VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT"

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2005

2 Obsah Poslání Úvodní slovo Členové pléna Struktura Zásadní změny v podnikatelském prostředí v roce Shrnutí dalších dosažených výsledků Výhled na rok Mezinárodní rozměr Seznam členských subjektů a hostů Annual report

3 Poslání Rada pro rozvoj podnikatelského prostředí (RRPP) vznikla počátkem roku 2004 jako odborný meziresortní poradní orgán Ministerstva průmyslu a obchodu. Jejím cílem je postupné zvyšování kvality podmínek pro podnikání v ČR pomocí jasně formulovaných kroků. K tomu, aby se dařilo nalézat všeobecně přijatelná řešení déle trvajících i nově identifikovaných nedostatků podnikatelského prostředí a dosáhlo se skutečně hmatatelného posunu, byly do celého procesu zapojeny všechny relevantní subjekty, ať už z veřejné nebo ze soukromé sféry. V konečném důsledku tak RRPP představuje hlavní platformu spolupráce podnikatelů se státní správou, při zohlednění sociálních aspektů. V RRPP je brán zvláštní zřetel na skutečnost, aby se od samého počátku tvorby jednotlivých návrhů, za účasti všech zainteresovaných subjektů, dosahovalo věcného konsensu. Zásada konsensu platí nejen pro plénum, které schvaluje návrhy řešení překážek v podnikání vyhotovené pracovními skupinami, ale je preferována i při samotné činnosti pracovních skupin, které hrají v přípravě odborných řešení zadaných úkolů stěžejní roli. Důvodem výše zmíněného principu je přesvědčení, že pouze společně nalezené a široce akceptovatelné postupy zajistí koncepční přístup k odstranění daných problémů a přispějí tím ke zvýšení konkurenceschopnosti české ekonomiky. strana 1

4 Vážení přátelé, Rada pro rozvoj podnikatelského prostředí, neboli RRPP, působí již druhým rokem v oblasti podnikatelské sféry jako spojovací článek mezi státní správou a samotnými podnikateli. Jedním z jejích hlavních úkolů je ulehčit budoucím podnikatelům vstup do podnikání a umožnit jim bezproblémové zvládnutí administrativních povinností spojených s průběhem podnikání a myslím, že se jí to daří. K tomu přispívají zástupci soukromého i veřejného sektoru, kteří vzájemně spolupracují a konzultují všechna nezbytná opatření, která vedou ke zkvalitnění podmínek pro podnikání v České republice. Česká republika zaznamenala v roce 2005 další zlepšení celkové ekonomické situace. Byl dosažen větší soulad mezi základními ekonomickými parametry, ke kterým patří ekonomický růst, cenová stabilita, vnitřní i vnější rovnováha a zvyšování zaměstnanosti. Mimořádně příznivá byla po celý rok bilance zahraničního obchodu. Díky dynamickému vývoji exportu a systematické podpoře exportujících firem se Česká republika stává vývozní ekonomikou. Je jen dobře, že na pozitivních výsledcích se podstatnou měrou podílejí také malé a střední podniky. Ty jsou ve všech vyspělých ekonomikách páteří celého systému národního hospodářství. Je proto zapotřebí jim věnovat maximální pozornost, připravit pro ně takové prostředí, které je nebude zatěžovat zbytečnou administrativou. Jako nezbytnost se jeví postupné odstraňování všech bariér podnikání, které mohou brzdit hospodářský rozvoj celé země. Věřím, že aktivní jednání RRPP pomůže vyřešit nedostatky, které v některých oblastech stále ještě přetrvávají. V tomto dlouhodobém procesu je hlavním předpokladem vzájemná spolupráce všech zainteresovaných subjektů. Za opravdový úspěch považuji zřízení centrálních registračních míst pro podnikatele, která zjednodušují administrativní postupy při zahájení podnikání i v jeho průběhu. Přínosem je i zavedení jednotného formuláře. To jsou zjevné a efektivní výsledky činnosti a působení RRPP. Věřím, že jich do budoucna dále přibude. strana 2

5 Je na místě poděkovat RRPP za odvedenou kvalitní práci. Dokáže se vypořádat s nemalými problémy především proto, že při různých pohledech na problematiku má schopnost najít správné a co je nutné zdůraznit společné řešení. Na závěr chci popřát Radě pro rozvoj podnikatelského prostředí mnoho úspěchů v dalším roce a stále více spokojených podnikatelů v České republice. Ing. Milan Urban ministr průmyslu a obchodu předseda Rady pro rozvoj podnikatelského prostředí strana 3

6 Členové pléna 1. Co Vás potěšilo v oblasti podnikatelského prostředí v roce 2005? 2. Jakých pozitivních změn v roce 2006 byste chtěl/a dosáhnout? 3. Co byste popřál/a Radě pro rozvoj podnikatelského prostředí do dalšího roku? Doc. Ing. Václav Petříček, CSc. náměstek ministra a vedoucí Úřadu ministerstva, Ministerstvo průmyslu a obchodu 1. Potěšil mne zejména vstřícný přístup kolegů z veřejného i soukromého sektoru při řešení naléhavých úkolů. Těší mě také, že se podařilo prosadit některá konkrétní opatření zlepšující výkon podnikatelské činnosti v České republice. 2. V oblasti podnikání bych chtěl dosáhnout zejména toho, aby administrativní činnost nezabírala podnikatelům příliš mnoho času, který mohou využít pro své podnikatelské aktivity. 3. Radě přeji, aby pokračovala ve svých aktivitách, které jsou nastavené správným směrem. JUDr. Ing. Robert Szurman náměstek ministra, Ministerstvo průmyslu a obchodu 1. Potěšila mě skutečnost, že problémy se řeší přímo a úspěšně. 2. Věřím, že se v roce 2006 podaří maximálně využít možností čerpání prostředků z fondů EU na podporu podnikání. 3. Přeji Radě, aby pokračovala ve své činnosti ještě intenzivněji, aby se jí vždy dařilo prosadit kvalitní řešení. Ing. Martin Tlapa, MBA náměstek ministra, Ministerstvo průmyslu a obchodu 1. Posun v přístupech téma je prioritou jak veřejného, tak i soukromého sektoru, první výsledky jsou na světě, možnosti zlepšování ohromné. Věřím, že rozehraná témata přinesou další výsledky. 2. Budu hovořit za to, co je mi nejbližší prosazování manažerského způsobu řízení ve státní správě, zlepšení služeb pro české vývozce, posílení vlivu podnikatelů při tvorbě obchodní politiky. Ze vzdálenější agendy usuzuji, že je třeba přesunout podporu vědy, výzkumu a inovací do zásadní kompetence činnosti ministerstva průmyslu či hospodářství. 3. Aby důrazně trvala na prosazování změn a neztratila elán, nadhled a odvahu. strana 4

7 Mgr. Martin Turnovský, MBA ředitel sekce rozvoje podnikatelského prostředí a konkurenceschopnosti, Ministerstvo průmyslu a obchodu 1. Velmi mě potěšila rostoucí důvěra podnikatelů ve vzájemnou spolupráci a komunikaci se státní správou. Je zřejmé, že stát má s podnikateli společný zájem na vytváření výkonné a prosperující ekonomiky. 2. Budu se z plných sil snažit přispět k rozběhnutí nových slibných projektů a zároveň k úspěšnému dotažení některých již nastartovaných, jako jsou např. centrální registrační místa pro podnikatele. 3. Přeji RRPP, aby nadále podnikatelům poskytovala jedinečnou možnost měnit věci k lepšímu. Ing. Dana Trezziová náměstkyně ministra, Ministerstvo financí 1. Především růst české ekonomiky. Co se podnikatelského prostředí týče, pozitivně vnímám zahraniční investice a dobré jméno ČR v zahraničí. 2. Především chceme zavést a důsledně používat klientský přístup územních finančních orgánů v případě, že daňový subjekt je připraven včas a ve správné výši plnit své daňové povinnosti. Naopak budeme přísně vymáhat plnění daňových povinností u subjektů, které se jim snaží vyhýbat. 3. Mnoho spokojených českých podnikatelů. Dr. Ing. Jaromír Drábek prezident, Hospodářská komora ČR 1. Potěšila mě novela zákona o obchodních rejstřících, díky které došlo k vytvoření formulářů dostupných on-line a k celkovému zrychlení zápisů do OR. Ostatní opatření, která by mohla zlepšit podnikatelské prostředí, jsou stále v přípravné fázi, jejich realizaci můžeme očekávat až v příštím období. Ať už se jedná o zřízení centrálních registračních míst, zvýšení výdajových paušálů nebo další diskutované kroky. 2. Chtěli bychom dosáhnout snížení daňové zátěže podnikatelské sféry zejména v oblasti vedlejších nákladů na práci, tedy sociálního a zdravotního pojištění, kde i v porovnání s ostatními státy EU je zátěž našich podnikatelů nepřiměřená. Dalším úkolem pro příští rok, by mělo být vytvoření uživatelsky přívětivého zákoníku práce, který bude srozumitelný a tedy použitelný. 3. Radě pro rozvoj podnikatelského prostředí přeji, aby pokračovala i nadále ve své práci se stejnou intenzitou jako dosud, a zároveň, aby její výstupy byly v roce 2006 ještě efektivněji a intenzivněji prosazovány do legislativy a podnikatelské praxe. strana 5

8 1. Co Vás potěšilo v oblasti podnikatelského prostředí v roce 2005? 2. Jakých pozitivních změn v roce 2006 byste chtěl/a dosáhnout? 3. Co byste popřál/a Radě pro rozvoj podnikatelského prostředí do dalšího roku? Ing. Zdeněk Liška generální ředitel, Svaz průmyslu a dopravy ČR 1. Za úspěch považuji, že ze strany vlády byly přijaty náměty k řešení problémů, které Svaz průmyslu a dopravy avizuje poměrně dlouhou dobu. U většiny problémů však nebylo přijato definitivní řešení, které by zásadním způsobem změnilo kvalitu podnikatelského prostředí. Vláda přijala program měnící relaci mezi institucionálním a účelovým financováním výzkumu a vývoje a úpravu v daňovém systému ke stimulaci této oblasti. Určité kroky učinila i při zjednodušování administrativy při zřizování firmy. Oceňuji, že byl aplikován registrační princip a metoda formulářů při zápisu společností a jejich změn do obchodního rejstříku. Začalo se pracovat na analýze environmentálních zákonů z hlediska jejich dopadu na podnikatelskou sféru. To jsou bezesporu pozitiva. Ale situace vyžaduje, podle mého soudu, mnohem rychlejší a účinnější řešení v dalších oblastech. 2. Velkým přínosem by bylo zahájení aplikace programu RIA, který je obecným nástrojem umožňujícím zjistit dopady přijímaných zákonů na podnikání. Měl by se konečně vyřešit problém editační povinnosti, měly by se připravit změny v environmentálních zákonech, které se budou opírat o výsledky auditu ekologických zákonů a konečně dotáhnout legislativu týkající se insolvence. Mohl bych jmenovat celou řadu dalších úkolů a problémů, které chce Svaz průmyslu a dopravy v roce 2006 prosadit. 3. Přeji Radě, aby její činnost v roce 2006 měla viditelné výsledky. Nikdo nás nebude pozitivně hodnotit za proschůzovaný čas. Vážnost Rady bude záviset na viditelných změnách, které se jí podaří prosadit ve zkvalitnění podnikatelského prostředí. Radek Špicar, M. Phil. náměstek místopředsedy vlády pro ekonomiku, Úřad vlády ČR 1. Byl to především zásadní posun kupředu v souvislosti s fungováním obchodních rejstříků a přípravy zákona o úpadku. 2. Dopracovat projekt jednotného registračního místa a optimálně nastavit proces hodnocení dopadu na podnikatelské prostředí u legislativních materiálů. 3. Minimálně stejně tak úspěšný rok jako byl ten předchozí. strana 6

9 PhDr. Tomáš Sedláček poradce ministra, Ministerstvo financí 1. Podařilo se urychlit zápisy do obchodního rejstříku, snížit daně firmám i fyzickým osobám, navrhnout zvýhodněný režim paušálů pro živnostníky a daňově zvýhodnit investice do vědy a výzkumu. Rok 2005 byl rekordně úspěšný i z hlediska celkového růstu ekonomiky, zejména přílivu přímých zahraničních investic. To vše bude mít velice pozitivní dopad na oblast podnikatelského prostředí a zvedne jeho kvalitu. 2. Již schváleno je další snížení daní podnikům a aktivně se pracuje na zavedení centrálního registračního místa pro podnikatele. V letošním roce by se také mělo docílit zvýšení kvality fungování finanční správy. 3. Aby i nadále byla Rada místem, kam si státní správa chodí pro inspiraci a kde se společně snažíme hledat oblasti, které se dají zlepšit, aby se naší republice lépe vedlo. Ing. Vladimír Hořejší náměstek ministryně, Ministerstvo informatiky 1. V oblasti podnikatelského prostředí mě v roce 2005 potěšilo spuštění elektronické aplikace pro podávání Evidenčních důchodových listů a Přihlášek a odhlášek nemocenské. Jedná se podle mě o průlomovou aplikaci, která byla připravena na ČSSZ ve spolupráci s Ministerstvem informatiky ČR. Pokud budou digitalizovány další procesy, jako například podávání daní, statistik ap., bude to znamenat skutečné zjednodušení a zefektivnění práce pro podnikatele. 2. V roce 2006 bych rád spolu s kolegy z Ministerstva informatiky dosáhl prosazení zákona o doručování a zákona o sdílení dat. Oba tyto zákony přinesou obrovské změny (a to nejen) pro podnikatelské prostředí. Zákon o doručování by měl dát na roveň doručování elektronické a současné papírové. Zákon o sdílení dat by měl umožnit výměnu dat ve veřejné správě a vznik tolik potřebných centrálních registrů. To by mělo umožnit snížení administrativní zátěže podnikatelských subjektů, ale i občanů ze strany veřejné správy. 3. Radě pro rozvoj podnikatelského prostředí bych do nového roku chtěl popřát hodně úspěchů při prosazování změn a podnikatelům bych chtěl popřát, aby tyto změny byly vždy z jejich pohledu přínosem tak, jako tomu bylo dosud. strana 7

10 1. Co Vás potěšilo v oblasti podnikatelského prostředí v roce 2005? 2. Jakých pozitivních změn v roce 2006 byste chtěl/a dosáhnout? 3. Co byste popřál/a Radě pro rozvoj podnikatelského prostředí do dalšího roku? Jan Wiesner předseda, Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR 1. Byly nastartovány realizační změny a zjednodušení, které byly navrženy pracovními skupinami Rady pro rozvoj podnikatelského prostředí (např. zjednodušení administrativy při zahájení podnikatelské činnosti). Snížení daňové zátěže pro podnikatele. 2. Zlepšení vymahatelnosti práva a stability právního řádu. Na úrovni ČR i EU dohodnout jednotnou obchodní a průmyslovou strategii v budoucích letech (včetně náhradních programů souvisejících s přílivem zboží, jemuž nelze konkurovat zejména z asijských zemí). Vytvoření podmínek pro podporu MSP, zejména snížení administrativní náročnosti při podávání žádostí v oblasti financování z programů veřejných podpor pro období Zrychlení výstupů z jednotlivých pracovních skupin a jejich uvádění do praxe. Pokračování činnosti i po volbách. Mgr. Tomáš Hruda generální ředitel, agentura CzechInvest 1. Nejvíc mě potěšily mimořádně dobré výsledky přílivu přímých zahraničních investic, a to zejména do regionů s vysokou mírou nezaměstnanosti. Podařilo se vypěstovat široké povědomí o Operačním programu Průmysl a podnikání (OPPP), jehož prostřednictvím stále více českých firem získává dotace ze strukturálních fondů EU. 2. Maximálně usilovat o pomoc malým a středním podnikatelům, se zaměřením na strukturálně postižené regiony. Ještě více se zaměřit na podporu projektů s vysokou přidanou hodnotou, zejména center sdílených služeb a technologických center. Ruku v ruce s tím bude potřeba vytvářet lepší podmínky pro rozvoj aplikovaného výzkumu a těsnější spolupráci podnikové sféry s vysokými školami. 3. Radě pro rozvoj podnikatelského prostředí přeji, aby byla i nadále tak úspěšná v prosazování návrhů, které pomáhají českým podnikatelům. strana 8

11 PaedDr. Pavel Skácelík místopředseda, Českomoravská konfederace odborových svazů 1. To, že se nenaplnily předpovědi některých pesimistů o tom, že podnikatelské prostředí v ČR se zhoršuje a blíží se kolaps. 2. Vyváženého podnikatelského prostředí s úspěšnými podnikateli a spokojenými zaměstnanci, bez kterých to opravdu nepůjde. A také, aby pojem násilí na pracovišti zůstal v ČR pouze v teoretické literatuře a ne v realitě praxe. 3. Další kvalitní témata, která přispějí k dalšímu zkvalitnění podnikatelského prostředí a zůstanou v úrovni odborných diskusí. Doc. Ing. Karel Šperlink, CSc. FEng. prezident, Asociace inovačního podnikání ČR 1. Abych byl upřímný, jde to stále ztuha a pro mne bylo nejvýznamnější, že podnikatelské subjekty mohou odečítat náklady na vlastní výzkum ve 100%ní výši. 2. Vše musí jít mnohem rychleji, především v součinnosti celé Rady. Někdy se zdá, že některé resorty jsou brzdou. Nejdůležitější musí být podpora konkurenceschopnosti inovace, výzkum a vývoj (zde je nutno významně posílit vliv MPO tak, aby prioritou byl aplikovaný a cílený výzkum) nástupem nového místopředsedy vlády pro ekonomiku by se neměly změnit priority nastavené místopředsedou M. Jahnem. Rada by se měla zasadit o urychlený vznik Technologické agentury a její správnou (optimální) funkci pod garancí MPO! Měly by být navrženy a korespondenčně diskutovány priority pro rok Především aby Rada fungovala i po volbách. Volná ruka trhu to za nás nevyřeší. Více činů, méně papírování. Rada musí být více vidět např. při přípravě Operačních programů SF. Ing. Václav Matyáš prezident, Svaz podnikatelů ve stavebnictví v ČR 1. Především trvale dobré výsledky stavebnictví, které potvrzují dobrou kondici celého oboru, jeho dynamiku a konkurenceschopnost. 2. Prolomit uměle vytvořené ochranářské překážky některých zemí EU, bránící přístupu českých stavebních firem na svůj trh a vytvořit tak podmínky pro rovnou soutěž v evropském měřítku. 3. Aby výsledky práce Rady byly pozitivně hodnoceny především podnikatelskou veřejností. strana 9

12 1. Co Vás potěšilo v oblasti podnikatelského prostředí v roce 2005? 2. Jakých pozitivních změn v roce 2006 byste chtěl/a dosáhnout? 3. Co byste popřál/a Radě pro rozvoj podnikatelského prostředí do dalšího roku? Josef Středula předseda, Odborový svaz KOVO 1. Zejména mne potěšilo, že Rada pro rozvoj podnikatelského prostředí získala potřebné sebevědomí a začaly se projevovat její vlastní iniciativy i v konkrétních návrzích na změny. 2. Chtěl bych, aby práce Rady pro rozvoj podnikatelského prostředí pokračovala dále bez ohledu na volby v roce Radě přeji, aby se dále zvyšoval počet těch členů Rady, kteří jsou aktivní a taky těch, kteří hledají další možnosti zlepšení situace ve prospěch nejen samotných podnikatelů, ale taky i jejich zaměstnanců. Ing. Jiří Vačkář náměstek ministra, Ministerstvo pro místní rozvoj 1. Ve zlepšování podnikatelského prostředí sehrává svoji významnou úlohu Rada pro rozvoj podnikatelského prostředí, kde se nám podařilo mj. prohlubovat pozitivní obraz ČR v zahraničí, navýšit zdroje na financování malého a středního podnikání, zvýšit informovanost sektoru o dalších možnostech financování a vypracovat nová pravidla pro poskytování úvěrů komerčními bankami. Mezi úspěchy můžeme rovněž jmenovat pokračování činnosti Českomoravské záruční a rozvojové banky, které se do října 2005 podařilo poskytnout 891 úvěrů v celkové výši 986 mil. Kč a 728 záruk za bankovní úvěry ve výši mil. Kč. 2. Bylo by žádoucí navázat na již dosažené výsledky a dále rozšířit zdroje na financování malého a středního podnikání například o možnost využití zdrojů penzijních fondů a fondů pojišťoven. Velké rezervy jsou také ve zjednodušení administrativního zatížení podnikatelů, kde vidím velké možnosti v plném zapojení centrálních registračních míst, jejichž prostřednictvím bude mít podnikatel možnost provést kromě vlastního oznámení živnosti, také daňovou registraci, oznámení vůči orgánům České správy sociálního zabezpečení, oznámení vůči úřadům práce a oznámení vůči příslušné zdravotní pojišťovně. 3. Aby se jí dařilo naplňovat svoji činnost ve prospěch podnikatelů i všech obyvatel České republiky. Především pak zlepšit názor veřejnosti na podnikatelské subjekty, tj. že to nejsou žádní podvodníci, ale poctivě a tvrdě pracující osobnosti, kde různí Krejčířové jsou pouze výjimky potvrzující pravidlo. strana 10

13 Mgr. Ivo Hartmann, MBA náměstek místopředsedy vlády a ministra spravedlnosti, Úřad vlády ČR 1. V roce 2005 proběhla spousta inovací, které by měly přispět k zlepšení a zjednodušení podmínek v podnikatelské oblasti, zejména pro malé a střední podnikatele. Poslanecká sněmovna schválila v prvním čtení nový úpadkový zákon, který dává větší práva věřitelům, omezuje korupci a přibližuje nás ke stavu, který je běžný v západní Evropě. Mezi další podstatné věci patří zjednodušení a zrychlení zápisu podnikatelů do obchodního rej stříku včetně toho, že Ministerstvo spravedlnosti na svých stránkách zřídilo interaktivní formulář pro zápis do obchodního rejstříku. 2. Jako člen Rady pro rozvoj podnikatelského prostředí očekávám, že dojde k dalšímu zjednodušení administrativy podnikatelské činnosti a tímto i k zlepšení podnikatelského prostředí. Také doufám, že Poslanecká sněmovna schválí zmíněný úpadkový zákon a zákon o insolvenčních správcích, které by měly ozdravit podnikatelské prostředí v České republice. 3. Byl bych rád, kdyby se nám povedlo prosadit co nejvíce návrhů týkajících se zjednodušení a zlepšení podnikatelských podmínek a aby se nám dařilo plnit všechny stanovené cíle, které jsme si dali. Ing. Břetislav Ošťádal předseda, Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR 1. V podnikatelském prostředí se toho mnoho nezměnilo. Neustále podnikatelům vládne státní úřednická byrokracie. Za pozitivní je možné považovat další snížení daní právnickým osobám. Práce RRPP byla poměrně náročná, ale její výsledky bohužel nejsou nejlepší. Příkladem jsou Formuláře pro zápis do obchodního rejstříku, které v konečné podobě jsou špatné a díky nim je situace na obchodních rejstřících horší než byla před jejich zavedením. 2. Omezení vlivu státní úřednické byrokracie a dosažení toho, že státní úředníci budou mít za svá rozhodnutí stejnou zodpovědnost jakou mají jednatelé společností a jiní podnikatelé za svá rozhodnutí. 3. Vládu, která bude podstatně více naslouchat potřebám podnikatelů a podnikatelskému prostředí. Vládu, která nebude brát práci RRPP jako formální, ale jako tu, která má skutečný zájem na zlepšení podnikatelského prostředí. strana 11

14 1. Co Vás potěšilo v oblasti podnikatelského prostředí v roce 2005? 2. Jakých pozitivních změn v roce 2006 byste chtěl/a dosáhnout? 3. Co byste popřál/a Radě pro rozvoj podnikatelského prostředí do dalšího roku? Ing. Jitka Hanzlíčková generální ředitelka, agentura CzechTrade 1. Myslím, že v rámci právě této Rady byl realizován dostatek přínosných kroků ke zlepšení prostředí pro české firmy. Jako zástupce vládní agentury na podporu exportu CzechTrade mě vždy potěší rostoucí úspěchy firem na zahraničních trzích. Loni jich bylo více než předloni a kdykoliv předtím v historii České republiky. Mou snahou je toto číslo nadále zvyšovat tak, aby naše řešení ve světě měla zvuk, bylo nás slyšet a vidět. Protože právě exportující firmy mají sílu udržet stabilitu českého exportu a přenášet mezinárodní standardy do České republiky, tím pak kultivovat tuzemské podnikatelské prostředí. 2. V rámci Rady chceme dosáhnout 3 bodů: prvním je týmová spolupráce institucí státní správy při zajištění jednoho dostupného a přehledného informačního místa na internetu. Zde se budou sdružovat, třídit a prezentovat informace a služby pro občana přínosné, aktuální, ověřené, umožňující informovanější orientaci a názor. druhým je podpora vývozu služeb a liberalizace tohoto segmentu v rámci EU. Obecně platí, že čím je ekonomika země vyspělejší, tím je podíl služeb na tvorbě HDP a na celkové zaměstnanosti obvykle vyšší. Nyní zatím zcela nevyužíváme všech možností, které obchodování na trhu se službami nabízí, což musíme umět změnit. za třetí, jasně a zapamatovatelnou formou prezentovat Českou republiku v zahraničí jako spolehlivého obchodního partnera, což využijí firmy při svém marketingu a získání zákazníka. Zde je zapotřebí opět týmové spolupráce členů Rady. 3. Efektivní spolupráci a koordinaci všech složek státu tak, aby výsledky našich společných aktivit pocítily hlavně firmy. Doc. RNDr. František Ježek, CSc. předseda, Rada vysokých škol 1. Potěšila mě naděje na přijetí editační povinnosti ministerstev, přesněji Ministerstva financí. Velkým přínosem mohou být změny podporující soukromé investice do výzkumu a vývoje, jde především o změny v daňových zákonech. 2. Věřím, že se projeví investice ze strukturálních fondů do oblasti lidských zdrojů a do podpory výzkumu a vývoje (inovační centra). Očekávám růst počtu inovativních firem v regionech. 3. Aby její pozitivní činnost pokračovala nezávisle na výsledcích voleb. strana 12

15 Ing. Zdeněk Růžička náměstek ministra, Ministerstvo zemědělství 1. Podnikatelské prostředí doznalo v roce 2005 nepochybně pozitivních změn zejména v tom, jak flexibilně reagovalo na příležitosti, které se této sféře otevřely po našem vstupu do EU. V Radě pro rozvoj podnikatelského prostředí byla vytvořena dobrá pracovní atmosféra, která napomohla ke vzniku takových návrhů řešení, které v budoucnu umožní zjednodušení a snížení administrativní zátěže podnikatelů. Mám zato, že spolu se mnou byli potěšeni podnikatelé tím, že se do realizace dopracovalo zjednodušení a urychlení zápisu do obchodního rejstříku. 2. Pro rok 2006 bych si přál v Radě společně dosáhnout koncensu a prosadit zavedení principu závazného posouzení daňových aspektů podnikatelských transakcí a v neposlední řadě najít řešení programu převodu pozemků krajů a obcí v souvislosti s naším vstupem do EU. 3. Přál bych si, aby i nadále byla v Radě udržována dělná atmosféra a vůle k dohodám ve prospěch podnikatelské veřejnosti. Bedřich Danda předseda představenstva, Sdružení podnikatelů ČR 1. Tak moc toho není, protože sice roste HDP, což je jistě dobře, ale malé soukromé firmy a živnostníci se pohybují na hranici přežití. Určitým zlepšením je jistě tvrdý postup proti praktikám supermarketů po všech liniích a dále opatření Ministerstva financí proti neúměrným poplatkům nejen za vedení účtu. Jen aby nám tento trend vydržel. 2. Budeme usilovat o zrušení zákona o registračních pokladnách a dále se pokusíme zrušit ustanovení o minimálním základu daně z příjmu fyzických osob, což přeloženo do češtiny je minimální daň. Myslíme si, že plošná opatření tohoto typu nepovedou k odstranění šedé až černé ekonomiky. 3. Aby se nám společně s panem ministrem Urbanem podařilo některé návrhy, které Rada projednává, dostat do zákonů co nejdříve, abychom onu pomyslnou kouli opravdu posunuli a zlepšili podnikatelské prostředí co nejdříve. strana 13

16 1. Co Vás potěšilo v oblasti podnikatelského prostředí v roce 2005? 2. Jakých pozitivních změn v roce 2006 byste chtěl/a dosáhnout? 3. Co byste popřál/a Radě pro rozvoj podnikatelského prostředí do dalšího roku? Ing. Ivana Jirásková náměstkyně ministra, Ministerstvo životního prostředí 1. Podnikatelská sféra dokázala využít příležitosti, které plynou z environmentálních opatření k dalšímu rozvoji v oblasti ekologických služeb a podnikání. 2. Hlavním cílem je přispět k racionalizaci ekologické legislativy tak, aby podnikatelská sféra nebyla zatěžována zbytečnými omezeními a současně byla zajištěna efektivní ochrana životního prostředí. 3. RRPP přeji, aby navázala na svoji dosavadní velmi úspěšnou činnost a svým působením přispěla k dalšímu rozvoji podnikatelského prostředí, zejména v oblasti nových technologií. Technologický rozvoj představuje nejen jedinečnou možnost pro rozvoj a zvyšování konkurenceschopnosti domácí podnikatelské sféry, ale rovněž jeden z výrazných nástrojů ochrany životního prostředí. Ing. Tomáš Husák vrchní ředitel sekce ekonomické a kulturní, Ministerstvo zahraničních věcí 1. Potěšilo mne, že ekonomizace zahraniční politiky České republiky už není pouhou frází, ale reálnou skutečností. Prosazováním vývozu se stále více zabývají vedoucí pracovníci zastupitelských úřadů, jejich obchodně ekonomické úseky sledují dění na zahraničních trzích a o aktuálním vývoji bezprostředně informují výrobní i obchodní subjekty. 2. Mělo by dojít především k dalšímu prohloubení a posílení spolupráce mezi zastupitelskými úřady a českou podnikatelskou sférou. V tomto směru bude nutné uskutečnit komplexní informační kampaň. Budeme se snažit též zajistit lepší ochranu našich podnikatelů před dovozy do ČR, které nerespektují dodržování autorských a výrobních práv, duševní vlastnictví a provádějí dumpingové obchody. 3. Přání bych rozdělil na dvě části. V první části bych Radě přál, aby i nadále byla efektivním mostem, který by konkretizoval a propojoval potřeby podnikatelského prostředí a seznamoval s nimi náležité státní instituce i orgány. V druhé části bych přál, aby se co největší počet opatření důležitých pro rozvoj podnikatelského prostředí dařilo uvádět do života. strana 14

17 Mgr. Václav Pícl náměstek ministryně, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 1+2. Na začátku listopadu jsem se na Pražském hradě zúčastnil předávání Národních cen České republiky za jakost. Osobně jsem byl velmi potěšen, že se do tohoto programu, který je založen na hodnocení kvality organizace z pohledu uspokojování požadavků zákazníka a dosažení ekonomické úspěšnosti, zapojily i vzdělávací organizace, které zde dosahují úspěchů vedle jinak dominujících subjektů z podnikatelské sféry. Do budoucna bych si přál, aby se do podobných programů dokázalo zapojit více škol, zejména vysokých. 3. Jsem přesvědčen, že nejrůznějších přání do nového roku se sejde celá řada, a proto budu stručný. Radě pro rozvoj podnikatelského prostředí přeji co nejvíce splněných cílů. RNDr. Josef Postránecký náměstek ministra, Ministerstvo vnitra 1. Posun legislativy směrem ke zjednodušení podmínek pro činnost podnikatelských subjektů, i když řada důležitých kroků je teprve před námi. 2. Maximálně usilovat o to, aby celá veřejná správa nebyla podnikateli a živnostníky chápána pouze jako překážka omezující realizaci jejich záměrů, ale i jako nástroj podporující jejich individuální úsilí v zájmu růstu a zvyšování konkurenceschopnosti celé naší ekonomiky. 3. Velmi přeji Radě, aby jako celek nepolevila ve své práci a byla ještě výkonnějším motorem při prosazování potřebných změn v rozvoji podnikatelského prostředí. Ing. Jiří Kubínek náměstek ministra, Ministerstvo dopravy 1. Uvedení do provozu komplexu TPCA v průmyslové zóně Kolín. 2. Další rozvoj v oblasti dopravy, zejména v otázce zavádění výkonového zpoplatnění. 3. Atmosféru spolupráce mezi členy, která je základem pozitivního výsledku. strana 15

18 1. Co Vás potěšilo v oblasti podnikatelského prostředí v roce 2005? 2. Jakých pozitivních změn v roce 2006 byste chtěl/a dosáhnout? 3. Co byste popřál/a Radě pro rozvoj podnikatelského prostředí do dalšího roku? Ing. Eva Šmejkalová náměstkyně ministra, Ministerstvo práce a sociálních věcí l. Těší mě celkový pozitivní vývoj v ekonomice ČR jako celku, což má dopad samozřejmě i na rozvoj soukromých firem a zvýšení zaměstnanosti. 2. MPSV v partnerství s HK ČR připravuje systémový projekt z OP RLZ 1.2 Modernizace služeb zaměstnanosti, který by mohl pomoci zlepšení komunikace v oblasti trhu práce se zaměstnavateli, vč. pozitivního ovlivnění celkového rozvoje malého a středního podnikání s akcentem na další růst zaměstnanosti. 3. Aby dobré myšlenky zde vznikající našly své uplatnění i v praxi a včas jsme je všichni rozpoznali. Podnikatelé se ozývají stále hlasitěji a chtějí od státu, ať zlepší a zjednoduší své služby. Včera si to vyříkali zástupci firem a státu v Radě pro rozvoj podnikatelského prostředí. Stát své dlužníky umístí na jeden seznam Mladá fronta DNES str. 2 Ekonomika (kk) strana 16

19 Hosté Ing. Jiří Paroubek předseda vlády Ing. Martin Jahn, MBA místopředseda vlády pro ekonomiku Ing. Jaroslav Plachý poslanec PSP ČR, předseda Podvýboru pro podporu MSP Ing. Martin Moravec hlavní analytik, Evropsko-české forum Ing. Jaroslav Camplík prezident, Potravinářská komora ČR Ing. Jan Veleba prezident, Agrární komora ČR Ing. Helena Pískovská prezidentka, Svaz obchodu a cestovního ruchu ČR Margo Thomas Senior Investment Policy Officer, FIAS strana 17

20 Struktura RRPP se projevila jako funkční organismus, složený z několika částí. Každá z nich má rozdílné postavení i úlohu. Plénum Rozhodující pravomoc náleží plénu, jemuž předsedá ministr prů myslu a obchodu. Na jednáních pléna jsou resorty státní správy zastoupeny na úrovni náměstků a generálních ředitelů agentur Ministerstva průmyslu a obchodu (MPO), kteří spolu s nejvyššími představiteli organizací zaměstnanců, zaměstnavatelů a terciárního vzdělání posuzují a konsensuálně schvalují odborné návrhy připravené pracovními skupinami. Pracovní skupiny Hlavní těžiště aktivit RRPP spočívá na pracovních skupinách (PS). Jejich práce vždy začíná důkladným zmapováním nedostatků v určené oblasti, včetně srovnání s mezinárodní praxí. Následuje hledání a zpracování optimálního řešení, které přinese žádoucí pozitivní změny. PS tvoří odborníci z členských, příp. dalších přizvaných subjektů. Jeden z jejích členů, a to pracovník MPO nebo agentury CzechInvest (příp. agentury CzechTrade), ve spolupráci s odborníkem věcně příslušného resortu práci celého týmu koordinuje. Činnost PS pak zaštiťuje gestor z věcně příslušného resortu (nejlépe člen pléna). Koordinace Nepostradatelným orgánem je tzv. koordinační rada, která se pod vedením ředitele sekce rozvoje podnikatelského prostředí a konkurenceschopnosti MPO, jenž je zároveň členem pléna RRPP, schází na pravidelných jednáních. Jde o tým skládající se z koordinátorů PS a jejich zástupců, kteří nad rámec svých standardních pracovních povinností a při absenci finančního zajištění určeného specificky pro tuto činnost, koordinují jednotlivé pracovní skupiny, vyvolávají a vedou meziresortní jednání, působí na současné i budoucí směřování RRPP. Sekretariát Celkový chod RRPP po organizační stránce zabezpečují pracovníci MPO ve spolupráci s agenturou CzechInvest. Jde zejména o přípravu jednání pléna, přípravu podkladových materiálů, korespondenci, komunikaci s médii atd. strana 18

AKČNÍ PLÁN NA PODPORU HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU A ZAMĚSTNANOSTI ČR

AKČNÍ PLÁN NA PODPORU HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU A ZAMĚSTNANOSTI ČR AKČNÍ PLÁN NA PODPORU HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU A ZAMĚSTNANOSTI ČR Úřad vlády České republiky Obsah Obsah... 2 Seznam použitých zkratek... 3 Předmluva... 5 Úvod: Kontext vývoje českého hospodářství... 6 Implementace

Více

Státní informační a komunikační politika. e-česko 2006

Státní informační a komunikační politika. e-česko 2006 Státní informační a komunikační politika e-česko 2006 Obsah: 1. Úvod...3 2. Východiska...4 2.1. Význam informační společnosti...5 2.2. Gesce v oblasti telekomunikací a informační společnosti...6 3. Prioritní

Více

ODDĚLENÍ POLITIKY MSP, FINANČNÍCH NÁSTROJŮ A MALOOBCHODU AKČNÍ PLÁN PODPORY MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKATELŮ NA OBDOBÍ 2014 2015

ODDĚLENÍ POLITIKY MSP, FINANČNÍCH NÁSTROJŮ A MALOOBCHODU AKČNÍ PLÁN PODPORY MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKATELŮ NA OBDOBÍ 2014 2015 ODDĚLENÍ POLITIKY MSP, FINANČNÍCH NÁSTROJŮ A MALOOBCHODU AKČNÍ PLÁN PODPORY MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKATELŮ NA OBDOBÍ 2014 2015 SRPEN 2014 Obsah OBSAH... 2 1. PŘÁTELSKÉ PODNIKATELSKÉ PROSTŘEDÍ PRO MSP...

Více

Národní program reforem České republiky

Národní program reforem České republiky 2014 Národní program reforem České republiky Úřad vlády České republiky Obsah Obsah... 1 1. Úvod...4 1.1. Úvod... 4 1.2. Proces přípravy... 4 1.3. Struktura dokumentu... 5 1.4. Dopady a realizace reformních

Více

Národní program reforem České republiky

Národní program reforem České republiky 2014 Národní program reforem České republiky Úřad vlády České republiky 1 Obsah Obsah... 1 1. Úvod... 3 1.1. Úvod... 3 1.2. Proces přípravy... 3 1.3. Struktura dokumentu... 4 1.4. Dopady a realizace reformních

Více

AKČNÍ PLÁN VLÁDY NA PODPORU HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU A ZAMĚSTNANOSTI V ČR

AKČNÍ PLÁN VLÁDY NA PODPORU HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU A ZAMĚSTNANOSTI V ČR AKČNÍ PLÁN VLÁDY NA PODPORU HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU A ZAMĚSTNANOSTI V ČR Úřad vlády České republiky Obsah Obsah... 2 Seznam použitých zkratek... 3 Předmluva... 4 Úvod: Kontext vývoje českého hospodářství...

Více

K čemu je dobrá Strategie hospodářského růstu

K čemu je dobrá Strategie hospodářského růstu K čemu je dobrá Strategie hospodářského růstu Ohlédneme-li se za sebou, můžeme jistě konstatovat dobré výsledky. Růst české ekonomiky atakuje hranici pěti procent, veřejné finance se postupně ozdravují,

Více

SPEKTRUM 11 2010. Svazu průmyslu a dopravy. České republiky. časopis

SPEKTRUM 11 2010. Svazu průmyslu a dopravy. České republiky. časopis SPEKTRUM 11 2010 časopis Svazu průmyslu a dopravy České republiky Téma: Kraje Vám to řeknou.......................................................... Kulaté stoly v regionech Valná hromada SP ČR Návrh

Více

AKČNÍ PLÁNNA PODPORU HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU A ZAMĚSTNANOSTIČR

AKČNÍ PLÁNNA PODPORU HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU A ZAMĚSTNANOSTIČR AKČNÍ PLÁNNA PODPORU HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU A ZAMĚSTNANOSTIČR Obsah Obsah... 1 Seznam použitých zkratek... 2 Předmluva... 3 Úvod: Kontext vývoje českého hospodářství... 4 Implementace opatření Akčního plánu...

Více

ODDĚLENÍ POLITIKY MSP, FINANČNÍCH NÁSTROJŮ A MALOOBCHODU ZPRÁVA O VÝVOJI MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKÁNÍ A JEHO PODPOŘE V ROCE 2013

ODDĚLENÍ POLITIKY MSP, FINANČNÍCH NÁSTROJŮ A MALOOBCHODU ZPRÁVA O VÝVOJI MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKÁNÍ A JEHO PODPOŘE V ROCE 2013 ODDĚLENÍ POLITIKY MSP, FINANČNÍCH NÁSTROJŮ A MALOOBCHODU ZPRÁVA O VÝVOJI MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKÁNÍ A JEHO PODPOŘE V ROCE 2013 2014 ODDĚLENÍ POLITIKY MSP, FINANČNÍCH NÁSTROJŮ A MALOOBCHODU ODBOR INOVAČNÍHO

Více

Opatření MPO na podporu hospodářského růstu ČR

Opatření MPO na podporu hospodářského růstu ČR Opatření MPO na podporu hospodářského růstu ČR 1. Lepší podnikatelské prostředí Vláda podpoří rozvoj malého a středního podnikání, živnostenského podnikání, které představují další možnosti ekonomického

Více

Podmínky pro slaďování profesního a rodinného života, partnerství v rodině. Metodika 4. Řešení služeb. Číslo projektu: E/01/1/043

Podmínky pro slaďování profesního a rodinného života, partnerství v rodině. Metodika 4. Řešení služeb. Číslo projektu: E/01/1/043 Podmínky pro slaďování profesního a rodinného života, partnerství v rodině Metodika 4 Řešení služeb Číslo projektu: E/01/1/043 Metodika 4: Řešení služeb je součástí komplexního materiálu, který se skládá

Více

AKČNÍ PLÁN VLÁDY NA PODPORU HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU A ZAMĚSTNANOSTI V ČR

AKČNÍ PLÁN VLÁDY NA PODPORU HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU A ZAMĚSTNANOSTI V ČR AKČNÍ PLÁN VLÁDY NA PODPORU HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU A ZAMĚSTNANOSTI V ČR Úřad vlády České republiky Obsah Obsah... 2 Seznam použitých zkratek... 3 Předmluva... 4 Úvod: Kontext vývoje českého hospodářství...

Více

STRATEGIE HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU STRATEGIE HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU ČESKÉ REPUBLIKY

STRATEGIE HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU STRATEGIE HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU ČESKÉ REPUBLIKY STRATEGIE HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH: Úvod...2 KAPITOLA 1 Česká republika v globalizovaném světě a Evropské unii...6 1.1 Šance pro Českou republiku...6 1.2 Hlavní cíl: Dosažení úrovně EU-25

Více

Priority spotřebitelské politiky 2015 2020

Priority spotřebitelské politiky 2015 2020 III. Priority spotřebitelské politiky 2015 2020 I. Úvod Dne 15. března 1962 americký prezident John Fitzgerald Kennedy ve svém prohlášení adresovaném Americkému kongresu kromě jiného prohlásil, že spotřebiteli

Více

Strategie MPSV pro oblast dalšího vzdělávání. Fond dalšího vzdělávání. Finální verze

Strategie MPSV pro oblast dalšího vzdělávání. Fond dalšího vzdělávání. Finální verze Strategie MPSV pro oblast dalšího vzdělávání Fond dalšího vzdělávání Finální verze Tato zpráva je výstupem ze zakázky "Strategické vyhodnocení pro oblast dalšího vzdělávání" financované z projektu technické

Více

11/2012 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Přímá volba starostů. Poučíme se z historie financování regionálního školství?

11/2012 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Přímá volba starostů. Poučíme se z historie financování regionálního školství? MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY INFORMAČNÍ SERVIS 20. ROČNÍK 11/2012 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz Z OBSAHU: Program celostátní finanční konference Přímá volba starostů Novela zákona

Více

Úspěšné projekty. Successful projects

Úspěšné projekty. Successful projects Úspěšné projekty Successful projects Projekty realizované v rámci Integrovaného operačního programu a Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost v gesci Ministerstva vnitra České republiky Vážené

Více

Státní informační a telekomunikační politika (Verze I září 2003)

Státní informační a telekomunikační politika (Verze I září 2003) Státní informační a telekomunikační politika (Verze I září 2003) Předmluva slovo ministra Předmluva...1 1. Úvod...2 2. Východiska...3 2.1. Význam informační společnosti...3 2.2. Shrnutí současného stavu...4

Více

Práce sociální politika

Práce sociální politika Práce sociální politika noviny Ministerstva práce a sociálních věcí ročník 1 číslo 2 13. 2. 2004 Náklad ověřen auditorskou firmou PORADENSTVÍ ÚŘADŮ PRÁCE Jakým způsobem pomáhají úřady práce při volbě povolání

Více

Aktuální otázky z veřejného sektoru

Aktuální otázky z veřejného sektoru Aktuální otázky z veřejného sektoru Studijní dokumentace projektu Podpora nabídky vzdělávacích programů pro pracovníky veřejného sektoru Plzeňského kraje Registrační číslo: CZ.1.07/3.2.02/02.0012 Tento

Více

Postup a hlavní směry reformy a modernizace ústřední státní správy, obsahující vyřešení gesce a organizačního zabezpečení O B S A H

Postup a hlavní směry reformy a modernizace ústřední státní správy, obsahující vyřešení gesce a organizačního zabezpečení O B S A H Postup a hlavní směry reformy a modernizace ústřední státní správy, obsahující vyřešení gesce a organizačního zabezpečení O B S A H Cíl materiálu... 1 Úvod do problematiky... 1 Cíle reformy a modernizace

Více

SPEKTRUM 01 2012. Svazu průmyslu a dopravy. České republiky. časopis

SPEKTRUM 01 2012. Svazu průmyslu a dopravy. České republiky. časopis SPEKTRUM 01 2012 časopis Svazu průmyslu a dopravy České republiky Jak vidí představenstvo Svazu rok 2012?.................................................................... Přehled změn ve vybraných zákonech

Více

Koncepce rozvoje malého a středního podnikání na období 2007 2013

Koncepce rozvoje malého a středního podnikání na období 2007 2013 Koncepce rozvoje malého a středního podnikání na období 2007 2013 duben 2006 Obsah 2 1. Úvod 3 2. Výsledky realizace Koncepce podpory malého a středního 3 podnikání v letech 2005-2006 2.1 Výsledky realizace

Více

Ministerstvo spustilo kampaň na podporu pěstounské péče

Ministerstvo spustilo kampaň na podporu pěstounské péče Práce noviny Ministerstva práce a sociálních věcí ČR ročník 11 číslo 2 12. 2. 2014 K VĚCI Náklad ověřen auditorskou firmou ZDARMA TÉMA MY A SVĚT I obce a města mohou vytvářet pracovní místa Zaměstnávat

Více

D I P L O M O V Á P R Á C E

D I P L O M O V Á P R Á C E JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ekonomická fakulta Katedra práva Studijní program: N6208 Ekonomika a management Studijní obor: Obchodní podnikání marketing a management D I P L O M O V Á P

Více

Obsah. www.unihostostrava.cz

Obsah. www.unihostostrava.cz Obsah 1. Úvodní slovo 1 2. Krajská hospodářská komora MSK 3-4 3. Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje 5 4. Gastro festival Ostrava 2012 7-8 5. Národní soustava kvalifikací 8-9 6. Klasifikace hotelů

Více

Finanční řízení malého a středního podniku v současných podmínkách. Radek Hájek

Finanční řízení malého a středního podniku v současných podmínkách. Radek Hájek Finanční řízení malého a středního podniku v současných podmínkách Radek Hájek Bakalářská práce 2012 ABSTRAKT Obsahem bakalářské práce je provést analýzu finančního řízení malého a středního podniku

Více

Projekt spolupráce českých a španělských firem na třetích trzích

Projekt spolupráce českých a španělských firem na třetích trzích KLUB SP ČR tentokráte s předsedou Nejvyššího správního soudu JUDr. Josefem Baxou Česko-vietnamské podnikatelské fórum 7. října se v hotelu Praha uskutečnilo Česko-vietnamské podnikatelské fórum u příležitosti

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ČESKÉ DAŇOVÉ SPRÁVY Ústřední finanční a daňové ředitelství

VÝROČNÍ ZPRÁVA ČESKÉ DAŇOVÉ SPRÁVY Ústřední finanční a daňové ředitelství VÝROČNÍ ZPRÁVA ČESKÉ DAŇOVÉ SPRÁVY Ústřední finanční a daňové ředitelství THE ANNUAL REPORT OF THE CZECH TAX ADMINISTRATION The Central Financial and Tax Directorate Knihy jsou lidem tím, čím perutě ptákům

Více