VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT"

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2005

2 Obsah Poslání Úvodní slovo Členové pléna Struktura Zásadní změny v podnikatelském prostředí v roce Shrnutí dalších dosažených výsledků Výhled na rok Mezinárodní rozměr Seznam členských subjektů a hostů Annual report

3 Poslání Rada pro rozvoj podnikatelského prostředí (RRPP) vznikla počátkem roku 2004 jako odborný meziresortní poradní orgán Ministerstva průmyslu a obchodu. Jejím cílem je postupné zvyšování kvality podmínek pro podnikání v ČR pomocí jasně formulovaných kroků. K tomu, aby se dařilo nalézat všeobecně přijatelná řešení déle trvajících i nově identifikovaných nedostatků podnikatelského prostředí a dosáhlo se skutečně hmatatelného posunu, byly do celého procesu zapojeny všechny relevantní subjekty, ať už z veřejné nebo ze soukromé sféry. V konečném důsledku tak RRPP představuje hlavní platformu spolupráce podnikatelů se státní správou, při zohlednění sociálních aspektů. V RRPP je brán zvláštní zřetel na skutečnost, aby se od samého počátku tvorby jednotlivých návrhů, za účasti všech zainteresovaných subjektů, dosahovalo věcného konsensu. Zásada konsensu platí nejen pro plénum, které schvaluje návrhy řešení překážek v podnikání vyhotovené pracovními skupinami, ale je preferována i při samotné činnosti pracovních skupin, které hrají v přípravě odborných řešení zadaných úkolů stěžejní roli. Důvodem výše zmíněného principu je přesvědčení, že pouze společně nalezené a široce akceptovatelné postupy zajistí koncepční přístup k odstranění daných problémů a přispějí tím ke zvýšení konkurenceschopnosti české ekonomiky. strana 1

4 Vážení přátelé, Rada pro rozvoj podnikatelského prostředí, neboli RRPP, působí již druhým rokem v oblasti podnikatelské sféry jako spojovací článek mezi státní správou a samotnými podnikateli. Jedním z jejích hlavních úkolů je ulehčit budoucím podnikatelům vstup do podnikání a umožnit jim bezproblémové zvládnutí administrativních povinností spojených s průběhem podnikání a myslím, že se jí to daří. K tomu přispívají zástupci soukromého i veřejného sektoru, kteří vzájemně spolupracují a konzultují všechna nezbytná opatření, která vedou ke zkvalitnění podmínek pro podnikání v České republice. Česká republika zaznamenala v roce 2005 další zlepšení celkové ekonomické situace. Byl dosažen větší soulad mezi základními ekonomickými parametry, ke kterým patří ekonomický růst, cenová stabilita, vnitřní i vnější rovnováha a zvyšování zaměstnanosti. Mimořádně příznivá byla po celý rok bilance zahraničního obchodu. Díky dynamickému vývoji exportu a systematické podpoře exportujících firem se Česká republika stává vývozní ekonomikou. Je jen dobře, že na pozitivních výsledcích se podstatnou měrou podílejí také malé a střední podniky. Ty jsou ve všech vyspělých ekonomikách páteří celého systému národního hospodářství. Je proto zapotřebí jim věnovat maximální pozornost, připravit pro ně takové prostředí, které je nebude zatěžovat zbytečnou administrativou. Jako nezbytnost se jeví postupné odstraňování všech bariér podnikání, které mohou brzdit hospodářský rozvoj celé země. Věřím, že aktivní jednání RRPP pomůže vyřešit nedostatky, které v některých oblastech stále ještě přetrvávají. V tomto dlouhodobém procesu je hlavním předpokladem vzájemná spolupráce všech zainteresovaných subjektů. Za opravdový úspěch považuji zřízení centrálních registračních míst pro podnikatele, která zjednodušují administrativní postupy při zahájení podnikání i v jeho průběhu. Přínosem je i zavedení jednotného formuláře. To jsou zjevné a efektivní výsledky činnosti a působení RRPP. Věřím, že jich do budoucna dále přibude. strana 2

5 Je na místě poděkovat RRPP za odvedenou kvalitní práci. Dokáže se vypořádat s nemalými problémy především proto, že při různých pohledech na problematiku má schopnost najít správné a co je nutné zdůraznit společné řešení. Na závěr chci popřát Radě pro rozvoj podnikatelského prostředí mnoho úspěchů v dalším roce a stále více spokojených podnikatelů v České republice. Ing. Milan Urban ministr průmyslu a obchodu předseda Rady pro rozvoj podnikatelského prostředí strana 3

6 Členové pléna 1. Co Vás potěšilo v oblasti podnikatelského prostředí v roce 2005? 2. Jakých pozitivních změn v roce 2006 byste chtěl/a dosáhnout? 3. Co byste popřál/a Radě pro rozvoj podnikatelského prostředí do dalšího roku? Doc. Ing. Václav Petříček, CSc. náměstek ministra a vedoucí Úřadu ministerstva, Ministerstvo průmyslu a obchodu 1. Potěšil mne zejména vstřícný přístup kolegů z veřejného i soukromého sektoru při řešení naléhavých úkolů. Těší mě také, že se podařilo prosadit některá konkrétní opatření zlepšující výkon podnikatelské činnosti v České republice. 2. V oblasti podnikání bych chtěl dosáhnout zejména toho, aby administrativní činnost nezabírala podnikatelům příliš mnoho času, který mohou využít pro své podnikatelské aktivity. 3. Radě přeji, aby pokračovala ve svých aktivitách, které jsou nastavené správným směrem. JUDr. Ing. Robert Szurman náměstek ministra, Ministerstvo průmyslu a obchodu 1. Potěšila mě skutečnost, že problémy se řeší přímo a úspěšně. 2. Věřím, že se v roce 2006 podaří maximálně využít možností čerpání prostředků z fondů EU na podporu podnikání. 3. Přeji Radě, aby pokračovala ve své činnosti ještě intenzivněji, aby se jí vždy dařilo prosadit kvalitní řešení. Ing. Martin Tlapa, MBA náměstek ministra, Ministerstvo průmyslu a obchodu 1. Posun v přístupech téma je prioritou jak veřejného, tak i soukromého sektoru, první výsledky jsou na světě, možnosti zlepšování ohromné. Věřím, že rozehraná témata přinesou další výsledky. 2. Budu hovořit za to, co je mi nejbližší prosazování manažerského způsobu řízení ve státní správě, zlepšení služeb pro české vývozce, posílení vlivu podnikatelů při tvorbě obchodní politiky. Ze vzdálenější agendy usuzuji, že je třeba přesunout podporu vědy, výzkumu a inovací do zásadní kompetence činnosti ministerstva průmyslu či hospodářství. 3. Aby důrazně trvala na prosazování změn a neztratila elán, nadhled a odvahu. strana 4

7 Mgr. Martin Turnovský, MBA ředitel sekce rozvoje podnikatelského prostředí a konkurenceschopnosti, Ministerstvo průmyslu a obchodu 1. Velmi mě potěšila rostoucí důvěra podnikatelů ve vzájemnou spolupráci a komunikaci se státní správou. Je zřejmé, že stát má s podnikateli společný zájem na vytváření výkonné a prosperující ekonomiky. 2. Budu se z plných sil snažit přispět k rozběhnutí nových slibných projektů a zároveň k úspěšnému dotažení některých již nastartovaných, jako jsou např. centrální registrační místa pro podnikatele. 3. Přeji RRPP, aby nadále podnikatelům poskytovala jedinečnou možnost měnit věci k lepšímu. Ing. Dana Trezziová náměstkyně ministra, Ministerstvo financí 1. Především růst české ekonomiky. Co se podnikatelského prostředí týče, pozitivně vnímám zahraniční investice a dobré jméno ČR v zahraničí. 2. Především chceme zavést a důsledně používat klientský přístup územních finančních orgánů v případě, že daňový subjekt je připraven včas a ve správné výši plnit své daňové povinnosti. Naopak budeme přísně vymáhat plnění daňových povinností u subjektů, které se jim snaží vyhýbat. 3. Mnoho spokojených českých podnikatelů. Dr. Ing. Jaromír Drábek prezident, Hospodářská komora ČR 1. Potěšila mě novela zákona o obchodních rejstřících, díky které došlo k vytvoření formulářů dostupných on-line a k celkovému zrychlení zápisů do OR. Ostatní opatření, která by mohla zlepšit podnikatelské prostředí, jsou stále v přípravné fázi, jejich realizaci můžeme očekávat až v příštím období. Ať už se jedná o zřízení centrálních registračních míst, zvýšení výdajových paušálů nebo další diskutované kroky. 2. Chtěli bychom dosáhnout snížení daňové zátěže podnikatelské sféry zejména v oblasti vedlejších nákladů na práci, tedy sociálního a zdravotního pojištění, kde i v porovnání s ostatními státy EU je zátěž našich podnikatelů nepřiměřená. Dalším úkolem pro příští rok, by mělo být vytvoření uživatelsky přívětivého zákoníku práce, který bude srozumitelný a tedy použitelný. 3. Radě pro rozvoj podnikatelského prostředí přeji, aby pokračovala i nadále ve své práci se stejnou intenzitou jako dosud, a zároveň, aby její výstupy byly v roce 2006 ještě efektivněji a intenzivněji prosazovány do legislativy a podnikatelské praxe. strana 5

8 1. Co Vás potěšilo v oblasti podnikatelského prostředí v roce 2005? 2. Jakých pozitivních změn v roce 2006 byste chtěl/a dosáhnout? 3. Co byste popřál/a Radě pro rozvoj podnikatelského prostředí do dalšího roku? Ing. Zdeněk Liška generální ředitel, Svaz průmyslu a dopravy ČR 1. Za úspěch považuji, že ze strany vlády byly přijaty náměty k řešení problémů, které Svaz průmyslu a dopravy avizuje poměrně dlouhou dobu. U většiny problémů však nebylo přijato definitivní řešení, které by zásadním způsobem změnilo kvalitu podnikatelského prostředí. Vláda přijala program měnící relaci mezi institucionálním a účelovým financováním výzkumu a vývoje a úpravu v daňovém systému ke stimulaci této oblasti. Určité kroky učinila i při zjednodušování administrativy při zřizování firmy. Oceňuji, že byl aplikován registrační princip a metoda formulářů při zápisu společností a jejich změn do obchodního rejstříku. Začalo se pracovat na analýze environmentálních zákonů z hlediska jejich dopadu na podnikatelskou sféru. To jsou bezesporu pozitiva. Ale situace vyžaduje, podle mého soudu, mnohem rychlejší a účinnější řešení v dalších oblastech. 2. Velkým přínosem by bylo zahájení aplikace programu RIA, který je obecným nástrojem umožňujícím zjistit dopady přijímaných zákonů na podnikání. Měl by se konečně vyřešit problém editační povinnosti, měly by se připravit změny v environmentálních zákonech, které se budou opírat o výsledky auditu ekologických zákonů a konečně dotáhnout legislativu týkající se insolvence. Mohl bych jmenovat celou řadu dalších úkolů a problémů, které chce Svaz průmyslu a dopravy v roce 2006 prosadit. 3. Přeji Radě, aby její činnost v roce 2006 měla viditelné výsledky. Nikdo nás nebude pozitivně hodnotit za proschůzovaný čas. Vážnost Rady bude záviset na viditelných změnách, které se jí podaří prosadit ve zkvalitnění podnikatelského prostředí. Radek Špicar, M. Phil. náměstek místopředsedy vlády pro ekonomiku, Úřad vlády ČR 1. Byl to především zásadní posun kupředu v souvislosti s fungováním obchodních rejstříků a přípravy zákona o úpadku. 2. Dopracovat projekt jednotného registračního místa a optimálně nastavit proces hodnocení dopadu na podnikatelské prostředí u legislativních materiálů. 3. Minimálně stejně tak úspěšný rok jako byl ten předchozí. strana 6

9 PhDr. Tomáš Sedláček poradce ministra, Ministerstvo financí 1. Podařilo se urychlit zápisy do obchodního rejstříku, snížit daně firmám i fyzickým osobám, navrhnout zvýhodněný režim paušálů pro živnostníky a daňově zvýhodnit investice do vědy a výzkumu. Rok 2005 byl rekordně úspěšný i z hlediska celkového růstu ekonomiky, zejména přílivu přímých zahraničních investic. To vše bude mít velice pozitivní dopad na oblast podnikatelského prostředí a zvedne jeho kvalitu. 2. Již schváleno je další snížení daní podnikům a aktivně se pracuje na zavedení centrálního registračního místa pro podnikatele. V letošním roce by se také mělo docílit zvýšení kvality fungování finanční správy. 3. Aby i nadále byla Rada místem, kam si státní správa chodí pro inspiraci a kde se společně snažíme hledat oblasti, které se dají zlepšit, aby se naší republice lépe vedlo. Ing. Vladimír Hořejší náměstek ministryně, Ministerstvo informatiky 1. V oblasti podnikatelského prostředí mě v roce 2005 potěšilo spuštění elektronické aplikace pro podávání Evidenčních důchodových listů a Přihlášek a odhlášek nemocenské. Jedná se podle mě o průlomovou aplikaci, která byla připravena na ČSSZ ve spolupráci s Ministerstvem informatiky ČR. Pokud budou digitalizovány další procesy, jako například podávání daní, statistik ap., bude to znamenat skutečné zjednodušení a zefektivnění práce pro podnikatele. 2. V roce 2006 bych rád spolu s kolegy z Ministerstva informatiky dosáhl prosazení zákona o doručování a zákona o sdílení dat. Oba tyto zákony přinesou obrovské změny (a to nejen) pro podnikatelské prostředí. Zákon o doručování by měl dát na roveň doručování elektronické a současné papírové. Zákon o sdílení dat by měl umožnit výměnu dat ve veřejné správě a vznik tolik potřebných centrálních registrů. To by mělo umožnit snížení administrativní zátěže podnikatelských subjektů, ale i občanů ze strany veřejné správy. 3. Radě pro rozvoj podnikatelského prostředí bych do nového roku chtěl popřát hodně úspěchů při prosazování změn a podnikatelům bych chtěl popřát, aby tyto změny byly vždy z jejich pohledu přínosem tak, jako tomu bylo dosud. strana 7

10 1. Co Vás potěšilo v oblasti podnikatelského prostředí v roce 2005? 2. Jakých pozitivních změn v roce 2006 byste chtěl/a dosáhnout? 3. Co byste popřál/a Radě pro rozvoj podnikatelského prostředí do dalšího roku? Jan Wiesner předseda, Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR 1. Byly nastartovány realizační změny a zjednodušení, které byly navrženy pracovními skupinami Rady pro rozvoj podnikatelského prostředí (např. zjednodušení administrativy při zahájení podnikatelské činnosti). Snížení daňové zátěže pro podnikatele. 2. Zlepšení vymahatelnosti práva a stability právního řádu. Na úrovni ČR i EU dohodnout jednotnou obchodní a průmyslovou strategii v budoucích letech (včetně náhradních programů souvisejících s přílivem zboží, jemuž nelze konkurovat zejména z asijských zemí). Vytvoření podmínek pro podporu MSP, zejména snížení administrativní náročnosti při podávání žádostí v oblasti financování z programů veřejných podpor pro období Zrychlení výstupů z jednotlivých pracovních skupin a jejich uvádění do praxe. Pokračování činnosti i po volbách. Mgr. Tomáš Hruda generální ředitel, agentura CzechInvest 1. Nejvíc mě potěšily mimořádně dobré výsledky přílivu přímých zahraničních investic, a to zejména do regionů s vysokou mírou nezaměstnanosti. Podařilo se vypěstovat široké povědomí o Operačním programu Průmysl a podnikání (OPPP), jehož prostřednictvím stále více českých firem získává dotace ze strukturálních fondů EU. 2. Maximálně usilovat o pomoc malým a středním podnikatelům, se zaměřením na strukturálně postižené regiony. Ještě více se zaměřit na podporu projektů s vysokou přidanou hodnotou, zejména center sdílených služeb a technologických center. Ruku v ruce s tím bude potřeba vytvářet lepší podmínky pro rozvoj aplikovaného výzkumu a těsnější spolupráci podnikové sféry s vysokými školami. 3. Radě pro rozvoj podnikatelského prostředí přeji, aby byla i nadále tak úspěšná v prosazování návrhů, které pomáhají českým podnikatelům. strana 8

11 PaedDr. Pavel Skácelík místopředseda, Českomoravská konfederace odborových svazů 1. To, že se nenaplnily předpovědi některých pesimistů o tom, že podnikatelské prostředí v ČR se zhoršuje a blíží se kolaps. 2. Vyváženého podnikatelského prostředí s úspěšnými podnikateli a spokojenými zaměstnanci, bez kterých to opravdu nepůjde. A také, aby pojem násilí na pracovišti zůstal v ČR pouze v teoretické literatuře a ne v realitě praxe. 3. Další kvalitní témata, která přispějí k dalšímu zkvalitnění podnikatelského prostředí a zůstanou v úrovni odborných diskusí. Doc. Ing. Karel Šperlink, CSc. FEng. prezident, Asociace inovačního podnikání ČR 1. Abych byl upřímný, jde to stále ztuha a pro mne bylo nejvýznamnější, že podnikatelské subjekty mohou odečítat náklady na vlastní výzkum ve 100%ní výši. 2. Vše musí jít mnohem rychleji, především v součinnosti celé Rady. Někdy se zdá, že některé resorty jsou brzdou. Nejdůležitější musí být podpora konkurenceschopnosti inovace, výzkum a vývoj (zde je nutno významně posílit vliv MPO tak, aby prioritou byl aplikovaný a cílený výzkum) nástupem nového místopředsedy vlády pro ekonomiku by se neměly změnit priority nastavené místopředsedou M. Jahnem. Rada by se měla zasadit o urychlený vznik Technologické agentury a její správnou (optimální) funkci pod garancí MPO! Měly by být navrženy a korespondenčně diskutovány priority pro rok Především aby Rada fungovala i po volbách. Volná ruka trhu to za nás nevyřeší. Více činů, méně papírování. Rada musí být více vidět např. při přípravě Operačních programů SF. Ing. Václav Matyáš prezident, Svaz podnikatelů ve stavebnictví v ČR 1. Především trvale dobré výsledky stavebnictví, které potvrzují dobrou kondici celého oboru, jeho dynamiku a konkurenceschopnost. 2. Prolomit uměle vytvořené ochranářské překážky některých zemí EU, bránící přístupu českých stavebních firem na svůj trh a vytvořit tak podmínky pro rovnou soutěž v evropském měřítku. 3. Aby výsledky práce Rady byly pozitivně hodnoceny především podnikatelskou veřejností. strana 9

12 1. Co Vás potěšilo v oblasti podnikatelského prostředí v roce 2005? 2. Jakých pozitivních změn v roce 2006 byste chtěl/a dosáhnout? 3. Co byste popřál/a Radě pro rozvoj podnikatelského prostředí do dalšího roku? Josef Středula předseda, Odborový svaz KOVO 1. Zejména mne potěšilo, že Rada pro rozvoj podnikatelského prostředí získala potřebné sebevědomí a začaly se projevovat její vlastní iniciativy i v konkrétních návrzích na změny. 2. Chtěl bych, aby práce Rady pro rozvoj podnikatelského prostředí pokračovala dále bez ohledu na volby v roce Radě přeji, aby se dále zvyšoval počet těch členů Rady, kteří jsou aktivní a taky těch, kteří hledají další možnosti zlepšení situace ve prospěch nejen samotných podnikatelů, ale taky i jejich zaměstnanců. Ing. Jiří Vačkář náměstek ministra, Ministerstvo pro místní rozvoj 1. Ve zlepšování podnikatelského prostředí sehrává svoji významnou úlohu Rada pro rozvoj podnikatelského prostředí, kde se nám podařilo mj. prohlubovat pozitivní obraz ČR v zahraničí, navýšit zdroje na financování malého a středního podnikání, zvýšit informovanost sektoru o dalších možnostech financování a vypracovat nová pravidla pro poskytování úvěrů komerčními bankami. Mezi úspěchy můžeme rovněž jmenovat pokračování činnosti Českomoravské záruční a rozvojové banky, které se do října 2005 podařilo poskytnout 891 úvěrů v celkové výši 986 mil. Kč a 728 záruk za bankovní úvěry ve výši mil. Kč. 2. Bylo by žádoucí navázat na již dosažené výsledky a dále rozšířit zdroje na financování malého a středního podnikání například o možnost využití zdrojů penzijních fondů a fondů pojišťoven. Velké rezervy jsou také ve zjednodušení administrativního zatížení podnikatelů, kde vidím velké možnosti v plném zapojení centrálních registračních míst, jejichž prostřednictvím bude mít podnikatel možnost provést kromě vlastního oznámení živnosti, také daňovou registraci, oznámení vůči orgánům České správy sociálního zabezpečení, oznámení vůči úřadům práce a oznámení vůči příslušné zdravotní pojišťovně. 3. Aby se jí dařilo naplňovat svoji činnost ve prospěch podnikatelů i všech obyvatel České republiky. Především pak zlepšit názor veřejnosti na podnikatelské subjekty, tj. že to nejsou žádní podvodníci, ale poctivě a tvrdě pracující osobnosti, kde různí Krejčířové jsou pouze výjimky potvrzující pravidlo. strana 10

13 Mgr. Ivo Hartmann, MBA náměstek místopředsedy vlády a ministra spravedlnosti, Úřad vlády ČR 1. V roce 2005 proběhla spousta inovací, které by měly přispět k zlepšení a zjednodušení podmínek v podnikatelské oblasti, zejména pro malé a střední podnikatele. Poslanecká sněmovna schválila v prvním čtení nový úpadkový zákon, který dává větší práva věřitelům, omezuje korupci a přibližuje nás ke stavu, který je běžný v západní Evropě. Mezi další podstatné věci patří zjednodušení a zrychlení zápisu podnikatelů do obchodního rej stříku včetně toho, že Ministerstvo spravedlnosti na svých stránkách zřídilo interaktivní formulář pro zápis do obchodního rejstříku. 2. Jako člen Rady pro rozvoj podnikatelského prostředí očekávám, že dojde k dalšímu zjednodušení administrativy podnikatelské činnosti a tímto i k zlepšení podnikatelského prostředí. Také doufám, že Poslanecká sněmovna schválí zmíněný úpadkový zákon a zákon o insolvenčních správcích, které by měly ozdravit podnikatelské prostředí v České republice. 3. Byl bych rád, kdyby se nám povedlo prosadit co nejvíce návrhů týkajících se zjednodušení a zlepšení podnikatelských podmínek a aby se nám dařilo plnit všechny stanovené cíle, které jsme si dali. Ing. Břetislav Ošťádal předseda, Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR 1. V podnikatelském prostředí se toho mnoho nezměnilo. Neustále podnikatelům vládne státní úřednická byrokracie. Za pozitivní je možné považovat další snížení daní právnickým osobám. Práce RRPP byla poměrně náročná, ale její výsledky bohužel nejsou nejlepší. Příkladem jsou Formuláře pro zápis do obchodního rejstříku, které v konečné podobě jsou špatné a díky nim je situace na obchodních rejstřících horší než byla před jejich zavedením. 2. Omezení vlivu státní úřednické byrokracie a dosažení toho, že státní úředníci budou mít za svá rozhodnutí stejnou zodpovědnost jakou mají jednatelé společností a jiní podnikatelé za svá rozhodnutí. 3. Vládu, která bude podstatně více naslouchat potřebám podnikatelů a podnikatelskému prostředí. Vládu, která nebude brát práci RRPP jako formální, ale jako tu, která má skutečný zájem na zlepšení podnikatelského prostředí. strana 11

14 1. Co Vás potěšilo v oblasti podnikatelského prostředí v roce 2005? 2. Jakých pozitivních změn v roce 2006 byste chtěl/a dosáhnout? 3. Co byste popřál/a Radě pro rozvoj podnikatelského prostředí do dalšího roku? Ing. Jitka Hanzlíčková generální ředitelka, agentura CzechTrade 1. Myslím, že v rámci právě této Rady byl realizován dostatek přínosných kroků ke zlepšení prostředí pro české firmy. Jako zástupce vládní agentury na podporu exportu CzechTrade mě vždy potěší rostoucí úspěchy firem na zahraničních trzích. Loni jich bylo více než předloni a kdykoliv předtím v historii České republiky. Mou snahou je toto číslo nadále zvyšovat tak, aby naše řešení ve světě měla zvuk, bylo nás slyšet a vidět. Protože právě exportující firmy mají sílu udržet stabilitu českého exportu a přenášet mezinárodní standardy do České republiky, tím pak kultivovat tuzemské podnikatelské prostředí. 2. V rámci Rady chceme dosáhnout 3 bodů: prvním je týmová spolupráce institucí státní správy při zajištění jednoho dostupného a přehledného informačního místa na internetu. Zde se budou sdružovat, třídit a prezentovat informace a služby pro občana přínosné, aktuální, ověřené, umožňující informovanější orientaci a názor. druhým je podpora vývozu služeb a liberalizace tohoto segmentu v rámci EU. Obecně platí, že čím je ekonomika země vyspělejší, tím je podíl služeb na tvorbě HDP a na celkové zaměstnanosti obvykle vyšší. Nyní zatím zcela nevyužíváme všech možností, které obchodování na trhu se službami nabízí, což musíme umět změnit. za třetí, jasně a zapamatovatelnou formou prezentovat Českou republiku v zahraničí jako spolehlivého obchodního partnera, což využijí firmy při svém marketingu a získání zákazníka. Zde je zapotřebí opět týmové spolupráce členů Rady. 3. Efektivní spolupráci a koordinaci všech složek státu tak, aby výsledky našich společných aktivit pocítily hlavně firmy. Doc. RNDr. František Ježek, CSc. předseda, Rada vysokých škol 1. Potěšila mě naděje na přijetí editační povinnosti ministerstev, přesněji Ministerstva financí. Velkým přínosem mohou být změny podporující soukromé investice do výzkumu a vývoje, jde především o změny v daňových zákonech. 2. Věřím, že se projeví investice ze strukturálních fondů do oblasti lidských zdrojů a do podpory výzkumu a vývoje (inovační centra). Očekávám růst počtu inovativních firem v regionech. 3. Aby její pozitivní činnost pokračovala nezávisle na výsledcích voleb. strana 12

15 Ing. Zdeněk Růžička náměstek ministra, Ministerstvo zemědělství 1. Podnikatelské prostředí doznalo v roce 2005 nepochybně pozitivních změn zejména v tom, jak flexibilně reagovalo na příležitosti, které se této sféře otevřely po našem vstupu do EU. V Radě pro rozvoj podnikatelského prostředí byla vytvořena dobrá pracovní atmosféra, která napomohla ke vzniku takových návrhů řešení, které v budoucnu umožní zjednodušení a snížení administrativní zátěže podnikatelů. Mám zato, že spolu se mnou byli potěšeni podnikatelé tím, že se do realizace dopracovalo zjednodušení a urychlení zápisu do obchodního rejstříku. 2. Pro rok 2006 bych si přál v Radě společně dosáhnout koncensu a prosadit zavedení principu závazného posouzení daňových aspektů podnikatelských transakcí a v neposlední řadě najít řešení programu převodu pozemků krajů a obcí v souvislosti s naším vstupem do EU. 3. Přál bych si, aby i nadále byla v Radě udržována dělná atmosféra a vůle k dohodám ve prospěch podnikatelské veřejnosti. Bedřich Danda předseda představenstva, Sdružení podnikatelů ČR 1. Tak moc toho není, protože sice roste HDP, což je jistě dobře, ale malé soukromé firmy a živnostníci se pohybují na hranici přežití. Určitým zlepšením je jistě tvrdý postup proti praktikám supermarketů po všech liniích a dále opatření Ministerstva financí proti neúměrným poplatkům nejen za vedení účtu. Jen aby nám tento trend vydržel. 2. Budeme usilovat o zrušení zákona o registračních pokladnách a dále se pokusíme zrušit ustanovení o minimálním základu daně z příjmu fyzických osob, což přeloženo do češtiny je minimální daň. Myslíme si, že plošná opatření tohoto typu nepovedou k odstranění šedé až černé ekonomiky. 3. Aby se nám společně s panem ministrem Urbanem podařilo některé návrhy, které Rada projednává, dostat do zákonů co nejdříve, abychom onu pomyslnou kouli opravdu posunuli a zlepšili podnikatelské prostředí co nejdříve. strana 13

16 1. Co Vás potěšilo v oblasti podnikatelského prostředí v roce 2005? 2. Jakých pozitivních změn v roce 2006 byste chtěl/a dosáhnout? 3. Co byste popřál/a Radě pro rozvoj podnikatelského prostředí do dalšího roku? Ing. Ivana Jirásková náměstkyně ministra, Ministerstvo životního prostředí 1. Podnikatelská sféra dokázala využít příležitosti, které plynou z environmentálních opatření k dalšímu rozvoji v oblasti ekologických služeb a podnikání. 2. Hlavním cílem je přispět k racionalizaci ekologické legislativy tak, aby podnikatelská sféra nebyla zatěžována zbytečnými omezeními a současně byla zajištěna efektivní ochrana životního prostředí. 3. RRPP přeji, aby navázala na svoji dosavadní velmi úspěšnou činnost a svým působením přispěla k dalšímu rozvoji podnikatelského prostředí, zejména v oblasti nových technologií. Technologický rozvoj představuje nejen jedinečnou možnost pro rozvoj a zvyšování konkurenceschopnosti domácí podnikatelské sféry, ale rovněž jeden z výrazných nástrojů ochrany životního prostředí. Ing. Tomáš Husák vrchní ředitel sekce ekonomické a kulturní, Ministerstvo zahraničních věcí 1. Potěšilo mne, že ekonomizace zahraniční politiky České republiky už není pouhou frází, ale reálnou skutečností. Prosazováním vývozu se stále více zabývají vedoucí pracovníci zastupitelských úřadů, jejich obchodně ekonomické úseky sledují dění na zahraničních trzích a o aktuálním vývoji bezprostředně informují výrobní i obchodní subjekty. 2. Mělo by dojít především k dalšímu prohloubení a posílení spolupráce mezi zastupitelskými úřady a českou podnikatelskou sférou. V tomto směru bude nutné uskutečnit komplexní informační kampaň. Budeme se snažit též zajistit lepší ochranu našich podnikatelů před dovozy do ČR, které nerespektují dodržování autorských a výrobních práv, duševní vlastnictví a provádějí dumpingové obchody. 3. Přání bych rozdělil na dvě části. V první části bych Radě přál, aby i nadále byla efektivním mostem, který by konkretizoval a propojoval potřeby podnikatelského prostředí a seznamoval s nimi náležité státní instituce i orgány. V druhé části bych přál, aby se co největší počet opatření důležitých pro rozvoj podnikatelského prostředí dařilo uvádět do života. strana 14

17 Mgr. Václav Pícl náměstek ministryně, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 1+2. Na začátku listopadu jsem se na Pražském hradě zúčastnil předávání Národních cen České republiky za jakost. Osobně jsem byl velmi potěšen, že se do tohoto programu, který je založen na hodnocení kvality organizace z pohledu uspokojování požadavků zákazníka a dosažení ekonomické úspěšnosti, zapojily i vzdělávací organizace, které zde dosahují úspěchů vedle jinak dominujících subjektů z podnikatelské sféry. Do budoucna bych si přál, aby se do podobných programů dokázalo zapojit více škol, zejména vysokých. 3. Jsem přesvědčen, že nejrůznějších přání do nového roku se sejde celá řada, a proto budu stručný. Radě pro rozvoj podnikatelského prostředí přeji co nejvíce splněných cílů. RNDr. Josef Postránecký náměstek ministra, Ministerstvo vnitra 1. Posun legislativy směrem ke zjednodušení podmínek pro činnost podnikatelských subjektů, i když řada důležitých kroků je teprve před námi. 2. Maximálně usilovat o to, aby celá veřejná správa nebyla podnikateli a živnostníky chápána pouze jako překážka omezující realizaci jejich záměrů, ale i jako nástroj podporující jejich individuální úsilí v zájmu růstu a zvyšování konkurenceschopnosti celé naší ekonomiky. 3. Velmi přeji Radě, aby jako celek nepolevila ve své práci a byla ještě výkonnějším motorem při prosazování potřebných změn v rozvoji podnikatelského prostředí. Ing. Jiří Kubínek náměstek ministra, Ministerstvo dopravy 1. Uvedení do provozu komplexu TPCA v průmyslové zóně Kolín. 2. Další rozvoj v oblasti dopravy, zejména v otázce zavádění výkonového zpoplatnění. 3. Atmosféru spolupráce mezi členy, která je základem pozitivního výsledku. strana 15

18 1. Co Vás potěšilo v oblasti podnikatelského prostředí v roce 2005? 2. Jakých pozitivních změn v roce 2006 byste chtěl/a dosáhnout? 3. Co byste popřál/a Radě pro rozvoj podnikatelského prostředí do dalšího roku? Ing. Eva Šmejkalová náměstkyně ministra, Ministerstvo práce a sociálních věcí l. Těší mě celkový pozitivní vývoj v ekonomice ČR jako celku, což má dopad samozřejmě i na rozvoj soukromých firem a zvýšení zaměstnanosti. 2. MPSV v partnerství s HK ČR připravuje systémový projekt z OP RLZ 1.2 Modernizace služeb zaměstnanosti, který by mohl pomoci zlepšení komunikace v oblasti trhu práce se zaměstnavateli, vč. pozitivního ovlivnění celkového rozvoje malého a středního podnikání s akcentem na další růst zaměstnanosti. 3. Aby dobré myšlenky zde vznikající našly své uplatnění i v praxi a včas jsme je všichni rozpoznali. Podnikatelé se ozývají stále hlasitěji a chtějí od státu, ať zlepší a zjednoduší své služby. Včera si to vyříkali zástupci firem a státu v Radě pro rozvoj podnikatelského prostředí. Stát své dlužníky umístí na jeden seznam Mladá fronta DNES str. 2 Ekonomika (kk) strana 16

19 Hosté Ing. Jiří Paroubek předseda vlády Ing. Martin Jahn, MBA místopředseda vlády pro ekonomiku Ing. Jaroslav Plachý poslanec PSP ČR, předseda Podvýboru pro podporu MSP Ing. Martin Moravec hlavní analytik, Evropsko-české forum Ing. Jaroslav Camplík prezident, Potravinářská komora ČR Ing. Jan Veleba prezident, Agrární komora ČR Ing. Helena Pískovská prezidentka, Svaz obchodu a cestovního ruchu ČR Margo Thomas Senior Investment Policy Officer, FIAS strana 17

20 Struktura RRPP se projevila jako funkční organismus, složený z několika částí. Každá z nich má rozdílné postavení i úlohu. Plénum Rozhodující pravomoc náleží plénu, jemuž předsedá ministr prů myslu a obchodu. Na jednáních pléna jsou resorty státní správy zastoupeny na úrovni náměstků a generálních ředitelů agentur Ministerstva průmyslu a obchodu (MPO), kteří spolu s nejvyššími představiteli organizací zaměstnanců, zaměstnavatelů a terciárního vzdělání posuzují a konsensuálně schvalují odborné návrhy připravené pracovními skupinami. Pracovní skupiny Hlavní těžiště aktivit RRPP spočívá na pracovních skupinách (PS). Jejich práce vždy začíná důkladným zmapováním nedostatků v určené oblasti, včetně srovnání s mezinárodní praxí. Následuje hledání a zpracování optimálního řešení, které přinese žádoucí pozitivní změny. PS tvoří odborníci z členských, příp. dalších přizvaných subjektů. Jeden z jejích členů, a to pracovník MPO nebo agentury CzechInvest (příp. agentury CzechTrade), ve spolupráci s odborníkem věcně příslušného resortu práci celého týmu koordinuje. Činnost PS pak zaštiťuje gestor z věcně příslušného resortu (nejlépe člen pléna). Koordinace Nepostradatelným orgánem je tzv. koordinační rada, která se pod vedením ředitele sekce rozvoje podnikatelského prostředí a konkurenceschopnosti MPO, jenž je zároveň členem pléna RRPP, schází na pravidelných jednáních. Jde o tým skládající se z koordinátorů PS a jejich zástupců, kteří nad rámec svých standardních pracovních povinností a při absenci finančního zajištění určeného specificky pro tuto činnost, koordinují jednotlivé pracovní skupiny, vyvolávají a vedou meziresortní jednání, působí na současné i budoucí směřování RRPP. Sekretariát Celkový chod RRPP po organizační stránce zabezpečují pracovníci MPO ve spolupráci s agenturou CzechInvest. Jde zejména o přípravu jednání pléna, přípravu podkladových materiálů, korespondenci, komunikaci s médii atd. strana 18

ZÁPIS Z 8. JEDNÁNÍ RADY PRO ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROSTŘEDÍ

ZÁPIS Z 8. JEDNÁNÍ RADY PRO ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROSTŘEDÍ ZÁPIS Z 8. JEDNÁNÍ RADY PRO ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROSTŘEDÍ Datum: 16. 5. 2006 Místo konání: Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, Na Františku 32, Praha 1, místnost č. 215 Přítomni: JUDr. Ing. Robert Szurman

Více

Ministerstvo průmyslu a obchodu č.j.: 59305/03/3900/1000 PID: MIPOX00I4ZP4

Ministerstvo průmyslu a obchodu č.j.: 59305/03/3900/1000 PID: MIPOX00I4ZP4 Ministerstvo průmyslu a obchodu č.j.: 59305/03/3900/1000 PID: MIPOX00I4ZP4 V Praze dne 17. prosince 2003 Rozhodnutí č. 271/2003 ministra průmyslu a obchodu, kterým se vydává Statut Agentury pro podporu

Více

Fondy a programy EU - výsledky průzkumu -

Fondy a programy EU - výsledky průzkumu - Fondy a programy EU - výsledky průzkumu - prosinec 2005 Informace o průzkumu CEBRE ve spolupráci s portálem BusinessInfo.cz provedlo v průběhu září a října 2005 průzkum mezi českými firmami na téma Fondy

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha k usnesení vlády ze dne 15. prosince 2014 č. 1062 STATUT Rady vlády pro stavebnictví České republiky Článek 1 Úvodní ustanovení (1) Rada vlády pro stavebnictví České republiky

Více

Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR. Názory MSP na potřebu zjednodušení administrativní zátěže při využití fondů EU 2014-2020

Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR. Názory MSP na potřebu zjednodušení administrativní zátěže při využití fondů EU 2014-2020 Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR Názory MSP na potřebu zjednodušení administrativní zátěže při využití fondů EU 2014-2020 Struktura prezentace: 1. Segment MSP 2. Přetrvávající problémy

Více

Statut Technologické agentury České republiky

Statut Technologické agentury České republiky VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY III. Příloha k usnesení vlády ze dne 7. prosince 2009 č. 1530 ve znění přílohy k usnesení vlády ze dne 18. prosince 2013 č. 991 Statut Technologické agentury České republiky Článek

Více

Hospodářská komora České republiky Odbor Informačních míst pro podnikatele. Vznik centrálních registračních míst

Hospodářská komora České republiky Odbor Informačních míst pro podnikatele. Vznik centrálních registračních míst Hospodářská komora České republiky Odbor Informačních míst pro podnikatele ZÁKON Č. 214/2006 SB., O ŽIVNOSTENSKÉM PODNIKÁNÍ (ŽIVNOSTENSKÝ ZÁKON), VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ, A NĚKTERÉ DALŠÍ ZÁKONY (PROJEKT

Více

Cesta ke zvýšení konkurenceschopnosti České republiky

Cesta ke zvýšení konkurenceschopnosti České republiky Cesta ke zvýšení konkurenceschopnosti České republiky Jakým směrem vykročit/ Jak začít/ Jak na to Rozpočtová odpovědnost důraz na maximalizaci výnosů z vložených veřejných výdajů chytrá řešení pro překonání

Více

Cesta ke zvýšení konkurenceschopnosti

Cesta ke zvýšení konkurenceschopnosti Cesta ke zvýšení konkurenceschopnosti České republiky Úřad vlády České republiky Jak začít rozpočtová odpovědnost naplňování zájmů země implementace více než 1 volební období, která odráží také očekávání

Více

Statut Rady pro zahraniční rozvojovou spolupráci

Statut Rady pro zahraniční rozvojovou spolupráci VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha k usnesení vlády ze dne 19. prosince 2007 č. 1439 Statut Rady pro zahraniční rozvojovou spolupráci Článek I Úvodní ustanovení Rada pro zahraniční rozvojovou spolupráci (dále

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 23. května 2007 č. 561 k vytvoření účetnictví státu Vláda I. schvaluje 1. vytvoření účetnictví státu s účinností od 1. ledna 2010, 2. Základní

Více

Podpora podnikání v České republice

Podpora podnikání v České republice Podpora podnikání v České republice MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU Podpora podnikání v České republice 2006 OBSAH Úvod......9 A. VŠEOBECNÉ PODPORY 1. Podpora malých a středních podniků.........13 Programy

Více

Statut Národní koordinační skupiny pro zavedení eura v České republice

Statut Národní koordinační skupiny pro zavedení eura v České republice Statut Národní koordinační skupiny pro zavedení eura v České republice Článek I Úvodní ustanovení Národní koordinační skupina pro zavedení eura v České republice (dále jen NKS) je zřizována na základě

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 10. října 2001 č. 1033 o zřízení Rady vlády pro rovné příležitosti žen a mužů V l á d a I. z ř i z u j e Radu vlády pro rovné příležitosti žen

Více

Výzva v rámci Operačního programu Podnikání a Inovace Program MARKETING

Výzva v rámci Operačního programu Podnikání a Inovace Program MARKETING Výzva v rámci Operačního programu Podnikání a Inovace Program MARKETING Identifikace výzvy: MARKETING I Operační program Podnikání a inovace Správcem programu (poskytovatelem dotace) je Ministerstvo průmyslu

Více

Příprava programového období 2014-2020. Ing. Daniela Nohejlová

Příprava programového období 2014-2020. Ing. Daniela Nohejlová Příprava programového období 2014-2020 Ing. Daniela Nohejlová Evropský fond pro regionální rozvoj Evropské strukturální a investiční fondy 2014 2020 Hlavní východiska příprav programového období 2014-20

Více

Konference Ministerstva průmyslu a obchodu ČR Sekce fondů EU, výzkumu a vývoje Řídicí orgán OPPI

Konference Ministerstva průmyslu a obchodu ČR Sekce fondů EU, výzkumu a vývoje Řídicí orgán OPPI Konference Ministerstva průmyslu a obchodu ČR Sekce fondů EU, výzkumu a vývoje Řídicí orgán OPPI 9. prosince 2010, Praha Clarion Congress Hotel, Praha Operační program Podnikání a inovace 2007-2013 2013

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Marketing

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Marketing Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce strukturálních fondů Řídicí orgán OPPI VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Marketing Identifikace výzvy Prioritní osa 6 Program Marketing Individuální

Více

Reforma přímých daní a odvodů. III. pilíř daňové reformy. Miroslav Kalousek ministr financí 18. března 2011

Reforma přímých daní a odvodů. III. pilíř daňové reformy. Miroslav Kalousek ministr financí 18. března 2011 Reforma přímých daní a odvodů III. pilíř daňové reformy Miroslav Kalousek ministr financí 18. března 2011 Cíle daňové reformy Jednoduchý a přehledný systém Dlouhodobá stabilita bez nesystémových zásahů

Více

VIZE INFORMATIKY V PRAZE

VIZE INFORMATIKY V PRAZE VIZE INFORMATIKY V PRAZE Václav Kraus, ŘED INF MHMP 1 / 30. 4. 2009 PRAHA MĚSTO PRO ŽIVOT Město mezinárodně uznávané, ekonomicky prosperující a úspěšné. Město bezpečné a přívětivé, město sebevědomých a

Více

Projekt Metodika přípravy veřejných strategií. Akční plán aktivit v oblasti strategické práce na rok 2013

Projekt Metodika přípravy veřejných strategií. Akční plán aktivit v oblasti strategické práce na rok 2013 Projekt Metodika přípravy veřejných strategií Akční plán aktivit v oblasti strategické práce na rok 2013 Listopad 2012 Obsah Obsah... 2 1. Kontext vzniku akčního plánu... 3 2. Přehled aktivit... 4 3. Akční

Více

Krizové řízení. Krizové řízení v oblasti obrany státu

Krizové řízení. Krizové řízení v oblasti obrany státu Krizové řízení Krizové řízení v oblasti obrany státu Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty vojenského leadershipu Registrační

Více

Podpora meziobecní spolupráce

Podpora meziobecní spolupráce Projekt Systémová podpora rozvoje meziobecní v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností Registrační číslo projektu: CZ.1.04/4.1.00/B8.00001 Další vývoj v oblasti MOS Svaz měst a obcí

Více

Statut Bezpečnostní rady státu http://www.vlada.cz/cs/rvk/brs/statut/statut.html Vláda ČR svým usnesením vlády ČR ze dne 10. června 1998 č. 391 o Bezpečnostní radě státu a o plánování opatření k zajištění

Více

Úplné znění Statutu Rady vlády pro nestátní neziskové organizace. Statut Rady vlády pro nestátní neziskové organizace

Úplné znění Statutu Rady vlády pro nestátní neziskové organizace. Statut Rady vlády pro nestátní neziskové organizace Úplné znění Statutu Rady vlády pro nestátní neziskové organizace Schváleno usnesením vlády ze dne 29. srpna 2012 č. 630, ve znění usnesení vlády ze dne 5. května 2014 č. 332. Statut Rady vlády pro nestátní

Více

ČINNOST ČSSZ V ROCE 2011

ČINNOST ČSSZ V ROCE 2011 ČINNOST ČSSZ V ROCE 2011 Jednání výboru pro sociální politiku PS P ČR 16. 5. 2012 prof. JUDr. Vilém Kahoun, Ph.D. ústřední ředitel ČSSZ 1 Obsah 1/ Strategické cíle, prioritní úkoly 2/ Stabilizace činnosti

Více

Restrukturalizace a zvyšování efektivity firem

Restrukturalizace a zvyšování efektivity firem Restrukturalizace a zvyšování efektivity firem Ing. Tomáš Pastrňák, MBA Předseda výboru České asociace interim managementu Člen představenstva krajské hospodářské komory MSK Člen komise pro majetek a hospodářskou

Více

Nová koncepce elektronického zdravotnictví pro období 2014 + 17. ročník konference ISSS

Nová koncepce elektronického zdravotnictví pro období 2014 + 17. ročník konference ISSS Nová koncepce elektronického zdravotnictví pro období 2014 + 17. ročník konference ISSS Programové prohlášení vlády určuje jako jeden ze svých hlavních cílů: - zvyšování kvality zdravotnické péče - zvyšování

Více

Ekonomická diplomacie České republiky

Ekonomická diplomacie České republiky Systém řízení ekonomické diplomacie v České republice Analýza zpracovaná v rámci projektu Posilování sociálního dialogu s důrazem na modernizaci institucí, rozvoj lidských zdrojů a rozvoj kvality služeb

Více

Ernst & Young diskusní setkání

Ernst & Young diskusní setkání Ernst & Young diskusní setkání 30. května 2013 Strategie ve veřejné správě v České republice 30. května 2013 Vážené dámy, vážení pánové, dne 30. května 2013 jsme uspořádali diskusní setkání k tématu Strategie

Více

PODNIKÁNÍ MALÝCH A STŘEDNÍCH FIREM 2. Národní vzdělávací fond

PODNIKÁNÍ MALÝCH A STŘEDNÍCH FIREM 2. Národní vzdělávací fond PODNIKÁNÍ MALÝCH A STŘEDNÍCH FIREM 2 1 A. Specifika podnikání 1. Východiska a cíle podpory vláda systematicky podporuje podnikání předpoklady a schopnosti MSP pro podporu - zmírňovat negativní důsledky

Více

O 30 % MÉNĚ BYROKRACIE V PODNIKÁNÍ V ROCE 2014

O 30 % MÉNĚ BYROKRACIE V PODNIKÁNÍ V ROCE 2014 O 30 % MÉNĚ BYROKRACIE V PODNIKÁNÍ V ROCE 2014 tisková konference 10. ledna 2012, Praha RNDr. Petr Nečas předseda vlády Program Petr Nečas, předseda vlády ČR cíle ve snižování administrativní zátěže příklady

Více

Zapojení zaměstnanců a zaměstnavatelů do řešení otázek Společenské odpovědnosti firem ve stavebnictví

Zapojení zaměstnanců a zaměstnavatelů do řešení otázek Společenské odpovědnosti firem ve stavebnictví Zapojení zaměstnanců a zaměstnavatelů do řešení otázek Společenské odpovědnosti firem ve stavebnictví Projekt CZ.1.04/1.1.01/02.00013 Posilování bipartitního dialogu v odvětvích Realizátor projektu: Konfederace

Více

Přehled zdrojů informací o EU na Internetu

Přehled zdrojů informací o EU na Internetu Přehled zdrojů informací o EU na Internetu V češtině: http://www.evropska-unie.cz Delegace Evropské komise v ČR, Informační centrum Evropské unie (ICEU) Přehledně uspořádané aktualizy o Delegaci EK v ČR,

Více

Opatření ke zvýšení konkurenceschopnosti ČR

Opatření ke zvýšení konkurenceschopnosti ČR Opatření ke zvýšení konkurenceschopnosti ČR Konference Rozdíly v konkurenceschopnosti mezi státy EU předpoklady a bariéry jejich překonání 11.dubna 2014, Brno Konkurenceschopnost - srovnání ČR s vybranými

Více

Seminární práce. Vybrané makroekonomické nástroje státu

Seminární práce. Vybrané makroekonomické nástroje státu Seminární práce Vybrané makroekonomické nástroje státu 1 Obsah Úvod... 3 1 Fiskální politika... 3 1.1 Rozdíly mezi fiskální a rozpočtovou politikou... 3 1.2 Státní rozpočet... 4 2 Monetární politika...

Více

Aplikace městského marketingu v praxi: očekávání a realita Jiří Ježek. Měkké faktory v regionálním rozvoji, Ostrava, 25.6.2010

Aplikace městského marketingu v praxi: očekávání a realita Jiří Ježek. Měkké faktory v regionálním rozvoji, Ostrava, 25.6.2010 Aplikace městského marketingu v praxi: očekávání a realita Jiří Ježek Výzkumné problémy I. opatření a aktivity, které bychom přiřadili k městskému marketingu jsou realizovány, aniž by si jejich aktéři

Více

Zdroje financování. Podpora podnikání

Zdroje financování. Podpora podnikání Zdroje financování Podpora podnikání Obsah přednášky Státní podpora podnikání Podpora z národních zdrojů Podpora z fondů EU Operační program rozvoje Získávání dotačních zdrojů Státní podpora podnikání

Více

Statut Rady vlády pro rovné příležitosti žen a mužů

Statut Rady vlády pro rovné příležitosti žen a mužů Statut Rady vlády pro rovné příležitosti žen a mužů III. schválený usnesením vlády ze dne 10. října 2001 č. 1033 a změněný usnesením vlády ze dne 12. prosince 2007 č. 1386 a usnesením vlády ze dne 3. listopadu

Více

Administrativní zátěž a programové období 2014 2020 z pohledu MPO

Administrativní zátěž a programové období 2014 2020 z pohledu MPO Administrativní zátěž a programové období 2014 2020 z pohledu MPO JUDr. Ing. Břetislav Grégr, MBA Ředitel odboru koordinace strukturálních fondů 30. května 2012, Praha Operační program Podnikání a inovace

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Výbor pro Evropskou unii (pracovní úroveň) Jednací řád

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Výbor pro Evropskou unii (pracovní úroveň) Jednací řád VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha č. 3 k usnesení vlády ze dne 6. srpna 2014 č. 664 Výbor pro Evropskou unii (pracovní úroveň) Jednací řád Článek 1 Organizace jednání 1) Výbor pro Evropskou unii na pracovní

Více

STAV VEŘEJNÝCH FINANCÍ V ROCE 2007 A V DALŠÍCH LETECH

STAV VEŘEJNÝCH FINANCÍ V ROCE 2007 A V DALŠÍCH LETECH STAV VEŘEJNÝCH FINANCÍ V ROCE 27 A V DALŠÍCH LETECH Mirek Topolánek předseda vlády ČR Stav veřejných financí vládní deficit Trvale deficitní hospodaření -1-2 -3 % HDP -4-5 -6-7 -8 Saldo vládního sektoru

Více

Role Hospodářské komory České republiky v oblasti podpory podnikání a využívání fondů EU

Role Hospodářské komory České republiky v oblasti podpory podnikání a využívání fondů EU Role Hospodářské komory České republiky v oblasti podpory a využívání fondů EU Konference OP PI nástroj zvyšování konkurenceschopnosti českých firem Praha 19. června 2008 věřování a certifikace Hospodářská

Více

Pohled samospráv na rozvoj e-governmentu v území

Pohled samospráv na rozvoj e-governmentu v území Pohled samospráv na rozvoj e-governmentu v území Komise pro informatiku Svazu měst a obcí Mgr. Hynek Steska ISSS, Hradec Králové, 13. 4. 2010 Svaz měst a obcí ČR Zájmové sdružení právnických osob o členové

Více

Téma: 02 Příprava a prezentace projektu v rámci OPPI 11.03.2009

Téma: 02 Příprava a prezentace projektu v rámci OPPI 11.03.2009 Vysoká škola finanční a správní, o. p. s. Katedra ŘPPE Estonská 500, 101 00 Praha 10 Téma: 02 Příprava a prezentace projektu v rámci OPPI 11.03.2009 1 Obsah přednášky Operační program průmysl a inovace

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI INOVACE Projekt na ochranu práv průmyslového vlastnictví

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI INOVACE Projekt na ochranu práv průmyslového vlastnictví Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce strukturálních fondů Řídicí orgán OPPI VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI INOVACE Projekt na ochranu práv průmyslového vlastnictví Identifikace

Více

Statut Rady pro výzkum a vývoj

Statut Rady pro výzkum a vývoj Statut Rady pro výzkum a vývoj P ř í l o h a k usnesení vlády ze dne 19. ledna 2005 č. 82, ve znění usnesení vlády: ze dne 19. října 2005 č. 1354, ze dne 15. listopadu 2006 č. 1321, ze dne 19. března 2007

Více

NÁVRH ZPRÁVY. CS Jednotná v rozmanitosti CS 2014/2234(INI) 28.4.2015

NÁVRH ZPRÁVY. CS Jednotná v rozmanitosti CS 2014/2234(INI) 28.4.2015 EVROPSKÝ PARLAMENT 2014-2019 Výbor pro rozpočtovou kontrolu 28.4.2015 2014/2234(INI) NÁVRH ZPRÁVY o ochraně finančních zájmů Evropské unie: směrem ke kontrolám společné zemědělské politiky na základě výsledků

Více

Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020

Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020 EVROPSKÁ KOMISE Brusel, 26. srpna Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020 Obecné informace Dohoda o partnerství (DP) s Českou republikou se týká pěti fondů: Evropského fondu pro regionální

Více

GIS Libereckého kraje

GIS Libereckého kraje Funkční rámec Zpracoval: Odbor informatiky květen 2004 Obsah 1. ÚVOD...3 1.1. Vztah GIS a IS... 3 2. ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU...3 2.1. Technické zázemí... 3 2.2. Personální zázemí... 3 2.3. Datová základna...

Více

Úprava regulace oboru vodovodů a kanalizací v ČR Ing. Jiří Duda Odbor vodovodů a kanalizací Ministerstvo zemědělství ČR

Úprava regulace oboru vodovodů a kanalizací v ČR Ing. Jiří Duda Odbor vodovodů a kanalizací Ministerstvo zemědělství ČR Úprava regulace oboru vodovodů a kanalizací v ČR Ing. Jiří Duda Odbor vodovodů a kanalizací Ministerstvo zemědělství ČR 19. ročník vodohospodářské výstavy VODOVODY KANALIZACE, 19. - 21. května 2015 Praha,

Více

Insolvenční zákon v praxi

Insolvenční zákon v praxi Insolvenční zákon v praxi Zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení neboli INSOLVENČNÍ ZÁKON Tisková konference 3. 3. 2008 1 Změny pro budoucnost 2 1 Pět priorit premiéra 3 Pospíšil plní

Více

TRENDY EVROPSKÉHO STAVEBNICTVÍ KONFERENCE 20. 10. 2015

TRENDY EVROPSKÉHO STAVEBNICTVÍ KONFERENCE 20. 10. 2015 TRENDY EVROPSKÉHO STAVEBNICTVÍ KONFERENCE 20. 10. 2015 STAVEBNICTVÍ V ČR Ing. Václav Matyáš prezident SPS v ČR 1 2 Bytová výstavba 1989 2014 3 Rok 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Více

Infoservis Nový insolvenční zákon účinný od 1. ledna 2008

Infoservis Nový insolvenční zákon účinný od 1. ledna 2008 listopad 2007 Infoservis Nový insolvenční zákon účinný od 1. ledna 2008 Od 1.1.2008 vstoupí v účinnost nový zákon, který upravuje problematiku úpadkového práva a to zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech

Více

Export zboží služeb a investic

Export zboží služeb a investic Export zboží služeb a investic rady pro úspěšný vývoz Základní instituce podporující export českých firem Ministerstvo průmyslu a obchodu Česká agentura na podporu obchodu / CzechTrade Zastupitelské úřady

Více

Podnik prochází během doby své existence různými vývojovými fázemi, ve kterých se potýká s různými problémy, které mohou ohrozit jeho existenci.

Podnik prochází během doby své existence různými vývojovými fázemi, ve kterých se potýká s různými problémy, které mohou ohrozit jeho existenci. Život podniku Podnik prochází během doby své existence různými vývojovými fázemi, ve kterých se potýká s různými problémy, které mohou ohrozit jeho existenci. Nové podmínky 20. a 21. století nutí podniky

Více

Návrh výzkumné potřeby státní správy pro zadání veřejné zakázky

Návrh výzkumné potřeby státní správy pro zadání veřejné zakázky Návrh výzkumné potřeby státní správy pro zadání veřejné zakázky Předkladatel - garant výzkumné potřeby Ministerstvo průmyslu a obchodu Adresa: Kontaktní osoba: Ing. Pavel Knopp Na Františku 32/ Telefon:

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ PODPORA MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKÁNÍ. Předmět úpravy

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ PODPORA MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKÁNÍ. Předmět úpravy 47/2002 Sb. ZÁKON ze dne 11. ledna 2002 o podpoře malého a středního podnikání a o změně zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění

Více

Obsah prezentace. OP Podnikání a inovace a OP Výzkum a vývoj pro inovace - synergie programů. OP PI a OP VaVpI synergie OPPP 2004-2006

Obsah prezentace. OP Podnikání a inovace a OP Výzkum a vývoj pro inovace - synergie programů. OP PI a OP VaVpI synergie OPPP 2004-2006 OP Podnikání a inovace a OP Výzkum a vývoj pro inovace - synergie programů Konference OPP podpora českým podnikům v průběhu sedmi let nového programovacího období 4. prosince 2007, Praha ng. Miroslav Elfmark

Více

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY Ročník 2009 Praha 10. prosince 2009 Částka 2 O B S A H Pokyn děkana Fakulty bezpečnostního

Více

MARKETING (ve znění platném od 1.1.2007)

MARKETING (ve znění platném od 1.1.2007) MARKETING (ve znění platném od 1.1.2007) Tento program realizuje Prioritu 2. Rozvoj konkurenceschopnosti podniků Operačního programu Podnikání a Inovace 2007 2013. 1. Cíl programu Cílem programu je posílení

Více

Aktualizovaná opatření Priorit a postupů vlády při prosazování rovných příležitostí pro ženy a muže

Aktualizovaná opatření Priorit a postupů vlády při prosazování rovných příležitostí pro ženy a muže Aktualizovaná opatření Priorit a postupů vlády při prosazování rovných příležitostí pro ženy a muže 1 Příloha k usnesení vlády ze dne... 2012 č.... Úkol: Ukazatel plnění: Odpovídají: Termín plnění: 1.

Více

PROTIKORUPČNÍ STRATEGIE HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY 2011-2014. Tisková konference 8. listopadu 2011

PROTIKORUPČNÍ STRATEGIE HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY 2011-2014. Tisková konference 8. listopadu 2011 PROTIKORUPČNÍ STRATEGIE HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY 2011-2014 Tisková konference 8. listopadu 2011 PLÁN ČINNOSTI PROTIKORUPČNÍ STRATEGIE 17. února 2011 vznik Pražské protikorupční rady (PRAPOR), opřipomínkování

Více

Obsah. ÚVOD 1 Poděkování 3

Obsah. ÚVOD 1 Poděkování 3 ÚVOD 1 Poděkování 3 Kapitola 1 CO JE TO PROCES? 5 Co všechno musíme vědět o procesním řízení, abychom ho mohli zavést 6 Různá důležitost procesů 13 Strategické plánování 16 Provedení strategické analýzy

Více

Evaluation Only. Created with Aspose.Words. Copyright 2003-2011 Aspose Pty Ltd. VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ

Evaluation Only. Created with Aspose.Words. Copyright 2003-2011 Aspose Pty Ltd. VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ Evaluation Only. Created with Aspose.Words. Copyright 2003-2011 Aspose Pty Ltd. VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 14. května 2008 č. 540 k Souhrnné zprávě o plnění Priorit a postupů

Více

Ekonomika III. ročník. 019_Obchodní korporace

Ekonomika III. ročník. 019_Obchodní korporace Ekonomika III. ročník 019_Obchodní korporace Zákon o obchodních korporacích Tržní hospodářství je postavené na existenci vlastnických vztahů, všichni vlastníci mají rovnocenné právní postavení (ochrana

Více

Zprostředkující subjekt OP RLZ

Zprostředkující subjekt OP RLZ Zprostředkující subjekt OP RLZ Zadávací dokumentace pro projekty hrazené z technické pomoci Priorita 5 Technická pomoc (TA) Opatření 5.1. Využití externích služeb v oblasti právní, finančně-právní, tlumočnické,

Více

Studijní texty. Téma: Vzdělávání a příprava obyvatelstva v oblasti bezpečnosti a obrany státu

Studijní texty. Téma: Vzdělávání a příprava obyvatelstva v oblasti bezpečnosti a obrany státu Studijní texty Název předmětu: Řízení bezpečnosti Téma: Vzdělávání a příprava obyvatelstva v oblasti bezpečnosti a obrany státu Zpracoval: Ing. Miroslav Jurenka, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

FINANCOVÁNÍ VYSOKÝCH ŠKOL, diverzifikace zdrojů

FINANCOVÁNÍ VYSOKÝCH ŠKOL, diverzifikace zdrojů FINANCOVÁNÍ VYSOKÝCH ŠKOL, diverzifikace zdrojů Josef Beneš Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 1 Úspěchy/silné stránky Navyšování rozpočtu v posledních pěti letech na základě konsensu napříč

Více

Strategie, nástroje a možnosti státu při podpoře uplatnění starších pracovníků v důsledku stárnutí populace 7.11.2014 7.11.2007777

Strategie, nástroje a možnosti státu při podpoře uplatnění starších pracovníků v důsledku stárnutí populace 7.11.2014 7.11.2007777 Strategie, nástroje a možnosti státu při podpoře uplatnění starších pracovníků v důsledku stárnutí populace 7.11.2014 7.11.2007777 Obsah Demografický vývoj v České republice Národní akční plán podporující

Více

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Financování výzkumu a inovací z fondů EU a ČR v létech 2007-2013 2013 Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Strukturální fondy pro výzkum a inovace OP Podnikání a inovace OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

INFORMAČNÍ MATERIÁL MINISTERSTVA PRŮMYSLU A OBCHODU K REALIZACI KONCEPCE ZJEDNODUŠENÍ ADMINISTRATIVNÍCH POSTUPŮ PŘI ZAHÁJENÍ A V PRŮBĚHU PODNIKÁNÍ

INFORMAČNÍ MATERIÁL MINISTERSTVA PRŮMYSLU A OBCHODU K REALIZACI KONCEPCE ZJEDNODUŠENÍ ADMINISTRATIVNÍCH POSTUPŮ PŘI ZAHÁJENÍ A V PRŮBĚHU PODNIKÁNÍ INFORMAČNÍ MATERIÁL MINISTERSTVA PRŮMYSLU A OBCHODU K REALIZACI KONCEPCE ZJEDNODUŠENÍ ADMINISTRATIVNÍCH POSTUPŮ PŘI ZAHÁJENÍ A V PRŮBĚHU PODNIKÁNÍ I. Hlavním cílem vytýčené koncepce, vycházející z programového

Více

Důsledky institucionálních změn v EU pro vybrané oblasti vnitřního trhu

Důsledky institucionálních změn v EU pro vybrané oblasti vnitřního trhu Důsledky institucionálních změn v EU pro vybrané oblasti vnitřního trhu Ing. Karel Mráček, CSc. Institut evropské integrace, NEWTON College, a. s. Vědeckopopularizační seminář Potenciální ekonomické a

Více

Statut Monitorovacího výboru Operačního programu Životní prostředí

Statut Monitorovacího výboru Operačního programu Životní prostředí Příloha k č.j.: 84/M/15, 2386/ENV/15 Statut Monitorovacího výboru Operačního programu Životní prostředí Článek 1 Úvodní ustanovení Monitorovací výbor Operačního programu Životní prostředí (dále jen Monitorovací

Více

Projekt Zefektivnění činnosti TAČR v oblasti podpory VaVaI a podpora posilování odborných kapacit organizací veřejné správy v oblasti VaVaI

Projekt Zefektivnění činnosti TAČR v oblasti podpory VaVaI a podpora posilování odborných kapacit organizací veřejné správy v oblasti VaVaI Projekt Zefektivnění činnosti TAČR v oblasti podpory VaVaI a podpora posilování odborných kapacit organizací veřejné správy v oblasti VaVaI Reg. č. CZ.1.04/4.1.00/D4.00003 Projekt Zefektivnění činnosti

Více

*OBSAH PREZENTACE. 1) Evropské dotace v novém programovacím období. 2) Nástroj ITI. 3) Hradecko-pardubická aglomerace

*OBSAH PREZENTACE. 1) Evropské dotace v novém programovacím období. 2) Nástroj ITI. 3) Hradecko-pardubická aglomerace * *OBSAH PREZENTACE 1) Evropské dotace v novém programovacím období 2) Nástroj ITI 3) Hradecko-pardubická aglomerace 2 *EVROPSKÁ POLITIKA 2014-2020 STRATEGIE EVROPA 2020 Inteligentní růst» rozvíjet ekonomiku

Více

Návrh na zvýšení minimální mzdy od 1. ledna 2015

Návrh na zvýšení minimální mzdy od 1. ledna 2015 MATERIÁL NA JEDNÁNÍ RADY HOSPODÁŘSKÉ A SOCIÁLNÍ DOHODY Návrh na zvýšení minimální mzdy od 1. ledna 2015 Minimální mzda je nejnižší přípustná výše odměny, kterou je povinen zaměstnavatel poskytnout za práci

Více

Materiál pro jednání Předsednictva Rady hospodářské a sociální dohody České republiky dne 16.12.2009

Materiál pro jednání Předsednictva Rady hospodářské a sociální dohody České republiky dne 16.12.2009 Materiál pro jednání Předsednictva Rady hospodářské a sociální dohody České republiky dne 16.12.2009 Návrh krátkodobých opatření pro východiska z krize a řešení jejích důsledků Předkládá: Pracovní tým

Více

CZECHINVEST Agentura pro podporu podnikání a investic

CZECHINVEST Agentura pro podporu podnikání a investic CZECHINVEST Agentura pro podporu podnikání a investic Úloha agentury CzechInvest při implementaci OPPI a její pomoc podnikatelům 9. prosinec 2010 Ing. Miroslav Křížek, Ph.D. Generální ředitel Cíle agentury

Více

CzechInvest Regionální kancelář pro Jihomoravský kraj. Mgr. Lucie Kuljovská ředitelka regionální kanceláře Hodonín, 29. října 2013

CzechInvest Regionální kancelář pro Jihomoravský kraj. Mgr. Lucie Kuljovská ředitelka regionální kanceláře Hodonín, 29. října 2013 CzechInvest Regionální kancelář pro Jihomoravský kraj Mgr. Lucie Kuljovská ředitelka regionální kanceláře Hodonín, 29. října 2013 Regionální kancelář pro JMK 1. část Regionální kanceláře agentury CzechInvest

Více

Finanční vzdělávání jeden z klíčových cílů Aliance proti dluhům

Finanční vzdělávání jeden z klíčových cílů Aliance proti dluhům Finanční vzdělávání jeden z klíčových cílů Aliance proti dluhům Radek Jiránek zástupce ředitelky odbor prevence kriminality Ministerstvo vnitra ČR Aliance proti dluhům vznikla v květnu 2011 zakladatelé

Více

Výzva v rámci Operačního programu Podnikání a Inovace program ROZVOJ

Výzva v rámci Operačního programu Podnikání a Inovace program ROZVOJ Výzva v rámci Operačního programu Podnikání a Inovace program ROZVOJ Identifikace výzvy: Rozvoj I Prioritní osa 2 Rozvoj firem Správce programu (poskytovatel dotace): Ministerstvo průmyslu a obchodu (dále

Více

PODNIKATELSKÝ PLÁN. Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město. Ing. Miroslava Kořínková III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

PODNIKATELSKÝ PLÁN. Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město. Ing. Miroslava Kořínková III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název školy Číslo projektu Autor Název šablony PODNIKATELSKÝ PLÁN Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město CZ.1.07/1.5.00/34.1007 Ing. Miroslava Kořínková III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím

Více

S T A N O V Y. Centrum mezistátních úhrad. čl. 1

S T A N O V Y. Centrum mezistátních úhrad. čl. 1 S T A N O V Y Centrum mezistátních úhrad čl. 1 Úvodní ustanovení 1) Zdravotní pojišťovny působící v České republice vytvářejí Centrum mezistátních úhrad, které plní úkoly styčného orgánu pro provádění

Více

Zprostředkující subjekt OP RLZ

Zprostředkující subjekt OP RLZ Zprostředkující subjekt OP RLZ Zadávací dokumentace pro projekty hrazené z technické pomoci Priorita 5 Technická pomoc (TA) Opatření 5.2. PROJEKT Propagace a publicita Zprostředkujícího subjektu 1. část

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:

Více

Podpora výzkumu, vývoje a inovací pro potřeby průmyslu. Senát PČR 10. 4. 2014

Podpora výzkumu, vývoje a inovací pro potřeby průmyslu. Senát PČR 10. 4. 2014 Podpora výzkumu, vývoje a inovací pro potřeby průmyslu Senát PČR 10. 4. 2014 Systém výzkumu, vývoje a inovací (VaVaI) v ČR Legislativa VaVaI zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experiment. vývoje

Více

JUDr. Ivan Barančík rektor - Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov

JUDr. Ivan Barančík rektor - Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov METODY UČENÍ V PROFESNĚ ZAMĚŘENÉM VZDĚLÁVÁNÍ JUDr. Ivan Barančík rektor - Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov INOVACE VÝSTUPŮ, OBSAHU A METOD BAKALÁŘSKÝCH PROGRAMŮ VYSOKÝCH ŠKOL NEUNIVERZITNÍHO TYPU,

Více

Metodické listy pro kombinované studium předmětu. Konkurzní právo. Tematický celek číslo 1

Metodické listy pro kombinované studium předmětu. Konkurzní právo. Tematický celek číslo 1 Metodické listy pro kombinované studium předmětu Konkurzní právo Tematický celek číslo 1 Konkurz, subjekty, účastníci, konkurzní podstata Tematický celek je věnován vysvětlení pojmu konkurz, významu a

Více

Priority v oblasti odborného a technického kvalifikačního školství šance pro budoucnost

Priority v oblasti odborného a technického kvalifikačního školství šance pro budoucnost Priority v oblasti odborného a technického kvalifikačního školství šance pro budoucnost Vážené dámy, vážení pánové, dovolte mi pozdravit Vás a toto setkání jménem Ministerstva průmyslu a obchodu ČR. Všichni

Více

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj Ing. Hana Janáčková regionální projektová manažerka Brno, 26. února 2014 Regionální kancelář

Více

Podpora měst a obcí v oblasti agend veřejné správy v působnosti MV ČR v programovém období 2014-2020

Podpora měst a obcí v oblasti agend veřejné správy v působnosti MV ČR v programovém období 2014-2020 Podpora měst a obcí v oblasti agend veřejné správy v působnosti MV ČR v programovém období 2014-2020 XI. Setkání starostů a místostarostů Libereckého kraje 12. února 2015 Mgr. Jana Menšíková vedoucí samostatného

Více

CZECHINVEST A STRUKTURÁLNÍ FONDY. Služby CzechInvestu v oblasti strukturálních fondů. Naši klienti

CZECHINVEST A STRUKTURÁLNÍ FONDY. Služby CzechInvestu v oblasti strukturálních fondů. Naši klienti CZECHINVEST A STRUKTURÁLNÍ FONDY Pavel Vinohradník Ředitel Divize Strukturální fondy CzechInvest Služby CzechInvestu v oblasti strukturálních fondů Zájemcům poskytujeme následující služby: administrace

Více

Postup sanace DIAGNÓZA

Postup sanace DIAGNÓZA Sanace Reaguje na krizi podniku a lze ji chápat jako soubor opatření přijímaných ze strany vedení podniku, jejichž smyslem je zásadní ozdravení a obnova finanční výkonnosti a prosperity firmy. Postup sanace

Více

ORANŽOVÁ KNIHA ČSSD. Pro oblast veřejné správy. V Praze, 25. dubna 2009. Zpracovali: JUDr. Ivan Přikryl. Ing. Kamil Srnec

ORANŽOVÁ KNIHA ČSSD. Pro oblast veřejné správy. V Praze, 25. dubna 2009. Zpracovali: JUDr. Ivan Přikryl. Ing. Kamil Srnec V Praze, 25. dubna 2009 Zpracovali: JUDr. Ivan Přikryl Ing. Kamil Srnec Odborná skupina pro státní správu. ORANŽOVÁ KNIHA ČSSD Pro oblast veřejné správy Návrh programových priorit v oblasti veřejné správy

Více

Opatření na podporu podnikání

Opatření na podporu podnikání Opatření na podporu podnikání MUDr. Martin Kuba 14. června 2012, Praha Přehled nových finančních nástrojů pro MSP Národní program podpory Strukturální fondy OPPI Program švýcarsko-české spolupráce Program

Více

IPn Metodika - Efektivní systém hodnocení a financování výzkumu, vývoje a inovací

IPn Metodika - Efektivní systém hodnocení a financování výzkumu, vývoje a inovací IPn Metodika - Efektivní systém hodnocení a financování výzkumu, vývoje a inovací Ing. Viera Hudečková, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky, expert klíčové aktivity Informační

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší

Více

Role MŠMT v primární prevenci rizikového chování Pražské drogové fórum primární prevence, Praha 21. května 2014

Role MŠMT v primární prevenci rizikového chování Pražské drogové fórum primární prevence, Praha 21. května 2014 Role MŠMT v primární prevenci rizikového chování Pražské drogové fórum primární prevence, Praha 21. května 2014 1 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234

Více

Univerzita Karlova v Praze Evangelická teologická fakulta

Univerzita Karlova v Praze Evangelická teologická fakulta Univerzita Karlova v Praze Evangelická teologická fakulta Základy práva, 11. května 2015 Přehled přednášky Poskytovatelé úvěrů a zápůjček Banky Nebankovní instituce Lichváři a jim podobná individua Nejčastější

Více