Ostravská univerzita v Ostravě

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Ostravská univerzita v Ostravě"

Transkript

1 Ostravská univerzita v Ostravě Projekt přípravy a realizace elektronické evidence klíčových dokumentů v DMS (Document Management System) Závěrečná zpráva o řešení rozvojového projektu MŠMT č. 159/2006 Řešitel: RNDr. Martin Malčík, Ph.D. Ostrava 2006

2 Obsah 1. Úvod DMS systém pro správu dokumentů Co je základem DMS Co je principem DMS Oblasti využití DMS Výběr technologie Technologie zahrnuté do procesu výběru Kritéria výběru technologie Průběh a pravidla výběru Doporučení technologie Technologie IBM DB2 Content Manager Stručná charakteristika Struktura technologie Integrace DMS do univerzitního prostředí Implementace technologie Aktivity implementace Otevřené aktivity Implementace nad rámec projektu Analýza dokumentů Zájmová oblast dokumentů Nástroj pro mapování resp. tvorbu workflow Proces mapování Proces realizace v DMS Závěrečné shrnutí projektu Finanční čerpání projektu Přílohy A. Příloha č.1 : Magic Quadrant for Enterprise Content Management B. Příloha č.2 : Průběh procesů prezentací C. Příloha č.3 : Splnění/nesplnění požadovaných kritérií pro univerzitní DMS v případě IBM Content Manageru D. Příloha č.4 : Těžký klient systému DB2 Content Manager (Windows klient - ukázka) E. Příloha č.5 : eclient klient systému DB2 Content Manager (ukázka) F. Příloha č.6 : Portálový klient systému DB2 Content Manager (ukázka) G. Příloha č.7 : Klient administrátora systému DB2 Content Manager (ukázka) H. Příloha č.8 : Zápis z implementačního bloku č. 1 až I. Příloha č.9 : Vlastníci / Kontaktní osoby / Dokumenty v procesu mapování J. Příloha č.10 : Workflow dokumentu Objednávka v UML K. Příloha č.11 : Workflow dokumentu Objednávka v BPMN L. Příloha č.12 : Workflow dokumentu Objednávka v DMS / 42

3 1. Úvod DMS neboli Document Management System je pojem, který není pro informační současnost žádným novým pojmem a je možné se s ním setkat již delší dobu. S postupem času se však tyto systémy pro správu a oběh dokumentů dostaly do popředí zájmu. Jedním z důvodu, proč tomu tak je, je stálý nárůst množství dat, informací a dokumentů v organizacích různého druhu, univerzitní prostředí nevyjímaje. Organizace uspokojují potřeby svých zaměstnanců zákazníků (studentů) a rostoucí množství informací tak musí být zpracováno v mnohem kratším čase. Druhou oblastí, kterou lze DMS velmi efektivně vyřešit, jsou vzrůstající legislativní požadavky. Legislativa klade na organizace vyšší požadavky na uchování veškerých dat a dokumentů spojených s její činností. Fungování organizace musí být transparentní a dlouhodobě zpětně prokazatelná. Toho lze docílit jedině bezpečným uchování všech relevantních dat a dokumentů. Problematika DMS, i přes její relativní stáří, není u nás ještě tak aktuální jako v jiných zahraničních zemích, ale postupem času lze očekávat, že i v České republice bude v tomto směru vyvíjen stále větší tlak. Rok 2006 přinesl implementaci systémů DMS na Ostravské univerzitě v Ostravě, VŠB-TUO, Univerzitě Tomáše Bati a na Univerzitě Palackého v Olomouci. 2. DMS systém pro správu dokumentů Většina činnosti, které na univerzitě probíhají, je spojena s dokumenty a správa dokumentů je oblastí, která tak může výrazně ovlivnit výsledky a efektivitu chodu univerzity. Každý, kdo na univerzitě pracuje s určitými dokumenty, po nějaké době zjistí, že jejich organizace vyžaduje poměrně výrazné úsilí, pokud chce zajistit, aby byl v dokumentech řád a byly sdílené, tedy přístupné těm uživatelům, kterým přístupné mají být. Celá problematika je ještě složitější v okamžiku, kdy se stejnými dokumenty pracuje více lidí nebo se jedná o dokumenty, u kterých je nutné sledovat historii vzniku spolu s jednotlivými verzemi. S rostoucí dobou potřebnou pro vyhledání požadované informace klesá hodnota této informace a mnohdy se stává, že dokumenty jsou raději opakovaně vytvořeny nežli opakovaně využity, což má velký dopad na efektivitu práce s dokumenty a informacemi. Všechny výše uvedené činnosti a negativní důsledky z nich pramenící lze minimalizovat, nebo i zcela odstranit využíváním DMS. Práce s informacemi dnes tvoří jednu z nejdůležitějších částí činnosti univerzity a tak není divu, že i document management (správa dokumentů) nabývá na významu, a pokud je nasazen, může představovat znatelnou konkurenční výhodu Co je základem DMS Základem DMS jsou dokumenty spojené v procesech. V první řadě je třeba říci, že pojem dokument v pojetí DMS neznamená pouze klasický kancelářský papír s určitým textem, tak jak si jej při vyslovení tohoto slova představí většina z nás. Dokument je také soubor : a) v elektronické podobě bez ohledu na jeho formát; nejčastěji se setkáváme z formáty kancelářských aplikací MS Office (např. závěrečné zprávy projektů, výstupy/šablony IS MAGION), b) ová zpráva (např. vyjádření souhlasu k vystavení objednávky a/nebo komentář k zápisu z jednání), c) zvukový nebo video záznam (např. záznam z konference, audiovizuální pomůcka k přednášce) d) technický výkres (např. realizační dokumentace investičních staveb univerzity) a mnoho dalších. Všechny tyto objekty jsou nositelé informací, které jsou vytvářeny, modifikovány, sdíleny, zpracovávány a ukládány. Dokumenty lze rozdělit na strukturované a nestrukturované. Strukturované jsou v podobě různých tabulek a databázi, které je velmi snadné elektronicky zpracovávat (např. data v systémech MAGION a/nebo STAG). Nestrukturované jsou jejich přesným opakem (např. dokument výdajová faktura). Aby bylo možné tyto nestrukturované dokumenty, které jsou však také nositeli velmi důležitých informací, efektivně a rychle zpracovávat, vznikly DMS systémy, které spojují tyto dokumenty s reálnými univerzitními 3 / 42

4 procesy. Zpracování dokumentů v rámci jednotlivých procesů se za podpory DMS stává mnohem rychlejší a efektivnější Co je principem DMS Základním principem DMS je umožnit efektivně spravovat a sdílet jakékoliv dokumenty nebo informace. Toho je docíleno v první řádě implementací bezpečného centralizovaného úložiště. Nad tímto úložištěm běží aplikace DMS s možností plné integrace s Portálem univerzity, která uživatelům může nabídnout širokou funkcionalitu pro zpracování dokumentů a zároveň tato aplikace řídí přístup k dokumentům podle nastaveného autorizačního konceptu, čímž je zamezeno zneužití informací při jejich sdílení. Mezi základní rysy DMS patří: organizace dokumentů do přehledné struktury na základě individuálních požadavků uživatele, automatická tvorba a řízení verzí a revizí dokumentů, podpora práce více uživatelů s jedním dokumentem, efektivní vyhledávání dokumentů, podpora vytváření standardizovaných dokumentů, přenos dat do dokumentu, vytváření dynamických pohledů na dokumenty, podpora elektronického schvalování a uvolňování dokumentů, správa šablon dokumentů, evidence historie práce s dokumenty, publikace dokumentů na intranet, podpora převodu papírových dokumentů do elektronické podoby (skenování) Oblasti využití DMS Podle procesů a jejich vazeb na dokumenty můžeme oblasti využití DMS rozdělit na tři části: a) Dokumenty tvoří výstup určitého procesu - DMS nabízí podporu pro vznik a správu dokumentů během jeho celého životního cyklu. U těchto dokumentů se zároveň funkcionality pro elektronické schválení dokumentu před jeho uvolněním. Do této části mohou spadat všechny dokumenty, které na univerzitě vznikají (např. objednávky, různé druhy žádanek, smlouvy, podklady přijímací řízení studentů/zaměstnanců, směrnice, příkazy, dopisy resp. různá vyjádření studentům, informace pro univerzitní web a další. b) Dokumenty jsou vstupem, který procesy startuje - zde DMS primárně řeší evidenci dokumentu, jejíž součástí je obvykle i jeho skenování a následné schválení, realizované pomocí elektronického oběhu dokumentů (workflow). Příkladem této skupiny mohou být například příchozí faktury, které jsou zaevidovány, prochází procesem schválení a poté jsou zaúčtovány. Obzvláště u těchto dokumentů je třeba zajistit bezpečnou archivaci a zamezení jejich změny, protože na jejich základě univerzita provádí své činnosti, které musí být zpětně prokazatelné. Kromě faktur sem můžeme zařadit veškeré příchozí dokumenty. Na archivaci všech příchozích dokumentů je například postaveno řešení spisové služby. c) Dokumenty podporují dané procesy - do třetí skupiny spadají například veškeré dokumenty, které zaměstnanci potřebují jako podklad pro plnění svých pracovních úkolů. Pro tyto dokumenty je důležité, aby byly snadno dostupné a vyhledatelné. V podstatě se jedná o bezpečný archiv dokumentů, který tvoří většina dokumentů z prvních dvou skupin, které již byly zpracovány a uzavřeny, nicméně musí být pracovníkům stále k dispozici. V rámci univerzity jde většinou o aktuální interní předpisy, podepsané smlouvy, schválené a odeslané objednávky nebo faktury a další. Ovšem je nutné si uvědomit, že výše uvedené rozdělení je pro potřeby této závěrečné zprávy velmi 4 / 42

5 zjednodušené. Obvykle se tyto oblasti vzájemně prolínají a jednotlivé dokumenty a procesy prochází napříč. DMS zároveň přináší řešení pro bezpečnou archivaci všech dokumentů, které jsou jeho součástí, což zajišťuje přístup k těmto informacím i za mnoho let. Systémy DMS jsou velmi flexibilní a jejich customizací je možné je upravit a přizpůsobit konkrétním požadavkům univerzitních potřeb. Proto při výběru technologie byl dán velký důraz na co nejsnazší integrovatelnost s existujícím univerzitním portálovým řešením. 3. Výběr technologie V současnosti jsou na českém trhu nabízeny jak komplexní a robustní technologie pro správu dokumentů tak i specializované, které řeší pouze část celého systému např. Spisová služba. Cílem procesu výběru bylo zvolit komplexní technologii, kterou lze integrovat s existujícími univerzitními systémy a to prostřednictvím centrálního Portálu Ostravské univerzity (dále jen Portál) Technologie zahrnuté do procesu výběru O zahrnutí technologie do procesu výběru rozhodovalo zejména : doporučení členů pracovní skupiny DMS VŠB-TU Ostrava, která je spoluředitelem projektu implementace DMS pro univerzity VŠB-TU, UTB Zlín a Univerzita Palackého v Olomouci, existující obchodní, implementační a servisní zastoupení v ČR a/nebo na Slovensku, které má již zkušenosti s implementací nabízené technologie, jistota silné, kvalitní a robustní technologie (Příloha č.1). V následující tabulce jsou uvedeny všechny technologie do procesu výběru zahrnuté : Technologie SAP NetWeaver FileNET 1 IBM Content Manager OpenText Livelink Ginis 2 AiP Safe Livelink TreeINFO CRM Tabulka č. 1 Technologie zahrnuté do procesu výběru Kritéria výběru technologie Společnosti Autocont CZ Impromat Computer, Datalan (SK) Techniserv, IBM S&T Services, IXTENT GORDIC CPE Group Syconix Camo CSC Computer Science Technologie zahrnuté do výběru byly posuzovány ze tří základních hledisek : funkcionality, architektury, bezpečnosti. a) Kritéria funkcionality. Technologie : 1 Technologie FileNet byla koncem roku 2006 zakoupena společnosti IBM a brzy by se měla stát nedílnou součástí technologie Content Manager. 2 Zástupce specializovaného systému pro Spisovou službu. 5 / 42

6 podporuje workflow dokumentů nebo složek dokumentů (dále jen dokument) mezi jednotlivými uživateli nebo skupinami uživatelů, obsahuje grafický nástroj pro vytváření diagramů workflow procesů. Tento grafický nástroj musí umožňovat modifikaci existujících diagramů, podporuje různé typy procesů (schvalovací, změnové,..) oběhu dokumentů, umožňuje spuštění alternativních toků (včetně paralelních) na základě definovaných podmínek resp. událostí, umožňuje operativně měnit nebo zakládat procesní schéma na základě mimořádných a neopakovatelných událostí (Ad hoc workflow) a to bez zásahu do programového kódu, umožňuje oprávněným uživatelům nahlížet na okamžitý stav procesu, případně také upravit právě probíhající proces, umožňuje spouštět workflow procesy nad existujícími dokumenty v systému nebo automaticky v okamžiku, když jsou dokumenty do systému vkládány (například skenováním, importem, ), dále umožňuje nastavit automatické spouštění workflow procesu pro určitý typ dokumentu v okamžiku, kdy je dokument v systému vytvořen. Pokud je pro různé typy dokumentů definovaný stejný proces workflow, lze definovat prioritu, s jakou budou procesy spouštěny. dovoluje nastavit zastupování jednotlivých uživatelů definovaných v DMS, umožňuje přiřazení rolí pro jednotlivé uživatele do procesního schématu DMS, pružně automaticky reaguje na změny v personální struktuře univerzity, tj. pohyb zaměstnanců v rámci organizačního schématu případně i krátkodobého charakteru (např. dovolená), musí být schopen se přizpůsobit změnám v organizační struktuře univerzity formou příslušných zásahů správce systému, umožňuje automatické nastavení příznaku upozornění, pokud vyprší čas pro provedení požadované činnosti v určitém uzlu workflow nebo pokud vyprší časový limit pro provedení požadované činnosti v celém procesu workflow, musí umožnit nastavení příznaku přetížení uzlu, pokud počet právě zpracovávaných dokumentů v uvedeném uzlu přesáhne definovanou hranici, dovoluje na základě nastavených příznaků definovat další postup zpracování prostřednictvím uživatelsky definovaných akcí, musí umožnit verzování dokumentů včetně možnosti vytvářet paralelní revizní větve s následným schválením/zrušením těchto větví, musí umožnit pracovat se složenými dokumenty a podporovat logické vazby, které mezi těmito dokumenty mohou existovat (např. check-in/check-out dokumentů), dovoluje definovat uživatelské (business) aplikace jako pracovní uzly procesu workflow, musí mít otevřené API pro vytváření vlastních programů pro podporu workflow dokumentů. b) Kritéria architektury. Technologie : musí být otevřený pro možnost jednoduché modifikace systému vlastními kapacitami zadavatele, musí být dostupný i v případě HW poruchy části DMS - podpora požadavku "high-availability", musí být volně rozšiřitelný pro libovolný počet spravovaných dokumentů bez nutnosti zakupovat další licence, musí umožňovat práci v distribuované architektuře s možností rozložení zátěže, musí obsloužit alespoň 200 současně připojených uživatelů. Celkový rozsah uživatelů se bude pohybovat v rozmezí 700 zaměstnanců a 7000 studentů, musí poskytovat Webové klientské prostředí bez nutnosti instalace dalšího software na straně 6 / 42

7 uživatele, musí podporovat rozhraní pro práci v portálovém prostředí IBM WebSphere a být plně integrován v současném portálovém řešení OU, musí podporovat rozhraní webových služeb pro integraci s ostatními univerzitními systémy, musí na platformě Windows umožňovat těsnou integraci s nástroji MS Office, a to včetně výměny a synchronizace standardních atributů mezi oběma systémy, musí umožňovat ové zasílání předem vybraných dokumentů uživatelům pracujících mimo DMS, musí dovolit hromadný tisk vybraných dokumentů, musí podporovat rozdílné operační systémy Windows, Unix, Linux, je rozšiřitelný o další komponenty, které umožní archivovat dokumenty Novell GroupWise, poskytuje dokumentované API pro vytváření vlastních aplikací pro správu dokumentů nejlépe J2EE, musí umožňovat integraci s dalšími úložišti dokumentů (například relační databáze, JDBC a ODBC zdroje), licenční politika na uživatele nebo procesor. Vzhledem k počtu univerzitních uživatelů je preferována licence na server. c) Kritéria technická a zabezpečení. Technologie : administrátorské prostředí a další dodávané nástroje musí být lokalizované do českého jazyka, musí umožňovat vzdálenou správu všech komponent systému z grafického administrátorského prostředí, musí oprávněnému uživateli nabízet, bez zásahu do programového řešení, přehlednou a jednotnou správu uživatelů, rolí a skupin s možností přidělovat jim práva, musí umožňovat autentizaci prostřednictvím Novell edirectory, práce nad DMS, dokumenty a práce uživatelů musí být monitorována a uchovávána, musí umožnit funkčnost elektronického auditu (kdo, kdy dokument měnil/odsouhlasil), musí splňovat bezpečnostní Common Criteria pro informační systémy, musí zajistit a zvládat zabezpečenou komunikaci (SSL) a zabezpečit samotný dokument proti zneužití, musí podporovat fulltextové české prohledávání ve všech běžně používaných formátech dokumentů, jako je např. Text, HTML, XML, MS Word, RTF, Excel, PDF a další, musí podporovat tvorbu/skladbu vlastních uživatelských dotazů, musí dovolit exportovat případně importovat všechny informace o jeho konfiguraci prostřednictvím XML formátu Průběh a pravidla výběru Výběr technologie byl odstartován v květnu 2006 prvotním oslovením společností uvedených v Tabulce č.1. Dále následovaly logické kroky procesu výběru : a) Dohoda na termínu první/úvodní prezentace elektronické oslovení společností, které jsou schopny nabídnout pro projekt zajímavou technologii. Objasnění základních očekávání univerzity od celého systému a dohodnutí prvotní prezentace. b) Realizace prezentace setkání zejména s obchodními partnery společností a základní představení nabízených technologií. c) Formální vyhodnocení jednání realizačního týmu zdali oslovit společnost i pro druhé kolo 7 / 42

8 prezentací. d) Dohoda na termínu druhé (čistě technologické) prezentace - pokud technologie byla pro univerzitní projekt zajímavá zrealizovala se čistě technologická prezentace jejíž náplní byly konkrétní technické otázky implementace v univerzitním prostředí (např. praktická podpora Novell LDAP 3, možnosti API 4 rozraní). Prezentace se vždy zúčastnili zástupci technického oddělení, referátu vývoje a bezpečnosti IS/ICT CIT. e) Realizace prezentace - setkání čistě s techniky a analytiky společnosti a detailní technické představení nabízených technologií. f) Vyhodnocení - jednání realizačního týmu zdali daná technologie je pro řešení DMS univerzity vhodné nebo nikoliv. Jednotlivé kroky v procesu prezentací byly podrobně zaznamenávány. Centrálním projektovým místem Projektu DMS se stal Portál je přístupný pouze autorizovaným uživatelům. Pro ucelenou představu je příklad záznamu průběhu prezentací pro společnost GORDIC a IBM uveden Příloze č.2 této zprávy Doporučení technologie Na základě splnění/nesplnění jednotlivých kritérií uvedených v kapitole 3.2., důležitosti integrace se stávajícím řešením WebSphere Portal, integrací s kancelářským systémem, garantovanou podporou Novell edirectory neboli LDAP, nabídkou dokumentovatelné API na platformě J2EE, servisní podporou, zkušeností z jiných projektů bylo realizačním týmem rozhodnuto o výběru technologie společnosti IBM DB2 Content Manager. Příklad splnění/nesplnění kritérií uvedených v kapitole 3.2. je zachycen v Příloze č.3 této zprávy a týká se vybrané technologie DB2 Content Manager. 4. Technologie IBM DB2 Content Manager 4.1. Stručná charakteristika DB2 Content Manager je jádrem portfolia produktu DB2 Content Management pro správu obsahu v organizacích různého typu a velikosti. Poskytuje vícevrstvou, distribuovanou architekturu, která nabízí rozšiřitelnost, otevřenost a bezpečné prostředí. Obsahuje datový model s podporou XML. Integruje se do aplikací a aplikačního programového vybavení pro kritické úlohy, včetně produktů DB2 Records Manager, WebSphere MQ Workflow, portálu WebSphere Portal a Workplace Forms. Podporuje replikaci k ukládání a správě objektů na více místech. Nabízí společné rozhraní API k integraci všech forem obsahu do systémů Customer Relationship Management (CRM systém pro řízení vztahu se zákazníky), systémů Enterprise Resource Planning (ERP systém plánování zdrojů v organizaci) a obchodních aplikací. Racionalizuje sled prací prostřednictvím technicky pokročilých řešení. Pro práci uživatelů nabízí využití tří základních klientů těžký Windows klient, lehký eclient (WWW prohlížeč) a portálový klient (soustava portletů pro IBM WebSphere Portal). Portálový klient je preferovaným řešením Ostravské univerzity. 3 Lightweight Directory Access Protocol - protokol pro přístup k adresářovým službám v on-line komunikacích. 4 Aplikační programové rozhraní - soubor programů, knihoven a rutin, které slouží k programování aplikací. 8 / 42

9 Faktury, tiskové výstupy Skenované papíry a faxy Wireless & PDA SCM, CRM data, SAP, Oracle Centrálně uložená a spravovaná data DMS OU (Novel GroupWise) Dokumenty kancelářských aplikací Kiosk Portál / Web prohlížeč Audio, video, fotografie Web stránky Helpdesk Obrázek č. 4.1 Možnosti využití sytému pro správu dokumentů - DB2 Content Manager Struktura technologie Technologie IBM DB2 Content Manager (dále jen DMS) má třívrstvou architekturu. Konkrétně je složen z těchto základních komponent (Obrázek č.4.2) : a) Klienti - DMS nabízí 3 druhy klientů prostřednictvím,kterých uživatel může se systémem pracovat : klient pro Windows jedná se o tzv. těžkého klienta, který je postaven na platformě 9 / 42

10 C++; klient nabízí plnou standardní funkčnost pro práci s dokumenty + nástroje pro skenování, které v ostatních klientech nejsou standardně obsaženy, klient komunikuje přímo s Library Serverem; součásti klienta je také rozhraní Open Document Management API (ODMA 5 ), které umožňuje připojení desktopových aplikací WORD, EXEL, PowerPoint, VISIO, Outlook přímo do DMS, ukázka těžkého klienta je uvedena v Příloze č. 4, lehký klient tzv. eclient je každému oprávněnému uživateli přístupen prostřednictvím internetového prohlížeče bez nutnosti instalace, klient nabízí nižší funkčnost oproti Windows klientu, ukázka těžkého klienta je uvedena v Příloze č. 5, portálový klient soustava 5 portletů v rámci existujícího univerzitního portálu IBM WebSphere nabízející plnou funkčnost mimo nástrojů pro skenování, toto rozšíření je zapotřebí dopracovat, ukázka portálového klienta je uvedena v Příloze č.6, klient administrátora Windows klient pro potřeby správy celého systému, správy parametrů Library Serveru a Resource Managerů, definice uživatelů (LDAP), přístupová práva, datové modelování, definice workflow, verzování, export definic do XML a další, ukázka klienta administrátora je uvedena v Příloze č.7. b) Library Server (LS) komponenta DMS, která ukládá, řídí a provádí řízení přístupu k objektům (dokumentům), uložených na jednom nebo více Ressource Managerech. LS zpracovává požadavky z uživatelského klienta a udržuje integritu mezi všemi komponentami DMS. LS je založen na relačním databázovém systému a lze k němu přistupovat přímo SQL 6 jazykem nebo přes databázového klienta. LS je v systému DMS vždy jen jeden a musí být nainstalován na stejném stroji jako databáze. c) Resource Manager (RM) komponenta DMS, která uchovává samostatné objekty resp. dokumenty DMS na souborový systém a ty dále spravuje. DMS může mít jeden nebo více RM a ty mohou být umístěny ve stejné nebo různých lokalitách oproti Library Serveru. Klient uživatele pracuje s objekty prostřednictvím Library Serveru. RM pro svou práci potřebuje databázový systém kde jsou uložena konfigurační nastavení (např. informace o indexech uložených dokumentů). d) VideoCharger Server - řešení k poskytování souvislého (streaming) datového toku v reálném čase pro multimediální typy dat (AVI, MPG, MP3 a jiné). Odbouráva download a uložení na straně klientu. Uživatel si tak může například spustit video záznam přednášky bez toho aniž by jej musel nejprve stáhnout na svůj lokální počítač. e) OnDemand Server řešení pro správu elektronických výstupů umožňující zachycování počítačových výstupů velkého objemu stejně jako archivaci skenovaných dokumentů. f) Tivoli Storage Manager řešení pro správu zálohování fyzického úložiště dokumentů Ressource Manageru. 5 Aplikační programové rozhraní pro správu otevřených dokumentů. 6 Databázový dotazovací jazyk. Podstatou SQL je používání interaktivních dotazů při práci s databází. 10 / 42

11 Obrázek č. 4.2 Základní architektura univerzitního systému DMS (technologie IBM DB2 Content Manager) Integrace DMS do univerzitního prostředí a) Obecný návrh integrace Klient + ODMA Administrátorský těžký klient CM portlety lehký klient IBM WebSphere Portal Server Express Plus Oracle Legato NetWorker Information Integrator for Content (relační konektor) Diskové pole Library Server (LS) DB2 pro LS DB2 pro RM Tivoli Storage Manager WebSphere Application Server Resource manager (RM) VideoCharge Server OnDemand Obrázek č.4.3 Obecný návrh integrace komponent DMS do prostředí univerzity (stávající univerzitní komponenty jsou vyznačeny modrou barvou). b) Realizace integrace 11 / 42

12 IBM WebSphere Portal CM Portlety CIT Portlety autorizace (ID, skupina) Novell edirectory SUSE Linux Enterprise 8 LDAP Oracle nebo DB2 CM Library Server DB pro LS DB pro RM autorizace (ID, skupina) svázání skupin z LDAP a dané role z Portálu URL + security token IBM WebSphere Portal 5.1 NDS Oracle synchronizace skupin CM Resource Manager SUSE Linux Enterprise 8 SUSE Linux Enterprise 8 Obrázek č.4.4 Technická realizace integrace komponent DMS. V grafickém návrhu obrázku č.4.4 je také zaznačeno silné zabezpečení komunikace s uloženými dokumenty (vazba mezi Library Serverem a Ressource Managerem: URL+security token). K dokumentům je možné přistoupit pouze prostřednictvím Library Serveru. Na základě žádosti uživatele o dokument je vygenerován řetězec složený s URL (fyzické umístění dokumentu na Ressource Manageru) a Security tokenu. URL je generováno dynamicky a pouze s časovým omezením. Security token je generován na základě ověření uživatele a aplikace resp. klienta, kterým uživatel k dokumentu přistupuje. c) Řešení autentizace DMS v univerzitním prostředí Se systémem pro správu univerzitních dokumentů popisovaný v této závěrečné zprávě je možné pracovat se 3 druhy uživatelských klientů (viz. kapitola č. 4.2). Preferovaným klientem je klient portálový. Proces autentizace uživatele přistupujícího do systému prostřednictvím Portálu : Krok č.1 přihlášení uživatele prostřednictvím přihlašovacího portletu do univerzitního Portálu (http://portal.osu.cz) - uživatelské jméno a heslo je zasláno Portálu (na obrázku CIT WAS). Krok č.2 Portál provede automatické ověření identity a oprávnění uživatele vůči univerzitnímu uložišti identit (na obrázku CIT LDAP). Pokud je identita uživatele ověřena je přihlášen do Portálu. Krok č.3 uživatel zvolí práci v DMS. Zde má k dispozici soustavu portletů, které si opět ověřují identitu uživatele. Důvodem tohoto opětovného ověřování je skutečnost, že do DMS je možné přistoupit i jinými klienty (viz. kapitola č. 4.2), kteří postrádají ověřovací mechanismus Portálu (viz. Krok č.1). Je důležité upozornit, že ověření v kroku č.3 probíhá na pozadí bez zásahu uživatele DMS umožňuje Single Sing-On neboli mechanismus jednotného přihlášení. To v praxi znamená, že uživatel se přihlásí pouze jednou při vstupu na Portál. Krok č.4 předání uživatelského jména a hesla systému DMS, který provede opětovné ověření identity uživatele. 12 / 42

13 WWW prohlížeč uživatele 1 id, pass CIT WAS CM Portlety 4 id, pass IBM CM Library Server 3 Oprávnění uživatele Požadavek na oprávnění uživatele Autentizace CIT Oracle 2 Výsledek autentizace Požadavek na autentizaci CIT LDAP Obrázek č.4.5 Proces autentizace uživatele přistupujícího do DMS. 5. Implementace technologie Proces implementace technologie DMS vycházel ze Studie proveditelnosti a byl složen z následujících aktivit : a) instalace a konfigurace IBM DB2 Serveru, b) instalace a konfigurace IBM WebSphere Application Server, c) instalace a konfigurace IBM DB2 Content Manager, eclient, Windows klient (ODMA), d) instalace a konfigurace IBM DB2 Information Integrator for Content Edition, e) propojení, konfigurace LDAP, f) propojení s Oracle databází, g) instalace a konfigurace Content manager portletu, h) testování a odladění, i) analýza, návrh a zpracování dokumentace workflow procesů, j) implementace a nastavení prostředí (dokumentace), k) základní zaškolení administrátora a uživatele, l) podpora v pilotním režimu, m) základní zaškolení administrátora Content Manageru, n) zpracování dokumentace, o) projekt management. Jednotlivé aktivity byly realizovány buď přímo v prostorách univerzity na předem dohodnutých schůzkách a nebo vzdáleně i prostřednictvím virtuální privátní sítě (VPN) Aktivity implementace Jednotlivé aktivity implementace byla naplňovány v následujících implementačních blocích a s obsahem : a) Blok č.1 : instalace a konfigurace IBM DB2 Serveru, 13 / 42

14 instalace a konfigurace IBM WebSphere Application Server, instalace a konfigurace IBM DB2 Content Manager, eclient instalace a konfigurace IBM WebSphere Information Integrator Content Edition základní zaškolení, b) Blok č.2 : propojení, konfigurace LDAP, základní zaškolení, c) Blok č.3 : analýza workflow procesu Objednavka instalace a konfigurace IBM DB2 Content Manager Windows klient (ODMA), analýza zálohování, použití produktu IBM Tivoli Storage Manager (TSM) a Hierarchical Storage Managment (HSM), propojení, konfigurace LDAP, základní zaškolení, d) Blok č.4 : instalace produktu Tivoli Storage Manager, konfigurace Hierarchical Storage Managment, propojení, konfigurace LDAP, základní zaškolení, e) Blok č.5 : analýza, návrh a zpracování dokumentace k workflow procesů, instalace a konfigurace Content manager portletu, instalace produktu IBM WebSphere Portal 6.0 (nad rámec projektu), testování a odladění, Kurzívou zmíněné aktivity se nedají považovat za jednorázové a byly vykonávány průběžně během realizace celého projektu. Výstupem každého implementačního bloku byl podrobný zápis o provedených pracích výsledcích a problémech. Ukázka takovéhoto zápisu je uvedena v Příloze č. 8 této zprávy Otevřené aktivity Vzhledem k náročnosti a problémům při implementaci zejména v navázání na univerzitní úložiště identit tzv. LDAP byly některé aktivity přesunuty na leden až únor 2007 : a) základní zaškolení administrátory DMS a správce/tvůrce workflow, b) zpracování finální dokumentace, c) podpora v pilotním režimu dle požadavku univerzity (nad rámec projektu). 6. Implementace nad rámec projektu V rámci realizace projektu se podařilo s IBM dohodnout několik aktivit nad rámec tohoto projektu, které nebyly ve smlouvě o dílo dohodnuty a tudíž se nepromítly do ceny: a) Převod licence Portálu po dohodě se Západočeskou univerzitou v Plzni a IBM byla bezplatně 14 / 42

15 převedena licence pro využívání Portálu verze 5.0 na stranu Ostravské univerzity. Tímto krokem se otevřely možnosti k zajištění lepších služeb Portálu (např. upgrade, zajištění servisních služeb IBM). b) Instalace produktu IBM WebSphere Portal 6.0 v rámci projektu bylo zajištěno licenční pokrytí Portálu ve verzi 6. Nad rámec projektu pak IBM provedla instalaci portálu, zpracování dokumentace k instalaci a zaškolení správců. c) Instalace produktu IBM Tivoli Storage Manager technologické posílení univerzitního systému zálohování. d) Servisní podpora pro IBM WebSphere Portal 6.0 nad rámec projektu byla dohodnuta servisní podpora do bez finančního zatížení projektu. 7. Analýza dokumentů 7.1. Zájmová oblast dokumentů Volba oblastí dokumentů, které budou mapovány (bude popsáno workflow) v roce 2006 byla učiněna na základě jejich obsahu. Tak vznikly dokumenty pro oblasti: a) personální, b) právní, c) provozní, d) ekonomické. Bez ohledu na úroveň v organizačním schématu univerzity. Z tohoto pohledu byli tedy kontaktovány osoby pracující s co největším počtem dokumentů v dané oblasti (např. personální dokumenty personalistka, ekonomické dokumenty tajemníci fakult, vedoucí ekonomického útvaru) Nástroj pro mapování resp. tvorbu workflow Pro zmapování současného stavu dokumentů byl využit jazyk UML 2 (Unified Modeling Language) a nástroj Visual Paradigm for UML. a) UML 2 je grafický jazyk pro vizualizaci, specifikaci, navrhování a dokumentaci programových systémů. UML nabízí standardní způsob zápisu jak návrhů systému včetně konceptuálních prvků jako jsou business procesy a systémové funkce, tak konkrétních prvků jako jsou příkazy programovacího jazyka, databázová schémata a znovupoužitelné programové komponenty. UML podporuje objektově orientovaný přístup k analýze, návrhu a popisu programových systémů. UML neobsahuje způsob, jak se má používat, ani neobsahuje metodiku(y), jak analyzovat, specifikovat či navrhovat programové systémy. b) Visual Paradigma for UML - obsahuje nástroje pro kompletní vizuální návrh architektury aplikací a její vyjádření pomocí nejnovější notace jazyka UML (Unified Modeling Language). Nabízí propracované IDE pro vizuální návrh, může být dokonce integrováno s vývojovými prostředími Visual Studio.Net, Eclipse/WSAD, NetBeans/Sun ONE a JBuilder. Získáte kontrolu nad kompletním životním cyklem návrhu a vývoje aplikace. Návrhy lze exportovat do mnoha grafických formátů i tisknout. 15 / 42

16 Obrázek č. 7.1 Zjednodušený příklad diagramu dokumentů objednávka a faktura v jazyce UML Proces mapování Proces mapování současného stavu dokumentů resp. tvorby workflow probíhal vždy dle scénáře : a) kontaktování uživatele (viz. kapitola 7.1), b) objasnění problematiky DMS, obsahu a výsledku procesu tvorby workflow, c) samotný proces tvorby workflow, d) formální schválení uživatele. Seznam dokumentů a osob se kterými bylo workflow tvořeno je součástí Přílohy č.9 této zprávy. Je nutné zdůraznit, že vytvořená workflow odráží současný stav. Vytvořená workflow byla odsouhlašována uživateli a tak připravena k diskuzi oprávněným osobám, které mohli následně workflow dokumentu změnit a schválit pro realizaci v DMS. V Příloze č. 10 této zprávy je pro názornost uveden příklad workflow dokumentu Objednávky. Proces schvalování oprávněnými osobami v projektu nebyl úspěšně vyřešen. Vyřešení je plánováno pro rok 2007 na úrovni vedení univerzity Proces realizace v DMS Součástí projektu byla pilotní realizace vybraného workflow dokumentu v implementovaném systému DMS. Východiskem bylo workflow vytvořené ve fázi mapování aktuálního stavu dokumentů (příklad viz. příloha č.10). Takto vytvořené workflow bylo zpracováno v jazyce BPMN, který je standardem pro popisování procesů. V Příloze č.11 je uvedeno workflow vytvořené v jazyce BPMN dokumentu Objednávky. Takto optimalizovaný proces může být následně převeden do systému DMS. Dokument objednávka realizovaný v systému DMS je uveden v Příloze č.12 této zprávy. 8. Závěrečné shrnutí projektu V rámci řešení byly splněny základní kontrolovatelné výstupy projektu : a) provedena studie proveditelnosti nasazení systému DMS na Ostravské univerzitě, b) zmapování dostupných technologií a výběr technologie pro univerzitu vhodné, c) implementace systému DMS, 16 / 42

17 d) spolupráce více uživatelů nad sdílenými dokumenty, e) základní zmapování dokumentů, f) základní administrátorské i uživatelské proškolení celého systému. Pro následující období prvních měsíců 2007 bude : a) dokončena podrobná dokumentace celé implementace systému DMS, b) podrobné zaškolení administrátora DMS a administrátora/správce workflow systému, c) technická podpora upgrade Portálu na nejnovější verzi (tato činnost je nad rámec projektu), d) úkoly plynoucí z návrhu projektu DMS Finanční čerpání projektu Číslo a název projektu Projekt přípravy a realizace elektronické evidence klíčových dokumentů v DMS (Document Management System) Program Řešitel (jméno a příjmení, titul, pracoviště) Program 4 rozvoj moderních technologií, RNDr. Martin Malčík, ředitel CIT, Ostravská univerzita v Ostravě 17 / 42

18 Kapitálové finanční prostředky Z toho Dlouhodobý nehmotný majetek (SW, licence) Samostatné věci movité (stroje, zařízení) Přidělená dotace na řešení projektu (ukazatel I) Čerpání dotace , ,70 Celkem kapitálové finanční prostředky Běžné finanční prostředky Přidělená dotace na řešení projektu (ukazatel I) Čerpání dotace Mzdy Pohyblivé složky mzdy Z toho Odměny dle dohod o pracích konaných mimo prac. poměr Odvody na sociální a zdravotní pojištění Drobný majetek ,90 Materiální náklady ,36 Služby a náklady nevýrobní povahy ,85 Cestovní náhrady ,89 Stipendia 0 0 Celkem běžné finanční prostředky / 42

19 A. Příloha č.1 : Magic Quadrant for Enterprise Content Management Zdroj: Gartner, / 42

20 B. Příloha č.2 : Průběh procesů prezentací Společnost GORDIC Datum Akce Poptávka na předvedení produktu odeslána Zareagovali na poptávku s otázkou na další postup Navržení termínu prezentace na od 8:00 do 12:00. Čekáme na vyjádření Termín prezentace potvrzen + ujištění o prezentaci technologické nikoliv obchodní Termín prezentace opětovně potvrzen. Dále zasláno předpokládané obsazení ze strany CIT a přímá žádost na to, aby prezentace proběhla v duchu technologickém nikoliv obchodním Prezentace zrealizována. Podrobné předvedení produktu GINIS, což je spisová služba. Z prezentace vytvořen zvukový záznam. Odesláno vyrozumění o vyřazení z technologického "hledáčku" v rámci diskutovaného projektu. Důvodem k vyřazení je úzké zaměření nabízené technologie pouze pro potřeby spisové služby. Note Audio záznam prezentace umístěn na..\cluster_data_server\data\home\ Zamestnanci\Cit\DMS\prezentaceAudio Společnost IBM Datum Akce prezentace + následný postup realizace Poptávka na předvedení produktu odeslána. Telefonický rozhovor s pí. Belatkovou. IBM poptávalo informativní schůzku na základě, které by vytvořili prezentaci produktu. Odkázal jsem je na schůzku, která proběhla se společností Techniserv a dle zástupců této společnosti měla tato schůzka sloužit pro diskutovanou přípravu prezentace. Belatková kontaktuje Technisrv a vše si vysvětlí a dá vědět Telefonický rozhovor s pí. Belatkovou. Ze strany IBM podání návrhu na realizaci informativní schůzky s p. Vyhnalíkem (Teamleader Software Sales SMB). Prvotní schůzka zrealizována. Vyjasněny představy OU na DMS a připraveny podklady pro samotnou prezentaci na živo. Ta dle vyjádření p. Vyhnalíka by se měla uskutečnit v průběhu 24. týdne (od ) Prezentace dohodnuta na Ještě ověřím vytvoření formálního finančního rámce Prezentace zrealizována (p. Musil) a dohodnut termín další podrobnější prezentace s přihlédnutím k univerzitnímu prostředí IBM WebSphere Portal. Termín Prezentace zrealizována. Otevřeno téma vypracování Studie proveditelnosti Nasazení IBM technologií pro správu dokumentů pro Ostravskou univerzitu. Jednání realizačního týmu a rozhodnutí o výběru technologie IBM (Malčík, Šimonek, Kantor, Pomezný). Následně diskutováno s vedoucími oddělení Kamrádem a pí. Lokajovou učiněno definitivní rozhodnutí Formální schůzka k tématu Studie proveditelnosti a jejím obsahu + zodpovězení prvotních vstupních otázek pro studii a dohoda na termínu realizace Studie (od ) Termín dohodnut na 5. a a Realizace schůzky analytiků IBM a počáteční vklad pro Studii proveditelnosti Realizace Studie na straně IBM. od Formulování smluvních podmínek realizace. do Implementace technologie 20 / 42

Informační systém ESO9

Informační systém ESO9 Informační systém ESO9 Obsah 1. VÝHODY INFORMAČNÍHO SYSTÉMU ESO9... 3 1.1.1 Generační odlišnost... 3 1.1.2 Personalizace... 3 1.1.3 Vzdálená obsluha a správa systému... 3 1.1.4 Otevřenost... 4 1.1.5 Provázání

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze Karolina Kadlecová Návrh architektury sdílení a ukládání informací v prostředí Microsoft

Více

Informační strategie města Sokolov

Informační strategie města Sokolov Informační strategie města Sokolov na období 2014-2018 Zpracovali: Ing. Jiří Krotil, MěÚ Sokolov Kateřina Klepáčková, DiS, MěÚ Sokolov Mgr. Miroslav Kurcová, MěÚ Sokolov Ing. Tomáš Marek, CORTIS Consulting

Více

Zpracování Studie proveditelnosti projektu implementace konsolidovaného DMS v resortu Ministerstva financí je spolufinancováno z prostředků

Zpracování Studie proveditelnosti projektu implementace konsolidovaného DMS v resortu Ministerstva financí je spolufinancováno z prostředků Studie proveditelnosti projektu implementace konsolidovaného DMS Zpracování Studie proveditelnosti projektu implementace konsolidovaného DMS v resortu Ministerstva financí je spolufinancováno z prostředků

Více

VYUŽITÍ POČÍTAČŮ V ÚČETNICTVÍ

VYUŽITÍ POČÍTAČŮ V ÚČETNICTVÍ SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO VYUŽITÍ POČÍTAČŮ V ÚČETNICTVÍ distanční studijní opora Břetislav Andrlík, Jiří Mikulica Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo říjen 2014 Využití počítačů v účetnictví

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYUŽITÍ ICT PRO PODPORU ORU FIREMNÍCH PROCESŮ USING ICT FOR SUPPORT BUSINESS PROCESSES

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYUŽITÍ ICT PRO PODPORU ORU FIREMNÍCH PROCESŮ USING ICT FOR SUPPORT BUSINESS PROCESSES VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV INFORMATIKY FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF INFORMATICS VYUŽITÍ ICT PRO PODPORU ORU FIREMNÍCH PROCESŮ

Více

Národní zpráva. Česká republika

Národní zpráva. Česká republika Národní zpráva Česká republika Posílení kapacity institucí z vybraných států EU v oblasti implementace nařízení č. 883/2004 (EHS) a č. 987/2009 (EHS) a zavedení elektronické výměny dat v oblasti sociálního

Více

Příloha č. 3 zadávací dokumentace INFORMAČNÍ SYSTÉM NÁRODNÍ DOTACE 2016 Specifikace předmětu veřejné zakázky

Příloha č. 3 zadávací dokumentace INFORMAČNÍ SYSTÉM NÁRODNÍ DOTACE 2016 Specifikace předmětu veřejné zakázky Příloha č. 3 zadávací dokumentace INFORMAČNÍ SYSTÉM NÁRODNÍ DOTACE 2016 Specifikace předmětu veřejné zakázky / Příloha č. 1 Smlouvy Specifikace předmětu plnění Stupeň důvěrnosti: Veřejné Specifikace předmětu

Více

ERP a ekonomické systémy pro malé a střední firmy

ERP a ekonomické systémy pro malé a střední firmy SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku ERP a ekonomické systémy pro malé a střední firmy

Více

I. Identifikační a další údaje veřejného zadavatele

I. Identifikační a další údaje veřejného zadavatele Z A D Á V A C Í D O K U M E N T A C E V E Ř E J N É Z A K Á Z K Y : " S Y S T É M Ř Í Z E N Í I D E N T I T A S P R Á V A D O K U M E N T Ů " ( DLE 38 A 44 AN. ZÁKONA O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH) I. Identifikační

Více

Mapový portál pro MČ Praha 3

Mapový portál pro MČ Praha 3 Mapový portál pro MČ Praha 3 Analýza požadavků a návrh řešení Vypracoval: Marek Šmolík, Luboš Hovorka Počet stran: 29 Dne: 12. dubna 2012 Počet příloh: 2 Revize: 130, Zapsána v OR vedenémměstskýmsoudem

Více

Specifikace SS moduly doplňující elektronický systém spisové služby (viz. poskytnuté smlouvy a objednávky, dodavatel Hejný) počet uživatelů 57

Specifikace SS moduly doplňující elektronický systém spisové služby (viz. poskytnuté smlouvy a objednávky, dodavatel Hejný) počet uživatelů 57 Poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Vážení, na základě Vaší žádosti, která byla Radě pro rozhlasové a televizní vysílání doručena dne 23. dubna 2013, Vám

Více

Popis podnikového informačního systému

Popis podnikového informačního systému Popis podnikového informačního systému Copyright 2006 1 / 24 Obsah: 1. Profil firmy...3 Struktura společnosti RTS, a.s...3 Základní údaje...3 2. Stručný popis řešení...4 Rozpracování jednotlivých procesů...4

Více

Komparace účetních software z pohledu podnikatele. Lucie Sekerová

Komparace účetních software z pohledu podnikatele. Lucie Sekerová Komparace účetních software z pohledu podnikatele Lucie Sekerová Bakalářská práce 2014 Prohlašuji, že beru na vědomí, že odevzdáním diplomové/bakalářské práce souhlasím se zveřejněním své práce podle

Více

Projektový portál s využitím MS SharePoint dle metodiky PRINCE2

Projektový portál s využitím MS SharePoint dle metodiky PRINCE2 MASARYKOVA UNIVERZITA FAKULTA INFORMATIKY Projektový portál s využitím MS SharePoint dle metodiky PRINCE2 DIPLOMOVÁ PRÁCE Ing. Petr Špaček Brno, 2014 Prohlášení Prohlašuji, že tato diplomová práce je mým

Více

Návrh informačního systému pro řízení lidských zdrojů personální agentury a jeho zefektivnění. Bc. Jana Klváčková

Návrh informačního systému pro řízení lidských zdrojů personální agentury a jeho zefektivnění. Bc. Jana Klváčková Návrh informačního systému pro řízení lidských zdrojů personální agentury a jeho zefektivnění Bc. Jana Klváčková Diplomová práce 2006 ***nascannované zadání s. 1*** ***nascannované zadání s. 2*** ABSTRAKT

Více

Digitální mapa veřejné správy. informace pro uživatele software ESRI

Digitální mapa veřejné správy. informace pro uživatele software ESRI Digitální mapa veřejné správy informace pro uživatele software ESRI 1 20 10 Zveme vás na 19. konferenci GIS ESRI v ČR, která se bude konat ve dnech 3. a 4. listopadu 2010 v Kongresovém centru Praha. Přednášky

Více

Návrhy webových internetových aplikací

Návrhy webových internetových aplikací Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra informačních technologií a elektronického obchodování Návrhy webových internetových aplikací Bakalářská práce Autor: Jiří Nachtigall Informační technologie,

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze ANALÝZA FAKTORŮ OVLIVŇUJÍCÍCH PŘECHOD MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKŮ NA CLOUDOVÉ ECM SLUŽBY

Vysoká škola ekonomická v Praze ANALÝZA FAKTORŮ OVLIVŇUJÍCÍCH PŘECHOD MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKŮ NA CLOUDOVÉ ECM SLUŽBY Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Katedra informačních technologií Studijní program: Aplikovaná informatika Obor: Informační systémy a technologie Diplomant: Vedoucí diplomové

Více

Projekt: Jednotná úroveň IS OŘ a modernizace technologií pro příjem tísňového volání ZS IZS Dodávka technologie

Projekt: Jednotná úroveň IS OŘ a modernizace technologií pro příjem tísňového volání ZS IZS Dodávka technologie Projekt: Jednotná úroveň IS OŘ a modernizace technologií pro příjem tísňového volání ZS IZS Dodávka technologie Technická specifikace předmětu plnění veřejné zakázky Plzeňský kraj Obsah 1 Úvod... 5 2 Okolí

Více

Sem vložte zadání Vaší práce.

Sem vložte zadání Vaší práce. Sem vložte zadání Vaší práce. České vysoké učení technické v Praze Fakulta informačních technologií Katedra softwarového inženýrství Diplomová práce Systémová podpora procesů advokátní kanceláře Bc. Martin

Více

Návrh, realizace a pilotní ověření e-shopu na GNU/GPL platformě

Návrh, realizace a pilotní ověření e-shopu na GNU/GPL platformě Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra informatiky a kvantitativních metod Návrh, realizace a pilotní ověření e-shopu na GNU/GPL platformě Diplomová práce Autor: Bc. Silvie Třísková Informační technologie

Více

Návrh podnikového informačního systému v SharePoint 2013 Foundation. Bc. Jan Hrachovský

Návrh podnikového informačního systému v SharePoint 2013 Foundation. Bc. Jan Hrachovský Návrh podnikového informačního systému v SharePoint 2013 Foundation Bc. Jan Hrachovský Diplomová práce 2014 UTB ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky, 2012 4 ABSTRAKT Práce se zabývá návrhem IS systému

Více

Společně s produkty z prvních dvou kol

Společně s produkty z prvních dvou kol IT PRODUKT ROKU 2010 COMPUTERWORLD 18, 2010 17 Na následujících stránkách vám předkládáme pohled na letošní poslední skupinu finalistů soutěže IT produkt roku, čímž se výběr jejích účastníků uzavírá. Stejně

Více

Nejmodernější technologické řešení. informační systém. money. Průvodce systémem. www.money.cz

Nejmodernější technologické řešení. informační systém. money. Průvodce systémem. www.money.cz Nejmodernější technologické řešení money informační systém S5 Průvodce systémem www.money.cz Obsah 01 Řešení pro vaši společnost 3 02 Flexibilní podnikový systém 4 03 Vícevrstvá aplikace 5 04 Vlastnosti

Více

Bankovní institut vysoká škola Praha. Diplomová práce

Bankovní institut vysoká škola Praha. Diplomová práce Bankovní institut vysoká škola Praha Využití ITIL pro zavedení procesu řízení změn Diplomová práce Ondřej Kopecký Duben 2011 Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra informačních technologií Využití

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Návrh a implementace aplikace Památkový katalog NPÚ

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Návrh a implementace aplikace Památkový katalog NPÚ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE nadlimitní veřejné zakázky na služby dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Návrh a implementace aplikace Památkový katalog

Více

Integrace dvou společností z hlediska IT architektury

Integrace dvou společností z hlediska IT architektury Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra informačních technologií a elektronického obchodování Integrace dvou společností z hlediska IT architektury Diplomová práce Autor: Aleš Radoměřský Informační

Více

Řešení intranetu v prostředí střední školy

Řešení intranetu v prostředí střední školy Řešení intranetu v prostředí střední školy Intranet Solution in Secondary School Environment Bc. Pavel Kulíšek Diplomová práce 2014 *** nascannované zadání str. 1 *** *** nascannované zadání str. 2 ***

Více

Blue Rose. The TECHNOLOGIE IBM ZEFEKTIVŇUJÍ SPOLUPRÁCI. téma str. 8 CESTA K IT PROJEKTU ROKU 2006

Blue Rose. The TECHNOLOGIE IBM ZEFEKTIVŇUJÍ SPOLUPRÁCI. téma str. 8 CESTA K IT PROJEKTU ROKU 2006 IBM âr ãerven 2007 The Blue Rose ibm.com/cz/bluerose TECHNOLOGIE IBM ZEFEKTIVŇUJÍ SPOLUPRÁCI téma str. 8 CESTA K IT PROJEKTU ROKU 2006 str. 18 NONSTOP SLEDOVÁNÍ VOZIDEL GENERUJE SPOUSTU DAT software str.

Více