TERPSICHORÉ TANEČNÍ TERAPIE PRO OSOBY S PARKINSONOVOU CHOROBOU TERAPEUTICKÝ OBSAH PODSTATA TANEČNÍ TERAPIE TERPSICHORÉ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "TERPSICHORÉ TANEČNÍ TERAPIE PRO OSOBY S PARKINSONOVOU CHOROBOU TERAPEUTICKÝ OBSAH PODSTATA TANEČNÍ TERAPIE TERPSICHORÉ"

Transkript

1

2 TERPSICHORÉ TANEČNÍ TERAPIE PRO OSOBY S PARKINSONOVOU CHOROBOU Projekt TERPSICHORÉ je vytvořen jako podpůrný prostředek léčby Parkinsonovy choroby, neurodegenerativního onemocnění centrální nervové soustavy, které je důsledkem odumírání části mozku, distribuující látku potřebnou k přenášení signálů mezi nervovými buňkami, a které způsobuje postupnou ztrátu schopnosti ovládání a koordinace pohybů. ním a praxí z muzikálů nebo jiných žánrů, účastníci soutěží StarDance, učitelé tance, fyzioterapeuti a kondiční trenéři, dozorující neurolog nebo produkční. TERAPEUTICKÝ OBSAH Terapeutickými cíli projektu TERPSICHORÉ jsou potlačení nežádoucích projevů nemoci (zmírnění automatických pohybů, zlepšení mobility jedince, náprava chybného držení těla, posílení soběstačnosti a pocitu vlastní bezpečnosti, získání jistoty při pohybu), a vytvoření pohybových obranných reflexů při poruchách lokomoce (prevence a překonávání náhlého zastavení pohybu, tzv. freezingu, nácvik chůze v různých situacích). V počáteční fázi nemoci se soustřeďujeme na: l svalový strečink l relaxační cvičení l posilovací trénink l aktivní aerobní trénink l terapii specifických pohybových obtíží. V pokročilých fázích nemoci pak přibývá: l nácvik a facilitace kompenzačních pohybových strategií l korekce držení těla a respirační fyzioterapie l nácvik posturální kontroly ve stoji a chůzi l trénink manipulační a úchopové schopnosti l náprava freezingu a jiných specifických vad. Lék na Parkinsonovu chorobu nebyl dosud vyvinut a lékaři ani nedokážou trvale zvrátit rozvoj tohoto onemocnění. Existuje však několik způsobů, jak projevy onemocnění zmírnit. Jedním z nich jsou speciální fyzioterapeutická cvičení, aplikovaná prostřednictvím tzv. taneční terapie. PODSTATA TANEČNÍ TERAPIE Projekt TERPSICHORÉ tvoří série navazujících, většinou původních aktivit, které vytvářejí aplikační rámec reálného tanečního tréninku. Jeho hlavním, navenek viditelným cílem je dosáhnout přes hendikep způsobený závažným onemocněním tanečního mistrovství a prezentovat je prostřednictvím skutečné taneční soutěže. Skrytým cílem, avšak z hlediska účastníků s Parkinsonovou chorobou cílem základním, je provádět touto zábavnou formou asociovaná terapeutická cvičení, připravená ve spolupráci zkušených fyzioterapeutů, neurologů a jiných specialistů a tanečních mistrů a trenérů. Výsledkem je pak kromě pozitivních fyziologických změn i významný dopad do oblasti psychické, sociální a kulturně - společenské. V rámci lokomočního tréninku se zaměřujeme na: l přenášení váhy a stepping l nácvik boční chůze l nácvik složených pohybů (dual tasking, diadocho) l chůzi na různém povrchu a v bariérovém prostředí. TERPSICHORÉ Projekt TERPSICHORÉ je nazván podle jedné z Múz, dcer nejvyššího boha řecké mytologie Dia, té z nich, která se stala představitelkou umění tance. POHYBOVĚ ESTETICKÝ OBSAH PŘEDSTAVITELÉ PROJEKTU Tanec přispívá k pozitivní motivaci, ke zlepšení fyzické kondice, zlepšení nálady a umožňuje mozku aplikovat kognitivní strategii pro kontrolu pohybu. Výhodou tance je rytmus, který nemocným pomáhá při zvládá- Projekt TERPSICHORÉ celkově zajišťují tři týmy: tým tvůrců, tým vzdělávatelů a servisní tým. K hlavním představitelům patří známí herci s tanečním vzdělá- 1

3 ní pohybů. Díky rytmu se dokáží pohybovat plynuleji, zlepší se jejich rovnováha, snázeji mění směr pohybu a také jim nečiní takový problém zastavit se a znovu rozejít. U pacientů - tanečníků jsou patrná nejen zlepšení v oblasti obecné mobility a chůze, ale třeba i ve výrazu obličeje, v redukci třesu a ve zlepšení pocitu důvěry a sociálního začlenění. Znatelné zlepšení celkové motoriky je spojené se zlepšením celkového vnímání kvality života. Každá tréninková jednotka je věnována nácviku jednoho určitého tance, určitým figurám nebo kro- pomocí videotechniky. Praktická realizace projektu TERPSICHORÉ je rozčleněna do 5 měsíců, v nichž se střídají prezenční ( dny) a distanční forma. V roce 2014 plánujeme l pilotní běh (08/14) l vyhodnocovací odborný workshop (08/14) l 2 pravidelné běhy (10/14 a 11/14). V roce 2015 plánujeme l 6 pravidelných běhů l vydání souhrnného kompendia projektu l celkem 200 podpořených osob kovým variacím. V každé jednotce jsou v rámci spolupráce lékařského a uměleckého autorského týmu zapracovány příslušné terapeutické prvky. Je dbáno na správné držení těla, ale i na soulad s hudbou, správné provedení kroků i tanečních figur. Tanečníci se učí jednotlivé prvky zpravidla nápodobou tanečního mistra, ale také skupinovým sdílením i vlastní sebereflexí. V rámci projektu je využíváno různých stylů a rytmů. Kombinují se prvky moderního tance, baletu, stepu, jazzu, klasického společenského tance či latiny. Provozují se kolektivní i párové tance. POTŘEBUJEME: Technické prostředky k zajištění zázemí (videotechnika, ozvučovací a osvětlovací systém, výpočetní technika) Podrobné tréninkové plány a metodika (4-členný autorský tým) Odborná příprava týmu vzdělavatelů Provozní tiskoviny PR a reklamní služby (zacílené především na specialisty prostřednictvím distribuce specifických léků, odborného tisku a sociálních sítí) Pilotní ověření projektu (12 vybraných účastníků, kompletní realizační tým, včetně vyhodnocovacího odborného workshopu) Příprava souhrnného kompendia (pracovně BUDEME TEDY BOJOVAT TANCEM, pod záštitou European Parkinson Disease Association - DTP služby, informační služby, rešerše) REALIZACE PROJEKTU Libreto a vnější formy projektu TERPSICHORÉ jsou inspirovány skutečnou taneční soutěží a přípravou na ni. Soutěž má svá pravidla, mezinárodní porotu, loga, předpis oblečení a doplňků i živou interpretační skupinu. Nácviky i samotnou soutěž řídí profesionální mistr a nepřetržitě je sleduje terapeut a další zdravotnický personál. Vše je zaznamenáváno a analyzováno 2

4 KALLIOPÉ VÝVOJ A ZAVÁDĚNÍ NOVÝCH KOMPENZAČNÍCH PROSTŘEDKŮ Parkinsonova choroba znamená pokaždé významné, nezvratné a postupně se zhoršující omezení pohybových schopností, zejména jemné motoriky. Fyzický stav má samozřejmě vliv i na psychiku nemocného, ale samotná osobnost, intelekt, kreativita a další psychické vlastnosti bývají demencí postihovány sice v naprosté většině případů, ale zpravidla až v závěrečné fázi. Projekt KALLIOPÉ se zaměřuje právě na toto období, kdy se nemocný člověk trpící Parkinsonovou chorobou stále hůře pohybuje, ale jeho psychika a duševní schopnosti nejsou postiženy a mohou být plně aktivovány. soniky do praxe, zejména prostředků pro usnadnění práce s výpočetní a jinou digitální technikou. Možný problém spatřujeme v tom, že tvůrci takových prostředků a souvisejících zařízení zpravidla sami netrpí a nikdy netrpěli Parkinsonovou chorobou nebo jiným obdobným onemocněním. Proto se souběžně zaměřujeme na druhý cíl, iniciovat a moderovat permanentní diskuzi mezi skupinami tvůrců a uživatelů kompenzačních prostředků tak, aby l nebylo vyvíjeno, co je již běžně dostupné nebo je již principiálně známo l bylo přednostně zpracováváno to, co nemocní postrádají nejvíce l algoritmy ovládání pomůcek odpovídaly reálným omezením způsobeným chorobou l aplikovaná metoda umožňovala kompanzovat dané omezení spolehlivě, nejméně komplikovanou cestou a s maximálním možným efektem. Výsledkem projektu KALLIOPÉ bude rozšíření nabídky kompenzačních pomůcek pro osoby, postižené Parkinsonovou chorobou l už samotným zpřístupněním aktualizovaného úplného přehledu stávajících prostředků všem nemocným a motivací k jejich většímu využívání a zejména l iniciováním vývoje, výroby a zavádění jejich nových druhů a typů do praxe. KOMPENZAČNÍ PROSTŘEDKY Překonávat projevy nemoci je mnohem snadnější tehdy, je-li možné využít vhodných kompenzačních prostředků. Jejich účelem je používat nebo ovládat nástroje nebo zařízení alternativním, tedy jiným než běžným způsobem, který však umožňuje dosáhnout kvalitativně shodných výsledků za srovnatelných nebo alespoň akceptovatelných podmínek, zejména časových. Ovšem, že kompenzační prostředky se používají odedávna. Odlišností dnešní digitální doby však je, že vyvolává stále častěji potřebu vyrovnávat taková pohybová omezení, se kterými jsme se ještě před několika málo lety vůbec nesetkávali. Zejména automatické stroje a počítače vyžadují zcela nové styly ovládání, které byly ještě nedávno doménou úzkého okruhu specialistů (např. ovládání klávesnice bylo očekáváno jen u diplomovaných sekretářek). Vždyť kdo si uměl tehdy představit počítačovou myš nebo obsluhu prostřednictvím dotykového displeje? Bohužel, s rostoucí složitostí používaných prostředků však souvisí téměř pokaždé také mnohem komplikovanější způsob kompenzace. KALLIOPÉ Kalliopé byla dcerou nejvyššího boha Dia a bohyně paměti Mnémosyné. Bývala zobrazována s rydlem a tabulkou na psaní, protože její schopnosti zasahovaly zejména do oblasti epického umění. Je to ovšem také múza výmluvnosti a řečnického umění, tedy dovedností, které sehrají významnou nebo rozhodující roli v dialogu zainteresovaných skupin. REALIZACE PROJEKTU Projekt KALLIOPÉ bude v předkládané podobě realizován po dobu tří let. Po uplynutí této doby se jeho další pokračování změní na stálý komunikační okruh již bez analytických kroků. Na počátku musí dojít k podrobnému zmapovaní trhu kompenzačních prostředků. K účasti budou vyzváni všichni výrobci i dovozci s tím, že jejich prezentace se stanou součástí specializované přílohy nového čtvrtletníku OSYKA (šířeného distribuční cestou zřízenou za podpory farmaceutických firem). Navazující odborný workshop Kompenzační prostředky pro uživatele výpočetní a digitální techniky postižené Parkinsonovou chorobou tak bude moci přinést kva- CÍLE PROJEKTU KALLIOPÉ Základním cílem je iniciovat vývoj, výrobu a zavádění potřebných kompenzačních prostředků pro parkin- 3

5 lifikovaný soubor námětů pro budoucí výběrová řízení. Workshop bude probíhat ve čtyřech panelech (zástupci postižených lékaři a fyzioterapeuti střední a vysoké školy výrobní podniky). Další moderovaná diskuse bude probíhat distanční formou. Vzniklé náměty budou rozpracováný formou grantů podle zvláštních Pravidel pro vypisování a vyhodnocování grantových řízení v organizaci OSYKA. Přímo oslovenými cílovými skupinami budou střední a vysoké školy podle zaměření a regionu. Jejich úkolem bude připravit kompletní dokumentaci k zahájení výroby daného kompenzačního prostředku včetně výkresové dokumentace, technologického postupu, rozpisu materiálu a dalších potřebných dokumentů podle charakteru předkládaného řešení (výsledky zkoušek prototypu, videozáznamy a fotodokumentace, expertizy, posudky apod.). l v případě tremoru horních končetin optimalizace způsobů přepravy, ukládání a používání fotografické techniky a jiných digitálních přístrojů v pohotovostní i pracovní poloze. FOND PROJEKTU KALLIOPÉ Projekt bude financován ze zvláštního fondu, relativně samostatné části hospodaření spolku, oddělené od ostatních prostředku spolku a mají zvláštní pravidla pro nakládání s nimi. Zdrojem fondu KALLIOPÉ jsou l dotace ze státního a veřejných rozpočtů l dotace z evropských strukturálních fondů prostřednictvím operačního programu l dotace českých i zahraniční nadací a obdobných organizací l za stanovených okolností příspěvky rozpočtu spolku l příspěvky účastníků (jsou-li staanoveny jako součást projektu) l dary a příspěvky soukromých subjektů. Prostředky fondu je možné použít podle schváleného rozpočtu výhradně ke krytí přímých nákladů spojených s vývojem daného kompenzačního prostředku, jako jsou např. honoráře osob zúčastněných na vývoji, materiální náklady vývoje prototypu, externí zkoušky materiálů a další obdobné služby. Prostředky fondů naopak není možné použít k samotnému zahájení a financování výroby, na marketing, reklamu nebo na jiné obdobné účely. V roce 2014 plánujeme l nulté číslo časopisu OSYKA včetně specializované přílohy (09/14) l odborný workshop (10/14) l pilotní výběrová řízení s cílem letošního zahájení vývoje dvou až čtyř kompenzačních prostředků (11/14). V roce 2015 plánujeme l obsahově a textově aktualizovanou přílohu o kompenzačních prostředcích (09/15) l vývoj dalších osmi kompenzačních prostředků l předání prvního prototypu ke zkušebnímu užívání deseti uživatelům (10/15). VYBRANÉ NÁMĚTY POTŘEBUJEME Dále jsou uvedeny některé náměty pro vývoj nových kompenzačních prostředků, které vznikly v rámci diskuze při přípravě tohoto materiálu: l náhrada schopnosti efektivní práce s klávesnicí při psaní textu i při ovládání programů pomocí funkčních kláves, dvojhmatů a vícehmatů, specifická obsluha vybraných částí klávesnice apod. l hlasové (spolu-)ovládání editace textu i systémových příkazů ovládacích prvků grafických a jiných programů l náhradní způsob dostatečně pohotového i přesného ovládání počítačové myši a jiných polohovacích periférií zejména při operacích specifických pro práci s grafickými editory l rozšíření možností ovládání techniky prostřednictvím dotykových displejů zejména Marketingový průzkum současné situace na trhu kompenzačních pomůcek (hypotézy, sběr dat, zpracování) Časopis OSYKA s přílohami (grafické zpracování, redakční úprava, vytištění a distribuce) Odborný workshop (pro cca 60 účastníků, 2,5 dne, následná distanční fáze) Pravidla pro výběrová řízení v organizaci OSYKA, zapsaný spolek a Pravidla Fondu projektu KALLIOPÉ Administrace projektu (fundrasing, vypisování výzev a realizace výběrových řízení, uzavírání smluv, odborný dozor). 4

6 MELPOMENÉ TŘINÁCTKRÁT TŘINÁCT PŘÍBĚHŮ PRO INSPIRACI PARKINSONIKŮM POTŘEBUJEME Parkinsonova choroba je těžké onemocnění, jehož jedním ze základních příznaků je dlouhodobost, trvalé zhoršování a vleklost. Každý z postižených to vnímá různě a odlišně v jednotlivých fázích roku i fázích nemoci. Pravidelně nastávají chvíle lehčí i těžší deprese. V těchto chvílích je důležité, zda je či není člověk se svým zápasem sám nebo zda má kolem sebe okolí, které ho inspiruje k pozitivnímu aktivnímu přístupu. Součástí tohoto inspirativního okolí mohou být i představitelé veřejného života a světové kultury, kteří prodělali nebo aktuálně prodělávají stejný boj se stejnou nemocí l Libreto, dramaturgický a produkční plán výstavy l Výstava 13krát 13 příběhů (realizační tým, produkce, logistika putovní části, marketing) Měřítko návštěvnosti výstavy: 18 tisíc osob OSOBNOSTI Ronstadt Linda Graham William Meloni Christopher Fox Michael G. Ali Muhammad Clifford M. Richard Lattek Udo Phumiphon Adunyadet Kennedy Raymond Khan Jansher Sonia Rykiel Griffith Grace Osbourne J. Michael CÍL PROJEKTU MELPOMENÉ Projekt Malpomené je založen na myšlence, shromáždit třináct velkoplošných fotografií slavných lidí, trpících Parkinsonovou chorobou, jako třináct příběhů, soustřeďujících pozornost veřejnosti na problematiku této neléčitelné nemoci, na problematiku zaměstnávání postižených a jejich uplatňování ve veřejném životě. MELPOMENÉ Melpomené byla rovněž jednou z devíti starořeckých Múz. Proslula jako ochránkyně slovesného umění dramatu a tragédie. V našem projektu předznamenává schopnost naplnění snů a přání a inspiruje k dokončení rozdělané práce, k nerezignaci. zpěvačka kazatel herec herec sportovec pilot trenér král fotbalista sportovec podnikatelka zpěvačka hudebník Kanada Německo Thajsko Anglie Pakistan Francie Anglie Vážená paní Lindo Rondstadt, přijměte, prosíme, naše blahopřání k Vašemu uvedení do Rock and Roll Fame Hall. Dovolte současně, abychom Vám popřáli štěstí a spokojenost za nás i za spoustu Vašich obdivovatelů a přátel, které jste si získala i v České republice. Rádi bychom na významných místech hlavního města Prahy a v dalších krajích realizovali výstavu 13 velkých fotografií představitelů světové kultury a veřejného života, kteří jsou stejně jako Vy příkladem pro ostatní tím, s jakou statečností a životním optimismem zvládají svůj nelehký osud. Věříme, že taková veřejná prezentace by upozornila na problém Parkinsonovy choroby, o které se toho na veřejnosti stále málo ví. Prosíme vás proto o Váš souhlas se zařazením do tohoto seznamu 13 významných osobností, o určení konkrétní fotografie, která by byla součástí veřejné prezentace, a krátký vzkaz nebo krédo, které byste chtěla v této souvislosti sdělit. Měla by to být fotografie, která Vás a Vaši práci nejlépe vystihuje nebo kterou máte nejraději. Je samozřejmé, že před zveřejněním bychom s Vámi konzultovali finální podobu celé expozice a že budou ochráněna všechna autorská práva. Otevření prezentace pro veřejnost chystáme na říjen Děkujeme Vám za pozornost, kterou věnujete našemu projektu S úctou REALIZACE PROJEKTU Vybrané fotografie budou po získání souhlasu zobrazených osobností a dořešení autorských práv zpracovány do připraveného layoutu a prezentovány veřejně formou výstavy. Předpokládá se, že tato expozice se přirozeně stane místem setkávání těch, kteří mají s Parkinsonovou nemocí zkušenost nebo kontakt. Pracovní název výstavy je 13krát 13 příběhů (o diskvalifikaci Parkinsona Jamese). Současně mají být tyto příběhy inspirací pro nemocné, mají sloužit jako příklady, že ani slavní lidé, pro které diagnostikování nemoci znamenalo daleko strmější propad v profesi i společenském postavení, svůj boj nevzdávají a zápasí s nemocí jedinou dostupnou zbraní její diskvalifikací. V roce 2014 plánujeme l vernisáž výstavy na významném místě hlavního města Prahy (10/14) l vydání příležitostného kalendáře s texty MALPOMENÉ 13 příběhů V roce 2015 plánujeme l postupnou prezentaci výstavy v různých krajích České republiky 5

7 ABOUT DO 31. PROSINCE 2013 ORGÁNY SPOLKU OD 1. LEDNA 2014 SPOLKOVÉ KRÉDO OSYKA, zapsaný spolek je spolkem podle 214 nového občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. Spolek vznikl dne 4. června 1999 původně jako občanské sdružení pro rekreaci a výchovu RYSY a navázal tak na 14-tiletou tradici stejnojmenného oddílu mládeže tehdejšího odboru turistiky POLDI SONP Kladno č. 2703, ve kterém zakládající členové spolku působili jako vedoucí nebo jako rádci družin. Tento oddíl, který míval až 80 aktivních členů, byl znám zejména propracovaným systémem aktivních rolí, navazujícím na foglarovskou tradici a rozsáhlou spoluprací se Správou Tatranského národního parku. Stanovy byly podle tehdejších předpisů zaregistrovány Ministerstvem vnitra ČR dne 23. června 1999 pod spisovou značkou VS/1 1/40 535/99-R a spolku bylo přiděleno identifikační číslo Nejvyšším orgánem spolku je rada spolku, tvořená všemi jeho členy. Statutárním orgánem, který zastupuje spolek navenek, je ředitel spolku. Skvělé, budeme tedy bojovat ve stínu... - tento legendární výrok a naše spolkové krédo vyjadřuje obdiv těm, kteří navzdory svému onemocnění nacházejí pozitivní stránky života. Nabytím účinnosti NOZ se původní občanské sdružení transformovalo na spolek ex lege a ten byl zapsán do spolkového rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze, v oddíle L, vložce / rozhod lo shromáždění členů o změnách stanov a dalších změnách, vyvolaných jednak povinností přizpůsobit stanovy a další skutečnosti platným právním předpisům a jednak přizpůsobit spolek a jeho činnost přirozeným změnám osobních poměrů a zájmů členů spolku, které nastaly v průběhu jeho dosavadní existence. Bylo rozhodnuto rovněž o změně názvu na dnešní OSYKA. Spolek sídlí v Praze 1, Kaprova 42/14. Významná část jeho aktivit však probíhá v mateřském Kladně, ale také v severních Čechách, např. v Li toměřicích, sídle CHKO České středohoří, a v českém i saském okolí obce Moldava v Krušných horách. NEJVÝZNAMNĚJŠÍ PROJEKTY 2014 koncipování a zavedení taneční terapie TERPSICHORÉ jako podpůrného prostředku léčby Parkinsonovy choroby a dalších neurodegenerativních onemocnění l KALLIOPÉ - podpora účasti středních a vysokých škol i dalších akademických pracovišť na vývoji a zavádění kompenzačních pomůcek pro práci s digitální a výpočetní technikou u osob postižených Parkinsonovou chorobou a podobnými onemocněními l MELPOMENÉ - vydání reprezentativní kolekce portrétů významných osob, postižených Parkinsonovou chorobou, z jejich osobních archívů l otevření ateliéru, výstavní síně a fotografické školy v Moldavě v Krušných horách. l ÚČEL SPOLKU Účelem Spolku je: l podporovat osoby s neurodegenerativními chorobami centrální nervové soustavy, případně postižené jinými progresivními onemocněními l prosazovat systém sociální výchovy, zejména dětí a mládeže při jejich činnosti v rámci spolku l připravovat a organizovat akce rekreační povahy pro členy spolku, jejich rodinné příslušníky a případně další osoby l připravovat a organizovat akce pro veřejnost v návaznosti na účel spolku. Spolek může provádět i vedlejší hospodářskou činnost, a to v oborech reklamní činnost, marketing, me diální zastoupení, fotografické služby, mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení včetně lektorské činnosti. KONTAKT OSYKA 2014 Cover &Layout: Karel Fryč 6

Metodika. přípravy poradců uživatelů sociálních služeb. Jan Michalík

Metodika. přípravy poradců uživatelů sociálních služeb. Jan Michalík Metodika přípravy poradců uživatelů sociálních služeb Jan Michalík Vydáno s finanční podporou Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR. Jan Michalík, Jaroslava Jesenská, Jiří Vencl, 2007 IER,

Více

Koncepce Environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO)

Koncepce Environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) Statutární město Opava Koncepce Environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) Statutárního města Opavy pro období 2009-2020 HLAVNÍ DOKUMENT - SHRNUTÍ Srpen 2009 Koncepce environmentálního vzdělávání,

Více

Návrh věcného záměru zákona o rehabilitaci osob se zdravotním postižením a o změně a doplnění některých dalších zákonů

Návrh věcného záměru zákona o rehabilitaci osob se zdravotním postižením a o změně a doplnění některých dalších zákonů III. Návrh věcného záměru zákona o rehabilitaci osob se zdravotním postižením a o změně a doplnění některých dalších zákonů A. Přehled dosavadní právní úpravy Jednotný systém poskytování komplexní rehabilitace

Více

Metodika zavádění managementu dobrovolnictví v pobytových službách pro osoby se zdravotním postižením

Metodika zavádění managementu dobrovolnictví v pobytových službách pro osoby se zdravotním postižením Metodika zavádění managementu dobrovolnictví v pobytových službách pro osoby se zdravotním postižením Zpracoval Vzdělávací institut Středočeského kraje Tato publikace je realizována v rámci klíčové aktivity

Více

Koncepce rozvoje technologií a služeb asistovaného života pro seniory

Koncepce rozvoje technologií a služeb asistovaného života pro seniory Koncepce rozvoje technologií a služeb asistovaného života pro seniory Obsah: Úvod... 4 1. Služby asistovaného života pro seniory... 5 1.1. Vymezení pojmů... 5 1.2. Přínos rozvoje ICT a AS pro seniory...

Více

NÁRODNÍ PLÁN VYTVÁŘENÍ ROVNÝCH PŘÍLEŽITOSTÍ PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM NA OBDOBÍ 2010 2014 III.

NÁRODNÍ PLÁN VYTVÁŘENÍ ROVNÝCH PŘÍLEŽITOSTÍ PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM NA OBDOBÍ 2010 2014 III. NÁRODNÍ PLÁN VYTVÁŘENÍ ROVNÝCH PŘÍLEŽITOSTÍ PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM NA OBDOBÍ 2010 2014 III. OBSAH Úvod... 3 1. Rovné zacházení a ochrana před diskriminací... 6 2. Ženy se zdravotním postižením...

Více

Odborná studie. 1. část

Odborná studie. 1. část Odborná studie 1. část Vydala: Expertní tým: Společnost Vzdělávání s.r.o. Mgr. Jana Černá Bc. Martina Hubová Ing. Kateřina Jančová Ing. Miroslava Jelínková, CSc. Mgr. Michal Lipovský Mgr. Kateřina Němcová,

Více

Aktivizace seniorů a její využití v domově pro seniory. Bc. Eva Konečná

Aktivizace seniorů a její využití v domově pro seniory. Bc. Eva Konečná Aktivizace seniorů a její využití v domově pro seniory Bc. Eva Konečná Diplomová práce 2013 ABSTRAKT Diplomová práce se zabývá problematikou aktivizace seniorů a jejím uplatnění ve vybraném domově

Více

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Projednáno vládou České republiky se schválením usnesení vlády sportu v České republice. KONCEPCE STÁTNÍ PODPORY SPORTU V ČESKÉ REPUBLICE Obsah 1. Současný

Více

Podmínky pro slaďování profesního a rodinného života, partnerství v rodině. Metodika 4. Řešení služeb. Číslo projektu: E/01/1/043

Podmínky pro slaďování profesního a rodinného života, partnerství v rodině. Metodika 4. Řešení služeb. Číslo projektu: E/01/1/043 Podmínky pro slaďování profesního a rodinného života, partnerství v rodině Metodika 4 Řešení služeb Číslo projektu: E/01/1/043 Metodika 4: Řešení služeb je součástí komplexního materiálu, který se skládá

Více

8. března se konala konference v pražském hotelu STEP

8. března se konala konference v pražském hotelu STEP Z obsahu: Inkluze je pro všechny...str. 7 8 Jak se reformují ZUŠ... str. 9 Příloha: Gramotnosti na základních školách 1/2012 ČTVRTLETNÍK NÁRODNÍHO ÚSTAVU PRO VZDĚLÁVÁNÍ Editorial Dostává se Vám do rukou

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Beroun Hlinky

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Beroun Hlinky Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Beroun Hlinky Školní vzdělávací program 64-41-L/51 Podnikání Součástí školního vzdělávacího programu je dálková forma vzdělávání, délka studia 3 roky. 2.

Více

OBEC A JEJÍ ROZVOJ V ŠIRŠÍCH SOUVISLOSTECH

OBEC A JEJÍ ROZVOJ V ŠIRŠÍCH SOUVISLOSTECH OBEC A JEJÍ ROZVOJ V ŠIRŠÍCH SOUVISLOSTECH Jan Holeček Jan Binek Iva Galvasová Kateřina Chabičovská Hana Svobodová GaREP, spol. s r. o. Společnost pro regionální ekonomické poradenství Brno 2009 1 Autorský

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. Svaz tělesně postižených v České republice z. s. Karlínské náměstí 59/12, 186 00 Praha 8 Karlín

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. Svaz tělesně postižených v České republice z. s. Karlínské náměstí 59/12, 186 00 Praha 8 Karlín VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Svaz tělesně postižených v České republice z. s. Karlínské náměstí 59/12, 186 00 Praha 8 Karlín Obsah 1. Úvod... 3 2. Vznik, poslání a zaměření STP v ČR z. s.... 4 3. Činnost STP v

Více

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb obce Chlebičov 2014-2017

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb obce Chlebičov 2014-2017 Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb obce Chlebičov 2014-2017 Zpracováno v rámci projektu Sociální služby SOH spolufinancovaného z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. Úvodní

Více

Slepota odděluje člověka od věcí, hluchota od lidí.

Slepota odděluje člověka od věcí, hluchota od lidí. Slepota odděluje člověka od věcí, hluchota od lidí. Helena Kellerová hluchoslepá spisovatelka a publicistka Vážení přátelé, ráda bych poděkovala všem našim donátorům, dobrovolníkům, členům i klientům,

Více

Program na podporu počítačové gramotnosti. Zdeněk Toušek

Program na podporu počítačové gramotnosti. Zdeněk Toušek Program na podporu počítačové gramotnosti Zdeněk Toušek 2007 Obsah Úvod 3 Cílová skupina 5 Vzdělávací cíle 5 Formy vzdělávání 7 Metody 7 Personální podmínky 7 Technické podmínky 8 Didaktické materiály

Více

Priority rozvoje sociálních služeb pro období 2009-2012 MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚ CÍ

Priority rozvoje sociálních služeb pro období 2009-2012 MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚ CÍ Priority rozvoje sociálních služeb pro období 2009-2012 MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚ CÍ Úvod Priority rozvoje sociálních služeb představují rámcový dokument, který pojímá sociální služby komplexně

Více

Rámcový vzdělávací program. pro obor vzdělání praktická škola dvouletá

Rámcový vzdělávací program. pro obor vzdělání praktická škola dvouletá Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání praktická škola dvouletá Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání praktická škola dvouletá 78 62 C/02 VÚP Praha 2009 Rámcový vzdělávací program pro obor

Více

Sada vzdělávacích programů a příkladů dobré praxe

Sada vzdělávacích programů a příkladů dobré praxe řízení organizace Sada vzdělávacích programů a příkladů dobré praxe tato publikace je spolufinancována evropským sociálním fondem a státním rozpočtem české republiky 1 Sada vzdělávacích programů a příkladů

Více

Vyhodnocení stavu realizace Koncepce ochrany obyvatelstva do roku 2006 s výhledem do roku 2015 III./2

Vyhodnocení stavu realizace Koncepce ochrany obyvatelstva do roku 2006 s výhledem do roku 2015 III./2 Vyhodnocení stavu realizace Koncepce ochrany obyvatelstva do roku 2006 s výhledem do roku 2015 III./2 Obsah: 1. Úvod 3 2. Analýza současného stavu Koncepce ochrany obyvatelstva do roku 2006... s výhledem

Více

METODIKA VZDĚLÁVACÍCH PLÁNŮ

METODIKA VZDĚLÁVACÍCH PLÁNŮ CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH METODIKA VZDĚLÁVACÍCH PLÁNŮ OBSAH I. PRŮVODCE METODIKOU VZDĚLÁVACÍCH PLÁNŮ I.1 ÚVOD I.2 CÍLE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MPSV I.3 VÝCHODISKA PRO TVORBU VZDĚLÁVACÍCH PLÁNŮ

Více

Národní plán podpory a integrace občanů se zdravotním postižením na období 2006-2009

Národní plán podpory a integrace občanů se zdravotním postižením na období 2006-2009 Vládní výbor pro zdravotně postižené občany Národní plán podpory a integrace občanů se zdravotním postižením na období 2006-2009 přijatý usnesením vlády ČR ze dne 17. 8. 2005 č. 1004 Praha 2005 ISBN 80-86734-66-8

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST Zpracoval kolektiv pedagogických pracovníků Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborné

Více

Zapojování veřejnosti, nástroj pro správu věcí veřejných

Zapojování veřejnosti, nástroj pro správu věcí veřejných CpKP střední Morava Palackého 1446/30, 750 02 Přerov tel.: (+420) 581 210 502 stredni.morava@cpkp.cz Kanceláře CpKP střední Morava: CpKP střední Čechy Kancelář Praha: Vodičkova 36, 116 02 Praha 1 tel.:

Více

PŘEDŠKOLNÍ PÉČE V ČESKÉ REPUBLICE A NA ISLANDU

PŘEDŠKOLNÍ PÉČE V ČESKÉ REPUBLICE A NA ISLANDU PŘEDŠKOLNÍ PÉČE V ČESKÉ REPUBLICE A NA ISLANDU METODIKA DENNÍ PÉČE O DĚTI V PŘEDŠKOLNÍCH ZAŘÍZEN ÍCH NÁVRH POSTUPU PRO ZLEPŠENÍ STÁVAJÍCÍ SIT UACE V ČR TATO METO DIK A VZNI KL A V RÁM CI PRO JEKTU VÝMĚNA

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM OBCHODNÍ AKADEMIE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM OBCHODNÍ AKADEMIE Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM OBCHODNÍ AKADEMIE Zpracoval kolektiv pedagogických pracovníků Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborné

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Jsme tu, abychom pomáhali nevidomým.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Jsme tu, abychom pomáhali nevidomým. 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA Jsme tu, abychom pomáhali nevidomým. MOTTO: Nejsme organizace, která za nevidomé rozhoduje a jedná; jsme nevidomí občané, kteří rozhodují a jednají sami za sebe. Zásady našeho počínání

Více

Koncepce požární prevence v České republice do roku 2016

Koncepce požární prevence v České republice do roku 2016 Koncepce požární prevence v České republice do roku 2016 Ministerstvo vnitra generální ředitelství HZS ČR Požární prevence je řešení, které se každému vyplatí Hlavním posláním Hasičského záchranného sboru

Více

PŘEVÁŽNĚ NA EKOLOGICKÝCH ČINNOSTECH

PŘEVÁŽNĚ NA EKOLOGICKÝCH ČINNOSTECH ZAMĚSTNÁVÁNÍ OSOB ZNEVÝHODNĚNÝCH NA TRHU PRÁCE PŘEVÁŽNĚ NA EKOLOGICKÝCH ČINNOSTECH Editoři: Mgr. Iva Burianová doc. RNDr. Milan Šimek, Ph.D. obsah Obsah Poděkování 5 Základní informace o projektu 7 Úvod

Více