WoMan at Work. Informace k působení v oblasti sexuálních služeb v horním rakousku

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "WoMan at Work. Informace k působení v oblasti sexuálních služeb v horním rakousku"

Transkript

1 cz WoMan at Work Informace k působení v oblasti sexuálních služeb v horním rakousku

2 Informace k působení v oblasti sexuálních služeb v Horním Rakousku

3 WoMan at Work Obsah 01 Legální práce v sexuálních službách / prostituce Daně Pojištění Kontroly Poradenská pracoviště a informace pro sexuální pracovníky / pracovnice... 12

4 01 Legální práce v sexuálních službách / prostituce Poskytování sexuálních služeb je v Rakousku za určitých podmínek legální. V Horním Rakousku jsou tyto předpoklady upraveny v hornorakouském zákoně o sexuálních službách (hornorakouský SDLG). Předpoklady v Horním Rakousku: Plnoletost: 18 let Zákonné oprávnění k pobytu: osoby, které nejsou rakouskými státními příslušníky a nejsou ani občany EU, mohou na rakouském velvyslanectví ve své vlasti podat žádost o vízum D+C. Vízum D+C lze za určitých předpokladů vystavit i na krátkodobou samostatně výdělečnou činnost (maximálně šest měsíců). Poskytování sexuálních služeb spadá mezi samostatně výdělečnou činnost. K výkonu výdělečné činnosti neopravňuje turistické vízum. Zkontroluje-li danou osobu (cizinecká) policie, která zjistí, že daná osoba na příslušném pracovišti nemá platné oprávnění k pobytu nebo vízum, vystavuje se tato osoba postihu. Na danou osobu se nesmí vztahovat plnomocnictví. Výkon činnosti na legálním pracovišti: Legální jsou pracoviště, která mají povolení pro veřejné domy (např. veřejné domy, noční kluby, studia atd.) a tzv. escort-service. Escort-service je povolen pod podmínkou, že se v okamžiku výkonu sexuální služby nenachází v bytě / místnosti nezletilá osoba (osoba mladší 18 let). 4

5 Registrace u příslušného městského úřadu, případně příslušného okresního správního úřadu. Vedení zdravotní knížky: Zdravotní knížku (tzv. «Deckel») vystavuje městský úřad, případně okresní úřad hygienická stanice / zdravotní úřad. Zdravotní knížku opatří městský úřad, případně okresní správní úřad jednou týdně razítkem, pokud daná žena absolvovala vyšetření, která jsou ze zákona povinná a při nichž bylo prokázáno, že příslušná osoba netrpí daným onemocněním. kapavka (tripl) jednou týdně HIV a syfilis jednou za 6 8 týdnů TBC (rentgen plic) jednou ročně Zdravotní knížku musí mít daná osoba neustále u sebe a na žádost policie ji musí předložit ke kontrole. Náklady na «povinné vyšetření» jsou v Horním Rakousku rozdílné a vyšetření mohou provádět gynekologové a kožní lékaři. To, kteří lékaři tato vyšetření provádějí, se dozvíte na příslušném zdravotním úřadu (viz příloha, str. 14 zdravotní úřady) nebo na příslušných poradenských pracovištích (viz příloha, str. 12 poradenská pracoviště). Žádání nechráněných sexuálních praktik je zakázáno! V Linci a Steyru je povinné vyšetření pro sexuální pracovníky / pracovnice, kteří/které tam jsou přihlášeni/y (mají zde místo podnikání a / nebo bydliště), je na městském úřadě, ve zdravotním úřadu, nabízeno bezplatně. Bližší informace obdržíte na příslušném městském úřadě, případně příslušném okresním správním úřadě (viz příloha, str. 14 zdravotní úřady) nebo na příslušných poradenských pracovištích (viz příloha, str. 12 poradenská pracoviště). Držitelé povolení musí ustanovit minimálně jednu odpovědnou osobu a rozsah její odpovědnosti musí stanovit písemně. Jste-li ustanoven(a) odpovědnou osobou, musíte se svým ustanovením prokazatelně souhlasit. Odpovědné osoby musí poté držitel povolení nahlásit písemně obci. Pro odpovědnou osobu z toho vyplývají i určité povinnosti. 5

6 02 Daně Každý, kdo má v Rakousku nějaký příjem, je ze zákona povinen platit daně. Sexuální pracovníci / pracovnice jsou považováni/y za tzv. «nové osoby samostatně výdělečně činné». V Horním Rakousku neplatí žádná jednotná úprava týkající se způsobu, jakým musí být odváděny daně v sexuálních službách. Sexuální pracovníci / pracovnice mají tedy různé možnosti, jak platit daně. Informujte se u svého příslušného finančního úřadu, jaká možnost bude akceptována. Paušální daň: Oficiální paušál činí v Horním Rakousku 250 EUR měsíčně. Daňový paušál vychází z příjmu cca EUR. Pokud pracujete jen na částečný úvazek, například pouze jeden týden měsíčně nebo pouze o víkendech, doporučujeme vám obrátit se v této záležitosti na příslušný finanční úřad. Paušál lze platit na dílčí daňové identifikační číslo nebo souhrnné daňové identifikační číslo. Dílčí daňové identifikační číslo: Příslušný/á provozovatel/ka vede zpravidla seznam sexuálních pracovníků / pracovnic, kteří/ré u něho/ní pracují. U této varianty vybere provozovatel/ka od vás daňový paušál na začátku měsíce (nejpozději do desátého dne příslušného měsíce) a předá ho finančnímu úřadu. Požádejte provozovatele/ku o potvrzení o výši daně, kterou jste zaplatil(a). Můžete také zatelefonovat na příslušný finanční úřad, abyste se ujistil/a, že vaše jméno je na seznamu a že finanční úřad paušál za vás dostal. Pokud začnete pracovat až po desátém dni v měsíci, musí provozovatel/ka tuto skutečnost neprodleně oznámit příslušnému finančnímu úřadu. 6

7 Souhrnné daňové identifikační číslo: Platíte daňový paušál složenkou na souhrnné daňové identifikační číslo přímo finančnímu úřadu. Příslušné souhrnné daňové číslo stejně jako číslo účtu se dozvíte na příslušném finančním úřadu ve svém obvodu. Důležité upozornění: Uchovávejte si doklady o platbách, abyste je mohl/a předložit při kontrolách finanční policie. Vlastní daňové číslo: Můžete pracovat i pod vlastním daňovým číslem. Toto číslo dostanete na příslušném finančním úřadě. Musíte si ale vést knihu příjmů a výdajů a jednou ročně podat na příslušném finančním úřadě přiznání daně z příjmu. Finanční úřad pak vypočítá, jak vysoké budou vaše daňové odvody. Bližší informace v této věci se dozvíte na finančním úřadě nebo od daňového poradce, který vám může být nápomocen i při vyplňování daňového přiznání. Na základě daňového paušálu finanční úřad nemůže pro sexuální pracovníky vystavit doklad o příjmech. Existuje ale možnost požadovat potvrzení o zaplacených daních ale finanční úřad nemá povinnost vám ho vystavit. Kontrola: Úředníci finančního úřadu chodí jako tzv. «finanční policie» do podniků za účelem kontrol. Kontroly mohou probíhat v kteroukoli denní i noční hodinu. Jsou kontrolováni provozovatelé i sexuální pracovníci / pracovnice. Při kontrolách se ověřuje seznam se jmény, který vede provozovatel/ka, jakož i přítomné osoby a jejich jména. Pokud platíte daňový paušál sám / sama na souhrnné daňové číslo finančního úřadu, měl/a byste mít možnost předložit doklady o platbě. Finanční policie se vás také může zeptat, kdo je «šéf» (pasák), kdo určuje vaši pracovní dobu, kdo stanovuje ceny, atd. Tím se prověřuje eventuální «zdánlivá samostatnost» (obcházení zaměstnaneckého vztahu). 7

8 03 Pojištění V Rakousku jsou všichni samostatně i nesamostatně výdělečně činní povinni se pojistit. Od určité výše příjmů (6.453,36 EUR v kalendářním roce *) je osoba jako osoba samostatně výdělečná činná ze zákona povinna odvádět příspěvky na pojistné Správě sociálního pojištění pro živnostenskou činnost (SVA) ve všech třech odvětvích sociálního pojištění (zdravotní, úrazové a důchodové pojištění). Výhoda zákonného sociálního pojištění oproti pojištění u soukromé pojišťovny spočívá v tom, že musí být přijata každá samostatně výdělečně činná osoba bez ohledu na to, zda je nemocná či nikoli. Navíc zde nejsou žádné důvody pro výluky z pojištění (např. pohlavní nemoci), tzn. z pojistného plnění nesmí být vyňaty jednotlivé nemoci. Při přihlášení nejsou vyžadovány žádné zdravotní testy, případně vyplnění dotazníku. Rozsah plnění je nezávisle na vykonávané činnosti pro každého pojištěnce stejný. Pojistná ochrana začíná okamžitě, jakmile je vyplněno a odevzdáno pojistné prohlášení (s uvedením očekávaných příjmů). Důchodové pojištění: Po patnácti letech placení příspěvků na pojištění vzniká nárok na důchodové pojištění. V rámci EU se doby důchodového pojištění započítávají. Osoby, s vlastní daňovým číslem nebo bez něj, jejichž příjmy nedosáhnou pojistné hranice ve výši 6.453,36 EUR *, se mohou u SVA nebo u některé soukromé pojišťovny nechat pojistit dobrovolně. 8

9 Dobrovolné zdravotní pojištění u SVA (dobrovolný vstup): pokud není překročena pojistná hranice ve výši 6.453,36 EUR za kalendářní rok *, lze uzavřít dobrovolné zdravotní a úrazové pojištění. Náklady na dobrovolné zdravotní pojištění činí zhruba 50 EUR měsíčně. Pojistná ochrana začíná v první pracovní den uvedený ve formuláři, pokud se přihlásíte v průběhu měsíce po zahájení práce. Pro dobrovolný vstup je nutné odevzdat SVA pojistné prohlášení (k dostání u SVA a na adrese U SVA se při návštěvě ambulance (lékařská ošetření) platí spoluúčast ve výši 20 % nákladů na ošetření (smluvní tarif). Při ošetření v nemocnici se platí nemocnici denní poplatek za pobyt v nemocnici (denní sazba). Soukromé zdravotní pojištění: Sexuální pracovníci / pracovnice s příjmy pod pojistnou hranicí se mohou také rozhodnout, že uzavřou zdravotní pojištění u jedné ze soukromých pojišťoven, pokud je ovšem tato pojišťovna přijme. Bohužel jsou i některé pojišťovny, které osoby činné v oblasti sexuálních služeb nepřijímají. U soukromého zdravotního pojištění jsou z pojistné smlouvy často vyloučeny HIV / AIDS a pohlavní nemoci! Náklady na ošetření nejsou u těchto nemocí kryty! Je důležité si důkladně pročíst pojistnou smlouvu a případně se zeptat. Připojištění: Je možné pouze v případě, že nevykonáváte samostatnou výdělečnou ani závislou činnost. V tomto případě máte možnost se nechat připojistit, pokud váš manžel/ka nebo partner/ka má zákonné sociální pojištění. Za partnera / partnerku je považována osoba, která má déle než deset měsíců společné bydliště s příslušným pojištěncem (bez ohledu na to, zda se jedná o trvalé či přechodné bydliště). Připojištění je buď bezpříspěvkové, nebo s platbou příspěvků (3,4 % pojistného základu pojištěnce). Bližší informace vám sdělí příslušné správy sociálního pojištění. * Tato částka platí pro kalendářní rok 2013 a každý rok se mění. 9

10 03 Pojištění Všeobecné sociální pojištění u územní zdravotní pojišťovny (GKK): Lze uzavřít samopojištění u územní zdravotní pojišťovny. Předpokladem je, že máte bydliště v Rakousku a nemáte zákonné povinné zdravotní pojištění v jiném státě EU. Osoby, které byly v poslední době mimo jiné zdravotně pojištěny podle zákona o sociálním pojištění živnostníků (GSVG), mohou podat žádost o samopojištění u GKK až po 60 kalendářních měsících po vystoupení z tohoto pojištění. Nárok na pojistná plnění vzniká až po šesti měsících. Před uplynutím těchto šesti měsíců nejsou případné náklady na ošetření kryty! 10

11 04 Kontroly Policejní kontroly Kontroly a razie mohou probíhat z různých důvodů. Kontrolovat lze: právnění k pobytu vedení zdravotní knížky to, zda jsou sexuální služby nabízeny na místě (u podniků bez povolení pro veřejné domy) při podezření, že byl spáchán trestný čin Těmto kontrolám často předchází zjištění totožnosti. Totožnost se zjišťuje následujícím způsobem: Zjištění totožnosti podle zákona o bezpečnostní policii (SPG): udává se jméno, datum narození a aktuální adresa, na které jste hlášen/a. Zjištění totožnosti podle zákona o cizinecké policii (FPG): udává se jméno, datum narození, aktuální adresa, na které jste hlášen/a, a státní příslušnost. Zjištění totožnosti podle trestního řádu (StPO): udává se jméno, pohlaví, datum narození, místo narození, aktuální adresa, na které jste hlášen/a, státní příslušnost a povolání. Kriminální policie smí kromě toho pořídit vaši fotografii máte ale právo se předtím trochu obléknout. Je-li to nutné pro zjištění totožnosti, je povoleno zjistit vaši výšku, nahrát váš hlas a sejmout vám otisky papilárních linií (otisky prstů). Musíte být informován/a, o který typ zjištění totožnosti se jedná. Policie akceptuje pouze originální doklady a papíry (zdravotní knížka, cestovní pas). 11

12 04 Kontroly Policie se také může dotázat, zda vykonáváte sexuální činnost za peníze, kdo je provozovatelem, zda máte pevně stanovenou pracovní dobu, kolik musíte odvádět provozovateli atd. Existuje povinnost poskytnout úřadům součinnost. Otázky musí být, pokud si nepřitížíte, zodpovězeny. Pokud se musíte odebrat s policí na policejní služebnu, můžete se zeptat, zda si s sebou smíte vzít důvěrnou osobu. Je vhodné zapsat si po výslechu obsah rozhovoru. Přehled vašich nejdůležitějších práv a povinností Vaše práva: Máte právo dotázat se na služební číslo příslušného úředníka. To vám musí být také sděleno. Můžete si vyžádat tlumočníka. Právo na překladatelskou pomoc mají v průběhu trestněprávního přípravného řízení pouze ty osoby, které mají být vyslechnuty. Jako obviněný/á nemusíte vypovídat. Jako svědek musíte vypovídat, avšak kromě případů, kdy byste si přitížil/a. Nepodepisujte žádné protokoly / dokumenty, kterým nerozumíte nebo které nejsou správné. Máte právo dostat kopii protokolu s vaší výpovědí. Policie má přístup do vašeho soukromého bytu pouze s povolením k domovní prohlídce. Pokud žádné takové povolení nemá, nemusíte ji do svého bytu vpustit. Vaše povinnosti: Musíte uvést jméno, datum narození, místo narození a aktuální adresu, na které jste hlášen/a. Osoby, které nejsou rakouskými občany, jsou podle cizineckého zákona (FrG) povinny nosit u sebe cestovní doklad (pas), který musí předložit policii. Každá dotčená osoba je povinna poskytovat při zjišťování své totožnosti součinnost a strpět bezprostřední prosazení zjištění totožnosti. Jako svědek musíte vypovídat, avšak kromě případů, kdy byste si přitížil/a. Jste povinen / povinna nosit u sebe svou platnou zdravotní knížku. Musíte dodržovat zákonná ustanovení. 12

13 05 Poradenská pracoviště a informace pro sexuální pracovníky / pracovnice Tísňová telefonní čísla: Policie 133 Zdravotnická záchranná služba 144 Hasiči 122 Evropské číslo pro tísňová volání 112

14 05 Poradenská pracoviště a informace pro sexuální pracovníky / pracovnice Poradenská pracoviště pro sexuální pracovníky / pracovnice LENA Beratungsstelle für Menschen die in der Prostitution / den sexuellen Dienstleistungen arbeiten / gearbeitet haben (poradenské pracoviště pro osoby, které pracují / pracovaly v oblasti prostituce / sexuálních služeb) Steingasse 25/2, 4020 Linz maiz Sex and Work Hofgasse 11, 4020 Linz SOPHIE Bildungsraum für Prostituierte (vzdělávací prostor pro prostituující osoby) Oelweingasse 6 8, 1150 Wien LEFÖ-IBF Interventionsstelle für Betroffene von Frauenhandel (intervenční pracoviště pro osoby dotčené obchodem s ženami) Floragasse 7a/7, 1050 Wien Frauenservice Graz Projekt SXA Information und Beratung für Sexarbeiterinnen und Multiplikator_innen (informace a poradenství pro sexuální pracovnice a multiplikátory) Lendplatz 38, 8020 Graz Frau & Arbeit GmbH Frauenservicestelle PiA Information & Beratung für Sexarbeiterinnen (PiA Informace a poradenství pro sexuální pracovnice) Franz-Josef-Straße 16, 5020 Salzburg Caritas Talitha Beratungsstelle für Sexdienstleisterinnen und Opfer von Menschenhandel (poradenské pracoviště pro sexuální pracovníky / pracovnice a oběti obchodu s lidmi) Sandwirtgasse 2, 9010 Klagenfurt oder Caritas RAHAB Unterstützung für Prostituierte (podpora pro prostituující osoby) Südbahnstraße 1a, 6020 Innsbruck menschen-in-notberatung/wohnungslos/bahnhofsozialdienst 14

15 Finanční úřady v Horním Rakousku Finanzamt Linz / Stadt und Land (FA46) (Finanční úřad Linec / město a okolí) Bahnhofplatz 7, 4020 Linz Finanzamt Grieskirchen und Eferding (FA54) (Finanční úřad Grieskirchen a Eferding) Manglburg 17, 4710 Grieskirchen Finanzamt Kirchdorf/Krems (FA51) (Finanční úřad Kirchdorf/Krems) Pernsteinerstraße 23 25, 4560 Kirchdorf/Krems Finanzamt Rohrbach (FA52) (Finanční úřad Rohrbach) Linzer Straße 15, 4150 Rohrbach Finanzamt Freistadt (FA52) (Finanční úřad Freistadt) Schlosshof 2, 4240 Freistadt Finanzamt Braunau (FA41) (Finanční úřad Braunau) Stadtplatz 60, 5280 Braunau am Inn Finanzamt Gmunden (FA53) (Finanční úřad Gmunden) Tagwerkerstraße 2, 4810 Gmunden Finanzamt Wels / Stadt und Land (FA54) (Finanční úřad Wels / město a okolí ) Dragonerstraße 31, 4601 Wels Finanzamt Steyr / Stadt und Land (FA51) (Finanční úřad Steyr / město a venkov) Handel-Mazzetti-Promenade 14, 4400 Steyr Finanzamt Perg (FA51) (Finanční úřad Perg) Herrenstraße 3, 4320 Perg Finanzamt Urfahr (FA52) (Finanční úřad Urfahr) Bahnhofplatz 7, 4020 Linz Finanzamt Ried/Innkreis (FA41) (Finanční úřad Ried/Innkreis) Friedrich-Thurner-Straße 7, 4910 Ried/Innkreis Finanzamt Schärding (FA41) (Finanční úřad Schärding) Gerichtsplatz 1 2, 4780 Schärding Finanzamt Vöcklabruck (FA53) (Finanční úřad Vöcklabruck) Franz-Schubert-Straße 37, 4840 Vöcklabruck

16 05 Poradenská pracoviště a informace pro sexuální pracovníky / pracovnice Zdravotní úřady a hygienické stanice Gesundheitsamt der Stadt Linz (Zdravotní úřad města Linec) Hauptstraße 1 5, 4041 Linz Gesundheitsamt der Stadt Wels (Zdravotní úřad města Wels) Rot-Kreuz-Straße 3, 4600 Wels Gesundheitsamt der Stadt Steyr (Zdravotní úřad města Steyer) Pyrachstraße 7, 4400 Steyr Sanitätsdienst Urfahr Umgebung (Hygienická služba pro Urfahr Umgebung) Peuerbachstraße 26, 4041 Linz Sanitätsdienst Rohrbach (Hygienická služba Rohrbach) Am Teich 1, 4150 Rohrbach Sanitätsdienst Perg (Hygienická služba Perg) Dirnbergerstraße 11, 4320 Perg Sanitätsdienst Ried im Innkreis (Hygienická služba Ried im Innkreis) Parkgasse 1, 4910 Ried im Innkreich Sanitätsdienst Vöcklabruck (Hygienická služba Vöcklabruck) Sportplatzstraße 1 3, 4840 Vöcklabruck Sanitätsdienst Grieskirchen (Hygienická služba Grieskirchen) Manglburg 14, 4710 Grieskirchen Sanitätsdienst Linz Land (Hygienická služba pro Linec, venkov) Kärntner Straße 16, 4021 Linz Sanitätsdienst Wels Land (Hygienická služba pro Wels, venkov) Herrengasse 8, 4602 Wels Sanitätsdienst Steyr Land (Hygienická služba pro Steyr, venkov) Spitalskystraße 10a, 4400 Steyr Sanitätsdienst Freistadt (Hygienická služba Freistadt) Promenade 5, 4240 Freistadt Sanitätsdienst Kirchdorf/Krems (Hygienická služba Kirchdorf/Krems) Garnisonstraße 1, 4560 Kirchdorf/Krems Sanitätsdienst Braunau (Hygienická služba Braunau) Hammersteinplatz 1, 5280 Braunau Sanitätsdienst Schärding (Hygienická služba Schärding) Ludwig-Pfiegl-Gasse 11 13, 4780 Schärding Sanitätsdienst Gmunden (Hygienická služba Gmunden) Esplanade 10, 4810 Gmunden Sanitätsdienst Eferding (Hygienická služba Eferding) Stefan-Fadinger-Straße 2 4, 4070 Eferding

17 Pojištění SVA Sozialversicherungsanstalt der gewerblichen Wirtschaft (SVA Správa sociálního pojištění pro živnostenskou činnost) Mozartstraße 41, 4010 Linz OÖGKK Oberösterreichische Gebietskrankenkasse (OÖGKK Hornorakouská územní zdravotní pojišťovna) Gruberstraße 77, 4021 Linz Jiné Gewaltschutzzentrum OÖ (Centrum ochrany před násilím pro Horní Rakousko) Stockhofstraße 40 (vchod z Wachreinergasse 2), 4020 Linz Autonomes Frauenzentrum (Autonomní ženské centrum) Starhembergstraße 10/2, 4020 Linz Frauenhaus Linz (Ženský dům Linec) Postfach 1084, 4021 Linz (non-stop číslo pro tísňová volání) Aidshilfe Oberösterreich (Pomoc pro nemocné AIDS v Horním Rakousku) Blütenstraße 15/2, 4040 Linz Kontaktstelle zum Land Oberösterreich (Kontaktní pracoviště pro Horní Rakousko) Ředitelství pro vnitřní a komunální záležitosti, skupina správní policie Bahnhofplatz 1, 4021 Linz oder

18 Tiráž: Osoba odpovědná za obsah: Mag.a Katharina Tautscher ve spolupráci s organizací Caritas Beratungsstelle LENA Redaktor: Dr. Martin Ross Grafika: Michael Reindl, MA Tisk: Gutenberg Linz 1. vydání, 2013 Za laskavé podpory spolkové země Horní Rakousko

19 Objednejte si a stáhněte si tuto brožuru na:

20

Informace o pojištění a novém zdanění v Rakousku Stav k: Červenec 2014

Informace o pojištění a novém zdanění v Rakousku Stav k: Červenec 2014 Daně v Rakousku: Z daňového hlediska je provoz úředně povolených veřejných domů regulován dvěma způsoby: 1) NESAMOSTATNÁ VÝDĚLEČNÁ ČINNOST sexuálních pracovnic a pracovníků: v tomto případě musí jejich

Více

JEDNOTNÝ REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ pro fyzické osoby

JEDNOTNÝ REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ pro fyzické osoby podací razítko JEDNOTNÝ REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ pro fyzické osoby Základní část V případě, že jste se rozhodli učinit níže uvedené úkony pomocí jednotného registračního formuláře na Centrálním registračním

Více

Podnikání cizinců z tzv. třetích zemí

Podnikání cizinců z tzv. třetích zemí Schéma: Podnikání cizinců z tzv. třetích zemí Živnostenský úřad---- Obchodní rejstřík ----- Cizinecká policie --------Finanční úřad----- Každý žadatel o dlouhodobý pobyt se musí dostavit na Živnostenský

Více

Osoby pravidelně dojíždějící přes hranice z jižních Čech do oblasti Mühlviertel

Osoby pravidelně dojíždějící přes hranice z jižních Čech do oblasti Mühlviertel Osoby pravidelně dojíždějící přes hranice z jižních Čech do oblasti Mühlviertel Tento informační list je určen pro zaměstnance z Jižních Čech, kteří chtějí pracovat v oblasti Mühlviertel, ovšem bydlet

Více

Bydlení a práce v oblasti Mühlviertel

Bydlení a práce v oblasti Mühlviertel Bydlení a práce v oblasti Mühlviertel Jak vypadají všeobecné životní podmínky v oblasti Mühlviertel? Oblast Mühlviertel nabízí atraktivní možnost bydlení a života. Rozrostlé struktury, rodinné sítě, fungující

Více

CZ DLOUHODOBÉ POBYTY

CZ DLOUHODOBÉ POBYTY DLOUHODOBÉ POBYTY DLOUHODOBÉ POBYTY POVINNÉ PODMÍNKY ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ DŮCHODOVÉ NEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍ PRACOVNÍ POVOLENÍ ŽIVNOSTENSKÝ LIST S JAKÝMI ÚŘADY SE CIZINEC S DLOUHODOBÝM POBYTEM

Více

JEDNOTNÝ REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ Fyzická osoba - základní a živnostenská část

JEDNOTNÝ REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ Fyzická osoba - základní a živnostenská část ČÁST A - PODNIKATEL 01 Podnikatel a) titul podací razítko JEDNOTNÝ REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ Fyzická osoba - základní a živnostenská část b) jméno c) příjmení d) titul 1) *) e) pohlaví f) rodné příjmení g)

Více

POBYT V JINÉM STÁTĚ EU

POBYT V JINÉM STÁTĚ EU POBYT V JINÉM STÁTĚ EU 2010 Ing. Andrea Sikorová, Ph.D. 1 Pobyt v jiném státě EU V této kapitole se dozvíte: Instituce, které Vám pomohou s vyřízením Vašeho pobytu v jiné členské zemi EU. K čemu slouží

Více

2. Jakým způsobem je možné uzavřít pojistnou smlouvu? 3. Typněte si jaký je podíl uzavřeného životního a neživotního pojištění v ČR a ve světě.

2. Jakým způsobem je možné uzavřít pojistnou smlouvu? 3. Typněte si jaký je podíl uzavřeného životního a neživotního pojištění v ČR a ve světě. Pracovní list č. 3. 1. Jaké pojištění využívá vaše rodina? Co všechno si pojistíte vy, až budete výdělečně činní a proč? 2. Jakým způsobem je možné uzavřít pojistnou smlouvu? 3. Typněte si jaký je podíl

Více

Oznámení vzniku dočasné pracovní neschopnosti

Oznámení vzniku dočasné pracovní neschopnosti Oznámení vzniku dočasné pracovní neschopnosti - POKYNY K VYPLNĚNÍ - Vytiskněte všechny strany formuláře. Tento formulář vyplní pojištěná osoba. Vyplněný formulář a kopii lékařem vystaveného dokladu o dočasné

Více

Při vzniku pracovního poměru budeme od zaměstnance vyžadovat:

Při vzniku pracovního poměru budeme od zaměstnance vyžadovat: Vznik pracovního poměru strana 14 4.4 DOKLADY PŘI VZNIKU PRACOVNÍHO POMĚRU 4.4.1 Doklady předkládané zaměstnancem Při vzniku pracovního poměru budeme od zaměstnance vyžadovat: 1. Osobní dotazník a životopis

Více

BGBl. III - Ausgegeben am 4. November 2005 - Nr. 187 1 von 9

BGBl. III - Ausgegeben am 4. November 2005 - Nr. 187 1 von 9 BGBl. III - Ausgegeben am 4. November 2005 - Nr. 187 1 von 9 Protokol k provádění Dohody mezi Rakouskou spolkovou vládou a vládou České republiky o předávání a přebírání osob s neoprávněným pobytem (readmisní

Více

Muž/ Žena Datum narození Jméno/jména Místo a stát narození.. Příjmení. Rodné číslo v ČR. Rodné příjmení... Státní příslušnost.

Muž/ Žena Datum narození Jméno/jména Místo a stát narození.. Příjmení. Rodné číslo v ČR. Rodné příjmení... Státní příslušnost. Dotazník pro určení státu bydliště pro účely dávek státní sociální podpory dávek pomoci v hmotné nouzi dávek pro osoby se zdravotním postižením Muž/ Žena Datum narození Jméno/jména Místo a stát narození..

Více

(Vzor) Smlouva o provádění závodní preventivní péče

(Vzor) Smlouva o provádění závodní preventivní péče (Vzor) Smlouva o provádění závodní preventivní péče uzavřená podle 51 a 491 odst. 1 a 2 zák. č. 40/1964 Sb., občanský zákoník v platném znění, a ve smyslu 18a, 35a a 40 zák. č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví

Více

HLÁŠENÍ ÚRAZU POSTUP. Z podkladů ČRDM upraveno pro potřeby SH ČMS

HLÁŠENÍ ÚRAZU POSTUP. Z podkladů ČRDM upraveno pro potřeby SH ČMS HLÁŠENÍ ÚRAZU POSTUP Z podkladů ČRDM upraveno pro potřeby SH ČMS HLÁŠENÍ ŠKODNÝCH UDÁLOSTÍ Hlášení škod provádí jednotliví pojištění přímo Generali Pojišťovně na tiskopisu Oznámení o úrazu, ve kterém potvrdí,

Více

Založení podniku v Mühlviertelu

Založení podniku v Mühlviertelu Založení podniku v Mühlviertelu Tento leták se obrací na české podnikatele, kteří chtějí v Rakousku založit podnik. Máte šanci!!! Vstupem do EU je dána možnost zvolit své bydliště a sídlo v Rakousku, což

Více

Téma 3: Náhrady výdajů a zdravotní pojištění

Téma 3: Náhrady výdajů a zdravotní pojištění Téma 3: Náhrady výdajů a zdravotní pojištění 3.1 Náhrady výdajů poskytovaných zaměstnancům Zákoník práce 151 až 190 2 typy náhrad: - cestovní náhrady, - náhrady za opotřebení 3.1.1 Cestovní náhrady V praxi

Více

ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY ČESKÉ REPUBLIKY

ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY ČESKÉ REPUBLIKY ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY ČESKÉ REPUBLIKY 1.Kdo má povinnost platit si zdravotní pojištění? a) Každý občan ČR b) Jen dospělí ve věku od 18 do 65 let c) Pouze lidé zaměstnaní na hlavní pracovní poměr d) Jen

Více

Pokyny k vyplnění Oznámení o zahájení (opětovném zahájení) samostatné výdělečné činnosti

Pokyny k vyplnění Oznámení o zahájení (opětovném zahájení) samostatné výdělečné činnosti Pokyny k vyplnění Oznámení o zahájení (opětovném zahájení) samostatné výdělečné činnosti K oddílu 1 Identifikace osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) 1. 3. Titul, Jméno, Příjmení vyplňte Vaše jméno,

Více

Řeznický mistr z Německa by si rád v Karlových Varech otevřel pobočku

Řeznický mistr z Německa by si rád v Karlových Varech otevřel pobočku Scénář: Řeznický mistr z Německa by si rád v Karlových Varech otevřel pobočku Úkolem bylo přezkoumat, jaké předpoklady jsou nutné k tomu, aby si německý řeznický mistr mohl otevřít pobočku v České republice.

Více

VYHLÁŠKA č. 275/2006 Sb.

VYHLÁŠKA č. 275/2006 Sb. VYHLÁŠKA č. 275/2006 Sb. ze dne 31. května 2006, kterou se stanoví způsob zjišťování příjmových a majetkových poměrů žadatele o určení advokáta Českou advokátní komorou k poskytnutí právních služeb bezplatně

Více

POKYNY K VYPLNĚNÍ JEDNOTNÉHO REGISTRAČNÍHO FORMULÁŘE FYZICKÁ OSOBA

POKYNY K VYPLNĚNÍ JEDNOTNÉHO REGISTRAČNÍHO FORMULÁŘE FYZICKÁ OSOBA 10JedRegFormFO2info.pdf ČÁST A - PODNIKATEL 01 Podnikatel POKYNY K VYPLNĚNÍ JEDNOTNÉHO REGISTRAČNÍHO FORMULÁŘE FYZICKÁ OSOBA o) Vyplní osoba, které již bylo identifikační číslo přiděleno. p) Vyplní pouze

Více

ZAHRANIČNÍ PRACOVNÍCI V PROJEKTECH. Mgr. Viktória Bodnárová, Sychrov, 20.05.2011

ZAHRANIČNÍ PRACOVNÍCI V PROJEKTECH. Mgr. Viktória Bodnárová, Sychrov, 20.05.2011 ZAHRANIČNÍ PRACOVNÍCI V PROJEKTECH Mgr. Viktória Bodnárová, Sychrov, 20.05.2011 EURAXESS Česká republika www.euraxess.cz Poskytujeme informace, poradenství a asistenci ohledně následujících témat: vstupní

Více

FINANČNÍ ŘÍZENÍ Z HLEDISKA ÚČETNÍ EVIDENCE MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ I.

FINANČNÍ ŘÍZENÍ Z HLEDISKA ÚČETNÍ EVIDENCE MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ I. FINANČNÍ ŘÍZENÍ Z HLEDISKA ÚČETNÍ EVIDENCE MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ I. MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ Mzdové účetnictví představuje účetnickou agendu související se zaměstnáváním pracovníků účetní jednotky. Zahrnuje personální

Více

HLÁŠENÍ ÚRAZU POSTUP

HLÁŠENÍ ÚRAZU POSTUP HLÁŠENÍ ÚRAZU POSTUP HLÁŠENÍ ŠKODNÝCH UDÁLOSTÍ Hlášení škod provádí jednotliví pojištění přímo Generali Pojišťovně na tiskopisu Oznámení o úrazu, ve kterém potvrdí, že zraněný byl v době úrazu pojištěným

Více

Členské a klubové příspěvky

Členské a klubové příspěvky Členské a klubové příspěvky Asociace školních sportovních klubů České republiky Identifikační číslo: IČ: 45773688 Sídlo spolku: José Martího 269/31, Veleslavín, 162 00 Praha Údaje o zápisu ve spolkovém

Více

STŘEDISKO VÝCHOVNÉ PÉČE Veslařská 252, Brno, 637 00

STŘEDISKO VÝCHOVNÉ PÉČE Veslařská 252, Brno, 637 00 STŘEDISKO VÝCHOVNÉ PÉČE Veslařská 252, Brno, 637 00 SMLOUVA O PŘIJETÍ KLIENTA DO INTERNÁTNÍHO PROGRAMU STŘEDISKA VÝCHOVNÉ PÉČE Právnická osoba vykonávající činnost zařízení : DÚM, SVP a ŠJ Pobytový program

Více

SPRÁVNÍ UJEDNÁNÍ K PROVÁDĚNÍ SMLOUVY MEZI ČESKOU REPUBLIKOU REPUBLIKOU MAKEDONIE O SOCIÁLNÍM ZABEZPEČENÍ

SPRÁVNÍ UJEDNÁNÍ K PROVÁDĚNÍ SMLOUVY MEZI ČESKOU REPUBLIKOU REPUBLIKOU MAKEDONIE O SOCIÁLNÍM ZABEZPEČENÍ SPRÁVNÍ UJEDNÁNÍ K PROVÁDĚNÍ SMLOUVY MEZI ČESKOU REPUBLIKOU A REPUBLIKOU MAKEDONIE O SOCIÁLNÍM ZABEZPEČENÍ Na základě článku 29 Smlouvy mezi Českou republikou a Republikou Makedonie o sociálním zabezpečení

Více

Za pomoci zákona o daních z příjmů odpovězte na následující otázky: 2. Vysvětlete, co znamená a kdy nastane zdanění starobních důchodů.

Za pomoci zákona o daních z příjmů odpovězte na následující otázky: 2. Vysvětlete, co znamená a kdy nastane zdanění starobních důchodů. Pracovní list k DPFO Za pomoci zákona o daních z příjmů odpovězte na následující otázky: 1. Jaké příjmy jsou od daně z příjmů osvobozeny? 2. Vysvětlete, co znamená a kdy nastane zdanění starobních důchodů.

Více

Miniškola podnikání. Ing. Pavlína Novotná 15.10.2013

Miniškola podnikání. Ing. Pavlína Novotná 15.10.2013 Miniškola podnikání Ing. Pavlína Novotná 15.10.2013 Podnikání Podnikání je činnost, kterou vykonává podnikatel soustavně, samostatně, vlastním jménem, na vlastní odpovědnost a za účelem dosažení zisku.

Více

Zaměstnávání cizinců v ČR 31.3.2012 ACERT KONFERENCE BŘEZEN 2012

Zaměstnávání cizinců v ČR 31.3.2012 ACERT KONFERENCE BŘEZEN 2012 Zaměstnávání cizinců v ČR 31.3.2012 ACERT KONFERENCE BŘEZEN 2012 Úvod - legislativa Zákony upravující pobyt cizinců na území ČR: z.č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném znění; z.č. 262/2006 Sb.,

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKONA )

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKONA ) ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKONA ) 1. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Název veřejné zakázky: likvidace

Více

Poučení FORMULÁŘ "EVIDENČNÍ LIST zdravotní pojišťovny"

Poučení FORMULÁŘ EVIDENČNÍ LIST zdravotní pojišťovny Poučení FORMULÁŘ "EVIDENČNÍ LIST zdravotní pojišťovny" Evidenční list je čtyřdílný.. EVIDENČNÍ LIST zdravotní pojišťovny. Určen pro VoZP, ke které se pojištěnec přihlašuje. OZNÁMENÍ O PŘIJETÍ do evidence

Více

ŽÁDOST O PROVEDENÍ ZMĚNY POJISTNÉ SMLOUVY Životní pojištění

ŽÁDOST O PROVEDENÍ ZMĚNY POJISTNÉ SMLOUVY Životní pojištění ŽÁDOST O PROVEDENÍ ZMĚNY POJISTNÉ SMLOUVY Životní pojištění Změnu proveďte k datu splatnosti 1 ) Pojistitel: Česká pojišťovna a.s. Spálená 75/16 113 04 Praha 1 Česká republika IČ: 45272956 zapsaná v Obchodním

Více

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ Investiční životní pojištění OK1

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ Investiční životní pojištění OK1 PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ Investiční životní pojištění OK1 PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ OK1 PLATNÝ OD 16. 7. 2015 Část A. Poplatky za vedení podílového

Více

Smlouva o poskytnutí sociálních služeb. Chráněné bydlení. v DH Liberec, o.p.s.

Smlouva o poskytnutí sociálních služeb. Chráněné bydlení. v DH Liberec, o.p.s. Smlouva o poskytnutí sociálních služeb v DH Liberec, o.p.s. uzavřená níže uvedeného dne, měsíce, roku mezi Pan bydliště rodné číslo (dále jen Uživatel, jako oprávněná osoba ve smyslu zák.č.108/2006 Sb.,

Více

ZÁKLADNÍ REGISTRAČNÍ POVINNOSTI PODNIKATELŮ VŮČI FINANČNÍM ÚŘADŮM, OKRESNÍM SPRÁVÁM SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ A ÚŘADŮM PRÁCE

ZÁKLADNÍ REGISTRAČNÍ POVINNOSTI PODNIKATELŮ VŮČI FINANČNÍM ÚŘADŮM, OKRESNÍM SPRÁVÁM SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ A ÚŘADŮM PRÁCE ZÁKLADNÍ REGISTRAČNÍ POVINNOSTI PODNIKATELŮ VŮČI FINANČNÍM ÚŘADŮM, OKRESNÍM SPRÁVÁM SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ A ÚŘADŮM PRÁCE 1 Podnikatel fyzická osoba 1.1 Zahájení podnikatelské činnosti 1.1.1 Podnikatel

Více

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny.

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Finančnímu úřadu pro / Specializovanému finančnímu úřadu Hlavní město Prahu Územnímu pracovišti v, ve, pro Prahu 0 Daňové identifikační číslo

Více

Austrálie - evisitor (pro pobyt do 3 měsíců) Příjmení ( i za svobodna)... Pohlaví

Austrálie - evisitor (pro pobyt do 3 měsíců) Příjmení ( i za svobodna)... Pohlaví Austrálie - evisitor (pro pobyt do 3 měsíců) Vaše údaje Příjmení ( i za svobodna)... Jméno Pohlaví Datum narození Rodinný stav Místo narození Stát............... Informace z pasu, který bude použit pro

Více

Smlouva o poskytnutí péče o dítě

Smlouva o poskytnutí péče o dítě Smlouva o poskytnutí péče o dítě First School Point základní škola a mateřská škola, s.r.o. Se sídlem: K Otočce 779/29a, Praha 4 Modřany IČO: 242 72 992 zastoupená ředitelkou: Mgr. Ivanou Vávrovou tel.:

Více

ZDROJE FINANCOVÁNÍ. Sociální činnosti mají náklady dvojího druhu:

ZDROJE FINANCOVÁNÍ. Sociální činnosti mají náklady dvojího druhu: ZDROJE FINANCOVÁNÍ Sociální činnosti mají náklady dvojího druhu: 1. na činnost tzn. na redistribuci dávek a pokrytí sociálních služeb, které směřují k uživateli, 2. na správu potřebnou k činnosti, která

Více

Pojistná smlouva č. 4300000xxxx

Pojistná smlouva č. 4300000xxxx Příloha č. 3 k k Dohodě o podmínkách pojištění odpovědnosti provozovatele zdravotnického zařízení pro členy Asociace klinických psychologů ČR č. 7402000002 Pojistná smlouva č. 4300000xxxx pro pojištění

Více

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE PLATNÝ OD 1. 1. 2015 Část A. Poplatky za vedení podílového účtu a jednorázové poplatky Rozdíl mezi prodejní*) a nákupní cenou**)

Více

EVROPSKÁ SPOLEČENSTVÍ Viz. Pokyny na straně 3 Nařízení v oblasti sociálního zabezpečení ( 1 ) E 601

EVROPSKÁ SPOLEČENSTVÍ Viz. Pokyny na straně 3 Nařízení v oblasti sociálního zabezpečení ( 1 ) E 601 EVROPSKÁ SPOLEČENSTVÍ Viz. Pokyny na straně 3 Nařízení v oblasti sociálního zabezpečení ( 1 ) E 601 ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ INFORMACÍ TÝKAJÍCÍCH SE VÝŠE PŘÍJMU OBDRŽENÉHO V JINÉM ČLENSKÉM STÁTĚ, Ž JE KOMPETENTNÍ

Více

ROZKAZ MINISTRA OBRANY ČESKÉ REPUBLIKY. z 31. května 2003. ve znění RMO č. 120/2013 Věstníku (1. změna)

ROZKAZ MINISTRA OBRANY ČESKÉ REPUBLIKY. z 31. května 2003. ve znění RMO č. 120/2013 Věstníku (1. změna) 25 ROZKAZ MINISTRA OBRANY ČESKÉ REPUBLIKY z 31. května 2003 ve znění RMO č. 120/2013 Věstníku (1. změna) Poskytování zdravotní péče a rekreačních pobytů některým válečným veteránům K realizaci ustanovení

Více

Praxe/stáže v Nemocnici Tábor, a.s.

Praxe/stáže v Nemocnici Tábor, a.s. Vypracoval Kontroloval Schválil Praxe/stáže v Nemocnici Tábor, a.s. Lucie Bělská, DiS., personální oddělení Verze: 01 Iva Glatzová, vedoucí personálního oddělení NT_SM_132 Datum vydání: 1.9.2015 Účinnost

Více

Podmínky pro podávání žádostí o přijetí dítěte k docházce dětských jeslí pro následující školní rok

Podmínky pro podávání žádostí o přijetí dítěte k docházce dětských jeslí pro následující školní rok Podmínky pro podávání žádostí o přijetí dítěte k docházce dětských jeslí pro následující školní rok Vážení rodiče, příjem přihlášek do dětských jeslí (dále jen jesle ) pro současný školní rok (1.9. 31.8.)

Více

NÁKUPY NA SPLÁTKY. Obsah:

NÁKUPY NA SPLÁTKY. Obsah: NÁKUPY NA SPLÁTKY Obsah: > O nákupu na splátky > Výhody nákupu na splátky > Nákup na splátky je snadný, zabere vám pár minut > Podmínky pro získání úvěru a potřebné doklady > Pojištění schopnosti splácet

Více

IMPULS-Leasing-AUSTRIA s.r.o. Manuál postupu při vzniku pojistné události na majetku

IMPULS-Leasing-AUSTRIA s.r.o. Manuál postupu při vzniku pojistné události na majetku IMPULS-Leasing-AUSTRIA s.r.o. Manuál postupu při vzniku pojistné události na majetku Datum: duben 2013 Obsah 1. Kontakty 3 2. Základní informace 4 2.1. Oznámení vzniku škody společnosti RESPECT 4 2.2.

Více

Zaměstnávání cizinců v knihovnách případová studie SVK PK. Konference knihovny současnosti 2014 Olomouc 09. 11. 09. 2014

Zaměstnávání cizinců v knihovnách případová studie SVK PK. Konference knihovny současnosti 2014 Olomouc 09. 11. 09. 2014 Zaměstnávání cizinců v knihovnách případová studie SVK PK Konference knihovny současnosti 2014 Olomouc 09. 11. 09. 2014 Osnova Úvod Legislativa Statistiky Zaměstnavatel Zaměstnanec Osnova Rady, tipy, doporučení

Více

Základní škola profesora Josefa Brože, Vlachovo Březí, okres Prachatice

Základní škola profesora Josefa Brože, Vlachovo Březí, okres Prachatice Základní škola profesora Josefa Brože, Vlachovo Březí, okres Prachatice Komenského 356, PSČ: 384 22 IČO: 47258721 tel.: 388 320 215 mail.: zspjb@zs-vlachovobrezi.net SMĚRNICE ZAMĚSTNAVATELE K PROVÁDĚNÍ

Více

ZNOJMO. Nezavíráme oči před domácím násilím. Pomoc osobám ohroženým domácím násilím v regionu Jihomoravského kraje

ZNOJMO. Nezavíráme oči před domácím násilím. Pomoc osobám ohroženým domácím násilím v regionu Jihomoravského kraje ZNOJMO Nezavíráme oči před domácím násilím Pomoc osobám ohroženým domácím násilím v regionu Jihomoravského kraje Domácí násilí je nejrozšířenější, nejméně kontrolovanou, nejvíce podceňovanou formou násilí.

Více

VYŠKOV. Nezavíráme oči před domácím násilím. Pomoc osobám ohroženým domácím násilím v regionu Jihomoravského kraje

VYŠKOV. Nezavíráme oči před domácím násilím. Pomoc osobám ohroženým domácím násilím v regionu Jihomoravského kraje VYŠKOV Nezavíráme oči před domácím násilím Pomoc osobám ohroženým domácím násilím v regionu Jihomoravského kraje Domácí násilí je nejrozšířenější, nejméně kontrolovanou, nejvíce podceňovanou formou násilí.

Více

Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zaměstnavateli při výkonu povolání

Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zaměstnavateli při výkonu povolání Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zaměstnavateli při výkonu povolání Odpovědnost zaměstnance za škodu způsobenou zaměstnavateli z právního hlediska Pro odpovědnost zaměstnance za škodu způsobenou

Více

Co dělat, když se stane pracovní úraz? Část 1.: Evidence pracovních úrazů

Co dělat, když se stane pracovní úraz? Část 1.: Evidence pracovních úrazů Co dělat, když se stane pracovní úraz? Část 1.: Evidence pracovních úrazů Tomáš Neugebauer 2015 Dovolte mi představit se Jmenuji se Tomáš Neugebauer a problematikou bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Více

Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459

Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459 Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459 Název školy: Střední odborné učiliště Valašské Klobouky REDIZO: 600014517 Autor: Ing.

Více

Jak založit vlastní živnost fyzické osoby? Ladislav Šiška

Jak založit vlastní živnost fyzické osoby? Ladislav Šiška Jak založit vlastní živnost fyzické osoby? Ladislav Šiška Živnostenský zákon (zákon 455/1991 Sb., v platném znění) 2 Živností je soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem, na vlastní odpovědnost,

Více

Poskytování služeb přes hranice se zaměstnanci i bez nich z jižních Čech do Mühlviertelu

Poskytování služeb přes hranice se zaměstnanci i bez nich z jižních Čech do Mühlviertelu Poskytování služeb přes hranice se zaměstnanci i bez nich z jižních Čech do Mühlviertelu Tento informační list platí pro české podniky poskytující řemeslnické, montážní a ostatní služby v Rakousku bez

Více

Termíny daňových povinností pro rok 2002

Termíny daňových povinností pro rok 2002 fiscalità daně 13 economicrevue 55 Termíny daňových povinností pro rok 2002 CZ Poznámka ke spotřební dani: Plátci spotřebních daní jsou povinni denně platit zálohy na spotřební daně v případě, že jejich

Více

OMBUDSMANA PRO ZDRAVÍ PRÁVO PRO: PACIENTY ZDRAVOTNÍKY ZDRAVOTNICKÁ ZAŘÍZENÍ

OMBUDSMANA PRO ZDRAVÍ PRÁVO PRO: PACIENTY ZDRAVOTNÍKY ZDRAVOTNICKÁ ZAŘÍZENÍ K A N C E L Á Ř OMBUDSMANA PRO ZDRAVÍ PRÁVO PRO: PACIENTY ZDRAVOTNÍKY ZDRAVOTNICKÁ ZAŘÍZENÍ www.ombudsmanprozdravi.cz ochrance@ombudsmanprozdravi.cz Národní 11, 110 00 Praha 1 Hlavním důvodem, proč vznikla

Více

Úrazové pojištění pro rok 2006 nové číslo smlouvy

Úrazové pojištění pro rok 2006 nové číslo smlouvy Úrazové pojištění pro rok 2006 nové číslo smlouvy Český svaz tělesné výchovy a Kooperativa, pojišťovna, a.s. uzavřely novou smlouvu o úrazovém pojištění členů ČSTV. Po loňském jednání o možném dodatku

Více

Nabídka úrazového pojištění pro držitele licence Federace automobilového sportu AČR

Nabídka úrazového pojištění pro držitele licence Federace automobilového sportu AČR Nabídka úrazového pojištění pro držitele licence Federace automobilového sportu AČR Pro rok 2015 zůstávají v platnosti exklusivní podmínky úrazového pojištění pro držitele licence Federace automobilového

Více

Cestovní pojištění k Osobnímu účtu České spořitelny

Cestovní pojištění k Osobnímu účtu České spořitelny Cestovní pojištění k Osobnímu účtu České spořitelny Cestovní pojištění Cestovní pojištění je volitelnou součástí Osobního účtu České spořitelny a pomůže klientům řešit nepříjemné situace spojené s cestou

Více

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE PLATNÝ OD 16. 7. 2015 Část A. Poplatky za vedení podílového účtu a jednorázové poplatky Rozdíl mezi prodejní*) a nákupní cenou**)

Více

Sociální pojištění OSVČ v roce 2013

Sociální pojištění OSVČ v roce 2013 Sociální pojištění OSVČ v roce 2013 Ing. Pavlína Novotná Placení pojistného na sociální zabezpečení upravuje zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,

Více

ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY SKUPINOVÉHO POJIŠTĚNÍ PRO POJIŠTĚNÍ PRACOVNI NESCHOPNOSTI PO ÚRAZU

ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY SKUPINOVÉHO POJIŠTĚNÍ PRO POJIŠTĚNÍ PRACOVNI NESCHOPNOSTI PO ÚRAZU ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY SKUPINOVÉHO POJIŠTĚNÍ PRO POJIŠTĚNÍ PRACOVNI NESCHOPNOSTI PO ÚRAZU ZPPSNP PNU 1.1 účinnost od 1. dubna 2015 Kód: Group 910 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ (ČÍM SE POJIŠTĚNÍ ŘÍDÍ) 1.1 Účinnost

Více

Nemocenské pojištění a dávky poskytované v rámci nemocenského pojištění

Nemocenské pojištění a dávky poskytované v rámci nemocenského pojištění Nemocenské pojištění a dávky poskytované v rámci nemocenského pojištění Jméno a příjmení: Xname: Fakulta: Obor: Financí a účetnictví Zdanění a daňová politika 1 Úvod Pro zpracování této seminární práce

Více

V Z O R MANDÁTNÍ SMLOUVA O DAŇOVÉM PORADENSTVÍ A ZASTUPOVÁNÍ VE VĚCECH DANÍ. zastoupený. dále jen "klient"

V Z O R MANDÁTNÍ SMLOUVA O DAŇOVÉM PORADENSTVÍ A ZASTUPOVÁNÍ VE VĚCECH DANÍ. zastoupený. dále jen klient V Z O R MANDÁTNÍ SMLOUVA O DAŇOVÉM PORADENSTVÍ A ZASTUPOVÁNÍ VE VĚCECH DANÍ Mandant: IČ: DIČ: zastoupený dále jen "klient" a Mandatář : Vladimír Rajnyš, daňový poradce zapsaný do seznamu Komory daňových

Více

Splátky Home Credit. Popis produktů

Splátky Home Credit. Popis produktů Splátky Home Credit Obsah: Splátky Home Credit... 1 Popis produktů... 1 Všeobecné podmínky... 2 Krok za krokem při splátkovém prodeji na dálku... 3 Textace na web: Ochrana osobních údajů... 4 Pojištění

Více

Oberbank - obchodní místa

Oberbank - obchodní místa Obchodní místa v Rakousku Altheim Stadtplatz 14, 4950 Altheim tel.: +43 (0)7723 / 428 00-0 fax: +43 (0)7723 / 428 00-39 e-mail: ah@oberbank.at - noční trezor Amstetten Hauptplatz 1, 3300 Amstetten tel.:

Více

BLANSKO. Nezavíráme oči před domácím násilím. Pomoc osobám ohroženým domácím násilím v regionu Jihomoravského kraje

BLANSKO. Nezavíráme oči před domácím násilím. Pomoc osobám ohroženým domácím násilím v regionu Jihomoravského kraje BLANSKO Nezavíráme oči před domácím násilím Pomoc osobám ohroženým domácím násilím v regionu Jihomoravského kraje Domácí násilí je nejrozšířenější, nejméně kontrolovanou, nejvíce podceňovanou formou násilí.

Více

Čl. I Úvodní ustanovení. Čl. II Předmět a účel smlouvy

Čl. I Úvodní ustanovení. Čl. II Předmět a účel smlouvy PŘÍKAZNÍ SMLOUVA uzavřená podle 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník Číslo smlouvy: 15/181-0 Česká republika Úřad vlády České republiky se sídlem nábřeží Edvarda Beneše 4, Praha 1 IČ: 00

Více

KROKY K ZALOŽENÍ PODNIKU / GLOSÁŘ ZAKLÁDÁNÍ PODNIKU Leden 2008

KROKY K ZALOŽENÍ PODNIKU / GLOSÁŘ ZAKLÁDÁNÍ PODNIKU Leden 2008 KROKY K ZALOŽENÍ PODNIKU / GLOSÁŘ ZAKLÁDÁNÍ PODNIKU Leden 2008 KROKY K ZALOŽENÍ PODNIKU Sedm kroků k založení vašeho podniku jednoho vlastníka 1. Poradenství ohledně založení a financování a právní poradenství

Více

DAŇOVÁ SOUSTAVA. Ing. Hana Volencová. Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou

DAŇOVÁ SOUSTAVA. Ing. Hana Volencová. Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou DAŇOVÁ SOUSTAVA Ing. Hana Volencová Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_07_3_09_ EK Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou Sleva na dani: poplatníkům se vypočtená daň za zdaňovací období

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0649. Daň z příjmů - fyzické osoby VY_32_INOVACE_345. Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_345

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0649. Daň z příjmů - fyzické osoby VY_32_INOVACE_345. Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_345 Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Název školy: Střední zdravotnická škola a Obchodní akademie, Rumburk, příspěvková organizace Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0649

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Veřejná zakázka malého rozsahu. ZADAVATEL: Sídlem: Město Tábor Žižkovo nám 2, 390 15 Tábor

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Veřejná zakázka malého rozsahu. ZADAVATEL: Sídlem: Město Tábor Žižkovo nám 2, 390 15 Tábor VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Veřejná zakázka malého rozsahu ZADAVATEL: Sídlem: Město Tábor Žižkovo nám 2, 390 15 Tábor Zastoupený: Ing. Lenkou Horejskovou místostarostkou města IČ: 00253014 DIČ: CZ00253014 NÁZEV

Více

SPOLUPRÁCE ŠKOLY S POLICIÍ ČR PŘI PREVENCI A PŘI VYŠETŘOVÁNÍ KRIMINALITY DĚTÍ A MLÁDEŽE A KRIMINALITY NA DĚTECH A MLÁDEŽI PÁCHANÉ

SPOLUPRÁCE ŠKOLY S POLICIÍ ČR PŘI PREVENCI A PŘI VYŠETŘOVÁNÍ KRIMINALITY DĚTÍ A MLÁDEŽE A KRIMINALITY NA DĚTECH A MLÁDEŽI PÁCHANÉ Základní škola, Liberec, ul. 5.května 64/49, příspěvková organizace tel: 485 105 631 e-mail: info@zs5kveten.cz SPOLUPRÁCE ŠKOLY S POLICIÍ ČR PŘI PREVENCI A PŘI VYŠETŘOVÁNÍ KRIMINALITY DĚTÍ A MLÁDEŽE A

Více

Střední odborné učiliště společného stravování Dr. Beneše 413/II, 290 01 Poděbrady. Krizový plán 2013/2014

Střední odborné učiliště společného stravování Dr. Beneše 413/II, 290 01 Poděbrady. Krizový plán 2013/2014 Střední odborné učiliště společného stravování Dr. Beneše 413/II, 290 01 Poděbrady Krizový plán 2013/2014 žák kouří v prostorách školy nebo akcích na školních 1. Žák je přistižen poprvé Informujte TU TU

Více

Obsah. Úvod 8. Používané zkratky 9

Obsah. Úvod 8. Používané zkratky 9 Obsah Úvod 8 Používané zkratky 9 1. Právní předpisy a hlavní změny pro rok 2011 10 1.1 Právní předpisy 10 1.2 Popis hlavních změn pro rok 2011 10 1.2.1 Nejvýznamnější změny z let 2007 a 2008 10 1.2.2 Limit

Více

Osobní dotazník. Při mzdě nižší než minimální také váš vztah k minimálnímu zdravotnímu pojištění - vyznačte možnost: týká se jen DPČ a PP

Osobní dotazník. Při mzdě nižší než minimální také váš vztah k minimálnímu zdravotnímu pojištění - vyznačte možnost: týká se jen DPČ a PP Přílohy Osobní dotazník Příjmení: Stav: Jméno: Titul: Trvalý pobyt: Přechodný pobyt: Místo narození: Rodné číslo: Datum narození: Číslo OP: Číslo bankovního účtu, kam si přeji posílat výplatu: Telefony

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Krnov, Janáčkovo náměstí 17, okres Bruntál, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 39. SMĚRNICE ZAMĚSTNAVATELE K PROVÁDĚNÍ KONTROLY DODRŽOVÁNÍ LÉČEBNÉHO REŽIMU ZAMĚSTNANCEM V

Více

Evropský hospodářský a sociální výbor. PŘEDSEDNICTVO 536. schůze 29. května 2007 PRO INFORMACI

Evropský hospodářský a sociální výbor. PŘEDSEDNICTVO 536. schůze 29. května 2007 PRO INFORMACI Evropský hospodářský a sociální výbor Bod 7 a) PŘEDSEDNICTVO 536. schůze 29. května 2007 Věc: Bod 7 a) programu jednání Pomoc členům/zdravotní a sociální služby - pojištění PRO INFORMACI Účelem této zprávy

Více

NE ANO (jméno pojišťovny) :

NE ANO (jméno pojišťovny) : Rodinné cestovní pojištění Od 1. května 2009 nelze toto pojištění sjednat. Avšak pro klienty, kteří si sjednali pojištění do 30. dubna 2009, toto pojištění nadále trvá a je platné beze změn. S Rodinným

Více

ROZHODNUTÍ O DOČASNÉ PRACOVNÍ NESCHOPNOSTI I. díl Hlášení o vzniku dočasné pracovní neschopnosti

ROZHODNUTÍ O DOČASNÉ PRACOVNÍ NESCHOPNOSTI I. díl Hlášení o vzniku dočasné pracovní neschopnosti Evidenční štítek ROZHODNUTÍ O DOČSNÉ PRCOVNÍ NESCHOPNOSTI I. díl Hlášení o vzniku dočasné pracovní neschopnosti Toto hlášení je ošetřující lékař povinen odeslat příslušné okresní správě sociálního zabezpečení

Více

ORGANIZACE PROVOZNÍ PŘEDPIS TECHNICKÉHO ZAŘÍZENÍ

ORGANIZACE PROVOZNÍ PŘEDPIS TECHNICKÉHO ZAŘÍZENÍ Zpracovatel neručí za případné škody vzniklé aplikací této předlohy nesprávným způsobem. ORGANIZACE NÁZEV PŘEDPISU PROVOZNÍ PŘEDPIS TECHNICKÉHO ZAŘÍZENÍ Zpracoval Schválil datum vydání datum účinnosti

Více

Kontrolní seznam před odjezdem. Supporting European Mobility for Employment

Kontrolní seznam před odjezdem. Supporting European Mobility for Employment Supporting European Mobility for Employment Kontrolní seznam před odjezdem Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah publikací (sdělení) odpovídá výlučně autor. Publikace

Více

Společná žádost zaměstnance a zaměstnavatele o vystavení potvrzení o příslušnosti k právním předpisům sociálního zabezpečení

Společná žádost zaměstnance a zaměstnavatele o vystavení potvrzení o příslušnosti k právním předpisům sociálního zabezpečení Evidenční štítek Společná žádost zaměstnance a zaměstnavatele o vystavení potvrzení o příslušnosti k právním předpisům sociálního zabezpečení Tato žádost slouží pro účely určení příslušnosti k právním

Více

Obsah. Úvod... 8. Používané zkratky... 9

Obsah. Úvod... 8. Používané zkratky... 9 Obsah Úvod... 8 Používané zkratky... 9 1. Právní předpisy a hlavní změny pro rok 2010... 10 1.1 Právní předpisy... 10 1.2 Popis hlavních změn pro rok 2010... 10 1.2.1 Nejvýznamnější změny z let 2007 a

Více

Důchodové spoření (II. pilíř) Informace k placení pojistného

Důchodové spoření (II. pilíř) Informace k placení pojistného Důchodové spoření (II. pilíř) Informace k placení pojistného ZAMĚSTNANEC (klient, poplatník) Po uzavření smlouvy o důchodovém spoření Notifikační dopis tento dopis obdrží zaměstnanec (klient, poplatník)

Více

P O T V R Z E N Í. 8. Druh pracovního vztahu :. ... ... Potvrzení zaměstnavatele

P O T V R Z E N Í. 8. Druh pracovního vztahu :. ... ... Potvrzení zaměstnavatele P O T V R Z E N Í o osobních, majetkových a výdělkových poměrech pro osvobození od soudních poplatků a ustanovení zástupce ve věci: I. POMĚRY OSOBNÍ A RODINNÉ: 1. Jméno a příjmení:........ 2. Datum narození:...

Více

pro pojištění účastníků zahraničních zájezdů (smlouva typu 721)

pro pojištění účastníků zahraničních zájezdů (smlouva typu 721) Rozsah Limity Cena ROZSAH POJIŠTĚNÍ A LIMITY POJISTNÉHO PLNĚNÍ pro pojištění účastníků zahraničních zájezdů (smlouva typu 721) Balíček pojištění A 25 nebo A 75 - komplexní pojistná ochrana 1. pojištění

Více

Statut poslanců Evropského parlamentu

Statut poslanců Evropského parlamentu Statut poslanců Evropského parlamentu JUDr. Jan Pulda, LL.M. Parlament České republiky Kancelář Poslanecké sněmovny Parlamentní institut Studie PI 1.200 srpen 2009 PI 1.200 2 Obsah: A) SOCIÁLNÍ A FINANČNÍ

Více

Adaptace nových zaměstnanců

Adaptace nových zaměstnanců Adaptace nových zaměstnanců OBECNÁ ČÁST Adaptace nových zaměstnanců Adaptací nového zaměstnance je myšleno jeho začlenění do firemní struktury a kolektivu, efektivní zapracování a zjednodušení orientace

Více

Zákon o dani z příjmu sazby daně, nezdanitelné a odpočitatelné položky, sleva na dani

Zákon o dani z příjmu sazby daně, nezdanitelné a odpočitatelné položky, sleva na dani Zákon o dani z příjmu sazby daně, nezdanitelné a odpočitatelné položky, sleva na dani ANOTACE 1. Zákon o dani z příjmu sazba, nezdanitelné a odpočitatelné položky, slevy na dani 2. Autor Mgr. Vladimír

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu CZ. 1.07/1.5.00/34.0996 Číslo materiálu Název školy Jméno autora Tématická oblast Předmět Ročník VY_32_INOVACE_EKO168

Více

Práce zaměstnanců z jižních Čech v oblasti Mühlviertel

Práce zaměstnanců z jižních Čech v oblasti Mühlviertel Práce zaměstnanců z jižních Čech v oblasti Mühlviertel Tento informační list je určen českým státním občanům, kteří chtějí pracovat v oblasti Mühlviertel u rakouského zaměstnavatele. Všeobecná ustanovení

Více

Podnikání cizinců z tzv. třetích zemí získání dlouhodobého Pobytu za účelem Podnikání*

Podnikání cizinců z tzv. třetích zemí získání dlouhodobého Pobytu za účelem Podnikání* Podnikání cizinců z tzv. třetích zemí získání dlouhodobého Pobytu za účelem Podnikání* * Leták byl zhotoven v roce 2010. V souvislosti s předpokládanými změnami v legislativě na počátku roku 2011 nemusí

Více

Daňové zatížení podniků v Bavorsku činí průměrně 28,7% (v Německu: 29,8%). To je méně než v mnoha jiných průmyslově vyspělých zemích.

Daňové zatížení podniků v Bavorsku činí průměrně 28,7% (v Německu: 29,8%). To je méně než v mnoha jiných průmyslově vyspělých zemích. Všeobecně Daně v Bavorsku Daňové zatížení podniků v Bavorsku činí průměrně 28,7% (v Německu: 29,8%). To je méně než v mnoha jiných průmyslově vyspělých zemích. Kromě toho existuje řada daňových úlev a

Více