v roãní zpráva annual report

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "v roãní zpráva annual report"

Transkript

1 v roãní zpráva annual report 2003

2 v roãní zpráva annual report 2003

3 obsah contents úvodní slovo foreword 4 zpráva pfiedstavenstva board of director s report 6 zpráva dozorãí rady supervisory board s report 13 organizaãní schéma organising scheme 15 údaje o spoleãnosti information on the company 16 statutární orgány statutory body 30 údaje o odpovûdn ch osobách data on responsible persons 31 konsolidovaná úãetní závûrka consolidated financial statement 36 úãetní závûrka financial statement 46 pfiíloha ke konsolidované úãetní závûrce notes to the consolidated financial statement 56 pfiíloha k úãetní závûrce notes to the financial statement 90

4 v roãní zpráva strana 4 5 annual report page 4 5 úvodní slovo foreword VáÏené dámy a pánové, váïení obchodní pfiátelé, Dear ladies, dear gentlemen, dear business partners, V roce 2003 spoleãnost Dimension oslavila dvanácté v roãí úspû - ného podnikání na finanãním trhu v âeské republice. In 2003, company Dimension proudly celebrated the twelfth anniversary of its successful business operations on the Czech financial market. Bûhem tohoto období se skupina firem sdruïen ch pod hlaviãkou koncernu Dimension postupnû formovala v jednu z nejv znamnûj ích domácích nebankovních finanãních institucí s bilanãní sumou témûfi dvû miliardy korun a vlastním kapitálem na úrovni dvû sta milionû korun. Od samého poãátku podnikání je na im dlouhodob m cílem trvalé zvy ování hodnoty spoleãnosti. Tomu odpovídá zodpovûdnost, s jakou se soustfiedíme na v bûr smûrû podnikání i na samotnou správu aktiv pocházejících z na í ãinnosti. Naprostou vût inu ziskû následnû koncern dlouhodobû reinvestuje do dal ího rozvoje podnikání. During this period the group of companies, which had gathered under the umbrella of concern Dimension, has gradually transformed into one of the most significant domestic non-banking financial institutions with the balance sum of almost two billion and the capital of two hundred million Czech crowns. Since its very beginning, the company has been pursuing the long-term target of permanent growth of its value. This accords with diligence, which has been devoted to the selection of future directions for our business and own asset management. Major part of the company s profit has been re-invested in further development of the corporation. V znamn m milníkem pro nás v uplynulém roce bylo prosazení dcefiiné spoleãnosti D.S. Leasing mezi dvacet nejúspû nûj ích leasingov ch spoleãností v âeské republice, stejnû jako pfiekroãení obchodního obratu symbolické jedné miliardy korun touto spoleãností. Z rûstu obchodû dal í dcefiiné spoleãnosti D.S. Factoring usuzujeme, Ïe pfiekroãení v e symbolické miliardové hodnoty obchodû jsme neslavili naposledy. Rok 2003 tak pro nás je nejen rokem obchodních úspûchû, ale doufáme Ïe i jakousi pfiedzvûstí obchodního rûstu v letech následujících. Our daughter company D.S. Leasing managed to rank among the top twenty Czech Republic s leasing companies with sales turnover beating the symbolic limit of one billion CZK. This represents the most significant milestone of the last year. Boosting trades of our next daughter company D.S. Factoring make us believe that the magic line of one billion Crowns in turnover has not been beaten for the last time. This way, the year of 2003 was not only a year of business successes, but, as we are confident, also a presage of our further business expansion in the years to come. Historicky v znamn m krokem bylo na e pfied ãtyfimi lety pfiijaté rozhodnutí o dûsledné specializaci aktivit skupiny v hradnû na finanãní sluïby. Tato strategie nám umoïàuje dávat do hlavního pfiedmûtu podnikání skuteãnû v echny prostfiedky, invenci a sílu zamûstnancû a v koneãném dûsledku se projevuje na kvalitû a propracovanosti námi poskytovan ch sluïeb. At the present stage we can see that the decision taken four years ago to focus the group s activities solely on the financial services was a historical and significant step. This strategy allows us to channel all means, invention and powers of our staff into the core business of the group and, in the final effect, it perfects quality and elaboration of our services. Na im posláním je poskytovat moderní finanãní sluïby s maximální mírou vyuïití moderních technologií a irok m spektrem distribuãních Our mission is to provide modern financial services, utilizing the most sophisticated technologies and a wide range of distribution channels.

5 Ing. Pavel Stra ák Pfiedseda pfiedstavenstva Chairman of the Board of Directors kanálû. Je pro nás velmi dûleïité, Ïe na í oporou pfii plnûní tohoto poslání je mimo jiné stabilní a robustní informaãní systém, specializovan na poskytování finanãních sluïeb. Za neménû dûleïité v ak povaïujeme téï trvalé budování kvalitního pracovního t mu, jenï dnes ãítá jiï témûfi sedmdesát spolupracovníkû. Z tohoto pohledu je pak velmi potû itelné, Ïe jsme v uplynulém roce s nûkter mi na imi kolegy slavili desáté v roãí jejich práce pro spoleãnost. A stable and robust information system specialized in provision of financial services is of a crucial importance. By no means less important to us is a permanent care for our quality work team, which now involves almost seventy persons. For this reason it was a great honor for us to congratulate and thank some of our colleagues for their ten year s work for our company. Úspû nost námi poskytovan ch sluïeb je pfiirozenû ovlivnûna úspû - ností na ich obchodních partnerû, v ir ím slova smyslu pak ekonomickou situací v hlavním regionu na eho podnikání, tj. v âeské republice. I z koneãn ch finanãních v sledkû hospodafiení je vidût, Ïe v voj roku 2003 byl pro na e smûry podnikání v vojem pfiízniv m. The success of our services is naturally geared by successes of our business partners, and, on a broader scale, by the overall economic situation in the main region of our business operations i.e. the Czech Republic. The financial results of the last year clearly suggest that the developments of 2003 were of a positive influence on our business. Urãitou v zvou se pro nás v roce 2004 stává vstup âeské republiky do Evropské unie. Na jedné stranû je zfiejmé, Ïe i v na em sektoru bude docházet k dal í konsolidaci a koncentraci, na stranû druhé pak jsou novû se otvírající trhy a noví potenciální zákazníci, které jiï dále nebudeme vnímat jako zahraniãní. The Czech Republic s accession to the European Union in 2004 represents a challenge for our company. On one hand it is obvious that also our sector will undergo some further consolidation and concentration, but on the other hand there are newly emerging markets with new potential clients, who will no longer be perceived foreigners. V znamné obchodní úspûchy roku 2003 pro nás pfiedstavují závazek k obchodním partnerûm a akcionáfiûm i do budoucna. ZároveÀ v ak jsou v zvou pro v echny na e spolupracovníky k dal ímu zvy ování úrovnû a kvality poskytovan ch sluïeb, které s sebou pfiiná í i plo n rûst spokojené klientely. Na loajalitû, profesionálním pfiístupu a vysoké odbornosti na ich zamûstnancû hodláme i do budoucna stavût. The significant business success of 2003 also creates a commitment to our business partners and shareholders for the future. At the same time it represents a challenge for all our colleagues, who will have to seek ways of how to improve the level and quality of our services and thus to boost our portfolio of satisfied clientele. Loyalty, professional approach as well as the top expertise of our staff constitute a firm basis for our future expansion. VáÏíme si dûvûry a pfiíznû, kterou nám Vy, na i klienti a obchodní partnefii, poskytujete a vûfiíme, Ïe se nám v roce 2004 a v dal ích letech podafií navázat na pfiedchozí spoleãné úspûchy. We highly esteem the trust and favor, which you, our clients and business partners, show us and we are great believers that we will manage to follow up our success also in 2004 and other years to come. Ing. Pavel Stra ák pfiedseda pfiedstavenstva Ing. Pavel Stra ák Chairman of the Board of Directors

6 v roãní zpráva strana 6 7 annual report page 6 7 zpráva pfiedstavenstva board of director s report V voj ekonomiky, podnikatelského prostfiedí v âr a zejména finanãního sektoru v roce 2003 Development of economy, entrepreneurial environment of the Czech Republic with focus on its financial sector in 2003 Rok 2003 jsme v návaznosti na postupn v voj událostí museli vnímat jako poslední rok pfied vstupem âeské republiky do Evropské unie. âeská spoleãnost pomûrnû rychle bohatne, ale souãasnû se jí po vzoru vyspûl ch ekonomik otvírá prostor pro dal í zadluïování. Following the gradual developments, we had to perceive the year of 2003 the last year prior the Czech Republic s accession to the European Union. The Czech society is getting wealthy relatively fast, but, at the same time, it follows an example of the developed economies and involves in larger indebtedness. Tento v voj pfiímo navozuje pfiíznivé prostfiedí pro poskytovatele finanãních sluïeb. Omezená skupina úspû n ch podnikatelû a nadprûmûrnû odmûàovaní zamûstnanci vyhledávají alternativní zpûsoby ukládání finanãních prostfiedkû, zatímco fiadoví podnikatelé a obãané vyuïívají produktû dluhového financování sv ch investiãních a provozních potfieb. Celosvûtov pokles úrokov ch sazeb potom pfienesenû i v ãeské ekonomice v na em oboru umoïàuje sníïení refinanãních nákladû a souãasnû zv ení marïe. Such a development directly creates a convenient environment for providers of financial services. A limited group of successful entrepreneurs and top-paid employees are searching for alternative ways to deposit their free financial means, while the ordinary entrepreneurs and citizens are using the products of debt financing in order to fund their investment and operation needs. The global decline in interest rates then, also in the Czech economy, allows our industry to decrease the re-financing costs an to increase the margins at the same time. V e uvedená pozitiva celkového ekonomického v voje nejv znamnûj ích ekonomik a ekonomiky âeské republiky v ak doprovází do znaãné míry tûïko kontrolovateln rûst státních v dajû spojen s drastick m rûstem deficitu státního rozpoãtu. Rozvoj podnikání není systematicky podpofien ani sníïením daní, ani jin mi zásadnûj ími prorûstov mi opatfieními. Negativnû na podnikatelské prostfiedí pûsobilo i dal í utuïování byrokracie. The above listed positives of the global economic development of the most significant economies and the economy of the Czech Republic is to the large extent negated by negative effects of own political and economic situation of our country. Instead of a more aggressive economic transformation, the uncontrollable growth of state expenditures is going on, followed by a dramatic increase in national budget deficit. The development of entrepreneurial activities is systematically backed neither by tax cuts, nor by any other more significant progrowth measures. The entrepreneurial environment was even more effected by further expansion of bureaucracy. Zejména celkovû pozitivní v voj v oblasti poskytování finanãních slu- Ïeb v âeské republice a oãekávan vstup na í zemû do Evropské unie The overall positive development in provision of financial services in the Czech republic and the expected accession of our country to the

7 v minulém roce v znamnû zostfiil konkurenãní podmínky v bankovním a finanãním sektoru v na í zemi. European Union last year have significantly aggravated the competition in banking and financing. Privatizované banky pfie ly v roce 2003 od restrukturalizace bankovních ãinností i k podpofie doplàkov ch ãinností, jako jsou leasing, factoring, rûzné typy poji tûní nebo spofiení. Organick rûst prostfiednictvím vlastní distribuãní sítû pfiitom byl v fiadû pfiípadû doplnûn akvizicemi privátních konkurentû, ktefií neprokázali dostateãnou obchodní a marketingovou kreativitu ãi finanãní sílu. Privatized banks transferred in 2003 from re-structuring of their banking activities to support of their ancillary activities such as leasing, factoring and various forms of insurance and savings. An organic growth within their own distribution network was in a number of cases topped up by acquisitions of their private competitors, who did not prove sufficient business and marketing creativity and financial strength. V tomto zv eném konkurenãním prostfiedí se v roce 2003 spoleãnostem koncernu Dimension dafiilo naplàovat na e poslání, b t moderním dynamick m poskytovatelem finanãních sluïeb a zajistit zvy- ování hodnoty spoleãnosti. Even in such highly competitive environment, the Dimension concern managed to fulfil its core mission to be a modern, dynamic provider of financial services and to pursue the increase in value of the company. Struktura finanãního koncernu* Structure of the Financial Concern* Dimension, a.s. 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % D.S. Leasing, a.s. D.S. Factoring, s.r.o. D.S. Rent, s.r.o Böhm & partner, a.s. Dimension online, a.s.

8 v roãní zpráva strana 8 9 annual report page 8 9 Obchodní v sledky a v voj koncernu Dimension v roce 2003 Sales results and development of the Dimension concern in 2003 Obchodní v sledky spoleãností koncernu Dimension i konsolidované v sledky hospodafiení dosáhly v znamného meziroãního zlep ení. Koncern v návaznosti na pfiedchozí systematickou pfiípravu produktové základny, systémov ch prostfiedkû a v neposlední fiadû i na pfiípravu, vzdûlávání a doplàování pracovního kolektivu dosáhl v znamného rûstu v klíãov ch oblastech podnikání leasingu a factoringu. The sales results of companies within the Dimension concern and its consolidated results show a significant year-on-year improvement. Following a previous systematic preparation of its product base, systemic means and, last but not least, of its preparation, training and recruitment, the concern has achieved a significant growth in its key areas of business leasing and factoring. D.S. Leasing se za rok 2003 stal podle objemu novû realizovan ch obchodû nejvût í nebankovní leasingovou spoleãností. Spoleãnost pfiekroãila v roce 2003 hranici 1 mld. Kã novû uzavfien ch obchodû a ve statistikách Asociace leasingov ch spoleãností se posunula na historické estnácté místo v âeské republice. In 2003, D.S. Leasing became the largest non-banking leasing company according to the volume of its trades. The company exceeded the level of 1 billion CZK earned from the newly concluded contracts and it has moved up in the statistics of the Association of Leasing Companies to the historical 16th rung of the Czech Republic. Celkov roãní objem obchodû pfiesáhl 1,092 miliardy Kã. Tuto sumu reprezentuje novû uzavfien ch leasingov ch smluv. Ve srovnání s rokem 2002 spoleãnost zajistila více neï dvoutfietinov nárûst objemu obchodû pfii témûfi 60% nárûstu poãtu smluv, kdyï v minulém roce ãinil celkov objem obchodû 655 mil. Kã a poãet novû uzavfien ch leasingov ch smluv The total volume of trades exceeded billion CZK. This sum represents 2,012 newly concluded leasing contracts. Compared with 2002, the company achieved more than two-third increase at almost 60% increase in number of new contracts, while in the past year the total volume of trade reached 655 mio. CZK and the number of newly concluded leasing contracts totaled 1,297. D.S. Leasing aktuálnû spravuje ve svém portfoliu pfiedmûty v celkové pofiizovací hodnotû více neï 2,3 mld. Kã, a to prostfiednictvím leasingov ch smluv. Spoleãnost v roce 2003 kladla velk dûraz na dal í rozvoj a zdokonalování obchodní sítû. D.S. Leasing posílil obchodní práci centrály v Brnû a rozvíjel dále ãinnost poboãek v Olomouci, Ostravû, Îìáru nad Sázavou. Novû spoleãnost otevfiela poboãky v Praze a zahájila provoz v Pardubicích. In its portfolio of 4,300 leasing contracts, D.S. Leasing currently administers assets with the total purchase value of more than 2.3 bil. CZK. In 2003, the company put the major stress on its further development and improvement of its trade network. D.S. Leasing has strengthened its headquarters in Brno and developed the activities of its branch offices in Olomouc, Ostrava, Îìár nad Sázavou. The company has newly opened its branch offices in Prague and Pardubice. Poboãky i externí dealefii spoleãnosti tûïí pfii schvalování a uzavírání smluv se zákazníky z v hod dlouhodobû vyvíjeného internetového obchodního modulu Tuto on-line obchodní aplikaci vyuïíváme jako jedna z prvních leasingov ch spoleãností jiï od roku Postupn systematick v voj aplikace umoïnil integrovat snad v echny procesy od kalkulace, pofiízení návrhu smlouvy, pfies scoring obchodního pfiípadu a on-line ovûfiení bonity budoucího nájemce z dostupn ch databází, aï po vlastní schválení a následn tisk leasingové smlouvy. When approving and concluding the new contracts, the branch offices, as well as the external dealers of the company, benefit from the Internet sales module D.S. Leasing has been one of the very few companies using this on-line sales application since Its gradual, systematic development allowed to integrate almost all processes ranging from quotation, draft contract via scoring of a business case and on-line verification of customer s liquidity to the final approval and consequent issue of a leasing contract. Distribuce leasingov ch sluïeb tak probíhá na multikanálové úrovni, a to prostfiednictvím vlastních poboãek, externí distribuãní sítû, telefonicky a prostfiednictvím internetu. Zámûrem managementu je i nadále posilovat pfiímé distribuãní kanály. The leasing services are thus distributed on a multi-channel level via own branch offices, external distribution network, via telephone and the Internet. The management intents to further strengthen the direct distribution channels. V roce 2003 se D.S. Leasing mimo jiné zamûfiil na poskytnutí vût ího komfortu zákazníkûm. Spoleãnost zahájila projekt bezplatného vyuïívání informaãní linky a zdokonalila rovnûï klientsk servis poskytovan prostfiednictvím internetového rozhraní. Spolu s moï- In 2003, D.S. Leasing also focused on higher comfort for own customers. The company started a project of toll-free telephone information line and improved the customer service provided via its Internet interface. The application offers the clients

9 ností klientû nahlíïet prostfiednictvím aplikace do evidence leasingov ch smluv tak, podle na ich zji tûní, klientûm bezkonkurenãnû poskytujeme maximum informací. Vysok interní v znam rovnûï pfiipisujeme loni zahájené systematické evidenci obchodních pfiípadû a kontaktû prostfiednictvím jednotného CRM systému. a unique opportunity to look into the evidence of leasing contracts and, as our survey showed, the clients highly appreciate the uncontested information sources provided by our company. The company also launched a highly important internal systematic evidence of business cases and contacts via unified CRM system. Jsme pevnû pfiesvûdãení, Ïe systematická péãe vûnovaná bliï ímu poznání na ich zákazníkû a jejich maximálnímu komfortu pfii vyuïívání na í sluïby se nám v koneãném dûsledku vrátí loajalitou spokojen ch klientû vyuïívajících na i sluïbu opakovanû. We are convinced that our insight into our customers needs and systematic care for their maximum comfort will pay in form of loyalty of the satisfied customers, repeatedly using our services. Spoleãnost D.S. Rent pfii poskytování operativního leasingu dosáhla za rok 2003 obchodního obratu 73,6 mil. Kã, coï je cca. 80 procent úrovnû roku 2002 (91,6 mil. Kã). Na první pohled pfiekvapiv pokles obchodû v perspektivním segmentu operativního leasingu nastal pfiedev ím v dûsledku zpfiísnûní politiky pfii financování krátkodob ch obchodû (do 12 mûsícû), a dále ustoupením od financování vozidel urãen ch pro dal í pronájem, rovnûï zejména z dûvodu bezpeãnosti investice. Our daughter company D.S. Rent, which provides operative leasing services, achieved last year the business turnover of 73.6 mio. CZK, which is approximately 80 % of volume reached in 2002 (91.6 mio. CZK). This, at the first look surprising, fact that the sales in the perspective segment of operative leasing dropped, is a result of our stricter policy imposed on short-term trade financing (up to 12 months) and also our withdrawal from financing vehicles intended for further rent. Both these measures have been introduced in order to provide increased security to our investments. Obchodní v padek uplynulého roku hodlá D.S. Rent nahradit v roce 2004, kdy plánuje vy í realizaci obchodû operativního leasingu a full service leasingu v celkovém objemu 145 mil. Kã. K dosaïení tohoto cíle by mûl napomoci funkãní systém servisních sluïeb (full service), ale i oãekávan pfiesun zájmu klientû do oblasti operativního leasingu v dûsledku daàov ch zmûn. Obecnû se vstupem do Evropské unie rovnûï oãekáváme prohloubení konzumního zpûsobu uvaïování, kdy zákazník bude chtít jezdit autem bez ohledu na jeho budoucí vlastnictví a bude rovnûï ochoten za cenu vy ího komfortu pfiedat leasingové spoleãnosti vozidlo do komplexní správy. D.S. Rent intents to compensate the last year s decline in 2004, planning to earn 145 mio. CZK in operative leasing and full-service leasing. With support of the functional service system (full service), this ambitious goal can be achieved as D.S. Rent expects the clients interest will transfer into the area of operative leasing due to changes in tax legislation. Generally, upon the accession to the European Union, we expect here more consumption-oriented thinking, as customers will be willing to use vehicles regardless they will own this vehicle in the future and, simultaneously, they will be more willing to hand over the vehicle to the comprehensive administration of the company in return for a higher comfort.

10 v roãní zpráva strana annual report page D.S. Factoring v roce 2003 zv il celoroãní objem obchodû na 841 mil. Kã. V roce 2002 ãinily obchody 432 mil. Kã a v roce mil. Kã. V meziroãním srovnání tak do lo k nárûstu objemu pohledávek pfiebíran ch od klientû do factoringu o 95 procent. Spoleãnost tak rostla v raznû vy ím tempem neï je prûmûrn ch 29 procent rûstu factoringového trhu v âr. Spoleãnost zpracovala za rok 2003 témûfi faktur za 150 odbûrateli, mezi nimiï s 60 procenty pfievaïují fietûzce typu Ahold, COOP, Careffour, Delvita, Globus, Interspar a Makro. V pfiípravû na roz ífiení Evropské unie D.S. Factoring roz ífiil sluïby tuzemského factoringu novû o factoring pohledávek do sousedních zemí. Z pohledu struktury financovaného zboïí pfievaïovaly dodávky potravin, zejména nápojû, a to s 40procentním podílem, následují spotfiební v robky, jako domácí spotfiebiãe, elektronika, textil a hobby v robky, s 30 procenty. In 2003, D.S. Factoring increased its annual volume of sales to 841 mio. CZK. In 2002 and 2001 respectively, the sales volumes totaled 432 mio, or 284 mio. CZK, respectively. The year-on-year comparison shows, that the volumes of receivables taken over from clients for factoring increased by 95 %. This way our company grew significantly faster compared with average 29 % of the total factoring market s growth in the Czech republic. In 2003, the company processed almost 20,000 invoices to 150 customers, large part of them being the retail chains, such as Ahold, COOP, Careffour, Delvita, Globus, Interspar and Makro/Metro. In order to meet new demands related to the Czech Republic s accession to the European Union, D.S. Factoring has expanded its portfolio of services, offering factoring of receivables from companies located in the neighboring countries. In the structure of financed goods, the supplies of food, especially beverages, prevail, accounting for 40 % of the whole portfolio. They are followed by consumer goods, such home appliances, electronics, textile and hobby products, which in total account for 30 % of trades. Nûkolikalet rûst factoringov ch obchodû pfiirozenû reflektoval historické zpfiísnûní podmínek pro financování obchodu tuzemsk mi bankami a novû objevené moïnosti efektivního outsourcovaného managementu pohledávek. Od roku 2004 lze oãekávat nejen pfiitvrzení vlastní factoringové konkurence, ale i znatelnû vy í konkurenci inovovan ch bankovních úvûrov ch produktû. Za naprosto rozhodující faktor pro dal í rûst objemu obchodû tak povaïujeme precizní správu pohledávek doplnûnou o jednoduché a efektivní vyuïití internetového modulu Aktuální v voj smûfiuje k plnû elektronickému styku mezi dodavatelem, odbûratelem a faktorem. Steadily growing volumes of factoring trades have naturally reflected the fact, that the domestic banks have tightened their conditions for trade financing and the companies have discovered possibilities of efficient outsourced receivables management. Starting from 2004 we can expect not only increased competition in factoring industry, but also a significantly higher competition of innovated bank credit products. An absolutely crucial factor for further growth of trade is a precise management of receivables geared by a simple and efficient use of the Internet module The current development is heading towards a fully electronic contract between supplier, customer and factor. Böhm & partner v roce 2003 dosáhl niï ího celkového obratu obchodû realizovan ch na finanãních trzích, a to ve v i 4,2 mld. CZK. Pokles obratu paradoxnû provázelo zv ení poãtu realizovan ch obchodû o 30 procent ve srovnání s rokem Stalo se tak v souladu s nov m cílením spoleãnosti na retailovou investorskou klientelu. Spoleãnost v roce 2003 pro la vnitfiní konverzí od elektronicky zamûfieného zprostfiedkovatele obchodû na zahraniãních kapitálov ch trzích smûrem k vût ímu rozloïení portfolia investiãních a poradensk ch aktivit. Jedním z v sledkû zmûny strategie je v voj klientského majetku ve správû, jehoï objem se podafiilo meziroãnû zv it o 96 procent. V souvislosti se zmûnou struktury aktivit spoleãnost rovnûï doznala v roce 2003 zásadních zmûn v oblasti pfiíjmû spoleãnosti, které se v meziroãním srovnání zv ily o cca. 100 procent. V návaznosti na personální posílení investofii ocenili v razné zkvalitnûní informaãní a analytické podpory ze strany spoleãnosti Böhm & partner, která napomohla efektivnû participovat na pozitivním v voji na kapitálov ch trzích v tuzemsku, Evropû i USA. Za zmínku rovnûï stojí loàské zv ení náv tûvnosti investiãního portálu provozovaného obchodníkem. In 2003, Böhm & partner achieved a lower total sales turnover realized on the financial market this time at the level of 4.2 bil. CZK. This drop in trades was paradoxically accompanied by a 30% increase in number of realized trades compared with last year. This was caused by the company s new focus on retail investors. The company underwent in 2003 an internal conversion, from electronic mediator of trades on the foreign capital markets towards more diversified portfolio of investment and consulting activities. One of the positive indicators of change in strategy is the development of administered clients assets, the volume of which increased by 96 % year-on-year. Regarding the change in its structure of activities, there was also a significant change in company s income, which the company managed to boost by approximately 100 %. A recruitment led to more quality information and analytic support from Böhm & partner, allowing the investors to participate efficiently on the positive development on the domestic capital markets, as well as the capital markets of Europe and the U.S.A. We would also like to point out at an increased interest in the investment portal run by Böhm & partner.

11 Kvalitní obchodní v sledky jednotliv ch dcefiin ch spoleãností za rok 2003 jsou odrazem obrovského úsilí zamûstnancû koncernu vûnovaného rozvoji a prodeji klíãov ch osvûdãen ch finanãních produktû. These solid sales result of individual daughter companies for 2003 reflect a tremendous efforts, which our staff have devoted to development and sales of the key financial products. S cílem dosáhnout vût í koncentrace na klíãové pfiedmûty podnikání v roce 2003 pfiedstavenstvo realizovalo odprodej podílû spoleãností OPTOMONT, s.r.o. a Tecton leasing Slovensko, a.s. V obou pfiípadech do lo k odprodeji majetkov ch podílû za cenu vy í neï byla cena pofiízení. Aktivity dfiíve provozované na Slovensku prostfiednictvím join-venture Tecton leasing Slovensko dnes mûïe provozovat pfiímo D.S. Leasing, a to prostfiednictvím vlastní organizaãní sloïky v Bratislavû. The Board of Directors, pursuing its goal to achieve an increased focus on core business in 2003, sold its share in companies OPTO- MONT, s.r.o. and Tecton leasing Slovensko, a.s. In both cases the sales price was higher than the purchase price. The activities in Slovakia, which were previously realized via the joint-venture project Tecton leasing Slovensko, can be now provided by own branch office in Bratislava. Finanãní v sledky hospodafiení za uplynul rok Financial results for the last year Konsolidované v sledky hospodafiení za rok 2003 jsou podobnû jako v sledky obchodní ve znamení rûstu, byè ãeské úãetní standardy zobrazují skuteãn v kon koncernu s nûkolikalet m odstupem. Consolidated financial results for 2003 show, similar to the sales results, a growing tendency, despite the fact that the Czech accounting standards reflect the real performance of a concern with a few year s delay. Skupina Dimension více neï zdvojnásobila pfiedloàsk zisk pfied zdanûním, kdyï za rok 2003 dosáhla konsolidovaného zisku pfied zdanûním ve v i 39,7 milionû korun. S koneãn m v sledkem po zdanûní ve v i 25,5 milionû korun tak skupina k dosáhla ROE ve v i 13,2 %. The Dimension concern more than doubled the last year s gross profit, achieving in 2003 the consolidated gross profit of 39.7 mio. CZK. The final net profit amounted 25.5 mio. CZK and, this way, the group achieved as of 31 st Dec ROE of 13.2 %. Konsolidované trïby z prodeje sluïeb koncernu meziroãnû vzrostly jen o 6 procent a dosáhly tak v e 803,8 milionû Kã. Podle ãeské úãetní metodiky se loàsk dramatick skok v obchodech projeví v znamnûji aï v závûrce roku leto ního. V znamn, ale velmi potû iteln, pokles v konsolidované úãetní závûrce se odehrál v poloïce nákladov ch úrokû, které meziroãnû poklesly témûfi o 20 % na 34,6 milionû korun. Consolidated sales of services increased year-on-year by just 6% and achieved the level of mio. CZK. The Czech accounting methodology allows the last year s dramatic rise to be more significantly shown not sooner than in this year s financial statements. We can see a significant and very pleasant decrease in cost interests, where there was a year-on-year decrease by almost 20 % to 34,6 mio. CZK. Konsolidovaná bilanãní suma koncernu dosahovala k témûfi hodnoty 1,9 mld. Kã oproti 1,56 mld. Kã v roce 2002, coï znamená meziroãní rûst o 21 procent. Nejvût í nárûsty bilance aktiv dosáhla v poloïce dlouhodobého hmotného majetku (o více neï 200 mil. Kã) a v poloïce krátkodob ch pohledávek (o více neï 120 mil. Kã). Tento v voj aktiv vûrnû zobrazuje dynamiku nárûstu v oblastech finanãního leasingu a factoringu. A consolidated balance sum of the concern achieved almost 1.9 bil. CZK as of 31 st Dec. 2003, while in 2002 it was 1.56 bil. CZK. This represents a year-on-year increase of 21%. The highest increases in balance of assets were achieved in long-term tangible assets (by more than 200 mio. CZK) and in short-term receivables ( by more than 120 mio. CZK). This development in assets truly pictures the dynamics of growth in financial leasing and factoring. Konsolidovan vlastní kapitál skupiny k dosahuje témûfi 194 milionû Kã (v roce 2002 to bylo 175 mil. Kã), coï znamená meziroãní rûst o 11 %. Consolidated equity of the group as of 31st Dec is almost 194 mio. CZK (175 mio. CZK in 2002), growing 11% year-on-year. Podíl cizích zdrojû na bilanãní sumû zûstává zachován na úrovni 86,55 procent. Tento pomûr odpovídá struktufie podnikatelsk ch aktivit v oboru finanãních sluïeb, kdy je vût ina obchodû financována externími zdroji. Share of loan financing share on the total balance sum remains constant at %. This ratio is in accordance with the structure of activities of financial services, where the majority of trades is financed from external sources.

12 v roãní zpráva strana annual report page Pfiedstavenstvo spoleãnosti Dimension, a.s. navrhuje valné hromadû, aby schválila úãetní závûrku spoleãnosti k a konsolidovanou úãetní závûrku k témuï datu a navrhuje toto rozdûlení zisku matefiské spoleãnosti ve v i 7,072 milionû Kã dosaïeného za rok 2003 takto: The Board of Directors of Dimension, a.s. suggests the Annual Meeting to approve the financial statements as of 31st Dec and the consolidated financial statements as of the same date and proposes the following distribution of profit of parent company in the amount of mio. CZK achieved in 2003: povinn pfiídûl do rezervního fondu ve v i 354 tis. Kã v plata dividendy v souhrnné v i tis. Kã Mandatory contribution to the reserve fund in the amount of 354 TCZK Dividend in the total amount of 6,718 TCZK Dividenda bude vyplacena ze zisku roku 2003 a ãásteãnû z nerozdûleného zisku minul ch období ve v i 6 % ze jmenovité hodnoty akcie, tj. v celkové v i tis. Kã. Nárok na v platu dividendy vzniká akcionáfiûm ke dni valné hromady, a to dnem rozhodnutí valné hromady. V plata dividendy bude zahájena dne 27. dubna Akcionáfii uplatní svûj nárok písemnou Ïádostí doruãenou pfiedstavenstvu, ve které prokáïí svûj nárok, doloïí ãísla akcií a sdûlí údaje nezbytné k bezhotovostnímu ãi hotovostnímu vyplacení dividendy. The dividend will be paid from the profit of 2003 and partially from the retained profit of the past years in the amount of 6 % of the nominal value of share, i.e. in the total amount of 7,920 TCZK. The shareholders are entitled to dividend as of the day of the Annual Meeting, as of the day of the Annual Meetings decision. The payment of dividend shall commence on 27th April, The shareholders may apply in form of a written application to the Board of Directors. The application shall prove their right to claim, numbers of shares, stating data necessary for either cash, or bank transfer payment of the dividend. V voj objemu vyplacen ch dividend na akcii spoleãnosti Dimension (v Kã) Development of paid-out dividend per share of Dimension (in CZK) ,5* 4,2* 5 5, *) struktura sestavena v hradnû z poskytovatelû finanãních produktû koncernu Dimension *) structure composed exclusively of providers of Dimension financial products

13 V hled podnikání koncernu v roce 2004 a v následujících letech Outlook to business activities of the group in 2004 and the following years Pfiedstavenstvo koncernu Dimension je pfiesvûdãeno, Ïe zapoãatá cesta poskytování klasick ch standardizovan ch finanãních sluïeb, jejich distribuce multikanálov m zpûsobem a podpora s vyuïitím moderních technologií je správnou cestou k zaji tûní na eho nejvy ího cíle, rûstu hodnoty spoleãnosti. The Board of Directors of Dimension is of the opinion, that the way of provision of classic, standardized financial services, their multi-channel distribution and support, utilizing modern technologies represents a correct way, fulfilling our highest goal the growth in value of the company. Klíãovou hodnotou pro nás zûstává orientace na zákazníka a jeho finanãní potfieby. V rámci koncernu se díky vhodné skladbû poskytovan ch finanãních produktû stále ãastûji objevují synergie umoïàující kfiíïov prodej produktû jednotliv ch dcefiin ch spoleãností. The key value for us is orientation on customers and their financial needs. We can see that the group s convenient structure of provided financial products brings more frequent synergic effects, allowing crossselling of products provided by individual companies within the group. Vzhledem k vyvíjejícímu se okolnímu prostfiedí jsme definovali nûkolik klíãov ch postupû, které nám podle na eho názoru umoïní dal í rûst: Regarding development of the environment, we have defined several key procedures, aiming for further growth in the future: UdrÏení celkové ziskovosti z konsolidovan ch údajû koncernu nad úrovní 13 % p.a. Zv ení obchodního obratu v segmentu leasingu pfii zachování stávající marïe a retailového rozloïení portfolia. Pro rok 2004 jsme stanovili cíl dosaïení v e obchodního obratu 1,4 miliardy Kã, tj. dosa- Ïení rûstu pfiibliïnû 30 %. Zv ení obchodního obratu ve factoringu pohledávek pfii zachování dosavadní marïe a zachování rozloïení portfolia odbûratelû i dodavatelû. Pro rok 2004 jsme stanovili cíl dosaïení obchodního obratu 1,25 miliardy Kã, tj. dosaïení obchodního rûstu o více neï 40 % doprovázeného rûstem umístûn ch zdrojû o 60 a více procent. Plynul pfiechod na nové produkty, jejichï nutnost vypl vá z daàov ch zmûn a vstupu do Evropské unie. Dal í plo n rozvoj distribuãních kanálû s dûrazem na pfiímou distribuci produktû. Roz ífiení a stabilizace podpûrné poboãkové sítû. Provûfiení moïností roz ífiení pûsobnosti do vybran ch zemí Evropské unie, alternativnû i vyhledání synergií pfii spojení s globálním partnerem. Vyhledání moïnosti pûsobit jako banka v rámci Evropské unie. Maintenance of total profitability from consolidated data of the group over the level of 13 % p.a. Increase in sales turnover in the leasing segment at maintaining the current margin as well as the retail structure of our portfolio. The plan for 2004 is to achieve the sales turnover of 1.4 mio. CZK, i.e. to reach a growth of approximately 30 %. Increase in sales turnover in factoring of receivables, maintaining current margins and preserving current structure of both customers and suppliers. The plan for 2004 is to achieve the sales turnover of 1.25 bil. CZK, i.e. to achieve a sales growth of more than 40 % together with an increase in number of placed sources by 60+% Seamless transition to new products, which are required and necessary due to changes in tax legislation and accession to the European Union. Further, nation-wide development of distribution channels with focus on direct product distribution. Expansion and stabilization of supporting network of branch offices. To explore opportunity to expand operations into the selected countries of the European Union, or to seek synergy in co-operation with a global partner. Explore the option of operating as a bank within the European Union. V borné obchodní v sledky roku 2003 pfiedstavenstvo koncernu vidí jako slibnou anci pro rozvoj produktû i spoleãností koncernu. Jsme si vûdomi, Ïe rok 2004, jenï je rokem vstupu âeské Republiky do Evropské unie, bude s velkou pravdûpodobností rokem zmûn i na finanãním trhu, kde pfiedev ím koncern pûsobí. Na druhou stranu jsme si jisti, Ïe skupina na ich spoleãností je pfiipravena opût ukázat své pevné základy budované 13 let a prokázat nadmûrnou pruïnost pfii pfiizpûsobování mûnícím se podmínkám. The Board of Directors sees the excellent business result of 2003 as a promise of further development for products and companies within the group. We are fully aware that the year of 2004, the year of the Czech Republic s accession to the European Union, is very likely going to be a year of changes on the financial market - the main operation field of our group. On the other hand we are certain, that our group is ready to cope with this challenge, using its 13-year s history of successful operations and over-average flexibility in adapting to changing conditions. V Brnû, duben 2004 In Brno, April 2004

14 v roãní zpráva strana annual report page zpráva dozorãí rady supervisory board s report Dozorãí rada spoleãnosti Dimension, a.s. v roce 2003 zaji Èovala a vykonávala ve keré úkoly, které vypl vají ze zákona a Stanov akciové spoleãnosti, a to jak na sv ch zasedáních, tak i mezi jednotliv mi schûzemi. Dozorãí rada rovnûï monitorovala bûhem celého roku prûbûh a v voj podnikatelsk ch aktivit a plnûní strategick ch cílû pfiedstavenstva spoleãnosti a stejnû tak i zabezpeãovala kontrolu vnitfiních pfiedpisû a procesû uvnitfi celého koncernu Dimension, tedy i vãetnû v ech jeho dcefiin ch spoleãností. At and between its meetings in 2003, the company's supervisory board took care of the tasks that the law and the company charter require of it and monitored the development of business activities and fulfillment of the strategic goals of the company's board of directors, and supervised the internal regulations and process inside the concern Dimension, including all its daughter companies. Pfiedstavenstvo akciové spoleãnosti poskytovalo dozorãí radû pravidelnû ve keré zápisy ze sv ch jednání, jako i dal í informace nezbytné pro v kon kontrolní ãinnosti. The board of directors regularly provided the supervisory board all minutes from its meetings and other information needed for monitoring activities. Dozorãí rada v souladu s ustanoveními vypl vajícími ze Stanov akciové spoleãnosti pfiezkoumala roãní úãetní závûrku a konsolidovanou úãetní závûrku za rok 2003 ovûfienou auditorem Ernst & Young. The supervisory board has reviewed, in harmony with the provisions of the company charter, the consolidated statement of accounts for 2003 audited by Ernst & Young. Pfii posuzování vûcné a formální správnosti roãní úãetní závûrky se dozorãí rada opírala o vlastní prûbûïnû provádûné hodnocení a pfiedlo- Ïené stanovisko auditora a dospûla k závûru, Ïe úãetní záznamy a evidence byly vedeny legitimním zpûsobem a v souladu s obecnû závazn mi pfiedpisy upravujícími vedení úãetnictví akciov ch spoleãností a rovnûï v souladu se Stanovami spoleãnosti. Na základû v e uveden ch skuteãností dozorãí rada konstatovala, Ïe roãní úãetní závûrka poskytuje úplné informace o majetkové a finanãní situaci spoleãnosti a v i dosaïeného bûïného i konsolidovaného hospodáfiského v sledku. When reviewing the factual and formal correctness of the annual statement of accounts, the supervisory board relied on the evaluations that the board itself performs at regular intervals and on the statement put forward by the auditor, and reached the conclusion that the accounting records and archive were kept in a legitimate manner and in accord with the generally binding regulations that govern keeping of accounting books in companies of the akciová spoleãnost type, and thus also in harmony with the company charter. On the basis of the above-mentioned facts, the supervisory board has stated that the annual statement of accounts offers full information on the company's situation as regards its property and finances, and on the amounts of its non-consolidated and consolidated results. Dozorãí rada doporuãuje valné hromadû schválit konsolidovanou úãetní závûrku a roãní úãetní závûrku za rok 2003 a rovnûï doporuãuje schválit pfiedstavenstvem navrïené vypofiádání hospodáfiského v sledku. The supervisory board recommends to the general assembly that it approve the consolidated statement of accounts and annual statement of accounts for 2003, and it likewise recommends that the settlement of financial result proposed by the board of directors be approved. Ing. Václav Foglar pfiedseda dozorãí rady Ing. Václav Foglar Chairman of the Supervisory Board

15 organizaãní schéma organising scheme Dimension finanãní koncern: Dozorãí rada Dimension Financial Concern: Supervisory Board Dimension finanãní koncern: Pfiedstavenstvo Dimension Financial Concern: Board of Directors editel pro strategii a marketing Strategy and Marketing Director Informaãní systémy Information systems Nové distribuãní cesty New distribution channels Public Relations Reklama, Marketing Advertising, Marketring Správa Administration Obchodní fieditel Sales Director Finanãní leasing Financial leasing Operativní leasing Operative leasing Factoring, pohledávky Factoring, Debts Brokerage Asset management Finanãní fieditel Financial Director Financování, Treasury Financing, Treasury Úãetnictví, Danû Accounting, Taxes Plánování, Reporting Planning, Reporting Risk Manager Risk Manager Právník koncernu Concern's Lawyer

16 v roãní zpráva strana annual report page údaje o spoleãnosti information on the company 1. Základní údaje 1. Basic Information Obchodní firma: Dimension, a.s. Sídlo: Údolní 567/ 33, Brno, âeská republika Iâ: Datum zaloïení: 30. prosince 1991 Doba trvání: na dobu neurãitou Rejstfiíkov soud: Krajsk soud v Brnû, Husova 15, Brno Spisová znaãka: oddíl B, vloïka 618 Právní fiád: právní fiád âeské republiky Právní pfiedpis: Zákon 104/1990 Sb., o akciov ch spoleãnostech Právní forma: akciová spoleãnost Company name: Dimension, a.s. Headquarters: Údolní 567/33, Brno, Czech Rep. Iâ (Company s State Reg. No.): Date Founded: 30 December 1991 Period of Operation: not specifically limited Commercial Court: Krajsk soud v Brnû (Brno Regional Court), Husova 15, Brno Company s commercial court records stored in: section B, insert 618 Legal Code: Legal code of the Czech Republic Governing regulation: Act no. 104/1990 Sb., on joint-stock companies Legal form: joint-stock company P EDMùT PODNIKÁNÍ THE LINES OF BUSINESS Pfiedmût podnikání dle ustanovení ãl. I. 2 Stanov spoleãnosti Dimension, a.s. ze dne je: obchodní Ïivnost koupû zboïí za úãelem jeho dal ího prodeje a prodej zprostfiedkovatelská ãinnost poradenská ãinnost v oblasti marketingu, reklamy a vnûj ích vztahû ãinnost ekonomick ch a organizaãních poradcû The lines of business, per the provisions of Art. I, Section 2 of the Dimension, a.s. Company Charter, dated May 31st, 2003, are (or, in the wording used in Czech law, its line of business is): commercial trade-purchase of goods for sale and resale activities as an agent consulting activity in the areas of marketing, advertising, and public relations activities as economic and organizational consultants Místa, na kter ch jsou k nahlédnutí ve keré dokumenty a materiály t kající se v roãní zprávy: Places where all documents and materials related to the annual report are available for viewing: v sídle spoleãnosti Údolní 567/33, Brno in the headquarters Údolní 567/33, , Brno

17 Pokud se ve v roãní zprávû dále pouïívá termín spoleãnost, nebo emitent je tím mínûna Dimension, a.s. Pokud se v textu uvádí koncern, je tím mínûn emitent vãetnû dcefiinn ch spoleãností v deklarovaném rozsahu. Whenever the terms company or issuer are used below in the annual report, these refer to Dimension, a.s. Whenever the term concern is used in the text below, this refers to the issuer including all daughter companies in the declared extent. 2. Údaje o základním kapitálu 2. Data on Subscribed Authorized Capital V e upsaného základního kapitálu: Poãet akcií tvofiících základní kapitál: Kã ks Amount of Subscribed Authorized Capital: 132,000,000 CZK No. of shares that make up the authorized capital: 1,320,000 pcs Hodnota upsaného a splaceného základního kapitálu spoleãnosti ãiní Kã. The value of the company s subscribed and paid authorized capital equals 132,000,000 CZK. 2.1 ZMùNY V ZÁKLADNÍM KAPITÁLU V UPLYNU- L CH 3 LETECH, VLASTNÍ CENNÉ PAPÍRY V DRÎENÍ SPOLEâNOSTI 2.1 CHANGES TO THE AUTHORIZED CAPITAL IN THE LAST 3 YEARS, ISSUER S OWN SECURITIES HELD BY THE COMPANY Souhrnn popis operací, kter mi do lo ke zmûnám v základním kapitálu spoleãnosti v tis. Kã: Summary description of operations through which changes to the company s authorized capital occurred, in TCZK: Poãet akcií Základní kapitál No. of shares Authorized capital ZÛstatek k Zmûna jmenovité hodnoty Zv ení ZÛstatek k Zv ení 2002 SníÏení 2002 ZÛstatek k Zv ení 2003 SníÏení 2003 ZÛstatek k Balance at ,000 90,000 Change to nominal value 900,000 90,000 Increase in ,000 42,000 Balance at k ,320, ,000 Increase in 2002 Decrease in 2002 Balance at ,320, ,000 Increase in 2003 Decrease in 2003 Balance at ,320, ,000 Vlastní cenné papíry Spoleãnost Dimension, a.s. ke dni zpracování v roãní zprávy není dr- Ïitelem Ïádn ch vlastních akcií. Company s Own Securities The company Dimension, a.s. is not the holder of any shares of its own as of the date of processing of the annual report.

18 v roãní zpráva strana annual report page ÚDAJE O PENùÎIT CH A NATURÁLNÍCH P ÍJ- MECH STATUTÁRNÍCH ORGÁNÒ 2.2 INFORMATION ON CASH AND OTHER INCOMES OF THE STATUTORY BODIES Pfiíjmy ãlenû statutárních orgánû* (v Kã): Income of Statutory Body Members* (in CZK): Pfiedstavenstvo Dozorãí rada Board of Directors Supervisory board PenûÏní pfiíjmy od emitenta PenûÏní pfiíjmy od osoby ovládané emitentem Naturální pfiíjmy od emitenta 0 0 Naturální pfiíjmy od osoby 0 0 ovládané emitentem Tantiémy od emitenta 0 0 Tantiémy od osoby ovládané emitentem 0 0 Cash income from the issuer 2,751, ,000 Cash income from the entity 192, ,000 governed by the issuer Income in kind from the issuer 0 0 Income in kind from the entity 0 0 governed by the issuer Bonuses from the issuer 0 0 Bonuses from the entity gov. by the issuer 0 0 Vedoucí zamûstnanci jsou zároveà ãleny pfiedstavenstva. Top managers are simultaneously members of the board of directors. PenûÏní vztahy mezi spoleãností a ãleny orgánû a vedoucími zamûstnanci Emitent po schválení valnou hromadou spoleãnosti poskytl pûjãku ãlenovi pfiedstavenstva ve v i Kã se splatností 2/2003 8/2005. Aktuální zûstatek pûjãky k datu zpracování v roãní zprávy ãiní Kã. Financial relationships between the company and its statutory body members and the top management Upon an approval of the General Meeting, the company has provided a loan to a member of the Board of Directors in the amount of 5,000,000 CZK due within the period of 2/2003 8/2005. The current balance of loan as of the date of issue of this Annual Report is 3,000,000 CZK. 2.3 ÚDAJE O CENN CH PAPÍRECH 2.3 INFORMATION ON SECURITIES Charakteristika cenn ch papírû: Akcie Druh: kmenová akcie Forma: na majitele Podoba: listinná Jmenovitá hodnota akcie: 100 Kã Characterization of Securities: Shares Type: registered common stock Form: bearer shares Bearer stock: certificates Nominal value of shares: 100 CZK Spoleãnost nevydala Ïádné zatímní listy, ani prioritní nebo vymûnitelné dluhopisy. The company has not emitted any interim certificates, nor any priority or exchangeable debenture stock. 2.4 INFORMACE O AKCIONÁ ÍCH S PODÍLEM NAD 10 % NA ZÁKLADNÍM KAPITÁLU 2.4 INFORMATION ON SHAREHOLDERS WITH A SHARE IN THE AUTHORIZED CAPITAL OF OVER 10 % Pfiehled akcionáfiû spoleãnosti Dimension, a.s.: Overview of the Shareholders of the Company Dimension, a.s.: PROXY - FINANCE, a.s. 37,85 % Stra ák Pavel 15,89 % HloÏánek Ivo 15,62 % Havel Bronislav 13,46 % PROXY - FINANCE, a.s % Stra ák Pavel % HloÏánek Ivo % Havel Bronislav %

19 Struktura akcionáfiû k Shareholders structure as of 31 December 2003 Celkem Total Management a ãlenové orgánû Management and Body Members Právnické osoby Legal Entities Fyzické osoby Private entities Informace o podílu na hlasovacích právech emitenta jsou uvedeny z poslední databáze akcionáfiû slouïící k pfievzetí listinn ch akcií po jejich emisi. Vzhledem k tomu, Ïe spoleãnost vydala listinné akcie na majitele, mohlo od pfievzetí listinn ch akcií dojít ke zmûnû akcionáfiû, aniï byla spoleãnost informována. Information on share on voting rights of the issuer is released based on the latest shareholder database, which was created for the purpose of take-over of the stock certificates following their issue. Regarding the fact that the company has issued registered bearer shares, shareholders might have changed without notification to the company. 3. Zpráva o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou 3. Report on Relationships between Controlling and Controlled Entity Dle 66a Obchodního zákoníku Dimension, a.s. není v souladu se znûním zákona ( 66a odst. 2 OZ) osobou ovládanou jinou osobou ani skupinou osob, jeï by jednaly ve shodû, a tak by emitenta ovládaly. Pfiedstavenstvo emitenta takto není povinno zpracovat písemnou zprávu o vztazích mezi propojen mi osobami. Per Section 66a of the Czech Commercial Code As demanded by law (Sec 66a, par. 2 of the Commercial Code), Dimension, a.s. is not an entity controlled by another entity, nor group of entities that might act in tandem to control the issuer. The Board of Directors of the issuers is therefore not required to draft a written report on the relationships between interlocking entities. Dimension, a.s. je matefiskou spoleãností faktického a zároveà smluvního koncernu. ádná valná hromada v roce 2003 schválila uzavfiení ovládacích smluv mezi Dimension, a.s. (ovládající osoba) a stoprocentnû vlastnûn mi dcefiin mi spoleãnostmi (ovládané osoby) Dimension online, a.s.; D.S. Factoring, s.r.o.; D.S. Leasing, a.s.; D.S. Rent, s.r.o. Dimension, a.s. is the mother company of a de facto, and contractual, concern. The regular general assembly in 2003 approved the closing of controlling contracts between Dimension, a.s. (the controlling entity) and its 100%-owned daughter companies (controlled entities) Dimension online, a.s.; D.S. Factoring, s.r.o.; D.S. Leasing, a.s.; and D.S. Rent, s.r.o. Koncern Dimension se vymezuje v souladu s 66a odst. 7 obchodního zákoníku jako matefiská spoleãnost Dimension a v echny spo- The Dimension concern defines itself, in harmony with Sec. 66a, par. 7 of the Commercial Code, as: the parent company of Dimension,

20 v roãní zpráva strana annual report page leãnosti, které jsou matefiskou spoleãností ovládány, a to na základû ovládacích smluv ãi bez jejich uzavfiení. ídící osobou koncernu je Dimension, a.s. and all companies controlled by this parent company, both on the basis of controlling contracts and without their closure. The controlling entity of the concern in Dimension, a.s. SloÏení koncernu k datu vypracování v roãní zprávy: The composition of the concern as of the drafting of the annual report: Firma spoleãnosti Iâ Sídlo spoleãnosti Podíl Iâ (Company s Reg. No.) Headquarters Share Company name D.S. Leasing, a.s Údolní 33, Brno 100,00 % D.S. Leasing, a.s. D.S. Factoring, s r.o Údolní 33, Brno 100,00 % D.S. Factoring, s r.o. Böhm & partner, a.s Údolní 33, Brno 100,00 % Böhm & partner, a.s. D.S. Rent, s.r.o Údolní 33, Brno 100,00 % D.S. Rent, s.r.o. AUTO BOBRAVA, s.r.o Údolní 33, Brno 100,00 % AUTO BOBRAVA, s.r.o. Dimension online, a.s Údolní 33, Brno 100,00 % Dimension online, a.s. Nadace Sophia Údolní 33, Brno 100,00 % Nadace Sophia V stavba Bosonohy, a.s Ru ná 7, Brno 75,00 % V stavba Bosonohy, a.s. Hlavními produkãními dcefiin mi spoleãnostmi spadajícími do skupiny Dimension, a.s. jsou leasingová spoleãnost D.S. Leasing, a.s., spoleãnost D.S. Rent, s.r.o., zab vající se operativním leasingem, factoringová spoleãnost D.S. Factoring, s.r.o. a obchodník s cenn mi papíry Böhm & partner, a.s. zab vající se distribucí finanãních produktû. Dále do skupiny Dimension, a.s. spadá i spoleãnost specializovaná na informaãní technologie a internetové aktivity Dimension online, a.s. a Nadace Sophia. Kromû uveden ch spoleãností spoleãnost Dimension vlastní 100% podíl spoleãnosti AUTO BOBRAVA, s.r.o. a má podstatn vliv ve spoleãnosti V stavba Bosonohy, a.s. The main daughter companies within the Dimension, a.s. group are the leasing company D.S. Leasing, a.s., D.S. Rent, s.r.o., engaged in operative leasing, D.S. Factoring a factoring company, Böhm & partner, a.s. a securities broker. Further, Dimension, a.s. embraces Dimension online, a.s. a company specialized in information technology and Internet activities and a fundation Nadace Sophia. Apart from the companies listed above the company owns 100% stake in AUTO BOBRAVA, s.r.o. and has a substantial stake in V stavba Bosonohy, a.s. Emitent prohla uje, Ïe v e uvedené akciové spoleãnosti tvofiící koncern (spoleãnosti, na kter ch má emitent pfiím podíl pfiesahující 50 % základního kapitálu), nedrïí ani nevlastní svoje vlastní akcie. Emitent je s v jimkou spoleãnosti V stavba Bosonohy jedin m a tedy 100% akcionáfiem akciov ch spoleãností tvofiících koncern. The issuer declares that the above-mentioned joint-stock companies that make up the concern (the companies in which the issuer has a direct stake exceeding 50 % of the authorized capital) do not hold or own any of their own shares. The issuer is, with the exception of the company V stavba Bosonohy, a.s., the sole and thus 100% shareholder in the companies of the a.s. type that make up the concern. Valná hromada dne schválila uzavfiení ovládacích smluv mezi spoleãností Dimension, a.s. a spoleãnostmi D.S. Leasing, a.s., D.S. Factoring, s.r.o., D.S. Rent, s.r.o. a Dimension online, a.s. Ovládací smlouvy nabyly úãinnosti dnem zvefiejnûní oznámení o ulo- Ïení smluv do sbírky listin rejstfiíkového soudu. Smlouvy byly uzavfieny na dobu urãitou jednoho roku, pfiiãemï emitent pfiedpokládá jejich pravidelné kaïdoroãní obnovování. The general assembly approved on May 15th, 2003, the closing of controlling contracts between the company Dimension, a.s. and the companies D.S. Leasing, a.s., D.S. Factoring, s.r.o., D.S. Rent, s.r.o., and Dimension online, a.s. The controlling contracts became effective on the date of the publication of the announcement regarding the storage of the contracts in the court of register s collection of documents. The contracts were closed for a specified period, one year; the issuer expects their regular, yearly renewal.

ING Bank, N. V., organizaãní sloïka Zpráva o v sledcích hospodafiení / Economic Results Report

ING Bank, N. V., organizaãní sloïka Zpráva o v sledcích hospodafiení / Economic Results Report ING Bank, N. V., organizaãní sloïka Zpráva o v sledcích hospodafiení / Economic Results Report 2001 Základní údaje o spoleãnosti 5 Informace o hospodafiení banky 6 Obsah / Contents Basic data on the company

Více

OKMP. Souhrnná zpráva Společenství OKMP 2006. Annual Report OKMP corporation 2006. Mateřská společnost. Mother company. OKMP Group a.s.

OKMP. Souhrnná zpráva Společenství OKMP 2006. Annual Report OKMP corporation 2006. Mateřská společnost. Mother company. OKMP Group a.s. OKMP Souhrnná zpráva Společenství OKMP 2006 Annual Report OKMP corporation 2006 Mateřská společnost Mother company OKMP Group a.s. Hlavní dceřiné společnosti Main subsidiaries INELSEV s.r.o. OKMP s.r.o.

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Návrh konceptu konkurenceschopného hotelu v době ekonomické krize Diplomová práce 2013 Návrh konceptu konkurenceschopného hotelu v době ekonomické krize Diplomová

Více

v roãní zpráva : annual report 2002

v roãní zpráva : annual report 2002 v roãní zpráva : annual report 2002 I ten nejsloïitûj í mechanismus, kdyï správnû funguje, se navenek jeví jako naprosto samozfiejmá a jednoduchá vûc. obsah : contents úvodní slovo...............................

Více

ROZVAHA V PLNÉM ROZSAHU KE DNI 31. 12. 2006 (V CELÝCH TISÍCÍCH KČ)

ROZVAHA V PLNÉM ROZSAHU KE DNI 31. 12. 2006 (V CELÝCH TISÍCÍCH KČ) ROZVAHA V PLNÉM ROZSAHU KE DNI 31. 12. 2006 (V CELÝCH TISÍCÍCH KČ) Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů. AKTIVA Běžné účetní období Minulé úč.

Více

Drags imun. Innovations

Drags imun. Innovations Energy news 2 Inovace Innovations 1 Drags imun V příštích plánovaných výrobních šaržích dojde ke změně balení a designu tohoto produktu. Designové změny sledují úspěšný trend započatý novou generací Pentagramu

Více

Vánoční sety Christmas sets

Vánoční sety Christmas sets Energy news 7 Inovace Innovations 1 Vánoční sety Christmas sets Na jaře tohoto roku jste byli informováni o připravované akci pro předvánoční období sety Pentagramu koncentrátů a Pentagramu krémů ve speciálních

Více

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci... 10. Úvod... 15. 1 Právní úprava spoleãnosti s ruãením omezen m...

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci... 10. Úvod... 15. 1 Právní úprava spoleãnosti s ruãením omezen m... Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci... 10 Úvod... 15 1 Právní úprava spoleãnosti s ruãením omezen m... 17 1 Sídlo s. r. o. v bytû, kter je v podílovém vlastnictví manïelû...

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 811 111 msmt@msmt.cz www.msmt.cz

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 811 111 msmt@msmt.cz www.msmt.cz Akreditační systém vysokoškolského vzdělávání v ČR v připravované novele zákona o vysokých školách Higher Education Accreditation System in the Czech Republic in a proposal of an amendment to the Higher

Více

Agile leadership in Czech Rep. Agilia Conference 2011 Brno

Agile leadership in Czech Rep. Agilia Conference 2011 Brno Agile leadership in Czech Rep. Agilia Conference 2011 Brno Aguarra, s.r.o., Lisabonská 2394/4, 190 00 Praha 9, www.aguarra.cz 2 Aguarra, s.r.o., Lisabonská 2394/4, 190 00 Praha 9, www.aguarra.cz 3 Aguarra,

Více

OKMP. Souhrnná zpráva Společenství OKMP 2007. Annual Report OKMP corporation 2007. Mateřská společnost. Mother company. OKMP Group a.s.

OKMP. Souhrnná zpráva Společenství OKMP 2007. Annual Report OKMP corporation 2007. Mateřská společnost. Mother company. OKMP Group a.s. OKMP Souhrnná zpráva Společenství OKMP 2007 Annual Report OKMP corporation 2007 Mateřská společnost Mother company OKMP Group a.s. Hlavní dceřiné společnosti Main subsidiaries INELSEV s.r.o. OKMP s.r.o.

Více

Pfiedmluva... 12 Seznam pouïit ch právních pfiedpisû... 14

Pfiedmluva... 12 Seznam pouïit ch právních pfiedpisû... 14 Obsah Pfiedmluva................................................. 12 Seznam pouïit ch právních pfiedpisû.............................. 14 1 PRÁVNÍ ÚPRAVA VEDENÍ ÚâETNICTVÍ........................ 17 1.1

Více

Téma 8. Náklady kapitálu. Kapitálová struktura a její optimalizace

Téma 8. Náklady kapitálu. Kapitálová struktura a její optimalizace Téma 8. Náklady kapitálu. Kapitálová struktura a její optimalizace 1. Náklady kapitálu a jejich kvantifikace 2. Kapitálová struktura podniku 3. Působení finanční páky 4. Optimální kapitálová struktura

Více

Více prostoru pro lep í financování.

Více prostoru pro lep í financování. LET NA TRHU Více prostoru pro lep í financování. LET NA TRHU LET NA TRHU LET NA TRHU Dimension specialista na firemní i spotfiebitelské financování Zku en a siln finanãní partner Koncern Dimension je jednou

Více

'05. v roãní zpráva. annual report

'05. v roãní zpráva. annual report '05 v roãní zpráva annual report v roãní zpráva annual report 05 obsah Úvodní slovo 4 Zpráva pfiedstavenstva 6 Zpráva dozorãí rady 10 Údaje o spoleãnosti 11 Hlavní ukazatele podle IFRS 12 Vztahy s propojen

Více

CZECH BUSINESS CLUB IN THE UAE 18 TH AUGUST 2014, PRAGUE

CZECH BUSINESS CLUB IN THE UAE 18 TH AUGUST 2014, PRAGUE CZECH BUSINESS CLUB IN THE UAE 18 TH AUGUST 2014, PRAGUE CZECH BUSINESS CLUB VE SPOJENÝCH ARABSKÝCH EMIRÁTECH 18. SRPNA 2014, PRAHA FOUNDATION OF THE CZECH BUSINESS CLUB Czech business community in the

Více

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU INVITATION TO ORDINARY GENERAL MEETING OF

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU INVITATION TO ORDINARY GENERAL MEETING OF V Praze dne 17.3.2015 In Prague on 17 March 2015 POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU INVITATION TO ORDINARY GENERAL MEETING OF společnosti Cigler Marani Architects, a.s., IČ: 26489431, se sídlem Moulíkova

Více

AIC ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC

AIC ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC ŘÍZENÍ LETOVÉHO PROVOZU ČR, s.p. Letecká informační služba AIR NAVIGATION SERVICES OF THE C.R. Aeronautical Information Service Navigační 787 252 61 Jeneč A 1/14 20 FEB +420

Více

LET LET LET LET NA TRHU NA TRHU NA TRHU NA TRHU

LET LET LET LET NA TRHU NA TRHU NA TRHU NA TRHU LET NA TRHU LET NA TRHU LET NA TRHU LET NA TRHU obsah content úvodní slovo 4 údaje o spoleãnosti 6 statutární orgány 9 finanãní skupina Dimension 10 zpráva pfiedstavenstva 12 organizaãní schéma koncernu

Více

Právní formy podnikání v ČR

Právní formy podnikání v ČR Bankovní institut vysoká škola Praha Právní formy podnikání v ČR Bakalářská práce Prokeš Václav Leden, 2009 Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra Bankovnictví Právní formy podnikání v ČR Bakalářská

Více

Zelené potraviny v nových obalech Green foods in a new packaging

Zelené potraviny v nových obalech Green foods in a new packaging Energy News1 1 Zelené potraviny v nových obalech Green foods in a new packaging Již v minulém roce jsme Vás informovali, že dojde k přebalení všech tří zelených potravin do nových papírových obalů, které

Více

V ROâNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT

V ROâNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT V ROâNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2004 obsah content obsah contents úvodní slovo foreword..................................................................... 4 motto a strategické cíle koncernu motto and

Více

Čtvrtý Pentagram The fourth Pentagram

Čtvrtý Pentagram The fourth Pentagram Energy News 4 1 Čtvrtý Pentagram The fourth Pentagram Na jaře příštího roku nabídneme našim zákazníkům již čtvrtý Pentagram a to Pentagram šamponů. K zavedení tohoto Pentagramu jsme se rozhodli na základě

Více

ActiPack rozšířil výrobu i své prostory EMBAX 2016. Od ledna 2015 jsme vyrobili přes 59.000.000 lahviček či kelímků. Děkujeme za Vaši důvěru!

ActiPack rozšířil výrobu i své prostory EMBAX 2016. Od ledna 2015 jsme vyrobili přes 59.000.000 lahviček či kelímků. Děkujeme za Vaši důvěru! ACTIPACK CZ, a.s. www.actipack.cz Newsletter 2/2015 ActiPack rozšířil výrobu i své prostory Vážení obchodní partneři, Závod prošel významnými audity od předních letošní rok byl ve znamení potravinářských

Více

Souhrnná zpráva Společenství INELSEV v roce 2012. Annual Report of the INELSEV Corporation in 2012

Souhrnná zpráva Společenství INELSEV v roce 2012. Annual Report of the INELSEV Corporation in 2012 Souhrnná zpráva v roce 2012 Annual Report of the in 2012 Mateřská společnost / Mother Company INELSEV Group a.s. Hlavní dceřiné společnosti /Main Subsidiaries INELSEV s.r.o. INELSEV Servis s.r.o. Vydána

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

Vybrané ukazatele z výroční zprávy. Selected Data of the Balance Sheet

Vybrané ukazatele z výroční zprávy. Selected Data of the Balance Sheet Vybrané ukazatele z výroční zprávy 25 Selected Data of the Balance Sheet Vybrané ukazatele z výroční zprávy 25 Struktura prodeje: Srtructure of Sales: Podíl skupin výrobků a montážních prací na celkovém

Více

Karta předmětu prezenční studium

Karta předmětu prezenční studium Karta předmětu prezenční studium Název předmětu: Číslo předmětu: Garantující institut: Garant předmětu: Finanční řízení podniku (FRP) 545-xxxx Institut ekonomiky a systémů řízení Ing. Jana Magnusková,

Více

Czech Republic. EDUCAnet. Střední odborná škola Pardubice, s.r.o.

Czech Republic. EDUCAnet. Střední odborná škola Pardubice, s.r.o. Czech Republic EDUCAnet Střední odborná škola Pardubice, s.r.o. ACCESS TO MODERN TECHNOLOGIES Do modern technologies influence our behavior? Of course in positive and negative way as well Modern technologies

Více

PRAVIDLA ZPRACOVÁNÍ STANDARDNÍCH ELEKTRONICKÝCH ZAHRANIČNÍCH PLATEBNÍCH PŘÍKAZŮ STANDARD ELECTRONIC FOREIGN PAYMENT ORDERS PROCESSING RULES

PRAVIDLA ZPRACOVÁNÍ STANDARDNÍCH ELEKTRONICKÝCH ZAHRANIČNÍCH PLATEBNÍCH PŘÍKAZŮ STANDARD ELECTRONIC FOREIGN PAYMENT ORDERS PROCESSING RULES PRAVIDLA ZPRACOVÁNÍ STANDARDNÍCH ELEKTRONICKÝCH ZAHRANIČNÍCH PLATEBNÍCH PŘÍKAZŮ STANDARD ELECTRONIC FOREIGN PAYMENT ORDERS PROCESSING RULES Použité pojmy Platební systém Elektronický platební příkaz Účetní

Více

VY_32_INOVACE_06_Předpřítomný čas_03. Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace

VY_32_INOVACE_06_Předpřítomný čas_03. Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace VY_32_INOVACE_06_Předpřítomný čas_03 Autor: Růžena Krupičková Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu: Zkvalitnění ICT ve slušovské škole Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2400

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O. Mgr. Evgeniya Pavlova Rozvojová strategie podniku ve fázi stabilizace Diplomová práce 2013 Rozvojová strategie podniku ve fázi stabilizace Diplomová práce

Více

Mechanika Teplice, výrobní družstvo, závod Děčín TACHOGRAFY. Číslo Servisní Informace Mechanika: 5-2013

Mechanika Teplice, výrobní družstvo, závod Děčín TACHOGRAFY. Číslo Servisní Informace Mechanika: 5-2013 Mechanika Teplice, výrobní družstvo, závod Děčín TACHOGRAFY Servisní Informace Datum vydání: 20.2.2013 Určeno pro : AMS, registrované subj.pro montáž st.měř. Na základě SI VDO č./datum: Není Mechanika

Více

Životopis. Osobní údaje. Vzdělání. Zaměstnání. Řešené projekty. Projekty mimo univerzitu. Akademické stáže. doc. Ing. Romana Čižinská, Ph.D.

Životopis. Osobní údaje. Vzdělání. Zaměstnání. Řešené projekty. Projekty mimo univerzitu. Akademické stáže. doc. Ing. Romana Čižinská, Ph.D. Životopis Osobní údaje doc. Ing. Romana Čižinská, Ph.D. Vzdělání 2000 Bc. Brno University of 2002 Ing. Brno University of 2005 Ph.D. Brno University of 2009 Doc. Tax Counseling Corporate Finance and Business

Více

ITICA. SAP Školení přehled 2012. Seznam kurzů

ITICA. SAP Školení přehled 2012. Seznam kurzů ITICA SAP Školení přehled 2012 Seznam kurzů SAP Školení v roce 2012 Způsob realizace školení Naše školení jsou zaměřena především na cíl předvést obrovský a rozsáhlý systém SAP jako použitelný a srozumitelný

Více

Total area: 78 866 km². Population: 10,2 mil. Currency: Czech crowns. The Capital: Prague

Total area: 78 866 km². Population: 10,2 mil. Currency: Czech crowns. The Capital: Prague Total area: 78 866 km² Population: 10,2 mil. Currency: Czech crowns The Capital: Prague Economic information (30/05/13) Average gross salary 24 061 Kč / 962 Minimal salary 8 500 Kč / 340 Economic information

Více

EY Procurement Survey 2014. Procurement Forum 2014

EY Procurement Survey 2014. Procurement Forum 2014 Procurement Forum 2014 Začlenění útvaru nákupu ve společnosti Téměř 80 % společností vnímá organizační uspořádání nákupu jako centralizované Umístění nákupu u téměř 70 % společností vypovídá o silném zaměření

Více

Risk management in the rhythm of BLUES. Více času a peněz pro podnikatele

Risk management in the rhythm of BLUES. Více času a peněz pro podnikatele Risk management in the rhythm of BLUES Více času a peněz pro podnikatele 1 I. What is it? II. How does it work? III. How to find out more? IV. What is it good for? 2 I. What is it? BLUES Brain Logistics

Více

Table of contents. 5 Africa poverty reduction. Africa's growth. Africa - productivity. Africa - resources. Africa development

Table of contents. 5 Africa poverty reduction. Africa's growth. Africa - productivity. Africa - resources. Africa development Africa Table of contents 1 Africa's growth 2 Africa - productivity 3 Africa - resources 4 Africa development 5 Africa poverty reduction 6 Africa Trade opportunities Africa's growth Different approaches

Více

AMOSDESIGN CESTA K ÚSPĚCHU THE ROAD TO SUCCESS

AMOSDESIGN CESTA K ÚSPĚCHU THE ROAD TO SUCCESS AMOSDESIGN CESTA K ÚSPĚCHU 1 / Moravská galerie Brno UPM expozice 2 / Soukromá rezidence Brno postel / Corian / Mendelova univerzita v Brně velká aula 4 / Soukromá rezidence Brno kuchyňský ostrov / Corian

Více

Bosch Group 2014bal network new and agile ways of working

Bosch Group 2014bal network new and agile ways of working Bosch Group 2014bal network new and agile ways of working Michaela Lukešová Corporate Communications Robert Bosch odbytová s.r.o. 1 10.05.2013 Robert Bosch GmbH 2012. Všechna práva vyhrazena, také pro

Více

Téma 6: Zdroje a formy krátkodobého financování. Platební styk

Téma 6: Zdroje a formy krátkodobého financování. Platební styk Téma 6: Zdroje a formy krátkodobého financování. Platební styk 1. Strategie financování 2. Obchodní úvěr 3. Krátkodobé bankovní úvěry 4. Ostatní zdroje krátkodobého financování 5. Zajištění platebního

Více

HODNOCENÍ INOVAČNÍCH VÝSTUPŮ NA REGIONÁLNÍ ÚROVNI

HODNOCENÍ INOVAČNÍCH VÝSTUPŮ NA REGIONÁLNÍ ÚROVNI HODNOCENÍ INOVAČNÍCH VÝSTUPŮ NA REGIONÁLNÍ ÚROVNI Vladimír ŽÍTEK Katedra regionální ekonomie a správy, Ekonomicko-správní fakulta, Masarykova Univerzita, Lipová 41a, 602 00 Brno zitek@econ.muni.cz Abstrakt

Více

CzechPOINT@office a konverze na úřadech Martin Řehořek

CzechPOINT@office a konverze na úřadech Martin Řehořek CzechPOINT@office a konverze na úřadech Martin Řehořek Novell Professional Services ČR, s.r.o. mrehorek@novell.com Agenda CzechPOINT@office Lokální administrátor Autorizovaná konverze na žádost Autorizovaná

Více

Karta předmětu prezenční studium

Karta předmětu prezenční studium Karta předmětu prezenční studium Název předmětu: Podnikatelství (Podnik) Číslo předmětu: 5450333 Garantující institut: Garant předmětu: Institut ekonomiky a systémů řízení Ing. Lucie Krčmarská, Ph.D. Kredity:

Více

LET LET LET LET NA TRHU NA TRHU NA TRHU NA TRHU

LET LET LET LET NA TRHU NA TRHU NA TRHU NA TRHU LET NA TRHU LET NA TRHU LET NA TRHU LET NA TRHU obsah content Úvodní slovo 4 Údaje o spoleãnosti 6 SluÏby D.S. Leasing 7 Statutární orgány 9 Organizaãní schéma 10 Zpráva pfiedstavenstva 11 Zpráva dozorãí

Více

NABÍDKA BUSINESS A MANAŽERSKÉHO PORADENSTVÍ - BMC Consulting Souhrnná www prezentace ( www BMC Offer Summary )

NABÍDKA BUSINESS A MANAŽERSKÉHO PORADENSTVÍ - BMC Consulting Souhrnná www prezentace ( www BMC Offer Summary ) 1. NABÍDKA BUSINESS A MANAŽERSKÉHO PORADENSTVÍ - BMC Consulting Souhrnná www prezentace ( www BMC Offer Summary ) Text a dokument souhrnné www prezentace:nabídka NANAŽERSKÉHO A BUSINESS PORADENSTVÍ - BMC

Více

Energy vstupuje na trh veterinárních produktů Energy enters the market of veterinary products

Energy vstupuje na trh veterinárních produktů Energy enters the market of veterinary products Energy news2 1 Energy vstupuje na trh veterinárních produktů Energy enters the market of veterinary products Doposud jste Energy znali jako výrobce a dodavatele humánních přírodních doplňků stravy a kosmetiky.

Více

Potřebujete mít vaše IS ve shodě s legislativou? Bc. Stanislava Birnerová

Potřebujete mít vaše IS ve shodě s legislativou? Bc. Stanislava Birnerová Potřebujete mít vaše IS ve shodě s legislativou? Bc. Stanislava Birnerová Direct Account Manager sbirnerova@novell.com Komplexnost, Nátlak, Nulová tolerance Nařízení Business Continuity Interní hrozby

Více

PRAVIDLA ZPRACOVÁNÍ EXPRESNÍCH ELEKTRONICKÝCH DOMÁCÍCH PLATEBNÍCH PŘÍKAZŮ EXPRESS ELECTRONIC DOMESTIC PAYMENT ORDERS PROCESSING RULES

PRAVIDLA ZPRACOVÁNÍ EXPRESNÍCH ELEKTRONICKÝCH DOMÁCÍCH PLATEBNÍCH PŘÍKAZŮ EXPRESS ELECTRONIC DOMESTIC PAYMENT ORDERS PROCESSING RULES PRAVIDLA ZPRACOVÁNÍ EXPRESNÍCH ELEKTRONICKÝCH DOMÁCÍCH PLATEBNÍCH PŘÍKAZŮ EXPRESS ELECTRONIC DOMESTIC PAYMENT ORDERS PROCESSING RULES Použité pojmy Platební systém Domácí platební příkaz Elektronický platební

Více

Na začátku bylo slovo akcionáře

Na začátku bylo slovo akcionáře Jak jsme budovali značku tak, aby ji lidi měli rádi Zákaznická loajalita a akvizice ve finančních službách Jakub Petřina Praha / 20. června 2012 I banku můžete mít rádi Na začátku bylo slovo akcionáře

Více

ale ke skuteãnému uïití nebo spotfiebû dochází v tuzemsku, a pak se za místo plnûní povaïuje tuzemsko.

ale ke skuteãnému uïití nebo spotfiebû dochází v tuzemsku, a pak se za místo plnûní povaïuje tuzemsko. Místo plnûní pfii poskytnutí telekomunikaãní sluïby, sluïby rozhlasového a televizního vysílání a elektronicky poskytované sluïby zahraniãní osobou povinnou k dani osobû nepovinné k dani ( 10i zákona o

Více

Nationale-Nederlanden Ïivotní poji Èovna, organizaãní sloïka Zpráva o v sledcích hospodafiení 2001 / Economic Results Report 2001

Nationale-Nederlanden Ïivotní poji Èovna, organizaãní sloïka Zpráva o v sledcích hospodafiení 2001 / Economic Results Report 2001 Nationale-Nederlanden Ïivotní poji Èovna, organizaãní sloïka Zpráva o v sledcích hospodafiení 2001 / Economic Results Report 2001 2001 Základní údaje o spoleãnosti 5 Rozvaha aktiv a pasiv 6 Kontaktní místa

Více

Postup objednávky Microsoft Action Pack Subscription

Postup objednávky Microsoft Action Pack Subscription Postup objednávky Microsoft Action Pack Subscription DŮLEŽITÉ: Pro objednání MAPS musíte být členem Microsoft Partner Programu na úrovni Registered Member. Postup registrace do Partnerského programu naleznete

Více

Od Czech POINTu k vnitřní integraci

Od Czech POINTu k vnitřní integraci Od Czech POINTu k vnitřní integraci Radek Novák Direct Account Manager Co mají společné??? - Czech POINT - Datové schránky (ISDS) - Vnitřní integrace úřadu 2 Projekt Czech POINT - 28.3.2007 zahájen pilotní

Více

v roãní zpráva annual report

v roãní zpráva annual report v roãní zpráva annual report F INANâNÍ SKUPINA âeské SPO ITELNY, âeská SPO ITELNA FINANCIAL GROUP A.S. âeská spofiitelna, a.s. Stavební spofiitelna âeské spofiitelny, a.s. Investiãní spoleãnost âeské spofiitelny,

Více

Metodika pro zadání veřejné zakázky formou DESIGN & BUILD pro dopravní stavby v ČR

Metodika pro zadání veřejné zakázky formou DESIGN & BUILD pro dopravní stavby v ČR Metodika pro zadání veřejné zakázky formou DESIGN & BUILD pro dopravní stavby v ČR Jan Věžník, Deloitte 19. 5. 2015 Konference Projektování pozemních komunikací Přístup k zpracování metodiky Analytická

Více

Vypsání závodu / Notice of Race strana/page 1/5. Compotech Cup. v lodních třídách / in classes. D-One, 7P CTL 161315

Vypsání závodu / Notice of Race strana/page 1/5. Compotech Cup. v lodních třídách / in classes. D-One, 7P CTL 161315 Vypsání závodu / Notice of Race strana/page 1/5 Compotech Cup v lodních třídách / in classes D-One, 7P CTL 161315 Datum / date: 04.06.2016 05.06.2016 místo konání : Kemp Jestřábí 1, Lipno Černá v Pošumaví

Více

PROFESIONÁLNÍ EXPOZICE PRACOVNÍKÙ FAKTORÙM PRACOVNÍHO PROSTØEDÍ VE VZTAHU K HLÁENÝM NEMOCÍM Z POVOLÁNÍ V ROCE 2003

PROFESIONÁLNÍ EXPOZICE PRACOVNÍKÙ FAKTORÙM PRACOVNÍHO PROSTØEDÍ VE VZTAHU K HLÁENÝM NEMOCÍM Z POVOLÁNÍ V ROCE 2003 ÈESKÉ PRACOVNÍ LÉKAØSTVÍ ÈÍSLO 2 2004 Pùvodní práce PROFESIONÁLNÍ EXPOZICE PRACOVNÍKÙ FAKTORÙM PRACOVNÍHO PROSTØEDÍ VE VZTAHU K HLÁENÝM NEMOCÍM Z POVOLÁNÍ V ROCE 2003 SOUHRN OCCUPATIONAL EXPOSURE OF WORKERS

Více

Research infrastructure in the rhythm of BLUES. More time and money for entrepreneurs

Research infrastructure in the rhythm of BLUES. More time and money for entrepreneurs Research infrastructure in the rhythm of BLUES More time and money for entrepreneurs 1 I. What is it? II. How does it work? III. References Where to find out more? IV. What is it good for? 2 I. What is

Více

místo, kde se rodí nápady

místo, kde se rodí nápady místo, kde se rodí nápady a private european network of information centres on materials and innovative products. Created in 2001 in Paris, it provides members with a large selection of specific, reproducible

Více

ROČENKA 2013 / FACT BOOK 2013

ROČENKA 2013 / FACT BOOK 2013 ROČENKA 2013 / FACT BOOK 2013 BURZA CENNÝCH PAPÍRŮ PRAHA, A.S. PRAGUE STOCK EXCHANGE POWER EXCHANGE CENTRAL EUROPE, A.S. PXE CENTRÁLNÍ DEPOZITÁŘ CENNÝCH PAPÍRŮ, A.S. CENTRAL SECURITIES DEPOSITORY PRAGUE

Více

připravili Filip Trojan, Pavel Macek, p.macek@creditinfosolutions.com 731 126 291

připravili Filip Trojan, Pavel Macek, p.macek@creditinfosolutions.com 731 126 291 Credit Scoring a Creditinfo Predictor principy, výhody, použití připravili Filip Trojan, Pavel Macek, p.macek@creditinfosolutions.com 731 126 291 Co je to scoring CREDIT SCORING je globálně používaná technologie......

Více

Ready for your business

Ready for your business Ready for your business MANUFACTURING & LOGISTICS CENTRE Excellent position Europe - EU CZ - Chropyně Berlin 625 km Krakow 250 km Praha 250 km VÝROBNÍ & LOGISTICKÝ AREÁL CHROPYNĚ Munich 650 km Wien 190

Více

Srovnání efektivity financování bydlení prostřednictvím hypotečního úvěru a úvěru ze stavebního spoření. Martina Langerová

Srovnání efektivity financování bydlení prostřednictvím hypotečního úvěru a úvěru ze stavebního spoření. Martina Langerová Srovnání efektivity financování bydlení prostřednictvím hypotečního úvěru a úvěru ze stavebního spoření Martina Langerová Bakalářská práce 2010 ABSTRAKT Hlavním cílem této práce je provést srovnání

Více

V oblasti odpadového hospodářství, zejména ve využití energetického potenciálu odpadů spatřuje Plzeňská teplárenská, a.s budoucnost a možnost

V oblasti odpadového hospodářství, zejména ve využití energetického potenciálu odpadů spatřuje Plzeňská teplárenská, a.s budoucnost a možnost 46 V oblasti odpadového hospodářství, zejména ve využití energetického potenciálu odpadů spatřuje Plzeňská teplárenská, a.s budoucnost a možnost částečné náhrady fosilních paliv. Proto je pokračováno v

Více

Audited Consolidated Financial Results of AAA AUTO Group for 2008

Audited Consolidated Financial Results of AAA AUTO Group for 2008 Český překlad viz níže. For Czech translation see below. Audited Consolidated Financial Results of AAA AUTO Group for 2008 Prague / Budapest, 1 st June 2009 AAA Auto Group N.V. published its audited consolidated

Více

PROČ BY CFO MĚL ZNÁT TRH A JAK PROFITOVAT ZE ZNALOSTÍ RŮZNÝCH SEGMENTŮ?

PROČ BY CFO MĚL ZNÁT TRH A JAK PROFITOVAT ZE ZNALOSTÍ RŮZNÝCH SEGMENTŮ? PROČ BY CFO MĚL ZNÁT TRH A JAK PROFITOVAT ZE ZNALOSTÍ RŮZNÝCH SEGMENTŮ? Pavel Hrouda, CFO, GfK Czech & Slovakia CFO Conference, Praha, 17.9.2014 1 Moje Curriculum Vitae 1 Promoce na České zemědělské univerzitě,

Více

PRAVIDLA ZPRACOVÁNÍ URGENTNÍCH ELEKTRONICKÝCH DOMÁCÍCH PLATEBNÍCH PŘÍKAZŮ URGENT ELECTRONIC DOMESTIC PAYMENT ORDERS PROCESSING RULES

PRAVIDLA ZPRACOVÁNÍ URGENTNÍCH ELEKTRONICKÝCH DOMÁCÍCH PLATEBNÍCH PŘÍKAZŮ URGENT ELECTRONIC DOMESTIC PAYMENT ORDERS PROCESSING RULES PRAVIDLA ZPRACOVÁNÍ URGENTNÍCH ELEKTRONICKÝCH DOMÁCÍCH PLATEBNÍCH PŘÍKAZŮ URGENT ELECTRONIC DOMESTIC PAYMENT ORDERS PROCESSING RULES Použité pojmy Platební systém Domácí platební příkaz Elektronický platební

Více

The following is intended to outline our general product direction. It is intended for information purposes only, and may not be incorporated into

The following is intended to outline our general product direction. It is intended for information purposes only, and may not be incorporated into The following is intended to outline our general product direction. It is intended for information purposes only, and may not be incorporated into any contract. It is not a commitment to deliver any material,

Více

TUNGSTEN CARBIDE BURS TVRDOKOVOVÉ VRTÁČKY

TUNGSTEN CARBIDE BURS TVRDOKOVOVÉ VRTÁČKY TUNGSTEN CARBIDE BURS TVRDOKOVOVÉ VRTÁČKY Tungsten Carbide Burs The first products enlisted in our company product portfolio were dental burs. Manufacture of dental burs thus started more than 60 years

Více

ČESKÁ FOTOGRAFIE CZECH PHOTOGRAPHY 2008. p r o S P O R T B E Z B A R I É R. Roman Šebrle

ČESKÁ FOTOGRAFIE CZECH PHOTOGRAPHY 2008. p r o S P O R T B E Z B A R I É R. Roman Šebrle p r o S P O R T B E Z B A R I É R f o r S p o r t w i t h o u t B a r r i e r s Foto/Photo: HERBERT SLAVÍK Roman Šebrle Prodejem kalendáře, vydaného ve spolupráci s Českým olympijským výborem, získává

Více

Venture Kapitál. financování inovativních projektů. Vladislav Jež. Czech Private Equity &Venture Capital Association. Nov 30, 2009 Prague 1

Venture Kapitál. financování inovativních projektů. Vladislav Jež. Czech Private Equity &Venture Capital Association. Nov 30, 2009 Prague 1 Venture Kapitál financování inovativních projektů Vladislav Jež Czech Private Equity &Venture Capital Association Nov 30, 2009 Prague 1 Financování růstu společnosti (early stage, inovativní) Vlastní zdroje

Více

Project Life-Cycle Data Management

Project Life-Cycle Data Management Project Life-Cycle Data Management 1 Contend UJV Introduction Problem definition Input condition Proposed solution Reference Conclusion 2 UJV introduction Research, design and engineering company 1000

Více

Enabling Intelligent Buildings via Smart Sensor Network & Smart Lighting

Enabling Intelligent Buildings via Smart Sensor Network & Smart Lighting Enabling Intelligent Buildings via Smart Sensor Network & Smart Lighting Petr Macháček PETALIT s.r.o. 1 What is Redwood. Sensor Network Motion Detection Space Utilization Real Estate Management 2 Building

Více

Just write down your most recent and important education. Remember that sometimes less is more some people may be considered overqualified.

Just write down your most recent and important education. Remember that sometimes less is more some people may be considered overqualified. CURRICULUM VITAE - EDUCATION Jindřich Bláha Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Bc. Jindřich Bláha. Dostupné z Metodického

Více

Telefon / Phone +420 542 211 648 Fax +420 542 212 169 office@alfahelicopter.cz www.alfahelicopter.cz

Telefon / Phone +420 542 211 648 Fax +420 542 212 169 office@alfahelicopter.cz www.alfahelicopter.cz Vachova 5 602 00 BRNO Czech Republic Telefon / Phone +420 542 211 648 Fax +420 542 212 169 Email Website office@alfahelicopter.cz www.alfahelicopter.cz Provozní základny HEMS / HEMS Bases: Brno Karkulínova

Více

v roãní zpráva annual report

v roãní zpráva annual report v roãní zpráva annual report F INANâNÍ SKUPINA âeské SPO ITELNY âeská SPO ITELNA FINANCIAL GROUP âeská spofiitelna, a.s. Stavební spofiitelna âeské spofiitelny, a.s. Investiãní spoleãnost âeské spofiitelny,

Více

Fytomineral. Inovace Innovations. Energy News 04/2008

Fytomineral. Inovace Innovations. Energy News 04/2008 Energy News 4 Inovace Innovations 1 Fytomineral Tímto Vám sdělujeme, že již byly vybrány a objednány nové lahve a uzávěry na produkt Fytomineral, které by měly předejít únikům tekutiny při přepravě. První

Více

Social Media a firemní komunikace

Social Media a firemní komunikace Social Media a firemní komunikace TYINTERNETY / FALANXIA YOUR WORLD ENGAGED UČTE SE OD STARTUPŮ ANALYSIS -> PARALYSIS POUŽIJTE TO, CO ZNÁ KAŽDÝ POUŽIJTE TO, CO ZNÁ KAŽDÝ POUŽIJTE TO, CO ZNÁ KAŽDÝ POUŽIJTE

Více

Průvodce. PX Bonusové certifikáty

Průvodce. PX Bonusové certifikáty Průvodce PX Jiná dimenze investování RDX Bonus Certificate 2 Příležitosti Rizika Atraktivní zisky na trzích, které nemají trend, nebo lehce klesají Částečná ochrana kapitálu Neomezené příležitosti zisku

Více

PAINTING SCHEMES CATALOGUE 2012

PAINTING SCHEMES CATALOGUE 2012 Evektor-Aerotechnik a.s., Letecká č.p. 84, 686 04 Kunovice, Czech Republic Phone: +40 57 57 Fax: +40 57 57 90 E-mail: sales@evektor.cz Web site: www.evektoraircraft.com PAINTING SCHEMES CATALOGUE 0 Painting

Více

Regionální značka pohled zvenčí Regional brand view from outside

Regionální značka pohled zvenčí Regional brand view from outside Regionální značka pohled zvenčí Regional brand view from outside Iveta Pavezová Úvod Introduction Výzkumy povědomí o regionálních značkách Regional brand researches awareness 2008 79 % respondentů bez

Více

Embassy of the United States of America

Embassy of the United States of America Program Malých grantů Přihláška of the United States of America Děkujeme vám za zájem o program Malých grantů Velvyslanectví USA v Praze. Jelikož v každém grantovém kole obvykle dostáváme 100 až 170 přihlášek,

Více

Metodický list pro 1. - 5. soustředění kombinovaného bakalářského studia předmětu BK_AAJ_3

Metodický list pro 1. - 5. soustředění kombinovaného bakalářského studia předmětu BK_AAJ_3 Metodický list pro 1. - 5. soustředění kombinovaného bakalářského studia předmětu BK_AAJ_3 1. SOUSTŘEDĚNÍ 1. Bridging the culture gap 2. City description 3. Money. Functions of money. Evolution of money.,

Více

75 000 000 000 Kč. Česká spořitelna, a.s. Aranžér, Administrátor a Kotační agent ZÁKLADNÍ PROSPEKT ZE DNE 18. SRPNA 2009

75 000 000 000 Kč. Česká spořitelna, a.s. Aranžér, Administrátor a Kotační agent ZÁKLADNÍ PROSPEKT ZE DNE 18. SRPNA 2009 ZÁKLADNÍ PROSPEKT ZE DNE 18. SRPNA 2009 75 000 000 000 Kč Nabídkový program dluhopisů vydávaných v rámci dluhopisového programu s dobou trvání 10 let a splatností kterékoli emise dluhopisů vydaných v rámci

Více

Spofiitelní penzijní fond, a.s. Zpráva auditora

Spofiitelní penzijní fond, a.s. Zpráva auditora Finanãní ãást Zdrojem pro níïe uvedené souhrnné finanãní informace k 31. prosinci 2000 je úãetní závûrka spoleãnosti dle ãesk ch úãetních standardû. Pro lep í porozumûní finanãní pozici spoleãnosti a v

Více

KOMPARACE MEZINÁRODNÍCH ÚČETNÍCH STANDARDŮ A NÁRODNÍ ÚČETNÍ LEGISLATIVY ČR

KOMPARACE MEZINÁRODNÍCH ÚČETNÍCH STANDARDŮ A NÁRODNÍ ÚČETNÍ LEGISLATIVY ČR VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV MANAGEMENTU FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF MANAGEMENT KOMPARACE MEZINÁRODNÍCH ÚČETNÍCH STANDARDŮ

Více

Téma 7. Investiční rozhodování

Téma 7. Investiční rozhodování Téma 7. Investiční rozhodování 1. Kapitálové rozpočty výdajů a očekávaných peněžních příjmů z investic 2. Hodnocení efektivnosti investičních projektů 3. Investice do dlouhodobého finančního majetku a

Více

USING VIDEO IN PRE-SET AND IN-SET TEACHER TRAINING

USING VIDEO IN PRE-SET AND IN-SET TEACHER TRAINING USING VIDEO IN PRE-SET AND IN-SET TEACHER TRAINING Eva Minaříková Institute for Research in School Education, Faculty of Education, Masaryk University Structure of the presentation What can we as teachers

Více

Important Disclosures

Important Disclosures Important Disclosures No offer or solicitation to buy or sell securities, securities derivatives, futures products or offexchange foreign currency (forex) transactions of any kind, or any type of trading

Více

Balance Sheet. Rozvaha. AKTIVA Běžné účetní období Minulé úč. období ASSETS Current Financial Period Last Financial Period

Balance Sheet. Rozvaha. AKTIVA Běžné účetní období Minulé úč. období ASSETS Current Financial Period Last Financial Period Rozvaha Balance Sheet AKTIVA Běžné účetní období Minulé úč. období ASSETS Current Financial Period Last Financial Period Brutto Korekce Netto Netto Gross Adjustment Net Net 4. Pořizovaný krátkodobý finanční

Více

Výsledky hospodaření l Economic Results

Výsledky hospodaření l Economic Results 58 Výsledky hospodaření l Economic Results Více než energie More than Energy 59 Výnosy a náklady l Revenues and Expenses Celkové výnosy společnosti v tis. Kč Total Revenues of the Company in thousands

Více

Zubní pasty v pozměněném složení a novém designu

Zubní pasty v pozměněném složení a novém designu Energy news4 Energy News 04/2010 Inovace 1 Zubní pasty v pozměněném složení a novém designu Od října tohoto roku se začnete setkávat s našimi zubními pastami v pozměněném složení a ve zcela novém designu.

Více

I. SPRÁVNÍ ORGÁN. 1. Název správního orgánu

I. SPRÁVNÍ ORGÁN. 1. Název správního orgánu Oznámení o záměru poskytovat investiční služby v jiném členském ě EU 1/ prostřednictvím organizační složky podle 21 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů

Více

Konvenční a nekonvenční měnová politika ČNB Luboš Komárek

Konvenční a nekonvenční měnová politika ČNB Luboš Komárek Konvenční a nekonvenční měnová politika ČNB Luboš Komárek Fakulta ekonomicko-správní Univerzita Pardubice Pardubice, 20. října 2015 Obsah prezentace I. Úvod II. Konvenční měnová politika ČNB III. Rizika

Více

EEA and Norway Grants. Norské fondy a fondy EHP

EEA and Norway Grants. Norské fondy a fondy EHP EEA Scholarship Programme & Bilateral Scholarship Programme The programme offers various options for scholarship funding of international institutional cooperation projects and mobilities among the Czech

Více

2004 Výroční zpráva / Annual Report. Penzijní fond České spořitelny, a. s.

2004 Výroční zpráva / Annual Report. Penzijní fond České spořitelny, a. s. 2004 Výroční zpráva / Annual Report Penzijní fond České spořitelny, a. s. ZÁLOŽKA S KLÍČOVÝMI UKAZATELI / OPEN FLAP FOR KEY FIGURES > Vývoj majetku a počtu klientů Client Assets and Numbers 11 992 9 187

Více

Database systems. Normal forms

Database systems. Normal forms Database systems Normal forms An example of a bad model SSN Surnam OfficeNo City Street No ZIP Region President_of_ Region 1001 Novák 238 Liteň Hlavní 10 26727 Středočeský Rath 1001 Novák 238 Bystřice

Více

Národní informační den společných technologických iniciativ ARTEMIS a ENIAC

Národní informační den společných technologických iniciativ ARTEMIS a ENIAC Národní informační den společných technologických iniciativ ARTEMIS a ENIAC 21. března 2011, Praha Pravidla a podmínky účasti v projektech ARTEMIS a ENIAC v ČR Úvod k finančním pravidlům JTIs (ARTEMIS

Více