KØEHKOST VYŠŠÍHO VÌKU A SARKOPENIE JAKO JEJÍ DÙLE ITÁ KOMPONENTA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KØEHKOST VYŠŠÍHO VÌKU A SARKOPENIE JAKO JEJÍ DÙLE ITÁ KOMPONENTA"

Transkript

1 KØEHKOST VYŠŠÍHO VÌKU A SARKOPENIE JAKO JEJÍ DÙLE ITÁ KOMPONENTA I. HOLMEROVÁ, B. JURAŠKOVÁ, H. VAÒKOVÁ, P. VELETA KLÍÈOVÁ SLOVA křehkost vyššího věku pohyb cvičení ve vyšším věku KEY WORDS frailty sarcopenia movement training in the old age SOUHRN V souvislosti se stárnutím populace nabývá na významu jeden z geriatrických syndromů, kterému dosud nebyla věnována taková pozornost, jakou by si zasluhoval, jedná se o syndrom křehkosti vyššího věku (frailty). Vznik tohoto stavu je multifaktoriální, kromě různých patologických situací, a to zejména v souvislosti se zánětem a metabolickým syndromem, se na něm podílí malnutrice a hypokinéza. Dostatečný pohybový režim je jedním z důležitých faktorů, které mohou rozvoji tohoto syndromu zabránit, nebo jej alespoň oddálit. ABSTRACT Frailty and sarcopenia as its important component. Sarcopenia is embedded in many fatal vicious circles: Frailty is a condition that is becoming very important with the ageing of the population. Frailty deserves also more attention both of professionals and of the public. The cause of this condition is multifactorial and includes both patological situations close to inflammation and metabolic syndrome and also (and especially) malnutrition and hypokinesis. An efficient movement and training programme is one of the factors that are able to prevent or at least substantially postpone the development of this syndrome. osteopenie a osteoporóza syndrom křehkosti ZMÌNY TÌLESNÉ KOMPOZICE VE STÁØÍ Jednou ze změn, které přicházejí s vyšším věkem, je změna složení těla. Dochází k přibývání tukové tkáně a vaziva a k úbytku svalové a kostní hmoty. Pokud úbytek těchto dvou důležitých komponent přesáhne hranici normy, hovoříme o osteopenii nebo osteoporóze, pokud se jedná o úbytek tkáně kostní, a o sarkopenii, pokud se jedná o úbytek tkáně svalové. Osteoporóza představuje obecně známou nozologickou jednotku, které bylo věnováno mnoho pozornosti, vědeckých prací, publikací a studií. Sarkopenie zůstávala po dlouhou dobu v pozadí zájmu a teprve v posledních letech se množí publikace s touto tematikou. Celou situaci ještě komplikuje fakt, že tento termín používáme jak pro stav, kdy se jedná o fyziologický úbytek svalové tkáně v důsledku stárnutí, tak pro situaci, která je již zjevně patologická. KØEHKOST STÁØÍ Dalším pojmem, který se v literatuře objevuje stále častěji, je frailty, syndrom křehkosti. Různé literární prameny uvádějí, že u seniorů (65+) se tento syndrom nebo některé jeho komponenty vyskytují v 5 až 25 %. Syndrom křehkosti představuje jednak úbytek svalové hmoty a následně i svalové síly, snadnou unavitelnost, slabost, hypokinézu, zpomalenou a mnohdy nejistou chůze, zhoršenou stabilitu a v důsledku toho zvýšené riziko pádů [6]. Lidé trpící touto křehkostí stáří mají zpravidla sníženou chuť k jídlu, ztrácejí tělesnou hmotnost a častěji než ostatní senioři stejného věku trpí depresí a zhoršením kognitivních funkcí. Lidé trpící syndromem křehkosti stáří umírají dříve [8]. SARKOPENIE Pod pojmem rozumíme progresivní redukci svalové hmoty a svalové síly, která postihuje zejména starší lidi a přichází často společně se ztrátou kostní hmoty a s osteoporózou a způsobuje značné procento disability ve vyšším věku [5]. V současné době se zkoumají mechanizmy, které by mohly vést k sarkopenii, a to zejména 24 ÈES GER REV 2007; 5(1): 24 32

2 zlomeniny imobilizace pády porucha mobility a stability nesoběstačnost (nakoupit, uvařit si jídlo) hypokinéza zhoršení nutrice SARCOPENIA IS INVOLVED IN MANY FATAL VICIOUS CIRCLES poruchy polykání malnutrice SARKOPENIE akutní onemocnění, úraz katabolizmus snížení proteinové zásoby těla snížení schopnosti se vyrovnat se zátěží způsobenou nemocí či traumatem Schéma. Sarkopenie je zavzata do mnoha fatálních bludných kruhů. inaktivita, oxidativní stres, chronický zánět a celkové změny tělesného složení. Sarkopenie významně přispívá k morbiditě, mortalitě, zhoršení kvality života a zvýšení nákladů na zdravotní péči o seniory. Lidé, kteří trpí sarkopenií a přitom jsou obézní (fat frail), mají významně horší prognózu než křehcí senioři, kteří obézní nejsou. Sarkopenii je třeba považovat za významný problém veřejného zdravotnictví, existují dokonce práce, které se zabývají ekonomickými dopady a dokládají, že náklady vzniklé v důsledku představují cca 1,5 % celkových výdajů na zdravotní péči [5]. Tyto údaje jsou významné zejména vzhledem k tomu, že počet seniorů bude v příštích letech výrazně narůstat. Sarkopenie způsobuje nejen poruchu lokomoce, ale dochází také ke zhoršení funkce dýchacích svalů a svalů, které jsou důležité pro polykání. Z praxe všichni známe pacienty s atrofickým svalstvem, u nichž rehabilitace má jen malý či žádný efekt, kteří přijímají jen málo stravy, jedí obtížně, bez chuti, při jídle kašlou, aspirují [10]. Jsou dlouhodobě odkázáni na ošetřovatelskou péči, a pokud jim není poskytnuta kvalitní a odborná ošetřovatelská péče, jejich stav se rychle zhoršuje. Zajímavý je i biochemický obraz tohoto stavu charakterizovaný aktivací systému koagulace a vzestupem cytokinů a některých dalších markerů zánětu. Jedná se zejména o interleukin 1β, tumor-nekrotizující faktor alfa (TNFα) a interleukin 6. Některé studie prokazují korelaci mezi hodnotami CRP a IL-6, které pozitivně korelují s množstvím tuku, a naopak negativně korelují s hmotností netukové hmoty těla appendicular lean mass. Úbytku svalové hmoty a rozvoji syndromu křehkosti stáří napomáhají také změny sekrece některých hormonů, které způsobují úbytek svalové i kostní tkáně a přispívají k aktivaci mediátorů zánětu. Jedná se kromě pohlavních hormonů (testosteron, dehydroepiandrosteron, estrogeny) zejména o pokles hladiny růstového hormonu (GH) a inzulinu podobného růstového faktoru 1 (IGF-1) [11]. Důležitou roli hraje také oxidativní stres. Několik studií prokázalo vztah mezi hladinou antioxidantů (alfa-tokoferol, karotenoidy) a zvýšenou svalovou silou [12]. Zhoršení chuti k jídlu a následná ztráta tělesné hmotnosti vedou k úbytku viscerálních bílkovin, což se zobrazí například na hladině albuminu. Snížení sérového albuminu přichází ve vyšším věku společně se sarkopenií [2]. Nutnou podmínkou pro to, aby si člověk vytvořil a zachoval dostatečnou svalovou hmotu, je jednak správná a dostatečná výživa, jednak dostatečná pohybová aktivita. Svaly, které nejsou používány, postupně atrofují. Nicméně je třeba podotknout, že ani lidé, kteří se snaží udržovat svou kondici pravidelným cvičením, nejsou stoprocentně chráněni vůči sarkopenii [7]. Proto ekonomické dopady problematika ÈES GER REV 2007; 5(1):

3 příčiny úbytku svalové hmoty etiologie a patogeneze charakteristika problematiky JAK JE TOMU S POHYBOVOU AKTIVITOU ÈESKÉ POPULACE Reprezentativní šetření celkem dospělých osob [4] prokázalo, že sport a jiné pohybové aktije třeba se domnívat, že příčina je komplexní. ROLE NUTRICE Hladovění nebo nedostatečná výživa vedou k úbytku svalové hmoty, tato situace však probíhá rozdílným způsobem ve zdraví a v nemoci či při zátěži. Vzhledem k tomu, že pro stáří jsou typická chronická onemocnění, ale nevyhýbají se mu ani onemocnění akutní, operace či úrazy, je zapotřebí připomenout, že každá zátěž, kterou tato onemocnění představují, může mít (respektive má) dopad také na svalovou hmotu. Normální reakcí na prosté hladovění je spotřebování zásobního tuku, tvorba a také utilizace ketolátek, které zabraňují katabolizmu svalové tkáně. Pokud je však organizmus ve stresu způsobeném onemocněním či úrazem, zareaguje autokatabolickou reakcí. Dochází k mobilizaci nejen zásob energie uložené v tukové tkáni, ale také k využívání aminokyselin, elektrolytů, minerálů, stopových prvků a nukleotidů. V situaci stresu je důležité, že jsou tyto substráty k dispozici rychle. Proto pro další osud nemocného hraje nesmírně důležitou roli jednak celkový stav výživy, ale také hmotnost svalové hmoty při vzniku akutního onemocnění nebo během úrazu či chirurgického zákroku [13]. Je tedy možné konstatovat, že každé akutní onemocnění, úraz, operace či další významný zdroj stresu, a to zejména pokud není zajištěna dostatečná nutriční podpora, představují významné riziko úbytku svalové hmoty a vzniku či zhoršení. Tuto situaci velmi výstižně charakterizuje L. Sobotka [13]: Je-li gerontologický nemocný přijat do nemocnice pro akutní onemocnění, velmi často u něho dochází k rychlému a patrnému vzniku tělesné slabosti. Již během krátké doby leží pasivně na lůžku a i po překonání akutní choroby vznikají potíže s jeho mobilizací. Není schopen se postavit, udržet rovnováhu a pohybovat se. Současně se snižuje příjem potravy a tekutin. Téměř před očima mizí zbytky kosterní svaloviny a dále se zhoršují jeho pohybové schopnosti. Postupně se zhoršuje způsobilost nemocného odkašlat, objevuje se povrchové dýchání. Posléze dochází k infekčnímu postižení bronchopulmonálního systému a rozvoji často smrtící pneumonie Málokdy si však uvědomíme, že právě stav výživy a tělesných zásob energie (zejména proteinů v kosterní svalovině) mohou být příčinami, které výše uvedený negativní průběh choroby způsobují. Přestože se považuje za reverzibilní situaci, její léčení je obtížné a kromě všeobecné- ho uznání účinnosti rehabilitace a nutriční podpory neexistuje konsenzus (a dostatek dat) pro její léčení. I akutní ztráta tělesné svaloviny, která může vzniknout během několika dní akutního onemocnění, se může, a to i za dokonalých podmínek (dokonalé výživy a rehabilitační péče) upravit až za několik měsíců [13]. Je tedy zřejmé, že nejúčinnější strategií je prevence situací, které by mohly sarkopenii způsobit či zhoršit. Jedná se především o včasnou diagnózu a léčení onemocnění, a to zejména se stoupajícím věkem pacienta. Dále mají význam opatření vedoucí ke zvýšení svalové hmoty, a to zejména dostatek pohybu a správná plnohodnotná výživa. Někteří autoři udávají, že významnou roli pro tvorbu svalové hmoty u stárnoucích jedinců má zejména aminokyselina leucin [3]. Stejnou úlohu lze předpokládat i u dalších aminokyselin s rozvětveným řetězcem (izoleucin, valin), které svalstvo využívá jako zdroj energie [13]. Již z výše uvedené stručné informace vyplývá, že etiologie a patogeneze je složitým procesem, na kterém se kromě inaktivity a nedostatečné nutrice podílí ještě mnoho dalších faktorů, úloha akutních onemocnění, chronického zánětu, metabolické změny nikoli nepodobné těm, ke kterým dochází u metabolického syndromu. Podrobná analýza těchto změn je nad rámec možností tohoto sdělení. V následujícím textu se soustředíme na roli aktivity, resp. hypokinézy, které jistě rozvoj a zachování (resp. úbytek) svalové hmoty a síly do značné míry ovlivňují. HYPOKINÉZA Hypokinéza je faktorem, který negativně ovlivňuje zdraví v mnoha oblastech. Podílí se na vzniku mnoha patologických stavů, kromě jmenujme také osteoporózu a metabolický syndrom se všemi jeho dílčími aspekty a následky. Přiměřená tělesná aktivita, správná dieta a redukce či eliminace škodlivých návyků jsou také nejlepší prevencí a křehkosti vyššího věku. Starší lidé (50+) i senioři (65+) by měli mít dostatek pohybu. Mnohé studie však prokazují, že množství pohybu s věkem klesá, narůstá hypokinéza. Starší lidé mají také větší tendenci důležitost pohybu podceňovat, řadí jej v důležitosti až jako pátý faktor, který může ovlivnit zdraví, a to za výživu, kouření, alkohol a stres [1]. 26 ÈES GER REV 2007; 5(1): 24 32

4 vity neprovozuje vůbec 40,7 % mužů a 45,5 % žen, celkem se jedná o 43,2 % lidí, kteří neprovozují sport ani žádné jiné pohybové aktivity. Celkem 65 % populace neprovozuje sport ani žádné pohybové aktivity buď vůbec, anebo jen v takové míře, která není dostačující k udržení nebo zlepšení tělesné zdatnosti, to znamená, že tělesné zatěžování je nedostačující, hypokinetické. Míra hypokinéze výrazně narůstá s věkem. Zatímco žádné záměrné tělesné zatížení se nevyskytuje u 25,6 % mužů a 28,6 % žen ve věku let, 36,4 % mužů a 41,4 % žen ve věku let, 46 % mužů a 48,4 % žen ve věku let, u lidí 61letých a starších se jedná o celých 70,9 % mužů a dokonce o 83,3 % žen. Domníváme se, že tyto údaje jsou alarmující stejně tak jako údaje následující: Tělesné zatížení mírně až více rozvíjející zdatnost je následující: 17,9 % mužů a 18,7 % žen ve věku let, 12,4 % mužů a 10,3 % žen ve věku let, 12,4 % mužů a 7,3 % žen ve věku let a pouhých 2,6 % mužů a 1,6 % žen ve věku 61 let a více. Tělesné zatížení výrazně až maximálně rozvíjející zdatnost je následující: 21,8 % mužů a 14,9 % žen ve věku let, 9,6 % mužů a 12,6 % žen ve věku let, 6,5 % mužů a 8,7 % žen ve věku let a 6,9 % mužů a 4,2 % žen ve věku 61 let a více. Z výše uvedených výsledků zcela jednoznačně vyplývá, že se stoupajícím věkem se zvyšuje počet těch, kteří neprovádějí žádné záměrné cvičení ke zlepšení či udržení zdravotního stavu nebo kondice. Hypokinézou je nejvíce postižena skupina mužů (70,9 %) a žen (83,3 %) ve věku 61 let a více. Pokud pohybové aktivity provádějí, jsou zpravidla udržující, v menším počtu i rozvíjející kondici, nejčastěji se jedná o chůzi, jízdu na kole a plavání. Celkově konstatují autoři, že více než 60 % české dospělé populace nemá vůbec žádné nebo velmi nízké záměrné pohybové aktivity, a trpí tedy zřejmou hypokinézí. Autoři vyvozují, že je tento problém v České republice velmi aktuální, a to zejména v souvislosti s obezitou, v níž patříme na přední místo v Evropě. Za nejčastější příčinu obezity považuje čeká dospělá populace špatnou životosprávu a nadměrnou výživu. V tomto kontextu je však třeba zdůraznit i vliv hypokinézy, a to nejen na rozvoj obezity, ale zejména s přibývajícím věkem také na rozvoj. JAKÝ POHYB JE PRO SENIORY VHODNÝ Za nejvhodnější pohyb považujeme takový, který je přirozený. V tomto dohledu je důležitá zejména chůze. Dále je užitečné, když se jedná o pohyb aerobní, aby byl již v průběhu cvičení zajištěn dostatečný přívod kyslíku k zatěžovaným svalovým skupinám, zejména k velkým svalům, které jsou namáhány. Pravidelné aerobní cvičení je důležitým předpokladem pro zachování celkové kondice a také pro zachování svalové hmoty. Pokud je možné zařadit do cvičební jednotky alespoň kratší část cvičení vyšší intenzity, je to pro posílení síly i hmoty svalstva vhodné. Ve vyšším věku a nebo v situaci chronického onemocnění působí přiměřený pohybový režim jednoznačně příznivě. JAK ÈASTO JE TØEBA CVIÈIT Je důležité cvičit (nebo pohybovat se) pravidelně, nejlépe denně nebo alespoň 3 4krát v týdnu, a to po dostatečně dlouhou dobu. Za optimální je možné považovat minimálně 1 hodinu dostatečně intenzivního pohybu denně, pokud není cílený pohyb každodenní, je lépe cvičit celou hodinu 3 4krát týdně. To se týká doby cvičení. Složitější je odpověď na otázku, jaká má být intenzita cvičení. Senioři by měli cvičit (nebo dávkovat si jiný pohyb) vždy s ohledem na svůj celkový i momentální zdravotní stav. JAKÁ BY MÌLA BÝT INTENZITA ZÁTÌ E A CVIÈENÍ Odpověď na tuto otázku je nejsložitější. Je třeba mít na paměti, že senioři budou převážnou většinu cvičení a pohybu provádět samostatně, takže nelze doporučit žádné složité metody sledování. Ti, kteří jsou chronicky nemocní, by měli před započetím systematického tréninkového programu konzultovat svého lékaře a měli by začít pravidelně, systematicky, ale velmi pozvolna. Postupně, po několika týdnech, je možné zátěž zvyšovat. V žádném případě by cvičení nemělo vést k výraznému diskomfortu, bolestem (kromě běžných projevů svalové únavy, která po cvičení obvykle přichází a není v pravém slova smyslu bolestivým stavem), nedostatku dechu. Jednoduchým vodítkem pro kontrolu intenzity zátěže je sledování tepové frekvence, která by neměla převýšit onu dobře známou hodnotu: (180 věk cvičence) za minutu. Použití tohoto schématu však zejména ve vyšším věku omezuje mnoho faktorů, například autonomní neuropatie diabetiků, ischemická choroba srdeční a podobně. Proto by měl být nejdůležitějším vodítkem pro úspěšné cvičení pocit pohody během celého výkonu a cvičenec by měl zmírnit tempo nebo přerušit cvičení v případě, že je cvičení bolestivé, pokud je dušný anebo výrazně unavený. míra hypokineze ÈES GER REV 2007; 5(1):

5 podmínky kondiční chůze CHÙZE JAKO NEJDOSTUPNÌJŠÍ A NEJPØIROZENÌJŠÍ POHYBOVÁ AKTIVITA Význam a roli chůze v pravidelném pohybovém programu dosud nesmírně podceňujeme. Přitom lze konstatovat, a to na základě dostatku vědeckých důkazů, že pravidelná chůze je klíčovou a základní komponentou pohybového režimu [9]. O chůzi platí to, co o pohybu obecně: její objem a intenzita u naší populace, a to zejména populace seniorské, nejsou dostačující. Dostatek chůze vede k výraznému zlepšení kvality i délky života a ke snížení celkové morbidity. Pro zachování kondice je třeba, aby chůze měla mírně vytrvalostní charakter, to znamená, že by měla trvat minimálně a nepřetržitě 20 min. Důležitou otázkou je rychlost chůze. Seniorům bychom měli doporučit, aby chodili pokud možno svižně, střední rychlostí takovou, aby se příliš nezadýchali a mohli například při chůzi bez problémů konverzovat. Dále je důležitá vhodná obuv a správná technika chůze, pevné držení chodidel (řídícím článkem by měl být palec) i kolen, přenášení pohybu do kyčlí. Dosud málo využitou možností je odlehčení dolním končetinám pomocí turistických holí obdobných holím lyžařským; tento trend, kterému jsme si zvykli říkat nordic walking, je populární zejména u mladých sportovců, ale senioři (pro které by měl pravděpodobně daleko větší užitek) jej dosud využívají málo. Naše vlastní zkušenosti ukazují, že je velmi obtížné seniory (stejně tak jako příslušníky všech dalších generačních skupin) ke zvýšení pohybové aktivity přemlouvat, aktivitu jim předepisovat, doporučovat, ordinovat. Pokud však vytvoříme určitou nabídku pohybových aktivit, zorganizujeme společné cvičení (byť ve velmi improvizovaném prostoru), určíme místo, odkud se půjde na společnou vycházku, nabídneme možnost výletu spojeného s dlouhou vycházkou, zorganizujeme taneční kurzy pro zdravé seniory nebo hodinu taneční terapie v zařízení pro seniory, vždy se najde dostatek seniorů, kteří se těchto aktivit rádi zúčastní a často v nich i samostatně pokračují, společně se scházejí a jdou společně na vycházku a podobně. Výše uvedené a další údaje jasně prokazují, že dostatečná pohybová aktivita má minimálně takový význam jako mnohé pasivní fyzioterapeutické a další léčebné výkony, které jsou hojně propláceny z fondů veřejného zdravotního pojištění. Výše uvedené seniorské aktivity zatím veřejnost, a to i veřejnost odborná, chápe jako jakési nevýznamné spolkaření seniorů, které nemá valného významu, a nepotřebuje tedy ani žádné podpory. ZÁVÌR Sarkopenie je jednou z důležitých komponent syndromu stařecké křehkosti (frailty) a vede k významnému zhoršení kvality života starších lidí, je provázena vyšší morbiditou i mortalitou. Na jejím vývoji se podílí mnoho faktorů, zejména nedostatek pohybu, poruchy výživy, zánět, změny metabolizmu. Množství svalové hmoty a možnost jejího zachování i do vysokého věku je však podmíněna dostatečnou fyzickou aktivitou. Tomuto klíčovému aspektu zatím naše společnost nevěnuje dostatek pozornosti a bylo prokázáno, že míra hypokinézy stoupá s věkem. Světová zdravotnická organizace se touto problematikou a jejími praktickými aspekty zabývala již v roce 1996, kdy vydala tzv. Heidelberská doporučení [14], viz příloha s , kterým však nebyla (alespoň u nás) věnována dostatečná pozornost. K tomu, aby se senioři dostatečným způsobem pohybovali, je třeba je motivovat a jednotlivé aktivity jim nabídnout a pomoci zorganizovat. Jednotlivé příklady dobré praxe je třeba publikovat a zpřístupnit, tak aby bylo možné je aplikovat i na jiných místech, obcích či institucích. Práce vznikla díky podpoře projektu IGA MZ ČR 8487 a projektu Centrum dalšího vzdělávání ve zdravotně sociálních službách financovaného v rámci programu JPD 3 z prostředků Evropského sociálního fondu, státního rozpočtu České republiky a rozpočtu hlavního města Prahy. LITERATURA 1. Alfonso C, Graca P, Kearney MJ et al. Physical Activity in European Seniors: Attitudes, beliefs and Levels. J Nutr Heal A 2001; 5: Baumgartner RN, Koehler KM, Romero L, Garry PJ. Serum albumin is associated with skeletal muscle in elderly men and women. Am J Clin Nutr 1996; 64: Dardevet D, Rieu I, Falfournoux P et al. Leucine: a key amino acid in ageing-associated sarcopenia? Nutr Res Rev 2003; 16: Jansa P, Kocourek J, Belmihoubová J. MKSport a jiné pohybové aktivity české dospělé populace. In: Vindušková J, Chrudimský J. Pohybové aktivity jako prostředek ovlivňování člověka. Praha: Fakulta tělesné výchovy a sportu CD ROM. 5. Janssen I, Shepard DS, Katzmarzyk PT, Roubenoff R. The Healthcare Costs of Sarcopenia in the United States. J Am Geriatr Soc 2004; 52: Kalvach Z et al. Gerontologie a geriatrie. Praha: Grada ÈES GER REV 2007; 5(1): 24 32

6 7. Marcell T J. Sarcopenia: causes, consequences, and preventions. J Gerontol A Biol Sci Med Sci 2003; 58: Muehlberg W, Sieber C. Sarcopenia and frailty in geriatric patients: Implications for training and prevention. Z Gerontol Geriatr 2004; 37: Matouš M. Chůze jako základní pohybová aktivita. Lék list 2006; 13: Robbins JA, Langmore S, Hind JA, Erlichman M. Dysphagia research in the 21st century and beyond: Proceedings from Dysphagia Experts Meeting, August 21, Roubenoff R. Sarcopenia and its implications for the elderly. Eur J Clin Nutr 2000; 54(Suppl 3): Semba RD, Blaum C, Guralnik JM, Mocnrief DT, Ricks MO, Fried LP. Carotenoid and vitamin E status are associated with indicators of sarcopenia among older women living in the community. Aging Clin Exp Res 2003; 15: Sobotka L. Vliv malnutrice na průběh akutního onemocnění u gerontologického nemocného. Čes Ger Rev 2003; 1: The Heidelberg guidelines for promoting physical activity among older persons, World Health Organization, Ageing and Health Programme, Division of Health Promotion, Education and Communication, doručeno do redakce přijato k publikaci PRIM. MUDR. IVA HOLMEROVÁ, PH.D. 1 PRIM. MUDR. BO ENA JURAŠKOVÁ, PH.D. 2 MUDR. HANA VAÒKOVÁ 1 MGR. PETR VELETA 1 1 GERONTOLOGICKÉ CENTRUM, PRAHA 2 GERONTOLOGICKÁ A METABOLICKÁ KLINIKA LF UK A FN HRADEC KRÁLOVÉ, SUBKATEDRA GERIATRIE, KATEDRA INTERNÍCH OBORÙ LF UK, HRADEC KRÁLOVÉ PRIM. MUDR. IVA HOLMEROVÁ, PH.D. (1955) Promovala cum eminentia na FVL UK v Praze (1981). Složila atestaci 1. a 2. stupně v oboru všeobecné lékařství (1985 a 1989), nástavbové atestace z geriatrie a z veřejného zdravotnictví (1993 a 1996). Obhájila doktorskou disertační práci na téma Kvalita v gerontologické péči, a byla jí udělena vědecká hodnost Ph.D. (2002). Po promoci působila na interním oddělení OÚNZ Vysočany a interním a všeobecném oddělení OÚNZ Mělník jako sekundární a praktická lékařka. V roce 1991 předložila MČ Praha 8 projekt Gerontologického centra, který byl postupně realizován. Nyní působí jako ředitelka a primářka Gerontologického centra v Praze 8-Kobylisích (od 1992). Podílela se na zavedení několika nových typů služeb pro seniory do praxe (denní centrum pro seniory s demencí, oddělení paliativní péče pro seniory s demencí, respitní péče v domácnosti, svépomocné skupiny, poradenství pro rodinné příslušníky pacientů s demencí atd). Je autorkou přibližně 30 odborných sdělení, spoluautorkou 3 monografií. Je místopředsedkyní České gerontologické a geriatrické společnosti ČLS JEP. Byla členkou expertní komise při Radě Evropy pro otázky seniorů v institucích a pro péči o chronicky nemocné ( ), členkou poradního sboru místopředsedy vlády a ministra práce a sociálních věcí pro vypracování Národního plánu přípravy na stárnutí ( ), Evropského fóra pro zdravé stárnutí. Je členkou Rady vlády pro otázky seniorů. Podílela se na založení České alzheimerovské společnosti (1997), jejíž je statutárním zástupcem. Je členkou redakční rady časopisu Česká geriatrická revue (podílela se na vzniku) a podílí se na organizací odborných akcí s geriatrickou problematikou (např. Pražské gerontologické dny). ÈES GER REV 2007; 5(1):

7 HEIDELBERSKÉ DOPORUÈENÍ O TÌLESNÉ AKTIVITÌ STARŠÍCH LIDÍ (SVÌTOVÁ ZDRAVOTNICKÁ ORGANIZACE 1996) THE HEIDELBERG GUIDELINES FOR PROMOTING PHYSICAL ACTIVITY AMONG OLDER PERSONS (WORLD HEALTH ORGANIZATION 1996) (PØÍLOHA K ÈLÁNKU HOLMEROVÁ I ET AL. KØEHKOST VYŠŠÍHO VÌKU A SARKOPENIE JAKO JEJÍ DÙLE ITÁ KOMPONENTA, S ) Jedná se o doporučení Světové zdravotnické organizace, které je platné pro lidi všech věkových skupin, nicméně má největší význam pro lidi starší 50 let. Tento věk je určitým mezníkem ve středním věku, kdy pravidelná fyzická aktivita zlepší zdravotní stav a může lidi ubránit od mnoha zdravotních, psychologických a sociálních rizik, která stárnutí obvykle přináší. HEIDELBERSKÁ DEKLARACE Příznivé účinky pohybu jsou univerzální a nezáleží na momentálním zdravotním stavu nebo nemoci. Heidelberské doporučení definuje pravidelný pohyb jako jakoukoli pravidelnou fyzickou aktivitu, a to včetně pohybu při práci a sebeobslužných aktivitách, rekreaci, sportu a cvičení. Většina lidí se věnuje různým rekreačním či sportovním aktivitám proto, že je to baví. Přesto existují vědecké důkazy prokazující, že pravidelný pohyb zlepšuje zdraví, celkový funkční stav a působí preventivně proti některým onemocněním či zmírňuje jejich průběh. Existují důkazy pro to, že pravidelný pohyb: a) zlepšuje celkovou pohodu b) zlepšuje duševní i tělesné zdraví c) pomáhá zachovat schopnost žít nezávisle d) snižuje riziko některých neinfekčních onemocnění (kardiovaskulární onemocnění) e) pomáhá kompenzovat některá chronická onemocnění (diabetes, obezita) a vyrovnávat se lépe se stresem f) napomáhá minimalizovat následky některých zdravotních postižení a vyrovnat se s chronickou bolestí g) může pomoci změnit stereotyp vnímání vyššího věku. PØÍZNIVÝ EFEKT POHYBOVÉ AKTIVITY I. FYZIOLOGICKÝ EFEKT: bezprostřední efekt: dlouhodobý efekt: ovlivnění glykemie zvýšení kardiovaskulární zdatnosti zlepšení spánku zlepšení svalové síly zlepšení pružnosti těla zlepšení koordinace pohybu a stability rychlost zatímco se stářím přichází zpomalení pohybu, pravidelný trénink může tento efekt stárnutí oddálit či eliminovat II. PSYCHOLOGICKÝ EFEKT: bezprostřední efekt: dlouhodobý efekt: relaxace zlepšení celkové pohody redukce stresu a úzkosti zlepšení duševního zdraví zlepšení nálady zlepšení kognitivních funkcí získání nových dovedností 30 ÈES GER REV 2007; 5(1): 24 32

8 III. SOCIÁLNÍ EFEKT bezprostřední efekt: dlouhodobý efekt zlepšení sebevědomí posílení integrace ve společnosti zlepšení sociální integrace, formování nových přátelství poznání nových přátel rozšíření sociální sítě u skupinových cvičení či sportů efekt pro společnost: snížení nákladů na zdravotní a sociální péči zvýšení produktivity starších lidí posilování pozitivní a aktivní role starších lidí ve společnosti zachování a posílení aktivní role ve společnosti zlepšení mezigeneračních vztahů KDO BY MÌL PROSAZOVAT DOSTATEÈNOU POHYBOVOU AKTIVITU SENIORÙ I. Politikové na všech úrovních (mezinárodní, národní, regionální, místní) II. Vzdělávání a šíření informací, podpora pohybové aktivity starších lidí podpora v rodině seniorské skupiny a organizace poskytovatelé komunitních a sociálních služeb média nestátní neziskové organizace svépomocné skupiny poskytovatelé zdravotní péče (nemocnice a léčebny, týmy primární zdravotní péče, zdravotní pojišťovny) univerzity instituce vzdělávající dospělé rehabilitační a terapeutická centra rezidenční zařízení soukromé i veřejnoprávní organizace (pracoviště) sportovní a společenské kluby ZPÙSOB ORGANIZOVÁNÍ POHYBOVÝCH AKTIVIT I. Zařízení Není nezbytné mít nákladné zařízení či vybavení pro pohybovou aktivitu. Pohybová aktivita může být účinná i ve velmi skromných prostorových podmínkách a s minimálním vybavením (např. doma). Pracoviště může být vhodným místem pro zajištění programů pohybové aktivity. II. Otázky bezpečnosti Někteří starší lidé by se měli poradit s lékařem předtím, než s pohybovou aktivitou začnou. Důležitá je příprava všech účastníků (cvičenců, trenérů, organizátorů i evaluátorů programů). Důležité je bezpečné prostředí (např. osvětlení). Odstranit zbytečné překážky a bariéry. III. Motivace k pohybové aktivitě Pohybová aktivita je zábavná. Poskytuje přátelství a společnost. Sport a pohyb je potřebná součást života. Posiluje sebevědomí a sebedůvěru. Zlepšuje zdraví a pohodu. IV. Bariéry nedostatek informací o pohybové aktivitě a stárnutí (mezi seniory, členy rodiny, zdravotníky, v celé společnosti) stereotypní představy o stáří malá společenská podpora ÈES GER REV 2007; 5(1):

9 neadekvátní environmentální podpora pro pohybové aktivity (nedostatek cyklostezek, nedostupnost zařízení, urbanistika) životní zkušenosti, nedobré předchozí zkušenosti se sportem negativní postoje ke sportu a cvičení nerovnováha mezi očekáváním a skutečným přínosem společenské překážky pro zdravý životní styl nevhodné sociální a kulturní podmínky určité zdravotní stavy mohou vyžadovat modifikaci pohybového režimu VHODNÉ TYPY POHYBOVÉ AKTIVITY Mnoho lidí je pohybově aktivních, aniž by se účastnili organizovaného sportu anebo cvičení. Každodenní pracovní aktivity a koníčky mohou přinést dostatek pohybu, byť takového, který příliš nezvyšuje celkovou aerobní kapacitu. Stárnoucí lidé by měli být v první řadě aktivní ve svém každodenním životě. Ve vyspělých zemích ale často každodenní pracovní aktivity k zajištění dostatku pohybu nestačí. Proto je třeba vytvářet pohybové programy, zde jsou některá doporučení: Individuální cvičení ani cvičení ve skupině nemusí probíhat v oficiálním sportovním zařízení. Různá cvičení mají různý příznivý efekt, například strečink, relaxace, aerobik, silová cvičení a podobně. Vhodné je také zaměřit se na jednoduché formy pohybu, například chůzi, tanec, stoupání do schodů, plavání, jízdu na kole, cvičení se židlí a podobně. Pohybový program by měl zahrnovat následující komponenty: aerobní cvičení, posilování, protahování a zlepšování rovnováhy. Cvičení musí odpovídat potřebám a očekáváním jak jedince, tak skupiny. Cvičení by mělo probíhat uvolněně a být zábavné, lidé se musí bavit. Cvičení musí být pravidelné, pokud možno každodenní. (překlad: Iva Holmerová) RECENZE ROKYTA R, KRŠIAK M, KOZÁK J (EDS). BOLEST. MONOGRAFIE ALGEZIOLOGIE. PRAHA: TIGIS 2006, 684 S. ISBN Od konce loňského roku má odborná lékařská komunita k dispozici novou monografii Bolest. Monografie algeziologie. Jde o dosud největší monografii publikovanou v českém odborném písemnictví, na níž se pod vedením zkušených editorů prof. R. Rokyty, prof. M. Kršiaka a prim. J. Kozáka podílelo téměř 70 autorů včetně 3 zahraničních. Podařilo se tak vydat publikaci, která shrnuje všechny aspekty bolesti od historického přehledu vývoje poznání v této oblasti přes nejnovější patofyziologické poznatky, problematiku jednotlivých typů bolesti, bolest z pohledu jednotlivých lékařských oborů a komplexní management bolesti. Rozsahem tato publikace zaujímá téměř 700 stran, přesto díky podrobnému rozčlenění do 8 kapitol, 62 podkapitol a vhodně zpracovaného rejstříku, je orientace v textu snadná a umožňuje čtenáři jak rychlé vyhledání informace pro řešení konkrétního klinického problému tak systematické studium. Právě proto je možno publikaci doporučit širokému okruhu čtenářů lékařům specialistům v oboru algeziologie i těm, kteří do této specializace teprve pronikají, specialistům všech dalších oborů, kteří musí diagnostikovat a léčit bolestivé stavy ve své oborové působnosti, může být využita i jako doplňující učebnice pro studenty medicíny a předatestační vzdělávání. Pro čtenáře našeho časopisu Česká geriatrická revue je třeba připomenout i kapitoly Bolest u starých pacientů, zpracovanou slovenskými autory, Nádorová bolest u geriatrických pacientů (autor O. Sláma) a kapitoly věnované hodnocení bolesti, farmakologickým i nefarmakologickým postupům léčby. Vzhledem k týmovému přístupu budou někteří čtenáři postrádat kapitolu zaměřenou na ošetřovatelskou problematiku bolesti, která by mohla ještě více posílit týmovou spolupráci lékaře s odborníky dalších nelékařských profesí. Protože v praxi jsme svědky nedostatečné diagnózy, nedostatečné a často i nevhodné léčby bolestivých stavů, lze publikaci doporučit do odborné knihovny všem internistům, geriatrům i praktickým lékařům i všem dalším zainteresovaným zdravotnickým profesionálům. prof. MUDr. Eva Topinková, CSc. Geriatrická klinika 1. LF UK a VFN, Praha 32 ÈES GER REV 2007; 5(1): 24 32

Zdravotně-sociální služby pro seniory v Praze 8. Gerontologické centrum jako model komunitního centra pro seniory

Zdravotně-sociální služby pro seniory v Praze 8. Gerontologické centrum jako model komunitního centra pro seniory Zdravotně-sociální služby pro seniory v Praze 8 Gerontologické centrum jako model komunitního centra pro seniory Alena Borhyová Iva Holmerová Česká republika 2000/2030 2002 2030 Městská část Praha 8-103,

Více

běh zpomalit stárnutí? Dokáže pravidelný ZDRAVÍ

běh zpomalit stárnutí? Dokáže pravidelný ZDRAVÍ Dokáže pravidelný běh zpomalit stárnutí? SPORTEM KU ZDRAVÍ, NEBO TRVALÉ INVALIDITĚ? MÁ SE ČLOVĚK ZAČÍT HÝBAT, KDYŽ PŮL ŽIVOTA PROSEDĚL ČI DOKONCE PROLEŽEL NA GAUČI? DOKÁŽE PRAVIDELNÝ POHYB ZPOMALIT PROCES

Více

Doc. MUDr. Iva Holmerová, Ph.D. CELLO - Centrum pro studium dlouhověkosti a dlouhodobé péče FHS UK

Doc. MUDr. Iva Holmerová, Ph.D. CELLO - Centrum pro studium dlouhověkosti a dlouhodobé péče FHS UK Dlouhodobá péče v komunitě zkušenosti a dobrá praxe v obcích Doc. MUDr. Iva Holmerová, Ph.D. CELLO - Centrum pro studium dlouhověkosti a dlouhodobé péče FHS UK Délka života ve zdraví (2011) 2011 ženy muži

Více

Zdravé stárnutí Nikdy není pozdě

Zdravé stárnutí Nikdy není pozdě Zdravé stárnutí Nikdy není pozdě MUDr. Hana Janatová CSc. Státní zdravotní ústav Státní zdravotní ústav 1 EY 2012 Aktivní a zdravé stárnutí a mezigenerační solidarita Národní strategie podporující pozitivní

Více

ANTROPOMETRICKÁ VYŠETØENÍ A MÌØENÍ SVALOVÉ SÍLY U GERIATRICKÝCH PACIENTÙ

ANTROPOMETRICKÁ VYŠETØENÍ A MÌØENÍ SVALOVÉ SÍLY U GERIATRICKÝCH PACIENTÙ ANTROPOKÁ VYŠETØENÍ A MÌØENÍ SVALOVÉ SÍLY U GERIATRICKÝCH PACIENTÙ D. HRNÈIARIKOVÁ, B. JURAŠKOVÁ, P. KLEMERA, Z. ZADÁK KLÍÈOVÁ SLOVA antropometrické vyšetření obvod paže kožní řasa nad tricepsem dynamometrie

Více

Úkoly a cíle České gerontologické a geriatrické společnosti ČLS JEP, výboru a revizní komise

Úkoly a cíle České gerontologické a geriatrické společnosti ČLS JEP, výboru a revizní komise Úkoly a cíle České gerontologické a geriatrické společnosti ČLS JEP, výboru a revizní komise Současná situace a východiska: Českou gerontologii a geriatrii nepěstujeme dosud v příznivých podmínkách, a

Více

Nefarmakologická léčba u starších pacientů s CHOPN. Turčáni P., Skřičková J. Klinika nemocí plicních a TBC, LF MU a FN Brno-Bohunice

Nefarmakologická léčba u starších pacientů s CHOPN. Turčáni P., Skřičková J. Klinika nemocí plicních a TBC, LF MU a FN Brno-Bohunice Nefarmakologická léčba u starších pacientů s CHOPN Turčáni P., Skřičková J. Klinika nemocí plicních a TBC, LF MU a FN Brno-Bohunice Léčba CHOPN Odvykání kouřen ení Bronchodilatancia (mimo theofyllinu)

Více

I. HOLMEROVÁ, B. JURAŠKOVÁ, M. ROKOSOVÁ, H. VAÒKOVÁ, P. VELETA

I. HOLMEROVÁ, B. JURAŠKOVÁ, M. ROKOSOVÁ, H. VAÒKOVÁ, P. VELETA I. HOLMEROVÁ, B. JURAŠKOVÁ, M. ROKOSOVÁ, H. VAÒKOVÁ, P. VELETA SOUHRN Péče o zdraví má zásadní význam v každém věku. Zabývají se jí také mnohé dokumenty, kterým, bohužel, nevěnujeme dostatečnou pozornost.

Více

KONCEPT DLOUHODOBÉ PÉČE V ČESKÉ REPUBLICE

KONCEPT DLOUHODOBÉ PÉČE V ČESKÉ REPUBLICE KONCEPT DLOUHODOBÉ PÉČE V ČESKÉ REPUBLICE PROJEKTOVÝ TÝM LTC Dr Zajac MUDr Hroboň Mgr. Roubal Mgr. Hanuš Mgr. Válková NÁRŮST VÝDAJŮ NA AKUTNÍ A DLOUHODOBOU ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍ PÉČI DO ROKU 2050 ( KULATÝ

Více

Vliv komplexního přístupu v terapii žen s nadváhou a obezitou. Mgr. Pavla Erbenová

Vliv komplexního přístupu v terapii žen s nadváhou a obezitou. Mgr. Pavla Erbenová Vliv komplexního přístupu v terapii žen s nadváhou a obezitou Mgr. Pavla Erbenová Obezita je stále narůstající břemeno dnešní doby. Epidemie obezity, někdy nazývaná také jako mor třetího tisíciletí, však

Více

Dlouhodobá péče v České republice Dvě dese6le7 zdravotně sociálního ping pongu

Dlouhodobá péče v České republice Dvě dese6le7 zdravotně sociálního ping pongu Dlouhodobá péče v České republice Dvě dese6le7 zdravotně sociálního ping pongu Iva Holmerová UK FHS CELLO ILC CZ Gerontologické centrum Česká alzheimerovská společnost Pozi6vní zkušenos6 Gerontologické

Více

2.1. Primární péče a její místo ve zdravotnickém systému (Bohumil Seifert)

2.1. Primární péče a její místo ve zdravotnickém systému (Bohumil Seifert) Obsah OBECNÁ ČÁST 1. Úvod (Bohumil Seifert) 2. Primární péče 2.1. Primární péče a její místo ve zdravotnickém systému (Bohumil Seifert) 2.2. Historie a perspektivy primární péče v České republice (Svatopluk

Více

Koncept dlouhodobé péče v České republice Mgr. Válková Monika

Koncept dlouhodobé péče v České republice Mgr. Válková Monika Koncept dlouhodobé péče v České republice Mgr. Válková Monika Pojem dlouhodobá péče ( long-term-care) OECD definuje LTC péči jako určité spektrum služeb určených lidem závislých na pomoci v některých ze

Více

Proč je důležité se hýbat (i s roztroušenou sklerózou)? Lucie Suchá říjen 2013

Proč je důležité se hýbat (i s roztroušenou sklerózou)? Lucie Suchá říjen 2013 Proč je důležité se hýbat (i s roztroušenou sklerózou)? Lucie Suchá říjen 2013 Pohyb je přirozenou potřebou každého živého organismu a jeho vliv na fyzické i mentální schopnosti člověka je znám od počátků

Více

Charta práv seniorů. Úvod

Charta práv seniorů. Úvod Úvod Se stářím se zvyšuje pravděpodobnost onemocnění. Může se stát, že dojde k situaci, kdy člověk nebude moci vést plnohodnotný život. Tím důležitější se stane péče. Je všeobecně uznáváno, že některé

Více

Celostátní setkání pacientů s lymfomem 19.10.2012 v Praze Únava během léčby a po jejím ukončení

Celostátní setkání pacientů s lymfomem 19.10.2012 v Praze Únava během léčby a po jejím ukončení Celostátní setkání pacientů s lymfomem 19.10.2012 v Praze Únava během léčby a po jejím ukončení Petra Obrtlíková 1. Interní klinika VFN Únava nejčastější příznak udáváný u pacientů s nádorovým onemocněním.

Více

*Mléko a mléčné výrobky obsahují řadu bioaktivních

*Mléko a mléčné výrobky obsahují řadu bioaktivních www.bileplus.cz Mléko a mléčné výrobky obsahují řadu bioaktivních látek (vápník, mastné kyseliny, syrovátka, větvené aminokyseliny) ovlivňující metabolismus tuků spalování tuků Mléčné výrobky a mléčné

Více

1. Nadváha a obezita jsou definovány jako abnormální nebo nadměrné. hromadění tuku, které může poškodit zdraví. WHO definuje nadváhu jako

1. Nadváha a obezita jsou definovány jako abnormální nebo nadměrné. hromadění tuku, které může poškodit zdraví. WHO definuje nadváhu jako Obezita a nadváha 10 skutečností o obezitě podle WHO 1. Nadváha a obezita jsou definovány jako abnormální nebo nadměrné hromadění tuku, které může poškodit zdraví. WHO definuje nadváhu jako BMI, které

Více

Podpora zdraví v ČR MUDr. Věra Kernová Státní zdravotní ústav 2009

Podpora zdraví v ČR MUDr. Věra Kernová Státní zdravotní ústav 2009 Podpora zdraví v ČR MUDr. Věra Kernová Státní zdravotní ústav 2009 Zdraví - definice Stav úplné tělesné, duševní a sociální pohody, a ne jen pouhá nepřítomnost nemoci či slabosti ( WHO 7. 4. 1948) Vymezuje

Více

Zdravé stárnutí a komunitní služby z pohledu WHO

Zdravé stárnutí a komunitní služby z pohledu WHO Zdravé stárnutí a komunitní služby z pohledu WHO Demografická změna a role měst v rozvoji komunitních zdravotních a sociálních služeb Magistrát hl.města Prahy 13.ledna 2015 Alena Šteflová Kancelář WHO

Více

Obsah ÚVOD. Definice fitness. Vliv kulturistiky na současnou fitness praxi. Historie kulturistiky. Definice síly. Druhy síly

Obsah ÚVOD. Definice fitness. Vliv kulturistiky na současnou fitness praxi. Historie kulturistiky. Definice síly. Druhy síly Obsah ÚVOD Definice fitness Vliv kulturistiky na současnou fitness praxi Historie kulturistiky Definice síly Druhy síly Rozložení svalstva na těle Velikost zatížení Počet opakování cviků a počet sérií

Více

Potřeby lidí s demencí Strategie P-PA-IA. Iva Holmerová

Potřeby lidí s demencí Strategie P-PA-IA. Iva Holmerová Potřeby lidí s demencí Strategie P-PA-IA Iva Holmerová Přednáška...o troše historie P-PA-IA fázích syndromu demence Co následuje Co předchází Čím bychom se ještě měli zabývat Popis dosud neznámého (vzácného)

Více

Jak se staráme o seniory? Mgr. Válková Monika

Jak se staráme o seniory? Mgr. Válková Monika Jak se staráme o seniory? Mgr. Válková Monika Demografický vývoj v ČR Dle prognózy EUROSTAT se předpokládá do r. 2050 dvojnásobný nárůst podílu nejstarší části populace: o 2007 podíl osob starších 65 let

Více

Státní zdravotní ústav Praha

Státní zdravotní ústav Praha Zdravotní stav populace v ČR a EU MUDr. Věra Kernová Státní zdravotní ústav Praha 2009 Definice zdraví Stav úplné tělesné, duševní a sociální pohody, a ne jen pouhou nepřítomnost nemoci či slabosti (WHO

Více

Současné demografické trendy a změny v epidemiologii chorob

Současné demografické trendy a změny v epidemiologii chorob Současné demografické trendy a změny v epidemiologii chorob zasedání projektu EU Zdraví bez hranic Základní pojmy I stáří označení pro pozdní fáze ontogeneze kalendářní stáří jednoznačné, ale nepostihuje

Více

Služby, programy a pomoc pro seniory ve městech

Služby, programy a pomoc pro seniory ve městech "MĚSTO, KTERÉ (SI) TVOŘÍME Město více generací/sociální aspekty městského rozvoje Služby, programy a pomoc pro seniory ve městech Mgr. Marcela Janečková Centrum pro studium dlouhověkosti a dlouhodobé péče

Více

PRIMÁRNÍ PREVENCE JAKO SOUČÁST PRIMÁRNÍ LÉKAŘSKÉ PÉČE

PRIMÁRNÍ PREVENCE JAKO SOUČÁST PRIMÁRNÍ LÉKAŘSKÉ PÉČE PRIMÁRNÍ PREVENCE JAKO SOUČÁST PRIMÁRNÍ LÉKAŘSKÉ PÉČE doc. MUDr. Lumír Komárek, CSc., MUDr. Věra Kernová, MUDr. Jarmila Rážová Státní zdravotní ústav, Praha ÚVOD A DEFINICE Primární prevence by měla být

Více

Evropská charta pacientů seniorů

Evropská charta pacientů seniorů Evropská charta pacientů seniorů Doporučení Evropské sekce Mezinárodní gerontologické asociace z roku 1997 ve znění, které bylo v roce 1998 schváleno výbory České gerontologické a geriatrické společnosti

Více

Použití tuků mořských ryb v prevenci vzniku metabolického syndromu. Mgr. Pavel Suchánek IKEM Centrum výzkumu chorob srdce a cév, Praha

Použití tuků mořských ryb v prevenci vzniku metabolického syndromu. Mgr. Pavel Suchánek IKEM Centrum výzkumu chorob srdce a cév, Praha Použití tuků mořských ryb v prevenci vzniku metabolického syndromu Mgr. Pavel Suchánek IKEM Centrum výzkumu chorob srdce a cév, Praha Metabolický syndrom 3 z 5 a více rizikových faktorů: - obvod pasu u

Více

Diabetes neboli Cukrovka

Diabetes neboli Cukrovka Diabetes mellitus Diabetes neboli Cukrovka Skupina onemocnění s nedostatkem nebo sníženým účinkem hormonu inzulinu Diabetes mellitus 1. typu Diabetes mellitus 2. typu Narušený metabolismus- vstřebávání

Více

Psychiatrické ošetřovatelství v zemích Visegrádské čtyřky

Psychiatrické ošetřovatelství v zemích Visegrádské čtyřky Psychiatrické ošetřovatelství v zemích Visegrádské čtyřky vypracoval: Mgr. Tomáš Petr, Ph.D. Psychiatrické ošetřovatelství v zemích Visegrádské čtyřky V posledních 3 letech došlo k navázání spolupráce

Více

Co je Česko se hýbe? BŘEZEN 2011

Co je Česko se hýbe? BŘEZEN 2011 www.ceskosehybe.cz Co je Česko se hýbe? Nová nezávislá iniciativa motivující český lid k pravidelnému pohybu a zdravějšímu stravování. Čím více se lidé budou hýbat, tím méně budou nemocní a budou mít lepší

Více

Ovzduší a zdraví. MUDr. Jarmila Rážová, Ph.D. Ministerstvo zdravotnictví

Ovzduší a zdraví. MUDr. Jarmila Rážová, Ph.D. Ministerstvo zdravotnictví Ovzduší a zdraví MUDr. Jarmila Rážová, Ph.D. Ministerstvo zdravotnictví Systém monitorování zdravotního stavu obyvatel ČR ve vztahu k životnímu prostředí koordinované pravidelné aktivity ke sledování přímých

Více

Charitativní a humanitární činnost

Charitativní a humanitární činnost Charitativní a humanitární činnost Studijní materiál vytvořený v rámci projektu K naplnění předpokladů pro výkon činnosti v sociálních službách České Budějovice 2010 Charitativní a humanitní činnost Hospicová

Více

Vztah pracující populace ke zdraví - poznatky z dlouhodobé studie české neselektované pracovní populace V L A D I M Í R K E B Z A,

Vztah pracující populace ke zdraví - poznatky z dlouhodobé studie české neselektované pracovní populace V L A D I M Í R K E B Z A, Vztah pracující populace ke zdraví - poznatky z dlouhodobé studie české neselektované pracovní populace L U D M I L A K O Ž E N Á, V L A D I M Í R K E B Z A, S T Á T N Í Z D R A V O T N Í Ú S T A V, P

Více

Koncepce oboru Dětská chirurgie

Koncepce oboru Dětská chirurgie Koncepce oboru Dětská chirurgie Deklarace dětské chirurgie podle světové federace společností pediatrických chirurgů (W.O.F.A.P.S.): Děti nejsou jen malí dospělí a mají interní i chirurgické problémy a

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř. 17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř. 17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř. 17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Přírodovědné

Více

Umí paliativní medicína zmírnit utrpení nevyléčitelně nemocných?

Umí paliativní medicína zmírnit utrpení nevyléčitelně nemocných? Umí paliativní medicína zmírnit utrpení nevyléčitelně nemocných? Ondřej Sláma Masarykův onkologický ústav Brno Téma utrpení a důstojnosti užívají stoupenci i odpůrci eutanázie Nevyléčitelné onemocnění

Více

Díl VI.: Zotavení a regenerace po výkonu II

Díl VI.: Zotavení a regenerace po výkonu II Díl VI.: Zotavení a regenerace po výkonu II Co obsahuje tento díl: V tomto díle rozvíjíme problematiku zotavení a regenerace po výkonu z předchozího dílu o syntézu bílkovin po tréninku a o pohled na suplementaci

Více

spolupráce ZPMV ČR a CGM Cesta k praktickému ehealth

spolupráce ZPMV ČR a CGM Cesta k praktickému ehealth spolupráce ZPMV ČR a CGM Cesta k praktickému ehealth Ing. Vladimír Petrů, CSc ředitel odboru informačního systému Ing. Zdeněk Hanáček vedoucí oddělení rozvoje IS 1 Obsah 1. O Zdravotní pojišťovně ministerstva

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ ÚSTAV CENTRUM PODPORY VEŘEJNÉHO ZDRAVÍ Oddělení podpory zdraví, dislokované pracoviště Praha ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE DEN ZDRAVÍ Termín pořádání: 22.5. 213 Místo: SZÚ Praha V rámci Dne

Více

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství Maturitní témata Předmět: Ošetřovatelství 1. Ošetřovatelství jako vědní obor - charakteristika a základní rysy - stručný vývoj ošetřovatelství - významné historické osobnosti ošetřovatelství ve světě -

Více

Stárnoucí pracovní populace. Hlávková J., Cikrt M., Kolacia L., Vavřinová J., Šteflová A., Kolacia L. SZÚ Praha, Centrum pracovního lékařství

Stárnoucí pracovní populace. Hlávková J., Cikrt M., Kolacia L., Vavřinová J., Šteflová A., Kolacia L. SZÚ Praha, Centrum pracovního lékařství Stárnoucí pracovní populace Hlávková J., Cikrt M., Kolacia L., Vavřinová J., Šteflová A., Kolacia L. SZÚ Praha, Centrum pracovního lékařství Rožnov,2006 Základní problém Stárnutí populace celosvětový fenomén

Více

9803/05 IH/rl 1 DG I

9803/05 IH/rl 1 DG I RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel, 6. června 2005 9803/05 SAN 99 INFORMATIVNÍ POZNÁMKA Odesílatel : Generální sekretariát Příjemce : Delegace Č. předchozího dokumentu : 9181/05 SAN 67 Předmět : Závěry Rady o obezitě,

Více

HOSPICOVÁ PÉČE. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

HOSPICOVÁ PÉČE. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje HOSPICOVÁ PÉČE Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Srpen, 2010 Bc. Höferová Hana HOSPICOVÁ PÉČE Bc. Höferová Hana Hospicová péče Je to forma

Více

16. ročník Příloha 5/2012

16. ročník Příloha 5/2012 16. ročník Příloha 5/2012 Vyhláška 267/2012 Sb., ze dne 27. července 2012, o stanovení Indikačního seznamu pro lázeňskou léčebně rehabilitační péči o dospělé, děti a dorost Ministerstvo zdravotnictví stanoví

Více

Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Chronická nemocnost (X. díl)

Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Chronická nemocnost (X. díl) Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 12.2.2003 7 Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Chronická nemocnost (X. díl) Chronická

Více

Koncepce síťě adiktologických služeb - báze pro spolupráci?!

Koncepce síťě adiktologických služeb - báze pro spolupráci?! Koncepce síťě adiktologických služeb - báze pro spolupráci?! PhDr. Lenka Vavrinčíková, Ph.D. IV. podzimní adiktologická konference 10.10. 2014 Brno Koncepce sítě specializovaných adiktologických služeb

Více

Trendy v péči o duševně nemocné Komunitní péče Denní stacionáře (DS Karlov )

Trendy v péči o duševně nemocné Komunitní péče Denní stacionáře (DS Karlov ) Trendy v péči o duševně nemocné Komunitní péče Denní stacionáře (DS Karlov ) Psychiatrická klinika VFN a 1.LF UK, Praha MUDr. Martin Černý Seminář: Trendy v péči o duševně nemocné. Komunitní péče. Výbor

Více

CUKROVKA /diabetes mellitus/

CUKROVKA /diabetes mellitus/ CUKROVKA /diabetes mellitus/ CUKROVKA /diabetes mellitus/ Řadíme ji mezi neinfekční chronická onemocnění Na jejím vzniku se podílí nezdravý způsob života Významnou úlohu sehrává dědičnost Významným rizikovým

Více

Možnosti terapie psychických onemocnění

Možnosti terapie psychických onemocnění Možnosti terapie psychických onemocnění Pohled do světa psychických poruch a onemocnění a jejich léčby bez použití léků. Mgr.PaedDr.Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická léčebna Kroměříž Osobnost Biologická

Více

Seznam přednášek - Poradce pro výživu

Seznam přednášek - Poradce pro výživu Seznam přednášek - Poradce pro výživu A B C D ÚVOD 1.Vstupní konzultace 2. Vyplnění formuláře 3. Diagnostika 4. Zjištění zdravotního stavu 5. Kodex výživového poradce 6. Definice činnosti poradce pro výživu

Více

Moderní,, dostupné cné zdravotnictví. Praha, 4. května 2010

Moderní,, dostupné cné zdravotnictví. Praha, 4. května 2010 Moderní,, dostupné a vstřícn cné zdravotnictví Co jsme udělali... Moderní specializovaná péče bez protekce a korupce Ochranné limity pro nejvážněji nemocné Nové národní preventivní a screeningové programy

Více

Stáří a význam pohybu 1 / 6

Stáří a význam pohybu 1 / 6 Stáří a význam pohybu 1 / 6 Obsah STÁŘÍ A VÝZNAM POHYBU... 2 PROCES STÁRNUTÍ... 2 STÁŘÍ... 2 NEZDATNOST ORGANISMU... 3 Doporučení... 3 Vhodné pohybové aktivity... 4 Nevhodná cvičení... 4 Cíl ZTV... 5 Stáří

Více

1 Zdraví, právo na zdraví

1 Zdraví, právo na zdraví 1 Zdraví, právo na zdraví V současné době není žádný stát na světě schopen zabezpečit takovou zdravotní péči, která by jeho občanům poskytla vše, co medicína umožňuje. Uvedený problém není pouze problémem

Více

Paliativní medicína a léčba bolesti jako atestační obor Co by měl specialista v tomto oboru umět a jaké je jeho

Paliativní medicína a léčba bolesti jako atestační obor Co by měl specialista v tomto oboru umět a jaké je jeho Paliativní medicína a léčba bolesti jako atestační obor Co by měl specialista v tomto oboru umět a jaké je jeho uplatnění v systému českého zdravotnictví Ondřej Sláma, MOU Brno Subkatedra paliativní medicíny

Více

Systémové modely Betty Neuman Systémový model. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

Systémové modely Betty Neuman Systémový model. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Systémové modely Betty Neuman Systémový model Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Biografie *1924 Lowell, Ohio Základní ošetřovatelské vzdělání, pracovala jako sestra Bakalářské (1957) a magisterské

Více

Fyziologické aspekty cyklistiky

Fyziologické aspekty cyklistiky Fyziologické aspekty cyklistiky Správná intenzita tréninku, Spotřeba energie při MTB, Kontrola hmotnosti prostřednictvím MTB, Výživa a pitný režim v MTB, Psychika a MTB, Správná intenzita zátěže atrofie

Více

CÍL 5: ZDRAVÉ STÁRNUTÍ

CÍL 5: ZDRAVÉ STÁRNUTÍ CÍL 5: ZDRAVÉ STÁRNUTÍ DO ROKU 2020 BY MĚLI MÍT LIDÉ NAD 65 LET MOŽNOST PLNĚ VYUŽÍT SVŮJ ZDRAVOTNÍ POTENCIÁL A AKTIVNĚ SE PODÍLET NA ŽIVOTĚ SPOLEČNOSTI Zdravotní potenciál ve stáří je možné hodnotit nejen

Více

Geriatrická deprese MUDr.Tomáš Turek

Geriatrická deprese MUDr.Tomáš Turek Geriatrická deprese MUDr.Tomáš Turek Psychiatrická léčebna Bohnice Akutní gerontopsychiatrické odd. pav.32 vedoucí lékař e-mail:tomas.turek@plbohnice.cz Historie Starý zákon- popis mánie a deprese- Král

Více

Základní kurz Poradce pro výživu Nutris

Základní kurz Poradce pro výživu Nutris Společnost Nutris, pořadatel odborných seminářů a kurzů (www.nutris.net) ve spolupráci s Aliancí výživových poradců ČR (www.aliance-vyziva.cz) a Fitness Institut (www.fitnessinstitut.cz) pořádá Základní

Více

Kvalita života s dialýzou. Vítejte na našem dialyzačním středisku

Kvalita života s dialýzou. Vítejte na našem dialyzačním středisku Kvalita života s dialýzou Vítejte na našem dialyzačním středisku Úvod V předchozích brožurách jste nahlédl/a do široké škály informací, které by Vám měly pomoci přizpůsobit se životu s dialýzou. Je třeba

Více

Kardiovize Brno 2030 I.interní kardioangiologická klinika Mezinárodní centrum klinického výzkumu. MUDr. Ondřej Sochor, PhD. ondrej.sochor@fnusa.

Kardiovize Brno 2030 I.interní kardioangiologická klinika Mezinárodní centrum klinického výzkumu. MUDr. Ondřej Sochor, PhD. ondrej.sochor@fnusa. Kardiovize Brno 2030 I.interní kardioangiologická klinika Mezinárodní centrum klinického výzkumu MUDr. Ondřej Sochor, PhD. ondrej.sochor@fnusa.cz Úmrtnost na onemocnění srdce a cév v ČR V současnosti v

Více

Atestační otázky z nástavbového oboru Paliativní medicína Verze 1-2012

Atestační otázky z nástavbového oboru Paliativní medicína Verze 1-2012 Atestační otázky z nástavbového oboru Paliativní medicína Verze 1-2012 Obecná část 1. Základní koncepty paliativní medicíny (nevyléčitelné onemocnění, terminální onemocnění, pacient v terminálním stavu,

Více

Zdraví, podpora zdraví a prevence obecná východiska

Zdraví, podpora zdraví a prevence obecná východiska EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND "PRAHA & EU": INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI" VŠCHT Praha: Inovace studijního programu Specializace v pedagogice (CZ.2.17/3.1.00/36318) Zdraví, podpora zdraví a prevence obecná

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Téma / kapitola Mendelova 2. stupeň Základní Zdravověda

Více

Faktory ovlivňující výživu

Faktory ovlivňující výživu Faktory ovlivňující výživu Dříve než setra vyhodnotí stav pacientovi výživy měla by se obeznámit s faktory, které mohou ovlivnit individuální stravovací návyky a dalšími faktory, které mohou ovlivnit přijímání

Více

Témata bakalářských a diplomových prací pro akademický rok 2012 2013. MUDr. Milada Bezděková, Ph.D.

Témata bakalářských a diplomových prací pro akademický rok 2012 2013. MUDr. Milada Bezděková, Ph.D. MUDr. Milada Bezděková, Ph.D. 1. Prevence zubního kazu u dětí mladšího školního věku. 2. Problematika péče u pacientů s bolestmi zad. 3. Hematoonkologičtí jedinci a život s nimi. 4. Celiakie u dětí. 5.

Více

MONITORING KOMPLETACE ČESKÁ REPUBLIKA A SLOVENSKO

MONITORING KOMPLETACE ČESKÁ REPUBLIKA A SLOVENSKO MONITORING KOMPLETACE ČESKÁ REPUBLIKA A SLOVENSKO ŘÍJEN OD 09.10. DO 15.10.2010 1 PRAŽSKÝ DENÍK V Krči mají výjimečný ultrazvuk Thomayerova nemocnice získala zařízení, které ve střední a východní Evropě

Více

UROLOGY WEEK 2012 Urologická klinika VFN a 1. LF UK v Praze

UROLOGY WEEK 2012 Urologická klinika VFN a 1. LF UK v Praze Urologická klinika VFN a 1. LF UK v Praze MUDr. Libor Zámečník, Ph.D., FEBU Urologická klinika VFN a 1. LF UK v Praze přednosta prof. MUDr. Tomáš Hanuš, DrSc. Urologická klinika VFN a 1. LF UK se letos

Více

Pregraduální výuka a specializační příprava VPL v ČR

Pregraduální výuka a specializační příprava VPL v ČR Pregraduální výuka a specializační příprava VPL v ČR Doc. MUDr. Svatopluk Býma, CSc., MUDr. Rudolf Červený PhD., MUDr.Helena Hovorová, MUDr. Oto Košta, PhD., prof. MUDr. Hana Kubešová, CSc., Doc. MUDr.

Více

Pražská charta - výzva vládám, aby mírnily utrpení nevyléčitelně nemocných a uznaly přístup k paliativní péči jako lidské právo.

Pražská charta - výzva vládám, aby mírnily utrpení nevyléčitelně nemocných a uznaly přístup k paliativní péči jako lidské právo. Pražská charta - výzva vládám, aby mírnily utrpení nevyléčitelně nemocných a uznaly přístup k paliativní péči jako lidské právo. European Association for Palliative Care (EAPC - Evropská asociace paliativní

Více

Dobrovolnický program VFN

Dobrovolnický program VFN Dobrovolnický program VFN Konference I slova léčí Ing. Gabriela Jičínská, 27.2.2013 Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Příspěvková organizace v přímé řídící působnosti MZ ČR Poskytuje základní, specializovanou

Více

Výroční zpráva Nadačního fond Impuls

Výroční zpráva Nadačního fond Impuls Výroční zpráva Nadačního fond Impuls 2002 Obsah: Úvodní slovo předsedy správní rady nadačního fondu IMPULS Úvodní slovo Poslání nadace Základní informace Organizace nadace Činnost a aktivity nadace v roce

Více

Sociální stárnutí, životní změny

Sociální stárnutí, životní změny Sociální stárnutí, životní změny Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Únor 2011 Mgr. Ladislava Ulrychová Stáří je ztráta životního programu

Více

POHYB JE RADOST. Projekt pohybových aktivit Ostravské univerzity

POHYB JE RADOST. Projekt pohybových aktivit Ostravské univerzity POHYB JE RADOST Projekt pohybových aktivit Ostravské univerzity Úvod Projekt pohybových aktivit Pohyb je radost připravila Katedra tělesné výchovy OU s cílem nabídnout studentům, akademickým pracovníkům

Více

001:Torbjorn Karlsen: Základní principy tréninku

001:Torbjorn Karlsen: Základní principy tréninku 001:Torbjorn Karlsen: Základní principy tréninku Překlad z nové norské knížky Vytrvalost, vydanou norským olympijským výborem pro vrcholové sportovce a trenéry. Správné naplánování a realizace tréninku

Více

Poruchy spánku na ICU

Poruchy spánku na ICU Poruchy spánku na ICU Vladimír Černý Centrum pro výzkum a vývoj Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny, Univerzita Karlova v Praze, Lékařská fakulta v Hradci Králové, Fakultní nemocnice

Více

Problematika seniorů v České republice

Problematika seniorů v České republice Problematika seniorů v České republice Obsah Demografický vývoj v České republice a Evropské unii Aktivní stárnutí z pohledu MPSV Národní akční plán podporující pozitivního stárnutí pro období 2013 až

Více

Podpora zdraví v evropském kontextu a v České republice

Podpora zdraví v evropském kontextu a v České republice Podpora zdraví v evropském kontextu a v České republice MUDr. Lidmila Hamplová Ministerstvo zdravotnictví ČR Evropská zdravotní politika Hlavním principem evropské zdravotní politiky je poznatek vztahu

Více

Domácí umírání Romantické přání nebo reálná možnost? O.Sláma Masarykův onkologický ústav Brno

Domácí umírání Romantické přání nebo reálná možnost? O.Sláma Masarykův onkologický ústav Brno Domácí umírání Romantické přání nebo reálná možnost? O.Sláma Masarykův onkologický ústav Brno Umírání v ČR V ČR každoročně zemře kolem 105 000 lidí 35000 Absolutní počty zemřelých v ČR podle pohlaví a

Více

Aleš Tvrzník, Miloš Škorpil, Libor Soumar. Datum vydání: 17.05.2006 ISBN: 80-247-1220-2

Aleš Tvrzník, Miloš Škorpil, Libor Soumar. Datum vydání: 17.05.2006 ISBN: 80-247-1220-2 Název: Autor: Běhání (+ DVD) Aleš Tvrzník, Miloš Škorpil, Libor Soumar Formát: 16x24 cm, 248 stran Datum vydání: 17.05.2006 ISBN: 80-247-1220-2 Anotace Kniha, doplněná DVD, poradí s technikou a nastavením

Více

Zdravotní tělesná výchova Obsah

Zdravotní tělesná výchova Obsah Zdravotní tělesná výchova Obsah Odborné učiliště Chelčického 2, Praha 3 zpracoval: Mgr. Milan Kubic 1 Zdravotní tělesná výchova ZTV vychází ze tří na sebe navazujících fází: - Fáze dechová - Fáze pohybová

Více

Ergonomie, stres a zubní lékař

Ergonomie, stres a zubní lékař Ergonomie, stres a zubní lékař MUDr. Zdeňka Šustová, Ph.D., MUDr. Martin Kapitán, Ph.D. LF UK a FN Hradec Králové Mgr. Stanislav Opluštil Hella Autotechnik Nova s.r.o. Souvislosti Zubní lékař Ergonomie

Více

Pohybová aktivita Pohybem ke zvýšení kvality života

Pohybová aktivita Pohybem ke zvýšení kvality života Pohybová aktivita Pohybem ke zvýšení kvality života Pracovní e-book k projektu STOBkolo na www.stobklub.cz Bc. Nikola Hanyšová, Bc. Jitka Horáková Kniha podléhá autorským právům. Je dovoleno ji šířit jako

Více

Telemedicína a asistivní technologie pro praxi

Telemedicína a asistivní technologie pro praxi Telemedicína a asistivní technologie pro praxi www.inspectlife.cz Mediinspect www.mediinspect.cz 2014 InspectLife hlavní služby a uživatelé InspectLife služby Telemonitoring glykemie InspectLife uživatelé

Více

Vzácná onemocnění a česká interna. Richard Češka III. Interní klinika 1.LF UK a VFN Praha

Vzácná onemocnění a česká interna. Richard Češka III. Interní klinika 1.LF UK a VFN Praha Vzácná onemocnění a česká interna Richard Češka III. Interní klinika 1.LF UK a VFN Praha Onemocnění masového výskytu Vzácná onemocnění Onemocnění masového výskytu Vzácná onemocnění INTERNA Vnitřní lékařství

Více

Maturitní témata profilová část

Maturitní témata profilová část Zkouška je složena ze dvou částí. 1. Samostatný výkon na odborném pracovišti 2. Písemná zkouška ze Sociálního poradenství a práva Obsah 1. části Praktická část maturitní zkoušky bude probíhat v Domově

Více

a intenzivní medicíně v roce 2015 Kam směruje?

a intenzivní medicíně v roce 2015 Kam směruje? Koncept paliace v perioperační a intenzivní medicíně v roce 2015 Kam směruje? Renata Černá Pařízková Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny Univerzita Karlova v Praze, Lékařská fakulta

Více

CHARITA V NAŠÍ SPOLEČNOSTI

CHARITA V NAŠÍ SPOLEČNOSTI CHARITA V NAŠÍ SPOLEČNOSTI Václav Fessl Lékařská fakulta UK ARK FN Plzeň Starý člověk není hloupý Konzervativní názor není synonymem pro zpátečnický postoj Peněţní sbírky na seniory jsou neúspěšné

Více

OTÁZKY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE Z OŠETŘOVATELSTVÍ AR 2014/2015

OTÁZKY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE Z OŠETŘOVATELSTVÍ AR 2014/2015 Fakulta zdravotnických studií UJEP v Ústí nad Labem Velká Hradební 13 400 01 Ústí nad Labem Katedra ošetřovatelství a porodní asistence OTÁZKY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE Z OŠETŘOVATELSTVÍ AR 2014/2015

Více

SPORT ZDRAVOTNÍCH RIZIK. Tisková konference Praha 21. srpen 2012

SPORT ZDRAVOTNÍCH RIZIK. Tisková konference Praha 21. srpen 2012 SPORT NEJPŘIROZENĚJŠÍ PREVENCE ZDRAVOTNÍCH RIZIK Tisková konference Praha 21. srpen 2012 ŠPATNÝ ŽIVOTNÍ STYL DĚTÍ A MLÁDEŽE nedostatek pohybových aktivit nevyváženost mezi výdejem a příjmem energie nezdravéstravování

Více

Střední škola sociální péče a služeb, nám. 8. května2, Zábřeh TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE Z VOLNÉHO ČASU KLIENTA

Střední škola sociální péče a služeb, nám. 8. května2, Zábřeh TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE Z VOLNÉHO ČASU KLIENTA Střední škola sociální péče a služeb, nám. 8. května2, Zábřeh TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE Z VOLNÉHO ČASU KLIENTA Studijní obor: Forma studia: Forma zkoušky: 75-41-M/01 Sociální činnost - sociálně výchovná

Více

PRVNÍ OZNÁMENÍ. 16. 18. 10. 2014 Olomouc. pořádá. www.ob2014.cz www.obesitas.cz

PRVNÍ OZNÁMENÍ. 16. 18. 10. 2014 Olomouc. pořádá. www.ob2014.cz www.obesitas.cz BARIATRICKÁ SEKCE ČCHS A ČOS, ČLS JEP ZALOŽENO 3. 3. 2005 Česká obezitologická společnost Česká obezitologická společnost ČLS JEP ve spolupráci s Traumatologicko-ortopedickou a Interní sekcí České asociace

Více

ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY SKUPINOVÉHO POJIŠTĚNÍ PRO POJIŠTĚNÍ CHIRURGICKÉHO ZÁKROKU A/NEBO HOSPITALIZACE Z DŮVODU ÚRAZU

ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY SKUPINOVÉHO POJIŠTĚNÍ PRO POJIŠTĚNÍ CHIRURGICKÉHO ZÁKROKU A/NEBO HOSPITALIZACE Z DŮVODU ÚRAZU ZPPSNP SDBR-A 1.1 účinnost od 1. dubna 2015 Kód: Group 800 ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY SKUPINOVÉHO POJIŠTĚNÍ PRO POJIŠTĚNÍ CHIRURGICKÉHO ZÁKROKU A/NEBO HOSPITALIZACE Z DŮVODU ÚRAZU 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ (ČÍM

Více

Priorita VII. - Podpora pobytových služeb

Priorita VII. - Podpora pobytových služeb Opatření VII.1.: Udržení a rozvoj kapacity domova pro seniory. Dům seniorů Mladá Boleslav v současné době poskytuje pobytovou službu osobám, které v důsledku složitého zdravotního stavu, omezené soběstačnosti,

Více

Pacientům s Alzheimerovou chorobu rozumíme. Zdravotní péče o pacienty s Alzheimerovou, Parkinsonovou chorobou a jinými typy stařecké demence

Pacientům s Alzheimerovou chorobu rozumíme. Zdravotní péče o pacienty s Alzheimerovou, Parkinsonovou chorobou a jinými typy stařecké demence Ondřejov - Zvánovice 365 dní v roce 24 hodin denně 7 dní v týdnu Pacientům s Alzheimerovou chorobu rozumíme. Zdravotní péče o pacienty s Alzheimerovou, Parkinsonovou chorobou a jinými typy stařecké demence

Více

Délka nočního spánku a jeho kvalita se výrazně podílí na zdravotním stavu obyvatel i kvalitě jejich života.

Délka nočního spánku a jeho kvalita se výrazně podílí na zdravotním stavu obyvatel i kvalitě jejich života. Březen 1 Spánek je nezbytný nejen pro regeneraci duševních a fyzických sil, pro vytváření paměťových stop a tedy pro kognitivní funkce, ale i pro celou řadu metabolických pochodů. Kvalita nočního spánku

Více

Program na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu na léta 2015 2022

Program na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu na léta 2015 2022 Program na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu na léta 2015 2022 Ukončení příjmů projektů: 30. 6. 2015 Délka trvání řešení projektů: 45 měsíců Místo realizace: Celá ČR Oblast působení: Výzkum a

Více

Seminární práce SILOVÁ PŘÍPRAVA

Seminární práce SILOVÁ PŘÍPRAVA Školení trenérů juda III.třídy 2014 Seminární práce SILOVÁ PŘÍPRAVA Niepel Miroslav 29.5.2014 1 Obsah 1. Úvod 2. Síla obecně 3. Druhy síly 4. Obecná silová příprava 5. Způsob rozvoje síly 6. Speciální

Více