TERPSICHORÉ TANEČNÍ TERAPIE PRO OSOBY S PARKINSONOVOU CHOROBOU TERAPEUTICKÝ OBSAH PODSTATA TANEČNÍ TERAPIE TERPSICHORÉ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "TERPSICHORÉ TANEČNÍ TERAPIE PRO OSOBY S PARKINSONOVOU CHOROBOU TERAPEUTICKÝ OBSAH PODSTATA TANEČNÍ TERAPIE TERPSICHORÉ"

Transkript

1

2 TERPSICHORÉ TANEČNÍ TERAPIE PRO OSOBY S PARKINSONOVOU CHOROBOU Projekt TERPSICHORÉ je vytvořen jako podpůrný prostředek léčby Parkinsonovy choroby, neurodegenerativního onemocnění centrální nervové soustavy, které je důsledkem odumírání části mozku, distribuující látku potřebnou k přenášení signálů mezi nervovými buňkami, a které způsobuje postupnou ztrátu schopnosti ovládání a koordinace pohybů. ním a praxí z muzikálů nebo jiných žánrů, účastníci soutěží StarDance, učitelé tance, fyzioterapeuti a kondiční trenéři, dozorující neurolog nebo produkční. TERAPEUTICKÝ OBSAH Terapeutickými cíli projektu TERPSICHORÉ jsou potlačení nežádoucích projevů nemoci (zmírnění automatických pohybů, zlepšení mobility jedince, náprava chybného držení těla, posílení soběstačnosti a pocitu vlastní bezpečnosti, získání jistoty při pohybu), a vytvoření pohybových obranných reflexů při poruchách lokomoce (prevence a překonávání náhlého zastavení pohybu, tzv. freezingu, nácvik chůze v různých situacích). V počáteční fázi nemoci se soustřeďujeme na: l svalový strečink l relaxační cvičení l posilovací trénink l aktivní aerobní trénink l terapii specifických pohybových obtíží. V pokročilých fázích nemoci pak přibývá: l nácvik a facilitace kompenzačních pohybových strategií l korekce držení těla a respirační fyzioterapie l nácvik posturální kontroly ve stoji a chůzi l trénink manipulační a úchopové schopnosti l náprava freezingu a jiných specifických vad. Lék na Parkinsonovu chorobu nebyl dosud vyvinut a lékaři ani nedokážou trvale zvrátit rozvoj tohoto onemocnění. Existuje však několik způsobů, jak projevy onemocnění zmírnit. Jedním z nich jsou speciální fyzioterapeutická cvičení, aplikovaná prostřednictvím tzv. taneční terapie. PODSTATA TANEČNÍ TERAPIE Projekt TERPSICHORÉ tvoří série navazujících, většinou původních aktivit, které vytvářejí aplikační rámec reálného tanečního tréninku. Jeho hlavním, navenek viditelným cílem je dosáhnout přes hendikep způsobený závažným onemocněním tanečního mistrovství a prezentovat je prostřednictvím skutečné taneční soutěže. Skrytým cílem, avšak z hlediska účastníků s Parkinsonovou chorobou cílem základním, je provádět touto zábavnou formou asociovaná terapeutická cvičení, připravená ve spolupráci zkušených fyzioterapeutů, neurologů a jiných specialistů a tanečních mistrů a trenérů. Výsledkem je pak kromě pozitivních fyziologických změn i významný dopad do oblasti psychické, sociální a kulturně - společenské. V rámci lokomočního tréninku se zaměřujeme na: l přenášení váhy a stepping l nácvik boční chůze l nácvik složených pohybů (dual tasking, diadocho) l chůzi na různém povrchu a v bariérovém prostředí. TERPSICHORÉ Projekt TERPSICHORÉ je nazván podle jedné z Múz, dcer nejvyššího boha řecké mytologie Dia, té z nich, která se stala představitelkou umění tance. POHYBOVĚ ESTETICKÝ OBSAH PŘEDSTAVITELÉ PROJEKTU Tanec přispívá k pozitivní motivaci, ke zlepšení fyzické kondice, zlepšení nálady a umožňuje mozku aplikovat kognitivní strategii pro kontrolu pohybu. Výhodou tance je rytmus, který nemocným pomáhá při zvládá- Projekt TERPSICHORÉ celkově zajišťují tři týmy: tým tvůrců, tým vzdělávatelů a servisní tým. K hlavním představitelům patří známí herci s tanečním vzdělá- 1

3 ní pohybů. Díky rytmu se dokáží pohybovat plynuleji, zlepší se jejich rovnováha, snázeji mění směr pohybu a také jim nečiní takový problém zastavit se a znovu rozejít. U pacientů - tanečníků jsou patrná nejen zlepšení v oblasti obecné mobility a chůze, ale třeba i ve výrazu obličeje, v redukci třesu a ve zlepšení pocitu důvěry a sociálního začlenění. Znatelné zlepšení celkové motoriky je spojené se zlepšením celkového vnímání kvality života. Každá tréninková jednotka je věnována nácviku jednoho určitého tance, určitým figurám nebo kro- pomocí videotechniky. Praktická realizace projektu TERPSICHORÉ je rozčleněna do 5 měsíců, v nichž se střídají prezenční ( dny) a distanční forma. V roce 2014 plánujeme l pilotní běh (08/14) l vyhodnocovací odborný workshop (08/14) l 2 pravidelné běhy (10/14 a 11/14). V roce 2015 plánujeme l 6 pravidelných běhů l vydání souhrnného kompendia projektu l celkem 200 podpořených osob kovým variacím. V každé jednotce jsou v rámci spolupráce lékařského a uměleckého autorského týmu zapracovány příslušné terapeutické prvky. Je dbáno na správné držení těla, ale i na soulad s hudbou, správné provedení kroků i tanečních figur. Tanečníci se učí jednotlivé prvky zpravidla nápodobou tanečního mistra, ale také skupinovým sdílením i vlastní sebereflexí. V rámci projektu je využíváno různých stylů a rytmů. Kombinují se prvky moderního tance, baletu, stepu, jazzu, klasického společenského tance či latiny. Provozují se kolektivní i párové tance. POTŘEBUJEME: Technické prostředky k zajištění zázemí (videotechnika, ozvučovací a osvětlovací systém, výpočetní technika) Podrobné tréninkové plány a metodika (4-členný autorský tým) Odborná příprava týmu vzdělavatelů Provozní tiskoviny PR a reklamní služby (zacílené především na specialisty prostřednictvím distribuce specifických léků, odborného tisku a sociálních sítí) Pilotní ověření projektu (12 vybraných účastníků, kompletní realizační tým, včetně vyhodnocovacího odborného workshopu) Příprava souhrnného kompendia (pracovně BUDEME TEDY BOJOVAT TANCEM, pod záštitou European Parkinson Disease Association - DTP služby, informační služby, rešerše) REALIZACE PROJEKTU Libreto a vnější formy projektu TERPSICHORÉ jsou inspirovány skutečnou taneční soutěží a přípravou na ni. Soutěž má svá pravidla, mezinárodní porotu, loga, předpis oblečení a doplňků i živou interpretační skupinu. Nácviky i samotnou soutěž řídí profesionální mistr a nepřetržitě je sleduje terapeut a další zdravotnický personál. Vše je zaznamenáváno a analyzováno 2

4 KALLIOPÉ VÝVOJ A ZAVÁDĚNÍ NOVÝCH KOMPENZAČNÍCH PROSTŘEDKŮ Parkinsonova choroba znamená pokaždé významné, nezvratné a postupně se zhoršující omezení pohybových schopností, zejména jemné motoriky. Fyzický stav má samozřejmě vliv i na psychiku nemocného, ale samotná osobnost, intelekt, kreativita a další psychické vlastnosti bývají demencí postihovány sice v naprosté většině případů, ale zpravidla až v závěrečné fázi. Projekt KALLIOPÉ se zaměřuje právě na toto období, kdy se nemocný člověk trpící Parkinsonovou chorobou stále hůře pohybuje, ale jeho psychika a duševní schopnosti nejsou postiženy a mohou být plně aktivovány. soniky do praxe, zejména prostředků pro usnadnění práce s výpočetní a jinou digitální technikou. Možný problém spatřujeme v tom, že tvůrci takových prostředků a souvisejících zařízení zpravidla sami netrpí a nikdy netrpěli Parkinsonovou chorobou nebo jiným obdobným onemocněním. Proto se souběžně zaměřujeme na druhý cíl, iniciovat a moderovat permanentní diskuzi mezi skupinami tvůrců a uživatelů kompenzačních prostředků tak, aby l nebylo vyvíjeno, co je již běžně dostupné nebo je již principiálně známo l bylo přednostně zpracováváno to, co nemocní postrádají nejvíce l algoritmy ovládání pomůcek odpovídaly reálným omezením způsobeným chorobou l aplikovaná metoda umožňovala kompanzovat dané omezení spolehlivě, nejméně komplikovanou cestou a s maximálním možným efektem. Výsledkem projektu KALLIOPÉ bude rozšíření nabídky kompenzačních pomůcek pro osoby, postižené Parkinsonovou chorobou l už samotným zpřístupněním aktualizovaného úplného přehledu stávajících prostředků všem nemocným a motivací k jejich většímu využívání a zejména l iniciováním vývoje, výroby a zavádění jejich nových druhů a typů do praxe. KOMPENZAČNÍ PROSTŘEDKY Překonávat projevy nemoci je mnohem snadnější tehdy, je-li možné využít vhodných kompenzačních prostředků. Jejich účelem je používat nebo ovládat nástroje nebo zařízení alternativním, tedy jiným než běžným způsobem, který však umožňuje dosáhnout kvalitativně shodných výsledků za srovnatelných nebo alespoň akceptovatelných podmínek, zejména časových. Ovšem, že kompenzační prostředky se používají odedávna. Odlišností dnešní digitální doby však je, že vyvolává stále častěji potřebu vyrovnávat taková pohybová omezení, se kterými jsme se ještě před několika málo lety vůbec nesetkávali. Zejména automatické stroje a počítače vyžadují zcela nové styly ovládání, které byly ještě nedávno doménou úzkého okruhu specialistů (např. ovládání klávesnice bylo očekáváno jen u diplomovaných sekretářek). Vždyť kdo si uměl tehdy představit počítačovou myš nebo obsluhu prostřednictvím dotykového displeje? Bohužel, s rostoucí složitostí používaných prostředků však souvisí téměř pokaždé také mnohem komplikovanější způsob kompenzace. KALLIOPÉ Kalliopé byla dcerou nejvyššího boha Dia a bohyně paměti Mnémosyné. Bývala zobrazována s rydlem a tabulkou na psaní, protože její schopnosti zasahovaly zejména do oblasti epického umění. Je to ovšem také múza výmluvnosti a řečnického umění, tedy dovedností, které sehrají významnou nebo rozhodující roli v dialogu zainteresovaných skupin. REALIZACE PROJEKTU Projekt KALLIOPÉ bude v předkládané podobě realizován po dobu tří let. Po uplynutí této doby se jeho další pokračování změní na stálý komunikační okruh již bez analytických kroků. Na počátku musí dojít k podrobnému zmapovaní trhu kompenzačních prostředků. K účasti budou vyzváni všichni výrobci i dovozci s tím, že jejich prezentace se stanou součástí specializované přílohy nového čtvrtletníku OSYKA (šířeného distribuční cestou zřízenou za podpory farmaceutických firem). Navazující odborný workshop Kompenzační prostředky pro uživatele výpočetní a digitální techniky postižené Parkinsonovou chorobou tak bude moci přinést kva- CÍLE PROJEKTU KALLIOPÉ Základním cílem je iniciovat vývoj, výrobu a zavádění potřebných kompenzačních prostředků pro parkin- 3

5 lifikovaný soubor námětů pro budoucí výběrová řízení. Workshop bude probíhat ve čtyřech panelech (zástupci postižených lékaři a fyzioterapeuti střední a vysoké školy výrobní podniky). Další moderovaná diskuse bude probíhat distanční formou. Vzniklé náměty budou rozpracováný formou grantů podle zvláštních Pravidel pro vypisování a vyhodnocování grantových řízení v organizaci OSYKA. Přímo oslovenými cílovými skupinami budou střední a vysoké školy podle zaměření a regionu. Jejich úkolem bude připravit kompletní dokumentaci k zahájení výroby daného kompenzačního prostředku včetně výkresové dokumentace, technologického postupu, rozpisu materiálu a dalších potřebných dokumentů podle charakteru předkládaného řešení (výsledky zkoušek prototypu, videozáznamy a fotodokumentace, expertizy, posudky apod.). l v případě tremoru horních končetin optimalizace způsobů přepravy, ukládání a používání fotografické techniky a jiných digitálních přístrojů v pohotovostní i pracovní poloze. FOND PROJEKTU KALLIOPÉ Projekt bude financován ze zvláštního fondu, relativně samostatné části hospodaření spolku, oddělené od ostatních prostředku spolku a mají zvláštní pravidla pro nakládání s nimi. Zdrojem fondu KALLIOPÉ jsou l dotace ze státního a veřejných rozpočtů l dotace z evropských strukturálních fondů prostřednictvím operačního programu l dotace českých i zahraniční nadací a obdobných organizací l za stanovených okolností příspěvky rozpočtu spolku l příspěvky účastníků (jsou-li staanoveny jako součást projektu) l dary a příspěvky soukromých subjektů. Prostředky fondu je možné použít podle schváleného rozpočtu výhradně ke krytí přímých nákladů spojených s vývojem daného kompenzačního prostředku, jako jsou např. honoráře osob zúčastněných na vývoji, materiální náklady vývoje prototypu, externí zkoušky materiálů a další obdobné služby. Prostředky fondů naopak není možné použít k samotnému zahájení a financování výroby, na marketing, reklamu nebo na jiné obdobné účely. V roce 2014 plánujeme l nulté číslo časopisu OSYKA včetně specializované přílohy (09/14) l odborný workshop (10/14) l pilotní výběrová řízení s cílem letošního zahájení vývoje dvou až čtyř kompenzačních prostředků (11/14). V roce 2015 plánujeme l obsahově a textově aktualizovanou přílohu o kompenzačních prostředcích (09/15) l vývoj dalších osmi kompenzačních prostředků l předání prvního prototypu ke zkušebnímu užívání deseti uživatelům (10/15). VYBRANÉ NÁMĚTY POTŘEBUJEME Dále jsou uvedeny některé náměty pro vývoj nových kompenzačních prostředků, které vznikly v rámci diskuze při přípravě tohoto materiálu: l náhrada schopnosti efektivní práce s klávesnicí při psaní textu i při ovládání programů pomocí funkčních kláves, dvojhmatů a vícehmatů, specifická obsluha vybraných částí klávesnice apod. l hlasové (spolu-)ovládání editace textu i systémových příkazů ovládacích prvků grafických a jiných programů l náhradní způsob dostatečně pohotového i přesného ovládání počítačové myši a jiných polohovacích periférií zejména při operacích specifických pro práci s grafickými editory l rozšíření možností ovládání techniky prostřednictvím dotykových displejů zejména Marketingový průzkum současné situace na trhu kompenzačních pomůcek (hypotézy, sběr dat, zpracování) Časopis OSYKA s přílohami (grafické zpracování, redakční úprava, vytištění a distribuce) Odborný workshop (pro cca 60 účastníků, 2,5 dne, následná distanční fáze) Pravidla pro výběrová řízení v organizaci OSYKA, zapsaný spolek a Pravidla Fondu projektu KALLIOPÉ Administrace projektu (fundrasing, vypisování výzev a realizace výběrových řízení, uzavírání smluv, odborný dozor). 4

6 MELPOMENÉ TŘINÁCTKRÁT TŘINÁCT PŘÍBĚHŮ PRO INSPIRACI PARKINSONIKŮM POTŘEBUJEME Parkinsonova choroba je těžké onemocnění, jehož jedním ze základních příznaků je dlouhodobost, trvalé zhoršování a vleklost. Každý z postižených to vnímá různě a odlišně v jednotlivých fázích roku i fázích nemoci. Pravidelně nastávají chvíle lehčí i těžší deprese. V těchto chvílích je důležité, zda je či není člověk se svým zápasem sám nebo zda má kolem sebe okolí, které ho inspiruje k pozitivnímu aktivnímu přístupu. Součástí tohoto inspirativního okolí mohou být i představitelé veřejného života a světové kultury, kteří prodělali nebo aktuálně prodělávají stejný boj se stejnou nemocí l Libreto, dramaturgický a produkční plán výstavy l Výstava 13krát 13 příběhů (realizační tým, produkce, logistika putovní části, marketing) Měřítko návštěvnosti výstavy: 18 tisíc osob OSOBNOSTI Ronstadt Linda Graham William Meloni Christopher Fox Michael G. Ali Muhammad Clifford M. Richard Lattek Udo Phumiphon Adunyadet Kennedy Raymond Khan Jansher Sonia Rykiel Griffith Grace Osbourne J. Michael CÍL PROJEKTU MELPOMENÉ Projekt Malpomené je založen na myšlence, shromáždit třináct velkoplošných fotografií slavných lidí, trpících Parkinsonovou chorobou, jako třináct příběhů, soustřeďujících pozornost veřejnosti na problematiku této neléčitelné nemoci, na problematiku zaměstnávání postižených a jejich uplatňování ve veřejném životě. MELPOMENÉ Melpomené byla rovněž jednou z devíti starořeckých Múz. Proslula jako ochránkyně slovesného umění dramatu a tragédie. V našem projektu předznamenává schopnost naplnění snů a přání a inspiruje k dokončení rozdělané práce, k nerezignaci. zpěvačka kazatel herec herec sportovec pilot trenér král fotbalista sportovec podnikatelka zpěvačka hudebník Kanada Německo Thajsko Anglie Pakistan Francie Anglie Vážená paní Lindo Rondstadt, přijměte, prosíme, naše blahopřání k Vašemu uvedení do Rock and Roll Fame Hall. Dovolte současně, abychom Vám popřáli štěstí a spokojenost za nás i za spoustu Vašich obdivovatelů a přátel, které jste si získala i v České republice. Rádi bychom na významných místech hlavního města Prahy a v dalších krajích realizovali výstavu 13 velkých fotografií představitelů světové kultury a veřejného života, kteří jsou stejně jako Vy příkladem pro ostatní tím, s jakou statečností a životním optimismem zvládají svůj nelehký osud. Věříme, že taková veřejná prezentace by upozornila na problém Parkinsonovy choroby, o které se toho na veřejnosti stále málo ví. Prosíme vás proto o Váš souhlas se zařazením do tohoto seznamu 13 významných osobností, o určení konkrétní fotografie, která by byla součástí veřejné prezentace, a krátký vzkaz nebo krédo, které byste chtěla v této souvislosti sdělit. Měla by to být fotografie, která Vás a Vaši práci nejlépe vystihuje nebo kterou máte nejraději. Je samozřejmé, že před zveřejněním bychom s Vámi konzultovali finální podobu celé expozice a že budou ochráněna všechna autorská práva. Otevření prezentace pro veřejnost chystáme na říjen Děkujeme Vám za pozornost, kterou věnujete našemu projektu S úctou REALIZACE PROJEKTU Vybrané fotografie budou po získání souhlasu zobrazených osobností a dořešení autorských práv zpracovány do připraveného layoutu a prezentovány veřejně formou výstavy. Předpokládá se, že tato expozice se přirozeně stane místem setkávání těch, kteří mají s Parkinsonovou nemocí zkušenost nebo kontakt. Pracovní název výstavy je 13krát 13 příběhů (o diskvalifikaci Parkinsona Jamese). Současně mají být tyto příběhy inspirací pro nemocné, mají sloužit jako příklady, že ani slavní lidé, pro které diagnostikování nemoci znamenalo daleko strmější propad v profesi i společenském postavení, svůj boj nevzdávají a zápasí s nemocí jedinou dostupnou zbraní její diskvalifikací. V roce 2014 plánujeme l vernisáž výstavy na významném místě hlavního města Prahy (10/14) l vydání příležitostného kalendáře s texty MALPOMENÉ 13 příběhů V roce 2015 plánujeme l postupnou prezentaci výstavy v různých krajích České republiky 5

7 ABOUT DO 31. PROSINCE 2013 ORGÁNY SPOLKU OD 1. LEDNA 2014 SPOLKOVÉ KRÉDO OSYKA, zapsaný spolek je spolkem podle 214 nového občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. Spolek vznikl dne 4. června 1999 původně jako občanské sdružení pro rekreaci a výchovu RYSY a navázal tak na 14-tiletou tradici stejnojmenného oddílu mládeže tehdejšího odboru turistiky POLDI SONP Kladno č. 2703, ve kterém zakládající členové spolku působili jako vedoucí nebo jako rádci družin. Tento oddíl, který míval až 80 aktivních členů, byl znám zejména propracovaným systémem aktivních rolí, navazujícím na foglarovskou tradici a rozsáhlou spoluprací se Správou Tatranského národního parku. Stanovy byly podle tehdejších předpisů zaregistrovány Ministerstvem vnitra ČR dne 23. června 1999 pod spisovou značkou VS/1 1/40 535/99-R a spolku bylo přiděleno identifikační číslo Nejvyšším orgánem spolku je rada spolku, tvořená všemi jeho členy. Statutárním orgánem, který zastupuje spolek navenek, je ředitel spolku. Skvělé, budeme tedy bojovat ve stínu... - tento legendární výrok a naše spolkové krédo vyjadřuje obdiv těm, kteří navzdory svému onemocnění nacházejí pozitivní stránky života. Nabytím účinnosti NOZ se původní občanské sdružení transformovalo na spolek ex lege a ten byl zapsán do spolkového rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze, v oddíle L, vložce / rozhod lo shromáždění členů o změnách stanov a dalších změnách, vyvolaných jednak povinností přizpůsobit stanovy a další skutečnosti platným právním předpisům a jednak přizpůsobit spolek a jeho činnost přirozeným změnám osobních poměrů a zájmů členů spolku, které nastaly v průběhu jeho dosavadní existence. Bylo rozhodnuto rovněž o změně názvu na dnešní OSYKA. Spolek sídlí v Praze 1, Kaprova 42/14. Významná část jeho aktivit však probíhá v mateřském Kladně, ale také v severních Čechách, např. v Li toměřicích, sídle CHKO České středohoří, a v českém i saském okolí obce Moldava v Krušných horách. NEJVÝZNAMNĚJŠÍ PROJEKTY 2014 koncipování a zavedení taneční terapie TERPSICHORÉ jako podpůrného prostředku léčby Parkinsonovy choroby a dalších neurodegenerativních onemocnění l KALLIOPÉ - podpora účasti středních a vysokých škol i dalších akademických pracovišť na vývoji a zavádění kompenzačních pomůcek pro práci s digitální a výpočetní technikou u osob postižených Parkinsonovou chorobou a podobnými onemocněními l MELPOMENÉ - vydání reprezentativní kolekce portrétů významných osob, postižených Parkinsonovou chorobou, z jejich osobních archívů l otevření ateliéru, výstavní síně a fotografické školy v Moldavě v Krušných horách. l ÚČEL SPOLKU Účelem Spolku je: l podporovat osoby s neurodegenerativními chorobami centrální nervové soustavy, případně postižené jinými progresivními onemocněními l prosazovat systém sociální výchovy, zejména dětí a mládeže při jejich činnosti v rámci spolku l připravovat a organizovat akce rekreační povahy pro členy spolku, jejich rodinné příslušníky a případně další osoby l připravovat a organizovat akce pro veřejnost v návaznosti na účel spolku. Spolek může provádět i vedlejší hospodářskou činnost, a to v oborech reklamní činnost, marketing, me diální zastoupení, fotografické služby, mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení včetně lektorské činnosti. KONTAKT OSYKA 2014 Cover &Layout: Karel Fryč 6

Parkinsonova nemoc a možnosti fyzioterapie. As.MUDr.Martina Hoskovcová

Parkinsonova nemoc a možnosti fyzioterapie. As.MUDr.Martina Hoskovcová Parkinsonova nemoc a možnosti fyzioterapie As.MUDr.Martina Hoskovcová Základní cíle fyzioterapie Zlepšení kvality života pacienta s PN Strategie k zajištění základních cílů: soběstačnosti nezávislosti

Více

* Obsah vzdělávací oblasti je rozdělen na 1. stupni na čtyři tematické okruhy

* Obsah vzdělávací oblasti je rozdělen na 1. stupni na čtyři tematické okruhy Výchovy na ZŠP a ZŠS Specializace:Psychopedie * Vytváří základní předpoklady pro socializaci osob s MP v období dospívání a dospělosti. * Jeden z nejdůl. prostředků profesní orientace. * Vytváření schopnosti

Více

Cíl semináře. Pomáháme Vám s úspěchem.

Cíl semináře. Pomáháme Vám s úspěchem. Cíl semináře Předání zkušeností a názorů prezentujících na klíčové faktory pro tvorbu dobré ISRÚ Získání představy o potřebných konkrétních krocích Sdílení zkušeností a názorů všech přítomných Společnost

Více

ZŠ a MŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program

ZŠ a MŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program 4.3. Informační a komunikační technologie Charakteristika předmětu Vzdělávací oblast je realizována prostřednictvím vyučovacího předmětu Informatika. Informatika je zařazena do ŠVP jako povinný předmět

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 20, S 20 DATUM VYTVOŘENÍ: 19.4. 2013

VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 20, S 20 DATUM VYTVOŘENÍ: 19.4. 2013 VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 20, S 20 JMÉNO AUTORA: DATUM VYTVOŘENÍ: 19.4. 2013 PRO ROČNÍK: OBORU: VZDĚLÁVACÍ OBLAST. TEMATICKÝ OKRUH: TÉMA: Bc. Blažena Nováková 2. ročník Předškolní a mimoškolní

Více

Zahradní terapie jako součást ergoterapie

Zahradní terapie jako součást ergoterapie Zahradní terapie jako součást ergoterapie zahradní terapie ergoterapie - psychiatrie Zakladatelé: - Philippe Pinel, Benjamin Rush 18 stol. morální léčba a zaměstnávání - Friends hospital ve Filadelfii

Více

Evaluace projektu Techniky zvyšování kogni vní kondice pro úspěšné stárnu

Evaluace projektu Techniky zvyšování kogni vní kondice pro úspěšné stárnu Evaluace projektu Techniky zvyšování kogni vní kondice pro úspěšné stárnu Evaluace realizovaných vzdělávacích programů: Modul 1, vzdělávací program 1: Akademie trénování pamě : Techniky zvyšování kogni

Více

Vyšší odborná škola informačních služeb, Praha Institute of Technology, Sligo REALIZACE STÁLÉ EXPOZICE OBUVNICTVÍ PROJEKT ROČNÍKOVÉ PRÁCE

Vyšší odborná škola informačních služeb, Praha Institute of Technology, Sligo REALIZACE STÁLÉ EXPOZICE OBUVNICTVÍ PROJEKT ROČNÍKOVÉ PRÁCE Vyšší odborná škola informačních služeb, Praha Institute of Technology, Sligo REALIZACE STÁLÉ EXPOZICE OBUVNICTVÍ PROJEKT ROČNÍKOVÉ PRÁCE student: Eva Bártková vedoucí práce: PhDr. Hana Slámová, Ph.D.

Více

AKTUÁLNÍ NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH AKCÍ

AKTUÁLNÍ NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH AKCÍ AKTUÁLNÍ NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH AKCÍ ČAE pro Vás připravila pro následující pololetí roku 2012 několik vzdělávacích akcí, na které bychom Vás rádi pozvali. Budeme rádi, pokud Vás některá z nich osloví. Kompletní

Více

SOUHRNNÉ VÝSLEDKY ZPĚTNÝCH VAZEB NA PACIENTSKÝ PROGRAM AD VITAM

SOUHRNNÉ VÝSLEDKY ZPĚTNÝCH VAZEB NA PACIENTSKÝ PROGRAM AD VITAM SOUHRNNÉ VÝSLEDKY ZPĚTNÝCH VAZEB NA PACIENTSKÝ PROGRAM AD VITAM 2013 Dotazníkové šetření u pacientů s roztroušenou sklerózou 1. Cíle a způsob provedení dotazníkového šetření Dotazníkové šetření mezi pacienty

Více

úhel POHLEDU MIRKa KAUFMANa FRANTIŠEK KINSKÝ představuje/presents

úhel POHLEDU MIRKa KAUFMANa FRANTIŠEK KINSKÝ představuje/presents FRANTIŠEK KINSKÝ představuje/presents úhel POHLEDU MIRKa KAUFMANa GALERIE KINSKÝ / KOSTELEC NAD ORLICÍ / 15. 6. - 28. 7. 2013 PROJEKT S NÁZVEM ÚHEL POHLEDU SI KLADE ZA CÍL ZMAPOVAT A PŘEDSTAVIT TVORBU

Více

Možnosti ovlivnění poruch chůze u RS. Klára Novotná MS centrum, Neurologická klinika 1.LF UK a VFN v Praze

Možnosti ovlivnění poruch chůze u RS. Klára Novotná MS centrum, Neurologická klinika 1.LF UK a VFN v Praze Možnosti ovlivnění poruch chůze u RS Klára Novotná MS centrum, Neurologická klinika 1.LF UK a VFN v Praze Chůze - charakteristika Lidská bipedální lokomoce -vliv ontogeneze Cyklické střídání opěrné-stojné

Více

Návaznost a koordinovanost aktivit ucelené podpory návratu osob po CMP do aktivního a pracovního života

Návaznost a koordinovanost aktivit ucelené podpory návratu osob po CMP do aktivního a pracovního života Návaznost a koordinovanost aktivit ucelené podpory návratu osob po CMP do aktivního a pracovního života Metodika Obsah Úvod... 3 Současná situace... 4 Ucelená podpora osob po CMP a její podstata... 4 Proces

Více

Výroční zpráva za rok 2013

Výroční zpráva za rok 2013 Výroční zpráva za rok 2013 CEROS, Centrum komplexní neurorehabilitační péče pro nemocné s roztroušenou sklerózou, obecně prospěšná společnost Společnost zabývající se rozpracováváním a rozšiřováním koncepce

Více

5.1.7 Informatika a výpočetní technika. Časové, obsahové a organizační vymezení. ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0

5.1.7 Informatika a výpočetní technika. Časové, obsahové a organizační vymezení. ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0 5.1.7 Informatika a výpočetní technika Časové, obsahové a organizační vymezení ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0 Realizuje se vzdělávací obor Informatika a výpočetní technika RVP pro gymnázia.

Více

Specifikace vzdělávacích potřeb

Specifikace vzdělávacích potřeb Příloha č. 1 Specifikace vzdělávacích potřeb Specifikace cílové skupiny: Cílovou skupinou zakázky bude 21 pracovnic v sociálních službách, 1 sociální pracovnice a 1 vedoucí sociální pracovnice. Cílová

Více

Institucionální rozvojový plán Ostravské univerzity pro rok 2013

Institucionální rozvojový plán Ostravské univerzity pro rok 2013 Institucionální rozvojový plán Ostravské univerzity pro rok 2013 Ostravská univerzita předkládá Institucionální rozvojový plán pro rok 2013, plně vycházející z aktivit stanovených v Aktualizaci dlouhodobého

Více

PhDr. Jindřich Kadlec CENY KURZŮ: Jednotlivé kurzy jsou poskytovány za úplatu. Cena vzdělávacích akcí je stanovena v závislosti na počtu hodin.

PhDr. Jindřich Kadlec CENY KURZŮ: Jednotlivé kurzy jsou poskytovány za úplatu. Cena vzdělávacích akcí je stanovena v závislosti na počtu hodin. Vážené kolegyně, Vážení kolegové, Česká asociace pečovatelské služby připravuje pro rok 2011 řadu zajímavých vzdělávacích akcí. Věříme, že Vás nabídka osloví a absolvování jednotlivých kurzů pomůže Vám

Více

Program 5P (Potřebného a Přínosného Propojení Péče a Podpory) Podpořený Nadací OKD

Program 5P (Potřebného a Přínosného Propojení Péče a Podpory) Podpořený Nadací OKD Program 5P (Potřebného a Přínosného Propojení Péče a Podpory) Projekt č. 12110298 Podpořený Nadací OKD V rámci grantového programu PRO ZDRAVÍ Komu je Program 5P určen? Osobám s chronickým duševním onemocněním

Více

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 01 pro oblast podpory 1.2 - Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita:

Více

ZUBNÍ OŠETŘENÍ BEZ BARIÉR

ZUBNÍ OŠETŘENÍ BEZ BARIÉR Informace o projektu ZUBNÍ OŠETŘENÍ BEZ BARIÉR Údaje o společnosti: MOBIDENT s.r.o. IČ: 02586517 DIČ: CZ02586517 Zápis do obchodního rejstříku Městského soudu v Praze: oddíl C, vložka 221039 Kontaktní

Více

Vymezení podporovaných aktivit

Vymezení podporovaných aktivit I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Vymezení podporovaných aktivit pro předkládání žádostí o finanční podporu v rámci globálního grantu Jihomoravského kraje v OP VK Oblast podpory 1.2

Více

Restart hodnocení a prezentace výsledků projektu. Michal Růžička, Julie Wittmannová. Projekt OP LZZ, reg. č. CZ.1.04/5.1.01/77.

Restart hodnocení a prezentace výsledků projektu. Michal Růžička, Julie Wittmannová. Projekt OP LZZ, reg. č. CZ.1.04/5.1.01/77. Restart hodnocení a prezentace výsledků projektu Michal Růžička, Julie Wittmannová Projekt OP LZZ, reg. č. CZ.1.04/5.1.01/77.00377 Mezinárodní spolupráce P- Centrum FOUNDATION66 HUM London Build on Belief

Více

Rozsah a zaměření jednotlivých kurzů vzdělávacího programu

Rozsah a zaměření jednotlivých kurzů vzdělávacího programu Rozsah a zaměření jednotlivých kurzů vzdělávacího programu Cílové skupiny: Sociální pracovníci Popis kurzů 1. Standard č. 5 Individuální plánování Cílem kurzu je rozšířit odborné znalosti a dovednosti

Více

Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Přesahy a vazby(mezipředmětové vztahy,průřezová témata)

Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Přesahy a vazby(mezipředmětové vztahy,průřezová témata) 5.11.3. Nepovinné předměty 5.11.3.1. ZDRAVOTNÍ TĚLESNÁ VÝCHOVA Zdravotní tělesná výchova je formou povinné tělesné výchovy, která se zřizuje pro žáky s trvale nebo přechodně změněným zdravotním stavem

Více

Metodika k náhradě nemajetkové újmy na zdraví (bolest a ztížení společenského uplatnění podle 2958 občanského zákoníku) D.

Metodika k náhradě nemajetkové újmy na zdraví (bolest a ztížení společenského uplatnění podle 2958 občanského zákoníku) D. Metodika k náhradě nemajetkové újmy na zdraví (bolest a ztížení společenského uplatnění podle 2958 občanského zákoníku) D. Technická část Zdravotní stav poškozeného po úrazu, nemoci nebo jiném poškození

Více

PŘÍLOHA k Závěrečné zprávě projektu Interní vzdělávací agentury VFU Brno. č. 2015FaF/3110/74

PŘÍLOHA k Závěrečné zprávě projektu Interní vzdělávací agentury VFU Brno. č. 2015FaF/3110/74 PŘÍLOHA k Závěrečné zprávě projektu Interní vzdělávací agentury VFU Brno č. 2015FaF/3110/74 PRVNÍ ETAPA PŘÍPRAVY A REALIZACE FARMACEUTICKO-HISTORICKÉ EXPOZICE NA FAF VFU BRNO Veronika Deáková, PharmDr.

Více

Akční plán vzdělávání Hranicka pro rok 2017

Akční plán vzdělávání Hranicka pro rok 2017 Akční plán vzdělávání Hranicka pro rok 2017 (výňatek pro pracovní skupinu zabývající se ČG a MG) Vypracováno v říjnu 2016 Verze: 0.1 Autoři: Realizační tým MAP Hranicko 3. Akční plán Opatření pro rok 2017

Více

PODPORA STUDENTŮ SE SPECIFICKÝMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI NA UNIVERZITĚ PARDUBICE

PODPORA STUDENTŮ SE SPECIFICKÝMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI NA UNIVERZITĚ PARDUBICE PODPORA STUDENTŮ SE SPECIFICKÝMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI NA UNIVERZITĚ PARDUBICE Ivana Švecová Setkáníředitelů středních škol Seč 28. 11. 2014 Studenti se specifickými vzdělávacími potřebami na UPa se zdravotním

Více

Projektová fiše pro velké projekty realizovatelné v rámci programové období EU 2014-2020

Projektová fiše pro velké projekty realizovatelné v rámci programové období EU 2014-2020 Projektová fiše pro velké projekty realizovatelné v rámci programové období EU 2014-2020 A. Nositel projektu A.1 Název nositele projektu Základní škola, Dobrá, okres Frýdek-Místek A.2 Adresa nositele projektu

Více

Metodika Nejvyššího soudu k náhradě nemajetkové újmy na zdraví (bolest a ztížení společenského uplatnění podle 2958 občanského zákoníku)

Metodika Nejvyššího soudu k náhradě nemajetkové újmy na zdraví (bolest a ztížení společenského uplatnění podle 2958 občanského zákoníku) Metodika Nejvyššího soudu k náhradě nemajetkové újmy na zdraví (bolest a ztížení společenského uplatnění podle 2958 občanského zákoníku) D. Technická část Zdravotní stav poškozeného po úrazu, nemoci nebo

Více

Pro koho je studie ekonomického dopadu vhodná?

Pro koho je studie ekonomického dopadu vhodná? Pro koho je studie ekonomického dopadu vhodná? Ekonomické dopady generuje každá organizace i každý jednotlivec, lze je tedy spočítat pro jakýkoli subjekt. Ve světě bývají studie ekonomického dopadu zpracovávány

Více

Až dvěma pětinám lidí s depresí nezabírají antidepresiva, u dalších sice léky pomohou některé příznaky nemoci zmírnit, ale například potíže se

Až dvěma pětinám lidí s depresí nezabírají antidepresiva, u dalších sice léky pomohou některé příznaky nemoci zmírnit, ale například potíže se Duben 1 Až dvěma pětinám lidí s depresí nezabírají antidepresiva, u dalších sice léky pomohou některé příznaky nemoci zmírnit, ale například potíže se spánkem přetrvávají. Čeští lékaři a sestry se proto

Více

Obecná ustanovení. Priority v grantové oblasti: Kultura

Obecná ustanovení. Priority v grantové oblasti: Kultura Grantové priority pro rok 2012 Obecná ustanovení Tyto Grantové priority stanoví podmínky pro poskytování grantů v jednotlivých oblastech pro rok 2012 v souladu se Zásadami pro poskytování grantů z rozpočtu

Více

Přenos zkušeností v oblasti fungování systému péče o ohrožené děti a rodinu z pohledu spolupráce jednotlivých aktérů na místní úrovni

Přenos zkušeností v oblasti fungování systému péče o ohrožené děti a rodinu z pohledu spolupráce jednotlivých aktérů na místní úrovni Projekt Přenos zkušeností v oblasti fungování systému péče o ohrožené děti a rodinu z pohledu spolupráce jednotlivých aktérů na místní úrovni Operační program: Lidské zdroje a zaměstnanost Prioritní osa:

Více

Neurorehabilitační péče po CMP

Neurorehabilitační péče po CMP Neurorehabilitační péče po CMP As. MUDr. Martina Hoskovcová Rehabilitační oddělení Neurologické kliniky 1. LF UK a VFN v Praze Ucelená rehabilitace výcvik nebo znovuzískání co možná nejvyššího stupně funkčních

Více

Inkluze ve vzdělávání - SPOLEČNÉ VZDĚLÁVÁNÍ

Inkluze ve vzdělávání - SPOLEČNÉ VZDĚLÁVÁNÍ Inkluze ve vzdělávání - SPOLEČNÉ VZDĚLÁVÁNÍ Petr BANNERT ředitel odboru vzdělávání 1 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 812 163 msmt@msmt.cz www.msmt.cz

Více

Nadační fond IMPULS byl založen v roce 2000 s cílem podporovat komplexní a kvalitní léčbu roztroušené sklerózy, její výzkum a osvětovou činnost.

Nadační fond IMPULS byl založen v roce 2000 s cílem podporovat komplexní a kvalitní léčbu roztroušené sklerózy, její výzkum a osvětovou činnost. Nadační fond IMPULS byl založen v roce 2000 s cílem podporovat komplexní a kvalitní léčbu roztroušené sklerózy, její výzkum a osvětovou Unikátní dobročinná a sportovně osvětová kampaň 24 HODIN NEPŘETRŽITÉHO

Více

Projekt Systematickým vzděláváním k rozvoji zaměstnanců a kvalitě řízení Městského úřadu Luhačovice"

Projekt Systematickým vzděláváním k rozvoji zaměstnanců a kvalitě řízení Městského úřadu Luhačovice Projekt Systematickým vzděláváním k rozvoji zaměstnanců a kvalitě řízení Městského úřadu Luhačovice" Registrační číslo: CZ.1.04/4.1.01/69.00060 Zkrácený název projektu: Vzdělávání v MěÚ Luhačovice Datum

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Občanského sdružení MEDUŇKA 2000. za rok 2014. Ve stáří je ukryta moudrost, je potřeba dobře naslouchat.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Občanského sdružení MEDUŇKA 2000. za rok 2014. Ve stáří je ukryta moudrost, je potřeba dobře naslouchat. VÝROČNÍ ZPRÁVA Občanského sdružení MEDUŇKA 2000 za rok 2014 Ve stáří je ukryta moudrost, je potřeba dobře naslouchat. Slovo úvodem Rok 2014 byl druhým rokem naší samostatné práce a lze říci, že to byl

Více

PhDr. Jindřich Kadlec CENY KURZŮ: Jednotlivé kurzy jsou poskytovány za úplatu. Cena vzdělávacích akcí je stanovena v závislosti na počtu hodin.

PhDr. Jindřich Kadlec CENY KURZŮ: Jednotlivé kurzy jsou poskytovány za úplatu. Cena vzdělávacích akcí je stanovena v závislosti na počtu hodin. Vážené kolegyně, Vážení kolegové, Česká asociace pečovatelské služby připravuje pro rok 2011 řadu zajímavých vzdělávacích akcí. Věříme, že Vás nabídka osloví a absolvování jednotlivých kurzů pomůže Vám

Více

Raná péče v ČR-preventivní komunitní služba pro rodiny dětí s postižením. Mgr. Pavla Matyášová Společnost pro ranou péči 3. března 2012, Olomouc

Raná péče v ČR-preventivní komunitní služba pro rodiny dětí s postižením. Mgr. Pavla Matyášová Společnost pro ranou péči 3. března 2012, Olomouc Raná péče v ČR-preventivní komunitní služba pro rodiny dětí s postižením Mgr. Pavla Matyášová Společnost pro ranou péči 3. března 2012, Olomouc V ČR raná péče v systému sociálních služeb Raná péče je terénní

Více

PŘÍPADOVÁ STUDIE ORGANIZACE DENOKINN: PROJEKT DOMÁCÍ PALIATIVNÍ PÉČE A SOCIÁLNÍ PODPORY

PŘÍPADOVÁ STUDIE ORGANIZACE DENOKINN: PROJEKT DOMÁCÍ PALIATIVNÍ PÉČE A SOCIÁLNÍ PODPORY PŘÍPADOVÁ STUDIE ORGANIZACE DENOKINN: PROJEKT DOMÁCÍ PALIATIVNÍ PÉČE A SOCIÁLNÍ PODPORY Projekt poskytování sociální péče v domácnosti v oblasti intenzivní paliativní péče. Pilotní projekt realizuje společnost

Více

Spolupráce mezi hospodářskou sférou a vědou, příležitosti a bariéry. Pavel Němeček Technická univerzita v Liberci

Spolupráce mezi hospodářskou sférou a vědou, příležitosti a bariéry. Pavel Němeček Technická univerzita v Liberci Spolupráce mezi hospodářskou sférou a vědou, příležitosti a bariéry Pavel Němeček Technická univerzita v Liberci 1. října 1953 Vysoká škola strojní v Liberci otevírá své brány prvním 259 studentům. 1960

Více

Funkční trénink a kompenzační cvičení z pohledu fyzioterapie. Mgr. Michal Peroutka, CKTI FACE CZECH s.r.o.

Funkční trénink a kompenzační cvičení z pohledu fyzioterapie. Mgr. Michal Peroutka, CKTI FACE CZECH s.r.o. Funkční trénink a kompenzační cvičení z pohledu fyzioterapie Mgr. Michal Peroutka, CKTI FACE CZECH s.r.o. Funkční trénik Kompenzační cvičení Integrace fyzioterapie do hokejového tréninku Doporučení pro

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Žadatel projektu: Základní škola a Mateřská škola Žalany Název

Více

TĚLESNÁ VÝCHOVA A SPORT

TĚLESNÁ VÝCHOVA A SPORT Národní učební osnovy pro Anglii TĚLESNÁ VÝCHOVA A SPORT Stupeň 1 Vyučování by mělo zajistit, že při hodnocení a zlepšování výkonu se vzájemně propojí Získání a rozvíjení dovedností a) objevovat základní

Více

Role ergoterapeuta v oblasti tréninku kognitivních funkcí. Mgr. Olga Košťálková

Role ergoterapeuta v oblasti tréninku kognitivních funkcí. Mgr. Olga Košťálková Role ergoterapeuta v oblasti tréninku kognitivních funkcí Mgr. Olga Košťálková Ergoterapie Specializovaný zdravotnický obor, který využívá smysluplné činnosti k dosažení komplexního zdraví. Pomáhá řešit

Více

Sebepoznání, sebereflexe a duševní hygiena zdravotnického pracovníka - prezentace

Sebepoznání, sebereflexe a duševní hygiena zdravotnického pracovníka - prezentace Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Co je to ergoterapie?

Co je to ergoterapie? Co je to ergoterapie? Ergoterapie je profese, která prostřednictvím smysluplného zaměstnávání usiluje o zachování a využívání schopností jedince potřebných pro zvládání běžných denních, pracovních, zájmových

Více

Podpora odlehčovacích služeb pro osoby se sníženou soběstačností, sociální rehabilitace a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

Podpora odlehčovacích služeb pro osoby se sníženou soběstačností, sociální rehabilitace a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Příloha č. 1 Popis podporovaných aktivit výzvy 034/03_16_047/CLLD_15_01_271 Podpora odlehčovacích služeb pro osoby se sníženou soběstačností, sociální rehabilitace a sociálně aktivizační služby pro rodiny

Více

Vzdělávací plán pro předmět Informatika, pro ţáky se středně těţkým mentálním postiţením

Vzdělávací plán pro předmět Informatika, pro ţáky se středně těţkým mentálním postiţením Vzdělávací plán pro předmět Informatika, pro ţáky se středně těţkým mentálním postiţením Zpracovaný dle rámcového programu pro obor vzdělávání základní škola speciální INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

Více

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN SOCIÁLNÍM FONDEM EU A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY. Hospodářská komora okresu Karviná

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN SOCIÁLNÍM FONDEM EU A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY. Hospodářská komora okresu Karviná projekt Ženy naší generace Operační program Rozvoj lidských zdrojů Ing. Andrea Hoschnová, manažer projektu REALIZACE Registrační číslo: CZ.04.1.3/2.2.15.03/0120 Doba realizace projektu: 1.1.2007 30.5.2008

Více

HOSPICOVÁ PÉČE. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

HOSPICOVÁ PÉČE. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje HOSPICOVÁ PÉČE Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Srpen, 2010 Bc. Höferová Hana HOSPICOVÁ PÉČE Bc. Höferová Hana Hospicová péče Je to forma

Více

VÝTVARNÁ VÝCHOVA 1. - 3. ROČNÍK Žák: pozná různé druhy tvarů, porovnává vlastnosti, které zakládají, jejich podobnost či odlišnost, jejich vztahy, pozná různorodé přírodní a umělé materiály, seznamuje

Více

Objevujeme svět s Delfínkem

Objevujeme svět s Delfínkem ŠVP je uspořádán tak, aby osobnost dítěte byla rozvíjena co nejefektivněji dle rámcových cílů pro předškolní vzdělávání. Umožňujeme dětem, aby všechny dovednosti a nové poznatky mohly v ten okamžik také

Více

Služby sociální péče a služby sociální prevence

Služby sociální péče a služby sociální prevence Služby sociální péče a služby sociální prevence Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů upravuje tyto formy sociálních služeb: Podle typu sociální situace rozlišujeme

Více

Výroční zpráva o činnosti Erudis, o.p.s. za rok 2012

Výroční zpráva o činnosti Erudis, o.p.s. za rok 2012 Výroční zpráva o činnosti Erudis, o.p.s. za rok 2012 Údaje o organizaci Název: Erudis, o.p.s. Adresa: Fügnerovo náměstí 1808/3, 120 00 Praha 2 IČ: 26435667 Bankovní spojení: UniCredit Bank, a.s., Na Příkopě

Více

ROZVOJ PALIATIVNÍ PÉČE V RÁMCI NEMOCNICE MILOSRDNÝCH SESTER SV. KARLA BOROMEJSKÉHO V PRAZE

ROZVOJ PALIATIVNÍ PÉČE V RÁMCI NEMOCNICE MILOSRDNÝCH SESTER SV. KARLA BOROMEJSKÉHO V PRAZE ROZVOJ PALIATIVNÍ PÉČE V RÁMCI NEMOCNICE MILOSRDNÝCH SESTER SV. KARLA BOROMEJSKÉHO V PRAZE Zlepšení kvality paliativní péče o pacienty s pokročilým neonkologickým onemocněním s limitovanou prognózou v

Více

Popis projektu. Klíčové aktivity

Popis projektu. Klíčové aktivity Zvyšování motivace k technickému vzdělávání Výše finanční podpory : 7 195 707,16 Doba realizace: 1.9.2012 31.10.2014 Poskytovatel: Jihočeský kraj, grantové schéma Prioritní osa: Počáteční vzdělávání Operační

Více

100% festival INTEGRACE 14.-16.3.2014. Ing. Michal Crhonek. koordinátor festivalu

100% festival INTEGRACE 14.-16.3.2014. Ing. Michal Crhonek. koordinátor festivalu festival 100% INTEGRACE 14.-16.3.2014 Ing. Michal Crhonek koordinátor festivalu tanecahandicap@gmail.com michal@michalcrhonek.cz tel: +420 603 284 760 www.tanecahandicap.cz O CO JDE? Projekt Tanec a handicap

Více

Test pro přijímací zkoušky do magisterského navazujícího studia (prezenční i kombinované) studijní modul Ochrana obyvatelstva.

Test pro přijímací zkoušky do magisterského navazujícího studia (prezenční i kombinované) studijní modul Ochrana obyvatelstva. Test pro přijímací zkoušky do magisterského navazujícího studia (prezenční i kombinované) studijní modul Ochrana obyvatelstva Varianta B 1. Mezi rozsáhlé živelní pohromy nepatří: (2) a) sesuvy půdy vyvolané

Více

Dr. Petr VELETA M.A. tanečník, choreograf a taneční terapeut. Hudba, pohyb a pozitivní komunikace, otevírají dveře do zapomnění

Dr. Petr VELETA M.A. tanečník, choreograf a taneční terapeut. Hudba, pohyb a pozitivní komunikace, otevírají dveře do zapomnění Dobrý den z Prahy Dr. Petr VELETA M.A. tanečník, choreograf a taneční terapeut Hudba, pohyb a pozitivní komunikace, otevírají dveře do zapomnění Taneční a pohybový program pro seniory se specifickými potřebami

Více

TRÉNINK DOVEDNOSTÍ LUDĚK BUKAČ TRENÉR ČSLH

TRÉNINK DOVEDNOSTÍ LUDĚK BUKAČ TRENÉR ČSLH TRÉNINK DOVEDNOSTÍ LUDĚK BUKAČ TRENÉR ČSLH DOVEDNOSTI Spektrum herní činnosti tvoří hokejové dovednosti. Bruslení, střelba, přihrávání, kličkování. Opakováním se dovednost stává návykem. Dovednostní návyky

Více

Obsah taktické přípravy

Obsah taktické přípravy Taktická příprava je proces osvojování a zdokonalování vědomostí, dovedností, schopností a postupů, které umožní sportovci vybírat v každé situaci optimální řešení a toto řešení efektivně prakticky uskutečňovat.

Více

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 655/2016. č. 607 ze dne Vyhlášení literární soutěže SEIFERTŮV ŽIŽKOV

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 655/2016. č. 607 ze dne Vyhlášení literární soutěže SEIFERTŮV ŽIŽKOV č.j.: 655/2016 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 607 ze dne 31.08.2016 Vyhlášení literární soutěže SEIFERTŮV ŽIŽKOV Rada městské části I. s o u h l a s í II. 1. s vyhlášením literární

Více

Informace k realizaci projektu Kvalitní výuka (Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost -EU)

Informace k realizaci projektu Kvalitní výuka (Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost -EU) Informace k realizaci projektu Kvalitní výuka (Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost -EU) Projekt Kvalitní výuka v ZŠ Senohraby (dále jen projekt) bude realizován v předpokládaném termínu

Více

Logopedie Logopedie se zabývá nápravou vrozených či získaných poruch komunikačních schopností. Na rozvoj komunikačních dovedností se zaměřujeme v předmětu Řečová výchova. Žákům s rozsáhlejšími řečovými

Více

Informační a komunikační technologie

Informační a komunikační technologie Informační a komunikační technologie Předmět je vyučován v 6. ročníku s časovou dotací jedné vyučovací hodiny týdně. Žákům umožňuje získat základní dovednosti v ovládání výpočetní techniky a moderních

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Jazyk a jazyková komunikace Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura má komplexní charakter a pro přehlednost je rozdělen do tří složek: Komunikační

Více

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení se týká podmínek organizačního zabezpečení logopedické péče v resortu školství (dále jen logopedická

Více

Grantový program regionu Hranicko na rok 2009

Grantový program regionu Hranicko na rok 2009 Grantový program regionu Hranicko na rok 2009 nabídka pro potenciální partnery programu Investujte do rozvoje našeho regionu Doposud se do Grantového programu regionu Hranicko na rok 2009 zapojily tyto

Více

Zahajovací konference

Zahajovací konference Zahajovací konference Program CZ11 Public Health Initiatives Iniciativy v oblasti veřejného zdraví Předdefinovaný projekt Vytvoření Systému Ucelené Psychiatrické Rehabilitace (S.U.P.R) a jeho implementace

Více

Úloha marketingu v řízení podniku Praktická tvorba marketingového plánu Marketingový a obchodní plán patří k hlavním dokumentům společnosti, potřebných pro její řízení (dále finanční plán, plán výroby,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT určený pro praktickou školu jednoletou CHARAKTERISTIKA OBORU Charakteristika oboru vzdělání Praktická škola jednoletá umožňuje střední vzdělávání žákům se středně

Více

MISS ACADEMIA 2006 N NABÍDKA PARTNER M PRO ROK 2006

MISS ACADEMIA 2006 N NABÍDKA PARTNER M PRO ROK 2006 Vážení přátelé, Dne 5. dubna 2006 pořádají studenti Fakulty multimediálních komunikací (FMK) Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně již desátý ročník soutěže MISS ACADEMIA, ve které bude zvolena nej vysokoškolačka

Více

Máš umělecké střevo? Soutěž pro studenty středních škol a gymnázií

Máš umělecké střevo? Soutěž pro studenty středních škol a gymnázií Máš umělecké střevo? Soutěž pro studenty středních škol a gymnázií Máš umělecké střevo? Máš umělecké střevo? ( MUS? ) je soutěž určená žákům středních škol a gymnázií se zájmem o výtvarné umění. Cílem

Více

A) OTÁZKY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE TĚLESNÁ VÝCHOVA A SPORT

A) OTÁZKY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE TĚLESNÁ VÝCHOVA A SPORT A) OTÁZKY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE TĚLESNÁ VÝCHOVA A SPORT 1. Gymnastika základní: její cíle, úkoly a funkce, obsah, anatomicko-fyziologická podstata cvičení. 2. Gymnastika nářaďová- kruhy, hrazda,

Více

2 Vymezení normy... 21 Shrnutí... 27

2 Vymezení normy... 21 Shrnutí... 27 Obsah Předmluva ke druhému vydání........................ 15 Č Á ST I Základní okruhy obecné psychopatologie............... 17 1 Úvod..................................... 19 2 Vymezení normy..............................

Více

Jihočeské centrum rovných příležitostí z. ú.

Jihočeské centrum rovných příležitostí z. ú. Název: Jihočeské centrum rovných příležitostí z. ú. Sídlo: SNP 559, 383 01 Prachatice IČ: 03482952 Webové stránky: www.jczps.cz E-mail: reditelka@jczps.cz Bankovní spojení: 2300722637/2010 Fio banka Datum

Více

KATALOG PRODUKTŮ A SLUŽEB

KATALOG PRODUKTŮ A SLUŽEB KATALOG PRODUKTŮ A SLUŽEB 2011 PPŠ INSTITUT CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PŘEROV, s.r.o. PALACKÉHO 1380/19, 750 02 PŘEROV TEL: 581 259 138 MOBIL: 606 045 111, 724 972 133 E-MAIL: pps@ppsinstitut.cz http://www.ppsinstitut.cz

Více

ZAPOJOVÁNÍ PEER KONZULTANTŮ DO SLUŽEB - zkušenosti z projektu. MUDr. Zuzana Foitová

ZAPOJOVÁNÍ PEER KONZULTANTŮ DO SLUŽEB - zkušenosti z projektu. MUDr. Zuzana Foitová ZAPOJOVÁNÍ PEER KONZULTANTŮ DO SLUŽEB - zkušenosti z projektu MUDr. Zuzana Foitová Zotavení znamená žít spokojeně se symptomy nemoci nebo bez nich Peer zkušenost a zotavení Byl jsem tam Já jsem důkaz Roviny

Více

AKADEMIE UMĚNÍ A KULTURY PRO SENIORY HMP

AKADEMIE UMĚNÍ A KULTURY PRO SENIORY HMP AKADEMIE UMĚNÍ A KULTURY PRO SENIORY HMP Projekt základních uměleckých škol (příspěvkových organizací) a HMP, určený pro seniory v oblasti celoživotního uměleckého vzdělávání Osnova: 1. Název projektu

Více

Centra pro duševní zdraví. Mgr. Pavel Říčan

Centra pro duševní zdraví. Mgr. Pavel Říčan Centra pro duševní zdraví Mgr. Pavel Říčan Cílová skupina V rámci uspořádání péče je třeba rámcově ohraničit skupinu osob se závažným duševním onemocněním Diagnosticky se jedná o osoby s psychózami, afektivními

Více

SMĚRNICE č.503 /2013. Poradenské služby ve škole

SMĚRNICE č.503 /2013. Poradenské služby ve škole SMĚRNICE č.503 /2013 Poradenské služby ve škole Obsah: ČL.1 - ČL.2 - ČL.3 - ČL.4 - ČL.5 - ČL.6 - ČL.7 - ČL.8 - ČL.9 - ČL.10 - ČL.11 - Úvod Obsah poradenských služeb Pracovníci poskytující poradenské služby

Více

OBSAH: Zkratka. Svatý Florián Dobrovolní hasiči roku, o. s. SF-DHR, o. s. Logo SPF. Výroční zpráva 2013 Svatý Florián Dobrovolní hasiči roku, o. s.

OBSAH: Zkratka. Svatý Florián Dobrovolní hasiči roku, o. s. SF-DHR, o. s. Logo SPF. Výroční zpráva 2013 Svatý Florián Dobrovolní hasiči roku, o. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Svatý Floriána Dobrovolní hasiči roku, o. s. OBSAH: OBSAH... 2 1. Úvodní slovo... 3 2. Základní údaje o sdružení... 4 3. Statutární orgán... 4 4. Poslání občanského sdružení... 5 5.

Více

2015/ Ve věci informací o Norských fondech a sociálně právní ochraně dětí

2015/ Ve věci informací o Norských fondech a sociálně právní ochraně dětí 2015/59778-311 Ve věci informací o Norských fondech a sociálně právní ochraně dětí Dotaz: (ze dne 7. 10. 2015) Věc: Žádost podle zákona 106/1999 Sb. Norské fondy a sociálně právní ochrana dětí Žádám podle

Více

TRÉNINK KOGNITIVNÍCH FUNKCÍ V CEREBRU. Bc. Štěpánka Prokopová ergoterapeutka

TRÉNINK KOGNITIVNÍCH FUNKCÍ V CEREBRU. Bc. Štěpánka Prokopová ergoterapeutka TRÉNINK KOGNITIVNÍCH FUNKCÍ V CEREBRU Bc. Štěpánka Prokopová ergoterapeutka Obsah příspěvku Cerebrum kdo jsme, co děláme Jak vnímáme trénink kognitivních funkcí Čeho chceme tréninkem dosáhnout Komponenty

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání. ( zpracovaný podle RVP ZV) ŠKOLA PRO KAŽDÉHO

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání. ( zpracovaný podle RVP ZV) ŠKOLA PRO KAŽDÉHO Č.j. 033 / 2007 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ( zpracovaný podle RVP ZV) ŠKOLA PRO KAŽDÉHO Vzdělávací oblast : informační a komunikační technologie ( Informatika ) Adresa školy: Ředitelka:

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují text, který

Více

Název projektu: Polytechnická výchova zařazování kreativních technických hraček a stavebnic

Název projektu: Polytechnická výchova zařazování kreativních technických hraček a stavebnic MŠ Laudova se speciálními třídami, Laudova 1030, Praha 6 Řepy tel.235314514 Školní rok: 2012/2013 Název projektu: Polytechnická výchova zařazování kreativních technických hraček a stavebnic Cíl projektu:

Více

Strategie Junáka do roku 2022

Strategie Junáka do roku 2022 Strategie Junáka do roku 2022 Miloš Říha Šípek & Vít Rusňák Virus!! Mikulášský seminář Praha, 7. 12. 2013 K čemu slouží strategie? Vytváří rámec pro krátkodobé a střednědobé plánování Pomáhá rozvoji a

Více

Popis postupu zapojení komunity do vypracování strategie Základní přehled průběhu zpracování strategie:

Popis postupu zapojení komunity do vypracování strategie Základní přehled průběhu zpracování strategie: Popis postupu zapojení komunity do vypracování strategie Základní přehled průběhu zpracování strategie: 2013 1/2014 2/2014 3/2014 4/2014 5/2014 6/2014 7/2014 8/2014 9/2014 10/2014 11/2014 12/2014 1/2015

Více

4.1TORs-cesky.doc ZAVÁDĚNÍ STRATEGIE ROZVOJE LIDSKÝCH ZDROJŮ PRO ČESKOU REPUBLIKU

4.1TORs-cesky.doc ZAVÁDĚNÍ STRATEGIE ROZVOJE LIDSKÝCH ZDROJŮ PRO ČESKOU REPUBLIKU ZADÁNÍ 4.1TORs-cesky.doc ZAVÁDĚNÍ STRATEGIE ROZVOJE LIDSKÝCH ZDROJŮ PRO ČESKOU REPUBLIKU 1 Základní informace V listopadu 2000 dokončil Národní vzdělávací fond (NVF) České republiky s pomocí projektů Phare

Více

Projekt OP RLZ CZ. 04.1.03/2.1.25.2/2306 Začlenění skupin ohrožených sociální exkluzí. ANIMA VIVA o.s.

Projekt OP RLZ CZ. 04.1.03/2.1.25.2/2306 Začlenění skupin ohrožených sociální exkluzí. ANIMA VIVA o.s. Projekt OP RLZ CZ. 04.1.03/2.1.25.2/2306 Začlenění skupin ohrožených sociální exkluzí ANIMA VIVA o.s. O nás Jsme občanské sdružení ANIMA VIVA o. s., které vzniklo z iniciativy svépomocné organizace rodičů

Více

SZZK magisterská. - speciální a vývojová kineziologie - léčebná rehabilitace

SZZK magisterská. - speciální a vývojová kineziologie - léčebná rehabilitace SZZK magisterská Studijní program: Studijní obor: Teoretická zkouška: Praktická zkouška: Specializace ve zdravotnictví Fyzioterapie - biomechanika člověka - speciální a vývojová kineziologie - léčebná

Více

Výtvarná výchova úprava platná od 1. 9. 2009

Výtvarná výchova úprava platná od 1. 9. 2009 Výtvarná výchova úprava platná od 1. 9. 2009 Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Výtvarná výchova je vyučován ve všech ročnících. Jeho obsahem je část vzdělávací oblasti Umění a kultura.

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Žadatel projektu: Základní škola Brno,Bakalovo nábřeží 8,příspěvková

Více

Tělesná výchova VF ZS ročník TÉMA

Tělesná výchova VF ZS ročník TÉMA Tělesná výchova VF ZS ročník TÉMA 1-2 Tělesná výchova volí sportovní vybavení (výstroj a výzbroj) komunikuje při pohybových činnostech dodržuje smluvené signály a vhodně používá odbornou terminologii;

Více

Vážení, Budete si moci vyslechnout podrobné informace od zapálených lektorů. Samostatný prostor je vyhrazen také pro osobní vyzkoušení

Vážení, Budete si moci vyslechnout podrobné informace od zapálených lektorů. Samostatný prostor je vyhrazen také pro osobní vyzkoušení Vážení, rádi bychom Vás jménem realizačního týmu projektu Krajský akční plán rozvoje vzdělávání Libereckého kraje (KAP LK) pozvali na první setkání platformy Vzdělávání pro všechny - akci s názvem Kompenzační

Více