WoMan at Work. Informace k působení v oblasti sexuálních služeb v horním rakousku

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "WoMan at Work. Informace k působení v oblasti sexuálních služeb v horním rakousku"

Transkript

1 cz WoMan at Work Informace k působení v oblasti sexuálních služeb v horním rakousku

2 Informace k působení v oblasti sexuálních služeb v Horním Rakousku

3 WoMan at Work Obsah 01 Legální práce v sexuálních službách / prostituce Daně Pojištění Kontroly Poradenská pracoviště a informace pro sexuální pracovníky / pracovnice... 12

4 01 Legální práce v sexuálních službách / prostituce Poskytování sexuálních služeb je v Rakousku za určitých podmínek legální. V Horním Rakousku jsou tyto předpoklady upraveny v hornorakouském zákoně o sexuálních službách (hornorakouský SDLG). Předpoklady v Horním Rakousku: Plnoletost: 18 let Zákonné oprávnění k pobytu: osoby, které nejsou rakouskými státními příslušníky a nejsou ani občany EU, mohou na rakouském velvyslanectví ve své vlasti podat žádost o vízum D+C. Vízum D+C lze za určitých předpokladů vystavit i na krátkodobou samostatně výdělečnou činnost (maximálně šest měsíců). Poskytování sexuálních služeb spadá mezi samostatně výdělečnou činnost. K výkonu výdělečné činnosti neopravňuje turistické vízum. Zkontroluje-li danou osobu (cizinecká) policie, která zjistí, že daná osoba na příslušném pracovišti nemá platné oprávnění k pobytu nebo vízum, vystavuje se tato osoba postihu. Na danou osobu se nesmí vztahovat plnomocnictví. Výkon činnosti na legálním pracovišti: Legální jsou pracoviště, která mají povolení pro veřejné domy (např. veřejné domy, noční kluby, studia atd.) a tzv. escort-service. Escort-service je povolen pod podmínkou, že se v okamžiku výkonu sexuální služby nenachází v bytě / místnosti nezletilá osoba (osoba mladší 18 let). 4

5 Registrace u příslušného městského úřadu, případně příslušného okresního správního úřadu. Vedení zdravotní knížky: Zdravotní knížku (tzv. «Deckel») vystavuje městský úřad, případně okresní úřad hygienická stanice / zdravotní úřad. Zdravotní knížku opatří městský úřad, případně okresní správní úřad jednou týdně razítkem, pokud daná žena absolvovala vyšetření, která jsou ze zákona povinná a při nichž bylo prokázáno, že příslušná osoba netrpí daným onemocněním. kapavka (tripl) jednou týdně HIV a syfilis jednou za 6 8 týdnů TBC (rentgen plic) jednou ročně Zdravotní knížku musí mít daná osoba neustále u sebe a na žádost policie ji musí předložit ke kontrole. Náklady na «povinné vyšetření» jsou v Horním Rakousku rozdílné a vyšetření mohou provádět gynekologové a kožní lékaři. To, kteří lékaři tato vyšetření provádějí, se dozvíte na příslušném zdravotním úřadu (viz příloha, str. 14 zdravotní úřady) nebo na příslušných poradenských pracovištích (viz příloha, str. 12 poradenská pracoviště). Žádání nechráněných sexuálních praktik je zakázáno! V Linci a Steyru je povinné vyšetření pro sexuální pracovníky / pracovnice, kteří/které tam jsou přihlášeni/y (mají zde místo podnikání a / nebo bydliště), je na městském úřadě, ve zdravotním úřadu, nabízeno bezplatně. Bližší informace obdržíte na příslušném městském úřadě, případně příslušném okresním správním úřadě (viz příloha, str. 14 zdravotní úřady) nebo na příslušných poradenských pracovištích (viz příloha, str. 12 poradenská pracoviště). Držitelé povolení musí ustanovit minimálně jednu odpovědnou osobu a rozsah její odpovědnosti musí stanovit písemně. Jste-li ustanoven(a) odpovědnou osobou, musíte se svým ustanovením prokazatelně souhlasit. Odpovědné osoby musí poté držitel povolení nahlásit písemně obci. Pro odpovědnou osobu z toho vyplývají i určité povinnosti. 5

6 02 Daně Každý, kdo má v Rakousku nějaký příjem, je ze zákona povinen platit daně. Sexuální pracovníci / pracovnice jsou považováni/y za tzv. «nové osoby samostatně výdělečně činné». V Horním Rakousku neplatí žádná jednotná úprava týkající se způsobu, jakým musí být odváděny daně v sexuálních službách. Sexuální pracovníci / pracovnice mají tedy různé možnosti, jak platit daně. Informujte se u svého příslušného finančního úřadu, jaká možnost bude akceptována. Paušální daň: Oficiální paušál činí v Horním Rakousku 250 EUR měsíčně. Daňový paušál vychází z příjmu cca EUR. Pokud pracujete jen na částečný úvazek, například pouze jeden týden měsíčně nebo pouze o víkendech, doporučujeme vám obrátit se v této záležitosti na příslušný finanční úřad. Paušál lze platit na dílčí daňové identifikační číslo nebo souhrnné daňové identifikační číslo. Dílčí daňové identifikační číslo: Příslušný/á provozovatel/ka vede zpravidla seznam sexuálních pracovníků / pracovnic, kteří/ré u něho/ní pracují. U této varianty vybere provozovatel/ka od vás daňový paušál na začátku měsíce (nejpozději do desátého dne příslušného měsíce) a předá ho finančnímu úřadu. Požádejte provozovatele/ku o potvrzení o výši daně, kterou jste zaplatil(a). Můžete také zatelefonovat na příslušný finanční úřad, abyste se ujistil/a, že vaše jméno je na seznamu a že finanční úřad paušál za vás dostal. Pokud začnete pracovat až po desátém dni v měsíci, musí provozovatel/ka tuto skutečnost neprodleně oznámit příslušnému finančnímu úřadu. 6

7 Souhrnné daňové identifikační číslo: Platíte daňový paušál složenkou na souhrnné daňové identifikační číslo přímo finančnímu úřadu. Příslušné souhrnné daňové číslo stejně jako číslo účtu se dozvíte na příslušném finančním úřadu ve svém obvodu. Důležité upozornění: Uchovávejte si doklady o platbách, abyste je mohl/a předložit při kontrolách finanční policie. Vlastní daňové číslo: Můžete pracovat i pod vlastním daňovým číslem. Toto číslo dostanete na příslušném finančním úřadě. Musíte si ale vést knihu příjmů a výdajů a jednou ročně podat na příslušném finančním úřadě přiznání daně z příjmu. Finanční úřad pak vypočítá, jak vysoké budou vaše daňové odvody. Bližší informace v této věci se dozvíte na finančním úřadě nebo od daňového poradce, který vám může být nápomocen i při vyplňování daňového přiznání. Na základě daňového paušálu finanční úřad nemůže pro sexuální pracovníky vystavit doklad o příjmech. Existuje ale možnost požadovat potvrzení o zaplacených daních ale finanční úřad nemá povinnost vám ho vystavit. Kontrola: Úředníci finančního úřadu chodí jako tzv. «finanční policie» do podniků za účelem kontrol. Kontroly mohou probíhat v kteroukoli denní i noční hodinu. Jsou kontrolováni provozovatelé i sexuální pracovníci / pracovnice. Při kontrolách se ověřuje seznam se jmény, který vede provozovatel/ka, jakož i přítomné osoby a jejich jména. Pokud platíte daňový paušál sám / sama na souhrnné daňové číslo finančního úřadu, měl/a byste mít možnost předložit doklady o platbě. Finanční policie se vás také může zeptat, kdo je «šéf» (pasák), kdo určuje vaši pracovní dobu, kdo stanovuje ceny, atd. Tím se prověřuje eventuální «zdánlivá samostatnost» (obcházení zaměstnaneckého vztahu). 7

8 03 Pojištění V Rakousku jsou všichni samostatně i nesamostatně výdělečně činní povinni se pojistit. Od určité výše příjmů (6.453,36 EUR v kalendářním roce *) je osoba jako osoba samostatně výdělečná činná ze zákona povinna odvádět příspěvky na pojistné Správě sociálního pojištění pro živnostenskou činnost (SVA) ve všech třech odvětvích sociálního pojištění (zdravotní, úrazové a důchodové pojištění). Výhoda zákonného sociálního pojištění oproti pojištění u soukromé pojišťovny spočívá v tom, že musí být přijata každá samostatně výdělečně činná osoba bez ohledu na to, zda je nemocná či nikoli. Navíc zde nejsou žádné důvody pro výluky z pojištění (např. pohlavní nemoci), tzn. z pojistného plnění nesmí být vyňaty jednotlivé nemoci. Při přihlášení nejsou vyžadovány žádné zdravotní testy, případně vyplnění dotazníku. Rozsah plnění je nezávisle na vykonávané činnosti pro každého pojištěnce stejný. Pojistná ochrana začíná okamžitě, jakmile je vyplněno a odevzdáno pojistné prohlášení (s uvedením očekávaných příjmů). Důchodové pojištění: Po patnácti letech placení příspěvků na pojištění vzniká nárok na důchodové pojištění. V rámci EU se doby důchodového pojištění započítávají. Osoby, s vlastní daňovým číslem nebo bez něj, jejichž příjmy nedosáhnou pojistné hranice ve výši 6.453,36 EUR *, se mohou u SVA nebo u některé soukromé pojišťovny nechat pojistit dobrovolně. 8

9 Dobrovolné zdravotní pojištění u SVA (dobrovolný vstup): pokud není překročena pojistná hranice ve výši 6.453,36 EUR za kalendářní rok *, lze uzavřít dobrovolné zdravotní a úrazové pojištění. Náklady na dobrovolné zdravotní pojištění činí zhruba 50 EUR měsíčně. Pojistná ochrana začíná v první pracovní den uvedený ve formuláři, pokud se přihlásíte v průběhu měsíce po zahájení práce. Pro dobrovolný vstup je nutné odevzdat SVA pojistné prohlášení (k dostání u SVA a na adrese U SVA se při návštěvě ambulance (lékařská ošetření) platí spoluúčast ve výši 20 % nákladů na ošetření (smluvní tarif). Při ošetření v nemocnici se platí nemocnici denní poplatek za pobyt v nemocnici (denní sazba). Soukromé zdravotní pojištění: Sexuální pracovníci / pracovnice s příjmy pod pojistnou hranicí se mohou také rozhodnout, že uzavřou zdravotní pojištění u jedné ze soukromých pojišťoven, pokud je ovšem tato pojišťovna přijme. Bohužel jsou i některé pojišťovny, které osoby činné v oblasti sexuálních služeb nepřijímají. U soukromého zdravotního pojištění jsou z pojistné smlouvy často vyloučeny HIV / AIDS a pohlavní nemoci! Náklady na ošetření nejsou u těchto nemocí kryty! Je důležité si důkladně pročíst pojistnou smlouvu a případně se zeptat. Připojištění: Je možné pouze v případě, že nevykonáváte samostatnou výdělečnou ani závislou činnost. V tomto případě máte možnost se nechat připojistit, pokud váš manžel/ka nebo partner/ka má zákonné sociální pojištění. Za partnera / partnerku je považována osoba, která má déle než deset měsíců společné bydliště s příslušným pojištěncem (bez ohledu na to, zda se jedná o trvalé či přechodné bydliště). Připojištění je buď bezpříspěvkové, nebo s platbou příspěvků (3,4 % pojistného základu pojištěnce). Bližší informace vám sdělí příslušné správy sociálního pojištění. * Tato částka platí pro kalendářní rok 2013 a každý rok se mění. 9

10 03 Pojištění Všeobecné sociální pojištění u územní zdravotní pojišťovny (GKK): Lze uzavřít samopojištění u územní zdravotní pojišťovny. Předpokladem je, že máte bydliště v Rakousku a nemáte zákonné povinné zdravotní pojištění v jiném státě EU. Osoby, které byly v poslední době mimo jiné zdravotně pojištěny podle zákona o sociálním pojištění živnostníků (GSVG), mohou podat žádost o samopojištění u GKK až po 60 kalendářních měsících po vystoupení z tohoto pojištění. Nárok na pojistná plnění vzniká až po šesti měsících. Před uplynutím těchto šesti měsíců nejsou případné náklady na ošetření kryty! 10

11 04 Kontroly Policejní kontroly Kontroly a razie mohou probíhat z různých důvodů. Kontrolovat lze: právnění k pobytu vedení zdravotní knížky to, zda jsou sexuální služby nabízeny na místě (u podniků bez povolení pro veřejné domy) při podezření, že byl spáchán trestný čin Těmto kontrolám často předchází zjištění totožnosti. Totožnost se zjišťuje následujícím způsobem: Zjištění totožnosti podle zákona o bezpečnostní policii (SPG): udává se jméno, datum narození a aktuální adresa, na které jste hlášen/a. Zjištění totožnosti podle zákona o cizinecké policii (FPG): udává se jméno, datum narození, aktuální adresa, na které jste hlášen/a, a státní příslušnost. Zjištění totožnosti podle trestního řádu (StPO): udává se jméno, pohlaví, datum narození, místo narození, aktuální adresa, na které jste hlášen/a, státní příslušnost a povolání. Kriminální policie smí kromě toho pořídit vaši fotografii máte ale právo se předtím trochu obléknout. Je-li to nutné pro zjištění totožnosti, je povoleno zjistit vaši výšku, nahrát váš hlas a sejmout vám otisky papilárních linií (otisky prstů). Musíte být informován/a, o který typ zjištění totožnosti se jedná. Policie akceptuje pouze originální doklady a papíry (zdravotní knížka, cestovní pas). 11

12 04 Kontroly Policie se také může dotázat, zda vykonáváte sexuální činnost za peníze, kdo je provozovatelem, zda máte pevně stanovenou pracovní dobu, kolik musíte odvádět provozovateli atd. Existuje povinnost poskytnout úřadům součinnost. Otázky musí být, pokud si nepřitížíte, zodpovězeny. Pokud se musíte odebrat s policí na policejní služebnu, můžete se zeptat, zda si s sebou smíte vzít důvěrnou osobu. Je vhodné zapsat si po výslechu obsah rozhovoru. Přehled vašich nejdůležitějších práv a povinností Vaše práva: Máte právo dotázat se na služební číslo příslušného úředníka. To vám musí být také sděleno. Můžete si vyžádat tlumočníka. Právo na překladatelskou pomoc mají v průběhu trestněprávního přípravného řízení pouze ty osoby, které mají být vyslechnuty. Jako obviněný/á nemusíte vypovídat. Jako svědek musíte vypovídat, avšak kromě případů, kdy byste si přitížil/a. Nepodepisujte žádné protokoly / dokumenty, kterým nerozumíte nebo které nejsou správné. Máte právo dostat kopii protokolu s vaší výpovědí. Policie má přístup do vašeho soukromého bytu pouze s povolením k domovní prohlídce. Pokud žádné takové povolení nemá, nemusíte ji do svého bytu vpustit. Vaše povinnosti: Musíte uvést jméno, datum narození, místo narození a aktuální adresu, na které jste hlášen/a. Osoby, které nejsou rakouskými občany, jsou podle cizineckého zákona (FrG) povinny nosit u sebe cestovní doklad (pas), který musí předložit policii. Každá dotčená osoba je povinna poskytovat při zjišťování své totožnosti součinnost a strpět bezprostřední prosazení zjištění totožnosti. Jako svědek musíte vypovídat, avšak kromě případů, kdy byste si přitížil/a. Jste povinen / povinna nosit u sebe svou platnou zdravotní knížku. Musíte dodržovat zákonná ustanovení. 12

13 05 Poradenská pracoviště a informace pro sexuální pracovníky / pracovnice Tísňová telefonní čísla: Policie 133 Zdravotnická záchranná služba 144 Hasiči 122 Evropské číslo pro tísňová volání 112

14 05 Poradenská pracoviště a informace pro sexuální pracovníky / pracovnice Poradenská pracoviště pro sexuální pracovníky / pracovnice LENA Beratungsstelle für Menschen die in der Prostitution / den sexuellen Dienstleistungen arbeiten / gearbeitet haben (poradenské pracoviště pro osoby, které pracují / pracovaly v oblasti prostituce / sexuálních služeb) Steingasse 25/2, 4020 Linz maiz Sex and Work Hofgasse 11, 4020 Linz SOPHIE Bildungsraum für Prostituierte (vzdělávací prostor pro prostituující osoby) Oelweingasse 6 8, 1150 Wien LEFÖ-IBF Interventionsstelle für Betroffene von Frauenhandel (intervenční pracoviště pro osoby dotčené obchodem s ženami) Floragasse 7a/7, 1050 Wien Frauenservice Graz Projekt SXA Information und Beratung für Sexarbeiterinnen und Multiplikator_innen (informace a poradenství pro sexuální pracovnice a multiplikátory) Lendplatz 38, 8020 Graz Frau & Arbeit GmbH Frauenservicestelle PiA Information & Beratung für Sexarbeiterinnen (PiA Informace a poradenství pro sexuální pracovnice) Franz-Josef-Straße 16, 5020 Salzburg Caritas Talitha Beratungsstelle für Sexdienstleisterinnen und Opfer von Menschenhandel (poradenské pracoviště pro sexuální pracovníky / pracovnice a oběti obchodu s lidmi) Sandwirtgasse 2, 9010 Klagenfurt oder Caritas RAHAB Unterstützung für Prostituierte (podpora pro prostituující osoby) Südbahnstraße 1a, 6020 Innsbruck menschen-in-notberatung/wohnungslos/bahnhofsozialdienst 14

15 Finanční úřady v Horním Rakousku Finanzamt Linz / Stadt und Land (FA46) (Finanční úřad Linec / město a okolí) Bahnhofplatz 7, 4020 Linz Finanzamt Grieskirchen und Eferding (FA54) (Finanční úřad Grieskirchen a Eferding) Manglburg 17, 4710 Grieskirchen Finanzamt Kirchdorf/Krems (FA51) (Finanční úřad Kirchdorf/Krems) Pernsteinerstraße 23 25, 4560 Kirchdorf/Krems Finanzamt Rohrbach (FA52) (Finanční úřad Rohrbach) Linzer Straße 15, 4150 Rohrbach Finanzamt Freistadt (FA52) (Finanční úřad Freistadt) Schlosshof 2, 4240 Freistadt Finanzamt Braunau (FA41) (Finanční úřad Braunau) Stadtplatz 60, 5280 Braunau am Inn Finanzamt Gmunden (FA53) (Finanční úřad Gmunden) Tagwerkerstraße 2, 4810 Gmunden Finanzamt Wels / Stadt und Land (FA54) (Finanční úřad Wels / město a okolí ) Dragonerstraße 31, 4601 Wels Finanzamt Steyr / Stadt und Land (FA51) (Finanční úřad Steyr / město a venkov) Handel-Mazzetti-Promenade 14, 4400 Steyr Finanzamt Perg (FA51) (Finanční úřad Perg) Herrenstraße 3, 4320 Perg Finanzamt Urfahr (FA52) (Finanční úřad Urfahr) Bahnhofplatz 7, 4020 Linz Finanzamt Ried/Innkreis (FA41) (Finanční úřad Ried/Innkreis) Friedrich-Thurner-Straße 7, 4910 Ried/Innkreis Finanzamt Schärding (FA41) (Finanční úřad Schärding) Gerichtsplatz 1 2, 4780 Schärding Finanzamt Vöcklabruck (FA53) (Finanční úřad Vöcklabruck) Franz-Schubert-Straße 37, 4840 Vöcklabruck

16 05 Poradenská pracoviště a informace pro sexuální pracovníky / pracovnice Zdravotní úřady a hygienické stanice Gesundheitsamt der Stadt Linz (Zdravotní úřad města Linec) Hauptstraße 1 5, 4041 Linz Gesundheitsamt der Stadt Wels (Zdravotní úřad města Wels) Rot-Kreuz-Straße 3, 4600 Wels Gesundheitsamt der Stadt Steyr (Zdravotní úřad města Steyer) Pyrachstraße 7, 4400 Steyr Sanitätsdienst Urfahr Umgebung (Hygienická služba pro Urfahr Umgebung) Peuerbachstraße 26, 4041 Linz Sanitätsdienst Rohrbach (Hygienická služba Rohrbach) Am Teich 1, 4150 Rohrbach Sanitätsdienst Perg (Hygienická služba Perg) Dirnbergerstraße 11, 4320 Perg Sanitätsdienst Ried im Innkreis (Hygienická služba Ried im Innkreis) Parkgasse 1, 4910 Ried im Innkreich Sanitätsdienst Vöcklabruck (Hygienická služba Vöcklabruck) Sportplatzstraße 1 3, 4840 Vöcklabruck Sanitätsdienst Grieskirchen (Hygienická služba Grieskirchen) Manglburg 14, 4710 Grieskirchen Sanitätsdienst Linz Land (Hygienická služba pro Linec, venkov) Kärntner Straße 16, 4021 Linz Sanitätsdienst Wels Land (Hygienická služba pro Wels, venkov) Herrengasse 8, 4602 Wels Sanitätsdienst Steyr Land (Hygienická služba pro Steyr, venkov) Spitalskystraße 10a, 4400 Steyr Sanitätsdienst Freistadt (Hygienická služba Freistadt) Promenade 5, 4240 Freistadt Sanitätsdienst Kirchdorf/Krems (Hygienická služba Kirchdorf/Krems) Garnisonstraße 1, 4560 Kirchdorf/Krems Sanitätsdienst Braunau (Hygienická služba Braunau) Hammersteinplatz 1, 5280 Braunau Sanitätsdienst Schärding (Hygienická služba Schärding) Ludwig-Pfiegl-Gasse 11 13, 4780 Schärding Sanitätsdienst Gmunden (Hygienická služba Gmunden) Esplanade 10, 4810 Gmunden Sanitätsdienst Eferding (Hygienická služba Eferding) Stefan-Fadinger-Straße 2 4, 4070 Eferding

17 Pojištění SVA Sozialversicherungsanstalt der gewerblichen Wirtschaft (SVA Správa sociálního pojištění pro živnostenskou činnost) Mozartstraße 41, 4010 Linz OÖGKK Oberösterreichische Gebietskrankenkasse (OÖGKK Hornorakouská územní zdravotní pojišťovna) Gruberstraße 77, 4021 Linz Jiné Gewaltschutzzentrum OÖ (Centrum ochrany před násilím pro Horní Rakousko) Stockhofstraße 40 (vchod z Wachreinergasse 2), 4020 Linz Autonomes Frauenzentrum (Autonomní ženské centrum) Starhembergstraße 10/2, 4020 Linz Frauenhaus Linz (Ženský dům Linec) Postfach 1084, 4021 Linz (non-stop číslo pro tísňová volání) Aidshilfe Oberösterreich (Pomoc pro nemocné AIDS v Horním Rakousku) Blütenstraße 15/2, 4040 Linz Kontaktstelle zum Land Oberösterreich (Kontaktní pracoviště pro Horní Rakousko) Ředitelství pro vnitřní a komunální záležitosti, skupina správní policie Bahnhofplatz 1, 4021 Linz oder

18 Tiráž: Osoba odpovědná za obsah: Mag.a Katharina Tautscher ve spolupráci s organizací Caritas Beratungsstelle LENA Redaktor: Dr. Martin Ross Grafika: Michael Reindl, MA Tisk: Gutenberg Linz 1. vydání, 2013 Za laskavé podpory spolkové země Horní Rakousko

19 Objednejte si a stáhněte si tuto brožuru na:

20

Osoby pravidelně dojíždějící přes hranice z jižních Čech do oblasti Mühlviertel

Osoby pravidelně dojíždějící přes hranice z jižních Čech do oblasti Mühlviertel Osoby pravidelně dojíždějící přes hranice z jižních Čech do oblasti Mühlviertel Tento informační list je určen pro zaměstnance z Jižních Čech, kteří chtějí pracovat v oblasti Mühlviertel, ovšem bydlet

Více

Bydlení a práce v oblasti Mühlviertel

Bydlení a práce v oblasti Mühlviertel Bydlení a práce v oblasti Mühlviertel Jak vypadají všeobecné životní podmínky v oblasti Mühlviertel? Oblast Mühlviertel nabízí atraktivní možnost bydlení a života. Rozrostlé struktury, rodinné sítě, fungující

Více

Informace o pojištění a novém zdanění v Rakousku Stav k: Červenec 2014

Informace o pojištění a novém zdanění v Rakousku Stav k: Červenec 2014 Daně v Rakousku: Z daňového hlediska je provoz úředně povolených veřejných domů regulován dvěma způsoby: 1) NESAMOSTATNÁ VÝDĚLEČNÁ ČINNOST sexuálních pracovnic a pracovníků: v tomto případě musí jejich

Více

Založení podniku v Mühlviertelu

Založení podniku v Mühlviertelu Založení podniku v Mühlviertelu Tento leták se obrací na české podnikatele, kteří chtějí v Rakousku založit podnik. Máte šanci!!! Vstupem do EU je dána možnost zvolit své bydliště a sídlo v Rakousku, což

Více

Při vzniku pracovního poměru budeme od zaměstnance vyžadovat:

Při vzniku pracovního poměru budeme od zaměstnance vyžadovat: Vznik pracovního poměru strana 14 4.4 DOKLADY PŘI VZNIKU PRACOVNÍHO POMĚRU 4.4.1 Doklady předkládané zaměstnancem Při vzniku pracovního poměru budeme od zaměstnance vyžadovat: 1. Osobní dotazník a životopis

Více

Podnikání cizinců z tzv. třetích zemí

Podnikání cizinců z tzv. třetích zemí Schéma: Podnikání cizinců z tzv. třetích zemí Živnostenský úřad---- Obchodní rejstřík ----- Cizinecká policie --------Finanční úřad----- Každý žadatel o dlouhodobý pobyt se musí dostavit na Živnostenský

Více

Poskytování služeb přes hranice se zaměstnanci i bez nich z jižních Čech do Mühlviertelu

Poskytování služeb přes hranice se zaměstnanci i bez nich z jižních Čech do Mühlviertelu Poskytování služeb přes hranice se zaměstnanci i bez nich z jižních Čech do Mühlviertelu Tento informační list platí pro české podniky poskytující řemeslnické, montážní a ostatní služby v Rakousku bez

Více

JEDNOTNÝ REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ pro fyzické osoby

JEDNOTNÝ REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ pro fyzické osoby podací razítko JEDNOTNÝ REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ pro fyzické osoby Základní část V případě, že jste se rozhodli učinit níže uvedené úkony pomocí jednotného registračního formuláře na Centrálním registračním

Více

KROKY K ZALOŽENÍ PODNIKU / GLOSÁŘ ZAKLÁDÁNÍ PODNIKU Leden 2008

KROKY K ZALOŽENÍ PODNIKU / GLOSÁŘ ZAKLÁDÁNÍ PODNIKU Leden 2008 KROKY K ZALOŽENÍ PODNIKU / GLOSÁŘ ZAKLÁDÁNÍ PODNIKU Leden 2008 KROKY K ZALOŽENÍ PODNIKU Sedm kroků k založení vašeho podniku jednoho vlastníka 1. Poradenství ohledně založení a financování a právní poradenství

Více

CZ DLOUHODOBÉ POBYTY

CZ DLOUHODOBÉ POBYTY DLOUHODOBÉ POBYTY DLOUHODOBÉ POBYTY POVINNÉ PODMÍNKY ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ DŮCHODOVÉ NEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍ PRACOVNÍ POVOLENÍ ŽIVNOSTENSKÝ LIST S JAKÝMI ÚŘADY SE CIZINEC S DLOUHODOBÝM POBYTEM

Více

Obsah. Co je v Rakousku jinak 2. Co upravuje legislativa EU 2 Nařízení ES 2 Příslušnost pro dávky v nezaměstnanosti: země bydliště 2

Obsah. Co je v Rakousku jinak 2. Co upravuje legislativa EU 2 Nařízení ES 2 Příslušnost pro dávky v nezaměstnanosti: země bydliště 2 Obsah Co je v Rakousku jinak 2 Co upravuje legislativa EU 2 Nařízení ES 2 Příslušnost pro dávky v nezaměstnanosti: země bydliště 2 Situace v Rakousku 3 Právní základ 3 Nárok na podporu v nezaměstnanosti

Více

Pokyny k vyplnění Oznámení o zahájení (opětovném zahájení) samostatné výdělečné činnosti

Pokyny k vyplnění Oznámení o zahájení (opětovném zahájení) samostatné výdělečné činnosti Pokyny k vyplnění Oznámení o zahájení (opětovném zahájení) samostatné výdělečné činnosti K oddílu 1 Identifikace osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) 1. 3. Titul, Jméno, Příjmení vyplňte Vaše jméno,

Více

Práce zaměstnanců z jižních Čech v oblasti Mühlviertel

Práce zaměstnanců z jižních Čech v oblasti Mühlviertel Práce zaměstnanců z jižních Čech v oblasti Mühlviertel Tento informační list je určen českým státním občanům, kteří chtějí pracovat v oblasti Mühlviertel u rakouského zaměstnavatele. Všeobecná ustanovení

Více

Zaměstnávání cizinců v ČR 31.3.2012 ACERT KONFERENCE BŘEZEN 2012

Zaměstnávání cizinců v ČR 31.3.2012 ACERT KONFERENCE BŘEZEN 2012 Zaměstnávání cizinců v ČR 31.3.2012 ACERT KONFERENCE BŘEZEN 2012 Úvod - legislativa Zákony upravující pobyt cizinců na území ČR: z.č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném znění; z.č. 262/2006 Sb.,

Více

KROKY K ZALOŽENÍ PODNIKU/ GLOSÁŘ ZAKLÁDÁNÍ PODNIKU (Schritte der Betriebsgründung/Glossar Unternehmensgründung Tschechisch) Leden 2014

KROKY K ZALOŽENÍ PODNIKU/ GLOSÁŘ ZAKLÁDÁNÍ PODNIKU (Schritte der Betriebsgründung/Glossar Unternehmensgründung Tschechisch) Leden 2014 KROKY K ZALOŽENÍ PODNIKU/ GLOSÁŘ ZAKLÁDÁNÍ PODNIKU (Schritte der Betriebsgründung/Glossar Unternehmensgründung Tschechisch) Leden 2014 KROKY K ZALOŽENÍ PODNIKU Prosinec 2007 Sedm kroků k založení vašeho

Více

ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY ČESKÉ REPUBLIKY

ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY ČESKÉ REPUBLIKY ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY ČESKÉ REPUBLIKY 1.Kdo má povinnost platit si zdravotní pojištění? a) Každý občan ČR b) Jen dospělí ve věku od 18 do 65 let c) Pouze lidé zaměstnaní na hlavní pracovní poměr d) Jen

Více

Austrálie - evisitor (pro pobyt do 3 měsíců) Příjmení ( i za svobodna)... Pohlaví

Austrálie - evisitor (pro pobyt do 3 měsíců) Příjmení ( i za svobodna)... Pohlaví Austrálie - evisitor (pro pobyt do 3 měsíců) Vaše údaje Příjmení ( i za svobodna)... Jméno Pohlaví Datum narození Rodinný stav Místo narození Stát............... Informace z pasu, který bude použit pro

Více

2. Jakým způsobem je možné uzavřít pojistnou smlouvu? 3. Typněte si jaký je podíl uzavřeného životního a neživotního pojištění v ČR a ve světě.

2. Jakým způsobem je možné uzavřít pojistnou smlouvu? 3. Typněte si jaký je podíl uzavřeného životního a neživotního pojištění v ČR a ve světě. Pracovní list č. 3. 1. Jaké pojištění využívá vaše rodina? Co všechno si pojistíte vy, až budete výdělečně činní a proč? 2. Jakým způsobem je možné uzavřít pojistnou smlouvu? 3. Typněte si jaký je podíl

Více

ŽÁDOST O PROVEDENÍ ZMĚNY POJISTNÉ SMLOUVY Životní pojištění

ŽÁDOST O PROVEDENÍ ZMĚNY POJISTNÉ SMLOUVY Životní pojištění ŽÁDOST O PROVEDENÍ ZMĚNY POJISTNÉ SMLOUVY Životní pojištění Změnu proveďte k datu splatnosti 1 ) Pojistitel: Česká pojišťovna a.s. Spálená 75/16 113 04 Praha 1 Česká republika IČ: 45272956 zapsaná v Obchodním

Více

Důchodové spoření (II. pilíř) Informace k placení pojistného

Důchodové spoření (II. pilíř) Informace k placení pojistného Důchodové spoření (II. pilíř) Informace k placení pojistného ZAMĚSTNANEC (klient, poplatník) Po uzavření smlouvy o důchodovém spoření Notifikační dopis tento dopis obdrží zaměstnanec (klient, poplatník)

Více

JEDNOTNÝ REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ Fyzická osoba - základní a živnostenská část

JEDNOTNÝ REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ Fyzická osoba - základní a živnostenská část ČÁST A - PODNIKATEL 01 Podnikatel a) titul podací razítko JEDNOTNÝ REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ Fyzická osoba - základní a živnostenská část b) jméno c) příjmení d) titul 1) *) e) pohlaví f) rodné příjmení g)

Více

FINANČNÍ ŘÍZENÍ Z HLEDISKA ÚČETNÍ EVIDENCE MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ I.

FINANČNÍ ŘÍZENÍ Z HLEDISKA ÚČETNÍ EVIDENCE MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ I. FINANČNÍ ŘÍZENÍ Z HLEDISKA ÚČETNÍ EVIDENCE MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ I. MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ Mzdové účetnictví představuje účetnickou agendu související se zaměstnáváním pracovníků účetní jednotky. Zahrnuje personální

Více

(Vzor) Smlouva o provádění závodní preventivní péče

(Vzor) Smlouva o provádění závodní preventivní péče (Vzor) Smlouva o provádění závodní preventivní péče uzavřená podle 51 a 491 odst. 1 a 2 zák. č. 40/1964 Sb., občanský zákoník v platném znění, a ve smyslu 18a, 35a a 40 zák. č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví

Více

Muž/ Žena Datum narození Jméno/jména Místo a stát narození.. Příjmení. Rodné číslo v ČR. Rodné příjmení... Státní příslušnost.

Muž/ Žena Datum narození Jméno/jména Místo a stát narození.. Příjmení. Rodné číslo v ČR. Rodné příjmení... Státní příslušnost. Dotazník pro určení státu bydliště pro účely dávek státní sociální podpory dávek pomoci v hmotné nouzi dávek pro osoby se zdravotním postižením Muž/ Žena Datum narození Jméno/jména Místo a stát narození..

Více

Ratgeber für Prostituierte

Ratgeber für Prostituierte TPolizeidirektion Kiel Informator dla prostytutek contra Ръководство за хора, работещи Ratgeber Ratgeber für Prostituierte für Prostituie Ratgeber für Prostituierte Ratgeber Sfaturi pentru Prostituate

Více

NE ANO (jméno pojišťovny) :

NE ANO (jméno pojišťovny) : Rodinné cestovní pojištění Od 1. května 2009 nelze toto pojištění sjednat. Avšak pro klienty, kteří si sjednali pojištění do 30. dubna 2009, toto pojištění nadále trvá a je platné beze změn. S Rodinným

Více

Projekt peníze SŠ Střední škola obchodní a právní, s.r.o., Jablonec nad Nisou

Projekt peníze SŠ Střední škola obchodní a právní, s.r.o., Jablonec nad Nisou Projekt peníze SŠ Střední škola obchodní a právní, s.r.o., Jablonec nad Nisou Číslo projektu : CZ.1.07/1.5.00/34.0040 Šablony III/2 č. 6 _Mzdové účetnictví Seminář z práva, P3 ANOTACE V rámci procvičování

Více

Příjmení ( i za svobodna)... Pohlaví

Příjmení ( i za svobodna)... Pohlaví Australská vláda Ministerstvo imigračních a tuzemských záležitostí Turistické vízum Záznam odpovědi Vaše údaje Příjmení ( i za svobodna)... Jméno Pohlaví Datum narození Rodinný stav Místo narození Stát...............

Více

SPOLUPRÁCE ŠKOLY S POLICIÍ ČR PŘI PREVENCI A PŘI VYŠETŘOVÁNÍ KRIMINALITY DĚTÍ A MLÁDEŽE A KRIMINALITY NA DĚTECH A MLÁDEŽI PÁCHANÉ

SPOLUPRÁCE ŠKOLY S POLICIÍ ČR PŘI PREVENCI A PŘI VYŠETŘOVÁNÍ KRIMINALITY DĚTÍ A MLÁDEŽE A KRIMINALITY NA DĚTECH A MLÁDEŽI PÁCHANÉ Základní škola, Liberec, ul. 5.května 64/49, příspěvková organizace tel: 485 105 631 e-mail: info@zs5kveten.cz SPOLUPRÁCE ŠKOLY S POLICIÍ ČR PŘI PREVENCI A PŘI VYŠETŘOVÁNÍ KRIMINALITY DĚTÍ A MLÁDEŽE A

Více

Poučení FORMULÁŘ "EVIDENČNÍ LIST zdravotní pojišťovny"

Poučení FORMULÁŘ EVIDENČNÍ LIST zdravotní pojišťovny Poučení FORMULÁŘ "EVIDENČNÍ LIST zdravotní pojišťovny" Evidenční list je čtyřdílný.. EVIDENČNÍ LIST zdravotní pojišťovny. Určen pro VoZP, ke které se pojištěnec přihlašuje. OZNÁMENÍ O PŘIJETÍ do evidence

Více

Projekty řešené na VŠCHT Praha

Projekty řešené na VŠCHT Praha www.vscht.cz Co všechno musí zařídit hostitelská organizace v souvislosti s přijetím zahraničního výzkumníka Zkušenosti z VŠCHT Praha Seminář JCMM Zaměstnávání cizích státních příslušníků ve vědě a výzkumu,

Více

HLÁŠENÍ ÚRAZU POSTUP

HLÁŠENÍ ÚRAZU POSTUP HLÁŠENÍ ÚRAZU POSTUP HLÁŠENÍ ŠKODNÝCH UDÁLOSTÍ Hlášení škod provádí jednotliví pojištění přímo Generali Pojišťovně na tiskopisu Oznámení o úrazu, ve kterém potvrdí, že zraněný byl v době úrazu pojištěným

Více

Rozsah zpracovávaných osobních údajů uživatele

Rozsah zpracovávaných osobních údajů uživatele Příloha č. 3 Poučení o ochraně osobních údajů uživatelů Ústřední knihovny VŠB TU Ostrava Ústřední knihovna VŠB-TUO (dále jen ÚK), shromažďuje a zpracovává osobní údaje uživatelů za účelem poskytování knihovnických

Více

Jste občanem Evropské unie

Jste občanem Evropské unie Jste občanem Evropské unie V Í T E J T E v L u c e m b u r s k u informační brožura vypracovaná ASTI (Organizace pro podporu zahraničních pracovníků) a jejími partnery O B S A H Budete pobývat v Lucembursku

Více

BLANSKO. Nezavíráme oči před domácím násilím. Pomoc osobám ohroženým domácím násilím v regionu Jihomoravského kraje

BLANSKO. Nezavíráme oči před domácím násilím. Pomoc osobám ohroženým domácím násilím v regionu Jihomoravského kraje BLANSKO Nezavíráme oči před domácím násilím Pomoc osobám ohroženým domácím násilím v regionu Jihomoravského kraje Domácí násilí je nejrozšířenější, nejméně kontrolovanou, nejvíce podceňovanou formou násilí.

Více

Oznámení vzniku dočasné pracovní neschopnosti

Oznámení vzniku dočasné pracovní neschopnosti Oznámení vzniku dočasné pracovní neschopnosti - POKYNY K VYPLNĚNÍ - Vytiskněte všechny strany formuláře. Tento formulář vyplní pojištěná osoba. Vyplněný formulář a kopii lékařem vystaveného dokladu o dočasné

Více

PŘEHLED POJISTNÉHO ZA ROK 2008

PŘEHLED POJISTNÉHO ZA ROK 2008 PŘEHLED POJISTNÉHO ZA ROK 2008 přehled o příjmech a výdajích a úhrnu záloh na pojistné osob samostatně výdělečně činných ( 24 odst. 2 a 3 zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění,

Více

ZAHRANIČNÍ PRACOVNÍCI V PROJEKTECH. Mgr. Viktória Bodnárová, Sychrov, 20.05.2011

ZAHRANIČNÍ PRACOVNÍCI V PROJEKTECH. Mgr. Viktória Bodnárová, Sychrov, 20.05.2011 ZAHRANIČNÍ PRACOVNÍCI V PROJEKTECH Mgr. Viktória Bodnárová, Sychrov, 20.05.2011 EURAXESS Česká republika www.euraxess.cz Poskytujeme informace, poradenství a asistenci ohledně následujících témat: vstupní

Více

Popis změny Penzijní společnost Centrální registr smluv Vznik účasti ve II. pilíři

Popis změny Penzijní společnost Centrální registr smluv Vznik účasti ve II. pilíři Popis změny V prosinci 2011 byl schválen nový zákon o důchodovém spoření. Tímto zákonem bude vytvořen nový, kapitálově financovaný pilíř důchodového systému (důchodové spoření, tzv. II. pilíř), který bude

Více

Nemocenské pojištění a dávky poskytované v rámci nemocenského pojištění

Nemocenské pojištění a dávky poskytované v rámci nemocenského pojištění Nemocenské pojištění a dávky poskytované v rámci nemocenského pojištění Jméno a příjmení: Xname: Fakulta: Obor: Financí a účetnictví Zdanění a daňová politika 1 Úvod Pro zpracování této seminární práce

Více

OMBUDSMANA PRO ZDRAVÍ PRÁVO PRO: PACIENTY ZDRAVOTNÍKY ZDRAVOTNICKÁ ZAŘÍZENÍ

OMBUDSMANA PRO ZDRAVÍ PRÁVO PRO: PACIENTY ZDRAVOTNÍKY ZDRAVOTNICKÁ ZAŘÍZENÍ K A N C E L Á Ř OMBUDSMANA PRO ZDRAVÍ PRÁVO PRO: PACIENTY ZDRAVOTNÍKY ZDRAVOTNICKÁ ZAŘÍZENÍ www.ombudsmanprozdravi.cz ochrance@ombudsmanprozdravi.cz Národní 11, 110 00 Praha 1 Hlavním důvodem, proč vznikla

Více

HODONÍN. Nezavíráme oči před domácím násilím. Pomoc osobám ohroženým domácím násilím v regionu Jihomoravského kraje

HODONÍN. Nezavíráme oči před domácím násilím. Pomoc osobám ohroženým domácím násilím v regionu Jihomoravského kraje HODONÍN Nezavíráme oči před domácím násilím Pomoc osobám ohroženým domácím násilím v regionu Jihomoravského kraje Domácí násilí je nejrozšířenější, nejméně kontrolovanou, nejvíce podceňovanou formou násilí.

Více

crdux0041ci8 Drážní úřad 121 06 Praha 2 - Vinohrady

crdux0041ci8 Drážní úřad 121 06 Praha 2 - Vinohrady Drážní úřad Wilsonova 300/8 121 06 Praha 2 - Vinohrady crdux0041ci8 CRDUX0041CI8 Č. j.: DUCR-12061/12/Jr Metodický pokyn pro získání všeobecné odborné způsobilosti pro vydání licence strojvedoucího (úplné

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č. j. ZŠ/0103/2014/04 VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Platnost od 1. 9. 2014 Obecná ustanovení Na základě ustanovení 30 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání

Více

STŘEDISKO VÝCHOVNÉ PÉČE Veslařská 252, Brno, 637 00

STŘEDISKO VÝCHOVNÉ PÉČE Veslařská 252, Brno, 637 00 STŘEDISKO VÝCHOVNÉ PÉČE Veslařská 252, Brno, 637 00 SMLOUVA O PŘIJETÍ KLIENTA DO INTERNÁTNÍHO PROGRAMU STŘEDISKA VÝCHOVNÉ PÉČE Právnická osoba vykonávající činnost zařízení : DÚM, SVP a ŠJ Pobytový program

Více

Práce v Rakousku. Praktické postřehy a rady pro ty, co uvažují o práci v Rakousku

Práce v Rakousku. Praktické postřehy a rady pro ty, co uvažují o práci v Rakousku Rakousko je častým cílem Čechů pracujících v zahraničí, od 1. května 2011 pro nové země EU z r. 2004 (tedy včetně České republiky) skončilo přechodné období, kdy pro získání práce bylo v některých profesích

Více

Evidence, šetření a vyřizování školních úrazů

Evidence, šetření a vyřizování školních úrazů Evidence, šetření a vyřizování školních úrazů Domov mládeže a školní jídelna Pardubice Rožkova 331 530 02 Pardubice Č.j. 7/2013 Originál: Soubor dokumentů Elektronická verze: Box dokumentů Platnost od:

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKONA )

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKONA ) ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKONA ) 1. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Název veřejné zakázky: likvidace

Více

Obchodní podmínky portálu elearning.efpa.cz

Obchodní podmínky portálu elearning.efpa.cz Obchodní podmínky portálu elearning.efpa.cz Preambule Prodávající, společnost Evropská asociace finančního plánování Česká republika (dále EFPA ČR), IČ: 720 84 529, se sídlem Praha, Krakovská 1366/25,

Více

Kontaktní centrum, Opletalova 22, 110 00 Praha 1, tel.: 606 761 106, www.akcelerace-praha.cz DPP, DPČ. Začínáte? Příručka pražského podnikatele

Kontaktní centrum, Opletalova 22, 110 00 Praha 1, tel.: 606 761 106, www.akcelerace-praha.cz DPP, DPČ. Začínáte? Příručka pražského podnikatele Kontaktní centrum, Opletalova 22, 110 00 Praha 1, tel.: 606 761 106, www.akcelerace-praha.cz DPP, DPČ Začínáte? Příručka pražského podnikatele 1. Dohoda o provedení práce (DPP) Dohoda o provedení práce

Více

Záznamy pojistitele Oznámení pojistné události Trvalé následky úrazu

Záznamy pojistitele Oznámení pojistné události Trvalé následky úrazu ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB Masarykovo náměstí 1458, 532 18 Pardubice tel.: 800 100 777, fax: 467 007 444, e-mail: info@csobpoj.cz, www.csobpoj.cz Životní pojištění Záznamy pojistitele Oznámení

Více

Smlouva. mezi. o sociálním zabezpečení

Smlouva. mezi. o sociálním zabezpečení Smlouva mezi v Ceskou republikou a Ruskou federací o sociálním zabezpečení J Česká republika a Ruská federace (dále jen "smluvní strany"), vedeny přáním rozvíjet spolupráci mezi oběma státy v oblasti sociálního

Více

2.4. Pravidla a podmínky

2.4. Pravidla a podmínky 2.4. Pravidla a podmínky 1. BONUS PROGRAM + 1.1. Věrnostní program BONUS + (dále jen BONUS + ) je provozován obchodní společností BLOK, spol. s r. o., se sídlem Bojkovice, Nádražní 953, PSČ 687 71, Česká

Více

1.1 Staré obchodní stezky / Doprava a obchodní cesty ve středověku

1.1 Staré obchodní stezky / Doprava a obchodní cesty ve středověku 1. Tam a zpět: Z Horního Rakouska do jižních Čech z jižních Čech do Horního Rakouska Řešení pro učitelky/učitele 1.1 Staré obchodní stezky / Doprava a obchodní cesty ve středověku Linecká stezka a Freistadtská

Více

Skupinová pojistná smlouva pro cestovní pojištění

Skupinová pojistná smlouva pro cestovní pojištění Skupinová pojistná smlouva pro cestovní pojištění (dále jen skupinové cestovní pojištění ) kód skupinové pojistné smlouvy NOMAD číslo skupinové pojistné smlouvy 698030476 Allianz pojišťovna, a. s. Ke Štvanici

Více

POJIŠTĚNÍ K PLATEBNÍM KARTÁM

POJIŠTĚNÍ K PLATEBNÍM KARTÁM POJIŠTĚNÍ K PLATEBNÍM KARTÁM Cestovní pojištění... 2 Platnost pojištění... 2 Kdo je pojištěn... 2 Aktivace pojištění... 2 Úhradou nákladů na cestu se rozumí:... 2 Cestovní pojištění k platebním kartám

Více

NĚMECKO-ČESKÝ TRH PRÁCE PO 1.5.2011

NĚMECKO-ČESKÝ TRH PRÁCE PO 1.5.2011 NĚMECKO-ČESKÝ TRH PRÁCE PO 1.5.2011 UP/EURES-ĆESKÁ REPUBLIKA Monitoruje trh práce v zahraničí i na celém území ČR, podle právních předpisů Evropské unie upravujících volný pohyb osob v rámci EU, v případech

Více

PRŮVODCE PŘIPOJENÍM K DISTRIBUČNÍ SOUSTAVĚ JAK PŘIPOJIT NOVÉ ODBĚRNÉ MÍSTO

PRŮVODCE PŘIPOJENÍM K DISTRIBUČNÍ SOUSTAVĚ JAK PŘIPOJIT NOVÉ ODBĚRNÉ MÍSTO PRŮVODCE PŘIPOJENÍM K DISTRIBUČNÍ SOUSTAVĚ JAK PŘIPOJIT NOVÉ ODBĚRNÉ MÍSTO NOVÉ PŘIPOJENÍ KDY SE ŘEŠÍ PŘIPOJENÍ NOVÉHO ODBĚRNÉHO MÍSTA NA PLYN Připojení nového odběrného místa představuje proces několika

Více

Podnikání cizinců z tzv. třetích zemí získání dlouhodobého Pobytu za účelem Podnikání*

Podnikání cizinců z tzv. třetích zemí získání dlouhodobého Pobytu za účelem Podnikání* Podnikání cizinců z tzv. třetích zemí získání dlouhodobého Pobytu za účelem Podnikání* * Leták byl zhotoven v roce 2010. V souvislosti s předpokládanými změnami v legislativě na počátku roku 2011 nemusí

Více

Zásady pro poskytování příspěvku zaměstnavatele na penzijní připojištění zaměstnancům Českých drah, akciové společnosti. č.j.

Zásady pro poskytování příspěvku zaměstnavatele na penzijní připojištění zaměstnancům Českých drah, akciové společnosti. č.j. České dráhy, a.s. Generální ředitelství ČD Zásady pro poskytování příspěvku zaměstnavatele na penzijní připojištění zaměstnancům Českých drah, akciové společnosti č.j. 62 517/2005-O10 Ruší se č.j. 60 471/2000-O10

Více

ČÁST I VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ. Článek 1 Používání pojmů. Článek 2 Styčná místa

ČÁST I VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ. Článek 1 Používání pojmů. Článek 2 Styčná místa Ujednání mezi Ministerstvem práce a sociálních věcí České republiky a Ministerstvem práce a sociální ochrany Ruské federace k provádění Smlouvy mezi Českou republikou a Ruskou federací o sociálním zabezpečení

Více

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE PLATNÝ OD 1. 1. 2015 Část A. Poplatky za vedení podílového účtu a jednorázové poplatky Rozdíl mezi prodejní*) a nákupní cenou**)

Více

ZÁKLADNÍ REGISTRAČNÍ POVINNOSTI PODNIKATELŮ VŮČI FINANČNÍM ÚŘADŮM, OKRESNÍM SPRÁVÁM SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ A ÚŘADŮM PRÁCE

ZÁKLADNÍ REGISTRAČNÍ POVINNOSTI PODNIKATELŮ VŮČI FINANČNÍM ÚŘADŮM, OKRESNÍM SPRÁVÁM SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ A ÚŘADŮM PRÁCE ZÁKLADNÍ REGISTRAČNÍ POVINNOSTI PODNIKATELŮ VŮČI FINANČNÍM ÚŘADŮM, OKRESNÍM SPRÁVÁM SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ A ÚŘADŮM PRÁCE 1 Podnikatel fyzická osoba 1.1 Zahájení podnikatelské činnosti 1.1.1 Podnikatel

Více

Žádost o dávku pěstounské péče - odměna pěstouna

Žádost o dávku pěstounské péče - odměna pěstouna 12ZadDPPOdmPes.pdf DÁVKY PĚSTOUNSKÉ PÉČE Tiskopis prosím vyplňte čitelně podací razítko Žádost o dávku pěstounské péče - odměna pěstouna A. Žadatel - pěstoun, poručník 1) nebo osoba, která má zájem stát

Více

Žádost o příspěvek na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením

Žádost o příspěvek na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením ne_10zadprisppodzam.pdf - Adobe Acrobat Professional Registrační číslo ÚP: Úřad práce 1) : PŘÍSPĚVEK - zaměstnávání OZP OSÚ S 10 Žádost o příspěvek na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením

Více

OD 1/2013. Opatření děkana UK FHS č. 1/2013 - Pravidla tvorby a použití sociálního fondu na UK FHS

OD 1/2013. Opatření děkana UK FHS č. 1/2013 - Pravidla tvorby a použití sociálního fondu na UK FHS OD 1/2013 Opatření děkana UK FHS č. 1/2013 - Pravidla tvorby a použití sociálního fondu na UK FHS Část. I Tvorba sociálního fondu 1) Univerzita Karlova v Praze je povinna tvořit v souladu se zákonem č.

Více

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE PLATNÝ OD 16. 7. 2015 Část A. Poplatky za vedení podílového účtu a jednorázové poplatky Rozdíl mezi prodejní*) a nákupní cenou**)

Více

1.1 Příjmení ( 1a )... 1.2 Jméno Dřívější příjmení ( 1a ) Místo narození ( 2 )...

1.1 Příjmení ( 1a )... 1.2 Jméno Dřívější příjmení ( 1a ) Místo narození ( 2 )... SPRÁVNÍ KOMISE PRO SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ MIGRUJÍCÍCH PRACOVNÍKŮ Viz instrukce str. 4 E 411 ( 1 ) ŽÁDOST O INFORMACE O NÁROKU NA RODINNÉ DÁVKY V ČLENSKÝCH STÁTECH, KDE RODINNÍ PŘÍSLUŠNÍCI BYDLÍ Nařízení

Více

Zaměstnání. Bankovní produkty pro zaměstnané. Co je dobré vědět. Běžný účet

Zaměstnání. Bankovní produkty pro zaměstnané. Co je dobré vědět. Běžný účet Zaměstnání V dnešní době se bez bankovního účtu téměř neobejdete. Zvláště pak v případě, že pracujete a zaměstnavatel vám nevyplácí váš výdělek v hotovosti. Peníze jsou na bankovním účtu bezpečně uložené

Více

Ohlášení živnosti volné pro fyzické osoby s bydlištěm mimo území České republiky (Zahraniční fyzická osoba občan členského státu EU, EHP a Švýcarska)

Ohlášení živnosti volné pro fyzické osoby s bydlištěm mimo území České republiky (Zahraniční fyzická osoba občan členského státu EU, EHP a Švýcarska) Ohlášení živnosti volné pro fyzické osoby s bydlištěm mimo území České republiky (Zahraniční fyzická osoba občan členského státu EU, EHP a Švýcarska) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná

Více

BRNO-VENKOV. Nezavíráme oči před domácím násilím. Pomoc osobám ohroženým domácím násilím v regionu Jihomoravského kraje

BRNO-VENKOV. Nezavíráme oči před domácím násilím. Pomoc osobám ohroženým domácím násilím v regionu Jihomoravského kraje BRNO-VENKOV Nezavíráme oči před domácím násilím Pomoc osobám ohroženým domácím násilím v regionu Jihomoravského kraje Domácí násilí je nejrozšířenější, nejméně kontrolovanou, nejvíce podceňovanou formou

Více

Ohlášení řemeslné živnosti pro fyzické osoby s bydlištěm na území České republiky (Česká fyzická osoba)

Ohlášení řemeslné živnosti pro fyzické osoby s bydlištěm na území České republiky (Česká fyzická osoba) Ohlášení řemeslné živnosti pro fyzické osoby s bydlištěm na území České republiky (Česká fyzická osoba) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním

Více

SPOLUPRÁCE ŠKOLY S POLICÍ

SPOLUPRÁCE ŠKOLY S POLICÍ Vypracoval: Základní škola Česká Lípa, Školní 2520 SPOLUPRÁCE ŠKOLY S POLICÍ 1 Schválil: Účinnost od : 1.9.2005 Obecná ustanovení Na základě ustanovení zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním,

Více

Společná žádost zaměstnance a zaměstnavatele o vystavení potvrzení o příslušnosti k právním předpisům sociálního zabezpečení

Společná žádost zaměstnance a zaměstnavatele o vystavení potvrzení o příslušnosti k právním předpisům sociálního zabezpečení Evidenční štítek Společná žádost zaměstnance a zaměstnavatele o vystavení potvrzení o příslušnosti k právním předpisům sociálního zabezpečení Tato žádost slouží pro účely určení příslušnosti k právním

Více

Systém přidělování nadačních příspěvků mladým vědcům do 40 let pro rok 2015

Systém přidělování nadačních příspěvků mladým vědcům do 40 let pro rok 2015 Systém přidělování nadačních příspěvků mladým vědcům do 40 let pro rok 2015 Část 1 1. Nadační fond Neuron na podporu vědy (Neuron), IČ: 01871188, se sídlem Tržiště 366/13, 118 00 Praha 1, byl zřízen zřizovací

Více

Podnikání v Německu. Zakládání podniku, podnikání

Podnikání v Německu. Zakládání podniku, podnikání Podnikání v Německu Svoboda podnikání = právo zahajovat a provozovat samostatnou výdělečnou činnost na území členského státu za stejných podmínek jako mají domácí podnikatelé. Právo na usazení, podnikání,

Více

Smluvní podmínky pro užívání a správu domén ".sk" u spol. General Registry. Provozovatel. 1. Základní ujednání

Smluvní podmínky pro užívání a správu domén .sk u spol. General Registry. Provozovatel. 1. Základní ujednání u spol. General Registry Provozovatel Provozovatelem jsou v následujícím dokumentu myšleny společnosti: 1. General Registry, s.r.o. Žižkova 1 370 01 České Budějovice Česká republika IČ: 26027267 DIČ:CZ26027267

Více

Žádost o příspěvek na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením na chráněném pracovním místě

Žádost o příspěvek na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením na chráněném pracovním místě Registrační číslo ÚP: PŘÍSPĚVEK - zaměstnávání OZP Úřad práce ČR krajská pobočka v 1) : OSÚ S 10 Žádost o příspěvek na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením na chráněném pracovním místě 78

Více

Zpracoval: Magion Praha s.r.o., květen 2012 EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND PRAHA & EU: INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI

Zpracoval: Magion Praha s.r.o., květen 2012 EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND PRAHA & EU: INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI PODNIKÁNÍ V INVALIDNÍM DŮCHODU Studijní materiál pro účastníky kurzu Začínající podnikatel pořádaného o. s. Okamžik. Tento kurz je financován z Evropského sociálního fondu v rámci Operačního programu Praha-Adaptabilita.

Více

Podmínky pro podávání žádostí o přijetí dítěte k docházce dětských jeslí pro následující školní rok

Podmínky pro podávání žádostí o přijetí dítěte k docházce dětských jeslí pro následující školní rok Podmínky pro podávání žádostí o přijetí dítěte k docházce dětských jeslí pro následující školní rok Vážení rodiče, příjem přihlášek do dětských jeslí (dále jen jesle ) pro současný školní rok (1.9. 31.8.)

Více

ROZHODNUTÍ O DOČASNÉ PRACOVNÍ NESCHOPNOSTI I. díl Hlášení o vzniku dočasné pracovní neschopnosti

ROZHODNUTÍ O DOČASNÉ PRACOVNÍ NESCHOPNOSTI I. díl Hlášení o vzniku dočasné pracovní neschopnosti Evidenční štítek ROZHODNUTÍ O DOČSNÉ PRCOVNÍ NESCHOPNOSTI I. díl Hlášení o vzniku dočasné pracovní neschopnosti Toto hlášení je ošetřující lékař povinen odeslat příslušné okresní správě sociálního zabezpečení

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Část 9. Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí příspěvková organizace se sídlem v Cotkytli ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č. j. 83/2012 Vypracoval: Schválil:

Více

PRÁCE V EU/EHP A ŠVÝCARSKU. EVROPSKÉ SLUŽBY ZAMĚSTNANOSTI Jana Jeništová, EURES poradce Úřad práce hl. m. Prahy

PRÁCE V EU/EHP A ŠVÝCARSKU. EVROPSKÉ SLUŽBY ZAMĚSTNANOSTI Jana Jeništová, EURES poradce Úřad práce hl. m. Prahy PRÁCE V EU/EHP A ŠVÝCARSKU EVROPSKÉ SLUŽBY ZAMĚSTNANOSTI Jana Jeništová, EURES poradce Úřad práce hl. m. Prahy Cíl prezentace EURES, práce v EU/EHP, Švýcarsku Zdravotní a sociální pojištění při práci v

Více

Praxe/stáže v Nemocnici Tábor, a.s.

Praxe/stáže v Nemocnici Tábor, a.s. Vypracoval Kontroloval Schválil Praxe/stáže v Nemocnici Tábor, a.s. Lucie Bělská, DiS., personální oddělení Verze: 01 Iva Glatzová, vedoucí personálního oddělení NT_SM_132 Datum vydání: 1.9.2015 Účinnost

Více

Členství v Rakouském ALPENVEREINU

Členství v Rakouském ALPENVEREINU Rychlá navigace Co je Alpenverein Výhody členství ON-LINE PŘIHLÁŠENÍ Všeobecné podmínky Nabídka členství Alpenvereinu 2010 a 2011 Připojištění trvalé invalidity Získejte nového člena Alpenvereinu = Alpenverein

Více

Seriál o Schengenu na stránkách týdeníku Veřejná správa. ČR v Schengenu: Cestování po Evropě volnou cestou

Seriál o Schengenu na stránkách týdeníku Veřejná správa. ČR v Schengenu: Cestování po Evropě volnou cestou Díl XII. vyšlo 12.12.2007 (č. 0) ČR v Schengenu: Cestování po Evropě volnou cestou Českou republiku dělí od vstupu do schengenského prostoru několik posledních dní. Již před Vánocemi bude možné překračovat

Více

Ceník placených služeb ke dni 30. 9. 2013

Ceník placených služeb ke dni 30. 9. 2013 Úrazová nemocnice v Brně, Ponávka 6, 662 50 Brno Ceník placených služeb ke dni 30. 9. 2013 I. Výkony bez vazby na odbornost Jedná se o výkony prováděné v osobním zájmu a na žádost fyzických osob nebo v

Více

Jak nejlépe využít kartu Exclusive

Jak nejlépe využít kartu Exclusive Podrobné informace o kartě Generali a programu Exclusive naleznete na www.rb.cz a www.exclusiveprogram.cz. Jak nejlépe využít kartu Exclusive Příručka pro členy programu Exclusive Příručka pro držitele

Více

Zaměstnávání cizinců v knihovnách případová studie SVK PK. Konference knihovny současnosti 2014 Olomouc 09. 11. 09. 2014

Zaměstnávání cizinců v knihovnách případová studie SVK PK. Konference knihovny současnosti 2014 Olomouc 09. 11. 09. 2014 Zaměstnávání cizinců v knihovnách případová studie SVK PK Konference knihovny současnosti 2014 Olomouc 09. 11. 09. 2014 Osnova Úvod Legislativa Statistiky Zaměstnavatel Zaměstnanec Osnova Rady, tipy, doporučení

Více

Žádost o dávku pěstounské péče - odměna pěstouna

Žádost o dávku pěstounské péče - odměna pěstouna 13ZadDPPOdmPes.pdf DÁVKY PĚSTOUNSKÉ PÉČE Tiskopis prosím vyplňte čitelně podací razítko Žádost o dávku pěstounské péče - odměna pěstouna A. Žadatel - osoba pečující o dítě nebo osoba v evidenci 1) : Příjmení:

Více

pro pojištění účastníků zahraničních zájezdů (smlouva typu 721)

pro pojištění účastníků zahraničních zájezdů (smlouva typu 721) Rozsah Limity Cena ROZSAH POJIŠTĚNÍ A LIMITY POJISTNÉHO PLNĚNÍ pro pojištění účastníků zahraničních zájezdů (smlouva typu 721) Balíček pojištění A 25 nebo A 75 - komplexní pojistná ochrana 1. pojištění

Více

Daňová soustava. Osnova: 2. Struktura daňové soustavy. 1. Zařazení. 3. Cíle: Daňová soustava ostatní položky

Daňová soustava. Osnova: 2. Struktura daňové soustavy. 1. Zařazení. 3. Cíle: Daňová soustava ostatní položky Daňová soustava Didaktické zpracování učiva pro střední školy Osnova: 1) zařazení 2) struktura daňové soustavy 3) cíle učiva 4) metodické zpracování učiva 5) daň z příjmů FO 6) daň z příjmů PO 7) DPH 1.

Více

Rodinné cestovní pojištění. Bez obav při zahraničních cestách. www.citibank.cz

Rodinné cestovní pojištění. Bez obav při zahraničních cestách. www.citibank.cz Rodinné cestovní pojištění Bez obav při zahraničních cestách www.citibank.cz VÝŇATEK Z PRAVIDEL CESTOVNÍHO POJIŠTĚNÍ KDO JE POJIŠTĚN Cestovní pojištění se vztahuje na držitele Citi ČSA kreditní karty,

Více

Pokyny pro získání specializované způsobilosti v oboru praktické lékařství pro děti a dorost

Pokyny pro získání specializované způsobilosti v oboru praktické lékařství pro děti a dorost Pokyny pro získání specializované způsobilosti v oboru praktické lékařství pro děti a dorost Dle 44, odst. 2, zákona č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované

Více

Cestovní pojištění nabídka jen pro klienty cestovních agentur a kanceláří

Cestovní pojištění nabídka jen pro klienty cestovních agentur a kanceláří Cestovní pojištění nabídka jen pro klienty cestovních agentur a kanceláří Cestovní pojištění Allianz pojišťovny, a. s. nabízí klientům Neomezené krytí léčebných výloh v zahraničí (s výjimkou zubního ošetření)

Více

24. září 2015. Lucie Rytířová

24. září 2015. Lucie Rytířová 24. září 2015 Lucie Rytířová Zaměstnání Vyslání Imigrační povinnosti Daňové povinnosti Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 2 3 EU / EHP / Švýcarsko Smluvní státy (např. USA, Kanada, Korea, Japonsko,

Více

Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zaměstnavateli v souvislosti s výkonem povolání

Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zaměstnavateli v souvislosti s výkonem povolání Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zaměstnavateli v souvislosti s výkonem povolání Vážení členové OSŽ, již od roku 1998 máte možnost využít pojištění odpovědnosti v případě, že zaměstnavateli způsobíte

Více

Obchodní podmínky pro nákup zboží v e-shopu www.humlmusic.cz

Obchodní podmínky pro nákup zboží v e-shopu www.humlmusic.cz Obchodní podmínky pro nákup zboží v e-shopu www.humlmusic.cz Prodávající: Václav Huml, Petýrkova 1956, Praha 4,14800 IČO: 62420691 DIČ: CZ6502091981, ŽL vydán Mú Praha 11 Č.jednací:3303/94/fyz Provozovna:

Více

NÁKUPY NA SPLÁTKY. Obsah:

NÁKUPY NA SPLÁTKY. Obsah: NÁKUPY NA SPLÁTKY Obsah: > O nákupu na splátky > Výhody nákupu na splátky > Nákup na splátky je snadný, zabere vám pár minut > Podmínky pro získání úvěru a potřebné doklady > Pojištění schopnosti splácet

Více