ROZPIS ROZPOČTU OBCE JEZEŘANY-MARŠOVICE PRO ROK 2012

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ROZPIS ROZPOČTU OBCE JEZEŘANY-MARŠOVICE PRO ROK 2012"

Transkript

1 ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: ROZPIS ROZPOČTU OBCE JEZEŘANY-MARŠOVICE PRO ROK 2012 par. pol. Název částka Daň z příjmů FO ze závislé činnosti a funkčních požitků , Daň z příjmů FO ze závislé výdělečné činnosti , Daň z příjmů FO z kapitálových výnosů , Daň z příjmů PO , Daň z přidané hodnoty , Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy , Poplatek ze psů , Poplatek za užívání veřejného prostranství 3.000, Správní poplatky , Daň z nemovitostí , Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu , , Příjmy z pronájmu pozemků , Organizace trhu s produkty s rostlinné výroby , Příjmy z poskytování služeb a výrobků , Pěstební činnost , Příjmy z poskytování služeb a výrobků 2.000, Rozhlas a televize 2.000,- 1

2 Příjmy z pronájmu movitých věcí , Zájmová činnost v kultuře , Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí , Bytové hospodářství , Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí , Nebytové hospodářství , Příjmy z vlastní činnosti jinde nespecifikované 1.000, Příjmy z prodeje pozemků 1.000, Komunální služby a územní rozvoj 2.000, Příjmy z poskytování služeb a výrobků , Využívání a zneškodňování komunálních odpadů , Příjmy z poskytování služeb a výrobků 8.000, Ostatní nakládání s odpadem 8.000, Příjmy z poskytování služeb a výrobků 1.000, Činnost místní správy 1.000, Příjmy z úroků , Obecné příjmy a výdaje z finančních operací ,- PŘÍJMY celkem ,- 2

3 ROZPOČTOVÉ VÝDAJE: par. pol. název částka Nákup ostatních služeb ,- služby týkající se místních komunikací 5171 Opravy a udržování ,- opravy místních komunikací 2212 Silnice , Výdaje pro dopravní územní obslužnost ,- příspěvek na IDS Jmk 6121 Budovy, haly a stavby ,- čekárna Jezeřany (na místě stávající) 2221 Provoz veřejné silniční dopravy , Nákup materiálu jinde nezařazený 8.000,- dopravní značky 2229 Ostatní záležitosti v silniční dopravě 8.000, Studená voda 3.000,- voda výtokové stojany 5171 Opravy a udržování 2.000, drobné opravy Ostatní neinvestiční transfery veřejných rozpočtů územní úrovně příspěvek VaK Znojemsko 4.000, Pitná voda 9.000,- 3

4 Opravy a udržování ,- údržba dešťové kanalizace, oprava kanalizačních vpustí 6121 Budovy, haly a stavby ,- výstavba splaškové kanalizace 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly , Neinvestiční transfery obcí ,- příspěvky na dojíždějící žáky 5331 Neinvestiční příspěvky ,- příspěvek na provoz ZŠaMŠ 3113 Základní školy , Neinvestiční transfery cizím přísp.org ,- příspěvek loutkové divadlo 3311 Divadelní činnost 1.000, Ostatní osobní výdaje ,- dohody o pracovní činnosti 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 5.000,- nákup knih 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 1.000,- drobný materiál 5153 Plyn ,- vytápění VÚB 5154 Elektrická energie ,- vytápění VÚB 4

5 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 4.000,- internet 5171 Opravy a udržování 1.000,- drobné opravy a údržba 3314 Činnosti knihovnické , Nákup ostatních služeb 2.000,- OSA -licenční smlouva 5171 Opravy a udržování ,- opravy místního rozhlasu 3341 Rozhlas a televize , Drobný hmotný dlouhodobý majetek ,- vybavení KD 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 5.000,- materiál pro KD 5151 Studená voda 3.000,- voda v KD 5153 Plyn ,- vytápění KD 5154 Elektrická energie ,- elektřina v KD 5169 Nákup ostatních služeb 5.000,- služby 5171 Opravy a udržování 5.000,- drobné opravy 5

6 5175 Pohoštění 2.000,- akce v KD 3392 Zájmová činnost v kultuře , Nákup materiálu jinde nezařazený ,- Masopust, Živý Betlém 5169 Nákup ostatních služeb ,- ostatní akce 5175 Pohoštění ,- pohoštění Živý Betlém, setkání seniorů 5194 Věcné dary , jubilea, dary, tombola Ostatní záležitost kultury, církví a sdělovacích prostředků , Opravy a udržování ,- drobné opravy a údržba 3612 Bytové hospodářství , Opravy a udržování ,- výměna oken a fasáda VÚB 3613 Nebytové hospodářství , Elektrická energie ,- veřejné osvětlení 5171 Opravy a udržování ,- výměna světel 6

7 6121 Budovy, haly, stavby ,- projekt veřejného osvětlení Panšula 3631 Veřejné osvětlení , Nákup materiálu jinde nezařazený 1.000,- materiál na údržbu na hřbitovech 5151 Studená voda 4.000,- voda hřbitovy 5171 Opravy a udržování 2.000,- drobná údržba a opravy 3632 Pohřebnictví 7.000, Opravy a udržování ,- oprava křížů 5329 Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům ,- příspěvek Moravskokrumlovsko 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu ,- daň z převodu nemovitostí, vynětí z půdního fondu 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené , Nákup ostatních služeb ,- sběr nebezpečného odpadu 2x ročně 3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů , Nákup ostatních služeb ,- svoz a sběr komunálního a tříděného odpadu 7

8 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů , Nákup ostatních služeb ,- velkoobjemový odpad 3723 Sběr a svoz ostatních odpadů , Nákup ostatních služeb ,- zemní práce 3729 Ostatní nakládání s odpady , Platy zaměstnanců v pracovním poměru ,- pracovníci na VPP 5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení ,- sociální pojištění 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění ,- zdravotní pojištění 5131 Potraviny 1.000,- pití pro pracovníky v tropických dnech 5132 Ochranné pomůcky 2.000,- ochranné pomůcky pracovníci obce 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek ,- drobná technika 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený ,- materiál na údržbu 5156 Pohonné hmoty a maziva ,- benzín do sekaček 8

9 5169 Nákup ostatních služeb ,- pozemní práce, výsadba stromů, příjezd k odpočívce 5171 Opravy a udržování ,- opravy zahradní techniky 5173 Cestovné 2.000,- cestovné za odvoz techniky k opravám 6121 Budovy, haly, stavby ,- dětské hřiště Maršovice 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň , Nákup materiálu jinde nezařazený 1.000,- drobný materiál rozvozy obědů 5169 Nákup ostatních služeb 2.000,- pečovatelská služba 4351 Služby sociální péče 3.000, Nespecifikované rezervy ,- řešení krizových situací 5212 Ochrana obyvatelstva , Ostatní osobní výdaje 4.000,- dohoda o pracovní činnosti 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek ,- hadice, drobný materiál 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený ,- poháry pro závody podporované obcí 9

10 5154 Elektrická energie 4.000,- elektřina požární zbrojnice 5156 Pohonné hmoty a maziva 8.000,- benzín pro zásahové vozidlo 5167 Služby školení a vzdělávání 2.000,- školení členů jednotky 5171 Opravy a udržování ,- údržba techniky, požární zbrojnice 5173 Cestovné 2.000,- cestovné členové jednotky 5229 Ostatní neinvestiční transfery 1.000,- příspěvek OS SDH 5512 Požární ochrana , Odměny členům zastupitelstev obcí a krajů ,- odměny členům ZO a starosty 5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení ,- sociální pojištění 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění ,- zdravotní pojištění 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 5.000,- mobilní telefon starosty 5167 Služby školení a vzdělávání 5.000,- placená školení 5169 Nákup ostatních služeb 2.000,- ubytování a doprava na sněm SMO 10

11 5173 Cestovné ,- cestovné starosty 6112 Zastupitelstva obcí , Platy zaměstnanců v pracovním poměru ,- platy zaměstnanců obce 5021 Ostatní osobní výdaje ,- dohody o provedení práce 5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení ,- sociální pojištění 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění ,- zdravotní pojištění 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 4.000,- úrazové pojištění 5132 Ochranné pomůcky 1.000,- ochranné pomůcky pro uklízečku 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 5.000,- noviny Znojemsko, časopis Moderní obec, knihy 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 5.000,- drobná kancelářská technika 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený ,- papír, náplně do tiskáren, 5151 Studená voda 6.000,- voda pro OÚ 5153 Plyn ,- vytápění OÚ 11

12 5154 Elektrická energie ,- elektřina OÚ 5161 Služby pošt 4.000,- známky, dodejky 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací ,- telefony, internet 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 5.000,- právní pomoc 5167 Služby školení a vzdělávání 3.000,- placená školení 5169 Nákup ostatních služeb ,- údržba PC(HaS), správa www, udržovací poplatky(účto, inf) 5171 Opravy a udržování 5.000,- opravy na OÚ, revize 5172 Programové vybavení 5.000,- programové vybavení 5173 Cestovné 3.000,- cestovné účetní 5175 Pohoštění 3.000,- občerstvení při jednáních 5229 Ostatní neinvestiční transfery ,- příspěvky organizacím z rozpočtu obce 5321 Neinvestiční transfery obcím ,- přestupková komise 5361 Nákup kolků 1.000,- kolky 12

13 5492 Dary obyvatelstvu 5.000,- příspěvek dárcům krve 6171 Činnost místní správy , Služby peněžních ústavů ,- poplatky bance 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací , Služby peněžních ústavů ,- pojištění majetku 6320 Pojištění , Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi vratka dotace sčítání lidu , Finanční vypořádání minulých let 2.000,- VÝDAJE celkem , Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech ,- přebytek hospodaření za rok 2011 FINANCOVÁNÍ ,- V Jezeřanech-Maršovicích dne Ing. Petr Slavík v.r. starosta 13

org Paragraf Položka Popis Rozpočet na rok 2012 ~.,.;<.,f.'~

org Paragraf Položka Popis Rozpočet na rok 2012 ~.,.;<.,f.'~ ~ ~... - ~- ---- - - '" --. ~~.- - I - - Město Kouřim, IČ 00235482, DIČ CZ00235482 Rozpočet je vytvořen jako přebytkový rozpočet. Vyšší příjmy budou použity na úhradu splátek úvěrů z minulých let. org

Více

Návrh rozpočtu příjmová část Návrh 2015. Paragraf Položka Název

Návrh rozpočtu příjmová část Návrh 2015. Paragraf Položka Název Návrh rozpočtu příjmová část Návrh 2015 Paragraf Položka Název Daňové příjmy, transféry, poplatky Daň z příjmů fyzických osob ze závislé 1111 činnosti a funkčních požitků 620000 Daň z příjmů fyzických

Více

Závěrečný účet za rok 2014

Závěrečný účet za rok 2014 Obec Kozomín Závěrečný účet za rok 2014 Sestavený ke dni 14.4.2015 Údaje o organizaci Název Adresa Obec Kozomín Kralupská 28 27745 Úžice IČ Právní forma 00662283 Obec nebo městská část hlavního města Prahy

Více

OBEC VILANTICE IČO: 00580767 NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2015

OBEC VILANTICE IČO: 00580767 NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2015 OBEC VILANTICE IČO: 00580767 NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2015 ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY 1111 Daň z příjmu FO ze záv.čin. 360000 1112 Daň z příjmu FO ze SVČ 22000 1113 Daň z příjmu FO z kap.výn. 42000 1121 Daň z příjmu

Více

ROZBOR HOSPODAŘENÍ OBCE POTEČ ZA ROK 2014 P Ř Í J M Y

ROZBOR HOSPODAŘENÍ OBCE POTEČ ZA ROK 2014 P Ř Í J M Y ROZBOR HOSPODAŘENÍ OBCE POTEČ ZA ROK 2014 P Ř Í J M Y DANĚ Daň z příjmu fyz. os ze závislé činnosti... 1.453.091,09Kč Daň z př. fyz. osob se SVC... 46.438,05Kč Daň z příjmu fyz. osob z kapit. výnosů...

Více

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2012

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2012 NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2012 PŘÍJMY (TŘÍDA 1-4) OdPa Pol Org 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 7 600 000,00 1112 Daň z příjmu fyzických osob

Více

Paragraf Název paragrafu Položka Název položky UZ ORG SR 2013 SR 2014 2015

Paragraf Název paragrafu Položka Název položky UZ ORG SR 2013 SR 2014 2015 Paragraf Název paragrafu Položka Název položky UZ ORG SR 2013 SR 2014 2015 1341 Poplatek ze psů 67 70 75 1343 Poplatky za užívání veřej. prostranství 3 3 3 1361 Správní poplatky 60 110 120 1511 Daň z nemovitých

Více

8115 zapojení volných prostředků 2009 2 000 000

8115 zapojení volných prostředků 2009 2 000 000 Rozpočet 2010 pracovní podklad položkově Příjmy OdPa Rozpočet pol 1111 Daň z příjmu fyz. osob ze záv čin. 4 300 000 1112 Daň z příjmu fyz. osob ze SVČ 500 000 1113 Daň z příjmu fyz. osob z kapit výnosů

Více

Návrh rozpočtu na rok 2014

Návrh rozpočtu na rok 2014 Obecní úřad Zahájí Zahájí 4 373 48 Dívčice Návrh rozpočtu na rok 2014 I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Paragraf Položka NÁVRH 0000 1111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a funkčních požitků 550 000.00 0000 1112

Více

PŘÍJMY. C E L K E M P Ř Í J M Y xxxx xxxx 3 495 000. Obec Černouček - schválený rozpočet na rok 2015. Stránka 1

PŘÍJMY. C E L K E M P Ř Í J M Y xxxx xxxx 3 495 000. Obec Černouček - schválený rozpočet na rok 2015. Stránka 1 PŘÍJMY poznámka NÁZEV POLOŽKY odd. pol částka (Kč) daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti - sdílená část xxxx 1111 500 000 PBÚ 2612 daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti - 1,5% motivace

Více

Obec Mochov. I. Rozpočtové příjmy Parag. Položka Text Návrh Rozpočet Výsledek a b rozpočtu po změnách od poč. roku

Obec Mochov. I. Rozpočtové příjmy Parag. Položka Text Návrh Rozpočet Výsledek a b rozpočtu po změnách od poč. roku Návrh Rozpočet rozpočtu na na rok rok 2014 Obec Mochov I. Rozpočtové příjmy Parag. Položka Text Návrh Rozpočet Výsledek 0000 0000 1111 Daň z příjmu fyz. osob za záv. činn. 2 200 000 0000 1112 Daň z příjmu

Více

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2012/4 (schválené v rámci 16. zasedání zastupitelstva obce dne 28. prosince 2012) SOUHRN Rozpočet obce po RO

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2012/4 (schválené v rámci 16. zasedání zastupitelstva obce dne 28. prosince 2012) SOUHRN Rozpočet obce po RO Příjmy Výdaje Výsledek (+) přebytek, (-) schodek Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2012/4 (schválené v rámci 16. zasedání obce dne 28. prosince 2012) Rozpočet obce po RO 2012/03 3 681 163,00 4 860

Více

Schválený rozpočet Města Krásno na rok 2015

Schválený rozpočet Města Krásno na rok 2015 Schválený rozpočet Města Krásno na rok 2015 Příjmová část paragraf název položky, paragrafu druh příjmů Schválený rozpočet 2015 DAŇOVÉ PŘÍJMY: Daň z příjmů FO ze závislé činnosti a funkčních požitků sdílená

Více

Obec Jindřichovice, Jindřichovice 232, 358 01 Kraslice, IČ 00259373

Obec Jindřichovice, Jindřichovice 232, 358 01 Kraslice, IČ 00259373 Obec Jindřichovice, Jindřichovice 232, 358 01 Kraslice, IČ 00259373 V souladu s ustanovením 15 a 16 zákona č. 250/2000Sb., o rozpočtových pravidlech provádí Obec Jindřichovice rozpočtovou změnu: Rozpočové

Více

Město Hrušovany nad Jevišovkou. Rozpočet na rok 2009 (v Kč) org par pol Popis. 1 Rozpočet 09 - příjmy

Město Hrušovany nad Jevišovkou. Rozpočet na rok 2009 (v Kč) org par pol Popis. 1 Rozpočet 09 - příjmy PŘÍJMY org par pol Popis 1111 Daň z příjmů FO ze záv.činnosti 5 300 000,00 1112 Daň z příjmů FO ze samost.výděl.činnosti 1 550 000,00 1113 Daň z příjmů FO z kapitálových výnosů 436 000,00 1121 Daň z příjmů

Více

Účetní případ položka MD. Daň z příjmů fyz. osob ze závislé činnosti 1111 630.000,-- Kč. Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ 1112 245.

Účetní případ položka MD. Daň z příjmů fyz. osob ze závislé činnosti 1111 630.000,-- Kč. Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ 1112 245. Návrh rozpočtu na rok 2009 - Příjmy Účetní případ položka MD Daň z příjmů fyz. osob ze závislé činnosti 1111 630.000,-- Kč Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ 1112 245.000,-- Kč Daň z příjmů právnických

Více

ROZPOČET NA ROK 2014 OBEC O S Í K IČO 00277100. Nadřízený orgán : KRAJSKÝ ÚŘAD PARDUBICKÉHO KRAJE

ROZPOČET NA ROK 2014 OBEC O S Í K IČO 00277100. Nadřízený orgán : KRAJSKÝ ÚŘAD PARDUBICKÉHO KRAJE Nadřízený orgán : KRAJSKÝ ÚŘAD PARDUBICKÉHO KRAJE OBEC O S Í K IČO 00277100 ROZPOČET NA ROK 2014 Rozpočet byl schválen v zastupitelstvu obce dne : 26. března 2014 podpis starosty Číslo telefonu : 461612573

Více

ROZPOČET OBCE DOLNÍ PĚNA 2015-návrh

ROZPOČET OBCE DOLNÍ PĚNA 2015-návrh OBEC DOLNÍ PĚNA, DOLNÍ PĚNA 27, 377 01 DOLNÍ PĚNA, IČ 00512940 ROZPOČET OBCE DOLNÍ PĚNA 2015návrh PŘÍJMY NÁVRH ROZPOČTU 2015 DAŇOVÉ PŘÍJMY 0 1111 Daň z příjmů fyz. osob ze záv. činn. 700 000,00 0 1112

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: UR supervizor 9 Datum zpracování: 06.05.2015 Čas zpracování: 10h41m14s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH

Více

Fin 2-12 M. Kontrola vnitrovýkazových vazeb. sestaveno k 12/2014

Fin 2-12 M. Kontrola vnitrovýkazových vazeb. sestaveno k 12/2014 Kontrola vnitrovýkazových vazeb sestaveno k 12/2014 Fin 2-12 M (v Kč na dvě desetinná místa) 8.4 - vazby v části IV. - obecné vazby, které platí na všech vykazovaných úrovních: r. 4050sl. 41,42,43 = r.

Více

Rozpočet obce Roštín na rok 2015.

Rozpočet obce Roštín na rok 2015. Rozpočet obce Roštín na rok 2015. Schváleno Zastupitelstvem obce Roštín dne 18.12.2014. KEO-W 1.9.56 / Uc08u Plnění rozpočtu - závazné ukazatele roku 2015 strana: 1 / 3 PŘÍJMY PAR POL ORG Název závazného

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: UR Dvorska 9 Datum zpracování: 05.05.2015 Čas zpracování: 8h53m 7s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ

Více

Rozpočet pro rok 2014 SU AU UZ ORG ODPA POL rozpočet

Rozpočet pro rok 2014 SU AU UZ ORG ODPA POL rozpočet Obec Jindřichovice, Jindřichovice 232, 358 01 Kraslice, IČ 00259373 Rozpočet pro rok 2014 SU AU UZ ORG ODPA POL rozpočet Příjmy: 1 000 Kč Daňové příjmy Daň z příjmu fyz.osob závislá činnost 231 15 0000

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: Lenka Rejlková Datum zpracování: 05.02.2015 Čas zpracování: 9h29m27s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH

Více

Ministerstvo financí schváleno č.j. 111/138 224/2002 F i n 2-12 M

Ministerstvo financí schváleno č.j. 111/138 224/2002 F i n 2-12 M Zpracoval: Bernkrautová Datum zpracování: 15.05.2007 Čas zpracování: 12h21m53s Strana: 1 Ministerstvo financí schváleno č.j. 111/138 224/2002 F i n 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: Vargová Magda Datum zpracování: 26.03.2015 Čas zpracování: 12h 6m47s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: Jana Vontrobová Datum zpracování: 22.05.2015 Čas zpracování: 12h15m14s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH

Více

Ministerstvo financí F I N 2-12 M. sestavený k 31.12.2012 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Ministerstvo financí F I N 2-12 M. sestavený k 31.12.2012 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Ministerstvo financí F I N 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD sestavený k 31.12.2012 (v Kč, s přesností na dvě desetinná

Více

Ministerstvo financí F I N 2-12 M. sestavený k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Ministerstvo financí F I N 2-12 M. sestavený k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Ministerstvo financí F I N 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD sestavený k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: R. Pilařová Datum zpracování: 17.03.2015 Čas zpracování: 15h30m23s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ

Více