Ohrožené děti a rodiny v ČR od systému k lidem (Anotace vnitřního výzkumného záměru FF UK pro ak.roky 2012/ /2017)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Ohrožené děti a rodiny v ČR od systému k lidem (Anotace vnitřního výzkumného záměru FF UK pro ak.roky 2012/13-2016/2017)"

Transkript

1 Ohrožené děti a rodiny v ČR od systému k lidem (Anotace vnitřního výzkumného záměru FF UK pro ak.roky 2012/ /2017) Hana Pazlarová, Oldřich Matoušek, Anna Šabatová Východisko ČR je dlouhodobě na evropské špičce v počtu dětí v ústavní výchově. Dlouhodobá ústavní výchova má na vývoj dětí devastující vliv. Polovina dětí se v dospělosti po odchodu z ústavní výchovy dostane do střetu se zákonem. Děti poškozené ústavní výchovou si nesou následky celý život, jsou méně zdravé, méně spokojené, méně vzdělané, mají neuspořádanější rodinné poměry, jsou častěji nezaměstnané a ve výkonu trestu. Tyto následky stojí společnost v dlouhodobém horizontu nemalé prostředky. Za posledních 20 let se počet dětí v ústavní výchově zvyšuje jak v absolutních, tak v relativních četnostech. Stávající český systém v praxi často porušuje některá práva formulovaná Úmluvou o právech dítěte a Evropskou úmluvou o ochraně lidských práv a základních svobod. Jedná se zejména o právo na rodinný život ve světle čl. 8 Evropské úmluvy. (Veřejný ochránce práv, Stanoviska, Rodina a dítě, Kancelář veřejného ochránce práv 2007; rozsudek ze dne 26. října 2006 Wallová a Walla proti České republice; rozsudek ze dne 21. června 2007 Havelka a ostatní proti České republice). V porovnání se zeměmi Střední a Východní Evropy jsme zatím neučinili téměř žádné výrazné kroky k nutné změně systému. Některé změny byly dokonce kontraproduktivní, např. zákon 109/2002 o ústavní výchově přinesl nákladné stavební úpravy dětských domovů z hlediska naplňování potřeb dětí jen málo významné. MPSV v současnosti zpracovalo a nechalo vládou schválit materiál nazvaný Národní akční plán k transformaci a sjednocení systému péče o ohrožené děti a období (Dále jen NAP). Výzkumný záměr na tento plán navazuje a doplňuje ho o analýzu běžné praxe krajů, organizací, pracovníků státního aparátu, neziskových organizací a ohrožených rodin. Obsah Cílem projektu je důkladná analýza systému péče o ohrožené děti a rodiny v ČR, a to na několika úrovních a z různých perspektiv. Na analýzu naváže návrh opatření nutných ke změně. Paralelně ke všem úrovním bude provedeno srovnání se situací v Rakousku a Velké Británii. Rakousko je země nám blízká jak regionálně, tak historickým vývojem i kulturou. Velká Británie patří mezi světovou špičku v péči o ohrožené rodiny a děti. Důležitou oblastí projektu je identifikace příkladů dobré praxe jak u nás, tak v zahraničí a zhodnocení možnosti jejich plošné implementace v systému ČR. Inovativním prvkem je zapojení samotných rodin do šetření. Hlas rodiny, která stojí na začátku a na konci celého systému, přinese korekci zjištění na úrovni systému pohledem jeho uživatelů. Úrovně zkoumání Na celospolečenské úrovni, pracovně nazývané národní, se vytváří základní rámec péče o děti a rodiny; státní rodinná politika se promítá do každodenní reality na nižších úrovních. Ústřední orgány státu (MPSV, MŠMT, MV, MZd a další) metodicky vedou pracovníky na úrovních krajů a obcí. Prostřednictvím státního rozpočtu zajišťuje stát financování některých druhů služeb pro děti a rodiny. Po vzniku krajů se tyto postupně staly významnými aktéry na poli sociálních služeb i dalších služeb pro ohrožené rodiny. Jejich pravomoci jsou poměrně rozsáhlé. Ze zákona jsou kraje povinné vytvářet komunitní plány, které do značné míry určují rozsah a podobu služeb v kraji. Krajské rozpočty jsou

2 důležitým zdrojem příjmů pro financování služeb. Je však zřejmé, že pravidla financování fixují jak na národní, tak na krajské úrovni stávající stav, v němž má ústavní péče vysokou přednost před svými tolik potřebnými - alternativami. Na úrovni organizací se projekt zaměřuje na všechny typy organizací a služeb poskytovaných dětem a rodinám (residenční/ústavní, ambulantní, terénní). Národní a krajské politiky určují rámec činnosti těmto organizacím, které je přenášejí do každodenní práce s konkrétními lidmi. Rozdílná organizační kultura jednotlivých organizací výsledek zcela zásadně ovlivňuje. Změny systému nejsou možné bez změn na úrovni jednotlivých organizací/institucí. Do šetření budou zahrnuty organizace pracující s ohroženými odebráním dítěte do ústavní výchovy, příp. s, které už dítě v ústavní výchově mají; organizace z oblasti náhradní rodinné péče (zejména pěstounské péče) a zařízení ústavní výchovy. Specifickou kategorií jsou orgány sociálně právní ochrany dětí na úrovni obcí s rozšířenou působností tzv.ospod. Ty tvoří první linii kontaktu s ohroženou rodinou a jejich organizační kultura významně ovlivňuje efektivitu celého systému. Jednotlivé děti a rodiny jsou další úrovní, na níž bude patrno fungování systému. Z pohledu rodin a dětí (s využitím narativního přístupu) bude projekt identifikovat příklady dobré a špatné praxe. Vedle toho bude formou rozhovorů s jednotlivými sociálními pracovníky konfrontována deklarovaná státní, krajská i organizační politika s každodenní praxí. Tab. 1 Přehled obsahu a metod projektu podle úrovní analýzy Úroveň Cíle Obsah a aktivity Metody Výstupy Národní (ČR) Identifikace legislativních překážek změn. Identifikace nutných změn v systému financování služeb. Popis širšího kontextu sociální politiky (včetně bydlení). Analýza legislativního rámce péče o ohrožené děti a rodiny, sociální politiky státu, demografických trendů a jejich vlivu na změny ve struktuře rodin, měnící se společenská potřeba. Právní analýza legislativy, obsahová analýza vládních dokumentů rodinné politiky, polostrukturované rozhovory se zástupci státní správy, samosprávy, NNO* Návrh legislativních změn a s tím související návrh na změnu systému financování služeb pro ohrožené rodiny a děti. Kraj Organizace Zhodnocení efektivity komunitního plánování pro potřeby ohrožených rodin a dětí. Formulace principů dobré a špatné praxe v práci s ohroženými Analýza procesu tvorby komunitního plánu a zastoupení služeb pro rodiny a děti, analýza finančních toků do těchto služeb na úrovni kraje Popis a analýza praxe organizací se zřetelem k dodržování individuálních práv a naplňování potřeb dětí a rodin. Obsahová analýza dokumentace, dotazníky nebo polostukturované rozhovory s účastníky komunitního plánování, místními opinion makery a zástupci krajských orgánů a organizací. Dotazníky, rozhovory, profesiogramy, obsahová analýza vnitřních předpisů organizací Doporučení k systému komunitního plánování na úrovni kraje se zřetelem k potřebám ohrožených rodin a dětí Minimální standardy služeb pro ohrožené děti a rodiny a pro instituce, kde vyrůstají děti

3 Jednotlivci Korekce výstupů na výše uvedených úrovních pohledem a zkušenostmi konkrétních dětí a rodin * NNO = nestátní nezisková organizace Konfrontace individuálních příběhů se systémem péče o ohrožené rodiny, identifikace slabých a silných míst. Narativní výzkum autobiografické rozhovory s dětmi a bez rodinného zázemí. Doporučení pro Minimální standardy služeb pro ohrožené děti a rodiny a pro instituce, kde vyrůstají děti bez rodinného zázemí. Tab.2 Přehled obsahu projektu v oblasti zahraničního srovnání Úroveň Cíle Obsah a aktivity Metody Výstupy Národní Identifikovat možné inspirace legislativních změn nutných pro změnu systému v Rakousku, Velké Britanii a vybraných zemích střední a východní Evropy. Srovnání Zákona 94/1963 o rodině, 359/1999 o sociálně právní ochraně dětí, 108/2006 o sociálních službách s obdobnými, 109/2002 o ústavní výchově se zahraničními normami např. britský Children Act, 2004) Legislativní analýza, analýza sociální politiky státu z dokumentace Implementace zjištění do návrhu legislativních změn Kraj Organizace Jednotlivci Srovnat systém plánování služeb na úrovni kraje v ČR, v Rakousku a ve Velké Britanii Identifikace příkladů dobré praxe a posouzení možnosti jejich implementace do českého systému Srovnání individuálních zkušeností rodin u nás a v zahraničí Popis role krajů v systému péče o ohrožené rodiny ve vybraných zemích, srovnání se systémem v ČR 1.Popis nových v ČR dosud nerozšířených typů služeb, 2.popis metod práce v organizacích, 3.popis systémů hodnocení kvality ve službách Popsat příklady dobré praxe z pohledu rodin a srovnat výsledky s rozhovory s českými Analýza dokumentace, rozhovory Rozhovory, dotazníky, analýza vnitřních předpisů organizace Autobiografické rozhovory s Návrh změn v systému plánování služeb na úrovni kraje Využití výstupů při formulaci Minimálních standardů služeb pro ohrožené rodiny Využití výstupů při formulaci Minimálních standardů služeb pro ohrožené rodiny Tab.3 Výzkumné vzorky ČR Analýza legislativy a sociální politiky státu bude provedena na národní úrovni V rámci sociálně-demografické analýzy srovnáme detailně dva vybrané

4 kraje ČR, zřejmě Středočeský a Ústecký. Středočeský kraj je z hlediska ekonomických, sociálních, demografických kritérií příkladem stabilizovaného, dobře se rozvíjejícího regionu. Naopak Ústecký kraj se potýká s řadou obtíží ve všech uvedených oblastech. Kraj V rámci jednoho kraje (zřejmě Středočeského) proběhne detailní analýza procesu komunitního plánování se zapojením všech relevantních subjektů zástupců kraje, poskytovatelů i uživatelů. Předpokládáme provedení asi 20 rozhovorů. Organizace Podle krajského registru sociálních služeb oslovíme všechny relevantní poskytovatele formou dotazníku, s vybraným vzorkem provedeme rozhovory Zástupce ostatních typů služeb identifikujeme na základě setkání krajského expertního panelu a následně metodou odkazování. Předpokládáme oslovení asi 40 subjektů v kraji (OSPOD,DD, NNO) Jednotlivci S ohledem na ochranu soukromí a osobních údajů budeme rodiny kontaktovat prostřednictvím organizací. V rámci tohoto vzorku zřejmě nepůjde zajistit jeho reprezentativitu. Přesto chceme rodiny zapojit a na základě jejich individuálních příběhů formulovat silná a slabá místa systému. Předpokládáme min. 40 rozhovorů. V průběhu projektu plánujeme 2 větší konference a každoroční seminář k průběhu výzkumu. Konference 2 x 2dny Mezinárodní konference (150 účastníků) o vybraných zahraničních modelech identifikovaných v rámci projektu s účastí partnerů z Velké Británie a Rakouska. Kromě širší odborné veřejnosti z ČR pozveme i kolegy ze Slovenska. Národní konference (150 účastníků) o výstupech projektu. Semináře 3 x 1 den V letech, kdy se nebude konat konference, uspořádáme seminář k dílčím tématům zpracovaným v projektu (např. Legislativní překážky změny v systému péče o ohrožené rodiny, Komunitní plánování jako prostředek podpory rodin apod.) Cíle Cílem projektu je provést důkladnou analýzu stávajícího systému, identifikovat silná a slabá místa a navrhnout změny, tak aby systém více naplňoval práva dětí a rodin a reagoval na jejich potřeby. Výstupy Monografie HP, AŠ,OM: Práce s ohroženými dětmi a v mezinárodním srovnání, Karolinum 2013 O.M.: Dobrá praxe v práci s ohroženými dětmi a v ČR. Portál, Praha 2014 AŠ: Ohrožená rodina v České republice ve světle článku 8 Evropské úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod. Nakladatelství Doplněk, Brno 2015.

5 Články v recenzovaných časopisech A.Š., H.P., O.M.: Komunitní plánování služeb pro rodiny ve vybraných krajích ČR a EU, Fórum sociální politiky 2014 A.Š., H.P., O.M.: Standardy v péči o ohrožené děti. Fórum sociální politiky 2013 AŠ, H.P.: Legislativní a systémové bariéry v péči o ohrožené děti.právní rozhledy 2012 H.P., O.M.: Pojem dobré praxe v evropských sociálních službách. Sociální práce 2012 H.P., O.M.: Služby pohledem rodin. Sociální práce 2015 A.Š., H.P., O.M.: The comparative analysis of child protection systems in several european countries. European Journal of Social Work 2014 Tým Členové katedry sociální práce: Doc. PhDr. Oldřich Matoušek, PhDr.Hana Pazlarová, Ph.D., Mgr.Anna Šabatová, Ph.D., 3 doktorandi zodpovědní za dílčí témata (např. Srovnání systému komunitního plánování u nás a ve VB, Dobrá a špatná praxe v organizacích Středočeského kraje atd.) Diplomanti zapojení do dílčích úkolů v rámci diplomových prací Při sběru zahraničního materiálů budeme zřejmě spolupracovat ve Velké Británii s University of East Anglia, Norwich a v Rakousku s European Centre for Social Welfare Policy and Research, Vídeň Finance Odhad rozpočtu na 5 let Náklady Popis celkem Osobní Odměny řešitelů ,- 3 x 0,3 úvazku x 12měs. x 5 let = 3 x 10tis. x 60 = 30tis. x 60 = 1,8mil./5let + odvody cca 30% = cca ,- Odměny pro doktorandy (kromě stipendia) DPČ /měs x 60měs. x 3 = ,-x 3 = ,- Odměna administrativního pracovníka DPČ 2000,-/měs. x 60měs. = ,-Kč Režie Z dosavadních informací není zřejmé, jakým způsobem se budou režijní náklady projektu promítat do režie katedry, proto s nimi v návrhu dále nepracujeme 0,-

6 Služby Právní konzultace 150 hod.x 1000,-Kč Překlady/korektury textů k publikaci 50str. x 400Kč = Zajištění konferencí a seminářů (tlumočení, občerstvení) ,- Další odborné konzultace 150 hod. x 500,-Kč = , ,-Kč Cestovné Materiál Jiné Cestovné v ČR 5 x cesta do Ústeckého kraje = 1000,-Kč 50 x cesta v rámci Středočeského kraje = ,- Kč Ubytování 20x 1 noc = ,-Kč Cestovné na relevantní semináře a konference v ČR 20 x 500,-= ,- Ubytování 20x 1000,-= ,- Cestovné zahraničí 2x za dobu trvání projektu 1 týden ve VB x 2 osoby = 4x letenka + 28nocí + 28xdiety = 16tis.+ 28x100Euro + 28x40Euro = = ,-Kč 2x za dobu trvání projektu 1 týden v Rakousku pro 2 osoby = cca viz VB = ,-Kč Cestovné zahr.hostů na konferenci 1x 4os.x 3noci + 4xletenky = 12 nocí x 1000,-Kč ,-= 12000, ,-=32000,- +diety 12x 40Euro = 32000, ,- = 44tis. 3 x notebook, 3 x PC, ostatním nutným technickým vybavením katedra již disponuje (videokamera, diktafony, fotoaparáty..) Kancelářské potřeby 5000,-/rok =25 000,- Odborná literatura Vzhledem k dobré spolupráci s Knihovnou spol.věd v Jinonicích bude možné pořizovat část literatury z jejích zdrojů. Předpokládáme nákup ,- Kč Cestovné ČR ,-Kč Cestovné zahr ,-Kč Zahr.hosté konf ,-Kč cestovné celkem , , ,-

7 Celkem literatury a předplatného časopisů v hodnotě cca 5000,/ročně = ,- Vzhledem k velké časové prodlevě mezi zpracováním anotace a zahájením projektu se jedná o hrubý odhad ,- Harmonogram projektu Předpokládaná doba trvání projektu je 5 let Rok trvání Aktivity ČR Aktivity zahraničí Výstupy projektu 1. Analýza legislativy, sociální politiky státu a systému financování Rešerše zahr. informačních zdrojů, navázání kontaktu se zahr.partnery Úvodní seminář k projektu 2. Analýza plánování a služeb na úrovni kraje vč.finančních toků 3. Analýza plánování a služeb na úrovni kraje Analýza na úrovni organizací příklady dobré a špatné praxe 4. Analýza na úrovni organizací příklady dobré a špatné praxe Biografické rozhovory s 5. Zpracování finálních výstupů projektu Terénní sběr dat a jejich zpracování Terénní sběr dat a jejich zpracování Implementace zahraničních aktivit do českých výstupů projektu Seminář (Systém plánování a financování služeb pro ohrožené rodiny v ČR) Mezinárodní konference o výstupech zahraničních aktivit Seminář (Příklady dobré praxe v práci s ohroženými ) Závěrečná konference o výstupech projektu

Návrh plánu výzkumné činnosti. Výzkumného ústavu práce a sociálních věcí, v.v.i. na rok 2014

Návrh plánu výzkumné činnosti. Výzkumného ústavu práce a sociálních věcí, v.v.i. na rok 2014 Návrh plánu výzkumné činnosti Výzkumného ústavu práce a sociálních věcí, v.v.i. na rok 2014 Úvod Východiskem pro výzkumnou činnost VÚPSV, v.v.i. v následujícím období je "Dlouhodobý koncepční rozvoj VÚPSV,

Více

NÁRODNÍ STRATEGIE OCHRANY PRÁV DĚTÍ

NÁRODNÍ STRATEGIE OCHRANY PRÁV DĚTÍ I. Úvod Česká republika se přistoupením k Úmluvě o právech dítěte (dále jen Úmluva ) zavázala k respektování a zabezpečení práv dětí stanovených Úmluvou. Zajištění ochrany práv dětí je povinností celé

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE. Financování služeb sociální péče pro seniory v ČR současné problémy a výzvy

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE. Financování služeb sociální péče pro seniory v ČR současné problémy a výzvy UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FAKULTA SOCIÁLNÍCH VĚD Institut sociologických studií, Katedra Veřejné a sociální politiky Bc. Vladimíra Červenková Financování služeb sociální péče pro seniory v ČR současné

Více

Optimalizace sociálních služeb

Optimalizace sociálních služeb Optimalizace sociálních služeb Petr Víšek Ladislav Průša Národní centrum sociálních studií, o.p.s. Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, v.v.i. Praha 2012 Publikace byla schválena ediční vědeckou radou

Více

METODIKA KOORDINOVANÉHO PŘÍSTUPU K SOCIÁLNĚ VYLOUČENÝM LOKALITÁM

METODIKA KOORDINOVANÉHO PŘÍSTUPU K SOCIÁLNĚ VYLOUČENÝM LOKALITÁM METODIKA KOORDINOVANÉHO PŘÍSTUPU K SOCIÁLNĚ VYLOUČENÝM LOKALITÁM Zpracovatelé: Agentura pro sociální začleňování ve spolupráci s Ministerstvem práce a sociálních věcí, Ministerstvem školství, mládeže a

Více

Příloha Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb na území hlavního města Prahy na období 2013 2015

Příloha Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb na území hlavního města Prahy na období 2013 2015 Příloha Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb na území hlavního města Prahy na období 2013 2015 Odbor zdravotnictví, sociální péče a prevence MHMP dne 30.6.2012 Mgr. Pavel Bareš, Bc. David Pospíšil,

Více

2/2015 Příloha. Transformace systému péče o ohrožené děti a rodiny

2/2015 Příloha. Transformace systému péče o ohrožené děti a rodiny 2/2015 Příloha Transformace systému péče o ohrožené děti a rodiny Obsah Úvodní slovo ministryně... 2 Komentář: Systém ochrany ohrožených dětí v ČR aneb v procesu měnícího se paradigmatu... 3 Esej: Reforma

Více

Věduna Bubleová Jiří Kovařík Hana Pazlarová Renata Janíčková

Věduna Bubleová Jiří Kovařík Hana Pazlarová Renata Janíčková Mezinárodní srovnání přístupů a forem realizace pěstounské péče se zřetelem k využití profesionálních pěstounů při řešení situace ohroženého dítěte a reintegrace rodiny Věduna Bubleová Jiří Kovařík Hana

Více

Strategie sociálního začleňování 2014-2020. Praha, leden 2014

Strategie sociálního začleňování 2014-2020. Praha, leden 2014 Strategie sociálního začleňování 2014-2020 Praha, leden 2014 Obsah Úvod... 3 1 Popis současného stavu obecná situace v ČR... 7 1. 1 Chudoba a sociální vyloučení v České republice... 7 1. 2 Hospodářský

Více

Rovný přístup ke vzdělávání v České republice: situace a doporučení

Rovný přístup ke vzdělávání v České republice: situace a doporučení Rovný přístup ke vzdělávání v České republice: situace a doporučení Rovný přístup ke vzdělávání v České republice: situace a doporučení Michaela Šojdrová Zonna Bařinková Irena Borkovcová Radek Dlouhý

Více

EVALUACE PODPORY SOCIÁLNÍHO A INKLUZIVNÍHO PODNIKÁNÍ V OPLZZ

EVALUACE PODPORY SOCIÁLNÍHO A INKLUZIVNÍHO PODNIKÁNÍ V OPLZZ EVALUACE PODPORY SOCIÁLNÍHO A INKLUZIVNÍHO PODNIKÁNÍ V OPLZZ Průběžná zpráva I. verze 7. 11. 2013 PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz IREAS centrum, s. r. o. Mařákova 292/9 160 00 Praha 6 Česká republika

Více

Podpora osob 50+ na trhu práce v praxi vybraných zemích EU. Jaromíra Kotíková a kol.

Podpora osob 50+ na trhu práce v praxi vybraných zemích EU. Jaromíra Kotíková a kol. Podpora osob 50+ na trhu práce v praxi vybraných zemích EU Jaromíra Kotíková a kol. VÚPSV, v. v. i. Praha 2013 Publikace byla schválena ediční vědeckou radou ve složení: doc. Ing. Ladislav Průša, CSc.

Více

Analýza stavu dětských práv v České republice

Analýza stavu dětských práv v České republice Analýza stavu dětských práv v České republice Děti v náhradní péči a děti ohrožené ztrátou rodičovské péče Autoři: Mgr. Jan Folda (editor, Sdružení SOS dětských vesniček) Mgr. Alena Svobodová (Poradna

Více

Priority rozvoje sociálních služeb pro období 2009-2012 MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚ CÍ

Priority rozvoje sociálních služeb pro období 2009-2012 MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚ CÍ Priority rozvoje sociálních služeb pro období 2009-2012 MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚ CÍ Úvod Priority rozvoje sociálních služeb představují rámcový dokument, který pojímá sociální služby komplexně

Více

NÁRODNÍ AKČNÍ PLÁN SOCIÁLNÍ INKLUZE A ZPŮSOB JEHO TVORBY

NÁRODNÍ AKČNÍ PLÁN SOCIÁLNÍ INKLUZE A ZPŮSOB JEHO TVORBY NÁRODNÍ AKČNÍ PLÁN SOCIÁLNÍ INKLUZE A ZPŮSOB JEHO TVORBY Publikace k projektu NAPSI spolu! organizací IQ Roma servis, Člověk v tísni, SKOK, Socioklub a EAPN Česká republika EVROPSKÁ KOMISE Generální ředitelství

Více

Systém náhradní péče o děti a mladistvé & následné péče o mladé lidi odcházející z náhradní péče v České republice

Systém náhradní péče o děti a mladistvé & následné péče o mladé lidi odcházející z náhradní péče v České republice Systém náhradní péče o děti a mladistvé & následné péče o mladé lidi odcházející z náhradní péče v České republice Situační analýza Autoři: Mgr. Jan Folda (editor), Doc. PhDr. Oldřich Matoušek, PhDr. Hana

Více

Strategický protidrogový plán Olomouckého kraje na období 2015-2018

Strategický protidrogový plán Olomouckého kraje na období 2015-2018 Strategický protidrogový plán Olomouckého kraje na období 2015-2018 Zpracovali: Mgr. Zuzana Starostová PhDr. Ladislav Spurný - oblast primární prevence 1 Předmluva... 3 2 Strategické dokumenty Olomouckého

Více

III. AKČNÍ PLÁN K NAPLNĚNÍ NÁRODNÍ STRATEGIE OCHRANY PRÁV DĚTÍ

III. AKČNÍ PLÁN K NAPLNĚNÍ NÁRODNÍ STRATEGIE OCHRANY PRÁV DĚTÍ AKČNÍ PLÁN K NAPLNĚNÍ NÁRODNÍ STRATEGIE OCHRANY PRÁV DĚTÍ 2012 2015 I. Úvod Vláda České republiky se schválením Národní strategie ochrany práv dětí (usnesením č. 4 ze dne 4. ledna 2012) zavázala vytvořit

Více

PLÁN OPATŘENÍ PRO VÝKON ROZSUDKU EVROPSKÉHO SOUDU PRO LIDSKÁ PRÁVA V PŘÍPADU D. H. A OSTATNÍ PROTI ČESKÉ REPUBLICE ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI

PLÁN OPATŘENÍ PRO VÝKON ROZSUDKU EVROPSKÉHO SOUDU PRO LIDSKÁ PRÁVA V PŘÍPADU D. H. A OSTATNÍ PROTI ČESKÉ REPUBLICE ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI PLÁN OPATŘENÍ PRO VÝKON ROZSUDKU EVROPSKÉHO SOUDU PRO LIDSKÁ PRÁVA V PŘÍPADU D. H. A OSTATNÍ PROTI ČESKÉ REPUBLICE ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI 1. Přehled případu D. H. a ostatní proti České republice... 2 2. Statistické

Více

Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Příručka pro žadatele o finanční podporu z OP VK Vydal ŘO OP VK INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost VERZE:

Více

Návrh dokumentu. 4. Komunitní plán sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava na období 2015 2018

Návrh dokumentu. 4. Komunitní plán sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava na období 2015 2018 Návrh dokumentu 4. Komunitní plán sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava na období 2015 2018 NÁVRH K VEŘEJNÉMU PŘIPOMÍNKOVACÍMU ŘÍZENÍ Dokument byl vytvořen v rámci projektu,,efektivita

Více

Národní plán podpory a integrace občanů se zdravotním postižením na období 2006-2009

Národní plán podpory a integrace občanů se zdravotním postižením na období 2006-2009 Vládní výbor pro zdravotně postižené občany Národní plán podpory a integrace občanů se zdravotním postižením na období 2006-2009 přijatý usnesením vlády ČR ze dne 17. 8. 2005 č. 1004 Praha 2005 ISBN 80-86734-66-8

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA První etapa průběžného hodnocení Programu Iniciativy Společenství EQUAL

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA První etapa průběžného hodnocení Programu Iniciativy Společenství EQUAL ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA První etapa průběžného hodnocení Programu Iniciativy Společenství EQUAL EURO SERVICE GROUP, s.r.o. AUDITCOM, s.r.o. INTERMUNDIA, o.p.s. OBSAH SHRNUTÍ... 5 SEZNAM ZKRATEK... 20 ÚVOD...

Více

Národní akční plán inkluzívního vzdělávání - přípravná fáze

Národní akční plán inkluzívního vzdělávání - přípravná fáze Národní akční plán inkluzívního vzdělávání - přípravná fáze Základním cílem předkládaného materiálu je zvýšit míru inkluzívního pojetí vzdělávání v českém vzdělávacím systému 1. Konečným cílem je pak působit

Více

Ekonomická efektivita zajišťování péče o příjemce příspěvku na péči. Ladislav Průša

Ekonomická efektivita zajišťování péče o příjemce příspěvku na péči. Ladislav Průša Ekonomická efektivita zajišťování péče o příjemce příspěvku na péči Ladislav Průša VÚPSV, v.v. i. Praha 2013 Publikace byla schválena ediční vědeckou radou ve složení: doc. Ing. Ladislav Průša, CSc. (VÚPSV,

Více

Nevládní zpráva o plnění Úmluvy o právech dítěte v České republice

Nevládní zpráva o plnění Úmluvy o právech dítěte v České republice Nevládní zpráva o plnění Úmluvy o právech dítěte v České republice V zájmu dítěte, o.s. ve spolupráci s: Amalthea, o.s., Středisko náhradní rodinné péče, o.s., Člověk hledá člověka červen 2010 Úvod O autorech

Více

Vybrané statistické údaje o financování sociálních služeb a příspěvku na péči

Vybrané statistické údaje o financování sociálních služeb a příspěvku na péči MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚ CÍ Vybrané statistické údaje o financování sociálních služeb a příspěvku na péči Informace obsažené v materiálu jsou vybraným souborem dat, kterými disponuje MPSV z vlastních

Více

Datum 13. 11. 2012 Verze První

Datum 13. 11. 2012 Verze První web: www.trass.cz Hodnocení kvality sociálních služeb a ochrana práv uživatelů Možnosti využití mezinárodních a vnitrostátních kontrolních mechanismů k ovlivňování transformace ústavní péče a naplňování

Více

Individuální projekt národní Efektivní systém hodnocení a financování výzkumu, vývoje a inovací Situační zpráva

Individuální projekt národní Efektivní systém hodnocení a financování výzkumu, vývoje a inovací Situační zpráva Individuální projekt národní Efektivní systém hodnocení a financování výzkumu, vývoje a inovací Situační zpráva Úvod Řešení Individuálního projektu národního Efektivní systém hodnocení a financování výzkumu,

Více

Národní zpráva o strategiích sociální ochrany a sociálního začleňování

Národní zpráva o strategiích sociální ochrany a sociálního začleňování Národní zpráva o strategiích sociální ochrany a sociálního začleňování na léta 2008 2010 Česká republika Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky 2008 1 Úvod...4 Část 1 Společný přehled a shrnující

Více