Využití e-zdrojů cesty schůdné a cesty trnité

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Využití e-zdrojů cesty schůdné a cesty trnité"

Transkript

1 1 Úvod Využití e-zdrojů cesty schůdné a cesty trnité Vladimír Karen * Abstrakt: Autor nabízí pohled "zvenčí" na oblast e-zdrojů v odborných knihovnách a akademických institucích, srovnává role knihoven a komerčních poskytovatelů služeb a klade si otázky, které napadají i řadu knihovníků: Nabízíme uživatelům opravdu to, co chtějí, a jak to chtějí? Jsou již uživatelé saturováni nabídkou e-zdrojů? Co udělat pro efektivnější využití e-zdrojů? Nadstavbové nástroje - na koleně nebo za peníze? Klíčová slova: elektronické informační zdroje, efektivita, využití, informační gramotnost, nadstavbové nástroje, marketing Sedmý rok již trvá mohutná dostupnost placených elektronických informačních zdrojů (dále jen e-zdroje ) na českých vysokých školách. Grantové programy LI a 1N MŠMT způsobily obrovský skok ve vybavenosti institucí e-zdroji budeme-li hovořit o skoku na desetinásobek, rozhodně nepřeháníme. Přesto v rozhovorech někteří vedoucí knihoven přiznávají, že využití dostupných zdrojů je i po šesti letech nižší, než očekávali, a zmiňují stagnaci nebo dokonce mírný pokles statistik využití. Jako dodavatelé e-zdrojů a zároveň partneři řešitelů řady konsorciálních projektů zpracováváme pro řešitele statistiky využití jednotlivých zdrojů a máme tak možnost se s nimi seznámit a porovnat si je. Jsme pochopitelně vázáni mlčenlivostí o jednotlivých výsledcích, ale přesto si můžeme dovolit je v obecné rovině interpretovat. Tento článek se pro zjednodušení zaměřuje na situaci na vysokých školách, ale většinu argumentů lze zevšeobecnit i na další odborně zaměřené knihovny. Jaké jsou tedy cesty k lepšímu využití e-zdrojů? Poučeni pohádkami víme, že cesta schůdná, která vyžaduje minimální námahu, k cíli obvykle nevede. Abychom věděli, jakou z (trnitých) cest si vybrat, musíme se nejprve pokusit zjistit příčiny stávajícího stavu. 2 Kde může být chyba? 2.1 Informační potřeba a motivace uživatelů Nejčastěji uváděnými důvody, proč nejsou e-zdroje dostatečně využívány, jsou a) nízká pociťovaná potřeba využívat informační zdroje u studentů, kteří nejsou systematicky vedeni k využívání informačních zdrojů a b) nízká úroveň znalostí angličtiny. Je pravda, že počet učitelů, kteří systematicky vedou studenty k práci s literaturou, je stále velmi nízký. Zatímco někteří učitelé staré gardy často spoléhají na skripta a sylaby, které napíší sami anebo jejichž autory jsou jejich kolegové, jejich mladší a moderněji založení kolegové vytvářejí pro své žáky www stránky s podobně uspořádanými předzpracovanými informacemi, aniž by studenty vedli k samostatnému studiu literatury a k utváření si vlastních * Albertina icome Praha s.r.o., Štěpánská 16, Praha 1 1

2 závěrů. Zjevně se jedná o dlouhodobou záležitost, změně snad napomůže zvyšující se konkurence vysokých škol a tlak ze strany motivovaných studentů na vyšší kvalitu studia. Co se týče znalostí angličtiny z vlastní zkušenosti vím, že úroveň znalostí u vysokoškolských studentů je poměrně velmi dobrá, rozhodně dostačující k pasivnímu porozumění běžnému odbornému textu. I kdyby tomu tak nebylo, lze se tázat, zda to není opět proto, že tuto znalost po studentech s výjimkou učitelů angličtiny ostatní pedagogové nevyžadují. Motivace něčemu se naučit přece přímo souvisí s tím, zda vidíme profesionální potřebu takovou dovednost zvládnout. A tím jsme opět u stejných konstatování jako v předchozím odstavci. Je jisté, že v této oblasti toho knihovníci příliš nenadělají. Působit přímo na pracovní návyky učitelů je kompetenčně i prakticky mimo dosah knihovny. Složit na základě tohoto zjištění ruce do klína je ale podle mého názoru zásadní chybou. Statistiky využití totiž poskytují důkazy pro tvrzení, že se i v této situaci dá dělat hodně. Prvním, co je zřejmé již při velmi letmém pohledu na statistiky, jsou totiž obrovské rozdíly v míře využívání konkrétních e-zdrojů mezi jednotlivými vysokými školami. I po normalizaci statistik na počty studentů daného oboru zůstávají tyto rozdíly řádové. Možných vysvětlení je jistě několik, ale v zásadě to může být způsobeno buďto výjimečnou koncentrací informačně osvícených duší mezi učiteli anebo aktivní mravenčí prací pracovníků knihovny. 2.2 Informační gramotnost Dalším častým argumentem vysvětlujícím relativně nízké využívání e-zdrojů je ignorance uživatelů, kteří tvrdošíjně využívají pouze Google anebo v lepším případě Google Scholar. Pocit, že na Internetu je všechno (a že Google najde všechno), je zvláště u mládeže hluboce zakořeněný a je denně posilován zkušeností, kdy velmi jednoduchými prostředky skutečně většinou získáme nějakou informaci, která nám v běžném životě často stačí. Zde už jsou kompetence a role knihovny mnohem jasnější a záleží podstatně více na její aktivitě a vynalézavosti, co se jí podaří prosadit do výuky a co sdělit uživatelům mimo výuku, a jak této šance využije. Základním úkolem knihoven v této oblasti je především šíření povědomí o periodických a neperiodických informačních zdrojích všeobecně, o jejich roli ve vědeckém a výzkumném procesu, o dostupnosti elektronických forem tradičních zdrojů a o úloze systematické práce se zdroji ve vědecké a výzkumné práci. S tím úzce souvisí otázky citační kultury a vědecké integrity. Předpokladem úspěšného zvyšování informační gramotnosti je ovšem opět podpora ze strany managementu školy a ostatních vyučujících. S těmito pracovníky je třeba systematicky pracovat a spolupracovat, aby se využívání služeb knihovny a specificky e-zdrojů stalo součástí jejich každodenní rutiny. Teprve v tom případě budou učitelé schopni věrohodně motivovat k využívání těchto služeb studenty. 2.3 Propagace služeb Rozhodně nelze tvrdit, že by se knihovny nesnažily propagovat svou existenci a své služby. Z vnějšího pohledu je však často vidět jistá bezradnost, co a jak propagovat, a často chybí konzistentnost těchto snah, které někdy vycházejí spíše z okamžitého impulsu než z promyšlené celkové strategie. 2

3 2.4 Strategie a marketingová komunikace Pro analýzu výchozí situace a stanovení optimální strategie knihovny je užitečné použít marketingové metody. Je velmi pozitivní, že se snad již daří překonávat zažitý názor, že marketing je určen pro komerční firmy a pro manipulaci se zákazníky, čili se nehodí pro knihovny a podobné organizace 1. Zbývá tedy už jen maličkost zavést marketingové myšlení skutečně do strategických vizí a hlavně do každodenní praxe knihoven. K základním marketingovým metodám použitelným v knihovnách patří formulování poslání a vize a SWOT analýza (viz kterákoli učebnice marketingu, např. 2 ). SWOT analýza umožňuje identifikovat silné a slabé stránky knihovny (případně konkrétní služby atd.) na jejím informačním trhu a příležitosti a ohrožení vyplývající z externího prostředí, v němž knihovna existuje. Poznání těchto faktorů umožňuje stanovit strategii a konkrétní úkoly směřující k potřebným změnám. Podle marketingové teorie lze ve stručnosti říci, že uživatelé budou služeb knihovny využívat tehdy, pokud jim knihovna poskytne služby, o nichž si myslí, že je potřebují. Z toho plyne, že osvěty a propagace směřující ke stávajícím i potenciálním uživatelům a také k zakladatelům/provozovatelům knihovny není nikdy dost. Bohužel se často ukazuje, že stávající komunikační kanály od knihovny k uživatelům jsou funkční pouze omezeně, a to jak z důvodů psychologických (uživatelé nevědí, že by od knihovny mohli očekávat služby nového druhu, a proto občasné informace o nich přijímají omezeně), tak technických (neaktuální kontaktní informace, absence systému pro správu vztahů se zákazníky CRM apod.). Je proto na místě zprůchodnit dosavadní komunikační kanály a také hledat kanály alternativní. Knihovny mohou pro svou propagaci s výhodou uplatnit metody tzv. guerillového marketingu 3, 4, které jsou určeny pro organizace s nízkým rozpočtem na propagaci. Jedním ze základních předpokladů použití guerilla marketingu je, že instituce, která jej uplatňuje, má u svých cílových skupin velmi dobrou pověst a knihovny tento předpoklad většinou velmi dobře splňují. Zájemcům o toto téma lze doporučit řadu inspirativních publikací na téma marketingu v knihovnách, viz např Technické bariéry a uživatelský komfort Pokud uplatníme SWOT analýzu přímo na oblast profesionálních e-zdrojů ve srovnání např. s Google apod. vyplynou dvě hlavní slabiny e-zdrojů. Především je to značná nepřehlednost (pro méně zdatné uživatele) vyplývající z nabídky většího počtu dílčích databázových služeb, z nichž každá má jiné uživatelské rozhraní, takže podle zákona schválnosti uživatel samozřejmě začne se službou nejméně vhodnou pro jeho účely a rychle se odradí. Druhou významnou slabinou jsou paradoxně podstatně větší rešeršní možnosti e-zdrojů. Ty vycházejí z tradičního požadavku informačních specialistů, že výsledkem kvalitní rešerše je relativně malý počet vysoce relevantních/pertinentních záznamů. Aby byl tento požadavek splněn, jsou uživatelská rozhraní e-zdrojů poměrně složitá, čímž se stávají pro uživatele méně přehlednými. Uživatel zvyklý z Googlu na bleskurychlou záplavu informací je najednou postaven před přílišnou šíři voleb. Proto je nesmírně důležité vyjít uživateli vstříc a umět mu nabídnout hodnotnou stravu zabalenou jako hamburger s hranolky 6. 3 Externí služby pro podporu využití e-zdrojů Většinu z uvedených faktorů kritických pro využití e-zdrojů v části 2 musejí řešit organizace a jejich knihovny změnami interních procesů a zavedením marketingových principů a strategického řízení, tedy cestou nejtrnitější a nejdelší. V oblasti zvyšování uživatelské přívětivosti e-zdrojů dle 2.4 však již existuje řada velmi sofistikovaných produktů resp. 3

4 služeb, poskytovaných externími subjekty. Účelem tohoto článku není podat jejich ucelený přehled, ale uvést alespoň některá témata a příklad konkrétní nabídky řešení. 3.1 Komerční nebo nekomerční služby? Existuje celá řada přístupů směřujících ke zlepšení uživatelského komfortu při práci s e- zdroji, některé z nich jsou na realizaci a implementaci na první pohled snazší, jiné jsou složitější. To vede některé potenciální zákazníky k úvahám, zda si takovou službu nevytvořit na koleně. Objevují se argumenty typu: nač platit předplatné, dáme pár tisíc nějakému študákovi, on nám to napíše, to přeci není nic složitého anebo napíšeme projekt a uděláme si to sami. Samozřejmě to lze zkusit, a také existují projekty, kdy se něco podobného skutečně podařilo. Ale ruku na srdce, kolik procent takových projektů opravdu po určité době úspěšně pokračuje v původně deklarované kvalitě a s potřebnou aktuálností, s technickou a věcnou podporou? Kolikrát přimhouříme oči nad závažnými nedostatky, vždyť je to přeci zadarmo. A to nebereme v úvahu celkové náklady a výslednou efektivitu řady projektů motivovaných snahou ušetřit. Komerční poskytovatelé si nemohou dovolit poskytovat klíčové služby zadarmo. Potřebují pokrýt své náklady a pochopitelně také generovat zisk. Aby to fungovalo, musejí se ovšem velmi snažit, aby svým zákazníkům nabízeli služby funkční a kvalitní, za jiné by jim zákazníci dlouhodobě jistě neplatili. 3.2 Základní kategorie služeb Z hlediska činností souvisejících s e-zdroji lze produkty resp. služby podporující jejich využívání rozdělit do čtyř hlavních kategorií: a) objevování nových informací vyhledávání předem neznámých objektů (článků, knih apod.) podle témat reprezentovaných klíčovými slovy, předmětovými kategoriemi apod. b) vyhledávání informací ke známým objektům typicky jde o nalezení plného textu nebo o odkaz na službu pro zajištění dokumentu (rezervační systém, MVS, DDS apod.) na základě např. bibliografických informací, TOC nebo např. sekvenční prohlížení určitého časopisu c) správa nalezených informací vytváření osobních databází informací o dokumentech (resp. přímo dokumentů) získaných objevováním nebo vyhledáváním resp. prostřednictvím dalších služeb d) řízení a správa e-zdrojů podchycení interních procesů souvisejících s akvizicí, evaluací, zpřístupňováním, vyhodnocováním a dalších fází životního cyklu e-zdrojů v knihovně První tři kategorie odrážejí činnosti z pohledu uživatele e-zdrojů, kdežto čtvrtá kategorie reflektuje pohled správce e-zdrojů, tedy knihovny. 3.3 Příklad integrovaného řešení: Serials Solutions Společnost Serials Solutions 7 byla založena v USA Peterem McCrackenem, knihovníkem, který musel sám řešit otázky související s efektivním využíváním e-zdrojů. Společnost se uvedla v roce 2000 originální službou Serials Solutions AMS, která jako první nabídla přístup ke všem e-časopisům z jednoho místa bez ohledu na to, na serveru kterého vydavatele je pro danou instituci přístupná. Od té doby pokročila nabídka společnosti o velký skok kupředu, ale základní cíl společnosti (poskytovat knihovnám a uživatelům komfortní přístup k e-zdrojům), vizionářství a vysoká kvalita služeb zůstaly zachovány. Všechny produkty Serials Solutions 4

5 jsou poskytovány formou SaaS ( software as a service - software jako služba), tedy zákazník využívá produkty online na serveru Serials Solutions a nemusí proto udržovat žádný hardware ani starat se o aktualizace software. Základním kamenem poskytovaných služeb je unikátní Serials Solutions KnowledgeBase, v níž Serials Solutions denně aktualizují na jediném místě pro všechny uživatele informace o seriálových titulech a kolekcích obrovského množství světových vydavatelů. Na základě této znalostní databáze postupně vznikla unikátní sada nástrojů prezentovaná nyní pod společným názvem Serials Solutions 360 Suite, která se skládá z níže uvedených produktů. Název kolekce naznačuje, že pokrývá celých 360 záběru pro efektivní objevování a vyhledávání informací a správu e- zdrojů. Součástí kolekce Serials Solutions 360 Suite jsou tyto služby: univerzální linkovací nástroj Serials Solutions 360 Link (dříve ARTICLE LINKER) "metavyhledávač" Serials Solutions 360 Search (dříve CENTRAL SEARCH) zdroj unifikovaných MARC záznamů Serials Solutions 360 MARC Updates (dříve FULL MARC RECORDS) 5

6 nástroj pro kompletní správu e-zdrojů Serials Solutions 360 Resources Manager (dříve ERMS) Každý z nástrojů Serials Solutions lze předplatit samostatně anebo využít zvýhodněnou nabídku celého balíku 360 Suite. V nabídce společnosti pochopitelně nadále zůstává originální služba Serials Solutions AMS, která je dnes k dispozici rovněž samostatně anebo jako bezplatná součást libovolné z výše uvedených služeb. Ze čtyř kategorií služeb pro podporu e-zdrojů uvedených v části 3 neposkytují Serials Solutions jediný: systém pro správu nalezených informací. K tomuto účelu lze však s výhodou využít online osobní bibliografický systém RefWorks 8, který je rovněž poskytován formou software jako služba sesterskou společností RefWorks. Systém RefWorks lze navíc snadno obohatit o linkovací službu 360 Link z nabídky Serials Solutions. Uvedené služby používají tisíce institucí po celém světě (Serials Solutions mají celosvětově téměř 2000 zákazníků), u nás zatím Univerzita Karlova (Serials Solutions AMS), ČVUT a Západočeská univerzita (RefWorks). Obě uvedené společnosti zastupuje v ČR společnost Albertina icome Praha s.r.o. 9 4 Závěr Ačkoli (nebo právě proto, že) se očekávání a představy o adekvátní míře využití e-zdrojů často odlišují od skutečnosti, patří výchova studentů a vyučujících k informační gramotnosti a systematickému využívání e-zdrojů k hlavním úkolům odborných knihoven. Aby byly tyto snahy efektivní, potřebují se knihovny seznámit s principy marketingu a aktivně je využívat ke svému strategickému i operativnímu řízení. Ke snížení technických bariér a zvýšení uživatelského komfortu mohou knihovny využívat externí služby pro podporu využití e- zdrojů. Použitá literatura a WWW odkazy 1. SHONTZ, M. L., J. C. PARKER, and R. PARKER What do Librarians Think about Marketing? a Survey of Public Librarians' Attitudes Toward the Marketing of Library Services. The Library Quarterly. ISSN Jan 74(1), pp KOTLER, Philip. Marketing Management. 1. vyd. [i.e. 2. vyd. Praha: Grada, ISSN SIESS, J Marketing without Much Money. Information Outlook. ISSN Oct 8(10), pp Official Guerrilla Marketing Website. Guerrilla Marketing International KAREN, Vladimír. Výběr doporučené literatury na téma marketing a knihovny. 0Marketing Praha: RefShare BELL, S. J The Infodiet: How Libraries can Offer an Appetizing Alternative to Google. The Chronicle of Higher Education. ISSN Feb 20 50(24), pp B Web Serials Solutions, 8. Web RefWorks, 9. Web Albertina Icome Praha s.r.o., 6

Nová řešení pro komfortní práci s EIZ: správa online přístupů, vzdálený přístup a přístup k periodikům

Nová řešení pro komfortní práci s EIZ: správa online přístupů, vzdálený přístup a přístup k periodikům Nová řešení pro komfortní práci s EIZ: správa online přístupů, vzdálený přístup a přístup k periodikům Vladimír Karen * Vladimir.Karen@aip.cz 1 Úvod Abstrakt: Především díky grantovým programům MŠMT (LI,

Více

BAKALÁŘSKÁ DIPLOMOVÁ PRÁCE

BAKALÁŘSKÁ DIPLOMOVÁ PRÁCE Masarykova univerzita v Brně Filozofická fakulta Ústav české literatury a knihovnictví Kabinet informační studií a knihovnictví BAKALÁŘSKÁ DIPLOMOVÁ PRÁCE 2011 VANDA GŘEŠÁKOVÁ Masarykova univerzita v Brně

Více

Úvod ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Východiska pro plánování

Úvod ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Východiska pro plánování Úvod Metodik ICT patří do managementu školy. Plánování je považováno za prioritní manažerskou funkci. Zabírá značnou část času, kterou má manažer k dispozici. Plánování je zaměřeno na stanovení budoucích

Více

Univerzita Karlova v Praze Ústav informační studií a knihovnictví. Modul č. 8. Základy managementu pro informační pracovníky.

Univerzita Karlova v Praze Ústav informační studií a knihovnictví. Modul č. 8. Základy managementu pro informační pracovníky. INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Univerzita Karlova v Praze Ústav informační studií a knihovnictví Modul č. 8 Základy managementu pro informační pracovníky Barbora Drobíková Určeno pro projekt: Název:

Více

komix noviny 2010/2011

komix noviny 2010/2011 Nepřehlédněte: komix noviny 2010/2011 Vážení čtenáři, minulý rok jsem si na tomto místě postěžoval, že není jednoduché psát úvodník k časopisu, který vyjde až za řadu týdnů, v situaci, která se mění každý

Více

Řízení vztahů se zákazníky a tvorba hodnoty a přidané hodnoty produktu

Řízení vztahů se zákazníky a tvorba hodnoty a přidané hodnoty produktu Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra managementu firem a institucí Řízení vztahů se zákazníky a tvorba hodnoty a přidané hodnoty produktu Bakalářská práce Autor: Petr Pavlas Bankovní management

Více

ZÁVĚREČNÁ PRÁCE. Profesní rozvoj řídících pedagogických pracovníků k zajištění rozvoje služeb ICT ve škole. Mgr. Radek Maca

ZÁVĚREČNÁ PRÁCE. Profesní rozvoj řídících pedagogických pracovníků k zajištění rozvoje služeb ICT ve škole. Mgr. Radek Maca ZÁVĚREČNÁ PRÁCE Profesní rozvoj řídících pedagogických pracovníků k zajištění rozvoje služeb ICT ve škole Mgr. Radek Maca Vedoucí bakalářské práce: Ing. Petr Svoboda, Ph.D. Studijní program: SVPP KSM2

Více

Použití loga informační gramotnosti: marketingový manuál

Použití loga informační gramotnosti: marketingový manuál Použití loga informační gramotnosti: marketingový manuál Prosinec 2009 IFLA Sekce informační gramotnosti / UNESCO Připravili:* Jesus Lau jlau@uv.mx / www.jesuslau.com Universidad Veracruzana Veracruz (Mexico)

Více

EDICE UÈEBNÍCH TEXTÙ. Pers_Man_obalka_slouceny.ps PersonÆln management_obalka_384stran 17. œnora 2008 23:16:59

EDICE UÈEBNÍCH TEXTÙ. Pers_Man_obalka_slouceny.ps PersonÆln management_obalka_384stran 17. œnora 2008 23:16:59 Profil barev: Euroscale - Coated v2 Sazba V choz rastr EDICE UÈEBNÍCH TEXTÙ Pers_Man_obalka_slouceny.ps PersonÆln management_obalka_384stran 17. œnora 2008 23:16:59 Otakar Němec Petr Bucman Martin Šikýř

Více

Možnosti a omezení využití marketingu v neziskových organizacích

Možnosti a omezení využití marketingu v neziskových organizacích Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Veřejná ekonomika Možnosti a omezení využití marketingu v neziskových organizacích Possibilities and limitation of marketing in non-profit

Více

STRATEGIE DIGITÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ DO ROKU 2020

STRATEGIE DIGITÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ DO ROKU 2020 STRATEGIE DIGITÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ DO ROKU 2020 MŠMT, 31. ŘÍJNA 2014 OBSAH I. ÚVOD... 2 II. HISTORIE A SOUČASNÝ STAV V ČR... 4 Státní informační politika ve vzdělávání (2001 2006)... 4 Koncepce rozvoje informačních

Více

Strategie v oblasti rozvoje služeb ICT ve škole

Strategie v oblasti rozvoje služeb ICT ve škole Strategie v oblasti rozvoje služeb ICT ve škole Učební texty 11/2006 Mgr. Radek Maca Obsah Obsah... 1 Úvod... 2 Jak začít s plánováním... 3 Strategie, taktika, operativa... 3 Shrnutí:... 4 Bez informací

Více

UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ. Institut mezioborových studií Brno

UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ. Institut mezioborových studií Brno UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Management řízení kvality na veřejných vysokých školách DIPLOMOVÁ PRÁCE Vedoucí diplomové práce: Mgr. Lenka

Více

Informační a znalostní management ve společnosti Modrá pyramida

Informační a znalostní management ve společnosti Modrá pyramida VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE FAKULTA INFORMATIKY A STATISTIKY Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze Romana Kulíšková Informační a znalostní management ve společnosti Modrá pyramida Bakalářská

Více

Projektové řízení ve školství. Bc. Martina Spitzerová

Projektové řízení ve školství. Bc. Martina Spitzerová Projektové řízení ve školství Bc. Martina Spitzerová Diplomová práce 2011 ABSTRAKT Tématem práce je projektové řízení ve školství. Teoretická část je zaměřena na oblast celoživotního učení, střední

Více

Míst o internet o vých zdro jů v knihovních fondech

Míst o internet o vých zdro jů v knihovních fondech Míst o internet o vých zdro jů v knihovních fondech Ludmila Celbová, Petr Žabička Elektronické informační zdro je a knihovny Když se řekne knihovna, vybaví si většina lidí budovu plnou knih. Dodá-li se

Více

AUTOEVALUACE. výběr příspěvků METODICKÝ PORTÁL

AUTOEVALUACE. výběr příspěvků METODICKÝ PORTÁL AUTOEVALUACE výběr příspěvků METODICKÝ PORTÁL www.rvp.cz Sborník příspěvků z Metodického portálu www.rvp.cz je v rámci projektu Metodika spolufi nancován z prostředků Evropského sociálního fondu a rozpočtu

Více

KUCHAŘKA MARKETINGU PRO VZDĚLÁVACÍ INSTITUCE

KUCHAŘKA MARKETINGU PRO VZDĚLÁVACÍ INSTITUCE KUCHAŘKA MARKETINGU PRO VZDĚLÁVACÍ INSTITUCE Martin Dobeš, Jana Brabcová, Ivana Sládková, Pavla Šafránková KUCHAŘKA MARKETINGU PRO VZDĚLÁVACÍ INSTITUCE Publikace vznikla v rámci Operačního programu Vzdělávání

Více

1 ZÁKLADY BENCHMARKINGU

1 ZÁKLADY BENCHMARKINGU 1 ZÁKLADY BENCHMARKINGU Obsah kapitoly: 1.1 ÚVOD DO PROBLEMATIKY BENCHMARKINGU 1.1.1 Definice benchmarkingu 1.1.2 Historie benchmarkingu a jeho využití ve veřejné správě 1.2 MĚŘENÍ VÝKONŮ VE VEŘEJNÉM SEKTORU

Více

Strategie vzdělávací politiky České republiky do roku 2020

Strategie vzdělávací politiky České republiky do roku 2020 Strategie vzdělávací politiky České republiky do roku 2020 Obsah SHRNUTÍ... 3 1 ÚVOD: PROČ POTŘEBUJE ČESKÁ REPUBLIKA NOVOU STRATEGII VZDĚLÁVACÍ POLITIKY... 4 2 VIZE... 8 3 STRATEGICKÉ PRIORITY... 12 3.1

Více

Systémová integrace a řízení IT 2014

Systémová integrace a řízení IT 2014 ZVLÁŠTNÍ NEPRODEJNÁ PŘÍLOHA ŘÍJEN 2014 Systémová integrace a řízení IT 2014 Nové výzvy systémové integrace Jak řízení IT ovlivňuje konkurenceschopnost Srovnání ITIL, ISO 20000 a COBIT Nové výzvy systémové

Více

? Jaká je role marketingu ve škole?? Jaké jsou faktory ovlivňující public. ? Jaké PR prostředky můžeme využít?? Co je cílem public relations ve škole?

? Jaká je role marketingu ve škole?? Jaké jsou faktory ovlivňující public. ? Jaké PR prostředky můžeme využít?? Co je cílem public relations ve škole? E 3.1 1 Public relations škol P a e d D r. M i l a n B á č a, C e n t r u m š k o l s k é h o m a n a g e m e n t u P e d F U K P r a h a a G y m n á z i u m S v i t a v y B c. T e r e z a B á č o v á,

Více

UDRŽOVATELNOST A ZAJIŠTĚNOST ÚDRŽBY

UDRŽOVATELNOST A ZAJIŠTĚNOST ÚDRŽBY ČESKÁ SPOLEČNOST PRO JAKOST Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1 UDRŽOVATELNOST A ZAJIŠTĚNOST ÚDRŽBY MATERIÁLY Z 8. SETKÁNÍ ODBORNÉ SKUPINY PRO SPOLEHLIVOST Praha, září 2002 Obsah UDRŽOVATELNOST A ZAJIŠTĚNOST

Více

Internetový marketing

Internetový marketing Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra podnikání a oceňování Internetový marketing Bakalářská práce Autor: Andrea Rabiencná Ekonomie a management malých a středních podniků Vedoucí práce: Doc. Ing.

Více

Procesní a dopadová evaluace projektu a analýza opatření pro efektivní nastavení systému dalšího vzdělávání v ČR. Závěrečná zpráva

Procesní a dopadová evaluace projektu a analýza opatření pro efektivní nastavení systému dalšího vzdělávání v ČR. Závěrečná zpráva Procesní a dopadová evaluace projektu a analýza opatření pro efektivní nastavení systému dalšího vzdělávání v ČR Závěrečná zpráva Dokument Závěrečná evaluační zpráva je výstupem z Procesní a dopadové evaluace

Více

Univerzita Hradec Králové Fakulta informatiky a managementu Katedra informatiky a kvantitativních metod. Školní web

Univerzita Hradec Králové Fakulta informatiky a managementu Katedra informatiky a kvantitativních metod. Školní web Univerzita Hradec Králové Fakulta informatiky a managementu Katedra informatiky a kvantitativních metod Školní web (Specifika tvorby školních webů) Diplomová práce Autor: Ondřej Kašpar Studijní obor: Informační

Více

UNICORN COLLEGE. Katedra informačních technologií BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Internetové aplikace, jako nástroj pro projektové řízení

UNICORN COLLEGE. Katedra informačních technologií BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Internetové aplikace, jako nástroj pro projektové řízení UNICORN COLLEGE Katedra informačních technologií BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Internetové aplikace, jako nástroj pro projektové řízení Autor BP: Vladimír Kovář Vedoucí BP: Ing. Marek Beránek, Ph.D. 2012 Praha ČESTNÉ

Více

Finanční řízení malého a středního podniku v současných podmínkách. Radek Hájek

Finanční řízení malého a středního podniku v současných podmínkách. Radek Hájek Finanční řízení malého a středního podniku v současných podmínkách Radek Hájek Bakalářská práce 2012 ABSTRAKT Obsahem bakalářské práce je provést analýzu finančního řízení malého a středního podniku

Více

Vysokoškolské poradenství

Vysokoškolské poradenství Vysokoškolské poradenství Brno 7. 8. 12. 2006 Obsah Vysokoškolské poradenství v nových souvislostech 1 Struktura poradenských center a prezentace poraden 2 Spolupráce ostatních institucí s poradnou 3

Více