Popis realizace poskytování sociální služby

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Popis realizace poskytování sociální služby"

Transkript

1 Popis realizace poskytování sociální služby Poskytovatel: Armáda spásy v ČR, Petržíkova 2565/23, Praha Druh sociální služby: Domov se zvláštním režimem ( 50, zákon č.108/2006sb.,o sociálních službách) Adresa místa poskytované služby: Kapacita domu: Holvekova 38, Ostrava- Kunčičky 44 uživatelů Číslo služby: Poslání Domova Přístav: "Poskytujeme lidem bez přístřeší bezpečné místo k životu. Režim našeho Domova je přizpůsoben specifickým potřebám našich uživatelů.",,domov je tam, kde jsme se narodili, nebo tam, kde se cítime dobře". Chrisrian Morgenstern. 2. Cílová skupina: Osoby starší 50 let ve stíženné sociální situaci bez přístřeší. ( soc. lůžko, azylový dům, ulice) Osoby, které kvůli svému rizikovému způsobu života (chronické onemocnění, závislost na návykových látkách) mají sníženou soběstačnost a zhoršený zdravotní stav (fyzický i duševní). Osoby mobilní avšak vyžadující pravidelnou dopomoc jiné fyzické osoby. 3. Službu neposkytujeme: osobám, kterým potřebnou péči mohou zajistit členové rodiny, nebo služby terénní péče; osobám zcela imobilním ; těžce duševně či zdravotně nemocným lidem, vyžadujícím zdravotní péči. 4. Výše úhrad: Uživatel se ve smlouvě zavazuje nejpozději k 25.dne v měsíci řádně zaplatit: Ubytování (dvoulůžkový pokoj) : 143 Kč / 1 den. Strava (celodenní): 117 Kč / 1 den. Péče: plná výše příspěvku na péči. Je-li příjem žadatele nižší a nemá na plnou úhradu, platí pobyt částkou ve výši 85 % svého měsíčního příjmu. V tomto případě je povinen uvést všechny své finanční zdroje (zákon 108/2006 Sb., o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů, 73, písm.5.) Celková měsíční úhrada činí částku podle počtu dní v měsíci: Počet dní v měsíci Ubytování (143Kč za den) Strava (117Kč za den) Celkem úhrada za ubytování a stravu: 28 dnů 4 004,00 Kč 3 276,00 Kč 7 280,00 Kč 30 dnů 4 290,00 Kč 3 510,00 Kč 7 800,00 Kč 31 dnů 4 433,00 Kč 3 627,00 Kč 8 060,00 Kč 5.Nabídka služby: Domov Přístav je domovem se zvláštním režimem a nabízí svým uživatelům se specifickými potřebami tyto služby: 1/6

2 Ubytování (bydlení v dloulůžkových pokojích, nepřetržitá služba v objektu). Poskytování celodenní stravy. Podpora při osobní hygieně a při zvládání běžných úkonů (praní prádla, ošetřovatelská péče, úkony sociální péče, materiální pomoc sociálně slabým). Sociálně terapeutickou činnost (osobní rozhovory, duchovní péče, obecné poradenství, sociální práce a asistence). Aktivační činnosti a zprostředkování kontaktu s okolním společenským prostředím (aktivity ve volném čase, nabídky křesťanských duchovních programů v souladu s misijním prohlášením Armády spásy). Pomoc při uplatňování oprávněných zájmů a práv uživatelů (odborné sociální poradenství, zprostředkování služeb jiných organizací a specializovaná pomoc dle potřeb uživatelů). 6. Zásady služby: Individuální přístup Služby jsou uživatelům poskytovány podle jejich individuálních potřeb a průběžně se přizpůsobují jejich potřebám. Nestrannost Pomáháme potřebným bez rozdílu. Služby jsou poskytovány bez předpojatosti, zaujatosti, předsudků, bez ovlivnění vlastními názory či politickým, nebo náboženským přesvědčením. Ke každému uživateli je přistupováno se stejným respektem. Podpora samostatnosti a soběstačnosti. Preferování podpory před péčí, motivace k samostatnosti. Uplatňování vlastní vůle uživatelů. Respektujeme a nijak neomezujeme vlastní vůli uživatele. (Př.: výběr praktického lékaře, nebo specialistů. )Uživateli přenecháváme zodpovědnost za jeho život a za to jak chce žít. Uživatelům můžeme navrhnout možné postupy řešení jejich situace, ale je na nich jestli se tak zachovají. Snažíme se jim vždy vysvětlit možné důsledky vyplývající z jejich chování. Křesťanský přístup. Domov Přístav podporuje svobodné sdílení evangelia jako základu křesťanství. Zaměstnanci se snaží žít poctivý, spravedlivý život v souladu s morálními hodnotami, které jsou popsány v Bibli. 7. Cílem služby je: Poskytnout uživatelům možnost života s menšími riziky Možná rizika : Pomoc Domova Přístav snížit rizikový způsob života: Ztráta orientace a paměti, nebezpečí úrazu, dozorientace v prostoru a čase. Možnost doprovodu k lékaři, dopomoc s nákupy, doprovod při vycházkách. Snížená schopnost hospodaření s penězi. Možnost uložit si úložné u sociální pracovnice. Hladovění. Pravidelná strava. Ztráta bydlení. Pobytová služba v dvoulůžkových pokojích. Infekce způsobená nízkou hygienou. Dopomoc s hygienou. Nutnost alespoň 1x týdně se okoupat. 2/6

3 Sociální podpora Možná rizika : Ztráta nebo oslabení hygienických návyků, společenského chování, harmonogramu dne. Pomoc Domova Přístav při snížení rizikových způsobů života: Podpora v osvojení si hygienických a společenských návyků. Hrozby exekucí. Možnost podpory sociální pracovnice při jednání s úřady a soudy. (např. splátkové kalendáře) Bezradnost z neznalosti svých práv a možností. Možnost podpory při vyřizování sociálních dávek. Dopomoc při vyplňování žádostí do následných zařízení (např. Domov důchodců) Možnost podpory sociální pracovnice na řešení aktuální situace při jednání s úřady a soudy. Spolupráce s opatrovníky u vyčleněných uživatelů. Nabytí nové sebedůvěry při jednání ve společnosti. Začleňování do společnosti Možná rizika : Pomoc Domova Přístav při snížení rizikových způsobů života: Ztráta rodinných vazeb Spolupráce s rodinou pokud chtějí obě strany. Ztráta přátelských vazeb, pocit samoty. Možnost nalezení nových přátel skrze komunitní centrum, besedy a domovní schůze. Možnost zapojit se do aktivit v Domově Přístav. Sociální vyčlenění ze společnosti, diky svému rizikovému způsobu života. Možnost začleňování se do společnosti, zapojením se do práce terapeutických dílen ve městě a pořádání výletů. Nabytí nové sebedůvěry při jednání ve společnosti. 8. Proces přijímání uživatelů: V případě uvolnění vhodného místa o přijetí nového uživatele rozhoduje tříčlenná komise. Komise vybírá 5 až 6 žadatelů s nejvyšším počtem bodů a s ohledem na jejich krizovou životní situaci. Přednost při příjmu má osoba, u níž může dojít k přímému ohrožení života. O přednostním příjmu má právo rozhodnout ředitel. U vybraných žadatelů s nejvyšším počtem bodů soc. pracovnice ověří aktuálnost a přetrvávající zájem o naši službu.(telefonicky, sociální šetření) Při zjištění, že žadatel nesouhlasí s domovním řádem, nebo nechce nyní nastoupit a požádá o pozdější datum nástupu, je vyřazen z pořadníku. Pokud vybraný žadatel má zájem o přijetí, sociální pracovnice předá informace o něm komisi. Komise poté rozhodne, který žadatel bude vybrán a osloven. Při nástupu je žadatel povinnen přinést potvrzení o bezinfekčnosti, které nesmí být starší 7 dnů. Formulář lze stáhnout na webových stránkách Domova Přístav /Bezinfekčnost při nástupu do domova/ 9. Pořadník zájemců o službu: Žádost o umístění do Domova Přístav je třeba podat v písemné formě spolu s lékařským posudkem. Formuláře si může zájemce o službu stáhnout z webu či si je vyzvednout v Domově Přístav / Žádost o přijetí a Lékařský posudek zájemce o službu/. Pořadník žadatelů a seznam odmítnutých žadatelů vede sociální pracovník. Všechny žádosti jsou evidovány pod evidenčními čísly, bodově hodnoceny dle stanovených kritérií. 3/6

4 Žadatel je do třiceti dnů od podání žádosti písemně informovánsociálním pracovníkem o přijetí nebo odmítnutí jeho žádosti do pořadníku zájemců o službu v Domově Přístav. Vždy je uveden důvod rozhodnutí odmítnutí, proti kterému se žadatel může odvolat k řediteli Domova Přístav.V tomto dopise také dostane oznámení o nutnosti 1x ročně svoji žádost aktualizovat (stačí i telefonicky). Záznam o trvajícím zájmu ze strany žadatele přikládá sociální pracovník k jeho žádosti. Pokud žádost není 1x za rok aktualizována a kontakt uvedený na žádosti není aktuální, sociální pracovnice žádost z pořadníku žadatelů vyřadí. Jestliže se uvolní místo a zájemce o službu by mohl nastoupit, nelze jej však kontaktovat dle údajů v žádosti (ani přes rodinu a soc. pracovníky obcí), sociální pracovnice žádost z pořadníku vyřadí. Zájemci jsou přijímáni komisí na základě bodového hodnocení podle potřebnosti a naléhavosti. Komisi tvoří sociální pracovník, zdravotní sestra a ředitel Domova Přístav. Komise se sejde podle potřeby, když se uvolní místo pro nového uživatele. Komise zkoumá 1x za rok žádosti v pořadníku žadatelů o služby Domova Přístav. Na základě šetření sociální pracovnice, když už žadatel evidentně nespadá do naší cílové skupiny, bude jeho žádost vyřazena z evidence pořadníku. Žadatel bude o každé změně informován a může se proti tomuto rozhodnutí odvolat nebo podat novou žádost. 10. Odmítnutí zájemce: Zájemce o službu není přijat anebo zařazen do pořadníku čekatelů Domova Přístav v těchto případech: Prokazatelně nespadá do cílové skupiny. Jeho zdravotní stav vyžaduje poskytování ústavní péče ve zdravotnickém zařízení. Není schopen pobytu z důvodu infekčního onemocnění. Žadatel přichází pod vlivem alkoholu, omamných látek nebo je agresívní. V této situaci dohodneme jiný termín schůzky. Odmítá přijmout pravidla stanovená domovním řádem Domova Přístav. Je naplněna kapacita Domova Přístav. (Zájemci je nabídnuta možnost zařadit jeho žádost do pořadníku žadatelů o přijetí.) Zájemci o službu byl udělen na určitou dobu - půl roku /dle vnitřních pravidel organizace / zákaz poskytování služby z důvodu porušování pravidel domovního řádu. 11. Ukončení poskytované sociální služby: Uživatel může kdykoliv vypovědět Smlouvu o poskytování sociální služby a odejít. Pokud uživatel opakovaně porušuje Domovní řád může s ním být ukončena smlouva o poskytování sociální služby. /.Domovní řád Domova Přístav/ Předčasné ukončení poskytované služby je platné písemným rozhodnutím ředitele, v jeho nepřítomnosti pověřeným vedoucím sociálním pracovníkem. Výpověď má okamžitou platnost, výpovědní lhůta činí 3 dny a začíná plynout předáním výpovědi. Jeden výtisk výpovědi i se zdůvodněním je předán uživateli, druhý založen do jeho osobního spisu. Výpověď je platná ikdyž uživatel odmítne přijmout výpověď. (Podepíši ji dva svědci přítomni dané situaci) V den, kdy končí platnost Smlouvy musí uživatel opustit zařízení.věci uživatele, které si neodnese se sepíší a uskladní po dobu 14dní, kdy si je může bývalý uživatel vyzvednout. Sociální pracovník provede při odchodu uživatele vyúčtování a odcházejícího informuje o možnostech služeb jiných zařízení. Uživatel při odchodu odevzdá klíče od pokoje. 4/6

5 V individuálních případech je možné podat uživateli možnost místo vyloučení vzájemnou dohodu o zdržování se mimo areál Domova Přístav na individuálně stanovenou dobu. V této době se má možnost živatel zamyslet nad svými možnostmi, zda opravdu chce ukončit smlouvu, nebo již bude respektovat domovní řád a nebude porušovat vzájemnou smlouvu. Po této vzájemně domluvené době se uživatel může znovu vrátit do pobytové služby a po tuto dobu je mu drženo jeho místo, za což si platí poměrovou částku pro držení svého místa. 13. Metody práce: Služby Domova Přístav jsou poskytovány v souladu s platnou legislativou a na základě metodických postupů, vypracovaných týmem pracovníků domova a schválených ředitelem zařízení. Pracovní postupy (metodika práce) pro práci s uživateli jsou popsány v příloze standardu č.1 a uloženy v šanonu na sesterně. Těmito pracovními postupy se pracovníci řídí ( Pracovní postupy). Zásady individuálního plánování : Plánování a poskytování služeb má individuální charakter. Individuální plán obsahuje dojednaný osobní cíl a postup, jak a kdy jej bude dosaženo. Plány jsou konkrétní, přizpůsobené potřebám a cílům jednotlivých uživatelů. Uživatel může své osobní potřeby v průběhu služby vyhodnocovat, přehodnocovat a měnit. Uživatele vnímáme a jednáme s ním jako s partnerem, nikoliv jako s objektem naši péče. Podporujeme a snažíme se zvýšit dovednosti a schopnosti uživatele. Neděláme za něj věci, které je schopen zvládnout sám, nebo mu poskytneme přiměřenou dopomoc. Podporujeme uživatele ve využívání dostupných veřejných služeb. Jsme si vědomi toho, že nadměrná podpora uživatele, která nahrazuje kroky zvládnutelné uživatelem je péčí, která spíše směřuje k vyloučení ze širší společnosti, než k jeho integraci. K vypracování konkrétnějšího osobního individuálního plánu uživatele dochází až po adaptaci uživatele na změněné prostředí (zpravidla po 2 týdnech od nástupu) s jeho přiděleným klíčovým pracovníkem. Do té doby se mu ve zvýšené míře věnuje sociální pracovník. Individuální plánování služeb probíhá formou rozhovoru klíčového pracovníka s uživatelem. V případě, že uživatel má problém s komunikací jsou využívány další vhodné techniky ( pozorování, alternativní komunikace, piktogramy...) Uživatel má právo požádat o změnu klíčového pracovníka. Také klíčový pracovník v opodstatněných případech má právo požádat o změnu přiděleného uživatele. 14.Pravidla pro vyřizování stížností: Při vyřizování stížností je důsledně chráněno právo a oprávněné zájmy stěžovatele. Každá stížnost se prošetřuje v celém rozsahu a na nikoho v průběhu šetření nesmí být vyvíjen nátlak. Výsledek šetření je písemně zaznamenán do formuláře dané stížnosti. Pokud byla stížnost zaslána dopisem, nebo em je na ni písemně odpovězeno. Ve sdělení je uvedeno zda byla stížnost důvodná, nebo nedůvodná. Následně je proveden zápis o vyřízení do evidence stížnosti vedené u ředitele. Pokud stěžovatel není s výsledkem stížnosti spokojen, má možnost požádat nadřízený orgán, tj. Ústředí Armády spásy v Praze, jako zřizovatele domova, nebo Krajský úřad Moravskoslezského kraje, veřejného ochránce práv, Ministerstvo práce a sociálních věcí, nebo Prezidentskou kancelář o prošetření způsobu vyřízení stížnosti. 5/6

6 15.Vybavení Domova Přístav: ( Pro uživatele) Vrátnice: se nachází hned při hlavním vstupu do budovy, kde je i zvonek pro příchozí. Na vrátnici se přes den střídá dobrovolná služba uživatelů, kteří při zazvonění pouští lidi dovnitř. Návštěvy a cizí osoby se při příchodu zapisují do knihy návštěv. Chodby : jsou vyzdobeny obrazy, které nakreslil jeden z našich uživatelů. Obrazy jsou umístěny v takové úrovni aby na ně mohli senioři vidět. Na chodbách jsou také nástěnky, kde je vyvěšen veřejný závazek, jak si podávat stížnosti a domovní řád jak v psané podobě, tak v piktogramech, aby tomu porozuměli i lidé se shoršeným vnímáním. Na chodbách v přízemí a v 2.patře jsou umístěny schránky na stížnosti. Na chodbách jsou madla, kterých se uživatelé s horší mobilitou přichycují. Kuřářny 2 kuřárny se nachází na každém poschodí na konci chodby s možností dobrého větrání. Je zde popelník a židle na sedění. Pokoje uživatelů : 21 pokojů dvoulůžkových, 2 pokoje jednolůžkové. Jsou označeny u dveří jejich jmény, na pokoji mají umyvadlo, stůl a 2 židle, 2 skříně, 2 stolečky, 2 polohovatelná lůžka a 2 poličky. Výzdoba pokoje je ponechána na vkusu jednotlivých uživatel. Sociální zařízení: V přízemí při vstupu do jídelny jsou záchody. V prvním patře je koupelna pro uživatele s místností na převlečení a s místností na hygienické pomůcky. Ta slouží jako místnost pro pedikůru a kadeřnici. Na chodbě jsou umístěny záchody zvlášť pro ženy a zvlášť pro muže. V druhém patře se nachází záchody a na ženských záchodech je i sprcha. Výtah a schody: spojují jednotlivá patra s přízemím. Společenské místnosti: V přízemí se nachází jídelna spolu se společenským posezením v křeslech, kdy si uživatelé mohou pustit televizi, nebo rádio. V tomto prostoru probíhají i volnočasové aktivity.v prvním patře je společenská denní místnost, kde si uživatelé mohou uvařit kafe a v pohodlných křeslech sledovat televizní program. Jídelna: se nachází v přízemí, uživatelé tam mají své místo u stolu, které si sami hlídají a střeží, protože to je jejich jistota. Po jídle uživatelů jsou stoly zpřístupněny seniorům z komunitního centra, kteří si chodí do Domova Přístav na obědy. Během tohoto času je příležitost aby si naši uživatelé nacházeli kontakty a přátelé z řad těchto seniorů z okolí. Konzultační místnost u sociálních pracovnic: je vybavena stolem, 3 židlemi, křeslem, umyvadlem, skříní a zamykatelnou skříní sloužící k uchovávání spisů a účtů. Vyšetřovna: je vybavena 2 křesly, židlí, umyvadlem, stolem s počítačem, zdravotními pomůckami a osobními složkami uživatel uzavřenými v uzamykatelné skříni. 6/6

Člověk s mentální retardací je lidskou bytostí se svébytnou hodnotou a důstojností!

Člověk s mentální retardací je lidskou bytostí se svébytnou hodnotou a důstojností! Člověk s mentální retardací je lidskou bytostí se svébytnou hodnotou a důstojností! Barborka Domov pro osoby se zdravotním postižením K. Čapka 3333, 767 01 Kroměříž D o m o v n í ř á d Platnost: 20. 1.

Více

Vnitřní pravidla zajištění sociální služby Domova pro seniory

Vnitřní pravidla zajištění sociální služby Domova pro seniory Městská správa sociálních služeb Havlíčkova 19 680 01 Boskovice Platí s účinností od 1.9.2011 Vnitřní pravidla zajištění sociální služby Domova pro seniory Vypracoval: Tým pracovníků DS Schválila : Bc.

Více

Cíle a způsoby poskytování služeb na odd. B domov se zvláštním režimem

Cíle a způsoby poskytování služeb na odd. B domov se zvláštním režimem Cíle a způsoby poskytování služeb na odd. B domov se zvláštním režimem Poslání organizace: Zařízení se nachází v obci Sloup v Čechách v budovách barokního zámku. Budova odd. B je v současnosti majetkem

Více

Výtah ze Standardů Domov pro seniory OASA Petřvald. 1. Poslání, cíle a způsoby poskytování sociálních služeb

Výtah ze Standardů Domov pro seniory OASA Petřvald. 1. Poslání, cíle a způsoby poskytování sociálních služeb Výtah ze Standardů Domov pro seniory OASA Petřvald Název registrované sociální organizace a základní údaje o provozovateli: Kdo: Seniorcentrum OASA, s.r.o. Adresa: Petřvald 2, Petřvaldík 68, 742 60 IČ:

Více

Poskytovat specializovanou péči uživatelům postiženým poruchami kognitivních funkcí, zejména Alzheimerovou chorobou.

Poskytovat specializovanou péči uživatelům postiženým poruchami kognitivních funkcí, zejména Alzheimerovou chorobou. Popis realizace poskytování sociální služby k registraci sociální služby v souladu s 79 zákona 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů Název poskytovatele: Prosapia, o. s., sdružení

Více

VNITŘNÍ PRAVIDLA. Domova pro seniory POHODA v Netolicích

VNITŘNÍ PRAVIDLA. Domova pro seniory POHODA v Netolicích VNITŘNÍ PRAVIDLA Domova pro seniory POHODA v Netolicích Budějovická 159, 384 11 Netolice Platná od 1.1.2007 Poslední provedená aktualizace platí od 1.7.2015. Tímto dnem končí platnost předchozího dokumentu.

Více

DOMOV SENIORŮ JENŠTEJN, poskytovatel sociálních služeb. 250 73 Jenštejn Vinořská 78 info@dsjenstejn.cz tel.: 286851150 fax:286 851 905.

DOMOV SENIORŮ JENŠTEJN, poskytovatel sociálních služeb. 250 73 Jenštejn Vinořská 78 info@dsjenstejn.cz tel.: 286851150 fax:286 851 905. DOMOV SENIORŮ JENŠTEJN, poskytovatel sociálních služeb 250 73 Jenštejn Vinořská 78 info@dsjenstejn.cz tel.: 286851150 fax:286 851 905 Domov seniorů Vnitřní pravidla poskytování služeb II. vydání ze dne

Více

STANDARDY KVALITY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB. DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM odd. B

STANDARDY KVALITY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB. DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM odd. B STANDARDY KVALITY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM odd. B Obsah: Cíle a způsoby poskytování služeb na odd. B domov se zvláštním režimem.2 Ochrana práv uživatelů 4 Možné střety zájmů uživatelů

Více

DOMÁCÍ ŘÁD VNITŘNÍ PRAVIDLO DSO A PŘÍLOHA STANDARDU Č. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 12, 13, 14 CÍL A ÚČEL PRAVIDLA 1. ÚČEL, POSLÁNÍ A CÍLE SOCIÁLNÍ SLUŽBY

DOMÁCÍ ŘÁD VNITŘNÍ PRAVIDLO DSO A PŘÍLOHA STANDARDU Č. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 12, 13, 14 CÍL A ÚČEL PRAVIDLA 1. ÚČEL, POSLÁNÍ A CÍLE SOCIÁLNÍ SLUŽBY DOMÁCÍ ŘÁD VNITŘNÍ PRAVIDLO DSO A PŘÍLOHA STANDARDU Č. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 12, 13, 14 CÍL A ÚČEL PRAVIDLA 1) Domácí řád Domova pro seniory ONDRÁŠ, p. o. (dále jen DSO) vychází ze zákona č. 108/2006 Sb.,

Více

Domácí řád. pro uživatele sociálních služeb v Domově důchodců Sloup v Čechách. - Domově pro seniory

Domácí řád. pro uživatele sociálních služeb v Domově důchodců Sloup v Čechách. - Domově pro seniory Domácí řád pro uživatele sociálních služeb v Domově důchodců Sloup v Čechách - Domově pro seniory Základní údaje o organizaci: Název a sídlo : Domov důchodců Sloup v Čechách p.o. Benešova 1, 471 52 Sloup

Více

VNITŘNÍ PRAVIDLA. Kontakty: F: 271 198 404 www.dshaje.cz info@dshaje.cz

VNITŘNÍ PRAVIDLA. Kontakty: F: 271 198 404 www.dshaje.cz info@dshaje.cz VNITŘNÍ PRAVIDLA Domov pro seniory Háje příspěvková organizace hlavního města Prahy K Milíčovu 734, 149 00 Praha 4 - Háje Informace o domově: IČO 708 75 111 Banka PPF, č. účtu 2001400005/6000 Domov pro

Více

Domácí řád. DsD - 04

Domácí řád. DsD - 04 Strana 1 z 30 Domácí řád Stručný obsah Domácí řád upravuje vnitřní pravidla a život klientů Domova seniorů Drachtinka. Tento dokument nebo jeho část v jakékoliv formě může být zpřístupněn jiné osobě pouze

Více

Domov pro seniory SKALKA v Chebu

Domov pro seniory SKALKA v Chebu Domov pro seniory SKALKA v Chebu Americká 52, 350 02 Cheb IČ:711 75 245 tel.: 354 433 307, fax 354 529 174, info@domovskalka.cz DOMÁCÍ ŘÁD DOMOVA PRO SENIORY SKALKA V CHEBU OBSAH D O M Á C Í Ř Á D... 2

Více

SENIOR Otrokovice, příspěvková organizace Ul. Školní 1299, 765 02 Otrokovice VNITŘNÍ PRAVIDLA POBYTU

SENIOR Otrokovice, příspěvková organizace Ul. Školní 1299, 765 02 Otrokovice VNITŘNÍ PRAVIDLA POBYTU SENIOR Otrokovice, příspěvková organizace Ul. Školní 1299, 765 02 Otrokovice VNITŘNÍ PRAVIDLA POBYTU Pravidla jsou určena uživatelům poskytovaných sociálních služeb: Domov pro seniory Přílohy Příloha č.

Více

Městský ústav sociálních služeb Strakonice Domov pro seniory Lidická 189, Strakonice

Městský ústav sociálních služeb Strakonice Domov pro seniory Lidická 189, Strakonice Městský ústav sociálních služeb Strakonice Domov pro seniory Lidická 189, Strakonice Vydání: 10 Ze dne: 1. 7. 2014 Platnost od: 1. 7. 2014 Výtisk č.: 1 Název dokumentu: Domácí řád DATUM: 1. 7. 2014 SCHVÁLIL:

Více

Popis realizace poskytování sociální služby

Popis realizace poskytování sociální služby Příloha č. 1 Poskytovatel: Domov seniorů Břeclav Druh poskytované služby: denní stacionář 46 Název a místo realizace poskytované sociální služby: Domov seniorů Břeclav, příspěvková organizace Na Pěšině

Více

STANDARDY KVALITY Domova pro seniory

STANDARDY KVALITY Domova pro seniory STANDARDY KVALITY Domova pro seniory Souhrn standardů pro zvyšování kvality služby v Domově důchodců ve Sloupu v Čechách. Obsah: Poslání, cíle a způsoby poskytování služeb.str. 3 Pravidla pro ochranu práv

Více

Veřejný závazek Domova pro seniory Kamenec, Slezská Ostrava, příspěvková organizace

Veřejný závazek Domova pro seniory Kamenec, Slezská Ostrava, příspěvková organizace Veřejný závazek Domova pro seniory Kamenec, Domov pro seniory Kamenec, (dále jen Domov pro seniory Kamenec) je celodenní pobytové zařízení v blízkosti centra města Ostravy s dostupným dopravním spojením

Více

Veřejný závazek Domov pro seniory LUXOR Poděbrady

Veřejný závazek Domov pro seniory LUXOR Poděbrady LUXOR Poděbrady poskytovatel sociálních služeb Směrnice č. 1/2015 Veřejný závazek Domov pro seniory LUXOR Poděbrady Vydává: Mgr. Jaromír Novák, ředitel LUXOR Poděbrady, poskytovatel sociálních služeb V

Více

Příručka dobré praxe v oblasti. Standardů kvality sociálních služeb

Příručka dobré praxe v oblasti. Standardů kvality sociálních služeb Standardů kvality sociálních služeb Tato příručka vznikla v rámci projektu Podpora plánování rozvoje sociálních služeb v Jihomoravském kraji II., který je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím

Více

příspěvková organizace Věstonická 4304/1, 628 00 Brno Domácí řád Poskytovaná služba: Domov pro seniory

příspěvková organizace Věstonická 4304/1, 628 00 Brno Domácí řád Poskytovaná služba: Domov pro seniory příspěvková organizace Věstonická 4304/1, 628 00 Brno Domácí řád Poskytovaná služba: Domov pro seniory Dokument: K dokumentu: Název: Domácí řád Název: Platnost od: 1. 1. 2015 do : Aktualizace č.: 8 Strana:

Více

Domov pod Vinnou horou, příspěvková organizace

Domov pod Vinnou horou, příspěvková organizace Domov pod Vinnou horou, příspěvková organizace Dlouhoveská 91/1915, 748 01 Hlučín IČ: 71295046 Tel.: 595020571 e-mail: recepce@ddhlucin.cz www.ddhlucin.cz Číslo jednací: HLU-./VIC-.. S M L O U V A o poskytování

Více

Centrum sociálních služeb Hrabyně

Centrum sociálních služeb Hrabyně Centrum sociálních služeb Hrabyně DOMÁCÍ ŘÁD Vnitřní pravidla o poskytování sociální služby v domově pro osoby se zdravotním postižením ~ 2 ~ ČLÁNEK I. ÚVOD Domácí řád Vnitřní pravidla o poskytování sociální

Více

VNITŘNÍ ŘÁD Poslání a cíle Seniorského domu Ořech

VNITŘNÍ ŘÁD Poslání a cíle Seniorského domu Ořech Seniorský dům - SD OŘECH VNITŘNÍ ŘÁD Poslání a cíle Seniorského domu Ořech Schváleno dne: 29.9.2014 Miloš Frýbert Iva Riegertová Strana 1 Vážení zájemci, Dovolte mi Vám představit, který stanovuje pravidla

Více

Vnitřní pravidla poskytování sociální služby

Vnitřní pravidla poskytování sociální služby PAPRSEK, příspěvková organizace K Čihadlu 679, 679 63 Velké Opatovice Vnitřní pravidla poskytování sociální služby Domácí řád domova pro osoby se zdravotním postižením Všeobecné podmínky poskytování sociálních

Více

Popis realizace poskytování sociální služby. Název poskytovatele Domov pro seniory SKALKA v Chebu, příspěvková organizace

Popis realizace poskytování sociální služby. Název poskytovatele Domov pro seniory SKALKA v Chebu, příspěvková organizace Popis realizace poskytování sociální služby Název poskytovatele Domov pro seniory SKALKA v Chebu, příspěvková organizace Druh služby Domovy pro seniory Forma služby pobytová Kapacita služby 115 lůžek Název

Více

Metodika odcházení mladých a vstupu na trh práce

Metodika odcházení mladých a vstupu na trh práce Metodika odcházení mladých a vstupu na trh práce Láskyplný domov pro každé dítě loga esf 2 Metodika odcházení mladých a vstupu na trh práce Sdružení SOS dětských vesniček Praha 2013 Autoři: Mgr. Jindra

Více

Metodika služby sociální rehabilitace

Metodika služby sociální rehabilitace Organizační směrnice č. 1/2009_b_R2015 : Metodika služby sociální rehabilitace Zpracovali: původní verze - Mgr. Veronika Stříbrná, revize - MUDr. Petr Hejzlar Schválil, podpis: MUDr. Petr Hejzlar, ředitel

Více

Podpora samostatného bydlení

Podpora samostatného bydlení modely sociálních služeb pro OsOby s duševním OnemOCněním pro Okres karlovy Vary 6 Podpora samostatného bydlení Publikace je financována z Individuálního projektu Rozvoj péče o osoby s duševním onemocněním

Více

FORMULÁŘ A: Popis realizace poskytování sociální služby

FORMULÁŘ A: Popis realizace poskytování sociální služby NÁZEV ŽADATELE: Diecézní charita Brno IČO 44 99 02 60 DRUH POSKYTOVANÉ SLUŽBY: 65 sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi NÁZEV A MÍSTO ZAŘÍZENÍ POSKYTOVANÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY: 65 ZN 717 Rodinný sociální

Více