Povinné informace podle zákona 106/1999 Sb. standart ISVS. 7. Rozpočet. Komentář k rozpočtu na rok MČ Praha Libuš na rok 2010

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Povinné informace podle zákona 106/1999 Sb. standart ISVS. 7. Rozpočet. Komentář k rozpočtu na rok MČ Praha Libuš na rok 2010"

Transkript

1 Povinné informace podle zákona 106/1999 Sb. standart ISVS 7. Rozpočet Komentář k rozpočtu na rok MČ Praha Libuš na rok 2010 Rozpočet MČ Praha Libuš se zpravidla sestavuje jako vyrovnaný (zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů). Obsahem rozpočtu jsou jeho příjmy a výdaje a ostatní operace, včetně tvorby a použití peněžních fondů. Příjmy rozpočtu MČ pro rok ) dotační vztahy z rozpočtu HMP opírající se o tzv. objektivní ukazatele - počty obyvatel MČ k (10.642) - rozloha území MČ v km2 (5,2337) - počty žáků ZŠ a MŠ, jejichž zřizovatelem je MČ (677) Celkový objem dotačních vztahů z rozpočtu hl.m. Prahy k městským částem na r byl stanoven ve vazbě na celkový objem dotačních vztahů na r a index předpokládaného meziročního vývoje daňových příjmů vlastního hl.m. Prahy v období 2009/2008. Hospodářský vývoj v letošním roce se výrazně odlišuje od vývoje posledních let a současná hospodářská recese má za následek významný pokles daňových příjmů města. Tato skutečnost se tedy promítá i do výše dotačních vztahů k městským částem, a to meziročním indexem 93,5%. Obdobně jako v předchozích letech byl i pro rok 2010 zachován princip tzv. minimálního dotačního vztahu, a to ve výši 2,4 tis. Kč na jednoho obyvatele městské části. Celková dotace z MHMP je pro MČ Praha Libuš na rok tis. Kč. 2) Dotační vztahy státního rozpočtu, k rozpočtu hl.m. Prahy - příspěvek na školství (na částečnou úhradu provozních výdajů ZŠ a MŠ zřízených městskou částí. Sazba příspěvku na 1 žáka byla obecně pro rok 2010 stanovena ve stejné výši jako v r tj Kč. K valorizaci pro rok 2010 nedošlo. V podmínkách hl.m. Prahy vzhledem k tomu, že počet dětí meziročně mírně stoupl, dochází ve vazbě na tyto aktuální údaje ke snížení propočtového ukazatele na částku Kč. - příspěvek na výkon státní správy (na částečnou úhradu výdajů spojených s výkonem státní správy) valorizován nebyl. Všechny městské části obdrží na činnosti vykonávané v přenesené působnosti v rozsahu stanoveném zákonem a Statutem hl.m. Prahy příspěvek ve výši Kč/100 obyvatel. Celková dotace ze státního rozpočtu je pro MČ Praha Libuš tis. Kč. 3) Orientační ukazatel výnosu z daně z nemovitosti, které se nacházejí na území MČ: Zákonem č. 362/2009 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s návrhem zákona o státním rozpočtu na rok 2010, došlo m.j. ke změnám sazeb daně z nemovitosti u vybraných pozemků a u převážné většiny staveb, a to tak, že se sazby zdvojnásobily. Odbor daní, poplatků a cen MHMP provedl rozpis předpokládané výše vybrané daně z nemovitosti v r pro MČ Praha Libuš ve výši 8 tis. Kč.

2 4) Vlastní příjmy MČ Praha Libuš, tj. příjmy z místních daňových poplatků a nedaňových příjmů. Předpoklad pro rok 2010 je tis. Kč. 5) Posílení rozpočtu z výnosů vedlejší hospodářské činnosti (VHČ) za r ve výši tis. Kč. Celkové příjmy pro rok 2010 jsou tis. Kč. Výdaje rozpočtu MČ Praha Libuš pro rok 2010 Výdaje dle jednotlivých kapitol jsou pro rok 2010 ve výši tis. Kč. Plánovaný schodek ve výši 400 tis. Kč bude kryt třídou 8 financování, tj. 400 tis Kč z fondu rezerv a rozvoje. Vysvětlivky k jednotlivým položkám vlastních příjmů: Správní poplatek předpoklad příjmů na základě vydaných povolení na výherní hrací přístroje, rybářské lístky a příjmy za ověřování Poplatek ze psů předpoklad dle počtu přihlášených psů při úlevách na poplatcích při splnění požadavku na čipování (Vyhláška HMP č.18/2004 Sb.) snížený o 25% odvod na MHMP Rekreační poplatek poplatek ve výši 15 Kč za dospělou osobu a noc poskytnutou rekreantům snížený o 50% odvod na MHMP Veřejné prostranství předpoklad výše poplatků za zábor veřejného prostranství Poplatek za ubytování poplatek ve výši 4 Kč za osobu a noc poskytnutou osobám ubytovaným za účelem práce Výherní hrací přístroje místní poplatek ve výši 5 tis. Kč/1 hrací přístroj za každé čtvrtletí. Jedná se o předpoklad výše poplatku za dosud povolené výherní hrací přístroje 6% výtěžek z výherních hracích přístrojů jedná se o 6% z výtěžku společností provozujících výherní hrací přístroje za rok 2009, splatný do konce března r Nahodilý příjem jedná se o identifikovaný nedaňový příjem, který nelze zařadit na jinou druhovou položku, je to příjem, který se neopakuje Zájmová činnost Klub Junior příspěvky, tzv. kursovné za jednotlivé provozované kroužky v Klubu Junior Příjmy ze služeb např. příjmy za děti navštěvující ZŠ naší městské části s trvalým bydlištěm mimo hl.m. Prahu. Výpočet je z neinvestičních nákladů školského zařízení za minulý rok. Dále se jedná o jiné služby poskytované úřadem jako je elektřina, plyn, voda apod. Příjmy z úroků předpoklad příjmů z úroků u České spořitelny

3 Přijaté sankční platby převážně pokuty z přestupkových řízení. Vysvětlivky k výdajům dle kapitol a položek: Komunikace Materiál 149 tis. Kč dopravní značení, zábrany, doplňování chybějících poklopů a mříží uličních vpustí Oprava,údržba tis. Kč 500 tis. Kč opravy komunikací, čištění vpustí a propustků, dopravní značky, čištění chodníků mimo zimní období 500 tis. Kč zimní údržba komunikací (minimum) Školství Dotace na provoz jsou to neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím od zřizovatele, např. elektřina, plyn, voda, teplo, drobné opravy, materiál, služby, pojištění apod. výdaje na zajištění provozu školského zařízení. Výdaje na platy učitelů a školní pomůcky jsou přímo školám dotovány z MHMP. U ZŠ Meteorologická, MŠ Mezi Domy a MŠ K Lukám byla dotace snížena o předpokládané energetické úspory zjištěné Enesa a.s. Opravy MŠ 280 tis. Kč MŠ Ke Kašně 150 tis. Kč výměna armatur na vodovodním potrubí, oprava a nátěry oken na hl.budově MŠ Mezi Domy 80 tis. Kč oprava venkovních schodů do zahrady, okapní chodníček, oplocení, vrátka a vrata MŠ Lojovická 50 tis. Kč menší opravy plotu, terasy, branky a rampy. Investice MŠ 500 tis. Kč zateplení + výměna oken v MŠ Lojovická, popřípadě v MŠ K Lukám Investice ZŠ 150 tis. Kč nejnutnější investiční opravy stávajícího zařízení v ZŠ Meteorologická Dle pokynu MHMP byly v srpnu 2009 dány požadavky na investice. Za prioritní akce lze pokládat: MŠ K Lukám 2,8 mil.kč výměna oken a zateplení Klub Junior 3,0 mil. Kč výměna oken a zateplení Rekonstrukce č.p. 1 4,0 mil. Kč ZŠ Meteorologická 5,6 mil. Kč rekonstrukce MŠ Ke Kašně 1,8 mil. Kč hospodářský pavilon Nová hasičská zbrojnice polyfunkční dům 1,0 mil. Kč Knihovna Knihy 5 tis. Kč požadavek na obnovu nových titulů

4 Zájmová činnost OON Klub Junior 475 tis. Kč odměny lektorům zájmových kroužků Služby 35 tis. Kč při pořádání vystoupení a akademií Materiál 30 tis. Kč potřeby pro výtvarné kroužky (papíry,různé pomůcky apod.) DHIM 15 tis. Kč postupné dovybavování učeben Vzdělávání 135 tis. Kč 2 lektorky AJ pracují jako OSVČ a jsou jim propláceny faktury Výše výdajů je úměrná příjmům za kursovné. Sběr a svoz komunálního odpadu Materiál 70 tis. Kč koše, sáčky na psí exkrementy Služby 750 tis. Kč zajišťování kontejnerů pro občany na objemný odpad v jarním a podzimním období, kontejnerů na listí, pronájem kontejnerů pro potřeby MČ a kontejnery na odpad z čistícího stroje Opravy,údržba 100 tis. Kč likvidace černých skládek Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň Materiál 100 tis. Kč materiál na opravu městského mobiliáře (lavičky, odpadkové koše do zeleně apod.) Služby 60 tis. Kč studie umístění mobiliáře, konzultační služby Opravy, údržba tis. Kč tis. Kč na údržbu ploch ve správě MČ (sekání, hrabání listí, úklid, ošetřování stromů, údržba výsadeb výměra ploch narůstá 200 tis. Kč oprava hřišť, odstranění závad na 4 dětských hřištích a sportovišti K Lukám, které vyplynuly z provedených vstupních kontrol (auditu) v souladu s ČSN EN tis. Kč výsadba stromů v rámci konání kampaně Den Země 50 tis. Kč výsadba stromů a rekultivace plochy L.Coňka Požární ochrana Celkem 435 tis. Kč MČ Praha Libuš má dva sbory dobrovolných hasičů. SDH Písnice bude dle požadavků čerpat 340 tis. Kč a SDH Libuš 95 tis. Kč. Každoročně hasiči využívají účelové neinvestiční dotace z MHMP. Zastupitelstvo OON tis. Kč odměny zastupitelů dle Nařízení vlády a schválené odměny ZMČ Praha Libuš místostarostům a zvoleným předsedům jednotlivých výborů.

5 Místní správa Platy zaměstnanců tis. Kč platy zaměstnanců dle Nařízení vlády + předpokládaný nárůst 1 pracovníka (koordinátora projektů) OON 700 tis. Kč ostatní osobní náklady na dohody o pracovní činnosti a provedení práce (úklidy, knihovník, volby apod.) Sociální pojištění tis. Kč zákonné pojištění z platů a odměn Zdravotní pojištění tis. Kč zákonné pojištění z platů a odměn Prádlo, oděv 10 tis. Kč ochranné oděvy pro zaměstnance dle zákona Tisk 15 tis. Kč výdaje za odborné publikace, časopisy a Sbírky zákonů DHIM 710 tis. Kč drobný hmotný majetek (dříve DKP) v hodnotě do 40 tis. Kč (Kamery na dvůr 90 tis., ústředna K Lukám 30 tis., stoly do KJ 45 tis., stojany do knihovny a vybavení zasedačky v čp tis., obnova pomůcek, přístrojů, nábytku cca 45 tis. Kč. Materiál 500 tis. Kč veškerý materiál potřebný pro chod úřadu (kancelářské potřeby, čistící prostředky pro úklid, toaletní potřeby apod.) Voda 130 tis. Kč předpoklad spotřeby s přihlédnutím k růstu cen Teplo 505 tis. Kč předpoklad spotřeby tepla v Klubu Junior Plyn 700 tis. Kč předpoklad spotřeby Elektr.energie 450 tis. Kč předpoklad spotřeby Pohonné hmoty 100 tis. Kč předpoklad spotřeby Služby pošt 100 tis. Kč předpoklad spotřeby Služby telekomunikací 600 tis. Kč předpoklad loňské skutečnosti Zákonné pojištění zaměstn. 50 tis. Kč zákonné pojištění odpovědnosti organizace za škodu při pracovním úrazu dle zákona 125/1993 Sb. Pojištění majetku 225 tis. Kč pojištění majetku a dopravních prostředků dle pojistných smluv Nájemné 210 tis. Kč vánoční osvětlení, hřiště Písnice, zátěžové koberce Odborné a konzultační služby 400 tis. Kč posudky, poradenské služby, odhady, právní služby, analýzy, studie apod. Školení 70 tis. Kč vzdělávání zaměstnanců Služby tis. Kč patří sem výdaje na úpravu věcí nespojenou s významnější spotřebou materiálních prostředků, dodavatelské pořízení informací, které nemají povahu majetku, úpravy nehmotného majetku např. počítačových programů nebo souboru informací, nepředstavují-li technické zhodnocení, rozhlas.poplatky, praní prádla, mytí oken, čištění koberců, revize komínů, elektr.zařízení, plyn.kotlů, tisk časopisu U nás a jeho příprava, akce Den Země, softwarové práce, www stránky, nákup stravenek, práce spojené s převody a zjišťováním pozemků, zaměřování a vytyčování hranic pozemků, aktualizace a servisy počítač. programů apod. Opravy,údržba tis. Kč oprava fasády čp tis. Kč, údržba hřišť 60 tis. Kč, oprava kultur.památek 100 tis. Kč, opravy střech 200 tis. Kč, běžné opravy na majetku MČ 490 tis. Kč. Cestovné 80 tis. Kč výdaje na služební cesty a MHD dle zákona o cestovních náhradách. Pohoštění 50 tis. Kč výdaje na pořízení věcí a služeb, které se použijí k pohoštění

6 Nájem s právem koupě 110 tis. Kč leasing vozidla Ford Transit na 2 měsíce a leasing vozidla Ford Connect na 12 měsíců. Ostatní náklady 80 tis. Kč dálniční známky a poplatky, náhrady za výkon kontroly nad bezpečností a ochranu zdraví při práci, technické zhodnocení nehmotného majetku mimo počítačové programy, které nepřesahuje 60 tis. Kč. Nákup kolků 10 tis. Kč pořízení kolkových známek k úhradě daní a poplatků organizace vůči státu Investice (budovy, stavby) 500 tis. Kč prostředky na projektovou dokumentaci pro přípravu příštích investičních záměrů MČ, zateplení a rekonstrukce bytu, na pokračování projekčních prací na čp. 1 apod. Projekty EU 250 tis. Kč zpracování projekt.dokumentace, studie proveditelnosti, odborné posudky, právní a technické poradenství. Klub Junior splátka 740 tis. Kč plnění závazku vyrovnání za technické zhodnocení budovy čp. 395 (rozložení do pětiletých splátek) Věcné dary 775 tis. Kč a z toho: - vítání občánků 50 tis. Kč pamětní destičky a drobné dárky pro nové občánky (počítá se s narozením 90 dětí) - životní jubilea 70 tis. Kč dárkové balíčky-životní výročí bude mít 240 občanů a počítá se cca 250 Kč/1 občan - péče o seniory 40 tis. Kč poznávací zájezdy - zdravá města 140 tis. Kč na podporu aktivit vycházejících z komunitního plánu MČ směřujících k více cílovým skupinám - dětské akce 200 tis. Kč realizace akcí Den dětí, Jarmark, Drakiáda, Čarodějnice, Libušsko písnická nota apod. Na pokrytí těchto akcí se ještě pravidelně oslovují sponzoři - grantový program volnočasových aktivit 150 tis. Kč na základě požadavku ZMČ bude schválen Grantový program na podporu projektů v oblasti kultury, sportu, volnočasových aktivit - grantový program školství 50 tis. Kč tím, že ZMČ odsouhlasilo koncepci školství, může MČ podporovat např. další vzdělávání pedagogických pracovníků, programy na předcházení soc.pat. jevů - žákovské zastupitelstvo 10 tis. Kč na realizaci a vyhodnocení anket, osvěty, kampaní, propagačních materiálů apod. - Mateřské centrum 5 tis. Kč příspěvek na podporu aktivit (semináře, přednášky, besedy, vzdělávání rodičů na MD) - Reklamní předměty 60 tis. Kč propagační předměty jsou součástí propagace MČ. Strategický rozvoj 145 tis. Kč náklady na projekt Strategický rozvoj MČ. Jsme povinni mít spoluúčast ve výši Kč a v r jsme zatím uhradili 20 tis. Kč, zbývá tedy cca 145 tis. Kč Služby peněžních ústavů 30 tis. Kč poplatky bance Sociální fond 230 tis. Kč využití 2% z mezd do soc.fondu dle Směrnice na příspěvek na stravování, rekreaci apod. Snižují se tím náklady na pořízení stravenek. Platby za energii Enesa 825 tis. Kč dle smlouvy o poskytování energetických služeb jsme povinni hradit dle splátkového kalendáře až do r pohledávky v celkové výši tis. Kč, tj. 825 tis. Kč ročně. Petr Mráz, starosta MČ Praha - Libuš

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA BECHYNĚ

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA BECHYNĚ NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA BECHYNĚ NA ROK 2013 Materiál pro jednání Zastupitelstva města Bechyně dne 19.12.2012 strana 1 textová část Návrh rozpočtu města Bechyně pro rok 2013 : Celkové příjmy rozpočtu ve výši

Více

10/03/2015 Rozpočet MČ Praha-Suchdol na rok 2015 prijmy 1/10. I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY 2015 Paragraf Položka ORJ Text tisíc Kč

10/03/2015 Rozpočet MČ Praha-Suchdol na rok 2015 prijmy 1/10. I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY 2015 Paragraf Položka ORJ Text tisíc Kč 10/03/2015 Rozpočet MČ Praha-Suchdol na rok 2015 prijmy 1/10 I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY 2015 Paragraf Položka ORJ Text tisíc Kč Třída 1 - daňové příjmy 1361 917 OVS - ověřování, Czechpoint, ostatní 140 1361

Více

Komentář k rozpočtu na rok 2015

Komentář k rozpočtu na rok 2015 Komentář k rozpočtu na rok 2015 Rozpočet obce je finanční plán, který slouží k finančnímu a hospodářskému řízení obce. Rozpočet obce je sestaven na jeden kalendářní rok a je zpracován v návaznosti na schválený

Více

Komentář k rozpočtu na rok 2015

Komentář k rozpočtu na rok 2015 Komentář k rozpočtu na rok 2015 Rozpočet obce je finanční plán, který slouží k finančnímu a hospodářskému řízení obce. Rozpočet obce je sestaven na jeden kalendářní rok a je zpracován v návaznosti na schválený

Více

Komentář k rozpočtu 2007

Komentář k rozpočtu 2007 1. Kancelář tajemníka - běžný rozpočet Komentář k rozpočtu 2007 org. 1- org. 3 - mzdové výdaje úřadu Mzdové výdaje zahrnují kromě platů zaměstnanců také odvody zaměstnavatele na sociální (26%) a zdravotní

Více

Komentář k rozpočtu města na r. 2006 (částky u kterých není uvedeno v tis. Kč jsou uvedeny v Kč)

Komentář k rozpočtu města na r. 2006 (částky u kterých není uvedeno v tis. Kč jsou uvedeny v Kč) Komentář k rozpočtu města na r. 2006 (částky u kterých není uvedeno v tis. Kč jsou uvedeny v Kč) 1. Daňové příjmy (včetně správních a místních poplatků) Pro sestavení návrhu rozpočtu příjmů z daní na r.

Více

SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA-ZLIČÍN NA ROK 2011

SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA-ZLIČÍN NA ROK 2011 SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA-ZLIČÍN NA ROK 2011 Rozpočet městské části je základním finančním plánem, jímž se řídí financování potřeb městské části. Je sestavován pouze na období jednoho kalendářního

Více

SOUHRNNÁ ZPRÁVA o plnění rozpočtu a finančního plánu zdaňované činnosti městské části Praha 2 za rok 2013 závěrečný účet

SOUHRNNÁ ZPRÁVA o plnění rozpočtu a finančního plánu zdaňované činnosti městské části Praha 2 za rok 2013 závěrečný účet Příloha č. 1 k usnesení RMČ č. 407 ze dne 12.5.2014 SOUHRNNÁ ZPRÁVA o plnění rozpočtu a finančního plánu zdaňované činnosti městské části Praha 2 za rok 2013 závěrečný účet Obsah Souhrn finančního hospodaření

Více

Komentář k rozpočtu města na r. 2005 (částky u kterých není uvedeno v tis. Kč jsou uvedeny v Kč)

Komentář k rozpočtu města na r. 2005 (částky u kterých není uvedeno v tis. Kč jsou uvedeny v Kč) Komentář k rozpočtu města na r. 2005 (částky u kterých není uvedeno v tis. Kč jsou uvedeny v Kč) 1. Daňové příjmy (včetně správních a místních poplatků) Pro sestavení návrhu rozpočtu příjmů z daní na r.

Více

ROZPOČET MĚSTA NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ

ROZPOČET MĚSTA NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ ROZPOČET MĚSTA NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ NA ROK Obsah I. ÚVOD 3 II. SOUHRNNÉ ÚDAJE 5 III. ZDROJE ROZPOČTU 6 A. DAŇOVÉ PŘÍJMY 7 B. NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 8 C. KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 10 D. PŘIJATÉ DOTACE 10 IV. VÝDAJE

Více

Návrh rozpočtu MČ Čakovice na rok 2014

Návrh rozpočtu MČ Čakovice na rok 2014 Městská část Praha Čakovice nám. 25. března 121/1, 196 00 Praha 9 Návrh rozpočtu MČ Čakovice na rok 2014 Obsah: Návrh rozpočtu pro rok 2014 3 1.1 Návrh rozpočtu pro rok 2014 příjmy 3 1.2 Návrh rozpočtu

Více

Rozpočet. městské části Praha 3

Rozpočet. městské části Praha 3 Rozpočet městské části Praha 3 na rok 2015 Obsah Bilance příjmů a výdajů MČ Praha 3 na rok 2015... 1 Komentář k bilanci příjmů a výdajů MČ Praha 3 na rok 2015... 3 Běžné výdaje MČ Praha 3 na rok 2015...

Více

XX. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Ústí nad Labem - město. Bod programu:

XX. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Ústí nad Labem - město. Bod programu: XX. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Ústí nad Labem - město Dne: Bod programu: 22. června 2010 2/1 Věc: Závěrečný účet hospodaření MO Ústí n. L. město za rok 2009 Důvod předloţení: 17 zákona 250/2000

Více

19 359 18 351 95,72 3. Kapitálové 5 500 13 913 13 990 100,55 72 4. Dotace celkem 28 767 45 551 44 530 97,76 5. Financování 10 640 32 099 925 2,88

19 359 18 351 95,72 3. Kapitálové 5 500 13 913 13 990 100,55 72 4. Dotace celkem 28 767 45 551 44 530 97,76 5. Financování 10 640 32 099 925 2,88 Město Hrádek nad Nisou Horní náměstí 73 463 34 Hrádek nad Nisou Závěrečný účet města za rok 2014 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) 1)

Více

ROZBOR FINANČNÍHO HOSPODAŘENÍ MĚSTA KLATOVY ZA ROK 2014

ROZBOR FINANČNÍHO HOSPODAŘENÍ MĚSTA KLATOVY ZA ROK 2014 ROZBOR FINANČNÍHO HOSPODAŘENÍ MĚSTA KLATOVY ZA ROK 1 OBSAH ROZBORU FINANČNÍHO HOSPODAŘENÍ MĚSTA KLATOVY za rok 1 Výsledky finančního hospodaření města Klatovy za rok... 3 2 Příjmy města Klatovy za rok...

Více

Komentář k rozpočtu 2009

Komentář k rozpočtu 2009 1. Kancelář tajemníka - běžný rozpočet Osobní náklady úřadu Komentář k rozpočtu 2009 org. 1 - mzdové výdaje úřadu Mzdové výdaje zahrnují kromě platů zaměstnanců také odvody zaměstnavatele na sociální (25%)

Více

R O Z P O Č E T MĚSTA C H R U D I M NA ROK 2015

R O Z P O Č E T MĚSTA C H R U D I M NA ROK 2015 R O Z P O Č E T MĚSTA C H R U D I M NA ROK 2015 Vyvěšeno: Sejmuto: 1 KOMENTÁŘ k rozpočtu MĚSTA CHRUDIM na rok 2015 Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky schválila 22. října 2014 základní údaje

Více

Závěrečný účet města Sokolova za rok 2005

Závěrečný účet města Sokolova za rok 2005 Závěrečný účet města Sokolova za rok 2005 Hospodaření města Sokolova v roce 2005 bylo zahájeno rozpočtovým provizoriem (schváleno v zastupitelstvu města dne 16.12.2004). Následně byl v zastupitelstvu města

Více

Komentář k rozpočtu Města Chodova na rok 2015

Komentář k rozpočtu Města Chodova na rok 2015 Komentář k rozpočtu Města Chodova na rok 2015 Předkládaná varianta návrhu rozpočtu Města Chodova pro rok 2015 je zpracována v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,

Více

Zápis z jednání Finančního výboru ZMČ Praha 18 ze dne 31. ledna 2007

Zápis z jednání Finančního výboru ZMČ Praha 18 ze dne 31. ledna 2007 Zápis z jednání Finančního výboru ZMČ Praha 18 ze dne 31. ledna 2007 Zápis z jednání Finančního výboru ZMČ Praha 18 (FV ZMČ) Dne 31.ledna 2007, začátek: 17,00 hod ukončení: 19,05 hod Přítomni: Ing. Juklová,

Více

Zpráva pro jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne 28.03.2012. Ing. Renáta Krčová, vedoucí finančního odboru

Zpráva pro jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne 28.03.2012. Ing. Renáta Krčová, vedoucí finančního odboru Město Lanškroun 120328_ 51_ 02 Spisový znak: 101.2.1 Počet listů dokumentu: 23 Počet listů příloh: 37 Čj.: MULA 7344/2012 V Lanškrouně 12.03.2012 Zpráva pro jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne 28.03.2012

Více

Komentář k návrhu rozpočtu Města Chodova na rok 2014

Komentář k návrhu rozpočtu Města Chodova na rok 2014 Komentář k návrhu rozpočtu Města Chodova na rok 2014 Předkládaná varianta návrhu rozpočtu Města Chodova pro rok 2014 je zpracována v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,

Více

KOMENTÁŘ K ROZPOČTU NA ROK 2015 I. ÚVOD. II. PŘÍJMY A FINACOVÁNÍ příloha č. 2, list PŔÍJMY

KOMENTÁŘ K ROZPOČTU NA ROK 2015 I. ÚVOD. II. PŘÍJMY A FINACOVÁNÍ příloha č. 2, list PŔÍJMY Strana 1 (celkem 9) KOMENTÁŘ K ROZPOČTU NA ROK 2015 I. ÚVOD Návrh rozpočtu Statutárního města Opavy pro rok 2015 je sestaven dle pokynu pro sestavování návrhu rozpočtu SMO, vydaným odborem finančním a

Více

Rozbor hospodaření MČ Praha-Zličín za rok 2005

Rozbor hospodaření MČ Praha-Zličín za rok 2005 Rozbor hospodaření MČ Praha-Zličín za rok 2005 Příjmy =================================================================== Uprav.rozpočet Skutečnost % k uprav. Komentář v tis. v tis. rozpočtu ===================================================================

Více

Rozpočet Města Blansko

Rozpočet Města Blansko Rozpočet Města Blansko na 1 Zastupitelstvo města schválilo na 15. zasedání dne 17. prosince 2013 rozpočet Města Blansko na v celkové výši příjmů i výdajů (včetně financování) 372 688, 0 tis. Kč. Příjmová

Více

Město Rozpočet města 2000 České Budějovice

Město Rozpočet města 2000 České Budějovice 1.Úvod Pro rok 2000 je navržen rozpočet ve výši 1.531.454 tis. Kč, z toho celkový rozpočet příjmů činí 1.237.220 tis. Kč a financování 294.234 tis. Kč (způsobené především zapojením finančních prostředků

Více

Závěrečný účet - návrh

Závěrečný účet - návrh MĚSTO Č.j.: MUCL/29772/2012 Č.zveř.dokum.: 011 OF 2012 Závěrečný účet - návrh Rozbor a vyúčtování hospodaření města za rok 2011 Zveřejněno dne: 4.5.2012, sejmuto dne: 24.5.2012 Závěrečný účet v tištěné

Více

O b c e K o b e ř i c e. z a r o k 2 0 1 3 KO BEŘ IC E

O b c e K o b e ř i c e. z a r o k 2 0 1 3 KO BEŘ IC E Z p r á v a h o s p o d a ř e n í O b c e K o b e ř i c e z a r o k 2 0 1 3 KO BEŘ IC E 1 P ř í j m y Třída 1 Daňové příjmy Položka 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků

Více

Zápis. 11. řádné jednání Rady městské části Praha 2. konané dne 25.5.2010

Zápis. 11. řádné jednání Rady městské části Praha 2. konané dne 25.5.2010 Zápis 11. řádné jednání Rady městské části Praha 2 konané dne 25.5.2010 Přítomni: Dále přítomni: Ověřil: Zapsal: Jana Babická, členka rady, Ing. Michal Bočan, člen rady, Jana Černochová, starostka, Ing.

Více

Komplexní rozbor hospodaření Městské části Praha 9 za rok 2013

Komplexní rozbor hospodaření Městské části Praha 9 za rok 2013 Obsah: 1 Komplexní rozbor hospodaření Městské části Praha 9 za rok 2013 I. Plnění rozpočtu za rok 2013... 2 Bilance příjmů a výdajů rozpočtu za rok 2013... 2 Rozpočtové příjmy... 2 Rozpočtové výdaje...

Více