Vnitřní pravidla osobní asistence Charita Třinec

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vnitřní pravidla osobní asistence Charita Třinec"

Transkript

1 Vnitřní pravidla osobní asistence Charita Třinec Úvodní ustanovení Během jednání se zájemcem o službu je klient seznámen s vnitřními pravidly. Aktualizace pravidel probíhá min.1x ročně nebo dle potřeb klientů, pracovníků a organizace. Místo, čas a způsob poskytnutí péče : Třinec a přilehlé obce (Vendryně, Bystřice, Nýdek, Střítež, Smilovice, Řeka), Jablunkovsko a okolní obce Poslání služby Naším posláním je pomoc osobám v domácnostech, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Způsob a čas poskytnutí péče: Péče poskytována v domácnostech klientů Prováděna celodenně Platby dle stanoveného ceníku Služby se poskytují po uzavření písemné smlouvy Klient může službu ukončit bez udání důvodu Podmínky pro poskytování služby: Zájem klienta, který splňuje kriteria cílové skupiny Žádost rodinných příslušníků Sociální šetření u klienta Podepsání smlouvy Spolupráce s klientem i jeho rodinnými příslušníky Důvod odmítnutí služby: Zájemce o službu nepatří do cílové skupiny určené pro osobní asistenci Je naplněna kapacita osobní asistence Žádá o službu, kterou neposkytujeme Pro odmítnuté zájemce: Předání základních kontaktů na koho nebo jakou jinou sociální službu se může zájemce obrátit (viz průvodce sociálními službami města Třince a okolí) Služba osobní asistence zahrnuje základní činnosti, které jsou vymezeny v Zákoně o sociálních službách č. 108/2006 Sb. a) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, b) pomoc při osobní hygieně, c) pomoc při zajištění stravy, 1

2 d) pomoc při zajištění chodu domácnosti, e) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, f) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, g) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí. Cílová skupina osoby s tělesným postižením osoby se zdravotním postižením senioři Věková struktura : mladí dospělí (19 26 let) dospělí (27 64 let) mladší senioři (65 80 let) starší senioři (nad 80 let) Pravidla pro poskytování služeb: 1. Zájemce o službu Osobní asistence požádá osobně, telefonicky nebo písemně u organizace o zprostředkování sociální služby a to na základě vyplněné Žádosti o zavedení Osobní Asistence, kterou si může vyzvednout v kanceláři organizace, nebo na webových stránkách 2. Během soc. šetření probíhá rozhovor mezi pracovníkem a zájemcem o poslání, cílech, podmínkách a činnostech poskytování OA a zároveň pracovník OA zjistí zda služba žadateli vyhovuje či nikoli. Dále je zájemce seznámen s podmínkami a pravidly pro poskytování OA, ceníkem. 3. Na základě vyplněné žádosti pak proběhne sociální šetření u žadatele a vyplnění záznamu ze sociálního šetření,ve kterém jsou zaznamenané získané informace o žadateli. 4. V záznamu ze soc. šetření jsou uvedené potřebné informace o zdravotním stavu nebo rizicích žadatele, které by měl pracovník znát. V případě zásahu Rychlé záchranné služby, budou moct tak pracovníci OA podat posádce základní informace. 5. Osobní asistence je terénní služba, poskytuje se celoročně v přirozeném prostředí klienta. 6. Osobní asistence je poskytována na základě sjednané Smlouvy o poskytování osobní asistence mezi klientem a poskytovatelem OA. V případě, že klient ze zdravotních důvodů není schopen podpisu (ochrnutá ruka po CMP,Parkinsnová nemoc,zlomená ruka atd.),a nemá vyřízenou žádnou jinou plnou moc, je mu nabídnutá Plná moc ke všem právním úkonům spojených s podepisováním dokumentů jen pro Charitu Třinec v rámci poskytování Osobní asistence. 7. Klient zbavený způsobilosti k právním úkonům: pokud je klient zbaven způsobilosti k právním úkonům na základě generální plné moci, plné moci nebo soudního rozhodnutí, po předložení originálu rozhodnutí, probíhá společné jednání s klientem i s opatrovníkem, smlouvu podepisuje opatrovník, při omezení způsobilosti klienta k právním úkonům, které v rozsudku nezahrnuje uzavírání smluvních vztahů, jedná a podepisuje smlouvu klient, opatrovník pouze jako svědek, při faktické neschopnosti klienta smlouvu podepsat jej zastupuje pověřený pracovník obecního úřadu obce s rozšířenou působností ( 91, odstavec 6 Zákona o sociálních službách č. 108/2006 Sb.) Podpisem smlouvy se uzavírá právnický vztah mezi Charitou Třinec a klientem. 2

3 8. Individuální plánování na základě sjednaných činnosti s klientem v soc.šetření a smlouvě, se plánuje. Každý klient má svého klíčového pracovníka, se kterým projednává naplňování nebo změny v osobních cílech činnostech a rozsah poskytování osobní asistence. Kontrola IP se provádí dle potřeb, minimálně však jednou za půl roku. 9. Předběžný čas a rozsah služby OA uvedené v sociálním šetření a ve smlouvě vychází vždy dle konkrétních potřeb klienta, s ohledem na provozní a personální možnosti poskytovatele a je sjednán s klientem individuálně, dle jeho aktuálních potřeb. V průběhu poskytování OA se čas a rozsah služby může měnit, změny jsou zapsané v určeném formuláři a následně založeny v IP klienta. 10. V případě, že klient zruší službu v daný den a nenahlásí to dopředu (min.jeden den), sjednané hodiny se počítají do výkazu jakoby služba proběhla. Výjimkou je převezení do nemocnice nebo vážné rodinné důvody. 11. Při zjištění parazitární choroby,nebo jiného infekčního onemocnění u klienta, při které nemocný může být zdrojem infekce, je klient povinen na změnu svého zdravotního stavu asistentku upozornit a organizace je oprávněná přerušit po dobu nemoci klienta poskytování služby. Stejně tak je klient povinen nahlásit každé infekční onemocnění, které se vyskytne v jeho rodině, se kterou sdílí společnou domácnost. 12. Je-li asistentka nápomocna při celkové koupeli klienta, který je schopen se pomoci asistentky přemístit do koupelny (vany, sprchovacího koutu), je nutné, aby měla zajištěné potřebné pomůcky (madla, sedačku do vany, protiskluzové podložky atd.) 13. Během koupání klienta v nafukovací vaně, s elektrickým zvedákem, se automaticky započítává a do výkazového listu píše 2 hodiny poskytované služby u klienta (čas zahrnuje - vyzvednutí vany (el.zvedáku) v půjčovně komp.pomůcek, příprava vany, vyčištění vany po koupeli, odevzdání vany zpět do půjčovny). 14. V případě potřeby nebo dle zdravotních důvodů, může klient zapůjčit asistentce klíče od bytu po dobu trvání sociální služby. Pracovníci OA se zavazují používat tento klíč jen za přítomnosti klienta. V jiném případě pracovník nesmí vstoupit do bytu, či domu klienta, ani poskytnout tento klíč k užívání třetí osobě. Zapůjčení klíčů je ošetřeno podepsáním dohody mezi klientem a ředitelkou. Klíč je uschován v kanceláři Charity Třinec v trezoru a jednotlivé asistentky si ho před službou,oproti podpisu, vyzvednou a po službě odevzdají. U klientů, od kterých máme k dispozici klíče a asistentka si jej musí před službou vyzvednout v kanceláři Charity, se do pracovní doby započítává i doba nutná k vyzvednutí klíče. Během hospitalizace nebo dlouhodobé nepřítomnosti klienta je klíč uschován v kanceláři Charity. Po ukončení smluvního vztahu je klíč vrácen klientovi a toto je opět stvrzeno podpisem obou stran. 15. Výše úhrady za osobní asistenci je stanovena v Ceníku osobní asistence, která je vždy přílohou smlouvy. Úhrada za úkony se stanoví dle vyhlášky MPSV č.505/2006 Sb., kterou se provádějí ustanovení zákona o sociálních službách č.108/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Nejdříve k 10.dni v měsíci má klient možnost se informovat telefonicky, em nebo osobně o výši úhrady za poskytované služby osobní asistence. 16. Vyúčtování poskytnuté služby(na základě evidence poskytnuté služby odsouhlasené podpisem klienta) je splatné nejpozději ke 20. dni následujícího měsíce. Informování o výši úhrady za sociální službu osobní asistence probíhá vždy do 10.následujícího měsíce formou u, sms zprávou, telefonicky nebo prostřednictvím asistentky. 17. Klient je o změně ceníku informován minimálně 1 měsíc před vstupem nového ceníku v platnost. Seznámení a souhlas klienta se změnou ceníku probíhá na základě rozhovoru asistentky s klientem, příp. rodinným příslušníkem, a je stvrzen podpisem v individuálním plánu s datem projednání. 18. Nesouhlas klienta se změnou sazebníku je jedním z důvodů pro vypovězení smlouvy o poskytnutí osobní asistence ze strany poskytovatele. 3

4 19. Poskytované úkony zaznamenává asistentka do výkazového listu klienta, který slouží jako podklad pro měsíční vyúčtování. Aby se předešlo případným nedorozuměním, po ukončení poskytování služby v daném dni stvrdí klient svým podpisem, že služba mu byla skutečně poskytnuta v rozsahu a čase, jaký asistent uvádí. Pracovník s klientem mají možnost v průběhu měsíce kontrolovat výkaz a na jeho základě je klient informován o měsíční úhradě za službu. 20. Klient má možnost si vybrat ve smlouvě způsob úhrady za službu. Pokud si vybere způsob uhrazení služby prostřednictvím asistentky, asistentka přebere od klienta potřebnou částku a v IP je písemně i z podpisem zaznamenáno kolik a kdy byla částka přijata. 21. Pokud klient odmítne podepsat výkazový list o poskytnutí služby, provede o tom asistentka zápis do záznamového listu a zároveň ihned informuje vedoucí organizace. Měsíční vyúčtování zpracuje asistentka, kontrolu provádí koordinátorka. Klientovi je vystaven doklad o výši úhrady za asistenci. 22. Vedení organizace může, bez udání důvodu, vyměnit sjednanou asistentku u klienta, aniž by narušily sjednané služby osobní asistence. 23. Klient může smlouvu vypovědět bez udání důvodu. Výpovědní lhůta začíná plynout v následujícím dni po podání výpovědi. 24. Poskytovatel může smlouvu vypovědět z důvodu uvedených ve smlouvě o poskytování sociální služby (viz.smlouva o poskytování sociální služby, s. 4) 25. Zaměstnanci osobní asistence jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích klientů a skutečnostech, které se dozvěděli v souvislosti s výkonem práce, to vše v souladu se zákonem č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Klient stvrzuje svým podpisem souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely evidence žadatelů osobní asistence. Klient má možnost na požádání nahlédnout do své osobní dokumentace zpracované v souvislosti s poskytováním služby. Klient ve svém zájmu informuje osobní asistentku, sociální pracovníci, vedoucí organizace o změnách, které by mohly ovlivnit průběh poskytování služeb, a to písemně, osobně nebo telefonicky. 26. Klient nebo kterýkoliv občan jednající v zájmu klienta má právo podat podnět, připomínku nebo si v případě nespokojenosti stěžovat na kvalitu, způsob poskytování osobní asistence, postup a chování zaměstnanců i na další okolnosti související s osobní asistenci, aniž by byli jakýmkoliv způsobem ohroženi. Stížnost lze podat ústně ředitelce organizace, na tel. čísle , písemně viz.adresa organizace, nebo elektronicky: webových stránkách nebo vhozením připomínky do schránky(označené logem Charity Třinec), která je umístěna vedle dveří organizace. Poskytovatel o stížnosti sepíše zápis, stížnost prošetří a o výsledcích šetření zapíše zprávu. O průběhu a výsledcích šetření informuje klienta nebo zástupce poskytovatele klienta. Poskytovatel nesmí šetřením pověřit osobu, na kterou je stížnost podávána. Aktualizace pravidel: červenec 2014 Účinnost od Marta Bezecná Ředitelka organizace 4

5 Příloha č.1 Práva a povinnosti klienta Klient má právo na osobní svobodu a svobodu pohybu (volba místa pobytu, možnost jiné volby kouření, používání alkoholu atd.), ochranu soukromí (kontrola kdo, kdy vstupuje do jeho obydlí, právo odmítnout přístup do svého domu, bytu), nedotknutelnost osoby (právo rozhodovat o svém vzhledu), na osobní a rodinný život (kontakt s rodinou, přáteli, veřejnosti atd.), na důstojné zacházení (oslovování klienta, respektování intimity a studu klienta při osobní hygieně atd.), stěžovat si na kvalitu poskytování Osobní asistence, ochranu osobních údajů, ukončení smlouvy bez udání důvodů. Klient má povinnost spolupracovat během sjednávání činnosti Osobní asistence a jejich změn, včas nahlásit změny (bydliště, kontakt, dny poskytování služeb), oznámit včas termín ukončení smlouvy, oznámit i prostřednictvím rodiny hospitalizaci nebo jiné změny vedoucí k pozastavení dočasného výkonu asistenční služby jednat s pracovníky OA jako s poskytovateli služby, neponižovat jejich práci platit vyúčtované částky za poskytnutou službu v sjednaném termínu Práva a povinnosti pracovníků OA Pracovník OA má právo na vstřícné pracovní prostředí bez pocitu ponížení nebo nepřátelství ze strany klienta, odmítnout vykonat asistenční službu, pokud by byl sám ohrožen na životě nebo zdraví, odmítnout vykonat službu, která není v jeho pracovní náplni Pracovník má povinnost oznámit zhoršení zdravotního stavu klienta, který by vedl k nutnosti lékařského ošetření nebo hospitalizaci, nahlásit vedení Charity Třinec nejen zhoršení zdravotního stavu, ale i sociálního prostředí, především u osamělých klientů, kdy bude zapotřebí kontaktovat sociálního pracovníka úřadu (např. zvýšení pnp), vykonávat službu s pečlivosti a ohleduplností, chovat se ke klientovi vstřícně a v mezích slušného chování, respektovat jeho potřeby, zajímat se i o psychickou stránku klienta 5

6 Příloha č.2 Služba osobní asistence zahrnuje tyto základní činnosti: 1) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu: pomoc a podpora při podávání jídla a pití (např. podávání stravy, přidržení lžičky, hrníčku) pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek (např. celkové oblékání, obouvání atd.) pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním i vnějším prostoru (při chůzi, řízení vozíků, navádění hlasem nebo dotykem) pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík 2) pomoc při osobní hygieně: pomoc při úkonech osobní hygieny (např.mytí, koupání, sprchování, výměna pleny) pomoc při použití WC (např.posazení na WC,podložení mísy, pomoc na toaletní křeslo) 3) pomoc při zajištění stravy: pomoc při přípravě jídla a pití (např.pomoc s přípravou jídla, příprava nápoje, nakrájení potravin, ohřátí jídla atd.) 4) pomoc při zajištění chodu domácnosti: pomoc s úklidem a údržbou domácnosti a osobních věcí (asistent tyto činnosti nevykonává pouze je klientovi nápomocen) nákupy a běžné pochůzky (malé nákupy, vyzvednutí receptů, zanesení a vyzvednutí oblečení z čistírny, opravny, pochůzky na poštu nebo do jiné instituce) 5) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti: pomoc a podpora rodině v péči o dítě (pomoc dítěti s nachystáním a přípravou do školy,doprovod a vyzvednutí dítěte ze školy, zájmového kroužku, dohled nad dítětem ne hlídání) pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob (společnost nebo asistence při rodinných akcích) pomoc s nácvikem a upevňováním motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností (nácvik úkonů péče o vlastní osobu, domácnost, jednoduchých cvičení, psychická podpora apod.) 6) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím: doprovázení do školy, školského zařízení, k lékaři, na zájmové a volnočasové aktivity, na orgány veřejné moci a instituce poskytující veřejné služby a doprovázení zpět 7) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí: pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů, pomoc při vyřizování běžných záležitostí 6

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ CHARITNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ CHARITNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ CHARITNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY Smlouva je uzavřena dle 91 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění a vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádí některá ustanovení

Více

Základní informace o Charitní pečovatelské službě (CHPS) Šardice; Vnitřní pravidla pro poskytování pečovatelské služby

Základní informace o Charitní pečovatelské službě (CHPS) Šardice; Vnitřní pravidla pro poskytování pečovatelské služby Základní informace o Charitní pečovatelské službě (CHPS) Šardice; Vnitřní pravidla pro poskytování pečovatelské služby Pro obce Šardice, Hovorany, Čejč, Terezín, Karlín, Stavěšice, Strážovice a Nenkovice.

Více

VNITŘNÍ PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY OSOBNÍ ASISTENCE

VNITŘNÍ PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY OSOBNÍ ASISTENCE OBČANSKÉ SDRUŽENÍ MARTIN registrované na MV ČR pod č.j.: VS/1-1/43 483/00-R,, IČ: 70822301, DIČ: CZ70822301 sídlo: 163 00 Praha 6-Řepy, Bendova 5/1121, pobočka: 155 21 Praha 5 Zličín, Křivatcova 416 Bank.

Více

DOMOV SENIORŮ JENŠTEJN, poskytovatel sociálních služeb. 250 73 Jenštejn Vinořská 78 info@dsjenstejn.cz tel.: 286851150 fax:286 851 905.

DOMOV SENIORŮ JENŠTEJN, poskytovatel sociálních služeb. 250 73 Jenštejn Vinořská 78 info@dsjenstejn.cz tel.: 286851150 fax:286 851 905. DOMOV SENIORŮ JENŠTEJN, poskytovatel sociálních služeb 250 73 Jenštejn Vinořská 78 info@dsjenstejn.cz tel.: 286851150 fax:286 851 905 Domov seniorů Vnitřní pravidla poskytování služeb II. vydání ze dne

Více

Pravidla poskytování pečovatelské služby (PS) (pro zájemce a uživatele PS)

Pravidla poskytování pečovatelské služby (PS) (pro zájemce a uživatele PS) Město Šenov Radniční náměstí 300, 739 34 Šenov pečovatelská služba Pravidla poskytování pečovatelské služby (PS) (pro zájemce a uživatele PS) I. Kontakty: MěÚ Šenov, správní odbor, Radniční náměstí 300,

Více

Smlouva o poskytnutí sociální služby

Smlouva o poskytnutí sociální služby SOCIÁLNÍ SLUŽBY UHERSKÝ BROD, příspěvková organizace Za Humny 2292, 688 01, Uherský Brod Smlouva o poskytnutí sociální služby kterou uzavřely dle 91 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách v platném

Více

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče - asistenční služby

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče - asistenční služby Smlouva o poskytnutí služby sociální péče - asistenční služby Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 1) Pan(paní)..., nar...., bydliště..., v textu této smlouvy dále jen "Klient" a 2) Charita

Více

Smlouva o poskytnutí sociální služby odlehčovací služby poskytované v domově pro seniory v Mariánských Lázních

Smlouva o poskytnutí sociální služby odlehčovací služby poskytované v domově pro seniory v Mariánských Lázních DOMOV PRO SENIORY A DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU MARIÁNSKÉ LÁZNĚ příspěvková organizace Smlouva o poskytnutí sociální služby odlehčovací služby poskytované v domově pro seniory v Mariánských Lázních č.

Více

DOMÁCÍ ŘÁD VNITŘNÍ PRAVIDLO DSO A PŘÍLOHA STANDARDU Č. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 12, 13, 14 CÍL A ÚČEL PRAVIDLA 1. ÚČEL, POSLÁNÍ A CÍLE SOCIÁLNÍ SLUŽBY

DOMÁCÍ ŘÁD VNITŘNÍ PRAVIDLO DSO A PŘÍLOHA STANDARDU Č. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 12, 13, 14 CÍL A ÚČEL PRAVIDLA 1. ÚČEL, POSLÁNÍ A CÍLE SOCIÁLNÍ SLUŽBY DOMÁCÍ ŘÁD VNITŘNÍ PRAVIDLO DSO A PŘÍLOHA STANDARDU Č. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 12, 13, 14 CÍL A ÚČEL PRAVIDLA 1) Domácí řád Domova pro seniory ONDRÁŠ, p. o. (dále jen DSO) vychází ze zákona č. 108/2006 Sb.,

Více

Vnitřní pravidla pro poskytování pečovatelské služby

Vnitřní pravidla pro poskytování pečovatelské služby Vnitřní pravidla pro poskytování pečovatelské služby A. Základní informace o CHPS Pečovatelskou službu poskytuje Oblastní charita Hodonín, Wilsonova 4242/7, 695 05 Hodonín. Pečovatelskou službu (dále jen

Více

PEČOVATELSKÁ SLUŽBA, U Žebračky 18, 750 02 Přerov

PEČOVATELSKÁ SLUŽBA, U Žebračky 18, 750 02 Přerov PEČOVATELSKÁ SLUŽBA, U Žebračky 18, 750 02 Přerov Vnitřní pravidla pro poskytování pečovatelské služby 9. úprava a doplnění I. Základní prohlášení Pečovatelská služba je terénní a ambulantní služba poskytována

Více

VNITŘNÍ PRAVIDLA POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY v DENNÍM STACIONÁŘI

VNITŘNÍ PRAVIDLA POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY v DENNÍM STACIONÁŘI VNITŘNÍ PRAVIDLA POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY v DENNÍM STACIONÁŘI Sociální služby města Havířova Středisko sociálních zařízení Moskevská 1103/1f 736 01 Havířov Město (uvedená adresa je adresou pro doručování veškerých

Více

Člověk s mentální retardací je lidskou bytostí se svébytnou hodnotou a důstojností!

Člověk s mentální retardací je lidskou bytostí se svébytnou hodnotou a důstojností! Člověk s mentální retardací je lidskou bytostí se svébytnou hodnotou a důstojností! Barborka Domov pro osoby se zdravotním postižením K. Čapka 3333, 767 01 Kroměříž D o m o v n í ř á d Platnost: 20. 1.

Více

PEČOVATELSKÁ SLUŽBA 40 zákona č. 108/2006 Sb.

PEČOVATELSKÁ SLUŽBA 40 zákona č. 108/2006 Sb. Pardubská 1194,763 12 Vizovice, IČO: 27 664 333 tel: 577 453 396 Fax: 557 005 989 www.pecovatelstvi-dotek. cz mob: 737 024 823 E-mail: r.dotek@seznam.cz Bankovní spojení: Č.S.: 141 755 8389 / 0 800 PEČOVATELSKÁ

Více

Smlouva o poskytnutí sociální služby domov pro seniory poskytované v domově pro seniory v Mariánských Lázních

Smlouva o poskytnutí sociální služby domov pro seniory poskytované v domově pro seniory v Mariánských Lázních DOMOV PRO SENIORY A DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU MARIÁNSKÉ LÁZNĚ příspěvková organizace Smlouva o poskytnutí sociální služby domov pro seniory poskytované v domově pro seniory v Mariánských Lázních č. v

Více

PRAVIDLA DOMOV PRO SENIORY

PRAVIDLA DOMOV PRO SENIORY PRAVIDLA pro ubytované klienty v Geriatrickém centru DOMOV PRO SENIORY Vypracovala: Bc. Petra Šimečková vedoucí sociální 1. 10. 2007 pracovnice Spolupracovali Mgr. Jitka Hejnová Bc. Lýdie Plančíková Mgr.

Více

Smlouva o poskytnutí sociální služby

Smlouva o poskytnutí sociální služby Číslo smlouvy:... Smlouva o poskytnutí sociální služby v Domově pro seniory Lukov, p. o., služba Domov pro seniory I. Smluvní strany 1. Poskytovatel: Domov pro seniory Lukov, příspěvková organizace Hradská

Více

Výtah ze Standardů Domov pro seniory OASA Petřvald. 1. Poslání, cíle a způsoby poskytování sociálních služeb

Výtah ze Standardů Domov pro seniory OASA Petřvald. 1. Poslání, cíle a způsoby poskytování sociálních služeb Výtah ze Standardů Domov pro seniory OASA Petřvald Název registrované sociální organizace a základní údaje o provozovateli: Kdo: Seniorcentrum OASA, s.r.o. Adresa: Petřvald 2, Petřvaldík 68, 742 60 IČ:

Více

Popis realizace sociální služby

Popis realizace sociální služby Popis realizace sociální služby Druh poskytované služby: Osobní asistence Název zařízení: Osobní asistence Novojičínsko Poslání osobní asistence Posláním Osobní asistence je individuálně pomáhat osobám

Více

VNITŘNÍ ŘÁD DENNÍHO STACIONÁŘE DOMOVA SV. KARLA BOROMEJSKÉHO

VNITŘNÍ ŘÁD DENNÍHO STACIONÁŘE DOMOVA SV. KARLA BOROMEJSKÉHO DOMOV SV. KARLA BOROMEJSKÉHO Poskytovatel sociálních služeb - denní stacionář K Šancím 50/6, 163 00 Praha 17 Řepy VNITŘNÍ ŘÁD DENNÍHO STACIONÁŘE DOMOVA SV. KARLA BOROMEJSKÉHO Vážená paní, vážený pane,

Více

pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním i vnějším prostoru

pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním i vnějším prostoru Smlouva o poskytnutí sociální služby v domově pro seniory uzavřená v souladu s 91 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. 1. Domov pro seniory Soběsuky, příspěvková organizace IČ : 70939284 se sídlem

Více

Město Stráž pod Ralskem Pečovatelská služba Jižní č.p. 290, 471 27 Stráž pod Ralskem

Město Stráž pod Ralskem Pečovatelská služba Jižní č.p. 290, 471 27 Stráž pod Ralskem Město Stráž pod Ralskem Pečovatelská služba Jižní č.p. 290, 471 27 Stráž pod Ralskem Vnitřní pravidla zajištění poskytované sociální služby Základní informace Poskytovatelem služby je Pečovatelská služba

Více

VNITŘNÍ PRAVIDLA POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY

VNITŘNÍ PRAVIDLA POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY Strana 1 (celkem 8) PEČOVATELSKÉ SLUŽBY Město Stříbro, Masarykovo nám. 1, 349 01 Stříbro pracoviště: Pečovatelská služba Stříbro Třešňová 1439 349 01 Stříbro IČO 00260177 www.mustribro.cz (dále jen Poskytovatel)

Více

Vnitřní pravidla zajištění sociální služby Domova pro seniory

Vnitřní pravidla zajištění sociální služby Domova pro seniory Městská správa sociálních služeb Havlíčkova 19 680 01 Boskovice Platí s účinností od 1.9.2011 Vnitřní pravidla zajištění sociální služby Domova pro seniory Vypracoval: Tým pracovníků DS Schválila : Bc.

Více

Popis realizace poskytování sociální služby Pečovatelská služba s účinností od 1.1.2011

Popis realizace poskytování sociální služby Pečovatelská služba s účinností od 1.1.2011 Sociální služba: Pečovatelská služba Správa zdravotních a sociálních služeb Cheb příspěvková organizace Pastýřská 4, Cheb 350 02 Popis realizace poskytování sociální služby Pečovatelská služba s účinností

Více

Vnitřní pravidla poskytování sociální služby

Vnitřní pravidla poskytování sociální služby PAPRSEK, příspěvková organizace K Čihadlu 679, 679 63 Velké Opatovice Vnitřní pravidla poskytování sociální služby Domácí řád domova pro osoby se zdravotním postižením Všeobecné podmínky poskytování sociálních

Více

Smlouva o poskytování paliativní hospicové péče v Hospici sv. Štěpána, o. s.

Smlouva o poskytování paliativní hospicové péče v Hospici sv. Štěpána, o. s. Smlouva o poskytování paliativní hospicové péče v Hospici sv. Štěpána, o. s. uzavřená dle 91 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a 51 zákona č. 40/1964 Sb. občanský zákoník, ve znění pozdějších

Více

Cíle a způsoby poskytování služeb na odd. B domov se zvláštním režimem

Cíle a způsoby poskytování služeb na odd. B domov se zvláštním režimem Cíle a způsoby poskytování služeb na odd. B domov se zvláštním režimem Poslání organizace: Zařízení se nachází v obci Sloup v Čechách v budovách barokního zámku. Budova odd. B je v současnosti majetkem

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Zikova č. 618/14, 770 10 Olomouc * IČ 75004259 * tel.: 585757061 * fax: 585757066 * E-mail: olomouc@sluzbyproseniory.cz * cn5k73h SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Uživatel: Příjmení a jméno: Datum

Více

Domov pro seniory SKALKA v Chebu

Domov pro seniory SKALKA v Chebu Domov pro seniory SKALKA v Chebu Americká 52, 350 02 Cheb IČ:711 75 245 tel.: 354 433 307, fax 354 529 174, info@domovskalka.cz DOMÁCÍ ŘÁD DOMOVA PRO SENIORY SKALKA V CHEBU OBSAH D O M Á C Í Ř Á D... 2

Více