~ouhrnné práce 2002; 11(2): Trendy v pohybové terapii u metabolického kardiovaskulárního syndromu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "~ouhrnné práce 2002; 11(2):49-56. Trendy v pohybové terapii u metabolického kardiovaskulárního syndromu"

Transkript

1 Med Sport Bob Slov ~ouhrnné práce 2002; 11(2):49-56 Trendy v pohybové terapii u metabolického kardiovaskulárního syndromu R. Zajacová, J. Radvanský, M. Matouš, V. Zamrazil mv Klinika tìlovýchovného lékaøství FN Motol a 2.LF UK v Praze 1 Interní klinika FN Motol a 2.LF UK v Praze Práce byla podpoøena grantem MŠMTVZ /73 Klíèová slova: metabolický kardiovaskulární syndrom, pohybová terapie Key words: metabolic cardiovascular syndrom, physical therapy o Souhrn V souèasné dobì se zvýšená pozornost vìnuje pacientùm se symptomy metabolického kardiovaskulárního syndromu (MCVS),jehož etiopatogenetickým základem je inzulínová rezistence (IR). Pomineme-li genetické faktory, má na vzniku IR významný podíl hypokineze. Pohybová aktivita (PA) naší populace se v souèasnosti snížila ajen malé procento (10-15%) obyvatel má PA na takové úrovni, která je dostaèující pro prevenci kardiovaskulárních onemocnìní (29). Pak tedyhypokineze jako jeden z RF tìchto onemocnìní má významný dopad na zdraví. Proto je logickým dùvodem, samozøejmì kromì dietní a farmakologické léèby nezvyšující IR, snaha o zvýšení PA v rámci jak primární, tak i sekundární prevence. Výsledky studií zabývajících se vlivem pohybové terapie na symptomy MCVS však nejsou z rùzných dùvodù jednotné. Od rùzných stupòù a forem zatìžování lze oèekávat rùzný efekt. Mnohé studie se shodují v tom, že pro zdravotní efekt je rozhodující množství vydané energie. V úrovni tréninkových zatížení se však zásadnì liší. Na jedné stranì bylo publikováno mnoho výsledkù o pozitivním vlivu spíše nižších až støedních intenzit zátìže (40-60% VO2max), je-li pøi nich dostateèný energetický výdej. Na druhé stranì výsledky jiných studií vykazují silnìjší vliv kardiorespiraèní zdatnosti (tedy vyšší VO2max) na symptomy MCVS než úroveò PA. Zde vyvstává otázka, je-li vhodné pacienty motivovat spíše ke zvyšování habituální PA, bez ohledu na úroveò zátìže, nebo se snažit øízeným programem o zvyšování jejich kardiorespiraèní zdatnosti. Èásteènou odpovìï na tuto otázku pøinesla randomizovaná studie Dunnové a kol. (7), ve které autoøi došli k závìrùm, že u lidí, kteøí dosud vedli sedavý zpùsob života, vedla aktivace životosprávy ke stejnì pozitivnímu ovlivnìní PA, kardiorespiraèní zdatnosti a krevního tlaku, jako specificky uspoøádaný program. Jako ideální pohybový režim, který mùže dlouhodobì stimulovat úèinky na inzulínovou senzitivitu, se ukazuje kombinovaný aerobní trénink s tréninkem silovým, s týdenním energetickým výdejem vyšším než 1500 kcal a intenzitì zátìže minimálnì 4,5 MET. Preferovány by mìly být takové pohybové aktivity, které pacienti mohou bìžnì provozovat po vìtšinu dní v týdnu -minimálnì ob den, alespoò 0,5-1 hodinu dennì. o Summary Zajacová R., Radvanský J., Matouš M., Zamrazil V. ml.: Trends or physical therapy in metabolic cardiovascular syndrom. In the present time has increased an attention to patients with symptoms of metabolic cardiovascular syndrom (MCVS). The etiopathogenetic base of MCVS is insulinresistence. 49

2 Wearing off the genetic factors, hypokinesis has a significant part on the genesis of inslilinresistence. Physical activity (PA) of our population has decreased and only a small percentage (10-15%) has PA on lhal level which is sufficient for prevention of cardiovascular diseases (29). Then hypokinesis as one of the Tisk factors of this diseases has the biggest impact on health. That is why it is important, except dietotherapy and pharmacotherapy not increasing insulinresistence, to try to increase " PA. The results of studies dealing with the influence of physical therapy on symptoms of MCVS are not unified because of different results. Different levels and forms of loading show different effects. Many of the studies show lhal the most important factor is the amount of energy expenditure. As for the levels of physicalloading there are different opinions. There are maily results showing positive influence of rather low and moderate intensity of loading (40-60% VO2max) if there is sufficient energy expenditure. On the other band, resultes of the others studies show the stronger influence of cardiopulmonal fitness (an so higher VO2max) on symptoms of MCVS than the level of physical activity. The question is whether it is better to motivate our patients to increase the level of their habitual physical activity or to increase their cardiopulmonal fitness by special program. The partial answer has brought randomized study of Dunn et aj. (7), showing lhal in sedentary people had the activation of their lifestyle the same positive effects on PA, cardiopulmonal fitness and blood-pressure as the specific program. As ideal physical activity with long-term effects on insulin sensitivity shows to be the combination of aerobic training withresistance training, with the energy expenditure higher then 1500 kcal/week and minimal intensity 4,5 MET. Prefered should be such physical activities lhal could be regulary practised almost every day -minimally every other day, at least 0,5-1 houf per day. Úvod v souèasné dobì se zvýšená pozornost vìnuje pacientùm se symptomy metabolického kardiovaskulárního syndromu (MCYS). Tento syndrom, mající nìkolik rùzných synonym -metabolický syndrom X, Reavenùv syndrom, syndrom inzulínové rezistence èi "deadly quartet" (smrtící kvarteto), v sobì skrývá ètyøi základní symptomy -hypertenzi, poruchu glukózové tolerance, resp. diabetes mellitus, obezitu a dyslipoproteinemii. V souèasnosti je však již popisováno mnoho dalších složek, jako hyperurikemie, poruchy koagulace, zvýšená agregace trombocytù, endotelová dysfunkce, hyperhomocysteinemie, atd., které jsou s tìmi základními ve více èi ménì pevné vazbì. Etiopatogenetickým základem je inzulínová rezistence (IR), která je definovaná jako snížená odpovìï periferních tkání a tkánì jaterní na inzulín. Faktorù vedoucích k jejímu vzniku je samozøejmì více. Na jedné stranì jsou zde primární defekty jak na úrovni prereceptorové, receptorové, tak postreceptorové, na druhé stranì faktory sekundárnì ovlivòující úèinek inzulínu jako rùzné endokrinopatie, nìkteré komplexnì pùsobící stavy -urémie, cirhóza a také protilátky proti inzulínovému receptoru (28). Mnoho studií prokázalo, že kromì genetických faktorù, má na vzniku inzulínové rezistence také významný podíl moderní zpùsob života, který je mimo jiné charakterizovaný významnou hypokinezí. Genetické predispozice a sníženou pohybovou aktivitu dal do souvislosti s IR ve své práci Ivy et al. (13).(Obr.l). 50

3 Tab. I. Fyzická inaktivita a genetické predispozice ve vztahu ke svalové inzulínové rezistenci (13) zvýšená glukoneogeneze.vjátrech glukózová toxi,;ita / hyperglykémie SVALOVÁ zvýšený výdej gla~kózy z jater snížená hladina inzulínu - t snížená funkce. B-bunìk pankreatu INZULÍNOVÁ REZISTE~ snížená clearence glukózy -~ZUlinémie--. snížená clearence volných MK " inzulínová rezistence tukové tkánì fyzická inaktivíta + genetická predispozice ~pertrofie adipocytù Tab. 1.: Fyzická inaktivita a genetické predispozice ve vztahu ke svalové inzulínové rezistenci Za prvé: Fyzická inaktivita vede k pozitivní energetické bilanci, což vede k ukládání tukových zásob a tím k hypertofii adipocytù. Se zvìtšením objemu adipocytù se následkem snížení hustoty inzulínových receptorù vyvíjí IR. Tím, že v adipocytech dochází k deficitu a- glycerolfosfátu, produktu glukózy nezbytnému pro esterifikaci volných mastných kyselin (VMK), dochází ke snížení clearence VMK v plazme: Tyto VMK pak stimulují glukoneogenezi a zvýšený výdej glukózy játry, a také inhibujíinzulínem stimulovanou clearence glukózy ve svalech. VMK se také mohou akumulovat ve svalové tkáni a následnì zpùsobovat IR. Toto vede ke kompenzatornímu zvýšení inzulínové sekrece a hyperinzulinémii a nakonec k vyèerpání f3-bunìk pankreatu a snížení hladiny inzulínu. Za druhé: Fyzická in aktivita mùže odhalit genetický defekt v kosterních svalech, který vyústí ve svalovou IR. To opìt vede ke kompenzatornímu zvýšení inzulínové sekrece a hyperinzulinémii, která potlaèuje oxidaci VMK a zvyšuje ukládání triglyceridù a hypertrofii adipocytù. V koneèném dùsledku vede IR, vyèerpání f3-bunìk pankreatu, snížená clearence VMK a zvýšený výdej glukózy játry ke vzniku non-inzulín dependentního diabetu mellitu (13). Pohybová aktivita (PA) naší populace se v souèasnosti snížila a jen malé procento (10-15% ) obyvatel má PA na takové úrovni, která je dostaèující pro prevenci kardiovaskulárních onemocnìní (29). Nedostateènou úroveò pohybové aktivity v naší populaci potvr- 51

4 dila i studie HIS 96, jejíž výsledky ukazují, že dostateènì, tj. alespoò 3x týdnì, cvièí jen 22% mužù a pouhých 11 % žen. Proto je logickým dùvodem, samozøejmì kromì dietní a farmakologické léèby nezvyšující inzulínovou rezistenci, snaha o zvýšení PA v rámci jak primární, tak i sekundární prevence. Zvýšení PA je mimo jiné také souèástí primární prevence ischemické choroby srdeèní, hypertenze, diabetu mellitu a dyslipidemií navrhované èeskými odbornými spoleènostmi, minimálnì po dobu tøí až šesti mìsícù pøed pøípadným zahájením léèby farmakologické. V rámci sekundární prevence tìchto tzv. civilizaèních chorob má pohybová aktivita také již své opodstatnìné místo. V lednu 2000 byl publikován návrh spoleèných doporuèení èeských odborných spoleèností pro prevenci ischemické choroby srdeèní v dospìlém vìku: doporuèují se zejména aerobní aktivity (napø. chùze, plavání nebo cyklistika) po dobu minut ètyøikrát až pìtkrát týdnì (25). V tìchto doporuèeních je však opomenuto udání intenzity zátìže, pøi které by mìly být PA vykonávány. Z øady studií zabývajících se vlivem PA na rizikové faktory kardiovaskulárních onemocnìní ~plynula ponìkud specifikovanìjší doporuèení: pomìr denní pohybové aktivity k celkovému energetickému výdeji 1:3 (ideální týdenní energetický výdej strávený v pohybu by mìl èinit mezi kcal), aerobní cvièení 3-5x týdnì min intenzitou kolem 60% VO2max (11,16,18,21). Nicménì z praxe víme, že doporuèení pohybových aktivit pacientùm v rámci jak primární, tak sekundární prevence není vždy optimální -èasto bez konkrétních instrukcí týkajících se vhodné formy, intenzity a trvání PA, ne-li žádné. Výsledky studií zabývajících se vlivem pohybové terapie na symptomy MCVS nejsou z rùzných dùvodù jednotné, což mùže být pøíèinou jisté nedùvìry k úèinnosti pohybové terapie. Pomineme-li veškeré možné chyby, které mohou doprovázet epidemiologické studie, je jedním z nejzávažnìjších dùvodù fakt, že od rùzných intenzit zátìže a za rùznì dlouhou dobu lze oèekávat rùzný efekt (18). Proto se výsledky mnohých studií liší a nelze je porovnávat. - V kontextu metabolického syndromu lze oèekávat, že snížením inzulínové rezistence pozitivnì ovlivníme i ostatní symptomy jako je hyperinzulinémie, dyslipidémie, obezita a hypertenze. Mechanismy ovlivnìní inzulínové rezistence pohybovou aktivitou Jakými mechanismy lze pohybovou aktivitou ovlivnit inzulínovou rezistenci? S inzulín 0- vou rezistencí je spojován abnormální metabolismus volných mastných kyselin a abnormální sacharidový metabolismus popisovaný u obézních pacientù a u diabetikù. Významnou roli zde hraje také tìlesné složení -v pøímé souvislosti s glukózovou intolerancí a stupnìm inzulínové rezistence je množství intra-abdominálního tuku (2,6). Silovým tréninkem samotným se nemìní tìlesná hmotnost, ale lze dosáhnout lehkého snížení množství tukové hmoty a zároveò nárùstu svalové hmoty a tím absolutního zvýšení inzulínové senzitivity zvýšením poètu inzulínových receptorù (1,11,20,27,31,36). Vytrvalostním aerobním tréninkem lze jednak dosáhnout kvalitativních zmìn inzulínem zprostøedkovaného transportu ve svalu -zvýšení množství GLUT4-transportérù (3,4,9) a také enzymù uplatòujících se v metabolismu glukózy (12), jednak pøi souèasné redukci hmotnosti, respektive snížení množství tukové tkánì -pøedevším v abdominální oblasti dochází k relativnímu zvýšení inzulínové senzitivity (26). U obézních osob s NIDDM redukce hmotnosti pozitivnì ovlivòuje defekt kinázy inzulínových receptorù, jejíž aktivita bývá u tìchto pacientù snížená (10). Tréninkem také dochází k morfologickým zmìnám ve svalu -dochází ke zvýšené konverzi rychlých glykolytických lib vláken na oxidativní lia vlákna, která jsou inzulín-senzitivnìjší a mají vìtší kapilární denzitu 52

5 (9,12). Uvedené zmìny jsou zmìnami adaptaèními. Navíc jsou však popisovány pozitivní úèinky jednotlivých tréninkù, kdy se zvyšuje pøíjem glukózy do svalu nezávisle na inzulínu. Inzulín stimuluje zvýšení krevního prùtoku v inzulín-senzitivních tkáních zpùsobem dávka-odpovìï (17). Dále byla v pozátìžové periodì popsána zvýšená absorpce glukózy kosterním svalem (nezávisle na inzulínu) a také zvýšená odpovìï glukózového transportního systému, která pøetrvává minimálnì 48 hodin po zátìži. Toto pozátìžové zvýšení inzulínové senzitivity je vysvìtlováno potøebou obnovení svalového glykogenu (5,11). Bezprostøednì po zátìži vysoké intenzity (pøibližnì 70% VOzmax) je však inzulínová senzitivita snížená, zøejmì kvùli zvýšené plazmatické koncentraci kontraregulaèních hormonù a vysokým koncentracím cirkulujících mastných kyselin (14). Na základì tìchto nálezù usuzujeme, že vhodnou frekvencí tréninkù pro pacienty se zvýšenou inzulínovou rezistencí je v závislosti na intenzitì zátìže frekvence minimálnì ob den. Pravidelný každodenní (nebo pøíliš protrahovaný) intenzivní trénink bez èasového prostoru na regeneraci však ztrácí po urèité dobì svùj metabolický vliv, ale má bohužel vìtšinou i negativní úèinky jako imunosupresi, vzestup volných radikálù, zranìní pohybového ústrojí atd. (30). Prologovaný aerobní trénink mùže vést dokonce k pøechodnému snížení inzulínové senzitivity (32). Snížení inzulínové senzitivity bylo popsáno také po tréninku s excentrickou zátìží (bìhání z kopce), které mùže vést ke svalovému poškození (15). Co se týká intenzity zatížení vzhledem k ovlivnìní inzulínové rezistence, bylo na jedné stranì publikováno mnoho výsledkù o pozitivním vlivu nižších až støedních intenzit zátìže (40-60% VOzmax). Studie ukazují, že cvièení jak nízké, tak vysoké intenzity mohou mít srovnatelný úèinek, je-li pøi nich dostateèný energetický výdej. Na druhé stranì výsledky jiných studií vykazují silnìjší vliv kardiorespiraèní zdatnosti (tedy vyššího VOzmax) na symptomy MCVS než úroveò PA (8,34,35). Zde vyvstává otázka, je-li vhodné pacienty motivovat spíše ke zvyšování habituální PA, bez ohledu na úroveò zátìže, nebo se snažit øízeným programem o zvyšování jejich kardiorespiraèní zdatnosti. Èásteènou odpovìï na tuto otázku pøinesla randomizovaná studie Dunnové a kol. (7), ve které autoøi došli k závìrùm, že u lidí, kteøí dosud vedli sedavý zpùsob života, vedla neøízená aktivace životosprávy ke stejnì pozitivnímu ovlivnìní PA, kardiorespiraèní zdatnosti a krevního tlaku jako specifický uspoøádaný program. U obou skupin úèastníkù byla po 6 mìsícù provádìna intenzivní intervence a po 18 mìsícù udržovací intervence. Úèastníci zaøazení do skupiny s cvièebním programem dostávali tradièní instrukce (intenzita cvièení 50-85% VOzmax po dobu minut). Úèastníci zaøazení do skupiny aktivního životního stylu byli instruováni, aby vìnovali mírnì nároèné aktivitì alespoò 30 minut vcelku po vìtšinu dnù, pokud možno po všechny dny v týdnu, a to zpùsobem pøizpùsobeným individuálnì ke zvyklostem jednotlivcù. Autoøi studie se však z biochemických parametrù zamìøili pouze na lipidové spektrum a nezkoumali vliv pohybové aktivity na inzulínovou rezistenci. Vezmeme-li v úvahu pomìrnì nízkou adherenci ke specificky uspoøádaným programùm, mohly by výsledky této studie vnést nové svìtlo do oblasti jak primární tak sekundární prevence u pacientù s metabolickým kardiovaskulárním syndromem, resp. s kardiovaskulárními onemocnìními. Domníváme se, že pro zdravotní efekt pacienta není nezbytnì nutné se snažit o jeho zaøazení do øízeného pohybového programu. Z vlastní zkušenosti víme, že mnozí pacienti neadherují k tìmto programùm zejména proto, že jim musí pøíliš pøizpùsobovat svùj témìø každodenní život (èasová nároènost a nechu 53

6 dojíždìt do center apod.) anebo také proto, že jim nevyhovuje zpusob tréninku na bicyklovém ergometru, na kterém je velká èást tìchto programu postavena. Tito pacienti by dali zajisté pøednost spíše zvyšování habituální PA, kterou si mohou sami øídit. Otázkou zustává, jaká je minimální nutná intenzita pro ovlivnìní inzulínové rezistence, zda k ní dojde i pøi zvýšení habituální PA. Vzhledem k tomu, že z nìkterých publikovaných studií vyplývá, že cvièení jak nízké, tak vysoké intenzity muže mít srovnatelný úèinek na zvyšování inzulínové senzitivity,je-li pøi nich shodný energetický výdej (11), se domníváme, že i habituální PA, pøi níž bìžnì dochází k zátìži na úrovni 40-50% VO2max, muže mít pozitivní efekt na inzulínovou rezistenci. K podobným závìrum vedla i studie IRAS (Insulin Resistance Atherosclerosis Study), v níž sledovali potenciální benefit pohybové aktivity na inzulínovou rezistenci u mužu a žen ve vìku let s normální glukózovou tolerancí, poruchou glukózové tolerance nebo diabetem mellitus li.typu. Výsledky ukazují jasnou souvislost mezi pravidelnou pohybovou aktivitou jak nízké (napø.chuze), tak støední intenzity a vyšší inzulínovou senzitivitou, dokonce i pøi srovnání se stupnìm obezity (BMI) a distribucí tìlesného tuku (WHR) (19). Co se týèe optimálního energetického výdeje, Stejskal udává, že nejlepšího zdravotního efektu u osob se zvýšeným rizikem ICHS bylo dosaženo pøi energetickém výdeji v rozmezí mezi 15 až 25 kj/kg (3,5 až 6,0 kcavkg) a týdenním energetickém výdeji mezi 50 až 90 kj/kg (12 až 21,5 kcal/kg) (30). V oficiálním vládním doporuèení "Physical Activity and Health: Report of the Surgeon General" z roku 1996 se uvádí výdej 1000 kcal za týden jako dostaèující (33). Podle mnohých studií je však toto minimální dávka, od které lze oèekávat kladný efekt. V rozsáhlé Paffenbargerovì prospektivní studii na absolventech Harvardu došli autoøik závìru, že k významnému snížení rizika dochází pøi PA, pøi níž je vydáváno více než 1500 kcal za týden pøi intenzitì pohybu vyšší než 4,5 MET. I v této studii se první zmìny na hranicích významnosti objevují již pøi energetickém výdeji 1000 kcal týdnì a nižších intenzitách PA (22,23,24). Podobné údaje nacházíme i u jiných autoru. Z vlastní zkušenosti však víme, že zejména u pacientu se symptomy metabolického kardiovaskulárního syndromu je mnohem duležitìjší sledování celkové energetické bilance organismu -tzn. rozdílu energetického pøíjmu a výdeje. Navíc, co se týèe energetického výdeje, sledujeme u našich pacientu velké interindividuální rozdíly, a proto se domníváme, že pro preskripci energetického výdeje je žádoucí vycházet z dosavadní úrovnì pohybové aktivity daného pacienta. Závìr Existují pádné dùvody pro to, abychom v bìžném životì podporovali pohyb, který mùže dlouhodobì stimulovat úèinky na inzulínovou senzitivitu. Jako ideální se ukazuje kombinovaný aerobní trénink s tréninkem silovým, s týdenním energetickým výdejem vyšším než 1500 kcal o intenzitì zátìže minimálnì 4,5 MET. Preferovány by mìly být takové pohybové aktivity, které pacienti mohou bìžnì provozovat po vìtšinu dní v týdnu -minimálnì ob den, alespoò 0,5-1 hodinu dennì. Trend úmrtí na kardiovaskulární choroby se v posledních pìti letech ponìkud snížil, nicménì stále pøes 50% naší populace na tyto choroby umírá. Vzhledem k tomu, že metabolický kardiovaskulární syndrom postihuje asi 30% naší populace a jeho jednotlivé symptomy pøedstavují závažné rizikové faktory kardiovaskulárních onemocnìní, stává se studium prevence tìchto onemocnìní celospoleèenským zájmem. Podpoøení zejména nefarmakologické intervence, je z hlediska profitu pro pacienta, ale i z ekonomických dùvodù pro celou spoleènost, velice dùležité. 54

7 Literatura 1. Campbell W W, CTím M C, Young V R, et al. Increased energy requirements and changes in body composition with resistance training in older adults. Am J Clin Nutr 1994;60: Cefalu W T, Wang Z Q, Werbel S, et al. Contribution of visceral at mass to the insulin resistance of aqinq. Metabolism 1995;44: Dela F, Hanberg A, Mikines K J, et al. Glut 4 and insulin receptor binding and kinase activity in trained human muscle.j PhysioI1993;409: Dela, F, Mikines K J, von Linstow M, et al. Effect of training of insulin-meidated glucose uptake in human muscle. Am J PhysioI1992;263:E Delvin J, Horton E S. Effects of prior high-intensity exercise on glucose metabolism in normal and insulin-resistant men. Diabetes 1985;34: Despres J P, Nadeau A, 1Temblay A, et al. Role of deep abdominal at in association between regional adipose tissue distribution and glucose tolerance in obese women. Diabetes 1989;38: Dunn A L, Marcus B H, Kampert J B, Garcia M E, Kohl III H W, Blair S N. Comparison oflifestyle and Structured Interventions to Increase Physical Activity and Cardiorespiratory Fitness. A Randomized Trial. JAMA 1999;281: Dvorak R V, Tchernof A, Starling R D, Ades P A, DiPietro L, Poehlman E T. Respiratory fitness, free living physical activity, and cardiovasculardisease Tisk inolder individuals: a doubly labeled water study. J Clin Endocrinol Metab 2000;Mar 85,3: Ebeling P, Bourey R, Koranyi L, et al. Mechanism of enhanced insulin senzitivity in athletes. Increased blood flow, muscle glucose transport protein (GLUT 4) concentration, and glycogen syntbase activity. J Clin Invest 1993;92: Freidenberg G R, Reichard D, Olefsky J M, et al. Reversibility of defective adipocyte insulin receptor kinase activity in non-insulin-dependent diabetes mellitus:effects of weigh loss. J Clin Invest 1988;82: Hardman A E. Physical activity and metabolic syndrome. Med Sport Boh Slov 1997;1: Ivy J L. Role of exercise training in the prevention and treatment of insulin resistance and non-insulin dependent diabetes mellitus. Sports Med 1997;24: Ivy J L, et al. Prevention and Treatment of Non-lnsulin-Dependent Diabetes Mellitus. Exercise and sport sciences reviews1999;27: King D S, Baldus R J, Sharp R L, et al.1ime course for exercise-induced alternations in insulin action and glucose tolerance in middle-aged people. J Appl PhysioI1995;78: Kirwan J P, Hickner R C, Yarasheski K E, et al. Excentric exercise induces transient insulin resistance in healthy individuals. J Appl PhysioI1992;72: Kukkonen-Harjula K, Laukkanen R, Vuori I, Oja P, Pasanen M, Nenonen A, Uusi-Rasi K. Effects of walking training on health-related fitness in healthy middle-aged adults. A randomized controlled study. Scand J Med Sci Sports 1998;8: Laakso M, Edelman S V, Brechtel G, et al. Decreased effects of insulin to stimulate sceletal muscle blood flow in obese men. J Clin Invest 1990;85: Máèková J, Máèek M. Klinický význam tìlesné zátìže v prevenci a léèení metabolického syndromu. Med Sport Boh Slov 1995;4: Mayer-Davis E J, D' Agostino R, Karter AJ, et al. Intensity and amount of physical activity in relation to insulin senzitivity. JAMA 1998;279: Nelson M E, Faitarone M A, Morganti C M, et al. Effects of high-intensity strengh training on multiple Tisk factors for osteoporotic fractures: a randomized controlled trial. JAMA 1994;272: Ornish D, Scherwitz L W, Billings JH, et al. Intensive Lifestyle Changes for Reversal of Coronary Heart Disease. JAMA 1998;280: Paffenbarger R S Jr, Hyde RT, Wing A L, Lee I M, et al. The association of changes in physical activity levels and other life style characteristics with mortality among men. N Engl J Med 1993;328:

8 23. Paffenbarger R S Jr, Lee I M,KampertJ B,et al. Changes in physical activity and other lifewaypatterns influencing longevity. Med Sci Sports Exerc 1994;26:857~ Paffenbarger R S Jr, Lee I M. Physical activity and fitness for health and longevity. Research Quarterly 1996;SuppI3: Prevence ischemické choroby srdeèní v dospìlém vìku -Návrh spoleèných doporuèení èeských odborných spoleèností. Hypertenze -bulletin Èeské spoleènosti pro hypertenzi 2000;1: Ryan A S. Insulin Resistance with Aging. Effects of Diet and Exercise. Sports Med 2000;30: Ryan A S, Pratley R E, Elahi D, et al. Resistive training increases fat-free mass and maintains RMR despite weight loss in post-menopausal women. J Appl PhysioI1995;79: Stejskal D, Bartek J, Stejskal P, Mohapl P. Metabolická onemocnìní hromadného výskytu. Díl I., Biovendor Laboratorní medicína s.r.o., Stejskal P. Energetické nároky pohybové èinnosti. Manuál prevence v lékaøské praxi -II. Výživa. Praha: SZÚ, 1995: Stejskal P. Preskripce trvání tréninku, jeho energetického výdeje a týdenní frekvence v rámci aerobní èásti programu tìlesné aktivity. Med Sport Boh Slov 1993;2: Treuth M S, Ryan A S, Pratley R E, et al. Effects of strenght training on total and regional body composition in older men. J Appl PhysioI1994;77: Tuominen J A, Ebeling P, Bourey R, et al. Postmarathon paradox: insulin resistance in the face of giycogen depletion.am J PhysioI1996;270: US Department of Health and Human Services, National center for disease control and physical activity and health: Report of the Surgeon General.Atlanta, Wareham N J, Hennings S J, Byrne C D, Hales C N, Prentice A M, Day N E. A quantitative analysis of the relationship between habitual energy expenditure, fitness and metabolic cardiovascular syndrome. Br J Nutr 1998;80: Ebeling Whaley M H, Kampert J B, Kohl W W, Blair S N. Physical fitness and clustering of risk factors associated with the metabolic syndrome. Med Sci Sports Exerc 1999;31: Ebeling Yarasheski K E, Campbell J A, Kohrt W M. Effects of resistance exercise and grow hormone on hone density in older man. Clin EndocrinoI1997;47: Mgr. Romana Zajacová Klinika tìlovýchovného lékaøství FN Motol a 2.LP UK v Praze V Úvalu 84, ISO 06 Praha S-Motal 56

STANDARDY DIETNÍ PÉČE LÉČBY PACIENTŮ S DIABETEM

STANDARDY DIETNÍ PÉČE LÉČBY PACIENTŮ S DIABETEM STANDARDY DIETNÍ PÉČE LÉČBY PACIENTŮ S DIABETEM 1. Cíle dietní léčby pacientů s diabetem CHARAKTERISTIKA STANDARDU Cílem dietní léčby diabetiků je zlepšení kompenzace diabetu, především: Udržováním individuální

Více

Činnost oboru diabetologie, péče o diabetiky v roce 2011. Activity in the field of diabetology, care for diabetics in 2011

Činnost oboru diabetologie, péče o diabetiky v roce 2011. Activity in the field of diabetology, care for diabetics in 2011 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 24. 8. 2012 39 Činnost oboru diabetologie, péče o diabetiky v roce 2011 Activity in the field of diabetology, care

Více

Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR Základní charakteristiky zdraví

Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR Základní charakteristiky zdraví Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 12. 8. 2009 40 Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR Základní charakteristiky zdraví European

Více

Použití tuků mořských ryb v prevenci vzniku metabolického syndromu. Mgr. Pavel Suchánek IKEM Centrum výzkumu chorob srdce a cév, Praha

Použití tuků mořských ryb v prevenci vzniku metabolického syndromu. Mgr. Pavel Suchánek IKEM Centrum výzkumu chorob srdce a cév, Praha Použití tuků mořských ryb v prevenci vzniku metabolického syndromu Mgr. Pavel Suchánek IKEM Centrum výzkumu chorob srdce a cév, Praha Metabolický syndrom 3 z 5 a více rizikových faktorů: - obvod pasu u

Více

Nadváha a obezita a možnosti nefarmakologického ovlivnění

Nadváha a obezita a možnosti nefarmakologického ovlivnění Nadváha a obezita a možnosti nefarmakologického ovlivnění Václav Bunc a Marie Skalská UK FTVS Praha Obezita nebo nadváha je jedním ze základních problémů současnosti. Je komplikací jak v rozvojových tak

Více

Pohybová aktivita v prevenci. MUDr. Magda Bajzová, Ph.D.

Pohybová aktivita v prevenci. MUDr. Magda Bajzová, Ph.D. Pohybová aktivita v prevenci civilizačních ch onemocnění MUDr. Magda Bajzová, Ph.D. Civilizační onemocnění hromadný výskyt preventabilita Pohybová aktivita vs. inaktivita PA nedílná součást režimových

Více

Podpora zdraví. MUDr.Michael Vít, PhD Hlavní hygienik ČR

Podpora zdraví. MUDr.Michael Vít, PhD Hlavní hygienik ČR Podpora zdraví MUDr.Michael Vít, PhD Hlavní hygienik ČR Veřejným zdravím je zdravotní stav obyvatelstva a jeho skupin. Tento zdravotní stav je určován souhrnem přírodních, životních a pracovních podmínek

Více

Diabetes neboli Cukrovka

Diabetes neboli Cukrovka Diabetes mellitus Diabetes neboli Cukrovka Skupina onemocnění s nedostatkem nebo sníženým účinkem hormonu inzulinu Diabetes mellitus 1. typu Diabetes mellitus 2. typu Narušený metabolismus- vstřebávání

Více

Telemonitoring v diabetologii. Martin Haluzík III. interníklinika 1. LF UK a VFN, Praha

Telemonitoring v diabetologii. Martin Haluzík III. interníklinika 1. LF UK a VFN, Praha Telemonitoring v diabetologii Martin Haluzík III. interníklinika 1. LF UK a VFN, Praha Diabetem trpí celosvětově 366 milionů lidí Europe 2011: 53 million The Americas 2011: 63 million Africa, Eastern Mediterranean

Více

Renata Vaøeková 1, Viktor Krejèí 1, Ivan Vaøeka 2,3, Jana Palová 4, Vítìzslav Mejzlík 5. Èeská antropologie 60/2, Olomouc 2010. Z vìdecké èinnosti

Renata Vaøeková 1, Viktor Krejèí 1, Ivan Vaøeka 2,3, Jana Palová 4, Vítìzslav Mejzlík 5. Èeská antropologie 60/2, Olomouc 2010. Z vìdecké èinnosti VLIV ŠESTIMÌSÍÈNÍ DIETNÍ A POHYBOVÉ INTERVENCE NA ZMÌNY ANTROPOMETRICKÝCH A BIOCHEMICKÝCH PARAMETRÙ U PACIENTÙ S NOVÌ DIAGNOSTIKOVANÝM DIABETES MELLITUS II. TYPU BEZ MEDIKAMENTÓZNÍ ANTIDIABETICKÉ TERAPIE

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Kongres medicíny pro praxi IFDA Praha, Hotel Hilton 27.září 2014

Kongres medicíny pro praxi IFDA Praha, Hotel Hilton 27.září 2014 Kongres medicíny pro praxi IFDA Praha, Hotel Hilton 27.září 2014 Je na čase přehodnotit indikace k HRT? Rob L., Pluta M. Gynekologicko porodnická klinika 2 LF UK Praha a FN Motol IfDA 2014, Prague Hilton

Více

ASOCIACE MEZI POHYBOVOU AKTIVITOU ADOLESCENTŮ VE VYUČOVACÍCH JEDNOTKÁCH TĚLESNÉ VÝCHOVY A POHYBOVOU AKTIVITOU V OBDOBÍ PO ŠKOLE

ASOCIACE MEZI POHYBOVOU AKTIVITOU ADOLESCENTŮ VE VYUČOVACÍCH JEDNOTKÁCH TĚLESNÉ VÝCHOVY A POHYBOVOU AKTIVITOU V OBDOBÍ PO ŠKOLE ASOCIACE MEZI POHYBOVOU AKTIVITOU ADOLESCENTŮ VE VYUČOVACÍCH JEDNOTKÁCH TĚLESNÉ VÝCHOVY A POHYBOVOU AKTIVITOU V OBDOBÍ PO ŠKOLE Lukáš Jakubec; Filip Neuls; Karel Frömel; František Chmelík; Dorota Groffik

Více

Životní styl žen v klimakteriu se zaměřením na výskyt obezity

Životní styl žen v klimakteriu se zaměřením na výskyt obezity Životní styl žen v klimakteriu se zaměřením na výskyt obezity Z. Vašíčková Úvod průměrný BMI 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 15 24 25 34 35 44 Při pohledu na statistické údaje o rozložení tělesné hmotnosti

Více

Vzácná onemocnění a česká interna. Richard Češka III. Interní klinika 1.LF UK a VFN Praha

Vzácná onemocnění a česká interna. Richard Češka III. Interní klinika 1.LF UK a VFN Praha Vzácná onemocnění a česká interna Richard Češka III. Interní klinika 1.LF UK a VFN Praha Onemocnění masového výskytu Vzácná onemocnění Onemocnění masového výskytu Vzácná onemocnění INTERNA Vnitřní lékařství

Více

Načasování příjmu stravy s ohledem na sportovní výkon. Suchánek Pavel Institut klinické a experimentální mediciny, Praha

Načasování příjmu stravy s ohledem na sportovní výkon. Suchánek Pavel Institut klinické a experimentální mediciny, Praha Načasování příjmu stravy s ohledem na sportovní výkon. Suchánek Pavel Institut klinické a experimentální mediciny, Praha Požadavky Při načasování příjmu stravy a tedy zejména energie před výkonem je potřeba

Více

Pøehled úèinnosti intervencí protidrogové léèby v Evropì 6 7 9 10 11 ê á 13 1 Úèinnost, efektivita a nákladová efektivita Tabulka 1: Definice úèinnosti, efektivity a nákladové efektivity 15 1 16 2

Více

VYUŽITÍ KOUČINKU V KARDIOVASKULÁRNÍ REHABILITACI

VYUŽITÍ KOUČINKU V KARDIOVASKULÁRNÍ REHABILITACI VYUŽITÍ KOUČINKU V KARDIOVASKULÁRNÍ REHABILITACI Obyčejný rozhovor s neobyčejnými výsledky Vladimír Tuka Bloky Změna Co je to koučink? Koučink a péče o pacienty s diabetem Dotazy Změna Změna = přepracovat

Více

Je snídaně a oběd lepší než 6 jídel denně?

Je snídaně a oběd lepší než 6 jídel denně? Je snídaně a oběd lepší než 6 jídel denně? Hana Kahleová, Terezie Pelikánová Centrum diabetologie IKEM, Praha Úvod experimentální modely PoziEvní účinky přechodného půstu (hladovění) na metabolismus glukózy

Více

Preskripce pohybové aktivity v primární a sekundární prevenci

Preskripce pohybové aktivity v primární a sekundární prevenci Preskripce pohybové aktivity v primární a sekundární prevenci Některé z účinků pravidelné PA: Zlepšení zdatnosti Redukce hmotnosti specif. TK Optimalizace lipidogramu - specif Zlepšení inzulinové rezistence

Více

Czech Republic. EDUCAnet. Střední odborná škola Pardubice, s.r.o.

Czech Republic. EDUCAnet. Střední odborná škola Pardubice, s.r.o. Czech Republic EDUCAnet Střední odborná škola Pardubice, s.r.o. ACCESS TO MODERN TECHNOLOGIES Do modern technologies influence our behavior? Of course in positive and negative way as well Modern technologies

Více

Hodnocení pohybové aktivity v kontextu výzkumných projektů

Hodnocení pohybové aktivity v kontextu výzkumných projektů Hodnocení pohybové aktivity v kontextu výzkumných projektů Irena Zounková, Veronika Hlaváčová, Stanislav Machač, Kryštof Slabý, Michal Procházka, Jiří Radvanský, Jan Vejvalka Fakultní nemocnice v Motole

Více

Fyziologické aspekty cyklistiky

Fyziologické aspekty cyklistiky Fyziologické aspekty cyklistiky Správná intenzita tréninku, Spotřeba energie při MTB, Kontrola hmotnosti prostřednictvím MTB, Výživa a pitný režim v MTB, Psychika a MTB, Správná intenzita zátěže atrofie

Více

Úloha C-reaktivního proteinu v aterogenezi studie JUPITER z jiného pohledu

Úloha C-reaktivního proteinu v aterogenezi studie JUPITER z jiného pohledu Úloha C-reaktivního proteinu v aterogenezi studie JUPITER z jiného pohledu Jaroslav Racek Ústav klinickébiochemie a hematologie LF UK a FN Plzeň Model molekuly CRP C-reaktivní protein (CRP) Patří mezi

Více

*Mléko a mléčné výrobky obsahují řadu bioaktivních

*Mléko a mléčné výrobky obsahují řadu bioaktivních www.bileplus.cz Mléko a mléčné výrobky obsahují řadu bioaktivních látek (vápník, mastné kyseliny, syrovátka, větvené aminokyseliny) ovlivňující metabolismus tuků spalování tuků Mléčné výrobky a mléčné

Více

Seznam přednášek - Poradce pro výživu

Seznam přednášek - Poradce pro výživu Seznam přednášek - Poradce pro výživu A B C D ÚVOD 1.Vstupní konzultace 2. Vyplnění formuláře 3. Diagnostika 4. Zjištění zdravotního stavu 5. Kodex výživového poradce 6. Definice činnosti poradce pro výživu

Více

Civilizační choroby. Jaroslav Havlín

Civilizační choroby. Jaroslav Havlín Civilizační choroby Jaroslav Havlín Civilizační choroby Vlastnosti Nejčastější civilizační choroby Příčiny vzniku Statistiky 2 Vlastnosti Pravděpodobně způsobené moderním životním stylem (lifestyle diseases).

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 0 9 1 3 MUDr. Antonín Mandovec

Více

Kardiovaskulární systém

Kardiovaskulární systém Kardiovaskulární systém Arterio-nebo ateroskleróza (askl.) pomalu postupující onemocnění tepen, při němž je ztluštělá intima fibrózními uloženinami, které postupně zužují lumen a současně jsou místem vzniku

Více

Na jeden aspekt problému s dopravou jsme zapomněli. Přestáváme se pohybovat, zapomínáme chodit a jezdit na kole. Zdeněk Hamřík

Na jeden aspekt problému s dopravou jsme zapomněli. Přestáváme se pohybovat, zapomínáme chodit a jezdit na kole. Zdeněk Hamřík Na jeden aspekt problému s dopravou jsme zapomněli. Přestáváme se pohybovat, zapomínáme chodit a jezdit na kole Zdeněk Hamřík Přehled Zdravotní sektor se zajímá o cyklistiku Pohyb a zdraví Epidemie nadváhy

Více

Výskyt nadváhy a obezity

Výskyt nadváhy a obezity Datum: září 2013 Výskyt nadváhy a obezity Definice: Procentuální zastoupení dospělých osob v populaci s nadváhou (index BMI 25-29,9 kg/m 2 ) a obézních (index BMI nad 30 kg/m 2 ) 1, podíl dětí s vyšší

Více

Nadváha a obezita u populace v ČR MUDr. Věra Kernová Státní zdravotní ústav Praha

Nadváha a obezita u populace v ČR MUDr. Věra Kernová Státní zdravotní ústav Praha Nadváha a obezita u populace v ČR MUDr. Věra Kernová Státní zdravotní ústav Praha Tisková konference 30.7. 2010 Evropská strategie pro prevenci a kontrolu chronických neinfekčních onemocnění Východiska:

Více

PREVENCE PØENOSU plísòových onemocnìní

PREVENCE PØENOSU plísòových onemocnìní PREVENCE PØENOSU plísòových onemocnìní kùže a bradavic v areálech Každý èlovìk prožije bìhem svého života mnoho situací a událostí, v nichž se v souvislosti s ménì èi více závažnými prohrami, zklamáními

Více

Využití pohybových aktivit ve vodě ve Zdravotní tělesné výchově na základních školách

Využití pohybových aktivit ve vodě ve Zdravotní tělesné výchově na základních školách Zpracovala: Pokorná Jitka Katedra plaveckých sportů UK FTVS Využití pohybových aktivit ve vodě ve Zdravotní tělesné výchově na základních školách Jitka Pokorná, Gabriela Břečková Uveřejněno: POKORNÁ, J.,

Více

Léčba diabetes mellitus 2. typu pomocí metody TES-terapie

Léčba diabetes mellitus 2. typu pomocí metody TES-terapie Léčba diabetes mellitus 2. typu pomocí metody TES-terapie Léčba diabetu druhého typu je složitým terapeutickým problémem kvůli rostoucímu počtu onemocnění, jeho chronické povaze a kombinované medikamentózní

Více

Chyby a omyly v péči o diabetika 2.typu Terezie Pelikánová Centrum diabetologie IKEM Praha

Chyby a omyly v péči o diabetika 2.typu Terezie Pelikánová Centrum diabetologie IKEM Praha Chyby a omyly v péči o diabetika 2.typu Terezie Pelikánová Centrum diabetologie IKEM Praha Things we knew, things we did Things we have learnt, things we should do PL neprovádí důsledně skríning diabetu

Více

Obezita v evropském kontextu. Doc. MUDr. Vojtěch Hainer, CSc. Ředitel Endokrinologického ústavu

Obezita v evropském kontextu. Doc. MUDr. Vojtěch Hainer, CSc. Ředitel Endokrinologického ústavu Obezita v evropském kontextu Doc. MUDr. Vojtěch Hainer, CSc. Ředitel Endokrinologického ústavu OBEZITA CELOSVĚTOVÁ EPIDEMIE NA PŘELOMU TISÍCILETÍ 312 milionů lidí na světě je obézních a 1,3 miliardy lidí

Více

Žena a sport. Jiřina Máčková Subkatedta tělovýchovného lékařství IPVZ, FN Motol. e:mail:jirina.mackova@lfmotol.cuni.cz 5.

Žena a sport. Jiřina Máčková Subkatedta tělovýchovného lékařství IPVZ, FN Motol. e:mail:jirina.mackova@lfmotol.cuni.cz 5. Žena a sport Jiřina Máčková Subkatedta tělovýchovného lékařství IPVZ, FN Motol e:mail:jirina.mackova@lfmotol.cuni.cz 5. ZKSM 2006 Žena a sport podobnosti a rozdíly ve stavbě těla složení těla fyziologické

Více

Výživa pacientů ve FN Motol. Marieta Baliková Nutriční terapeut

Výživa pacientů ve FN Motol. Marieta Baliková Nutriční terapeut Výživa pacientů ve FN Motol Marieta Baliková Nutriční terapeut Nutriční terapeutky ve FN Motol Oddělení léčebné výživy Stravovací provoz Oddělení léčebné výživy vzniklo v roce 2005 6 nutričních terapeutek

Více

VLIV DEMOGRAFICKÝCH FAKTORŮ NA POHYBOVOU AKTIVITU A SEZENÍ U OBYVATEL ČESKÉ REPUBLIKY VE VĚKU 55 69 LET 9

VLIV DEMOGRAFICKÝCH FAKTORŮ NA POHYBOVOU AKTIVITU A SEZENÍ U OBYVATEL ČESKÉ REPUBLIKY VE VĚKU 55 69 LET 9 Tělesná kultura, 2008, 31(2), 109 119 VLIV DEMOGRAFICKÝCH FAKTORŮ NA POHYBOVOU AKTIVITU A SEZENÍ U OBYVATEL ČESKÉ REPUBLIKY VE VĚKU 55 69 LET 9 Jana Pelclová, Jana Vašíčková, Karel Frömel, Ivana Djordjevic

Více

Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR Index tělesné hmotnosti, fyzická aktivita, spotřeba ovoce a zeleniny

Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR Index tělesné hmotnosti, fyzická aktivita, spotřeba ovoce a zeleniny Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 22. 12. 2010 70 Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR Index tělesné hmotnosti, fyzická aktivita,

Více

Diabetes z pohledu inzulinové rezistence rezistence a její vazby na tělesnou zátěž

Diabetes z pohledu inzulinové rezistence rezistence a její vazby na tělesnou zátěž Diabetes z pohledu inzulinové rezistence rezistence a její vazby na tělesnou zátěž Jiří Radvanský Klinika rehabilitace a tělovýchovného lékařství UK-2.LF Slogany obtížně dokumentovatelné primárním zdrojem

Více

Prof. MUDr. Miroslav Souček, CSc. II. interní klinika, FN u sv. Anny v Brně Pekařská 53, Brno

Prof. MUDr. Miroslav Souček, CSc. II. interní klinika, FN u sv. Anny v Brně Pekařská 53, Brno Prof. MUDr. Miroslav Souček, CSc. II. interní klinika, FN u sv. Anny v Brně Pekařská 53, Brno Kardiovaskulární onemocnění jsou důsledkem působení kombinace několika rizikových faktorů. Rizikové faktory

Více

Androgenní substituce pohledem urologa

Androgenní substituce pohledem urologa Kongres medicíny pro praxi IFDA Praha, Míčovna Pražský hrad 24.října 2015 Androgenní substituce pohledem urologa Libor Zámečník Urologická klinika VFN a 1. LF UK TH klinika Praha Víme, že Hladina testosteronu

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

EFFECT OF DIFFERENT HOUSING SYSTEMS ON INTERNAL ENVIRONMENT PARAMETERS IN LAYING HENS

EFFECT OF DIFFERENT HOUSING SYSTEMS ON INTERNAL ENVIRONMENT PARAMETERS IN LAYING HENS EFFECT OF DIFFERENT HOUSING SYSTEMS ON INTERNAL ENVIRONMENT PARAMETERS IN LAYING HENS VLIV RŮZNÝCH TECHNOLOGICKÝCH SYSTÉMŮ CHOVU NA VYBRANÉ UKAZATELE VNITŘNÍHO PROSTŘEDÍ NOSNIC Pavlík A. Ústav morfologie,

Více

Současné trendy ve fitness cvičení a jejich význam pro wellness

Současné trendy ve fitness cvičení a jejich význam pro wellness Současné trendy ve fitness cvičení a jejich význam pro wellness Daniela Stackeová Katedra fyzioterapie, FTVS UK v Praze J. Martího 31, 162 52 Praha 6 - Veleslavín Kontakt: stackeova@volny.cz Annotation

Více

Respirační fyzioterapie (dechová cvičení, respiratory rehabilitation) Miloš Máček, Klinika rehabilitace, FN. Motol, 2.LF, UK

Respirační fyzioterapie (dechová cvičení, respiratory rehabilitation) Miloš Máček, Klinika rehabilitace, FN. Motol, 2.LF, UK Respirační fyzioterapie (dechová cvičení, respiratory rehabilitation) Miloš Máček, Klinika rehabilitace, FN. Motol, 2.LF, UK Inaktivita jako rizikový faktor Časopis Science 1996 uvádí výsledky studie WHO

Více

Využití RT-CGMS technologie (real time continuous glucose monitoring system) v péči o novorozence diabetických matek

Využití RT-CGMS technologie (real time continuous glucose monitoring system) v péči o novorozence diabetických matek Využití RT-CGMS technologie (real time continuous glucose monitoring system) v péči o novorozence diabetických matek K.Štechová, D.Bartášková, K.Chaloupek, I.Špálová, M.Černý /UK 2.LF a FN Motol Praha/

Více

Lipidy. RNDr. Bohuslava Trnková ÚKBLD 1.LF UK. ls 1

Lipidy. RNDr. Bohuslava Trnková ÚKBLD 1.LF UK. ls 1 Lipidy RNDr. Bohuslava Trnková ÚKBLD 1.LF UK ls 1 Lipidy estery vyšších mastných kyselin a alkoholů (příp. jejich derivátů) lipidy jednoduché = acylglyceroly (tuky a vosky) lipidy složené = fosfoacylglyceroly,

Více

Ošetřovatelský proces u nemocného s hyperlipoproteinemií. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

Ošetřovatelský proces u nemocného s hyperlipoproteinemií. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Ošetřovatelský proces u nemocného s hyperlipoproteinemií Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Hyperlipoproteinemie (HLP) hladina lipidů a lipoproteinů v plazmě Metabolická onemocnění Významný faktor

Více

PROČ MĚŘIT SRDEČNÍ FREKVENCI?

PROČ MĚŘIT SRDEČNÍ FREKVENCI? PROČ MĚŘIT SRDEČNÍ FREKVENCI? INFORMACE EFEKTIVITA BEZPEČNÝ POHYB MOTIVACE Měřič srdeční frekvence vám napomáhá porozumět fungování vašeho organismu a přináší tak mnoho nových informací, které lze dlouhodobě

Více

Depresivní porucha a kardiovaskulární systém

Depresivní porucha a kardiovaskulární systém Depresivní porucha a kardiovaskulární systém Martin ANDERS Psychiatrická klinika 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze Things we knew, things we did Things we have

Více

Vliv komplexního přístupu v terapii žen s nadváhou a obezitou. Mgr. Pavla Erbenová

Vliv komplexního přístupu v terapii žen s nadváhou a obezitou. Mgr. Pavla Erbenová Vliv komplexního přístupu v terapii žen s nadváhou a obezitou Mgr. Pavla Erbenová Obezita je stále narůstající břemeno dnešní doby. Epidemie obezity, někdy nazývaná také jako mor třetího tisíciletí, však

Více

Monitoring vnitřního prostředí pacienta

Monitoring vnitřního prostředí pacienta Monitoring vnitřního prostředí pacienta MVDr. Leona Raušerová -Lexmaulová, Ph.D. Klinika chorob psů a koček VFU Brno Vnitřní prostředí Voda Ionty Bílkoviny Cukry Tuky Důležité faktory Obsah vody Obsah

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ ÚSTAV CENTRUM PODPORY VEŘEJNÉHO ZDRAVÍ Oddělení podpory zdraví, dislokované pracoviště Praha ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE DEN ZDRAVÍ Termín pořádání :.5. 213 Objednavatel: Centrum sociální

Více

Univerzita Palackého v Olomouci. Fakulta tělesné kultury

Univerzita Palackého v Olomouci. Fakulta tělesné kultury Univerzita Palackého v Olomouci Fakulta tělesné kultury PLNĚNÍ DOPORUČENÍ K POHYBOVÉ AKTIVITĚ U STUDENTŮ PRVNÍCH A DRUHÝCH ROČNÍKŮ FAKULTY TĚLENÉ KULTURY UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI Diplomová práce

Více

sloučeniny C, H, O Cukry = glycidy = sacharidy staré názvy: uhlohydráty, uhlovodany, karbohydráty

sloučeniny C, H, O Cukry = glycidy = sacharidy staré názvy: uhlohydráty, uhlovodany, karbohydráty sloučeniny C, H, O Cukry = glycidy = sacharidy staré názvy: uhlohydráty, uhlovodany, karbohydráty triviální (glukóza, fruktóza ) vědecké (α-d-glukosa) organické látky nezbytné pro život hlavní zdroj energie

Více

EPOSS výsledky interim analýzy. Jan Maláska za kolektiv investigátorů projektu EPOSS

EPOSS výsledky interim analýzy. Jan Maláska za kolektiv investigátorů projektu EPOSS EPOSS výsledky interim analýzy Jan Maláska za kolektiv investigátorů projektu EPOSS K čemu slouží interim analýza Jde o testování primární hypotézy v průběhu projektu Testování souboru stran interní validity

Více

Diabetes mellitus v těhotenství -novinky. Radomíra Kožnarová Klinika diabetologie Centrum diabetologie, IKEM

Diabetes mellitus v těhotenství -novinky. Radomíra Kožnarová Klinika diabetologie Centrum diabetologie, IKEM Diabetes mellitus v těhotenství -novinky Radomíra Kožnarová Klinika diabetologie Centrum diabetologie, IKEM NOVINKY Inzulinoterapie v graviditě schváleno použití krátkých inzulinových analog, využití premixů

Více

Léèba problémù spojených se zneužíváním drog: dùkazy o úèinnosti 6 7 Slovník pojmù 9 1 Dùkazy o úèinnosti Pozn. editora èeského vydání: V pùvodním originálním textu jsou používány termíny drug use treatment,

Více

OBOROVÁ RADA Fyziologie a patofyziologie člověka

OBOROVÁ RADA Fyziologie a patofyziologie člověka OBOROVÁ RADA Fyziologie a patofyziologie člověka Předseda Prof. MUDr. Jaroslav Pokorný, DrSc. Fyziologický ústav 1. LF UK, Albertov 5, 128 00 Praha 2 e-mail: jaroslav.pokorny@lf1.cuni.cz Členové Prof.

Více

The target was to verify hypothesis that different types of seeding machines, tires and tire pressure affect density and reduced bulk density.

The target was to verify hypothesis that different types of seeding machines, tires and tire pressure affect density and reduced bulk density. INFLUENCE OF TRACTOR AND SEEDING MACHINE WEIGHT AND TIRE PRESSURE ON SOIL CHARACTERISTICS VLIV HMOTNOSTI TRAKTORU A SECÍHO STROJE A TLAKU V PNEUMATIKÁCH NA PŮDNÍ VLASTNOSTI Svoboda M., Červinka J. Department

Více

Glykemický index a jeho využití ve výživě sportovce. Bc. Blanka Sekerová Institut sportovního lekařství

Glykemický index a jeho využití ve výživě sportovce. Bc. Blanka Sekerová Institut sportovního lekařství Glykemický index a jeho využití ve výživě sportovce Bc. Blanka Sekerová Institut sportovního lekařství Bc. Blanka Sekerová Nutriční terapeutka Institut sportovního lékařství a.s. Vlastní poradenská činnost

Více

Vaše zn.: Naše ZD.:. Vyøizuje V Praze dne. HEM-3516-24.9.01l26322 MUDr.Faierajzlová~CSc. 17. 10.2001

Vaše zn.: Naše ZD.:. Vyøizuje V Praze dne. HEM-3516-24.9.01l26322 MUDr.Faierajzlová~CSc. 17. 10.2001 / MINISTERS' ZDRA VOTNICTVÍ, 128 01 Praha 2, Palackého nám. 4, pošt. pøihr. 81 Ministerstvo školství~ mládeže a tìlovýchovy øeditelka odboru 26 ing. Božena Suková Kannelitská 7 11 O 00 Praha 1 Vaše zn.:

Více

STRES STRES VŠEOBECNÝ ADAPTAČNÍ SYNDROM PSYCHOSOMATICKÉ CHOROBY

STRES STRES VŠEOBECNÝ ADAPTAČNÍ SYNDROM PSYCHOSOMATICKÉ CHOROBY STRES VŠEOBECNÝ ADAPTAČNÍ SYNDROM PSYCHOSOMATICKÉ CHOROBY STRES Reakce organismu: Vysoce specifické tvorba protilátek Všeobecné horečka, kašel, zánět Nejvšeobecnější stres všeobecný adaptační syndrom soubor

Více

PRIMÁRNÍ PREVENCE JAKO SOUČÁST PRIMÁRNÍ LÉKAŘSKÉ PÉČE

PRIMÁRNÍ PREVENCE JAKO SOUČÁST PRIMÁRNÍ LÉKAŘSKÉ PÉČE PRIMÁRNÍ PREVENCE JAKO SOUČÁST PRIMÁRNÍ LÉKAŘSKÉ PÉČE doc. MUDr. Lumír Komárek, CSc., MUDr. Věra Kernová, MUDr. Jarmila Rážová Státní zdravotní ústav, Praha ÚVOD A DEFINICE Primární prevence by měla být

Více

Chyby a mýty o kondici, rekondici a dekondici ve stáří. Jiří Radvanský Klinika rehabilitace a tělovýchovného lékařství UK 2. LF a FN Motol.

Chyby a mýty o kondici, rekondici a dekondici ve stáří. Jiří Radvanský Klinika rehabilitace a tělovýchovného lékařství UK 2. LF a FN Motol. Chyby a mýty o kondici, rekondici a dekondici ve stáří Jiří Radvanský Klinika rehabilitace a tělovýchovného lékařství UK 2. LF a FN Motol. Popis příčin, proč senioři plíživě či náhle podstatně změní způsob

Více

OBEZITA. Obezita popis onemocnění a její příčiny. Příčiny obezity

OBEZITA. Obezita popis onemocnění a její příčiny. Příčiny obezity OBEZITA Obezita se stává celosvětovým problémem. Neustále přibývá těch, kteří mají problémy s tělesnou váhou, a to i mezi mladými lidmi i dětmi. Podstatným rizikem jsou další komplikace spojené s obezitou.

Více

Database systems. Normal forms

Database systems. Normal forms Database systems Normal forms An example of a bad model SSN Surnam OfficeNo City Street No ZIP Region President_of_ Region 1001 Novák 238 Liteň Hlavní 10 26727 Středočeský Rath 1001 Novák 238 Bystřice

Více

Lipidy v parenterální výživě kriticky nemocných ano či ne?

Lipidy v parenterální výživě kriticky nemocných ano či ne? Lipidy v parenterální výživě kriticky nemocných ano či ne? Luboš Sobotka 3.Interní klinika Lékařská fakulta Karlova universita & Fakultní nemocnice Hradec Králové Lineární myšlení & Hledání magické střely

Více

SOUČASNÝ STAV LÉČBY PORUCH RŮSTU. R. Pomahačová. Plzeň. lék. Sborn. 80, 2014: 107 111

SOUČASNÝ STAV LÉČBY PORUCH RŮSTU. R. Pomahačová. Plzeň. lék. Sborn. 80, 2014: 107 111 Plzeň. lék. Sborn. 80, 2014: 107 111 SOUČASNÝ STAV LÉČBY PORUCH RŮSTU R. Pomahačová Dětská klinika FN a LF UK v Plzni Růst dítěte je za fyziologických okolností zákonitým procesem. Do dvou let věku dítě

Více

Kazuistika: Inkretiny při léčbě obezity a diabetu 2. typu

Kazuistika: Inkretiny při léčbě obezity a diabetu 2. typu Kazuistika: Inkretiny při léčbě obezity a diabetu 2. typu Jaromíra Gajdová II. Interní klinika LF UP a FN Tvorba a ověření e-learningového prostředí pro integraci výuky preklinických a klinických předmětů

Více

Činnost oboru diabetologie, péče o diabetiky v roce 2007. Activity of the branch of diabetology, care for diabetics in 2007

Činnost oboru diabetologie, péče o diabetiky v roce 2007. Activity of the branch of diabetology, care for diabetics in 2007 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 30. 7. 2008 31 Činnost oboru diabetologie, péče o diabetiky v roce 2007 Activity of the branch of diabetology, care

Více

Proč vyrábět nutričně vyvážené potraviny Vliv jednotlivých nutrientů na zdraví

Proč vyrábět nutričně vyvážené potraviny Vliv jednotlivých nutrientů na zdraví Proč vyrábět nutričně vyvážené potraviny Vliv jednotlivých nutrientů na zdraví Proč je strava tolik důležitá? Dostatečný příjem kvalitní stravy je jednou ze základních podmínek života Výživa ovlivňuje

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

Základy sportovní výživy. Marie Joachimová Klinika rehabilitace a tělovýchovného lékařství 2lf UK a FN Motol

Základy sportovní výživy. Marie Joachimová Klinika rehabilitace a tělovýchovného lékařství 2lf UK a FN Motol Základy sportovní výživy Marie Joachimová Klinika rehabilitace a tělovýchovného lékařství 2lf UK a FN Motol Specifika výživy ve sportu Vyšší spotřeba E a živin Pitný režim Specifika v období sportovního

Více

Chirurgická klinika FN Hradec Králové. Perioperační výživa. MUDr. Eduard Havel, PhD. Chirurgická klinika Hradec Králové

Chirurgická klinika FN Hradec Králové. Perioperační výživa. MUDr. Eduard Havel, PhD. Chirurgická klinika Hradec Králové Perioperační výživa MUDr. Eduard Havel, PhD. Chirurgická klinika Hradec Králové Výživa kolem operace 1. Operační trauma 2. Vyšetření nutričního stavu 3. Předoperační příprava 4. Pooperační výživa nebo

Více

Význam antropometrie v rámci redukční intervence u žen ve věku 30 60 let

Význam antropometrie v rámci redukční intervence u žen ve věku 30 60 let Význam antropometrie v rámci redukční intervence u žen ve věku 30 60 let Meaning of anthropometry in the context of weight loss intervention in women aged 30 to 60 years Tereza Sofková 1, Miroslava Přidalová

Více

e-mailmap Manažerský nástroj pro analýzu mailové komunikace firemních týmù a neformálních skupin

e-mailmap Manažerský nástroj pro analýzu mailové komunikace firemních týmù a neformálních skupin 21. 12. 2014 Cílem VaV projektu LF13030 - Optimalizace výkonnosti pracovních týmù s využitím SW nástrojù pro analýzu sociálních a profesních vztahù v podnikových sítích (2013-2015, MSM/LF) - zkrácenì TeamNET

Více

1.Přednáška Název POHYBOVÁ AKTIVITA

1.Přednáška Název POHYBOVÁ AKTIVITA 1.Přednáška Název POHYBOVÁ AKTIVITA Souhrn Pohybová aktivita (PA) je důležitou součástí zdravého životního stylu. V textu je uvedena základní terminologie s PA související, je vysvětlen pojem fyzické zdatnosti.

Více

METABOLICKÝ SYNDROM DIAGNOSTIKA A LÉČBA

METABOLICKÝ SYNDROM DIAGNOSTIKA A LÉČBA METABOLICKÝ SYNDROM DIAGNOSTIKA A LÉČBA Doporučený diagnostický a léčebný postup pro všeobecné praktické lékaře. 2007 Autoři: Igor Karen Miroslav Souček Spoluautoři: Vladimír Bláha Terezie Pelikánová Hana

Více

Národní strategie protidrogové politiky na období 2010 2018 5 Obsah 7 1 Preambule 9 10 11 2 Národní strategie protidrogové politiky na období 2010 2018 12 3 Základní východiska 13 4 Pøístupy k øešení

Více

VYUŽITÍ TERMOVIZE U PACIENTÙ S REVMATOIDNÍ ARTRITIDOU

VYUŽITÍ TERMOVIZE U PACIENTÙ S REVMATOIDNÍ ARTRITIDOU VYUŽITÍ TERMOVIZE U PACIENTÙ S REVMATOIDNÍ ARTRITIDOU Z. Horáková Èeské vysoké uèení technické v Praze, Fakulta biomedicínského inženýrství Abstrakt Práce se zabývá termovizním mìøením pacientù, kteøí

Více

UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. 2015 Michaela Učíková

UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. 2015 Michaela Učíková UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2015 Michaela Učíková Univerzita Pardubice Fakulta zdravotnických studií Prevalence rizikových faktorů kardiovaskulárních onemocnění

Více

CARE-NMD A VÝSLEDKY MEZINÁRODNÍHO VÝZKUMU TÝKAJÍCÍHO SE PÉČE O PACIENTY S DMD

CARE-NMD A VÝSLEDKY MEZINÁRODNÍHO VÝZKUMU TÝKAJÍCÍHO SE PÉČE O PACIENTY S DMD CARE-NMD A VÝSLEDKY MEZINÁRODNÍHO VÝZKUMU TÝKAJÍCÍHO SE PÉČE O PACIENTY S DMD Lenka Mrázová CARE-NMD Mezinárodní evropský projekt 2010-2013 7 zemí ( Německo, Velká Británie, Dánsko, Maďarsko, Polsko,

Více

ABSTRAKT: Prezentace poskytuje informaci o aktuálních doporučeních z roku 2011 k hodnocení hladin 25 OH vitaminu, indikací k měření 25 OH vitaminu D a doporučených hodnotách denního příjmu dle věkových

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ ÚSTAV CENTRUM PODPORY VEŘEJNÉHO ZDRAVÍ Oddělení podpory zdraví, dislokované pracoviště Praha ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE DEN ZDRAVÍ Termín pořádání: 22.5. 213 Místo: SZÚ Praha V rámci Dne

Více

PROFESIONÁLNÍ EXPOZICE PRACOVNÍKÙ FAKTORÙM PRACOVNÍHO PROSTØEDÍ VE VZTAHU K HLÁENÝM NEMOCÍM Z POVOLÁNÍ V ROCE 2003

PROFESIONÁLNÍ EXPOZICE PRACOVNÍKÙ FAKTORÙM PRACOVNÍHO PROSTØEDÍ VE VZTAHU K HLÁENÝM NEMOCÍM Z POVOLÁNÍ V ROCE 2003 ÈESKÉ PRACOVNÍ LÉKAØSTVÍ ÈÍSLO 2 2004 Pùvodní práce PROFESIONÁLNÍ EXPOZICE PRACOVNÍKÙ FAKTORÙM PRACOVNÍHO PROSTØEDÍ VE VZTAHU K HLÁENÝM NEMOCÍM Z POVOLÁNÍ V ROCE 2003 SOUHRN OCCUPATIONAL EXPOSURE OF WORKERS

Více

HYPERLIPIDEMIE U DĚTÍ

HYPERLIPIDEMIE U DĚTÍ HYPERLIPIDEMIE U DĚTÍ doc. MUDr. František Stožický, DrSc. Dětská klinika FN a LF UK, Plzeň Dyslipoproteinemie jsou poruchy látkové přeměny a transportu lipoproteinů v krvi, projevující se abnormálními

Více

Zůstaňte fit a snižte riziko nadváhy po menopauze

Zůstaňte fit a snižte riziko nadváhy po menopauze Zůstaňte fit a snižte riziko nadváhy po menopauze Nadváha může vést ke zvýšenému riziku srdečních onemocnění, hypertenzi, diabetu, spánkové apnoe, rakovině, osteoartróze a k psychickým problémům. Pro další

Více

FYZICKÉ AKTIVITY U NEMOCNÝCH S ROZTROUŠENOU SKLERÓZOU Physical activities in patients with multiple sclerosis

FYZICKÉ AKTIVITY U NEMOCNÝCH S ROZTROUŠENOU SKLERÓZOU Physical activities in patients with multiple sclerosis FYZICKÉ AKTIVITY U NEMOCNÝCH S ROZTROUŠENOU SKLERÓZOU Physical activities in patients with multiple sclerosis Hana Matlasová, Jana Kupková : 247 482, 8 ISSN 1212-4117 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích,

Více

Stanovení glykemického indexu u běžných potravin u zdravých

Stanovení glykemického indexu u běžných potravin u zdravých Stanovení glykemického indexu u běžných potravin u zdravých osob a u diabetiků Autor: Hrabčáková T., Uhříková J., Školitel: Doc. MUDr. Chlup R., CSc. Glykemický index Glykemický index je ukazatelem schopnosti

Více

Léčba hypertenze fixními kombinacemi. MUDr. Igor Karen Člen výboru SVL ČLK JEP odborný garant pro AHT a KV oblast

Léčba hypertenze fixními kombinacemi. MUDr. Igor Karen Člen výboru SVL ČLK JEP odborný garant pro AHT a KV oblast Léčba hypertenze fixními kombinacemi MUDr. Igor Karen Člen výboru SVL ČLK JEP odborný garant pro AHT a KV oblast Doporučení pro cílové hodnoty TK ESH/ESC* a JNC 7** doporučuje tyto cílové hodnoty :

Více

CO JE TO DIABETES Péče o nemocné s diabetem v ČR. Terezie Pelikánová předsedkyně České diabetologické společnosti ČLS JEP

CO JE TO DIABETES Péče o nemocné s diabetem v ČR. Terezie Pelikánová předsedkyně České diabetologické společnosti ČLS JEP CO JE TO DIABETES Péče o nemocné s diabetem v ČR Terezie Pelikánová předsedkyně České diabetologické společnosti ČLS JEP Diabetes mellitus (DM) Heterogenní metabolické onemocnění se společným charakteristickým

Více

POSUDEK NA DIETU S OMEZENÝM MNOŽSTVÍM ENERGIE, URČENOU KE SNIŽOVÁNÍ TĚLESNÉ HMOTNOSTI

POSUDEK NA DIETU S OMEZENÝM MNOŽSTVÍM ENERGIE, URČENOU KE SNIŽOVÁNÍ TĚLESNÉ HMOTNOSTI POSUDEK NA DIETU S OMEZENÝM MNOŽSTVÍM ENERGIE, URČENOU KE SNIŽOVÁNÍ TĚLESNÉ HMOTNOSTI Testovaný přípravek je potravinou pro diety s omezeným množstvím energie, určenou pro redukční diety. Jde o systém

Více

Činnost oboru diabetologie, péče o diabetiky v roce 2013. Activity in the field of diabetology, care for diabetics in 2013

Činnost oboru diabetologie, péče o diabetiky v roce 2013. Activity in the field of diabetology, care for diabetics in 2013 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 3. 2. 2015 2 Souhrn Činnost oboru diabetologie, péče o diabetiky v roce 2013 Activity in the field of diabetology,

Více

Longitudinal trends in CV mortality and major RF in the Czech population in 1985 to 2007-8 Czech MONICA and Czech post-monica study

Longitudinal trends in CV mortality and major RF in the Czech population in 1985 to 2007-8 Czech MONICA and Czech post-monica study Longitudinal trends in CV mortality and major RF in the Czech population in 1985 to 2007-8 Czech MONICA and Czech post-monica study Renata Cífková et al. Department of Medicine I, Thomayer University Hospital

Více

DÌTI NA STARTU PREZENTACE PROJEKTU

DÌTI NA STARTU PREZENTACE PROJEKTU DÌTI NA STARTU PREZENTACE PROJEKTU ÈESKÝ SVAZ AEROBIKU A FITNESS FISAFCZ Ohradské nám1628/7a, Praha 5-Stodùlky 155 00 IÈO :60458054, DIÈ: CZ 60458054 wwwfisafcz / wwwceskosehybecz CO JSOU DÌTI NA STARTU?

Více

Prevence nemocí vyvolaných nadváhou a obezitou prostřednictvím sportu

Prevence nemocí vyvolaných nadváhou a obezitou prostřednictvím sportu Prevence nemocí vyvolaných nadváhou a obezitou prostřednictvím sportu Prezentace závěrů z analytické studie zpracované pro Český olympijský výbor duben 2014 Úvod, cíl prezentace a metodický postup Tento

Více