartArt. Kontextové záložky se zobrazují s příkazy, které mají platnost pro objekty, se kterými právě pracujete.. Používejte Předběžný náhled (Live Preview) pro formátování snímků a aplikací nejrůznějších efektů včetně 3D. Pruh usnadňuje vyhledání a použití příslušných příkazů Microsoft Office systém verze 2007 Strana i

6 Sdílejte individuální snímky s ostatními prostřednictvím jejich publikace do knihovny snímků na serveru SharePoint. Po přejetí kurzorem myši přes snímek se zobrazí rozšířený náhled. Opakovaně používejte publikované snímky pro rychlou tvorbu prezentací. Microsoft Office Word 2007 Snadno aktualizujte prezentace propojením snímků s originálními verzemi na serveru Office SharePoint Server. Office Word pomáhá lidem vytvářet a sdílet dokumenty profesionálního vzhledu. S vestavěnými sluţbami pracovního toku, které jsou součástí serveru Office SharePoint Server 2007, mohou Microsoft Office systém verze 2007 Strana ii

7 uţivatelé iniciovat a sledovat revize dokumentu a schvalovací procesy přímo z aplikace Office Word Vkládejte grafy a grafiku do dokumentů. Používejte galerie pro rychlé a bohaté formátování dokumentů. Vkládejte snadno a rychle předpřipravené titulní stránky. Microsoft Office systém verze 2007 Strana iii

8 Microsoft Office Excel 2007 Office Excel nyní obsahuje podmíněné formátování pro lepší vizualizaci dat. Zdokonalené funkce pro tvorbu grafů umoţňují vytvářet profesionálně vyhlíţející grafy na několik kliknutí. Integrace se serverem Office SharePoint Server umoţňuje snadno sdílet a centrálně spravovat tabulky Excelu. Podpora více než 1 miliónů řádků a přes sloupců. Použijte možností podmíněného formátování pro rychlou identifikaci trendů v datech. Použijte možností podmíněného formátování pro rychlou identifikaci trendu v datech. Zdokonalené funkce pro tvorbu grafů umožňují vytvářet profesionálně vyhlížející grafy na několik kliknutí. Microsoft Office systém verze 2007 Strana iv

9 Pracovní sešity Excelu lze snadno centrálně sdílet v rámci organizace prostřednictvím jejich publikace na server správy dokumentů, jakým je např. Office SharePoint Server. Microsoft Office systém verze 2007 Strana v

10 Microsoft Office Outlook 2007 Office Outlook pomáhá uţivatelům lépe spravovat jejich čas a informace. Panel úkolů integruje schůzky a úkoly do jediného zobrazení. Zprávy elektronické pošty lze snadno označovat příznaky pro sledování. Tyto jsou automaticky zařazeny do úkolů. Zobrazte si náhled přílohy současně se zprávou. Panel úkolů integruje schůzky a úkoly do jediného zobrazení. Integrace kanálů RSS umožňuje doručování odebíraných informací přímo do schránky elektronické pošty. Označujte zprávy elektronické pošty příznaky kliknutím pravým tlačítkem myši napravo od zprávy. Tyto zprávy jsou pak automaticky zařazeny do seznamu úkolů k vyřízení. Microsoft Office systém verze 2007 Strana vi

11 Automaticky importujte podrobnosti schůzky z kalendáře aplikace Outlooku do aplikace OneNote pro snadné přidávání poznámek. Více kalendářů je možné zobrazit vedle sebe včetně sdílených kalendářů ze serveru SharePoint. Zobrazení Kalendáře obsahuje integrovaný náhled veškerých schůzek a úkolů pro jednotlivé dny. Microsoft Office systém verze 2007 Strana vii

12 Používejte Okamžité vyhledávání (Outlook Instant Search)pro rychlé vyhledání informací, které potřebujete ať už se nachází ve zprávách elektronické pošty, kalendáři, kontaktech či úkolech. Informace o stavu přítomnosti umožňují kontaktovat danou osobu elektronickou poštou, telefonicky nebo zasláním zprávy přímé komunikace (IM). Microsoft Office systém verze 2007 Strana viii

13 Udržujte synchronizované kopie knihoven dokumentů a seznamů SharePoint ve složkách aplikace Outlook. Microsoft Office systém verze 2007 Strana ix

14 Microsoft Office SharePoint Server 2007 Office SharePoint Server je integrovaná sada snadno použitelných serverových aplikací, které vycházejí vstříc podnikovým potřebám z oblasti správy obsahu a procesů, spolupráce a přístupu k datům. Rychle obnovte smazané položky z Koše. Sledujte stav dokumentů zapojených do pracovního toku a otevírejte nové pracovní toky. Rezervujte si dokument pro provádění úprav a pak ho opět zpřístupněte jiným uživatelům (Check-in a Checkout). Schovávejte si jednotlivé verze dokumentů. Microsoft Office systém verze 2007 Strana x

15 Použijte rozhraní se záložkami pro zúžení rozsahu vyhledávání podle specifických kategorií obsahu. Vyhledávací centrála (Search Center) představuje rychlý způsob vyhledávání obsahu v rámci celého podniku. Sumarizace citlivé na dotazy a zvýraznění usnadňují uživatelům prohlížení výsledků vyhledávání a určování, zda jsou tyto výsledky relevantní. Přihlášení k upozornění pro libovolné vyhledávání. Objeví-li se někde nový obsah, který odpovídá dotazu, zašle vám systém upozornění elektronickou poštou společně se seznamem nově nalezeného obsahu. Microsoft Office systém verze 2007 Strana xi

16 Přidejte renderovaný HTML náhled libovolného 1. sešitu Excelu publikovaného na SharePoint přidáním webové části Excel Web Access na stránku. Rychle editujte libovolnou stránku SharePoint prostřednictvím příkazu Editovat stránku (Edit Page) z nabídky Akce webu (Site Actions). Office SharePoint Server 2007 podporuje celou řadu připravených postupů včetně štítkování, expirace a auditu. Zásady správy informací lze definovat pro celý web nebo specifický seznam, knihovnu nebo typ obsahu. Microsoft Office systém verze 2007 Strana xii

17 Depozitář záznamů usnadňuje sběr obsahu (dokumentů, zpráv elektronické pošty, nedigitálních položek) uplatněním konzistentně prosazovaných zásad, uchováváním položek v závislosti na externích událostech a trvalým odstraněním obsahu. Obsah lze po odeslání do Depozitáře záznamů směrovat do správného umístění v rámci systému správy záznamů na základě typu obsahu. Microsoft Office systém verze 2007 Strana xiii

18 Microsoft Office Groove 2007 Office Groove 2007 poskytuje týmům prostředí pro spolupráci a vytváří podmínky pro práci v rámci celé řady projektových aktivit od spolupráce na jednom dokumentu aţ po přizpůsobená řešení integrovaná s podnikovými procesy. Snadno lze vytvářet pracovní prostory, kde mohou lidé společně pracovat na projektu. Přizvěte ostatní do pracovního prostoru. Soubory můžete tahem myši jednoduše vkládat do pracovního prostoru, kde jsou pak dispozici pro ostatní členy daného pracovního prostoru. Synchronizujte soubory s knihovnami SharePoint pro jejich publikaci po dokončení projektu tak, aby byly k dispozici pro celou organizaci. Přidávejte k pracovnímu prostoru správné nástroje pro danou činnost (například soubory SharePointu). Microsoft Office systém verze 2007 Strana xiv

19 Úvod Pracovní prostředí dnes jiţ nevypadá tak, jako před deseti lety. Nevypadá dokonce ani tak, jako před třemi lety. Při zahájení práce na vývoji nové generace systému Microsoft Office hledala společnost Microsoft Corp. odpověď na relativně jednoduchou otázku: Jak zdokonalit systém Microsoft Office tak, aby lidem a organizacím lépe pomáhal dosáhnout úspěchu ve světě, který prochází radikálními změnami? Verze 2007 Microsoft Office systému je odpovědí na tuto otázku. Tato příručka recenzenta se pokouší vysvětlit, jak byl systém Microsoft Office změněn, aby vybavil lidi i organizace lepšími nástroji pro dosaţení úspěchu v novém pracovním prostředí. Vývoj nástrojů Nový produkt jsme začali budovat na výhodách a schopnostech verze 2003 tak, abychom moţnosti systému Microsoft Office rozšířili daleko mimo oblast osobních počítačů. Systém Microsoft Office nyní nabízí kompletní sadu snadno pouţitelných aplikací pro osobní počítače i servery s novými významnými funkcemi, které jsou zaměřeny především na následující cíle: Zvýšení osobního přínosu. Lidé jsou základním faktorem úspěchu kaţdé organizace. Systém Microsoft Office tady musí maximalizovat individuální přínos jednotlivce. Zjednodušení spolupráce. Systém Microsoft Office musí jednotlivcům umoţňovat snadnou vzájemnou komunikaci a sdílení práce přes fyzické i logické hranice. Zjednodušení procesů a správy obsahu. Microsoft Office musí pomáhat organizacím zpracovávat a spravovat obsah i mimo osobní počítače. Musí také lidem umoţňovat podílet se na společných podnikových procesech prostřednictvím jim známých nástrojů. Zlepšení přehledu o podniku. Systém Microsoft Office musí lidem usnadňovat vyhledávání potřebných informací pro provádění správných rozhodnutí. Také musí poskytovat vhodné nástroje, s jejichţ pomocí získají organizace lepší přehled o svém provozu. Kompletní sada snadno pouţitelných klientských a serverových aplikací systému 2007 Microsoft Office umoţňuje lidem lépe se soustředit na jejich práci a vytvářet tak skutečnou hodnotu. Microsoft Office systém verze 2007 Strana 1

20 Přínos systému Microsoft Office Zvýšení osobního přínosu. Uživatelské rozhraní orientované na výsledky Zamyslete se: Původní aplikace Microsoft Word 1.0 obsahovala pouze 100 příkazů. Microsoft Office Word 2003 měl jiţ příkazů více neţ Není sporu o tom, ţe nové příkazy jsou pro lidi uţitečné. Při tomto mnoţství však můţe být často obtíţné vyhledat a pouţít vţdy ten správný příkaz. Uţivatel tak můţe strávit poměrně hodně času prohlíţením nabídek, podnabídek, dialogových oken a přepínacích voleb, neţ se mu podaří najít příkaz, který potřebuje pro danou operaci. Na základě rozsáhlé vyuţitelnosti dat a podstatného posílení hardwaru a softwaru bylo u sad Microsoft Office 2007 přikročeno k nejzásadnějšímu přepracování uţivatelského rozhraní za posledních deset let. Výsledkem je uţivatelské rozhraní, které lidem usnadňuje vyhledávat vţdy přesně ty funkce, které potřebují pro dosaţení poţadovaných výsledků. Cíle a princip vývoje Základním cílem pro vývoj nového uţivatelského rozhraní bylo podstatně usnadnit uţivatelům vyhledávání a pouţívání pokročilých funkcí aplikací systému Microsoft Office. Dalším významným cílem bylo zachovat úsporný pracovní prostor, který nebude působit rušivě a umoţní uţivateli plně se soustředit na práci. Nové uţivatelské prostředí bylo pouţito v následujících aplikacích systému Microsoft Office: Microsoft Office Word 2007 Microsoft Office Excel 2007 Microsoft Office PowerPoint 2007 Microsoft Office Access 2007 Microsoft Office Outlook 2007 (s výjimkou vlastního jádra aplikace) Klíčové funkce Celkový vzhled přepracovaných aplikací je sice zcela nový, nicméně testování prokázalo, ţe uţivatelé si na nové prostředí zvykají velice rychle a snadno si osvojují nový způsob práce. Snadnost, s jakou lidé pracují s novým rozhraním, je dána především následujícími novými prvky a funkcemi. Pruh karet Tradiční nabídky a panely nástrojů byly nahrazeny zcela novým prvkem, který dostal název pruh karet. Obrazují se pouze ty karty s funkcemi, které odpovídají právě prováděným operacím v dané aplikaci Microsoft Office Tak například Office Word 2007 má karty pro vkládání textu a obrázků, nastavení vzhledu stránky, práci s referencemi, hromadnou korespondenci a revize dokumentů. Office Excel 2007 má podobnou sadu karet, které však odpovídají práci s tabulkovým kalkulátorem: vkládání objektů jako např. grafy a obrázky, nastavení stránky, práce se vzorci, správa a revize dat. Karty usnadňují přístup k funkcím aplikace, protoţe organizují příkazy způsobem, který přesně odpovídá tomu, jak lidé pracují s aplikací. Obr.1: Pruh karet v Office Excel 2007 Microsoft Office systém verze 2007 Strana 2

21 Kontextové záložky Některé příkazy mají smysl pouze při práci s určitým typem objektů. Například příkazy pro úpravu grafů nemají smysl, dokud není na stránku vloţen graf a uţivatel si jej nevybere, aby je mohl upravovat. V předchozích verzích Microsoft Office nebyly příkazy pro práci s grafy úplně snadno dostupné. V Office Excel 2007 se po kliknutí na grafu zobrazí záloţka kontextové karty s příkazy pro úpravu grafů hned vedle ostatních záloţek aplikace Excel. Kontextové záloţky jsou zobrazeny pouze tehdy, kdyţ mohou být zapotřebí, takţe uţivatel můţe snáze najít příkazy, které právě potřebuje. Po jejich pouţití se zas pohodlně vrátí do standardního pracovního prostředí dokumentu. Obr.2: Kontextové záložky upozorňují uživatele na potřebné funkce tehdy, kdy jsou zapotřebí. Galerie Galerie jsou srdcem přepracovaných aplikací. Galerie zobrazují výsledky formátování při práci s dokumentem, tabulkou Excelu, prezentací či databází Access. Místo zobrazení sloţitých dialogových oken s nabídkou mnoha moţností, jsou zobrazeny hned ukázky výsledku příslušných nastavení. Celá práce se tak značně zrychluje a Obr.3: Galerie zjednodušují celou zjednodušuje při řadu operací tím, že zobrazují současném příklady výsledků nastavení, které si dosahování uživatel prostě vybere a použije. profesionálních výsledků. Pro uţivatele, kteří chtějí mít plnou kontrolu nad výsledky práce, jsou však tradiční dialogová okna stále k dispozici. Předběžný náhled (Live Preview) Předběţný náhled zobrazuje výsledky pouţitých editačních nebo formátovacích funkcí po přejetí kurzoru myši přes výsledek ukázaný v galerii. Tato nová, dynamická funkce zjednodušuje proces formátování a editace obsahu a umoţňuje vytvářet profesionální dokumenty rychleji a s menší námahou. Více informací o novém uţivatelském rozhraní je moţno získat z následujících zdrojů: Jensen Harris: An Office User Interface Blog: PressPass Q&A with Julie Larson-Green, group program manager for the Office User Experience at Microsoft: res/2005/sep05/09-13officeui.mspx Microsoft Office preview site: efault.mspx Microsoft Office systém verze 2007 Strana 3

22 Rychlé vytváření působivých dokumentů Kromě nového uţivatelského rozhraní obsahuje Microsoft Office 2007 ještě několik dalších vylepšení a novinek, které umoţňují uţivatelům vytvářet profesionálně vyhlíţející dokumenty rychleji a s vynaloţením menšího úsilí. SmartArt Nové grafické moţnosti nového grafického modulu nazvaného SmartArt pomáhají vytvářet vysoce působivé dokumenty, tabulky Excelu a prezentace bez zdlouhavého a pracného formátování. Stačí třeba vybrat typ grafu, rozvrţení a formát z vizuální galerie předdefinovaných moţností. Nebo můţete vyuţít rozšířených grafických moţností pro vytváření profesionálních efektů jako stínování, odrazy, záře, průhlednost a 3D. Building Blocks (objektové bloky) v aplikaci Microsoft Office Word 2007 Nová funkce Building Blocks (stavební bloky) v aplikaci Office Word 2007 šetří čas a sniţuje výskyt chyb prostřednictvím moţnosti vytvořit si bloky nejčastěji pouţívaných informací, které je pak moţné vkládat jednoduchým kliknutím myši. Stavební bloky lze také snadno aktualizovat a sdílet, takţe je uţivatelé v celé organizaci mohou snadno pouţívat. Obr.4: Diagramy SmartArt jsou sdíleny více aplikacemi Microsoft Office, takže uživatelé s nimi mohou ve všech těchto aplikacích pracovat stejným způsobem. Microsoft Office systém verze 2007 Strana 4

23 Efektivní správa času a informací Správa úkolů a času Panel úkolů umístěný na pravé straně obrázku Obr.5 integruje úkoly, zprávy elektronické pošty označené příznakem, naplánované schůzky a informace z kalendáře do jednoho příhodného místa. Dokonce propojuje úkoly vytvořené v aplikacích Microsoft Office OneNote 2007, Microsoft Office Project 2007, a na webech Windows SharePoint Services. Office Outlook 2007 také poskytuje integraci úkolů s kalendářem, takţe umoţňuje jejich lepší sledování. Seznam denních úkolů (Daily Task List) se nachází hned pod kalendářem, s úkoly pro daný den zobrazenými pod datem plnění. Úkoly v seznamu denních úkolů lze vytvářet v podokně Úkoly aplikace Office Outlook 2007, ale také v Microsoft Office OneNote 2007 či jiné aplikaci pracovního toku systému Microsoft Office. Úkoly z těchto zdrojů jsou pak zahrnuty do seznamu denních úkolů současně s úkoly vytvořenými v Outlooku Pro přiřazení času pro práci na úkolu stačí myší přetáhnout úkol do kalendáře. Po dokončení úkolu zůstává úkol přiřazen dni, takţe je zachována vizuální kontrola vykonané práce. Nedokončené úkoly se přesouvají do druhého dne tak dlouho, dokud je neoznačíte za dokončené. Efektivní správa informací Office OneNote 2007 je nyní integrální součástí sad Microsoft Office Enterprise 2007 a Obr.5: Panel úkolů poskytuje konsolidovaný přehled o prioritách jednotlivce, eliminuje potřebu prohlížet různá umístění pro naplánování denního rozvrhu. Integrace seznamu denních úkolů s kalendářem usnadňuje plánování času pro vyřízení jednolivých úkolů. Microsoft Office systém verze 2007 Strana 5

24 Microsoft Office Home and Student Tato aplikace umoţňuje sbírat informace různého typu do jednoho místa a je vybavena výkonnými vyhledávacími nástroji pro rychlé vyhledání potřebných informací. Office OneNote 2007 nyní nabízí vyšší efektivitu také mobilním uţivatelům. Části zápisníku Office OneNote je moţné nosit vţdy s sebou na mobilních zařízeních vybavených operačním systémem Windows. Na mobilním zařízení pak můţete pořizovat poznámky a zvukové nahrávky a později je synchronizovat s notebookem. Obousměrná synchronizace mezi aplikacemi Office OneNote 2007 a Office Outlook 2007 navíc umoţňuje snadné sledování záznamů o událostech a dalších informací, čímţ se z Office OneNote stává ideální partnerský nástroj aplikace Office Outlook. Poznámky v Office OneNote lze propojit s kontakty nebo schůzkami v Outlooku, takţe máte vţdy přehled o kontextu informací a můţete se lépe připravovat. Posílení ochrany soukromí aplikace Office OneNote umoţňuje získat lepší kontrolu nad informacemi stanovením, které části zápisníku Office OneNote bude moţné sdílet a které nikoliv. Navíc je zde moţnost chránit vybrané oddíly zápisníku heslem nebo šifrováním a zajistit tak, ţe k příslušným informacím budou mít přístup pouze pověřené osoby. Automatické ukládání a zálohování umoţňuje zálohovat důleţité informace a zbavit se tak strachu o ztrátu poznámek a informací. Microsoft Office systém verze 2007 Strana 6

25 Rychlé vyhledávání informací Vyhledávání obsahu se systémem Microsoft Office je nyní mnohem snazší neţ dříve. Aplikace Office Outlook 2007 a Office OneNote 2007 jsou vybaveny funkcí rychlého vyhledávání (Instant Search), která indexuje obsah pro rychlý přístup k informacím. Funkce rychlého vyhledávání vyuţívá výkonnou technologii Windows Desktop Search, která urychluje vyhledávání na serveru Office SharePoint Server a dalších depozitářích obsahu vytvořených prostřednictvím Windows SharePoint Services 3.0. Windows Desktop Search bude také začleněn jako klíčový komponent jádra operačního systému Microsoft Windows Vista. Office Outlook indexuje zprávy elektronické pošty, přílohy a záznamy kalendáře, kontaktů i úkolů, takţe veškerý tento obsah lze snadno vyhledat a zobrazit. Funkce rychlého vyhledávání v Office OneNote je rozšířena o optické rozlišování znaků (OCR) umoţňující prohledávání také rukou psaných poznámek, obrázků, skenovaných dokumentů a dokonce i na text zkonvertovaných zvukových a obrazových nahrávek.. 1 Office Outlook i Office OneNote rovněţ vyuţívají word-wheeling, takţe výsledky vyhledávání se začnou zobrazovat okamţitě, jakmile začnete vpisovat 1 Technologie Audio search je k dispozici pro anglickou, francouzskou, německou, japonskou, korejskou, španělskou a činskou (zjednodušenou i tradiční) verzi Microsoft Office OneNote Obr.6: Rychlé vyhledávání v aplikaci Office Outlook 2007 umožňuje rychlý přístup k informacích i v rozsáhlých složkách Office Outlook. klíčová slova pro vyhledávání čím více písmen zadáte, tím přesnější výsledek dostanete. Microsoft Office SharePoint Server 2007 je moţné nakonfigurovat pro automatickou indexaci souborů Office OneNote 2007, takţe data jsou pak zahrnuta do celkové informační báze organizace. Kromě toho mohou uţivatelé udrţovat synchronizované kopie nejčastěji navštěvovaných dokumentových knihoven a seznamů Windows SharePoint Services ve snadno přístupných sloţkách aplikace Office Outlook. To usnadňuje práci se soubory na webu SharePoint. Office Outlook totiţ ukládá tyto kopie na lokální disk, takţe je moţné s nimi pracovat i na cestách nebo při jiných příleţitostech, kdy nejste připojeni k síti. Po opětovném připojení můţete synchronizovat upravené dokumenty uloţené na lokálním disku s kopiemi na serveru SharePointu. Microsoft Office systém verze 2007 Strana 7

26 Obr.7: Když propojíte vizualizační nástroje jako např. tříbarevný barevný přechod, snáze se vám podaří identifikovat relevantní hodnoty v datech a získat lepší přehled o tom, kde se tyto hodnoty nacházejí mezi ostatními zkoumanými daty. A co informace z webových stránek a blogů? Office Outlook 2007 umoţňuje přímé doručování obsahu prostřednictvím RSS kanálů do schránky elektronické pošty nebo do seznamu na webu SharePoint. Prostřednictím RSS můţete rychle a snadno získat informace z oblíbených webových stránek a blogů. To sniţuje čas na sledování informací, ke kterému byste jinak potřebovali jiné nástroje, a zvyšuje to vaši produktivitu. Příjem RSS kanálů je moţné spravovat prostřednictvím nastavených pravidel. Pokud se například ve zprávě přijaté z RSS zdroje objeví nějaká předem nadefinovaná klíčová slova, můţe Office Outlook 2007 zaměřit vaši pozornost na takovou zprávu, takţe se dříve a snáze dostanete ke zprávám, které vás zajímají. Lepší přehled na základě zpracovaných dat Microsoft rozšířil Office Excel 2007 o vizualizační nástroje. Patří mezi ně datové sloupce, trojbarevné barevné přechody a ikony indikátorů výkonnosti, s jejichţ pomocí lze analýzy dat prezentovat mnohem efektivněji neţ dříve. Prostřednictvím těchto vizualizačních nástrojů můţete snadno identifikovat a zvýraznit důleţité trendy či výjimky. Office Excel 2007 také nabízí nové nástroje pro tvorbu pohledů PivotTable a PivotChart a práci s těmito pohledy. Pohled PivotTable představuje neobyčejně uţitečný způsob sumarizace a organizace velkého mnoţství informací, coţ usnadňuje hledání odpovědí na otázky. Pohledy PivotTable lze nyní v aplikaci Office Excel 2007 velice snadno vytvářet prostřednictvím jednoduchého dialogového okna, které umoţňuje prostě kliknout na polích, která si přejete sumarizovat. Zahrnutím indikátorů pro zúţení/rozšíření do pohledu PivotTable bylo dosaţeno jasného přehledu o tom, kdy jsou k dispozici další informace a kdy nikoliv. Vzhled PivotTable lze měnit prostřednictvím galerie. Office Excel 2007 podporuje procesory s více jádry a čipové sady s hyper-threadingem, takţe je moţné pracovat i s velmi velkými tabulkami a provádět náročné výpočty. S programem Microsoft Office Access 2007 mohou informační pracovníci sledovat a zpracovávat sloţité informace s vyuţitím mocných nástrojů relační databáze bez znalosti kódu a náročného studia vývoje databází. Nové uţivatelské rozhraní, nové interaktivní nástroje, funkce pro sledování dat a tvorbu sestav to vše zpřístupňuje moţnosti databáze běţnému uţivateli. Office Access 2007 kromě toho obsahuje hotové šablony databází, které mohou uţivatelé začít okamţitě vyuţívat a upravovat si je pro své potřeby sledování prostředků, kontaktů, problémů apod. Informační pracovníci mohou na šablonách zaloţené aplikace snadno a rychle přizpůsobit specifickým potřebám organizace. Microsoft Office systém verze 2007 Strana 8

27 Zjednodušení spolupráce Microsoft vynaloţil značné investice do usnadnění komunikace a spolupráce v rámci tří specifických oblastí: Sjednocená komunikace Pracovní prostory pro spolupráci Vzájemné propojení lidí s lidmi, procesy a daty Sjednocená komunikace Microsoft Office Outlook 2007 nabízí celou řadu nových a zlepšených funkcí navrţených pro správu komunikace včetně elektronické pošty, okamţitě zasílaných zpráv (IM), RSS kanálů a zpráv SMS a to vše z jediného místa. Kromě toho umoţňuje lokalizovat, spravovat, organizovat a zpracovávat vysoké objemy informací. Microsoft Exchange Server 2007 navíc obsahuje podporu pro sjednocené zasílání zpráv. Microsoft Live Communications Server 2005 poskytuje bohaté funkce sledování přítomnosti osob, které jsou uţivatelům k dispozici prostřednictvím aplikace Microsoft Office Communicator 2005, coţ je integrovaný komunikační klient spojující dohromady výhody osobního počítače a telefonu. Informace o přítomnosti osob jsou však viditelné také v aplikacích systému 2007 Microsoft Office, prostřednictvím Windows SharePoint Services 3.0 a v podnikových aplikacích. Sledování přítomnosti osob usnadňuje komunikaci v reálném čase. Sjednocené zasílání zpráv S moţnostmi sjednoceného zasílání zpráv serveru Microsoft Exchange Server 2007, můţete mít přístup k elektronické poště, hlasové poště a faxovým zprávám v takové podobě, která je nejvhodnější pro vaši práci. Odpadá potřeba pouţívat pro kaţdý typ zpráv samostatnou aplikaci: Outlook nebo Outlook Web Access pro zprávy elektronické pošty, systém hlasové pošty pro zprávy hlasové pošty a fax pro dokumenty doručené faxem. Zprávy hlasové pošty lze přijímat nejen po telefonu, ale také prostřednictvím klientských aplikací, jako např. Microsoft Office Outlook 2007, kde jsou k dispozici vedle zpráv elektronické pošty a faxů. Zprávu je moţné opatřit poznámkami a okamţitě přeposlat kolegům. Zprávy je také moţné synchronizovat s mobilním zařízením okamţitě po doručení prostřednictvím technologie Exchange ActiveSync. Máte tak přístup ke všem svým zprávám, i kdyţ jste Obr.8: Exchange Server 2007 umožňuje přístup k hlasovým zprávám, zprávám elektronické pošty a faxům prostřednictvím známého rozhraní Microsoft Office Outlook. Microsoft Office systém verze 2007 Strana 9

28 zrovna mimo kancelář. Kromě lepších moţností správy hlasových, faxových a ových zpráv nabízí Microsoft Exchange Server 2007 také nový způsob přístupu do poštovní schránky Exchange: Outlook Voice Access. Outlook Voice Access vyţaduje pouze běţný telefon, kterým je moţné pracovat se zprávami prostřednictvím technologie rozeznávání řeči nebo tónové tlačítkové volby. Stačí zavolat a můţete si poslechnout nejen své zprávy halsové pošty, ale také zprávy elektronické pošty, které vám budou přečteny. Dokonce můţete tímto způsobem pracovat i se svým kalendářem, můţete rušit schůzky nebo informovat účastníky schůzky, ţe například dorazíte kvůli dopravní zácpě o něco později. Prostřednictvím sjednoceného zasílání zpráv Exchange máte naprostou kontrolu nad tím, odkud a jakým způsobem budete přistupovat ke svým zprávám, takţe důleţitá podniková komunikace je vám neustále k dispozici. Jediné rozhraní pro správu různých typů komunikace Pro lepší moţnosti správy času a informací nabízí Office Outlook 2007 celou řadu nových a zlepšených funkcí jako např. Rychlé vyhledávání (Instant Search) nebo integrace úkolů do kalendáře. Tyto moţnosti usnadňují lokalizovat, spravovat, organizovat a zpracovávat vysoké objemy informací. Pro lepší spojení se spolupracovníky pracujícími v různých lokalitách a na odlišných platformách nabízí Office Outlook 2007 podstatná vylepšení jako snazší sdílení kalendářů, podpora RSS a integrace informací z Windows SharePoint Services. Integrace s informacemi z Windows SharePoint Services Z prostředí Office Outlook 2007 se můţete připojit ke sdíleným kalendářům, kontaktům a úkolům Windows SharePoint Services, přičemţ máte k dispozici veškeré funkce pro úpravy, ať uţ jste on-line nebo off-line. Takţe se můţete připojit ke sdílenému kalendáři vašeho pracovního týmu přímo z pracovního prostoru SharePoint v aplikaci Outlook, a aniţ byste Outlook opustili, můţete snadno přidávat nové poloţky. Při příští synchronizaci kalendáře aplikace Outlook dojde rovněţ k aktualizaci na serveru SharePoint. Pokud se navíc vaši kolegové přihlásí k odběru daného kalendáře, objeví se jim změny přímo v jejich lokálních kalendářích v jejich aplikaci Outlook. Také můţete uchovávat synchronizované kopie knihoven dokumentů a seznamů Windows SharePoint Services ve sloţkách aplikace Outlook, takţe pak můţete tyto dokumenty organizovat a prohlíţet stejným způsobem jako zprávy elektronické pošty. S těmito dokumenty uloţenými na serveru SharePoint můţete pracovat v aplikaci Outlook kdykoliv, ať uţ jste zrovna připojeníi k síti nebo nikoliv. Kdyţ například připojíte dokument aplikace Word z webu SharePoint k aplikaci Outlook, můţete takový dokument otevřít přímo z aplikace Outlook a pracovat s ním v aplikaci Word jako s kterýmkoliv jiným dokumentem. Pro zajištění snadného přístupu k editovaným dokumentům ukládá Outlook tyto editované a připojené dokumenty do samostatné sloţky. Jakmile se znova připojíte, můţete editované dokumenty snadno identifikovat a jednoduše synchronizovat změny s verzí na serveru. Integrace RSS kanálů Office Outlook 2007 obsahuje přímou podporu RSS kanálů, takţe se můţete přihlásit k odběru obsahu z oblíbených webových stránek a blogů. Zajistíte si tak přísun aktuálních informací ze svého oboru či oblastí zájmu. RSS kanály Microsoft Office systém verze 2007 Strana 10

29 můţete v aplikaci Office Outlook 2007 spravovat a organizovat úplně stejným způsobem jako zprávy elektronické pošty. Můţete je označovat příznaky různých barev či automatizovat zpracování podle nastavených pravidel. Zasílejte a přijímejte zprávy SMS v důvěrně známém rozhraní Office Outlook 2007 umoţňuje zasílání SMS zpráv z počítače na mobilní telefon a naopak. Lidé, kteří chtějí tuto funkci vyuţívat, se musí zaregistrovat pro odběr sluţby, ale nepotřebují ţádný další software ani pro počítač ani pro mobilní telefon. Obr.9: Office Outlook 2007 dokáže odesílat zprávy SMS, takže můžete být s kýmkoliv snadno v kontaktu. Microsoft Office systém verze 2007 Strana 11

30 Pracovní prostory spolupráce Centralizované pracovní prostory pro spolupráci Základem veškerého úsilí společnosti Microsoft v oblasti nástrojů pro podporu spolupráce jsou sluţby Microsoft Windows SharePoint Services 3.0, které poskytují celou řadu funkcí umoţňujících efektivní spolupráci jednotlivců i skupin tak, aby se všichni mohli soustředit na svou práci místo na organizaci a správu dokumentů a procesů: Základní i rozšířená kontrola verzí Vstupní (check-in) a výstupní (check-out) uzamčení dokumentu pro sdílený depozitář dokumentů Bohatá popisná metadata pro usnadnění vyhledávání a správy informací Moţnosti pracovního toku dokumentů Zásady správy dokumentů, které lze rozlišit podle typu dokumentu Moţnosti auditu Řízení přístupu na základě rolí na úrovni knihovny dokumentů, sloţky či jednotlivých dokumentů Organizace můţe vytvářet weby pro spolupráci na libovolném serveru s operačním systémem Windows Server 2003 a Windows SharePoint Services 3.0. Office SharePoint Designer 2007 obsahuje funkce, s jejichţ pomocí můţe informační pracovník snadno vytvářet a upravovat aplikace a pracovní toky Windows SharePoint Services 3.0. Nástroje typu WYSIWYG umoţňují snadný návrh webu pro spolupráci. S pomocí dalších nástrojů lze navíc nastavit, kteří uţivatelé budou mít podle svých rolí na web přístup, co uvidí a co budou moci dělat. Windows SharePoint Services 3.0 nabízejí také další funkce pro spolupráci: Funkce pro spolupráci na úrovni dokumentů Podpora pro tvorbu wiki-stránek a blogy Podpora RSS Sdílené kontakty, kalendáře a úkoly Integrace elektronické pošty Týmové diskusní panely pro sledování práce na projektech, řešení problémů apod. Hotové šablony aplikací pro urychlení týmové práce poţadavky na help desk, správa projektu a času či hlášení absencí. Windows SharePoint Services 3.0 usnadňují integraci a on-line a off-line synchronizaci s klientskými aplikacemi systému Microsoft Office. Totéţ platí pro sdílené kalendáře, kontakty a seznamy úkolů, wiki a blogy i týmové diskusní panely. Microsoft Office SharePoint Server 2007 staví na klíčových funkcích Windows SharePoint Services 3.0. Office SharePoint Server poskytuje pokročilé funkce pro tvorbu dokumentů jako např. hotové pracovní toky pro automatickou kontrolu dokumentů a směrování schvalování či moţnosti zpracování podnikových dokumentů zajišťující umístění dokumentů na správná místa na základě předdefinovaných zásad. Office SharePoint Server 2007 nabízí funkce pro podporu správy externího i interního webového obsahu a publikování s podporou publikování ve více jazycích. Spolupracující zaměstnanci mohou snadno vytvářet obsah pro jeden nebo více webů a předat ho ke schválení a plánované zveřejnění na Internetu. Správa vícejazyčného obsahu je v serveru Office SharePoint Server 2007 usnadněna prostřednictvím nových šablon knihovny dokumentů navrţených pro zachování vztahů mezi originální verzí dokumentu a jeho jazykovými mutacemi. A stejně jako můţe Office SharePoint Designer 2007 pomáhat správci webu upravovat a dolaďovat weby Windows SharePoint Services 3.0, můţe pomáhat upravovat a dolaďovat také moţnosti Office SharePoint Serveru Office SharePoint Server 2007 také poskytuje specializovanou podporu pro spolupráci na Microsoft Office systém verze 2007 Strana 12

31 Obr.10: Publikování snímků do knihovny snímků PowerPoint usnadňuje maximální využití již vytvořeného obsahu. Není třeba znova vymýšlet a vytvářet již udělané. Prezentace tak lze sestavovat mnohem rychleji z již hotových snímků. prezentacích aplikace Office PowerPoint 2007, a to ve formě knihoven snímků Microsoft Office PowerPoint Zde mohou jednotlivci i skupiny publikovat prezentace pro vyuţívání v rámci celé organizace. Protoţe jsou knihovny umístěny na webu Microsoft Office SharePoint Server, můţe kdokoliv v organizaci snadno vyhledávat a pouţívat stávající materiál v prezentacích PowerPoint. Knihovny snímků PowerPoint pomáhají zajistit aktuálnost obsahu, protoţe uţivatelé mohou své prezentace propojit s verzemi na serveru. Změní-li se verze na serveru, jsou uţivatelé vyzváni k aktualizaci svých lokálních prezentací při příštím otevření. Tím je zajištěno, ţe prezentace vţdy obsahují aktuální informace podle verze v knihovně. Pracovní prostory pro příležitostnou spolupráci Decentralizované pracovní prostory spolupráce vznikají mnohem spontánněji v závislosti na aktuálních příleţitostech či potřebách organizace. Právě pro takové pracovní prostory nabízí 2007 Microsoft Office mnohem větší míru podpory. Office Groove 2007 umoţňuje vytváření virtuálních pracovních skupin, ve kterých lze navzájem propojit lidi z různých organizací a geografických lokalit pro spolupráci na společném úkolu. Funkce sdílení nástrojů (v rámci pracovního prostoru) jakými je např. Office OneNote 2007 usnadňuje skupinám pracovat na pořizování a organizaci nestrukturovaných informací. Rozšířené moţnosti porovnávání dokumentu v aplikaci Office Word 2007 usnadňují spolupráci na dokumentech ať uţ prostřednictvím pracovního prostoru Office Groove 2007 nebo pracovního prostoru na serveru Office SharePoint a určení, kdo co udělal v procesu spolupráce na dokumentu. Office Groove 2007 pomáhá menším pracovním skupinám hladce spolupracovat bez rozsáhlé IT podpory, bez starostí o to, jak propojit lidi s lidmi i s informacemi i bez nutnosti zdlouhavě a pracně se učit nový software. Office Groove poskytuje virtuální pracovní prostor, ve kterém můţe spolupracovat kaţdý, kdo má spuštěn Office Groove ať uţ se nachází uvnitř organizace nebo mimo ni. Aplikace Office Groove překonává fyzické i logické hranice. Kaţdý, kdo je přizván do pracovního prostoru, můţe sdílet dokumenty, vést posloupně uspořádané diskuse a komunikovat s ostatními prostřednictvím okamţitého zasílání zpráv bez ohledu na místo, Microsoft Office systém verze 2007 Strana 13

32 Obr.11: Office Groove umožňuje spolupracovníkům pracovat společně bez nutnosti rozsáhlé IT podpory a vysokých režijních nákladů na IT. odkud se připojuje a bez ohledu na typ síťové infrastruktury. Uţivatelé Office Groove mají vţdy přehled o tom, kteří spolupracovníci jsou právě připojeni, coţ značně usnadňuje komunikaci. Office Groove dokonce synchronizuje uţivatelské pracovní prostory, čímţ dává stejné výsledky synchronizace jako nástroje serveru Office SharePoint Server 2007: Kaţdá spolupracující osoba pracující v Office Groove má uloţenu lokální kopii kaţdého dokumentu, příspěvku do diskusního fóra, prezentace či chatu z pracovního prostoru, takţe mají k těmto materiálům přístup bez ohledu na to, zda jsou připojeni či nikoliv. Vţdy přitom mají k dispozici aktuální verze všech informací. Pokud uţivatel aktualizuje dokument, kdyţ není připojen, provede Office Groove aktualizaci automaticky ihned poté, co se uţivatel znova připojí. Veškerý obsah je tak neustále synchronizován a kaţdý má k dispozici tytéţ informace. Jednotlivci dokonce mohou nakonfigurovat Office Groove tak, aby byla prováděna synchronizace mezi jednotlivými počítači v různých lokalitách, takţe uţivatel má například na svém počítači doma k dispozici vţdy stejný obsah jako na počítači v kanceláři (který je zase synchronizován s počítači dalších kolegů ve stejném pracovním prostoru Office Groove). Pokud pracovní skupina, která spolupracuje prostřednictvím Office Groove, potřebuje sdílet svou práci s širším okruhem spolupracovníků, můţe vyuţít nástroje SharePoint Files, který je součástí Office Groove 2007 a umoţňuje publikovat obsah vytvořený v pracovním prostoru Office Groove 2007 přímo na web Windows SharePoint Services 3.0. Synchronizační moţnosti Office Groove a Windows SharePoint Services spolupracují, takţe dokumenty publikované na webu Windows SharePoint Services zůstávají plně synchronizovány s dokumenty v pracovním prostoru Office Groove. Spolupracovníci nikdy neztratí přehled o tom, kde se který obsah nachází. Vţdy mají k dispozici nejnovější verzi dokumentu. Office OneNote 2007 nabízí podobně posílené funkce pro spolupráci nad nestrukturovanými informacemi volnou formou bez ohledu na to, zda jsou pracovníci zrovna on-line nebo off-line a bez nutnosti manuálně rozesílat aktualizace členům týmu. Novinkou v aplikaci Office OneNote 2007 jsou sdílené zápisníky, které nabízejí týmům společné místo pro sběr, uchování, organizaci a vyhledávání poznámek a Microsoft Office systém verze 2007 Strana 14

33 informací jako jsou například záznamy ze schůzek či podkladové materiály projektu. Pracovní skupina můţe sdílený zápisník uloţit na webu Office SharePoint Serveru a zpřístupnit ho tak všem členům týmu. Členové skupiny mohou k zápisníkům snadno přistupovat a mohou s nimi bez potíţí pracovat a upravovat je z jejich lokální verze Office OneNote, přičemţ jsou veškeré přidané poznámky a změny automaticky zpřístupněny ostatním členům skupiny, aniţ by uţivatel musel provádět manuální aktualizace. Stejně jako ostatní aplikace systému Microsoft dokáţe i Office OneNote 2007 synchronizovat lokální a síťové kopie informací, takţe uţivatelé mohou pracovat s aktuálními verzemi zápisníků na serveru i kdyţ nejsou právě připojeni. Pokud uţivatel provede změny nebo přidá poznámky, zatímco je off-line, synchronizuje Office OneNote lokální a serverové verze automaticky, jakmile se uţivatel zase připojí. Na sdílených zápisnících Office OneNote můţe pracovat více pracovníků současně a to i na různých částech téţe stránky. Office OneNote automaticky zachytí všechny individuální změny. Přitom mají uţivatelé stále plnou kontrolu nad svými informacemi, neboť si mohou sami nastavit, které části zápisníku budou sdílené a které soukromé. Obsah zápisníků OneNote uloţených na webech Office SharePoint, včetně vyhledávání s optickým rozlišováním znaků a vyhledávání audio záznamů, lze prohledávat vyhledávacími nástroji serveru Office SharePoint Server, takţe organizace mají nový způsob pro zahrnutí nestrukturovaných informací do vědomostní základny podniku, zatímco uţivatelé mají k dispozici flexibilní a snadno pouţitelný nástroj pro sběr a organizaci informací. Dalším prvkem na podporu spolupráce je moţnost zahrnutí revizí a komentářů od různých pracovníků. Zdokonalená funkce porovnávání dokumentů v programu Office Word 2007 usnadňuje kontrolu dokumentů a zahrnutí revizí dokumentu. Nyní je velice snadné zjistit rozdíly mezi dvěma dokumenty jejich porovnáním vedle sebe. Nový trojdílný panel revizí umoţňuje zobrazení dvou dokumentů a jednoho dokumentu, který kombinuje změny obou srovnávaných dokumentů. Současné posouvání všech tří zobrazení usnadňuje sledování změn takţe skupiny i jednotlivci mohou vkládat své poznámky, které lze rychle třídit a finalizovat. Microsoft Office systém verze 2007 Strana 15

34 Další uţitečnou funkcí programu Office Word 2007 je rozlišování textu, který uţivatel skutečně změnil, a obsahu, který pouze přemístil na jiné místo dokumentu. Office Word 2007 sleduje změny i přesuny, ale pouhé přesunutí odstavce na jiné místo bez změny obsahu jiţ není označováno jako změna. Místo toho označí Office Word 2007 přesunutý text jinou barvou s vazbou na místo, odkud byl text přesunut. Změny v přesunutém textu budou označeny jako změny, ale celý přesunutý segment bude označen jako přesunutý. Vzájemné propojení lidí s lidmi, procesy a daty Weby SharePoint jsou aplikační portály, které propojují veškeré nástroje a informace související s danou podnikovou aplikací lidské zdroje, ERP, CRM či informace automatizace profesionálních sluţeb (PSA) ke kterým mohou uţivatelé přistupovat s pouţitím oblíbených nástrojů jako Office Excel 2007, Office Access 2007 nebo jen při pouţití běţného internetového prohlíţeče. Spolupracovníci mohou pouţít Microsoft Office SharePoint Designer pro tvorbu podnikových konzolí (tzv. dashboard) v pracovním prostoru serveru Office SharePoint Server, kde se spojují informace z různých podnikových aplikací tak, aby s jejich pomocí snadno a rychle nalezl uţivatel odpověď na nejrůznější specifické otázky. Zajištění správného propojení provádí tzv. Knowledge Network, doplněk pro Office SharePoint Server 2007, který sbírá klíčová slova uţivatele a kontakty pro tvorbu dynamických profilů pro kaţdého člena sítě. Prostřednictvím Knowledge Network mohou zaměstnanci rychle najít spolupracovníky disponující potřebnými informacemi. Rychlejší vyhledávání lidí a dat Office SharePoint Server 2007 rozšiřuje klíčové vyhledávací funkce Windows SharePoint Services 3.0 prostřednictvím vyhledávacích nástrojů s podporou zvýraznění výsledků vyhledávání, potlačení duplicit, opravy chyb s nápovědou chtěli jste napsat... a upozorňování to vše dohromady pomáhá pracovníkům najít přesně to, co potřebují. Hledat je moţné dokonce lidi s příslušnou odborností, je moţné prohledávat obsah webových stránek a databáze podnikových aplikací. Rozšířené vyhledávací funkce serveru Office SharePoint Server 2007 automatizují Obr.12: Sdílení poznámek je s aplikací Office OneNote 2007 snadné. Microsoft Office systém verze 2007 Strana 16

35 extrakci metadat z kaţdého obsahu uloţeného v knihovnách SharePoint, coţ opět urychluje vyhledávání toho správného obsahu. Knowledge Network rozšiřuje tyto funkce o moţnost vyhledávat lidi s příslušnou odborností a propojení s klíčovými kontakty v rámci organizace i mimo ni. Zjednodušení procesů a správy obsahu Správa obsahu na úrovni podniku Verze 2007 Microsoft Office systému nabízí komplexní sadu nástrojů pro správu obsahu (ECM, Enterprise Content Management). Představuje integrované řešení pro správu celého ţivotního cyklu informací včetně dokumentů, formulářů, obrázků, zpráv elektronické pošty, zpráv přímé komunikace (IM) a webových stránek. Microsoft Office SharePoint Server poskytuje základní komponenty tohoto integrovaného ECM řešení včetně správy webového obsahu, správy záznamů, správy dokumentů, spolupráce, vyhledávání a funkcí pracovních toků. A kaţdou z klientských aplikací systému 2007 Microsoft Office lze propojit s těmito funkcemi Office SharePoint Serveru způsobem, který je pro uţivatele snadný a intuitivní. Společné služby Základní myšlenkou při vývoji systému ECM bylo vytvořit integrované ECM řešení zaloţené na společné platformě komponentů a technologií tak, aby byla zajištěna škálovatelnost, interoperabilita a spolehlivost. Tento přístup umoţňuje zajistit pro všechny uţivatele, skupiny a procesy přístup ke klíčovým sluţbám včetně systému webových částí, integrovaného vyhledávání, integrované správy uţivatelů a uţivatelských práv, správy digitálních práv, pracovních toků, bezpečnostních modelů a spolupráce. Microsoft Office 2007 také podporuje sjednocenou infrastrukturu ukládání dat pro ukládání ECM objektů všech typů a velikostí včetně dokumentů, zpráv elektronické pošty, formulářů, obrázků, webového obsahu, příspěvků do diskusních fór a webových odkazů. Společné sluţby umoţňují integraci a konzistentnost různých komponent ECM včetně správy dokumentů, správy záznamů, správy obsahu a správy formulářů. Tato sjednocená architektura ECM také umoţňuje to, ţe Microsoft Office systém verze 2007 můţe pro jednotlivce i skupiny zajišťovat podporu prostřednictvím webu na intranetu, extranetu či Internetu bez nutnosti samostatných systémů pro kaţdou situaci. Flexibilita tohoto přístupu umoţňuje organizacím rozšířit moţnosti ECM systému Microsoft Office postupně o nové funkce snadno a bez nutnosti přepracovávat celou architekturu. Rozšířené vyhledávací funkce Bohatě rozšířené vyhledávací funkce serveru Office SharePoint Server jiţ byli v této příručce částečně popsány vzhledem k jejich schopnosti zlepšit úroveň spolupráce a zvýšit rychlost, s jakou spolupracující zaměstnanci mohou vyhledávat obsah, který vyvíjejí a pouţívají. Z hlediska širší perspektivy ECM mají tyto vyhledávací funkce ještě vyšší hodnotu. Uţivatelé v celé organizaci mohou rychle vyhledávat obsah a nejen soubory podle klíčového slova a názvu, ale také soubory podle specifických frází, interní nebo externí webové stránky, ve kterých se určitý termín vyskytuje poblíţ jiného termínu, soubory vytvořené určitými lidmi či skupinami a mnohem víc. Vyhledávací funkce zvyšují produktivitu a uţivatelský komfort jednotlivce prostřednictvím následujících prvků: Nové vyhledávací centrum pro zadávání dotazů a prohlíţení výsledků vyhledávání Zdokonalený výpis výsledků vyhledávání Zvýraznění výsledků Microsoft Office systém verze 2007 Strana 17

36 Potlačení duplicit Vylepšené vyhledávání podle jistých klíčových slov (včetně podpory pro definici klíčových slov) Automatické generování nápovědy chtěli jste napsat... a synonym klíčových slov. Zdokonalená syntaxe dotazu včetně podpory pro implicitní oborové standardy pro fulltextové vyhledávání a vyhledávání podle vlastností Moţnost přihlásit se k odběru výsledků vyhledávání pro zasílání upozornění v případě, ţe se objeví nový obsah odpovídající zadaným kritériím Schopnost opakovaně vyuţívat a upravovat webové části pro dotazy a výsledky vyhledávání pro přizpůsobená podniková vyhledávací řešení Rozšířené vyhledávací funkce serveru Office SharePoint Server 2007 navíc umoţňují jednotlivcům prohledávat nejrůznější podnikové zdroje obsahu včetně datových zdrojů podnikových aplikací: Data podnikových aplikací a výkazů indexovaná prostřednictvím Business Data Catalog Rozšířené vyhledávání osob a vyhledávání podle profilu Vyhledávání osob podle společných zájmů Zdokonalené prohledávání diskusních fór Podpora pro depozitáře třetích stran prostřednictvím převaděčů protokolů a filtrů IFilter. Správ dokumentů Kromě rozšířených vyhledávacích funkcí, které pracovníkům umoţňují rychle najít potřebné informace, staví Office SharePoint Server na moţnostech Windows SharePoint Services pro usnadnění správy dokumentů v rámci celého podniku. Mezi rozšířené funkce správy dokumentů patří: Speciální šablona umoţňující podniku uchovávat a organizovat veliké mnoţství dokumentů Šablony webu, které lze okamţitě pouţít pro tvorbu spravované knihovny dokumentů, divizní knihovnu nebo knihovnu překladů Integrovaná správa práv a zabezpečení pro jednotlivé poloţky pro lepší ochranu informací uvnitř i vně depozitáře Podpora pro štítkování a čárové kódy Podnikové pracovní toky dokumentů, včetně přizpůsobitelných hotových funkcí pro správu revizí, schvalování, sledování problémů a sběr podpisů, a dokonce i podpora pro východoasijské dokumenty Informační panel dokumentů, s jehoţ pomocí se stává editace vlastností dokumentu integrální součástí přípravy dokumentu Akční lišta dokumentu aktivuje se automaticky, pokud jsou pro dokument uplatněny nějaké zásady nebo pokud je dokument součástí pracovního toku informuje uţivatele o tom, zda dokument podléhá nějakým podnikovým zásadám či pracovnímu toku a jakým způsobem je tedy třeba s dokumentem nakládat (např. Nešířit mimo organizaci nebo V souvislosti s tímto dokumentem máte přiřazen úkol ) Organizace si mohou přizpůsobit dialogová okna Otevřít soubor (File Open) a Uloţit soubor (File Save) tak, aby byla preferována určitá místa uloţení a pracovní toky, coţ můţe slouţit ke správě procesů souvisejících s vytvářením, schvalováním, publikací a uchováváním dokumentů. Příslušné funkce Windows SharePoint Services 3.0, které dodávají informace do SharePoint Serveru 2007, podporují sledování velkých i malých verzí, vstupní (check-in) i výstupní (check-out) zamykání dokumentů, vyhledávání a správu bohatých popisných metadat, uplatňování zásad Microsoft Office systém verze 2007 Strana 18

37 podle typu obsahu, audit a řízení přístupu ke knihovnám, sloţkám i jednotlivým dokumentům podle rolí. Zjednodušení vytváření obsahu a revizních procesů Verze 2007 serveru Microsoft Office SharePoint Server nabízí připravené pracovní toky pro revize a schvalování, které můţe organizace okamţitě začít vyuţívat. Tyto zjednodušené pracovní toky zjednodušují proces revize a schvalování obsahu, coţ zkracuje dobu, kterou musí jednotliví přispěvatelé trávit správou dokumentů v průběhu jejich ţivotního cyklu. Pro inicializaci pracovního toku dokumentu uloţí autor obsahu dokument na server správy dokumentů, který je přístupný příkazem Uloţit jako (Save As) z aplikace systému Microsoft Office. Knihovny serveru správy dokumentů jsou předkonfigurovány pro inicializaci a správu revizního procesu. Recenzentům jsou automaticky zaslány zprávy elektronické pošty s oznámením, ţe pro ně byl uloţen nový dokument k revizi. Po skončení revize umístí recenzenti své dokumenty do knihovny dokumentů, kde jsou jejich komentáře a připomínky okamţitě dostupné. Jakmile příslušní recenzenti dokončí revizi dokumentů a uloţí své poznámky, můţe tvůrce obsahu okamţitě zohlednit jejich připomínky a vypracovat konečnou verzi. Tvůrce obsahu pak pouţije příkaz Dokončit (Finish), který je v aplikaci Microsoft Office dostupný prostřednictvím tlačítka, čímţ je provedena finalizace dokumentu. V rámci tohoto procesu je pak moţnost naposledy dokument zkontrolovat a přesvědčit se, zda byly skutečně odstraněny veškeré komentáře a skrytý text, podepsat dokument digitálním podpisem či dokonce nastavit práva k dokumentu tak, aby k němu měli přístup jen oprávnění uţivatelé. Po skončení finalizace můţe systém pracovního toku umístit dokument do knihovny dokumentů Windows SharePoint a oznámit uţivatelům, ţe je dokument k dispozici. Organizace také mohou rozšířit vyuţívání pracovních toků systému Microsoft Office i mimo pouhé schvalování obsahu. Office SharePoint Designer 2007, Office InfoPath 2007 a Microsoft Visual Studio Tools for Office 2005 obsahují Workflow Designer, který umoţňuje přizpůsobení stávajících pracovních toků potřebám organizace i vytváření pracovních toků nových rychle a snadno. Obr.13: Windows SharePoint Services umožňují automatické vyhledávání metadat v rámci dokumentů systému Microsoft Office. Uživatele mohou také zadávat metadata z klientských aplikací Office Microsoft Office systém verze 2007 Strana 19

38 S přizpůsobenými pracovními toky se můţe ze serveru Office SharePoint Server rychle stát rozcestník všech zjednodušených podnikových procesů, a usnadnit tak automatizaci i správu zpracovávaných procesů. Office SharePoint Server 2007 je úzce integrován s Windows Rights Management Services, coţ organizaci umoţňuje přiřazovat uţivatelská práva dokumentům, tabulkám Excelu, prezentacím i zprávám elektronické pošty. Vzniká tak další vrstva podpory správy dokumentů, která pomáhá chránit digitální informace před neautorizovaným přístupem. Rozšířená podpora správy záznamů Verze 2007 Microsoft Office systému obsahuje několik nových funkcí a rozšíření, které organizace potřebují pro robustní správu záznamů, včetně následujících: Stabilní, škálovatelné a efektivní funkce depozitáře záznamů zaloţené na Windows SharePoint Services 3.0. Lze tak vytvořit trezor záznamů, který zajistí ochranu záznamů před modifikací či zničením. Obr.14: Office SharePoint Designer Workflow Designer umožňuje informačním pracovníkům i bez hlubších znalostí z oblasti vývoje aplikací snadno vytvářet pracovní toky. Microsoft Office systém verze 2007 Strana 20

39 Rozvrhy uchování a expirace dokumentů na základě zásad, audit a výkaznictví akcí na základě zásad a schopnost specifikovat akce po uplynutí lhůty expirace. Zámky dokumentů, které zajistí, ţe vybrané dokumenty zůstanou beze změn pro účely soudních sporů, auditů, vyšetřování apod. Rozhraní sběru záznamů, které umoţňuje jednotlivým pracovníkům ukládat dokumenty do trezoru záznamů bez přímého přístupu do samotného depozitáře. Automatické směrování záznamů ukládá obsah do správného umístění v rámci systému správy záznamů Moţnost spravovat obsah zpráv elektronické pošty jako záznam s integrací s Exchange a dalšími servery elektronické pošty. Při pouţití serveru Office SharePoint Server 2007 mohou organizace uplatňovat zásady správy záznamů, které prosazují: štítkování, audit a expiraci dokumentů coţ jsou vše nezbytné podmínky pro zajištění shody se zákonem Sarbanes-Oxley Act z roku Správce můţe dokonce nakonfigurovat zásady pro specifická úloţiště či typ obsahu. Organizace například můţe zajistit, aby veškeré dokumenty byly ukládány stejným způsobem s nastavením data expirace podle společného kritéria například ke konci fiskálního roku. Office SharePoint Server 2007 podporuje soubor zásad správy informací, které lze definovat pro celý web nebo specifický seznam, knihovnu či typ obsahu. Organizace mohou dokonce vytvořit výkaz pouţitých zásad, který bude uţivatele informovat o tom, jakým zásadám který dokument podléhá. Tento výkaz je pak připojen k danému dokumentu. Výkaz můţe například informovat uţivatele o tom, ţe dokument vyprší za určitou dobu nebo ţe se jedná o důvěrnou informaci, která nesmí být šířena mimo organizaci. Součástí výkazu můţe být také kontakt, kam se můţe uţivatel obrátit pro více informací. Správa webového obsahu Moţnosti Microsoft Content Management Serveru 2002 byly zahrnuty do Office SharePoint Serveru ECM moţnosti systému Microsoft Office tak lze rozšířit o výkonné sluţby zaměřené na správu webového obsahu. Jedná se především o následující funkce zaměřené na správu webového obsahu: Podpora několika nových šablon podnikových webů včetně podnikového portálu, podnikového prezentačního webu, aplikačního portálu a roll-up portálu Bohatý DHTML editor umoţňuje podnikovým uţivatelům vytvářet a upravovat obsah webových stránek s pouţitím opakovatelných HTML fragmentů v kontextu předdefinovaných šablon vzorových stránek a rozvrţení. Nástroje, pracovní toky a sluţby pro kompletní správu tvorby obsahu a procesů schvalování včetně vstupní a výstupní kontroly, moderování obsahu, směrování, revizí a schvalování. Moţnosti konverze na straně serveru, které automaticky transformují dokumenty připravené v programu Microsoft Office Word na HTML Systém rozmísťování obsahu pro přesun obsahu z přípravného do produkčního a plánovacího systému stránek pro nastavení aktivního okna pro webové stránky. Podpora pro ověření autentičnosti na základě formulářů s připojitelnými poskytovateli ověřování autentičnosti. Moţnosti variací webu pro správu vícejazyčného obsahu Funkce správy obsahu serveru Office SharePoint Server 2007 jsou navrţeny pro podporu prostředí se samostatnými pracovními toky tvorby, přípravy a produkce, které jsou součástí formálních procesů publikace na webu. Microsoft Office systém verze 2007 Strana 21

40 Formuláře na serveru Microsoft Office systém verze 2007 obsahuje rozšířenou podporu pro řešení elektronických formulářů. Office InfoPath a InfoPath Forms Services Office SharePoint Serveru pracují ve vzájemné součinnosti pro snadný sběr informací od spolupracovníků, partnerů a zákazníků. Informace zachycené prostřednictvím formulářů lze snadno integrovat do celé řady koncových systémů včetně v podstatě kaţdého systému podporujícího XML organizace tak získává vysoce efektivní formulářové řešení eliminující duplicitní zadávání dat a zajišťující kontrolu, zda jsou pořízené informace konzistentní a přesné. S aplikací Office InfoPath 2007 a sluţbami InfoPath Forms Services serveru Office SharePoint Server 2007 mohou organizace spravovat a vyuţívat podnikové formuláře, které jsou pouţitelné i mimo firewall podniku. InfoPath Forms Services mohou prezentovat šablony formulářů aplikace Office InfoPath jako webové formuláře, pro jejichţ pouţití není zapotřebí lokální instalace Office InfoPath. Webové formuláře poskytované sluţbami InfoPath Forms Services nevyţadují vůbec ţádný speciální software na klientském počítači. Externí uţivatelé mohou vyuţít sofistikovaných funkcí vestavěných do formulářů Office InfoPath včetně ověřování dat, výpočtů, opakování oddílů a volitelných oddílů bez nutnosti čekání na aktualizace aplikace či zdlouhavého stahování. Pro zajištění maximálního dosahu mohou externí uţivatele vyplňovat webové formuláře Office InfoPath s pouţitím v podstatě libovolného dnes běţně uţívaného webového prohlíţeče včetně Microsoft Internet Exploreru, Safari, Netscape Navigatoru a Mozilla Firefoxu. Obr.15: Formuláře Office InfoPath je možné distribuovat a sbírat prostřednictvím aplikace Office Outlook Microsoft Office systém verze 2007 Strana 22

41 Správa podnikových projektů a portfolia Organizace mohou rozšířit dosah podnikového systému správy obsahu prostřednictvím řešení Microsoft Office Enterprise Project Management (EPM), které zahrnuje Microsoft Office Project Professional 2007, Microsoft Office Project Web Access (PWA) a Microsoft Office Project Server Akvizicí nové technologie bylo navíc umoţněno rozšíření EPM řešení o nový komponent:microsoft Office Project Portfolio Server 2007, který usnadňuje strategická rozhodování o investicích. Profesionální plánovači projektů, kteří dohlíţejí na velké projekty i komplexní programy, potřebují robustní nástroje pro správu projektů za účelem snazší komunikace a lepší spolupráce. Potřebují nástroje a pracovní prostory pro sledování projektů, problémů, rizik, dokumentů a personálu nástroje, které jim zajistí shodu se všemi příslušnými zákony a předpisy. Řešení Microsoft EPM nabízí všechny tyto funkce. EPM pokrývá celý ţivotní cyklus projektu od rozhodování o portfoliu a počátečních návrhů po správu projektů i programů a následné udrţovací práce. Také pomáhá plánovačům spravovat různé zdroje včetně lidí, času, materiálu a financí. Tyto funkce umoţňují stanovit realistické prognózy pro projektové týmy, vedení podniku i Obr.16: Microsoft Office Project Web Access usnadňuje přístup k projektovým informacím prostřednictvím webového prohlížeče. zákazníky. Také usnadňují spolupráci mezi projektovým týmem, vedením a zákazníky a komunikaci o průběhu projektu a problémech. S klientskými a serverovými nástroji jako Office Project či Office Project Server mohou projektoví manaţeři a projektový tým: Sdílet informace s ostatními prostřednictvím formátování různých zobrazení pro prezentaci na osobním počítači, webu či k vytištění. Zvýšit podíl jednotlivce prostřednictvím podávání návrhů a informací v podobě flexibilních předdefinovaných hlášení nebo s vyuţitím sluţby Cube Building Service pro grafickou tvorbu přizpůsobeného analytického výkazu Interagovat s aplikacemi systému Microsoft Office pro analýzy a výkazy postupu projektu např. prostřednictvím funkce Visual Reports, která generuje výkazy s Microsoft Office systém verze 2007 Strana 23

42 vyuţitím profesionálních diagramů Microsoft Office Visio Professional a grafů Office Excel zpracovaných na základě dat z Office Project Kontrolovat přiřazení v rámci projektu v kalendáři a úkolech Outlooku, kde mohou jednotliví členové projektového týmu zadávat informace o časech a stavu. Exportovat náhled projektových informací do dalších aplikací systému Microsoft Office například do programů Office Word 2007 a Office PowerPoint 2007 pro pouţití jako přílohy zprávy elektronické pošty, takţe kaţdý uvnitř i mimo organizaci můţe být okamţitě zpraven o stavu daného projektu. Mezi snadno pouţitelné funkce, které byly přidány do verze 2007 aplikací Microsoft Office Project Professional, Microsoft Office Project Web Access a Microsoft Office Project Server patří víceúrovňová nabídka pro odstranění změn (undo), Task Drivers a zvýraznění změn. Plánování je tak více transparentní a přístupné pro širší okruh uţivatelů. Přidán byl také plný model událostí, který je nyní součástí Microsoft Office Project Tento model lze pouţít pro spuštění Windows Workflow Foundation, coţ uţivatelům umoţní snadněji integrovat podnikové procesy a události správy projektu. Přidány byly také hotové pracovní toky pro schvalování návrhů a harmonogramů. Obr.17: Office Project Professional 2007 s podoknem Task Drivers, otevřenou nabídkou víceúrovňového odstranění změn (undo) a zvýrazněným pozadím buněk. Microsoft Office systém verze 2007 Strana 24

43 Office Project Portfolio Server 2007, nejnovější doplněk řešení Microsoft EPM, umoţňuje vedoucím pracovníkům získat přehled a kontrolu na projektovými, programovými a aplikačními portfolii. Microsoft Office Project Portfolio Server umoţňuje organizacím: Automatizovat a standardizovat řídící procesy pro zajištění odpovídající kontroly nad projektem Konsolidovat investice do podnikových a informačních technologii (IT) v rámci inventáře podniku pro lepší přehlednost Vyhodnocovat investice a objektivně stanovovat jejich priority podle různých ukazatelů Optimalizovat vyuţití rozpočtu a vybírat investice, které nejlépe odpovídají obchodní strategii podniku Integrovat se serverem Office Project Server 2007 pro sledování výkonnosti kaţdé investice v průběhu jejího ţivotního cyklu, od obchodního případu aţ po realizaci výhod. Office Project Portfolio Server 2007 je optimalizován pro velké a středně velké organizace, které potřebují analytický nástroj pro správu portfolia za účelem lepšího rozhodování a zajištění toho, ţe vybraná portfolia budou odpovídat strategickým prioritám podniku. Předpokládanými uţivateli řešení jsou: Lepší přehled o podniku Přehled prostřednictvím rozšíření klientských aplikací Kromě funkcí pro vizualizaci dat obsahuje Office Excel 2007 také podporu pro Knihovny připojení dat (Data Connection Libraries). Tyto knihovny umoţňují jednotlivcům i skupinám přistupovat k externím datům a importovat tato data do tabulek bez znalosti jména podnikových zdrojů dat i bez pomoci IT oddělení. IT oddělení organizace musí definovat sadu databází, ke kterým povolí přístup. Jakmile jsou však tyto databáze v Data Connection Library nadefinovány, můţe uţivatel k datům libovolně přistupovat a importovat je přímo do tabulky bez nutnosti zadávat heslo. Stejně jako v případě ostatních aplikací systému Microsoft Office, jsou i zde data získaná prostřednictvím spojení s Data Connection Library dynamická, coţ umoţňuje jejich automatickou aktualizaci. Kdyţ uţivatel otevře tabulku s daty z Data Connection Library, zobrazí se v tabulce současný stav dat, tak jak jsou dodána přes Data Connection Library. Změní-li se adresa zdroje dat, nemusí uţivatel v tabulce nic měnit. IT oddělení Vedoucí pracovníci a pracovníci s rozhodovací pravomocí Analytici portfolia a zaměstnanci oddělení správy projektů Správci projektů a programů Správci aplikací EPM řešení tak usnadňuje práci od strategického rozhodování o portfoliu aţ po operační řízení projektů, čímţ zvyšuje efektivitu vaší práci. Obr.18: Prostřednictvím Knihovny připojení dat (Data Connection Library) v programu Office Excel 2007 můžete snadno přistupovat k externím datům a importovat je do tabulek bez jmen podnikových datových zdrojů nebo pomoci IT oddělení. Microsoft Office systém verze 2007 Strana 25

44 organizace pouze změní parametr v Data Connection Library a všechny tabulky napojené tímto způsobem na databázi mají i nadále přístup k datům v novém umístění. Data Connection Library v programu Office Excel 2007 umoţňuje snadné spojení tabulek s aktuálními datovými zdroji informací, takţe uţivatelé pracují vţdy s aktuálními daty. Rozšířená integrace s SQL Server 2005 Analysis Services Integrace mezi programem Office Excel 2007 a SQL Server 2005 Analysis Services pomáhá uţivatelům lépe vyuţívat stávajících investic organizace do datových skladů. Uţivatelé, kteří pracují s programem Office Excel, mohou nyní zasílat dotazy do databáze SQL Server Analysis Services a rychle tak získávat nejčerstvější podnikové informace. Office Excel 2007 poskytuje plnou podporu SQL Server 2005 Analysis Services, coţ ve výsledku zaručuje vysokou konsolidaci dat a moţnosti datových skladů a strukturování. Zajištění přehledu prostřednictvím XML V systému 2007 Microsoft Office je XML základním formátem souborů pro obsah vytvářený v programech Office Word, Office Excel a Office PowerPoint. Tento přechod na otevřenou strukturu souborů zaloţenou na XML značně usnadňuje propojení dat v dokumentech Office Word či Office Excel i extrakci specifických informací z těchto zdrojů tak, aby je mohly vyuţívat jiné podnikové aplikace. Je tak zajištěn mnohem plynulejší tok informací v Obr.19: Office Excel je úzce integrován s SQL Server 2005 Analysis Services. rámci podniku, coţ umoţňuje mnohem lepší přehled o stavu podniku a příleţitostech. Přehled prostřednictvím rozšíření serverů Office Microsoft Office SharePoint Server obsahuje depozitáře pro správu dokumentů, které slouţí jako centrální úloţiště podnikových dokumentů a obsahu z celého podniku. Mocné vyhledávací nástroje umoţňují lidem informace rychle a snadno vyhledávat. Hotové konektory a webové části pro běţné podnikové systémy zajišťují snadný přístup k podnikovým datům i prostřednictvím webového prohlíţeče. Integrované funkce business intelligence (BI) jako jsou konzole, webové části pro BI a technologie propojení podnikových dat pomáhají organizacím vytvářet ţivé, interaktivní BI portály, které sestavují kritické podnikové informace z různých zdrojů. Integrované podnikové vyhledávání to vše spojuje dohromady prostřednictvím zahrnutí lidí, podnikových dat, dokumentů a webových Microsoft Office systém verze 2007 Strana 26

45 Obr.20: Office Excel 2007 spolupracuje s Excel Services a Office SharePoint Serverem 2007, čímž poskytuje významné výhody, nabízející mnohem více než prosté uložení souboru do dokumentové knihovny Windows SharePoint Services. stránek do relevantních a komplexních výsledků vyhledávání. Služby Excelu Office SharePoint Server zahrnuje Excel Services, které umoţňují organizaci vytvářet tabulky dostupné uţivatelům prostřednictvím okna webového prohlíţeče. Uţivatelé nepotřebují lokální kopii dané tabulky, a dokonce ani lokální kopii programu Office Excel. Místo toho získají přístup k přesným informacím prostě jen prostřednictvím webového prohlíţeče. Na serveru zaloţené řízení zajišťuje konzistenci všech tabulek v organizaci prostřednictvím automatických aktualizací dat a funkce tvorby výkazů. Excel Services poskytují organizaci také větší míru kontroly nad publikovanými sešity Excelu. Vlastníci dokumentů specifikují oddíly, které je moţné prezentovat pro webový prohlíţeč např. určitý graf či tabulku a jiné oddíly mohou označit za důvěrné a tedy skryté. Při publikování tabulky na Office SharePoint Server 2007 je navíc moţné definovat určité buňky jako vstupní pole nebo parametry pro výpočty v přizpůsobených aplikacích pro webový prohlíţeč. Uţivatelé v celé organizaci tak mohou vyuţívat stejného výpočetního modelu a pouze zadávat vlastní hodnoty a parametry. Office SharePoint Server a portály Business Intelligence Office SharePoint Server 2007 pomáhá organizacím zpřístupnit moţnosti business intelligence (BI) všem zaměstnancům tak, aby mohli sdílet, řídit a opakovaně pouţívat podnikové informace pro tvorbu vlastních rozhodnutí. Funkce BI v Office SharePoint Serveru 2007 poskytují webový a programátorský přístup k publikovaným tabulkám Office Excel, programátorské opakované vyuţití kritických dat podnikových aplikací a snadný vývoj na webu zaloţených BI konzolí a rozpisů, které sdruţují bohaté, s daty spojené klíčové ukazatele výkonnosti (KPI), webové části a publikované tabulky. Organizace mohou také vytvářet weby Office SharePoint Server Report Center s pouţitím hotových webových šablon. Weby Reportovací centrum (Report Center) poskytují uţivatelům jediné společné místo, kde najdou nejnovější výkazy, tabulky a klíčové indikátory výkonu (KPI, Key Performance Indicators). To Microsoft Office systém verze 2007 Strana 27

Služby Microsoft Office 365

Služby Microsoft Office 365 Cena: 2000 Kč + DPH Služby Microsoft Office 365 Kurz je určen všem, kteří se chtějí ponořit do tajů Cloud služeb a chtějí naplno využít možnosti Office 365, jako komunikačního nástroje i prostředí pro

Více

Informace k e-learningu

Informace k e-learningu Informace k e-learningu Příprava na testy bude probíhat samostatně formou e-learningových školení přístupných způsobem popsaným níže. Zkušební testy, pomocí kterých se budete připravovat na závěrečný test,

Více

7. Enterprise Search Pokročilé funkce vyhledávání v rámci firemních datových zdrojů

7. Enterprise Search Pokročilé funkce vyhledávání v rámci firemních datových zdrojů 7. Enterprise Search Pokročilé funkce vyhledávání v rámci firemních datových zdrojů Verze dokumentu: 1.0 Autor: Jan Lávička, Microsoft Časová náročnost: 30 40 minut 1 Cvičení 1: Vyhledávání informací v

Více

Program Sharpdesk Sharpdesk řešení pro správu dokumentů

Program Sharpdesk Sharpdesk řešení pro správu dokumentů Program Sharpdesk Sharpdesk řešení pro správu dokumentů Práce s firemními informacemi Správa firemních dokumentů Jak zaznamenávat, organizovat a sdílet Vaše informace Sharpdesk je jedním z nejoblíbenějších

Více

Tovek Server. Tovek Server nabízí následující základní a servisní funkce: Bezpečnost Statistiky Locale

Tovek Server. Tovek Server nabízí následující základní a servisní funkce: Bezpečnost Statistiky Locale je serverová aplikace určená pro efektivní zpracování velkého objemu sdílených nestrukturovaných dat. Umožňuje automaticky indexovat data z různých informačních zdrojů, intuitivně vyhledávat informace,

Více

Úvodní příručka. Získání nápovědy Kliknutím na otazník přejděte na obsah nápovědy.

Úvodní příručka. Získání nápovědy Kliknutím na otazník přejděte na obsah nápovědy. Úvodní příručka Microsoft Access 2013 vypadá jinak než ve starších verzích, proto jsme vytvořili tuto příručku, která vám pomůže se s ním rychle seznámit. Změna velikosti obrazovky nebo zavření databáze

Více

ArcGIS Online Subscription

ArcGIS Online Subscription ArcGIS Online Subscription GIS pro organizace ArcGIS Online je GIS v cloudu. Poskytuje služby GIS v prostředí internetu, ať už se jedná o úložné místo, publikaci mapových a geoprocessingových služeb, nebo

Více

Obsahy kurzů MS Office

Obsahy kurzů MS Office Obsahy kurzů MS Office V současné době probíhají kurzy MS Office 2010 s následující osnovou: 1. Základy práce na PC, MS Office - praktické užití Kurz je určen pro všechny, kteří mají s prací na PC minimální

Více

Použití Office 365 na telefonu s Androidem

Použití Office 365 na telefonu s Androidem Použití Office 365 na telefonu s Androidem Úvodní příručka Kontrola e-mailů Telefon s Androidem si můžete nastavit tak, aby odesílal a přijímal poštu z vašeho účtu Office 365. Kontrola kalendáře z libovolného

Více

Použití Office 365 na iphonu nebo ipadu

Použití Office 365 na iphonu nebo ipadu Použití Office 365 na iphonu nebo ipadu Úvodní příručka Kontrola e-mailů iphone nebo ipad si můžete nastavit tak, aby odesílal a přijímal poštu z vašeho účtu Office 365. Kontrola kalendáře z libovolného

Více

ELO ECM Suite 9 Just Better Business

ELO ECM Suite 9 Just Better Business ELO ECM Suite 9 - Ve zkratce ELO ECM Suite 9 Just Better Business ELO Enterprise Content Management www.elo.com ELO ECM Suite 9 - Ve zkratce ELO ECM Suite 9 Just Better Business Z inteligentní správy informací

Více

KANCELÁŘSKÉ APLIKACE

KANCELÁŘSKÉ APLIKACE KANCELÁŘSKÉ APLIKACE Kurzy MS Office 2003, 2007 a OpenOffice jsou určeny zejména těm uživatelům PC, kteří běžně pracují s kancelářskými aplikacemi, ale chtěli by svoje znalosti a dovednosti prohloubit

Více

Microsoft Office Outlook 2003 s aplikací Business Contact Manager

Microsoft Office Outlook 2003 s aplikací Business Contact Manager Microsoft Office Outlook 2003 s aplikací Business Contact Manager Použití aplikace Business Contact Manager v sadě Microsoft Office Obsah Import sestavy aplikace Business Contact Manager do aplikace Excel...

Více

OBSAH. Word. První spuštění a hlavní obrazovka Wordu 3 Základní nastavení Wordu 6 Kontrola pravopisu a mluvnice 8 Nastavení ukládání dokumentu 12

OBSAH. Word. První spuštění a hlavní obrazovka Wordu 3 Základní nastavení Wordu 6 Kontrola pravopisu a mluvnice 8 Nastavení ukládání dokumentu 12 OBSAH Word Uživatelské prostředí Wordu...................3 První spuštění a hlavní obrazovka Wordu 3 Základní nastavení Wordu 6 Kontrola pravopisu a mluvnice 8 Nastavení ukládání dokumentu 12 Vytvoření

Více

POZVÁNKA NA KURZY. Literatura Ke všem kurzům jsou poskytovány metodické příručky pro školství v elektronické podobě.

POZVÁNKA NA KURZY. Literatura Ke všem kurzům jsou poskytovány metodické příručky pro školství v elektronické podobě. POZVÁNKA NA KURZY Dovolujeme si zaměstnance Vaší školy pozvat na bezplatná školení sponzorovaná firmou Microsoft, která se konají na naší škole. Tato nabídka se týká všech zaměstnanců školství pedagogů

Více

Microsoft Office 2003 Souhrnný technický dokument white paper

Microsoft Office 2003 Souhrnný technický dokument white paper Microsoft Office 2003 Souhrnný technický dokument white paper Přehled inteligentních klientských aplikací založených na sadě Microsoft Office 2003 System Publikováno: Duben 2003 Shrnutí: Inteligentní klienti

Více

Vývoj moderních technologií při vyhledávání. Patrik Plachý SEFIRA spol. s.r.o. plachy@sefira.cz

Vývoj moderních technologií při vyhledávání. Patrik Plachý SEFIRA spol. s.r.o. plachy@sefira.cz Vývoj moderních technologií při vyhledávání Patrik Plachý SEFIRA spol. s.r.o. plachy@sefira.cz INFORUM 2007: 13. konference o profesionálních informačních zdrojích Praha, 22. - 24.5. 2007 Abstrakt Vzhledem

Více

Tovek Tools. Tovek Tools jsou standardně dodávány ve dvou variantách: Tovek Tools Search Pack Tovek Tools Analyst Pack. Připojené informační zdroje

Tovek Tools. Tovek Tools jsou standardně dodávány ve dvou variantách: Tovek Tools Search Pack Tovek Tools Analyst Pack. Připojené informační zdroje jsou souborem klientských desktopových aplikací určených k indexování dat, vyhledávání informací, tvorbě různých typů analýz a vytváření přehledů a rešerší. Jsou vhodné pro práci s velkým objemem textových

Více

Možnosti upgradu. CorelDRAW Graphics Suite X3. CorelDRAW Graphics Suite X4. CorelDRAW Graphics Suite 12 Graphics Suite 11 Graphics Suite

Možnosti upgradu. CorelDRAW Graphics Suite X3. CorelDRAW Graphics Suite X4. CorelDRAW Graphics Suite 12 Graphics Suite 11 Graphics Suite 10 Uživatelské rozhraní Nové ikony a ovládací prvky poskytují modernější a intuitivnější pracovní prostředí. Interaktivní nástroj Tabulka Umožňuje vytvářet a importovat tabulky a zajišťovat strukturovaná

Více

instaluj Naučte se víc...

instaluj Naučte se víc... instaluj Naučte se víc... Metodická příručka pro školy k sadě aplikací Microsoft Office 2007 Autoři: Jiří Chytil & Boris Chytil Metodická příručka pro školy k sadě aplikací Microsoft Office 2007 Tato publikace

Více

Tomáš. Kutěj. Technical Solution Specialist Office platform

Tomáš. Kutěj. Technical Solution Specialist Office platform Tomáš Kutěj Technical Solution Specialist Office platform Úvodem Word Excel InfoPath Outlook OpenXML Programs Servers Services Applications Servers Office Live Server Programs Servers Services Services

Více

IBM Content Manager Collaboration Edition ECM služby pro IBM Lotus Quickr

IBM Content Manager Collaboration Edition ECM služby pro IBM Lotus Quickr IBM Content Manager Collaboration Edition ECM služby pro IBM Lotus Quickr 5/2010 IBM Content Manager Collaboration Edition O produktu IBM Content Manager Collaboration Edition IBM Content Manager Collaboration

Více

Microsoft Word základní

Microsoft Word základní Časový rozsah: 2 dny (8:30-14:00) Cena: 2400 Kč + DPH Microsoft Word základní Tvorba kratších dokumentů se zaměřením na korespondenci. Základy tvorby a formátování písma a odstavců. Vkládání tabulek a

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Projekt je realizován v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurence schopnost, který je spolufinancován

Více

Obsah. 1 Úvod do Visia 2003 15. 2 Práce se soubory 47. Předmluva 11 Typografická konvence použitá v knize 13

Obsah. 1 Úvod do Visia 2003 15. 2 Práce se soubory 47. Předmluva 11 Typografická konvence použitá v knize 13 Předmluva 11 Typografická konvence použitá v knize 13 1 Úvod do Visia 2003 15 Visio se představuje 16 Výchozí podmínky 16 Spuštění a ukončení Visia 18 Způsoby spuštění Visia 18 Ukončení práce s Visiem

Více

Obsah. Poděkování 11 Úvod 13 Zpětná vazba od čtenářů 15 Errata 15 Konvence použité v knize 15. Spolupráce v malé firemní síti 17

Obsah. Poděkování 11 Úvod 13 Zpětná vazba od čtenářů 15 Errata 15 Konvence použité v knize 15. Spolupráce v malé firemní síti 17 Obsah Poděkování 11 Úvod 13 Zpětná vazba od čtenářů 15 Errata 15 Konvence použité v knize 15 ČÁST I Spolupráce v malé firemní síti 17 KAPITOLA 1 Spolupráce na textu ve Wordu 19 Vytvoření jednoduché textové

Více

Počítačové kurzy buildit

Počítačové kurzy buildit Počítačové kurzy buildit Kurz MS Windows - základy 1 590 Kč principy systému Windows, ovládání systému, práce s aplikacemi a okny, správa souborů a složek, multitasking, práce se schránkou Uživatelům,

Více

OFFICE 365 popis služeb

OFFICE 365 popis služeb OFFICE 365 popis služeb Obsah OFFICE 365... 3 Office Professional Plus... 3 Exchange Online... 4 SharePoint Online... 4 Lync Online... 4 Office 365 pro každého... 5 Office 365 pro Small Business a Professional...

Více

Microsoft Outlook 2013 vypadá jinak než ve starších verzích, proto jsme vytvořili tuto příručku, která vám pomůže se s ním rychle seznámit.

Microsoft Outlook 2013 vypadá jinak než ve starších verzích, proto jsme vytvořili tuto příručku, která vám pomůže se s ním rychle seznámit. Úvodní příručka Microsoft Outlook 2013 vypadá jinak než ve starších verzích, proto jsme vytvořili tuto příručku, která vám pomůže se s ním rychle seznámit. Přizpůsobení vlastním potřebám Přizpůsobte si

Více

1 Příručka používání Google Apps

1 Příručka používání Google Apps 1 Příručka používání Google Apps Tento manuál vznikl pro účel seznámení se základní funkčností balíku Google Apps a má za úkol Vás seznámit s principy používání jednotlivých služeb (Gmail, Kalendáře, Disk).

Více

Migrace na aplikaci Outlook 2010

Migrace na aplikaci Outlook 2010 V tomto průvodci Microsoft Aplikace Microsoft Outlook 2010 vypadá velmi odlišně od aplikace Outlook 2003, a proto jsme vytvořili tohoto průvodce, který vám pomůže se s ní rychle seznámit. Dozvíte se o

Více

Osnovy kurzů. pilotního projektu v rámci I. Etapy realizace SIPVZ. Systém dalšího vzdělávání veřejnosti. počítačová gramotnost

Osnovy kurzů. pilotního projektu v rámci I. Etapy realizace SIPVZ. Systém dalšího vzdělávání veřejnosti. počítačová gramotnost Osnovy kurzů pilotního projektu v rámci I. Etapy realizace SIPVZ Systém dalšího vzdělávání veřejnosti počítačová gramotnost Začínáme s počítačem Úvod...5 Co je to počítač, informace, použití...10 Hlavní

Více

Přepínání zobrazení Použijte zobrazení kalendáře, které nejlépe vyhovuje vašemu pracovnímu postupu. Přepínejte tak často, jak chcete.

Přepínání zobrazení Použijte zobrazení kalendáře, které nejlépe vyhovuje vašemu pracovnímu postupu. Přepínejte tak často, jak chcete. Kalendář Úvodní příručka Naplánování schůzky v Lyncu Setkejte se tváří v tvář a ušetřete si cestu díky online schůzce v Lyncu 2013. Přepínání zobrazení Použijte zobrazení kalendáře, které nejlépe vyhovuje

Více

Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP

Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP Modul plánování a přezkoumávání, verze 1.20 vypracovala společnost ASD Software, s.r.o. dokument ze dne 27. 3. 2013, verze 1.01 Technologické postupy práce

Více

Osnova kurzu OBSLUHA PC ZÁKLADNÍ ZNALOSTI. pilotního projektu v rámci I. Etapy realizace SIPVZ

Osnova kurzu OBSLUHA PC ZÁKLADNÍ ZNALOSTI. pilotního projektu v rámci I. Etapy realizace SIPVZ Střední průmyslová škola a Střední odborné učiliště, Trutnov, Školní 101, tel.: +420 499 813 071, fax: +420 499 814 729, e-mail: skola@spssoutu.cz, URL: http://www.spssoutu.cz Osnova kurzu OBSLUHA PC ZÁKLADNÍ

Více

DOCUMENT MANAGEMENT TOOLKIT

DOCUMENT MANAGEMENT TOOLKIT DOCUMENT MANAGEMENT TOOLKIT SPRÁVA DOKUMENTŮ V MODERNÍM PODNIKOVÉM PROSTŘEDÍ Zpracování dokumentů prochází v dnešním firemním světě významnými změnami. Firmy jsou nuceny řešit řadu problémů, které s sebou

Více

OmniTouch 8400 Instant Communications Suite. Integrace aplikace Microsoft Outlook. Připojení ke službám na vyžádání

OmniTouch 8400 Instant Communications Suite. Integrace aplikace Microsoft Outlook. Připojení ke službám na vyžádání OmniTouch 8400 Instant Communications Suite Stručná uživatelská příručka R6.1 Ve spojení s aplikací Microsoft Outlook přináší software Alcatel-Lucent OmniTouch 8400 Instant Communications Suite vysokou

Více

MS Exchange a MS Outlook

MS Exchange a MS Outlook MS Exchange a MS Outlook Břetislav Regner PROJEKT financovaný z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost ZVYŠOVÁNÍ IT GRAMOTNOSTI ZAMĚSTNANCŮ VYBRANÝCH FAKULT MU Registrační číslo: CZ.1.07/2.2.00/15.0224

Více

PRODUKTY. Tovek Tools

PRODUKTY. Tovek Tools jsou desktopovou aplikací určenou k vyhledávání informací, tvorbě různých typů analýz a vytváření přehledů a rešerší. Jsou vhodné pro práci i s velkým objemem textových dat z různorodých informačních zdrojů.

Více

Lotus Quickr - ECM Integrace s LD/LN aplikacemi. Ing. Josef Homolka VUMS Legend

Lotus Quickr - ECM Integrace s LD/LN aplikacemi. Ing. Josef Homolka VUMS Legend Lotus Quickr - ECM Integrace s LD/LN aplikacemi Ing. Josef Homolka VUMS Legend Lotus Symposium 2010 Co nám přinesl systém ISDS?? Informační Systém Datových Schránek 2 Otázku Kam s ním? 3 Ptáte se s čím?

Více

Systém JSR představuje kompletní řešení pro webové stránky malého a středního rozsahu.

Systém JSR představuje kompletní řešení pro webové stránky malého a středního rozsahu. Redakční systém JSR Systém pro správu obsahu webových stránek Řešení pro soukromé i firemní webové stránky Systém JSR představuje kompletní řešení pro webové stránky malého a středního rozsahu. Je plně

Více

Identity Manager 4. Poskytujte okamžitý přístup ke zdrojům v rámci celého podniku

Identity Manager 4. Poskytujte okamžitý přístup ke zdrojům v rámci celého podniku Produktový leták Identity Manager 4 Ve vašem podniku probíhá neustálý boj s časově náročnými manuálně prováděnými procesy a strmě rostoucími náklady na obsluhu přístupů ke zdrojům v rámci celých systémů,

Více

MBI - technologická realizace modelu

MBI - technologická realizace modelu MBI - technologická realizace modelu 22.1.2015 MBI, Management byznys informatiky Snímek 1 Agenda Technická realizace portálu MBI. Cíle a principy technického řešení. 1.Obsah portálu - objekty v hierarchiích,

Více

Přechod z Google Apps na Office 365 pro firmy

Přechod z Google Apps na Office 365 pro firmy Přechod z Google Apps na Office 365 pro firmy Udělejte ten krok Office 365 pro firmy vypadá jinak než Google Apps. Po přihlášení se vám ukáže tato obrazovka. Po několika prvních týdnech se po přihlášení

Více

EndNote Web. Stručné informace THOMSON SCIENTIFIC

EndNote Web. Stručné informace THOMSON SCIENTIFIC THOMSON SCIENTIFIC EndNote Web Stručné informace Web je webový nástroj navržený tak, aby poskytoval studentům a výzkumníkům pomoc při psaní výzkumných prací. Databáze ISI Web of Knowledge a nástroje EndNote

Více

DoplněkCite While You Write pro aplikaci Microsoft Word

DoplněkCite While You Write pro aplikaci Microsoft Word DoplněkCite While You Write pro aplikaci Microsoft Word Díky doplňku Cite While You Write pro nástroj EndNote Web máte možnost reference a formátované citace či bibliografie při psaní vaší práce v aplikaci

Více

GOOGLE APPS FOR WORK. TCL DigiTrade - 22.10.2015

GOOGLE APPS FOR WORK. TCL DigiTrade - 22.10.2015 GOOGLE APPS FOR WORK TCL DigiTrade - 22.10.2015 Seminář 22.10.2015 9.00-9.25 Co jsou Google Apps for Work (Stanislav Marszalek - TCL DigiTrade) 9.30 9.55 Praktické příklady použití Google Apps ve firmě

Více

Manuscriptorium v roce 2013

Manuscriptorium v roce 2013 Manuscriptorium v roce 2013 změny v uživatelském prostředí Olga Čiperová, AiP Beroun s.r.o. 22.5.2013 Změny pracovního a vyhledávacího prostředí podněty a připomínky od uživatelů Manuscriptoria (MNS) nová

Více

Předmluva 11 Typografická konvence použitá v knize 12. 1 Úvod do Excelu 2003 13

Předmluva 11 Typografická konvence použitá v knize 12. 1 Úvod do Excelu 2003 13 Předmluva 11 Typografická konvence použitá v knize 12 1 Úvod do Excelu 2003 13 Spuštění a ukončení Excelu 14 Spuštění Excelu 14 Ukončení práce s Excelem 15 Přepínání mezi otevřenými sešity 16 Oprava aplikace

Více

OBSAHY E-LEARNINGOVÝCH KURZŮ

OBSAHY E-LEARNINGOVÝCH KURZŮ OBSAHY E-LEARNINGOVÝCH KURZŮ MS Word - ZAČÁTEČNÍCI (rozsah 39 kapitol) Naučíte se základy práce s dokumentem Zorientujete se v pracovní ploše aplikace Dozvíte se, jak vytvářet plnohodnotné texty, formátovat

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Projekt je realizován v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurence

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM. Manuál pro editaci ŽS. Verze 1.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM. Manuál pro editaci ŽS. Verze 1. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM Manuál pro editaci ŽS Verze 1.0 2012 AutoCont CZ a.s. Veškerá práva vyhrazena. Tento dokument

Více

DOKUMENTACE REDAKČNÍHO SYSTÉMU PINYA

DOKUMENTACE REDAKČNÍHO SYSTÉMU PINYA DOKUMENTACE REDAKČNÍHO SYSTÉMU PINYA Obsah Obsah... 4 Pinya CMS... 5 Přihlášení do systému... 6 Položky v menu administrace... 7 Uživatelé... 8 Správa uživatelů... 8 Nový uživatel... 9 Role... 10 Vytvoření

Více

Share online 3.1. 1. vydání

Share online 3.1. 1. vydání Share online 3.1 1. vydání 2008 Nokia. Všechna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a Nseries jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Nokia Corporation. Nokia tune

Více

Prozkoumání příkazů na pásu karet Každá karta na pásu karet obsahuje skupiny a každá skupina obsahuje sadu souvisejících příkazů.

Prozkoumání příkazů na pásu karet Každá karta na pásu karet obsahuje skupiny a každá skupina obsahuje sadu souvisejících příkazů. Úvodní příručka Microsoft Excel 2013 vypadá jinak než ve starších verzích, proto jsme vytvořili tuto příručku, která vám pomůže se s ním rychle seznámit. Přidání příkazů na panel nástrojů Rychlý přístup

Více

Microsoft Access tvorba databáze jednoduše

Microsoft Access tvorba databáze jednoduše Microsoft Access tvorba databáze jednoduše Časový rozsah: 2 dny (9:00-16:00) Cena: 3300 Kč + DPH Úvod do relačních databází. Funkce databázových objektů Microsoft Access. Návrh tabulek, definice základních

Více

Technologie Sharepoint

Technologie Sharepoint Jan Salajka 25. 3. 2010 ČVUT FEL Technologie Sharepoint Letem světem Sharepoint - Co to je??? Je to technologie Slouží především k řízené tvorbě a správě informací ve webovém prostředí Slouží jako podklad

Více

Vstup do Infocentra - po přihlášení do internetového obchodu Vaším ID, uţivatelským jménem a heslem klikněte na Infocentrum - osobní nastavení.

Vstup do Infocentra - po přihlášení do internetového obchodu Vaším ID, uţivatelským jménem a heslem klikněte na Infocentrum - osobní nastavení. Vstup do Infocentra - po přihlášení do internetového obchodu Vaším ID, uţivatelským jménem a heslem klikněte na Infocentrum - osobní nastavení. 1. Mé údaje správa osobních údajů a seznamu vybraných produktů

Více

Microsoft SharePoint Portal Server 2003. Zvýšená týmová produktivita a úspora času při správě dokumentů ve společnosti Makro Cash & Carry ČR

Microsoft SharePoint Portal Server 2003. Zvýšená týmová produktivita a úspora času při správě dokumentů ve společnosti Makro Cash & Carry ČR Microsoft SharePoint Portal Server 2003 Zvýšená týmová produktivita a úspora času při správě dokumentů ve společnosti Makro Cash & Carry ČR Přehled Země: Česká republika Odvětví: Velkoobchod Profil zákazníka

Více

Obsah. Několik slov o Excelu 2007 a 2010 9. Operace při otvírání a ukládání sešitu 15. Operace s okny 27. Kapitola 1

Obsah. Několik slov o Excelu 2007 a 2010 9. Operace při otvírání a ukládání sešitu 15. Operace s okny 27. Kapitola 1 Obsah Kapitola 1 Několik slov o Excelu 2007 a 2010 9 Nové uživatelské rozhraní 9 Pás karet 10 Panel nástrojů Rychlý přístup 11 Tlačítko Office 11 Pracovní plocha 12 Nápověda 13 Kapitola 2 Operace při otvírání

Více

Začínáme pracovat s tabulkovým procesorem MS Excel

Začínáme pracovat s tabulkovým procesorem MS Excel Začínáme pracovat s tabulkovým procesorem MS Excel Nejtypičtějším představitelem tabulkových procesorů je MS Excel. Je to pokročilý nástroj pro tvorbu jednoduchých i složitých výpočtů a grafů. Program

Více

Příručka pro nasazení a správu výukového systému edu-learning

Příručka pro nasazení a správu výukového systému edu-learning Příručka pro nasazení a správu výukového systému edu-learning Obsah: Edu-learning pro firmy a organizace... 2 Varianty nasazení... 2 A. Systém umístěný v lokální síti zákazníka... 3 B. Systém umístěný

Více

icc Next Generation atlantis Copyright 2011, atlantis

icc Next Generation atlantis Copyright 2011, atlantis icc Next Generation atlantis Copyright 2011, atlantis Zaměření icc zdravotnická zařízení výrobní podniky instituce a samospráva jednotky až stovky agentů malé, střední a velké organizace kontextově zaměřený

Více

ŠKOLENÍ MS OFFICE na rok 2010

ŠKOLENÍ MS OFFICE na rok 2010 ŠKOLENÍ MS OFFICE na rok 2010 1/ Školení Word 2007 základní: - Psaní textu a změna písma - Ukládání a otevírání souborů - Kopírování, vyjmutí a vkládání textu - Způsoby zobrazení dokumentu a znaků - Vkládání

Více

Projekt informačního systému pro Eklektik PRO S EK. Řešitel: Karolína Kučerová

Projekt informačního systému pro Eklektik PRO S EK. Řešitel: Karolína Kučerová Projekt informačního systému pro Eklektik PRO S EK Řešitel: ÚVODNÍ ZPRÁVA ZADÁNÍ PROJEKTU Zefektivnění komunikace ve firmě Eklektik, a to především v oblasti informací o klientech a o tištěných materiálech

Více

Osnova kurzu OBSLUHA PC ZAMĚŘENÍ PRÁCE S TEXTEM. pilotního projektu v rámci I. Etapy realizace SIPVZ

Osnova kurzu OBSLUHA PC ZAMĚŘENÍ PRÁCE S TEXTEM. pilotního projektu v rámci I. Etapy realizace SIPVZ Střední průmyslová škola a Střední odborné učiliště, Trutnov, Školní 101, tel.: +420 499 813 071, fax: +420 499 814 729, e-mail: skola@spssoutu.cz, URL: http://www.spssoutu.cz Osnova kurzu OBSLUHA PC ZAMĚŘENÍ

Více

Pro malé i obří projekty

Pro malé i obří projekty Pro malé i obří projekty CO PŘINESE GULLIVER VÁM A VAŠIM UŽIVATELŮM Olga Čiperová, AiP Beroun s.r.o. GULLIVER CO JE TO? Gulliver je vyhledávací a prezentační rozhraní typu digitální knihovna. Zpřístupňuje

Více

PowerPoint 2010. Kurz 1. Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (IMPACT) CZ.1.07/2.2.00/28.0221

PowerPoint 2010. Kurz 1. Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (IMPACT) CZ.1.07/2.2.00/28.0221 PowerPoint 2010 Kurz 1 Představení Program PowerPoint 2010 je nástroj pro tvorbu prezentací. Tyto prezentace jsou pak určeny především k promítání na plátno pomocí dataprojektoru. Prezentace je formát

Více

OptimiDoc dokáže takové dokumenty zpracovat a distribuovat napříč firmou.

OptimiDoc dokáže takové dokumenty zpracovat a distribuovat napříč firmou. Automatizujte zpracování a distribuci dokumentů do vašich firemních procesů! Nemáte kontrolu nad stovkami papírových dokumentů, které přichází do vaší firmy? OptimiDoc dokáže takové dokumenty zpracovat

Více

PRACUJEME S TSRM. Modul Samoobsluha

PRACUJEME S TSRM. Modul Samoobsluha PRACUJEME S TSRM Modul Samoobsluha V této kapitole Tato kapitola obsahuje následující témata: Téma Na straně Přehled kapitoly 6-1 Užití modulu Samoobsluha 6-2 Přihlášení k systému 6-3 Hlavní nabídka TSRM

Více

Prezentace CRMplus. Téma: CRMplus jako nástroj pro kontrolu a vyhodnocení rozpracovanosti dílů na zakázkách

Prezentace CRMplus. Téma: CRMplus jako nástroj pro kontrolu a vyhodnocení rozpracovanosti dílů na zakázkách Prezentace CRMplus Téma: CRMplus jako nástroj pro kontrolu a vyhodnocení rozpracovanosti dílů na zakázkách Obsah prezentace Představení společnosti Technodat Develop, s.r.o. CRMplus základní charakteristika

Více

1.1 Seznámení s programy Office

1.1 Seznámení s programy Office Název školy Číslo projektu Autor Název šablony Název DUMu Tematická oblast Předmět Druh učebního materiálu Anotace Vybavení, pomůcky Střední průmyslová škola strojnická Vsetín CZ.1.07/1.5.00/34.0483 Ing.

Více

Přehled nabízených kurzů

Přehled nabízených kurzů WINDOWS XP ZÁKLADY OBSLUHY Seznámení s osobním počítačem Periferie osobního počítače (monitory, tiskárny, skenery...) Obsluha klávesnice Práce s myší Prostředí MS Windows XP Plocha Menu Start Soubor, ikona,

Více

Úvodní příručka. Správa souborů Kliknutím na kartu Soubor můžete otevřít, uložit, vytisknout a spravovat své soubory Wordu.

Úvodní příručka. Správa souborů Kliknutím na kartu Soubor můžete otevřít, uložit, vytisknout a spravovat své soubory Wordu. Úvodní příručka Microsoft Word 2013 vypadá jinak než ve starších verzích, proto jsme vytvořili tuto příručku, která vám pomůže se s ním rychle seznámit. Panel nástrojů Rychlý přístup Příkazy tady umístěné

Více

Jak využít kancelářské aplikace ve výuce MS Office 2007. Gymnázium a SOŠ Orlová 14. 11. 2007 Ing. Marta Slawinská

Jak využít kancelářské aplikace ve výuce MS Office 2007. Gymnázium a SOŠ Orlová 14. 11. 2007 Ing. Marta Slawinská Jak využít kancelářské aplikace ve výuce MS Office 2007 Gymnázium a SOŠ Orlová 14. 11. 2007 Ing. Marta Slawinská Cíle školení Seznámit se s novým uživatelským rozhraním MS Office 2007 a jeho specifikacemi

Více

Postupy práce se šablonami IS MPP

Postupy práce se šablonami IS MPP Postupy práce se šablonami IS MPP Modul plánování a přezkoumávání, verze 1.20 vypracovala společnost ASD Software, s.r.o. dokument ze dne 27. 3. 2013, verze 1.01 Postupy práce se šablonami IS MPP Modul

Více

ONI system Notifikace a pravidla + vícenásobný filtr

ONI system Notifikace a pravidla + vícenásobný filtr ONI system Notifikace a pravidla + vícenásobný filtr 2015 BüroKomplet, s.r.o. Obsah Notifikace a pravidla... 3 Jak nastavit notifikace... 3 Práce v uživatelském rozhraní nového pravidla... 4 Příklad:...

Více

Začínáme s aplikací IBM TRIRIGA - skript videa Úprava prostředí aplikace TRIRIGA

Začínáme s aplikací IBM TRIRIGA - skript videa Úprava prostředí aplikace TRIRIGA Začínáme s aplikací IBM TRIRIGA - skript videa Úprava prostředí aplikace TRIRIGA ii Začínáme s aplikací IBM TRIRIGA - skript videa Úprava prostředí aplikace TRIRIGA Obsah Začínáme s aplikací IBM TRIRIGA

Více

2015 GEOVAP, spol. s r. o. Všechna práva vyhrazena.

2015 GEOVAP, spol. s r. o. Všechna práva vyhrazena. 2015 GEOVAP, spol. s r. o. Všechna práva vyhrazena. GEOVAP, spol. s r. o. Čechovo nábřeží 1790 530 03 Pardubice Česká republika +420 466 024 618 http://www.geovap.cz V dokumentu použité názvy programových

Více

Obsah. 1.1 Práce se záznamy... 3 1.2 Stránka Dnes... 4. 2.1 Kontakt se zákazníkem... 5

Obsah. 1.1 Práce se záznamy... 3 1.2 Stránka Dnes... 4. 2.1 Kontakt se zákazníkem... 5 CRM SYSTÉM KORMORÁN UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Obsah 1 Základní práce se systémem 3 1.1 Práce se záznamy................................. 3 1.2 Stránka Dnes.................................... 4 1.3 Kalendář......................................

Více

Scénáře a důvody pro nasazení Exchange 2010 a Lync 2010. Martin Panák

Scénáře a důvody pro nasazení Exchange 2010 a Lync 2010. Martin Panák Scénáře a důvody pro nasazení Exchange 2010 a Lync 2010 Martin Panák 1 Agenda Exchange Server 2010 Lync OnLine 2010 Scénáře nasazení Uživatelské rozhraní Vybavení ROI 2 3 Koho oslovit Zákazník provozuje

Více

1. Obsah 2. Úvod Zdarma poštovní klient od společnosti Microsoft přímo v PC

1. Obsah 2. Úvod Zdarma poštovní klient od společnosti Microsoft přímo v PC 1. Obsah 1. Obsah... 1 2. Úvod... 1 3. Instalace... 2 4. Vytvoření účtu... 5 5. Pošta... 7 6. Kontakty... 11 7. Informační kanály... 11 8. Nastavení zobrazení... 12 2. Úvod Zdarma poštovní klient od společnosti

Více

WR Reality. Web Revolution. Uživatelský manuál administračního rozhraní

WR Reality. Web Revolution. Uživatelský manuál administračního rozhraní WR Reality Web Revolution Uživatelský manuál administračního rozhraní Web Revolution s. r. o. 2010 WR Reality Administrace uživatelský manuál Praktický průvodce administrací webové aplikace WR Reality

Více

Share online 3.1. 1. vydání

Share online 3.1. 1. vydání Share online 3.1 1. vydání 2008 Nokia. Všechna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a Nseries jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Nokia Corporation. Nokia tune

Více

Microsoft Publisher 2013 vypadá jinak než ve starších verzích, proto jsme vytvořili tuto příručku, která vám pomůže se s ním rychle seznámit.

Microsoft Publisher 2013 vypadá jinak než ve starších verzích, proto jsme vytvořili tuto příručku, která vám pomůže se s ním rychle seznámit. Úvodní příručka Microsoft Publisher 2013 vypadá jinak než ve starších verzích, proto jsme vytvořili tuto příručku, která vám pomůže se s ním rychle seznámit. Panel nástrojů Rychlý přístup Do panelu nástrojů

Více

OBJEDNÁVACÍ A INFORMAČNÍ SYSTÉMY

OBJEDNÁVACÍ A INFORMAČNÍ SYSTÉMY OBJEDNÁVACÍ A INFORMAČNÍ SYSTÉMY STAkis-W STAkis-S Již dnes k dispozici všem zákazníkům společnosti Stahlgruber bez výjimky! www.stahlgruber.cz STAkis-W OBJEDNÁVACÍ SYSTÉM BEZ NUTNOSTI INSTALACE Jako výchozí

Více

InsideBusiness Payments CEE

InsideBusiness Payments CEE InsideBusiness Payments CEE Referenční příručka k novému vzhledu Přístupová cesta do střední a východní Evropy InsideBusiness Payments CEE Potřebujete pohodlný a bezproblémový přístup k úplné nabídce služeb

Více

Přístup k poště MS Office 365 mají pouze studenti 1. a 2. ročníku EkF prezenčního studia. Přístup k ostatním službám mají všichni studenti.

Přístup k poště MS Office 365 mají pouze studenti 1. a 2. ročníku EkF prezenčního studia. Přístup k ostatním službám mají všichni studenti. Obsah Přihlášení k Office 365... 1 Nastavení přeposílání (předávání) doručené pošty... 2 Instalace plného balíku aplikací Office 365 Pro Plus pro studenty... 3 Přihlášení v plné verzi Office 365 Pro Plus

Více

POKROČILÉ ZPRACOVÁNÍ TEXTU

POKROČILÉ ZPRACOVÁNÍ TEXTU POKROČILÉ ZPRACOVÁNÍ TEXTU Hana Rohrová, Roman Rohr Cíle kurzu Po ukončení tohoto kurzu budete schopni: používat pokročilé formátování textu, odstavců, sloupců a tabulek, převádět text na tabulku a naopak,

Více

OBSAH. 48 Příručka ON-LINE KUPEG úvěrová pojišťovna, a.s. www.kupeg.cz

OBSAH. 48 Příručka ON-LINE KUPEG úvěrová pojišťovna, a.s. www.kupeg.cz DODATEK č. 1 20.1.2012 OBSAH OBSAH... 48 C. PRÁCE SE SYSTÉMEM... 49 C.1 ÚVODNÍ OBRAZOVKA PO PŘIHLÁŠENÍ... 49 C.2 NASTAVENÍ VLASTNÍCH ÚDAJŮ... 50 a. Nastavení Uživatele... 50 b. Nastavení Systému... 51

Více

Excel pro začátečníky

Excel pro začátečníky Excel pro začátečníky (12-14 hodin) 1. Základy práce s tabulkami (2 hodiny) Aktivní buňka Vkládání dat do buňky Řádek vzorců Oprava zapsaných údajů Pohyb po tabulce a listech Výběr oblasti Výška řádku

Více

Analýza a prezentace dat

Analýza a prezentace dat 2015 Analýza a prezentace dat rozsah: 2 dny (10 hodin) Mgr. Jiří Číhař www.dataspectrum.cz Analýza a prezentace dat Formátování buněk Nastavení vhodného formátu čísla Vytváření vlastních formátovacích

Více

Snažší používání. > Prostředí pro mobilní zařízení. > Vylepšení uživatelského komfortu. > Zjednodušení práce. > Integrace Office 365

Snažší používání. > Prostředí pro mobilní zařízení. > Vylepšení uživatelského komfortu. > Zjednodušení práce. > Integrace Office 365 Microsoft Dynamics NAV 2015 Co je nového? Microsoft Dynamics NAV je systém pro řízení firmy, který se snadno implementuje a používá. Zároveň je dostatečnou oporou pro všechny vaše obchodní ambice. Rychlejší

Více

3 Makra Příklad 4 Access 2007. Ve vytvořené databázi potřebuje sekretářka společnosti Naše zahrada zautomatizovat některé úkony pomocí maker.

3 Makra Příklad 4 Access 2007. Ve vytvořené databázi potřebuje sekretářka společnosti Naše zahrada zautomatizovat některé úkony pomocí maker. TÉMA: Vytváření a úprava maker Ve vytvořené databázi potřebuje sekretářka společnosti Naše zahrada zautomatizovat některé úkony pomocí maker. Zadání: Otevřete databázi Makra.accdb. 1. Vytvořte makro Objednávky,

Více

Novinky verze 2.3.0 systému Spisové služby (SpS) e-spis LITE

Novinky verze 2.3.0 systému Spisové služby (SpS) e-spis LITE ICZ a.s. Správa a řízení dokumentů Na hřebenech II 1718/10 147 00 Praha 4 Tel.: +420-222 271 111 Fax: +420-222 271 112 Internet: www.i.cz Novinky verze 2.3.0 systému Spisové služby (SpS) e-spis LITE Vypracoval

Více

INFORMAČNÍ SYSTÉM VIDIUM A VYUŽITÍ MODERNÍCH TECHNOLOGIÍ

INFORMAČNÍ SYSTÉM VIDIUM A VYUŽITÍ MODERNÍCH TECHNOLOGIÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM VIDIUM A VYUŽITÍ MODERNÍCH TECHNOLOGIÍ Michal Brožek, Dominik Svěch, Jaroslav Štefaník MEDIUM SOFT a.s., Cihelní 14, 702 00 Ostrava, ČR Abstrakt Neustále rostoucí význam sběru dat, možnost

Více

Použití služby SharePoint se sadou Microsoft Office 2007

Použití služby SharePoint se sadou Microsoft Office 2007 Použití služby SharePoint se sadou Microsoft Office 2007 K A P I T O L A 4 Témata kapitoly: Otevírání a ukládání dokumentů knihovny Úpravy dokumentů v sadě Microsoft Office V kapitole 3 Použití integrovaných

Více

NÁVOD NA OBSLUHU INTERNETOVÉ PREZENTACE. Ataxo Czech s.r.o.

NÁVOD NA OBSLUHU INTERNETOVÉ PREZENTACE. Ataxo Czech s.r.o. NÁVOD NA OBSLUHU INTERNETOVÉ PREZENTACE Ataxo Czech s.r.o. ÚVOD Internetové stránky vytvořené společností Ataxo v rámci produktu Mini web můžete jednoduše a rychle upravovat prostřednictvím on-line administrace.

Více