Povinnost hradit pojistne na socia lni zabezpec eni po ukonc eni studia nevznika

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Povinnost hradit pojistne na socia lni zabezpec eni po ukonc eni studia nevznika"

Transkript

1 Povinnost hradit pojistne na socia lni zabezpec eni po ukonc eni studia nevznika Absolventi, kter i po skonc eni studia nezac nou pracovat, nebo se zaregistruji na u r adu pra ce, nemaji povinnost platit pojistne na du chodove pojis te ni. Pokud absolvent nebo student vycestuje do zahranic i za praci nebo briga dou, nemusi tuto skutec nost oznamovat C eske spra ve socia lni ho zabezpec eni (C SSZ). Pracuji ci studenti, studenti, kter i se rozhodnou o pra zdnina ch (a nejen be hem nich) pracovat, maji povinnost platit pojistne na du chodove pojis te ni, pokud jejich zame stna ni zakla da u c ast na nemocenske m pojis te ni. To znamena, z e se zame stnavatelem maji uzavr enou pracovni smlouvu nebo dohodu o pracovni c innosti s pr i jmem alespon Kc me si c ne. Pojistne studenti hradi i v pr i pade, kdy pracuji na za klade dohody o provedeni pra ce s pr i jmem nad Kc za me si c u jednoho zame stnavatele. Pojistne za studenty, stejne jako za ostatni zame stnance, odva di zame stnavatel. Studentu m se doba, kdy plati pojistne, zapoc i ta va do doby pojis te ni potr ebne pro du chod. Podnikaji ci studenti Studenti, rovne z i absolventi, mohou zac i t podnikat a sta t se osobou samostatne vy de lec ne c innou. Zaha jeni samostatne vy de lec ne c innosti ohlas uji pr i slus ne okresni spra ve socia lni ho zabezpec eni (OSSZ) podle trvale ho bydlis te. Ti, kter i studuji str edni, vys s i odbornou c i vysokou s kolu a nedosa hli ve ku 26 let, jsou povaz ova ni za nezaopatr ene di te. To je du vod pro vy kon vedlejs i samostatne vy de lec ne c innosti. Pr i vy konu vedlejs i vy de lec ne c innosti hradi pojistne na socia lni zabezpec eni tehdy, pokud se k tomu sami pr ihla si, nebo v pr i pade, kdy dan ovy za klad ze samostatne vy de lec ne c innosti dosa hl vy s e zakla daji ci povinnou u c ast na du chodove m pojis te ni (v roce 2014 c ini tato rozhodna c a stka Kc za rok). Pr ipomen me, z e doba studia na str edni, vys s i odborne nebo vysoke s kole se od nezapoc i ta va do doby pojis te ni potr ebne pro du chod. U c ast na du chodove m pojis te ni si studenti stars i 18 let c i absolventi, kter i nevykona vaji vy de lec nou c innost, mohou zajistit prostr ednictvi m dobrovolne ho du chodove ho pojis te ni. Nejniz s i pojistne hrazene v roce 2014 c ini Kc me si c ne. Vi ce informaci o du chodove m pojis te ni lze zi skat kaz dy pracovni den pr i osobni na vs te ve OSSZ, klientske ho centra pro du chodove pojis te ni pr i u str edi C SSZ, nebo prostr ednictvi m call centra pro du chodove pojis te ni na tel. c i sle Zdroj:http://www.cssz.cz/cz/o-cssz/informace/media/tiskove-zpravy/tiskove-zpravy-2014/ povinnost-hradit-pojistne-na-socialni-zabezpec eni-poukonceni-studia-nevznika.htm Firmy budou ope t dosta vat pr i spe vky na zdravotne znevy hodne ne Firmy budou znovu dosta vat od sta tu pr i spe vky na mzdu zdravotne znevy hodne ny ch zame stnancu. Tuto kategorii pracovni ku obnovi novela o zame stnanosti, kterou 8. c ervence 2014 podepsal prezident Milos Zeman. Informoval o tom jeho mluvc i Jir i Ovc a c ek. Za kladni dotace bude c init az Kc me si c ne. Zame stnavatele budou mi t navi c na rok na dals i az tisi cikorunu me si c ne po roce od obsazeni chra ne ne ho pracovni ho mi sta. Kategorie zdravotne znevy hodne ny ch pracovni ku byla v za kone jako podkategorie osob se zdravotni m postiz eni m do konce lon ske ho roku. Pokus o jeji vc asne zachova ni ale zmar ilo lon ske rozpus te ni Sne movny. Za zdravotne znevy hodne ne lidi budou znovu povaz ova ni zame stnanci, kter i sice mohou pracovat, ale kvu li hors i mu zdravotni mu stavu jen omezene na chra ne ne m pracovni m mi ste. Toto postaveni bude pr izna vat C eska spra va socia lni ho zabezpec eni. Pr edloha take sniz uje minima lni pokutu za umoz ne ni nelega lni pra ce z na korun. Du vodem je to, aby nebyla likvidac ni pro drobne z ivnostni ky. Horni hranice pokuty - deset milionu korun - zu sta va zachova na. Norma ma rovne z ulehc it firma m od byrokracie, nebot uz nebudou nemuset dokla dat u r adu m, z e nemaji nedoplatky na dani ch nebo pojistne m. U r ady si budou se souhlasem zame stnavatele tyto informace od pr i slus ny ch instituci zi skat samy. Novela sni z i pr i spe vek pro agentury pra ce, s nimiz ma u r ad pra ce smlouvu na zprostr edkova ni. Nove budou mi sto korun na uchazec e dosta vat 500 korun. Za umi ste ni nezame stnane ho by pak mohly mi sto korun mi t az korun, pokud by si c love k mi sto udrz el aspon pu l roku. Zdroj: 1

2 Pr i ruc ka pro pacienta postup pr i poda va ni z a dosti o nahli z eni, vy pis, nebo kopii zdravotnicke dokumentace Zpracovala Mgr. Kater ina Hor i nkova Kaz dy z na s se zcela jiste ne kdy v z ivote ocitne v roli pacienta. Tato role sama o sobe stavi c love ka do zranitelne pozice, a pokud v tomto stavu musi navi c ha jit sva pra va a na roky, c i se ocita v situaci, kdy pacientem je ne kdo z jeho bli zky ch, je pome rne sloz ite drz et se pr i tom ve cne a neemociona lni argumentace. Nejen pro tyto pr i pady by me la slouz it na sleduji ci pr i ruc ka, jeji mz ci lem je pomoci va m zi skat pr i stup k informaci m ze zdravotnicke dokumentace, a take va s informovat o tom, na co ma te v pozici pacienta v souvislosti s informacemi ze zdravotnicke dokumentace na rok. Legislativne jsou tato pra va a na roky pacienta upravova na za konem c. 372/2011 Sb., o zdravotni ch sluz ba ch, ve zne ni pozde js i ch pr edpisu (da le bude pouz i va na pouze zkratka ZZS). U jednotlivy ch bodu bude uvedeno v za vorce c i slo pr i slus ne ho paragrafu tohoto za kona. Pouz i vane pojmy: Osoby bli zke jedna se o pr i me pr i buzne, sourozence, manz ela (partnera) a jine osoby, ktere jsou rodinny mi pr i slus ni ky pacienta (napr. stry c, bratranec) c i mu jsou jinak bli zke (druh, nevlastni rodic ). Bli z e specifikova no v 22 obc anske ho za koni ku platne ho od 1. ledna Osoby urc ene pacientem jedna se o osoby, ktery m pacient urc il pra vo pr i stupu k informaci m ze zdravotnicke dokumentace, takte z urc it rozsah tohoto pra va (od neomezene ho pr i stupu po pr i stup pouze c a stec ny, c i kompletni za kaz poskytova ni informaci te mto osoba m). Pra va pacienta v souvislosti s informacemi ze zdravotnicke dokumentace Jako pacient ma te v souvislosti s informacemi ve sve zdravotnicke dokumentaci tato za kladni pra va: Ma te pra vo by t srozumitelne a dostatec ne informova ni ( 31 ZZS) o sve m zdravotni m stavu, o navrhovane m le c ebne m postupu, ma te pra vo na pokla da ni dopln uji ci ch ota zek (toto se vztahuje take na osoby, ktere mu z ete urc it). Ma te pra vo projevit pr a ni neby t informova n o sve m zdravotni m stavu, s vy jimkou onemocne ni, ktere by mohlo ohrozit z ivot dals i ch osob ( 31 ZZS). Ma te pra vo na konzultaci u jine ho zdravotnicke ho pracovni ka. ( 28 ZZS) Ma te pra vo urc it osoby, ktere budou mi t take pr i stup k informaci m z vas i zdravotnicke dokumentace, a to v rozsahu, ktery sami urc i te: od neomezene ho pr i stupu (vc. por izova ni vy pisu a kopii dokumentace) az k u plne mu za kazu poskytova ni informaci konkre tni osobe nebo vs em osoba m ( 33 ZZS). Ma te pra vo zaka zat pr i tomnost osob, ktere teprve zi ska vaji vzde la ni ve zdravotnicky ch oborech (napr. medici, studenti zdravotnicky ch s kol) a take jim zamezit v pr i stupu do vas i zdravotnicke dokumentace ( 45 ZZS). Ma te pra vo do sve zdravotnicke dokumentace nahli z et (za pr i tomnosti zame stnance zdravotnicke ho zar i zeni ), a take pra vo na por i zeni vy pisu, nebo kopie sve zdravotnicke dokumentace ( 65 ZZS). Pra vo urc it osoby, ktere maji vas e svoleni k pr i stupu k informaci m ze zdravotnicke dokumentace, mu z ete jako pacient uplatnit kdykoliv. O tomto pra vu by va s me l informovat zdravotnicky pracovni k pr i pr ijeti do pe c e a vas e rozhodnuti by me lo by t evidova no pi semnou formou v za znamu o souhlasu s poskytova ni m informaci, ktere bude souc a sti vas i zdravotnicke dokumentace. U daje v tomto souhlasu mu z ete kdykoliv zme nit c i specifikovat rozsah pra v jednotlivy ch osob, ktere urc i te. Za kaz poda va ni informaci Pokud se tak rozhodnete, mu z ete uplatnit kompletni za kaz poda va ni jaky chkoliv informaci z vas i zdravotnicke dokumentace. Tento za kaz se bude ty kat vs ech osob, ktere k pr i stupu do vas i zdravotnicke dokumentace potr ebuji va s souhlas. Za kaz poda va ni informaci lze uplatnit take na osoby bli zke v pr i pade, z e sami nebudete schopni poskytnout souhlas s poda ni m informaci o vas em aktua lni m stavu (napr. budete v bezve domi ). Mu z ete i omezit pra va osoby, ktere jste dr i ve ude lili souhlas pr i stupu k vas i zdravotnicke dokumentaci. Pokud si pr ejete te to moz nosti vyuz i t, stac i to pouze sde lit zdravotnicke mu pracovni kovi, ktery tuto informaci zaznamena do vas i zdravotnicke dokumentace. Vy jimkou z tohoto za kazu je poskytova ni informaci, ktere jsou v za jmu zdravi 2

3 tr eti ch osob (napr. v pr i pade infekc ni ho onemocne ni je tr eba, aby vs echny osoby, ktere s nakaz eny m pacientem pr is ly do styku, byly informova ny o riziku na kazy). Za kaz poda va ni informaci je moz no kdykoliv zrus it. Postup pr i stupu k informaci m ze zdravotnicke dokumentace V pr i pade, z e chcete jako pacient nebo jako osoba pacientem urc ena uplatnit pra vo pr i stupu k informaci m ze zdravotnicke dokumentace, mu z ete postupovat ru zny mi zpu soby. Pokud do sve dokumentace chcete pouze nahli z et a jste napr i klad momenta lne hospitalizova ni, je vhodne js i se na zdravotnicke pracovni ky obra tit s u stne vyslovenou prosbou. Zdravotnicky pracovni k by va m me l umoz nit do dokumentace nahle dnout (za pr i tomnosti sve nebo jine ho zame stnance), a to v nejbliz s i m vhodne m termi nu, ktery nenarus uje be z ny chod zdravotnicke ho zar i zeni. Samozr ejmosti je, z e pokud jste osobou urc enou pacientem, musi te nejprve proka zat svou totoz nost a take opra vne ni na tyto informace (v dokumentaci by me l by t za znam se souhlasem pacienta). Vzhledem k tomu, z e ve ts ina zdravotnicky ch zar i zeni ma vlastni vnitr ni pr edpisy, ktere stanovuji spra vny postup pr i poda va ni z a dosti o pr i stup k informaci m ze zdravotnicke dokumentace, je moz ne, z e budete na tyto pr edpisy le kar em nebo zdravotni sestrou odka za ni. V tom pr i pade je nutne se informovat o spra vne m postupu, ktery je platny pro dane zdravotnicke zar i zeni (jeho souc a sti by va ve ts inou take standardizovany formula r ). Informace o spra vne m postupu by va m me li by t schopni podat pr i mo ve zdravotnicke m zar i zeni nebo napr i klad na webovy ch stra nka ch (vc. formula r u ke staz eni ). Pokud zdravotnicke zar i zeni nema tyto postupy stanoveny, lze vyuz i t na sleduji ci ho doporuc ene ho postupu: 1. Sepi s ete pi semnou z a dost (viz vzorovy dopis v pr i loze) nebo vyuz ijete formula r e zdravotnicke ho zar i zeni : a) ve sve z a dosti uvedete sve identifikac ni a kontaktni u daje. V pr i pade, z e jste osobou bli zkou nebo urc enou pacientem, je vas i povinnosti doloz it opra vne ni na poz adovane informace, b) specifikujete, o c i zdravotnickou dokumentaci ma te za jem (nutne v pr i pade, z e nejste pacientem, o ktere m je zdravotnicka dokumentace vedena), c) mu z ete take bli z e urc it, o jakou c a st dokumentace ma te za jem. Tzn. dokumentaci jako celek nebo vymezit urc ity rozsah informaci (napr. dokumentace v souvislosti s hospitalizaci nebo specificky m zdravotni m u konem), d) v z a dosti musi te uve st zpu sob, jaky m chcete k informaci m ze zdravotnicke dokumentace zi skat pr i stup nahli z eni, vy pis nebo kopie, a take upr esnit podmi nky jejich pr eda ni (napr. osobne, pos tou), e) Zz a dost by me la by t vlastnoruc ne podepsa na, v ne ktery ch zdravotnicky ch zar i zeni ch poz aduji u r edne ove r eny podpis (u z a dosti zaslany ch pos tou) nebo podepsa ni a ove r eni totoz nosti na mi ste (pr i osobni m doruc eni ). 2. Pr ipravenou z a dost doruc i te pr i slus ne osobe (napr. os etr uji ci le kar, administrativni odde leni zdravotnicke ho zar i zeni, prima r dane ho odde leni ). Z a dost mu z ete doruc it osobne nebo pos tou (rade ji s doruc enkou). Pove r ena osoba ma za u kol posoudit opra vne nost vas i z a dosti do 30 dnu od jeji ho obdrz eni ( 66 ZZS). Pr i neopra vne nosti z a dosti obdrz i te zami tave stanovisko pi semne. 3. Pokud vas e z a dost bude uzna na za opra vne nou, zar i di va m pr i slus ny pracovni k zdravotnicke ho zar i zeni (neboli pove r ena osoba) zpr i stupne ni informaci ze zdravotnicke dokumentace takovou formou, o jakou jste z a dali (nahli z eni, vy pis, kopie). Vyrozume ni by me lo by t poskytnuto stejnou formou, jakou byla poda na z a dost. V souvislosti s por izova ni m vy pisu nebo kopii je za konem ( 66 ZZS) ustanovena u hrada ve vy s i na kladu spojeny ch s jejich por i zeni m. Ceni k te chto na kladu musi by t zver ejne n na ver ejne dostupne m mi ste a vzhledem k tomu, z e za konem neni specifikova no, co vs echno lze povaz ovat za na klady spojene s te mito u kony, mu z e zdravotnicke zar i zeni poz adovat napr i klad i poplatek za vyhleda ni dokumentace nebo paus a lni poplatek za vyhotoveni vy pisu c i kopie. Souc a sti u hrady jsou take na klady spojene s odesla ni m te chto vy pisu c i kopii, pokud jste zaz a dali o jejich zasla ni pos tou. Vy jimkou z u hrady je nahli z eni do zdravotnicke dokumentace, ktere ma by t pro va s bezplatne. Ni z e jsou podrobne ji popsane jednotlive moz nosti pr i stupu k informaci m ze zdravotnicke dokumentace: a) Nahli z eni je nutna vza jemna domluva mezi va mi a pove r enou osobou, abyste se shodli na vhodne m termi nu. U nahli z eni musi by t ze za kona ( 65 ZZS) pr i tomen zame stnanec zdravotnicke ho zar i zeni. Pr i nahli z eni do dokumentace ma te pra vo na por izova ni vy pisu nebo kopii vlastni mi prostr edky (tzn. mu z ete si zdravotnickou dokumentaci fotit na vlastni fotoapara t nebo de lat ruc ni vy pisky). Pokud jste opra vne ni k 3

4 nahli z eni do dokumentace, ale ze strany zdravotnicke ho zar i zeni neni moz ne te to z a dosti vyhove t (vas e z a dost je opra vne na, avs ak odmi tnuta zdravotnicky m zar i zeni m napr. z organizac ni ch du vodu ), ma toto zar i zeni povinnost pro va s vytvor it do 5 dnu od vyda ni tohoto stanoviska kopii zdravotnicke dokumentace na vlastni na klady. ( 66 ZZS) b) Vy pis, kopie po ove r eni vas i opra vne nosti pro va s pove r ena osoba necha zhotovit vy pis nebo kopie zdravotnicke dokumentace, ktere si na sledne mu z ete vyzvednout osobne nebo va m ji zdravotnicke zar i zeni zas le pos tou do vlastni ch rukou. V pr i pade vy pisu a kopie je nutne uhradit na klady spojene s jejich vytvor eni m a pr i zasi la ni pos tou se takte z pr ipoc i ta va jiz zmin ovane pos tovne. Po vyr i zeni vas i z a dosti ma zdravotnicke zar i zeni povinnost do vas i zdravotnicke dokumentace uve st, z e tyto informace byly zpr i stupne ny. Toto je zaznamena no formou tzv. za znamu o nahli z eni do zdravotnicke dokumentace, ve ktere m je specifikova no kdo, kdy, v jake m rozsahu a jaky m zpu sobem me l k vas im informaci m pr i stup. Jelikoz je tento za znam souc a sti vas i zdravotnicke dokumentace, mu z ete tak zpe tne zjistit, kdo me l k te to dokumentaci pr i stup. Vy jimkou jsou zdravotnic ti pracovni ci, kter i se podi leji na vas i zdravotni pe c i (tzn. os etr uji ci zdravotni sestry, le kar i) jejich pr i stup v dokumentaci zaznamena n neni. Poda ni odvola ni /sti z nosti Mu z e se sta t, z e vas e z a dost bude neopra vne ne zami tnuta nebo ma te pocit, z e c a stka za pr i stup ke zdravotnicke dokumentaci je moc vysoka. Proti tomuto mu z ete podat odvola ni nebo sti z nost. Odvolat se mu z ete k vedeni dane ho zdravotnicke ho zar i zeni, ktere ma 30denni lhu tu na vyr i zeni vas eho odvola ni nebo sti z nosti. Pi semnou sti z nost na neeticke chova ni le kar e je take moz ne podat k pros etr eni u C eske le kar ske komory (nebo C eske stomatologicke komory), jeji mz c lenem je kaz dy praktikuji ci le kar v C R. C eska le kar ska komora ma na vyr i zeni sti z nosti stanovenu lhu tu 6 me si cu. C asto kladene ota zky. LIGA LIDSKY CH PRA V. Fe rova nemocnice: Projekt Ligy lidsky ch pra v [online] [cit ]. Dostupne z: Vi ce podrobnosti k poda ni sti z nosti naleznete na Ostatni osoby a subjekty s pra vem pr i stupu k informaci m ze zdravotnicke dokumentace Jako pacient vs ak nejste jediny, kdo ma ze za kona k informaci m ze zdravotnicke dokumentace pr i stup. Krome osob, ktery m da va te sve svoleni k pr i stupu, jsou v za kone o zdravotni ch sluz ba ch uvedeny dals i subjekty, ktere si mohou pr i stup k informaci m z vas i zdravotnicke dokumentace vyz a dat. Nejedna se o zdravotnicke pracovni ky, kter i se aktua lne spolupodi leji na poskytova ni zdravotni pe c e, ale o dals i osoby. Jejich kompletni vy c et lze nale zt v 65 odst. 2 ZZS, a jsou to napr i klad soudni znalci, le kar i Sta tni ho u r adu pro jadernou bezpec nost, pracovni ci orga nu ochrany ver ejne ho zdravi, nebo revizni le kar i zdravotni ch pojis t oven. Vy s e uvedene osoby maji za konem stanovene pra vo do zdravotnicke dokumentace nahli z et nebo si por izovat vy pis c i kopii, ovs em pouze v rozsahu, ktery je nezbytne nutny pro splne ni jejich u kolu. Pr i sve z a dosti museji take prokazovat svou totoz nost a opra vne nost a o jejich pr i stupu k informaci m je do vas i zdravotnicke dokumentace uc ine n za znam. Za kon take stanovuje, z e v pr i pade ne ktery ch onemocne ni nebo uda losti v souvislosti se zdravotni m stavem jsou odesi la na hla s eni do Na rodni ch zdravotni ch registru (napr. onkologicke onemocne ni, porod atp.). Zasi lane u daje jsou vz dy v souvislosti se zame r eni m jednotlive ho registru a krome u daju o zdravotni m stavu obsahuji take identifikac ni u daje pacienta (pro pr i pad zdvojeny ch hla s eni a moz ne ho sledova ni vy voje onemocne ni v c ase). Tyto u daje jsou vyuz i va ny pro statisticke a ve decke u c ely a be hem jejich zpracova va ni docha zi k anonymizaci te chto dat (tzn. Odstrane ni identifikac ni ch u daju pacienta). O pr i stupu osob stanoveny ch za konem do vas i zdravotnicke dokumentace se mu z ete dozve de t ze za znamu, ktery musi by t po takove mto pr i stupu do zdravotnicke dokumentace uveden. Do Na rodni ch zdravotni ch registru vs ak informace putuji zcela automaticky, nebot zdravotnicky pracovni k ma za konnou povinnost tyto informace poskytovat. O pr eda va ni te chto informaci do registru se ze sve zdravotnicke dokumentace nedozvi te, protoz e o ne m neni prova de n za znam (vs e probi ha dle za kona automaticky). Pr i stup k informaci m ze zdravotnicke dokumentace v pr i pade osob stanoveny ch za konem a take odesi la ni te chto informaci do Na rodni ch zdravotni ch registru je zcela mimo vliv pacienta (nemu z ete jej zaka zat). Vyda ni dokumentace a zme na le kar e (c asto r es ena situace) Jednou z nejc aste ji r es eny ch situaci je vyz a da ni kompletni zdravotnicke dokumentace pr i zme ne os etr uji ci ho le kar e. Pu vodni os etr uji ci le kar mu z e vyhotovit vy pis du lez ity ch informaci z vas i zdravotnicke dokumentace nebo na vas e na klady por i di jeji kompletni kopii. Mu z e se take sta t, z e je ochoten va m pr edat origina l vas i 4

5 zdravotnicke dokumentace. Z pra vni ho hlediska je vs ak posledni moz nost zcela nevhodna. Podle aktua lne platne legislativy ma le kar tzv. archivac ni povinnost, za jeji z nedodrz eni mu hrozi az Kc pokuta ( 117 ZZS). Le kar ma povinnost uchova vat zdravotnickou dokumentaci po dobu 10 let od zme ny le kar e nebo 10 let od u mrti pacienta. Hlavni m du vodem archivace je dostupnost podkladu pro pr i pad soudni ho sporu, r es eni sti z nosti vu c i tomuto le kar i nebo pro pr i padnou kontrolu zdravotni pojis t ovny. Je vs ak zcela odu vodne ne, z e novy le kar by me l mi t ves kere dostupne informace o vas em zdravotni m stavu, proto se jako r es eni nabi zi bud por i zeni podrobne ho vy pisu, nebo kopie kompletni zdravotnicke dokumentace (oboji mu z e by t zpoplatne no). Za kon va m jako pacientovi da va take pra vo por i dit si vlastni vy pisy nebo kopie, coz v praxi mu z e znamenat, z e si svou dokumentaci od le kar e vyz a da te k nahle dnuti, be hem ne hoz si celou dokumentaci nafoti te na svu j fotoapara t (mu z e by t c asove na roc ne ). Vyda ni origina lu te to dokumentace neni legislativne spra vne a le kar by za toto mohl by t potresta n. UHER, Jakub. Nakla da ni s origina lem zdravotnicke dokumentace v ordinaci PL (tedy jak PL pro de ti a dorost, tak vs eobecne ho PL), pr i zme ne registruji ci ho le kar e). Bulletin Sdruz eni prakticky ch le kar u C R, 2012, roc. 22, c. 2, s ISSN: O zdravotnickou dokumentaci by me l z a dat va s novy os etr uji ci le kar, protoz e je jeho povinnosti zajistit na vaznost pe c e. Legislativni opora C eska republika. Vyhla s ka c. 98/2012 Sb., o zdravotnicke dokumentaci. In: Sbi rka za konu Ve zne ni pozde js i ch pr edpisu. C eska republika. Za kon c. 372/2011 Sb., o zdravotni ch sluz ba ch. In: Sbi rka za konu Ve zne ni pozde js i ch pr edpisu. Struc ne shrnuti postupu 1. U stni nebo pi semna z a dost, ve ktere specifikujete a) u daje ove r uji ci vas i totoz nost a opra vne nost pr i stupu k poz adovane zdravotnicke dokumentaci; b) vas e jme no nebo jme no pacienta (pokud nez a da te o pr i stup do sve dokumentace); c) rozsah, v jake m ma te o informace ze zdravotnicke dokumentace za jem (celou dokumentaci nebo specifickou c a st); d) zpu sob poskytnuti te chto informaci (nahli z eni do dokumentace, vy pis, kopie) a jejich doruc eni (osobni pr eda ni, pos tou); e) v pr i pade doruc eni z a dosti pos tou se doporuc uje z a dost doplnit u r edne ove r eny m podpisem. 2. Doruc eni z a dosti opra vne ne osobe (le kar, administrativni odde leni nemocnice), ktera z a dost vyhodnoti v za konne lhu te 30 dnu zprostr edkuje jeji vyr i zeni nebo vystavi zami tave stanovisko. 3. Na za klade poz adavku uvedeny ch v z a dosti dojde bud a) k nahli z eni do zdravotnicke dokumentace v termi nu, ktery vyhovuje obe ma strana m (u nahli z eni musi by t pr i tomen zame stnanec zar i zeni, neme lo by by t zpoplatne no), nebo b) k u hrade na kladu a vyzvednuti vy pisu nebo kopie zdravotnicke dokumentace (osobne nebo je zasla no pos tou do vlastni ch rukou). Pr i loha: Vzorovy dopis z a dosti o poskytnuti kopie zdravotnicke dokumentace Z adatel: Jme no Pr i jmeni ; Datum narozeni Ulice c. PSC Me sto Na zev zdravotnicke ho zar i zeni Jme no zdravotnicke ho pracovni ka Ulice c. PSC Me sto V Brne dne Z a dost o poskytnuti kopie ze zdravotnicke dokumentace Va z ena pani, va z eny pane, v souladu s 65 za kona c. 372/2011 Sb., o zdravotni ch sluz ba ch, ve zne ni pozde js i ch pr edpisu, z a da m Vas e 5

6 zdravotnicke zar i zeni o poskytnuti kopii ves kery ch informaci shroma z de ny ch ve zdravotnicke dokumentaci vedene o moji osobe nebo v jiny ch za pisech, ktere se vztahuji k me mu zdravotni mu stavu. Tyto kopie prosi m zas lete na vy s e uvedenou adresu, a to nejpozde ji do 30 dnu od obdrz eni te to z a dosti. V pr i pade, z e bude z Vas i strany poz adova na u hrada na kladu na por i zeni poz adovany ch kopii, mne, prosi m, kontaktujte na telefonni m c i sle xxx xxx xxx s informaci o vy s i te to u hrady. S pozdravem Jme no Pr i jmeni (ove r eny vlastnoruc ni podpis) Zdroj: 6

Jak se vypoc i ta va podpora v nezame stnanosti po rodic ovske dovolene? Dan ova sleva pro pracuji ci du chodce uz plati, jak ji zi skat co nejdr i v.

Jak se vypoc i ta va podpora v nezame stnanosti po rodic ovske dovolene? Dan ova sleva pro pracuji ci du chodce uz plati, jak ji zi skat co nejdr i v. Jak se vypoc i ta va podpora v nezame stnanosti po rodic ovske dovolene? Pokud rodic e maly ch de ti z a daji o podporu v nezame stnanosti, musi stejne jako ostatni uchazec i o zame stna ni splnit pro

Více

UNICORN COLLEGE BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

UNICORN COLLEGE BAKALÁŘSKÁ PRÁCE UNICORN COLLEGE Katedra Ekonomie a managementu BAKALÁŘSKÁ PRÁCE UI a UX mobilních aplikací (historie, metodiky tvorby UI designu), Vývoj mobilní aplikace pro ios Autor BP: Filip Procházka Vedoucí BP: Ing.

Více

STANOVY SPOLE ENSTV VLASTN K BYTOV CH JEDNOTEK PRO DOMY JEREVANSK. P. 1064, 1065, 1066 A 1067, PRAHA 10 - VR OVICE

STANOVY SPOLE ENSTV VLASTN K BYTOV CH JEDNOTEK PRO DOMY JEREVANSK. P. 1064, 1065, 1066 A 1067, PRAHA 10 - VR OVICE STANOVY SPOLE ENSTV VLASTN K BYTOV CH JEDNOTEK PRO DOMY JEREVANSK. P. 1064, 1065, 1066 A 1067, PRAHA 10 - VR OVICE ST PRVN V EOBECN USTANOVEN l. I. Z kladn ustanoven (1) Spole enstv vlastn k bytov ch jednotek

Více

a uspokojování bytových potř eb č lenů druž stva, nikoliv za ú č elem dosaž ení zisku

a uspokojování bytových potř eb č lenů druž stva, nikoliv za ú č elem dosaž ení zisku Stanow SBD Mě sta Tř eboň 2000 I. základní ustanovení t. t obchodní f,trma, sí dlo a innost druž stva 1. 2. Obchodní firma druž stva zní : Stavební býové druž stvo Mě sta Tř eboň 2000 Sí dlem druž stva

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Výroční zpráva občanského sdružení Hnutí Humanitární Pomoci za rok 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Výroční zpráva občanského sdružení Hnutí Humanitární Pomoci za rok 2013 Hnutí Humanita rní Pomoci L. Janáčka 2184/15, 678 01 Blansko, Česká republika Telefon 516 418 727 Fax 516 418 727 http://hhp.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Výroční zpráva občanského sdružení Hnutí Humanitární

Více

Můj příběh...4. Pět kroků jak vybudovat úspěšné infopodnikání...6. Příprava...7. Budování platformy...11. Navázání vztahů...17. Blesková akce...

Můj příběh...4. Pět kroků jak vybudovat úspěšné infopodnikání...6. Příprava...7. Budování platformy...11. Navázání vztahů...17. Blesková akce... 1 Obsah Můj příběh...4 Pět kroků jak vybudovat úspěšné infopodnikání...6 Příprava...7 Budování platformy...11 Navázání vztahů...17 Blesková akce... 23 Placená nabídka...28 Cesta k úspěchu...30 Tip na závěr...

Více

MĚSÍČNÍK POUTNÍHO MĚSTA NEPOMUK RODIŠTĚ SVATÉHO JANA NEPOMUCKÉHO. Vánoční turnaj přípravek str. 5 str. 19 str. 23

MĚSÍČNÍK POUTNÍHO MĚSTA NEPOMUK RODIŠTĚ SVATÉHO JANA NEPOMUCKÉHO. Vánoční turnaj přípravek str. 5 str. 19 str. 23 MĚSÍČNÍK POUTNÍHO MĚSTA NEPOMUK RODIŠTĚ SVATÉHO JANA NEPOMUCKÉHO číslo 02, únor 2015, ročník XXIV., ZDARMA Zateplení Základní školy Návrat duše Zelené Hory Vánoční turnaj přípravek str. 5 str. 19 str.

Více

O DALS I VZDE LA VACI A PROFESNI DRA ZE ANALY ZA NA ZA KLADE DOTAZNI KOVE HO S ETR ENI A OHNISKOVY CH SKUPIN

O DALS I VZDE LA VACI A PROFESNI DRA ZE ANALY ZA NA ZA KLADE DOTAZNI KOVE HO S ETR ENI A OHNISKOVY CH SKUPIN MONOGRAFIE ROZHODOVA NI Z A KU ABSOLVENTSKY CH ROC NI KU ZA KLADNI CH S KOL O DALS I VZDE LA VACI A PROFESNI DRA ZE ANALY ZA NA ZA KLADE DOTAZNI KOVE HO S ETR ENI A OHNISKOVY CH SKUPIN ROZHODOVÁNÍ ŽÁKŮ

Více

str. 7 str. 20 a 26 str. 22 Pověsti z míst tajemných i kouzelných FÉNIX o prázdninách Lubomír Brabec v Nepomuku VÝSTAVA

str. 7 str. 20 a 26 str. 22 Pověsti z míst tajemných i kouzelných FÉNIX o prázdninách Lubomír Brabec v Nepomuku VÝSTAVA MĚSÍČNÍK POUTNÍHO MĚSTA NEPOMUK RODIŠTĚ SVATÉHO JANA NEPOMUCKÉHO číslo 7, červenec 2013, ročník XXII., ZDARMA Lubomír Brabec v Nepomuku VÝSTAVA FÉNIX o prázdninách Pověsti z míst tajemných i kouzelných

Více

SETKA NI PARTNERSKY CH ME ST u příležitosti 620. výročí umučení Sv. Jana Nepomuckého

SETKA NI PARTNERSKY CH ME ST u příležitosti 620. výročí umučení Sv. Jana Nepomuckého MĚSÍČNÍK POUTNÍHO MĚSTA NEPOMUK RODIŠTĚ SVATÉHO JANA NEPOMUCKÉHO číslo 4, duben 2013, ročník XXII., ZDARMA Stavební akce v roce 2013 KTV Nepomuk dokončila digitalizaci přehled programů Ukliďme svět! str.

Více

Jmenova nı nove ho r editele

Jmenova nı nove ho r editele MĚSÍČNÍK POUTNÍHO MĚSTA NEPOMUK RODIŠTĚ SVATÉHO JANA NEPOMUCKÉHO číslo 07, červenec 2015, ročník XXIV., ZDARMA Výměna průkazů Rozhovor měsíce Základní škola Nepomuk str. 3 str. 7 str. 19-21 Jmenova nı

Více

str. 3 str. 5 str. 21 Nová zastávka v provozu V polovine kve tna byla v Nepomuku Krysy a potkani čekají na potravu

str. 3 str. 5 str. 21 Nová zastávka v provozu V polovine kve tna byla v Nepomuku Krysy a potkani čekají na potravu MĚSÍČNÍK POUTNÍHO MĚSTA NEPOMUK RODIŠTĚ SVATÉHO JANA NEPOMUCKÉHO číslo 6, červen 2013, ročník XXII., ZDARMA Zásahy JSDHO Nepomuk Zeptali jsme se starosty města Ze života včel červen str. 3 str. 5 str.

Více

str. 5 str. 9 str. 23

str. 5 str. 9 str. 23 MĚSÍČNÍK POUTNÍHO MĚSTA NEPOMUK RODIŠTĚ SVATÉHO JANA NEPOMUCKÉHO číslo 3, březen 2013, ročník XXII., ZDARMA Nařízení obce Setkání partnerských Rozvojový plán 1/2013 měst 2014-2020 str. 5 str. 9 str. 23

Více

str. 2 str. 5 str. 10

str. 2 str. 5 str. 10 MĚSÍČNÍK POUTNÍHO MĚSTA NEPOMUK RODIŠTĚ SVATÉHO JANA NEPOMUCKÉHO číslo 11, listopad 2013, ročník XXII., ZDARMA UNIBRICK BĚH NEPOMUKEM Změna Živnostenského zákona Program MC Beruška Nepomuk str. 2 str.

Více

Metaxa Partyhaus Design Contest

Metaxa Partyhaus Design Contest Pravidla studentské soutěže Metaxa Partyhaus Design Contest Společnost REMY COINTREAU CZECH REPUBLIC s.r.o. vyhlašuje tuto Studentskou designovou soutěž 1. VYHLAS OVATEL SOUTE Z E A VYHLA S ENI SOUTE Z

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Ústav pedagogiky a sociálních studií. Zuzana ernochová

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Ústav pedagogiky a sociálních studií. Zuzana ernochová UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Ústav pedagogiky a sociálních studií Zuzana ernochová Analýza vymáhání pohledávek na pojistném na sociální zabezpe ení a p ísp vku na státní politiku

Více

UNIVERZITA OBRANY BRNO FAKULTA VOJENSKÉHO ZDRAVOTNICTVÍ HRADEC KRÁLOVÉ

UNIVERZITA OBRANY BRNO FAKULTA VOJENSKÉHO ZDRAVOTNICTVÍ HRADEC KRÁLOVÉ UNIVERZITA OBRANY BRNO FAKULTA VOJENSKÉHO ZDRAVOTNICTVÍ HRADEC KRÁLOVÉ AUTOREFERÁT DIZERTAČNÍ PRÁCE Význam vstupního screeningu MRSA u kriticky nemocných na ICU, vliv vstupní pozitivity MRSA na morbiditu

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 MALÁ LIŠKA KLUB PŘÁTEL PŘÍRODY Z OLOMOUCE. Lidé pro přírodu příroda pro lidi

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 MALÁ LIŠKA KLUB PŘÁTEL PŘÍRODY Z OLOMOUCE. Lidé pro přírodu příroda pro lidi VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 MALÁ LIŠKA KLUB PŘÁTEL PŘÍRODY Z OLOMOUCE Lidé pro přírodu příroda pro lidi www.malaliska.cz Obsah Kdo jsme, co bychom ra di a co de la me 3 Ten de la to a ta zas tohle 5 Co jsme v

Více

Úv rový dlu ník jako nový fenomén dne ní spole nosti

Úv rový dlu ník jako nový fenomén dne ní spole nosti UNIVERZITA TOMÁ E BATI VE ZLÍN FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Úv rový dlu ník jako nový fenomén dne ní spole nosti DIPLOMOVÁ PRÁCE Vedoucí diplomové práce: Mgr. Jaromír Baran

Více

hr is te Na Danıć ka ch.

hr is te Na Danıć ka ch. MĚSÍČNÍK POUTNÍHO MĚSTA NEPOMUK RODIŠTĚ SVATÉHO JANA NEPOMUCKÉHO číslo 9, zaří 2013, ročník XXII., ZDARMA UNIBRICK BĚH NEPOMUKEM SMS informace pro občany Den otevřených dveří ve FÉNIXU str. 4 str. 5 str.

Více

P r o j e k t C i a o A m i c i!

P r o j e k t C i a o A m i c i! P r o j e k t C i a o A m i c i! W a l d o r f s k a s k o l a P r í b r a m P r o j e k t C i a o A m i c i! Projekt Ciao Amici! je projektem vý me ný mla - Projekt podporuje samostatnost, zodpove dnost,

Více

PRŮZKUM MEZI OBCHODNÍMI A MARKETINGOVÝMI ŘEDITELI

PRŮZKUM MEZI OBCHODNÍMI A MARKETINGOVÝMI ŘEDITELI PRŮZKUM MEZI OBCHODNÍMI A MARKETINGOVÝMI ŘEDITELI LEDEN 2014 Šíření těchto výsledků jakoukoliv formou je možné pouze se souhlasem společnosti Innovative Business s.r.o. a v odsouhlaseném formátu. OBSAH

Více

LIDSKÉ ZDROJE V ČESKÉ REPUBLICE

LIDSKÉ ZDROJE V ČESKÉ REPUBLICE LIDSKÉ ZDROJE V ČESKÉ REPUBLICE Zpracováno s podporou programu Evropské unie Phare Ústav pro informace ve vzdělávání Národní vzdělávací fond 1999 Autorský tým: Pavla Burdová, Sociologick stav Akademie

Více

GYMNÁ ZIUM OSTROV. Dodatečné zateplení objektu Gymná zia Ostrov

GYMNÁ ZIUM OSTROV. Dodatečné zateplení objektu Gymná zia Ostrov GYMNÁ ZIUM OSTROV v souladu s 21 a 38 zá kona č.179/2010 Sb., který m se mě nízá kon č.137/2006, o veřejný ch zaká zká ch ve zně nípozdě jších předpisů (dá le jen Zá kon ), oznamuje svůj úmysl zadat veřejnou

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA MĚSTSKÁ KNIHOVNA KUTNÁ HORA 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA MĚSTSKÁ KNIHOVNA KUTNÁ HORA 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA MĚSTSKÁ KNIHOVNA KUTNÁ HORA 2013 OBSAH Obsah Pa r slov ú vodem 1 Co se de lo, aneb por ady, besedy, pr edna s ky v roce 2013 2 Ekonomicke a statisticke úkazatele 5 Na kúp knihovního fondú

Více

Univerzita Palackého v Olomouci

Univerzita Palackého v Olomouci Univerzita Palackého v Olomouci Právnická fakulta Ond ej Stehlík LIKVIDACE OBCHODNÍCH SPOLE NOSTÍ Diplomová práce Olomouc 2010 Prohlá ení o p vodnosti práce Prohla uji, e jsem diplomovou práci na téma

Více

Nové zdravotnické registry jako součást konceptu ehealth

Nové zdravotnické registry jako součást konceptu ehealth Nové zdravotnické registry jako součást konceptu ehealth Michal Opatřil ICZ a. s. Michal Opatřil ICZ a.s. 2012 www.i.cz 1 Zdravotní registry v C R bud me na ne hrdí FAKTA Souc a st NZIS (Na rodního zdravotnicke

Více

Výběr zajímavých článků ze soutěže Převezměte terezínskou štafetu

Výběr zajímavých článků ze soutěže Převezměte terezínskou štafetu Výběr zajímavých článků ze soutěže Převezměte terezínskou štafetu Vážení a milí přátelé, v zá ř í 2011 bylá záhá jená soute z přo de ti á mláde lidi Př evezme te teřezínskou s táfetu. V řá mci te to soute

Více

ABECEDA MZDOVÉ ÚČETNÍ

ABECEDA MZDOVÉ ÚČETNÍ ABECEDA MZDOVÉ ÚČETNÍ JUDr. Bořivoj Šubrt, JUDr. Zdeňka Leiblová, Věra Příhodová, Ing. Alena Skoumalová, Ing. Antonín Daněk, Helena Přikrylová, Růžena Šimčíková, JUDr. Dana Lukešová, Jana Dorčáková, JUDr.

Více

MŮJ ŽIVOT V ČESKÉ REPUBLICE 2. aktualizované a doplněné vydání

MŮJ ŽIVOT V ČESKÉ REPUBLICE 2. aktualizované a doplněné vydání MŮJ ŽIVOT V ČESKÉ REPUBLICE 2. aktualizované a doplněné vydání M J ŽIVOT V R Pr vodce pro nezletilé bez doprovodu 2. aktualizované a dopln né vydání Petra Khollová Gabriela Kopuletá Lenka Svobodová Zuzana

Více