LEGISLATIVA VE VĚCECH MLADISTVÝCH

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "LEGISLATIVA VE VĚCECH MLADISTVÝCH"

Transkript

1 LEGISLATIVA VE VĚCECH MLADISTVÝCH Zpracovatel: Moravskoslezský kraj (odbor školství, mládeže a sportu) Název projektu: Vytváření pozitivního sociálního prostředí ve školách Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.00/ _u.indd :21

2 OBSAH 1 PROBAČNÍ PROGRAMY PRO MLADISTVÉ PROBAČNÍ A MEDIAČNÍ SLUŽBA ČR - ZÁKLADNÍ INFORMACE Stručná historie restorativní justice Mediace mezi poškozeným a pachatelem Případová praxe PMS ČR při práci s mladistvými v přípravném řízení a řízení před soudem Multidisciplinární týmy (MUT) Specifikum práce s mládeží Metodika šetření v rodině prováděná pracovníky PMS specialisty pro práci s mládeží Mgr. Marek Tkáč - vedoucí Probační a mediační služby ve Frýdku-Místku 2 11_u.indd :21

3 1 PROBAČNÍ PROGRAMY PRO MLADISTVÉ Základní informace Probačním programem pro mladistvé, tj. programem ve smyslu znění 17 zákona č. 218/2003 Sb. O odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o soudnictví ve věcech mládeže (dále jen zákon č. 218/2003 Sb.) se rozumí: zejména program sociálního výcviku, psychologického poradenství, terapeutický program, program zahrnující obecně prospěšnou činnost, vzdělávací, doškolovací, rekvalifikační nebo jiný vhodný program k rozvíjení sociálních dovedností a osobnosti mladistvého, a to s různým režimem omezení v běžném způsobu života, který směřuje k tomu, aby se mladistvý vyhnul chování, které by bylo v rozporu se zákonem, a k podpoře jeho vhodného sociálního zázemí a k urovnání vztahů mezi ním a poškozeným. (zákon č. 218/2003 Sb., 17 odst. 1). Probační program může mladistvému uložit soud mládeže a v přípravném řízení i státní zástupce. Při rozhodnutí o uložení tohoto výchovného opatření je potřeba zohlednit, aby probační program byl vhodný vzhledem k potřebám mladistvého a zájmům společnosti, aby bylo zajištěno, že mladistvému byla poskytnuta dostatečná možnost seznámit se s obsahem probačního programu a aby bylo nepochybné, že mladistvý souhlasí se svou účastí na něm. (zákon č. 218/2003 Sb. ve znění 17 odst. 2, písm. a) c)). Probační program ve smyslu znění 17 zákona č. 218/2003 Sb. nelze uložit dítěti mladšímu patnácti let. Zákon o soudnictví ve věcech mládeže pro případ osob mladších patnácti let počítá s možností uložení opatření a to zařazení do terapeutického, psychologického nebo jiného vhodného výchovného programu ve středisku výchovné péče ( 93 odst. 1 písm. b)). Zákon č. 218/2003 Sb. dále uvádí, že výkonem probačního programu soud pro mládež a v přípravném řízení státní zástupce pověří probačního úředníka. Probační úředník je rovněž dle uvedeného zákona povinen bez zbytečného odkladu soudu pro mládež nebo státnímu zástupci, který probační program uložil, podat zprávu o ukončení probačního programu a jeho výsledku. Probační program může soud pro mládež a v přípravném řízení státní zástupce uložit jen se souhlasem mladistvého, proti kterému je řízení vedeno. Mladistvý může kdykoli v průběhu řízení až do jeho pravomocného skončení svůj souhlas odvolat a to prohlášením adresovaným soudu pro mládež a v přípravném řízení státnímu zástupci. Výkon probačního programu tím končí. Neplní-li mladistvý v průběhu vykonávacího řízení uložený probační program, postupuje probační úředník podle 80 odst. 4 zákona č. 218/2003 Sb. V souvislosti s přijetím zákona č. 218/2003 Sb. a s plněním úkolů v této oblasti je úkolem PMS podporovat vytváření a rozvoj probačních a jiných podpůrných sociálních programů, které budou navazovat na působení pracovníků PMS. Tyto programy budou schopny naplňovat požadavky zákona č. 218/2003 Sb. tím, že budou efektivně působit na začlenění pachatele do sociálního prostředí a obnovení jeho sociálních vztahů. Aby bylo možné takový úkol naplnit, musí být vytvořen transparentní a pružný systém, který nabídne jasně definované, dostupné, kvalitní a účinné programy sociálních služeb, které budou odrážet současnou úroveň poznání v této oblasti a vycházet vstříc potřebám PMS a jejích klientů.existence PRP je nedílnou součástí systému uplatňování alternativních trestů a alternativ k potrestání v souladu s přístupy restorativní justice. Akreditační řízení Akreditační řízení na základě zavedení transparentních pravidel a kritérií pro vytváření, hodnocení a uplatňování účinných a efektivních programů zaměřených na snižování rizik opakování trestné činnosti, vedení pachatelů k naplňování jejich odpovědnosti a životu v souladu se zákonem a ochraně společnosti, zaručuje udělení akreditace pouze programům, které splňují standardy kvality (průběžně ověřováno systémem inspekcí). Akreditační řízení probíhá dle Metodiky Ministerstva spravedlnosti (metodika hodnocení kvality probačních programů). Smyslem akreditačního řízení je posouzení kvality probačního programu průkazným způsobem. Jednotlivé standardy kvality popisují důležité charakteristiky kvalitního programu a kvalitního poskytovatele programu (organizace, fyzické osoby). K jednotlivým standardům jsou vztažena měřitelná a ověřitelná kritéria. Standardy jsou rozděleny do tří oblastí, které odpovídají 3 11_u.indd :21

4 sledovaným aspektům posuzovaných poskytovatelů a programů, tj. proces poskytování služby, personální zajištění a požadavky na ekonomické a materiální zabezpečení. Akreditační řízení je tříkolové. V prvním kole je provedena evidence žádostí a kontrola splnění všech formálních náležitostí. Ve druhém kole jsou formálně prověřené žádosti včetně příloh a veškeré dokumentace předány k prostudování komisi expertů hodnotitelů. Ve třetím kole jsou doporučení expertů postoupena Akreditační komisi MSp, která zpracuje finální doporučení k udělení/neudělení řádné akreditace probačním programům, které předloží ke konečnému rozhodnutí ministrovi spravedlnosti. Udělená řádná akreditace probačnímu programu je platná 3 roky od data jejího vystavení. Udělaná řádná akreditace s podmínkou je platná jeden rok. Pokud jsou ve stanovené lhůtě odstraněny zjištěné nedostatky probačního programu, je přeměněna v řádnou akreditaci platnou na 3 roky. Základní informace o vyhlášení akreditačního řízení, potřebné formuláře a výsledky akreditačního řízení jsou zveřejňovány na internetových stránkách a Na stránkách Ministerstva spravedlnosti je uveden aktuální seznam akreditovaných probačních programů. Dotační řízení Dle metodiky Ministerstva spravedlnosti ČR pro poskytování finančních prostředků ze státního rozpočtu ČR nestátním neziskovým subjektům realizujícím probační programy lze finanční prostředky poskytnout pouze subjektům, žádajícím o přidělení finančních prostředků na realizaci probačního programu, kterému byla udělena řádná akreditace nebo řádná akreditace s podmínkou, (a je zapsán v seznamu vedeném Ministerstvem spravedlnosti ČR v souladu s metodikou vyhlášeného řádného akreditačního řízení pro probační programy ve smyslu 17 zákona č. 218/2003 Sb.) V dotačním řízení mají prioritu takové probační programy, které svým obsahem reagují na konkrétní potřeby mladistvých v daném regionu a s jejichž uložením jsou spojena konkrétní očekávání, ke kterým patří zejména snížení rizika opakování trestné činnosti. Dotační řízení je dvoukolové, po technickém (administrativním) posouzení projektů provede Hodnotící komise kvalitativní a finanční vyhodnocení projektů a předá Dotační komisi MSp návrh rozhodnutí o míře podpory projektu. Dotační komise MSp globálně posoudí, zda nedochází k nehospodárnému vynaložení prostředků a zda byly zváženy všechny zúčastněné společenské zájmy a předloží návrh ke konečnému rozhodnutí ministru spravedlnosti, který svým podpisem stvrdí přidělení konkrétní výše prostředků na jednotlivé projekty. Základní informace o vyhlášení dotačního řízení, potřebné formuláře a výsledky dotačního řízení jsou zveřejňovány na internetových stránkách na stránkách Ministerstva spravedlnosti. Monitorování realizace probačních programů Jednotlivé probační programy jsou realizovány ve spolupráci s příslušnými středisky Probační a mediační služby. Zpětná vazba je získávána od pracovníků PMS ČR (specialistů pro práci s mládeží) a samotných poskytovatelů. Poskytované akreditovaných probačních programů, kterým byla ze státního rozpočtu ČR přidělena dotace na realizaci probačního programu, jsou povinni kromě konečného vyúčtování přidělených prostředků předložit zprávu o realizaci programu. Tato data jsou shromažďována ředitelstvím Probační a mediační služby, vyhodnocována a předkládána Radě pro probaci a mediaci. Zpětnou vazu také obdrží vedoucí středisek Probační a mediační služby. Zdroj: https://www.pmscr.cz/mladistvi-probacni-programy/ 4 11_u.indd :21

5 2 PROBAČNÍ A MEDIAČNÍ SLUŽBA ČR - ZÁKLADNÍ INFORMACE Stručná charakteristika organizace: Probační a mediační služba je součástí systému trestní justice. Vznikla schválení zákona č. 257/2000 Sb. a svou činnost zahájila v roce Představuje novou instituci, která se zaměřuje na zprostředkování alternativních způsobů řešení trestné činnosti. Snaží se motivovat pachatele trestných činů k odpovědnosti za jejich jednání a řešení způsobených škod. Zohledňuje zájmy obětí trestné činnosti a nabízí jim možnosti a informace, jak se zapojit do řešení škod, které jim vznikly při trestné činnosti. Bere v úvahu zájmy společnosti a svou činností chce přispět k posílení důvěry veřejnosti v trestní spravedlnost. PMS působí u všech 76 okr. soudů s 74 středisky; služba je řízená ředitelstvím v Praze; regionální vedoucí působí v 8 krajích (střední management) Personální obsazení PMS 421 PMS zaměstnanců (+89 na MD), stav k Ředitelství v čele stojí ředitel a jeho dva zástupci metodické a správní vedení Probační úředníci bezúhonný a způsobilý k pr. úkonům VŠ společenskovědní, magisterského typu základní roční kvalifikační vzdělání Probační asistenti bezúhonný a způsobilý k pr. úkonům min. věk 21 let, SŠ společenskovědní základní půlroční kvalifikační vzdělání Základní strategické cíle PMS Integrace pachatele respekt k právu a život bez dalšího porušování zákona Participace poškozeného odškodnění, bezpečí, důvěra Ochrana společnosti prevence dalšího páchání trestné činnosti Základní činnosti PMS: Aktivity PMS směřují obecně k nápravě pachatelů resp. přípravě podkladů pro rozhodnutí státního zástupce (soudce) pro možnou aplikaci odklonu nebo uložení alternativních sankcí či opatření a usilují zejména: O podrobnou analýzu případu, pochopení okolností a motivací vedoucí k porušení zákona Kontaktování oběti a zohlednění jejích zájmů a potřeb Vyhodnocení rizik opakování trestné činnosti u pachatele Návrh PMS ohledně dalšího postupu ve věci, projednání s klienty, informování státního zástupce a soudce PMS následně může realizovat tyto druhy odborných činnosti: Vypracování zprávy před rozhodnutím Mediace mezi obětí a pachatelem Mediační konference za účasti širšího okruhu osob ze strany pachatele, oběti, komunity Vytvoření podmínek pro uplatnění odklonů vyřešení náhrady škody. Náhrada vazby dohledem probačního úředníka Samostatná práce s obětí trestné činnosti Zajištění výkonu uložených trestů a opatření nespojených s odnětím svobody (probace, parole, OPP, TDV) 5 11_u.indd :21

6 Veškeré služby a činnosti, které probační a mediační služba poskytuje a provádí jsou zdarma. Hradí je stát. Počet případů evidovaných PMS v přípravném a vykonávacím řízením v letech Přípravné řízení dosp. Vykonávací řízení dosp. Mládež Počet případů evidovaných PMS v roce 2010 soudní kraje Praha Stř.Čechy J.Čechy Z.Čechy Sev.Čechy V.Čechy J.Morava S.Morava Restorativní justice a mediace mezi poškozeným a pachatelem 6 11_u.indd :21

7 2.1 Stručná historie restorativní justice Restorativní justice vlastně není novou teorií. Rozličné formy toho, čemu se dnes říká restorativní justice, byly praxí různých kultur již odedávna. Tradiční kulturní zvyklosti se zavedenými restorativními tradicemi lze vysledovat v každé původní kultuře včetně Maurů (Nový Zéland) a původního obyvatelstva (Austrálie, USA, Kanada). Tradiční společnosti a systémy po pachatelích požadovaly, aby zájmu reparace své činy vůči oběti odčinili a mírové soužití ve společnosti bylo přednější než trest či odplata. Neexistovaly věznice, kam by bylo možno pachatele umístit a izolovat je tak od zbytku společnosti. Původní kultury uplatňovaly restorativní postup, jež se zaměřoval na urovnání. Tento postup se neodehrával za nepřátelských podmínek a představoval zejména vyslechnutí všech stran, jichž se spáchaný trestný čin dotkl. V jeho rámci byla snaha pomoci oběti, pachateli i společnosti překlenout vzniklou situaci. Když se v rámci kolonialismu ustavovaly na území obývaném původním obyvatelstvem právní systémy založené na odplatě, byl ve všech čtyřech zemích pozorován mezi vězni neúměrný podíl domorodé populace. Návrat k zásadám restorativní justice nastal tehdy, když kriminologové a sociální psychologové začali studovat restorativní přístup historicky uplatňovaný v těchto původních společnostech, aby nalezli řešení situace, kdy se ve věznicích na Novém Zélandu, v Kanadě atd. nacházelo velké množství osob z řad domorodého obyvatelstva. Rovněž se tento návrat přičítal nespokojenosti a deziluzi z retributivního i terapeutického způsobu potírání zločinu. Krok směrem k restorativní justici představoval jak pozornost vůči újmě, kterou utrpěla společnost a oběti, tak i obavu z míry recidivy a vzrůstajícího počtů uvězněných osob. První použití výrazu restorativní justice se obecně připisuje Barnettovi (1977), který takto označoval některé principy, které vyplynuly z jeho dřívějších experimentů provedených v Severní Americe, v rámci nichž probíhala mediace mezi poškozeným a pachatelem. Tyto principy byly později dále dotvářeny na základě toho, jak byly ve výkladech rozpracovávány a promýšleny a jak byly doplňovány o nové inovativní postupy. Nicméně základní opodstatnění těchto principů spočívá v praktické zkušenosti. Inovace trestní justice byla především reakcí na pocit marnosti, který se u mnoha pracovníků dostavil z toho, jak vnímali omezení plynoucí ze standardních postupů. V rámci své běžné práce tito pracovníci začali provádět experimenty a zkoumat nové možnosti přístupu k problémům s kriminalitou. Praxe se vytvářela na základě získávaných zkušeností z toho, co se osvědčilo pokud jde o dopad na pachatele, spokojenost poškozeného a o přijetí na straně veřejnosti. Konkrétně se dospělo ke zjištění, že potřeby poškozených, pachatelů a společnosti nejsou na sobě vzájemně nezávislé a že k zajištění požadovaného dopadu je třeba aktivního zapojení příslušných orgánů a jejich aktivní spolupráce se všemi třemi subjekty. Například zájem veřejnosti na přísných trestech, které orgány pracující na nápravě pachatele považovaly za kontraproduktivní, může polevit teprve tehdy, pokud se bude věnovat pozornost potřebám poškozeného a urovnání situace ve společnosti tak, aby resocializace pachatele probíhala zároveň se splněním dalších cílů. Obdobně i nadměrné vytížení soudů a dalších orgánů justice bylo následkem rostoucího nedostatku kapacity řešit problémy s kriminalitou domorodého obyvatelstva v příslušných oblastech a růstu nákladů bylo možno zabránit jen tak, že by orgány začaly spolupracovat s místní samosprávou na obnovení zdrojů, které se mohou na místě samém zabývat prevencí zločinnosti a sociální kontrolou. Restorativní justice tedy není samostatnou akademickou teorií kriminality či justice, nýbrž představuje více či méně eklekticky souhrn skutečných zkušeností z úspěšné práce na konkrétních problémech souvisejících s trestnou činností. Ačkoli existuje celá řada typů praxe, které úspěšnému uplatňování restorativní justice napomáhají (včetně podpory oběti, mediace, pohovorů za účasti různých subjektů, tvorby politik orientovaných na konkrétní problémy a resocializačních programů realizovaných za podpory místní komunity či za podpory určité instituce), všechny tyto nové postupy se odvíjejí od zjištění, že je třeba zapojit dva nebo více zúčastněných (poškozený, pachatel, společnost). Pracovníci, kteří do praxe přinášeli nové postupy sice pocházeli z různých oblastí práce, nicméně zde uplatňovali tytéž základní principy (osobní účast, zapojení komunity, řešení problémů, pružnost). S dolaďováním praxe se současně dolaďuje i koncepce restorativní justice. 7 11_u.indd :21

8 2.2 Mediace mezi poškozeným a pachatelem Za datum uskutečnění prvního restorativního postupu, který soud v moderní společnosti uznal, je považován květen Tehdy se dva mladíci v Elmiře, Ontario, Kanada přiznali k vandalismu na 22 objektech. Probační úředník Mark Yantzi a Dave Worth z Ústředního výboru místní církevní komunity Mennonite se rozhodli podstoupit vysoké riziko a navrhnout soudci, aby byl případ těchto chlapců řešen setkáním chlapců tváří v tvář poškozeným. Soudce vydal příkaz, aby chlapci navštívili poškozené doma. Byl dojednán a vypracován plán nápravy. Takový byl zrod restorativní justice v kanadském soudním systému. Po něm následoval první projekt usmíření mezi obětí a pachatelem (victim-offender reconciliation project - VORP), který byl zahájen ve městě Elkhart, stát Indiana, USA v roce Od této doby se ve Spojených státech, Africe, Kanadě, v Evropě, na Novém Zélandu a v Austrálii formovalo více než tisíc takových projektů. Mírný začátek se vyvinul v celosvětové hnutí. Modely restorativní justice se nadále dotvářejí. Tyto modely se především snaží postihnout zapojení komunity do trestního řízení. V tomto přístupu sehrává hlavní roli komunita, která definuje problémy i jejich řešení. Howard Zehr použil ve své knize Changing Lenses metaforu pohledu na kriminální čin prostřednictvím fotoaparátu. Záleží totiž na tom, jakými čočkami se na fotografovanou situaci (trestný čin) podíváte a podle toho pozorovaný obrázek také vyfotíte. Podle zvoleného úhlu a podle nasazených čoček se vám pozorovaná situace na fotografii bude jevit dramaticky odlišně. Pohled retributivními čočkami: Trestný čin je především násilím proti státu a překročením zákona, což znamená spáchání viny. Justice pracuje s pojmy obvinění a způsobení bolesti ve vztahu pachatele a státu. Pohled restorativními čočkami: Trestný čin je zejména násilím mezi jedinci a jejich vztahy. Trestný čin vyvolává závazek dát způsobené škody zase do pořádku. Justice pracuje s pojmy oběť, pachatel a komunita s cílem nalézt způsob, kterým je možné dosáhnout odškodnění, nápravy a znovuobnovení narušených vztahů. RJ je složena ze 3 základních postulátů: 1. trestný čin způsobil újmu a to oběti, pachateli, komunitě 2. justiční proces má tyto újmy napravit a vyléčit 3. oběť, pachatel a komunity musí mít příležitost se do tohoto procesu nápravy zapojit a to již od samého počátku a v co nejširší možné míře Vzhledem k těmto postulátům se RJ snaží o dosažení 5 klíčových cílů: 1. dosáhnout participace zúčastněných stran 2. vyléčit způsobené rány a újmy 3. nalézt přímé odpovědnosti zúčastněných stran 4. spojit to, co bylo trestným činem rozděleno 5. usilovat o prevenci vzniku konfliktu (trestného činu) do budoucnosti To, zda dojde k naplnění těchto cílů a k vyléčení a nápravě způsobených škod, závisí na splnění následujících kritérií: 1. oběť musí být do procesu zapojena a musí cítit uspokojení z dosažených výsledků (satisfakce) 2. pachatel musí porozumět tomu, co svým jednáním způsobil a převzít tak odpovědnost za to, co se stalo 3. dosažené výstupy musí napravovat způsobené škody a musí se zaměřovat na příčiny trestného činu; nápravné plány musí reflektovat potřeby oběti a pachatele 4. oběť a pachatel musí zažít pocit, že konfliktní situace skončila a že se jim oběma podařilo dosáhnout opětovného zapojení se zpět do běžného způsobu života Pro justici, která chce vyléčit způsobené rány, je důležité, aby se jí podařilo nalézt lidské potřeby, které vznikly tím, že byl spáchán trestný čin. 8 11_u.indd :21

9 Oběť potřebuje: aby jí někdo naslouchal, někoho, komu může říct svůj příběh, někoho, před kterým může projevit své pocity, obavy, pochybnosti někoho, kdo by jí potvrdil, že to, co se stalo, nebylo správné, někoho, kdo jí pomůže škody napravit, někoho, kdo jí pomůže její potřeby naplnit. Pachatel také potřebuje někoho, kdo se bude zajímat o jeho potřeby, které mohly souviset se spáchaným trestným činem a které mohou vyplývat z jeho osobní nebo rodinné přítomnosti nebo minulosti (zneužívání v dětství, závislostí na AT, atd.). Tyto neuspokojené potřeby mohly vyústit až ve spáchání trestného činu. Jestliže chceme dosáhnout vyléčení a nápravy, musíme se také zabývat potřebami pachatele. Potřeby pachatelů často obsahují to, co jim mohou nabídnout nejrůznější léčebné, vzdělávací, sociální a další programy. Kontext trestného činu zahrnuje nejen zohlednění vzniklých potřeb, ale také identifikování odpovědností a závazků, které činem vznikly. Násilí vytváří závazky. Samozřejmě, že první závazek vzniká pachateli a tou je jeho odpovědnost dát narušené věci do pořádku. Pachateli vzniká závazek najít a převzít odpovědnost za své chování, uskutečnit nápravu a omluvit se. Ale nejenom pachatel, ale i oběť a komunita mohu mít své vlastní potřeby (a z nich vyplývající závazky), které vznikly spáchaným trestným činem. Nalezení těchto potřeb je zase odpovědností komunity. 2.3 Případová praxe PMS ČR při práci s mladistvými v přípravném řízení a řízení před soudem zákon umožňuje uplatňovat v praxi tzv.principy restorativní justice od účinnost zákona č. 218/2003 Sb., o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o soudnictví ve věcech mládeže. zákon dává větší prostor Probační a mediační službě Multidisciplinární týmy (MUT) po vzoru YOT ve Velké Británii a Komisí pro mládež v Kanadě složení: PMS, soud, SZ, PČR, OSPOD, MÚ, koordinátor prevence kriminality, poskytovatelé služeb (sociální, zdravotní, vzdělávací), další participující subjekty možné výstupy multitýmu a hodnocení jejich činnosti: zmapovaný systém péče o rizikové a ohrožené děti v celé lokalitě pravidelná setkání členů týmu optimální postupy koordinovaného řešení případů strategie práce s rizikovými a ohroženými dětmi a jejich rodinami, její pravidelné vyhodnocování a navrhování nových opatření závěry, doporučení a dohodnuté postupy vytvořené tímto týmem by měly být všemi členy v týmu společně sdílené a tím i závazné v souladu s jejich působením v justičním nebo sociálním systému Specifikum práce s mládeží Pracovník PMS spolupracuje s : rodinou mladistvého poškozenými školou OSPOD okresním státním zastupitelstvím soudem dalšími institucemi poskytovatelé probačních programů, poskytovatelé výkonu společensky prospěšné činnosti, obecně prospěšných prací ad. 9 11_u.indd :21

10 Postup PMS v přípravném řízení a řízení před soudem zahájení činnosti všechna usnesení o zahájení tr.stíhání vydaná PČR jsou zasílána PMS pracovník PMS na základě vlastního zvážení a vyhodnocení situace rozhodne, zda je vhodné aby do případu vstoupil podnět k zahájení činnosti od OČTŘ podnět k zahájení činnosti od obviněného mladistvého, poškozeného podnět k činnosti od někoho jiného zákonní zástupci, obhájce, OSPOD Doporučená kritéria pro rozhodování o vstupu PMS do případu typ provinění (činu jinak trestného) způsobená škoda (resp. výše, závažnost) osobnost mladistvého, resp. dítěte (míra narušení, rizika recidivy, specifické potřeby) následky pro oběť (zejména fyzická osoba) Priority PMS v přípravném řízení a řízení před soudem výchovný aspekt po spáchání provinění by měla přijít reakce co nejdříve, PMS by měla vstupovat do co největšího počtu případů, co nejdříve po zahájení tr.stíhání cílem činnosti PMS v přípravném řízení je posílit výchovné působení na mladistvého pachatele tak, aby mohlo být trestní stíhání v bagatelních případech odkloněno, popř.mohlo být použito některého z vhodných opatření činnost PMS by měla směřovat k nápravě vzniklé újmy a k obnovení narušených vztahů zprostředkování řešení konfliktu, pomoc při obnově narušených mezilidských vztahů Zprostředkování uzavření dohody o náhradě škody práce s poškozenými nabídka možnosti výkonu výchovného opatření Aktivity PMS ve vztahu k výchovným opatřením (společensky prospěšná činnost, probační program ad.) Poskytne mladistvému a zákonným zástupcům informace o možnostech výkonu výchovných opatření Získá souhlas mladistvého Zpracuje podklady pro uložení programu Spolupracuje s OSZ nebo OS, s poskytovatelem Koordinuje výkon výchovných opatření Vykonává kontrolu nad výkonem výchovného opatření Poskytuje podporu mladistvému Výstupy PMS jako jeden z podkladů pro rozhodování OČTŘ Zjištění poměrů mladistvého podle 55 a 56 zákona o soudnictví ve věcech mládeže Zpráva o výsledku mediace v případech, kdy došlo k setkání mezi pachatelem a obětí Zpráva o spolupráci s klientem v ostatních případech Návrhy na uložení výchovných opatření v průběhu přípravného řízení 10 11_u.indd :21

11 Druhy opatření, které lze uložit dle zákona o soudnictví ve věcech mládeže č. 218/2003 Sb. Opatření u mladistvých VÝCHOVNÁ OPATŘENÍ zákona č. 218/2003 Sb. Dohled probačního úředníka Probační program Výchovné povinnosti - 18 Povinnost bydlet s rodiči Uhrazení peněžité částky Vykonání společensky prospěšných činností Snaha o vyrovnání s poškozeným Náhrada způsobené škody Léčba závislosti na návykových látkách Účast na programu soc. výcviku, vzdělávacím, rekvalifikačním programu apod. Výchovná omezení - 19 Zákaz návštěv akcí, zařízení aj. nevhodného prostředí aj. Zákaz styku s určitými osobami Zákaz zdržování se na určitém místě Neužívat návykové látky Nehrát hazardní hry, sázky apod. Neměnit místo svého pobytu bez vědomí PÚ aj. Napomenutí s výstrahou OCHRANNÁ OPATŘENÍ zákona č. 218/2203 Sb. Ochranné léčení Ochranná výchova Zabrání věci TRESTNÍ OPATŘENÍ zákona č. 218/2003 Sb. Obecně prospěšné práce Peněžité opatření Propadnutí věci Zákaz činnosti Vyhoštění Odnětí svobody podmíněně na zkušební dobu / ev. za současného uložení dohledu Odnětí svobody nepodmíněně Upuštění od uložení tr. opatření / ev. podmíněné Domácí vězení Zákaz vstupu na kulturní, sportovní a jiné spol. akce ZVLÁŠTNÍ ZPŮSOBY ŘÍZENÍ zákona č. 218/2003 Sb. Podmíněné zastavení trestního stíhání Narovnání Odstoupení od trestního stíhání 11 11_u.indd :21

12 Opatření u dětí mladších 15 let Spáchají čin jinak trestný, věc je pro nedostatek věku u Policie ČR odložena Řeší civilní soud Opatření: Výchovná povinnost Výchovné omezení Napomenutá s výstrahou Zařazení do programu SVP Dohled probačního úředníka Ochranná výchova Možnost upuštění od uložení opatření po projednání věci u soudu 2.4 Metodika šetření v rodině prováděná pracovníky PMS specialisty pro práci s mládeží Vymezení právního kontextu pro provádění šetření v rodině Šetření v rodině mají být podle zákona č. 218/2003 Sb. o soudnictví ve věcech mládeže pravidelně prováděna pracovníky PMS specializovanými pro práci s mládeží (dále jen specialista pro práci s mládeží) v souvislosti s dále uvedenými odbornými činnostmi: A. v rámci přípravného řízení: při zpracování zprávy o osobních, rodinných a sociálních poměrech a aktuální životní situaci mladistvého přípravného řízení a to za zejména za účelem zjištění rodinných poměrů mladistvého, včetně vztahu mladistvého k rodičům, stupně vlivu rodičů na něho a vztah mezi mladistvým, jeho širší rodinou a sociálním okolím při provádění dohledu jako náhrady vazby dohledem při provádění dohledu jako uloženého výchovného opatření B. v rámci vykonávacího řízení při provádění dohledu jako uloženého výchovného opatření při provádění dohledu při zajištění výkonu odnětí svobody podmíněně odloženého na zkušební dobu s dohledem při provádění dohledu při podmíněném upuštění od potrestání s dohledem při provádění dohledu při podmíněném propuštění z výkonu odnětí svobody s dohledem C. v rámci řízení ve věcech dětí mladších 15 let při provádění dohledu uloženého jako opatření Teoretická východiska vytvořené metodiky Předložená metodika využívá teorii vazby (Bowlby), strukturální teorii rodiny (Minuchin), komunikační teorii (Riskin), trans-generační teorii rodiny (Byng-Hall) a sociálně-ekologické hledisko. S těmito teoriemi se specialisté pro práci s mládeží budou moci blíže seznámit v rámci průběžného vzdělávání, ale doporučujeme rovněž vlastní samostudium dostupné odborné literatury _u.indd :21

13 Doporučení metodických postupů v rámci přípravy a provádění šetření v rodinách 1. Cíl šetření Šetření v rodině mladistvého a dítěte mladšího 15 let (dále jen klienta) má shromáždit informace týkající se rodinných poměrů klientů. Šetření mohou být prováděna jednorázově (např. při zpracování zprávy o poměrech mladistvého) nebo opakovaně (např. v rámci provádění dohledu). Šetření v rodině má současně podpořit spolupráci členů rodiny na řešení případu klienta. V těch případech, kdy šetření objeví problémy v sociálním fungování u jiných členů rodiny, než u klienta, je žádoucí, aby se specialista pro práci s mládeží pokusil těmto členům rodiny nabídnout, popř. zprostředkovat kvalifikovanou pomoc. Předložená metodika je koncipována jako obecná struktura, v níž jsou běžným typem písma uvedeny body, které by měly být v každém typu šetření naplněny. Další údaje označené kurzívou - mohou být doplněny podle povahy případu a možností pracovníka provádějícího šetření. 2. Postup při dojednávání šetření Zejména při zpracování zprávy o poměrech mladistvého je žádoucí, aby specialista pro práci s mládeží své rozhodnutí provést šetření v rodině koordinoval s aktivitami plánovanými pracovníky sociálně právní ochrany dětí (dále jen OSPOD). Pracovníci OSPOD mohou šetření v rodinách klientů provádět rovněž, proto je dobré mít na paměti skutečnost, že zatížení rodiny opakovanými šetřeními není žádoucí. Z tohoto důvodu je přínosnější, když se specialista pro práci s mládeží s pracovníky OSPOD dohodne a šetření v rodině provede po dohodě pouze jeden z nich. Ten, kdo následně šetření v rodině provede, by výstupy z provedeného šetření zprostředkoval svému kolegovi. Praxi, při které by šetření v rodině provedli oba pracovníci najednou, tj. sociální pracovnice OSPOD a specialista pro práci s mládeží, nedoporučujeme, protože zhoršuje možnost spolupráce mezi specialistou pro práci s mládeží a rodinou. Projednání výše uvedeného doporučeného postupu doporučujeme zařadit jako téma setkání multidisciplinárního týmu pro mládež. Konkrétní termín šetření v rodině doporučujeme dohodnout ve středisku PMS během konzultace s dospělými členy rodiny 1 a klientem. Pokud s uskutečněním šetření v rodině jednoznačně nesouhlasí někdo z dospělých členů rodiny, doporučujeme návštěvu v rodině neuskutečňovat. Informaci o této skutečnosti by pak specialista pro práci s mládeží měl oznámit příslušnému státnímu zástupci nebo soudci. Pokud by se šetřením v rodině nesouhlasil klient, doporučujeme, aby specialista pro práci s mládeží klientovi podrobněji vysvětlil smysl a způsob provedení návštěvy v rodině a ve svém rozhodnutí uskutečnit šetření v rodině se řídil postojem dospělých členů rodiny k plánovanému šetření (tím máme na mysli situace, kdy specialista pro práci s mládeží šetření v rodině v rámci výkonu dohledu uskuteční i za nesouhlasu klienta). Šetření v rodině doporučujeme domlouvat na dobu, kdy jsou dospělí členové rodiny a klient doma. Minimální doba nutná k provedení šetření je 90 minut. Tuto dobu by měl specialista pro práci s mládeží strávit přímo v rodině, tj. nepočítá se do ní doprava pracovníka do místa bydliště rodiny. 3. Průběh šetření Předpokládáme, že ve většině případů bude šetření provádět jeden pracovník specialista pro práci s krádeží. Když se dá důvodně očekávat, že by tento pracovník mohl být během cesty či vlastního šetření v rodině jakkoli ohrožen, doporučujeme provádět šetření ve dvojici pracovníků. Šetření v rodině prováděná dvojicí pracovníků je vhodné také v těch případech, kdy má rodina mnoho problémů, případně kdy bylo do rodiny mnohokrát zasahováno ze strany orgánů státu, ale dosud bez jakéhokoli pozitivního efektu. 1 Rodina je v tomto materiálu pracovní označení osob, které žijí s klientem ve společné domácnosti _u.indd :21

14 Vlastní šetření v rodině by mělo mít tyto fáze: Přivítání Je třeba počítat s tím, že proběhne uvítací rituál podobně jako při návštěvě rodiny nějakou jinou cizí osobou, který bude více nebo méně zabarven obranným postojem rodiny. Rodina totiž cizí osobu nepozvala a navíc jde o osobu vybavenou jistou úřední mocí. Obranné postoje jsou očekávatelným důsledkem situace a nejde je považovat za znak špatného fungování rodiny. Pracovník by si měl být vědom toho, že během šetření nejde jen o to, aby byla rodina prozkoumána pracovníkem, ale i o to, že rodina souběžně prozkoumává kompetenci a důvěryhodnost pracovníka. Rozhovor se všemi přítomnými členy rodiny Po uvítání by bylo žádoucí, aby si všichni členové rodiny společně s pracovníkem sedli na jedno místo, kde spolu mohou nerušeně mluvit. Pokud by v místnosti bylo zapnuté rádio, televize, nebo tam byl jiný zdroj hluku, pracovník zdvořile požádá někoho z rodiny, aby se postaral o zajištění potřebného klidu pro rozhovor. Před započetím úvodního rozhovoru je dobré přítomným sdělit, jak bude šetření probíhat, aby se dospělí mohli vyjádřit k tomu, zda budou chtít s pracovníkem mluvit sami, tj. bez přítomnosti klienta. Během celého šetření je dobré dělat si jen stručné poznámky. Zprávu o šetření v rodině je žádoucí vypracovat až po skončeném šetření. Průběh návštěvy nemá být organizován podle toho, jak za sebou následují body ve zprávě o šetření v rodině, ale podle toho, jak se postupně vyvíjí interakce mezi pracovníkem a členy rodiny. Rozhovor je žádoucí začít od obecnějších témat. Pro obsahovou strukturu rozhovoru vám nabízíme následující pořadí témat: a) na začátek rozhovoru doporučujeme otázky typu: Kdo tu bydlí? Jak se vám zde žije? Jaké máte sousedy? Máte nějaké plány, pokud jde o bydlení? Atd. b) postupně v rozhovoru tématicky přejdeme k otázkám týkajícím se provozu rodiny, tj. otázky typu: Kdo se o co v domácnosti stará? Jak se klient podílí na chodu domácnosti? Jaké jsou v rodině zavedené zvyky nebo rituály týkající se chodu domácnosti? Atd. c) následovat by měly otázky týkající se vztahových záležitostí v rodině, tj. otázky typu: Jak spolu vycházíte? V jakém vztahu je který člen rodiny k jinému apod. K jakému členu rodiny má klient neintenzivnější vztah? Kdo z dospělých osob řeší problémy klienta a jakým způsobem? Kdo z dospělých osob je pro klienta autoritou? Atd. d) poté mohou v rozhovoru následovat otázky vztahující se k finančním záležitostem rodiny: Jaké máte příjmy? Vystačíte s nimi? Jaké finanční závazky a situace teď v rodině řešíte? Atd. e) V závěrečné části úvodního rozhovoru můžeme otevřít téma, jak se rodina staví ke klientově chování a k jeho provinění/činu jinak trestnému, jaká opatření v rodině probíhají nebo jsou plánována atd. Prohlídka bytu/domu Po úvodním rozhovoru měla následovat vlastní prohlídka bytu/domu a to tak, že by se pracovník měl někým z dospělých nechat provést bytem, přičemž je žádoucí, aby tato osoba pracovníkovi poskytla objasňující komentář např. kdo z členů rodiny jaké místnosti užívá, k čemu jednotlivé místnosti slouží. Pokud člen rodiny nechce do některých místností pracovníka zavést, je třeba to respektovat. Kdyby dospělí členové rodiny prohlížení bytu odmítli, je třeba to také respektovat. Prohlídka pokoje (místa), které je osobním teritoriem klienta by měla být ohleduplná. V žádném případě by pracovník neměl dělat hodnotící komentáře k tomu, co vidí. Postačuje, když se dozví, kdo který prostor obývá, případně užívá _u.indd :21

15 Rozhovor s dospělými členy rodiny v nepřítomnosti klienta (provádět podle okolností případu a možností pracovníka viz komentář v úvodu) Tuto fázi šetření doporučujeme uskutečňovat v těch případech, kdy se v rodině děje něco, co podle pracovníka může souviset s chováním klienta, ale co by neměl klient společně s dospělými osobami řešit (může se jednat o případy násilí mezi dospělými, probíhající rozvodové řízení, závislost dospělého na návykové látce, psychická porucha dospělého, trestná činnost dospělého, potíže v oblasti sexuality, mimomanželské vztahy některého z rodičů, nesoulad mezi rodiči v hospodaření s penězi, nesoulad mezi rodiči v otázkách výchovy klienta apod.). Smyslem této fáze šetření je více porozumět rodinné situaci klienta a aktuálním záležitostem probíhajícím v rodině, přičemž informace tohoto druhu nemusí být ve zprávě o šetření v rodině detailně popsány, jestliže se přímo netýkají chování klienta. Rozhovor tohoto zaměření ale pracovníkovi i dospělým otevírá prostor pro větší vzájemné porozumění a pro případné zprostředkování pracovníkovy pomoci v případě, že o ni dospělí budou stát. Rozhovor s klientem samotným v nepřítomnosti dospělých členů rodiny Rozhovor pracovníka s klientem v jeho přirozeném domácím prostředí je možné začít přímo od otázky: Jak se ti/vám zde žije? S kým si nejlépe rozumíš/te? S kým máš/te konflikty? Jak tyto konflikty řešíš/te? Kde se doma cítíš/te nejlépe? Jak rodiče reagovali na tvoje/vaše chování poté, co k události došlo? Co se doma od této události změnilo? Jaké máš/te představy o tom, co se v rodině bude dít dál? Atd. 4. Sledované znaky kulturní a hodnotová orientace rodiny (indikátory jsou jazyk používaný v rodině, zvyklosti rodiny, popis původu rodiny, předměty v bytě/domě upomínající na místo, odkud rodina pochází - původní vlast/region). složení domácnosti (kdo v ní žije, případně manželský stav, biologická příbuznost dospělých a dětí, věk, zaměstnání/škola, případně důchody). Zvlášť je třeba uvést děti dospělých, které v této domácnosti nežijí a způsob kontaktu mezi nimi a dospělými. socioekonomický status rodiny a její příjmy (opakující se dávky sociální péče, průměrný měsíční příjem domácnosti, placení výživného na děti) trans-generační vztahy doznívající a trans-generační vztahy aktuální (provádět podle okolností případu a možností pracovníka viz komentář v úvodu). Indikátory jsou aktuální kontakty rodiny s příbuznými v předchozích generacích a jejich hodnocení, významní předkové a jejich úloha v rodinných legendách, míra podobnosti jakou vnímají členové rodiny mezi sebou a svými předky. manželská/partnerská dyáda (historie těchto vztahů; povaha vazby, což lze hodnotit pro jednotlivce následujícími charakteristikami: bezpečná úzkostně-ambivalentní (příliš silná orientace na vztah, závislost na partnerovi) odmítavě vyhýbavá (příliš slabé angažování se ve vztahu) - ustrašeně vyhýbavá (obava z blízkosti druhého, ohrožení intimitou; toto provádět podle okolností případu a možností pracovníka viz komentář v úvodu); odhad harmoničnosti konfliktnosti vztahu; míra angažovanosti partnerů na vzájemném vztahu; odhad perspektivy pokračování jejich vztahu; aktivity, v nichž se partneři shodnou; způsob, jakým partneři řeší případné konflikty a čeho se týkají, případně násilné chování mezi partnery a jeho kontext). rodičovský systém (u obou rodičovských postav je žádoucí zvlášť hodnotit tři aspekty vztahu ke klientovi: senzitivitu k jeho potřebám, míru jeho kontroly v situacích přímého kontaktu s ním doma a rodičovský monitoring toho, co a s kým klient dělá v době, kdy není doma; je možné popsat totéž u dalších dětí, případně i to, jak vypadá kontakt s dětmi dospělých z dřívějších vztahů a jak je kontakt s těmito dětmi podporován, případně blokován nynějším partnerem) 15 11_u.indd :21

16 sourozenecký systém (pořadí klienta v sourozenecké řadě, věkové rozdíly, kvalitativní popis vztahů klienta a sourozenců, případně vztahy mezi rodičovskými postavami a sourozenci klienta, pokud to má význam; provádět podle okolností případu a podle možností pracovníka viz komentář v úvodu). zajištění provozu domácnosti (péče o děti, nákupy, vaření, prádlo, úklid, údržba domu/bytu, zahrada, polnosti podíly, míra koordinace, případně konflikty týkající se těchto záležitostí). zacházení s domácím teritoriem - provádět podle okolností případu a podle možností pracovníka viz komentář v úvodu (jak je velké a jak zařízené teritorium dospělých členů rodiny, dětí, jak jsou patrná osobní teritoria jednotlivců, propustnost hranic mezi generacemi a jednotlivci; stav domácnosti z hlediska čistoty, uspořádanosti, případně přítomnosti nepříznivých faktorů prostředí prach, exhalace, nedostatečné osvětlení, hluk, nevhodná teplota, nevhodná vlhkost ). komunikace všech spolu žijících osob - provádět podle okolností případu a podle možností pracovníka viz komentář v úvodu (indikátory jsou u jednotlivců: míra participace jednotlivce na komunikaci, jasnost jeho sdělení, jeho schopnost vnímat druhého v komunikaci, respekt k autonomii potřeb druhého, vyjadřovaná emocionalita, vyjadřované vztahy k druhému. U celé rodiny lze použít následující indikátory dobré komunikace: schopnost střídat témata a nacházet témata zajímavá pro všechny, zapojování druhých, přítomnost humoru, pozitivní emocionální klima.. Indikátory dysfunkční komunikace jsou: ticho, skákání do řeči, čtení myšlenek, dlouhé monology, nejasné promluvy, klima nezájmu nebo nepřátelství. ). významné vztahy dospělých v širší rodině a mimo rodinu - provádět podle okolností případu a podle možností pracovníka viz komentář v úvodu (s kým s širší rodiny šetřená rodina udržuje kontakt, s kým ne a proč, kdo mimo rodinu představuje oporu a v čem). instituce v současnosti angažované na řešení problémů rodiny (míra angažovanosti, míra koordinace, prospěšnost jednotlivých intervencí případně dlouhodobě poskytovaných služeb). vztah členů rodiny se klientovi a jejich reakce na spáchané provinění. Možné zdroje zkreslení údajů Pracovník může hodnotit rodinu očima vlastní kultury, vlastní socioekonomické vrstvy, vlastních referenčních skupin a vlastní zkušenosti ze své původní rodiny. Proto by si měl při svém popisu rodiny toto své nastavení uvědomovat. Zdrojem případného zkreslení mohou být i předsudky pracovníka týkající se skupiny, do níž šetřená rodina patří. Korigování všech těchto zkreslení je možné podpořit výcvikem, intervizí (zpětná vazba poskytovaná mezi kolegy na středisku PMS) a supervizí. Zpráva o šetření v rodině a její využití specialistou pro práci s mládeží Zprávu je účelné vypracovat co nejdříve po uskutečněném šetření v rodině (doporučujeme do druhého dne od uskutečnění návštěvy v rodině), přičemž doporučení pro tématickou strukturu této zprávy vám poskytuje odstavec 5. Zpráva o šetření v rodině může být součástí (tj. přílohou) výstupních zpráv specialisty pro práci s mládeží, které jsou v souvislosti s činností PMS podle zákona o soudnictví nad mládeží zpracovávány (např. zpráva o poměrech, zpráva o průběhu dohledu). Zpráva o šetření v rodině může rovněž tvořit podkladový materiál pro doporučení nebo vlastní rozhodnutí specialisty pro mládež při plánování dalších způsobů práce s klientem a jeho rodinou a nejbližším sociálním a výchovným prostředím _u.indd :21

17 Poznámky 11_u.indd :21

18 Poznámky 11_u.indd :21

19 Poznámky 11_u.indd :21

20 Tento projekt je financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost a ze státního rozpočtu ČR 11_u.indd :21

S t ř e d i s k o Z l í n. PhDr. Zdeňka Kosařová Mgr. Vladimír Lhotka Mgr. Radomír Váňa

S t ř e d i s k o Z l í n. PhDr. Zdeňka Kosařová Mgr. Vladimír Lhotka Mgr. Radomír Váňa S t ř e d i s k o Z l í n PhDr. Zdeňka Kosařová Mgr. Vladimír Lhotka Mgr. Radomír Váňa PRÁCE S PACHATELI NÁSILNÝCH TRESTNÝCH ČINŮ Zahajovací konference v rámci projektu Zlínského kraje NEPŘEHLÍŽEJME DOMÁCÍ

Více

Činnosti PMS v trestním řízení

Činnosti PMS v trestním řízení Postavení PMS PMS jako složka ministerstva spravedlnosti přispívá k efektivnímu řešení věcí projednávaných soudy. Mezi její přinos patří zejména zrychlení, zefektivnění a zjednodušení trestního řízení

Více

OBSAH. Seznam zkratek používaných v textu 13 ÚVOD 15

OBSAH. Seznam zkratek používaných v textu 13 ÚVOD 15 OBSAH Seznam zkratek používaných v textu 13 ÚVOD 15 1. ALTERNATIVNÍ OPATŘENÍ: ÚČEL, PODSTATA, VÝHODY. RESTORATIVNÍ JUSTICE 19 1.1. Krize trestu odnětí svobody 19 1.2. Alternativy k uvěznění 21 1.3. Restorativní

Více

Jestliže kriminalita zraňuje, spravedlnost má napravovat křivdy a napomáhat uzdravení. Howard Zehr

Jestliže kriminalita zraňuje, spravedlnost má napravovat křivdy a napomáhat uzdravení. Howard Zehr Jestliže kriminalita zraňuje, spravedlnost má napravovat křivdy a napomáhat uzdravení Howard Zehr Východiska činnosti PMS Odplatná justice Obnovující justice TČ je především útok na společnost Prioritou

Více

Založena v roce 2001, zákonem č. 257/200 Sb., o PMS. Více než 450 zaměstnanců, z toho 26 ředitelství, 405 v terénu, cca 20 zaměstnanců v rámci

Založena v roce 2001, zákonem č. 257/200 Sb., o PMS. Více než 450 zaměstnanců, z toho 26 ředitelství, 405 v terénu, cca 20 zaměstnanců v rámci Mgr. Pavel Štern Založena v roce 2001, zákonem č. 257/200 Sb., o PMS. Více než 450 zaměstnanců, z toho 26 ředitelství, 405 v terénu, cca 20 zaměstnanců v rámci projektů z prostředků EU. Veřejná (státní)

Více

Agenda zprostředkování řešení konfliktu

Agenda zprostředkování řešení konfliktu Agenda zprostředkování řešení konfliktu Statistika PMS + Kvantitativní monitoring ZRK 2012 / 2013 Č. j.: Spr 00196/2014-022-2 Agenda dospělých (18 +) Zprostředkování řešení konfliktu Teoretický rámec Činnosti

Více

KOMENTÁŘ KE STATISTICKÉMU VYHODNOCENÍ ČINNOSTI STŘEDISEK PROBAČNÍ A MEDIAČNÍ SLUŽBY V ČESKÉ REPUBLICE ZA ROK 2012

KOMENTÁŘ KE STATISTICKÉMU VYHODNOCENÍ ČINNOSTI STŘEDISEK PROBAČNÍ A MEDIAČNÍ SLUŽBY V ČESKÉ REPUBLICE ZA ROK 2012 Spr. 155/2013-000 KOMENTÁŘ KE STATISTICKÉMU VYHODNOCENÍ ČINNOSTI STŘEDISEK PROBAČNÍ A MEDIAČNÍ SLUŽBY V ČESKÉ REPUBLICE ZA ROK 2012 S cílem zajistit základní údaje o počtech případů Probační a mediační

Více

KOMENTÁŘ KE STATISTICKÉMU VYHODNOCENÍ ČINNOSTI PROBAČNÍ A MEDIAČNÍ SLUŽBY ZA ROK 2014. Základní definice

KOMENTÁŘ KE STATISTICKÉMU VYHODNOCENÍ ČINNOSTI PROBAČNÍ A MEDIAČNÍ SLUŽBY ZA ROK 2014. Základní definice č. j.: Spr 00562/2015-022 KOMENTÁŘ KE STATISTICKÉMU VYHODNOCENÍ ČINNOSTI PROBAČNÍ A MEDIAČNÍ SLUŽBY ZA ROK 2014 Základní definice Základní statistickou jednotkou v případě tohoto statistického vyhodnocení

Více

KOMENTÁŘ KE STATISTICKÉMU VYHODNOCENÍ ČINNOSTI STŘEDISEK PROBAČNÍ A MEDIAČNÍ SLUŽBY V ČESKÉ REPUBLICE ZA ROK 2011

KOMENTÁŘ KE STATISTICKÉMU VYHODNOCENÍ ČINNOSTI STŘEDISEK PROBAČNÍ A MEDIAČNÍ SLUŽBY V ČESKÉ REPUBLICE ZA ROK 2011 Spr. 215/2012-000 KOMENTÁŘ KE STATISTICKÉMU VYHODNOCENÍ ČINNOSTI STŘEDISEK PROBAČNÍ A MEDIAČNÍ SLUŽBY V ČESKÉ REPUBLICE ZA ROK 2011 S cílem zajistit základní údaje o počtech případů Probační a mediační

Více

Kriminalita mládeže. Jak pracujeme s dětmi a mladistvými (oběťmi a pachateli)

Kriminalita mládeže. Jak pracujeme s dětmi a mladistvými (oběťmi a pachateli) Kriminalita mládeže Jak pracujeme s dětmi a mladistvými (oběťmi a pachateli) Právní východiska naší práce 15 let činnosti Zákon o PMS č. 257/2000 Sb. (všechny fáze trestního řízení) i. Probace, mediace,

Více

KOMENTÁŘ KE STATISTICKÉMU VYHODNOCENÍ ČINNOSTI STŘEDISEK PROBAČNÍ A MEDIAČNÍ SLUŽBY V ČESKÉ REPUBLICE ZA ROK 2009

KOMENTÁŘ KE STATISTICKÉMU VYHODNOCENÍ ČINNOSTI STŘEDISEK PROBAČNÍ A MEDIAČNÍ SLUŽBY V ČESKÉ REPUBLICE ZA ROK 2009 Spr.116 /2010-000 KOMENTÁŘ KE STATISTICKÉMU VYHODNOCENÍ ČINNOSTI STŘEDISEK PROBAČNÍ A MEDIAČNÍ SLUŽBY V ČESKÉ REPUBLICE ZA ROK 2009 S cílem zajištění základních statistických údajů o počtech případů Probační

Více

Městský program. prevence kriminality pro rok

Městský program. prevence kriminality pro rok Městský program prevence kriminality pro rok 2010 Město Smiřice OBSAH Obsah... 2 1. Úvod... 3 2. Cíle programu... 3 3. Prostředky k naplňování cílů... 3 4. Východiska programu... 4 5. Dílčí projekt...

Více

Mgr. Petra Straková

Mgr. Petra Straková Mediace a probace v praxi Mgr. Petra Straková pstrakova@pms.justice.cz 1 dnešní témata: činnosti PMS na ose trestního řízení mediace obecně prospěšné práce probační dohled 2 Činnost PMS na ose trestního

Více

b) nabídka bezpečného prostředí, podpory a porozumění,

b) nabídka bezpečného prostředí, podpory a porozumění, Popis realizace poskytování sociálních služeb Centrum psychologické podpory,z.s. 1/Cíle, principy, veřejný závazek, okruh osob Centrum psychologické podpory,z.s. je nestátní nezisková organizace, která

Více

Metodické doporučení MPSV č. 3/2009 k vytvoření individuálního plánu péče o dítě

Metodické doporučení MPSV č. 3/2009 k vytvoření individuálního plánu péče o dítě Metodické doporučení MPSV č. 3/2009 k vytvoření individuálního plánu péče o dítě VYTVOŘENÍ INDIVIDUÁLNÍHO PLÁNU PÉČE O DÍTĚ V okamžiku, kdy sociální pracovnice a přizvaní odborníci a organizace dokončili

Více

UPLATNĚNÍ SPECIÁLNÍHO PEDAGOGA V JUSTICI

UPLATNĚNÍ SPECIÁLNÍHO PEDAGOGA V JUSTICI S t a t i UPLATNĚNÍ SPECIÁLNÍHO PEDAGOGA V JUSTICI Jana Mottlová V době, kdy se připravoval zákon o Probačni a mediační službě (PMS) a jeho účinnost se předpokládala k 1. 1. 2001, objevila se potřeba připravit

Více

Program protidrogové prevence města Benešov na rok 2014

Program protidrogové prevence města Benešov na rok 2014 Program protidrogové prevence města Benešov na rok 2014 2014 MěÚ Benešov OSVZ Masarykovo nám. 100, 25601 Benešov verze ze dne 27.8.2014 Dokument schválen RM dne 27.8.2014, usnesení č. 981-16/2014/RM ze

Více

Podpořeno z Programu švýcarsko české spolupráce. Supported by a grant from Switzerland through the Swiss Contribution to the enlarged European Union

Podpořeno z Programu švýcarsko české spolupráce. Supported by a grant from Switzerland through the Swiss Contribution to the enlarged European Union Zpráva k jednání k rozšíření Programu pro dospělé pachatele trestné činnosti spojené s dopravou, zejména řízení pod vlivem alkoholu ze dne 4.prosince 2014 Dne 4. prosince 2014 proběhl na ředitelství PMS

Více

SANKČNÍ POLITIKA Z POHLEDU PRAXE. 18.listopad, Praha

SANKČNÍ POLITIKA Z POHLEDU PRAXE. 18.listopad, Praha SANKČNÍ POLITIKA Z POHLEDU PRAXE Výzkumný projekt Teoretické a trestněpolitické aspekty reformy trestního práva v oblasti trestních sankcí GA ČR - P408/12/2209 18.listopad, Praha Jan Rozum IKSP Expertní

Více

RODINNÉ KONFERENCE jako nástroj efektivní pomoci. Pardubice 2.12.2013

RODINNÉ KONFERENCE jako nástroj efektivní pomoci. Pardubice 2.12.2013 RODINNÉ KONFERENCE jako nástroj efektivní pomoci Pardubice 2.12.2013 Posláním o.s. Amalthea je podpora rodiny jako jedinečného prostředí pro naplňování potřeb dítěte prostřednictvím poskytování sociálních

Více

Mládež a právo z pohledu Orgánu sociálně-právní ochrany dětí. Bc. Jana Majerovič Krůfová, kurátor pro mládež, OSPOD Jilemnice

Mládež a právo z pohledu Orgánu sociálně-právní ochrany dětí. Bc. Jana Majerovič Krůfová, kurátor pro mládež, OSPOD Jilemnice Mládež a právo z pohledu Orgánu sociálně-právní ochrany dětí Bc. Jana Majerovič Krůfová, kurátor pro mládež, OSPOD Jilemnice Sociálně-právní ochrana dětí Výkon státní správy v rámci přenesené působnosti

Více

Systém dalšího vzdělávání pracovníků Probační a mediační služby. Probační a mediační služba České republiky

Systém dalšího vzdělávání pracovníků Probační a mediační služby. Probační a mediační služba České republiky Systém dalšího vzdělávání pracovníků Probační a mediační služby Probační a mediační služba České republiky 1 Systém dalšího, specifického vzdělávání pracovníků PMS ČR (SDV) Systém vzdělávání v rámci Probační

Více

Program poradenských služeb ve škole

Program poradenských služeb ve škole Základní škola a Mateřská škola České Velenice Program poradenských služeb ve škole 1. Základní charakteristika služeb Poradenské služby jsou zajišťovány týmem pracovníků školy, který tvoří výchovní poradci,

Více

Mládež a právo z pohledu Orgánu sociálně-právní ochrany dětí. Bc. Dagmar Neugebauerová OSPOD Brno sever

Mládež a právo z pohledu Orgánu sociálně-právní ochrany dětí. Bc. Dagmar Neugebauerová OSPOD Brno sever Mládež a právo z pohledu Orgánu sociálně-právní ochrany dětí Bc. Dagmar Neugebauerová OSPOD Brno sever Sociálně-právní ochrana dětí Výkon státní správy v rámci přenesené působnosti Realizace všech zákonných

Více

PROGRAM PRO MINIMALIZACI RECIDIVY PACHATELŮ TRESTNÍCH ČINŮ

PROGRAM PRO MINIMALIZACI RECIDIVY PACHATELŮ TRESTNÍCH ČINŮ PROGRAM PRO MINIMALIZACI RECIDIVY PACHATELŮ TRESTNÍCH ČINŮ O NÁS Veřejně prospěšný spolek STOP RECIDIVĚ! z.s. byl založen lidmi, kterým není lhostejný osud pachatelů a obětí trestní činnosti. V stávající

Více

Předmět: Občanská nauka Ročník: 2. Téma: Člověk a právo. Vypracoval: JUDr. Čančík František Materiál: VY_32_INOVACE_45 Datum: 9.1.

Předmět: Občanská nauka Ročník: 2. Téma: Člověk a právo. Vypracoval: JUDr. Čančík František Materiál: VY_32_INOVACE_45 Datum: 9.1. Anotace: kriminalita páchaná na dětech a mladistvých, kriminalita páchaná mladistvými Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: 65-42-M/02 Cestovní ruch 65-41-L/01 Gastronomie

Více

standard číslo 4 Účinnost od: Vyhlášeno dne: Novelizace: Schvalovatel: Mgr Monika Legnerová vedoucí odboru sociálních věcí

standard číslo 4 Účinnost od: Vyhlášeno dne: Novelizace: Schvalovatel: Mgr Monika Legnerová vedoucí odboru sociálních věcí standard číslo 4 PŘÍLOHA Č. 1 Účinnost od: Vyhlášeno dne: Novelizace: 1.1.2015 1.1.2015 0 Zpracovatel: Tomáš Lukačina, DiS koordinátor zavádění standardů Garant: Mgr. Jana Maťková vedoucí oddělení sociálně-právní

Více

Možnosti a limity opatrovnického soudnictví. Jana Zapletalová Koláčková 29. listopadu 2016, Praha

Možnosti a limity opatrovnického soudnictví. Jana Zapletalová Koláčková 29. listopadu 2016, Praha Možnosti a limity opatrovnického soudnictví Jana Zapletalová Koláčková 29. listopadu 2016, Praha Obsah prezentace Představení Justiční akademie + několik slov o vzdělávání opatrovnických soudců Zavádění

Více

Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013. Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011

Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013. Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011 Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013 Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011 Sociální integrace a rovné příležitosti Podpora a rozvoj systému sociálních služeb je

Více

Komentář ke statistickému vyhodnocení činnosti středisek Probační a mediační služby v České republice za rok 2002

Komentář ke statistickému vyhodnocení činnosti středisek Probační a mediační služby v České republice za rok 2002 Č.j. 20 PM/2003 Komentář ke statistickému vyhodnocení činnosti středisek Probační a mediační služby v České republice za rok 2002 S cílem zjištění základních statistických údajů o počtech a typech případů

Více

Program protidrogové prevence města Benešov na rok 2015

Program protidrogové prevence města Benešov na rok 2015 Program protidrogové prevence města Benešov na rok 2015 2015 OBSAH Úvod... 1 1. Preventivní aktivity pro rok 2015... 2 1.1 Přednášky pro žáky základních škol Benešov... 2 1.2 Informační setkání pro rodiče...

Více

SMĚRNICE č.503 /2013. Poradenské služby ve škole

SMĚRNICE č.503 /2013. Poradenské služby ve škole SMĚRNICE č.503 /2013 Poradenské služby ve škole Obsah: ČL.1 - ČL.2 - ČL.3 - ČL.4 - ČL.5 - ČL.6 - ČL.7 - ČL.8 - ČL.9 - ČL.10 - ČL.11 - Úvod Obsah poradenských služeb Pracovníci poskytující poradenské služby

Více

SYSTÉM VČASNÉ INTERVENCE KARLOVY VARY. Karlovy Vary 2010

SYSTÉM VČASNÉ INTERVENCE KARLOVY VARY. Karlovy Vary 2010 SYSTÉM VČASNÉ INTERVENCE KARLOVY VARY Karlovy Vary 2010 Příprava projektu Dlouhodobá kvalitní spolupráce subjektů péče o ohrožené děti Komise a pracovní skupina prevence kriminality Grantový systém města

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015 PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015 Gymnázium a obchodní akademie Chodov Smetanova 738, 357 35 Chodov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

k žádosti o dotaci v rámci Programu prevence kriminality a extremismu v roce 2010 - Úsvit

k žádosti o dotaci v rámci Programu prevence kriminality a extremismu v roce 2010 - Úsvit Popis projektu k žádosti o dotaci v rámci Programu prevence kriminality a extremismu v roce 2010 - Úsvit Název projektu: Romský mentor Žadatel : Statuární město Děčín Mírové náměstí 1175/5 406 38 Děčín

Více

Název vzdělávacího materiálu

Název vzdělávacího materiálu Tematická oblast Název vzdělávacího materiálu Datum vytvoření 28. 12. 2012 Ročník Stručný obsah Způsob využití Autor Kód Pracovní a trestní právo 4. ročník čtyřletého a 8. ročník osmiletého G trestnost,

Více

Univerzita Karlova v Praze Evangelická teologická fakulta

Univerzita Karlova v Praze Evangelická teologická fakulta Univerzita Karlova v Praze Evangelická teologická fakulta Osoba, proti níž se Základy práva, 23. května 2016 Přehled přednášky Osoba, proti níž se Osoba, proti níž se Pojem trestního Trestní právem upravený

Více

Probační a mediační služba poskytuje pomoc obětem kyberzločinu. PaedDr. Jitka Čádová, ředitelka PMS 20. října 2015

Probační a mediační služba poskytuje pomoc obětem kyberzločinu. PaedDr. Jitka Čádová, ředitelka PMS 20. října 2015 Probační a mediační služba poskytuje pomoc obětem kyberzločinu PaedDr. Jitka Čádová, ředitelka PMS 20. října 2015 Základní strategické cíle PMS Integrace pachatele respekt k právu a život bez dalšího porušování

Více

SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY PRO RODINY S DĚTMI

SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY PRO RODINY S DĚTMI SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY PRO RODINY S DĚTMI Informační balíček pro uživatele služeb (veřejný závazek) Poslání služby Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi jsou služby poskytované rodině s nezaopatřeným

Více

Její možnosti a limity

Její možnosti a limity Její možnosti a limity Zákon č. 359/1999 Sb. o sociálně-právní ochraně dětí zákon vymezuje okruh dětí, které zvláště potřebují ochranu. Zákon č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník, část druhá rodinné právo.

Více

Křižovnická pečovatelská služba. Personální a organizační zajištění pečovatelské služby Platnost od 1. 3. 2015

Křižovnická pečovatelská služba. Personální a organizační zajištění pečovatelské služby Platnost od 1. 3. 2015 STANDARD Č.9 Personální a organizační zajištění Platnost od 1. 3. 2015 Organizační struktura a počet pracovních míst Stanovení počtu a struktury zaměstnanců je v kompetenci ředitele KPS. Struktura zaměstnanců

Více

PRÁCE S OBĚŤMI TRESTNÝCH ČINŮ. Projekt PROČ ZROVNA JÁ?

PRÁCE S OBĚŤMI TRESTNÝCH ČINŮ. Projekt PROČ ZROVNA JÁ? PRÁCE S OBĚŤMI TRESTNÝCH ČINŮ Projekt PROČ ZROVNA JÁ? Název operačního programu: OP Lidské zdroje a zaměstnanost Realizátor projektu: Probační a mediační služba ČR Registrační číslo: CZ.1.04/3.1.00/73.00001

Více

OPRÁVNĚNÍ A POVINNOSTI PRACOVNÍKŮ PŘI VÝKONU SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ DLE ZÁKONA

OPRÁVNĚNÍ A POVINNOSTI PRACOVNÍKŮ PŘI VÝKONU SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ DLE ZÁKONA OPRÁVNĚNÍ A POVINNOSTI PRACOVNÍKŮ PŘI VÝKONU SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ DLE ZÁKONA 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších Terénní sociální pracovníci výchovu dítěte a dalšími

Více

Směrnice k primární prevenci sociálně patologických jevů u žáků ve škole

Směrnice k primární prevenci sociálně patologických jevů u žáků ve škole Základní škola a Mateřská škola Habry, V Zahradách 18, 582 81 Habry Směrnice k primární prevenci sociálně patologických jevů u žáků ve škole Obsah: 1. Předmět úpravy 2. Vymezení základních pojmů 3. Začlenění

Více

Centrum adiktologie, Psychiatrická klinika 1. LF UK a VFN, Univerzita Karlova v Praze

Centrum adiktologie, Psychiatrická klinika 1. LF UK a VFN, Univerzita Karlova v Praze Centrum adiktologie, Psychiatrická klinika 1. LF UK a VFN, Univerzita Karlova v Praze Název předmětu: Číslo předmětu: Semestr: Garant předmětu: Vyučující: Konzultační hodiny: Kontakt: Klient v konfliktu

Více

Vyhláška č. 473/2012 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o sociálně právní ochraně dětí

Vyhláška č. 473/2012 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o sociálně právní ochraně dětí Vyhláška č. 473/2012 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o sociálně právní ochraně dětí Standardy kvality sociálně-právní ochrany při poskytování sociálně-právní ochrany orgány sociálně-právní

Více

Výchovný ústav, základní škola, střední škola a středisko výchovné péče Velké Meziříčí Středisko výchovné péče Velké Meziříčí

Výchovný ústav, základní škola, střední škola a středisko výchovné péče Velké Meziříčí Středisko výchovné péče Velké Meziříčí Výchovný ústav, základní škola, střední škola a středisko výchovné péče Velké Meziříčí, K Rakůvkám 1, 594 01 tel., fax.: 566 523 132, e-mail: velmez@vuvm.cz Středisko výchovné péče Velké Meziříčí Náměstí

Více

Člověk a společnost. 10. Psychologie. Psychologie. Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová. www.isspolygr.cz. DUM číslo: 10. Psychologie.

Člověk a společnost. 10. Psychologie. Psychologie. Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová. www.isspolygr.cz. DUM číslo: 10. Psychologie. Člověk a společnost 10. www.isspolygr.cz Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová Strana: 1 Škola Ročník Název projektu Číslo projektu Číslo a název šablony Autor Tematická oblast Název DUM Pořadové číslo DUM

Více

Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí

Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí 1. Místní a časová dostupnost 1a Orgán sociálně-právní ochrany zajišťuje účinné poskytování sociálně-právní ochrany v potřebném rozsahu na celém území své

Více

Univerzita Karlova v Praze Evangelická teologická fakulta

Univerzita Karlova v Praze Evangelická teologická fakulta Univerzita Karlova v Praze Evangelická teologická fakulta Základy práva, 16. května 2016 Přehled přednášky soubor právních norem stanovujících, co je trestným činem a jaké sankce za něj lze ukládat procesní

Více

Vyúčtování účelové dotace a závěrečná zpráva Program MŠMT na podporu integrace romské komunity v roce 2011

Vyúčtování účelové dotace a závěrečná zpráva Program MŠMT na podporu integrace romské komunity v roce 2011 Vyúčtování účelové dotace a závěrečná zpráva Program MŠMT na podporu integrace romské komunity v roce 2011 Číslo rozhodnutí 5515 066 11 Poskytovatel dotace Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Více

Podpora odlehčovacích služeb pro osoby se sníženou soběstačností, sociální rehabilitace a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

Podpora odlehčovacích služeb pro osoby se sníženou soběstačností, sociální rehabilitace a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Příloha č. 1 Popis podporovaných aktivit výzvy 034/03_16_047/CLLD_15_01_271 Podpora odlehčovacích služeb pro osoby se sníženou soběstačností, sociální rehabilitace a sociálně aktivizační služby pro rodiny

Více

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony Rozdílová tabulka návrhu předpisu ČR s legislativou ES/EU VI. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, a některé další

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD JAROMĚŘ Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Oddělení sociálně-právní ochrany dětí nám. Československé armády 16, Jaroměř

MĚSTSKÝ ÚŘAD JAROMĚŘ Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Oddělení sociálně-právní ochrany dětí nám. Československé armády 16, Jaroměř MĚSTSKÝ ÚŘAD JAROMĚŘ Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Oddělení sociálně-právní ochrany dětí nám. Československé armády 16, 551 01 Jaroměř Název standardu Kritéria standardu Závazné pro: Vypracovala:

Více

Popis a realizace sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Vejprty (SAS Vejprty) Obsah

Popis a realizace sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Vejprty (SAS Vejprty) Obsah Popis a realizace sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Vejprty (SAS Vejprty) Obsah Popis a realizace sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Vejprty... 1 Název a adresa zařízení... 2 Poslání

Více

STANDARD č. 9 Jednání, vyhodnocování a individuální plán ochrany dítěte

STANDARD č. 9 Jednání, vyhodnocování a individuální plán ochrany dítěte STANDARD č. 9 Jednání, vyhodnocování a individuální plán ochrany dítěte 1. Jednání s klientem Při jednání s klientem pracovník sociálně-právní ochrany vychází z Etického kodexu sociálního pracovníka: respektuje

Více

Odbor sociálních věcí Oddělení sociálně-právní ochrany dětí

Odbor sociálních věcí Oddělení sociálně-právní ochrany dětí M Ě S T S K Ý Ú Ř A D T Ř E B Í Č Odbor sociálních věcí Oddělení sociálně-právní ochrany dětí Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč, adresa pro doručení písemnosti: Masarykovo nám. 116/6, 674 01 Třebíč Název

Více

Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín K O N C E P C E Č I N N O S T I

Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín K O N C E P C E Č I N N O S T I Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín Š K O L N Í P O R A D E N S K É P R A C O V I Š T Ě - K O N C E P C E Č I N N O S T I 1. Činnost školního poradenského pracoviště Školní poradenské

Více

Metodický postup střediska PMS ČR v rámci přípravného řízení a řízení před soudem

Metodický postup střediska PMS ČR v rámci přípravného řízení a řízení před soudem Metodický postup střediska PMS ČR v rámci přípravného řízení a řízení před soudem Úvodní ustanovení Probační a mediační služba usiluje o zprostředkování účinného a společensky prospěšného řešení konfliktů

Více

Smlouva o partnerství bez finančního příspěvku

Smlouva o partnerství bez finančního příspěvku Smlouva o partnerství bez finančního příspěvku uzavřená podle 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník Článek I Smluvní strany [ ] se sídlem / místo podnikání [ ] zastoupená [ ] zapsaná u..

Více

Grantový systém Zdravého města Třebíče - Obecná pravidla pro rok 2015

Grantový systém Zdravého města Třebíče - Obecná pravidla pro rok 2015 Grantový systém Zdravého města Třebíče - Obecná pravidla pro rok 2015 Obsah: 1. Úvod 2. Grantové programy pro rok 2015 3. Časový harmonogram 4. Manuál pro předkladatele žádostí a projektů 5. Organizační

Více

Strategie primární prevence rizikových projevů chování PPP ÚK 2013 2015

Strategie primární prevence rizikových projevů chování PPP ÚK 2013 2015 Strategie primární prevence rizikových projevů chování PPP ÚK 2013 2015 Strategie primární prevence rizikových projevů chování (dále jen Strategie) 2013-2015 vychází z: 1. Závěrečné zprávy - hodnocení

Více

Základní škola, Liberec, Vrchlického 262/17, příspěvková organizace Adresa: ZŠ, Vrchlického 262/17, Liberec 13

Základní škola, Liberec, Vrchlického 262/17, příspěvková organizace Adresa: ZŠ, Vrchlického 262/17, Liberec 13 Základní škola, Liberec, Vrchlického 262/17, příspěvková organizace Adresa: ZŠ, Vrchlického 262/17, 460 14 Liberec 13 tel. 488 880 160 IČO:467 467 57 E-mail: skola@vrchlickeho.cz Internet: www.vrchlickeho.cz

Více

Vnitřní předpis ITY z.s. č. 1/2017

Vnitřní předpis ITY z.s. č. 1/2017 Vnitřní předpis č. 1/2017 1. Cíle a předmět činnosti spolku 2. Organizační řád 3. Kompetence pracovníků v sociální službě 4. Práva a povinnosti zaměstnanců 5. Nouzové a havarijních situace 6. Závěrečné

Více

Evaluační plán ROP SZ na období

Evaluační plán ROP SZ na období EVALUAČNÍ PLÁN Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Severozápad Seznam použitých zkratek ČR DPH EK ES EU NOK OM OP OŘP PSE ROP SZ ROP SZ RR SZ ŘO ŘO ROP SZ ÚRR SZ Česká republika daň z

Více

Aktualizováno v únoru 2012 23 606 (10.2.2012) 1 724 (10.2.2012) Vězeňská služba zajišťuje provoz vězeňských zařízení, výkon vazby a výkon trestu odnětí svobody zajišťuje pořádek a bezpečnost v budovách

Více

Kriminalita a její prevence v Moravskoslezském m kraji

Kriminalita a její prevence v Moravskoslezském m kraji Kriminalita a její prevence v Moravskoslezském m kraji 13. 11. 2013 Workshop: Prevence sociálních a bezpečnostních rizik v transformující se společnosti 21. století Moravskoslezský kraj - vybrané statistické

Více

Metodika Programu pro pěstounské rodiny Slezské diakonie

Metodika Programu pro pěstounské rodiny Slezské diakonie Metodika Programu pro pěstounské rodiny Slezské diakonie Program pro pěstounské rodiny Slezské diakonie jako Pověřená osoba v oblasti náhradní rodinné péče má zpracovanou METODIKU - funkční systém vnitřních

Více

Odbor školství, mládeže a sportu, Moravskoslezského kraje, 2007

Odbor školství, mládeže a sportu, Moravskoslezského kraje, 2007 Zpráva o plnění 1. akčního plánu realizace strategie prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže na období 2005 2006 Odbor školství, mládeže a sportu, Moravskoslezského kraje, 2007 1 Úvod Strategie

Více

A) Základní pojmy trestního práva, přečin a zločin, znaky skutkové podstaty trestného činu, trestní sankce, druhy trestů

A) Základní pojmy trestního práva, přečin a zločin, znaky skutkové podstaty trestného činu, trestní sankce, druhy trestů Trestní právo A) Základní pojmy trestního práva, přečin a zločin, znaky skutkové podstaty trestného činu, trestní sankce, druhy trestů - nový trestní zákoník (zákon č. 40/2009 Sb., dále jen TZ ) nahradil

Více

Poradenské služby poskytované ve škole

Poradenské služby poskytované ve škole Gymnázium T. G. Masaryka, Litvínov, Studentská 640, příspěvková organizace Studentská 640 436 67 Litvínov Poradenské služby poskytované ve škole Poradenské služby jsou ve škole zajišťovány výchovným poradcem

Více

Část první. Úvodní ustanovení

Část první. Úvodní ustanovení Instrukce Ministerstva spravedlnosti, Ministerstva vnitra, Ministerstva zdravotnictví, Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a Ministerstva práce a sociálních věcí ze dne 5.4.2007 č.j. 142/2007-ODS-Org,

Více

Školní poradenské pracoviště ZŠ J.A. Komenského, Blatná Školní rok 2009-2010

Školní poradenské pracoviště ZŠ J.A. Komenského, Blatná Školní rok 2009-2010 Školní poradenské pracoviště ZŠ J.A. Komenského, Blatná Školní rok 2009-2010 EVROPSKÁ UNIE I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Naše škola je zapojena do systémového projektu ministerstva

Více

LEGISLATIVNÍ VYMEZENÍ SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ A MLÁDEŽE

LEGISLATIVNÍ VYMEZENÍ SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ A MLÁDEŽE LEGISLATIVNÍ VYMEZENÍ SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ A MLÁDEŽE Zpracovatel: Moravskoslezský kraj (odbor školství, mládeže a sportu) Název projektu: Vytváření pozitivního sociálního prostředí ve školách Registrační

Více

Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod

Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Š K O L N Í P O R A D E N S T V Í PORADENSKÉ SLUŽBY VE ŠKOLE VÝCHOVNÝ PORADCE METODIK PREVENCE SPECIÁLNÍ PEDAGOG

Více

PROFESNÍ ROZVOJ ZAMĚSTNANCŮ

PROFESNÍ ROZVOJ ZAMĚSTNANCŮ MĚSTSKÝ ÚŘ AD TŘINEC ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ Jablunkovská 160, 739 61 Třinec Metodika odboru sociálních věcí č. 7/2014 ve znění Dodatku č. 1 s účinností ode dne 01.06.2015 PROFESNÍ ROZVOJ ZAMĚSTNANCŮ Vydal:

Více

od roku 1989 procesem transformace sociální péče zajišťovaná státem se proměnila v široké spektrum nabídky sociálních služeb poskytovaných též

od roku 1989 procesem transformace sociální péče zajišťovaná státem se proměnila v široké spektrum nabídky sociálních služeb poskytovaných též od roku 1989 procesem transformace sociální péče zajišťovaná státem se proměnila v široké spektrum nabídky sociálních služeb poskytovaných též nestátními neziskovými organizacemi, církvemi, samosprávou

Více

Š K O L N Í P O R A D E N S K É P R A C O V I Š T Ě

Š K O L N Í P O R A D E N S K É P R A C O V I Š T Ě Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Š K O L N Í P O R A D E N S K É P R A C O V I Š T Ě PORADENSKÉ SLUŽBY VE ŠKOLE VÝCHOVNÝ PORADCE ŠKOLNÍ METODIK

Více

Metodický postup střediska PMS v rámci zajištění možností ukládání a výkonu trestu obecně prospěšných prací (OPP)

Metodický postup střediska PMS v rámci zajištění možností ukládání a výkonu trestu obecně prospěšných prací (OPP) Metodický postup střediska PMS v rámci zajištění možností ukládání a výkonu trestu obecně prospěšných prací (OPP) Úvodní ustanovení: Trest obecně prospěšných prací je možné chápat jako jeden z příkladů

Více

Dlouhodobý plán výchovného poradenství

Dlouhodobý plán výchovného poradenství Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643 Dlouhodobý plán výchovného poradenství Zpracovala: Mgr. Zdeňka Kunčická, výchovná poradkyně Schválila: Mgr. Jana Marečková, ředitelka školy Ve Zruči nad Sázavou

Více

Aktualizováno v únoru 2013

Aktualizováno v únoru 2013 Aktualizováno v únoru 2013 16 238 (17.4.2013) 1 444 (17.4.2013) Vězeňská sluţba zajišťuje provoz vězeňských zařízení, výkon vazby a výkon trestu odnětí svobody zajišťuje pořádek a bezpečnost v budovách

Více

VYZNAČENÍ ZMĚN. Úplné znění zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, s vyznačením navrhovaných změn

VYZNAČENÍ ZMĚN. Úplné znění zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, s vyznačením navrhovaných změn VYZNAČENÍ ZMĚN Úplné znění zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, s vyznačením navrhovaných změn a) s dohledem, b) s dozorem, 56 Výkon trestu odnětí svobody (1) Nepodmíněný

Více

KONCEPCE ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ,VÝCHOVY A OSVĚTY VE ZLÍNSKÉM KRAJI

KONCEPCE ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ,VÝCHOVY A OSVĚTY VE ZLÍNSKÉM KRAJI Příloha č. 1 KONCEPCE ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ,VÝCHOVY A OSVĚTY VE ZLÍNSKÉM KRAJI - 1 - 1. Terminologie V koncepci environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty ve Zlínském kraji je jednotně užívána

Více

4. Personální zabezpečení výkonu sociálně-právní ochrany dětí. Název standardu. Kritéria standardu. Závazné pro: Vypracovala: Schválila: Dne a podpis:

4. Personální zabezpečení výkonu sociálně-právní ochrany dětí. Název standardu. Kritéria standardu. Závazné pro: Vypracovala: Schválila: Dne a podpis: Název standardu 4. Personální zabezpečení výkonu sociálně-právní ochrany dětí 4a) Orgán sociálně-právní ochrany má v rámci stanovené organizační struktury určen počet pracovních míst a zpracované pracovní

Více

AKČNÍ PLÁN NA PODPORU RODIN S DĚTMI

AKČNÍ PLÁN NA PODPORU RODIN S DĚTMI AKČNÍ PLÁN NA PODPORU RODIN S DĚTMI pro období 2006-2009 MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ 2006 Úvod Vláda České republiky schválila usnesením č. 1305 ze dne 12. října 2005 Národní koncepci rodinné

Více

RODINNÁ KONFERENCE: když se sejde rodinná rada

RODINNÁ KONFERENCE: když se sejde rodinná rada RODINNÁ KONFERENCE: když se sejde rodinná rada Gabriela Pavlíková Praha, 28. 11. 2016 CO JE TO RODINNÁ KONFERENCE =rodinná rada, rodinné setkání Rodina je odborníkem na svůj život, je na čase ji přizvat.

Více

Kurz trestního práva - BIVŠ 2013

Kurz trestního práva - BIVŠ 2013 TRESTNÍ PRÁVO PROCESNÍ Zvláštní způsoby řízení Obecné ustanovení a typy zvláštních způsobů řízení (Hlava XX., 290 314s) Obecné ustanovení - pokud v následujících ustanoveních není obsažena zvláštní úprava,

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Prostějov, Dr. Horáka MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Zpracovala : Kamila Sedláčková preventista školy Ú V O D Sociálně patologické jevy a problémy s nimi spojené se vyskytují všude kolem

Více

Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí při poskytování sociálněprávní ochrany zařízeními pro děti vyžadující okamžitou pomoc

Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí při poskytování sociálněprávní ochrany zařízeními pro děti vyžadující okamžitou pomoc Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí při poskytování sociálněprávní ochrany zařízeními pro děti vyžadující okamžitou pomoc 1a 1b 2a 2b 2c 3a 3b 3c 1. Cíle a způsoby činnosti zařízení pro dčti

Více

RADA EVROPY VÝBOR MINISTRŮ

RADA EVROPY VÝBOR MINISTRŮ pracovní překlad ZH RADA EVROPY VÝBOR MINISTRŮ DOPORUČENÍ Č. R (99) 22 Výbor ministrů členským státům ohledně přeplněnosti vězeňských zařízení a nárůstu počtu vězněných osob (přijaté Výborem ministrů 30.

Více

Odklony v trestním řízení

Odklony v trestním řízení Odklony v trestním řízení rozumíme zvláštní způsoby trestního řízení, alternativní ve vztahu k standardnímu projednání věci v hlavním líčení, v rámci nichž je možné trestní věc vyřídit v procesněprávním

Více

VYHLÁŠKA č ze dne 17. prosince 2012

VYHLÁŠKA č ze dne 17. prosince 2012 Příloha č. 48 Vyhláška č. 473/2012 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů VYHLÁŠKA č. 473 ze dne 17. prosince 2012 o

Více

Trest domácího vězení

Trest domácího vězení Trest domácího vězení Základní charakteristiky trestu a aktuální údaje k 31. 12. 2012 Aktuální údaje o trestu domácího vězení I Monitoring trestu domácího vězení k 31. 12. 2012 PMS zpracovala k 31. 12.

Více

IV. ÚKOLY REPUBLIKOVÉHO VÝBORU PRO PREVENCI KRIMINALITY A JEDNOTLIVÝCH RESORTŮ

IV. ÚKOLY REPUBLIKOVÉHO VÝBORU PRO PREVENCI KRIMINALITY A JEDNOTLIVÝCH RESORTŮ IV. ÚKOLY REPUBLIKOVÉHO VÝBORU PRO PREVENCI KRIMINALITY A JEDNOTLIVÝCH RESORTŮ REPUBLIKOVÝ VÝBOR PRO PREVENCI KRIMINALITY 1. Realizovat národní podobu projektu Systém včasné intervence a týmu pro mládež

Více

Etický kodex sociálních pracovníků

Etický kodex sociálních pracovníků Etický kodex sociálních pracovníků 1. Etické zásady Sociální práce je založena na hodnotách demokracie, lidských práv a sociální spravedlnosti. Sociální pracovníci proto dbají na dodržování lidských práv

Více

Dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb

Dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb Dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb Pedagogicko-psychologická poradna 5 odstavce 3 bod c,d,e c) poskytuje poradenské služby žákům se zvýšeným rizikem školní neúspěšnosti nebo

Více

Městský program. prevence kriminality pro rok Město Smiřice

Městský program. prevence kriminality pro rok Město Smiřice Městský program prevence kriminality pro rok 2011 Město Smiřice OBSAH 1. Úvod...3 2. Podklady pro zpracování programu...3 2.1 Vyhodnocení průzkumu potřeb...3 2.2 Zpráva o bezpečnostní situaci v teritoriu

Více

Příjem oznámení, informace o právech oběti a poškozeného, o průběhu trestního řízení, vykázání osoby

Příjem oznámení, informace o právech oběti a poškozeného, o průběhu trestního řízení, vykázání osoby Služby pro oběti - Liberec Služba Přijímání trestního oznámení Přijímání trestního oznámení Instituce Okresní státní zastupitelství Policie ČR Specifikace cílové skupiny Adresa poskytování služby, kontakt

Více

Příloha č. 10 usnesení z 41. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 30. srpna 2010

Příloha č. 10 usnesení z 41. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 30. srpna 2010 Příloha č. 10 usnesení z 41. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 30. srpna 2010 Zastupitelstvo města Stříbra schvaluje: Smlouva o partnerství uzavřená podle 51 zákona č. 40/1964 Sb., Občanského zákoníku,

Více

Popis vzdělávací akce

Popis vzdělávací akce Popis vzdělávací akce 1. Název vzdělávací akce:specializační studium pro metodiky prevence Studium k výkonu specializovaných činností -prevence sociálně patologických jevů(dle vyhl. č. 317/2005 Sb. 9c)

Více