Časopis pro uživatele programů ZEIS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Časopis pro uživatele programů ZEIS"

Transkript

1 Časopis pro uživatele programů ZEIS OBSAH 1. MZDY Zákoník práce Technická novela zákoníku práce Zvýšení redukčních hranic pro náhradu při pracovní neschopnosti Zákon o zaměstnanosti Úprava nezabavitelných částek pro účely srážek Úprava sazeb stravného a průměrných cen PHM Nařízení vlády o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě Nařízení vlády o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev Oznámení o plnění povinného podílu OZP Úprava náhrady za ztrátu na výdělku 8 2. SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ Sazby pojistného v roce OSVČ Maximální vyměřovací základ NEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍ Výše nemocenského Počátek poskytování nemocenského Výše dávek nemocenského pojištění DAŇ ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI Novely ze zákona č. 346/2010 Sb. pro mzdovou účtárnu Zaokrouhlování daně v roce Tiskopisy za zdaňovací období 2010 a pro zdaňovací období Tiskopisy Vyúčtování za rok včetně pokynů a příloh Vzor vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti Platné tiskopisy pro rok STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORA DŮCHODOVÉ POJIŠTĚNÍ Nařízení vlády č. 281/2010 Sb. o zvýšení důchodů v roce Nařízení vlády č. 283/2010 Sb. o stanovení všeobecného vyměřovacího základu Dopad nového VVZ a koeficientu do dalších zákonů RŮZNÉ Stanovisko MPSV k výpočtu průměrného čistého výdělku pro úřad práce a na zápočtový list Stanovení dovolené v zemědělském podniku v návaznosti na kol. smlouvu vyššího stupně Postup provedení roční závěrky v modulu MZDY Příloha - Postup vyúčtování zálohové daně 30 Vydavatel: PROFEX AM, spol.s r.o., Fügnerova 263, Blatná Tel , fax , PROFEX AM, spol. s r.o., 2011, vyšlo 16. ledna 2011

2 1. MZDY Ing. Ivana Helena Plavecká, hlavní metodiky MZDY-ZEIS, 1.1. ZÁKONÍK PRÁCE Technická novela zákoníku práce U zákoníku práce se jedná o technickou novelu, která reaguje na změny v zákonu o nemocenském pojištění a na požadavky šetření ve státní správě. V 66 odst. 1 se doplnilo, že zaměstnavatel nebude moci zrušit pracovní poměr ve zkušební době v období od do , a to v době prvních 21 kal. dnů pracovní neschopnosti. Toto přinese zaměstnavatelům další více náklady na ukončení pracovního poměru ve zkušební době, zvláště v případě, kdy budou dávat oznámení o zrušení ve zkušební době alespoň tři dny přede dnem, kdy má pracovní poměr skončit. V 77 se vložil nový odstavec 1, který zní: Dohodu o provedení práce nebo dohodu o pracovní činnosti je zaměstnavatel povinen uzavřít písemně, jinak jsou neplatné; jedno vyhotovení této dohody zaměstnavatel vydá zaměstnanci. V 123 se mění odst. 5, který zní Platové tarify se stanoví v 16 platových třídách a v každé z nich v platových stupních. Z tohoto nového textu vyplývá, že platových stupňů už nemusí být dvanáct, ale může jich být i méně. Podle změněného písm. f) 123 odst. 6 stanoví vláda nařízením okruh zaměstnanců, u kterých může zaměstnavatel určit platový tarif v rámci rozpětí platových tarifů stanovených pro nejnižší až nejvyšší platový stupeň příslušné platové třídy nebo se kterými může zaměstnavatel sjednat smluvní plat. Toto nařízení vlády je v současné době v připomínkovém řízení a mělo by být vyhlášeno do konce letošního roku. V 192 odst. 1 se vložilo, že náhrada mzdy se bude v období do poskytovat v době prvních 21 kalendářních dnů. Dále se za slůvko plat vložilo nebo mzda, z čehož vyplývá, že náhrada mzdy přísluší za dny, které jsou pro zaměstnance pracovními dny, a za svátky, za které jinak přísluší zaměstnanci náhrada mzdy nebo se plat nebo mzda nekrátí. Tím se pokrylo poskytování náhrady mzdy u zaměstnanců, kterým je poskytována nekrácená mzda za svátek ( 348 odst. 1 písm. d). Podle přechodného ustanovení se náhrada mzdy v případě, že pracovní neschopnost vznikla před 1. lednem 2011 a trvá i v roce 2011 poskytne za 14 kalendářních dnů. Stejně tak není možno zrušit pracovní poměr ve zkušební době v době prvních 14 kal. dnů PN, pokud PN přechází z roku 2010 do roku Pokud bude náhrada mzdy přecházet z roku 2010 do roku 2011, provede se výpočet náhrady mzdy v lednu 2011 se zvýšenými redukčními hranicemi a zároveň se bude vycházet z průměrného výdělku zaměstnance zjištěného ze IV. čtvrtletí Pořizujte pracovní neschopnost až po provedení 4.3. Roční uzávěrka za rok 2010, která redukovaný průměrný výdělek pro I. čtvrtletí roku 2011 přepočte na nové redukční hranice. Při pořízení pokračování pracovní neschopnosti v roce 2011, která přechází z roku 2010, použijete jako obvykle klávesy Shift_F5, pokračování dopočte náhradu maximálně do 14 kalendářních dnů. Pro pořízení nemoci, která vznikla v roce 2011, použijete klávesu F5, pak se otevře formulář s délkou náhrady maximálně 21 kalendářních dnů.

3 Zvýšení redukčních hranic pro náhradu při PN NV č. 283/2010 Sb., kterým se vyhlašuje VVZ a koeficient pro jeho přepočet za rok 2009, ovlivňuje rovněž výpočet redukovaného průměrného výdělku pro náhradu mzdy po dobu prvních 21 kalendářních dnů pracovní neschopnosti ( 192 odst. 2) pro I. čtvrtletí roku 2011prostřednictvím redukčních hranic pro účely nemocenského pojištění (viz Sdělení MPSV č. 293/2010 Sb.). V roce 2011 platí pro výpočet redukovaného průměru (viz Přepínače Průměry sociální Redukční hranice) Redukční hranice Výše v Kč Výpočet Započtené % první 144,38 (825 x 0,175) 90 druhá 216,48 (1237 x 0,175) 60 třetí 432,95 (2474 x 0,175) 30 k částce nad třetí redukční hranici se nepřihlíží. Redukovaný průměr (RPN) přepočte roční uzávěrka pro účely výpočtu náhrady mzdy při pracovní neschopnosti v prvním čtvrtletí 2011 dle nových redukčních hranic po spuštění menu 4.3. Uzavření roku Tento RPN je rovněž uveden v sestavě Průměry, pokud si v období zpracování 01/11 zadáte před zpracováním sestavy rozhodné období od 10/10 do 12/10. Při nemoci od do konce ledna, nemoc pokračuje: Průběh Kalendářní dny Pracovní dny Hodiny První 3 pracovní dny * Do 21 kalendářních dnů Nad 21 kalendářních dnů Celkem včetně placeného svátku Problémy se zaokrouhlováním jsou při redukci průměrného hodinového výdělku a při jednotlivých krocích výpočtu náhrady mzdy, protože toto zákoník práce neřeší. MPSV doporučuje, aby při redukci PHV zjištěné dílčí částky 90 %, 60 % a 30 % byly vypočteny s přesností na čtyři desetinná místa. Pro redukovaný průměrný výdělek pro náhradu (RPN) lze analogicky použít 192 odst. 2 ZP, tj. zaokrouhlování na haléře směrem nahoru. Díky různým možnostem zaokrouhlování může docházet k haléřovým rozdílům při výpočtu náhrady mzdy, které by ale měly být tolerovány. Důležité je, že náhrada mzdy bude zaokrouhlena na celé koruny směrem nahoru až v rámci jejího zúčtování za kalendářní měsíc a nikoliv již v průběhu výpočtu. Podle ustanovení 142 odst. 2 ZP se mzda nebo plat zaokrouhlují na celé koruny směrem nahoru a podle 144 ZP se při výplatě náhrady mzdy postupuje obdobně ZÁKON O ZAMĚSTNANOSTI Změny zákonem č. 347/2010 Sb. v zákonu o zaměstnanosti zpřísňují podmínky při pobírání podpory v nezaměstnanosti. Jedná se zejména o tyto změny vyloučení možnosti výkonu tzv. nekolidujícího zaměstnání ( 25 odst. 3 - příjem do 4000 Kč) s poskytováním podpory ( 39 odst. 2 nové písm. d), 44 odst. 3), ale podpůrčí doba se o tento měsíc nezkrátí (tj. bude maximálně 5, 8 nebo 11 měsíců podle věku uchazeče) ( 46 nové písm. b)). v případě, že uchazeč neoznámí Úřadu práce výkon této činnosti nebo nedoloží výši měsíčního výdělku, bude vyřazen z evidence uchazečů ( 30 odst. 1 nové písm. b)). pokud obdržel uchazeč odstupné (odbytné nebo odchodné), poskytne se podpora až

4 - 3 - po uplynutí doby, která odpovídá výši odstupného, odbytného nebo odchodného. Doba se určí podle násobků průměrného výdělku, kterým byla stanovena výše odstupného. Pokud dostal zaměstnanec 4násobek odstupného, náleží podpora až po 4 měsících. Tímto ustanovením není dotčeno poskytování podpory po celkovou podpůrčí dobu (5, 8 nebo 11 měsíců), ale až po uplynutí příslušných měsíců pobírání odstupného (nový 44a). když uchazeč před zařazením do evidence bez vážného důvodu ukončil poslední zaměstnání sám nebo dohodou se zaměstnavatelem, náleží podpora po celou dobu jejího pobírání ve výši 45% průměrného výdělku ( 50 odst. 3). Po dobu 2 měsíců bude pobírat o 20% méně a po dobu dalších 2 měsíců o 5% méně a až od 5 měsíce pobírání podpory by měl stejně. Vážné důvody se posuzují podle 5 písm. c) zákona c) vážnými důvody spočívajícími v: 1. nezbytné osobní péči o dítě ve věku do 4 let, 2. nezbytné osobní péči o fyzickou osobu, která se podle zvláštního právního předpisu považuje za osobu závislou na pomoci jiné fyzické osoby ve stupni II (středně těžká závislost), ve stupni III (těžká závislost) nebo ve stupni IV (úplná závislost), pokud s uchazečem o zaměstnání trvale žije a společně uhrazují náklady na své potřeby; tyto podmínky se nevyžadují, jde-li o osobu, která se pro účely důchodového pojištění považuje za osobu blízkou, 3. docházce dítěte do předškolního zařízení a povinné školní docházce dítěte, 4. místě, výkonu nebo povaze zaměstnání druhého manžela nebo registrovaného partnera, 5. okamžitém zrušení pracovního poměru zaměstnancem podle 56 zákoníku práce,(nový okamžité zrušení pracovního poměru z důvodu zdravotního stavu dle lékařského posudku nebo nevyplacení mzdy za předchozí období do 15 dnů po termínu splatnosti) 6. zdravotních důvodech, které podle lékařského posudku brání vykonávat zaměstnání nebo plnit povinnost součinnosti s úřadem práce při zprostředkování zaměstnání, nebo 7. jiných vážných osobních důvodech, například etických, mravních či náboženských, nebo důvodech hodných zvláštního zřetele. Vážné důvody musí zaměstnanec úřadu práce hodnověrně prokázat ve správním řízení Pokud skončí zaměstnanec dohodou pro nadbytečnosti s odstupným, není toto považováno za vážný důvod (není to uvedeno v 5 písm. c), ale hlavním důvodem skončení je i v tomto případě výpověď ze strany zaměstnavatele a v dohodě je rovněž uvedena, jako důvod skončení pracovního poměru, organizační změna. Takže v tomto případě by neměl Úřad práce posuzovat skončení pracovního poměru jako dohodu, ale jako výpověď ze strany zaměstnavatele. Doslovně je uvedeno v tiskové zprávě MPSV: Podpora v nezaměstnanosti nebude nově poskytována také tomu uchazeči o zaměstnání, kterému náleží zákonné odstupné, odbytné nebo odchodné podpůrčí doba pro PvN se v těchto případech nebude krátit, pouze se posune její začátek na dobu, po kterou uchazeči o zaměstnání přísluší zákonné odstupné, odbytné nebo odchodné. a) pokud zaměstnanec sám skončí pracovní poměr ve zkušební době, nebude mu náležet podpora v nezaměstnanosti v plné výši, pokud ke zrušení nedošlo z vážných důvodů. b) naopak plnou výši podpory zaměstnanec obdrží v případě skončení pracovního poměru sjednaného na dobu určitou. c) snížení podpory neplatí v případě, že zaměstnanec ukončil ve stejný den alespoň jedno zaměstnání z vážných důvodů dle 5 písm. c) nebo zahájí samostatnou výdělečnou činnost, kterou pak ukončí a stane se uchazečem o zaměstnání. Tomu, kdo začne podnikat po ztrátě zaměstnání, se bude moci navíc poskytnout tzv. překlenovací příspěvek ( 114).

5 Překlenovací příspěvek náleží po dobu 5 měsíců ve výši 0,25násobku průměrné mzdy v NH. Skutečná výše = 23324*0,25= 5831 Kč, který se bude poskytovat jednorázově (podmínkou je uzavření dohody o poskytnutí příspěvku na zřízení společensky účelného pracovního místa) přechodná ustanovení a) řízení o podpoře v nezaměstnanosti a řízení o vyřazení z evidence, které započalo v roce 2010 a nebylo dokončeno do , se dokončí podle znění zákona do Zaměstnanci, který se zaregistroval na Úřadu práce do , bude se jeho žádost posuzovat podle předpisů platných do tohoto data. Např. zaměstnanec, který skončil pracovní poměr dohodou dne a bylo mu vyplaceno odstupné ve výši 3násobku průměrného výdělku, se musel přihlásit do na Úřadu práce jako uchazeč o zaměstnání. V tomto případě mu bude vyplácena podpora v nezaměstnanosti ode dne, kdy se zaregistroval, a to ve výši 65% za 2 měsíce, 50% za další 2 měsíce a teprve od 5-tého měsíce pobírání ve výši 45%. K vyplacenému odstupnému se v tomto případě nepřihlíží Uchazeči o zaměstnání, který skončil zaměstnání výpovědí ze strany zaměstnavatele s odstupným k a zaregistroval se na Úřadu práce v lednu 2011, bude náležet podpora v nezaměstnanosti až po uplynutí počtu měsíců, za které obdržel odstupné. b) nekolidující zaměstnání zastaví výplatu podpory až u žádostí po nabytí účinnosti novely ( tj. po ). Tzn., že zaměstnanci, který má sjednáno nekolidující zaměstnání od , nebude zastavena výplata podpory v nezaměstnanosti ÚPRAVA NEZABAVITELNÝCH ČÁSTEK PRO ÚČELY SRÁŽEK Podle NV č. 595/2006 Sb. se při výpočtu nezabavitelných částek použije - částka ŽM jednotlivce podle zákona č. 110/2006 Sb., která se pro rok 2011 nemění, tzn., že zůstává ve výši 3126 Kč. - částka normativních nákladů na bydlení pro jednu osobu (pro byt užívaný na základě nájemní smlouvy pro obec od do obyvatel, která se pro rok 2011 mění NV č. 414/2010 Sb. na 4863 Kč (dosud 4597 Kč) Součet těchto částek činí 7989 Kč, což je částka, nad kterou se zbytek čisté mzdy sráží bez omezení. Zvýšení nezabavitelných částek pro rok 2011: Základní částka, která nesmí být sražena povinnému, je součet základní částky na osobu povinného 5326 Kč (2/3 z ( =7989), dosud to bylo 5148,67 Kč, násobku počtu osob, kterým je povinen poskytovat obživu a základní částky 1331,50 Kč (5326:4), dosud to bylo 1287,17 Kč. Příklad: Povinný je ženatý a má dvě děti. Základní částka: 5326+(3x1331,5)=9320,5 Kč, zaokrouhleno na 9321 Kč. Vlastní výpočet srážky ze mzdy se provede takto: 1. Od základu pro exekuce (zpravidla čistá mzda) se odečte základní částka, která nesmí být sražena povinnému. 2. Rozdíl se porovná s částkou 7989 Kč. 3. Částka přesahující hodnotu 7989 Kč se srazí bez omezení a použije se na úhradu přednostních pohledávek. Pokud nejsou přednostní pohledávky, použije se tato částka na úhradu nepřednostních pohledávek, a to podle pořadí došlých. 4. Pokud je částka rovna nebo nižší než 7989 Kč, zaokrouhlí se na částku dělitelnou třemi

6 směrem dolu. Jedna třetina z této částky činí 2663 Kč (dosud 2574 Kč). a) Jestliže se jedná o přednostní pohledávku, můžeme na její uspokojení použít až dvě třetiny (5326 Kč) a vše, co je nad 7989 Kč. b) Jestliže se jedná o nepřednostní pohledávku, může se na ní srazit jedna třetina(2663) a vše, co je nad 7989 Kč. Zaměstnanec má přednostní pohledávku a je sám Doplatek= základní nesrazitelná částka třetí třetina ze zbytku čisté mzdy = max Kč tj Kč. Dosud zbylo pouze 7724 Kč. Tyto hodnoty platí od , proto se zvýší základní částky a mez pro srážky bez omezení až za výplatní období, které započalo po tomto datu, tj. při výpočtu srážek ze mzdy až z výplaty za období 01/11. Při srážkách v období 12/10 se použily ještě nezabavitelné částky původní ÚPRAVA SAZEB STRAVNÉHO A PRŮMĚRNÝCH CEN PHM pro účely poskytování cestovních náhrad. Vyhláškou č. 350/2010 Sb. se mění sazby zahraničního stravného pro rok Jejich výši pro jednotlivé státy najdete v příloze zákona a na webu Ke stažení Mzdy - Ostatní Přílohy zákonů. Vyhláškou č. 377/2010 Sb. se stanoví sazba základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stanoví se průměrná cena pohonných hmot takto: Sazba základní náhrady za 1 km jízdy podle 157 odst. 4 zákoníku práce činí nejméně u a. ) jednostopých vozidel a tříkolek 1,00 Kč b. ) osobních silničních motorových vozidel 3,70 Kč Sazby stravného při tuzemských pracovních cestách zaměstnanců se pro rok 2011 mění tak, že v podnikatelské sféře činí podle 163 odst. 1 ZP nejméně 63 Kč při pracovní cestě 5 až 12 hodin 95 Kč při pracovní cestě 12 až 18 hodin 149 Kč při pracovní cestě nad 18 hodin Ve státní správě se mění rozpětí pro stravné podle 176 odst.1 zákoníku práce v jednotlivých pásmech: 63 až 74 Kč při pracovní cestě 5 až 12 hodin 95 až 114 Kč při pracovní cestě 12 až 18 hodin 149 až 178 Kč při pracovní cestě nad 18 hodin Do horní hranice těchto pásem není stravné předmětem daně z příjmů u všech skupin zaměstnanců, tzn., že horní hranice uvedená u státní správy platí i pro podnikatelskou sféru, kde lze do této hranice zvýšit stravné, aniž by se z něj u zaměstnance odváděla obě pojištění a daň z příjmů. Výše průměrné ceny pohonné hmoty podle 158 odst. 3 zákoníku práce činí 31,40 K u benzinu automobilového 91 oktan (dosud 28,50 K) 31,60 K u benzinu automobilového 95 oktan (dosud 28,70 K) 33,40 K u benzinu automobilového 98 oktan) dosud 30,70 K) 30,80 K u motorové nafty (dosud 27,20 K). Tyto sazby se použijí u zaměstnance, který neprokáže cenu pohonné hmoty dokladem o čerpání

7 1.5. NAŘÍZENÍ VLÁDY Č. 381/2010 SB. SE MĚNÍ NV Č. 564/2006 SB. o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, které obsahuje tyto nejdůležitější změny, které platí od : V 3 se vkládá nový odst. 3, který stanovuje, že pokud zaměstnanec nedosáhl potřebného vzdělání, může ho zaměstnavatel výjimečně zařadit na dobu 4 roků a pokud se během tohoto výjimečného zařazení osvědčil, i na dobu delší než 4 roky. To, že musel zaměstnanec začít studovat nebo být starší než 50 let je z NV vypuštěno. Podle přechodného ustanovení NV 381/2010 Sb., pokud byli zaměstnanci výjimečně zařazení před , posuzuje se doba a podmínky pro výjimečné zařazení těchto zaměstnanců podle změněného odst. 3 3, tj. může se zařadit i na dobu delší než 4 roky. 1. V 5 se doplňují odst. 4 a 5, které zavádějí samostatné stupnice platových tarifů pro pedagogické pracovníky. Nové platové stupnice pro pedagogy mají pouze 5 platových stupňů a jsou uvedeny v Přílohách č. 4 a 5 k nařízení vlády č. 564/2006 Sb. 1. Mění se 6 - Zvláštní způsob určení platového tarifu, kdy zaměstnavatel může stanovit plat v příslušné platové třídě bez ohledu na délku započitatelné praxe. Tento způsob určení platového tarifu není možno použít u pedagogických pracovníků, kteří musí být zařazení vždy podle odst. 4 resp. 5 tohoto nařízení. 1. Vkládá se nový 6a - smluvní plat, který upravuje podmínky sjednání smluvního platu: nebudou se poskytovat žádné další složky platu (tj. ani za práci ve svátek, v noci nebo v sobotu a neděli) a poskytnout navíc se mohou pouze odměny. a. V závěrečných ustanoveních se ruší NV 447/2000 Sb. o způsobu usměrňování prostředků vynakládaných na platy 1.6. NAŘÍZENÍ VLÁDY Č. 375/2010 SB., KTERÝM SE MĚNÍ NV Č. 37/2003 SB. o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev v obcích, krajích a hlavním městě Praze. Tabulku s novou výší měsíční odměny členům zastupitelstev v obcích najdete v Příloze č. 1 k vyhlášce č. 37/2003 Sb. Ke změně dochází také při výpočtu odměny, kde se celková odměna zaokrouhlí na celé koruny směrem nahoru (dosud se zaokrouhlovalo na celé desetikoruny). Dále se do NV doplnilo upřesnění, že měsíční odměna členům zastupitelstev nenáleží ode dne následujícího po dni, kdy jim zanikl mandát, anebo byli odvoláni z funkce nebo se vzdali funkce, za jejíž výkon jim byla odměna vyplácena OZNÁMENÍ O PLNĚNÍ POVINNÉHO PODÍLU OZP Zaměstnavatelům zaměstnávajícím více než 25 zaměstnanců v pracovním poměru je v 83 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti (dále jen zákon ), uložena povinnost do 15. února oznámit místně příslušnému úřadu práce plnění povinného podílu za uplynulý kalendářní rok a způsob jeho plnění. Při zjišťování počtu zaměstnanců zaměstnavatele je pro tyto účely rozhodný průměrný roční přepočtený počet zaměstnanců. Zaměstnavatelé zjišťují průměrný roční přepočtený počet zaměstnanců podle 15 vyhl. č. 518/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti

8 Do počtu odpracovaných hodin se započítávají všechny skutečně odpracované hodiny, tzn. i hodiny odpracované přesčas, zaměstnanci v pracovním poměru, včetně zaměstnanců pracujících na místech obsazovaných jmenováním. Do počtu odpracovaných hodin se nezapočítávají hodiny: odpracované zaměstnanci, na jejichž zaměstnávání se povinnost uvedená v 81 zákona nevztahuje ( 147 zákona - příslušníci a vojáci z povolání ve služebním poměru, zaměstnanci obce zařazení do obecní policie a báňští inspektoři), odpracované na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr. Počet odpracovaných hodin se zvyšuje o neodpracované hodiny: v důsledku čerpání dovolené na zotavenou v důsledku dočasné pracovní neschopnosti, za kterou je poskytováno nemocenské z důvodu překážek v práci na straně zaměstnavatele z důvodu překážek v práci na straně zaměstnance, pokud se jedná o překážky, při kterých má zaměstnanec nárok na náhradu mzdy nebo platu nebo mu podle 192 odst. 1 část věty druhé za středníkem zákoníku práce náhrada mzdy nebo platu nepřísluší za první tři dny dočasné pracovní neschopnosti v důsledku ošetřování nemocného člena rodiny, za které náleží ošetřovné. Do počtu neodpracovaných hodin, o které se zvyšují odpracované hodiny, se započítávají pouze hodiny, které by zaměstnanec odpracoval v rámci rozvržení své pracovní doby. Do počtu neodpracovaných hodin, o které se zvyšují odpracované hodiny, se nezapočítávají: doby pracovní neschopnosti, za které nejsou poskytovány dávky nemocenského pojištění doby, za které jsou poskytovány dávky nemocenského pojištění, ale které nejsou pracovní neschopností (mateřská dovolená). Celkovou stanovenou týdenní pracovní dobou bez svátků se rozumí fond pracovní doby bez svátků, stanovený u zaměstnavatele nebo vyplývající z obecně závazných právních předpisů. Jestliže zaměstnavatel zaměstnává zaměstnance v různých pracovních režimech (např. jednosměnný a směnný provoz), zjišťuje se průměrný roční přepočtený počet zaměstnanců v každém pracovním režimu samostatně a součet průměrných přepočtených počtů z jednotlivých pracovních režimů, který se provádí na dvě platná desetinná místa, tvoří celkový roční přepočtený počet zaměstnanců zaměstnavatele. K individuálním úpravám pracovní doby se nepřihlíží, použije se při nich celkový roční fond pracovní doby, odpovídající fondu pracovní doby zaměstnance pracujícího na plnou pracovní dobu v příslušném pracovním režimu. Při nerovnoměrném rozvržení pracovní doby a u domáckých zaměstnanců se vychází z nominálního fondu pracovní doby. Průměrný roční přepočtený počet zaměstnanců se provádí na dvě platná desetinná místa. Ze zjištěného průměrného ročního přepočteného počtu zaměstnanců se stanoví povinný podíl 4 %, rovněž s přesností na dvě platná desetinná místa. K části B: Bod 1: Průměrný roční přepočtený počet zaměstnanců, kteří jsou osobami se zdravotním postižením, se zjišťuje stejným způsobem jako celkový průměrný roční přepočtený počet zaměstnanců (viz K části A). Trojnásobek průměrného ročního přepočteného počtu zaměstnanců, kteří jsou osobami s těžším zdravotním postižením, se sečte s průměrným ročním přepočteným počtem ostatních zaměstnanců, kteří jsou osobami se zdravotním postižením (osoby částečně invalidní a osoby zdravotně znevýhodněné), a výsledkem je počet zaměstnanců se zdravotním postižením, které zaměstnavatel ve sledovaném roce zaměstnával. Výpočet se provede na dvě platná desetinná místa.

9 Bod 2: Přepočet odebraných výrobků nebo služeb nebo zadaných zakázek se provede podle 18 vyhl. č. 518/2004 Sb. tak, že se cena všech skutečně zaplacených výrobků nebo služeb nebo zadaných zakázek (vše bez DPH) vydělí sedminásobkem průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství za čtvrtletí roku 2010, tj. částkou Kč. Cenu nezaplacených výrobků nebo služeb nebo zadaných zakázek lze započítat pouze tehdy, pokud byly odebrány ve sledovaném roce, ale datum jejich splatnosti spadá mimo sledované období a byly zaplaceny nejdéle do V případě placení ve splátkách se započítají částky skutečně zaplacené v každém kalendářním roce. Výsledkem je počet zaměstnanců se zdravotním postižením (provedený na dvě platná desetinná místa), které si zaměstnavatel započítá do povinného podílu na základě odebírání výrobků nebo služeb nebo zadávání zakázek. Bod 3: Počet zaměstnanců se zdravotním postižením zjištěný podle bodu 1 se sečte s počtem zaměstnanců se zdravotním postižením zjištěným podle bodu 2. K části C: Výše průměrné mzdy v národním hospodářství za čtvrtletí roku 2010 činí Kč (Sdělení MPSV č. 390/2010 Sb.). Odvod do státního rozpočtu za jednoho přepočteného zaměstnance činí ročně 2,5 násobek této částky, tj Kč. Zaměstnavatel uvede počet zaměstnanců, za které bude odvod provádět, tento počet vynásobí částkou Kč a uvede výslednou sumu zaokrouhlenou na celé koruny nahoru. Při plnění povinného podílu tzv. náhradním plněním (tj. odběrem výrobků nebo služeb od zaměstnavatelů, kteří zaměstnávají více než 50% osob se zdravotním postižením), je třeba odebrat výrobky nebo služby za Kč (23324x7), aby byla naplněna jedna osoba se ZP. Formulář najdete na adrese: V modulu Mzdy v období 12/10 jako obvykle najdete formulář pro naplnění a tisk v menu Oznámení o plnění povinného podílu OZP včetně podkladových sestav. Nezapomeňte nejprve překontrolovat matriční soubor Důchody a slevy, zda máte u příslušných pracovníků OZP uvedeny typy ZP a ZP těžší podle stupně postižení. Varianty: a) Invalidní důchod 1.a 2.stupně + ZP (Pro Oznámení o OZP) b) Invalidní důchod 3.stupně + ZP těžší Pro Oznámení o OZP) c) Případně jen ZP Pro Oznámení o OZP) nebo ZP těžší Pro Oznámení o OZP), pokud zaměstnanec nepobírá důchod d) Cizí charakteru invalidního 1.a 2.stupně + ZP (Pro Oznámení o OZP) e) Cizí charakteru invalidního 3. stupně + ZP těžší (Pro Oznámení o OZP) f) Starobní důchod + ZP (Pro Oznámení o OZP), pokud byla splněna podmínka invalidity 1.a 2.stupně při přechodu z invalidního důchodu do starobního v 65 letech věku g) Starobní důchod + ZP těžší (Pro Oznámení o OZP), pokud byla splněna podmínka invalidity 3.stupně při přechodu z invalidního důchodu do starobního v 65 letech věku. Vyplněný tiskopis je třeba předat úřadu práce nejpozději do 15. února 2010, stejně jako případný odvod do státního rozpočtu uhradit v tomto termínu na číslo účtu příslušného úřadu práce ÚPRAVA NÁHRADY ZA ZTRÁTU NA VÝDĚLKU po skončení pracovní neschopnosti pracovní úraz, nemoc z povolání - Nařízení vlády č. 417/2010 Sb. upravuje v 1 (dle pracovněprávních předpisů): Náhrada za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí z povolání (dále jen "náhrada za ztrátu na výdělku") a náhrada nákladů - 8 -

10 na výživu pozůstalých příslušející zaměstnancům nebo pozůstalým podle zákoníku práce, popřípadě podle dřívějších právních předpisů, se upravuje tak, že průměrný výdělek rozhodný pro výpočet náhrady za ztrátu na výdělku, popřípadě zvýšený podle pracovněprávních předpisů, a pro výpočet náhrady nákladů na výživu pozůstalých, popřípadě zvýšený podle pracovněprávních předpisů, se zvyšuje o 3,9 %. 2. SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ 2.1. SAZBY POJISTNÉHO V ROCE 2011 Od je pro zaměstnavatele odvod pojistného na NP stejný, tj. 25% z vyměřovacího základu, ale náhradu mzdy budou platit plně a podle změn v zákoníku práce za dobu prvních 21 kalendářních dnů, to platí i ve vztahu k náhradě zúčtované zaměstnancům se zdravotním postižením. Z výše uvedeného vyplývá: pojistné na nemocenské pojištění zůstalo trvale na úrovni roku 2010 zaměstnavatel si již nemůže trvale odečítat polovinu vyplacené náhrady mzdy a to i u zaměstnanců se zdravotním postižením bude hradit plně 21 kalendářních dnů oproti současným 14 dnům. U zaměstnavatelů s průměrným měsíčním počtem zaměstnanců do 25 zaměstnanců včetně se zachovává právní úprava, tzn., že si budou moci zvolit variantu ) platit na SP i nadále 25 % a plně hradit celou náhradu mzdy za 21 kal. dnů PN ) platit na SP 26 % a odečítat polovinu vyplacené náhrady mzdy od pojistného. Pokud se zaměstnavatel rozhodne pro možnost b) je třeba, aby oznámil každoročně nejpozději do 20. ledna příslušné OSSZ placení pojistného ve vyšší částce. Průměrný měsíční počet zaměstnanců se zjišťuje z počtu zaměstnanců v předchozím kalendářním roce a stanoví se tak, že součet počtu zaměstnanců účastných nemocenského pojištění zjištěný k prvnímu dni měsíců října, listopadu a prosince se dělí třemi a výsledek se zaokrouhlí na celé číslo dolů. Právnická nebo fyzická osoba, která se stala zaměstnavatelem v průběhu kalendářního roku, může již v tomto roce oznámit příslušné OSSZ placení pojistného ve výši 26 %. Musí být však malým zaměstnavatelem. Pro posouzení, zda je takovým zaměstnavatelem, je u ní rozhodující počet zaměstnanců účastných nemocenského pojištění ke dni podání oznámení. Povinnost platit pojistné ve výši 26 % vyměřovacího základu se pak na tohoto malého zaměstnavatele vztahuje od kalendářního měsíce, v němž písemně oznámil placení pojistného (příspěvku) ve vyšší sazbě do konce tohoto kalendářního roku. Jestliže se právnická nebo fyzická osoba stala malým zaměstnavatelem až koncem roku v období od 1. října do 31. prosince, platí pro ni totéž, co je uvedeno v předchozím odstavci. Pokud se chce tento malý zaměstnavatel připojistit i pro následující kalendářní rok, může tak učinit již na oznámení pro rok, kdy vznikl, nebo i později, ne však později než do 20. ledna následujícího kalendářního roku. Pro následující kalendářní rok je u tohoto zaměstnavatele rozhodující (pro posouzení, zda je malým zaměstnavatelem) rovněž počet zaměstnanců účastných nemocenského pojištění ke dni podaného oznámení, kdy se pro následující kalendářní rok připojišťuje

11 2.2. OSVČ Změny se dotknou také osob samostatně výdělečně činných, kde se od roku 2011 zvyšuje sazba pojistného na nemocenské pojištění z 1,4% na 2,3% nemocenské se bude poskytovat až od 22. kal. dne PN odvod na nemocenské pojištění u dobrovolné účasti na nemocenském pojištění činí minimálně (4000*2,3/100) = 92,- Kč maximálně 2,3 % ze základu na důchodové pojištění (max. 3415,- Kč (2,3% z ,- Kč)) u OSVČ, která bude nemocensky pojištěna ve vedlejší samostatné činnosti (důchodci, studenti nebo souběh OSVČ a zaměstnání zakládající účast na důchodovém pojištění), bude v tomto období považována činnost za hlavní samostatnou výdělečnou činnost nikoliv za vedlejší OSVČ ve vedlejší činnosti s dobrovolnou účastí na nemocenském pojištění, která nebyla povinna platit zálohy na pojistné na důchodové pojištění, vzniká nově povinnost platit zálohy od a to: minimálně 1807,- Kč (29,2 % z 6185,- Kč) OSVČ ve vedlejší činnosti s dobrovolnou účastí na nemocenském pojištění, která byla povinna platit zálohy na pojistné na důchodové pojištění z nižšího než minimálního vyměřovacího základu pro hlavní samostatnou výdělečnou činnost, vzniká povinnost doplatit zálohy od a to ve výši rozdílu mezi částkou záloh na pojistném, kterou zaplatila a kterou z částky 6185,- Kč má zaplatit. Sazba pojistného na důchodové pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti pro OSVČ od nadále činí 29,2 % vyměřovacího základu a pro zálohy na pojistné 29,2 % měsíčního vyměřovacího základu. absolutně minimální měsíční vyměřovací základ pro placení záloh na pojistné na důchodové pojištění činí pro hlavní samostatnou výdělečnou činnost Kč a absolutně minimální měsíční vyměřovací základ pro placení záloh na pojistné na důchodové pojištění činí pro vedlejší samostatnou výdělečnou činnost Kč. Z těchto měsíčních vyměřovacích základů pak minimální výše záloh činí Kč (tj. 29,2 % z Kč) pro hlavní samostatnou výdělečnou činnost a 723 Kč (tj. 29,2 % z Kč) pro vedlejší samostatnou výdělečnou činnost. Podle přechodného ustanovení zákona č. 347/2010 Sb. je zaručeno, že zálohy na pojistné na důchodové pojištění za kalendářní měsíce roku 2010 se platí podle zákona o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění účinném do Zálohy na pojistné na důchodové pojištění, které OSVČ zaplatila v roce 2010 do budoucna (podle 14a odst. 2 věty první a druhé zákona č. 589/1992 Sb.) i za kalendářní měsíce roku 2011, se považují za zálohy zaplacené za tyto kalendářní měsíce, a to v té výši, v jaké byly zaplaceny MAXIMÁLNÍ VYMĚŘOVACÍ ZÁKLAD Maximální vyměřovací základ pro odvod pojistného na SZ a pojistného na VZP činí pro rok 2011 i nadále 72násobek průměrné mzdy (24091*1,0269 = po zaokrouhlení nahoru * 72) Kč, což odpovídá měsíčnímu příjmu zaměstnance Kč. DODRŽENÍ MAXIMÁLNÍHO VYMĚŘOVACÍHO ZÁKLADU 1) pokud má zaměstnanec pouze jednoho zaměstnavatele, bude se pojistné odvádět až do doby, kdy zaměstnancův vyměřovací základ dosáhne částky Kč, potom se již pojistné na SZ ani na VZP odvádět nebude

12 2) pokud má zaměstnanec více zaměstnavatelů, bude se u všech těchto zaměstnavatelů odvádět do doby než dosáhne jeho vyměřovací základ částky Kč. Po skončení roku požádá zaměstnanec o potvrzení úhrnu vyměřovacích základů své zaměstnavatele a v případě překročení částky Kč, požádá o vrácení pojistného na SZ i na VZP z částky nad tuto hranici. 3. NEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍ 3.1. VÝŠE NEMOCENSKÉHO S úspornými opatřeními pro rok 2010 bylo zrušeno odstupňování procentní sazby pro nemocenské podle délky trvání dočasné pracovní neschopnosti nebo nařízené karantény. Od pro rok 2010 platila jednotná sazba pro stanovení denní výše nemocenského, a to 60 % denního vyměřovacího základu; tato sazba platí nadále od bez časového omezení. Pokud se týká peněžité pomoci v mateřství, pak procentní sazba denní výše této dávky, která k činila 70 % denního vyměřovacího základu, se od nemění. Od se rovněž nemění procentní sazba pro stanovení denní výše ošetřovného; nadále činí 60 % denního vyměřovacího základu, a ošetřovné náleží od prvního dne potřeby ošetřování (péče) POČÁTEK POSKYTOVÁNÍ NEMOCENSKÉHO Při vzniku dočasné pracovní neschopnosti (karantény) koncem roku 2010 a jejím přechodu do roku 2011, se nemocenské poskytuje od 15. kalendářního dne trvání dočasné pracovní neschopnosti (karantény). Jestliže však ke vzniku dočasné pracovní neschopnosti (karantény) dojde či později, bude nemocenské poskytováno až od 22. kalendářního dne trvání dočasné pracovní neschopnosti (karantény). V období prvních 14 kalendářních dnů a při vzniku dočasné pracovní neschopnosti (karantény) nebo později v období prvních 21 kalendářních dnů trvání dočasné pracovní neschopnosti (karantény) poskytuje zaměstnavatel podle 192 a 194 zákoníku práce náhradu mzdy (platu) nebo odměny. Toto opatření je omezeno na dobu 3 let, tj. do konce roku VÝŠE DÁVEK NEMOCENSKÉHO POJIŠTĚNÍ Denní vyměřovací základ pro výpočet dávek nemocenského pojištění se upravuje (redukuje) pomocí 3 redukčních hranic, jejichž výši vyhlašuje Ministerstvo práce a sociálních věcí ve Sbírce zákonů sdělením. Protože tyto redukční hranice (dále jen RH ) se od zvyšují (I. RH z částky 791 Kč na částku 825 Kč, II. RH z částky Kč na částku Kč, III. RH z částky Kč na částku Kč), je plátce dávky povinen pojištěnci, kterému se poskytuje dávka nemocenského pojištění z doby před ještě aspoň za , tuto dávku od přepočítat. K uvedenému přepočtu dojde jen v případě, pokud se při výpočtu dávky vycházelo z redukovaného denního vyměřovacího základu. Jedná se o povinnost plátce dávky, a proto pojištěnec sám o přepočet dávky nemocenského pojištění nežádá

13 Podle 22 se od (zákon č. 293/2010 Sb.) zvýší redukční hranice pro výpočet dávek NP, které se odvíjí od součinu VVZ a koeficientu pro jeho přepočet za rok, který o dva roky předchází rok, pro který se výše redukčních hranic stanoví. V roce 2009 činil VVZ Kč a koeficient pro jeho přepočet 1,0269. Přepočtený VVZ pro výpočet redukčních hranic je 24739,05. Redukční hranice se zaokrouhlují na celé koruny směrem nahoru. Redukční hranice První Druhá Třetí Způsob výpočtu Jedna třicetina z přepočteného VVZ 1,5násobek první RH (790,27x1,5=1185,41) 3násobek první RH (790,27x3=2370,81) K částce nad třetí redukční hranici se nepřihlíží. % zápočtu DAŇ ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI Změny v zákonu č. 586/92 Sb. o daních z příjmů vyplývají ze zákona č. 346/2010 Sb. o změnách zákona o daních z příjmů a ze zákona č. 348/2010 Sb., kterým se mění zákon o stavebním spoření a zákon o daních z příjmů NOVELY ZE ZÁKONA Č. 346/2010 SB. PRO MZDOVOU ÚČTÁRNU V 4 se vložil nový odst. 3: Z tohoto odstavce vyplývá, že pravidelně vyplácené důchody a penze ( uvedené v odst.1 písm. h do výše 36násobku minimální mzdy = 8000 * 36 = ) v případě překročení hranice (součet příjmů podle 6 (nezahrnují se příjmy od daně osvobozené a příjmy se srážkovou daní) a dílčích základů daně podle 7 a 9 u poplatníka) Kč podléhají dani z příjmů. V 6 odst. 9 se kompletně změnil text písm. p): Z tohoto nového textu vyplývá, že nově je možné přispívat zaměstnancům i na penzijní pojištění, jak se nazývá ve státech EU naše penzijní připojištění. Definice penzijního pojištění je v nově vloženém odst. 17 v 6. Celková výše od daně osvobozeného příspěvku zaměstnavatele na penzijní připojištění, penzijní pojištění nebo soukromé životní pojištění zůstává v úhrnu i nadále Kč. V 6 odst. 10 je nová definice funkčních požitků nejen funkční platy, ale i plnění poskytovaná v souvislosti se současným nebo dřívějším výkonem funkce: a) Představitelé státní moci, některých státních orgánů a soudců (podle zákona upravujícího platy) b) Funkce v orgánech obcí, jiných orgánech územní samosprávy, státních orgánech, občanských a zájmových sdruženích, komorách a jiných orgánech a institucích (odměny za výkon funkce). Kromě ustanovení 6 odstavců 7, 8 a 9 (které požitky jsou předmětem daně a které jsou osvobozeny) se nově doplnila aplikace i 6 odstavce 6, tzn., že za zdanitelný příjem se považuje i 1%

14 vstupní ceny motorového vozidla poskytnutého k používání pro služební i soukromé účely (není-li takové plnění například u představitelů státní moci osvobozeno). V 6 se do odst. 13 Zpřesněním odstavce 13 již odpadly pochybnosti o tom, že se u dohod o provedení práce nenavyšuje o podnikové pojistné superhrubá mzda (superhrubá mzda se rovná hrubé odměně, bez zvýšení o virtuální pojistné). Po upřesnění textu je jednoznačně dáno, že při konstrukci superhrubé mzdy u zahraničních zaměstnanců se použijí sazby tuzemského povinného pojistného bez ohledu na další okolnosti. Ke konstrukci superhrubé mzdy je od důležitá informace MFČR: Informace ke konstrukci základu daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků od ( ) Počínaje rokem 2011 se zákonem č. 347/2010 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s úspornými opatřeními v působnosti Ministerstva práce a sociálních věcí, změnil i zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů. Novelou tohoto zákona se prodlužuje doba poskytování náhrady mzdy (platu) a odměny (dále jen náhrada mzdy ) ze 14 kalendářních dnů na prvních 21 dnů trvání dočasné pracovní neschopnosti (karantény). V důsledku toho se nemocenské se bude poskytovat místo od 15. až od 22. dne trvání dočasné pracovní neschopnosti (karantény), což bude platit po dobu 3 let. Touto novelou se také zachovává pro zaměstnavatele stávající sazba pro výpočet pojistného na sociální zabezpečení a státní politiku zaměstnanosti ve výši 25 %, tj. nedojde k jejímu plánovanému snížení na 24,1 %. Od 1. ledna 2011 si ale zaměstnavatelé nebudou již odečítat od pojistného hrazeného na sociální zabezpečení polovinu náhrady mzdy vyplacené zaměstnancům po dobu prvních 21 dnů dočasné pracovní neschopnosti (karantény). Kompenzací tohoto nového systému v oblasti zmíněných náhrad určené ale jen pro tzv. malé zaměstnavatele je možnost tzv. připojištění v rámci zákonného systému pojistného na sociální zabezpečení. V rámci tohoto nového režimu se zaměstnavatel s průměrným měsíčním počtem do 25 zaměstnanců může pro každý jednotlivý kalendářní rok podle své úvahy nově přihlásit do zvláštního systému placení nemocenského pojištění (které je součástí pojistného na sociální zabezpečení), čímž mu bude umožněno platit toto pojistné o 1 procentní bod vyšší, než budou platit ostatní zaměstnavatelé (sazba nemocenského pojištění 2,3 % se pro tyto účely zvyšuje na 3,3 %). Bude-li tedy tento tzv. malý zaměstnavatel dobrovolně platit pojistné na sociální zabezpečení ve vyšší sazbě 26 % [ 7 odst. 1 písm. a) bod 2. zákona č. 589/1992 Sb.)], tj. nikoliv pouze v povinné v sazbě ve výši 25 % [ 7 odst. 1 písm. a) bod 1 zákona č. 589/1992 Sb.)], zůstane mu zachována možnost odečtu poloviny náhrady mzdy vyplacené zaměstnancům po dobu prvních 21 dnů dočasné pracovní neschopnosti (karantény) od pojistného hrazeného na sociální zabezpečení. Ostatní zaměstnavatelé již tuto možnost počínaje rokem 2011 mít nebudou. Otázka zní: Jak se bude počínaje rokem 2011 postupovat při stanovení tzv. superhrubé mzdy u zaměstnance tzv. malého zaměstnavatele, bude-li tento dle své úvahy za účelem odečtu zmíněné náhrady mzdy platit v rámci nové právní úpravy pojistné na sociální zabezpečení ve vyšší sazbě a zda tato nová právní úprava v oblasti zákonného pojistného nezaloží situaci, že dva zaměstnanci objektivně ve stejné pozici (se stejnou výší mzdy) budou mít každý jiný základ daně, resp. daň jen proto, že jejich zaměstnavatel v rámci jiného zákona využije zákonem č. 589/1992 Sb., danou možnost dobrovolného odvodu vyššího pojistného (tj. 26 % a nikoliv pouze 25 %). Daňové řešení: V 6 odst. 13 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZDP ), jsou u zaměstnance základem daně příjmy ze závislé činnosti nebo funkční požitky zvýšené o částku odpovídající pojistnému na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a pojistnému na všeobecné zdravotní pojištění, které je z těchto příjmů podle zvláštních právních předpisů povinen platit zaměstnavatel. To znamená nikoliv zvýše

15 né o částku odpovídající pojistnému, které si zaměstnavatel sám dobrovolně zvolí, resp. stanoví, tj. i pokud případně využije zákonem danou možnost dobrovolného odvodu vyššího pojistného v rámci zvláštního právního předpisu o pojistném (tj. zákona č. 589/1992 Sb.). Z uvedeného plyne, že při stanovení základu daně u zaměstnance tzv. malého zaměstnavatele se za součást povinného pojistného placeného zaměstnavatelem na sociální zabezpečení bude počínaje rokem 2011 pro daňové účely považovat jen pojistné vypočtené z příjmů zaměstnance sazbou 25 % (z toho 2,3 % na nemocenské pojištění) a k případnému rozhodnutí zaměstnavatele, kterým si sám zvolí vyšší sazbu pro úhradu tohoto pojistného ve výši 26 % (z toho 3,3 % na nemocenské pojištění) se vzhledem k tomu, že půjde o svobodnou volbu zaměstnavatele a nikoliv o jeho zákonnou povinnost, přihlížet nebude. S přihlédnutím k zásadě v pochybnostech mírněji a podle zásady rovnosti před zákonem je tedy třeba příjem zaměstnance tzv. malého zaměstnavatele při stanovení základu daně podle 6 odst. 13 ZDP, i přesto že bude pro placení pojistného na sociální zabezpečení použita sazba ve výši 26 %, zvýšit pouze o povinné pojistné odpovídající částce vypočtené z příjmů zaměstnance sazbou ve výši 25 %. Z hlediska daňových výdajů na straně zaměstnavatele bude i toto vyšší pojistné na sociální zabezpečení v souladu s ust. 24 odst. 2 písm. f) ZDP výdajem (nákladem) na dosažení, zajištění a udržení příjmů. V 6 se nově vložil odst. 17: Institucí penzijního pojištění se rozumí poskytovatel finančních služeb oprávněný k provozování penzijního pojištění bez ohledu na jeho právní formu, který je: a) Provozován na principu fondového hospodaření b) Zřízen pro účely poskytování důchodových dávek mimo povinný důchodový systém c) Povolen, dohlížen a provozuje penzijní pojištění v členském státě EU, Norsku nebo Islandu V 8 odst. 7 se mění první a druhá věta: Tato změna reaguje na praxi některých pojišťoven, které umožňovaly nezdaněné předčasné výběry příspěvků zaměstnavatele. Nově bude od daně osvobozeno pouze pojistné zaplacené poplatníkem, nikoliv pojistné, zaplacené zaměstnavatelem. V 15 odst. 1 se změnil text u poskytování darů na zdravotnické pomůcky nebo na rehabilitační a kompenzační pomůcky osobám, které jsou poživateli invalidního důchodu nebo byly poživateli invalidního důchodu ke dni přiznání starobního důchodu". Z toho vyplývá, že příspěvky na tyto zdravotnické, rehabilitační a kompenzační pomůcky lze poskytnout i poživatelům starobního důchodu, jestliže se jim v 65 letech povinně ze zákona o důchodovém pojištění změnil invalidní důchod na důchod starobní (ke dni přiznání starobního důchodu byl zaměstnanec invalidní). Podle přechodného ustanovení se tato změna použije již pro zdaňovací období roku Dále se v 15 odst. 1 změnil text pro poskytování darů do jiných členských států EU, Norska nebo Islandu Dar bude uznán v případě, pokud příjemce daru a účel daru splňují podmínky stanovené naším zákonem o daních z příjmů. Nezbytným předpokladem je prokázání oprávněnosti odpočtu poplatníkem V 15 odst. 4 Nově: Na stavbu na pozemku s odpočtem úroků již není nezbytné čerpat úvěr. Nová věta v odstavci 4 Nebude-li splněna podmínka zahájení bytové potřeby do 4 let od uzavření úvěrové smlouvy, nárok na odpočet zaniká a příjmem podle 10 jsou dříve uplatněné odpočty.

16 V 15 se úplně změnil odst. 5 : Změna spočívá v tom, že si bude moci poplatník odečíst i penzijní pojištění uzavřené v jiném státě EU za předpokladu, že bude splňovat podmínky našeho daňového zákona, tj. 60 měsíců platit a výplata nejdříve v 60 letech. V 15 odst. 6 se řeší neúčinnost sankčního opatření (zdanění dříve uplatněných odpočtů) při převodu předčasně zrušené životní pojistky na jinou pojistku splňující podmínky ZDP, tj. případy, kdy je současně rezerva nebo kapitálová hodnota převedena na tuto novou smlouvu, je nově doplněna o případ převodu odkupného (totéž jako odbytné) z předčasně zrušené pojistky V 15 se mění odst. 9, který řeší uplatnění nezdanitelných částek u daňových nerezidentů Podle této novely si bude moci daňový nerezident uplatnit všechny nezdanitelné částky podle 15 odst. 1 až 8, pokud úhrn jeho příjmů ze zdrojů na území ČR činí nejméně 90% všech jeho příjmů, pouze v rámci daňového přiznání (změna 38g odst. 2). V 24 odst. 1 zrušeno písmeno x) od , týkající se podnikových spořitelen. Prověřte, zda jste postupovali podle následujícího: a) V důsledku novelizace zákona o platebním styku č. 284/2009 Sb. se zásadně mění pravidla pro provozování podnikových spořitelen. Od 1. května 2011 bude možno provozovat podnikovou spořitelnu pouze na základě získaného oprávnění od ČNB provozovatel podnikové spořitelny se stává platební institucí podle 7 zmíněného zákona. b) Mezi konkrétní dopady novely patří nemožnost úročit přijaté vklady, povinnost mít prostředky podnikové záložny uloženy na odděleném bankovním účtu a zákaz využívání prostředků podnikové záložny k provoznímu financování společnosti. Porušení těchto pravidel bude sankcionováno, přičemž sankce mohou dosáhnout významných částek. c) Provozovatelé podnikových záložen umožňujících zaměstnancům zřizovat a vést účty, na které jsou prováděny vklady hotovosti, a ze kterých jsou prováděny výběry hotovosti se stanou platebními institucemi a to minimálně tzv. poskytovateli platebních služeb malého rozsahu. K povolení činnosti platební instituce je třeba získat povolení České národní banky a to nejpozději do 30. dubna d) Mezi nejdůležitější pravidla, která vyplývají z novelizovaného zákona patří: Peněžní prostředky, které byly platební instituci svěřeny k provedení platební transakce, nejsou vkladem podle zákona upravujícího činnost bank, nejsou vlastnictvím platební instituce, musí být drženy odděleně od vlastních peněžních prostředků platební instituce. Dále musí být do konce pracovního dne následujícího po dni, kdy je platební instituce obdržela, vloženy nebo převedeny na samostatný účet platební instituce u banky, nebo musí být investovány do likvidních aktiv s nízkým rizikem, pokud je platební instituce v této lhůtě nepředá příjemci nebo jinému poskytovateli. e) Poskytovatel platebních služeb malého rozsahu, kterému uživatelé platebních služeb svěřují peněžní prostředky k provedení platební transakce, nesmí uživatelům platebních služeb platit úroky ani poskytovat jiné výhody podmíněné délkou doby, po kterou jsou peněžní prostředky poskytovateli platebních služeb malého rozsahu svěřeny. (Petr Slavíček) 1. V 24 odst. 2 se doplňuje písmeno zu), které umožňuje zaměstnavateli poskytovat: "zu) motivační příspěvek poskytnutý na základě smluvního vztahu žákovi nebo studentovi připravujícímu se pro poplatníka na výkon profese, a to do výše Kč měsíčně, v případě studenta vysoké školy do výše Kč měsíčně; motivačním příspěvkem se pro účely tohoto zákona rozumí stipendium, příspěvek na stravování, ubytování, vzdělávání ve vzdělávacích zařízeních související s budoucím výkonem profese, jízdné v prostředcích hromadné dopravy do místa vzdě-

17 lávání a na pořízení osobních ochranných prostředků a pomůcek poskytovaných nad rámec zvláštních právních předpisů." Tento výdaj je pro zaměstnavatele daňově uznatelným. V 35 odst. 1 se ruší písm. c), podle něhož se poskytovala sleva na dani ve výši poloviny daně poplatníkům zaměstnávajících nejméně 25 zaměstnanců, u nichž podíl zaměstnanců, kteří jsou osobami se zdravotním postižením, činí více než 50% průměrného přepočteného počtu zaměstnanců. Důvodem zrušení je zneužívání této slevy zaměstnavateli. V 35ba odst. písm. a) se snižuje sleva na poplatníka na Kč (dosud Kč) Snížení slevy na poplatníka by mělo platit pouze v roce Zaměstnancům se bude od lednového zúčtování mzdy odečítat místo 2070 Kč pouze 1970 Kč. Daň tak nebudou platit zaměstnanci v pracovním poměru s podepsaným Prohlášení k dani, kteří mají příjem do 9800 Kč (dosud Kč). U dohody o provedení práce s podepsaným Prohlášením se snižuje hranice, kdy se daň neplatí z Kč na Kč. U slevy na dani na druhého z manželů zůstává pro rok 2011 i nadále částka Kč. Bez povinnosti podat DaP (tzn. bez podmínky 90% příjmů v ČR) mohou nerezidenti uplatňovat u zaměstnavatelů v průběhu roku i po jeho skončení při RZ pouze dvě slevy na dani podle 35ba odst.1 písmeno a) a g), tj: a) Základní slevu na dani Kč (v roce 2011), dále Kč b) Slevu na studium Kč V 38h, 38i, 38j a 38k se mění některé odstavce těchto paragrafů Změny jsou většinou provedeny v souvislosti s přijetím zákona 280/2009 Sb., daňový řád, který nabývá účinnosti dnem a jedná se o formulace navazující na text nového daňového řádu. Díky daňovému řádu došlo i k přečíslování některých odstavců v těchto paragrafech. Daňový řád nahrazuje od zákon 337/92 Sb. o správě daní a poplatků. Ke změně dochází také v odst h, kde se řeší vznik dvojího základu daně a navyšování na superhrubou mzdu. I nadále se bude nejprve navyšovat základ pro výpočet zálohy na daň a teprve poté základ daně pro zdanění podle 36 (dosud tam byl pouze 6 odst. 4, tj. příjmy do 5000 Kč u poplatníka bez podepsaného prohlášení). Nově platný režim zálohová daň (od ) Lhůta pro podání Vyúčtování ( 38j odst. 5 ZDP) do konce února (tiskopis) do 20. března (elektronicky) Tuto lhůtu nelze prodloužit ( 38j/7 ZDP) Nově platný režim - srážková daň ( 38j odst. 5 ZDP) Lhůta pro podání Vyúčtování 137 DŘ) do konce dubna Tuto lhůtu nelze prodloužit ( 38j/7 ZDP) V 38l bylo provedeno několik změn v souvislosti s prokazováním některých slev na dani a nezdaněných částek V případě úvěru poskytnutého na koupi pozemku po uplynutí 4 let od okamžiku uzavření úvěrové smlouvy je třeba prokázat stavebním povolením nebo ohlášením stavby. Pokud nedoloží, bude muset podat daňové přiznání a jako příjem podle 10 uvést odečtené úroky v předchozích letech. Ke změně dochází při prokazování penzijního připojištění a penzijního pojištění ( 38l odst. 1 písm. h) - h) smlouvou o penzijním připojištění se státním příspěvkem, smlouvou o penzijním

18 pojištění nebo potvrzením instituce penzijního pojištění o účasti poplatníka na penzijním pojištění a každoročně nejpozději do 15. února potvrzením penzijního fondu nebo instituce penzijního pojištění o příspěvcích zaplacených poplatníkem na jeho penzijní připojištění se státním příspěvkem nebo penzijní pojištění na uplynulé zdaňovací období, uplatňuje-li nezdanitelnou část základu daně podle 15 odst. 5. V 38l odst. 1 písm. k), kde se nahrazuje plný a částečný invalidní důchod novou, od platnou terminologií (invalidní důchod pro invaliditu prvního, druhého nebo třetího stupně). Podle 38l odst. 2 c) bude správce daně vystavovat potvrzení o tom, že zanikl nárok na invalidní důchod pro invaliditu prvního, druhého nebo třetího stupně z důvodu souběhu nároku na výplatu invalidního a starobního důchodu. Od potvrzoval správce daně pouze souběh invalidity třetího stupně a starobního důchodu ZAOKROUHLOVÁNÍ DANĚ V ROCE 2011 Zaokrouhlování zálohy na daň ze závislé činnosti upravuje novelizovaný 38h odst.3 na celé Kč nahoru. Zaokrouhlování daně vybírané srážkou je řešeno v pokynu D-346 Prominutí daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně Ministerstvo financí podle 55a zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o správě daní a poplatků ), s účinky od z důvodu nesrovnalosti při uplatňování daňových zákonů p r o m í j í daňovým subjektům rozdíl mezi vypočtenou daní vybíranou srážkou podle zvláštní sazby daně podle 36 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o daních z příjmů ) zaokrouhlenou na dvě platná desetinná místa podle 146 odst. 3 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád (dále jen daňový řád ) a touto daní zaokrouhlenou na celé koruny dolů. Prominutí se nevztahuje na případy uvedené v 36 odst.3 a 38 odst. 2 zákona o daních z příjmů. Nesrovnalost spočívá v tom, že plátce daně by od musel srážet a odvádět i haléřové hodnoty, což by se v důsledku projevilo tak, že v haléřových hodnotách by musel vyplácet příjem snížený o daň jednotlivým poplatníkům (to připadá v úvahu zejména v případech podle 6 odst. 4 (příjmy zaměstnanců ze závislé činnosti do 5000 Kč, kteří nepodepsali daňové prohlášení), 10 odst. 9 zákona o daních z příjmů). Vzhledem k tomu, že v případě hotovostních plateb nelze nutit plátce daně k vyplácení haléřových částek, neboť se jedná o plnění fakticky nemožné, vznikla by s účinností od nesrovnalost, kterou je nutné odstranit. Z výše uvedeného tedy plyne, že zaměstnavatel mající povinnosti plátce daně počínaje rokem 2011 daň vypočtenou z příjmů zaměstnanců zvláštní sazbou na mzdovém listě jako doposud, také zaokrouhlí na celé koruny dolů (tj. nikoliv nahoru, jak se původně předpokládalo) TISKOPISY ZA ZDAŇOVACÍ OBDOBÍ 2010 A PRO ZDAŇOVACÍ OBDOBÍ 2011 UPOZORNĚNÍ: S účinností od na základě zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, se daň vybíraná srážkou včetně daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků (dosud spravovaná podle 69 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů) stává daní vyměřovanou. Tato skutečnost je již zohledněna v souladu s 264 odst. 1 daňového řádu (přechodná ustanovení) v obou tiskopisech Vyúčtování za zdaňovací období

19 Tiskopisy Vyúčtování za rok včetně pokynů a příloh Uveřejněný tiskopis "Vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti ( MFin 5459 vzor č. 16), pokyny k jeho vyplnění ( /1 MFin 5459/1 vzor č.15) se použije pro podání vyúčtování za zdaňovací období 2010 (případně za část zdaňovacího období) 2010/2011. Povinnou přílohou tohoto tiskopisu je pro plátce daně podle 38j zákona o daních z příjmů Příloha č. 1 "Počet zaměstnanců ke dni " ( /1 MFin 5490/1 vzor č. 10) a pro plátce daně, kteří zaměstnávali poplatníky uvedené v 2 odst. 3 zákona o daních z příjmů Příloha č. 2 "Přehled souhrnných údajů zaznamenaných na mzdových listech poplatníků uvedených v 2 odst. 3 zákona o daních z příjmů"( MFin 5530 vzor č. 7). Dále je povinnou přílohou pro plátce daně provádějící opravy podle 38i zákona o daních z příjmů "Příloha č. 3 k Vyúčtování ( MFin 5490 vzor č. 11), případně "Příloha č. 4 k Vyúčtování" ( MFin 5531 vzor č. 6). Tiskopis /1 MFin 5490/1 - vzor č.10 "Počet zaměstnanců ke dni " ( Příloha č. 1 vyúčtování) Tak jako i v předcházejících letech se do počtu zaměstnanců podle mzdových listů evidovaných k 1. prosinci vykazovaného zdaňovacího období, kteří mají příjmy podle 6 zákona daních z příjmů zahrnují i zaměstnanci ve služebním poměru, kromě zaměstnanců, kteří jsou příslušníky ve služebním poměru podle zákona č. 153/1994 Sb., zpravodajských službách České republiky, ve znění pozdějších předpisů. Připomínáme, že na Přílohu č. 1 se uvádí počet zaměstnanců podle mzdových listů evidovaných k 1.prosinci vykazovaného zdaňovacího období, kteří mají příjmy podle 6 zákona o daních z příjmů (tzn. i v případě zdanění srážkou podle zvláštní sazby daně). Čísla obcí (ZÚJ) pro vyplnění tiskopisu "Počet zaměstnanců ke dni " Údaje o obcích České republiky uvedené v odkazu jsou přílohou Vyhlášky MF 245/2010 Sb., která mimo jiné obsahuje sloupce Název obce a Kód základní územní jednotky (ZÚJ). Tiskopis MFin 5530 vzor č. 7 Příloha č. 2 - Přehled souhrnných údajů zaznamenaných na mzdových listech poplatníků uvedených v 2 odst. 3 zákona o daních z příjmů" a "Přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období 2010". Upozornění k pokynům /1 MFin 5459/1 vzor č.15 Termín pro podání Vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti ( 38j novely zákona o daních z příjmů) je 2 měsíce po uplynutí kalendářního roku (1. března 2011). Z ustanovení 38j zákona o daních z příjmů vyplývá povinnost podávat Vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti pouze elektronicky u plátců daně u nichž je vybírána nebo srážena daň nebo záloha na daň z příjmů poplatníků uvedených v 2 odst. 3 zákona o daních z příjmů (tj. daňových nerezidentů), a to poprvé za zdaňovací období, které započalo v roce 2010, tzn. v roce 2011 poslední termín pro podání tohoto vyúčtování je 21. března Povinnost ze zákona o daních z příjmů podávat výše uvedené vyúčtování včetně příloh elektronicky nemá pouze plátce daně, který je fyzickou osobou, pokud počet těchto poplatníků v průběhu vykazovaného zdaňovacího období nepřesáhl 10 osob. Termín, tj. do 21.března 2011 platí pro všechny plátce daně, kteří podají uvedené vyúčtování elektronicky, aniž by jim to zákon o daních z příjmů ukládal. Poznámka: Výše uvedená povinnost se nevztahuje na podání Vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně z příjmů fyzických osob ( termín podání do 2. května 2011) Uveřejněný tiskopis: "Vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně z příjmů fyzických nebo právnických osob" označený MFin 5466 vzor č. 13, pokyny k jeho vyplnění "Pokyny k vyplnění vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně z příjmů fyzických nebo právnických osob" označené /1 MFin 5466/1 vzor č.9 se použije pro podání vyúčtování za zdaňovací období 2010 (za část zdaňovacího období) 2010/2011.

20 Pro plátce daně z příjmů ze závislé činnosti a z funkčních požitků, vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně, který ve zdaňovacím období tohoto vyúčtování prováděl opravy srážení podle 38d odst. 8 zákona o daních z příjmů, je povinnou přílohou vyúčtování "Příloha k Vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně z příjmů fyzických osob" označená /A MFin 5466/A vzor č Vzor vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti V příloze najdete vzor způsobu vyúčtování daně ze závislé činnosti včetně návodu na provedení oprav daně v průběhu roku, které je nutno uvést do vyúčtování a na přílohy č.3 (opravy zálohové daně) a 4 (opravy bonusu) Platné tiskopisy pro rok 2011 Tiskopis MFin 5241 vzor č. 5, na kterém mohou plátci daně v průběhu roku 2011 žádat FÚ o poukázání chybějící částky vyplacené plátcem daně poplatníkům na měsíčních daňových bonusech ( 35d odst. 5 zákona o daních z příjmů). Tiskopis vzor č. 5, na kterém mohou plátci daně v průběhu roku 2011 žádat FÚ o poukázání chybějící částky vyplacené plátcem daně poplatníkům na doplatku na daňovém bonusu z ročního zúčtování záloh a daňového zvýhodnění ( 35d odst. 9 zákona o daních z příjmů). Tiskopis /1 MFin 5460/1 vzor č. 15 Výpočet daně a daňového zvýhodnění za zdaňovací období 2010 Roční zúčtování za rok 2010 nelze provést poplatníkovi, který Poplatníkovi, který je povinen podat daňové přiznání, tj: a) Měl mimo příjmů ze závislé činnosti i jiné zdanitelné příjmy ( 7 až 10) v úhrnu vyšší, než 6000 Kč b) Uplatňuje dar do zahraničí c) Nedodržel podmínky soukromého životního pojištění nebo penzijního připojištění a jeho virtuální příjem překročil hranici 6000 Kč d) Obdržel dodatečně příjmy ze ZČ za uplynulá léta ( 5/4 ZDP) v režimu zálohové daně e) Nerezident s příjmy v ČR min. 90% hodlá uplatnit odpočty, slevy na dani nebo daňové zvýhodnění Pobíral v uplynulém roce příjmy ze ZČ v režimu zálohové daně a) od více postupných plátců se sraženými zálohami (s doplatkem od předchozího plátce v době ZČ u dalšího plátce po v následujícím roce) ( 38g odst. 2) b) od více plátců současně O roční zúčtování nepožádal, přestože splnil podmínky pro jeho provedení Nepodepsal (ani dodatečně) Prohlášení u některého ze zaměstnavatelů Nedodržel lhůtu žádosti o provedení RZ (do po skončení roku) Roční zúčtování za rok 2010 lze provést Pouze z příjmů za uplynulý rok v režimu zálohové daně (nezahrnují se příjmy, z nichž byla sražena konečná daň zvláštní sazbou) vyplacených nebo obdržených do 31. ledna po skončení roku Poplatníkovi, který plátci (všem postupným plátcům) podepsal Prohlášení (do 30 dnů po nástupu, každoročně do 15.2., nebo dodatečně po skončení roku nejpozději do a) S příjmy od jednoho plátce A se sraženými zálohami

PŘEHLED ZMĚN V PŮSOBNOSTI MPSV V ROCE 2011

PŘEHLED ZMĚN V PŮSOBNOSTI MPSV V ROCE 2011 Tisková zpráva 21. 12. 2010 PŘEHLED ZMĚN V PŮSOBNOSTI MPSV V ROCE 2011 V roce 2011 dochází k celé řadě změn v působnosti ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV). K 1. 1. 2011 se mění: Podpora v nezaměstnanosti

Více

Poznámka: Od 1.1.2006 zanikl u odbytného nárok na daňový odpočet a daňové úlevy získané po 1.1.2006 se v případě odbytného dodaňují

Poznámka: Od 1.1.2006 zanikl u odbytného nárok na daňový odpočet a daňové úlevy získané po 1.1.2006 se v případě odbytného dodaňují Přehled základních daňových ustanovení v oblasti penzijního připojištění účinných od 1. 1. 2008 po novele zákona o dani z příjmů realizované zákonem č. 261/2007 Sb. 1. Daňové úlevy účastníků penzijního

Více

Sociální pojištění OSVČ v roce 2013

Sociální pojištění OSVČ v roce 2013 Sociální pojištění OSVČ v roce 2013 Ing. Pavlína Novotná Placení pojistného na sociální zabezpečení upravuje zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,

Více

VYHLÁŠKA. ze dne 23. září 2004, kterou se provádí zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti

VYHLÁŠKA. ze dne 23. září 2004, kterou se provádí zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti 518 VYHLÁŠKA ze dne 23. září 2004, kterou se provádí zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle 69 odst. 7, 77 odst. 1, 78 odst. 9, 81 odst. 5, 105 odst.

Více

Plnění povinného podílu zaměstnávání osob se zdravotním postižením ( s vysvětlujícími příklady)

Plnění povinného podílu zaměstnávání osob se zdravotním postižením ( s vysvětlujícími příklady) 1 z 6 16.1.2013 14:54 Integrovaný portál MPSV Zaměstnanost > Obecné informace > Právní předpisy > Výklady a stanoviska > Plnění povinného podílu OZP Výklad 14 zákona č. 435/2004 Sb., Výklad 5 písm. d)

Více

518/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 23. září 2004, kterou se provádí zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti

518/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 23. září 2004, kterou se provádí zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti 518/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 23. září 2004, kterou se provádí zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti Změna: 507/2005 Sb. Změna: 452/2008 Sb. Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle 69 odst.

Více

Daňový systém ČR. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

Daňový systém ČR. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Sociální pojištění 1. Rozhodné období, plátci pojistného, sazby a splatnost pojistného. 2. Vyměřovací základ zaměstnance a zaměstnavatele. 3. Vyměřovací základ OSVČ. Daňový

Více

STANOVISKO. Legislativní rady ČMKOS. Některé změny v nemocenském pojištění od 1. ledna 2012 a jejich dopady do činnosti odborových organizací

STANOVISKO. Legislativní rady ČMKOS. Některé změny v nemocenském pojištění od 1. ledna 2012 a jejich dopady do činnosti odborových organizací STANOVISKO Legislativní rady ČMKOS Některé změny v nemocenském pojištění od 1. ledna 2012 a jejich dopady do činnosti odborových organizací A. Změna okruhu pojištěných osob Dne 1. ledna 2012 nabyl účinnosti

Více

5/2.5 Náhrada mzdy, platu nebo odměny při dočasné pracovní neschopnosti

5/2.5 Náhrada mzdy, platu nebo odměny při dočasné pracovní neschopnosti Účetnictví, daně & mzdy v příspěvkové organizaci str. 1 PO Náhrada mzdy, platu nebo odměny při dočasné pracovní neschopnosti Od 1. 1. 2009 se změnily podmínky pro vyplácení dávek v nemoci a při karanténě.

Více

Dávky v roce 2011. INFO OS ZPTNS 1/2011 Předsedům VZO. MOTTO: Nejsme spořitelna, jsme pojišťovna. Vážené kolegyně, vážení kolegové,

Dávky v roce 2011. INFO OS ZPTNS 1/2011 Předsedům VZO. MOTTO: Nejsme spořitelna, jsme pojišťovna. Vážené kolegyně, vážení kolegové, Předsedům VZO Dávky v roce 2011 Vážené kolegyně, vážení kolegové, letošní první číslo přináší přehled dávek, které budou poskytovány v roce 2011 včetně souvisejících údajů. Věřím, že tyto informace Vám

Více

Seminář Mzdy 2014. Ing. Jan Jón. 16. ledna 2014

Seminář Mzdy 2014. Ing. Jan Jón. 16. ledna 2014 Seminář Mzdy 2014 Ing. Jan Jón 16. ledna 2014 Sazby daně z příjmů, slevy na dani, daňové zvýhodnění v roce 2013 a v roce 2014 2013 2014 sazba daně (roční) ( 16) 15% 15% solidární daň se sazbou 7% 7% (z

Více

Seznam souvisejících právních předpisů...18

Seznam souvisejících právních předpisů...18 Obsah Seznam souvisejících právních předpisů...18 1 Daně...24 1.1 Daň z příjmů fyzických osob obecně...24 1.1.1 Dílčí základy...24 1.1.2 Výdaje (náklady) u jednotlivých dílčích základů...28 1.1.3 Procentní

Více

Seminář Mzdy 2015. Ing. Jan Jón. 16. ledna 2015

Seminář Mzdy 2015. Ing. Jan Jón. 16. ledna 2015 Seminář Mzdy 2015 Ing. Jan Jón 16. ledna 2015 Sazby daně z příjmů, slevy na dani, daňové zvýhodnění v roce 2014 a v roce 2015 2014 2015 sazba daně (roční) ( 16) 15% 15% solidární daň se sazbou 7% 7% (z

Více

Informace o změnách v daňových a souvisejících předpisech v oblasti mezd, sociálního a zdravotního pojištění s účinností zejména k 1.1.

Informace o změnách v daňových a souvisejících předpisech v oblasti mezd, sociálního a zdravotního pojištění s účinností zejména k 1.1. Informace o změnách v daňových a souvisejících předpisech v oblasti mezd, sociálního a zdravotního pojištění s účinností zejména k 1.1.2014 METIS Praha, spol. s r.o. 30.12.2013 CESTOVNÍ NÁHRADY TUZEMSKÉ

Více

Příklady a postupy pro mzdové účetní 2015

Příklady a postupy pro mzdové účetní 2015 Příklady a postupy pro mzdové účetní 2015 Ing. Růžena Klímová Ing. Karel Janoušek (kap. 3.4) Jaroslava Pfeilerová (kap. 6) Redakční uzávěrka: 9. 1. 2015 Verlag Dashöfer, nakladatelství, spol. s r. o. Evropská

Více

1. MZDY 1.1. ZMĚNY VE VÝŠI MINIMÁLNÍ MZDY. 1.2. Změny v zákonu 592/92 Sb. o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění PROFEX 2/2005

1. MZDY 1.1. ZMĚNY VE VÝŠI MINIMÁLNÍ MZDY. 1.2. Změny v zákonu 592/92 Sb. o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění PROFEX 2/2005 1. MZDY ing. Helena Plavecká, hlavní metodik modulu MZDY ZEIS, hp.map@wo.cz 1.1. ZMĚNY VE VÝŠI MINIMÁLNÍ MZDY Nařízením vlády č. 699/2004 Sb. se s účinností od 1. 1. 2005 mění NV 303/95 Sb. o minimální

Více

5/ Sb. Zákon o pojiném na ociální zabe... - znění dle 55/06 Sb., /06 Sb., 53/07 Sb., 6/07 Sb., 6/07 Sb., 305/0

5/ Sb. Zákon o pojiném na ociální zabe... - znění dle 55/06 Sb., /06 Sb., 53/07 Sb., 6/07 Sb., 6/07 Sb., 305/0 5/ Sb. ZÁKON České národní rady ze dne 20. liadu 1992 o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti ve znění zákonů č. 10/1993 Sb., č. 10/1993 Sb., č. 30/93 Sb., č. 42/1994

Více

ZDROJE FINANCOVÁNÍ. Sociální činnosti mají náklady dvojího druhu:

ZDROJE FINANCOVÁNÍ. Sociální činnosti mají náklady dvojího druhu: ZDROJE FINANCOVÁNÍ Sociální činnosti mají náklady dvojího druhu: 1. na činnost tzn. na redistribuci dávek a pokrytí sociálních služeb, které směřují k uživateli, 2. na správu potřebnou k činnosti, která

Více

Téma 3: Náhrady výdajů a zdravotní pojištění

Téma 3: Náhrady výdajů a zdravotní pojištění Téma 3: Náhrady výdajů a zdravotní pojištění 3.1 Náhrady výdajů poskytovaných zaměstnancům Zákoník práce 151 až 190 2 typy náhrad: - cestovní náhrady, - náhrady za opotřebení 3.1.1 Cestovní náhrady V praxi

Více

Platné znění částí zákonů s vyznačením navrhovaných změn * * * * *

Platné znění částí zákonů s vyznačením navrhovaných změn * * * * * V. Platné znění částí zákonů s vyznačením navrhovaných změn Platné znění některých ustanovení zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, s vyznačením navrhovaných změn

Více

Informace o změnách v daňových a souvisejících předpisech s účinností zejména k 1.1.2010

Informace o změnách v daňových a souvisejících předpisech s účinností zejména k 1.1.2010 Informace o změnách v daňových a souvisejících předpisech s účinností zejména k 1.1.2010 METIS Praha, spol. s r.o. 31.1.2010 Předkládáme Vám přehled změn v právních předpisech z oblasti daní, sociálního

Více

Přednáška č. 10 MZDY A ZAMĚSTNANCI

Přednáška č. 10 MZDY A ZAMĚSTNANCI Přednáška č. 10 MZDY A ZAMĚSTNANCI Pojem mzda, struktura hrubé mzdy Pojistné na SZ a ZP Daň z příjmů ze závislé činnosti Účtování mezd Zálohy, pohledávky a závazky Mzdová evidence 1 Základní mzda Úkolová

Více

Zákon o dani z příjmu sazby daně, nezdanitelné a odpočitatelné položky, sleva na dani

Zákon o dani z příjmu sazby daně, nezdanitelné a odpočitatelné položky, sleva na dani Zákon o dani z příjmu sazby daně, nezdanitelné a odpočitatelné položky, sleva na dani ANOTACE 1. Zákon o dani z příjmu sazba, nezdanitelné a odpočitatelné položky, slevy na dani 2. Autor Mgr. Vladimír

Více

Vývoj legislativy v oblasti zaměstnávání osob se zdravotním postižením. JUDr. Pavel Ptáčník Vládní výbor pro zdravotně postižené občany

Vývoj legislativy v oblasti zaměstnávání osob se zdravotním postižením. JUDr. Pavel Ptáčník Vládní výbor pro zdravotně postižené občany Vývoj legislativy v oblasti zaměstnávání osob se zdravotním postižením JUDr. Pavel Ptáčník Vládní výbor pro zdravotně postižené občany Situace v oblasti zaměstnávání osob se zdravotním postižením Na úřadech

Více

Platná znění částí zákonů s vyznačením navrhovaných změn

Platná znění částí zákonů s vyznačením navrhovaných změn Příloha IV Platná znění částí zákonů s vyznačením navrhovaných změn Platné znění některých ustanovení zákona č. 266/2006 Sb., o úrazovém pojištění zaměstnanců, s vyznačením navrhovaných změn 91 Obecné

Více

~ 1 ~ Náhrada mzdy za prvních 21 kalendářních dnů trvání pracovní neschopnosti s platností od roku 2013

~ 1 ~ Náhrada mzdy za prvních 21 kalendářních dnů trvání pracovní neschopnosti s platností od roku 2013 ~ 1 ~ Náhrada mzdy za prvních 21 kalendářních dnů trvání pracovní neschopnosti s platností od roku 2013 Základní právní ustanovení pro poskytování náhrad v nemoci: Zákon č. 262/2006 Sb. zákoník práce:

Více

PRACOVNÍ POMĚR. Pracovní smlouva musí být uzavřena písemně ve dvou vyhotovení, jedno vyhotovení je zaměstnavatel povinen předat zaměstnanci.

PRACOVNÍ POMĚR. Pracovní smlouva musí být uzavřena písemně ve dvou vyhotovení, jedno vyhotovení je zaměstnavatel povinen předat zaměstnanci. PRACOVNÍ POMĚR Pracovní poměr mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem vzniká na základě pracovní smlouvy (výjimkou je volba a jmenování zaměstnance Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce 33 odst. 2 a 3.) Podle

Více

I. pilíř. SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ Vyplácí: ČSSZ (OSSZ, PSSZ, MSSZ)

I. pilíř. SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ Vyplácí: ČSSZ (OSSZ, PSSZ, MSSZ) I. pilíř SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ Vyplácí: ČSSZ (OSSZ, PSSZ, MSSZ) Dávky vyplácené z I. pilíře a) dávky nemocenského pojištění b) dávky důchodového pojištění c) státní politika zaměstnanosti (podpora v nezaměstnanosti

Více

Roční zúčtování daně, daňové přiznání k DPFO

Roční zúčtování daně, daňové přiznání k DPFO Roční zúčtování daně, daňové přiznání k DPFO Motto: Jen hlupák platí něco, co platit nemusí. Jen blbec platí daně, které platit nemusí. Po skončení roku je velmi často možné dostat vrácenu část daní (záloh),

Více

Pojistné sociálního pojišt ní

Pojistné sociálního pojišt ní Pojistné sociálního pojišt ní Daňový mixčr (2008) MAJ 2% SD 10% DzPFO 13% DPH 20% DzPPO 12% POJ 43% ásti systému sociálního pojišt ní v eské republice sociální pojištění veřejné zdravotní pojištění sociální

Více

Metodický pokyn pro uplatnění částky zaplacených odborových příspěvků jako odečitatelné položky od základu daně z příjmu

Metodický pokyn pro uplatnění částky zaplacených odborových příspěvků jako odečitatelné položky od základu daně z příjmu Odpočty za rok 2010 Metodický pokyn pro uplatnění částky zaplacených odborových příspěvků jako odečitatelné položky od základu daně z příjmu Od 1. ledna 2004 v souladu s ustanovením 15 odst. 7 zákona č.

Více

Kontaktní centrum, Opletalova 22, 110 00 Praha 1, tel.: 606 761 106, www.akcelerace-praha.cz DPP, DPČ. Začínáte? Příručka pražského podnikatele

Kontaktní centrum, Opletalova 22, 110 00 Praha 1, tel.: 606 761 106, www.akcelerace-praha.cz DPP, DPČ. Začínáte? Příručka pražského podnikatele Kontaktní centrum, Opletalova 22, 110 00 Praha 1, tel.: 606 761 106, www.akcelerace-praha.cz DPP, DPČ Začínáte? Příručka pražského podnikatele 1. Dohoda o provedení práce (DPP) Dohoda o provedení práce

Více

Osobní finace. Investiční instrumenty, spoření, úvěry a daně Ing. Gabriela Oškrdalová, Ph.D. e-mail: oskrdalo@econ.muni.cz.

Osobní finace. Investiční instrumenty, spoření, úvěry a daně Ing. Gabriela Oškrdalová, Ph.D. e-mail: oskrdalo@econ.muni.cz. Katedra práva Osobní finace Investiční instrumenty, spoření, úvěry a daně Ing. Gabriela Oškrdalová, Ph.D. e-mail: oskrdalo@econ.muni.cz Tento studijní materiál byl vytvořen jako výstup z projektu č. CZ.1.07/2.2.00/15.0189.

Více

Hrubá mzda zahrnuje základní mzdu + příplatky, prémie, odměny, náhradu mzdy.

Hrubá mzda zahrnuje základní mzdu + příplatky, prémie, odměny, náhradu mzdy. Mzdy Mzda je peněžité plnění a plnění peněžité hodnoty (naturální mzda) poskytované zaměstnavatelem zaměstnanci za práci 1. Plat je peněžité plnění poskytované za práci zaměstnanci zaměstnavatelem, kterým

Více

prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků

prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků Příjmení Jméno(-a) Titul Rodné číslo 1 ) Číslo pasu 1 ) Adresa bydliště (místa trvalého pobytu) PSČ Prohlášení

Více

Metodický pokyn pro uplatnění částky zaplacených odborových příspěvků jako odečitatelné položky od základu daně z příjmu

Metodický pokyn pro uplatnění částky zaplacených odborových příspěvků jako odečitatelné položky od základu daně z příjmu Metodický pokyn pro uplatnění částky zaplacených odborových příspěvků jako odečitatelné položky od základu daně z příjmu Dnem 1. ledna 2004 nabyl účinnosti zákon č. 438/2003 Sb., kterým se mění zákon č.

Více

Školení ve dnech 16.4.-17.4. 2010. Nemocenské pojištění v roce 2010

Školení ve dnech 16.4.-17.4. 2010. Nemocenské pojištění v roce 2010 Školení ve dnech 16.4.-17.4. 2010 Nemocenské pojištění v roce 2010 ZÁKON č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění 1 Rozsah působnosti Působnost zákona se dotýká všech ekonomicky činných osob, účastných

Více

DAŇOVÁ SOUSTAVA. Ing. Hana Volencová. Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou

DAŇOVÁ SOUSTAVA. Ing. Hana Volencová. Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou DAŇOVÁ SOUSTAVA Ing. Hana Volencová Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_07_3_09_ EK Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou Sleva na dani: poplatníkům se vypočtená daň za zdaňovací období

Více

Zákon č. 110/2006 Sb.

Zákon č. 110/2006 Sb. Zákon č. 110/2006 Sb. ZÁKON ze dne 14. března 2006 o životním a existenčním minimu Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: 1 Předmět úpravy 1 (1) Tento zákon stanoví životní minimum jako minimální

Více

Účetní jednotka: Stavební bytové družstvo Letohrad, Požárníků 791, Letohrad 561 51 Směrnice č. 32 Mzdový předpis

Účetní jednotka: Stavební bytové družstvo Letohrad, Požárníků 791, Letohrad 561 51 Směrnice č. 32 Mzdový předpis Účetní jednotka: Stavební bytové družstvo Letohrad, Požárníků 791, Letohrad 561 51 Směrnice č. 32 Mzdový předpis Příloha č.1 Tarifní stupnice Příloha č.2 Prémie za splnění prémiových úkolů 2014 Úvodní

Více

2.2.6.8 Obsah potvrzení o zaměstnání a některých dalších potvrzení 57 2.2.6.9 Nároky z neplatného rozvázání pracovního poměru 59 2.2.

2.2.6.8 Obsah potvrzení o zaměstnání a některých dalších potvrzení 57 2.2.6.9 Nároky z neplatného rozvázání pracovního poměru 59 2.2. OBSAH 1. OSOBNÍ A MZDOVÁ AGENDA 13 1.1 OBECNĚ K OSOBNÍ EVIDENCI 15 1.2 JAKÁ OSOBNÍ DATA LZE A NELZE VYŽADOVAT 16 1.3 ÚDAJE POTŘEBNÉ PRO PŘIJETÍ DO ZAMĚSTNÁNÍ. 17 1.4 OSOBNÍ SPIS 18 1.5 OCHRANA OSOBNÍCH

Více

Novinky ve zpracování mezd pro rok 2013. v programech STEREO a DUEL

Novinky ve zpracování mezd pro rok 2013. v programech STEREO a DUEL Novinky ve zpracování mezd pro rok 2013 v programech STEREO a DUEL Část 1 Důchodové spoření 1. Důchodové spoření legislativa Reforma penzijního systému zavedla tzv. tři pilíře I. pilíř důchodové pojištění

Více

Obsah Strana 1. Obsah

Obsah Strana 1. Obsah Strana 1 1 Pracovněprávní vztahy a jejich právní úprava 1.1 Vymezení pracovněprávních vztahů 1.2 Právní úprava pracovněprávních vztahů 1.3 Závislá práce a postih nelegální práce (tzv. švarcsystému) 1.4

Více

114/2002 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva financí

114/2002 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva financí Systém ASPI - stav k 7.1.2008 do částky 119/2007 Sb. a 49/2007 Sb.m.s. Obsah a text 114/2002 Sb. - poslední stav textu Změna: 510/2002 Sb. Změna: 100/2006 Sb. Změna: 100/2006 Sb. (část) Změna: 355/2007

Více

Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr

Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr ~ 1 ~ Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr PROBLEMATIKA DOHODY O PROVEDENÍ PRÁCE OD ROKU 2013 Podrobný komentář včetně odvodové povinnosti na SZ, ZP a daně. 1) Zákoník práce (ZP): Problematiku

Více

518/2004 Sb. VYHLÁŠKA ČÁST PRVNÍ PRACOVNÍ REHABILITACE OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

518/2004 Sb. VYHLÁŠKA ČÁST PRVNÍ PRACOVNÍ REHABILITACE OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM stav k 16. 2.2015 518/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 23. září 2004, kterou se provádí zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti Změna: 507/2005 Sb. Změna: 452/2008 Sb. Změna: 390/2011 Sb. Změna: 340/2014 Sb. Ministerstvo

Více

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny.

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Finančnímu úřadu pro / Specializovanému finančnímu úřadu Hlavní město Prahu Územnímu pracovišti v, ve, pro Prahu 0 Daňové identifikační číslo

Více

III. PRÁVNÍ ÚPRAVA JEDNATELŮ A JEJICH ODMĚŇOVÁNÍ

III. PRÁVNÍ ÚPRAVA JEDNATELŮ A JEJICH ODMĚŇOVÁNÍ III. PRÁVNÍ ÚPRAVA JEDNATELŮ A JEJICH ODMĚŇOVÁNÍ 3.1 Uzavření smluv s jednateli Společnost s ručením omezeným je právnickou osobou, která nemůže sama jednat a proto za ni musí jednat někdo jiný. Podle

Více

6 Zdravotní pojištění

6 Zdravotní pojištění 6 Zdravotní pojištění Zdravotní pojištění 6.1 Účast zaměstnanců na pojištění Pro účely zdravotního pojištění jsou za zaměstnance označovány osoby, kterým plynou nebo by měly plynout příjmy ze závislé činnosti

Více

Změny nemocenského pojištění od 1. 1. 2012 interní sdělení

Změny nemocenského pojištění od 1. 1. 2012 interní sdělení Předsedům VZO Změny nemocenského pojištění od 1. 1. 2012 interní sdělení Vážené kolegyně, vážení kolegové, posíláme stanovisko Legislativní rady Českomoravské konfederace odborových svazů k některým změnám

Více

Poskytování cestovních nákladů pro členy zastupitelstva a zaměstnanců obce Směrnice č.8

Poskytování cestovních nákladů pro členy zastupitelstva a zaměstnanců obce Směrnice č.8 Poskytování cestovních nákladů pro členy zastupitelstva a zaměstnanců obce Směrnice č.8 Obec : Suchohrdly Adresa : Suchohrdly 114, 669 02 Znojmo Směrnici zpracoval : Bajerová Anna Směrnici schválil : Matochová

Více

Legislativa 2008. Změny od 1.1.2008

Legislativa 2008. Změny od 1.1.2008 Legislativa 2008 Zde jsou uvedeny změny nejdůležitějších zákonů a předpisů s vlivem na mzdovou agendu. Platnost změn je od 1.1.2008 (pokud není uvedeno jinak). V závorkách jsou hodnoty platné do 31.12.2007

Více

b) od 50 % do 79 %, považuje se dítě či osoba za dlouhodobě zdravotně postiženou,

b) od 50 % do 79 %, považuje se dítě či osoba za dlouhodobě zdravotně postiženou, o peněžních dávkách státní sociální podpory a sociální péče Státní sociální podpora Systém státní sociální podpory je upraven zákonem č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů.

Více

JAKÉ MÁM MOŽNOSTI, POKUD MĚ NEVEZMOU ANI NA ODVOLÁNÍ?

JAKÉ MÁM MOŽNOSTI, POKUD MĚ NEVEZMOU ANI NA ODVOLÁNÍ? JAKÉ MÁM MOŽNOSTI, POKUD MĚ NEVEZMOU ANI NA ODVOLÁNÍ? 1. Studium na vyšší odborné škole Nabídka dalšího vzdělávání formou vyššího odborného studia je opravdu široká, je dobré mít přihlášku na některé VOŠ

Více

Zákon o nemocenském pojištění

Zákon o nemocenském pojištění Zákon o nemocenském pojištění 1. aktualizace k 1. 8. 2010 Nabyl úèinnosti 1. srpna 2010 Zákon č. 157/2010 Sb., kterým se mění zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů

Více

Investice a pojištění První pilíř sociálního zabezpečení

Investice a pojištění První pilíř sociálního zabezpečení Investice a pojištění První pilíř sociálního zabezpečení Český důchodový systém se skládá ze tří částí Prvním pilířem je povinné základní důchodové pojištění, dávkově definované a průběžně financované.

Více

1/2013 ROČNÍ ZÚČTOVÁNÍ ZÁLOH A DAŇOVÉHO ZVÝHODNĚNÍ

1/2013 ROČNÍ ZÚČTOVÁNÍ ZÁLOH A DAŇOVÉHO ZVÝHODNĚNÍ 2012 1/2013 ROČNÍ ZÚČTOVÁNÍ ZÁLOH A DAŇOVÉHO ZVÝHODNĚNÍ Roční zúčtování nelze provést Poplatníkovi, který je povinen podat daňové přiznání, tj. poplatníkovi, který: Měl mimo příjmů ze závislé činnosti

Více

6. Odměňování v podniku

6. Odměňování v podniku 6. Odměňování v podniku 1. Právní úprava odměňování...1 2. Definice mzdy...1 3. Vlivy působící na výši mzdy...2 4. Sjednávání mzdy ( zákon o mzdě )...2 5. Druhy mezd...2 6. Složky mezd...3 7. Srážky ze

Více

ZMĚNY VE VÝPOČTU EXEKUČNÍCH SRÁŽEK ZE MZDY OD 1. 1. 2015

ZMĚNY VE VÝPOČTU EXEKUČNÍCH SRÁŽEK ZE MZDY OD 1. 1. 2015 ZMĚNY VE VÝPOČTU EXEKUČNÍCH SRÁŽEK ZE MZDY OD 1. 1. 2015 S účinností od 1. 1. 2015 dochází ke snížení nezabavitelné částky, která musí být povinnému vyplacena při provádění exekučních srážek z jeho mzdy,

Více

9 ROČNÍ ZÚČTOVÁNÍ DANĚ Z PŘÍJMŮ ( 6 ZDP)

9 ROČNÍ ZÚČTOVÁNÍ DANĚ Z PŘÍJMŮ ( 6 ZDP) 9 ROČNÍ ZÚČTOVÁNÍ DANĚ Z PŘÍJMŮ ( 6 ZDP) V deváté kapitole budeme pokračovat v oblasti zdanění příjmů ze závislé činnosti a funkčních požitků fyzických osob. Cílem zde je uvést další pojmy a zásady vedoucí

Více

Seznam souvisejících právních předpisů...18

Seznam souvisejících právních předpisů...18 Obsah Seznam souvisejících právních předpisů...18 1 Daně... 23 1.1 Daň z příjmů fyzických osob obecně... 23 1.1.1 Dílčí základy... 23 1.1.2 Výdaje (náklady) u jednotlivých dílčích základů... 27 1.1.3 Procentní

Více

Sociální pojištění. Bc. Alena Kozubová

Sociální pojištění. Bc. Alena Kozubová Sociální pojištění Bc. Alena Kozubová Právní norma Zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení Zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění - upravuje nárok na důchod a stanovení

Více

243/2000 Sb. ZÁKON ze dne 29. června 2000

243/2000 Sb. ZÁKON ze dne 29. června 2000 Systém ASPI - stav k 3.6.2009 do částky 45/2009 Sb. a 18/2009 Sb.m.s. Obsah a text 243/2000 Sb. - poslední stav textu 243/2000 Sb. ZÁKON ze dne 29. června 2000 o rozpočtovém určení výnosů některých daní

Více

397 ZÁKON ze dne 7. září 2012 o pojistném na důchodové spoření Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

397 ZÁKON ze dne 7. září 2012 o pojistném na důchodové spoření Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: 397 ZÁKON ze dne 7. září 2012 o pojistném na důchodové spoření Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ POJISTNÉ 1 Poplatník Poplatníkem pojistného na důchodové spoření je účastník

Více

Obsah Strana 1. Obsah

Obsah Strana 1. Obsah Strana 1 1 Pracovněprávní vztahy a jejich právní úprava 1.1 Vymezení pracovněprávních vztahů 1.2 Právní úprava pracovněprávních vztahů 1.3 Závislá práce a postih nelegální práce (tzv. švarcsystému) 1.4

Více

1. Zařazení učiva 2. Cíle učiva 3. Struktura učiva 4. Metodické zpracování učiva týkající se plánování počtu zaměstnanců

1. Zařazení učiva 2. Cíle učiva 3. Struktura učiva 4. Metodické zpracování učiva týkající se plánování počtu zaměstnanců Personálníčinnost podniku Didaktické zpracování učiva pro střední školy Osnova učiva 1. Zařazení učiva 2. Cíle učiva 3. Struktura učiva 4. Metodické zpracování učiva týkající se plánování počtu zaměstnanců

Více

397/2012 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ POJISTNÉ

397/2012 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ POJISTNÉ 397/2012 Sb. ZÁKON ze dne 7. září 2012 o pojistném na důchodové spoření Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ POJISTNÉ 1 Poplatník Poplatníkem pojistného na důchodové spoření

Více

www.zlinskedumy.cz Mzdové výpočty

www.zlinskedumy.cz Mzdové výpočty www.zlinskedumy.cz Mzdové výpočty Klíčové pojmy Mzda Postup výpočtu mzdy Hrubá mzda Čistá mzda Částka k výplatě Výpočet daně z příjmů ze závislé činnosti Mzda peněžité plnění (příp. naturální) poskytované

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZÁKONA. ze dne 29. června 2000

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZÁKONA. ze dne 29. června 2000 ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZÁKONA č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní) ze dne 29. června 2000 jak vyplývá

Více

1 1.1. 1 Pracovní právo. 1.1 Zákoník práce. Pomůžeme Vám lépe se zorientovat v bludišti zákonných norem a žádnou změnu nepřehlédnout!

1 1.1. 1 Pracovní právo. 1.1 Zákoník práce. Pomůžeme Vám lépe se zorientovat v bludišti zákonných norem a žádnou změnu nepřehlédnout! Přehled změn v mzdovém účetnictví a pracovním právu 1. Pracovní právo 1.1 Zákoník práce Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr Dohoda o provedení práce 77 odst. 1 ZP předepsaná forma, ve které musí

Více

Personálníčinnost podniku. Osnova učiva. Didaktické zpracování učiva pro střední školy

Personálníčinnost podniku. Osnova učiva. Didaktické zpracování učiva pro střední školy Personálníčinnost podniku Didaktické zpracování učiva pro střední školy Osnova učiva 1. Zařazení učiva 2. Cíle učiva 3. Struktura učiva 4. Metodické zpracování učiva týkající se plánování počtu zaměstnanců

Více

VNITŘNÍ PŘEDPIS ZAMĚSTNAVATELE O PRŮMĚRNÉM VÝDĚLKU. Zaměstnavatel.. (uvést jeho přesné označení, sídlo, IČ), zastoupený...

VNITŘNÍ PŘEDPIS ZAMĚSTNAVATELE O PRŮMĚRNÉM VÝDĚLKU. Zaměstnavatel.. (uvést jeho přesné označení, sídlo, IČ), zastoupený... VNITŘNÍ PŘEDPIS ZAMĚSTNAVATELE O PRŮMĚRNÉM VÝDĚLKU Zaměstnavatel.. (uvést jeho přesné označení, sídlo, IČ), zastoupený... Podle 305 zákoníku práce vydávám tento vnitřní předpis o průměrném výdělku. 1.

Více

důchodová reforma, stabilizační balíček (solidární daň a jiné), aneb opět změna pravidel v daních z příjmů

důchodová reforma, stabilizační balíček (solidární daň a jiné), aneb opět změna pravidel v daních z příjmů Změny v daních z příjmů od roku 2013 RNDr. Ivan BRYCHTA důchodová reforma, stabilizační balíček (solidární daň a jiné), aneb opět změna pravidel v daních z příjmů 1 Obsah přehled novel ZDP + drobné změny

Více

Ekonomika Sociální zabezpečení. Ing. Ježková Eva

Ekonomika Sociální zabezpečení. Ing. Ježková Eva Ekonomika Sociální zabezpečení Ing. Ježková Eva Tento materiál vznikl v projektu Inovace ve vzdělávání na naší škole v rámci projektu EU peníze středním školám OP 1.5. Vzdělání pro konkurenceschopnost..

Více

Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459

Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459 Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459 Název školy: Střední odborné učiliště Valašské Klobouky REDIZO: 600014517 Autor: Ing.

Více

PŘÍSPĚVKY NA PENZIJNÍ PŘIPOJIŠTĚNÍ SE STÁTNÍM PŘÍSPĚVKEM A PENZIJNÍ POJIŠTĚNÍ

PŘÍSPĚVKY NA PENZIJNÍ PŘIPOJIŠTĚNÍ SE STÁTNÍM PŘÍSPĚVKEM A PENZIJNÍ POJIŠTĚNÍ PŘÍSPĚVKY NA PENZIJNÍ PŘIPOJIŠTĚNÍ SE STÁTNÍM PŘÍSPĚVKEM A PENZIJNÍ POJIŠTĚNÍ Podle 15 odst. 5 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZDP ) lze od základu daně

Více

PRÁVO SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ. Důchodové pojištění. JUDr. Petr Čechák, Ph.D. Petr.cechak@mail.vsfs.cz

PRÁVO SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ. Důchodové pojištění. JUDr. Petr Čechák, Ph.D. Petr.cechak@mail.vsfs.cz PRÁVO SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ JUDr. Petr Čechák, Ph.D. Petr.cechak@mail.vsfs.cz Právní úprava: zákon č. 155/1995 Sb., zákon o důchodovém pojištění prováděcí předpisy (zvláštní úprava např. pro horníky,

Více

NEWS 4/2011. News č. 4/2011 REFORMNÍ ZÁKONY PŘIPRAVOVANÉ VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY

NEWS 4/2011. News č. 4/2011 REFORMNÍ ZÁKONY PŘIPRAVOVANÉ VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY News č. 4/2011 REFORMNÍ ZÁKONY PŘIPRAVOVANÉ VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY Současná vláda České republiky již od svého ustavení slibovala veřejnos reformu veřejných financí, jejímž cílem by mělo být zejména zastavení

Více

Daňový kalendář. 3. březen (pondělí) 10. březen (pondělí) 11. březen (úterý) 14. březen (pátek ) 17. březen (pondělí) 18.

Daňový kalendář. 3. březen (pondělí) 10. březen (pondělí) 11. březen (úterý) 14. březen (pátek ) 17. březen (pondělí) 18. Daňový kalendář 3. březen (pondělí) Daň z příjmů Podání vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za zdaňovací období 2007 10. březen (pondělí) Pojistné na důchodové zabezpečení a příspěvek

Více

4. ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ

4. ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ 4. ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ Cílem této kapitoly je vysvětlení základních principů z oblasti vztahů mezi zaměstnancem, zaměstnavatelem a zdravotními pojišťovnami a seznámení čtenáře s potřebnými postupy, výpočty

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:

Více

- daňové přiznání a daň za únor 2011 souhrnné hlášení za únor 2011. - daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za únor 2011

- daňové přiznání a daň za únor 2011 souhrnné hlášení za únor 2011. - daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za únor 2011 Daňový kalendář pro rok Daňový kalendář pro rok LEDEN 10. ÚNOR 9. 21. 28. BŘEZEN biopaliva - splatnost za listopad 2010 (mimo z lihu) - měsíční odvod úhrnu sražených záloh na fyzických osob ze závislé

Více

589/1992 Sb. ZÁKON České národní rady

589/1992 Sb. ZÁKON České národní rady 589/1992 Sb. ZÁKON České národní rady ze dne 20. listopadu 1992 o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti Změna: 10/1993 Sb. Změna: 160/1993 Sb. Změna: 307/1993 Sb.

Více

Co dělat při dlouhodobé nezaměstnanosti osob se zdravotním postižením

Co dělat při dlouhodobé nezaměstnanosti osob se zdravotním postižením Co dělat při dlouhodobé nezaměstnanosti osob se zdravotním postižením 1. Co je dlouhodobá nezaměstnanost Dlouhodobá nezaměstnanost je nezaměstnanost je taková, která trvá déle než jeden rok. Tak je statisticky

Více

VYÚČTOVÁNÍ POJISTNÉHO ZA ROK 2 0 0 4

VYÚČTOVÁNÍ POJISTNÉHO ZA ROK 2 0 0 4 Převzala pobočka HZP - dne HUTNICKÁ ZAMĚSTNANECKÁ POJIŠŤOVNA Jeremenkova 11, 703 00 Ostrava Vítkovice VYÚČTOVÁNÍ POJISTNÉHO ZA ROK 2 0 0 4 přehled o příjmech a výdajích ze samostatné výdělečné činnosti

Více

589/1992 Sb. ZÁKON. České národní rady

589/1992 Sb. ZÁKON. České národní rady Systém ASPI - stav k 2.7.2014 do částky 51/2014 Sb. a 14/2014 Sb.m.s. 589/1992 Sb. - o pojistném na sociální zabezpečení - poslední stav textu nabývá účinnost až od 1. 1.2015 589/1992 Sb. ZÁKON České národní

Více

518/2004 Sb. VYHLÁŠKA ČÁST PRVNÍ PRACOVNÍ REHABILITACE OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

518/2004 Sb. VYHLÁŠKA ČÁST PRVNÍ PRACOVNÍ REHABILITACE OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM 518/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 23. září 2004, kterou se provádí zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti Změna: 507/2005 Sb. Změna: 452/2008 Sb. Změna: 390/2011 Sb. Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví

Více

INFORMACE O MOŽNOSTECH PRACOVNÍHO UPLATNĚNÍ

INFORMACE O MOŽNOSTECH PRACOVNÍHO UPLATNĚNÍ INFORMACE O MOŽNOSTECH PRACOVNÍHO UPLATNĚNÍ Souhrnné informace o možnostech pracovního uplatnění, zaměstnávání osob se zdravotním postižením a podnikání osob se zdravotním postižením podle zákona č. 435/2004

Více

PRAKTICKÉ POZNATKY Z KONTROLNÍ A METODICKÉ ČINNOSTI V OBLASTI PERSONALISTIKY

PRAKTICKÉ POZNATKY Z KONTROLNÍ A METODICKÉ ČINNOSTI V OBLASTI PERSONALISTIKY KRAJSKÝ ÚŘAD PARDUBICKÉHO KRAJE PRAKTICKÉ POZNATKY Z KONTROLNÍ A METODICKÉ ČINNOSTI V OBLASTI PERSONALISTIKY Marie Kučerová TÉMATA: Platy od 1. 11. 2014 Příplatek za vedení Odměny dle 224 ZP Minimální

Více

MKOS. Úsporná opatření vpůsobnosti MPSV a daních z příjmů

MKOS. Úsporná opatření vpůsobnosti MPSV a daních z příjmů MKOS Úsporná opatření vpůsobnosti MPSV a daních z příjmů Přehled dotčených oblastí Změny platné od 1.1.2011 v oblasti Nemocenských dávkách Sociálního pojištění Dávek státní sociální podpory Sociálních

Více

Personální činnost podniku mzdy. cv. 11

Personální činnost podniku mzdy. cv. 11 Personální činnost podniku mzdy cv. 11 Odměňování pracovníků Přímé odměny ve finančním vyjádření Nepřímé odměny a výhody ve finančním vyjádření Nepřímé odměny a výhody v nefinančním vyjádření Nehmotné

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 4562 Sbírka zákonů č. 364 / 2011 364 ZÁKON ze dne 6. listopadu 2011, kterým se mění některé zákony v souvislosti s úspornými opatřeními v působnosti Ministerstva práce a sociálních věcí Parlament

Více

Platná znění částí zákonů s vyznačením navrhovaných změn

Platná znění částí zákonů s vyznačením navrhovaných změn Platná znění částí zákonů s vyznačením navrhovaných změn Platné znění některých ustanovení zákona č. 266/2006 Sb., o úrazovém pojištění zaměstnanců, s vyznačením navrhovaných změn 91 Obecné ustanovení

Více

DALŠÍ PŘÍJMY DOMÁCNOSTI, NEZAMĚSTNANOST A ÚŘAD PRÁCE Mgr. Ivana Svozilová

DALŠÍ PŘÍJMY DOMÁCNOSTI, NEZAMĚSTNANOST A ÚŘAD PRÁCE Mgr. Ivana Svozilová DALŠÍ PŘÍJMY DOMÁCNOSTI, NEZAMĚSTNANOST A ÚŘAD PRÁCE Mgr. Ivana Svozilová 73/2011 Sb., o Úřadu práce České republiky zřídil Úřad práce ČR (dále jen ÚP ), stanovil organizační členění ÚP, stanovil úkoly

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2011 VI. volební období. Vládní návrh. na vydání. zákona

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2011 VI. volební období. Vládní návrh. na vydání. zákona PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2011 VI. volební období 315 Vládní návrh na vydání zákona kterým se mění některé zákony v souvislosti s úspornými opatřeními v působnosti Ministerstva práce

Více

Zásady pro tvorbu a používání Sociálního fondu obce Dětmarovice

Zásady pro tvorbu a používání Sociálního fondu obce Dětmarovice Zásady pro tvorbu a používání Sociálního fondu obce Dětmarovice Čl. 1 Předmět a rozsah úpravy Tyto zásady upravují tvorbu Sociálního fondu obce Dětmarovice, dále jeho používání a hospodaření s ním po schválení

Více

Informace o změnách v daňových a souvisejících předpisech v oblasti mezd, sociálního a zdravotního pojištění s účinností zejména k 1.1.

Informace o změnách v daňových a souvisejících předpisech v oblasti mezd, sociálního a zdravotního pojištění s účinností zejména k 1.1. Informace o změnách v daňových a souvisejících předpisech v oblasti mezd, sociálního a zdravotního pojištění s účinností zejména k 1.1.2015 METIS Praha, spol. s r.o. 30. 1. 2015 Obsah Tuzemské cestovní

Více

II. část - Vyměřovací základ úhrn příjmů zúčtovaných zaměstnavatelem zaměstnanci

II. část - Vyměřovací základ úhrn příjmů zúčtovaných zaměstnavatelem zaměstnanci ~ 35 ~ II. část - Vyměřovací základ úhrn příjmů zúčtovaných zaměstnavatelem zaměstnanci Do vyměřovacího základu pro odvod pojistného na sociální zabezpečení, ale i zdravotní pojištění se započítávají příjmy,

Více

Pojistné na sociální pojištění v ČR

Pojistné na sociální pojištění v ČR Pojistné na sociální pojištění v ČR Systémy sociálního pojištění a jejich správci Sociální pojištění 1. systém: 2. systém: Veřejné zdravotní Sociální zabezpečení (SZ) pojištění (VZP) a jeho tři subsystémy

Více

Při vzniku pracovního poměru budeme od zaměstnance vyžadovat:

Při vzniku pracovního poměru budeme od zaměstnance vyžadovat: Vznik pracovního poměru strana 14 4.4 DOKLADY PŘI VZNIKU PRACOVNÍHO POMĚRU 4.4.1 Doklady předkládané zaměstnancem Při vzniku pracovního poměru budeme od zaměstnance vyžadovat: 1. Osobní dotazník a životopis

Více