v roãní zpráva annual report

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "v roãní zpráva annual report"

Transkript

1 v roãní zpráva annual report 2003

2 v roãní zpráva annual report 2003

3 obsah contents úvodní slovo foreword 4 zpráva pfiedstavenstva board of director s report 6 zpráva dozorãí rady supervisory board s report 13 organizaãní schéma organising scheme 15 údaje o spoleãnosti information on the company 16 statutární orgány statutory body 30 údaje o odpovûdn ch osobách data on responsible persons 31 konsolidovaná úãetní závûrka consolidated financial statement 36 úãetní závûrka financial statement 46 pfiíloha ke konsolidované úãetní závûrce notes to the consolidated financial statement 56 pfiíloha k úãetní závûrce notes to the financial statement 90

4 v roãní zpráva strana 4 5 annual report page 4 5 úvodní slovo foreword VáÏené dámy a pánové, váïení obchodní pfiátelé, Dear ladies, dear gentlemen, dear business partners, V roce 2003 spoleãnost Dimension oslavila dvanácté v roãí úspû - ného podnikání na finanãním trhu v âeské republice. In 2003, company Dimension proudly celebrated the twelfth anniversary of its successful business operations on the Czech financial market. Bûhem tohoto období se skupina firem sdruïen ch pod hlaviãkou koncernu Dimension postupnû formovala v jednu z nejv znamnûj ích domácích nebankovních finanãních institucí s bilanãní sumou témûfi dvû miliardy korun a vlastním kapitálem na úrovni dvû sta milionû korun. Od samého poãátku podnikání je na im dlouhodob m cílem trvalé zvy ování hodnoty spoleãnosti. Tomu odpovídá zodpovûdnost, s jakou se soustfiedíme na v bûr smûrû podnikání i na samotnou správu aktiv pocházejících z na í ãinnosti. Naprostou vût inu ziskû následnû koncern dlouhodobû reinvestuje do dal ího rozvoje podnikání. During this period the group of companies, which had gathered under the umbrella of concern Dimension, has gradually transformed into one of the most significant domestic non-banking financial institutions with the balance sum of almost two billion and the capital of two hundred million Czech crowns. Since its very beginning, the company has been pursuing the long-term target of permanent growth of its value. This accords with diligence, which has been devoted to the selection of future directions for our business and own asset management. Major part of the company s profit has been re-invested in further development of the corporation. V znamn m milníkem pro nás v uplynulém roce bylo prosazení dcefiiné spoleãnosti D.S. Leasing mezi dvacet nejúspû nûj ích leasingov ch spoleãností v âeské republice, stejnû jako pfiekroãení obchodního obratu symbolické jedné miliardy korun touto spoleãností. Z rûstu obchodû dal í dcefiiné spoleãnosti D.S. Factoring usuzujeme, Ïe pfiekroãení v e symbolické miliardové hodnoty obchodû jsme neslavili naposledy. Rok 2003 tak pro nás je nejen rokem obchodních úspûchû, ale doufáme Ïe i jakousi pfiedzvûstí obchodního rûstu v letech následujících. Our daughter company D.S. Leasing managed to rank among the top twenty Czech Republic s leasing companies with sales turnover beating the symbolic limit of one billion CZK. This represents the most significant milestone of the last year. Boosting trades of our next daughter company D.S. Factoring make us believe that the magic line of one billion Crowns in turnover has not been beaten for the last time. This way, the year of 2003 was not only a year of business successes, but, as we are confident, also a presage of our further business expansion in the years to come. Historicky v znamn m krokem bylo na e pfied ãtyfimi lety pfiijaté rozhodnutí o dûsledné specializaci aktivit skupiny v hradnû na finanãní sluïby. Tato strategie nám umoïàuje dávat do hlavního pfiedmûtu podnikání skuteãnû v echny prostfiedky, invenci a sílu zamûstnancû a v koneãném dûsledku se projevuje na kvalitû a propracovanosti námi poskytovan ch sluïeb. At the present stage we can see that the decision taken four years ago to focus the group s activities solely on the financial services was a historical and significant step. This strategy allows us to channel all means, invention and powers of our staff into the core business of the group and, in the final effect, it perfects quality and elaboration of our services. Na im posláním je poskytovat moderní finanãní sluïby s maximální mírou vyuïití moderních technologií a irok m spektrem distribuãních Our mission is to provide modern financial services, utilizing the most sophisticated technologies and a wide range of distribution channels.

5 Ing. Pavel Stra ák Pfiedseda pfiedstavenstva Chairman of the Board of Directors kanálû. Je pro nás velmi dûleïité, Ïe na í oporou pfii plnûní tohoto poslání je mimo jiné stabilní a robustní informaãní systém, specializovan na poskytování finanãních sluïeb. Za neménû dûleïité v ak povaïujeme téï trvalé budování kvalitního pracovního t mu, jenï dnes ãítá jiï témûfi sedmdesát spolupracovníkû. Z tohoto pohledu je pak velmi potû itelné, Ïe jsme v uplynulém roce s nûkter mi na imi kolegy slavili desáté v roãí jejich práce pro spoleãnost. A stable and robust information system specialized in provision of financial services is of a crucial importance. By no means less important to us is a permanent care for our quality work team, which now involves almost seventy persons. For this reason it was a great honor for us to congratulate and thank some of our colleagues for their ten year s work for our company. Úspû nost námi poskytovan ch sluïeb je pfiirozenû ovlivnûna úspû - ností na ich obchodních partnerû, v ir ím slova smyslu pak ekonomickou situací v hlavním regionu na eho podnikání, tj. v âeské republice. I z koneãn ch finanãních v sledkû hospodafiení je vidût, Ïe v voj roku 2003 byl pro na e smûry podnikání v vojem pfiízniv m. The success of our services is naturally geared by successes of our business partners, and, on a broader scale, by the overall economic situation in the main region of our business operations i.e. the Czech Republic. The financial results of the last year clearly suggest that the developments of 2003 were of a positive influence on our business. Urãitou v zvou se pro nás v roce 2004 stává vstup âeské republiky do Evropské unie. Na jedné stranû je zfiejmé, Ïe i v na em sektoru bude docházet k dal í konsolidaci a koncentraci, na stranû druhé pak jsou novû se otvírající trhy a noví potenciální zákazníci, které jiï dále nebudeme vnímat jako zahraniãní. The Czech Republic s accession to the European Union in 2004 represents a challenge for our company. On one hand it is obvious that also our sector will undergo some further consolidation and concentration, but on the other hand there are newly emerging markets with new potential clients, who will no longer be perceived foreigners. V znamné obchodní úspûchy roku 2003 pro nás pfiedstavují závazek k obchodním partnerûm a akcionáfiûm i do budoucna. ZároveÀ v ak jsou v zvou pro v echny na e spolupracovníky k dal ímu zvy ování úrovnû a kvality poskytovan ch sluïeb, které s sebou pfiiná í i plo n rûst spokojené klientely. Na loajalitû, profesionálním pfiístupu a vysoké odbornosti na ich zamûstnancû hodláme i do budoucna stavût. The significant business success of 2003 also creates a commitment to our business partners and shareholders for the future. At the same time it represents a challenge for all our colleagues, who will have to seek ways of how to improve the level and quality of our services and thus to boost our portfolio of satisfied clientele. Loyalty, professional approach as well as the top expertise of our staff constitute a firm basis for our future expansion. VáÏíme si dûvûry a pfiíznû, kterou nám Vy, na i klienti a obchodní partnefii, poskytujete a vûfiíme, Ïe se nám v roce 2004 a v dal ích letech podafií navázat na pfiedchozí spoleãné úspûchy. We highly esteem the trust and favor, which you, our clients and business partners, show us and we are great believers that we will manage to follow up our success also in 2004 and other years to come. Ing. Pavel Stra ák pfiedseda pfiedstavenstva Ing. Pavel Stra ák Chairman of the Board of Directors

6 v roãní zpráva strana 6 7 annual report page 6 7 zpráva pfiedstavenstva board of director s report V voj ekonomiky, podnikatelského prostfiedí v âr a zejména finanãního sektoru v roce 2003 Development of economy, entrepreneurial environment of the Czech Republic with focus on its financial sector in 2003 Rok 2003 jsme v návaznosti na postupn v voj událostí museli vnímat jako poslední rok pfied vstupem âeské republiky do Evropské unie. âeská spoleãnost pomûrnû rychle bohatne, ale souãasnû se jí po vzoru vyspûl ch ekonomik otvírá prostor pro dal í zadluïování. Following the gradual developments, we had to perceive the year of 2003 the last year prior the Czech Republic s accession to the European Union. The Czech society is getting wealthy relatively fast, but, at the same time, it follows an example of the developed economies and involves in larger indebtedness. Tento v voj pfiímo navozuje pfiíznivé prostfiedí pro poskytovatele finanãních sluïeb. Omezená skupina úspû n ch podnikatelû a nadprûmûrnû odmûàovaní zamûstnanci vyhledávají alternativní zpûsoby ukládání finanãních prostfiedkû, zatímco fiadoví podnikatelé a obãané vyuïívají produktû dluhového financování sv ch investiãních a provozních potfieb. Celosvûtov pokles úrokov ch sazeb potom pfienesenû i v ãeské ekonomice v na em oboru umoïàuje sníïení refinanãních nákladû a souãasnû zv ení marïe. Such a development directly creates a convenient environment for providers of financial services. A limited group of successful entrepreneurs and top-paid employees are searching for alternative ways to deposit their free financial means, while the ordinary entrepreneurs and citizens are using the products of debt financing in order to fund their investment and operation needs. The global decline in interest rates then, also in the Czech economy, allows our industry to decrease the re-financing costs an to increase the margins at the same time. V e uvedená pozitiva celkového ekonomického v voje nejv znamnûj ích ekonomik a ekonomiky âeské republiky v ak doprovází do znaãné míry tûïko kontrolovateln rûst státních v dajû spojen s drastick m rûstem deficitu státního rozpoãtu. Rozvoj podnikání není systematicky podpofien ani sníïením daní, ani jin mi zásadnûj ími prorûstov mi opatfieními. Negativnû na podnikatelské prostfiedí pûsobilo i dal í utuïování byrokracie. The above listed positives of the global economic development of the most significant economies and the economy of the Czech Republic is to the large extent negated by negative effects of own political and economic situation of our country. Instead of a more aggressive economic transformation, the uncontrollable growth of state expenditures is going on, followed by a dramatic increase in national budget deficit. The development of entrepreneurial activities is systematically backed neither by tax cuts, nor by any other more significant progrowth measures. The entrepreneurial environment was even more effected by further expansion of bureaucracy. Zejména celkovû pozitivní v voj v oblasti poskytování finanãních slu- Ïeb v âeské republice a oãekávan vstup na í zemû do Evropské unie The overall positive development in provision of financial services in the Czech republic and the expected accession of our country to the

7 v minulém roce v znamnû zostfiil konkurenãní podmínky v bankovním a finanãním sektoru v na í zemi. European Union last year have significantly aggravated the competition in banking and financing. Privatizované banky pfie ly v roce 2003 od restrukturalizace bankovních ãinností i k podpofie doplàkov ch ãinností, jako jsou leasing, factoring, rûzné typy poji tûní nebo spofiení. Organick rûst prostfiednictvím vlastní distribuãní sítû pfiitom byl v fiadû pfiípadû doplnûn akvizicemi privátních konkurentû, ktefií neprokázali dostateãnou obchodní a marketingovou kreativitu ãi finanãní sílu. Privatized banks transferred in 2003 from re-structuring of their banking activities to support of their ancillary activities such as leasing, factoring and various forms of insurance and savings. An organic growth within their own distribution network was in a number of cases topped up by acquisitions of their private competitors, who did not prove sufficient business and marketing creativity and financial strength. V tomto zv eném konkurenãním prostfiedí se v roce 2003 spoleãnostem koncernu Dimension dafiilo naplàovat na e poslání, b t moderním dynamick m poskytovatelem finanãních sluïeb a zajistit zvy- ování hodnoty spoleãnosti. Even in such highly competitive environment, the Dimension concern managed to fulfil its core mission to be a modern, dynamic provider of financial services and to pursue the increase in value of the company. Struktura finanãního koncernu* Structure of the Financial Concern* Dimension, a.s. 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % D.S. Leasing, a.s. D.S. Factoring, s.r.o. D.S. Rent, s.r.o Böhm & partner, a.s. Dimension online, a.s.

8 v roãní zpráva strana 8 9 annual report page 8 9 Obchodní v sledky a v voj koncernu Dimension v roce 2003 Sales results and development of the Dimension concern in 2003 Obchodní v sledky spoleãností koncernu Dimension i konsolidované v sledky hospodafiení dosáhly v znamného meziroãního zlep ení. Koncern v návaznosti na pfiedchozí systematickou pfiípravu produktové základny, systémov ch prostfiedkû a v neposlední fiadû i na pfiípravu, vzdûlávání a doplàování pracovního kolektivu dosáhl v znamného rûstu v klíãov ch oblastech podnikání leasingu a factoringu. The sales results of companies within the Dimension concern and its consolidated results show a significant year-on-year improvement. Following a previous systematic preparation of its product base, systemic means and, last but not least, of its preparation, training and recruitment, the concern has achieved a significant growth in its key areas of business leasing and factoring. D.S. Leasing se za rok 2003 stal podle objemu novû realizovan ch obchodû nejvût í nebankovní leasingovou spoleãností. Spoleãnost pfiekroãila v roce 2003 hranici 1 mld. Kã novû uzavfien ch obchodû a ve statistikách Asociace leasingov ch spoleãností se posunula na historické estnácté místo v âeské republice. In 2003, D.S. Leasing became the largest non-banking leasing company according to the volume of its trades. The company exceeded the level of 1 billion CZK earned from the newly concluded contracts and it has moved up in the statistics of the Association of Leasing Companies to the historical 16th rung of the Czech Republic. Celkov roãní objem obchodû pfiesáhl 1,092 miliardy Kã. Tuto sumu reprezentuje novû uzavfien ch leasingov ch smluv. Ve srovnání s rokem 2002 spoleãnost zajistila více neï dvoutfietinov nárûst objemu obchodû pfii témûfi 60% nárûstu poãtu smluv, kdyï v minulém roce ãinil celkov objem obchodû 655 mil. Kã a poãet novû uzavfien ch leasingov ch smluv The total volume of trades exceeded billion CZK. This sum represents 2,012 newly concluded leasing contracts. Compared with 2002, the company achieved more than two-third increase at almost 60% increase in number of new contracts, while in the past year the total volume of trade reached 655 mio. CZK and the number of newly concluded leasing contracts totaled 1,297. D.S. Leasing aktuálnû spravuje ve svém portfoliu pfiedmûty v celkové pofiizovací hodnotû více neï 2,3 mld. Kã, a to prostfiednictvím leasingov ch smluv. Spoleãnost v roce 2003 kladla velk dûraz na dal í rozvoj a zdokonalování obchodní sítû. D.S. Leasing posílil obchodní práci centrály v Brnû a rozvíjel dále ãinnost poboãek v Olomouci, Ostravû, Îìáru nad Sázavou. Novû spoleãnost otevfiela poboãky v Praze a zahájila provoz v Pardubicích. In its portfolio of 4,300 leasing contracts, D.S. Leasing currently administers assets with the total purchase value of more than 2.3 bil. CZK. In 2003, the company put the major stress on its further development and improvement of its trade network. D.S. Leasing has strengthened its headquarters in Brno and developed the activities of its branch offices in Olomouc, Ostrava, Îìár nad Sázavou. The company has newly opened its branch offices in Prague and Pardubice. Poboãky i externí dealefii spoleãnosti tûïí pfii schvalování a uzavírání smluv se zákazníky z v hod dlouhodobû vyvíjeného internetového obchodního modulu Tuto on-line obchodní aplikaci vyuïíváme jako jedna z prvních leasingov ch spoleãností jiï od roku Postupn systematick v voj aplikace umoïnil integrovat snad v echny procesy od kalkulace, pofiízení návrhu smlouvy, pfies scoring obchodního pfiípadu a on-line ovûfiení bonity budoucího nájemce z dostupn ch databází, aï po vlastní schválení a následn tisk leasingové smlouvy. When approving and concluding the new contracts, the branch offices, as well as the external dealers of the company, benefit from the Internet sales module D.S. Leasing has been one of the very few companies using this on-line sales application since Its gradual, systematic development allowed to integrate almost all processes ranging from quotation, draft contract via scoring of a business case and on-line verification of customer s liquidity to the final approval and consequent issue of a leasing contract. Distribuce leasingov ch sluïeb tak probíhá na multikanálové úrovni, a to prostfiednictvím vlastních poboãek, externí distribuãní sítû, telefonicky a prostfiednictvím internetu. Zámûrem managementu je i nadále posilovat pfiímé distribuãní kanály. The leasing services are thus distributed on a multi-channel level via own branch offices, external distribution network, via telephone and the Internet. The management intents to further strengthen the direct distribution channels. V roce 2003 se D.S. Leasing mimo jiné zamûfiil na poskytnutí vût ího komfortu zákazníkûm. Spoleãnost zahájila projekt bezplatného vyuïívání informaãní linky a zdokonalila rovnûï klientsk servis poskytovan prostfiednictvím internetového rozhraní. Spolu s moï- In 2003, D.S. Leasing also focused on higher comfort for own customers. The company started a project of toll-free telephone information line and improved the customer service provided via its Internet interface. The application offers the clients

9 ností klientû nahlíïet prostfiednictvím aplikace do evidence leasingov ch smluv tak, podle na ich zji tûní, klientûm bezkonkurenãnû poskytujeme maximum informací. Vysok interní v znam rovnûï pfiipisujeme loni zahájené systematické evidenci obchodních pfiípadû a kontaktû prostfiednictvím jednotného CRM systému. a unique opportunity to look into the evidence of leasing contracts and, as our survey showed, the clients highly appreciate the uncontested information sources provided by our company. The company also launched a highly important internal systematic evidence of business cases and contacts via unified CRM system. Jsme pevnû pfiesvûdãení, Ïe systematická péãe vûnovaná bliï ímu poznání na ich zákazníkû a jejich maximálnímu komfortu pfii vyuïívání na í sluïby se nám v koneãném dûsledku vrátí loajalitou spokojen ch klientû vyuïívajících na i sluïbu opakovanû. We are convinced that our insight into our customers needs and systematic care for their maximum comfort will pay in form of loyalty of the satisfied customers, repeatedly using our services. Spoleãnost D.S. Rent pfii poskytování operativního leasingu dosáhla za rok 2003 obchodního obratu 73,6 mil. Kã, coï je cca. 80 procent úrovnû roku 2002 (91,6 mil. Kã). Na první pohled pfiekvapiv pokles obchodû v perspektivním segmentu operativního leasingu nastal pfiedev ím v dûsledku zpfiísnûní politiky pfii financování krátkodob ch obchodû (do 12 mûsícû), a dále ustoupením od financování vozidel urãen ch pro dal í pronájem, rovnûï zejména z dûvodu bezpeãnosti investice. Our daughter company D.S. Rent, which provides operative leasing services, achieved last year the business turnover of 73.6 mio. CZK, which is approximately 80 % of volume reached in 2002 (91.6 mio. CZK). This, at the first look surprising, fact that the sales in the perspective segment of operative leasing dropped, is a result of our stricter policy imposed on short-term trade financing (up to 12 months) and also our withdrawal from financing vehicles intended for further rent. Both these measures have been introduced in order to provide increased security to our investments. Obchodní v padek uplynulého roku hodlá D.S. Rent nahradit v roce 2004, kdy plánuje vy í realizaci obchodû operativního leasingu a full service leasingu v celkovém objemu 145 mil. Kã. K dosaïení tohoto cíle by mûl napomoci funkãní systém servisních sluïeb (full service), ale i oãekávan pfiesun zájmu klientû do oblasti operativního leasingu v dûsledku daàov ch zmûn. Obecnû se vstupem do Evropské unie rovnûï oãekáváme prohloubení konzumního zpûsobu uvaïování, kdy zákazník bude chtít jezdit autem bez ohledu na jeho budoucí vlastnictví a bude rovnûï ochoten za cenu vy ího komfortu pfiedat leasingové spoleãnosti vozidlo do komplexní správy. D.S. Rent intents to compensate the last year s decline in 2004, planning to earn 145 mio. CZK in operative leasing and full-service leasing. With support of the functional service system (full service), this ambitious goal can be achieved as D.S. Rent expects the clients interest will transfer into the area of operative leasing due to changes in tax legislation. Generally, upon the accession to the European Union, we expect here more consumption-oriented thinking, as customers will be willing to use vehicles regardless they will own this vehicle in the future and, simultaneously, they will be more willing to hand over the vehicle to the comprehensive administration of the company in return for a higher comfort.

10 v roãní zpráva strana annual report page D.S. Factoring v roce 2003 zv il celoroãní objem obchodû na 841 mil. Kã. V roce 2002 ãinily obchody 432 mil. Kã a v roce mil. Kã. V meziroãním srovnání tak do lo k nárûstu objemu pohledávek pfiebíran ch od klientû do factoringu o 95 procent. Spoleãnost tak rostla v raznû vy ím tempem neï je prûmûrn ch 29 procent rûstu factoringového trhu v âr. Spoleãnost zpracovala za rok 2003 témûfi faktur za 150 odbûrateli, mezi nimiï s 60 procenty pfievaïují fietûzce typu Ahold, COOP, Careffour, Delvita, Globus, Interspar a Makro. V pfiípravû na roz ífiení Evropské unie D.S. Factoring roz ífiil sluïby tuzemského factoringu novû o factoring pohledávek do sousedních zemí. Z pohledu struktury financovaného zboïí pfievaïovaly dodávky potravin, zejména nápojû, a to s 40procentním podílem, následují spotfiební v robky, jako domácí spotfiebiãe, elektronika, textil a hobby v robky, s 30 procenty. In 2003, D.S. Factoring increased its annual volume of sales to 841 mio. CZK. In 2002 and 2001 respectively, the sales volumes totaled 432 mio, or 284 mio. CZK, respectively. The year-on-year comparison shows, that the volumes of receivables taken over from clients for factoring increased by 95 %. This way our company grew significantly faster compared with average 29 % of the total factoring market s growth in the Czech republic. In 2003, the company processed almost 20,000 invoices to 150 customers, large part of them being the retail chains, such as Ahold, COOP, Careffour, Delvita, Globus, Interspar and Makro/Metro. In order to meet new demands related to the Czech Republic s accession to the European Union, D.S. Factoring has expanded its portfolio of services, offering factoring of receivables from companies located in the neighboring countries. In the structure of financed goods, the supplies of food, especially beverages, prevail, accounting for 40 % of the whole portfolio. They are followed by consumer goods, such home appliances, electronics, textile and hobby products, which in total account for 30 % of trades. Nûkolikalet rûst factoringov ch obchodû pfiirozenû reflektoval historické zpfiísnûní podmínek pro financování obchodu tuzemsk mi bankami a novû objevené moïnosti efektivního outsourcovaného managementu pohledávek. Od roku 2004 lze oãekávat nejen pfiitvrzení vlastní factoringové konkurence, ale i znatelnû vy í konkurenci inovovan ch bankovních úvûrov ch produktû. Za naprosto rozhodující faktor pro dal í rûst objemu obchodû tak povaïujeme precizní správu pohledávek doplnûnou o jednoduché a efektivní vyuïití internetového modulu Aktuální v voj smûfiuje k plnû elektronickému styku mezi dodavatelem, odbûratelem a faktorem. Steadily growing volumes of factoring trades have naturally reflected the fact, that the domestic banks have tightened their conditions for trade financing and the companies have discovered possibilities of efficient outsourced receivables management. Starting from 2004 we can expect not only increased competition in factoring industry, but also a significantly higher competition of innovated bank credit products. An absolutely crucial factor for further growth of trade is a precise management of receivables geared by a simple and efficient use of the Internet module The current development is heading towards a fully electronic contract between supplier, customer and factor. Böhm & partner v roce 2003 dosáhl niï ího celkového obratu obchodû realizovan ch na finanãních trzích, a to ve v i 4,2 mld. CZK. Pokles obratu paradoxnû provázelo zv ení poãtu realizovan ch obchodû o 30 procent ve srovnání s rokem Stalo se tak v souladu s nov m cílením spoleãnosti na retailovou investorskou klientelu. Spoleãnost v roce 2003 pro la vnitfiní konverzí od elektronicky zamûfieného zprostfiedkovatele obchodû na zahraniãních kapitálov ch trzích smûrem k vût ímu rozloïení portfolia investiãních a poradensk ch aktivit. Jedním z v sledkû zmûny strategie je v voj klientského majetku ve správû, jehoï objem se podafiilo meziroãnû zv it o 96 procent. V souvislosti se zmûnou struktury aktivit spoleãnost rovnûï doznala v roce 2003 zásadních zmûn v oblasti pfiíjmû spoleãnosti, které se v meziroãním srovnání zv ily o cca. 100 procent. V návaznosti na personální posílení investofii ocenili v razné zkvalitnûní informaãní a analytické podpory ze strany spoleãnosti Böhm & partner, která napomohla efektivnû participovat na pozitivním v voji na kapitálov ch trzích v tuzemsku, Evropû i USA. Za zmínku rovnûï stojí loàské zv ení náv tûvnosti investiãního portálu provozovaného obchodníkem. In 2003, Böhm & partner achieved a lower total sales turnover realized on the financial market this time at the level of 4.2 bil. CZK. This drop in trades was paradoxically accompanied by a 30% increase in number of realized trades compared with last year. This was caused by the company s new focus on retail investors. The company underwent in 2003 an internal conversion, from electronic mediator of trades on the foreign capital markets towards more diversified portfolio of investment and consulting activities. One of the positive indicators of change in strategy is the development of administered clients assets, the volume of which increased by 96 % year-on-year. Regarding the change in its structure of activities, there was also a significant change in company s income, which the company managed to boost by approximately 100 %. A recruitment led to more quality information and analytic support from Böhm & partner, allowing the investors to participate efficiently on the positive development on the domestic capital markets, as well as the capital markets of Europe and the U.S.A. We would also like to point out at an increased interest in the investment portal run by Böhm & partner.

11 Kvalitní obchodní v sledky jednotliv ch dcefiin ch spoleãností za rok 2003 jsou odrazem obrovského úsilí zamûstnancû koncernu vûnovaného rozvoji a prodeji klíãov ch osvûdãen ch finanãních produktû. These solid sales result of individual daughter companies for 2003 reflect a tremendous efforts, which our staff have devoted to development and sales of the key financial products. S cílem dosáhnout vût í koncentrace na klíãové pfiedmûty podnikání v roce 2003 pfiedstavenstvo realizovalo odprodej podílû spoleãností OPTOMONT, s.r.o. a Tecton leasing Slovensko, a.s. V obou pfiípadech do lo k odprodeji majetkov ch podílû za cenu vy í neï byla cena pofiízení. Aktivity dfiíve provozované na Slovensku prostfiednictvím join-venture Tecton leasing Slovensko dnes mûïe provozovat pfiímo D.S. Leasing, a to prostfiednictvím vlastní organizaãní sloïky v Bratislavû. The Board of Directors, pursuing its goal to achieve an increased focus on core business in 2003, sold its share in companies OPTO- MONT, s.r.o. and Tecton leasing Slovensko, a.s. In both cases the sales price was higher than the purchase price. The activities in Slovakia, which were previously realized via the joint-venture project Tecton leasing Slovensko, can be now provided by own branch office in Bratislava. Finanãní v sledky hospodafiení za uplynul rok Financial results for the last year Konsolidované v sledky hospodafiení za rok 2003 jsou podobnû jako v sledky obchodní ve znamení rûstu, byè ãeské úãetní standardy zobrazují skuteãn v kon koncernu s nûkolikalet m odstupem. Consolidated financial results for 2003 show, similar to the sales results, a growing tendency, despite the fact that the Czech accounting standards reflect the real performance of a concern with a few year s delay. Skupina Dimension více neï zdvojnásobila pfiedloàsk zisk pfied zdanûním, kdyï za rok 2003 dosáhla konsolidovaného zisku pfied zdanûním ve v i 39,7 milionû korun. S koneãn m v sledkem po zdanûní ve v i 25,5 milionû korun tak skupina k dosáhla ROE ve v i 13,2 %. The Dimension concern more than doubled the last year s gross profit, achieving in 2003 the consolidated gross profit of 39.7 mio. CZK. The final net profit amounted 25.5 mio. CZK and, this way, the group achieved as of 31 st Dec ROE of 13.2 %. Konsolidované trïby z prodeje sluïeb koncernu meziroãnû vzrostly jen o 6 procent a dosáhly tak v e 803,8 milionû Kã. Podle ãeské úãetní metodiky se loàsk dramatick skok v obchodech projeví v znamnûji aï v závûrce roku leto ního. V znamn, ale velmi potû iteln, pokles v konsolidované úãetní závûrce se odehrál v poloïce nákladov ch úrokû, které meziroãnû poklesly témûfi o 20 % na 34,6 milionû korun. Consolidated sales of services increased year-on-year by just 6% and achieved the level of mio. CZK. The Czech accounting methodology allows the last year s dramatic rise to be more significantly shown not sooner than in this year s financial statements. We can see a significant and very pleasant decrease in cost interests, where there was a year-on-year decrease by almost 20 % to 34,6 mio. CZK. Konsolidovaná bilanãní suma koncernu dosahovala k témûfi hodnoty 1,9 mld. Kã oproti 1,56 mld. Kã v roce 2002, coï znamená meziroãní rûst o 21 procent. Nejvût í nárûsty bilance aktiv dosáhla v poloïce dlouhodobého hmotného majetku (o více neï 200 mil. Kã) a v poloïce krátkodob ch pohledávek (o více neï 120 mil. Kã). Tento v voj aktiv vûrnû zobrazuje dynamiku nárûstu v oblastech finanãního leasingu a factoringu. A consolidated balance sum of the concern achieved almost 1.9 bil. CZK as of 31 st Dec. 2003, while in 2002 it was 1.56 bil. CZK. This represents a year-on-year increase of 21%. The highest increases in balance of assets were achieved in long-term tangible assets (by more than 200 mio. CZK) and in short-term receivables ( by more than 120 mio. CZK). This development in assets truly pictures the dynamics of growth in financial leasing and factoring. Konsolidovan vlastní kapitál skupiny k dosahuje témûfi 194 milionû Kã (v roce 2002 to bylo 175 mil. Kã), coï znamená meziroãní rûst o 11 %. Consolidated equity of the group as of 31st Dec is almost 194 mio. CZK (175 mio. CZK in 2002), growing 11% year-on-year. Podíl cizích zdrojû na bilanãní sumû zûstává zachován na úrovni 86,55 procent. Tento pomûr odpovídá struktufie podnikatelsk ch aktivit v oboru finanãních sluïeb, kdy je vût ina obchodû financována externími zdroji. Share of loan financing share on the total balance sum remains constant at %. This ratio is in accordance with the structure of activities of financial services, where the majority of trades is financed from external sources.

LET LET LET LET NA TRHU NA TRHU NA TRHU NA TRHU

LET LET LET LET NA TRHU NA TRHU NA TRHU NA TRHU LET NA TRHU LET NA TRHU LET NA TRHU LET NA TRHU obsah content úvodní slovo 4 údaje o spoleãnosti 6 statutární orgány 9 finanãní skupina Dimension 10 zpráva pfiedstavenstva 12 organizaãní schéma koncernu

Více

v roãní zpráva 2004 annual report 2004 âp Leasing, a.s.

v roãní zpráva 2004 annual report 2004 âp Leasing, a.s. v roãní zpráva 2004 annual report 2004 âp Leasing, a.s. Za do bu osmileté ho pûsobení na ãeském trhu âp Lea sing prokázal svou stabi litu a poskytuje iroké spektrum slu Ïeb nejen v segmentu dopravní techniky.

Více

PraÏská teplárenská a.s. V roãní zpráva Annual Report 2006 Prezentaãní ãást Presentation Section

PraÏská teplárenská a.s. V roãní zpráva Annual Report 2006 Prezentaãní ãást Presentation Section PraÏská teplárenská a.s. V roãní zpráva Annual Report 2006 Prezentaãní ãást Presentation Section 06 Také rok 2006 byl pro PraÏskou teplárenskou a.s. úspû n. Podafiilo se splnit v echny stanovené cíle,

Více

V ROâNÍ ZPRÁVA / ANNUAL REPORT 2005

V ROâNÍ ZPRÁVA / ANNUAL REPORT 2005 V ROâNÍ ZPRÁVA / ANNUAL REPORT 2005 Obsah / Contens Úvodní slovo pfiedsedy Úfiadu prûmyslového vlastnictví....................................... 3 Introductory word of the President of the Industrial

Více

Výroční zpráva / Annual Report 2014

Výroční zpráva / Annual Report 2014 Výroční zpráva / Annual Report 2014 VZ Czech E189023 2014www.domena.cz Klíčové údaje Základní údaje mil. Kč 2014 2013 Bilanční suma 87 284 99 231 Základní kapitál 750 750 Zisk nebo ztráta za účetní období

Více

Česká pojišťovna ZDRAVÍ a.s. Výroční zpráva Annual Report 2002

Česká pojišťovna ZDRAVÍ a.s. Výroční zpráva Annual Report 2002 Česká pojišťovna ZDRAVÍ a.s. Výroční zpráva Annual Report 2002 2 Obsah Profil společnosti 2 Základní ukazatele 2 Úvodní slovo předsedy představenstva 6 Statutární orgány a vedení společnosti 8 Přehled

Více

ČP Leasing, a.s. Roční zpráva Annual Report 2002

ČP Leasing, a.s. Roční zpráva Annual Report 2002 ČP Leasing, a.s. Roční zpráva Annual Report 2002 2 Obsah Profil společnosti 2 Základní finanční ukazatele 4 Úvodní slovo předsedy představenstva 8 Statutární orgány a vedení společnosti 12 Organizační

Více

V ROâNÍ ZPRÁVA 2006 LETI Tù PRAHA, S.P. ANNUAL REPORT 2006 LETI Tù PRAHA, S.P.

V ROâNÍ ZPRÁVA 2006 LETI Tù PRAHA, S.P. ANNUAL REPORT 2006 LETI Tù PRAHA, S.P. V ROâNÍ ZPRÁVA 2006 LETI Tù PRAHA, S.P. ANNUAL REPORT 2006 LETI Tù PRAHA, S.P. 5. DUBNA V ROCE 1937 V 9 HODIN RÁNO P ISTÁLO NA LETI TI V PRAZE-RUZYNI PRVNÍ LETADLO TEHDEJ Í âeskoslovenské LETECKÉ SPOLEâNOSTI

Více

REPORT 07. CZECH-KARBONs.r.o.

REPORT 07. CZECH-KARBONs.r.o. ANUAL REPORT 07 VÝROČ NÍ ZPRÁVA CZECH-KARBONs.r.o. Výroční zpráva Annual report 07 07 Czech - karbon s.r.o. Výroční zpráva Annual report 1 3 5 7 9 11 Úvodní slovo jednatele společnosti Foreword by the

Více

Vyroční zpráva Annual report

Vyroční zpráva Annual report 2012 Vyroční zpráva Annual report Vyroční zpráva Annual report 3 1. Obsah 1. Content 1. Úvodní slovo předsedy představenstva Úvodní slovo předsedy představenstva 6 1. Foreword by the chairman of the

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT Výroční zpráva Annual report I. Obsah i. Content I. Úvodní slovo předsedy představenstva Úvodní slovo předsedy představenstva 6 I. Foreword by the chairman of the board of

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 ANNUAL REPORT 2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 ANNUAL REPORT 2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 ANNUAL REPORT 2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 ANNUAL REPORT 2008 I. OBSAH nadpis nadpis CONTENT I. ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA 5 II. ÚDAJE O SPOLEČNOSTI 7 1. Základní údaje 7 2.

Více

Výroční zpráva 2008 Annual Report UNIQA pojišťovna, a.s.

Výroční zpráva 2008 Annual Report UNIQA pojišťovna, a.s. Výroční zpráva 2008 Annual Report UNIQA pojišťovna, a.s. 08 Základní údaje Summarized table tis. Kč / TCZK 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 Předepsané pojistné / Written premium 4 378 188 3 783 261 3

Více

Výročnízpráva2012. S MORAVA Leasing, a.s.

Výročnízpráva2012. S MORAVA Leasing, a.s. 2012 Výroční zpráva ANNUAL REPORT Výročnízpráva2012 S MORAVA Leasing, a.s. 1.................... Poslání firmy 3 2.. Úvodní slovo generálního ředitele a předsedy představenstva 4 3..................Zpráva

Více

Roční zpráva 2001 Annual Report

Roční zpráva 2001 Annual Report Roční zpráva 2001 Annual Report [ ČP Leasing, a.s. ] Obsah [ Contents ] Profil společnosti 2 Úvodní slovo předsedy představenstva 6 Složení vrcholových orgánů společnosti k 31. 12. 2001 8 Organizační schéma

Více

Výroční zpráva Annual report 2010

Výroční zpráva Annual report 2010 Výroční zpráva Annual report 2010 Obsah table of contents Profil společnosti 3 Company profile 3 Rozvaha 31 Balance sheet 32 Úvodní slovo jednatelů 7 Introductory word of Executives 7 Výkaz zisku a ztrát

Více

Výroční zpráva. Annual Report

Výroční zpráva. Annual Report Výroční zpráva Annual Report 2005 Contents Obsah Contents Obsah Key Economic Indicators 6 Introducing Raiffeisenbank 8 Important Events in 2005 10 CEO s Statement 14 Statutory and Supervisory Bodies 24

Více

Profil společnosti & Výroční zpráva 2007 Company Profile & Annual Report 2007

Profil společnosti & Výroční zpráva 2007 Company Profile & Annual Report 2007 Profil společnosti & Výroční zpráva 2007 Company Profile & Annual Report 2007 Obsah prezentace Content of the presentation 1. Základní údaje o společnosti (str. 4) 2. Úvodní slovo ředitele společnosti

Více

Profil společnosti Company Profile

Profil společnosti Company Profile Profil společnosti Company Profile 2 0 0 3 OBSAH CONTENTS 01 Obsah 02 Úvodní slovo předsedy představenstva 04 Poslání společnosti ČSOB Leasing 06 Profil 11 Základní finanční a provozní ukazatele 14 Významné

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT

VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT OBSAH TABLE OF CONTENTS Profil společnosti 5 Company profile 6 Rozvaha 33 Balance sheet 34 Úvodní slovo jednatele 9 Introductory word from the Executive 10 Výkaz zisku

Více

Výroční zpráva 2010 Annual Report UNIQA pojišťovna, a.s.

Výroční zpráva 2010 Annual Report UNIQA pojišťovna, a.s. Výroční zpráva 2010 Annual Report UNIQA pojišťovna, a.s. Základní údaje Summarized table tis. Kč / TCZK 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 Předepsané pojistné / Written premium 4 971 504 4 693 401 4 378

Více

INFORMAâNÍ âtvrtletník âeské RAFINÉRSKÉ

INFORMAâNÍ âtvrtletník âeské RAFINÉRSKÉ INFORMAâNÍ âtvrtletník âeské RAFINÉRSKÉ â Í S L O 4/2001 AKTUÁLNÍ TÉMA Certifikace podle norem ISO PERSONALISTIKA est let práce s lidmi NÁ PORTRÉT Henk Weijers ZAJÍMAV PRODUKT Olejové hydrogenáty LITVÍNOV

Více

Výroční zpráva / Annual Report 2011

Výroční zpráva / Annual Report 2011 AXA pojišťovna a.s. Výroční zpráva / Annual Report 2011 more than/standards Obsah Zpráva managementu... 4 Výhled do roku 2012... 6 Informace o společnosti... 8 Informace o aktivitách v oblasti výzkumu

Více

uniqa pojišťovna, a.s. Jistota Assurance 20 let s Vámi 20 Years with You

uniqa pojišťovna, a.s. Jistota Assurance 20 let s Vámi 20 Years with You výroční zpráva 2012 ANNUAL REPORT uniqa pojišťovna, a.s. Jistota Assurance 20 let s Vámi 20 Years with You UNIQA je univerzální pojišťovna s kompletní nabídkou všech druhů životního i neživotního pojištění

Více

uniqa pojišťovna, a.s. Jistota Assurance

uniqa pojišťovna, a.s. Jistota Assurance výroční zpráva 2011 ANNUAL REPORT uniqa pojišťovna, a.s. Jistota Assurance UNIQA je univerzální pojišťovna s kompletní paletou životního i neživotního pojištění pro privátní i korporátní klientelu. Naším

Více

OBSAH CONTENTS. Contents Note from the board chairman Report of the board of directors. Obsah Slovo předsedy představenstva Zpráva představenstva

OBSAH CONTENTS. Contents Note from the board chairman Report of the board of directors. Obsah Slovo předsedy představenstva Zpráva představenstva KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA CONSOLIDATED ANUAL REPORT OBSAH CONTENTS Obsah Slovo předsedy představenstva Zpráva představenstva 1 Contents Note from the board chairman Report of the board of directors

Více

METALIMEX a. s. Výroční zpráva Annual Report

METALIMEX a. s. Výroční zpráva Annual Report METALIMEX a. s. Výroční zpráva Annual Report 20 08 METALIMEX a. s. Výroční zpráva Annual Report 20 08 Výroční zpráva /2008/ Annual Report Již 60 let 60 years pracujeme trading s kovy in metals METALIMEX

Více

MERO ČR, a. s. Kralupy nad Vltavou VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT

MERO ČR, a. s. Kralupy nad Vltavou VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT MERO ČR, a. s. Kralupy nad Vltavou 2005 VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 4 Obsah A Základní údaje 6 1 Správní a výkonné orgány k 31. 12. 2005 12 2 Organizační struktura MERO ČR, a. s. 14 3 Úvodní slovo předsedy

Více

Roční zpráva Company Report CENTROPOL ENERGY '12

Roční zpráva Company Report CENTROPOL ENERGY '12 Roční zpráva Company Report CENTROPOL ENERGY '12 Roční zpráva Company Report CENTROPOL ENERGY '12 > Úvodní slovo předsedy představenstva > Introductory Word by the Chairman of the Board of Directors Vážení

Více

Profil společnosti Výroční zpráva. Company Profile Annual Report

Profil společnosti Výroční zpráva. Company Profile Annual Report Profil společnosti Výroční zpráva Company Profile Annual Report OBSAH PREZENTACE Content of the presentation Základní údaje o společnosti Úvodní slovo ředitele společnosti Představenstvo a dozorčí rada

Více