WoMan at Work. Informace k působení v oblasti sexuálních služeb v horním rakousku

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "WoMan at Work. Informace k působení v oblasti sexuálních služeb v horním rakousku"

Transkript

1 cz WoMan at Work Informace k působení v oblasti sexuálních služeb v horním rakousku

2 Informace k působení v oblasti sexuálních služeb v Horním Rakousku

3 WoMan at Work Obsah 01 Legální práce v sexuálních službách / prostituce Daně Pojištění Kontroly Poradenská pracoviště a informace pro sexuální pracovníky / pracovnice... 12

4 01 Legální práce v sexuálních službách / prostituce Poskytování sexuálních služeb je v Rakousku za určitých podmínek legální. V Horním Rakousku jsou tyto předpoklady upraveny v hornorakouském zákoně o sexuálních službách (hornorakouský SDLG). Předpoklady v Horním Rakousku: Plnoletost: 18 let Zákonné oprávnění k pobytu: osoby, které nejsou rakouskými státními příslušníky a nejsou ani občany EU, mohou na rakouském velvyslanectví ve své vlasti podat žádost o vízum D+C. Vízum D+C lze za určitých předpokladů vystavit i na krátkodobou samostatně výdělečnou činnost (maximálně šest měsíců). Poskytování sexuálních služeb spadá mezi samostatně výdělečnou činnost. K výkonu výdělečné činnosti neopravňuje turistické vízum. Zkontroluje-li danou osobu (cizinecká) policie, která zjistí, že daná osoba na příslušném pracovišti nemá platné oprávnění k pobytu nebo vízum, vystavuje se tato osoba postihu. Na danou osobu se nesmí vztahovat plnomocnictví. Výkon činnosti na legálním pracovišti: Legální jsou pracoviště, která mají povolení pro veřejné domy (např. veřejné domy, noční kluby, studia atd.) a tzv. escort-service. Escort-service je povolen pod podmínkou, že se v okamžiku výkonu sexuální služby nenachází v bytě / místnosti nezletilá osoba (osoba mladší 18 let). 4

5 Registrace u příslušného městského úřadu, případně příslušného okresního správního úřadu. Vedení zdravotní knížky: Zdravotní knížku (tzv. «Deckel») vystavuje městský úřad, případně okresní úřad hygienická stanice / zdravotní úřad. Zdravotní knížku opatří městský úřad, případně okresní správní úřad jednou týdně razítkem, pokud daná žena absolvovala vyšetření, která jsou ze zákona povinná a při nichž bylo prokázáno, že příslušná osoba netrpí daným onemocněním. kapavka (tripl) jednou týdně HIV a syfilis jednou za 6 8 týdnů TBC (rentgen plic) jednou ročně Zdravotní knížku musí mít daná osoba neustále u sebe a na žádost policie ji musí předložit ke kontrole. Náklady na «povinné vyšetření» jsou v Horním Rakousku rozdílné a vyšetření mohou provádět gynekologové a kožní lékaři. To, kteří lékaři tato vyšetření provádějí, se dozvíte na příslušném zdravotním úřadu (viz příloha, str. 14 zdravotní úřady) nebo na příslušných poradenských pracovištích (viz příloha, str. 12 poradenská pracoviště). Žádání nechráněných sexuálních praktik je zakázáno! V Linci a Steyru je povinné vyšetření pro sexuální pracovníky / pracovnice, kteří/které tam jsou přihlášeni/y (mají zde místo podnikání a / nebo bydliště), je na městském úřadě, ve zdravotním úřadu, nabízeno bezplatně. Bližší informace obdržíte na příslušném městském úřadě, případně příslušném okresním správním úřadě (viz příloha, str. 14 zdravotní úřady) nebo na příslušných poradenských pracovištích (viz příloha, str. 12 poradenská pracoviště). Držitelé povolení musí ustanovit minimálně jednu odpovědnou osobu a rozsah její odpovědnosti musí stanovit písemně. Jste-li ustanoven(a) odpovědnou osobou, musíte se svým ustanovením prokazatelně souhlasit. Odpovědné osoby musí poté držitel povolení nahlásit písemně obci. Pro odpovědnou osobu z toho vyplývají i určité povinnosti. 5

6 02 Daně Každý, kdo má v Rakousku nějaký příjem, je ze zákona povinen platit daně. Sexuální pracovníci / pracovnice jsou považováni/y za tzv. «nové osoby samostatně výdělečně činné». V Horním Rakousku neplatí žádná jednotná úprava týkající se způsobu, jakým musí být odváděny daně v sexuálních službách. Sexuální pracovníci / pracovnice mají tedy různé možnosti, jak platit daně. Informujte se u svého příslušného finančního úřadu, jaká možnost bude akceptována. Paušální daň: Oficiální paušál činí v Horním Rakousku 250 EUR měsíčně. Daňový paušál vychází z příjmu cca EUR. Pokud pracujete jen na částečný úvazek, například pouze jeden týden měsíčně nebo pouze o víkendech, doporučujeme vám obrátit se v této záležitosti na příslušný finanční úřad. Paušál lze platit na dílčí daňové identifikační číslo nebo souhrnné daňové identifikační číslo. Dílčí daňové identifikační číslo: Příslušný/á provozovatel/ka vede zpravidla seznam sexuálních pracovníků / pracovnic, kteří/ré u něho/ní pracují. U této varianty vybere provozovatel/ka od vás daňový paušál na začátku měsíce (nejpozději do desátého dne příslušného měsíce) a předá ho finančnímu úřadu. Požádejte provozovatele/ku o potvrzení o výši daně, kterou jste zaplatil(a). Můžete také zatelefonovat na příslušný finanční úřad, abyste se ujistil/a, že vaše jméno je na seznamu a že finanční úřad paušál za vás dostal. Pokud začnete pracovat až po desátém dni v měsíci, musí provozovatel/ka tuto skutečnost neprodleně oznámit příslušnému finančnímu úřadu. 6

7 Souhrnné daňové identifikační číslo: Platíte daňový paušál složenkou na souhrnné daňové identifikační číslo přímo finančnímu úřadu. Příslušné souhrnné daňové číslo stejně jako číslo účtu se dozvíte na příslušném finančním úřadu ve svém obvodu. Důležité upozornění: Uchovávejte si doklady o platbách, abyste je mohl/a předložit při kontrolách finanční policie. Vlastní daňové číslo: Můžete pracovat i pod vlastním daňovým číslem. Toto číslo dostanete na příslušném finančním úřadě. Musíte si ale vést knihu příjmů a výdajů a jednou ročně podat na příslušném finančním úřadě přiznání daně z příjmu. Finanční úřad pak vypočítá, jak vysoké budou vaše daňové odvody. Bližší informace v této věci se dozvíte na finančním úřadě nebo od daňového poradce, který vám může být nápomocen i při vyplňování daňového přiznání. Na základě daňového paušálu finanční úřad nemůže pro sexuální pracovníky vystavit doklad o příjmech. Existuje ale možnost požadovat potvrzení o zaplacených daních ale finanční úřad nemá povinnost vám ho vystavit. Kontrola: Úředníci finančního úřadu chodí jako tzv. «finanční policie» do podniků za účelem kontrol. Kontroly mohou probíhat v kteroukoli denní i noční hodinu. Jsou kontrolováni provozovatelé i sexuální pracovníci / pracovnice. Při kontrolách se ověřuje seznam se jmény, který vede provozovatel/ka, jakož i přítomné osoby a jejich jména. Pokud platíte daňový paušál sám / sama na souhrnné daňové číslo finančního úřadu, měl/a byste mít možnost předložit doklady o platbě. Finanční policie se vás také může zeptat, kdo je «šéf» (pasák), kdo určuje vaši pracovní dobu, kdo stanovuje ceny, atd. Tím se prověřuje eventuální «zdánlivá samostatnost» (obcházení zaměstnaneckého vztahu). 7

8 03 Pojištění V Rakousku jsou všichni samostatně i nesamostatně výdělečně činní povinni se pojistit. Od určité výše příjmů (6.453,36 EUR v kalendářním roce *) je osoba jako osoba samostatně výdělečná činná ze zákona povinna odvádět příspěvky na pojistné Správě sociálního pojištění pro živnostenskou činnost (SVA) ve všech třech odvětvích sociálního pojištění (zdravotní, úrazové a důchodové pojištění). Výhoda zákonného sociálního pojištění oproti pojištění u soukromé pojišťovny spočívá v tom, že musí být přijata každá samostatně výdělečně činná osoba bez ohledu na to, zda je nemocná či nikoli. Navíc zde nejsou žádné důvody pro výluky z pojištění (např. pohlavní nemoci), tzn. z pojistného plnění nesmí být vyňaty jednotlivé nemoci. Při přihlášení nejsou vyžadovány žádné zdravotní testy, případně vyplnění dotazníku. Rozsah plnění je nezávisle na vykonávané činnosti pro každého pojištěnce stejný. Pojistná ochrana začíná okamžitě, jakmile je vyplněno a odevzdáno pojistné prohlášení (s uvedením očekávaných příjmů). Důchodové pojištění: Po patnácti letech placení příspěvků na pojištění vzniká nárok na důchodové pojištění. V rámci EU se doby důchodového pojištění započítávají. Osoby, s vlastní daňovým číslem nebo bez něj, jejichž příjmy nedosáhnou pojistné hranice ve výši 6.453,36 EUR *, se mohou u SVA nebo u některé soukromé pojišťovny nechat pojistit dobrovolně. 8

9 Dobrovolné zdravotní pojištění u SVA (dobrovolný vstup): pokud není překročena pojistná hranice ve výši 6.453,36 EUR za kalendářní rok *, lze uzavřít dobrovolné zdravotní a úrazové pojištění. Náklady na dobrovolné zdravotní pojištění činí zhruba 50 EUR měsíčně. Pojistná ochrana začíná v první pracovní den uvedený ve formuláři, pokud se přihlásíte v průběhu měsíce po zahájení práce. Pro dobrovolný vstup je nutné odevzdat SVA pojistné prohlášení (k dostání u SVA a na adrese U SVA se při návštěvě ambulance (lékařská ošetření) platí spoluúčast ve výši 20 % nákladů na ošetření (smluvní tarif). Při ošetření v nemocnici se platí nemocnici denní poplatek za pobyt v nemocnici (denní sazba). Soukromé zdravotní pojištění: Sexuální pracovníci / pracovnice s příjmy pod pojistnou hranicí se mohou také rozhodnout, že uzavřou zdravotní pojištění u jedné ze soukromých pojišťoven, pokud je ovšem tato pojišťovna přijme. Bohužel jsou i některé pojišťovny, které osoby činné v oblasti sexuálních služeb nepřijímají. U soukromého zdravotního pojištění jsou z pojistné smlouvy často vyloučeny HIV / AIDS a pohlavní nemoci! Náklady na ošetření nejsou u těchto nemocí kryty! Je důležité si důkladně pročíst pojistnou smlouvu a případně se zeptat. Připojištění: Je možné pouze v případě, že nevykonáváte samostatnou výdělečnou ani závislou činnost. V tomto případě máte možnost se nechat připojistit, pokud váš manžel/ka nebo partner/ka má zákonné sociální pojištění. Za partnera / partnerku je považována osoba, která má déle než deset měsíců společné bydliště s příslušným pojištěncem (bez ohledu na to, zda se jedná o trvalé či přechodné bydliště). Připojištění je buď bezpříspěvkové, nebo s platbou příspěvků (3,4 % pojistného základu pojištěnce). Bližší informace vám sdělí příslušné správy sociálního pojištění. * Tato částka platí pro kalendářní rok 2013 a každý rok se mění. 9

10 03 Pojištění Všeobecné sociální pojištění u územní zdravotní pojišťovny (GKK): Lze uzavřít samopojištění u územní zdravotní pojišťovny. Předpokladem je, že máte bydliště v Rakousku a nemáte zákonné povinné zdravotní pojištění v jiném státě EU. Osoby, které byly v poslední době mimo jiné zdravotně pojištěny podle zákona o sociálním pojištění živnostníků (GSVG), mohou podat žádost o samopojištění u GKK až po 60 kalendářních měsících po vystoupení z tohoto pojištění. Nárok na pojistná plnění vzniká až po šesti měsících. Před uplynutím těchto šesti měsíců nejsou případné náklady na ošetření kryty! 10

11 04 Kontroly Policejní kontroly Kontroly a razie mohou probíhat z různých důvodů. Kontrolovat lze: právnění k pobytu vedení zdravotní knížky to, zda jsou sexuální služby nabízeny na místě (u podniků bez povolení pro veřejné domy) při podezření, že byl spáchán trestný čin Těmto kontrolám často předchází zjištění totožnosti. Totožnost se zjišťuje následujícím způsobem: Zjištění totožnosti podle zákona o bezpečnostní policii (SPG): udává se jméno, datum narození a aktuální adresa, na které jste hlášen/a. Zjištění totožnosti podle zákona o cizinecké policii (FPG): udává se jméno, datum narození, aktuální adresa, na které jste hlášen/a, a státní příslušnost. Zjištění totožnosti podle trestního řádu (StPO): udává se jméno, pohlaví, datum narození, místo narození, aktuální adresa, na které jste hlášen/a, státní příslušnost a povolání. Kriminální policie smí kromě toho pořídit vaši fotografii máte ale právo se předtím trochu obléknout. Je-li to nutné pro zjištění totožnosti, je povoleno zjistit vaši výšku, nahrát váš hlas a sejmout vám otisky papilárních linií (otisky prstů). Musíte být informován/a, o který typ zjištění totožnosti se jedná. Policie akceptuje pouze originální doklady a papíry (zdravotní knížka, cestovní pas). 11

12 04 Kontroly Policie se také může dotázat, zda vykonáváte sexuální činnost za peníze, kdo je provozovatelem, zda máte pevně stanovenou pracovní dobu, kolik musíte odvádět provozovateli atd. Existuje povinnost poskytnout úřadům součinnost. Otázky musí být, pokud si nepřitížíte, zodpovězeny. Pokud se musíte odebrat s policí na policejní služebnu, můžete se zeptat, zda si s sebou smíte vzít důvěrnou osobu. Je vhodné zapsat si po výslechu obsah rozhovoru. Přehled vašich nejdůležitějších práv a povinností Vaše práva: Máte právo dotázat se na služební číslo příslušného úředníka. To vám musí být také sděleno. Můžete si vyžádat tlumočníka. Právo na překladatelskou pomoc mají v průběhu trestněprávního přípravného řízení pouze ty osoby, které mají být vyslechnuty. Jako obviněný/á nemusíte vypovídat. Jako svědek musíte vypovídat, avšak kromě případů, kdy byste si přitížil/a. Nepodepisujte žádné protokoly / dokumenty, kterým nerozumíte nebo které nejsou správné. Máte právo dostat kopii protokolu s vaší výpovědí. Policie má přístup do vašeho soukromého bytu pouze s povolením k domovní prohlídce. Pokud žádné takové povolení nemá, nemusíte ji do svého bytu vpustit. Vaše povinnosti: Musíte uvést jméno, datum narození, místo narození a aktuální adresu, na které jste hlášen/a. Osoby, které nejsou rakouskými občany, jsou podle cizineckého zákona (FrG) povinny nosit u sebe cestovní doklad (pas), který musí předložit policii. Každá dotčená osoba je povinna poskytovat při zjišťování své totožnosti součinnost a strpět bezprostřední prosazení zjištění totožnosti. Jako svědek musíte vypovídat, avšak kromě případů, kdy byste si přitížil/a. Jste povinen / povinna nosit u sebe svou platnou zdravotní knížku. Musíte dodržovat zákonná ustanovení. 12

13 05 Poradenská pracoviště a informace pro sexuální pracovníky / pracovnice Tísňová telefonní čísla: Policie 133 Zdravotnická záchranná služba 144 Hasiči 122 Evropské číslo pro tísňová volání 112

14 05 Poradenská pracoviště a informace pro sexuální pracovníky / pracovnice Poradenská pracoviště pro sexuální pracovníky / pracovnice LENA Beratungsstelle für Menschen die in der Prostitution / den sexuellen Dienstleistungen arbeiten / gearbeitet haben (poradenské pracoviště pro osoby, které pracují / pracovaly v oblasti prostituce / sexuálních služeb) Steingasse 25/2, 4020 Linz maiz Sex and Work Hofgasse 11, 4020 Linz SOPHIE Bildungsraum für Prostituierte (vzdělávací prostor pro prostituující osoby) Oelweingasse 6 8, 1150 Wien LEFÖ-IBF Interventionsstelle für Betroffene von Frauenhandel (intervenční pracoviště pro osoby dotčené obchodem s ženami) Floragasse 7a/7, 1050 Wien Frauenservice Graz Projekt SXA Information und Beratung für Sexarbeiterinnen und Multiplikator_innen (informace a poradenství pro sexuální pracovnice a multiplikátory) Lendplatz 38, 8020 Graz Frau & Arbeit GmbH Frauenservicestelle PiA Information & Beratung für Sexarbeiterinnen (PiA Informace a poradenství pro sexuální pracovnice) Franz-Josef-Straße 16, 5020 Salzburg Caritas Talitha Beratungsstelle für Sexdienstleisterinnen und Opfer von Menschenhandel (poradenské pracoviště pro sexuální pracovníky / pracovnice a oběti obchodu s lidmi) Sandwirtgasse 2, 9010 Klagenfurt oder Caritas RAHAB Unterstützung für Prostituierte (podpora pro prostituující osoby) Südbahnstraße 1a, 6020 Innsbruck menschen-in-notberatung/wohnungslos/bahnhofsozialdienst 14

15 Finanční úřady v Horním Rakousku Finanzamt Linz / Stadt und Land (FA46) (Finanční úřad Linec / město a okolí) Bahnhofplatz 7, 4020 Linz Finanzamt Grieskirchen und Eferding (FA54) (Finanční úřad Grieskirchen a Eferding) Manglburg 17, 4710 Grieskirchen Finanzamt Kirchdorf/Krems (FA51) (Finanční úřad Kirchdorf/Krems) Pernsteinerstraße 23 25, 4560 Kirchdorf/Krems Finanzamt Rohrbach (FA52) (Finanční úřad Rohrbach) Linzer Straße 15, 4150 Rohrbach Finanzamt Freistadt (FA52) (Finanční úřad Freistadt) Schlosshof 2, 4240 Freistadt Finanzamt Braunau (FA41) (Finanční úřad Braunau) Stadtplatz 60, 5280 Braunau am Inn Finanzamt Gmunden (FA53) (Finanční úřad Gmunden) Tagwerkerstraße 2, 4810 Gmunden Finanzamt Wels / Stadt und Land (FA54) (Finanční úřad Wels / město a okolí ) Dragonerstraße 31, 4601 Wels Finanzamt Steyr / Stadt und Land (FA51) (Finanční úřad Steyr / město a venkov) Handel-Mazzetti-Promenade 14, 4400 Steyr Finanzamt Perg (FA51) (Finanční úřad Perg) Herrenstraße 3, 4320 Perg Finanzamt Urfahr (FA52) (Finanční úřad Urfahr) Bahnhofplatz 7, 4020 Linz Finanzamt Ried/Innkreis (FA41) (Finanční úřad Ried/Innkreis) Friedrich-Thurner-Straße 7, 4910 Ried/Innkreis Finanzamt Schärding (FA41) (Finanční úřad Schärding) Gerichtsplatz 1 2, 4780 Schärding Finanzamt Vöcklabruck (FA53) (Finanční úřad Vöcklabruck) Franz-Schubert-Straße 37, 4840 Vöcklabruck

16 05 Poradenská pracoviště a informace pro sexuální pracovníky / pracovnice Zdravotní úřady a hygienické stanice Gesundheitsamt der Stadt Linz (Zdravotní úřad města Linec) Hauptstraße 1 5, 4041 Linz Gesundheitsamt der Stadt Wels (Zdravotní úřad města Wels) Rot-Kreuz-Straße 3, 4600 Wels Gesundheitsamt der Stadt Steyr (Zdravotní úřad města Steyer) Pyrachstraße 7, 4400 Steyr Sanitätsdienst Urfahr Umgebung (Hygienická služba pro Urfahr Umgebung) Peuerbachstraße 26, 4041 Linz Sanitätsdienst Rohrbach (Hygienická služba Rohrbach) Am Teich 1, 4150 Rohrbach Sanitätsdienst Perg (Hygienická služba Perg) Dirnbergerstraße 11, 4320 Perg Sanitätsdienst Ried im Innkreis (Hygienická služba Ried im Innkreis) Parkgasse 1, 4910 Ried im Innkreich Sanitätsdienst Vöcklabruck (Hygienická služba Vöcklabruck) Sportplatzstraße 1 3, 4840 Vöcklabruck Sanitätsdienst Grieskirchen (Hygienická služba Grieskirchen) Manglburg 14, 4710 Grieskirchen Sanitätsdienst Linz Land (Hygienická služba pro Linec, venkov) Kärntner Straße 16, 4021 Linz Sanitätsdienst Wels Land (Hygienická služba pro Wels, venkov) Herrengasse 8, 4602 Wels Sanitätsdienst Steyr Land (Hygienická služba pro Steyr, venkov) Spitalskystraße 10a, 4400 Steyr Sanitätsdienst Freistadt (Hygienická služba Freistadt) Promenade 5, 4240 Freistadt Sanitätsdienst Kirchdorf/Krems (Hygienická služba Kirchdorf/Krems) Garnisonstraße 1, 4560 Kirchdorf/Krems Sanitätsdienst Braunau (Hygienická služba Braunau) Hammersteinplatz 1, 5280 Braunau Sanitätsdienst Schärding (Hygienická služba Schärding) Ludwig-Pfiegl-Gasse 11 13, 4780 Schärding Sanitätsdienst Gmunden (Hygienická služba Gmunden) Esplanade 10, 4810 Gmunden Sanitätsdienst Eferding (Hygienická služba Eferding) Stefan-Fadinger-Straße 2 4, 4070 Eferding

17 Pojištění SVA Sozialversicherungsanstalt der gewerblichen Wirtschaft (SVA Správa sociálního pojištění pro živnostenskou činnost) Mozartstraße 41, 4010 Linz OÖGKK Oberösterreichische Gebietskrankenkasse (OÖGKK Hornorakouská územní zdravotní pojišťovna) Gruberstraße 77, 4021 Linz Jiné Gewaltschutzzentrum OÖ (Centrum ochrany před násilím pro Horní Rakousko) Stockhofstraße 40 (vchod z Wachreinergasse 2), 4020 Linz Autonomes Frauenzentrum (Autonomní ženské centrum) Starhembergstraße 10/2, 4020 Linz Frauenhaus Linz (Ženský dům Linec) Postfach 1084, 4021 Linz (non-stop číslo pro tísňová volání) Aidshilfe Oberösterreich (Pomoc pro nemocné AIDS v Horním Rakousku) Blütenstraße 15/2, 4040 Linz Kontaktstelle zum Land Oberösterreich (Kontaktní pracoviště pro Horní Rakousko) Ředitelství pro vnitřní a komunální záležitosti, skupina správní policie Bahnhofplatz 1, 4021 Linz oder

18 Tiráž: Osoba odpovědná za obsah: Mag.a Katharina Tautscher ve spolupráci s organizací Caritas Beratungsstelle LENA Redaktor: Dr. Martin Ross Grafika: Michael Reindl, MA Tisk: Gutenberg Linz 1. vydání, 2013 Za laskavé podpory spolkové země Horní Rakousko

19 Objednejte si a stáhněte si tuto brožuru na:

20

Založení podniku v Mühlviertelu

Založení podniku v Mühlviertelu Založení podniku v Mühlviertelu Tento leták se obrací na české podnikatele, kteří chtějí v Rakousku založit podnik. Máte šanci!!! Vstupem do EU je dána možnost zvolit své bydliště a sídlo v Rakousku, což

Více

Osoby pravidelně dojíždějící přes hranice z jižních Čech do oblasti Mühlviertel

Osoby pravidelně dojíždějící přes hranice z jižních Čech do oblasti Mühlviertel Osoby pravidelně dojíždějící přes hranice z jižních Čech do oblasti Mühlviertel Tento informační list je určen pro zaměstnance z Jižních Čech, kteří chtějí pracovat v oblasti Mühlviertel, ovšem bydlet

Více

Průvodce. České republiky. systémem zdravotní péče. Informační příručka pro cizince. INSTITUT ZDRAVOTNÍ POLITIKY A EKONOMIKY Kostelec nad Černými lesy

Průvodce. České republiky. systémem zdravotní péče. Informační příručka pro cizince. INSTITUT ZDRAVOTNÍ POLITIKY A EKONOMIKY Kostelec nad Černými lesy Průvodce systémem zdravotní péče České republiky Informační příručka pro cizince INSTITUT ZDRAVOTNÍ POLITIKY A EKONOMIKY Kostelec nad Černými lesy www.izpe.cz Prosinec 2004 Průvodce systémem zdravotní

Více

KROKY K ZALOŽENÍ PODNIKU / GLOSÁŘ ZAKLÁDÁNÍ PODNIKU Leden 2008

KROKY K ZALOŽENÍ PODNIKU / GLOSÁŘ ZAKLÁDÁNÍ PODNIKU Leden 2008 KROKY K ZALOŽENÍ PODNIKU / GLOSÁŘ ZAKLÁDÁNÍ PODNIKU Leden 2008 KROKY K ZALOŽENÍ PODNIKU Sedm kroků k založení vašeho podniku jednoho vlastníka 1. Poradenství ohledně založení a financování a právní poradenství

Více

KROKY K ZALOŽENÍ PODNIKU/ GLOSÁŘ ZAKLÁDÁNÍ PODNIKU (Schritte der Betriebsgründung/Glossar Unternehmensgründung Tschechisch) Leden 2014

KROKY K ZALOŽENÍ PODNIKU/ GLOSÁŘ ZAKLÁDÁNÍ PODNIKU (Schritte der Betriebsgründung/Glossar Unternehmensgründung Tschechisch) Leden 2014 KROKY K ZALOŽENÍ PODNIKU/ GLOSÁŘ ZAKLÁDÁNÍ PODNIKU (Schritte der Betriebsgründung/Glossar Unternehmensgründung Tschechisch) Leden 2014 KROKY K ZALOŽENÍ PODNIKU Prosinec 2007 Sedm kroků k založení vašeho

Více

Fórum pro spolupráci v oblasti politiky trhu práce

Fórum pro spolupráci v oblasti politiky trhu práce Katalog otázek a odpovědí k otevření trhu práce 1.5.2011 2 Obsah Obsah...2 Uznávání profesní kvalifikace...3 Otevření trhu práce nezbytné úřadování...4 Rakouské pracovněprávní a sociálněprávní předpisy...4

Více

Starobní důchod je jedním z pěti druhů důchodů českého důchodového systému. Kromě něj existuje ještě důchod invalidní, sirotčí, vdovský a vdovecký.

Starobní důchod je jedním z pěti druhů důchodů českého důchodového systému. Kromě něj existuje ještě důchod invalidní, sirotčí, vdovský a vdovecký. PŘÍRUČKA BUDOUCÍHO DŮCHODCE v roce 2014 Důležité informace o starobním důchodu v otázkách a odpovědích 2014 STAROBNÍ DŮCHOD Starobní důchod je jedním z pěti druhů důchodů českého důchodového systému. Kromě

Více

PŘÍRUČKA OSVČ. pro oblast sociálního zabezpečení

PŘÍRUČKA OSVČ. pro oblast sociálního zabezpečení PŘÍRUČKA OSVČ pro oblast sociálního zabezpečení v roce 2013 1. OSOBA SAMOSTATNĚ VÝDĚLEČNĚ ČINNÁ 1. Kdo je to osoba samostatně výdělečně činná? Podle zákona o důchodovém pojištění je osobou samostatně výdělečně

Více

Důležité informace o starobním důchodu v otázkách a odpovědích

Důležité informace o starobním důchodu v otázkách a odpovědích 2014 PŘÍRUČKA BUDOUCÍHO DŮCHODCE v roce 2014 Důležité informace o starobním důchodu v otázkách a odpovědích STAROBNÍ DŮCHOD Starobní důchod je jedním z pěti druhů důchodů českého důchodového systému. Kromě

Více

Vaše práva v oblasti sociálního zabezpečení. v Nizozemsku

Vaše práva v oblasti sociálního zabezpečení. v Nizozemsku Vaše práva v oblasti sociálního zabezpečení v Nizozemsku Informace obsažené v tomto průvodci byly připraveny a aktualizovány v úzké spolupráci s korespondenty vzájemného informačního systému sociálního

Více

BYDLENÍ V ČESKÉ REPUBLICE

BYDLENÍ V ČESKÉ REPUBLICE BYDLENÍ V ČESKÉ REPUBLICE Informační brožura pro cizince Tato publikace vznikla ve spolupráci Poradny pro integraci, Ministerstva pro místní rozvoj ČR a Komise ministra vnitra ČR pro integraci cizinců.

Více

PRŮVODCE DÁVKAMI. nemocenského pojištění

PRŮVODCE DÁVKAMI. nemocenského pojištění PRŮVODCE DÁVKAMI nemocenského pojištění v roce 2014 NEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍ Účelem nemocenského pojištění je finančně zabezpečit občany v období, kdy kvůli nemoci (dočasné pracovní neschopnosti) či mateřství

Více

OSOBA SAMOSTATNĚ VÝDĚLEČNĚ ČINNÁ

OSOBA SAMOSTATNĚ VÝDĚLEČNĚ ČINNÁ PŘÍRUČKA OSVČ pro oblast sociálního zabezpečení v roce 2012 OSOBA SAMOSTATNĚ VÝDĚLEČNĚ ČINNÁ 1. Kdo je to osoba samostatně výdělečně činná? Podle zákona o důchodovém pojištění je osobou samostatně výdělečně

Více

Průvodce zdravotní péčí o děti v ČR

Průvodce zdravotní péčí o děti v ČR Průvodce zdravotní péčí o děti v ČR Informační příručka pro cizince, kteří společně se svými dětmi dlouhodobě pobývají v ČR. INSTITUT ZDRAVOTNÍ POLITIKY A EKONOMIKY Kostelec nad Černými lesy 2005 Tato

Více

Průvodce novým zákonem o nemocenském pojištění v roce 2009. Důležité informace nejen k nemocenskému pojištění, které byste měli vědět

Průvodce novým zákonem o nemocenském pojištění v roce 2009. Důležité informace nejen k nemocenskému pojištění, které byste měli vědět Průvodce novým zákonem o nemocenském pojištění v roce 2009 Důležité informace nejen k nemocenskému pojištění, které byste měli vědět Průvodce novým zákonem o nemocenském pojištění v roce 2009 Důležité

Více

Poskytování služeb v SRN

Poskytování služeb v SRN Poskytování služeb v SRN Příručka pro samostatné podnikání českých OSVČ Euro Info Centrum Plzeň Poskytování služeb v SRN Příručka pro samostatné podnikání českých OSVČ Zpracovali JUDr. Bohumír Molnár,

Více

Vaše práva v oblasti sociálního zabezpečení. ve Švýcarsku

Vaše práva v oblasti sociálního zabezpečení. ve Švýcarsku Vaše práva v oblasti sociálního zabezpečení ve Švýcarsku Informace obsažené v tomto průvodci byly připraveny a aktualizovány v úzké spolupráci s korespondenty vzájemného informačního systému sociálního

Více

KROK ZA KROKEM aneb jak se neztratit v labyrintu zodpovědnosti

KROK ZA KROKEM aneb jak se neztratit v labyrintu zodpovědnosti KROK ZA KROKEM aneb jak se neztratit v labyrintu zodpovědnosti Příručka pro pedagogy k výuce finanční a občanskoprávní gramotnosti Úvod Dům Techniky Pardubice spol. s r.o. realizuje projekt KROK ZA KROKEM

Více

NEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍ. 1. Kdo je nemocensky pojištěný? 2. Jsou nějaké skupiny osob, které nejsou nemocensky pojištěny?

NEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍ. 1. Kdo je nemocensky pojištěný? 2. Jsou nějaké skupiny osob, které nejsou nemocensky pojištěny? Průvodce dávkami nemocenského pojištění v roce 2012 NEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍ Účelem nemocenského pojištění je finančně zabezpečit občany v období, kdy kvůli nemoci (dočasné pracovní neschopnosti) či mateřství

Více

Průvodce Zdravotní péče při pobytu ve státech EU, zemích Evropského hospodářského prostoru, ve Švýcarsku a smluvních státech

Průvodce Zdravotní péče při pobytu ve státech EU, zemích Evropského hospodářského prostoru, ve Švýcarsku a smluvních státech Průvodce Zdravotní péče při pobytu ve státech EU, zemích Evropského hospodářského prostoru, ve Švýcarsku a smluvních státech Centrum mezistátních úhrad OBSAH I. Úvod........................................

Více

1. OSOBA SAMOSTATNĚ VÝDĚLEČNĚ ČINNÁ

1. OSOBA SAMOSTATNĚ VÝDĚLEČNĚ ČINNÁ PŘÍRUČKA OSVČ pro oblast sociálního zabezpečení v roce 2014 1. OSOBA SAMOSTATNĚ VÝDĚLEČNĚ ČINNÁ 1. Kdo je to osoba samostatně výdělečně činná? Podle zákona o důchodovém pojištění je osobou samostatně výdělečně

Více

PŘÍRUČKA BUDOUCÍHO DŮCHODCE

PŘÍRUČKA BUDOUCÍHO DŮCHODCE PŘÍRUČKA BUDOUCÍHO DŮCHODCE Důležité informace o starobním důchodu Publikace Příručka budoucího důchodce, kterou právě držíte v ruce, obsahuje souhrn nejdůležitějších obecných informací týkajících se nároku

Více

PŘÍRUČKA PRO MIGRUJÍCÍ OSOBY

PŘÍRUČKA PRO MIGRUJÍCÍ OSOBY PŘÍRUČKA PRO MIGRUJÍCÍ OSOBY Vaše práva a povinnosti k českým institucím v oblasti sociálního zabezpečení v případě Vašeho pohybu po Evropské unii z důvodu zaměstnání, studia apod. 2014 OBSAH 1 Úvod...

Více

Vaše práva v oblasti sociálního zabezpečení. v Portugalsku

Vaše práva v oblasti sociálního zabezpečení. v Portugalsku Vaše práva v oblasti sociálního zabezpečení v Portugalsku Informace obsažené v tomto průvodci byly připraveny a aktualizovány v úzké spolupráci s korespondenty vzájemného informačního systému sociálního

Více

PŘÍRUČKA OSVČ pro oblast sociálního zabezpečení

PŘÍRUČKA OSVČ pro oblast sociálního zabezpečení PŘÍRUČKA OSVČ pro oblast sociálního zabezpečení v roce 2014 1. OSOBA SAMOSTATNĚ VÝDĚLEČNĚ ČINNÁ 1. Kdo je to osoba samostatně výdělečně činná? Podle zákona o důchodovém pojištění je osobou samostatně výdělečně

Více

~ 1 ~ Zaměstnávání občanů EU, cizinců, důchodců a studentů v roce 2013: Platné právní předpisy:

~ 1 ~ Zaměstnávání občanů EU, cizinců, důchodců a studentů v roce 2013: Platné právní předpisy: ~ 1 ~ Zaměstnávání občanů EU, cizinců, důchodců a studentů v roce 2013: Platné právní předpisy: Zákon č. 435/2004 Sb. o zaměstnanosti ve znění zákona 149 a 347/2010 Zákon č. 326/1999 Sb. ve znění zákona

Více

PŘÍRUČKA BUDOUC ÍHO DŮCHODCE V ROCE 2007. Důležité informace, které byste měli vědět o starobním důchodu

PŘÍRUČKA BUDOUC ÍHO DŮCHODCE V ROCE 2007. Důležité informace, které byste měli vědět o starobním důchodu PŘÍRUČKA BUDOUC ÍHO DŮCHODCE V ROCE 2007 Důležité informace, které byste měli vědět o starobním důchodu ÚVODNÍ SLOVO Kdy mohu odejít do důchodu? Jak se o důchod žádá? Co k tomu potřebuji za dokumenty?

Více

Pracovní podmínky v zemích EU/EHP: Švýcarsko (k 10.12.2009) Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV)

Pracovní podmínky v zemích EU/EHP: Švýcarsko (k 10.12.2009) Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) Kreuzplatz 20 8008 Zürich, Schweiz 044 933 07 33 Fax: 044 932 52 03 info@pazdera.ch www.pazdera.ch Kapitoly článku Pracovní podmínky v zemích EU/EHP: Švýcarsko (k 10.12.2009) Zdroj: Ministerstvo práce

Více

Vaše práva v oblasti sociálního zabezpečení. v Německu

Vaše práva v oblasti sociálního zabezpečení. v Německu Vaše práva v oblasti sociálního zabezpečení v Německu Informace obsažené v tomto průvodci byly připraveny a aktualizovány v úzké spolupráci s korespondenty vzájemného informačního systému sociálního zabezpečení

Více

PŘÍRUČKA BUDOUCÍHO DŮCHODCE v roce 2012. Důležité informace, které byste měli vědět o starobním důchodu

PŘÍRUČKA BUDOUCÍHO DŮCHODCE v roce 2012. Důležité informace, které byste měli vědět o starobním důchodu PŘÍRUČKA BUDOUCÍHO DŮCHODCE v roce 2012 Důležité informace, které byste měli vědět o starobním důchodu STAROBNÍ DŮCHOD Starobní důchod je jedním z pěti druhů důchodů českého důchodového systému. Kromě

Více