UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA C85 VÝROBNÍ ČÍSLO.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA C85 VÝROBNÍ ČÍSLO. www.tunturi.cz"

Transkript

1 C85 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA VÝROBNÍ ČÍSLO

2 OBSAH DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY 2 CVIČENÍ 3 POČÍTAČ 5 ÚDRŽBA 11 MANIPULACE A SKLADOVÁNÍ 12 TECHNICKÉ SPECIFIKACE 12 MONTÁŽ 13 POZNÁMKY K POUŽÍVÁNÍ STROJE Pokud mají stroj povoleno používat děti, je zapotřebí zajistit dohled a poučit je, jak stroj správně používat, přičemž je třeba mít na zřeteli fyzický a duševní rozvoj dítěte a jeho povahu. UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA C85 DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY Před montáží, používáním a údržbou svého posilovacího stroje si pročtěte pozorně tuto příručku. Prosím uložte příručku na bezpečné místo; poskytne vám nyní i v budoucnu informace, které potřebujete k používání a údržbě svého stroje. Tyto pokyny vždy pečlivě dodržujte. POZNÁMKY KE ZDRAVÍ Než začnete s dlouhodobějším tréninkem, dejte si svým lékařem vyšetřit zdravotní stav. Pokud během cvičení pocítíte nevolnost, závratě nebo jiné nezvyklé příznaky, přerušte okamžitě trénink a vyhledejte lékaře. Abyste předešli bolestem a napětí ve svalech, zahajte každý trénink rozcvičkou a zakončete zklidňovací fází (pomalým šlapáním při nízkém odporu). Nezapomeňte se na konci tréninku protáhnout. POZNÁMKY KE CVIČEBNÍMU PROSTŘEDÍ Stroj není určen pro používání venku. Postavte stroj na pevný a rovný povrch. Postavte stroj na ochrannou podložku, abyste zabránili poškození podlahy pod ním. Dbejte na to, aby bylo cvičební prostředí dostatečně větrané. Abyste předešli nachlazení, necvičte v průvanu. Během tréninku snáší stroj teploty prostředí +10 C až +35 C. Stroj lze skladovat při teplotách -15 C až +40 C. Vlhkost vzduchu při tréninku ani skladování nesmí překročit 90 %. Než začnete používat stroj, přesvědčte se, že funguje ve všech ohledech správně. Vadný stroj nepoužívejte. Tlačítka mačkejte špičkou prstu; nehty mohou poškodit jejich membránu. Nikdy se neopírejte o počítač. Nikdy nesundávejte boční kryty. Nestoupejte na kryt rámu. Stroj smí používat vždy pouze jeden člověk. Při nasedání na stroj i sesedání z něj se přidržujte pevných řidítek. Cvičte ve vhodném oděvu a obuvi. Počítač chraňte před přímým sluncem a vždy osušte kapky potu, které na něm ulpí. Další informace o záručních podmínkách naleznete v záruční knížce přiložené k výrobku. Nezapomeňte, prosím, že záruka se nevztahuje na škody v důsledku přepravy nebo nedodržení pokynů pro seřizování nebo údržbu popsaných v této příručce. Stroj nesmí používat osoby s hmotností vyšší než 150 kg. Před prováděním montáže nebo údržby se vždy přesvědčte, že je přívodní šňůra stroje vytažená ze zásuvky. Nepokoušejte se o žádné opravy nebo seřizování, které nejsou uvedeny v tomto návodu. Všechno ostatní musíte přenechat osobě znalé údržby elektromechanických zařízení a oprávněné na základě příslušných zákonů provádět práce související s jejich údržbou a opravami. Tento výrobek musí být uzemněn. V případě poruchy nebo závady představuje uzemnění cestu nejmenšího odporu pro elektrický proud, čímž se sníží riziko úrazu elektrickým proudem. Tento výrobek je vybaven šňůrou se zemněným vodičem a zemnící zástrčkou. Zástrčku je třeba zapojit do vhodné zásuvky, řádně nainstalované 2

3 a uzemněné v souladu s místními předpisy. NEBEZPEČÍ: Nesprávné zapojení zemnícího vodiče stroje může vést k úrazu elektrickým proudem. Pokud jste na pochybách o správné uzemnění výrobku, obraťte se na kvalifikovaného elektrikáře nebo servisního technika. Neupravujte zástrčku dodávanou s výrobkem pokud se nehodí do elektrické zásuvky, dejte si kvalifikovaným elektrikářem nainstalovat vhodnou zásuvku. TENTO NÁVOD K POUŽITÍ USCHOVEJTE BEZPEČNOSTNÍ POZNÁMKY PRO JEDNOTKY S NAPÁJENÍM Z ELEKTRICKÉ SÍTĚ Než připojíte stroj ke zdroji elektrického proudu, ujistěte se, že napětí odpovídá napětí uvedenému na typovém štítku: stroj pracuje buď na 230 V, nebo 115 V (severoamerická verze). Upozornění! Stroj musí být zapojen do zemněné zásuvky. Při zapojování stroje ke zdroji elektrického proudu nepoužívejte prodlužovací šňůry. Vždy okamžitě po použití vypněte stroj a vytáhněte přívodní šňůru ze zásuvky! Aby se snížilo riziko popálenin, požáru, úrazu elektrickým proudem nebo zranění: 1. Nepoužívaný stroj byste nikdy neměli nechávat zapojený do elektrické sítě. Pokud stroj nepoužíváte, před prováděním údržby nebo oprav vždy vytáhněte přívodní šňůru ze zásuvky. 2. Nezakrývejte stroj dekami ani jiným hořlavým materiálem. V důsledku zvýšené teploty může dojít k výskytu požáru, úrazu elektrickým proudem nebo zranění. UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA C85 POZNÁMKA K MONTÁŽI STROJE Začněte tím, že stroj vybalíte. Podrobný návod k montáži naleznete na konci této příručky. Postupujte v uvedeném pořadí. Před montáží zkontrolujte obsah balení. V případě, že schází některá součást, obraťte se na svého prodejce, uveďte číslo modelu, výrobní číslo a číslo scházejícího náhradního dílu. Seznam náhradních dílů naleznete na konci této příručky. Součásti sady nářadí jsou označeny v seznamu náhradních dílů *. Směry vlevo, vpravo, vpředu a vzadu jsou uváděny z pohledu uživatele. Montážní nástroje si uschovejte, protože je můžete časem potřebovat, např. pro seřízení stroje. Upozorňujeme, že pro montáž jsou zapotřebí dvě osoby. Balení obsahuje sáček se silikátem kvůli pohlcování vlhkosti během skladování a přepravy. Po vybalení stroje sáček zlikvidujte. Kolem stroje ponechte minimálně 100 cm volného prostoru. Také doporučujeme, abyste vybalení stroje a jeho montáž prováděli na ochranné podložce. VÍTEJTE VE SVĚTĚ CVIČENÍ S TUNTURI Vaše volba naznačuje, že skutečně chcete investovat do svého zdraví a kondice; také ukazuje, že si opravdu ceníte vysoké kvality a stylu. S posilovacím strojem Tunturi jste si vybrali za tréninkového partnera vysoce kvalitní, bezpečný a motivující produkt. Ať už jsou vaše tréninkové cíle jakékoli, jsme si jisti, že jich s tímto posilovacím strojem dosáhnete. Informace k používání posilovacího stroje a způsobů účinného tréninku naleznete na internetových stránkách CZ 3. Nezapojujte stroj do elektrické sítě ani ho nepoužívejte, pokud dojde k poškození přívodní šňůry nebo stroje samotného. 4. Nezapojujte stroj k elektrické síti ani ho nepoužívejte venku nebo ve vlhku. 5. Zabraňte kontaktu šňůry s horkými předměty. 6. Neveďte přívodní šňůru pod kobercem, ani na ni nestavějte žádné předměty. Dbejte na to, aby přívodní šňůra nevedla pod strojem. 7. Neupravujte (například neprodlužujte) kabel mezi adaptérem a jednotkou. CVIČENÍ Trénink na eliptickém trenažéru je skvělé aerobní cvičení, vycházející z principu, že cvičení by mělo být patřičně lehké, ale přitom dlouhodobé. Aerobní cvičení vychází ze zlepšování maximálního tělesného příjmu kyslíku, což naopak vede ke zlepšování vytrvalosti a kondice. Schopnost těla spalovat tuk jako palivo přímo závisí na jeho kapacitě přijímat kyslíku. Aerobní cvičení by mělo být především příjemné. Během tréninku byste se měli zapotit, ale neměli byste lapat po dechu. Musíte být například během šlapání být schopni mluvit, nejen lapat po dechu. Cvičit byste měli nejméně třikrát týdně po 30 minutách, abyste dosáhli základní kondiční úrovně. Udržet se na 3

4 této úrovni vyžaduje několik tréninků týdně. Po dosažení základní kondice je možno ji snadno zlepšovat pouhým zvyšováním počtu tréninků. Cvičení se vždy projeví hmotnostním úbytkem, protože jde o jediný způsob, jak doplňovat energii spalovanou tělem. Právě proto je vždy vhodné kombinovat pravidelné cvičení se zdravou dietou. Člověk držící dietu by měl cvičit denně, zpočátku 30 minut nebo méně a postupně zvyšovat denní tréninkovou dávku až na jednu hodinu. Měli byste začít pomalu při nízké rychlosti šlapání a nízkém odporu, protože u člověka s nadváhou může při náročném cvičení dojít k vystavení srdce a oběhového systému nadměrné zátěži. Se zlepšující se kondicí můžete postupně zvyšovat zátěž a rychlost šlapání. Účinnost cvičení lze měřit sledováním pulzu. Měření pulzu vám pomůže sledovat hodnotu pulzu snadno během cvičení, a tím se zajistí, že cvičení bude dostatečně účinné, ale přitom nepříliš vysilující. Trénink zahajte při pomalém tempu a nízkém odporu. Postupně zvyšujte tempo a odpor podle své kondice. Držte hlavu vzpřímenou a krk natažený, abyste zabránili napětí v šíji, ramenech a zádech. Také záda držte vzpřímená. Dbejte na to, abyste měli nohy vystředěné na pedálech a kyčle, kolena, kotníky a prsty na nohou směřovaly vpřed. Udržujte těžiště těla vystředěné nad spodní částí těla bez ohledu na to, zda se předkláníte nebo stojíte zpříma. Trénink ukončete postupným snižováním tempa a odporu. Nezapomeňte se po tréninku protáhnout. K posílení kardiovaskulárního systému udržujte nízký odpor, ale vysoké tempo. Cvičení při vyšším odporu a pomalém tempu posiluje odpovídajícím způsobem vaše záda a kyčle. TEPOVÁ FREKVENCE Bez ohledu na svůj cíl, dosáhnete nejlepších výsledků tréninkem při správné úrovni zátěže a nejlepším měřítkem je vaše vlastní tepová frekvence. Pokud používáte snímací pás přes lehkou košili, navlhčete mírně košili v místech, kde je v kontaktu s elektrodami. Vysílač automaticky vysílá hodnoty tepové frekvence do počítače až do vzdálenosti přibližně 1 m. Pokud nebude povrch elektrod vlhký, nezobrazí se na displeji hodnota tepové frekvence. Pokud elektrody vyschnou, je třeba je znovu zvlhčit. Zahřejte před použitím elektrody dlaněmi, abyste zajistili přesné měření tepové frekvence. Pokud vedle sebe pracuje několik telemetrických měřicích zařízení tepové frekvence, měla by vzdálenost mezi nimi činit alespoň 1,5 m. Podobně, pokud se používá pouze jeden přijímač a několik vysílačů, měl by být v dosahu vysílání pouze jeden člověk s vysílačem. Vysílač se přepne do aktivního stavu pouze tehdy, když ho používáte pro měření. Nicméně pot a jiná vlhkost mohou vysílač udržovat v aktivním stavu a vybíjet baterii. Proto je důležité elektrody vždy po použití důkladně osušit. Při volbě tréninkového oděvu nezapomeňte, že některá vlákna použitá ve tkaninách (např. polyester, polyamid) vytvářejí statickou elektřinu, která může bránit spolehlivému měření tepové frekvence. Nezapomeňte prosím, že mobilní telefony, televizory a další elektrické spotřebiče kolem sebe vytvářejí elektromagnetické pole, které může způsobovat problémy při měření tepové frekvence. MĚŘENÍ PULZU ÚCHOPOVÝMI SNÍMAČI (HGP VERZE) Pulz se měří snímači v rukojetích. Měření pulzu probíhá, když se uživatel C85 dotýká obou snímačů současně. Spolehlivé měření pulzu vyžaduje, aby byla pokožka trvale v kontaktu se senzory a byla mírně vlhká. Příliš suchá nebo příliš vlhká pokožka snižuje spolehlivost měření tepové frekvence úchopovými snímači. UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA C85 Počítač C85 obsahuje přijímač tepové frekvence kompatibilní se zařízením Polar, takže můžete k měření tepové frekvence použít také nekódované snímací pásy Polar. UPOZORNĚNÍ! Pokud používáte kardiostimulátor, poraďte se před používáním snímacího pásu tepové frekvence s lékařem. Nejspolehlivějšího měření tepové frekvence dosáhnete pomocí telemetrického zařízení, u něhož elektrody vysílače připevněné na hrudi vysílají impulzy ze srdce do počítače pomocí elektromagnetického pole. Pokud si chcete témto způsobem změřit během tréninku tepovou frekvenci, navlhčete drážkované elektrody na snímacím pásu slinami nebo vodou. Připevněte si vysílač těsně pod hruď pomocí pružného pásu, dostatečně pevně, aby byly během cvičení elektrody v kontaktu s pokožkou, ale aby současně nebránilo jeho utažení normálnímu dýchání. TEPOVÁ FREKVENCE PŘI TRÉNINKU Nejdříve si zjistěte svou maximální tepovou frekvence, tj. stav, kdy vaše tepová frekvence při zvyšující se zátěží už dál nestoupá. Pokud neznáte svou maximální tepovou frekvenci, použijte prosím jako vodítko následující vzorec: VĚK Jde o průměrné hodnoty, maximální hodnota je individuální. Maximální tepová frekvence se s věkem snižuje v průměru o jeden bod za rok. Pokud patříte do některé z rizikových skupin, požádejte lékaře, aby vám změřil maximální tepovou frekvenci. Definovali jsme tři různé zóny tepové frekvence, abychom vám pomohli s cíleným tréninkem. 4

5 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA C85 CZ ZAČÁTEČNÍK: % maximální tepové frekvence. Vhodné také pro osoby snažící se udržet hmotnost, rekonvalescenty a ty, kteří dlouho necvičili. Doporučují se tři cvičení týdně v délce alespoň půl hodiny. Pravidelným cvičením se značně zlepší výkonnost dýchacího a oběhového systému a rychle pocítíte zlepšení. CVIČÍCÍ: % maximální tepové frekvence. Perfektní pro zlepšování a udržování kondice. Už přiměřená zátěž rozvijí účinně srdce a plíce, pokud trénujete minimálně 30 minut alespoň třikrát týdně. Pro další zlepšování kondice zvyšujte buď frekvenci nebo zátěž, ale ne obojí současně! AKTIVNÍ CVIČÍCÍ: % maximální tepové frekvence. Cvičení na této úrovni vyhovuje pouze nejzdatnějším jedincům a předpokládá dlouhodobé vytrvalostní tréninky. POČÍTAČ 3. TRAINING Tlačítkem TRAINING otevřete nabídku TRAINING. Nabídka TRAINING obsahuje následující tréninkové programy: QUICK START, MANUAL, TARGET HR, TARGET EFFORT, PROGRAMS, T-RIDE, T-ROAD, T-MUSIC, OWN TRAINING a FITNESS TEST. 4. USER Tlačítkem USER otevřete nabídku USER. Nabídka USER obsahuje následující funkce: CREATE USER, SELECT/CHANGE USER, EDIT USER, DELETE USER, SETTINGS a USER LOG. 5. NASTAVOVACÍ PRVEK Nastavovací prvek funguje dvěma způsoby: A) Otáčení prvku. Otáčením prvku ve směru hodinových ručiček můžete rolovat nabídkou dolů nebo doprava a zvyšovat hodnoty nebo zátěž. Otáčením prvku proti směru hodinových ručiček můžete rolovat nabídkou nahoru nebo doleva a snižovat hodnoty nebo zátěž. B) Stisk prvku. Stiskem prvku potvrdíte volbu, kterou jste provedli jeho otáčením. Při tréninku můžete potvrdit funkci zobrazenou uprostřed dolní části displeje. 6. TLAČÍTKA MP3 PŘEHRÁVAČE Hlasitost zvýšíte pomocí tlačítka +. Posun vpřed v seznamu skladeb provedete tlačítkem >>I. Přehrávání spustíte a zastavíte tlačítkem > II. Posun vzad v seznamu skladeb provedete tlačítkem I<<. Hlasitost snížíte pomocí tlačítka -. DISPLEJ Během tréninku vidíte na levé straně displeje následující tréninkové hodnoty: time, distance, energy consumption, effort, RPM, heart rate and speed (čas, vzdálenost, kalorická spotřeba, zátěž, otáčky za minutu, tepová frekvence a rychlost). TLAČÍTKA 1. BACK/STOP Tlačítko BACK/STOP používejte k návratu zpět do hlavního menu. Během tréninku můžete pomocí tlačítka BACK/STOP přerušit nebo ukončit trénink. 2. ZOOM Zaostření grafického displeje profilů během tréninku. Stiskem ZOOM zvětšíte velikost zobrazeného profilu (2x, 4x, 8x nebo 16x). Pokud toto tlačítko stisknete pětkrát za sebou, vrátí se zobrazení profilu do původní velikosti. OBSLUHA POČÍTAČE Počítač spustíte připojením stroje do elektrické sítě a stiskem libovolné klávesy nebo zahájením šlapání. Na počítači se v tu chvíli zobrazí nabídka TRAINING. Pokud déle než pět minut nestisknete žádné tlačítko, ani nezačnete šlapat, počítač se automaticky vypne. Hodnoty z tréninku, který byl přerušen, se uloží v paměti uživatelského rozhraní na pět minut, a poté jsou vymazány. Přerušené cvičení můžete během těchto 5 minut znovu spustit tím, že začnete šlapat. Na displeji vidíte pokyny. Jsou uvedeny písmenem i na bílém pozadí. Pokyny můžete odstranit z displeje stiskem nastavovacího prvku. Tento stroj (C85 2. generace) je kompatibilní s počítačovým programem T-Ware pro testování a monitorování kondice. Program T-ware můžete používat, pokud 5

6 nainstalujete T-Ware do svého PC a propojíte počítač stroje s PC pomocí USB kabelu. Další informace o T- -Ware naleznete na internetových stránkách Tunturi - (v angličtině). NABÍDKA USER Nabídku USER otevřete stiskem tlačítka USER. Doporučujeme, abyste si zvolili uživatelský kód a uložili si své osobní údaje: tyto údaje jsou potřeba např. pro přesnější odhad vaší kalorické spotřeby. Současně můžete také nastavit zobrazované jednotky a zkontrolovat celkové tréninkové údaje. Jestliže si zvolíte uživatelské jméno, můžete ukládat trénink a při tréninku s řízením tepové frekvence zobrazovat své úrovně tepové frekvence v různých barvách. Jakmile vytvoříte uživatelské jméno nebo začnete používat již dříve vytvořené uživatelské jméno, uvidíte je v pravém horním rohu displeje. Trénovat můžete také bez uživatelského jména. V tom případě se v pravém horním rohu displeje nezobrazí uživatelské jméno a pro trénink budou použity přednastavené hodnoty (45 let, 70 kg, muž). Můžete uložit uživatelské údaje až pro 20 různých uživatelů. DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ! Pokud si chcete zobrazit své vlastní tréninky uložené v USER LOG, nezapomeňte si vybrat uživatelské jméno. Uživatelské jméno můžete začít používat také v průběhu tréninku stiskem tlačítka USER a výběrem svého jména. Trénink se tím nepřeruší. Po volbě uživatelského jména se můžete vrátit do zobrazení tréninkových dat stiskem tlačítka BACK/STOP. 7. Otáčením nastavovacího prvku nastavte pohlaví. Potvrďte volbu. 8. Zadejte svůj věk. Potvrďte volbu. 9. Zadejte svou výšku. Potvrďte volbu. 10. Zadejte svou hmotnost. Potvrďte volbu Zadejte svou maximální tepovou frekvenci. Počítač vypočítá vaši odhadovanou maximální tepovou frekvence podle vzorce věk. Pokud znáte svou přesnou maximální tepovou frekvenci, můžete odhadovanou hodnotu uvedenou počítačem upravit. 12. Zadejte svůj anaerobní práh. Stroj použije vaši maximální tepovou frekvenci k výpočtu odhadované prahové tepové frekvence (80% maximální tepové frekvence). Pokud znáte svou přesnou anaerobní prahovou tepovou frekvenci, můžete upravit odhad počítače. 13. Zadejte svůj aerobní práh. Stroj použije vaši maximální tepovou frekvenci k výpočtu odhadované prahové tepové frekvence (60% maximální tepové frekvence). Pokud znáte svou přesnou aerobní prahovou tepovou frekvenci, můžete upravit odhad počítače. DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ! Počítač může uložit současně až 20 uživatelských jmen. SELECT/CHANGE USER Po vytvoření svého uživatelského účtu ho zvolíte na začátku tréninku volbou SELECT/CHANGE USER a potvrdíte stiskem nastavovacího prvku. EDIT USER Volbou EDIT USER můžete upravovat svá uživatelská data. UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA C85 DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ! Pokud si chcete uložit trénink, musíte si zvolit uživatelské jméno. CREATE USER Vytvoření uživatele: 1. Stiskněte tlačítko USER. Zobrazí se nabídka USER. 2. Otáčením nastavovacího prvku zvolte CREATE USER. Potvrďte volbu stiskem nastavovacího prvku. 3. Otáčením nastavovacího prvku zvolte jazyk a volbu potvrďte stiskem prvku. 4. Zadejte své jméno. Otáčením nastavovacího prvku se pohybujte mezi písmeny. Zvolené písmeno potvrďte stiskem nastavovacího prvku. Po zadání jména zvolte OK a stiskněte nastavovací prvek. 5. Zvolte si požadované jednotky. (Metric 1 (kg, km, kcal), Metric 2 (kg, km, kj), nebo odpovídající angloamerické jednotky Imperial 1 (lb, mi, kcal), Imperial 2 (lb, mi, kj)). Otáčením nastavovacího prvku proveďte volbu a potvrďte ji stiskem prvku. Automaticky přejdete na další nastavování. 6. Zvolte si cílové zobrazení nastavených hodnot. COUNT DOWN zobrazuje hodnoty snižující se od cílové hodnoty k nule. COUNT UP zobrazuje hodnoty zvyšující se k cíli. Potvrďte volbu stiskem tlačítka nastavovacího prvku. Přejdete na další nastavování. DELETE USER Volbou DELETE USER můžete mazat uživatele. Aktivujte uživatelské jméno, které chcete smazat, a potom zvolte DELETE USER. Potvrďte volbu stiskem tlačítka nastavovacího prvku. SETTINGS Po stisku SETTINGS můžete aktualizovat verzi firmwaru počítače, upravovat kontrast displeje, zobrazit celkové údaje o používání rotopedu a vypnout nebo zapnout zvuk tlačítek. USER LOG Volbou USER LOG můžete zobrazit tréninková data zvoleného uživatele. Můžete si zobrazit data z posledního tréninku nebo souhrn všech tréninků daného uživatele. Návrat z tréninkových dat provedete stiskem BACK/STOP. NABÍDKA TRAINING Nabídku TRAINING otevřete stiskem tlačítka TRA- INING. Z nabídky TRAINING si můžete zvolit jeden z následujících tréninků stiskem nastavovacího prvku: 6

7 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA C85 CZ QUICK START Tento program umožňuje spustit program MANUAL bez použití uživatelských nastavení. 1. Zvolte si QUICK START. Potvrďte volbu stiskem nastavovacího tlačítka a zahajte trénink šlapáním. 2. Pomocí nastavovacího prvku můžete zvyšovat nebo snižovate zátěž (1-58 Nm). 3. Trénink přerušíte stiskem tlačítka BACK/STOP. Potom můžete volbou EXIT ukončit trénink, uložit daný trénink v paměti volbou SAVE AND EXIT nebo pokračovat v tréninku volbou CONTINUE. MANUAL Umožňuje nastavit pomocí nastavovacího prvku během cvičení zátěž. 1. Zvolte MANUAL. 2. Pomocí nastavovacího prvku zvolte cílovou hodnotu pro trénink: time, distance or energy consumption (čas, vzdálenost nebo kalorickou spotřebu). Potvrďte volbu stiskem nastavovacího prvku. 3. Pomocí nastavovacího prvku nastavte cílovou hodnotu pro trénink: čas ( minut), vzdálenost (3-100 km) nebo kalorickou spotřebu ( kcal). Potvrďte volbu stiskem nastavovacího prvku. 4. Zahajte trénink šlapáním. Pomocí nastavovacího prvku můžete zvyšovat nebo snižovate zátěž (1-58 Nm). Během tréninku si můžete zobrazit zátěž nebo tepovou frekvence pomocí nastavovacího prvku. 5. Po dosažení cílové hodnoty vás monitor upozorní akustickým signálem. Pokud chcete, můžete pokračovat v tréninku. 6. Trénink přerušíte stiskem tlačítka BACK/STOP. Potom můžete volbou EXIT ukončit trénink, uložit daný trénink v paměti volbou SAVE AND EXIT nebo pokračovat v tréninku volbou CONTINUE. TARGET HR Tento program umožňuje přednastavit úroveň pulzu, tj. zátěž se řídí tak, aby váš pulz zůstával na požadované úrovni. Pokud má váš pulz tendenci vzrůstat, zátěž se automaticky sníží a naopak. Nastavenou hodnotu lze změnit také během tréninku. Program vyžaduje měření tepové frekvence. 1. Zvolte si svou TARGET HR (cílovou tepovou frekvenci). 2. Pomocí nastavovacího prvku si nastavte úroveň tepové frekvence (80-220) pro trénink. Potvrďte volbu stiskem nastavovacího prvku. 3. Pomocí nastavovacího prvku zvolte cílovou dobu tréninku jako hodnotu času, vzdálenosti nebo kalorické spotřeby. Potvrďte volbu stiskem nastavovacího prvku. 4. Pomocí nastavovacího prvku nastavte cílovou hodno- tu pro trénink: čas ( minut), vzdálenost (3-100 km) nebo kalorickou spotřebu (200-8,000 kcal). Potvrďte volbu stiskem nastavovacího prvku. 5. Zahajte trénink šlapáním. Pomocí nastavovacího prvku můžete změnit úroveň tepové frekvence (80-220). Během tréninku si můžete zobrazit zátěž nebo tepovou frekvence pomocí nastavovacího prvku. 6. Po dosažení cílové hodnoty vás monitor upozorní akustickým signálem. Pokud chcete, můžete pokračovat v tréninku. 7. Trénink přerušíte stiskem tlačítka BACK/STOP. Potom můžete volbou EXIT ukončit trénink, uložit daný trénink v paměti volbou SAVE AND EXIT nebo pokračovat v tréninku volbou CONTINUE. TARGET EFFORT (cílová zátěž) Volbou programu TARGET EFFORT můžete nastavit požadovanou hodnotu zátěže ve wattech, tzn. zátěž při šlapání bude nezávislá na otáčkách pedálů. Nastavenou hodnotu zátěže lze změnit také během tréninku. 1. Zvolte TARGET EFFORT. 2. Pomocí nastavovacího prvku nastavte úroveň zátěže ( W) pro trénink. Potvrďte volbu stiskem nastavovacího prvku. 3. Pomocí nastavovacího prvku zvolte cílovou dobu tréninku jako hodnotu času, vzdálenosti nebo kalorické spotřeby. Potvrďte volbu stiskem nastavovacího prvku. 4. Pomocí nastavovacího prvku nastavte cílovou hodnotu pro trénink: čas ( minut), vzdálenost (3-100 km) nebo kalorickou spotřebu (200-8,000 kcal). Potvrďte volbu stiskem nastavovacího prvku. 5. Zahajte trénink šlapáním. Pomocí nastavovacího prvku můžete zvyšovat nebo snižovat zátěž ( W). Během tréninku si můžete zobrazit zátěž nebo tepovou frekvence pomocí nastavovacího prvku. 6. Po dosažení cílové hodnoty vás monitor upozorní akustickým signálem. Pokud chcete, můžete pokračovat v tréninku. 7. Trénink přerušíte stiskem tlačítka BACK/STOP. Potom můžete volbou EXIT ukončit trénink, uložit daný trénink v paměti volbou SAVE AND EXIT nebo pokračovat v tréninku volbou CONTINUE. PROGRAMS Tento program obsahuje zabudované tréninkové profily. Program mění během tréninku automaticky stupeň intenzity. Na displeji se zobrazuje profil a změny a intenzitu lze manuálně upravit. 1. Zvolte PROGRAMS. 2. Pomocí nastavovacího prvku si vyberte (1-10). Profily P1-P5 jsou programy s řízením wattů a profily P6-P10 jsou programy s cílovou tepovou frekvencí vyžadující měření tepové frekvence. Potvrďte volbu stiskem tlačítka nastavovacího prvku. 3. Pomocí nastavovacího prvku zvolte cílové trvání 7

8 tréninku jako údaj v čase nebo vzdálenosti. Potvrďte volbu stiskem tlačítka nastavovacího prvku. 4. Nastavte cílovou hodnotu pro trénink pomocí nastavovacího prvku: čas ( minut) nebo vzdálenost (3-100 km). Potvrďte volbu stiskem tlačítka nastavovacího prvku. 5. Zahajte program šlapáním. Pomocí nastavovacího prvku můžete zvyšovat nebo snižovat zátěž. Během tréninku si můžete zobrazit zátěž nebo tepovou frekvence pomocí nastavovacího prvku. Zobrazení tepové frekvence vyžaduje měření tepové frekvence. 6. Po dosažení cílové hodnoty vás monitor upozorní akustickým signálem. Pokud chcete, můžete pokračovat v tréninku. 7. Trénink přerušíte stiskem tlačítka BACK/STOP. Potom můžete volbou EXIT ukončit trénink, uložit daný trénink v paměti volbou SAVE AND EXIT nebo pokračovat v tréninku volbou CONTINUE. Trvání PROFIL P4. Zátěžový profil simulující jízdu do vrchu pro zlepšení vytrvalostní kondice. Vrcholy jsou relativně dlouhé, se zvyšující se intenzitou až do závěrečné fáze profilu. Tento profil je určen především pro osoby v dobré fyzické kondici. V základním nastavení je max. hodnota wattů 210, průměrná hodnota wattů je 133. PROFIL P1. Profil zátěže se třemi vrcholy pro zlepšení kapacity příjmu kyslíku. Vzhledem k relativně nízkým, ale dlouhým vrcholům je tento profil vhodný pro začátečníky. V základním nastavení je max. hodnota wattů 125, průměrná hodnota wattů je 98. Trvání Trvání PROFIL P2. Profil zátěže se třemi vrcholy pro zlepšení kapacity příjmu kyslíku. Vzhledem k relativně krátkým vrcholům je tento profil vhodný pro začátečníky. V základním nastavení je max. hodnota wattů 150, průměrná hodnota wattů je 102. PROFIL P5. Intervalový zátěžový profil s pravidelnými změnami a zřetelným rozdílem mezi vrcholy a základní úrovní zátěže. Základní hodnoty jsou přednastaveny na průměrnou zátěž 138 W a maximální zátěž 200 W. Nezapomeňte prosím, že tento profil umožňuje samostatně nastavit vrcholy a základní úroveň zátěže. Trvání UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA C85 Trvání PROFIL P3. Zátěžový profil s více vrcholy pro zlepšení schopnosti podávat krátkodobě vysoký výkon. Vrcholy jsou relativně krátké a stupeň zátěže nepravidelně kolísá. Tento profil je vhodný pro všechny úrovně kondice. V základním nastavení je max. hodnota wattů 150, průměrná hodnota wattů je 117. PROFIL P6. Profil tepové frekvence se třemi vrcholy pro zlepšení kapacity příjmu kyslíku. Vzhledem k relativně dlouhým vrcholům je tento profil vhodný pro začátečníky. V základním nastavení je max. hodnota tepové frekvence 125, průměrná hodnota tepové frekvence je 112. Trvání 8

9 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA C85 CZ PROFIL P7. Profil tepové frekvence simulující jízdu do vrchu, kdy tepová frekvence vytrvale stoupá až do poloviny profilu a potom vytrvale klesá. Tento profil je vhodný pro začátečníky. V základním nastavení je max. hodnota tepové frekvence 150, průměrná hodnota tepové frekvence je 121. tepové frekvence 160, průměrná hodnota tepové frekvence je 133. Trvání Trvání PROFIL P8. Profil tepové frekvence se třemi vrcholy pro zlepšení vytrvalostní kondice. Vrcholy jsou relativně dlouhé, ale úroveň tepové frekvence zůstává v průběhu profilu celkem konstantní. Tento profil je vhodný pro všechny úrovně kondice. V základním nastavení je max. hodnota tepové frekvence 140, průměrná hodnota tepové frekvence je 120. Trvání PROFIL P9. Zátěžový profil tepové frekvence pro zlepšení vytrvalostní kondice. Vrcholy jsou relativně dlouhé, se zvyšující se intenzitou až do závěrečné fáze profilu. Tento profil je určen především pro osoby v dobré fyzické kondici. V základním nastavení je max. hodnota tepové frekvence 170, průměrná hodnota tepové frekvence je 131. Trvání PROFIL P10. Profil tepové frekvence se třemi vrcholy pro zlepšení kapacity příjmu kyslíku. Vrcholy jsou relativně dlouhé a po každé následuje klidné období na zotavení. Tento profil je určen především pro osoby v dobré fyzické kondici. V základním nastavení je max. hodnota T-TRAINER Po zvolení programu T-TRAINER můžete cvičit pod vedením šesti různých intervalových tréninkových modulů. Po dvou minutách tréninku následuje jednominutová doba na zotavenou. Na displeji vidíte tréninkový model, čas, rychlost a svalové skupiny, na které se trénink nejúčinněji zaměřuje. 1. Zvolte T-TRAINER. Potvrďte volbu stiskem tlačítka nastavovacího prvku. Na displeji vidíte jeden ze šesti tréninkových modulů. Po zavedení modulu se zobrazí na displeji pulz a zátěž. Zahajte trénink a sledujte pokyny na displeji. Každý výkonnostní modul trvá dvě minuty. 2. Program přejde automaticky v jednominutovou zotavovací fázi. Na konci zotavovací fáze zahájí program automaticky další tréninkový modul. 3. Stiskem nastavovacího prvku můžete přejít do další fáze, a to buď tréninkového modulu, nebo zotavovací fáze. 4. Cvičení v režimu T-TRAINER přerušíte a vrátíte se do nabídky start stiskem tlačítka BACK/STOP. T-RIDE T-RIDE TRAINING simuluje jízdu na kole v přirozeném terénu. Během tréninku můžete měnit převody pomocí nastavovacího prvku a sledovat výškový profil. 1. Zvolte T-RIDE. 2. Zvolte si terén a potvrďte volbu. 3. Nastavte výchozí bod pro trénink pomocí nastavovacího prvku. 4. Nastavte koncový bod pro trénink pomocí nastavovacího prvku. 5. Zahajte trénink šlapáním. Převod (1-4) můžete měnit pomocí nastavovacího prvku. Během tréninku si můžete zobrazit výškový profil nebo tepovou frekvence pomocí nastavovacího prvku. Zobrazení tepové frekvence vyžaduje měření tepové frekvence. 6. Po dokončení trasy zapípá počítač a trénink skončí. 7. Trénink přerušíte stiskem tlačítka BACK/STOP. Potom můžete volbou EXIT ukončit trénink, uložit daný trénink v paměti volbou SAVE AND EXIT nebo pokračovat v tréninku volbou CONTINUE. 9

10 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA C85 T-ROAD DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ! Trénink T-ROAD je možný pouze s paměťovým diskem zasunutým do počítače. T- -ROAD je podobný jako T-RIDE, ale během tréninku s T-ROAD se na videu zobrazuje průběh tréninku. Během tréninku si můžete zobrazit výškový profil nebo video pomocí nastavovacího prvku. T-MUSIC DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ! Trénink T-MUSIC je možný pouze s paměťovým diskem zasunutým do počítače. Programy T-MUSIC jsou programy s řízením tepové frekvence. Během tréninku se mění tempo hudby podle stupně zátěže tréninku. Délka programu T-MUSIC je 40 minut. Během tréninku není možno měnit zvolenou úroveň tepové frekvence. Program vyžaduje měření tepové frekvence. 1. Zvolte T-MUSIC. 2. Pomocí nastavovacího prvku si vyberte program (1-3). Potvrďte volbu stiskem tlačítka nastavovacího prvku. 3. Zahajte program šlapáním. Během tréninku si můžete zobrazit zátěž nebo tepovou frekvence pomocí nastavovacího prvku. 4. Po 40 minutách počítač zapípá a trénink skončí. 5. Trénink přerušíte stiskem tlačítka BACK/STOP. Potom můžete volbou EXIT ukončit trénink, uložit daný trénink v paměti volbou SAVE AND EXIT nebo pokračovat v tréninku volbou CONTINUE. VLASTNÍ TRÉNINK V počítači můžete vytvořit a uložit až 100 programů. UKLÁDÁNÍ PROGRAMU 1. Stiskem BACK/STOP ukončete trénink. 2. Zvolte si SAVE AND EXIT a potvrďte volbu. 3. Zadejte název tréninku a potvrďte ho pomocí nastavovacího prvku. DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ! Ukládat můžete pouze programy, které jsou delší než 10 minut. DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ! Pro uložení tréninku budete potřebovat zadat uživatelské jméno. POUŽÍVÁNÍ ULOŽENÝCH PROGRAMŮ 1. Zvolte si OWN TRAINING. 2. Zvolte si trénink ze seznamu. 3. Zvolte si požadovanou metodu provedení: A) Replay = opakovat dříve uložené cvičení. B) Edit = editovat délku dříve uloženého cvičení, než začnete. C) Race = soutěžit proti dříve uloženému tréninku. UPOZORNĚNÍ! Použít můžete pouze programové profily vytvoření ve funkci Manual. Tyto profily ukazují zátěž jako konstantní točivý moment (Nm). 4. Potvrďte volbu stiskem tlačítka nastavovacího prvku. A) Replay = šlapáním zahajte cvičení. Nastavovacím prvkem můžete upravit stupeň zátěže. B) Edit = nastavovacím prvkem si zvolte délku cvičení (nastavte čas na minut). Šlapáním zahajte cvičení. Nastavovacím prvkem můžete upravit stupeň zátěže. C) Race = Pomocí nastavovacího prvku zvolte typ závodu (time: vzdálenost, jakou dokážete ujet za danou dobu; nebo distance: jak rychle dokážete urazit danou vzdálenost) a potvrďte volbu pomocí nastavovacího prvku. Na displeji se zobrazí dříve uložený program. Šlapáním zahájíte závod. Čárkovaná čára na displeji ukazuje, zda máte náskok nebo zpoždění vzhledem k srovnávacímu tréninku, kterým je poslední trénink uložený pomocí tohoto programu. Zobrazuje se také vaše vzdálenost vzhledem k předchozímu uloženému tréninku: předchozí uložený trénink se zobrazuje jako světle modrá svislá čárkovaná čára a váš výkon při závodě je vidět v podobě černé svislé čárkované čáry. 5. Trénink přerušíte stiskem tlačítka BACK/STOP. Potom můžete volbou EXIT ukončit trénink, uložit daný trénink v paměti volbou SAVE AND EXIT nebo pokračovat v tréninku volbou CONTINUE. FITNESS TEST Tento počítač používá vícefázový fitness test. Test začíná na nízké úrovni zátěže, která se postupně zvyšuje podle zvoleného typu testu. Vícefázový test je bezpečný a spolehlivý submaximální prostředek měření individuální fyzické kondice. Test trvá, dokud testovaná osoba nedosáhne své individuální cílové tepové frekvence (85% maximální tepové frekvence). Test vyžaduje použití snímacího pásu: počítač sleduje v průběhu testu změny v tepové frekvenci a využívá tato data pro výpočet odhadu maximální kapacity příjmu kyslíku u daného jedince. Maximální kapacita příjmu kyslíku je nejlepším měřítkem úrovně fyzické kondice u každého člověka. Po testu vám počítač zobrazí všestranné informace o kondici: popis a číselnou hodnotu (ml/kg/min). PŘÍPRAVA NA TEST 1. Dbejte na aktuálnost údajů pod vašim uživatelským jménem počítač používá uživatelské údaje jako základ pro fitness test. 2. Zvolte si FITNESS TEST. 3. Pomocí nastavovacího prvku si zvolte nejvhodnější kondiční kategorii: A) Inactive = žádné pravidelné cvičení, slabá fyzická kondice B) Active = pravidelné cvičení, průměrná nebo dobrá fyzická kondice 10

11 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA C85 CZ C) Athletic = aktivní sportovec, dobrá nebo skvělá fyzická kondice 4. Na displeji se zobrazí příslušný typ testu pro každou fitness kategorii: A) Step time = délka různých stupňů zátěže během testu B) First step = počáteční stupeň zátěže C) Step power = úroveň zátěže v krocích (ve wattech), test obsahuje několik fází 5. Potvrďte volbu stiskem tlačítka nastavovacího prvku. 6. V případě nutnosti můžete upravit nastavovacím prvkem cílovou tepovou frekvenci. Pomocí nastavovacího prvku potvrďte nastavení. 7. Displej vám oznámí, že můžete test ukončit, jakmile dosáhnete cílovou tepovou frekvenci pro test. Zahajte test stiskem nastavovacího prvku. ABSOLVOVÁNÍ TESTU 1. Na displeji se zobrazí typ zvoleného testu. Šlapáním zahájíte test. Červený diagram, který se aktualizuje s tím, jak v testu postupujete, představuje vaši tepovou frekvenci. Nesouvislá červená čára ukazuje vaši cílovou tepovou frekvenci. 2. Po dosažení úrovně cílové tepové frekvence upozorní počítač akustickým signálem a zobrazí zprávu. Doporučujeme, abyste test v tomto okamžiku ukončili, pokud nejste relativně fit. Pokud jste správně zadali svou cílovou tepovou frekvenci (tedy, pokud jste vypočítali dostatečně přesně svou maximální tepovou frekvenci), pokračování v testu za tímto místem nijak nezvýší přesnost výsledku. Pokud jste svou maximální tepovou frekvence přecenili, vaše kondice bude také přeceněná. Podobně, pokud jste svou maximální tepovou frekvence podcenili, vaše kondice bude také podhodnocená. 3. Po dosažení cílové tepové frekvence okamžitě ukončíte test stiskem tlačítka BACK/STOP nebo tím, že přestanete šlapat. Počítač se potom přepne do zobrazení výsledků testu: A) Aerobní fitness = odhad vaší fyzické kondice v běžné zóně zátěže, který nejlépe vypovídá o stavu vaší celkové kondice. B) Hodnota MET = údaj, který ukazuje násobek vaší maximální kapacity příjmu kyslíku v kompletním testu. C) ml/kg/min = údaj, který udává, kolik mililitrů kyslíku na hmotnost těla za minutu vaše tělo spotřebuje. D) l/min = údaj, který vypovídá o vaší kapacitě příjmu kyslíku v litrech za minutu. Na rozdíl od výše uvedených údajů, l/min nebere v úvahu tělesnou hmotnost uživatele. E) Wmax = odhad vašeho maximálního cvičebního výkonu, měřeného ve wattech. F) W/kg = poměr maximálního cvičebního výkonu k vaší hmotnosti. MUŽI / MAXIMÁLNÍ PŘÍJEM KYSLÍKU (VO2MAX) 1 = VELMI SLABÝ - 7 = VÝBORNÝ VĚK ŽENY / MAXIMÁLNÍ PŘÍJEM KYSLÍKU (VO2MAX) 1 = VELMI SLABÝ - 7 = VÝBORNÝ VĚK PAMĚŤOVÁ KARTA Paměťová karta obsahuje všechny programy T-ROAD a TMUSIC a některé programy T-RIDE. DŮLEŽITÉ UPO- ZORNĚNÍ! Programy na paměťové kartě lze spouštět, pouze pokud je paměťová karta vsunuta do konektoru v počítači. MP3 PŘEHRÁVAČ Ovládací tlačítka MP3 přehrávače jsou umístěna v dolní části uživatelského rozhraní. Hudba ve formátu MP3 je uložena na paměťové kartě. ÚDRŽBA Stroj vyžaduje jen velmi malou údržbu. Přesto čas od času zkontrolujte správné utažení všech šroubů a matic. Po cvičení očistěte stroj měkkou savou utěrkou. Nepoužívejte rozpouštědla. Nikdy nesundávejte ochranný kryt stroje. Elektromagnetická brzda vytváří magnetické pole, které může poškodit mechanismus hodinek nebo magnetickou identifikační pásku kreditní nebo platební karty, pokud se dostanou do bezprostředního kontaktu s magnety. Nikdy se nepokoušejte elektromagnetickou brzdu demontovat nebo sundat! 11

12 Elektromagnetická brzda je založena na elektromagnetickém odporu; stupeň zátěže se elektronicky měří a zobrazuje jako hodnota wattů na displeji. Vzhledem k tomuto měřicímu systému nemusí být váš crossový trenažér Tunturi rekalibrován, pokud dodržujete pokyny k montáži, servisu a použití uvedené v této uživatelské příručce. PORUCHY Navzdory soustavné kontrole kvality se mohou u stroje vyskytnout vady a poruchy zaviněné jednotlivými součástmi. Ve většině případů není nutné odvážet celý stroj na opravu, protože obvykle stačí vyměnit vadnou součást. Jestliže stroj nefunguje správně, kontaktujte co nejdříve svého prodejce Tunturi. Vždy uveďte model a výrobní číslo stroje. Uveďte také povahu problému, podmínky použití a datum zakoupení stroje. Pokud požadujete náhradní díly, vždy uveďte model, výrobní číslo stroje a číslo náhradního dílu, který požadujete. Seznam náhradních dílů je uveden na konci této příručky. Používejte pouze náhradní díly uvedené v seznamu náhradních dílů. Tunturi C85 vyhovuje požadavkům Směrnic ES pro elektromagnetickou kompatibilitu EMC (89/336/EHS) a pro elektrická zařízení určená pro používání v určených mezích napětí (73/23/EHS). Proto tento výrobek nese značení CE. Model Tunturi C85 vyhovuje normám EN na přesnost a bezpečnost (Třída A, EN-957, části 1 a 9) pro posilovací stroje. Přesnost měření výkonnosti je zajištěna během výroby seřízením brzdy pomocí dynamometru. Výpočet tréninkové výkonnosti vychází z rotační rychlosti a momentu. Vzhledem k soustavné politice produktového vývoje si Tunturi vyhrazuje právo změnit bez upozornění specifikace. UPOZORNĚNÍ! Tyto pokyny je třeba pečlivě dodržovat při montáži, používání a údržbě vašeho stroje. Záruka se nevztahuje na škody vzniklé v důsledku zanedbání zde uvedených pokynů pro montáž, seřizování a údržbu. Změny nebo úpravy, které výslovně neschválí Tunturi Oy Ltd, povedou k zániku záruky! Přejeme vám mnoho příjemných tréninků s novým tréninkovým partnerem od Tunturi! MANIPULACE A SKLADOVÁNÍ Dodržujte prosím tyto pokyny pro přenášení nebo přemísťování stroje, protože nesprávným zvedáním si můžete poškodit záda nebo riskovat jiné nehody: Vždy před přemísťováním stroj vypněte a vytáhněte přívodní šňůru ze zásuvky! Manipulace nebo přemísťování stroje vyžaduje dvě dospělé osoby. Postavte se před stroj z každé strany a uchopte pevně táhla. Zvedněte stroj tak, aby se zadní část stroje postavila na kolečka. Přemístěte stroj a opatrně ho znovu postavte na zem. UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA C85 UPOZORNĚNÍ! Dávejte pozor při přemísťování stroje po nerovném povrchu, například po schodech. Stroj byste nikdy neměli přemísťovat do schodů na pojezdových kolečkách, místo toho je třeba ho nést. Doporučujeme, abyste při přemísťování stroje používali ochrannou podložku. Abyste zabránili špatnému fungování stroje, skladujte ho na suchém místě s co nejmenšími teplotními odchylkami a chráněný před prachem. TECHNICKÉ SPECIFIKACE Délka 183 cm Šířka 70 cm Výška 170 cm Hmotnost 71 kg 12

13 C85 M5*15 ŠROUB (2) M8*58mm IMBUSOVÝ ŠROUB (4) M8*1,2mm PODLOŽKA(22) M5*30 ŠROUB (2) M8*15mm IMBUSOVÝ ŠROUB (16) M8OHNUTÁPODLOŽKA(10) M8*56mm IMBUSOVÝ ŠROUB (4) M8*2,0mm PODLOŽKA (2) M8*20mm IMBUSOVÝ ŠROUB (6) M4*15 ŠROUB (12) 15,5*20*3,0T PODLOŽKA (2) M6*15mm ŠROUB (2) NÁSTROJ (1) NÁSTROJ (1) M6PRUŽINOVÁPODLOŽKA(2) M8*25mm IMBUSOVÝ ŠROUB (2) M8 NYLONOVÁ MATICE (4) NÁSTROJ (1) M8*2,0mm PODLOŽKA (4) IMBUSOVÝ ŠROUB (2) M6*10mm ŠROUB (1) M8PRUŽINOVÁPODLOŽKA (34) 13

14 14

15 C85 15

16 16

17 C85 17

18 ZÁKLADNÍ RÁM VERTIKÁLNÍ PROFIL HORNÍ TÁHLO (L) HORNÍ TÁHLO (P) DOLNÍ TÁHLO (L) DOLNÍ TÁHLO (P) PROFIL PEDÁLU (L) PROFIL PEDÁLU (P) VNĚJŠÍ SLOUPEK PEDÁLU ( L ) VNĚJŠÍ SLOUPEK PEDÁLU ( P ) PŘEDNÍ NOHA STŘEDNÍ NOHA ZADNÍ NOHA KŘÍŽOVÝ RÁM KOLEJNICE OSA ŘEMENICE DRŽÁK OSY HŘÍDEL PROFILU PEDÁLU VLOŽKA ZAHNUTÝ DRŽÁK PODLOŽKA PEDÁLU PEVNÁ ŘIDÍTKA 1 23 M5*20MM SAMOŘEZNÝ ŠROUB M6*14MM IMBUSOVÝ ŠROUB 4 25 M6*53MM ŠROUB 1 26 M5*12MM STROJNÍ ŠROUB 8 27 M6*10MM STROJNÍ ŠROUB 1 28 M8*15MM IMBUSOVÝ ŠROUB M8*20MM IMBUSOVÝ ŠROUB M8*42MM IMBUSOVÝ ŠROUB 2 31 M8*58MM IMBUSOVÝ ŠROUB 4 32 M8*63MM IMBUSOVÝ ŠROUB 2 33 M6*12MM SAMOŘEZNÝ ŠROUB 1 34 M6*18MM ŠESTIHRANNÝ ŠROUB 4 35 M5*1,5MM PODLOŽKA 8 36 M8*25MM IMBUSOVÝ ŠROUB 2 37 M8*1,2MM PODLOŽKA M8*28MM PODLOŽKA 2 39 M8*38MM PODLOŽKA OSA VÁLCE PRODLUŽOVACÍ VODIČ 1 42 M8 PRUŽINOVÁ PODLOŽKA M8*56MM IMBUSOVÝ ŠROUB 4 44 OHNUTÁ PODLOŽKA M /8 WH MATICE 2 46 NYLONOVÁ MATICE M NYLONOVÁ MATICE M NYLONOVÁ MATICE M SVORKA C LOŽISKO LOŽISKO PODPĚRNÁ VLOŽKA OSY PODPĚRNÁ VLOŽKA OSYØ PODPĚRNÁ VLOŽKA OSYØ POUZDRO OVÁLNÁ ZÁSLEPKA ZÁSLEPKA PROFILU 30 X 70MM KULATÁ ZÁSLEPKA ZÁSLEPKA PEVNÝCH ŘIDÍTEK VÁLEC KULATÝ ŠROUB PRO NASTAVENÍ VÝŠKY KŘÍŽOVÁ DESKA ŘEMEN ZÁSLEPKA ŘIDÍTEK PŘEDNÍ POUZDRO KRYT ŘEMENE (L) KRYT ŘEMENE (P) KRYT ŠROUBU PŘEDNÍ KRYT STŘEDNÍ KRYT KRYT VÁLCE KABEL SENZORU HORNÍ KABEL POČÍTAČE DOLNÍ KABEL POČÍTAČE DC KABEL PEDÁL ŘEMENICE ZÁSLEPKA OTOČNÉHO PEDÁLU DRŽÁK SVORKY POČÍTAČE STŘED ZÁSUVKA ADAPTÉRU PĚNOVÉ OBALY PEVNÝCH ŘIDÍTEK PĚNOVÉ OBALY ŘIDÍTEK OBĚŽNÉ KOLO 2 85 M5*15 MM ŠROUB PLASTOVÁ ROZPĚRKA PC DESKY ,5*20*3T PODLOŽKA EMS SYSTÉM DRŽÁK SENZORU SENZOR HANDPULSU VODIČ HANDPULZU 2 92 M6*1,2MM PODLOŽKA POČÍTAČ MAGNET HLAVNÍ DESKA 1 96 ADAPTÉR EU US UK AUS NÁSTROJ NÁSTROJ NÁSTROJ ŠROUB, S CELKEM HANDPULZU M5*12MM ŠROUB M5*30MM ŠROUB M5*20MM SAMOŘEZNÝ ŠROUB M6*1,2MM PODLOŽKA M6*2T PRUŽINOVÁ PODLOŽKA M4*15MM ŠROUB M6 PRUŽINOVÁ PODLOŽKA M6*15MM STROJNÍ ŠROUB PLASTOVÁ ROZPĚRKA M5 PRUŽINOVÁ PODLOŽKA KRYT STŘEDU ČELNÍHO PROFILU - ZADNÍ M4*15MM ŠROUB KRYT KYVNÉHO ČEPU - PŘEDNÍ KRYT KYVNÉHO ČEPU - ZADNÍ KRYT KYVNÉHO ČEPU PEDÁLU - R KRYT KYVNÉHO ČEPU PEDÁLU - R KRYT KYVNÉHO ČEPU PEDÁLU - L KRYT KYVNÉHO ČEPU PEDÁLU - L KRYT STŘEDU ČELNÍHO PROFILU - PŘEDNÍ LOŽISKO UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA 1 18

19 C85 19

20 20

Spartan Sport Rotoped Výr. Číslo Návod

Spartan Sport Rotoped Výr. Číslo Návod Spartan Sport Rotoped Výr. Číslo. 1010 Návod Návod k použití Krok 1: Vyberte hlavní rám se všemi dílci z krabice a položte ho na podlahu. Zkontrolujte díly dle seznamu, abyste se ujistili, zda je obsah

Více

Návod na použití. Magnetický stepper SG8.5

Návod na použití. Magnetický stepper SG8.5 Návod na použití Magnetický stepper SG8.5 SERVIS A NÁHRADNÍ DÍLY ZAJIŠŤUJE DODAVATEL INSPORTLINE, nám. J. Zajíce 3, 749 01 Vítkov tel. +420 556 300970, www.insportline.cz pro Slovensko: insportline s.r.o.,

Více

Computer ATLANTA SM5900 Návod na použití

Computer ATLANTA SM5900 Návod na použití Computer ATLANTA SM5900 Návod na použití UPOZORNĚNÍ!! Tento model computeru je dotykový, stačí jen lehký dotyk displeje. Netlačte na displej, mohlo by dojít k poškození. Computer nesmí příjít do styku

Více

DULEŽITÉ INFORMACE BEZPECNOSTNÍ UPOZORNENÍ

DULEŽITÉ INFORMACE BEZPECNOSTNÍ UPOZORNENÍ DULEŽITÉ INFORMACE Trenažér sestavte podle pokynu uvedených v manuálu a používejte pouze originální dodané díly. Pred zahájením sestavování zkontrolujte, zda byly dodány všechny díly uvedené v seznamu

Více

HB-8242HP Magnetic bike TIRO 30

HB-8242HP Magnetic bike TIRO 30 HB-822HP Magnetic bike TIRO 30 Děkujeme Vám za zakoupení tohoto výrobku! Prosíme, pozorně si přečtěte následující instrukce v návodu krok po kroku. BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE Tento stroj je určen pouze k domácímu

Více

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY Číslo výrobku: 1334 Manuál návod na použití Důležité: Přečtěte si pozorně všechny pokyny před použitím tohoto produktu. Uschovejte tento návod pro budoucí použití. Technické údaje tohoto výrobku se mohou

Více

Měřič tepové frekvence PC 14

Měřič tepové frekvence PC 14 Měřič tepové frekvence PC 14 I. Obecné informace 1. Obsah sady 1 měřič tepové frekvence PC14 1 elastický pásek 1 snímací hrudní pás 1 držák na kolo 2. Nasazení měřiče tepové frekvence / namontování držáku

Více

Krokoměr s tukoměrem 2 v 1

Krokoměr s tukoměrem 2 v 1 U Topolů 1778 258 01 Vlašim Česká republika NÁVOD K POUŽITÍ Krokoměr s tukoměrem 2 v 1 Před prvním použitím si prosím pečlivě přečtěte tento návod a řiďte se uvedenými pokyny. Děkujeme, že jste si zakoupili

Více

Eliptický trenažér AIR I Návod na použití

Eliptický trenažér AIR I Návod na použití Eliptický trenažér AIR I Návod na použití SERVIS A NÁHRADNÍ DÍLY ZAJIŠŤUJE DODAVATEL INSPORTLINE, nám. J. Zajíce 3, 749 01 Vítkov tel. +420 556 300970, www.insportline.cz pro Slovensko: insportline s.r.o.,

Více

Otáčkoměr MS6208B R298B

Otáčkoměr MS6208B R298B Otáčkoměr MS6208B R298B Návod k použití 1 MS6208B je bezkontaktní otáčkoměr se stabilním provedením, vysokou spolehlivostí a vysokou bezpečností. Jádrem přístroje je vysokorychlostní integrovaný obvod.

Více

Návod na použití ERGOMETER Eliptical DENVER

Návod na použití ERGOMETER Eliptical DENVER Návod na použití ERGOMETER Eliptical DENVER ZÁRUČNÍ A POZÁRUČNÍ SERVIS ZAJIŠŤUJE: SEVEN SPORT s. r. o., Dělnická 5, 4 01 Vítkov www.insportline.cz tel/fax: +40 556 0 11, email: servis@insportline.cz pre

Více

Návod na použití ERGOMETER Eliptical DENVER

Návod na použití ERGOMETER Eliptical DENVER Návod na použití ERGOMETER Eliptical DENVER ZÁRUČNÍ A POZÁRUČNÍ SERVIS ZAJIŠŤUJE: SEVEN SPORT s. r. o., Dělnická 957, 749 01 Vítkov www.insportline.cz tel/fax: +420 556 770 191, email: servis @insportline.cz

Více

Video boroskop AX-B520. Návod k obsluze

Video boroskop AX-B520. Návod k obsluze Video boroskop AX-B520 Návod k obsluze Obsah 1. Bezpečnostní instrukce... 3 2. Popis funkce... 3 3. Technické údaje... 4 4. Popis přístroje... 5 5. Obsluha zařízení... 7 6. Upozornění... 13 2 1. Bezpečnostní

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.:

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 84 05 67 Obsah 1... Seznámení 1.1. Obsah balení 3 1.2. Přehled hodin, symbolů a výstavby displeje 4 1.3. Obsazení tlačítek 5 1.4. Hlavní menu (Funkce) 6 1.5. Nastavení 7 2... Trénování

Více

MSC-HR10/20 je určen pouze pro sportovní účely a není možné s ním nahradit

MSC-HR10/20 je určen pouze pro sportovní účely a není možné s ním nahradit Obrázky k těmto textům naleznete v Anglickém návodu. MSC-HR10/20 je určen pouze pro sportovní účely a není možné s ním nahradit Tento manuál obsahuje důležité informace o bezpečném používání a údržbě,

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 84 05 63

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 84 05 63 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 84 05 63 Obsah 1... Seznámení 1.1. Obsah balení 1.2. Přehled hodin, symbolů a výstavby displeje 1.3. Obsazení tlačítek 1.4. Hlavní menu (Funkce) 1.5. Nastavení 2... Trénování 2.1.

Více

MCS-13. Montážní příručka

MCS-13. Montážní příručka MCS-13 Montážní příručka Obsah Instrukce k montáži a bezpečnému používání... 2 Obsah balení... 3 Seznam vozidel... 3 Popis vodičů... 3 Montáž adaptéru s MULTI10... 4 Popis pro vozidla Mercedes W169, W245,

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL CZ IN 8727 Cyklotrenažér insportline Atana

UŽIVATELSKÝ MANUÁL CZ IN 8727 Cyklotrenažér insportline Atana UŽIVATELSKÝ MANUÁL CZ IN 8727 Cyklotrenažér insportline Atana 1 OBSAH BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ... 3 DŮLEŽITÉ INFORMACE... 3 NÁKRES... 4 SEZNAM DÍLŮ... 4 KONTROLNÍ PŘEHLED DÍLŮ (OBSAH BALENÍ)... 8 MONTÁŽ...

Více

Tyčový reprosystém Fantec s rozhraním Bluetooth. Model: Fantec SB-200BT. Příručka v Češtině

Tyčový reprosystém Fantec s rozhraním Bluetooth. Model: Fantec SB-200BT. Příručka v Češtině Tyčový reprosystém Fantec s rozhraním Bluetooth Model: Fantec SB-200BT Příručka v Češtině Technické specifikace: Rozměry (Š x V x H): 340 x 110 x 110 mm Výstupní výkon: 24W (2 x 12W) RMS Verze rozhraní

Více

Magnetický eliptický crossový trenažér

Magnetický eliptický crossový trenažér Magnetický eliptický crossový trenažér Výr. Číslo. 997 Užívatelský manuál Důležité: Před použitím produktu si pozorně přečtěte instrukce. Uschovejte tento uživatelský manuál pro budoucí použití. Specifikace

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL CZ IN 5727 Magnetický rotoped insportline Synope GP525

UŽIVATELSKÝ MANUÁL CZ IN 5727 Magnetický rotoped insportline Synope GP525 UŽIVATELSKÝ MANUÁL CZ IN 5727 Magnetický rotoped insportline Synope GP525 1 OBSAH BEZPEČNOSTNÍ POKYNY...3 ZAHŘÍVACÍ FÁZE...4 NÁVOD NA SESTAVENÍ...5 NÁVOD NA OVLÁDÁNÍ POČÍTAČE LB5600...9 ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ...

Více

OBSAH OBSAH OBSAH BALENÍ

OBSAH OBSAH OBSAH BALENÍ OBSAH OBSAH Obsah balení... 2 Důležitá upozornění...3 Základní informace pro vedení tréninku...6 Přehled funkcí...7 Přenos signálu a metody měření Začínáme...8 Základní ovládání sporttesteru...9 Základní

Více

Pohon garážových vrat

Pohon garážových vrat Hněvkovského 30/65, 61700 Brno-Komárov Pohon garážových vrat Instalační a uživatelský manuál Upozornění: je důležité pro bezpečnost všech osob, kteří instalují a používají tento pohon garážových vrat,

Více

návod na použití recumbent magnetic

návod na použití recumbent magnetic návod na použití recumbent magnetic 1 SERVIS A NÁHRADNÍ DÍLY ZAJIŠŤUJE DODAVATEL Roman Košťál, nám. J. Zajíce 3, 749 01 Vítkov tel. +420 556 300970, www.insportline.cz pro Slovensko: insportline s.r.o.,

Více

NÁVOD NA MONTÁŽ TRENAŽÉRU

NÁVOD NA MONTÁŽ TRENAŽÉRU NÁVOD NA MONTÁŽ TRENAŽÉRU CZ ÚVOD 1 MONTÁŽ RÁMU 3 INSTALACE JEDNOTKY 4 UCHYCENÍ KOLA 5 ODEPNUTÍ KOLA 7 UPOZORNĚNÍ 8 DOPORUČENÍ 8 MONTÁŽ JEDNOTKY 12 Děkujeme, že jste si vybrali trenažér Novo Mag Force.

Více

Magnetický rotoped S Type

Magnetický rotoped S Type návod na použití Magnetický rotoped S Type IN 88 SERVIS A NÁHRADNÍ DÍLY ZAJIŠŤUJE DODAVATEL Roman Košťál, nám. J. Zajíce 3, 749 01 Vítkov tel. 556 300970, www.insportline.cz pro Slovensko: insportline

Více

EVBIKE LCD displeje C961 Uživatelská příručka

EVBIKE LCD displeje C961 Uživatelská příručka EVBIKE LCD displeje C961 Uživatelská příručka WWW.EVBIKE.CZ - 1 - Obsah: 1/ INSTALACE 2/ ZÁKLADNÍ NASTAVENÍ 3/ POKROČILÉ NASTAVENÍ 4/ CHYBOVÁ HLÁŠENÍ Děkujeme, že jste si zakoupili výrobek EVBIKE a věříme,

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL MOTIO 50 BUĎTE ZDRAVÍ, BUĎTE FIT!

UŽIVATELSKÝ MANUÁL MOTIO 50 BUĎTE ZDRAVÍ, BUĎTE FIT! UŽIVATELSKÝ MANUÁL MOTIO 50 BUĎTE ZDRAVÍ, BUĎTE FIT! Drazí zákazníci, tímto Vám chceme poděkovat, že jste si vybrali Housefit HB-8203 EL a přejeme Vám mnoho zábavy a úspěchů během Vašeho cvičení. Tímto

Více

1. Stažení aplikace irunning do tabletu Aplikaci naleznete pod názvem [irunning+] na stránkách Google Play/iTune Store.

1. Stažení aplikace irunning do tabletu Aplikaci naleznete pod názvem [irunning+] na stránkách Google Play/iTune Store. APLIKACE IRUNNING+ 1. Stažení aplikace irunning do tabletu Aplikaci naleznete pod názvem [irunning+] na stránkách Google Play/iTune Store. 2. Propojení ovládacího panelu s tabletem 2.1 Operační systém

Více

Cyklistický trenažér

Cyklistický trenažér Cyklistický trenažér NÁVOD K POUŽITÍ Děkujeme Vám za zakoupení tohoto výrobku. CZ Prosíme, pečlivě si přečtěte tento návod k použití. Návod uschovejte i pro pozdější nahlédnutí. Pokud výrobek předáváte

Více

Bezdrátový pokojový termostat. Flame RF

Bezdrátový pokojový termostat. Flame RF Bezdrátový pokojový termostat Flame RF Pokojový termostat Flame RF slouží k regulaci pokojové teploty na základě nastaveného programu nebo nastaveného topného režimu. Zvyšuje tak teplotní komfort místnosti

Více

Uživatelský manuál CZ

Uživatelský manuál CZ Uživatelský manuál CZ Důležité upozornění:... 3 1. Tlačítka... 4 1.1 Dotykový panel... 4 1.2 POWER... 4 1.3 ESC... 4 1.4 Menu... 4 1.5 Hlasitost... 4 1.6 Sluchátka... 4 1.7 Video výstup... 4 1.8 TF karta...

Více

BEZPEČNOSTNÍ RADY DŮLEŽITÉ: TOTO ZAŘÍZENÍ JE URČENO POUZE PRO DOMÁCÍ POUŽITÍ

BEZPEČNOSTNÍ RADY DŮLEŽITÉ: TOTO ZAŘÍZENÍ JE URČENO POUZE PRO DOMÁCÍ POUŽITÍ BEZPEČNOSTNÍ RADY DŮLEŽITÉ: TOTO ZAŘÍZENÍ JE URČENO POUZE PRO DOMÁCÍ POUŽITÍ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ Děkujeme Vám za zakoupení našeho produktu. I když jsme vynaložili velké úsilí k zajištění kvality každého

Více

INSTALACE. MANUÁL PRO MOBILNÍ APLIKACI iconsole+

INSTALACE. MANUÁL PRO MOBILNÍ APLIKACI iconsole+ MANUÁL PRO MOBILNÍ APLIKACI iconsole+ PODPOROVANÁ ZAŘÍZENÍ Operační systém ios: ipod touch (5. generace) ipod touch (4. generace) ipod touch (3. generace) iphone 5 iphone 4S iphone 4 iphone 3GS iphone

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL TIRO 70 HB-8203HPM BUĎTE ZDRAVÍ, BUĎTE FIT!

UŽIVATELSKÝ MANUÁL TIRO 70 HB-8203HPM BUĎTE ZDRAVÍ, BUĎTE FIT! UŽIVATELSKÝ MANUÁL TIRO 70 BUĎTE ZDRAVÍ, BUĎTE FIT! HB-803HPM Drazí zákazníci, tímto Vám chceme poděkovat, že jste si vybrali Housefit HB-803 HP a přejeme Vám mnoho zábavy a úspěchů během Vašeho cvičení.

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA OTÁZKY? Navštivte naše internetové stránky www.iconsupport.eu UPOZORNĚNÍ. Č. modelu PFIVEX87212.0 Výrobní č.:

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA OTÁZKY? Navštivte naše internetové stránky www.iconsupport.eu UPOZORNĚNÍ. Č. modelu PFIVEX87212.0 Výrobní č.: Č. modelu PFIVEX87.0 Výrobní č.: UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Štítek s výrobním č. Napište výrobní číslo do předchozího políčka. OTÁZKY? V případě dotazů nebo chybějících součástí nás prosím kontaktujte: Česká

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL CZ IN 5061 Krokoměr insportline PR039

UŽIVATELSKÝ MANUÁL CZ IN 5061 Krokoměr insportline PR039 UŽIVATELSKÝ MANUÁL CZ IN 5061 Krokoměr insportline PR039 OBSAH OBSAH... 2 ÚVOD... 3 POUŽÍVÁNÍ KROKOMĚRU... 3 TLAČÍTKA... 3 DOPORUČENÍ... 3 PŘIPEVNĚNÍ KROKOMĚRU... 3 CVIČEBNÍ REŽIMY... 4 ÚVODNÍ NASTAVENÍ...

Více

CHYTRÁ ETHERNETOVÁ BRÁNA BEG200 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

CHYTRÁ ETHERNETOVÁ BRÁNA BEG200 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA CHYTRÁ ETHERNETOVÁ BRÁNA BEG200 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA BEG200 Aplikace BeeWi SmartPad: Děkujeme vám za zakoupení BEG200 Smart Gateway od BEEWI. Přečtěte si prosím následující pokyny, kde se dozvíte, jak

Více

Bezdrátová váha s paměťovou funkcí AF 201-W. Návod k použití

Bezdrátová váha s paměťovou funkcí AF 201-W. Návod k použití Bezdrátová váha s paměťovou funkcí AF 201-W Návod k použití Vlastnosti: 1. Kapacita: 150KG/330LB/23ST, Rozdělení: 0.1KG/0.2LB 2. Jednotka: KG, LB, ST 3. Rozmezí tělesného tuku: 0~80% 4. Odchylka v měření

Více

Pájecí a odpájecí stanice ZD-912

Pájecí a odpájecí stanice ZD-912 Pájecí a odpájecí stanice ZD-912 1. Popis ZD-912 je výkonná multifunkční pájecí a odpájecí stanice. Může být použita v oblastech výzkumu, výuky i výrobě elektroniky. Uplatní se pro pájení a odpájení všech

Více

Swing Nordic Walking Stepper. návod k použití

Swing Nordic Walking Stepper. návod k použití Swing Nordic Walking Stepper návod k použití Obsah Rozsah dodávky 3 Účel použití 3 Prohlášení o shodě 3 Informace o bezpečnosti 4 Montáž 6 Informace o cvičení 8 Použití počítače 9 Zapínání/vypínání 9 Výběr

Více

Návod k obsluze CICLOPuls CP12C

Návod k obsluze CICLOPuls CP12C Návod k obsluze Blahopřejeme!!! Koupí přístroje CICLO PULS CP12C jste získali přístroj na měření tepu, který Vám během tréninku poskytne veškeré důležité údaje. CICLO PULS CP12C spojuje jedinečný design

Více

TRONIC 230 V / 50 Hz 115 V / 60 Hz

TRONIC 230 V / 50 Hz 115 V / 60 Hz CZ Návod k obsluze TYP TRONIC 230 V / 50 Hz 115 V / 60 Hz MADE IN EU TR10/V02 HLAVNÍ SOUČÁSTI VIBRAČNÍ HLAVICE S MOTOREM MĚNIČ FREKVENCE PRYŽOVÁ HADICE VYPÍNACÍ/ZAPÍNACÍ TLAČÍTKO ZÁSTRČKA NAPÁJECÍHO KABELU

Více

CZ IN 448 krokoměr insportline Paso Pulse (WC065-A08R) NÁVOD NA POUŽITÍ

CZ IN 448 krokoměr insportline Paso Pulse (WC065-A08R) NÁVOD NA POUŽITÍ CZ IN 448 krokoměr insportline Paso Pulse (WC065-A08R) NÁVOD NA POUŽITÍ Dodavatel: SEVEN SPORT s. r. o. Dělnická 957, Vítkov 749 01 www.insportline.cz objednavky@insportline.cz Tel.: 556 300 970 CZ1 OBSAH

Více

Funkce a ovládání tréninkového počítače KETTLER FX 1, SX 1, PX 1

Funkce a ovládání tréninkového počítače KETTLER FX 1, SX 1, PX 1 Funkce a ovládání tréninkového počítače KETTLER FX 1, SX 1, PX 1 Návod k ovládání tréninkového počítače s digitálním displejem ( GE22.. ) Hodnoty 1 KILOJOULE spotřeba energie 0 9999 ( kj ) Okolní teplota

Více

SPINING ALPHA www.insportline.cz

SPINING ALPHA www.insportline.cz SPINING ALPHA www.insportline.cz -1- Návod na použití -2- Složení kola: KROK 1 Připevněte přední a zadní stabilizační tyč (6 a 7) k hlavní části (1) a připevněte je šrouby, matkami a podložkami (10,11,12).

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL CZ IN 162 Eliptický trenažér insportline Denver

UŽIVATELSKÝ MANUÁL CZ IN 162 Eliptický trenažér insportline Denver UŽIVATELSKÝ MANUÁL CZ IN 162 Eliptický trenažér insportline Denver 1 OBSAH BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ... 3 DŮLEŽITÉ INFORMACE... 3 SEZNAM DÍLŮ... 4 NÁKRES... 6 KONTROLNÍ PŘEHLED DÍLŮ... 7 MONTÁŽ... 8 OVLÁDÁNÍ

Více

Bezdrátová váha na měření tuku. model CR9901. Návod k použití

Bezdrátová váha na měření tuku. model CR9901. Návod k použití Bezdrátová váha na měření tuku model CR9901 Návod k použití 1 Děkujeme, že jste si vybrali náš výrobek, doporučujeme přečíst si následující instrukce. Funkce 1. Zařízení využívá infračervený princip bezdrátového

Více

Sada pro manikůru a pedikůru

Sada pro manikůru a pedikůru Sada pro manikůru a pedikůru M 287 CZ Návod k použití UPOZORNĚNÍ Přečtěte si pozorně tento návod. Obsahuje důležité pokyny pro bezpečnou instalaci, obsluhu a údržbu. Uschovejte tyto pokyny pro případ příštího

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka WATCH ME Uživatelská příručka DIGITÁLNÍ PŘEHRÁVAČ MÉDIÍ Přehled funkcí Watch me je hodinkový Bluetooth přehrávač formátu MP3 s kapacitním dotykovým displejem, uživatel se může prsty dotknout ikony na obrazovce

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA AccuBANKER AB-260 PŘENOSNÁ POČÍTAČKA BANKOVEK Dovozce: CONSYGEN CZ s.r.o. Opletalova 37, 110 00, Praha 1 Tel:224 212 073, Tel/Fax: 222 895 216, Email: consygen@consygen.cz www.consygen.cz

Více

Skleněná elektronická váha M8012-JD. Návod k použití

Skleněná elektronická váha M8012-JD. Návod k použití Skleněná elektronická váha M8012-JD - Návod k použití Obsah ÚVOD... 3 OBECNÉ INFORMACE... 3 JAK VÁHA PRACUJE... 3 DŮLEŽITÉ POZNÁMKY... 3 REFERENČNÍ TABULKY... 4 A. PODÍL TUKU V TĚLE... 4 B. PODÍL VODY

Více

Děkujeme, že jste si zakoupili výrobek firmy COMMAX. Před vlastní instalací ověřte, zda máte požadovaný model s odpovídajícím napájením.

Děkujeme, že jste si zakoupili výrobek firmy COMMAX. Před vlastní instalací ověřte, zda máte požadovaný model s odpovídajícím napájením. 1 Děkujeme, že jste si zakoupili výrobek firmy COMMAX. Před vlastní instalací ověřte, zda máte požadovaný model s odpovídajícím napájením. Důležité poznámky k bezpečnosti 1. Před vlastní instalací pozorně

Více

Použití: Lis SCHWITZLER Lokomotiv MP-80B je určen k transferovým přenosům na hrnky o průměru 80 mm. Technické parametry:

Použití: Lis SCHWITZLER Lokomotiv MP-80B je určen k transferovým přenosům na hrnky o průměru 80 mm. Technické parametry: Návod k obsluze Lis na hrnky SCHWITZLER Lokomotiv MP-80B UNIVOX spol. s r.o., Kolonie 392/2, Český Těšín, www.grawerton.cz, grawerton@univox.cz 1 Použití: Lis SCHWITZLER Lokomotiv MP-80B je určen k transferovým

Více

ROTAČNÍ STEPPER NÁVOD K POUŽITÍ. Děkujeme Vám za zakoupení tohoto výrobku.

ROTAČNÍ STEPPER NÁVOD K POUŽITÍ. Děkujeme Vám za zakoupení tohoto výrobku. ROTAČNÍ STEPPER NÁVOD K POUŽITÍ CZ Děkujeme Vám za zakoupení tohoto výrobku. Přečtete si prosím tento návod k použití. Návod uschovejte i pro pozdější nahlédnutí. Pokud výrobek předáváte další osobě, předejte

Více

Eliptický Trenažer. e500. model: Návod k obsluze. Čeština

Eliptický Trenažer. e500. model: Návod k obsluze. Čeština Eliptický Trenažer model: e500 Návod k obsluze Čeština Upozornění: Pokyny k vybalení stroje: A. POLOŽTE KRABICI NA ZEM TAK, ABY BYLO MOŽNÉ ZVEDNOUT VÍKO. VYBALTE ŘÍDÍTKA, BOČNÍ NOSNÉ TRUBKY, TRUBKU PEDÁLU

Více

Výklopný displej 13,3 a výměnnými kryty

Výklopný displej 13,3 a výměnnými kryty DS-X13AV Výklopný displej 13,3 a výměnnými kryty Uživatelská příručka Před prvním použitím výrobku si přečtěte tuto uživatelskou příručku a ponechte si ji pro případ potřeby. 1 Obsah Úvodní informace...

Více

NÁVOD K POUŽITÍ 12V/2,5A DC

NÁVOD K POUŽITÍ 12V/2,5A DC NÁVOD K POUŽITÍ 12V/2,5A DC Obsah Úvod... 1 Příslušenství... 1 Základní vlastnosti... 1 Základní složení/montáž... 2 Montážní postup... 2 Bezpečnost... 5 Ilustrace funkcí panelu... 7 Ilustrace funkcí zadní

Více

Zdravotní polštář s hudební terapií WM Návod k použití

Zdravotní polštář s hudební terapií WM Návod k použití Zdravotní polštář s hudební terapií WM-3000 - Návod k použití Obsah ÚVOD... 3 ZÁKLADNÍ VLASTNOSTI PRODUKTU... 3 DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE... 3 POPIS PŘÍSTROJE... 4 POUŽÍVÁNÍ PŘÍSTROJE... 5 VLOŽENÍ

Více

Uživatelský manuál. Digitální fotorámeček. Varování:

Uživatelský manuál. Digitální fotorámeček. Varování: Uživatelský manuál Varování: Prosím, vypněte při vkládání a vyjímání paměťové karty, abyste předešli poškození jednotky nebo karty. Bezpečnostní opatření 1) Nevystavujte přístroj do vody. 2) Vypněte před

Více

Domáci trenér EP 2000

Domáci trenér EP 2000 Domáci trenér EP 2000 číslo výr: 1319 Návod k obsluze Opatření: Upozornění: Toto bicyklo bylo navrženo a konstruováno tak, aby poskytovalo maximální bezpečnost. Přesto je třeba dodržovat určitá preventivní

Více

IN 1336 Bench lavička HERO

IN 1336 Bench lavička HERO N Á V O D N A P O U Ž I T Í IN 1336 Bench lavička HERO Děkujeme, že jste se rozhodli pro koupi našeho produktu. Ačkoliv vynakládáme velké úsilí k zajištění kvality každého našeho 1 výrobku, ojediněle se

Více

ST-HT Teplovzdušný ventilátor Návod k použití Záruční podmínky. Dovozce do ČR SATURN HOME APPLIANCES s.r.o. Web:

ST-HT Teplovzdušný ventilátor Návod k použití Záruční podmínky. Dovozce do ČR SATURN HOME APPLIANCES s.r.o. Web: ST-HT 8355 Teplovzdušný ventilátor Návod k použití Záruční podmínky Dovozce do ČR SATURN HOME APPLIANCES s.r.o. Web: www.isaturn.cz 1 Vážení zákazníci! Gratulujeme Vám ke koupi výrobku od značky Saturn.

Více

R-811, R-812. Návod k použití STOLNÍ VENTILÁTOR. česky. Stolní ventilátor R-811, R-812

R-811, R-812. Návod k použití STOLNÍ VENTILÁTOR. česky. Stolní ventilátor R-811, R-812 Návod k použití STOLNÍ VENTILÁTOR R-811, R-812 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod

Více

ČESKÁ VERZE. CITO CounterControl. Návod pro uživatele. CITO ProcessLine

ČESKÁ VERZE. CITO CounterControl. Návod pro uživatele. CITO ProcessLine ČESKÁ VERZE CITO CounterControl Návod pro uživatele CITO ProcessLine 1 Obsah Obsah Úvod 3 Varování 3 Všeobecné bezpečnostní předpisy 3 Přístroj CITO CounterControl 4 Instalace softwaru a ovladače 4 Instalace

Více

Pohotovostní režim: vstup do Fotoaparátu (lze změnit). V menu: pohyb nahoru. 4b Navigační tlačítko doprava

Pohotovostní režim: vstup do Fotoaparátu (lze změnit). V menu: pohyb nahoru. 4b Navigační tlačítko doprava myphone 3300 Návod Pozice Popis Funkce 1 Displej Barevný LCD displej. 2 Sluchátko Reproduktor pro telefonování. 3 Svítilna Lze zapnout/vypnout dlouhým stiskem tlačítka svítilny (11). 4a Navigační tlačítko

Více

CZ Digitální multimetr SOLIGHT V16

CZ Digitální multimetr SOLIGHT V16 CZ Digitální multimetr SOLIGHT V16 Děkujeme Vám, že jste si koupili tento přístroj. Před použitím si pozorně přečtěte tento návod. V opačném případě riskujete ohrožení svého zdraví a poškození přístroje.

Více

TFT LCD monitor s úhlopříčkou 15,6 palců

TFT LCD monitor s úhlopříčkou 15,6 palců IC 1549 / IC 1549gr TFT LCD monitor s úhlopříčkou 15,6 palců Uživatelská příručka Před prvním použitím tohoto zařízení si prosím pečlivě přečtěte tuto příručku. Obsah Vnější pohled... 2 Schéma zapojení...

Více

TFT LCD monitor s úhlopříčkou 15,6 / 17,3 palců HDMI vstupem

TFT LCD monitor s úhlopříčkou 15,6 / 17,3 palců HDMI vstupem ds-1568 / ds-1738 TFT LCD monitor s úhlopříčkou 15,6 / 17,3 palců HDMI vstupem Uživatelská příručka Před prvním použitím tohoto zařízení si prosím pečlivě přečtěte tuto příručku. Obsah Vnější pohled...2

Více

Poznámka: Před použitím tohoto zařízení si prosím pozorně přečtěte všechny pokyny

Poznámka: Před použitím tohoto zařízení si prosím pozorně přečtěte všechny pokyny Poznámka: Před použitím tohoto zařízení si prosím pozorně přečtěte všechny pokyny Obsah: Než začnete:... 2 Důležité bezpečností pokyny:... 3 Návod k sestavení:... 4 Diagram:... 7 Seznam součástí:... 8

Více

Průvodce pro přenos dat

Průvodce pro přenos dat Průvodce pro přenos dat (pro tonometr OMRON M6 Comfort IT a OMRON M3 IT) 1)Před prvním použití se musíte nejdříve zaregistrovat. 2)Přejděte na webovou stránku: http://bi-link.omron.com/home/landing 3)Zde

Více

Centronic VarioControl VCJ470 Návod k obsluze Rádiový přijímač pro žaluzie

Centronic VarioControl VCJ470 Návod k obsluze Rádiový přijímač pro žaluzie Centronic VarioControl VCJ470 CZ Návod k obsluze Rádiový přijímač pro žaluzie Tento návod prosím uschovejte! Návod k použití Obsah Všeobecně... 2 Záruka... 3 Bezpečnostní pokyny... 3 Použití k určenému

Více

MĚNIČ NAPĚTÍ DC/AC VÝKON: 100 W 150 W 300 W 350 W 400 W 600 W. Návod k obsluze

MĚNIČ NAPĚTÍ DC/AC VÝKON: 100 W 150 W 300 W 350 W 400 W 600 W. Návod k obsluze MĚNIČ NAPĚTÍ DC/AC VÝKON: 100 W 150 W 300 W 350 W 400 W 600 W Návod k obsluze 1. POPIS 2. ZAPOJENÍ ZAŘÍZENÍ Červený kabel veďte z červené svorky (+) baterie do červené zdířky (+) v měniči napětí a černý

Více

Multifunkční osobní váha TH831

Multifunkční osobní váha TH831 Multifunkční osobní váha TH831 Standardní srovnávací hodnoty Věk Tuk % Voda % Svalová hmota % Podváha Normál Nadváha Obezita Normál Normál Žena 10-12 28 >60

Více

Návod na použití STEPPER FORTE (IN 191)

Návod na použití STEPPER FORTE (IN 191) Návod na použití STEPPER FORTE (IN 191) SERVIS A NÁHRADNÍ DÍLY ZAJIŠŤUJE DODAVATEL Seven Sport s.r.o., Dělnická 957, 749 01 Vítkov tel. +420 556 300970, www.insportline.cz pro Slovensko: insportline s.r.o.,

Více

Uživatelský manuál CZ IN 4381 Běžecký pás Steelflex PT10 1 Obsah POKYNY TÝKAJÍCÍ SE UZEMNĚNÍ PŘÍSTROJE... 3 DŮLEŽITÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ... 3 ZAPOJENÍ... 5 VŠEOBECNÉ INFORMACE... 5 NÁVOD NA OVLÁDÁNÍ

Více

Magnetický eliptický trenažér Stone E1.0 MOTIO 20

Magnetický eliptický trenažér Stone E1.0 MOTIO 20 Magnetický eliptický trenažér Stone E1.0 MOTIO 20 NEŽ ZAČNETE Většina strojů je vybavena nářadím,které budete nezbytně potřebovat pro složení. Možná ale zjistíte, že se vám bude lépe pracovat s nářadím,

Více

IC 1000fgr. TFT LCD monitor s úhlopříčkou 10 palce (25,4 cm) Uživatelská příručka

IC 1000fgr. TFT LCD monitor s úhlopříčkou 10 palce (25,4 cm) Uživatelská příručka IC 1000fgr TFT LCD monitor s úhlopříčkou 10 palce (25,4 cm) Uživatelská příručka Upozornění Úpravy přístroje provedené bez souhlasu výrobce mohou vést k poškození přístroje a v tomto případě nelze uplatnit

Více

CARDIO GYM NÁVOD K POUŽITÍ

CARDIO GYM NÁVOD K POUŽITÍ CARDIO GYM NÁVOD K POUŽITÍ DĚKUJEME VÁM ZA ZAKOUPENÍ TOHOTO VÝROBKU. Prosíme, přečtěte si pozorně tento návod k použití. Návod uschovejte i pro pozdější nahlédnutí. Pokud výrobek předáváte dalšímu uživateli,

Více

TEPLOVZDUŠNÝ VENTILÁTOR

TEPLOVZDUŠNÝ VENTILÁTOR Návod k obsluze TEPLOVZDUŠNÝ VENTILÁTOR 4012 ECO Ceramic CFH1-100 TECHNICKÉ ÚDAJE NÁVOD K OBSLUZE TEPLOVZDUŠNÉHO VENTILÁTORU Vážený zákazníku, děkujeme Vám jménem společnosti IMETEC za zakoupení tohoto

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Bezdrátový měřič spotřeby HA-104

NÁVOD K OBSLUZE. Bezdrátový měřič spotřeby HA-104 NÁVOD K OBSLUZE Bezdrátový měřič spotřeby HA-104 Obsah balení 1) Hlavní jednotka 2) Bezdrátový vysílač + čidlo 3) USB mini / USB 2.0 kabel Popis produktu Zařízení slouží k bezdrátovému měření spotřeby

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: (FM-MASTER 1) Obj. č.: (FM-MASTER 2) Obj. č.: (FM-MASTER 3) Obj. č.: (4 zásuvky)

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: (FM-MASTER 1) Obj. č.: (FM-MASTER 2) Obj. č.: (FM-MASTER 3) Obj. č.: (4 zásuvky) NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 57 20 19 (FM-MASTER 1) Obj. č.: 57 20 20 (FM-MASTER 2) Obj. č.: 57 20 30 (FM-MASTER 3) Obj. č.: 57 20 21 (4 zásuvky) 2 Úvod Spolehlivé a pohodlné řešení připojení různých spotřebičů

Více

BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ Pro zajištení maximální bezpecnosti pri cvicení provádejte pravidelné kontroly, zda nedošlo k poškození a opotrebení cástí prístroje. Jestliže bude prístroj používat také jiná osoba,

Více

Fit pás magnetický Návod k použití

Fit pás magnetický Návod k použití www.fitpas.cz Fit pás magnetický Návod k použití 2 Úvod www.fitpas.cz Gratulujeme Vám ke koupi magnetického Fit pásu. Tato moderní cvičební pomůcka s praktickým designem Vám pomůže udržet se ve formě a

Více

2200W elektrická motorová pila

2200W elektrická motorová pila ELEKTRICKÉ NÁŘADÍ PRO ZAHRÁDKÁŘE 2200W elektrická motorová pila Strana 1 1. POPIS SYMBOLŮ Symboly jsou v tomto návodu použity, aby vás upozornily na možná rizika. Bezpečnostním symbolům a vysvětlivkám,

Více

Pokojový programovatelný termostat. Flame Touch

Pokojový programovatelný termostat. Flame Touch Pokojový programovatelný termostat Flame Touch Pokojový termostat Flame Touch s intuitivním dotekovým ovládáním slouží k regulaci pokojové teploty na základě nastaveného programu nebo nastaveného topného

Více

Manuál pro uživatele ios *pro aplikaci CONNECTED WATCH

Manuál pro uživatele ios *pro aplikaci CONNECTED WATCH Manuál pro uživatele ios *pro aplikaci CONNECTED WATCH Obsah 1. Jak používat hodinky 2. Párování hodinek s telefonem 1. KROK 1: příprava hodinek pro spárování 2. KROK 2: stáhnutí aplikace Connected Watch

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL CZ IN 7468 Eliptický trenažér insportline EM-3231

UŽIVATELSKÝ MANUÁL CZ IN 7468 Eliptický trenažér insportline EM-3231 UŽIVATELSKÝ MANUÁL CZ IN 7468 Eliptický trenažér insportline EM-3231 Výrobek se může od ilustračního obrázku lehce lišit VYROBENO V TAIWANU OBSAH BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ... 3 SEZNAM DÍLŮ... 4 SEZNAM SPOJOVACÍHO

Více

Magnetic Elliptical Trainer MEMPHIS IN 1981

Magnetic Elliptical Trainer MEMPHIS IN 1981 Magnetic Elliptical Trainer MEMPHIS IN 1981 ZÁRUČNÍ A POZÁRUČNÍ SERVIS ZAJIŠŤUJE DODAVATEL: SEVEN SPORT s. r. o., Dělnická 957, 749 01 Vítkov www.insportline.cz tel/fax: +420 556 770 191, email: servis@insportline.cz

Více

POP-650. Návod k použití

POP-650. Návod k použití POP-650 Návod k použití VŠEOBECNÉ INFORMACE Účelem tohoto uživatelského manuálu je poskytnout všeobecné informace o pokladním terminálu POP- 650 a ukázat uživatelům jak provádět hardwarovou konfiguraci

Více

Magnetický Rotoped VÝR. Č.: 999

Magnetický Rotoped VÝR. Č.: 999 Magnetický Rotoped VÝR. Č.: 999 UŽÍVATELSKÝ MANUÁL Důležité: Před použitím produktu si pozorně přečtěte instrukce. Uschovejte tento uživatelský manuál pro budoucí použití. Specifikace tohoto produktu mohou

Více

Uživatelský manál - CZ IN 3332 Vibromasážní stroj insportline Katrina

Uživatelský manál - CZ IN 3332 Vibromasážní stroj insportline Katrina Uživatelský manál - CZ IN 3332 Vibromasážní stroj insportline Katrina OBSAH DÍLY... 3 BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ... 4 SESTAVENÍ... 5 BEZPEČNOST POUŽÍVÁNÍ... 6 UMÍSTĚNÍ PŘÍSTROJE... 7 OVLÁDACÍ PANEL... 9 NÁVOD

Více

POWXQ53600T Copyright 2010 VARO www.varo.com

POWXQ53600T Copyright 2010 VARO www.varo.com STOJAN PRO STOLNÍ PILU POWXQ53600T POWXQ5360 CS 1 SEZNAM OBSAHU BALENÍ Odstraňte veškeré balicí materiály. Odstraňte zbývající obaly a přepravní přípravky (jsou-li přítomny). Zkontrolujte úplnost obsahu

Více

UŽIVATELSKÁ P ÍRU KA TITANIUM TC1.0/TX1.0

UŽIVATELSKÁ P ÍRU KA TITANIUM TC1.0/TX1.0 UŽIVATELSKÁ P ÍRU KA TITANIUM POCÍTAC TITANIUM FUNKCE TLACÍTEK OVLADAC DRIVE TLACÍTEK Otáčejte ovladačem i-drive pro úpravu hodnot nastavení nebo úrovně odporu, otáčením po směru hodinových ručiček hodnoty

Více

NÁVOD K MONTÁŽI A K OBSLUZE

NÁVOD K MONTÁŽI A K OBSLUZE NÁVOD K MONTÁŽI A K OBSLUZE Verze 05/05 Obj. č.: 85 01 31 Jízda na kole je velice zdravá a s tímto počítačem bude dokonce i zdravější. Kromě aktuální rychlosti a počtu ujetých kilometrů Vám tento počítač

Více

Snímač tlaku v pneumatikách

Snímač tlaku v pneumatikách Snímač tlaku v pneumatikách TPMS1209M Uživatelská příručka Upozornění k používání výrobku 1. Před prvním použitím výrobku si pečlivě přečtěte uživatelskou příručku a uložte si ji pro další využití. 2.

Více

Funkce a ovládání tréninkového počítače KETTLER MX 1 7989-800

Funkce a ovládání tréninkového počítače KETTLER MX 1 7989-800 Funkce a ovládání tréninkového počítače KETTLER MX 1 7989-800 Krátký popis počítače Počítač ergometru má funkční oblast s klávesami a oblast zobrazení hodnot (displej), ve kterém se zobrazují různé symboly

Více

Osobní digitální váha Tanita BC-545N se segmentální analýzou. Návod k obsluze a reklamační řád

Osobní digitální váha Tanita BC-545N se segmentální analýzou. Návod k obsluze a reklamační řád Osobní digitální váha Tanita BC-545N se segmentální analýzou Návod k obsluze a reklamační řád Děkujeme vám za výběr váhy Tanita s tělesnou analýzou. Tato váha je jednou z celé řady výrobků péče o zdraví

Více

RCOT2001. Keramický ohřívač ORIGINÁLNÍ NÁVOD

RCOT2001. Keramický ohřívač ORIGINÁLNÍ NÁVOD RCOT2001 230V~50Hz 2000W CZ Keramický ohřívač ORIGINÁLNÍ NÁVOD S21 M05 Y2013 CZ NÁVOD K POUŽITÍ Ujistěte se, že přívod vzduchu a výstupní otvory nejsou blokovány. Aby se zabránilo jakémukoli nebezpečí

Více

Chytré hodinky S9. Uživatelský manuál. Přečtěte si prosím tento manuál pozorně dříve, než začnete hodinky používat

Chytré hodinky S9. Uživatelský manuál. Přečtěte si prosím tento manuál pozorně dříve, než začnete hodinky používat Chytré hodinky S9 Uživatelský manuál Přečtěte si prosím tento manuál pozorně dříve, než začnete hodinky používat Upozornění: Není povoleno rozebírat hodinky či jakkoli zasahovat do jejich konstrukce. Vystavovat

Více