Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r.o.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r.o."

Transkript

1 Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r.o. Bc. Lenka Košvancová Analýza hotelového systému Fidelio Diplomová práce 2013

2 Analýza hotelového systému Fidelio Diplomová práce Bc. Lenka Košvancová Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r. o. katedra hotelnictví Studijní obor: Management hotelnictví a lázeňství Vedoucí bakalářské práce: Ing. Martina Sochůrková Datum odevzdání diplomové práce: Datum obhajoby diplomové práce: srpen Praha 2013

3 Master s Dissertation Analysis of Hotel System Fidelio Bc. Lenka Košvancová The Institute of Hospitality Management in Prague 8, Ltd. Department of Hospitality Major: Hotel and Spa Management Thesis Advisor: Ing. Martina Sochůrková Date of Submission: Date of Thesis Defense: August Prague 2013

4 P r o h l a š u j i, že jsem diplomovou práci na téma Analýza hotelového systému Fidelio zpracovala samostatně a veškerou použitou literaturu a další podkladové materiály, které jsem použila, uvádím v seznamu použitých zdrojů a že svázaná a elektronická podoba práce je shodná. V souladu s 47b zákona č. 552/2005 Sb., o vysokých školách v platném znění souhlasím se zveřejněním své diplomové práce, a to v nezkrácené formě, v elektronické podobě ve veřejně přístupné databázi Vysoké školy hotelové v Praze 8, spol. s r.o.. Bc. Lenka Košvancová V Praze dne

5 Ráda bych poděkovala Ing. Martině Sochůrkové za pomoc, usměrňování a odborné rady poskytované při vytváření mé diplomové práce.

6 Abstrakt KOŠVANCOVÁ, Lenka. Analýza hotelového systému Fidelio. [Diplomová práce] Vysoká škola hotelová. Praha: V mé diplomové práci zjišťujeme vývoj, funkce a význam informačních systémů a uplatnění hotelových systémů na současném trhu cestovního ruchu obecně. Uvádíme přímé propojení systémů s marketingem a managementem. Nesmíme opomenout ani uvedení konkurenčních systémů. V neposlední řadě se věnujeme charakteristice samotného hotelového systému Fidelio, jeho verzím a hlavním funkcím. Pokoušíme se odpovědět na otázku, zda je v dnešní době vůbec možné provozovat ubytovací zařízení bez přítomnosti hotelového systému i s ohledem na budoucnost. Za cíl diplomové práce jsme si stanovili efektivní zhodnocení hotelového systému Fidelio, jeho využití v praxi a dále se na základě metody dotazování podívat na celou věc nejen z pohledu samotných poskytovatelů hotelového software, ale i z pohledu obsluhujícího pracovníka. Pro dosažení kvalitních výsledků jsme uvedli všechny klady a zápory hotelového systému Fidelio ve SWOT analýze a podrobně zhodnotili informace, které jsme získali dotazováním pracovníků předních pražských hotelů. Do samotné SWOT analýzy jsme zahrnuli i příležitosti a hrozby, které se týkají vnějšího prostředí ekonomiky obecně a trhu cestovního ruchu. Po srovnání jednotlivých získaných dat jsme stanovili závěry a doporučení, které se týkají uvedené problematiky. K tomuto jsme využili i poznatky z praxe. V práci jsme došli k závěru, že v dnešní moderní době je pro větší hotely a hotelové řetězce hotelový systém téměř nezbytností. Poukázali jsme i na to, kam směřují hotelové systémy obecně v návaznosti na pokrok v moderním světě technologií. Klíčová slova: analýza, dotazník, Fidelio, globální, hotelový, informační, systém

7 Abstract KOŠVANCOVÁ, Lenka. Analysis of Hotel System Fidelio. [Master s Dissertation] The Institute of Hospitality Management. Prague : In my work we can see the development, function and significance of information systems and hotel systems that are generally applied in today's tourism market. We explain how the hotel system, marketing and management are interrelated. We must not forot the introduction to the competing systems. Last but not least, we describe the characteristics of the actual hotel system Fidelio, its releases and key functions. We will also try to answer the question whether it possible today to manage an inn without the presence a hotel system with respect to the future. As the objektive of the thesis, we have established an effective evaluation Fidelio hotel system, its application in practice and then, based on the methods of inquiry we look at the whole subject, not only from the perspective of the providers of hotel software, but also from the hotels operator's point of view. To obtain high quality results we put all the pros and cons of Fidelio hotel system into a detailed SWOT analysis and also evaluated the information that we had gathered by polling the staff of the leading hotels in Prague. We have also included into SWOT analysis the opportunities and threats related to the external environment - the economy in general and tourism market. After comparison of the data we have come to conclusions and recommendations regarding our issue. For this we used the knowledge gained from practical experience. In this work we have come to conclusion that in these modern times big hotels and hotel chains hotel system almost a necessity. We also pointed out the general direction in which hotel systems may develop in future following the progress in the modern world of technology. Keywords: analysis, questionnaire, Fidelio, global, hotel, information, system

8 Obsah Úvod Informační a hotelové systémy Charakteristika informačních a hotelových systémů Legislativa a informační systémy Vývoj informačních a rezervačních systémů Vývoj informačních systémů ve světě Vývoj informačních systémů v České republice Uplatnění rezervačních systémů v cestovním ruchu Informační systémy a marketing Informační systémy a management Globální distribuční systémy Hotelové systémy Charakteristika hotelového programu Fidelio Programové verze Opera Enterprise Solution Fidelio a konkurence MyFidelio.net Základní postupy při práci s hotelovým systémem Fidelio Rezervace pobytu Karta hosta Check-in hosta Ubytovaný host Check out hosta Ubytovací úsek SWOT analýza systému Fidelio Dotazník Zhodnocení analýz a navrhovaná doporučení Zhodnocení SWOT analýzy Zhodnocení dotazníku Závěr... 74

9 Literatura Přílohy... 81

10 Seznam ilustrací, tabulek a grafů Obrázek 1 Označení certifikovaných zařízení Obrázek 2 Hlavní stránka systému Micros Fidelio, verze 7 Obrázek 3 Hlavní stránky systému Obrázek 4 Hotelové štafle Obrázek 5 Logo systému Opera Obrázek 6 Náhled portálu MyFidelio.net Obrázek 7 Logo portálu My Fidelio.net Obrázek 8 Zadání nové rezervace Obrázek 9 Vyhledávání rezervace Obrázek 10 Systémová karta hosta Obrázek 11 Náhled účtu hosta Obrázek 12 Účet připravený k tisku Obrázek 13 Přehled připravených pokojů Obrázek 14 Graf obsazenosti hotelu Obrázek 15 Statistický přehled o pokojích Tabulka 1 Tabulka 2 SWOT analýza systému Fidelio Bodové hodnocení SWOT analýzy Graf 1 Graf 2 Grafické znázornění SWOT analýzy Grafické znázornění používání hotelových systému dotazovanými zaměstnanci

11 Úvod Jako téma své diplomové práce jsem zvolila Analýza hotelového systému Fidelio. Toto téma mě zaujalo především proto, že jsem v rámci své studentské praxe měla příležitost pracovat v gastronomických provozech, které tento systém nevyužívaly a touto cestou bych proto ráda i sama pro sebe srovnala, v čem a do jaké míry ulehčují moderní technologie práci v takových zařízeních a jaký pokrok se v této oblasti stal a do budoucnosti očekává. Cílem mé práce je tedy efektivní zhodnocení hotelového systému Fidelio, jeho využití v praxi a dále se na základě metody dotazování podívat na celou věc z pohledu obsluhujícího pracovníka. Práci jsme pro naplnění cílů rozdělili do 3 samostatných bloků. První kapitola vysvětluje charakteristiku hotelových a informačních systémů obecně, shrnuje jejich souvislost s právními předpisy a popisuje jejich vývoj a využití nejen ve světě, ale i v České republice. Pokračuje uplatněním rezervačních systémů, jako součásti informačních systémů, v cestovním ruchu. Dále navazuje přehledem o využití informačních systémů v marketingu a managementu a věnuje se i globálním distribučním systémům. Nedílnou součástí této kapitoly je i obecná charakteristika hotelových systémů, výhody a nevýhody jejich využívání a kritéria pro jejich správný výběr. Druhá část práce se pak věnuje rozboru samotného systému Fidelio a popisuje jeho postupný vývoj. Dále pak uvádí verze programu (včetně software Opera) a nabízená řešení pro hotely a restaurace, věnuje se finanční a technické náročnosti, jeho vlastnostem a možnosti propojení s dalšími systémy. Popisuje základní postupy při práci s tímto systémem na úseku recepce a pokouší se vysvětlit, jaké výhody přinese práce se systémem i dalším hotelovým střediskům. Základní přednosti a nedostatky systému ukazuje SWOT analýza. Shrnutí tohoto rozboru uzavírá bodové hodnocení. Uvádíme zde i výsledky dotazování, které bylo 10

12 prováděno mezi zaměstnanci vybraných gastronomických provozoven a zaměřovalo se především na spokojenost a celkové zhodnocení systému z pohledu člověka pracujícího s hotelovým programem. Tato část obsahuje vysvětlení jednotlivých bodů uvedených jak ve SWOT analýze, tak i v dotazníku, který je uveden v příloze práce. Třetí blok vyhodnocuje získané poznatky a přináší konkrétní doporučení, která se týkají dané problematiky. Poslední kapitolou je závěr, který je hromadným shrnutím práce a hodnocením toho, jak byly naplněny její cíle a jak by se tyto výsledky mohly dále využít v praxi. Ke stanovení výsledků jsme použila následující metody: ukazatel spokojenosti pracovníků dotazník, SWOT analýzu a čerpala jsem z následujících informačních zdrojů (zde uvedeny pouze ty nejdůležitější): odborná literatura odborné články v tisku internet interní materiály společnosti Micros a ostatních poskytovatelů Pro přehlednost a ilustraci jsme v práci uvedli větší množství obrázků a vlastních PrintScreenů programu Fidelio, verze 7, s vlastnoručně zadanými údaji. V naší práci jsme se snažili především o uplatnění poznatků z praxe a o vyjádření vlastního názoru na danou situaci. Jediným problémem, se kterým jsme se při psaní práce setkali, byl nedostatek odborné literatury. Čerpali jsme proto především z odborných článků, interních materiálů a z odborných knih jsme využili pouze části kapitol. 11

13 Ve shrnutí tedy můžeme říci, že stanovené cíle (analýza systému Fidelio, jeho srovnání s ostatními systémy, jeho využitelnost a přínos pro provoz) jsme plnili pomocí porovnávacích parametrů a dotazníku a s využitím odborné literatury a interních materiálů všech poskytovatelů hotelového software. Do práce jsme také zařadili 2 hypotézy tou první je, zda větší hotely a hotelové řetězce jsou v dnešním světě schopny vůbec bez takové informační technologie fungovat. Druhou hypotézou je, do jaké míry mohou tyto systémy ulehčit práci a jiné pracovní činnosti či postupy. 12

14 1. Informační a hotelové systémy 1.1. Charakteristika informačních a hotelových systémů Jak sám název napovídá, hlavní funkcí všech informačních systémů je sběr, uchovávání, distribuce a zpracování dat. V obecné rovině slouží informační, nebo chceme-li hotelové systémy, ke sběru dat a informací a jejich uchovávání. Tyto systémy nemusí být nutně vedeny v počítači, ale zejména v menších zařízeních jsou data uchovávány pomocí ručního zápisu. Zjednodušeně lze tedy říci, že i rezervační seznam, který si např. menší penzion vede v písemné formě, může být informačním systémem. Pro větší zařízení však samozřejmě takováto forma uchovávání záznamů nestačí. Navíc na ně jejich provozovatelé kladou stále větší nároky, a proto jsou dále doplňovány o další funkce např. vedení rezervační knihy, vystavování účtů, uchovávání informací o klientech apod. Rozvoj hotelových systémů (známých také pod pojmem hospitality software ) tedy pokračoval přidáváním jednotlivých podsystémů jako je např. skladové hospodářství a inventury, personální agenda apod. Tento vývoj pokračuje i nadále a všechny uvedené součásti jsou již jeho standardní výbavou. Výhody informačního a hotelového systému oproti vedení papírové dokumentace nepřetržitý provoz snížení počtu chyb možnost plánování uchovávání většího počtu informací a zlepšení jejich dostupnosti přehlednost pro zaměstnance na všech úrovních podniku zlepšení kvality služeb snížení nákladů a zvýšení zisků zvýšení efektivnosti práce ekologie možnost propojení s globálními distribučními systémy a zvýšení obrátky 13

15 Nevýhody informačního a hotelového systému oproti vedení papírové dokumentace vysoká pořizovací cena (zejména pro menší provozy) a servisní poplatky nutné proškolení každého pracovníka nároky na počítačovou síť technické výpadky Jak jsme již zmínili na začátku této práce, nástup moderních technologií můžeme vidět všude kolem nás. V gastronomii a hotelnictví se toto projevuje hlavně v globálních rezervačních a hotelových systémech. Proč využívat informační systém a) přehled o vnitropodnikových aktivitách díky informačním systémům dokáže vedení společnosti rychle reagovat na vzniklé situace a stav trhu, mají neustálý přehled o dění v hotelu b) složitost rozhodování získaná data mohou ovlivnit či urychlit rozhodovací proces dané situace c) migrace zaměstnanců informační systémy dovolují uchovávat získané informace od každého jednotlivého pracovníka, takže s jeho případným odchodem o ně podnik nepřijde d) volný přístup k informacím, zrychlující se dynamika trhů propojení trhů po celém světě, chytré sítě a další aspekty umožňují zákazníkům rychlejší přístup k produktům. Podnikání se proto pomalu rozšiřuje i do celosvětových trhů a podnik pro udržení své konkurenceschopnosti musí sledovat stále větší oblast. Základní vlastnosti kvalitního informačního systému bezpečné a spolehlivé uchovávání informací, které je schopen předávat pro další procesy a zhodnocovat je zásadní informace, které by měl obsahovat, jsou data o konkurenci a vlastních produktech pracovníkům by měl jejich práci ulehčovat, zjednodušovat, řídícím pracovníkům by měla pak jeho data sloužit k efektivnímu řízení, stanovení strategií a celkové koordinaci 14

16 měl by umožňovat rychlou, bezpečnou a jednoduše přístupnou elektronickou komunikaci se zákazníky měl by být schopen spolupracovat s dalšími moduly a systémy 1.2. Legislativa a informační systémy Hotel nebo jiné ubytovací zařízení si musí uvědomit, že při své činnosti pracuje s citlivými a osobní údaji svých klientů. Při výběru hotelového rezervačního systému je nejen proto nutné dbát i na legislativu dané země. V této kapitole uvádím ty nejzákladnější normy, které s tímto přímo souvisí. Oficiální jednotná klasifikace ubytovacích zařízení Asociace hotelů a restaurací České republiky spolu se svou evropskou zastřešující organizací HOTREC pracují již několik let na podpoře systému OFICIÁLNÍ JEDNOTNÉ KLASIFIKACE UBYTOVACÍCH ZAŘÍZENÍ ČR, který v České republice funguje na dobrovolné bázi již od roku Materiál Oficiální jednotné klasifikace vznikl ve spolupráci AHR ČR, UNIHOST a za podpory MMR ČR a agentury Czech Tourism. 1 Začátkem roku 2010 se hotelové asociace 7 zemí EU dohodly za účelem sjednocení klasifikace hotelových služeb pomocí jednotné směrnice na založení Hotelstars Union. Nyní má unie 11 členů (ČR, Německo, Rakousko, Švédsko, Maďarsko, Švýcarsko, Nizozemsko, Lucembursko, Litva, Lotyšsko, Estonsko) a dle stanovených kritérií udělují ubytovacím zařízením hvězdičky. Příchodem Nového roku 2012 vstoupila 1. mezinárodní certifikace Hotelstars Union v podobě Oficiální jednotné klasifikace ubytovacích zařízení v ČR do cílové roviny jejího prvního tříletého období. 2 (viz. Obrázek 1)

17 Obrázek 1 - Označení certifikovaných zařízení Zdroj: Webové stránky Asociace hotelů a restaurací ČR Etický kodex Asociace hotelů a restaurací ČR AHR ČR Asociace hotelů a restaurací České republiky, která sdružuje podniky poskytující své služby v odvětví pohostinství a hotelnictví, dává sobě a svým členům za cíl, aby všechny jejich činnosti a jednání byly v souladu s obecně uznávanými etickými zásadami podnikatelské činnosti a mezilidskými vztahy v demokratické společnosti. Tento Etický kodex vyhlašuje Valná hromada v souladu se stanovami asociace. Globální etický kodex cestovního ruchu AHR ČR se připojuje ke Globálnímu etickému kodexu, který byl přijat na valném shromáždění Světové organizace cestovního ruchu. Asociace a její členové se tímto zavazují k účasti na hledání cest ke zlepšení podmínek pro provozování podnikatelských činností v oboru pohostinství a hotelnictví, a tím i celkově na podpoře rozvoje cestovního ruchu. Zákon č. 56/1999 Sb. o zajištění bezpečnosti informačních systémů Soubor pravidel k zajištění důvěrnosti a dostupnosti informací, s nimiž informační systém pracuje a vymezuje odpovědnost správy a uživatele systému za jejich činnosti. Zákon č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů Tento zákon se vztahuje na zpracovávání osobních údajů. 13 správci či zpracovateli osobních údajů ukládá přijmout taková opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů. Pro tento účel je správce 16

18 nebo zpracovatel povinen zpracovat a dokumentovat přijatá a provedená technicko-organizační opatření k zajištění ochrany osobních údajů v souladu se zákonem a jinými právními předpisy. Zákon č. 326/1999 Sb. o pobytu cizinců na území ČR Tento zákon upravuje podmínky vstupu cizince na území České republiky a vycestování cizince z území, stanoví podmínky pobytu cizince a vymezuje působnost Policie České republiky, Ministerstva vnitra a Ministerstva zahraničních věcí v této oblasti státní správy. Zákon č. 329/1999 Sb. o cestovních dokladech Tento zákon upravuje vydávání cestovních dokladů státním občanům České republiky, jejich používání občany a vedení agendového informačního systému evidence cestovních dokladů a agendového informačního systému evidence diplomatických a služebních pasů. Zákon č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích Zákon se týká práva obcí vybírat místní poplatky, a to zejména v našem případě poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt, poplatek z ubytovací kapacity, poplatek za možnost vjezdu motorových vozidel aj. Zákon č. 300/2008 Sb. o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů Jeho cílem je vytvoření optimálních podmínek pro elektronickou komunikaci mezi úřady a občany a mezi úřady navzájem (datové schránky), dále pak vedení elektronických spisů ve správních řízeních. Zákon č. 563/1991 Sb. o účetnictví Vztahuje se na všechny subjekty podnikající v ČR. Zákon č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele Stanovuje povinnosti při prodeji výrobků, z nichž lze jako příklad uvést požadavek poctivosti prodeje, zákaz nekalých obchodních praktik, zákaz diskriminace spotřebitele, informační povinnosti ohledně vlastností a způsobu použití výrobků, 17

19 řádné označení provozovny, řádná informace o uplatňování reklamace spotřebitelem a formálně správný průběh reklamačního řízení. Zákon č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví Charakterizuje pojem veřejné zdraví, stanovuje např. hygienické požadavky na vodu, konání ozdravných pobytů, podmínky na výrobu potravin a jejich uvádění do oběhu a vymezuje další podmínky pro provozování stravovacích služeb. Zákon č. 262/2006 Sb., Zákoník práce Upravuje pracovně právní vztahy (pracovní vztah a pracovní smlouva, skončení pracovního poměru, délka pracovní doby, přestávky, práce přesčas, noční práce, mzda a plat, srážky, cestovní náhrady, dovolená, odpovědnost za škody) a vymezuje povinnosti zaměstnavatele a práva a povinnosti zaměstnance. Zákon č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník Ve svých hlavách charakterizuje smlouvy a udává jejich náležitosti - kupní, darovací, o dílo, o půjčce, nájemní, o ubytování, zprostředkovatelská apod. Zákon č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník Obchodní zákoník upravuje podmínky pro založení společnosti pro podnikání na území ČR (s.r.o., družstva, komanditní společnosti) a zahrnuje též i úpravu obchodně závazkových vztahů (smlouva o prodeji podniku, smlouva mandátní, smlouva o obchodním zastoupení apod.) 18

20 1.3. Vývoj informačních a rezervačních systémů Vývoj informačních systémů ve světě V dnešním světě, kterému vládnou počítače a IT technologie, jsou počítačové rezervační systémy považovány za nezbytnou nutnost. Jak jsme již zmínili, jejich nejdůležitějšími úkoly jsou především distribuce, uchovávání a přenos informací. Jejich historický vývoj má své počátky v letecké dopravě, následně se pak rozrostl i do dalších oblastí cestovního ruchu hotelů, restaurací a cestovních kanceláří. Dle volně přístupných dochovaných záznamů byl historicky prvním on-line systémem vůbec SYSTEM ONE v 70. letech, do té doby se v praxi využíval pouze manuální systém, tzn. potvrzování prostřednictvím pošty a telefonů a rezervace služeb pomocí voucherů. Zpočátku se tento centralizovaný systém využíval pro rezervaci letenek v USA. Jeho funkce se časem rozrostla i na rezervace ubytování a půjčovnu automobilů. V 80. letech se díky stále se rozvíjejícímu cestovnímu ruchu zvyšovali nároky nejen cestujících, ale i samotných poskytovatelů. Začaly se tak objevovat megasystémy, které sdružovaly nejen samotné poskytovatele služeb, ale i touroperátory a ostatní zprostředkovatele. Hotely začaly ve větší míře informační technologie využívat v polovině 80. let, a to zejména v souvislosti s rezervačními a recepčními systémy. Např. jen za rok 1983 vzrostl podíl velkých hotelů vybavených IT z necelých 40% až na 85%. 3 V 90. letech se konkurenční sítě spojily a vytvořili společnou technickou spolupráci. V současné době se počet informačních a rezervačních systémů na světě neustále mění, proto je těžké je přesně charakterizovat. Těm nejznámějším z nich se budeme věnovat v kapitole BRAHAM, B.: Computer Systems in the Hotel and Catering Industry. Cassel, London, 1988, 346 s., ISBN

21 Vývoj informačních systémů v České republice 1993 Prvním pokusem o sdružení všech oblastí cestovního ruchu můžeme v ČR pozorovat v roce 1993, kdy Ministerstvo hospodářství a Česká centrála cestovního ruchu vytvořila jednotný systém Národní informační a rezervační systém. Jeho základem mělo být Počítačové informační centrum turistických a ubytovacích kapacit (PICTUS), které mělo zároveň zajišťovat celkový chod systému. Hlavní funkce PICTUS: - poskytování informací o produktech a službách cestovního ruchu ubytování, dopravní služby, turistické informační služby, cestovní kanceláře apod. - marketingové informace propagační, školící 1995 V tomto roce byl zaznamenán další pokus o zřízení informačního turistického systému. Byl jím program Rozvoj turismu pro Českou republiku, který se skládal z dalších 6 projektů. Jedním z nich byl i Projekt informačního a rezervačního systému. Vláda jej však neschválila Snahu o celkové propojení všech složek cestovního ruchu neměly již jen státní organizace, ale i ty nestátní. Jednou z nejpilnějších byla Asociace turistických informačních center ČR, která přišla s pokusem o propojení turistických center v jednotnou síť spojenou jedním informačním systémem. Další aktivní organizací byla i Česká centrála cestovního ruchu, která ve své snaze využila internet a zřídila www stránky, které poskytovaly informace o České republice (fakta, aktivity, kalendář akcí, odborné informace apod.) a zahraničních zastoupeních. Tyto stránky jsou funkční i v současnosti CzechTourism ve své snaze nepolevoval a snažil se i nadále o vytvoření nového směru informačního systému. Jeho struktura měla být tvořena následujícími částmi: 20

22 - celostátní turistický informační systém - orientační turistický systém - strukturovaná síť turistických informačních center Základnou tohoto systému měly být webové stránky, které své informace dál předávaly široké i odborné veřejnosti. Jednalo se o data placená i volně přístupná. Současnost Jistě netřeba zdůrazňovat, že současné době vládnou počítače a moderní informační technologie. To se odráží i v oblasti turismu a cestovního ruchu. Lidé po celém světě cestují nejen za poznáním a zábavou, ale i z pracovních důvodů. Tito businessmani nemají času nazbyt, často za několik dní vystřídají i několik destinací. Z pravidla zůstávají věrni stejným ubytovacím kapacitám, kde oceňují stálost nabízeného standardu a to, že prostředí znají. Nejen pro tyto skupiny proto reaguje hotelový trh na nabídku rezervací ubytování a dalších služeb pomocí chytrých telefonů nebo aplikací. Host si tak během cesty pomocí telefonu vyřídí všechny potřebné úkony, kterými se pak nemusí zdržovat po příjezdu nebo odjezdu z hotelu. Z opačného pohledu hotelu umožňují hotelové systémy přehlednost, komplexnost a rychlý přístup k záznamům z jedné základny. Větší hotely nebo hotelové systémy bez těchto systémů v dnešním světě téměř neexistují. Trendy v hotelnictví pro rok vysoké provize internetových rezervačních serverů zadají příčinu hledání nových možností reklamy a distribučních kanálů (sociální sítě) do mírného pozadí se dostávají slevové portály a jejich nabídky naopak trendem zůstává wellness a využití kongresových prostor hotelový marketing by se měl zacílit na stálé klienty a udržení jejich důvěry novou oblastí se stane nehotelový host (není ubytovaný, ale přesto může využít placené služby hotelu) velký boom se předpokládá u internetu webových stránek, sociálních sítí apod

23 1.4. Uplatnění rezervačních systémů v cestovním ruchu Doprava V letecké, lodní a železniční dopravě hrají informačně rezervační systémy nezastupitelnou roli. Umožňují nejen databázi a poskytování informací o vlastních službách, ale také provádění rezervací a prodej přepravních dokladů. Vývoj postupuje nejvíce v letecké dopravě, kde se z malých rezervačních systémů jednotlivých společností staly nezávislé globální systémy a jejich distribuční systémy. Cestovní kanceláře a agentury I zde mají informační systémy své místo našly své uplatnění nejen v základních ekonomických agendách, ale slouží i jako podklad pro jednání v otázkách managementu a marketingu. Avšak základní funkcí, kterou zde plní, je správa informací o produktu (zájezd, hotely, partneři) a příprava podkladů, které dále slouží k realizaci vlastní služby (tisk voucherů, smluv, cestovních informací). Tyto funkce pak zpravidla nejsou k dispozici pouze centrále, ale i přidruženým prodejním místům a prodejcům. Turistická informační střediska V tomto případě napomáhá počítačová technika ke zpracování, třídění, vyhledávání a zpracování velkého množství dat. Ubytovací zařízení Systémy v ubytovacích kapacitách se využívají ke zpracování agend jednotlivých úseků a propojují všechna střediska. Hotelové řetězce jsou zpravidla vybaveny jednotným systémem, který zajišťuje rezervace a postupy ve všech členských hotelech. V tomto případě mají programy 2 podoby: Firemní centrální rezervační systém obsahuje interní know-how, slouží výhradně členským hotelům a mají společné databáze Universální centrální rezervační systém vnitřní systém pro hotely a vyšší systém distribuující služby střediska v nadnárodním prostředí a na internetu 22

24 1.5. Informační systémy a marketing Pro efektivní řízení a fungování musí firma sledovat své okolní prostředí na trhu a vztahy v něm, zejména pak požadavky zákazníků, chování konkurence a distribuční kanály. Způsob získávání a uchovávání těchto informací musí být promyšlený a kvalitní, aby v dostatečné míře poskytl podklady vedení firmy pro další rozhodování. Informační zdroje: Primární Interní pracovníci podniku, podnikový výzkum, dodavatelé, konkurence, spotřebitelé Externí experti a konzultanti, pracovníci hospodářských orgánů Sekundární Interní záznamy a statistiky společnosti, objednávky, náklady a výnosy, údaje o zákaznících Externí literatura, úřední zprávy, odborný tisk, katalogy, výroční zprávy ostatních společností Konkurenční získané za úplatu Samostatným a novým trendem moderní doby pro získávání informací je pak Internet. Marketingový informační systém je tvořen metodami, postupy a pracovníky a slouží podniku k získávání, třídění a vyhodnocování a distribuci informací nezbytných pro kvalitní plánování, řízení a kontrolu marketingových aktivit. Konečné informace by měly být zachycovány v jedné řídící centrále navržené dle potřeb a přání řídícího managementu. Otázky při výběru vhodného marketingového informačního systému - Jaké požadavky od Top Managementu jsou kladeny na systém? - Jaká je technická základna podniku? (počítačová síť) - Jaká je náročnost systému a jak proškolíme své pracovníky? Jaké jsou garance? 23

25 - Jaké jsou požadavky na samotné informace? - Co nám systém přinese? Jaké výhody nám nabídne v komunikaci se zákazníky? Vlastnosti marketingového informačního systému pružný při práci s nejrůznějšími druhy informací snadno ovladatelný kompatibilní s dalšími systémy společnosti aktivní při hledání a řešení problémů schopen přizpůsobit se individuálním potřebám jednotky cenově dostupný Obsah marketingového informačního systému - údaje o celkovém obratu firmy za sledovaná období - přehled nabízeného sortimentu produktů - vlivy na výši prodeje sezónnost, svátky, prázdniny, jednotlivé dny - ceny, marže, rabaty, možnost slev a jejich podmínky - dodavatelé a odběratelé odběry, splatnost, specifické požadavky, časové rozmezí objednávek, formy úhrad - údaje o konečném spotřebiteli zacílení, proč, výhody a nevýhody - sociální a ekonomické prostředí země struktura obyvatelstva, průměrné důchody, zadluženost, růst cen, národní důchod Marketingové informační subsystémy pro získávání a vyhodnocování informací 1) vnitřní informační systém data získaná přímo z podnikových záznamů (objednávky, faktury, doprava, platební kázeň, celní problematika, účetnictví, daně) 2) marketingový zpravodajský systém manažerské informační zdroje pro přehled o každodenním a očekávaném vývoji v marketingovém okolí; můžeme jej dále rozdělit na nepřímé sledování (bez konkrétního zacílení), podmíněné sledování (v určité oblasti), neformální výzkum (bez předem stanoveného postupu) a formální výzkum (dle předem určených pravidel) 24

Společnost MEFISTO SOFTWARE, a.s. uvádí na trh nový produkt Mefisto CAMPUS.

Společnost MEFISTO SOFTWARE, a.s. uvádí na trh nový produkt Mefisto CAMPUS. Společnost MEFISTO SOFTWARE, a.s. uvádí na trh nový produkt Mefisto CAMPUS. Mefisto CAMPUS je systém pro správu ubytovacích kapacit v provozech typu ubytovny, internáty, koleje, atd. V těchto provozech

Více

VÝUKA HOTELOVÉHO SOFTWARU MICROS FIDELIO NA VŠH

VÝUKA HOTELOVÉHO SOFTWARU MICROS FIDELIO NA VŠH VÝUKA HOTELOVÉHO SOFTWARU MICROS FIDELIO NA VŠH Martina SOCHŮRKOVÁ Resumé: Příspěvek pojednává o významu informačních a komunikačních technologií pro oblast hotelnictví. Představuje pojmy jako Property

Více

Hotelový program. Grafické štafle-základní a rozšířené rozlišení:

Hotelový program. Grafické štafle-základní a rozšířené rozlišení: Hotelový program Hotelový program řeší kompletně problematiku hotelové recepce ubytovacího zařízení. Vede agendu od rezervací ubytování, středisek i služeb, stravování, přes ubytování jednotlivých hostů

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O. Mgr. Evgeniya Pavlova Rozvojová strategie podniku ve fázi stabilizace Diplomová práce 2013 Rozvojová strategie podniku ve fázi stabilizace Diplomová práce

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Bc. VERONIKA VLČKOVÁ Založení nové gastronomické provozovny v Horních Počernicích Diplomová práce 2013 Založení nové gastronomické provozovny v Horních Počernicích

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Návrh konceptu konkurenceschopného hotelu v době ekonomické krize Diplomová práce 2013 Návrh konceptu konkurenceschopného hotelu v době ekonomické krize Diplomová

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O. Bc. Markéta Turicová Profesní příprava pracovníků pro obor hotelnictví Diplomová práce 2014 Profesní příprava pracovníků pro obor hotelnictví Diplomová práce

Více

KREDITCUS. centrální úhradový systém

KREDITCUS. centrální úhradový systém centrální úhradový KREDITCUS návrh řešení centralizovaného informačního a identifikačního u pro zajištění úhrad za služby poskytované univerzitou... požadované cíle projektu Základním cílem projektu je

Více

Helios Orange. www.helios.eu

Helios Orange. www.helios.eu 45685696362545563221245896533661123695887878123456856963625455632212458965336611236958878781 23 568569636254556322124589653366112369588787812345685696362545563221245891236958878781234568 556322124589653366112369588787812345685696362545563221245891236958878781234568

Více

HOTEL TIME, a.s. Reporting v systému HotelTime

HOTEL TIME, a.s. Reporting v systému HotelTime HOTEL TIME, a.s. Reporting v systému HotelTime OBSAH 1. Standardní provozní reporting... 3 1.1. Analýza obsazenosti... 3 1.2. Výkony hotelu dle středisek... 4 1.3. Denní uzávěrka... 5 1.4. Partneři dle

Více

EKONOMICKÝ A LOGISTICKÝ SOFTWARE. Luhačovice 24.10.2013

EKONOMICKÝ A LOGISTICKÝ SOFTWARE. Luhačovice 24.10.2013 EKONOMICKÝ A LOGISTICKÝ SOFTWARE Luhačovice 24.10.2013 CRM řízení vztahů se zákazníky CRM - je zkratka z anglického Customer Relationship Management a označují se tak systémy pro řízení vztahů se zákazníky.crm

Více

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY školní rok 2010/2011 Hotelnictví Metodický návod k využití sjednocených tematických okruhů pro profilovou část maturitní zkoušky Součástí řešení projektu Kurikulum S je

Více

V případě dodávky informačního systému včetně příslušného hardware ručí dodavatel za kompletní dodávku.

V případě dodávky informačního systému včetně příslušného hardware ručí dodavatel za kompletní dodávku. Z technologického hlediska je Mefisto GRAND 3.4 informačním systémem nové generace s prvky třívrstvé architektury, která umožňuje optimální zpracovávání velkého množství dat. Tato vlastnost je umocněna

Více

Centrála cestovního ruchu Východní Moravy, o. p. s. Podpora cestovního ruchu ve Zlínském kraji

Centrála cestovního ruchu Východní Moravy, o. p. s. Podpora cestovního ruchu ve Zlínském kraji Centrála cestovního ruchu Východní Moravy, o. p. s. Podpora cestovního ruchu ve Zlínském kraji Starý Hrozenkov 14. 10. 2009 1. Pozice Centrály cestovního ruchu ve Zlínském kraji Centrála cestovního ruchu

Více

Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec náměstí Svobody 318

Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec náměstí Svobody 318 Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec náměstí Svobody 318 Obor: 64 41 L / 51 Podnikání Třída: PO2A Období: jaro 2013 Profilová část ústní maturitní zkoušky 1. Povinná zkouška Ekonomické

Více

ICT v hotelnictví a cestovním ruchu

ICT v hotelnictví a cestovním ruchu ICT v hotelnictví a cestovním ruchu Současný CR je stále více závislý na informacích Díky rozvoji ICT se informace stávají dostupnějšími -> roste zájem o individuální CR Informace je základní jednotkou

Více

P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G

P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G 5 ZS, akad.rok 2014/2015 Průmyslový marketing - VŽ 1 M A R K E T I N G O V Ý I N F O R M A Č N Í S Y S T É M ZS, akad.rok 2014/2015 Průmyslový marketing - VŽ 2 Mnoho

Více

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE strana: 1/8 TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE Název předmětu u maturitní zkoušky: Studijní obor: Ekonomika Podnikání Školní rok: 2012 2013 1.1. Předmět: Ekonomika 1) Předmět ekonomie a

Více

Průvodce on-line přístupem k účetním a firemním datům

Průvodce on-line přístupem k účetním a firemním datům ON-LINE PŘÍSTUP K FIREMNÍM DATŮM Průvodce on-line přístupem k účetním a firemním datům Oprávnění zaměstnanci klienta mohou pracovat s účetními a dalšími firemními daty 24 hod. denně, 7 dní v týdnu. Zřízením

Více

Rozvoj kvalifikační úrovně a kompetencí pracovníků v cestovním ruchu

Rozvoj kvalifikační úrovně a kompetencí pracovníků v cestovním ruchu CZ NACE 55 CZ NACE 56 CZ NACE 93 CZ NACE 96 Rozvoj kvalifikační úrovně a kompetencí pracovníků v cestovním ruchu Bezplatné vzdělávání v cestovním ruchu Bezplatné vzdělávání v cestovním ruchu Rozvoj kvalifikační

Více

INFORMATIKA pro LÁZEŇSTVÍ. Ing. Petr Janík

INFORMATIKA pro LÁZEŇSTVÍ. Ing. Petr Janík ULGAT/L0015 přednáška č.2 1 1 janik@vosahs.cz konzultační hodiny: středa od 9:45-11:15 (předem napsat email o konkrétním problému, který chcete konzultovat) 26. března 2009 Obsah přednášky 1 2 Schéma Objekty

Více

Průzkum potřeb zákazníků pro sektor CESTOVNÍCH KANCELÁŘÍ A AGENTUR

Průzkum potřeb zákazníků pro sektor CESTOVNÍCH KANCELÁŘÍ A AGENTUR VEŘEJNÁ ZAKÁZKA Průzkumy potřeb zákazníků pro sektory hotelnictví, gastronomie, cateringu, wellness, průvodců, cestovních kanceláří a agentur ZÁVĚREČNÁ SOUHRNNÁ ZPRÁVA Průzkum potřeb zákazníků pro sektor

Více

TÉMATA POVINNÉ PROFILOVÉ MATURITNÍ ZKOUŠKY. Školní rok 2015-2016 OBOR: OBCHODNÍ AKADEMIE PŘEDMĚT: EKONOMIKA

TÉMATA POVINNÉ PROFILOVÉ MATURITNÍ ZKOUŠKY. Školní rok 2015-2016 OBOR: OBCHODNÍ AKADEMIE PŘEDMĚT: EKONOMIKA PŘEDMĚT: EKONOMIKA Základní ekonomické pojmy, ekonomické systémy společnosti, zákony trhu Podnikání jednotlivce, živnostenský zákon Obchodní korporace osobní společnosti Oběžný majetek Náklady, výnosy,

Více

Allegro účetnictví. Schéma účetního modulu. Podstatné vlastnosti. Allegro Business Solution Účetnictví

Allegro účetnictví. Schéma účetního modulu. Podstatné vlastnosti. Allegro Business Solution Účetnictví Allegro účetnictví Obsahuje zákonem vyžadované agendy podvojného účetnictví a tvoří jádro celého systému. Standardní bloky zahrnují účetní knihu, faktury přijaté a vydané, banky, pokladny a přiznání DPH.

Více

Řízení podniku a elektronické obchodování

Řízení podniku a elektronické obchodování Řízení podniku a elektronické obchodování Elektronické podnikání Všechny podnikové procesy ovlivněné internetem Elektronický obchod Řízení dodavatelských sítí Řízení zdrojů podniku Řízení vztahů se zákazníky

Více

Cenium Hotel Management and Hospitality Odvětvové řešení pro hotely

Cenium Hotel Management and Hospitality Odvětvové řešení pro hotely Cenium Hotel Management and Hospitality Odvětvové řešení pro hotely Hotelový systém Cenium je komplexní softwarové řešení pro hotely a lázně, které obsahuje funkce i pro další služby poskytované těmito

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika podniku

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika podniku ta profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika podniku 1. Základní pojmy - potřeba, spotřeba, trh, tržní mechanismus 2. Národní hospodářství, hodnocení úrovně NH 3. Ekonomické systémy, úloha státu

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Informace o projektech realizovaných z IOP odborem cestovního ruchu

Informace o projektech realizovaných z IOP odborem cestovního ruchu Informace o projektech realizovaných z IOP odborem cestovního ruchu Odbor cestovního ruchu bude v následujícím programovacím období realizovat v rámci IOP projekty zaměřené na kvalitu služeb v cestovním

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Anotace: Prezentace je zaměřená na výklad marketingového nástroje - cena. Obsahuje faktory vnitřní a vnější, pojem cenová strategie a její typy, ceny v hotelnictví a cenová diferenciace. Projekt: Reg.č.:

Více

Rozvoj kvalifikační úrovně a kompetencí pracovníků v cestovním ruchu. Alžběta Cedidlová Václav Stárek Asociace hotelů a restaurací ČR

Rozvoj kvalifikační úrovně a kompetencí pracovníků v cestovním ruchu. Alžběta Cedidlová Václav Stárek Asociace hotelů a restaurací ČR Rozvoj kvalifikační úrovně a kompetencí pracovníků v cestovním ruchu Alžběta Cedidlová Václav Stárek Asociace hotelů a restaurací ČR KDO JSME? Asociace hotelů a restaurací České republiky profesní svaz

Více

Střední odborné učiliště stravování a služeb Karlovy Vary Profilová část maturitní zkoušky v roce 2015 65-41-L/01 Gastronomie

Střední odborné učiliště stravování a služeb Karlovy Vary Profilová část maturitní zkoušky v roce 2015 65-41-L/01 Gastronomie 65-41-L/01 Gastronomie 1. Praktická zkouška Prověřuje kompetence žáků získané v komplexu odborných gastronomických předmětů. Hlavním cílem zkoušky je evaluace získaných praktických dovedností a schopností

Více

ANALÝZA POTŘEB UŽIVATELŮ STATISTIKY

ANALÝZA POTŘEB UŽIVATELŮ STATISTIKY ANALÝZA POTŘEB UŽIVATELŮ STATISTIKY VYBRANÝCH SEKTORŮ CESTOVNÍHO RUCHU NA ÚZEMÍ ČR Prezentace Praha, 30. srpna 2010 Předmětné sektory a jednotlivé fáze projektu Předmětné sektory Hromadná a individuální

Více

INFORMAČNÍ SYSTÉM PRO CESTOVNÍ AGENTURY. ISTRA verze 2.0

INFORMAČNÍ SYSTÉM PRO CESTOVNÍ AGENTURY. ISTRA verze 2.0 INFORMAČNÍ SYSTÉM PRO CESTOVNÍ AGENTURY ISTRA verze 2.0 Informační systém pro cestovní agentury je komplexní nástroj, který umožňuje rychle a jednoduše vést agendu cestovních agentur a kanceláří. ISTRA

Více

Aplikace IS, outsourcing, systémová integrace. Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz http://www1.osu.cz/~zacek/

Aplikace IS, outsourcing, systémová integrace. Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz http://www1.osu.cz/~zacek/ Aplikace IS, outsourcing, systémová integrace Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz http://www1.osu.cz/~zacek/ Kontext Dodavatelé Strategická Zákazníci ERP Taktická Operativní Kategorie ERP - zaměřeno na

Více

L-BIS. LAURYN v.o.s. +420 466 971 192-3 Přeloučská 255 Fax +420 466 260 604 CZ - 530 06 Pardubice 6 Http: www.lauryn.cz

L-BIS. LAURYN v.o.s. +420 466 971 192-3 Přeloučská 255 Fax +420 466 260 604 CZ - 530 06 Pardubice 6 Http: www.lauryn.cz Komplexní informační systém pro lázeňská a rehabilitační zařízení LAURYN v.o.s. +420 466 971 192-3 Přeloučská 255 Fax +420 466 260 604 CZ - 530 06 Pardubice 6 Http: www.lauryn.cz Česká republika E-mail:

Více

ORACLE ŘÍZENÍ FINANCÍ

ORACLE ŘÍZENÍ FINANCÍ ORACLE ŘÍZENÍ FINANCÍ Modul Oracle řízení financí je celopodnikové řešení pro správu likvidity a řízení peněžních prostředků. Tento modul je součástí Aplikací Oracle. To je integrovaná sada aplikací elektronického

Více

P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G

P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G 4 ZS, akad.rok 2014/2015 Průmyslový marketing - VŽ 1 Marketingové strategie ZS, akad.rok 2014/2015 Průmyslový marketing - VŽ 2 Klasifikace marketingových strategií

Více

Hotelová dokumentace. Vypracovala: Bc. Eva Cejnková pro předmět HOP

Hotelová dokumentace. Vypracovala: Bc. Eva Cejnková pro předmět HOP Hotelová dokumentace Vypracovala: Bc. Eva Cejnková pro předmět HOP Recepce Vstupní brána hotelu umístěna naproti hlavnímu vchodu, prosvětlená. Corinthia Towers Hotel Praha Hotel Michael a Ehrlich Praha

Více

3. Očekávání a efektivnost aplikací

3. Očekávání a efektivnost aplikací VYUŽÍVANÍ INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ V ŘÍZENÍ FIREM Ota Formánek 1 1. Úvod Informační systémy (IS) jsou v současnosti naprosto nezbytné pro úspěšné řízení firem. Informačním ním systémem rozumíme ucelené softwarové

Více

Platnost od: 1.9.2008. Příručka způsobilých výdajů pro program. Spolupráce - Technologické platformy

Platnost od: 1.9.2008. Příručka způsobilých výdajů pro program. Spolupráce - Technologické platformy Příručka způsobilých výdajů pro program Spolupráce - Technologické platformy Způsobilé výdaje musí být pro projekt nezbytné a musí být definován jasný přínos vynaložených výdajů pro projekt. Jedná se o

Více

Využití marketingové komunikace pro zvýšení konkurenceschopnosti sdružení MIVES. Bc. Markéta Matulová

Využití marketingové komunikace pro zvýšení konkurenceschopnosti sdružení MIVES. Bc. Markéta Matulová Využití marketingové komunikace pro zvýšení konkurenceschopnosti sdružení MIVES Bc. Markéta Matulová Diplomová práce 2010 ABSTRAKT Tato diplomová práce se zabývá problematikou zvýšení konkurenceschopnosti

Více

1. Úvod do účetnictví

1. Úvod do účetnictví 1. Úvod do účetnictví 1.1. Účetnictví Je ucelený systém informací o hospodaření a o hospodářském výsledku. Pravidla pro vedení účetnictví určuje zákon o účetnictví (číslo zákona najít na internetu) ve

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: EKONOMIKA Obor vzdělávání: 66-41-M/02 Obchodní akademie Školní

Více

10/3 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA. Obec

10/3 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA. Obec Účetní uzávěrka str. 1 Obec ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Účetní závěrku upravuje zákon o účetnictví v 18 a definuje ji jako nedílný celek, který je tvořen 5 účetními výkazy rozvahou, výkazem zisku a ztráty (tj. výsledovkou),

Více

Aplikace na čipových kartách

Aplikace na čipových kartách Aplikace na čipových kartách Systémy dodávané pro veřejnou a státní zprávu ISSS 2007 Hradec Králové, 2. dubna 2007 Jiří Hrdina ISCRD Informační systém centrálního registru dopravců (ISCRD) Aplikace na

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Souborná zkouška z odborných ekonomických předmětů (ekonomika, management, provoz obchodu)

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Souborná zkouška z odborných ekonomických předmětů (ekonomika, management, provoz obchodu) ta profilové maturitní zkoušky z předmětu Souborná zkouška z odborných ekonomických předmětů (ekonomika, management, provoz obchodu) 1. Ochrana spotřebitele, zákazník 2. Zahraniční obchod 3. Celnictví

Více

Business Suite for Notes

Business Suite for Notes Business Suite for Notes Systém BSFN byl vytvořen na základě zkušeností s podporou a řízením procesů v obchodní firmě. Během několika let existence na trhu se osvědčil u mnoha zákazníků. Z nejvýznamnějších

Více

Management CK a CA (2. část): funkční vs procesní přístup.

Management CK a CA (2. část): funkční vs procesní přístup. Management CK a CA (2. část): funkční vs procesní přístup. Eva Štichhauerová 19. 11 2014 1 Obsah přednášky 1. Specifika managementu v CK/A. 2. Funkční vs procesní přístup k managementu CK/A. 3. Procesní

Více

Hotelový Rezervační Systém HRS

Hotelový Rezervační Systém HRS Hotelový Rezervační Systém HRS Deklarace záměru HRS je informační systém, který eviduje údaje o stavu pokojů (volný/obsazený), o ubytovaných hostech a jejich platbách. HRS kontroluje zda požadavek na ubytování

Více

Detailní část provádění auditu

Detailní část provádění auditu Detailní část provádění auditu 13) Audit tržby a) Cíl auditu: získat přiměřenou jistotu, že tržby jsou úplné získat přiměřenou jistotu o správném zaúčtování získat přiměřenou jistotu o správném ocenění

Více

Marketing Marketingový informační systém

Marketing Marketingový informační systém Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Marketing Marketingový

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O. Bc. Nina Baťková Ovlivňuje reklama způsob ţivota společnosti? Diplomová práce 2014 Ovlivňuje reklama způsob ţivota společnosti? Diplomová práce Bc. Nina Baťková

Více

Symphony. www.symphony.cz. Nová generace e-commerce řešení pro cestovní ruch

Symphony. www.symphony.cz. Nová generace e-commerce řešení pro cestovní ruch Symphony www.symphony.cz Nová generace e-commerce řešení pro cestovní ruch Zcela nová generace rezervačních systémů Symphony není pouze rezervační systém, představuje zcela novou generaci v poskytování

Více

Aplikace IS, outsourcing, systémová integrace. Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz http://www1.osu.cz/~zacek/

Aplikace IS, outsourcing, systémová integrace. Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz http://www1.osu.cz/~zacek/ Aplikace IS, outsourcing, systémová integrace Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz http://www1.osu.cz/~zacek/ Kontext Dodavatelé Strategická Zákazníci ERP Taktická Operativní Kategorie ERP - zaměřeno na

Více

INFORMAČNÍ SYSTÉMY (IS) Ing. Pavel Náplava Katedra počítačů K336, ČVUT FEL Praha 2004/2005

INFORMAČNÍ SYSTÉMY (IS) Ing. Pavel Náplava Katedra počítačů K336, ČVUT FEL Praha 2004/2005 INFORMAČNÍ SYSTÉMY (IS) Ing. Pavel Náplava Katedra počítačů K336, ČVUT FEL Praha 2004/2005 AGENDA definice IS, zavedení pojmů možnosti a rozdělení typická struktura technologie nasazení praktická ukázka

Více

KATEDRA ŘÍZENÍ PODNIKU. Obchodní, organizační, personální plán, IT

KATEDRA ŘÍZENÍ PODNIKU. Obchodní, organizační, personální plán, IT Business model KATEDRA ŘÍZENÍ PODNIKU Obchodní, organizační, personální plán, IT Mapa cílů Vyšší zisk Vyšší tržby Finanční stabilita image Rozšíření na další trhy Navýšení stávajícíc h tržních podílů Udržení

Více

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň, Koterovská 85

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň, Koterovská 85 Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň, Koterovská 85 Témata pro ústní profilové zkoušky v předmětu: Aplikovaná ekonomika Školní rok: 2013/2014 Studijní obor: 78-42 M / 001

Více

Úvodní přednáška. Význam a historie PIS

Úvodní přednáška. Význam a historie PIS Úvodní přednáška Význam a historie PIS Systémy na podporu rozhodování Manažerský informační systém Manažerské rozhodování Srovnávání, vyhodnocování, kontrola INFORMACE ROZHODOVÁNÍ organizace Rozhodovacích

Více

HOTEL TIME, a.s. Manuál pro vyúčtování a check-out rezervace

HOTEL TIME, a.s. Manuál pro vyúčtování a check-out rezervace HOTEL TIME, a.s. Manuál pro vyúčtování a check-out rezervace OBSAH 1. Vyúčtování... 3 2. Rozdělení účtu/přesun položek... 6 3. Check-out... 7 4. Předčasný Check-out... 10 5. Otevření účtu... 11 2 1. Vyúčtování

Více

PRVNÍ SOUKROMÁ HOTELOVÁ ŠKOLA, spol. s r.o.

PRVNÍ SOUKROMÁ HOTELOVÁ ŠKOLA, spol. s r.o. PRVNÍ SOUKROMÁ HOTELOVÁ ŠKOLA, spol. s r.o. R- 129/2013-Ř Rozhodnutí ředitelky školy o nabídce zkoušek profilová část maturitní zkoušky V souladu s ustanovením 79 ods. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním,

Více

TOP 10 produktů a služeb

TOP 10 produktů a služeb TOP 10 produktů a služeb pro bezpečné a efektivní IT OMEGA24 s.r.o. www.omega24.cz Kontakt: Klára Sedláková obchodní manažer +420 601 367 374 info@omega24.cz Radek Štefan jednatel +420 602 778 395 stefan@omega24.cz

Více

Využívání telefonie a datového přenosu pro služební účely

Využívání telefonie a datového přenosu pro služební účely Využívání telefonie a datového přenosu pro služební účely Vnitřní předpis Domov mládeže a školní jídelna Pardubice Rožkova 331 530 02 Pardubice Č. j. 194/2013 Originál: Sekretariát Elektronická verze:

Více

Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci 8. Úvod 11. 1 Právní předpoklady podnikání zahraničních osob v ČR... 15

Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci 8. Úvod 11. 1 Právní předpoklady podnikání zahraničních osob v ČR... 15 Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci 8 Úvod 11 1 Právní předpoklady podnikání zahraničních osob v ČR... 15 1 Zahraniční osoba z Arménie podnikající v ČR - zápis v obchodním rejstříku 17

Více

PRODEJ Prodej je pochopitelně základní funkcí pokladního systému. Systému MERCATOR umožňuje prodej realizovat ve 3 režimech:

PRODEJ Prodej je pochopitelně základní funkcí pokladního systému. Systému MERCATOR umožňuje prodej realizovat ve 3 režimech: MERCATOR Moderní pokladní systém od společnosti SICONET a.s. Co je MERCATOR MERCATOR je PC pokladní systém určený především maloobchodním a velkoobchodním prodejnám společností, jejichž podnikovým systémem

Více

Svoboda díky technologiím

Svoboda díky technologiím CRM systém CRM systém UNiQ Svoboda díky technologiím Zabýváme se vývojem technologií, které pomáhají firmám zvýšit jejich efektivitu a uspořit čas. Díky automatizovanému softwaru, přinášíme lidem více

Více

Střední odborná škola Luhačovice

Střední odborná škola Luhačovice Střední odborná škola Luhačovice Obor: 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání, ŠVP Management umění a reklamy Školní rok: 2014/2015 Témata pro ústní maturitní zkoušku z odborných předmětů 1. Základní funkce

Více

CENÍK MERIGLOBE ADVISORY HOUSE PRAHA PRO KLIENTY

CENÍK MERIGLOBE ADVISORY HOUSE PRAHA PRO KLIENTY CENÍK MERIGLOBE ADVISORY HOUSE PRAHA PRO KLIENTY od 1.1.2014 ceny jsou uvedeny bez DPH 1. PODNIKÁNÍ V TUZEMSKU 1.1. Konzultace podnikatelského záměru První hodina konzultace podnikatelského záměru v ČR

Více

ABSOLUTORIUM. Témata pro teoretickou zkoušku z odborných předmětů

ABSOLUTORIUM. Témata pro teoretickou zkoušku z odborných předmětů ABSOLUTORIUM Témata pro teoretickou zkoušku z odborných předmětů Předmět: Technika služeb cestovního ruchu Studijní skupina: 4. VOŠ ds Školní rok: 2014/2015 l. Význam ubytovacích služeb ve vztahu k CR.

Více

DOMOV správa objektů s.r.o. Správa nemovitostí bytových i nebytových objektů

DOMOV správa objektů s.r.o. Správa nemovitostí bytových i nebytových objektů Založení základní evidence evidence objektů bytů a nebytových prostor evidence pasportů bytů a nebytových prostor evidence ploch místností nebo celkových ploch objektů evidence ploch pro vytápění TUV nastavení

Více

2008 Ing. Ladislav Fischer, CSc., Ing. Jaroslav Ipser, CSc.

2008 Ing. Ladislav Fischer, CSc., Ing. Jaroslav Ipser, CSc. Obsah I Obsah Předmluva 0 Část I Informace o systému ARTUR 2.0 3 1 Úvod... 3 Část II Programové moduly 5 1 Dispečink... 6 Dispečer - Info... 6 Dispečer 2 Ekonomika... 7... 8 Ekonomické analýzy... 8 Faktury

Více

1 PRIORITNÍ OBLASTI A OPATŘENÍ

1 PRIORITNÍ OBLASTI A OPATŘENÍ 1 PRIORITNÍ OBLASTI A OPATŘENÍ Splnění zvolených globálních a specifických cílů je podmíněno realizací řady aktivit. Jejich návrh je zpracován v následující kapitole, a to na 3 úrovních dle míry abstrakce/konkrétnosti:

Více

EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY

EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY EKONOMICKÁ DATA ING. JANA VODÁKOVÁ, PH.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu (reg. č.: CZ.1.01/2.2.00/15.0070)

Více

Nový zákaznický systém Pražské plynárenské,a.s., v prostředí hlavního města Prahy.

Nový zákaznický systém Pražské plynárenské,a.s., v prostředí hlavního města Prahy. Nový zákaznický systém Pražské plynárenské,a.s., v prostředí hlavního města Prahy. František Vašák Praha, březen 2008 Energie tam, kde ji potřebujete VÝZVY A ŘEŠENÍ 2008 1z 13 Copyright Pražská plynárenská,

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Téma: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola,

Více

INFORMATIKA pro LÁZEŇSTVÍ. Ing. Petr Janík

INFORMATIKA pro LÁZEŇSTVÍ. Ing. Petr Janík Mefisto - ka ULGAT/L0015 přednáška č.4 1 1 janik@vosahs.cz konzultační hodiny: středa od 9:45-11:15 (předem napsat email o konkrétním problému, který chcete konzultovat) 25. března 2010 Mefisto - ka Obsah

Více

Trendy: Růst významu analytického reportingu. Tomáš Pospíšil, Oracle Czech Olomouc, 6.3.2014

Trendy: Růst významu analytického reportingu. Tomáš Pospíšil, Oracle Czech Olomouc, 6.3.2014 Trendy: Růst významu analytického reportingu Tomáš Pospíšil, Oracle Czech Olomouc, 6.3.2014 Témata Údaje, informace, poznání Analytický reporting opravdu to někdo potřebuje? Aktivní

Více

Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře HORIZONT TRAVEL, s.r.o. pro ubytování v apartmánech Cihlářka Krkonoše

Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře HORIZONT TRAVEL, s.r.o. pro ubytování v apartmánech Cihlářka Krkonoše Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře HORIZONT TRAVEL, s.r.o. pro ubytování v apartmánech Cihlářka Krkonoše Vážení zákazníci, děkujeme Vám za projevenou důvěru a za to, že jste vložili Vaši dovolenou

Více

INFORMAČNÍ SYSTÉMY PRO KRIZOVÉ ŘÍZENÍ INFORMAČNÍ SYSTÉMY A JEJICH VYUŽITÍ PRO KRIZOVÉ ŘÍZENÍ

INFORMAČNÍ SYSTÉMY PRO KRIZOVÉ ŘÍZENÍ INFORMAČNÍ SYSTÉMY A JEJICH VYUŽITÍ PRO KRIZOVÉ ŘÍZENÍ INFORMAČNÍ SYSTÉMY PRO KRIZOVÉ ŘÍZENÍ INFORMAČNÍ SYSTÉMY A JEJICH VYUŽITÍ PRO KRIZOVÉ ŘÍZENÍ RNDr. Ing. Tomáš Ludík, Ing. Jiří Barta Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání

Více

Ceník ekonomického software a služeb

Ceník ekonomického software a služeb 1. Dodací podmínky 6K spol. s r.o., Praha 9, Paříkova 7 Ceník ekonomického software a služeb od 15.06.2015 1.1. Předmětem dodávky ekonomického software je poskytnutí uživatelských práv k programovému vybavení,

Více

ADS DOCHÁZKOVÝ SOFTWARE

ADS DOCHÁZKOVÝ SOFTWARE DOCHÁZKOVÝ SOFTWARE Program ADS je komfortní a sofistikovaný software pro zpracování docházky na základě dat načtených systémem ACS-line. Umožňuje libovolnou práci s daty a výpočty dle nastavených směn

Více

Využití benchmarkingu ke zkvalitnění práce útvaru interního auditu MěÚ Říčany. Setkání interních auditorů Praha 17.2.2015

Využití benchmarkingu ke zkvalitnění práce útvaru interního auditu MěÚ Říčany. Setkání interních auditorů Praha 17.2.2015 Využití benchmarkingu ke zkvalitnění práce útvaru interního auditu MěÚ Říčany Setkání interních auditorů Praha 17.2.2015 Benchmarking v pojetí iniciativy BI 2005 Využití v benchmarking v praxi MěÚ Říčany

Více

Aplikační software. Řízení lidských zdrojů PRAHA 2014. Zpracoval: Ing. Pavel Branšovský pro potřebu VOŠ a SŠSE

Aplikační software. Řízení lidských zdrojů PRAHA 2014. Zpracoval: Ing. Pavel Branšovský pro potřebu VOŠ a SŠSE Aplikační software Řízení lidských zdrojů PRAHA 2014 Zpracoval: Ing. Pavel Branšovský pro potřebu VOŠ a SŠSE Volně použito podkladů z Internetových serverů www.vikupedie.com a dalších. 1 Procesy a dokumenty

Více

Jak mi může pomoci věrnostní program?

Jak mi může pomoci věrnostní program? Jak mi může pomoci věrnostní program? POSÍLENÍM VZTAHŮ SE ZÁKAZNÍKY Zavedení věrnostního programu je stávajícími zákazníky vnímáno jako krok vstřícnosti a ocenění ze strany Vás, obchodníka. PŘI ZÍSKÁVÁNÍ

Více

Změna sazby DPH z 10% na 14%

Změna sazby DPH z 10% na 14% Vážení uživatelé systémů společnosti MEFISTO SOFTWARE, a.s., od 1.1.2012 dochází ke změně snížené sazby DPH z 10% na 14%. Změna sazby DPH z 10% na 14% Tuto změnu je nutné provést v konfiguraci systému

Více

THERMAL F, a. s. Organizační řád. Představenstvo společnosti projednalo a schválilo tento Organizační řád dne 03.06. 2015 na zasedání č. 0515.

THERMAL F, a. s. Organizační řád. Představenstvo společnosti projednalo a schválilo tento Organizační řád dne 03.06. 2015 na zasedání č. 0515. THERMAL F, a. s. Organizační řád Počet stran: 13 Rozdělovník: úsek finanční úsek obchodní úsek ubytovací úsek stravovací úsek zdravotní úsek technický úsek generálního ředitele úsek personální Přílohy:

Více

KONTROLNÍ ŘÁD OBCE BRLOH

KONTROLNÍ ŘÁD OBCE BRLOH KONTROLNÍ ŘÁD OBCE BRLOH I. Obecná část Finanční kontrola, vykonávaná podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o finanční kontrole)

Více

Bakalářský studijní obor hospodářská informatika

Bakalářský studijní obor hospodářská informatika Bakalářský studijní obor hospodářská informatika Předpoklady Struktura studia Přihlášky Poradenství Bakalářský studijní obor hospodářská informatika nabízí fundované vědecké a praktické vzdělání v oblasti

Více

Ekonomický informační systém. Premier Ceník. ISO 9001 www.premier.cz

Ekonomický informační systém. Premier Ceník. ISO 9001 www.premier.cz Premier Ceník ISO 9001 CENÍK Premier Software Chceme Vám nabídnout produkt a samozřejmě cenu, která by nejlépe odpovídala velikosti vaší firmy, vašim požadavkům na funkcionalitu a rozsah modulů pro jednotlivé

Více

Význam inovací pro firmy v současném. Jan Heřman 26. říjen 2012

Význam inovací pro firmy v současném. Jan Heřman 26. říjen 2012 Význam inovací pro firmy v současném období Jan Heřman 26. říjen 2012 Uváděné údaje a informace vychází z výzkumného záměru IGA 2 Inovační management, který je realizován v letech 2012 2013. Je registrován

Více

Více než 60 novinek, změn a vylepšení

Více než 60 novinek, změn a vylepšení Více než 60 novinek, změn a vylepšení Nová řada programu 2HCS Fakturace Vám nabízí více než 60 novinek, změn a vylepšených funkcí. Zde je jejich seznam, pro Vaši lepší orientaci rozdělený podle jednotlivých

Více

Svoboda díky technologiím

Svoboda díky technologiím Fakturační systém UNiQ Svoboda díky technologiím Zabýváme se vývojem technologií, které pomáhají firmám zvýšit jejich efektivitu a uspořit čas. Díky automatizovanému softwaru, přinášíme lidem více svobody

Více

www.idea.cz IDEA-mzdy IDEA, spol. s r.o. Praha 1991 2011

www.idea.cz IDEA-mzdy IDEA, spol. s r.o. Praha 1991 2011 IDEA-mzdy IDEA, spol. s r.o. Praha 1991 2011 O firmě IDEAspol.sr.o. je česko-belgická společnost založená v roce 1991. IDEA je primárně orientovaná na technologii MUMPS, a proto se téměř okamžitě stala

Více

MARKETINGOVÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM

MARKETINGOVÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM MARKETINGOVÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM Proč je nutná existence MIS ve firmě? Firmy přechází od místního k celonárodnímu a ke globálnímu marketingu změna orientace od zákaznických potřeb k zák. přáním / stále vybíravější

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK ML Základy marketingu

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK ML Základy marketingu Základy marketingu (B_Mar) ZS 09 Bakalářské studium Garant předmětu: Ing.Miloslav Vaňák Vyučující:.. Ing. M. Vaňák Typ studijního předmětu: povinný roč./sem.:.. 1/1 Rozsah studijního předmětu:.. 2/0/0

Více

Obsah informačního systému cestovního ruchu Jihočeského kraje (ISCR) v 1. fázi vzniká sjednocením stávajících internetových informačních zdrojů

Obsah informačního systému cestovního ruchu Jihočeského kraje (ISCR) v 1. fázi vzniká sjednocením stávajících internetových informačních zdrojů Obsah informačního systému cestovního ruchu Jihočeského kraje (ISCR) v 1. fázi vzniká sjednocením stávajících internetových informačních zdrojů Realizujeme úzkou a vzájemně výhodnou spolupráci s vybranými

Více

MASARYKOVU UNIVERZITU SMLUVNÍ CENY PRO HOTELY PRAHA

MASARYKOVU UNIVERZITU SMLUVNÍ CENY PRO HOTELY PRAHA SMLUVNÍ CENY PRO MASARYKOVU UNIVERZITU 2015 HOTELY PRAHA Možnosti a podmínky ubytování ve vybraných brněnských hotelech pro hosty Masarykovy univerzity za smluvní ceny. Masarykova univerzita Odbor vnějších

Více

Helios Easy. integrované řešení pro řízení

Helios Easy. integrované řešení pro řízení integrované řešení pro řízení Skupina ASSECO je jedním z nejvýznamnějších softwarových domů ve střední Evropě. Chcete držet své náklady více pod kontrolou? Potřebujete, aby vaše investice měly rychlou

Více

nejen Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D. Ing. Zdeněk Mendl Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz Nakladatelství a vydavatelství

nejen Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D. Ing. Zdeněk Mendl Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz Nakladatelství a vydavatelství nejen 2. díl Podniková ekonomie Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D. Ing. Zdeněk Mendl Nakladatelství a vydavatelství R Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz TEMATICKÉ ROZDĚLENÍ DÍLŮ KNIHY EKONOMIE NEJEN

Více

Zaměřeno na zákazníka. Novinky v informačních systémech ORTEXu

Zaměřeno na zákazníka. Novinky v informačních systémech ORTEXu Novinky v informačních systémech ORTEXu Jak udělat zákazníka spokojenějším? Informační technologie - běžná součást našeho života. Zákazníkovy potřeby Rychlost Zpracování nabídky Dodávky Vyřízení reklamace

Více