TERPSICHORÉ TANEČNÍ TERAPIE PRO OSOBY S PARKINSONOVOU CHOROBOU TERAPEUTICKÝ OBSAH PODSTATA TANEČNÍ TERAPIE TERPSICHORÉ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "TERPSICHORÉ TANEČNÍ TERAPIE PRO OSOBY S PARKINSONOVOU CHOROBOU TERAPEUTICKÝ OBSAH PODSTATA TANEČNÍ TERAPIE TERPSICHORÉ"

Transkript

1

2 TERPSICHORÉ TANEČNÍ TERAPIE PRO OSOBY S PARKINSONOVOU CHOROBOU Projekt TERPSICHORÉ je vytvořen jako podpůrný prostředek léčby Parkinsonovy choroby, neurodegenerativního onemocnění centrální nervové soustavy, které je důsledkem odumírání části mozku, distribuující látku potřebnou k přenášení signálů mezi nervovými buňkami, a které způsobuje postupnou ztrátu schopnosti ovládání a koordinace pohybů. ním a praxí z muzikálů nebo jiných žánrů, účastníci soutěží StarDance, učitelé tance, fyzioterapeuti a kondiční trenéři, dozorující neurolog nebo produkční. TERAPEUTICKÝ OBSAH Terapeutickými cíli projektu TERPSICHORÉ jsou potlačení nežádoucích projevů nemoci (zmírnění automatických pohybů, zlepšení mobility jedince, náprava chybného držení těla, posílení soběstačnosti a pocitu vlastní bezpečnosti, získání jistoty při pohybu), a vytvoření pohybových obranných reflexů při poruchách lokomoce (prevence a překonávání náhlého zastavení pohybu, tzv. freezingu, nácvik chůze v různých situacích). V počáteční fázi nemoci se soustřeďujeme na: l svalový strečink l relaxační cvičení l posilovací trénink l aktivní aerobní trénink l terapii specifických pohybových obtíží. V pokročilých fázích nemoci pak přibývá: l nácvik a facilitace kompenzačních pohybových strategií l korekce držení těla a respirační fyzioterapie l nácvik posturální kontroly ve stoji a chůzi l trénink manipulační a úchopové schopnosti l náprava freezingu a jiných specifických vad. Lék na Parkinsonovu chorobu nebyl dosud vyvinut a lékaři ani nedokážou trvale zvrátit rozvoj tohoto onemocnění. Existuje však několik způsobů, jak projevy onemocnění zmírnit. Jedním z nich jsou speciální fyzioterapeutická cvičení, aplikovaná prostřednictvím tzv. taneční terapie. PODSTATA TANEČNÍ TERAPIE Projekt TERPSICHORÉ tvoří série navazujících, většinou původních aktivit, které vytvářejí aplikační rámec reálného tanečního tréninku. Jeho hlavním, navenek viditelným cílem je dosáhnout přes hendikep způsobený závažným onemocněním tanečního mistrovství a prezentovat je prostřednictvím skutečné taneční soutěže. Skrytým cílem, avšak z hlediska účastníků s Parkinsonovou chorobou cílem základním, je provádět touto zábavnou formou asociovaná terapeutická cvičení, připravená ve spolupráci zkušených fyzioterapeutů, neurologů a jiných specialistů a tanečních mistrů a trenérů. Výsledkem je pak kromě pozitivních fyziologických změn i významný dopad do oblasti psychické, sociální a kulturně - společenské. V rámci lokomočního tréninku se zaměřujeme na: l přenášení váhy a stepping l nácvik boční chůze l nácvik složených pohybů (dual tasking, diadocho) l chůzi na různém povrchu a v bariérovém prostředí. TERPSICHORÉ Projekt TERPSICHORÉ je nazván podle jedné z Múz, dcer nejvyššího boha řecké mytologie Dia, té z nich, která se stala představitelkou umění tance. POHYBOVĚ ESTETICKÝ OBSAH PŘEDSTAVITELÉ PROJEKTU Tanec přispívá k pozitivní motivaci, ke zlepšení fyzické kondice, zlepšení nálady a umožňuje mozku aplikovat kognitivní strategii pro kontrolu pohybu. Výhodou tance je rytmus, který nemocným pomáhá při zvládá- Projekt TERPSICHORÉ celkově zajišťují tři týmy: tým tvůrců, tým vzdělávatelů a servisní tým. K hlavním představitelům patří známí herci s tanečním vzdělá- 1

3 ní pohybů. Díky rytmu se dokáží pohybovat plynuleji, zlepší se jejich rovnováha, snázeji mění směr pohybu a také jim nečiní takový problém zastavit se a znovu rozejít. U pacientů - tanečníků jsou patrná nejen zlepšení v oblasti obecné mobility a chůze, ale třeba i ve výrazu obličeje, v redukci třesu a ve zlepšení pocitu důvěry a sociálního začlenění. Znatelné zlepšení celkové motoriky je spojené se zlepšením celkového vnímání kvality života. Každá tréninková jednotka je věnována nácviku jednoho určitého tance, určitým figurám nebo kro- pomocí videotechniky. Praktická realizace projektu TERPSICHORÉ je rozčleněna do 5 měsíců, v nichž se střídají prezenční ( dny) a distanční forma. V roce 2014 plánujeme l pilotní běh (08/14) l vyhodnocovací odborný workshop (08/14) l 2 pravidelné běhy (10/14 a 11/14). V roce 2015 plánujeme l 6 pravidelných běhů l vydání souhrnného kompendia projektu l celkem 200 podpořených osob kovým variacím. V každé jednotce jsou v rámci spolupráce lékařského a uměleckého autorského týmu zapracovány příslušné terapeutické prvky. Je dbáno na správné držení těla, ale i na soulad s hudbou, správné provedení kroků i tanečních figur. Tanečníci se učí jednotlivé prvky zpravidla nápodobou tanečního mistra, ale také skupinovým sdílením i vlastní sebereflexí. V rámci projektu je využíváno různých stylů a rytmů. Kombinují se prvky moderního tance, baletu, stepu, jazzu, klasického společenského tance či latiny. Provozují se kolektivní i párové tance. POTŘEBUJEME: Technické prostředky k zajištění zázemí (videotechnika, ozvučovací a osvětlovací systém, výpočetní technika) Podrobné tréninkové plány a metodika (4-členný autorský tým) Odborná příprava týmu vzdělavatelů Provozní tiskoviny PR a reklamní služby (zacílené především na specialisty prostřednictvím distribuce specifických léků, odborného tisku a sociálních sítí) Pilotní ověření projektu (12 vybraných účastníků, kompletní realizační tým, včetně vyhodnocovacího odborného workshopu) Příprava souhrnného kompendia (pracovně BUDEME TEDY BOJOVAT TANCEM, pod záštitou European Parkinson Disease Association - DTP služby, informační služby, rešerše) REALIZACE PROJEKTU Libreto a vnější formy projektu TERPSICHORÉ jsou inspirovány skutečnou taneční soutěží a přípravou na ni. Soutěž má svá pravidla, mezinárodní porotu, loga, předpis oblečení a doplňků i živou interpretační skupinu. Nácviky i samotnou soutěž řídí profesionální mistr a nepřetržitě je sleduje terapeut a další zdravotnický personál. Vše je zaznamenáváno a analyzováno 2

4 KALLIOPÉ VÝVOJ A ZAVÁDĚNÍ NOVÝCH KOMPENZAČNÍCH PROSTŘEDKŮ Parkinsonova choroba znamená pokaždé významné, nezvratné a postupně se zhoršující omezení pohybových schopností, zejména jemné motoriky. Fyzický stav má samozřejmě vliv i na psychiku nemocného, ale samotná osobnost, intelekt, kreativita a další psychické vlastnosti bývají demencí postihovány sice v naprosté většině případů, ale zpravidla až v závěrečné fázi. Projekt KALLIOPÉ se zaměřuje právě na toto období, kdy se nemocný člověk trpící Parkinsonovou chorobou stále hůře pohybuje, ale jeho psychika a duševní schopnosti nejsou postiženy a mohou být plně aktivovány. soniky do praxe, zejména prostředků pro usnadnění práce s výpočetní a jinou digitální technikou. Možný problém spatřujeme v tom, že tvůrci takových prostředků a souvisejících zařízení zpravidla sami netrpí a nikdy netrpěli Parkinsonovou chorobou nebo jiným obdobným onemocněním. Proto se souběžně zaměřujeme na druhý cíl, iniciovat a moderovat permanentní diskuzi mezi skupinami tvůrců a uživatelů kompenzačních prostředků tak, aby l nebylo vyvíjeno, co je již běžně dostupné nebo je již principiálně známo l bylo přednostně zpracováváno to, co nemocní postrádají nejvíce l algoritmy ovládání pomůcek odpovídaly reálným omezením způsobeným chorobou l aplikovaná metoda umožňovala kompanzovat dané omezení spolehlivě, nejméně komplikovanou cestou a s maximálním možným efektem. Výsledkem projektu KALLIOPÉ bude rozšíření nabídky kompenzačních pomůcek pro osoby, postižené Parkinsonovou chorobou l už samotným zpřístupněním aktualizovaného úplného přehledu stávajících prostředků všem nemocným a motivací k jejich většímu využívání a zejména l iniciováním vývoje, výroby a zavádění jejich nových druhů a typů do praxe. KOMPENZAČNÍ PROSTŘEDKY Překonávat projevy nemoci je mnohem snadnější tehdy, je-li možné využít vhodných kompenzačních prostředků. Jejich účelem je používat nebo ovládat nástroje nebo zařízení alternativním, tedy jiným než běžným způsobem, který však umožňuje dosáhnout kvalitativně shodných výsledků za srovnatelných nebo alespoň akceptovatelných podmínek, zejména časových. Ovšem, že kompenzační prostředky se používají odedávna. Odlišností dnešní digitální doby však je, že vyvolává stále častěji potřebu vyrovnávat taková pohybová omezení, se kterými jsme se ještě před několika málo lety vůbec nesetkávali. Zejména automatické stroje a počítače vyžadují zcela nové styly ovládání, které byly ještě nedávno doménou úzkého okruhu specialistů (např. ovládání klávesnice bylo očekáváno jen u diplomovaných sekretářek). Vždyť kdo si uměl tehdy představit počítačovou myš nebo obsluhu prostřednictvím dotykového displeje? Bohužel, s rostoucí složitostí používaných prostředků však souvisí téměř pokaždé také mnohem komplikovanější způsob kompenzace. KALLIOPÉ Kalliopé byla dcerou nejvyššího boha Dia a bohyně paměti Mnémosyné. Bývala zobrazována s rydlem a tabulkou na psaní, protože její schopnosti zasahovaly zejména do oblasti epického umění. Je to ovšem také múza výmluvnosti a řečnického umění, tedy dovedností, které sehrají významnou nebo rozhodující roli v dialogu zainteresovaných skupin. REALIZACE PROJEKTU Projekt KALLIOPÉ bude v předkládané podobě realizován po dobu tří let. Po uplynutí této doby se jeho další pokračování změní na stálý komunikační okruh již bez analytických kroků. Na počátku musí dojít k podrobnému zmapovaní trhu kompenzačních prostředků. K účasti budou vyzváni všichni výrobci i dovozci s tím, že jejich prezentace se stanou součástí specializované přílohy nového čtvrtletníku OSYKA (šířeného distribuční cestou zřízenou za podpory farmaceutických firem). Navazující odborný workshop Kompenzační prostředky pro uživatele výpočetní a digitální techniky postižené Parkinsonovou chorobou tak bude moci přinést kva- CÍLE PROJEKTU KALLIOPÉ Základním cílem je iniciovat vývoj, výrobu a zavádění potřebných kompenzačních prostředků pro parkin- 3

5 lifikovaný soubor námětů pro budoucí výběrová řízení. Workshop bude probíhat ve čtyřech panelech (zástupci postižených lékaři a fyzioterapeuti střední a vysoké školy výrobní podniky). Další moderovaná diskuse bude probíhat distanční formou. Vzniklé náměty budou rozpracováný formou grantů podle zvláštních Pravidel pro vypisování a vyhodnocování grantových řízení v organizaci OSYKA. Přímo oslovenými cílovými skupinami budou střední a vysoké školy podle zaměření a regionu. Jejich úkolem bude připravit kompletní dokumentaci k zahájení výroby daného kompenzačního prostředku včetně výkresové dokumentace, technologického postupu, rozpisu materiálu a dalších potřebných dokumentů podle charakteru předkládaného řešení (výsledky zkoušek prototypu, videozáznamy a fotodokumentace, expertizy, posudky apod.). l v případě tremoru horních končetin optimalizace způsobů přepravy, ukládání a používání fotografické techniky a jiných digitálních přístrojů v pohotovostní i pracovní poloze. FOND PROJEKTU KALLIOPÉ Projekt bude financován ze zvláštního fondu, relativně samostatné části hospodaření spolku, oddělené od ostatních prostředku spolku a mají zvláštní pravidla pro nakládání s nimi. Zdrojem fondu KALLIOPÉ jsou l dotace ze státního a veřejných rozpočtů l dotace z evropských strukturálních fondů prostřednictvím operačního programu l dotace českých i zahraniční nadací a obdobných organizací l za stanovených okolností příspěvky rozpočtu spolku l příspěvky účastníků (jsou-li staanoveny jako součást projektu) l dary a příspěvky soukromých subjektů. Prostředky fondu je možné použít podle schváleného rozpočtu výhradně ke krytí přímých nákladů spojených s vývojem daného kompenzačního prostředku, jako jsou např. honoráře osob zúčastněných na vývoji, materiální náklady vývoje prototypu, externí zkoušky materiálů a další obdobné služby. Prostředky fondů naopak není možné použít k samotnému zahájení a financování výroby, na marketing, reklamu nebo na jiné obdobné účely. V roce 2014 plánujeme l nulté číslo časopisu OSYKA včetně specializované přílohy (09/14) l odborný workshop (10/14) l pilotní výběrová řízení s cílem letošního zahájení vývoje dvou až čtyř kompenzačních prostředků (11/14). V roce 2015 plánujeme l obsahově a textově aktualizovanou přílohu o kompenzačních prostředcích (09/15) l vývoj dalších osmi kompenzačních prostředků l předání prvního prototypu ke zkušebnímu užívání deseti uživatelům (10/15). VYBRANÉ NÁMĚTY POTŘEBUJEME Dále jsou uvedeny některé náměty pro vývoj nových kompenzačních prostředků, které vznikly v rámci diskuze při přípravě tohoto materiálu: l náhrada schopnosti efektivní práce s klávesnicí při psaní textu i při ovládání programů pomocí funkčních kláves, dvojhmatů a vícehmatů, specifická obsluha vybraných částí klávesnice apod. l hlasové (spolu-)ovládání editace textu i systémových příkazů ovládacích prvků grafických a jiných programů l náhradní způsob dostatečně pohotového i přesného ovládání počítačové myši a jiných polohovacích periférií zejména při operacích specifických pro práci s grafickými editory l rozšíření možností ovládání techniky prostřednictvím dotykových displejů zejména Marketingový průzkum současné situace na trhu kompenzačních pomůcek (hypotézy, sběr dat, zpracování) Časopis OSYKA s přílohami (grafické zpracování, redakční úprava, vytištění a distribuce) Odborný workshop (pro cca 60 účastníků, 2,5 dne, následná distanční fáze) Pravidla pro výběrová řízení v organizaci OSYKA, zapsaný spolek a Pravidla Fondu projektu KALLIOPÉ Administrace projektu (fundrasing, vypisování výzev a realizace výběrových řízení, uzavírání smluv, odborný dozor). 4

6 MELPOMENÉ TŘINÁCTKRÁT TŘINÁCT PŘÍBĚHŮ PRO INSPIRACI PARKINSONIKŮM POTŘEBUJEME Parkinsonova choroba je těžké onemocnění, jehož jedním ze základních příznaků je dlouhodobost, trvalé zhoršování a vleklost. Každý z postižených to vnímá různě a odlišně v jednotlivých fázích roku i fázích nemoci. Pravidelně nastávají chvíle lehčí i těžší deprese. V těchto chvílích je důležité, zda je či není člověk se svým zápasem sám nebo zda má kolem sebe okolí, které ho inspiruje k pozitivnímu aktivnímu přístupu. Součástí tohoto inspirativního okolí mohou být i představitelé veřejného života a světové kultury, kteří prodělali nebo aktuálně prodělávají stejný boj se stejnou nemocí l Libreto, dramaturgický a produkční plán výstavy l Výstava 13krát 13 příběhů (realizační tým, produkce, logistika putovní části, marketing) Měřítko návštěvnosti výstavy: 18 tisíc osob OSOBNOSTI Ronstadt Linda Graham William Meloni Christopher Fox Michael G. Ali Muhammad Clifford M. Richard Lattek Udo Phumiphon Adunyadet Kennedy Raymond Khan Jansher Sonia Rykiel Griffith Grace Osbourne J. Michael CÍL PROJEKTU MELPOMENÉ Projekt Malpomené je založen na myšlence, shromáždit třináct velkoplošných fotografií slavných lidí, trpících Parkinsonovou chorobou, jako třináct příběhů, soustřeďujících pozornost veřejnosti na problematiku této neléčitelné nemoci, na problematiku zaměstnávání postižených a jejich uplatňování ve veřejném životě. MELPOMENÉ Melpomené byla rovněž jednou z devíti starořeckých Múz. Proslula jako ochránkyně slovesného umění dramatu a tragédie. V našem projektu předznamenává schopnost naplnění snů a přání a inspiruje k dokončení rozdělané práce, k nerezignaci. zpěvačka kazatel herec herec sportovec pilot trenér král fotbalista sportovec podnikatelka zpěvačka hudebník Kanada Německo Thajsko Anglie Pakistan Francie Anglie Vážená paní Lindo Rondstadt, přijměte, prosíme, naše blahopřání k Vašemu uvedení do Rock and Roll Fame Hall. Dovolte současně, abychom Vám popřáli štěstí a spokojenost za nás i za spoustu Vašich obdivovatelů a přátel, které jste si získala i v České republice. Rádi bychom na významných místech hlavního města Prahy a v dalších krajích realizovali výstavu 13 velkých fotografií představitelů světové kultury a veřejného života, kteří jsou stejně jako Vy příkladem pro ostatní tím, s jakou statečností a životním optimismem zvládají svůj nelehký osud. Věříme, že taková veřejná prezentace by upozornila na problém Parkinsonovy choroby, o které se toho na veřejnosti stále málo ví. Prosíme vás proto o Váš souhlas se zařazením do tohoto seznamu 13 významných osobností, o určení konkrétní fotografie, která by byla součástí veřejné prezentace, a krátký vzkaz nebo krédo, které byste chtěla v této souvislosti sdělit. Měla by to být fotografie, která Vás a Vaši práci nejlépe vystihuje nebo kterou máte nejraději. Je samozřejmé, že před zveřejněním bychom s Vámi konzultovali finální podobu celé expozice a že budou ochráněna všechna autorská práva. Otevření prezentace pro veřejnost chystáme na říjen Děkujeme Vám za pozornost, kterou věnujete našemu projektu S úctou REALIZACE PROJEKTU Vybrané fotografie budou po získání souhlasu zobrazených osobností a dořešení autorských práv zpracovány do připraveného layoutu a prezentovány veřejně formou výstavy. Předpokládá se, že tato expozice se přirozeně stane místem setkávání těch, kteří mají s Parkinsonovou nemocí zkušenost nebo kontakt. Pracovní název výstavy je 13krát 13 příběhů (o diskvalifikaci Parkinsona Jamese). Současně mají být tyto příběhy inspirací pro nemocné, mají sloužit jako příklady, že ani slavní lidé, pro které diagnostikování nemoci znamenalo daleko strmější propad v profesi i společenském postavení, svůj boj nevzdávají a zápasí s nemocí jedinou dostupnou zbraní její diskvalifikací. V roce 2014 plánujeme l vernisáž výstavy na významném místě hlavního města Prahy (10/14) l vydání příležitostného kalendáře s texty MALPOMENÉ 13 příběhů V roce 2015 plánujeme l postupnou prezentaci výstavy v různých krajích České republiky 5

7 ABOUT DO 31. PROSINCE 2013 ORGÁNY SPOLKU OD 1. LEDNA 2014 SPOLKOVÉ KRÉDO OSYKA, zapsaný spolek je spolkem podle 214 nového občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. Spolek vznikl dne 4. června 1999 původně jako občanské sdružení pro rekreaci a výchovu RYSY a navázal tak na 14-tiletou tradici stejnojmenného oddílu mládeže tehdejšího odboru turistiky POLDI SONP Kladno č. 2703, ve kterém zakládající členové spolku působili jako vedoucí nebo jako rádci družin. Tento oddíl, který míval až 80 aktivních členů, byl znám zejména propracovaným systémem aktivních rolí, navazujícím na foglarovskou tradici a rozsáhlou spoluprací se Správou Tatranského národního parku. Stanovy byly podle tehdejších předpisů zaregistrovány Ministerstvem vnitra ČR dne 23. června 1999 pod spisovou značkou VS/1 1/40 535/99-R a spolku bylo přiděleno identifikační číslo Nejvyšším orgánem spolku je rada spolku, tvořená všemi jeho členy. Statutárním orgánem, který zastupuje spolek navenek, je ředitel spolku. Skvělé, budeme tedy bojovat ve stínu... - tento legendární výrok a naše spolkové krédo vyjadřuje obdiv těm, kteří navzdory svému onemocnění nacházejí pozitivní stránky života. Nabytím účinnosti NOZ se původní občanské sdružení transformovalo na spolek ex lege a ten byl zapsán do spolkového rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze, v oddíle L, vložce / rozhod lo shromáždění členů o změnách stanov a dalších změnách, vyvolaných jednak povinností přizpůsobit stanovy a další skutečnosti platným právním předpisům a jednak přizpůsobit spolek a jeho činnost přirozeným změnám osobních poměrů a zájmů členů spolku, které nastaly v průběhu jeho dosavadní existence. Bylo rozhodnuto rovněž o změně názvu na dnešní OSYKA. Spolek sídlí v Praze 1, Kaprova 42/14. Významná část jeho aktivit však probíhá v mateřském Kladně, ale také v severních Čechách, např. v Li toměřicích, sídle CHKO České středohoří, a v českém i saském okolí obce Moldava v Krušných horách. NEJVÝZNAMNĚJŠÍ PROJEKTY 2014 koncipování a zavedení taneční terapie TERPSICHORÉ jako podpůrného prostředku léčby Parkinsonovy choroby a dalších neurodegenerativních onemocnění l KALLIOPÉ - podpora účasti středních a vysokých škol i dalších akademických pracovišť na vývoji a zavádění kompenzačních pomůcek pro práci s digitální a výpočetní technikou u osob postižených Parkinsonovou chorobou a podobnými onemocněními l MELPOMENÉ - vydání reprezentativní kolekce portrétů významných osob, postižených Parkinsonovou chorobou, z jejich osobních archívů l otevření ateliéru, výstavní síně a fotografické školy v Moldavě v Krušných horách. l ÚČEL SPOLKU Účelem Spolku je: l podporovat osoby s neurodegenerativními chorobami centrální nervové soustavy, případně postižené jinými progresivními onemocněními l prosazovat systém sociální výchovy, zejména dětí a mládeže při jejich činnosti v rámci spolku l připravovat a organizovat akce rekreační povahy pro členy spolku, jejich rodinné příslušníky a případně další osoby l připravovat a organizovat akce pro veřejnost v návaznosti na účel spolku. Spolek může provádět i vedlejší hospodářskou činnost, a to v oborech reklamní činnost, marketing, me diální zastoupení, fotografické služby, mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení včetně lektorské činnosti. KONTAKT OSYKA 2014 Cover &Layout: Karel Fryč 6

Návaznost a koordinovanost aktivit ucelené podpory návratu osob po CMP do aktivního a pracovního života

Návaznost a koordinovanost aktivit ucelené podpory návratu osob po CMP do aktivního a pracovního života Návaznost a koordinovanost aktivit ucelené podpory návratu osob po CMP do aktivního a pracovního života Metodika Obsah Úvod... 3 Současná situace... 4 Ucelená podpora osob po CMP a její podstata... 4 Proces

Více

Výroční zpráva za rok 2013

Výroční zpráva za rok 2013 Výroční zpráva za rok 2013 CEROS, Centrum komplexní neurorehabilitační péče pro nemocné s roztroušenou sklerózou, obecně prospěšná společnost Společnost zabývající se rozpracováváním a rozšiřováním koncepce

Více

Logopedie Logopedie se zabývá nápravou vrozených či získaných poruch komunikačních schopností. Na rozvoj komunikačních dovedností se zaměřujeme v předmětu Řečová výchova. Žákům s rozsáhlejšími řečovými

Více

HOSPICOVÁ PÉČE. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

HOSPICOVÁ PÉČE. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje HOSPICOVÁ PÉČE Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Srpen, 2010 Bc. Höferová Hana HOSPICOVÁ PÉČE Bc. Höferová Hana Hospicová péče Je to forma

Více

Setkání sester, fyzioterapeutů a psychoterapeutů specializovaných na roztroušenou sklerózu v Poděbradech 18. ledna 2014

Setkání sester, fyzioterapeutů a psychoterapeutů specializovaných na roztroušenou sklerózu v Poděbradech 18. ledna 2014 Setkání sester, fyzioterapeutů a psychoterapeutů specializovaných na roztroušenou sklerózu v Poděbradech 18. ledna 2014 Psychoterapie RS v praxi Motto: Učeň se ptá: Co je důležitější než vědění? Mistr

Více

Cíl semináře. Pomáháme Vám s úspěchem.

Cíl semináře. Pomáháme Vám s úspěchem. Cíl semináře Předání zkušeností a názorů prezentujících na klíčové faktory pro tvorbu dobré ISRÚ Získání představy o potřebných konkrétních krocích Sdílení zkušeností a názorů všech přítomných Společnost

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 20, S 20 DATUM VYTVOŘENÍ: 19.4. 2013

VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 20, S 20 DATUM VYTVOŘENÍ: 19.4. 2013 VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 20, S 20 JMÉNO AUTORA: DATUM VYTVOŘENÍ: 19.4. 2013 PRO ROČNÍK: OBORU: VZDĚLÁVACÍ OBLAST. TEMATICKÝ OKRUH: TÉMA: Bc. Blažena Nováková 2. ročník Předškolní a mimoškolní

Více

PARKINSONOVA CHOROBA. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

PARKINSONOVA CHOROBA. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové PARKINSONOVA CHOROBA Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Parkinsonova choroba 1 Degenerativní progresivní onemocnění mozku Spojena s hypertonicko hypokinetickým syndromem Nositele postihuje po stránce

Více

Dobrovolnický program VFN

Dobrovolnický program VFN Dobrovolnický program VFN Konference I slova léčí Ing. Gabriela Jičínská, 27.2.2013 Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Příspěvková organizace v přímé řídící působnosti MZ ČR Poskytuje základní, specializovanou

Více

ZŠ a MŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program

ZŠ a MŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program 4.3. Informační a komunikační technologie Charakteristika předmětu Vzdělávací oblast je realizována prostřednictvím vyučovacího předmětu Informatika. Informatika je zařazena do ŠVP jako povinný předmět

Více

TRÉNINK DOVEDNOSTÍ LUDĚK BUKAČ TRENÉR ČSLH

TRÉNINK DOVEDNOSTÍ LUDĚK BUKAČ TRENÉR ČSLH TRÉNINK DOVEDNOSTÍ LUDĚK BUKAČ TRENÉR ČSLH DOVEDNOSTI Spektrum herní činnosti tvoří hokejové dovednosti. Bruslení, střelba, přihrávání, kličkování. Opakováním se dovednost stává návykem. Dovednostní návyky

Více

Vydala Univerzita Karlova v Praze, Nakladatelství Karolinum jako učební text pro FTVS UK Sazba DTP Nakladatelství Karolinum První vydání, první dotisk

Vydala Univerzita Karlova v Praze, Nakladatelství Karolinum jako učební text pro FTVS UK Sazba DTP Nakladatelství Karolinum První vydání, první dotisk Proprioceptivní neuromuskulární facilitace 2. část Mgr. Jiřina Holubářová doc. PaedDr. Dagmar Pavlů, CSc. Recenzenti: doc. MUDr. František Véle, CSc. MUDr. Jan Vacek, Ph.D. Vydala Univerzita Karlova v

Více

Program. CZ 11 Iniciativy v oblasti veřejného zdraví. PA 27-1 Psychiatrická péče. Výsledek programu zlepšení péče o duševní zdraví

Program. CZ 11 Iniciativy v oblasti veřejného zdraví. PA 27-1 Psychiatrická péče. Výsledek programu zlepšení péče o duševní zdraví Program CZ 11 Iniciativy v oblasti veřejného zdraví PA 27-1 Psychiatrická péče Výsledek programu zlepšení péče o duševní zdraví Registrační číslo projektu NF-CZ11-OV-02-032-2015 Název projektu: Psychiatrická

Více

Smlouva o dvouleté spolupráci

Smlouva o dvouleté spolupráci Smlouva o dvouleté spolupráci mezi Ministerstvem České republiky a Regionálním úřadem pro Evropu Světové zdravotnické organizace 2004/2005 Podepsali: Za Ministerstvo Podpis Jméno Datum Funkce: Ministr

Více

Výroční zpráva Volno, o. s. 2013

Výroční zpráva Volno, o. s. 2013 Výroční zpráva Volno, o. s. 2013 Poslání: Podpora pečující rodiny tak, aby dítě nebo osoba s postižením i nadále žila v rodině a zároveň byl umožněn důstojný život pečující osobě i celé rodině. Obsahem

Více

Funkční trénink a kompenzační cvičení z pohledu fyzioterapie. Mgr. Michal Peroutka, CKTI FACE CZECH s.r.o.

Funkční trénink a kompenzační cvičení z pohledu fyzioterapie. Mgr. Michal Peroutka, CKTI FACE CZECH s.r.o. Funkční trénink a kompenzační cvičení z pohledu fyzioterapie Mgr. Michal Peroutka, CKTI FACE CZECH s.r.o. Funkční trénik Kompenzační cvičení Integrace fyzioterapie do hokejového tréninku Doporučení pro

Více

Až dvěma pětinám lidí s depresí nezabírají antidepresiva, u dalších sice léky pomohou některé příznaky nemoci zmírnit, ale například potíže se

Až dvěma pětinám lidí s depresí nezabírají antidepresiva, u dalších sice léky pomohou některé příznaky nemoci zmírnit, ale například potíže se Duben 1 Až dvěma pětinám lidí s depresí nezabírají antidepresiva, u dalších sice léky pomohou některé příznaky nemoci zmírnit, ale například potíže se spánkem přetrvávají. Čeští lékaři a sestry se proto

Více

Řešení IPN KREDO na Vysoké škole logistiky v Přerově Libor Kavka

Řešení IPN KREDO na Vysoké škole logistiky v Přerově Libor Kavka Řešení IPN KREDO na Vysoké škole logistiky v Přerově Libor Kavka Prorektor pro aplikovaný výzkum a řízení projektů na Vysoké škole logistiky v Přerově Strategický plán rozvoje VŠLG Vychází z IPN KREDO

Více

Vzdělávací plán pro předmět Informatika, pro ţáky se středně těţkým mentálním postiţením

Vzdělávací plán pro předmět Informatika, pro ţáky se středně těţkým mentálním postiţením Vzdělávací plán pro předmět Informatika, pro ţáky se středně těţkým mentálním postiţením Zpracovaný dle rámcového programu pro obor vzdělávání základní škola speciální INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

Více

Tělesná výchova ročník TÉMA

Tělesná výchova ročník TÉMA Tělesná výchova ročník TÉMA 1-4 Tělesná výchova volí sportovní vybavení (výstroj a výzbroj) komunikuje při pohybových činnostech dodržuje smluvené signály a vhodně používá odbornou terminologii; dovede

Více

Proč je důležité se hýbat (i s roztroušenou sklerózou)? Lucie Suchá říjen 2013

Proč je důležité se hýbat (i s roztroušenou sklerózou)? Lucie Suchá říjen 2013 Proč je důležité se hýbat (i s roztroušenou sklerózou)? Lucie Suchá říjen 2013 Pohyb je přirozenou potřebou každého živého organismu a jeho vliv na fyzické i mentální schopnosti člověka je znám od počátků

Více

Obsah. Předmluva...13

Obsah. Předmluva...13 Obsah Předmluva...13 1 Pohyb jako základní projev života...17 1.1 Pohyb obecně...17 1.2 Pohybové chování...17 1.3 Vliv pohybu na životní pochody...18 1.4 Vztah pohybu k funkci CNS...19 1.5 Psychomotorické

Více

100% festival INTEGRACE 14.-16.3.2014. Ing. Michal Crhonek. koordinátor festivalu

100% festival INTEGRACE 14.-16.3.2014. Ing. Michal Crhonek. koordinátor festivalu festival 100% INTEGRACE 14.-16.3.2014 Ing. Michal Crhonek koordinátor festivalu tanecahandicap@gmail.com michal@michalcrhonek.cz tel: +420 603 284 760 www.tanecahandicap.cz O CO JDE? Projekt Tanec a handicap

Více

TRÉNINKOVÁ PRACOVNÍ MÍSTA

TRÉNINKOVÁ PRACOVNÍ MÍSTA TRÉNINKOVÁ PRACOVNÍ MÍSTA V KONTEXTU KOMPLEXNÍ REHABILITACE ANEB JAK JSME SE TO UČILI Jan König Jan.Konig@ergoaktiv.cz Alice Dubnová Alice.Dubnova@ergoaktiv.cz OBSAH Co jsou ta tréninková místa Proč je

Více

Objevujeme svět s Delfínkem

Objevujeme svět s Delfínkem ŠVP je uspořádán tak, aby osobnost dítěte byla rozvíjena co nejefektivněji dle rámcových cílů pro předškolní vzdělávání. Umožňujeme dětem, aby všechny dovednosti a nové poznatky mohly v ten okamžik také

Více

Spojení a kontakty: Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Liberec 1, Masarykova 3, příspěvková organizace

Spojení a kontakty: Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Liberec 1, Masarykova 3, příspěvková organizace Spojení a kontakty: Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Liberec 1, Masarykova 3, příspěvková organizace Ředitel: Ing. Josef Šorm Zástupci ředitele: Mgr. Jan Šimůnek

Více

Priorita VI. - Řešení/podpora zaměstnávání ohrožených osob

Priorita VI. - Řešení/podpora zaměstnávání ohrožených osob Opatření VI. 1.: Podpora zaměstnávání ohrožených osob Ze sociologického šetření prováděného v rámci komunitního plánování v Mladé Boleslavi vyplynulo, že problém získat a udržet si práci je pro dotazované

Více

Program 5P (Potřebného a Přínosného Propojení Péče a Podpory) Podpořený Nadací OKD

Program 5P (Potřebného a Přínosného Propojení Péče a Podpory) Podpořený Nadací OKD Program 5P (Potřebného a Přínosného Propojení Péče a Podpory) Projekt č. 12110298 Podpořený Nadací OKD V rámci grantového programu PRO ZDRAVÍ Komu je Program 5P určen? Osobám s chronickým duševním onemocněním

Více

Výtvarná výchova úprava platná od 1. 9. 2009

Výtvarná výchova úprava platná od 1. 9. 2009 Výtvarná výchova úprava platná od 1. 9. 2009 Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Výtvarná výchova je vyučován ve všech ročnících. Jeho obsahem je část vzdělávací oblasti Umění a kultura.

Více

ING Bank fond Nadace Terezy Maxové dětem

ING Bank fond Nadace Terezy Maxové dětem ING Bank fond Nadace Terezy Maxové dětem Informace pro média Listopad 2010 Stance Communications, Salvátorská 931/8, 110 00 Praha 1, tel.: 224 810 809, fax.: 224 225 766-1- Obsah: 1 O ING Bank fondu Nadace

Více

Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Přesahy a vazby(mezipředmětové vztahy,průřezová témata)

Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Přesahy a vazby(mezipředmětové vztahy,průřezová témata) 5.11.3. Nepovinné předměty 5.11.3.1. ZDRAVOTNÍ TĚLESNÁ VÝCHOVA Zdravotní tělesná výchova je formou povinné tělesné výchovy, která se zřizuje pro žáky s trvale nebo přechodně změněným zdravotním stavem

Více

Rozvojový projekt na rok 2014

Rozvojový projekt na rok 2014 VYSOKÁ ŠKOLA: VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÁ UNIVERZITA BRNO Rozvojový projekt na rok 2014 Formulář pro závěrečnou zprávu Program: 1. Program na podporu vzájemné spolupráce vysokých škol Podprogram: Název

Více

Budoucnost metody QUEST a navazující aktivity

Budoucnost metody QUEST a navazující aktivity Budoucnost metody QUEST a navazující aktivity Radomíra Jordová, CDV, v.v.i. Zbyněk Sperat, CDV, v.v.i. Pardubice, 17. září Obsah Možnosti EU QUEST a související projekty Plány udržitelné městské mobility

Více

ZAPOJOVÁNÍ PEER KONZULTANTŮ DO SLUŽEB - zkušenosti z projektu. MUDr. Zuzana Foitová

ZAPOJOVÁNÍ PEER KONZULTANTŮ DO SLUŽEB - zkušenosti z projektu. MUDr. Zuzana Foitová ZAPOJOVÁNÍ PEER KONZULTANTŮ DO SLUŽEB - zkušenosti z projektu MUDr. Zuzana Foitová Zotavení znamená žít spokojeně se symptomy nemoci nebo bez nich Peer zkušenost a zotavení Byl jsem tam Já jsem důkaz Roviny

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. PO-2247/GŘ-VZ-2007 Kódové označení: SŘ-B Praha 10. září 2007 listů: 10 S c h v a l u j e: genmjr. Ing. Miroslav Štěpán v.

Více

Projektový plán činností 2014

Projektový plán činností 2014 Projektový plán činností 2014 Správa a rozvoj DRG-základní dokument Národní referenční centrum Autor: NRC Datum: 15. března 2014 Zařazení: Interní, pro účely jednání a schválení Představenstva Popis plánovaných

Více

Elektronický zdravotní záznam, sběr klinických údajů a klinické lékařské doporučení

Elektronický zdravotní záznam, sběr klinických údajů a klinické lékařské doporučení Elektronický zdravotní záznam, sběr klinických údajů a klinické lékařské doporučení Mgr. Miroslav Nagy, Ph.D. Centrum Biomedicínské Informatiky Oddělení Medicínské Informatiky, UI AV ČR v.v.i. Seminář:

Více

úhel POHLEDU MIRKa KAUFMANa FRANTIŠEK KINSKÝ představuje/presents

úhel POHLEDU MIRKa KAUFMANa FRANTIŠEK KINSKÝ představuje/presents FRANTIŠEK KINSKÝ představuje/presents úhel POHLEDU MIRKa KAUFMANa GALERIE KINSKÝ / KOSTELEC NAD ORLICÍ / 15. 6. - 28. 7. 2013 PROJEKT S NÁZVEM ÚHEL POHLEDU SI KLADE ZA CÍL ZMAPOVAT A PŘEDSTAVIT TVORBU

Více

Popis realizace poskytování sociální služby

Popis realizace poskytování sociální služby Příloha č. 1 Poskytovatel: Domov seniorů Břeclav Druh poskytované služby: denní stacionář 46 Název a místo realizace poskytované sociální služby: Domov seniorů Břeclav, příspěvková organizace Na Pěšině

Více

Proces nastavení sítě služeb péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje. Mgr. Barbora Wenigová Karlovy Vary, 5.6.

Proces nastavení sítě služeb péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje. Mgr. Barbora Wenigová Karlovy Vary, 5.6. Proces nastavení sítě služeb péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje Mgr. Barbora Wenigová Karlovy Vary, 5.6.2012 Karlovy Vary, 5.6.2012 Termín realizace: červen 2012 prosinec

Více

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN SOCIÁLNÍM FONDEM EU A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY. Hospodářská komora okresu Karviná

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN SOCIÁLNÍM FONDEM EU A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY. Hospodářská komora okresu Karviná projekt Ženy naší generace Operační program Rozvoj lidských zdrojů Ing. Andrea Hoschnová, manažer projektu REALIZACE Registrační číslo: CZ.04.1.3/2.2.15.03/0120 Doba realizace projektu: 1.1.2007 30.5.2008

Více

Projekt TECH-NET. Nové materiály a technologie - spojení výzkumu, vývoje a technické praxe

Projekt TECH-NET. Nové materiály a technologie - spojení výzkumu, vývoje a technické praxe Projekt TECH-NET Nové materiály a technologie - spojení výzkumu, vývoje a technické praxe ing. Blanka Tomková Ph.D. Fakulta textilní TUL Hlavní manažer projektu Hlavní cíl projektu: OP VK - oblast podpory

Více

Podnik podporující zdraví s péčí o duševní zdraví zaměstnanců

Podnik podporující zdraví s péčí o duševní zdraví zaměstnanců Podnik podporující zdraví s péčí o duševní zdraví zaměstnanců Soňa Měrtlová Ivana Hanáková Kraj Vysočina veřejnoprávní korporace Projekt podpory zdraví Krajský úřad Kraje Vysočina (počet zaměstnanců: 415)

Více

Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace SNP 2304/6, Ústí nad Labem, IČ 44226233 SMĚRNICE č. 17/2007 Poradenské sluţby ve škole Obsah: ČL.1 ČL.2 ČL.3 ČL.4 ČL.5

Více

TOTEM regionální dobrovolnické centrum

TOTEM regionální dobrovolnické centrum TOTEM regionální dobrovolnické centrum Posláním TOTEM RDC je vytvářet pozitivní a funkční mezilidské vztahy, jak v rámci rodiny, tak v širším kontextu občanské společnosti 1999 2014 DLOUHODOBÉ CÍLE A LINIE

Více

Projekt OP RLZ CZ. 04.1.03/2.1.25.2/2306 Začlenění skupin ohrožených sociální exkluzí. ANIMA VIVA o.s.

Projekt OP RLZ CZ. 04.1.03/2.1.25.2/2306 Začlenění skupin ohrožených sociální exkluzí. ANIMA VIVA o.s. Projekt OP RLZ CZ. 04.1.03/2.1.25.2/2306 Začlenění skupin ohrožených sociální exkluzí ANIMA VIVA o.s. O nás Jsme občanské sdružení ANIMA VIVA o. s., které vzniklo z iniciativy svépomocné organizace rodičů

Více

Trénink kognitivních funkcí v domácím prostředí

Trénink kognitivních funkcí v domácím prostředí Trénink kognitivních funkcí v domácím prostředí Mgr. Kateřina Svěcená ergoterapeut Klinika rehabilitačního lékařství 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice Co jsou kognitivní

Více

VÝTVARNÁ VÝCHOVA 1. - 3. ROČNÍK Žák: pozná různé druhy tvarů, porovnává vlastnosti, které zakládají, jejich podobnost či odlišnost, jejich vztahy, pozná různorodé přírodní a umělé materiály, seznamuje

Více

Obsah ÚVOD. Definice fitness. Vliv kulturistiky na současnou fitness praxi. Historie kulturistiky. Definice síly. Druhy síly

Obsah ÚVOD. Definice fitness. Vliv kulturistiky na současnou fitness praxi. Historie kulturistiky. Definice síly. Druhy síly Obsah ÚVOD Definice fitness Vliv kulturistiky na současnou fitness praxi Historie kulturistiky Definice síly Druhy síly Rozložení svalstva na těle Velikost zatížení Počet opakování cviků a počet sérií

Více

Metoda výpočtu návratnosti investicí do přístrojové techniky ve zdravotnictví. Doc. Ing. J. Borovský, PhD.

Metoda výpočtu návratnosti investicí do přístrojové techniky ve zdravotnictví. Doc. Ing. J. Borovský, PhD. Metoda výpočtu návratnosti investicí do přístrojové techniky ve zdravotnictví Doc. Ing. J. Borovský, PhD. Přístupy k hodnocení návratnosti investic V tržních podmínkách je hlavním užitkem investic přírůstek

Více

spolupráce ZPMV ČR a CGM Cesta k praktickému ehealth

spolupráce ZPMV ČR a CGM Cesta k praktickému ehealth spolupráce ZPMV ČR a CGM Cesta k praktickému ehealth Ing. Vladimír Petrů, CSc ředitel odboru informačního systému Ing. Zdeněk Hanáček vedoucí oddělení rozvoje IS 1 Obsah 1. O Zdravotní pojišťovně ministerstva

Více

7.17 Pojetí vyučovacího předmětu Informační a komunikační technologie

7.17 Pojetí vyučovacího předmětu Informační a komunikační technologie 7.17 Pojetí vyučovacího předmětu Informační a komunikační technologie Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Informační a komunikační technologie je vytvořen ze vzdělávacího oboru Informatika

Více

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2008 jsou:

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2008 jsou: Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. Vlastní hodnocení školy pro školní rok 2008/09 1. Právní vymezení Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. zpracovává na základě 11 a 12 odst.

Více

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná Školní rok 2013/2014 1. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: Učím se žít s druhými HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR adaptace a seznámení se s organizací dne a vnitřními podmínkami MŠ učení se základním

Více

PRŮVODCE METODIKOU VZDĚLÁVACÍCH PLÁNŮ

PRŮVODCE METODIKOU VZDĚLÁVACÍCH PLÁNŮ Metodika CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH I. PRŮVODCE METODIKOU VZDĚLÁVACÍCH PLÁNŮ OBSAH I.1 ÚVOD I.2 CÍLE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MPSV I.3 VÝCHODISKA PRO TVORBU VZDĚLÁVACÍCH PLÁNŮ I.3.1 AUTODIAGNOSTICKÁ

Více

Organizace: REMEDIUM. Projekt 1: LouDkové divadélko a Divadelní spolek Proměna. Celkové náklady: 141 100 Kč. DOTACE: 20 000 Kč

Organizace: REMEDIUM. Projekt 1: LouDkové divadélko a Divadelní spolek Proměna. Celkové náklady: 141 100 Kč. DOTACE: 20 000 Kč Organizace: REMEDIUM Projekt 1: LouDkové divadélko a Divadelní spolek Proměna Celkové náklady: 141 100 Kč DOTACE: 20 000 Kč Cílem projektu je potěšit dětské i dospělé publikum divadelní hrou, ale i vnášet

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM CERTIFIKOVANÉHO KURZU

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM CERTIFIKOVANÉHO KURZU VZDĚLÁVACÍ PROGRAM CERTIFIKOVANÉHO KURZU Cílem 1. části je pochopení teoretických východisek pro úspěšnou aplikaci principů metody v praxi. Znát všechny facilitační prvky (procedury) a jejich praktické

Více

Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace. Maturitní otázky z předmětu PEDAGOGIKA A PSYCHOLOGIE

Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace. Maturitní otázky z předmětu PEDAGOGIKA A PSYCHOLOGIE Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace Maturitní otázky z předmětu PEDAGOGIKA A PSYCHOLOGIE 1. Definice a předmět psychologie Základní odvětví, speciální a aplikované disciplíny,

Více

ČR Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

ČR Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Krajské akční plány rozvoje vzdělávání Č.j.: MSMT 7246/2015-2 ČR Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ŘÍDICÍ ORGÁN OPERAČNÍHO PROGRAMU VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ vyhlašuje Avízo pro žadatele o

Více

7.16 Pojetí vyučovacího předmětu Informační a komunikační technologie

7.16 Pojetí vyučovacího předmětu Informační a komunikační technologie 7.16 Pojetí vyučovacího předmětu Informační a komunikační technologie Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Informační a komunikační technologie je vytvořen ze vzdělávacího oboru Informatika

Více

., Vzdělávání v oblasti ochrany obyvatel (zaměstnanců) u právnických a podnikajících fyzických osob

., Vzdělávání v oblasti ochrany obyvatel (zaměstnanců) u právnických a podnikajících fyzických osob Kratochvílová D., Kratochvílová D., Kukuczková S., Vzdělávání v oblasti ochrany obyvatel (zaměstnanců) u právnických a podnikajících fyzických osob - sborník přednášek z mezinárodní konference Ochrana

Více

Vyhodnocení dotazníků Kvalita očima pacientů

Vyhodnocení dotazníků Kvalita očima pacientů Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a. s., nemocnice Středočeského kraje Máchova 400, 256 30 Benešov T I S K O V Á Z P R Á V A Vyhodnocení dotazníků Kvalita očima pacientů Nemocnice Rudolfa a Stefanie

Více

VY_32_INOVACE_D 12 11

VY_32_INOVACE_D 12 11 Název a adresa školy: Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 746 01 Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory

Více

PŘEDMĚT: INFORMATIKA A VÝPOČETNÍ TECHNIKA

PŘEDMĚT: INFORMATIKA A VÝPOČETNÍ TECHNIKA PŘEDMĚT: INFORMATIKA A VÝPOČETNÍ TECHNIKA ROČNÍK: PRIMA Ţák: využívá základní standardní funkce počítače a jeho nejběžnější periferie respektuje pravidla bezpečné práce s hardware i software a postupuje

Více

ZŘÍZENÍ TELEVIZNÍHO OKRUHU V PROSTORÁCH ŠKOLY A NÁMĚTY K PRÁCI SE ŽÁKY SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI

ZŘÍZENÍ TELEVIZNÍHO OKRUHU V PROSTORÁCH ŠKOLY A NÁMĚTY K PRÁCI SE ŽÁKY SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI ZŘÍZENÍ TELEVIZNÍHO OKRUHU V PROSTORÁCH ŠKOLY A NÁMĚTY K PRÁCI SE ŽÁKY SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI Příklad dobré praxe Mgr. Stanislav Horáček, speciální pedagog ZŠ Libčická, Praha 8 1. Úvod V

Více

Třetí ročník projektu za podpory Ministerstva zdravotnictví České republiky.

Třetí ročník projektu za podpory Ministerstva zdravotnictví České republiky. Třetí ročník projektu za podpory Ministerstva zdravotnictví České republiky. Projekt Tancem proti obezitě vznikl v roce 2008, kdy se uskutečnil jeho první ročník. Od té doby se ho zúčastnilo cca 10 000

Více

Sportovní kroužky. Aerobik hrou Čas: čtvrtek 16:00 17:00 Počet setkání: 26 x 1h + 2 víkendové akce Cena: 1.000,-

Sportovní kroužky. Aerobik hrou Čas: čtvrtek 16:00 17:00 Počet setkání: 26 x 1h + 2 víkendové akce Cena: 1.000,- Sportovní kroužky Aerobik hrou Čas: čtvrtek 16:00 17:00 + 2 víkendové akce Kroužek je určen všem dívkám z 1. a 2. tříd. Na kroužku se naučí pohyb v rytmu hudby, základní aerobní kroky a lehčí aerobní sestavy.

Více

Specializace z dramatické výchovy ročník TÉMA CASOVÁ DOTACE

Specializace z dramatické výchovy ročník TÉMA CASOVÁ DOTACE Specializace z dramatické výchovy ročník TÉMA 2 Základy teorie vysvětlí pojem dramatická výchova, předmět dramatické výchovy, její vztah k dramatické výchovy charakterizuje její kontext a využití ve estetické

Více

Atypické parkinsonské syndromy

Atypické parkinsonské syndromy Atypické parkinsonské syndromy Jan Roth Universita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Tato přednáška je podpořena edukačním grantem společnosti UCB. Universita

Více

Pacientům s Alzheimerovou chorobu rozumíme. Zdravotní péče o pacienty s Alzheimerovou, Parkinsonovou chorobou a jinými typy stařecké demence

Pacientům s Alzheimerovou chorobu rozumíme. Zdravotní péče o pacienty s Alzheimerovou, Parkinsonovou chorobou a jinými typy stařecké demence Ondřejov - Zvánovice 365 dní v roce 24 hodin denně 7 dní v týdnu Pacientům s Alzheimerovou chorobu rozumíme. Zdravotní péče o pacienty s Alzheimerovou, Parkinsonovou chorobou a jinými typy stařecké demence

Více

Závěrečná zpráva projektu. Péče o schizofrenní pacienty v ordinaci praktického lékaře

Závěrečná zpráva projektu. Péče o schizofrenní pacienty v ordinaci praktického lékaře Závěrečná zpráva projektu Péče o schizofrenní pacienty v ordinaci praktického lékaře Obsah projektu V rámci projektu byl realizován vzdělávací cyklus, určený praktickým lékařům v Praze a Karlových Varech.

Více

PŘÍPADOVÁ STUDIE ORGANIZACE DENOKINN: PROJEKT DOMÁCÍ PALIATIVNÍ PÉČE A SOCIÁLNÍ PODPORY

PŘÍPADOVÁ STUDIE ORGANIZACE DENOKINN: PROJEKT DOMÁCÍ PALIATIVNÍ PÉČE A SOCIÁLNÍ PODPORY PŘÍPADOVÁ STUDIE ORGANIZACE DENOKINN: PROJEKT DOMÁCÍ PALIATIVNÍ PÉČE A SOCIÁLNÍ PODPORY Projekt poskytování sociální péče v domácnosti v oblasti intenzivní paliativní péče. Pilotní projekt realizuje společnost

Více

ZUBNÍ OŠETŘENÍ BEZ BARIÉR

ZUBNÍ OŠETŘENÍ BEZ BARIÉR Informace o projektu ZUBNÍ OŠETŘENÍ BEZ BARIÉR Údaje o společnosti: MOBIDENT s.r.o. IČ: 02586517 DIČ: CZ02586517 Zápis do obchodního rejstříku Městského soudu v Praze: oddíl C, vložka 221039 Kontaktní

Více

Začínáme pracovat s tabulkovým procesorem MS Excel

Začínáme pracovat s tabulkovým procesorem MS Excel Začínáme pracovat s tabulkovým procesorem MS Excel Nejtypičtějším představitelem tabulkových procesorů je MS Excel. Je to pokročilý nástroj pro tvorbu jednoduchých i složitých výpočtů a grafů. Program

Více

Stručný obsah projektu Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené děti a rodiny

Stručný obsah projektu Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené děti a rodiny Příloha č. 6 Stručný obsah projektu Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené děti a rodiny Aktivita 01: Návrh optimalizace řízení a financování systému péče o ohrožené děti a rodiny

Více

Strategický cíl 1 Sociálně soudržné, živé a kulturní město (lidé)

Strategický cíl 1 Sociálně soudržné, živé a kulturní město (lidé) Sociálně soudržné, živé a kulturní město (lidé) Kulturní a živé město se silnými lokálními komunitami, které nabízí podmínky pro demografickou reprodukci, kvalitní vzdělávání založené na inovativním a

Více

Vstupní a výstupní hodnocení v rámci projektu EU peníze středním školám

Vstupní a výstupní hodnocení v rámci projektu EU peníze středním školám Vstupní a výstupní hodnocení v rámci projektu EU peníze středním školám Škola: Vstupní hodnocení Indikátor 1. řízení a plánování Na vizi zapojení ICT do výuky pracuje jen omezená skupina učitelů. Využití

Více

MASARYKOVY UNIVERZITY

MASARYKOVY UNIVERZITY INSTITUCIONÁLNÍ PLÁN MASARYKOVY UNIVERZITY NA ROK 2015 Východiska Rok 2015 bude pro Masarykovu univerzitu rokem bilancování a vyhodnocování současné pětileté strategie a rovněž i obdobím definování priorit

Více

Jihočeské centrum rovných příležitostí z. ú.

Jihočeské centrum rovných příležitostí z. ú. Název: Jihočeské centrum rovných příležitostí z. ú. Sídlo: SNP 559, 383 01 Prachatice IČ: 03482952 Webové stránky: www.jczps.cz E-mail: reditelka@jczps.cz Bankovní spojení: 2300722637/2010 Fio banka Datum

Více

Informace k realizaci projektu Kvalitní výuka (Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost -EU)

Informace k realizaci projektu Kvalitní výuka (Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost -EU) Informace k realizaci projektu Kvalitní výuka (Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost -EU) Projekt Kvalitní výuka v ZŠ Senohraby (dále jen projekt) bude realizován v předpokládaném termínu

Více

Máš umělecké střevo? Soutěž pro studenty středních škol a gymnázií

Máš umělecké střevo? Soutěž pro studenty středních škol a gymnázií Máš umělecké střevo? Soutěž pro studenty středních škol a gymnázií Máš umělecké střevo? Máš umělecké střevo? ( MUS? ) je soutěž určená žákům středních škol a gymnázií se zájmem o výtvarné umění. Cílem

Více

Služby, programy a pomoc pro seniory ve městech

Služby, programy a pomoc pro seniory ve městech "MĚSTO, KTERÉ (SI) TVOŘÍME Město více generací/sociální aspekty městského rozvoje Služby, programy a pomoc pro seniory ve městech Mgr. Marcela Janečková Centrum pro studium dlouhověkosti a dlouhodobé péče

Více

5.1.7 Informatika a výpočetní technika. Časové, obsahové a organizační vymezení. ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0

5.1.7 Informatika a výpočetní technika. Časové, obsahové a organizační vymezení. ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0 5.1.7 Informatika a výpočetní technika Časové, obsahové a organizační vymezení ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0 Realizuje se vzdělávací obor Informatika a výpočetní technika RVP pro gymnázia.

Více

I. Sekaniny1804 Informatika

I. Sekaniny1804 Informatika Informatika Charakteristika vyučovacího předmětu Ve vyučovacím předmětu Informatika se realizují cíle vzdělávací oblasti Informační a komunikační technologie. Žák dosáhne základní úrovně informační gramotnosti

Více

Priority v oblasti odborného a technického kvalifikačního školství šance pro budoucnost

Priority v oblasti odborného a technického kvalifikačního školství šance pro budoucnost Priority v oblasti odborného a technického kvalifikačního školství šance pro budoucnost Vážené dámy, vážení pánové, dovolte mi pozdravit Vás a toto setkání jménem Ministerstva průmyslu a obchodu ČR. Všichni

Více

SMĚRNICE č.503 /2013. Poradenské služby ve škole

SMĚRNICE č.503 /2013. Poradenské služby ve škole SMĚRNICE č.503 /2013 Poradenské služby ve škole Obsah: ČL.1 - ČL.2 - ČL.3 - ČL.4 - ČL.5 - ČL.6 - ČL.7 - ČL.8 - ČL.9 - ČL.10 - ČL.11 - Úvod Obsah poradenských služeb Pracovníci poskytující poradenské služby

Více

Využití virtuální reality v rehabilitační péči. A. Bohunčák, M. Janatová, M. Tichá FBMI ČVUT v Praze, 1. LF UK

Využití virtuální reality v rehabilitační péči. A. Bohunčák, M. Janatová, M. Tichá FBMI ČVUT v Praze, 1. LF UK Využití virtuální reality v rehabilitační péči A. Bohunčák, M. Janatová, M. Tichá FBMI ČVUT v Praze, 1. LF UK Pracoviště Společné biomedicínské pracoviště FBMI a 1. LF Spolupráce FBMI a Kliniky rehabilitačního

Více

SYNDROM VYHOŘENÍ. PhDr.Jana Procházková jane.prochazkova@email.cz. Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

SYNDROM VYHOŘENÍ. PhDr.Jana Procházková jane.prochazkova@email.cz. Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti SYNDROM VYHOŘENÍ PhDr.Jana Procházková jane.prochazkova@email.cz Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Definice pojmu Syndrom vyhoření burn out syndrom Existuje řada termínů,

Více

Předmět: Cvičení s hudbou

Předmět: Cvičení s hudbou Předmět: Cvičení s hudbou Charakteristika volitelného předmětu cvičení s hudbou 2. stupeň Obsah tohoto vyučovacího předmětu vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a zdraví stanovených RVP ZV a realizuje

Více

Kariérní systém učitelů

Kariérní systém učitelů Kariérní systém učitelů 1 Obsah příspěvku Seznámení s připravovaným KS Rozbor standardu učitele a jeho postavení v kariérním systému Předání podrobných informací k nově připravované kariérní cestě cestě

Více

Příloha č. 17 INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

Příloha č. 17 INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE Ovládá a využívá techniku a základní funkce operačního systému v souladu s pravidly Dodržuje ergonomická pravidla pro práci s počítačem Rozumí fungování počítačových sítí, chápe význam protokolu, zná a

Více

Rozvoje péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje Zadávací dokumentace k projektu

Rozvoje péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje Zadávací dokumentace k projektu Rozvoje péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje Zadávací dokumentace k projektu 1. Mapování 1) Definice metodologie sběru relevantních dat (měřítek), kontroly, validace a jejich

Více

Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy

Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy Projekt Příprava dětí na povinnou školní docházku v posledním roce před zahájením povinné školní docházky dle očekávaných

Více

Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo Název projektu Příjemce Datum zahájení realizace 1. 2. 2012 Datum ukončení realizace 30.

Více

Co je Česko se hýbe? BŘEZEN 2011

Co je Česko se hýbe? BŘEZEN 2011 www.ceskosehybe.cz Co je Česko se hýbe? Nová nezávislá iniciativa motivující český lid k pravidelnému pohybu a zdravějšímu stravování. Čím více se lidé budou hýbat, tím méně budou nemocní a budou mít lepší

Více

HLAVNÍ VÝCHODISKA. Začlenění osob se sluchovým postižením do slyšící společnosti Nedostatek příležitostí k seberealizaci

HLAVNÍ VÝCHODISKA. Začlenění osob se sluchovým postižením do slyšící společnosti Nedostatek příležitostí k seberealizaci NEFORMÁLNÍ INKLUZIVNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V RÁMCI VOLNOČASOVÝCH AKTIVIT INKLUZIVNÍ PROJEKT HLEDÁNÍ SPOLEČNÉHO JAZYKA V RYTMU Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah sdělení odpovídá

Více

Centrum sociálně zdravotních služeb. Ředitel: PhDr. Jindřich Kadlec

Centrum sociálně zdravotních služeb. Ředitel: PhDr. Jindřich Kadlec Centrum sociálně zdravotních služeb Ředitel: PhDr. Jindřich Kadlec Praha 6 - Bendova 1121 / 5 tel. 235 314 141, fax 235 300 474 Úvodem Centrum sociálně zdravotních služeb (dále CSZS) je samostatná příspěvková

Více

IMPLEMENTACE ECDL DO VÝUKY MODUL 6: GRAFICKÉ MOŽNOSTI PC

IMPLEMENTACE ECDL DO VÝUKY MODUL 6: GRAFICKÉ MOŽNOSTI PC Vyšší odborná škola ekonomická a zdravotnická a Střední škola, Boskovice IMPLEMENTACE ECDL DO VÝUKY MODUL 6: GRAFICKÉ MOŽNOSTI PC Metodika Zpracoval: Ing. David Marek srpen 2009 Úvod Grafické možnosti

Více

Název projektu: Polytechnická výchova zařazování kreativních technických hraček a stavebnic

Název projektu: Polytechnická výchova zařazování kreativních technických hraček a stavebnic MŠ Laudova se speciálními třídami, Laudova 1030, Praha 6 Řepy tel.235314514 Školní rok: 2012/2013 Název projektu: Polytechnická výchova zařazování kreativních technických hraček a stavebnic Cíl projektu:

Více