VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT"

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2005

2 Obsah Poslání Úvodní slovo Členové pléna Struktura Zásadní změny v podnikatelském prostředí v roce Shrnutí dalších dosažených výsledků Výhled na rok Mezinárodní rozměr Seznam členských subjektů a hostů Annual report

3 Poslání Rada pro rozvoj podnikatelského prostředí (RRPP) vznikla počátkem roku 2004 jako odborný meziresortní poradní orgán Ministerstva průmyslu a obchodu. Jejím cílem je postupné zvyšování kvality podmínek pro podnikání v ČR pomocí jasně formulovaných kroků. K tomu, aby se dařilo nalézat všeobecně přijatelná řešení déle trvajících i nově identifikovaných nedostatků podnikatelského prostředí a dosáhlo se skutečně hmatatelného posunu, byly do celého procesu zapojeny všechny relevantní subjekty, ať už z veřejné nebo ze soukromé sféry. V konečném důsledku tak RRPP představuje hlavní platformu spolupráce podnikatelů se státní správou, při zohlednění sociálních aspektů. V RRPP je brán zvláštní zřetel na skutečnost, aby se od samého počátku tvorby jednotlivých návrhů, za účasti všech zainteresovaných subjektů, dosahovalo věcného konsensu. Zásada konsensu platí nejen pro plénum, které schvaluje návrhy řešení překážek v podnikání vyhotovené pracovními skupinami, ale je preferována i při samotné činnosti pracovních skupin, které hrají v přípravě odborných řešení zadaných úkolů stěžejní roli. Důvodem výše zmíněného principu je přesvědčení, že pouze společně nalezené a široce akceptovatelné postupy zajistí koncepční přístup k odstranění daných problémů a přispějí tím ke zvýšení konkurenceschopnosti české ekonomiky. strana 1

4 Vážení přátelé, Rada pro rozvoj podnikatelského prostředí, neboli RRPP, působí již druhým rokem v oblasti podnikatelské sféry jako spojovací článek mezi státní správou a samotnými podnikateli. Jedním z jejích hlavních úkolů je ulehčit budoucím podnikatelům vstup do podnikání a umožnit jim bezproblémové zvládnutí administrativních povinností spojených s průběhem podnikání a myslím, že se jí to daří. K tomu přispívají zástupci soukromého i veřejného sektoru, kteří vzájemně spolupracují a konzultují všechna nezbytná opatření, která vedou ke zkvalitnění podmínek pro podnikání v České republice. Česká republika zaznamenala v roce 2005 další zlepšení celkové ekonomické situace. Byl dosažen větší soulad mezi základními ekonomickými parametry, ke kterým patří ekonomický růst, cenová stabilita, vnitřní i vnější rovnováha a zvyšování zaměstnanosti. Mimořádně příznivá byla po celý rok bilance zahraničního obchodu. Díky dynamickému vývoji exportu a systematické podpoře exportujících firem se Česká republika stává vývozní ekonomikou. Je jen dobře, že na pozitivních výsledcích se podstatnou měrou podílejí také malé a střední podniky. Ty jsou ve všech vyspělých ekonomikách páteří celého systému národního hospodářství. Je proto zapotřebí jim věnovat maximální pozornost, připravit pro ně takové prostředí, které je nebude zatěžovat zbytečnou administrativou. Jako nezbytnost se jeví postupné odstraňování všech bariér podnikání, které mohou brzdit hospodářský rozvoj celé země. Věřím, že aktivní jednání RRPP pomůže vyřešit nedostatky, které v některých oblastech stále ještě přetrvávají. V tomto dlouhodobém procesu je hlavním předpokladem vzájemná spolupráce všech zainteresovaných subjektů. Za opravdový úspěch považuji zřízení centrálních registračních míst pro podnikatele, která zjednodušují administrativní postupy při zahájení podnikání i v jeho průběhu. Přínosem je i zavedení jednotného formuláře. To jsou zjevné a efektivní výsledky činnosti a působení RRPP. Věřím, že jich do budoucna dále přibude. strana 2

5 Je na místě poděkovat RRPP za odvedenou kvalitní práci. Dokáže se vypořádat s nemalými problémy především proto, že při různých pohledech na problematiku má schopnost najít správné a co je nutné zdůraznit společné řešení. Na závěr chci popřát Radě pro rozvoj podnikatelského prostředí mnoho úspěchů v dalším roce a stále více spokojených podnikatelů v České republice. Ing. Milan Urban ministr průmyslu a obchodu předseda Rady pro rozvoj podnikatelského prostředí strana 3

6 Členové pléna 1. Co Vás potěšilo v oblasti podnikatelského prostředí v roce 2005? 2. Jakých pozitivních změn v roce 2006 byste chtěl/a dosáhnout? 3. Co byste popřál/a Radě pro rozvoj podnikatelského prostředí do dalšího roku? Doc. Ing. Václav Petříček, CSc. náměstek ministra a vedoucí Úřadu ministerstva, Ministerstvo průmyslu a obchodu 1. Potěšil mne zejména vstřícný přístup kolegů z veřejného i soukromého sektoru při řešení naléhavých úkolů. Těší mě také, že se podařilo prosadit některá konkrétní opatření zlepšující výkon podnikatelské činnosti v České republice. 2. V oblasti podnikání bych chtěl dosáhnout zejména toho, aby administrativní činnost nezabírala podnikatelům příliš mnoho času, který mohou využít pro své podnikatelské aktivity. 3. Radě přeji, aby pokračovala ve svých aktivitách, které jsou nastavené správným směrem. JUDr. Ing. Robert Szurman náměstek ministra, Ministerstvo průmyslu a obchodu 1. Potěšila mě skutečnost, že problémy se řeší přímo a úspěšně. 2. Věřím, že se v roce 2006 podaří maximálně využít možností čerpání prostředků z fondů EU na podporu podnikání. 3. Přeji Radě, aby pokračovala ve své činnosti ještě intenzivněji, aby se jí vždy dařilo prosadit kvalitní řešení. Ing. Martin Tlapa, MBA náměstek ministra, Ministerstvo průmyslu a obchodu 1. Posun v přístupech téma je prioritou jak veřejného, tak i soukromého sektoru, první výsledky jsou na světě, možnosti zlepšování ohromné. Věřím, že rozehraná témata přinesou další výsledky. 2. Budu hovořit za to, co je mi nejbližší prosazování manažerského způsobu řízení ve státní správě, zlepšení služeb pro české vývozce, posílení vlivu podnikatelů při tvorbě obchodní politiky. Ze vzdálenější agendy usuzuji, že je třeba přesunout podporu vědy, výzkumu a inovací do zásadní kompetence činnosti ministerstva průmyslu či hospodářství. 3. Aby důrazně trvala na prosazování změn a neztratila elán, nadhled a odvahu. strana 4

7 Mgr. Martin Turnovský, MBA ředitel sekce rozvoje podnikatelského prostředí a konkurenceschopnosti, Ministerstvo průmyslu a obchodu 1. Velmi mě potěšila rostoucí důvěra podnikatelů ve vzájemnou spolupráci a komunikaci se státní správou. Je zřejmé, že stát má s podnikateli společný zájem na vytváření výkonné a prosperující ekonomiky. 2. Budu se z plných sil snažit přispět k rozběhnutí nových slibných projektů a zároveň k úspěšnému dotažení některých již nastartovaných, jako jsou např. centrální registrační místa pro podnikatele. 3. Přeji RRPP, aby nadále podnikatelům poskytovala jedinečnou možnost měnit věci k lepšímu. Ing. Dana Trezziová náměstkyně ministra, Ministerstvo financí 1. Především růst české ekonomiky. Co se podnikatelského prostředí týče, pozitivně vnímám zahraniční investice a dobré jméno ČR v zahraničí. 2. Především chceme zavést a důsledně používat klientský přístup územních finančních orgánů v případě, že daňový subjekt je připraven včas a ve správné výši plnit své daňové povinnosti. Naopak budeme přísně vymáhat plnění daňových povinností u subjektů, které se jim snaží vyhýbat. 3. Mnoho spokojených českých podnikatelů. Dr. Ing. Jaromír Drábek prezident, Hospodářská komora ČR 1. Potěšila mě novela zákona o obchodních rejstřících, díky které došlo k vytvoření formulářů dostupných on-line a k celkovému zrychlení zápisů do OR. Ostatní opatření, která by mohla zlepšit podnikatelské prostředí, jsou stále v přípravné fázi, jejich realizaci můžeme očekávat až v příštím období. Ať už se jedná o zřízení centrálních registračních míst, zvýšení výdajových paušálů nebo další diskutované kroky. 2. Chtěli bychom dosáhnout snížení daňové zátěže podnikatelské sféry zejména v oblasti vedlejších nákladů na práci, tedy sociálního a zdravotního pojištění, kde i v porovnání s ostatními státy EU je zátěž našich podnikatelů nepřiměřená. Dalším úkolem pro příští rok, by mělo být vytvoření uživatelsky přívětivého zákoníku práce, který bude srozumitelný a tedy použitelný. 3. Radě pro rozvoj podnikatelského prostředí přeji, aby pokračovala i nadále ve své práci se stejnou intenzitou jako dosud, a zároveň, aby její výstupy byly v roce 2006 ještě efektivněji a intenzivněji prosazovány do legislativy a podnikatelské praxe. strana 5

8 1. Co Vás potěšilo v oblasti podnikatelského prostředí v roce 2005? 2. Jakých pozitivních změn v roce 2006 byste chtěl/a dosáhnout? 3. Co byste popřál/a Radě pro rozvoj podnikatelského prostředí do dalšího roku? Ing. Zdeněk Liška generální ředitel, Svaz průmyslu a dopravy ČR 1. Za úspěch považuji, že ze strany vlády byly přijaty náměty k řešení problémů, které Svaz průmyslu a dopravy avizuje poměrně dlouhou dobu. U většiny problémů však nebylo přijato definitivní řešení, které by zásadním způsobem změnilo kvalitu podnikatelského prostředí. Vláda přijala program měnící relaci mezi institucionálním a účelovým financováním výzkumu a vývoje a úpravu v daňovém systému ke stimulaci této oblasti. Určité kroky učinila i při zjednodušování administrativy při zřizování firmy. Oceňuji, že byl aplikován registrační princip a metoda formulářů při zápisu společností a jejich změn do obchodního rejstříku. Začalo se pracovat na analýze environmentálních zákonů z hlediska jejich dopadu na podnikatelskou sféru. To jsou bezesporu pozitiva. Ale situace vyžaduje, podle mého soudu, mnohem rychlejší a účinnější řešení v dalších oblastech. 2. Velkým přínosem by bylo zahájení aplikace programu RIA, který je obecným nástrojem umožňujícím zjistit dopady přijímaných zákonů na podnikání. Měl by se konečně vyřešit problém editační povinnosti, měly by se připravit změny v environmentálních zákonech, které se budou opírat o výsledky auditu ekologických zákonů a konečně dotáhnout legislativu týkající se insolvence. Mohl bych jmenovat celou řadu dalších úkolů a problémů, které chce Svaz průmyslu a dopravy v roce 2006 prosadit. 3. Přeji Radě, aby její činnost v roce 2006 měla viditelné výsledky. Nikdo nás nebude pozitivně hodnotit za proschůzovaný čas. Vážnost Rady bude záviset na viditelných změnách, které se jí podaří prosadit ve zkvalitnění podnikatelského prostředí. Radek Špicar, M. Phil. náměstek místopředsedy vlády pro ekonomiku, Úřad vlády ČR 1. Byl to především zásadní posun kupředu v souvislosti s fungováním obchodních rejstříků a přípravy zákona o úpadku. 2. Dopracovat projekt jednotného registračního místa a optimálně nastavit proces hodnocení dopadu na podnikatelské prostředí u legislativních materiálů. 3. Minimálně stejně tak úspěšný rok jako byl ten předchozí. strana 6

9 PhDr. Tomáš Sedláček poradce ministra, Ministerstvo financí 1. Podařilo se urychlit zápisy do obchodního rejstříku, snížit daně firmám i fyzickým osobám, navrhnout zvýhodněný režim paušálů pro živnostníky a daňově zvýhodnit investice do vědy a výzkumu. Rok 2005 byl rekordně úspěšný i z hlediska celkového růstu ekonomiky, zejména přílivu přímých zahraničních investic. To vše bude mít velice pozitivní dopad na oblast podnikatelského prostředí a zvedne jeho kvalitu. 2. Již schváleno je další snížení daní podnikům a aktivně se pracuje na zavedení centrálního registračního místa pro podnikatele. V letošním roce by se také mělo docílit zvýšení kvality fungování finanční správy. 3. Aby i nadále byla Rada místem, kam si státní správa chodí pro inspiraci a kde se společně snažíme hledat oblasti, které se dají zlepšit, aby se naší republice lépe vedlo. Ing. Vladimír Hořejší náměstek ministryně, Ministerstvo informatiky 1. V oblasti podnikatelského prostředí mě v roce 2005 potěšilo spuštění elektronické aplikace pro podávání Evidenčních důchodových listů a Přihlášek a odhlášek nemocenské. Jedná se podle mě o průlomovou aplikaci, která byla připravena na ČSSZ ve spolupráci s Ministerstvem informatiky ČR. Pokud budou digitalizovány další procesy, jako například podávání daní, statistik ap., bude to znamenat skutečné zjednodušení a zefektivnění práce pro podnikatele. 2. V roce 2006 bych rád spolu s kolegy z Ministerstva informatiky dosáhl prosazení zákona o doručování a zákona o sdílení dat. Oba tyto zákony přinesou obrovské změny (a to nejen) pro podnikatelské prostředí. Zákon o doručování by měl dát na roveň doručování elektronické a současné papírové. Zákon o sdílení dat by měl umožnit výměnu dat ve veřejné správě a vznik tolik potřebných centrálních registrů. To by mělo umožnit snížení administrativní zátěže podnikatelských subjektů, ale i občanů ze strany veřejné správy. 3. Radě pro rozvoj podnikatelského prostředí bych do nového roku chtěl popřát hodně úspěchů při prosazování změn a podnikatelům bych chtěl popřát, aby tyto změny byly vždy z jejich pohledu přínosem tak, jako tomu bylo dosud. strana 7

10 1. Co Vás potěšilo v oblasti podnikatelského prostředí v roce 2005? 2. Jakých pozitivních změn v roce 2006 byste chtěl/a dosáhnout? 3. Co byste popřál/a Radě pro rozvoj podnikatelského prostředí do dalšího roku? Jan Wiesner předseda, Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR 1. Byly nastartovány realizační změny a zjednodušení, které byly navrženy pracovními skupinami Rady pro rozvoj podnikatelského prostředí (např. zjednodušení administrativy při zahájení podnikatelské činnosti). Snížení daňové zátěže pro podnikatele. 2. Zlepšení vymahatelnosti práva a stability právního řádu. Na úrovni ČR i EU dohodnout jednotnou obchodní a průmyslovou strategii v budoucích letech (včetně náhradních programů souvisejících s přílivem zboží, jemuž nelze konkurovat zejména z asijských zemí). Vytvoření podmínek pro podporu MSP, zejména snížení administrativní náročnosti při podávání žádostí v oblasti financování z programů veřejných podpor pro období Zrychlení výstupů z jednotlivých pracovních skupin a jejich uvádění do praxe. Pokračování činnosti i po volbách. Mgr. Tomáš Hruda generální ředitel, agentura CzechInvest 1. Nejvíc mě potěšily mimořádně dobré výsledky přílivu přímých zahraničních investic, a to zejména do regionů s vysokou mírou nezaměstnanosti. Podařilo se vypěstovat široké povědomí o Operačním programu Průmysl a podnikání (OPPP), jehož prostřednictvím stále více českých firem získává dotace ze strukturálních fondů EU. 2. Maximálně usilovat o pomoc malým a středním podnikatelům, se zaměřením na strukturálně postižené regiony. Ještě více se zaměřit na podporu projektů s vysokou přidanou hodnotou, zejména center sdílených služeb a technologických center. Ruku v ruce s tím bude potřeba vytvářet lepší podmínky pro rozvoj aplikovaného výzkumu a těsnější spolupráci podnikové sféry s vysokými školami. 3. Radě pro rozvoj podnikatelského prostředí přeji, aby byla i nadále tak úspěšná v prosazování návrhů, které pomáhají českým podnikatelům. strana 8

11 PaedDr. Pavel Skácelík místopředseda, Českomoravská konfederace odborových svazů 1. To, že se nenaplnily předpovědi některých pesimistů o tom, že podnikatelské prostředí v ČR se zhoršuje a blíží se kolaps. 2. Vyváženého podnikatelského prostředí s úspěšnými podnikateli a spokojenými zaměstnanci, bez kterých to opravdu nepůjde. A také, aby pojem násilí na pracovišti zůstal v ČR pouze v teoretické literatuře a ne v realitě praxe. 3. Další kvalitní témata, která přispějí k dalšímu zkvalitnění podnikatelského prostředí a zůstanou v úrovni odborných diskusí. Doc. Ing. Karel Šperlink, CSc. FEng. prezident, Asociace inovačního podnikání ČR 1. Abych byl upřímný, jde to stále ztuha a pro mne bylo nejvýznamnější, že podnikatelské subjekty mohou odečítat náklady na vlastní výzkum ve 100%ní výši. 2. Vše musí jít mnohem rychleji, především v součinnosti celé Rady. Někdy se zdá, že některé resorty jsou brzdou. Nejdůležitější musí být podpora konkurenceschopnosti inovace, výzkum a vývoj (zde je nutno významně posílit vliv MPO tak, aby prioritou byl aplikovaný a cílený výzkum) nástupem nového místopředsedy vlády pro ekonomiku by se neměly změnit priority nastavené místopředsedou M. Jahnem. Rada by se měla zasadit o urychlený vznik Technologické agentury a její správnou (optimální) funkci pod garancí MPO! Měly by být navrženy a korespondenčně diskutovány priority pro rok Především aby Rada fungovala i po volbách. Volná ruka trhu to za nás nevyřeší. Více činů, méně papírování. Rada musí být více vidět např. při přípravě Operačních programů SF. Ing. Václav Matyáš prezident, Svaz podnikatelů ve stavebnictví v ČR 1. Především trvale dobré výsledky stavebnictví, které potvrzují dobrou kondici celého oboru, jeho dynamiku a konkurenceschopnost. 2. Prolomit uměle vytvořené ochranářské překážky některých zemí EU, bránící přístupu českých stavebních firem na svůj trh a vytvořit tak podmínky pro rovnou soutěž v evropském měřítku. 3. Aby výsledky práce Rady byly pozitivně hodnoceny především podnikatelskou veřejností. strana 9

12 1. Co Vás potěšilo v oblasti podnikatelského prostředí v roce 2005? 2. Jakých pozitivních změn v roce 2006 byste chtěl/a dosáhnout? 3. Co byste popřál/a Radě pro rozvoj podnikatelského prostředí do dalšího roku? Josef Středula předseda, Odborový svaz KOVO 1. Zejména mne potěšilo, že Rada pro rozvoj podnikatelského prostředí získala potřebné sebevědomí a začaly se projevovat její vlastní iniciativy i v konkrétních návrzích na změny. 2. Chtěl bych, aby práce Rady pro rozvoj podnikatelského prostředí pokračovala dále bez ohledu na volby v roce Radě přeji, aby se dále zvyšoval počet těch členů Rady, kteří jsou aktivní a taky těch, kteří hledají další možnosti zlepšení situace ve prospěch nejen samotných podnikatelů, ale taky i jejich zaměstnanců. Ing. Jiří Vačkář náměstek ministra, Ministerstvo pro místní rozvoj 1. Ve zlepšování podnikatelského prostředí sehrává svoji významnou úlohu Rada pro rozvoj podnikatelského prostředí, kde se nám podařilo mj. prohlubovat pozitivní obraz ČR v zahraničí, navýšit zdroje na financování malého a středního podnikání, zvýšit informovanost sektoru o dalších možnostech financování a vypracovat nová pravidla pro poskytování úvěrů komerčními bankami. Mezi úspěchy můžeme rovněž jmenovat pokračování činnosti Českomoravské záruční a rozvojové banky, které se do října 2005 podařilo poskytnout 891 úvěrů v celkové výši 986 mil. Kč a 728 záruk za bankovní úvěry ve výši mil. Kč. 2. Bylo by žádoucí navázat na již dosažené výsledky a dále rozšířit zdroje na financování malého a středního podnikání například o možnost využití zdrojů penzijních fondů a fondů pojišťoven. Velké rezervy jsou také ve zjednodušení administrativního zatížení podnikatelů, kde vidím velké možnosti v plném zapojení centrálních registračních míst, jejichž prostřednictvím bude mít podnikatel možnost provést kromě vlastního oznámení živnosti, také daňovou registraci, oznámení vůči orgánům České správy sociálního zabezpečení, oznámení vůči úřadům práce a oznámení vůči příslušné zdravotní pojišťovně. 3. Aby se jí dařilo naplňovat svoji činnost ve prospěch podnikatelů i všech obyvatel České republiky. Především pak zlepšit názor veřejnosti na podnikatelské subjekty, tj. že to nejsou žádní podvodníci, ale poctivě a tvrdě pracující osobnosti, kde různí Krejčířové jsou pouze výjimky potvrzující pravidlo. strana 10

13 Mgr. Ivo Hartmann, MBA náměstek místopředsedy vlády a ministra spravedlnosti, Úřad vlády ČR 1. V roce 2005 proběhla spousta inovací, které by měly přispět k zlepšení a zjednodušení podmínek v podnikatelské oblasti, zejména pro malé a střední podnikatele. Poslanecká sněmovna schválila v prvním čtení nový úpadkový zákon, který dává větší práva věřitelům, omezuje korupci a přibližuje nás ke stavu, který je běžný v západní Evropě. Mezi další podstatné věci patří zjednodušení a zrychlení zápisu podnikatelů do obchodního rej stříku včetně toho, že Ministerstvo spravedlnosti na svých stránkách zřídilo interaktivní formulář pro zápis do obchodního rejstříku. 2. Jako člen Rady pro rozvoj podnikatelského prostředí očekávám, že dojde k dalšímu zjednodušení administrativy podnikatelské činnosti a tímto i k zlepšení podnikatelského prostředí. Také doufám, že Poslanecká sněmovna schválí zmíněný úpadkový zákon a zákon o insolvenčních správcích, které by měly ozdravit podnikatelské prostředí v České republice. 3. Byl bych rád, kdyby se nám povedlo prosadit co nejvíce návrhů týkajících se zjednodušení a zlepšení podnikatelských podmínek a aby se nám dařilo plnit všechny stanovené cíle, které jsme si dali. Ing. Břetislav Ošťádal předseda, Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR 1. V podnikatelském prostředí se toho mnoho nezměnilo. Neustále podnikatelům vládne státní úřednická byrokracie. Za pozitivní je možné považovat další snížení daní právnickým osobám. Práce RRPP byla poměrně náročná, ale její výsledky bohužel nejsou nejlepší. Příkladem jsou Formuláře pro zápis do obchodního rejstříku, které v konečné podobě jsou špatné a díky nim je situace na obchodních rejstřících horší než byla před jejich zavedením. 2. Omezení vlivu státní úřednické byrokracie a dosažení toho, že státní úředníci budou mít za svá rozhodnutí stejnou zodpovědnost jakou mají jednatelé společností a jiní podnikatelé za svá rozhodnutí. 3. Vládu, která bude podstatně více naslouchat potřebám podnikatelů a podnikatelskému prostředí. Vládu, která nebude brát práci RRPP jako formální, ale jako tu, která má skutečný zájem na zlepšení podnikatelského prostředí. strana 11

14 1. Co Vás potěšilo v oblasti podnikatelského prostředí v roce 2005? 2. Jakých pozitivních změn v roce 2006 byste chtěl/a dosáhnout? 3. Co byste popřál/a Radě pro rozvoj podnikatelského prostředí do dalšího roku? Ing. Jitka Hanzlíčková generální ředitelka, agentura CzechTrade 1. Myslím, že v rámci právě této Rady byl realizován dostatek přínosných kroků ke zlepšení prostředí pro české firmy. Jako zástupce vládní agentury na podporu exportu CzechTrade mě vždy potěší rostoucí úspěchy firem na zahraničních trzích. Loni jich bylo více než předloni a kdykoliv předtím v historii České republiky. Mou snahou je toto číslo nadále zvyšovat tak, aby naše řešení ve světě měla zvuk, bylo nás slyšet a vidět. Protože právě exportující firmy mají sílu udržet stabilitu českého exportu a přenášet mezinárodní standardy do České republiky, tím pak kultivovat tuzemské podnikatelské prostředí. 2. V rámci Rady chceme dosáhnout 3 bodů: prvním je týmová spolupráce institucí státní správy při zajištění jednoho dostupného a přehledného informačního místa na internetu. Zde se budou sdružovat, třídit a prezentovat informace a služby pro občana přínosné, aktuální, ověřené, umožňující informovanější orientaci a názor. druhým je podpora vývozu služeb a liberalizace tohoto segmentu v rámci EU. Obecně platí, že čím je ekonomika země vyspělejší, tím je podíl služeb na tvorbě HDP a na celkové zaměstnanosti obvykle vyšší. Nyní zatím zcela nevyužíváme všech možností, které obchodování na trhu se službami nabízí, což musíme umět změnit. za třetí, jasně a zapamatovatelnou formou prezentovat Českou republiku v zahraničí jako spolehlivého obchodního partnera, což využijí firmy při svém marketingu a získání zákazníka. Zde je zapotřebí opět týmové spolupráce členů Rady. 3. Efektivní spolupráci a koordinaci všech složek státu tak, aby výsledky našich společných aktivit pocítily hlavně firmy. Doc. RNDr. František Ježek, CSc. předseda, Rada vysokých škol 1. Potěšila mě naděje na přijetí editační povinnosti ministerstev, přesněji Ministerstva financí. Velkým přínosem mohou být změny podporující soukromé investice do výzkumu a vývoje, jde především o změny v daňových zákonech. 2. Věřím, že se projeví investice ze strukturálních fondů do oblasti lidských zdrojů a do podpory výzkumu a vývoje (inovační centra). Očekávám růst počtu inovativních firem v regionech. 3. Aby její pozitivní činnost pokračovala nezávisle na výsledcích voleb. strana 12

15 Ing. Zdeněk Růžička náměstek ministra, Ministerstvo zemědělství 1. Podnikatelské prostředí doznalo v roce 2005 nepochybně pozitivních změn zejména v tom, jak flexibilně reagovalo na příležitosti, které se této sféře otevřely po našem vstupu do EU. V Radě pro rozvoj podnikatelského prostředí byla vytvořena dobrá pracovní atmosféra, která napomohla ke vzniku takových návrhů řešení, které v budoucnu umožní zjednodušení a snížení administrativní zátěže podnikatelů. Mám zato, že spolu se mnou byli potěšeni podnikatelé tím, že se do realizace dopracovalo zjednodušení a urychlení zápisu do obchodního rejstříku. 2. Pro rok 2006 bych si přál v Radě společně dosáhnout koncensu a prosadit zavedení principu závazného posouzení daňových aspektů podnikatelských transakcí a v neposlední řadě najít řešení programu převodu pozemků krajů a obcí v souvislosti s naším vstupem do EU. 3. Přál bych si, aby i nadále byla v Radě udržována dělná atmosféra a vůle k dohodám ve prospěch podnikatelské veřejnosti. Bedřich Danda předseda představenstva, Sdružení podnikatelů ČR 1. Tak moc toho není, protože sice roste HDP, což je jistě dobře, ale malé soukromé firmy a živnostníci se pohybují na hranici přežití. Určitým zlepšením je jistě tvrdý postup proti praktikám supermarketů po všech liniích a dále opatření Ministerstva financí proti neúměrným poplatkům nejen za vedení účtu. Jen aby nám tento trend vydržel. 2. Budeme usilovat o zrušení zákona o registračních pokladnách a dále se pokusíme zrušit ustanovení o minimálním základu daně z příjmu fyzických osob, což přeloženo do češtiny je minimální daň. Myslíme si, že plošná opatření tohoto typu nepovedou k odstranění šedé až černé ekonomiky. 3. Aby se nám společně s panem ministrem Urbanem podařilo některé návrhy, které Rada projednává, dostat do zákonů co nejdříve, abychom onu pomyslnou kouli opravdu posunuli a zlepšili podnikatelské prostředí co nejdříve. strana 13

16 1. Co Vás potěšilo v oblasti podnikatelského prostředí v roce 2005? 2. Jakých pozitivních změn v roce 2006 byste chtěl/a dosáhnout? 3. Co byste popřál/a Radě pro rozvoj podnikatelského prostředí do dalšího roku? Ing. Ivana Jirásková náměstkyně ministra, Ministerstvo životního prostředí 1. Podnikatelská sféra dokázala využít příležitosti, které plynou z environmentálních opatření k dalšímu rozvoji v oblasti ekologických služeb a podnikání. 2. Hlavním cílem je přispět k racionalizaci ekologické legislativy tak, aby podnikatelská sféra nebyla zatěžována zbytečnými omezeními a současně byla zajištěna efektivní ochrana životního prostředí. 3. RRPP přeji, aby navázala na svoji dosavadní velmi úspěšnou činnost a svým působením přispěla k dalšímu rozvoji podnikatelského prostředí, zejména v oblasti nových technologií. Technologický rozvoj představuje nejen jedinečnou možnost pro rozvoj a zvyšování konkurenceschopnosti domácí podnikatelské sféry, ale rovněž jeden z výrazných nástrojů ochrany životního prostředí. Ing. Tomáš Husák vrchní ředitel sekce ekonomické a kulturní, Ministerstvo zahraničních věcí 1. Potěšilo mne, že ekonomizace zahraniční politiky České republiky už není pouhou frází, ale reálnou skutečností. Prosazováním vývozu se stále více zabývají vedoucí pracovníci zastupitelských úřadů, jejich obchodně ekonomické úseky sledují dění na zahraničních trzích a o aktuálním vývoji bezprostředně informují výrobní i obchodní subjekty. 2. Mělo by dojít především k dalšímu prohloubení a posílení spolupráce mezi zastupitelskými úřady a českou podnikatelskou sférou. V tomto směru bude nutné uskutečnit komplexní informační kampaň. Budeme se snažit též zajistit lepší ochranu našich podnikatelů před dovozy do ČR, které nerespektují dodržování autorských a výrobních práv, duševní vlastnictví a provádějí dumpingové obchody. 3. Přání bych rozdělil na dvě části. V první části bych Radě přál, aby i nadále byla efektivním mostem, který by konkretizoval a propojoval potřeby podnikatelského prostředí a seznamoval s nimi náležité státní instituce i orgány. V druhé části bych přál, aby se co největší počet opatření důležitých pro rozvoj podnikatelského prostředí dařilo uvádět do života. strana 14

17 Mgr. Václav Pícl náměstek ministryně, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 1+2. Na začátku listopadu jsem se na Pražském hradě zúčastnil předávání Národních cen České republiky za jakost. Osobně jsem byl velmi potěšen, že se do tohoto programu, který je založen na hodnocení kvality organizace z pohledu uspokojování požadavků zákazníka a dosažení ekonomické úspěšnosti, zapojily i vzdělávací organizace, které zde dosahují úspěchů vedle jinak dominujících subjektů z podnikatelské sféry. Do budoucna bych si přál, aby se do podobných programů dokázalo zapojit více škol, zejména vysokých. 3. Jsem přesvědčen, že nejrůznějších přání do nového roku se sejde celá řada, a proto budu stručný. Radě pro rozvoj podnikatelského prostředí přeji co nejvíce splněných cílů. RNDr. Josef Postránecký náměstek ministra, Ministerstvo vnitra 1. Posun legislativy směrem ke zjednodušení podmínek pro činnost podnikatelských subjektů, i když řada důležitých kroků je teprve před námi. 2. Maximálně usilovat o to, aby celá veřejná správa nebyla podnikateli a živnostníky chápána pouze jako překážka omezující realizaci jejich záměrů, ale i jako nástroj podporující jejich individuální úsilí v zájmu růstu a zvyšování konkurenceschopnosti celé naší ekonomiky. 3. Velmi přeji Radě, aby jako celek nepolevila ve své práci a byla ještě výkonnějším motorem při prosazování potřebných změn v rozvoji podnikatelského prostředí. Ing. Jiří Kubínek náměstek ministra, Ministerstvo dopravy 1. Uvedení do provozu komplexu TPCA v průmyslové zóně Kolín. 2. Další rozvoj v oblasti dopravy, zejména v otázce zavádění výkonového zpoplatnění. 3. Atmosféru spolupráce mezi členy, která je základem pozitivního výsledku. strana 15

18 1. Co Vás potěšilo v oblasti podnikatelského prostředí v roce 2005? 2. Jakých pozitivních změn v roce 2006 byste chtěl/a dosáhnout? 3. Co byste popřál/a Radě pro rozvoj podnikatelského prostředí do dalšího roku? Ing. Eva Šmejkalová náměstkyně ministra, Ministerstvo práce a sociálních věcí l. Těší mě celkový pozitivní vývoj v ekonomice ČR jako celku, což má dopad samozřejmě i na rozvoj soukromých firem a zvýšení zaměstnanosti. 2. MPSV v partnerství s HK ČR připravuje systémový projekt z OP RLZ 1.2 Modernizace služeb zaměstnanosti, který by mohl pomoci zlepšení komunikace v oblasti trhu práce se zaměstnavateli, vč. pozitivního ovlivnění celkového rozvoje malého a středního podnikání s akcentem na další růst zaměstnanosti. 3. Aby dobré myšlenky zde vznikající našly své uplatnění i v praxi a včas jsme je všichni rozpoznali. Podnikatelé se ozývají stále hlasitěji a chtějí od státu, ať zlepší a zjednoduší své služby. Včera si to vyříkali zástupci firem a státu v Radě pro rozvoj podnikatelského prostředí. Stát své dlužníky umístí na jeden seznam Mladá fronta DNES str. 2 Ekonomika (kk) strana 16

19 Hosté Ing. Jiří Paroubek předseda vlády Ing. Martin Jahn, MBA místopředseda vlády pro ekonomiku Ing. Jaroslav Plachý poslanec PSP ČR, předseda Podvýboru pro podporu MSP Ing. Martin Moravec hlavní analytik, Evropsko-české forum Ing. Jaroslav Camplík prezident, Potravinářská komora ČR Ing. Jan Veleba prezident, Agrární komora ČR Ing. Helena Pískovská prezidentka, Svaz obchodu a cestovního ruchu ČR Margo Thomas Senior Investment Policy Officer, FIAS strana 17

20 Struktura RRPP se projevila jako funkční organismus, složený z několika částí. Každá z nich má rozdílné postavení i úlohu. Plénum Rozhodující pravomoc náleží plénu, jemuž předsedá ministr prů myslu a obchodu. Na jednáních pléna jsou resorty státní správy zastoupeny na úrovni náměstků a generálních ředitelů agentur Ministerstva průmyslu a obchodu (MPO), kteří spolu s nejvyššími představiteli organizací zaměstnanců, zaměstnavatelů a terciárního vzdělání posuzují a konsensuálně schvalují odborné návrhy připravené pracovními skupinami. Pracovní skupiny Hlavní těžiště aktivit RRPP spočívá na pracovních skupinách (PS). Jejich práce vždy začíná důkladným zmapováním nedostatků v určené oblasti, včetně srovnání s mezinárodní praxí. Následuje hledání a zpracování optimálního řešení, které přinese žádoucí pozitivní změny. PS tvoří odborníci z členských, příp. dalších přizvaných subjektů. Jeden z jejích členů, a to pracovník MPO nebo agentury CzechInvest (příp. agentury CzechTrade), ve spolupráci s odborníkem věcně příslušného resortu práci celého týmu koordinuje. Činnost PS pak zaštiťuje gestor z věcně příslušného resortu (nejlépe člen pléna). Koordinace Nepostradatelným orgánem je tzv. koordinační rada, která se pod vedením ředitele sekce rozvoje podnikatelského prostředí a konkurenceschopnosti MPO, jenž je zároveň členem pléna RRPP, schází na pravidelných jednáních. Jde o tým skládající se z koordinátorů PS a jejich zástupců, kteří nad rámec svých standardních pracovních povinností a při absenci finančního zajištění určeného specificky pro tuto činnost, koordinují jednotlivé pracovní skupiny, vyvolávají a vedou meziresortní jednání, působí na současné i budoucí směřování RRPP. Sekretariát Celkový chod RRPP po organizační stránce zabezpečují pracovníci MPO ve spolupráci s agenturou CzechInvest. Jde zejména o přípravu jednání pléna, přípravu podkladových materiálů, korespondenci, komunikaci s médii atd. strana 18

Administrativní zátěž a programové období 2014 2020 z pohledu MPO

Administrativní zátěž a programové období 2014 2020 z pohledu MPO Administrativní zátěž a programové období 2014 2020 z pohledu MPO JUDr. Ing. Břetislav Grégr, MBA Ředitel odboru koordinace strukturálních fondů 30. května 2012, Praha Operační program Podnikání a inovace

Více

Fondy a programy EU - výsledky průzkumu -

Fondy a programy EU - výsledky průzkumu - Fondy a programy EU - výsledky průzkumu - prosinec 2005 Informace o průzkumu CEBRE ve spolupráci s portálem BusinessInfo.cz provedlo v průběhu září a října 2005 průzkum mezi českými firmami na téma Fondy

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Statut Rady vlády pro konkurenceschopnost a informační společnost

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Statut Rady vlády pro konkurenceschopnost a informační společnost VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha k usnesení vlády ze dne 4. prosince 2013 č. 927 Statut Rady vlády pro konkurenceschopnost a informační společnost Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Rada vlády pro konkurenceschopnost

Více

(Informace) RADA. Závěry Rady o digitalizaci kulturního materiálu a jeho dostupnosti on-line a o uchovávání digitálních (2006/C 297/01) 3.

(Informace) RADA. Závěry Rady o digitalizaci kulturního materiálu a jeho dostupnosti on-line a o uchovávání digitálních (2006/C 297/01) 3. 7.12.2006 C 297/1 I (Informace) RADA Závěry Rady o digitalizaci kulturního materiálu a jeho dostupnosti on-line a o uchovávání digitálních záznamů (2006/C 297/01) RADA EVROPSKÉ UNIE, Berouc v úvahu, že:

Více

Cesta ke zvýšení konkurenceschopnosti

Cesta ke zvýšení konkurenceschopnosti Cesta ke zvýšení konkurenceschopnosti České republiky Úřad vlády České republiky Jak začít rozpočtová odpovědnost naplňování zájmů země implementace více než 1 volební období, která odráží také očekávání

Více

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Financování výzkumu a inovací z fondů EU a ČR v létech 2007-2013 2013 Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Strukturální fondy pro výzkum a inovace OP Podnikání a inovace OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Manažerské shrnutí. Národní infrastruktura pro elektronické zadávání veřejných zakázek (NIPEZ) Úvod

Manažerské shrnutí. Národní infrastruktura pro elektronické zadávání veřejných zakázek (NIPEZ) Úvod Národní infrastruktura pro elektronické zadávání veřejných zakázek (NIPEZ) Úvod Oblast zadávání veřejných zakázek upravuje zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (ZVZ). Zadávání veřejných zakázek

Více

Statut Rady vlády pro informační společnost

Statut Rady vlády pro informační společnost V L Á D A Č E S K É R E P U B L I K Y P ř í l o h a č. xx k usnesení vlády ze dne xx Statut Rady vlády pro informační společnost Článek 1 Úvodní ustanovení Rada vlády pro informační společnost (dále jen

Více

Výroční zpráva Karlovarské agentury rozvoje podnikání, p.o. za rok 2010

Výroční zpráva Karlovarské agentury rozvoje podnikání, p.o. za rok 2010 Výroční zpráva Karlovarské agentury rozvoje podnikání, p.o. za rok 2010 1. Úvod 2. Aktivity v roce 2010 3. Plánované aktivity na rok 2011 Str. 1 1. Úvod Identifikační údaje: Karlovarská agentura rozvoje

Více

MARKETING (ve znění platném od 1.1.2007)

MARKETING (ve znění platném od 1.1.2007) MARKETING (ve znění platném od 1.1.2007) Tento program realizuje Prioritu 2. Rozvoj konkurenceschopnosti podniků Operačního programu Podnikání a Inovace 2007 2013. 1. Cíl programu Cílem programu je posílení

Více

Ekonomická diplomacie České republiky

Ekonomická diplomacie České republiky Systém řízení ekonomické diplomacie v České republice Analýza zpracovaná v rámci projektu Posilování sociálního dialogu s důrazem na modernizaci institucí, rozvoj lidských zdrojů a rozvoj kvality služeb

Více

Ekonomika III. ročník. 019_Obchodní korporace

Ekonomika III. ročník. 019_Obchodní korporace Ekonomika III. ročník 019_Obchodní korporace Zákon o obchodních korporacích Tržní hospodářství je postavené na existenci vlastnických vztahů, všichni vlastníci mají rovnocenné právní postavení (ochrana

Více

VIZE INFORMATIKY V PRAZE

VIZE INFORMATIKY V PRAZE VIZE INFORMATIKY V PRAZE Václav Kraus, ŘED INF MHMP 1 / 30. 4. 2009 PRAHA MĚSTO PRO ŽIVOT Město mezinárodně uznávané, ekonomicky prosperující a úspěšné. Město bezpečné a přívětivé, město sebevědomých a

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Inovace Projekt na ochranu práv průmyslového vlastnictví

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Inovace Projekt na ochranu práv průmyslového vlastnictví Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce fondů EU, výzkumu a vývoje Řídicí orgán OPPI VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Inovace Projekt na ochranu práv průmyslového vlastnictví Identifikace

Více

Přehled zdrojů informací o EU na Internetu

Přehled zdrojů informací o EU na Internetu Přehled zdrojů informací o EU na Internetu V češtině: http://www.evropska-unie.cz Delegace Evropské komise v ČR, Informační centrum Evropské unie (ICEU) Přehledně uspořádané aktualizy o Delegaci EK v ČR,

Více

1. Jednotná právní úprava zaměstnaneckého vztahu úředníků veřejné správy

1. Jednotná právní úprava zaměstnaneckého vztahu úředníků veřejné správy III. Informace o průběhu přípravy návrhu zákona o právních poměrech a vzdělávání zaměstnanců ve veřejné správě (zákon o úřednících) a o možnostech dalšího postupu 1. Jednotná právní úprava zaměstnaneckého

Více

Zdroje financování. Podpora podnikání

Zdroje financování. Podpora podnikání Zdroje financování Podpora podnikání Obsah přednášky Státní podpora podnikání Podpora z národních zdrojů Podpora z fondů EU Operační program rozvoje Získávání dotačních zdrojů Státní podpora podnikání

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Výbor pro Evropskou unii (pracovní úroveň) Jednací řád

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Výbor pro Evropskou unii (pracovní úroveň) Jednací řád VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha č. 3 k usnesení vlády ze dne 6. srpna 2014 č. 664 Výbor pro Evropskou unii (pracovní úroveň) Jednací řád Článek 1 Organizace jednání 1) Výbor pro Evropskou unii na pracovní

Více

Podnik prochází během doby své existence různými vývojovými fázemi, ve kterých se potýká s různými problémy, které mohou ohrozit jeho existenci.

Podnik prochází během doby své existence různými vývojovými fázemi, ve kterých se potýká s různými problémy, které mohou ohrozit jeho existenci. Život podniku Podnik prochází během doby své existence různými vývojovými fázemi, ve kterých se potýká s různými problémy, které mohou ohrozit jeho existenci. Nové podmínky 20. a 21. století nutí podniky

Více

Úplné znění Statutu Rady vlády pro nestátní neziskové organizace. Statut Rady vlády pro nestátní neziskové organizace

Úplné znění Statutu Rady vlády pro nestátní neziskové organizace. Statut Rady vlády pro nestátní neziskové organizace Úplné znění Statutu Rady vlády pro nestátní neziskové organizace Schváleno usnesením vlády ze dne 29. srpna 2012 č. 630, ve znění usnesení vlády ze dne 5. května 2014 č. 332. Statut Rady vlády pro nestátní

Více

CZECHINVEST Agentura pro podporu podnikání a investic

CZECHINVEST Agentura pro podporu podnikání a investic CZECHINVEST Agentura pro podporu podnikání a investic Úloha agentury CzechInvest při implementaci OPPI a její pomoc podnikatelům 9. prosinec 2010 Ing. Miroslav Křížek, Ph.D. Generální ředitel Cíle agentury

Více

Univerzita Karlova v Praze Evangelická teologická fakulta

Univerzita Karlova v Praze Evangelická teologická fakulta Univerzita Karlova v Praze Evangelická teologická fakulta Základy práva, 11. května 2015 Přehled přednášky Poskytovatelé úvěrů a zápůjček Banky Nebankovní instituce Lichváři a jim podobná individua Nejčastější

Více

Zadání tohoto úkolu, jeho potřebnost a jeho důležitost vyplývají ze stavu: probíhající reformy veřejného sektoru, což je jistě závislé na odborné

Zadání tohoto úkolu, jeho potřebnost a jeho důležitost vyplývají ze stavu: probíhající reformy veřejného sektoru, což je jistě závislé na odborné HODNOCENÍ KVALITY VZDĚLÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ MANUÁL PRO LEKTORY VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ v rámci projektu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/3.2.07/01.0069 Tvorba vzdělávacích programů

Více

Infoservis Nový insolvenční zákon účinný od 1. ledna 2008

Infoservis Nový insolvenční zákon účinný od 1. ledna 2008 listopad 2007 Infoservis Nový insolvenční zákon účinný od 1. ledna 2008 Od 1.1.2008 vstoupí v účinnost nový zákon, který upravuje problematiku úpadkového práva a to zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech

Více

NÁKLADNÍ DOPRAVA. B. Obchodní právo

NÁKLADNÍ DOPRAVA. B. Obchodní právo NÁKLADNÍ DOPRAVA B. Obchodní právo 1. Kdy vzniká podle občanského zákoníku fyzické osobě způsobilost mít práva a povinnosti? a) dnem 18. narozenin b) první den po 18. narozeninách c) narozením, tuto způsobilost

Více

O 30 % MÉNĚ BYROKRACIE V PODNIKÁNÍ V ROCE 2014

O 30 % MÉNĚ BYROKRACIE V PODNIKÁNÍ V ROCE 2014 O 30 % MÉNĚ BYROKRACIE V PODNIKÁNÍ V ROCE 2014 tisková konference 10. ledna 2012, Praha RNDr. Petr Nečas předseda vlády Program Petr Nečas, předseda vlády ČR cíle ve snižování administrativní zátěže příklady

Více

Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR. Ing. Jiří Paroubek

Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR. Ing. Jiří Paroubek Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR Ing. Jiří Paroubek Charakteristika současné etapy ve vývoji českého hospodářství po roce 1989 převážila pozitiva: podařilo se vytvořit

Více

Sekretariát Rady hospodářské a sociální dohody ČR

Sekretariát Rady hospodářské a sociální dohody ČR MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ Sekretariát Rady hospodářské a sociální dohody ČR Na Poříčním právu 376 / 1 128 01 Praha 2 telefon: 221 922 023, 221 922 022, e-mail: tripartita@mpsv.cz fax: 221 922

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Inovace Projekt na ochranu práv průmyslového vlastnictví

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Inovace Projekt na ochranu práv průmyslového vlastnictví Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce strukturálních fondů Řídicí orgán OPPI VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Inovace Projekt na ochranu práv průmyslového vlastnictví Identifikace

Více

Změny pro budoucnost

Změny pro budoucnost Změny pro budoucnost Proč je třeba reforma justice? Nespokojení občané a firmy Dlouhé trvání i jednoduchých případů v některých krajích Složitý soudní proces, složitý systém justice Komplikovaná komunikace

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI INOVACE Projekt na ochranu práv průmyslového vlastnictví

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI INOVACE Projekt na ochranu práv průmyslového vlastnictví Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce strukturálních fondů Řídicí orgán OPPI VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI INOVACE Projekt na ochranu práv průmyslového vlastnictví Identifikace

Více

Projekt Metodika přípravy veřejných strategií. Akční plán aktivit v oblasti strategické práce na rok 2013

Projekt Metodika přípravy veřejných strategií. Akční plán aktivit v oblasti strategické práce na rok 2013 Projekt Metodika přípravy veřejných strategií Akční plán aktivit v oblasti strategické práce na rok 2013 Listopad 2012 Obsah Obsah... 2 1. Kontext vzniku akčního plánu... 3 2. Přehled aktivit... 4 3. Akční

Více

Role MŠMT v primární prevenci rizikového chování Pražské drogové fórum primární prevence, Praha 21. května 2014

Role MŠMT v primární prevenci rizikového chování Pražské drogové fórum primární prevence, Praha 21. května 2014 Role MŠMT v primární prevenci rizikového chování Pražské drogové fórum primární prevence, Praha 21. května 2014 1 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234

Více

FINANČNÍ KRIZE A JEJÍ DOPADY NA OBCE A MĚSTA. Ing. Luděk Tesař

FINANČNÍ KRIZE A JEJÍ DOPADY NA OBCE A MĚSTA. Ing. Luděk Tesař FINANČNÍ KRIZE A JEJÍ DOPADY NA OBCE A MĚSTA Ing. Luděk Tesař Ing. Luděk Tesař 1998 2006 2002 2006 2006 2007 2007 dosud Ministerstvo financí poradce ministra, analytik RUD - posílení daňových příjmů samospráv

Více

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj Ing. Hana Janáčková regionální projektová manažerka Brno, 26. února 2014 Regionální kancelář

Více

Evropské fondy 2014 2020: Jednoduše pro lidi

Evropské fondy 2014 2020: Jednoduše pro lidi Evropské fondy 2014 2020: Jednoduše pro lidi Mgr. Robert Veselý Ministerstvo pro místní rozvoj Národní orgán pro koordinaci 20. listopadu 2014, Ústí nad Labem 2 Aktuální stav přípravy 2014 2020 EU legislativa

Více

Agendy v působnosti MV v rámci programového období 2014 2020 z pohledu příjemce

Agendy v působnosti MV v rámci programového období 2014 2020 z pohledu příjemce Agendy v působnosti MV v rámci programového období 2014 2020 z pohledu příjemce Konference o programovém období EU2014-2020 26. března 2015 Mgr. Jana Menšíková vedoucí samostatného oddělení strategií a

Více

Podpora meziobecní spolupráce

Podpora meziobecní spolupráce Projekt Systémová podpora rozvoje meziobecní v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností Registrační číslo projektu: CZ.1.04/4.1.00/B8.00001 Další vývoj v oblasti MOS Svaz měst a obcí

Více

Projekt obsah, popis stávající situace, příklady ze zahraničí. Gestor MPSV Spolugestor MF ČR, MPO, MV

Projekt obsah, popis stávající situace, příklady ze zahraničí. Gestor MPSV Spolugestor MF ČR, MPO, MV 25 Projekt obsah, popis stávající situace, příklady ze zahraničí Název projektu Gestor MPSV Spolugestor MF ČR, MPO, MV Zahájení projektu 1.5.2011 Ukončení projektu 31.12.2013 Obsah, charakteristika projektu

Více

Agentura na podporu obchodu CzechTrade. vyhlašuje se souhlasem. Ministerstva průmyslu a obchodu České republiky. Sekce fondů EU Řídící orgán OPPI

Agentura na podporu obchodu CzechTrade. vyhlašuje se souhlasem. Ministerstva průmyslu a obchodu České republiky. Sekce fondů EU Řídící orgán OPPI Agentura na podporu obchodu CzechTrade vyhlašuje se souhlasem Ministerstva průmyslu a obchodu České republiky Sekce fondů EU Řídící orgán OPPI VÝZVU K PODÁNÍ PŘIHLÁŠEK K ÚČASTI NA VÝSTAVÁCH A VELETRZÍCH

Více

Stanovy OSPEA. I. Základní ustanovení. Článek 1

Stanovy OSPEA. I. Základní ustanovení. Článek 1 Stanovy OSPEA I. Základní ustanovení Článek 1 1.1. Název sdružení: OSPEA. 1.2. Název sdružení je zkratka Odborového sdružení pracovníků elektrických drah a autobusové dopravy. 1.3. OSPEA je odborová organizace

Více

Operační program Podnikání a inovace. Program záruk pro malé a střední podnikatele ZÁRUKA (ve znění platném od. 2007)

Operační program Podnikání a inovace. Program záruk pro malé a střední podnikatele ZÁRUKA (ve znění platném od. 2007) Operační program Podnikání a inovace Program záruk pro malé a střední podnikatele ZÁRUKA (ve znění platném od. 2007) Tento program realizuje Prioritu 2 Operačního programu Podnikání a inovace 2007 2013.

Více

Národní soustava povolání

Národní soustava povolání OP RLZ, Opatření 3.3 Rozvoj dalšího profesního vzdělávání Systémový projekt Národní soustava povolání Ing. Michaela NAVRÁTILOVÁ Ministerstvo práce a sociálních věcíčr, Odbor 35, Odbor implementace programů

Více

Národní akční program. bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. na období 2008-2009

Národní akční program. bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. na období 2008-2009 Národní akční program bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na období 2008-2009 Schválen na 16. zasedání Rady vlády pro BOZP dne 10. 12. 2007 Úvod Národní akční program bezpečnosti a ochrany zdraví při

Více

Infoservis elektronizace justice

Infoservis elektronizace justice Duben 2009 Infoservis elektronizace justice V roce 2009 bude postupně docházet k další fázi praktické aplikace ohlašovaných změn v oblasti elektronizace justice. Informace o jejím průběhu, jakož i její

Více

Tabulka 1: Insolvenční návrhy v ČR* 2012 2013 2014. Nepodnikající živnostníci

Tabulka 1: Insolvenční návrhy v ČR* 2012 2013 2014. Nepodnikající živnostníci TISKOVÁ INFORMACE Vývoj insolvencí v České republice za první čtvrtletí 2014 Praha, duben 2014 k 1.1.2014 vstoupila v platnost novela Insolvenčního zákona. Mezi významné změny, které upravuje, patří změna

Více

STRATEGICKÉ CÍLE ČSSZ PRO OBDOBÍ 2014 2020

STRATEGICKÉ CÍLE ČSSZ PRO OBDOBÍ 2014 2020 STRATEGICKÉ CÍLE ČSSZ PRO OBDOBÍ 2014 2020 OBSAH POSLÁNÍ ČSSZ... 3 VIZE ČSSZ... 3 STRATEGICKÉ CÍLE PRO OBDOBÍ 2014 2020... 4 1. Klientský přístup a posílení významného postavení ČSSZ mezi orgány veřejné

Více

Operační program Podnikání a inovace 2007-2013. Ing. Barbora Krejčová

Operační program Podnikání a inovace 2007-2013. Ing. Barbora Krejčová Operační program Podnikání a inovace 2007-2013 Ing. Barbora Krejčová Základní charakteristika CI - státní agentura, která poskytuje své služby bezplatně - řídicí orgán - Ministerstvo průmyslu a obchodu

Více

ejné tková Korupce ve veřejn Ing. Jaroslava Syrovátkov

ejné tková Korupce ve veřejn Ing. Jaroslava Syrovátkov Veřejn ejná správa Ing. Jaroslava Syrovátkov tková ejné správě Korupci lze charakterizovat jako zneužití postavení nebo funkce k osobnímu prospěchu v politice, veř a hospodářství, spojené s porušením principu

Více

Opatření na podporu podnikání

Opatření na podporu podnikání Opatření na podporu podnikání MUDr. Martin Kuba 14. června 2012, Praha Přehled nových finančních nástrojů pro MSP Národní program podpory Strukturální fondy OPPI Program švýcarsko-české spolupráce Program

Více

Moravskoslezský pakt zaměstnanosti

Moravskoslezský pakt zaměstnanosti Moravskoslezský pakt zaměstnanosti 5. září 2012 Setkání Tajemníků měst a obcí Lotyšska Petr Rachunek Pakt zaměstnanosti PROČ? Lidské zdroje v dostatečném počtu a s požadovanou strukturou dovedností důležitý

Více

Operační program Podnikání a inovace 2007-2013

Operační program Podnikání a inovace 2007-2013 Operační program Podnikání a inovace 2007-2013 Konference Evropské fondy AKTUÁLNĚ Praha Hospodářská komora ČR, 22. 02. 2008 Ing. Petr Štěpánek Ministerstvo průmyslu a obchodu, Sekce Strukturálních fondů

Více

Statut Rady pro rozvoj lidských zdrojů Královéhradeckého kraje

Statut Rady pro rozvoj lidských zdrojů Královéhradeckého kraje Statut Rady pro rozvoj lidských zdrojů Královéhradeckého kraje I. Postavení rady 1. Rada pro rozvoj lidských zdrojů (RRLZ) je kolektivním, koordinačním, poradním a iniciativním orgánem krajské a místní

Více

RADA VLÁDY PRO SENIORY A STÁRNUTÍ POPULACE. Z á z n a m

RADA VLÁDY PRO SENIORY A STÁRNUTÍ POPULACE. Z á z n a m RADA VLÁDY PRO SENIORY A STÁRNUTÍ POPULACE Z á z n a m z 3. zasedání Rady pro seniory a stárnutí populace konaného dne 27. června 2007 od 10,00 do 13,00 hod. v budově Ministerstva práce a sociálních věcí,

Více

Krizové řízení. Krizové řízení v oblasti obrany státu

Krizové řízení. Krizové řízení v oblasti obrany státu Krizové řízení Krizové řízení v oblasti obrany státu Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty vojenského leadershipu Registrační

Více

Podpora státu a vliv směrnice o energetické účinnosti na rozvoj metody EPC

Podpora státu a vliv směrnice o energetické účinnosti na rozvoj metody EPC Podpora státu a vliv směrnice o energetické účinnosti na rozvoj metody EPC Využití etického kodexu na podporu aplikace metody EPC Zastoupení EK v Praze, 19. 9. 2014 Praha Obsah Postoj MPO k energetické

Více

METODICKÉ POKYNY TÝKAJÍCÍ SE PRŮZKUMU PROVÁDĚNÉHO ÚŘADEM PRO HARMONIZACI NA VNITŘNÍM TRHU (OCHRANNÉ ZNÁMKY A PRŮMYSLOVÉ VZORY)

METODICKÉ POKYNY TÝKAJÍCÍ SE PRŮZKUMU PROVÁDĚNÉHO ÚŘADEM PRO HARMONIZACI NA VNITŘNÍM TRHU (OCHRANNÉ ZNÁMKY A PRŮMYSLOVÉ VZORY) METODICKÉ POKYNY TÝKAJÍCÍ SE PRŮZKUMU PROVÁDĚNÉHO ÚŘADEM PRO HARMONIZACI NA VNITŘNÍM TRHU (OCHRANNÉ ZNÁMKY A PRŮMYSLOVÉ VZORY) POZNÁMKA VYDAVATELE A OBECNÝ ÚVOD Obsah 1 Předmět... 3 2 Cíl metodických pokynů...

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:

Více

Veřejné zakázky v EU

Veřejné zakázky v EU Veřejné zakázky v EU - výsledky průzkumu - březen 2005 Informace o průzkumu CEBRE ve spolupráci s portálem BusinessInfo provedlo v průběhu listopadu a prosince 2004 průzkum mezi českými firmami na téma

Více

Česká zemědělská univerzita v Praze. Provozně ekonomická fakulta. Katedra informačních technologií. Teze diplomové práce

Česká zemědělská univerzita v Praze. Provozně ekonomická fakulta. Katedra informačních technologií. Teze diplomové práce Česká zemědělská univerzita v Praze Provozně ekonomická fakulta Katedra informačních technologií Teze diplomové práce Elektronická výměna dat podniku a státní správy Bc. Jan Kocourek 2011 ČZU v Praze Souhrn

Více

Projekt: Koordinační centrum pro zavádění e-gov v územní veřejné správě. Koncepční dokument pro oblast řízení. Procesní model

Projekt: Koordinační centrum pro zavádění e-gov v územní veřejné správě. Koncepční dokument pro oblast řízení. Procesní model Koncepční dokument pro oblast řízení a koordinaci e-gov: Procesní model 18. 09. 2013 OBSAH Obsah... 2 Seznam zkratek... 3 Použité pojmy... 4 1 Úvodní informace... 6 2 Procesní model: životní cyklus e-gov...

Více

Operační program Podnikání a inovace 2007-2013

Operační program Podnikání a inovace 2007-2013 Operační program Podnikání a inovace 2007-2013 Seminář SCHP Palác Rosmarin, 27. listopadu 2007 Ing. Petr Štěpánek Odbor koordinace strukturálních fondů, MPO OPPI 2007-2013 Operační program Podnikání a

Více

Metodické listy pro kombinované studium předmětu. Konkurzní právo. Tematický celek číslo 1

Metodické listy pro kombinované studium předmětu. Konkurzní právo. Tematický celek číslo 1 Metodické listy pro kombinované studium předmětu Konkurzní právo Tematický celek číslo 1 Konkurz, subjekty, účastníci, konkurzní podstata Tematický celek je věnován vysvětlení pojmu konkurz, významu a

Více

Projekt Fast Track (Zrychlená procedura pro vnitropodnikově převáděné a lokalizované zaměstnance a statutární orgány zahraničních investorů)

Projekt Fast Track (Zrychlená procedura pro vnitropodnikově převáděné a lokalizované zaměstnance a statutární orgány zahraničních investorů) Projekt Fast Track Projekt byl zpracován Ministerstvem průmyslu a obchodu ve spolupráci s Ministerstvem vnitra, Ministerstvem práce a sociálních věcí a Ministerstvem zahraničních věcí s cílem řešit aktuální

Více

Jak se efektivně domoci svých prostředků zpět

Jak se efektivně domoci svých prostředků zpět Jak se efektivně domoci svých prostředků zpět Šimon Kubišta Řídící partner, Chase Pullman v.o.s. Eurosetkání Život na dluh 25. května 2007 Advokátní kancelář Chase Pullman v.o.s. Je českou právní firmou

Více

PODPORA VNĚJŠÍCH EKONOMICKÝCH VZTAHŮ V ČESKÉ REPUBLICE A JEJÍ PROBLÉMY

PODPORA VNĚJŠÍCH EKONOMICKÝCH VZTAHŮ V ČESKÉ REPUBLICE A JEJÍ PROBLÉMY POLICY PAPER PODPORA VNĚJŠÍCH EKONOMICKÝCH VZTAHŮ V ČESKÉ REPUBLICE A JEJÍ PROBLÉMY Jan Hřích Listopad 2004 Ústav mezinárodních vztahů Nerudova 3 118 50 Praha 1 Tento autorský text neprošel ediční úpravou.

Více

střední podniky - Podpora zakládání a rozvoje sítí Business Angels (Prosperita OPPI) - Finanční fóra pro malé a střední podniky

střední podniky - Podpora zakládání a rozvoje sítí Business Angels (Prosperita OPPI) - Finanční fóra pro malé a střední podniky Program Start Jeremie Progres Popis programu Realizace podnikatelských záměrů osob Podpora rizikového kapitálu, Umožnit realizaci rozvojových vstupujících do podnikání poprvé nebo mikropůjček a záruk pro

Více

Efektivnost trhu zboží a služeb a zkvalitňování charakteristik podnikání

Efektivnost trhu zboží a služeb a zkvalitňování charakteristik podnikání Projekt obsah, popis stávající situace, příklady ze zahraničí Název projektu Gestor MPO Spolugestor MSp, MPSV, MF, MŽP, LRV, resorty Zahájení projektu 2011 Ukončení projektu 2020 Obsah, charakteristika

Více

JUDr. Milena Nováková Mgr. Jaroslav Adam

JUDr. Milena Nováková Mgr. Jaroslav Adam JUDr. Milena Nováková Mgr. Jaroslav Adam Přednáška pro podnikatele nový Zákoník práce Nový zákoník práce - základní principy nového pracovněprávního kodexu, hlavní změny, srovnání se současnou právní úpravou.

Více

1. Zaměření projektu (1)

1. Zaměření projektu (1) ESF JPD Grantové schéma 4.1 Konkurenceschopnost CZ.4..7/4.1../87 INTERNAL CONTROL ACADEMY Eurodan, s.r.o. Ing. Rodan Svoboda +4 6 49 svoboda@eurodan.cz www.eurodan.cz 1. Zaměření projektu (1) Záměr projektu

Více

Strategické dokumenty JMK

Strategické dokumenty JMK Strategické dokumenty JMK Koncepční dokumenty Jihomoravského kraje a jejich vzájemné vazby Dílčí koncepce Dlouhodobý záměr vzdělávání a vzdělávací soustavy Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Koncepce

Více

Zapojení zaměstnanců a zaměstnavatelů do řešení otázek Společenské odpovědnosti firem ve stavebnictví

Zapojení zaměstnanců a zaměstnavatelů do řešení otázek Společenské odpovědnosti firem ve stavebnictví Zapojení zaměstnanců a zaměstnavatelů do řešení otázek Společenské odpovědnosti firem ve stavebnictví Projekt CZ.1.04/1.1.01/02.00013 Posilování bipartitního dialogu v odvětvích Realizátor projektu: Konfederace

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Poradenství

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Poradenství Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce strukturálních fondů Řídící orgán OPPI VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Poradenství Identifikace výzvy Prioritní osa Číslo výzvy PORADENSTVÍ

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Žadatel projektu: Základní škola Brno,Bakalovo nábřeží 8,příspěvková

Více

ČINNOST ČSSZ V ROCE 2011

ČINNOST ČSSZ V ROCE 2011 ČINNOST ČSSZ V ROCE 2011 Jednání výboru pro sociální politiku PS P ČR 16. 5. 2012 prof. JUDr. Vilém Kahoun, Ph.D. ústřední ředitel ČSSZ 1 Obsah 1/ Strategické cíle, prioritní úkoly 2/ Stabilizace činnosti

Více

Operační program Podnikání a inovace

Operační program Podnikání a inovace Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014-20200 JUDr. Ing. Tomáš Novotný, Ph.D. náměstek ministra pro oblast fondů EU, výzkumu a vývoje, MPO 10. září 2014 Kohezní politika 2014+

Více

Osnova: Založení Evropské společnosti Založení společnosti cizincem v ČR Založení společnosti v EU

Osnova: Založení Evropské společnosti Založení společnosti cizincem v ČR Založení společnosti v EU Založení podniku Osnova: Výběr právní formy podnikání Zahájení podnikání živnostenské podnikání Založení společnosti Vznik společnosti Založení a vznik s.r.o. detailní postup rozklíčování zřizovacích výdajů

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ PODPORA MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKÁNÍ. Předmět úpravy

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ PODPORA MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKÁNÍ. Předmět úpravy 47/2002 Sb. ZÁKON ze dne 11. ledna 2002 o podpoře malého a středního podnikání a o změně zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění

Více

Sbližování právních předpisů jako faktor upevňování jednotného vnitřního trhu EU

Sbližování právních předpisů jako faktor upevňování jednotného vnitřního trhu EU Sbližování právních předpisů jako faktor upevňování jednotného vnitřního trhu EU Mgr. Ing. Petr Wawrosz Institut evropské integrace, NEWTON College, a. s. Vědeckopopularizační seminář Vyhodnocení Lisabonské

Více

Věda a budoucnost Evropy: od diskuse k účinné politice. Mirek Topolánek předseda vlády České republiky

Věda a budoucnost Evropy: od diskuse k účinné politice. Mirek Topolánek předseda vlády České republiky Věda a budoucnost Evropy: od diskuse k účinné politice Mirek Topolánek předseda vlády České republiky 1 Co už dlouho víme... Ekonomiky tažené inovacemi jsou nejdynamičtější, určují směr globálního vývoje.

Více

Export zboží služeb a investic

Export zboží služeb a investic Export zboží služeb a investic rady pro úspěšný vývoz Základní instituce podporující export českých firem Ministerstvo průmyslu a obchodu Česká agentura na podporu obchodu / CzechTrade Zastupitelské úřady

Více

Rada pro rozvoj podnikatelského prostředí

Rada pro rozvoj podnikatelského prostředí Vystoupení mini nistr stra průmyslu a obchodu Milana Urbana Mezi hlavní cíle vlády ČR patří zabezpečení dlouhodobého růstu HDP. Při naplňování tohoto úkolu se MPO zaměří především na 3 oblasti: Podnikatelské

Více

Statut Monitorovacího výboru Operačního programu Životní prostředí

Statut Monitorovacího výboru Operačního programu Životní prostředí Příloha k č.j.: 84/M/15, 2386/ENV/15 Statut Monitorovacího výboru Operačního programu Životní prostředí Článek 1 Úvodní ustanovení Monitorovací výbor Operačního programu Životní prostředí (dále jen Monitorovací

Více

Podpora výzkumu, vývoje a inovací pro potřeby průmyslu. Senát PČR 10. 4. 2014

Podpora výzkumu, vývoje a inovací pro potřeby průmyslu. Senát PČR 10. 4. 2014 Podpora výzkumu, vývoje a inovací pro potřeby průmyslu Senát PČR 10. 4. 2014 Systém výzkumu, vývoje a inovací (VaVaI) v ČR Legislativa VaVaI zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experiment. vývoje

Více

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY ÚTVAR ODHALOVÁNÍ KORUPCE A FINANČNÍ KRIMINALITY SKPV

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY ÚTVAR ODHALOVÁNÍ KORUPCE A FINANČNÍ KRIMINALITY SKPV POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY ÚTVAR ODHALOVÁNÍ KORUPCE A FINANČNÍ KRIMINALITY SKPV ředitel útvaru: plk. Mgr. Ing. Jaroslav Vild adresa: Celetná 31, Praha 1 telefon: 00420 974 863 416 fax: 00420 974 863 808 email:

Více

Projekt Zefektivnění činnosti TAČR v oblasti podpory VaVaI a podpora posilování odborných kapacit organizací veřejné správy v oblasti VaVaI

Projekt Zefektivnění činnosti TAČR v oblasti podpory VaVaI a podpora posilování odborných kapacit organizací veřejné správy v oblasti VaVaI Projekt Zefektivnění činnosti TAČR v oblasti podpory VaVaI a podpora posilování odborných kapacit organizací veřejné správy v oblasti VaVaI Reg. č. CZ.1.04/4.1.00/D4.00003 Projekt Zefektivnění činnosti

Více

PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ

PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ MINISTERSTVO VNITRA Ing. Martin Páral ředitel Odboru programového řízení Odbor programového řízení MV Koordinace a projektové řízení projektů ministerstva vnitra policie

Více

Financování vysokého školství shrnutí doporučení TA04 pro období 2016-2020

Financování vysokého školství shrnutí doporučení TA04 pro období 2016-2020 Financování vysokého školství shrnutí doporučení TA04 pro období 2016-2020 Libor Svoboda Tým TA04 konference KREDO, Praha, 24. 9. 2015 www.kredo.reformy-msmt.cz Tým TA04? Za dobu řešení se zapojilo cca

Více

Nový obchodní rejstřík

Nový obchodní rejstřík Nový obchodní rejstřík JUDr. Jiří Pospíšil, ministr spravedlnosti 28. dubna 2012, České Budějovice Hlavní cíle projektu Upravit informační systém obchodního rejstříku v návaznosti na vznik tzv. základních

Více

CzechInvest Programové období 2014+ Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

CzechInvest Programové období 2014+ Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost CzechInvest Programové období 2014+ Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Důraz na rozvojové podpory + počátek inovační podpory OPPI

Více

Opatření ke zvýšení konkurenceschopnosti ČR

Opatření ke zvýšení konkurenceschopnosti ČR Opatření ke zvýšení konkurenceschopnosti ČR Jak zvýšit konkurenceschopnost ČR a EU? Podnikatelské fórum: 10 let ČR v EU 30. dubna 2014, Praha Inovace mezinárodní srovnání ČESKÁ REPUBLIKA Zdroj: OECD Inovace

Více

Věstník vlády. Ročník 13 Vydán dne 18. února 2015 Částka 1 OBSAH

Věstník vlády. Ročník 13 Vydán dne 18. února 2015 Částka 1 OBSAH Věstník vlády pro orgány krajů a orgány obcí Ročník 13 Vydán dne 18. února 2015 Částka 1 OBSAH Usnesení vlády České republiky ze dne 15. prosince 2014 č. 1057 o Vládní koncepci boje s korupcí na léta 2015

Více

Dr. Ing. František Klufa. Finanční arbitr České republiky. Čtvrtek 26. května 2011. Konferenční centrum City, Praha, Praha

Dr. Ing. František Klufa. Finanční arbitr České republiky. Čtvrtek 26. května 2011. Konferenční centrum City, Praha, Praha Ochrana spotřebitele na finančním trhu Ochrana spotřebitele na finančním trhu Dr. Ing. František Klufa Finanční arbitr České republiky Čtvrtek 26. května 2011 Konferenční centrum City, Praha, Praha - 1

Více

PROTIKORUPČNÍ STRATEGIE HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY 2011-2014. Tisková konference 8. listopadu 2011

PROTIKORUPČNÍ STRATEGIE HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY 2011-2014. Tisková konference 8. listopadu 2011 PROTIKORUPČNÍ STRATEGIE HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY 2011-2014 Tisková konference 8. listopadu 2011 PLÁN ČINNOSTI PROTIKORUPČNÍ STRATEGIE 17. února 2011 vznik Pražské protikorupční rady (PRAPOR), opřipomínkování

Více

Vstupní analýza absorpční kapacity OPTP. pro programové období 2014 2020

Vstupní analýza absorpční kapacity OPTP. pro programové období 2014 2020 Manažerské shrnutí 1 Výstup zpracovaný k datu: 10. 2. 2014, aktualizace k 7.5. 2014 Zpráva zpracována pro: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Staroměstské náměstí 6 110 15 Praha 1 Dodavatel: HOPE-E.S.,

Více

Mgr. Dušan Sedláček JUDr. Ing. Ivan Barabáš

Mgr. Dušan Sedláček JUDr. Ing. Ivan Barabáš Šikanózní insolvenční návrhy Mgr. Dušan Sedláček JUDr. Ing. Ivan Barabáš 8. prosince 2010 Úvodní shrnutí prezentace 1. Šikanózní insolvenční návrh 2. Zahájení insolvenčního řízení (srovnání různých právních

Více

Z ř i z o v a c í l i s t i n a

Z ř i z o v a c í l i s t i n a V Hradci Králové dne Čj. K R Á L O V É H R A D E C K Ý K R A J Wonkova 1142, 500 02 Hradec Králové Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje Z ř i z o v a c í l i s t i n a Příspěvkové organizace Královéhradeckého

Více

S T A N O V Y. Centrum mezistátních úhrad. čl. 1

S T A N O V Y. Centrum mezistátních úhrad. čl. 1 S T A N O V Y Centrum mezistátních úhrad čl. 1 Úvodní ustanovení 1) Zdravotní pojišťovny působící v České republice vytvářejí Centrum mezistátních úhrad, které plní úkoly styčného orgánu pro provádění

Více