VEŘEJNÉ SHRNUTÍ PROJEKTOVÉHO VÝSTUPU D 3.1. ANALÝZA POTŘEB

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VEŘEJNÉ SHRNUTÍ PROJEKTOVÉHO VÝSTUPU D 3.1. ANALÝZA POTŘEB"

Transkript

1 VEŘEJNÉ SHRNUTÍ PROJEKTOVÉHO VÝSTUPU D 3.1. ANALÝZA POTŘEB WP 3: Vývoj konceptu WP Leader: Innovation in Learning Institute Verze: 1 Datum vytvoření:

2 2 [VEŘEJNÉ SHRNUTÍ PROJEKTOVÉHO VÝSTUPU D 3.1. ANALÝZA POTŘEB] OBSAH KONSORCIUM ISMART 3 1. OBECNÉ INFORMACE O PRŮZKUMU A JEHO VÝSLEDKY 4 2. SHRNUTÍ PRŮZKUMU S UČITELI Školní kontext a zkušenosti s dyslexií Obtíže a potřeby související s dyslexií dle názoru učitelů Řešení problémů s dyslexií pomocí Smart technologií 6 3. SHRNUTÍ PRŮZKUMU S RODIČI Osobní informace a zkušenosti s dyslexií Řešení problémů s dyslexií pomocí Smart technologií 7 4. ZÁVĚRY A DOPORUČENÍ PRO ISMART KONCEPT Pozadí znalostí o dyslexii Technický koncept Vzdělávací koncepce 9 #2

3 3 [VEŘEJNÉ SHRNUTÍ PROJEKTOVÉHO VÝSTUPU D 3.1. ANALÝZA POTŘEB] Konsorcium ismart Accord International - Česká republika- - koordinátor projektu European Institute for Local Development - Řecko- - teacher training concept and model for European implementation AcrossLimits - Malta - - koncepce vzdělávání učitelů a vývoj People Help the People - Itálie - - experti na dyslexii a publicita InterNIT - Švédsko - - pilotní aktivity ve školách a technický vývoj Innovation in Learning Institute - Německo - - koncept nástrojů a metodika Primary school Jílové u Prahy - Česká republika - - pilotní aktivity ve školách Afyonkarahisar Provincial National Education Directorate - Turecko - afyon.meb.gov.tr - pilotní aktivity ve školách #3

4 4 [VEŘEJNÉ SHRNUTÍ PROJEKTOVÉHO VÝSTUPU D 3.1. ANALÝZA POTŘEB] 1. Obecné informace o průzkumu a jeho výsledky Tento dokument je souhrnem analýzy potřeb. Analýza potřeb byla provedena v průběhu prvních šesti měsíců trvání projektu ismart. Jeho cílem je poskytnout ucelený přehled o potřebách všech zainteresovaných cílových skupin v oblasti podpory ICT pro žáky s dyslexií ve škole, která je základem pro další práci na projektu. Analýza potřeb byla provedena jako on-line průzkum ve všech sedmi zúčastněných zemí (Česká republika, Německo, Řecko, Itálie, Malta, Švédsko, Turecko) v období leden-březen 2014 s celkem 2356 účastníků (1392 učitelů a 964 rodičů). Velikosti vzorků z každé země se hodně odlišují. Zatímco Turecko dosáhlo mimořádně vysokou velikost vzorku 1285 dotazníků vyplněných učiteli a 778 vyplněných rodiči, mnohem méně účastníků získali pro průzkum v jiných zemích, v rozmezí 3-50 učitelů a 3-74 rodičů. Vzhledem k velmi různým velikostem vzorku, deskriptivní analýza dat byla provedena, a data byla předložena a projednána zvlášť pro každou zemi. V analýze průzkumu s rodiči byly odpovědi rozděleny na ty, kteří mají děti s dyslexií, ty, kteří mají děti s nejasnými příznaky a ty, kteří nemají dyslektické dítě. Mezi rodiči a učiteli ze všech zemí - bez ohledu na rozdílné prostředí a zda učí/mají děti s dyslexií nebo ne - existuje široký konsensus o zavedení nových chytrých technologií ve třídě. Všichni vysoce oceňují možnost poskytování dalších vzdělávacích materiálů a nástrojů na pomoc dyslektickým dětem a uvádí konkrétní návrhy na nástroje a metody. Nicméně, někteří také poukázali na problémy a obavy související s používáním informačních a komunikačních technologií ve třídě, které by měly být vzaty v úvahu. #4

5 5 [VEŘEJNÉ SHRNUTÍ PROJEKTOVÉHO VÝSTUPU D 3.1. ANALÝZA POTŘEB] 2. Shrnutí Průzkumu s učiteli 2.1. Školní kontext a zkušenosti s dyslexií Většina respondentů byly ženy, polovina z nich učí všechny předměty / základní vzdělávání, 60% vyučují ve třídách o velikosti mezi 21 až 30 žáky, 84% tvoří učitelé a jen asi 16% ředitelé. Více než polovina učitelů (60%) z celkového vzorku mají zkušenosti s věkovou skupinou 9 až 13 roků, což je věková skupina, na kterou se zaměřuje ismart. Jen asi jedna třetina všech učitelů uvedla, že mají děti ve třídě s konzistentními obtížemi při čtení a psaní. Okolo 40% se domnívá, že nemají žádné studenty s poruchami ve svých třídách. Nicméně, podle literatury lze očekávat, že 2-4% dětí má dyslexii, což znamená, že vysoký podíl učitelů nemuselo poznat známky dyslexie u žáků ve své třídě. Když byli dotázáni na zkušenosti s dyslexií, 60% učitelů z celkového vzorku uvedlo, že dyslexie není tématem vzdělávání učitelů, že v této oblasti neexistují nabídky dalšího vzdělávání a že také nezískali znalosti samostudiem. Ukázalo se však, že jsou velké rozdíly v jednotlivých zemích. Rozdílné a často nepříliš hluboké úrovně znalostí o dyslexii se promítly, i když byli učitelé požádáni o popsání příznaků dyslexie. Z celkového počtu 6 možných příznaků, celkový průměr vybraných byl Většina zjištěných příznaků v celkovém vzorku byly: vizuální, čtení a gramatika (54%), psaní a motorické dovednosti (34%), paměť a porozumění (33%). Tato zjištění jasně ukazují na potřebu dalšího vzdělávání s cílem zvýšit znalosti o dyslexii ve všech jeho aspektech Obtíže a potřeby související s dyslexií dle názoru učitelů I přes to všichni učitelé popsali typické obtíže, se kterými se setkávají učitelé, rodiče a dyslektičtí žáci během školního života. Velká část učitelů byla také schopna poradit, co je potřeba k překonání těchto obtíží: Hlavním problémem pro učitele je, že je obtížné poskytnout individuální podporu každému dítěti, z důvodu nedostatku času, znalostí a konkrétních materiálů. Kromě toho, je pro dyslektické děti obtížné používat texty jako zdroje informací. Učitelé všech zemí vyjádřili své potřeby získání více podpůrných materiálů a nástrojů (včetně informačních a komunikačních technologií), více školení, speciálních kurzů pro dyslektické děti, více podpory ze strany školy a úřadů, lepší spolupráci s odborníky a rodiči. Někteří také uvádějí potřebu zaměstnávání (více) asistentů pedagoga. Podle učitelů v průzkumu ismart, problémy a potřeby rodičů dyslektických dětí jsou velmi podobné: je zde nedostatek znalostí, podpůrných materiálů, času, trpělivosti a podpory odborníků nebo škol, což znamená, že potřebují více informací, více specializovaných učebních materiálů, užitečné nástroje informačních a komunikačních technologií, další podporu škol a odborníků. Navíc, rodiče se někdy potýkají s nedostatkem pochopení ze strany učitelů a někteří se stydí za své děti s poruchami učení, takže by potřebovali více podpory ze strany učitelů a přátel. Jako nejvýznamnější emocionální a sociální problém dyslektických žáků uvedli učitelé ponižování spolužáky a někdy dokonce i učiteli, vyloučení z kolektivu, nízké sebevědomí a pomalé pracovní tempo. Podle učitelů, postižené děti potřebují lepší informovanost a přijetí problému ze strany učitelů a spolužáků, individuální podporu, specifické materiály (včetně nástrojů informačních a komunikačních technologií), uznání jejich silných stránek, pochvalu za snahu i za malé úspěchy. #5

6 6 [VEŘEJNÉ SHRNUTÍ PROJEKTOVÉHO VÝSTUPU D 3.1. ANALÝZA POTŘEB] Na otázku, zda a jaká opatření existují v jednotlivých zemích týkající se dyslektických studentů, je zarážející, že ve většině zemí učitelé dávají různé a částečně protichůdné odpovědi. Většina opatření, která učitelé uvádějí, se vztahují na pomoc při zkoušení a upravené hodnocení. Velké rozdíly v odpovědích se ukázaly v otázce o možnostech nápravy pro dyslektické děti. V zemích, kde učitelé věděli o možnostech nápravy, bylo často zmíněno, že tato terapie musí být financována ze soukromých zdrojů, nebo že existují značné rozdíly v kvalitě. Pokud jde o učební pomůcky pro dyslektické studenty, jejich použití se také nezdá být velmi rozšířené (opět s velkými rozdíly v jednotlivých zemích). Ti učitelé, kteří využívají učební pomůcky, zmínili: vizuální pomoc jako zařízení pro zvýraznění textu, informační a komunikační technologie jako interaktivní tabule nebo syntézy řeči, PC programy a speciální učebnice Řešení problémů s dyslexií pomocí Smart technologií Vzhledem k tomu co výše uvedené výsledky naznačují, většina učitelů by uvítala chytrá technologická řešení pro podporu výuky dyslektických dětí, jak je navrženo konsorciem ismart. Otázka obecné ochoty využívat inteligentní technologie byla následována popisem různých scénářů využití a vyhodnocení: využití interaktivní tabule pro nahrávání a sdílení zápisů a/nebo pedagogického materiálu z tabule, použití dotykových zařízení žáky během vyučování pro okamžité přijímání pedagogického materiálu a náčrtků z interaktivní tabule, a/nebo pro fotografování materiálů a práce žáka s cílem zaznamenávat jejich postupy, a použití softwaru pro hlasité čtení textů a překládání mluvené řeči do psaného textu. Všechna řešení jsou určena pro děti s/bez dyslexie a byla by oceněna učiteli, protože dyslektické děti by nebyly vyčleněny. Následující výhody chytrých technických řešení případně používaných ve třídě byly zmíněny nejčastěji: Individuální podpora by byla jednodušší, nevýhody dyslektických dětí by byly sníženy, je to moderní a motivující a přináší možnosti různých stylů učení. Kromě toho, nástroje ICT by usnadnily ukládání, sdílení a opětovné použití materiálů, a šetřily by čas. Pokud by každý žák měl dotykový přístroj, mohl by pracovat samostatně. Software pro hlasité čtení textů by mohl dyslektickým studentům pomoci s porozuměním textu. Nicméně byly vyjádřeny obavy z vysokých nákladů, nedostatku znalostí o informačních a komunikačních technologiích a vyšší roztěkanosti studentů kvůli novým médiím. Existují také obavy z dopadů na zdraví dětí a ze ztráty v sociální interakci. Někteří učitelé se obávají technických problémů nebo poškození. Kromě toho, pokud si žáci nemusí dělat poznámky, mohli by se stát příliš pasivními, a nemuseli by se naučit, jak psát správně rukou. Dyslektické děti by se mohly příliš spoléhat na technické zařízení, místo aby se snažily vlastním úsilím o překonání svých obtíží. Někteří učitelé z Německa také zmínili obavy o autorská práva a ochraně soukromí, a že trvalé nahrávání materiálů může snížit spontánnost. Učitelé nakonec měli příležitost, dát další návrhy na to, jak by technologická řešení mohla pomoci studentům s dyslexií. Bylo uvedeno několik návrhů, např. použití tabletů se sluchátky, vzdělávací program pro rozpoznávání zvuků u dětí s aditivní percepční poruchou, nástroje pro procvičování znalosti čtení, lepší konverzi z naskenovaných dokumentů do editovatelných listů. Kromě toho, technologie by mohla být použita pro gamification, mohla by podpořit opakování hodiny doma, podporovat a poskytovat cvičení, která obsahují audio a/nebo vizuální materiál pro procvičování pozornosti nebo čtení. Nicméně, učitelé zdůraznili, že ICT by neměly být používány výhradně, ale jen jako doplněk k běžným metodám výuky. #6

7 7 [VEŘEJNÉ SHRNUTÍ PROJEKTOVÉHO VÝSTUPU D 3.1. ANALÝZA POTŘEB] 3. Shrnutí Průzkumu s rodiči 3.1. Osobní informace a zkušenosti s dyslexií 43% rodičů, kteří se zúčastnili průzkumu ismart mají 2 děti. Tři ze čtyř rodičů nemají dyslektické dítě. Většina dětí zúčastněných rodičů mají mezi devíti a třinácti lety, což je cílová věková skupina projektu. Rodiče, kteří mají dyslektické dítě, zjistili tuto diagnózu ve věku mezi 7 a 9 lety dítěte. Ve většině zemí je procento dívek a chlapců, jejichž rodiče se zúčastnili průzkumu stejné, i když chlapci mírně převyšují dívky. Mezi dyslektickými dětmi a dětmi s nejasnými příznaky je téměř 60% chlapců. Na otázku týkající se zkušenosti s dyslexií, 63% rodičů z celkového průzkumu uvedlo, že nemají žádné znalosti nebo zkušenosti v oblasti dyslexie. Většina z nich pochází z Turecka, kde je nejvyšší počet lidí, kteří se zúčastnili průzkumu, a většina z nich má děti bez dyslexie nebo s nejasnými příznaky. Rozdílná a často nepříliš hluboká úroveň znalostí o dyslexii se také projevila, když byli rodiče požádáni o vyjmenování příznaků dyslexie. Ze šesti možných symptomů, tak pouze rodiče z Velké Británie zaškrtli 5 oblastí. Další odpovědi byli v rozmezí v průměru 1,00 až 3,07 na jednoho respondenta. Oblast, která byla v celkovém vzorku identifikována nejčastěji, byl "zrak, čtení a psaní" (70%). Jako typické příznaky, stejně jako typické obtíže dětí s dyslexií, kterým musí čelit ve škole, většina rodičů zmínila problémy spojené se čtením a psaním. V důsledku těchto poruch učení, většina dyslektických dětí má problémy držet krok se svými spolužáky a dostávají špatné známky v testech. Rodiče vzorku ismart také zmínili problematiku sociálního vyloučení, frustrace, a v některých případech nedostatek uznání a pochopení ze strany učitelů Řešení problémů s dyslexií pomocí Smart technologií Třetina rodičů dyslektických dětí uvedla, že ve škole nejsou žádné metody a nástroje, které pomáhají dětem s dyslexií v učení, třetina neví. Uváděný způsob podpory se pohybuje od využití zařízení ICT až po "běžné" nástroje, jako jsou fólie a větší kopie nebo úlevy v průběhu zkoušek a hodnocení. Několik rodičů zmínilo, že existují asistenti pedagoga nebo speciální třídy pro děti s dyslexií. Na otázku ohledně použití chytrých technologií ve třídě na pomoc žákům s dyslexií, se většině rodičů tato představa líbila a vysvětlili proč. Mezi rodiči s dyslektickým dítětem byla míra souhlasu 79%; nicméně vyjádřili i obavy (9%). Rodiče především schválili myšlenku technologií používaných v celé třídě, aby dyslektické děti nebyly vyčleněny. Mnozí rodiče tvrdili, že nové technologie by měly podpořit spíše než nahradit tradiční vyučovací metody a asistenty pedagoga. Otázka ochoty využívat chytré technologie je stejná jako v průzkumu učitelů. Odpovědi na individuální řešení odpovídají výše zmíněné tendenci: většina rodičů schvaluje návrhy, ale o něco vyšší přijetí bylo mezi rodiči, kteří mají děti s dyslexií, než mezi ostatními. Následující výhody chytrých technických řešení používaných ve třídě byly zmíněny nejčastěji: interaktivní tabule a dotykové zařízení, která by umožnila získávání správného a možná individuálního materiálu rychleji a snadněji, což by umožnilo opakování doma a samostatné učení. Text-to-Speech software (software na čtení textu) by pomohl dyslektickým dětem pochopit texty. Obecně platí, že chytráí technologická řešení jsou aktuální a mohla by zvýšit #7

8 8 [VEŘEJNÉ SHRNUTÍ PROJEKTOVÉHO VÝSTUPU D 3.1. ANALÝZA POTŘEB] motivaci všech dětí. Kromě toho se mohou kompenzovat poruchy učení, což by vedlo ke zlepšení známky, jakož i k lepšímu uznání ze strany učitelů a spolužáků, a tím by se zvýšilo sebevědomí a sebeúcta dyslektických dětí. Nicméně, existují obavy, že psaní rukou a pravopis by nebyly dostatečně procvičovány, a že informace by byly přijímány pouze pasivně. Navíc, někteří rodiče se obávají, že příliš mnoho času před monitory by mohlo poškodit oči, snížit koncentraci nebo dokonce zvýšit agresivitu dětí. Další kritikou jsou vysoké náklady a možnost technických problémů. Bylo také hodně obav týkajících se ochrany osobních údajů a práv na soukromí, a to zejména v případě pořizování fotografií. Co se týče zařízení s dotykovým displejem pro každé dítě, rodiče zmiňují vysoké riziko zneužití a rozptýlení. Rodiče měli také možnost uvést další návrhy, jak by technologická řešení mohla pomoci studentům s dyslexií. Rodiče dyslektických dětí se vyjadřovali nejčastěji, s návrhy od doporučení konkrétního existujícího softwaru až po přání většího množství didaktických her a cvičení, nebo lepších a více nástrojů informačních a komunikačních technologií, jako je speech2text/text2speech (převádění mluveného slova do psaného textu a naopak) programů. Otázka, zda dítě má vlastní dotykový přístroj přinesla různé odpovědi v jednotlivých zemích, ale i u dětí s dyslexií i bez. Většina dětí s dyslexií (59%) má vlastní dotykové zařízení, zatímco u dětí s nejasnými příznaky to bylo 40%. Z těch rodičů, kteří uvádějí, že nemají dyslektické dítě, 28% dětí vlastní dotykové zařízení. Většina rodičů by umožnila, aby jejich dítě používalo ve škole vlastní zařízení. V případě, že je mobilní přístroj poskytován školou, většina rodičů - zejména těch s dyslektickým dítětem - by bylo ochotno podepsat dohodu o hmotné odpovědnosti. #8

9 9 [VEŘEJNÉ SHRNUTÍ PROJEKTOVÉHO VÝSTUPU D 3.1. ANALÝZA POTŘEB] 4. Závěry a doporučení pro koncept ismart Průzkum ukázal, že současná úroveň odborných znalostí v oblasti dyslexie a možnosti pro efektivní podporu a pomoc dyslektických žáků ve školním životě není dostačující. Byly formulovány četné problémy a potřeby. Tváří v tvář nedostatku účinných měření a nástrojů, většina učitelů i rodičů vyjádřila kladné stanovisko a očekávání ve vztahu k využívání nových technologií. Rodiče bez dyslektických dětí jsou lhostejní, ale spíše pozitivní a otevření vůči myšlence. Navrhované scénáře s použitím chytrých technologických řešení byly hodnoceny konstruktivně rodiči a učiteli a odpovědi poskytují mnoho užitečných rad pro další vývoj pro technické a didaktické koncepce ismart. Výsledky z průzkumů s učiteli a rodiči vedou k následujícím doporučením týkajících se dalšího vývoje konceptu ismart: 4.1. Pozadí znalostí o dyslexii ismart by měl poskytnout učitelům i rodičům povědomí o dyslexii, a to jak obecně, tak i ve vztahu k symptomům. Dále by měl poskytnout informace o právních předpisech, politikách, možnostech financování, vhodných kontaktních osobách a dostupnosti učebních materiálů specifických pro danou zemi. To by mělo také přispět ke snížení pocitu studu s ohledem na dyslektické dítě, a k poskytování nepřetržité podpory Technický koncept Technická koncepce ismartu... musí poskytovat podporu jak pro porozumění textům tak pro výcvik čtení a psaní. musí umožnit čtení textů nahlas. musí podporovat hlasový režim komunikace s učitelem. musí organizovat digitální učební materiály přinejmenším stejně snadno (pro učitele) jako alternativy. by měla podporovat i ruční psaní a psaní pomocí klávesnice. by měla podporovat umožnění připojení a používání velkých monitorů by měla umožnit testování (a re-testování) čtení a psaní - silné a slabé stránky. by měla být užitečná i pro ne-dyslektické děti, aby se zabránilo závisti a přetrvávající odlišnosti. musí používat tradiční hardware, aby se snížila finanční rizika, pokud se rozbijí nebo odcizí Vzdělávací koncepce Vzdělávací koncepce ismart by měla vzít v úvahu otázky, jak by učitelé mohli povzbudit studenty s dyslexií. Na školeních by se také měla věnovat pozornost silný stránkám dětí s dyslexií a toto téma by mělo být diskutováno a procvičováno. by mohla poskytovat informace o tom, jak by učitelé mohli řešit problém dyslexie v celé třídě, čímž by se ne-dyslektičtí spolužáci naučili lépe porozumět dyslektickým spolužákům a naučili by se k nim také chovat s úctou. by měla obsahovat doporučení pro povzbuzování studentů během výuky tak, aby neupadali do pasivity, a dále jak procvičovat ruční psaní a jak by měly být vyškoleni v používání chytrých zařízení. by měla projednávat možnosti, jak se vyhnout zneužití zařízení během vyučování. #9

10 10 [VEŘEJNÉ SHRNUTÍ PROJEKTOVÉHO VÝSTUPU D 3.1. ANALÝZA POTŘEB] by měla řešit otázky týkající se soukromí a měla by stimulovat nápady vedoucí ke zvýšení povědomí žáků o ochraně osobních údajů. Tato otázka by měla být projednána i s rodiči. by měla poskytnout jasná doporučení o tom, kdy a jak mohou studenti nabíjet svá zařízení, aby byla vždy k dispozici a správně pracovala. by měla zohledňovat dotazy rodičů ohledně zdravého způsobu používání nových médií (např. odpověď na otázku, jaká je vhodná doba soustředěného sledování monitoru/obrazovky). #10

11 11 [VEŘEJNÉ SHRNUTÍ PROJEKTOVÉHO VÝSTUPU D 3.1. ANALÝZA POTŘEB] Projektový web: Stránka na Facebooku: Kontakt: #11

WP 3: Vývoj konceptu WP Vedoucí: Innovation in Learning Institute Verze: 1 Datum vytvoření: Charakter: Zpráva, Souhrn Úroveň publicity: Veřejné

WP 3: Vývoj konceptu WP Vedoucí: Innovation in Learning Institute Verze: 1 Datum vytvoření: Charakter: Zpráva, Souhrn Úroveň publicity: Veřejné 1 [SHRNUTÍ KONCEPTU ISMART] [VEŘEJNÉ SHRNUTÍ KONCEPTU ISMART] WP 3: Vývoj konceptu WP Vedoucí: Innovation in Learning Institute Verze: 1 Datum vytvoření: Charakter: Zpráva, Souhrn Úroveň publicity: Veřejné

Více

Spolupráce: Termín projektu: 1. října 2013-30. září 2016. P1. Accord International s.r.o. (Česká republika)

Spolupráce: Termín projektu: 1. října 2013-30. září 2016. P1. Accord International s.r.o. (Česká republika) Chytrá Smart Technology technologická Solutions zařízení for Children pro děti with s dyslexií Dyslexia Co-funded Tento projekt by the je realizován Lifelong Learning s podporou programme programu of the

Více

STRUČNÝ POPIS E LEARNINGOVÝCH KURZŮ

STRUČNÝ POPIS E LEARNINGOVÝCH KURZŮ STRUČNÝ POPIS E LEARNINGOVÝCH KURZŮ A) KURZY ZAMĚŘENÉ NA METODIKU DISTANČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ A E LEARNINGU. Metodika on line vzdělávání E learning v distančním vzdělávání B) KURZY ZAMĚŘENÉ NA PRAVIDLA VEDENÍ

Více

EU peníze školám. Základní škola Jablunkov, Lesní 190, příspěvková organizace. Žadatel projektu: 2 834 891Kč

EU peníze školám. Základní škola Jablunkov, Lesní 190, příspěvková organizace. Žadatel projektu: 2 834 891Kč Základní škola Jablunkov, Lesní 190, příspěvková organizace P R O J E K T O V Ý Z Á M Ě R EU peníze školám Žadatel projektu: Název projektu: Název operačního programu: Prioritní osa programu: Název oblasti

Více

AV MEDIA, a.s. Moderní technologie ve výuce přináší užitek a radost_zajištění školení. Specifikace jednotlivých školení

AV MEDIA, a.s. Moderní technologie ve výuce přináší užitek a radost_zajištění školení. Specifikace jednotlivých školení AV MEDIA, a.s. Moderní technologie ve výuce přináší užitek a radost_zajištění školení Specifikace jednotlivých školení 1 2 A1 (KA1) - Google cloud a tablety ve škole (Google) A1(KA1) Od tištěné učebnice

Více

Základní škola Jílové u Prahy 2014

Základní škola Jílové u Prahy 2014 * Základní škola Jílové u Prahy 2014 * 50 počítačů ve třídách jako učitelské, v kabinetech, kancelářích, včetně 7 notebooků, v družině a školním klubu jsou k dispozici dětem * 2 počítačové učebny 1. 24

Více

Projektová fiše pro velké projekty realizovatelné v rámci programové období EU 2014-2020

Projektová fiše pro velké projekty realizovatelné v rámci programové období EU 2014-2020 Projektová fiše pro velké projekty realizovatelné v rámci programové období EU 2014-2020 A. Nositel projektu A.1 Název nositele projektu Základní škola, Dobrá, okres Frýdek-Místek A.2 Adresa nositele projektu

Více

Itálie Dotazník pro učitele VŠ připravující budoucí učitele cizích jazyků Zpracování údajů

Itálie Dotazník pro učitele VŠ připravující budoucí učitele cizích jazyků Zpracování údajů Itálie Dotazník pro učitele VŠ připravující budoucí učitele cizích jazyků Zpracování údajů O Vás 1. Dotazník vyplnilo sedm vysokoškolských pedagogů připravujících budoucí učitele cizích jazyků. 2. Šest

Více

Zpráva z evaluačního nástroje. Strategie učení se cizímu jazyku Dotazník pro učitele základní školy

Zpráva z evaluačního nástroje. Strategie učení se cizímu jazyku Dotazník pro učitele základní školy Zpráva z evaluačního nástroje Strategie učení se cizímu jazyku Dotazník pro učitele základní školy Škola Základní škola, Třída 6. A Předmět Angličtina Učitel Mgr. Dagmar Vážená paní učitelko, vážený pane

Více

Podklady pro ICT plán

Podklady pro ICT plán Podklady pro ICT plán Škola: ICT - Hodnocení: Vstupní hodnocení Indikátor Aktuální stav k 1.3.2012 Plánovaný stav k 28.2.2014 1. řízení a plánování Na vizi zapojení ICT do výuky pracuje jen omezená skupina

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Žadatel projektu: Základní škola a Mateřská škola Žalany Název

Více

Vstupní a výstupní hodnocení v rámci projektu EU peníze středním školám

Vstupní a výstupní hodnocení v rámci projektu EU peníze středním školám Vstupní a výstupní hodnocení v rámci projektu EU peníze středním školám Škola: AHOL - Střední odborná škola, s.r.o. Indikátor Počáteční stav k 1.7.2012 Využití ICT hraje významnou roli ve vizi a je plně

Více

D2.2 VČASNÁ DETEKCE SYMPTOMŮ DYSLEXIE

D2.2 VČASNÁ DETEKCE SYMPTOMŮ DYSLEXIE 1 [2.2 VČASNÁ DETEKCE SYMPTOMŮ DYSLEXIE] D2.2 VČASNÁ DETEKCE SYMPTOMŮ DYSLEXIE WP 2: Průzkum a analýza WP Vedoucí: AcrossLimits Version: 01 Datum: 31.10.2014 Typ dokumentu: Zpráva Úroveň diseminace: Veřejné

Více

ICT plán leden 2014 prosinec 2015

ICT plán leden 2014 prosinec 2015 Základní údaje o škole název školy ICT plán leden 2014 prosinec 2015 Základní škola T. G. Masaryka Brodek u Konice Základní škola a mateřská škola T. G. Masaryka Brodek u Konice, příspěvková organizace

Více

PRAXE DO FIREM. Výsledky průzkumu projektu Praxe do firem a představení nových možností spolupráce škol a firem. Praha 6. 11. 2014

PRAXE DO FIREM. Výsledky průzkumu projektu Praxe do firem a představení nových možností spolupráce škol a firem. Praha 6. 11. 2014 PRAXE DO FIREM Výsledky průzkumu projektu Praxe do firem a představení nových možností spolupráce škol a firem Praha 6. 11. 2014 OBSAH PREZENTACE 1. Představení projektu Praxe do firem 2. Hlavní zjištění

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Žadatel projektu: Základní škola Brno,Bakalovo nábřeží 8,příspěvková

Více

1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání

1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání Zvyšování kvality ve vzdělávání Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OP VK - IP oblasti podpory 1.4 - unit costs Číslo prioritní osy: 7.1

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OP VK - IP oblasti podpory 1.4 - unit costs Číslo prioritní osy: 7.1 PROJEKTOVÝ ZÁMĚR I. Souhrnné informace o projektu Číslo operačního programu: Název operačního programu: Číslo výzvy: 21 CZ.1.07 OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název výzvy: Žádost o finanční podporu

Více

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Škola pro život v 21.

Více

VYUŽITÍ ICT V ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVĚ. Mgr. Eva Jiříková, CSc.

VYUŽITÍ ICT V ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVĚ. Mgr. Eva Jiříková, CSc. VYUŽITÍ ICT V ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVĚ Mgr. Eva Jiříková, CSc. ICT /INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE/ Soubor prostředků, nástrojů, prostředí a postupů na PC, které využíváme na podporu učení, komunikace

Více

Kvalitativní hlediska inkluzívního vzdělávání v Evropě: průzkum Dotazník pro vzdělávací zařízení

Kvalitativní hlediska inkluzívního vzdělávání v Evropě: průzkum Dotazník pro vzdělávací zařízení Kvalitativní hlediska inkluzívního vzdělávání v Evropě: průzkum Dotazník pro vzdělávací zařízení Evropská síť pro inkluzívní vzdělávání a zdravotní postižení includ-ed, která je financována Evropským sociálním

Více

ICT NÁS BAVÍ. Registrační číslo: CZ.1.07/1.3.00/51.0015. www.vys-edu.cz

ICT NÁS BAVÍ. Registrační číslo: CZ.1.07/1.3.00/51.0015. www.vys-edu.cz ICT NÁS BAVÍ Registrační číslo: CZ.1.07/1.3.00/51.0015 www.vys-edu.cz Realizátoři projektu Společnost pro kvalitu školy, o. s., Ostrava Vysočina Education, Jihlava Zařízení pro další vzdělávání pedagogických

Více

Popis klíčových aktivit projektu ŠKOLA PRO VŠECHNY

Popis klíčových aktivit projektu ŠKOLA PRO VŠECHNY Základní škola, Trutnov, Komenského 399 Projekt Škola pro všechny, registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.2.21/01.0027 Popis klíčových aktivit projektu ŠKOLA PRO VŠECHNY PRAVIDELNÝ PROGRAM DOUČOVÁNÍ Doučování

Více

IV/1 Individualizace výuky pro rozvoj matematické gramotnosti žáků středních škol

IV/1 Individualizace výuky pro rozvoj matematické gramotnosti žáků středních škol IV/1 Individualizace výuky pro rozvoj matematické gramotnosti žáků středních škol Číslo klíčové aktivity Název klíčové aktivity IV/1 Individualizace výuky pro zvýšení efektivity rozvoje matematické gramotnosti

Více

1)Seznámili jste se s materiálem Nejčastěji kladené otázky k projektu VZDĚLÁNÍ21, dříve, než jste vyplnili tento dotazník?

1)Seznámili jste se s materiálem Nejčastěji kladené otázky k projektu VZDĚLÁNÍ21, dříve, než jste vyplnili tento dotazník? Dotazník Vzdělání21 - Rodiče Dotazník pro rodiče žáků digitálních tříd 6 pilotních škol Celkem 108 odpovědí Období: Prosinec 2011 1)Seznámili jste se s materiálem Nejčastěji kladené otázky k projektu VZDĚLÁNÍ21,

Více

100% INTERAKTIVNÍ TABULE A TO JE TEPRVE ZAČÁTEK

100% INTERAKTIVNÍ TABULE A TO JE TEPRVE ZAČÁTEK 100% INTERAKTIVNÍ TABULE A TO JE TEPRVE ZAČÁTEK Mobi View je nejnovější mobilní interaktivní tabule od einstruction. Poskytuje vše co pevná interaktivní tabule za zlomek nákladů. Plus, Mobi View jmůžete

Více

Zvláštní průzkum Eurobarometer 386. Evropané a jazyky

Zvláštní průzkum Eurobarometer 386. Evropané a jazyky Zvláštní průzkum Eurobarometer 386 Evropané a jazyky SHRNUTÍ Nejrozšířenějším mateřským jazykem mezi obyvateli EU je němčina (16 %), následuje italština a angličtina (obě 13 %), francouzština (12 %) a

Více

komunikační schopnosti Shrnutí

komunikační schopnosti Shrnutí Základní dovednosti a komunikační schopnosti pro oblast úklidových služeb Shrnutí osnovy a školící materiály Basic Skills for Work Kombinované základní dovednosti a komunikační trénink pro nízko kvalifikované

Více

ICT plán. Škola: gyricany - Hodnocení: Vstupní hodnocení. Indikátor Aktuální stav k 22.3.2012 Plánovaný stav k 30.6.2014. 1. řízení a plánování

ICT plán. Škola: gyricany - Hodnocení: Vstupní hodnocení. Indikátor Aktuální stav k 22.3.2012 Plánovaný stav k 30.6.2014. 1. řízení a plánování ICT plán Škola: gyricany - Hodnocení: Vstupní hodnocení Indikátor Aktuální stav k 22.3.2012 Plánovaný stav k 30.6.2014 1. řízení a plánování Na vizi zapojení ICT do výuky pracuje jen omezená skupina učitelů.

Více

System for individual learning of mathematics. Agnieszka HEBA, Ph.D. Doc. RNDr. Jana KAPOUNOVÁ, CSc. dr hab. prof. UŚ Eugenia SMYRNOVA-TRYBULSKA

System for individual learning of mathematics. Agnieszka HEBA, Ph.D. Doc. RNDr. Jana KAPOUNOVÁ, CSc. dr hab. prof. UŚ Eugenia SMYRNOVA-TRYBULSKA System for individual learning of mathematics Agnieszka HEBA, Ph.D. Doc. RNDr. Jana KAPOUNOVÁ, CSc. dr hab. prof. UŚ Eugenia SMYRNOVA-TRYBULSKA Obsah prezentace Výzkumný problém Teoretická východiska Hlavní

Více

Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Za žáky se speciálními vzdělávacími potřebami jsou považováni žáci se zdravotním postižením, žáci se zdravotním znevýhodněním a žáci se sociálním znevýhodněním.

Více

Situace v dalším vzdělávání v kraji Vysočina s důrazem na malé a střední podniky. Vítězslav Šeda, OHK Jihlava

Situace v dalším vzdělávání v kraji Vysočina s důrazem na malé a střední podniky. Vítězslav Šeda, OHK Jihlava Situace v dalším vzdělávání v kraji Vysočina s důrazem na malé a střední podniky Vítězslav Šeda, OHK Jihlava Možnosti vzdělávání se zejména v kategorii dalšího vzdělávání v kraji Vysočina rozšířily zejména

Více

Nabídka kurzů v rámci udržitelnosti

Nabídka kurzů v rámci udržitelnosti Nabídka kurzů v rámci udržitelnosti Vysoká škola evropských a regionálních studií, o.p.s. nabízí v roce 2013 v rámci udržitelnosti projektů financovaných z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Informační gramotnost a celoživotní učení 23. 11. 2011 Moravská zemská knihovna v Brně. Marcela Petrová Kafková (FSS MU) Jiří Zounek (FF MU)

Informační gramotnost a celoživotní učení 23. 11. 2011 Moravská zemská knihovna v Brně. Marcela Petrová Kafková (FSS MU) Jiří Zounek (FF MU) Informační gramotnost a celoživotní učení 23. 11. 2011 Moravská zemská knihovna v Brně Marcela Petrová Kafková (FSS MU) Jiří Zounek (FF MU) 1. Kořeny implementace ICT do škol 2. ICT v základních školách

Více

Metodika projektu. Základní škola a Mateřská škola Nymburk, Letců R.A.F. 1989, p.o. CZ.1.07/1.2.33/02.0039 Metodika inovativní výuka

Metodika projektu. Základní škola a Mateřská škola Nymburk, Letců R.A.F. 1989, p.o. CZ.1.07/1.2.33/02.0039 Metodika inovativní výuka Základní škola a Mateřská škola Nymburk, Letců R.A.F. 1989, p.o. Metodika projektu CZ.1.07/1.2.33/02.0039 Metodika inovativní výuka 2014 Zpracoval garant projektu Mgr.Radek Procházka s kolektivem Z Š a

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Základní škola a Mateřská škola Verneřice, příspěvková organizace Název projektu: Moderní škola 2011 Název operačního programu:

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Základní škola a Mateřská škola Verneřice, příspěvková organizace Název projektu: Moderní škola 2011 Název operačního programu: PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Ţadatel projektu: Základní škola a Mateřská škola Verneřice,

Více

MODUL 5: VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH PRO ŽENY MIGRANTKY ČI ŽENY Z ETNICKÝCH SKUPIN

MODUL 5: VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH PRO ŽENY MIGRANTKY ČI ŽENY Z ETNICKÝCH SKUPIN MODUL 5: VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH PRO ŽENY MIGRANTKY ČI ŽENY Z ETNICKÝCH SKUPIN PŘEDMLUVA Modul 5 V Modulu 5, který nese název VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH PRO ŽENY MIGRANTKY ČI ŽENY Z ETNICKÝCH SKUPIN, popisujeme,

Více

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení se týká podmínek organizačního zabezpečení logopedické péče v resortu školství (dále jen logopedická

Více

Učitelé matematiky a CLIL

Učitelé matematiky a CLIL ŠULISTA Marek. Učitelé matematiky a CLIL. Učitel matematiky. Jednota českých matematiků a fyziků, 2014, roč. 23, č. 1, s. 45-51. ISSN 1210-9037. Učitelé matematiky a CLIL Úvod V České republice došlo v

Více

Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo CZ.1.07/1.2.12/01.0003 Název projektu Zlepšení výuky autoškoly u žáků se speciálními vzdělávacími

Více

Institut celoživotního vzdělávání VUT v Brně

Institut celoživotního vzdělávání VUT v Brně Výsledky průzkumu úrovně podpory znevýhodněných uchazečů a studentů na VUT v Brně v akademickém roce 2011/2012 Podpora znevýhodněných uchazečů a studentů na VUT v Brně Úvod Dotazníkové šetření, provedené

Více

Jak vyvažovat autonomii a odpovědnost škol a učitelů: hodnocení výsledků vzdělávání

Jak vyvažovat autonomii a odpovědnost škol a učitelů: hodnocení výsledků vzdělávání Jak vyvažovat autonomii a odpovědnost škol a učitelů: hodnocení výsledků vzdělávání Jana Straková Ústav pro informace ve vzdělávání a Institut pro sociální a ekonomické analýzy Rozmach plošných testů se

Více

SWOT analýza současného stavu. odborného vzdělávání a přípravy

SWOT analýza současného stavu. odborného vzdělávání a přípravy SWOT analýza současného stavu odborného vzdělávání a přípravy Cíle: - uvědomit si slabé a rizikové stránky stávající praxe a přístupu k odbornému vzdělávání a přípravě. - Identifikovat silné stránky a

Více

Informace k realizaci projektu Kvalitní výuka (Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost -EU)

Informace k realizaci projektu Kvalitní výuka (Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost -EU) Informace k realizaci projektu Kvalitní výuka (Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost -EU) Projekt Kvalitní výuka v ZŠ Senohraby (dále jen projekt) bude realizován v předpokládaném termínu

Více

PROJEKT ZKVALITNĚNÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ V OBLASTI UDRŽITELNÉHO ROZVOJE NA ŠKOLÁCH JIHOČESKÉHO KRAJE REG. Č.: CZ.1.07/1.3.06/04.

PROJEKT ZKVALITNĚNÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ V OBLASTI UDRŽITELNÉHO ROZVOJE NA ŠKOLÁCH JIHOČESKÉHO KRAJE REG. Č.: CZ.1.07/1.3.06/04. PROJEKT ZKVALITNĚNÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ V OBLASTI UDRŽITELNÉHO ROZVOJE NA ŠKOLÁCH JIHOČESKÉHO KRAJE REG. Č.: CZ.1.07/1.3.06/04.0018 P r o j e k t j e f i n a n c o v á n z E v r o p s k

Více

ONLINE PŘÍPRAVNÝ KURZ KE ZKOUŠCE TOEFL IBT (Internet Based

ONLINE PŘÍPRAVNÝ KURZ KE ZKOUŠCE TOEFL IBT (Internet Based ONLINE PŘÍPRAVNÝ KURZ KE ZKOUŠCE TOEFL IBT (Internet Based Test) od ETS Chcete získat certifikát, který dokazuje vaši znalosti angličtiny? Cambridge Institute má řešení. Využijte příležitost a zapište

Více

VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKŮ VÝUKA PRÁCE NA PC PRO SENIORY

VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKŮ VÝUKA PRÁCE NA PC PRO SENIORY CENTRUM SOCIÁLNĚ ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB příspěvková organizace, zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl Pr, vložka 755 Bendova 5/1121, Bendova 5/1121, 163 00 Praha Řepy Tel.: 235 314 141 Tel.: 235 314 141,

Více

UČEBNÍ PLÁN PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ

UČEBNÍ PLÁN PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ UČEBNÍ PLÁN PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ. stupeň Vzdělávací oblast Vzdělávací obor předmět.. 3. 4. 5. 6. předměty DČD* Jazyk a jazyková Čtení Čtení 3 3 3 3 6 0 komunikace Psaní Psaní 3

Více

Práce na počítači pro 8. a 9. ročník speciální základní školy pro zrakově postižené Učební osnovy

Práce na počítači pro 8. a 9. ročník speciální základní školy pro zrakově postižené Učební osnovy MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Práce na počítači pro 8. a 9. ročník Učební osnovy Schválilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy č.j.: 18 050/2003-24 ze dne 14.4.2003 s platností

Více

VÝSLEDKY ŘÍZENÝCH ROZHOVORŮ NA ZAPOJENÝCH ŠKOLÁCH

VÝSLEDKY ŘÍZENÝCH ROZHOVORŮ NA ZAPOJENÝCH ŠKOLÁCH VÝSLEDKY ŘÍZENÝCH ROZHOVORŮ NA ZAPOJENÝCH ŠKOLÁCH Během března až května 2013 jsme postupně navštívili všechny zapojené školy. Jedním z účelů návštěvy byly rozhovory ke školním vzdělávacím programům s

Více

Projekt METODIK ÚVODNÍ DOTAZNÍK PRO UČITELE I.

Projekt METODIK ÚVODNÍ DOTAZNÍK PRO UČITELE I. Projekt METODIK ÚVODNÍ DOTAZNÍK PRO UČITELE I. Úvodní informace: Tento dotazník se snaží zmapovat současný stav činnosti předmětových komisí a předmětových metodiků na ZŠ v Ústeckém kraji. Dotazník je

Více

Školní rok 2009/2010 Školní rok 2012/2013

Školní rok 2009/2010 Školní rok 2012/2013 Školní rok 2009/2010 Školní rok 2012/2013 Proč? Je snadné využívat technologické nástroje, které se neustále vyvíjejí. Je důležité si uvědomit, že revoluci nepředstavují Technologie, ale Informace a komunikace.

Více

Výstupy závěrečné evaluace projektu Kariérový koučink do škol

Výstupy závěrečné evaluace projektu Kariérový koučink do škol Výstupy závěrečné evaluace projektu Kariérový koučink do škol V průběhu projektu byly připraveny, odzkoušeny a do základních a středních škol zavedeny účinné nástroje kariérového poradenství: 1. V první

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Stachy. 384 73 Stachy 253. Identifikátor školy: 600 063 046

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Stachy. 384 73 Stachy 253. Identifikátor školy: 600 063 046 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Stachy 384 73 Stachy 253 Identifikátor školy: 600 063 046 Termín konání inspekce: 11.

Více

Základní dovednosti Pracovní trénink. nemocnice a péči. Směrnice. tréninkové materiály

Základní dovednosti Pracovní trénink. nemocnice a péči. Směrnice. tréninkové materiály Základní dovednosti Pracovní trénink pro nemocnice a péči Směrnice a tréninkové materiály Základní pracovní dovednosti Kombinované základní dovednosti a komunikační trénink pro nedostatečně kvalifikované

Více

HUDEBNÍ, TANEČNÍ A VÝTVARNÁ ŠKOLA PRUŠÁNKY. HTVŠ Prušánky

HUDEBNÍ, TANEČNÍ A VÝTVARNÁ ŠKOLA PRUŠÁNKY. HTVŠ Prušánky HUDEBNÍ, TANEČNÍ A VÝTVARNÁ ŠKOLA PRUŠÁNKY HTVŠ Prušánky Program: 1. Vize HTVŠ 2. Struktura HTVŠ 3. Hudební nástroje 4. Sylabus 5. Závěrečné poznámky 6. Dotazy 7. Přihláška HTVŠ Prušánky Místo výuky: ZŠ

Více

Příklad dobré praxe IV z realizace kariérového poradenství

Příklad dobré praxe IV z realizace kariérového poradenství Projekt Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v oblasti kariérového poradenství CZ 1.07/1.3.00/08.0181 Příklad dobré praxe IV z realizace kariérového poradenství Mgr. Miloš Blecha 2010

Více

4. Francouzský jazyk

4. Francouzský jazyk 4. Francouzský jazyk 62 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Vyučovací předmět: Francouzský jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího

Více

VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKU ABSOLVENTŮ U3V

VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKU ABSOLVENTŮ U3V VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKU ABSOLVENTŮ U3V Jana Borůvková Anotace: Příspěvek se zabývá vyhodnocením dotazníků, které vyplňovali absolventi jihlavské U3V. V první části jsou porovnávány odpovědi absolventů jednotlivých

Více

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků 1. Při prověřování znalostí a dovedností žáků se učitel řídí zejména těmito zásadami: (a) Obsah a rozsah ústních, písemných, grafických a praktických zkoušek

Více

SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA jako účinná pomoc pro děti

SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA jako účinná pomoc pro děti SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA jako účinná pomoc pro děti s Di George syndromem PRAHA 12. 12. 2013 Mgr. Dita Hendrychová Speciální pedagogika obecně orientace na výchovu, vzdělávání, pracovní a společenské možnosti,

Více

Zpráva pro školu z evaluačního nástroje Strategie učení se cizímu jazyku

Zpráva pro školu z evaluačního nástroje Strategie učení se cizímu jazyku Zpráva pro školu z evaluačního nástroje Strategie učení se cizímu jazyku Škola Gymnázium Datum 12. 2011 22. 02. 2011 Jana 3. OA3 Němčina 22. 02. 2011 Jana 4. OA4 Němčina 22. 02. 2011 Marie 3. OA3 Němčina

Více

Studijní pobyt v Turecku

Studijní pobyt v Turecku Studijní pobyt v Turecku V květnu tohoto roku jsem měla moţnost společně s dalšími účastníky studijní návštěvy poznat město Afyonkarahisar v Turecku, o jehoţ existenci jsem do té doby neměla ani potuchy.

Více

Pilotní průzkum informační gramotnosti vysokoškolských studentů

Pilotní průzkum informační gramotnosti vysokoškolských studentů Odborná komise pro informační vzdělávání a informační gramotnost na vysokých školách Pilotní průzkum informační gramotnosti vysokoškolských studentů v České republice Ludmila Tichá, ČVUT v Praze Fakulta

Více

5.4. INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

5.4. INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE 5.4. INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE Je realizována v předmětu Informatika. 5.4.1. Charakteristika vzdělávací oblasti Výuka informatiky umožňuje všem žákům dosáhnout základní úrovně informační gramotnosti

Více

2. POLOLETÍ ÚNOR 2012

2. POLOLETÍ ÚNOR 2012 2. POLOLETÍ ÚNOR 2012 V únoru zahájili učitelé práci na lekcích pro 2. pololetí školního roku 2011/2012 a vložili do e-learningového prostředí 1 2 lekce. Ve druhém pololetí bude práce na vkládání lekcí

Více

Dovednosti dospělých v prostředí informačních technologií

Dovednosti dospělých v prostředí informačních technologií Mezinárodní výzkum dospělých Programme for the International Assessment of Adult Competencies Dovednosti dospělých v prostředí informačních technologií Lucie Kelblová PIAAC Mezinárodní výzkum vědomostí

Více

Vzdělávací plán pro předmět Informatika, pro ţáky se středně těţkým mentálním postiţením

Vzdělávací plán pro předmět Informatika, pro ţáky se středně těţkým mentálním postiţením Vzdělávací plán pro předmět Informatika, pro ţáky se středně těţkým mentálním postiţením Zpracovaný dle rámcového programu pro obor vzdělávání základní škola speciální INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

Více

Vyhodnocení dotazníku a závěry:

Vyhodnocení dotazníku a závěry: DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ: KARIÉRNÍ PORADENSTVÍ NA GYMNÁZIU A SOŠ RÁJEC-JESTŘEBÍ. V průběhu ledna 2010 proto proběhlo dotazníkové šetření za účelem zmapování vnímání kariérního poradenství studenty maturitních

Více

Vyhodnocení dotazníku žáků o využívání e-learningového portálu OLAT

Vyhodnocení dotazníku žáků o využívání e-learningového portálu OLAT Registrační číslo CZ.1.07/1.1.10/03.0021 Název projektu Využití e-learningu k rozvoji klíčových kompetencí Příjemce Střední odborné učiliště, Blatná, U Sladovny 671 Vyhodnocení dotazníku žáků o využívání

Více

Komunikační strategie v oblasti kombinovaného studia Fakulty ekonomicko-správní Univerzity Pardubice (FES UPa)

Komunikační strategie v oblasti kombinovaného studia Fakulty ekonomicko-správní Univerzity Pardubice (FES UPa) kombinovaného studia Fakulty ekonomicko-správní Univerzity Pardubice (FES UPa) Výstup konzultací v rámci projektu Rozvoj studijních programů, didaktických metod a inovování www.lunch4you.cz modelu řízení

Více

V tomto předmětu budou učitelé pro utváření a rozvoj klíčových kompetencí využívat zejména tyto strategie:

V tomto předmětu budou učitelé pro utváření a rozvoj klíčových kompetencí využívat zejména tyto strategie: Vyučovací předmět: ZEMĚPISNÁ PRAKTIKA Učební osnovy 2. stupně 5.3.2. ná praktika A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Časové vymezení vyučovacího

Více

Kdo je Qi do? 24. 3. 2015

Kdo je Qi do? 24. 3. 2015 Kdo je Qiido? 24. 3. 2015 Kdo je Qiido? h"ps://www.youtube.com/watch?v=eavw- jlrle8 Osobně znám takových rebelů - géniů více... Pro jejich podporu jsem založila Qiido, nadační fond! KDO: děti mimořádně

Více

ČLOVĚK V KONFLIKTNÍCH SITUACÍCH

ČLOVĚK V KONFLIKTNÍCH SITUACÍCH VY_32_INOVACE_PSY_7 ČLOVĚK V KONFLIKTNÍCH SITUACÍCH Mgr. Martina Šenkýřová Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR. Období

Více

KOMPETENCE PRO ŽIVOT. Informační seminář o projektu. Festival vzdělávání LABYRINT. 18.- 19. 9. 2008, Janáčkova konzervatoř, Ostrava Rozdíl je v lidech

KOMPETENCE PRO ŽIVOT. Informační seminář o projektu. Festival vzdělávání LABYRINT. 18.- 19. 9. 2008, Janáčkova konzervatoř, Ostrava Rozdíl je v lidech KOMPETENCE PRO ŽIVOT Festival vzdělávání LABYRINT Informační seminář o projektu 18.- 19. 9. 2008, Janáčkova konzervatoř, Ostrava ZROD NÁPADU 1997 Inspirace z USA Competence at Work 2002 Inspirace ze Skotska

Více

Křesťanská základní škola Jihlava, nám. Svobody 1369 / 3, 586 01 Jihlava

Křesťanská základní škola Jihlava, nám. Svobody 1369 / 3, 586 01 Jihlava Křesťanská základní škola Jihlava, nám. Svobody 1369 / 3, 586 01 Jihlava 1. 4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost Datum zahájení

Více

Vyučovací předmět: PRAKTIKA Z INFORMATIKY. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Vyučovací předmět: PRAKTIKA Z INFORMATIKY. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět: PRAKTIKA Z INFORMATIKY A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Časové vymezení vyučovacího předmětu praktika z informatiky je podle

Více

Test obsahoval 7 otevřených otázek a 2 uzavřené alternativní otázky s možností volby ano, ne.

Test obsahoval 7 otevřených otázek a 2 uzavřené alternativní otázky s možností volby ano, ne. ! Cílem vysílání v rámci projektu ŠIK je také předávání praktických informací z oblasti rizikového chování. Vycházíme z přesvědčení, že člověk, který má dostatek pravdivých informací, má také větší "#$%&&%

Více

ZJIŠTĚNÍ A ANALÝZA AKTUÁLNÍCH VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB PEDAGOGŮ ANGLIČTINÁŘŮ V OBLASTI JAZYKOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ

ZJIŠTĚNÍ A ANALÝZA AKTUÁLNÍCH VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB PEDAGOGŮ ANGLIČTINÁŘŮ V OBLASTI JAZYKOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ZJIŠTĚNÍ A ANALÝZA AKTUÁLNÍCH VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB PEDAGOGŮ ANGLIČTINÁŘŮ V OBLASTI JAZYKOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ Úvod Tato analýza je součástí grantového projektu Metodická podpora pro učitele angličtiny, zkr.

Více

Mateřská škola, Základní škola a Dětský domov, Ivančice

Mateřská škola, Základní škola a Dětský domov, Ivančice MATEŘSKÁ ŠKOLA 2013/2014 Mateřská škola, Základní škola a Dětský domov, Ivančice Mateřská škola, Základní škola a Dětský domov, Ivančice Adresa: Široká 42. 664 91 Ivančice IČO: 70 840 661 Identifikátor

Více

PROČ PRÁVĚ ZAČÍT SPOLU?

PROČ PRÁVĚ ZAČÍT SPOLU? ZAČÍT SPOLU ZÁKLADNÍ INFORMACE program Začít spolu (Step by Step) je realizován ve více než 30 zemích v ČR od 1994 v MŠ, 1996 v ZŠ pedagogický přístup orientovaný na dítě spojuje v sobě moderní poznatky

Více

Základní údaje o projektu

Základní údaje o projektu OPRLZ 3.1 1. výzva Základní údaje o projektu Název projektu Změna koncepce školy vytvoření moderního vzdělávacího systému a komplexních podmínek pro úplnou integraci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Více

ICT plán školy 2015-2016. Základní údaje o škole: Stávající stav:

ICT plán školy 2015-2016. Základní údaje o škole: Stávající stav: ICT plán školy 2015-2016 Základní údaje o škole: - Název: Základní škola a mateřská škola Bohdalov - Adresa: Bohdalov 205, 592 13 Bohdalov - IČO: 48894231 Základní škola a mateřská škola Bohdalov vydává

Více

NÁVOD K PRACOVNÍMU LISTU

NÁVOD K PRACOVNÍMU LISTU NÁVOD K PRACOVNÍMU LISTU JAKÉ MÁM ORGANIZAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ DOVEDNOSTI? Autor: Michala Čičváková, Národní centrum Europass ANOTACE Žáci se naučí používat slovník DISCO a využívat ho pro vyplnění osobních

Více

Část D. 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Část D. 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Část D Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání VÚP Praha 2005 Část D 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Za žáky se speciálními vzdělávacími potřebami jsou považováni žáci

Více

PREZENTACE ZPRACOVANÝCH DAT Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY NA GYMNÁZIU VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014

PREZENTACE ZPRACOVANÝCH DAT Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY NA GYMNÁZIU VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 PREZENTACE ZPRACOVANÝCH DAT Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY NA GYMNÁZIU VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 Na co můžeme být hrdí Kde žáci a rodiče vidí naše silné stránky Kde máme prostor na zlepšení Na co nás žáci

Více

Informační a komunikační technologie

Informační a komunikační technologie Informační a komunikační technologie Předmět je vyučován v 6. ročníku s časovou dotací jedné vyučovací hodiny týdně. Žákům umožňuje získat základní dovednosti v ovládání výpočetní techniky a moderních

Více

TISKOVÁ KONFERENCE PROJEKTU SYSTÉMOVÁ PODPORA INKLUZIVNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V ČR. Langhans, Praha, 26. 8. 2015

TISKOVÁ KONFERENCE PROJEKTU SYSTÉMOVÁ PODPORA INKLUZIVNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V ČR. Langhans, Praha, 26. 8. 2015 TISKOVÁ KONFERENCE PROJEKTU SYSTÉMOVÁ PODPORA INKLUZIVNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V ČR Langhans, Praha, 26. 8. 2015 1 Co je předmětem TK: Co si myslí o a co potřebují pedagogové pro vzdělávání žáků se SVP? Kde jsou

Více

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy Název lekce (téma) Skládání slov, čtení s porozuměním Časový rozsah lekce 2 vyučovací hodiny výuka je rozdělena

Více

Vzdělávání žáků se zrakovým postižením. Jana Janková

Vzdělávání žáků se zrakovým postižením. Jana Janková Vzdělávání žáků se zrakovým postižením Jana Janková Cíl výchovy a vzdělávání ZP Stejný jako u intaktních žáků tj. získání klíčových kompetencí a nácvik kompenzačních dovedností tak, aby se jedinec se ZP

Více

Zkvalitnění výuky magisterského studia oboru Zahradní tvorba inovací předmětů vyučovaných formou ateliérů a zavedením nových vyučovaných metod.

Zkvalitnění výuky magisterského studia oboru Zahradní tvorba inovací předmětů vyučovaných formou ateliérů a zavedením nových vyučovaných metod. EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND Projekt číslo: CZ.2.17/3.1.00/36148 Zkvalitnění výuky magisterského studia oboru Zahradní tvorba inovací předmětů vyučovaných formou ateliérů a zavedením nových vyučovaných metod.

Více

Týmová spolupráce při podpoře žáka se speciálními vzdělávacími potřebami

Týmová spolupráce při podpoře žáka se speciálními vzdělávacími potřebami Týmová spolupráce při podpoře žáka se speciálními vzdělávacími potřebami Nová role školního poradenského pracoviště a školního poradenského zařízení vyplývající z 16 novely školského zákona Mgr. Miroslav

Více

Školní vzdělávací program základního vzdělávání Hlava je jako padák, funguje jen, když je otevřená.

Školní vzdělávací program základního vzdělávání Hlava je jako padák, funguje jen, když je otevřená. 6. Hodnocení výsledků vzdělávání žáků 6.1. Hodnocení žáků 6.1.1. Obecné zásady hodnocení Hodnocení žáků se řídí legislativními normami (školský zákon 561/2004 Sb., vyhláška č. 48/2005 Sb., aj.) a na úrovni

Více

Monitorovací zpráva o zajištění udržitelnosti projektu OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST

Monitorovací zpráva o zajištění udržitelnosti projektu OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST Monitorovací zpráva o zajištění udržitelnosti projektu OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST Strana 1 z 7 1. Údaje o projektu Registrační číslo projektu: Název projektu: Číslo prioritní

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ..07/.4.00/.0663 Speciální základní škola a Praktická škola Trmice Fűgnerova 400 04 Identifikátor materiálu: EU 5 7 M

Více

MONITOROVACÍ ZPRÁVA O REALIZACI PROJEKTU Z OP VK

MONITOROVACÍ ZPRÁVA O REALIZACI PROJEKTU Z OP VK MONITOROVACÍ ZPRÁVA O REALIZACI PROJEKTU Z OP VK Strana 1 z 30 1. Identifikační údaje Název projektu: Číslo projektu: Název příjemce: IČ příjemce: Číslo smlouvy: Datum zahájení realizace projektu: Datum

Více

Výsledky dotazníkového šetření Jak skloubit rodinu a práci

Výsledky dotazníkového šetření Jak skloubit rodinu a práci Výsledky dotazníkového šetření Jak skloubit rodinu a práci Cílová skupina: Ženy/muži vracející se po rodičovské dovolené nebo péči o závislého člena rodiny na trh práce Ženy/muži s malými dětmi do 15-ti

Více

Projekt OP VK Studijní a informační centrum školy

Projekt OP VK Studijní a informační centrum školy Projekt OP VK Studijní a informační centrum školy Střední škola obchodu, služeb a řemesel a Jazyková škola s právem SJZ, Tábor, Bydlinského 2474 PhDr. Daniela Novotná 13. 4. 2011 Hradec Králové Cíl projektu

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE,

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE, ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE, okres Hodonín, ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Máš na to! Příloha č.1: Pravidla pro hodnocení žáků Verze z 30.08.2009 zpracována podle RVP ZV Platnost : 1.9.2009

Více

Příprava na vysoké školy technických oborů, reg. č. CZ.1.07/1.1.04/03.0012

Příprava na vysoké školy technických oborů, reg. č. CZ.1.07/1.1.04/03.0012 Evaluační zpráva Příprava na vysoké školy technických oborů, reg. č. CZ.1.07/1.1.04/03.0012 Zpracovatel: PPŠ institut celoživotního vzdělávání Přerov, s.r.o. Přerov, 2012 Termín sběru dat: 6. 3. 2012 22.

Více