Publikace byla zpracována na základě Smlouvy o dílo s Jihomoravským krajem OBSAH

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Publikace byla zpracována na základě Smlouvy o dílo s Jihomoravským krajem OBSAH"

Transkript

1 1

2 Publikace byla zpracována na základě Smlouvy o dílo s Jihomoravským krajem OBSAH Nad řekami str. 04 Vzácné trávy 22 Jaro začíná 06 Kapradiny 24 Drobné jarní efeméry 08 Čas bělozářek 26 Tařinky 09 Léto přichází 27 Jaro se rozbíhá 10 Stepní trávy 34 Dvojštítek 12 Konec sezóny 36 Dřeviny 13 Zvířena 38 Jaro je v plném proudu 18 Květena 42 Foto na tutulní straně obálky Pohled na rezervaci od silničního mostu přes Jihlavu pod Biskoupkami Foto na zadní straně obálky Interiér rozvolněných borových náletů ve střední části rezervace Zpracoval Josef a Karla MARTIŠKOVI Česká svaz ochránců přírody základní organizace Brněnsko Pustiměřské Prusy 103, Pustiměř Červenec

3 3

4 Přírodní rezervace Nad řekami v kat. území Hrubšice s výměrou 7,78 ha a speciálně vyhlášeným ochranným pásmem o výměře 3,53 ha chrání především teplomilná společenstva na hadcovém podloží a kolonii sysla obecného. Leží v nadmořské výšce m n.m. v převážně severně orientovaných svazích s četnými pozůstatky bývalých lůmků. Ve východní části převažují volné travnaté až skalnaté plochy s jen roztroušenými dřevinami, v části západní jsou mezernaté až rozvolněné porosty borovice lesní s palouky a světlinami. Přírodní rezervace Nad řekami byla původně vyhlášena v roce Do soustavy evropsky významných lokalit NATURA 2000 byla zařazena jako součást EVL CZ Údolí Jihlavy s cílem ochrany stanovišť. Nad řekami Historicky šlo patrně o obecní pastvinu a ještě během 60. let 20. století zde probíhala pastva ovcí. Jak je patrné z leteckého snímku, tak ještě v roce 1953 byla prakticky celá lokalita víceméně zcela bez jakéhokoliv dřevinného patra. V následujících desetiletích došlo především v západní polovině území ke spontánnímu rozvoji náletových porostů borovice lesní. V roce 1992 již byla celá západní část lokality porostlá zapojeným porostem borovice lesní. 4

5 V letech byla v území provedena rozsáhlá rekonstrukce a od roku 2003 bylo přistoupeno k pravidelné údržbě travobylinných porostů řízeným vypásáním stádem ovcí. V letech byla provedena rozsáhlá rekonstrukce spočívající v redukcích spontánních porostů borovice lesní. Hlavně v západní části území. 5

6 Ostřice nízká Jaro začíná Jaro začíná ve zdejší stepi každoročně už během posledních březnových dní, kdy rozkvétají trsy naší nejmenší trávy - ostřice nízké (Carex humilis). Zpravidla během první poloviny dubna vrcholí rozkvět přízemních porostů mochny písečné (Potentilla arenaria) a velmi podobné mochny jarní (Potentilla neumanniana). V blízkosti horního jihovýchodního cípu území roste nevelká populace koniklece velkokvětého (Pulsatilla grandis). Koniklec velkokvětý 6

7 Mochny 7

8 Osívka jarní Drobné jarní efeméry Od konce března do konce dubna probíhá v plochách se sporými až mezernatými travními porosty v bezlesých východních partiích území rozkvět drobných jarních jednotletých efemér. I přes relativně vhodné podmínky se tu všek v posledních letech objevují jen minimálně. Rostlinky dorůstají zpravidla jen do 10 cm výšky a bíle kvetou. První květy se objevují už koncem března, ale k vrcholu rozkvětu dochází zpravidla během první poloviny dubna. Objevíme zde plevel okoličnatý (Holosteum umbellatum), rožec obecný (Cerastium holosteoides), rožec lepkavý (Cerastium glutinosum) nebo osívku jarní (Erophila verna). Plevel okoličnatý 8

9 Tařinky Až s přelomem května v některých plochách ještě žlutě rozkvétají porosty drobných vytrvalých tařinek horských (Alyssum montanum). 9

10 Čilimník řezenský Jaro se rozbíhá Od poloviny dubna do začátku května se objevují kvetoucí rostliny rozrazilu rozprostřeného (Veronica prostrata), rozrazilu vídeňského (Veronica vindobonensis), rožce rolního (Cerastium arvense), nízkých polokeříků čilimníku řezenského (Chamaecytisus ratisbonensis) nebo lomikamene cibulkatého (Saxifraga bulbifera). Rožec rolní Lomikámen cibulkatý 10

11 Rozrazil rozprostřený Rozrazil vídeňský 11

12 Dvojštítek Od poloviny dubna do začátku května se objevují kvetoucí rostliny nápadně sytě žlutého dvojštítku hladkého (Biscutella laevigata). 12

13 Jalovec obecný Dřeviny Ve východních bezlesých partiích území jsou dřeviny zastoupeny jen roztroušeně a ostrůvkovitě. Typické jsou malebné křivolaké osamocené borovice lesní (Pinus sylvestris). Jinak převažují především keře: ptačí zob obecný (Ligustrum vulgare), hloh (Crataegus sp.), trnka obecná (Prunus spinosa), růže šípková (Rosa canina) nebo růže vinná (Rosa rubiginosa). Jednotlivě najdeme dub zimní (Quercus petraea), třešeň ptačí (Prunus avium), mahalebku obecnou (Prunus mahaleb), jalovec obecný (Juniperus communis) nebo hrušeň obecnou (Pyrus communis). Hrušeň obecná 13

14 Mahalebka obecná Ptačí zob obecný 14

15 Trnka obecná Růže vinná 15

16 V západních partiích převažují rozvolněné porosty borovice lesní s roztroušeným keřovým podrostem a ojediněle vtroušenými listnáči. Listnáče jsou početněji zastoupeny v západním cípu území. Mimo jiné s dubem zimní, javorem mléčem (Acer platanoides), javorem klenem (Acer pseudoplatanus) nebo břízou bělokorou (Betula pendula). Jmelí bílé 16

17 V porostech lesních borovic objevíme řadu malebných křivolakých stromů. 17

18 Hvozdík Pontederův Úročník bolhoj Jaro je v plném proudu Od začátku května do června můžeme ve stepi nacházet celou řadu dalších ohrožených, početných nebo atraktivních druhů rostlin jako je bílojetel pětilistý (Dorycnium pentaphyllum), hvozdík Pontederův (Dianthus pontederae), mateřídouška časná (Thymus praecox), rozchodník ostrý (Sedum acre), úročník bolhoj (Anthyllis vulneraria), mařinka psí (Asperula cynanchica), vítod obecný (Polygala vulgaris), vítod chocholatý (Polygala comosa), mateřídouška časná (Thymus praecox), mochna stříbrná (Potentilla argentea) nebo jednoletý hvozdíček prorostlý (Kohlrauschia prolifera). Charakteristické bývají koncem června žlutě kvetoucí polokeříky kručinky chlupaté (Genista pilosa). 18

19 Mochna stříbrná Vítod chocholatý Mařinka psí 19

20 Bílojetel Hvozdíček prorostlý 20

21 Rozchodník ostrý Mateřídouška časná 21

22 Kostřava walliská Vzácné trávy Nejlépe hned během druhé poloviny dubna bývají dobře patrné charakteristicky ojíněné porosty trávy kostřavy walliské (Festuca valesiaca) rozkvétající následně během druhé poloviny května. Koncem června zpravidla kvete atraktivní strdivka sedmihradská (Melica transsilvanica), v červenci charakteristicky ojíněné porosty pýru prostředního (Elytrigia intermedia) a nakonec začátkem července nezaměnitelné vousatky prstnaté (Botriochloa ischaemum) s rozestálými lichoklasy. Strdivka sedmihradská 22

23 Vousatka prstnatá Pýr prostřední 23

24 Sleziník routička Sleziník červený Kapradiny Především na skalkách bývalých lůmků ve východních bezlesých partiích území rostou některé druhy kapradin. Drobného sleziníku červeného (Asplenium trichomanes) a sleziníku routičky (Asplenium rutamuraria). Občas narazíme na nápadně statnější sleziník hadcový (Asplenium cuneifolium) vázaný na zdejší hadcové podloží. Sleziník hadcový 24

25 Sleziník hadcový 25

26 26 Čas bělozářek Začátkem července vrcholí v západní lesnaté části území rozkvět bohatých porostů bělozářky větevnaté (Anthericum ramosum).

27 Třezalka tečkovaná Léto přichází Od konce června do července se stále udržuje poměrně pestrý rozkvět zdejší stepi. Nejnápadnější a nejbohatší bývají porosty kvetoucí třezalky tečkované (Hypericum perforatum) nebo svízele syřišťového (Galium verum). Bohatý je však výčet mnoha dalších druhů jako máčky ladní (Eryngium campestre), sesele fenyklového (Seseli hippomarathrum), sesele sivého (Seseli oleum), hadince obecného (Echium vulgare), zvonku moravského (Campanula moravica), zvonku klubkatého (Campanula glomerata), silenky ušnice (Silene otites), starčeku přímětníku (Senecio jacobaea), ožanky kalamandry (Teucrium chamaedrys), černohlávku velkokvětého (Prunella grandiflora), tužebníku obecného (Filipendula vulgaris), šedivky obecné (Berteroa incana), hlaváče bledavého (Scabiosa pchroleuca), hlaváče šedavého (Scabiosa canescens), zeměžluče lékařské (Erythracea europaeus), trávničky obecné (Armeria vulgaris), srpku obecného (Falcaria vulgaris), prorostlíku srpovitého (Bupleurum falcatum) nebo rozrazilu klasnatého (Pseudolysymachion spicatum). Zvonek klubkatý 27

28 Zvonek moravský Svízel syřišťový 28

29 Starček přímětník Máčka ladní 29

30 Černoihlávek velkokvětý Sesel fenyklový Sesel sivý 30

31 Hlaváč šedavý Hlaváč bledavý Ožanka kalamandr 31

32 Srpek obecný Trávnička obecná Šedivka obecná Hadinec obecný Silenka ušnice 32

33 Prorostlík srpovitý Tužebník obecný Zeměžluč lékařská Rozrazil klasnatý 33

34 Stepní trávy Území je zajímavé výskytem tří druhů stepních trav kavylů ve východních bezlesých partií. Nejprve rozkvétají druhy vyznačující se dlouhou péřitou, na slunci se lesknoucí a ve větri nezaměnitelně vlající osinou. Nejprve od konce května do června můžeme spíše jen vzácně nalézt nějaký nevelký porost statného kavylu chlupatého (Stipa dasyphylla). V posledních dnech června a na začátku července pak vrcholí rozkvět ještě v území vzácnějšího kavylu tenkolistého (Stipa tirsa). Během druhé poloviny července nakonec přichází do květu poslední z druhů kavyl vláskovitý (Stipa capillata), který na rozdíl od předchozích nemá charakteristickou péřitou osinu. 34

35 Konec sezóny Konec každoročního rozkvětu zdejší teplomilné květeny je charakterizován během druhé poloviny léta rozkvětem přízemní velkokvěté pupavy bezlodyžné (Carlina acaulis) nebo naopak vysoké pupavy obecné (Carlina vulgaris). Až kolem přelomu srpna a září nakonec rozkvétá jen minimálně roztroušeně se objevující zlatovlásek obecný (Aster linosyris). Zlatovlásek obecný 36

36 Pupava bezlodyžná Pupava obecná 37

37 Ještěrka obecná Užovka hladká Zvířena V území žije ještěrka obecná (Lacerta agilis) a užovka hladká (Coronella austriaca). Pravidelně zde hnízdí ťuhýk obecný (Lanius collurio), pěnice vlašská (Sylvia nisoria) nebo bramborníček černohlavý (Saxicola torquata). Charakteristické jsou jarní zpěvy lindušky lesní (Anthus trivialis). Území je tradiční lokalitou sysla obecného (Citellus citellus). Rezervace je cennou lokalitou teplomilného hmyzu. Hojná je kudlanka nábožná (Mantis religiosa), charakteristický je výskyt více druhů rovnokřídlých kobylek a sarančat. Například sarančete modrokřídlého (Oedipoda coerulescens). V rezervaci žije přástevník kostivalový (Euplagia quadripunctaria) nebo běloskvrnáč pampeliškový (Amata phegea). Kudlanka nábožná 38

38 Otakárek ovocný Ohniváček černoskvrnný Běloskvrnáč pampeliškový Přástevník kostivalový 39

39 Okáč prosičkový Charakteristickou a pro návštěvníky snadno dosažitelno skupinou hmyzu jsou denní motýli. Můžeme tu spatřit až několik desítek druhů. Zahlédnout můžeme otakárka ovocného (Iphiclides podalirius) nebo ohniváčka černoskvrnného (Lycaena tityrus). Charakterističtí jsou hlavně okáči: okáč voňavkový (Brintesia circe), okáč kostřavový (Arethusana arethusa), okáč ovsový (Minois dryas), okáč bojínkový (Melanagria galathea), okáč luční (Maniola jurtina), okáč poháňkový (Coenonympha pamphylus) nebo okáč třeslicový (Coenonympha glycerion). Okáč poháňkový Okáč voňavkový Okáč třeslicový 40

40 Okáč luční Okáč ovsový Okáč bojínkový Okáč kostřavový 41

41 Květena V území Nad řekami bylo doposud nalezeno více než 170 druhů vyšších rostlin. Z toho jde v 53 případech o druhy významné: zvláště chráněné (14) nebo ohrožené zařazené na Červeném seznamu (39). Zeměžluč lékařská Zvláště chráněné druhy trav Kavyl chlupatý Stipa dasyphylla silně ohrožený druh 1931 Kavyl Ivanův Stipa joannis ohrožený druh 1931 Kavyl sličný Stipa pulcherrima silně ohrožený druh Kavyl tenkolistý Stipa tirsa silně ohrožený druh Zvláště chráněné druhy bylin Divizna fialová Verbascum phoeniceum ohrožený druh 1930 Dvojštítek měnlivý Biscutella laevigata ohrožený druh Koniklec velkokvětý Pulsatilla grandis silně ohrožený druh Lomikámen cibulkonosný Saxifraga bulbifera ohrožený druh Lýkovec vonný Daphne cneorum kriticky ohrožený druh 1921 Sleziník hadcový Asplenium cuneifolium silně ohrožený druh Třemdava bílá Dictamnus albus ohrožený druh 1921 Vratička měsíční Botrychium lunaria ohrožený druh Zlatovlásek obecný Aster linosyris ohrožený druh Zvonek boloňský Campanula bononiensis ohrožený druh

42 Ohrožené druhy dřevin zařazené na Červeném seznamu flóry ČR Jalovec obecný Juniperus communis ohrožený druh Jmelí borový Viscum laxum vzácný druh Mahalebka obecná Prunus mahaleb ohrožený druh Ohrožené druhy trav zařazené na Červeném seznamu flóry ČR Kavyl vláskovitý Stipa capillata vzácný druh Kostřava walliská Festuca valesiaca vzácný druh Kostřava sivá Festuca pallens vzácný druh 1921 Lipnice cibulkatá ladná Poa bulbosa pseudoconcina vzácný druh Ostřice nízká Carex humilis vzácný druh Psineček viniční Agrostis vinealis vzácný druh Pýr prostřední Elytrigia intermedia vzácný druh Strdivka sedmihradská Melica transsilvanica vzácný druh Sveřep japonský Bromus japonicus vzácný druh 1924 Vousatka prstnatá Botriochloa ischaemum vzácný druh Ohrožené druhy bylin zařazené na Červeném seznamu flóry ČR Bělozářka větvitá Anthericum ramosum vzácný druh Bílojetel německý Dorycnium germanicum ohrožený druh Bodlák nicí Carduus nutans vzácný druh Černohlávek velkokvětý Prunella grandiflora ohrožený druh Česnek žlutý Allium flavum ohrožený druh 1930 Čilimník řezenský Chamaecytisus ratisbonensis vzácný druh Hlaváč šedavý Scabiosa canescens ohrožený druh Hvozdíček prorostlý Kohlrauschia prolifera vzácný druh Hvozdík Pontederův Dianthus pontederae ohrožený druh Chlupáček hadincovitý Hieracium echioides ohrožený druh Kručinka chlupatá Genista pilosa vzácný druh Lnice kručinkolistá Linaria genistifolia ohrožený druh 1931 Mařinka barvířská Asperula tinctoria ohrožený druh Mateřídouška časná Thymus praecox vzácný druh Mochna nízká Potentilla pusilla vzácný druh Mochna písečná Potentilla arenaria vzácný druh Rozrazil klasnatý Pseudolysimachion spicatum vzácný druh Rozrazil rozprostřený Veronica prostrata ohrožený druh Sesel fenyklový Seseli hippomarathrum ohrožený druh Sesel sivý Seseli osseum vzácný druh Silenka ušnice Silene otites ohrožený druh Svízel moravský Galium valdepilosum ohrožený druh Tařinka horská Alyssum montanum vzácný druh Trávnička obecná Armeria vulgaris vzácný druh Zeměžluč obecná Centaurium erythraea vzácný druh Zvonek klubkatý Campanula glomerata vzácný druh 43

43 44

ATELIER FONTES, s.r.o. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ATELIER FONTES, s.r.o. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- OBSAH: 9. ZVLÁŠTĚ CHRÁNĚNÉ ROSTLINY A ŽIVOČICHOVÉ...2 9.1. AKTUÁLNÍ STAV POPULACÍ ZVLÁŠŤ CHRÁNĚNÝCH DRUHŮ...2 9.1.1. Přístupy a východiska...2 9.1.2. Zvláště chráněné druhy živočichů dle vyhlášky 395/1992

Více

ŠLAPANICKÉ SLEPENCE ŠLAPANICKÉ SLEPENCE. Ostrůvky teplomilné květeny. Text a foto Josef a Karla M A R T I Š K O V I

ŠLAPANICKÉ SLEPENCE ŠLAPANICKÉ SLEPENCE. Ostrůvky teplomilné květeny. Text a foto Josef a Karla M A R T I Š K O V I ŠLAPANICKÉ SLEPENCE Ostrůvky teplomilné květeny 12 Text a foto Josef a Karla M A R T I Š K O V I Český svaz ochránců přírody ZO 54/14 Brněnsko Pustiměřské Prusy 103, 683 21 Pustiměř 2009 Publikace byla

Více

ROSTLINSTVO STŘEDNÍHO PODYJÍ MALÁ UKÁZKA BOHATSTVÍ FLÓRY V ÚZEMÍ MNOHA HRANIC

ROSTLINSTVO STŘEDNÍHO PODYJÍ MALÁ UKÁZKA BOHATSTVÍ FLÓRY V ÚZEMÍ MNOHA HRANIC ROSTLINSTVO STŘEDNÍHO PODYJÍ MALÁ UKÁZKA BOHATSTVÍ FLÓRY V ÚZEMÍ MNOHA HRANIC se v jiných oblastech nevyskytují. Většina území Národního parku Podyjí však leží v širokém přechodném pásu, v němž se vlivy

Více

Provoz. Předpokládané odpady produkované v období provozu. Nová skladovací hala Oznámení záměru dle přílohy č.4 zákona č.100/2001 Sb. Katalog.

Provoz. Předpokládané odpady produkované v období provozu. Nová skladovací hala Oznámení záměru dle přílohy č.4 zákona č.100/2001 Sb. Katalog. Katalog. číslo Druh odpadu 17 09 Jiné stavební a demoliční odpady 17 09 04 Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03 O 20 03 Ostatní komunální odpady 20 03 01

Více

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR ISBN 80 86064 52 2 ISSN 1211 3603

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR ISBN 80 86064 52 2 ISSN 1211 3603 Redakční rada: RNDr. Denisa Blažková, CSc. Ing. Petr Moucha, CSc. RNDr. František Pojer RNDr. Ivana Jongepierová Ing. Jiří Danihelka Ing. M. Štech, PhD Mgr. Eva Suchomelová Mgr. Jiří Kumpošt RNDr. Ludmila

Více

Natura 2000 v panonské oblasti

Natura 2000 v panonské oblasti v panonské oblasti v panonské oblasti Evropská komise Generální ředitelství pro životní prostředí Autor: Kerstin Sundseth, Ecosystems LTD, Brusel Vedoucí redaktorka: Susanne Wegefelt, Evropská komise,

Více

I. KOZINEC PÍSEČNÝ (ASTRAGALUS ARENAR1US L.)

I. KOZINEC PÍSEČNÝ (ASTRAGALUS ARENAR1US L.) Hana Voškerušová FYTOGEOGRAFICKY VÝZNAMNÉ DRUHY REGIONU ORLICKÝCH HOR A PODORLICKA. I. KOZINEC PÍSEČNÝ (ASTRAGALUS ARENAR1US L.) Mimořádně památnou rostlinou našeho regionuje v ČR zvláště chráněný a kriticky

Více

Plán péče o přírodní rezervaci Velké doly. na období 2008 2017

Plán péče o přírodní rezervaci Velké doly. na období 2008 2017 Plán péče o přírodní rezervaci Velké doly na období 2008 207 . Základní identifikační a popisné údaje.. Evidenční kód ZCHÚ, kategorie, název a kategorie IUCN Evidenční kód ZCHÚ: 338 Kategorie: ochrany:

Více

Výukové listy nejen pro střední školy

Výukové listy nejen pro střední školy Výukové listy nejen pro střední školy Kameny Hory Podnebí Voda 1 Voda 2 Trávy a květiny 1 Trávy a květiny 2 Trávy a květiny 3 Stromy 1 Stromy 2 Chráněná příroda 1 Chráněná příroda 2 Krajina 1 Krajina 2

Více

ÚZEMNÍ STUDIE. PROVĚŘENÍ MOŽNÉ VARIANTY VEDENÍ 110 kv ZÁSOBUJÍCÍHO ŠLUKNOVSKÝ VÝBĚŽEK

ÚZEMNÍ STUDIE. PROVĚŘENÍ MOŽNÉ VARIANTY VEDENÍ 110 kv ZÁSOBUJÍCÍHO ŠLUKNOVSKÝ VÝBĚŽEK STUDIO KAPA ARCHITEKTURA, URBANISMUS, INTERIER, DESIGN ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Sešit pro laboratorní práci z biologie

Sešit pro laboratorní práci z biologie Sešit pro laboratorní práci z biologie téma: Chráněné krajinné oblasti v ČR autor: Mgr. Alena Hyánková vytvořeno při realizaci projektu: Inovace školního vzdělávacího programu biologie a chemie registrační

Více

Monitoring druhu Carabus variolosus a odhad jeho biotopových nároků na vybraných lokalitách na Vsetínsku

Monitoring druhu Carabus variolosus a odhad jeho biotopových nároků na vybraných lokalitách na Vsetínsku Středoškolská odborná činnost 2006/2007 Obor 04 biologie Monitoring druhu Carabus variolosus a odhad jeho biotopových nároků na vybraných lokalitách na Vsetínsku Autor: Justina Valchářová Masarykovo gymnázium

Více

Mezinárodní rok biodiverzity Pro pestrou přírodu, pro budoucnost

Mezinárodní rok biodiverzity Pro pestrou přírodu, pro budoucnost Informační list č. 9/2010 Srpen 2010 Mezinárodní rok biodiverzity Pro pestrou přírodu, pro budoucnost Biotop louky a pastviny Málokterá společenstva jsou tak závislá na lidské činnosti jako luční porosty.

Více

Územní plán Dobroměřice. Tabulková část P R V K Y Ú S E S

Územní plán Dobroměřice. Tabulková část P R V K Y Ú S E S Územní plán Dobroměřice Tabulková část P R V K Y Ú S E S Urbanistický ateliér Ústí nad Labem 401 17 Ústí nad Labem, Drážďanská O-PROJEKT, pracoviště Teplice Urbanistická struktura a architektura Fa Ing.

Více

STRATEGIE ROZVOJE MIKROREGIONU POSÁZAVSKÝ KRUH (ANALYTICKÁ ČÁST)

STRATEGIE ROZVOJE MIKROREGIONU POSÁZAVSKÝ KRUH (ANALYTICKÁ ČÁST) STRATEGIE ROZVOJE MIKROREGIONU POSÁZAVSKÝ KRUH (ANALYTICKÁ ČÁST) 2004 Obsah A: PROFIL MIKROREGIONU... 3 1. Úvod... 3 1.1 Charakteristika projektu... 3 1.2 Zpracovatel... 3 2. Obecné charakteristiky mikroregionu

Více

Původní keře ČR. a jejich využití v zahradách

Původní keře ČR. a jejich využití v zahradách Původní keře ČR a jejich využití v zahradách Objevte krásu a zapomenuté využití původních druhů keřů rostoucích v naší přírodě. Je srdečným přáním tvůrců této publikace ukázat krásu původních keřů, jejich

Více

Plán péče o Chráněnou krajinnou oblast Beskydy

Plán péče o Chráněnou krajinnou oblast Beskydy Agentura ochrany přírody a krajiny České Republiky Správa Chráněné krajinné oblasti Beskydy Nádražní 36, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Plán péče o Chráněnou krajinnou oblast Beskydy na období 2009-2018 2

Více

Mapa zásad pro uchování památkových hodnot krajinné úpravy v Zahrádkách u České Lípy

Mapa zásad pro uchování památkových hodnot krajinné úpravy v Zahrádkách u České Lípy Mapa zásad pro uchování památkových hodnot krajinné úpravy v Zahrádkách u České Lípy Markéta Šantrůčková, Roman Businský, Lucia Bendíková, Eva Sojková, Jiří Velebil, Věra Vávrová, Martin Weber Výzkumný

Více

Práce kolektivu žáků 4.A (18- dětí)

Práce kolektivu žáků 4.A (18- dětí) Práce kolektivu žáků 4.A (18- dětí) Zapsaly a namalovaly: Jana Hopjanová, Eliška Stejskalová, Veronika Koudelová a spol. Čolek horský- silně ohrožený druh Jednou na vycházce v horách s rodiči jsem v tůni

Více

Návrh. P L Á N U P É Č E o Přírodní rezervaci Saladínská olšina

Návrh. P L Á N U P É Č E o Přírodní rezervaci Saladínská olšina Návrh P L Á N U P É Č E o Přírodní rezervaci Saladínská olšina na období 2009-2018 Správa NP a CHKO Šumava 1. Základní identifikační a popisné údaje 1.1 Evidenční kód ZCHÚ, kategorie, název a kategorie

Více

HARMONIZACE VZTAHU POPULACE BOBRA

HARMONIZACE VZTAHU POPULACE BOBRA Lesy České republiky, s. p., Hradec Králové V Ý Z K U M N É P R O J E K T Y GRANTOVÉ SLUŽBY LČR Souhrn projektu HARMONIZACE VZTAHU POPULACE BOBRA EVROPSKÉHO A STAVU PROSTŘEDÍ Řešitel Institut ekologie

Více

Pěstování ovocných stromů a keřů

Pěstování ovocných stromů a keřů Pěstování ovocných stromů a keřů Vzdělávací texty Radim Lokoč, Miroslav Přasličák, Ondřej Dovala, Stanislav Kubesa 2013 www.hlucinsko.eu/ovoce Vzdělávací texty vychází v rámci projektu Ovocnářské vzdělávání

Více

2/ Biodiverzita a priority ochrany přírody

2/ Biodiverzita a priority ochrany přírody 2/ Biodiverzita a priority ochrany přírody 13 Když přijde řeč na přírodní hodnoty zasluhující ochranu, v moderněji zaměřených publikacích se většinou dozvídáme, že naším hlavním cílem je chránit biodiverzitu

Více

Žáci 6. a 7. třídy mají povinné pouze tučně zvýrazněné druhy. Žáci 8. a 9. třídy všechny.

Žáci 6. a 7. třídy mají povinné pouze tučně zvýrazněné druhy. Žáci 8. a 9. třídy všechny. 1 rostlinná část Dokument obsahuje seznam druhů pro podzimní kolo poznávačky školní rok 2014/2015. Protože neproběhlo kolo jarní, dostáváte do rukou seznam všech druhů, které jsou od žáků vašeho ročníku

Více

Farm Projekt Projektová a poradenská činnost, dokumentace a posudky EIA

Farm Projekt Projektová a poradenská činnost, dokumentace a posudky EIA Projektová a poradenská činnost, dokumentace a posudky EIA Ing. Miroslav Vraný, Jindřišská 1748, 53002 Pardubice tel./fax: +420 466 657 509; mobil: +420 602 434 897; e-mail: farmprojekt@volny.cz Vyhodnocení

Více

Aktuální stav invazních druhů v ČR

Aktuální stav invazních druhů v ČR Aktuální stav invazních druhů v ČR Informační materiál o invazních druzích Rok: 2014 Místo: 4 NP, několik CHKO a další území v ČR Zhotovitel: ZO ČSOP Veronica, Brno Tato studie obsahuje 25 článků uveřejněných

Více

KOSTELNÍ MYSLOVÁ I. ÚZEMNÍ PLÁN

KOSTELNÍ MYSLOVÁ I. ÚZEMNÍ PLÁN KOSTELNÍ MYSLOVÁ I. ÚZEMNÍ PLÁN I/0 TEXTOVÁ ČÁST POŘIZOVATEL ZPRACOVATEL OBECNÍ ÚŘAD KOSTELNÍ MYSLOVÁ, KRAJ VYSOČINA H-PROJEKT AKCE SVATOJÁNSKÁ 604, 588 56 TELČ ÚZEMNÍ PLÁN OBCE KOSTELNÍ MYSLOVÁ ZHOTOVITEL

Více

OZNÁMENÍ KONCEPCE dle zákona č. 100/2001 Sb. Program rozvoje Ústeckého kraje 2014-2020

OZNÁMENÍ KONCEPCE dle zákona č. 100/2001 Sb. Program rozvoje Ústeckého kraje 2014-2020 OZNÁMENÍ KONCEPCE dle zákona č. 100/2001 Sb. VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DLE PŘÍLOHY Č. 7 CITOVANÉHO ZÁKONA) Program rozvoje Ústeckého kraje 2014-2020 ÚSTÍ NAD LABEM Duben 2013 OBSAH Strana ÚVOD... 5

Více

Invazivní rostliny v Krkonoších

Invazivní rostliny v Krkonoších Invazivní rostliny v Krkonoších Charakteristika invazivních druh U: rychlý růst statných rostlin vytváření plošně rozsáhlých a hustých porostů vysoká produkce semen a mohutných kořenových systémů nepřítomnost

Více