VEŘEJNÉ SHRNUTÍ PROJEKTOVÉHO VÝSTUPU D 3.1. ANALÝZA POTŘEB

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VEŘEJNÉ SHRNUTÍ PROJEKTOVÉHO VÝSTUPU D 3.1. ANALÝZA POTŘEB"

Transkript

1 VEŘEJNÉ SHRNUTÍ PROJEKTOVÉHO VÝSTUPU D 3.1. ANALÝZA POTŘEB WP 3: Vývoj konceptu WP Leader: Innovation in Learning Institute Verze: 1 Datum vytvoření:

2 2 [VEŘEJNÉ SHRNUTÍ PROJEKTOVÉHO VÝSTUPU D 3.1. ANALÝZA POTŘEB] OBSAH KONSORCIUM ISMART 3 1. OBECNÉ INFORMACE O PRŮZKUMU A JEHO VÝSLEDKY 4 2. SHRNUTÍ PRŮZKUMU S UČITELI Školní kontext a zkušenosti s dyslexií Obtíže a potřeby související s dyslexií dle názoru učitelů Řešení problémů s dyslexií pomocí Smart technologií 6 3. SHRNUTÍ PRŮZKUMU S RODIČI Osobní informace a zkušenosti s dyslexií Řešení problémů s dyslexií pomocí Smart technologií 7 4. ZÁVĚRY A DOPORUČENÍ PRO ISMART KONCEPT Pozadí znalostí o dyslexii Technický koncept Vzdělávací koncepce 9 #2

3 3 [VEŘEJNÉ SHRNUTÍ PROJEKTOVÉHO VÝSTUPU D 3.1. ANALÝZA POTŘEB] Konsorcium ismart Accord International - Česká republika- - koordinátor projektu European Institute for Local Development - Řecko- - teacher training concept and model for European implementation AcrossLimits - Malta - - koncepce vzdělávání učitelů a vývoj People Help the People - Itálie - - experti na dyslexii a publicita InterNIT - Švédsko - - pilotní aktivity ve školách a technický vývoj Innovation in Learning Institute - Německo - - koncept nástrojů a metodika Primary school Jílové u Prahy - Česká republika - - pilotní aktivity ve školách Afyonkarahisar Provincial National Education Directorate - Turecko - afyon.meb.gov.tr - pilotní aktivity ve školách #3

4 4 [VEŘEJNÉ SHRNUTÍ PROJEKTOVÉHO VÝSTUPU D 3.1. ANALÝZA POTŘEB] 1. Obecné informace o průzkumu a jeho výsledky Tento dokument je souhrnem analýzy potřeb. Analýza potřeb byla provedena v průběhu prvních šesti měsíců trvání projektu ismart. Jeho cílem je poskytnout ucelený přehled o potřebách všech zainteresovaných cílových skupin v oblasti podpory ICT pro žáky s dyslexií ve škole, která je základem pro další práci na projektu. Analýza potřeb byla provedena jako on-line průzkum ve všech sedmi zúčastněných zemí (Česká republika, Německo, Řecko, Itálie, Malta, Švédsko, Turecko) v období leden-březen 2014 s celkem 2356 účastníků (1392 učitelů a 964 rodičů). Velikosti vzorků z každé země se hodně odlišují. Zatímco Turecko dosáhlo mimořádně vysokou velikost vzorku 1285 dotazníků vyplněných učiteli a 778 vyplněných rodiči, mnohem méně účastníků získali pro průzkum v jiných zemích, v rozmezí 3-50 učitelů a 3-74 rodičů. Vzhledem k velmi různým velikostem vzorku, deskriptivní analýza dat byla provedena, a data byla předložena a projednána zvlášť pro každou zemi. V analýze průzkumu s rodiči byly odpovědi rozděleny na ty, kteří mají děti s dyslexií, ty, kteří mají děti s nejasnými příznaky a ty, kteří nemají dyslektické dítě. Mezi rodiči a učiteli ze všech zemí - bez ohledu na rozdílné prostředí a zda učí/mají děti s dyslexií nebo ne - existuje široký konsensus o zavedení nových chytrých technologií ve třídě. Všichni vysoce oceňují možnost poskytování dalších vzdělávacích materiálů a nástrojů na pomoc dyslektickým dětem a uvádí konkrétní návrhy na nástroje a metody. Nicméně, někteří také poukázali na problémy a obavy související s používáním informačních a komunikačních technologií ve třídě, které by měly být vzaty v úvahu. #4

5 5 [VEŘEJNÉ SHRNUTÍ PROJEKTOVÉHO VÝSTUPU D 3.1. ANALÝZA POTŘEB] 2. Shrnutí Průzkumu s učiteli 2.1. Školní kontext a zkušenosti s dyslexií Většina respondentů byly ženy, polovina z nich učí všechny předměty / základní vzdělávání, 60% vyučují ve třídách o velikosti mezi 21 až 30 žáky, 84% tvoří učitelé a jen asi 16% ředitelé. Více než polovina učitelů (60%) z celkového vzorku mají zkušenosti s věkovou skupinou 9 až 13 roků, což je věková skupina, na kterou se zaměřuje ismart. Jen asi jedna třetina všech učitelů uvedla, že mají děti ve třídě s konzistentními obtížemi při čtení a psaní. Okolo 40% se domnívá, že nemají žádné studenty s poruchami ve svých třídách. Nicméně, podle literatury lze očekávat, že 2-4% dětí má dyslexii, což znamená, že vysoký podíl učitelů nemuselo poznat známky dyslexie u žáků ve své třídě. Když byli dotázáni na zkušenosti s dyslexií, 60% učitelů z celkového vzorku uvedlo, že dyslexie není tématem vzdělávání učitelů, že v této oblasti neexistují nabídky dalšího vzdělávání a že také nezískali znalosti samostudiem. Ukázalo se však, že jsou velké rozdíly v jednotlivých zemích. Rozdílné a často nepříliš hluboké úrovně znalostí o dyslexii se promítly, i když byli učitelé požádáni o popsání příznaků dyslexie. Z celkového počtu 6 možných příznaků, celkový průměr vybraných byl Většina zjištěných příznaků v celkovém vzorku byly: vizuální, čtení a gramatika (54%), psaní a motorické dovednosti (34%), paměť a porozumění (33%). Tato zjištění jasně ukazují na potřebu dalšího vzdělávání s cílem zvýšit znalosti o dyslexii ve všech jeho aspektech Obtíže a potřeby související s dyslexií dle názoru učitelů I přes to všichni učitelé popsali typické obtíže, se kterými se setkávají učitelé, rodiče a dyslektičtí žáci během školního života. Velká část učitelů byla také schopna poradit, co je potřeba k překonání těchto obtíží: Hlavním problémem pro učitele je, že je obtížné poskytnout individuální podporu každému dítěti, z důvodu nedostatku času, znalostí a konkrétních materiálů. Kromě toho, je pro dyslektické děti obtížné používat texty jako zdroje informací. Učitelé všech zemí vyjádřili své potřeby získání více podpůrných materiálů a nástrojů (včetně informačních a komunikačních technologií), více školení, speciálních kurzů pro dyslektické děti, více podpory ze strany školy a úřadů, lepší spolupráci s odborníky a rodiči. Někteří také uvádějí potřebu zaměstnávání (více) asistentů pedagoga. Podle učitelů v průzkumu ismart, problémy a potřeby rodičů dyslektických dětí jsou velmi podobné: je zde nedostatek znalostí, podpůrných materiálů, času, trpělivosti a podpory odborníků nebo škol, což znamená, že potřebují více informací, více specializovaných učebních materiálů, užitečné nástroje informačních a komunikačních technologií, další podporu škol a odborníků. Navíc, rodiče se někdy potýkají s nedostatkem pochopení ze strany učitelů a někteří se stydí za své děti s poruchami učení, takže by potřebovali více podpory ze strany učitelů a přátel. Jako nejvýznamnější emocionální a sociální problém dyslektických žáků uvedli učitelé ponižování spolužáky a někdy dokonce i učiteli, vyloučení z kolektivu, nízké sebevědomí a pomalé pracovní tempo. Podle učitelů, postižené děti potřebují lepší informovanost a přijetí problému ze strany učitelů a spolužáků, individuální podporu, specifické materiály (včetně nástrojů informačních a komunikačních technologií), uznání jejich silných stránek, pochvalu za snahu i za malé úspěchy. #5

6 6 [VEŘEJNÉ SHRNUTÍ PROJEKTOVÉHO VÝSTUPU D 3.1. ANALÝZA POTŘEB] Na otázku, zda a jaká opatření existují v jednotlivých zemích týkající se dyslektických studentů, je zarážející, že ve většině zemí učitelé dávají různé a částečně protichůdné odpovědi. Většina opatření, která učitelé uvádějí, se vztahují na pomoc při zkoušení a upravené hodnocení. Velké rozdíly v odpovědích se ukázaly v otázce o možnostech nápravy pro dyslektické děti. V zemích, kde učitelé věděli o možnostech nápravy, bylo často zmíněno, že tato terapie musí být financována ze soukromých zdrojů, nebo že existují značné rozdíly v kvalitě. Pokud jde o učební pomůcky pro dyslektické studenty, jejich použití se také nezdá být velmi rozšířené (opět s velkými rozdíly v jednotlivých zemích). Ti učitelé, kteří využívají učební pomůcky, zmínili: vizuální pomoc jako zařízení pro zvýraznění textu, informační a komunikační technologie jako interaktivní tabule nebo syntézy řeči, PC programy a speciální učebnice Řešení problémů s dyslexií pomocí Smart technologií Vzhledem k tomu co výše uvedené výsledky naznačují, většina učitelů by uvítala chytrá technologická řešení pro podporu výuky dyslektických dětí, jak je navrženo konsorciem ismart. Otázka obecné ochoty využívat inteligentní technologie byla následována popisem různých scénářů využití a vyhodnocení: využití interaktivní tabule pro nahrávání a sdílení zápisů a/nebo pedagogického materiálu z tabule, použití dotykových zařízení žáky během vyučování pro okamžité přijímání pedagogického materiálu a náčrtků z interaktivní tabule, a/nebo pro fotografování materiálů a práce žáka s cílem zaznamenávat jejich postupy, a použití softwaru pro hlasité čtení textů a překládání mluvené řeči do psaného textu. Všechna řešení jsou určena pro děti s/bez dyslexie a byla by oceněna učiteli, protože dyslektické děti by nebyly vyčleněny. Následující výhody chytrých technických řešení případně používaných ve třídě byly zmíněny nejčastěji: Individuální podpora by byla jednodušší, nevýhody dyslektických dětí by byly sníženy, je to moderní a motivující a přináší možnosti různých stylů učení. Kromě toho, nástroje ICT by usnadnily ukládání, sdílení a opětovné použití materiálů, a šetřily by čas. Pokud by každý žák měl dotykový přístroj, mohl by pracovat samostatně. Software pro hlasité čtení textů by mohl dyslektickým studentům pomoci s porozuměním textu. Nicméně byly vyjádřeny obavy z vysokých nákladů, nedostatku znalostí o informačních a komunikačních technologiích a vyšší roztěkanosti studentů kvůli novým médiím. Existují také obavy z dopadů na zdraví dětí a ze ztráty v sociální interakci. Někteří učitelé se obávají technických problémů nebo poškození. Kromě toho, pokud si žáci nemusí dělat poznámky, mohli by se stát příliš pasivními, a nemuseli by se naučit, jak psát správně rukou. Dyslektické děti by se mohly příliš spoléhat na technické zařízení, místo aby se snažily vlastním úsilím o překonání svých obtíží. Někteří učitelé z Německa také zmínili obavy o autorská práva a ochraně soukromí, a že trvalé nahrávání materiálů může snížit spontánnost. Učitelé nakonec měli příležitost, dát další návrhy na to, jak by technologická řešení mohla pomoci studentům s dyslexií. Bylo uvedeno několik návrhů, např. použití tabletů se sluchátky, vzdělávací program pro rozpoznávání zvuků u dětí s aditivní percepční poruchou, nástroje pro procvičování znalosti čtení, lepší konverzi z naskenovaných dokumentů do editovatelných listů. Kromě toho, technologie by mohla být použita pro gamification, mohla by podpořit opakování hodiny doma, podporovat a poskytovat cvičení, která obsahují audio a/nebo vizuální materiál pro procvičování pozornosti nebo čtení. Nicméně, učitelé zdůraznili, že ICT by neměly být používány výhradně, ale jen jako doplněk k běžným metodám výuky. #6

7 7 [VEŘEJNÉ SHRNUTÍ PROJEKTOVÉHO VÝSTUPU D 3.1. ANALÝZA POTŘEB] 3. Shrnutí Průzkumu s rodiči 3.1. Osobní informace a zkušenosti s dyslexií 43% rodičů, kteří se zúčastnili průzkumu ismart mají 2 děti. Tři ze čtyř rodičů nemají dyslektické dítě. Většina dětí zúčastněných rodičů mají mezi devíti a třinácti lety, což je cílová věková skupina projektu. Rodiče, kteří mají dyslektické dítě, zjistili tuto diagnózu ve věku mezi 7 a 9 lety dítěte. Ve většině zemí je procento dívek a chlapců, jejichž rodiče se zúčastnili průzkumu stejné, i když chlapci mírně převyšují dívky. Mezi dyslektickými dětmi a dětmi s nejasnými příznaky je téměř 60% chlapců. Na otázku týkající se zkušenosti s dyslexií, 63% rodičů z celkového průzkumu uvedlo, že nemají žádné znalosti nebo zkušenosti v oblasti dyslexie. Většina z nich pochází z Turecka, kde je nejvyšší počet lidí, kteří se zúčastnili průzkumu, a většina z nich má děti bez dyslexie nebo s nejasnými příznaky. Rozdílná a často nepříliš hluboká úroveň znalostí o dyslexii se také projevila, když byli rodiče požádáni o vyjmenování příznaků dyslexie. Ze šesti možných symptomů, tak pouze rodiče z Velké Británie zaškrtli 5 oblastí. Další odpovědi byli v rozmezí v průměru 1,00 až 3,07 na jednoho respondenta. Oblast, která byla v celkovém vzorku identifikována nejčastěji, byl "zrak, čtení a psaní" (70%). Jako typické příznaky, stejně jako typické obtíže dětí s dyslexií, kterým musí čelit ve škole, většina rodičů zmínila problémy spojené se čtením a psaním. V důsledku těchto poruch učení, většina dyslektických dětí má problémy držet krok se svými spolužáky a dostávají špatné známky v testech. Rodiče vzorku ismart také zmínili problematiku sociálního vyloučení, frustrace, a v některých případech nedostatek uznání a pochopení ze strany učitelů Řešení problémů s dyslexií pomocí Smart technologií Třetina rodičů dyslektických dětí uvedla, že ve škole nejsou žádné metody a nástroje, které pomáhají dětem s dyslexií v učení, třetina neví. Uváděný způsob podpory se pohybuje od využití zařízení ICT až po "běžné" nástroje, jako jsou fólie a větší kopie nebo úlevy v průběhu zkoušek a hodnocení. Několik rodičů zmínilo, že existují asistenti pedagoga nebo speciální třídy pro děti s dyslexií. Na otázku ohledně použití chytrých technologií ve třídě na pomoc žákům s dyslexií, se většině rodičů tato představa líbila a vysvětlili proč. Mezi rodiči s dyslektickým dítětem byla míra souhlasu 79%; nicméně vyjádřili i obavy (9%). Rodiče především schválili myšlenku technologií používaných v celé třídě, aby dyslektické děti nebyly vyčleněny. Mnozí rodiče tvrdili, že nové technologie by měly podpořit spíše než nahradit tradiční vyučovací metody a asistenty pedagoga. Otázka ochoty využívat chytré technologie je stejná jako v průzkumu učitelů. Odpovědi na individuální řešení odpovídají výše zmíněné tendenci: většina rodičů schvaluje návrhy, ale o něco vyšší přijetí bylo mezi rodiči, kteří mají děti s dyslexií, než mezi ostatními. Následující výhody chytrých technických řešení používaných ve třídě byly zmíněny nejčastěji: interaktivní tabule a dotykové zařízení, která by umožnila získávání správného a možná individuálního materiálu rychleji a snadněji, což by umožnilo opakování doma a samostatné učení. Text-to-Speech software (software na čtení textu) by pomohl dyslektickým dětem pochopit texty. Obecně platí, že chytráí technologická řešení jsou aktuální a mohla by zvýšit #7

8 8 [VEŘEJNÉ SHRNUTÍ PROJEKTOVÉHO VÝSTUPU D 3.1. ANALÝZA POTŘEB] motivaci všech dětí. Kromě toho se mohou kompenzovat poruchy učení, což by vedlo ke zlepšení známky, jakož i k lepšímu uznání ze strany učitelů a spolužáků, a tím by se zvýšilo sebevědomí a sebeúcta dyslektických dětí. Nicméně, existují obavy, že psaní rukou a pravopis by nebyly dostatečně procvičovány, a že informace by byly přijímány pouze pasivně. Navíc, někteří rodiče se obávají, že příliš mnoho času před monitory by mohlo poškodit oči, snížit koncentraci nebo dokonce zvýšit agresivitu dětí. Další kritikou jsou vysoké náklady a možnost technických problémů. Bylo také hodně obav týkajících se ochrany osobních údajů a práv na soukromí, a to zejména v případě pořizování fotografií. Co se týče zařízení s dotykovým displejem pro každé dítě, rodiče zmiňují vysoké riziko zneužití a rozptýlení. Rodiče měli také možnost uvést další návrhy, jak by technologická řešení mohla pomoci studentům s dyslexií. Rodiče dyslektických dětí se vyjadřovali nejčastěji, s návrhy od doporučení konkrétního existujícího softwaru až po přání většího množství didaktických her a cvičení, nebo lepších a více nástrojů informačních a komunikačních technologií, jako je speech2text/text2speech (převádění mluveného slova do psaného textu a naopak) programů. Otázka, zda dítě má vlastní dotykový přístroj přinesla různé odpovědi v jednotlivých zemích, ale i u dětí s dyslexií i bez. Většina dětí s dyslexií (59%) má vlastní dotykové zařízení, zatímco u dětí s nejasnými příznaky to bylo 40%. Z těch rodičů, kteří uvádějí, že nemají dyslektické dítě, 28% dětí vlastní dotykové zařízení. Většina rodičů by umožnila, aby jejich dítě používalo ve škole vlastní zařízení. V případě, že je mobilní přístroj poskytován školou, většina rodičů - zejména těch s dyslektickým dítětem - by bylo ochotno podepsat dohodu o hmotné odpovědnosti. #8

9 9 [VEŘEJNÉ SHRNUTÍ PROJEKTOVÉHO VÝSTUPU D 3.1. ANALÝZA POTŘEB] 4. Závěry a doporučení pro koncept ismart Průzkum ukázal, že současná úroveň odborných znalostí v oblasti dyslexie a možnosti pro efektivní podporu a pomoc dyslektických žáků ve školním životě není dostačující. Byly formulovány četné problémy a potřeby. Tváří v tvář nedostatku účinných měření a nástrojů, většina učitelů i rodičů vyjádřila kladné stanovisko a očekávání ve vztahu k využívání nových technologií. Rodiče bez dyslektických dětí jsou lhostejní, ale spíše pozitivní a otevření vůči myšlence. Navrhované scénáře s použitím chytrých technologických řešení byly hodnoceny konstruktivně rodiči a učiteli a odpovědi poskytují mnoho užitečných rad pro další vývoj pro technické a didaktické koncepce ismart. Výsledky z průzkumů s učiteli a rodiči vedou k následujícím doporučením týkajících se dalšího vývoje konceptu ismart: 4.1. Pozadí znalostí o dyslexii ismart by měl poskytnout učitelům i rodičům povědomí o dyslexii, a to jak obecně, tak i ve vztahu k symptomům. Dále by měl poskytnout informace o právních předpisech, politikách, možnostech financování, vhodných kontaktních osobách a dostupnosti učebních materiálů specifických pro danou zemi. To by mělo také přispět ke snížení pocitu studu s ohledem na dyslektické dítě, a k poskytování nepřetržité podpory Technický koncept Technická koncepce ismartu... musí poskytovat podporu jak pro porozumění textům tak pro výcvik čtení a psaní. musí umožnit čtení textů nahlas. musí podporovat hlasový režim komunikace s učitelem. musí organizovat digitální učební materiály přinejmenším stejně snadno (pro učitele) jako alternativy. by měla podporovat i ruční psaní a psaní pomocí klávesnice. by měla podporovat umožnění připojení a používání velkých monitorů by měla umožnit testování (a re-testování) čtení a psaní - silné a slabé stránky. by měla být užitečná i pro ne-dyslektické děti, aby se zabránilo závisti a přetrvávající odlišnosti. musí používat tradiční hardware, aby se snížila finanční rizika, pokud se rozbijí nebo odcizí Vzdělávací koncepce Vzdělávací koncepce ismart by měla vzít v úvahu otázky, jak by učitelé mohli povzbudit studenty s dyslexií. Na školeních by se také měla věnovat pozornost silný stránkám dětí s dyslexií a toto téma by mělo být diskutováno a procvičováno. by mohla poskytovat informace o tom, jak by učitelé mohli řešit problém dyslexie v celé třídě, čímž by se ne-dyslektičtí spolužáci naučili lépe porozumět dyslektickým spolužákům a naučili by se k nim také chovat s úctou. by měla obsahovat doporučení pro povzbuzování studentů během výuky tak, aby neupadali do pasivity, a dále jak procvičovat ruční psaní a jak by měly být vyškoleni v používání chytrých zařízení. by měla projednávat možnosti, jak se vyhnout zneužití zařízení během vyučování. #9

10 10 [VEŘEJNÉ SHRNUTÍ PROJEKTOVÉHO VÝSTUPU D 3.1. ANALÝZA POTŘEB] by měla řešit otázky týkající se soukromí a měla by stimulovat nápady vedoucí ke zvýšení povědomí žáků o ochraně osobních údajů. Tato otázka by měla být projednána i s rodiči. by měla poskytnout jasná doporučení o tom, kdy a jak mohou studenti nabíjet svá zařízení, aby byla vždy k dispozici a správně pracovala. by měla zohledňovat dotazy rodičů ohledně zdravého způsobu používání nových médií (např. odpověď na otázku, jaká je vhodná doba soustředěného sledování monitoru/obrazovky). #10

11 11 [VEŘEJNÉ SHRNUTÍ PROJEKTOVÉHO VÝSTUPU D 3.1. ANALÝZA POTŘEB] Projektový web: Stránka na Facebooku: Kontakt: #11

WP 3: Vývoj konceptu WP Vedoucí: Innovation in Learning Institute Verze: 1 Datum vytvoření: Charakter: Zpráva, Souhrn Úroveň publicity: Veřejné

WP 3: Vývoj konceptu WP Vedoucí: Innovation in Learning Institute Verze: 1 Datum vytvoření: Charakter: Zpráva, Souhrn Úroveň publicity: Veřejné 1 [SHRNUTÍ KONCEPTU ISMART] [VEŘEJNÉ SHRNUTÍ KONCEPTU ISMART] WP 3: Vývoj konceptu WP Vedoucí: Innovation in Learning Institute Verze: 1 Datum vytvoření: Charakter: Zpráva, Souhrn Úroveň publicity: Veřejné

Více

Spolupráce: Termín projektu: 1. října 2013-30. září 2016. P1. Accord International s.r.o. (Česká republika)

Spolupráce: Termín projektu: 1. října 2013-30. září 2016. P1. Accord International s.r.o. (Česká republika) Chytrá Smart Technology technologická Solutions zařízení for Children pro děti with s dyslexií Dyslexia Co-funded Tento projekt by the je realizován Lifelong Learning s podporou programme programu of the

Více

STRUČNÝ POPIS E LEARNINGOVÝCH KURZŮ

STRUČNÝ POPIS E LEARNINGOVÝCH KURZŮ STRUČNÝ POPIS E LEARNINGOVÝCH KURZŮ A) KURZY ZAMĚŘENÉ NA METODIKU DISTANČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ A E LEARNINGU. Metodika on line vzdělávání E learning v distančním vzdělávání B) KURZY ZAMĚŘENÉ NA PRAVIDLA VEDENÍ

Více

Metody výuky jako podpůrná opatření

Metody výuky jako podpůrná opatření Metody výuky jako podpůrná opatření Mgr. Anna Doubková PaedDr. Karel Tomek Mgr. Anna Doubková, PaedDr. Karel Tomek www.annadoubkova.cz; www.kareltomek.cz Mgr. Anna Doubková, PaedDr. Karel Tomek www.annadoubkova.cz;

Více

Itálie Dotazník pro učitele VŠ připravující budoucí učitele cizích jazyků Zpracování údajů

Itálie Dotazník pro učitele VŠ připravující budoucí učitele cizích jazyků Zpracování údajů Itálie Dotazník pro učitele VŠ připravující budoucí učitele cizích jazyků Zpracování údajů O Vás 1. Dotazník vyplnilo sedm vysokoškolských pedagogů připravujících budoucí učitele cizích jazyků. 2. Šest

Více

AV MEDIA, a.s. Moderní technologie ve výuce přináší užitek a radost_zajištění školení. Specifikace jednotlivých školení

AV MEDIA, a.s. Moderní technologie ve výuce přináší užitek a radost_zajištění školení. Specifikace jednotlivých školení AV MEDIA, a.s. Moderní technologie ve výuce přináší užitek a radost_zajištění školení Specifikace jednotlivých školení 1 2 A1 (KA1) - Google cloud a tablety ve škole (Google) A1(KA1) Od tištěné učebnice

Více

EU peníze školám. Základní škola Jablunkov, Lesní 190, příspěvková organizace. Žadatel projektu: 2 834 891Kč

EU peníze školám. Základní škola Jablunkov, Lesní 190, příspěvková organizace. Žadatel projektu: 2 834 891Kč Základní škola Jablunkov, Lesní 190, příspěvková organizace P R O J E K T O V Ý Z Á M Ě R EU peníze školám Žadatel projektu: Název projektu: Název operačního programu: Prioritní osa programu: Název oblasti

Více

Základní škola Jílové u Prahy 2014

Základní škola Jílové u Prahy 2014 * Základní škola Jílové u Prahy 2014 * 50 počítačů ve třídách jako učitelské, v kabinetech, kancelářích, včetně 7 notebooků, v družině a školním klubu jsou k dispozici dětem * 2 počítačové učebny 1. 24

Více

Projektová fiše pro velké projekty realizovatelné v rámci programové období EU 2014-2020

Projektová fiše pro velké projekty realizovatelné v rámci programové období EU 2014-2020 Projektová fiše pro velké projekty realizovatelné v rámci programové období EU 2014-2020 A. Nositel projektu A.1 Název nositele projektu Základní škola, Dobrá, okres Frýdek-Místek A.2 Adresa nositele projektu

Více

D2.2 VČASNÁ DETEKCE SYMPTOMŮ DYSLEXIE

D2.2 VČASNÁ DETEKCE SYMPTOMŮ DYSLEXIE 1 [2.2 VČASNÁ DETEKCE SYMPTOMŮ DYSLEXIE] D2.2 VČASNÁ DETEKCE SYMPTOMŮ DYSLEXIE WP 2: Průzkum a analýza WP Vedoucí: AcrossLimits Version: 01 Datum: 31.10.2014 Typ dokumentu: Zpráva Úroveň diseminace: Veřejné

Více

Zpráva z evaluačního nástroje. Strategie učení se cizímu jazyku Dotazník pro učitele základní školy

Zpráva z evaluačního nástroje. Strategie učení se cizímu jazyku Dotazník pro učitele základní školy Zpráva z evaluačního nástroje Strategie učení se cizímu jazyku Dotazník pro učitele základní školy Škola Základní škola, Třída 6. A Předmět Angličtina Učitel Mgr. Dagmar Vážená paní učitelko, vážený pane

Více

Přílohy. Dotazník pro respondenty

Přílohy. Dotazník pro respondenty Přílohy Dotazník pro respondenty Vážené kolegyně a vážení kolegové, chtěla bych Vás požádat o vyplnění tohoto dotazníku, který bude sloužit jako podklad pro vypracování diplomové práce na téma: M-learning

Více

System for individual learning of mathematics. Agnieszka HEBA, Ph.D. Doc. RNDr. Jana KAPOUNOVÁ, CSc. dr hab. prof. UŚ Eugenia SMYRNOVA-TRYBULSKA

System for individual learning of mathematics. Agnieszka HEBA, Ph.D. Doc. RNDr. Jana KAPOUNOVÁ, CSc. dr hab. prof. UŚ Eugenia SMYRNOVA-TRYBULSKA System for individual learning of mathematics Agnieszka HEBA, Ph.D. Doc. RNDr. Jana KAPOUNOVÁ, CSc. dr hab. prof. UŚ Eugenia SMYRNOVA-TRYBULSKA Obsah prezentace Výzkumný problém Teoretická východiska Hlavní

Více

Inkluze ve vzdělávání - SPOLEČNÉ VZDĚLÁVÁNÍ

Inkluze ve vzdělávání - SPOLEČNÉ VZDĚLÁVÁNÍ Inkluze ve vzdělávání - SPOLEČNÉ VZDĚLÁVÁNÍ Petr BANNERT ředitel odboru vzdělávání 1 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 812 163 msmt@msmt.cz www.msmt.cz

Více

Zpráva pro školu z evaluačního nástroje. Strategie učení se cizímu jazyku Dotazník pro žáky a učitele základní školy

Zpráva pro školu z evaluačního nástroje. Strategie učení se cizímu jazyku Dotazník pro žáky a učitele základní školy Zpráva pro školu z evaluačního nástroje Strategie učení se cizímu jazyku Dotazník pro žáky a učitele základní školy Škola Základní škola, Datum 12. 2011 Vážené paní ředitelky, páni ředitelé a pedagogičtí

Více

Vstupní a výstupní hodnocení v rámci projektu EU peníze středním školám

Vstupní a výstupní hodnocení v rámci projektu EU peníze středním školám Vstupní a výstupní hodnocení v rámci projektu EU peníze středním školám Škola: AHOL - Střední odborná škola, s.r.o. Indikátor Počáteční stav k 1.7.2012 Využití ICT hraje významnou roli ve vizi a je plně

Více

ICT plán leden 2014 prosinec 2015

ICT plán leden 2014 prosinec 2015 Základní údaje o škole název školy ICT plán leden 2014 prosinec 2015 Základní škola T. G. Masaryka Brodek u Konice Základní škola a mateřská škola T. G. Masaryka Brodek u Konice, příspěvková organizace

Více

Institut celoživotního vzdělávání VUT v Brně

Institut celoživotního vzdělávání VUT v Brně Výsledky průzkumu úrovně podpory znevýhodněných uchazečů a studentů na VUT v Brně v akademickém roce 2011/2012 Podpora znevýhodněných uchazečů a studentů na VUT v Brně Úvod Dotazníkové šetření, provedené

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Žadatel projektu: Základní škola a Mateřská škola Žalany Název

Více

Podklady pro ICT plán

Podklady pro ICT plán Podklady pro ICT plán Škola: ICT - Hodnocení: Vstupní hodnocení Indikátor Aktuální stav k 1.3.2012 Plánovaný stav k 28.2.2014 1. řízení a plánování Na vizi zapojení ICT do výuky pracuje jen omezená skupina

Více

IV/1 Individualizace výuky pro rozvoj matematické gramotnosti žáků středních škol

IV/1 Individualizace výuky pro rozvoj matematické gramotnosti žáků středních škol IV/1 Individualizace výuky pro rozvoj matematické gramotnosti žáků středních škol Číslo klíčové aktivity Název klíčové aktivity IV/1 Individualizace výuky pro zvýšení efektivity rozvoje matematické gramotnosti

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OP VK - IP oblasti podpory 1.4 - unit costs Číslo prioritní osy: 7.1

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OP VK - IP oblasti podpory 1.4 - unit costs Číslo prioritní osy: 7.1 PROJEKTOVÝ ZÁMĚR I. Souhrnné informace o projektu Číslo operačního programu: Název operačního programu: Číslo výzvy: 21 CZ.1.07 OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název výzvy: Žádost o finanční podporu

Více

Popis klíčových aktivit projektu ŠKOLA PRO VŠECHNY

Popis klíčových aktivit projektu ŠKOLA PRO VŠECHNY Základní škola, Trutnov, Komenského 399 Projekt Škola pro všechny, registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.2.21/01.0027 Popis klíčových aktivit projektu ŠKOLA PRO VŠECHNY PRAVIDELNÝ PROGRAM DOUČOVÁNÍ Doučování

Více

ICT plán. Škola: gyricany - Hodnocení: Vstupní hodnocení. Indikátor Aktuální stav k 22.3.2012 Plánovaný stav k 30.6.2014. 1. řízení a plánování

ICT plán. Škola: gyricany - Hodnocení: Vstupní hodnocení. Indikátor Aktuální stav k 22.3.2012 Plánovaný stav k 30.6.2014. 1. řízení a plánování ICT plán Škola: gyricany - Hodnocení: Vstupní hodnocení Indikátor Aktuální stav k 22.3.2012 Plánovaný stav k 30.6.2014 1. řízení a plánování Na vizi zapojení ICT do výuky pracuje jen omezená skupina učitelů.

Více

ICT NÁS BAVÍ. Registrační číslo: CZ.1.07/1.3.00/51.0015. www.vys-edu.cz

ICT NÁS BAVÍ. Registrační číslo: CZ.1.07/1.3.00/51.0015. www.vys-edu.cz ICT NÁS BAVÍ Registrační číslo: CZ.1.07/1.3.00/51.0015 www.vys-edu.cz Realizátoři projektu Společnost pro kvalitu školy, o. s., Ostrava Vysočina Education, Jihlava Zařízení pro další vzdělávání pedagogických

Více

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno, příspěvková organizace

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno, příspěvková organizace Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno, příspěvková organizace Hybešova 15, 602 00 Brno IČ: 60555980 DIČ: CZ60555980 Nabídka vzdělávacích programů pro SŠ

Více

a MSMT-1903/ _094 Aktivizační metody ve výuce (český jazyk a literatura)

a MSMT-1903/ _094 Aktivizační metody ve výuce (český jazyk a literatura) Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno, příspěvková organizace Hybešova 15, 602 00 Brno IČ: 60555980 DIČ: CZ60555980 Nabídka vzdělávacích programů pro SŠ

Více

komunikační schopnosti Shrnutí

komunikační schopnosti Shrnutí Základní dovednosti a komunikační schopnosti pro oblast úklidových služeb Shrnutí osnovy a školící materiály Basic Skills for Work Kombinované základní dovednosti a komunikační trénink pro nízko kvalifikované

Více

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 02 pro oblast podpory 1.2 - Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita:

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Žadatel projektu: Základní škola Brno,Bakalovo nábřeží 8,příspěvková

Více

VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKŮ VÝUKA PRÁCE NA PC PRO SENIORY

VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKŮ VÝUKA PRÁCE NA PC PRO SENIORY CENTRUM SOCIÁLNĚ ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB příspěvková organizace, zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl Pr, vložka 755 Bendova 5/1121, Bendova 5/1121, 163 00 Praha Řepy Tel.: 235 314 141 Tel.: 235 314 141,

Více

Situace v dalším vzdělávání v kraji Vysočina s důrazem na malé a střední podniky. Vítězslav Šeda, OHK Jihlava

Situace v dalším vzdělávání v kraji Vysočina s důrazem na malé a střední podniky. Vítězslav Šeda, OHK Jihlava Situace v dalším vzdělávání v kraji Vysočina s důrazem na malé a střední podniky Vítězslav Šeda, OHK Jihlava Možnosti vzdělávání se zejména v kategorii dalšího vzdělávání v kraji Vysočina rozšířily zejména

Více

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení se týká podmínek organizačního zabezpečení logopedické péče v resortu školství (dále jen logopedická

Více

Dodatek ke školnímu vzdělávacímu programu č. 2/2016

Dodatek ke školnímu vzdělávacímu programu č. 2/2016 Základní škola Soběslav, tř. Dr. Edvarda Beneše 50 Tř. Dr. E. Beneše 50/II, 392 01 Soběslav IČO: 00582841 tel: 381 521 223 e-mail: skola@zs-ebeso.cz čj. ZŠ 254/2016 Dodatek ke školnímu vzdělávacímu programu

Více

VYUŽITÍ ICT V ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVĚ. Mgr. Eva Jiříková, CSc.

VYUŽITÍ ICT V ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVĚ. Mgr. Eva Jiříková, CSc. VYUŽITÍ ICT V ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVĚ Mgr. Eva Jiříková, CSc. ICT /INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE/ Soubor prostředků, nástrojů, prostředí a postupů na PC, které využíváme na podporu učení, komunikace

Více

Jak vyvažovat autonomii a odpovědnost škol a učitelů: hodnocení výsledků vzdělávání

Jak vyvažovat autonomii a odpovědnost škol a učitelů: hodnocení výsledků vzdělávání Jak vyvažovat autonomii a odpovědnost škol a učitelů: hodnocení výsledků vzdělávání Jana Straková Ústav pro informace ve vzdělávání a Institut pro sociální a ekonomické analýzy Rozmach plošných testů se

Více

Učitelé matematiky a CLIL

Učitelé matematiky a CLIL ŠULISTA Marek. Učitelé matematiky a CLIL. Učitel matematiky. Jednota českých matematiků a fyziků, 2014, roč. 23, č. 1, s. 45-51. ISSN 1210-9037. Učitelé matematiky a CLIL Úvod V České republice došlo v

Více

UČEBNÍ PLÁN PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ

UČEBNÍ PLÁN PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ UČEBNÍ PLÁN PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ. stupeň Vzdělávací oblast Vzdělávací obor předmět.. 3. 4. 5. 6. předměty DČD* Jazyk a jazyková Čtení Čtení 3 3 3 3 6 0 komunikace Psaní Psaní 3

Více

100% INTERAKTIVNÍ TABULE A TO JE TEPRVE ZAČÁTEK

100% INTERAKTIVNÍ TABULE A TO JE TEPRVE ZAČÁTEK 100% INTERAKTIVNÍ TABULE A TO JE TEPRVE ZAČÁTEK Mobi View je nejnovější mobilní interaktivní tabule od einstruction. Poskytuje vše co pevná interaktivní tabule za zlomek nákladů. Plus, Mobi View jmůžete

Více

Závěrečná zpráva z Pilotního projektu Pracovník pro recyklaci

Závěrečná zpráva z Pilotního projektu Pracovník pro recyklaci Vyhodnocení plnění Politiky druhotných surovin České republiky za období 2014 až 2016 Příloha č. 10 Závěrečná zpráva z Pilotního projektu Pracovník pro recyklaci Závěrečná zpráva z pilotního ověřování

Více

PRAXE DO FIREM. Výsledky průzkumu projektu Praxe do firem a představení nových možností spolupráce škol a firem. Praha 6. 11. 2014

PRAXE DO FIREM. Výsledky průzkumu projektu Praxe do firem a představení nových možností spolupráce škol a firem. Praha 6. 11. 2014 PRAXE DO FIREM Výsledky průzkumu projektu Praxe do firem a představení nových možností spolupráce škol a firem Praha 6. 11. 2014 OBSAH PREZENTACE 1. Představení projektu Praxe do firem 2. Hlavní zjištění

Více

Nabídka kurzů v rámci udržitelnosti

Nabídka kurzů v rámci udržitelnosti Nabídka kurzů v rámci udržitelnosti Vysoká škola evropských a regionálních studií, o.p.s. nabízí v roce 2013 v rámci udržitelnosti projektů financovaných z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Studijní pobyt v Turecku

Studijní pobyt v Turecku Studijní pobyt v Turecku V květnu tohoto roku jsem měla moţnost společně s dalšími účastníky studijní návštěvy poznat město Afyonkarahisar v Turecku, o jehoţ existenci jsem do té doby neměla ani potuchy.

Více

Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Za žáky se speciálními vzdělávacími potřebami jsou považováni žáci se zdravotním postižením, žáci se zdravotním znevýhodněním a žáci se sociálním znevýhodněním.

Více

Kvalitativní hlediska inkluzívního vzdělávání v Evropě: průzkum Dotazník pro vzdělávací zařízení

Kvalitativní hlediska inkluzívního vzdělávání v Evropě: průzkum Dotazník pro vzdělávací zařízení Kvalitativní hlediska inkluzívního vzdělávání v Evropě: průzkum Dotazník pro vzdělávací zařízení Evropská síť pro inkluzívní vzdělávání a zdravotní postižení includ-ed, která je financována Evropským sociálním

Více

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Škola pro život v 21.

Více

Výstupy z pracovní skupiny ČTENÁŘSKÁ A MATEMATICKÁ GRAMOSTNOST

Výstupy z pracovní skupiny ČTENÁŘSKÁ A MATEMATICKÁ GRAMOSTNOST Výstupy z pracovní skupiny ČTENÁŘSKÁ A MATEMATICKÁ GRAMOSTNOST Vymezení problémových oblastí a klíčových problémů Problémové okruhy ČTENÁŘSKÁ GRAMOTNOST Vysoký počet žáků v hodině hlavně ve velkých školách

Více

Metodika projektu. Základní škola a Mateřská škola Nymburk, Letců R.A.F. 1989, p.o. CZ.1.07/1.2.33/02.0039 Metodika inovativní výuka

Metodika projektu. Základní škola a Mateřská škola Nymburk, Letců R.A.F. 1989, p.o. CZ.1.07/1.2.33/02.0039 Metodika inovativní výuka Základní škola a Mateřská škola Nymburk, Letců R.A.F. 1989, p.o. Metodika projektu CZ.1.07/1.2.33/02.0039 Metodika inovativní výuka 2014 Zpracoval garant projektu Mgr.Radek Procházka s kolektivem Z Š a

Více

VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKU ABSOLVENTŮ U3V

VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKU ABSOLVENTŮ U3V VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKU ABSOLVENTŮ U3V Jana Borůvková Anotace: Příspěvek se zabývá vyhodnocením dotazníků, které vyplňovali absolventi jihlavské U3V. V první části jsou porovnávány odpovědi absolventů jednotlivých

Více

Seznam příloh: Příloha číslo 1 : Dotazník pro výchovné poradce. Příloha číslo 2: Vyhodnocení dotazníkového šetření.

Seznam příloh: Příloha číslo 1 : Dotazník pro výchovné poradce. Příloha číslo 2: Vyhodnocení dotazníkového šetření. Seznam příloh: Příloha číslo 1 : Dotazník pro výchovné poradce. Příloha číslo 2: Vyhodnocení dotazníkového šetření. 1 Příloha číslo 1: DOTAZNÍK K INKLUZIVNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ pro výchovné poradce Dobrý den,

Více

Projekt METODIK ÚVODNÍ DOTAZNÍK PRO UČITELE I.

Projekt METODIK ÚVODNÍ DOTAZNÍK PRO UČITELE I. Projekt METODIK ÚVODNÍ DOTAZNÍK PRO UČITELE I. Úvodní informace: Tento dotazník se snaží zmapovat současný stav činnosti předmětových komisí a předmětových metodiků na ZŠ v Ústeckém kraji. Dotazník je

Více

Dovednosti dospělých v prostředí informačních technologií

Dovednosti dospělých v prostředí informačních technologií Mezinárodní výzkum dospělých Programme for the International Assessment of Adult Competencies Dovednosti dospělých v prostředí informačních technologií Lucie Kelblová PIAAC Mezinárodní výzkum vědomostí

Více

Práce na počítači pro 8. a 9. ročník speciální základní školy pro zrakově postižené Učební osnovy

Práce na počítači pro 8. a 9. ročník speciální základní školy pro zrakově postižené Učební osnovy MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Práce na počítači pro 8. a 9. ročník Učební osnovy Schválilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy č.j.: 18 050/2003-24 ze dne 14.4.2003 s platností

Více

2. POLOLETÍ ÚNOR 2012

2. POLOLETÍ ÚNOR 2012 2. POLOLETÍ ÚNOR 2012 V únoru zahájili učitelé práci na lekcích pro 2. pololetí školního roku 2011/2012 a vložili do e-learningového prostředí 1 2 lekce. Ve druhém pololetí bude práce na vkládání lekcí

Více

1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání

1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání Zvyšování kvality ve vzdělávání Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

Více

Obecná priorita A15: Zvyšování kompetencí pedagogických pracovníků v oblasti cizích jazyků

Obecná priorita A15: Zvyšování kompetencí pedagogických pracovníků v oblasti cizích jazyků KLÍČOVÉ TÉMA ROZVOJ VÝUKY CIZÍCH JAZYKŮ A. Potřeby s nejvyšší důležitostí Obecná priorita A15: Zvyšování kompetencí pedagogických pracovníků v oblasti cizích jazyků Obecný cíl A15.1: Dosáhnout zvýšení

Více

Informace k realizaci projektu Kvalitní výuka (Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost -EU)

Informace k realizaci projektu Kvalitní výuka (Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost -EU) Informace k realizaci projektu Kvalitní výuka (Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost -EU) Projekt Kvalitní výuka v ZŠ Senohraby (dále jen projekt) bude realizován v předpokládaném termínu

Více

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33. Asistent pedagoga

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33. Asistent pedagoga Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33 Asistent pedagoga Základní úkoly, fungování ve třídě a spolupráce s učiteli, zákonnými zástupci a pracovníky školního poradenského pracoviště V Olomouci

Více

MODUL 5: VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH PRO ŽENY MIGRANTKY ČI ŽENY Z ETNICKÝCH SKUPIN

MODUL 5: VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH PRO ŽENY MIGRANTKY ČI ŽENY Z ETNICKÝCH SKUPIN MODUL 5: VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH PRO ŽENY MIGRANTKY ČI ŽENY Z ETNICKÝCH SKUPIN PŘEDMLUVA Modul 5 V Modulu 5, který nese název VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH PRO ŽENY MIGRANTKY ČI ŽENY Z ETNICKÝCH SKUPIN, popisujeme,

Více

ONLINE PŘÍPRAVNÝ KURZ KE ZKOUŠCE TOEFL IBT (Internet Based

ONLINE PŘÍPRAVNÝ KURZ KE ZKOUŠCE TOEFL IBT (Internet Based ONLINE PŘÍPRAVNÝ KURZ KE ZKOUŠCE TOEFL IBT (Internet Based Test) od ETS Chcete získat certifikát, který dokazuje vaši znalosti angličtiny? Cambridge Institute má řešení. Využijte příležitost a zapište

Více

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 01 pro oblast podpory 1.2 - Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita:

Více

Informační gramotnost a celoživotní učení 23. 11. 2011 Moravská zemská knihovna v Brně. Marcela Petrová Kafková (FSS MU) Jiří Zounek (FF MU)

Informační gramotnost a celoživotní učení 23. 11. 2011 Moravská zemská knihovna v Brně. Marcela Petrová Kafková (FSS MU) Jiří Zounek (FF MU) Informační gramotnost a celoživotní učení 23. 11. 2011 Moravská zemská knihovna v Brně Marcela Petrová Kafková (FSS MU) Jiří Zounek (FF MU) 1. Kořeny implementace ICT do škol 2. ICT v základních školách

Více

Zvláštní průzkum Eurobarometer 386. Evropané a jazyky

Zvláštní průzkum Eurobarometer 386. Evropané a jazyky Zvláštní průzkum Eurobarometer 386 Evropané a jazyky SHRNUTÍ Nejrozšířenějším mateřským jazykem mezi obyvateli EU je němčina (16 %), následuje italština a angličtina (obě 13 %), francouzština (12 %) a

Více

PROJEKT ZKVALITNĚNÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ V OBLASTI UDRŽITELNÉHO ROZVOJE NA ŠKOLÁCH JIHOČESKÉHO KRAJE REG. Č.: CZ.1.07/1.3.06/04.

PROJEKT ZKVALITNĚNÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ V OBLASTI UDRŽITELNÉHO ROZVOJE NA ŠKOLÁCH JIHOČESKÉHO KRAJE REG. Č.: CZ.1.07/1.3.06/04. PROJEKT ZKVALITNĚNÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ V OBLASTI UDRŽITELNÉHO ROZVOJE NA ŠKOLÁCH JIHOČESKÉHO KRAJE REG. Č.: CZ.1.07/1.3.06/04.0018 P r o j e k t j e f i n a n c o v á n z E v r o p s k

Více

Školní dotazník. 4. ročník. Ústav pro informace ve vzdělávání Oddělení mezinárodních výzkumů Senovážné náměstí 26, P. O. Box 1 110 06 Praha 1

Školní dotazník. 4. ročník. Ústav pro informace ve vzdělávání Oddělení mezinárodních výzkumů Senovážné náměstí 26, P. O. Box 1 110 06 Praha 1 Školní dotazník 4. ročník Ústav pro informace ve vzdělávání Oddělení mezinárodních výzkumů Senovážné náměstí 26, P. O. Box 1 110 06 Praha 1 International Association for the Evaluation of Educational Achievement

Více

Vyhodnocení dotazníku žáků o využívání e-learningového portálu OLAT

Vyhodnocení dotazníku žáků o využívání e-learningového portálu OLAT Registrační číslo CZ.1.07/1.1.10/03.0021 Název projektu Využití e-learningu k rozvoji klíčových kompetencí Příjemce Střední odborné učiliště, Blatná, U Sladovny 671 Vyhodnocení dotazníku žáků o využívání

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Základní škola a Mateřská škola Verneřice, příspěvková organizace Název projektu: Moderní škola 2011 Název operačního programu:

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Základní škola a Mateřská škola Verneřice, příspěvková organizace Název projektu: Moderní škola 2011 Název operačního programu: PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Ţadatel projektu: Základní škola a Mateřská škola Verneřice,

Více

Vzdělávací plán pro předmět Informatika, pro ţáky se středně těţkým mentálním postiţením

Vzdělávací plán pro předmět Informatika, pro ţáky se středně těţkým mentálním postiţením Vzdělávací plán pro předmět Informatika, pro ţáky se středně těţkým mentálním postiţením Zpracovaný dle rámcového programu pro obor vzdělávání základní škola speciální INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

Více

Charakteristika kurzu SEBC

Charakteristika kurzu SEBC CZ.1.07/3.2.03/04.0040 - Partnerská síť Aktivní angličtina s online lektory strana 1 z 5 Charakteristika kurzu SEBC Aktualizace: 31. 3. 2015 Kurz vytvořil: Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové

Více

Prezentace individuálního projektu národního

Prezentace individuálního projektu národního Prezentace individuálního projektu národního Číslo OP i : CZ 1.07 Název OP: Prioritní osa: Oblast podpory: Podporovaná/é aktivity z PD OP VK: Název Příjemce dotace: Partneři projektu (pokud jsou relevantní):

Více

VÝSLEDKY ŘÍZENÝCH ROZHOVORŮ NA ZAPOJENÝCH ŠKOLÁCH

VÝSLEDKY ŘÍZENÝCH ROZHOVORŮ NA ZAPOJENÝCH ŠKOLÁCH VÝSLEDKY ŘÍZENÝCH ROZHOVORŮ NA ZAPOJENÝCH ŠKOLÁCH Během března až května 2013 jsme postupně navštívili všechny zapojené školy. Jedním z účelů návštěvy byly rozhovory ke školním vzdělávacím programům s

Více

Renáta Bednárová, Petr Sládek. Pedagogická fakulta MU Brno, Univerzita obrany Brno

Renáta Bednárová, Petr Sládek. Pedagogická fakulta MU Brno, Univerzita obrany Brno Renáta Bednárová, Petr Sládek Pedagogická fakulta MU Brno, Univerzita obrany Brno Cíle Úvod Cíle projektu Charakteristika e-kurzu Několik poznámek k pedagogickému šetření Využití e-kurzu v praxi Možnosti

Více

VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE, s.r.o. Evaluace výuky studenty v ZS 2009/2010. I. Evaluace výuky studenty prvních a druhých ročníků

VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE, s.r.o. Evaluace výuky studenty v ZS 2009/2010. I. Evaluace výuky studenty prvních a druhých ročníků VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE, s.r.o. Evaluace výuky studenty v ZS 9/ Závěrečná zpráva Za účelem vnitřního zajištění kvality vzdělávací činnosti na VŠRR je každoročně realizována evaluace výuky studenty.

Více

Komunikační strategie v oblasti kombinovaného studia Fakulty ekonomicko-správní Univerzity Pardubice (FES UPa)

Komunikační strategie v oblasti kombinovaného studia Fakulty ekonomicko-správní Univerzity Pardubice (FES UPa) kombinovaného studia Fakulty ekonomicko-správní Univerzity Pardubice (FES UPa) Výstup konzultací v rámci projektu Rozvoj studijních programů, didaktických metod a inovování www.lunch4you.cz modelu řízení

Více

Ukázka charakteristiky předmětu Český jazyk z pracovní verze ŠVP Základní školy logopedické, Praha 8

Ukázka charakteristiky předmětu Český jazyk z pracovní verze ŠVP Základní školy logopedické, Praha 8 Ukázka charakteristiky předmětu Český jazyk z pracovní verze ŠVP Základní školy logopedické, Praha 8 ČESKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávání v předmětu Český jazyk směřuje k: vnímání,

Více

ALMA-DC: 4. Mezinárodní setkání v Bilbau, Španělsko

ALMA-DC: 4. Mezinárodní setkání v Bilbau, Španělsko Cesta k sociální integraci ALMA-DC: 4. Mezinárodní setkání v Bilbau, Španělsko Čtvrté mezinárodní setkání partnerů projektu ALMA-DC - Grundtvig Multilaterální projekt se konalo v Bilbau, ve Španělsku,

Více

MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN VZDĚLÁVÁNÍ V ORP DOMAŽLICE REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU: CZ /0.0/0.0/15_005/

MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN VZDĚLÁVÁNÍ V ORP DOMAŽLICE REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU: CZ /0.0/0.0/15_005/ MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN VZDĚLÁVÁNÍ V ORP DOMAŽLICE REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU: CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000067 Pracovní skupina Předškolní vzdělávání a péče: dostupnost inkluze - kvalita 16. 6. 2016 Domažlice

Více

INTEGRACE ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVY DO VYUČOVÁNÍ MATEMATIKY NA 1. STUPNI ZŠ VÝSLEDKY ANALÝZY

INTEGRACE ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVY DO VYUČOVÁNÍ MATEMATIKY NA 1. STUPNI ZŠ VÝSLEDKY ANALÝZY Škola a zdraví 21, 2009, Aktuální otázky výchovy ke zdraví INTEGRACE ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVY DO VYUČOVÁNÍ MATEMATIKY NA 1. STUPNI ZŠ VÝSLEDKY ANALÝZY Drahomíra HOLUBOVÁ Abstrakt: Příspěvek pohlédne do

Více

Příklad dobré praxe IV z realizace kariérového poradenství

Příklad dobré praxe IV z realizace kariérového poradenství Projekt Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v oblasti kariérového poradenství CZ 1.07/1.3.00/08.0181 Příklad dobré praxe IV z realizace kariérového poradenství Mgr. Miloš Blecha 2010

Více

INOVACE VÝUKY V ZŠ DOLNÍ BŘEŽANY

INOVACE VÝUKY V ZŠ DOLNÍ BŘEŽANY PROJEKTOVÝ ZÁMĚR OPVK (oblast 1.4) VYKUK PATRON ZŠ A MŠ DOLNÍ BŘEŽANY INOVACE VÝUKY V ZŠ DOLNÍ BŘEŽANY Příjemce: ZŠ a MŠ Dolní Břežany 1 1) IDENTIFIKACE PŘEDKLADATELE PROJEKTU Název: ZŠ a MŠ Dolní Břežany

Více

Digitální technologie v životě žáků pohledem empirického výzkumu

Digitální technologie v životě žáků pohledem empirického výzkumu Digitální technologie v životě žáků pohledem empirického výzkumu Jiří Zounek, Libor Juhaňák, Ondřej Bárta, Klára Záleská, Kristýna Vlčková Ústav pedagogických věd, Filozofická fakulta http://www.phil.muni.cz/wupv

Více

1) Specifické poruchy učení (dyslexie, dysgrafie, dysortografie...) je pojem, který:

1) Specifické poruchy učení (dyslexie, dysgrafie, dysortografie...) je pojem, který: VII. Přílohy Příloha č. 1 Dotazník Dobrý den, jmenuji se Hana Jehličková, a v současné době pracuji na bakalářské práci na téma: Možnosti využití individuálního vzdělávacího plánu u žáků se specifickými

Více

Vzdělávání žáků s PAS

Vzdělávání žáků s PAS VT VZ 14: 2008-2013 Vzdělávání žáků s PAS doc. PhDr. Barbora Bazalová, Ph.D. Interní spolupracovníci PhDr. Jana Nováková, Ph.D. PhDr. Lucie Procházková, Ph.D. Externí spolupracovníci z SPC Štolcova Mgr.

Více

4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk

4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk 4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Anglický jazyk 1.Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Cílem vzdělávání předmětu

Více

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků 1. Při prověřování znalostí a dovedností žáků se učitel řídí zejména těmito zásadami: (a) Obsah a rozsah ústních, písemných, grafických a praktických zkoušek

Více

Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo CZ.1.07/1.2.12/01.0003 Název projektu Zlepšení výuky autoškoly u žáků se speciálními vzdělávacími

Více

ČLOVĚK V KONFLIKTNÍCH SITUACÍCH

ČLOVĚK V KONFLIKTNÍCH SITUACÍCH VY_32_INOVACE_PSY_7 ČLOVĚK V KONFLIKTNÍCH SITUACÍCH Mgr. Martina Šenkýřová Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR. Období

Více

4. Francouzský jazyk

4. Francouzský jazyk 4. Francouzský jazyk 62 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Vyučovací předmět: Francouzský jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM TVORBA E-LEARNINGOVÉHO KURZU V PROSTŘEDÍ LMS MOODLE

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM TVORBA E-LEARNINGOVÉHO KURZU V PROSTŘEDÍ LMS MOODLE Zvyšování kompetencí pedagogických pracovníků při tvorbě výukových objektů a využívání e- learningových aplikací v odborných předmětech strojírenských CZ.1.07/1.3.44/02.0026 VZDĚLÁVACÍ PROGRAM TVORBA E-LEARNINGOVÉHO

Více

Modul 3 Indikátory ke sledování jazykové gramotnosti

Modul 3 Indikátory ke sledování jazykové gramotnosti Modul 3 Indikátory ke sledování jazykové gramotnosti Modul 3 popisuje základní přístup k volbě nových indikátorů pro sledování podpory rozvoje jazykové gramotnosti, uvádí východiska pro jejich výběr, jejich

Více

SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA jako účinná pomoc pro děti

SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA jako účinná pomoc pro děti SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA jako účinná pomoc pro děti s Di George syndromem PRAHA 12. 12. 2013 Mgr. Dita Hendrychová Speciální pedagogika obecně orientace na výchovu, vzdělávání, pracovní a společenské možnosti,

Více

Křesťanská základní škola Jihlava, nám. Svobody 1369 / 3, 586 01 Jihlava

Křesťanská základní škola Jihlava, nám. Svobody 1369 / 3, 586 01 Jihlava Křesťanská základní škola Jihlava, nám. Svobody 1369 / 3, 586 01 Jihlava 1. 4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost Datum zahájení

Více

Test obsahoval 7 otevřených otázek a 2 uzavřené alternativní otázky s možností volby ano, ne.

Test obsahoval 7 otevřených otázek a 2 uzavřené alternativní otázky s možností volby ano, ne. ! Cílem vysílání v rámci projektu ŠIK je také předávání praktických informací z oblasti rizikového chování. Vycházíme z přesvědčení, že člověk, který má dostatek pravdivých informací, má také větší "#$%&&%

Více

PŘÍSTUPY VZDĚLÁVACÍCH INSTITUCÍ KE SLEDOVATELNOSTI, DOSTUPNOSTI A SHODĚ S POŽADAVKY V ODBORNÉM VZDĚLÁVÁNÍ

PŘÍSTUPY VZDĚLÁVACÍCH INSTITUCÍ KE SLEDOVATELNOSTI, DOSTUPNOSTI A SHODĚ S POŽADAVKY V ODBORNÉM VZDĚLÁVÁNÍ PŘÍSTUPY VZDĚLÁVACÍCH INSTITUCÍ KE SLEDOVATELNOSTI, DOSTUPNOSTI A SHODĚ S POŽADAVKY V ODBORNÉM VZDĚLÁVÁNÍ Plura, J., Nenadál, J. Katedra kontroly a řízení jakosti FMMI VŠB-TU Ostrava ÚVOD V období od srpna

Více

Vážení, Budete si moci vyslechnout podrobné informace od zapálených lektorů. Samostatný prostor je vyhrazen také pro osobní vyzkoušení

Vážení, Budete si moci vyslechnout podrobné informace od zapálených lektorů. Samostatný prostor je vyhrazen také pro osobní vyzkoušení Vážení, rádi bychom Vás jménem realizačního týmu projektu Krajský akční plán rozvoje vzdělávání Libereckého kraje (KAP LK) pozvali na první setkání platformy Vzdělávání pro všechny - akci s názvem Kompenzační

Více

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy Název lekce (téma) Skládání slov, čtení s porozuměním Časový rozsah lekce 2 vyučovací hodiny výuka je rozdělena

Více

ŠABLONY KLÍČOVÝCH AKTIVIT

ŠABLONY KLÍČOVÝCH AKTIVIT ČÁST II ŠABLONY KLÍČOVÝCH AKTIVIT I/1 Individualizace výuky pro zvýšení efektivity rozvoje čtenářské a informační gramotnosti žáků středních škol. Číslo klíčové aktivity I/1 Název klíčové aktivity Vazba

Více

Organizace výuky a výukové strategie. Školní pedagogika - Teorie vyučování (didaktika) KPP 2015

Organizace výuky a výukové strategie. Školní pedagogika - Teorie vyučování (didaktika) KPP 2015 Organizace výuky a výukové strategie Školní pedagogika - Teorie vyučování (didaktika) KPP 2015 Organizace výuky = vyučovací formy Organizační forma výuky = způsob: uspořádání vyučovacího procesu jak je

Více

Místní akční plán rozvoje vzdělávání. Zpracování agregovaných dat z dotazníků

Místní akční plán rozvoje vzdělávání. Zpracování agregovaných dat z dotazníků Místní akční plán rozvoje vzdělávání Zpracování agregovaných dat z dotazníků Základní školy ORP Votice 2 Priorizace oblastí podpory OP řediteli ORP Votice 1. Rozvoj infrastruktury školy, vč. rekonstrukcí

Více

Školní rok 2009/2010 Školní rok 2012/2013

Školní rok 2009/2010 Školní rok 2012/2013 Školní rok 2009/2010 Školní rok 2012/2013 Proč? Je snadné využívat technologické nástroje, které se neustále vyvíjejí. Je důležité si uvědomit, že revoluci nepředstavují Technologie, ale Informace a komunikace.

Více