Ostravská univerzita v Ostravě

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Ostravská univerzita v Ostravě"

Transkript

1 Ostravská univerzita v Ostravě Projekt přípravy a realizace elektronické evidence klíčových dokumentů v DMS (Document Management System) Závěrečná zpráva o řešení rozvojového projektu MŠMT č. 159/2006 Řešitel: RNDr. Martin Malčík, Ph.D. Ostrava 2006

2 Obsah 1. Úvod DMS systém pro správu dokumentů Co je základem DMS Co je principem DMS Oblasti využití DMS Výběr technologie Technologie zahrnuté do procesu výběru Kritéria výběru technologie Průběh a pravidla výběru Doporučení technologie Technologie IBM DB2 Content Manager Stručná charakteristika Struktura technologie Integrace DMS do univerzitního prostředí Implementace technologie Aktivity implementace Otevřené aktivity Implementace nad rámec projektu Analýza dokumentů Zájmová oblast dokumentů Nástroj pro mapování resp. tvorbu workflow Proces mapování Proces realizace v DMS Závěrečné shrnutí projektu Finanční čerpání projektu Přílohy A. Příloha č.1 : Magic Quadrant for Enterprise Content Management B. Příloha č.2 : Průběh procesů prezentací C. Příloha č.3 : Splnění/nesplnění požadovaných kritérií pro univerzitní DMS v případě IBM Content Manageru D. Příloha č.4 : Těžký klient systému DB2 Content Manager (Windows klient - ukázka) E. Příloha č.5 : eclient klient systému DB2 Content Manager (ukázka) F. Příloha č.6 : Portálový klient systému DB2 Content Manager (ukázka) G. Příloha č.7 : Klient administrátora systému DB2 Content Manager (ukázka) H. Příloha č.8 : Zápis z implementačního bloku č. 1 až I. Příloha č.9 : Vlastníci / Kontaktní osoby / Dokumenty v procesu mapování J. Příloha č.10 : Workflow dokumentu Objednávka v UML K. Příloha č.11 : Workflow dokumentu Objednávka v BPMN L. Příloha č.12 : Workflow dokumentu Objednávka v DMS / 42

3 1. Úvod DMS neboli Document Management System je pojem, který není pro informační současnost žádným novým pojmem a je možné se s ním setkat již delší dobu. S postupem času se však tyto systémy pro správu a oběh dokumentů dostaly do popředí zájmu. Jedním z důvodu, proč tomu tak je, je stálý nárůst množství dat, informací a dokumentů v organizacích různého druhu, univerzitní prostředí nevyjímaje. Organizace uspokojují potřeby svých zaměstnanců zákazníků (studentů) a rostoucí množství informací tak musí být zpracováno v mnohem kratším čase. Druhou oblastí, kterou lze DMS velmi efektivně vyřešit, jsou vzrůstající legislativní požadavky. Legislativa klade na organizace vyšší požadavky na uchování veškerých dat a dokumentů spojených s její činností. Fungování organizace musí být transparentní a dlouhodobě zpětně prokazatelná. Toho lze docílit jedině bezpečným uchování všech relevantních dat a dokumentů. Problematika DMS, i přes její relativní stáří, není u nás ještě tak aktuální jako v jiných zahraničních zemích, ale postupem času lze očekávat, že i v České republice bude v tomto směru vyvíjen stále větší tlak. Rok 2006 přinesl implementaci systémů DMS na Ostravské univerzitě v Ostravě, VŠB-TUO, Univerzitě Tomáše Bati a na Univerzitě Palackého v Olomouci. 2. DMS systém pro správu dokumentů Většina činnosti, které na univerzitě probíhají, je spojena s dokumenty a správa dokumentů je oblastí, která tak může výrazně ovlivnit výsledky a efektivitu chodu univerzity. Každý, kdo na univerzitě pracuje s určitými dokumenty, po nějaké době zjistí, že jejich organizace vyžaduje poměrně výrazné úsilí, pokud chce zajistit, aby byl v dokumentech řád a byly sdílené, tedy přístupné těm uživatelům, kterým přístupné mají být. Celá problematika je ještě složitější v okamžiku, kdy se stejnými dokumenty pracuje více lidí nebo se jedná o dokumenty, u kterých je nutné sledovat historii vzniku spolu s jednotlivými verzemi. S rostoucí dobou potřebnou pro vyhledání požadované informace klesá hodnota této informace a mnohdy se stává, že dokumenty jsou raději opakovaně vytvořeny nežli opakovaně využity, což má velký dopad na efektivitu práce s dokumenty a informacemi. Všechny výše uvedené činnosti a negativní důsledky z nich pramenící lze minimalizovat, nebo i zcela odstranit využíváním DMS. Práce s informacemi dnes tvoří jednu z nejdůležitějších částí činnosti univerzity a tak není divu, že i document management (správa dokumentů) nabývá na významu, a pokud je nasazen, může představovat znatelnou konkurenční výhodu Co je základem DMS Základem DMS jsou dokumenty spojené v procesech. V první řadě je třeba říci, že pojem dokument v pojetí DMS neznamená pouze klasický kancelářský papír s určitým textem, tak jak si jej při vyslovení tohoto slova představí většina z nás. Dokument je také soubor : a) v elektronické podobě bez ohledu na jeho formát; nejčastěji se setkáváme z formáty kancelářských aplikací MS Office (např. závěrečné zprávy projektů, výstupy/šablony IS MAGION), b) ová zpráva (např. vyjádření souhlasu k vystavení objednávky a/nebo komentář k zápisu z jednání), c) zvukový nebo video záznam (např. záznam z konference, audiovizuální pomůcka k přednášce) d) technický výkres (např. realizační dokumentace investičních staveb univerzity) a mnoho dalších. Všechny tyto objekty jsou nositelé informací, které jsou vytvářeny, modifikovány, sdíleny, zpracovávány a ukládány. Dokumenty lze rozdělit na strukturované a nestrukturované. Strukturované jsou v podobě různých tabulek a databázi, které je velmi snadné elektronicky zpracovávat (např. data v systémech MAGION a/nebo STAG). Nestrukturované jsou jejich přesným opakem (např. dokument výdajová faktura). Aby bylo možné tyto nestrukturované dokumenty, které jsou však také nositeli velmi důležitých informací, efektivně a rychle zpracovávat, vznikly DMS systémy, které spojují tyto dokumenty s reálnými univerzitními 3 / 42

4 procesy. Zpracování dokumentů v rámci jednotlivých procesů se za podpory DMS stává mnohem rychlejší a efektivnější Co je principem DMS Základním principem DMS je umožnit efektivně spravovat a sdílet jakékoliv dokumenty nebo informace. Toho je docíleno v první řádě implementací bezpečného centralizovaného úložiště. Nad tímto úložištěm běží aplikace DMS s možností plné integrace s Portálem univerzity, která uživatelům může nabídnout širokou funkcionalitu pro zpracování dokumentů a zároveň tato aplikace řídí přístup k dokumentům podle nastaveného autorizačního konceptu, čímž je zamezeno zneužití informací při jejich sdílení. Mezi základní rysy DMS patří: organizace dokumentů do přehledné struktury na základě individuálních požadavků uživatele, automatická tvorba a řízení verzí a revizí dokumentů, podpora práce více uživatelů s jedním dokumentem, efektivní vyhledávání dokumentů, podpora vytváření standardizovaných dokumentů, přenos dat do dokumentu, vytváření dynamických pohledů na dokumenty, podpora elektronického schvalování a uvolňování dokumentů, správa šablon dokumentů, evidence historie práce s dokumenty, publikace dokumentů na intranet, podpora převodu papírových dokumentů do elektronické podoby (skenování) Oblasti využití DMS Podle procesů a jejich vazeb na dokumenty můžeme oblasti využití DMS rozdělit na tři části: a) Dokumenty tvoří výstup určitého procesu - DMS nabízí podporu pro vznik a správu dokumentů během jeho celého životního cyklu. U těchto dokumentů se zároveň funkcionality pro elektronické schválení dokumentu před jeho uvolněním. Do této části mohou spadat všechny dokumenty, které na univerzitě vznikají (např. objednávky, různé druhy žádanek, smlouvy, podklady přijímací řízení studentů/zaměstnanců, směrnice, příkazy, dopisy resp. různá vyjádření studentům, informace pro univerzitní web a další. b) Dokumenty jsou vstupem, který procesy startuje - zde DMS primárně řeší evidenci dokumentu, jejíž součástí je obvykle i jeho skenování a následné schválení, realizované pomocí elektronického oběhu dokumentů (workflow). Příkladem této skupiny mohou být například příchozí faktury, které jsou zaevidovány, prochází procesem schválení a poté jsou zaúčtovány. Obzvláště u těchto dokumentů je třeba zajistit bezpečnou archivaci a zamezení jejich změny, protože na jejich základě univerzita provádí své činnosti, které musí být zpětně prokazatelné. Kromě faktur sem můžeme zařadit veškeré příchozí dokumenty. Na archivaci všech příchozích dokumentů je například postaveno řešení spisové služby. c) Dokumenty podporují dané procesy - do třetí skupiny spadají například veškeré dokumenty, které zaměstnanci potřebují jako podklad pro plnění svých pracovních úkolů. Pro tyto dokumenty je důležité, aby byly snadno dostupné a vyhledatelné. V podstatě se jedná o bezpečný archiv dokumentů, který tvoří většina dokumentů z prvních dvou skupin, které již byly zpracovány a uzavřeny, nicméně musí být pracovníkům stále k dispozici. V rámci univerzity jde většinou o aktuální interní předpisy, podepsané smlouvy, schválené a odeslané objednávky nebo faktury a další. Ovšem je nutné si uvědomit, že výše uvedené rozdělení je pro potřeby této závěrečné zprávy velmi 4 / 42

5 zjednodušené. Obvykle se tyto oblasti vzájemně prolínají a jednotlivé dokumenty a procesy prochází napříč. DMS zároveň přináší řešení pro bezpečnou archivaci všech dokumentů, které jsou jeho součástí, což zajišťuje přístup k těmto informacím i za mnoho let. Systémy DMS jsou velmi flexibilní a jejich customizací je možné je upravit a přizpůsobit konkrétním požadavkům univerzitních potřeb. Proto při výběru technologie byl dán velký důraz na co nejsnazší integrovatelnost s existujícím univerzitním portálovým řešením. 3. Výběr technologie V současnosti jsou na českém trhu nabízeny jak komplexní a robustní technologie pro správu dokumentů tak i specializované, které řeší pouze část celého systému např. Spisová služba. Cílem procesu výběru bylo zvolit komplexní technologii, kterou lze integrovat s existujícími univerzitními systémy a to prostřednictvím centrálního Portálu Ostravské univerzity (dále jen Portál) Technologie zahrnuté do procesu výběru O zahrnutí technologie do procesu výběru rozhodovalo zejména : doporučení členů pracovní skupiny DMS VŠB-TU Ostrava, která je spoluředitelem projektu implementace DMS pro univerzity VŠB-TU, UTB Zlín a Univerzita Palackého v Olomouci, existující obchodní, implementační a servisní zastoupení v ČR a/nebo na Slovensku, které má již zkušenosti s implementací nabízené technologie, jistota silné, kvalitní a robustní technologie (Příloha č.1). V následující tabulce jsou uvedeny všechny technologie do procesu výběru zahrnuté : Technologie SAP NetWeaver FileNET 1 IBM Content Manager OpenText Livelink Ginis 2 AiP Safe Livelink TreeINFO CRM Tabulka č. 1 Technologie zahrnuté do procesu výběru Kritéria výběru technologie Společnosti Autocont CZ Impromat Computer, Datalan (SK) Techniserv, IBM S&T Services, IXTENT GORDIC CPE Group Syconix Camo CSC Computer Science Technologie zahrnuté do výběru byly posuzovány ze tří základních hledisek : funkcionality, architektury, bezpečnosti. a) Kritéria funkcionality. Technologie : 1 Technologie FileNet byla koncem roku 2006 zakoupena společnosti IBM a brzy by se měla stát nedílnou součástí technologie Content Manager. 2 Zástupce specializovaného systému pro Spisovou službu. 5 / 42

6 podporuje workflow dokumentů nebo složek dokumentů (dále jen dokument) mezi jednotlivými uživateli nebo skupinami uživatelů, obsahuje grafický nástroj pro vytváření diagramů workflow procesů. Tento grafický nástroj musí umožňovat modifikaci existujících diagramů, podporuje různé typy procesů (schvalovací, změnové,..) oběhu dokumentů, umožňuje spuštění alternativních toků (včetně paralelních) na základě definovaných podmínek resp. událostí, umožňuje operativně měnit nebo zakládat procesní schéma na základě mimořádných a neopakovatelných událostí (Ad hoc workflow) a to bez zásahu do programového kódu, umožňuje oprávněným uživatelům nahlížet na okamžitý stav procesu, případně také upravit právě probíhající proces, umožňuje spouštět workflow procesy nad existujícími dokumenty v systému nebo automaticky v okamžiku, když jsou dokumenty do systému vkládány (například skenováním, importem, ), dále umožňuje nastavit automatické spouštění workflow procesu pro určitý typ dokumentu v okamžiku, kdy je dokument v systému vytvořen. Pokud je pro různé typy dokumentů definovaný stejný proces workflow, lze definovat prioritu, s jakou budou procesy spouštěny. dovoluje nastavit zastupování jednotlivých uživatelů definovaných v DMS, umožňuje přiřazení rolí pro jednotlivé uživatele do procesního schématu DMS, pružně automaticky reaguje na změny v personální struktuře univerzity, tj. pohyb zaměstnanců v rámci organizačního schématu případně i krátkodobého charakteru (např. dovolená), musí být schopen se přizpůsobit změnám v organizační struktuře univerzity formou příslušných zásahů správce systému, umožňuje automatické nastavení příznaku upozornění, pokud vyprší čas pro provedení požadované činnosti v určitém uzlu workflow nebo pokud vyprší časový limit pro provedení požadované činnosti v celém procesu workflow, musí umožnit nastavení příznaku přetížení uzlu, pokud počet právě zpracovávaných dokumentů v uvedeném uzlu přesáhne definovanou hranici, dovoluje na základě nastavených příznaků definovat další postup zpracování prostřednictvím uživatelsky definovaných akcí, musí umožnit verzování dokumentů včetně možnosti vytvářet paralelní revizní větve s následným schválením/zrušením těchto větví, musí umožnit pracovat se složenými dokumenty a podporovat logické vazby, které mezi těmito dokumenty mohou existovat (např. check-in/check-out dokumentů), dovoluje definovat uživatelské (business) aplikace jako pracovní uzly procesu workflow, musí mít otevřené API pro vytváření vlastních programů pro podporu workflow dokumentů. b) Kritéria architektury. Technologie : musí být otevřený pro možnost jednoduché modifikace systému vlastními kapacitami zadavatele, musí být dostupný i v případě HW poruchy části DMS - podpora požadavku "high-availability", musí být volně rozšiřitelný pro libovolný počet spravovaných dokumentů bez nutnosti zakupovat další licence, musí umožňovat práci v distribuované architektuře s možností rozložení zátěže, musí obsloužit alespoň 200 současně připojených uživatelů. Celkový rozsah uživatelů se bude pohybovat v rozmezí 700 zaměstnanců a 7000 studentů, musí poskytovat Webové klientské prostředí bez nutnosti instalace dalšího software na straně 6 / 42

7 uživatele, musí podporovat rozhraní pro práci v portálovém prostředí IBM WebSphere a být plně integrován v současném portálovém řešení OU, musí podporovat rozhraní webových služeb pro integraci s ostatními univerzitními systémy, musí na platformě Windows umožňovat těsnou integraci s nástroji MS Office, a to včetně výměny a synchronizace standardních atributů mezi oběma systémy, musí umožňovat ové zasílání předem vybraných dokumentů uživatelům pracujících mimo DMS, musí dovolit hromadný tisk vybraných dokumentů, musí podporovat rozdílné operační systémy Windows, Unix, Linux, je rozšiřitelný o další komponenty, které umožní archivovat dokumenty Novell GroupWise, poskytuje dokumentované API pro vytváření vlastních aplikací pro správu dokumentů nejlépe J2EE, musí umožňovat integraci s dalšími úložišti dokumentů (například relační databáze, JDBC a ODBC zdroje), licenční politika na uživatele nebo procesor. Vzhledem k počtu univerzitních uživatelů je preferována licence na server. c) Kritéria technická a zabezpečení. Technologie : administrátorské prostředí a další dodávané nástroje musí být lokalizované do českého jazyka, musí umožňovat vzdálenou správu všech komponent systému z grafického administrátorského prostředí, musí oprávněnému uživateli nabízet, bez zásahu do programového řešení, přehlednou a jednotnou správu uživatelů, rolí a skupin s možností přidělovat jim práva, musí umožňovat autentizaci prostřednictvím Novell edirectory, práce nad DMS, dokumenty a práce uživatelů musí být monitorována a uchovávána, musí umožnit funkčnost elektronického auditu (kdo, kdy dokument měnil/odsouhlasil), musí splňovat bezpečnostní Common Criteria pro informační systémy, musí zajistit a zvládat zabezpečenou komunikaci (SSL) a zabezpečit samotný dokument proti zneužití, musí podporovat fulltextové české prohledávání ve všech běžně používaných formátech dokumentů, jako je např. Text, HTML, XML, MS Word, RTF, Excel, PDF a další, musí podporovat tvorbu/skladbu vlastních uživatelských dotazů, musí dovolit exportovat případně importovat všechny informace o jeho konfiguraci prostřednictvím XML formátu Průběh a pravidla výběru Výběr technologie byl odstartován v květnu 2006 prvotním oslovením společností uvedených v Tabulce č.1. Dále následovaly logické kroky procesu výběru : a) Dohoda na termínu první/úvodní prezentace elektronické oslovení společností, které jsou schopny nabídnout pro projekt zajímavou technologii. Objasnění základních očekávání univerzity od celého systému a dohodnutí prvotní prezentace. b) Realizace prezentace setkání zejména s obchodními partnery společností a základní představení nabízených technologií. c) Formální vyhodnocení jednání realizačního týmu zdali oslovit společnost i pro druhé kolo 7 / 42

8 prezentací. d) Dohoda na termínu druhé (čistě technologické) prezentace - pokud technologie byla pro univerzitní projekt zajímavá zrealizovala se čistě technologická prezentace jejíž náplní byly konkrétní technické otázky implementace v univerzitním prostředí (např. praktická podpora Novell LDAP 3, možnosti API 4 rozraní). Prezentace se vždy zúčastnili zástupci technického oddělení, referátu vývoje a bezpečnosti IS/ICT CIT. e) Realizace prezentace - setkání čistě s techniky a analytiky společnosti a detailní technické představení nabízených technologií. f) Vyhodnocení - jednání realizačního týmu zdali daná technologie je pro řešení DMS univerzity vhodné nebo nikoliv. Jednotlivé kroky v procesu prezentací byly podrobně zaznamenávány. Centrálním projektovým místem Projektu DMS se stal Portál je přístupný pouze autorizovaným uživatelům. Pro ucelenou představu je příklad záznamu průběhu prezentací pro společnost GORDIC a IBM uveden Příloze č.2 této zprávy Doporučení technologie Na základě splnění/nesplnění jednotlivých kritérií uvedených v kapitole 3.2., důležitosti integrace se stávajícím řešením WebSphere Portal, integrací s kancelářským systémem, garantovanou podporou Novell edirectory neboli LDAP, nabídkou dokumentovatelné API na platformě J2EE, servisní podporou, zkušeností z jiných projektů bylo realizačním týmem rozhodnuto o výběru technologie společnosti IBM DB2 Content Manager. Příklad splnění/nesplnění kritérií uvedených v kapitole 3.2. je zachycen v Příloze č.3 této zprávy a týká se vybrané technologie DB2 Content Manager. 4. Technologie IBM DB2 Content Manager 4.1. Stručná charakteristika DB2 Content Manager je jádrem portfolia produktu DB2 Content Management pro správu obsahu v organizacích různého typu a velikosti. Poskytuje vícevrstvou, distribuovanou architekturu, která nabízí rozšiřitelnost, otevřenost a bezpečné prostředí. Obsahuje datový model s podporou XML. Integruje se do aplikací a aplikačního programového vybavení pro kritické úlohy, včetně produktů DB2 Records Manager, WebSphere MQ Workflow, portálu WebSphere Portal a Workplace Forms. Podporuje replikaci k ukládání a správě objektů na více místech. Nabízí společné rozhraní API k integraci všech forem obsahu do systémů Customer Relationship Management (CRM systém pro řízení vztahu se zákazníky), systémů Enterprise Resource Planning (ERP systém plánování zdrojů v organizaci) a obchodních aplikací. Racionalizuje sled prací prostřednictvím technicky pokročilých řešení. Pro práci uživatelů nabízí využití tří základních klientů těžký Windows klient, lehký eclient (WWW prohlížeč) a portálový klient (soustava portletů pro IBM WebSphere Portal). Portálový klient je preferovaným řešením Ostravské univerzity. 3 Lightweight Directory Access Protocol - protokol pro přístup k adresářovým službám v on-line komunikacích. 4 Aplikační programové rozhraní - soubor programů, knihoven a rutin, které slouží k programování aplikací. 8 / 42

9 Faktury, tiskové výstupy Skenované papíry a faxy Wireless & PDA SCM, CRM data, SAP, Oracle Centrálně uložená a spravovaná data DMS OU (Novel GroupWise) Dokumenty kancelářských aplikací Kiosk Portál / Web prohlížeč Audio, video, fotografie Web stránky Helpdesk Obrázek č. 4.1 Možnosti využití sytému pro správu dokumentů - DB2 Content Manager Struktura technologie Technologie IBM DB2 Content Manager (dále jen DMS) má třívrstvou architekturu. Konkrétně je složen z těchto základních komponent (Obrázek č.4.2) : a) Klienti - DMS nabízí 3 druhy klientů prostřednictvím,kterých uživatel může se systémem pracovat : klient pro Windows jedná se o tzv. těžkého klienta, který je postaven na platformě 9 / 42

10 C++; klient nabízí plnou standardní funkčnost pro práci s dokumenty + nástroje pro skenování, které v ostatních klientech nejsou standardně obsaženy, klient komunikuje přímo s Library Serverem; součásti klienta je také rozhraní Open Document Management API (ODMA 5 ), které umožňuje připojení desktopových aplikací WORD, EXEL, PowerPoint, VISIO, Outlook přímo do DMS, ukázka těžkého klienta je uvedena v Příloze č. 4, lehký klient tzv. eclient je každému oprávněnému uživateli přístupen prostřednictvím internetového prohlížeče bez nutnosti instalace, klient nabízí nižší funkčnost oproti Windows klientu, ukázka těžkého klienta je uvedena v Příloze č. 5, portálový klient soustava 5 portletů v rámci existujícího univerzitního portálu IBM WebSphere nabízející plnou funkčnost mimo nástrojů pro skenování, toto rozšíření je zapotřebí dopracovat, ukázka portálového klienta je uvedena v Příloze č.6, klient administrátora Windows klient pro potřeby správy celého systému, správy parametrů Library Serveru a Resource Managerů, definice uživatelů (LDAP), přístupová práva, datové modelování, definice workflow, verzování, export definic do XML a další, ukázka klienta administrátora je uvedena v Příloze č.7. b) Library Server (LS) komponenta DMS, která ukládá, řídí a provádí řízení přístupu k objektům (dokumentům), uložených na jednom nebo více Ressource Managerech. LS zpracovává požadavky z uživatelského klienta a udržuje integritu mezi všemi komponentami DMS. LS je založen na relačním databázovém systému a lze k němu přistupovat přímo SQL 6 jazykem nebo přes databázového klienta. LS je v systému DMS vždy jen jeden a musí být nainstalován na stejném stroji jako databáze. c) Resource Manager (RM) komponenta DMS, která uchovává samostatné objekty resp. dokumenty DMS na souborový systém a ty dále spravuje. DMS může mít jeden nebo více RM a ty mohou být umístěny ve stejné nebo různých lokalitách oproti Library Serveru. Klient uživatele pracuje s objekty prostřednictvím Library Serveru. RM pro svou práci potřebuje databázový systém kde jsou uložena konfigurační nastavení (např. informace o indexech uložených dokumentů). d) VideoCharger Server - řešení k poskytování souvislého (streaming) datového toku v reálném čase pro multimediální typy dat (AVI, MPG, MP3 a jiné). Odbouráva download a uložení na straně klientu. Uživatel si tak může například spustit video záznam přednášky bez toho aniž by jej musel nejprve stáhnout na svůj lokální počítač. e) OnDemand Server řešení pro správu elektronických výstupů umožňující zachycování počítačových výstupů velkého objemu stejně jako archivaci skenovaných dokumentů. f) Tivoli Storage Manager řešení pro správu zálohování fyzického úložiště dokumentů Ressource Manageru. 5 Aplikační programové rozhraní pro správu otevřených dokumentů. 6 Databázový dotazovací jazyk. Podstatou SQL je používání interaktivních dotazů při práci s databází. 10 / 42

11 Obrázek č. 4.2 Základní architektura univerzitního systému DMS (technologie IBM DB2 Content Manager) Integrace DMS do univerzitního prostředí a) Obecný návrh integrace Klient + ODMA Administrátorský těžký klient CM portlety lehký klient IBM WebSphere Portal Server Express Plus Oracle Legato NetWorker Information Integrator for Content (relační konektor) Diskové pole Library Server (LS) DB2 pro LS DB2 pro RM Tivoli Storage Manager WebSphere Application Server Resource manager (RM) VideoCharge Server OnDemand Obrázek č.4.3 Obecný návrh integrace komponent DMS do prostředí univerzity (stávající univerzitní komponenty jsou vyznačeny modrou barvou). b) Realizace integrace 11 / 42

12 IBM WebSphere Portal CM Portlety CIT Portlety autorizace (ID, skupina) Novell edirectory SUSE Linux Enterprise 8 LDAP Oracle nebo DB2 CM Library Server DB pro LS DB pro RM autorizace (ID, skupina) svázání skupin z LDAP a dané role z Portálu URL + security token IBM WebSphere Portal 5.1 NDS Oracle synchronizace skupin CM Resource Manager SUSE Linux Enterprise 8 SUSE Linux Enterprise 8 Obrázek č.4.4 Technická realizace integrace komponent DMS. V grafickém návrhu obrázku č.4.4 je také zaznačeno silné zabezpečení komunikace s uloženými dokumenty (vazba mezi Library Serverem a Ressource Managerem: URL+security token). K dokumentům je možné přistoupit pouze prostřednictvím Library Serveru. Na základě žádosti uživatele o dokument je vygenerován řetězec složený s URL (fyzické umístění dokumentu na Ressource Manageru) a Security tokenu. URL je generováno dynamicky a pouze s časovým omezením. Security token je generován na základě ověření uživatele a aplikace resp. klienta, kterým uživatel k dokumentu přistupuje. c) Řešení autentizace DMS v univerzitním prostředí Se systémem pro správu univerzitních dokumentů popisovaný v této závěrečné zprávě je možné pracovat se 3 druhy uživatelských klientů (viz. kapitola č. 4.2). Preferovaným klientem je klient portálový. Proces autentizace uživatele přistupujícího do systému prostřednictvím Portálu : Krok č.1 přihlášení uživatele prostřednictvím přihlašovacího portletu do univerzitního Portálu (http://portal.osu.cz) - uživatelské jméno a heslo je zasláno Portálu (na obrázku CIT WAS). Krok č.2 Portál provede automatické ověření identity a oprávnění uživatele vůči univerzitnímu uložišti identit (na obrázku CIT LDAP). Pokud je identita uživatele ověřena je přihlášen do Portálu. Krok č.3 uživatel zvolí práci v DMS. Zde má k dispozici soustavu portletů, které si opět ověřují identitu uživatele. Důvodem tohoto opětovného ověřování je skutečnost, že do DMS je možné přistoupit i jinými klienty (viz. kapitola č. 4.2), kteří postrádají ověřovací mechanismus Portálu (viz. Krok č.1). Je důležité upozornit, že ověření v kroku č.3 probíhá na pozadí bez zásahu uživatele DMS umožňuje Single Sing-On neboli mechanismus jednotného přihlášení. To v praxi znamená, že uživatel se přihlásí pouze jednou při vstupu na Portál. Krok č.4 předání uživatelského jména a hesla systému DMS, který provede opětovné ověření identity uživatele. 12 / 42

13 WWW prohlížeč uživatele 1 id, pass CIT WAS CM Portlety 4 id, pass IBM CM Library Server 3 Oprávnění uživatele Požadavek na oprávnění uživatele Autentizace CIT Oracle 2 Výsledek autentizace Požadavek na autentizaci CIT LDAP Obrázek č.4.5 Proces autentizace uživatele přistupujícího do DMS. 5. Implementace technologie Proces implementace technologie DMS vycházel ze Studie proveditelnosti a byl složen z následujících aktivit : a) instalace a konfigurace IBM DB2 Serveru, b) instalace a konfigurace IBM WebSphere Application Server, c) instalace a konfigurace IBM DB2 Content Manager, eclient, Windows klient (ODMA), d) instalace a konfigurace IBM DB2 Information Integrator for Content Edition, e) propojení, konfigurace LDAP, f) propojení s Oracle databází, g) instalace a konfigurace Content manager portletu, h) testování a odladění, i) analýza, návrh a zpracování dokumentace workflow procesů, j) implementace a nastavení prostředí (dokumentace), k) základní zaškolení administrátora a uživatele, l) podpora v pilotním režimu, m) základní zaškolení administrátora Content Manageru, n) zpracování dokumentace, o) projekt management. Jednotlivé aktivity byly realizovány buď přímo v prostorách univerzity na předem dohodnutých schůzkách a nebo vzdáleně i prostřednictvím virtuální privátní sítě (VPN) Aktivity implementace Jednotlivé aktivity implementace byla naplňovány v následujících implementačních blocích a s obsahem : a) Blok č.1 : instalace a konfigurace IBM DB2 Serveru, 13 / 42

14 instalace a konfigurace IBM WebSphere Application Server, instalace a konfigurace IBM DB2 Content Manager, eclient instalace a konfigurace IBM WebSphere Information Integrator Content Edition základní zaškolení, b) Blok č.2 : propojení, konfigurace LDAP, základní zaškolení, c) Blok č.3 : analýza workflow procesu Objednavka instalace a konfigurace IBM DB2 Content Manager Windows klient (ODMA), analýza zálohování, použití produktu IBM Tivoli Storage Manager (TSM) a Hierarchical Storage Managment (HSM), propojení, konfigurace LDAP, základní zaškolení, d) Blok č.4 : instalace produktu Tivoli Storage Manager, konfigurace Hierarchical Storage Managment, propojení, konfigurace LDAP, základní zaškolení, e) Blok č.5 : analýza, návrh a zpracování dokumentace k workflow procesů, instalace a konfigurace Content manager portletu, instalace produktu IBM WebSphere Portal 6.0 (nad rámec projektu), testování a odladění, Kurzívou zmíněné aktivity se nedají považovat za jednorázové a byly vykonávány průběžně během realizace celého projektu. Výstupem každého implementačního bloku byl podrobný zápis o provedených pracích výsledcích a problémech. Ukázka takovéhoto zápisu je uvedena v Příloze č. 8 této zprávy Otevřené aktivity Vzhledem k náročnosti a problémům při implementaci zejména v navázání na univerzitní úložiště identit tzv. LDAP byly některé aktivity přesunuty na leden až únor 2007 : a) základní zaškolení administrátory DMS a správce/tvůrce workflow, b) zpracování finální dokumentace, c) podpora v pilotním režimu dle požadavku univerzity (nad rámec projektu). 6. Implementace nad rámec projektu V rámci realizace projektu se podařilo s IBM dohodnout několik aktivit nad rámec tohoto projektu, které nebyly ve smlouvě o dílo dohodnuty a tudíž se nepromítly do ceny: a) Převod licence Portálu po dohodě se Západočeskou univerzitou v Plzni a IBM byla bezplatně 14 / 42

15 převedena licence pro využívání Portálu verze 5.0 na stranu Ostravské univerzity. Tímto krokem se otevřely možnosti k zajištění lepších služeb Portálu (např. upgrade, zajištění servisních služeb IBM). b) Instalace produktu IBM WebSphere Portal 6.0 v rámci projektu bylo zajištěno licenční pokrytí Portálu ve verzi 6. Nad rámec projektu pak IBM provedla instalaci portálu, zpracování dokumentace k instalaci a zaškolení správců. c) Instalace produktu IBM Tivoli Storage Manager technologické posílení univerzitního systému zálohování. d) Servisní podpora pro IBM WebSphere Portal 6.0 nad rámec projektu byla dohodnuta servisní podpora do bez finančního zatížení projektu. 7. Analýza dokumentů 7.1. Zájmová oblast dokumentů Volba oblastí dokumentů, které budou mapovány (bude popsáno workflow) v roce 2006 byla učiněna na základě jejich obsahu. Tak vznikly dokumenty pro oblasti: a) personální, b) právní, c) provozní, d) ekonomické. Bez ohledu na úroveň v organizačním schématu univerzity. Z tohoto pohledu byli tedy kontaktovány osoby pracující s co největším počtem dokumentů v dané oblasti (např. personální dokumenty personalistka, ekonomické dokumenty tajemníci fakult, vedoucí ekonomického útvaru) Nástroj pro mapování resp. tvorbu workflow Pro zmapování současného stavu dokumentů byl využit jazyk UML 2 (Unified Modeling Language) a nástroj Visual Paradigm for UML. a) UML 2 je grafický jazyk pro vizualizaci, specifikaci, navrhování a dokumentaci programových systémů. UML nabízí standardní způsob zápisu jak návrhů systému včetně konceptuálních prvků jako jsou business procesy a systémové funkce, tak konkrétních prvků jako jsou příkazy programovacího jazyka, databázová schémata a znovupoužitelné programové komponenty. UML podporuje objektově orientovaný přístup k analýze, návrhu a popisu programových systémů. UML neobsahuje způsob, jak se má používat, ani neobsahuje metodiku(y), jak analyzovat, specifikovat či navrhovat programové systémy. b) Visual Paradigma for UML - obsahuje nástroje pro kompletní vizuální návrh architektury aplikací a její vyjádření pomocí nejnovější notace jazyka UML (Unified Modeling Language). Nabízí propracované IDE pro vizuální návrh, může být dokonce integrováno s vývojovými prostředími Visual Studio.Net, Eclipse/WSAD, NetBeans/Sun ONE a JBuilder. Získáte kontrolu nad kompletním životním cyklem návrhu a vývoje aplikace. Návrhy lze exportovat do mnoha grafických formátů i tisknout. 15 / 42

16 Obrázek č. 7.1 Zjednodušený příklad diagramu dokumentů objednávka a faktura v jazyce UML Proces mapování Proces mapování současného stavu dokumentů resp. tvorby workflow probíhal vždy dle scénáře : a) kontaktování uživatele (viz. kapitola 7.1), b) objasnění problematiky DMS, obsahu a výsledku procesu tvorby workflow, c) samotný proces tvorby workflow, d) formální schválení uživatele. Seznam dokumentů a osob se kterými bylo workflow tvořeno je součástí Přílohy č.9 této zprávy. Je nutné zdůraznit, že vytvořená workflow odráží současný stav. Vytvořená workflow byla odsouhlašována uživateli a tak připravena k diskuzi oprávněným osobám, které mohli následně workflow dokumentu změnit a schválit pro realizaci v DMS. V Příloze č. 10 této zprávy je pro názornost uveden příklad workflow dokumentu Objednávky. Proces schvalování oprávněnými osobami v projektu nebyl úspěšně vyřešen. Vyřešení je plánováno pro rok 2007 na úrovni vedení univerzity Proces realizace v DMS Součástí projektu byla pilotní realizace vybraného workflow dokumentu v implementovaném systému DMS. Východiskem bylo workflow vytvořené ve fázi mapování aktuálního stavu dokumentů (příklad viz. příloha č.10). Takto vytvořené workflow bylo zpracováno v jazyce BPMN, který je standardem pro popisování procesů. V Příloze č.11 je uvedeno workflow vytvořené v jazyce BPMN dokumentu Objednávky. Takto optimalizovaný proces může být následně převeden do systému DMS. Dokument objednávka realizovaný v systému DMS je uveden v Příloze č.12 této zprávy. 8. Závěrečné shrnutí projektu V rámci řešení byly splněny základní kontrolovatelné výstupy projektu : a) provedena studie proveditelnosti nasazení systému DMS na Ostravské univerzitě, b) zmapování dostupných technologií a výběr technologie pro univerzitu vhodné, c) implementace systému DMS, 16 / 42

17 d) spolupráce více uživatelů nad sdílenými dokumenty, e) základní zmapování dokumentů, f) základní administrátorské i uživatelské proškolení celého systému. Pro následující období prvních měsíců 2007 bude : a) dokončena podrobná dokumentace celé implementace systému DMS, b) podrobné zaškolení administrátora DMS a administrátora/správce workflow systému, c) technická podpora upgrade Portálu na nejnovější verzi (tato činnost je nad rámec projektu), d) úkoly plynoucí z návrhu projektu DMS Finanční čerpání projektu Číslo a název projektu Projekt přípravy a realizace elektronické evidence klíčových dokumentů v DMS (Document Management System) Program Řešitel (jméno a příjmení, titul, pracoviště) Program 4 rozvoj moderních technologií, RNDr. Martin Malčík, ředitel CIT, Ostravská univerzita v Ostravě 17 / 42

18 Kapitálové finanční prostředky Z toho Dlouhodobý nehmotný majetek (SW, licence) Samostatné věci movité (stroje, zařízení) Přidělená dotace na řešení projektu (ukazatel I) Čerpání dotace , ,70 Celkem kapitálové finanční prostředky Běžné finanční prostředky Přidělená dotace na řešení projektu (ukazatel I) Čerpání dotace Mzdy Pohyblivé složky mzdy Z toho Odměny dle dohod o pracích konaných mimo prac. poměr Odvody na sociální a zdravotní pojištění Drobný majetek ,90 Materiální náklady ,36 Služby a náklady nevýrobní povahy ,85 Cestovní náhrady ,89 Stipendia 0 0 Celkem běžné finanční prostředky / 42

19 A. Příloha č.1 : Magic Quadrant for Enterprise Content Management Zdroj: Gartner, / 42

20 B. Příloha č.2 : Průběh procesů prezentací Společnost GORDIC Datum Akce Poptávka na předvedení produktu odeslána Zareagovali na poptávku s otázkou na další postup Navržení termínu prezentace na od 8:00 do 12:00. Čekáme na vyjádření Termín prezentace potvrzen + ujištění o prezentaci technologické nikoliv obchodní Termín prezentace opětovně potvrzen. Dále zasláno předpokládané obsazení ze strany CIT a přímá žádost na to, aby prezentace proběhla v duchu technologickém nikoliv obchodním Prezentace zrealizována. Podrobné předvedení produktu GINIS, což je spisová služba. Z prezentace vytvořen zvukový záznam. Odesláno vyrozumění o vyřazení z technologického "hledáčku" v rámci diskutovaného projektu. Důvodem k vyřazení je úzké zaměření nabízené technologie pouze pro potřeby spisové služby. Note Audio záznam prezentace umístěn na..\cluster_data_server\data\home\ Zamestnanci\Cit\DMS\prezentaceAudio Společnost IBM Datum Akce prezentace + následný postup realizace Poptávka na předvedení produktu odeslána. Telefonický rozhovor s pí. Belatkovou. IBM poptávalo informativní schůzku na základě, které by vytvořili prezentaci produktu. Odkázal jsem je na schůzku, která proběhla se společností Techniserv a dle zástupců této společnosti měla tato schůzka sloužit pro diskutovanou přípravu prezentace. Belatková kontaktuje Technisrv a vše si vysvětlí a dá vědět Telefonický rozhovor s pí. Belatkovou. Ze strany IBM podání návrhu na realizaci informativní schůzky s p. Vyhnalíkem (Teamleader Software Sales SMB). Prvotní schůzka zrealizována. Vyjasněny představy OU na DMS a připraveny podklady pro samotnou prezentaci na živo. Ta dle vyjádření p. Vyhnalíka by se měla uskutečnit v průběhu 24. týdne (od ) Prezentace dohodnuta na Ještě ověřím vytvoření formálního finančního rámce Prezentace zrealizována (p. Musil) a dohodnut termín další podrobnější prezentace s přihlédnutím k univerzitnímu prostředí IBM WebSphere Portal. Termín Prezentace zrealizována. Otevřeno téma vypracování Studie proveditelnosti Nasazení IBM technologií pro správu dokumentů pro Ostravskou univerzitu. Jednání realizačního týmu a rozhodnutí o výběru technologie IBM (Malčík, Šimonek, Kantor, Pomezný). Následně diskutováno s vedoucími oddělení Kamrádem a pí. Lokajovou učiněno definitivní rozhodnutí Formální schůzka k tématu Studie proveditelnosti a jejím obsahu + zodpovězení prvotních vstupních otázek pro studii a dohoda na termínu realizace Studie (od ) Termín dohodnut na 5. a a Realizace schůzky analytiků IBM a počáteční vklad pro Studii proveditelnosti Realizace Studie na straně IBM. od Formulování smluvních podmínek realizace. do Implementace technologie 20 / 42

Projekt informačního systému pro Eklektik PRO S EK. Řešitel: Karolína Kučerová

Projekt informačního systému pro Eklektik PRO S EK. Řešitel: Karolína Kučerová Projekt informačního systému pro Eklektik PRO S EK Řešitel: ÚVODNÍ ZPRÁVA ZADÁNÍ PROJEKTU Zefektivnění komunikace ve firmě Eklektik, a to především v oblasti informací o klientech a o tištěných materiálech

Více

Business Intelligence

Business Intelligence Business Intelligence Josef Mlnařík ISSS Hradec Králové 7.4.2008 Obsah Co je Oracle Business Intelligence? Definice, Od dat k informacím, Nástroj pro operativní řízení, Integrace informací, Jednotná platforma

Více

Sísyfos Systém evidence činností

Sísyfos Systém evidence činností Sísyfos Systém evidence Sísyfos : Evidence pracovních Systém Sísyfos je firemní aplikace zaměřená na sledování pracovních úkonů jednotlivých zaměstnanců firmy. Umožňuje sledovat pracovní činnosti na různých

Více

Microsoft SharePoint Portal Server 2003. Zvýšená týmová produktivita a úspora času při správě dokumentů ve společnosti Makro Cash & Carry ČR

Microsoft SharePoint Portal Server 2003. Zvýšená týmová produktivita a úspora času při správě dokumentů ve společnosti Makro Cash & Carry ČR Microsoft SharePoint Portal Server 2003 Zvýšená týmová produktivita a úspora času při správě dokumentů ve společnosti Makro Cash & Carry ČR Přehled Země: Česká republika Odvětví: Velkoobchod Profil zákazníka

Více

Vývoj moderních technologií při vyhledávání. Patrik Plachý SEFIRA spol. s.r.o. plachy@sefira.cz

Vývoj moderních technologií při vyhledávání. Patrik Plachý SEFIRA spol. s.r.o. plachy@sefira.cz Vývoj moderních technologií při vyhledávání Patrik Plachý SEFIRA spol. s.r.o. plachy@sefira.cz INFORUM 2007: 13. konference o profesionálních informačních zdrojích Praha, 22. - 24.5. 2007 Abstrakt Vzhledem

Více

Microsoft Day Dačice - Rok informatiky 10.-12.2015

Microsoft Day Dačice - Rok informatiky 10.-12.2015 Microsoft Day Dačice - Rok informatiky 10.-12.2015 Jaromír Látal 1 Portálové řešení v bezpečí Sentinelu Portál úředníka Portál občana Portál pro radu a zastupitelstvo Portál zřizovaných organizací Portál

Více

Novell Identity Management. Jaromír Látal Datron, a.s.

Novell Identity Management. Jaromír Látal Datron, a.s. Novell Identity Management Jaromír Látal Datron, a.s. 19.4.2012 1 Identity management základní vlastnosti Jednoduché a rychlé poskytování uživatelských účtů Samoobslužné funkce pro uživatele Snadný návrh

Více

UDS for ELO. Univerzální datové rozhraní. >> UDS - Universal Data Source

UDS for ELO. Univerzální datové rozhraní. >> UDS - Universal Data Source Univerzální datové rozhraní UDS for ELO UDS pro ELO je univerzální datové rozhraní, schopné napojit systém pro archivaci a správu dokumentů ELO na libovolný datový zdroj a to bez nutnosti programování.

Více

PŘÍLOHA C Požadavky na Dokumentaci

PŘÍLOHA C Požadavky na Dokumentaci PŘÍLOHA C Požadavky na Dokumentaci Příloha C Požadavky na Dokumentaci Stránka 1 z 5 1. Obecné požadavky Dodavatel dokumentaci zpracuje a bude dokumentaci v celém rozsahu průběžně aktualizovat při každé

Více

Váš dopis značky / ze dne Naše značka Vyřizuje / linka Brno

Váš dopis značky / ze dne Naše značka Vyřizuje / linka Brno 1 Janáčkova akademie múzických umění v Brně Beethovenova 2, 662 15 Brno Tel.: 542591113 Fax : 542591142 E-mail: vinkler@jamu.cz Váš dopis značky / ze dne Naše značka Vyřizuje / linka Brno R464/11 Ing.

Více

pro komplexní řešení agendy neziskových organizací se zaměřením na sociální služby zdravotně postiženým NABÍDKOVÝ LIST

pro komplexní řešení agendy neziskových organizací se zaměřením na sociální služby zdravotně postiženým NABÍDKOVÝ LIST pro komplexní řešení agendy neziskových organizací se zaměřením na sociální služby zdravotně postiženým NABÍDKOVÝ LIST Nabídkový list informačního systému modularis Informační systém modularis je typickým

Více

Využití identity managementu v prostředí veřejné správy

Využití identity managementu v prostředí veřejné správy Využití identity managementu v prostředí veřejné správy Tomáš Král Account Technology Strategist, Public Sector Microsoft ČR Realita dneška: Rostoucí počet provozovaných či používaných, často heterogenních

Více

IBM Tivoli Storage Manager 6.2 a IBM Tivoli Storage Manager FastBack 6.1.1

IBM Tivoli Storage Manager 6.2 a IBM Tivoli Storage Manager FastBack 6.1.1 IBM Tivoli Storage Manager 6.2 a IBM Tivoli Storage Manager FastBack 6.1.1 Reporting a Monitoring Ondřej Bláha CEE+R CoP Team / Tivoli Storage Team Leader Září 2010 2010 IBM Corporation TSM 6: Reporting

Více

Příloha č. 12. Systém společného přihlašování, tzv. Single Sign On, ochrana dat

Příloha č. 12. Systém společného přihlašování, tzv. Single Sign On, ochrana dat Název projektu: Redesign Statistického informačního systému v návaznosti na zavádění egovernmentu v ČR Příjemce: Česká republika Český statistický úřad Registrační číslo projektu: CZ.1.06/1.1.00/07.06396

Více

Lotus Symposium 2011. Jak zvládat velké množství dat v Lotus Notes? Jiří Balcar VUMS LEGEND, spol. s r.o. 2011 IBM Corporation

Lotus Symposium 2011. Jak zvládat velké množství dat v Lotus Notes? Jiří Balcar VUMS LEGEND, spol. s r.o. 2011 IBM Corporation Lotus Symposium 2011 Jak zvládat velké množství dat v Lotus Notes? Jiří Balcar VUMS LEGEND, spol. s r.o. 2011 IBM Corporation Kontrolní otázky Máte ve firmě mnoho dokumentů? Ukládáte je bezpečně? Máte

Více

Prezentace CRMplus. Téma: CRMplus jako nástroj pro kontrolu a vyhodnocení rozpracovanosti dílů na zakázkách

Prezentace CRMplus. Téma: CRMplus jako nástroj pro kontrolu a vyhodnocení rozpracovanosti dílů na zakázkách Prezentace CRMplus Téma: CRMplus jako nástroj pro kontrolu a vyhodnocení rozpracovanosti dílů na zakázkách Obsah prezentace Představení společnosti Technodat Develop, s.r.o. CRMplus základní charakteristika

Více

Rozvojový projekt na rok 2013 SIT-F: KOORDINOVANÝ ROZVOJ IS SÍTĚ ŠKOL

Rozvojový projekt na rok 2013 SIT-F: KOORDINOVANÝ ROZVOJ IS SÍTĚ ŠKOL VYSOKÁ ŠKOLA: Veterinární a farmaceutická univerzita Brno Rozvojový projekt na rok 2013 Formulář pro závěrečnou zprávu Program: Program 1 - Program na podporu vzájemné spolupráce vysokých škol Podprogram:

Více

Reportingová platforma v České spořitelně

Reportingová platforma v České spořitelně Reportingová platforma v České spořitelně Agenda Implementované prostředí Cognos 8 v ČS Marek Varga, Česká spořitelna, a.s. Využití platformy Cognos z pohledu businessu Petr Kozák, Česká spořitelna, a.s.

Více

Korporátní identita - nejcennější aktivum

Korporátní identita - nejcennější aktivum Korporátní identita - nejcennější aktivum Luděk Šafář Services Team Leader lsafar@novell.cz 03/13/2006 Standardní prostředí IT prostředí je diverzifikované a komplexní Administrativní činnosti jsou manuální

Více

INFORMAČNÍ SYSTÉMY (IS) Ing. Pavel Náplava Katedra počítačů K336, ČVUT FEL Praha 2004/2005

INFORMAČNÍ SYSTÉMY (IS) Ing. Pavel Náplava Katedra počítačů K336, ČVUT FEL Praha 2004/2005 INFORMAČNÍ SYSTÉMY (IS) Ing. Pavel Náplava Katedra počítačů K336, ČVUT FEL Praha 2004/2005 AGENDA definice IS, zavedení pojmů možnosti a rozdělení typická struktura technologie nasazení praktická ukázka

Více

MBI - technologická realizace modelu

MBI - technologická realizace modelu MBI - technologická realizace modelu 22.1.2015 MBI, Management byznys informatiky Snímek 1 Agenda Technická realizace portálu MBI. Cíle a principy technického řešení. 1.Obsah portálu - objekty v hierarchiích,

Více

Zavedení e-learningu

Zavedení e-learningu Zavedení e-learningu Česká pojišťovna snižuje díky e-learningu náklady na školení svých pracovníků Přehled Země: Česká republika Odvětví: Bankovnictví a finance Profil zákazníka Česká pojišťovna a.s. je

Více

Lotus Quickr - ECM Integrace s LD/LN aplikacemi. Ing. Josef Homolka VUMS Legend

Lotus Quickr - ECM Integrace s LD/LN aplikacemi. Ing. Josef Homolka VUMS Legend Lotus Quickr - ECM Integrace s LD/LN aplikacemi Ing. Josef Homolka VUMS Legend Lotus Symposium 2010 Co nám přinesl systém ISDS?? Informační Systém Datových Schránek 2 Otázku Kam s ním? 3 Ptáte se s čím?

Více

Základy programování Úvodní informace. doc. RNDr. Petr Šaloun, Ph.D. VŠB-TUO, FEI (přednáška připravena z podkladů Ing. Michala Radeckého)

Základy programování Úvodní informace. doc. RNDr. Petr Šaloun, Ph.D. VŠB-TUO, FEI (přednáška připravena z podkladů Ing. Michala Radeckého) Základy programování Úvodní informace doc. RNDr. Petr Šaloun, Ph.D. VŠB-TUO, FEI (přednáška připravena z podkladů Ing. Michala Radeckého) Kontakt doc. RNDr. Petr Šaloun, Ph.D. Kancelář: A1025 Telefon:

Více

Workshop SAP GRC AC - 18.6.2009 Představení SAP GRC Access Control Josef Piňos, CONSIT s.r.o.

Workshop SAP GRC AC - 18.6.2009 Představení SAP GRC Access Control Josef Piňos, CONSIT s.r.o. Workshop SAP GRC AC - 18.6.2009 Představení SAP GRC Access Control Josef Piňos, CONSIT s.r.o. Představení SAP GRC Access Control Aplikace SAP GRC AC se obsluhuje v prostředí SAP Portál. Technicky se jedná

Více

Business Suite for Notes

Business Suite for Notes Business Suite for Notes Systém BSFN byl vytvořen na základě zkušeností s podporou a řízením procesů v obchodní firmě. Během několika let existence na trhu se osvědčil u mnoha zákazníků. Z nejvýznamnějších

Více

Tzv. životní cyklus dokumentů u původce (Tematický blok č. 4) 1. Správa podnikového obsahu 2. Spisová služba

Tzv. životní cyklus dokumentů u původce (Tematický blok č. 4) 1. Správa podnikového obsahu 2. Spisová služba Tzv. životní cyklus dokumentů u původce (Tematický blok č. 4) 1. Správa podnikového obsahu 2. Spisová služba 1. 1. Správa podnikového obsahu (Enterprise Content Management ECM) Strategie, metody a nástroje

Více

MIS. Manažerský informační systém. pro. Ekonomický informační systém EIS JASU CS. Dodavatel: MÚZO Praha s.r.o. Politických vězňů 15 110 00 Praha 1

MIS. Manažerský informační systém. pro. Ekonomický informační systém EIS JASU CS. Dodavatel: MÚZO Praha s.r.o. Politických vězňů 15 110 00 Praha 1 MIS Manažerský informační systém pro Ekonomický informační systém EIS JASU CS Dodavatel: MÚZO Praha s.r.o. Politických vězňů 15 110 00 Praha 1 Poslední aktualizace dne 5.8.2014 MÚZO Praha s.r.o. je certifikováno

Více

P@wouk nástroj pro jednoduchou správu a vedení agendy studentských počítačových sítí na kolejích SU OPF Karviná Ing.

P@wouk nástroj pro jednoduchou správu a vedení agendy studentských počítačových sítí na kolejích SU OPF Karviná Ing. P@wouk nástroj pro jednoduchou správu a vedení agendy studentských počítačových sítí na kolejích SU OPF Karviná Ing. Tomáš Petránek tomas@petranek.eu Karviná, 21. 10. 2011 Obsah prezentace 1. Okolnosti

Více

KATALOG SLUŽEB NÁSLEDNÉ PODPORY

KATALOG SLUŽEB NÁSLEDNÉ PODPORY KATALOG SLUŽEB NÁSLEDNÉ PODPORY Společnost WEBCOM a. s. Vám nabízí kompletní pokrytí Vašich požadavků na zajištění služeb technické podpory Microsoft Dynamics přesně podle Vašich potřeb a v požadovaném

Více

Tovek Server. Tovek Server nabízí následující základní a servisní funkce: Bezpečnost Statistiky Locale

Tovek Server. Tovek Server nabízí následující základní a servisní funkce: Bezpečnost Statistiky Locale je serverová aplikace určená pro efektivní zpracování velkého objemu sdílených nestrukturovaných dat. Umožňuje automaticky indexovat data z různých informačních zdrojů, intuitivně vyhledávat informace,

Více

SW pro správu a řízení bezpečnosti

SW pro správu a řízení bezpečnosti Integrační bezpečnostní SW pro správu a řízení bezpečnosti Systém je vlastním produktem společnosti Integoo. Trvalý vývoj produktu reflektuje požadavky trhu a zákazníků. Ať už je velikost vaší organizace

Více

Specifikace předmětu zakázky intranetový portál (INP)

Specifikace předmětu zakázky intranetový portál (INP) Příloha č. 1 Smlouvy: Podrobné vymezení díla Specifikace předmětu zakázky intranetový portál (INP) Předmětem zakázky je vybudování intranetového portálu (dále jen INP) na Městském úřadu Mikulov. Cílem

Více

Konfigurace pracovní stanice pro ISOP-Centrum verze 1.21.32

Konfigurace pracovní stanice pro ISOP-Centrum verze 1.21.32 Informační systém ISOP 7-13 Vypracováno pro CzechInvest Konfigurace pracovní stanice pro ISOP-Centrum verze 1.21.32 vypracovala společnost ASD Software, s.r.o. Dokument ze dne 20.2.2015, verze 1.00 Konfigurace

Více

ODBORNÁ KNIHOVNA ČESKÉ POJIŠŤOVNY ONLINE SW ŘEŠENÍ AIP SAFE

ODBORNÁ KNIHOVNA ČESKÉ POJIŠŤOVNY ONLINE SW ŘEŠENÍ AIP SAFE ODBORNÁ KNIHOVNA ČESKÉ POJIŠŤOVNY ONLINE SW ŘEŠENÍ AIP SAFE Ludmila Langová, AiP Safe Lenka Vavrušková, ČP Příspěvek se věnuje stručnému popisu systému AiP Safe a možnostem jeho využití pro archivaci,

Více

Jednorázová hesla pro zvýšení bezpečnosti vzdáleného přístupu mobilních uživatelů

Jednorázová hesla pro zvýšení bezpečnosti vzdáleného přístupu mobilních uživatelů Jednorázová hesla pro zvýšení bezpečnosti vzdáleného přístupu mobilních uživatelů Jedním z řešení bezpečného vzdáleného přístupu mobilních uživatelů k firemnímu informačnímu systému je použití technologie

Více

PROVÁZÁNÍ ECM/DMS DO INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ STÁTNÍ A VEŘEJNÉ SPRÁVY

PROVÁZÁNÍ ECM/DMS DO INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ STÁTNÍ A VEŘEJNÉ SPRÁVY PROVÁZÁNÍ ECM/DMS DO INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ STÁTNÍ A VEŘEJNÉ SPRÁVY SYSCOM SOFTWARE Firma vznikla vroce 1994. Zaměřuje se na dodávky komplexních služeb voblasti informačních technologií. Orientuje se zejména

Více

ProjectWise V8 XM Edition

ProjectWise V8 XM Edition . ProjectWise V8 XM Edition ProjectWise V8 XM Edition Evoluční rozšíření, nikoliv revoluce Hlavní témata XM Edition projekty podpora projektového přístupu, šablony projektů workspaces podpora pracovních

Více

PORTÁL STÁTNÍ ROSTLINOLÉKAŘSKÉ SPRÁVY VE SLUŽBÁCH

PORTÁL STÁTNÍ ROSTLINOLÉKAŘSKÉ SPRÁVY VE SLUŽBÁCH PORTÁL STÁTNÍ ROSTLINOLÉKAŘSKÉ SPRÁVY VE SLUŽBÁCH VEŘEJNOSTI I ZAMĚSTNANCŮ O zákazníkovi Státní rostlinolékařská správa (SRS) je úředním orgánem rostlinolékařské péče České republiky. Činnost Státní rostlinolékařské

Více

PŘÍLOHA Č. 2 RÁMCOVÉ SMLOUVY SEZNAM SLUŽEB A JEJICH CEN 1. Rozložení subjektů Počet počítačů Počet organizací % malé subjekty 100 6200 97 střední subjekty 1000 180 2.5 velké subjekty 10000 30 0.5 Úroveň

Více

EKONOMICKÝ A LOGISTICKÝ SOFTWARE. Luhačovice 24.10.2013

EKONOMICKÝ A LOGISTICKÝ SOFTWARE. Luhačovice 24.10.2013 EKONOMICKÝ A LOGISTICKÝ SOFTWARE Luhačovice 24.10.2013 CRM řízení vztahů se zákazníky CRM - je zkratka z anglického Customer Relationship Management a označují se tak systémy pro řízení vztahů se zákazníky.crm

Více

Zakázka Vnitřní integrace úřadu v rámci PROJEKTU Rozvoj služeb egovernmentu ve správním obvodu ORP Rosice

Zakázka Vnitřní integrace úřadu v rámci PROJEKTU Rozvoj služeb egovernmentu ve správním obvodu ORP Rosice Zakázka Vnitřní integrace úřadu v rámci PROJEKTU Rozvoj služeb egovernmentu ve správním obvodu ORP Rosice Příloha č. 1 Výzvy k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace na realizaci veřejné zakázky

Více

RDF DSPS ROZVOJ PORTÁLU

RDF DSPS ROZVOJ PORTÁLU RDF DSPS ROZVOJ PORTÁLU ČEZ Distribuce, a.s. HSI, spol. s r.o. Zbyněk Businský Miroslav Kaňka ZÁKAZNÍK A DODAVATEL ČEZ DISTRIBUCE, A.S. ČEZ distribuční síť Od r. 2012 implementován GEOPORTÁL (1. ETAPA),

Více

1. Dostupné řešení CRM

1. Dostupné řešení CRM 1. Dostupné řešení CRM 1.1. Popis řešení Kompaktní CRM řešení s garantovaným časem zavedení! Komunikační systémy společnosti Siemens ve spojení se speciálním startovacím balíčkem osvědčeného evropského

Více

Wonderware Information Server 4.0 Co je nového

Wonderware Information Server 4.0 Co je nového Wonderware Information Server 4.0 Co je nového Pavel Průša Pantek (CS) s.r.o. Strana 2 Úvod Wonderware Information Server je výrobní analytický a reportní informační portál pro publikaci výrobních dat

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY Název zakázky Vývoj e-learningového kurzu 1. Identifikační údaje Zadavatel (název subjektu) ČD Cargo, a.s. Právní forma Akciová společnost

Více

Allegro účetnictví. Schéma účetního modulu. Podstatné vlastnosti. Allegro Business Solution Účetnictví

Allegro účetnictví. Schéma účetního modulu. Podstatné vlastnosti. Allegro Business Solution Účetnictví Allegro účetnictví Obsahuje zákonem vyžadované agendy podvojného účetnictví a tvoří jádro celého systému. Standardní bloky zahrnují účetní knihu, faktury přijaté a vydané, banky, pokladny a přiznání DPH.

Více

Připravte se na konjunkturu se systémem řízení údržby SGM. SGM moderní nástroj pro řízení údržby nejen výrobních zařízení

Připravte se na konjunkturu se systémem řízení údržby SGM. SGM moderní nástroj pro řízení údržby nejen výrobních zařízení Připravte se na konjunkturu se systémem řízení údržby SGM SGM moderní nástroj pro řízení údržby nejen výrobních zařízení 30.3.2010 konference EAM, Brno Boris Soukeník ředitel Synergit s.r.o. Agenda prezentace

Více

SAP PROCUREMENT DAY 2013. SAP CLM (Contract Lifecycle Management) Správa životního cyklu kontraktů. smooth business flow

SAP PROCUREMENT DAY 2013. SAP CLM (Contract Lifecycle Management) Správa životního cyklu kontraktů. smooth business flow smooth business flow SAP CLM (Contract Lifecycle Management) Správa životního cyklu kontraktů con4pas, s.r.o. Novodvorská 1010/14A, 140 00 Praha 4 tel.: +420 261 393 211, fax: +420 261 393 212 www.con4pas.cz

Více

NOVELL AUTORIZOVANÉ ŠKOLICÍ STŘEDISKO. v rámci celosvětového programu Novell Academic Training Partners (NATP) Ing. Marek Ťapťuch

NOVELL AUTORIZOVANÉ ŠKOLICÍ STŘEDISKO. v rámci celosvětového programu Novell Academic Training Partners (NATP) Ing. Marek Ťapťuch NOVELL AUTORIZOVANÉ ŠKOLICÍ STŘEDISKO v rámci celosvětového programu Novell Academic Training Partners (NATP) Ing. Marek Ťapťuch Autorizovaná střediska na Ekonomické fakultě 2007 otevření testovacího střediska

Více

2012 (červen) Microsoft Sharepoint Portal Server. Microsoft Live Communications Server 2003 Řešení pro online komunikaci. Microsoft Exchange

2012 (červen) Microsoft Sharepoint Portal Server. Microsoft Live Communications Server 2003 Řešení pro online komunikaci. Microsoft Exchange 1989 1996 2001 2003 Microsoft Office Kancelářský balík Microsoft Exchange Emailové a groupwarové řešení Microsoft Sharepoint Portal Server Webová platforma pro spolupráci a správu obsahu Microsoft Live

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Projekt je realizován v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurence schopnost, který je spolufinancován

Více

IT integrace na univerzitách

IT integrace na univerzitách IBM Software Group Listopad 2007 IT integrace na univerzitách aneb jednotný systém pro studenty i profesory workshop Cílová skupina: Vysoké školy v České republice Obsah 1. ÚVOD...3 1. ZÁKLADNÍ INFORMACE...5

Více

Helios Orange. www.helios.eu

Helios Orange. www.helios.eu 45685696362545563221245896533661123695887878123456856963625455632212458965336611236958878781 23 568569636254556322124589653366112369588787812345685696362545563221245891236958878781234568 556322124589653366112369588787812345685696362545563221245891236958878781234568

Více

Univerzitní informační systém

Univerzitní informační systém Univerzitní informační systém komplexní informační systém pro řízení studijního a vědecko-výzkumného procesu VŠ IS4U, s. r. o. info@is4u.cz Představení komplexní informační systém pro hlavní činnost univerzity

Více

MĚSTSKÝ ROK INFORMATIKY - ZKUŠENOSTI S NASAZENÍM STANDARDNÍCH APLIKAČNÍCH ŘEŠENÍ V PROSTŘEDÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC

MĚSTSKÝ ROK INFORMATIKY - ZKUŠENOSTI S NASAZENÍM STANDARDNÍCH APLIKAČNÍCH ŘEŠENÍ V PROSTŘEDÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC MĚSTSKÝ ROK INFORMATIKY - ZKUŠENOSTI S NASAZENÍM STANDARDNÍCH APLIKAČNÍCH ŘEŠENÍ V PROSTŘEDÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC Zlín 10. 11.6.2010 Univerzita Tomáše Bati Ing. Zbyněk Vavřina vavrina.zbynek@magistrat.liberec.cz

Více

PRODUKTY. Tovek Tools

PRODUKTY. Tovek Tools jsou desktopovou aplikací určenou k vyhledávání informací, tvorbě různých typů analýz a vytváření přehledů a rešerší. Jsou vhodné pro práci i s velkým objemem textových dat z různorodých informačních zdrojů.

Více

Jak efektivně řídit životní cyklus dokumentů

Jak efektivně řídit životní cyklus dokumentů Jak efektivně řídit životní cyklus dokumentů Václav Bahník, ECM Solution Consultant 2014 IBM Corporation Nestrukturovaná data Strukturovaná Nestrukturovaná 2 Document Management System Vyhledávání Sdílení

Více

Technická dokumentace

Technická dokumentace Příloha č.1 výzvy Technická dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu Obsah Technická dokumentace... 1 Předmět zadání k podání cenové nabídky:... 3 Dodávka a služby budou zahrnovat:... 3 Specifikace

Více

Projekt č. TA02030435

Projekt č. TA02030435 Projekt č. TA02030435 Technická podpora a metody pro ověřování interoperability odbavovacích a informačních systémů ve veřejné dopravě Funkční vzorek SW platformy pro ověřování datových rozhraní IS ve

Více

PAVEZA &EVEZA PRODUKTOVÉ PORTFOLIO ELEKTRONICKÝCH NÁSTROJŮ PRO SPRÁVU VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

PAVEZA &EVEZA PRODUKTOVÉ PORTFOLIO ELEKTRONICKÝCH NÁSTROJŮ PRO SPRÁVU VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK PAVEZA & PRODUKTOVÉ PORTFOLIO ELEKTRONICKÝCH NÁSTROJŮ PRO SPRÁVU VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK PAVEZA / PAVEZA LIGHT Intranetová aplikace PAVEZA (a její odlehčenější verze PAVEZA LIGHT) jako velmi efektivní elektronický

Více

Allegro obchodní doklady

Allegro obchodní doklady Allegro obchodní doklady Modul obchodních dokladů nabízí vše, co je zapotřebí pro obchodování menších a středních firem. K dispozici je evidence nákupu a objednávek materiálu, systém pokrývá celý prodejní

Více

přes webový prohlížeč pomocí P@wouka Ing. Tomáš Petránek tomas@petranek.eu

přes webový prohlížeč pomocí P@wouka Ing. Tomáš Petránek tomas@petranek.eu Open Sourceřešení správy studentských počítačových sítí na kolejích SU OPF Karviná aneb cesta, jak efektivně administrovat síť a její uživatele přes webový prohlížeč pomocí P@wouka Ing. Tomáš Petránek

Více

Compatibility List. GORDIC spol. s r. o. Verze 3.60.5 8.4.2009

Compatibility List. GORDIC spol. s r. o. Verze 3.60.5 8.4.2009 Compatibility List Verze 3.60.5 8.4.2009 GORDIC spol. s r. o. Copyright 1993-2009 1 Obsah Obsah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 3.1 3.2 Úvodní informace Podporované databázové systémy Klientské prostředí Tlustý klient...

Více

Příloha č. 1 zadávací dokumentace veřejné zakázky Spisová služba pro ČIŽP Technické podmínky

Příloha č. 1 zadávací dokumentace veřejné zakázky Spisová služba pro ČIŽP Technické podmínky Příloha č. 1 zadávací dokumentace veřejné zakázky Spisová služba pro ČIŽP Technické podmínky 1.1.1. Obecné požadavky na systém Požadovaný informační systém musí být schopen realizovat plánované i ad hoc

Více

DOCUMENT MANAGEMENT TOOLKIT

DOCUMENT MANAGEMENT TOOLKIT DOCUMENT MANAGEMENT TOOLKIT SPRÁVA DOKUMENTŮ V MODERNÍM PODNIKOVÉM PROSTŘEDÍ Zpracování dokumentů prochází v dnešním firemním světě významnými změnami. Firmy jsou nuceny řešit řadu problémů, které s sebou

Více

Společnost MEFISTO SOFTWARE, a.s. uvádí na trh nový produkt Mefisto CAMPUS.

Společnost MEFISTO SOFTWARE, a.s. uvádí na trh nový produkt Mefisto CAMPUS. Společnost MEFISTO SOFTWARE, a.s. uvádí na trh nový produkt Mefisto CAMPUS. Mefisto CAMPUS je systém pro správu ubytovacích kapacit v provozech typu ubytovny, internáty, koleje, atd. V těchto provozech

Více

Management informačních systémů. Název Information systems management Způsob ukončení * přednášek týdně

Management informačních systémů. Název Information systems management Způsob ukončení * přednášek týdně Identifikační karta modulu v. 4 Kód modulu Typ modulu profilující Jazyk výuky čeština v jazyce výuky Management informačních systémů česky Management informačních systémů anglicky Information systems management

Více

GTL GENERATOR NÁSTROJ PRO GENEROVÁNÍ OBJEKTŮ OBJEKTY PRO INFORMATICA POWERCENTER. váš partner na cestě od dat k informacím

GTL GENERATOR NÁSTROJ PRO GENEROVÁNÍ OBJEKTŮ OBJEKTY PRO INFORMATICA POWERCENTER. váš partner na cestě od dat k informacím GTL GENERATOR NÁSTROJ PRO GENEROVÁNÍ OBJEKTŮ OBJEKTY PRO INFORMATICA POWERCENTER váš partner na cestě od dat k informacím globtech spol. s r.o. karlovo náměstí 17 c, praha 2 tel.: +420 221 986 390 info@globtech.cz

Více

Uživatelská příručka MWA Modul Podpora vzdálených kalibrací dle ILAC

Uživatelská příručka MWA Modul Podpora vzdálených kalibrací dle ILAC Uživatelská příručka MWA Modul Podpora vzdálených kalibrací dle ILAC Český metrologický institut sídlem Okružní 31, 638 00 Brno IČ: 00177016 Verze dokumentu: 1.0 Jazyk dokumentu: český Status: testovací

Více

Tovek Tools. Tovek Tools jsou standardně dodávány ve dvou variantách: Tovek Tools Search Pack Tovek Tools Analyst Pack. Připojené informační zdroje

Tovek Tools. Tovek Tools jsou standardně dodávány ve dvou variantách: Tovek Tools Search Pack Tovek Tools Analyst Pack. Připojené informační zdroje jsou souborem klientských desktopových aplikací určených k indexování dat, vyhledávání informací, tvorbě různých typů analýz a vytváření přehledů a rešerší. Jsou vhodné pro práci s velkým objemem textových

Více

Koncept řešení EOS EVIDENCE ORGANIZAČNÍ STRUKTURY

Koncept řešení EOS EVIDENCE ORGANIZAČNÍ STRUKTURY Koncept řešení EOS komplexní řešení informačních systémů EVIDENCE ORGANIZAČNÍ STRUKTURY Městský rok informatiky v Olomouci Datum: 12.6. 2009 MARBES CONSULTING s.r.o. Brojova 16, 326 00 Plzeň Jaroslav PEROUTKA

Více

Zadávací dokumentace pro výběrové řízení. Zavedení CRM systému pro MEGA a.s.

Zadávací dokumentace pro výběrové řízení. Zavedení CRM systému pro MEGA a.s. Zadávací dokumentace pro výběrové řízení Zakázka Zavedení CRM systému pro MEGA a.s. Zadavatel: K MEGA a.s. Drahobejlova 1452/54 190 00 Praha 9 1 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ 1. IDENTIFIKAČNÍ

Více

Vnitřní integrace úřadu Středočeského kraje

Vnitřní integrace úřadu Středočeského kraje VIÚ Středočeského kraje, Mgr. Jan Drnovský, Mgr. Václav Pávek 09/11/15 Vnitřní integrace úřadu Středočeského kraje Vnitřní integrace úřadu KUSK Krajský úřad Středočeského kraje 2 Obecné předpoklady řešení

Více

IS Orsoft 2011. Vladislava Dejmková. Setkání uživatelů 2011 1

IS Orsoft 2011. Vladislava Dejmková. Setkání uživatelů 2011 1 IS Orsoft 2011 Vladislava Dejmková Setkání uživatelů 2011 1 IS Orsoft v roce 2011 Distribuce kompletní verze Leden 11.1. Září 11.2. Zaměřujeme se na Legislativu Moderní postupy Nové technologie Setkání

Více

Architektury Informačních systémů. Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz http://www1.osu.cz/~zacek/

Architektury Informačních systémů. Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz http://www1.osu.cz/~zacek/ Architektury Informačních systémů Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz http://www1.osu.cz/~zacek/ Nutné pojmy Co je to informační systém? Jaké oblasti zahrnuje? Jaká je vazba IS na podnikovou strategii?

Více

ECM. Enterprise Content Management. čt 9:15 Petr Bouška (xboup00) Zbyněk Hostaš Lukáš Maršíček Martin Nikl (xnikm00)

ECM. Enterprise Content Management. čt 9:15 Petr Bouška (xboup00) Zbyněk Hostaš Lukáš Maršíček Martin Nikl (xnikm00) ECM Enterprise Content Management čt 9:15 Petr Bouška (xboup00) Zbyněk Hostaš Lukáš Maršíček Martin Nikl (xnikm00) Co nás čeká... Definice ECM Problém podnikového obsahu Historie vzniku ECM Architektura

Více

WORKWATCH ON-LINE EVIDENCE PRÁCE A ZAKÁZEK

WORKWATCH ON-LINE EVIDENCE PRÁCE A ZAKÁZEK WORKWATCH ON-LINE EVIDENCE PRÁCE A ZAKÁZEK Systém WorkWatch je určen pro malé a střední firmy, které se zabývají službami nebo zakázkovou výrobou. Zajistí dokonalý přehled o všech zakázkách a jejich rozpracovanosti.

Více

Workshop SAP GRC AC - 17.9.2009 Představení SAP GRC Access Control Josef Piňos, CONSIT s.r.o.

Workshop SAP GRC AC - 17.9.2009 Představení SAP GRC Access Control Josef Piňos, CONSIT s.r.o. Workshop SAP GRC AC - 17.9.2009 Představení SAP GRC Access Control Josef Piňos, CONSIT s.r.o. SAP GRC AC workshop - program Termín: Místo: 17. září 2009 od 9:00h do cca 13:00h. Praha 5, Pekařská 7, sídlo

Více

Slovenská spořitelna:

Slovenská spořitelna: Případová studie Slovenská spořitelna: Microsoft Dynamics CRM pro správu klientů ze segmentu malých a středních podniků Jak jsme Slovenské spořitelně usnadnily a zefektivnily práci s klienty ze segmentu

Více

Wonderware Historian 10.0

Wonderware Historian 10.0 Wonderware Historian 10.0 Příklady vícevrstvých architektur Jiří Nikl Pantek (CS) s.r.o. Strana 2 Wonderware Historian 10.0 využití vícevrstvé architektury Nová verze historizační databáze Wonderware Historian

Více

Zvyšování integrity informačních systémů Ostravské univerzity

Zvyšování integrity informačních systémů Ostravské univerzity Závěrečná zpráva o řešení projektu č. 237/2004 Zvyšování integrity informačních systémů Ostravské univerzity realizovaného v rámci Transformačních a rozvojových projektů pro veřejné VŠ na rok 2004 programu

Více

Elektronické dokumenty - jak efektivně na jejich správu a bezpečnost?

Elektronické dokumenty - jak efektivně na jejich správu a bezpečnost? 2008 aplis.cz, a.s. All rights reserved. 6.11.2007 Elektronické dokumenty - jak efektivně na jejich správu a bezpečnost? Ing. Jiří Bříza, CSc. 9.4.2008 str. 2 Informace pro úřad Informace a jejich zhmotnění

Více

Tomáš Kantůrek. IT Evangelist, Microsoft

Tomáš Kantůrek. IT Evangelist, Microsoft Tomáš Kantůrek IT Evangelist, Microsoft Správa a zabezpečení PC kdekoliv Jednoduchá webová konzole pro správu Správa mobilních pracovníků To nejlepší z Windows Windows7 Enterprise a další nástroje Cena

Více

Řízení rizik s nástroji SAP BusinessObjects GRC AC Josef Piňos, CONSIT s.r.o.

Řízení rizik s nástroji SAP BusinessObjects GRC AC Josef Piňos, CONSIT s.r.o. Řízení rizik s nástroji SAP BusinessObjects GRC AC Josef Piňos, CONSIT s.r.o. Bezpečnost informačních systémů Využívání informačních technologií, zejména sofistikovaných ERP systémů jako je SAP, znamená

Více

Vytvoření procesně integrační nástavby KUBIKI pro ERP systém MAX+

Vytvoření procesně integrační nástavby KUBIKI pro ERP systém MAX+ Vytvoření procesně integrační nástavby KUBIKI pro ERP systém MAX+ O společnosti IBA CZ Společnost IBA CZ je vývojovým centrem nadnárodní korporace IBA Group, které se specializuje na zakázkový vývoj software

Více

INTEGRACE IS DO STÁVAJÍCÍ HW A SW ARCHITEKTURY

INTEGRACE IS DO STÁVAJÍCÍ HW A SW ARCHITEKTURY INTEGRACE IS DO STÁVAJÍCÍ HW A SW ARCHITEKTURY Dušan Kajzar Slezská univerzita v Opavě, Filozoficko-přírodovědecká fakulta, Bezručovo nám. 13, 746 00 Opava, e-mail: d.kajzar@c-box.cz Česká pošta, s.p.,

Více

Příručka pro nasazení a správu výukového systému edu-learning

Příručka pro nasazení a správu výukového systému edu-learning Příručka pro nasazení a správu výukového systému edu-learning Obsah: Edu-learning pro firmy a organizace... 2 Varianty nasazení... 2 A. Systém umístěný v lokální síti zákazníka... 3 B. Systém umístěný

Více

Důvěryhodný archív v kontextu řešení PilsCom, s.r.o. Vladislav Krásný

Důvěryhodný archív v kontextu řešení PilsCom, s.r.o. Vladislav Krásný Důvěryhodný archív v kontextu řešení PilsCom, s.r.o. Vladislav Krásný Archivace elektronických dokumentů Řešeno od roku 1998 Úložiště elektronických dokumentů trvalá součást řešení všech aplikací AthenA

Více

Statistica, kdo je kdo?

Statistica, kdo je kdo? Statistica, kdo je kdo? Newsletter Statistica ACADEMY Téma: Typy instalací Typ článku: Teorie Někteří z vás používají univerzitní licence, někteří síťové, podnikové atd. V tomto článku Vám představíme,

Více

QAD CRM. Vladimír Bartoš. konzultant

QAD CRM. Vladimír Bartoš. konzultant QAD CRM Vladimír Bartoš konzultant Integrace QAD CRM QAD EA Artikly Adresy Nabídky Prodejní objednávky Instalovaná báze Servisní volání Servisní kontrakty Servisní nabídky Nabídky volání Měny Uživatelé

Více

ve spolupráci s Zavádíme a provozujeme užitečné informační technologie v organizacích.

ve spolupráci s Zavádíme a provozujeme užitečné informační technologie v organizacích. ve spolupráci s 1 Portál úředníka Lubomír Forejtek Ing. lubomir.forejtek@autocont.cz Pavlinec Petr Ing. pavlinec.p@kr-vysocina.cz Portál úředníka aneb proč bych se měl o PÚ zajímat Sdílení informací a

Více

TECHNICKÁ SPECIFIKACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

TECHNICKÁ SPECIFIKACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Příloha č. 1 k č.j. MV-159754-3/VZ-2013 Počet listů: 9 TECHNICKÁ SPECIFIKACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Nové funkcionality Czech POINT 2012 1. Obecná informace 1.1. Účel veřejné zakázky Projekt Czech POINT v současné

Více

Rozvojový projekt na rok 2009

Rozvojový projekt na rok 2009 VYSOKÁ ŠKOLA: UNIVERZITA KARLOVA PRAHA LÉKAŘSKÁ FAKULTA PLZEŇ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA PLZEŇ, FAKULTA EKONOMICKÁ Program: Podprogram: Rozvojový projekt na rok 2009 Formulář pro závěrečnou zprávu 6. Program

Více

Jak efektivně ochránit Informix?

Jak efektivně ochránit Informix? Jak efektivně ochránit Informix? Jan Musil jan_musil@cz.ibm.com Informix CEE Technical Sales Information Management Jsou Vaše data chráněna proti zneužití? 2 Ano, pokud... 3 Nepoužitelné Steve Mandel,

Více

Wonderware Historian. Příklady vícevrstvých architektur. Jiří Nikl, Tomáš Mandys Pantek (CS) s.r.o.

Wonderware Historian. Příklady vícevrstvých architektur. Jiří Nikl, Tomáš Mandys Pantek (CS) s.r.o. Wonderware Historian Příklady vícevrstvých architektur Jiří Nikl, Tomáš Mandys Pantek (CS) s.r.o. Strana 2 Wonderware Historian Server využití vícevrstvé architektury Historizační databáze Wonderware Historian

Více