Povinnost hradit pojistne na socia lni zabezpec eni po ukonc eni studia nevznika

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Povinnost hradit pojistne na socia lni zabezpec eni po ukonc eni studia nevznika"

Transkript

1 Povinnost hradit pojistne na socia lni zabezpec eni po ukonc eni studia nevznika Absolventi, kter i po skonc eni studia nezac nou pracovat, nebo se zaregistruji na u r adu pra ce, nemaji povinnost platit pojistne na du chodove pojis te ni. Pokud absolvent nebo student vycestuje do zahranic i za praci nebo briga dou, nemusi tuto skutec nost oznamovat C eske spra ve socia lni ho zabezpec eni (C SSZ). Pracuji ci studenti, studenti, kter i se rozhodnou o pra zdnina ch (a nejen be hem nich) pracovat, maji povinnost platit pojistne na du chodove pojis te ni, pokud jejich zame stna ni zakla da u c ast na nemocenske m pojis te ni. To znamena, z e se zame stnavatelem maji uzavr enou pracovni smlouvu nebo dohodu o pracovni c innosti s pr i jmem alespon Kc me si c ne. Pojistne studenti hradi i v pr i pade, kdy pracuji na za klade dohody o provedeni pra ce s pr i jmem nad Kc za me si c u jednoho zame stnavatele. Pojistne za studenty, stejne jako za ostatni zame stnance, odva di zame stnavatel. Studentu m se doba, kdy plati pojistne, zapoc i ta va do doby pojis te ni potr ebne pro du chod. Podnikaji ci studenti Studenti, rovne z i absolventi, mohou zac i t podnikat a sta t se osobou samostatne vy de lec ne c innou. Zaha jeni samostatne vy de lec ne c innosti ohlas uji pr i slus ne okresni spra ve socia lni ho zabezpec eni (OSSZ) podle trvale ho bydlis te. Ti, kter i studuji str edni, vys s i odbornou c i vysokou s kolu a nedosa hli ve ku 26 let, jsou povaz ova ni za nezaopatr ene di te. To je du vod pro vy kon vedlejs i samostatne vy de lec ne c innosti. Pr i vy konu vedlejs i vy de lec ne c innosti hradi pojistne na socia lni zabezpec eni tehdy, pokud se k tomu sami pr ihla si, nebo v pr i pade, kdy dan ovy za klad ze samostatne vy de lec ne c innosti dosa hl vy s e zakla daji ci povinnou u c ast na du chodove m pojis te ni (v roce 2014 c ini tato rozhodna c a stka Kc za rok). Pr ipomen me, z e doba studia na str edni, vys s i odborne nebo vysoke s kole se od nezapoc i ta va do doby pojis te ni potr ebne pro du chod. U c ast na du chodove m pojis te ni si studenti stars i 18 let c i absolventi, kter i nevykona vaji vy de lec nou c innost, mohou zajistit prostr ednictvi m dobrovolne ho du chodove ho pojis te ni. Nejniz s i pojistne hrazene v roce 2014 c ini Kc me si c ne. Vi ce informaci o du chodove m pojis te ni lze zi skat kaz dy pracovni den pr i osobni na vs te ve OSSZ, klientske ho centra pro du chodove pojis te ni pr i u str edi C SSZ, nebo prostr ednictvi m call centra pro du chodove pojis te ni na tel. c i sle Zdroj:http://www.cssz.cz/cz/o-cssz/informace/media/tiskove-zpravy/tiskove-zpravy-2014/ povinnost-hradit-pojistne-na-socialni-zabezpec eni-poukonceni-studia-nevznika.htm Firmy budou ope t dosta vat pr i spe vky na zdravotne znevy hodne ne Firmy budou znovu dosta vat od sta tu pr i spe vky na mzdu zdravotne znevy hodne ny ch zame stnancu. Tuto kategorii pracovni ku obnovi novela o zame stnanosti, kterou 8. c ervence 2014 podepsal prezident Milos Zeman. Informoval o tom jeho mluvc i Jir i Ovc a c ek. Za kladni dotace bude c init az Kc me si c ne. Zame stnavatele budou mi t navi c na rok na dals i az tisi cikorunu me si c ne po roce od obsazeni chra ne ne ho pracovni ho mi sta. Kategorie zdravotne znevy hodne ny ch pracovni ku byla v za kone jako podkategorie osob se zdravotni m postiz eni m do konce lon ske ho roku. Pokus o jeji vc asne zachova ni ale zmar ilo lon ske rozpus te ni Sne movny. Za zdravotne znevy hodne ne lidi budou znovu povaz ova ni zame stnanci, kter i sice mohou pracovat, ale kvu li hors i mu zdravotni mu stavu jen omezene na chra ne ne m pracovni m mi ste. Toto postaveni bude pr izna vat C eska spra va socia lni ho zabezpec eni. Pr edloha take sniz uje minima lni pokutu za umoz ne ni nelega lni pra ce z na korun. Du vodem je to, aby nebyla likvidac ni pro drobne z ivnostni ky. Horni hranice pokuty - deset milionu korun - zu sta va zachova na. Norma ma rovne z ulehc it firma m od byrokracie, nebot uz nebudou nemuset dokla dat u r adu m, z e nemaji nedoplatky na dani ch nebo pojistne m. U r ady si budou se souhlasem zame stnavatele tyto informace od pr i slus ny ch instituci zi skat samy. Novela sni z i pr i spe vek pro agentury pra ce, s nimiz ma u r ad pra ce smlouvu na zprostr edkova ni. Nove budou mi sto korun na uchazec e dosta vat 500 korun. Za umi ste ni nezame stnane ho by pak mohly mi sto korun mi t az korun, pokud by si c love k mi sto udrz el aspon pu l roku. Zdroj: 1

2 Pr i ruc ka pro pacienta postup pr i poda va ni z a dosti o nahli z eni, vy pis, nebo kopii zdravotnicke dokumentace Zpracovala Mgr. Kater ina Hor i nkova Kaz dy z na s se zcela jiste ne kdy v z ivote ocitne v roli pacienta. Tato role sama o sobe stavi c love ka do zranitelne pozice, a pokud v tomto stavu musi navi c ha jit sva pra va a na roky, c i se ocita v situaci, kdy pacientem je ne kdo z jeho bli zky ch, je pome rne sloz ite drz et se pr i tom ve cne a neemociona lni argumentace. Nejen pro tyto pr i pady by me la slouz it na sleduji ci pr i ruc ka, jeji mz ci lem je pomoci va m zi skat pr i stup k informaci m ze zdravotnicke dokumentace, a take va s informovat o tom, na co ma te v pozici pacienta v souvislosti s informacemi ze zdravotnicke dokumentace na rok. Legislativne jsou tato pra va a na roky pacienta upravova na za konem c. 372/2011 Sb., o zdravotni ch sluz ba ch, ve zne ni pozde js i ch pr edpisu (da le bude pouz i va na pouze zkratka ZZS). U jednotlivy ch bodu bude uvedeno v za vorce c i slo pr i slus ne ho paragrafu tohoto za kona. Pouz i vane pojmy: Osoby bli zke jedna se o pr i me pr i buzne, sourozence, manz ela (partnera) a jine osoby, ktere jsou rodinny mi pr i slus ni ky pacienta (napr. stry c, bratranec) c i mu jsou jinak bli zke (druh, nevlastni rodic ). Bli z e specifikova no v 22 obc anske ho za koni ku platne ho od 1. ledna Osoby urc ene pacientem jedna se o osoby, ktery m pacient urc il pra vo pr i stupu k informaci m ze zdravotnicke dokumentace, takte z urc it rozsah tohoto pra va (od neomezene ho pr i stupu po pr i stup pouze c a stec ny, c i kompletni za kaz poskytova ni informaci te mto osoba m). Pra va pacienta v souvislosti s informacemi ze zdravotnicke dokumentace Jako pacient ma te v souvislosti s informacemi ve sve zdravotnicke dokumentaci tato za kladni pra va: Ma te pra vo by t srozumitelne a dostatec ne informova ni ( 31 ZZS) o sve m zdravotni m stavu, o navrhovane m le c ebne m postupu, ma te pra vo na pokla da ni dopln uji ci ch ota zek (toto se vztahuje take na osoby, ktere mu z ete urc it). Ma te pra vo projevit pr a ni neby t informova n o sve m zdravotni m stavu, s vy jimkou onemocne ni, ktere by mohlo ohrozit z ivot dals i ch osob ( 31 ZZS). Ma te pra vo na konzultaci u jine ho zdravotnicke ho pracovni ka. ( 28 ZZS) Ma te pra vo urc it osoby, ktere budou mi t take pr i stup k informaci m z vas i zdravotnicke dokumentace, a to v rozsahu, ktery sami urc i te: od neomezene ho pr i stupu (vc. por izova ni vy pisu a kopii dokumentace) az k u plne mu za kazu poskytova ni informaci konkre tni osobe nebo vs em osoba m ( 33 ZZS). Ma te pra vo zaka zat pr i tomnost osob, ktere teprve zi ska vaji vzde la ni ve zdravotnicky ch oborech (napr. medici, studenti zdravotnicky ch s kol) a take jim zamezit v pr i stupu do vas i zdravotnicke dokumentace ( 45 ZZS). Ma te pra vo do sve zdravotnicke dokumentace nahli z et (za pr i tomnosti zame stnance zdravotnicke ho zar i zeni ), a take pra vo na por i zeni vy pisu, nebo kopie sve zdravotnicke dokumentace ( 65 ZZS). Pra vo urc it osoby, ktere maji vas e svoleni k pr i stupu k informaci m ze zdravotnicke dokumentace, mu z ete jako pacient uplatnit kdykoliv. O tomto pra vu by va s me l informovat zdravotnicky pracovni k pr i pr ijeti do pe c e a vas e rozhodnuti by me lo by t evidova no pi semnou formou v za znamu o souhlasu s poskytova ni m informaci, ktere bude souc a sti vas i zdravotnicke dokumentace. U daje v tomto souhlasu mu z ete kdykoliv zme nit c i specifikovat rozsah pra v jednotlivy ch osob, ktere urc i te. Za kaz poda va ni informaci Pokud se tak rozhodnete, mu z ete uplatnit kompletni za kaz poda va ni jaky chkoliv informaci z vas i zdravotnicke dokumentace. Tento za kaz se bude ty kat vs ech osob, ktere k pr i stupu do vas i zdravotnicke dokumentace potr ebuji va s souhlas. Za kaz poda va ni informaci lze uplatnit take na osoby bli zke v pr i pade, z e sami nebudete schopni poskytnout souhlas s poda ni m informaci o vas em aktua lni m stavu (napr. budete v bezve domi ). Mu z ete i omezit pra va osoby, ktere jste dr i ve ude lili souhlas pr i stupu k vas i zdravotnicke dokumentaci. Pokud si pr ejete te to moz nosti vyuz i t, stac i to pouze sde lit zdravotnicke mu pracovni kovi, ktery tuto informaci zaznamena do vas i zdravotnicke dokumentace. Vy jimkou z tohoto za kazu je poskytova ni informaci, ktere jsou v za jmu zdravi 2

3 tr eti ch osob (napr. v pr i pade infekc ni ho onemocne ni je tr eba, aby vs echny osoby, ktere s nakaz eny m pacientem pr is ly do styku, byly informova ny o riziku na kazy). Za kaz poda va ni informaci je moz no kdykoliv zrus it. Postup pr i stupu k informaci m ze zdravotnicke dokumentace V pr i pade, z e chcete jako pacient nebo jako osoba pacientem urc ena uplatnit pra vo pr i stupu k informaci m ze zdravotnicke dokumentace, mu z ete postupovat ru zny mi zpu soby. Pokud do sve dokumentace chcete pouze nahli z et a jste napr i klad momenta lne hospitalizova ni, je vhodne js i se na zdravotnicke pracovni ky obra tit s u stne vyslovenou prosbou. Zdravotnicky pracovni k by va m me l umoz nit do dokumentace nahle dnout (za pr i tomnosti sve nebo jine ho zame stnance), a to v nejbliz s i m vhodne m termi nu, ktery nenarus uje be z ny chod zdravotnicke ho zar i zeni. Samozr ejmosti je, z e pokud jste osobou urc enou pacientem, musi te nejprve proka zat svou totoz nost a take opra vne ni na tyto informace (v dokumentaci by me l by t za znam se souhlasem pacienta). Vzhledem k tomu, z e ve ts ina zdravotnicky ch zar i zeni ma vlastni vnitr ni pr edpisy, ktere stanovuji spra vny postup pr i poda va ni z a dosti o pr i stup k informaci m ze zdravotnicke dokumentace, je moz ne, z e budete na tyto pr edpisy le kar em nebo zdravotni sestrou odka za ni. V tom pr i pade je nutne se informovat o spra vne m postupu, ktery je platny pro dane zdravotnicke zar i zeni (jeho souc a sti by va ve ts inou take standardizovany formula r ). Informace o spra vne m postupu by va m me li by t schopni podat pr i mo ve zdravotnicke m zar i zeni nebo napr i klad na webovy ch stra nka ch (vc. formula r u ke staz eni ). Pokud zdravotnicke zar i zeni nema tyto postupy stanoveny, lze vyuz i t na sleduji ci ho doporuc ene ho postupu: 1. Sepi s ete pi semnou z a dost (viz vzorovy dopis v pr i loze) nebo vyuz ijete formula r e zdravotnicke ho zar i zeni : a) ve sve z a dosti uvedete sve identifikac ni a kontaktni u daje. V pr i pade, z e jste osobou bli zkou nebo urc enou pacientem, je vas i povinnosti doloz it opra vne ni na poz adovane informace, b) specifikujete, o c i zdravotnickou dokumentaci ma te za jem (nutne v pr i pade, z e nejste pacientem, o ktere m je zdravotnicka dokumentace vedena), c) mu z ete take bli z e urc it, o jakou c a st dokumentace ma te za jem. Tzn. dokumentaci jako celek nebo vymezit urc ity rozsah informaci (napr. dokumentace v souvislosti s hospitalizaci nebo specificky m zdravotni m u konem), d) v z a dosti musi te uve st zpu sob, jaky m chcete k informaci m ze zdravotnicke dokumentace zi skat pr i stup nahli z eni, vy pis nebo kopie, a take upr esnit podmi nky jejich pr eda ni (napr. osobne, pos tou), e) Zz a dost by me la by t vlastnoruc ne podepsa na, v ne ktery ch zdravotnicky ch zar i zeni ch poz aduji u r edne ove r eny podpis (u z a dosti zaslany ch pos tou) nebo podepsa ni a ove r eni totoz nosti na mi ste (pr i osobni m doruc eni ). 2. Pr ipravenou z a dost doruc i te pr i slus ne osobe (napr. os etr uji ci le kar, administrativni odde leni zdravotnicke ho zar i zeni, prima r dane ho odde leni ). Z a dost mu z ete doruc it osobne nebo pos tou (rade ji s doruc enkou). Pove r ena osoba ma za u kol posoudit opra vne nost vas i z a dosti do 30 dnu od jeji ho obdrz eni ( 66 ZZS). Pr i neopra vne nosti z a dosti obdrz i te zami tave stanovisko pi semne. 3. Pokud vas e z a dost bude uzna na za opra vne nou, zar i di va m pr i slus ny pracovni k zdravotnicke ho zar i zeni (neboli pove r ena osoba) zpr i stupne ni informaci ze zdravotnicke dokumentace takovou formou, o jakou jste z a dali (nahli z eni, vy pis, kopie). Vyrozume ni by me lo by t poskytnuto stejnou formou, jakou byla poda na z a dost. V souvislosti s por izova ni m vy pisu nebo kopii je za konem ( 66 ZZS) ustanovena u hrada ve vy s i na kladu spojeny ch s jejich por i zeni m. Ceni k te chto na kladu musi by t zver ejne n na ver ejne dostupne m mi ste a vzhledem k tomu, z e za konem neni specifikova no, co vs echno lze povaz ovat za na klady spojene s te mito u kony, mu z e zdravotnicke zar i zeni poz adovat napr i klad i poplatek za vyhleda ni dokumentace nebo paus a lni poplatek za vyhotoveni vy pisu c i kopie. Souc a sti u hrady jsou take na klady spojene s odesla ni m te chto vy pisu c i kopii, pokud jste zaz a dali o jejich zasla ni pos tou. Vy jimkou z u hrady je nahli z eni do zdravotnicke dokumentace, ktere ma by t pro va s bezplatne. Ni z e jsou podrobne ji popsane jednotlive moz nosti pr i stupu k informaci m ze zdravotnicke dokumentace: a) Nahli z eni je nutna vza jemna domluva mezi va mi a pove r enou osobou, abyste se shodli na vhodne m termi nu. U nahli z eni musi by t ze za kona ( 65 ZZS) pr i tomen zame stnanec zdravotnicke ho zar i zeni. Pr i nahli z eni do dokumentace ma te pra vo na por izova ni vy pisu nebo kopii vlastni mi prostr edky (tzn. mu z ete si zdravotnickou dokumentaci fotit na vlastni fotoapara t nebo de lat ruc ni vy pisky). Pokud jste opra vne ni k 3

4 nahli z eni do dokumentace, ale ze strany zdravotnicke ho zar i zeni neni moz ne te to z a dosti vyhove t (vas e z a dost je opra vne na, avs ak odmi tnuta zdravotnicky m zar i zeni m napr. z organizac ni ch du vodu ), ma toto zar i zeni povinnost pro va s vytvor it do 5 dnu od vyda ni tohoto stanoviska kopii zdravotnicke dokumentace na vlastni na klady. ( 66 ZZS) b) Vy pis, kopie po ove r eni vas i opra vne nosti pro va s pove r ena osoba necha zhotovit vy pis nebo kopie zdravotnicke dokumentace, ktere si na sledne mu z ete vyzvednout osobne nebo va m ji zdravotnicke zar i zeni zas le pos tou do vlastni ch rukou. V pr i pade vy pisu a kopie je nutne uhradit na klady spojene s jejich vytvor eni m a pr i zasi la ni pos tou se takte z pr ipoc i ta va jiz zmin ovane pos tovne. Po vyr i zeni vas i z a dosti ma zdravotnicke zar i zeni povinnost do vas i zdravotnicke dokumentace uve st, z e tyto informace byly zpr i stupne ny. Toto je zaznamena no formou tzv. za znamu o nahli z eni do zdravotnicke dokumentace, ve ktere m je specifikova no kdo, kdy, v jake m rozsahu a jaky m zpu sobem me l k vas im informaci m pr i stup. Jelikoz je tento za znam souc a sti vas i zdravotnicke dokumentace, mu z ete tak zpe tne zjistit, kdo me l k te to dokumentaci pr i stup. Vy jimkou jsou zdravotnic ti pracovni ci, kter i se podi leji na vas i zdravotni pe c i (tzn. os etr uji ci zdravotni sestry, le kar i) jejich pr i stup v dokumentaci zaznamena n neni. Poda ni odvola ni /sti z nosti Mu z e se sta t, z e vas e z a dost bude neopra vne ne zami tnuta nebo ma te pocit, z e c a stka za pr i stup ke zdravotnicke dokumentaci je moc vysoka. Proti tomuto mu z ete podat odvola ni nebo sti z nost. Odvolat se mu z ete k vedeni dane ho zdravotnicke ho zar i zeni, ktere ma 30denni lhu tu na vyr i zeni vas eho odvola ni nebo sti z nosti. Pi semnou sti z nost na neeticke chova ni le kar e je take moz ne podat k pros etr eni u C eske le kar ske komory (nebo C eske stomatologicke komory), jeji mz c lenem je kaz dy praktikuji ci le kar v C R. C eska le kar ska komora ma na vyr i zeni sti z nosti stanovenu lhu tu 6 me si cu. C asto kladene ota zky. LIGA LIDSKY CH PRA V. Fe rova nemocnice: Projekt Ligy lidsky ch pra v [online] [cit ]. Dostupne z: Vi ce podrobnosti k poda ni sti z nosti naleznete na Ostatni osoby a subjekty s pra vem pr i stupu k informaci m ze zdravotnicke dokumentace Jako pacient vs ak nejste jediny, kdo ma ze za kona k informaci m ze zdravotnicke dokumentace pr i stup. Krome osob, ktery m da va te sve svoleni k pr i stupu, jsou v za kone o zdravotni ch sluz ba ch uvedeny dals i subjekty, ktere si mohou pr i stup k informaci m z vas i zdravotnicke dokumentace vyz a dat. Nejedna se o zdravotnicke pracovni ky, kter i se aktua lne spolupodi leji na poskytova ni zdravotni pe c e, ale o dals i osoby. Jejich kompletni vy c et lze nale zt v 65 odst. 2 ZZS, a jsou to napr i klad soudni znalci, le kar i Sta tni ho u r adu pro jadernou bezpec nost, pracovni ci orga nu ochrany ver ejne ho zdravi, nebo revizni le kar i zdravotni ch pojis t oven. Vy s e uvedene osoby maji za konem stanovene pra vo do zdravotnicke dokumentace nahli z et nebo si por izovat vy pis c i kopii, ovs em pouze v rozsahu, ktery je nezbytne nutny pro splne ni jejich u kolu. Pr i sve z a dosti museji take prokazovat svou totoz nost a opra vne nost a o jejich pr i stupu k informaci m je do vas i zdravotnicke dokumentace uc ine n za znam. Za kon take stanovuje, z e v pr i pade ne ktery ch onemocne ni nebo uda losti v souvislosti se zdravotni m stavem jsou odesi la na hla s eni do Na rodni ch zdravotni ch registru (napr. onkologicke onemocne ni, porod atp.). Zasi lane u daje jsou vz dy v souvislosti se zame r eni m jednotlive ho registru a krome u daju o zdravotni m stavu obsahuji take identifikac ni u daje pacienta (pro pr i pad zdvojeny ch hla s eni a moz ne ho sledova ni vy voje onemocne ni v c ase). Tyto u daje jsou vyuz i va ny pro statisticke a ve decke u c ely a be hem jejich zpracova va ni docha zi k anonymizaci te chto dat (tzn. Odstrane ni identifikac ni ch u daju pacienta). O pr i stupu osob stanoveny ch za konem do vas i zdravotnicke dokumentace se mu z ete dozve de t ze za znamu, ktery musi by t po takove mto pr i stupu do zdravotnicke dokumentace uveden. Do Na rodni ch zdravotni ch registru vs ak informace putuji zcela automaticky, nebot zdravotnicky pracovni k ma za konnou povinnost tyto informace poskytovat. O pr eda va ni te chto informaci do registru se ze sve zdravotnicke dokumentace nedozvi te, protoz e o ne m neni prova de n za znam (vs e probi ha dle za kona automaticky). Pr i stup k informaci m ze zdravotnicke dokumentace v pr i pade osob stanoveny ch za konem a take odesi la ni te chto informaci do Na rodni ch zdravotni ch registru je zcela mimo vliv pacienta (nemu z ete jej zaka zat). Vyda ni dokumentace a zme na le kar e (c asto r es ena situace) Jednou z nejc aste ji r es eny ch situaci je vyz a da ni kompletni zdravotnicke dokumentace pr i zme ne os etr uji ci ho le kar e. Pu vodni os etr uji ci le kar mu z e vyhotovit vy pis du lez ity ch informaci z vas i zdravotnicke dokumentace nebo na vas e na klady por i di jeji kompletni kopii. Mu z e se take sta t, z e je ochoten va m pr edat origina l vas i 4

5 zdravotnicke dokumentace. Z pra vni ho hlediska je vs ak posledni moz nost zcela nevhodna. Podle aktua lne platne legislativy ma le kar tzv. archivac ni povinnost, za jeji z nedodrz eni mu hrozi az Kc pokuta ( 117 ZZS). Le kar ma povinnost uchova vat zdravotnickou dokumentaci po dobu 10 let od zme ny le kar e nebo 10 let od u mrti pacienta. Hlavni m du vodem archivace je dostupnost podkladu pro pr i pad soudni ho sporu, r es eni sti z nosti vu c i tomuto le kar i nebo pro pr i padnou kontrolu zdravotni pojis t ovny. Je vs ak zcela odu vodne ne, z e novy le kar by me l mi t ves kere dostupne informace o vas em zdravotni m stavu, proto se jako r es eni nabi zi bud por i zeni podrobne ho vy pisu, nebo kopie kompletni zdravotnicke dokumentace (oboji mu z e by t zpoplatne no). Za kon va m jako pacientovi da va take pra vo por i dit si vlastni vy pisy nebo kopie, coz v praxi mu z e znamenat, z e si svou dokumentaci od le kar e vyz a da te k nahle dnuti, be hem ne hoz si celou dokumentaci nafoti te na svu j fotoapara t (mu z e by t c asove na roc ne ). Vyda ni origina lu te to dokumentace neni legislativne spra vne a le kar by za toto mohl by t potresta n. UHER, Jakub. Nakla da ni s origina lem zdravotnicke dokumentace v ordinaci PL (tedy jak PL pro de ti a dorost, tak vs eobecne ho PL), pr i zme ne registruji ci ho le kar e). Bulletin Sdruz eni prakticky ch le kar u C R, 2012, roc. 22, c. 2, s ISSN: O zdravotnickou dokumentaci by me l z a dat va s novy os etr uji ci le kar, protoz e je jeho povinnosti zajistit na vaznost pe c e. Legislativni opora C eska republika. Vyhla s ka c. 98/2012 Sb., o zdravotnicke dokumentaci. In: Sbi rka za konu Ve zne ni pozde js i ch pr edpisu. C eska republika. Za kon c. 372/2011 Sb., o zdravotni ch sluz ba ch. In: Sbi rka za konu Ve zne ni pozde js i ch pr edpisu. Struc ne shrnuti postupu 1. U stni nebo pi semna z a dost, ve ktere specifikujete a) u daje ove r uji ci vas i totoz nost a opra vne nost pr i stupu k poz adovane zdravotnicke dokumentaci; b) vas e jme no nebo jme no pacienta (pokud nez a da te o pr i stup do sve dokumentace); c) rozsah, v jake m ma te o informace ze zdravotnicke dokumentace za jem (celou dokumentaci nebo specifickou c a st); d) zpu sob poskytnuti te chto informaci (nahli z eni do dokumentace, vy pis, kopie) a jejich doruc eni (osobni pr eda ni, pos tou); e) v pr i pade doruc eni z a dosti pos tou se doporuc uje z a dost doplnit u r edne ove r eny m podpisem. 2. Doruc eni z a dosti opra vne ne osobe (le kar, administrativni odde leni nemocnice), ktera z a dost vyhodnoti v za konne lhu te 30 dnu zprostr edkuje jeji vyr i zeni nebo vystavi zami tave stanovisko. 3. Na za klade poz adavku uvedeny ch v z a dosti dojde bud a) k nahli z eni do zdravotnicke dokumentace v termi nu, ktery vyhovuje obe ma strana m (u nahli z eni musi by t pr i tomen zame stnanec zar i zeni, neme lo by by t zpoplatne no), nebo b) k u hrade na kladu a vyzvednuti vy pisu nebo kopie zdravotnicke dokumentace (osobne nebo je zasla no pos tou do vlastni ch rukou). Pr i loha: Vzorovy dopis z a dosti o poskytnuti kopie zdravotnicke dokumentace Z adatel: Jme no Pr i jmeni ; Datum narozeni Ulice c. PSC Me sto Na zev zdravotnicke ho zar i zeni Jme no zdravotnicke ho pracovni ka Ulice c. PSC Me sto V Brne dne Z a dost o poskytnuti kopie ze zdravotnicke dokumentace Va z ena pani, va z eny pane, v souladu s 65 za kona c. 372/2011 Sb., o zdravotni ch sluz ba ch, ve zne ni pozde js i ch pr edpisu, z a da m Vas e 5

6 zdravotnicke zar i zeni o poskytnuti kopii ves kery ch informaci shroma z de ny ch ve zdravotnicke dokumentaci vedene o moji osobe nebo v jiny ch za pisech, ktere se vztahuji k me mu zdravotni mu stavu. Tyto kopie prosi m zas lete na vy s e uvedenou adresu, a to nejpozde ji do 30 dnu od obdrz eni te to z a dosti. V pr i pade, z e bude z Vas i strany poz adova na u hrada na kladu na por i zeni poz adovany ch kopii, mne, prosi m, kontaktujte na telefonni m c i sle xxx xxx xxx s informaci o vy s i te to u hrady. S pozdravem Jme no Pr i jmeni (ove r eny vlastnoruc ni podpis) Zdroj: 6

uбdajuй rоaбdneб cоi mimorоaбdneб uбcоetnуб zaбveоrky a oddeоleneб evidence naбkladuй a vyбnosuй podle zvlaбsоtnубho praбvnубho prоedpisu.

uбdajuй rоaбdneб cоi mimorоaбdneб uбcоetnуб zaбveоrky a oddeоleneб evidence naбkladuй a vyбnosuй podle zvlaбsоtnубho praбvnубho prоedpisu. Cо aбstka 143 SbУбrka zaбkonuй cо. 377 /2001 Strana 7965 377 VYHLAб Sо KA Energetickeбho regulacоnубho uбrоadu ze dne 17. rоубjna 2001 o Energetickeбm regulacоnубm fondu, kterou se stanovуб zpuй sob vyбbeоru

Více

Cо aбstka 73. Parlament se usnesl na tomto zaбkoneо Cо eskeб republiky:

Cо aбstka 73. Parlament se usnesl na tomto zaбkoneо Cо eskeб republiky: Strana 3664 SbУбrka zaбkonuй cо. 173 /2002 Cо aбstka 73 173 ZAб KON ze dne 9. dubna 2002 o poplatcубch za udrzо ovaбnуб patentuй a dodatkovyбch ochrannyбch osveоdcоenуб pro leбcоiva a pro prоубpravky na

Více

ZAآ KON ze dne 25. kveدtna 2006, kteryآm se meدn آ neدktereآ zaآkonysouvisej آc آ s oblast آ evidence obyvatel a neدktereآ dalsد آ zaآkony

ZAآ KON ze dne 25. kveدtna 2006, kteryآm se meدn آ neدktereآ zaآkonysouvisej آc آ s oblast آ evidence obyvatel a neدktereآ dalsد آ zaآkony Strana 4335 342 ZAآ KON ze dne 25. kveدtna 2006, kteryآm se meدn آ neدktereآ zaآkonysouvisej آc آ s oblast آ evidence obyvatel a neدktereآ dalsد آ zaآkony Parlament se usnesl na tomto zaآkoneد Cد eskeآ

Více

SBI 0 0RKA ZA 0 0 KONU 0 8 C 0 3 ESKE 0 0 REPUBLIKY

SBI 0 0RKA ZA 0 0 KONU 0 8 C 0 3 ESKE 0 0 REPUBLIKY 1 3Roc 0 3n 0 1 0 0k 1994 SBI 0 0RKA ZA 0 0 KONU 0 8 C 0 3 ESKE 0 0 REPUBLIKY C 0 3 a 0 0stka 7 Rozesla 0 0na dne 7. u 0 0 nora 1994 Cena Kc 0 3 6, ю OBSAH: 20. Opatr 0 3en 0 1 0 0 C 0 3 eske 0 0 na 0

Více

Nové zdravotnické registry jako součást konceptu ehealth

Nové zdravotnické registry jako součást konceptu ehealth Nové zdravotnické registry jako součást konceptu ehealth Michal Opatřil ICZ a. s. Michal Opatřil ICZ a.s. 2012 www.i.cz 1 Zdravotní registry v C R bud me na ne hrdí FAKTA Souc a st NZIS (Na rodního zdravotnicke

Více

ze dne 20. prosince 1991 o bankaбch ZAб KLADNIб USTANOVENIб

ze dne 20. prosince 1991 o bankaбch ZAб KLADNIб USTANOVENIб Strana 98 SbУбrka zaбkonuй cо. 21 / 1992 Cо aбstka 5 21 ZAб KON ze dne 20. prosince 1991 o bankaбch FederaбlnУб shromaбzоdeоnуб Cо eskeб a Slovenskeб FederativnУб Republiky se usneslo na tomto zaбkoneо:

Více

SBIбRKA ZAб KONUй. RocоnУбk 2005. Cо ESKAб REPUBLIKA. Cо aбstka 94 Rozeslaбna dne 29. cоervna 2005 Cena Kcо 27,50 OBSAH:

SBIбRKA ZAб KONUй. RocоnУбk 2005. Cо ESKAб REPUBLIKA. Cо aбstka 94 Rozeslaбna dne 29. cоervna 2005 Cena Kcо 27,50 OBSAH: RocоnУбk 2005 SBIбRKA ZAб KONUй Cо ESKAб REPUBLIKA Cо aбstka 94 Rozeslaбna dne 29. cоervna 2005 Cena Kcо 27,50 OBSAH: 251. Zaб kon o inspekci praбce 252. UsnesenУб Poslaneckeб sneоmovny k zaбkonu o inspekci

Více

FAKULTNÍ NEMOCNICE KRÁLOVSKÉ VINOHRADY. Šrobárova 1150/50, 100 34 Praha 10, IČ: 00064173

FAKULTNÍ NEMOCNICE KRÁLOVSKÉ VINOHRADY. Šrobárova 1150/50, 100 34 Praha 10, IČ: 00064173 FAKULTNÍ NEMOCNICE KRÁLOVSKÉ VINOHRADY Šrobárova 1150/50, 100 34 Praha 10, IČ: 00064173 JAK ŽÁDAT O NAHLÍŽENÍ DO ZDRAVOTNICKÉ DOKUMENTACE, POŘIZOVÁNÍ JEJÍCH VÝPISŮ NEBO KOPIÍ Vážená paní, vážený pane,

Více

Manuál pro zaměstnavatele, kteří mají zájem o zapojení do projektu Odborné praxe pro mladé do 30 let v Ústeckém kraji

Manuál pro zaměstnavatele, kteří mají zájem o zapojení do projektu Odborné praxe pro mladé do 30 let v Ústeckém kraji Manuál pro zaměstnavatele, kteří mají zájem o zapojení do projektu Odborné praxe pro mladé do 30 let v Ústeckém kraji Popis projektu Projekt Odborné praxe pro mladé do 30 let v Ústeckém kraji připravil

Více

Cد aآstka 190 Sb آrka zaآkonuت cد. 563 / 2004. ZAآ KON ze dne 24. zaآrد آ 2004 o pedagogickyآch pracovn آc آch a o zmeدneد neدkteryآch zaآkonuت

Cد aآstka 190 Sb آrka zaآkonuت cد. 563 / 2004. ZAآ KON ze dne 24. zaآrد آ 2004 o pedagogickyآch pracovn آc آch a o zmeدneد neدkteryآch zaآkonuت Cد aآstka 190 Sb آrka zaآkonuت cد. 563 / 2004 Strana 10333 563 ZAآ KON ze dne 24. zaآrد آ 2004 o pedagogickyآch pracovn آc آch a o zmeدneد neدkteryآch zaآkonuت Parlament se usnesl na tomto zaآkoneد Cد

Více

Příspěvky poskytované zaměstnavatelům na zaměstnávání osob se zdravotním postižením Dle zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném znění.

Příspěvky poskytované zaměstnavatelům na zaměstnávání osob se zdravotním postižením Dle zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném znění. 6 Právní postavení a ochrana osob se zdravotním postižením Příspěvky poskytované zaměstnavatelům na zaměstnávání osob se zdravotním postižením Dle zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném znění.

Více

Jak se vypoc i ta va podpora v nezame stnanosti po rodic ovske dovolene? Dan ova sleva pro pracuji ci du chodce uz plati, jak ji zi skat co nejdr i v.

Jak se vypoc i ta va podpora v nezame stnanosti po rodic ovske dovolene? Dan ova sleva pro pracuji ci du chodce uz plati, jak ji zi skat co nejdr i v. Jak se vypoc i ta va podpora v nezame stnanosti po rodic ovske dovolene? Pokud rodic e maly ch de ti z a daji o podporu v nezame stnanosti, musi stejne jako ostatni uchazec i o zame stna ni splnit pro

Více

SBIЖRKA ZAЖ KONUв. RocиnфЖk 2000. Cи ESKAЖ REPUBLIKA. Cи aжstka 49 RozeslaЖna dne 21. cиervna 2000 Cena Kcи 63,40 OBSAH:

SBIЖRKA ZAЖ KONUв. RocиnфЖk 2000. Cи ESKAЖ REPUBLIKA. Cи aжstka 49 RozeslaЖna dne 21. cиervna 2000 Cena Kcи 63,40 OBSAH: RocиnфЖk 2000 SBIЖRKA ZAЖ KONUв Cи ESKAЖ REPUBLIKA Cи aжstka 49 RozeslaЖna dne 21. cиervna 2000 Cena Kcи 63,40 OBSAH: 153. ZaЖ kon o naklaжdaжnфж sgeneticky modifikovanyжmi organismy a produkty a o zmeиneи

Více

SBI 0 0RKA ZA 0 0 KONU 0 8

SBI 0 0RKA ZA 0 0 KONU 0 8 1 3Roc 0 3n 0 1 0 0k 2001 SBI 0 0RKA ZA 0 0 KONU 0 8 C 0 3 ESKA 0 0 REPUBLIKA C 0 3 a 0 0stka 40 Rozesla 0 0na dne 20. br 0 3 ezna 2001 Cena Kc 0 3 24,90 OBSAH: 100. Za 0 0 kon o posuzova 0 0n 0 1 0 0

Více

VZOR. DOTAZNIбK ... ... ... ...

VZOR. DOTAZNIбK ... ... ... ... VZOR PrоУбloha cо. 1 k vyhlaбsоce cо. 260/1999 Sb. VYPLNо TE DOTAZNIбK A PO JEHO DOPLNEо NIб OSо ETRо UJIбCIбM LEб KARо EM JEJ SPOLU SE DVEо MA FOTOGRAFIEMI 3,5 x 4,5 cm NEPRODLENEо VRATо TE Uб ZEMNIб

Více

Příručka pro pacienta postup při podávání žádosti o nahlížení, výpis nebo kopii zdravotnické dokumentace

Příručka pro pacienta postup při podávání žádosti o nahlížení, výpis nebo kopii zdravotnické dokumentace Příručka pro pacienta postup při podávání žádosti o nahlížení, výpis nebo kopii zdravotnické dokumentace Zpracovala Mgr. Kateřina Hořínková Každý z nás se zcela jistě někdy v životě ocitne v roli pacienta.

Více

BFAH-COF 1/2005. RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/Pojistka č. BFAH-COF 1/2005

BFAH-COF 1/2005. RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/Pojistka č. BFAH-COF 1/2005 BFAH-COF 1/2005 RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/Pojistka č. BFAH-COF 1/2005 RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/Pojistka č. BFAH-COF 1/2005 Smlouvu uzavírají společnosti: Beneficial Finance a.s. se sídlem: Nádražní 23/344,

Více

SENIORSKÝ DŮM OŘECH. Dne 27.10.2014. Služby Seniorského domu Ořech. SD Bohemia Group a.s.

SENIORSKÝ DŮM OŘECH. Dne 27.10.2014. Služby Seniorského domu Ořech. SD Bohemia Group a.s. SD Bohemia Group a.s. Ukrajinská 1488/10 101 00 Praha 10 Telefon: 731 126 002 Email: info@sdbohemiagroup.cz www.sdbohemiagroup.cz Dne 27.10.2014 SENIORSKÝ DŮM OŘECH Služby Seniorského domu Ořech OBSAH

Více

insul tube & insul sheet

insul tube & insul sheet Vyŕobky z kauc uku firmy NMC insul tube & insul sheet Kompletní sortiment pro topení, sanitární, chladicí, klimatizac ní a solární zar ízení. Silny úc inek v horku a zime insul tube je synteticky kauc

Více

ZAІ KON ze dne 26. zaіrьді 1995 DEVIZOVYІ ZAІ KON

ZAІ KON ze dne 26. zaіrьді 1995 DEVIZOVYІ ZAІ KON Strana 3338 SbДІrka zaіkonuр cь. 219 / 1995 Cь aіstka 60 219 ZAІ KON ze dne 26. zaіrьді 1995 DEVIZOVYІ ZAІ KON Parlament se usnesl na tomto zaіkoneь Cь eskeі republiky: Cь AІ ST PRVNIІ ZAІ KLADNIІ USTANOVENIІ

Více

Výzva k podání nabídek (zadávací dokumentace)

Výzva k podání nabídek (zadávací dokumentace) Výzva k podání nabídek (zadávací dokumentace) 1.Číslo zakázky 2.Název programu: 3.Registrační číslo projektu 4.Název projektu: 5.Název zakázky: Operační program Vzdělání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/1.1.07/02.0129

Více

PŘÍRUČKA PRO AKREDITOVANÁ PRACOVIŠTĚ

PŘÍRUČKA PRO AKREDITOVANÁ PRACOVIŠTĚ PŘÍRUČKA PRO AKREDITOVANÁ PRACOVIŠTĚ Tato příručka je určena pro akreditovaná pracoviště účastnící se projektu Prohlubování a zvyšování úrovně odborných znalostí profesní vzdělávání a na vzdělávání v manažerských

Více

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/Pojistka č. URAZ 1/2008

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/Pojistka č. URAZ 1/2008 1 RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/Pojistka č. URAZ 1/2008 Smlouvu uzavírají společnosti: CETELEM ČR, a. s. dále jen pojistník se sídlem: Karla Engliše 5/3208, Praha 5, 150 00 IČ: 25085689 DIČ: CZ25085689 zapsán

Více

poslanců Petra Nečase, Aleny Páralové a Davida Kafky

poslanců Petra Nečase, Aleny Páralové a Davida Kafky P a r l a m e n t Č e s k é r e p u b l i k y POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2007 V. volební období 172 N á v r h poslanců Petra Nečase, Aleny Páralové a Davida Kafky na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 117/1995

Více

CоESKEб A SLOVENSKEб FEDERATIVNIб REPUBLIKY

CоESKEб A SLOVENSKEб FEDERATIVNIб REPUBLIKY RocоnУбk 199 0 SbУбrka zaбkonuй CоESKEб A SLOVENSKEб FEDERATIVNIб REPUBLIKY Cо ESKEб REPUBLIKY / SLOVENSKEб REPUBLIKY Cо aбstka 21 Vydaбna dne 23. dubna 1990 Cena Kcоs 3,60 OBSAH: 100. Uб stavnуб zaб kon,

Více

SMLOUVA O PLNĚNÍ ZÁVAZKU VEŘEJNÉ SLUŽBY OBECNÉHO HOSPODÁŘSKÉHO ZÁJMU

SMLOUVA O PLNĚNÍ ZÁVAZKU VEŘEJNÉ SLUŽBY OBECNÉHO HOSPODÁŘSKÉHO ZÁJMU SMLOUVA O PLNĚNÍ ZÁVAZKU VEŘEJNÉ SLUŽBY OBECNÉHO HOSPODÁŘSKÉHO ZÁJMU Smlouva č.: SMF/3/2016 kterou v souladu s ustanovením 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

Více

S M L O U V A O D Í L O. uzavřená podle ust. 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění II.

S M L O U V A O D Í L O. uzavřená podle ust. 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění II. S M L O U V A O D Í L O uzavřená podle ust. 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění Čl. I. Smluvní strany Objednatel: Město Bílina Břežánská 50/4, 418 31 Bílina Zastoupení:

Více

Obchodní podmínky společnosti Amazing Travel, s.r.o.

Obchodní podmínky společnosti Amazing Travel, s.r.o. Obchodní podmínky společnosti Amazing Travel, s.r.o. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Společnost Amazing Travel,s.r.o.., IČO: 05020255, se sídlem Lidická 700/19, Veveří, 602 00 Brno, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném

Více

II. DOBA TRVA NI NA JMU, VY S E NA JEMNE HO A ZPU SOB PLATBY 2.1. C as pr eda ni a doba trva ni na jmu Vozidla dle te to Smlouvy jsou sjedna ny takto:

II. DOBA TRVA NI NA JMU, VY S E NA JEMNE HO A ZPU SOB PLATBY 2.1. C as pr eda ni a doba trva ni na jmu Vozidla dle te to Smlouvy jsou sjedna ny takto: Smlouva o nájmu dopravního prostředku Za stupce spolec nosti: Si dlem: IC : DIC : Bankovni spojeni : da le jen jako Pronajiḿatel : a Jme no a pr i jmeni : Bytem: Rodne c iślo: C iślo OP / PAS: C iślo R

Více

STANDARD 3. JEDNÁNÍ SE ZÁJEMCEM (ŽADATELEM) O SOCIÁLNÍ SLUŽBU

STANDARD 3. JEDNÁNÍ SE ZÁJEMCEM (ŽADATELEM) O SOCIÁLNÍ SLUŽBU STANDARD 3. JEDNÁNÍ SE ZÁJEMCEM (ŽADATELEM) O SOCIÁLNÍ SLUŽBU CÍL STANDARDU 1) Tento standard vychází ze zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách (dále jen Zákon ) a z vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou

Více

FOND VYSOČINY NÁZEV GP

FOND VYSOČINY NÁZEV GP RF-04-2009-01, př. 1upr1 Počet stran: 6 FOND VYSOČINY Výzva k předkládání projektů vyhlášená v souladu se Statutem účelového Fondu Vysočiny 1) Název programu: NÁZEV GP Grantový program na podporu 2) Celkový

Více

Číslo zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Číslo zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD Městský úřad Úvaly

ORGANIZAČNÍ ŘÁD Městský úřad Úvaly MEUV 6228/2013 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Městský úřad Úvaly Organizační řád městského úřadu vychází ze zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) v platném znění. Tento vnitřní předpis schválila Rada města

Více

DOTEK z.s. Se sídlem Štefánikova 36, Český Těšín, 737 01 Zastoupený paní Bc. Nives Bosákovou, ředitelkou pověřenou k podpisu Dohody

DOTEK z.s. Se sídlem Štefánikova 36, Český Těšín, 737 01 Zastoupený paní Bc. Nives Bosákovou, ředitelkou pověřenou k podpisu Dohody Dohoda o výkonu pěstounské péče uzavřená podle ustanovení 47b zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí a podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník Osoba v evidenci:. (dále jen pěstoun

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKTŮ OP LZZ

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKTŮ OP LZZ VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKTŮ OP LZZ Verze č: 01 Datum platnosti výzvy: 31. 12. 2014 Stránka: 1 z 9 Název subjektu (vyhlašovatele): Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Název odboru/úseku

Více

SBÍRKA ROZHODNUTÍ A OPATŘENÍ JIHOČESKÉ UNIVERZITY V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

SBÍRKA ROZHODNUTÍ A OPATŘENÍ JIHOČESKÉ UNIVERZITY V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH SBÍRKA ROZHODNUTÍ A OPATŘENÍ JIHOČESKÉ UNIVERZITY V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH číslo: R 262 datum: 4. listopadu 2013 Opatření rektora k pracovnělékařským prohlídkám OBSAH 1 ÚVOD... 2 2 PRACOVNĚLÉKAŘSKÉ SLUŽBY...

Více

U S N E S E N Í. I. Elektronické dražební jednání se koná dne 10.12.2015 v 09:00:00 hodin, prostřednictvím elektronického systému dražeb na adrese:

U S N E S E N Í. I. Elektronické dražební jednání se koná dne 10.12.2015 v 09:00:00 hodin, prostřednictvím elektronického systému dražeb na adrese: Stránka 1 z 5 U S N E S E N Í JUDr. Vít Novozámský, soudní exekutor Exekutorského úřadu Brno-město se sídlem Bratislavská 73, 602 00 Brno-Město, Česká republika pověřený provedením exekuce, které vydal

Více

7. V Ї 4 odstavce 2 a 3 zneяjѕт:

7. V Ї 4 odstavce 2 a 3 zneяjѕт: 5 VYHLAТ SЯ KA ze dne 21. prosince 2006, kterou se meяnѕт vyhlaтsяka cя. 482/2005 Sb., o stanovenѕт druhuъ, zpuъ sobuъ vyuzя itѕт a parametruъ biomasy prяi podporяe vyтroby elektrяiny z biomasy Ministerstvo

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení Oznámení o vyhlášení výběrového řízení Město Kolín zastoupené tajemnicí Městského úřadu Kolín v souladu se zákonem č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů,

Více

Návrh. VYHLÁŠKA ze dne...2006 o zdravotnické dokumentaci. Rozsah údajů zaznamenávaných do zdravotnické dokumentace

Návrh. VYHLÁŠKA ze dne...2006 o zdravotnické dokumentaci. Rozsah údajů zaznamenávaných do zdravotnické dokumentace Návrh VYHLÁŠKA ze dne...2006 o zdravotnické dokumentaci Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle 117 odst. 5 zákona č..../2006 Sb., o zdravotní péči: Rozsah údajů zaznamenávaných do zdravotnické dokumentace

Více

KNIHOVNÕ Ř D MěstskÈ knihovny v Třeboni

KNIHOVNÕ Ř D MěstskÈ knihovny v Třeboni KNIHOVNÕ Ř D MěstskÈ knihovny v Třeboni V souladu se zakl dacì listinou InformačnÌho a kulturnìho střediska města Třeboně, schv lenou Městskou radou v Třeboni dne 22. 4. 1992 podle ß 14/2/b z. č. 367/90

Více

Pravidla soute že Free internet from MOBIL.CZ

Pravidla soute že Free internet from MOBIL.CZ Pravidla soute že Free internet from MOBIL.CZ I. Obecná ustanovení 1. Art Directors Club se sídlem V Jirchár ích 8, 110 00 Praha 1 (dále jen Por adatel ) a La Fe s.r.o. se sídlem V Jirchářích 8, 110 00

Více

DAŇ Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB

DAŇ Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB DAŇ Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB Předmět daně z příjmů fyzických osob Fyzická osoba zdaňuje všechny své příjmy jedinou daní a přitom tyto příjmy mohou mít různý charakter. Příjmy fyzických osob se rozdělují

Více

PRAVIDLA PRO POSKYTNUTÍ FINANČNÍHO PŘÍSPĚVKU Z ROZPOČTU STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC PRO POSKYTOVATELE SLUŽEB V SOCIÁLNÍ OBLASTI

PRAVIDLA PRO POSKYTNUTÍ FINANČNÍHO PŘÍSPĚVKU Z ROZPOČTU STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC PRO POSKYTOVATELE SLUŽEB V SOCIÁLNÍ OBLASTI PRAVIDLA PRO POSKYTNUTÍ FINANČNÍHO PŘÍSPĚVKU Z ROZPOČTU STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC PRO POSKYTOVATELE SLUŽEB V SOCIÁLNÍ OBLASTI 1. Všeobecná ustanovení 1.1. Tato pravidla stanoví postup pro poskytování

Více

PROGRAM PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU MĚSTA LUBY NA PODPORU SPORTOVNÍCH AKTIVIT A VOLNOČASOVÝCH AKTIVIT DĚTÍ A MLÁDEŽE (dále jen program )

PROGRAM PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU MĚSTA LUBY NA PODPORU SPORTOVNÍCH AKTIVIT A VOLNOČASOVÝCH AKTIVIT DĚTÍ A MLÁDEŽE (dále jen program ) Město Luby nám.5. května 164 tel.: 354 420 410 351 37 Luby tel./fax.: 354 420 419 IČO 00254053 e-mail: starosta@mestoluby.cz PROGRAM PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU MĚSTA LUBY NA PODPORU SPORTOVNÍCH

Více

POJISTĚTE SI SVŮJ KLID!

POJISTĚTE SI SVŮJ KLID! POJISTĚTE SI SVŮJ KLID! Uzavřením POJIŠTĚNÍ VÝDAJŮ získáte jistotu, že budete mít na rodinné výdaje i v případě: pracovní neschopnosti ztráty zaměstnání PODMÍNKY PRO PŘISTOUPENÍ Soubor pojištění A (pro

Více

JEDNÁNÍ SE ZÁJEMCEM O SOCIÁLNÍ SLUŽBU

JEDNÁNÍ SE ZÁJEMCEM O SOCIÁLNÍ SLUŽBU DOMOV PRO SENIORY V BLATNÉ, TŘ. T. G. MASARYKA 272, 388 01 BLATNÁ STANDARD KVALITY SOCIÁLNÍ SLUŽBY 3 JEDNÁNÍ SE ZÁJEMCEM O SOCIÁLNÍ SLUŽBU 3. INFORMOVÁNÍ ZÁJEMCE O SLUŽBĚ 3.1. ROZSAH INFORMACÍ, KTERÉ POSKYTUJEME

Více

Město Mariánské Lázně

Město Mariánské Lázně Město Mariánské Lázně Pravidla pro poskytování dotací na sportovní činnost Město Mariánské Lázně rozhodlo dne 11.12.2012 usnesením zastupitelstva města č. ZM/481/12 vydat tato Pravidla pro poskytování

Více

Dům dětí a mládeže Oslavany. pořádá letní tábor

Dům dětí a mládeže Oslavany. pořádá letní tábor Dům dětí a mládeže Oslavany pořádá letní tábor Místo : Westernové městečko Šiklův mlýn Ubytování : stany s podsadou, zděná jídelna a sociální zařízení Strava : 5x denně + celodenní pitný režim Cena : 2950,-

Více

Pravidla pro poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., v platném znění

Pravidla pro poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., v platném znění Město Blovice VNITŘNÍ SMĚRNICE č. 2 /2012 Pravidla pro poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., v platném znění Článek 1 Úvodní ustanovení Tato směrnice stanoví pravidla pro poskytování informací

Více

účetních informací státu při přenosu účetního záznamu,

účetních informací státu při přenosu účetního záznamu, Strana 6230 Sbírka zákonů č. 383 / 2009 Částka 124 383 VYHLÁŠKA ze dne 27. října 2009 o účetních záznamech v technické formě vybraných účetních jednotek a jejich předávání do centrálního systému účetních

Více

VZOR SMLOUVY SMLOUVU O POSKYTNUTÍ NEINVESTIČNÍ DOTACE. Smluvní strany. (dále jen smlouva ) K REALIZACI PROJEKTU. Krajský úřad

VZOR SMLOUVY SMLOUVU O POSKYTNUTÍ NEINVESTIČNÍ DOTACE. Smluvní strany. (dále jen smlouva ) K REALIZACI PROJEKTU. Krajský úřad VZOR SMLOUVY Krajský úřad Číslo smlouvy u poskytovatele: Číslo smlouvy u příjemce: 13/SML SMLOUVA O POSKYTNUTÍ NEINVESTIČNÍ DOTACE uzavřená v souladu s ust. 159 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní

Více

Krajská hospodářská komora Střední Čechy. Pravidla soutěže. Poznáváme firmy ve středních Čechách. 1. Pořadatel soutěže. 2. Termín konání soutěže

Krajská hospodářská komora Střední Čechy. Pravidla soutěže. Poznáváme firmy ve středních Čechách. 1. Pořadatel soutěže. 2. Termín konání soutěže Pravidla soutěže (dále jen pravidla soutěže ) Krajská hospodářská komora Střední Čechy Poznáváme firmy ve středních Čechách 1. Pořadatel soutěže se sídlem: Tyršova 106, 261 01 Příbram Zámeček s adresou

Více

118/2000 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ

118/2000 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ 118/2000 Sb. ZÁKON ze dne 6. dubna 2000 o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele a o změně některých zákonů Změna: 436/2004 Sb. Změna: 73/2006 Sb. Změna: 296/2007 Sb. Změna: 217/2009

Více

Pomůcka pro zařazení způsobilých výdajů při vyplňování přílohy č. 1. Žádosti o finanční příspěvek (rozpočtu).

Pomůcka pro zařazení způsobilých výdajů při vyplňování přílohy č. 1. Žádosti o finanční příspěvek (rozpočtu). FOND MIKROPROJEKTŮ Pomůcka pro zařazení způsobilých výdajů při vyplňování přílohy č. 1 Žádosti o finanční příspěvek FMP (rozpočtu) V rámci výzvy Fondu mikroprojektů je zveřejněna následující Pomůcka pro

Více

Výzva pro předložení nabídek k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem Výměna lina

Výzva pro předložení nabídek k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem Výměna lina VÝCHOVNÝ ÚSTAV A ŠKOLNÍ JÍDELNA NOVÁ ROLE Školní 9, Nová Role, PSČ: 362 25, Tel: 353 851 179 Dodavatel: Výzva pro předložení nabídek k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem Výměna lina 1. Zadavatel Výchovný

Více

uzavírají podle ustanovení 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník ), tuto

uzavírají podle ustanovení 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník ), tuto Statutární město Přerov IČ: 003 01 825 DIČ: CZ00301825 se sídlem Bratrská 709/34, Přerov I-Město, 750 02 Přerov zastoupené náměstkem primátora Pavlem Košutkem (dále jako Město ) MMPr/SML/2183/2015 a Česká

Více

Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů)

Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů) Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů) Číslo zakázky (bude doplněno 16/2011 MŠMT v případě IP, v případě GP ZS) 1 Název programu: Operační program Vzdělávání

Více

Využití EduBase ve výuce 10

Využití EduBase ve výuce 10 B.I.B.S., a. s. Využití EduBase ve výuce 10 Projekt Vzdělávání pedagogů v prostředí cloudu reg. č. CZ.1.07/1.3.00/51.0011 Mgr. Jitka Kominácká, Ph.D. a kol. 2015 1 Obsah 1 Obsah... 2 2 Úvod... 3 3 Autorský

Více

PRAVIDLA PRO PRODEJ BYTŮ A NEBYTOVÝCH PROSTOR V MAJETKU MĚSTA VRBNO POD PRADĚDEM

PRAVIDLA PRO PRODEJ BYTŮ A NEBYTOVÝCH PROSTOR V MAJETKU MĚSTA VRBNO POD PRADĚDEM PRAVIDLA PRO PRODEJ BYTŮ A NEBYTOVÝCH PROSTOR V MAJETKU MĚSTA VRBNO POD PRADĚDEM Čl. I Základní ustanovení 1) Těmito Pravidly se stanoví postup při prodeji bytů a nebytových prostor, které jsou dosud ve

Více

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí investiční dotace č. 1/2016

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí investiční dotace č. 1/2016 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí investiční dotace č. 1/2016 Zastupitelstvo města Nová Role dle usnesení č. 10/02-4) ze dne 30. 12. 2015 a dle 85 odst. c zákona 128/2000 Sb., o obcích, rozhodlo o přidělení

Více

VNITŘNÍ SMĚRNICE číslo

VNITŘNÍ SMĚRNICE číslo VNITŘNÍ SMĚRNICE číslo sociální služba domov pro osoby se zdravotním postižením (DOZP) chráněné bydlení (CHB) odlehčovací služba (OS) standard kvality služeb číslo PŘEDMĚT: Směrnice k úhradám sociálních

Více

Metodický list úprava od 1. 1. 2014 Daně a organizační jednotky Junáka

Metodický list úprava od 1. 1. 2014 Daně a organizační jednotky Junáka Metodický list úprava od 1. 1. 2014 Daně a organizační jednotky Junáka Metodický list je věnován všem druhům daní, které patří do daňového systému ČR mimo daně z příjmů. Této dani je věnován samostatný

Více

usnesení o nařízení elektronického dražebního jednání (dražební vyhláška)

usnesení o nařízení elektronického dražebního jednání (dražební vyhláška) Exekutorský úřad Chomutov Mgr. Jan Peroutka,soudní exekutor Revoluční 48, 430 01 Chomutov, IČ: 66225108, DIČ: CZ6805280988 Tel/Fax: 474 335 579, e-mail: info@exekucecv.cz, mobil : 774 760 744, DS: n7tg8u3

Více

Všeobecné podmínky ke Smlouvě o poskytování služeb:

Všeobecné podmínky ke Smlouvě o poskytování služeb: 1 z 5 Všeobecné podmínky ke Smlouvě o poskytování služeb: MSC MONEY SERVICE CORPORATION, a.s. se sídlem: Hybešova 200/6, 779 00 Olomouc IČO: 28574010, zapsaná v obchodím rejstříku vedeném KS v Ostravě,

Více

Cenový předpis Ministerstva zdravotnictví 2/2008/FAR ze dne 12. května 2008, o regulaci cen zdravotnických prostředků. I. Pojmy

Cenový předpis Ministerstva zdravotnictví 2/2008/FAR ze dne 12. května 2008, o regulaci cen zdravotnických prostředků. I. Pojmy Cenový předpis Ministerstva zdravotnictví 2/2008/FAR ze dne 12. května 2008, o regulaci cen zdravotnických prostředků Ministerstvo zdravotnictví podle 2a odst. 1 zákona č. 265/1991 Sb., o působnosti orgánů

Více

Předmětem dražby jsou nemovité věci ve vlastnictví povinného, a to:

Předmětem dražby jsou nemovité věci ve vlastnictví povinného, a to: Č.j. 198EX 13/06-121 Pův. sp. zn.: 59EX 13/06 Sp.zn.opr.: 1306 U s n e s e n í Mgr. Jaroslava Schafferová, soudní exekutor Exekutorského úřadu Brno venkov jmenovaný na základě rozhodnutí ministra spravedlnosti

Více

ÚŘAD PRÁCE ČESKÉ REPUBLIKY Krajská pobočka v Českých Budějovicích

ÚŘAD PRÁCE ČESKÉ REPUBLIKY Krajská pobočka v Českých Budějovicích ÚŘAD PRÁCE ČESKÉ REPUBLIKY Krajská pobočka v Českých Budějovicích Výzva k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace Níže uvedený zadavatel Vás tímto vyzývá k podání nabídky a prokázání kvalifikace

Více

DRAŽEBNÍ ŘÁD PRO DRAŽBU NEMOVITOSTÍ

DRAŽEBNÍ ŘÁD PRO DRAŽBU NEMOVITOSTÍ DRAŽEBNÍ ŘÁD PRO DRAŽBU NEMOVITOSTÍ Článek 1. Základní ustanovení Tento Dražební řád stanoví organizaci a průběh dražby nemovitostí (dále jen dražba) realizované soudním exekutorem při provádění exekucí

Více

3. Kolika zaměstnancům Energetického regulačního úřadu byly v roce 2014 vyplaceny odměny

3. Kolika zaměstnancům Energetického regulačního úřadu byly v roce 2014 vyplaceny odměny Vážený pane v návaznosti na Vaši žádost ze dne 27. 3. 2015 o poskytnutí informací na základě zákona Č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, týkající se mzdové

Více

PROGRAM PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBORU KULTURY, PAMÁTKOVÉ PÉČE, LÁZEŇSTVÍ A CESTOVNÍHO RUCHU

PROGRAM PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBORU KULTURY, PAMÁTKOVÉ PÉČE, LÁZEŇSTVÍ A CESTOVNÍHO RUCHU PROGRAM PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBORU KULTURY, PAMÁTKOVÉ PÉČE, LÁZEŇSTVÍ A CESTOVNÍHO RUCHU Rada Karlovarského kraje (dále jen rada ) se usnesla na těchto Pravidlech pro

Více

Úplná pravidla soutěže Pyžámko snů

Úplná pravidla soutěže Pyžámko snů Úplná pravidla soutěže Pyžámko snů 1) Pravidla a pořadatel soutěže a) Tato Pravidla jsou dokumentem, který závazně upravuje Pravidla kreativní soutěže Pyžámko snů (dále jen Soutěž ) pořádané společností

Více

SBIТRKA ZAТ KONUЪ. RocЯnѕТk 2005 CЯ ESKAТ REPUBLIKA. CЯ aтstka 133 RozeslaТna dne 1. rяѕтjna 2005 Cena KcЯ 44,50 OBSAH:

SBIТRKA ZAТ KONUЪ. RocЯnѕТk 2005 CЯ ESKAТ REPUBLIKA. CЯ aтstka 133 RozeslaТna dne 1. rяѕтjna 2005 Cena KcЯ 44,50 OBSAH: RocЯnѕТk 2005 SBIТRKA ZAТ KONUЪ CЯ ESKAТ REPUBLIKA CЯ aтstka 133 RozeslaТna dne 1. rяѕтjna 2005 Cena KcЯ 44,50 OBSAH: 378. ZaТ kon o podporяe vyтstavby druzяstevnѕтch bytuъ ze StaТtnѕТho fondu rozvoje

Více

Směrnice Rady města č. 2/2011

Směrnice Rady města č. 2/2011 1 Směrnice Rady města č. 2/2011 PRO VYŘIZOVÁNÍ A EVIDENCI STÍŽNOSTÍ, PETIC, KVALIFIKOVANÉ ŽÁDOSTI, HROMADNÉ PŘIPOMÍNKY A MÍSTNÍHO REFERENDA (TJ. PODÁNÍ PRÁVNICKÝCH A FYZICKÝCH OSOB - DÁLE JEN PODÁNÍ) Vyřizování

Více

VNITŘNÍ NORMA (Směrnice) č. 4/2010

VNITŘNÍ NORMA (Směrnice) č. 4/2010 Město Štramberk Náměstí 9, 742 66 VNITŘNÍ NORMA (Směrnice) č. 4/2010 Oběh účetních dokladů Platnost: od roku 2010 Pro účetní případy roku 2010, použití od zahájení účtování účetních případů roku 2010.

Více

PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU

PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU MĚSTA ČESKÝ KRUMLOV ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ Článek I. Cíl a vymezení úpravy (1) Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu města Český Krumlov (dále "Pravidla")

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace veřejné zakázky malého rozsahu vedená v souladu se směrnicí Pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Sokolov, jejímž předmětem je: Telefonní ústředna Výzva k podání

Více

Legislativní úprava auditorské činnosti

Legislativní úprava auditorské činnosti Legislativní úprava auditorské činnosti Ing. Michaela Krechovská, Ph.D Zákonné normy Normy, které stanovují povinnost ověřovat účetní závěrku obchodních společností: - Zákon č. 513/91 Sb., obchodní zákoník

Více

PRAVIDLA PRO PŘIDĚLOVÁNÍ BYTŮ V MAJETKU MĚSTA ODOLENA VODA

PRAVIDLA PRO PŘIDĚLOVÁNÍ BYTŮ V MAJETKU MĚSTA ODOLENA VODA PRAVIDLA PRO PŘIDĚLOVÁNÍ BYTŮ V MAJETKU MĚSTA ODOLENA VODA Čl. A Obecná ustanovení 1. Těmito pravidly se stanoví pravidla pro hospodaření s bytovým fondem v majetku města Odolena Voda. Nájemní vztahy se

Více

MĚSTO TRUTNOV ZASTUPITELSTVO MĚSTA

MĚSTO TRUTNOV ZASTUPITELSTVO MĚSTA MĚSTO TRUTNOV ZASTUPITELSTVO MĚSTA ORGANIZAČNÍ OPATŘENÍ č. 19/2015 O cestovních náhradách Vydalo Zastupitelstvo města Trutnova Schváleno dne Zpracovali Odborný garant Dotčené orgány a organizace 7. 12.

Více

Smlouva o dílo. Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely tyto smluvní strany

Smlouva o dílo. Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely tyto smluvní strany Smlouva o dílo Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely tyto smluvní strany VISITECH a.s. Sídlo: Košinova 655/59, Královo Pole, 612 00 Brno IČO: 255 43 415 DIČ: CZ255 43 415 Obchodní rejstřík: vedený

Více

Ovoce do škol Příručka pro žadatele

Ovoce do škol Příručka pro žadatele Ve smečkách 33, 110 00 Praha 1 tel.: 222 871 556 fax: 296 326 111 e-mail: info@szif.cz Ovoce do škol Příručka pro žadatele OBSAH 1. Základní informace 2. Schválení pro dodávání produktů 3. Stanovení limitu

Více

SBIТRKA ZAТ KONUЪ. RocЯnѕТk 2006 CЯ ESKAТ REPUBLIKA. CЯ aтstka 46 RozeslaТna dne 14. dubna 2006 Cena KcЯ 38,50 OBSAH:

SBIТRKA ZAТ KONUЪ. RocЯnѕТk 2006 CЯ ESKAТ REPUBLIKA. CЯ aтstka 46 RozeslaТna dne 14. dubna 2006 Cena KcЯ 38,50 OBSAH: RocЯnѕТk 2006 SBIТRKA ZAТ KONUЪ CЯ ESKAТ REPUBLIKA CЯ aтstka 46 RozeslaТna dne 14. dubna 2006 Cena KcЯ 38,50 OBSAH: 132. ZaТ kon o kronikaтch obcѕт 133. ZaТ kon, kteryтm se meяnѕт zaтkon cя. 99/1963 Sb.,

Více

usnesení o nařízení elektronického dražebního jednání (dražební vyhláška)

usnesení o nařízení elektronického dražebního jednání (dražební vyhláška) Exekutorský úřad Chomutov Mgr. Jan Peroutka,soudní exekutor Revoluční 48, 430 01 Chomutov, IČ: 66225108, DIČ: CZ6805280988 Tel/Fax: 474 335 579, e-mail: info@exekucecv.cz, mobil : 775081383, DS: n7tg8u3

Více

2015/OKP/0692 SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE MČ Praha 10. mezi těmito subjekty

2015/OKP/0692 SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE MČ Praha 10. mezi těmito subjekty 2015/OKP/0692 SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE MČ Praha 10 č. OKP 28/2015 mezi těmito subjekty Městská část Praha 10 se sídlem v Praze 10, Vršovická 68, PSČ 101 38 zastoupena JUDr. Radmilou Kleslovou, starostkou

Více

Smlouva o zajištění školení se zaměřením na IT. v rámci projektu Rozvoj projektové kanceláře MPSV

Smlouva o zajištění školení se zaměřením na IT. v rámci projektu Rozvoj projektové kanceláře MPSV Smlouva o zajištění školení se zaměřením na IT v rámci projektu Rozvoj projektové kanceláře MPSV uzavřená dle ust. 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník ) a zákona

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vedoucí oddělení hygieny práce Karviná (odborný rada)

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vedoucí oddělení hygieny práce Karviná (odborný rada) Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vedoucí oddělení hygieny práce Karviná (odborný rada) č.j.: KHSMS/20151/2016 Datum: 8. června 2016 Ředitelka Krajské hygienické stanice Moravskoslezského

Více

-1- N á v r h ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ. 1 Předmět úpravy

-1- N á v r h ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ. 1 Předmět úpravy -1- I I. N á v r h VYHLÁŠKY ze dne 2009 o účetních záznamech v technické formě vybraných účetních jednotek a jejich předávání do centrálního systému účetních informací státu a o požadavcích na technické

Více

Zásady a podmínky pro poskytování dotací na program Podpora implementace Evropské charty regionálních či menšinových jazyků 2011

Zásady a podmínky pro poskytování dotací na program Podpora implementace Evropské charty regionálních či menšinových jazyků 2011 Zásady a podmínky pro poskytování dotací na program Podpora implementace Evropské charty regionálních či menšinových jazyků 2011 Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Zásady a podmínky pro poskytování dotací na

Více

KUPNÍ SMLOUVA. bankovní spojení: č.ú.:., vedený u

KUPNÍ SMLOUVA. bankovní spojení: č.ú.:., vedený u Příloha č. 2 zadávací dokumentace Vzor smlouvy KUPNÍ SMLOUVA uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku, v souladu s ustanovením zákona č.89/2012 Sb. Občanský zákoník, v platném znění mezi smluvními stranami:

Více

Věc: VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU NA STAVEBNÍ PRÁCE PRO AKCI: dodavatele k předložení nejvhodnější nabídky na výše uvedenou zakázku.

Věc: VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU NA STAVEBNÍ PRÁCE PRO AKCI: dodavatele k předložení nejvhodnější nabídky na výše uvedenou zakázku. Tišnov dne 5. 8. 2015 Věc: VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU NA STAVEBNÍ PRÁCE PRO AKCI: NÁZEV AKCE: RENOVACE PODLAHY SPORTOVNÍ HALY SSK TIŠNOV Zadavatel: Název: se sídlem: zástupce: IČO: 18565409 bankovní

Více

Knihovní řád. Středisko vědeckých informací Vysoké školy zdravotnické, o. p. s. Duškova 7, Praha 5

Knihovní řád. Středisko vědeckých informací Vysoké školy zdravotnické, o. p. s. Duškova 7, Praha 5 Knihovní řád Středisko vědeckých informací Vysoké školy zdravotnické, o. p. s. Duškova 7, Praha 5 Praha 2015 V souladu se zřizovací listinou hlavního města Prahy, usnesením č. 26/11 ze dne 31.3. 2005 a

Více

na prodej nemovitosti objektu č.p. 9 - Chrudim VI. kolo(4)

na prodej nemovitosti objektu č.p. 9 - Chrudim VI. kolo(4) 1 KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE PARDUBICKÉHO KRAJE Ředitel krajského ředitelství policie č.j. KRPE-63189-2/ČJ-2015-1700VZ Pardubice dne 7. srpna 2015 Počet stran: 6 Vyhlašovatel: Česká republika - Krajské

Více

Co poskytuje Czech POINT

Co poskytuje Czech POINT Co poskytuje Czech POINT Výpis z Katastru nemovitostí O výpis z Katastru nemovitostí České republiky může požádat anonymní žadatel. Výpis lze požadovat na základě listu vlastnictví nebo podle seznamu nemovitostí.

Více

U S N E S E N Í VEŘEJNÁ DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA (O ELEKTRONICKÉ DRAŽBĚ)

U S N E S E N Í VEŘEJNÁ DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA (O ELEKTRONICKÉ DRAŽBĚ) Číslo jednací: 064 EX-241/05-36 U S N E S E N Í Soudní exekutor JUDr. Jaromír Peške, Exekutorský úřad Plzeň-sever se sídlem Pod Vrchem 51, 312 00 Plzeň, pověřený provedením exekuce na základě usnesení

Více

Sbírka zákonů ČR Předpis č. 473/2012 Sb.

Sbírka zákonů ČR Předpis č. 473/2012 Sb. Sbírka zákonů ČR Předpis č. 473/2012 Sb. Vyhláška o provedení některých ustanovení zákona o sociálně-právní ochraně dětí Ze dne 17.12.2012 Částka 177/2012 Účinnost od 01.01.2013 http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2012-473

Více

54_2008_Sb 54/2008 VYHLÁŠKA. ze dne 6. února 2008

54_2008_Sb 54/2008 VYHLÁŠKA. ze dne 6. února 2008 54/2008 VYHLÁŠKA ze dne 6. února 2008 o způsobu předepisování léčivých přípravků, údajích uváděných na lékařském předpisu a o pravidlech používání lékařských předpisů Změna: 405/2008 Sb. Změna: 177/2010

Více

Vnitřní řád školní družiny

Vnitřní řád školní družiny Waldorfská základní škola Dobromysl o.p.s. IČ: 01811193, IZO: 691005648 Vnitřní řád školní družiny Platný od 1. 9. 2014 Razítko Ředitelka: 1 Obsah 1 Všeobecná ustanovení... 3 2 Práva a povinnosti žáků

Více

SBI 0 0RKA ZA 0 0 KONU 0 8

SBI 0 0RKA ZA 0 0 KONU 0 8 1 3Roc 0 3n 0 1 0 0k 2006 SBI 0 0RKA ZA 0 0 KONU 0 8 C 0 3 ESKA 0 0 REPUBLIKA C 0 3 a 0 0stka 75 Rozesla 0 0na dne 29. kve 0 3 tna 2006 Cena Kc 0 3 34, ю OBSAH: 227. Za 0 0kon o vy 0 0zkumu na lidsky 0

Více