Smrt zaměstnance z pohledu zaměstnavatele

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Smrt zaměstnance z pohledu zaměstnavatele"

Transkript

1 řovacím základem takového zaměstnance je vždy dosažený příjem, který tak může být i nižší než Kč, bez ohledu na další okolnosti, například dobu trvání zaměstnání v příslušném kalendářním měsíci, období případné nemoci apod. U těchto osob se také neplatí pojistné v případě poskytnutí pracovního volna bez náhrady příjmu (neplaceného volna), a to ani v případě, kdy je zaměstnanec osobou, za kterou platí pojistné stát, pouze po část kalendářního měsíce. Pojistné se však odvádí vždy, je-li takovému zaměstnanci vykázána neomluvená absence. Závěr Kdyby skončil pracovní poměr učitele k datu 30. června a již by nebyl obnoven, musel by zaměstnavatel provést odhlášení zaměstnance k tomuto datu. Od července si pak musí osoba sama řešit ve zdravotním pojištění svůj pojistný vztah, přičemž alespoň jeden den v tomto měsíci (a návazně i v měsících následujících) musí být registrována u zdravotní pojišťovny buď jako: zaměstnanec v zaměstnání zakládajícím účast na zdravotním pojištění, nebo osoba samostatně výdělečně činná, anebo osoba, za kterou platí pojistné stát (například jako uchazeč o zaměstnání). Není-li splněna ani jedna z těchto tří možností, stává se pojištěnec na měsíc červenec (a případně i na měsíce následující) osobou bez zdanitelných příjmů s povinností přihlásit se do této kategorie a platit měsíční pojistné Kč. Ing. Antonín Daněk Smrt zaměstnance z pohledu zaměstnavatele Smrt zaměstnance patří mezi nejzávažnější sociální události. Rodina tím přichází o jednoho ze svých členů, zhoršuje se tím pochopitelně i její sociální situace, často v návaznosti na úmrtí dochází ke změnám v životním stylu apod. Kromě rodiny, příbuzných a známých zesnulého však smrt zaměstnance zasahuje i zaměstnavatele, který jednak přichází o člena svého pracovního týmu a jednak mu mohou vzniknout či zaniknout některá práva nebo povinnosti. Na následujících stranách bude proto toto citlivé téma z pohledu zaměstnavatele rozebráno. Pracovněprávní důsledky smrti zaměstnance Dopad úmrtí zaměstnance na pracovní poměr Smrtí zaměstnance především dochází ke skončení pracovního poměru ( 48 odst. 4 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů dále jen zákoník práce nebo ZP). Zaměstnavatel však v tomto případě není povinen vydat potvrzení o zaměstnání ( zápočtový list ) podle 313 ZP, protože zápočtový list se vydává zaměstnanci (který již nežije) a s ohledem na povahu a obsah zápočtového listu nelze dovodit, že by se měl vydávat pozůstalým zaměstnance. Totéž platí pro pracovní posudek podle 314 ZP, o nějž také může žádat pouze zaměstnanec, nikoliv pozůstalí. 1) Obecně lze říci, že nepeněžité 1) Lze též argumentovat, že právo pozůstalých na tyto dokumenty by musel zákon výslovně založit, jako to činí například v 105 odst. 3 ZP, pokud jde o záznam o smrtelném pracovním úrazu. 19

2 MZDOVÁ ÚČETNÍ 7 8/2014 pohledávky zaměstnance a zaměstnavatele smrtí zaměstnance zanikají. 2) Skončení pracovního poměru v důsledku smrti zaměstnance se nezahrnuje do výpočtů pro účely posouzení, zda u zaměstnavatele probíhá hromadné propouštění podle 62 a násl. ZP. Pokud byla se zaměstnancem sjednána dohoda o odpovědnosti k ochraně hodnot svěřených zaměstnanci k vyúčtování ( dohoda o hmotné odpovědnosti ), zanikne tato dohoda smrtí zaměstnance a zaměstnavatel je povinen provést inventarizaci podle 254 ZP. Neprovedení inventarizace může mít vliv na možnost zaměstnavatele uspokojit své pohledávky na náhradu škody (v případě pracovišť se společnou odpovědností i vůči ostatním zbývajícím zaměstnancům s hmotnou odpovědností). Neprovedení inventarizace by navíc v krajním případě bylo možné považovat i za porušení povinností zaměstnavatele při skončení pracovního poměru, což je přestupek (správní delikt) podle 12 odst. 1 písm. a), resp. 25 odst. 1 písm. a) zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o inspekci práce), za nějž zaměstnavateli hrozí pokuta až do výše Kč. Peněžité pohledávky zaměstnavatele a zaměstnance Důsledky smrti zaměstnance na vzájemné peněžité pohledávky zaměstnance a zaměstnavatele upravuje 328 ZP. Pokud jde o pohledávky zaměstnance, tomu především nevzniká nárok na zákonné odstupné podle 67 ZP, a to ani pokud zaměstnanec dostal od zaměstnavatele výpověď z důvodů podle 52 písm. a) až d) ZP, ale zemřel před uplynutím výpovědní doby. Právo na odstupné totiž přísluší až při skončení pracovního poměru ze zákonem uvedených důvodů. Existující peněžité pohledávky zaměstnance za zaměstnavatelem smrtí zaměstnance nezanikají a mají dvojí osud: mzdová a platová práva do výše trojnásobku průměrného měsíčního výdělku zaměstnance smrtí přechází postupně na manžela, děti a rodiče (nikdy tedy na více z nich poměrně), pokud se zesnulým zaměstnancem žili v době smrti ve společné domácnosti. Toto ustanovení je někdy mylně vykládáno tak, že vypočtení pozůstalí mají nárok na jakési odstupné ve výši trojnásobku průměrného měsíčního výdělku zesnulého. Takový výklad je však chybný, jedná se jen o mzdové (platové) nároky, které nebyly ke dni úmrtí uspokojeny (například dosud nevyplacená mzda za měsíc, v němž došlo k úmrtí zaměstnance nebo náhrada mzdy za nevyčerpanou dovolenou). Pokud jde o pojem společné domácnosti, ten je vymezen v 347 odst. 5 ZP jako společenství fyzických osob, které spolu trvale žijí a společně uhrazují náklady na své potřeby; ostatní peněžité pohledávky (tedy jiná než mzdová a platová práva, dále mzdová a platová práva převyšující trojnásobek průměrného měsíčního výdělku zaměstnance, popřípadě veškeré peněžité pohledávky, pokud v době smrti se zaměstnancem ve společné domácnosti nežila žádná z výše vypočtených osob) se stávají předmětem dědického řízení po zaměstnanci. Do první uvedené kategorie řadíme pohledávky na mzdu (plat), včetně rozdílu vyplacené a dosažené mzdy za vyrovnávací období při kontu pracovní doby ( 121 ZP), náhradu mzdy (platu), jako je například náhrada mzdy za nevyčerpanou dovolenou, a odměnu za pracovní pohotovost. 3) Pokud jde o výplatu těchto pohledávek, zaměstnavatel by je měl příslušnému členu rodiny vyplatit na výzvu bez zbytečného odkladu, přičemž pozůstalý ovšem musí prokázat, že je k přijetí daného plnění oprávněn. Zaměstnavatel by měl mít rozumnou jistotu, že skutečně může příslušnou částku vyplatit. V praxi lze připustit, pokud pozůstalý předloží zaměstnavateli doklad o příbuzenském poměru (oddací list, rodný list) a čestné prohlášení o tom, že se zemřelým žil ve společné domácnosti. Není-li si zaměstnavatel i přesto jist, může dané 2) Viz DRÁPAL, L. in BĚLINA, M. a kol. Zákoník práce. Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2012, s ) Viz DRÁPAL, L. in BĚLINA, M. a kol. Zákoník práce. Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2012, s

3 prostředky složit do úschovy příslušnému soudu nebo pověřenému notáři jako soudnímu komisaři projednávajícímu řízení o dědictví po zaměstnanci s tím, že osoba, která se těchto prostředků domáhá, se o jejich vydání musí se zaměstnavatelem soudit a v rámci soudního řízení své oprávnění prokázat. Do druhé uvedené kategorie řadíme jakékoliv jiné peněžité pohledávky, například odměny za životní jubilea, nebo i právo na náhradu za bolest a ztížení společenského uplatnění. 4) Stejně tak je třeba sem řadit přeplatek z ročního zúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti, protože v tomto případě nejde o mzdové plnění, ale o plnění od státu (vrácení části odvedených záloh na daň z důvodů, které se mzdou nesouvisí), kde zaměstnavatel je pouze výplatním místem. Tato plnění může zaměstnavatel buď složit do úschovy (viz výše) nebo vyčkat skončení dědického řízení a vyplatit je následně tomu, kdo prokáže nabytí dané pohledávky v dědickém řízení. Zákoník práce je o poznání tvrdší, pokud jde o pohledávky zaměstnavatele. Ty totiž smrtí zaměstnance zanikají, nebyly-li za života uznány co do důvodu a výše, přiznány pravomocným rozhodnutím soudu, nebo nejedná-li se o pohledávky na náhradu úmyslně způsobené škody. Zaměstnavatel se tak například nemůže domáhat náhrady za nedodržení závazku z kvalifikační dohody podle 234 ZP. Srážky ze mzdy a započtení pohledávek Právní předpisy bohužel nijak neřeší důsledky smrti zaměstnance na srážky ze mzdy a možnost započtení pohledávek. Pokud jde o srážky ze mzdy, zaměstnavatel by měl z poslední dosažené mzdy všechny srážky ze mzdy (zákonné, exekuční, sjednané) ještě provést a pozůstalým vyplatit až čistý výdělek po provedení srážek, protože zaměstnanec mzdy dosáhl ještě před smrtí, a tak by se s touto mzdou nemělo zacházet jinak, než kdyby byl zaměstnanec naživu. Skutečnost, že na pozůstalé přechází mzdová a platová práva do určité výše, znamená jen tolik, že pozůstalí mají mzdu zesnulého dostat v té výši, v jaké by ji dostal zaměstnanec sám, kdyby žil. Je následně věcí soudního exekutora, aby v rámci exekučního řízení provedl příslušné úkony směřující k promítnutí toho, že povinný již nežije, a s přijatým plněním správně naložil. Naopak po smrti zaměstnance již nelze připustit, aby zaměstnavatel své pohledávky, které i po smrti trvají, započetl proti pohledávkám zaměstnance. Důvodem je, že započtení je jednostranným adresným právním jednáním, které je třeba adresovat konkrétní osobě. Po smrti zaměstnance však již zaměstnavatel nemůže vůči zaměstnanci takové jednání učinit. Zaměstnavatel by tedy měl své pohledávky, které smrtí zaměstnance nezanikly, uplatnit podle výsledku dědického řízení. Lze doporučit, aby je zaměstnavatel do dědického řízení i přihlásil, čímž se pohledávky budou projednávat jako součást pasiv dědictví. Smrt zaměstnance v důsledku pracovního úrazu nebo nemoci z povolání Zvláštní povinnosti vznikají zaměstnavateli, pokud k úmrtí zaměstnance dojde v důsledku pracovního úrazu nebo nemoci z povolání. Jedná se o povinnosti administrativní povahy z hlediska evidence a hlášení pracovního úrazu a dále o zvláštní nároky pozůstalých z titulu odpovědnosti za škodu způsobenou pracovním úrazem nebo nemocí z povolání. 4) K tomu srov. rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 7. dubna 2011, sp. zn. 21 Cdo 936/2010, v němž Nejvyšší soud ČR dospěl k závěru, že právo zaměstnance na náhradu za bolest a ztížení společenského uplatnění, které vzniklo po , smrtí zaměstnance nezaniká; v plné výši se stává předmětem dědického řízení a přechází na toho, komu tato pohledávka podle výsledku dědického řízení připadla. 21

4 MZDOVÁ ÚČETNÍ 7 8/2014 Povinnosti administrativní povahy při smrtelném pracovním úrazu Z administrativního hlediska je zaměstnavatel povinen ohlásit smrtelný pracovní úraz v souladu s nařízením vlády č. 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen nařízení), bezodkladně: útvaru Policie České republiky, odborové organizaci a zástupci pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, oblastnímu inspektorátu práce (resp. příslušnému obvodnímu báňskému úřadu, podléhá-li činnost, pracoviště nebo technické zařízení vrchnímu dozoru tohoto úřadu), zaměstnavateli, který zaměstnance k práci u něho vyslal nebo dočasně přidělil (pokud se jednalo o vyslaného nebo přiděleného zaměstnance), a zdravotní pojišťovně, u které byl smrtelným pracovním úrazem postižený zaměstnanec pojištěn. Zaměstnavatel je dále podle 105 odst. 3 písm. b) ZP povinen vyhotovit o smrtelném pracovním úrazu do 5 pracovních dnů ode dne, kdy se o úrazu dozvěděl, záznam podle vzoru stanoveného nařízením, a vést o pracovním úrazu dokumentaci. Jedno vyhotovení záznamu o pracovním úrazu předává zaměstnavatel bezodkladně rodinným příslušníkům. Zákoník práce bohužel není přesnější, pokud jde o okruh rodinných příslušníků, a tak lze doporučit (pokud to nepředstavuje zvláštní administrativní zátěž) vydat vyhotovení záznamu každému z rodinných příslušníků, který o to požádá, zvlášť. Záznam o úrazu musí zaměstnavatel do 5 pracovních dnů ode dne, kdy se o úrazu dozvěděl, dále zaslat: útvaru Policie České republiky, oblastnímu inspektorátu práce (resp. obvodnímu báňskému úřadu, podléhá-li činnost, pracoviště nebo technické zařízení vrchnímu dozoru tohoto úřadu), zdravotní pojišťovně, u které byl smrtelným pracovním úrazem postižený zaměstnanec pojištěn, a organizační jednotce příslušné pojišťovny, u které je zaměstnavatel pojištěn pro případ své odpovědnosti za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání. Porušení těchto administrativních povinností lze považovat za přestupek (správní delikt) podle 17 odst. 1 písm. k), l) nebo n), resp. 30 odst. 1 písm. k), l) nebo n) zákona o inspekci práce, za nějž zaměstnavateli hrozí pokuta až do výše Kč (za nepředání záznamu o pracovním úrazu rodinným příslušníkům nebo neohlášení úrazu příslušným osobám), resp Kč (za nevyhotovení záznamu o pracovním úrazu). Nároky z odpovědnosti za škodu způsobenou pracovním úrazem nebo nemocí z povolání Pokud zaměstnanec zemře v důsledku pracovního úrazu nebo nemoci z povolání, vznikají pozůstalým následující odpovědnostní nároky vůči zaměstnavateli podle 375 ZP: právo na náhradu účelně vynaložených nákladů spojených s léčením zesnulého zaměstnance. Tato náhrada přísluší tomu, kdo náklady vynaložil; právo na náhradu přiměřených nákladů spojených s pohřbem po odečtení pohřebného. Sem spadají výdaje účtované za pohřeb, hřbitovní poplatky, výdaje na zřízení pomníku nebo desky do výše nejméně Kč, výdaje na úpravu pomníku nebo desky, cestovní výlohy a jedna třetina obvyklých výdajů na smuteční ošacení osobám blízkým. I tato náhrada přísluší tomu, kdo náklady vynaložil; právo na náhradu nákladů na výživu. Tato náhrada přísluší pozůstalým, kterým zaměstnanec výživu poskytoval nebo byl povinen poskytovat, a to do doby, do které by 22

5 tuto povinnost měl, nejdéle však do konce kalendářního měsíce, kdy by zaměstnanec dosáhl 65 let věku. Pravidla pro výši této náhrady stanoví 377 ZP; právo na jednorázové odškodnění, které přísluší pozůstalému manželovi a nezaopatřenému dítěti a dále rodičům zaměstnance, jestliže žili se zaměstnancem v domácnosti. Výše odškodnění činí nejméně Kč pro manžela, každé nezaopatřené dítě a souhrnně pro oba rodiče; právo na náhradu věcné škody, která přísluší dědicům. Z výše uvedeného výčtu je zřejmé, že tyto nároky mohou v souhrnu činit velmi vysokou částku, a proto je každý zaměstnavatel ze zákona pro případy odpovědnosti za škodu způsobenou pracovním úrazem nebo nemocí z povolání pojištěn. Na základě tohoto zákonného pojištění má zaměstnavatel právo, aby vzniklou škodu nahradila pojišťovna v celém zákonném rozsahu. Mgr. Michal Vrajík Úmrtí zaměstnance a sociální pojištění Při úmrtí zaměstnance musí zaměstnavatel splnit povinnosti, které pro něho vyplývají z předpisů o sociálním pojištění. Pozůstalí po zaměstnanci mohou uplatnit nárok na dávky nemocenského pojištění, pokud jim z pojištění zaměstnance vznikl. Povinnosti zaměstnavatele U zaměstnance, který byl účasten nemocenského pojištění, musel zaměstnavatel oznámit příslušné správě sociálního zabezpečení (dále jen OSSZ) jeho nástup do zaměstnání. Po úmrtí tohoto zaměstnance je zaměstnavatel povinen oznámit skončení zaměstnání ( 94 odst. 1 zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů dále jen ZNP). Při úmrtí zaměstnance zaměstnavatel předkládá OSSZ evidenční list důchodového pojištění podle 39 odst. 4 zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, buď na její vyžádání, a to ve lhůtě, kterou stanovila, anebo pokud si OSSZ nevyžádala jeho předložení, tak do 3 měsíců od úmrtí. OSSZ bude žádat zaměstnavatele o předložení evidenčního listu důchodového pojištění, jestliže bude z jeho důchodového pojištění uplatněn nárok na vdovský (vdovecký) nebo sirotčí důchod. Zaměstnavatel musí podle 109 odst. 2 písm. e) ZNP přijmout žádost o dávku nemocenského pojištění od osoby, která uplatňuje nárok na tuto dávku z nemocenského pojištění zemřelého zaměstnance. Zaměstnavatel nakládá s takovou žádostí stejně, jako by ji podal zaměstnanec, to znamená, že vyhotoví přílohu k žádosti o dávku a spolu se žádostí ji předá OSSZ. Z příjmů, které souvisejí se zaměstnáním zemřelého zaměstnance a jsou započitatelné do vyměřovacího základu pro odvod pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, musí být odvedeno pojistné, i když budou zúčtovány až po úmrtí zaměstnance. Příklad Zaměstnanec zemřel 28. června Do července 2014 byla zúčtována pololetní prémie ve výši Kč, na kterou měl podle kolektivní smlouvy nárok. Zaměstnavatel z této částky srazí pojistné na sociální pojištění ve výši Kč (6,5 % z Kč) a částku Kč zahrne do svého vyměřovacího základu (do úhrnu vyměřovacích základů zaměstnanců). Pojistné z této částky odvede do 20. srpna

6 SRÁŽKY Z DÁVEK NEMOCENSKÉHO POJIŠTĚNÍ

6 SRÁŽKY Z DÁVEK NEMOCENSKÉHO POJIŠTĚNÍ zastupitelstva územních samosprávných celků, z dávek státní sociální podpory, které nejsou vypláceny jednorázově, z dávek nemocenského pojištění (z nemocenského a peněžité pomoci v mateřství), z důchodů

Více

Základní přehled systémů sociální ochrany obyvatel ČR. se zaměřením na území Moravskoslezského kraje

Základní přehled systémů sociální ochrany obyvatel ČR. se zaměřením na území Moravskoslezského kraje Základní přehled systémů sociální ochrany obyvatel ČR se zaměřením na území Moravskoslezského kraje 1 Vážené čtenářky, Vážení čtenáři, sociální systém v České republice je rozsáhlý, složitý a pro většinu

Více

Pracovně právní vztahy

Pracovně právní vztahy Pracovně právní vztahy - vznik a skončení pracovního poměru č. 08/2014 Domov mládeže a školní jídelna Pardubice Rožkova 331 530 02 Pardubice IČ 48161071 Č. j. DM-020/745/2014 Originál: Sekretariát Elektronická

Více

PŘECHOD PRÁV A POVINNOSTÍ PO SMRTI JEDINCE

PŘECHOD PRÁV A POVINNOSTÍ PO SMRTI JEDINCE PŘECHOD PRÁV A POVINNOSTÍ PO SMRTI JEDINCE Mgr. Kamila Šnajderová Nejvyšší soud ČR, Brno Účelem tohoto článku je přiblížit čtenářům právní důsledky spojené se smrtí lidské bytosti. Zůstavitel 1 ke dni

Více

Časopis pro uživatele programů ZEIS. 1. Mzdy a zákoník práce 1 1.1. Cestovní náhrady 1 1.2. Průměrná mzda 2

Časopis pro uživatele programů ZEIS. 1. Mzdy a zákoník práce 1 1.1. Cestovní náhrady 1 1.2. Průměrná mzda 2 Časopis pro uživatele programů ZEIS OBSAH 1. Mzdy a zákoník práce 1 1.1. Cestovní náhrady 1 1.2. Průměrná mzda 2 1.3. Náhrada za ztrátu výdělku 2 1.4. Zvýšení odměn členům zastupitelstev 4 1.5. Zrušení

Více

rok se s rokem sešel a je mi ctí uvést do světa již naše třetí vydání Průvodce mzdovou problematikou rok 2015.

rok se s rokem sešel a je mi ctí uvést do světa již naše třetí vydání Průvodce mzdovou problematikou rok 2015. Vážení příznivci mzdové problematiky, rok se s rokem sešel a je mi ctí uvést do světa již naše třetí vydání Průvodce mzdovou problematikou rok 2015. Byl to můj sen, mít k účetnímu portálu svého průvodce,

Více

P S PERSONÁLNÍ A SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ KARTOTÉKA

P S PERSONÁLNÍ A SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ KARTOTÉKA 1 P S K PERSONÁLNÍ A SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ KARTOTÉKA 18. ročník 7. ledna 2015 č. 1 Jaké změny čekají zaměstnavatele od 1. ledna 2015 v oblasti zaměstnanosti? Nedostatek práce pro zaměstnance jaká hledat řešení?

Více

~ 1 ~ S e m i n á ř SRÁŽKY ZE MZDY, PLATU ČI JINÝCH PŘÍJMŮ ROK 2013 A ZMĚNY PRO ROK 2014. 1.1.) Obecné podmínky příjmy ze kterých lze provádět srážky.

~ 1 ~ S e m i n á ř SRÁŽKY ZE MZDY, PLATU ČI JINÝCH PŘÍJMŮ ROK 2013 A ZMĚNY PRO ROK 2014. 1.1.) Obecné podmínky příjmy ze kterých lze provádět srážky. ~ 1 ~ S e m i n á ř SRÁŽKY ZE MZDY, PLATU ČI JINÝCH PŘÍJMŮ ROK 2013 A ZMĚNY PRO ROK 2014 OBSAH: 1) Srážky ze mzdy, platu nebo odměny základní zásady. 1.1.) Obecné podmínky příjmy ze kterých lze provádět

Více

Časopis pro uživatele programů ZEIS OBSAH MZDY SPECIÁL. Změny 2011-2012

Časopis pro uživatele programů ZEIS OBSAH MZDY SPECIÁL. Změny 2011-2012 Časopis pro uživatele programů ZEIS OBSAH MZDY SPECIÁL Změny 2011-2012 Vydavatel: PROFEX AM, spol.s r.o., Fügnerova 263, 388 01 Blatná Tel. 383423521, fax 383423835, e-mail: profex@profex.cz PROFEX AM,

Více

1988/100 Sb. Zákon o sociálním zabezpečení

1988/100 Sb. Zákon o sociálním zabezpečení 1988/100 Sb. Zákon o sociálním zabezpečení 100/1988 ve znění 29/2007 Zákon o sociálním zabezpečení Federální shromáždění Československé socialistické republiky se usneslo na tomto zákoně: ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ

Více

1 1.1. 1 Pracovní právo. 1.1 Zákoník práce. Pomůžeme Vám lépe se zorientovat v bludišti zákonných norem a žádnou změnu nepřehlédnout!

1 1.1. 1 Pracovní právo. 1.1 Zákoník práce. Pomůžeme Vám lépe se zorientovat v bludišti zákonných norem a žádnou změnu nepřehlédnout! Přehled změn v mzdovém účetnictví a pracovním právu 1. Pracovní právo 1.1 Zákoník práce Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr Dohoda o provedení práce 77 odst. 1 ZP předepsaná forma, ve které musí

Více

ODŠKODŇOVÁNÍ PRACOVNÍCH ÚRAZŮ A NEMOCÍ Z POVOLÁNÍ

ODŠKODŇOVÁNÍ PRACOVNÍCH ÚRAZŮ A NEMOCÍ Z POVOLÁNÍ ODŠKODŇOVÁNÍ PRACOVNÍCH ÚRAZŮ A NEMOCÍ Z POVOLÁNÍ k 1. 1. 2010 4. aktualizované a rozšířené vydání 4. aktualizace k 1. 9. 2014 V roce 2014 k žádným podstatným koncepčním změnám v právních nárocích při

Více

Osoby se zdravotním postižením a osoby zdravotně znevýhodněné

Osoby se zdravotním postižením a osoby zdravotně znevýhodněné PRACOVNÍ UPLATNĚNÍ OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce Osoby se zdravotním postižením (OZP) mají v pracovním procesu stejná práva a

Více

METODICKÁ POMŮCKA PRO VYPLŇOVÁNÍ ELDP

METODICKÁ POMŮCKA PRO VYPLŇOVÁNÍ ELDP METODICKÁ POMŮCKA PRO VYPLŇOVÁNÍ ELDP (PLATNÉHO OD 1. 1. 2009) PRO OBDOBÍ OD 1. 1. 2012 Tiskopis ČSSZ č. 89 383 7 I/2013 Úvod Tato metodická pomůcka je součástí Všeobecných zásad pro vyplňování ELDP (platného

Více

ASO. Z obsahu: Číslo: 9/2014. Odborový svaz pracovníků zemědělství a výživy - Asociace svobodných odborů České republiky. www.ospzv-aso.

ASO. Z obsahu: Číslo: 9/2014. Odborový svaz pracovníků zemědělství a výživy - Asociace svobodných odborů České republiky. www.ospzv-aso. Odborový svaz pracovníků zemědělství a výživy - Asociace svobodných odborů České republiky www.ospzv-aso.cz ÚSTŘEDNÍ VÝBOR 120 00 Praha 2, Tyršova 6 Číslo: 9/2014 Z obsahu: Připravovaná opatření v činnosti

Více

Systém sociálního pojištění

Systém sociálního pojištění Systém sociálního pojištění Systém sociálního pojištění Systém sociálního pojištění se skládá ze čtyř subsystémů, které slouží k různým účelům: veřejné zdravotní pojištění, důchodové pojištění, nemocenské

Více

1. OBLAST ZDRAVOTNÍHO A SOCIÁLNÍHO POJIŠTĚNÍ

1. OBLAST ZDRAVOTNÍHO A SOCIÁLNÍHO POJIŠTĚNÍ 1. OBLAST ZDRAVOTNÍHO A SOCIÁLNÍHO POJIŠTĚNÍ 1.1. ZMĚNY VE ZDRAVOTNÍM POJIŠTĚNÍ 1.1.1. Zvýšení minimální mzdy Díky úpravě minimální mzdy dochází ke změně v zákonu 592/92 Sb. o pojistném na všeobecné zdravotní

Více

PRACOVNÍ PRÁVO DEFINICE, PRAMENY

PRACOVNÍ PRÁVO DEFINICE, PRAMENY PRACOVNÍ PRÁVO OSNOVA: Definice, prameny Úřad práce Účastníci PPV Pracovní poměr Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr Pracovní doba a doba odpočinku Bezpečnost a ochrana zdraví při práci Odměňování

Více

3 Měsíční povinnosti mzdových účetních

3 Měsíční povinnosti mzdových účetních Příklady a postupy pro mzdové účetní 1 Činnosti v průběhu trvání pracovněprávního vztahu a na konci měsíce.1 Měsíční povinnosti mzdových účetních.1 Činnosti v průběhu trvání pracovněprávního vztahu a na

Více

Systém sociálního pojištění

Systém sociálního pojištění Systém sociálního pojištění Systém sociálního pojištění Systém sociálního pojištění se skládá ze čtyř subsystémů, které slouží k různým účelům: veřejné zdravotní pojištění, důchodové pojištění, nemocenské

Více

MZDOVÁ ÚČETNÍ V PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACI

MZDOVÁ ÚČETNÍ V PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACI SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Mzdové účetnictví, daně a personalistika MZDOVÁ ÚČETNÍ V PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACI BAKALÁŘSKÁ

Více

METODICKÉ DOPORUČENÍ K ČINNOSTI ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ

METODICKÉ DOPORUČENÍ K ČINNOSTI ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ ODBOR DOZORU A KONTROLY VEŘEJNÉ SPRÁVY METODICKÉ DOPORUČENÍ K ČINNOSTI ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ 5.1 Odměňování a ostatní související nároky a peněžitá plnění členů zastupitelstva obce podle právního

Více

PRACOVNÍ ŘÁD. Městský ústav sociálních služeb města Plzně, příspěvková organizace Klatovská třída 777/90, Plzeň 3 Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň

PRACOVNÍ ŘÁD. Městský ústav sociálních služeb města Plzně, příspěvková organizace Klatovská třída 777/90, Plzeň 3 Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň Městský ústav sociálních služeb města Plzně, příspěvková organizace Klatovská třída 777/90, Plzeň 3 Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň PRACOVNÍ ŘÁD vydání č. 4 (poslední přijaté změny v textu jsou vyznačeny

Více

METODIKA POVINNOSTI POJIŠTĚNCŮ A PLÁTCŮ POJISTNÉHO NA ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ PŘÍJMOVÁ ČÁST

METODIKA POVINNOSTI POJIŠTĚNCŮ A PLÁTCŮ POJISTNÉHO NA ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ PŘÍJMOVÁ ČÁST Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky METODIKA POVINNOSTI POJIŠTĚNCŮ A PLÁTCŮ POJISTNÉHO NA ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ PŘÍJMOVÁ ČÁST (verze 4.0.) Ústředí VZP ČR Praha 2015 OBSAH 1. VŠEOBECNÉ INFORMACE

Více

Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně: Oddíl I. Účel zákona

Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně: Oddíl I. Účel zákona ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZÁKONA č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, jak vyplývá ze změn provedených zákony č. 10/1993 Sb., č. 15/1993 Sb., č. 161/1993 Sb., č. 324/1993 Sb., č. 42/1994 Sb.,

Více

ABC. postižených a pozůstalých po obětech dopravních nehod. Autorský kolektiv:

ABC. postižených a pozůstalých po obětech dopravních nehod. Autorský kolektiv: ABC postižených a pozůstalých po obětech dopravních nehod Autorský kolektiv: PhDr. Anna Arnoldová Mgr. Jana Běhanová Mgr. Michaela Blatná JUDr. Jaroslav Palas JUDr. Zuzana Špitálská České sdružení obětí

Více

Normativní instrukce č. 5/2013

Normativní instrukce č. 5/2013 MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ ČESKÉ REPUBLIKY Normativní instrukce č. 5/2013 Dávky pěstounské péče podle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů Datum

Více

MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ S VYUŽITÍM VÝPOČETNÍ TECHNIKY

MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ S VYUŽITÍM VÝPOČETNÍ TECHNIKY MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ S VYUŽITÍM VÝPOČETNÍ TECHNIKY UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2014, I. Verze 1 OBSAH: 1. Role mzdové účetní... 3 2. Zákoník práce... 9 3. Odměňování...

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2011 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 128 Rozeslána dne 6. prosince 2011 Cena Kč 138, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2011 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 128 Rozeslána dne 6. prosince 2011 Cena Kč 138, O B S A H : Ročník 2011 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 128 Rozeslána dne 6. prosince 2011 Cena Kč 138, O B S A H : 364. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s úspornými opatřeními v působnosti

Více

PRÁVO V SOCIÁLNÍ OBLASTI VE VZTAHU K VÝKONU LÉKAŘSKÉ PROFESE. JUDr. Marie Mazánková

PRÁVO V SOCIÁLNÍ OBLASTI VE VZTAHU K VÝKONU LÉKAŘSKÉ PROFESE. JUDr. Marie Mazánková 2 PRÁVO V SOCIÁLNÍ OBLASTI VE VZTAHU K VÝKONU LÉKAŘSKÉ PROFESE JUDr. Marie Mazánková Olomouc, 2013 Obsah I. Přehled subjektů sociální správy, spravující jednotlivé systémy sociální ochrany 7 2. Přehled

Více