Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r.o.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r.o."

Transkript

1 Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r.o. Bc. Lenka Košvancová Analýza hotelového systému Fidelio Diplomová práce 2013

2 Analýza hotelového systému Fidelio Diplomová práce Bc. Lenka Košvancová Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r. o. katedra hotelnictví Studijní obor: Management hotelnictví a lázeňství Vedoucí bakalářské práce: Ing. Martina Sochůrková Datum odevzdání diplomové práce: Datum obhajoby diplomové práce: srpen Praha 2013

3 Master s Dissertation Analysis of Hotel System Fidelio Bc. Lenka Košvancová The Institute of Hospitality Management in Prague 8, Ltd. Department of Hospitality Major: Hotel and Spa Management Thesis Advisor: Ing. Martina Sochůrková Date of Submission: Date of Thesis Defense: August Prague 2013

4 P r o h l a š u j i, že jsem diplomovou práci na téma Analýza hotelového systému Fidelio zpracovala samostatně a veškerou použitou literaturu a další podkladové materiály, které jsem použila, uvádím v seznamu použitých zdrojů a že svázaná a elektronická podoba práce je shodná. V souladu s 47b zákona č. 552/2005 Sb., o vysokých školách v platném znění souhlasím se zveřejněním své diplomové práce, a to v nezkrácené formě, v elektronické podobě ve veřejně přístupné databázi Vysoké školy hotelové v Praze 8, spol. s r.o.. Bc. Lenka Košvancová V Praze dne

5 Ráda bych poděkovala Ing. Martině Sochůrkové za pomoc, usměrňování a odborné rady poskytované při vytváření mé diplomové práce.

6 Abstrakt KOŠVANCOVÁ, Lenka. Analýza hotelového systému Fidelio. [Diplomová práce] Vysoká škola hotelová. Praha: V mé diplomové práci zjišťujeme vývoj, funkce a význam informačních systémů a uplatnění hotelových systémů na současném trhu cestovního ruchu obecně. Uvádíme přímé propojení systémů s marketingem a managementem. Nesmíme opomenout ani uvedení konkurenčních systémů. V neposlední řadě se věnujeme charakteristice samotného hotelového systému Fidelio, jeho verzím a hlavním funkcím. Pokoušíme se odpovědět na otázku, zda je v dnešní době vůbec možné provozovat ubytovací zařízení bez přítomnosti hotelového systému i s ohledem na budoucnost. Za cíl diplomové práce jsme si stanovili efektivní zhodnocení hotelového systému Fidelio, jeho využití v praxi a dále se na základě metody dotazování podívat na celou věc nejen z pohledu samotných poskytovatelů hotelového software, ale i z pohledu obsluhujícího pracovníka. Pro dosažení kvalitních výsledků jsme uvedli všechny klady a zápory hotelového systému Fidelio ve SWOT analýze a podrobně zhodnotili informace, které jsme získali dotazováním pracovníků předních pražských hotelů. Do samotné SWOT analýzy jsme zahrnuli i příležitosti a hrozby, které se týkají vnějšího prostředí ekonomiky obecně a trhu cestovního ruchu. Po srovnání jednotlivých získaných dat jsme stanovili závěry a doporučení, které se týkají uvedené problematiky. K tomuto jsme využili i poznatky z praxe. V práci jsme došli k závěru, že v dnešní moderní době je pro větší hotely a hotelové řetězce hotelový systém téměř nezbytností. Poukázali jsme i na to, kam směřují hotelové systémy obecně v návaznosti na pokrok v moderním světě technologií. Klíčová slova: analýza, dotazník, Fidelio, globální, hotelový, informační, systém

7 Abstract KOŠVANCOVÁ, Lenka. Analysis of Hotel System Fidelio. [Master s Dissertation] The Institute of Hospitality Management. Prague : In my work we can see the development, function and significance of information systems and hotel systems that are generally applied in today's tourism market. We explain how the hotel system, marketing and management are interrelated. We must not forot the introduction to the competing systems. Last but not least, we describe the characteristics of the actual hotel system Fidelio, its releases and key functions. We will also try to answer the question whether it possible today to manage an inn without the presence a hotel system with respect to the future. As the objektive of the thesis, we have established an effective evaluation Fidelio hotel system, its application in practice and then, based on the methods of inquiry we look at the whole subject, not only from the perspective of the providers of hotel software, but also from the hotels operator's point of view. To obtain high quality results we put all the pros and cons of Fidelio hotel system into a detailed SWOT analysis and also evaluated the information that we had gathered by polling the staff of the leading hotels in Prague. We have also included into SWOT analysis the opportunities and threats related to the external environment - the economy in general and tourism market. After comparison of the data we have come to conclusions and recommendations regarding our issue. For this we used the knowledge gained from practical experience. In this work we have come to conclusion that in these modern times big hotels and hotel chains hotel system almost a necessity. We also pointed out the general direction in which hotel systems may develop in future following the progress in the modern world of technology. Keywords: analysis, questionnaire, Fidelio, global, hotel, information, system

8 Obsah Úvod Informační a hotelové systémy Charakteristika informačních a hotelových systémů Legislativa a informační systémy Vývoj informačních a rezervačních systémů Vývoj informačních systémů ve světě Vývoj informačních systémů v České republice Uplatnění rezervačních systémů v cestovním ruchu Informační systémy a marketing Informační systémy a management Globální distribuční systémy Hotelové systémy Charakteristika hotelového programu Fidelio Programové verze Opera Enterprise Solution Fidelio a konkurence MyFidelio.net Základní postupy při práci s hotelovým systémem Fidelio Rezervace pobytu Karta hosta Check-in hosta Ubytovaný host Check out hosta Ubytovací úsek SWOT analýza systému Fidelio Dotazník Zhodnocení analýz a navrhovaná doporučení Zhodnocení SWOT analýzy Zhodnocení dotazníku Závěr... 74

9 Literatura Přílohy... 81

10 Seznam ilustrací, tabulek a grafů Obrázek 1 Označení certifikovaných zařízení Obrázek 2 Hlavní stránka systému Micros Fidelio, verze 7 Obrázek 3 Hlavní stránky systému Obrázek 4 Hotelové štafle Obrázek 5 Logo systému Opera Obrázek 6 Náhled portálu MyFidelio.net Obrázek 7 Logo portálu My Fidelio.net Obrázek 8 Zadání nové rezervace Obrázek 9 Vyhledávání rezervace Obrázek 10 Systémová karta hosta Obrázek 11 Náhled účtu hosta Obrázek 12 Účet připravený k tisku Obrázek 13 Přehled připravených pokojů Obrázek 14 Graf obsazenosti hotelu Obrázek 15 Statistický přehled o pokojích Tabulka 1 Tabulka 2 SWOT analýza systému Fidelio Bodové hodnocení SWOT analýzy Graf 1 Graf 2 Grafické znázornění SWOT analýzy Grafické znázornění používání hotelových systému dotazovanými zaměstnanci

11 Úvod Jako téma své diplomové práce jsem zvolila Analýza hotelového systému Fidelio. Toto téma mě zaujalo především proto, že jsem v rámci své studentské praxe měla příležitost pracovat v gastronomických provozech, které tento systém nevyužívaly a touto cestou bych proto ráda i sama pro sebe srovnala, v čem a do jaké míry ulehčují moderní technologie práci v takových zařízeních a jaký pokrok se v této oblasti stal a do budoucnosti očekává. Cílem mé práce je tedy efektivní zhodnocení hotelového systému Fidelio, jeho využití v praxi a dále se na základě metody dotazování podívat na celou věc z pohledu obsluhujícího pracovníka. Práci jsme pro naplnění cílů rozdělili do 3 samostatných bloků. První kapitola vysvětluje charakteristiku hotelových a informačních systémů obecně, shrnuje jejich souvislost s právními předpisy a popisuje jejich vývoj a využití nejen ve světě, ale i v České republice. Pokračuje uplatněním rezervačních systémů, jako součásti informačních systémů, v cestovním ruchu. Dále navazuje přehledem o využití informačních systémů v marketingu a managementu a věnuje se i globálním distribučním systémům. Nedílnou součástí této kapitoly je i obecná charakteristika hotelových systémů, výhody a nevýhody jejich využívání a kritéria pro jejich správný výběr. Druhá část práce se pak věnuje rozboru samotného systému Fidelio a popisuje jeho postupný vývoj. Dále pak uvádí verze programu (včetně software Opera) a nabízená řešení pro hotely a restaurace, věnuje se finanční a technické náročnosti, jeho vlastnostem a možnosti propojení s dalšími systémy. Popisuje základní postupy při práci s tímto systémem na úseku recepce a pokouší se vysvětlit, jaké výhody přinese práce se systémem i dalším hotelovým střediskům. Základní přednosti a nedostatky systému ukazuje SWOT analýza. Shrnutí tohoto rozboru uzavírá bodové hodnocení. Uvádíme zde i výsledky dotazování, které bylo 10

12 prováděno mezi zaměstnanci vybraných gastronomických provozoven a zaměřovalo se především na spokojenost a celkové zhodnocení systému z pohledu člověka pracujícího s hotelovým programem. Tato část obsahuje vysvětlení jednotlivých bodů uvedených jak ve SWOT analýze, tak i v dotazníku, který je uveden v příloze práce. Třetí blok vyhodnocuje získané poznatky a přináší konkrétní doporučení, která se týkají dané problematiky. Poslední kapitolou je závěr, který je hromadným shrnutím práce a hodnocením toho, jak byly naplněny její cíle a jak by se tyto výsledky mohly dále využít v praxi. Ke stanovení výsledků jsme použila následující metody: ukazatel spokojenosti pracovníků dotazník, SWOT analýzu a čerpala jsem z následujících informačních zdrojů (zde uvedeny pouze ty nejdůležitější): odborná literatura odborné články v tisku internet interní materiály společnosti Micros a ostatních poskytovatelů Pro přehlednost a ilustraci jsme v práci uvedli větší množství obrázků a vlastních PrintScreenů programu Fidelio, verze 7, s vlastnoručně zadanými údaji. V naší práci jsme se snažili především o uplatnění poznatků z praxe a o vyjádření vlastního názoru na danou situaci. Jediným problémem, se kterým jsme se při psaní práce setkali, byl nedostatek odborné literatury. Čerpali jsme proto především z odborných článků, interních materiálů a z odborných knih jsme využili pouze části kapitol. 11

13 Ve shrnutí tedy můžeme říci, že stanovené cíle (analýza systému Fidelio, jeho srovnání s ostatními systémy, jeho využitelnost a přínos pro provoz) jsme plnili pomocí porovnávacích parametrů a dotazníku a s využitím odborné literatury a interních materiálů všech poskytovatelů hotelového software. Do práce jsme také zařadili 2 hypotézy tou první je, zda větší hotely a hotelové řetězce jsou v dnešním světě schopny vůbec bez takové informační technologie fungovat. Druhou hypotézou je, do jaké míry mohou tyto systémy ulehčit práci a jiné pracovní činnosti či postupy. 12

14 1. Informační a hotelové systémy 1.1. Charakteristika informačních a hotelových systémů Jak sám název napovídá, hlavní funkcí všech informačních systémů je sběr, uchovávání, distribuce a zpracování dat. V obecné rovině slouží informační, nebo chceme-li hotelové systémy, ke sběru dat a informací a jejich uchovávání. Tyto systémy nemusí být nutně vedeny v počítači, ale zejména v menších zařízeních jsou data uchovávány pomocí ručního zápisu. Zjednodušeně lze tedy říci, že i rezervační seznam, který si např. menší penzion vede v písemné formě, může být informačním systémem. Pro větší zařízení však samozřejmě takováto forma uchovávání záznamů nestačí. Navíc na ně jejich provozovatelé kladou stále větší nároky, a proto jsou dále doplňovány o další funkce např. vedení rezervační knihy, vystavování účtů, uchovávání informací o klientech apod. Rozvoj hotelových systémů (známých také pod pojmem hospitality software ) tedy pokračoval přidáváním jednotlivých podsystémů jako je např. skladové hospodářství a inventury, personální agenda apod. Tento vývoj pokračuje i nadále a všechny uvedené součásti jsou již jeho standardní výbavou. Výhody informačního a hotelového systému oproti vedení papírové dokumentace nepřetržitý provoz snížení počtu chyb možnost plánování uchovávání většího počtu informací a zlepšení jejich dostupnosti přehlednost pro zaměstnance na všech úrovních podniku zlepšení kvality služeb snížení nákladů a zvýšení zisků zvýšení efektivnosti práce ekologie možnost propojení s globálními distribučními systémy a zvýšení obrátky 13

15 Nevýhody informačního a hotelového systému oproti vedení papírové dokumentace vysoká pořizovací cena (zejména pro menší provozy) a servisní poplatky nutné proškolení každého pracovníka nároky na počítačovou síť technické výpadky Jak jsme již zmínili na začátku této práce, nástup moderních technologií můžeme vidět všude kolem nás. V gastronomii a hotelnictví se toto projevuje hlavně v globálních rezervačních a hotelových systémech. Proč využívat informační systém a) přehled o vnitropodnikových aktivitách díky informačním systémům dokáže vedení společnosti rychle reagovat na vzniklé situace a stav trhu, mají neustálý přehled o dění v hotelu b) složitost rozhodování získaná data mohou ovlivnit či urychlit rozhodovací proces dané situace c) migrace zaměstnanců informační systémy dovolují uchovávat získané informace od každého jednotlivého pracovníka, takže s jeho případným odchodem o ně podnik nepřijde d) volný přístup k informacím, zrychlující se dynamika trhů propojení trhů po celém světě, chytré sítě a další aspekty umožňují zákazníkům rychlejší přístup k produktům. Podnikání se proto pomalu rozšiřuje i do celosvětových trhů a podnik pro udržení své konkurenceschopnosti musí sledovat stále větší oblast. Základní vlastnosti kvalitního informačního systému bezpečné a spolehlivé uchovávání informací, které je schopen předávat pro další procesy a zhodnocovat je zásadní informace, které by měl obsahovat, jsou data o konkurenci a vlastních produktech pracovníkům by měl jejich práci ulehčovat, zjednodušovat, řídícím pracovníkům by měla pak jeho data sloužit k efektivnímu řízení, stanovení strategií a celkové koordinaci 14

16 měl by umožňovat rychlou, bezpečnou a jednoduše přístupnou elektronickou komunikaci se zákazníky měl by být schopen spolupracovat s dalšími moduly a systémy 1.2. Legislativa a informační systémy Hotel nebo jiné ubytovací zařízení si musí uvědomit, že při své činnosti pracuje s citlivými a osobní údaji svých klientů. Při výběru hotelového rezervačního systému je nejen proto nutné dbát i na legislativu dané země. V této kapitole uvádím ty nejzákladnější normy, které s tímto přímo souvisí. Oficiální jednotná klasifikace ubytovacích zařízení Asociace hotelů a restaurací České republiky spolu se svou evropskou zastřešující organizací HOTREC pracují již několik let na podpoře systému OFICIÁLNÍ JEDNOTNÉ KLASIFIKACE UBYTOVACÍCH ZAŘÍZENÍ ČR, který v České republice funguje na dobrovolné bázi již od roku Materiál Oficiální jednotné klasifikace vznikl ve spolupráci AHR ČR, UNIHOST a za podpory MMR ČR a agentury Czech Tourism. 1 Začátkem roku 2010 se hotelové asociace 7 zemí EU dohodly za účelem sjednocení klasifikace hotelových služeb pomocí jednotné směrnice na založení Hotelstars Union. Nyní má unie 11 členů (ČR, Německo, Rakousko, Švédsko, Maďarsko, Švýcarsko, Nizozemsko, Lucembursko, Litva, Lotyšsko, Estonsko) a dle stanovených kritérií udělují ubytovacím zařízením hvězdičky. Příchodem Nového roku 2012 vstoupila 1. mezinárodní certifikace Hotelstars Union v podobě Oficiální jednotné klasifikace ubytovacích zařízení v ČR do cílové roviny jejího prvního tříletého období. 2 (viz. Obrázek 1)

17 Obrázek 1 - Označení certifikovaných zařízení Zdroj: Webové stránky Asociace hotelů a restaurací ČR Etický kodex Asociace hotelů a restaurací ČR AHR ČR Asociace hotelů a restaurací České republiky, která sdružuje podniky poskytující své služby v odvětví pohostinství a hotelnictví, dává sobě a svým členům za cíl, aby všechny jejich činnosti a jednání byly v souladu s obecně uznávanými etickými zásadami podnikatelské činnosti a mezilidskými vztahy v demokratické společnosti. Tento Etický kodex vyhlašuje Valná hromada v souladu se stanovami asociace. Globální etický kodex cestovního ruchu AHR ČR se připojuje ke Globálnímu etickému kodexu, který byl přijat na valném shromáždění Světové organizace cestovního ruchu. Asociace a její členové se tímto zavazují k účasti na hledání cest ke zlepšení podmínek pro provozování podnikatelských činností v oboru pohostinství a hotelnictví, a tím i celkově na podpoře rozvoje cestovního ruchu. Zákon č. 56/1999 Sb. o zajištění bezpečnosti informačních systémů Soubor pravidel k zajištění důvěrnosti a dostupnosti informací, s nimiž informační systém pracuje a vymezuje odpovědnost správy a uživatele systému za jejich činnosti. Zákon č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů Tento zákon se vztahuje na zpracovávání osobních údajů. 13 správci či zpracovateli osobních údajů ukládá přijmout taková opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů. Pro tento účel je správce 16

18 nebo zpracovatel povinen zpracovat a dokumentovat přijatá a provedená technicko-organizační opatření k zajištění ochrany osobních údajů v souladu se zákonem a jinými právními předpisy. Zákon č. 326/1999 Sb. o pobytu cizinců na území ČR Tento zákon upravuje podmínky vstupu cizince na území České republiky a vycestování cizince z území, stanoví podmínky pobytu cizince a vymezuje působnost Policie České republiky, Ministerstva vnitra a Ministerstva zahraničních věcí v této oblasti státní správy. Zákon č. 329/1999 Sb. o cestovních dokladech Tento zákon upravuje vydávání cestovních dokladů státním občanům České republiky, jejich používání občany a vedení agendového informačního systému evidence cestovních dokladů a agendového informačního systému evidence diplomatických a služebních pasů. Zákon č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích Zákon se týká práva obcí vybírat místní poplatky, a to zejména v našem případě poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt, poplatek z ubytovací kapacity, poplatek za možnost vjezdu motorových vozidel aj. Zákon č. 300/2008 Sb. o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů Jeho cílem je vytvoření optimálních podmínek pro elektronickou komunikaci mezi úřady a občany a mezi úřady navzájem (datové schránky), dále pak vedení elektronických spisů ve správních řízeních. Zákon č. 563/1991 Sb. o účetnictví Vztahuje se na všechny subjekty podnikající v ČR. Zákon č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele Stanovuje povinnosti při prodeji výrobků, z nichž lze jako příklad uvést požadavek poctivosti prodeje, zákaz nekalých obchodních praktik, zákaz diskriminace spotřebitele, informační povinnosti ohledně vlastností a způsobu použití výrobků, 17

19 řádné označení provozovny, řádná informace o uplatňování reklamace spotřebitelem a formálně správný průběh reklamačního řízení. Zákon č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví Charakterizuje pojem veřejné zdraví, stanovuje např. hygienické požadavky na vodu, konání ozdravných pobytů, podmínky na výrobu potravin a jejich uvádění do oběhu a vymezuje další podmínky pro provozování stravovacích služeb. Zákon č. 262/2006 Sb., Zákoník práce Upravuje pracovně právní vztahy (pracovní vztah a pracovní smlouva, skončení pracovního poměru, délka pracovní doby, přestávky, práce přesčas, noční práce, mzda a plat, srážky, cestovní náhrady, dovolená, odpovědnost za škody) a vymezuje povinnosti zaměstnavatele a práva a povinnosti zaměstnance. Zákon č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník Ve svých hlavách charakterizuje smlouvy a udává jejich náležitosti - kupní, darovací, o dílo, o půjčce, nájemní, o ubytování, zprostředkovatelská apod. Zákon č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník Obchodní zákoník upravuje podmínky pro založení společnosti pro podnikání na území ČR (s.r.o., družstva, komanditní společnosti) a zahrnuje též i úpravu obchodně závazkových vztahů (smlouva o prodeji podniku, smlouva mandátní, smlouva o obchodním zastoupení apod.) 18

20 1.3. Vývoj informačních a rezervačních systémů Vývoj informačních systémů ve světě V dnešním světě, kterému vládnou počítače a IT technologie, jsou počítačové rezervační systémy považovány za nezbytnou nutnost. Jak jsme již zmínili, jejich nejdůležitějšími úkoly jsou především distribuce, uchovávání a přenos informací. Jejich historický vývoj má své počátky v letecké dopravě, následně se pak rozrostl i do dalších oblastí cestovního ruchu hotelů, restaurací a cestovních kanceláří. Dle volně přístupných dochovaných záznamů byl historicky prvním on-line systémem vůbec SYSTEM ONE v 70. letech, do té doby se v praxi využíval pouze manuální systém, tzn. potvrzování prostřednictvím pošty a telefonů a rezervace služeb pomocí voucherů. Zpočátku se tento centralizovaný systém využíval pro rezervaci letenek v USA. Jeho funkce se časem rozrostla i na rezervace ubytování a půjčovnu automobilů. V 80. letech se díky stále se rozvíjejícímu cestovnímu ruchu zvyšovali nároky nejen cestujících, ale i samotných poskytovatelů. Začaly se tak objevovat megasystémy, které sdružovaly nejen samotné poskytovatele služeb, ale i touroperátory a ostatní zprostředkovatele. Hotely začaly ve větší míře informační technologie využívat v polovině 80. let, a to zejména v souvislosti s rezervačními a recepčními systémy. Např. jen za rok 1983 vzrostl podíl velkých hotelů vybavených IT z necelých 40% až na 85%. 3 V 90. letech se konkurenční sítě spojily a vytvořili společnou technickou spolupráci. V současné době se počet informačních a rezervačních systémů na světě neustále mění, proto je těžké je přesně charakterizovat. Těm nejznámějším z nich se budeme věnovat v kapitole BRAHAM, B.: Computer Systems in the Hotel and Catering Industry. Cassel, London, 1988, 346 s., ISBN

21 Vývoj informačních systémů v České republice 1993 Prvním pokusem o sdružení všech oblastí cestovního ruchu můžeme v ČR pozorovat v roce 1993, kdy Ministerstvo hospodářství a Česká centrála cestovního ruchu vytvořila jednotný systém Národní informační a rezervační systém. Jeho základem mělo být Počítačové informační centrum turistických a ubytovacích kapacit (PICTUS), které mělo zároveň zajišťovat celkový chod systému. Hlavní funkce PICTUS: - poskytování informací o produktech a službách cestovního ruchu ubytování, dopravní služby, turistické informační služby, cestovní kanceláře apod. - marketingové informace propagační, školící 1995 V tomto roce byl zaznamenán další pokus o zřízení informačního turistického systému. Byl jím program Rozvoj turismu pro Českou republiku, který se skládal z dalších 6 projektů. Jedním z nich byl i Projekt informačního a rezervačního systému. Vláda jej však neschválila Snahu o celkové propojení všech složek cestovního ruchu neměly již jen státní organizace, ale i ty nestátní. Jednou z nejpilnějších byla Asociace turistických informačních center ČR, která přišla s pokusem o propojení turistických center v jednotnou síť spojenou jedním informačním systémem. Další aktivní organizací byla i Česká centrála cestovního ruchu, která ve své snaze využila internet a zřídila www stránky, které poskytovaly informace o České republice (fakta, aktivity, kalendář akcí, odborné informace apod.) a zahraničních zastoupeních. Tyto stránky jsou funkční i v současnosti CzechTourism ve své snaze nepolevoval a snažil se i nadále o vytvoření nového směru informačního systému. Jeho struktura měla být tvořena následujícími částmi: 20

22 - celostátní turistický informační systém - orientační turistický systém - strukturovaná síť turistických informačních center Základnou tohoto systému měly být webové stránky, které své informace dál předávaly široké i odborné veřejnosti. Jednalo se o data placená i volně přístupná. Současnost Jistě netřeba zdůrazňovat, že současné době vládnou počítače a moderní informační technologie. To se odráží i v oblasti turismu a cestovního ruchu. Lidé po celém světě cestují nejen za poznáním a zábavou, ale i z pracovních důvodů. Tito businessmani nemají času nazbyt, často za několik dní vystřídají i několik destinací. Z pravidla zůstávají věrni stejným ubytovacím kapacitám, kde oceňují stálost nabízeného standardu a to, že prostředí znají. Nejen pro tyto skupiny proto reaguje hotelový trh na nabídku rezervací ubytování a dalších služeb pomocí chytrých telefonů nebo aplikací. Host si tak během cesty pomocí telefonu vyřídí všechny potřebné úkony, kterými se pak nemusí zdržovat po příjezdu nebo odjezdu z hotelu. Z opačného pohledu hotelu umožňují hotelové systémy přehlednost, komplexnost a rychlý přístup k záznamům z jedné základny. Větší hotely nebo hotelové systémy bez těchto systémů v dnešním světě téměř neexistují. Trendy v hotelnictví pro rok vysoké provize internetových rezervačních serverů zadají příčinu hledání nových možností reklamy a distribučních kanálů (sociální sítě) do mírného pozadí se dostávají slevové portály a jejich nabídky naopak trendem zůstává wellness a využití kongresových prostor hotelový marketing by se měl zacílit na stálé klienty a udržení jejich důvěry novou oblastí se stane nehotelový host (není ubytovaný, ale přesto může využít placené služby hotelu) velký boom se předpokládá u internetu webových stránek, sociálních sítí apod

23 1.4. Uplatnění rezervačních systémů v cestovním ruchu Doprava V letecké, lodní a železniční dopravě hrají informačně rezervační systémy nezastupitelnou roli. Umožňují nejen databázi a poskytování informací o vlastních službách, ale také provádění rezervací a prodej přepravních dokladů. Vývoj postupuje nejvíce v letecké dopravě, kde se z malých rezervačních systémů jednotlivých společností staly nezávislé globální systémy a jejich distribuční systémy. Cestovní kanceláře a agentury I zde mají informační systémy své místo našly své uplatnění nejen v základních ekonomických agendách, ale slouží i jako podklad pro jednání v otázkách managementu a marketingu. Avšak základní funkcí, kterou zde plní, je správa informací o produktu (zájezd, hotely, partneři) a příprava podkladů, které dále slouží k realizaci vlastní služby (tisk voucherů, smluv, cestovních informací). Tyto funkce pak zpravidla nejsou k dispozici pouze centrále, ale i přidruženým prodejním místům a prodejcům. Turistická informační střediska V tomto případě napomáhá počítačová technika ke zpracování, třídění, vyhledávání a zpracování velkého množství dat. Ubytovací zařízení Systémy v ubytovacích kapacitách se využívají ke zpracování agend jednotlivých úseků a propojují všechna střediska. Hotelové řetězce jsou zpravidla vybaveny jednotným systémem, který zajišťuje rezervace a postupy ve všech členských hotelech. V tomto případě mají programy 2 podoby: Firemní centrální rezervační systém obsahuje interní know-how, slouží výhradně členským hotelům a mají společné databáze Universální centrální rezervační systém vnitřní systém pro hotely a vyšší systém distribuující služby střediska v nadnárodním prostředí a na internetu 22

24 1.5. Informační systémy a marketing Pro efektivní řízení a fungování musí firma sledovat své okolní prostředí na trhu a vztahy v něm, zejména pak požadavky zákazníků, chování konkurence a distribuční kanály. Způsob získávání a uchovávání těchto informací musí být promyšlený a kvalitní, aby v dostatečné míře poskytl podklady vedení firmy pro další rozhodování. Informační zdroje: Primární Interní pracovníci podniku, podnikový výzkum, dodavatelé, konkurence, spotřebitelé Externí experti a konzultanti, pracovníci hospodářských orgánů Sekundární Interní záznamy a statistiky společnosti, objednávky, náklady a výnosy, údaje o zákaznících Externí literatura, úřední zprávy, odborný tisk, katalogy, výroční zprávy ostatních společností Konkurenční získané za úplatu Samostatným a novým trendem moderní doby pro získávání informací je pak Internet. Marketingový informační systém je tvořen metodami, postupy a pracovníky a slouží podniku k získávání, třídění a vyhodnocování a distribuci informací nezbytných pro kvalitní plánování, řízení a kontrolu marketingových aktivit. Konečné informace by měly být zachycovány v jedné řídící centrále navržené dle potřeb a přání řídícího managementu. Otázky při výběru vhodného marketingového informačního systému - Jaké požadavky od Top Managementu jsou kladeny na systém? - Jaká je technická základna podniku? (počítačová síť) - Jaká je náročnost systému a jak proškolíme své pracovníky? Jaké jsou garance? 23

25 - Jaké jsou požadavky na samotné informace? - Co nám systém přinese? Jaké výhody nám nabídne v komunikaci se zákazníky? Vlastnosti marketingového informačního systému pružný při práci s nejrůznějšími druhy informací snadno ovladatelný kompatibilní s dalšími systémy společnosti aktivní při hledání a řešení problémů schopen přizpůsobit se individuálním potřebám jednotky cenově dostupný Obsah marketingového informačního systému - údaje o celkovém obratu firmy za sledovaná období - přehled nabízeného sortimentu produktů - vlivy na výši prodeje sezónnost, svátky, prázdniny, jednotlivé dny - ceny, marže, rabaty, možnost slev a jejich podmínky - dodavatelé a odběratelé odběry, splatnost, specifické požadavky, časové rozmezí objednávek, formy úhrad - údaje o konečném spotřebiteli zacílení, proč, výhody a nevýhody - sociální a ekonomické prostředí země struktura obyvatelstva, průměrné důchody, zadluženost, růst cen, národní důchod Marketingové informační subsystémy pro získávání a vyhodnocování informací 1) vnitřní informační systém data získaná přímo z podnikových záznamů (objednávky, faktury, doprava, platební kázeň, celní problematika, účetnictví, daně) 2) marketingový zpravodajský systém manažerské informační zdroje pro přehled o každodenním a očekávaném vývoji v marketingovém okolí; můžeme jej dále rozdělit na nepřímé sledování (bez konkrétního zacílení), podmíněné sledování (v určité oblasti), neformální výzkum (bez předem stanoveného postupu) a formální výzkum (dle předem určených pravidel) 24

Bakalářská práce 2009 Anna Larina

Bakalářská práce 2009 Anna Larina Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních sluţeb v Praze Bakalářská práce 2009 Anna Larina Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a

Více

Komparace účetních software z pohledu podnikatele. Lucie Sekerová

Komparace účetních software z pohledu podnikatele. Lucie Sekerová Komparace účetních software z pohledu podnikatele Lucie Sekerová Bakalářská práce 2014 Prohlašuji, že beru na vědomí, že odevzdáním diplomové/bakalářské práce souhlasím se zveřejněním své práce podle

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S.R.O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S.R.O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S.R.O. Radek Pospíšil Marketingová komunikace vybraného hotelu Bakalářská práce 2014 Marketingová komunikace vybraného hotelu Bakalářská práce Radek Pospíšil Vysoká

Více

Vliv moderních informačních technologií na řízení hotelu

Vliv moderních informačních technologií na řízení hotelu Vliv moderních informačních technologií na řízení hotelu Diplomová práce Bc. Klára Zapletalová Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r.o. katedra hotelnictví Studijní obor: Management hotelnictví a

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R.O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R.O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R.O. Bc. Nicole Uhrová Český hotelový řetězec a jeho aktuální konkurenceschopnost v zahraničí Diplomová práce 2013 Český hotelový řetězec a jeho aktuální konkurenceschopnost

Více

Outsourcing marketingových služeb v českém hotelnictví

Outsourcing marketingových služeb v českém hotelnictví Outsourcing marketingových služeb v českém hotelnictví Diplomová práce Bc. Nikola Horynová Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r. o. katedra hotelnictví Studijní obor: Management hotelnictví a lázeňství

Více

Komparativní analýza pěti internetových rezervačních systémů z pohledu hotelu

Komparativní analýza pěti internetových rezervačních systémů z pohledu hotelu Komparativní analýza pěti internetových rezervačních systémů z pohledu hotelu Diplomová práce Bc. Ivana Pokludová Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r. o. katedra cestovního ruchu Studijní obor:

Více

Hotelový informační systém. Bakalářská práce

Hotelový informační systém. Bakalářská práce Hotelový informační systém Bakalářská práce České vysoké učení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Katedra počítačů Bakalářská práce Informační systém malého hotelu Hotel Information System Michal

Více

Analýza a návrh elektronického obchodu s využitím metodik a implementací firmy PJcomp

Analýza a návrh elektronického obchodu s využitím metodik a implementací firmy PJcomp Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze Linda Kebrlová Analýza a návrh elektronického obchodu s využitím metodik a implementací

Více

Mystery Shopping ve vybraném pražském hotelu

Mystery Shopping ve vybraném pražském hotelu Mystery Shopping ve vybraném pražském hotelu Diplomová práce Bc. Veronika Sokolová, DiS. Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r. o. katedra hotelnictví Studijní obor: VŠH MHL Management hotelnictví

Více

Vliv moderních informačních technologií na činnost obchodní společnosti

Vliv moderních informačních technologií na činnost obchodní společnosti Vliv moderních informačních technologií na činnost obchodní společnosti Diplomová práce Bc. David Vurma Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r. o. Katedra hotelnictví Studijní obor: Management hotelnictví

Více

PODNIKATELSKÝ PLÁN ZALOŽENÍ ČERPACÍ STANICE

PODNIKATELSKÝ PLÁN ZALOŽENÍ ČERPACÍ STANICE VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV EKONOMIKY FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF ECONOMICS PODNIKATELSKÝ PLÁN ZALOŽENÍ ČERPACÍ STANICE BUSINESS

Více

Srovnání vybraného účetního software na trhu se zaměřením na malé a střední firmy v oboru stavebnictví

Srovnání vybraného účetního software na trhu se zaměřením na malé a střední firmy v oboru stavebnictví SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku Srovnání vybraného účetního software na trhu se zaměřením

Více

Inovace nabídky hotelu Stein

Inovace nabídky hotelu Stein VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R.O. Bc. Martin Záboj Inovace nabídky hotelu Stein Diplomová práce 2014 Inovace nabídky hotelu Stein Diplomová práce Bc. Martin Záboj Vysoká škola hotelová v Praze

Více

Vyhledávání, zadávání a interpretace výsledků výzkumů v oblasti cestovního ruchu

Vyhledávání, zadávání a interpretace výsledků výzkumů v oblasti cestovního ruchu Vyhledávání, zadávání a interpretace výsledků výzkumů v oblasti cestovního ruchu Ing. David Humenčák Ing.Radek Pažout Realizátor: SPORTIGO s.r.o. Šumavská 31a 602 00 Brno e-mail: info@sportigo.cz www.sportigo.cz

Více

Analýza platformy SAP ECC 6 jako řídícího nástroje komunikace

Analýza platformy SAP ECC 6 jako řídícího nástroje komunikace Analýza platformy SAP ECC 6 jako řídícího nástroje komunikace Bakalářská práce Marie Humlová, DiS. Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r.o. katedra marketingu a mediálních komunikací Studijní obor:

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R.O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R.O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R.O. Bc. Anna Lovětinská Návrh gastronomického provozu Lovas & Lovas II. Diplomová práce 2014 Návrh gastronomického provozu Lovas & Lovas II. Diplomová práce Bc.

Více

Call centrum jako součást podpory klienta

Call centrum jako součást podpory klienta Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra financí a ekonomie Call centrum jako součást podpory klienta Diplomová práce Autor: Bc. Adéla Jílková Finance Vedoucí práce: Ing. Marcela Soldánová Praha Duben

Více

ŘÍZENÍ A ORGANIZACE HOTELOVÉHO PROVOZU

ŘÍZENÍ A ORGANIZACE HOTELOVÉHO PROVOZU Hotelnictví a turismus 3. tisíciletí I ŘÍZENÍ A ORGANIZACE HOTELOVÉHO PROVOZU Určeno pro další vzdělávání pedagogických pracovníků středních odborných škol gastronomických oborů Střední škola hotelnictví

Více

Podnikatelský plán na založení malého nebo středního podniku

Podnikatelský plán na založení malého nebo středního podniku Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Podnikové hospodářství Podnikatelský plán na založení malého nebo středního podniku Business Plan for Establishing of a Small or Medium Enterprise

Více

Účetní a ekonomický software jako součást informačního systému podniku

Účetní a ekonomický software jako součást informačního systému podniku ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Účetní a ekonomický software jako součást informačního systému podniku The Accounting and Economic Software as a Part of Information System

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O.!!!!!! Marek Oubrecht!!!! Marketingový mix výstavby bytového domu!!! Bakalářská práce!!!!!!!!!!

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O.!!!!!! Marek Oubrecht!!!! Marketingový mix výstavby bytového domu!!! Bakalářská práce!!!!!!!!!! VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Marek Oubrecht Marketingový mix výstavby bytového domu Bakalářská práce 2014 Marketingový mix výstavby bytového domu Bakalářská práce Marek Oubrecht Vysoká

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Bc. Vira Valenchuk Vývoj a struktura vybraného hotelového řetězce Diplomová práce 2014 Vývoj a struktura vybraného hotelového řetězce Diplomová práce Bc.

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Bc. Pavla Kopská Zhodnocení podnikatelského záměru výstavby hotelu U Otakarovy bašty Diplomová práce 2013 Zhodnocení podnikatelského záměru výstavby hotelu

Více

Aktuální stav na trhu s ERP systémy, systémy nabízené v cloudu. ERP Systems and Possible Cloud Implementations

Aktuální stav na trhu s ERP systémy, systémy nabízené v cloudu. ERP Systems and Possible Cloud Implementations ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta elektrotechnická Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Aktuální stav na trhu s ERP systémy, systémy nabízené v cloudu ERP Systems and Possible Cloud

Více

Návrh vzdělávání zaměstnanců hotelu v oblasti bezpečnosti

Návrh vzdělávání zaměstnanců hotelu v oblasti bezpečnosti Návrh vzdělávání zaměstnanců hotelu v oblasti bezpečnosti Diplomová práce Bc. Monika Doležalová Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s.r.o. Katedra Hotelnictví Studijní obor: Management hotelnictví a

Více

Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r.o.

Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r.o. Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r.o. Filip Jána Průzkum spokojenosti hostů konkrétního hotelu Diplomová práce 2013 Průzkum spokojenosti hostů konkrétního hotelu Diplomová práce Filip Jána Vysoká

Více

VYUŽITÍ POČÍTAČŮ V ÚČETNICTVÍ

VYUŽITÍ POČÍTAČŮ V ÚČETNICTVÍ SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO VYUŽITÍ POČÍTAČŮ V ÚČETNICTVÍ distanční studijní opora Břetislav Andrlík, Jiří Mikulica Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo říjen 2014 Využití počítačů v účetnictví

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R.O. Bc. Daniel Venc

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R.O. Bc. Daniel Venc VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R.O. Bc. Daniel Venc Cenová politika pražských hotelů Diplomová práce 2014 Cenová politika pražských hotelů Diplomová práce Bc. Daniel Venc Vysoká škola hotelová

Více

Analýza marketingové komunikace vybraného gastronomického zařízení

Analýza marketingové komunikace vybraného gastronomického zařízení Analýza marketingové komunikace vybraného gastronomického zařízení Bakalářská práce Simona Rožánková Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r.o. Katedra marketingu a mediálních komunikací Studijní obor:

Více