VEŘEJNÉ SHRNUTÍ PROJEKTOVÉHO VÝSTUPU D 3.1. ANALÝZA POTŘEB

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VEŘEJNÉ SHRNUTÍ PROJEKTOVÉHO VÝSTUPU D 3.1. ANALÝZA POTŘEB"

Transkript

1 VEŘEJNÉ SHRNUTÍ PROJEKTOVÉHO VÝSTUPU D 3.1. ANALÝZA POTŘEB WP 3: Vývoj konceptu WP Leader: Innovation in Learning Institute Verze: 1 Datum vytvoření:

2 2 [VEŘEJNÉ SHRNUTÍ PROJEKTOVÉHO VÝSTUPU D 3.1. ANALÝZA POTŘEB] OBSAH KONSORCIUM ISMART 3 1. OBECNÉ INFORMACE O PRŮZKUMU A JEHO VÝSLEDKY 4 2. SHRNUTÍ PRŮZKUMU S UČITELI Školní kontext a zkušenosti s dyslexií Obtíže a potřeby související s dyslexií dle názoru učitelů Řešení problémů s dyslexií pomocí Smart technologií 6 3. SHRNUTÍ PRŮZKUMU S RODIČI Osobní informace a zkušenosti s dyslexií Řešení problémů s dyslexií pomocí Smart technologií 7 4. ZÁVĚRY A DOPORUČENÍ PRO ISMART KONCEPT Pozadí znalostí o dyslexii Technický koncept Vzdělávací koncepce 9 #2

3 3 [VEŘEJNÉ SHRNUTÍ PROJEKTOVÉHO VÝSTUPU D 3.1. ANALÝZA POTŘEB] Konsorcium ismart Accord International - Česká republika- - koordinátor projektu European Institute for Local Development - Řecko- - teacher training concept and model for European implementation AcrossLimits - Malta koncepce vzdělávání učitelů a vývoj People Help the People - Itálie experti na dyslexii a publicita InterNIT - Švédsko pilotní aktivity ve školách a technický vývoj Innovation in Learning Institute - Německo koncept nástrojů a metodika Primary school Jílové u Prahy - Česká republika pilotní aktivity ve školách Afyonkarahisar Provincial National Education Directorate - Turecko - afyon.meb.gov.tr - pilotní aktivity ve školách #3

4 4 [VEŘEJNÉ SHRNUTÍ PROJEKTOVÉHO VÝSTUPU D 3.1. ANALÝZA POTŘEB] 1. Obecné informace o průzkumu a jeho výsledky Tento dokument je souhrnem analýzy potřeb. Analýza potřeb byla provedena v průběhu prvních šesti měsíců trvání projektu ismart. Jeho cílem je poskytnout ucelený přehled o potřebách všech zainteresovaných cílových skupin v oblasti podpory ICT pro žáky s dyslexií ve škole, která je základem pro další práci na projektu. Analýza potřeb byla provedena jako on-line průzkum ve všech sedmi zúčastněných zemí (Česká republika, Německo, Řecko, Itálie, Malta, Švédsko, Turecko) v období leden-březen 2014 s celkem 2356 účastníků (1392 učitelů a 964 rodičů). Velikosti vzorků z každé země se hodně odlišují. Zatímco Turecko dosáhlo mimořádně vysokou velikost vzorku 1285 dotazníků vyplněných učiteli a 778 vyplněných rodiči, mnohem méně účastníků získali pro průzkum v jiných zemích, v rozmezí 3-50 učitelů a 3-74 rodičů. Vzhledem k velmi různým velikostem vzorku, deskriptivní analýza dat byla provedena, a data byla předložena a projednána zvlášť pro každou zemi. V analýze průzkumu s rodiči byly odpovědi rozděleny na ty, kteří mají děti s dyslexií, ty, kteří mají děti s nejasnými příznaky a ty, kteří nemají dyslektické dítě. Mezi rodiči a učiteli ze všech zemí - bez ohledu na rozdílné prostředí a zda učí/mají děti s dyslexií nebo ne - existuje široký konsensus o zavedení nových chytrých technologií ve třídě. Všichni vysoce oceňují možnost poskytování dalších vzdělávacích materiálů a nástrojů na pomoc dyslektickým dětem a uvádí konkrétní návrhy na nástroje a metody. Nicméně, někteří také poukázali na problémy a obavy související s používáním informačních a komunikačních technologií ve třídě, které by měly být vzaty v úvahu. #4

5 5 [VEŘEJNÉ SHRNUTÍ PROJEKTOVÉHO VÝSTUPU D 3.1. ANALÝZA POTŘEB] 2. Shrnutí Průzkumu s učiteli 2.1. Školní kontext a zkušenosti s dyslexií Většina respondentů byly ženy, polovina z nich učí všechny předměty / základní vzdělávání, 60% vyučují ve třídách o velikosti mezi 21 až 30 žáky, 84% tvoří učitelé a jen asi 16% ředitelé. Více než polovina učitelů (60%) z celkového vzorku mají zkušenosti s věkovou skupinou 9 až 13 roků, což je věková skupina, na kterou se zaměřuje ismart. Jen asi jedna třetina všech učitelů uvedla, že mají děti ve třídě s konzistentními obtížemi při čtení a psaní. Okolo 40% se domnívá, že nemají žádné studenty s poruchami ve svých třídách. Nicméně, podle literatury lze očekávat, že 2-4% dětí má dyslexii, což znamená, že vysoký podíl učitelů nemuselo poznat známky dyslexie u žáků ve své třídě. Když byli dotázáni na zkušenosti s dyslexií, 60% učitelů z celkového vzorku uvedlo, že dyslexie není tématem vzdělávání učitelů, že v této oblasti neexistují nabídky dalšího vzdělávání a že také nezískali znalosti samostudiem. Ukázalo se však, že jsou velké rozdíly v jednotlivých zemích. Rozdílné a často nepříliš hluboké úrovně znalostí o dyslexii se promítly, i když byli učitelé požádáni o popsání příznaků dyslexie. Z celkového počtu 6 možných příznaků, celkový průměr vybraných byl Většina zjištěných příznaků v celkovém vzorku byly: vizuální, čtení a gramatika (54%), psaní a motorické dovednosti (34%), paměť a porozumění (33%). Tato zjištění jasně ukazují na potřebu dalšího vzdělávání s cílem zvýšit znalosti o dyslexii ve všech jeho aspektech Obtíže a potřeby související s dyslexií dle názoru učitelů I přes to všichni učitelé popsali typické obtíže, se kterými se setkávají učitelé, rodiče a dyslektičtí žáci během školního života. Velká část učitelů byla také schopna poradit, co je potřeba k překonání těchto obtíží: Hlavním problémem pro učitele je, že je obtížné poskytnout individuální podporu každému dítěti, z důvodu nedostatku času, znalostí a konkrétních materiálů. Kromě toho, je pro dyslektické děti obtížné používat texty jako zdroje informací. Učitelé všech zemí vyjádřili své potřeby získání více podpůrných materiálů a nástrojů (včetně informačních a komunikačních technologií), více školení, speciálních kurzů pro dyslektické děti, více podpory ze strany školy a úřadů, lepší spolupráci s odborníky a rodiči. Někteří také uvádějí potřebu zaměstnávání (více) asistentů pedagoga. Podle učitelů v průzkumu ismart, problémy a potřeby rodičů dyslektických dětí jsou velmi podobné: je zde nedostatek znalostí, podpůrných materiálů, času, trpělivosti a podpory odborníků nebo škol, což znamená, že potřebují více informací, více specializovaných učebních materiálů, užitečné nástroje informačních a komunikačních technologií, další podporu škol a odborníků. Navíc, rodiče se někdy potýkají s nedostatkem pochopení ze strany učitelů a někteří se stydí za své děti s poruchami učení, takže by potřebovali více podpory ze strany učitelů a přátel. Jako nejvýznamnější emocionální a sociální problém dyslektických žáků uvedli učitelé ponižování spolužáky a někdy dokonce i učiteli, vyloučení z kolektivu, nízké sebevědomí a pomalé pracovní tempo. Podle učitelů, postižené děti potřebují lepší informovanost a přijetí problému ze strany učitelů a spolužáků, individuální podporu, specifické materiály (včetně nástrojů informačních a komunikačních technologií), uznání jejich silných stránek, pochvalu za snahu i za malé úspěchy. #5

6 6 [VEŘEJNÉ SHRNUTÍ PROJEKTOVÉHO VÝSTUPU D 3.1. ANALÝZA POTŘEB] Na otázku, zda a jaká opatření existují v jednotlivých zemích týkající se dyslektických studentů, je zarážející, že ve většině zemí učitelé dávají různé a částečně protichůdné odpovědi. Většina opatření, která učitelé uvádějí, se vztahují na pomoc při zkoušení a upravené hodnocení. Velké rozdíly v odpovědích se ukázaly v otázce o možnostech nápravy pro dyslektické děti. V zemích, kde učitelé věděli o možnostech nápravy, bylo často zmíněno, že tato terapie musí být financována ze soukromých zdrojů, nebo že existují značné rozdíly v kvalitě. Pokud jde o učební pomůcky pro dyslektické studenty, jejich použití se také nezdá být velmi rozšířené (opět s velkými rozdíly v jednotlivých zemích). Ti učitelé, kteří využívají učební pomůcky, zmínili: vizuální pomoc jako zařízení pro zvýraznění textu, informační a komunikační technologie jako interaktivní tabule nebo syntézy řeči, PC programy a speciální učebnice Řešení problémů s dyslexií pomocí Smart technologií Vzhledem k tomu co výše uvedené výsledky naznačují, většina učitelů by uvítala chytrá technologická řešení pro podporu výuky dyslektických dětí, jak je navrženo konsorciem ismart. Otázka obecné ochoty využívat inteligentní technologie byla následována popisem různých scénářů využití a vyhodnocení: využití interaktivní tabule pro nahrávání a sdílení zápisů a/nebo pedagogického materiálu z tabule, použití dotykových zařízení žáky během vyučování pro okamžité přijímání pedagogického materiálu a náčrtků z interaktivní tabule, a/nebo pro fotografování materiálů a práce žáka s cílem zaznamenávat jejich postupy, a použití softwaru pro hlasité čtení textů a překládání mluvené řeči do psaného textu. Všechna řešení jsou určena pro děti s/bez dyslexie a byla by oceněna učiteli, protože dyslektické děti by nebyly vyčleněny. Následující výhody chytrých technických řešení případně používaných ve třídě byly zmíněny nejčastěji: Individuální podpora by byla jednodušší, nevýhody dyslektických dětí by byly sníženy, je to moderní a motivující a přináší možnosti různých stylů učení. Kromě toho, nástroje ICT by usnadnily ukládání, sdílení a opětovné použití materiálů, a šetřily by čas. Pokud by každý žák měl dotykový přístroj, mohl by pracovat samostatně. Software pro hlasité čtení textů by mohl dyslektickým studentům pomoci s porozuměním textu. Nicméně byly vyjádřeny obavy z vysokých nákladů, nedostatku znalostí o informačních a komunikačních technologiích a vyšší roztěkanosti studentů kvůli novým médiím. Existují také obavy z dopadů na zdraví dětí a ze ztráty v sociální interakci. Někteří učitelé se obávají technických problémů nebo poškození. Kromě toho, pokud si žáci nemusí dělat poznámky, mohli by se stát příliš pasivními, a nemuseli by se naučit, jak psát správně rukou. Dyslektické děti by se mohly příliš spoléhat na technické zařízení, místo aby se snažily vlastním úsilím o překonání svých obtíží. Někteří učitelé z Německa také zmínili obavy o autorská práva a ochraně soukromí, a že trvalé nahrávání materiálů může snížit spontánnost. Učitelé nakonec měli příležitost, dát další návrhy na to, jak by technologická řešení mohla pomoci studentům s dyslexií. Bylo uvedeno několik návrhů, např. použití tabletů se sluchátky, vzdělávací program pro rozpoznávání zvuků u dětí s aditivní percepční poruchou, nástroje pro procvičování znalosti čtení, lepší konverzi z naskenovaných dokumentů do editovatelných listů. Kromě toho, technologie by mohla být použita pro gamification, mohla by podpořit opakování hodiny doma, podporovat a poskytovat cvičení, která obsahují audio a/nebo vizuální materiál pro procvičování pozornosti nebo čtení. Nicméně, učitelé zdůraznili, že ICT by neměly být používány výhradně, ale jen jako doplněk k běžným metodám výuky. #6

7 7 [VEŘEJNÉ SHRNUTÍ PROJEKTOVÉHO VÝSTUPU D 3.1. ANALÝZA POTŘEB] 3. Shrnutí Průzkumu s rodiči 3.1. Osobní informace a zkušenosti s dyslexií 43% rodičů, kteří se zúčastnili průzkumu ismart mají 2 děti. Tři ze čtyř rodičů nemají dyslektické dítě. Většina dětí zúčastněných rodičů mají mezi devíti a třinácti lety, což je cílová věková skupina projektu. Rodiče, kteří mají dyslektické dítě, zjistili tuto diagnózu ve věku mezi 7 a 9 lety dítěte. Ve většině zemí je procento dívek a chlapců, jejichž rodiče se zúčastnili průzkumu stejné, i když chlapci mírně převyšují dívky. Mezi dyslektickými dětmi a dětmi s nejasnými příznaky je téměř 60% chlapců. Na otázku týkající se zkušenosti s dyslexií, 63% rodičů z celkového průzkumu uvedlo, že nemají žádné znalosti nebo zkušenosti v oblasti dyslexie. Většina z nich pochází z Turecka, kde je nejvyšší počet lidí, kteří se zúčastnili průzkumu, a většina z nich má děti bez dyslexie nebo s nejasnými příznaky. Rozdílná a často nepříliš hluboká úroveň znalostí o dyslexii se také projevila, když byli rodiče požádáni o vyjmenování příznaků dyslexie. Ze šesti možných symptomů, tak pouze rodiče z Velké Británie zaškrtli 5 oblastí. Další odpovědi byli v rozmezí v průměru 1,00 až 3,07 na jednoho respondenta. Oblast, která byla v celkovém vzorku identifikována nejčastěji, byl "zrak, čtení a psaní" (70%). Jako typické příznaky, stejně jako typické obtíže dětí s dyslexií, kterým musí čelit ve škole, většina rodičů zmínila problémy spojené se čtením a psaním. V důsledku těchto poruch učení, většina dyslektických dětí má problémy držet krok se svými spolužáky a dostávají špatné známky v testech. Rodiče vzorku ismart také zmínili problematiku sociálního vyloučení, frustrace, a v některých případech nedostatek uznání a pochopení ze strany učitelů Řešení problémů s dyslexií pomocí Smart technologií Třetina rodičů dyslektických dětí uvedla, že ve škole nejsou žádné metody a nástroje, které pomáhají dětem s dyslexií v učení, třetina neví. Uváděný způsob podpory se pohybuje od využití zařízení ICT až po "běžné" nástroje, jako jsou fólie a větší kopie nebo úlevy v průběhu zkoušek a hodnocení. Několik rodičů zmínilo, že existují asistenti pedagoga nebo speciální třídy pro děti s dyslexií. Na otázku ohledně použití chytrých technologií ve třídě na pomoc žákům s dyslexií, se většině rodičů tato představa líbila a vysvětlili proč. Mezi rodiči s dyslektickým dítětem byla míra souhlasu 79%; nicméně vyjádřili i obavy (9%). Rodiče především schválili myšlenku technologií používaných v celé třídě, aby dyslektické děti nebyly vyčleněny. Mnozí rodiče tvrdili, že nové technologie by měly podpořit spíše než nahradit tradiční vyučovací metody a asistenty pedagoga. Otázka ochoty využívat chytré technologie je stejná jako v průzkumu učitelů. Odpovědi na individuální řešení odpovídají výše zmíněné tendenci: většina rodičů schvaluje návrhy, ale o něco vyšší přijetí bylo mezi rodiči, kteří mají děti s dyslexií, než mezi ostatními. Následující výhody chytrých technických řešení používaných ve třídě byly zmíněny nejčastěji: interaktivní tabule a dotykové zařízení, která by umožnila získávání správného a možná individuálního materiálu rychleji a snadněji, což by umožnilo opakování doma a samostatné učení. Text-to-Speech software (software na čtení textu) by pomohl dyslektickým dětem pochopit texty. Obecně platí, že chytráí technologická řešení jsou aktuální a mohla by zvýšit #7

8 8 [VEŘEJNÉ SHRNUTÍ PROJEKTOVÉHO VÝSTUPU D 3.1. ANALÝZA POTŘEB] motivaci všech dětí. Kromě toho se mohou kompenzovat poruchy učení, což by vedlo ke zlepšení známky, jakož i k lepšímu uznání ze strany učitelů a spolužáků, a tím by se zvýšilo sebevědomí a sebeúcta dyslektických dětí. Nicméně, existují obavy, že psaní rukou a pravopis by nebyly dostatečně procvičovány, a že informace by byly přijímány pouze pasivně. Navíc, někteří rodiče se obávají, že příliš mnoho času před monitory by mohlo poškodit oči, snížit koncentraci nebo dokonce zvýšit agresivitu dětí. Další kritikou jsou vysoké náklady a možnost technických problémů. Bylo také hodně obav týkajících se ochrany osobních údajů a práv na soukromí, a to zejména v případě pořizování fotografií. Co se týče zařízení s dotykovým displejem pro každé dítě, rodiče zmiňují vysoké riziko zneužití a rozptýlení. Rodiče měli také možnost uvést další návrhy, jak by technologická řešení mohla pomoci studentům s dyslexií. Rodiče dyslektických dětí se vyjadřovali nejčastěji, s návrhy od doporučení konkrétního existujícího softwaru až po přání většího množství didaktických her a cvičení, nebo lepších a více nástrojů informačních a komunikačních technologií, jako je speech2text/text2speech (převádění mluveného slova do psaného textu a naopak) programů. Otázka, zda dítě má vlastní dotykový přístroj přinesla různé odpovědi v jednotlivých zemích, ale i u dětí s dyslexií i bez. Většina dětí s dyslexií (59%) má vlastní dotykové zařízení, zatímco u dětí s nejasnými příznaky to bylo 40%. Z těch rodičů, kteří uvádějí, že nemají dyslektické dítě, 28% dětí vlastní dotykové zařízení. Většina rodičů by umožnila, aby jejich dítě používalo ve škole vlastní zařízení. V případě, že je mobilní přístroj poskytován školou, většina rodičů - zejména těch s dyslektickým dítětem - by bylo ochotno podepsat dohodu o hmotné odpovědnosti. #8

9 9 [VEŘEJNÉ SHRNUTÍ PROJEKTOVÉHO VÝSTUPU D 3.1. ANALÝZA POTŘEB] 4. Závěry a doporučení pro koncept ismart Průzkum ukázal, že současná úroveň odborných znalostí v oblasti dyslexie a možnosti pro efektivní podporu a pomoc dyslektických žáků ve školním životě není dostačující. Byly formulovány četné problémy a potřeby. Tváří v tvář nedostatku účinných měření a nástrojů, většina učitelů i rodičů vyjádřila kladné stanovisko a očekávání ve vztahu k využívání nových technologií. Rodiče bez dyslektických dětí jsou lhostejní, ale spíše pozitivní a otevření vůči myšlence. Navrhované scénáře s použitím chytrých technologických řešení byly hodnoceny konstruktivně rodiči a učiteli a odpovědi poskytují mnoho užitečných rad pro další vývoj pro technické a didaktické koncepce ismart. Výsledky z průzkumů s učiteli a rodiči vedou k následujícím doporučením týkajících se dalšího vývoje konceptu ismart: 4.1. Pozadí znalostí o dyslexii ismart by měl poskytnout učitelům i rodičům povědomí o dyslexii, a to jak obecně, tak i ve vztahu k symptomům. Dále by měl poskytnout informace o právních předpisech, politikách, možnostech financování, vhodných kontaktních osobách a dostupnosti učebních materiálů specifických pro danou zemi. To by mělo také přispět ke snížení pocitu studu s ohledem na dyslektické dítě, a k poskytování nepřetržité podpory Technický koncept Technická koncepce ismartu... musí poskytovat podporu jak pro porozumění textům tak pro výcvik čtení a psaní. musí umožnit čtení textů nahlas. musí podporovat hlasový režim komunikace s učitelem. musí organizovat digitální učební materiály přinejmenším stejně snadno (pro učitele) jako alternativy. by měla podporovat i ruční psaní a psaní pomocí klávesnice. by měla podporovat umožnění připojení a používání velkých monitorů by měla umožnit testování (a re-testování) čtení a psaní - silné a slabé stránky. by měla být užitečná i pro ne-dyslektické děti, aby se zabránilo závisti a přetrvávající odlišnosti. musí používat tradiční hardware, aby se snížila finanční rizika, pokud se rozbijí nebo odcizí Vzdělávací koncepce Vzdělávací koncepce ismart by měla vzít v úvahu otázky, jak by učitelé mohli povzbudit studenty s dyslexií. Na školeních by se také měla věnovat pozornost silný stránkám dětí s dyslexií a toto téma by mělo být diskutováno a procvičováno. by mohla poskytovat informace o tom, jak by učitelé mohli řešit problém dyslexie v celé třídě, čímž by se ne-dyslektičtí spolužáci naučili lépe porozumět dyslektickým spolužákům a naučili by se k nim také chovat s úctou. by měla obsahovat doporučení pro povzbuzování studentů během výuky tak, aby neupadali do pasivity, a dále jak procvičovat ruční psaní a jak by měly být vyškoleni v používání chytrých zařízení. by měla projednávat možnosti, jak se vyhnout zneužití zařízení během vyučování. #9

10 10 [VEŘEJNÉ SHRNUTÍ PROJEKTOVÉHO VÝSTUPU D 3.1. ANALÝZA POTŘEB] by měla řešit otázky týkající se soukromí a měla by stimulovat nápady vedoucí ke zvýšení povědomí žáků o ochraně osobních údajů. Tato otázka by měla být projednána i s rodiči. by měla poskytnout jasná doporučení o tom, kdy a jak mohou studenti nabíjet svá zařízení, aby byla vždy k dispozici a správně pracovala. by měla zohledňovat dotazy rodičů ohledně zdravého způsobu používání nových médií (např. odpověď na otázku, jaká je vhodná doba soustředěného sledování monitoru/obrazovky). #10

11 11 [VEŘEJNÉ SHRNUTÍ PROJEKTOVÉHO VÝSTUPU D 3.1. ANALÝZA POTŘEB] Projektový web: Stránka na Facebooku: Kontakt: #11

WP 3: Vývoj konceptu WP Vedoucí: Innovation in Learning Institute Verze: 1 Datum vytvoření: Charakter: Zpráva, Souhrn Úroveň publicity: Veřejné

WP 3: Vývoj konceptu WP Vedoucí: Innovation in Learning Institute Verze: 1 Datum vytvoření: Charakter: Zpráva, Souhrn Úroveň publicity: Veřejné 1 [SHRNUTÍ KONCEPTU ISMART] [VEŘEJNÉ SHRNUTÍ KONCEPTU ISMART] WP 3: Vývoj konceptu WP Vedoucí: Innovation in Learning Institute Verze: 1 Datum vytvoření: Charakter: Zpráva, Souhrn Úroveň publicity: Veřejné

Více

Spolupráce: Termín projektu: 1. října 2013-30. září 2016. P1. Accord International s.r.o. (Česká republika)

Spolupráce: Termín projektu: 1. října 2013-30. září 2016. P1. Accord International s.r.o. (Česká republika) Chytrá Smart Technology technologická Solutions zařízení for Children pro děti with s dyslexií Dyslexia Co-funded Tento projekt by the je realizován Lifelong Learning s podporou programme programu of the

Více

Základní škola Jílové u Prahy 2014

Základní škola Jílové u Prahy 2014 * Základní škola Jílové u Prahy 2014 * 50 počítačů ve třídách jako učitelské, v kabinetech, kancelářích, včetně 7 notebooků, v družině a školním klubu jsou k dispozici dětem * 2 počítačové učebny 1. 24

Více

ŠABLONY KLÍČOVÝCH AKTIVIT

ŠABLONY KLÍČOVÝCH AKTIVIT ČÁST II ŠABLONY KLÍČOVÝCH AKTIVIT I/1 Individualizace výuky pro zvýšení efektivity rozvoje čtenářské a informační gramotnosti žáků středních škol. Číslo klíčové aktivity I/1 Název klíčové aktivity Vazba

Více

ICT plán. Škola: gyricany - Hodnocení: Vstupní hodnocení. Indikátor Aktuální stav k 22.3.2012 Plánovaný stav k 30.6.2014. 1. řízení a plánování

ICT plán. Škola: gyricany - Hodnocení: Vstupní hodnocení. Indikátor Aktuální stav k 22.3.2012 Plánovaný stav k 30.6.2014. 1. řízení a plánování ICT plán Škola: gyricany - Hodnocení: Vstupní hodnocení Indikátor Aktuální stav k 22.3.2012 Plánovaný stav k 30.6.2014 1. řízení a plánování Na vizi zapojení ICT do výuky pracuje jen omezená skupina učitelů.

Více

Zpráva z evaluačního nástroje. Strategie učení se cizímu jazyku Dotazník pro učitele základní školy

Zpráva z evaluačního nástroje. Strategie učení se cizímu jazyku Dotazník pro učitele základní školy Zpráva z evaluačního nástroje Strategie učení se cizímu jazyku Dotazník pro učitele základní školy Škola Základní škola, Třída 6. A Předmět Angličtina Učitel Mgr. Dagmar Vážená paní učitelko, vážený pane

Více

Vstupní a výstupní hodnocení v rámci projektu EU peníze středním školám

Vstupní a výstupní hodnocení v rámci projektu EU peníze středním školám Vstupní a výstupní hodnocení v rámci projektu EU peníze středním školám Škola: AHOL - Střední odborná škola, s.r.o. Indikátor Počáteční stav k 1.7.2012 Využití ICT hraje významnou roli ve vizi a je plně

Více

Itálie Dotazník pro učitele VŠ připravující budoucí učitele cizích jazyků Zpracování údajů

Itálie Dotazník pro učitele VŠ připravující budoucí učitele cizích jazyků Zpracování údajů Itálie Dotazník pro učitele VŠ připravující budoucí učitele cizích jazyků Zpracování údajů O Vás 1. Dotazník vyplnilo sedm vysokoškolských pedagogů připravujících budoucí učitele cizích jazyků. 2. Šest

Více

Vstupní a výstupní hodnocení v rámci projektu EU peníze středním školám

Vstupní a výstupní hodnocení v rámci projektu EU peníze středním školám Vstupní a výstupní hodnocení v rámci projektu EU peníze středním školám Škola: Gymnázium, Krnov, p.o. Indikátor Počáteční stav k 1.5.2012 1. řízení a plánování Na vizi zapojení ICT do výuky pracuje jen

Více

Podklady pro ICT plán

Podklady pro ICT plán Podklady pro ICT plán Škola: ICT - Hodnocení: Vstupní hodnocení Indikátor Aktuální stav k 1.3.2012 Plánovaný stav k 28.2.2014 1. řízení a plánování Na vizi zapojení ICT do výuky pracuje jen omezená skupina

Více

ICT plán leden 2014 prosinec 2015

ICT plán leden 2014 prosinec 2015 Základní údaje o škole název školy ICT plán leden 2014 prosinec 2015 Základní škola T. G. Masaryka Brodek u Konice Základní škola a mateřská škola T. G. Masaryka Brodek u Konice, příspěvková organizace

Více

Charakteristika kurzu SEBC

Charakteristika kurzu SEBC CZ.1.07/3.2.03/04.0040 - Partnerská síť Aktivní angličtina s online lektory strana 1 z 5 Charakteristika kurzu SEBC Aktualizace: 31. 3. 2015 Kurz vytvořil: Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové

Více

Popis klíčových aktivit projektu ŠKOLA PRO VŠECHNY

Popis klíčových aktivit projektu ŠKOLA PRO VŠECHNY Základní škola, Trutnov, Komenského 399 Projekt Škola pro všechny, registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.2.21/01.0027 Popis klíčových aktivit projektu ŠKOLA PRO VŠECHNY PRAVIDELNÝ PROGRAM DOUČOVÁNÍ Doučování

Více

ICT plán ZŠ praktické Bochov na rok 2010

ICT plán ZŠ praktické Bochov na rok 2010 ICT plán ZŠ praktické Bochov na rok 2010 Na období 1.1.2010 do 31.12.2010. (Dle metodického pokynu MŠMT č.j. 30799/2005-551) Úvod.1 1.1. ICT gramotnost pedagogů 2 Cíle 2 Podmínky. 2 Metody dosažení cílů..

Více

Charakteristika kurzu SEE

Charakteristika kurzu SEE CZ.1.07/3.2.03/04.0040 - Partnerská síť Aktivní angličtina s online lektory strana 1 z 5 Charakteristika kurzu SEE Aktualizace: 31. 3. 2015 Kurz vytvořil: Open-IT cz, s.r.o. Kurz ověřil: Gymnázium a Jazyková

Více

Vstupní a výstupní hodnocení v rámci projektu EU peníze středním školám

Vstupní a výstupní hodnocení v rámci projektu EU peníze středním školám Vstupní a výstupní hodnocení v rámci projektu EU peníze středním školám Škola: Vstupní hodnocení Indikátor 1. řízení a plánování Na vizi zapojení ICT do výuky pracuje jen omezená skupina učitelů. Využití

Více

Práce na počítači pro 8. a 9. ročník speciální základní školy pro zrakově postižené Učební osnovy

Práce na počítači pro 8. a 9. ročník speciální základní školy pro zrakově postižené Učební osnovy MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Práce na počítači pro 8. a 9. ročník Učební osnovy Schválilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy č.j.: 18 050/2003-24 ze dne 14.4.2003 s platností

Více

100% INTERAKTIVNÍ TABULE A TO JE TEPRVE ZAČÁTEK

100% INTERAKTIVNÍ TABULE A TO JE TEPRVE ZAČÁTEK 100% INTERAKTIVNÍ TABULE A TO JE TEPRVE ZAČÁTEK Mobi View je nejnovější mobilní interaktivní tabule od einstruction. Poskytuje vše co pevná interaktivní tabule za zlomek nákladů. Plus, Mobi View jmůžete

Více

Charakteristika kurzu BE5

Charakteristika kurzu BE5 CZ.1.07/3.2.03/04.0040 - Partnerská síť Aktivní angličtina s online lektory strana 1 z 5 Charakteristika kurzu BE5 Aktualizace: 11. 5. 2015 Kurz vytvořil: Open-IT cz, s.r.o. Kurz ověřil: Comenius Collegium

Více

Riverside School Základní škola. Vzdělávací program

Riverside School Základní škola. Vzdělávací program Riverside School Základní škola Vzdělávací program Cíle vzdělávacího programu Prostřednictvím širokého a vyváženého učebního program rozvíjet a posilovat u každého žáka intelektuální, duchovní, sociální

Více

Didaktické prostředky. Moderní trendy

Didaktické prostředky. Moderní trendy Didaktické prostředky Moderní trendy Didaktické prostředky v nejširším slova smyslu zahrnují vše, co napomáhá dosažení cílů vzdělávání. Jsou to zejména obsah, formy, principy, metody, pomůcky a didaktická

Více

Charakteristika kurzu IET

Charakteristika kurzu IET CZ.1.07/3.2.03/04.0040 - Partnerská síť Aktivní angličtina s online lektory strana 1 z 5 Charakteristika kurzu IET Aktualizace: 11. 5. 2015 Kurz vytvořil: Open-IT cz, s.r.o. Kurz ověřil: Comenius Collegium

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OP VK - IP oblasti podpory 1.4 - unit costs Číslo prioritní osy: 7.1

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OP VK - IP oblasti podpory 1.4 - unit costs Číslo prioritní osy: 7.1 PROJEKTOVÝ ZÁMĚR I. Souhrnné informace o projektu Číslo operačního programu: Název operačního programu: Číslo výzvy: 21 CZ.1.07 OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název výzvy: Žádost o finanční podporu

Více

Test obsahoval 7 otevřených otázek a 2 uzavřené alternativní otázky s možností volby ano, ne.

Test obsahoval 7 otevřených otázek a 2 uzavřené alternativní otázky s možností volby ano, ne. ! Cílem vysílání v rámci projektu ŠIK je také předávání praktických informací z oblasti rizikového chování. Vycházíme z přesvědčení, že člověk, který má dostatek pravdivých informací, má také větší "#$%&&%

Více

PRACOVNÍ SKUPINA PRO OCHRANU ÚDAJŮ ZŘÍZENÁ PODLE ČLÁNKU 29

PRACOVNÍ SKUPINA PRO OCHRANU ÚDAJŮ ZŘÍZENÁ PODLE ČLÁNKU 29 PRACOVNÍ SKUPINA PRO OCHRANU ÚDAJŮ ZŘÍZENÁ PODLE ČLÁNKU 29 00327/11/CS WP 180 Stanovisko č. 9/2011 k revidovanému návrhu odvětví na rámec pro posuzování dopadů aplikací RFID na soukromí a ochranu údajů

Více

Metodika projektu. Základní škola a Mateřská škola Nymburk, Letců R.A.F. 1989, p.o. CZ.1.07/1.2.33/02.0039 Metodika inovativní výuka

Metodika projektu. Základní škola a Mateřská škola Nymburk, Letců R.A.F. 1989, p.o. CZ.1.07/1.2.33/02.0039 Metodika inovativní výuka Základní škola a Mateřská škola Nymburk, Letců R.A.F. 1989, p.o. Metodika projektu CZ.1.07/1.2.33/02.0039 Metodika inovativní výuka 2014 Zpracoval garant projektu Mgr.Radek Procházka s kolektivem Z Š a

Více

Jak vyvažovat autonomii a odpovědnost škol a učitelů: hodnocení výsledků vzdělávání

Jak vyvažovat autonomii a odpovědnost škol a učitelů: hodnocení výsledků vzdělávání Jak vyvažovat autonomii a odpovědnost škol a učitelů: hodnocení výsledků vzdělávání Jana Straková Ústav pro informace ve vzdělávání a Institut pro sociální a ekonomické analýzy Rozmach plošných testů se

Více

Velcí podnikatelé v zemědělství. Sociální anamnéza

Velcí podnikatelé v zemědělství. Sociální anamnéza Velcí podnikatelé v zemědělství Sociální anamnéza Celkem bylo osloveno 75 velkých zemědělských hospodářských jednotek. Většinu (83%) tvořila zemědělská družstva s výrobní specializací na rostlinnou a živočišnou

Více

Zvláštní průzkum Eurobarometer 386. Evropané a jazyky

Zvláštní průzkum Eurobarometer 386. Evropané a jazyky Zvláštní průzkum Eurobarometer 386 Evropané a jazyky SHRNUTÍ Nejrozšířenějším mateřským jazykem mezi obyvateli EU je němčina (16 %), následuje italština a angličtina (obě 13 %), francouzština (12 %) a

Více

komunikační schopnosti Shrnutí

komunikační schopnosti Shrnutí Základní dovednosti a komunikační schopnosti pro oblast úklidových služeb Shrnutí osnovy a školící materiály Basic Skills for Work Kombinované základní dovednosti a komunikační trénink pro nízko kvalifikované

Více

VYUŽITÍ ICT V ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVĚ. Mgr. Eva Jiříková, CSc.

VYUŽITÍ ICT V ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVĚ. Mgr. Eva Jiříková, CSc. VYUŽITÍ ICT V ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVĚ Mgr. Eva Jiříková, CSc. ICT /INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE/ Soubor prostředků, nástrojů, prostředí a postupů na PC, které využíváme na podporu učení, komunikace

Více

Profil Škola 21 : difuzní model pro integraci moderních technologií

Profil Škola 21 : difuzní model pro integraci moderních technologií Profil Škola 21 : difuzní model pro integraci moderních technologií 1. začínáme 2. máme první zkušenosti 3. nabýváme sebejistoty 4. jsme příkladem ostatním řízení a plánování vize školy ICT plán Vize pouze

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Žadatel projektu: Základní škola Brno,Bakalovo nábřeží 8,příspěvková

Více

ICT PLÁN ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE 2013-2015

ICT PLÁN ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE 2013-2015 ICT PLÁN ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE 2013-2015 Identifikační údaje: Základní škola Dambořice, okres Hodonín, příspěvková organizace Dambořice 466, 696 35 IČ: 70995711 Tel. 518 631 130 / 518 631 129 Mail:

Více

ICT NÁS BAVÍ. Registrační číslo: CZ.1.07/1.3.00/51.0015. www.vys-edu.cz

ICT NÁS BAVÍ. Registrační číslo: CZ.1.07/1.3.00/51.0015. www.vys-edu.cz ICT NÁS BAVÍ Registrační číslo: CZ.1.07/1.3.00/51.0015 www.vys-edu.cz Realizátoři projektu Společnost pro kvalitu školy, o. s., Ostrava Vysočina Education, Jihlava Zařízení pro další vzdělávání pedagogických

Více

Situace v dalším vzdělávání v kraji Vysočina s důrazem na malé a střední podniky. Vítězslav Šeda, OHK Jihlava

Situace v dalším vzdělávání v kraji Vysočina s důrazem na malé a střední podniky. Vítězslav Šeda, OHK Jihlava Situace v dalším vzdělávání v kraji Vysočina s důrazem na malé a střední podniky Vítězslav Šeda, OHK Jihlava Možnosti vzdělávání se zejména v kategorii dalšího vzdělávání v kraji Vysočina rozšířily zejména

Více

Charakteristika kurzu SEB2

Charakteristika kurzu SEB2 CZ.1.07/3.2.03/04.0040 - Partnerská síť Aktivní angličtina s online lektory strana 1 z 5 Charakteristika kurzu SEB2 Aktualizace: 31. 3. 2015 Kurz vytvořil: Lingua Live o.p.s. Kurz ověřil: Lingua Live o.p.s.

Více

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Škola pro život v 21.

Více

Vyhodnocení dotazníku žáků o využívání e-learningového portálu OLAT

Vyhodnocení dotazníku žáků o využívání e-learningového portálu OLAT Registrační číslo CZ.1.07/1.1.10/03.0021 Název projektu Využití e-learningu k rozvoji klíčových kompetencí Příjemce Střední odborné učiliště, Blatná, U Sladovny 671 Vyhodnocení dotazníku žáků o využívání

Více

Podklady pro ICT plán

Podklady pro ICT plán Podklady pro ICT plán Škola: zsmsperstejn - Hodnocení: Dotyková zařízení do výuky Indikátor Aktuální stav k 15.10.2014 Plánovaný stav k 30.6.2015 1. řízení a plánování role ICT ve vizi školy Využití ICT

Více

ZPRÁVA Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY

ZPRÁVA Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY A U T O E V A L U A Č N Í Z P R Á V A INTEGROVANÁ STŘEDNÍ ŠKOLA CHEB OBRNĚNÉ BRIGÁDY 6, 350 11 CHEB ZPRÁVA Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY Zpracoval: PhDr. Bc. Miroslav Liška V Chebu dne 31. 10. 2011 Razítko

Více

PODPORA SPU VE VÝUCE. projevy, potřeby, úpravy a metody

PODPORA SPU VE VÝUCE. projevy, potřeby, úpravy a metody PODPORA SPU VE VÝUCE projevy, potřeby, úpravy a metody Projevy Dyslexie Pomalé čtení -Namáhavé -Dvojí -Ztrácí se, vrací se -Málo chyb-opravuje -Záměny,opakuje přečtené Přepisuje velmi pomalu -Víc času

Více

METODIKA VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

METODIKA VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU METODIKA VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ Projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Charakteristika programu Podnikání

Více

Informace. Jednotné přijímací zkoušky v SŠ s maturitními obory a vybavenost škol prostředky ICT

Informace. Jednotné přijímací zkoušky v SŠ s maturitními obory a vybavenost škol prostředky ICT Jednotné přijímací zkoušky v s maturitními obory Praha, červen 2014 1 Úvod Česká školní inspekce (dále ČŠI ) předkládá výsledky inspekčního elektronického zjišťování na téma Jednotné přijímací zkoušky

Více

VÝSLEDKY ŘÍZENÝCH ROZHOVORŮ NA ZAPOJENÝCH ŠKOLÁCH

VÝSLEDKY ŘÍZENÝCH ROZHOVORŮ NA ZAPOJENÝCH ŠKOLÁCH VÝSLEDKY ŘÍZENÝCH ROZHOVORŮ NA ZAPOJENÝCH ŠKOLÁCH Během března až května 2013 jsme postupně navštívili všechny zapojené školy. Jedním z účelů návštěvy byly rozhovory ke školním vzdělávacím programům s

Více

Dream job personální agentura zaměřená na hospitality & gastronomy Sny jsou od toho, aby se plnily

Dream job personální agentura zaměřená na hospitality & gastronomy Sny jsou od toho, aby se plnily V Praze, 25. 6. 2013 Vážená paní, vážený pane, ještě jednou děkujeme za Vaši účast ve výzkumu na téma Řízení lidí se zaměřením na osobnost zaměstnance, který probíhal od března do začátku června tohoto

Více

Charakteristika kurzu IE3/3

Charakteristika kurzu IE3/3 CZ.1.07/3.2.03/04.0040 - Partnerská síť Aktivní angličtina s online lektory strana 1 z 5 Charakteristika kurzu IE3/3 Aktualizace: 11. 5. 2015 Kurz vytvořil: Open-IT cz, s.r.o. Kurz ověřil: Jazyková škola

Více

ICT PLÁN ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÉ ŠKOLY OLBRAMICE. PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 a 2015/2016

ICT PLÁN ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÉ ŠKOLY OLBRAMICE. PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 a 2015/2016 ICT PLÁN ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÉ ŠKOLY OLBRAMICE PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 a 2015/2016 ICT plán školy popisuje stávající stav z hlediska vybavení školy informačními technologiemi a dostupností jejich využití

Více

PISA - LETÁK I. To vše by mělo zajímat rodiče, žáky, veřejnost a ty, kteří mohou ovlivnit podobu a funkci školského systému.

PISA - LETÁK I. To vše by mělo zajímat rodiče, žáky, veřejnost a ty, kteří mohou ovlivnit podobu a funkci školského systému. PISA - LETÁK I Učení pro život Jsou mladí lidé připraveni na to, aby se vyrovnali s požadavky budoucnosti? Jsou schopni přicházet s novými myšlenkami a nápady, zdůvodňovat je a sdělovat je efektivně ostatním?

Více

Informační a komunikační technologie

Informační a komunikační technologie Informační a komunikační technologie Předmět: Informatika Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávání v informační a komunikační technologii umožňuje žákům dosáhnout základní úrovně práce s počítačem

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZPRACOVÁNÍ GRAFICKÝCH VÝUKOVÝCH OBJEKTŮ PRO TVORBU MULTIMEDIÁLNÍCH PREZENTACÍ

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZPRACOVÁNÍ GRAFICKÝCH VÝUKOVÝCH OBJEKTŮ PRO TVORBU MULTIMEDIÁLNÍCH PREZENTACÍ Zvyšování kompetencí pedagogických pracovníků při tvorbě výukových objektů a využívání e- learningových aplikací v odborných předmětech strojírenských CZ.1.07/1.3.44/02.0026 VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZPRACOVÁNÍ

Více

Mateřská škola, Základní škola a Dětský domov, Ivančice

Mateřská škola, Základní škola a Dětský domov, Ivančice MATEŘSKÁ ŠKOLA 2013/2014 Mateřská škola, Základní škola a Dětský domov, Ivančice Mateřská škola, Základní škola a Dětský domov, Ivančice Adresa: Široká 42. 664 91 Ivančice IČO: 70 840 661 Identifikátor

Více

Abychom definovali dimenze kompetencí, položili jsme si otázku: S kým/čím vstupujete do vzájemné interakce?

Abychom definovali dimenze kompetencí, položili jsme si otázku: S kým/čím vstupujete do vzájemné interakce? Profily kompetencí Úvodní situace před testováním E-learningový modul obsahuje šest interaktivních situací orientovaných na kompetence, které mají svou roli v maloobchodní společnosti. Všechny maloobchodní

Více

ŘÍZENÍ ŠKOLY A ORGANIZACE PROCESU VZDĚLÁVÁNÍ School & Education Management Rating Scale

ŘÍZENÍ ŠKOLY A ORGANIZACE PROCESU VZDĚLÁVÁNÍ School & Education Management Rating Scale School & Education Management Rating Scale Vážená paní kolegyně, vážený pane kolego, cílem tohoto evaluačního dotazníku je především získání objektivních informací a názorů od všech členů pedagogického

Více

1)Seznámili jste se s materiálem Nejčastěji kladené otázky k projektu VZDĚLÁNÍ21, dříve, než jste vyplnili tento dotazník?

1)Seznámili jste se s materiálem Nejčastěji kladené otázky k projektu VZDĚLÁNÍ21, dříve, než jste vyplnili tento dotazník? Dotazník Vzdělání21 - Rodiče Dotazník pro rodiče žáků digitálních tříd 6 pilotních škol Celkem 108 odpovědí Období: Prosinec 2011 1)Seznámili jste se s materiálem Nejčastěji kladené otázky k projektu VZDĚLÁNÍ21,

Více

Itálie Dotazník pro učitele cizích jazyků Zpracování údajů O Vás 1. Předchozí zkušenosti 5. Vaše současné názory 10. 11. 12. 13. 14. 15.

Itálie Dotazník pro učitele cizích jazyků Zpracování údajů O Vás 1. Předchozí zkušenosti 5. Vaše současné názory 10. 11. 12. 13. 14. 15. Itálie Dotazník pro učitele cizích jazyků Zpracování údajů O Vás 1. Odpovědělo třicet dva učitelů: patnáct učitelů ze 2. stupně ZŠ, sedmnáct ze SŠ. 2. Z nich třicet dva učí angličtinu, šest francouzštinu,

Více

Požadované parametry dodávky služby a technické podmínky

Požadované parametry dodávky služby a technické podmínky Příloha č. 4 Detailní popis a charakteristika nabídky Rozvoj individuálních ústních komunikačních dovedností žáků v anglickém jazyce a učitelů v anglickém, německém a francouzském jazyce formou blended

Více

Jak učit o změnách klimatu: Průzkum stavu výuky na českých gymnáziích

Jak učit o změnách klimatu: Průzkum stavu výuky na českých gymnáziích Jak učit o změnách klimatu: Průzkum stavu výuky na českých gymnáziích Srpen 2011 1 Projekt byl podpořen Ministerstvem životního prostředí, projekt nemusí vyjadřovat stanoviska MŽP. Shrnutí Předkládaná

Více

Příprava na vysoké školy technických oborů, reg. č. CZ.1.07/1.1.04/03.0012

Příprava na vysoké školy technických oborů, reg. č. CZ.1.07/1.1.04/03.0012 Evaluační zpráva Příprava na vysoké školy technických oborů, reg. č. CZ.1.07/1.1.04/03.0012 Zpracovatel: PPŠ institut celoživotního vzdělávání Přerov, s.r.o. Přerov, 2012 Termín sběru dat: 6. 3. 2012 22.

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Název projektu: Rozumět si lépe, být si blíže Žadatel projektu:

Více

Studijní pobyt v Turecku

Studijní pobyt v Turecku Studijní pobyt v Turecku V květnu tohoto roku jsem měla moţnost společně s dalšími účastníky studijní návštěvy poznat město Afyonkarahisar v Turecku, o jehoţ existenci jsem do té doby neměla ani potuchy.

Více

Handicap není překážkou ve vzdělávání PORTFOLIO

Handicap není překážkou ve vzdělávání PORTFOLIO Handicap není překážkou ve vzdělávání PORTFOLIO 2011-2012 Tomáš Bašus Tomáš, 14 let 1. Charakteristika Tomáš navštěvuje základní speciální školu. Bylo mu diagnostikováno ADHD porucha soustředění spojená

Více

komunikační schopnosti oblast železniční dopravy

komunikační schopnosti oblast železniční dopravy Základní dovednosti a komunikační schopnosti pro oblast železniční dopravy Stručný obsah osnovy a školící materiály Basic Skills for Work Kombinované základní dovednosti a komunikační trénink pro nízko

Více

ZJIŠTĚNÍ A ANALÝZA AKTUÁLNÍCH VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB PEDAGOGŮ ANGLIČTINÁŘŮ V OBLASTI JAZYKOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ

ZJIŠTĚNÍ A ANALÝZA AKTUÁLNÍCH VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB PEDAGOGŮ ANGLIČTINÁŘŮ V OBLASTI JAZYKOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ZJIŠTĚNÍ A ANALÝZA AKTUÁLNÍCH VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB PEDAGOGŮ ANGLIČTINÁŘŮ V OBLASTI JAZYKOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ Úvod Tato analýza je součástí grantového projektu Metodická podpora pro učitele angličtiny, zkr.

Více

Dejte vaší škole nový rozměr!

Dejte vaší škole nový rozměr! Dejte vaší škole nový rozměr! Co je to FRONTER? Fronter je otevřená výuková platforma, která si za dvanáct let svého nasazení ve vzdělávacích institucích v celé Evropě získala více než jeden milion aktivních

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Ţadatel projektu: Název projektu: Škola Tobě Název operačního

Více

Informace k realizaci projektu Kvalitní výuka (Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost -EU)

Informace k realizaci projektu Kvalitní výuka (Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost -EU) Informace k realizaci projektu Kvalitní výuka (Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost -EU) Projekt Kvalitní výuka v ZŠ Senohraby (dále jen projekt) bude realizován v předpokládaném termínu

Více

Prospěch žáka v jednotlivých vyučovacích předmětech je klasifikován těmito stupni: výborný chvalitebný dobrý dostatečný nedostatečný

Prospěch žáka v jednotlivých vyučovacích předmětech je klasifikován těmito stupni: výborný chvalitebný dobrý dostatečný nedostatečný Hodnocení žáků a autoevaluace školy Nedílnou součástí výchovně vzdělávacího procesu ve škole je hodnocení žáků. Hodnocení žáků je běžnou činností, kterou učitel ve škole vykonává průběžně ve výuce (ale

Více

Vzdělávací plán pro předmět Informatika, pro ţáky se středně těţkým mentálním postiţením

Vzdělávací plán pro předmět Informatika, pro ţáky se středně těţkým mentálním postiţením Vzdělávací plán pro předmět Informatika, pro ţáky se středně těţkým mentálním postiţením Zpracovaný dle rámcového programu pro obor vzdělávání základní škola speciální INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

Více

Katalog příspěvků jednotlivých zemí o současných trendech ve vzdělávání

Katalog příspěvků jednotlivých zemí o současných trendech ve vzdělávání Learn.Empowerment Samořízené studium pro nezaměstnané osoby s nedostatečnou kvalifikací Katalog příspěvků jednotlivých zemí o současných trendech ve vzdělávání Shrnutí Jak mohou být inovativní výstupy

Více

Základní škola a Mateřská škola Starý Kolín, příspěvková organizace, Kolínská 90, 281 23, Starý Kolín

Základní škola a Mateřská škola Starý Kolín, příspěvková organizace, Kolínská 90, 281 23, Starý Kolín ICT PLÁN ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Starý Kolín, příspěvková organizace, Kolínská 90, 281 23, Starý Kolín Záměry školy v oblasti ICT pro období 2013-2015 Hlavní cíle Zefektivnit výuku s využitím

Více

Case Study. google apps jako cesta k finančnímu ozdravení společnosti hlds

Case Study. google apps jako cesta k finančnímu ozdravení společnosti hlds Case Study google apps jako cesta k finančnímu ozdravení společnosti hlds KDO JE HLDS Hradecká lesní a dřevařská společnost se od roku 1994 zabývá velkoobchodem se dřevem. Hledá, nakupuje a následně prodává

Více

Vzdělávání žáků se zrakovým postižením. Jana Janková

Vzdělávání žáků se zrakovým postižením. Jana Janková Vzdělávání žáků se zrakovým postižením Jana Janková Cíl výchovy a vzdělávání ZP Stejný jako u intaktních žáků tj. získání klíčových kompetencí a nácvik kompenzačních dovedností tak, aby se jedinec se ZP

Více

MARGARET K. LEWIS SCHOOL 2012-2013. BAY DISTRICT SCHOOLS, PANAMA CITY FLORIDA BRITT SMITH, ředitel, LORI HAST administrativa

MARGARET K. LEWIS SCHOOL 2012-2013. BAY DISTRICT SCHOOLS, PANAMA CITY FLORIDA BRITT SMITH, ředitel, LORI HAST administrativa MARGARET K. LEWIS SCHOOL 2012-2013 BAY DISTRICT SCHOOLS, PANAMA CITY FLORIDA BRITT SMITH, ředitel, LORI HAST administrativa HISTORY 1968 ZŠ Oak Grove byla kvůli integraci uzavřena a přeměněna na školu

Více

Podklady pro ICT plán 2012-2014

Podklady pro ICT plán 2012-2014 Podklady pro ICT plán 2012-2014 Škola: Gymnázium KM Indikátor Aktuální stav k 2.4.2012 Plánovaný stav k 1.4.2014 1. řízení a plánování Využití ICT hraje významnou roli ve vizi a je plně zahrnuto do koncepce

Více

Jak efektivně přednášet v době e-learningu

Jak efektivně přednášet v době e-learningu ČVUT v Praze Fakulta elektrotechnická Jak efektivně přednášet v době e-learningu David Vaněček Masarykův ústav vyšších studií Katedra inženýrské pedagogiky Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme

Více

TISKOVÁ KONFERENCE 24. 3. 2015

TISKOVÁ KONFERENCE 24. 3. 2015 TISKOVÁ KONFERENCE 24. 3. 2015 Jediná celostátní edukačně-náborová kampaň zaměřená na pěstounskou péči POMOC OHROŽENÝM DĚTEM Nadační fond J&T pomáhá již od roku 2004 především ohroženým dětem a rodinám.

Více

Trendy v (mobilní) Business Inteligence v ČR dotazníkové šetření

Trendy v (mobilní) Business Inteligence v ČR dotazníkové šetření Trendy v (mobilní) Business Inteligence v ČR dotazníkové šetření Vytvořil: Distribuce dokumentu: Česká asociace pro finanční řízení Controller Institut elektronicky na finanční a controllingové specialisty

Více

I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE

I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení ve výchovně vzdělávacím procesu. Dobrá úroveň jazykové kultury

Více

2. POLOLETÍ ÚNOR 2012

2. POLOLETÍ ÚNOR 2012 2. POLOLETÍ ÚNOR 2012 V únoru zahájili učitelé práci na lekcích pro 2. pololetí školního roku 2011/2012 a vložili do e-learningového prostředí 1 2 lekce. Ve druhém pololetí bude práce na vkládání lekcí

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ..07/.4.00/.0663 Speciální základní škola a Praktická škola Trmice Fűgnerova 400 04 Identifikátor materiálu: EU 5 7 M

Více

Učitelé matematiky a CLIL

Učitelé matematiky a CLIL ŠULISTA Marek. Učitelé matematiky a CLIL. Učitel matematiky. Jednota českých matematiků a fyziků, 2014, roč. 23, č. 1, s. 45-51. ISSN 1210-9037. Učitelé matematiky a CLIL Úvod V České republice došlo v

Více

Projekt METODIK ÚVODNÍ DOTAZNÍK PRO UČITELE I.

Projekt METODIK ÚVODNÍ DOTAZNÍK PRO UČITELE I. Projekt METODIK ÚVODNÍ DOTAZNÍK PRO UČITELE I. Úvodní informace: Tento dotazník se snaží zmapovat současný stav činnosti předmětových komisí a předmětových metodiků na ZŠ v Ústeckém kraji. Dotazník je

Více

Vzdělávání podporované novými technologiemi

Vzdělávání podporované novými technologiemi Moderní technologie Vzdělávání podporované novými technologiemi Obsah předmětu Přijímání nových technologií v čase E-learning na základní a střední škole Interaktivní výuka Výuka založená na digitálních

Více

Institut celoživotního vzdělávání VUT v Brně

Institut celoživotního vzdělávání VUT v Brně Výsledky průzkumu úrovně podpory znevýhodněných uchazečů a studentů na VUT v Brně v akademickém roce 2011/2012 Podpora znevýhodněných uchazečů a studentů na VUT v Brně Úvod Dotazníkové šetření, provedené

Více

METODY FUNDRAISINGU V ČESKÉ REPUBLICE LÉTO 2008 Deborah Edward, Ph.D., LBJ School of Public Affairs Předběžné výsledky

METODY FUNDRAISINGU V ČESKÉ REPUBLICE LÉTO 2008 Deborah Edward, Ph.D., LBJ School of Public Affairs Předběžné výsledky METODY FUNDRAISINGU V ČESKÉ REPUBLICE LÉTO 2008 Deborah Edward, Ph.D., LBJ School of Public Affairs Předběžné výsledky Pracovní shrnutí Při své návštěvě v červenci 2008 provedla Deborah Edward, která vyučuje

Více

KOGNITIVNĚ-BEHAVIORÁLNÍ PŘÍSTUP PROBAČNÍHO MOTIVAČNÍHO PROGRAMU ZZ (ZÍSKEJ ZAMĚSTNÁNÍ)

KOGNITIVNĚ-BEHAVIORÁLNÍ PŘÍSTUP PROBAČNÍHO MOTIVAČNÍHO PROGRAMU ZZ (ZÍSKEJ ZAMĚSTNÁNÍ) KOGNITIVNĚ-BEHAVIORÁLNÍ PŘÍSTUP v rámci PROBAČNÍHO MOTIVAČNÍHO PROGRAMU ZZ (ZÍSKEJ ZAMĚSTNÁNÍ) Roman Pešek Realizace: Sdružení pro probaci a mediaci v justici (SPJ) ve spolupráci s Probační a mediační

Více

Zábavná forma výuky angličtiny. Delivering quality early childhood learning programs for over ten years

Zábavná forma výuky angličtiny. Delivering quality early childhood learning programs for over ten years Zábavná forma výuky angličtiny Delivering quality early childhood learning programs for over ten years Ranné dětství je pro děti ten nejlepší čas naučit se anglicky. Pružnost mozku a kapacita mozku při

Více

Školní dotazník. 8. ročník. Ústav pro informace ve vzdělávání Oddělení mezinárodních výzkumů Senovážné náměstí 26, P. O. Box 1 110 06 Praha 1

Školní dotazník. 8. ročník. Ústav pro informace ve vzdělávání Oddělení mezinárodních výzkumů Senovážné náměstí 26, P. O. Box 1 110 06 Praha 1 Školní dotazník 8. ročník Ústav pro informace ve vzdělávání Oddělení mezinárodních výzkumů Senovážné náměstí 26, P. O. Box 1 110 06 Praha 1 International Association for the Evaluation of Educational Achievement

Více

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení se týká podmínek organizačního zabezpečení logopedické péče v resortu školství (dále jen logopedická

Více

Představení projektového záměru:

Představení projektového záměru: Představení projektového záměru: (pracovní název) Vzdělávací systém pedagogů základního a středního školství Plzeňského kraje pro získání nezbytných ICT kompetencí v oblasti aplikace moderních informačních

Více

ZŠ a MŠ Brno, Blažkova 9

ZŠ a MŠ Brno, Blažkova 9 ZŠ a MŠ Brno, Blažkova 9 EU PENÍZE ŠKOLÁM Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Individualizace

Více

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU ANGLICKÝ JAZYK

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU ANGLICKÝ JAZYK CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU ANGLICKÝ JAZYK 1. Obsahové vymezení Cílem výuky anglického jazyka na vyšším stupni gymnázia je dosáhnout úrovně B2, C1 v závislosti na pokročilosti skupiny. Studenti, kteří složí

Více

esafety label: Hodnotící formulář pro školy

esafety label: Hodnotící formulář pro školy esafety label: Hodnotící formulář pro školy pracovní materiál pro účastníky odborného vzdělávání projektů Vážení přátelé bezpečnějšího internetu, Praha 5, 6, 7 a 14 bezpečně online předkládáme Vám sadu

Více

JAK VYPLNIT OSOBNÍ DOVEDNOSTI

JAK VYPLNIT OSOBNÍ DOVEDNOSTI NÁVOD PRO PRÁCI S EUROPASSEM JAK VYPLNIT OSOBNÍ DOVEDNOSTI Autor: Michala Čičváková, Národní centrum Europass ANOTACE: 1. Žáci si zkusí vyplnit do Europass-životopisu (viz Příloha 1) osobní dovednosti

Více

STRATEGIE ROZVOJE SLUŽEB ICT VE ŠKOLE

STRATEGIE ROZVOJE SLUŽEB ICT VE ŠKOLE STRATEGIE ROZVOJE SLUŽEB ICT VE ŠKOLE AUTOEVALUACE SLUŽEB ICT (c) Radek Maca rama@inforama.cz Druhy kontrol realizace ICT plánu Formální obsahuje všechny náležitosti předepsané pokyny má vhodný design

Více

UČEBNÍ PLÁN PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ

UČEBNÍ PLÁN PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ UČEBNÍ PLÁN PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ. stupeň Vzdělávací oblast Vzdělávací obor předmět.. 3. 4. 5. 6. předměty DČD* Jazyk a jazyková Čtení Čtení 3 3 3 3 6 0 komunikace Psaní Psaní 3

Více

METODIKA VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

METODIKA VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU METODIKA VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ NA INTERNETU Projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Charakteristika programu

Více

Práce s barevnými čtecími fóliemi pro žáky s SPU ve výuce českého, anglického a německého jazyka. Ing. Libuše Novotná

Práce s barevnými čtecími fóliemi pro žáky s SPU ve výuce českého, anglického a německého jazyka. Ing. Libuše Novotná Práce s barevnými čtecími fóliemi pro žáky s SPU ve výuce českého, anglického a německého jazyka Ing. Libuše Novotná 1 Ing. Libuše Novotná PROGRAM: 1. SPU mateřský a cizí jazyk 2. Barva jako podklad čteného

Více

4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk

4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk 4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Anglický jazyk 1.Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Cílem vzdělávání předmětu

Více