ZPRAVODAJ VESLAŘ ROKU Dne proběhlo. hotelu Pyramida slavnostní

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZPRAVODAJ VESLAŘ ROKU 2001. Dne 13.12.2001 proběhlo. hotelu Pyramida slavnostní"

Transkript

1 Listopad/Prosinec ČESKÝ VESLAŘSKÝ ZPRAVODAJ Uvnitř tohoto vydání: Vyhlášení ankety Veslař roku Valná hromada ČVS Odborná četba na pokračo vání Systém kontrolních z ávodů Bodování Českého poháru Přestupy, hostování Výsl edky ID testů Seznam sportovců SCM v roce 2002 Závodní pravidla veslování Aerobní trénink Testy r eprez entačního výběru Termínovka 2002 Informace pro akadem iky Aktuality ze světa VESLAŘ ROKU Dne proběhlo v pražském hotelu Pyramida slavnostní vyhlášení ankety Veslař roku. Samotnému vyhlášení nej lepších veslařů předcház elo několi k aktů ocen ění, které ved ení Českého veslařského svazu naplánovalo také na tento večer. Jako prvé přišlo na pořad předání oceněn í vesl ařským oddílům v Českém veslařském poh áru, které předával odstupující předsed a STK František Cvrček. Pro malé poháry v disciplině 1x a 2x si na podium při šel z á- stupce oddílu VK Sl avi a Prah a za disciplin y 4+,-,2- a 8+ zástupce VK Olomou c a za di scip linu 4x z ástupce oddílu VK Bl esk. Za zvuku fanfár pražské hradní stráže si pro 1,5m vysoký nový putovní pohár pro nejúspěšnější oddíl v celkovém hodnocení Českého veslařského poháru přišel před sed a vítězn ého oddílu VK Sl avi a Pr aha Pavel Pěkný. Vítězný oddíl obdržel i pozornost hotelu Pyramida a to dort ve tvaru hotelu. Dalším vyhlášením bylo ocenění nejlepších tří veter ánů a veteránek v bodovací soutěži Top 10. Ocenění předával a předsed kyně veter ánské komise Zdena Norková a zástupce sponzora této kategori e Darin a Gr exo vá. V ž enách si pro ocenění přišly Zdena Norková, Ivan a Varhulíková a nej lepší v této kategorii Oldřiška Pěkn á, všechny z oddílu VK Slavia Praha. V mužích b ylo pořadí Roman Novotný z oddílu KVM Mělník, Miloš Lambert z Lysé n/l. a vítězem se stal Pavel Sl á- ma ze Slavie Děčín. Společnost Sving, prostřednictvím z ástupců společnosti Zdenka Krchova a Jiřího Svobody ocenila nejlepšího veslaře, Další ocen ění resp. poděko vání před sedy svazu patřilo těm, jejichž celoživotní láskou bylo a je veslování a zasloužili se o dobré jméno tohoto sportu. Mezi oceněnými b yla dlouholetá profesionální trenér ka LS Brno Libu še Lou kotová, která ukončila svojí úspěšnou, profesionální trenérskou činno st. Dalším o ceněným byl Zdenek Vičík, který také letos ukončil svojí úspěšnou dráhu profesionálního trenéra veslování ve VK Olomouc. Posledním, kter ý si přišel na podium pro ocenění b yl dlouholetý předseda STK František Cvr ček, který ukončil po mnoha letech vedení STK v ČVS. Vrcholem večera bylo vyhl ášení n ej lepších posádek za rok v an ketě Veslař roku. V juniorské kategorii bylo pořadí v an ketě: 6.m í sto 8+j ři R. Heř mánek, M. Zatřepál ek, J.Sklen ář, P.Proch ázka, J.Král, J.Zízka, M.Vořechovský, M.Kopřiva a P.Stýblo (8.místo MSJ 01), 5.místo 2-jři M.Bruncví k,t. Nedbal, (8.místo MSJ 01), 4.místo 2xj ky P. Struhová, B.Vařeková (6.místo MSJ 01), 3. mí st o 4xj ři V. Borovička, M.Holeček, J.Navr átil, M.Švr ček (6. místo MSJ), 2.mí sto 4xj ky I.Neffeová, E. Langová, J.Litero vá, M.Migotová (3.místo MSJ 01) a 1.místo 2xjři J. Hanák, J.Litera (2.místo MSJ 01). V seniorské kat egorii bylo pořadí: 6.místo 2xMSenB P.Vitásek, D. Jirka (7.mí sto NC ), 5.mí sto 4xm T.Kar as, M.Doleček, O. Synek, M.Cígl er ( 11.m ísto MS ), 4.místo 1xž M.Knapko vá (10.mí sto MS ), 3.místo 2-m A.Michálek, P.Imre (9.místo MS který byl v roce podporován Veslařským akad emickým fondem Sving. Tím se stal skifař oddílu VK Blesk Vítězslav Vondra. Nej lepší veslařskou intern etovou stránkou v roce dle hodnocení vedení ČVS se stala stránka veslařského oddílu VK Přerov. O cenění zástupci oddílu předal předsed a Českého veslařského svazu Ji ří Kejval. ), 2.m ísto 1xMlv M.Vabrou šek ( 3.mí sto MS ), 1.m ísto 1xm V.Chalup a (3.mí sto MS ). Již po desáté b yl vyhlášen Václav Chalupa nejlepším českým vesl ařem. Letos opět po čtyřech let ech usedl na vesl ařský trůn, když z něj sesad il Michala Vabrouška.

2 Stránka 2 ČESKÝ VESLAŘSKÝ ZPRAVODAJ VALNÁ HROMADA ČVS Dne se u skutečnila v Praze na Straho vě VH ČVS za účasti 24 zástupců vesl ařských oddílů ČR a členů vedení ČVS. Valná hrom ada přij al a usn esen í, v němž byly schváleny i některé změn y pravidel a řádů ČVS. Pravidla ČVS Přidat odstavec 04 Čl. 9 Závodník věkové kategor ie dorost a starší může v daném roce a v disciplině, ve kt eré získá med aili na mi strovství r epubliky, startovat na mistrovství republiky ve vyšší věkové kategorii. Postupný po stup je neomezen ý. Doplnění III.ČINOVNÍCI A ROZHODČÍ 17.Článek - Sbor činovníků Sbor čino vníků tvoří: řed itel z ávodů, h lavn í pořad atel, zástupce sportovně-techni cké kom ise, zdr avotník, popř. d alší činovníci pod le potřeby. Ředit el z ávodů řídí a kontroluj e práci všech pr acovn íků při přípravě i průběhu závodu (mimo rozhodčího sboru) a odpovídá za uspořádání závodů vyšší slož ce. Spol ečn ě s d alšími členy org. výboru dbá na bezpečnost a regulérnost soutěže. V případ ě změny p o- větrnostních podmín ek, která vede k ohrožení startujících po sádek, soutěž přeruší. Je povinen všechna důležitá rozhodnutí zveřejnit na tabuli (jejíž umístění sdělí n a schůzce zástupců oddílů) a ozn ámit rozhlasem. Hlavní pořadatel odpovídá za organizaci závodů. K pomo ci si přizve podle rozsahu závodů dal ší spolupraco vníky. Zástupce sportovně-techni cké komi se řídí a kontroluje dodržování sportovnětechnických u stanovení ve veslování a podmínek veslařských z ávodů. Zdravotník odpovídá za zdravotní úsek závodů, t.j. před evším z a ošetření závodníků, popř. ost atních účastníků z ávodů, a z aj ištění prvn í pomoci, popř. l ékařské vyšetření. 18.Článek - Sbor rozhodčích Sbor rozhodčích tvoří: vrchní rozhodčí, zástupce nebo zástupci vrchního rozhodčího, vedoucí rozhodčího sboru v cíli, cíloví rozhod čí, časom ěřiči, start éři, členové kontrolní komise, popř. pomocní rozhodčí.vrchní rozhodčí řídí závody a dbá na jejich bezpečnost a reg u- lérnost. Rozhoduje podle Pravidel veslování ČVS a jeho příkazy musí vši chni členové rozhodčího sboru a také všichni z ávodníci bezpodmínečně r esp ektovat. Je povin en se zúčastnit loso vání, nebo z aj istit na něm ú čast svého zástupce. Před začátkem závodů mu sí včas zkontrolovat závodní dráhu, zaříz ení a vybavení. Závad y ihn ed ohlásí řediteli a vyžaduj e j ej ich od stranění. Musí se zúčastnit sch ů- ze zástupců oddílů. Trvale kontroluje přítomnost člunu první pomoci s posádkou n a dráze. Vrchní rozhodčí může podle svého uvážení sledovat z ávodící po sádky z motorového člunu nebo tím pověřit své zástupce. V případ ě náh lé změn y povětrnostních podmínek, která vede k bezprostřednímu ohrožení startujících posádek on sám, jeho zástupci nebo startéři, jízdy přeru ší. Tuto skutečno st ihned oznámí řediteli soutěž e, který učiní příslu šná opatření. Přestupový řád Čl. 9 (Přidat d alší odstavec) Mateřský klub je povinen vejít v jednání o odstupném s přijímajícím klubem přestupujícího sportovce, je-li k tomu vyzván, i kd yž s přestupem nesouhlasí. Jednání svolává přestupující sportovec u sportovců star ších 18 l et, u mladší ch sportovců jejich zákonný zástupce. Odmítne-li m ateřský klub vejít v jednání s přijímajícím klubem přestupujícího sportovce, obrátí se přestupující sportovec n ebo jeho zákonný zástupce na disciplinární komisi ČVS a tuto skutečnost oznámí s pod áním přestupu v průvodním dopise. Čl. 10 (vyškrtnout řádek sportovec n edosáh l věku 18 let) Čl. 17 (Vyřadit větu) Zrušit hostování lze po 12 měsících od schválení hostování. Čl. 18 (Nový text celého článku) Náhrada z a přestup tak zvané odstupné, může mateřský klub pož adovat na přijímacím klubu za přestupujícího sportovce. N áhrada může být i mat eriální, pokud si kluby zvolí finanční náhradu doporučená částka j e ,- Kč za jeden rok registrace v mateřském kl u- bu. O náhradě se ob a kluby dohodnou před podáním přestupních lístků. Nespln ění dohody je důvodem k nesouhlasu někter ého z oddílů nebo klubů s přestupem,což vyjádří na přestupních lístcích. Disciplin ární řád Doplnit k Čl. 7 odst.. 5 V případě cizího podnětu musí b ýt dána možno st vyj ádřit se i stran ě navrhovatele. Nahradit ve Čl. 8 odst.. 1 a 5 Slovo provinilec větou provinilec nebo v případě cizího podnětu i navrhovat el Statut SCM Odborné vzdělání tr enérů SCM S platností od ro ku 2003 musí mít každý veslařský tren ér placen ý z proj ektu MŠMT ČR na SCM, minimální odborné vzdělání na úrovni II. trenérské třídy.

3 Listopad/Prosinec Stránka 3 VESLAŘSKÝ TRÉNINK (odborná četba na pokračování) Stanovení tréninkových pásem j e závislé na úrovni koncentrace kyseliny mléčné (laktátu) v krvi a na j ejí kumulaci během zatížení. Laktát j e produktem anaerobní glykolýzy, větší koncentrace laktátu v krvi vede pak k rychlé únavě. Dochází ke snížení ph krve, jsou omezovány procesy produkce energie. Jestliže se intenzita zatížení rychle mění od nízké po maximální, úroveň laktátu v krvi stoupá, j ak j e vidět na obrázku č.3. Dle tohot o graf u určujeme hodnotu aerobního a anaerobn íh o prahu. Pojmy aerobní a anaerobní práh Pojmy aerobní práh a anaerobní práh jsou široce diskutovány ve vědecké literatuře. Mnoho fyziologů tvrdí, že není skutečný prahový bod ( Yeh a kol., 1983; Brooks, 1985 ), j iní j sou přesvěd čeni, že j e možné prahové ho d- noty přesně stanovit ( Antonutto a DiPrampero, 1995 ). Č ást diskuse j e jen otázka názvosloví, vědci se přou o p řesnosti termínu aerobní, jiní si kladou otázku o správnosti termínu práh. Dů vodem této debaty je skutečnost, že existuje množství metod, jak stanovit prahové hodnoty. Pomocí moderní technologie je možné přesn ě určit intenzitu zatížení, která určuj e aerobní n eb o anaerobní práh. Vývoj teorie tréninkových kategorií řeší tyto otázky stanovením pásem intenzity zatížení. Pro ty, kteří mají vět ší záj em proniknout do t éto problemat iky doporučujeme materiály Brookse a Davise ( 1985 ). A erobn í práh A erobn í práh j e d ef inován jako bod při takové úrovni energetického metabolismu, kdy koncentrace laktátu v krvi j e zřetelně nad hladinou klidových hodnot ( Aunola a Rusko, 1986 ). To je intenzita cvičen í, při které většina svalových vláken pracuje aerobně, zp ravidla p ozoruj eme ko n cent raci lakt átu okolo 2 mmol ( Ant onut to a DiPrampero, 1995 ). Při nízké intenzitě zatížení j sou aktivována pomalá svalová vlákna. Jak se zvyšuje intenzita cvičen í, větší množství svalových vláken j e zapoj eno a v momentě, kdy pomalá svalová vlákna nepostačují zabezpečit n ároky cvičení, rychlá svalová vlákna j sou aktivována. Skinner a McLellan ( 1980 ) stanovili tento moment, kdy j sou do pohybu poprvé zapoj eny rychlá svalová vlákna, jako aerob ní práh, záro veň pozoruj eme zvýšení koncentrace laktátu v krvi. Anaerobní práh Je mn oho d ef in icí, st anovujících poj em anaerobní p ráh. Pro účely této knihy postačí, když budeme považovat anaerobní práh za bod, kdy koncentrace laktátu v krvi p řekročí hod not u 4 mmol. Pro zjednodušení si představte, že produkce laktátu v těle sportovce j e vyšší, než proces jeho odbourávání. To způ sobuj e akumulaci lakt á- tu v krvi. To není jediná příčina j evu, mezi další patří n edo st at ečný přísun kyslíku k pracujícím svalů m a progresivní zvýšení potřeby kyslíku větších svalových partií, snížená schopn o st od bou rávání lakt át u a uvolňování adrenalinu. H ranice, mezi ekono mickou činností organizmu a činností organizmu vytvářející negativní vliv na organizmus se j menuje anaerobní práh. VO 2 max ( maximální aerobní výkon ) Maximální aerobní výkon j e j edna z nejčastěji měř ených fyziologických veličin. Je nejobjektivnějším způ sobem stanovení funkčních limitů oběhového systému ( Rowell a Human, 1974 ) a ukazuje nám celkovou tělesnou zdatnost sportovce. VO 2 max j e maximální množství kyslíku, které j e organismus chopen využít v dané časové j ednotce, během činnosti velkých svalových skupin, která vede až k celkovému vyčerpání ( Thoden, 1991 ). Lineární vztah mezi zvyšováním kyslíkové spotřeb y v závislosti na stoupající intenzitě zatížení vidíte na obrázku č.2. VO2 ( l/min ) Výkon (W) Obrázek 2: Vztah mezi intenzitou zatížení a kyslíkovou spot řebo u ( až k VO 2 max ) Maximální aerobní výkon j e závislý na ventilaci, tzn. procesu p řenosu kyslíku z plic do krve, na kardiovaskulárním výkonu a na procesu uvolňování kyslíku z krve do svalů ( ACSM, 1991 ). Je prokázáno, že veslařský výkon je v pří m é z ávi slo st i n a VO 2 max ( Kramer a kol., 1994 ). Jestliže srovnáváme veslaře různé úrovně, sportovci s vyšší VO 2 max dosahují lepší výkonnosti. Není však prokázána taková závislost mezi VO 2 max a čistě vytrvalostním výkonem, když porovnáme sportovce s p odo bn ým VO 2 max. Hodnota anaerobního prahu se zdá být lepším ukazatelem pro zjištění úrovně vytrvalostních schopností. Pásma zatížení ( tréninkové kategorie ) Na základě t ěcht o po zn at ků st ano ví m e čtyři pásma intenzity zatížení v systému tréninku aerobního charakteru, přinášej ící specifické adaptační změn y v org anismu. V dlouh od ob ém, ročn í m t r én in ko vém p rog r amu j sou z ařazo ván y j ed not l i vé tréninkové kategorie postupně tak, j ak jsou zde prezentovány. Ke každé kategorii j e připoj ena tabulka, poskytuj ící základní informaci o způ so bu z ařazení jednotlivých druhů aerob ního t rén in ku d o prog ramu. Po važujt e t yt o t abu lky po uze za obecný návod, tréninkový program musí být sestaven v závislosti na tělesné připravenosti sportovce i když to znamen á zp o čátku trénovat v nižších intenzitách a menších obj em ech t r én in ku, n ež zd e d opo ru čujeme.

4 Stránka 4 ČESKÝ VESLAŘSKÝ ZPRAVODAJ VESLAŘSKÝ TRÉNINK (odborná četba na pokračování) Pásmo intenzity I. ( Základní vytrvalost I. ) Jsou zde zahrnuty všechny aktivity, které zahrnují intenzitu cvičení pod a na úrovni aerobního prahu. Tato tréninková kategorie j e často nazývána rozvoj em základní vytrvalosti. Fyziologickým účinkem na organizmus sportovce j e zejména ovlivňování funkce pomalých svalových vláken, které j sou limituj ícím faktorem vytrvalostního výkonu. Při všech pohybech relativně nižší rychlosti jsou pomalá svalová vlákna efektivnější v přem ěn ě chemické energie v mechanickou práci než rychlá svalová vlákna ( Horowitz, Sidossis a Coyle, 1994 ). Intenzita zatížení při veslařském závodě j e mnohem vyšší, než intenzita zatížení v pásmu I. Pro získání odpovídaj ící úrovně rychlostních schopností využíváme intervalový trénink. A p rot ož e z ej m én a l akt át způ sobuj e únavu při intenzivnějších činnostech, schopnost odbourávání a metabolizace laktátu b ěhem periody odpočinku má zásadní dů ležitost. Jestliže není laktát vyplaven, veslař n eud rž í r ych lo st a sí lu v n ásl eduj í cí m intervalu. Pokud rychlost klesá od intervalu k intervalu, tréninkové účinky na organismus jsou redukovány. Existuje závislost mezi množstvím pomalých svalových vláken a rychlostí odbourávání laktátu ( Bonen a kol., 1978 ). Tento vztah j e dán vysokým obsahem enzymů, z astou p en ých v po m al ých vláknech, které metabolismus laktátu výrazně ovlivň ují. Adaptační změnou na tréninkové zatížení v pásmu intenzity I je zvýšené množství těcht o en z ym ů což umožň uje sportovci vykonat větší množství intervalového zatížení. T r én in ko vá j edn ot ka, z am ěř ená na rozvoj základní vytrvalosti je obvykle déle trvající čin no st í při konstantním stupni vynaloženého ú silí ( st eady st at e ). Tohot o t ypu t réninku vyu žíváme také pro rozvoj technických dovedností.. Ve sportech jako veslování mů že čin it z at íž ení v p ásmu int enz it y I až 80% celkového tréninkového obj emu. Jelikož j e koncentrace laktátu na této úrovni nízká, únava je pak pravděpodobně zp ů sobena vyčerpáním zásob glykogenu, nerovnováhou v zastoupení prvků aminokyselinových řet ězců nebo přílišným zvýšením t ělesné teploty ( Thoden, 1991 ). A čkoliv toto pásmo zatížení neobsahuj e velký rozsah intenzit, j e široká škála možností využití tréninkových objemů. Jestliže připravujeme tréninkový program pro rozvoj základní vytrvalosti I, musíme si uvědomit něko l i k z ákl adn í ch p r avi d el: a) Velmi dlouhé tréninkové jednotky j e možno provádět v omezené míře. n ap ř.čtyřhodinová t réninková j ed not ka mů že být zařazena do programu 3 až 4 x týdně, zatímco hodinové Pásmo intenzity I ( Základní vytrvalost I ) Délka trvání tréninkové jednotky 45 min. až 2 hod. Tréninkových j ednotek za týden 3 až 8 Tréninkových j ednotek za den 1 až 3 Metody Konstantní zatížení z atíž en í j e m ož no ab so l vo vat 8 až 10 x z a t ýd en. b) V závo dn ím o bdobí, kdy je t rénink zaměř en na příp ravu k závodu, jsou zařazeny tréninkové j ednotky tohoto typu také do programu. Dů vodem je zabránění poklesu výkonnosti sportovce v oblasti základní vytrvalosti, četnost záleží na počtu tréninkových j ednotek v týdnu. Jestliže tréninková j ednotka v této intenzitě trvá méně jak dvě hodiny, další trénink základní vytrvalosti I může následovat po 2 až 4 hodinách odpočin ku. Pásmo intenzity II. ( Základní vytrvalost II. ) Pásmo zatížení II znamená tréninkové aktivity v intenzit ě mezi aero bn ím a an aero bn ím prah em, ho dn ot y koncentrace laktátu v krvi tedy kolísají při zátěži to hoto typu mezi 2 až 4 mmol/l. Sjodin a Jacobs ( 1981 ) zjistili, že maratónský závod j e trénovaný běžec schopen absolvovat na úrovni 87 % anaerobního prahu. Srovnáme li výkon atleta na 5, 10 a 15 km, vidíme, že čí m kr atší závod, tím více se výkon přibližuj e hranici rychlosti na anaerobním prahu. Z uvedeného vyplývá, že vytrvalostní závody většinou absolvujeme v úrovni intenzity zatížení pásma II. Trénink v tomto pásmu je opět prováděn met odo u d elšího setrvaléh o zatížen í n eb o met odo u dlou hých int ervalů s mírn ě proměnlivou intenzitou. Pohybuj eme se však stále v hodnot ách p od ú ro vn í an aero bn íh o p rah u, t akž e n edo ch áz í ke ku mu l aci l akt átu. N en í p roto nutn é zařaz o vat p řestávky na odpočinek. Účelem změn v intenzitě zatížení j e adaptace motorických center, jejichž funkce j e takto posilována. Trénink na úrovni pásma intenzity II započneme obvykle po absolvování 2 až 3 týdenní přípravy, zaměřené na rozvoj základní vytrvalosti I. Pravidla pro sestavování tréninkového prog ramu jsou pod obn á, j ako u před ch áz ej í cí zó n y i nt en zit y zatížen í, po do bn é j sou i dop oručované tréninkové objemy. Další tréninkovou j ednotku v této intenzitě je vhodné zařadit po 8 až 12 hodinách, dochází také k redukci počtu tréninkových j ednotek intenzity v pásmu I. Pásmo intenzity III. ( anaerobní práh ) Pásmo intenzity II ( Základní vytrvalost II ) Délka trvání tréninkové j ednotky 45 min. až 2 hod. Tréninkových jednotek za týden 2 až 5 Tréninkových jednotek za den 1 až 3 Metody Konstantní výkon Intenzita zatížení v této tréninkové kategorii se pohybuje v blízkosti úrovně an aero bn ího p rah u, h odn ot y koncentrace laktátu j sou v rozmezí 3,5 až 5 mmol/l. Pro sportovní výkon, trvaj ící déle jak 5 minut je nej lepším indikátorem výkonu hodnota anaerobního prahu, více než ho dno t a VO 2 max ( Heck a kol., 1985 ). Astrand a Rodhal ( 1970 ) prokázali, že po několikaměsí čním tréninkovém zatížení se u sledovaných subjektů nezměnila hodnota VO 2 max, zatímco vytrvalostní úoveń an o. Další sledování prokázala blízkou korelaci mezi závodn ím temp em a t emp em b lízko ho dn ot an aerobn íh o prahu. Steinacker ( 1993 ) konstatoval, že vytrvalostní kapacita, měřená při výkonu na hranici 4 mmol laktátu j e n ej p od st at n ější p aramet r pro predikci výkonu u t rén o- vaných veslařů, sp eci el n ě na menších posádkách. Byla vysledována vysoká korelace ( r = 0,93 ) mezi výkonem na anaerobním prahu a výkonem na ergometru na vzdálenost 2000 m.

5 Listopad/Prosinec!ESKÝ VESLA"SKÝ ZPRAVODAJ Stránka 5 VESLAŘSKÝ TRÉNINK (odborná četba na pokračování) Pásmo intenzity III ( Anaerobní práh ) Délka trvání tréninkové jednotky 30 až 90 minut Tréninkových j ednotek za týden 1 až 5 Tréninkových j ednotek za den 1 až 2 Metody Konstantní nebo Interval 5-10 / 5-10 Délka tohoto tréninku j e individuální záležitostí. Existuj í velké rozdíly ve schopnosti absolvovat zatížení na úrovni anaerobního prahu. Vytrvalostní kapacita trénovaného j edince j e zhruba 30 minut. Trénink, zaměřený na zvýšení této kapacity j e obvykle veden v intenzitách těsn ě nad ANP, obyčej n ě metodou stálého zatížení. Zde je velmi dů - ležité sledovat dosahovaný výkon, neboť tepová frekvence není vždy stabilním ukazatelem v oblastech intenzity zatížení blízko ANP. Pásmo zatížení IV. ( Anaerobní kapacita ) Existují dvě metody tréninku, zaměřené na zvýšení výkonnosti na úrovni anaerobního prahu. Metoda intenzivního souvislého zatížení a metoda střídavého zatížení. Souvislou metodou rozumíme úsek, absolvovaný na nebo pod úrovní anaerobního prahu. Při střídavé metodě se zatížení mění dle p ředepsaného způ sobu, v int enzit ách nad prahem a pod prahem. Oba způ so by j sou p o važ ován y za ú činné a nebyly vysledovány statisticky významné rozdíly mezi efektivitou obou metod. Laktát (mmol/l V této tréninkové kategorii j e zahrnuto zatížení intenzity mezi anaerobním prahem a VO 2 max. Prot ože se jedn á o pásmo nad ANP, používáme metodu intervalového tréninku odpovídaj ícího objemu. Účelem j e trénink při vyšších hodnotách koncentrace laktátu v krvi čímž podpo ruj eme schopnost odbourávání laktátu, pozoruj eme také adaptační změn y v pr áci sr d ečního svalu. Jelikož intenzita zatížení je vysoká, doporučuj eme zařadit do týdenního programu nejvýše 3 tréninkové jednotky tohoto typu. Studie ( Lindsay a kol., 1996 ), používaj ící tréninkový model s dvěmi jednotkami v týdnu v pásmu IV na úrovni 86 % VO 2 max, popisuj e zvýšení maximálního výkonu v testu o 3 až 5 % po t řech týdnech. Zvýšení výkonu nebylo významné po proběhnutí tohoto modelu v délce 6 týdnů. Z toho usuzujeme, že trénink v nej vyšších pásmech intenzity zatížení používáme během předzávo dn íh o obd ob í a v závod ním obd ob í, zat ímco ve zb yt ku t rén in ko vého ro ku j e na programu 1 2 x měsí čně. Zvýšení výkonu anaerobní kapacity obvykle značí i zlep šen í ho dn ot y VO 2 max Zpravidla zařazuj eme intervaly v délce 4 až 10 minut s aktivním odpočinkem 8 až 20 minut, běh em kt er ého j e Výkon (W) Pásmo intenzity IV ( Anaerobní kapacita ) Obrázek č. 3 ukazuje adaptační změny v produkci laktátu u sportovce, který neabsolvoval tréninkový program a který absolvoval tréninkový program. Při stej né ko n cent r aci l aktátu j e sportovec, který absolvoval program schopen vyššího výkon. Obrázek č.4 ukazuj e způ sob st řídavého zatížení, úspěšn ě používané v přípravě kanadského reprezentačního družstva. Skládá se z úseků intenzity 5 až 10 % nad anaerobním prahem ( ANP ), které j sou pravidelně střídány úseky intenzity 5 až 10 % pod ANP. Tato forma tréninku dovoluje absolvovat vysoký obj em tréninku v intenzitě okolo AN P, délky časových úseků jsou téměř shodné: 5 až 10 minut. Č asový interval v intenzitě pod ANP j e prakticky v oblasti základní vytrvalosti II, či blízko mezních hodnot této kategorie. Obrázek č. 4: Stříd ání int enz it y z at íž ení v b líz ko st i h ran ice ANP Laktát (mmol/l) Délka trvání tréninkové jednotky 30 až 90 minut Tréninkových j ednotek za týden 1 až 3 Tréninkových j ednotek za den 1 Metody Interval 4-10 /8-20 intenzita na úrovni I. Celková doba intervalů j e 20 až 30 minut za j edn u trén inko vou j ed not ku. Specifický charakter mají tréninkové jednotky, kdy se zat ížení po h ybuj e n a hran ici VO 2 max. Cílem j e zvýšení VO 2- max a rozvoj vytrvalostních schopností na při vysokých intenzitách. Obvykle jsme schopni udržet takový výkon po dobu 2 až 12 minut, v závislosti na trénovanosti jedince. N ěkt er é st ud i e přisuzují parametru VO 2 m ax vel kou d ůležitost pro veslařský výkon, mnohem důležitější je fakt, že vyšší VO 2 max umožňuj e sportovci dosáhnout vyšších hodnot v úrovni ANP. Hodnota VO 2 při int enz it ě zat ížení na 4 mmol je u trénovaných veslařů obvykle 85 % VO 2- max. Obrázek 5 ukazuj e změny ve vztahu mezi VO 2 a h odnotou ANP

6 Stránka 6 ČESKÝ VESLAŘSKÝ ZPRAVODAJ VESLAŘSKÝ TRÉNINK (odborná četba na pokračování) VO2 (l/min) 5 4,5 4 3,5 3 2,5 2 1,5 1 0,5 0 0 Obrázek č.5: Při zvýšení VO 2 max j e vyšší hodnot a AN P ( 85% VO 2 max) a tím i veslařského výkonu Při tomto typu příp r avy p ou ží vám e int er val v d él ce 2 až 7 m i- nut s od počin kem 10 až 20 m in ut. C el ko vá dob a z at íž ení n a této intenzitě bývá 10 až 20 minut v j edné tréninkové jednot ce. Protože intenzita j e velmi vysoká, zařaz uj em e t r én in k t oh oto typu pouze 1 až 2 x v týdnu během závěrečné fáze předzávodního období. 3. Určování tréninkových pásem Systém řízení tréninku dle pásem intenzity zatížení má své opodstatnění pokud jsou jednotlivé zóny stanoveny individuálně pro každého sportovce. Vždy musíme zvažovat fyziologické rozdíly mezi sportovci i j ejich trénovaností. Metody určení tréninkových pásem V zásadě jsou dvě skupiny metod, kterými určujeme aerobní tréninková pásma. Za prvé přímá měřen í, m ez i n ěž zařazuj em e zej ména sledování koncentrace laktátu v krvi nebo analýzu vydechovaných plynů a z a d ruh é m ěř en í n epřímá, z alo ž en á n a stanovení pásem intenzity zatížení podle různých typů testů, monitoruj ících výkon sportovce. Přímé metody jsou mnohem přesněj ší, avšak poměrn ě drah é, vyžadující složité laboratorní vyšetření. Přímá měř en í Sledování koncentrace laktátu v krvi Výkon (Watt) test 2 test 1 S vývoj em dostupných přístrojů pro analýzu koncentrace laktátu se tato metoda stává v poslední době nejpoužívaněj ší. A vzhledem k tomu, že j sou tréninkové kategorie určeny právě ko n cent r ací l akt át u v kr vi, j e to z áro veň nejpřesnější způsob stanovení intenzity zatížení. Thoden ( 1991 ) stanovil zásady provádění t ěchto testů: - Používejte specifická cvičení, tzn. pohyb shodný s závodním výkonem. Jinými slovy veslař má být testován p ři veslování na vodě nebo na ergometru. Tréninkové zóny, stanovené v testu na bicyklovém ergometru nebo na b ěhátku neodpovídají pro veslařský pohyb a opačn ě. T réninkové zóny intenzity zatížení ve veslování nemohou být použity pro běh či jízdu na kole. - První stupeň zátěže je zhruba 30 % VO 2 max, to reprezentuje asi 30 % závodního tempa na 2000 m. Pokud j e zátěž nižší, veslař většinou již není schopen veslovat efektivně a výsledky jsou pak zkreslené. - Jednotlivé stupně zátěže by měly trvat déle než 2 minuty. Odezva v koncentraci laktátu na změnu v intenzitě zatížení je znázorněna na obrázku č.1. Délka trvání j ednotlivých stupňů zátěže se obvykle pohybuje mezi 3 až 5 minutami - Test má být proveden stejnou technikou, pokud se týče odebírání vzorků. Pro přímý odběr kr ve z kap i- lár j e nejvhodnějším místem koneček prstu nebo ušní lalůček, i míst o od běru ovlivň uje výsledky. Prahov é hod not y a tréninkov é zón y zat ížen í určujeme tepovou frekvencí i údaji o wattech, případně mezičasy pro ujetou vzdálenost. Laktát (mmol/l) 3,5 3 2,5 2 1,5 1 0,5 0 Obrázek č.1: Odezva v koncentraci laktátu na zatížení stálé intenzity. Po počát ečním rychlém vzestupu ko n cent r ace l akt átu v krv i n ásl eduj e u st ál ení h od not y. Při pokračování čin no st i n a t ét o úrovn i doch ází ke sn ižov án í úrov ně laktátu ( Uprav eno dle Brookse, 1991 ) Příprava na test Čas (min. Trénink a způ sob výživy mohou ovlivnit výsledky testu. Dva dny před každým testováním dodržujte následující pravidla, zlepšíte přesnost měř ení a výpovědn í hod not u testu: - stálý dietní režim, zařazujte zejména potraviny bohaté na uhlovodany (cukry ) jako těstoviny, rýži, chléb nebo brambory. Dodržujte správně pitný režim, různými druhy iontových nápojů doplňujte tekutiny bezprostředn ě po tréninku ( do 30 minut). Tuky a bílkoviny nemají efekt na hladinu laktátu, mohou však ovlivnit konzumaci uhlovodanů. Nedovolte jakýkoliv alkohol. - kof ein z vyšuj e ob oj í, ko n cent r aci l akt át u i t epo vo u frekvenci. Nej méně 90 minut před t est em n ep ij t e nápoj e, obsahuj ící kofein. Jestliže test probíhá po ránu a sportovec je zvyklý požívat kávu, snídejte brzo, abyste neovlivnili výsledek. dva dny před testem zařazujte trénink v nejnižší intenzitě základní vytrvalost I. Při posilování nebo při tréninku ve vyšších pásmech intenzity jsou hlavním zdrojem energie uhlovodany a vyčerpání jejich zásob by zn eh odn otilo obj ektivitu měř ení. Doplňujte tekutiny běh em jednot livých trénin ko vých j edn ot ek, kt eré b y v t éto době měly být kratší než 90 minut. V den před t est em j e vhodné absolvovat pouze jednu tréninkovou fázi.

7 Listopad/Prosinec Stránka 7 PLÁN REPREZENTACE NA ROK 2002 Sys tém kontrolních z ávodů 2002 I. KZ (malé disciplíny) Račice, Podmínky účasti: 1. Závodů se zúčas tní poz vané posádky podl e výsledků MR v distanční m z ávodě Ústí n.l., , počty pří mo postupujícíc h lodí uvedeny v tabulce, další lodě určí ÚT ( číslo v závorce ). V kategoriích žen určí pos tupující l odě ÚT. 2. Bude provedeno porovnání vý konů při MR v distanční m z ávodě ( r ychlost lodi, vyjádř ená v proc entech tabul kové r ychlos ti ) a nejlepší m 30 z ávodní kům bude z ajištěno ubyt ování a stravování v SC Račice ( ). 3. Do rozjížděk budou posádky nasaz eny podle výsl edků MR v distančním závodě při 14 lodích dle tohoto systému. Obdobně se bude post upovat i při nas azení menšího počtu lodí. Po!ádá: Úst!ední trenér a trenérská rada P!ihlášky: do ( st!eda ) Adresa: "eský vesla!ský svaz, Atletická #00/2, Praha 6, #60 #7 Fax: #0 847, Po!ad: #. #xm Po$ty lodí: #2 ( + 2 ) 2. #xm LV #0 ( + 2 ) 3. 2-M, 2-M LV 6 ( + 2 ), 4 ( + 2 ) 4. #xž, #xž LV, 2-Ž, 2-Ž LV Celkový po$et až #2 lodí Dráha 0 # 2 3 ( vždy 4 vít%z každé kategorie 5 ) 6 I. Rozjíž&ka Ur$í ÚT MR dist. #2. MR dist. 8. MR dist. #. MR dist. 4. MR dist. 5. MR dist. 9. II. Rozjíž&ka Ur$í ÚT MR dist. ##. MR dist. 7. MR dist. 2. MR dist. 3. MR dist. 6. MR dist. #0. Vít%zové rozjížd%k postupují p!ímo do finále A, zbylé lod% do opravných jízd. Dráha # I. Oprava I. Rozj. 7. I. Rozj. 5. I. Rozj. 2. II. Rozj.3. II. Rozj.4. II. Rozj.6. II. Oprava II. Rozj. 7. II. Rozj. 5. II. Rozj. 2. I. Rozj. 3. I. Rozj 4.. I. Rozj. 6. První dv% lodi z každé opravné jízdy postupují do finále A, lod% na míst% postupují do finále B, zbylé lod% startují ve finále C. "asový po!ad: Sobota Rozjíž&ky od ##:00 hod. Opravy od #6:00 hod. Ned%le Finále A,B,C od #0:00 hod. Dle výsledk' I. KZ budou nominovány malé posádky na II. kolo SP v Belgii ( viz program repre družstva ). II. KZ (velké disciplíny) Ra#ice, $8.-$ Po!ádá: Úst!ední trenér a trenérská rada P!ihlášky: Do ( st!eda ) Adresa: "eský vesla!ský svaz, Atletická #00/2, Praha 6, #60 #7 Fax: #0 847, Po!ad: #. 2xM 2. 2xM LV 3. 4-M, 4-M LV 4. 2xŽ, 2xŽ LV, 4-Ž Podmínky ú$asti: #. Sestavy posádek složených z $len' širšího reprezenta$ního výb%ru navrhuje trenérská rada, schvaluje a p!ihlašuje ÚT. 2. Ú$ast v závod% není omezena, p!ihlásit se mohou i další oddílové posádky 3. Všichni ú$astníci startují na vlastní náklady. 4. Systém postup' rozjíž&ky, opravy, semifinále, finále A,B,C - jako p!i MS. 5. V p!ípad% malého po$tu p!ihlášených bude slou$en i závod $. # a $. 2. Dle výsledk' II. KZ budou sestaveny velké posádky pro nomina$ní závod v Ra$icích ( viz program repre družstva ). Zpracoval: P!emysl Panuška, úst!ední trenér "VS

8 Stránka 8 ČESKÝ VESLAŘSKÝ ZPRAVODAJ BODOVÁNÍ ČESKÉHO POHÁRU -02 V JÍZDĚ NA TRENAŽERU DOROSTENKY Brno Litoměřice Praha celkem Klub Posádka Čas Body Čas Body Čas Body Body VK Olomouc SVOBODOVÁ Michaela 07: 22, : 27, VK Přerov VAŘEKOVÁ Gabriela 07: 36, VK Děčín ANTOŠOVÁ Jitka 07: 38, : 34, VK Vajgar J.Hradec SMEJKALOVÁ Žaneta 07: 38, : 39, VK Olomouc HRABČÍKOVÁ Martina 07: 45, : 50, VK Vajgar J.Hradec VERNEROVÁ Lenka 08: 03, : 08, 4 7 VK Olomouc HLÍDKOVÁ Eva 08: 09, Jiskra Otrokovice TOPOLÁN KOVÁ Šár ka 08: 10, VK Děčín MOTEJLOVÁ Pavla 08: 10, VK Olomouc SOVOVÁ Mar kéta 08: 13, VK Olomouc VÁCLAVKOVÁ Marcela 08: 15, VK Olomouc VYCHODILOVÁ Michala 08: 15, Sj Litoměřice BRUNCVÍKOVÁ Libuše 07: 22, ČVK Par dubic e BULEJKOVÁ Lucie 07: 31, ČVK Par dubic e KADAVÁ Martina 07: 37, VK Slavi a Praha JAKOUBKOVÁ Veroni ka 07: 40, VK Slavi a Praha HALÍKOVÁ Dag mar 07: 55, ČVK Par dubic e CHLEBOVSKÁ Luci e 07: 55, VK Slavi a Praha HEŘMANSKÁ Marie 07: 56, VK Slavi a Děčín MOTEJLOVÁ Pavla 08: 05, DOROSTENCI Brno Litoměřice Praha celkem Klub Posádka Čas Body Čas Body Čas Body Body VK Přerov KRATOCHVÍL Pavel 06: 37, Jiskra Otrokovice ČABLA Vlasti mil 06: 41, Jiskra Třeboň ŠINDLER Milan 06: 43, : 40, TJ Jiskra Třeboň MULLER Petr 06: 46, : 46, LS Brno KUČERA Jaroslav 06: 47, ČVK Brno ŘIHÁČEK Petr 06: 47, VK Bles k PLEŠKO Michal 06: 47, LS Brno FILISTEIN Marek 06: 54, LS Brno HERMAN Vít 06: 55, VK Bles k PROŠVIC Davi d 06: 58, : 56, LS Brno MIČÁNEK Lukáš 06: 59, VK Morávia Uh.Hr. OPRAVI L Michal 07: 00, KV Kondor Br andýs BÍLEK Tomáš 06: 21, ČVK Praha STRAKA Štěpán 06: 37, ČVK Praha NOVÁK Ondřej 06: 50, ČVK Praha KILEVNÍK Martin 06: 58, VK Bles k HARNISCH David 07: 03, VK Slavi a Praha LŮŽEK Ondra 07: 05, Bohemians Praha VALENTA Zdeněk 07: 07, VK Smíc hov ŠANDA Michal 07: 09, VK Bles k DIVÍŠEK Jarosl av 07: 10, ŽENY Brno Litoměřice Praha cel kem Klub Posádka Čas Body Čas Body Čas Body Body VK Slavi a Praha KNAPKOVÁ Miroslava 06: 58, : 00, VK Bles k MARTINCOVÁ Olga 07: 05, VK Olomouc ŽIŽKOVÁ Pavlína 07: 06, : 04, ČVK Par dubic e LANGOVÁ Eva 07: 12, : 08, VK Slavi a Praha KOUDELOVÁ Kl ára 07: 26, : 14, VK Hodonín BREŠLOVÁ J armila 07: 35, VK Olomouc BABINSKÁ Beáta 07: 36, VSK VŠB Ostrava SPÁČILOVÁ Jana 07: 52, : 49, LS Brno JABORNÍKOVÁ Martina 08: 00, LS Brno VAŇUROVÁ Alž běta 08: 04, ČVK Praha ČECHOVSKÁ Barbora 07: 18, Tj Slavoj Lit oměřice STRUHOVÁ Martina 07: 22, VK Smíc hov HRŮZOVÁ Jana 07: 37,

9 Listopad/Prosinec Stránka 9 BODOVÁNÍ ČESKÉHO POHÁRU -02 V JÍZDĚ NA TRENAŽERU JUNIORKY Brno Litoměřice Praha cel kem Klub Posádka Čas Body Čas Body Čas Body Body VK Přerov VAŘEKOVÁ Barbora 07: 21, VSK VŠB Ostrava LUŇÁČKOVÁ Petra 07: 44, : 48, VK Hodonín VAŠKOVÁ J ana 07: 47, ČVK Brno PRŮCHOVÁ Lenka 07: 54, VK Olomouc HRADILKOVÁ Kamila 07: 57, VK Olomouc NEPLECHOVÁ Terez a 08: 05, ČVK Brno LEIDORFOVÁ Lenka 08: 11,4 6 6 VK Děčín DRASLAROVÁ Jana 08: 11,6 5 5 VK Olomouc BIELSKÁ Luis a 08: 13, VK Olomouc BÍLSKÁ Mar kéta 08: 24, VK Vajgar J. Hradec VICHROVÁ Petra 08: 32, VK Olomouc VODIČKOVÁ Zuz ana 08: 37, VK Bles k REMIŠOVÁ Vlasta 07: 13, Slavoj Lit oměřice STRUHOVÁ Pavlína 07: 17, ČVK Par dubic e VLACHOVSKÁ Barbora 07: 19, VK Bles k BASLOVÁ Moni ka 07: 27, Bohemians Praha PODEJMOVÁ Věra 07: 31, VK Slavi a Praha NEKOLOVÁ Ludmila 07: 31, ČVK Praha DUŠKOVÁ Lenka 07: 32, Bohemians Praha ZRNOVÁ Luvie 07: 36, Lokomotiva Beroun SEHNOUTKOVÁ Zuzana 07: 36, VK Slavi a Praha FŰLEOVÁ Adriana 07: 43, VK Smíc hov HLÁVKOVÁ Marti na 07: 46, JUNIOŘI Brno Litoměřice Praha cel kem Klub Posádka Čas Body Čas Body Čas Body Body Body Bohemians Praha HOLEČEK Miroslav 06: 16, : 10, Dukla Praha PAVLÍK Robert 06: 22, Dukla Praha GRUBER Jan 06: 24, : 21, Lokomotiva N ymbur k VETEŠNÍK Jan 06: 24, Lokomotiva N ymbur k VETEŠNÍK Ondřej 06: 25, : 22, Spolana Neratovice WIESN ER Richard 06: 25, : 23, VK Smíc hov HLAVIČKA Ondřej 06: 26, VK Hodonín ŠVRČEK Michal 06: 29, Dukla Praha NEFFE Karel 06: 29, Bohemians Praha FARON Daniel 06: 32, VK Smíc hov BARTOŇ Jonáš 06: 33, : 31, ČVK Brno PRŮCHA Lukáš 06: 33, TJ Slavoj Litoměřice BRUNCVÍK Milan 06: 19, Bohemians Praha FREMUT Martin 06: 27, ČVK Praha ZOF Jakub 06: 27, Tj Lokomotiva Beroun PATERA T omáš 06: 29, VK Slavi a Děčín ŘEPA Jar oslav 06: 31, TJ Slavoj Litoměřice NEDBAL Tomáš 06: 33, ČVK Par dubic e KADAVÝ Tomáš 06: 33,

10 Stránka 10 ČESKÝ VESLAŘSKÝ ZPRAVODAJ BODOVÁNÍ ČESKÉHO POHÁRU -02 V JÍZDĚ NA TRENAŽERU MUŽI Brno Litoměřice Praha cel kem Klub Posádka Čas Body Čas Body Čas Body Body Dukla Praha SYNEK Ondř ej 05: 56, : 55, Dukla Praha DOLEČEK Milan 05: 57, Dukla Praha SCHINDLER Jan 05: 57, : 55, Dukla Praha KARAS T omáš 06: 02, Dukla Praha MAKOVIČKA Jakub 06: 03, : 00, Dukla Praha KARBAN Zdeněk 06: 07, : 06, ČVK Brno OBADAL Radek 06: 07, Dukla Praha KOPŘIVA David 06: 08, Dukla Praha VOCHOSKA Václ av 06: 10, VK Olomouc MICHÁLEK Al eš 06: 10, Dukla Praha ŠTENCL Jakub 06: 13, Dukla Praha VITÁSEK Petr 06: 13, : 09, ČVK Praha DOHNAL Michal 06: 06, ČVK Par dubic e HANÁK Jakub 06: 09, Dukla Praha JIRKA David 06: 11, Spolana Neratovice ROMANIAK Jakub 06: 11, VK Smíc hov ZEMAN Tomáš 06: 13, VK Bles k LUND John 06: 14, VK Bles k HAVLÍČEK Miroslav 06: 14, MUŽI LV Brno Litoměřice Praha Celkem Klub Posádka Čas Body Čas Body Čas Body Body ČVK Par dubic e KUBRYCHT Martin 06: 21, : 18, Dukla Praha HYNČICA Dušan 06: 24, Dukla Praha JELÍNEK Michal 06: 29, : 25, Bohemians Praha PROCHÁZKA Pavel 06: 31,1 9 9 VK Hodonín DRÁBEK Marek 06: 37, VK Olomouc VRAŠTIL Miroslav 06: 37, Dukla Praha KRUPNÍK Tomáš 06: 38, VK Olomouc HOLOUŠ Jan 06: 43, Dukla Praha BOROVIČKA Vladimír 06: 43, LS Brno KOPAL David 06: 43, VSK VŠB Ostrava SALAJ KA T omáš 06: 45, Bohemians Praha MIČAN Martin 06: 47, Dukla Praha VABROUŠEK Michal 06: 19, VK Smíc hov DLOUHÝ Miloš 06: 27, ČVK Par dubic e KUBRYCHT Libor 06: 31, Dukla Praha LUKŠ J osef 06: 31, VK Smíc hov KOPÁČ Jiří 06: 33, Dukla Praha KRUPNÍK Tomáš 06: 33, VK Smíc hov BEJBÍK Vojtěch 06: 35, VK Bles k ŠVADLENKA Vít 06: 35, Dukla Praha MALEČEK Václav 06: 39, ČVK Praha HEŘMÁNEK Roman 06: 41, ŽENY LV Brno Litoměřice Praha cel kem Klub Posádka Čas Body Čas Body Čas Body Body VK Slavi a Praha LUKŠOVÁ Jar mila 07: 25, : 26, ČVK Par dubic e JELÍNKOVÁ Veronika 07: 28, : 24, Chemička Ústí n.l. FLORIÁNOVÁ Lenka 07: 36, : 36, VK Slavi a Praha KOLIŠOVÁ Kateřina 07: 43, : 43, KV Kondor Brandýs LUDVÍKOVÁ Jana 07: 47, : 41, VK Vajgar J. Hradec FILIPOVÁ Olga 07: 50, : 45, VK Smíc hov KŘTĚNOVÁ Pavlína 07: 11, Spolana Neratovice VEJNÁRKOVÁ Jar oslava 07: 28, ČVK Praha HEJTÍKOVÁ Gabriela 07: 43, Chemička Ústí n.l. JANÁKOVÁ Klár a 07: 44, Bohemians Praha JANDUROVÁ Zuzana 07: 47, VK Ohře Louny MERUNKOVÁ Eliška 07: 50,

11 Listopad/Prosinec Stránka 11 BODOVÁNÍ ČESKÉHO POHÁRU -02 V JÍZDĚ NA TRENAŽERU VETERÁNKY Brno Litoměřice Praha cel kem Klub Posádka Čas Body Čas Body Čas Body Body Kat."A" VK Morávia Uh.Hr. SVITÁKOVÁ Pavl a 07: 35, VK Hodonín MIGOTOVÁ H ana 07: 40, VK Slavi a Děčín VAŇKOVÁ 07: 39, VK Slavi a Děčín TESAŘOVÁ Lenka 08: 17, Kat."B" VK Slavi a Praha ŠKARLANTOVÁ H ana 07: 53, VK Hodonín MICHNOVÁ Stanislava 08: 09, ČVK Praha REJMONOVÁ Zdenka 08: 09, KV Mělník 1881 HERINKOVÁ Alena 08: 22, VK Smíc hov ZEMANOVÁ Jitka 08: 36, LS Brno GREXOVÁ Darina 08: 53, : 51, VK Slavi a Praha ŠKRLANTOVÁ Hana 07: 45, Chemička Ústí n. L. PUCOVÁ Milena 08: 02, VK Slavi a Praha NEKOLOVÁ Ludmila 08: 53, Kat."C" VK Slavi a Praha PĚKNÁ Oldřiška 07: 42, Chemička Ústí n. L. POKORNÁ J aroslava 08: 38, VETERÁNI Brno Litoměřice Praha cel kem Klub Posádka Čas Body Čas Body Čas Body Body Kat."A" SK Smíc hov ZEMAN Tomáš 06: 16, : 21, KV Mělník 1881 NOVOTNÝ Roman 06: 40, : 37, VK Děčín SLAVÍK Jiří 06: 44, : 41, VK Děčín ZEDNÍK Pavel 06: 49, : 46, KV Mělník 1881 TOMÁŠ Petr 06: 50, VK Slovan Lysá n. L. LAMBERT Miloš 06: 54, KV Mělník 1881 ANDRLE Radek 07: 30, Kat."B" VK Děčín SLÁMA 06: 29, : 19, LS Brno ŘÍHA Jiří 06: 35, : 38, VSK VŠB Ostrava ŽÍDEK Jiří 06: 58, : 58, ČVK Praha REJMON Jiří 07: 05, Kat."C" Chemička Ústí n. L. PRÁGL J osef 07: 58, Evidence přestupů, hostování a trvalého přeřazení do vyšší věkové kategorie ČVS rok Přestupy Olga FILIPOVÁ z Chemičky Ústí n.l. do VK Vajgaru J.Hradce Jan POKORNÝ z VK Olomouc do ČVK Brno Tomáš KRUPNÍK z Lokomotivy Nymburk do Dukly Praha VZS David JIRKA z VK Vajgar J Hradec do Dukly Praha VZS Michal JELÍNEK z VK Smícho v do Dukly Praha VZS Jan BLESK z VK Slavia Praha do Dukly Praha VZS Petr VITÁSEK z VK Slavia Praha do Dukly Praha VZS Ivan MICHNĚVIČ z VK Blesku do Dukly Praha VZS Barbora VLACHOVSKÁ z VK Hodonín do ČVK Pardubice Hostování Jakub ROMANIAK z VK Blesku zpět do Spolany N eratovice Jan CILC z Dukly Praha zpět do Spolany N eratovice Trval é přeřazení do vyšší věkové kategori e Jakub HRUBEŠ SK Smícho v přeřazen do kat egorie dorostu Michal HORVÁTH SK Smícho v přeřazen do kat egorie dorostu

12 Stránka 12 ČESKÝ VESLAŘSKÝ ZPRAVODAJ IDENTIFIKAČNÍ TEST MUŽI 1 Ondřej Synek MsenB 82 Dukla Praha 19: 13, 3 198,5 95, 5 8,7 2 Milan Doleček MsenB 82 Dukla Praha 19: 42, ,3 12, 2 3 Jakub Makovička MsenB 81 Dukla Praha 19: 43, 9 196,5 102,9 12, 1 4 Jakub Romani ak MsenB 80 S. Neratovice 19: 49, , 4 8,4 5 Václav Zitta MsenB 81 Slavia Děčín 20: 02, , 8 6,7 6 Petr Vitásek MsenB 81 Dukla Praha 20: 08, 8 191,5 91,6 10, 5 7 David Jirka MsenB 82 Dukla Praha 20: 09, , 8 10, 5 8 Pavel Rusňák MsenB 81 Dukla Praha 20: 11, , Jan Bl es k MsenB 82 Dukla Praha 20: 11, , 6 10, 1 10 Václav Vochoska MsenB 81 Dukla Praha 20: 12, 4 192,3 91,9 8,7 11 Jan T var dí k MsenB 81 Dukla Praha 20: 12, 9 189, , 8 12 Jakub Liter a MsenB 83 LS Brno 20: 18, 6 191,5 84, 7 10, 7 13 Jakub Štencl MsenB 82 Dukla Praha 20: 18, 8 190,5 83, 7 9,1 14 Petr Mašek MsenB 81 Dukla Praha 20: 26, ,7 15 Dalibor St ejskal MsenB 83 VK Hodonín 20: 27, 7 190,5 77, 9 3,1 16 Martin Pavelka MsenB 82 Dukla Praha 20: 28, , 8 17 Lukáš Mrkvička MsenB 81 Dukla Praha 20: 33, 5 181,5 89, 4 12, 3 18 David Fremut MsenB 81 Bohemi ans 20: 40, , 6 9,7 19 Jan Zídka MsenB 83 Bohemi ans 20: 48, , 4 9,1 20 Vasil Tomašev MsenB 82 Bohemi ans 20: 48, ,2 21 Martin Jurečka MsenB 83 ČVK Praha 20: 50, , 9 4,8 22 Jan Pospíšil MsenB 83 VK Přerov 20: 54, 7 190,5 100,6 10, 2 23 Vladimír Borovička MsenB 83 Dukla Praha 20: 57, , 3 6,9 24 Jan Šebesta MsenB 83 ČVK Praha 21:01, , 2 7,3 25 Martin Vořec hovs ký MsenB 83 LS Brno 21: 03, 6 185,2 85, 8 11,2 26 Ondřej Hubí k MsenB 83 Bohemi ans 21:11, , 4 7,9 27 Jakub Král MsenB 83 Bohemi ans 21:11, , 3 8,4 28 Dušan H ynčica MsenB 82 Dukla Praha 21: 23, ,6 29 Lukáš Malenovský MsenB 83 Slavia Praha 21:41, , Tomáš Krupní k MsenB 82 Dukla Praha 21:41, , 9 6,7 31 Štěpán Ledvinka MsenB 80 Slavia Děčín 21: 53, , Martin Juříček MsenB 83 VK Přerov 21: 55, , Pavel Pec kl MsenB 81 Dukla Praha 21: 58, , Aleš Praž ák MsenB 81 S. Litoměřice 22: 01,7 191,5 82, 8 7,8 35 Jakub Hanák MsenB 83 ČVK Pce nedok , 6 9,6 ŽENY 1 Pavlína Žišková ŽsenB 80 VK Olomouc 22: 40, , 9 2 Eva Langová ŽsenB 83 ČVK Pce 23: 09, , 5 12, 6 3 Barbora Čechovská ŽsenB 83 ČVK Praha 23: 22, , 9 16, 2 4 Klára Koudelová ŽsenB 81 VK Slavi a 23: 31, , 8 16, 9 5 Jana Hrůzová ŽsenB 82 VK Smíc hov 24: 52, 9 172,5 65, 6 9,8 6 Eliška Burdíková ŽsenB 83 VK Perun 25: 15, 2 171, , 7 7 Beát a Babi ns ká ŽsenB 83 VK Olomouc nedok. 175,5 72, 8 15, 5 8 M. Struhová ŽsenB 83 S. Litoměřice nedok , 5 18, 9

13 Listopad/Prosinec Stránka 13 IDENTIFIKAČNÍ TEST ŽENY SENB 1 Pavlína Žišková ŽsenB 80 VK Olomouc 22: 40, , 9 2 Eva Langová ŽsenB 83 ČVK Pce 23: 09, , 5 12, 6 3 Barbora Čechovská ŽsenB 83 ČVK Praha 23: 22, , 9 16, 2 4 Klára Koudelová ŽsenB 81 VK Slavi a 23: 31, , 8 16, 9 5 Jana Hrůzová ŽsenB 82 VK Smíc hov 24: 52, 9 172,5 65, 6 9,8 6 Eliška Burdíková ŽsenB 83 VK Perun 25: 15, 2 171, , 7 7 Beát a Babi ns ká ŽsenB 83 VK Olomouc nedok. 175,5 72, 8 15, 5 8 M. Struhová ŽsenB 83 S. Litoměřice nedok , 5 18, 9 ŽENY LV SENB 1 Gabriela Hejtíková ŽLVsenB 81 ČVK Praha 24: 11,1 165,5 59, 8 10, 3 2 Kateřina Kolišová ŽLVsenB 83 Slavia Praha 25: 07, 4 176, , 3 3 Jana Lapáčková ŽLVsenB 83 K. Brandýs 26: 17, 3 164,5 59, 5 11,5 4 Jana Novot ná ŽLVsenB 83 KVM nedok , 8 9 ŽENY LV 1 Pavlína Křtěnová ŽLV 77 VK Smíc hov 23: 16, 1 174,5 61 8,3 2 Jana Ludvíková ŽLV 77 K. Brandýs 24: 38, 8 170,5 57, Jarmila Lukšová ŽLV 77 Slavia Praha nedok , 5 7,4 ŽENY 1 Lenka Zavadilová Ž 75 ČVK Praha 21: 59, 6 176, , 4 2 Ivana Šeráková Ž 79 S. Neratovice 23: 35, 6 168,5 72, 8 12, 1 MUŽI 1 Jan Sc hindler M 78 Dukla Praha 19: 15, ,9 6,7 2 Tomáš Karas M 75 Dukla Praha 19: 28, , 4 10, 8 3 Michal Dohnal M 77 ČVK Praha 19: 36, , 3 4,5 4 Michal Cígler M 75 Slavia Praha 19: 43, 4 197,5 93, 3 11,2 5 Zdeněk Karban M 77 Dukla Praha 19: 45, ,6 7,4 6 Aleš Michálek M 77 VK Olomouc 19: 51, ,1 15, 6 7 Adam Michálek M 75 Dukla Praha 19: 54, ,8 8 Jiří Kejval M 67 VK Slavi a 19: 57, 7 9 Radek Obadal M 79 ČVK Brno 19: 58, 7 190,5 88, 6 7,7 10 David Kučera M 79 VK Smíc hov 20: 02, , 7 8,7 11 Tomáš Zeman M 71 VK Smíc hov 20: 06, , 9 7,7 12 David Kopřiva M 79 Dukla Praha 20: 06, 9 192,5 88 7,8 13 Tomáš Macas M 76 ČVK Brno 20: 23, Petr Pustěj o vs ký M 79 Dukla Praha 20: 27, 6 186,5 82, 8 4,2 15 Luděk P o korný M 79 Bohemi ans 20: 32, , 7 8,9 16 Josef Lukš M 77 Dukla Praha 20: 45, 2 177,5 80, 8 9,6 17 Vojtěch Durna M 77 LS Brno 20: 47, 6 199,5 84, 9 8,2 18 Petr Kloz ar M 77 Ch. Ústí n. L. 21: 02, , 9 5,8 19 Vladimír Procház ka M 79 ČAC Rce 21: 06, Jaroslav Oslanec M 76 VK Přerov 21: 07, , 2 MUŽI LV 1 Radek J a keš MLV 73 VK Smíc hov 21:21, , 5 6,6 2 Ivan Michněvič MLV 79 Dukla Praha 21: 27, , 9 7,7 3 Jan Hol ouš MLV 78 VK Olomouc 21: 46, , 2 6,6 4 Martin Matula MLV 79 S. Litoměřice 21: 48, 2 183,5 74, 3 5,4 5 Tomáš Sal ajka MLV 79 VŠB Os trava 21: 53, 4 186,5 71,1 4,5

14 Stránka 14 ČESKÝ VESLAŘSKÝ ZPRAVODAJ IDENTIFIKAČNÍ TEST DOROSTENCI roč Milan Šindl er dci 87 J. Třeboň 21: 26, , 9 8,7 2 Ondřej Novák dci 87 ČVK Praha 22: 01,7 178,5 86, 4 14, 9 3 Jakub Hubáček dci 87 VK Morávia 22: 07, , 4 12, 9 4 Luděk K olát or dci 87 L. N ymbur k 22: 11, , 3 20, 9 5 Ondřej Lůžek dci 87 Slavia Praha 22: 20, , 5 9,9 6 Martin Kilevník dci 87 ČVK Praha 22: 20, , 4 11,4 7 Lukáš Mičánek dci 87 LS Brno 22: 21,9 187,5 72, 1 10, 4 8 Martin Runkas dci 87 KVM 22: 43, , 1 6,4 9 Michal Horvát dci 87 VK Smíc hov 22: 52, , 1 5,7 10 Ondřej Mac hat a dci 87 Ch. Ústí n. L. 22: 59, , 6 19, 5 11 David Harniš dci 87 VK Bles k 23: 04, ,3 12 Jakub Žinčík dci 87 Bohemi ans 23: 04, , 8 4,6 13 Jiří Vaněk dci 87 Slavia Děčín 23: 05, 8 173,5 70, 5 12, 3 14 Lukáš Frýželka dci 87 LS Brno 23: 15, 6 176,5 64 9,1 15 Stanislav Lucký dci 87 SVK Břeclav 23: 17, , 6 13, 7 16 David Kohout dci 87 S. Neratovice 23: 19, , 6 5,1 17 Matěj Glosser dci 87 VK Bles k 23: 20, 1 172,5 63, 5 6,7 18 Michal Šanda dci 87 VK Smíc hov 23: 22, , 1 14, 3 19 Milan Chaloupka dci 87 S. Neratovice 23: 27, ,4 20 Martin Pachmann dci 87 J. Hradec 23: 32, 5 173,5 55, 8 3,2 21 Jan Vacek dci 87 Slavia Děčín 23: 40, ,9 12, 5 22 Petr Kohout dci 87 KVM 23: 52, 8 179,5 66, 6 9,8 23 Ondřej Hor nych dci 87 Bohemi ans 23: 52, 9 172,5 58, 4 6,9 24 Lukáš Petržalka dci 87 ČVK Praha 23: 56, 7 177,5 61,9 7,9 25 Daniel Houš ka dci 87 VK Olomouc 24: 00, 0 181,5 62, 4 9,1 26 Adam Sanitrák dci 87 VK Olomouc 24: 00, , 7 10, 9 27 Jakub Štursa dci 87 ČVK Brno 24: 07, , 1 10, 5 28 Jiří Pustka dci 87 VK Louny 24: 09, , 8 9,6 29 Tomáš Kubík dci 87 VK Louny 24: 12, 4 171,5 59, 6 6,2 30 Tomáš Hývnar dci 87 VK Bles k 24: 14, , 5 5,1 31 Ondřej Plachý dci 87 Bohemi ans 24: 26, , 6 32 Kryštof Lísal dci 87 Bohemi ans 24: 26, , 3 5,2 33 Lukáš Bauer dci 87 VK Smíc hov 24: 27, 9 181,5 63, 3 6,1 34 Jaroslav Tošner dci 87 VK Louny 24: 34, 6 172,5 59, 1 9,9 35 Jaroslav Soj ka dci 87 VK Smíc hov 25: 01, ,4 4,5 36 Jiří Havránek dci 87 Slavia Děčín 25: 02, 9 172,5 55, 1 6,6 37 Jaroslav Kalus dci 87 VK Louny 25: 17, , 1 6,4 38 Martin Pospíšil dci 87 Slavia Praha 25: 21, , 4 11,8 39 Petr Zedník dci 87 Slavia Děčín 25: 28, , 8 9,5 40 Petr H ynčica dci 87 J. Otrokovice 25: 29, , 2 13, 5 41 Martin Dlouhý dci 87 VK Smíc hov 25: 41, , Matouš Z avadil dci 87 VK Olomouc 26: 06, 9 184,5 61,2 11,4 43 Tomáš Pačák dci 87 ČVK Praha 26: 19, , 6 6,1 44 Tomáš Novotný dci 87 VK Smíc hov 26: 46, , 7 7,9 45 Martin Zdražil dci 87 SVK Břeclav nedok. 172,5 60, 6 10, 4 46 Adam Břínek dci 87 ČVK Brno nedok , 8 14, 8 47 Miroslav Preiss dci 87 ČVK Praha nedok. 179,5 61 6,9

15 Listopad/Prosinec Stránka 15 IDENTIFIKAČNÍ TEST DOROSTENCI roč.86 1 Tomáš Bílek dci 86 K. Brandýs 20: 17, 1 194,5 105,6 15, 3 2 Vlastimil Čabla dci 86 J. Otrokovice 21: 25, , 1 9,9 3 Petr Řiháček dci 86 ČVK Brno 21: 33, 4 183,3 70, 3 12, 4 4 Pavel Kratoc hvíl dci 86 VK Přerov 21: 39, , 8 10, 1 5 Jaroslav Kučera dci 86 LS Brno 21: 52, , 3 12, 7 6 Michal Pleš ko dci 86 VK Bles k 21: 53, , 8 13, 2 7 Marek Filistein dci 86 LS Brno 21: 56, 4 194,5 76, 4 11,8 8 Petr Müller dci 86 J. Třeboň 22: 00, , 6 8,4 9 Matěj Kaplan dci 86 ČVK Praha 22: 24, , 4 9,6 10 Michal Opravil dci 86 VK Morávia 22: 26, 1 186,5 69, 6 11,8 11 Tomáš Hanovský dci 86 VK Bles k 22: 38, 3 181,5 70, 7 12, 2 12 Vít Her man dci 86 LS Brno 22: 38, , 5 15, 1 13 Radim Šrámek dci 86 VK Olomouc 22: 40, 1 177,5 68, 9 12, 2 14 Jiří Prášil dci 86 LS Brno 22: 43, 8 178,5 62, 7 8,5 15 Jiří Malák dci 86 S. Neratovice 22: 44, , 1 5,8 16 Ondřej Soldát dci 86 VK Bles k 22: 52, , 3 8,7 17 David Proš vic dci 86 VK Bles k 22: 56, 5 182,5 74, 9 9,6 18 Vítězslav Gabryš dci 86 VK Olomouc 22: 56, Petr Job dci 86 VK Hodonín 23: 01, , 5 6,7 20 Zdeněk Pi kh art dci 86 ČVK Pce 23: 01, ,1 2,3 21 Radim Ondr ák dci 86 ČVK Brno 23: 04, 9 177,5 66, 2 10, 4 22 Jan Němec dci 86 J. Hradec 23: 10, ,4 5,8 23 Jozef Trubačík dci 86 VK Morávia 23: 14, 9 184,5 62, 8 6,7 24 Filip Mareš dci 86 K. Brandýs 23: 15, , 4 8,7 25 Dalibor St udený dci 86 VK Olomouc 23: 17, , 5 4,6 26 Tomáš Bříza dci 86 ČVK Pce 23: 20, ,3 8,6 27 Jaroslav Di víšek dci 86 VK Bles k 23: 28, 1 170,5 67, 1 9,7 28 Zdeněk Valenta dci 86 Bohemi ans 23: 28, 9 179,5 62, 8 4,8 29 Jan Bartůněk dci 86 K. Brandýs 23: 35, 4 175,5 60, 4 3,4 30 Ondřej Duš ek dci 86 ČVK Praha 23: 45, 4 183,5 64, 4 5,1 31 Radek Ožok dci 86 VK Perun 23: 55, 2 178,5 70, 3 14, 2 32 Jan Kolář dci 86 VK Přerov 24: 12, , Martin Trtek dci 86 J. Otrokovice 24: 14, ,9 10, 6 34 Lukáš Karas dci 86 J. Hradec 24: 15, 8 173,5 55, 2 4,7 35 Petr Přikryl dci 86 SVK Břeclav 24: 38, 6 172, , 4 36 Jiří Horehleď dci 86 VK Morávia 25: 19, , 9 10, 9 37 Lukáš Rá kos ní k dci 86 S. Neratovice 25: 23, 7 176,5 60, 6 8,5 38 Jan Zbr ojka dci 86 Slavia Praha 25: 30, ,1 4,2 39 Jan Šíp dci 86 VK Bles k nedok. 176,5 70, 5 11,7 40 Štěpán Straka dci 86 ČVK Praha nedok. 175,5 77, 9 12, 7 41 Lukáš Zugar dci 86 SVK Břeclav nedok. 168,5 53, 1 11,6 42 Martin Dvořák dci 86 VK Olomouc nedok. 172,5 64, 8 15, 5 JUNIORKY roč.84 1 Pavla Struhová jky 84 S. Litoměřice 22: 51,0 173,5 73, 9 16, 5 2 Barbora Vař eková jky 84 VK Přerov 23: 27, , 9 15, 9 3 Vlasta R emiš ová jky 84 VK Bles k 23: 35, , 9 16, 6 4 Lenka Dušková jky 84 ČVK Praha 23: 57, 5 166,5 64, 6 11,4 5 Dana Vořec hovs ká jky 84 LS Brno 24: 08, , 5 18, 7 6 Lucie Zrnová jky 84 Bohemi ans 24: 32, , 3 11,3 7 Jana Vašková jky 84 VK Hodonín 24: 47, , 3 20, 3 8 Jana Draslarová jky 84 Slavia Děčín 26: 05, 1 167,5 54, Michaela Polišens ká jky 84 Bohemi ans 26: 09, , 1 16, 1 10 Petra J andurová jky 84 Bohemi ans 26: 15, , 9 16, 5 11 Veroni ka Šťastná jky 84 VK Bles k 26: 24, , 7 13 #2 Zuzana Sehnoutková jky 84 L. Beroun nedok. #70,5 67,6 #5,3

16 Stránka 16 ČESKÝ VESLAŘSKÝ ZPRAVODAJ IDENTIFIKAČNÍ TEST JUNIORKY ro$ Irena N eff eová jky 85 VK Bles k 22: 56, , 9 12, 8 2 Barbora Vlac hovs ká jky 85 ČVK Pce 23: 33, , 6 17, 4 3 Věra Podejmová jky 85 Bohemi ans 23: 47, 9 181,5 95, 8 21,7 4 Monika Baslová jky 85 VK Bles k 23: 56, 7 174,5 71, Ludmila Nekolová jky 85 Slavia Praha 24: 25, , 8 10, 6 6 Martina Hlávková jky 85 VK Smíc hov 24: 27, 0 162,5 72, 5 16, 8 7 Daniela R utnerová jky 85 Slavia Praha 25: 01, , 8 8,2 8 Zuzana Matochová jky 85 SVK Břeclav 25: 03, 6 171,5 70, 2 20, 2 9 Bára Kaválková jky 85 VK Smíc hov 25: 05, ,4 10 Adriana Füleová jky 85 Slavia Praha 25: 16, , 8 6,3 11 Hana R utnerová jky 85 Slavia Praha 25: 24, 6 168,5 55, 3 5,3 12 Kamila Hradílková jky 85 VK Olomouc 25: 29, 6 174,5 61,2 17, 1 13 Dana Vot avová jky 85 VK Bles k 25: 34, , Tereza Neplechová jky 85 VK Olomouc 25: 37, 9 175,5 70, Lenka Průchová jky 85 ČVK Brno 25: 51,7 171,3 72, 5 20, 3 16 Magda Křivská jky 85 ČVK Praha 25: 52, , 7 15, 4 17 Kateřina Vi nduš ková jky 85 Bohemi ans 25: 54, , 3 19, 1 18 Petra Třísková jky 85 VK Smíc hov 26: 48, 2 163,5 55, 6 11,8 19 Zuzana Vodičková jky 85 VK Olomouc 26: 49, 3 172, , 8 20 Tereza Smolíková jky 85 Slavia Praha 26: 54, , 5 10, 5 21 Kateřina Hajnová jky 85 S. Neratovice 26: 55, , 9 15, 4 22 Markéta Bílská jky 85 VK Olomouc 27: 22, 3 172, , 5 23 Petra Vichrová jky 85 J. Hradec 27: 29, 3 168,5 62, 5 19, 1 24 Dagmar Čapková jky 85 SVK Břeclav 27: 32, , 9 17, 5 25 Marcela Vokř álová jky 85 Bohemi ans 27: 42, 8 163,5 51,1 11,4 26 Michaela Frolichová jky 85 SVK Břeclav nedok , 2 13, 5 DOROSTENKY roč.87 1 Jitka Antoš ová dky 87 Slavia Děčín 24: 17, , 9 13, 7 2 Gabriela Vařeková dky 87 VK Přerov 24: 37, , 2 13, 9 3 Šárka Topol ánková dky 87 J. Otrokovice 25: 11,3 177,5 73, 5 20, 2 4 Nikol Richterová dky 87 VK Louny 25: 48, , 8 16, 1 5 Venuše Zalabáková dky 87 Ch. Ústí n. L. 26: 00, 0 165,5 66, 3 15, 1 6 Emílie Ř ezníčková dky 87 J. Otrokovice 26: 09, , 2 7 Markéta Sovová dky 87 VK Olomouc 26: 25, 4 163,5 56, 6 15, 1 8 Lenka Slavíková dky 87 VK Přerov 26: 30, , 5 10, 3 9 Eva Hlídková dky 87 VK Olomouc 26: 32, 9 171,5 61,7 13, 7 10 Jana Zbudilová dky 87 J. Otrokovice 26: 35, 6 167,5 56, 1 14, 8 11 Zuzana Bahulová dky 87 J. Otrokovice 26: 37, 1 160, , 7 12 Iveta Nohýnková dky 87 J. Otrokovice 26: 45, , 3 14, 2 13 Marcela Václ avková dky 87 VK Olomouc 26: 50, 7 165,5 59, 5 16, 9 14 Monika Michál ková dky 87 SVK Břeclav 26: 52, 8 151,5 61,5 18, 2 15 Pa vla Mo tejlo vá dky 87 Slavia Děčín 27: 00, 3 172,5 63, 5 8,5 16 Dana H andl ovičová dky 87 ČVK Pce 27: 05, , 4 13, 6 17 Kristýna Smolí ková dky 87 Slavia Praha 27: 16, 4 155,5 56, 1 13, 4 18 Kamila Schönweitzová dky 87 VK Přerov 27: 20, , Katřina Francová dky 87 Slavia Praha 27: 24, , Tereza Mačáková dky 87 VK Přerov 27: 38, , 4 18, 1 21 Kamila Čapková dky 87 SVK Břeclav 27: 43, , 1 16, 5 22 Václava Řežábková dky 87 VK Smíc hov 27: 55, , 1 10, 2 23 Lucie Frolichová dky 87 SVK Břeclav 27: 55, , 7 14, 4 24 Monika Akaiová dky 87 SVK Břeclav 28: 15, 8 174,5 52, 4 16, 8 25 Lenka Horáková dky 87 S. Neratovice 28: 30, , 6 9,6 26 Veroni ka Linhartová dky 87 VK Smíc hov 30: 00, , 8 10, 8 27 Lenka Vernerová dky 87 J. Hradec nedok. #69 6#,9 #3

17 Listopad/Prosinec Stránka 17 IDENTIFIKAČNÍ TEST JUNIOŘI roč.84 1 Miroslav Holeček jři 84 Bohemi ans 20: 16, 6 192,5 94, 4 9,6 2 Robert Pavlí k jři 84 Dukla Praha 20: 16, , 5 7,4 3 Milan Brunc ví k jři 84 S. Litoměřice 20: 18, , 3 5,7 4 Ondřej Vetešník jři 84 L. N ymbur k 20: 26, , 2 7,9 5 Jan Vetešník jři 84 L. N ymbur k 20: 26, 6 181,5 77, 1 8,2 6 Michal Švrček jři 84 VK Hodonín 20: 28, 6 181,5 70, 7 5,7 7 Jan Gruber jři 84 Dukla Praha 20: 37, 5 186,5 80 4,8 8 Jakub Friedberger jři 84 ČVK Praha 20: 40, , 8 8,3 9 Tomáš Patera jři 84 L. Beroun 20: 46, 3 186,5 86, 6 10, 5 10 Lukáš Kricner jři 84 LS Brno 20: 49, , 6 8,5 11 Jakub Zof jři 84 ČVK Praha 20: 51,1 190,5 94, 1 12, 2 12 Ondřej Hlaváček jři 84 VK Bles k 20: 56, , 8 8,7 13 Lukáš Průcha jři 84 ČVK Brno 20: 56, 9 189, ,8 14 Tomáš Nedbal jři 84 S. Litoměřice 20: 57, 9 192,5 76, 4 2,5 15 Jonáš Bartoň jři 84 VK Smíc hov 21: 05, , 9 7,4 16 Libor Věchtík jři 84 ČVK Praha 21: 07, , 8 4,2 17 Martin Zatřepálek jři 84 ČVK Praha 21:18, , 1 15, 3 18 Jakub Sedlák jři 84 S. Litoměřice 21: 20, 6 187,5 87, 9 12, 7 19 Tomáš Nahodil jři 84 ČVK Brno 21:21,1 185,5 78, 5 6,9 20 Martin Kopřiva jři 84 LS Brno 21: 30, 4 182,5 77, 9 11,4 21 Lukáš Juhasz jři 84 K. Brandýs 21: 36, 0 182,5 73, 4 7,9 22 Jan Fuxa jři 84 Bohemi ans 21: 37, , 3 10, 6 23 Tomáš Jordan jři 84 LS Brno 21: 39, , 4 16, 8 24 Antoní n Čermák jři 84 Slavia Děčín 21: 44, , Pavel Janda jři 84 VK Louny 21: 46, 3 169,5 67, Jiří Mizera jři 84 Slavia Praha 21: 48, , 7 11,2 27 Jiří Cilc jři 84 S. Neratovice 21: 53, 7 188,5 69, 9 4,2 28 Juraj Grexa jři 84 ČVK Brno 21: 54, ,5 29 Ondřej Šimek jři 84 VK Bles k 21: 56, ,8 30 Zdeněk Kalina jři 84 ČVK Praha 21: 58, 3 173,5 63, 3 7,7 31 Lukáš Došek jři 84 S. Litoměřice 22: 03, 4 186,5 73, 1 7,3 32 Radek Tollar jři 84 S. Litoměřice 22: 21,4 175,5 67, 5 6,3 33 Ondřej Svoboda jři 84 S. Litoměřice 22: 24, , 6 7,4 34 David Gregor jři 84 Slavia Děčín 22: 27, 3 179,5 70, 3 9,9 35 Ondřej Březina jři 84 K. Brandýs 22: 31,1 178,5 76, 6 10, 7 36 Karel Krbušek jři 84 LS Brno 22: 36, , 5 37 Lukáš Pohlídal jři 84 VK Olomouc 22: 42, , Martin Suchý jři 84 ČAC Rce 22: 57, 4 173,5 62, 4 4,6 39 Petr Rambous ek jři 84 VK Bles k 22: 57, , 1 6,4 40 Petr Stý blo jři 84 Slavia Děčín 23: 03, , 3 4,8 41 Josef Weber jři 84 S. Litoměřice 23: 27, ,1 42 Daniel D vors ký jři 84 VK Louny nedok , 1 7,5 43 Pavel T esařík jři 84 VK Přerov nedok ,3 9,6

18 Stránka 18 ČESKÝ VESLAŘSKÝ ZPRAVODAJ IDENTIFIKAČNÍ TEST JUNIOŘI roč.85 1 Martin Fremut jři 85 Bohemi ans 20: 36, 9 188, , 8 2 Richard Wi esner jři 85 S. Neratovice 20: 44, , 1 10, 2 3 Karel Neffe jři 85 Dukla Praha 20: 57, , 8 2,5 4 Daniel Faron jři 85 Bohemi ans 20: 57, 9 177,5 73, 6 8,9 5 Ondřej Hlavička jři 85 VK Smíc hov 20: 58, 4 195,5 95, 3 12, 4 6 Petr Basel jři 85 VK Přerov 21: 00, , 3 8,2 7 Jaroslav Řepa jři 85 Slavia Děčín 21: 04, , 6 15, 6 8 Čeněk Kmoch jři 85 Slavia Děčín 21: 04, 4 183,5 74, 7 8,7 9 Tomáš Kadavý jři 85 ČVK Pce 21: 07, ,3 18, 1 10 Emil Filip jři 85 Ch. Ústí n. L. 21:11,5 185,5 75, 6 5,8 11 Michal Strnad jři 85 S. Neratovice 21:15, , 3 11,7 12 Ondřej Straka jři 85 ČVK Praha 21:16, ,3 8,4 13 Jiří Zelinka jři 85 ČVK Pce 21: 20, 0 186,5 82, 4 9,8 14 Antoní n Jur ka jři 85 ČVK Brno 21:21,2 186,5 78, 3 11,1 15 Jan D vořáček jři 85 J. Otrokovice 21:21,4 184,5 67, 4 9,9 16 Jiří Mather jři 85 VK Olomouc 21: 25, 1 182,5 74, 5 13, 7 17 Jaroslav Zemánek jři 85 VK Olomouc 21: 28, , 6 8,5 18 Josef Z bořil jři 85 VK Perun 21: 32, , 1 12, 9 19 Marek Lac hman jři 85 S. Litoměřice 21: 33, 1 181,5 72, 6 7,5 20 Jan Bačo jři 85 Slavia Děčín 21: 43, , 7 8,3 21 Ondřej Michalí k jři 85 Bohemi ans 21: 45, , 4 13, 7 22 Milan Sova jři 85 VK Olomouc 21: 50, 2 184,5 78, 5 14, 8 23 Petr Podhorský jři 85 Slavia Praha 21: 54, , 4 4,2 24 Michal Bližňák jři 85 Slavia Děčín 21: 55, , 4 10, 5 25 Petr Janáček jři 85 ČVK Brno 21: 55, 8 178,5 69, 6 9,1 26 Jakub Sulženko jři 85 VK Smíc hov 21: 59, 9 173,5 68, 6 6,6 27 David Zatočil jři 85 ČVK Brno 22: 02, 2 178,5 75, 5 14, 2 28 Jakub Čermák jři 85 VK Louny 22: 04, 0 177,5 72, 4 8,9 29 Lukáš Ne vrlý jři 85 VK Bles k 22: 08, , 8 30 David Kučera jři 85 LS Brno 22: 19, 7 180,3 74, 3 13, 9 31 Pavel Krupník jři 85 L. N ymbur k 22: 22, , 6 6,2 32 Ondřej Mayer jři 85 VK Smíc hov 22: 28, , 6 6,3 33 Jiří Stodůlka jři 85 J. Otrokovice 22: 28, , 6 13, 3 34 Vít Protiva jři 85 VK Louny 22: 28, ,9 6,3 35 Nikola Šťourač jři 85 LS Brno 22: 29, , 2 10, 9 36 Petr Hrušec ký jři 85 VK Hodonín 22: 32, , Tibor Václavovič jři 85 VK Hodonín 22: 38, 0 183,5 70, 2 10, 4 38 Jakub Kuthan jři 85 VK Smíc hov 22: 44, , 9 12, 1 39 Tomáš Kol áček jři 85 LS Brno 22: 46, 3 185,5 78, 3 13, 7 40 Jakub Weigel jři 85 VK Olomouc 22: 48, , Robert Sopouc h jři 85 VK Bles k 22: 59, , 9 5,1 42 Vojtěch Zeman jři 85 ČVK Pce 23: 00, , 6 9,9 43 Vladimír Horych jři 85 VK Hodonín 23: 10, , 7 6,4 44 Jakub Srovnal jři 85 VK Olomouc 23: 10, 9 172,5 75, 3 15, 9 45 Vojtěc h Balner jři 85 VK Bles k 23: 15, ,3 11,2 46 Jakub Procházka jři 85 LS Brno 23: 23, 9 174,5 67, 7 7,7 47 Jindřich Jírava jři 85 VK Olomouc 23: 27, 7 178,5 73, 2 19, 9 48 Štěpán Plzák jři 85 VK Bles k 23: 32, , 4 16, 7 49 Tomáš Říha jři 85 LS Brno 23: 52, , 3 9,9 50 Aleš Nechut a jři 85 LS Brno 24: 28, , 3 14, 2 51 David Linhart jři 85 VK Smíc hov 24: 47, , 1 4,8 52 Michal Šmíd jři 85 K. Brandýs 24: 58, 9 178,5 66, 2 4,8 53 Jan Heř mánek jři 85 ČVK Praha nedok. 172,5 70, 9 11,1

19 Listopad/Prosinec Stránka 19 IDENTIFIKAČNÍ TEST DOROSTENKY roč.86 1 Libuš e Brunc ví ková dky 86 S. Litoměřice 23: 22, , Michaela Svobodová dky 86 VK Olomouc 23: 40, , 4 16, 6 3 Lucie Bulejková dky 86 ČVK Pce 24: 04, , 4 10, 5 4 Žanet a Smejkalová dky 86 J. Hradec 24: 14, , 4 4,7 5 Veronika Jakoubková dky 86 Slavia Praha 24: 17, , Martina Kadavá dky 86 ČVK Pce 24: 25, , 4 14, 1 7 Dagmar Halíková dky 86 Slavia Praha 24: 42, , Lucie Chlebovská dky 86 ČVK Pce 25: 03, , 1 12, 2 9 Marie Heřmans ká dky 86 Slavia Praha 25: 07, , 1 7,2 10 Syl vie Králová dky 86 SVK Břeclav 25: 15, 4 174,5 78, 7 24, 9 11 Martina Hrabčíková dky 86 VK Olomouc 25: 20, 4 175,5 74, 3 22, 1 12 Eliška Pláničková dky 86 VK Louny 25: 23, , 4 9,8 13 Anet a Čer máková dky 86 VK Louny 25: 42, , 4 12, 5 14 Olga Smetanová dky 86 Slavia Praha 26: 12, , 6 9,4 15 Michala Vyc hodilová dky 86 VK Olomouc 26: 15, , 9 21,7 16 Michaela Ráž ková dky 86 VK Bles k 26: 21, , Barbora Haluzíková dky 86 VK Přerov 26: 26, , 1 18, 1 18 Michaela Pačáková dky 86 ČVK Praha 26: 47, , 9 10, 9 19 Barbora Kolí ns ká dky 86 Slavia Praha 26: 48, , 5 17, 1 20 Magda Bartáková dky 86 Ch. Ústí n. L. 27: 03, 1 169,5 63, 8 15, 4 21 Jana Krásná dky 86 Slavia Praha 27: 15, , 3 6,7 22 Martina Pavlová dky 86 Slavia Praha 27: 22, , 4 8,9 23 Jana Pos píšilová dky 86 VK Přerov 27: 26, , 2 21,7 24 Adéla Dlasková dky 86 S. Neratovice 27: 29, , 4 13, 1 25 Gabriela Skálová dky 86 VK Smíc hov 27: 29, , 7 7,8 26 Doubková Jitka dky 86 VK Smíc hov 27: 34, ,1 SEZNAM SPORTOVCŮ ZAŘAZENÝCH PRO ROK 2002 DO SCM ČVK Praha O. Novák, M. Kilevník, M. K aplan, O. Straka, J. Friedberger, J. Zof, L. Věchtík, M. Zatřepál ek 8 LS Brno L. Mičánek, J. Kučera, M. Filistein, L. Kricn er, M. Kopřiva, J. Literová 6 Sl.Litoměřice L. Bruncví ková, M. Lachman, P. Struhová, M. Brun cví k, T. Nedbal, J. Sedl ák 6 Bohemians M. Fremut, D. Faron, O. Michalík, V. Pod ejmová, M. Holeček 5 VK Slavia V. Jakoubková, D. Halíková, O. Lůžek, P. Podhorský, L. Neko lová 5 ČVK Pardubice L. Bulejková, M. Kadavá, T. Kadavý, J. Zelinka, B. Vlacho vská 5 VK Olomouc M. Svobodová, J. Mather, J. Zemánek, M. Sova 4 VK Blesk M. Pleško, I. Neffeová, M. B aslo vá, O. Hl aváček 4 VK Přero v G. Vařeko vá, P. Kratochvíl, P. Basel, B. Vařeková 4 Sl.Děčín J. Antošová, J. Řepa, Č. Kmoch, J. Bočo 4 ČVK Brno P. Řiháček, A. Jurka, L. Průcha, T. Nahodil 4 VK Smícho v M. Horvát, O. Hlavička, J. B artoň 3 J.Otrokovice Š. Topolánková, V. Č abla, J. D vořáček 3 L.Nymburk L. Kolátor, O. Vetešník, J. Vet ešník 3 VK Hodonín M. Švrček, M. Migotová 2 Spol.Neratovice R. W iesner, M. Strnad 2 J.Hradec Ž. Smej kalová, J. Navr átil 2 Jiskra Třeboň M. Šindler, P. Müller 2 Uh. Hradiště J. Hubáček, M. Opravil 2 Chem.Ústí E. Filip 1 KV Mělník M. Runkas 1 Kondor Brandýs T. Bílek 1 P.Ostrava J. Zbořil 1 L.Beroun T. Patera 1

20 Stránka 20 Listopad/Prosinec Aerobní trénink Ed McNeely Klíčem k vysoké úrovni veslařské výkonnosti je úro veň rozvoje aerobních schopností veslaře. Jednotlivé kategorie určující t yp tréninku v sou vislo sti s roční et apou přípravy zpracovali Volker Nolte a W olfgang Fritsch. Přípravu veslaře rozdělili do pěti typů tréninkových zatíž ení z aměř ených na rozvoj aerobních schopností a n a jeden typ zaměřený na rozvoj anaerobních schopností. Jednotlivé typy zatížen í mají svoji specifickou dobu aplikace a vzájemně n a sebe n avazuj í směrem k vrcholné soutěži. Kategorie I Kategorie I (K 1) je intenzita zatížení do úrovně aerobního prahu (laktát 2mm/l). Aerobní základ získaný prostředni ctvím apl ikace zatíž ení K 1 vytváří základní stavební pr vek pro intervalový tr énink při vyso kých intenzitách zatížení. Základ em v ro čním tréninku veslaře by m ělo být zatížen í v této kategorii, jak ukazují některé statistiky nej lep ších světových posádek. Tyto posád ky se v celkovém obj emu přípravy věnují pouze 5 10% intervalovým tréninkům ve vysoké intenz itě zatížení. Tyto typy tréninku nejsou větší zárukou z výšení VO 2max. a tím vesl ařského výkonu n ež trénin k v nižších intenzitách. T yto světové posádky aplikuj í trénink do úrovně aerobního prahu ve více než 80% celkového ročního objemu. Typ přípravy v K 1 n ení pouze přípr avou pro inter valový trénin k, al e j e i ideální intenz itou zatížení pro zvýšení technických dovedností, protože j ak známo, zvýšen á úroveň laktátu a tím i svalová únava nedovoluje rozvoj správných technických dovedností. K správn ému zautomatizování správné techniky veslování dochází pouze při op akování veslařského tempa v počtu cca 5000 opako vání. Při tvorb ě tréninkového p lánu v zatížení K 1 nesmíme zapomenout na několi k z ákonitostí: 1) Časově dlouhodobý trénink může být apli kován v níz kém počtu opako vání. Např. čtyřhodinová trénin ková jednotka může být apliko vána pouze 3-4 krát týdně, ale 60 minutová může b ýt apli kována 8-10 krát. 2) Délka tréninkové jednotky souvisí s délkou trati na kterou se závodník připravuje. Jiná bude při přípravě na veslařský m araton než na 2000m nebo 1000m. Minimální délka jedné trénin kové jednotky v zatížen í K1 by měla být 40 min. Nižší čas zatížení nezaručuje odpovídající adaptační efekt. 3) I kd yž bude délka tréninkové jednotky kratší než 2 hod. měla by další tréninko vá jednotka tohoto typu n ásledovat nejdříve po 2-4 hod. odpočinku. Kategorie II Trénink v t éto kategorii zatížení se pohybuje na úrovni mezi aerobním a anaerobním prahem za použití metody st eady-st ate při d álce zatížení jako v kategorii K1. Trénink na této úrovni je základem pro vytvoření požadované úrovně aerobních schopností. Hodnoty lakt á- tu v trénin ku by se m ěly pohybovat mezi 2-4mmol/l. Tréninky v této kategorii jsou důležité pro přípr avu na závod y v délce trvání 30 m in a více. Ne více než 3-5% cel kové roční doby tréninku by se mělo odehrávat na této úrovni. Tato hodnota můž e být z výšen a až na 10% a to v roce, kd y se musíme po dlouhodobém výpadku v trénin ku zaměřit na vytvoření základu úrovně aerobních schopností. Trénink t éto kategorie obvykle zahajujeme po 6 až 8 týdnech trvání tréninku v úrovni K1. Doba zotavení mezi jednotlivými tréninky této kategorie by měla být mezi 8-12 hodinami. Při z ařazení této kategorie zatížen í redu kujeme použití úrovně zatíž ení K1. Kategorie III Trénink v této kategorii zatížení se pohybuje okolo úrovně anaerobního prahu mezi 3,5-5,5mmol/l lakt átu. Existují základní důvody p ro aplikaci tohoto typu tréninku. Pro kvalitní zvládnutí závodu na 1000m a 2000m je potřeb a, aby se úroveň anaerobního prahu pohybo vala blízko úrovně VO2max. Ideální úroveň anaerobního prahu je na 80-85% VO2max. Intervalový trénink zvyšuje úroveň an aerobního prahu. Většina tréninků této kategorie jsou intervalové tréninky při vyso ké intenzitě zatížení. Rozhodujícím prvkem při tomto zatížení je správná doba odpočinku mezi jednotlivými sériemi. Odpočinek při tomto aerobním zatížení n esmí být kratší n ež 3-5 min. při použití p o- měru zatížení a odpočinku 2-3:1. Jestliže interval zatížení je 3min. odpočinek musí b ýt 6-9min. v úrovni z atížení K 1 a K 2. Jedním ze základních úkolů přípravy na závod je zvýšení doby při které jsme schopni podávat vysoký výkon na úro vni ANP. Trénin k vytrvalostních schopností v této intenzitě zatížení by mělo trvat 20-30min na úrovni ANP. Tento typ tréninku by měl být aplikován max. do doby 4-6 týdnů před závodním obdobím. Tento typ trénin ku by neměl být apl ikován více j ak 1x týdn ě protože by mohlo dojít k přetrénování a onemocn ění. Kategorie IV Tento typ zatížení reprezentuje intensitu mezi ANP a VO2max. Hlavní předmětem použití tohoto zatížení je adaptace sportovce na stupeň zatížení při vyso ké koncentraci laktátu a jeho rychlé odplavení. Většina tréninků srd eční ad aptace při aerobním zatížení se od ehrává v této kategorii zatížení. Trénink v tomto stupni zatížení by vzhledem k vyso ké intenzitě zatížení neměl b ýt ap liko ván častěji než 1-2 týdně. Tento stupeň zatížení se využí vá v před závodním a v závodním období Více než 4-6 týdnů aplikace tohoto tréninku není prospěšn é a nezlepšuje výkonnost. Nejlépe lze zjistit účinnost tohoto typu trén inku změřen ím VO2m ax. Interval zatížení j e v trvání 4-10 min na 8-20 min. odpočinku. Odpočinek je aktivní na úrovni nižší než v příp adě K3. Celková doba zatížení b y měla b ýt od 20-30min. Kategorie V Tento typ zatížení zvyšuje úroveň VO2max a dobu výkonnosti na úrovni VO2max. Doba zatížení na úrovni VO2max můž e b ýt 2-12 min. Pro přípravu na z ávod 1000m stačí ap liko vat tento typ trénin ku 1x týdně a to v posledním měsíci před vrcholnou soutěží. Aplikace více j ak j eden m ěsíc tohoto typu tréninku není účinné. Intenzita zatížení této kategorie je shodná s typem K3. Intervaly jsou však od 2-7min. na 10-20min. odpočin ku. Celkové zatíž ení v tréninku b y m ělo být od 10-20min. Kategorie VI Tato kategorie je jediným typem anaerobním typem v uveden ém materiálu.v závodě na 2000m je anaerobním systémem hrazeno 20-30% energie a 70-80% systémem aerobním. V závodě na 1000m, kdy z atížení trvá od 3:30 4:30 j e přibližně 50-60% energi e hr azeno an aero b- ním systémem a 40-50% aerobním. Tento typ tréninku tvoří sprinty od 5-20 s na 2min. odpočin ku resp. lehkého veslo vání. Dodržení odpočin kové fáze j e velice důlež ité zvláště pro kat egorii veteránů. Tento trénink aplikujeme 6 týdnů před vrcholnou soutěží 1-2 týdn ě. Trénink můžeme zařadit i v zimě, ale max. 1x měsíčn ě. Závěrečn ých m v z ávodě je energie hrazena anaerobním systémem, což je u vet eránů takřka 50% celého závodu. Trénink tohoto typu zvyšuj e produkci energie tohoto systému a svalovou adaptibilitu na laktát. vam

Soutěž č. 15 z celostátního vypsání ČVS. pořadí Záv. č. 1 2- M 10:37 1 8 Bohemians Praha Jakub Král, Jan Tvardík 3:23,60 2

Soutěž č. 15 z celostátního vypsání ČVS. pořadí Záv. č. 1 2- M 10:37 1 8 Bohemians Praha Jakub Král, Jan Tvardík 3:23,60 2 pořadí Záv. č. 2- M 0:7 8 Bohemians Praha Jakub Král, Jan Tvardík :2,60 2 2 VK Smíchov Roman Heřmánek, Vojtěch Bejalík :26,72 6 Bohemians Praha Ondřej Straka, Pavel Procházka :27,0 4 7 ČVK Praha Jan Šebesta,

Více

Tomáš Vrabec, Ondřej Procházka, Jan Ludmila, Jakub Podrazil, korm. Jan Baranec

Tomáš Vrabec, Ondřej Procházka, Jan Ludmila, Jakub Podrazil, korm. Jan Baranec Záv. č. 1 2- M 10:30, 10:37 1 Bohemians Praha Petr Pustějovský, Luděk Pokorný 2 VK Smíchov Roman Heřmánek, Vojtěch Bejalík Ondřej Hladík, Jan Fuxa 4 VK Smíchov Ondřej Mayer, David Linhart 5 Lokomotiva

Více

I.kolo Poháru ČR 2015-2016 v jízdě na veslařském trenažéru Hostivice, sobota 12. prosinec 2015

I.kolo Poháru ČR 2015-2016 v jízdě na veslařském trenažéru Hostivice, sobota 12. prosinec 2015 Zdravotně handicapovaní sportovci 1. Centrum ZP TOMKA Martin 03:56,8 1 muži LTA - tělesně handicapovaní ČVK Praha TRNKA Václav 03:32,1 1 muži LTA - zrakově handicapovaní 1. Centrum ZP ROKŮSEK Michal 03:37,5

Více

CZECH ROWING TEAM 2006

CZECH ROWING TEAM 2006 CZECH ROWING TEAM 2006 Patronem MS 2006 ve veslování je princezna britského království Anna Jezero Dorney leží 20 mil od Londýna a 15 min od londýnského letiště Heathrow, poblíž města Eton. Jezero Dorney

Více

14/10/2015 Z Á K L A D N Í C E N Í K Z B O Ž Í Strana: 1

14/10/2015 Z Á K L A D N Í C E N Í K Z B O Ž Í Strana: 1 14/10/2015 Z Á K L A D N Í C E N Í K Z B O Ž Í Strana: 1 S Á ČK Y NA PS Í E XK RE ME N TY SÁ ČK Y e xk re m en t. p o ti sk P ES C Sá čk y P ES C č er né,/ p ot is k/ 12 m y, 20 x2 7 +3 c m 8.8 10 bl ok

Více

CELOSTÁTNÍ VYPSÁNÍ VESLAŘSKÝCH SOUTĚŽÍ

CELOSTÁTNÍ VYPSÁNÍ VESLAŘSKÝCH SOUTĚŽÍ CELOSTÁTNÍ VYPSÁNÍ VESLAŘSKÝCH SOUTĚŽÍ 2004 1884-2004 120 let organizovaného veslování v ČR Termínová listina Českého veslařského svazu na rok 2004 datum místo název akce pořadatel číslo závodu Březen

Více

Coaches Conference FISA 2013

Coaches Conference FISA 2013 Coaches Conference FISA 2013 Posádka roku M2-, NZL W1x, AUS Trenér roku 2013 Johan Flodin, SWE Johan Flodin Závodník mezinárodní úrovně Vystudoval sportovní fyziologii Bakalářská práce - psychologie ve

Více

Zdravotně handicapovaní sportovci. Klub Posádka Čas Pořadí

Zdravotně handicapovaní sportovci. Klub Posádka Čas Pořadí Poháru ČR 2015-2016 (senioři) Zdravotně handicapovaní sportovci 1. Centrum ZP ČELKO Jakub 03:29,2 1 muži LTA - tělesně handicapovaní 1. Centrum ZP KUKLA Martin 03:36,9 2 muži LTA - tělesně handicapovaní

Více

CELOSTÁTNÍ VYPSÁNÍ VESLAŘSKÝCH SOUTĚŽÍ

CELOSTÁTNÍ VYPSÁNÍ VESLAŘSKÝCH SOUTĚŽÍ CELOSTÁTNÍ VYPSÁNÍ VESLAŘSKÝCH SOUTĚŽÍ 2013 Český pohár ve veslování 2013 KATEGORIE ČESKÉHO POHÁRU VE VESLOVÁNÍ 2013 Celkový vítěz Českého poháru 2013: je oddíl, který získá nejvíce bodů v součtu bodování

Více

CELOSTÁTNÍ VYPSÁNÍ ERGOREGAT 2008 2009

CELOSTÁTNÍ VYPSÁNÍ ERGOREGAT 2008 2009 CELOSTÁTNÍ VYPSÁNÍ ERGOREGAT 2008 2009 Praha, září 2008 Přehled akcí Listopad 2008 Prosinec 2008 Leden 2009 08. Akademické mistrovství ČR 2008 Tech.pořadatel: CESA VUT Brno, SPORTLIFE a ČAVS Přihlášky

Více

3. České akademické hry, 5.-6.5.2004, Praha, Stadion vodních sportů Akademické mistrovství ČR 2004 ve veslování Trať : 1 000 m závod č.1-2x Ž rozj.:umístění,čas opr.j.:umístění,čas fin.: umístění,čas Body:

Více

23.ročník Chalupa Cup - Jindřichův Hradec

23.ročník Chalupa Cup - Jindřichův Hradec 23.ročník Chalupa Cup - Jindřichův Hradec pořadí 1. disciplína 1x žcim 11 10.00 1 VK VAJGAR J.Hradec NOVÁK Pavel 2 VK VAJGAR J.Hradec NESNÍDAL Otakar 3 VK VAJGAR J.Hradec JIROUŠEK Tomáš 4 VK JISKRA Třeboň

Více

Ráda bych tě pozvala na svou narozeninovou oslavu která se koná 15.6.2013. Sraz je ve Stromovce ve 12:00. Doufám že přijdeš.

Ráda bych tě pozvala na svou narozeninovou oslavu která se koná 15.6.2013. Sraz je ve Stromovce ve 12:00. Doufám že přijdeš. Julie Kubrychtová Milady Horákové1 Praha 17000 Kateřina Hejlíková Studentská2 Praha 16000 Selma Faustusová Kaprova3 Praha 11000 Tereza Vogničová Milady Horákové4 Praha 17000 Dominika Juričková Studentská5

Více

CELOSTÁTNÍ VYPSÁNÍ ERGOREGAT 2014 2015

CELOSTÁTNÍ VYPSÁNÍ ERGOREGAT 2014 2015 CELOSTÁTNÍ VYPSÁNÍ ERGOREGAT 2014 2015 Praha, září 2014 Strana 1 Přehled akcí Listopad 2014 15. I. kolo Poháru ČR 2014-15 - Štětí Tech.pořadatel: KVS Štětí Přihlášky do 10.11.2014 29. XVIII.Veřejný halový

Více

Dračí lodě o VAVŘÍNOVÝ VĚNEC - 1.jízda 1 Vajgarská saň 01:00,2 2 Veslaři ČVK Praha 01:02,1

Dračí lodě o VAVŘÍNOVÝ VĚNEC - 1.jízda 1 Vajgarská saň 01:00,2 2 Veslaři ČVK Praha 01:02,1 Dračí lodě o VAVŘÍNOVÝ VĚNEC - 1.jízda 1 Vajgarská saň 01:00,2 2 Veslaři ČVK Praha 01:02,1 Dračí lodě o VAVŘÍNOVÝ VĚNEC - 2.jízda 1 Město Břeclav 00:56,5 2 DTJ - Hradecký klub veslařů 00:58,9 Finále B

Více

Mistrovství oblasti Vltava ve veslování 2006

Mistrovství oblasti Vltava ve veslování 2006 Mistrovství oblasti Vltava ve veslování 2006 10. 11.června 2006, Praha, Stadion vodních sportů na Císařské louce VESLAŘSKÝ KLUB SMÍCHOV PODPORUJÍ SPOLEČNOSTI: SUBTERRA a.s., HOCHTIEF VSB a.s., ZAKLÁDÁNÍ

Více

ZÁSADY VÝBĚRU DO SYSTÉMU SCM NA ROK 2016

ZÁSADY VÝBĚRU DO SYSTÉMU SCM NA ROK 2016 V Praze 5. října 2015 ZÁSADY VÝBĚRU DO SYSTÉMU SCM NA ROK 2016 Tento dokument popisuje systém výběru sportovců do SCM a systém rozdělování finančních prostředků SCM pro rok 2016. Systém je v souladu s

Více

1. Jakub Zmatlík, ČVK Pha. 2. Martin Tošer, VK Vajgar. 3. Petr Maryška, VK Vajgar. 4. Vilém Reinhard, ČVK Pha. 1. Adam Kopčil, ČVK Pha

1. Jakub Zmatlík, ČVK Pha. 2. Martin Tošer, VK Vajgar. 3. Petr Maryška, VK Vajgar. 4. Vilém Reinhard, ČVK Pha. 1. Adam Kopčil, ČVK Pha 9.25 1. Rozjížďka dračí lodě o vavřínový věnec 1. Vajgarská saň 2. Veslaři ČVK 9.30 1x žcim Sprinty Mirka Strejčka 1. Jakub Zmatlík, ČVK Pha 2. Martin Tošer, VK Vajgar 3. Petr Maryška, VK Vajgar 4. Vilém

Více

Pardubické vánoční trenažéry Sobota 19.12.2015 od 10:00 hod. vestibul ČSOB Pojišťovny Pardubice, Masarykovo náměstí

Pardubické vánoční trenažéry Sobota 19.12.2015 od 10:00 hod. vestibul ČSOB Pojišťovny Pardubice, Masarykovo náměstí 500 m žákyně mladší r.2005 1 Pavlíková Eva VK Vajgar 02:03,8 2 Rabová Lucie VK Smíchov 02:07,1 3 Kohoutová Klára Jiskra Třeboň 02:12,6 4 Hajnovičová Ester VK Spartak Boletice 02:16,3 5 Strnadová Elena

Více

CELOSTÁTNÍ VYPSÁNÍ 2007/08 Českého veslařského svazu ERGOREGAT

CELOSTÁTNÍ VYPSÁNÍ 2007/08 Českého veslařského svazu ERGOREGAT CELOSTÁTNÍ VYPSÁNÍ 2007/08 Českého veslařského svazu ERGOREGAT Praha, březen 2007 Přehled akcí Listopad 2007 Prosinec 2007 Leden 2008 10. Akademické mistrovství ČR 2007 Tech.pořadatel: VŠB-TU Ostrava Přihlášky

Více

TJ BOHEMIANS PRAHA ODDÍL PLAVÁNÍ ODDÍLOVÁ STATISTIKA

TJ BOHEMIANS PRAHA ODDÍL PLAVÁNÍ ODDÍLOVÁ STATISTIKA TJ BOHEMIANS PRAHA ODDÍL PLAVÁNÍ ODDÍLOVÁ STATISTIKA 0 0.0.0-0..0 0 0 0 0 0 Volný zp sob HAVRÁNEK Tomáš MEDO Martin NOVÁK Petr DRAGÚ Marián 0 CAGA Št pán KU ERA Petr 0 KOZUBEK Mat j NAMYSLOV Ji í ILLNAR

Více

Metodické pokyny k vedení tréninkové dokumentace

Metodické pokyny k vedení tréninkové dokumentace V Praze, 18.10.2012 Metodické pokyny k vedení tréninkové dokumentace Jednou z podstatných činností zabezpečení sportovní přípravy sportovců zařazených v systému SCM je pravidelné vedení a vyhodnocování

Více

60m - elektricky Koudelková Zuzana 270593 e 8.10 V Břeclav 121010 17 e -2.2 8.19 T UH 280910 17 e 8.19 1 Zlín 081010 17 e 8.27 1 UH 210410 17 e -2.

60m - elektricky Koudelková Zuzana 270593 e 8.10 V Břeclav 121010 17 e -2.2 8.19 T UH 280910 17 e 8.19 1 Zlín 081010 17 e 8.27 1 UH 210410 17 e -2. 60m - elektricky Koudelková Zuzana 270593 e 8.10 V Břeclav 121010 17 e -2.2 8.19 T UH 280910 17 e 8.19 1 Zlín 081010 17 e 8.27 1 UH 210410 17 e -2.3 8.47 T UH 280912 19 Havlíková Kristina 210394 e 8.34

Více

ID TEST NA TRENAŽÉRU CONCEPT 2 S POJÍZDNÝM PODVOZKEM STARTOVNÍ LISTINA PRAHA 29. 11. 2015 PRACOVNÍ VERZE

ID TEST NA TRENAŽÉRU CONCEPT 2 S POJÍZDNÝM PODVOZKEM STARTOVNÍ LISTINA PRAHA 29. 11. 2015 PRACOVNÍ VERZE ID TEST NA TRENAŽÉRU CONCEPT 2 S POJÍZDNÝM PODVOZKEM STARTOVNÍ LISTINA PRAHA 29. 11. 2015 PRACOVNÍ VERZE KLUB PŘÍJMENÍ JMÉNO ROČNÍK POZN. 9:30 TJ Bohemians Praha Dvořáková Eliška 1994 LV 2 TJ Bohemians

Více

Výsledková listina. Délka trati/ barva

Výsledková listina. Délka trati/ barva Výsledková listina Závod: Dne: Běh Vrchovinou 2013 22.9.2013 Benjamínky BENJAMÍNKY ročník 2008 a mladší Příjmení a jméno Délka trati/ barva 300 m / žlutá 10:00:00 1 2 Šenkeříková Lucie AK Kopřivnice 10:00:34

Více

MEZINÁRODNÍ MISTROVSTVÍ ČR SENIORU B, MASTERS A MISTROVSTVÍ ČR JUNIORU

MEZINÁRODNÍ MISTROVSTVÍ ČR SENIORU B, MASTERS A MISTROVSTVÍ ČR JUNIORU MEZINÁRODNÍ MISTROVSTVÍ ČR SENIORU B, MASTERS A MISTROVSTVÍ ČR JUNIORU 00 Svět.7.00 -.7.00 VÝSLEDKY JÍZDY Strana mvet x.7.00 0:0 Finále / CZE BOHM 00:0:, BOHEMIANS PRAHA - A RYŠAVÝ J. CZE VKSM 00:0:,7

Více

4. kolo Č eské ligy mládež e Praha 17.10.2004 INTERNET

4. kolo Č eské ligy mládež e Praha 17.10.2004 INTERNET 50 m PP hoš i E 1 Tobiáš David 93 Liberec 25,48 50 2 Peleš ka Oldřich 93 Most 26,22 46 3 Bučák Marek 93 Most 27,73 42 4 Král Vítek 93 Tábor 28,90 39 5 Š oltý s Václav 93 Liberec 29,20 36 6 Novák Marek

Více

Kapitola 4 DŮVODY PRO LAKTÁTOVÉ TESTOVÁNÍ

Kapitola 4 DŮVODY PRO LAKTÁTOVÉ TESTOVÁNÍ Kapitola 4 DŮVODY PRO LAKTÁTOVÉ TESTOVÁNÍ Důvody pro laktátové testování jsou zcela zřejmé: Pokud jsou ostatní faktory shodné, tak ten sportovec, který během závodu vyprodukuje nejvíce energie za časovou

Více

MEMORIÁLU JAROSLAVA BEŠŤÁKA

MEMORIÁLU JAROSLAVA BEŠŤÁKA SPORT CLUB PLZEŇ V Ý S L E D K Y XXXVIII. ročníku lyžařského přespolního BĚHU BORSKÝM PARKEM a zároveň X. ročník MEMORIÁLU JAROSLAVA BEŠŤÁKA Plzeň Bory, 20. října 2007 Předžáci mladší, ročník 2000 a mladší,

Více

Jízda 3 Rozjížďka Datum 5.6.20013:5 RozhodčStar Cíl Vrchn. PořadíStartLoď Čas Ztráta

Jízda 3 Rozjížďka Datum 5.6.20013:5 RozhodčStar Cíl Vrchn. PořadíStartLoď Čas Ztráta REGATA 04 PRIMÁTORSKÉ OSMIVESLICE 2004 MP Orga, s Vltava 5.6.200-6.6.200 VÝSLEDKY JÍZDY 6.2004 Stran Závod 9 Osmy mužů - Primátorské osmiveslice 8+ Osma s kormidelníkemm Muži ( 19 - ) Jízda 1 Rozjížďka

Více

DA1165 - Dětská sedací souprava Michalczyková Simona

DA1165 - Dětská sedací souprava Michalczyková Simona DA1165 - Dětská sedací souprava Michalczyková Simona DA1249 Bavlněné bílé povlečení pro dvě osoby Kolouchová Vladimíra Pavlů Lucie Názlerová Blanka Vodrážková Gabriela Křešťáková Petra Sýkorová Michaela

Více

Seznam žadatelů o pronájem bytu ve vlastnictví obce Rudoltice ke dni 5. 1. 2009

Seznam žadatelů o pronájem bytu ve vlastnictví obce Rudoltice ke dni 5. 1. 2009 Seznam žadatelů o pronájem bytu ve vlastnictví obce Rudoltice ke dni 5. 1. 2009 Pořadové číslo Příjmení a jméno (čj.) Adresa 1 Golub Vologymyr Jamné nad Orlicí 214 2 534/06/OÚRU 3 Kulihová Věra Kunvald

Více

Fyziologické aspekty cyklistiky

Fyziologické aspekty cyklistiky Fyziologické aspekty cyklistiky Správná intenzita tréninku, Spotřeba energie při MTB, Kontrola hmotnosti prostřednictvím MTB, Výživa a pitný režim v MTB, Psychika a MTB, Správná intenzita zátěže atrofie

Více

CELOSTÁTNÍ VYPSÁNÍ VESLAŘSKÝCH SOUTĚŽÍ

CELOSTÁTNÍ VYPSÁNÍ VESLAŘSKÝCH SOUTĚŽÍ CELOSTÁTNÍ VYPSÁNÍ VESLAŘSKÝCH SOUTĚŽÍ 2007 Termínová listina Českého veslařského svazu na rok 2007 datum místo název akce pořadatel Březen 24. Pardubice Vytrvalostní závod bratří Mejzlíků Pardubice 31.

Více

děkuje za reprezentaci klubu

děkuje za reprezentaci klubu Večeřa Stanislav (trenér) Psota Tomáš Klíma Martin Nečas David Večeřa Robin Večeřa Stanislav ml. Kvasnička Jan Obršlík Jiří (trenér) Prostřední řada zleva: Górny Tomáš Dočkal Vladimír Muzikář Jiří Štěrba

Více

Turistický závod 1.kolo poháru Moravskoslezského kraje 5.4.2014. TOM Divočáci. Pořadatel: Místo konání: Frýdlant nad Ostravicí

Turistický závod 1.kolo poháru Moravskoslezského kraje 5.4.2014. TOM Divočáci. Pořadatel: Místo konání: Frýdlant nad Ostravicí Turistický závod 1.kolo poháru Moravskoslezského kraje 5.4.2014 Pořadatel: TOM Divočáci Místo konání: Frýdlant nad Ostravicí Ředitel závodu: Drahomíra Žižková Hlavní rozhodčí: Eva Vilhelmová Stavitel tratí:

Více

Pořadí Počet kol Číslo Příjmení Jméno Kategorie Trať 1kolo 2kolo 1 2 117 Pátek Jan MD40 22 00:19:50.8 00:39:43.7 2 2 120 Žák Pavel MD40 22 00:19:56.

Pořadí Počet kol Číslo Příjmení Jméno Kategorie Trať 1kolo 2kolo 1 2 117 Pátek Jan MD40 22 00:19:50.8 00:39:43.7 2 2 120 Žák Pavel MD40 22 00:19:56. Pořadí Počet kol Číslo Příjmení Jméno Kategorie Trať 1kolo 2kolo 1 2 117 Pátek Jan MD40 22 00:19:50.8 00:39:43.7 2 2 120 Žák Pavel MD40 22 00:19:56.0 00:39:44.7 3 2 123 Fojtíček Karel MD40 22 00:19:53.7

Více

VLŠ 2011 docházka doplněná

VLŠ 2011 docházka doplněná VLŠ 0 docházka doplněná Záznamový list o účasti ve VLŠ 0 Družstvo č. Maňák Jaroslav Bušanský Petr Bártů David Coufal Vojtěch Fichtnerová Adéla Hajský Stanislav Horáček Denis Hůlková Anna Karpíšek Matěj

Více

61. Nymburská 500 Výsledky závodů

61. Nymburská 500 Výsledky závodů Nymburská 00 Výsledky závodů závod Českého poháru veteránů Závod je součástí ročníku Labsko-Orlického poháru Memoriál Míry Šeny Memoriál Pepana Semeckého Memoriál Bohuslava Kalouse a Jana rance TJ Lokomotiva

Více

S O U P I S K A D R U Ž S T V A

S O U P I S K A D R U Ž S T V A 1. LUKOSTŘELECKÝ KLUB PLZEŇ 5 PŘEBOR ODDÍLOVÝCH DRUŽSTEV DOROSTU - REFLEXNÍ LUK Disciplína, Sezóna: terčová 20/20 Jan Šípek Toužimská 22, 323 00 Plzeň lkplzen@gmail.com, 776 43 2 1 Baloun Filip 2 Bárta

Více

TJ zdravotně postižených Halma Zbůch. za podpory Plzeňského kraje a za spoluúčasti Atletického klubu TJ Baník Stříbro VÝSLEDKY

TJ zdravotně postižených Halma Zbůch. za podpory Plzeňského kraje a za spoluúčasti Atletického klubu TJ Baník Stříbro VÝSLEDKY TJ zdravotně postižených Halma Zbůch za podpory Plzeňského kraje a za spoluúčasti Atletického klubu TJ Baník Stříbro VÝSLEDKY JARNÍ ATLETIKA SPASTIC HANDICAP Stadión atletického klubu TJ Baník Stříbro

Více

TJ SOKOL SENOHRABY. TRIATLON Senohraby. Senohraby - EUROAGENTUR Hotelový resort SEN

TJ SOKOL SENOHRABY. TRIATLON Senohraby. Senohraby - EUROAGENTUR Hotelový resort SEN Žákyně starší 1999-2000 1 6 Ondrášková Adriana 2000 18:22 2 3 Placatková Bára 2000 TS Příbram 19:23 3 2 Kotěšovcová Pavla 2000 TRI SKI Horní Počernice 19:36 4 7 Vojtěchová Josefína 2000 SK Slavia Praha

Více

Z HISTORIE OBCE - VÝROČÍ OBČANŮ

Z HISTORIE OBCE - VÝROČÍ OBČANŮ Z HISTORIE OBCE - VÝROČÍ OBČANŮ roky 1996-2014 1996 v únoru ve věku 51 let zemřel starosta obce pan Vladimír Stehlík v březnu ve věku 87 let zemřela paní Božena Pečová v dubnu slaví zlatou svatbu manželé

Více

nejmladší žactvo Rok. nar. JEDNOTA mladší žákyně - I. KATEGORIE: 2005-2007 25 m

nejmladší žactvo Rok. nar. JEDNOTA mladší žákyně - I. KATEGORIE: 2005-2007 25 m PŘEBOR ŽUPY DR.BUKOVSKÉHO - PLAVÁNÍ - 3.11.2013 KATEGORIE: nejmladší žactvo 2008 a mladší Bartošek Adam 2009 Slavíkovice hry ve vodě Bartošek Matěj 2011 Slavíkovice hry ve vodě Daněk Jan 2008 Vyškov hry

Více

Rohálovská desítka, 16. ročník, 28.02.2009

Rohálovská desítka, 16. ročník, 28.02.2009 Rohálovská desítka, 16. ročník, 28.02.2009 PŘÍPRAVKA - DÍVKY 1998-1999 680 m 1. Př-Dív 0:02:34 1 289 Škanderová Kristýna 1999 Slezan Frýdek Místek 2. Př-Dív 0:02:38 2 290 Macková Eliška 1999 Atletický

Více

Výsledková listina Malá Kralovická 2015

Výsledková listina Malá Kralovická 2015 Kategorie: Supermini dívky 2011 a ml. 1 41 Knotová Barbora 2011 Kralovice 01:00,0 00:00,0 01:00,0 2 66 Štřelbová Sofie 2012 DBaK 02:00,0 00:00,0 02:00,0 3 7 Valentová Ela 2012 Kralovice 03:00,0 00:00,0

Více

VÝSLEDKOVÁ LISTINA XXXIII. ročníku BĚHU BORSKÝM PARKEM & V. ročníku memoriálu Jaroslava Bešťáka. 19. října 2002 Sport Club Plzeň

VÝSLEDKOVÁ LISTINA XXXIII. ročníku BĚHU BORSKÝM PARKEM & V. ročníku memoriálu Jaroslava Bešťáka. 19. října 2002 Sport Club Plzeň VÝSLEDKOVÁ LISTINA XXXIII. ročníku BĚHU BORSKÝM PARKEM & V. ročníku memoriálu Jaroslava Bešťáka 19. října 2002 Sport Club Plzeň Pavel Razým ředitel závodu Vladislav Razým st. hlavní rozhodčí přihlášeno:

Více

VÝHERCI spotřebitelské soutěže "Letní hra o večeři v Curychu s Rogerem Federerem a další sladké ceny"

VÝHERCI spotřebitelské soutěže Letní hra o večeři v Curychu s Rogerem Federerem a další sladké ceny VÝHERCI spotřebitelské soutěže "Letní hra o večeři v Curychu s Rogerem Federerem a další sladké ceny" Hlavní výhra: večeře s Rogerem Federerem v Curychu pro jednu osobu Cebo Filip Janíková Miluše 1. kolo:

Více

III. Smíchovská mezinárodní veslařská regata 2011

III. Smíchovská mezinárodní veslařská regata 2011 III. Smíchovská mezinárodní veslařská regata 0 Sobota 7.09.0, 0:00 hod. Veslařská loděnice VK Smíchov Strakonická, Praha www.vksmichov.cz Pořadatel: Český veslařský svaz a VK Smíchov Závodní dráha: Praha,

Více

CELOSTÁTNÍ VYPSÁNÍ VESLAŘSKÝCH SOUTĚŽÍ

CELOSTÁTNÍ VYPSÁNÍ VESLAŘSKÝCH SOUTĚŽÍ CELOSTÁTNÍ VYPSÁNÍ VESLAŘSKÝCH SOUTĚŽÍ 2014 Český pohár ve veslování 2014 KATEGORIE ČESKÉHO POHÁRU VE VESLOVÁNÍ 2014 Celkový vítěz Českého poháru 2014: je oddíl, který získá nejvíce bodů v součtu bodování

Více

Třída: 1.A. třídní učitel: Mgr. Rešková Ludmila Počet celkem: 15 z toho chlapců: 8 dívek: 7 P.Č PŘÍJMENÍ JMÉNO

Třída: 1.A. třídní učitel: Mgr. Rešková Ludmila Počet celkem: 15 z toho chlapců: 8 dívek: 7 P.Č PŘÍJMENÍ JMÉNO Třída: 1A třídní učitel: Mgr Rešková Ludmila Počet celkem: 15 z toho chlapců: 8 dívek: 7 PČ PŘÍJMENÍ JMÉNO 1 BOBÁLOVÁ Veronika 2 DOLEŽEL Radim 3 GOROLY Radek 4 HARAKAL Filip 5 HARAKALOVÁ Dominika 6 CHALOUPKA

Více

Kolo Umístění waltz polka cha-cha jive Suma. 1. kolo 4. 5. / 48 XXXXXXX X XX XXX X XXXXXXXX XXXX X X 28

Kolo Umístění waltz polka cha-cha jive Suma. 1. kolo 4. 5. / 48 XXXXXXX X XX XXX X XXXXXXXX XXXX X X 28 Mistrovství ČR E Mistrovství ČR kategorie E 1 Startovní číslo: 1 Město: Podbořany (CZ) Hablovič Jakub Šubiková-Zahradská Olga TK Dance Art 1. kolo 4. 5. / 48 XXXXXXX XX XXXX X XXXXXX X XX XXXX X 28 2.

Více

TEAM 11 14 - BEZ NÁČINÍ. Aerobic klub gymnázium Slaný TEAM 11-14 S NÁČINÍM. Fit studio HD Hany Daškové, Pardubice

TEAM 11 14 - BEZ NÁČINÍ. Aerobic klub gymnázium Slaný TEAM 11-14 S NÁČINÍM. Fit studio HD Hany Daškové, Pardubice TEAM 11 14 - BEZ NÁČINÍ trenér choreograf 1. TK Apel Tereza JIrsová Tereza JIrsová Kočky 2. SK ZŠ Budkov Jana Daněčková Jana Danečková Jen tak Kristýna Schejbalová, Lucie Hálová, Iva Truplová, Iva Frošová,

Více

soutěžní kat. tým/škola název skladby jméno, příjmení trenér email

soutěžní kat. tým/škola název skladby jméno, příjmení trenér email věková kategorie soutěžní kat. tým/škola název skladby jméno, příjmení trenér email 1. do 7 let ne AŠSK AC hip hop HK Ahoj léto Elen Beranová, Adriana Pecháčková, Anna Sucháčková, Zuzana Pejřilová, Julie

Více

závod č. 62 Sjezdy v Č. Krumlově + MČRd + 1. ČPž řeka Vltava - Český Krumlov

závod č. 62 Sjezdy v Č. Krumlově + MČRd + 1. ČPž řeka Vltava - Český Krumlov Eskymo verze: 1.5.1 Název závodu: Místo závodu: Pořadatel: SK vltava Český Krumlov Ředitel závodu: Lenka Lagnerová Vrchní rozhodčí: Luděk Roleček Datum závodu: 08.06.14 Číslo závodu: 62 BHZ: 4 Disciplína:

Více

ČESKÝ VESLAŘSKÝ SVAZ VESLAŘSKÁ ROČENKA

ČESKÝ VESLAŘSKÝ SVAZ VESLAŘSKÁ ROČENKA ČESKÝ VESLAŘSKÝ SVAZ VESLAŘSKÁ ROČENKA 2013 Obsah : 1. Orgány ČVS 2. Vyznamenání v roce 2013 3. Reprezentovali nás v roce 2013 4. Český pohár 2013 5. Ergometry 6. Realizace dotačních programů v roce 2013

Více

NOMINAČNÍ LISTINA M ČR 2011 BROKOVÉ DISCIPLÍNY

NOMINAČNÍ LISTINA M ČR 2011 BROKOVÉ DISCIPLÍNY Příjmení, jméno Ročník Průkaz Klub Double Trap, Junioři 1 BORKOVEC Jan 1993 35793 397 SSK SKP Kometa Brno 2 CHOCHOLATÝ Libor 1995 38229 397 SSK SKP Kometa Brno 3 CHOCHOLATÝ Ondřej 1996 38638 397 SSK SKP

Více

KAS Olomouc Atletické výkony 2011 TABULKY OLOMOUCKÉHO KRAJE 2011

KAS Olomouc Atletické výkony 2011 TABULKY OLOMOUCKÉHO KRAJE 2011 TABULKY OLOMOUCKÉHO KRAJE 2011 HALA - ženské kategorie 40 m 5.96 V Barbora Zatloukalová 030697 AK Olomouc Havířov 2503 sž 6.11 V Jana Sanetrníková 170496 AK Olomouc Havířov 2503 sž 6.26 V Veronika Jašíková

Více

Mistrovství ČR družstev pro rok 2004

Mistrovství ČR družstev pro rok 2004 Mistrovství ČR družstev pro rok 2004 Fleret kadeti, Šerm Ostrava, 15.5.2004 1. Šerm Ostrava A (Barnišin Lukáš, Danel Martin, Kučeja Jakub) 2. Loko Liberec (Koutný Jiří, Ploch Ondřej, Šebesta Radek) 3.

Více

OTEVŘENÉ MISTROVSTVÍ ČECH 2012 NEJÚSPĚŠNĚJŠÍ ŠKOLA

OTEVŘENÉ MISTROVSTVÍ ČECH 2012 NEJÚSPĚŠNĚJŠÍ ŠKOLA NEJÚSPĚŠNĚJŠÍ ŠKOLA Country Competitors Teams Teams SD Gold Silver Bronze 16 11 14 3 4 1 1 39 5 9 7 9 7 8 TONG-IL Č.BUDĚJOVICE 14 4 5 2 2 2 2 WON-HYO TŘEBOŇ 9 2 6 3 3 0 1 DAN-GUN PRAHA 8 2 3 2 4 1 2 19

Více

Seznamreprezentačního kádru družstva kadetů ř.ř. pro rok 2014

Seznamreprezentačního kádru družstva kadetů ř.ř. pro rok 2014 Seznamreprezentačního kádru družstva kadetů ř.ř. pro rok 2014 Trenér: Mgr. Šnelly Ladislav Asistenti: Švec Zdeněk Mgr. Švec Marek Žák Jiří Lipowski Libor Kádr A reprezentace kadetů ř.ř. 47 kg Meleganič

Více

Datum narození. Klub/oddíl

Datum narození. Klub/oddíl Jarní běh - 5.ročník Název akce: Velká cena vytrvalců Olomouckého kraje Běžecký pohár dětí a mládeže Olomouckého kraje Místo a datum: Přerov, 28.3.2015 Pořadatel: SK Přerov Ředitel závodu: Bc. Jan Koňařík

Více

POPIS FUNKČNOSTI SYSTÉMU MALOOBCHODNÍ I VELKOOBCHODNÍ SÍTĚ PRODEJEN POTRAVIN, LAHŮDEK, RYB, OBUVÍ, TEXTILU, NÁBYTKU A DALŠÍCH PROVOZŮ.

POPIS FUNKČNOSTI SYSTÉMU MALOOBCHODNÍ I VELKOOBCHODNÍ SÍTĚ PRODEJEN POTRAVIN, LAHŮDEK, RYB, OBUVÍ, TEXTILU, NÁBYTKU A DALŠÍCH PROVOZŮ. POPIS FUNKČNOSTI SYSTÉMU MALOOBCHODNÍ I VELKOOBCHODNÍ SÍTĚ PRODEJEN POTRAVIN, LAHŮDEK, RYB, OBUVÍ, TEXTILU, NÁBYTKU A DALŠÍCH PROVOZŮ. POPIS SYSTÉMU: NA ÚSTŘEDÍ FIRMY NEBO NA PRONAJATÉM SERVERU JE NAINSTALOVANÝ

Více

58. ročník Slováckého běhu. Výkon Ztráta km/h

58. ročník Slováckého běhu. Výkon Ztráta km/h A - minižákyně - A - minižákyně 1 262 Grebeníčková Jasmína CZE 2006 ZŠ Za alejí 00:01:17 14.03 2 206 Bundilová Eliška CZE 2006 AK Šternberk 00:01:18 00:00:00 13.85 3 249 Fišnarová Karolína CZE 2006 ZŠ

Více

Mistrovství ČR mužů, žen, juniorů, juniorek, dorostenců, dorostenek, žáků a žákyň ve vícebojích (8-10.2.2013)

Mistrovství ČR mužů, žen, juniorů, juniorek, dorostenců, dorostenek, žáků a žákyň ve vícebojích (8-10.2.2013) Mistrovství ČR mužů, žen, juniorů, juniorek, dorostenců, dorostenek, žáků a žákyň ve vícebojích (8-10.2.2013) Informace o závodě Datum konání: 8-10.2.2013 Místo konání: Praha-Stromovka Pořadatel: PSK OLYMP

Více

ZPRÁVA PRO VALNOU HROMADU SKFČR 2013 Vjačeslav Vinogradov

ZPRÁVA PRO VALNOU HROMADU SKFČR 2013 Vjačeslav Vinogradov ZPRÁVA PRO VALNOU HROMADU SKFČR 2013 Vjačeslav Vinogradov Předseda Komise vrcholového sportu SKFČR Následující text byl určen pro delegáty Valné hromady Svazu kulturistiky a fitness České republiky, která

Více

TEPOVÁ FREKVENCE A SPORT

TEPOVÁ FREKVENCE A SPORT TEPOVÁ FREKVENCE A SPORT Vytvořeno v rámci projektu Gymnázium Sušice Brána vzdělávání II Autor: Mgr. Jaroslav Babka Škola: Gymnázium Sušice Předmět: Tělesná výchova Datum vytvoření: květen 2014 Třída:

Více

SPORTOVNÍ KALENDÁŘ 2013

SPORTOVNÍ KALENDÁŘ 2013 SPORTOVNÍ KALENDÁŘ 2013 Jiří Kreuter, Vojtěch Holoubek 05.01. PRAHA Olymp Cup 150m Doleček František 32.71 500m Doleček František 2:14,06 Dálka 1. Ogoun Petr 695 06.01. ESSING Hochsprungmeeting Výška 1.

Více

Veřejné závody PAS. http://online.atletika.cz/vysledky.aspx?idk=12087. Výsledky. 1 z 6 11.5.2010 20:00. Datum konání: 11.5.2010

Veřejné závody PAS. http://online.atletika.cz/vysledky.aspx?idk=12087. Výsledky. 1 z 6 11.5.2010 20:00. Datum konání: 11.5.2010 1 z 6 11.5.2010 20:00 Výsledky Veřejné závody PAS Datum konání: 11.5.2010 Místo konání: Praha-Děkanka Pořadatel: Spartak Praha 4 Výsledky zpracoval: Ředitel závodu: Hlavní rozhodčí: Ondřej Benda Jan Feher

Více

Slalomy o ŠTÍT MĚSTA TÁBORA

Slalomy o ŠTÍT MĚSTA TÁBORA Závod č. 53 Slalomy o ŠTÍT MĚSTA TÁBORA závod č. 53 Pořadatel závodu: VS Tábor Název závodu: Slalomy o ŠTÍT MĚSTA TÁBORA BHZ: 4 Druh závodu: Slalom postupový Datum závodu: 08.5.2010 Začátek závodu 9:30

Více

Výsledky korespondenčního kola ekologické soutěže

Výsledky korespondenčního kola ekologické soutěže Výsledky korespondenčního kola ekologické soutěže Pořadí Příjmení Jméno ZŠ Počet budů Datum doručení 1 Kocanová Markéta JH Vajgar 26 11.12. 2 Skůpová Klára JH Vajgar 26 11.12. 3 Mach Štěpán Ústí nad Labem

Více

Velká cena města Kolína (18.8.2013)

Velká cena města Kolína (18.8.2013) Velká cena města Kolína (18.8.2013) Informace o závodě Datum konání: 18.8.2013 Místo konání: Kolín Pořadatel: TJ Sokol Kolín-atletika Výsledky zpracoval: Ředitel závodu: Hlavní rozhodčí: Technický delegát:

Více

Pavla Blaumüllerová (4.A) Iveta Blažková (4.A) Eliška Brychtová (4.A) Marie Čermáková (4.A) Pavla Blaumüllerová (4.A) Iveta Blažková (4.

Pavla Blaumüllerová (4.A) Iveta Blažková (4.A) Eliška Brychtová (4.A) Marie Čermáková (4.A) Pavla Blaumüllerová (4.A) Iveta Blažková (4. Třída: 4.A (rok nástupu 2011) Třída: *4.A (rok nástupu 2010) Třída: *4.B (rok nástupu 2010) Třída: **4.B (rok nástupu 2009) Termín: pondělí 18. 5. 2015 dopoledne Předseda: Mgr. Magda Fenárová Místopředseda:

Více

Memoriál Ing. Jiřího Fuchse

Memoriál Ing. Jiřího Fuchse Memoriál Ing. Jiřího Fuchse Datum konání: 20.9.2014 Místo konání: Praha Počet států: 2 Počet klubů: 20 Počet závodníků: 133 Počet startů: 187 Seznam zúčastněných klubů Název klubu Počet závodníků Počet

Více

I.kolo Poháru ČR 2015-2016 v jízdě na veslařském trenažéru Hostivice, sobota 12. prosinec 2015

I.kolo Poháru ČR 2015-2016 v jízdě na veslařském trenažéru Hostivice, sobota 12. prosinec 2015 Adresa: Sporthotel Břve Hostivice 50 04'08.2"N 14 14'53.6"E PŘEDBĚŽNÝ ČASOVÝ POŘAD (závodí se na 14 strojích) JÍZDA závod č. kategorie G F E D C B A 1.-10. ZH 09:10 11. dky 09:30 09:45 10:00 10:15 12.

Více

Církevní základní škola ve Veselí nad Moravou Školní 698, IČ: 71340939. pro ŠKOLNÍ ROK 2015-2016

Církevní základní škola ve Veselí nad Moravou Školní 698, IČ: 71340939. pro ŠKOLNÍ ROK 2015-2016 Církevní základní škola ve Veselí nad Moravou Školní 698, IČ: 71340939 POVINNĚ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY 1., 2.,3.,6.,7. ROČNÍK pro ŠKOLNÍ ROK 2015-2016 Zpracoval: Mgr. Andrýsek Pavel zást. řed. pro II. stupeň

Více

Halové rekordy oddílu SSK Vítkovice k 1.1.2015

Halové rekordy oddílu SSK Vítkovice k 1.1.2015 Halové rekordy oddílu SSK Vítkovice k 1.1.2015 60m: ženy - 7,32 Kubalová Renáta 65 2.2.91 Jablonec juniorky 19 let: - 7,55 Ščerbová Denisa 86 19.2.05 Praha 18 let: - 7,55 Černochová Renáta 65 19.2.83 Jablonec

Více

Sp. zn. 070 Ex 1615/12-17

Sp. zn. 070 Ex 1615/12-17 Mgr. Tomáš Pospíchal, soudní exekutor, Exekutorský úřad Nymburk, 288 02 Nymburk, 28. října 1474/20, tel.: 325 516 718, fax: 325 511 243, e-mail: info@exekutornymburk.cz IČ: 62885995; DIČ: CZ6802090416

Více

kat - SD - Ž Rozplavba / dráha 50 m Tažení figuríny s ploutvemi Kraul s pásem a ploutvemi Volný zpusob s podplaváním překážky 50 m Záchrana modelu

kat - SD - Ž Rozplavba / dráha 50 m Tažení figuríny s ploutvemi Kraul s pásem a ploutvemi Volný zpusob s podplaváním překážky 50 m Záchrana modelu kat - SD - Ž 8 Kneblová Julie 1993 1/2 01:12,60 9 01:19,40 5 00:45,50 1 01:25,80 5 20 Duspivová Kateřina 1993 1/3 01:08,30 4 01:15,70 3 00:49,30 4 01:23,60 2 34 Bímova Kateřina 1992 1/4 disk 10 disk 10

Více

Zdravotnický dozor: HLAVINKOVÁ Hana MUDr.

Zdravotnický dozor: HLAVINKOVÁ Hana MUDr. Český pohár v dálkovém plavání I. ročník - Tovačovský maratón sobota 4. června Místo: Anínské jezero Teplota vody: 21 C Teplota vzduchu: 25 C Ředitel: MUCHA Michal Mgr. Delegát: SVOBODOVÁ Kamila Hlavní

Více

Úřad městské části města Brna Brno - Židenice Gajdošova 7, 615 00 B R N O tel. 548 426 111

Úřad městské části města Brna Brno - Židenice Gajdošova 7, 615 00 B R N O tel. 548 426 111 Úřad městské části města Brna Brno - Židenice Gajdošova 7, 615 00 B R N O tel. 548 426 111 Odbor výstavby a územního plánování Spisová značka: STU/05/0900364/000/003 V Brně dne 31.07.2009 Číslo jednací:

Více

Plavecký klub Baník Sokolov. Bohemians Praha. Přijatí závodníci. VELKÁ CENA MĚSTA PLZNĚ 35. ROČNÍK Strana 1 z 17

Plavecký klub Baník Sokolov. Bohemians Praha. Přijatí závodníci. VELKÁ CENA MĚSTA PLZNĚ 35. ROČNÍK Strana 1 z 17 VELKÁ CENA MĚSTA PLZNĚ 35. ROČNÍK Strana 1 z 17 Plavecký klub Baník Sokolov Huska Jan,2000 14 100 VZ muži 01:18.50 7/3 20 100 Z muži 01:28.80 8/5 2 100 P muži 01:38.90 8/6 Karban Martin,2000 5 1500 VZ

Více

Výsledková listina KBS v karate

Výsledková listina KBS v karate SVAZ KARATE PLZEŇSKÉHO KRAJE Paroubkova 535, 344 01 Domažlice Ing. Zdeněk Kubalík předseda STK E-mail: kubalikz@email.cz Výsledková listina KBS v karate Název: II. ročník Chodského poháru Datum konání:

Více

Třikrát hradišťskou strání

Třikrát hradišťskou strání Výsledková listina 32. ročníku krosu Třikrát hradišťskou strání od roku 2000 memoriál Jana Wavoka Vodrážky Datum: 8. listopadu 2015 Místo: Plzeň, Plovárna Hradiště Počasí: neuvěřitelné teplo asi 20 C a

Více

Česká asociace squashe občanské sdružení IČ : 481 32 217 Zátopkova 100/2, 160 17 Praha 6 Stahov Tel./fax.:+420 220511098, 777/ 638 360

Česká asociace squashe občanské sdružení IČ : 481 32 217 Zátopkova 100/2, 160 17 Praha 6 Stahov Tel./fax.:+420 220511098, 777/ 638 360 Rozhodnutí Soutěžní komise ČASQ ve věci přestupů a hostování A/ SK ČASQ schvaluje přestupy nahlášené na základě dohody o vyrovnání všech závazků obou klubů v letním přestupním období pro sezónu 2011-2012.

Více

Výsledky Obaly Morava halový mítink Otrokovice 26.-27.1.2007

Výsledky Obaly Morava halový mítink Otrokovice 26.-27.1.2007 Výsledky Obaly Morava halový mítink Otrokovice 26.-27.1.2007 Velká cena CONTINENTAL 40y překážek 1 Krejčí Michal 230181 USK Praha 5,30 5,27 10,57 2 Kouřil Jan 220686 Jiskra Otrokovice 5,34 5,26 10,60 3

Více

Dvouhra muži Jméno Klub Poznámka Koukal Petr jun. SoVeselý Jehnice Vondra Jan Spoje Praha Florián Pavel SKB Čes.Krumlov Bitman Jakub So RadotínMeteor

Dvouhra muži Jméno Klub Poznámka Koukal Petr jun. SoVeselý Jehnice Vondra Jan Spoje Praha Florián Pavel SKB Čes.Krumlov Bitman Jakub So RadotínMeteor Dvouhra muži Jméno Klub Poznámka Koukal Petr jun. SoVeselý Jehnice Vondra Jan Spoje Praha Florián Pavel SKB Čes.Krumlov Bitman Jakub So RadotínMeteor Kopřiva Tomáš Sokol Dobruška 1. Zevl Lukáš BK 93 Hořovice

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽAMBERK odbor správní a dopravy Masarykovo nám. 166, 564 01 Žamberk

MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽAMBERK odbor správní a dopravy Masarykovo nám. 166, 564 01 Žamberk MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽAMBERK odbor správní a dopravy Masarykovo nám. 166, 564 01 Žamberk Čj.: MUZBK-21330/2015/SPDO-4 Spisová značka: MUZBK-21330/2015/SPDO Spis. skart. znak, lhůta: 280.2 A10 Počet listů/příloh/listů

Více

Kategorie 1. - 2005 a mladší MIX. Kategorie 2. - 2004 / 2003 MIX. Kategorie 3.D - 2002 / 2001 dívky

Kategorie 1. - 2005 a mladší MIX. Kategorie 2. - 2004 / 2003 MIX. Kategorie 3.D - 2002 / 2001 dívky Výsledky Kulatého desetiboje 2008 - jednotlivci Kategorie 1. - 2005 a mladší MIX Basket Fotbal Tenis Florbal Lacrosse Kuličky Golf Kuželky Petan. Ciky 1. Natálie Hudousková 8 4 10 4 10 0 0 1 2 6 45 2.

Více

Karlovarský AM bikemaraton Škoda Auto

Karlovarský AM bikemaraton Škoda Auto Kategorie:Kadeti 14-16 let 1. 2030 BENDÁK Filip 1997 CZE TOYOTA DOLÁK MTB 01:57:13.6 00:00:00.0 2. 2013 STUDENOVSKÝ Radek 1997 CZE GS Technik Cyklo Team Jistebnice 02:01:25.4 00:04:11.7 3. 2017 PECH Martin

Více

VÝSLEDKOVÁ LISTINA ATLETICKÝ STADION UHERSKÉ HRADIŠT

VÝSLEDKOVÁ LISTINA ATLETICKÝ STADION UHERSKÉ HRADIŠT VÝSLEDKOVÁ LISTINA ST EDOŠKOLSKÉHO ATLETICKÉHO POHÁRU KRAJSKÉ KOLO ATLETICKÝ STADION UHERSKÉ HRADIŠT 30. ZÁ Í 2010 KATEGORIE DÍVKY Kategorie:divky Výsledková listina disciplíny: Celkové výsledky -družstva

Více

Rozpis studentů u maturitní zkoušky

Rozpis studentů u maturitní zkoušky Gymnázium České Budějovice, Jírovcova 8 Třída: 4.A - 4.A (rok nástupu 2010) Termín: pondělí 19. 5. 2014 dopoledne Předseda: Mgr. Soňa Hřídelová Místopředseda: Mgr. Miroslav Habrovanský Třídní: RNDr.Ing.

Více

Svatováclavský běh. Výsledky. Český Brod, park a okolí Pivovarského rybníka Počasí: skoro jasno, teplota 17 C

Svatováclavský běh. Výsledky. Český Brod, park a okolí Pivovarského rybníka Počasí: skoro jasno, teplota 17 C Český Brod, park a okolí Pivovarského rybníka Počasí: skoro jasno, teplota 17 C Chlapečci mladší (r.n. 2011 a mladší) 1. 13 Mařík Jonáš 2011 Petříkov 23,7 2. 186 Martinovský Tobiáš 2011 Atletika Český

Více

VÝSLEDKY 1. JIHOČESKÉ ATLETICKÉ VETERANIÁDY PÍSEK 2011 "O

VÝSLEDKY 1. JIHOČESKÉ ATLETICKÉ VETERANIÁDY PÍSEK 2011 O VÝSLEDKY 1. JIHOČESKÉ ATLETICKÉ VETERANIÁDY PÍSEK 2011 "O pohár senátora Miroslava Krejči" 6.8.2011 Čerstvý mistr světa v kouli kategorie M 65 Pavel Fencl získal i pohár senátora za vítězství ve vrhačském

Více

schéma závodní dráhy v zatáčce sobota 7. června 2002

schéma závodní dráhy v zatáčce sobota 7. června 2002 9 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 9 90 90 STARTOVNÍ 90 90 90 90 LISTINA 90 90 90 90 90 schéma závodní dráhy v zatáčce 90 90190 902 90 90 3 904 90 90 5 90 9 bílá červená modrá žlutá zelená 9 90 90 90 90 90

Více

Časový pořad: http://www.atletikajihlava.cz. Ladislav Urban, předseda oddílu

Časový pořad: http://www.atletikajihlava.cz. Ladislav Urban, předseda oddílu P r o p o z i c e - č a s o v ý p o ř a d V e l k é c e n y J I H L A V Y dne 18. 8. 2012 Historie Velké ceny Jihlavy na 800 m začíná roku 1956. Přes třicet let se jmenovala Velká cena Jiskry a každoročně

Více

PŘEHLED POROTCŮ. Praha. Praha. Liberec. Praha. Brno. Brno Brno. Minichovice Frýdek Místek. Klentnice. Praha. Praha. Praha. Kuřim. Praha. Praha.

PŘEHLED POROTCŮ. Praha. Praha. Liberec. Praha. Brno. Brno Brno. Minichovice Frýdek Místek. Klentnice. Praha. Praha. Praha. Kuřim. Praha. Praha. PŘEHLED POROTCŮ Amblerová Kamila / č.a. 03 581 Andrejsová Michaela/ č. a. 03 823 Aulík Jan/ č.a. 01 492 Axmannova Vladimíra/ č.a. 00 475 Babinský Jan/ č.a. 01 091 Balda Vladimír/ č.a. 03 702 Bambuchová

Více

ROHÁLOVSKÁ DESÍTKA 28.2.2015 1 PŘÍPRAVKA - DÍVKY. 2004-2005 680 m 2 PŘÍPRAVKA - KLUCI. 2004-2005 680 m 1 VÝSLEDKY

ROHÁLOVSKÁ DESÍTKA 28.2.2015 1 PŘÍPRAVKA - DÍVKY. 2004-2005 680 m 2 PŘÍPRAVKA - KLUCI. 2004-2005 680 m 1 VÝSLEDKY ROHÁLOVSKÁ DESÍTKA Prusinovice 28.2.2015 22.ročník 1 PŘÍPRAVKA - DÍVKY 2004-2005 680 m 1 Pří - DÍVKY 00:02:21 1 430 Svobodová Barbora 2004 VSK Uni Brno 2 Pří - DÍVKY 00:02:22 2 460 Grégrová Tereza 2004

Více

ČAH 2005 OLOMOUC PLAVÁNÍ

ČAH 2005 OLOMOUC PLAVÁNÍ 1. 100 m volný způsob ženy Čas uzavření výsledků: 2.5.2005 16:44:31 ČAH 2005 OLOMOUC PLAVÁNÍ 1. Kyliánová Radka UP Olomouc 1982 0:59.45 750 2. Kyněrová Kristýna MU Brno 1979 1:00.12 725 3. Svobodová Eliška

Více

Výsledky Otrokovické halové přebory škol 2006 Otrokovice 27.1.2006

Výsledky Otrokovické halové přebory škol 2006 Otrokovice 27.1.2006 Výsledky Otrokovické halové přebory škol 2006 Otrokovice 27.1.2006 40y překážek 40y překážek Žáci mladší Žáci starší 1 Břustek Miroslav 170293 ZŠ Sportovní UH 6,61 1A Žůrek Patrik 060391 1. ZŠ Zátopka

Více