UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA C85 VÝROBNÍ ČÍSLO.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA C85 VÝROBNÍ ČÍSLO. www.tunturi.cz"

Transkript

1 C85 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA VÝROBNÍ ČÍSLO

2 OBSAH DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY 2 CVIČENÍ 3 POČÍTAČ 5 ÚDRŽBA 11 MANIPULACE A SKLADOVÁNÍ 12 TECHNICKÉ SPECIFIKACE 12 MONTÁŽ 13 POZNÁMKY K POUŽÍVÁNÍ STROJE Pokud mají stroj povoleno používat děti, je zapotřebí zajistit dohled a poučit je, jak stroj správně používat, přičemž je třeba mít na zřeteli fyzický a duševní rozvoj dítěte a jeho povahu. UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA C85 DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY Před montáží, používáním a údržbou svého posilovacího stroje si pročtěte pozorně tuto příručku. Prosím uložte příručku na bezpečné místo; poskytne vám nyní i v budoucnu informace, které potřebujete k používání a údržbě svého stroje. Tyto pokyny vždy pečlivě dodržujte. POZNÁMKY KE ZDRAVÍ Než začnete s dlouhodobějším tréninkem, dejte si svým lékařem vyšetřit zdravotní stav. Pokud během cvičení pocítíte nevolnost, závratě nebo jiné nezvyklé příznaky, přerušte okamžitě trénink a vyhledejte lékaře. Abyste předešli bolestem a napětí ve svalech, zahajte každý trénink rozcvičkou a zakončete zklidňovací fází (pomalým šlapáním při nízkém odporu). Nezapomeňte se na konci tréninku protáhnout. POZNÁMKY KE CVIČEBNÍMU PROSTŘEDÍ Stroj není určen pro používání venku. Postavte stroj na pevný a rovný povrch. Postavte stroj na ochrannou podložku, abyste zabránili poškození podlahy pod ním. Dbejte na to, aby bylo cvičební prostředí dostatečně větrané. Abyste předešli nachlazení, necvičte v průvanu. Během tréninku snáší stroj teploty prostředí +10 C až +35 C. Stroj lze skladovat při teplotách -15 C až +40 C. Vlhkost vzduchu při tréninku ani skladování nesmí překročit 90 %. Než začnete používat stroj, přesvědčte se, že funguje ve všech ohledech správně. Vadný stroj nepoužívejte. Tlačítka mačkejte špičkou prstu; nehty mohou poškodit jejich membránu. Nikdy se neopírejte o počítač. Nikdy nesundávejte boční kryty. Nestoupejte na kryt rámu. Stroj smí používat vždy pouze jeden člověk. Při nasedání na stroj i sesedání z něj se přidržujte pevných řidítek. Cvičte ve vhodném oděvu a obuvi. Počítač chraňte před přímým sluncem a vždy osušte kapky potu, které na něm ulpí. Další informace o záručních podmínkách naleznete v záruční knížce přiložené k výrobku. Nezapomeňte, prosím, že záruka se nevztahuje na škody v důsledku přepravy nebo nedodržení pokynů pro seřizování nebo údržbu popsaných v této příručce. Stroj nesmí používat osoby s hmotností vyšší než 150 kg. Před prováděním montáže nebo údržby se vždy přesvědčte, že je přívodní šňůra stroje vytažená ze zásuvky. Nepokoušejte se o žádné opravy nebo seřizování, které nejsou uvedeny v tomto návodu. Všechno ostatní musíte přenechat osobě znalé údržby elektromechanických zařízení a oprávněné na základě příslušných zákonů provádět práce související s jejich údržbou a opravami. Tento výrobek musí být uzemněn. V případě poruchy nebo závady představuje uzemnění cestu nejmenšího odporu pro elektrický proud, čímž se sníží riziko úrazu elektrickým proudem. Tento výrobek je vybaven šňůrou se zemněným vodičem a zemnící zástrčkou. Zástrčku je třeba zapojit do vhodné zásuvky, řádně nainstalované 2

3 a uzemněné v souladu s místními předpisy. NEBEZPEČÍ: Nesprávné zapojení zemnícího vodiče stroje může vést k úrazu elektrickým proudem. Pokud jste na pochybách o správné uzemnění výrobku, obraťte se na kvalifikovaného elektrikáře nebo servisního technika. Neupravujte zástrčku dodávanou s výrobkem pokud se nehodí do elektrické zásuvky, dejte si kvalifikovaným elektrikářem nainstalovat vhodnou zásuvku. TENTO NÁVOD K POUŽITÍ USCHOVEJTE BEZPEČNOSTNÍ POZNÁMKY PRO JEDNOTKY S NAPÁJENÍM Z ELEKTRICKÉ SÍTĚ Než připojíte stroj ke zdroji elektrického proudu, ujistěte se, že napětí odpovídá napětí uvedenému na typovém štítku: stroj pracuje buď na 230 V, nebo 115 V (severoamerická verze). Upozornění! Stroj musí být zapojen do zemněné zásuvky. Při zapojování stroje ke zdroji elektrického proudu nepoužívejte prodlužovací šňůry. Vždy okamžitě po použití vypněte stroj a vytáhněte přívodní šňůru ze zásuvky! Aby se snížilo riziko popálenin, požáru, úrazu elektrickým proudem nebo zranění: 1. Nepoužívaný stroj byste nikdy neměli nechávat zapojený do elektrické sítě. Pokud stroj nepoužíváte, před prováděním údržby nebo oprav vždy vytáhněte přívodní šňůru ze zásuvky. 2. Nezakrývejte stroj dekami ani jiným hořlavým materiálem. V důsledku zvýšené teploty může dojít k výskytu požáru, úrazu elektrickým proudem nebo zranění. UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA C85 POZNÁMKA K MONTÁŽI STROJE Začněte tím, že stroj vybalíte. Podrobný návod k montáži naleznete na konci této příručky. Postupujte v uvedeném pořadí. Před montáží zkontrolujte obsah balení. V případě, že schází některá součást, obraťte se na svého prodejce, uveďte číslo modelu, výrobní číslo a číslo scházejícího náhradního dílu. Seznam náhradních dílů naleznete na konci této příručky. Součásti sady nářadí jsou označeny v seznamu náhradních dílů *. Směry vlevo, vpravo, vpředu a vzadu jsou uváděny z pohledu uživatele. Montážní nástroje si uschovejte, protože je můžete časem potřebovat, např. pro seřízení stroje. Upozorňujeme, že pro montáž jsou zapotřebí dvě osoby. Balení obsahuje sáček se silikátem kvůli pohlcování vlhkosti během skladování a přepravy. Po vybalení stroje sáček zlikvidujte. Kolem stroje ponechte minimálně 100 cm volného prostoru. Také doporučujeme, abyste vybalení stroje a jeho montáž prováděli na ochranné podložce. VÍTEJTE VE SVĚTĚ CVIČENÍ S TUNTURI Vaše volba naznačuje, že skutečně chcete investovat do svého zdraví a kondice; také ukazuje, že si opravdu ceníte vysoké kvality a stylu. S posilovacím strojem Tunturi jste si vybrali za tréninkového partnera vysoce kvalitní, bezpečný a motivující produkt. Ať už jsou vaše tréninkové cíle jakékoli, jsme si jisti, že jich s tímto posilovacím strojem dosáhnete. Informace k používání posilovacího stroje a způsobů účinného tréninku naleznete na internetových stránkách CZ 3. Nezapojujte stroj do elektrické sítě ani ho nepoužívejte, pokud dojde k poškození přívodní šňůry nebo stroje samotného. 4. Nezapojujte stroj k elektrické síti ani ho nepoužívejte venku nebo ve vlhku. 5. Zabraňte kontaktu šňůry s horkými předměty. 6. Neveďte přívodní šňůru pod kobercem, ani na ni nestavějte žádné předměty. Dbejte na to, aby přívodní šňůra nevedla pod strojem. 7. Neupravujte (například neprodlužujte) kabel mezi adaptérem a jednotkou. CVIČENÍ Trénink na eliptickém trenažéru je skvělé aerobní cvičení, vycházející z principu, že cvičení by mělo být patřičně lehké, ale přitom dlouhodobé. Aerobní cvičení vychází ze zlepšování maximálního tělesného příjmu kyslíku, což naopak vede ke zlepšování vytrvalosti a kondice. Schopnost těla spalovat tuk jako palivo přímo závisí na jeho kapacitě přijímat kyslíku. Aerobní cvičení by mělo být především příjemné. Během tréninku byste se měli zapotit, ale neměli byste lapat po dechu. Musíte být například během šlapání být schopni mluvit, nejen lapat po dechu. Cvičit byste měli nejméně třikrát týdně po 30 minutách, abyste dosáhli základní kondiční úrovně. Udržet se na 3

4 této úrovni vyžaduje několik tréninků týdně. Po dosažení základní kondice je možno ji snadno zlepšovat pouhým zvyšováním počtu tréninků. Cvičení se vždy projeví hmotnostním úbytkem, protože jde o jediný způsob, jak doplňovat energii spalovanou tělem. Právě proto je vždy vhodné kombinovat pravidelné cvičení se zdravou dietou. Člověk držící dietu by měl cvičit denně, zpočátku 30 minut nebo méně a postupně zvyšovat denní tréninkovou dávku až na jednu hodinu. Měli byste začít pomalu při nízké rychlosti šlapání a nízkém odporu, protože u člověka s nadváhou může při náročném cvičení dojít k vystavení srdce a oběhového systému nadměrné zátěži. Se zlepšující se kondicí můžete postupně zvyšovat zátěž a rychlost šlapání. Účinnost cvičení lze měřit sledováním pulzu. Měření pulzu vám pomůže sledovat hodnotu pulzu snadno během cvičení, a tím se zajistí, že cvičení bude dostatečně účinné, ale přitom nepříliš vysilující. Trénink zahajte při pomalém tempu a nízkém odporu. Postupně zvyšujte tempo a odpor podle své kondice. Držte hlavu vzpřímenou a krk natažený, abyste zabránili napětí v šíji, ramenech a zádech. Také záda držte vzpřímená. Dbejte na to, abyste měli nohy vystředěné na pedálech a kyčle, kolena, kotníky a prsty na nohou směřovaly vpřed. Udržujte těžiště těla vystředěné nad spodní částí těla bez ohledu na to, zda se předkláníte nebo stojíte zpříma. Trénink ukončete postupným snižováním tempa a odporu. Nezapomeňte se po tréninku protáhnout. K posílení kardiovaskulárního systému udržujte nízký odpor, ale vysoké tempo. Cvičení při vyšším odporu a pomalém tempu posiluje odpovídajícím způsobem vaše záda a kyčle. TEPOVÁ FREKVENCE Bez ohledu na svůj cíl, dosáhnete nejlepších výsledků tréninkem při správné úrovni zátěže a nejlepším měřítkem je vaše vlastní tepová frekvence. Pokud používáte snímací pás přes lehkou košili, navlhčete mírně košili v místech, kde je v kontaktu s elektrodami. Vysílač automaticky vysílá hodnoty tepové frekvence do počítače až do vzdálenosti přibližně 1 m. Pokud nebude povrch elektrod vlhký, nezobrazí se na displeji hodnota tepové frekvence. Pokud elektrody vyschnou, je třeba je znovu zvlhčit. Zahřejte před použitím elektrody dlaněmi, abyste zajistili přesné měření tepové frekvence. Pokud vedle sebe pracuje několik telemetrických měřicích zařízení tepové frekvence, měla by vzdálenost mezi nimi činit alespoň 1,5 m. Podobně, pokud se používá pouze jeden přijímač a několik vysílačů, měl by být v dosahu vysílání pouze jeden člověk s vysílačem. Vysílač se přepne do aktivního stavu pouze tehdy, když ho používáte pro měření. Nicméně pot a jiná vlhkost mohou vysílač udržovat v aktivním stavu a vybíjet baterii. Proto je důležité elektrody vždy po použití důkladně osušit. Při volbě tréninkového oděvu nezapomeňte, že některá vlákna použitá ve tkaninách (např. polyester, polyamid) vytvářejí statickou elektřinu, která může bránit spolehlivému měření tepové frekvence. Nezapomeňte prosím, že mobilní telefony, televizory a další elektrické spotřebiče kolem sebe vytvářejí elektromagnetické pole, které může způsobovat problémy při měření tepové frekvence. MĚŘENÍ PULZU ÚCHOPOVÝMI SNÍMAČI (HGP VERZE) Pulz se měří snímači v rukojetích. Měření pulzu probíhá, když se uživatel C85 dotýká obou snímačů současně. Spolehlivé měření pulzu vyžaduje, aby byla pokožka trvale v kontaktu se senzory a byla mírně vlhká. Příliš suchá nebo příliš vlhká pokožka snižuje spolehlivost měření tepové frekvence úchopovými snímači. UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA C85 Počítač C85 obsahuje přijímač tepové frekvence kompatibilní se zařízením Polar, takže můžete k měření tepové frekvence použít také nekódované snímací pásy Polar. UPOZORNĚNÍ! Pokud používáte kardiostimulátor, poraďte se před používáním snímacího pásu tepové frekvence s lékařem. Nejspolehlivějšího měření tepové frekvence dosáhnete pomocí telemetrického zařízení, u něhož elektrody vysílače připevněné na hrudi vysílají impulzy ze srdce do počítače pomocí elektromagnetického pole. Pokud si chcete témto způsobem změřit během tréninku tepovou frekvenci, navlhčete drážkované elektrody na snímacím pásu slinami nebo vodou. Připevněte si vysílač těsně pod hruď pomocí pružného pásu, dostatečně pevně, aby byly během cvičení elektrody v kontaktu s pokožkou, ale aby současně nebránilo jeho utažení normálnímu dýchání. TEPOVÁ FREKVENCE PŘI TRÉNINKU Nejdříve si zjistěte svou maximální tepovou frekvence, tj. stav, kdy vaše tepová frekvence při zvyšující se zátěží už dál nestoupá. Pokud neznáte svou maximální tepovou frekvenci, použijte prosím jako vodítko následující vzorec: VĚK Jde o průměrné hodnoty, maximální hodnota je individuální. Maximální tepová frekvence se s věkem snižuje v průměru o jeden bod za rok. Pokud patříte do některé z rizikových skupin, požádejte lékaře, aby vám změřil maximální tepovou frekvenci. Definovali jsme tři různé zóny tepové frekvence, abychom vám pomohli s cíleným tréninkem. 4

5 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA C85 CZ ZAČÁTEČNÍK: % maximální tepové frekvence. Vhodné také pro osoby snažící se udržet hmotnost, rekonvalescenty a ty, kteří dlouho necvičili. Doporučují se tři cvičení týdně v délce alespoň půl hodiny. Pravidelným cvičením se značně zlepší výkonnost dýchacího a oběhového systému a rychle pocítíte zlepšení. CVIČÍCÍ: % maximální tepové frekvence. Perfektní pro zlepšování a udržování kondice. Už přiměřená zátěž rozvijí účinně srdce a plíce, pokud trénujete minimálně 30 minut alespoň třikrát týdně. Pro další zlepšování kondice zvyšujte buď frekvenci nebo zátěž, ale ne obojí současně! AKTIVNÍ CVIČÍCÍ: % maximální tepové frekvence. Cvičení na této úrovni vyhovuje pouze nejzdatnějším jedincům a předpokládá dlouhodobé vytrvalostní tréninky. POČÍTAČ 3. TRAINING Tlačítkem TRAINING otevřete nabídku TRAINING. Nabídka TRAINING obsahuje následující tréninkové programy: QUICK START, MANUAL, TARGET HR, TARGET EFFORT, PROGRAMS, T-RIDE, T-ROAD, T-MUSIC, OWN TRAINING a FITNESS TEST. 4. USER Tlačítkem USER otevřete nabídku USER. Nabídka USER obsahuje následující funkce: CREATE USER, SELECT/CHANGE USER, EDIT USER, DELETE USER, SETTINGS a USER LOG. 5. NASTAVOVACÍ PRVEK Nastavovací prvek funguje dvěma způsoby: A) Otáčení prvku. Otáčením prvku ve směru hodinových ručiček můžete rolovat nabídkou dolů nebo doprava a zvyšovat hodnoty nebo zátěž. Otáčením prvku proti směru hodinových ručiček můžete rolovat nabídkou nahoru nebo doleva a snižovat hodnoty nebo zátěž. B) Stisk prvku. Stiskem prvku potvrdíte volbu, kterou jste provedli jeho otáčením. Při tréninku můžete potvrdit funkci zobrazenou uprostřed dolní části displeje. 6. TLAČÍTKA MP3 PŘEHRÁVAČE Hlasitost zvýšíte pomocí tlačítka +. Posun vpřed v seznamu skladeb provedete tlačítkem >>I. Přehrávání spustíte a zastavíte tlačítkem > II. Posun vzad v seznamu skladeb provedete tlačítkem I<<. Hlasitost snížíte pomocí tlačítka -. DISPLEJ Během tréninku vidíte na levé straně displeje následující tréninkové hodnoty: time, distance, energy consumption, effort, RPM, heart rate and speed (čas, vzdálenost, kalorická spotřeba, zátěž, otáčky za minutu, tepová frekvence a rychlost). TLAČÍTKA 1. BACK/STOP Tlačítko BACK/STOP používejte k návratu zpět do hlavního menu. Během tréninku můžete pomocí tlačítka BACK/STOP přerušit nebo ukončit trénink. 2. ZOOM Zaostření grafického displeje profilů během tréninku. Stiskem ZOOM zvětšíte velikost zobrazeného profilu (2x, 4x, 8x nebo 16x). Pokud toto tlačítko stisknete pětkrát za sebou, vrátí se zobrazení profilu do původní velikosti. OBSLUHA POČÍTAČE Počítač spustíte připojením stroje do elektrické sítě a stiskem libovolné klávesy nebo zahájením šlapání. Na počítači se v tu chvíli zobrazí nabídka TRAINING. Pokud déle než pět minut nestisknete žádné tlačítko, ani nezačnete šlapat, počítač se automaticky vypne. Hodnoty z tréninku, který byl přerušen, se uloží v paměti uživatelského rozhraní na pět minut, a poté jsou vymazány. Přerušené cvičení můžete během těchto 5 minut znovu spustit tím, že začnete šlapat. Na displeji vidíte pokyny. Jsou uvedeny písmenem i na bílém pozadí. Pokyny můžete odstranit z displeje stiskem nastavovacího prvku. Tento stroj (C85 2. generace) je kompatibilní s počítačovým programem T-Ware pro testování a monitorování kondice. Program T-ware můžete používat, pokud 5

6 nainstalujete T-Ware do svého PC a propojíte počítač stroje s PC pomocí USB kabelu. Další informace o T- -Ware naleznete na internetových stránkách Tunturi - (v angličtině). NABÍDKA USER Nabídku USER otevřete stiskem tlačítka USER. Doporučujeme, abyste si zvolili uživatelský kód a uložili si své osobní údaje: tyto údaje jsou potřeba např. pro přesnější odhad vaší kalorické spotřeby. Současně můžete také nastavit zobrazované jednotky a zkontrolovat celkové tréninkové údaje. Jestliže si zvolíte uživatelské jméno, můžete ukládat trénink a při tréninku s řízením tepové frekvence zobrazovat své úrovně tepové frekvence v různých barvách. Jakmile vytvoříte uživatelské jméno nebo začnete používat již dříve vytvořené uživatelské jméno, uvidíte je v pravém horním rohu displeje. Trénovat můžete také bez uživatelského jména. V tom případě se v pravém horním rohu displeje nezobrazí uživatelské jméno a pro trénink budou použity přednastavené hodnoty (45 let, 70 kg, muž). Můžete uložit uživatelské údaje až pro 20 různých uživatelů. DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ! Pokud si chcete zobrazit své vlastní tréninky uložené v USER LOG, nezapomeňte si vybrat uživatelské jméno. Uživatelské jméno můžete začít používat také v průběhu tréninku stiskem tlačítka USER a výběrem svého jména. Trénink se tím nepřeruší. Po volbě uživatelského jména se můžete vrátit do zobrazení tréninkových dat stiskem tlačítka BACK/STOP. 7. Otáčením nastavovacího prvku nastavte pohlaví. Potvrďte volbu. 8. Zadejte svůj věk. Potvrďte volbu. 9. Zadejte svou výšku. Potvrďte volbu. 10. Zadejte svou hmotnost. Potvrďte volbu Zadejte svou maximální tepovou frekvenci. Počítač vypočítá vaši odhadovanou maximální tepovou frekvence podle vzorce věk. Pokud znáte svou přesnou maximální tepovou frekvenci, můžete odhadovanou hodnotu uvedenou počítačem upravit. 12. Zadejte svůj anaerobní práh. Stroj použije vaši maximální tepovou frekvenci k výpočtu odhadované prahové tepové frekvence (80% maximální tepové frekvence). Pokud znáte svou přesnou anaerobní prahovou tepovou frekvenci, můžete upravit odhad počítače. 13. Zadejte svůj aerobní práh. Stroj použije vaši maximální tepovou frekvenci k výpočtu odhadované prahové tepové frekvence (60% maximální tepové frekvence). Pokud znáte svou přesnou aerobní prahovou tepovou frekvenci, můžete upravit odhad počítače. DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ! Počítač může uložit současně až 20 uživatelských jmen. SELECT/CHANGE USER Po vytvoření svého uživatelského účtu ho zvolíte na začátku tréninku volbou SELECT/CHANGE USER a potvrdíte stiskem nastavovacího prvku. EDIT USER Volbou EDIT USER můžete upravovat svá uživatelská data. UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA C85 DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ! Pokud si chcete uložit trénink, musíte si zvolit uživatelské jméno. CREATE USER Vytvoření uživatele: 1. Stiskněte tlačítko USER. Zobrazí se nabídka USER. 2. Otáčením nastavovacího prvku zvolte CREATE USER. Potvrďte volbu stiskem nastavovacího prvku. 3. Otáčením nastavovacího prvku zvolte jazyk a volbu potvrďte stiskem prvku. 4. Zadejte své jméno. Otáčením nastavovacího prvku se pohybujte mezi písmeny. Zvolené písmeno potvrďte stiskem nastavovacího prvku. Po zadání jména zvolte OK a stiskněte nastavovací prvek. 5. Zvolte si požadované jednotky. (Metric 1 (kg, km, kcal), Metric 2 (kg, km, kj), nebo odpovídající angloamerické jednotky Imperial 1 (lb, mi, kcal), Imperial 2 (lb, mi, kj)). Otáčením nastavovacího prvku proveďte volbu a potvrďte ji stiskem prvku. Automaticky přejdete na další nastavování. 6. Zvolte si cílové zobrazení nastavených hodnot. COUNT DOWN zobrazuje hodnoty snižující se od cílové hodnoty k nule. COUNT UP zobrazuje hodnoty zvyšující se k cíli. Potvrďte volbu stiskem tlačítka nastavovacího prvku. Přejdete na další nastavování. DELETE USER Volbou DELETE USER můžete mazat uživatele. Aktivujte uživatelské jméno, které chcete smazat, a potom zvolte DELETE USER. Potvrďte volbu stiskem tlačítka nastavovacího prvku. SETTINGS Po stisku SETTINGS můžete aktualizovat verzi firmwaru počítače, upravovat kontrast displeje, zobrazit celkové údaje o používání rotopedu a vypnout nebo zapnout zvuk tlačítek. USER LOG Volbou USER LOG můžete zobrazit tréninková data zvoleného uživatele. Můžete si zobrazit data z posledního tréninku nebo souhrn všech tréninků daného uživatele. Návrat z tréninkových dat provedete stiskem BACK/STOP. NABÍDKA TRAINING Nabídku TRAINING otevřete stiskem tlačítka TRA- INING. Z nabídky TRAINING si můžete zvolit jeden z následujících tréninků stiskem nastavovacího prvku: 6

7 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA C85 CZ QUICK START Tento program umožňuje spustit program MANUAL bez použití uživatelských nastavení. 1. Zvolte si QUICK START. Potvrďte volbu stiskem nastavovacího tlačítka a zahajte trénink šlapáním. 2. Pomocí nastavovacího prvku můžete zvyšovat nebo snižovate zátěž (1-58 Nm). 3. Trénink přerušíte stiskem tlačítka BACK/STOP. Potom můžete volbou EXIT ukončit trénink, uložit daný trénink v paměti volbou SAVE AND EXIT nebo pokračovat v tréninku volbou CONTINUE. MANUAL Umožňuje nastavit pomocí nastavovacího prvku během cvičení zátěž. 1. Zvolte MANUAL. 2. Pomocí nastavovacího prvku zvolte cílovou hodnotu pro trénink: time, distance or energy consumption (čas, vzdálenost nebo kalorickou spotřebu). Potvrďte volbu stiskem nastavovacího prvku. 3. Pomocí nastavovacího prvku nastavte cílovou hodnotu pro trénink: čas ( minut), vzdálenost (3-100 km) nebo kalorickou spotřebu ( kcal). Potvrďte volbu stiskem nastavovacího prvku. 4. Zahajte trénink šlapáním. Pomocí nastavovacího prvku můžete zvyšovat nebo snižovate zátěž (1-58 Nm). Během tréninku si můžete zobrazit zátěž nebo tepovou frekvence pomocí nastavovacího prvku. 5. Po dosažení cílové hodnoty vás monitor upozorní akustickým signálem. Pokud chcete, můžete pokračovat v tréninku. 6. Trénink přerušíte stiskem tlačítka BACK/STOP. Potom můžete volbou EXIT ukončit trénink, uložit daný trénink v paměti volbou SAVE AND EXIT nebo pokračovat v tréninku volbou CONTINUE. TARGET HR Tento program umožňuje přednastavit úroveň pulzu, tj. zátěž se řídí tak, aby váš pulz zůstával na požadované úrovni. Pokud má váš pulz tendenci vzrůstat, zátěž se automaticky sníží a naopak. Nastavenou hodnotu lze změnit také během tréninku. Program vyžaduje měření tepové frekvence. 1. Zvolte si svou TARGET HR (cílovou tepovou frekvenci). 2. Pomocí nastavovacího prvku si nastavte úroveň tepové frekvence (80-220) pro trénink. Potvrďte volbu stiskem nastavovacího prvku. 3. Pomocí nastavovacího prvku zvolte cílovou dobu tréninku jako hodnotu času, vzdálenosti nebo kalorické spotřeby. Potvrďte volbu stiskem nastavovacího prvku. 4. Pomocí nastavovacího prvku nastavte cílovou hodno- tu pro trénink: čas ( minut), vzdálenost (3-100 km) nebo kalorickou spotřebu (200-8,000 kcal). Potvrďte volbu stiskem nastavovacího prvku. 5. Zahajte trénink šlapáním. Pomocí nastavovacího prvku můžete změnit úroveň tepové frekvence (80-220). Během tréninku si můžete zobrazit zátěž nebo tepovou frekvence pomocí nastavovacího prvku. 6. Po dosažení cílové hodnoty vás monitor upozorní akustickým signálem. Pokud chcete, můžete pokračovat v tréninku. 7. Trénink přerušíte stiskem tlačítka BACK/STOP. Potom můžete volbou EXIT ukončit trénink, uložit daný trénink v paměti volbou SAVE AND EXIT nebo pokračovat v tréninku volbou CONTINUE. TARGET EFFORT (cílová zátěž) Volbou programu TARGET EFFORT můžete nastavit požadovanou hodnotu zátěže ve wattech, tzn. zátěž při šlapání bude nezávislá na otáčkách pedálů. Nastavenou hodnotu zátěže lze změnit také během tréninku. 1. Zvolte TARGET EFFORT. 2. Pomocí nastavovacího prvku nastavte úroveň zátěže ( W) pro trénink. Potvrďte volbu stiskem nastavovacího prvku. 3. Pomocí nastavovacího prvku zvolte cílovou dobu tréninku jako hodnotu času, vzdálenosti nebo kalorické spotřeby. Potvrďte volbu stiskem nastavovacího prvku. 4. Pomocí nastavovacího prvku nastavte cílovou hodnotu pro trénink: čas ( minut), vzdálenost (3-100 km) nebo kalorickou spotřebu (200-8,000 kcal). Potvrďte volbu stiskem nastavovacího prvku. 5. Zahajte trénink šlapáním. Pomocí nastavovacího prvku můžete zvyšovat nebo snižovat zátěž ( W). Během tréninku si můžete zobrazit zátěž nebo tepovou frekvence pomocí nastavovacího prvku. 6. Po dosažení cílové hodnoty vás monitor upozorní akustickým signálem. Pokud chcete, můžete pokračovat v tréninku. 7. Trénink přerušíte stiskem tlačítka BACK/STOP. Potom můžete volbou EXIT ukončit trénink, uložit daný trénink v paměti volbou SAVE AND EXIT nebo pokračovat v tréninku volbou CONTINUE. PROGRAMS Tento program obsahuje zabudované tréninkové profily. Program mění během tréninku automaticky stupeň intenzity. Na displeji se zobrazuje profil a změny a intenzitu lze manuálně upravit. 1. Zvolte PROGRAMS. 2. Pomocí nastavovacího prvku si vyberte (1-10). Profily P1-P5 jsou programy s řízením wattů a profily P6-P10 jsou programy s cílovou tepovou frekvencí vyžadující měření tepové frekvence. Potvrďte volbu stiskem tlačítka nastavovacího prvku. 3. Pomocí nastavovacího prvku zvolte cílové trvání 7

8 tréninku jako údaj v čase nebo vzdálenosti. Potvrďte volbu stiskem tlačítka nastavovacího prvku. 4. Nastavte cílovou hodnotu pro trénink pomocí nastavovacího prvku: čas ( minut) nebo vzdálenost (3-100 km). Potvrďte volbu stiskem tlačítka nastavovacího prvku. 5. Zahajte program šlapáním. Pomocí nastavovacího prvku můžete zvyšovat nebo snižovat zátěž. Během tréninku si můžete zobrazit zátěž nebo tepovou frekvence pomocí nastavovacího prvku. Zobrazení tepové frekvence vyžaduje měření tepové frekvence. 6. Po dosažení cílové hodnoty vás monitor upozorní akustickým signálem. Pokud chcete, můžete pokračovat v tréninku. 7. Trénink přerušíte stiskem tlačítka BACK/STOP. Potom můžete volbou EXIT ukončit trénink, uložit daný trénink v paměti volbou SAVE AND EXIT nebo pokračovat v tréninku volbou CONTINUE. Trvání PROFIL P4. Zátěžový profil simulující jízdu do vrchu pro zlepšení vytrvalostní kondice. Vrcholy jsou relativně dlouhé, se zvyšující se intenzitou až do závěrečné fáze profilu. Tento profil je určen především pro osoby v dobré fyzické kondici. V základním nastavení je max. hodnota wattů 210, průměrná hodnota wattů je 133. PROFIL P1. Profil zátěže se třemi vrcholy pro zlepšení kapacity příjmu kyslíku. Vzhledem k relativně nízkým, ale dlouhým vrcholům je tento profil vhodný pro začátečníky. V základním nastavení je max. hodnota wattů 125, průměrná hodnota wattů je 98. Trvání Trvání PROFIL P2. Profil zátěže se třemi vrcholy pro zlepšení kapacity příjmu kyslíku. Vzhledem k relativně krátkým vrcholům je tento profil vhodný pro začátečníky. V základním nastavení je max. hodnota wattů 150, průměrná hodnota wattů je 102. PROFIL P5. Intervalový zátěžový profil s pravidelnými změnami a zřetelným rozdílem mezi vrcholy a základní úrovní zátěže. Základní hodnoty jsou přednastaveny na průměrnou zátěž 138 W a maximální zátěž 200 W. Nezapomeňte prosím, že tento profil umožňuje samostatně nastavit vrcholy a základní úroveň zátěže. Trvání UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA C85 Trvání PROFIL P3. Zátěžový profil s více vrcholy pro zlepšení schopnosti podávat krátkodobě vysoký výkon. Vrcholy jsou relativně krátké a stupeň zátěže nepravidelně kolísá. Tento profil je vhodný pro všechny úrovně kondice. V základním nastavení je max. hodnota wattů 150, průměrná hodnota wattů je 117. PROFIL P6. Profil tepové frekvence se třemi vrcholy pro zlepšení kapacity příjmu kyslíku. Vzhledem k relativně dlouhým vrcholům je tento profil vhodný pro začátečníky. V základním nastavení je max. hodnota tepové frekvence 125, průměrná hodnota tepové frekvence je 112. Trvání 8

9 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA C85 CZ PROFIL P7. Profil tepové frekvence simulující jízdu do vrchu, kdy tepová frekvence vytrvale stoupá až do poloviny profilu a potom vytrvale klesá. Tento profil je vhodný pro začátečníky. V základním nastavení je max. hodnota tepové frekvence 150, průměrná hodnota tepové frekvence je 121. tepové frekvence 160, průměrná hodnota tepové frekvence je 133. Trvání Trvání PROFIL P8. Profil tepové frekvence se třemi vrcholy pro zlepšení vytrvalostní kondice. Vrcholy jsou relativně dlouhé, ale úroveň tepové frekvence zůstává v průběhu profilu celkem konstantní. Tento profil je vhodný pro všechny úrovně kondice. V základním nastavení je max. hodnota tepové frekvence 140, průměrná hodnota tepové frekvence je 120. Trvání PROFIL P9. Zátěžový profil tepové frekvence pro zlepšení vytrvalostní kondice. Vrcholy jsou relativně dlouhé, se zvyšující se intenzitou až do závěrečné fáze profilu. Tento profil je určen především pro osoby v dobré fyzické kondici. V základním nastavení je max. hodnota tepové frekvence 170, průměrná hodnota tepové frekvence je 131. Trvání PROFIL P10. Profil tepové frekvence se třemi vrcholy pro zlepšení kapacity příjmu kyslíku. Vrcholy jsou relativně dlouhé a po každé následuje klidné období na zotavení. Tento profil je určen především pro osoby v dobré fyzické kondici. V základním nastavení je max. hodnota T-TRAINER Po zvolení programu T-TRAINER můžete cvičit pod vedením šesti různých intervalových tréninkových modulů. Po dvou minutách tréninku následuje jednominutová doba na zotavenou. Na displeji vidíte tréninkový model, čas, rychlost a svalové skupiny, na které se trénink nejúčinněji zaměřuje. 1. Zvolte T-TRAINER. Potvrďte volbu stiskem tlačítka nastavovacího prvku. Na displeji vidíte jeden ze šesti tréninkových modulů. Po zavedení modulu se zobrazí na displeji pulz a zátěž. Zahajte trénink a sledujte pokyny na displeji. Každý výkonnostní modul trvá dvě minuty. 2. Program přejde automaticky v jednominutovou zotavovací fázi. Na konci zotavovací fáze zahájí program automaticky další tréninkový modul. 3. Stiskem nastavovacího prvku můžete přejít do další fáze, a to buď tréninkového modulu, nebo zotavovací fáze. 4. Cvičení v režimu T-TRAINER přerušíte a vrátíte se do nabídky start stiskem tlačítka BACK/STOP. T-RIDE T-RIDE TRAINING simuluje jízdu na kole v přirozeném terénu. Během tréninku můžete měnit převody pomocí nastavovacího prvku a sledovat výškový profil. 1. Zvolte T-RIDE. 2. Zvolte si terén a potvrďte volbu. 3. Nastavte výchozí bod pro trénink pomocí nastavovacího prvku. 4. Nastavte koncový bod pro trénink pomocí nastavovacího prvku. 5. Zahajte trénink šlapáním. Převod (1-4) můžete měnit pomocí nastavovacího prvku. Během tréninku si můžete zobrazit výškový profil nebo tepovou frekvence pomocí nastavovacího prvku. Zobrazení tepové frekvence vyžaduje měření tepové frekvence. 6. Po dokončení trasy zapípá počítač a trénink skončí. 7. Trénink přerušíte stiskem tlačítka BACK/STOP. Potom můžete volbou EXIT ukončit trénink, uložit daný trénink v paměti volbou SAVE AND EXIT nebo pokračovat v tréninku volbou CONTINUE. 9

10 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA C85 T-ROAD DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ! Trénink T-ROAD je možný pouze s paměťovým diskem zasunutým do počítače. T- -ROAD je podobný jako T-RIDE, ale během tréninku s T-ROAD se na videu zobrazuje průběh tréninku. Během tréninku si můžete zobrazit výškový profil nebo video pomocí nastavovacího prvku. T-MUSIC DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ! Trénink T-MUSIC je možný pouze s paměťovým diskem zasunutým do počítače. Programy T-MUSIC jsou programy s řízením tepové frekvence. Během tréninku se mění tempo hudby podle stupně zátěže tréninku. Délka programu T-MUSIC je 40 minut. Během tréninku není možno měnit zvolenou úroveň tepové frekvence. Program vyžaduje měření tepové frekvence. 1. Zvolte T-MUSIC. 2. Pomocí nastavovacího prvku si vyberte program (1-3). Potvrďte volbu stiskem tlačítka nastavovacího prvku. 3. Zahajte program šlapáním. Během tréninku si můžete zobrazit zátěž nebo tepovou frekvence pomocí nastavovacího prvku. 4. Po 40 minutách počítač zapípá a trénink skončí. 5. Trénink přerušíte stiskem tlačítka BACK/STOP. Potom můžete volbou EXIT ukončit trénink, uložit daný trénink v paměti volbou SAVE AND EXIT nebo pokračovat v tréninku volbou CONTINUE. VLASTNÍ TRÉNINK V počítači můžete vytvořit a uložit až 100 programů. UKLÁDÁNÍ PROGRAMU 1. Stiskem BACK/STOP ukončete trénink. 2. Zvolte si SAVE AND EXIT a potvrďte volbu. 3. Zadejte název tréninku a potvrďte ho pomocí nastavovacího prvku. DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ! Ukládat můžete pouze programy, které jsou delší než 10 minut. DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ! Pro uložení tréninku budete potřebovat zadat uživatelské jméno. POUŽÍVÁNÍ ULOŽENÝCH PROGRAMŮ 1. Zvolte si OWN TRAINING. 2. Zvolte si trénink ze seznamu. 3. Zvolte si požadovanou metodu provedení: A) Replay = opakovat dříve uložené cvičení. B) Edit = editovat délku dříve uloženého cvičení, než začnete. C) Race = soutěžit proti dříve uloženému tréninku. UPOZORNĚNÍ! Použít můžete pouze programové profily vytvoření ve funkci Manual. Tyto profily ukazují zátěž jako konstantní točivý moment (Nm). 4. Potvrďte volbu stiskem tlačítka nastavovacího prvku. A) Replay = šlapáním zahajte cvičení. Nastavovacím prvkem můžete upravit stupeň zátěže. B) Edit = nastavovacím prvkem si zvolte délku cvičení (nastavte čas na minut). Šlapáním zahajte cvičení. Nastavovacím prvkem můžete upravit stupeň zátěže. C) Race = Pomocí nastavovacího prvku zvolte typ závodu (time: vzdálenost, jakou dokážete ujet za danou dobu; nebo distance: jak rychle dokážete urazit danou vzdálenost) a potvrďte volbu pomocí nastavovacího prvku. Na displeji se zobrazí dříve uložený program. Šlapáním zahájíte závod. Čárkovaná čára na displeji ukazuje, zda máte náskok nebo zpoždění vzhledem k srovnávacímu tréninku, kterým je poslední trénink uložený pomocí tohoto programu. Zobrazuje se také vaše vzdálenost vzhledem k předchozímu uloženému tréninku: předchozí uložený trénink se zobrazuje jako světle modrá svislá čárkovaná čára a váš výkon při závodě je vidět v podobě černé svislé čárkované čáry. 5. Trénink přerušíte stiskem tlačítka BACK/STOP. Potom můžete volbou EXIT ukončit trénink, uložit daný trénink v paměti volbou SAVE AND EXIT nebo pokračovat v tréninku volbou CONTINUE. FITNESS TEST Tento počítač používá vícefázový fitness test. Test začíná na nízké úrovni zátěže, která se postupně zvyšuje podle zvoleného typu testu. Vícefázový test je bezpečný a spolehlivý submaximální prostředek měření individuální fyzické kondice. Test trvá, dokud testovaná osoba nedosáhne své individuální cílové tepové frekvence (85% maximální tepové frekvence). Test vyžaduje použití snímacího pásu: počítač sleduje v průběhu testu změny v tepové frekvenci a využívá tato data pro výpočet odhadu maximální kapacity příjmu kyslíku u daného jedince. Maximální kapacita příjmu kyslíku je nejlepším měřítkem úrovně fyzické kondice u každého člověka. Po testu vám počítač zobrazí všestranné informace o kondici: popis a číselnou hodnotu (ml/kg/min). PŘÍPRAVA NA TEST 1. Dbejte na aktuálnost údajů pod vašim uživatelským jménem počítač používá uživatelské údaje jako základ pro fitness test. 2. Zvolte si FITNESS TEST. 3. Pomocí nastavovacího prvku si zvolte nejvhodnější kondiční kategorii: A) Inactive = žádné pravidelné cvičení, slabá fyzická kondice B) Active = pravidelné cvičení, průměrná nebo dobrá fyzická kondice 10

11 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA C85 CZ C) Athletic = aktivní sportovec, dobrá nebo skvělá fyzická kondice 4. Na displeji se zobrazí příslušný typ testu pro každou fitness kategorii: A) Step time = délka různých stupňů zátěže během testu B) First step = počáteční stupeň zátěže C) Step power = úroveň zátěže v krocích (ve wattech), test obsahuje několik fází 5. Potvrďte volbu stiskem tlačítka nastavovacího prvku. 6. V případě nutnosti můžete upravit nastavovacím prvkem cílovou tepovou frekvenci. Pomocí nastavovacího prvku potvrďte nastavení. 7. Displej vám oznámí, že můžete test ukončit, jakmile dosáhnete cílovou tepovou frekvenci pro test. Zahajte test stiskem nastavovacího prvku. ABSOLVOVÁNÍ TESTU 1. Na displeji se zobrazí typ zvoleného testu. Šlapáním zahájíte test. Červený diagram, který se aktualizuje s tím, jak v testu postupujete, představuje vaši tepovou frekvenci. Nesouvislá červená čára ukazuje vaši cílovou tepovou frekvenci. 2. Po dosažení úrovně cílové tepové frekvence upozorní počítač akustickým signálem a zobrazí zprávu. Doporučujeme, abyste test v tomto okamžiku ukončili, pokud nejste relativně fit. Pokud jste správně zadali svou cílovou tepovou frekvenci (tedy, pokud jste vypočítali dostatečně přesně svou maximální tepovou frekvenci), pokračování v testu za tímto místem nijak nezvýší přesnost výsledku. Pokud jste svou maximální tepovou frekvence přecenili, vaše kondice bude také přeceněná. Podobně, pokud jste svou maximální tepovou frekvence podcenili, vaše kondice bude také podhodnocená. 3. Po dosažení cílové tepové frekvence okamžitě ukončíte test stiskem tlačítka BACK/STOP nebo tím, že přestanete šlapat. Počítač se potom přepne do zobrazení výsledků testu: A) Aerobní fitness = odhad vaší fyzické kondice v běžné zóně zátěže, který nejlépe vypovídá o stavu vaší celkové kondice. B) Hodnota MET = údaj, který ukazuje násobek vaší maximální kapacity příjmu kyslíku v kompletním testu. C) ml/kg/min = údaj, který udává, kolik mililitrů kyslíku na hmotnost těla za minutu vaše tělo spotřebuje. D) l/min = údaj, který vypovídá o vaší kapacitě příjmu kyslíku v litrech za minutu. Na rozdíl od výše uvedených údajů, l/min nebere v úvahu tělesnou hmotnost uživatele. E) Wmax = odhad vašeho maximálního cvičebního výkonu, měřeného ve wattech. F) W/kg = poměr maximálního cvičebního výkonu k vaší hmotnosti. MUŽI / MAXIMÁLNÍ PŘÍJEM KYSLÍKU (VO2MAX) 1 = VELMI SLABÝ - 7 = VÝBORNÝ VĚK ŽENY / MAXIMÁLNÍ PŘÍJEM KYSLÍKU (VO2MAX) 1 = VELMI SLABÝ - 7 = VÝBORNÝ VĚK PAMĚŤOVÁ KARTA Paměťová karta obsahuje všechny programy T-ROAD a TMUSIC a některé programy T-RIDE. DŮLEŽITÉ UPO- ZORNĚNÍ! Programy na paměťové kartě lze spouštět, pouze pokud je paměťová karta vsunuta do konektoru v počítači. MP3 PŘEHRÁVAČ Ovládací tlačítka MP3 přehrávače jsou umístěna v dolní části uživatelského rozhraní. Hudba ve formátu MP3 je uložena na paměťové kartě. ÚDRŽBA Stroj vyžaduje jen velmi malou údržbu. Přesto čas od času zkontrolujte správné utažení všech šroubů a matic. Po cvičení očistěte stroj měkkou savou utěrkou. Nepoužívejte rozpouštědla. Nikdy nesundávejte ochranný kryt stroje. Elektromagnetická brzda vytváří magnetické pole, které může poškodit mechanismus hodinek nebo magnetickou identifikační pásku kreditní nebo platební karty, pokud se dostanou do bezprostředního kontaktu s magnety. Nikdy se nepokoušejte elektromagnetickou brzdu demontovat nebo sundat! 11

12 Elektromagnetická brzda je založena na elektromagnetickém odporu; stupeň zátěže se elektronicky měří a zobrazuje jako hodnota wattů na displeji. Vzhledem k tomuto měřicímu systému nemusí být váš crossový trenažér Tunturi rekalibrován, pokud dodržujete pokyny k montáži, servisu a použití uvedené v této uživatelské příručce. PORUCHY Navzdory soustavné kontrole kvality se mohou u stroje vyskytnout vady a poruchy zaviněné jednotlivými součástmi. Ve většině případů není nutné odvážet celý stroj na opravu, protože obvykle stačí vyměnit vadnou součást. Jestliže stroj nefunguje správně, kontaktujte co nejdříve svého prodejce Tunturi. Vždy uveďte model a výrobní číslo stroje. Uveďte také povahu problému, podmínky použití a datum zakoupení stroje. Pokud požadujete náhradní díly, vždy uveďte model, výrobní číslo stroje a číslo náhradního dílu, který požadujete. Seznam náhradních dílů je uveden na konci této příručky. Používejte pouze náhradní díly uvedené v seznamu náhradních dílů. Tunturi C85 vyhovuje požadavkům Směrnic ES pro elektromagnetickou kompatibilitu EMC (89/336/EHS) a pro elektrická zařízení určená pro používání v určených mezích napětí (73/23/EHS). Proto tento výrobek nese značení CE. Model Tunturi C85 vyhovuje normám EN na přesnost a bezpečnost (Třída A, EN-957, části 1 a 9) pro posilovací stroje. Přesnost měření výkonnosti je zajištěna během výroby seřízením brzdy pomocí dynamometru. Výpočet tréninkové výkonnosti vychází z rotační rychlosti a momentu. Vzhledem k soustavné politice produktového vývoje si Tunturi vyhrazuje právo změnit bez upozornění specifikace. UPOZORNĚNÍ! Tyto pokyny je třeba pečlivě dodržovat při montáži, používání a údržbě vašeho stroje. Záruka se nevztahuje na škody vzniklé v důsledku zanedbání zde uvedených pokynů pro montáž, seřizování a údržbu. Změny nebo úpravy, které výslovně neschválí Tunturi Oy Ltd, povedou k zániku záruky! Přejeme vám mnoho příjemných tréninků s novým tréninkovým partnerem od Tunturi! MANIPULACE A SKLADOVÁNÍ Dodržujte prosím tyto pokyny pro přenášení nebo přemísťování stroje, protože nesprávným zvedáním si můžete poškodit záda nebo riskovat jiné nehody: Vždy před přemísťováním stroj vypněte a vytáhněte přívodní šňůru ze zásuvky! Manipulace nebo přemísťování stroje vyžaduje dvě dospělé osoby. Postavte se před stroj z každé strany a uchopte pevně táhla. Zvedněte stroj tak, aby se zadní část stroje postavila na kolečka. Přemístěte stroj a opatrně ho znovu postavte na zem. UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA C85 UPOZORNĚNÍ! Dávejte pozor při přemísťování stroje po nerovném povrchu, například po schodech. Stroj byste nikdy neměli přemísťovat do schodů na pojezdových kolečkách, místo toho je třeba ho nést. Doporučujeme, abyste při přemísťování stroje používali ochrannou podložku. Abyste zabránili špatnému fungování stroje, skladujte ho na suchém místě s co nejmenšími teplotními odchylkami a chráněný před prachem. TECHNICKÉ SPECIFIKACE Délka 183 cm Šířka 70 cm Výška 170 cm Hmotnost 71 kg 12

13 C85 M5*15 ŠROUB (2) M8*58mm IMBUSOVÝ ŠROUB (4) M8*1,2mm PODLOŽKA(22) M5*30 ŠROUB (2) M8*15mm IMBUSOVÝ ŠROUB (16) M8OHNUTÁPODLOŽKA(10) M8*56mm IMBUSOVÝ ŠROUB (4) M8*2,0mm PODLOŽKA (2) M8*20mm IMBUSOVÝ ŠROUB (6) M4*15 ŠROUB (12) 15,5*20*3,0T PODLOŽKA (2) M6*15mm ŠROUB (2) NÁSTROJ (1) NÁSTROJ (1) M6PRUŽINOVÁPODLOŽKA(2) M8*25mm IMBUSOVÝ ŠROUB (2) M8 NYLONOVÁ MATICE (4) NÁSTROJ (1) M8*2,0mm PODLOŽKA (4) IMBUSOVÝ ŠROUB (2) M6*10mm ŠROUB (1) M8PRUŽINOVÁPODLOŽKA (34) 13

14 14

15 C85 15

16 16

17 C85 17

18 ZÁKLADNÍ RÁM VERTIKÁLNÍ PROFIL HORNÍ TÁHLO (L) HORNÍ TÁHLO (P) DOLNÍ TÁHLO (L) DOLNÍ TÁHLO (P) PROFIL PEDÁLU (L) PROFIL PEDÁLU (P) VNĚJŠÍ SLOUPEK PEDÁLU ( L ) VNĚJŠÍ SLOUPEK PEDÁLU ( P ) PŘEDNÍ NOHA STŘEDNÍ NOHA ZADNÍ NOHA KŘÍŽOVÝ RÁM KOLEJNICE OSA ŘEMENICE DRŽÁK OSY HŘÍDEL PROFILU PEDÁLU VLOŽKA ZAHNUTÝ DRŽÁK PODLOŽKA PEDÁLU PEVNÁ ŘIDÍTKA 1 23 M5*20MM SAMOŘEZNÝ ŠROUB M6*14MM IMBUSOVÝ ŠROUB 4 25 M6*53MM ŠROUB 1 26 M5*12MM STROJNÍ ŠROUB 8 27 M6*10MM STROJNÍ ŠROUB 1 28 M8*15MM IMBUSOVÝ ŠROUB M8*20MM IMBUSOVÝ ŠROUB M8*42MM IMBUSOVÝ ŠROUB 2 31 M8*58MM IMBUSOVÝ ŠROUB 4 32 M8*63MM IMBUSOVÝ ŠROUB 2 33 M6*12MM SAMOŘEZNÝ ŠROUB 1 34 M6*18MM ŠESTIHRANNÝ ŠROUB 4 35 M5*1,5MM PODLOŽKA 8 36 M8*25MM IMBUSOVÝ ŠROUB 2 37 M8*1,2MM PODLOŽKA M8*28MM PODLOŽKA 2 39 M8*38MM PODLOŽKA OSA VÁLCE PRODLUŽOVACÍ VODIČ 1 42 M8 PRUŽINOVÁ PODLOŽKA M8*56MM IMBUSOVÝ ŠROUB 4 44 OHNUTÁ PODLOŽKA M /8 WH MATICE 2 46 NYLONOVÁ MATICE M NYLONOVÁ MATICE M NYLONOVÁ MATICE M SVORKA C LOŽISKO LOŽISKO PODPĚRNÁ VLOŽKA OSY PODPĚRNÁ VLOŽKA OSYØ PODPĚRNÁ VLOŽKA OSYØ POUZDRO OVÁLNÁ ZÁSLEPKA ZÁSLEPKA PROFILU 30 X 70MM KULATÁ ZÁSLEPKA ZÁSLEPKA PEVNÝCH ŘIDÍTEK VÁLEC KULATÝ ŠROUB PRO NASTAVENÍ VÝŠKY KŘÍŽOVÁ DESKA ŘEMEN ZÁSLEPKA ŘIDÍTEK PŘEDNÍ POUZDRO KRYT ŘEMENE (L) KRYT ŘEMENE (P) KRYT ŠROUBU PŘEDNÍ KRYT STŘEDNÍ KRYT KRYT VÁLCE KABEL SENZORU HORNÍ KABEL POČÍTAČE DOLNÍ KABEL POČÍTAČE DC KABEL PEDÁL ŘEMENICE ZÁSLEPKA OTOČNÉHO PEDÁLU DRŽÁK SVORKY POČÍTAČE STŘED ZÁSUVKA ADAPTÉRU PĚNOVÉ OBALY PEVNÝCH ŘIDÍTEK PĚNOVÉ OBALY ŘIDÍTEK OBĚŽNÉ KOLO 2 85 M5*15 MM ŠROUB PLASTOVÁ ROZPĚRKA PC DESKY ,5*20*3T PODLOŽKA EMS SYSTÉM DRŽÁK SENZORU SENZOR HANDPULSU VODIČ HANDPULZU 2 92 M6*1,2MM PODLOŽKA POČÍTAČ MAGNET HLAVNÍ DESKA 1 96 ADAPTÉR EU US UK AUS NÁSTROJ NÁSTROJ NÁSTROJ ŠROUB, S CELKEM HANDPULZU M5*12MM ŠROUB M5*30MM ŠROUB M5*20MM SAMOŘEZNÝ ŠROUB M6*1,2MM PODLOŽKA M6*2T PRUŽINOVÁ PODLOŽKA M4*15MM ŠROUB M6 PRUŽINOVÁ PODLOŽKA M6*15MM STROJNÍ ŠROUB PLASTOVÁ ROZPĚRKA M5 PRUŽINOVÁ PODLOŽKA KRYT STŘEDU ČELNÍHO PROFILU - ZADNÍ M4*15MM ŠROUB KRYT KYVNÉHO ČEPU - PŘEDNÍ KRYT KYVNÉHO ČEPU - ZADNÍ KRYT KYVNÉHO ČEPU PEDÁLU - R KRYT KYVNÉHO ČEPU PEDÁLU - R KRYT KYVNÉHO ČEPU PEDÁLU - L KRYT KYVNÉHO ČEPU PEDÁLU - L KRYT STŘEDU ČELNÍHO PROFILU - PŘEDNÍ LOŽISKO UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA 1 18

19 C85 19

20 20

NÁVOD K POUŽITÍ. Prostudujte, prosím, podrobně tuto příručku, než začnete používát váš nový běžecký pás.

NÁVOD K POUŽITÍ. Prostudujte, prosím, podrobně tuto příručku, než začnete používát váš nový běžecký pás. NÁVOD K POUŽITÍ Prostudujte, prosím, podrobně tuto příručku, než začnete používát váš nový běžecký pás. OBSAH Důležité bezpečnostní zásady Důležité zásady týkající se připojení k elektřině Zásady uzemnění

Více

OTÁZKY? UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA. Navštivte naše webové stránky www.iconsupport.eu UPOZORNĚNÍ. Č. modelu: PFIVEL85712.1 Výrobní č.

OTÁZKY? UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA. Navštivte naše webové stránky www.iconsupport.eu UPOZORNĚNÍ. Č. modelu: PFIVEL85712.1 Výrobní č. Č. modelu: PFIVEL857. Výrobní č. UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Napište výrobní číslo do předchozího políčka. Štítek se sériovým číslem OTÁZKY? V případě dotazů nebo chybějících součástí nás prosím kontaktujte:

Více

Polar FT80. Uživatelská příručka

Polar FT80. Uživatelská příručka Polar FT80 Uživatelská příručka Obsah 1. ZAČÍNÁME... Seznamte se se svým tréninkovým počítačem Polar FT80... Tlačítka a struktura nabídky zápěstní jednotky... Symboly na displeji... Začněte základním nastavením...

Více

ČEŠTINA. Polar FT60 Uživatelská příručka

ČEŠTINA. Polar FT60 Uživatelská příručka Polar FT60 Uživatelská příručka OBSAH ZAČÍNÁME... Seznamte se se svým tréninkovým počítačem Polar FT60... Začneme základním nastavením... Tlačítka a struktura Menu... Symboly na displeji... 3 3 3 4 4 PŘED

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL CZ IN 6923 Běžecký pás insportline Borra Pro

UŽIVATELSKÝ MANUÁL CZ IN 6923 Běžecký pás insportline Borra Pro UŽIVATELSKÝ MANUÁL CZ IN 6923 Běžecký pás insportline Borra Pro 1 OBSAH 1. KONTROLA OBSAHU BALENÍ... 3 2. ILUSTRAČNÍ OBRÁZEK... 4 2.1 Držák kabelu a síťový vypínač... 5 2.2 Běžecký pás a zdvihový mechanismus...

Více

navi2coach Uživatelská příručka Čeština

navi2coach Uživatelská příručka Čeština navi2coach Uživatelská příručka Čeština Index 1 HLAVNÍ... 5 1.1 Obecné informace... 6 2 Rozsah dodávky... 6 2.1 Kompatibilní o- synce příslušenství ( volitelné)... 7 2.2 Jak používat kompatibilní příslušenství

Více

Edge 1000 Návod k obsluze

Edge 1000 Návod k obsluze Edge 1000 Návod k obsluze Březen 2014 190-01694-41_0A Vytištěno na Tchaj-wanu Všechna práva vyhrazena. Na základě autorských zákonů není povoleno tento návod kopírovat (jako celek ani žádnou jeho část)

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA OBSAH Obsah 2 Úvod 8 Začínáme 10 Nastavení sporttesteru A300 10 Rychlé nastavení 11 Základní nastavení 11 Zápěstní pásek 12 Funkce tlačítek a struktura menu 13 Funkce tlačítek 13 Struktura

Více

MOTORIZOVANÝ BĚŽECKÝ PÁS. FitLux 365. Návod k obsluze Vyrobeno na Tchaj-wanu

MOTORIZOVANÝ BĚŽECKÝ PÁS. FitLux 365. Návod k obsluze Vyrobeno na Tchaj-wanu MOTORIZOVANÝ BĚŽECKÝ PÁS FitLux 365 Návod k obsluze Vyrobeno na Tchaj-wanu OBSAH DULEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY.... POKYNY K ELEKTRICKÉMU UZEMNĚNÍ.... SEZNAM SOUČÁSTEK... POKYNY K MONTÁŽI.... Str.. 1 Str..

Více

JETT 005 MULTIFUNKČNÍ POSILOVAČ SVALŮ DOLNÍ POLOVINY TĚLA NÁVOD K POUŽITÍ

JETT 005 MULTIFUNKČNÍ POSILOVAČ SVALŮ DOLNÍ POLOVINY TĚLA NÁVOD K POUŽITÍ JETT 005 MULTIFUNKČNÍ POSILOVAČ SVALŮ DOLNÍ POLOVINY TĚLA NÁVOD K POUŽITÍ Úvod Pro maximální užitek a bezpečnost při cvičení si, prosíme, přečtěte nejprve tento Návod k použití, prohlédněte si instruktážní

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL CZ IN 3880 Běžecký pás insportline Stratosphere

UŽIVATELSKÝ MANUÁL CZ IN 3880 Běžecký pás insportline Stratosphere UŽIVATELSKÝ MANUÁL CZ IN 3880 Běžecký pás insportline Stratosphere 1 OBSAH VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY... 3 DŮLEŽITÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ... 4 NAPÁJENÍ... 4 MONTÁŽ... 4 OBSAH BALENÍ... 5 SPOJOVACÍ

Více

EasyFit. OTÁZKY? UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA. Navštivte naše internetové stránky www.iconsupport.eu UPOZORNĚNÍ. by WESLO. Model č 10WWLIVEL63010.0 Výrobní č.

EasyFit. OTÁZKY? UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA. Navštivte naše internetové stránky www.iconsupport.eu UPOZORNĚNÍ. by WESLO. Model č 10WWLIVEL63010.0 Výrobní č. by WESLO EasyFit. by WESLO UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Model č 0WWLIVEL6300.0 Výrobní č. Napište výrobní číslo do předchozího políčka. OTÁZKY? V případě dotazů nebo chybějících součástí nás prosím kontaktujte:

Více

NÁVOD K OBSLUZE VYVAŽOVAČKA KOL C322D C 322 D36 ZÁRUČNÍ LIST

NÁVOD K OBSLUZE VYVAŽOVAČKA KOL C322D C 322 D36 ZÁRUČNÍ LIST ZÁRUČNÍ LIST Na výrobky UNI-MAX je poskytována záruka v délce 24 měsíců od data prodeje dle občanského zákoníku nebo v délce 12 měsíců dle obchodního zákoníku a vztahuje se na prokázané vady materiálu

Více

POLAR RC3 GPS. Uživatelská příručka

POLAR RC3 GPS. Uživatelská příručka POLAR RC3 GPS Uživatelská příručka OBSAH 1. ÚVOD... 4 2. TRÉNINKOVÝ SYSTÉM "VŠECHNO V JEDNOM"... Součásti tréninkového počítače... Tréninkový software... Doplňky, které máte k dispozici... Funkce tlačítek...

Více

DOC022.85.00720 DR 2800. UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Leden 2008 Vydání 4. HACH LANGE, 2007 2008. Všechna práva vyhrazena. Vytištěno v Německu.

DOC022.85.00720 DR 2800. UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Leden 2008 Vydání 4. HACH LANGE, 2007 2008. Všechna práva vyhrazena. Vytištěno v Německu. DOC022.85.00720 DR 2800 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Leden 2008 Vydání 4 HACH LANGE, 2007 2008. Všechna práva vyhrazena. Vytištěno v Německu. 2 Obsah Sekce 1 Specifikace... 7 Sekce 2 Všeobecné informace... 9 2.1

Více

Register your product and get support at www.philips.com/welcome. UŽIVATELSKÁ PŘĺRUČKA

Register your product and get support at www.philips.com/welcome. UŽIVATELSKÁ PŘĺRUČKA Register your product and get support at www.philips.com/welcome CS UŽIVATELSKÁ PŘĺRUČKA www.philips.com/support Model Serial Österreich 0810 000205 0.07 pro Minute België/Belgique 078250145 0.06 Per minuut/par

Více

SUUNTO M5 Uživatelská příručka

SUUNTO M5 Uživatelská příručka SUUNTO M5 Uživatelská příručka cs 1 BEZPEČNOST... 5 Typy bezpečnostních opatření:... 5 Bezpečnostní opatření:... 5 2 Vítejte... 7 3 Ikony a segmenty na displeji... 9 4 Používání tlačítek... 10 5 Začínáme...

Více

Průvodce pro rychlý start a řešení OBSAH. www.packardbell.com

Průvodce pro rychlý start a řešení OBSAH. www.packardbell.com OBSAH Důležité informace 2 Základní informace o počítači 3 Bezpečnost a pohodlí... 3 Bezpečnostní upozornění... 3 Zdravotní upozornění... 3 Seznámení s vaším počítačem... 4 Klávesnice a touchpad... 4 Mechaniky

Více

CZ7176. Notebook uživatelská příručka

CZ7176. Notebook uživatelská příručka CZ7176 Notebook uživatelská příručka Květen 2012 Obsah Kapitola 1: Představení Notebooku O této uživatelské příručce... 6 Poznámky pro tuto příručku... 6 Bezpečnostní opatření... 7 Příprava notebooku...11

Více

Hodinky pro měření srdeční frekvence. german engineering PM 62. Návod k použití

Hodinky pro měření srdeční frekvence. german engineering PM 62. Návod k použití Hodinky pro měření srdeční frekvence CZ german engineering PM 62 Návod k použití OBSAH Rozsah dodávky...3 Důležité pokyny...4 Všeobecné pokyny k tréninku...6 Funkce hodinek pro měření srdeční frekvence...8

Více

TravelMate řady 4010. Uživatelská Příručka

TravelMate řady 4010. Uživatelská Příručka TravelMate řady 4010 Uživatelská Příručka Copyright 2005 Acer Incorporated. Všechna Práva Vyhrazena Uživatelská příručka k notebooku TravelMate řady 4010 Původní Vydání: červen 2005 Pravidelné úpravy a

Více

Ab Tronic X2. Masážní pás. Před použitím si pozorně přečtěte tyto instrukce.

Ab Tronic X2. Masážní pás. Před použitím si pozorně přečtěte tyto instrukce. Ab Tronic X2 Masážní pás Před použitím si pozorně přečtěte tyto instrukce. RYCHLÝ START PŘED POUŽITÍM TOHOTO VÝROBKU SI POZORNĚ PŘEČTĚTE NÁSLEDUJÍCÍ POKYNY! Pokud budete mít další dotazy nebo byste se

Více

PROSÍM PŘEMÝŠLEJTE, NEŽ ZAČNETE TISKNOUT. Interaktivní tabule SMART Board X800 Uživatelská příručka

PROSÍM PŘEMÝŠLEJTE, NEŽ ZAČNETE TISKNOUT. Interaktivní tabule SMART Board X800 Uživatelská příručka PROSÍM PŘEMÝŠLEJTE, NEŽ ZAČNETE TISKNOUT Interaktivní tabule SMART Board X800 Uživatelská příručka Registrace produktu Jestliže si zaregistrujete produkt SMART, budeme vás upozorňovat na nové funkce a

Více

Ab Tronic X2. Masážní pás. Před použitím si pozorně přečtěte tyto instrukce.

Ab Tronic X2. Masážní pás. Před použitím si pozorně přečtěte tyto instrukce. Ab Tronic X2 Masážní pás Před použitím si pozorně přečtěte tyto instrukce. RYCHLÝ START PŘED POUŽITÍM TOHOTO VÝROBKU SI POZORNĚ PŘEČTĚTE NÁSLEDUJÍCÍ POKYNY! Pokud budete mít další dotazy nebo byste se

Více

Quality makes the Difference TREND II. Uživatelská příručka CPAP - AUTO - BILEVEL - BILEVEL ST20

Quality makes the Difference TREND II. Uživatelská příručka CPAP - AUTO - BILEVEL - BILEVEL ST20 HOFFRICHTER Quality makes the Difference TREND II Uživatelská příručka CPAP - AUTO - BILEVEL - BILEVEL ST20 SÉRIOVÉ ČÍSLO Společnost HOFFRICHTER GmbH dodává veškeré své systémy se sériovým číslem, aby

Více

ENGLISH DEUTSCH FRANÇAIS NEDERLANDS ESPAÑOL ITALIANO PORTUGUÊS NORSK SUOMI DANSK SVENSKA POLSKI MAGYAR LT-20C70BU LCD PANEL TV INSTRUCTIONS

ENGLISH DEUTSCH FRANÇAIS NEDERLANDS ESPAÑOL ITALIANO PORTUGUÊS NORSK SUOMI DANSK SVENSKA POLSKI MAGYAR LT-20C70BU LCD PANEL TV INSTRUCTIONS ENGLISH DEUTSCH FRANÇAIS NEDERLANDS ESPAÑOL ITALIANO PORTUGUÊS NORSK SUOMI DANSK SVENSKA POLSKI LT-20C70BU LCD PANEL TV MAGYAR INSTRUCTIONS 1 LT-20C70BU TELEVIZOR S PANELEM LCD POKYNY Upozornění NEODPOJUJTE

Více

Leica ASP300 S. Advanced Smart Processor Přečerpávací tkáňový procesor. Návod k použití

Leica ASP300 S. Advanced Smart Processor Přečerpávací tkáňový procesor. Návod k použití Návod k použití Leica ASP300 S Advanced Smart Processor Přečerpávací tkáňový procesor Leica ASP300 S, V 1.5 RevD, česky 03/2013 Obj. č 14 0476 80117 RevB Tento návod uchovávejte vždy v blízkosti přístroje.

Více

Fluke 434-II/435-II/437-II

Fluke 434-II/435-II/437-II Fluke 434-II/435-II/437-II Třífázový analyzátor kvality elektrické energie CS Leden 2012, rev.1 06/12 2012 Fluke Corporation. Všechna práva vyhrazena. Vytištěno v EU. Všechna jména výrobků jsou ochrannými

Více

Ferrari Řady 4000. Uživatelská Příručka

Ferrari Řady 4000. Uživatelská Příručka Ferrari Řady 4000 Uživatelská Příručka Copyright 2005 Acer Incorporated. Všechna Práva Vyhrazena Uživatelská Příručka Ferrari Řady 4000 Původní Vydání: Kviten 2005 Pravidelné úpravy a revize informací

Více

SUUNTO QUEST Uživatelská příručka

SUUNTO QUEST Uživatelská příručka SUUNTO QUEST Uživatelská příručka cs 1 BEZPEČNOST... 5 Typy bezpečnostních opatření:... 5 Bezpečnostní opatření:... 5 2 Vítejte... 7 3 Ikony a segmenty na displeji... 9 4 Používání tlačítek... 10 5 Začínáme...

Více