Vaše uživatelský manuál SUUNTO T4D

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vaše uživatelský manuál SUUNTO T4D http://cs.yourpdfguides.com/dref/3804783"

Transkript

1 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace, bezpečnostní poradenství, velikost, příslušenství, atd.). Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce. Návod k použití Návod k obsluze Uživatelská příručka Příručka pro uživatele Návod na použití

2 Abstrakt manuálu: 3 Navigace v menu 10 3 Stanovení hlavních nastavení Obecná nastavení Osobní nastavení Cvicební programy a relace Pouzití rezimu TRAINING (CVICENÍ) Navlecení pásu snímace Zahájení tréninkové relace

3 Bhem cvicení Po tréninku Nahlízení cvicebních záznam Nahlízení cvicebních souct Mení intenzity cvicení Pouzití hranicních hodnot a pásem srdecního rytmu Hranice srdecního rytmu Zóny srdecního tepu Pouzití interval a rozehátí... 6 Pouzití rezimu SPEED a DISTANCE (Rychlost a Vzdálenost) Párování POD.

4 Autolap a rychlostní omezení. 6.3 Kalibrace POD Pouzití rezimu TIME (Cas). 7.1 Ke zmn casu a duálního casu: Nastavení alarmu Obecné funkce Podsvícení.

5 Pojistka tlacítka Rezim spánku Pipojení k PC (volitelné) Odstranní závad Párování pásu snímace.. 10 Péce a údrzba Obecná pírucka

6 10.2 Úprava délky pásku cs 10.3 Výmna pásk Výmna baterie v pístroji na zápstí Výmna baterie v pásu.. 11 Technické údaje Technické údaje Trademark.

7 Copyright CE FCC Oznámení o patentu Likvidace pístroje Dementi...

8 Odpovdnost uzivatele Varování.... Index ÚVOD Dkujeme, ze jste si vybrali Suunto t4d jako svého tréninkového partnera. Suunto t4d je velmi pesný mic tepové frekvence vytvoený k tomu, aby vás trénink byl co nejúcinnjsí a nejzábavnjsí. Suunto t4d poskytuje trénování v tepových zónách, pesn mí spálené kalorie a zaznamenává vasi tréninkovou historii. Je to pístroj, který poroste spolecn s rstem vasí fyzické kondice. Hlavní funkce: Suunto Coach (trenér Suunto) - vás osobní tréninkový manazer Training Effect (tréninkový efekt) - zlepsená alternativa k zónovému tréninku Logbook (záznamník) - zaznamenává vsechny vase tréninkové relace Rozsíení funkcí pomocí Suunto POD (Peripheral Observation Devices) Kompatibilita se sluzbou Movescount pomocí volitelného zaízení Suunto Movestick cs 5 2 ZACÍNÁME 2.1 Základní nastavení Aktivujte mic tepu Suunto stisknutím libovolného tlacítka. Budete vyzváni k zadání kontrastu displeje, casu, data a dále k zadání vasí fyzické charakteristiky a aktivity. Start Stop Lap + Mode View Back Light - 1. Hodnoty zmníte tlacítky [Lap +] a [Light -]. 2. Podle poteby se na pedchozí nastavení mzete vrátit stisknutím tlacítka [View Back]. Po potvrzení posledního nastavení se na pístroji zobrazí,,settings ok" (nastavení OK). Nyní mzete zacít pouzívat základní funkce casu a monitorování srdecního tepu. POZNÁMKA: Vase maximální tepová frekvence je automaticky spocítána ze vzorce 210 (0,65 x vk). 6 Následující klasifikaci pouzijte jako pomcku pi urcování vasí Tídy aktivity. cs Lehké cvicení Pokud pravideln neprovádíte rekreacní sporty nebo tzkou fyzickou aktivitu, zejm se jen procházíte nebo lehce cvicíte, pouzijte 1. Rekreace Pokud pravideln provádíte rekreacní sporty nebo fyzickou práci a vase týdenní cvicení trvá: mén nez 1 hodinu, pouzijte 2. více nez 1 hodinu, pouzijte 3. Fitness Pokud pravideln sportujete nebo provádíte jinou fyzickou aktivitu a vase nárocné cvicení trvá: mén nez 30 minut týdn, pouzijte minut týdn, pouzijte hodiny týdn, pouzijte 6. více nez 3 hodiny týdn, pouzijte 7. Vytrvalost nebo profesionál Pokud pravideln trénujete nebo se úcastníte soutzí a vase týdenní cvicení trvá: 5-7 hodin, pouzijte 7, hodin, pouzijte hodin, pouzijte 8, hodin, pouzijte hodin, pouzijte 9,5. více nez 15 hodin, pouzijte Rezimy a zobrazení Rezimy Hlavní rezimy jsou TIME (Cas) a TRAINING (Trénink). Rezimy mzete pepínat tlacítkem [Mode] (Rezim). Je-li pístroj Suunto t4d spárován s nkterým zaízením POD (Peripheral Observation Devices), je k dispozici rovnz rezim SPEED AND DISTANCE (Rychlost a vzdálenost). 8 Zobrazení Kazdý rezim má rzná zobrazení obsahující doplkové informace, napíklad den v rezimu TIME nebo kalorie v rezimu TRAINING. Zobrazení mzete zmnit tlacítkem [View Back]. cs 20 Krom toho je podél levé hrany displeje zobrazen graf vaseho srdecního tepu. Pístroj Suunto t4d dále podél pravé dolní hrany zobrazuje vás tréninkový efekt Training Effect. Zámek tlacítek a podsvícení Tlacítka zamknete podrzením stisknutého tlacítka [Light -]. Jeho krátké stisknutí aktivuje podsvícení. I kdyz je aktivován zámek tlacítek, mzete pepínat zobrazení a zapínat podsvícení Navigace v menu Otevete menu podrzením stisknutého tlacítka [Mode] (Rezim). Pístroj Suunto t4d nabízí v kazdém rezimu jinou skladbu menu. V menu procházejte tlacítky [Lap +] a [Light -]. Pejdte k nastavení a potvrte hodnotu tlacítkem [Mode]. Na pedchozí nastavení se vrátíte tlacítkem [View Back]. 10 Menu mzete kdykoli opustit stisknutím tlacítka [Start Stop].

9 Rychlé opustní menu je indikováno znakem "X" na displeji. cs 11 3 STANOVENÍ HLAVNÍCH NASTAVENÍ Ped zahájením cvicení potebujete nadefinovat nastavení GENERAL (OBECNÉ) a PERSONAL (OSOBNÍ). Zajisují pesná mení a výpocty. Po aktivaci zaízení potebujete nejdíve nadefinovat hlavní nastavení (stiskem kteréhokoliv tlacítka). Chcete-li vdt více o tchto nastaveních a jejich úprav, ctte dál. V opacném pípad mzete pejít do dalsí kapitoly. 3.1 Obecná nastavení (OBECNÁ) nastavení urcují jednotky mení, formát casu a data jako pouzitý tón tlacítka. Tato nastavení byste si mli stanovit podle své vlastní volby. GENERAL Nastavení tones hr weight height time date Hodnota on / off bpm / % kg / lb cm / ft 12h / 24h dd.mm / mm.dd Popis Tóny tlacítek: zap. nebo vyp. Jednotky mení srdecního rytmu: údery za minutu nebo procento max. srdecního rytmu Jednotky hmotnosti: kilogramy nebo libry Jednotky výsky: centimetry nebo stopy Formát casu: 12 hodinový nebo 24 hodinový Formát datumu: den-msíc nebo msíc-den 12 Nastavení save Foot Hodnota ask / all km/h, /km, mph, /mi km/h, /km, mph, /mi km/h, /km, mph, /mi Popis Ulozit záznam: dotazte se ped ulozením nebo ulozte vse Jednotky Foot POD pro chzi: kilometry za hodinu, vzdálenost v kilometrech, míle za hodinu nebo vzdálenost v mílích Jednotky Bike POD na kolo: stejná volba jako pro Foot POD Jednotky GPS POD: stejná volba jako pro Foot POD cs Bike Gps Pi zmn GENERAL (OBECN&Aacuní tréninku). V zónovém tréninku se pokousíte 16 udrzet srdecní tep na urcité úrovni po celou dobu zátze. S funkcí Training Effect musíte dosáhnout pozadovaného cíle pouze jednou v prbhu tréninku. Training Effect Výsledek Malý Popis Zlepsuje schopnost zotavení; pi dlouhých relacích (více nez 1 hodina) rovnz zlepsuje základní vytrvalost. Nijak výrazn nezvysuje aerobní výkonnost. Udrzuje aerobní kondici. Buduje základ pro nárocnjsí tréninky v budoucnu. Zlepsuje aerobní výkonnost, pokud je opakován 2-4krát týdn. Nemá zádné zvlástní pozadavky programových úrovní. Výchozí úrove se automaticky nastavuje na základ vaseho activity class (stupn výkonnosti). Pocínaje výchozí programovou úrovní Suunto Coach zvysuje nebo snizuje tuto úrove a pizpsobuje ji podle vasí aktuální (zaznamenané) historie cvicení a soucasného activity class (stupn výkonnosti). POZNÁMKA: Suunto t4d rovnz zvysuje nebo snizuje vaseho activity class (stupe výkonnosti) podle historie cvicení. V obou pípadech budete pozádáni o potvrzení zmny ped úpravou nastavení. Suunto Coach vytváí cvicební rezim na pístích pt dní. Kazdé cvicení má cílovou úrove Training Effect (Úcinnosti cvicení) a doporucenou dobu trvání. Pouzijte [Lap +] (Okruh +) a [Light -] (Svtlo -) ke kontrole doporucení na pístí dny. 20 cs Jak pouzívat doporucení: 1. Rolujte na TODAY (DNES). 2. Stisknte [Mode] (Rezim). Tím se penesete do rezimu TRAINING (CVICENÍ). 3. Stisknte[Start Stop] (Start Stop) pro zahájení cvicení. Cílová úrove úcinnosti cvicení TE (ÚCINNOST CVICENÍ) a jeho doporucená délka jsou zobrazeny v náhledu rezimu TRAINING (cvicení). Malá sipka vedle casovace ukazující nahoru nebo dol udává, zda jste zvýsili nebo snízili intenzitu vaseho cvicení, abyste dodrzeli doporucení. Suunto Coach automaticky aktualizuje bzný postup cvicení, aby odpovídal vasemu aktuálnímu cvicení. Upozoruje sem zda Training Effect (Úcinnost cvicení) vasich pedchozích byla nad nebo pod cílovou úrovní a soucasn upravuje cíl pístího cvicení. POZNÁMKA: Pamatujte, ze zvýsení fyzické kondice vyzaduje trplivost a doporucení daná Suunto Coach se optimalizují pro proces kolísající mezi tzkým a lehkým cvicením. 21 Mzete cvicit s vyssí nebo nizsí intenzitou nebo delsí ci kratsí dobu, nez doporucuje Suunto Coach pro dosazení cíle kazdého cvicení. Delsí a nárocnjsí cvicení nez doporucená budou vypustna. Jestlize cvicíte více nez je doporuceno, radí se castji a déle odpocívat. Po odpocinku se doporucuje usilovnjsí cvicení. POZNÁMKA: Technologii analýzy srdecního rytmu produkujícího adaptivní cvicební program Suunto Coach zajisuje a podporuje spolecnost Firstbeat Technologies Ltd POUZITÍ REZIMU TRAINING (CVICENÍ) Rezim TRAINING (CVÍCENÍ) reguluje mení vsech vasich cvicebních aktivit. POZNÁMKA: I kdyz jak Suunto t4d, tak i pás snímace jsou vodotsné, radiový signál se nepenásí ve vod a tím znemozuje komunikaci mezi Suunto t4d a pásem snímace. cs 5.1 Navlecení pásu snímace Navlecte si pás podle zobrazení a pepnte do rezimu TRAINING (CVÍCENÍ) k zahájení snímání srdecního rytmu. Zvlhcete ob kontaktní oblasti (1) vodou nebo gelem ped vlastním navlecením pásu. Pesvdcete se, ze se pás nachází uprosted prsou. 23 UPOZORNNÍ: Jestlize máte kardiostimulátor, defibrilátor nebo jiné implantované elektronické zaízení, budete pouzívat snímací plás na vlastní nebezpecí. Ped vlastním pouzitím doporucujeme test cvicení se snímacem srdecního rytmu a pásem za lékaského dozoru.

10 Cvicení mze pedstavovat riziko pro ty, kdo pravideln necvicí. tréninkovou relaci stisknutím [Start Stop]. 2. Mic zastavíte stisknutím [Start Stop]. 4. mozná pekvapeni, nakolik je to prospsné! souhrnnými informacemi za zaznamenané období jsou: Dosazená Training Effect (TE) (Úcinnost cvicení) Prmrná a nejvyssí hodnota srdecního rytmu Spálené kalorie Casy okruh Cas v hranicích srdecního rytmu, nad a pod nimi Pi pouzití PODu rychlosti a vzdálenosti se rovnz zaznamená následující informace: 26 Celková vzdálenost Prmrné tempo (pouze Cadence POD) Prmrná a nejvyssí rychlost Vzdálenost na okruh Prmrná rychlost na okruhu Pro nahlízení do záznamníku: 1. Opuste LOG (ZÁZNAM) stiskem [Start Stop] (Start Stop). Zlepsuje aerobní kondici. zvlástních pozadavk na regeneraci. dv 2-3 regeneracní relace (TE 1-2) za týden. [View Back] (Pedchozí náhled) v rezimu TRAINING (CVICENÍ), dokud neukazuje náhled TE (Úcinnosti cvicení). 2. Nastavte cílovou úrove stiskem [Light -] (Svtlo -) a podrzením pi náhledu TE (Úcinnosti cvicení). Odecítací casovac napravo od cílové hodnoty TE udává, kolik casu zbývá k dosazení cílové hodnoty vaseho aktuálního srdecního rytmu (intenzita cvicení). 30 POZNÁMKA: Mzete zmnit hlavní náhled TRAINING (CVICENÍ) rezimu k zobrazení aktuální (dosazené) Training Effect (Úcinnosti cvicení) podrzením tlacítka [View Back] (Pedchozí náhled). Pepnte opt na náhled srdecního rytmu. cs 5.6 Pouzití hranicních hodnot a pásem srdecního rytmu Nastavení hranicních hodnot a pásem srdecního rytmu jsou definována v nastaveních rezimu TRAINING Hranice srdecního rytmu Nastavení nejvyssí a nejnizsí hranice srdecního rytmu vám pomze udrzet správnou intenzitu vaseho cvicení. V nabídce HR LIMITS (HRANICE SRDECNÍHO RYTMU) mzete nastavit zapnutí nebo vypnutí hranic srdecního rytmu, definovat horní a spodní hranici a zapnout nebo vypnout výstrahu. Nastavení hr limits lower Hodnota on / off bpm / % Popis Funkce hranic srdecního rytmu: zap. nebo vyp. Spodní hranice srdecního rytmu: podle zvolených jednotek v nastaveních GENERAL (OBECNÉ) 31 Nastavení upper alarm Hodnota bpm / % on / off Popis Horní hranice srdecního rytmu podle zvolených jednotek v nastaveních GENERAL (OBECNÉ) Mimo hranice výstrahy: zap. nebo vyp. Pro zmnu nastavení HR LIMITS (HRANICE SRDECNÍHO RYTMU): 1. Vstupte do nabídky (SET (NASTAVENÍ)) a rolujte [Lap +] (Okruh +), dokud nedosáhnete HR LIMITS (HRANICE SRDECNÍHO RYTMU). 2. Vstupte do nastavení tlacítkem [Mode] (Rezim) a nastavte hodnotu pomocí [Lap +] (Okruh +) a [Light -] (Svtlo -). 3. Potvrte hodnotu a pesute se do dalsího nastavení stiskem [Mode] (Rezim). 4. Je-li to nutné, opakujte kroky 2 a Stisknte [Start Stop] (Start Stop) pro opustní. POZNÁMKA: Hranicní limity srdecního rytmu se zobrazují s pomlckami na levém vnjsím obvodu displeje po jejich aktivaci. Pravdpodobná zivotní situace: Pohyb v pásmu Dnes si chcete dobe, ale usilovn zacvicit, proto nastavte hranice srdecního rytmu shodné s hranicemi pro pásmo 3 a zapnte funkci výstrahy. Snímac srdecního rytmu vás upozorní, kdyz pjdete pílis pomalu nebo cvicit pílis usilovn! Zóny srdecního tepu Trénování s monitory srdecního tepu je tradicn zalozeno na zónách srdecního tepu. Intenzita tréninku je urcována dobou strávenou v kazdé ze tech zón. Zóny srdecního tepu jsou definovány jako procentní hodnoty vaseho maximálního tepu. Zónový trénink je zavedená tréninková metoda a pednastavené výchozí hodnoty jsou tyto: Zóna 1 (60-70%): kondicní zóna; zlepsuje základní kondici a je vhodná pro redukci hmotnosti. Zóna 2 (70-80%): aerobní zóna; zlepsuje aerobní kondici a je vhodná pro vytrvalostní trénink. Zóna 3 (80-90%): prahová zóna; zlepsuje aerobní a anaerobní kapacitu a je vhodná pro zlepsení spickového výkonu. Pokud postupujte podle osobního tréninkového tréninku, který pouzívá zónový trénink, zadejte hodnoty definované programem. vyp. vyp. zóny srd. tepu zap./vyp. Podle poteby opakujte kroky 2 a rovnz stanovit dobu rozcvicení. To lze pouzít s aktivovanými intervaly i bez nich. tento náhled ke sledování casu, který vám zbývá pro aktuální interval. Jakmile jste zahájili cvicení, odecítací casovac se automaticky resetuje po uplynutí intervalu. Pokud cvicíte s intervaly, INT1 (INTERVAL1), INT2 (INTERVAL2) nebo WARM (ROZCVICENÍ) se zobrazuje ped dobou odecítání a udává, ve kterém intervalu se nacházíte. Ukazatel okruh na obrazovce vám napoví, kolik interval jste udlali, nap. int1 (okruh1), int2 (okruh2), int1 (okruh3), int2 (okruh4) apod. Nastavení int1 int1 Hodnota on / off 0'00 Popis Interval 1: zap. nebo vyp. Doba trvání intervalu 1: minuty a sekundy 35 Nastavení int2 int2 warm warm Hodnota on / off 0'00 on / off 0'00 Popis Interval 2: zap. nebo vyp. Doba trvání intervalu 2: minuty a sekundy Doba rozcvicení: zap. nebo vyp. Doba trvání rozcvicení: minuty a sekundy Pi zmn nastavení intervalu a doby rozcvicení: 1. V rezimu TRAINING (cvicení) vstupte do nabídky (SET (NASTAVENÍ)) a rolujte [Lap +] (Okruh +), dokud se nedostanete na INTERVAL (INTERVAL).

11 2. Vstupte do nastavení tlacítkem [Mode] (Rezim) a nastavte hodnotu pomocí [Lap +] (Okruh +) a [Light -] (Svtlo -). 3. Potvrte hodnotu a pesute se do dalsího nastavení stiskem [Mode] (Rezim). 4. Je-li to nutné, opakujte kroky 2 a Stisknte [Start Stop] (Start Stop) pro opustní. RADA: Jestlize chcete pouzít intervaly se stejnou dobou pro cvicení a odpocinek, stací pouze aktivovat a definovat interval jedna (INT1 (INTERVAL1)). Snímac srdecního rytmu pouzije tento cas pro kazdý okruh (interval) POUZITÍ REZIMU SPEED A DISTANCE (RYCHLOST A VZDÁLENOST) Rezim SPEED AND DISTANCE (rychlost a vzdálenost) je dostupný po spárování POD rychlosti a vzdálenosti se snímacem srdecního rytmu Suunto. cs 6.1 Párování POD Pro pouzití rezimu SPEED AND DISTANCE (rychlost a vzdálenost) potebujete nejdíve spárovat snímac srdecního rytmu s POD Suunto. Pro spárování POD: 1. V rezimu TRAINING (cvicení), vstupte do nabídky (SET (NASTAVENÍ)) a rolujte [Lap +] (Okruh +), dokud nedosáhnete PAIR A POD (SPÁROVAT POD). 2. Stisknte [Mode] (Rezim), abyste se dostali do prvního nastavení a zvolte typ PODu pomocí [Lap +] (Okruh +) a [Light -] (Svtlo -). 3. Stisknte [Mode] (Rezim) k aktivaci párování. 4. Zapnte POD, picemz se zobrazuje hlásení TURN ON (ZAPNUTO). Stejný postup pouzijte pro párování snímacího pásu srdecního rytmu. 37 POZNÁMKA: Ped optovným spárováním PODu nebo pásu, musíte nejdíve resetovat pístroj vyjmutím baterie a jejím ulozením v obrácené poloze (pól + dol). Poté ji opt vrate do pvodní polohy. RADA: Jestlize jste párovali Cadence POD, mzete pepínat mezi rychlostí a tempem jako hlavním náhledem v rezimu SPEED AND DISTANCE (rychlost a vzdálenost) podrzením tlacítka [View Back] (Pedchozí náhled). 6.2 Autolap a rychlostní omezení S vlastností autolapu mzete stanovit okruh podle vzdálenosti, ne podle casu (intervalové cvicení). Po aktivaci autolapu (a rychlosti a vzdálenosti POD), ukazuje snímac srdecního rytmu celkovou vzdálenost, prmrnou rychlost jednoho okruhu a cas kazdého okruhu. POZNÁMKA: Pi pouzití funkce autolapu je velmi dlezité pesn kalibrovat rychlost a vzdálenost POD. Nastavení autolap Hodnota on / off Popis Funkce autolapu: zap. nebo vyp. 38 Nastavení dist. Hodnota 0000 Popis Vzdálenost: vzdálenost okruhu podle zvolených jednotek v nastaveních GENERAL (OBECNÉ) cs Pi zmn nastavení autolapu: 1. V rezimu SPEED AND DISTANCE (rychlost a vzdálenost) vstupte do nabídky (SET (NASTAVENÍ)) a rolujte [Lap +] (Okruh +), dokud se nedostanete na AUTOLAP (AUTOLAP). 2. Vstupte do nastavení tlacítkem [Mode] (Rezim) a nastavte hodnotu pomocí [Lap +] (Okruh +) a [Light -] (Svtlo -). 3. Potvrte hodnotu a pesute se do dalsího nastavení stiskem [Mode] (Rezim). 4. Je-li to nutné, opakujte kroky 2 a Stisknte [Start Stop] (Start Stop) pro opustní. Stejn jako hranice srdecního rytmu mzete spustit funkci omezení rychlosti a stanovit pro sebe horní a spodní hranici rychlosti. RADA: To zahrnuje funkci autopause (automatické pauzy), která po aktivaci zastaví vase cvicení, je-li pílis pomalé pi pouzití Suunto PODu rychlosti a vzdálenosti. Cvicení se zahájí po zvýsení rychlosti. 39 Pravdpodobná zivotní situace: Trénink v mstských ulicích Autopause (Automatická pauza) se hodí jízd na kole nebo bhu mstskými ulicemi. Pomocí autopause (automatické pauzy) mzete ze záznamu vpustit veskerý cas, který jste strávili pi cekání na kizovatkách. Nastavení limits lower Hodnota on / off 00,0 Popis Funkce omezení: zap. nebo vyp. nejnizsí rychlost: podle zvolených jednotek v nastaveních GENERAL (OBECNÉ) Nejvyssí rychlost: podle zvolených jednotek v nastaveních GENERAL (OBECNÉ) Funkce autopause (automatické pauzy): zap./vyp. upper 00.0 pause on / off Pi zmn nastavení povolené rychlosti a pauzy: 1. V rezimu SPEED AND DISTANCE (rychlost a vzdálenost) vstupte do nabídky (SET (NASTAVENÍ) a rolujte [Lap +] (Okruh +), dokud se nedostanete na SPEED (RYCHLOST). 2. Vstupte do nastavení tlacítkem [Mode] (Rezim) a nastavte hodnotu pomocí [Lap +] (Okruh +) a [Light -] (Svtlo -) Potvrte hodnotu a pesute se do dalsího nastavení stiskem [Mode] (Rezim). 4. Je-li to nutné, opakujte kroky 2 a Stisknte [Start Stop] (Start Stop) pro opustní. cs 6.3 Kalibrace POD Suunto POD, které mí rychlost a vzdálenosti vyzaduje kalibraci, aby poskytovalo pesné údaje. Postup kalibrace je odlisný pro kazdý typ POD a vyzaduje prostudování podrobných informací v uzivatelské pírucce POD. Jednoduchým zpsobem jak provést rychlou kalibraci je bzet nebo jet na kole známou vzdálenost pomocí POD. 1. Spárujte a aktivujte vás POD. 2. Spuste záznamník. 3. Projdte známou vzdálenost. 4. Zastavte záznamník. 5. Vstupte do nabídky CALIBRATE (KALIBROVAT). 6. Zvolte typ POD type a nahrate menou vzdálenost aktuální (známou) vzdáleností. RADA: GPS POD je uvedena v seznamu nabídky CALIBRATE (KALIBROVAT), ale kalibrace nemá zádný vliv na GPS POD. Toto kalibracní nastavení pouzijte, jestlize chcete nap. dva Bike PODy pro rzné typy kol. Jeden z nich mzete 41 párovat jako GPS POD a kalibrovat stejným zpsobem jako byste provedli u typu Bike POD POUZITÍ REZIMU TIME (CAS) Rezim TIME (CAS) reguluje cas bhem dne ve dvou casových pásmech: hlavní cas a duální cas. V nabídce ALARM (ALARM), TIME (CAS) a DATE (DATUM) máte následující nastavení: Nastavení alarm alarm time dual time date Hodnota on / off 00:00 hours / minutes / seconds hours / minutes year / month / day Popis Funkce výstrahy: zap.

12 nebo vyp. Cas výstrahy: hodiny a minuty Hlavní cas: hodiny, minuty a sekundy Duální cas: hodiny a minuty Aktuální datum: rok, msíc a den cs 7.1 Ke zmn casu a duálního casu: Ke zmn casu a duálního casu: 1. V rezimu TIME (cas) vstupte do nabídky (SET (NASTAVENÍ)) a rolujte [Lap +] (Okruh -), dokud se nedostanete na TIME (CAS). 2. Vstupte do nastavení tlacítkem [Mode] (Rezim) a nastavte hodnotu pomocí [Lap +] (Okruh +) a [Light -] (Svtlo -) Potvrte hodnotu a pesute se do dalsího nastavení stiskem [Mode] (Rezim). 4. Je-li to nutné, opakujte kroky 2 a Stisknte [Start Stop] (Start Stop) pro opustní. Pravdpodobná zivotní situace: Znalost domácího casu Cestujete do zahranicí a nastavujete domácí cas. Hlavním casovým údajem bude cas ve stávající lokaci. Nyní budete vzdy informováni o místním casu a mzete rychle ovit, jaký cas je u vás doma. POZNÁMKA: Doporucujeme nastavit cas ve vasí soucasné lokaci jako hlavní cas, protoze hodiny pracují podle hlavního casu. 7.2 Nastavení alarmu Pro nastavení alarmu: 1. V rezimu TIME (cas) vstupte do nabídky (SET (NASTAVENÍ)) a rolujte na ALARM (ALARM) pomocí tlacítka [Light -] (Svtlo -). 2. Vstupte do nastavení tlacítkem [Mode] (Rezim) a nastavte hodnotu pomocí [Lap +] (Okruh +) a [Light -] (Svtlo -). 3. Potvrte hodnotu a pesute se do dalsího nastavení stiskem [Mode] (Rezim) Pro nastavení casu alarmu, opakujte kroky 2 a Stisknte [Start Stop] (Start Stop) pro opustní. cs Pohotovostní rezim alarmu Deaktivujte alarm stiskem [View Back] (Pedchozí náhled). Stiskem libovolného tlacítka se aktivuje funkce pohotovostního rezimu alarmu. Kazdý takový rezim trvá 5 minut. Tuto funkci lze aktivovat dvanáctkrát OBECNÉ FUNKCE 8.1 Podsvícení Podsvícení mzete zapnout stisknutím tlacítka [Light -]. Podsvícení se vypne automaticky. Chcete-li pouzívat podsvícení pi zmnách v nastavení, musíte jej aktivovat ped otevením nastavení. Podsvícení se znovu aktivuje pi kazdém stisknutím tlacítka. Tato funkce bude zapnutá, dokud nastavování neukoncíte. POZNÁMKA: Casté pouzívání podsvícení znacn redukuje zivotnost baterie. Z dvodu úspory energie podsvícení pouzívané v rezimu TRAINING (Trénink) bliká. 8.2 Pojistka tlacítka V kazdém rezimu mzete zajistit a odjistit tlacítka podrzením [Light -] (Svtlo -). I u zajistných tlacítek mzete stále mnit náhledy a zapínat podsvícení. 46 RADA: Doporucujeme zajisovat tlacítka nap. po zahájení nové cvicební relace nebo po ulození pístroje do cestovního vaku. cs 8. 3 Rezim spánku Snímac srdecního rytmu Suunto mzete rovnz uvést do rezimu spánku a tím prodlouzit zivotnost baterie. nebo vymazat zaznamenanou historii cvicení. Osobní nastavení se nevymazou. 1. Pro spustní rezimu spánku stisknte soucasn [Start Stop] (Start Stop), [Lap +] (Okruh +), [Light -] (Svtlo -) a [View Back] (Pedchozí náhled). 2. Zaízení aktivujte optovným stiskem libovolného tlacítka. POZNÁMKA: Základní nastavení se mají obnovovat pi kazdé optovné aktivaci pístroje. 8.4 Pipojení k PC (volitelné) Jestlize chcete provést podrobnjsí dlouhodobou analýzu, pouzijte Suunto Training Manager nebo Training Manager Lite. S tímto softwarem mzete dkladn sledovat císla, statistiky a grafická znázornní vasich cvicebních relací. Ke stazení vasich záznam do PC musíte zakoupit Suunto PC POD. Suunto PC POD umozuje soubzné aktuální sledování az tí osob na jednotlivém pocítaci ODSTRANNÍ ZÁVAD Vás Suunto snímac srdecního rytmu vyuzívá vysokofrekvencní penos, aby se zamezilo rusení pi snímání. Pesto cvicení poblíz nadzemního elektrického vedení nebo magnetických ci elektronických zaízení mze zpsobit rusení signálu. Pokud jste ztratili signál, zkuste následující: Ukoncete znovu zavete rezim TRAINING (CVICENÍ). Zkontrolujte, zda máte správn upevnný pás. Zkontrolujte, zda jsou navlhcená místa kolem elektrod. Odstrate vsechny pípadné zdroje rusení. Vymte baterii (pásu nebo na zápstí), pokud problémy petrvávají. Párování pásu snímace Pokud vymujete baterii pásu nebo máte potíze s píjmem signálu, budete muset spárovat pás se snímacem srdecního rytmu Suunto. Pi párování pásu: 1. Vyjmte baterii pásu. 2. Resetujte pás vlozením (nové) baterie pólem + dol. 3. Ve snímaci Suunto jdte do nabídky PAIR A POD (PÁROVAT POD) a zvolte HR BELT (PÁS SNÍMACE). 4. Vlozte baterii pólem + nahoru a zavete kryt. Stejný postup lze pouzít, pokud zjistíte problémy s píjmem signálu POD Suunto PÉCE A ÚDRZBA 10.1 Obecná pírucka Pro vsechna cvicební zaízení Suunto: Provádjte pouze postupy popsané v píruckách Suunto. Nedemontujte a neopravujte pístroj vlastními silami. Chrate pístroj ped nárazy, tzkými a ostrými pedmty, nadmrným horkem a nevystavujte je dlouhodobému úcinku pímého slunecního záení. Skladujte pístroj v cistém a suchém prostedí pi pokojové teplot. Neskladujte pístroj v místech, kde by mohlo dojít k jejich poskrábání tvrdými pedmty. cs Odstranní skrábanc K odstranní malých skrábanc na obrazovce pouzívejte Polywatch. Je k dostání u autorizovaných prodejc Suunto, ve vtsin hodináství a v internetovém obchod Suunto (shop.

13 Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) suunto.com). odolné skvrny pouzijte mýdlo. si nový pásek podle zobrazení: 50 cs 10.4 Výmna baterie v pístroji na zápstí Baterii vymujte velmi opatrn, aby jste zajistili vodotsnost vaseho snímace srdecního rytmu. Nedbalá výmna mze mít za následek zrusení záruky. Pi výmn baterie postupujte dle následujícího zobrazení: 51 POZNÁMKA: Jestlize jsou poskozené závity krytu, zaslete prosím pístroj autorizovanému servisnímu zástupci firmy Suunto Výmna baterie v pásu Pi výmn baterie postupujte dle následujícího zobrazení: 52 cs POZNÁMKA: Doporucujeme výmnu krytu a tsnicí krouzek spolecn s baterií k zajistní cistoty a vodotsnost snímace. K bateriím jsou dostupné i výmnné kryty TECHNICKÉ ÚDAJE 11.1 Technické údaje Obecné Provozní teplota: -20 C az +60 C / -5 F az +140 F Skladovací teplota: -30 C az +60 C / -22 F az +140 F Hmotnost (pístroje): 45 g / 50 g / 65 g (v závislosti na typu popruhu) Hmotnost (pásu): max. práva vyhrazena. práva vyhrazena. obsah nelze pouzívat nebo rozsiovat pro jiné úcely nebo jinak sdlovat, 55 zpístupovat nebo rozmnozovat bez pedchozího písemného souhlasu firmy Suunto Oy. Obsah tohoto dokumentu podléhá kdykoliv zmn bez upozornní. Firma Suunto neposkytne zádné záruky, a jiz vyslovené nebo mlcky pedpokládané vcetn, ale bez omezení, na výstiznost, úplnost nebo bezchybnost této dokumentace. Nejnovjsí verzi této dokumentace lze stáhnout na CE Znacka CE se pouzívá k oznacení shody s EMC smrnicemi EU c. 89/336/EEC a 99/5/EEC 11.5 FCC Suunto t3d, Suunto t4d jsou ve shod s cástí 15 pravidel FCC pro digitální pístroje tídy B. Toto zaízení vytváí, pouzívá a mze vyzaovat vysokofrekvencní energii a pi nedodrzení tchto pokyn pi instalaci a pouzití mze zapícinit skodlivé rusení radiokomunikací. Nelze zarucit, ze se toto rusení neprojeví v urcitém jednotlivém pípadu. Jestlize toto zaízení skodliv rusí jiná zaízení, pokuste se tyto potíze esit jeho pemístním. Pokud nemzete sami odstranit vzniklý problém, konzultujte ho s autorizovaným prodejcem firmy Suunto nebo jiným kvalifikovaným servisním technikem. Provoz podléhá následujícím podmínkám: 56 Toto zaízení nemze zpsobovat skodlivé rusení. Toto zaízení musí pohlcovat veskerá pijímaná rusení vcetn rusení, která mohou nepízniv ovlivnit jeho funkci Opravy by mli provádt oprávnní servisní technici firmy Suunto. Neoprávnné opravy mají za následek zrusení záruky. Tento výrobek je testován na shodu se standardy FCC. Pro pouzití v domácnosti nebo kanceláské pouzití. UPOZORNNÍ FCC: Zmny a úpravy výslovn neodsouhlasené firmou Suunto Oy by mohly zrusit vase oprávnní k provozu tohoto zaízení podle pedpis FCC. cs 11.6 Oznámení o patentu Tento výrobek je chránn následujícími patenty a jejich odpovídajícími národními zákony: US 11/432,380, US 11/181,836, US 11/169,712, US 11/154,444, US 12/145,766, US 11/808,391, US 7,526,840, USD 603,521, USD 29/313,029, US 12/223,701, US 7,192,401, US a EU Design / Byly pouzity i ostatní patenty Likvidace pístroje Zaízení likvidujte nálezitým zpsobem jako elektronický odpad. Nevhazujte ho do domovního odpadu. Na pozádání mzete vrátit vase zaízení nejblizsímu zástupci firmy Suunto DEMENTI Odpovdnost uzivatele Tento pístroj je urcený pouze pro rekreacní úcely. Suunto snímace srdecního rytmu nelze pouzívat k mením, která vyzadují profesní pesnost a nesmí nahrazovat laboratorní mení. cs 12.2 Varování Jestlize máte kardiostimulátor, defibrilátor nebo jiné implantované elektronické zaízení, budete pouzívat snímací plás na vlastní nebezpecí. Ped vlastním pouzitím doporucujeme test cvicení se snímacem srdecního rytmu a pásem za lékaského dozoru. Cvicení mze pedstavovat riziko pro ty, kdo pravideln necvicí. Drazn doporucujeme konzultace s lékaem ped zahájením vlastního cvicebního programu Index A alarm, 44 dímat, 44 K kalibrovat, 41 L likvidace pístroje, 58 C Coach, 16, 19 cvicební program, 20 adaptace, 21 cistní pístroje, 49 M maximální srdecní rytmus, 15 N nabídka ALARM, 43 AUTOLAP, 38 CAS, 43 DATUM, 43 OBECNÉ, 12 OSOBNÍ, 14 SPEED (RYCHLOST), 39 nastavení 61 G GENERAL (OBECNÉ) nastavení, 12 H hranice srdecního rytmu, 31 I interval, 35 GENERAL (OBECNÉ), 12 hranice srdecního rytmu, 31 maximální srdecní rytmus, 15 PERSONAL (OSOBNÍ), 12 zóny srdecního tepu, 34 O obecná pírucka, 49 odstranní skrábanc, 49 rezimy CAS, 43 RYCHLOST A VZDÁLENOST, 37 TRAINING, 24 TRAINING (CVICENÍ), 23 rozcvicení se, 35 S soucty, 27 P párovat, 37, 48 pás snímace navlecení, 23 výmna baterie, 52 PERSONAL (OSOBNÍ) nastavení, 12 podsvícení, 46 pojistka tlacítka, 46 T Training Effect, 16 trénink tréninková relace, 25 zahájení tréninkové relace, 24 U úprava délky pásku, 50 R rezim spánku, 47 Rezim TRAINING, 23 Rezim TRAINING (Trénink), V výmna baterie pásu, 52 baterie v pístroji na zápstí, 51 výmna pásku, 50 Z záznamník, 26 zóny srdecního tepu, SUUNTO HELP DESK Global USA (toll free) Canada (toll free) www.

cs Uživatelská příručka 1 2

cs Uživatelská příručka 1 2 cs Uživatelská příručka 1 2 REŽIMY A NÁHLEDY Time (Čas) Training (Cvičení) Speed & Distance (rychlost a vzdálenost) pracovní den/všední den datum sekundy duální čas prázdný training effect kalorie průměrný

Více

SUUNTO t1/t1c. Uživatelská příručka

SUUNTO t1/t1c. Uživatelská příručka SUUNTO t1/t1c Uživatelská příručka cs MODES & VIEWS Time Training weekday date seconds dual time calories average heart rate lap time time current heart rate zone 1 Úvod... 5 2 Začínáme... 6 2.1 Základní

Více

SUUNTO QUEST Uživatelská příručka

SUUNTO QUEST Uživatelská příručka SUUNTO QUEST Uživatelská příručka cs 1 BEZPEČNOST... 5 Typy bezpečnostních opatření:... 5 Bezpečnostní opatření:... 5 2 Vítejte... 7 3 Ikony a segmenty na displeji... 9 4 Používání tlačítek... 10 5 Začínáme...

Více

SUUNTO M5 Uživatelská příručka

SUUNTO M5 Uživatelská příručka SUUNTO M5 Uživatelská příručka cs 1 BEZPEČNOST... 5 Typy bezpečnostních opatření:... 5 Bezpečnostní opatření:... 5 2 Vítejte... 7 3 Ikony a segmenty na displeji... 9 4 Používání tlačítek... 10 5 Začínáme...

Více

Vaše uživatelský manuál HP PAVILION ZE4925EA http://cs.yourpdfguides.com/dref/4163145

Vaše uživatelský manuál HP PAVILION ZE4925EA http://cs.yourpdfguides.com/dref/4163145 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Vaše uživatelský manuál NAVIGON SUNGOO MOBILE NAVIGATION 43.01 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3952236

Vaše uživatelský manuál NAVIGON SUNGOO MOBILE NAVIGATION 43.01 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3952236 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro NAVIGON SUNGOO MOBILE NAVIGATION 43.01. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se NAVIGON

Více

ČEŠTINA. Polar FT60 Uživatelská příručka

ČEŠTINA. Polar FT60 Uživatelská příručka Polar FT60 Uživatelská příručka OBSAH ZAČÍNÁME... Seznamte se se svým tréninkovým počítačem Polar FT60... Začneme základním nastavením... Tlačítka a struktura Menu... Symboly na displeji... 3 3 3 4 4 PŘED

Více

navi2coach Uživatelská příručka Čeština

navi2coach Uživatelská příručka Čeština navi2coach Uživatelská příručka Čeština Index 1 HLAVNÍ... 5 1.1 Obecné informace... 6 2 Rozsah dodávky... 6 2.1 Kompatibilní o- synce příslušenství ( volitelné)... 7 2.2 Jak používat kompatibilní příslušenství

Více

Polar FT80. Uživatelská příručka

Polar FT80. Uživatelská příručka Polar FT80 Uživatelská příručka Obsah 1. ZAČÍNÁME... Seznamte se se svým tréninkovým počítačem Polar FT80... Tlačítka a struktura nabídky zápěstní jednotky... Symboly na displeji... Začněte základním nastavením...

Více

Vaše uživatelský manuál BLAUPUNKT AMSTERDAM NAV35E WW GG http://cs.yourpdfguides.com/dref/3305837

Vaše uživatelský manuál BLAUPUNKT AMSTERDAM NAV35E WW GG http://cs.yourpdfguides.com/dref/3305837 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro BLAUPUNKT AMSTERDAM NAV35E WW GG. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se BLAUPUNKT

Více

POLAR RC3 GPS. Uživatelská příručka

POLAR RC3 GPS. Uživatelská příručka POLAR RC3 GPS Uživatelská příručka OBSAH 1. ÚVOD... 4 2. TRÉNINKOVÝ SYSTÉM "VŠECHNO V JEDNOM"... Součásti tréninkového počítače... Tréninkový software... Doplňky, které máte k dispozici... Funkce tlačítek...

Více

Vaše uživatelský manuál XEROX WORKCENTRE 5135 http://cs.yourpdfguides.com/dref/4269037

Vaše uživatelský manuál XEROX WORKCENTRE 5135 http://cs.yourpdfguides.com/dref/4269037 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro XEROX WORKCENTRE 5135. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce

Více

Vaše uživatelský manuál SHARP AR-M550/620U/N http://cs.yourpdfguides.com/dref/1289959

Vaše uživatelský manuál SHARP AR-M550/620U/N http://cs.yourpdfguides.com/dref/1289959 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

ÚVOD...1 BEZPE!NOSTNÍ A VŠEOBECNÉ INFORMACE...3

ÚVOD...1 BEZPE!NOSTNÍ A VŠEOBECNÉ INFORMACE...3 Obsah ÚVOD...1 BEZPE!NOSTNÍ A VŠEOBECNÉ INFORMACE...3 D!ležité informace k zajišt"ní bezpe#ného a ú#inného provozu...3 P$e#t"te si tyto informace, než za#nete sv!j osobní komunikátor používat...3 Provoz

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA OBSAH Obsah 2 Úvod 8 Začínáme 10 Nastavení sporttesteru A300 10 Rychlé nastavení 11 Základní nastavení 11 Zápěstní pásek 12 Funkce tlačítek a struktura menu 13 Funkce tlačítek 13 Struktura

Více

Zvolte moznost > a motiv > Pozadí nebo Barva zvýraznní.. 24 Základy Tip: Kdyz pouzijete tmavsí pozadí, usetíte energii baterie.

Zvolte moznost > a motiv > Pozadí nebo Barva zvýraznní.. 24 Základy Tip: Kdyz pouzijete tmavsí pozadí, usetíte energii baterie. Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

V800 Obsah 1. Úvod 11 V800 11. Snímač srdeční frekvence H7* 12. Kabel USB 12. Aplikace Polar Flow 12. Software Polar FlowSync 12

V800 Obsah 1. Úvod 11 V800 11. Snímač srdeční frekvence H7* 12. Kabel USB 12. Aplikace Polar Flow 12. Software Polar FlowSync 12 V800 OBSAH V800 Obsah 1 Úvod 11 V800 11 Snímač srdeční frekvence H7* 12 Kabel USB 12 Aplikace Polar Flow 12 Software Polar FlowSync 12 Webová služba Polar Flow 12 Začínáme 13 Nabíjení baterie 13 Výdrž

Více

Europe / Middle-East / Africa Asia Microlife BP A6 PC North / Central / South America

Europe / Middle-East / Africa Asia Microlife BP A6 PC North / Central / South America Europe / Middle-East / Africa Microlife AG Espenstrasse 139 9443 Widnau / Switzerland Tel. +41 / 71 727 70 30 Fax +41 / 71 727 70 39 Email admin@microlife.ch www.microlife.com Asia Microlife Corporation.

Více

Vaše uživatelský manuál GARMIN MAPFACTOR NAVIGATOR 10 http://cs.yourpdfguides.com/dref/2737040

Vaše uživatelský manuál GARMIN MAPFACTOR NAVIGATOR 10 http://cs.yourpdfguides.com/dref/2737040 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro GARMIN MAPFACTOR NAVIGATOR 10. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské

Více

Hodinky pro měření srdeční frekvence. german engineering PM 62. Návod k použití

Hodinky pro měření srdeční frekvence. german engineering PM 62. Návod k použití Hodinky pro měření srdeční frekvence CZ german engineering PM 62 Návod k použití OBSAH Rozsah dodávky...3 Důležité pokyny...4 Všeobecné pokyny k tréninku...6 Funkce hodinek pro měření srdeční frekvence...8

Více

Vaše uživatelský manuál ABBYY SOFTWARE FINEREADER 9.0 http://cs.yourpdfguides.com/dref/1257867

Vaše uživatelský manuál ABBYY SOFTWARE FINEREADER 9.0 http://cs.yourpdfguides.com/dref/1257867 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro ABBYY SOFTWARE FINEREADER 9.0. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se ABBYY SOFTWARE

Více

US/GB RC 14.11. RUNNING COMPUTER SPEED DISTANCE Lap Count. www.sigmasport.com

US/GB RC 14.11. RUNNING COMPUTER SPEED DISTANCE Lap Count. www.sigmasport.com running COMPUTER PL HU RU US/GB RC 14.11 RUNNING COMPUTER SPEED DISTANCE Lap Count SL SK CZ www.sigmasport.com OBSAH 1 Předmluva 196 2 Obsah balení 196 3 Bezpečnostní upozornění 197 4 Přehled 198 4.1 Aktivace

Více

Vaše uživatelský manuál SIEMENS GIGASET AL140 http://cs.yourpdfguides.com/dref/4569074

Vaše uživatelský manuál SIEMENS GIGASET AL140 http://cs.yourpdfguides.com/dref/4569074 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro SIEMENS GIGASET AL140. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce

Více

Vaše uživatelský manuál HP PHOTOSMART A820 HOME PHOTO CENTER http://cs.yourpdfguides.com/dref/907323

Vaše uživatelský manuál HP PHOTOSMART A820 HOME PHOTO CENTER http://cs.yourpdfguides.com/dref/907323 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro HP PHOTOSMART A820 HOME PHOTO CENTER. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se HP PHOTOSMART

Více

Vaše uživatelský manuál KONICA MINOLTA MAGICOLOR 7300 http://cs.yourpdfguides.com/dref/591833

Vaše uživatelský manuál KONICA MINOLTA MAGICOLOR 7300 http://cs.yourpdfguides.com/dref/591833 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro KONICA MINOLTA MAGICOLOR 7300. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské

Více

Edge 1000 Návod k obsluze

Edge 1000 Návod k obsluze Edge 1000 Návod k obsluze Březen 2014 190-01694-41_0A Vytištěno na Tchaj-wanu Všechna práva vyhrazena. Na základě autorských zákonů není povoleno tento návod kopírovat (jako celek ani žádnou jeho část)

Více

Vaše uživatelský manuál PHILIPS SPF4328 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3446320

Vaše uživatelský manuál PHILIPS SPF4328 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3446320 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

DOC022.85.00720 DR 2800. UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Leden 2008 Vydání 4. HACH LANGE, 2007 2008. Všechna práva vyhrazena. Vytištěno v Německu.

DOC022.85.00720 DR 2800. UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Leden 2008 Vydání 4. HACH LANGE, 2007 2008. Všechna práva vyhrazena. Vytištěno v Německu. DOC022.85.00720 DR 2800 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Leden 2008 Vydání 4 HACH LANGE, 2007 2008. Všechna práva vyhrazena. Vytištěno v Německu. 2 Obsah Sekce 1 Specifikace... 7 Sekce 2 Všeobecné informace... 9 2.1

Více

Vaše uživatelský manuál HP MP3130 http://cs.yourpdfguides.com/dref/920418

Vaše uživatelský manuál HP MP3130 http://cs.yourpdfguides.com/dref/920418 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Chromis Příručka uživatele

Chromis Příručka uživatele Chromis Příručka uživatele POTÁPĚČSKÝ POČÍTAČ CHROMIS - NAVRŽEN POTÁPĚČSKÝMI INŽENÝRY Vítáme vás do rodiny spokojených uživatelů potápěčských počítačů SCUBAPRO a děkujeme vám za zakoupení počítače Chromis.

Více