Povinnost hradit pojistne na socia lni zabezpec eni po ukonc eni studia nevznika

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Povinnost hradit pojistne na socia lni zabezpec eni po ukonc eni studia nevznika"

Transkript

1 Povinnost hradit pojistne na socia lni zabezpec eni po ukonc eni studia nevznika Absolventi, kter i po skonc eni studia nezac nou pracovat, nebo se zaregistruji na u r adu pra ce, nemaji povinnost platit pojistne na du chodove pojis te ni. Pokud absolvent nebo student vycestuje do zahranic i za praci nebo briga dou, nemusi tuto skutec nost oznamovat C eske spra ve socia lni ho zabezpec eni (C SSZ). Pracuji ci studenti, studenti, kter i se rozhodnou o pra zdnina ch (a nejen be hem nich) pracovat, maji povinnost platit pojistne na du chodove pojis te ni, pokud jejich zame stna ni zakla da u c ast na nemocenske m pojis te ni. To znamena, z e se zame stnavatelem maji uzavr enou pracovni smlouvu nebo dohodu o pracovni c innosti s pr i jmem alespon Kc me si c ne. Pojistne studenti hradi i v pr i pade, kdy pracuji na za klade dohody o provedeni pra ce s pr i jmem nad Kc za me si c u jednoho zame stnavatele. Pojistne za studenty, stejne jako za ostatni zame stnance, odva di zame stnavatel. Studentu m se doba, kdy plati pojistne, zapoc i ta va do doby pojis te ni potr ebne pro du chod. Podnikaji ci studenti Studenti, rovne z i absolventi, mohou zac i t podnikat a sta t se osobou samostatne vy de lec ne c innou. Zaha jeni samostatne vy de lec ne c innosti ohlas uji pr i slus ne okresni spra ve socia lni ho zabezpec eni (OSSZ) podle trvale ho bydlis te. Ti, kter i studuji str edni, vys s i odbornou c i vysokou s kolu a nedosa hli ve ku 26 let, jsou povaz ova ni za nezaopatr ene di te. To je du vod pro vy kon vedlejs i samostatne vy de lec ne c innosti. Pr i vy konu vedlejs i vy de lec ne c innosti hradi pojistne na socia lni zabezpec eni tehdy, pokud se k tomu sami pr ihla si, nebo v pr i pade, kdy dan ovy za klad ze samostatne vy de lec ne c innosti dosa hl vy s e zakla daji ci povinnou u c ast na du chodove m pojis te ni (v roce 2014 c ini tato rozhodna c a stka Kc za rok). Pr ipomen me, z e doba studia na str edni, vys s i odborne nebo vysoke s kole se od nezapoc i ta va do doby pojis te ni potr ebne pro du chod. U c ast na du chodove m pojis te ni si studenti stars i 18 let c i absolventi, kter i nevykona vaji vy de lec nou c innost, mohou zajistit prostr ednictvi m dobrovolne ho du chodove ho pojis te ni. Nejniz s i pojistne hrazene v roce 2014 c ini Kc me si c ne. Vi ce informaci o du chodove m pojis te ni lze zi skat kaz dy pracovni den pr i osobni na vs te ve OSSZ, klientske ho centra pro du chodove pojis te ni pr i u str edi C SSZ, nebo prostr ednictvi m call centra pro du chodove pojis te ni na tel. c i sle Zdroj:http://www.cssz.cz/cz/o-cssz/informace/media/tiskove-zpravy/tiskove-zpravy-2014/ povinnost-hradit-pojistne-na-socialni-zabezpec eni-poukonceni-studia-nevznika.htm Firmy budou ope t dosta vat pr i spe vky na zdravotne znevy hodne ne Firmy budou znovu dosta vat od sta tu pr i spe vky na mzdu zdravotne znevy hodne ny ch zame stnancu. Tuto kategorii pracovni ku obnovi novela o zame stnanosti, kterou 8. c ervence 2014 podepsal prezident Milos Zeman. Informoval o tom jeho mluvc i Jir i Ovc a c ek. Za kladni dotace bude c init az Kc me si c ne. Zame stnavatele budou mi t navi c na rok na dals i az tisi cikorunu me si c ne po roce od obsazeni chra ne ne ho pracovni ho mi sta. Kategorie zdravotne znevy hodne ny ch pracovni ku byla v za kone jako podkategorie osob se zdravotni m postiz eni m do konce lon ske ho roku. Pokus o jeji vc asne zachova ni ale zmar ilo lon ske rozpus te ni Sne movny. Za zdravotne znevy hodne ne lidi budou znovu povaz ova ni zame stnanci, kter i sice mohou pracovat, ale kvu li hors i mu zdravotni mu stavu jen omezene na chra ne ne m pracovni m mi ste. Toto postaveni bude pr izna vat C eska spra va socia lni ho zabezpec eni. Pr edloha take sniz uje minima lni pokutu za umoz ne ni nelega lni pra ce z na korun. Du vodem je to, aby nebyla likvidac ni pro drobne z ivnostni ky. Horni hranice pokuty - deset milionu korun - zu sta va zachova na. Norma ma rovne z ulehc it firma m od byrokracie, nebot uz nebudou nemuset dokla dat u r adu m, z e nemaji nedoplatky na dani ch nebo pojistne m. U r ady si budou se souhlasem zame stnavatele tyto informace od pr i slus ny ch instituci zi skat samy. Novela sni z i pr i spe vek pro agentury pra ce, s nimiz ma u r ad pra ce smlouvu na zprostr edkova ni. Nove budou mi sto korun na uchazec e dosta vat 500 korun. Za umi ste ni nezame stnane ho by pak mohly mi sto korun mi t az korun, pokud by si c love k mi sto udrz el aspon pu l roku. Zdroj: 1

2 Pr i ruc ka pro pacienta postup pr i poda va ni z a dosti o nahli z eni, vy pis, nebo kopii zdravotnicke dokumentace Zpracovala Mgr. Kater ina Hor i nkova Kaz dy z na s se zcela jiste ne kdy v z ivote ocitne v roli pacienta. Tato role sama o sobe stavi c love ka do zranitelne pozice, a pokud v tomto stavu musi navi c ha jit sva pra va a na roky, c i se ocita v situaci, kdy pacientem je ne kdo z jeho bli zky ch, je pome rne sloz ite drz et se pr i tom ve cne a neemociona lni argumentace. Nejen pro tyto pr i pady by me la slouz it na sleduji ci pr i ruc ka, jeji mz ci lem je pomoci va m zi skat pr i stup k informaci m ze zdravotnicke dokumentace, a take va s informovat o tom, na co ma te v pozici pacienta v souvislosti s informacemi ze zdravotnicke dokumentace na rok. Legislativne jsou tato pra va a na roky pacienta upravova na za konem c. 372/2011 Sb., o zdravotni ch sluz ba ch, ve zne ni pozde js i ch pr edpisu (da le bude pouz i va na pouze zkratka ZZS). U jednotlivy ch bodu bude uvedeno v za vorce c i slo pr i slus ne ho paragrafu tohoto za kona. Pouz i vane pojmy: Osoby bli zke jedna se o pr i me pr i buzne, sourozence, manz ela (partnera) a jine osoby, ktere jsou rodinny mi pr i slus ni ky pacienta (napr. stry c, bratranec) c i mu jsou jinak bli zke (druh, nevlastni rodic ). Bli z e specifikova no v 22 obc anske ho za koni ku platne ho od 1. ledna Osoby urc ene pacientem jedna se o osoby, ktery m pacient urc il pra vo pr i stupu k informaci m ze zdravotnicke dokumentace, takte z urc it rozsah tohoto pra va (od neomezene ho pr i stupu po pr i stup pouze c a stec ny, c i kompletni za kaz poskytova ni informaci te mto osoba m). Pra va pacienta v souvislosti s informacemi ze zdravotnicke dokumentace Jako pacient ma te v souvislosti s informacemi ve sve zdravotnicke dokumentaci tato za kladni pra va: Ma te pra vo by t srozumitelne a dostatec ne informova ni ( 31 ZZS) o sve m zdravotni m stavu, o navrhovane m le c ebne m postupu, ma te pra vo na pokla da ni dopln uji ci ch ota zek (toto se vztahuje take na osoby, ktere mu z ete urc it). Ma te pra vo projevit pr a ni neby t informova n o sve m zdravotni m stavu, s vy jimkou onemocne ni, ktere by mohlo ohrozit z ivot dals i ch osob ( 31 ZZS). Ma te pra vo na konzultaci u jine ho zdravotnicke ho pracovni ka. ( 28 ZZS) Ma te pra vo urc it osoby, ktere budou mi t take pr i stup k informaci m z vas i zdravotnicke dokumentace, a to v rozsahu, ktery sami urc i te: od neomezene ho pr i stupu (vc. por izova ni vy pisu a kopii dokumentace) az k u plne mu za kazu poskytova ni informaci konkre tni osobe nebo vs em osoba m ( 33 ZZS). Ma te pra vo zaka zat pr i tomnost osob, ktere teprve zi ska vaji vzde la ni ve zdravotnicky ch oborech (napr. medici, studenti zdravotnicky ch s kol) a take jim zamezit v pr i stupu do vas i zdravotnicke dokumentace ( 45 ZZS). Ma te pra vo do sve zdravotnicke dokumentace nahli z et (za pr i tomnosti zame stnance zdravotnicke ho zar i zeni ), a take pra vo na por i zeni vy pisu, nebo kopie sve zdravotnicke dokumentace ( 65 ZZS). Pra vo urc it osoby, ktere maji vas e svoleni k pr i stupu k informaci m ze zdravotnicke dokumentace, mu z ete jako pacient uplatnit kdykoliv. O tomto pra vu by va s me l informovat zdravotnicky pracovni k pr i pr ijeti do pe c e a vas e rozhodnuti by me lo by t evidova no pi semnou formou v za znamu o souhlasu s poskytova ni m informaci, ktere bude souc a sti vas i zdravotnicke dokumentace. U daje v tomto souhlasu mu z ete kdykoliv zme nit c i specifikovat rozsah pra v jednotlivy ch osob, ktere urc i te. Za kaz poda va ni informaci Pokud se tak rozhodnete, mu z ete uplatnit kompletni za kaz poda va ni jaky chkoliv informaci z vas i zdravotnicke dokumentace. Tento za kaz se bude ty kat vs ech osob, ktere k pr i stupu do vas i zdravotnicke dokumentace potr ebuji va s souhlas. Za kaz poda va ni informaci lze uplatnit take na osoby bli zke v pr i pade, z e sami nebudete schopni poskytnout souhlas s poda ni m informaci o vas em aktua lni m stavu (napr. budete v bezve domi ). Mu z ete i omezit pra va osoby, ktere jste dr i ve ude lili souhlas pr i stupu k vas i zdravotnicke dokumentaci. Pokud si pr ejete te to moz nosti vyuz i t, stac i to pouze sde lit zdravotnicke mu pracovni kovi, ktery tuto informaci zaznamena do vas i zdravotnicke dokumentace. Vy jimkou z tohoto za kazu je poskytova ni informaci, ktere jsou v za jmu zdravi 2

3 tr eti ch osob (napr. v pr i pade infekc ni ho onemocne ni je tr eba, aby vs echny osoby, ktere s nakaz eny m pacientem pr is ly do styku, byly informova ny o riziku na kazy). Za kaz poda va ni informaci je moz no kdykoliv zrus it. Postup pr i stupu k informaci m ze zdravotnicke dokumentace V pr i pade, z e chcete jako pacient nebo jako osoba pacientem urc ena uplatnit pra vo pr i stupu k informaci m ze zdravotnicke dokumentace, mu z ete postupovat ru zny mi zpu soby. Pokud do sve dokumentace chcete pouze nahli z et a jste napr i klad momenta lne hospitalizova ni, je vhodne js i se na zdravotnicke pracovni ky obra tit s u stne vyslovenou prosbou. Zdravotnicky pracovni k by va m me l umoz nit do dokumentace nahle dnout (za pr i tomnosti sve nebo jine ho zame stnance), a to v nejbliz s i m vhodne m termi nu, ktery nenarus uje be z ny chod zdravotnicke ho zar i zeni. Samozr ejmosti je, z e pokud jste osobou urc enou pacientem, musi te nejprve proka zat svou totoz nost a take opra vne ni na tyto informace (v dokumentaci by me l by t za znam se souhlasem pacienta). Vzhledem k tomu, z e ve ts ina zdravotnicky ch zar i zeni ma vlastni vnitr ni pr edpisy, ktere stanovuji spra vny postup pr i poda va ni z a dosti o pr i stup k informaci m ze zdravotnicke dokumentace, je moz ne, z e budete na tyto pr edpisy le kar em nebo zdravotni sestrou odka za ni. V tom pr i pade je nutne se informovat o spra vne m postupu, ktery je platny pro dane zdravotnicke zar i zeni (jeho souc a sti by va ve ts inou take standardizovany formula r ). Informace o spra vne m postupu by va m me li by t schopni podat pr i mo ve zdravotnicke m zar i zeni nebo napr i klad na webovy ch stra nka ch (vc. formula r u ke staz eni ). Pokud zdravotnicke zar i zeni nema tyto postupy stanoveny, lze vyuz i t na sleduji ci ho doporuc ene ho postupu: 1. Sepi s ete pi semnou z a dost (viz vzorovy dopis v pr i loze) nebo vyuz ijete formula r e zdravotnicke ho zar i zeni : a) ve sve z a dosti uvedete sve identifikac ni a kontaktni u daje. V pr i pade, z e jste osobou bli zkou nebo urc enou pacientem, je vas i povinnosti doloz it opra vne ni na poz adovane informace, b) specifikujete, o c i zdravotnickou dokumentaci ma te za jem (nutne v pr i pade, z e nejste pacientem, o ktere m je zdravotnicka dokumentace vedena), c) mu z ete take bli z e urc it, o jakou c a st dokumentace ma te za jem. Tzn. dokumentaci jako celek nebo vymezit urc ity rozsah informaci (napr. dokumentace v souvislosti s hospitalizaci nebo specificky m zdravotni m u konem), d) v z a dosti musi te uve st zpu sob, jaky m chcete k informaci m ze zdravotnicke dokumentace zi skat pr i stup nahli z eni, vy pis nebo kopie, a take upr esnit podmi nky jejich pr eda ni (napr. osobne, pos tou), e) Zz a dost by me la by t vlastnoruc ne podepsa na, v ne ktery ch zdravotnicky ch zar i zeni ch poz aduji u r edne ove r eny podpis (u z a dosti zaslany ch pos tou) nebo podepsa ni a ove r eni totoz nosti na mi ste (pr i osobni m doruc eni ). 2. Pr ipravenou z a dost doruc i te pr i slus ne osobe (napr. os etr uji ci le kar, administrativni odde leni zdravotnicke ho zar i zeni, prima r dane ho odde leni ). Z a dost mu z ete doruc it osobne nebo pos tou (rade ji s doruc enkou). Pove r ena osoba ma za u kol posoudit opra vne nost vas i z a dosti do 30 dnu od jeji ho obdrz eni ( 66 ZZS). Pr i neopra vne nosti z a dosti obdrz i te zami tave stanovisko pi semne. 3. Pokud vas e z a dost bude uzna na za opra vne nou, zar i di va m pr i slus ny pracovni k zdravotnicke ho zar i zeni (neboli pove r ena osoba) zpr i stupne ni informaci ze zdravotnicke dokumentace takovou formou, o jakou jste z a dali (nahli z eni, vy pis, kopie). Vyrozume ni by me lo by t poskytnuto stejnou formou, jakou byla poda na z a dost. V souvislosti s por izova ni m vy pisu nebo kopii je za konem ( 66 ZZS) ustanovena u hrada ve vy s i na kladu spojeny ch s jejich por i zeni m. Ceni k te chto na kladu musi by t zver ejne n na ver ejne dostupne m mi ste a vzhledem k tomu, z e za konem neni specifikova no, co vs echno lze povaz ovat za na klady spojene s te mito u kony, mu z e zdravotnicke zar i zeni poz adovat napr i klad i poplatek za vyhleda ni dokumentace nebo paus a lni poplatek za vyhotoveni vy pisu c i kopie. Souc a sti u hrady jsou take na klady spojene s odesla ni m te chto vy pisu c i kopii, pokud jste zaz a dali o jejich zasla ni pos tou. Vy jimkou z u hrady je nahli z eni do zdravotnicke dokumentace, ktere ma by t pro va s bezplatne. Ni z e jsou podrobne ji popsane jednotlive moz nosti pr i stupu k informaci m ze zdravotnicke dokumentace: a) Nahli z eni je nutna vza jemna domluva mezi va mi a pove r enou osobou, abyste se shodli na vhodne m termi nu. U nahli z eni musi by t ze za kona ( 65 ZZS) pr i tomen zame stnanec zdravotnicke ho zar i zeni. Pr i nahli z eni do dokumentace ma te pra vo na por izova ni vy pisu nebo kopii vlastni mi prostr edky (tzn. mu z ete si zdravotnickou dokumentaci fotit na vlastni fotoapara t nebo de lat ruc ni vy pisky). Pokud jste opra vne ni k 3

4 nahli z eni do dokumentace, ale ze strany zdravotnicke ho zar i zeni neni moz ne te to z a dosti vyhove t (vas e z a dost je opra vne na, avs ak odmi tnuta zdravotnicky m zar i zeni m napr. z organizac ni ch du vodu ), ma toto zar i zeni povinnost pro va s vytvor it do 5 dnu od vyda ni tohoto stanoviska kopii zdravotnicke dokumentace na vlastni na klady. ( 66 ZZS) b) Vy pis, kopie po ove r eni vas i opra vne nosti pro va s pove r ena osoba necha zhotovit vy pis nebo kopie zdravotnicke dokumentace, ktere si na sledne mu z ete vyzvednout osobne nebo va m ji zdravotnicke zar i zeni zas le pos tou do vlastni ch rukou. V pr i pade vy pisu a kopie je nutne uhradit na klady spojene s jejich vytvor eni m a pr i zasi la ni pos tou se takte z pr ipoc i ta va jiz zmin ovane pos tovne. Po vyr i zeni vas i z a dosti ma zdravotnicke zar i zeni povinnost do vas i zdravotnicke dokumentace uve st, z e tyto informace byly zpr i stupne ny. Toto je zaznamena no formou tzv. za znamu o nahli z eni do zdravotnicke dokumentace, ve ktere m je specifikova no kdo, kdy, v jake m rozsahu a jaky m zpu sobem me l k vas im informaci m pr i stup. Jelikoz je tento za znam souc a sti vas i zdravotnicke dokumentace, mu z ete tak zpe tne zjistit, kdo me l k te to dokumentaci pr i stup. Vy jimkou jsou zdravotnic ti pracovni ci, kter i se podi leji na vas i zdravotni pe c i (tzn. os etr uji ci zdravotni sestry, le kar i) jejich pr i stup v dokumentaci zaznamena n neni. Poda ni odvola ni /sti z nosti Mu z e se sta t, z e vas e z a dost bude neopra vne ne zami tnuta nebo ma te pocit, z e c a stka za pr i stup ke zdravotnicke dokumentaci je moc vysoka. Proti tomuto mu z ete podat odvola ni nebo sti z nost. Odvolat se mu z ete k vedeni dane ho zdravotnicke ho zar i zeni, ktere ma 30denni lhu tu na vyr i zeni vas eho odvola ni nebo sti z nosti. Pi semnou sti z nost na neeticke chova ni le kar e je take moz ne podat k pros etr eni u C eske le kar ske komory (nebo C eske stomatologicke komory), jeji mz c lenem je kaz dy praktikuji ci le kar v C R. C eska le kar ska komora ma na vyr i zeni sti z nosti stanovenu lhu tu 6 me si cu. C asto kladene ota zky. LIGA LIDSKY CH PRA V. Fe rova nemocnice: Projekt Ligy lidsky ch pra v [online] [cit ]. Dostupne z: Vi ce podrobnosti k poda ni sti z nosti naleznete na Ostatni osoby a subjekty s pra vem pr i stupu k informaci m ze zdravotnicke dokumentace Jako pacient vs ak nejste jediny, kdo ma ze za kona k informaci m ze zdravotnicke dokumentace pr i stup. Krome osob, ktery m da va te sve svoleni k pr i stupu, jsou v za kone o zdravotni ch sluz ba ch uvedeny dals i subjekty, ktere si mohou pr i stup k informaci m z vas i zdravotnicke dokumentace vyz a dat. Nejedna se o zdravotnicke pracovni ky, kter i se aktua lne spolupodi leji na poskytova ni zdravotni pe c e, ale o dals i osoby. Jejich kompletni vy c et lze nale zt v 65 odst. 2 ZZS, a jsou to napr i klad soudni znalci, le kar i Sta tni ho u r adu pro jadernou bezpec nost, pracovni ci orga nu ochrany ver ejne ho zdravi, nebo revizni le kar i zdravotni ch pojis t oven. Vy s e uvedene osoby maji za konem stanovene pra vo do zdravotnicke dokumentace nahli z et nebo si por izovat vy pis c i kopii, ovs em pouze v rozsahu, ktery je nezbytne nutny pro splne ni jejich u kolu. Pr i sve z a dosti museji take prokazovat svou totoz nost a opra vne nost a o jejich pr i stupu k informaci m je do vas i zdravotnicke dokumentace uc ine n za znam. Za kon take stanovuje, z e v pr i pade ne ktery ch onemocne ni nebo uda losti v souvislosti se zdravotni m stavem jsou odesi la na hla s eni do Na rodni ch zdravotni ch registru (napr. onkologicke onemocne ni, porod atp.). Zasi lane u daje jsou vz dy v souvislosti se zame r eni m jednotlive ho registru a krome u daju o zdravotni m stavu obsahuji take identifikac ni u daje pacienta (pro pr i pad zdvojeny ch hla s eni a moz ne ho sledova ni vy voje onemocne ni v c ase). Tyto u daje jsou vyuz i va ny pro statisticke a ve decke u c ely a be hem jejich zpracova va ni docha zi k anonymizaci te chto dat (tzn. Odstrane ni identifikac ni ch u daju pacienta). O pr i stupu osob stanoveny ch za konem do vas i zdravotnicke dokumentace se mu z ete dozve de t ze za znamu, ktery musi by t po takove mto pr i stupu do zdravotnicke dokumentace uveden. Do Na rodni ch zdravotni ch registru vs ak informace putuji zcela automaticky, nebot zdravotnicky pracovni k ma za konnou povinnost tyto informace poskytovat. O pr eda va ni te chto informaci do registru se ze sve zdravotnicke dokumentace nedozvi te, protoz e o ne m neni prova de n za znam (vs e probi ha dle za kona automaticky). Pr i stup k informaci m ze zdravotnicke dokumentace v pr i pade osob stanoveny ch za konem a take odesi la ni te chto informaci do Na rodni ch zdravotni ch registru je zcela mimo vliv pacienta (nemu z ete jej zaka zat). Vyda ni dokumentace a zme na le kar e (c asto r es ena situace) Jednou z nejc aste ji r es eny ch situaci je vyz a da ni kompletni zdravotnicke dokumentace pr i zme ne os etr uji ci ho le kar e. Pu vodni os etr uji ci le kar mu z e vyhotovit vy pis du lez ity ch informaci z vas i zdravotnicke dokumentace nebo na vas e na klady por i di jeji kompletni kopii. Mu z e se take sta t, z e je ochoten va m pr edat origina l vas i 4

5 zdravotnicke dokumentace. Z pra vni ho hlediska je vs ak posledni moz nost zcela nevhodna. Podle aktua lne platne legislativy ma le kar tzv. archivac ni povinnost, za jeji z nedodrz eni mu hrozi az Kc pokuta ( 117 ZZS). Le kar ma povinnost uchova vat zdravotnickou dokumentaci po dobu 10 let od zme ny le kar e nebo 10 let od u mrti pacienta. Hlavni m du vodem archivace je dostupnost podkladu pro pr i pad soudni ho sporu, r es eni sti z nosti vu c i tomuto le kar i nebo pro pr i padnou kontrolu zdravotni pojis t ovny. Je vs ak zcela odu vodne ne, z e novy le kar by me l mi t ves kere dostupne informace o vas em zdravotni m stavu, proto se jako r es eni nabi zi bud por i zeni podrobne ho vy pisu, nebo kopie kompletni zdravotnicke dokumentace (oboji mu z e by t zpoplatne no). Za kon va m jako pacientovi da va take pra vo por i dit si vlastni vy pisy nebo kopie, coz v praxi mu z e znamenat, z e si svou dokumentaci od le kar e vyz a da te k nahle dnuti, be hem ne hoz si celou dokumentaci nafoti te na svu j fotoapara t (mu z e by t c asove na roc ne ). Vyda ni origina lu te to dokumentace neni legislativne spra vne a le kar by za toto mohl by t potresta n. UHER, Jakub. Nakla da ni s origina lem zdravotnicke dokumentace v ordinaci PL (tedy jak PL pro de ti a dorost, tak vs eobecne ho PL), pr i zme ne registruji ci ho le kar e). Bulletin Sdruz eni prakticky ch le kar u C R, 2012, roc. 22, c. 2, s ISSN: O zdravotnickou dokumentaci by me l z a dat va s novy os etr uji ci le kar, protoz e je jeho povinnosti zajistit na vaznost pe c e. Legislativni opora C eska republika. Vyhla s ka c. 98/2012 Sb., o zdravotnicke dokumentaci. In: Sbi rka za konu Ve zne ni pozde js i ch pr edpisu. C eska republika. Za kon c. 372/2011 Sb., o zdravotni ch sluz ba ch. In: Sbi rka za konu Ve zne ni pozde js i ch pr edpisu. Struc ne shrnuti postupu 1. U stni nebo pi semna z a dost, ve ktere specifikujete a) u daje ove r uji ci vas i totoz nost a opra vne nost pr i stupu k poz adovane zdravotnicke dokumentaci; b) vas e jme no nebo jme no pacienta (pokud nez a da te o pr i stup do sve dokumentace); c) rozsah, v jake m ma te o informace ze zdravotnicke dokumentace za jem (celou dokumentaci nebo specifickou c a st); d) zpu sob poskytnuti te chto informaci (nahli z eni do dokumentace, vy pis, kopie) a jejich doruc eni (osobni pr eda ni, pos tou); e) v pr i pade doruc eni z a dosti pos tou se doporuc uje z a dost doplnit u r edne ove r eny m podpisem. 2. Doruc eni z a dosti opra vne ne osobe (le kar, administrativni odde leni nemocnice), ktera z a dost vyhodnoti v za konne lhu te 30 dnu zprostr edkuje jeji vyr i zeni nebo vystavi zami tave stanovisko. 3. Na za klade poz adavku uvedeny ch v z a dosti dojde bud a) k nahli z eni do zdravotnicke dokumentace v termi nu, ktery vyhovuje obe ma strana m (u nahli z eni musi by t pr i tomen zame stnanec zar i zeni, neme lo by by t zpoplatne no), nebo b) k u hrade na kladu a vyzvednuti vy pisu nebo kopie zdravotnicke dokumentace (osobne nebo je zasla no pos tou do vlastni ch rukou). Pr i loha: Vzorovy dopis z a dosti o poskytnuti kopie zdravotnicke dokumentace Z adatel: Jme no Pr i jmeni ; Datum narozeni Ulice c. PSC Me sto Na zev zdravotnicke ho zar i zeni Jme no zdravotnicke ho pracovni ka Ulice c. PSC Me sto V Brne dne Z a dost o poskytnuti kopie ze zdravotnicke dokumentace Va z ena pani, va z eny pane, v souladu s 65 za kona c. 372/2011 Sb., o zdravotni ch sluz ba ch, ve zne ni pozde js i ch pr edpisu, z a da m Vas e 5

6 zdravotnicke zar i zeni o poskytnuti kopii ves kery ch informaci shroma z de ny ch ve zdravotnicke dokumentaci vedene o moji osobe nebo v jiny ch za pisech, ktere se vztahuji k me mu zdravotni mu stavu. Tyto kopie prosi m zas lete na vy s e uvedenou adresu, a to nejpozde ji do 30 dnu od obdrz eni te to z a dosti. V pr i pade, z e bude z Vas i strany poz adova na u hrada na kladu na por i zeni poz adovany ch kopii, mne, prosi m, kontaktujte na telefonni m c i sle xxx xxx xxx s informaci o vy s i te to u hrady. S pozdravem Jme no Pr i jmeni (ove r eny vlastnoruc ni podpis) Zdroj: 6

Nové zdravotnické registry jako součást konceptu ehealth

Nové zdravotnické registry jako součást konceptu ehealth Nové zdravotnické registry jako součást konceptu ehealth Michal Opatřil ICZ a. s. Michal Opatřil ICZ a.s. 2012 www.i.cz 1 Zdravotní registry v C R bud me na ne hrdí FAKTA Souc a st NZIS (Na rodního zdravotnicke

Více

Jak se vypoc i ta va podpora v nezame stnanosti po rodic ovske dovolene? Dan ova sleva pro pracuji ci du chodce uz plati, jak ji zi skat co nejdr i v.

Jak se vypoc i ta va podpora v nezame stnanosti po rodic ovske dovolene? Dan ova sleva pro pracuji ci du chodce uz plati, jak ji zi skat co nejdr i v. Jak se vypoc i ta va podpora v nezame stnanosti po rodic ovske dovolene? Pokud rodic e maly ch de ti z a daji o podporu v nezame stnanosti, musi stejne jako ostatni uchazec i o zame stna ni splnit pro

Více

SENIORSKÝ DŮM OŘECH. Dne 27.10.2014. Služby Seniorského domu Ořech. SD Bohemia Group a.s.

SENIORSKÝ DŮM OŘECH. Dne 27.10.2014. Služby Seniorského domu Ořech. SD Bohemia Group a.s. SD Bohemia Group a.s. Ukrajinská 1488/10 101 00 Praha 10 Telefon: 731 126 002 Email: info@sdbohemiagroup.cz www.sdbohemiagroup.cz Dne 27.10.2014 SENIORSKÝ DŮM OŘECH Služby Seniorského domu Ořech OBSAH

Více

Z ADOST O UZAVR ENI SMLOUVY O U VERU

Z ADOST O UZAVR ENI SMLOUVY O U VERU Happy Konto s.r.o. IC : 28814053 číslo:... U Lesoparku 981 250 91 Zeleneč obchodní zástupce:... zapsana v OR u KS v Hradci Kra love v odd. C, vlozka 28829 Z ADOST O UZAVR ENI SMLOUVY O U VERU A/ UDAJE

Více

PRŮZKUM MEZI OBCHODNÍMI A MARKETINGOVÝMI ŘEDITELI

PRŮZKUM MEZI OBCHODNÍMI A MARKETINGOVÝMI ŘEDITELI PRŮZKUM MEZI OBCHODNÍMI A MARKETINGOVÝMI ŘEDITELI Tyto výsledky jsou určeny pouze pro respondenty průzkumu a je zakázáno jejich šíření jakoukoliv formou bez souhlasu společnosti Innovative Business s.r.o.

Více

Stanovy Studentské rady Gymnázia Zlín Lesní čtvrť. Stanovy Studentské rady Gymnázia Zlín Lesní čtvrť

Stanovy Studentské rady Gymnázia Zlín Lesní čtvrť. Stanovy Studentské rady Gymnázia Zlín Lesní čtvrť Stanovy Studentské rady Gymnázia Zlín Lesní čtvrť Stanovy Studentské rady Gymnázia Zlín Lesní čtvrť Stanovy Studentské rady Gymnázia Zlín Lesní čtvrť Obsah 1 Základní ustanovení... 5 2 Orgány Studentské

Více

GRAPE SC IPTV. více než televize

GRAPE SC IPTV. více než televize GRAPE SC IPTV více než televize Uz ivatelska pr i rucka TELEVIZE IPTV je digita lni televize, ktera je vzdy o krok napred. Tato televize Va m prina s i nadstandartni funkce a ten nejve ts i komfort pri

Více

A. Identifika ní údaje zam stnavatele, právní forma a p edm t podnikání nebo innosti: Název zam stnavatele 1) :

A. Identifika ní údaje zam stnavatele, právní forma a p edm t podnikání nebo innosti: Název zam stnavatele 1) : apz_zadost_vpp.pdf Registra ní íslo ÚP: VPP Ú ad práce: OSÚ S 10 Žádost o p ísp vek na vytvo ení pracovních p íležitostí v rámci ve ejn prosp šných prací 112 zákona. 435/2004 Sb., o zam stnanosti, ve zn

Více

Flamco. Flexcon M. Tlakové expanzní nádoby s membra nou. 2001, Flamco

Flamco. Flexcon M. Tlakové expanzní nádoby s membra nou. 2001, Flamco Flexcon M CZ Tlakové expanzní nádoby s membra nou 2001, Flamco Nas e adresa : Flamco CZ Evropská 423/178 160 00 Praha 6 +420 602 200 69 info@flamco.cz Návod k montáz i a provozu pro Flexcon M Váz eny zákazníku

Více

Nabídka na firemní akce

Nabídka na firemní akce Nabídka na firemní akce S K Y D I V E A R E N A P R A H A Konference Teambuildingové aktivity Firemní večírky Ostatní firemní akce Dárek pro obchodní partnery a klienty Rozšíření benefitního programu pro

Více

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA. Obce Plavsko. O fondu rozvoje bydlení

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA. Obce Plavsko. O fondu rozvoje bydlení OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA Obce Plavsko O fondu rozvoje bydlení. 7/2000 V Y H L Á K A.7/2000 Obce Plavsko O fondu rozvoje bydlení Obecní zastupitelstvo v Plavsku schválilo dne 21.7.2000 tuto obecn závaznou

Více

MANDÁTNÍ SMLOUVU dle 566 a násl. obchodního zákoníku (dále jen smlouva )

MANDÁTNÍ SMLOUVU dle 566 a násl. obchodního zákoníku (dále jen smlouva ) Ní e uvedeného dne, m síce a roku uzav ely svazek obcí Povodí Berounky se sídlem Nám. Republiky 1, Plze, 306 32 I : 75042860 zaps. v registru svazku obcí vedeném Krajským ú adem Plze ského kraje zast.

Více

Žádost o p ísp vek na spole ensky ú elné pracovní místo vyhrazené pro uchaze e o zam stnání

Žádost o p ísp vek na spole ensky ú elné pracovní místo vyhrazené pro uchaze e o zam stnání 10ZadPrispSUPM_Vyh2.pdf Registra ní íslo ÚP: SÚPM vyhrazená Ú ad práce: OSÚ S 10 Žádost o p ísp vek na spole ensky ú elné pracovní místo vyhrazené pro uchaze e o zam stnání 113 zákona. 435/2004 Sb., o

Více

kolní ád Mate ské koly, sou ásti Základní koly Bílá 1, Praha 6 (dále jen mate ská kola )

kolní ád Mate ské koly, sou ásti Základní koly Bílá 1, Praha 6 (dále jen mate ská kola ) kolní ád Mate ské koly, sou ásti Základní koly Bílá 1, Praha 6 (dále jen mate ská kola ) kolní ád d sledn vychází ze zákona. 561/2004 Sb., o p ed kolním, základním, st edním, vy ím odborné a jiném vzd

Více

l. 1 Úvodní ustanovení

l. 1 Úvodní ustanovení OBEC V EMYSLICE Obecn závazná vyhlá ka. 1 / 2015 o stanovení systému shroma ování, sb ru, p epravy, t íd ní, vyu ívání a odstra ování komunálních odpad a nakládání se stavebním odpadem na území obce V

Více

Sm rnice o pracovní dob

Sm rnice o pracovní dob Sm rnice o pracovní dob Pracovní doba je op t na po adu jednání a Evropská komise pravd podobn zve ejní nové návrhy na související sm rnici za átkem roku 2015. Dopady na EPSU a její lenské organizace budou

Více

POPIS FUNKČNOSTI SYSTÉMU MALOOBCHODNÍ I VELKOOBCHODNÍ SÍTĚ PRODEJEN POTRAVIN, LAHŮDEK, RYB, OBUVÍ, TEXTILU, NÁBYTKU A DALŠÍCH PROVOZŮ.

POPIS FUNKČNOSTI SYSTÉMU MALOOBCHODNÍ I VELKOOBCHODNÍ SÍTĚ PRODEJEN POTRAVIN, LAHŮDEK, RYB, OBUVÍ, TEXTILU, NÁBYTKU A DALŠÍCH PROVOZŮ. POPIS FUNKČNOSTI SYSTÉMU MALOOBCHODNÍ I VELKOOBCHODNÍ SÍTĚ PRODEJEN POTRAVIN, LAHŮDEK, RYB, OBUVÍ, TEXTILU, NÁBYTKU A DALŠÍCH PROVOZŮ. POPIS SYSTÉMU: NA ÚSTŘEDÍ FIRMY NEBO NA PRONAJATÉM SERVERU JE NAINSTALOVANÝ

Více

- 1 - Statut pro ud lení ocen ní "TOP VÍNO SLOVÁCKA"

- 1 - Statut pro ud lení ocen ní TOP VÍNO SLOVÁCKA - 1 - Statut pro ud lení ocen ní "TOP VÍNO SLOVÁCKA" VIII. ro ník 2015 - Slovácko, Zlínský kraj Ocen ní výrobku z odv tví zem d lství a potraviná ství Okresní agrární komora pro okres Uh. Hradi t a Zem

Více

Žádost o p ísp vek na z ízení spole ensky ú elného pracovního místa uchaze em o zam stnání za ú elem výkonu samostatné výd le né innosti

Žádost o p ísp vek na z ízení spole ensky ú elného pracovního místa uchaze em o zam stnání za ú elem výkonu samostatné výd le né innosti 10ZadPrispSUPM_SVC2.pdf Registra ní íslo ÚP: SÚPM SV Ú ad práce: OSÚ S 10 Žádost o p ísp vek na z ízení spole ensky ú elného pracovního místa uchaze em o zam stnání za ú elem výkonu samostatné výd le né

Více

MANUÁL PRO PRÁCI S POČÍTAČOVÝM PROGRAMEM SLUNÍČKO

MANUÁL PRO PRÁCI S POČÍTAČOVÝM PROGRAMEM SLUNÍČKO UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Katedra speciální pedagogiky RADKA BENEŠOVÁ III. roč ník prezenč ní studium obor: speciální pedagogika př edškolního vě ku MANUÁL PRO PRÁCI S POČÍTAČOVÝM

Více

Záv re ný ú et obce. finan ní hospoda ení obce ty koly v roce 2014 O: 00508519

Záv re ný ú et obce. finan ní hospoda ení obce ty koly v roce 2014 O: 00508519 Záv re ný ú et obce ty koly finan ní hospoda ení obce ty koly v roce 2014 O: 00508519 ( 17 zákona. 250/2000 Sb., o rozpo tových pravidlech územních rozpo, ve zn ní platných p edpis ) Údaje o obci : Adresa

Více

Pomáháme uskute ovat Vaše obchodní sny.

Pomáháme uskute ovat Vaše obchodní sny. Pojišt ní D&O Allianz Protect Pomáháme uskute ovat Vaše obchodní sny. Pojišt ní D&O poskytuje pojistnou ochranu p ipravenou na míru len m výkonného vedení spole nosti. Kdekoliv na sv t. Allianz - stojíme

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE Ministerstvo pro místní rozvoj odbor hospodá ských služeb VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE ve zjednodušeném podlimitním ízení dle 38 zákona. 137/2006 Sb., o ve ejných zakázkách (dále jen

Více

Návod pro vzdálené p ipojení do sít UP pomocí VPN pro MS Windows 7

Návod pro vzdálené p ipojení do sít UP pomocí VPN pro MS Windows 7 Návod pro vzdálené p ipojení do sít UP pomocí VPN pro MS Windows 7 1. Úvod nezbytné kroky ne se p ipojíte 2. Jak si vytvo it heslo 3. Nastavení VPN p ipojení pro Windows 7 1. Úvod Slu ba VPN umo uje vstoupit

Více

Sociální pojišt ní migrujících ob an EU

Sociální pojišt ní migrujících ob an EU ESKÁ ESKÁ SPRÁVA SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPE ENÍ Sociální pojišt ní migrujících ob an EU Milan Novotný metodik SSZ HK Hradec Králové, 28.2.2012 Lidé na prvním míst ESKÁ ESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPE ENÍ

Více

P íloh/list : 0. Datum: 06.04.2012

P íloh/list : 0. Datum: 06.04.2012 Odbor výstavby stavební ú ad Karlovo nám stí 78, 280 12 Kolín I, e-podatelna: posta@mukolin.cz tel.: +420 321 748 231, fax: +420 321 748 217, e-mail: stavebni.urad@mukolin.cz sídlo odboru: Zámecká 160,

Více

Obchodní podmínky provizního portálu jasnaznacka.cz

Obchodní podmínky provizního portálu jasnaznacka.cz Obchodní podmínky provizního portálu jasnaznacka.cz I. Všeobecná ustanovení využívání provizního systému affiliate.jasnaznacka.cz Vyplne ním registrac ního formulár e a souhlasem s Provizními podmínkami,

Více

VEŘEJNÉ VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA ÚČAST V PROGRAMU

VEŘEJNÉ VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA ÚČAST V PROGRAMU VEŘEJNÉ VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA ÚČAST V PROGRAMU Stránka 1 ze 5 1. Úvod Alzheimer nadační fond vypisuje veřejné výběrové řízení na účast v programu Bon appetit (akreditace MPSV), pořádaném Českou alzheimerovskou

Více

M stská ást Praha 22 Ú ad m stské ásti

M stská ást Praha 22 Ú ad m stské ásti M stská ást Praha 22 Ú ad m stské ásti odbor výstavby Nové nám stí 1250, 104 00 Praha 114.j.: P22 8123/2015 OV 10 V Uh ín vsi dne: 3.9.2015 Sp.zn.: MC22 1090/2014 OV 10 Vy izuje: Ing. František Roder Telefon:

Více

Metaxa Partyhaus Design Contest

Metaxa Partyhaus Design Contest Pravidla studentské soutěže Metaxa Partyhaus Design Contest Společnost REMY COINTREAU CZECH REPUBLIC s.r.o. vyhlašuje tuto Studentskou designovou soutěž 1. VYHLAS OVATEL SOUTE Z E A VYHLA S ENI SOUTE Z

Více

PRŮZKUM MEZI OBCHODNÍMI A MARKETINGOVÝMI ŘEDITELI

PRŮZKUM MEZI OBCHODNÍMI A MARKETINGOVÝMI ŘEDITELI PRŮZKUM MEZI OBCHODNÍMI A MARKETINGOVÝMI ŘEDITELI LEDEN 2014 Šíření těchto výsledků jakoukoliv formou je možné pouze se souhlasem společnosti Innovative Business s.r.o. a v odsouhlaseném formátu. OBSAH

Více

EHLED OSV za rok 2013 vykonávajících pouze hlavní SV

EHLED OSV za rok 2013 vykonávajících pouze hlavní SV Zadání pro programátory ehled o p íjmech a výdajích OSV za rok 2013, i nasazení verze zpracující p ehled o p íjmech a výdajích za rok 2013 upozornit na projetí dávkového programu v N_UDRZBA pro vy len

Více

Pravidla pro hodnocení výsledk vzd lávání

Pravidla pro hodnocení výsledk vzd lávání Základní kola pro t lesn posti ené, Opava, Dostojevského 12 Pravidla pro hodnocení výsledk vzd lávání (sou ást VP kola pro ivot, dodatek k 1. 9. 2012) A/ Pravidla pro hodnocení a klasifikaci ák Z Hodnocení

Více

Informace o stavu stavby Sanace a rekultivace skládky TKO Prakšice I a s ní souvisejících majetkoprávních a ve ejnoprávních vztah.

Informace o stavu stavby Sanace a rekultivace skládky TKO Prakšice I a s ní souvisejících majetkoprávních a ve ejnoprávních vztah. Informace o stavu stavby Sanace a rekultivace skládky TKO Prakšice I a s ní souvisejících majetkoprávních a ve ejnoprávních vztah. Skládka Prakšice vznikla v 80-tých letech na severním okraji m sta Uherský

Více

Do pisni ce z ghet ta do pro tek to rá tu z 21. 8. 1944 s po moc ným ra zít kem ŽRS v Pra ze. /Sou kro má sbír ka, SRN/

Do pisni ce z ghet ta do pro tek to rá tu z 21. 8. 1944 s po moc ným ra zít kem ŽRS v Pra ze. /Sou kro má sbír ka, SRN/ Do pisni ce z ghet ta do pro tek to rá tu s no vým po moc ným ra zít kem po pře jme no vá ní Ži dov ské ná bo žen ské ob ce na Ži dov skou ra du star ších v Pra ze. /ŽM/ Do pisni ce z ghet ta do pro tek

Více

Smlouvy o poskytnutí ve ejné finan ní podpory z rozpo tu m sta. 29/23/4405/14

Smlouvy o poskytnutí ve ejné finan ní podpory z rozpo tu m sta. 29/23/4405/14 Smluvní strany: Smlouva o poskytnutí ve ejné finan ní podpory z rozpo tu m sta 29/23/4405/14 1. Poskytovatel m sto Uherský Brod Masarykovo nám. 100, 688 17 Uherský Brod, zastoupeno: Patrikem Kun arem,

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROST EDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROST EDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROST EDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne: 11. 4. 2013.j.: 25008/ENV/13 ZÁV R ZJIŠ OVACÍHO ÍZENÍ podle 10d zákona. 100/2001 Sb., o posuzování vliv na životní

Více

ZPRÁVA O STAVU SPOLEČNOSTI

ZPRÁVA O STAVU SPOLEČNOSTI ERFLEX a.s. Valentinská 92/3, Praha 1, 110 00 Telefon +420 731 331 133 www.erflex.cz ZPRÁVA O STAVU SPOLEČNOSTI FR 2013 Tato zpráva je určena pouze k interním účelům. Na valné hromadě bude předána účastníkům.

Více

EVROPSKÁ UNIE Vydání dodatku k Ú ednímu v stníku Evropské unie 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670

EVROPSKÁ UNIE Vydání dodatku k Ú ednímu v stníku Evropské unie 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 EVROPSKÁ UNIE Vydání dodatku k Ú ednímu v stníku Evropské unie 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Informace & on-line formulá e: http://simap.eu.int

Více

Obec Ústí Záv re ný ú et za rok 2008

Obec Ústí Záv re ný ú et za rok 2008 Obec Ústí Záv re ný ú et za rok 2008 1) Základní údaje Rozpo et obce Ústí na rok 2008 byl schválen zastupitelstvem obce 13.2.2008. Do té doby bylo hospoda ení obce ur ováno rozpo tovým provizoriem. Rozpo

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro předplatné Literárních novin vydavatelství Litmedia, a.s.

Všeobecné obchodní podmínky pro předplatné Literárních novin vydavatelství Litmedia, a.s. Všeobecné obchodní podmínky pro předplatné Literárních novin vydavatelství Litmedia, a.s. 1. Obecná ujednání 1.1. Tyto V eobecné obchodní podmínky pro dodávku ti t ných periodik formou p edplatného upravují

Více

METODICKÁ POM CKA PRO VYPL OVÁNÍ ELDP (PLATNÉHO OD 1. 1. 2009) PRO OBDOBÍ OD 1. 1. 2014

METODICKÁ POM CKA PRO VYPL OVÁNÍ ELDP (PLATNÉHO OD 1. 1. 2009) PRO OBDOBÍ OD 1. 1. 2014 METODICKÁ POM CKA PRO VYPL OVÁNÍ ELDP (PLATNÉHO OD 1. 1. 2009) PRO OBDOBÍ OD 1. 1. Tiskopis SSZ. 89 383 8 I/2015 Úvod Metodická pom cka je sou ástí Všeobecných zásad pro vypl ování ELDP (platného od 1.

Více

Psychiatrická nemocnice ( lé ebna):

Psychiatrická nemocnice ( lé ebna): Psychiatrická nemocnice ( lé ebna): Psychiatrická nemocnice je léka ské za ízení, které se zam uje p evážn na lé bu závažných duševních onemocn ní. Psychiatrické nemocnice se mohou lišit v metodice a postupu

Více

VNIT NÍ SM RNICE 1)PRO ZADÁVÁNÍ NABÍDKOVÝCH ÍZENÍ 2)PRO EVIDENCI A ZADÁVÁNÍ VE EJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU

VNIT NÍ SM RNICE 1)PRO ZADÁVÁNÍ NABÍDKOVÝCH ÍZENÍ 2)PRO EVIDENCI A ZADÁVÁNÍ VE EJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU VNIT NÍ SM RNICE 1)PRO ZADÁVÁNÍ NABÍDKOVÝCH ÍZENÍ 2)PRO EVIDENCI A ZADÁVÁNÍ VE EJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU OBEC TY KOLY ÁST I Úvodní ustanovení LÁNEK 1 edm t úpravy Tato sm rnice upravuje zp sob a postup

Více

Zápis.03/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly

Zápis.03/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly Zápis.03/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly Datum Místo ítomní lenové zastupitelstva 25.02.2015 od 19.00 hodin kancelá Obecního ú adu ve ty kolech Št pán Benca, Petr Beneš, Libor Jaeger, Vladislav

Více

SPOLUJÍZDA VE VAŠÍ SPOLE NOSTI

SPOLUJÍZDA VE VAŠÍ SPOLE NOSTI SPOLUJÍZDA VE VAŠÍ SPOLE NOSTI Proto e Vy víte, e jsou velice nákladné na provo Šet et votní prost edí Sní ení stresu a zlepšení vzt Redukce pr kováním Menší pot kovacích míst, znamená v dy úsporu jak

Více

O jednom mučedníkovi nebo mučednici

O jednom mučedníkovi nebo mučednici 1. nešpory spočné texty O dnom mučedníkov nebo mučednc Jkub Pvlík 1. nt. - VI.F (Žlm 118-I.II) já Ke kž dé mu, př znám před svým kdo cem v neb. ke mně j. př zná před ld m, 2. nt. - VI.F (Žlm 118-III) ž

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB Dnešního dne, m síce a roku tyto smluvní strany, tj.: zájmové sdružení právnických osob Technologické inova ní centrum KD Praha se sídlem Praha 9, Kle ákova 5/347, PS : 190

Více

NABÍDKA PROGRAMŮ MUZEUM LUHAČ OVICKÉHO ZÁLESÍ ODDĚ LENÍ MUZEJNÍ PEDAGOGIKY MUZEUM JIHOVÝCHODNÍ MORAVY VE ZLÍNĚ

NABÍDKA PROGRAMŮ MUZEUM LUHAČ OVICKÉHO ZÁLESÍ ODDĚ LENÍ MUZEJNÍ PEDAGOGIKY MUZEUM JIHOVÝCHODNÍ MORAVY VE ZLÍNĚ NABÍDKA PROGRAMŮ MUZEUM LUHAČ OVICKÉHO ZÁLESÍ MUZEUM JIHOVÝCHODNÍ MORAVY VE ZLÍNĚ ODDĚ LENÍ MUZEJNÍ PEDAGOGIKY Uvádě ní ve známost aneb Luhač ovice v reklamě Vernisáž výstavy se koná 3 0. ř íjna 2 0 14

Více

ádost o vystavení krycího listu

ádost o vystavení krycího listu ádost o vystavení krycího listu Vypl uje KPaCHP o.s. Do lo dne: íslo KL: Podpis OPCH: KL vystaven dne: Platný do: Velký: St ední: Toy: Trpasli í: Bílý: erný: Hn dý: ervený: Aprikot: St íbrný: erný s pálením:

Více

Finan ní ízení projekt

Finan ní ízení projekt Finan ní ízení projekt Jaká témata budou probrána v rámci prezentace: Jak pracovat s rozpo tem projektu Jak sledovat harmonogram projektu Jak na finan ní plán projektu Zdroje informací P íru ka pro adatele

Více

edm t a p sobnost vyhlášky

edm t a p sobnost vyhlášky O b e c S v i t á v k a Obecn závazná vyhláška. 2/2004 kterou se stanoví provoz systému shromaž ování, sb ru, p epravy, íd ní, využívání a odstra ování komunálních odpad a místní poplatek za provoz tohoto

Více

UNICORN COLLEGE BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

UNICORN COLLEGE BAKALÁŘSKÁ PRÁCE UNICORN COLLEGE Katedra Ekonomie a managementu BAKALÁŘSKÁ PRÁCE UI a UX mobilních aplikací (historie, metodiky tvorby UI designu), Vývoj mobilní aplikace pro ios Autor BP: Filip Procházka Vedoucí BP: Ing.

Více

PRAVIDLA PRO PRODEJ BYTOVÝCH DOM

PRAVIDLA PRO PRODEJ BYTOVÝCH DOM PRAVIDLA PRO PRODEJ BYTOVÝCH DOM ve vlastnictví eské republiky - p íslušnosti hospoda ení Ministerstva obrany eské republiky a p ísp vkové organizace Správa vojenského bytového fondu Praha (dále jen Pravidla

Více

PO ÁRNÍ ÁD OBCE BLUDOV

PO ÁRNÍ ÁD OBCE BLUDOV Obecn závazná vyhlá ka obce Bludov íslo 3 /2003 Obec Bludov na základ usnesení zastupitelstva obce ze dne 29.9.2003, podle 29 odst. 1 písm. O) bod 1. zákona. 133/1985 Sb. o po ární ochran, ve zn ní pozd

Více

č č Úč ě č ě č č č ů ů Č č Č š č č ů č ů Ú Š Ť č Ž Ž č Ž š š ě é ůž č Ž č ůž Ž é š ě č š é ůž é č é č é é č ůž č é ě š é č ůž š č š ů ě č Ž š ě č é ě č č ě ě š ě ů ůž š ě ž Ž é Ž ůž ž é š ě č š é Ž ě é

Více

Projektový tým, indikátory, aktivity projektu, harmonogram. Seminá PAAK ízení projekt

Projektový tým, indikátory, aktivity projektu, harmonogram. Seminá PAAK ízení projekt Projektový tým, indikátory, aktivity projektu, harmonogram Seminá PAAK ízení projekt Projektový tým Kvalitní projektový tým - základem pro úsp ch ka dého projektu Návrh týmu v p ípravné fázi s ohledem

Více

Předklá daný materiá l sleduje v prvé řadě četnost a rozloženíposkytovatelů sociá lních služeb na územíhl. m. Prahy.

Předklá daný materiá l sleduje v prvé řadě četnost a rozloženíposkytovatelů sociá lních služeb na územíhl. m. Prahy. Plá nová ní sociá lních služeb v Praze jako obci a zároveň kraji se neobejde bez důkladný ch znalostí stá vající nabídky služeb. Potřeba přehledu poskytovatelů sociá lních služeb a jejich rozloženív rá

Více

Zápis.14/2011 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly

Zápis.14/2011 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly Zápis.14/2011 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly Datum Místo ítomní lenové zastupitelstva Omluven 14.12.2011 od 19.00 hodin kancelá Obecního ú adu ve ty kolech Št pán Benca, Libor Jaeger, Vladislav

Více

EVROPSKÁ UNIE Vydání dodatku k Ú ednímu v stníku Evropské unie 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670

EVROPSKÁ UNIE Vydání dodatku k Ú ednímu v stníku Evropské unie 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 EVROPSKÁ UNIE Vydání dodatku k Ú ednímu v stníku Evropské unie 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Informace & on-line formulá e: http://simap.eu.int

Více

M stský ú ad Pet vald Gen. Svobody 511, 735 41 Pet vald Odbor výstavby a životního prost edí stavební ú ad

M stský ú ad Pet vald Gen. Svobody 511, 735 41 Pet vald Odbor výstavby a životního prost edí stavební ú ad M stský ú ad Pet vald Gen. Svobody 511, 735 41 Pet vald Odbor výstavby a životního prost edí stavební ú ad MUPTX003KVJ0 VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: SPIS. ZNA KA: 268/2015/VaŽP/D ÍSLO JEDNACÍ: M ÚP 2527/2015

Více

prakticky ešit firemní situace a využít t chto poznatk pro svoje profesionální zam ení.

prakticky ešit firemní situace a využít t chto poznatk pro svoje profesionální zam ení. 7.25 Pojetí vyu ovacího p edm tu Aplikovaná ekonomie Obecné cíle výuky Aplikovaná ekonomie Cílem p edm tu je prohloubení základních ekonomických dovedností propojením znalostí a dovedností získaných studiem

Více

Znalecký posudek. Záv re né zprávy firmy SaNo CB s.r.o.

Znalecký posudek. Záv re né zprávy firmy SaNo CB s.r.o. Znalecký posudek Záv re né zprávy firmy SaNo CB s.r.o. Monitoring obsahu As, Cr, Ni v zeminách a podzemní vod v prostoru pískovny H rka u Plané nad Lu nicí Brno, duben 2011 ZNALECKÝ POSUDEK. 044 02/2011

Více

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. P IZNÁNÍ. k dani z p íjm právnických osob

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. P IZNÁNÍ. k dani z p íjm právnických osob dz_dppo0_.pdf Než za te vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. Finan nímu ú adu v, ve, pro 0 Da ové identi ka ní íslo 0 Identi ka ní íslo 0 Da ové p iznání ádné dodate né D vody pro podání dodate

Více

STANOVY SPOLE ENSTV VLASTN K BYTOV CH JEDNOTEK PRO DOMY JEREVANSK. P. 1064, 1065, 1066 A 1067, PRAHA 10 - VR OVICE

STANOVY SPOLE ENSTV VLASTN K BYTOV CH JEDNOTEK PRO DOMY JEREVANSK. P. 1064, 1065, 1066 A 1067, PRAHA 10 - VR OVICE STANOVY SPOLE ENSTV VLASTN K BYTOV CH JEDNOTEK PRO DOMY JEREVANSK. P. 1064, 1065, 1066 A 1067, PRAHA 10 - VR OVICE ST PRVN V EOBECN USTANOVEN l. I. Z kladn ustanoven (1) Spole enstv vlastn k bytov ch jednotek

Více

CENTRALIZACE APV OSV. Ekonomické a ú etní innosti

CENTRALIZACE APV OSV. Ekonomické a ú etní innosti CENTRALIZACE APV OSV Ekonomické a ú etní innosti Obsah 1. Úvod...4 2. Hidalgo DP OSV...5 2.1 Banka p íjmového ú tu (dále Ucetp )...5 2.2 evody plateb na p íjmovém ú tu...6 2.3 Sborník pojistného OSV...6

Více

Aplika ní doložka KA R Ov ování výro ní zprávy

Aplika ní doložka KA R Ov ování výro ní zprávy Aplika ní doložka KA R Ov ování výro ní zprávy ke standardu ISA 720 ODPOV DNOST AUDITORA VE VZTAHU K OSTATNÍM INFORMACÍM V DOKUMENTECH OBSAHUJÍCÍCH AUDITOVANOU Ú ETNÍ ZÁV RKU Aplika ní doložku mezinárodního

Více

historická okna a dve e poctivá ká okna a dve e s adicí o oku 1926

historická okna a dve e poctivá ká okna a dve e s adicí o oku 1926 historická okna a dve e poctivá ká okna a dve e s adicí o oku 1926 Pono te se do velkoleposti minulosti, která o ívá ve paletových oknech a historických dve ích. Tato díla starých truhlá ských mistr zdobí

Více

stránka 1 celkem 40 - ob anská sdružení po 1. 1. 2014

stránka 1 celkem 40 - ob anská sdružení po 1. 1. 2014 stránka 1 celkem 40 - ob anská sdružení po 1. 1. 2014 stránka 2 celkem 40 zákon. 83/1990 Sb. o sdružování ob an ve zn ní pozd jších p edpis - zvláštní zákon (má p ednost p ed OZ) zákon. 40/1964 Sb. ob

Více

Etický kodex zam stnanc Centra pobytových a terénních sociálních služeb

Etický kodex zam stnanc Centra pobytových a terénních sociálních služeb Etický kodex zam stnanc Centra pobytových a terénních sociálních služeb Zb ch Preambule Každý zam stnanec organizace je povinen dodržovat a ctít zákonnost všech postup a rovný ístup ke všem fyzickým i

Více

OBEC TEPLICE NAD BE VOU

OBEC TEPLICE NAD BE VOU OBEC TEPLICE NAD BE VOU ZÁPIS. 5/2007 ze zasedání zastupitelstva Obce Teplice nad Be vou, které se konalo dne 12. zá í 2007 v sále Hasi ské zbrojnice v Teplicích nad Be vou P ítomni: Ladislav Táborský

Více

P íloha k ú etní záv rce za rok 2 0 0 9

P íloha k ú etní záv rce za rok 2 0 0 9 P íloha k ú etní záv rce za rok 2 0 0 9 P íloha je zpracována v souladu s vyhlá kou. 500/2002 Sb., kterou se provád jí n která ustanovení zákona. 563/1991 Sb., o ú etnictví, ve zn ní pozd j ích p edpis,

Více

ODBORNÁ KONFERENCE S MEZINÁRODNI ÚČASTÍ 1. cirkulář a výzva k příspěvkům a presentacím firem VODNÍ TOKY 2009

ODBORNÁ KONFERENCE S MEZINÁRODNI ÚČASTÍ 1. cirkulář a výzva k příspěvkům a presentacím firem VODNÍ TOKY 2009 ODBORNÁ KONFERENCE S MEZINÁRODNI ÚČASTÍ 1. cirkulář a výzva k příspěvkům a presentacím firem VODNÍ TOKY 2009 Obor vodních toků legislativa, financování, plánování Technická opatření na vodních tocích zkušenosti

Více

Zápis. z jednání ádné valné hromady podle ust. 423 zákona o obchodních korporacích

Zápis. z jednání ádné valné hromady podle ust. 423 zákona o obchodních korporacích Zápis z jednání ádné valné hromady podle ust. 423 zákona o obchodních korporacích I. Firma a sídlo spole nosti P-D Refractories CZ a. s. (d íve Moravské šamotové a lupkové závody a. s.) 679 63 Velké Opatovice,

Více

Exekutorský ú ad Praha 7, pracovišt Jankovcova 13, 170 00 Praha 7 Soudní exekutor JUDr. Vladimír Plášil

Exekutorský ú ad Praha 7, pracovišt Jankovcova 13, 170 00 Praha 7 Soudní exekutor JUDr. Vladimír Plášil Exekutorský ú ad Praha 7, pracovišt Jankovcova 13, 170 00 Praha 7 Soudní exekutor JUDr. Vladimír Plášil tel: 266 713 022, fax: 266 713 031, mobil: 602 857 061 e-mail: podatelna@exekutor-plasil.cz web site:

Více

t a k t o : I. Na izuje se další elektronická dražba, která se koná prost ednictvím elektronického systému dražeb na adrese portálu www.exdrazby.

t a k t o : I. Na izuje se další elektronická dražba, která se koná prost ednictvím elektronického systému dražeb na adrese portálu www.exdrazby. .j. 024 EX 4817/10-842 U s n e s e n í o na ízení dalšího dražebního jednání - elektronická dražba Soudní exekutor Mgr. Pavla Fu íková, Exekutorský ú ad Ostrava, se sídlem Slévárenská 410/14, Ostrava Mariánské

Více

Rada m sta Brna ZM7/0235. Název: Humanitární finanční pomoc m stu Charkov, návrh na poskytnutí daru návrh rozpočtového opat ení

Rada m sta Brna ZM7/0235. Název: Humanitární finanční pomoc m stu Charkov, návrh na poskytnutí daru návrh rozpočtového opat ení Rada m sta Brna ZM7/0235 Z7/05. zasedání Zastupitelstva m sta Brna konané od 14. dubna 2015 Název: Humanitární finanční pomoc m stu Charkov, návrh na poskytnutí daru návrh rozpočtového opat ení Obsah:

Více

Postup při instalaci aplikace Kalkulačka Home Credit Spotřebitelské ú věry 2002

Postup při instalaci aplikace Kalkulačka Home Credit Spotřebitelské ú věry 2002 Postup při instalaci aplikace Kalkulačka Home Credit Spotřebitelské ú věry 2002 V ná sledujícím dokumentu jsme pro Vás připravili poměrně podrobný postup při instalaci software na Váš počítač. Postup je

Více

ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA

ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA VE EJNÁ NABÍDKA POZEMK UR ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA. 95/1999 Sb., O PODMÍNKÁCH P EVODU ZEM D LSKÝCH A LESNÍCH POZEMK Z VLASTNICTVÍ STÁTU NA JINÉ OSOBY, VE ZN NÍ POZD JŠÍCH P EDPIS (DÁLE JEN ZÁKON

Více

Metodika zp sobilých výdaj Monitorovací zprávy. Finan ní ízení

Metodika zp sobilých výdaj Monitorovací zprávy. Finan ní ízení Metodika zp sobilých výdaj Monitorovací zprávy Finan ní ízení OBSAH 1. Metodika zp sobilých výdaj Zdroj informací: P íloha. 8 PP P Metodika zp sobilých výdaj pro ROP SV 2. Monitorovací zprávy Zdroj informací:

Více

... (akademický titul, jméno, p íjmení, v decká hodnost), datum narození:, trvalý pobyt:., bydlišt :...

... (akademický titul, jméno, p íjmení, v decká hodnost), datum narození:, trvalý pobyt:., bydlišt :... #1461/CJH/2015-CJHM@c 1461/CJH/2015-CJHM.j.: UZSVM/CJH/1425/2015-CJHM eská republika Ú ad pro zastupování státu ve v cech majetkových se sídlem Rašínovo náb eží 390/42, 128 00 Praha 2 Nové M sto zastoupená:

Více

sto Desná Rozpo et na rok 2008 Výdaje

sto Desná Rozpo et na rok 2008 Výdaje sto Desná na rok Výdaje poznámka 2212 5139 Nákup materiálu 200 000 200 000 2212 5169 Nákup ostatních služeb 350 000 350 000 2212 5171 Opravy a udržování 100 000 100 000 2212 Silnice 650 000 650 000 2219

Více

Archivní fond eského horolezeckého svazu

Archivní fond eského horolezeckého svazu Archivní fond eského horolezeckého svazu I. ízení fondu, správa a umíst ní Archivní fond HS je založen rozhodnutím Výkonného výboru eského horolezeckého svazu, o.s., v souladu s ustanovením 3 odst. 2 písmeno

Více

Ref R or ef my pr my o lidi NE proti lidem oti Otev Ote ř v ete oč o i č Kampaň ČMKOS

Ref R or ef my pr my o lidi NE proti lidem oti Otev Ote ř v ete oč o i č Kampaň ČMKOS Reformy pro lidi NE proti lidem Otevřete oči Kampa MKOS 6 l í Jaromíra DRÁBKA První le Teorii, e privatizace povede ke zvý ení d chod, prosazovala v polovin 90. let také Sv tová banka. Teorie se v praxi

Více

POKYNY K VYPLN NÍ P EHLEDU O P ÍJMECH A VÝDAJÍCH OSV ZA ROK 2013

POKYNY K VYPLN NÍ P EHLEDU O P ÍJMECH A VÝDAJÍCH OSV ZA ROK 2013 POKYNY K VYPLN NÍ P EHLEDU O P ÍJMECH A VÝDAJÍCH OSV ZA ROK 2013 ádný, opravný ozna te, zda se jedná o podání ádného i opravného p ehledu. 1. Identifikace osoby samostatn výd le inné (OSV ). 1 P íjmení

Více

Propojení nemocenského a zdravotní pojištění Bc.. Vladimír r Kothera garant projektu říjen 2004 Projekt Českého zdravotnického fóra f 1/2 Snaha reagovat na systémov mové chyby Dlouhodobá analýza problémů

Více

O B E C D R Á C H O V

O B E C D R Á C H O V O B E C D R Á C H O V Zápis. 05/2008 ze sch ze obecního zastupitelstva ze dne 24.04.2008 ítomni: izváni: Ur ení ov ovatelé zápisu : p.paták, p.fousek, ing. Kopá ek, pí,podhrádská, p.peroutka, p.kolá, p.ivanšík

Více

Podpora cykloturistiky v eské republice se zam ením na Kraj Vyso ina

Podpora cykloturistiky v eské republice se zam ením na Kraj Vyso ina Vyso ina Tourism, ísp vková organizace Podpora cykloturistiky v eské republice se zam ením na Kraj Vyso ina Tomáš ihák, Vyso ina Tourism Konference Budování cyklotras v NSK Nitra, 22. 8. 2012 6.9.2012

Více

Zápis.07/2011 Ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly

Zápis.07/2011 Ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly Zápis.07/2011 Ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly Datum Místo ítomní lenové zastupitelstva 01.06.2011 od 19.00 hodin kancelá Obecního ú adu ve ty kolech Št pán Benca, Libor Jaeger, Petr Beneš, Vladislav

Více

t a k t o : I. Na izuje se další elektronická dražba, která se koná prost ednictvím elektronického systému dražeb na adrese portálu www.exdrazby.

t a k t o : I. Na izuje se další elektronická dražba, která se koná prost ednictvím elektronického systému dražeb na adrese portálu www.exdrazby. .j. 024 EX 807/12-187 U s n e s e n í o na ízení dalšího dražebního jednání - elektronická dražba Soudní exekutor Mgr. Pavla Fu íková, Exekutorský ú ad Ostrava, se sídlem Slévárenská 410/14, Ostrava Mariánské

Více

Pojistné a majetkové daně - Sociální a zdravotní pojistné POJISTNÉ A MAJETKOVÉ DANĚ. Jaroslav Šafránek

Pojistné a majetkové daně - Sociální a zdravotní pojistné POJISTNÉ A MAJETKOVÉ DANĚ. Jaroslav Šafránek 2008 Pojistné a majetkové daně - Sociální a zdravotní pojistné POJISTNÉ A MAJETKOVÉ DANĚ Jaroslav Šafránek Sociální pojistné Pojišt né osoby Sociální - Pracovní pom r - DP - Spole ník a jednatel - len

Více

Zakázka bude pln na b hem roku 2014 a v následujících 48 sících od uzav ení smlouvy.

Zakázka bude pln na b hem roku 2014 a v následujících 48 sících od uzav ení smlouvy. OD VODN NÍ VE EJNÉ ZAKÁZKY Služba na zajišt ní provozu a expertní podpory datové sít Od vodn ní ve ejné zakázky pro ú ely p edb žného oznámení Od vodn ní ú elnosti ve ejné zakázky obsahuje alespo Popis

Více

Plány vlády v oblasti egovernmentu. Postup Postup projektu Czech Point

Plány vlády v oblasti egovernmentu. Postup Postup projektu Czech Point II. NárodnN rodní setkání starostů, primátor torů a hejtmanů ČR Komplexní pohled na veřejnou ejnou správu Plány vlády v oblasti egovernmentu Postup Postup projektu Czech Point Zdeněk k Zajíček HEXAGON

Více

Flamco Flamco-Fill Typ STA a STM

Flamco Flamco-Fill Typ STA a STM Flamco Typ STA a STM STA típus 6758 STM típus 6760 CZ Pr edpisy pro instalaci a obsluhu 2001, Flamco Flamco Obsah : Nas e adresa : Obchodní a technické zastoupení firmy Flamco. Ivana Hovorková Gorkého

Více

PRACOVNÍ INSPEKCE. Organizace, práva a povinnosti. www.arbeitsinspektion.gv.at

PRACOVNÍ INSPEKCE. Organizace, práva a povinnosti. www.arbeitsinspektion.gv.at P R A C O V N Í I N S P E K C E P R A C O V N Í I N S P E K C E P R A C O V N Í I N S P E K C E P R A C O V N Í I N S P E K C E P R A C O V N Í I N S P E K C E P R A C O V N Í I N S P E K C E P R A C O

Více

S T A T U T. Nadace Kardiocentrum eské Bud jovice. se sídlem. 370 04 eské Bud jovice, Klaricova 22

S T A T U T. Nadace Kardiocentrum eské Bud jovice. se sídlem. 370 04 eské Bud jovice, Klaricova 22 S T A T U T Nadace Kardiocentrum eské Bud jovice se sídlem 370 04 eské Bud jovice, Klaricova 22 I. Úvodní ustanovení 1. Nadace Kardiocentrum eské Bud jovice (dále jen nadace) byla založena na ustavující

Více

I. skupina pr íkladu (ve ty, v ktery ch se mluví o ne jakém pr edme tu, ne jaké osobe, ne jakém jevu apod., ktery je pr ímo pr ítomen v situaci

I. skupina pr íkladu (ve ty, v ktery ch se mluví o ne jakém pr edme tu, ne jaké osobe, ne jakém jevu apod., ktery je pr ímo pr ítomen v situaci Uz val bych ji se nejsps e uz vá ústná stoj uvnitr I. skupina pr kladu (vty, v ktery ch se mluv o njakém pr edmtu, njaké osob, njakém vu apod., ktery pr mo pr tomen v situaci Tak, a ted spolkni tenhleten

Více