LEGISLATIVA VE VĚCECH MLADISTVÝCH

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "LEGISLATIVA VE VĚCECH MLADISTVÝCH"

Transkript

1 LEGISLATIVA VE VĚCECH MLADISTVÝCH Zpracovatel: Moravskoslezský kraj (odbor školství, mládeže a sportu) Název projektu: Vytváření pozitivního sociálního prostředí ve školách Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.00/ _u.indd :21

2 OBSAH 1 PROBAČNÍ PROGRAMY PRO MLADISTVÉ PROBAČNÍ A MEDIAČNÍ SLUŽBA ČR - ZÁKLADNÍ INFORMACE Stručná historie restorativní justice Mediace mezi poškozeným a pachatelem Případová praxe PMS ČR při práci s mladistvými v přípravném řízení a řízení před soudem Multidisciplinární týmy (MUT) Specifikum práce s mládeží Metodika šetření v rodině prováděná pracovníky PMS specialisty pro práci s mládeží Mgr. Marek Tkáč - vedoucí Probační a mediační služby ve Frýdku-Místku 2 11_u.indd :21

3 1 PROBAČNÍ PROGRAMY PRO MLADISTVÉ Základní informace Probačním programem pro mladistvé, tj. programem ve smyslu znění 17 zákona č. 218/2003 Sb. O odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o soudnictví ve věcech mládeže (dále jen zákon č. 218/2003 Sb.) se rozumí: zejména program sociálního výcviku, psychologického poradenství, terapeutický program, program zahrnující obecně prospěšnou činnost, vzdělávací, doškolovací, rekvalifikační nebo jiný vhodný program k rozvíjení sociálních dovedností a osobnosti mladistvého, a to s různým režimem omezení v běžném způsobu života, který směřuje k tomu, aby se mladistvý vyhnul chování, které by bylo v rozporu se zákonem, a k podpoře jeho vhodného sociálního zázemí a k urovnání vztahů mezi ním a poškozeným. (zákon č. 218/2003 Sb., 17 odst. 1). Probační program může mladistvému uložit soud mládeže a v přípravném řízení i státní zástupce. Při rozhodnutí o uložení tohoto výchovného opatření je potřeba zohlednit, aby probační program byl vhodný vzhledem k potřebám mladistvého a zájmům společnosti, aby bylo zajištěno, že mladistvému byla poskytnuta dostatečná možnost seznámit se s obsahem probačního programu a aby bylo nepochybné, že mladistvý souhlasí se svou účastí na něm. (zákon č. 218/2003 Sb. ve znění 17 odst. 2, písm. a) c)). Probační program ve smyslu znění 17 zákona č. 218/2003 Sb. nelze uložit dítěti mladšímu patnácti let. Zákon o soudnictví ve věcech mládeže pro případ osob mladších patnácti let počítá s možností uložení opatření a to zařazení do terapeutického, psychologického nebo jiného vhodného výchovného programu ve středisku výchovné péče ( 93 odst. 1 písm. b)). Zákon č. 218/2003 Sb. dále uvádí, že výkonem probačního programu soud pro mládež a v přípravném řízení státní zástupce pověří probačního úředníka. Probační úředník je rovněž dle uvedeného zákona povinen bez zbytečného odkladu soudu pro mládež nebo státnímu zástupci, který probační program uložil, podat zprávu o ukončení probačního programu a jeho výsledku. Probační program může soud pro mládež a v přípravném řízení státní zástupce uložit jen se souhlasem mladistvého, proti kterému je řízení vedeno. Mladistvý může kdykoli v průběhu řízení až do jeho pravomocného skončení svůj souhlas odvolat a to prohlášením adresovaným soudu pro mládež a v přípravném řízení státnímu zástupci. Výkon probačního programu tím končí. Neplní-li mladistvý v průběhu vykonávacího řízení uložený probační program, postupuje probační úředník podle 80 odst. 4 zákona č. 218/2003 Sb. V souvislosti s přijetím zákona č. 218/2003 Sb. a s plněním úkolů v této oblasti je úkolem PMS podporovat vytváření a rozvoj probačních a jiných podpůrných sociálních programů, které budou navazovat na působení pracovníků PMS. Tyto programy budou schopny naplňovat požadavky zákona č. 218/2003 Sb. tím, že budou efektivně působit na začlenění pachatele do sociálního prostředí a obnovení jeho sociálních vztahů. Aby bylo možné takový úkol naplnit, musí být vytvořen transparentní a pružný systém, který nabídne jasně definované, dostupné, kvalitní a účinné programy sociálních služeb, které budou odrážet současnou úroveň poznání v této oblasti a vycházet vstříc potřebám PMS a jejích klientů.existence PRP je nedílnou součástí systému uplatňování alternativních trestů a alternativ k potrestání v souladu s přístupy restorativní justice. Akreditační řízení Akreditační řízení na základě zavedení transparentních pravidel a kritérií pro vytváření, hodnocení a uplatňování účinných a efektivních programů zaměřených na snižování rizik opakování trestné činnosti, vedení pachatelů k naplňování jejich odpovědnosti a životu v souladu se zákonem a ochraně společnosti, zaručuje udělení akreditace pouze programům, které splňují standardy kvality (průběžně ověřováno systémem inspekcí). Akreditační řízení probíhá dle Metodiky Ministerstva spravedlnosti (metodika hodnocení kvality probačních programů). Smyslem akreditačního řízení je posouzení kvality probačního programu průkazným způsobem. Jednotlivé standardy kvality popisují důležité charakteristiky kvalitního programu a kvalitního poskytovatele programu (organizace, fyzické osoby). K jednotlivým standardům jsou vztažena měřitelná a ověřitelná kritéria. Standardy jsou rozděleny do tří oblastí, které odpovídají 3 11_u.indd :21

4 sledovaným aspektům posuzovaných poskytovatelů a programů, tj. proces poskytování služby, personální zajištění a požadavky na ekonomické a materiální zabezpečení. Akreditační řízení je tříkolové. V prvním kole je provedena evidence žádostí a kontrola splnění všech formálních náležitostí. Ve druhém kole jsou formálně prověřené žádosti včetně příloh a veškeré dokumentace předány k prostudování komisi expertů hodnotitelů. Ve třetím kole jsou doporučení expertů postoupena Akreditační komisi MSp, která zpracuje finální doporučení k udělení/neudělení řádné akreditace probačním programům, které předloží ke konečnému rozhodnutí ministrovi spravedlnosti. Udělená řádná akreditace probačnímu programu je platná 3 roky od data jejího vystavení. Udělaná řádná akreditace s podmínkou je platná jeden rok. Pokud jsou ve stanovené lhůtě odstraněny zjištěné nedostatky probačního programu, je přeměněna v řádnou akreditaci platnou na 3 roky. Základní informace o vyhlášení akreditačního řízení, potřebné formuláře a výsledky akreditačního řízení jsou zveřejňovány na internetových stránkách a Na stránkách Ministerstva spravedlnosti je uveden aktuální seznam akreditovaných probačních programů. Dotační řízení Dle metodiky Ministerstva spravedlnosti ČR pro poskytování finančních prostředků ze státního rozpočtu ČR nestátním neziskovým subjektům realizujícím probační programy lze finanční prostředky poskytnout pouze subjektům, žádajícím o přidělení finančních prostředků na realizaci probačního programu, kterému byla udělena řádná akreditace nebo řádná akreditace s podmínkou, (a je zapsán v seznamu vedeném Ministerstvem spravedlnosti ČR v souladu s metodikou vyhlášeného řádného akreditačního řízení pro probační programy ve smyslu 17 zákona č. 218/2003 Sb.) V dotačním řízení mají prioritu takové probační programy, které svým obsahem reagují na konkrétní potřeby mladistvých v daném regionu a s jejichž uložením jsou spojena konkrétní očekávání, ke kterým patří zejména snížení rizika opakování trestné činnosti. Dotační řízení je dvoukolové, po technickém (administrativním) posouzení projektů provede Hodnotící komise kvalitativní a finanční vyhodnocení projektů a předá Dotační komisi MSp návrh rozhodnutí o míře podpory projektu. Dotační komise MSp globálně posoudí, zda nedochází k nehospodárnému vynaložení prostředků a zda byly zváženy všechny zúčastněné společenské zájmy a předloží návrh ke konečnému rozhodnutí ministru spravedlnosti, který svým podpisem stvrdí přidělení konkrétní výše prostředků na jednotlivé projekty. Základní informace o vyhlášení dotačního řízení, potřebné formuláře a výsledky dotačního řízení jsou zveřejňovány na internetových stránkách na stránkách Ministerstva spravedlnosti. Monitorování realizace probačních programů Jednotlivé probační programy jsou realizovány ve spolupráci s příslušnými středisky Probační a mediační služby. Zpětná vazba je získávána od pracovníků PMS ČR (specialistů pro práci s mládeží) a samotných poskytovatelů. Poskytované akreditovaných probačních programů, kterým byla ze státního rozpočtu ČR přidělena dotace na realizaci probačního programu, jsou povinni kromě konečného vyúčtování přidělených prostředků předložit zprávu o realizaci programu. Tato data jsou shromažďována ředitelstvím Probační a mediační služby, vyhodnocována a předkládána Radě pro probaci a mediaci. Zpětnou vazu také obdrží vedoucí středisek Probační a mediační služby. Zdroj: https://www.pmscr.cz/mladistvi-probacni-programy/ 4 11_u.indd :21

5 2 PROBAČNÍ A MEDIAČNÍ SLUŽBA ČR - ZÁKLADNÍ INFORMACE Stručná charakteristika organizace: Probační a mediační služba je součástí systému trestní justice. Vznikla schválení zákona č. 257/2000 Sb. a svou činnost zahájila v roce Představuje novou instituci, která se zaměřuje na zprostředkování alternativních způsobů řešení trestné činnosti. Snaží se motivovat pachatele trestných činů k odpovědnosti za jejich jednání a řešení způsobených škod. Zohledňuje zájmy obětí trestné činnosti a nabízí jim možnosti a informace, jak se zapojit do řešení škod, které jim vznikly při trestné činnosti. Bere v úvahu zájmy společnosti a svou činností chce přispět k posílení důvěry veřejnosti v trestní spravedlnost. PMS působí u všech 76 okr. soudů s 74 středisky; služba je řízená ředitelstvím v Praze; regionální vedoucí působí v 8 krajích (střední management) Personální obsazení PMS 421 PMS zaměstnanců (+89 na MD), stav k Ředitelství v čele stojí ředitel a jeho dva zástupci metodické a správní vedení Probační úředníci bezúhonný a způsobilý k pr. úkonům VŠ společenskovědní, magisterského typu základní roční kvalifikační vzdělání Probační asistenti bezúhonný a způsobilý k pr. úkonům min. věk 21 let, SŠ společenskovědní základní půlroční kvalifikační vzdělání Základní strategické cíle PMS Integrace pachatele respekt k právu a život bez dalšího porušování zákona Participace poškozeného odškodnění, bezpečí, důvěra Ochrana společnosti prevence dalšího páchání trestné činnosti Základní činnosti PMS: Aktivity PMS směřují obecně k nápravě pachatelů resp. přípravě podkladů pro rozhodnutí státního zástupce (soudce) pro možnou aplikaci odklonu nebo uložení alternativních sankcí či opatření a usilují zejména: O podrobnou analýzu případu, pochopení okolností a motivací vedoucí k porušení zákona Kontaktování oběti a zohlednění jejích zájmů a potřeb Vyhodnocení rizik opakování trestné činnosti u pachatele Návrh PMS ohledně dalšího postupu ve věci, projednání s klienty, informování státního zástupce a soudce PMS následně může realizovat tyto druhy odborných činnosti: Vypracování zprávy před rozhodnutím Mediace mezi obětí a pachatelem Mediační konference za účasti širšího okruhu osob ze strany pachatele, oběti, komunity Vytvoření podmínek pro uplatnění odklonů vyřešení náhrady škody. Náhrada vazby dohledem probačního úředníka Samostatná práce s obětí trestné činnosti Zajištění výkonu uložených trestů a opatření nespojených s odnětím svobody (probace, parole, OPP, TDV) 5 11_u.indd :21

6 Veškeré služby a činnosti, které probační a mediační služba poskytuje a provádí jsou zdarma. Hradí je stát. Počet případů evidovaných PMS v přípravném a vykonávacím řízením v letech Přípravné řízení dosp. Vykonávací řízení dosp. Mládež Počet případů evidovaných PMS v roce 2010 soudní kraje Praha Stř.Čechy J.Čechy Z.Čechy Sev.Čechy V.Čechy J.Morava S.Morava Restorativní justice a mediace mezi poškozeným a pachatelem 6 11_u.indd :21

7 2.1 Stručná historie restorativní justice Restorativní justice vlastně není novou teorií. Rozličné formy toho, čemu se dnes říká restorativní justice, byly praxí různých kultur již odedávna. Tradiční kulturní zvyklosti se zavedenými restorativními tradicemi lze vysledovat v každé původní kultuře včetně Maurů (Nový Zéland) a původního obyvatelstva (Austrálie, USA, Kanada). Tradiční společnosti a systémy po pachatelích požadovaly, aby zájmu reparace své činy vůči oběti odčinili a mírové soužití ve společnosti bylo přednější než trest či odplata. Neexistovaly věznice, kam by bylo možno pachatele umístit a izolovat je tak od zbytku společnosti. Původní kultury uplatňovaly restorativní postup, jež se zaměřoval na urovnání. Tento postup se neodehrával za nepřátelských podmínek a představoval zejména vyslechnutí všech stran, jichž se spáchaný trestný čin dotkl. V jeho rámci byla snaha pomoci oběti, pachateli i společnosti překlenout vzniklou situaci. Když se v rámci kolonialismu ustavovaly na území obývaném původním obyvatelstvem právní systémy založené na odplatě, byl ve všech čtyřech zemích pozorován mezi vězni neúměrný podíl domorodé populace. Návrat k zásadám restorativní justice nastal tehdy, když kriminologové a sociální psychologové začali studovat restorativní přístup historicky uplatňovaný v těchto původních společnostech, aby nalezli řešení situace, kdy se ve věznicích na Novém Zélandu, v Kanadě atd. nacházelo velké množství osob z řad domorodého obyvatelstva. Rovněž se tento návrat přičítal nespokojenosti a deziluzi z retributivního i terapeutického způsobu potírání zločinu. Krok směrem k restorativní justici představoval jak pozornost vůči újmě, kterou utrpěla společnost a oběti, tak i obavu z míry recidivy a vzrůstajícího počtů uvězněných osob. První použití výrazu restorativní justice se obecně připisuje Barnettovi (1977), který takto označoval některé principy, které vyplynuly z jeho dřívějších experimentů provedených v Severní Americe, v rámci nichž probíhala mediace mezi poškozeným a pachatelem. Tyto principy byly později dále dotvářeny na základě toho, jak byly ve výkladech rozpracovávány a promýšleny a jak byly doplňovány o nové inovativní postupy. Nicméně základní opodstatnění těchto principů spočívá v praktické zkušenosti. Inovace trestní justice byla především reakcí na pocit marnosti, který se u mnoha pracovníků dostavil z toho, jak vnímali omezení plynoucí ze standardních postupů. V rámci své běžné práce tito pracovníci začali provádět experimenty a zkoumat nové možnosti přístupu k problémům s kriminalitou. Praxe se vytvářela na základě získávaných zkušeností z toho, co se osvědčilo pokud jde o dopad na pachatele, spokojenost poškozeného a o přijetí na straně veřejnosti. Konkrétně se dospělo ke zjištění, že potřeby poškozených, pachatelů a společnosti nejsou na sobě vzájemně nezávislé a že k zajištění požadovaného dopadu je třeba aktivního zapojení příslušných orgánů a jejich aktivní spolupráce se všemi třemi subjekty. Například zájem veřejnosti na přísných trestech, které orgány pracující na nápravě pachatele považovaly za kontraproduktivní, může polevit teprve tehdy, pokud se bude věnovat pozornost potřebám poškozeného a urovnání situace ve společnosti tak, aby resocializace pachatele probíhala zároveň se splněním dalších cílů. Obdobně i nadměrné vytížení soudů a dalších orgánů justice bylo následkem rostoucího nedostatku kapacity řešit problémy s kriminalitou domorodého obyvatelstva v příslušných oblastech a růstu nákladů bylo možno zabránit jen tak, že by orgány začaly spolupracovat s místní samosprávou na obnovení zdrojů, které se mohou na místě samém zabývat prevencí zločinnosti a sociální kontrolou. Restorativní justice tedy není samostatnou akademickou teorií kriminality či justice, nýbrž představuje více či méně eklekticky souhrn skutečných zkušeností z úspěšné práce na konkrétních problémech souvisejících s trestnou činností. Ačkoli existuje celá řada typů praxe, které úspěšnému uplatňování restorativní justice napomáhají (včetně podpory oběti, mediace, pohovorů za účasti různých subjektů, tvorby politik orientovaných na konkrétní problémy a resocializačních programů realizovaných za podpory místní komunity či za podpory určité instituce), všechny tyto nové postupy se odvíjejí od zjištění, že je třeba zapojit dva nebo více zúčastněných (poškozený, pachatel, společnost). Pracovníci, kteří do praxe přinášeli nové postupy sice pocházeli z různých oblastí práce, nicméně zde uplatňovali tytéž základní principy (osobní účast, zapojení komunity, řešení problémů, pružnost). S dolaďováním praxe se současně dolaďuje i koncepce restorativní justice. 7 11_u.indd :21

8 2.2 Mediace mezi poškozeným a pachatelem Za datum uskutečnění prvního restorativního postupu, který soud v moderní společnosti uznal, je považován květen Tehdy se dva mladíci v Elmiře, Ontario, Kanada přiznali k vandalismu na 22 objektech. Probační úředník Mark Yantzi a Dave Worth z Ústředního výboru místní církevní komunity Mennonite se rozhodli podstoupit vysoké riziko a navrhnout soudci, aby byl případ těchto chlapců řešen setkáním chlapců tváří v tvář poškozeným. Soudce vydal příkaz, aby chlapci navštívili poškozené doma. Byl dojednán a vypracován plán nápravy. Takový byl zrod restorativní justice v kanadském soudním systému. Po něm následoval první projekt usmíření mezi obětí a pachatelem (victim-offender reconciliation project - VORP), který byl zahájen ve městě Elkhart, stát Indiana, USA v roce Od této doby se ve Spojených státech, Africe, Kanadě, v Evropě, na Novém Zélandu a v Austrálii formovalo více než tisíc takových projektů. Mírný začátek se vyvinul v celosvětové hnutí. Modely restorativní justice se nadále dotvářejí. Tyto modely se především snaží postihnout zapojení komunity do trestního řízení. V tomto přístupu sehrává hlavní roli komunita, která definuje problémy i jejich řešení. Howard Zehr použil ve své knize Changing Lenses metaforu pohledu na kriminální čin prostřednictvím fotoaparátu. Záleží totiž na tom, jakými čočkami se na fotografovanou situaci (trestný čin) podíváte a podle toho pozorovaný obrázek také vyfotíte. Podle zvoleného úhlu a podle nasazených čoček se vám pozorovaná situace na fotografii bude jevit dramaticky odlišně. Pohled retributivními čočkami: Trestný čin je především násilím proti státu a překročením zákona, což znamená spáchání viny. Justice pracuje s pojmy obvinění a způsobení bolesti ve vztahu pachatele a státu. Pohled restorativními čočkami: Trestný čin je zejména násilím mezi jedinci a jejich vztahy. Trestný čin vyvolává závazek dát způsobené škody zase do pořádku. Justice pracuje s pojmy oběť, pachatel a komunita s cílem nalézt způsob, kterým je možné dosáhnout odškodnění, nápravy a znovuobnovení narušených vztahů. RJ je složena ze 3 základních postulátů: 1. trestný čin způsobil újmu a to oběti, pachateli, komunitě 2. justiční proces má tyto újmy napravit a vyléčit 3. oběť, pachatel a komunity musí mít příležitost se do tohoto procesu nápravy zapojit a to již od samého počátku a v co nejširší možné míře Vzhledem k těmto postulátům se RJ snaží o dosažení 5 klíčových cílů: 1. dosáhnout participace zúčastněných stran 2. vyléčit způsobené rány a újmy 3. nalézt přímé odpovědnosti zúčastněných stran 4. spojit to, co bylo trestným činem rozděleno 5. usilovat o prevenci vzniku konfliktu (trestného činu) do budoucnosti To, zda dojde k naplnění těchto cílů a k vyléčení a nápravě způsobených škod, závisí na splnění následujících kritérií: 1. oběť musí být do procesu zapojena a musí cítit uspokojení z dosažených výsledků (satisfakce) 2. pachatel musí porozumět tomu, co svým jednáním způsobil a převzít tak odpovědnost za to, co se stalo 3. dosažené výstupy musí napravovat způsobené škody a musí se zaměřovat na příčiny trestného činu; nápravné plány musí reflektovat potřeby oběti a pachatele 4. oběť a pachatel musí zažít pocit, že konfliktní situace skončila a že se jim oběma podařilo dosáhnout opětovného zapojení se zpět do běžného způsobu života Pro justici, která chce vyléčit způsobené rány, je důležité, aby se jí podařilo nalézt lidské potřeby, které vznikly tím, že byl spáchán trestný čin. 8 11_u.indd :21

9 Oběť potřebuje: aby jí někdo naslouchal, někoho, komu může říct svůj příběh, někoho, před kterým může projevit své pocity, obavy, pochybnosti někoho, kdo by jí potvrdil, že to, co se stalo, nebylo správné, někoho, kdo jí pomůže škody napravit, někoho, kdo jí pomůže její potřeby naplnit. Pachatel také potřebuje někoho, kdo se bude zajímat o jeho potřeby, které mohly souviset se spáchaným trestným činem a které mohou vyplývat z jeho osobní nebo rodinné přítomnosti nebo minulosti (zneužívání v dětství, závislostí na AT, atd.). Tyto neuspokojené potřeby mohly vyústit až ve spáchání trestného činu. Jestliže chceme dosáhnout vyléčení a nápravy, musíme se také zabývat potřebami pachatele. Potřeby pachatelů často obsahují to, co jim mohou nabídnout nejrůznější léčebné, vzdělávací, sociální a další programy. Kontext trestného činu zahrnuje nejen zohlednění vzniklých potřeb, ale také identifikování odpovědností a závazků, které činem vznikly. Násilí vytváří závazky. Samozřejmě, že první závazek vzniká pachateli a tou je jeho odpovědnost dát narušené věci do pořádku. Pachateli vzniká závazek najít a převzít odpovědnost za své chování, uskutečnit nápravu a omluvit se. Ale nejenom pachatel, ale i oběť a komunita mohu mít své vlastní potřeby (a z nich vyplývající závazky), které vznikly spáchaným trestným činem. Nalezení těchto potřeb je zase odpovědností komunity. 2.3 Případová praxe PMS ČR při práci s mladistvými v přípravném řízení a řízení před soudem zákon umožňuje uplatňovat v praxi tzv.principy restorativní justice od účinnost zákona č. 218/2003 Sb., o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o soudnictví ve věcech mládeže. zákon dává větší prostor Probační a mediační službě Multidisciplinární týmy (MUT) po vzoru YOT ve Velké Británii a Komisí pro mládež v Kanadě složení: PMS, soud, SZ, PČR, OSPOD, MÚ, koordinátor prevence kriminality, poskytovatelé služeb (sociální, zdravotní, vzdělávací), další participující subjekty možné výstupy multitýmu a hodnocení jejich činnosti: zmapovaný systém péče o rizikové a ohrožené děti v celé lokalitě pravidelná setkání členů týmu optimální postupy koordinovaného řešení případů strategie práce s rizikovými a ohroženými dětmi a jejich rodinami, její pravidelné vyhodnocování a navrhování nových opatření závěry, doporučení a dohodnuté postupy vytvořené tímto týmem by měly být všemi členy v týmu společně sdílené a tím i závazné v souladu s jejich působením v justičním nebo sociálním systému Specifikum práce s mládeží Pracovník PMS spolupracuje s : rodinou mladistvého poškozenými školou OSPOD okresním státním zastupitelstvím soudem dalšími institucemi poskytovatelé probačních programů, poskytovatelé výkonu společensky prospěšné činnosti, obecně prospěšných prací ad. 9 11_u.indd :21

10 Postup PMS v přípravném řízení a řízení před soudem zahájení činnosti všechna usnesení o zahájení tr.stíhání vydaná PČR jsou zasílána PMS pracovník PMS na základě vlastního zvážení a vyhodnocení situace rozhodne, zda je vhodné aby do případu vstoupil podnět k zahájení činnosti od OČTŘ podnět k zahájení činnosti od obviněného mladistvého, poškozeného podnět k činnosti od někoho jiného zákonní zástupci, obhájce, OSPOD Doporučená kritéria pro rozhodování o vstupu PMS do případu typ provinění (činu jinak trestného) způsobená škoda (resp. výše, závažnost) osobnost mladistvého, resp. dítěte (míra narušení, rizika recidivy, specifické potřeby) následky pro oběť (zejména fyzická osoba) Priority PMS v přípravném řízení a řízení před soudem výchovný aspekt po spáchání provinění by měla přijít reakce co nejdříve, PMS by měla vstupovat do co největšího počtu případů, co nejdříve po zahájení tr.stíhání cílem činnosti PMS v přípravném řízení je posílit výchovné působení na mladistvého pachatele tak, aby mohlo být trestní stíhání v bagatelních případech odkloněno, popř.mohlo být použito některého z vhodných opatření činnost PMS by měla směřovat k nápravě vzniklé újmy a k obnovení narušených vztahů zprostředkování řešení konfliktu, pomoc při obnově narušených mezilidských vztahů Zprostředkování uzavření dohody o náhradě škody práce s poškozenými nabídka možnosti výkonu výchovného opatření Aktivity PMS ve vztahu k výchovným opatřením (společensky prospěšná činnost, probační program ad.) Poskytne mladistvému a zákonným zástupcům informace o možnostech výkonu výchovných opatření Získá souhlas mladistvého Zpracuje podklady pro uložení programu Spolupracuje s OSZ nebo OS, s poskytovatelem Koordinuje výkon výchovných opatření Vykonává kontrolu nad výkonem výchovného opatření Poskytuje podporu mladistvému Výstupy PMS jako jeden z podkladů pro rozhodování OČTŘ Zjištění poměrů mladistvého podle 55 a 56 zákona o soudnictví ve věcech mládeže Zpráva o výsledku mediace v případech, kdy došlo k setkání mezi pachatelem a obětí Zpráva o spolupráci s klientem v ostatních případech Návrhy na uložení výchovných opatření v průběhu přípravného řízení 10 11_u.indd :21

11 Druhy opatření, které lze uložit dle zákona o soudnictví ve věcech mládeže č. 218/2003 Sb. Opatření u mladistvých VÝCHOVNÁ OPATŘENÍ zákona č. 218/2003 Sb. Dohled probačního úředníka Probační program Výchovné povinnosti - 18 Povinnost bydlet s rodiči Uhrazení peněžité částky Vykonání společensky prospěšných činností Snaha o vyrovnání s poškozeným Náhrada způsobené škody Léčba závislosti na návykových látkách Účast na programu soc. výcviku, vzdělávacím, rekvalifikačním programu apod. Výchovná omezení - 19 Zákaz návštěv akcí, zařízení aj. nevhodného prostředí aj. Zákaz styku s určitými osobami Zákaz zdržování se na určitém místě Neužívat návykové látky Nehrát hazardní hry, sázky apod. Neměnit místo svého pobytu bez vědomí PÚ aj. Napomenutí s výstrahou OCHRANNÁ OPATŘENÍ zákona č. 218/2203 Sb. Ochranné léčení Ochranná výchova Zabrání věci TRESTNÍ OPATŘENÍ zákona č. 218/2003 Sb. Obecně prospěšné práce Peněžité opatření Propadnutí věci Zákaz činnosti Vyhoštění Odnětí svobody podmíněně na zkušební dobu / ev. za současného uložení dohledu Odnětí svobody nepodmíněně Upuštění od uložení tr. opatření / ev. podmíněné Domácí vězení Zákaz vstupu na kulturní, sportovní a jiné spol. akce ZVLÁŠTNÍ ZPŮSOBY ŘÍZENÍ zákona č. 218/2003 Sb. Podmíněné zastavení trestního stíhání Narovnání Odstoupení od trestního stíhání 11 11_u.indd :21

12 Opatření u dětí mladších 15 let Spáchají čin jinak trestný, věc je pro nedostatek věku u Policie ČR odložena Řeší civilní soud Opatření: Výchovná povinnost Výchovné omezení Napomenutá s výstrahou Zařazení do programu SVP Dohled probačního úředníka Ochranná výchova Možnost upuštění od uložení opatření po projednání věci u soudu 2.4 Metodika šetření v rodině prováděná pracovníky PMS specialisty pro práci s mládeží Vymezení právního kontextu pro provádění šetření v rodině Šetření v rodině mají být podle zákona č. 218/2003 Sb. o soudnictví ve věcech mládeže pravidelně prováděna pracovníky PMS specializovanými pro práci s mládeží (dále jen specialista pro práci s mládeží) v souvislosti s dále uvedenými odbornými činnostmi: A. v rámci přípravného řízení: při zpracování zprávy o osobních, rodinných a sociálních poměrech a aktuální životní situaci mladistvého přípravného řízení a to za zejména za účelem zjištění rodinných poměrů mladistvého, včetně vztahu mladistvého k rodičům, stupně vlivu rodičů na něho a vztah mezi mladistvým, jeho širší rodinou a sociálním okolím při provádění dohledu jako náhrady vazby dohledem při provádění dohledu jako uloženého výchovného opatření B. v rámci vykonávacího řízení při provádění dohledu jako uloženého výchovného opatření při provádění dohledu při zajištění výkonu odnětí svobody podmíněně odloženého na zkušební dobu s dohledem při provádění dohledu při podmíněném upuštění od potrestání s dohledem při provádění dohledu při podmíněném propuštění z výkonu odnětí svobody s dohledem C. v rámci řízení ve věcech dětí mladších 15 let při provádění dohledu uloženého jako opatření Teoretická východiska vytvořené metodiky Předložená metodika využívá teorii vazby (Bowlby), strukturální teorii rodiny (Minuchin), komunikační teorii (Riskin), trans-generační teorii rodiny (Byng-Hall) a sociálně-ekologické hledisko. S těmito teoriemi se specialisté pro práci s mládeží budou moci blíže seznámit v rámci průběžného vzdělávání, ale doporučujeme rovněž vlastní samostudium dostupné odborné literatury _u.indd :21

13 Doporučení metodických postupů v rámci přípravy a provádění šetření v rodinách 1. Cíl šetření Šetření v rodině mladistvého a dítěte mladšího 15 let (dále jen klienta) má shromáždit informace týkající se rodinných poměrů klientů. Šetření mohou být prováděna jednorázově (např. při zpracování zprávy o poměrech mladistvého) nebo opakovaně (např. v rámci provádění dohledu). Šetření v rodině má současně podpořit spolupráci členů rodiny na řešení případu klienta. V těch případech, kdy šetření objeví problémy v sociálním fungování u jiných členů rodiny, než u klienta, je žádoucí, aby se specialista pro práci s mládeží pokusil těmto členům rodiny nabídnout, popř. zprostředkovat kvalifikovanou pomoc. Předložená metodika je koncipována jako obecná struktura, v níž jsou běžným typem písma uvedeny body, které by měly být v každém typu šetření naplněny. Další údaje označené kurzívou - mohou být doplněny podle povahy případu a možností pracovníka provádějícího šetření. 2. Postup při dojednávání šetření Zejména při zpracování zprávy o poměrech mladistvého je žádoucí, aby specialista pro práci s mládeží své rozhodnutí provést šetření v rodině koordinoval s aktivitami plánovanými pracovníky sociálně právní ochrany dětí (dále jen OSPOD). Pracovníci OSPOD mohou šetření v rodinách klientů provádět rovněž, proto je dobré mít na paměti skutečnost, že zatížení rodiny opakovanými šetřeními není žádoucí. Z tohoto důvodu je přínosnější, když se specialista pro práci s mládeží s pracovníky OSPOD dohodne a šetření v rodině provede po dohodě pouze jeden z nich. Ten, kdo následně šetření v rodině provede, by výstupy z provedeného šetření zprostředkoval svému kolegovi. Praxi, při které by šetření v rodině provedli oba pracovníci najednou, tj. sociální pracovnice OSPOD a specialista pro práci s mládeží, nedoporučujeme, protože zhoršuje možnost spolupráce mezi specialistou pro práci s mládeží a rodinou. Projednání výše uvedeného doporučeného postupu doporučujeme zařadit jako téma setkání multidisciplinárního týmu pro mládež. Konkrétní termín šetření v rodině doporučujeme dohodnout ve středisku PMS během konzultace s dospělými členy rodiny 1 a klientem. Pokud s uskutečněním šetření v rodině jednoznačně nesouhlasí někdo z dospělých členů rodiny, doporučujeme návštěvu v rodině neuskutečňovat. Informaci o této skutečnosti by pak specialista pro práci s mládeží měl oznámit příslušnému státnímu zástupci nebo soudci. Pokud by se šetřením v rodině nesouhlasil klient, doporučujeme, aby specialista pro práci s mládeží klientovi podrobněji vysvětlil smysl a způsob provedení návštěvy v rodině a ve svém rozhodnutí uskutečnit šetření v rodině se řídil postojem dospělých členů rodiny k plánovanému šetření (tím máme na mysli situace, kdy specialista pro práci s mládeží šetření v rodině v rámci výkonu dohledu uskuteční i za nesouhlasu klienta). Šetření v rodině doporučujeme domlouvat na dobu, kdy jsou dospělí členové rodiny a klient doma. Minimální doba nutná k provedení šetření je 90 minut. Tuto dobu by měl specialista pro práci s mládeží strávit přímo v rodině, tj. nepočítá se do ní doprava pracovníka do místa bydliště rodiny. 3. Průběh šetření Předpokládáme, že ve většině případů bude šetření provádět jeden pracovník specialista pro práci s krádeží. Když se dá důvodně očekávat, že by tento pracovník mohl být během cesty či vlastního šetření v rodině jakkoli ohrožen, doporučujeme provádět šetření ve dvojici pracovníků. Šetření v rodině prováděná dvojicí pracovníků je vhodné také v těch případech, kdy má rodina mnoho problémů, případně kdy bylo do rodiny mnohokrát zasahováno ze strany orgánů státu, ale dosud bez jakéhokoli pozitivního efektu. 1 Rodina je v tomto materiálu pracovní označení osob, které žijí s klientem ve společné domácnosti _u.indd :21

14 Vlastní šetření v rodině by mělo mít tyto fáze: Přivítání Je třeba počítat s tím, že proběhne uvítací rituál podobně jako při návštěvě rodiny nějakou jinou cizí osobou, který bude více nebo méně zabarven obranným postojem rodiny. Rodina totiž cizí osobu nepozvala a navíc jde o osobu vybavenou jistou úřední mocí. Obranné postoje jsou očekávatelným důsledkem situace a nejde je považovat za znak špatného fungování rodiny. Pracovník by si měl být vědom toho, že během šetření nejde jen o to, aby byla rodina prozkoumána pracovníkem, ale i o to, že rodina souběžně prozkoumává kompetenci a důvěryhodnost pracovníka. Rozhovor se všemi přítomnými členy rodiny Po uvítání by bylo žádoucí, aby si všichni členové rodiny společně s pracovníkem sedli na jedno místo, kde spolu mohou nerušeně mluvit. Pokud by v místnosti bylo zapnuté rádio, televize, nebo tam byl jiný zdroj hluku, pracovník zdvořile požádá někoho z rodiny, aby se postaral o zajištění potřebného klidu pro rozhovor. Před započetím úvodního rozhovoru je dobré přítomným sdělit, jak bude šetření probíhat, aby se dospělí mohli vyjádřit k tomu, zda budou chtít s pracovníkem mluvit sami, tj. bez přítomnosti klienta. Během celého šetření je dobré dělat si jen stručné poznámky. Zprávu o šetření v rodině je žádoucí vypracovat až po skončeném šetření. Průběh návštěvy nemá být organizován podle toho, jak za sebou následují body ve zprávě o šetření v rodině, ale podle toho, jak se postupně vyvíjí interakce mezi pracovníkem a členy rodiny. Rozhovor je žádoucí začít od obecnějších témat. Pro obsahovou strukturu rozhovoru vám nabízíme následující pořadí témat: a) na začátek rozhovoru doporučujeme otázky typu: Kdo tu bydlí? Jak se vám zde žije? Jaké máte sousedy? Máte nějaké plány, pokud jde o bydlení? Atd. b) postupně v rozhovoru tématicky přejdeme k otázkám týkajícím se provozu rodiny, tj. otázky typu: Kdo se o co v domácnosti stará? Jak se klient podílí na chodu domácnosti? Jaké jsou v rodině zavedené zvyky nebo rituály týkající se chodu domácnosti? Atd. c) následovat by měly otázky týkající se vztahových záležitostí v rodině, tj. otázky typu: Jak spolu vycházíte? V jakém vztahu je který člen rodiny k jinému apod. K jakému členu rodiny má klient neintenzivnější vztah? Kdo z dospělých osob řeší problémy klienta a jakým způsobem? Kdo z dospělých osob je pro klienta autoritou? Atd. d) poté mohou v rozhovoru následovat otázky vztahující se k finančním záležitostem rodiny: Jaké máte příjmy? Vystačíte s nimi? Jaké finanční závazky a situace teď v rodině řešíte? Atd. e) V závěrečné části úvodního rozhovoru můžeme otevřít téma, jak se rodina staví ke klientově chování a k jeho provinění/činu jinak trestnému, jaká opatření v rodině probíhají nebo jsou plánována atd. Prohlídka bytu/domu Po úvodním rozhovoru měla následovat vlastní prohlídka bytu/domu a to tak, že by se pracovník měl někým z dospělých nechat provést bytem, přičemž je žádoucí, aby tato osoba pracovníkovi poskytla objasňující komentář např. kdo z členů rodiny jaké místnosti užívá, k čemu jednotlivé místnosti slouží. Pokud člen rodiny nechce do některých místností pracovníka zavést, je třeba to respektovat. Kdyby dospělí členové rodiny prohlížení bytu odmítli, je třeba to také respektovat. Prohlídka pokoje (místa), které je osobním teritoriem klienta by měla být ohleduplná. V žádném případě by pracovník neměl dělat hodnotící komentáře k tomu, co vidí. Postačuje, když se dozví, kdo který prostor obývá, případně užívá _u.indd :21

15 Rozhovor s dospělými členy rodiny v nepřítomnosti klienta (provádět podle okolností případu a možností pracovníka viz komentář v úvodu) Tuto fázi šetření doporučujeme uskutečňovat v těch případech, kdy se v rodině děje něco, co podle pracovníka může souviset s chováním klienta, ale co by neměl klient společně s dospělými osobami řešit (může se jednat o případy násilí mezi dospělými, probíhající rozvodové řízení, závislost dospělého na návykové látce, psychická porucha dospělého, trestná činnost dospělého, potíže v oblasti sexuality, mimomanželské vztahy některého z rodičů, nesoulad mezi rodiči v hospodaření s penězi, nesoulad mezi rodiči v otázkách výchovy klienta apod.). Smyslem této fáze šetření je více porozumět rodinné situaci klienta a aktuálním záležitostem probíhajícím v rodině, přičemž informace tohoto druhu nemusí být ve zprávě o šetření v rodině detailně popsány, jestliže se přímo netýkají chování klienta. Rozhovor tohoto zaměření ale pracovníkovi i dospělým otevírá prostor pro větší vzájemné porozumění a pro případné zprostředkování pracovníkovy pomoci v případě, že o ni dospělí budou stát. Rozhovor s klientem samotným v nepřítomnosti dospělých členů rodiny Rozhovor pracovníka s klientem v jeho přirozeném domácím prostředí je možné začít přímo od otázky: Jak se ti/vám zde žije? S kým si nejlépe rozumíš/te? S kým máš/te konflikty? Jak tyto konflikty řešíš/te? Kde se doma cítíš/te nejlépe? Jak rodiče reagovali na tvoje/vaše chování poté, co k události došlo? Co se doma od této události změnilo? Jaké máš/te představy o tom, co se v rodině bude dít dál? Atd. 4. Sledované znaky kulturní a hodnotová orientace rodiny (indikátory jsou jazyk používaný v rodině, zvyklosti rodiny, popis původu rodiny, předměty v bytě/domě upomínající na místo, odkud rodina pochází - původní vlast/region). složení domácnosti (kdo v ní žije, případně manželský stav, biologická příbuznost dospělých a dětí, věk, zaměstnání/škola, případně důchody). Zvlášť je třeba uvést děti dospělých, které v této domácnosti nežijí a způsob kontaktu mezi nimi a dospělými. socioekonomický status rodiny a její příjmy (opakující se dávky sociální péče, průměrný měsíční příjem domácnosti, placení výživného na děti) trans-generační vztahy doznívající a trans-generační vztahy aktuální (provádět podle okolností případu a možností pracovníka viz komentář v úvodu). Indikátory jsou aktuální kontakty rodiny s příbuznými v předchozích generacích a jejich hodnocení, významní předkové a jejich úloha v rodinných legendách, míra podobnosti jakou vnímají členové rodiny mezi sebou a svými předky. manželská/partnerská dyáda (historie těchto vztahů; povaha vazby, což lze hodnotit pro jednotlivce následujícími charakteristikami: bezpečná úzkostně-ambivalentní (příliš silná orientace na vztah, závislost na partnerovi) odmítavě vyhýbavá (příliš slabé angažování se ve vztahu) - ustrašeně vyhýbavá (obava z blízkosti druhého, ohrožení intimitou; toto provádět podle okolností případu a možností pracovníka viz komentář v úvodu); odhad harmoničnosti konfliktnosti vztahu; míra angažovanosti partnerů na vzájemném vztahu; odhad perspektivy pokračování jejich vztahu; aktivity, v nichž se partneři shodnou; způsob, jakým partneři řeší případné konflikty a čeho se týkají, případně násilné chování mezi partnery a jeho kontext). rodičovský systém (u obou rodičovských postav je žádoucí zvlášť hodnotit tři aspekty vztahu ke klientovi: senzitivitu k jeho potřebám, míru jeho kontroly v situacích přímého kontaktu s ním doma a rodičovský monitoring toho, co a s kým klient dělá v době, kdy není doma; je možné popsat totéž u dalších dětí, případně i to, jak vypadá kontakt s dětmi dospělých z dřívějších vztahů a jak je kontakt s těmito dětmi podporován, případně blokován nynějším partnerem) 15 11_u.indd :21

16 sourozenecký systém (pořadí klienta v sourozenecké řadě, věkové rozdíly, kvalitativní popis vztahů klienta a sourozenců, případně vztahy mezi rodičovskými postavami a sourozenci klienta, pokud to má význam; provádět podle okolností případu a podle možností pracovníka viz komentář v úvodu). zajištění provozu domácnosti (péče o děti, nákupy, vaření, prádlo, úklid, údržba domu/bytu, zahrada, polnosti podíly, míra koordinace, případně konflikty týkající se těchto záležitostí). zacházení s domácím teritoriem - provádět podle okolností případu a podle možností pracovníka viz komentář v úvodu (jak je velké a jak zařízené teritorium dospělých členů rodiny, dětí, jak jsou patrná osobní teritoria jednotlivců, propustnost hranic mezi generacemi a jednotlivci; stav domácnosti z hlediska čistoty, uspořádanosti, případně přítomnosti nepříznivých faktorů prostředí prach, exhalace, nedostatečné osvětlení, hluk, nevhodná teplota, nevhodná vlhkost ). komunikace všech spolu žijících osob - provádět podle okolností případu a podle možností pracovníka viz komentář v úvodu (indikátory jsou u jednotlivců: míra participace jednotlivce na komunikaci, jasnost jeho sdělení, jeho schopnost vnímat druhého v komunikaci, respekt k autonomii potřeb druhého, vyjadřovaná emocionalita, vyjadřované vztahy k druhému. U celé rodiny lze použít následující indikátory dobré komunikace: schopnost střídat témata a nacházet témata zajímavá pro všechny, zapojování druhých, přítomnost humoru, pozitivní emocionální klima.. Indikátory dysfunkční komunikace jsou: ticho, skákání do řeči, čtení myšlenek, dlouhé monology, nejasné promluvy, klima nezájmu nebo nepřátelství. ). významné vztahy dospělých v širší rodině a mimo rodinu - provádět podle okolností případu a podle možností pracovníka viz komentář v úvodu (s kým s širší rodiny šetřená rodina udržuje kontakt, s kým ne a proč, kdo mimo rodinu představuje oporu a v čem). instituce v současnosti angažované na řešení problémů rodiny (míra angažovanosti, míra koordinace, prospěšnost jednotlivých intervencí případně dlouhodobě poskytovaných služeb). vztah členů rodiny se klientovi a jejich reakce na spáchané provinění. Možné zdroje zkreslení údajů Pracovník může hodnotit rodinu očima vlastní kultury, vlastní socioekonomické vrstvy, vlastních referenčních skupin a vlastní zkušenosti ze své původní rodiny. Proto by si měl při svém popisu rodiny toto své nastavení uvědomovat. Zdrojem případného zkreslení mohou být i předsudky pracovníka týkající se skupiny, do níž šetřená rodina patří. Korigování všech těchto zkreslení je možné podpořit výcvikem, intervizí (zpětná vazba poskytovaná mezi kolegy na středisku PMS) a supervizí. Zpráva o šetření v rodině a její využití specialistou pro práci s mládeží Zprávu je účelné vypracovat co nejdříve po uskutečněném šetření v rodině (doporučujeme do druhého dne od uskutečnění návštěvy v rodině), přičemž doporučení pro tématickou strukturu této zprávy vám poskytuje odstavec 5. Zpráva o šetření v rodině může být součástí (tj. přílohou) výstupních zpráv specialisty pro práci s mládeží, které jsou v souvislosti s činností PMS podle zákona o soudnictví nad mládeží zpracovávány (např. zpráva o poměrech, zpráva o průběhu dohledu). Zpráva o šetření v rodině může rovněž tvořit podkladový materiál pro doporučení nebo vlastní rozhodnutí specialisty pro mládež při plánování dalších způsobů práce s klientem a jeho rodinou a nejbližším sociálním a výchovným prostředím _u.indd :21

17 Poznámky 11_u.indd :21

18 Poznámky 11_u.indd :21

19 Poznámky 11_u.indd :21

20 Tento projekt je financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost a ze státního rozpočtu ČR 11_u.indd :21

S t ř e d i s k o Z l í n. PhDr. Zdeňka Kosařová Mgr. Vladimír Lhotka Mgr. Radomír Váňa

S t ř e d i s k o Z l í n. PhDr. Zdeňka Kosařová Mgr. Vladimír Lhotka Mgr. Radomír Váňa S t ř e d i s k o Z l í n PhDr. Zdeňka Kosařová Mgr. Vladimír Lhotka Mgr. Radomír Váňa PRÁCE S PACHATELI NÁSILNÝCH TRESTNÝCH ČINŮ Zahajovací konference v rámci projektu Zlínského kraje NEPŘEHLÍŽEJME DOMÁCÍ

Více

Založena v roce 2001, zákonem č. 257/200 Sb., o PMS. Více než 450 zaměstnanců, z toho 26 ředitelství, 405 v terénu, cca 20 zaměstnanců v rámci

Založena v roce 2001, zákonem č. 257/200 Sb., o PMS. Více než 450 zaměstnanců, z toho 26 ředitelství, 405 v terénu, cca 20 zaměstnanců v rámci Mgr. Pavel Štern Založena v roce 2001, zákonem č. 257/200 Sb., o PMS. Více než 450 zaměstnanců, z toho 26 ředitelství, 405 v terénu, cca 20 zaměstnanců v rámci projektů z prostředků EU. Veřejná (státní)

Více

KOMENTÁŘ KE STATISTICKÉMU VYHODNOCENÍ ČINNOSTI STŘEDISEK PROBAČNÍ A MEDIAČNÍ SLUŽBY V ČESKÉ REPUBLICE ZA ROK 2012

KOMENTÁŘ KE STATISTICKÉMU VYHODNOCENÍ ČINNOSTI STŘEDISEK PROBAČNÍ A MEDIAČNÍ SLUŽBY V ČESKÉ REPUBLICE ZA ROK 2012 Spr. 155/2013-000 KOMENTÁŘ KE STATISTICKÉMU VYHODNOCENÍ ČINNOSTI STŘEDISEK PROBAČNÍ A MEDIAČNÍ SLUŽBY V ČESKÉ REPUBLICE ZA ROK 2012 S cílem zajistit základní údaje o počtech případů Probační a mediační

Více

PROGRAM PRO MINIMALIZACI RECIDIVY PACHATELŮ TRESTNÍCH ČINŮ

PROGRAM PRO MINIMALIZACI RECIDIVY PACHATELŮ TRESTNÍCH ČINŮ PROGRAM PRO MINIMALIZACI RECIDIVY PACHATELŮ TRESTNÍCH ČINŮ O NÁS Veřejně prospěšný spolek STOP RECIDIVĚ! z.s. byl založen lidmi, kterým není lhostejný osud pachatelů a obětí trestní činnosti. V stávající

Více

Metodický postup střediska PMS ČR v rámci přípravného řízení a řízení před soudem

Metodický postup střediska PMS ČR v rámci přípravného řízení a řízení před soudem Metodický postup střediska PMS ČR v rámci přípravného řízení a řízení před soudem Úvodní ustanovení Probační a mediační služba usiluje o zprostředkování účinného a společensky prospěšného řešení konfliktů

Více

Předmět: Občanská nauka Ročník: 2. Téma: Člověk a právo. Vypracoval: JUDr. Čančík František Materiál: VY_32_INOVACE_45 Datum: 9.1.

Předmět: Občanská nauka Ročník: 2. Téma: Člověk a právo. Vypracoval: JUDr. Čančík František Materiál: VY_32_INOVACE_45 Datum: 9.1. Anotace: kriminalita páchaná na dětech a mladistvých, kriminalita páchaná mladistvými Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: 65-42-M/02 Cestovní ruch 65-41-L/01 Gastronomie

Více

Metodické doporučení MPSV č. 3/2009 k vytvoření individuálního plánu péče o dítě

Metodické doporučení MPSV č. 3/2009 k vytvoření individuálního plánu péče o dítě Metodické doporučení MPSV č. 3/2009 k vytvoření individuálního plánu péče o dítě VYTVOŘENÍ INDIVIDUÁLNÍHO PLÁNU PÉČE O DÍTĚ V okamžiku, kdy sociální pracovnice a přizvaní odborníci a organizace dokončili

Více

Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013. Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011

Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013. Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011 Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013 Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011 Sociální integrace a rovné příležitosti Podpora a rozvoj systému sociálních služeb je

Více

Metodický postup střediska PMS v rámci zajištění možností ukládání a výkonu trestu obecně prospěšných prací (OPP)

Metodický postup střediska PMS v rámci zajištění možností ukládání a výkonu trestu obecně prospěšných prací (OPP) Metodický postup střediska PMS v rámci zajištění možností ukládání a výkonu trestu obecně prospěšných prací (OPP) Úvodní ustanovení: Trest obecně prospěšných prací je možné chápat jako jeden z příkladů

Více

b) nabídka bezpečného prostředí, podpory a porozumění,

b) nabídka bezpečného prostředí, podpory a porozumění, Popis realizace poskytování sociálních služeb Centrum psychologické podpory,z.s. 1/Cíle, principy, veřejný závazek, okruh osob Centrum psychologické podpory,z.s. je nestátní nezisková organizace, která

Více

PRÁCE S OBĚŤMI TRESTNÝCH ČINŮ. Projekt PROČ ZROVNA JÁ?

PRÁCE S OBĚŤMI TRESTNÝCH ČINŮ. Projekt PROČ ZROVNA JÁ? PRÁCE S OBĚŤMI TRESTNÝCH ČINŮ Projekt PROČ ZROVNA JÁ? Název operačního programu: OP Lidské zdroje a zaměstnanost Realizátor projektu: Probační a mediační služba ČR Registrační číslo: CZ.1.04/3.1.00/73.00001

Více

Memorandum o spolupráci

Memorandum o spolupráci Memorandum o spolupráci Česká republika - Úřad vlády ČR Agentura pro sociální začleňování (dále jen Agentura ) zastoupená: Bc. Martinem Šimáčkem, ředitelem sídlem: nábřeží Edvarda Beneše 4, 118 01, Praha

Více

Gaudia, o.p.s. - Výroční zpráva za rok 2012

Gaudia, o.p.s. - Výroční zpráva za rok 2012 Gaudia, o.p.s. - Výroční zpráva za rok 2012 I. Obecně prospěšná společnost Gaudia o organizaci 1) Úvod Gaudia, o.p.s. sdružuje profesionály z lékařské, psychologické, psychoterapeutické, socioterapeutické

Více

Člověk a společnost. 10. Psychologie. Psychologie. Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová. www.isspolygr.cz. DUM číslo: 10. Psychologie.

Člověk a společnost. 10. Psychologie. Psychologie. Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová. www.isspolygr.cz. DUM číslo: 10. Psychologie. Člověk a společnost 10. www.isspolygr.cz Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová Strana: 1 Škola Ročník Název projektu Číslo projektu Číslo a název šablony Autor Tematická oblast Název DUM Pořadové číslo DUM

Více

Stručný obsah projektu Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené děti a rodiny

Stručný obsah projektu Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené děti a rodiny Příloha č. 6 Stručný obsah projektu Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené děti a rodiny Aktivita 01: Návrh optimalizace řízení a financování systému péče o ohrožené děti a rodiny

Více

Mládež a právo z pohledu Orgánu sociálně-právní ochrany dětí. Bc. Jana Majerovič Krůfová, kurátor pro mládež, OSPOD Jilemnice

Mládež a právo z pohledu Orgánu sociálně-právní ochrany dětí. Bc. Jana Majerovič Krůfová, kurátor pro mládež, OSPOD Jilemnice Mládež a právo z pohledu Orgánu sociálně-právní ochrany dětí Bc. Jana Majerovič Krůfová, kurátor pro mládež, OSPOD Jilemnice Sociálně-právní ochrana dětí Výkon státní správy v rámci přenesené působnosti

Více

Zpráva o činnosti odboru sociálních věcí 2013

Zpráva o činnosti odboru sociálních věcí 2013 Zpráva o činnosti odboru sociálních věcí 2013 Stejně jako jsme se potýkali loni v lednu se sociální reformou, kdy byly převáděny veškeré dávky na ÚP, tak od letošního ledna bojujeme s novelou zákona o

Více

Obsah prezentace. Probace. Výkon dohledu nad pachateli trestných činů

Obsah prezentace. Probace. Výkon dohledu nad pachateli trestných činů Probace Výkon dohledu nad pachateli trestných činů Seminář pro probační a mediační úředníky 14. 15. 3. 2013 Justiční akademie SR v Omšení zpracoval: Mgr. Radim Valián Obsah prezentace Představení způsobu

Více

Vyúčtování účelové dotace a závěrečná zpráva Program MŠMT na podporu integrace romské komunity v roce 2011

Vyúčtování účelové dotace a závěrečná zpráva Program MŠMT na podporu integrace romské komunity v roce 2011 Vyúčtování účelové dotace a závěrečná zpráva Program MŠMT na podporu integrace romské komunity v roce 2011 Číslo rozhodnutí 5515 066 11 Poskytovatel dotace Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Více

Mládež a právo z pohledu Orgánu sociálně-právní ochrany dětí. Bc. Dagmar Neugebauerová OSPOD Brno sever

Mládež a právo z pohledu Orgánu sociálně-právní ochrany dětí. Bc. Dagmar Neugebauerová OSPOD Brno sever Mládež a právo z pohledu Orgánu sociálně-právní ochrany dětí Bc. Dagmar Neugebauerová OSPOD Brno sever Sociálně-právní ochrana dětí Výkon státní správy v rámci přenesené působnosti Realizace všech zákonných

Více

Profil absolventa vyššího odborného studia oboru sociální práce

Profil absolventa vyššího odborného studia oboru sociální práce Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola Cheb Hradební 2, 350 38 Cheb tel: 354 422 877, 354 422 259 fax: 354 422 089 E-mail : szs.cheb@worldonline.cz http://szscheb.cz Profil absolventa vyššího

Více

STANDARD č. 7: PREVENCE

STANDARD č. 7: PREVENCE STANDARD č. 7: PREVENCE Cíle kritéria: 7. Prevence KRITÉRIA 7a) OSPOD aktivně vyhledává a monitoruje ohrožené děti. Prokazatelně koordinuje, případně vytváří podmínky pro preventivní aktivity ve svém správním

Více

IP Podpora vzdělávání v sociální oblasti v MSK III CZ.1.04/3.1.00/A9.00011. lektor: Mgr. Jaroslava Krömerová

IP Podpora vzdělávání v sociální oblasti v MSK III CZ.1.04/3.1.00/A9.00011. lektor: Mgr. Jaroslava Krömerová Proces střednědobého plánování rozvoje sociálních služeb v Moravskoslezském kraji v letech 2015 2020 v kontextu návaznosti na rozvoj a strategii komunitního plánování sociálních služeb v Ostravě IP Podpora

Více

Zákon o sociálně právní ochraně dětí s důrazem na využití ve škole

Zákon o sociálně právní ochraně dětí s důrazem na využití ve škole Zákon o sociálně právní ochraně dětí s důrazem na využití ve škole Novela zákona o OSPOD vyšla ve Sbírce zákonů pod číslem 401/2012 Sb. S účinností od 1.1.2013. Zasazení novely v,,legislativním rámci do

Více

Křižovnická pečovatelská služba. Personální a organizační zajištění pečovatelské služby Platnost od 1. 3. 2015

Křižovnická pečovatelská služba. Personální a organizační zajištění pečovatelské služby Platnost od 1. 3. 2015 STANDARD Č.9 Personální a organizační zajištění Platnost od 1. 3. 2015 Organizační struktura a počet pracovních míst Stanovení počtu a struktury zaměstnanců je v kompetenci ředitele KPS. Struktura zaměstnanců

Více

SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY PRO RODINY S DĚTMI

SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY PRO RODINY S DĚTMI SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY PRO RODINY S DĚTMI Informační balíček pro uživatele služeb (veřejný závazek) Poslání služby Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi jsou služby poskytované rodině s nezaopatřeným

Více

Dotační program pro oblast protidrogových aktivit v roce 2015

Dotační program pro oblast protidrogových aktivit v roce 2015 Dotační program vyhlášený Jihomoravským krajem Dotační program pro oblast protidrogových aktivit v roce 2015 I. Základní ustanovení 1. Právní předpisy a dokumenty Podpora poskytovaná Jihomoravským krajem

Více

SMĚRNICE č.503 /2013. Poradenské služby ve škole

SMĚRNICE č.503 /2013. Poradenské služby ve škole SMĚRNICE č.503 /2013 Poradenské služby ve škole Obsah: ČL.1 - ČL.2 - ČL.3 - ČL.4 - ČL.5 - ČL.6 - ČL.7 - ČL.8 - ČL.9 - ČL.10 - ČL.11 - Úvod Obsah poradenských služeb Pracovníci poskytující poradenské služby

Více

Tisková konference VŠE a MPO Analýza GEM Příprava nové Koncepce MSP 2014+

Tisková konference VŠE a MPO Analýza GEM Příprava nové Koncepce MSP 2014+ Tisková konference VŠE a MPO Analýza GEM Příprava nové Koncepce MSP 2014+ Ing. Petr Očko, Ph.D. ředitel sekce fondů EU, výzkumu a vývoje 18. května 2012, Praha ZPĚT NA VRCHOL INSTITUCE, INOVACE A INFRASTRUKTURA

Více

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ. příloha Minimálního preventivního programu

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ. příloha Minimálního preventivního programu PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ příloha Minimálního preventivního programu Zpracováno podle Metodického pokynu MŠMT k prevenci a řešení šikanování mezi žáky škol a školských zařízení, č. j. 24 246/2008-6. Koordinace

Více

Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace SNP 2304/6, Ústí nad Labem, IČ 44226233 SMĚRNICE č. 17/2007 Poradenské sluţby ve škole Obsah: ČL.1 ČL.2 ČL.3 ČL.4 ČL.5

Více

Město Nová Role Karlovarský kraj

Město Nová Role Karlovarský kraj Město Nová Role Karlovarský kraj Plán práce prevence kriminality na období 2013 2015 MĚSTA NOVÁ ROLE Schválen 10. 12. 2012 usnesením ZMě Nová Role č. 16/07 2) 1 Obsah I. Úvod statistické údaje ustanovení

Více

Úkony v rámci přípravného řízení a řízení před soudem - statistika činnosti jednotlivých krajů za rok 2014

Úkony v rámci přípravného řízení a řízení před soudem - statistika činnosti jednotlivých krajů za rok 2014 Statistika pro všechny věkové kategorie za ČR rok 2014 tab. č. 1 Statistika pro věk kategorii 18 - za ČR rok 2014 tab. č. 2 Úkony v rámci přípravného řízení a řízení před soudem - statistika činnosti jednotlivých

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

Zákon o obětech trestných činů. zákon č. 45/2013 Sb., o obětech trestných činů a o změně některých zákonů (zákon o obětech trestných činů)

Zákon o obětech trestných činů. zákon č. 45/2013 Sb., o obětech trestných činů a o změně některých zákonů (zákon o obětech trestných činů) Zákon o obětech trestných činů zákon č. 45/2013 Sb., o obětech trestných činů a o změně některých zákonů (zákon o obětech trestných činů) Které zákony zákon o obětech trestných činů mění ČÁST PRVNÍ: Práva

Více

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 Základní škola a Mateřská škola Verneřice Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.cz Číslo účtu:925864329/0800 Platnost od 1. 9. 2012 Platnost

Více

Násilí na dětech a co s tím!?

Násilí na dětech a co s tím!? Víkendové vzdělávání Násilí na dětech a co s tím!? Trojanovice 16.10.-18.10.2009 Vypracovala: Mgr. Taťána Gelnarová Sociálněprávníochrana dětí Zákon č. 359/99 Sb. SPO se rozumí zejména: Ochrana práva dítěte

Více

PROFESNÍ ROZVOJ ZAMĚSTNANCŮ

PROFESNÍ ROZVOJ ZAMĚSTNANCŮ MĚSTSKÝ ÚŘ AD TŘINEC ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ Jablunkovská 160, 739 61 Třinec Metodika odboru sociálních věcí č. 7/2014 ve znění Dodatku č. 1 s účinností ode dne 01.06.2015 PROFESNÍ ROZVOJ ZAMĚSTNANCŮ Vydal:

Více

Adresa: Kontaktní osoba: Ing. Martina Jeníčková Na poříčním právu 1/ Telefon: 221 923 587 128 01 Praha 2 Fax: E-mail: martina.jenickova@mpsv.

Adresa: Kontaktní osoba: Ing. Martina Jeníčková Na poříčním právu 1/ Telefon: 221 923 587 128 01 Praha 2 Fax: E-mail: martina.jenickova@mpsv. Návrh výzkumné potřeby státní správy pro zadání veřejné zakázky na projekt z programu veřejných zakázek ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích pro potřeby státní správy BETA Předkladatel - garant

Více

PERSEFONA, o.s. Tel.: 737 834 345 545 245 996 E-mail: domacinasili@persefona.cz

PERSEFONA, o.s. Tel.: 737 834 345 545 245 996 E-mail: domacinasili@persefona.cz PERSEFONA, o.s. Komplexní služby obětem domácího násilí sexuálního zneužívání znásilnění Vzdělávání laické i odborné veřejnosti Analytická a publikační činnost Tel.: 737 834 345 545 245 996 E-mail: domacinasili@persefona.cz

Více

Poskytování příspěvků z rozpočtu města

Poskytování příspěvků z rozpočtu města M ě s t o B l a n s k o Rada města Blansko s c h v a l u j e směrnici č. 4/2002 Poskytování příspěvků z rozpočtu města Platnost a účinnost od 23.9.2002 O b s a h : A. Část obecná - Pravidla pro poskytování

Více

STANDARD Č. 7 Prevence

STANDARD Č. 7 Prevence STANDARD Č. 7 Prevence Prevence (z lat. praevenire, předcházet) je soustava opatření, která mají předcházet nějakému nežádoucímu jevu, například nemocem, drogovým závislostem, zločinům, nehodám, neúspěchu

Více

Obsah. Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník...12. Obsah. Předmluva...11

Obsah. Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník...12. Obsah. Předmluva...11 Obsah Předmluva...11 Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník...12 ČÁST PRVNÍ Obecná část...12 Hlava I Působnost trestních zákonů...12 Díl 1 Žádný trestný čin bez zákona...12 Díl 2 Časová působnost...12 Díl

Více

TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE ZE SOCIÁLNÍ PÉČE

TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE ZE SOCIÁLNÍ PÉČE Střední škola sociální péče a služeb, nám. 8. května 2, Zábřeh TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE ZE SOCIÁLNÍ PÉČE Studijní obor: Forma zkoušky: 75 41- M/004 Sociální péče, sociálně správní činnost ústní Školní

Více

Program proti šikanování

Program proti šikanování Program proti šikanování Obsah 1. Předmět 2. Vymezení základních pojmů 2.1 Šikanování 2.2 Verbální šikana 2.3 Fyzická šikana 2.4 Smíšená šikana 3. Odpovědnost školy a pedagogických pracovníků 3.1 Odpovědnost

Více

Školní poradenské pracoviště ZŠ J.A. Komenského, Blatná Školní rok 2009-2010

Školní poradenské pracoviště ZŠ J.A. Komenského, Blatná Školní rok 2009-2010 Školní poradenské pracoviště ZŠ J.A. Komenského, Blatná Školní rok 2009-2010 EVROPSKÁ UNIE I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Naše škola je zapojena do systémového projektu ministerstva

Více

2. AKČNÍ PLÁN REALIZACE STRATEGIE PROTIDROGOVÉ POLITIKY MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE NA OBDOBÍ 2007 2009

2. AKČNÍ PLÁN REALIZACE STRATEGIE PROTIDROGOVÉ POLITIKY MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE NA OBDOBÍ 2007 2009 2. AKČNÍ PLÁN REALIZACE STRATEGIE PROTIDROGOVÉ POLITIKY MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE NA OBDOBÍ 2007 2009 Moravskoslezský kraj Krajský úřad kraje odbor sociálních věcí 2. akční plán realizace Strategie protidrogové

Více

Proces nastavení sítě služeb péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje. Mgr. Barbora Wenigová Karlovy Vary, 5.6.

Proces nastavení sítě služeb péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje. Mgr. Barbora Wenigová Karlovy Vary, 5.6. Proces nastavení sítě služeb péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje Mgr. Barbora Wenigová Karlovy Vary, 5.6.2012 Karlovy Vary, 5.6.2012 Termín realizace: červen 2012 prosinec

Více

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb:

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb: 1. Základní informace o sociálních službách: V lednu roku 2007 vstoupil v platnost zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, který upravuje podmínky poskytování pomoci a podpory fyzickým osobám v nepříznivé

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Prostějov, Dr. Horáka MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Zpracovala : Kamila Sedláčková preventista školy Ú V O D Sociálně patologické jevy a problémy s nimi spojené se vyskytují všude kolem

Více

INFORMACE k vyhodnocení situace dítěte

INFORMACE k vyhodnocení situace dítěte INFORMACE k vyhodnocení situace dítěte Om 1. informace o dítěti Jméno a příjmení Rodné číslo Místo narození Trvalý pobyt Faktický pobyt 2. rodiče Rodiče Otec Matka Jméno a příjmení Stav Trvalý pobyt Přechodný

Více

2.1. Žadatel je poskytovatel sociální služby, který splňuje podmínky pro podání Žádosti a podáním Žádosti se uchází o dotaci.

2.1. Žadatel je poskytovatel sociální služby, který splňuje podmínky pro podání Žádosti a podáním Žádosti se uchází o dotaci. Pravidla poskytování dotací z rozpočtu Královéhradeckého kraje na podporu sociálních služeb definovaných v zákoně č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů 1. Úvodní ustanovení

Více

Prof. Dr. Ute Stoltenberg. Proč je vzdělávání pro udržitelný rozvoj v elementární oblasti důležité?

Prof. Dr. Ute Stoltenberg. Proč je vzdělávání pro udržitelný rozvoj v elementární oblasti důležité? infis Institut für integrative Studien Proč je vzdělávání pro udržitelný rozvoj v elementární oblasti důležité? Závěrečná konference česko-německého projektu Vzdělávání pro udržitelný rozvoj v elementární

Více

SYMPÓZIUM RODINNÉ TERAPIE 24. 25.4.2014 Olomouc

SYMPÓZIUM RODINNÉ TERAPIE 24. 25.4.2014 Olomouc SYMPÓZIUM RODINNÉ TERAPIE 24. 25.4.2014 Olomouc Mgr. Drahomír Ševčík IDENTIFIKACE Domácí násilí je: (Schneider německý kriminolog) z hlediska výskytu nejrozšířenější z hlediska latence nejméně kontrolované

Více

Úplné znění. Zásad vlády pro poskytování dotací ze státního rozpočtu České republiky nestátním neziskovým organizacím ústředními orgány státní správy

Úplné znění. Zásad vlády pro poskytování dotací ze státního rozpočtu České republiky nestátním neziskovým organizacím ústředními orgány státní správy Úplné znění Zásad vlády pro poskytování dotací ze státního rozpočtu České republiky nestátním neziskovým organizacím ústředními orgány státní správy Schváleno usnesením vlády ze dne 1. února 2010 č. 92,

Více

Autoevaluace školy. Část čtvrtá vlastní hodnocení školy 8 Rámcová struktura vlastního hodnocení školy a kritéria vlastního hodnocení školy

Autoevaluace školy. Část čtvrtá vlastní hodnocení školy 8 Rámcová struktura vlastního hodnocení školy a kritéria vlastního hodnocení školy Autoevaluace školy 1. Právní vymezení I. Zákon č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) 12 1) Hodnocení školy se uskutečňuje jako vlastní hodnocení

Více

Užití výchovných opatření sociálněprávní ochrany ve vztahu ke kybyršikaně

Užití výchovných opatření sociálněprávní ochrany ve vztahu ke kybyršikaně Užití výchovných opatření sociálněprávní ochrany ve vztahu ke kybyršikaně Ivana Matoušková Základní principy NOZ 3 zákona č. 89/2012 Sb. (NOZ) 1) Soukromé právo chrání důstojnost a svobodu člověka i jeho

Více

INFORMACE PRO OZNAMOVATELE, SVĚDKA POŠKOZENÉHO A OBĚŤ V TRESTNÍM ŘÍZENÍ. VPŠ a SPŠ MV v Holešově pracoviště Brno

INFORMACE PRO OZNAMOVATELE, SVĚDKA POŠKOZENÉHO A OBĚŤ V TRESTNÍM ŘÍZENÍ. VPŠ a SPŠ MV v Holešově pracoviště Brno INFORMACE PRO OZNAMOVATELE, SVĚDKA POŠKOZENÉHO A OBĚŤ V TRESTNÍM ŘÍZENÍ 2014 VPŠ a SPŠ MV v Holešově pracoviště PODĚKOVÁNÍ, ZDROJE Prezentace je součástí projektu: Ze školy do škol II. Vznikla za finanční

Více

Odbor školství, mládeže a sportu, Moravskoslezského kraje, 2007

Odbor školství, mládeže a sportu, Moravskoslezského kraje, 2007 Zpráva o plnění 1. akčního plánu realizace strategie prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže na období 2005 2006 Odbor školství, mládeže a sportu, Moravskoslezského kraje, 2007 1 Úvod Strategie

Více

SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANA DĚTÍ

SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANA DĚTÍ SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANA DĚTÍ SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANA DĚTÍ Uzavření manželství Náležitosti sňatku Narození dítěte cizinci Rozvod, výživa a výchova nezletilých dětí v době po rozvodu manželství Rozvod manželství

Více

UNIVERZITA JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA

UNIVERZITA JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA UNIVERZITA JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA S.R.O. Žádost o prodloužení platnosti akreditace (akreditace na dostudování stávajících studentů) navazující magisterský studijní program Speciální pedagogika se

Více

KONCEPT DLOUHODOBÉ PÉČE V ČESKÉ REPUBLICE

KONCEPT DLOUHODOBÉ PÉČE V ČESKÉ REPUBLICE KONCEPT DLOUHODOBÉ PÉČE V ČESKÉ REPUBLICE PROJEKTOVÝ TÝM LTC Dr Zajac MUDr Hroboň Mgr. Roubal Mgr. Hanuš Mgr. Válková NÁRŮST VÝDAJŮ NA AKUTNÍ A DLOUHODOBOU ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍ PÉČI DO ROKU 2050 ( KULATÝ

Více

Obsah. Předmluva...11 Úvod...12

Obsah. Předmluva...11 Úvod...12 Předmluva....................................................................................11 Úvod.........................................................................................12 I. Teorie

Více

Probační a mediační služba jako alternativa soudního řešení sporů

Probační a mediační služba jako alternativa soudního řešení sporů UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Probační a mediační služba jako alternativa soudního řešení sporů BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Vedoucí bakalářské práce:

Více

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIJ-494/11-J

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIJ-494/11-J Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIJ-494/11-J Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Sídlo: Bráfova 9, 674 01 Třebíč IČ: 60 418 443 Identifikátor: 600

Více

Pěstounská péče a novela zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí. Jihlava 31. 10. 2011

Pěstounská péče a novela zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí. Jihlava 31. 10. 2011 Pěstounská péče a novela zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí Jihlava 31. 10. 2011 Základní východiska Mezinárodní závazky České republiky, judikatura Evropského soudu pro lidská práva

Více

S AGRESÍ A ŠIKANOU VE STŘEDU I JINDY A JAK? Martina Bártová Petra Tučková Příspěvek na konferenci Kam kráčí(š) primární prevence? Praha 2008 OBSAH PŘÍSPĚVKU: seznámení s profesní dráhou preventisty seznámení

Více

Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín K O N C E P C E Č I N N O S T I

Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín K O N C E P C E Č I N N O S T I Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín Š K O L N Í P O R A D E N S K É P R A C O V I Š T Ě - K O N C E P C E Č I N N O S T I 1. Činnost školního poradenského pracoviště Školní poradenské

Více

STANDARD č. 4 Personální zabezpečení výkonu sociálně-právní ochrany dětí

STANDARD č. 4 Personální zabezpečení výkonu sociálně-právní ochrany dětí STANDARD č. 4 Personální zabezpečení výkonu sociálně-právní ochrany dětí Agenda sociálně-právní ochrany dětí (dále jen SPOD) je svěřena dle vnitřní směrnice Organizačního řádu Městského úřadu v Českém

Více

Metodika společné práce týmů o.s. Dům tří přání. Význam spolupráce a návaznosti služeb pro rodiny s dětmi. Bc. Klára Jalovcová Mgr.

Metodika společné práce týmů o.s. Dům tří přání. Význam spolupráce a návaznosti služeb pro rodiny s dětmi. Bc. Klára Jalovcová Mgr. Metodika společné práce týmů o.s. Dům tří přání Význam spolupráce a návaznosti služeb pro rodiny s dětmi Bc. Klára Jalovcová Mgr. Irena Kulhánková Naše tři přání Prvním přáním je, aby rodinám byla poskytnuta

Více

Aktuální otázky a informace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy z oblasti primární prevence rizikového chování

Aktuální otázky a informace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy z oblasti primární prevence rizikového chování Aktuální otázky a informace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy z oblasti primární prevence rizikového chování Dítě a droga Krajská konference k problematice rizikového chování dětí, žáků a studentů

Více

Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod

Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Š K O L N Í P O R A D E N S T V Í PORADENSKÉ SLUŽBY VE ŠKOLE VÝCHOVNÝ PORADCE METODIK PREVENCE SPECIÁLNÍ PEDAGOG

Více

Škola ZŠ V Zahrádkách Program proti šikanování ve škole Č.j.: Účinnost od: 1.1. 2012 Spisový znak: 4.5 Skartační znak: S 10 Změny: od 2.9. 2013.

Škola ZŠ V Zahrádkách Program proti šikanování ve škole Č.j.: Účinnost od: 1.1. 2012 Spisový znak: 4.5 Skartační znak: S 10 Změny: od 2.9. 2013. Škola ZŠ V Zahrádkách Program proti šikanování ve škole Č.j.: Účinnost od: 1.1. 2012 Spisový znak: 4.5 Skartační znak: S 10 Změny: od 2.9. 2013 Obsah 1. Předmět 2. Vymezení základních pojmů 2.1 Šikanování

Více

Čl. 1 Základní vymezení a cíle programu

Čl. 1 Základní vymezení a cíle programu Vyhlášení rozvojového programu na podporu školních psychologů a školních speciálních pedagogů ve školách a metodiků specialistů ve školských poradenských zařízeních v roce 2015 III. Vyhlášení rozvojového

Více

Role MŠMT v primární prevenci rizikového chování Pražské drogové fórum primární prevence, Praha 21. května 2014

Role MŠMT v primární prevenci rizikového chování Pražské drogové fórum primární prevence, Praha 21. května 2014 Role MŠMT v primární prevenci rizikového chování Pražské drogové fórum primární prevence, Praha 21. května 2014 1 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234

Více

PREVENTIVNÍ PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ ZŠ Dětmarovice

PREVENTIVNÍ PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ ZŠ Dětmarovice PREVENTIVNÍ PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ ZŠ Dětmarovice Zpracováno podle Metodického pokynu MŠMT k řešení šikanování na školách a školských zařízeních č.j. MSMT-22294/2013-1. Metodickým doporučením k primární

Více

EKONOMIKA BLOKU ODVĚTVÍ ROZVOJE ČLOVĚKA EKONOMIKA JUSTICE

EKONOMIKA BLOKU ODVĚTVÍ ROZVOJE ČLOVĚKA EKONOMIKA JUSTICE VEŘEJNÁ EKONOMIKA EKONOMIKA BLOKU ODVĚTVÍ ROZVOJE ČLOVĚKA EKONOMIKA JUSTICE Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky

Více

Návaznost a koordinovanost aktivit ucelené podpory návratu osob po CMP do aktivního a pracovního života

Návaznost a koordinovanost aktivit ucelené podpory návratu osob po CMP do aktivního a pracovního života Návaznost a koordinovanost aktivit ucelené podpory návratu osob po CMP do aktivního a pracovního života Metodika Obsah Úvod... 3 Současná situace... 4 Ucelená podpora osob po CMP a její podstata... 4 Proces

Více

KONCEPCE ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ,VÝCHOVY A OSVĚTY VE ZLÍNSKÉM KRAJI

KONCEPCE ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ,VÝCHOVY A OSVĚTY VE ZLÍNSKÉM KRAJI Příloha č. 1 KONCEPCE ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ,VÝCHOVY A OSVĚTY VE ZLÍNSKÉM KRAJI - 1 - 1. Terminologie V koncepci environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty ve Zlínském kraji je jednotně užívána

Více

DOTAZNÍK PRO SPOLUPRÁCI S ODSOUZENÝM KTERÝ ŽÁDÁ O PODMÍNĚNÉ PROPUŠTĚNÍ, PŘEMĚNU ZPŮSOBU VÝKONU TRESTU (DOMÁCÍ VĚZENÍ) NEBO KONČÍ VÝKON TRESTU

DOTAZNÍK PRO SPOLUPRÁCI S ODSOUZENÝM KTERÝ ŽÁDÁ O PODMÍNĚNÉ PROPUŠTĚNÍ, PŘEMĚNU ZPŮSOBU VÝKONU TRESTU (DOMÁCÍ VĚZENÍ) NEBO KONČÍ VÝKON TRESTU DOTAZNÍK PRO SPOLUPRÁCI S ODSOUZENÝM KTERÝ ŽÁDÁ O PODMÍNĚNÉ PROPUŠTĚNÍ, PŘEMĚNU ZPŮSOBU VÝKONU TRESTU (DOMÁCÍ VĚZENÍ) NEBO KONČÍ VÝKON TRESTU CO UDĚLAT NEŽ ZAČNU VYPLŇOVAT FORMULÁŘ 1. Přečtěte si pozorně

Více

25. ZASíťOVáNí A SPOLUPRáCe S INSTITUCeMI A NeVLáDNíMI ORGANIZACeMI TéMA: PODPORA UČITeLe Anotace: Praxe: Příklady ze zahraničí

25. ZASíťOVáNí A SPOLUPRáCe S INSTITUCeMI A NeVLáDNíMI ORGANIZACeMI TéMA: PODPORA UČITeLe Anotace: Praxe: Příklady ze zahraničí 25. Zasíťování a spolupráce s institucemi a nevládními organizacemi Téma: podpora učitele Anotace: Základní škola má jedinečnou příležitost přispět k vzestupné sociální mobilitě sociálně znevýhodněných

Více

Školní řád pro ZŠ při Dětské odborné léčebně Ch. G. Masarykové v Bukovanech

Školní řád pro ZŠ při Dětské odborné léčebně Ch. G. Masarykové v Bukovanech Odborné učiliště, Praktická škola, Základní škola a Mateřská škola Příbram IV, příspěvková organizace Školní řád pro ZŠ při Dětské odborné léčebně Ch. G. Masarykové v Bukovanech Na základě ustanovení zákona

Více

Dlouhodobý plán výchovného poradenství

Dlouhodobý plán výchovného poradenství Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643 Dlouhodobý plán výchovného poradenství Zpracovala: Mgr. Zdeňka Kunčická, výchovná poradkyně Schválila: Mgr. Jana Marečková, ředitelka školy Ve Zruči nad Sázavou

Více

Pracovní profily jednotlivých pozic

Pracovní profily jednotlivých pozic Pracovní profily jednotlivých pozic Péče o dítě opatrovník Splňuje vyšší odborné či vysokoškolské vzdělání v oboru se zaměřením na sociální práci, sociální pedagogiku, sociálně-právní činnost, sociální

Více

Část první. Úvodní ustanovení

Část první. Úvodní ustanovení Instrukce Ministerstva spravedlnosti, Ministerstva vnitra, Ministerstva zdravotnictví, Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a Ministerstva práce a sociálních věcí ze dne 5.4.2007 č.j. 142/2007-ODS-Org,

Více

209/1997 Sb. ZÁKON. ze dne 31. července 1997. o poskytnutí peněžité pomoci obětem trestné činnosti a o změně a doplnění některých zákonů ČÁST PRVNÍ

209/1997 Sb. ZÁKON. ze dne 31. července 1997. o poskytnutí peněžité pomoci obětem trestné činnosti a o změně a doplnění některých zákonů ČÁST PRVNÍ 209/1997 Sb. ZÁKON ze dne 31. července 1997 o poskytnutí peněžité pomoci obětem trestné činnosti a o změně a doplnění některých zákonů Změna: 265/2001 Sb. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Více

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Soubor informací o poskytované službě DŮM NA PŮL CESTY Centrum sociálních služeb Ostrava, příspěvková organizace

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016 Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

STANDARD KVALITY SOCIÁLNĚ - PRÁVNÍ OCHRANY 1 Místní a časová dostupnost

STANDARD KVALITY SOCIÁLNĚ - PRÁVNÍ OCHRANY 1 Místní a časová dostupnost Městský úřad Rumburk Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Orgán sociálně - právní ochrany dětí STANDARD KVALITY SOCIÁLNĚ - PRÁVNÍ OCHRANY 1 Místní a časová dostupnost 1a Orgán sociálně-právní ochrany

Více

Práva obětí. Úmluva Rady Evropy o potírání obchodu s lidmi

Práva obětí. Úmluva Rady Evropy o potírání obchodu s lidmi Práva obětí Úmluva Rady Evropy o potírání obchodu s lidmi Obchodování s lidmi porušuje práva a postihuje životy nesčetných jedinců v Evropě i mimo ni. Rostoucí počet žen, mužů i dětí se stává komoditou

Více

Obsah Úvodní slovo seznam použitých zkratek 1 Základy odpovědnosti občana republiky 2 Korupce, úplatek a jiné vybrané pojmy

Obsah Úvodní slovo seznam použitých zkratek 1 Základy odpovědnosti občana republiky 2 Korupce, úplatek a jiné vybrané pojmy Úvodní slovo................................................... 11 seznam použitých zkratek...................................... 10 1 Základy odpovědnosti občana republiky........................ 13 1.1

Více

ANALÝZA VÝSKYTU SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ NA ZÁKLADNÍCH A STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH v obcích a městech spadajících pod rozšířenou působnost města Bruntál

ANALÝZA VÝSKYTU SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ NA ZÁKLADNÍCH A STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH v obcích a městech spadajících pod rozšířenou působnost města Bruntál ANALÝZA VÝSKYTU SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ NA ZÁKLADNÍCH A STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH v obcích a městech spadajících pod rozšířenou působnost města Bruntál spolufinancováno Městem Bruntál a Moravskoslezským krajem

Více

KONZULTAČNÍ DOKUMENT SDĚLENÍ EVROPSKÉ KOMISE O PRÁVECH DÍTĚTE (2011-2014) 1

KONZULTAČNÍ DOKUMENT SDĚLENÍ EVROPSKÉ KOMISE O PRÁVECH DÍTĚTE (2011-2014) 1 KONZULTAČNÍ DOKUMENT SDĚLENÍ EVROPSKÉ KOMISE O PRÁVECH DÍTĚTE (2011-2014) 1 Práva dítěte. Evropská unie podporuje práva dítěte v souladu s článkem 3 Smlouvy o Evropské unii. Tato práva jsou součástí základních

Více

FAQ výzva 02_15_002 Krajské akční plány rozvoje vzdělávání

FAQ výzva 02_15_002 Krajské akční plány rozvoje vzdělávání FAQ výzva 02_15_002 Krajské akční plány rozvoje vzdělávání Dotaz: Kdy je možné zahájit práce na projektu, aby byly považovány za způsobilé výdaje (aktivita analýza potřeb v území a další )? Po kontrole

Více

KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE STŘEDOČESKÉHO KRAJE. Územní odbor Mělník. Č. j.: KRPS - 44570/Čj-2014-0106UO Mělník 6. února 2014.

KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE STŘEDOČESKÉHO KRAJE. Územní odbor Mělník. Č. j.: KRPS - 44570/Čj-2014-0106UO Mělník 6. února 2014. KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE STŘEDOČESKÉHO KRAJE Územní odbor Mělník Č. j.: KRPS - 44570/Čj-2014-0106UO Mělník 6. února 2014 Počet listů: 5 Zpráva o situaci v oblasti vnitřní bezpečnosti a veřejného pořádku

Více

Příspěvkového programu Zdravého města Strakonice a místní Agendy 21

Příspěvkového programu Zdravého města Strakonice a místní Agendy 21 Obecná pravidla Příspěvkového programu Zdravého města Strakonice a místní Agendy 21 I. Obecná charakteristika programu 1) Zaměření programu Název programu je Příspěvkový program Zdravého města Strakonice

Více

Zákonné a podzákonné normy ve školství speciální vzdělávání

Zákonné a podzákonné normy ve školství speciální vzdělávání Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Vzdělávací program Integrativní vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na ZŠ a SŠ běžného typu MODUL A Distanční text k

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í. č. 393 ze dne 18.06.2013. Akční plán pro rok 2013 Strategického plánu MČ Praha 3

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í. č. 393 ze dne 18.06.2013. Akční plán pro rok 2013 Strategického plánu MČ Praha 3 č.j.: 416/2013 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í č. 393 ze dne 18.06.2013 Akční plán pro rok 2013 Strategického plánu MČ Praha 3 Zastupitelstvo městské části I. b e r e

Více

MĚSTO HOŘOVICE STAROSTA

MĚSTO HOŘOVICE STAROSTA MĚSTO HOŘOVICE STAROSTA Městský úřad Hořovice Palackého náměstí 2 268 01 Hořovice Vnitřní předpis č. 5 / 2014 Příloha č. 1 Kritéria pro hodnocení žádostí o dotaci z rozpočtu města Hořovice - sociální oblast.

Více

19.11.2013. Projektový management. Projektový management. Další charakteristiky projektu. Projekt

19.11.2013. Projektový management. Projektový management. Další charakteristiky projektu. Projekt Projektový management Lekce: 8 Projektový management Doc. Ing. Alois Kutscherauer, CSc. Projektový management je typ managementu uplatňovaného k zabezpečení realizace jedinečných, neopakovatelných, časově

Více